Siirry suoraan sisältöön

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutus

Laajuus:
30 op

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutus

Ajoitus

01.08.2021 - 31.07.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutus
Opettaja
  • Anna Rauha
Opiskelijaryhmät
  • MONIERKO21K
    MONIERKO21K, Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Tehtyään kehittämistehtävän opiskelija osaa:

• soveltaa monitoimijaisen kehittämisyhteistyön malleja ja menetelmiä
• tunnistaa monitoimijaisessa kehittämisyhteisössä erilaisia toimijoita ja toimijuuden rooleja
• soveltaapalvelumuotoilun prosessia ja työskentelytapoja työelämähaasteen ratkaisussa
• hyödyntää omaa substanssiomaamistaan monitoimijaisessa kehittämisyhteisössä
• soveltaa tieteellistä ja näyttöön perustuvaa tietoa opinnäytetyöprosessissa ja oman asiantuntijuutensa kehittämisessä
• työskennellä osana ryhmän jäsenenä ja osallistua kehittämistehtävän ratkaisemiseen
• hyödyntää tutkittua tietoa toiminnan kehittämisessä
• ohjata ja uudistaa työyhteisön ja työn toimintaa

Sisältö

• Yhteistyö kansalaisten, julkisen, yksityisen ja/tai kolmannen sektorin kanssa
• sovelletaan palvelumuotoilun prosessia ja työskentelytapoja oikean työelämähaasteen ratkaisussa.


• Kehittämistehtävä pohjautuu palvelun käyttäjien, palvelun ja sen kontekstin ymmärryksen kartoittamiseen.
• prosessissa rakennetaan palvelukokemuksia, jotka ovat kilpailukykyisiä ja ihmisille ystävällisiä.
• opiskelijat työskentelevät monitoimijaisissa kehittämisyhteisöissä huomioiden eri tahojen tarpeet ja näkemykset siten, että erilaisten kokeilujen arviointi tapahtuu jo kehittämisprosessin aikana huomioiden näyttöön perustuva tieto.

Opetusmenetelmät

Pienryhmätyöskentely, seminaarit (idea-, suunnittelu-. ja loppuseminaari).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kehittämistehtävä on 10 op laajuinen, mikä tarkoittaa opiskelija työnä n. 270 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Arvosanaan vaikuttaa aktiivinen osallistuminen tehtävien suorittamiseen sekä ryhmätyöskentelyyn, tehtävien ja projektin suorittaminen ammattimaisuuteen pyrkien sekä sovitun aikataulun noudattaminen.

Arvioinnin perusteina (yksilöharjoitustyöt ja raportit, ryhmäharjoitustyöt):
- Tiedonhankinnan kattavuus ja hyödyntäminen työskentelyssä
- Reflektointi, näkökulmien ymmärtäminen ja kokonaisuuksien hahmottaminen
- Ideoiden ja vaihtoehtojen monipuolisuus
- Tehtävien palauttaminen sovitussa aikataulussa

Palvelumuotoiluprojektin arvioinnin perusteina:
Aktiivinen osallistuminen projektin läpi viemiseen
Tiedonhankinnan kattavuus ja hyödyntäminen työskentelyssä
Palvelumuotoilumenetelmien monipuolinen ja tavoitteenmukainen käyttö
Ideoiden ja vaihtoehtojen monipuolisuus ja hyödynnettävyys
Palvelunäkökulman ymmärtäminen ja palvelun osien ja kokonaisuuden hahmottaminen
Käyttäjälähtöisyys
Palautetun (visuaalisen ja kirjallisen) materiaalin selkeys ja ymmärrettävyys
Tehtävien palauttaminen aikataulussa

Vertaisarviointi vaikuttaa arvosanan muodostumiseen opettajan arvioinnin lisäksi.

Arviointikriteerit – Hylätty (0)

Määrä: Tehtävät eivät ole valmiita / niitä puuttuu ja / tai
Laatu: Vähimmäisvaatimukset eivät täyty.

Tyydyttävä 1
Teoria ja metodologia ymmärretään huonosti. Tehtävien ja työelämäprojektin toteutus ovat heikkotasoisia.
Tiedonhankinta, palvelumuotoilu, viestintä ja dokumentointi ovat tuskin hyväksyttäviä.
Kohtalainen osallistuminen.

Tyydyttävä 2
Teorian ja metodologian ymmärtämisen ja niiden soveltamisen alkeita tehtävissä ja työelämäprojektissa.
Tiedonhankinta, palvelumuotoilu, viestintä ja dokumentointi ovat hyväksyttäviä.
Kohtalainen osallistuminen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Teorian ymmärtämistä ja menetelmien soveltamista tehtävissä ja työelämäprojektissa, mutta työ voisi olla vahvempi.
Tiedonhankinta, palvelumuotoilu, viestintä ja dokumentointi ovat hyvällä tasolla.
Aktiivinen osallistuminen.

Erittäin hyvä 4
Teoria ja metodologia ymmärretään yleisesti ja niitä sovelletaan erittäin hyvin tehtävissä ja työelämäprojektissa.
Luotettava tiedonhankinta, innovatiivinen palvelumuotoilu, sekä viestintä ja dokumentaatio hyvällä tasolla.
Erittäin aktiivinen osallistuminen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviontikriteerit (kiitettävä (5)
Teorian ja menetelmien hallitseminen ja niiden soveltaminen tehtävissä ja työelämäprojektissa kiitettävällä tasolla. .
Erinomainen tiedonhankinta, innovatiivinen palvelumuotoilu ja erinomainen viestintä ja dokumentointi.
Erittäin aktiivinen osallistuminen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteina (yksilö- ja ryhmätyöskentely, esitykset ja raportointi):
- Tiedonhankinnan kattavuus ja näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen työskentelyssä
- Reflektointi, näkökulmien ymmärtäminen ja kokonaisuuksien hahmottaminen
- Ideoiden ja vaihtoehtojen monipuolisuus
- Tehtävien palauttaminen sovitussa aikataulussa
- Soveltaa monitoimijaisen kehittämisyhteistyön malleja ja menetelmiä
- Tunnistaa monitoimijaisessa kehittämisyhteisössä erilaisia toimijoita ja toimijuuden rooleja


Palvelumuotoiluprojektin arvioinnin perusteina:
-Aktiivinen osallistuminen projektin läpi viemiseen sekä kyky työskennellä osana ryhmää ja osallistua kehittämistehtävän ratkaisemiseen
-Tiedonhankinnan kattavuus ja tutkitun tiedon hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä
-Näyttöön perustuvan toimintatavan merkityksen ymmärtäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa
-Kyky soveltaa palvelumuotoiluprosessin eri vaiheita ja työskentelytapoja työelämähaasteen ratkaisussa
-Palvelumuotoilumenetelmien monipuolinen ja tavoitteenmukainen käyttö
-Ideoiden ja vaihtoehtojen monipuolisuus ja hyödynnettävyys
-Palvelunäkökulman ymmärtäminen ja palvelun osien ja kokonaisuuden hahmottaminen -Ohjata ja uudistaa työyhteisön ja työn toimintaa
-Käyttäjälähtöisyys -Hyödyntää omaa substanssiosaamistaan monitoimijaisessa kehittämisyhteisössä
-Palautetun (visuaalisen ja kirjallisen?) materiaalin selkeys ja ymmärrettävyys
-Tehtävien palauttaminen aikataulussa

Hylätty (0)

Määrä: Tehtävät eivät ole valmiita / niitä puuttuu ja / tai
Laatu: Vähimmäisvaatimukset eivät täyty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä 1
Teoria ja metodologia ymmärretään huonosti. Kehittämistehtävän eri vaiheiden ja työelämäprojektin toteutus ovat heikkotasoisia.
Tiedonhankinta, palvelumuotoilumenetelmien käyttö, viestintä ja dokumentointi ovat tuskin hyväksyttäviä.
Kohtalainen osallistuminen.

Tyydyttävä 2
Teorian ja metodologian ymmärtämisen ja niiden soveltamisen alkeita kehittämistehtävän eri vaiheissa ja työelämäprojektissa.
Tiedonhankinta, palvelumuotoilumenetelmien käyttö, viestintä ja dokumentointi ovat hyväksyttäviä.
Kohtalainen osallistuminen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Teorian ymmärtämistä ja menetelmien soveltamista kehittämistehtävän eri vaiheissa ja työelämäprojektissa, mutta työ voisi olla vahvempi.
Tiedonhankinta, palvelumuotoilumenetelmien käyttö, viestintä ja dokumentointi ovat hyvällä tasolla.
Aktiivinen osallistuminen.

Erittäin hyvä 4
Teoria ja metodologia ymmärretään yleisesti ja niitä sovelletaan erittäin hyvin kehittämistehtävän eri vaiheissa ja työelämäprojektissa.
Luotettava tiedonhankinta, innovatiivinen palvelumuotoilu, sekä viestintä ja dokumentaatio hyvällä tasolla.
Erittäin aktiivinen osallistuminen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Teorian ja menetelmien hallitseminen ja niiden soveltaminen kehittämistehtävän eri vaiheissa ja työelämäprojektissa kiitettävällä tasolla.
Erinomainen tiedonhankinta, innovatiivinen palvelumuotoilu ja erinomainen viestintä ja dokumentointi.
Erittäin aktiivinen osallistuminen.