Siirry suoraan sisältöön

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Liiketoimintaosaaminen

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto,
Tradenomi (ylempi AMK)

Tutkinto tuottaa ylempää korkeakoulututkintoa vastaavan kelpoisuuden.

Tutkinnon taso

Tutkintoohjelma johtaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, joka on toisen syklin master-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 7.

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Opintojen rakenne

Ensimmäisen vuoden opinnot muodostuvat kaikille yhteisistä liiketoiminnan johtamisen opinnoista. Toisen vuoden opinnot käsittävät liiketoiminnan kasvun ja kehittämisen syventävät opinnot. Opinnäytetyöprosessi käynnistyy ensimmäisen lukuvuoden aikana. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan opinnot tukevat opinnäytetyöprosessin etenemistä koko koulutuksen ajan. Lisäksi opintoihin sisältyy opiskelijan ammatillista osaamista kehittäviä vapaasti valittavia opintoja. Opiskelijoita kannustetaan myös kansainvälisyyden ja kestävän kehityksen huomioimiseen tulevissa asiantuntijatehtävissään.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Liiketoimintaosaamisen ylemmän tutkinnon suorittamalla asiantuntija voi tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti syventää tai laajentaa liiketoimintaosaamistaan. Tutkinto mahdollistaa henkilökohtaisten valmiuksien kehittämisen ja kokonaisnäkemyksen saamisen yrittäjyyden ja liike-toimintaosaamisen kehittämisestä

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Opinnoissa käytetään monimuotoisia opiskelumetodeja. Jokainen opintojakso sisältää keskimäärin kolme päivää lähiopetusta. Opinnot sisältävät myös sekä itsenäistä opiskelua että etäopiskeluna suoritettavia tehtäviä. Opinnäytetyönä tehtävä työelämälähtöinen kehittämisprojekti on olennainen osa opintoja.

Ahot-menettelyt

Tutkinto-ohjelman AHOT-menettelyistä vastaa tutkintopäällikkö ja tarvittaessa kyseisen opintojakson opettaja. Menettely perustuu Seinäjoen ammattikorkeakoulun määrittämiin AHOT-menettelyohjeisiin.

Ammatillinen osaamisprofiili

Ylempi AMK-tutkinto antaa valmiudet toimia
- Vaativien kehittämisprojektien johtajana
- Liiketoimintaosaamiseen liittyvien tehtävien suunnittelu- ja johtotehtävissä
- Itsenäisenä, liiketoimintaosaamiseen liittyvät valmiudet omaavana yrittäjänä

Kansainvälisyys

Opintoihin sisältyy yksi englanninkielinen opintojakso ja opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin opintomatkoihin. Lisäksi opintojaksot sisältävät vieraskielistä opiskelumateriaalia.

Jatko-opintokelpoisuus

Vrt. yleiset korkeakouluopintoja koskevat säädökset.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Opiskelumuoto

Ylempi AMK-tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohella. Lähiopetus järjestetään pääosin arki-iltaisin ja lauantaisin. Opiskelu on maksutonta osallistujalle. Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi kolmen vuoden kuluessa.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Anne-Maria Aho
Sähköposti: anne-maria.aho(a)seamk.fi
Puhelin: 040 830 4173

Opinto-ohjaaja

Essi Hauta
Sähköposti: essi.hauta(a)seamk.fi
Puhelin 040 830 1262

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat
outgoing(at)seamk.fi

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen, Ylempi AMK-tutkinto

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen, Ylempi AMK-tutkinto

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

23.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
Opettaja
 • Ville-Pekka Mäkeläinen
Opiskelijaryhmät
 • YLI23
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen, Ylempi AMK-tutkinto

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää suhdemarkkinoinnin merkityksen pitkän aikavälin asiakassuhteisiin pohjautuvassa liiketoiminnassa. Opiskelija ymmärtää asiakassuhteen hallinnan käsitteen ja soveltamisen kestokulutushyödykkeiden, palveluiden ja B-to-B tuotteiden markkinoinnissa. Opiskeilja hallitsee CRM:n käsitteen sekä osaa soveltaa CRM:n mahdollisuuksia käytännön markkinoinnin johtamisen ongelmatilanteiden ja haasteiden ratkaisemiseksi. Opiskelija osaa hyödyntää CRM:ää markkinoinnin johtamisen työkaluna. Opiskelija osaa arvioida työyhteisön toimintaa sekä intressiryhmien (ensisijaisesti asiakkaat) muuttuvia tarpeita ja pystyy mukauttamaan ja kehittämään tietotekniikan järjestelmiä (CRM) johtamisen työkaluna

Sisältö

Suhdemarkkinoinnin käsitettä käydään läpi lähiopintojaksoilla. Sen soveltamista käytäntöön, erityisesti CRM:n näkökulmasta, harjoitellaan oman yrityksen / yhteisön ja casejen näkökulmasta. Käytännön CRM-järjestelmän ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin tutustutaan myös kurssin aikana. Kurssiin kuuluu harjoitustyö CRM:n soveltamisesta oman yrityksen / yhteisön toimintaan.

Opetusmenetelmät

- luennot
- caset
- kehittämistehtävä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelija on pystynyt hyödyntämään kurssin peruskäsitteistöä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla hyvää kykyä ymmärtää ja soveltaa aiheen käsitteistöä käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on pystynyt esittämään asiakkuuksien johtamista tukevia ratkaisuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla erinomaista kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on pystynyt hyödyntämään monipuolisesti asiakkuuksien johtamista ja kehittämään luovia ratkaisuja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- kehittämistehtävä

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
• soveltaa ja analysoida uutta osaamista asiantuntijuusalan näkökulmasta,
• kehittää ja arvioida omaa asiantuntijaosaamista sitä laajentavalla ja/tai syventävällä osaamisella.

Sisältö

• Asiantuntijuuden laajentaminen ja/tai syventäminen.
• Osallistuminen omaa asiantuntijuutta laajentavaan tai syventävään työantajan, koulutusorganisaation tai muun ulkopuolisen tahon järjestämään kansalliseen tai kansainväliseen koulutukseen, konferenssiin tai työelämäprojektiin.
• Osaamistavoitteiden mukaisen näyttöraportin laatiminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

• Hyväksytty Oppimisprosessi/-tehtävä liittyy opiskelijan ammatilliseen kehittymiseen. Opiskelija osaa soveltaa ja analysoida uutta tietoa asiantuntijuusalueensa näkökulmasta. Hän osaa kehittää ja arvioida asiantuntijaosaamistaan laajentamalla ja/tai syventämällä sitä.
• Hylätty Oppimisprosessi/-tehtävä ei liity opiskelijan ammatilliseen kehittymiseen. Opiskelija ei osaa soveltaa ja analysoida uutta tietoa asiantuntijuusalueensa näkökulmasta. Hän ei osaa kehittää ja arvioida asiantuntijaosaamistaan laajentamalla ja/tai syventämällä sitä.

Ilmoittautumisaika

13.08.2023 - 29.09.2023

Ajoitus

01.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • Master of Business Administration, International Business Management
Opettaja
 • Elisa Kannasto
Opiskelijaryhmät
 • IBM23
  Masters Degree Programme in International Business Management

Tavoitteet

The student is able to identify megatrends, trends and weak signals in industry’s environment. Student can evaluate the impact of the change and transformation processes of business environment. The student is able to identify the opportunities and threats of digital business and develop digital business model.

Sisältö

• Strategic management
• Business forecasting
• Digital business environment
• Service business and innovation
• International business
• Social media and digital marketing

Oppimateriaalit

Moodle material

Opetusmenetelmät

Global Master School Intensive week organized in Germany, no hybrid or online option

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Intensive week and independent pre-task

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student has participated actively in the course. Student has shown in the course ability to comprehend the basic concepts of the course: Student has been able to use the basic concepts of the course in practical business cases.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student has carried out work well and participated actively and constructively. Student has shown in the course ability to comprehend the concepts of the course and apply the concepts in practical business cases. Student has been able to develop solutions for the case company in the assignment of the course.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student has carried out work to an excellent standard and participated actively and constructively. Student has shown in the course ability to comprehend the concepts of the course and apply the concepts in practical business cases. Student has been able to develop creative solutions in the assignment of the course.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Course evaluation 1-5, intensive group work and self reflection

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

The student has participated actively in the course. Student has shown in the course ability to comprehend the basic concepts of the course: Student has been able to use the basic concepts of the course in practical business cases.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

The student has carried out work well and participated actively and constructively. Student has shown in the course ability to comprehend the concepts of the course and apply the concepts in practical business cases. Student has been able to develop solutions for the case company in the assignment of the course.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student has carried out work to an excellent standard and participated actively and constructively. Student has shown in the course ability to comprehend the concepts of the course and apply the concepts in practical business cases. Student has been able to develop creative solutions in the assignment of the course.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

17.02.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
Opettaja
 • Satu Lautamäki
Opiskelijaryhmät
 • LUKE24
  Luova liiketoiminnan kehittäminen
 • YKUTU23
  Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Tavoitteet

Opiskelija tuntee yhteiskehittämisen toimintamallin ja osaa käyttää sitä mm. tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämisessä. Opiskelija hallitsee yhteiskehittämisen toimintatavat, sen eri roolit ja fasilitoinnin. Hän ymmärtää yhteiskehittämisen ja arvonluonnin logiikan sekä kilpailuedun luomisen että operatiivisen toiminnan näkökulmasta.

Sisältö

• Yhteiskehittämisen periaatteet ja toimintamallit
• Asiakasymmärrys
• Strategia ja arvonluonti
• Innovaatioprosessi
• Toimialakohtainen tietämys

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan myöhemmin. Esimerkkejä kirjallisuudesta:
Hassi, L., Paju, S., & Maila, R. (2015). Kehitä kokeillen: Organisaation käsikirja. Talentum Pro.
McManus, J. (2020). Innovation and co-creation process in service enterprises: Implications for process management and service development. Emerald Publishing.
Ramaswamy, V., & Ozcan, K. (2014). The co-creation paradigm. Stanford University Press. https://doi.org/10.1515/9780804790758
Ries, E. (2016). Lean startup: Kokeilukulttuurin käsikirja : kuinka jatkuvan innovoinnin avulla luodaan merkittävästi onnistuneempaa liiketoimintaa. LavasDesign Oy.

Opetusmenetelmät

Hybridiopetus: Luennot, työpajat ja tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Hybridiopetus 15 h, itsenäinen opiskelu ja ryhmätyö 120 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelija on pystynyt hyödyntämään kurssin peruskäsitteistöä kurssitehtävässään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla hyvää kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on esittänyt uusia liiketoimintamahdollisuuksia kuvaavia ratkaisuja kurssitehtävässään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla vahvaa kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua monipuolisesti käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on esittänyt ja kehittänyt luovia ratkaisuja innovatiiviseen liiketoimintaan kurssitehtävässään.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssitehtävän raportointi ohjeistuksen mukaisesti

Esitietovaatimukset

- ei esitietovaatimuksia

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

12.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
Opettaja
 • Emilia Kangas
Opiskelijaryhmät
 • YLI23
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen, Ylempi AMK-tutkinto

Tavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija tuntee tekijät, jotka vaikuttavat monimuotoisen työyhteisön johtamiseen. Opiskelija osaa kuvata monimuotoisen työyhteisön johtamiseen liittyviä keskeisiä mahdollisuuksia ja jännitteitä. Opiskelija tunnistaa monimuotoisen työyhteisön johtamisen vaatimuksia ja osaa hyödyntää monimuotoisen työyhteisön toimivuutta tukevia menetelmiä. Opiskelija osaa arvioida eri toimintamallien soveltuvuutta työyhteisön konfliktitilanteissa. Opiskelija kykenee sekä arvioimaan kykyään toimia monimuotoisen työyhteisön johtajana että kehittämään omaa toimintaansa monimuotoisen työyhteisön esihenkilönä.

Sisältö

- Monimuotoisuus ja inklusiivisuus yrityksen voimavarana
- Monimuotoisuusjohtaminen
- Diversiteetti- ja inkluusiotyö työyhteisöissä
- Inklusiivinen yrityskulttuuri
- Tasa-arvoiset uramahdollisuudet
- Diversiteetin ja inkluusion huomioiminen henkilöstön kehittämisessä
- Monimuotoisuutta edistävä rekrytointi
- Perheen ja työn yhteensovittaminen

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Luennot ja kehittämistehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 22h, itsenäinen opiskelu 110h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelija on pystynyt hyödyntämään kurssin peruskäsitteistöä kurssitehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla hyvää kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on pystynyt soveltamaan monimuotoisen työyhteisön johtamista tukevia ratkaisuja kurssitehtävissään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut erittäin aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla erinomaista kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on pystynyt kehittämään monimuotoisen työyhteisön johtamista tukevia luovia ratkaisuja kurssitehtävässään.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kehittämistehtävä ja aktiivisuus

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelija on pystynyt hyödyntämään kurssin peruskäsitteistöä kurssitehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla hyvää kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on pystynyt soveltamaan monimuotoisen työyhteisön johtamista tukevia ratkaisuja kurssitehtävissään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut erittäin aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla erinomaista kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on pystynyt kehittämään monimuotoisen työyhteisön johtamista tukevia luovia ratkaisuja kurssitehtävässään.

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2025

Laajuus

30 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
Opettaja
 • Tuulia Potka-Soininen
 • Anmari Viljamaa
Vastuuhenkilö

Elisa Kannasto

Opiskelijaryhmät
 • YLI23
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen, Ylempi AMK-tutkinto

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää tutkimukseen perustuvaa lähestymistapaa ja uusia työmenetelmiä työyhteisössä. Opiskelija osaa kerätä tietoa ja tutustuu liiketoiminnan ja hallinnon alan viimeisimpään kansalliseen ja kansainväliseen tutkimustietoon. Opiskelija kehittää kriittistä ajattelua ja ongelmaratkaisutaitoja. Opiskelija etsii ratkaistavan ongelman itsenäisesti ja osaa arvioida prosessin ja taustayhteisön funktioita. Opiskelija osaa suunnitella ja ohjata kehitysprosessia ja arvioida objektiivisesti sen tuloksia.

Sisältö

Aiheanalyysi
Opinnäytetyösuunnitelma
Teoreettinen viitekehys
Tutkimus- kehittämismenetelmät
Aineiston kerääminen ja analysointi
Raportointi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

SeAMKin opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

SeAMKin opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

SeAMKin opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 10.01.2024

Ajoitus

11.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
Opettaja
 • Beata Taijala
Opiskelijaryhmät
 • YLI23
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen, Ylempi AMK-tutkinto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee prosessijohtamisen perusteet sekä osaa tunnistaa ja mallintaa erilaisia liiketoimintaprosesseja. Hän tietää, mitä projektitoiminta on ja miten se integroidaan osaksi organisaation muuta toimintaa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa projekteja.

Sisältö

- Liiketoimintaprosessien mallintaminen
- prosessiajattelu (lean, laatujohtaminen)
- Prosessien tunnistaminen ja omistajuus
- Prosessikartta ja prosessikaaviot
- Projektitoiminta
- Projektitoiminta organisaatiossa (PMO)
- Projektien suunnittelu ja toteutus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä: Opiskelija on pystynyt hyödyntämään kurssin peruskäsitteistöä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla hyvää kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on pystynyt esittämään prosessi- tai projektitoimintaa kehittäviä ratkaisuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kiitettävää kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on pystynyt kehittämään luovia prosessi- tai projektitoimintaa kehittäviä ratkaisuja.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

29.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
Opettaja
 • Soili Lepistö
Opiskelijaryhmät
 • YLI23
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen, Ylempi AMK-tutkinto

Tavoitteet

Opiskelija osaa esittää talousjohtamisen suunnittelun ja toteutuksen vaiheet. Hän osaa käyttää laskentamenetelmiä ja laskentatuloksia talousjohtamisessa. Hän osaa käyttää tunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita yrityksen menestyksen ja arvon arvioinnissa yrityksen ja sen eri sidosryhmien näkökulmasta. Opiskelija osaa arvioida kokonaisvaltaisen talousjohtamisen keskeisen merkityksen yrityksille ja muille organisaatioille. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää johdon ohjausjärjestelmien moninaisuuden. Hän osaa soveltaa eri ohjausjärjestelmiä, joilla voi vaikuttaa taloudelliseen ja liiketoiminnalliseen menestymiseen. Opiskelija ymmärtää taloushallinnon merkityksen liiketoiminnan valvonnassa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy hyödyntämään johdon ohjausjärjestelmiä informaatiota erilaisten päätösten tueksi.

Sisältö

Kokonaisvaltainen talousjohtaminen, erilaiset laskentamenetelmät talousjohtamisessa, tilinpäätösanalyysin ja arvonmäärityksen käyttö talousjohtamisessa.
Johdon ohjausjärjestelmäkokonaisuus, suunnittelua (suorituskykymittaristot, elinkaari- ja tavoitekustannuslaskenta) ja valvontaa (toiminto- ja laatukustannuslaskenta) avustavat järjestelmät.

Oppimateriaalit

Pellinen: Talousjohtaminen (Alma Talent Verkkokirjahylly)
Järvenpää et al.: Talousohjaus ja kustannuslaskenta (uusin painos)
Leppiniemi & Kykkänen: Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta (Alma Talent Verkkokirjahylly)
Muu opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Lähi-/etäopetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 20 tuntia.
Harjoitukset ja itsenäinen työskentely 115 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn sekä suorittanut kurssilla annetut tehtävät hyväksytysti. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä ja opiskelija on pystynyt hyödyntämään kurssin peruskäsitteistöä annetuissa tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin, on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn ja suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla hyvää kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija osaa tunnistaa talousjohtamisen eri osa-alueita ja arvioida niiden merkitystä yksittäiselle yritykselle. Opiskelijalle on muodostunut käsitys eri laskentamenetelmien ja johdon ohjausjärjestelmien käytöstä yrityksen talousjohtamisessa. Hän myös osaa arvioida talousjohtamisen ja johdon ohjausjärjestelmien merkitystä yrityksen johtamisessa. Opiskelija osaa arvioida yksittäisen yrityksen menestymistä tunnuslukujen perusteella. Opiskelija on pystynyt esittämään selkeitä kehittämisratkaisuja omassa kehittämistehtävässään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista kiitettävästi, on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn ja suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kiitettävää kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija osaa tunnistaa talousjohtamisen eri osa-alueita ja analysoida niiden merkitystä yksittäiselle yritykselle. Opiskelija osaa arvioida eri laskentamenetelmien ja johdon ohjausjärjestelmien käyttöä yrityksen talousjohtamisessa. Hän myös osaa analysoida talousjohtamisen ja johdon ohjausjärjestelmien merkitystä yrityksen johtamisessa. Opiskelija pystyy muodostamaan hyvin perustellun käsityksen yksittäisen yrityksen menestymisestä analysoimalla tunnuslukuja. Opiskelija on pystynyt esittämään uusia ja perusteltuja kehittämisratkaisuja omassa kehittämistehtävässään.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin, on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn ja suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla hyvää kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija osaa tunnistaa talousjohtamisen eri osa-alueita ja arvioida niiden merkitystä yksittäiselle yritykselle. Opiskelijalle on muodostunut käsitys eri laskentamenetelmien ja johdon ohjausjärjestelmien käytöstä yrityksen talousjohtamisessa. Hän myös osaa arvioida talousjohtamisen ja johdon ohjausjärjestelmien merkitystä yrityksen johtamisessa. Opiskelija osaa arvioida yksittäisen yrityksen menestymistä tunnuslukujen perusteella. Opiskelija on pystynyt esittämään selkeitä kehittämisratkaisuja omassa kehittämistehtävässään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista kiitettävästi, on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn ja suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kiitettävää kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija osaa tunnistaa talousjohtamisen eri osa-alueita ja analysoida niiden merkitystä yksittäiselle yritykselle. Opiskelija osaa arvioida eri laskentamenetelmien ja johdon ohjausjärjestelmien käyttöä yrityksen talousjohtamisessa. Hän myös osaa analysoida talousjohtamisen ja johdon ohjausjärjestelmien merkitystä yrityksen johtamisessa. Opiskelija pystyy muodostamaan hyvin perustellun käsityksen yksittäisen yrityksen menestymisestä analysoimalla tunnuslukuja. Opiskelija on pystynyt esittämään uusia ja perusteltuja kehittämisratkaisuja omassa kehittämistehtävässään.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

08.09.2023 - 30.11.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Emilia Kangas
Opiskelijaryhmät
 • YTOJ23
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • YLI23
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen, Ylempi AMK-tutkinto
 • YRKK22R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YKUTU23
  Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • YRKK22A
  Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK22I
  Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija tuntee esihenkilötyön tehtäväkentän, vastuut ja tulevaisuuden vaatimukset. Hän tunnistaa, mitä hyvä johtaminen vaatii lähijohtajalta ja organisaatiolta nykyhetkellä ja tulevaisuudessa. Opiskelija kykenee arvioimaan, millainen johtaja hän persoonaltaan on ja kehittämään omaa johtamisosaamistaan.

Sisältö

Oman työn johtaminen ja ajankäytön hallinta
Muutosjohtajuus
Työmotivaation johtaminen
Työhyvinvoinnin johtaminen
Johtaminen ja vuorovaikutus
Johtajan tunneäly
Oma johtamisprofiili

Aika ja paikka

08.09.2023 14.15 - 21.00 FRAMIF213
06.10.2023 14.15 - 21.00 FRAMIF212
03.11.2023 14.15 - 21.00 FRAMIF308

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama kurssikirjallisuus

Opetusmenetelmät

Luennot ja oppimistehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokoinaistyömäärä 135 h, josta
- luennot 20 h
- itsenäinen opiskelu 115h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on tietoinen esihenkilötyön tärkeydestä ja osatekijöistä. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelijan tuotokset osoittavat käsitteistön auttavaa soveltamista käytännössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyödyntää esihenkilötyötaitoja. Opiskelijan toiminta ja tuotokset osoittavat hyvää käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa. Opiskelija kykenee selkeästi arvioimaan esimiestyön osa-alueita ja kehittämään omia esihenkilötaitojaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää, analysoida ja kehittää esihenkilötyötaitoja. Opiskelijan toiminta ja tuotokset osoittavat vahvaa käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa ja sen kehittämisessä. Opiskelija kykenee kiitettävästi ja kriittisesti analysoimaan esihenkilötyön osa-alueita ja kehittämään omia esihenkilötaitojaan arvioivalla otteella.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on tietoinen esihenkilötyön tärkeydestä ja osatekijöistä. Opiskelija on osoittanut
opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelijan tuotokset
osoittavat käsitteistön auttavaa soveltamista käytännössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa hyödyntää esihenkilötyötaitoja. Opiskelijan toiminta ja tuotokset osoittavat hyvää käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa. Opiskelija kykenee selkeästi arvioimaan esihenkilötyön osa-alueita ja kehittämään omia esihenkilötaitojaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää, analysoida ja kehittää esihenkilötyötaitoja. Opiskelijan toiminta
ja tuotokset osoittavat vahvaa käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa ja sen
kehittämisessä. Opiskelija kykenee kiitettävästi ja kriittisesti analysoimaan esihenkilötyön
osa-alueita ja kehittämään omia esihenkilötaitojaan arvioivalla otteella.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
Opettaja
 • Emilia Kangas
Opiskelijaryhmät
 • YTOJ23
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • YLI23
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen, Ylempi AMK-tutkinto
 • YKEJO23
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
 • YRKK22R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YKUTU23
  Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • YRKK22A
  Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK22I
  Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija tuntee esihenkilötyön tehtäväkentän, vastuut ja tulevaisuuden vaatimukset. Hän tunnistaa, mitä hyvä johtaminen vaatii lähijohtajalta ja organisaatiolta nykyhetkellä ja tulevaisuudessa. Opiskelija kykenee arvioimaan, millainen johtaja hän persoonaltaan on ja kehittämään omaa johtamisosaamistaan.

Sisältö

Oman työn johtaminen ja ajankäytön hallinta
Muutosjohtajuus
Työmotivaation johtaminen
Työhyvinvoinnin johtaminen
Johtaminen ja vuorovaikutus
Johtajan tunneäly
Oma johtamisprofiili

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama kurssikirjallisuus

Opetusmenetelmät

Verkkotehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokoinaistyömäärä 135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on tietoinen esihenkilötyön tärkeydestä ja osatekijöistä. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelijan tuotokset osoittavat käsitteistön auttavaa soveltamista käytännössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyödyntää esihenkilötyötaitoja. Opiskelijan toiminta ja tuotokset osoittavat hyvää käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa. Opiskelija kykenee selkeästi arvioimaan esimiestyön osa-alueita ja kehittämään omia esihenkilötaitojaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää, analysoida ja kehittää esihenkilötyötaitoja. Opiskelijan toiminta ja tuotokset osoittavat vahvaa käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa ja sen kehittämisessä. Opiskelija kykenee kiitettävästi ja kriittisesti analysoimaan esihenkilötyön osa-alueita ja kehittämään omia esihenkilötaitojaan arvioivalla otteella.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on tietoinen esihenkilötyön tärkeydestä ja osatekijöistä. Opiskelija on osoittanut
opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelijan tuotokset
osoittavat käsitteistön auttavaa soveltamista käytännössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa hyödyntää esihenkilötyötaitoja. Opiskelijan toiminta ja tuotokset osoittavat hyvää käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa. Opiskelija kykenee selkeästi arvioimaan esihenkilötyön osa-alueita ja kehittämään omia esihenkilötaitojaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää, analysoida ja kehittää esihenkilötyötaitoja. Opiskelijan toiminta
ja tuotokset osoittavat vahvaa käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa ja sen
kehittämisessä. Opiskelija kykenee kiitettävästi ja kriittisesti analysoimaan esihenkilötyön
osa-alueita ja kehittämään omia esihenkilötaitojaan arvioivalla otteella.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
Opettaja
 • Tuulia Potka-Soininen
Opiskelijaryhmät
 • YLI23
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen, Ylempi AMK-tutkinto

Tavoitteet

Opiskelija tuntee yrityksen tilinpäätösraportoinnin sisällön ja merkityksen niin yrityksille kuin eri sidosryhmillekin. Opiskelija tietää yritysvastuuraportoinnin erilaisia viitekehyksiä, osaa soveltaa raportointiin liittyvää sääntelyä sekä osaa analysoida yritysvastuuraportoinnin merkitystä yksittäiselle yritykselle. Opiskelija ymmärtää yhteisölainsäädännön merkityksen yrityksen hallinnossa ja toiminnassa. Opiskelija tuntee hyvän hallintotavan lähtökohdat ja eri ulottuvuuksia sekä osaa tunnistaa ja analysoida hyvään hallintotapaan liittyviä osa-alueita yksittäisen yrityksen toiminnassa. Opiskelijalle on muodostunut käsitys yrityksen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Sisältö

Yrityksen hallinto: corporate governance, tilinpäätösraportointi, ESG-raportointi, osakeyhtiölaki, sisäinen valvonta ja riskien hallinta.

Oppimateriaalit

Kirjanpitolaki ja -asetus
Osakeyhtiölaki 624/2006
Mähönen - Villa: Osakeyhtiö III Corporate governace
Leppiniemi - Kyykkänen: Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta
Sihvonen - Uusi-Hautamaa: Väärinkäytökset yrityksissä
Ilmonen-Kallio-Koski-Rajamäki: Johda riskejä - käytännön opas yrityksen riskienhallintaan
Sekä muu luennoitsijan myöhemmin ilmoittama kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus luokassa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 19 tuntia.
Harjoitukset ja itsenäinen työskentely 116 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät soveltaen kurssin käsitteistöä annettuun kehittämistehtävään. Opiskelija osaa määritellä tilinpäätösraportointiin liittyvät peruskäsitteet sekä kertoa raportoinnin eri osa-alueista, perusperiaatteista ja merkityksestä eri sidosryhmille. Hän pystyy kertomaan yrityksen roolista yhteiskunnassa ja siihen liittyvästä yhteiskuntavastuusta. Opiskelija kuvailee yritysvastuun merkitystä yritysten liiketoiminnalle ja yrityksen taloudelliselle menestymiselle. Opiskelija kykenee tunnistamaan ja nimeämään yksittäisen yrityksen toimintaan liittyvän yhteisölainsäädännön ja sen merkityksen yrityksen hallinnossa ja toiminnassa. Hän osaa kertoa hyvän hallintotavan lähtökohdista ja eri ulottuvuuksista sekä osaa nimetä hyvän hallintotavan eri osa-alueita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin soveltaen kurssin sisältöä ja käsitteistöä annettuun kehittämistehtävään. Opiskelija osaa selittää tilinpäätösraportointiin liittyvät peruskäsitteet sekä raportoinnin eri osa-alueet, perusperiaatteet ja niiden merkityksen eri sidosryhmille. Hän pystyy arvioimaan yrityksen roolia yhteiskunnassa ja siihen liittyvää yhteiskuntavastuuta. Opiskelija pystyy myös selittämään yritysvastuun merkitystä yritysten liiketoiminnalle ja yrityksen taloudelliselle menestymiselle. Opiskelija tietää yksittäisen yrityksen toimintaan liittyvän yhteisölainsäädännön ja kykenee arvioimaan sen merkitystä yrityksen hallinnossa ja toiminnassa. Hän osaa selittää hyvän hallintotavan lähtökohtia ja eri ulottuvuuksia sekä osaa arvioida hyvän hallintotavan eri osa-alueita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi soveltamalla kurssin sisältöä ja käsitteistöä uutta kehittäen annetussa kehittämistehtävässä. Opiskelija osaa selittää tilinpäätösraportointiin liittyvät peruskäsitteet sekä raportoinnin eri osa-alueet, perusperiaatteet sekä tunnistaa niiden merkityksen eri sidosryhmille. Hän pystyy analysoimaan yrityksen roolia yhteiskunnassa ja siihen liittyvää yhteiskuntavastuuta. Opiskelija pystyy myös arvioimaan yritysvastuun merkitystä yritysten liiketoiminnalle ja yrityksen taloudelliselle menestymiselle. Opiskelija tietää yksittäisen yrityksen toimintaan liittyvän yhteisölainsäädännön ja kykenee arvioimaan sen merkitystä yrityksen hallinnossa ja toiminnassa. Hän osaa selittää hyvän hallintotavan lähtökohtia ja eri ulottuvuuksia sekä osaa arvioida hyvän hallintotavan eri osa-alueita.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut annettuja tehtäviä hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät soveltaen kurssin käsitteistöä annettuun kehittämistehtävään. Opiskelija osaa määritellä tilinpäätösraportointiin liittyvät peruskäsitteet sekä kertoa raportoinnin eri osa-alueista, perusperiaatteista ja merkityksestä eri sidosryhmille. Hän pystyy kertomaan yrityksen roolista yhteiskunnassa ja siihen liittyvästä yhteiskuntavastuusta. Opiskelija kuvailee yritysvastuun merkitystä yritysten liiketoiminnalle ja yrityksen taloudelliselle menestymiselle. Opiskelija kykenee tunnistamaan ja nimeämään yksittäisen yrityksen toimintaan liittyvän yhteisölainsäädännön ja sen merkityksen yrityksen hallinnossa ja toiminnassa. Hän osaa kertoa hyvän hallintotavan lähtökohdista ja eri ulottuvuuksista sekä osaa nimetä hyvän hallintotavan eri osa-alueita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee yrityksen tilinpäätösraportoinnin sisällön ja merkityksen yrityksille. Opiskelija tietää yritysvastuuraportoinnin erilaisia viitekehyksiä ja osaa soveltaa raportointiin liittyvää sääntelyä. Opiskelija ymmärtää yhteisölainsäädännön merkityksen yrityksen hallinnossa ja toiminnassa. Opiskelija tuntee hyvän hallintotavan lähtökohdat ja eri ulottuvuuksia. Opiskelijalle on muodostunut käsitys yrityksen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee yrityksen tilinpäätösraportoinnin sisällön ja merkityksen niin yrityksille kuin eri sidosryhmillekin. Opiskelija tietää yritysvastuuraportoinnin erilaisia viitekehyksiä, osaa soveltaa raportointiin liittyvää sääntelyä sekä osaa analysoida yritysvastuuraportoinnin merkitystä yksittäiselle yritykselle. Opiskelija ymmärtää yhteisölainsäädännön merkityksen yrityksen hallinnossa ja toiminnassa. Opiskelija tuntee hyvän hallintotavan lähtökohdat ja eri ulottuvuuksia sekä osaa tunnistaa ja analysoida hyvään hallintotapaan liittyviä osa-alueita yksittäisen yrityksen toiminnassa. Opiskelijalle on muodostunut käsitys yrityksen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta