Siirry suoraan sisältöön

Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tutkinto:
Luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Agrologi (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Koulutusala

Maa- ja metsätalousalat
Koulutusalan luokitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämään kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Tutkinto-ohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoa.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Ruokaketjun kehittämisen ylempi amk- tutkinto on työelämälähtöinen tutkinto. Sen tavoitteena on tuottaa korkeatasoinen osaaminen, jossa yhdistyvät alan teoreettinen hallinta työelämässä hankittuun kokemukseen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkisiin virkoihin saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.
Tutkintonimike on Agrologi (ylempi AMK)

Tutkinnon taso

Koulutusohjelma johtaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, joka on toisen syklin master-tason tutkinto tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 7.
Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120
Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.
Valintaperusteet löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.
Linkki

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat ammattikorkeakoululain mukaisesti syventävistä ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opintojen laajuus on 60.
Opintojakso-opinnot toteutuvat suurimmaksi osaksi toisen vuoden jouluun mennessä. Ensimmäisen lukuvuoden aikana aloitetaan 30 op:n laajuisen opinnäytteen suunnitteleminen ja tekeminen.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Osa opinnoista opiskellaan yhdessä restonomi- ja elintarvikeinsinööritaustaisten opiskelijoiden kanssa. Tämän jälkeen agrologitaustaiset opiskelijat syventävät osaamistaan maatalouden yritystoiminnan kehittämiseen. Opinnäytetyöllä voi syventää tai laajentaa osaamistaan.

Kompetenssit

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.
Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.
Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Opinnoissa sovelletaan konstruktiivista oppimiskäsitystä. Opettaja toimii ohjaajana ja valmentajana joka johtaa opiskelijan löytämään lähiopetuksen yhteydessä oppimissisältöihin teoriataustaa ja yhdistämään sen työelämän kokemuksiin. Työkaluina tässä ongelmakeskeisessä opiskelussa ovat esseet, harjoitustyöt ja työelämän ongelmiin pohjautuvat suunnitelmat. Oppimisen välttämätön edellytys on kaikissa tilanteissa aktiivinen opiskelija ja toimivat vuorovaikutussuhteet opiskelijan ja ohjaajan välillä.

Ahot-menettelyt

AHOT-menettely tarkoittaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea osaamisensa tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita. Osaamisen tunnistamisprosessi nivoutuu läheisesti opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) laatimiseen ja sitä päivitetään henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen yhteydessä.
Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt on esitetty SeAMKin osaamisen tunnustamisen ohjeessa. Siinä selvitetään, miten osaamisen tunnustamista haetaan, miten asiaa käsitellään ja miten siitä tiedotetaan. Ohjeessa on nimetty tutkinto-ohjelman osaamisen tunnustamisen yhteyshenkilöt, jotka antavat ohjausta prosessiin liittyvissä asioissa.
Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa käytetään muun muassa
- vastaavansisältöisen ja muun koulutuksen todistuksia
- työtodistuksia ja työnantajalta saatuja lisäselvityksiä
- opiskelijan haastattelu
- kirjallisia ja suullisia tenttejä tai raportteja
- toiminnallisia tai kirjallisia tehtäviä tai näyttöjä
- esitelmiä, portfolioita.
AHOT-menettelyn ulkopuolelle jäävät opinnäytetyö ja kypsyyskoe.
Ahot-menettelyssä noudatetaan SeAMK:n yleistä ohjeistusta.

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Tutkintoon ei kuulu harjoittelua.
Opiskelijan opintojen aikaista työssäkäyntiä ja hänen siinä hankkimaansa osaamista voidaan hyödyntää opintojakson suorittamiseksi. Tällöin puhutaan opinnollistamisesta ja se voi liittyä myös vapaaehtoistyöhön tai harrastustoimintaan. Olennaista on, että työn tekemisen kautta opittujen asioiden ja taitojen avulla voidaan näyttää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Opinnollistaen saavutettu osaaminen todennetaan esimerkiksi näytöin ja tehtävin.

Ammatillinen osaamisprofiili

Koulutus antaa valmiuden toimia ruokaketjun yrityksissä ja organisaatioissa erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Kansainvälisyys

Opintojaksoilla on englanninkielistä oppimateriaalia.

