Siirry suoraan sisältöön

Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK), Liiketalous

Laajuus:
210 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Tradenomi (AMK), Liiketalous

Koulutusala

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
Koulutusalan luokitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämään kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Päivätoteutus:
Kaikille yhteisten opintojen jälkeen opiskelija valitsee yhteensä 65 opintopistettä ammattiopintoja. Opiskelija voi valita yksittäisiä erikoistuneita ammattiopintokokonaisuuksia tai painottaa opintona yhdelle seuraavista osaamisalueista:
- Taloushallinto
- Markkinointi
- Digitaalinen liiketoiminta ja ohjelmointi
- Johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen

Monimuotototeutus:
Opinnot koostuvat liiketoimintaosaamisen keskeisistä osa-alueista. Henkilökohtaisen opetussuunnitelman avulla opiskelija voi suunnata opintojaan tietylle osaamisalueelle.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi

Tutkinnon taso

Tutkinto-ohjelma johtaa ammattikorkeakoulututkintoon, joka on ensimmäisen syklin bachelor-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 6.
Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.
Valintaperusteet löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Katso Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosääntö.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Katso Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosääntö.
Linkki

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat ammattikorkeakoululain mukaisesti perusopinnoista, ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä vuodessa.
Tutkinto rakentuu seuraavasti:

PERUSOPINNOT
- SeAMKin kaikille yhteiset perusopinnot
- Tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot (sisältää päiväopinnoissa virtuaaliyritystoimintaan integroidut yritystoiminnan opinnot

AMMATTIOPINNOT
- Tutkinto-ohjelman yhteiset ammattiopinnot,
- Tutkinto-ohjelman yhteiset kieliopinnot
- Valinnaiset ammattiopintokokonaisuudet
- HOPS:in mukaiset ammattiopinnot,

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
HARJOITTELU
OPINNÄYTETYÖ,
Tiedot mahdollisuuksista monipuolistaa ja täydentää omaa opintopolkua löytyvät alla kohdasta ”Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö”.
Opetusuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.
- Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
- Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana.
- Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
- Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona.
- Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.
Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa monialaisia työelämälähtöisiä projektiopintoja (SeAMKPro).

Osaamistavoitteet

Liiketalouden tutkinto-ohjelmasta valmistunut tradenomi tuntee yrityksen toiminnan kokonaisuuden ja liiketoimintaprosessit. Hän on aloitekykyinen ja hänellä on hyvät tiimityö-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Hän osaa etsiä ja analysoida liiketoiminnassa tarvittavaa tietoa. Hän osaa soveltaa hankkimaansa teoriatietoa ja kehittää liiketoimintaa. Hän osaa ottaa työssään huomioon toiminnan kannattavuuden. Hän osaa viestiä ammatillisesti vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Hän osaa toimia itsenäisenä yrittäjänä ja asiantuntijatehtävissä.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että opiskelijat tuntevat liiketoimintaosaamisen sisällön, merkityksen ja osa-alueet, osaavat soveltaa osaamistaan käytännön liiketoiminnan tehtäviin sekä arvioida ja kehittää liiketoimintaa.
Ensimmäisenä ja toisena opintovuonna opitaan liiketoimintaosaamisen perusteet sekä teorian että käytännön tasolla ja opiskelija oppii toimimaan liiketoiminnan eri osa-alueilla.
Yhteisten opintojen jälkeen opiskelijalla on päiväopetuksessa mahdollisuus valita vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia, jotka suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan liiketoimintaosaajana eri osa-alueilla asiantuntijana sekä kotimaisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä. Asiantuntijuus voidaan kuvata osaamisprofiileina, jotka opiskelijat opintojaan suuntaamalla tavoittavat. Opiskelijalla on mahdollisuus yhdistellä eri osaamisalueiden opintoja henkilökohtaisten uratavoitteidensa mukaisesti.
- Markkinoinnin osaaja kykenee monipuolisesti suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään yrityksen tai julkisen organisaation markkinointia ja tekemään myyntityötä. Opiskelija on markkinointiviestinnän, asiakaspalvelun sekä asiakkuuksien rakentamisen osaaja.
- Taloushallinnon osaaja pystyy toimimaan yrityksen laskentatoimen ja rahoituksen eri tehtävissä. Hän osaa tuottaa ja analysoida eri sidosryhmien tarvitsemaa taloudellista informaatiota. Hän kykenee ylläpitämään ja kehittämään talouden suunnittelun, päätöksenteon ja johtamisen tukemiseksi tarvittavia taloushallinnon informaatiojärjestelmiä. Hän osaa käyttää laskentatoimen tietoja ja menetelmiä taloudellisessa suunnittelussa, päätöksenteossa ja johtamisessa.
- Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija osaa analysoida pk-yrityksen liiketoimintaa digitalisaation näkökulmasta. Hän osaa hankkia ja räätälöidä yrityksen tietojärjestelmiä niin, että niillä voidaan tehostaa liiketoimintaa. Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijalla on ohjelmoinnin perustaidot, joita hänellä on valmiudet kehittää edelleen. Hän kykenee toimimaan erilaisissa tietohallinnon tehtävissä.
- Liiketoiminnan kehittäjä osaa analysoida ja arvioida pk-yritysten liiketoiminnan nykytilaa sekä sen pohjalta kehittää strategisia yritystason suunnitelmia (esim. liiketoiminta-, omistajanvaihdos- tai kasvusuunnitelma). Hän tuntee innovatiivisten liiketoimintaideoiden, verkostoitumisen ja jatkuvan kehittämisen merkityksen menestyvän yrityksen taustalla muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi hän osaa hyödyntää tulevaisuuden ennakointitietoa uuden liiketoiminnan luomisessa ja olemassa olevan kehittämisessä. Hän osaa myös yrittäjämäisesti kehittää omaa liiketoimintaa ja hänellä on valmiudet yrittäjänä toimimiseen.
- Henkilöstön ja prosessien liiketoimintaosaaja kykenee hallitsemaan ja kehittämään yrityksen tai organisaation toimintaan liittyviä järjestelmiä ja prosesseja. Hän kykenee toimimaan erilaisissa henkilöstön johtamis- ja kehittämistehtävissä.
- Kansainvälisen liiketoiminnan osaaja kykenee analysoimaan, suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään yritysten eri kansainvälisiä toimintoja. Opiskelija on monipuolinen kansainvälisen liiketoiminnan, markkinoinnin ja johtamisen osaaja.

Edellä mainittujen osaamisalueiden lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suunnata opintojaan mm. seuraavien opintokokokonaisuuksien opintojaksoilla:
- Kauppa ja yrittäjyys
- Tuotantotalous
- Matkailu
- Julkiset hankinnat
- Urheilujohtaminen
- Going Global -opintokokonaisuudessa opiskelija kehittää valmiuksiaan toimia kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.
- Y-Zone Business Hubissa opiskelija voi kehittää omaa liikeideaansa ja osaamistaan yrittäjänä opiskeluprosessin aikana.


Tutkinto-ohjelmaan kuuluu lisäksi tutkimus- ja kehittämistyön perusvalmiuksia antavia menetelmäopintoja, teoriaa käytäntöön soveltava harjoittelu sekä pääsääntöisesti yritysten tai muiden organisaatioiden toimeksiannosta tehtävä opinnäytetyö. Opiskelijoiden tarttumapintaa työelämään pyritään laajentamaan harjoittelun ja opinnäytetyön lisäksi tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua yrityshankkeisiin ja antamalla hyvät valmiudet työnhakuun ja uraohjaukseen.

Opiskelijalla on monia mahdollisuuksia kartuttaa kansainvälistä osaamistaan, kokemustaan, ja kulttuurin välistä ymmärrystä tutkinto-opintojen eri vaiheissa. Tarjolla on mm. kansainvälisyyteen ja kulttuurien väliseen toimintaan liittyviä opintojaksoja sekä paljon mahdollisuuksia kielitaidon kartuttamiseen. Laaja kieliohjelma antaa mahdollisuuden kehittää ja laajentaa kielitaitoa. Tarjolla on opintoja ruotsin, englannin, saksan, ranskan, espanjan ja venäjän kielestä sekä suomesta vieraana kielenä.

Ulkomaille suuntautuvat opiskelu- ja harjoitteluvaihtojaksot antavat mahdollisuuden kokemusperäiseen kansainvälisyysosaamisen syventämiseen. Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä kaksoistutkinto, jolloin hän saa tutkintotodistuksen sekä SeAMKista että ulkomaisesta yhteistyökorkeakoulusta. Kansainvälisyyden sisällyttäminen opintoihin luo hyvät valmiudet siirtyä valmistumisen jälkeen yhä monikulttuurisempaan ja globaalimpaan työelämään.

Kansainvälisten liikkuvuusjaksojen lisäksi tutkinto-ohjelmaan sisältyy mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen:kansainvälisyyden kokemiseen ja oppimiseen SeAMKin omalla kampuksella. Kansainväliset konferenssit ja seminaarit tuovat kampukselle kansainvälistä vuorovaikutusta ja mahdollisuuksia verkostoitua kansainvälisesti. Opiskelijoille tapahtumat ovat myös mahdollisuus kokea erilaista kansainvälisyyttä ja vahvistaa mm. omaa tietotaitoa.Toimiminen tutorina ulkomaisille opiskelijoille mahdollistaa kansainvälisyysoppimista ja tarjoaa mukavaa ja vapaamuotoisempaa kokemusta kansainvälisestä toiminnasta.

Kestävän kehityksen toteutuksessa huomioidaan eettisyys ja kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet. Kestävän kehityksen tavoitteena on auttaa opiskelijoita tiedostamaan yhteiskuntavastuu ja ymmärtämään kestävän kehityksen monidimensionaalinen merkitys myös työelämätaitona. Kaikille opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua vapaasti valittavalle ”Kestävän kehityksen” -opintojaksolle.

Kompetenssit

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.
Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.
Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan:
1. Laaja-alainen liiketoimintaosaaminen (yrittäjyysosaaminen, työyhteisöosaaminen, oppimisen taidot))
Liiketalouden tradenomi
- tunnistaa ja osaa kuvata yrityksen ydinprosessit ja ymmärtää liiketalouden eri osa-alueiden vaikutukset toisiinsa
- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia
- ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet ja osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä
- ymmärtää yksilön vaikutuksen työyhteisön toimintaan ja osaa toimia tuloksellisesti
- ymmärtää viestinnän merkityksen ja luo aktiivisesti sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita myös globaalissa liiketoimintaympäristössä
2. Liiketalouden syventävä osaaminen (oppimisen taidot, kansainvälistymisosaaminen, yrittäjyysosaaminen)
Liiketalouden tradenomi omaa liiketalouden osa-alueiden syvällistä osaamista henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisella osaamisalueella (markkinointi, taloushallinto, johtaminen ja yrityksen kehittäminen, digitaalinen liiketoiminta, kansainvälinen liiketoiminta)
3. Liiketalouden menetelmäosaaminen (innovaatio-osaaminen, eettinen osaaminen)
Liiketalouden tradenomi
- hallitsee liiketalouden syvällisen osaamisen hankinnassa ja omaksumisessa tarvittavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet eettiset asiat huomioiden
- osaa soveltavaa talousmatematiikkaa ja tilastollisia menetelmiä hyödyntäen tarvittavia tietojärjestelmiä
- omaa riittävät taidot laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien soveltamisessa
4. Liiketalouden soveltava osaaminen (innovaatio-osaaminen, laadunhallintaosaaminen, työyhteisöosaaminen)
Liiketalouden tradenomi
- osaa soveltaa liiketalouden teorioita ja kykenee luovaan ongelmanratkaisuun, mm. harjoittelussa, projektiopinnoissa ja opinnäytetyössä
- osaa soveltaa liiketalouden uusinta tietoa työyhteisössä
- osaa kehittää liiketoimintaprosesseja ja soveltaa laatuajattelua

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Liiketalouden tutkinto-ohjelman oppimisessa toteutetaan SeAMKin kulloinkin voimassa olevaa strategiaa. Oppiminen tähtää soveltavan osaamisen kehittymiseen asiantuntijuudessa ja tietoa tuotetaan tutkimustietoon perustuvista luotettavista lähteistä, niin käytännön konteksteista kuin teoreettisista lähtökohdista. Osaamista voidaan osoittaa monella tavalla ja osaamisen arvioinnissa sovelletaan osaamisperustaisuutta.

Oppimisessa otetaan huomioon oppijan aikaisemmat tiedot ja tulkinnat ja autetaan häntä kytkemään uusi opittava asia aikaisempaan tieto- ja kokemusperustaansa (sosiokonstruktivismi). Tämä oppimisnäkemys painottaa sosiaalista vuorovaikutusta sekä autenttisten tehtävien ja ympäristöjen merkitystä tiedon rakentamisessa. Sen mukaan on tärkeää ja olennaista kehittää opiskelijan käsitystä omista oppimistaidoistaan ja itsearviointitaidoistaan (metakognitiiviset taidot). Opiskelijan tietämistä (teoreettinen tieto), tekemistä (käytännöllinen tieto) ja olemista (identiteettityö) rakennetaan reflektoinnin kautta. Sopivia oppimismenetelmiä käyttäen autetaan opiskelijaa pohtimaan ja näkemään näiden kolmen osa-alueen yhteyksiä toisiinsa.

Sosiokontruktivistiseen oppimiseen perustuva konnektivismi hyödyntää verkkoympäristöjä oppimisessa. Sen keskiössä on jatkuva tietojen päivittäminen ja oppijan tietoisuus siitä, että todellisuus ja tieto ovat jatkuvasti muuttuvia.

Liiketalouden tutkinto-ohjelman opetuksessa painottuu yhteistoiminta yritysten kanssa, sillä keskeisessä roolissa ensimmäisen vuoden opinnoissa on virtuaalinen yritystoiminta, jossa opiskelijat toimivat tiimeissä harjoittaen virtuaaliympäristössä yritystoimintaa, ja lisäksi jokaisella harjoitusyritykselle pyritään saamaan kummiyritys.

Enenevästi tehdään opiskelun monimuotoistamisen puitteissa erilaisia projekteja työelämälle. Osa opiskelijoista suorittaa ammattiopintoja monialaisissa SeAMKPro-hankkeissa.

Opiskelijat suorittavat kolmantena opintovuotena yrityksessä tai muussa organisaatiossa harjoittelun, josta laaditaan analyyttisiä ja reflektoivia tehtäviä sekä ennen harjoittelua, sen kestäessä ja sen päätyttyä. Neljäntenä vuotena opiskelijat tekevät opinnäytetyön toimeksiantona.

Integrointia edistävinä oppimistehtävinä on käytössä oppimispäiväkirjat ja portfoliot, itsearvioinnit ja ryhmän vertaisarvioinnit.

Henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti opintoja voidaan suorittaa yritysyhteistyöhankkeissa tai yritystallitoiminnassa omaa yritysideaa kehittäen.

Opintojaksoja voidaan suorittaa myös virtuaaliopintoina, jolloin voidaan poiketa opinto-oppaassa esitetyistä toteutusmuodoista.

Ahot-menettelyt

OT-menettely tarkoittaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea osaamisensa tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita. Osaamisen tunnistamisprosessi nivoutuu läheisesti opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) laatimiseen ja sitä päivitetään henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen yhteydessä.
Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt on esitetty SeAMKin osaamisen tunnustamisen ohjeessa. Siinä selvitetään, miten osaamisen tunnustamista haetaan, miten asiaa käsitellään ja miten siitä tiedotetaan. Ohjeessa on nimetty tutkinto-ohjelman osaamisen tunnustamisen yhteyshenkilöt, jotka antavat ohjausta prosessiin liittyvissä asioissa.
Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa käytetään muun muassa
- vastaavansisältöisen ja muun koulutuksen todistuksia
- työtodistuksia ja työnantajalta saatuja lisäselvityksiä
- opiskelijan haastatteluja
- kirjallisia ja suullisia tenttejä tai raportteja
- toiminnallisia tai kirjallisia tehtäviä tai näyttöjä
- esitelmiä, portfolioita.
OT-menettelyn ulkopuolelle jäävät opinnäytetyö ja kypsyyskoe.
Tutkinto-ohjelmakohtaiset OT-järjestelyt:
OT-menettelyn piiriin kuuluvat ja sen ulkopuolella olevat opintojaksot:
Koulutuksen prosessinomaisen toteutuksen vuoksi hyväksilukua ei pääsääntöisesti käytetä seuraavissa opinnoissa: virtuaaliyritystoimintaan liittyvät opintojaksot sekä yritystoiminnan kehittämisen ja kasvattamisen opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot. Aikaisemmin opitun tunnustamista voidaan kuitenkin soveltaa välitehtäviin silloin, kun se on kokonaisuuden kannalta mielekästä. Näistä on sovittava erikseen vastuuopettajan kanssa.
Ruotsin kielestä on suoritettava vähintään yksi opintojakso.
Alakohtaisuuden vaatimukset osaamisessa:
Kieliopintojen tunnustamisen edellytyksenä on riittävän alakohtaisuuden toteutuminen.

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Opintoihin kuuluva 30 opintopisteen laajuinen (20 viikkoa) harjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti yhtenä jaksona kolmantena opintovuonna. Opiskelijakohtaisesti voidaan myös sopia harjoittelun jaksottamisesta sekä osaamisen tunnistamisesta aiemman työkokemuksen pohjalta. Harjoittelun ohjeistuksessa on tästä tarkemmat säännökset.
Opiskelijan opintojen aikaista työssäkäyntiä ja hänen siinä hankkimaansa osaamista voidaan hyödyntää opintojakson suorittamiseksi. Tällöin puhutaan opinnollistamisesta ja se voi liittyä myös vapaaehtoistyöhön tai harrastustoimintaan. Olennaista on, että työn tekemisen kautta opittujen asioiden ja taitojen avulla voidaan näyttää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Opinnollistaen saavutettu osaaminen voidaan todentaa esimerkiksi näytöin ja tehtävin.

Ammatillinen osaamisprofiili

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiuksia monipuolisesti erilaisiin tehtäviin yritysmaailmassa ja julkisella sektorilla.
Osaamisprofiilien (ks. luku Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö) mukaisesti liiketalouden tutkinto-ohjelmasta valmistunut tradenomi voi työuransa aikana työskennellä esimerkiksi seuraavissa tehtävissä:
- Markkinoinnin osaaja: markkinointiassistentti, markkinointisuunnittelija, markkinointiviestintäsuunnittelija, asiakaspalveluvastaava, markkinatutkija, markkinointipäällikkö, asiakkuusjohtaja, tuoteryhmäjohtaja, tuotepäällikkö, yhteyspäällikkö, myyntiassistentti, myyntineuvottelija, myyjä, myyntiedustaja, myyntipäällikkö, myymäläpäällikkö, viestintäpäällikkö ja avainasiakaspäällikkö.
- Taloushallinnon osaaja: talousassistentti, laskenta-assistentti, kirjanpitäjä, pääkirjanpitäjä, kirjanpitopäällikkö, talouspäällikkö, talousjohtaja, sisäinen tarkastaja, tilintarkastaja,yritystutkija, kustannuslaskija, assistant controller, business controller, treasurer, treasury analyst, kassapäällikkö, luottopäällikkö, rahoituspäällikkö, rahoitusjohtaja, sijoitusassistentti, sijoitusneuvoja, sijoituspäällikkö.
- Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija: web-suunnittelija, ICT-asiantuntija, Internet-markkinoinnin asiantuntija, IT-tukihenkilö, ohjelmoija, sovelluskehittäjä
- Liiketoiminnan kehittäjä: yrittäjä, yritys- tai elinkeinoasiamies, yritysneuvoja, kouluttaja, yritystutkija, koulutusassistentti, konsultti
- Henkilöstön ja prosessien liiketoimintaosaaja: henkilöstöassistentti, henkilöstösuunnittelija, henkilöstöpäällikkö, projektipäällikkö
Opintojen painotusmahdollisuudet avaavat lisäksi uramahdollisuuksia erilaisiin erityistehtäviin.
Ammatilliset kieliopinnot suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman alansa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, pystyy etsimään tietoa sekä seuraamaan oman ammattialansa kehitystä kohdekielillä.

Kansainvälisyys

Tavoitteena on, että opiskelijat osaavat toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä ja kohdata erilaisia kulttuureja. Tavoitteena on myös, että jokainen opiskelija saa kansainvälisyyteen liittyviä kokemuksia opintojensa aikana joko opiskelijaliikkuvuuden tai kotikansainvälistymisen muodossa.
Tutkinto-ohjelmassa opiskelevia kannustetaan osallistumaan opiskelijavaihtoon. Opiskelijalla on käytössään laaja verkosto paitsi eurooppalaisia myös muissa maanosissa sijaitsevia korkeakouluja. Näistä opiskelija valitsee sopivan kohteen itselleen. Opiskelija voi halutessaan hankkia ulkomaisen opiskelupaikkansa myös verkoston ulkopuolelta.
Tutkinto-ohjelman opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa kaksi tutkintoa samalla kertaa: suomalainen liiketalouden amk-tutkinto SeAMK:sta sekä bachelor-tutkinto yhteistyökorkeakoulusta, jonka kanssa on solmittu kaksoistutkintosopimus. Kaksoistutkinto-opiskelija opiskelee vuoden kohdekorkeakoulussa. Opinnäytetyö tehdään englannin kielellä ja sen ohjaukseen tai arviointiin osallistuvat molemmat korkeakoulut.

Jatko-opintokelpoisuus

Antaa kahden vuoden työkokemuksen jälkeen jatko-opintokelpoisuuden alan ylempään amk-tutkintoon.

Valmistumisen edellytykset

Valmistumisen edellytykset löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Päivätoteutusten koulutus on pääsääntöisesti kokopäiväistä opetusta. Tiettyjä opintokokonaisuuksia ja opintojaksoja on mahdollisuus suorittaa myös etäopintoina. Opetuksen monimuotoistaminen kuuluu tutkinto-ohjelmassa toteutettavaan pedagogiikkaan.
Monimuototeutusten koulutus tapahtuu arki-iltaisin ja viikonloppuisin.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Osmo Mäkiniemi, 040 830 4268, osmo.makiniemi(at)seamk.fi

Osaamisalueiden vastuuhenkilöt:
- Taloushallinto: Tuulia Potka-Soininen, 040 830 4205, tuulia.potka-soininen(at)seamk.fi
- Markkinointi: Terhi Anttila, 040 830 3972, terhi.anttila(at)seamk.fi
- Digitaalinen liiketoiminta ja ohjelmointi: Raija Kangassalo,040 830 1251, raija.kangassalo(a)seamk.fi
- Johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen: Johanna Koivula, 040 830 2400, johanna.koivula(at)seamk.fi

Opinto-ohjaaja

Johanna Koivula, 040 830 2400, johanna.koivula(at)seamk.fi

Harjoittelun koordinointi

Sari Havulehto, 040 830 3975, sari.havulehto(at)seamk.fi

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040 830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, 040 830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Tradenomi (AMK), Liiketalous, Monimuotototeutus

Tradenomi (AMK), Liiketalous, Monimuotototeutus

Tradenomi (AMK), Liiketalous, Monimuotototeutus

Tradenomi (AMK), Liiketalous, Monimuotototeutus

Tradenomi (AMK), Liiketalous, Monimuotototeutus

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä vuorovaikutteisesti kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä ja osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa sekä välittää tietoja muille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa käyttää apuvälineitä ja etsiä oman alansa tietoa ruotsin kielellä eri lähteistä,
- osaa laatia sähköpostiviestejä ja kaupankäyntiin liittyviä asiakirjoja ruotsiksi,
- osaa soveltaa viestinnässään Suomen ja Ruotsin liike-elämän kulttuurieroja
- osaa käynnistää ja ylläpitää liikesuhteita ruotsin kielellä

Sisältö

- viestejä ja asiakirjoja esim. kyselyt ja tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset ja reklamaatiot (kirjallisesti ja suullisesti)
- Suomen ja Ruotsin liike-elämän kulttuurieroihin tutustuminen
- liikesuhteiden käynnistämiseen ja ylläpitämiseen liittyvä viestintä esim. messut (yritysvieraat)

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

- kontaktiopetus
- suulliset ja kirjalliset tehtävät sekä kuuntelut
- pari- ja ryhmätyöt
- itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin lopuksi kirjallinen tentti Exam-tenttitilassa sekä suullinen koe.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

kontaktiopetus 26 h
itsenäinen opiskelu 55 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Tyydyttävä (2-1)
Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (4-3)
Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1-5
Hyväksytty arvosana edellyttää:
- aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn lähiopetuksessa ja Moodlessa
- suullisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu
- kirjallisten ja suullisten harjoitusten hyväksytty suorittaminen
- suullinen ja kirjallinen tentti.

Jos opiskelijalla on hyväksytysti suoritettuna myös Affärssvenska -kurssi, annetaan kurssin jälkeen myös suullinen ja kirjallinen virkamiesruotsiarvosana.

Esitietovaatimukset

Affärssvenska

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä vuorovaikutteisesti kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä ja osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa sekä välittää tietoja muille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa käyttää apuvälineitä ja etsiä oman alansa tietoa ruotsin kielellä eri lähteistä,
- osaa laatia sähköpostiviestejä ja kaupankäyntiin liittyviä asiakirjoja ruotsiksi,
- osaa soveltaa viestinnässään Suomen ja Ruotsin liike-elämän kulttuurieroja
- osaa käynnistää ja ylläpitää liikesuhteita ruotsin kielellä

Sisältö

- viestejä ja asiakirjoja esim. kyselyt ja tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset ja reklamaatiot (kirjallisesti ja suullisesti)
- Suomen ja Ruotsin liike-elämän kulttuurieroihin tutustuminen
- liikesuhteiden käynnistämiseen ja ylläpitämiseen liittyvä viestintä esim. messut (yritysvieraat)

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

- kontaktiopetus
- suulliset ja kirjalliset tehtävät sekä kuuntelut
- pari- ja ryhmätyöt
- itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin lopuksi kirjallinen tentti Exam-tenttitilassa sekä suullinen koe.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

kontaktiopetus 26 h
itsenäinen opiskelu 55 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Tyydyttävä (2-1)
Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (4-3)
Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1-5
Hyväksytty arvosana edellyttää:
- aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn lähiopetuksessa ja Moodlessa
- suullisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu
- kirjallisten ja suullisten harjoitusten hyväksytty suorittaminen
- suullinen ja kirjallinen tentti.

Jos opiskelijalla on hyväksytysti suoritettuna myös Affärssvenska -kurssi, annetaan kurssin jälkeen myös suullinen ja kirjallinen virkamiesruotsiarvosana.

Esitietovaatimukset

Affärssvenska

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä vuorovaikutteisesti kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä ja osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa sekä välittää tietoja muille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa käyttää apuvälineitä ja etsiä oman alansa tietoa ruotsin kielellä eri lähteistä,
- osaa laatia sähköpostiviestejä ja kaupankäyntiin liittyviä asiakirjoja ruotsiksi,
- osaa soveltaa viestinnässään Suomen ja Ruotsin liike-elämän kulttuurieroja
- osaa käynnistää ja ylläpitää liikesuhteita ruotsin kielellä

Sisältö

- viestejä ja asiakirjoja esim. kyselyt ja tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset ja reklamaatiot (kirjallisesti ja suullisesti)
- Suomen ja Ruotsin liike-elämän kulttuurieroihin tutustuminen
- liikesuhteiden käynnistämiseen ja ylläpitämiseen liittyvä viestintä esim. messut (yritysvieraat)

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

- kontaktiopetus
- suulliset ja kirjalliset tehtävät sekä kuuntelut
- pari- ja ryhmätyöt
- itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin lopuksi kirjallinen tentti Exam-tenttitilassa sekä suullinen koe.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

kontaktiopetus 26 h
itsenäinen opiskelu 55 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Tyydyttävä (2-1)
Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (4-3)
Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1-5
Hyväksytty arvosana edellyttää:
- aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn lähiopetuksessa ja Moodlessa
- suullisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu
- kirjallisten ja suullisten harjoitusten hyväksytty suorittaminen
- suullinen ja kirjallinen tentti.

Jos opiskelijalla on hyväksytysti suoritettuna myös Affärssvenska -kurssi, annetaan kurssin jälkeen myös suullinen ja kirjallinen virkamiesruotsiarvosana.

Esitietovaatimukset

Affärssvenska

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä vuorovaikutteisesti kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä ja osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa sekä välittää tietoja muille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa käyttää apuvälineitä ja etsiä oman alansa tietoa ruotsin kielellä eri lähteistä,
- osaa laatia sähköpostiviestejä ja kaupankäyntiin liittyviä asiakirjoja ruotsiksi,
- osaa soveltaa viestinnässään Suomen ja Ruotsin liike-elämän kulttuurieroja
- osaa käynnistää ja ylläpitää liikesuhteita ruotsin kielellä

Sisältö

- viestejä ja asiakirjoja esim. kyselyt ja tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset ja reklamaatiot (kirjallisesti ja suullisesti)
- Suomen ja Ruotsin liike-elämän kulttuurieroihin tutustuminen
- liikesuhteiden käynnistämiseen ja ylläpitämiseen liittyvä viestintä esim. messut (yritysvieraat)

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

- kontaktiopetus
- suulliset ja kirjalliset tehtävät sekä kuuntelut
- pari- ja ryhmätyöt
- itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin lopuksi kirjallinen tentti Exam-tenttitilassa sekä suullinen koe.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

kontaktiopetus 26 h
itsenäinen opiskelu 55 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Tyydyttävä (2-1)
Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (4-3)
Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1-5
Hyväksytty arvosana edellyttää:
- aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn lähiopetuksessa ja Moodlessa
- suullisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu
- kirjallisten ja suullisten harjoitusten hyväksytty suorittaminen
- suullinen ja kirjallinen tentti.

Jos opiskelijalla on hyväksytysti suoritettuna myös Affärssvenska -kurssi, annetaan kurssin jälkeen myös suullinen ja kirjallinen virkamiesruotsiarvosana.

