Siirry suoraan sisältöön

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen, Ylempi AMK-tutkinto: YLI21

Tunnus: YLI21

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2021

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Liiketoimintaosaamisen ylemmän tutkinnon suorittamalla asiantuntija voi tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti syventää tai laajentaa liiketoimintaosaamistaan. Tutkinto mahdollistaa henkilökohtaisten valmiuksien kehittämisen ja kokonaisnäkemyksen saamisen liike-toimintaosaamisen kehittämisestä.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Ylempi AMK-tutkinto antaa valmiudet toimia
- Vaativien kehittämisprojektien johtajana
- Liiketoimintaosaamiseen liittyvien tehtävien suunnittelu- ja johtotehtävissä
- Itsenäisenä, liiketoimintaosaamiseen liittyvät valmiudet omaavana yrittäjänä

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Opinnoissa käytetään monimuotoisia opiskelumetodeja. Jokainen opintojakso sisältää keskimäärin kolme päivää lähiopetusta. Opinnoissa painotetaan sekä itsenäistä opiskelua että etäopiskeluna suoritettavia tehtäviä. Opinnäytetyönä tehtävä työelämälähtöinen kehittämisprojekti on olennainen osa opintoja.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida ja kehittää liiketoiminnan eri osa-alueita. Hän tunnistaa kehittämistarpeet, kykenee käynnistämään ja ohjaamaan kehitysprosesseja johtamisen, markkinoinnin ja taloushallinnon alueella. Opiskelija tunnistaa toimintaympäristön kehityssuuntia, kuten esimerkiksi kestävä kehitys, kansainvälisyys ja yhteiskuntavastuullisuus. Opiskelija osaa arvioida muutosprosessien vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan. Opiskelija osaa tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja toimia oppivassa ryhmässä ja arvioida oman osaamisensa kehittymistä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Syksy
2021
Kevät
2022
Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
1. / 2021 2. / 2021 3. / 2022 4. / 2022 5. / 2022 1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024
YLI21-1001
KAIKILLE YHTEISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

45
YLI21-1002
Liiketoiminnan johtaminen

(Valitaan kaikki)

20
KD00CD31 Osaamispääoman johtaminen 5 5 5 2.5 2.5
KD00CD33 Markkinointiviestinnän johtaminen 5 5 5 2.5 2.5
KD00CD35 Organisaation prosessien ja projektien johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KD00CD37 Talouden johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
YLI21-1003
Liiketoiminnan kasvu ja kehittäminen

(Valitaan kaikki)

15
KD00CD39 Markkinointikyvykkyyden kehittäminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
5E00CU10 Liiketoiminnan strateginen uudistaminen 5 5 5 2.5 2.5
KD00CD43 Johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen 5 5 5 2.5 2.5
YLI21-1004
Tutkimus ja kehittäminen

(Valitaan kaikki)

10
KD00CD45 Tutkimuskirjoittaminen 3 3 3 1.5 1.5
BG00CD47 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 5 5 2.5 2.5
KD00CD49 Opinnäytetyöseminaarit 2 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
YLI21-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
KD00CD53 Asiakkuuksien johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KD00CD57 Tulevaisuuden esimiestyö 5 5 5 2.5 2.5
5E00CG09 Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin 5 5 5 2.5 2.5
KD00CN22 Kasvua digitalisaatiosta 5 5 5 1.7 1.7 1.7
2E00CR52 Palvelumuotoilun johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
5E00CG65 Circular Economy and New Business 5 5 5 1.7 1.7 1.7
5D00CD61 Global Innovation Strategy 5 5 5 2.5 2.5
5E00DA34 Asiantuntijaosaamisen kehittäminen 5
YLI21-1009
Valinta SEAMKin yamk-tutkinto-ohjelmista

(Valitaan kaikki)

0
YLI21-1008
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
KD00CD63 Opinnäytetyö 30 10 10 10 5 5 5 5 5 5 2.5 2.5 1.7 1.7 1.7 2.5 2.5 1.7 1.7 1.7 2.5 2.5 1.7 1.7 1.7
Yhteensä 90 54 46 10 28.5 25.5 25.5 20.5 5 5 14.3 14.3 8.67 8.67 8.67 12.8 12.8 6.97 6.97 6.97 2.5 2.5 1.67 1.67 1.67

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (YAMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
- osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

Osaamispääoman johtaminen
Tutkimuskirjoittaminen
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Opinnäytetyöseminaarit
Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin
Kasvua digitalisaatiosta
Palvelumuotoilun johtaminen
Global Innovation Strategy
Opinnäytetyö
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
- osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
- osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
- osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
- osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

Osaamispääoman johtaminen
Markkinointiviestinnän johtaminen
Organisaation prosessien ja projektien johtaminen
Talouden johtaminen
Markkinointikyvykkyyden kehittäminen
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen
Johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen
Tutkimuskirjoittaminen
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Opinnäytetyöseminaarit
Asiakkuuksien johtaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin
Kasvua digitalisaatiosta
Palvelumuotoilun johtaminen
Circular Economy and New Business
Opinnäytetyö
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
- osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
- osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
- osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
- kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

Osaamispääoman johtaminen
Organisaation prosessien ja projektien johtaminen
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Palvelumuotoilun johtaminen
Opinnäytetyö
4 Innovaatio-osaaminen

- osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
- osaa johtaa projekteja
- osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
- osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

Osaamispääoman johtaminen
Markkinointiviestinnän johtaminen
Organisaation prosessien ja projektien johtaminen
Markkinointikyvykkyyden kehittäminen
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Opinnäytetyöseminaarit
Asiakkuuksien johtaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin
Kasvua digitalisaatiosta
Palvelumuotoilun johtaminen
Global Innovation Strategy
Opinnäytetyö
5 Kansainvälistymisosaaminen

- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
- osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
- osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Markkinointiviestinnän johtaminen
Talouden johtaminen
Markkinointikyvykkyyden kehittäminen
Johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen
Asiakkuuksien johtaminen
Circular Economy and New Business
Global Innovation Strategy
Opinnäytetyö
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia
- ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet ja osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Markkinointiviestinnän johtaminen
Talouden johtaminen
Markkinointikyvykkyyden kehittäminen
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen
Johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen
Asiakkuuksien johtaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin
Circular Economy and New Business
Global Innovation Strategy
Opinnäytetyö
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Organisaation prosessien ja projektien johtaminen
Talouden johtaminen
Johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen
Tutkimuskirjoittaminen
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Opinnäytetyöseminaarit
Kasvua digitalisaatiosta
Circular Economy and New Business
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Asiantuntijaosaamisen kehittäminen

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen kompetenssit

1 Työyhteisöjen kehittämisosaaminen

Kehittää oman alan toimintaa, käytäntöjä ja työyhteisöä huomioiden toiminta- ja kilpailuympäristön muutokset. Huomioi asiakaslähtöisyyden ja monialaisuuden näkökulmia työyhteisöjen kehittämisessä. Hyödyntää liiketaloudellista ajattelutapaa sekä kehittää ja soveltaa uusia käytännön työskentelytapoja.

Osaamispääoman johtaminen
Markkinointiviestinnän johtaminen
Organisaation prosessien ja projektien johtaminen
Talouden johtaminen
Markkinointikyvykkyyden kehittäminen
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen
Johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin
Palvelumuotoilun johtaminen
Global Innovation Strategy
Opinnäytetyö
2 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

Hahmottaa ja hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä sekä arvioi tietoa kriittisesti ja asiantuntijuuden näkökulmasta. Hahmottaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteet ja hyödyntää projektiosaamista luoden käytännössä soveltaa tietoa. Hallitsee tutkimus- ja kehittämismenetelmiä työelämässä tarvittavissa määrin.

Tutkimuskirjoittaminen
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Opinnäytetyöseminaarit
Kasvua digitalisaatiosta
Opinnäytetyö
3 Strategia- ja johtamisosaaminen

Ymmärtää strategisen suunnittelun merkityksen yrityksen tai organisaation kilpailutekijänä. Soveltaa strategisen kehittämisen menetelmiä ja keinoja sekä tunnistaa organisaation, osaamisen ja henkilöstöjohtamisen tarpeita ja tavoitteita. Hallitsee strategisten tavoitteiden, osaamisen ja prosessin määrittelyn, johtamisen ja implementoinnin keinot.

Osaamispääoman johtaminen
Markkinointiviestinnän johtaminen
Organisaation prosessien ja projektien johtaminen
Talouden johtaminen
Markkinointikyvykkyyden kehittäminen
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen
Johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen
Asiakkuuksien johtaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin
Kasvua digitalisaatiosta
Palvelumuotoilun johtaminen
Circular Economy and New Business
Global Innovation Strategy
Opinnäytetyö
4 Talousosaaminen

Osaa johtaa yrityksen toimintaa taloudelliset kehittämismahdollisuudet hyödyntäen. Ymmärtää liiketaloudellisen arvioinnin menetelmät ja suuntaukset. Soveltaa talousosaamista oman organisaation ja työympäristön kehittämisessä. Hahmottaa talousajattelun strategiset merkitykset.

Talouden johtaminen
Johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen
Opinnäytetyö
5 Prosessien hallintaosaaminen

Ymmärtää prosessien merkityksen osana yrityksen operatiivista toimintaa ja strategista kehittämistä. Soveltaa prosessi- ja projektijohtamisen menetelmiä ja välineitä työympäristössään. Osaa analysoida, arvioida ja kehittää yrityksen prosesseja.

Organisaation prosessien ja projektien johtaminen
Asiakkuuksien johtaminen
Circular Economy and New Business
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Asiantuntijaosaamisen kehittäminen

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YLI21-1001
KAIKILLE YHTEISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

45
YLI21-1002
Liiketoiminnan johtaminen

(Valitaan kaikki)

20
KD00CD31 Osaamispääoman johtaminen 5
KD00CD33 Markkinointiviestinnän johtaminen 5
KD00CD35 Organisaation prosessien ja projektien johtaminen 5
KD00CD37 Talouden johtaminen 5
YLI21-1003
Liiketoiminnan kasvu ja kehittäminen

(Valitaan kaikki)

15
KD00CD39 Markkinointikyvykkyyden kehittäminen 5
5E00CU10 Liiketoiminnan strateginen uudistaminen 5
KD00CD43 Johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen 5
YLI21-1004
Tutkimus ja kehittäminen

(Valitaan kaikki)

10
KD00CD45 Tutkimuskirjoittaminen 3
BG00CD47 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5
KD00CD49 Opinnäytetyöseminaarit 2
YLI21-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
KD00CD53 Asiakkuuksien johtaminen 5
KD00CD57 Tulevaisuuden esimiestyö 5
5E00CG09 Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin 5
KD00CN22 Kasvua digitalisaatiosta 5
2E00CR52 Palvelumuotoilun johtaminen 5
5E00CG65 Circular Economy and New Business 5
5D00CD61 Global Innovation Strategy 5
5E00DA34 Asiantuntijaosaamisen kehittäminen 5
YLI21-1009
Valinta SEAMKin yamk-tutkinto-ohjelmista

(Valitaan kaikki)

0
YLI21-1008
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
KD00CD63 Opinnäytetyö 30