Jatko-opintokelpoisuus

Valmistuttuaan opiskelija voi jatkaa opintojaan yliopistossa asianomaisen yliopiston määrittelemällä tavalla.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena, mikä mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Lähiopetusta on torstaisin ja perjantaisin (perjantaisin ja lauantaisin) 3 - 4 viikon välein.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Anne-Maria Aho
Sähköposti: anne-maria.aho(a)seamk.fi
Puhelin: 040 830 4173

Margit Närvä
Sähköposti: margit.narva(a)seamk.fi
Puhelin 040 830 2433

Opinto-ohjaaja

Essi Hauta
Sähköposti: essi.hauta(a)seamk.fi
Puhelin 040 830 1262

Harjoittelun koordinointi

Tutkinto-ohjelmaan ei kuulu harjoittelua.

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto

Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.09.2022 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Sirkka Nieminen
 • Risto Lauhanen
 • Margit Närvä
 • Kaija Nissinen
 • Jyrki Rajakorpi
Opiskelijaryhmät
 • YRKK22R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK22A
  Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK22I
  Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida tieteellisiä tutkimuksia sekä työelämässä tarvittavia kehittämisprosesseja. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sekä raportoida itsenäisesti tieteellisen tutkimuksen ja työelämän kehittämistehtävän.

Sisältö

-Tiedonhankinta, tietokannat ja niiden käyttö
- Kvantitatiivinen tutkimus
- Kvalitatiivinen tutkimus
- Tutkimus- ja kehittämistehtävän rakenne ja raportointi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on ollut läsnä ja osallistunut aktiivisesti kontaktijaksoille. Opiskelija on tehnyt tehtävät annettujen ohjeiden mukaan. Opiskelija osaa valita sopivan menetelmän ja soveltaa sitä opinnäytetyönsä suunnittelussa ja toteutuksessa.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

15.04.2023 - 07.10.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Matti Ryhänen
Opiskelijaryhmät
 • YRKK22A
  Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu alan kehityssuuntiin ja perehtyy maatalousyritysten toiminnan kehittämiseen kokonaisuutena. Hän perehtyy prosessien merkitykseen kokonaisuuden osana. Opintojakson suoritettuaan hän kykenee arvioimaan toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja kriittisesti. Opiskelija tuntee yhteistyön, teknologisen kehityksen ja yrityskoon tuomat mahdollisuudet maatalousyrityksen toiminnan kehittämisessä.

Sisältö

-Maatalousyrityksen kokonaisvaltainen kehittäminen
-Prosessien johtaminen osana kokonaisuutta
-Yhteistyömuodot
-Verkostoituminen

Oppimateriaalit

Niemi, J. & Väre, M. (toim.) 2019. Suomen maa- ja elintarviketalous. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 36/2019. Luonnonvarakeskus, Helsinki.
Olson, K.D. 2004. Farm management: Principles and strategies (osin)
Ryhänen, M. & Laitila, E. (toim.) 2012. Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla. Verkostomaisen yrittämisen lähtökohtia ja edellytyksiä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 59
Ryhänen, M. & Laitila, E. (toim.) 2014. Yhteistyö ja verkostosuhteet. Strateginen tarkastelu maidontuotantoon sovellettuna. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 19: 1-204.
Ryhänen, M. & Nissinen, K. (toim.) 2011. Kilpailukykyä maidontuotantoon. Toimintaympäristön tarkastelu ja ennakointi. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 8
Ryhänen, M. & Närvä, M. (toim.) 2019. Kokonaisvaltaisella johtamisella kannattavuutta maidontuotantoon. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 31.
Ryhänen, M., Närvä, M., Sipiläinen, T. & Rajakorpi, J. 2015. Yhteisnavetan perustaminen ja johtaminen. Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos. Selvityksiä 82: 57-90.
Ryhänen & Sipiläinen 2018. Maatalousyrityksen johtaminen ja toiminnan kehittämien – Tuotannon suunnittelu strategisen johtamisen tukena.
Sipiläinen, T. & Ryhänen, M. (toim.) 2015. Tuotannon järjestämisen ja yhteistyön vaikutus tekniseen tehokkuuteen. Yhteistyöllä kilpailukykyä maidontuotantoon –hanke. Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos. Selvityksiä 81: 1-84.
Ryhänen, M. & Närvä, M. (toim.) 2021. Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen käsikirja. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B161.
Ryhänen, M. & Närvä, M. (toim.) 2021. Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen työkirja. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja C13.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, harjoitustyö ja omatoiminen oppiminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Todellisille maatalousyrityksille rakennetaan vaihtoehtoisia toimintamatapoja. Opiskelijat toimivat aktiivisessa vuorovaikutuksessa maatalousyrittäjien kanssa. Opettaja tukee opiskelijoita tässä työssä. Opiskelijat suosittelevat maatalousyrittäjille parhaiten sopivan toimintatavan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 135 tuntia, josta teoriaopetusta 32 h ja ryhmätehtävän tekoa ja tarkastusta 103 h. Ryhmätehtäviä ohjataan myös Teamsin avulla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti kontaktijaksoille ja tehnyt tehtävät annettujen ohjeiden mukaan. Opiskelijan suoritus hyväksytään, kun hän osaa hyödyntää vaihtoehtoisia toimintamalleja maatalousyrityksen kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi sekä pystyy tarkastelemaan yhteistyön ja verkostoitumisen hyötyjä ja haittoja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo lähiopetuksessa 80 % tai tentti. Lisäksi hyväksytty harjoitustyö.