Esitietovaatimukset

Affärssvenska

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 22.08.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.10.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Sari Isokangas
Opiskelijaryhmät
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä vuorovaikutteisesti kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä ja osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa sekä välittää tietoja muille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa käyttää apuvälineitä ja etsiä oman alansa tietoa ruotsin kielellä eri lähteistä,
- osaa laatia sähköpostiviestejä ja kaupankäyntiin liittyviä asiakirjoja ruotsiksi,
- osaa soveltaa viestinnässään Suomen ja Ruotsin liike-elämän kulttuurieroja
- osaa käynnistää ja ylläpitää liikesuhteita ruotsin kielellä

Sisältö

- viestejä ja asiakirjoja esim. kyselyt ja tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset ja reklamaatiot (kirjallisesti ja suullisesti)
- Suomen ja Ruotsin liike-elämän kulttuurieroihin tutustuminen
- liikesuhteiden käynnistämiseen ja ylläpitämiseen liittyvä viestintä esim. messut (yritysvieraat)

Oppimateriaalit

Opettajan kurssin alussa ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Suomeksi
- kontkatiopetus
- suulliset ja kirjalliset tehtävät sekä kuuntelut
- pari- ja ryhmätyöt
- itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 t.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5.
Opintojaksolla on 80 % läsnäolovelvollisuus. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Opintojaksolla on 80 % läsnäolovelvollisuus. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Tyydyttävä (2-1)
Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (4-3)
Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- aktiivinen osallistuminen opetukseen
- suullisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu
- kirjallisten ja suullisten harjoitusten hyväksytty suorittaminen
- suullinen ja kirjallinen tentti

Esitietovaatimukset

Affärssvenska

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bachelor of Business Administration, DP in International Business
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA22A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja oman alansa tavanomaisissa työtilanteissa kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää liikealan perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan esim. työnhakutilanteissa.
- osaa hoitaa asioita puhelimitse ja/tai sähköpostilla
- osaa kertoa oman alansa työpaikoista ja työympäristöstä
- osaa kuvailla yrityksiä ja niiden toimintoja ja/tai tuotteita
- osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa
- osaa viestiä vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti asiakaspalvelu- ja opastustilanteissa

Sisältö

- henkilö- ja koulutustaustastaan kertominen
- työnhaku
- työympäristön, työolojen ja työtehtävien kuvailu
- yrityksen ja sen toiminnan kuvailu
- småprat
- puhelinviestintä ja sähköinen viestintä
- tapaamiset, opastamiset, mielipiteen ilmaisut ja perustelut
- suulliset asiakaspalvelutilanteet
- tuote- ja/tai yritysesittelyt
- Opiskelija tutustuu ruotsinkieliseen kulttuuriin, yrityselämään ja yhteiskuntaan esim vierailuilla, opintomatkoilla , asiantuntijaluennoilla

Oppimateriaalit

Kurssin materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

- kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kuuntelut, ryhmä- ja parityöskentely
- itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti Exam-tenttitilassa kurssin lopuksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- kontaktiopetus 28 h
- itsenäinen opiskelu 53 h

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.
- aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn lähiopetuksessa ja Moodlessa
- suullisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu
- kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti
- tentti

Esitietovaatimukset

- ruotsin kielen keskeisten rakenteiden hallinta

Lisätiedot

Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bachelor of Business Administration, DP in International Business
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA22B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • IB22A
  Tradenomi (AMK), International Business

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja oman alansa tavanomaisissa työtilanteissa kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää liikealan perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan esim. työnhakutilanteissa.
- osaa hoitaa asioita puhelimitse ja/tai sähköpostilla
- osaa kertoa oman alansa työpaikoista ja työympäristöstä
- osaa kuvailla yrityksiä ja niiden toimintoja ja/tai tuotteita
- osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa
- osaa viestiä vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti asiakaspalvelu- ja opastustilanteissa

Sisältö

- henkilö- ja koulutustaustastaan kertominen
- työnhaku
- työympäristön, työolojen ja työtehtävien kuvailu
- yrityksen ja sen toiminnan kuvailu
- småprat
- puhelinviestintä ja sähköinen viestintä
- tapaamiset, opastamiset, mielipiteen ilmaisut ja perustelut
- suulliset asiakaspalvelutilanteet
- tuote- ja/tai yritysesittelyt
- Opiskelija tutustuu ruotsinkieliseen kulttuuriin, yrityselämään ja yhteiskuntaan esim vierailuilla, opintomatkoilla , asiantuntijaluennoilla

Oppimateriaalit

Kurssin materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

- kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kuuntelut, ryhmä- ja parityöskentely
- itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti Exam-tenttitilassa kurssin lopuksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- kontaktiopetus 28 h
- itsenäinen opiskelu 53 h

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.
- aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn lähiopetuksessa ja Moodlessa
- suullisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu
- kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti
- tentti

Esitietovaatimukset

- ruotsin kielen keskeisten rakenteiden hallinta

Lisätiedot

Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bachelor of Business Administration, DP in International Business
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA22C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja oman alansa tavanomaisissa työtilanteissa kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää liikealan perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan esim. työnhakutilanteissa.
- osaa hoitaa asioita puhelimitse ja/tai sähköpostilla
- osaa kertoa oman alansa työpaikoista ja työympäristöstä
- osaa kuvailla yrityksiä ja niiden toimintoja ja/tai tuotteita
- osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa
- osaa viestiä vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti asiakaspalvelu- ja opastustilanteissa

Sisältö

- henkilö- ja koulutustaustastaan kertominen
- työnhaku
- työympäristön, työolojen ja työtehtävien kuvailu
- yrityksen ja sen toiminnan kuvailu
- småprat
- puhelinviestintä ja sähköinen viestintä
- tapaamiset, opastamiset, mielipiteen ilmaisut ja perustelut
- suulliset asiakaspalvelutilanteet
- tuote- ja/tai yritysesittelyt
- Opiskelija tutustuu ruotsinkieliseen kulttuuriin, yrityselämään ja yhteiskuntaan esim vierailuilla, opintomatkoilla , asiantuntijaluennoilla

Oppimateriaalit

Kurssin materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

- kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kuuntelut, ryhmä- ja parityöskentely
- itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti Exam-tenttitilassa kurssin lopuksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- kontaktiopetus 28 h
- itsenäinen opiskelu 53 h

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.
- aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn lähiopetuksessa ja Moodlessa
- suullisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu
- kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti
- tentti

Esitietovaatimukset

- ruotsin kielen keskeisten rakenteiden hallinta

Lisätiedot

Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bachelor of Business Administration, DP in International Business
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA22D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja oman alansa tavanomaisissa työtilanteissa kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää liikealan perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan esim. työnhakutilanteissa.
- osaa hoitaa asioita puhelimitse ja/tai sähköpostilla
- osaa kertoa oman alansa työpaikoista ja työympäristöstä
- osaa kuvailla yrityksiä ja niiden toimintoja ja/tai tuotteita
- osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa
- osaa viestiä vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti asiakaspalvelu- ja opastustilanteissa

Sisältö

- henkilö- ja koulutustaustastaan kertominen
- työnhaku
- työympäristön, työolojen ja työtehtävien kuvailu
- yrityksen ja sen toiminnan kuvailu
- småprat
- puhelinviestintä ja sähköinen viestintä
- tapaamiset, opastamiset, mielipiteen ilmaisut ja perustelut
- suulliset asiakaspalvelutilanteet
- tuote- ja/tai yritysesittelyt
- Opiskelija tutustuu ruotsinkieliseen kulttuuriin, yrityselämään ja yhteiskuntaan esim vierailuilla, opintomatkoilla , asiantuntijaluennoilla

Oppimateriaalit

Kurssin materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

- kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kuuntelut, ryhmä- ja parityöskentely
- itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti Exam-tenttitilassa kurssin lopuksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- kontaktiopetus 28 h
- itsenäinen opiskelu 53 h

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.
- aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn lähiopetuksessa ja Moodlessa
- suullisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu
- kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti
- tentti

Esitietovaatimukset

- ruotsin kielen keskeisten rakenteiden hallinta

Lisätiedot

Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 19.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 30.04.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Bachelor of Business Administration, DP in International Business
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Petra Syri
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja oman alansa tavanomaisissa työtilanteissa kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää liikealan perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan esim. työnhakutilanteissa.
- osaa hoitaa asioita puhelimitse ja/tai sähköpostilla
- osaa kertoa oman alansa työpaikoista ja työympäristöstä
- osaa kuvailla yrityksiä ja niiden toimintoja ja/tai tuotteita
- osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa
- osaa viestiä vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti asiakaspalvelu- ja opastustilanteissa

Sisältö

- henkilö- ja koulutustaustastaan kertominen
- työnhaku
- työympäristön, työolojen ja työtehtävien kuvailu
- yrityksen ja sen toiminnan kuvailu
- småprat
- puhelinviestintä ja sähköinen viestintä
- tapaamiset, opastamiset, mielipiteen ilmaisut ja perustelut
- suulliset asiakaspalvelutilanteet
- tuote- ja/tai yritysesittelyt
- Opiskelija tutustuu ruotsinkieliseen kulttuuriin, yrityselämään ja yhteiskuntaan, esim. vierailuilla, opintomatkoilla , asiantuntijaluennoilla

Oppimateriaalit

Kurssin materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

- kontaktiopetus etänä, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kuuntelut, ryhmä- ja parityöskentely
- itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin tentti Exam-tenttitilassa kurssin jälkeen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 t.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla on 50 % läsnäolovelvollisuus. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.
- aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn ja Moodletyöskentelyyn
- suullisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu
- kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti
- tentit

Esitietovaatimukset

- ruotsin kielen keskeisten rakenteiden hallinta

Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

06.03.2023 - 14.05.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bachelor of Business Administration, DP in International Business
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja oman alansa tavanomaisissa työtilanteissa kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää liikealan perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan esim. työnhakutilanteissa.
- osaa hoitaa asioita puhelimitse ja/tai sähköpostilla
- osaa kertoa oman alansa työpaikoista ja työympäristöstä
- osaa kuvailla yrityksiä ja niiden toimintoja ja/tai tuotteita
- osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa
- osaa viestiä vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti asiakaspalvelu- ja opastustilanteissa

Sisältö

- henkilö- ja koulutustaustastaan kertominen
- työnhakutilanteet, työpaikkahaastattelut ja CV:n laatiminen
- työympäristön, työolojen ja työtehtävien kuvailu
- yrityksen ja sen toiminnan kuvailu
- småprat
- puhelinviestintä ja sähköinen viestintä
- tapaamiset, opastamiset, mielipiteen ilmaisut ja perustelut
- suulliset asiakaspalvelutilanteet
- tuote- ja/tai yritysesittelyt
- Opiskelija tutustuu ruotsinkieliseen kulttuuriin, yrityselämään ja yhteiskuntaan esim vierailuilla, opintomatkoilla , asiantuntijaluennoilla

Oppimateriaalit

Opettajan kokoama materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Kyseessä on virtuaalikurssi, joka keskittyy liiketalouden alaan.
Kurssi sisältää itsenäistä opiskelua: erilaisia kirjallisia ja suullisia tehtäviä, sekä kuuntelutehtäviä. Myös vuorovaikutteisia verkkotehtäviä muiden kurssilaisten kanssa.
Uusi teema joka viikko.
Kurssin lopussa on moodletentti ja sen lisäksi kaksi arvioitavaa suullista tehtävää.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin lopuksi Moodle-tentti ja arvioitava video-tehtävä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan arvosanalla 1-5.
Kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää aktiivista osallistumista kurssille Moodlessa ja tehtävien palauttamista ajallaan.
Moodle-tentti, 50% kurssiarvosanasta.
Suullinen tehtävä 1, 20% kurssiarvosanasta
Suullinen tehtävä 2, 30% kurssiarvosanasta

Esitietovaatimukset

- ruotsin kielen keskeisten rakenteiden hallinta

Lisätiedot

Opintojaksolla on 80 % läsnäolovelvollisuus. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

12.01.2023 - 17.02.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Viljo Arohonka
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen peruskäsitteet ja lainsäädännön sekä osaa soveltaa niitä taloushallinnon eri osa-alueilla. Opiskelija pystyy tunnistamaan ja kuvailemaan arvonlisäverotukseen vaikuttavat keskeiset tekijät. Opiskelija ymmärtää, mikä merkitys on oikean arvonlisäverotuskäytännön tuntemisella ja soveltamisella eri liiketapahtumien yhteydessä. Opiskelija osaa analysoida eri liiketapahtumia arvonlisäverotuksen kannalta ja toisaalta osaa analysoida arvonlisäverotuksen vaikutusta liiketapahtumien ja koko yritystoiminnan kannattavuuteen. Opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen ja kirjanpidon yhteyden sekä sen, kuinka arvonlisäverotus huomioidaan kirjanpidossa. Opiskelija tietää arvonlisäverotukseen liittyvän viranomaisvalvonnan ja sen merkityksen. Opiskelija osaa hakea arvonlisäverotukseen liittyvää tietoa relevanteista lähteistä. Opiskelija pystyy tunnistamaan ja ratkaisemaan arvonlisäverotuksen perusteisiin liittyviä ongelmia.

Sisältö

- Arvonlisäverolaki ja -asetus keskeisin osin

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen keskeiset peruskäsitteet ja lainsäädännön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa arvonlisäverotuksen lainsäädäntöä yritystoiminnassa ja opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen keskeiset käsitteet.

Esitietovaatimukset

Laskentatoimen perusteet

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 03.02.2023

Ajoitus

13.02.2023 - 31.05.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Viljo Arohonka
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen peruskäsitteet ja lainsäädännön sekä osaa soveltaa niitä taloushallinnon eri osa-alueilla. Opiskelija pystyy tunnistamaan ja kuvailemaan arvonlisäverotukseen vaikuttavat keskeiset tekijät. Opiskelija ymmärtää, mikä merkitys on oikean arvonlisäverotuskäytännön tuntemisella ja soveltamisella eri liiketapahtumien yhteydessä. Opiskelija osaa analysoida eri liiketapahtumia arvonlisäverotuksen kannalta ja toisaalta osaa analysoida arvonlisäverotuksen vaikutusta liiketapahtumien ja koko yritystoiminnan kannattavuuteen. Opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen ja kirjanpidon yhteyden sekä sen, kuinka arvonlisäverotus huomioidaan kirjanpidossa. Opiskelija tietää arvonlisäverotukseen liittyvän viranomaisvalvonnan ja sen merkityksen. Opiskelija osaa hakea arvonlisäverotukseen liittyvää tietoa relevanteista lähteistä. Opiskelija pystyy tunnistamaan ja ratkaisemaan arvonlisäverotuksen perusteisiin liittyviä ongelmia.

Sisältö

- Arvonlisäverolaki ja -asetus keskeisin osin

Opetusmenetelmät

verkkokurssi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen keskeiset peruskäsitteet ja lainsäädännön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa arvonlisäverotuksen lainsäädäntöä yritystoiminnassa ja opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen keskeiset käsitteet.

Esitietovaatimukset

Laskentatoimen perusteet

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kristiina Mutka-Vierula
Opiskelijaryhmät
 • LITA22D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA22B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA22C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA22A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä palvelun, sen laadun ja niiden osatekijät sekä kuvata palvelutapahtuman vaiheet. Opiskelija osaa tunnistaa palvelukuilut. Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana sekä sisäisten että ulkoisten asiakkaiden kanssa ja tunnistaa vuorovaikutuksen merkityksen. Opiskelija osaa analysoida asiakkaiden ja palvelutilanteiden erilaisuutta palvelun lähtökohtana.

Sisältö

- palvelutapahtuma ja sen vaiheet
- haastavat asiakastilanteet
- erilaisten asiakkaiden kohtaaminen
- palvelun laatu
- viestintä ja vuorovaikútus asiakaspalvelutilanteessa
- digitaalinen asiakaspalvelu
- asiakaskokemus

Oppimateriaalit

Luennoitsijan ilmoittama materiaali, soveltuvin osin esim.
Grönroos 2015. Palvelujen johtaminen ja markkinointi.
Gerdt ja Eskelinen, 2018. Digiajan asiakaskokemus. Oppia kansainvälisiltä huipuilta.
Bergström & Leppänen 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi.
Pesonen, H-L., Lehtonen, J. ja Toskala, A. 2002. Asiakaspalvelu vuorovaikutuksena.

Opetusmenetelmät

Luennot.
Pienryhmäharjoitukset.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä palvelun ja sen osatekijät, kuvata palvelutapahtuman vaiheet ja tunnistaa palvelun laadun osatekijät sekä palvelukuilut. Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana sekä sisäisessä että ulkoisessa asiakaspalvelussa. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia asiakastilanteita ja analysoida asiakkaan käyttäytymistä asiakaspalvelun näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa hyvin määritellä palvelun ja sen osatekijät, kuvata palvelutapahtuman vaiheet ja tunnistaa palvelun laadun osatekijät sekä palvelukuilut. Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana sekä sisäisessä että ulkoisessa asiakaspalvelussa. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia asiakastilanteita ja analysoida asiakkaan käyttäytymistä asiakaspalvelun näkökulmasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa erinomaisesti määritellä palvelun ja sen osatekijät, kuvata palvelutapahtuman vaiheet ja tunnistaa palvelun laadun osatekijät sekä palvelukuilut. Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana sekä sisäisessä että ulkoisessa asiakaspalvelussa. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia asiakastilanteita ja analysoida asiakkaan käyttäytymistä asiakaspalvelun näkökulmasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitukset ja tentti.
Aktiivinen osallistuminen.

Esitietovaatimukset

Virtuaaliyritystoiminnan markkinoinnin opinnot.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Katri Juppi
Opiskelijaryhmät
 • MLITA22
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, SeinäjokI

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä palvelun, sen laadun ja niiden osatekijät sekä kuvata palvelutapahtuman vaiheet. Opiskelija osaa tunnistaa palvelukuilut. Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana sekä sisäisten että ulkoisten asiakkaiden kanssa ja tunnistaa vuorovaikutuksen merkityksen. Opiskelija osaa analysoida asiakkaiden ja palvelutilanteiden erilaisuutta palvelun lähtökohtana.

Sisältö

- palvelutapahtuma ja sen vaiheet
- haastavat asiakastilanteet
- erilaisten asiakkaiden kohtaaminen
- palvelun laatu
- viestintä ja vuorovaikutus asiakaspalvelutilanteessa
- digitaalinen asiakaspalvelu
- asiakaskokemus

Oppimateriaalit

Opettajan tarjoama materiaali & itsenäinen tiedonhaku.

Opetusmenetelmät

Opettajan koostama materiaali, itsenäinen opiskelu verkossa, aktiivinen osallistuminen keskusteluun.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 x 27 = 81h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä palvelun ja sen osatekijät, kuvata palvelutapahtuman vaiheet ja tunnistaa palvelun laadun osatekijät sekä palvelukuilut. Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana sekä sisäisessä että ulkoisessa asiakaspalvelussa. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia asiakastilanteita ja analysoida asiakkaan käyttäytymistä asiakaspalvelun näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa hyvin määritellä palvelun ja sen osatekijät, kuvata palvelutapahtuman vaiheet ja tunnistaa palvelun laadun osatekijät sekä palvelukuilut. Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana sekä sisäisessä että ulkoisessa asiakaspalvelussa. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia asiakastilanteita ja analysoida asiakkaan käyttäytymistä asiakaspalvelun näkökulmasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa erinomaisesti määritellä palvelun ja sen osatekijät, kuvata palvelutapahtuman vaiheet ja tunnistaa palvelun laadun osatekijät sekä palvelukuilut. Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana sekä sisäisessä että ulkoisessa asiakaspalvelussa. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia asiakastilanteita ja analysoida asiakkaan käyttäytymistä asiakaspalvelun näkökulmasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssitehtävät, aktiivinen osallistuminen.

Esitietovaatimukset

Virtuaaliyritystoiminnan markkinoinnin opinnot.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

20.02.2023 - 07.04.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Terhi Anttila
Opiskelijaryhmät
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida asiakkaan käyttäytymistä erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa tunnistaa ostoprosessin vaiheet ja siihen vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa tehdä markkinoinnin suunnitteluun liittyviä päätöksiä asiakastiedon perusteella.

Sisältö

- Kuluttajan käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät
- Tarpeet, motiivit, asenteet ja arvot
- Megatrendit ja kuluttajatrendit
- Organisaation ostokäyttäytyminen
- Ostoprosessi sekä b-to-b että b-to-c-markkinoilla
- Asiakastiedon kerääminen ja hyödyntäminen

Oppimateriaalit

-Hiltunen, Elina (2017). Mitä tulevaisuuden asiakas haluaa. Trendit ja ilmiöt.
-Solomon, M. & Bamossy, G. & Askegaard, S. & Hogg, M. (2006). Consumer Behaviour European Perspective
-Arantola, H. (2006). Customer Insight
-Kenner, K & Leino, S. 2020. Myyntikirja: Menesty uuden ajan B2B-myynnissä.
-Ojasalo, J. & Ojasalo, K. (2010). B-to-B-palvelujen markkinointi
-Laine, K. (2015). Myynti on rikki. B-to-B-myynnin uusi aika
-Luentokalvot ja muu materiaali Moodlessa
-Osallistujien itse hankkima mahdollinen lisämateriaali

Opetusmenetelmät

-Luennot
-Ryhmätyöskentely
-Itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 106 h
-Luennot ja ryhmätöiden ohjaus- ja esitystunnit 22 h
-Ryhmätyöskentely 34 h
-Itsenäinen työskentely 50 h

Sisällön jaksotus

-Tarpeet, motiivit, sidonnaisuus, asenteet ja arvot
-Ostoprosessi ja ostamiseen vaikuttavat tekijät sekä b-to-b että b-to-c-markkinoilla
-Kuluttajakäyttäytyminen
-Organisaation ostokäyttäytyminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija osaa tehdä markkinoinnin suunnitteluun liittyviä päätöksiä asiakastiedon perusteella. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä kulutuksen merkityksestä nyky-yhteiskunnassa. Opiskelija osaa tunnistaa kuluttajan näkyvään ja mentaaliseen käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa analysoida asiakkaan käyttäytymistä erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa tunnistaa ostoprosessin vaiheet ja siihen vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa tehdä markkinoinnin suunnitteluun liittyviä päätöksiä asiakastiedon perusteella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa analysoida asiakkaan käyttäytymistä erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa tunnistaa ostoprosessin vaiheet ja siihen vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa tehdä markkinoinnin suunnitteluun liittyviä päätöksiä asiakastiedon perusteella.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-Aktiivinen osallistuminen
-Harjoitustyö 1 (yksilötyö, 20 % arvosanasta)
-Harjoitustyö 2 (ryhmätyö, 40 % arvosanasta)
-Oppimistehtävät (yksilötyö, 40% arvosanasta)

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

30.01.2023 - 17.03.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Terhi Anttila
Opiskelijaryhmät
 • LITA20B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa asiakassuhdejohtamisen roolin liiketoiminnassa. Opiskelija osaa hankkia ja hyödyntää asiakastietoa liiketoiminnan strategisessa kehittämisessä. Opiskelija kykenee ryhmittelemään asiakkaita vallitsevan asiakastiedon pohjalta sekä osaa suunnitella strategisten asiakkuuksien johtamista. Opiskelija tuntee millaisia mittareita ja raportteja asiakastiedon perusteella voidaan hyödyntää markkinoinnin tehostamisessa.

Sisältö

Sisältö
- Asiakassuhdemarkkinointi
- Asiakassuhteen vaiheet ja asiakassuhteen kehittäminen
- Asiakastiedon kerääminen ja hyödyntäminen

Oppimateriaalit

-Killström, M. 2020. Vetoa tunteisiin: luo parempia asiakaskokemuksia ja pysyvämpiä asiakassuhteita.
-Mäntyneva, M. 2019. Key account management: kasvata yrityksesi avainasiakkuuksia. Helsinki: Kauppakamari.
-Gerdt, B. & Eskelinen, S. 2018. Digiajan asiakaskokemus: oppia kansainvälisiltä huipuilta. Helsinki: Alma Talent.
-Korkiakoski, K & Gerdt, B. 2016. Ylivoimainen asiakaskokemus: työkalupakki. Helsinki: Talentum.
-Vesterinen, J. 2014. Committed to customers: a 5-step model for delivering great customer experiences. Helsinki: Suomen Liikekirjat.
-Keskinen, T. & Lipiäinen, J. 2013. Asiakkaan matkassa : tuotekeskeisyydestä symbioosistrategiaan. Helsinki : Talentum.
-Opintojakson alkaessa ilmoitettavat artikkelit ja Moodlessa oleva materiaali

Opetusmenetelmät

-Virtuaaliopetus
-Itsenäinen työskentely
-Oppimistehtävät
-Yhteinen palaute

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 80 h:
-Opintojakson aineistoon perehtyminen
-Oppimistehtävien tekeminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (2-1): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osaa kuvata asiakassuhdemarkkinoinnin erityispiirteet. Opiskelija pystyy arvioimaan suhdemarkkinoinnin mahdollisuuksia ja roolia asiakassuhteen ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Opiskelija osaa arvottaa ja luokitella asiakassuhteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (4-3): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa kuvata hyvin asiakassuhdemarkkinoinnin erityispiirteet. Opiskelija pystyy arvioimaan suhdemarkkinoinnin mahdollisuuksia ja roolia asiakassuhteen ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Opiskelija osaa arvottaa ja luokitella asiakassuhteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa kuvata erinomaisesti asiakassuhdemarkkinoinnin erityispiirteet. Opiskelija pystyy arvioimaan suhdemarkkinoinnin mahdollisuuksia ja roolia asiakassuhteen ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Opiskelija osaa arvottaa ja luokitella asiakassuhteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

19.01.2023 - 26.02.2023

Laajuus

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Heidi-Maria Sumukari
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija tuntee asunnon ostamiseen ja myyntiin liittyvät oikeudelliset ja muut näkökohdat.

Sisältö

Keskeisiä asioita ovat alan lainsäädäntö, kauppaan liittyvät asiakirjat, rekisteritiedot, verot, ostajan ja myyjän vastuut, kaupan virhetilanteet (kosteus- ja homevauriot), ostotarjous ja kauppakirja.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus torstaisin vvo-aikaan klo 14.15 alkaen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan tuotokset osoittavat, että hän tuntee tyydyttävästi asunnon ostamiseen ja myyntiin liittyvät oikeudelliset ja muut näkökohdat.
hylätty: opiskelija ei ole tehnyt sovittuja tehtäviä tai hänen tuotoksensa eivät osoita aineksen tyydyttävää hallintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan tuotokset osoittavat, että hän tuntee hyvin asunnon ostamiseen ja myyntiin liittyvät oikeudelliset ja muut näkökohdat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan tuotokset osoittavat, että hän tuntee perinpohjaisesti asunnon ostamiseen ja myyntiin liittyvät oikeudelliset ja muut näkökohdat.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

24.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 05.03.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Osmo Mäkiniemi
 • Mikko Ylihärsilä
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija tuntee asuntosijoittamiseen liittyvät perusteet ja erityispiirteet. Hän osaa laskea asuntosijoittamisen keskeiset tunnusluvut ja ymmärtää toimintaan liittyvät riskit. Hän osaa analysoida sijoituskohteita ja tiedostaa vuokranantajana toimimiseen liittyviä tehtäviä ja vastuita.

Sisältö

- Asuntosijoittamisen peruskysymykset
-- Mitä on asuntosijoittaminen?
-- Miten asuntosijoittaminen poikkeaa muista sijoituskohteista?
-- Miksi sijoittaa asuntoihin?
- Asuntosijoittamisen peruslaskelmat
-- Asuntosijoittamisen tuotot
- Verot
-- Asuntosijoittamisen tunnusluvut
- Velkarahoituksen vaikutus
- Remonttien vaikutus
- Asuntosijoittamisen riskit ja niiden hallinta
- Vuokranantajana toimiminen
-- Vuokraus ja vuokrasopimus
-- Hallinnointi

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija osaa tyydyttävästi määritellä asuntosijoittamiseen liittyviä perusteita ja ymmärtää asuntosijoittamisen perusteita. Hän osaa laskea yleisimpiä tunnuslukuja ja tunnistaa asuntosijoittamiseen liittyviä riskejä sekä niiden hallintakeinoja. Opiskelija tiedostaa vuokranantajana toimimiseen liittyviä seikkoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä asuntosijoittamiseen liittyvät peruskäsitteet ja ymmärtää asuntosijoittamisen perusteet. Hän osaa hyvin laskea tunnusluvut, tuntee riskit ja niiden hallintakeinot. Hän osaa vertailla sijoitusasuntoja ja analysoida niiden välisiä eroja. Opiskelija tuntee hyvin vuokranantajan tärkeimpiä tehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä tarkasti asuntosijoittamiseen liittyvät käsitteet ja tuntee asuntosijoittamisen erityispiirteet. Hän osaa laskea ja käyttää monipuolisesti ja kriittisesti tunnuslukuja sekä ymmärtää niiden merkityksen ja niihin vaikuttavat osatekijät. Opiskelija osaa analysoida sijoituskohteita ja tunnistaa asuntosijoittamiseen liittyvät riskit sekä tuntee keinot riskien hallintaan. Opiskelija osaa kokonaisvaltaisesti analysoida asuntosijoittamista ja vuokranantajana toimimista.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 23.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 17.03.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Terhi Anttila
Opiskelijaryhmät
 • LITA20B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella, rakentaa, kehittää ja johtaa brändejä. Opiskelija tunnistaa ja osaa soveltaa brändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa toimia innovatiivisesti ja luovasti brändin rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Sisältö

-Brändin määrittely
-Brändin persoonallisuus, ydinlupaus ja arvot
-Tavaramerkki
-Brändien merkitys kuluttajille ja yrityksille
-Brändin rakentaminen
-Brändin rakentamisen esteet
-Brändin elinkaaren hallinta
-Brändin suorituskyvyn mittaus

Oppimateriaalit

-Ahto, O., Kahri, A., Kahri, T. & Mäkinen, M. (2016). Bulkista brändiksi. Käsikirja kasvuun ja kannattavuuteen.
-Ruokolainen, P. (2020). Brändikäsikirja: näin teet yritysbrändistä vetovoimaisen.
-Vahtola, M. (2020). Intohimona brändit. Kolme vuosikymmentä brändien parissa.
-Aaker, D. (2002). Building Strong Brands.
-Laakso, H. (2004). Brandit kilpailuetuna. Miten rakennan ja kehitän tuotemerkkiä.
-Kurvinen, J., Laine, T. & Tolvanen, V. (2017). Henkilöbrändi. Asiantuntijasta vaikuttajaksi.
-Huhta, M. & Myllyntaus, V. (2021). Työantajabrändi ja työntekijäkokemus. Erityisesti luku 5, työantajabrändi & alaluku 6.4.Työntekijöiden ja brändin aktivointi
-Moodlesta löytyvä materiaali (PP-esitykset, artikkeleita, podcasteja, tutkimusraportteja)

Opetusmenetelmät

- Luennot
- Ryhmätyöskentely
- Itsenäinen työskentely (oppimistehtävät)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 80 h:
- Kontaktitunnit 22 h
- Ryhmätyöskentely 23 h
- Itsenäinen työskentely 35 h

Sisällön jaksotus

-Brändin määrittely
-Brändin tavoitemielikuva, persoonallisuus, ydinlupaus ja arvot
-Henkilöbrändi
-Brändien merkitys kuluttajille ja organisaatioille
-Brändin rakentaminen
-Brändin suorituskyvyn mittaus
-Brändin elinkaaren hallinta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa brändejä. Opiskelija tunnistaa brändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa toimia brändin rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella ja rakentaa brändejä. Opiskelija tunnistaa ja osaa soveltaa brändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa toimia brändin rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella, rakentaa, kehittää ja johtaa brändejä. Opiskelija tunnistaa ja osaa soveltaa brändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa toimia innovatiivisesti ja luovasti brändin rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Ryhmätyö (40 % arvosanasta)
- Oppimistehtävät (60 % arvosanasta)

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

01.02.2023 - 19.02.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Terhi Anttila
Opiskelijaryhmät
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella, rakentaa, kehittää ja johtaa brändejä. Opiskelija tunnistaa ja osaa soveltaa brändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa toimia innovatiivisesti ja luovasti brändin rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Sisältö

-Brändin määrittely
-Brändin persoonallisuus, ydinlupaus ja arvot
-Tavaramerkki
-Brändien merkitys kuluttajille ja yrityksille
-Brändin rakentaminen
-Brändin rakentamisen esteet
-Brändin elinkaaren hallinta
-Brändin suorituskyvyn mittaus

Oppimateriaalit

-Ahto, O., Kahri, A., Kahri, T. & Mäkinen, M. (2016). Bulkista brändiksi. Käsikirja kasvuun ja kannattavuuteen.
-Ruokolainen, P. (2020). Brändikäsikirja: näin teet yritysbrändistä vetovoimaisen.
-Vahtola, M. (2020). Intohimona brändit. Kolme vuosikymmentä brändien parissa.
-Aaker, D. (2002). Building Strong Brands.
-Laakso, H. (2004). Brandit kilpailuetuna. Miten rakennan ja kehitän tuotemerkkiä.
-Kurvinen, J., Laine, T. & Tolvanen, V. (2017). Henkilöbrändi. Asiantuntijasta vaikuttajaksi.
-Huhta, M. & Myllyntaus, V. (2021). Työantajabrändi ja työntekijäkokemus. Erityisesti luku 5, työantajabrändi & alaluku 6.4.Työntekijöiden ja brändin aktivointi
-Moodlesta löytyvä materiaali (PP-esitykset, artikkeleita, podcasteja, tutkimusraportteja)

Opetusmenetelmät

-Luennot (teams)
-Itsenäinen työskentely (oppimistehtävät)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 80 h:
- Luennot
- Itsenäinen työskentely (oppimistehtävät)

Sisällön jaksotus

-Brändin määrittely
-Brändin tavoitemielikuva, persoonallisuus, ydinlupaus ja arvot
-Henkilöbrändi
-Brändien merkitys kuluttajille ja organisaatioille
-Brändin rakentaminen
-Brändin suorituskyvyn mittaus
-Brändin elinkaaren hallinta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa brändejä. Opiskelija tunnistaa brändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa toimia brändin rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella ja rakentaa brändejä. Opiskelija tunnistaa ja osaa soveltaa brändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa toimia brändin rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella, rakentaa, kehittää ja johtaa brändejä. Opiskelija tunnistaa ja osaa soveltaa brändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa toimia innovatiivisesti ja luovasti brändin rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Mikko Kulmala
Opiskelijaryhmät
 • LITA20A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja tarkkailla taloutta osana johtamista. Opiskelija osaa laatia tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin sekä erilaisia osabudjetteja, kuten myyntibudjetin. Opiskelija osaa laskea myös talouselämän ilmiöiden, kuten kysynnän ja kustannusten muuttumisen vaikutuksia yrityksen taloudellisiin menestymismahdollisuuksiin. Opiskelija osaa myös tehdä laskelmia hinnoittelumuutosten vaikutuksista taloudelliseen tilanteeseen. Opiskelija tietää kurssin keskeiset käsitteet myös englanninkielellä ja osaa arvioida kokonaisvaltaisen budjetoinnin merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimivalle yritykselle.

Sisältö

- budjetointiprosessi, budjettisuunnittelu, -tarkkailu
- pääbudjettien sisältö, tulos-, tase- ja rahoitusbudjetteihin.
- osabudjettien sisältö, esim. myyntibudjetti, ostobudjetti
- budjettien laadinta käytännössä
- tieteellisessä lehdessä julkaistun budjetointiartikkelin läpikäynti

Oppimateriaalit

- Järvenpää M., Länsiluoto A., Partanen V., Pellinen J. Talousohjaus ja kustannuslaskenta, WSOYpro. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
- Luennoitsijan jakama muu materiaali

Opetusmenetelmät

- luennot ja harjoitukset
- itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 27h, itsenäinen työskentely 81h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija suoriutuu suoritussäännön mukaisista vaatimuksista. Opiskelija osaa laatia tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin. Hän tietää pääbudjetteja. Opiskelija osaa laskea talouselämän ilmiöiden vaikutuksia yrityksen taloudellisiin menestymismahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija suoriutuu suoritussäännön mukaisista vaatimuksista hyvin. Opiskelija osaa laatia hyvin tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin sekä erilaisia osabudjetteja, kuten myyntibudjetin. Opiskelija osaa laskea hyvin talouselämän ilmiöiden vaikutuksia yrityksen taloudellisiin menestymismahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija suoriutuu suoritussäännön mukaisista vaatimuksista kiitettävästi. Opiskelija osaa laatia kiitettävästi tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin sekä erilaisia osabudjetteja, kuten myyntibudjetin. Opiskelija osaa laskea kiitettävästi talouselämän ilmiöiden vaikutuksia yrityksen taloudellisiin menestymismahdollisuuksiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Esitietovaatimukset

Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen, 7 op & Yrityksen taloushallinto, 3 op

Lisätiedot

Osana opintojakson suoritusta opiskelijan on osallistuttava syyslukukaudella järjestettävään taloushallinnon case-klinikkaan. 

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 12.02.2023

Ajoitus

14.02.2023 - 02.04.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Mikko Kulmala
Opiskelijaryhmät
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja tarkkailla taloutta osana johtamista. Opiskelija osaa laatia tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin sekä erilaisia osabudjetteja, kuten myyntibudjetin. Opiskelija osaa laskea myös talouselämän ilmiöiden, kuten kysynnän ja kustannusten muuttumisen vaikutuksia yrityksen taloudellisiin menestymismahdollisuuksiin. Opiskelija osaa myös tehdä laskelmia hinnoittelumuutosten vaikutuksista taloudelliseen tilanteeseen. Opiskelija tietää kurssin keskeiset käsitteet myös englannin kielellä ja osaa arvioida kokonaisvaltaisen budjetoinnin merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimivalle yritykselle.

Sisältö

- budjetointiprosessi, budjettisuunnittelu, -tarkkailu
- pääbudjettien sisältö, tulos-, tase- ja rahoitusbudjetteihin.
- osabudjettien sisältö, esim. myyntibudjetti, ostobudjetti
- budjettien laadinta käytännössä
- tieteellisessä lehdessä julkaistun budjetointiartikkelin läpikäynti

Oppimateriaalit

- Järvenpää M., Länsiluoto A., Partanen V., Pellinen J. Talousohjaus ja kustannuslaskenta, WSOYpro. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
- Luennoitsijan jakama muu materiaali
- Opiskelijoiden hankkima materiaali (esim. tutkimusartikkeli)

Opetusmenetelmät

Luennot teams

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 16h, omatoiminen opiskelu 92h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija suoriutuu suoritussäännön mukaisista vaatimuksista. Opiskelija osaa laatia tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin. Hän tietää pääbudjetteja. Opiskelija osaa laskea talouselämän ilmiöiden vaikutuksia yrityksen taloudellisiin menestymismahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija suoriutuu suoritussäännön mukaisista vaatimuksista hyvin. Opiskelija osaa laatia hyvin tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin sekä erilaisia osabudjetteja, kuten myyntibudjetin. Opiskelija osaa laskea hyvin talouselämän ilmiöiden vaikutuksia yrityksen taloudellisiin menestymismahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija suoriutuu suoritussäännön mukaisista vaatimuksista kiitettävästi. Opiskelija osaa laatia kiitettävästi tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin sekä erilaisia osabudjetteja, kuten myyntibudjetin. Opiskelija osaa laskea kiitettävästi talouselämän ilmiöiden vaikutuksia yrityksen taloudellisiin menestymismahdollisuuksiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Moodle-tentti

Esitietovaatimukset

- Laskentatoimen perusteet
- Yrityksen taloushallinto

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 06.11.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Tuulia Potka-Soininen
Opiskelijaryhmät
 • LITA20A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä hyvän hallintotavan (corporate governance) käsitteen ja osaa arvioida sen merkitystä yrityksille. Opiskelija osaa selittää myös riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan käsitteet sekä osaa analysoida näiden merkitystä yrityksessä. Opiskelija osaa määritellä ja tunnistaa tilintarkastajan raportoinnin erityiskysymyksiä ja tilintarkastajan muuta työtä kuin lakisääteisen tilintarkastuksen. Opiskelija osaa tulkita muiden lakien kuin tilintarkastuslain merkitystä tilintarkastustyössä. Opiskelija osaa kiinnittää huomiota eri yhtiömuotojen tilintarkastusten erityispiirteisiin.

Opiskelija tuntee teknologian merkityksen tilintarkastajan työssä: työkaluna tilintarkastusta tehtäessä ja apuvälineenä tiedon analysoinnissa. Opiskelija ymmärtää tiedon hallinnan, tiedon oikeellisuuden ja tietoturvallisuuden merkityksen niin tilintarkastajan työssä kuin yrityksillekin. Opiskelija ymmärtää tiedon merkityksen päätöksenteossa.

Sisältö

- Hyvä hallintotapa
- Riskienhallinta, sisäinen valvonta sekä väärinkäytökset
- Osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain tilintarkastusta koskevat säännökset
- Tilintarkastus muissa yhtiömuodoissa kuin osakeyhtiössä
- Teknologiasovellukset titlintarkastuksessa
- Tietoturvallisuus, tiedon merkitys

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä tilintarkastajan raportoinnin erityiskysymyksiä ja tilintarkastajan muuta työtä kuin lakisääteisen tilintarkastuksen. Opiskelija osaa selittää myös riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan käsitteet. Opiskelija osaa määritellä hyvän hallintotavan (corporate governance) käsitteen. Opiskelija osaa tulkita muiden lakien kuin tilintarkastuslain merkitystä tilintarkastustyössä. Opiskelija osaa kiinnittää huomiota eri yhtiömuotojen tilintarkastusten erityispiirteisiin.

Opiskelija osallistuu tuntityöskentelyyn ja osallistuu tunneilla käytävään keskusteluun. Opiskelija antaa panoksen tehtäviin ryhmätöihin ja on kannustava ryhmän jäsen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä tilintarkastajan raportoinnin erityiskysymyksiä ja tilintarkastajan muuta työtä kuin lakisääteisen tilintarkastuksen. Opiskelija osaa selittää myös riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan käsitteet sekä osaa analysoida näiden toteuttamisen merkitystä yrityksessä. Opiskelija osaa määritellä hyvän hallintotavan (corporate governance) käsitteen ja osaa arvioida sen merkitystä yrityksille. Opiskelija osaa tulkita muiden lakien kuin tilintarkastuslain merkitystä tilintarkastustyössä. Opiskelija osaa kiinnittää huomiota eri yhtiömuotojen tilintarkastusten erityispiirteisiin.

Opiskelija pääsääntöisesti osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja suurimman osan aikaan osallistuu rakentavasti tunneilla käytävään keskusteluun. Opiskelija antaa aktiivisen panoksen tehtäviin ryhmätöihin ja on kannustava ryhmän jäsen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa määritellä ja tunnistaa tilintarkastajan raportoinnin erityiskysymyksiä ja tilintarkastajan muuta työtä kuin lakisääteisen tilintarkastuksen. Opiskelija osaa selittää myös riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan käsitteet sekä osaa analysoida näiden toteuttamisen merkitystä yrityksessä. Opiskelija osaa määritellä hyvän hallintotavan (corporate governance) käsitteen ja osaa arvioida sen merkitystä yrityksille. Opiskelija osaa tulkita muiden lakien kuin tilintarkastuslain merkitystä tilintarkastustyössä. Opiskelija osaa kiinnittää huomiota eri yhtiömuotojen tilintarkastusten erityispiirteisiin.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja osallistuu rakentavasti tunneilla käytävään keskusteluun. Opiskelija antaa aktiivisen panoksen tehtäviin ryhmätöihin ja on kannustava ryhmän jäsen.

Esitietovaatimukset

- Tilinpäätöksen laatiminen
- Yhteisöoikeus
- Tilintarkastus

Lisätiedot

Osana opintojakson suoritusta opiskelijan on osallistuttava syyslukukaudella järjestettävään taloushallinnon case-klinikkaan. 

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 30.03.2023

Ajoitus

10.04.2023 - 26.05.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Mikko Kulmala
Opiskelijaryhmät
 • LITA21D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää liiketoimintatiedon hallinnan merkityksen nykypäivän liiketoiminnassa. Opiskelija tuntee data-analytiikan peruskäsitteet ja menetelmät, kuten Big Data, tiedon louhinta ja liiketoimintadatan analysointi. Opiskelija ymmärtää Business Intelligence-järjestelmän toteuttamisprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä rajattuun ongelmaan. Opiskelija osaa hyödyntää joitakin käytössä olevia BI-työkaluja liiketoimintadatan analysoinnissa.

Sisältö

- liiketoimintatiedon hallinnan merkitys liiketoiminnassa
- data-analytiikan peruskäsitteet ja menetelmät
- BI:n käytön vaiheet ja soveltaminen
- käytössä olevan BI-työkalun käyttö

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali ja verkkomateriaali

Opetusmenetelmät

Teoriaopetus ja käytännön työpajat

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 14h, itsenäinen työskentely 67h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää data-analytiikan merkityksen nykypäivän liiketoiminnassa. Opiskelija tuntee data-analytiikan ja BI:n peruskäsitteitä ja menetelmiä. Opiskelija osaa hyödyntää jotakin BI-työkalua liiketoimintadatan analysoinnissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää data-analytiikan merkityksen kilpailuetuna nykypäivän liiketoiminnassa. Opiskelija tuntee data-analytiikan ja BI:n peruskäsitteet ja menetelmät. Opiskelija osaa hyödyntää jotakin BI-työkalua liiketoimintadatan analysoinnissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää data-analytiikan merkityksen kilpailuetuna nykypäivän liiketoiminnassa. Opiskelija tuntee data-analytiikan ja BI:n peruskäsitteet ja menetelmät laaja-alaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa jotakin BI-työkalua liiketoimintadatan analysoinnissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimispäiväkirja

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.10.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Mikko Kulmala
Opiskelijaryhmät
 • LITA20D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää liiketoimintatiedon hallinnan merkityksen nykypäivän liiketoiminnassa. Opiskelija tuntee data-analytiikan peruskäsitteet ja menetelmät, kuten Big Data, tiedon louhinta ja liiketoimintadatan analysointi. Opiskelija ymmärtää Business Intelligence-järjestelmän toteuttamisprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä rajattuun ongelmaan. Opiskelija osaa hyödyntää joitakin käytössä olevia BI-työkaluja liiketoimintadatan analysoinnissa.

Sisältö

- liiketoimintatiedon hallinnan merkitys liiketoiminnassa
- data-analytiikan peruskäsitteet ja menetelmät
- BI:n käytön vaiheet ja soveltaminen
- käytössä olevan BI-työkalun käyttö

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali ja verkkomateriaali

Opetusmenetelmät

Teoriaopetus ja käytännön työpajat

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 14h, itsenäinen työskentely 67h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää data-analytiikan merkityksen nykypäivän liiketoiminnassa. Opiskelija tuntee data-analytiikan ja BI:n peruskäsitteitä ja menetelmiä. Opiskelija osaa hyödyntää jotakin BI-työkalua liiketoimintadatan analysoinnissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää data-analytiikan merkityksen kilpailuetuna nykypäivän liiketoiminnassa. Opiskelija tuntee data-analytiikan ja BI:n peruskäsitteet ja menetelmät. Opiskelija osaa hyödyntää jotakin BI-työkalua liiketoimintadatan analysoinnissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää data-analytiikan merkityksen kilpailuetuna nykypäivän liiketoiminnassa. Opiskelija tuntee data-analytiikan ja BI:n peruskäsitteet ja menetelmät laaja-alaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa jotakin BI-työkalua liiketoimintadatan analysoinnissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

26.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 24

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA20A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • IB21
  Tradenomi (AMK), International Business
 • LITA20D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

The student is able to work and perform in a multinational professional team promoting a product/ company. The student can manage a multicultural audience and customers successfully. The student is able to manage personal professional development in English according to the principles of lifelong learning.

Sisältö

- Building international teams
- Product and company promotion
- Sales negotiations

Lisätietoja opiskelijoille

NB
the current implementation includes:
- Developing and echancing ( existing ) business skills in English
- Product and company promotion
- business communication skills

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Simple structures, limited professional vocabulary, mistakes disturb understanding. Students understand slow and clear speech and some parts of easy field-related texts.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Satisfactory use of professional vocabulary in relation to the student?s field of expertise. Students understand the most common field-related texts. Performs fairly well in predictable field-related situations.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Skillful use of professional vocabulary in relation to the student?s field of expertise. Students understand and manage to produce complex professional material. Performs very well in field-related situations.

Esitietovaatimukset

The course is aimed at students who study English as a second language. ( Not for students with English as a mother tongue or the official language of education). The course is ideal for Gateway students as well as 3 and 4 year students of the business school.

Lisätiedot

The course yields 1 virtual credit.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

12.01.2023 - 17.03.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 24

Tutkinto-ohjelma
 • Bachelor of Business Administration, DP in International Business
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • IB21
  Tradenomi (AMK), International Business

Tavoitteet

The student is able to work and perform in a multinational professional team promoting a product/ company. The student can manage a multicultural audience and customers successfully. The student is able to manage personal professional development in English according to the principles of lifelong learning.

Sisältö

- Building international teams
- Product and company promotion
- Sales negotiations

Lisätietoja opiskelijoille

NB
the current implementation includes:
- Developing and echancing ( existing ) business skills in English
- Product and company promotion
- business communication skills

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Simple structures, limited professional vocabulary, mistakes disturb understanding. Students understand slow and clear speech and some parts of easy field-related texts.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Satisfactory use of professional vocabulary in relation to the student?s field of expertise. Students understand the most common field-related texts. Performs fairly well in predictable field-related situations.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Skillful use of professional vocabulary in relation to the student?s field of expertise. Students understand and manage to produce complex professional material. Performs very well in field-related situations.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

The student is able to work and perform in a multinational professional team promoting a product/ company. The student can manage a multicultural audience and customers using simple structures, limited professional vocabulary and mistakes disturb understanding.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

The student is able to work and perform in a multinational professional team promoting a product/ company. The student can manage a multicultural audience and customers using professional language. The student performs well in predictable field-related situations.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student is able to work and perform skillfully in a multinational professional team promoting a product/ company. The student can manage a multicultural audience and customers using impressive professional language. The student performs very well in field-related situations.

Esitietovaatimukset

The course is aimed at students who study English as a second language. ( Not for students with English as a mother tongue or the official language of education). The course is ideal for Gateway students as well as 3 and 4 year students of the business school.

Lisätiedot

The course yields 1 virtual credit.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 24

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

The course aims at adapting and developing communication skills to respond to the current global communication conditions. The student learns to understand others’ communication styles. The student will gain practical advice and tips on understanding international audience in English. As a result, the student will be able to select the right communication mode for maximum impact in different contexts.

The course provides the basic foundation and tools to become culturally competent. It develops an understanding of the cultural challenges that multicultural workplaces are facing. The aim is to enhance cultural sensitivity and competence as well as provide the student with practical tools to reduce cross-cultural misunderstanding and encourage positive cross-cultural working relationships in English.

Sisältö

· language issues : English today

· cross-cultural communication issues

· case study

Lisätietoja opiskelijoille

Tunnit Lita21A ja Lita21B -ryhmien lukujärjestyksen mukaisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. The student completes all assigned work but has difficulty understanding and following instructions. The key English terminology and concepts appropriate to the course topics remain challenging. The student does not meet his/her own learning goals for most of the course.

2. The student completes all course work, but has difficulty understanding and following the instructions. The level of the written and spoken English is understandable yet basic as studying and practicing the key English terminology and concepts appropriate to the course topics remains inadequate. The student partially meets his/her own learning goals for the course.

Attendance will have an effect on the final grade as the minimum attendance for passing the course is 50 % of the contact hours. If a student is absent from more than 20 % of the contact hours, the student will automatically receive a lower final grade.

Receiving the credit requires a full completion of the course, including submission of all course work within the given submission periods. Late work equals late grade.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3. The student completes all assigned work on a generally good level. His/her written and spoken English is understandable, but studying and practicing the key English terminology and concepts appropriate to the course topics remains inadequate. The student meets his/her own learning goals for most of the course.

4. The student completes all assigned work mostly of high quality in terms of both written and spoken English. The student meets his/her own learning goals for the course. The student shows signs of having studied and practiced the key English terminology and concepts appropriate to the course topics.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5. The student completes all assigned work of high quality in terms of both written and spoken English. The student is able to present engaging, well-prepared tasks, materials and ideas in clear English using different communication channels. The student meets and occasionally exceeds his/her own expected learning goals for the course. The student clearly shows signs of having studied and practiced the key English terminology and concepts appropriate to the course topics.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 24

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

The course aims at adapting and developing communication skills to respond to the current global communication conditions. The student learns to understand others’ communication styles. The student will gain practical advice and tips on understanding international audience in English. As a result, the student will be able to select the right communication mode for maximum impact in different contexts.

The course provides the basic foundation and tools to become culturally competent. It develops an understanding of the cultural challenges that multicultural workplaces are facing. The aim is to enhance cultural sensitivity and competence as well as provide the student with practical tools to reduce cross-cultural misunderstanding and encourage positive cross-cultural working relationships in English.

Sisältö

· language issues : English today

· cross-cultural communication issues

· case study

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. The student completes all assigned work but has difficulty understanding and following instructions. The key English terminology and concepts appropriate to the course topics remain challenging. The student does not meet his/her own learning goals for most of the course.

2. The student completes all course work, but has difficulty understanding and following the instructions. The level of the written and spoken English is understandable yet basic as studying and practicing the key English terminology and concepts appropriate to the course topics remains inadequate. The student partially meets his/her own learning goals for the course.

Attendance will have an effect on the final grade as the minimum attendance for passing the course is 50 % of the contact hours. If a student is absent from more than 20 % of the contact hours, the student will automatically receive a lower final grade.

Receiving the credit requires a full completion of the course, including submission of all course work within the given submission periods. Late work equals late grade.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3. The student completes all assigned work on a generally good level. His/her written and spoken English is understandable, but studying and practicing the key English terminology and concepts appropriate to the course topics remains inadequate. The student meets his/her own learning goals for most of the course.

4. The student completes all assigned work mostly of high quality in terms of both written and spoken English. The student meets his/her own learning goals for the course. The student shows signs of having studied and practiced the key English terminology and concepts appropriate to the course topics.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5. The student completes all assigned work of high quality in terms of both written and spoken English. The student is able to present engaging, well-prepared tasks, materials and ideas in clear English using different communication channels. The student meets and occasionally exceeds his/her own expected learning goals for the course. The student clearly shows signs of having studied and practiced the key English terminology and concepts appropriate to the course topics.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Ilpo Kempas
Opiskelijaryhmät
 • MLITA22
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, SeinäjokI

Tavoitteet

Opiskelijalla on hyvä englannin yleiskielen taito. Lisäksi hän pystyy käyttämään myös alakohtaista ja opinnoissa tarvittavaa sanastoa sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
Opiskelija osaa ohjata ja arvioida omaa englannin kielen oppimistaan.

Sisältö

Kielen rakenteita harjoittavia tehtäviä
Liiketalouden sanastoa kartuttavia tekstejä

Opetusmenetelmät

verkkokurssi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty
Hyväksytty:
Opiskelija käyttää suullisessa ja kirjallisessa viestinnässään perusrakenteita ja suppeahkoa sanastoa. Virheet haittaavat jonkin verran ymmärrettävyyttä. Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä ja selviää kohtuullisesti tutuista arkielämän kielenkäyttötilanteista. Ääntäminen on ymmärrettävää.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä.
Kontaktiopetuksessa on 80 % läsnäolovaatimus.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.03.2023

Ajoitus

03.04.2023 - 31.05.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Ilpo Kempas
Opiskelijaryhmät
 • MPK23
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelijalla on hyvä englannin yleiskielen taito. Lisäksi hän pystyy käyttämään myös alakohtaista ja opinnoissa tarvittavaa sanastoa sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
Opiskelija osaa ohjata ja arvioida omaa englannin kielen oppimistaan.

Sisältö

Kielen rakenteita harjoittavia tehtäviä
Liiketalouden sanastoa kartuttavia tekstejä

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty
Hyväksytty:
Opiskelija käyttää suullisessa ja kirjallisessa viestinnässään perusrakenteita ja suppeahkoa sanastoa. Virheet haittaavat jonkin verran ymmärrettävyyttä. Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä ja selviää kohtuullisesti tutuista arkielämän kielenkäyttötilanteista. Ääntäminen on ymmärrettävää.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä.
Kontaktiopetuksessa on 80 % läsnäolovaatimus.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.10.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA22D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA22C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelijalla on hyvä englannin yleiskielen taito. Lisäksi hän pystyy käyttämään myös alakohtaista ja opinnoissa tarvittavaa sanastoa sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
Opiskelija osaa ohjata ja arvioida omaa englannin kielen oppimistaan.

Sisältö

Kielen rakenteita harjoittavia tehtäviä
Liiketalouden sanastoa kartuttavia tekstejä

Lisätietoja opiskelijoille

Valmentavalle opintojaksolle ilmoittautuvalta opiskelijalta edellytetään läsnäoloa tunneilla.
Opintojaksolla keskitytään englannin kielen eri osa-alueisiin (puhuminen, kirjoittaminen, jne), ja se edesauttaa tutkintoon kuuluvien pakollisten, englanninkielisiin työelämän viestintävalmiuksiin keskittyvien, opintojaksojen suorittamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty
Hyväksytty:
Opiskelija käyttää suullisessa ja kirjallisessa viestinnässään perusrakenteita ja suppeahkoa sanastoa. Virheet haittaavat jonkin verran ymmärrettävyyttä. Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä ja selviää kohtuullisesti tutuista arkielämän kielenkäyttötilanteista. Ääntäminen on ymmärrettävää.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä.
Kontaktiopetuksessa on 80 % läsnäolovaatimus.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.10.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA22B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA22A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelijalla on hyvä englannin yleiskielen taito. Lisäksi hän pystyy käyttämään myös alakohtaista ja opinnoissa tarvittavaa sanastoa sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
Opiskelija osaa ohjata ja arvioida omaa englannin kielen oppimistaan.

