Siirry suoraan sisältöön

Ravitsemusosaaja

Laajuus:
25 op

Ravitsemusosaaja

Ilmoittautumisaika

31.10.2022 - 12.02.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ravitsemusosaaja
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kaija Nissinen
 • Leena Arjanne
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus
 • RAVI22
  RAVI22, Ravitsemusosaaja, Avoin amk, Ruoka
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ravitsemuskasvatukseen osana terveyden edistämistä. Opiskelijan ravitsemuskasvatuksen taidot kehittyvät ja hän osaa käyttää vaihtelevia opetusmenetelmiä, -materiaaleja ja välineitä. Hän osaa toteuttaa itsenäisesti ravitsemuskasvatustilanteita ja -ohjausta erilaisissa ympäristöissä ja projekteissa.

Sisältö

Ravitsemuskasvatus
Opetus- ja ohjausmenetelmät
Ravitsemuskasvatusprojekti

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojaksolla

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, oppimispäiväkirja ja projektin toteutus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä ravitsemuskasvatuksen periaatteita ja osaa soveltaa niitä tavanomaisissa ravitsemuskasvatustilanteissa. Hän osaa hakea ja käyttää joiltakin osin luotettavaa ravitsemustietoa. Hän osaa suunnitella ja ohjattuna toteuttaa yhdessä suunnitellun ravitsemuskasvatustilanteen. Hän osaa vain joiltakin osin noudattaa annettuja ohjeita ja toimia annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää ravitsemuskasvatuksen periaatteita ja osaa soveltaa niitä vaihtelevissa ympäristöissä. Hän osaa hakea ja käyttää luotettavaa ravitsemustietoa. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa ravitsemuskasvatustilanteen itsenäisesti ja pystyy perustelemaan tekemänsä valinnat. Hän osaa pääosin noudattaa annettuja ohjeita ja toimia annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää ravitsemuskasvatuksen periaatteita ja soveltaa niitä vaihtelevissa ympäristöissä. Hän osaa käyttää ja soveltaa uusinta ravitsemustietoa monipuolisesti oman toimintansa ohjauksessa. Hän osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa ravitsemuskasvatustilanteen ja osaa perustella tekemänsä valinnat laajasti. Hän osaa noudattaa annettuja ohjeita ja toimia prosessin aikana annetussa aikataulussa täsmällisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimispäiväkirja ja projektin toteutus

Esitietovaatimukset

Elintarvikkeet ja ravitsemus (suoritettu)
Erityisryhmien ravitsemus (suoritettu)
Ravitsemuslaatu (osallistuminen)
Ravitsemusviestintä- ja tutkimus (osallistuminen)

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan tarvittaessa englanniksi.

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ravitsemusosaaja
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Leena Arjanne
 • Kirta Nieminen
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus
 • RAVI22
  RAVI22, Ravitsemusosaaja, Avoin amk, Ruoka
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää ruoankäyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja ideologisia tekijöitä ja osaa soveltaa niitä ateria- ja ruokalistasuunnittelussa. Hän osaa soveltaa ruokavalioiden koostamisessa ja ravitsemuslaadun arvioimisessa suomalaisia ravitsemussuosituksia. Hän löytää eri ikäryhmien ravitsemusta sekä ruokavalion ja ruokailun toteutusta koskevat suositukset ja osaa esitellä niiden keskeistä sisältöä..
Opiskelija osaa kehittää asiakkaiden hyvinvointia edistäviä palveluja huomioiden terveellisyyden, taloudellisuuden ja turvallisuuden näkökulmat. Kehittäessään ravitsemispalveluiden ravitsemuslaatua hän osaa hyödyntää elintarvikehankinnoissa ravitsemuksellisen laadun kriteereitä. Hän osaa arvioida ravitsemustiedon luotettavuutta ja soveltaa uusinta tietoa.

Sisältö

- ruoankäyttöön vaikuttavat tekijät, ruoka kulttuurisena ja sosiaalisena ilmiönä
- kansalliset väestötason ravitsemukselliset tavoitteet, suositukset ja ohjelmat
- alan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin tutustuminen sekä niiden hyödyntäminen
- ravitsemuksellisen laadun kehittämistehtävä

Aika ja paikka

Kurssi alkaa 20.9.2022 ja päättyy 2.11.2022.

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus
- webinaarit (ti 20.9.2022 klo 10:00-11:45 (aloitus), ti 4.10.2022 klo 10:00-11:45 (tehtävänanto), ke 2.11.2021 klo 10:00-11:45 (opintojakson päätös).
- esittäytyminen ja ryhmäytyminen verkossa
- verkkotentti (Ravitsemussuositukset, ajankohtaiset tutkimukset, muu ajankohtaismateriaali)
- ravitsemuslaadun kehittämistehtävä (ryhmätyö) ja sen esittäminen verkossa
- vertaisarviointi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Moodle-tentti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on mahdollista opinnollistaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Ravitsemuspassi 1-tason suorittamisen opintojakson alkamista edeltävästi (www.ravitsemuspassi.fi). Tallenna testin suorittamisesta saatu todistus. Se liitetään opintojakson verkkoalustalle heti opintojakson alkaessa. Opintojakson aikana tarvittavat työkalut: tietokone, jossa on nopea laajakaistayhteys laitteisto, joka mahdollistaa Teams -ympäristön hyödyntämisen (web-kamera, headset). Opintojakso kuuluu ammattikorkeakoulujen CampusOnline -tarjontaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa ruoankäyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja ideologisia tekijöitä ateria? ja ruokalistasuunnittelussa.

Hän tuntee joidenkin ikäryhmien ravitsemusta sekä ruokavalion ja ruokailun toteutusta koskevia suosituksia ruokavalioiden koostamisessa ja ravitsemuslaadun arvioimisessa.

Opiskelija osaa luetella asiakkaiden hyvinvointia edistävien palveluiden elementtejä huomioiden ravitsemuslaadun lisäksi taloudellisuuden ja turvallisuuden näkökulmat. Opiskelija tietää periaatteet, miten edistää ravitsemuksellisuutta toimintaympäristössään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää ruoankäyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja ideologisia tekijöitä ateria? ja ruokalistasuunnittelussa.

Hän tunnistaa eri ikäryhmien ravitsemusta sekä ruokavalion ja ruokailun toteutusta koskevia suosituksia ruokavalioiden koostamisessa ja ravitsemuslaadun arvioimisessa.
Opiskelija osaa toteuttaa asiakkaiden hyvinvointia edistävien palveluiden elementtejä huomioiden ravitsemuslaadun lisäksi taloudellisuuden ja turvallisuuden näkökulmat. Hän osaa edistää ravitsemuksellisuutta toimintaympäristössään.


Hän osaa tulkita ravitsemustietoa ja käyttää uusinta tietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa ruoankäyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja ideologisia tekijöitä ateria? ja ruokalistasuunnittelussa.

Hän osaa soveltaa eri ikäryhmien ravitsemusta sekä ruokavalion ja ruokailun toteutusta koskevia suosituksia ruokavalioiden koostamisessa ja ravitsemuslaadun arvioimisessa.
Opiskelija osaa kehittää asiakkaiden hyvinvointia edistäviä palveluja huomioiden ravitsemuslaadun lisäksi taloudellisuuden ja turvallisuuden näkökulmat. Hän osaa edistää ravitsemuksellisuutta toimintaympäristössään.
Hän osaa myös hyödyntää alansa uusinta tutkimustietoa ja menetelmiä työssään. Hän osaa arvioida ravitsemustiedon luotettavuutta ja soveltaa uusinta tietoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, kehittämistehtävä, itse- ja vertaisarviointi

Esitietovaatimukset

Restonomiopiskelijat:
* Elintarvikkeet ja ravitsemus
* Ravitsemuksen erityiskysymykset
* tai vastaavat tiedot

Ei-tutkintotavoitteiset opiskelijat:
* Ravitsemuspassi 1 (http://ravitsemuspassi.fi/)

Lisätiedot

T&K-osuus 2 op

Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

07.02.2023 - 02.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ravitsemusosaaja
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Sirkka Nieminen
 • Kaija Nissinen
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus
 • RAVI22
  RAVI22, Ravitsemusosaaja, Avoin amk, Ruoka
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

Opiskelija osaa nimetä mediakentän erityispiirteitä, analysoida alaan liittyviä tekstejä ja osaa soveltaa oppimaansa omassa tekstissään. Hän osaa analysoida tekstejä sekä tekstin rakenteen että kielen osalta. Hän osaa perustella tekemänsä valinnat asiantuntevasti ja uskottavasti sekä osaa antaa rakentavaa palautetta. Opiskelija osaa määritellä ravitsemustutkimuksen menetelmiä ja selittää niiden keskeiset erot. Hän pystyy seuraamaan ja soveltamaan ravitsemustutkimusta ja alan uusinta tietoa. Opiskelija osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja tuntee luotettavia ravitsemustiedon lähteitä.

Sisältö

• Ravitsemusviestintä
• Ravitsemusaiheinen mediajuttu tai sen analysointi
• Ravitsemustutkimus
• Ravitsemustiedonhaku
• Ajankohtaiset ravitsemustutkimusaiheet

Oppimateriaalit

Fogelholm, M. (toim.) 2003. Ratkaisuja ravitsemukseen. Ravitsemuskasvatus ja elämänkaari.
Vertio 2003. Terveyden edistäminen.
Torkkola, S. (toim.). 2002. Terveysviestintä.
Wiio, O. & Puska, P. 1993. Terveysviestinnän opas
Upola, T. 2018. Livenä ja läsnä.
Kotilainen, L. 2003. Parempi lehtijuttu.
Mykkänen, P. 1998. Yhteisölehti. Tekijän opas.
Muu opettajien osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

- kolme webinaaria, joista kaksi ensimmäistä tallennetaan
- harjoitukset (analyysitehtävä)
- vertais- ja itsearviointi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat ilmoitetaan kurssin aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso kuuluu ammattikorkeakoulujen CampusOnline -tarjontaan keväällä 2022. Ilmoittautuminen alkaa ja päättyy CampusOnlinessa ilmoitettuina ajankohtina.

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Ravitsemuspassi 1-tason suorittamisen opintojakson alkamista edeltävästi (www.ravitsemuspassi.fi). Tallenna testin suorittamisesta saatu todistus. Se liitetään opintojakson verkkoalustalle heti opintojakson alkaessa.

Kurssin aikana tarvittavat työkalut:
tietokone, jossa on nopea laajakaistayhteys
laitteisto, joka mahdollistaa verkkokokousympäristön hyödyntämisen. Lisäksi tarvitaan web-kamera ja headset.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee joitakin periaatteita, miten analysoida tai tuottaa alaansa liittyviä mediatekstejä. Opiskelija osaa avustettuna analysoida mediavalintaa, tekstin kohderyhmää ja mediajutun koostamisen kriteereitä. Hän osaa analysoida satunnaisesti sekä tekstin rakennetta että kieltä. Hän osaa antaa palautetta muille. Hän osaa perustella joiltakin osin tekemänsä valinnat.
Opiskelija osaa nimetä ravitsemustutkimuksen menetelmiä. Opiskelija osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja hakea luotettavaa ravitsemustietoa satunnaisesti. Opiskelija osaa referoida ravitsemustutkimuksia ja käyttää uusinta ravitsemustutkimustietoa työssään joiltain osin.
Hän osaa vain joiltakin osin noudattaa annettuja ohjeita ja toimia annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee periaatteet, miten analysoida tai tuottaa alaansa liittyviä mediatekstejä. Hän ymmärtää tekstin kohderyhmän merkityksen. Hän tietää mediajutun koostamisen kriteerit ja osaa analysoida joistakin näkökulmista. Hän osaa perustella tekemänsä valinnat uskottavasti ja osaa antaa rakentavaa palautetta.
Opiskelija osaa määritellä ja selittää ravitsemustutkimuksen menetelmiä. Opiskelija osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja tietää luotettavan ravitsemustiedon lähteitä. Opiskelija osaa referoida ravitsemustutkimuksia ja käyttää uusinta ravitsemustutkimustietoa työssään suurimmalta osin.
Hän osaa pääosin noudattaa annettuja ohjeita ja toimia annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee periaatteet, miten analysoida tai tuottaa alaansa liittyviä mediatekstejä. Hän tietää tekstin kohderyhmän ja median valinnan merkityksen ja osaa analysoida tekstejä tästä näkökulmasta. Hän tietää mediajutun koostamisen kriteerit ja osaa analysoida tekstejä sekä tekstin rakenteen että kielen osalta. Hän osaa perustella tekemänsä valinnat asiantuntevasti ja uskottavasti sekä pystyy antamaan rakentavaa palautetta muille.
Opiskelija osaa määritellä ja selittää ravitsemustutkimuksen menetelmiä. Opiskelija osaa arvioida tiedon luotettavuutta, osaa käyttää luotettavan ravitsemustiedon lähteitä laajasti. Opiskelija osaa referoida ravitsemustutkimuksia ja käyttää uusinta ravitsemustutkimustietoa perustellusti.
Hän osaa noudattaa annettuja ohjeita ja toimia prosessin aikana annetussa aikataulussa täsmällisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- kirjalliset tehtävät
- verkkotentti (-tentit)
- itsearviointi ja vertaisarviointi

Esitietovaatimukset

Restonomiopiskelijat:
* Elintarvikkeet ja ravitsemus
* Ravitsemuksen erityiskysymykset
* tai vastaavat tiedot

Ei-tutkintotavoitteiset opiskelijat:
* Ravitsemuspassi 1 (http://ravitsemuspassi.fi/)