Esitietovaatimukset

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Strateginen johtaminen

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.10.2022 - 03.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Margit Närvä
 • Jyrki Rajakorpi
Opiskelijaryhmät
 • YRKK22R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK22A
  Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK22I
  Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ruokaketjussa toimivien yritysten liiketoimintaan liittyviä riskejä ja niiden hallintaa. Hän tuntee keskeisiä riskien hallintakeinoja ja osaa soveltaa niitä yksittäiseen yritykseen.

Sisältö

-Riskilajit
-Riskien arviointi
-Riskienhallinta

Oppimateriaalit

Juvonen, M. 2014. Yrityksen riskienhallinta. Helsinki: Finanssi ja vakuutuskustannus Oy FINVA.
Dani, S. 2015. Food Supply Chain Management and Logistics.
Artikkelikokoelma
Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyö, harjoitustyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 135 h, josta lähiopetusta noin 22 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa antaa esimerkkejä eri riskilajeista. Hän tuntee riskien hallintakeinoja ja osaa soveltaa niitä tyydyttävästi ruokaketjun yritykseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa analysoida yrityksen riskejä. Hän tuntee riskien hallintakeinoja ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ruokaketjun yritykseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida yrityksen riskejä monesta eri näkökulmasta. Hän tuntee riskien hallintakeinoja ja osaa analysoida ja soveltaa niitä syvällisesti ja monipuolisesti ruokaketjun yritykseen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätyö, harjoitustehtävä

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

14.01.2023 - 15.04.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Matti Ryhänen
Opiskelijaryhmät
 • YRKK22A
  Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida strategista johtamista prosessina, joka koostuu tiedon hankinnasta ja analysoimisesta, vaihtoehtojen valitsemisesta ja valintojen toteuttamisesta. Opiskelija sisäistää strategisen ajattelun ja suunnittelun merkityksen ruokaketjun yrityksissä. Opintojakson suoritettuaan hän osaa arvioida ruokaketjussa toimivan yrityksen toimintaa kokonaisuutena, tunnistaa eri liiketoiminta-alueet (maatalousyrityksissä vaihtoehtoiset toimintamallit osaprosesseissa ja toiminnoissa). Opiskelija osaa hyödyntää strategisessa suunnittelussa analyyseja ja synteesejä sovellettuna ruokaketjun yrityksiin.

Sisältö

- Strateginen ajattelu, suunnittelu ja johtaminen
- Strategisen suunnittelun analyysit ja synteesit ruokaketjun yrityksissä
- Restonomi (ylempi AMK), Insinööri (ylempi AMK) opiskelijat: Strateginen arkkitehtuuri
- Agrologi (ylempi AMK) opiskelijat: vaihtoehtoiset toimintamallit, kustannustehokkuus, kilpailukyky ja kannattavuus

Oppimateriaalit

• Olson, K.D. 2004. Farm management: Principles and strategies (soveltuvin osin)
• Ryhänen, M. & Laitila, E. (toim.) 2012. Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla. Verkostomaisen yrittämisen lähtökohtia ja edellytyksiä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 59: 1-175.
• Ryhänen, M. & Laitila, E. (toim.) 2014. Yhteistyö ja verkostosuhteet. Strateginen tarkastelu maidontuotantoon sovellettuna. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 19: 1-204.
• Ryhänen, M. & Närvä, M. (toim.) 2019. Kokonaisvaltaisella johtamisella kannattavuutta maidontuotantoon. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 31: 1-178.
• Ryhänen, M. & Närvä, M. (toim.) 2021. Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen käsikirja. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 161: 1-156.
• Ryhänen, M., Närvä, M., Sipiläinen, T. & Rajakorpi, J. 2015. Yhteisnavetan perustaminen ja johtaminen. Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos. Selvityksiä 82: 57-90.
• Ryhänen & Sipiläinen 2018. Maatalousyrityksen johtaminen ja toiminnan kehittämien – Tuotannon suunnittelu strategisen johtamisen tukena.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Strategista johtamista kehitetään todellisissa maatalousyrityksissä. Opiskelijat toimivat aktiivisessa vuorovaikutuksessa maatalousyrittäjien kanssa. Opettaja tukee opiskelijoita tässä työssä. Opiskelijat laativat kirjallisen raportin maatalousyrittäjille.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 135 tuntia, josta lähiopetusta noin 32 h ja itsenäistä työskentelyä noin 103 h.
Ryhmätehtäviä ohjataan Teamsin avulla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osoittaa opintojakson tehtävissä saavuttavansa opintojakson oppimistavoitteet ja suorittaa opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

– Osallistuminen kontaktiopetukseen. (80 % tai lopputentti (lopputentillä korvataan osallistumisen poissaolot kontaktiopetuksesta)
– Ryhmäohjaukset (pakolliset, ei voi korvata tentillä).
-Hyväksytty harjoitustyö

Esitietovaatimukset

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

03.09.2022 - 27.10.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Margit Närvä
 • Jyrki Rajakorpi
 • Matti Ryhänen
Opiskelijaryhmät
 • YRKK22R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK22A
  Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK22I
  Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ruokaketjussa toimivien yritysten toimintaympäristöä. Hän osaa hankkia tietoa markkinoista, eri toimijoiden välisestä kilpailuasemasta, yritystoimintaa ohjaavista Euroopan unionin ja kansallisista säännöksistä sekä Suomen luonnonolojen merkityksestä. Opiskelija osaa soveltaa hankkimaansa tietoa yksittäiseen yritykseen. Hän on tietoinen toimintaympäristön muutoksien vaikutuksesta yksittäiseen yritykseen ja osaa ennakoida mahdollisia toimintaympäristön muutoksia.

Sisältö

-Ruokaketjun toimintaympäristön nykytila ja tulevaisuuden muutokset: poliittiset, ekonomiset, sosiaaliset, teknologiset, ekologiset ja lainsäädännölliset tekijät.

Oppimateriaalit

Latvala, T., Väre, M. & Niemi, J. (toim.) 2022. Maa- ja elintarviketalouden suhdannekatsaus 2021. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 44/2022. Luonnonvarakeskus, Helsinki.
Rikkonen, P. 2017. Vaihtoehtoisia skenaarioita maataloudesta vuoteen 2030. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 55/2017. Luonnonvarakeskus, Helsinki.
Ryhänen, M. & Närvä, M. (toim.) 2021. Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen käsikirja. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B161. (soveltuvin osin)
Ryhänen, M., Rajakorpi, J. & Latva-Kyyny, M. 2022. Maatalousyrittäjän johtamisosaamisen kehittämisen perusteet. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja C14. (soveltuvin osin)
Tutkimuslaitosten uusimmat ennusteet (mm. PTT, LUKE).

Traitler, H. 2018. Megatrends in food and agriculture: Technology, water use and nutrition. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Poutanen, K. 2017. Elintarviketalous 4.0: VTT:n visio älykkään, kuluttajakeskeisen ruokatuotannon aikakauteen. Espoo. VTT Technical Research Centre of Finland Ltd.
Artikkelit
Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

perjantai 28.10.2022

Uusintatentti: la 14.1.2023

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson työmäärä 133,5 tuntia. Lähiopetusta noin 27 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

-Opiskelija osaa tunnistaa maatalousyritysten, maataloustuotteita jalostavien yritysten ja ravitsemuspalveluyritysten toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä ja osaa tarkastella koko ruokaketjussa tapahtuvien muutosten vaikutuksia yksittäisten yritysten toimintaan tyydyttävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

-Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti maatalousyritysten, maataloustuotteita jalostavien yritysten ja ravitsemuspalveluyritysten toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä päätöksenteossa ja osaa tarkastella koko ruokaketjussa tapahtuvien muutosten vaikutuksia yksittäisten yritysten toimintaan hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

-Opiskelija osaa hyödyntää ja analysoida monipuolisesti maatalousyritysten, maataloustuotteita jalostavien yritysten ja ravitsemuspalveluyritysten toimintaympäristöä ja selvittää päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa tarkastella ruokaketjua kokonaisuutena ja kykenee analysoimaan siellä tapahtuvia muutoksia erinomaisesti. Hän osaa hyödyntää toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia yksittäisen yrityksen toiminnassa erinomaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita