Siirry suoraan sisältöön

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutus

Laajuus:
30 op

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutus

Ilmoittautumisaika

06.09.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

06.09.2022 - 31.03.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutus
Opettaja
 • Sami Perälä
Opiskelijaryhmät
 • MONIERKO21K
  MONIERKO21K, Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyvällä yhteiskunnallisella osaamisella tarkoitetaan tämän osaamisalueenydintä ja se käsittää ihmisen osana yhteiskuntaa, yhteisöjä ja järjestelmiä, sekä ymmärtää miten palvelujen ja yhteiskunnan digitalisaatio vaikuttaa yksilön ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen, sekä ihmisten hyvinvointiin ja arkeen. Tulee osata tunnistaa ja analysoida teknologisoitumiseen liittyvää eriarvoisuutta ja mahdollisia syrjäyttäviä rakenteita ja prosesseja. Tavoitteena on osata edistää osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia ihmislähtöisesti.
Opiskeltuaan sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyvää yhteiskunnallista osaamista oppija on asiantuntija monialaisesta roolistaan käsin ja osaa

• edistää kansalaisten osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia teknologisoituvassa yhteiskunnassa

• analysoida teknologisoitumiseen liittyvää eriarvoisuutta ja tiedostaa teknologisoitumiseen liittyviä syrjäyttäviä rakenteita ja prosesseja

• analysoida sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ja yhteiskunnan teknologisoitumisen ja toimintaympäristön muutoksen vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja arkeen

Sisältö

Osaamisalueen osat:

• Digiosallisuuden edistäminen

• Teknologisoitumiseen liittyvä eriarvoisuus

• Teknologisoitumisen sosiaaliset vaikutukset

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammatillinen tietoperusta, tiedonhaku ja raportointi
Osaa:
-käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
-raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Ammatillinen toiminta ja työelämän kehittäminen
Osaa:
-toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
-ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisestansa

Arvioidaan soveltuvilta osin: ryhmätyötaidot, johtaminen ja vastuullisuus
Osaa:
-kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
-kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammatillinen tietoperusta, tiedonhaku ja raportointi
Osaa:
-arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla
Ammatillinen toiminta ja työelämän kehittäminen
Osaa:
-esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
-edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvioidaan soveltuvilta osin: ryhmätyötaidot, johtaminen ja vastuullisuus
Osaa:
-edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
-kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammatillinen tietoperusta, tiedonhaku ja raportointi
Osaa:
-analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa


Ammatillinen toiminta ja työelämän kehittäminen
Osaa:
-arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuutta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
-ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvioidaan soveltuvilta osin: ryhmätyötaidot, johtaminen ja vastuullisuus
Osaa:
-arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
-arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Ilmoittautumisaika

06.09.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

06.09.2022 - 31.03.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutus
Opettaja
 • Sami Perälä
Opiskelijaryhmät
 • MONIERKO22K
  Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyvällä yhteiskunnallisella osaamisella tarkoitetaan tämän osaamisalueenydintä ja se käsittää ihmisen osana yhteiskuntaa, yhteisöjä ja järjestelmiä, sekä ymmärtää miten palvelujen ja yhteiskunnan digitalisaatio vaikuttaa yksilön ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen, sekä ihmisten hyvinvointiin ja arkeen. Tulee osata tunnistaa ja analysoida teknologisoitumiseen liittyvää eriarvoisuutta ja mahdollisia syrjäyttäviä rakenteita ja prosesseja. Tavoitteena on osata edistää osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia ihmislähtöisesti.
Opiskeltuaan sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyvää yhteiskunnallista osaamista oppija on asiantuntija monialaisesta roolistaan käsin ja osaa

• edistää kansalaisten osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia teknologisoituvassa yhteiskunnassa

• analysoida teknologisoitumiseen liittyvää eriarvoisuutta ja tiedostaa teknologisoitumiseen liittyviä syrjäyttäviä rakenteita ja prosesseja

• analysoida sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ja yhteiskunnan teknologisoitumisen ja toimintaympäristön muutoksen vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja arkeen

Sisältö

Osaamisalueen osat:

• Digiosallisuuden edistäminen

• Teknologisoitumiseen liittyvä eriarvoisuus

• Teknologisoitumisen sosiaaliset vaikutukset

Oppimateriaalit

Kurssi Digikampuksessa

Opetusmenetelmät

Läsnäolo aloitus- ja lopetuswebinaareissa
Aloitus webinaari 7.2.2023 3h
Lopetuswebinaari 14.3.2022 3h

Itsenäiset tehtävät, arvioitava itsenäinen case-tehtävä, ryhmä case-tehtävä ja vertaiskeskustelut suoritettu hyväksytysti

Ajankäyttö
- Webinaarit 6h
- Itsenäiset tehtävät 8h
- Arvioitava tehtävä 30h , 15 min ( 5 min per aihe) , vertaisarviointi 1h (3 x 15min video katselu + vertaisarvioinnin antaminen)
- Vaihe 1, 13 h
- Vaihe 2,13h
- Vaihe 3, 13h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ammatillinen tietoperusta, tiedonhaku ja raportointi
Osaa:
-käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
-raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Ammatillinen toiminta ja työelämän kehittäminen
Osaa:
-toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
-ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisestansa

Arvioidaan soveltuvilta osin: ryhmätyötaidot, johtaminen ja vastuullisuus
Osaa:
-kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
-kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammatillinen tietoperusta, tiedonhaku ja raportointi
Osaa:
-arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla
Ammatillinen toiminta ja työelämän kehittäminen
Osaa:
-esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
-edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvioidaan soveltuvilta osin: ryhmätyötaidot, johtaminen ja vastuullisuus
Osaa:
-edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
-kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammatillinen tietoperusta, tiedonhaku ja raportointi
Osaa:
-analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa


Ammatillinen toiminta ja työelämän kehittäminen
Osaa:
-arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuutta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
-ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvioidaan soveltuvilta osin: ryhmätyötaidot, johtaminen ja vastuullisuus
Osaa:
-arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
-arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitava itsenäinen case- tehtävä: video, johon sisältyy 3 vaihetta jaoteltuna selkeästi, 5 min teknologiaan tutustuminen,5 min asiakasnäkökulma, 5 min asiantuntija/ammattilainen näkökulma

Vertaisarviointi
• Käykää katsomassa kolme esitystä ja antakaa niistä vertaispalautetta
• Mitä opin lisää siitä miten palvelu tai teknologia edistää yhteiskunnallista digiosallisuutta ja tasa-arvoa
• Mitä kehittämisajatuksia tai ideoita heräsi esityksen pohjalta

Vaihe 1 teknologiaan tutustuminen
• Valitse sähköinen- digitaalinen palvelu tai hyvinvointia ja terveyttä edistävä teknologia
• Tee kuvaus palvelun tai teknologian toiminnasta (Mikä palvelu tai teknologia ?Kenelle suunnattu/tarkoitettu? Palvelun tai teknologian tavoitteet? Palvelun tai teknologian toiminnallisuus/toiminta, palvelun tai teknologian
perustoiminta ja käyttötarkoitus? Palvelun tai teknologian Haasteet? Palvelun tai teknologian Vahvuudet?
• Pohdi miten käytetty palvelu tai teknologia lisää yhteiskunnallista digiosallisuutta ja tasa-arvoa

huom! käyttäkää digiosallisuuden canvasta

• Pohdi myös miten palvelu tai teknologia toteuttaa, tukee ja huomioi digipalvelulakia
• Tee videoesitys, jossa edellä mainittujen asioiden lisäksi havainnollistat palvelun tai teknologian toimintaa, lisätä yhteiskunnallisen digiosallisuuden näkökulma , kesto max 10 min
• Käykää katsomassa kolme esitystä ja antakaa niistä vertaispalautetta
• Mitä opin lisää siitä miten palvelu tai teknologia edistää yhteiskunnallista digiosallisuutta ja tasa-arvoa
• Mitä kehittämisajatuksia tai ideoita heräsi esityksen pohjalta

Vaihe 2 Asiakashaastattelu
• Haastattele kansalaista, asiakasta tai potilasta digitaalisten palvelun tai teknologioiden käytöstä. Haastateltava voi olla minkä ikäinen tahansa
• Kansalaisen näkökulmasta, Selvitä
• Mitkä ovat asiakkaan käytössä olevat digipalvelut ja laitteet tai pääsy palveluihin/laitteisiin?
• Mitkä ovat asiakkaan taidot palveluiden/laitteiden ja sovellusten käytössä
• Mitä laitteita/sovelluksia/palveluita kansalainen käyttää?
• Mikä on kansalaisen tuen tarve digilaitteissa ja sähköisten palveluiden käytössä
• Miten asiakas saa tukea ja keneltä?
• Millaista hyötyä tavoitellaan?
• Millaisia sähköisiä palveluita asiakas tahtoisi lähdetään kokeilemaan?
• Mitkä ovat asiakkaan mahdollisuudet digiosallisuuteen?
• Tee haastattelun pohjalta asiakasprofiili, jossa tulee esiin ( videolla profiilin esittely, ei haastattelun esittely)
• Keksitty nimi, sukupuoli, Ikä, asuinpaikka ja -muoto, perhe, harrastukset, terveydentila, asenteet, taidot, yhteiskunnallisen ja digiosallisuuden tila
• Yhteiskunnallisen digiosallisuuden tila, SWOT-analyysin kautta, heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet

Yhteiskunnallisen digiosallisuuden tila, SWOT-analyysi

Vaihe 3 Ammattilaisen näkökulma
Pohdi asiakashaastattelun pohjalta, videolla seuraavia asioita
• Millaisia tuen tarpeita asiakkaalla on?
• Mitä mahdollisuuksia/vahvuuksia asiakkaalla on käyttää digipalveluita ja teknologioita?
• Onko asiakkaalla jo tarvittavat laitteet?
• Miten asiakas pärjää laitteiden tai palvelun kanssa?
• Mistä palveluista tai laitteista asiakas hyötyisi? Miten ammattilaisen lähden selvittämään mistä asiakas saa palvelun tai laitteen?
• Onko minulla ammattilaisena taitoja? Mistä voisin (asiakas sekä ammattilainen) saada tukea ja oppia käyttämään palveluita ja laitteita?
• Pohdi erityisesti, miten mahdolliset haasteet voisi ratkaista.
• Pohdi ammattilaisen näkökulmasta onko tarvetta muuttaa jotain asiakkaan digiosallisuuden edistämisessä, teknologisoitumiseen liittyvässä eriarvoisuudessa sekä teknologisoitumiseen liittyvissä sosiaalisissa ja yhteiskunnallisissa
vaikutuksissa?
• Jos ei ole tarvetta, niin pohdi, miksi ei
• Jos on tarvetta, pohdi miksi ja miten se tehdään?

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaa:
- Tunnistaa miten edistetään kansalaisten digiosallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia teknologisoituvassa yhteiskunnassa
- Tunnistaa miten analysoidaan teknologisoitumiseen liittyvää eriarvoisuutta
- Tunnistaa teknologisoitumiseen liittyviä syrjäyttäviä rakenteita ja prosesseja
- Tietää miten analysoida sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ja yhteiskunnan teknologisoitumisen ja toimintaympäristön muutoksen vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja arkeen

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa
- Jäsentää kansalaisten digiosallisuuden edistämisen ja osallistumisen mahdollisuuksia teknologisoituvassa yhteiskunnassa
- Ymmärtää miten analysoidaan teknologisoitumiseen liittyvää eriarvoisuutta
- Jäsentää ja soveltaa teknologisoitumiseen liittyviä syrjäyttäviä rakenteita ja prosesseja
- Ymmärtää ja soveltaa miten analysoida sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ja yhteiskunnan teknologisoitumisen ja toimintaympäristön muutoksen vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja arkeen

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa
- Analysoida ja arvioida kansalaisten digiosallisuuden edistämistä ja osallistumisen mahdollisuuksia teknologisoituvassa yhteiskunnassa
- Tunnistaa ja soveltaa miten analysoidaan teknologisoitumiseen liittyvää eriarvoisuutta
- Soveltaa ja arvioida teknologisoitumiseen liittyviä syrjäyttäviä rakenteita ja prosesseja
- Arvioida, analysoida ja kehittää sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ja yhteiskunnan teknologisoitumisen ja toimintaympäristön muutoksen vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja arkeen

Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 05.06.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

Yksikkö

SeAMK Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutus
Opettaja
 • Anna Rauha
Opiskelijaryhmät
 • MONIERKO22K
  Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Tehtyään kehittämistehtävän opiskelija osaa:

• soveltaa monitoimijaisen kehittämisyhteistyön malleja ja menetelmiä
• tunnistaa monitoimijaisessa kehittämisyhteisössä erilaisia toimijoita ja toimijuuden rooleja
• soveltaapalvelumuotoilun prosessia ja työskentelytapoja työelämähaasteen ratkaisussa
• hyödyntää omaa substanssiomaamistaan monitoimijaisessa kehittämisyhteisössä
• soveltaa tieteellistä ja näyttöön perustuvaa tietoa opinnäytetyöprosessissa ja oman asiantuntijuutensa kehittämisessä
• työskennellä osana ryhmän jäsenenä ja osallistua kehittämistehtävän ratkaisemiseen
• hyödyntää tutkittua tietoa toiminnan kehittämisessä
• ohjata ja uudistaa työyhteisön ja työn toimintaa

Sisältö

• Yhteistyö kansalaisten, julkisen, yksityisen ja/tai kolmannen sektorin kanssa
• sovelletaan palvelumuotoilun prosessia ja työskentelytapoja oikean työelämähaasteen ratkaisussa.


• Kehittämistehtävä pohjautuu palvelun käyttäjien, palvelun ja sen kontekstin ymmärryksen kartoittamiseen.
• prosessissa rakennetaan palvelukokemuksia, jotka ovat kilpailukykyisiä ja ihmisille ystävällisiä.
• opiskelijat työskentelevät monitoimijaisissa kehittämisyhteisöissä huomioiden eri tahojen tarpeet ja näkemykset siten, että erilaisten kokeilujen arviointi tapahtuu jo kehittämisprosessin aikana huomioiden näyttöön perustuva tieto.

Opetusmenetelmät

Pienryhmätyöskentely, seminaarit (idea-, suunnittelu-. ja loppuseminaari).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kehittämistehtävä on 10 op laajuinen, mikä tarkoittaa opiskelija työnä n. 270 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Arvosanaan vaikuttaa aktiivinen osallistuminen tehtävien suorittamiseen sekä ryhmätyöskentelyyn, tehtävien ja projektin suorittaminen ammattimaisuuteen pyrkien sekä sovitun aikataulun noudattaminen.

Arvioinnin perusteina (yksilöharjoitustyöt ja raportit, ryhmäharjoitustyöt):
- Tiedonhankinnan kattavuus ja hyödyntäminen työskentelyssä
- Reflektointi, näkökulmien ymmärtäminen ja kokonaisuuksien hahmottaminen
- Ideoiden ja vaihtoehtojen monipuolisuus
- Tehtävien palauttaminen sovitussa aikataulussa

Palvelumuotoiluprojektin arvioinnin perusteina:
Aktiivinen osallistuminen projektin läpi viemiseen
Tiedonhankinnan kattavuus ja hyödyntäminen työskentelyssä
Palvelumuotoilumenetelmien monipuolinen ja tavoitteenmukainen käyttö
Ideoiden ja vaihtoehtojen monipuolisuus ja hyödynnettävyys
Palvelunäkökulman ymmärtäminen ja palvelun osien ja kokonaisuuden hahmottaminen
Käyttäjälähtöisyys
Palautetun (visuaalisen ja kirjallisen) materiaalin selkeys ja ymmärrettävyys
Tehtävien palauttaminen aikataulussa

Vertaisarviointi vaikuttaa arvosanan muodostumiseen opettajan arvioinnin lisäksi.

Arviointikriteerit – Hylätty (0)

Määrä: Tehtävät eivät ole valmiita / niitä puuttuu ja / tai
Laatu: Vähimmäisvaatimukset eivät täyty.

Tyydyttävä 1
Teoria ja metodologia ymmärretään huonosti. Tehtävien ja työelämäprojektin toteutus ovat heikkotasoisia.
Tiedonhankinta, palvelumuotoilu, viestintä ja dokumentointi ovat tuskin hyväksyttäviä.
Kohtalainen osallistuminen.

Tyydyttävä 2
Teorian ja metodologian ymmärtämisen ja niiden soveltamisen alkeita tehtävissä ja työelämäprojektissa.
Tiedonhankinta, palvelumuotoilu, viestintä ja dokumentointi ovat hyväksyttäviä.
Kohtalainen osallistuminen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Teorian ymmärtämistä ja menetelmien soveltamista tehtävissä ja työelämäprojektissa, mutta työ voisi olla vahvempi.
Tiedonhankinta, palvelumuotoilu, viestintä ja dokumentointi ovat hyvällä tasolla.
Aktiivinen osallistuminen.

Erittäin hyvä 4
Teoria ja metodologia ymmärretään yleisesti ja niitä sovelletaan erittäin hyvin tehtävissä ja työelämäprojektissa.
Luotettava tiedonhankinta, innovatiivinen palvelumuotoilu, sekä viestintä ja dokumentaatio hyvällä tasolla.
Erittäin aktiivinen osallistuminen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviontikriteerit (kiitettävä (5)
Teorian ja menetelmien hallitseminen ja niiden soveltaminen tehtävissä ja työelämäprojektissa kiitettävällä tasolla. .
Erinomainen tiedonhankinta, innovatiivinen palvelumuotoilu ja erinomainen viestintä ja dokumentointi.
Erittäin aktiivinen osallistuminen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteina (yksilö- ja ryhmätyöskentely, esitykset ja raportointi):
- Tiedonhankinnan kattavuus ja näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen työskentelyssä
- Reflektointi, näkökulmien ymmärtäminen ja kokonaisuuksien hahmottaminen
- Ideoiden ja vaihtoehtojen monipuolisuus
- Tehtävien palauttaminen sovitussa aikataulussa
- Soveltaa monitoimijaisen kehittämisyhteistyön malleja ja menetelmiä
- Tunnistaa monitoimijaisessa kehittämisyhteisössä erilaisia toimijoita ja toimijuuden rooleja


Palvelumuotoiluprojektin arvioinnin perusteina:
-Aktiivinen osallistuminen projektin läpi viemiseen sekä kyky työskennellä osana ryhmää ja osallistua kehittämistehtävän ratkaisemiseen
-Tiedonhankinnan kattavuus ja tutkitun tiedon hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä
-Näyttöön perustuvan toimintatavan merkityksen ymmärtäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa
-Kyky soveltaa palvelumuotoiluprosessin eri vaiheita ja työskentelytapoja työelämähaasteen ratkaisussa
-Palvelumuotoilumenetelmien monipuolinen ja tavoitteenmukainen käyttö
-Ideoiden ja vaihtoehtojen monipuolisuus ja hyödynnettävyys
-Palvelunäkökulman ymmärtäminen ja palvelun osien ja kokonaisuuden hahmottaminen -Ohjata ja uudistaa työyhteisön ja työn toimintaa
-Käyttäjälähtöisyys -Hyödyntää omaa substanssiosaamistaan monitoimijaisessa kehittämisyhteisössä
-Palautetun (visuaalisen ja kirjallisen?) materiaalin selkeys ja ymmärrettävyys
-Tehtävien palauttaminen aikataulussa

Hylätty (0)

Määrä: Tehtävät eivät ole valmiita / niitä puuttuu ja / tai
Laatu: Vähimmäisvaatimukset eivät täyty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä 1
Teoria ja metodologia ymmärretään huonosti. Kehittämistehtävän eri vaiheiden ja työelämäprojektin toteutus ovat heikkotasoisia.
Tiedonhankinta, palvelumuotoilumenetelmien käyttö, viestintä ja dokumentointi ovat tuskin hyväksyttäviä.
Kohtalainen osallistuminen.

Tyydyttävä 2
Teorian ja metodologian ymmärtämisen ja niiden soveltamisen alkeita kehittämistehtävän eri vaiheissa ja työelämäprojektissa.
Tiedonhankinta, palvelumuotoilumenetelmien käyttö, viestintä ja dokumentointi ovat hyväksyttäviä.
Kohtalainen osallistuminen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Teorian ymmärtämistä ja menetelmien soveltamista kehittämistehtävän eri vaiheissa ja työelämäprojektissa, mutta työ voisi olla vahvempi.
Tiedonhankinta, palvelumuotoilumenetelmien käyttö, viestintä ja dokumentointi ovat hyvällä tasolla.
Aktiivinen osallistuminen.

Erittäin hyvä 4
Teoria ja metodologia ymmärretään yleisesti ja niitä sovelletaan erittäin hyvin kehittämistehtävän eri vaiheissa ja työelämäprojektissa.
Luotettava tiedonhankinta, innovatiivinen palvelumuotoilu, sekä viestintä ja dokumentaatio hyvällä tasolla.
Erittäin aktiivinen osallistuminen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Teorian ja menetelmien hallitseminen ja niiden soveltaminen kehittämistehtävän eri vaiheissa ja työelämäprojektissa kiitettävällä tasolla.
Erinomainen tiedonhankinta, innovatiivinen palvelumuotoilu ja erinomainen viestintä ja dokumentointi.
Erittäin aktiivinen osallistuminen.