Sisältö

Kielen rakenteita harjoittavia tehtäviä
Liiketalouden sanastoa kartuttavia tekstejä

Lisätietoja opiskelijoille

Valmentavalle opintojaksolle ilmoittautuvalta opiskelijalta edellytetään läsnäoloa tunneilla.
Opintojaksolla keskitytään englannin kielen eri osa-alueisiin (puhuminen, kirjoittaminen, jne), ja se edesauttaa tutkintoon kuuluvien pakollisten, englanninkielisiin työelämän viestintävalmiuksiin keskittyvien, opintojaksojen suorittamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty
Hyväksytty:
Opiskelija käyttää suullisessa ja kirjallisessa viestinnässään perusrakenteita ja suppeahkoa sanastoa. Virheet haittaavat jonkin verran ymmärrettävyyttä. Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä ja selviää kohtuullisesti tutuista arkielämän kielenkäyttötilanteista. Ääntäminen on ymmärrettävää.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä.
Kontaktiopetuksessa on 80 % läsnäolovaatimus.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

07.11.2022 - 28.04.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA22A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija
- kykenee toimimaan englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa
- osoittaa itsenäistä kielen hallintaa
- osaa arvioida ja kehittää taitojaan

Sisältö

- tiedonhaku
- koulutus ja työnhaku
- oman alan keskeiset käsitteet
- työelämän suullisia tilanteita
- suullinen ja kirjallinen yritysesittely

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kaikki tehtävät on tehty ja palautettu sovitussa ajassa. Opiskelija kykenee toimimaan englanniksi työelämän yksinkertaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kaikki tehtävät on tehty ja palautettu sovitussa ajassa. Opiskelija kykenee toimimaan englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa. Opiskelija osoittaa itsenäistä kielen hallintaa ja hän osaa arvioida ja kehittää taitojaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki tehtävät on tehtävä ja palautettu sovitussa ajassa. Opiskelija kykenee toimimaan englanniksi myös vaativissa työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa. Opiskelija osoittaa itsenäistä kielen hallintaa ja hän osaa arvioida ja kehittää taitojaan.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

Opetuskieli englanti.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

07.11.2022 - 28.04.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA22B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija
- kykenee toimimaan englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa
- osoittaa itsenäistä kielen hallintaa
- osaa arvioida ja kehittää taitojaan

Sisältö

- tiedonhaku
- koulutus ja työnhaku
- oman alan keskeiset käsitteet
- työelämän suullisia tilanteita
- suullinen ja kirjallinen yritysesittely

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kaikki tehtävät on tehty ja palautettu sovitussa ajassa. Opiskelija kykenee toimimaan englanniksi työelämän yksinkertaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kaikki tehtävät on tehty ja palautettu sovitussa ajassa. Opiskelija kykenee toimimaan englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa. Opiskelija osoittaa itsenäistä kielen hallintaa ja hän osaa arvioida ja kehittää taitojaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki tehtävät on tehtävä ja palautettu sovitussa ajassa. Opiskelija kykenee toimimaan englanniksi myös vaativissa työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa. Opiskelija osoittaa itsenäistä kielen hallintaa ja hän osaa arvioida ja kehittää taitojaan.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

Opetuskieli englanti.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

07.11.2022 - 28.04.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA22C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija
- kykenee toimimaan englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa
- osoittaa itsenäistä kielen hallintaa
- osaa arvioida ja kehittää taitojaan

Sisältö

- tiedonhaku
- koulutus ja työnhaku
- oman alan keskeiset käsitteet
- työelämän suullisia tilanteita
- suullinen ja kirjallinen yritysesittely

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kaikki tehtävät on tehty ja palautettu sovitussa ajassa. Opiskelija kykenee toimimaan englanniksi työelämän yksinkertaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kaikki tehtävät on tehty ja palautettu sovitussa ajassa. Opiskelija kykenee toimimaan englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa. Opiskelija osoittaa itsenäistä kielen hallintaa ja hän osaa arvioida ja kehittää taitojaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki tehtävät on tehtävä ja palautettu sovitussa ajassa. Opiskelija kykenee toimimaan englanniksi myös vaativissa työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa. Opiskelija osoittaa itsenäistä kielen hallintaa ja hän osaa arvioida ja kehittää taitojaan.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

Opetuskieli englanti.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

21.11.2022 - 28.04.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA22D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija
- kykenee toimimaan englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa
- osoittaa itsenäistä kielen hallintaa
- osaa arvioida ja kehittää taitojaan

Sisältö

- tiedonhaku
- koulutus ja työnhaku
- oman alan keskeiset käsitteet
- työelämän suullisia tilanteita
- suullinen ja kirjallinen yritysesittely

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kaikki tehtävät on tehty ja palautettu sovitussa ajassa. Opiskelija kykenee toimimaan englanniksi työelämän yksinkertaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kaikki tehtävät on tehty ja palautettu sovitussa ajassa. Opiskelija kykenee toimimaan englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa. Opiskelija osoittaa itsenäistä kielen hallintaa ja hän osaa arvioida ja kehittää taitojaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki tehtävät on tehtävä ja palautettu sovitussa ajassa. Opiskelija kykenee toimimaan englanniksi myös vaativissa työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa. Opiskelija osoittaa itsenäistä kielen hallintaa ja hän osaa arvioida ja kehittää taitojaan.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

Opetuskieli englanti.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

18.01.2023 - 24.02.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Heli Simon
 • Christopher Hudson
 • Tiina Hietala
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • MLITA22
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, SeinäjokI
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija

- osaa arvioida ja kehittää kielen osaamistaan ja oppimistapojaan elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti.
- osaa toimia englanniksi oman alan työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- osaa toimia englanniksi oman alan tyypillisissä työtehtävissä ja vuorovaikutustilanteissa.

Sisältö

- tiedonhaku
- työnhaku
- oman alan keskeiset käsitteet
- työelämän suullisia tilanteita
- suullinen ja kirjallinen yritysesittely
- monikulttuurinen työelämä

Opetusmenetelmät

Opetus etänä ja hybridinä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana 1: CEF taitotasolla B1, mahdollisesti useampi kuin yksi osa-alue tasolla A2. Oppimistehtävät tehty ja palautettu Moodleen sovittuna aikana.
Arvosana 2: Opiskelijan osoittamat taidot osittain taitotasolla A2, osittain jo tasolla B1.

CEF = Common European Framework of Reference for languages

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvosana 3: CEF yleisesti kaikkien kielitaidon osa-alueiden suhteen taitotasolla B1. Osasuoritukset kunnossa ja yleistasoltaan B1.
Arvosana 4: Opiskelijan osoittamat taidot osittain taitotasoa B1, osittain B2.
CEF = Common European Framework of Reference for languages

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5: Opiskelijan osoittamat taidot kokonaisvaltaisesti vähintään taitotasolla B2.
CEF = Common European Framework of Reference for languages

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

Opetuskieli englanti

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 26.02.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

The student is able to succeed in professional communication situations of their field both face to face, over the phone and in writing.
The student knows the fundamental English terms of their field. They can independently produce various kinds of messages, documentation and other written materials of professional quality. Students are competent in speaking to groups.
Students can find relevant international professional and academic sources.

Sisältö

- sales and marketing (Product promotion, the language of promotion, promotional materials, sales and marketing presentations, sales calls and talks, meetings and negotiations)
- accounting (accounting and finance terminology: bookkeeping, financial statements, financial statement analysis, management accounting, banking and finance, annual reports and financial reviews)
- management (Meetings, Managerial terms and functions,Business functions,Organization structures, HR Concepts)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student understands slow and clear speech and some parts of easy field specific texts. Both in spoken and written language simple structures, limited professional vocabulary and mistakes disturb understanding.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student understands the most common field-related texts. He performs fairly well in predictable field-related situations in English.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student understands and manages to produce professional material. He performs very well in field-related situations in English. He uses the professional vocabulary skillfully.

Esitietovaatimukset

English at Work 1

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 19.03.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

The student is able to succeed in professional communication situations of their field both face to face, over the phone and in writing.
The student knows the fundamental English terms of their field. They can independently produce various kinds of messages, documentation and other written materials of professional quality. Students are competent in speaking to groups.
Students can find relevant international professional and academic sources.

Sisältö

- sales and marketing (Product promotion, the language of promotion, promotional materials, sales and marketing presentations, sales calls and talks, meetings and negotiations)
- accounting (accounting and finance terminology: bookkeeping, financial statements, financial statement analysis, management accounting, banking and finance, annual reports and financial reviews)
- management (Meetings, Managerial terms and functions,Business functions,Organization structures, HR Concepts)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student understands slow and clear speech and some parts of easy field specific texts. Both in spoken and written language simple structures, limited professional vocabulary and mistakes disturb understanding.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student understands the most common field-related texts. He performs fairly well in predictable field-related situations in English.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student understands and manages to produce professional material. He performs very well in field-related situations in English. He uses the professional vocabulary skillfully.

Esitietovaatimukset

English at Work 1

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

27.03.2023 - 21.05.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

The student is able to succeed in professional communication situations of their field both face to face, over the phone and in writing.
The student knows the fundamental English terms of their field. They can independently produce various kinds of messages, documentation and other written materials of professional quality. Students are competent in speaking to groups.
Students can find relevant international professional and academic sources.

Sisältö

- sales and marketing (Product promotion, the language of promotion, promotional materials, sales and marketing presentations, sales calls and talks, meetings and negotiations)
- accounting (accounting and finance terminology: bookkeeping, financial statements, financial statement analysis, management accounting, banking and finance, annual reports and financial reviews)
- management (Meetings, Managerial terms and functions,Business functions,Organization structures, HR Concepts)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student understands slow and clear speech and some parts of easy field specific texts. Both in spoken and written language simple structures, limited professional vocabulary and mistakes disturb understanding.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student understands the most common field-related texts. He performs fairly well in predictable field-related situations in English.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student understands and manages to produce professional material. He performs very well in field-related situations in English. He uses the professional vocabulary skillfully.

Esitietovaatimukset

English at Work 1

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

27.03.2023 - 21.05.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

The student is able to succeed in professional communication situations of their field both face to face, over the phone and in writing.
The student knows the fundamental English terms of their field. They can independently produce various kinds of messages, documentation and other written materials of professional quality. Students are competent in speaking to groups.
Students can find relevant international professional and academic sources.

Sisältö

- sales and marketing (Product promotion, the language of promotion, promotional materials, sales and marketing presentations, sales calls and talks, meetings and negotiations)
- accounting (accounting and finance terminology: bookkeeping, financial statements, financial statement analysis, management accounting, banking and finance, annual reports and financial reviews)
- management (Meetings, Managerial terms and functions,Business functions,Organization structures, HR Concepts)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student understands slow and clear speech and some parts of easy field specific texts. Both in spoken and written language simple structures, limited professional vocabulary and mistakes disturb understanding.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student understands the most common field-related texts. He performs fairly well in predictable field-related situations in English.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student understands and manages to produce professional material. He performs very well in field-related situations in English. He uses the professional vocabulary skillfully.

Esitietovaatimukset

English at Work 1

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

15.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Päivö Laine
 • Christopher Hudson
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

The student is able to succeed in routine communication situations of their field both face to face, over the phone and in writing.
The student knows the fundamental English terms of their field. They can independently produce various kinds of messages, documentation and other written materials of professional quality. Students are competent in speaking to groups.
Students can find relevant international and academic sources.

Sisältö

Field of sales and marketing
Product promotion, the language of promotion, promotional materials, sales and marketing presentations, sales calls and talks, meetings and negotiations.

Field of accounting
accounting and finance terminology: bookkeeping, financial statements, financial statement analysis, management accounting, banking and finance, annual reports and financial reviews

Field of management
Meetings
Managerial terms and functions
Business functions
Organization structures
HR Concepts

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali saataville Moodlessa

Opetusmenetelmät

- Kontaktiopetus
- itsenäinen opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opetuskieli on englanti.
Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 50 % läsnäoloa lähiopetuksessa siten, että mikäli opiskelija on poissa enemmän kuin 20% lähiopetuksesta, hän saa automaattisesti alemman loppuarvosanan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student understands slow and clear speech and some parts of easy field specific texts. Both in spoken and written language simple structures, limited professional vocabulary and mistakes disturb understanding.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student understands the most common field-related texts. He performs fairly well in predictable field-related situations in English.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student understands and manages to produce professional material. He performs very well in field-related situations in English. He uses the professional vocabulary skillfully.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajan arviointi
Vertais- ja itsearviointi
Kaikki tehtävät tulee suorittaa annettujen ohjeiden ja aikataulujen mukaan.
Arvointi perustuu seuraavaan:
- kirjalliset tehtävät, esitelmä, aktiivinen osallistuminen, sanastotesti. Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti etätehtävät ja arvioitavat tehtävät.

Esitietovaatimukset

English at Work 1.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 10.01.2023

Ajoitus

20.02.2023 - 07.04.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Sami Kautto
Opiskelijaryhmät
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on tietoinen esimiestyön kokonaisuudesta ja osaa tuloksellisen esimiestyön perusteet. Hän ymmärtää esimiehen erilaiset roolit, vastuut ja velvoitteet. Hän osaa toimia erilaisissa esimiehen ja alaisen välisissä vuorovaikutustilanteissa ja ratkoa erilaisia työyhteisön ongelmatilanteita. Hän osaa arvioida ja kehittää työhyvinvoinnin johtamisen toimintatapoja. Opiskelija osaa määritellä ja selittää erilaisia tapoja arvioida, tunnistaa ja kehittää osaamista organisaatiossa. Hän osaa soveltaa osaamisen johtamisen menetelmiä yhteistyössä organisaation johdon kanssa. Hän osaa myös hyödyntää osaamisen johtamista liiketoiminnan johtamisen välineenä.

Sisältö

- esimies strategian toteuttajana
- valmentava esimies
- suorituksen johtaminen
- ongelmia ratkova esimies
- esimies työhyvinvoinnin johtajana
- etätyön ja monipaikkaisen työn johtaminen
- muutoksen johtaminen

Oppimateriaalit

Kurssikirja

1. Hyppänen, Riitta. Esimiesosaaminen: Liiketoiminnan Menestystekijä. 3. uud. p. Helsinki: Edita, 2013.

printtikirja: https://seamk.finna.fi/Record/plari.107944

ekirja: https://www.ellibslibrary.com/seamk/978-951-37-6258-2

ja täydentävä kirja

2. Esimiestyö. Ekirja. Useita kirjoittajia. Bonnier Pro 2018.

https://seamk.finna.fi/Record/seamk_electronic.991094496805969

ekirja: http://www.bonnierpro.fi.libts.seamk.fi/fi/app/esimiestyo

Lisäksi esimerkiksi:

Kauhanen, J. 2018. Esimies tuottavuuden kehittäjänä. 1. painos. [Helsinki]: Kauppakamari.

ekirja: https://kauppakamaritieto-fi.libts.seamk.fi/ammattikirjasto/teos/esimies_tuottavuuden_kehittajana#kohta:Esimies((20)tuottavuuden((20)kehitt((e4)j((e4)n((e4)

Viitala, R. 2019. Johtaminen: Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Helsinki: Edita.

ekirja: https://www.ellibslibrary.com/seamk/978-951-37-7607-7

Opetusmenetelmät

4 opetuskertaa: opetus 4*2=8 tuntia

Ennakkotehtävä, lähijohtajan haastattelun tekeminen, opetukseen osallistuminen, hyväksytty/hylätty

Johtamisen portfolio (sisältäen lähijohtajan haastattelun), asteikko 0-5, 100% kurssin arvosanasta

Lähijohtajan haastattelun yhteenvedon esittely opetustapaamisessa. Moodlen videoluentojen hyödyntäminen portfolion tekemisessä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on tietoinen esimiestyön tärkeydestä ja osatekijöistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee ja osaa hyödyntää esimiestyötä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa esimiestyön kokonaisuuden ja osaa analysoida ja kehittää tuloksellista esimiestyötä.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.09.2022

Ajoitus

10.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Sami Kautto
Opiskelijaryhmät
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on tietoinen esimiestyön kokonaisuudesta ja osaa tuloksellisen esimiestyön perusteet. Hän ymmärtää esimiehen erilaiset roolit, vastuut ja velvoitteet. Hän osaa toimia erilaisissa esimiehen ja alaisen välisissä vuorovaikutustilanteissa ja ratkoa erilaisia työyhteisön ongelmatilanteita. Hän osaa arvioida ja kehittää työhyvinvoinnin johtamisen toimintatapoja. Opiskelija osaa määritellä ja selittää erilaisia tapoja arvioida, tunnistaa ja kehittää osaamista organisaatiossa. Hän osaa soveltaa osaamisen johtamisen menetelmiä yhteistyössä organisaation johdon kanssa. Hän osaa myös hyödyntää osaamisen johtamista liiketoiminnan johtamisen välineenä.

Sisältö

- esimies strategian toteuttajana
- valmentava esimies
- suorituksen johtaminen
- ongelmia ratkova esimies
- esimies työhyvinvoinnin johtajana
- etätyön ja monipaikkaisen työn johtaminen
- muutoksen johtaminen

Oppimateriaalit

1. Hyppänen, Riitta. Esimiesosaaminen: Liiketoiminnan Menestystekijä. 3. uud. p. Helsinki: Edita, 2013.

printtikirja: https://seamk.finna.fi/Record/plari.107944

ekirja: https://www.ellibslibrary.com/seamk/978-951-37-6258-2

ja täydentävä kirja

2. Esimiestyö. Ekirja. Useita kirjoittajia. Bonnier Pro 2018.

https://seamk.finna.fi/Record/seamk_electronic.991094496805969

ekirja: http://www.bonnierpro.fi.libts.seamk.fi/fi/app/esimiestyo

Lisäksi esimerkiksi:

Kauhanen, J. 2018. Esimies tuottavuuden kehittäjänä. 1. painos. [Helsinki]: Kauppakamari.

ekirja: https://kauppakamaritieto-fi.libts.seamk.fi/ammattikirjasto/teos/esimies_tuottavuuden_kehittajana#kohta:Esimies((20)tuottavuuden((20)kehitt((e4)j((e4)n((e4)

Viitala, R. 2019. Johtaminen: Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Helsinki: Edita.

ekirja: https://www.ellibslibrary.com/seamk/978-951-37-7607-7

Opetusmenetelmät

Ennakkotehtävä, hyväksytty/hylätty
Osallistuminen Teams-opetustapaamisiin
Lähijohtamisen portfolio, arviointi 0-5

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on tietoinen esimiestyön tärkeydestä ja osatekijöistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee ja osaa hyödyntää esimiestyötä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa esimiestyön kokonaisuuden ja osaa analysoida ja kehittää tuloksellista esimiestyötä.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.11.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Toimipiste

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri, Seinäjoki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Ilpo Kempas
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA22
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, SeinäjokI
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija osaa espanjan kielen perusteet. Hän kykenee ymmärtämään ja käyttämään kielen keskeisintä sanastoa ja rakenteita sekä puheessa että kirjoituksessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa antaa henkilötietojaan, selviytyy tietyistä arkipäivän kommunikaatiotilanteista kohdekielellä, osaa kuvailla toimintaympäristöään sekä osaa antaa neuvoja ja ohjeita arkipäivään liittyvissä tilanteissa.

Sisältö

ääntäminen
peruskielioppia
perussanastoa (mm. numerot, viikonpäivät, kuukaudet, kellonajat)
itsestä kertominen
ostostilanteet
ruoan tilaaminen ravintolassa
tien neuvominen

Oppimateriaalit

Kurki-Lindgren-Miranda Cañellas-Rafols: Buenas Migas 1

Opetusmenetelmät

Opetus hybridinä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

luennot ja ohjatut harjoitukset 20 t
itsenäinen työskentely 61 t

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1: Opiskelija selviää avustetusti joistain arkipäivän puhetilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää vähän tai jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua kieltä ja kirjoitetusta tekstistä tunnistaa tekstin teeman ja yksittäisiä ilmaisuja. Opiskelija osaa kirjoittaa ja lukea yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3: Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän puhetilanteista, virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää pääkohdat hitaasta ja selkeästi puhutusta kielestä sekä helpohkosta tekstistä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä, vaikka tekeekin jonkin verran virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän puhetilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkon kirjoitetun tekstin sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

yksi kirjallinen tentti, yksi arvosteltava kirjallinen tehtävä
aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn ja muu näyttö

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Ilpo Kempas
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa espanjan kielen perusteet. Hän kykenee ymmärtämään ja käyttämään kielen keskeisintä sanastoa ja rakenteita sekä puheessa että kirjoituksessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa antaa henkilötietojaan, selviytyy tietyistä arkipäivän kommunikaatiotilanteista kohdekielellä, osaa kuvailla toimintaympäristöään sekä osaa antaa neuvoja ja ohjeita arkipäivään liittyvissä tilanteissa.

Sisältö

ääntäminen
peruskielioppia
perussanastoa (mm. numerot, viikonpäivät, kuukaudet, kellonajat)
itsestä kertominen
ostostilanteet
ruoan tilaaminen ravintolassa
tien neuvominen

Oppimateriaalit

Buenas Migas 1 (Finn Lectura)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

luennot ja ohjatut harjoitukset 30 t
itsenäinen työskentely 51 t

Lisätietoja opiskelijoille

Torstaisin vvo-aikaan klo 14.15 alkaen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1: Opiskelija selviää avustetusti joistain arkipäivän puhetilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää vähän tai jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua kieltä ja kirjoitetusta tekstistä tunnistaa tekstin teeman ja yksittäisiä ilmaisuja. Opiskelija osaa kirjoittaa ja lukea yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3: Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän puhetilanteista, virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää pääkohdat hitaasta ja selkeästi puhutusta kielestä sekä helpohkosta tekstistä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä, vaikka tekeekin jonkin verran virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän puhetilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkon kirjoitetun tekstin sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

yksi kirjallinen tentti, yksi arvosteltava kirjallinen tehtävä
aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn ja muu näyttö

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK International Business

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Ilpo Kempas
Opiskelijaryhmät
 • IB21
  Tradenomi (AMK), International Business

Tavoitteet

Opiskelija osaa espanjan kielen perusteet. Hän kykenee ymmärtämään ja käyttämään kielen keskeisintä sanastoa ja rakenteita sekä puheessa että kirjoituksessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa antaa henkilötietojaan, selviytyy tietyistä arkipäivän kommunikaatiotilanteista kohdekielellä, osaa kuvailla toimintaympäristöään sekä osaa antaa neuvoja ja ohjeita arkipäivään liittyvissä tilanteissa.

Sisältö

ääntäminen
peruskielioppia
perussanastoa (mm. numerot, viikonpäivät, kuukaudet, kellonajat)
itsestä kertominen
ostostilanteet
ruoan tilaaminen ravintolassa
tien neuvominen

Oppimateriaalit

SeAMK-kirjaston kautta saatava oppimateraali, ilmoitetaan myöhemmin

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1: Opiskelija selviää avustetusti joistain arkipäivän puhetilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää vähän tai jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua kieltä ja kirjoitetusta tekstistä tunnistaa tekstin teeman ja yksittäisiä ilmaisuja. Opiskelija osaa kirjoittaa ja lukea yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3: Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän puhetilanteista, virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää pääkohdat hitaasta ja selkeästi puhutusta kielestä sekä helpohkosta tekstistä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä, vaikka tekeekin jonkin verran virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän puhetilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkon kirjoitetun tekstin sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 05.03.2023

Ajoitus

15.03.2023 - 14.05.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Ilpo Kempas
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA22
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, SeinäjokI
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee espanjan kielen perusteita yhä laajemmin. Hän kykenee ymmärtämään ja käyttämään yhä enemmän kielen keskeisintä sanastoa ja rakenteita sekä puheessa että kirjoituksessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa keskustella matkustamiseen liittyvistä asioista sekä osaa kertoa kotimaastaan ja -paikkakunnastaan kohdekielellä.

Sisältö

- peruskielioppia
- lisää ostostilanteita
- matkustamiseen liittyvät tilanteet
- oman kotipaikkakunnan esittely

Oppimateriaalit

Buenas Migas 1 (Finn Lectura)

Opetusmenetelmät

Opetus hybridinä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1: Opiskelija selviää avustetusti joistain arkipäivän puhetilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää vähän tai jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua kieltä ja kirjoitetusta tekstistä tunnistaa tekstin teeman ja yksittäisiä ilmaisuja. Opiskelija osaa kirjoittaa ja lukea yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3: Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän puhetilanteista, virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää pääkohdat hitaasta ja selkeästi puhutusta kielestä sekä helpohkosta tekstistä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä, vaikka tekeekin jonkin verran virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän puhetilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkon kirjoitetun tekstin sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä.

Esitietovaatimukset

Espanja 1

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK International Business

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Ilpo Kempas
Opiskelijaryhmät
 • IB21
  Tradenomi (AMK), International Business

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee espanjan kielen perusteita yhä laajemmin. Hän kykenee ymmärtämään ja käyttämään yhä enemmän kielen keskeisintä sanastoa ja rakenteita sekä puheessa että kirjoituksessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa keskustella matkustamiseen liittyvistä asioista sekä osaa kertoa kotimaastaan ja -paikkakunnastaan kohdekielellä.

Sisältö

- peruskielioppia
- lisää ostostilanteita
- matkustamiseen liittyvät tilanteet
- oman kotipaikkakunnan esittely

Oppimateriaalit

Oppimateriaali saatavissa SeAMK kirjaston kautta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1: Opiskelija selviää avustetusti joistain arkipäivän puhetilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää vähän tai jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua kieltä ja kirjoitetusta tekstistä tunnistaa tekstin teeman ja yksittäisiä ilmaisuja. Opiskelija osaa kirjoittaa ja lukea yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3: Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän puhetilanteista, virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää pääkohdat hitaasta ja selkeästi puhutusta kielestä sekä helpohkosta tekstistä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä, vaikka tekeekin jonkin verran virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän puhetilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkon kirjoitetun tekstin sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä.

Esitietovaatimukset

Espanja 1

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 14.05.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 26.05.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toimipiste

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri, Seinäjoki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Anmari Viljamaa

Tavoitteet

Opiskelija tuntee etiikan keskeiset lähestymistavat. Opiskelija osaa kuvata miten etiikka ja yritystoiminta kytkeytyvät toisiinsa. Opiskelija tuntee rationaalisen egoismin perusteet ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa perustella ja analysoida eettisiä valintojaan. Opiskelija kykenee itsenäisesti pohtimaan omaa moraalikoodiaan.

Sisältö

- etiikan lähtökohdat, etiikan ja yritystoiminnan suhde
- rationaalinen egoismi ja sen hyveet
- behavioraalinen etiikka, eettinen herkkyys, eettinen johtaminen

Oppimateriaalit

Opintojakson toteutus pääosin perustuu kirjaan Woiceshyn, J. 2013. Tulos ja moraali: eettinen tie menestykseen. Kauppakamari.
Kirja on erittäin suositeltava mutta ei välttämätön opintojakson suorittamiseksi.
Muut materiaalit ilmoitetaan toteutuksella.

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus
Opintojaksolla perehdytään aiheeseen liittyvään materiaaliin ja tehdään verkkotehtäviä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Verkko-opinto, ei vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

oko opintojakso koostuu itsenäisestä työskentelystä. Opiskelijan laskennallinen työmäärä on 80 tuntia, josta
- itsenäistä materiaaliin tutustumista ja pohdintaa 50 h
- omien verkkotehtävien tekemistä 30 h
Keskusteluosion voi suorittaa oman valintansa mukaan joko yhteisessä verkkokeskustelussa tai itsenäisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät. Opiskelija tunnistaa useimmat käsitellyt etiikkaan liittyvät käsitteet ja soveltaa niitä enimmäkseen oikein. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä perustella ja analysoida eettisiä valintoja sekä kykyä itsenäisesti pohtia omaa moraalikoodiaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät perusteellisesti. Opiskelija tunnistaa lähes kaikki käsitellyt etiikkaan liittyvät käsitteet ja osoittaa hyvää kykyä soveltaa niitä. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä perustella ja analysoida eettisiä valintoja osuvasti ja eettistä herkkyyttä osoittaen. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä syvälliseen oman moraalikoodin pohdintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät perusteellisesti ja huolella. Opiskelija tunnistaa lähes kaikki käsitellyt etiikkaan liittyvät käsitteet ja osoittaa erinomaista kykyä soveltaa niitä. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä perustella ja analysoida eettisiä valintoja monipuolisesti ja eettistä herkkyyttä osoittaen. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä syvälliseen ja kriittiseen oman moraalikoodin analyysiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät 100 %

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

02.05.2023 - 31.07.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toimipiste

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri, Seinäjoki

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
 • Saija Råtts
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

The course aims at adapting and developing communication skills to respond to the expectations of global counterparts.
The student learns to understand communication styles keeping a clear focus on online communication. The student will gain practical advice and tips on understanding international online audiences in English. As a result, the student will be able to select the right communication mode for maximum impact in different online contexts.

Sisältö

Global mindset
Online presence and digital footprint
Online writing

Oppimateriaalit

Material available on Moodle

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h
Verkko-opiskelu noin 35 h
Kirjallisuuteen perehtyminen ja materiaalin hankinta 20 h
Tehtävät noin 25 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Grade 1. The student completes all the assigned work but has difficulty understanding and following instructions. The student is able to deliver tasks in English using assigned communication channels. The key English terminology and concepts (global mindset, online presence, digital footprint, online writing skills) appropriate to the course topics remain challenging. The student does not meet his/her own learning goals for most of the course.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Grade 3. The student completes all the assigned work on a generally good level. The student is able to deliver tasks, materials and ideas in clear English using assigned communication channels. His/her written and spoken English is understandable, but studying and practicing the key English terminology and concepts (global mindset, online presence, digital footprint, online writing skills) appropriate to the course topics remains inadequate. The student meets his/her own learning goals for most of the course.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Grade 5. The student completes all the assigned work of high quality in terms of both written and spoken English. The student is able to deliver engaging, well-prepared tasks, materials and ideas in clear English using assigned communication channels. The student meets and occasionally exceeds his/her own expected learning goals for the course. The student clearly shows signs of having studied and practiced the key English terminology and concepts (global mindset, online presence, digital footprint, online writing skills) appropriate to the course topics.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

All the assignments are to be completed

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Grade 2.
The student completes all the assigned work. The student demonstrates understanding of the key concepts relating to global mindset, online presence, digital footprint and online writing skills.

Grade 1.
The student completes all the assigned work. The student partially demonstrates understanding of the key concepts relating to global mindset, online presence, digital footprint and online writing skills.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Grade 4.
The student completes all the assigned work of high quality. The student demonstrates thorough understanding and acquisition of the key concepts relating to global mindset, online presence, digital footprint and online writing skills.


Grade 3.
The student completes all the assigned work of good quality. The student demonstrates understanding and acquisition of the key concepts relating to global mindset, online presence, digital footprint and online writing skills.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Grade 5.
The student completes all the assigned work of excellent quality. The student demonstrates deep understanding and acquisition of the key concepts relating to global mindset, online presence, digital footprint and online writing skills.

Lisätiedot

Verkko-opintojakso

Ilmoittautumisaika

29.08.2022 - 31.12.2025

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2025

Laajuus

30 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Sari Havulehto
Opiskelijaryhmät
 • LITA22A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa suorittaa ohjatusti oman ammattialansa keskeisiä käytännön tehtäviä sekä soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja käytännön tilanteissa. Opiskelija osaa arvioida ja suhteuttaa omaa osaamistaan suhteessa alan vaatimuksiin. Opiskelija osaa päätellä, voiko hän tehdä harjoitteluunsa liittyen opinnäytetyönsä.

Sisältö

Harjoittelu suoritetaan oppilaitoksen hyväksymässä paikassa ja työtehtävissä. Harjoittelu on myös mahdollista suorittaa ulkomailla.
Harjoittelun sisällöstä ja suorituksesta on erilliset ohjeet.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on suorittanut ohjatusti oman ammattialansa käytännön tehtäviä vähintään 720 tuntia sekä soveltanut tietojaan ja taitojaan käytännön tilanteissa. Opiskelija on arvioinut osaamistaan ja mahdollisuuksia tehdä opinnäytetyönsä harjoitteluun liittyen. Opiskelija on raportoinut harjoittelun ohjeistuksen mukaisesti.
Hylätty: em. vaatimukset eivät täyt.
Lisätietoja harjoitteluoppaasta.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

29.08.2022 - 31.12.2025

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2025

Laajuus

30 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Sari Havulehto
Opiskelijaryhmät
 • LITA22B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa suorittaa ohjatusti oman ammattialansa keskeisiä käytännön tehtäviä sekä soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja käytännön tilanteissa. Opiskelija osaa arvioida ja suhteuttaa omaa osaamistaan suhteessa alan vaatimuksiin. Opiskelija osaa päätellä, voiko hän tehdä harjoitteluunsa liittyen opinnäytetyönsä.

Sisältö

Harjoittelu suoritetaan oppilaitoksen hyväksymässä paikassa ja työtehtävissä. Harjoittelu on myös mahdollista suorittaa ulkomailla.
Harjoittelun sisällöstä ja suorituksesta on erilliset ohjeet.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on suorittanut ohjatusti oman ammattialansa käytännön tehtäviä vähintään 720 tuntia sekä soveltanut tietojaan ja taitojaan käytännön tilanteissa. Opiskelija on arvioinut osaamistaan ja mahdollisuuksia tehdä opinnäytetyönsä harjoitteluun liittyen. Opiskelija on raportoinut harjoittelun ohjeistuksen mukaisesti.
Hylätty: em. vaatimukset eivät täyt.
Lisätietoja harjoitteluoppaasta.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

29.08.2022 - 31.12.2025

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2025

Laajuus

30 op

Yksikkö

SeAMK International Business

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Sari Havulehto
Opiskelijaryhmät
 • LITA22C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa suorittaa ohjatusti oman ammattialansa keskeisiä käytännön tehtäviä sekä soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja käytännön tilanteissa. Opiskelija osaa arvioida ja suhteuttaa omaa osaamistaan suhteessa alan vaatimuksiin. Opiskelija osaa päätellä, voiko hän tehdä harjoitteluunsa liittyen opinnäytetyönsä.

Sisältö

Harjoittelu suoritetaan oppilaitoksen hyväksymässä paikassa ja työtehtävissä. Harjoittelu on myös mahdollista suorittaa ulkomailla.
Harjoittelun sisällöstä ja suorituksesta on erilliset ohjeet.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on suorittanut ohjatusti oman ammattialansa käytännön tehtäviä vähintään 720 tuntia sekä soveltanut tietojaan ja taitojaan käytännön tilanteissa. Opiskelija on arvioinut osaamistaan ja mahdollisuuksia tehdä opinnäytetyönsä harjoitteluun liittyen. Opiskelija on raportoinut harjoittelun ohjeistuksen mukaisesti.
Hylätty: em. vaatimukset eivät täyt.
Lisätietoja harjoitteluoppaasta.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

29.08.2022 - 31.12.2025

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2025

Laajuus

30 op

Yksikkö

SeAMK International Business

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Sari Havulehto
Opiskelijaryhmät
 • LITA22D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa suorittaa ohjatusti oman ammattialansa keskeisiä käytännön tehtäviä sekä soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja käytännön tilanteissa. Opiskelija osaa arvioida ja suhteuttaa omaa osaamistaan suhteessa alan vaatimuksiin. Opiskelija osaa päätellä, voiko hän tehdä harjoitteluunsa liittyen opinnäytetyönsä.

Sisältö

Harjoittelu suoritetaan oppilaitoksen hyväksymässä paikassa ja työtehtävissä. Harjoittelu on myös mahdollista suorittaa ulkomailla.
Harjoittelun sisällöstä ja suorituksesta on erilliset ohjeet.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on suorittanut ohjatusti oman ammattialansa käytännön tehtäviä vähintään 720 tuntia sekä soveltanut tietojaan ja taitojaan käytännön tilanteissa. Opiskelija on arvioinut osaamistaan ja mahdollisuuksia tehdä opinnäytetyönsä harjoitteluun liittyen. Opiskelija on raportoinut harjoittelun ohjeistuksen mukaisesti.
Hylätty: em. vaatimukset eivät täyt.
Lisätietoja harjoitteluoppaasta.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ajoitus

02.01.2023 - 31.12.2025

Laajuus

30 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Sari Havulehto
Opiskelijaryhmät
 • MLITA22
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, SeinäjokI

Tavoitteet

Opiskelija osaa suorittaa ohjatusti oman ammattialansa keskeisiä käytännön tehtäviä sekä soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja käytännön tilanteissa. Opiskelija osaa arvioida ja suhteuttaa omaa osaamistaan suhteessa alan vaatimuksiin. Opiskelija osaa päätellä, voiko hän tehdä harjoitteluunsa liittyen opinnäytetyönsä.

Sisältö

Harjoittelu suoritetaan oppilaitoksen hyväksymässä paikassa ja työtehtävissä. Harjoittelu on myös mahdollista suorittaa ulkomailla.
Harjoittelun sisällöstä ja suorituksesta on erilliset ohjeet.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on suorittanut ohjatusti oman ammattialansa käytännön tehtäviä vähintään 720 tuntia sekä soveltanut tietojaan ja taitojaan käytännön tilanteissa. Opiskelija on arvioinut osaamistaan ja mahdollisuuksia tehdä opinnäytetyönsä harjoitteluun liittyen. Opiskelija on raportoinut harjoittelun ohjeistuksen mukaisesti.
Hylätty: em. vaatimukset eivät täyt.
Lisätietoja harjoitteluoppaasta.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 20.03.2023

Ajoitus

02.05.2023 - 31.07.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toimipiste

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri, Seinäjoki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Saija Råtts
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa henkilöbrändäyksen käsitteen ja sen hyödyt oman osaamisensa markkinoinnissa. Opiskelija osaa soveltaa erilaisia keinoja ja työkaluja oman osaamisen tunnistamisessa sekä osaamisensa markkinoinnissa. Opiskelija osaa laatia henkilökohtaisen brändäysstrategian, ja soveltaa erilaisia keinoja oman osaamisensa markkinointiin, erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Sisältö

Strategia ja keinot
Verkkoläsnäolo ja kanavat
Itsetuntemus ja työvälineitä itsearviointiin
CV ja videoCV henkilöbrändäyksessä

Oppimateriaalit

Kurvinen, J., Laine, T. & Tolvanen, V. 2017. Henkilöbrändi: Asiantuntijasta vaikuttajaksi. Helsinki: Alma Talent.
Ja opettajan jakama materiaali.

Opetusmenetelmät

Verkko-opintojakso.
Itsenäinen opiskelu.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä noin 80 h:
Verkkotehtäviä noin 35 h
Muut tehtävät noin 20 h
Materiaaleihin itsenäistä perehtymistä noin 25 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja osallistunut opintojakson keskusteluihin. Opiskelija hallitsee henkilöbrändäykseen liittyvät pääkäsitteet, mutta niiden yhdistäminen erilaisiin käyttötapoihin ja teoriaan on vielä puutteellista. Opiskelija osaa nimetä henkilöbrändäyksessä apuna käytettäviä työkaluja ja tunnistaa mahdollisuudet hyödyntää niitä. Opiskelija osaa laatia strategian omaan henkilöbrändäykseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja osallistunut aktiivisesti opintojakson keskusteluihin. Opiskelija hallitsee henkilöbrändäykseen liittyvät pääkäsitteet, ja osaa yhdistää niitä erilaisiin käyttötapoihin sekä teoriaan. Opiskelija osaa nimetä henkilöbrändäyksessä apuna käytettäviä työkaluja, sekä niiden tuomia hyötyjä ja hyödyntää niitä käytännössä. Opiskelija osaa laatia strategian omaan henkilöbrändäykseen ja antaa konkreettisia esimerkkejä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon keskusteluihin. Opiskelija hallitsee henkilöbrändäykseen liittyvät pääkäsitteet, ja osaa erittäin hyvin yhdistää niitä erilaisiin käyttötapoihin sekä teoriaan. Opiskelija osaa nimetä henkilöbrändäyksessä apuna käytettäviä työkaluja, sekä niiden tuomia hyötyjä ja hyödyntää niitä henkilöbrändäyksessä. Opiskelija osaa laatia strategian omaan henkilöbrändäykseen ja antaa monipuolisia ja konkreettisia esimerkkejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkokeskustelut ja -tehtävät sekä harjoitustyön laatiminen.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

10.04.2023 - 26.05.2023

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Sami Kautto
Opiskelijaryhmät
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa nimetä henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit ja hän osaa selittää, miten näihin prosesseihin liittyviä tehtäviä hoidetaan käytännössä.
Hän osaa suorittaa henkilöstöjohtamisen tehtäviä henkilöstöjohdon apuna ja henkilöstötiimien jäsenenä. Opiskelija ymmärtää henkilöstöjohtamisen tärkeyden ja vaikutuksen

Sisältö

Henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit, henkilöstösuunnittelu, henkilöstön hankinta ja perehdyttäminen, suorituksen arviointi, henkilöstön kehittäminen, palkitseminen, työhyvinvointi, työntekijäkokemus ja varhaisen puuttumisen malli ja organisaation kehittäminen (=OD, organizational development).

Oppimateriaalit

Kurssikirja: Viitala, R. 2021. Henkilöstöjohtaminen: Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. 1. painos. Helsinki: Edita. Ekirjana: https://seamk.finna.fi/Record/seamk_electronic.991278726705969

Printtikirja: https://seamk.finna.fi/Record/seamk.991258526805969

Lisäksi suositeltava kirjallisuus:

1. Joki, M. 2018. Henkilöstöasiantuntijan käsikirja. 6., uudistettu painos. Helsinki: Kauppakamari. -> hyvä yleisteos käytännön henkilöstöhallinnon työnteon oppaaksi

https://seamk.finna.fi/Record/seamk.991147076805969

https://kauppakamaritieto-fi.libts.seamk.fi/ammattikirjasto/teos/henkilostoasiantuntijan-kasikirja-2018#kohta:Henkil((f6)st((f6)asiantuntijan((20)k((e4)sikirja

2. Bonnier Pro. Henkilöstö. e-aineisto: http://libts.seamk.fi:2048/login?url=http://www.bonnierpro.fi/iplogin (huomaa, että aineistossa on muitakin liiketalouden aihealueita, joten valitse "Henkilöstö") -> tässä kirjassa on hyviä ja aivan uusia artikkeleita luettavaksi

3. Kaijala, M. & Tolvanen, R. 2020. Henkilöstö - strateginen investointi? 1. painos. [Helsinki]: Kauppakamari.

https://seamk.finna.fi/Record/seamk.991239026405969

https://kauppakamaritieto-fi.libts.seamk.fi/ammattikirjasto/teos/henkilosto-strateginen-investointi-2020#kohta:Henkil((f6)st((f6)((20)-((20)strateginen((20)investointi?

4. Henkilöstöjohtaminen erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä:

Luoma, Mikko, and Riitta Viitala. Katveesta kilpailukyvyn ytimeen: Kehittyvä henkilöstöjohtaminen Pk-yrityksissä. Helsinki, Suomi: BoD - Books on Demand, 2017. Printtikirja:

https://seamk.finna.fi/Record/seamk.991127966805969

Muu opintojakson materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Lähiopetukseen osallistuminen, ennakkotehtävä, hyväksytty/hylätty
Ennakkotehtävä, hyväksytty/hylätty
Kirjallinen tehtävä, hyväksytty/hylätty
Oppimispäiväkirja, asteikko 0-5

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee keskeisen osan henkilöstöjohtamisen prosesseista ja niiden käytännöistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä osan henkilöstöjohtamisen prosesseista ja ymmärtää, miten niihin kuuluvia tehtäviä hoidetaan käytännössä. Hän tuntee osan henkilöstöjohtamisen keskeisistä tehtävistä ja niiden sisällöistä ja osaa toimia osassa niistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa nimetä keskeiset henkilöstöjohtamisen prosessit ja tietää, miten näihin kuuluvia tehtäviä hoidetaan käytännössä. Hän tuntee henkilöstöjohtamisen keskeiset tehtävät ja niiden sisällöt ja osaa tehdä näitä tehtäviä.

Esitietovaatimukset

Tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot, Organisaatiokäyttäytyminen ja esimiestyö 4 op

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 16.12.2022

Ajoitus

17.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Sami Kautto
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • HEJO23
  Henkilöstöosaaminen johtamisen tukena

Tavoitteet

Opiskelija osaa nimetä henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit ja hän osaa selittää, miten näihin prosesseihin liittyviä tehtäviä hoidetaan käytännössä.
Hän osaa suorittaa henkilöstöjohtamisen tehtäviä henkilöstöjohdon apuna ja henkilöstötiimien jäsenenä. Opiskelija ymmärtää henkilöstöjohtamisen tärkeyden ja vaikutuksen.

Sisältö

Henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit, henkilöstösuunnittelu, henkilöstön hankinta ja perehdyttäminen, suorituksen arviointi, henkilöstön kehittäminen, palkitseminen, työhyvinvointi, työntekijäkokemus, varhaisen puuttumisen malli ja organisaation kehittäminen (=OD, organizational development).

Oppimateriaalit

Kurssikirja: Viitala, R. 2021. Henkilöstöjohtaminen: Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. 1. painos. Helsinki: Edita. Ekirjana: https://seamk.finna.fi/Record/seamk_electronic.991278726705969

Printtikirja: https://seamk.finna.fi/Record/seamk.991258526805969

Lisäksi suositeltava kirjallisuus:

1. Joki, M. 2018. Henkilöstöasiantuntijan käsikirja. 6., uudistettu painos. Helsinki: Kauppakamari. -> hyvä yleisteos käytännön henkilöstöhallinnon työnteon oppaaksi

https://seamk.finna.fi/Record/seamk.991147076805969

https://kauppakamaritieto-fi.libts.seamk.fi/ammattikirjasto/teos/henkilostoasiantuntijan-kasikirja-2018#kohta:Henkil((f6)st((f6)asiantuntijan((20)k((e4)sikirja

2. Bonnier Pro. Henkilöstö. e-aineisto: http://libts.seamk.fi:2048/login?url=http://www.bonnierpro.fi/iplogin (huomaa, että aineistossa on muitakin liiketalouden aihealueita, joten valitse "Henkilöstö") -> tässä kirjassa on hyviä ja aivan uusia artikkeleita luettavaksi

3. Kaijala, M. & Tolvanen, R. 2020. Henkilöstö - strateginen investointi? 1. painos. [Helsinki]: Kauppakamari.

https://seamk.finna.fi/Record/seamk.991239026405969

https://kauppakamaritieto-fi.libts.seamk.fi/ammattikirjasto/teos/henkilosto-strateginen-investointi-2020#kohta:Henkil((f6)st((f6)((20)-((20)strateginen((20)investointi?

4. Henkilöstöjohtaminen erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä:

Luoma, Mikko, and Riitta Viitala. Katveesta kilpailukyvyn ytimeen: Kehittyvä henkilöstöjohtaminen Pk-yrityksissä. Helsinki, Suomi: BoD - Books on Demand, 2017. Printtikirja:

https://seamk.finna.fi/Record/seamk.991127966805969

Opetusmenetelmät

Kaksi Teams-opetuskertaa/tapaamista 2*5h=10h

Ennakkotehtävä
Esseen kirjoittaminen valitusta aiheesta
Oppimispäiväkirja

1. Teams-opetuskerta: johdanto, kokonaisuus, opetettava teema 1-2, ennakkotehtävien purku
2. Teams-opetuskerta, esseiden esittely, opetettava teema 3, preppaus oppimispäiväkirjaan

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee keskeisen osan henkilöstöjohtamisen prosesseista ja niiden käytännöistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä osan henkilöstöjohtamisen prosesseista ja ymmärtää, miten niihin kuuluvia tehtäviä hoidetaan käytännössä. Hän tuntee osan henkilöstöjohtamisen keskeisistä tehtävistä ja niiden sisällöistä ja osaa toimia osassa niistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa nimetä keskeiset henkilöstöjohtamisen prosessit ja tietää, miten näihin kuuluvia tehtäviä hoidetaan käytännössä. Hän tuntee henkilöstöjohtamisen keskeiset tehtävät ja niiden sisällöt ja osaa tehdä näitä tehtäviä.

Esitietovaatimukset

Tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot, Organisaatiokäyttäytyminen ja esimiestyö 4 op

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

10.04.2023 - 26.05.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Tiina Salmeskari
Opiskelijaryhmät
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä, mm. irtisanomissuojaa ja osapuolten oikeuksia sekä velvollisuuksia koskevia, lainsäännöksiä. Hän osaa laatia lainmukaisen työsopimuksen ja työtodistuksen.

Opiskelija osaa muodostaa kuvan työntekijän sosiaaliturvaan liittyvistä laeista. Hän osaa kuvata ja kertoa työehtosopimuslain ja yhteistoimintalain keskeiset periaatteet ja sisällöt. Hän osaa työaikalain ja vuosilomalain keskeisen sisällön

Sisältö

- työsopimus
- työntekijän ja työnantajan oikeudet sekä velvollisuudet
- työsuhteen päättäminen
- työehtosopimus- ja yhteistoimintalaki
- työntekijän sosiaaliturva

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali + Moodle

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, ryhmätyö, itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luentoja 12 h + itsenäistä opiskelua 69 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selittää työsuhteeseen liittyviä mm. ospuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä, mm. osapuolten oikeuksia sekä velvollisuuksia koskevia keskeisimpiä lainsäännöksiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä, mm. irtisanomissuojaa ja osapuolten oikeuksia sekä velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti, harjoitukset, ryhmätyö

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Tiina Salmeskari
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää immateriaalioikeuksien merkityksen omalla ammattialallaan
- tuntee immateriaalioikeuden eri oikeusalueiden eroja ja yhtäläisyyksiä
- osaa etsiä ja hyödyntää aineettoman omaisuuden suojaamiseksi erilaisia suojamuotoja

Sisältö

- tekijänoikeudet, teollisoikeudet, toiminimi
- tekijänoikeuksen ja teollisoikeuksien luovuttaminen ja lisensointi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää immateriaalioikeuteen liittyviä tietolähteitä. Hän osaa nimetä erilaisia immateriaalioikeudellisia keinoja, joilla tuotteita voi suojata. Opiskelija tunnistaa tekijänoikeudellisten säännösten merkityksen sopimusta laadittaessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hakea itsenäisesti tietoa immateriaalioikeuksia käsittelevästä lainsäädännöstä. Hän osaa luokitella immateriaalioikeudellisia suojamuotoja. Opiskelija osaa nimetä tekijänoikeudellisia suojakeinoja, jotka on otettava huomioon sopimusta solmittaessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa etsiä itsenäisesto tietoa immateriaalioikeuksiin liittyvästä lainsäädännöstä ja soveltaa löytämäänsä tietoa käytäntöön. Hän osaa vertailla tuotteiden immateriaalioikeudellisia suojakeinoja. Opiskelija osaa arvioida sopimuksia tekijänoikeudelliselta kannalta.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

26.09.2022 - 30.10.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Tiina Salmeskari
Opiskelijaryhmät
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää immateriaalioikeuksien merkityksen omalla ammattialallaan
- tuntee immateriaalioikeuden eri oikeusalueiden eroja ja yhtäläisyyksiä
- osaa etsiä ja hyödyntää aineettoman omaisuuden suojaamiseksi erilaisia suojamuotoja

Sisältö

- tekijänoikeudet, teollisoikeudet, toiminimi
- tekijänoikeuksen ja teollisoikeuksien luovuttaminen ja lisensointi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää immateriaalioikeuteen liittyviä tietolähteitä. Hän osaa nimetä erilaisia immateriaalioikeudellisia keinoja, joilla tuotteita voi suojata. Opiskelija tunnistaa tekijänoikeudellisten säännösten merkityksen sopimusta laadittaessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hakea itsenäisesti tietoa immateriaalioikeuksia käsittelevästä lainsäädännöstä. Hän osaa luokitella immateriaalioikeudellisia suojamuotoja. Opiskelija osaa nimetä tekijänoikeudellisia suojakeinoja, jotka on otettava huomioon sopimusta solmittaessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa etsiä itsenäisesto tietoa immateriaalioikeuksiin liittyvästä lainsäädännöstä ja soveltaa löytämäänsä tietoa käytäntöön. Hän osaa vertailla tuotteiden immateriaalioikeudellisia suojakeinoja. Opiskelija osaa arvioida sopimuksia tekijänoikeudelliselta kannalta.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 23.10.2022

Laajuus

4 op

T&K-osuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Merja Juppo
Opiskelijaryhmät
 • LITA19B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA19C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata innovaatioiden roolia ja merkitystä yrityksen menestyksessä. Opiskelija osaa analysoida yrityksen ansaintalogiikkaa sekä asiakkaan yrityksen tarjoomasta saamia hyötyjä ja kokemia kustannuksia. Opiskelija osaa etsiä uusia tapoja lisätä asiakkaan kokonaishyötyä eli ideoida uusia tuotteita, palveluita ja toimintamalleja analyysiin perustuen. Opiskelija osaa myös arvioida vaihtoehtoisia tapoja tuottaa asiakasarvoa valitulle kohderyhmälle eli tarkastella kriittisesti mahdollisten innovaatioiden kannattavuutta. Opiskelija osaa toimia oppivassa ryhmässä ja osaa arvioida omaa ja muiden osaamista.

Sisältö

- Innovaatiot yritystoiminnassa
- Yrityksen tarjonnan analysointi
- Kilpailevan tarjonnan analysointi
- Hinnoittelun rooli asiakasarvossa
- Palveluvaltainen logiikka asiakasarvon perustana

Oppimateriaalit

Luennoitsijan ilmoittama materiaali.
Lisäksi soveltuvin osin:

Ruckenstein, Minna, Suikkanen, Johannes, Tamminen, Sakari, (2011) Unohda innovointi : keskity arvonluontiin. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, Edita 2011

Arvosta! Kuinka asiakasarvoa vaalitaan. 2014. VTT. Hemilä, Kallionpää, Lanne, Murtonen, Rantala, Ala-MaakalaVerkko-osoite

Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä. TEM oppaat ja muut julkaisut • 4/2018

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustehtävä/toimeksianto

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoitustyö tehdään toimeksiantajalle

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

Ei ole

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

108 h, josta lähiopetusta 16h ja itsenäistä työskentelyä 92 h

Sisällön jaksotus

- Innovaatiot yritystoiminnassa, mikä innovaatio on?
- Yrityksen tarjonnan analysointi, (huippu) osaaminen
- asiakasarvo, arvoanalyysi
- Kilpailevan tarjonnan analysointi
- Innovointi: tavoitteet, konseptointi, esittely
- Hinnoittelun rooli asiakasarvossa
- Palveluvaltainen logiikka asiakasarvon perustana

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kuvaa innovaatioiden roolia ja merkitystä yrityksen menestyksessä perustasolla. Opiskelija analysoi yrityksen ansaintalogiikkaa sekä asiakkaan hyötyjä ja kustannuksia tyydyttävästi. Opiskelija tuottaa analyysin pohjalta joitakin jokseenkin perusteltuja ideoida uusista tuotteista, palveluista tai toimintamalleista. Opiskelija löytää myös jonkin vaihtoehtoisen tavan tuottaa asiakasarvoa valitulle kohderyhmälle valitusta näkökulmasta ja vertailee tyydyttävästi eri tapoja. Opiskelija toimii oppivassa ryhmässä ja arvioi omaa ja muiden osaamista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kuvaa innovaatioiden roolia ja merkitystä yrityksen menestyksessä perusteellisesti ja esimerkkien kautta. Opiskelija analysoi yrityksen ansaintalogiikkaa sekä asiakkaan hyötyjä ja kustannuksia perinpohjaisesti ja jokseenkin loogisesti. Opiskelija tuottaa analyysin pohjalta useita varsin perusteltuja ideoida uusista tuotteista, palveluista tai toimintamalleista. Opiskelija löytää myös useita vaihtoehtoisia tapoja tuottaa asiakasarvoa valitulle kohderyhmälle valitusta näkökulmasta ja vertailee tapoja hyvin. Näissä tehtävissä opiskelija osoittaa hyvää harkintakykyä ja soveltaa käsitteitä johdonmukaisesti. Opiskelija toimii rakentavasti oppivassa ryhmässä ja arvioi rakentavasti omaa ja muiden osaamista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kuvaa innovaatioiden roolia ja merkitystä yrityksen menestyksessä perusteellisesti ja esimerkkien kautta. Opiskelija analysoi yrityksen ansaintalogiikkaa sekä asiakkaan hyötyjä ja kustannuksia perinpohjaisesti ja kriittistä harkintaa osoittaen. Opiskelija tuottaa analyysin pohjalta useita erittäin perusteltuja ja toimivia ideoida uusista tuotteista, palveluista tai toimintamalleista. Opiskelija löytää myös useita vaihtoehtoisia tapoja tuottaa asiakasarvoa valitulle kohderyhmälle valitusta näkökulmasta ja vertailee tapoja perustellen. Näissä tehtävissä opiskelija osoittaa erinomaista harkintakykyä ja soveltaa käsitteitä perustellusti. Opiskelija toimii rakentavasti oppivassa ryhmässä ja arvioi rakentavasti omaa ja muiden osaamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

2-3 hengen ryhmissä toimeksiannon asiakasarvon analyysit ja ratkaisujen innovointi 100%
itse- ja vertaisarvoinnit +/-
aktiivinen osallistuminen tunneilla +/-

Esitietovaatimukset

Tutkinto-ohjelman yhteisest ammattiopinnot

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Dario Liberona
 • Cory Isaacs
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Students know the nature of international business and steps taken to start the internationalization process. Students know the importance of cultural differences, political and legal factors and management styles in regards to international business.

Students know the basics of conducting research for a market entry plan. Students know about various entry modes in international business.

Sisältö

.- Introduction to International Trade
- Globalization
- Cultural Environment of International Trade
- Political Factors
- Legal Factors
- Entry Modes

Students can find international and academic sources related to course tasks. Students can relate material to sustainability, and career guidance with a focus on entrepreneurship.

Oppimateriaalit

- International Business, The Challenges of Globalization. 9/E, John J. Wild and Kenneth L. Wild. Pearson Education. (2019).

Opetusmenetelmät

- Lectures and Guided Practice
- Independent work
Teaching method will be Problem Based Learning. In groups, students will select a target country and a product to launch in that country. In addition using English as a business Lingua Franca will be explored.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

20 hours of lectures and guided practice
60 hours of independent work
Students are free to decide in their groups how to use the 60 hours in regards to completing course tasks.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The completed market entry strategy, final exam and classroom performance are of a passable level in terms of knowledge, skills and their further professional application.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The completed market entry strategy, final exam and classroom performance are at a good level in terms of knowledge, skills and their further professional application. The student demonstrates an emerging ability for autonomous professional development in the field of study.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The completed market entry strategy, final exam and classroom performance are at an excellent level in terms of knowledge, skills and their further application. The student is clearly capable of autonomous professional development and the application of his/her knowledge and skills in the field of study.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

100 points
Group Report 50%
Exam 50%

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Dario Liberona
 • Cory Isaacs
Opiskelijaryhmät
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Students know the nature of international business and steps taken to start the internationalization process. Students know the importance of cultural differences, political and legal factors and management styles in regards to international business.

Students know the basics of conducting research for a market entry plan. Students know about various entry modes in international business.

Sisältö

.- Introduction to International Trade
- Globalization
- Cultural Environment of International Trade
- Political Factors
- Legal Factors
- Entry Modes

Students can find international and academic sources related to course tasks. Students can relate material to sustainability, and career guidance with a focus on entrepreneurship.

Oppimateriaalit

- International Business, The Challenges of Globalization. 9/E, John J. Wild and Kenneth L. Wild. Pearson Education. (2019).

Opetusmenetelmät

- Lectures and Guided Practice
- Independent work
Teaching method will be Problem Based Learning. In groups, students will select a target country and a product to launch in that country. In addition using English as a business Lingua Franca will be explored.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

20 hours of lectures and guided practice
60 hours of independent work
Students are free to decide in their groups how to use the 60 hours in regards to completing course tasks.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The completed market entry strategy, final exam and classroom performance are of a passable level in terms of knowledge, skills and their further professional application.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The completed market entry strategy, final exam and classroom performance are at a good level in terms of knowledge, skills and their further professional application. The student demonstrates an emerging ability for autonomous professional development in the field of study.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The completed market entry strategy, final exam and classroom performance are at an excellent level in terms of knowledge, skills and their further application. The student is clearly capable of autonomous professional development and the application of his/her knowledge and skills in the field of study.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

100 points
Group Report 50%
Exam 50%

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

14.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Cory Isaacs
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Students know the nature of international business and steps taken to start the internationalization process. Students know the importance of cultural differences, political and legal factors and management styles in regards to international business.

Students know the basics of conducting research for a market entry plan. Students know about various entry modes in international business.

Sisältö

.- Introduction to International Trade
- Globalization
- Cultural Environment of International Trade
- Political Factors
- Legal Factors
- Entry Modes

Students can find international and academic sources related to course tasks. Students can relate material to sustainability, and career guidance with a focus on entrepreneurship.

Oppimateriaalit

- International Business, The Challenges of Globalization. 9/E, John J. Wild and Kenneth L. Wild. Pearson Education. (2019).

Opetusmenetelmät

- Lectures and Guided Practice
- Independent work
Teaching method will be Problem Based Learning. Students will select a target country and a product to launch in that country. In addition using English as a business Lingua Franca will be explored.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

80 hours of independent work
Students are free to decide how to use the 80 hours in regards to completing course tasks.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The completed market entry strategy, final exam and classroom performance are of a passable level in terms of knowledge, skills and further professional application.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The completed market entry strategy, final exam and classroom performance are at a good level in terms of knowledge, skills and further professional application. The student demonstrates an emerging ability for autonomous professional development in the field of study.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The completed market entry strategy, final exam and classroom performance are at an excellent level in terms of knowledge, skills and further application. The student is clearly capable of autonomous professional development and the application of his/her knowledge and skills in the field of study.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Quizzes 100%
Students must complete all tasks to finish the course.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 02.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 17.02.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Raija Kangassalo
Opiskelijaryhmät
 • LITA21D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelijat osaavat kuvata tärkeimmät Internet-markkinoinnin muodot. Opiskelijat osaavat markkinoida ja mainostaa liiketoimintaa käyttäen erilaisia Internetin markkinoinnin kanavia ja työkaluja, esim. hakukoneoptimointi, eri sosiaaliset mediat, sisältömarkkinointi, sähköposti ja display-mainonta

Sisältö

- käsitteet ja määritelmät
- Internet-markkinoinnin strategia
- Verkkosivustot
- Web-analytiikan perusteet
- Hakukoneoptimointi
- Display-markkinointi
- Sosiaalinen media markkinoinnissa
- Video-markkinointi
- Sisältömarkkinointi
- Mobiilimarkkinointi

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali
Internet-materiaali (mm. Google Digital Garage)

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, verkko-opetus, itsenäiset oppimistehtävät, harjoitustyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus: Opiskelija osaa määritellä ja kuvata Internet-markkinoinnin keskeiset käsitteet ja työkalut. Opiskelija osaa toteuttaa Internet-markkinointia käyttämällä yleisimpiä Internet-markkinoinnin työkaluja. Opiskelija osaa huomioida ja arvioida markkinoinnin tuloksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö

Esitietovaatimukset

Tieto- ja viestintätekniikka

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 03.03.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Katri Juppi
Opiskelijaryhmät
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelijat osaavat kuvata tärkeimmät Internet-markkinoinnin muodot. Opiskelijat osaavat markkinoida ja mainostaa liiketoimintaa käyttäen erilaisia Internetin markkinoinnin kanavia ja työkaluja, esim. hakukoneoptimointi, eri sosiaaliset mediat, sisältömarkkinointi, sähköposti ja display-mainonta

Sisältö

- käsitteet ja määritelmät
- Internet-markkinoinnin strategia
- Verkkosivustot
- Web-analytiikan perusteet
- Hakukoneoptimointi
- Display-markkinointi
- Sosiaalinen media markkinoinnissa
- Video-markkinointi
- Sisältömarkkinointi
- Mobiilimarkkinointi

Aika ja paikka

Opettajan tarjoama materiaali
Internet-materiaali (mm. Google Digital Garage)

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus, itsenäiset oppimistehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op = 81 h opiskelua

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty suoritus: Opiskelija osaa määritellä ja kuvata Internet-markkinoinnin keskeiset käsitteet ja työkalut. Opiskelija osaa toteuttaa Internet-markkinointia käyttämällä yleisimpiä Internet- markkinoinnin työkaluja. Opiskelija osaa huomioida ja arvioida markkinoinnin tuloksia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus: Opiskelija osaa määritellä ja kuvata Internet-markkinoinnin keskeiset käsitteet ja työkalut. Opiskelija osaa toteuttaa Internet-markkinointia käyttämällä yleisimpiä Internet-markkinoinnin työkaluja. Opiskelija osaa huomioida ja arvioida markkinoinnin tuloksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävien hyväksytty suoritus.

Esitietovaatimukset

Tieto- ja viestintätekniikka

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Juhani Palomäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA20A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä yrityksen investointien ja rahoituksen suunnitteluun liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää investointien ja rahoituksen suunnittelun ja toteutuksen vaiheet. Hän osaa käyttää laskentamenetelmiä ja laskentatulosten tulkintaohjeita investointien kannattavuuden arvioinnissa ja rahoituksen suunnittelussa myös kansainvälisessä yrityksessä. Hän osaa tulkita rahoitustutkimuksen tuloksia. Hän osaa laatia investointi- ja rahoitussuunnitelman ja tulkita tuloksia johdon näkökulmasta. Opiskelija osaa arvioida kokonaisvaltaisen investointi- ja rahoitussuunnittelun keskeisen merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimiville yrityksille ja muille organisaatioille.

Sisältö

- investointi- ja rahoitussuunnittelun käsitteet ja peruskysymykset
- investointi- ja rahoitussuunnittelu osana kokonaisvaltaista taloushallintoa
- investointi- ja rahoitussuunnittelun merkitys yrityksille ja muille organisaatioille
- investointi- ja rahoitussuunnittelun toteutus: investointipäätökset, rahoitusrakenne, rahoituspäätökset, arvonmääritys
- investointi- ja rahoitussuunnittelun toteutus kansainvälisessä yrityksessä
- investointien ja rahoituksen suunnittelun ja toteutuksen apuvälineet
- investointi- ja rahoitussuunnitelman laatiminen ja esittäminen johdolle
- rahoitustutkimusartikkelin analysointi (referaatin laatiminen)
- investointi- ja rahoitussuunnittelun asiantuntijan teemahaastattelu

Oppimateriaalit

Niskanen & Niskanen: Yritysrahoitus
Luennoitsijan luentomateriaali.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja harjoitukset 28 h ja itsenäinen työskentely 80 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija osaa määritellä yrityksen investointien ja rahoituksen suunnitteluun liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää investointien ja rahoituksen suunnittelun ja toteutuksen vaiheet. Hän osaa käyttää peruslaskentamenetelmiä ja laskentatulosten tulkintaohjeita investointien kannattavuuden arvioinnissa ja rahoituksen suunnittelussa myös kansainvälisessä yrityksessä. Hän osaa referoida rahoitustutkimuksen tuloksia. Hän osaa laatia yksinkertaisen investointi- ja rahoitussuunnitelman. Opiskelija osaa arvioida investointi- ja rahoitussuunnittelun merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimiville yrityksille ja muille organisaatioille.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä yrityksen investointien ja rahoituksen suunnitteluun liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää investointien ja rahoituksen suunnittelun ja toteutuksen vaiheet. Hän osaa käyttää monipuolisesti laskentamenetelmiä ja laskentatulosten tulkintaohjeita investointien kannattavuuden arvioinnissa ja rahoituksen suunnittelussa myös kansainvälisessä yrityksessä. Hän osaa tulkita rahoitustutkimuksen tuloksia. Hän osaa laatia investointi- ja rahoitussuunnitelman ja tulkita tuloksia johdon näkökulmasta. Opiskelija osaa arvioida investointi- ja rahoitussuunnittelun keskeisen merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimiville yrityksille ja muille organisaatioille.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä tarkasti yrityksen investointien ja rahoituksen suunnitteluun liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää loogisesti investointien ja rahoituksen suunnittelun ja toteutuksen vaiheet. Hän osaa käyttää monipuolisesti ja kriittisesti laskentamenetelmiä ja laskentatulosten tulkintaohjeita investointien kannattavuuden arvioinnissa ja rahoituksen suunnittelussa myös kansainvälisessä yrityksessä. Hän osaa tulkita kriittisesti rahoitustutkimuksen tuloksia. Hän osaa laatia kokonaisvaltaisen investointi- ja rahoitussuunnitelman ja tulkita tuloksia johdon näkökulmasta. Opiskelija osaa arvioida kokonaisvaltaisesti investointi- ja rahoitussuunnittelun keskeisen merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimiville yrityksille ja muille organisaatioille.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Investointisuunnitelma, haastattelu ja referaatti, ei tenttiä.

Esitietovaatimukset

Taloushallintokokonaisuudet 1 - 4

Lisätiedot

Opintojakson lisäksi suositellaan tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys sekä likviditeettihallinnon opintojaksoja.

Osana opintojakson suoritusta opiskelijan on osallistuttava syyslukukaudella järjestettävään taloushallinnon case-klinikkaan. 

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

20.02.2023 - 07.04.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Margit Mannila
Opiskelijaryhmät
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Hyvät itsensä johtamisen taidot auttavat esimiestä toimimaan tavoitteellisesti ja tehokkaasti omia voimavarojaan hyödyntäen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää itsensä johtamisen merkityksen. Hän tunnistaa omaan käyttäytymiseensä vaikuttavia tekijöitä sekä omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan itsensä johtamisen eri osa-alueilla. Opiskelija tuntee keinoja kehittää itsetuntemustaan ja muutosvalmiuttaan.

Sisältö

1) itsetuntemus
- opiskelija ymmärtää erilaisia persoonallisuuden lähestymistapoja sekä osaa tunnistaa ja reflektoida omia arvoja ja asenteita, hyödyntää omaa temperamenttiä sekä tunnistaa oman motivaationsa vaikuttavat tekijät
2) elämänhallinta
- vuorovaikutustyylit, ajankäytön hallinta, muutosvalmius ja ammatti-identiteetti

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali moodlessa

Opetusmenetelmät

Luennot ja siellä tehtävät harjoitukset ja oppimispäiväkirja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä n. 54 h sisältää luennot ja itsenäisen työskentelyn

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on tietoinen itsensäjohtamisen tärkeydestä ja osatekijöistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee ja osaa hyödyntää itsensäjohtamisen osatekijöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja kehittää itsensäjohtamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen luentoihin ja oppimispäiväkirja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on tietoinen itsensäjohtamisen tärkeydestä ja osatekijöistä. Oppimispäiväkirjassa on omaa analyysiä vähäisesti ja luentomateriaaleja sekä keskusteluita ei ole huomioitu. Kehittämissuunnitelma jää vajaaksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee ja osaa hyödyntää itsensäjohtamisen osatekijöitä. Oppimispäiväkirjassa on otettu huomioon oman analyysin ohella myös luennot ja keskustelut. Kehittämissuunnitelma sisältää sille vaaditut kriteerit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja kehittää itsensäjohtamista. Oppimispäiväkirja sisältää kattavasti niin itsensäjohtamisen näkökulmaa ja kehittymistä, ottaen myös huomioon luennot ja muun materiaalin. Kehittämissuunnitelma on realistinen ja auttaa opiskelijan oman osaamisen ja itsetuntemuksen kehitystä.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 02.03.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Katri Juppi
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Hyvät itsensä johtamisen taidot auttavat esimiestä toimimaan tavoitteellisesti ja tehokkaasti omia voimavarojaan hyödyntäen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää itsensä johtamisen merkityksen. Hän tunnistaa omaan käyttäytymiseensä vaikuttavia tekijöitä sekä omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan itsensä johtamisen eri osa-alueilla. Opiskelija tuntee keinoja kehittää itsetuntemustaan ja muutosvalmiuttaan.

Sisältö

1) itsetuntemus
- opiskelija ymmärtää erilaisia persoonallisuuden lähestymistapoja sekä osaa tunnistaa ja reflektoida omia arvoja ja asenteita, hyödyntää omaa temperamenttiä sekä tunnistaa oman motivaationsa vaikuttavat tekijät
2) elämänhallinta
- vuorovaikutustyylit, ajankäytön hallinta, muutosvalmius ja ammatti-identiteetti

Oppimateriaalit

Opettajan tarjoama materiaali.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen materiaaleihin tutustuminen ja tiedonhankinta, oppimistehtävien suorittaminen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 x 27 = 54h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on tietoinen itsensäjohtamisen tärkeydestä ja osatekijöistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee ja osaa hyödyntää itsensäjohtamisen osatekijöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja kehittää itsensäjohtamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävien suorittaminen.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Heli Simon
 • Sari Isokangas
Opiskelijaryhmät
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2024

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2024

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2024

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2024

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2025

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA22B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2025

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA22C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2025

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Petra Syri
Opiskelijaryhmät
 • LITA22D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Heli Simon
 • Sari Isokangas
Opiskelijaryhmät
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2024

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2024

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2024

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2024

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2025

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA22A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2025

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA22B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2025

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA22C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2025

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Petra Syri
Opiskelijaryhmät
 • LITA22D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

20.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Jorma Imppola
Opiskelijaryhmät
 • LITA22B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA22A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

- Opiskelija osaa tulkita kansantalouden keskeisimmät peruskäsitteet.
- Opiskelija osaa määritellä mikro- ja makrotalouden peruspiirteet.
- Opiskelija osaa esittää kansantalouden perusrakenteet, nykytilan ja kehityssuunnat.
- Opiskelija osaa selittää yritystoiminnan ja kansantalouden kokonaisuuden välisen yhteyden.
- Opiskelija osaa tulkita kuvaavia tilastoja tavallisimmissa esitysmuodoissa.

Sisältö

- Kansantalouden peruskäsitteet
- Talouden kasvu ja suhdannevaihtelut
- Eri talousjärjestelmät
- Mikro- ja makrotalouden perusteet
- Rahajärjestelmät ja inflaatio
- Tilastojen lukutaidon perusteet.

Oppimateriaalit

- Luentomateriaali, saatavilla Moodlessa
- Muut luennoitsijan ilmoittamat materiaalit

Opetusmenetelmät

- Luennot
- Kirjallinen harjoitustyö, joka esitetään viimeisellä seminaarikerralla

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 110 h
- mistä luennot: 28 h
- mistä seminaari 6 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 76 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tulkita tyydyttävästi kansantalouden keskeisimmät peruskäsitteet. Opiskelija osaa määritellä tyydyttävästi mikro- ja makrotalouden peruspiirteet. Opiskelija osaa esittää tyydyttävästi kansantalouden perusrakenteet, nykytilan ja kehityssuunnat. Opiskelija osaa selittää tyydyttävästi yritystoiminnan ja kansantalouden kokonaisuuden välisen yhteyden.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tulkita hyvin kansantalouden keskeisimmät peruskäsitteet. Opiskelija osaa määritellä hyvin mikro- ja makrotalouden peruspiirteet. Opiskelija osaa esittää hyvin kansantalouden perusrakenteet, nykytilan ja kehityssuunnat. Opiskelija osaa selittää hyvin yritystoiminnan ja kansantalouden kokonaisuuden välisen yhteyden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tulkita erinomaisesti kansantalouden keskeisimmät peruskäsitteet. Opiskelija osaa määritellä erinomaisesti mikro- ja makrotalouden peruspiirteet. Opiskelija osaa esittää erinomaisesti kansantalouden perusrakenteet, nykytilan ja kehityssuunnat. Opiskelija osaa selittää erinomaisesti yritystoiminnan ja kansantalouden kokonaisuuden välisen yhteyden.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Kotitentti 50%
- Kirjallinen harjoitustyö ja sen esittäminen 50%

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

20.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Jorma Imppola
Opiskelijaryhmät
 • LITA22D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA22C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

- Opiskelija osaa tulkita kansantalouden keskeisimmät peruskäsitteet.
- Opiskelija osaa määritellä mikro- ja makrotalouden peruspiirteet.
- Opiskelija osaa esittää kansantalouden perusrakenteet, nykytilan ja kehityssuunnat.
- Opiskelija osaa selittää yritystoiminnan ja kansantalouden kokonaisuuden välisen yhteyden.
- Opiskelija osaa tulkita kuvaavia tilastoja tavallisimmissa esitysmuodoissa.

Sisältö

- Kansantalouden peruskäsitteet
- Talouden kasvu ja suhdannevaihtelut
- Eri talousjärjestelmät
- Mikro- ja makrotalouden perusteet
- Rahajärjestelmät ja inflaatio
- Tilastojen lukutaidon perusteet.

Oppimateriaalit

- Luentomateriaali, saatavilla Moodlessa
- Muut luennoitsijan ilmoittamat materiaalit

Opetusmenetelmät

- Luennot
- Kirjallinen harjoitustyö, joka esitetään viimeisellä seminaarikerralla

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 110 h
- mistä luennot: 28 h
- mistä seminaari 6 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 76 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tulkita tyydyttävästi kansantalouden keskeisimmät peruskäsitteet. Opiskelija osaa määritellä tyydyttävästi mikro- ja makrotalouden peruspiirteet. Opiskelija osaa esittää tyydyttävästi kansantalouden perusrakenteet, nykytilan ja kehityssuunnat. Opiskelija osaa selittää tyydyttävästi yritystoiminnan ja kansantalouden kokonaisuuden välisen yhteyden.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tulkita hyvin kansantalouden keskeisimmät peruskäsitteet. Opiskelija osaa määritellä hyvin mikro- ja makrotalouden peruspiirteet. Opiskelija osaa esittää hyvin kansantalouden perusrakenteet, nykytilan ja kehityssuunnat. Opiskelija osaa selittää hyvin yritystoiminnan ja kansantalouden kokonaisuuden välisen yhteyden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tulkita erinomaisesti kansantalouden keskeisimmät peruskäsitteet. Opiskelija osaa määritellä erinomaisesti mikro- ja makrotalouden peruspiirteet. Opiskelija osaa esittää erinomaisesti kansantalouden perusrakenteet, nykytilan ja kehityssuunnat. Opiskelija osaa selittää erinomaisesti yritystoiminnan ja kansantalouden kokonaisuuden välisen yhteyden.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Kotitentti 50%
- Kirjallinen harjoitustyö ja sen esittäminen 50%

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

25.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Jorma Imppola
Opiskelijaryhmät
 • MLITA22
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, SeinäjokI

Tavoitteet

- Opiskelija osaa tulkita kansantalouden keskeisimmät peruskäsitteet.
- Opiskelija osaa määritellä mikro- ja makrotalouden peruspiirteet.
- Opiskelija osaa esittää kansantalouden perusrakenteet, nykytilan ja kehityssuunnat.
- Opiskelija osaa selittää yritystoiminnan ja kansantalouden kokonaisuuden välisen yhteyden.
- Opiskelija osaa tulkita kuvaavia tilastoja tavallisimmissa esitysmuodoissa.

Sisältö

- Kansantalouden peruskäsitteet
- Talouden kasvu ja suhdannevaihtelut
- Eri talousjärjestelmät
- Mikro- ja makrotalouden perusteet
- Rahajärjestelmät ja inflaatio
- Tilastojen lukutaidon perusteet.

Oppimateriaalit

Moodlesta löytyvät luentomateriaalit ja aineistolinkit sekä opettajan suosittelemat muut aineistot.

Opetusmenetelmät

- Luennot/hybridiopetus
- Kirjallinen harjoitustyö ja sen esitys loppuseminaarissa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin kokonaiskuormitus 108 tuntia, josta 20 tuntia kontaktiopetusta ja 88 tuntia itsenäistä työskentelyä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tulkita tyydyttävästi kansantalouden keskeisimmät peruskäsitteet. Opiskelija osaa määritellä tyydyttävästi mikro- ja makrotalouden peruspiirteet. Opiskelija osaa esittää tyydyttävästi kansantalouden perusrakenteet, nykytilan ja kehityssuunnat. Opiskelija osaa selittää tyydyttävästi yritystoiminnan ja kansantalouden kokonaisuuden välisen yhteyden.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tulkita hyvin kansantalouden keskeisimmät peruskäsitteet. Opiskelija osaa määritellä hyvin mikro- ja makrotalouden peruspiirteet. Opiskelija osaa esittää hyvin kansantalouden perusrakenteet, nykytilan ja kehityssuunnat. Opiskelija osaa selittää hyvin yritystoiminnan ja kansantalouden kokonaisuuden välisen yhteyden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tulkita erinomaisesti kansantalouden keskeisimmät peruskäsitteet. Opiskelija osaa määritellä erinomaisesti mikro- ja makrotalouden peruspiirteet. Opiskelija osaa esittää erinomaisesti kansantalouden perusrakenteet, nykytilan ja kehityssuunnat. Opiskelija osaa selittää erinomaisesti yritystoiminnan ja kansantalouden kokonaisuuden välisen yhteyden.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Kirjallinen harjoitustyö ja sen esittäminen 50 %
- Kotitentti 50 %

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ajoitus

05.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kristiina Mutka-Vierula
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa muodostaa kokonaiskäsityksen kaupan alasta ja sen merkityksestä Suomessa. Hän osaa kuvailla eri vähittäiskaupan toimialojen asiakaskohderyhmiä sekä sitä, mihin ne rahaa käyttävät. Opiskelija osaa kertoa kaupan roolin ja tehtävät jakeluketjussa. Hän osaa kuvailla, millä keinoilla yrittäjäpohjainen kauppa kilpailee ja osaa kuvailla kauppiasyrittäjän roolin vähittäiskauppaketjussa ja ketjuyrityksessä.

Sisältö

- kauppa toimialana Suomessa
- kaupan asiakkaat
- jakelukanavat
- kilpailukeinot
- kauppias ja yrittäjyys

Oppimateriaalit

Retail - Kaupan työt ja toiminta (toimittaja Satu Rämö: Edita, 2013)
Verkossa oleva materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu ja tehtävät verkossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely 135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso suoritetaan K-kauppiasliiton Kauppa ja yrittäjyys opintojen mukaisesti.
- opiskelijoiden määrä on rajoitettu

ILMOITTAUTUMISET OPETTAJAN (Kristiina Mutka-Vierula) KAUTTA!

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tehtävät ja tentit suoritettuna hyväksytysti Kauppa ja yrittäjyysopintojen K-kauppiasliiton antamien kriteereiden mukaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tehtävät ja tentit suoritettuina hyvin Kauppa ja yrittäjyysopintojen K-kauppiasliiton antamien kriteerien mukaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtävät ja tentit suoritettuina kiitettävästi Kauppa ja yrittäjyysopintojen K-kauppiasliiton antamien kriteerien mukaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät ja tentit

Esitietovaatimukset

Tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.09.2023

Ajoitus

18.04.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kristiina Mutka-Vierula
Opiskelijaryhmät
 • LITA22D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA22B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • KAJAYR23
  Kauppa ja yrittäjyys
 • LITA22C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA22A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa muodostaa kokonaiskäsityksen kaupan alasta ja sen merkityksestä Suomessa. Hän osaa kuvailla eri vähittäiskaupan toimialojen asiakaskohderyhmiä sekä sitä, mihin ne rahaa käyttävät. Opiskelija osaa kertoa kaupan roolin ja tehtävät jakeluketjussa. Hän osaa kuvailla, millä keinoilla yrittäjäpohjainen kauppa kilpailee ja osaa kuvailla kauppiasyrittäjän roolin vähittäiskauppaketjussa ja ketjuyrityksessä.

Sisältö

- kauppa toimialana Suomessa
- kaupan asiakkaat
- jakelukanavat
- kilpailukeinot
- kauppias ja yrittäjyys

Oppimateriaalit

Retail - Kaupan työt ja toiminta (toimittaja Satu Rämö: Edita, 2013)
Verkossa oleva materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu ja tehtävät verkossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely 135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso suoritetaan K-kauppiasliiton Kauppa ja yrittäjyys opintojen mukaisesti.
- opiskelijoiden määrä on rajoitettu

ILMOITTAUTUMISET OPETTAJAN (Kristiina Mutka-Vierula) KAUTTA!

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tehtävät ja tentit suoritettuna hyväksytysti Kauppa ja yrittäjyysopintojen K-kauppiasliiton antamien kriteereiden mukaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tehtävät ja tentit suoritettuina hyvin Kauppa ja yrittäjyysopintojen K-kauppiasliiton antamien kriteerien mukaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtävät ja tentit suoritettuina kiitettävästi Kauppa ja yrittäjyysopintojen K-kauppiasliiton antamien kriteerien mukaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät ja tentit verkossa.

Esitietovaatimukset

Tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 28.10.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 30.11.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Sanna Jyllilä
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA22
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, SeinäjokI
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä kestävän matkailun keskeiset käsitteet. Opiskelija tunnistaa keskeiset kestävän matkailun sertifikaatit ja ohjelmat Suomessa ja muualla. Opiskelija ymmärtää kestävän matkailun ja vastuullisen toiminnan keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä. Opiskelija osaa soveltaa uutta tietoa matkailutoimialan kehittämiseen ja tarkastella kriittisesti olemassa olevia toimintamalleja matkailuyritykissä ja destinaatioissa. Opiskelija tunnistaa matkailun vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Sisältö

- Kestävän matkailun periaatteet
- Kestävän matkailun sertifikaatit ja ohjelmat
- Kestävä liiketoiminta
- Matkailun vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä kestävän matkailun keskeiset käsitteet. Opiskelija tuntee keskeiset kestävän matkailun sertifikaatit ja ohjelmat Suomessa ja globaalisti. Opiskelija ymmärtää matkailun vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan. Opiskelija ymmärtää kestävän liiketoiminnan periaatteet ja toimintamallit sekä tunnistaa ne käytännössä. Opiskelija osaa soveltaa tyydyttävästi uutta tietoa matkailuelinkeinon kehittämiseen ja osaa kehittää toimintamalleja matkailuyrityksille.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä kestävän matkailun keskeiset käsitteet. Opiskelija tuntee keskeiset kestävän matkailun sertifikaatit ja ohjelmat Suomessa ja globaalisti. Opiskelija ymmärtää matkailun vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan. Opiskelija tunnistaa kestävän liiketoiminnan periaatteet ja toimintamallit sekä osaa soveltaa niitä käytännössä. Opiskelija osaa soveltaa uutta tietoa matkailuelinkeinon kehittämiseen ja osaa kehittää uusia toimintamalleja matkailuyrityksille.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä kestävän matkailun keskeiset käsitteet. Opiskelija tuntee keskeiset kestävän matkailun sertifikaatit ja ohjelmat Suomessa ja globaalisti. Opiskelija ymmärtää matkailun vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan. Opiskelija ymmärtää kestävän liiketoiminnan periaatteet ja toimintamallit, osaa kriittisesti tarkastella niitä sekä soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija osaa soveltaa uutta tietoa matkailuelinkeinon kehittämiseen ja osaa kehittää uusia toimintamalleja matkailuyrityksille.

Esitietovaatimukset

Matkailu globaalina ilmiönä

Lisätiedot

jenny.janhunen@seamk.fi

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 17.02.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Viljo Arohonka
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää yrityksen ulkoisen laskentatoimen keskeisen sisällön sekä tehtävät. Opiskelija osaa soveltaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen perusperiaatteita. Opiskelija osaa etsiä tietoa tärkeimmistä informaation lähteistä liittyen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimiseen sekä osaa soveltaa löytämäänsä informaatiota. Opiskelija osaa tunnistaa ja analysoida osakeyhtiön omaan pääomaan liittyviä tapahtumia sekä osaa käsitellä näitä tapahtumia kirjanpidossa.

Opiskelija osaa hahmottaa ja tunnistaa, miten yrityksen liiketapahtumat ja kirjaukset vaikuttavat yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Opiskelija osaa laatia tuloslaskelman ja taseen kirjanpidon tietojen perusteella sekä osaa muodostaa kuvan yrityksen taloudellisesta asemasta tuloslaskelman ja taseen tietojen perusteella. Opiskelija osaa hyödyntää yrityksen taloudellista informaatiota päätöksenteossa. Opiskelija osaa huomioida yrityksen kirjanpidon ja verotuksen yhteyden.

Sisältö

- ulkoisen laskentatoimen ja erityisesti tilinpäätöksen tehtävät sekä tilinpäätösinformaation käyttö
- kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen perusperiaatteet
- juoksevan kirjanpidon erityiskysymyksiä
- yrityksen oman pääoman kirjaukset
- tilinpäätökseen liittyvät asiakirjat (tase, tuloslaskelma, liitetiedot) ja niiden tulkinta
- tilinpäätöksen ja verotuksen suhde

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h sisältäen harjoitukset ja luennot.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selittää yrityksen ulkoisen laskentatoimen keskeisen sisällön sekä tehtävät. Opiskelija osaa soveltaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen perusperiaatteita. Opiskelija osaa etsiä tietoa annetuista informaation lähteistä liittyen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimiseen. Opiskelija osaa tunnista eri yhtiömuotojen omaan pääomaan liittyviä tapahtumia sekä osaa käsitellä näitä tapahtumia kirjanpidossa.

Opiskelija osaa hahmottaa, miten yrityksen liiketapahtumat ja kirjaukset vaikuttavat yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Opiskelija osaa laatia tuloslaskelman ja taseen kirjanpidon tietojen perusteella. Opiskelija osaa selittää perusajatuksen yrityksen kirjanpidon ja verotuksen yhteydestä.

Opiskelija osaa alan keskeistä sanastoa englanniksi, ja pystyy lukemaan oman alan englanninkielisiä artikkeleita. Opiskelija osaa selittää ulkoiseen laskentatoimeen liittyvän kansainvälisen aspektin ja ulkomaisten laskentakäytäntöjen vaikutuksen omaan laskentakäytäntöömme.

Opiskelija osallistuu tuntityöskentelyyn ja osallistuu tunneilla käytävään keskusteluun. Opiskelija antaa panoksen tehtäviin ryhmätöihin ja on kannustava ryhmän jäsen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää yrityksen ulkoisen laskentatoimen keskeisen sisällön sekä tehtävät. Opiskelija osaa soveltaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen perusperiaatteita. Opiskelija osaa etsiä tietoa annetuista informaation lähteistä liittyen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimiseen sekä osaa soveltaa löytämäänsä informaatiota keskeisin osin. Opiskelija osaa tunnistaa eri yhtiömuotojen omaan pääomaan liittyviä tapahtumia sekä osaa käsitellä näitä tapahtumia kirjanpidossa.

Opiskelija osaa hahmottaa, miten yrityksen liiketapahtumat ja kirjaukset vaikuttavat yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Opiskelija osaa laatia tuloslaskelman ja taseen kirjanpidon tietojen perusteella sekä osaa muodostaa kuvan yrityksen taloudellisesta asemasta tuloslaskelman ja taseen tietojen perusteella. Opiskelija osaa selittää perusajatuksen yrityksen kirjanpidon ja verotuksen yhteydestä.

Opiskelija osaa alan keskeistä sanastoa englanniksi, ja pystyy lukemaan oman alan englanninkielisiä artikkeleita. Opiskelija osaa selittää ulkoiseen laskentatoimeen liittyvän kansainvälisen aspektin ja ulkomaisten laskentakäytäntöjen vaikutuksen omaan laskentakäytäntöömme.

Opiskelija pääsääntöisesti osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja suurimman osan aikaan osallistuu rakentavasti tunneilla käytävään keskusteluun. Opiskelija antaa aktiivisen panoksen tehtäviin ryhmätöihin ja on kannustava ryhmän jäsen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää yrityksen ulkoisen laskentatoimen keskeisen sisällön sekä tehtävät. Opiskelija osaa soveltaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen perusperiaatteita. Opiskelija osaa etsiä tietoa tärkeimmistä informaation lähteistä liittyen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimiseen sekä osaa soveltaa löytämäänsä informaatiota. Opiskelija osaa tunnistaa ja analysoida eri yhtiömuotojen omaan pääomaan liittyviä tapahtumia sekä osaa käsitellä näitä tapahtumia kirjanpidossa.

Opiskelija osaa hahmottaa ja tunnistaa, miten yrityksen liiketapahtumat ja kirjaukset vaikuttavat yrityksen yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä osaa muodostaa kuvan yrityksen taloudellisesta asemasta tuloslaskelman ja taseen tietojen perusteella. Opiskelija osaa hyödyntää yrityksen taloudellista informaatiota päätöksenteossa. Opiskelijalle osaa selittää yrityksen kirjanpidon ja verotuksen yhteyden.

Opiskelija osaa alaan keskeistä sanastoa englanniksi, ja pystyy lukemaan oman alan englanninkielisiä artikkeleita. Opiskelija osaa selittää ulkoiseen laskentatoimeen liittyvän kansainvälisen aspektin ja ulkomaisten laskentakäytäntöjen vaikutuksen omaan laskentakäytäntöömme.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja osallistuu rakentavasti tunneilla käytävään keskusteluun. Opiskelija antaa aktiivisen panoksen tehtäviin ryhmätöihin ja on kannustava ryhmän jäsen.

Esitietovaatimukset

Laskentatoimen perusteet, Yrityksen taloushallinto

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

19.01.2023 - 19.02.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Jussi Peräsalo
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää yrityksen ulkoisen laskentatoimen keskeisen sisällön sekä tehtävät. Opiskelija osaa soveltaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen perusperiaatteita. Opiskelija osaa etsiä tietoa tärkeimmistä informaation lähteistä liittyen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimiseen sekä osaa soveltaa löytämäänsä informaatiota. Opiskelija osaa tunnistaa ja analysoida osakeyhtiön omaan pääomaan liittyviä tapahtumia sekä osaa käsitellä näitä tapahtumia kirjanpidossa.

Opiskelija osaa hahmottaa ja tunnistaa, miten yrityksen liiketapahtumat ja kirjaukset vaikuttavat yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Opiskelija osaa laatia tuloslaskelman ja taseen kirjanpidon tietojen perusteella sekä osaa muodostaa kuvan yrityksen taloudellisesta asemasta tuloslaskelman ja taseen tietojen perusteella. Opiskelija osaa hyödyntää yrityksen taloudellista informaatiota päätöksenteossa. Opiskelija osaa selittää yrityksen kirjanpidon ja verotuksen yhteyden.

Sisältö

- ulkoisen laskentatoimen ja erityisesti tilinpäätöksen tehtävät sekä tilinpäätösinformaation käyttö
- kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen perusperiaatteet
- juoksevan kirjanpidon erityiskysymyksiä
- yrityksen oman pääoman kirjaukset
- tilinpäätökseen liittyvät asiakirjat (tase, tuloslaskelma, liitetiedot) ja niiden tulkinta
- tilinpäätöksen ja verotuksen suhde

Opetusmenetelmät

Opetus hybridinä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selittää yrityksen ulkoisen laskentatoimen keskeisen sisällön sekä tehtävät. Opiskelija osaa soveltaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen perusperiaatteita. Opiskelija osaa etsiä tietoa annetuista informaation lähteistä liittyen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimiseen. Opiskelija osaa tunnista eri yhtiömuotojen omaan pääomaan liittyviä tapahtumia sekä osaa käsitellä näitä tapahtumia kirjanpidossa.

Opiskelija osaa hahmottaa, miten yrityksen liiketapahtumat ja kirjaukset vaikuttavat yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Opiskelija osaa laatia tuloslaskelman ja taseen kirjanpidon tietojen perusteella. Opiskelija osaa selittää perusajatuksen yrityksen kirjanpidon ja verotuksen yhteydestä.

Opiskelija osaa alan keskeistä sanastoa englanniksi, ja pystyy lukemaan oman alan englanninkielisiä artikkeleita. Opiskelija osaa selittää ulkoiseen laskentatoimeen liittyvän kansainvälisen aspektin ja ulkomaisten laskentakäytäntöjen vaikutuksen omaan laskentakäytäntöömme.

Opiskelija osallistuu tuntityöskentelyyn ja osallistuu tunneilla käytävään keskusteluun. Opiskelija antaa panoksen tehtäviin ryhmätöihin ja on kannustava ryhmän jäsen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää yrityksen ulkoisen laskentatoimen keskeisen sisällön sekä tehtävät. Opiskelija osaa soveltaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen perusperiaatteita. Opiskelija osaa etsiä tietoa annetuista informaation lähteistä liittyen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimiseen sekä osaa soveltaa löytämäänsä informaatiota keskeisin osin. Opiskelija osaa tunnistaa eri yhtiömuotojen omaan pääomaan liittyviä tapahtumia sekä osaa käsitellä näitä tapahtumia kirjanpidossa.

Opiskelija osaa hahmottaa, miten yrityksen liiketapahtumat ja kirjaukset vaikuttavat yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Opiskelija osaa laatia tuloslaskelman ja taseen kirjanpidon tietojen perusteella sekä osaa muodostaa kuvan yrityksen taloudellisesta asemasta tuloslaskelman ja taseen tietojen perusteella. Opiskelija osaa selittää perusajatuksen yrityksen kirjanpidon ja verotuksen yhteydestä.

Opiskelija osaa alan keskeistä sanastoa englanniksi, ja pystyy lukemaan oman alan englanninkielisiä artikkeleita. Opiskelija osaa selittää ulkoiseen laskentatoimeen liittyvän kansainvälisen aspektin ja ulkomaisten laskentakäytäntöjen vaikutuksen omaan laskentakäytäntöömme.

Opiskelija pääsääntöisesti osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja suurimman osan aikaan osallistuu rakentavasti tunneilla käytävään keskusteluun. Opiskelija antaa aktiivisen panoksen tehtäviin ryhmätöihin ja on kannustava ryhmän jäsen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää yrityksen ulkoisen laskentatoimen keskeisen sisällön sekä tehtävät. Opiskelija osaa soveltaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen perusperiaatteita. Opiskelija osaa etsiä tietoa tärkeimmistä informaation lähteistä liittyen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimiseen sekä osaa soveltaa löytämäänsä informaatiota. Opiskelija osaa tunnistaa ja analysoida eri yhtiömuotojen omaan pääomaan liittyviä tapahtumia sekä osaa käsitellä näitä tapahtumia kirjanpidossa.

Opiskelija osaa hahmottaa ja tunnistaa, miten yrityksen liiketapahtumat ja kirjaukset vaikuttavat yrityksen yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä osaa muodostaa kuvan yrityksen taloudellisesta asemasta tuloslaskelman ja taseen tietojen perusteella. Opiskelija osaa hyödyntää yrityksen taloudellista informaatiota päätöksenteossa. Opiskelijalle osaa selittää yrityksen kirjanpidon ja verotuksen yhteyden.

Opiskelija osaa alaan keskeistä sanastoa englanniksi, ja pystyy lukemaan oman alan englanninkielisiä artikkeleita. Opiskelija osaa selittää ulkoiseen laskentatoimeen liittyvän kansainvälisen aspektin ja ulkomaisten laskentakäytäntöjen vaikutuksen omaan laskentakäytäntöömme.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja osallistuu rakentavasti tunneilla käytävään keskusteluun. Opiskelija antaa aktiivisen panoksen tehtäviin ryhmätöihin ja on kannustava ryhmän jäsen.

Esitietovaatimukset

Laskentatoimen perusteet

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 13.11.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Tuulia Potka-Soininen
Opiskelijaryhmät
 • LITA20A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää konsernitilinpäätöksen merkityksen ja konsernitilinpäätöksen antaman informaation käyttötarkoitukset. Opiskelija tietää, milloin konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus on olemassa ja konsernin määritelmää käyttäen pystyy hahmottamaan konsernin rajat. Opiskelija osaa laatia konsernitilinpäätöksen, tunnistaa konsernitilinpäätöksen erityiskysymykset sekä osaa etsiä mahdollisiin ongelmakohtiin vastauksia relevanttia, ajan tasalla olevaa lähdeaineistoa käyttäen.

Opiskelija tuntee IFRS-standardien perusperiaatteet.

Opiskelija osaa lukea alan englanninkielistä kirjallisuutta ja hakea tietoa myös englanninkielisistä lähteistä. Opiskelija tuntee alan kansainvälisen luonteen ja tietää kansainvälisten standardien ja säännösten merkityksen. Opiskelija tietää alan keskeiset kansainväliset vaikuttajaorganisaatiot.

Opiskelija osaa käyttää kirjanpito- ja tilinpäätösprosesseissa tarvittavaa teknologiaa tehokkaasti, opiskelija osaa ratkaista prosesseihin liittyviä ongelmia, analysoida tietoja ja tehdä ehdotuksia yritysten toiminnan tulosten parantamiseksi. Opiskelija ymmärtää tiedon saatavuuden, käyttökelpoisuuden, koskemattomuuden ja turvallisuuden merkityksen. Opiskelija osaa kerätä, muokata ja analysoida tietoa lisätäkseen ymmärrystä, parantaakseen ennusteita ja tukeakseen yritysten päätöksentekoa. Opiskelija ymmärtää, mikä merkitys on oikealla, hyvälaatuisella tiedolla yritysten päätöksenteossa ja yrityksen maineelle.

Sisältö

- konserni käsitteenä
- eliminointikirjaukset
- konserniyhdistelyt
- konsernituloslaskelma ja -tase
- IFRS/IAS-standardit
- tiedon laadun merkitys yrityksen päätöksenteossa ja yrityksen maineelle
- epätäydellisen ja virheellisen tiedon tunnistaminen ja korjaaminen
- tilinpäätökseen liittyvä lainsäädäntö
- Excel

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selittää konsernitilinpäätöksen merkityksen ja konsernitilinpäätöksen antaman informaation käyttötarkoitukset. Opiskelija osaa määritellä perustilanteet, joissa konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus on olemassa ja konsernin määritelmää käyttäen pystyy hahmottamaan yksinkertaisen konsernin rajat. Opiskelija osaa laatia yksinkertaisen konsernitilinpäätöksen, tunnistaa konsernitilinpäätöksen yleisimmät erityiskysymykset sekä osaa etsiä mahdollisiin ongelmakohtiin vastauksia relevanttia, ajan tasalla olevaa lähdeaineistoa käyttäen.

Opiskelija osaa lukea alan englanninkielistä kirjallisuutta ja hakea tietoa myös annetuista englanninkielisistä lähteistä. Opiskelija tuntee alan kansainvälisen luonteen ja tietää kansainvälisten standardien ja säännösten merkityksen. Opiskelija tietää alan keskeiset kansainväliset vaikuttajaorganisaatiot.

Opiskelija osallistuu tuntityöskentelyyn ja osallistuu tunneilla käytävään keskusteluun. Opiskelija antaa panoksen tehtäviin ryhmätöihin ja on kannustava ryhmän jäsen.

Opiskelija osallistuu tuntikeskusteluihin ja harjoitustöiden tekemiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää konsernitilinpäätöksen merkityksen ja konsernitilinpäätöksen antaman informaation käyttötarkoitukset. Opiskelija osaa määritellä yleisimmät tilanteet, joissa konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus on olemassa ja konsernin määritelmää käyttäen pystyy hahmottamaan konsernin rajat. Opiskelija osaa laatia konsernitilinpäätöksen, joka sisältää useimmiten konsernitilinpäätöksissä useimmiten esiin tulevat yksityiskohdat, tunnistaa konsernitilinpäätöksen erityiskysymykset sekä osaa etsiä mahdollisiin ongelmakohtiin vastauksia relevanttia, ajan tasalla olevaa lähdeaineistoa käyttäen.

Opiskelija osaa lukea alan englanninkielistä kirjallisuutta ja hakea tietoa myös englanninkielisistä lähteistä. Opiskelija tuntee alan kansainvälisen luonteen ja tietää kansainvälisten standardien ja säännösten merkityksen. Opiskelija tietää alan keskeiset kansainväliset vaikuttajaorganisaatiot.

Opiskelija pääsääntöisesti osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja suurimman osan aikaan osallistuu rakentavasti tunneilla käytävään keskusteluun. Opiskelija antaa aktiivisen panoksen tehtäviin ryhmätöihin ja on kannustava ryhmän jäsen.

Opiskelija osallistuu rakentavasti ja aktiivisesti tuntikeskusteluihin ja harjoitustöiden tekemiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää konsernitilinpäätöksen merkityksen ja konsernitilinpäätöksen antaman informaation käyttötarkoitukset. Opiskelija osaa määritellä tilanteet, joissa konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus on olemassa ja konsernin määritelmää käyttäen pystyy hahmottamaan konsernin rajat. Opiskelija osaa laatia konsernitilinpäätöksen, tunnistaa konsernitilinpäätöksen erityiskysymykset sekä osaa etsiä mahdollisiin ongelmakohtiin vastauksia relevanttia, ajan tasalla olevaa lähdeaineistoa käyttäen.

Opiskelija osaa lukea alan englanninkielistä kirjallisuutta ja hakea tietoa myös englanninkielisistä lähteistä. Opiskelija tuntee alan kansainvälisen luonteen ja tietää kansainvälisten standardien ja säännösten merkityksen. Opiskelija tietää alan keskeiset kansainväliset vaikuttajaorganisaatiot.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja osallistuu rakentavasti tunneilla käytävään keskusteluun. Opiskelija antaa aktiivisen panoksen tehtäviin ryhmätöihin ja on kannustava ryhmän jäsen.

Opiskelija osallistuu rakentavasti ja aktiivisesti tuntikeskusteluihin ja harjoitustöiden tekemiseen.

Esitietovaatimukset

- Tilinpäätöksen laatiminen
- Yhteisöoikeus

Osana opintojakson suoritusta opiskelijan on osallistuttava syyslukukaudella järjestettävään taloushallinnon case-klinikkaan. 

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 23.10.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Juhani Palomäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA20A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tuottaa johdon laskentatoimen informaatiota päätöksenteon tueksi. Opiskelija osaa valita ja toteuttaa kustannuslaskentajärjestelmän yrityksen tarpeet ja toimintaympäristö huomioiden. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa käyttää kurssisisällön kannalta keskeisiä käsitteitä myös englanniksi sekä osaa arvioida kokonaisvaltaisen kustannusjohtamisen merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimivalle yritykselle.

Sisältö

- johdon laskentatoimen peruskäsitteet ja kustannusluokittelut
- kustannuslaskennan systematiikka, kustannuslaji-, kustannuspaikka-, ja suoritekohtainen laskenta
- jako-, lisäys-, ja toimintolaskenta (activity-based cost accounting)

Oppimateriaalit

- Järvenpää M., Länsiluoto A., Partanen V., Pellinen J. Talousohjaus ja kustannuslaskenta, WSOYpro. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
- Luennoitsijan jakama muu materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 20h, Harjoitukset ja itsenäinen työskentely 61h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija suoriutuu suoritussäännön mukaisista vaatimuksista. Opiskelija osaa laatia kustannuslaji, -paikka ja suoritekohtaisen laskelman. Opiskelija osaa laatia ja tulkita laskelmia toiminnan ohjaamiseksi niin strategisella kuin operatiivisella tasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija suoriutuu suoritussäännön mukaisista vaatimuksista hyvin. Opiskelija osaa laatia hyvin kustannuslaji, -paikka ja suoritekohtaisen laskelman. Opiskelija osaa hyvin laatia ja tulkita laskelmia toiminnan ohjaamiseksi niin strategisella kuin operatiivisella tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija suoriutuu suoritussäännön mukaisista vaatimuksista kiitettävästi. Opiskelija osaa laatia kiitettävästi kustannuslaji, -paikka ja suoritekohtaisen laskelman. Opiskelija osaa kiitettävästi laatia, tulkita ja valita laskelmia toiminnan ohjaamiseksi niin strategisella kuin operatiivisella tasolla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Esitietovaatimukset

Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen, 7 op & Yrityksen taloushallinto, 3 op

Lisätiedot

Osana opintojakson suoritusta opiskelijan on osallistuttava syyslukukaudella järjestettävään taloushallinnon case-klinikkaan. 

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

10.04.2023 - 26.05.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää kuvankäsittelyyn liittyvät keskeiset käsitteet, kuten väritilat, yleisimmät kuvatiedostomuodot sekä niiden käyttötarkoitukset. Hän osaa käyttää Adoben Photoshop-ohjelman yleisimpiä toimintoja ja muokata kuvista käyttötarkoitukseen sopivia.

Sisältö

- digitaalisen materiaalin hankinnan ja käsittelyn perusteet
- tekijänoikeudet
- Photoshop -kuvankäsittelyohjelman perustoiminnot ja käyttöliittymä
- kuvien tuonti ja käsittely (koko, resoluutio, väritila, tiedostomuodot)
- kuvan värikorjaus, rajaus, suoristus, ylimääräisen objektin poisto
- värinvaihtomenetelmät
- syväysmenetelmät
- tasomaski
- tasojen sekoitustilat
- tekstityökalu
- kuvien muokkaaminen painokelpoiseksi

Oppimateriaalit

Opintojaksolla jaettava ohjemateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustehtävät Photoshopissa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos opiskelijalla on aikaisempaa kokemusta ja osaamista kuvankäsittelyohjelmistoista ja niiden käytöstä, opintojakso on mahdollista suorittaa näytöllä. Näyttönä toimii portfolio, jossa on työnäytteet ja niiden liittyvien säätöjen ja menetelmien selitykset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjattua työskentelyä on 21h ja itsenäistä harjoitustehtävien sekä opintojakson näytekansion tekoa 31h

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytyn suorituksen vaatimuksena on annettujen tehtävien palautus ohjeen mukaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osoittaa hallitsevansa kuvankäsittelyyn liittyvät keskeiset käsitteet ja osaa käyttää Adoben Photoshop-ohjelman yleisimpiä toimintoja muokaten kuvista käyttötarkoitukseen sopivia. Hyväksyttyyn arvioon vaaditaan, että kaikki harjoitustyöt palautetaan hyväksytysti Moodleen ja läsnäolo on vähintään 80% kontaktiopetuksessa.

Esitietovaatimukset

Tieto- ja viestintätekniikka

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 13.03.2023

Ajoitus

20.03.2023 - 16.04.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Miia Koski
Opiskelijaryhmät
 • LITA20B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa tieteellisen tutkimuksen, tutkimuksellisen kehittämistyön ja arkipäivän kehittämistyön erot. Opiskelija osaa määritellä kehittämistyön lähestymistapoja, prosesseja ja menetelmiä sekä esitellä tutkimuksellisen kehittämistyön etenemisprosessin. Opiskelija osaa selittää kriittisen ajattelun merkityksen tutkivassa ja kehittävässä työotteessa ja osaa antaa esimerkkejä tutkimusetiikan merkityksestä.
Opiskelija osaa kuvailla laadullisen tutkimuksen lähtökohdat ja ominaispiirteet, määritellä laadullisen tutkimuksen lähestymistapoja ja menetelmiä, kerätä laadullisen tutkimusaineiston ja analysoida sitä sekä tunnistaa eettisyyteen ja luotettavuuteen liittyvät periaatteet ja noudattaa niitä.

Sisältö

- tutkimuksellisen kehittämistyön kokonaisuus
- lähestymistavat kehittämistyössä
- kehittämistyössä käytettäviä menetelmiä
- laadullisen tutkimuksen lähestymistavat ja perusoletukset
- laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät
- laadullisen tutkimuksen analysointi
- laadullisen tutkimuksen tulkinta ja löydösten raportointi
- eettisyyteen ja luotettavuuteen liittyvät kysymykset

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osallistuu opetukseen melko aktiivisesti ja esittää omia mielipiteitään käsiteltyihin asioihin jossain määrin
Opiskelija ymmärtää tutkimuksellisen kehittämistyön kokonaisuutta ja kehittämistyön lähestymistapoja melko hyvin.
Opiskelija osaa käyttää kehittämistyön menetelmiä melko kattavasti.
Opiskelija osoittaa hyvää hallintaa laadullisen tutkimuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja raportoinnissa.

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 10.11.2022

Ajoitus

14.11.2022 - 11.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Miia Koski
Opiskelijaryhmät
 • LITA20A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa tieteellisen tutkimuksen, tutkimuksellisen kehittämistyön ja arkipäivän kehittämistyön erot. Opiskelija osaa määritellä kehittämistyön lähestymistapoja, prosesseja ja menetelmiä sekä esitellä tutkimuksellisen kehittämistyön etenemisprosessin. Opiskelija osaa selittää kriittisen ajattelun merkityksen tutkivassa ja kehittävässä työotteessa ja osaa antaa esimerkkejä tutkimusetiikan merkityksestä.
Opiskelija osaa kuvailla laadullisen tutkimuksen lähtökohdat ja ominaispiirteet, määritellä laadullisen tutkimuksen lähestymistapoja ja menetelmiä, kerätä laadullisen tutkimusaineiston ja analysoida sitä sekä tunnistaa eettisyyteen ja luotettavuuteen liittyvät periaatteet ja noudattaa niitä.

Sisältö

- tutkimuksellisen kehittämistyön kokonaisuus
- lähestymistavat kehittämistyössä
- kehittämistyössä käytettäviä menetelmiä
- laadullisen tutkimuksen lähestymistavat ja perusoletukset
- laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät
- laadullisen tutkimuksen analysointi
- laadullisen tutkimuksen tulkinta ja löydösten raportointi
- eettisyyteen ja luotettavuuteen liittyvät kysymykset

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osallistuu opetukseen melko aktiivisesti ja esittää omia mielipiteitään käsiteltyihin asioihin jossain määrin
Opiskelija ymmärtää tutkimuksellisen kehittämistyön kokonaisuutta ja kehittämistyön lähestymistapoja melko hyvin.
Opiskelija osaa käyttää kehittämistyön menetelmiä melko kattavasti.
Opiskelija osoittaa hyvää hallintaa laadullisen tutkimuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja raportoinnissa.

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 13.11.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Hannu Tuuri
Opiskelijaryhmät
 • LITA20A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää tilastotieteen peruskäsitteet ja hallitsee aineiston hankinnan perusperiaatteet ja menetelmät. Hän osaa laatia kysymyslomakkeen sekä syöttää, käsitellä ja raportoida tutkimusaineiston tulokset erilaisia ohjelmistoja hyödyntäen. Hän osaa myös tulkita saamiaan tuloksia, valmiita tilastoja ja tilastollisia tutkimuksia.

Sisältö

- Tilastotieteen peruskäsitteet
- Otantamenetelmät ja kokeellinen tutkimus
- Mittaaminen ja mitta-asteikot
- Kysymyslomakkeen laatiminen ja aineiston kerääminen
- Havaintoaineiston kuvaaminen (tunnusluvut ja jakaumat)
- Riippuvuuden tarkastelu (ristiintaulukointi ja korrelaatio)
- Tulosten esittäminen taulukkoina ja kuvioina
- Tulosten tulkinta ja raportointi
- Webropol, Excel ja SPSS for Windows -tilasto-ohjelma tutkimusaineiston käsittelyssä ja analysoinnissa
- SPSS for Windows- tilasto-ohjelman käyttö tutkimusaineiston käsittelyssä ja analysoinnissa

Oppimateriaalit

Tarja Heikkilä (2014), Tilastollinen tutkimus. EDITA.
Opettajan osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Harjoitustehtävät ja harjoitustyö

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tyydyttävästi tilastotieteen tärkeimmät peruskäsitteet, aineiston hankinnan perusperiaatteet ja menetelmät. Opiskelija osaa toteuttaa nettikyselyn Webropol-ohjelmistolla, syöttää aineiston SPSS-ohjelmistoon ja osaa aineiston käsittelyn perustoimenpiteitä. Hän osaa esittää tyydyttävästi soveltaen tilastollisen tutkimuksen tuloksia käyttäen frekvenssijakaumia ja tunnuslukuja sekä osaa kahden muuttujan välisen riippuvuuden perusanalyysit. Hän osaa tulkita tuloksia ja ymmärtää tilastollisen päättelyn periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyvin tilastotieteen peruskäsitteet, aineiston hankinnan perusperiaatteet ja menetelmät ja näiden soveltamisen. Opiskelija osaa toteuttaa nettikyselyn Webropol-ohjelmistolla, syöttää aineiston SPSS-ohjelmistoon ja hallitsee hyvin aineiston käsittelyn toimenpiteet. Hän osaa esittää hyvin soveltaen tilastollisen tutkimuksen tuloksia käyttäen frekvenssijakaumia ja tunnuslukuja sekä osaa kahden muuttujan välisen riippuvuuden perusanalyysit. Opiskelija osaa tulkita tuloksia ja ymmärtää tilastollisen päättelyn periaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa erinomaisesti tilastotieteen peruskäsitteet, aineiston hankinnan perusperiaatteet ja menetelmät ja näiden soveltamisen. Opiskelija osaa toteuttaa nettikyselyn Webropol-ohjelmistolla, syöttää aineiston SPSS-ohjelmistoon ja hallitsee erinomaisesti aineiston käsittelyn toimenpiteet. Hän osaa esittää erinomaisesti soveltaen tilastollisen tutkimuksen tuloksia käyttäen frekvenssijakaumia ja tunnuslukuja sekä osaa kahden muuttujan välisen riippuvuuden perusanalyysit. Opiskelija osaa tulkita tuloksia ja ymmärtää tilastollisen päättelyn periaatteet.

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 26.05.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Hannu Tuuri
Opiskelijaryhmät
 • LITA20B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää tilastotieteen peruskäsitteet ja hallitsee aineiston hankinnan perusperiaatteet ja menetelmät. Hän osaa laatia kysymyslomakkeen sekä syöttää, käsitellä ja raportoida tutkimusaineiston tulokset erilaisia ohjelmistoja hyödyntäen. Hän osaa myös tulkita saamiaan tuloksia, valmiita tilastoja ja tilastollisia tutkimuksia.

Sisältö

- Tilastotieteen peruskäsitteet
- Otantamenetelmät ja kokeellinen tutkimus
- Mittaaminen ja mitta-asteikot
- Kysymyslomakkeen laatiminen ja aineiston kerääminen
- Havaintoaineiston kuvaaminen (tunnusluvut ja jakaumat)
- Riippuvuuden tarkastelu (ristiintaulukointi ja korrelaatio)
- Tulosten esittäminen taulukkoina ja kuvioina
- Tulosten tulkinta ja raportointi
- Webropol, Excel ja SPSS for Windows -tilasto-ohjelma tutkimusaineiston käsittelyssä ja analysoinnissa
- SPSS for Windows- tilasto-ohjelman käyttö tutkimusaineiston käsittelyssä ja analysoinnissa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tyydyttävästi tilastotieteen tärkeimmät peruskäsitteet, aineiston hankinnan perusperiaatteet ja menetelmät. Opiskelija osaa toteuttaa nettikyselyn Webropol-ohjelmistolla, syöttää aineiston SPSS-ohjelmistoon ja osaa aineiston käsittelyn perustoimenpiteitä. Hän osaa esittää tyydyttävästi soveltaen tilastollisen tutkimuksen tuloksia käyttäen frekvenssijakaumia ja tunnuslukuja sekä osaa kahden muuttujan välisen riippuvuuden perusanalyysit. Hän osaa tulkita tuloksia ja ymmärtää tilastollisen päättelyn periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyvin tilastotieteen peruskäsitteet, aineiston hankinnan perusperiaatteet ja menetelmät ja näiden soveltamisen. Opiskelija osaa toteuttaa nettikyselyn Webropol-ohjelmistolla, syöttää aineiston SPSS-ohjelmistoon ja hallitsee hyvin aineiston käsittelyn toimenpiteet. Hän osaa esittää hyvin soveltaen tilastollisen tutkimuksen tuloksia käyttäen frekvenssijakaumia ja tunnuslukuja sekä osaa kahden muuttujan välisen riippuvuuden perusanalyysit. Opiskelija osaa tulkita tuloksia ja ymmärtää tilastollisen päättelyn periaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa erinomaisesti tilastotieteen peruskäsitteet, aineiston hankinnan perusperiaatteet ja menetelmät ja näiden soveltamisen. Opiskelija osaa toteuttaa nettikyselyn Webropol-ohjelmistolla, syöttää aineiston SPSS-ohjelmistoon ja hallitsee erinomaisesti aineiston käsittelyn toimenpiteet. Hän osaa esittää erinomaisesti soveltaen tilastollisen tutkimuksen tuloksia käyttäen frekvenssijakaumia ja tunnuslukuja sekä osaa kahden muuttujan välisen riippuvuuden perusanalyysit. Opiskelija osaa tulkita tuloksia ja ymmärtää tilastollisen päättelyn periaatteet.

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 17.02.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Jorma Imppola
Opiskelijaryhmät
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa nimetä eri laatuideologiat. Opiskelija osaa selittää laadunhallinnan peruskäsitteet. Opiskelija osaa käyttää eri laatutyökaluja ja tilastollista laadunvalvontaa. Opiskelija osaa tunnistaa laatukustannukset ja niiden merkityksen. Opiskelija omaa perustiedot ihmiseen ja hänen toimintaympäristöönsä vaikuttavista ympäristötekijöistä, tuotantotoiminnan ja ympäristön välisistä suhteista sekä tuotannon vaikutuksista ympäristöönsä niin paikallisella, alueellisella kuin maailmanlaajuisellakin tasolla. Opiskelija on tietoinen keinoista, joilla ihmisen ja tuotantotoiminnan haitallista vaikutusta ympäristöön pyritään vähentämään.
Opiskelija osaa nimetä eri laatuideologiat. Opiskelija osaa selittää laadunhallinnan peruskäsitteet. Opiskelija osaa käyttää eri laatutyökaluja ja tilastollista laadunvalvontaa. Opiskelija osaa tunnistaa laatukustannukset ja niiden merkityksen.
Opiskelija omaa perustiedot
- ihmiseen ja hänen toimintaympäristöönsä vaikuttavista ympäristötekijöistä,
- tuotantotoiminnan ja ympäristön välisistä suhteista
- tuotannon vaikutuksista ympäristöönsä niin paikallisella, alueellisella kuin maailmanlaajuisellakin tasolla.
Opiskelija on tietoinen keinoista, joilla ihmisen ja tuotantotoiminnan haitallista vaikutusta ympäristöön pyritään vähentämään.

Sisältö

- Laatuun vaikuttavat tekijät
- Laadunhallinnan historia
- Laadun mittaaminen ja laadun mittarit
- Seitsemän laadun perustyökalua
- Laatukustannukset (sisäiset ja ulkoiset)
- Total Quality Management TQM
- Ympäristökäsitteet ja kestävä kehitys
- Uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat, käyttö ja käytön vaikutukset
- Jätehuolto sekä kierrätys

Oppimateriaalit

- Luentomateriaali, joka on saatavilla Moodlessa
- Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

- Hybridiluennot (luennot, joihin voi myös osallistua Teams:in välityksellä)
- Kirjallinen harjoitustyö ja sen esitys loppuseminaarissa

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä harjoittelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kotitentti luentojen jälkeen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Työmäärä yhteensä 110 h
- Luennot ja seminaari 24 h + 6 h,
- Itsenäinen työskentely sisältäen kirjallisen harjoitustyön 80 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tyydyttävästi selittää laadunhallinnan peruskäsitteet. Opiskelija osaa tyydyttävästi käyttää eri laatutyökaluja ja tilastollista laadunvalvontaa. Opiskelija osaa tyydyttävästi tunnistaa laatukustannukset ja niiden merkityksen.

Opiskelija omaa auttavat perustiedot ympäristötekijöistä ja teollisen toiminnan ja ympäristön suhtesta. Opiskelija tietää tyydyttävästi keinot, joilla ihmisen ja tuotantotoiminnan haitallista vaikutusta ympäristöön pyritään vähentämään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä hyvin eri laatuideologiat. Opiskelija osaa selittää hyvin laadunhallinnan peruskäsitteet. Opiskelija osaa käyttää hyvin eri laatutyökaluja ja tilastollista laadunvalvontaa. Opiskelija osaa tunnistaa hyvin laatukustannukset ja niiden merkityksen.

Opiskelija omaa hyvät perustiedot ympäristötekijöistä ja teollisen toiminnan ja ympäristön suhtesta. Opiskelija tietää hyvin keinot, joilla ihmisen ja tuotantotoiminnan haitallista vaikutusta ympäristöön pyritään vähentämään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa nimetä erinomaisesti eri laatuideologiat. Opiskelija osaa selittää erinomaisesti laadunhallinnan peruskäsitteet. Opiskelija osaa käyttää erinomaisesti eri laatutyökaluja ja tilastollista laadunvalvontaa. Opiskelija osaa tunnistaa erinomaisesti laatukustannukset ja niiden merkityksen.

Opiskelija omaa erinomaiset perustiedot ympäristötekijöistä ja teollisen toiminnan ja ympäristön suhtesta. Opiskelija tietää erinomaisesti keinot, joilla ihmisen ja tuotantotoiminnan haitallista vaikutusta ympäristöön pyritään vähentämään.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Kotitentti 50 %
- Kirjallinen harjoitustyö ja sen esittäminen 50 %

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 09.02.2023

Ajoitus

20.02.2023 - 07.04.2023

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Raija Kangassalo
Opiskelijaryhmät
 • LITA21D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää laitteistojen ja käyttöjärjestelmien peruskäsitteet. Opiskelija osaa käyttää erilaisia digilaitteita, käyttöjärjestelmiä ja muita varusohjelmia.

Sisältö

- laitteistojen, käyttöjärjestelmien ja muiden varusohjelmien peruskäsitteet
- keskeisten digilaitteistojen toimintaperiaatteet
- käyttöjärjestelmien ja muiden varusohjelmien toiminnot, esim. Windows
- mobiilikäyttöjärjestelmät, esim. Android, IOS
- Linux-käyttöjärjestelmät perusteet
- muut varusohjelmat

Oppimateriaalit

Moodlessa jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu verkossa, tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

108 h opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee laitteistojen ja käyttöjärjestelmien peruskäsitteet. Opiskelija tarvitsee ohjausta digilaitteiden ja varusohjelmien käytössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee laitteistojen ja käyttöjärjestelmien peruskäsitteet. Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti eri digilaitteita ja varusohjelmia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee laitteistojen ja käyttöjärjestelmien peruskäsitteet. Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti eri digilaitteita ja varusohjelmia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät

Esitietovaatimukset

Tieto- ja viestintätekniikka

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 07.01.2023

Ajoitus

17.01.2023 - 19.03.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Juhani Palomäki
Opiskelijaryhmät
 • TUOTA22
  Tuotantotalous
 • MLITA22
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, SeinäjokI

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee ulkoisen laskentatoimen käsitteistön, lakisääteiset tehtävät ja menetelmät. Kuvataan se ympäristö, jossa kirjanpito syntyy, ja opiskelija oppii tuntemaan ja tulkitsemaan kirjanpidon tuottamien raporttien sisältöä. Kurssin suorittaminen antaa opiskelijalle yleiskäsityksen kirjanpidosta ja sen hoitamisesta yrityksessä. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet valita opintoja laskentatoimen muilta osa-alueilta.

Sisältö

Kirjanpidon peruskäsitteet, tilikauden kokonaisuus ja tilinpäätösraportit. Keskeinen osa kurssin suorittamista on harjoitusten tekeminen. Erityistä huomiota kiinnitetään kirjanpidon tuottamiin virallisiin ja lakisääteisiin raportteihin. Tutustutaan kirjanpitoasetukseen ja -lakiin keskeisimmiltä osilta.

Oppimateriaalit

Soile Tomperi (2019), Käytännön kirjanpito, Edita Publishing

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset
Etäopetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä harjoittelua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 135 h, josta kontaktiopetusta 25 h ja itsenäistä työskentelyä 110 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kirjata arvonlisäverottomia liiketapahtumia ja tuntee kirjanpidon keskeiset termit sekä kirjanpitolain merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa osaa kirjata arvonlisäverollisia liiketapahtumia ja tuntee kirjanpidon merkityksen yrityksen toiminnassa sekä osaa selittää keskeisimpien kirjanpidon termien merkityksen ja tuntee kirjanpitolain vaatimukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee tilinpäätöstilien käytön ja toiminnan sekä tuntee kirjanpitotyössä tarvittavat ja sekä osaa selittää niiden merkityksen. Opiskelija osaa tulkita kirjanpidon tuottamien raporttien sisältöä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Esitietovaatimukset

ei ole

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 26.02.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Jorma Imppola
Opiskelijaryhmät
 • LITA20B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa Lean-johtamisen perusteet tuotanto- ja asiantuntijatyössä. Opiskelija tuntee perusteet sille, mitä hyötyjä Lean:illa voidaan saada ja miten arvioida yrityksen nykytilannetta. Opiskelija ymmärtää, miksi Lean on tarpeellinen tuloksekkaassa yrityksessä tai muussa organisaatiossa, joka tavoittelee tiettyä tulosta tietyillä resursseilla. Opiskelija osaa keskeiset Lean-työkalut ja -menetelmät: osaa vähentää hukkaa ja maksimoida asiakasarvoa. Opiskelija tietää, miten Lean voidaan ottaa yrityksessä tai muussa organisaatiossa käyttöön.

Sisältö

- Lean-johtamismallin perusteet
- Lean-johtamisen hyödyt ja nykytilanteen kartoittaminen
- Lean-johtamisen keskeiset työkalut ja menetelmät, joilla toimintaa voidaan parantaa
- Lean-johtamisen käytäntöjen ottaminen läpivieminen yrityksessä
- Lean-käytäntöjen tuominen osaksi organisaation arkea

Oppimateriaalit

- Luentomateriaali, joka on saatavilla Moodlessa
- Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

- Luennot
- Kirjallinen harjoitustyö ja sen esitys loppuseminaarissa

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei harjoittelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kotitentti luentojen jälkeen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Työmäärä yhteensä: 83 h
- Luennot ja seminaari 30 h,
- Itsenäinen työskentely sisältäen kirjallisen harjoitustyön 53

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä Lean-työkaluja ja osoittaa tutustuneensa käsitteisiin, nykytilan kartoittamiseen ja Lean-ajattelun hyötyihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä Lean-johtamisen hyödyt asiantuntijaorganisaatiossa että tuotannollisessa organisaatiossa. Opiskelija osoittaa tutustuneensa keskeisimpiin Lean-työkaluihin, käsitteisiin ja näkee niiden merkityksen jatkuvassa kehityksessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää Lean-johtamisen hyödyt asiantuntijaorganisaatiossa että tuotannollisessa organisaatiossa. Opiskelija osaa keskeisimmät Lean-työkalut, käsitteet ja kykenee analysoimaan tietoa organisaation jatkuvan kehittämisen tueksi. Opiskelija osaa arvioida kattavasti nykytilannetta ja soveltaa tietoa käytännössä prosessien kehittämisessä ja ongelmanratkaisussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Kotitentti 50 %
- Kirjallinen harjoitustyö ja sen seminaariesitys 50 %

Esitietovaatimukset

Organisaatiokäyttäytyminen, 3 op

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

19.01.2023 - 19.02.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Hannu Tuuri
Opiskelijaryhmät
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelijat tuntevat liiketalouden keskeiset tutkimusmenetelmät. He osaavat selittää ja verrata määrällisten ja laadullisten tutkimusmenetelmien eroja. He osaavat suunnitella tutkimusprojektin käyttämällä määrällisiä tai laadullisia menetelmiä. Harjoitustehtävien avulla he pystyvät osoittamaan osaavansa kerätä tarvittavan datan, analysoida tulokset asianmukaisesti, raportoida saadut tulokset sekä tulkita niitä. He tunnistavat eron tutkimustyön ja kehittämistehtävän välillä. He tuntevat kehittämistyön tavoitteet ja menetelmät. Opiskelijat löytävät ja osaavat käyttää suomalaisia ja kansainvälisiä lähteitä, jotka liittyvät opintojakson tehtäviin.

Sisältö

kvantitatiivinen tutkimusprosessi (otantamenetelmät, kysymyslomakkeen laadinta, tilastolliset menetelmät, tulosten analysointi ja raportointi)
- laadullisen tutkimuksen erityispiirteet (prosessi, menetelmät, tulosten arviointi ja raportointi)
- kehittämistehtävän tarkoitus, kehitystyöprojektin toteuttaminen, raportointi ja tulosten arviointi
- tutkimustyön arviointi

Oppimateriaalit

Opettajan kurssilla osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot 3 x 5 h, ohjatut harjoitukset, itsenäisesti tehtävät harjoitukset ja oppimistehtävät.
Ensimmäinen opetusilta hybridi, toinen live ja kolmas hybridi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoitustehtävät/-työ

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osallistuu aktiivisesti kurssiin ja suorittaa kaikki harjoitukset ja tehtävät. Opiskelija suorittaa vaaditut tehtävät vähintään tyydyttävästi. Opiskelija ymmärtää erilaisten tutkimusmenetelmien erot sekä osaa verrata tutkimustyötä ja kehittämistehtävää. Opiskelija osaa suunnitella tutkimuksen käyttäen määrällisiä tai laadullisia menetelmiä. Opiskelija osaa soveltaa jotakin keskeistä aineistonkeruumenetelmää sekä analysoida ja raportoida saatuja tuloksia asianmukaisesti.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Raija Kangassalo
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää digitalisaatiota ja osaa kuvata sen kehitystä. Hän ymmärtää digitalisaation mahdollisuuksia yritystoiminnassa. Opiskelija oppii käsitteellistämään ja tunnistamaan keskeiset digitekniikat, järjestelmät ja infrastruktuurit ja oppii soveltamaan ja arvioimaan näitä tarvelähtöisesti organisaation digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää sellaiset digitaaliseen liiketoimintaan käsitteet kuten mobiiliteknologia, cloud computing, sähköinen kaupankäynti, big data -analytiikka. Lisäksi opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen erityispiirteet digitaalisessa murroksessa: toimintaympäristön muutoksen ja sen liiketoiminnallisen merkityksen ymmärtäminen, tilannesidonnaisten eli toimintaympäristön muutokseen ja yrityksen resursseihin liittyvien valintojen arviointi ja ymmärtäminen, yrityksen kyvykkyyksien merkityksen ymmärtäminen ja arviointi, kun siirrytään asteittaisesta kehittämisestä ydinliiketoiminnan kokonaismuutokseen.

Sisältö

Kurssilla perehdytään digitaalisen liiketoiminnan käsitteisiin ja malleihin: digitaalinen talous, digitaalisen liiketoiminnan yhteys maailmantalouteen, digitaalisen liiketoiminnan teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat, digitaalisen liiketoiminnan strategiat: digitaaliset teknologiat ja palvelut, digitaalisen liiketoiminnan logiikka: turvallisuus, avoimuus, yksityisyyden suoja ja liiketoiminnan riskit.

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali, Internet-materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu verkossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee digitaalisen liiketoiminnan peruskäsitteet ja - mallit. Hän tunnistaa digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat sekä ymmärtää periaatteellisesti niiden merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee digitaaliset liiketoiminnan käsitteet ja mallit. Hän tuntee digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat ja ymmärtää niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisessä. Hän ymmärtää digitaalisen liiketoiminnan strategioita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee digitaaliset liiketoiminnan käsitteet ja mallit. Hän tuntee digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat ja osaa soveltaa niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisessä. Hän osaa arvioida digitaalisen liiketoiminnan strategioita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset oppimistehtävät, Moodle-tentti

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 29.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Raija Kangassalo
Opiskelijaryhmät
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää digitalisaatiota ja osaa kuvata sen kehitystä. Hän ymmärtää digitalisaation mahdollisuuksia yritystoiminnassa. Opiskelija oppii käsitteellistämään ja tunnistamaan keskeiset digitekniikat, järjestelmät ja infrastruktuurit ja oppii soveltamaan ja arvioimaan näitä tarvelähtöisesti organisaation digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää sellaiset digitaaliseen liiketoimintaan käsitteet kuten mobiiliteknologia, cloud computing, sähköinen kaupankäynti, big data -analytiikka. Lisäksi opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen erityispiirteet digitaalisessa murroksessa: toimintaympäristön muutoksen ja sen liiketoiminnallisen merkityksen ymmärtäminen, tilannesidonnaisten eli toimintaympäristön muutokseen ja yrityksen resursseihin liittyvien valintojen arviointi ja ymmärtäminen, yrityksen kyvykkyyksien merkityksen ymmärtäminen ja arviointi, kun siirrytään asteittaisesta kehittämisestä ydinliiketoiminnan kokonaismuutokseen.

Sisältö

Kurssilla perehdytään digitaalisen liiketoiminnan käsitteisiin ja malleihin: digitaalinen talous, digitaalisen liiketoiminnan yhteys maailmantalouteen, digitaalisen liiketoiminnan teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat, digitaalisen liiketoiminnan strategiat: digitaaliset teknologiat ja palvelut, digitaalisen liiketoiminnan logiikka: turvallisuus, avoimuus, yksityisyyden suoja ja liiketoiminnan riskit.

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali, Internet-materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu verkossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee digitaalisen liiketoiminnan peruskäsitteet ja - mallit. Hän tunnistaa digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat sekä ymmärtää periaatteellisesti niiden merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee digitaaliset liiketoiminnan käsitteet ja mallit. Hän tuntee digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat ja ymmärtää niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisessä. Hän ymmärtää digitaalisen liiketoiminnan strategioita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee digitaaliset liiketoiminnan käsitteet ja mallit. Hän tuntee digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat ja osaa soveltaa niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisessä. Hän osaa arvioida digitaalisen liiketoiminnan strategioita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset oppimistehtävät, Moodle-tentti

Ajoitus

01.02.2023 - 31.05.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Raija Kangassalo
 • Osmo Mäkiniemi
 • Johanna Koivula

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää digitalisaatiota ja osaa kuvata sen kehitystä. Hän ymmärtää digitalisaation mahdollisuuksia yritystoiminnassa. Opiskelija oppii käsitteellistämään ja tunnistamaan keskeiset digitekniikat, järjestelmät ja infrastruktuurit ja oppii soveltamaan ja arvioimaan näitä tarvelähtöisesti organisaation digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää sellaiset digitaaliseen liiketoimintaan käsitteet kuten mobiiliteknologia, cloud computing, sähköinen kaupankäynti, big data -analytiikka. Lisäksi opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen erityispiirteet digitaalisessa murroksessa: toimintaympäristön muutoksen ja sen liiketoiminnallisen merkityksen ymmärtäminen, tilannesidonnaisten eli toimintaympäristön muutokseen ja yrityksen resursseihin liittyvien valintojen arviointi ja ymmärtäminen, yrityksen kyvykkyyksien merkityksen ymmärtäminen ja arviointi, kun siirrytään asteittaisesta kehittämisestä ydinliiketoiminnan kokonaismuutokseen.

Sisältö

Kurssilla perehdytään digitaalisen liiketoiminnan käsitteisiin ja malleihin: digitaalinen talous, digitaalisen liiketoiminnan yhteys maailmantalouteen, digitaalisen liiketoiminnan teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat, digitaalisen liiketoiminnan strategiat: digitaaliset teknologiat ja palvelut, digitaalisen liiketoiminnan logiikka: turvallisuus, avoimuus, yksityisyyden suoja ja liiketoiminnan riskit.

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan kokonaan verkossa väyläopiskelijoille.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee digitaalisen liiketoiminnan peruskäsitteet ja - mallit. Hän tunnistaa digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat sekä ymmärtää periaatteellisesti niiden merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee digitaaliset liiketoiminnan käsitteet ja mallit. Hän tuntee digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat ja ymmärtää niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisessä. Hän ymmärtää digitaalisen liiketoiminnan strategioita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee digitaaliset liiketoiminnan käsitteet ja mallit. Hän tuntee digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat ja osaa soveltaa niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisessä. Hän osaa arvioida digitaalisen liiketoiminnan strategioita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan tehtävien perusteella.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

20.03.2023 - 26.05.2023

Laajuus

3 op

T&K-osuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Elina Ojala
Opiskelijaryhmät
 • LITA20B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida ja analysoida yrityksen nykytilaa kasvattamisen ja kehittämisen näkökulmasta sekä arvioida olemassa olevan liiketoiminnan kasvattamisen ja kehittämisen keskeiset haasteet pk-yrityksen näkökulmasta. Opiskelija osaa laatia pk-yritykselle kasvustrategian sekä suunnitelman keskeisten kehittämisehdotusten toteuttamiseen. Opintojaksolla toteutetaan kasvusuunnitelma kehitysehdotuksineen olemassa olevalle yritykselle.

Sisältö

-olemassa olevan yrityksen edelleen kehittäminen
-yrityksen kasvuun vaikuttavat tekijät
-strategiset työkalut liiketoiminnan kasvun suunnittelussa
-vaihtoehtoiset kasvustrategiat
-kasvun lähteet
-sisäiset ja ulkoiset kasvustrategiat
-kasvun tuomat haasteet pk-yritykselle
-pk-yrityksen kasvun johtaminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen passiivisesti, eikä osallistu keskusteluun
Opiskelija osaa laatia nykytila-analyysin ja kasvustrategian pk-yritykselle, mutta tuottaa tavanomaisia nykyhetkestä johdettuja strategisia ratkaisuja.
Opiskelija käyttää strategian suunnittelutyökaluja, mutta käyttö ei ole kattavaa eikä niiden avulla tuotettua tietoa käytetä systemaattisesti strategisten valintojen perusteluissa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen melko aktiivisesti ja esittää omia mielipiteitään ajoittain
Opiskelija osaa laatia nykytila-analyysin ja kasvustrategian pk-yritykselle, mutta analyysi ei ole systemaattista ja kattavaa, kasvustrategia jää jossain määrin irralliseksi
Opiskelija osaa käyttää joitain strategian suunnittelutyökaluja analysoidessaan yrityksen sisäistä ja ulkoista toimintaympäristöä sekä perustelee niiden avulla tekemiään strategisia valintojaan

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja esittää omia analyyttisia mielipiteitään käsiteltyihin asioihin
Opiskelija osaa laatia kattavan ja systemaattisen nykytila-analyysin ja erinomaisen kasvustrategian pk-yritykselle
Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti strategisia suunnittelutyökaluja analysoidessaan yrityksen sisäistä ja ulkoista toimintaympäristöä sekä osaa erinomaisesti perustella niiden avulla tekemänsä strategiset valinnat.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 18.09.2022

Ajoitus

27.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Merja Juppo
Opiskelijaryhmät
 • MLITA22
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, SeinäjokI

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella yritystoimintaa suhteuttaen suunnitelmansa toimintaympäristöön. Opiskelija osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset sekä soveltaa tietojaan liiketoimintasuunnitelman laatimiseen käytännössä. Opiskelija osaa tuottaa yritystoiminnan käynnistämiseen liittyviä perusdokumentteja kuten perustamisasiakirjat. Opiskelija tietää yrityksen keskeiset sidosryhmät ja verkostoitumisen merkityksen liiketoiminnassa. Opiskelija tuntee keskeiset liiketalouden tiedonlähteet ja osaa käyttää niitä.

Sisältö

- liiketoimintasuunnittelu
- liiketalouden tiedonhankinta
- yrityksen sidosryhmät
- yrityksen perustaminen

Oppimateriaalit

• opettajan luentomateriaalit + muu lisämateriaali
• Johannes Hesso.2015. Hyvä liiketoimintasuunnitelma. Kauppakamari. HansaPrint Oy. Vantaa

Opetusmenetelmät

• luennot, kirjallisuus, harjoitustehtävät, itsenäinen flipped learning verkko-opiskelu
• 2 lähiopetusiltaa TEAMSissä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

• Työmäärä yhteensä 135 h, josta työjärjestyksessä olevaa opiskelua 10 h ja itsenäistä opiskelua 125 h.

Sisällön jaksotus

• liiketalouden tiedonhankinta
• yrityksen sidosryhmät
• yrityksen perustaminen
• pääosassa liiketoimintasuunnitelman teko

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja on osallistunut opintojaksolle. Opiskelija osaa suunnitella yritystoimintaa ja tuntee yrityksen perustamisen prosessin. Opiskelija osaa kuvailla toimintaympäristön merkityksen. Opiskelija osaa laatia liiketoimintasuunnitelman. Opiskelija tuntee keskeiset liiketalouden tiedonlähteet ja osaa käyttää niitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksolle. Opiskelija osaa suunnitella yritystoimintaa hyvin ja tuntee yrityksen perustamisen prosessin. Opiskelija osaa kuvailla toimintaympäristön merkityksen. Opiskelija osaa laatia liiketoimintasuunnitelman. Opiskelija tuntee keskeiset liiketalouden tiedonlähteet ja osaa käyttää niitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa suunnitella yritystoimintaa kiitettävästi ja tuntee yrityksen perustamisen prosessin. Opiskelija osaa kuvailla toimintaympäristön merkityksen. Opiskelija osaa laatia liiketoimintasuunnitelman. Opiskelija tuntee keskeiset liiketalouden tiedonlähteet ja osaa käyttää niitä.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

10.04.2023 - 26.05.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Juhani Palomäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä yrityksen maksuvalmiuden hallintaan liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää likviditeettihallintoprosessin eri vaiheiden suunnittelun ja toteutuksen. Opiskelija osaa laatia yrityksen likviditeettihallinnon kehittämissuunnitelman alan palveluja tarjoavien yritysten verkkosivuja apuna käyttäen. Hän osaa laatia maksuvalmiuden hallintaan liittyviä laskelmia ja arvioida niiden hyödyllisyyttä päätöksenteossa myös kansainvälisessä yrityksessä. Hän osaa käyttää maksuvalmiuden tunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita yrityksen likviditeettitilanteen arvioinnissa. Hän osaa laatia likviditeettihallinnon kehittämissuunnitelmasta raportin ja tulkita tuloksia toimivalle johdolle. Opiskelija osaa arvioida kokonaisvaltaisesti tehokkaan likviditeettihallinnon merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimiville yrityksille ja muille organisaatioille.

Sisältö

- likviditeettihallinnon käsitteet ja peruskysymykset
- likviditeettihallinnon merkitys yrityksille ja muille organisaatioille
- likviditeettihallinnon organisointi ja prosessit
- likviditeettihallinnon toteutusperiaatteet: ostovelkojen hallinta, luottohallinto, kassahallinto, maksujärjestelmät, kansainvälinen likviditeettihallinto
- likviditeettihallinnon kehitysprojektin toteutusperiaatteet
- likviditeettihallintopalvelujen tarjoajat
- likviditeettihallinnon kehittämissuunnitelmaan liittyvän raportin laatiminen
- likviditeettihallinnon asiantuntijan teemahaastattelu

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit ja muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja harjoitukset 16 h
Itsenäinen työskentely 38 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija osaa määritellä yrityksen maksuvalmiuden hallintaan liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää likviditeettihallintoprosessin eri vaiheiden suunnittelun ja toteutuksen. Opiskelija osaa laatia yksinkertaisen likviditeettihallinnon kehittämissuunnitelman alan palveluja tarjoavien yritysten verkkosivuja apuna käyttäen. Hän osaa käyttää maksuvalmiuden hallintaan liittyviä peruslaskelmia ja arvioida niiden hyödyllisyyttä päätöksenteossa myös kansainvälisessä yrityksessä. Hän osaa käyttää maksuvalmiuden tunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita yrityksen likviditeettitilanteen arvioinnissa. Hän osaa laatia likviditeettihallinnon kehittämissuunnitelmasta yksinkertaisen raportin. Opiskelija osaa arvioida likviditeettihallinnon merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimiville yrityksille ja muille organisaatioille.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä yrityksen maksuvalmiuden hallintaan liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää likviditeettihallintoprosessin eri vaiheiden suunnittelun ja toteutuksen. Opiskelija osaa laatia likviditeettihallinnon kehittämissuunnitelman alan palveluja tarjoavien yritysten verkkosivuja apuna käyttäen. Hän osaa käyttää monipuolisesti maksuvalmiuden hallintaan liittyviä laskelmia ja arvioida niiden hyödyllisyyttä päätöksenteossa myös kansainvälisessä yrityksessä. Hän osaa käyttää maksuvalmiuden tunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita yrityksen likviditeettitilanteen arvioinnissa. Hän osaa laatia likviditeettihallinnon kehittämissuunnitelmasta raportin ja tulkita tuloksia toimivalle johdolle. Opiskelija osaa arvioida tehokkaan likviditeettihallinnon merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimiville yrityksille ja muille organisaatioille.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä tarkasti yrityksen maksuvalmiuden hallintaan liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää loogisesti likviditeettihallintoprosessin eri vaiheiden suunnittelun ja toteutuksen. Opiskelija osaa laatia kokonaisvaltaisen likviditeettihallinnon kehittämissuunnitelman alan palveluja tarjoavien yritysten verkkosivuja apuna käyttäen. Hän osaa käyttää monipuolisesti ja kriittisesti maksuvalmiuden hallintaan liittyviä laskelmia ja arvioida niiden hyödyllisyyttä päätöksenteossa myös kansainvälisessä yrityksessä. Hän osaa käyttää kriittisesti maksuvalmiuden tunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita yrityksen likviditeettitilanteen arvioinnissa. Hän osaa laatia kokonaisvaltaisesta likviditeettihallinnon kehittämissuunnitelmasta raportin ja tulkita tuloksia toimivalle johdolle. Opiskelija osaa arvioida kokonaisvaltaisesti tehokkaan likviditeettihallinnon merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimiville yrityksille ja muille organisaatioille.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt (80 %), itsearviointi (20 %)

Esitietovaatimukset

Taloushallintokokonaisuudet 1 - 2

Lisätiedot

Opintojakson lisäksi suositellaan sekä tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys-kurssia että investointi- ja rahoitussuunnittelun kurssia

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

03.04.2023 - 07.05.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Jorma Imppola
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous