Siirry suoraan sisältöön

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Liiketoimintaosaaminen

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto,
Tradenomi (ylempi AMK)

Tutkinto tuottaa ylempää korkeakoulututkintoa vastaavan kelpoisuuden.

Tutkinnon taso

Tutkintoohjelma johtaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, joka on toisen syklin master-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 7.

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Opintojen rakenne

Ensimmäisen vuoden opinnot muodostuvat kaikille yhteisistä liiketoiminnan johtamisen opinnoista. Toisen vuoden opinnot käsittävät liiketoiminnan kasvun ja kehittämisen syventävät opinnot. Opinnäytetyöprosessi käynnistyy ensimmäisen lukuvuoden aikana. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan opinnot tukevat opinnäytetyöprosessin etenemistä koko koulutuksen ajan. Lisäksi opintoihin sisältyy opiskelijan ammatillista osaamista kehittäviä vapaasti valittavia opintoja. Opiskelijoita kannustetaan myös kansainvälisyyden ja kestävän kehityksen huomioimiseen tulevissa asiantuntijatehtävissään.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Liiketoimintaosaamisen ylemmän tutkinnon suorittamalla asiantuntija voi tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti syventää tai laajentaa liiketoimintaosaamistaan. Tutkinto mahdollistaa henkilökohtaisten valmiuksien kehittämisen ja kokonaisnäkemyksen saamisen yrittäjyyden ja liike-toimintaosaamisen kehittämisestä

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Opinnoissa käytetään monimuotoisia opiskelumetodeja. Jokainen opintojakso sisältää keskimäärin kolme päivää lähiopetusta. Opinnot sisältävät myös sekä itsenäistä opiskelua että etäopiskeluna suoritettavia tehtäviä. Opinnäytetyönä tehtävä työelämälähtöinen kehittämisprojekti on olennainen osa opintoja.

Ahot-menettelyt

Tutkinto-ohjelman AHOT-menettelyistä vastaa tutkintopäällikkö ja tarvittaessa kyseisen opintojakson opettaja. Menettely perustuu Seinäjoen ammattikorkeakoulun määrittämiin AHOT-menettelyohjeisiin.

Ammatillinen osaamisprofiili

Ylempi AMK-tutkinto antaa valmiudet toimia
- Vaativien kehittämisprojektien johtajana
- Liiketoimintaosaamiseen liittyvien tehtävien suunnittelu- ja johtotehtävissä
- Itsenäisenä, liiketoimintaosaamiseen liittyvät valmiudet omaavana yrittäjänä

Kansainvälisyys

Opintoihin sisältyy yksi englanninkielinen opintojakso ja opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin opintomatkoihin. Lisäksi opintojaksot sisältävät vieraskielistä opiskelumateriaalia.

Jatko-opintokelpoisuus

Vrt. yleiset korkeakouluopintoja koskevat säädökset.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Opiskelumuoto

Ylempi AMK-tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohella. Lähiopetus järjestetään pääosin arki-iltaisin ja lauantaisin. Opiskelu on maksutonta osallistujalle. Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi kolmen vuoden kuluessa.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Anne-Maria Aho
Sähköposti: anne-maria.aho(a)seamk.fi
Puhelin: 040 830 4173

Opinto-ohjaaja

Essi Hauta
Sähköposti: essi.hauta(a)seamk.fi
Puhelin 040 830 1262

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat
outgoing(at)seamk.fi

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen, Ylempi AMK-tutkinto

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen, Ylempi AMK-tutkinto

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 14.03.2022

Ajoitus

23.04.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Ville-Pekka Mäkeläinen
Opiskelijaryhmät
 • YKUTU21
  Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • YRKK20R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YTOJ21
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • YLI21
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää suhdemarkkinoinnin merkityksen pitkän aikavälin asiakassuhteisiin pohjautuvassa liiketoiminnassa. Opiskelija ymmärtää asiakassuhteen hallinnan käsitteen ja soveltamisen kestokulutushyödykkeiden, palveluiden ja B-to-B tuotteiden markkinoinnissa. Opiskeilja hallitsee CRM:n käsitteen sekä osaa soveltaa CRM:n mahdollisuuksia käytännön markkinoinnin johtamisen ongelmatilanteiden ja haasteiden ratkaisemiseksi. Opiskelija osaa hyödyntää CRM:ää markkinoinnin johtamisen työkaluna. Opiskelija osaa arvioida työyhteisön toimintaa sekä intressiryhmien (ensisijaisesti asiakkaat) muuttuvia tarpeita ja pystyy mukauttamaan ja kehittämään tietotekniikan järjestelmiä (CRM) johtamisen työkaluna

Sisältö

Suhdemarkkinoinnin käsitettä käydään läpi lähiopintojaksoilla. Sen soveltamista käytäntöön, erityisesti CRM:n näkökulmasta, harjoitellaan oman yrityksen / yhteisön ja casejen näkökulmasta. Käytännön CRM-järjestelmän ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin tutustutaan myös kurssin aikana. Kurssiin kuuluu harjoitustyö CRM:n soveltamisesta oman yrityksen / yhteisön toimintaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelija on pystynyt hyödyntämään kurssin peruskäsitteistöä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla hyvää kykyä ymmärtää ja soveltaa aiheen käsitteistöä käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on pystynyt esittämään asiakkuuksien johtamista tukevia ratkaisuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla erinomaista kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on pystynyt hyödyntämään monipuolisesti asiakkuuksien johtamista ja kehittämään luovia ratkaisuja.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

05.02.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • Master's Degree Programme in International Business Management
Opettaja
 • Dario Liberona
Opiskelijaryhmät
 • YKUTU21
  Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • IBM20
  Tradenomi (ylempiAMK), International Business Management
 • YLI21
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen

Tavoitteet

Students recognize how to reduce the consumption of natural resources in business by supporting the economic growth and well-being of society. Students recognize different business models of circular economy. The student is able to analyze and evaluate the possibilities of implementing different business models and their suitability for the company. The student is able to analyze and evaluate the possibilities and significance of different alternative business models for the success of the company in the future. The student recognizes and utilizes various tools in designing circular economy business models. After completing the course, the student is able to develop a business model based on the circular economy for the company.

Sisältö

Introduction to the circular economy
Resource efficiency and recycling
Lifetime extension
Product as a service
Platform economy
Renewability

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Student has shown ability to comprehend the basic concepts of the course: Student has been able to use the basic concepts of the course in practical business cases.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Student has shown in the course ability to comprehend the concepts of the course and apply the concepts in practical business cases. Student has been able to develop solutions for the case company in the assignment of the course.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student has carried out work to an excellent standard. Student has shown in the course ability to comprehend the concepts of the course and apply the concepts in practical business cases. Student has been able to develop creative solutions in the assignment of the course.

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

17.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Ari Sivula
Opiskelijaryhmät
 • YKUTU21
  Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • YLI21
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija tuntee yhteiskehittämisen toimintamallin ja osaa käyttää sitä mm. tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämisessä. Opiskelija hallitsee yhteiskehittämisen toimintatavat, sen eri roolit ja fasilitoinnin. Hän ymmärtää yhteiskehittämisen ja arvonluonnin logiikan sekä kilpailuedun luomisen että operatiivisen toiminnan näkökulmasta.

Sisältö

• Yhteiskehittämisen periaatteet ja toimintamallit
• Asiakasymmärrys
• Strategia ja arvonluonti
• Innovaatioprosessi
• Toimialakohtainen tietämys

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan myöhemmin

Opetusmenetelmät

Luennot ja työpajat sekä kurssitehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 15 h, itsenäinen opiskelu ja ryhmätyö 120 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelija on pystynyt hyödyntämään kurssin peruskäsitteistöä kurssitehtävässään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla hyvää kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on esittänyt uusia liiketoimintamahdollisuuksia kuvaavia ratkaisuja kurssitehtävässään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla vahvaa kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua monipuolisesti käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on esittänyt ja kehittänyt luovia ratkaisuja innovatiiviseen liiketoimintaan kurssitehtävässään.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallisuuskatsaus ja kurssitehtävän loppuraportti

Esitietovaatimukset

- ei esitietovaatimuksia

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

04.01.2022 - 20.03.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Sanna Joensuu-Salo
Opiskelijaryhmät
 • YKUTU21
  Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • YRKK20R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • YLI21
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, arvioida ja johtaa tavoitteellista, integroitua markkinointiviestintää sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Opiskelija osaa huomioida asiakassuhteen vaiheet markkinointiviestinnän eri keinojen käytössä sekä hyödyntää digitaalisen markkinoinnin mahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee markkinointiviestinnän mittausmenetelmät ja osaa hyödyntää niitä markkinointiviestinnän analysoimisessa ja kehittämisessä yrityksen strategian mukaisesti.

Sisältö

Markkinointiviestinnän tavoitteet ja suunnittelu
Integroitu markkinointiviestintä
Markkinointiviestinnän toteuttaminen, mittaus ja arviointi
Digitaalinen markkinointiviestintä
Mainostoimistojen ja muiden alihankkijoiden rooli
Markkinointiviestinnän johtaminen

Oppimateriaalit

Artikkelipaketti (ilmoitettu Moodlessa)
Rämö, S. 2019. Viesti perille: tuloksellista markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa. Edita Publishing.
McDonald, M. 2016. Marketing plans : how to prepare them, how to profit from them. Wiley.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus (luennot), ryhmätehtävät, verkkoseminaari ja kehittämistyö yritykselle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h (luennot, seminaari, kehittämistyö yritykselle)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä markkinointiviestinnän eri osa-alueet ja selittää integroidun ja digitaalisen markkinointiviestinnän merkityksen ja markkinointiviestinnän johtamisen osana yrityksen strategiaa. Hän osaa perustasolla suunnitella ja toteuttaa markkinointiviestintää tavoitteellisesti ja integroidusti sekä arvioida omaa kykyään johtaa markkinointiviestintää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä markkinointiviestinnän eri osa-alueet ja selittää integroidun ja digitaalisen markkinointiviestinnän merkityksen ja markkinointiviestinnän johtamisen osana yrityksen strategiaa. Hän osaa hyvällä tasolla suunnitella ja toteuttaa markkinointiviestintää tavoitteellisesti ja integroidusti sekä arvioida omaa kykyään johtaa markkinointiviestintää

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät erinomaisesti ja on osallistunut rakentavasti ja aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä markkinointiviestinnän eri osa-alueet ja selittää erinomaisesti integroidun ja digitaalisen markkinointiviestinnän merkityksen ja markkinointiviestinnän johtamisen osana yrityksen strategiaa. Hän osaa erinomaisella tasolla suunnitella ja toteuttaa markkinointiviestintää tavoitteellisesti ja integroidusti sekä arvioida omaa kykyään johtaa markkinointiviestintää.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 1-5 seminaariesityksen ja kehittämistehtävän perusteella

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

01.09.2021 - 31.05.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
Opettaja
 • Anne-Maria Aho
Opiskelijaryhmät
 • YLI21
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa esitellä tutkimusaihettaan ja tutkimustuloksiaan sekä harjaantuu arvioimaan muiden tutkimusprosessia.

Sisältö

Seminaarityöskentely: opinnäytetyön aiheen, opinnäytetyösuunnitelman ja opinnäytetyön tulosten esittely ja käsittely ryhmässä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumiseta opetukseen ja seminaarityöskentelyyn.

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

12.03.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
Opettaja
 • Beata Taijala
Opiskelijaryhmät
 • YLI21
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen

Tavoitteet

Opiskelija tuntee prosessijohtamisen perusteet sekä osaa tunnistaa ja mallintaa erilaisia liiketoimintaprosesseja. Hän tietää, mitä projektitoiminta on ja miten se integroidaan osaksi organisaation muuta toimintaa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa projekteja.

Sisältö

- Liiketoimintaprosessien mallintaminen
- prosessiajattelu (lean, laatujohtaminen)
- Prosessien tunnistaminen ja omistajuus
- Prosessikartta ja prosessikaaviot
- Projektitoiminta
- Projektitoiminta organisaatiossa (PMO)
- Projektien suunnittelu ja toteutus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä: Opiskelija on pystynyt hyödyntämään kurssin peruskäsitteistöä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla hyvää kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on pystynyt esittämään prosessi- tai projektitoimintaa kehittäviä ratkaisuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kiitettävää kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on pystynyt kehittämään luovia prosessi- tai projektitoimintaa kehittäviä ratkaisuja.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

18.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Emilia Kangas
Opiskelijaryhmät
 • YKUTU21
  Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • YRKK20R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YTOJ21
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • YLI21
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, arvioida ja johtaa organisaation, tiimin ja yksilön osaamista. Opiskelija ymmärtää osaamisen johtamisen yhteyden organisaation strategiaan ja menestymiseen. Opiskelija hallitsee osaamisen johtamisen ja kehittämisen prosessin. Hän tunnistaa organisaation osaamistarpeita ja osaa hyödyntää osaamisen kehittämisen menetelmiä yrityksen strategian mukaisesti.

Sisältö

Osaamisen johtamisen prosessi ja käsitteet
Strategialähtöinen osaamisen kehittäminen
Osaamisen arvioinnin menetelmät
Osaamisen kehittämisen menetelmät

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä: Opiskelija on pystynyt hyödyntämään kurssin peruskäsitteistöä kurssitehtävässään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla hyvää kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on pystynyt kehittämään osaamispääoman johtamista tukevia ratkaisuja kurssitehtävässään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut erittäin aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla erinomaista kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on pystynyt kehittämään osaamispääoman johtamista tukevia luovia ratkaisuja kurssitehtävässään.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 22.01.2022

Ajoitus

22.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kliininen asiantuntijuus
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • YKUTU21
  Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • YRKK20R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • YLI21
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
 • YKLAS20
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kliininen asiantuntijuus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
kuvata muotoiluajattelun merkitystä ja mahdollisuuksia organisaation kehittämisessä.
-tunnistaa käyttäjälähtöisyyden periaatteet palvelukehittämisen näkökulmasta.
-soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä organisaation toiminnan kehittämiseksi.
-soveltaa tietoa siitä, miten palvelumuotoilu linkittyy organisaation strategiaan
-suunnitella ja johtaa muotoiluajattelun hyödyntämistä organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi

Sisältö

Palvelumuotoilun periaatteet, prosessi ja menetelmät
Palveluiden markkinointi ja arvonluonti palveluliiketoiminnassa ja –ekosysteemeissä
Käyttäjäkokemuksen kehittäminen osallistavien ja yhteiskehittämisen menetelmien avulla
Käyttäjälähtöisyyden merkitys organisaation muutoksessa ja uudistamisessa
Palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun kytkeminen organisaatiostrategiaan ja sen johtamiseen

Oppimateriaalit

Opintojaksolla jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, verkossa ohjattuja tehtäviä, ryhmä/parityöskentely kehittämistehtävän parissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyöaika 130h, josta 18h ohjattua työskentelyä ja muu itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2) Opiskelija hallitsee palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun keskeiset käsitteet ja prosessit. Opiskelija tulkitsee käyttäjälähtöisyyden merkitystä uusien palveluiden kehittämisessä.Opiskelija kuvaa palvelumuotoilun johtamisen mahdollisuuksia ja haasteita. Opiskelija suunnittelee palvelumuotoilua hyödyntävän projektin, sekä kuvaa sen yhteyttä organisaation strategiseen kehittämiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4) Opiskelija hallitsee ja soveltaa palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun keskeisiä käsitteitä ja prosessia. Opiskelija arvioi selkeästi palvelumuotoilun mallien ja menetelmien käyttämistä organisaatiossa. Opiskelija rakentaa organisaation ja käyttäjien tarpeet huomioivia palvelukuvauksia. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa palvelumuotoilua hyödyntävän projektin. Opiskelija hahmottaa uusien palveluratkaisujen tarvetta huomioiden organisaation strategiset tavoitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5) Opiskelija hallitsee ja soveltaa monipuolisesti palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun keskeisiä käsitteitä ja prosessia. Opiskelija arvioi ja valitsee olennaiset palvelumuotoilun ja -kehittämisen mallit ja menetelmät organisaation palvelukehittämiseen. Opiskelija ennakoi organisaation kehitysmahdollisuuksia ja rakentaa niihin sopivia käyttäjälähtöisiä palvelukuvauksia. Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja johtaa palvelumuotoiluprojektia. Opiskelija arvioi perustellusti uusien palveluratkaisujen lisäarvoa, huomioiden organisaation strategiset tavoitteet ja uudistumistarpeet.

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

30.10.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
Opettaja
 • Tuulia Potka-Soininen
Opiskelijaryhmät
 • YLI21
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa esittää talousjohtamisen suunnittelun ja toteutuksen vaiheet. Hän osaa käyttää laskentamenetelmiä ja laskentatulosten tulkintaohjeita talousjohtamisessa myös kansainvälisessä yrityksessä. Hän osaa laatia investointi- ja rahoitussuunnitelman ja tulkita tuloksia johdon näkökulmasta. Hän osaa käyttää tunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita yrityksen menestyksen ja arvon arvioinnissa. Hän osaa laatia tilinpäätösanalyysiraportin ja tulkita analyysin tuloksia yrityksen ja sen eri sidosryhmien näkökulmasta.
Opiskelija osaa arvioida kokonaisvaltaisen talousjohtamisen keskeisen merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimiville yrityksille ja muille organisaatioille.

Sisältö

- Kokonaisvaltainen talousjohtaminen
- Investointi- ja rahoitussuunnittelu osana talousjohtamista
- Investointien ja rahoituksen suunnittelun ja toteutuksen menetelmät
- Tilinpäätösanalyysin ja arvonmäärityksen käyttö talousjohtamisessa
- Tilinpäätösanalyysin suunnittelun ja toteutuksen menetelmät

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä: Opiskelija on pystynyt hyödyntämään kurssin peruskäsitteistöä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla hyvää kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on pystynyt esittämään talousjohtamista kehittäviä ratkaisuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla erittäin hyvää kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on hyödyntänyt innovatiivista lähestymistapaa esittäessään ja kehittäessään talousjohtamisen ratkaisuja.

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

14.01.2022 - 20.03.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
Opettaja
 • Emilia Kangas
Opiskelijaryhmät
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • YLI21
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen

Tavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija tuntee esimiestyön tehtäväkentän, vastuut ja tulevaisuuden vaatimukset. Hän tunnistaa, mitä hyvä johtaminen vaatii esimieheltä ja organisaatiolta nykyhetkellä ja tulevaisuudessa. Opiskelija kykenee arvioimaan, millainen esimies hän persoonaltaan on ja kehittämään omaa toimintaansa esimiehenä

Sisältö

Esimiehen tunneäly
Oman työn johtaminen ja ajankäytön hallinta
Transformationaalinen johtajuus ja muutosjohtajuus
Oma johtamisprofiili
Tavoitteellinen johtaminen: miten saan ihmiset toimimaan oikeaan suuntaan
- Palautteen antaminen
- Työmotivaatio ja ilmapiiri työn tuottavuuden näkökulmasta
- Esimiestyö ja työhyvinvointi; hankalien tilanteiden käsittely
- Esimiestyö ja viestintä

Aika ja paikka

Verkko-opetus

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on tietoinen esimiestyön tärkeydestä ja osatekijöistä. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelijan tuotokset osoittavat käsitteistön auttavaa soveltamista käytännössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyödyntää esimiestyötaitoja. Opiskelijan toiminta ja tuotokset osoittavat hyvää käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa. Opiskelija kykenee selkeästi arvioimaan esimiestyön osa-alueita ja kehittämään omia esimiestaitojaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää, analysoida ja kehittää esimiestyötaitoja. Opiskelijan toiminta ja tuotokset osoittavat vahvaa käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa ja sen kehittämisessä. Opiskelija kykenee kiitettävästi ja kriittisesti analysoimaan esimiestyön osa-alueita ja kehittämään omia esimiestaitojaan arvioivalla otteella.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

03.09.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

04.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
Opettaja
 • Ilpo Kempas
Opiskelijaryhmät
 • YLI21
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa lukea ja tuottaa tieteellistä tekstiä.

Sisältö

- tieteellisen raportin lukeminen
- tieteellisen tekstin kirjoittaminen
- tieteellisen raportin rakenne
- lähteiden käyttö
- lähdeviitteiden käyttö

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuottaa tekstiä, joka täyttää tyyliltään, kieleltään ja rakenteeltaan tieteellisen tekstin piirteet. Opiskelija viestii omassa opinnäytetyössään olennaisten tutkimusviestintäkäytänteiden ja tutkimuseettisten ohjeistusten mukaisesti. Opiskelija argumentoi loogisesti ja uskottavasti, hyödyntäen monipuolisesti lähteitä ja viitteitä. Opiskelija noudattaa tieteellistä referointikäytäntöä ja lähdeviittausohjeistuksia.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.