Siirry suoraan sisältöön

Kulttuurituottaja (AMK)

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Kulttuurituottaja (AMK)

Laajuus:
240 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Kulttuurituottaja (AMK)

Koulutusala

Taiteet ja kulttuurialat
Koulutusalan luokitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämään kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Tutkinto-ohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, kulttuurituottaja (AMK)

Tutkinnon taso

Koulutusohjelma johtaa ammattikorkeakoulututkintoon, joka on ensimmäisen syklin bachelor-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 6.
Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.

Valintaperusteet löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.
Linkki

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat ammattikorkeakoululain mukaisesti perusopinnoista, ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä vuodessa.

Opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

- perusopinnot
- tutkinto-ohjelman perusopinnot
- tuottajan ammattiopinnot
- vaihtoehtoiset työpajat
- vapaasti valittavat opinnot
- harjoittelu
- opinnäytetyö

Perusopinnot ovat SeAMKin kaikille tutkinto-ohjelmille yhteisiä opintoja. Opintosuunnitelmaa toteutetaan tuotantojen kautta. Ammattiopinnot lomittuvat tuotantojen joukkoon; osa teoriaopinnoista voidaan toteuttaa myös omina kokonaisuuksina.

Työpajoissa opiskelija voi syventää tai laajentaa osaamistaan. Tutkintoon sisältyy 25 opintopistettä työpajaopintoja. Työpajaopintotarjonnasta päätetään lukuvuosittain. Työpajaopinto toteutuu mikäli osallistujia on riittävä määrä. Kaikkia työpajaopintoja ei välttämättä toteuteta opiskelujen aikana.

Koulutukseen sisältyy työelämässä tapahtuvaa ohjattua harjoittelua (60 opintopistettä). Opinnot sisältävät lisäksi vapaasti valittavia opintoja (10 op) ja opinnäytetyön (15 op). Kulttuurituotannon koulutusohjelmalla on hyvät kansainväliset verkostot. Tämä tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet opiskeluun tai työharjoitteluun ulkomailla.


Opetussuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.
- Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
- Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana.
- Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
- Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona.
- Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.

Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa monialaisia työelämälähtöisiä projektiopintoja (FramiPro). Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua FramiPro- opintoihin ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen lukukaudeksi (30 op).

Osaamistavoitteet

Kulttuurituottajan ydinosaamista ovat tuotantojen suunnittelu ja toteutus, tuotteistaminen, brändäys ja viestintä. Tuottaja osaa ennakoida ja arvioida tuotantojen aikaansaamia hyötyjä, olivatpa ne kulttuurisia, taloudellisia tai sosiaalisia. Ohjelmasta valmistunut osaa suunnitella sisältöjä ja tuotantoja eri kohderyhmille kannattavasti. Tuotannot voivat olla kulttuurisia palvelutuotteita, tapahtumia, mediatuotteita tai kampanjoita alasta riippumatta.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Opiskelun punaisena lankana on heti ensimmäisestä lukuvuodesta lähtien työelämän kanssa yhteistyössä toteutettavat projektit ja toimeksiannot. Projektit mahdollistavat monialaisen yhteistyön sekä verkostoitumisen. Ammatillisilla opinnoilla sekä harjoittelun suuntaamisella ja uraohjauksella varmistetaan ammatillisen osaamisen syvyys.

Koulutuksessa opiskelija voi hyödyntää erilaisia ryhmänohjauksen ja ideoinnin menetelmiä. Opintoihin kuuluu tuotantotekniikan perusteita sekä tuotannon johtamista. Kulttuurituottajaopintojen keskeisenä osana ovat myös hinnoittelu-, rahoitus-, ja budjettiosaaminen ja tehokas tuotannon suunnittelu. Opiskelija oppii ennakoimaan ja arvioimaan tuotantojen aikaansaamia hyötyjä, olivatpa ne kulttuurisia, taloudellisia tai sosiaalisia.

Opiskelija oppii hyödyntämään digitaalista mediaa viestinnän ja markkinoinnin välineenä. Vuorovaikutustaidot ja verkosto-osaaminen ovat kulttuurituottajan ydinosaamista. Kulttuurien välisen viestinnän hallinta eri kielillä on osa kulttuurituottajan opintoja.

Kompetenssit

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.
Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.

Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan. Kulttuurituottajan alakohtaisia kompetensseja ovat toimintaympäristöjen tuntemus, tuottamisprosessien hallinta, liiketaloudellinen osaaminen sekä kehittämis- ja vuorovaikutusosaaminen. Alakohtaisten kompetenssien hallinnalla kulttuurituottaja syventää omaa ammatillista identiteettiään.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Kulttuurituotannon opetus perustuu projektioppimiseen ja yhteisölliseen oppimiseen, jossa opetus integroidaan ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien työelämälähtöiseksi. Yksittäisiä opintojaksoja integroidaan osaksi isompia projekteja/tuotantoja ja opiskelijat toimivat erikokoisissa ryhmissä. Yhteisöllisen oppimisen avulla opiskelijoiden tiimityö- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät.

Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma perustuu sosiokonstruktivistiselle oppimisnäkemykselle. Sen mukaan opiskelija rakentaa aktiivisesti omia tietovarantojaan, arvioi oppimistarpeitaan ja suuntaa toimintaansa niiden saavuttamiseksi. Opettaja toimii opiskelijan mentorina ja ohjaajana, joka auttaa ja tukee oppimisprosessia. Opiskelija voi oppimistehtävien, projektien ja työharjoittelun kautta myös syventää niitä kulttuurin osa-alueita, joista hän on erityisen kiinnostunut. Opiskelijan oman urapolun suunnittelu kulkee mukana koko opintojen ajan. Verkostoituminen on erityisen tärkeää, niinpä koko opintojen ajan pyritään aitoon yhteistyöhön työelämän kanssa. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, yritysvierailuja, oppimistehtäviä, projektitöitä ja käytännön harjoittelua aidoissa työelämäympäristöissä. Opiskelija voi suorittaa osan opinnoista etä- tai verkko-opintoina lähiopetuksen lisäksi.

Ahot-menettelyt

AHOT-menettely tarkoittaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea osaamisensa tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita. Osaamisen tunnistamisprosessi nivoutuu läheisesti opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) laatimiseen ja sitä päivitetään henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen yhteydessä.

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt on esitetty SeAMKin osaamisen tunnustamisen ohjeessa. Siinä selvitetään, miten osaamisen tunnustamista haetaan, miten asiaa käsitellään ja miten siitä tiedotetaan. Ohjeessa on nimetty tutkinto-ohjelman osaamisen tunnustamisen yhteyshenkilöt, jotka antavat ohjausta prosessiin liittyvissä asioissa.
Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa käytetään muun muassa
- vastaavan sisältöisen ja muun koulutuksen todistuksia
- työtodistuksia ja työnantajalta saatuja lisäselvityksiä
- opiskelijan haastatteluja
- kirjallisia ja suullisia tenttejä tai raportteja
- toiminnallisia tai kirjallisia tehtäviä tai näyttöjä
- esitelmiä, portfolioita.

AHOT-menettelyn ulkopuolelle jäävät opinnäytetyö ja kypsyyskoe.


Muualla suoritettuja opintoja voidaan sisällyttää vaihtoehtoisiin ja vapaasti valittaviin opintoihin. Työharjoittelun korvaavasta työkokemuksesta raportoidaan koulutusohjelman käytännön mukaisesti. Aiemmin hankittu osaaminen voi olla enintään 10 v. vanhaa. Hakemuksia käsittelevä opettaja voi tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä tai - näyttöjä.

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Tutkinto-ohjelmaan sisältyy kaksi harjoittelujaksoa: ensimmäinen on laajuudeltaan 25 ja toinen 35 opintopistettä. Ensimmäiseen harjoitteluun opiskelija menee jo toisen vuoden syksyllä ja pääsee heti soveltamaan koulutuksessa opittua tietoa ja taitoa. Toisessa harjoittelussa opiskelija syventyy työelämän haasteisiin kehittämistehtävällä, joka suunnitellaan yhdessä harjoittelupaikan ohjaajan kanssa. Harjoittelu muodostaa kulttuurituottajan ammatti-identtiteetin kulmakiven.

Opiskelijan opintojen aikaista työssäkäyntiä ja hänen siinä hankkimaansa osaamista voidaan hyödyntää opintojakson suorittamiseksi. Tällöin puhutaan opinnollistamisesta ja se voi liittyä myös vapaaehtoistyöhön tai harrastustoimintaan. Olennaista on, että työn tekemisen kautta opittujen asioiden ja taitojen avulla voidaan näyttää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Opinnollistaen saavutettu osaaminen voidaan todentaa esimerkiksi näytöin ja tehtävin.

Ammatillinen osaamisprofiili

Kulttuurituottajan laaja-alaista osaamista tarvitaan erilaisissa luovan alan tuotannoissa, tuotantojen koordinoinnissa ja hallinnollisissa tehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Kulttuurituottajan osaamiselle on käyttöä mm. media- ja viihdeteollisuudessa, julkaisu- ja kustannustoiminnassa, urheiluun liittyvissä tuotannoissa, mainos- ja markkinointiorganisaatioiden tuotannoissa, taiteen tuotannoissa (musiikki, teatteri, kuvataide, televisio- ja elokuva) sekä peli- ja muissa interaktiivisissa tuotannoissa.
Ammatilliset kieliopinnot suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman alansa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, pystyy etsimään tietoa sekä seuraamaan oman ammattialansa kehitystä kohdekielillä.

Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan. Kulttuurituottajan alakohtaisia kompetensseja ovat toimintaympäristöjen tuntemus, tuottamisprosessien hallinta, liiketaloudellinen osaaminen sekä kehittämis- ja vuorovaikutusosaaminen. Alakohtaisten kompetenssien hallinnalla kulttuurituottaja syventää omaa ammatillista identiteettiään ja varmistaa näin sujuvan sijoittumisen työelämään.

Kansainvälisyys

Tutkinto-ohjelmassa kannustetaan kansainvälisyyteen. Tutkinto-ohjelmassa toteutetaan yhden lukukauden aikana noin 30 op:n mittainen lähinnä vaihto-opiskelijoille suunnattu kv-opintomoduuli. Tähän kokonaisuuteen voivat osallistua myös toisen tai kolmannen vuoden oman koulutusohjelman opiskelijat. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ulkomaanvaihdossa sekä työharjoittelu kokonaan tai osittain ulkomailla. Alan vieraskielistä kirjallisuutta käytetään sekä opiskelu- että tenttimateriaalina useilla opintojaksoilla.

Jatko-opintokelpoisuus

Antaa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatko-opintokelpoisuuden alan ylempään amk-tutkintoon.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Opiskelu on kokopäiväistä.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Esa Leikkari, 040 830 4270, esa.leikkari(at)seamk.fi

Opinto-ohjaaja

Johanna Ikola, 040 868 2005, johanna.ikola(at)seamk.fi

Harjoittelun koordinointi

Sari Havulehto, 040 830 3975, sari.havulehto(at)seamk.fi

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Kulttuurituottaja (AMK), Päivätoteutus

Kulttuurituottaja (AMK), Päivätoteutus

Kulttuurituottaja (AMK), Päivätoteutus

Kulttuurituottaja (AMK), Päivätoteutus

Kulttuurituottaja (AMK), Päivätoteutus

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.05.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Leena Elenius
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- huomioida tapahtuman eri osien suunnittelussa sekä toteutuksessa erilaiset kohderyhmät ja niiden erityispiirteet
- hyödyntää erilaisia käyttäjä- ja asiakaslähtöisiä tiedonhankintamenetelmiä
- hyödyntää ideoinnissaan osallistavan suunnittelun ja joukkoistamisen menetelmiä
- tunnistaa tapahtumassaan palvelupolun ja sen toimijat
- ottaa huomioon erityisryhmät suunnittelussaan

Sisältö

- Palvelupolku ja personakset käsitteenä ja käytännön työkaluina tuotantojen suunnittelussa
- Asiakas- ja kohderyhmät
- Asiakas- ja käyttäjätiedon keruu- ja analysointimenetelmät suunnittelun apuna. (esimerkiksi havainnointi, haastattelu, suunnittelupeli, empatialuotain)
- Erityisryhmien sekä esteettömyyden huomioiminen tapahtumien suunnittelussa
- Osallistavan suunnittelun ja joukkoistamisen menetelmiä

Oppimateriaalit

Asiakaslähtöisyys suunnittelussa: opettajan jakama materiaali

Tiedonhankinta: Haasio, A. 2020. Löydä. Avain. - SeAMK Kirjaston tuottamat tiedonhaun oppaat ja kirjaston verkkosivut.

Opetusmenetelmät

Asiakaslähtöisyys suunnittelussa: Luennot, ryhmätehtävä, tuotantoryhmätehtävä, henkilökohtainen essee

Tiedonhankinta: Luennot ja työpajat, harjoitustehtävät.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Asiakaslähtöisyys suunnittelussa:
Osaamisen tunnistamismenettely: aikaisemman kokemuksen raportointi ja osoittaminen

Tiedonhankinta: Osaamisen tunnistamismenettely: aikaisemmin hankitun osaamisen osoittaminen ja päivittämisen suunnitelman esittäminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Asiakaslähtöisyys suunnittelussa: Kontaktiopetus 50h, itsenäinen ryhmätyöskentely sekä omat harjoitustehtävät 82h


Tiedonhankinta: Kontaktiopetus 6 h, harjoitustehtävien tekeminen pari- tai ryhmätyönä 10 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa erilaiset käyttäjäryhmät sekä niiden erityispiirteet ja osaa ottaa ne huomioon tuotantoa suunnitellessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää eri käyttäjäryhmien vaatimukset suunnittelussa ja pystyy hyödyntämään keräämäänsä käyttäjätietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa huomioida asiakasryhmän tarpeet suunnittelussa ja osaa valita tilanteeseen sopivat käyttäjätiedon keruu- ja analysointimenetelmät. Opiskelija pystyy hyödyntämään keräämänsä tietoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Asiakaslähtöisyys suunnittelussa: tuotantoryhmätehtävät sekä henkilökohtainen essee

Tiedonhankinta: Harjoitustehtävät. Hyväksytty - hylätty.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole palauttanut tehtäviään tai osallistunut ryhmätyöskentelyyn.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa erilaiset käyttäjäryhmät sekä niiden erityispiirteet ja osaa ottaa ne huomioon tuotantoa suunnitellessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija ymmärtää eri käyttäjäryhmien vaatimukset suunnittelussa ja pystyy hyödyntämään keräämäänsä käyttäjätietoa.
Opiskelija huomioi eri erityisryhmät työskentelyssään

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa huomioida asiakasryhmän tarpeet suunnittelussa ja osaa valita tilanteeseen sopivat käyttäjätiedon keruu- ja analysointimenetelmät. Opiskelija pystyy hyödyntämään keräämänsä tietoa.. Opiskelija osaa ottaa huomioon erityisryhmien tarpeet työssään.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jukka Saarela
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tulkita audiovisuaalisen tuotteen perusrakennetta
- tunnistaa audiovisuaalisen kerronnan erilaisia keinoja
- käyttää dramaturgian peruskäsitteistöä
- soveltaa audiovisuaalista kerrontaa käytännössä

Sisältö

Elokuvan perusrakenteen analyysi
Elokuvakerronnan perusteet
Dramaturgian peruskäsitteet
Lyhytelokuvan tekoprosessi

Oppimateriaalit

Jaetaan kurssilla

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset kontaktiopetuksena

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja ohjatut harjoitukset 51 h
Itsenäinen opiskelu 84 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa elokuvan perusrakenteen ja pystyy nimeämään elokuvakerronnan erilaisia metodeja. Tunnistaa dramaturgian peruskäsitteitä. Osallistuu lyhytelokuvan tekoprosessiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tulkita elokuvan perusrakenteita ja pystyy selittämään elokuvakerronnan erilaisten metodien vaikutusta elokuvan rakenteeseen. Osaa käyttää dramaturgian peruskäsitteitä. Osallistuu lyhytelokuvan tekoprosessiin aktiivisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida elokuvan perusrakenteita ja pystyy vertailemaan elokuvakerronnan erilaisien metodien vaikutusta elokuvan rakenteeseen. Osaa käyttää dramaturgian peruskäsitteitä sujuvasti. Osallistuu lyhytelokuvan tekoprosessiin aktiivisesti ja toimii tuotannossa sujuvasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeraalinen arviointi ja perustuu harjoitustöihin ja aktiiviseen osallistumiseen kurssille.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 30.11.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jukka Saarela
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija
Tutustuu elokuvan kuva- ja äänituotannon suunnittelun perusteisiin
Pystyy tunnistamaan kuvausten merkityksen audiovisuaalisen tuotteen tuotantoprosessissa
Tutustuu tuotantotekniseen kalustoon

Sisältö

Kuvausten suunnittelun perusteet
Kuva- ja äänikerronnan perusteet
Harjoituksia kuvauksesta ja äänityksestä

Oppimateriaalit

Jaetaan kurssilla

Opetusmenetelmät

Ohjatut harjoitukset ja itsenäinen harjoitustyö

Lisätietoja opiskelijoille

Kontaktiopetus 30 h
Itsenäinen opiskelu 100 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa kuvausten suunnittelun perusteiden merkityksen audiovisuaalisen tuotteen tuotantoprosessissa. Opiskelija osaa käyttää vaadittua teknistä kalustoa ohjatusti. Opiskelija kykenee toteuttamaan videotuotannon kuvauksia ja äänityksiä opettajan avulla.
Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee kuvausten suunnittelun perusteet audiovisuaalisen tuotteen tuotantoprosessissa. Opiskelija osaa käyttää vaadittua teknistä kalustoa. Opiskelija kykenee toteuttamaan videotuotannon kuvauksia ja äänityksiä.
Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee hyvin kuvausten suunnittelun perusteet audiovisuaalisen tuotteen tuotantoprosessissa. Opiskelija osaa käyttää vaadittua teknistä kalustoa sujuvasti. Opiskelija kykenee toteuttamaan videotuotannon kuvauksia ja äänityksiä sujuvasti.
Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeraalinen arviointi joka perustuu harjoituksiin.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opetukseen eikä suorita vaadittuja harjoituksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa kuvausten suunnittelun perusteiden merkityksen audiovisuaalisen tuotteen tuotantoprosessissa. Opiskelija osaa käyttää vaadittua teknistä kalustoa ohjatusti. Opiskelija kykenee toteuttamaan videotuotannon kuvauksia ja äänityksiä opettajan avulla.
Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee kuvausten suunnittelun perusteet audiovisuaalisen tuotteen tuotantoprosessissa. Opiskelija osaa käyttää vaadittua teknistä kalustoa. Opiskelija kykenee toteuttamaan videotuotannon kuvauksia ja äänityksiä.
Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee hyvin kuvausten suunnittelun perusteet audiovisuaalisen tuotteen tuotantoprosessissa. Opiskelija osaa käyttää vaadittua teknistä kalustoa sujuvasti. Opiskelija kykenee toteuttamaan videotuotannon kuvauksia ja äänityksiä sujuvasti.
Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jukka Saarela
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija
Tutustuu elokuvan leikkauksen perusteisiin
Pystyy tunnistamaan leikkauksen merkityksen audiovisuaalisen tuotteen tuotantoprosessissa
Tutustuu kuva- ja äänileikkauksen perusteisiin

Sisältö

Leikkausohjelman opiskelu
Harjoituksia kuva- ja äänileikkauksesta

Opetusmenetelmät

Harjoitukset ja itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 40 tuntia
Opiskeljan oma työ 90 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa leikkauksen merkityksen elokuvan tuotantoprosessissa. Pystyy leikkaamaan elokuvaa avustettuna ja osaa käyttää leikkausohjelmaa välttävästi. Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy arvioimaan leikkausta osana elokuvan tuotantoprosessia. Pystyy leikkaamaan elokuvaa ja osaa käyttää leikkausohjelmaa. Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella leikkauksen osana elokuvan tuotantoprosessia. Pystyy leikkaamaan elokuvaa luovasti ja osaa käyttää leikkausohjelmaa erinomaisesti. Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitusten numeraalinen arviointi

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opetukseen eikä tee vaadittavia harjoituksia hyväksyttävästi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa leikkauksen merkityksen elokuvan tuotantoprosessissa. Pystyy leikkaamaan elokuvaa avustettuna ja osaa käyttää leikkausohjelmaa välttävästi. Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija pystyy arvioimaan leikkausta osana elokuvan tuotantoprosessia. Pystyy leikkaamaan elokuvaa ja osaa käyttää leikkausohjelmaa. Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella leikkauksen osana elokuvan tuotantoprosessia. Pystyy leikkaamaan elokuvaa luovasti ja osaa käyttää leikkausohjelmaa erinomaisesti. Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Juhani Haarala
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää tarinallistamisen mahdollisuudet brändin rakentamisessa
- tuntee tarinallistamisen prosessin käsikirjoituksesta toteutukseen muotoilujohtamisen viitekehyksessä
- osaa suunnitella brändille visuaalisen identiteetin ja perustella miten visuaaliset ratkaisut tukevat yrityksen brändimielikuvaa
- osaa toteuttaa ja tuottaa brändikäsikirjan / brändimanuaalin

Sisältö

- tarinallistaminen brändin rakentamisen menetelmänä
- muotoilujohtaminen
- visuaalinen identiteetti ja graafinen ohjeisto
- brändikäsikirja / brändimanuaali

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- ymmärtää tarinallistamisen brändin rakentamisen menetelmänä
- tuntee muotoilujohtamisen käsitteitä ja hallitsee muotoiluprosessin
- osaa suunnitella brändin visuaalisen perustan
- osaa tuottaa brändimanuaalin

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hallitsee tarinallistamisen brändin rakentamisen menetelmänä
- tuntee muotoilujohtamisen käsitteitä ja hallitsee muotoiluprosessin
- osaa suunnitella brändille laadultaan hyvän visuaalisen perustan
- osaa tuottaa laadultaan hyvän brändimanuaalin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- hallitsee tarinallistamisen brändin rakentamisen menetelmänä
- tuntee muotoilujohtamisen käsitteitä ja hallitsee muotoiluprosessin
- osaa suunnitella brändille laadultaan erinomaisen visuaalisen perustan
- osaa tuottaa laadultaan erinomaisen brändimanuaalin

Ilmoittautumisaika

19.09.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Meeri Karusaari
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa mainonnan keinoja sosiaalisessa mediassa
- analysoida sähköpostimarkkinoinnin tehokkuutta
- laatia markkinointisuunnitelman

Sisältö

- kohderyhmän määrittelyä
- tutustutaan verkkosivujen suunnitteluun ja toteutukseen
- hakukoneopitimointi ja - mainonta
- digitaalisen markkinoinnin välineet: sähköposti, Facebook, Instagram
- markkinointisuunnitelman laadinta

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin tulee pitämään Meeri Karusaari Karu Creativestä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa luetella mainonnan keinoja sosiaalisessa mediassa. Hän tunnistaa sähköpostimarkkinoinnin keinot. Opiskelija osaa laatia markkinointisuunnitelman opettajan ohjauksessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa eritellä mainonnan keinoja sosiaalisessa mediassa. Hän osaa analysoida sähköpostimarkkinoinnin tehokkuutta ja pystyy laatimaan markkinointisuunnitelman.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa vertailla mainonnan keinojen tehokkuutta sosiaalisessa mediassa. Hän osaa analysoida digitaalisen markkinoinnin vaikutusta tulokseen. Opiskelija pystyy laatimaan moniulotteisen markkinointisuunnitelman.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 24.05.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Meeri Karusaari
Opiskelijaryhmät
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa digitaalisen viestinnän toimintaympäristön
- hahmottaa digitaalisen viestinnän muodot sekä kanavat
- analysoida digitaalisen viestinnän tehokkuutta
- suunnitella ja toteuttaa sisältöjä digitaalisille alustoille

Sisältö

- digitaalisen viestinnän toimintaympäristö
- hakukonemarkkinoinnin- ja optimoinnin tiedonlähteet
- tulosten analysointi
- sisällön suunnittelu, toteutus ja kehittäminen digitaalisilla alustoilla

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja verkko-opetus (sisältää aikaan sidottua verkossa toteutettavaa opetusta)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kyse on kolmen opintopisteen kokonaisuudesta, eli vaatii noin 80 tuntia opiskelijan työtä.
Luennot ja verkkoluennot sekä tehtävät noin 40 tuntia
Itsenäinen opiskelu sekä materiaaleihin perehtyminen noin 20 tuntia
Harjoitustyö noin 20 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältää myös aikaan sidottua verkossa toteutettavaa opetusta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija suoriutuu tuetusti annetuista tehtävistä ja osallistuu keskusteluihin. Opiskelija tunnistaa digitaalisen viestinnän toimintaympäristön sekä pystyy kuvaamaan sen muodot ja kanavat. Opiskelija osaa kuvailla digitaalisen viestinnän tehokkuutta. Opiskelija osallistuu sisältöjen suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen ohjatusti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija suoriutuu annetuista tehtävistä ja osallistuu aktiivisesti keskusteluihin. Opiskelija osaa selittää ja määritellä digitaalisen viestinnän toimintaympäristön sekä pystyy erittelemään sen muodot ja kanavat. Opiskelija osaa arvioida digitaalisen viestinnän tehokkuutta. Opiskelija osallistuu sisältöjen suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija suoriutuu annetuista tehtävistä erinomaisesti ja osallistuu aktiivisesti keskusteluihin. Opiskelija osaa määritellä ja arvioida digitaalisen viestinnän toimintaympäristön sekä pystyy analysoimaan sen muotoja ja kanavia. Opiskelija osaa tulkita digitaalisen viestinnän tehokkuutta. Opiskelija osallistuu sisältöjen suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen analysoivalla otteella.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida toimintaympäristön muutoksia sekä erilaisia kehitystrendejä. Opiskelija osaa tulkita miten kuluttajien kulutustottumusten, markkinoiden, teknologian muutokset sekä innovaatiot vaikuttavat omaan toimialaan. Opiskelija ymmärtää omien ja yhteiskunnallisten valintojen merkitykset tulevaisuuden rakentamisessa. Opiskelija osaa tuottaa ryhmässä skenaarioraportin valinnaisesta aihealueesta.

Sisältö

- Ennakointimenetelmiä (tulevaisuustaulukko, tulevaisuuskuvat, skenaario, tulevaisuuspaja, Delfoi)
- Ennakointi strategisena välineenä
- Valinnat tulevaisuuden tekijänä
- Trendit, megatrendit
- Toimintaympäristön muutokset
- Ryhmätyö

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöskentely tulevaisuusaiheiden parissa. Opetus pääosin Teamsissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyöaika 104h josta ohjattua työskentelyä 30h ja itsenäistä työskentelyä 74h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa erilaisia tulevaisuuden skenaariomalleja ja megatrendejä. Opiskelija osaa ryhmässä laatia skenaarioraportin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hankkii monipuolisesti relevanttia tietoa aihealueesta ja pystyy johtamaan siitä uskottavia tulevaisuuskuvia skenaarioraporttiin. Opiskelija näkee oman alan toimintaympäristöön vaikuttavat muuttujat ja osaa arvioida niiden vaikutukset alan kehittymisessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää soveltuvaa ennakointimenetelmää sekä pystyy nostamaan esiin merkittäviä ajureita ja muokkaamaan niiden avulla uskottavat vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat sekä hahmotella myös toiminnan tasolla kehityspolut skenaarioraporttiin. Opiskelija osaa soveltaa skenaarioita strategisena kehitysvälineenä käytännön valinnoissa. Opiskelija näkee oman alan toimintaympäristöön vaikuttavat muuttujat ja osaa arvioida niiden vaikutukset alan kehittymisessä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö, vertaisarviointi

Hylätty (0)

Ei palautettua harjoitustyötä tai harjoitustyön sisältö ei vastaa toimeksiantoa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa erilaisia tulevaisuuden skenaariomalleja ja megatrendejä. Opiskelija osaa ryhmässä laatia skenaarioraportin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hankkii monipuolisesti relevanttia tietoa aihealueesta ja pystyy johtamaan siitä uskottavia tulevaisuuskuvia skenaarioraporttiin. Opiskelija näkee oman alan toimintaympäristöön vaikuttavat muuttujat ja osaa arvioida niiden vaikutukset alan kehittymisessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää soveltuvaa ennakointimenetelmää sekä pystyy nostamaan esiin merkittäviä ajureita ja muokkaamaan niiden avulla uskottavat vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat sekä hahmotella myös toiminnan tasolla kehityspolut skenaarioraporttiin. Opiskelija osaa soveltaa skenaarioita strategisena kehitysvälineenä käytännön valinnoissa. Opiskelija näkee oman alan toimintaympäristöön vaikuttavat muuttujat ja osaa arvioida niiden vaikutukset alan kehittymisessä.

Ilmoittautumisaika

23.01.2024 - 01.10.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.12.2024

Laajuus

25 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Esa Leikkari
 • Jukka Saarela
Opiskelijaryhmät
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- etsiä itselleen sopivan harjoittelupaikan
- neuvotella työtehtävistä
- käyttää työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja
- soveltaa oppimaansa harjoittelupaikassa,
- analysoida oppimistarvettaan

Sisältö

Ohjattu harjoittelu etukäteen sovitussa paikassa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty arviointi saavutetaan, kun opiskelija
- osallistuu harjoittelupaikan etsimiseen
- tekee harjoittelupaikan kanssa harjoittelusopimuksen
- selviytyy harjoittelussa annetuista työtehtävistä
- osallistuu harjoittelun purkuun
- palauttaa harjoitteluraportin vaaditulla tavalla

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.03.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 30.09.2024

Laajuus

35 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Esa Leikkari
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- soveltaa oppimistaan
- hyödyntää ammatillista kokemustaan työtehtävissä
- toimia itsenäisesti työyhteisössä
- analysoida harjoittelupaikan kehittämistarpeita ja laatia niihin suunnitelman
- analysoida kirjallisesti ja suullisesti omaa ammatillista osaamistaan
- tunnistaa omat kehittämisalueensa

Sisältö

Ohjattu harjoittelu etukäteen sovitussa paikassa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty arviointi saavutetaan, kun opiskelija
- osallistuu harjoittelupaikan etsimiseen
- tekee harjoittelupaikan kanssa työharjoittelusopimuksen
- selviytyy harjoittelussa annetuista työtehtävistä
- osaa antaa kehittämisideoita harjoittelupakan toiminnalle
- tunnistaa omat kehitys- ja oppimistarpeensa
- osallistuu harjoittelun purkuun
- palauttaa harjoitteluraportin vaaditulla tavalla

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 24.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 01.10.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Jussi Kareinen
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- ratkoa todellisia työelämästä (yritykset, organisaatiot, yhdistykset) saatuja kehittämistehtäviä pienryhmissä, jotka koostuvat eri alojen opiskelijoista.
- toteuttaa asiakastutkimuksen ja siihen perustuen kehittää ja testata erilaisia ratkaisuja toimeksiantajan ongelmaan
- osaa huomioita liiketoiminnalliset näkökulmat ratkaisua valittaessa
- esitellä ammattimaisesti ryhmän valitseman ratkaisun eli konseptin toimeksiantajalle
- soveltaa muotoiluajattelua (design thinking) sekä sen prosessia jatkossa oman alan kehittämistehtävissä.

Sisältö

Päivätoteutuksessa opintojakso toteutetaan viikon mittaisena intensiiviopintojaksona, SeAMK Innovaatioviikkona. Sen aikana opiskelijat eivät osallistu muuhun SeAMKin opetukseen.
Monimuotototeutuksessa opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena erikseen määritellyllä aikataululla.
- Ennakkotehtävä opintojakson käsitteistä sekä prosesseista (muotoiluajattelu, palvelumuotoilu, ryhmätyöskentely)
- Kehittämistehtävän ongelman analysointi
- Asiakastiedon keruu eri menetelmillä
- Ratkaisuvaihtoehtojen ideointi eri menetelmillä
- Ratkaisuvaihtoehtojen testaus sekä kehittäminen testauksen perusteella
- Ratkaisun eli konseptin esittely
- Ryhmätyöskentelytaidot sekä päivittäinen oman työskentelyn raportointi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
- Opiskelija osoittaa ennakkotehtävän hyväksytysti suorittamisella asiakaslähtöiseen kehittämisprosessiin liittyvien vaiheiden ja käsitteiden hallitsemisen.
- Opiskelija osoittaa hallitsevansa asiakaslähtöisen kehitysprosessin osallistumalla aktiivisesti kehittämistehtävän ratkomiseen ryhmässä.
- Opiskelija osaa kerätä asiakastietoa eri menetelmillä ja soveltaa aineistoa kehittämistehtävän ratkaisemisessa.
- Opiskelija on osallistunut ryhmän tulosten esittelyyn toimeksiantajalle.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Katri Juppi
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelijalla on kokonaisvaltainen näkemys työstä ja toimivan työyhteisön merkityksestä. Opiskelija ymmärtää, että toimivan työyhteisön edellytyksenä on kyky tunnistaa oma persoona osana työyhteisöä.
Opiskelija osaa kehittää ja arvioida omaa johtajuuttaan (itsensä johtaminen), joka on johtajuutta aina suhteessa toiseen.
Hänellä on perustiedot ja taidot henkilöstöjohtamisesta ja hän osaa soveltaa niitä tuotantoihin. Opiskelija osaa johtaa työryhmää sen monimuotoisuuden hyväksyen, sekä arvostaen ja kunnioittaen työryhmän muita jäseniä. Opiskelija tunnistaa talouden suunnittelun ja seurannan yhtenä johtamisen välineenä. Hänellä on perustiedot muutosten johtamisesta ja riskienhallinnasta.

Sisältö

Toimivan työyhteisön peruspilarit
Itsensä johtaminen
Henkilöstöjohtamisen perusteet
Talouden suunnittelu ja seuranta johtamisen välineenä
Muutosten- ja riskienhallinta osana johtamista

Oppimateriaalit

Järvinen, P. (2014). Esimiestyö ongelmatilanteissa. 8. uudistettu painos. Helsinki: Talentum.
Viitala, R. (2021). Henkilöstöjohtaminen: Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit.
Koppelomäki, I. (2007-2021). Itsensä johtaminen. Uskalla Innostua.
Lisäksi opettajan tarjoama materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, käänteinen opetus, yksilötehtävät, verkkotentti.
Lähiopetus sekä Teams-opetus.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti opintojakson lopussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op: opiskelijan työtä 81 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- Opiskelija tunnistaa toimivan työyhteisön periaatteet
- Opiskelija kykenee toimimaan työyhteisössä yhteisesti sovittujen pelisääntöjen ja tavoitteiden mukaisesti
- Opiskelija ymmärtää henkilöstöjohtamisen merkityksen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- Opiskelija tunnistaa selkeästi organisaation perustehtävän ja oman roolinsa osa työyhteisöä
- Opiskelija kykenee toimimaan työryhmän vetäjänä ja delegoimaan tehtäviä ryhmässä
- Opiskelija ymmärtää taloudenhallinnan merkityksen osana johtamista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelijalla on kokonaisvaltainen näkemys työstä ja hän osaa reflektoida analyyttisesti omaa ammatillista persoonaansa osana työyhteisöä
- Opiskelijaa osaa johtaa työryhmiä erilaisissa toimintaympäristöissä
- Opiskelijaa osaa hyödyntää budjetointia johtamisen työkaluna
- Opiskelijalla on valmiudet johtaa organisaatiota myös muutostilanteessa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija-aktiivisuus, verkkotentti, yksilötehtävät.

Ilmoittautumisaika

24.05.2024 - 31.05.2024

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2024

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Emilia Ali-Löytty
Opiskelijaryhmät
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

x

Sisältö

x

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Ilmoittautumisaika

24.05.2024 - 31.05.2024

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2024

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Emilia Ali-Löytty
Opiskelijaryhmät
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

x

Sisältö

x

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Ilmoittautumisaika

11.05.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

11.10.2023 - 25.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa työskennellä kansainvälisessä opiskeluympäristössä
- tunnistaa oman alan kansainvälisiä toimijoita
- osaa viestiä kansainvälisessä toimintaympäristössä
- ymmärtää kulttuurien väliseen kommunikaatioon liittyviä erityispiirteitä

Sisältö

- Kulttuurituotannon kansainvälinen toimintaympäristö
- Monikulttuurinen työyhteisö
- Kulttuurien välinen viestintä
- Työnhaku ulkomailta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee nimeämään muutaman oman alansa keskeisimmän kansainvälisen toimijan.
Osaa viestiä auttavasti kansainvälisessä toimintaympäristössä
Kykenee työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tunnistaa oman alansa kansainvälisiä toimijoita
Kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissä.
Osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tunnistaa oman alansa keskeisimmät kansainväliset toimijat
Kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissä.
Osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
Osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia omalla ammattialalla.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.10.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Juhani Haarala
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa

- hahmottaa konseptoinnin merkityksen osana tuotekehitystä
- vertailla konseptoinnin ja tuotesuunnittelun eroja
- soveltaa konseptointimenetelmien perusteita uuden tuotteen/palveluidean synnyttämisessä
- kehittää innovatiivista ideaa yhdessä toimeksiantajan ja/tai käyttäjän kanssa projektina
- huomioida konseptointi resursseja säästävänä toimintatapana
- analysoida konseptointiin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia
- käyttää konseptien suojaamisen liittyviä perusteita

Sisältö

- konseptointiprosessi
- konseptoinnin menetelmät
- asiakas- ja käyttäjäyhteistyö
- riskiarviointi ja suojaaminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- hahmottaa konseptoinnin merkityksen osana tuotekehitystä
- soveltaa konseptointimenetelmien perusteita uuden tuotteen/palveluidean synnyttämisessä
- kehittää innovatiivista ideaa yhdessä toimeksiantajan ja/tai käyttäjän kanssa projektina
- analysoi konseptointiin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia
- käyttää konseptien suojaamisen liittyviä perusteita

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hahmottaa konseptoinnin merkityksen osana tuotekehitystä
- soveltaa konseptointimenetelmien perusteita uuden tuotteen/palveluidean synnyttämisessä hyvin
- kehittää innovatiivista ideaa yhdessä toimeksiantajan ja/tai käyttäjän kanssa projektina
- analysoi kattavasti konseptointiin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia
- käyttää konseptien suojaamisen liittyviä perusteita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- hahmottaa erinomaisesti konseptoinnin merkityksen osana tuotekehitystä
- soveltaa erinomaisesti konseptointimenetelmien perusteita uuden tuotteen/palveluidean synnyttämisessä
- kehittää erinomaisesti innovatiivista ideaa yhdessä toimeksiantajan ja/tai käyttäjän kanssa projektina
- analysoi kattavasti konseptointiin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia
- käyttää konseptien suojaamisen liittyviä keinoja monipuolisesti

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Tiina Välimäki
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Ajoitus

30.09.2023 - 15.04.2024

Laajuus

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Tiina Nieminen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Ilmoittautumisaika

15.12.2023 - 21.04.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Johanna Koivula

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali moodlessa

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi
Itsenäisesti suoritettavat tehtävät moodlessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä n. 54 h itsenäistä työskentelyä

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja lähettää opintojakson aloitusviestin, jossa moodlen tiedot SeAMKin sähköpostiin kerran viikossa uusille ilmoittautuneille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kaikkien tehtävien palauttaminen hyväksytysti arviointikriteerien mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee taiteen kentän keskeiset toimijat ja kulttuurituottajan aseman taiteen kentässä
Opiskelija hahmottaa kulttuurihallinnon rakenteet ja niiden roolin päätöksenteossa
Opiskelija osaa analysoida kulttuurin merkitystä yhteiskunnassa

Sisältö

· Kulttuurihallinnon rakenteet
· Kulttuurituottajan rooli eri taiteen lajeissa
· Kulttuurin rooli yhteiskunnassa elinvoiman ja hyvinvoinnin näkökulmasta

Aika ja paikka

Tammi-helmikuu 2024 lähiopetuksena Framilla (tarkemmat luokkatiedot löytyvät lukurjärjestyksestä)

Oppimateriaalit

OKM:n Kulttuuripolitiikan strategia 2025
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79811/okm20.pdf

Opetusmenetelmät

Kolme luentokertaa, jonka jälkeen tentti (Kulttuurihallinnon osuus 1 op)
Kirjallinen harjoitustyö, joka tehdään kolmen hengen ryhmänä. Harjoitustyöhön kuuluu aiheen alustus oppintunnilla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

26.1. Forms-alustalla tentti kulttuurihallinnon osuudesta.
Mahdollisesta uusinnasta sovittava opettajan kanssa erikseen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktia = 18 h
Itsenäinen työskentely= 10 h
Ryhmätyöskentely= 24 h

ajalla 12.1.-23.2.2024

Lisätietoja opiskelijoille

jussi.kareinen@seamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä
Opiskelija hahmottaa pääosin kulttuurihallinnon rakenteet
Opiskelija tunnistaa joitain kulttuurituottajan toimenkuvia eri taiteen lajeissa
Opiskelija osaa analysoida tyydyttävästi kulttuurin merkitystä yhteiskunnassa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä
Opiskelijalla on selkeä kuva kulttuurihallinnon rakenteista
Opiskelija tunnistaa keskeiset kulttuurituottajan tehtät eri taiteen lajien parissa
Opiskelija osaa analysoida hyvin kulttuurin merkitystä yhteiskunnassa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä
Opiskelijalla on selkeä kokonaiskuva kulttuurihallinnon rakenteista ja niiden merkityksestä ja roolista yhteiskunnassa.
Opiskelija tuntee kulttuurituottajan erilaisia ammattikuvia taiteen kentässä kiitettävästi ja kykenee hahmottamaan myös uusia työnkuvia taiteen kentässä
Opiskelija osaa analysoida perusteellisesti kulttuurin muuttuvaa roolia yhteiskunnassa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kulttuurihallinnon tentti 45%
Kulttuurin merkitys yhteiskunnassa kirjallinen harjoitustyö ja alustus 45%
Tuntiaktiivisuus 10%

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hahmottaa pääosin kulttuurihallinnon rakenteista ja päätöksenteosta.
Opiskelija osaa analysoida tyydyttävästi kulttuurin merkitystä yhteiskunnassa
Opiskelija kykenee hankkimaan taustatietoa ilmiöistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelijalla on selkeä kuva kulttuurihallinnon rakenteista ja päätöksenteosta
Opiskelija osaa analysoida hyvin kulttuurin merkitystä yhteiskunnassa ja osallistuu muiden ryhmätöiden kommentointiin.
Opiskelija osaa hankkia ja analysoida kriittisesti kulttuuria käsittelevää tietoa sekä ajatella ja argumentoida sitä vastuullisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijalla on selkeä kokonaiskuva kulttuurihallinnon rakenteista ja päätöksenteosta, sekä niiden merkityksestä ja roolista yhteiskunnassa.
Opiskelija osaa analysoida perusteellisesti kulttuurin muuttuvaa roolia yhteiskunnassa ja osallistuu muiden ryhmätöiden kommentointiin aktiivisesti.
Opiskelija kykenee monitasoiseen dialogiin kirjallisuuden, ajankohtaisten huomioiden ja oman ajattelunsa perusteella. Opiskelija osaa hankkia ja analysoida kriittisesti kulttuuria käsittelevää tietoa sekä kykenee johtamaan arvopohjaista keskustelua.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Margit Mannila
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa immateriaalioikeuksien merkityksen omalla ammattialallaan
- osaa tulkita tekijänoikeudellista luovutussopimusta
- tuntee immateriaalioikeuden eri oikeusalueiden eroja ja yhtäläisyyksiä
- osaa etsiä ja hyödyntää aineettoman omaisuuden suojaamiseksi erilaisia suojamuotoja

Sisältö

- tekijänoikeudet, teollisoikeudet, toiminimi
- tekijänoikeuksen luovuttaminen ja lisensointi
- IPR-portfolio

Oppimateriaalit

Luentomateriaali ja muu opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja ryhmätyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 24 h, tentti ja itsenäistä opiskelua 57 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- tunnistaa tekijänoikeuksien merkityksen omalla ammattialallaan
- osaa tulkita tekijänoikeudellista luovutussopimusta
- osaa tulkita tekijänoikeudellista luovutussopimusta auttavasti ja tehdä siitä muistio juridista tarkastusta varten

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- tunnistaa tekijänoikeuksien merkityksen omalla ammattialallaan
- osaa tulkita tekijänoikeudellista luovutussopimusta
- osaa tulkita tekijänoikeudellista luovutussopimusta hyvin ja tehdä siitä seikkaperäisen muistion juridista tarkastusta varten
- osaa soveltaa erilaisia suojamuotoja omalla ammattialallaan
- osaa hyödyntää teollisoikeuksien ja tekijänoikeuksien eroja ja yhtäläisyyksiä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- tunnistaa tekijänoikeuksien merkityksen omalla ammattialallaan
- osaa tulkita tekijänoikeudellista luovutussopimusta
- osaa tulkita tekijänoikeudellista luovutussopimusta kiitettävästi ja tehdä siitä version juridista tarkastusta varten
- osaa soveltaa erilaisia suojamuotoja omalla ammattialallaan
- osaa hyödyntää teollisoikeuksien ja tekijänoikeuksien eroja ja yhtäläisyyksiä
- osaa analysoida ja eritellä erilaisia vaihtoehtoja ja valita niistä itselleen parhaat
- osaa rakentaa ja hallita omaa IPR-portfoliotaan

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana perustuu pääasiassa tenttiin. Lisätietoja Moodlessa.

Ilmoittautumisaika

20.04.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Mika Karhumaa
Opiskelijaryhmät
 • TAPA23
  Tapahtumatuotannon osaaja

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa immateriaalioikeuksien merkityksen omalla ammattialallaan
- osaa tulkita tekijänoikeudellista luovutussopimusta
- tuntee immateriaalioikeuden eri oikeusalueiden eroja ja yhtäläisyyksiä
- osaa etsiä ja hyödyntää aineettoman omaisuuden suojaamiseksi erilaisia suojamuotoja

Sisältö

- tekijänoikeudet, teollisoikeudet, toiminimi
- tekijänoikeuksen luovuttaminen ja lisensointi
- IPR-portfolio

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- tunnistaa tekijänoikeuksien merkityksen omalla ammattialallaan
- osaa tulkita tekijänoikeudellista luovutussopimusta
- osaa tulkita tekijänoikeudellista luovutussopimusta auttavasti ja tehdä siitä muistio juridista tarkastusta varten

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- tunnistaa tekijänoikeuksien merkityksen omalla ammattialallaan
- osaa tulkita tekijänoikeudellista luovutussopimusta
- osaa tulkita tekijänoikeudellista luovutussopimusta hyvin ja tehdä siitä seikkaperäisen muistion juridista tarkastusta varten
- osaa soveltaa erilaisia suojamuotoja omalla ammattialallaan
- osaa hyödyntää teollisoikeuksien ja tekijänoikeuksien eroja ja yhtäläisyyksiä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- tunnistaa tekijänoikeuksien merkityksen omalla ammattialallaan
- osaa tulkita tekijänoikeudellista luovutussopimusta
- osaa tulkita tekijänoikeudellista luovutussopimusta kiitettävästi ja tehdä siitä version juridista tarkastusta varten
- osaa soveltaa erilaisia suojamuotoja omalla ammattialallaan
- osaa hyödyntää teollisoikeuksien ja tekijänoikeuksien eroja ja yhtäläisyyksiä
- osaa analysoida ja eritellä erilaisia vaihtoehtoja ja valita niistä itselleen parhaat
- osaa rakentaa ja hallita omaa IPR-portfoliotaan

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- hahmottaa kulttuurimatkailun merkityksen ja mahdollisuudet niin kulttuurin, kuin matkailun näkökulmasta
- tunnistaa matkailuelinkeinon keskeiset toimijat ja palveluketjun
- tunnistaa kulttuurituottajan roolin kulttuurimatkailun kehittämisessä
- ideoida kestävän kehityksen periaatteet huomioivan kulttuurisisältöisen matkailutuotteen

Sisältö

- Kulttuurimatkailu käsitteenä
- Kulttuurimatkailun toimintaympäristöön tutustuminen
- Asiakassegmentit
- Matkailun ajankohtaiset trendit
- Kulttuurimatkailun talousvaikutukset
- Kulttuurimatkailu ja kestävä kehitys
- Alueellinen ja paikallinen kulttuuri matkailun voimavarana
- Palvelumuotoilun mahdollisuudet kulttuurimatkailutuotteen kehittämisessä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- tuntee matkailuelinkeinon palveluketjun ja merkityksen yhteiskunnassa ja osaa nimetä muutaman keskeisen kansallisen toimijan siinä.
- tunnistaa muutamia kulttuurisisältöisiä matkailutuotteita

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- tuntee matkailuelinkeinon palveluketjun ja merkityksen yhteiskunnassa ja osaa nimetä keskeiset kansalliset toimijat siinä.
- tunnistaa keskeisiä kulttuurisisältöisiä matkailutuotteita.
- tunnistaa kestävän kehityksen merkityksen ja mahdollisuudet kulttuurimatkailussa
- osaa soveltaa palvelumuotoilun prosessia uuden kulttuurimatkailutuotteen ideoinnissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- tuntee matkailuelinkeinon palveluketjun ja merkityksen yhteiskunnassa ja osaa nimetä keskeiset kansalliset toimijat siinä.
- tunnistaa keskeisiä kulttuurisisältöisiä matkailutuotteita.
- tunnistaa kestävän kehityksen merkityksen ja mahdollisuudet kulttuurimatkailussa
- osaa soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja osaa hyödyntää sitä uuden kulttuurimatkailutuotteen ideoinnissa.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 29.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.03.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Satu Lautamäki
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee kulttuurialaan liittyvän liiketoiminnan mahdollisuudet ja yrittäjyyttä tukevat rakenteet.
Opiskelija hallitsee yrittämisen taloudelliset reunaehdot. Opiskelija osaa verkostoitua ja tukeutua oman alansa klustereihin. Opiskelija osaa kehittää ja testata yritysideaansa käytännössä.

Sisältö

- yrittäjyyden toimintaympäristöt
- tukijärjestelmät, verkostot ja kasvuväylät
- oman liikeidean arviointi
- yritysidean kehittämisen ja asiakaslähtöisen tuotekehityksen prosessit ja -menetelmät

Oppimateriaalit

Suositeltavaa kirjallisuutta:
Petäjä, E., Peltoniemi, J., & Viljamaa, A. (2015). Kehitä sivutoimiyritystäsi: Työkirja sivutoimiyrityksen tulevaisuuden pohdintaan. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.
Sekki, A., & Härkönen, O. (2020). Kevytyrittäjyys: Opas sivutoimiseen yrittäjyyteen. Kauppakamari.
Uusyrityskeskus (2023). Perustamisopas alkavalle yrittäjälle.
Muita oppimateriaaleja mm. podcastit ja videot luovien alojen yrittäjyydestä

Opetusmenetelmät

Luennot, keskustelut ja tehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 81 tuntia, josta lukujärjestykseen merkityt tunnit 16 h ja itsenäistä työskentelyä 65 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa yrittäjyyden periaatteet ja mahdollisuudet kulttuurialalla. Opiskelija osaa hakea tietoa ja verkostoja oman yritysidean kehittämiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa kulttuurialan liiketoiminnan mahdollisuudet asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. Opiskelija tunnistaa yrittäjyyden mahdollisuudet ja omat lähtökohtansa luovien alojen yrittäjänä. Opiskelija osaa etsiä tukea ja verkostoja yritysideansa kehittämiseksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijalla on kokonaisvaltainen näkemys yrittäjyyden mahdollisuuksista, toimintaympäristöistä ja verkostoista kulttuurialalla. Opiskelija osaa soveltaa tietoa, kehittäen ja testaten yritysideaansa asiakaslähtöisyyden näkökulmasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssitehtävän hyväksytty suoritus

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa yrittäjyyteen liittyviä mahdollisuuksia alallaan. Opiskelija osoittaa tietämystä yrittäjyyden vaihtoehtoisista muodoista ja talouden perusasioista. Opiskelija tuo esiin yrittäjyyteen liittyviä ideoita ja niihin liittyviä tuotteistamismahdollisuuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa analysoida yrittäjyyden toimintaympäristöjä ja -muotoja sekä kuvata yrittäjyyden mahdollisuuksia ja taloudellisia näkökulmia omalla alallaan ja uravaihtoehtonaan. Opiskelija osaa kehittää, tuotteistaa ja testata yrittäjyysideoita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja analysoida yrittäjyyden toimintaympäristöjä ja -muotoja. Opiskelija pohtii monipuolisesti yrittäjyyteen liittyviä mahdollisuuksia ja taloudellisia reunaehtoja omalla alallaan ja osana omaa urapolkuaan. Opiskelija osaa aktiivisesti ja monipuolisesti kehittää, tuotteistaa ja testata useita yrittäjyysideoita.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Leena Uusitalo
Opiskelijaryhmät
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa

- määritellä yrityksen taloushallinnon perustehtävät ja hyödyntää tietoa kulttuurituottajan ammatissa
- hinnoittelun periaatteet
- käyttää taulukkolaskentaohjelmaa taloussuunnitelmien ja laskelmien laatimiseen
- kuvata miten taloudellinen tulos muodostuu kulttuurialan produktioissa, ja huomioida mitkä tekijät vaikuttavat taloudelliseen tulokseen
- huomioida kiertotalouden mahdollisuudet talouslaskelmissa

Sisältö

- taloushallinnon perustehtävien kuvaaminen: sisäinen ja ulkoinen laskenta, budjetti, tulo-ja menolajit, hinnoittelu, arvonlisävero
- taulukkolaskentaohjelman käyttö peruslaskutoimituksiin ja budjetin laatimiseen
- talouden suunnittelu kulttuurialan produktioissa: budjetointi, budjettien herkkyysanalyysi ja tapahtumien riskianalyysi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa taloushallinnon perustehtävät ja ymmärtää miten niitä voi hyödyntää kulttuurituottajan työssä. Opiskelija osaa laatia budjetin taulukkolaskentaohjelmaa hyödyntäen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä ja hyödyntää taloushallinnon peruskäsitteitä monipuolisesti. Opiskelija osaa soveltaa budjetoinnin periaatteita sekä laatia budjetin kulttuurialan produktiolle sekä arvioida eri tulo- ja menolajien vaikutuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa taloushallinnon peruskäsitteitä tarkoituksenmukaisesti kulttuurituottajan työn näkökulmasta. Opiskelija osaa soveltaa budjetoinnin periaatteita, rakentaa perustellun budjetin ja osaa kriittisesti arvioida tekijöitä, jotka vaikuttavat kulttuurialan produktion taloudelliseen tulokseen.

Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 12.02.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 23.02.2024

Laajuus

1 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jussi Kareinen

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- luetella onnistuneen tapahtuman elementit
- arvioida tapahtuman sisällön valideettia
- soveltaa verkostoitumistaitojaan tapahtumassa

Sisältö

- Opiskelija osallistuu tapahtuman luentoihin ja seminaareihin
- Opiskelija tutustuu musiikkialan verkostoihin ja vaikuttajiin
- Opiskelija osallistuu tapahtuman jälkeen järjestettävään purkutilaisuuteen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Opiskelija osallistuu tapahtuman luennoille ja seminaareihin (5 kpl.)
- Opiskelija osallistuu tapahtuman jälkeen järjestettävään esittelytilaisuuteen

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Mika Karhumaa
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa modernin kulttuuriliiketoiminnan eri yleisöt sekä toimintakentän.
Opiskelija osaa rakentaa omalle ja edustamalleen artikkelille sosiaalisen median strategisen perustan.
Opiskelija sisäistää passiivisen promootion merkityksen sekä osaa hyödyntää sitä sosiaalisen median pääomaa kasvatettaessa.

Opiskelija osaa kehittää edustamansa taiteilijan brändikuvaa ja ymmärtää siihen liittyvät komponentit.
Opiskelija osaa keskustella taiteilijan kanssa, tehdä yhdessä toteutettavia toimintasuunnitelmia sekä toteuttaa niitä.

Opiskelija tunnistaa välittäjäportaan tehtävät ja merkityksen skaalauksen ja sisällön rikastamisen mahdollistajana.

Sisältö

Kulttuuriliiketoiminnan eri yleisöt ja toimintakenttä

Sosiaalisen median pääoma ja sen merkitys managerisuhdetta perustettaessa
Brändiajattelu ja sitoutuminen edustettavan artikkelin ominaisuuksiin ja toivomuksiin
Kommunikaatio taiteilijan kanssa
Managerisopimuksen merkitys ja sisältö
Välittäjätoiminnan merkitys osana managementia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa taiteen eri toimialojen rakenteet ja terminologian.
Opiskelija osaa toimia välittäjäportaan avustavissa tehtävissä. Opiskelija ymmärtää manageritoiminnan perusajatuksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa taiteen eri toimialojen rakenteet, toimintamuodot, ja terminologian sekä ymmärtää välittäjäportaan ammatilliset erityisvaatimukset.
Opiskelija ymmärtää managerin tehtävien sisällön sekä miten manageri tukee edustamiaan artikkeleita .
Opiskelija osaa tulkita managerisopimusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tunnistaa taiteen eri toimialojen rakenteet, toimintamuodot, ja terminologian ja tietää välittäjäportaan ammatilliset erityisvaatimukset.
Opiskelija osaa toimia managerin tehtävissä.
Opiskelija osaa rakentaa taiteilijan kanssa eriaikaisia toimintasuunnitelmia, keskustella sujuvasti sekä tuotteistaa taiteilijan osaamista.
Opiskelija osaa tulkita managerisopimusta strategisesti ja osaa sisällyttää siihen räätälöityjä toimintamalleja.

Ilmoittautumisaika

11.03.2024 - 28.04.2024

Ajoitus

08.05.2024 - 14.06.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Mika Karhumaa

Tavoitteet

Musiikkibisneksen dynaaminen toimintaympäristö ja siellä tapahtuvan managementin eri funktiot
Managementin kolme toimintasektoria
Managementin relevantit yleisöt
Online presencen merkitys, lähtökohdat, tavoitteet ja siihen kytkeytyvä passiivinen promootio
Sosiaalisen median pääoma ja sen muodostaminen
Moderni brändin rakentaminen ja sitoutuminen edustettavan artikkelin ominaisuuksiin, arvoihin ja toivomuksiin
Kommunikaatio taiteilijan kanssa
Managerisopimuksen merkitys ja sisältö
Välittäjätoiminnan merkitys osana managementia
Tekoäly ja sen merkitys promootiossa

Sisältö

Opiskelija tunnistaa modernin musiikkibisneksen eri yleisöt sekä niiden väliset vuorovaikutussuhteet.
Opiskelija osaa rakentaa itselleen ja edustamalleen artistille sen strategisia tavoitteita tukevan online presencen.
Opiskelija sisäistää passiivisen promootion tavoitteet sekä osaa hyödyntää sitä sosiaalisen median pääomaa kasvatettaessa.
Opiskelija osaa kehittää edustamansa artistin brändikuvaa nykyaikaisia ideaaleja mukaillen.
Opiskelija osaa keskustella artistin kanssa, tehdä yhdessä toteutettavia toimintasuunnitelmia sekä toteuttaa niitä.
Opiskelija tunnistaa välittäjäportaan tehtävät ja osaa hyödyntää niitä artistin promootiota toteutettaessa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa musiikkibisnes managementin toimintakentän ja ymmärtää managementin tehtävät siellä.
Opiskelija osaa toimia välittäjäportaan avustavissa tehtävissä sekä osaa käynnistää artistin online presencen muodostuksen.
Opiskelija ymmärtää manageritoiminnan perusajatuksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hahmottaa musiikkibisnes managementin toimintakentän ja ymmärtää managementin tehtävät siellä.
Opiskelija tulkitsee musiikkibisneksen eri toimintaympäristöjen ja toimijoiden välisiä vuorovaikutussuhteita sekä pystyy hyödyntämään tätä.
Opiskelija ymmärtää managerin tehtävien sisällön ja osaa ottaa tämän huomioon.
Opiskelija osaa tulkita managerisopimusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hahmottaa musiikkibisnes managementin toimintakentän, ymmärtää managementin tehtävät siellä sekä on sisäistänyt välittäjäportaan ammatilliset erityisvaatimukset.
Opiskelija tulkitsee musiikkibisneksen eri toimintaympäristöjen ja toimijoiden välisiä vuorovaikutussuhteita sekä pystyy hyödyntämään tätä.
Opiskelija osaa rakentaa eriaikaisia toimintasuunnitelmia artistin kanssa, keskustella sujuvasti sekä tuotteistaa taiteilijan osaamista.
Opiskelija osaa tulkita managerisopimusta strategisesti sekä sisällyttää siihen tilanteeseen sopivia ehtokokonaisuuksia.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 18

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija
-ymmärtää neuvottelutaitojen merkityksen kulttuurituottajan työssä
-hallitsee erityyppisten neuvottelujen perusperiaatteet
-hallitsee neuvottelu- ja kokoustaidon teorian ja pystyy soveltamaan teoriaa käytännön tilanteissa
-osaa neuvotteluihin ja kokouksiin liittyvät dokumentointikäytänteet
- osaa vakuuttaa kuulijansa

Sisältö

-kokous- ja neuvottelutaidon teoria
-erilaiset neuvottelijatyypit
-työelämän neuvottelut ja kokoukset ja niihin liittyvä dokumentaatio
-neuvottelu- ja kokoussimulaatiot ja niiden arviointi
- esiintymisharjoituksia

Opetusmenetelmät

Keskustelu- ja neuvotteluharjoitukset sekä arviointikeskustelut

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

lähitunnit 7x4h=28h 3op
oppimispäiväkirja oppimisen rerflektointiin 2 op

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi on harjoituskurssi, joten siellä on läsnäolovelvollisuus.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija

-löytää oman neuvottelutyylinsä vahvuudet ja kehittämiskohteet
-hallitsee osan kokoustekniikan ja neuvottelun keskeisistä periaatteista
-pystyy toimimaan kokouksissa osallistujana siten, että osaa pyydettäessä tuoda ajatuksensa selkeästi esiin
-osaa toimia ohjatusti kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä
-neuvottelun/keskustelun osallistujana osaa pyydettäessä esittää mielipiteensä
-pystyy ottamaan vastaan palautetta omasta toiminnastaan ryhmän jäsenenä neuvotteluissa ja kokouksissa.
-kykenee esiintymään julkisesti ja saamaan ajatuksensa välitettyä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija

-ymmärtää hyvien vuorovaikutustaitojen tärkeyden työelämässä ja elämässä yleensä
-löytää oman neuvottelutyylinsä vahvuudet ja kehittämiskohteet ja pyrkii kehittämään neuvottelutyyliään
-hallitsee kokoustekniikan ja neuvottelutaidon keskeisen teorian
-pystyy toimimaan kokouksissa osallistujana siten, että osaa tuoda ajatuksensa selkeästi esiin
-osaa toimia itsenäisesti kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä
-neuvottelun/keskustelun osallistujana osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ja osaa käyttää neuvottelua eteenpäin vieviä puheenvuoroja
-osaa toimia neuvottelun/keskustelun vetäjänä
-pystyy ottamaan vastaan palautetta omasta toiminnastaan ryhmän jäsenenä neuvotteluissa ja kokouksissa ja pyrkii palautteen perusteella kehittämään taitojaan.
-osaa esiintyä tarkoituksenmukaisesti eri kohdeyleisöille

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija

-ymmärtää hyvien vuorovaikutustaitojen tärkeyden työelämässä ja elämässä yleensä
-löytää oman neuvottelutyylinsä vahvuudet ja kehittämiskohteet ja osaa kehittää neuvottelutyyliään
-hallitsee kokoustekniikan ja neuvottelutaidon keskeisen teorian
-pystyy toimimaan kokouksissa osallistujana siten, että osaa tuoda ajatuksensa rakentavasti ja selkeästi esiin
-osaa toimia itsenäisesti kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä
-neuvottelun/keskustelun osallistujana osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ja osaa käyttää tilannetta eteenpäin vieviä puheenvuoroja ja pystyy vaikuttamaan positiivisesti neuvottelun ilmapiiriin
-osaa toimia neuvottelun/keskustelun vetäjänä
-pystyy ottamaan vastaan palautetta omasta toiminnastaan ryhmän jäsenenä neuvotteluissa, kokouksissa ja osaa palautteen perusteella kehittää taitojaan
-osaa esiintyä tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti eri kohdeyleisöille

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajan arviointi ja opiskelijan itsearviointi

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Leena Elenius
 • Satu Lautamäki
 • Virpi Masonen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- havaita ammattialan kannalta tarkoituksenmukaisia tutkimuskohteita sekä arvioida alaan liittyvää tutkimusta ja opinnäytetöitä
- määritellä ja rajata tutkimusongelman ja –kysymykset
- käyttää tärkeimpiä laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä ja arvioida niiden soveltuvuutta eri tutkimuskohteisiin
- nimetä oman alan keskeiset tutkimustiedon tuottajat ja käyttää kotimaisia ja kansainvälisiä oman ammattialan tutkimustiedonlähteitä (tietokannat ja verkkopalvelut)
- eritellä aihettaan ja siihen liittyviä tiedontarpeita
- kuvailla tutkimus- tai kehittämisaihettaan käsitteillä ja hakusanoilla sekä jäsentää niitä hierarkkisesti
- arvioida löytämäänsä tietoa
- käyttää tietoa eettisesti oikein

Sisältö

- kulttuurialaan soveltuvat tutkimusotteet ja tutkimusmenetelmät
- aikaisempien opinnäytetöiden arviointi
- opinnäytetyöprosessin vaiheet, ohjeistukset ja arviointikriteeristö
- tutkimusongelman ja –kysymysten määrittely sekä teoreettisen viitekehyksen kartoittaminen
- tutkimusmenetelmien käyttöön ja tulosten analysointiin syventyminen tutkimustehtävän avulla
- oman alan keskeiset, myös kansainväliset tietokannat ja tiedonlähteiden laadun arviointi
- tiedonhankinta osana ammatillista sekä tutkimus- ja kehittämisosaamista
- oman opinnäytetyön tiedonhankintaprosessi
- SeAMKin kirjallisten töiden ohjeiden soveltaminen (lähdeluettelo)
- tiedon seuranta

Oppimateriaalit

SeAMK Opinnäytetyöhön liittyvät yleiset ohjeet, kirjallisten töiden ohje ja mallipohja.
SeAMK Kirjaston verkkosivut ja tietokannat, Kulttuurituotannon tiedonhaun opas ja muut kirjaston tuottamat verkko-oppaat
Suositeltavia kirjoja esim:
Hakala, J. T. (2022). Hyvä, parempi, valmis: Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille. Gaudeamus.
Kananen, J. (2019). Opinnäytetyön ja pro gradun pikaopas: Avain opinnäytetyön ja pro gradun kirjoittamiseen. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Kostamo, P., Airaksinen, T. & Vilkka, H. (2022). Kirjoita itsesi asiantuntijaksi: Opas toiminnalliseen opinnäytetyöhön. Art House.
Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. (2017). Tiede ja teksti: Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Kolmas, uudistettu painos. [Helsinki]: Gaudeamus Oy.

Opetusmenetelmät

Hybridiopetus
Luennot, työpajat, harjoitukset ja tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot, ohjatut harjoitukset ja työpajat 35 h, itsenäinen työskentely 73 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Opiskelija osaa
- määritellä ja rajata tutkimusongelman ja –kysymykset
- käyttää tutkimusmenetelmiä työssään
- analysoida työnsä tuloksia
- eritellä tiedontarvettaan ja lähestyä sitä eri näkökulmista
- nimetä aiheeseensa liittyviä käsitteitä ja jäsentää niitä
- nimetä ja valita tiedontarpeeseen soveltuvia ammatillisia ja tutkimuksellisia tiedonlähteitä
- käyttää tietokantoja ja Internetiä sekä hyödyntää muita kulttuurialan tiedonlähteitä
- arvioida hakutuloksia
- tulkita tietokantoja ja verkkosivuja sekä soveltaa tehtävissään SeAMKin kirjallisten töiden ohjetta

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssitehtävät

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

04.09.2023 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jukka Saarela
 • Juhani Haarala
 • Satu Lautamäki
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opinnäytetyö kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyöprosessissa opiskelija oppii ongelmien ratkaisua, projektityöskentelyä, tutkimuksellista ja kehittävää ajattelutapaa, itsenäistä tiedon hankintaa ja tulosten kirjallista esittämistä. Opiskelija osaa raportissaan esittää produktion tulokset loogisesti käyttäen hyvää kieltä sekä ammatillista ja tieteellistä terminologiaa. Opinnäytetyöprosessi antaa tilaa luovuudelle, kokeilulle ja omaperäisille sovelluksille. Opinnäytetyö on mahdollista tehdä itsenäisenä työnä tai osana laajempaa tutkimus- tai kehittämishanketta. Opinnäytetyö voi sisältää produktiivisen osan kirjallisen työn lisäksi.

Sisältö

Opinnäytetyö on opiskelijalle oppimisprosessi, jossa toteutuvat seuraavat ominaisuudet:
- käytännön hyödynnettävyys
- tutkimuksellisuus
- työelämän edustajien kiinteä mukanaolo prosessissa esimerkiksi ohjaajina tai arvioijina
- ohjaajan ja opiskelijan välinen yhteys
- teorian soveltaminen käytäntöön
- luovuus ja innovatiivisuus
Opinnäytetyön suunnittelu: aiheen valinta, tutkimussuunnitelman tekeminen ja esittäminen seminaarissa, sopimus toimeksiantajan kanssa ja mahdollinen tutkimuslupa
Opinnäytetyön toteutus: opinnäytetyöprojektin toteutus huomioiden siihen liittyvät tavoitteet, vaatimukset ja kriteerit
Opinnäytetyön raportointi: opinnäytetyön kirjallinen raportti ja suullinen esitys, SeAMKin opinnäytetyöohjeiden ja kirjallisten ohjeiden noudattaminen, Urkund-tarkastus, opinnäytetyön julkistaminen

Oppimateriaalit

Opiskelija etsii itsenäisesti lähdemateriaalia omaan opinnäytetyöhön liittyen

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön toteutus koostuu opiskelijan itsenäisestä työstä:
Opinnäytetyön kirjallinen raportti ja suullinen esitys, SeAMKin opinnäytetyöohjeiden ja kirjallisten ohjeiden noudattaminen, Ouriginal-tarkastus, opinnäytetyön julkistaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyön raportointi on osa Opinnäytetyötä (15 op), josta Raportointi 5 op:
-opiskelijan itsenäistä työtä 135 tuntia, sisältäen työn esittämisen loppuseminaarissa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

4 op

T&K-osuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jukka Saarela
 • Juhani Haarala
 • Satu Lautamäki
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opinnäytetyö kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyöprosessissa opiskelija oppii ongelmien ratkaisua, projektityöskentelyä, tutkimuksellista ja kehittävää ajattelutapaa, itsenäistä tiedon hankintaa ja tulosten kirjallista esittämistä. Opiskelija osaa raportissaan esittää produktion tulokset loogisesti käyttäen hyvää kieltä sekä ammatillista ja tieteellistä terminologiaa. Opinnäytetyöprosessi antaa tilaa luovuudelle, kokeilulle ja omaperäisille sovelluksille. Opinnäytetyö on mahdollista tehdä itsenäisenä työnä tai osana laajempaa tutkimus- tai kehittämishanketta. Opinnäytetyö voi sisältää produktiivisen osan kirjallisen työn lisäksi.

Sisältö

Opinnäytetyö on opiskelijalle oppimisprosessi, jossa toteutuvat seuraavat ominaisuudet:
- käytännön hyödynnettävyys
- tutkimuksellisuus
- työelämän edustajien kiinteä mukanaolo prosessissa esimerkiksi ohjaajina tai arvioijina
- ohjaajan ja opiskelijan välinen yhteys
- teorian soveltaminen käytäntöön
- luovuus ja innovatiivisuus
Opinnäytetyön suunnittelu: aiheen valinta, tutkimussuunnitelman tekeminen ja esittäminen seminaarissa, sopimus toimeksiantajan kanssa ja mahdollinen tutkimuslupa
Opinnäytetyön toteutus: opinnäytetyöprojektin toteutus huomioiden siihen liittyvät tavoitteet, vaatimukset ja kriteerit
Opinnäytetyön raportointi: opinnäytetyön kirjallinen raportti ja suullinen esitys, SeAMKin opinnäytetyöohjeiden ja kirjallisten ohjeiden noudattaminen, Urkund-tarkastus, opinnäytetyön julkistaminen

Oppimateriaalit

Opiskelija etsii itsenäisesti lähdemateriaalia omaan opinnäytetyön aiheeseen ja suunnitelmaan liittyen

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön suunnittelu koostuu opiskelijan itsenäisestä työstä ja osallistumisesta seminaareihin: aiheen valinta ja esittäminen seminaarissa, tutkimussuunnitelman tekeminen ja esittäminen seminaarissa, sopimus toimeksiantajan kanssa ja mahdollinen tutkimuslupa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyön suunnittelu on osa Opinnäytetyötä (15 op), josta suunnittelu 4 op:
-opiskelijan itsenäistä työtä 108 tuntia, sisältäen osallistumisen lukujärjestykseen merkittyihin seminaareihin

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 25.02.2024

Laajuus

6 op

T&K-osuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Juhani Haarala
 • Jukka Saarela
 • Satu Lautamäki
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opinnäytetyö kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyöprosessissa opiskelija oppii ongelmien ratkaisua, projektityöskentelyä, tutkimuksellista ja kehittävää ajattelutapaa, itsenäistä tiedon hankintaa ja tulosten kirjallista esittämistä. Opiskelija osaa raportissaan esittää produktion tulokset loogisesti käyttäen hyvää kieltä sekä ammatillista ja tieteellistä terminologiaa. Opinnäytetyöprosessi antaa tilaa luovuudelle, kokeilulle ja omaperäisille sovelluksille. Opinnäytetyö on mahdollista tehdä itsenäisenä työnä tai osana laajempaa tutkimus- tai kehittämishanketta. Opinnäytetyö voi sisältää produktiivisen osan kirjallisen työn lisäksi.

Sisältö

Opinnäytetyö on opiskelijalle oppimisprosessi, jossa toteutuvat seuraavat ominaisuudet:
- käytännön hyödynnettävyys
- tutkimuksellisuus
- työelämän edustajien kiinteä mukanaolo prosessissa esimerkiksi ohjaajina tai arvioijina
- ohjaajan ja opiskelijan välinen yhteys
- teorian soveltaminen käytäntöön
- luovuus ja innovatiivisuus
Opinnäytetyön suunnittelu: aiheen valinta, tutkimussuunnitelman tekeminen ja esittäminen seminaarissa, sopimus toimeksiantajan kanssa ja mahdollinen tutkimuslupa
Opinnäytetyön toteutus: opinnäytetyöprojektin toteutus huomioiden siihen liittyvät tavoitteet, vaatimukset ja kriteerit
Opinnäytetyön raportointi: opinnäytetyön kirjallinen raportti ja suullinen esitys, SeAMKin opinnäytetyöohjeiden ja kirjallisten ohjeiden noudattaminen, Urkund-tarkastus, opinnäytetyön julkistaminen

Oppimateriaalit

Opiskelija etsii itsenäisesti lähdemateriaalia omaan opinnäytetyöhön liittyen

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön toteutus koostuu opiskelijan itsenäisestä työstä huomioiden opinnäytetyöhön liittyvät tavoitteet, vaatimukset ja kriteerit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyön toteutus on osa Opinnäytetyötä (15 op), josta Toteutus 6 op:
-opiskelijan itsenäistä työtä 162 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- innovoida, suunnitella ja kehittää palveluita ja tuotteita siten, että ne vastaavat yrityksen liiketoiminallisia tavoitteita sekä asiakkaan tarpeita
- selvittää asiakkaiden tarpeita eri menetelmillä
- soveltaa palvelumuotoilun prosesseja eri käyttöyhteyksissä
- osallistaa käyttäjät ja työntekijät palveluiden kehittämiseen
- hahmottaa palvelun/tapahtuman/tuotannon kokemukselliset kontaktipisteet ja prosessit
- suunnitella ja rakentaa tarinallisen ja fyysisen kehyksen palvelulle
- kehittää ja muuttaa olemassa olevia prosesseja asiakkaan ja toimeksiantajan toiveet huomioiden, hyödyntämällä käyttäjälähtöisyyttä
- soveltaa liiketoiminnallisia lainalaisuuksia ja -mahdollisuuksia palveluiden kehittämisessä
- huomioida kiertotalouden mahdollisuudet palveluiden kehittämisessä

Sisältö

- Palvelumuotoilun prosessi
- Palvelumuotoilun mahdollisuuden eri konteksteissa.
- Asiakasymmärryksen hankinta ja tulkinta sekä asiakkaiden ja henkilöstön osallistaminen kehittämisprojekteihin
- Arvon muodostuksen elementit sekä palveluiden laatu
- Palveluiden käyttäjien tarpeiden kohtaaminen sekä palveluympäristön analyysi
- Palvelukokemuksen kontaktipisteet ja niiden suunnittelu ja mallintaminen
- Palveluiden parantaminen, uusien palveluiden ja oheistuotteiden kehittäminen
- Yrityksen brändin huomioiminen palveluiden ja tuotteiden suunnittelussa
- Uusien palveluiden jalkauttaminen organisaatioon
- Palvelukonseptin kaupallistaminen (BMC)
- Opintojaksoon voi sisältyä ulkopuoliselle toimeksiantajalle tehtävä kehittämisprojekti

Oppimateriaalit

Tunnilla jaettu materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt, tentti, pienryhmän kehittämisprojekti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ulkopuolinen toimeksianto

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

156h josta ohjattua työskentelyä 66h sekä Itsenäistä - ja pienryhmätyöskentelyä 90h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa toteuttaa toimivan ratkaisuvaihtoehdon asiakkaalle sekä esittää sen ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija esittelee palvelumuotoilun mahdollisuudet toimeksiantajalle ja osaa tuottaa useita ratkaisuvaihtoehtoja. Opiskelija osaa huomioida asiakkaiden tarpeet ja osaa ottaa käyttäjät mukaan kehittämiseen. Opiskelija tunnistaa palvelumuotoilun menetelmät ja osaa soveltaa niitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa havainnollistaa palvelumuotoilun mahdollisuudet toimeksiantajan toimintojen kehittämisessä ja osaa luoda toimeksiantajalle hyvin toimivia ratkaisuvaihtoehtoja sekä esittää ne myyvästi. Opiskelija osaa ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet ja osaa myös osallistaa asiakkaat kehittämisprosessiin. Opiskelija osaa viedä teorian käytännön kehittämistoiminnaksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 20%, pienryhmän projektityö 60%, vertaisarviointi 20%

Ilmoittautumisaika

20.04.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

6 op

Virtuaaliosuus (op)

6 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • TAPA23
  Tapahtumatuotannon osaaja

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- innovoida, suunnitella ja kehittää palveluita ja tuotteita siten, että ne vastaavat yrityksen liiketoiminallisia tavoitteita sekä asiakkaan tarpeita
- selvittää asiakkaiden tarpeita eri menetelmillä
- soveltaa palvelumuotoilun prosesseja eri käyttöyhteyksissä
- osallistaa käyttäjät ja työntekijät palveluiden kehittämiseen
- hahmottaa palvelun/tapahtuman/tuotannon kokemukselliset kontaktipisteet ja prosessit
- suunnitella ja rakentaa tarinallisen ja fyysisen kehyksen palvelulle
- kehittää ja muuttaa olemassa olevia prosesseja asiakkaan ja toimeksiantajan toiveet huomioiden, hyödyntämällä käyttäjälähtöisyyttä
- soveltaa liiketoiminnallisia lainalaisuuksia ja -mahdollisuuksia palveluiden kehittämisessä
- huomioida kiertotalouden mahdollisuudet palveluiden kehittämisessä

Sisältö

- Palvelumuotoilun prosessi
- Palvelumuotoilun mahdollisuuden eri konteksteissa.
- Asiakasymmärryksen hankinta ja tulkinta sekä asiakkaiden ja henkilöstön osallistaminen kehittämisprojekteihin
- Arvon muodostuksen elementit sekä palveluiden laatu
- Palveluiden käyttäjien tarpeiden kohtaaminen sekä palveluympäristön analyysi
- Palvelukokemuksen kontaktipisteet ja niiden suunnittelu ja mallintaminen
- Palveluiden parantaminen, uusien palveluiden ja oheistuotteiden kehittäminen
- Yrityksen brändin huomioiminen palveluiden ja tuotteiden suunnittelussa
- Uusien palveluiden jalkauttaminen organisaatioon
- Palvelukonseptin kaupallistaminen (BMC)
- Opintojaksoon voi sisältyä ulkopuoliselle toimeksiantajalle tehtävä kehittämisprojekti

Oppimateriaalit

Luennoilla ja Moodlessa jaettu materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot reaaliaikaisesti Teamsissa. Omaan tapahtumaan nivottu palvelumuotoilun kehittämistehtävä. Kehittämistehtävä palautetaan syksyn eri opintojaksojen yhteiseen työkirjaan. (Powerpoint-muoto)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa toteuttaa toimivan ratkaisuvaihtoehdon asiakkaalle sekä esittää sen ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija esittelee palvelumuotoilun mahdollisuudet toimeksiantajalle ja osaa tuottaa useita ratkaisuvaihtoehtoja. Opiskelija osaa huomioida asiakkaiden tarpeet ja osaa ottaa käyttäjät mukaan kehittämiseen. Opiskelija tunnistaa palvelumuotoilun menetelmät ja osaa soveltaa niitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa havainnollistaa palvelumuotoilun mahdollisuudet toimeksiantajan toimintojen kehittämisessä ja osaa luoda toimeksiantajalle hyvin toimivia ratkaisuvaihtoehtoja sekä esittää ne myyvästi. Opiskelija osaa ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet ja osaa myös osallistaa asiakkaat kehittämisprosessiin. Opiskelija osaa viedä teorian käytännön kehittämistoiminnaksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohde: syksyn opintojaksoista koottu työkirja sekä presentaatio.

Hylätty (0)

Tehtäviä puuttuu

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa toteuttaa toimivan ratkaisuvaihtoehdon asiakkaalle sekä esittää sen ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija esittelee palvelumuotoilun mahdollisuudet toimeksiantajalle ja osaa tuottaa useita ratkaisuvaihtoehtoja. Opiskelija osaa huomioida asiakkaiden tarpeet ja osaa ottaa käyttäjät mukaan kehittämiseen. Opiskelija tunnistaa palvelumuotoilun menetelmät ja osaa soveltaa niitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa havainnollistaa palvelumuotoilun mahdollisuudet toimeksiantajan toimintojen kehittämisessä ja osaa luoda toimeksiantajalle hyvin toimivia ratkaisuvaihtoehtoja sekä esittää ne myyvästi. Opiskelija osaa ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet ja osaa myös osallistaa asiakkaat kehittämisprosessiin. Opiskelija osaa viedä teorian käytännön kehittämistoiminnaksi.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 18.03.2024

Ajoitus

25.03.2024 - 12.05.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Miia Koski
Opiskelijaryhmät
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitelmallisen markkinoinnin strategisen ja operatiivisen prosessin, peruskäsitteet ja kilpailukeinot
- analysoida markkinoinnin ajankohtaisia teemoja

Sisältö

- Nykyaikainen markkinointiajattelu
- Sisäinen ja ulkoinen markkinointi
- Markkinoinnin toimintaympäristöjen analysointi
- Segmentointi
- Asemointi
- Markkinointistrategiat, tavoitteet ja mittarit
- Markkinoinnin kilpailukeinot
- Markkinoinnin ajankohtaiset teemat: some-markkinointi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija hallitsee suunnitelmallisen markkinoinnin osaamistavoitteiden mukaiset tiedot ja taidot. Hän osaa soveltaa tyydyttävästi markkinoinnin perusteita käytännön tilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa analysoida suunnitelmallisen markkinointiin liittyviä tietoja ja taitoja. Hän tunnistaa markkinoinnin eri osa-alueiden yhteydet toisiinsa. Hän osaa soveltaa markkinoinnin perusteita käytännön tilanteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa analysoida suunnitelmallisen markkinointiin liittyviä tietoja ja taitoja. Hän osaa analysoida markkinoinnin eri osa-alueiden yhteyksiä toisiinsa. Hän osaa soveltaa erinomaisesti markkinoinnin perusteita käytännön tilanteisiin.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Heli Simon
 • Emilia Ali-Löytty
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja työtehtävissä kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää alan perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti.
Opiskelija osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja omista taidoistaan.
Hän osaa myydä ja markkinoida osaamistansa ja palveluitansa sekä ylläpitää ja hoitaa asiakassuhteita. Hän osaa hoitaa asioita ja markkinoida tuotteitaan ja palvelujaan eri medioilla.
Opiskelija osaa kertoa alalle tyypillisistä tehtävistä/projekteista ja niiden toteuttamisesta ja osaa toimia sekä antaa neuvoja ja ohjeita työhön liittyvissä tilanteissa.

Sisältö

henkilö- ja koulutustaustastaan kertominen, CV laatiminen,
omasta alasta ja oman alan osaamisesta kertominen,
toimeksiantojen hankkiminen ja/tai työpaikan haku
asiakastapaamiset, opastamiset ja asiakastilanteet
kirjallinen viestintä, esim. tarjoukset ja raportit
småprat, mielipiteen ilmaisut ja perustelut
puhelinviestintä ja sähköinen viestintä

Oppimateriaalit

Opettajan kokoama materiaali

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kuuntelut, ryhmä- ja parityöskentely, itsenäinen työskentely.
Läsnäolovaatimus 80%

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suullinen tentti pareittain tai pienryhmissä
Kirjallinen tentti kurssin viimeisellä oppitunnilla
Kirjalliset uusinnat examissa.
Palautettavat tehtävät on palautettava kurssin viimeiseen oppituntiin mennessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 t.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana 1: Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta sekä helpohkoa ammattialansa tekstiä. Hän selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä on havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvosana 3: Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialansa perussanastoa ymmärrettävästi. Hän selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Hän ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5: Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialansa sanastoa. Hän on aktiivinen sekä selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn, suullisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu, kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti sekä kirjallinen ja suullinen tentti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei vaadita.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

11.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- nimetä keskeisimmät eri taidemuotojen tyylisuuntaukset
- tunnistaa taiteen soveltavan käytön mahdollisuuksia
- asemoida yksittäisen artefaktin osaksi isompaa viitekehystä
- tunnistaa taiteen merkityksen yhteiskunnassa
- kirjallisesti analysoida taidekokemustaan

Sisältö

Eri taiteenlajien keskeisimmät tyylisuunnat ja edustajat
Soveltavan taiteen mahdollisuudet eri toimialoilla (mm. hyvinvointi)
Taidekritiikin rakenne ja sen harjoitteleminen kulttuurituottajan näkökulmasta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee nimeämään muutaman keskeisen taiteen tyylisuunnan ja sovellusalueen
Pystyy kirjoittamaan taidekokemuksestaan kuvailevasti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee nimeämään keskeiset eri taiteenlajien tyylisuunnat
Tuntee useita soveltavan taiteen käytön mahdollisuuksia eri konteksteissa
Pystyy kirjoittamaan taidekokemuksestaan analyyttisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Pystyy kirjoittamaan taidekokemuksestaan analyyttisesti ja löytämään sille uusia merkityksiä
Opiskelija kykenee nimeämään keskeiset eri taiteenlajien tyylisuunnat ja niiden merkittävimmät edustajat
Tuntee useita soveltavan taiteen käytön mahdollisuuksia eri konteksteissa ja pystyy ideoimaan soveltavalle käytölle jonkin uuden kontekstin tai työtapojen yhdistelmän

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 15.05.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 31.07.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Juhani Haarala

Tavoitteet

Opiskelija osaa Adobe InDesig-ohjelman perusteet ja kykenee tuottamaan yksinkertaisia julkaisuja. Opiskelija osaa luoda dokumentin ja tuottaa siitä offset- sekä digipainokelpoisen pdf –tiedoston. Opiskelija osaa muokata valokuvan painokelpoiseksi ja liittää sen julkaisuun. Opiskelija tunnistaa hyvän taittotyön tunnusmerkit ja osaa tuottaa hyvää taittoa myös itse. Opiskelija osaa paremmin valita fontit julkaisuihin.

Sisältö

Kurssilla tuotetaan esite annetuista materiaaleista. Osa kurssista suoritetaan verkossa.

Adobe InDesign – perusteet
- Sivupohjat (Masters)
- Tekstin editointi ja tyylit
- Kuvan lisääminen
- Värit
- Grafiikka
- Tallennus ja PDF –tiedoston luonti
Adobe Illustrator – lyhyesti
Adobe Acrobat – painokelpoisen PDF-tiedoston tarkistaminen
Sivuntaiton ja sommittelun perusteet
Typografian perusteita
Väriopin perusteita

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso suoritetaan hyväksytty/hylätty arviolla. Hyväksyttyyn arvioon vaaditaan, että kaikki harjoitustehtävät palautetaan hyväksytysti Moodleen ja läsnäolo on vähintään 80% kontaktiopetuksessa.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Raija Kangassalo
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko- oppimisympäristöä tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoäly huomioiden
-Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä

Sisältö

Johdatus toimisto-ohjelmiin
Tekstinkäsittely
- kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
- asiakirjastandardi
Taulukkolaskenta
- laskentamallit
- kaaviot
Esitysgrafiikka
- esityksen sisältö ja rakenne
- esityksen asetukset
Verkkopalvelujen hyödyntäminen
- pilvipalvelut
- verkkoneuvottelu työvälineenä
Tietoturva ja tietosuoja
Tietosuoja
Tekijänoikeudet
Tekoäly

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus,harjoitukset, itsenäinen opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 108 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön ja ymmärtää tietosuojan ja tekijänoikeuksien ja tekoälyn merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuvälineinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden tietosuojan ja tekijänoikeudet tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden niihin liittyvät tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset harjoitustyöt, Moodle-tentit

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Tämän opintojakson sisältö ja tavoitteet määritellään sen mukaan, mikä asia / mitkä asiat kulttuurialalla ovat opintojakson toteutuksen aikaan ajankohtaisia tai mitä osaamista opiskelijat ilmaisevat tarvitsevansa.
Voidaan tehdä myös toimeksiannon pohjalta tai liitettynä opinnäytetyöhön.

Sisältö

Määritellään tavoitteiden pohjalta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- selittää mitä tarkoitetaan trendillä
- nimetä muutamia kulttuurialan ajankohtaisia trendejä
- analysoida tyydyttävästi trendien syy-seuraussuhteita

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- selittää trendin moniulotteisen merkityksen
- esitellä kulttuurialan ajankohtaisia trendejä
- analysoida hyvin trendien syy-seuraussuhteita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- selittää trendin moniulotteisen merkityksen
- luokitella kulttuurialan ajankohtaisia trendejä
- tulkita trendien syy-seuraussuhteita

Ilmoittautumisaika

02.11.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

20.03.2024 - 10.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • TAPA23
  Tapahtumatuotannon osaaja

Tavoitteet

Tämän opintojakson sisältö ja tavoitteet määritellään sen mukaan, mikä asia / mitkä asiat kulttuurialalla ovat opintojakson toteutuksen aikaan ajankohtaisia tai mitä osaamista opiskelijat ilmaisevat tarvitsevansa.
Voidaan tehdä myös toimeksiannon pohjalta tai liitettynä opinnäytetyöhön.

Sisältö

Määritellään tavoitteiden pohjalta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- selittää mitä tarkoitetaan trendillä
- nimetä muutamia kulttuurialan ajankohtaisia trendejä
- analysoida tyydyttävästi trendien syy-seuraussuhteita

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- selittää trendin moniulotteisen merkityksen
- esitellä kulttuurialan ajankohtaisia trendejä
- analysoida hyvin trendien syy-seuraussuhteita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- selittää trendin moniulotteisen merkityksen
- luokitella kulttuurialan ajankohtaisia trendejä
- tulkita trendien syy-seuraussuhteita

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 25.02.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja ymmärtää kulttuurialan tuotantojen erilaisten toimintaympäristöjen vaatimukset esim. turvallisuuden, aikataulutuksen, henkilöstön, infrastruktuurin, kestävän kehityksen, yleisöpalvelujen ja lupakäytänteiden näkökulmasta
-tuottaa osana tuotantoryhmää tapahtuman/kulttuuripalvelun/mediatuotteen kannattavasti ja asiakaslähtöisesti.

Sisältö

-tutustuminen erilaisten tuotantojen toimintaympäristöihin ja niiden ominaispiirteisiin ja vaatimuksiin
-tuotannon kaari, rahoitus ja budjetointi, markkinointi ja tiedottaminen
-tuotantojen kumppanuudet ja yritysyhteistyö
-tarvittavat luvat ja sopimukset
-tekijänoikeusasiat -kestävä kehitys tuotannoissa -edellä mainittujen tietojen soveltaminen ensimmäisen vuoden tuotannossa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa erilaisia kulttuurituotannon toimintaympäristöjä ja hahmottaa tuotannon projektina.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää erilaisten toimintaympäristöjen luomat vaatimukset, haasteet ja mahdollisuudet sekä osaa ottaa em. asiat huomioon tuottamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää erilaisten toimintaympäristöjen luomat vaatimukset, haasteet ja mahdollisuudet sekä osaa ottaa em. asiat huomioon tuottamisessa. Hän näkee erilaisten toimintaympäristöjen mahdollisuudet tuotannon näkökulmasta.

Ilmoittautumisaika

20.04.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • TAPA23
  Tapahtumatuotannon osaaja

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja ymmärtää kulttuurialan tuotantojen erilaisten toimintaympäristöjen vaatimukset esim. turvallisuuden, aikataulutuksen, henkilöstön, infrastruktuurin, kestävän kehityksen, yleisöpalvelujen ja lupakäytänteiden näkökulmasta
-tuottaa osana tuotantoryhmää tapahtuman/kulttuuripalvelun/mediatuotteen kannattavasti ja asiakaslähtöisesti.

Sisältö

-tutustuminen erilaisten tuotantojen toimintaympäristöihin ja niiden ominaispiirteisiin ja vaatimuksiin
-tuotannon kaari, rahoitus ja budjetointi, markkinointi ja tiedottaminen
-tuotantojen kumppanuudet ja yritysyhteistyö
-tarvittavat luvat ja sopimukset
-tekijänoikeusasiat -kestävä kehitys tuotannoissa -edellä mainittujen tietojen soveltaminen ensimmäisen vuoden tuotannossa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa erilaisia kulttuurituotannon toimintaympäristöjä ja hahmottaa tuotannon projektina.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää erilaisten toimintaympäristöjen luomat vaatimukset, haasteet ja mahdollisuudet sekä osaa ottaa em. asiat huomioon tuottamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää erilaisten toimintaympäristöjen luomat vaatimukset, haasteet ja mahdollisuudet sekä osaa ottaa em. asiat huomioon tuottamisessa. Hän näkee erilaisten toimintaympäristöjen mahdollisuudet tuotannon näkökulmasta.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 15.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jussi Kareinen

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja ymmärtää kulttuurialan tuotantojen erilaisten toimintaympäristöjen vaatimukset esim. turvallisuuden, aikataulutuksen, henkilöstön, infrastruktuurin, kestävän kehityksen, yleisöpalvelujen ja lupakäytänteiden näkökulmasta
-tuottaa osana tuotantoryhmää tapahtuman/kulttuuripalvelun/mediatuotteen kannattavasti ja asiakaslähtöisesti.

Sisältö

-tutustuminen erilaisten tuotantojen toimintaympäristöihin ja niiden ominaispiirteisiin ja vaatimuksiin
-tuotannon kaari, rahoitus ja budjetointi, markkinointi ja tiedottaminen
-tuotantojen kumppanuudet ja yritysyhteistyö
-tarvittavat luvat ja sopimukset
-tekijänoikeusasiat -kestävä kehitys tuotannoissa -edellä mainittujen tietojen soveltaminen ensimmäisen vuoden tuotannossa

Oppimateriaalit

Saksala, E. (2015). Tuottajan käsikirja. Like
Huhtaniska, T., Tirronen, J. (2019). Faktaa ja fiilistä tapahtumatuottajalle. Edita.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa erilaisia kulttuurituotannon toimintaympäristöjä ja hahmottaa tuotannon projektina.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää erilaisten toimintaympäristöjen luomat vaatimukset, haasteet ja mahdollisuudet sekä osaa ottaa em. asiat huomioon tuottamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää erilaisten toimintaympäristöjen luomat vaatimukset, haasteet ja mahdollisuudet sekä osaa ottaa em. asiat huomioon tuottamisessa. Hän näkee erilaisten toimintaympäristöjen mahdollisuudet tuotannon näkökulmasta.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

29.04.2024 - 26.05.2024

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Esa Leikkari
 • Juhani Haarala
 • Jukka Saarela
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- laatia ohjatusti tuotantoraportin, jossa analyyttisesti arvioidaan tuotantoprosessin eri vaiheita
- arvioida työryhmän toimintaa kokonaisuuten
- arvioida omaa toimintaansa työryhmän jäsenenä

Sisältö

- henkilökohtaisen oppimispäiväkirjan laadinta
- tuotantoraportin laadinta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- oppimispäiväkirja on niukka ja pintapuolinen
- oman tuotantoryhmän analysointi on niukkaa
- oman työskentelyn analysointi on niukkaa
- tuotantoraportti on laadittu ohjeiden mukaisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- oppimispäiväkirja on tehty ohjeiden mukaisesti
- oman tuotantoryhmän analysointi on kattava
- oman työskentelyn analysointi on tehty huolellisesti
- tuotantoraportti on kattava

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- oppimispäiväkirjaa on täytetty säännöllisesti ja omaa tekemistä on osattu analysoida
- oman tuotantoryhmän analysointi on tarkkaa ja yksityiskohtaista
- tuotantoraportti on monipuolinen ja sisällöltään kattava

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Esa Leikkari
 • Juhani Haarala
 • Jukka Saarela
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa tuotannollisia tehtäviä
- ohjattuna suunnitella tuotannon
- toimia ohjattuna tuotantoon suunnitteluun liittyvissä tehtävissä
- tunnistaa tuotantoon liittyviä kriittisiä kohtia
- ohjattuna ratkaista tuotantoon liittyviä ongelmia
- huomioida suunnitteluprosessissa myös kestävän kehityksen näkökulman erityisesti talouden ja ekologisuuden näkökulmasta
- toimia tuotannossa sen monimuotoisuuden hyväksyen, sekä arvostaen ja kunnioittaen työryhmän muita jäseniä.

Sisältö

Opiskelija toimii tuotannon eri tehtävissä. Ensimmäisen vuoden tuotantojen suunnittelu ja toteutus.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija

- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa suunnitella tuotannon ohjatusti
- osaa huomioida tuotannon suunnittelussa kestävän kehityksen näkökulman

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija

- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa suunnitella tuotannon tehtäviä ohjatusti
- osaa arvioida omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- osaa toimia tuotantoryhmässään rakentavasti
- osaa huomioida tuotannon suunnittelussa kattavasti kestävän kehityksen näkökulman

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:

- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itseohjautuvasti ja tunnistaa tuotannon kriittisiä pisteitä
- osaa arvioida, ja tarvittaessa muuttaa, omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- osaa toimia tuotantoryhmässään rakentavasti, ratkaisukeskeisesti ja tuotannon parasta ajatellen
- osaa kiinnittää laajasti huomiota tuotannon suunnittelussa kestävän kehityksen periaatteisiin

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

23.10.2023 - 05.05.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Esa Leikkari
 • Juhani Haarala
 • Jukka Saarela
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- tunnistaa tuotannollisia tehtäviä
- toimia ohjattuna tuotannon toteutukseen liittyvissä tehtävissä
- osaa ohjattuna toteuttaa tuotannon
- tunnistaa tuotantoon liittyviä kriittisiä kohtia
- ohjattuna ratkaista tuotantoon liittyviä ongelmia myös toteutusvaiheessa
- ymmärtää huomioida suunnitteluprosessissa myös kestävän kehityksen näkökulman erityisesti talouden ja ekologisuuden näkökulmasta
- toimia tuotannossa sen monimuotoisuuden hyväksyen, sekä arvostaen ja kunnioittaen työryhmän muita jäseniä

Sisältö

Opiskelija toimii tuotannon eri tehtävissä. Ensimmäisen vuoden tuotantojen toteutus.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija

- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä ohjatusti
- osaa sisällyttää tuotantoon kestävän kehityksen näkökulmaa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija

- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä ohjatusti
- osaa arvioida omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- osaa toimia tuotantoryhmässään rakentavasti toisia arvostaen
- osaa sisällyttää tuotantoon paljon kestävän kehityksen näkökulmaa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:

- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itseohjautuvasti ja tunnistaa tuotannon kriittisiä pisteitä
- osaa arvioida, ja tarvittaessa muuttaa, omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- osaa toimia tuotantoryhmässään rakentavasti, ratkaisukeskeisesti ja tuotannon parasta ajatellen
- osaa toteuttaa tuotannon jokaisen vaiheen kestävän kehityksen lähtökohdista

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jukka Saarela
 • Juhani Haarala
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- laatia tuotantoraportin, jossa analyyttisesti arvioidaan tuotantoprosessin eri vaiheita
- arvioida tuotantoraportissa omaa toimintaansa tuotannossa
- analysoida tuotantoprosessia kestävän kehityksen näkökulmasta

Sisältö

Opiskelija dokumentoi tuotantoprosessia säännöllisesti ja laatii tuotannon päätteeksi tuotantoraportin jossa analysoi tuotantoprosessia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- oman työskentelyn analysointi on niukkaa
- tuotantoraportti on laadittu ohjeiden mukaisesti
- tuotantoraportissa näkyy kestävän kehityksen näkökulma

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- oman työskentelyn analysointi on tehty huolellisesti
- tuotantoraportti on kattava
- tuotantoraportissa näkyy selvästi kestävän kehityksen näkökulma

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- omaa tekemistä on osattu analysoida laaja-alaisesti
- tuotantoryhmän analysointi on tarkkaa ja yksityiskohtaista
- tuotantoraportti on monipuolinen ja sisällöltään kattava
- tuotantoraportissa on huomioitu kattavasti kestävän kehityksen näkökulma

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Juhani Haarala
 • Jukka Saarela
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- organisoida tuotannossa tarvittavat tehtävät
- soveltaa oppimistaan tuotannon tehtävissä
- tulkita tuotantoon liittyviä kriittisiä kohtia
- suunnitella konseptin uudelle palvelulle tai tuotteelle
- analysoida tuotannon kannattavuutta
- suunnitella tuotannon kestävän kehityksen näkökulmat huomioiden

Sisältö

Opiskelija toimii tuotannon eri tehtävissä. Tuotannossa suunnitellaan uusi konsepti tai uudistetaan vanhaa konseptia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija

- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä ohjatusti
- saa ryhmänsä kanssa konseptin valmiiksi ohjatusti
- osaa tehdä tuotannolle budjetin ohjatusti
- osaa huomioida tuotannon suunnittelussa kestävän kehityksen näkökulman

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itsenäisesti
- osaa analysoida omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- saa ryhmänsä kanssa konseptin valmiiksi
- osaa tehdä tuotannolle budjetin itsenäisesti
- osaa huomioida tuotannon suunnittelussa kattavasti kestävän kehityksen näkökulman

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itseohjautuvasti ja tunnistaa tuotannon kriittisiä pisteitä
- osaa arvioida, ja tarvittaessa muuttaa, omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- osaa toimia tuotantoryhmässään rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti ja tuotannon parasta ajatellen
- osaa mitata tuotannon kannattavuutta
- osaa kiinnittää laajasti huomiota tuotannon suunnittelussa kestävän kehityksen periaatteisiin

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jukka Saarela
 • Juhani Haarala
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- organisoida tuotannossa tarvittavat tehtävät
- soveltaa oppimistaan tuotannon tehtävissä
- tulkita tuotantoon liittyviä kriittisiä kohtia
- suunnitella konseptin uudelle palvelulle tai tuotteelle
- analysoida tuotannon kannattavuutta
- toteuttaa tuotannon kestävän kehityksen näkökulmat huomioiden

Sisältö

Opiskelija toimii tuotannon eri tehtävissä. Tuotannossa suunnitellaan uusi konsepti tai uudistetaan vanhaa konseptia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä ohjatusti
- saa ryhmänsä kanssa konseptin valmiiksi ohjatusti
- osaa tehdä tuotannolle budjetin ohjatusti
- osaa sisällyttää tuotantoon kestävän kehityksen näkökulmaa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itsenäisesti
- osaa analysoida omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- saa ryhmänsä kanssa konseptin valmiiksi
- osaa tehdä tuotannolle budjetin itsenäisesti
- osaa sisällyttää tuotantoon paljon kestävän kehityksen näkökulmaa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itseohjautuvasti ja tunnistaa tuotannon kriittisiä pisteitä
- osaa arvioida, ja tarvittaessa muuttaa, omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- osaa toimia tuotantoryhmässään rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti ja tuotannon parasta ajatellen
- osaa mitata tuotannon kannattavuutta
- toteuttaa tuotannon jokaisen vaiheen kestävän kehityksen lähtökohdista

Ilmoittautumisaika

01.09.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

02.10.2023 - 26.05.2024

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Esa Leikkari
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- laatia ohjatusti tuotantoraportin jossa analyyttisesti arvioidaan tuotantoprosessin eri vaiheita
- arvioida työryhmän toimintaa kokonaisuutena, sekä omaa toimintaansa työryhmän jäsenenä
- analysoida tuotantoprosessia kestävän kehityksen näkökulmasta

Sisältö

Opiskelija dokumentoi tuotantoprosessia säännöllisesti ja laatii tuotannon päätteeksi tuotantoraportin jossa analysoi tuotantoprosessia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- oppimispäiväkirja on niukka ja pintapuolinen
- oman tuotantoryhmän analysointi on niukkaa
- oman työskentelyn analysointi on niukkaa
- tuotantoraportti on laadittu ohjeiden mukaisesti
- tuotantoraportissa näkyy kestävän kehityksen näkökulma

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- oppimispäiväkirja on tehty ohjeiden mukaisesti
- oman tuotantoryhmän analysointi on kattava
- oman työskentelyn analysointi on tehty huolellisesti
- tuotantoraportti on kattava
- tuotantoraportissa näkyy selvästi kestävän kehityksen näkökulma

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- oppimispäiväkirjaa on täytetty säännöllisesti ja omaa tekemistä on osattu analysoida
- oman tuotantoryhmän analysointi on tarkkaa ja yksityiskohtaista
- tuotantoraportti on monipuolinen ja sisällöltään kattava
- tuotantoraportissa on huomioitu kattavasti kestävän kehityksen näkökulma

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Esa Leikkari
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- organisoida tuotannossa tarvittavat tehtävät
- soveltaa oppimistaan tuotannon tehtävissä
- suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti tuotannon
- analysoida tuotannon toimintaympäristön kilpailutilannetta
- valita tuotannon siten, että se tukee hänen työllistymistään alalle
- rakentaa taloudellisesti kannattavan tuotannon
- johtaa tuotantoa vaikeissa tilanteissa

Sisältö

Opintojaksolla toteutetaan yksi tai useampi (min. 5 op) tuotanto yksin tai työparina. Mahdollisissa isommissa toimeksiannoissa tuotantoryhmän koko voi olla suurempi samoin opintopistemäärä. Tuotannosta/tuotannoista opiskelija kokoaa portfolion, joka toimii oppimisen ja arvioinnin välineenä sekä työnäytteenä. Tuotanto tai osa tuotannoista esitellään julkisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- suoriutuu tuotannosta vahvasti tuettuna

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itsenäisesti
- osaa analysoida omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- osaa tehdä kannattavan tuotannon

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itseohjautuvasti ja tunnistaa tuotannon kriittisiä pisteitä
- osaa arvioida, ja tarvittaessa muuttaa, omaa toimintaansa tuotannossa
- osaa edottaa muutoksia tuotantoon rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti
- osaa mitata tuotannon kannattavuutta

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 20.05.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Esa Leikkari
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- organisoida tuotannossa tarvittavat tehtävät
- soveltaa oppimistaan tuotannon tehtävissä
- suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti tuotannon
- analysoida tuotannon toimintaympäristön kilpailutilannetta
- valita tuotannon siten, että se tukee hänen työllistymistään alalle
- rakentaa taloudellisesti kannattavan tuotannon
- johtaa tuotantoa vaikeissa tilanteissa

Sisältö

Opintojaksolla toteutetaan yksi tai useampi (min. 5 op) tuotanto yksin tai työparina. Mahdollisissa isommissa toimeksiannoissa tuotantoryhmän koko voi olla suurempi samoin opintopistemäärä. Tuotannosta/tuotannoista opiskelija kokoaa portfolion, joka toimii oppimisen ja arvioinnin välineenä sekä työnäytteenä. Tuotanto tai osa tuotannoista esitellään julkisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- suoriutuu tuotannosta vahvasti tuettuna

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itsenäisesti
- osaa analysoida omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- osaa tehdä kannattavan tuotannon

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itseohjautuvasti ja tunnistaa tuotannon kriittisiä pisteitä
- osaa arvioida, ja tarvittaessa muuttaa, omaa toimintaansa tuotannossa
- osaa edottaa muutoksia tuotantoon rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti
- osaa mitata tuotannon kannattavuutta

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Juhani Haarala
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää tuotteistamisprosessin ominaispiirteet
- osaa tunnistaa tuotteistamisen mahdollisuuksia omalla ammattialallaan
- osaa tuotteistaa palvelu- tai tuoteidean
- osaa suojata tuotteistuksen kohteet kilpailijoilta

Sisältö

- tuotteistusprosessi
- oheistuotteet
- asiakaslähtöisyys tuotteistamisen perustana
- immateriaalisen omaisuuden suojaaminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- hahmottaa tuotteistusprosessin ominaispiirteet
- hahmottaa tuotteistamisen mahdollisuudet omalla ammattialallaan
- hahmottaa asiakaslähtöisyyden merkityksen tuotteistamisessa
- tuntee immateriaalisen omaisuuden suojaamiskeinoja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- hallitsee tuotteistusprosessin ominaispiirteet
- on selkeä kuva tuotteistamisen mahdollisuuksista omalla ammattialallaan
- on selkeä kuva asiakaslähtöisyyden merkityksestä tuotteistamisessa
- on selkeä kuva immateriaalisen omaisuuden suojaamiskeinoista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- hallitsee tuotteistusprosessin
- hallitsee tuotteistamisen mahdollisuuksista omalla ammattialallaan
- hallitsee ja osaa soveltaa asiakaslähtöisyyden tuotteistamisessa
- hallitsee ja osaa soveltaa immateriaalisen omaisuuden suojaamiskeinoja

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Hannu Tuuri
Opiskelijaryhmät
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa tieteellisen ja arkiajattelun eroja
- määritellä tutkimuksellisia lähestymistapoja ja tutkimuksen peruskäsitteitä
- esitellä tutkimusprosessin ja raportoinnin vaiheet (rakenne)
- selittää kriittisen ajattelun merkityksen tutkivassa ja kehittävässä työotteessa
- antaa esimerkkejä tutkimusetiikan merkityksestä

Sisältö

- tieteellinen ajattelu ja arkiajattelu
- yleinen tutkimusetiikka
- keskeisiä tutkimusmenetelmiä
- tutkimuksen peruskäsitteet ja rakenne
- tutkimusprosessin ja - raportin vaiheet
- tutkiva ja kehittävä työote

Oppimateriaalit

- Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15. uudistettu painos. Helsinki: Tammi.
- muu opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

- oman alan tutkimusraportteihin tai artikkeleihin tutustuminen ja niiden analysointi
- itsenäinen työskentely
- verkkotehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

55 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- Hyväksytty/hylätty
- Hyväksytty: Opiskelija osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisensa suorittamalla opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
- Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- kirjalliset oppimistehtävät
- Moodlen tentit

Esitietovaatimukset

Aikaisempia opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.10.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Johanna Ikola
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- Suhteuttaa kulttuurialan kompetenssit ja työtehtäväkuvaukset omaan osaamiseensa.
- Brändätä systemaattisesti omaa osaamistaan eri julkaisukanavissa.
- Käyttää henkilökohtaisen osaamisen markkinoinnin työvälineitä sekä osaa luoda niihin suunniteltua sisältöä.

Sisältö

- Oman ammatti-identiteetin kehittymisen pohtiminen ammatillisen kasvun näkökulmasta
- Henkilöbrändin rakentamisen välineet: some-näkyvyys, blogi, vlogi, LinkedIn, portfolio
- Työnäytteet sekä niiden kerryttäminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Tiina Välimäki
 • Johanna Ikola
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- Käyttää hyödykseen uraohjaukseen suunniteltuja testejä ja niiden tuloksia osaamissuunnitelmaa tehdessään.
- Kuvailla työharjoittelun aikana kerryttämäänsä osaamista sekä tunnistaa oman ammatillisen kehittymisen vaiheen.

Sisältö

Työharjoittelun purku
Itsearviointi työharjoittelusta
Osaamissuunnitelma

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Ilmoittautumisaika

08.06.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

19.09.2023 - 25.02.2024

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- Kuvata selkeästi oman osaamisensa kulttuurialalla.
- Luoda ammattitaitoisesti laaditun julkisen profiilin, jossa osaaminen ja kokemus näkyvät.
- Selittää keikkatalouden luonteen ja osaa analysoida omaa talouttaan.
- Tulkita työelämän pelisääntöjä ja rakenteita omassa toiminnassaan.
- Päätellä eri yritys- ja työssäkäynnin muotojen verotukselliset vaikutukset omaan talouteensa.
- suunnitella työnhakuprosessinsa.

Sisältö

- Alan työsuhdeasiat ja työturvallisuus
- Työntekijän vastuut ja velvollisuudet
- Työnhakuprosessit (hakemukset, CV, haastatteluihin valmistautuminen)
- Ammatillinen portfolio
- Piilotyöpaikat
- Loikkausosaaminen
- Keikka- ja projektityön luonne ja oman talouden hallinta sekä verotus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Juhani Haarala
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee modernin mediakentän ja median kehittymisen kaaren.
- Opiskelija hallitsee konseptoinnin peruskäsitteet ja kykenee osana ryhmää ideoimaan ja suunnittelemaan uusia konsepteja. Hän osa myös esittää suunnitelmansa ja konseptinsa vakuuttavasti.
- Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida toimintaympäristön muutoksia ja erilaisia kehitystrendejä.
- Opiskelija ymmärtää miten markkinoiden ja teknologian muutokset sekä innovaatiot vaikuttavat erilaisten medioiden syntymiseen ja olemassa olevien medioiden muutoksiin.

Sisältö

Opintojaksolla tuotetaan ja kokeillaan erilaisia mediakonsepteja tai kokonainen julkaisu. Opiskelija toimii tuotannon eri tehtävissä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää kurssin alussa määriteltyjen kriteerien mukaisen tuotantosuunnitelman, oppimispäiväkirjan ja loppuraportin palautusta.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

07.02.2024 - 06.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Juhani Haarala
Opiskelijaryhmät
 • TAPA23
  Tapahtumatuotannon osaaja

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee modernin mediakentän ja median kehittymisen kaaren.
- Opiskelija hallitsee konseptoinnin peruskäsitteet ja kykenee osana ryhmää ideoimaan ja suunnittelemaan uusia konsepteja. Hän osa myös esittää suunnitelmansa ja konseptinsa vakuuttavasti.
- Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida toimintaympäristön muutoksia ja erilaisia kehitystrendejä.
- Opiskelija ymmärtää miten markkinoiden ja teknologian muutokset sekä innovaatiot vaikuttavat erilaisten medioiden syntymiseen ja olemassa olevien medioiden muutoksiin.

Sisältö

Opintojaksolla tuotetaan ja kokeillaan erilaisia mediakonsepteja tai kokonainen julkaisu. Opiskelija toimii tuotannon eri tehtävissä.

Oppimateriaalit

Luennot, verkkomateriaali sekä mahdolliset opetusvideot.

Opetusmenetelmät

Tekemällä oppiminen. Ongalmalähtöinen opiskelu.
Kurssilla tehdään aiheeseen liittyviä harjoitustöitä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoitustehtävät tehdään pääosin tuntien ulkopuolisella ajalla. Oppitunneilla luentoja sekä kaskustelua tehtävänannoista ja opiskelijoiden tuotoksista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää kurssin alussa määriteltyjen kriteerien mukaisen tuotantosuunnitelman, oppimispäiväkirjan ja loppuraportin palautusta.

Hylätty (0)

Harjoitustyöt ovat kokonaan tekemättä ja palauttamatta. Tunneille ei olla osallistuttu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Harjoitustyöt tehty vain osittain tai puuttellisesti. Osallistuminen oppitunneille satunnaista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Harjoityöt on tehty tehtävänannon mukaisesti. Kaikille oppitunneille osallistuttu.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Harjoitustyöt tehty todella tarkasti ja laadukkaasti. Kaikille oppitunneille osallistuttu. Opiskelija on osoittanut työskentelyssään vahvaa kiinnostusta aihetta kohtaan.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 03.05.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

16 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Noora Kivimäki
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa
- osaa toimia vuorovaikutustilanteissa myös digitaalisissa ympäristöissä
- analysoida ja arvioida viestintätaitoja osana ammatillista kehittymistä.
- tuottaa asiatyylistä tekstiä ja soveltaa SeAMKin kirjallisten töiden ohjeita.

Sisältö

- Viestintätyylin analysointi
- Esiintymistaito ja vuorovaikutus
- Ryhmäviestintätaito (esim. palaverit, neuvottelut, kokoukset, myös verkon välityksellä)
- Digitaalisen ympäristön toimintaperiaatteet ja vuorovaikutus
- Asiatyylisen tekstin tuottaminen
- SeAMKin kirjallisten töiden ohjeet

Oppimateriaalit

- Opettajan ilmoittama materiaali
- Juholin, E. (2022). Communicare! Ota viestinnän ilmiöt ja strategiat haltuun (8. uud. p.). Infor / Management Institute of Finland MIF.
- SeAMKin kirjallisten töiden ohje https://seamk.libguides.com/KirjallistenToidenOhje
- Kielitoimiston ohjepankki (Kotus) http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/
- Kielijelppi http://www.kielijelppi.fi/
- Opintokeskus Sivis https://www.kokouskaytannot.fi/

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, luennot
Itsenäinen opiskelu: tiedonhankinta, harjoitukset ja tehtävät
Suulliset ja kirjalliset tehtävät yksin ja ryhmässä
Verkkotentit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ja arvioitavien tehtävien ajankohdat sovitaan opintojakson aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

108 t, josta 28 t lähiopetusta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa viestiä lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä vain viestin lähettäjän näkökulmasta. Hän tunnistaa osittain digitaalisen viestinnän toimintaperiaatteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa viestinnässään ottaa osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Osaa ylläpitää viestinnän vuorovaikutusta. Tunnistaa jossain määrin viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Osaa huomioida digitaalisen viestinnän toimintaperiaatteet. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumentointi on monipuolista ja uskottavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa viestinnässään ottaa erinomaisesti ja vakuuttavasti huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan, hän osaa toimia vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Viestinnän vuorovaikutus on erittäin taitavaa. Osaa tunnistaa viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Hallitsee digitaalisen viestinnän toimintaperiaatteet ja osaa soveltaa niitä. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä monipuolisesti ja realistisesti tavoitteen, tarkoituksen, vastaanottajan ja oman ammattialansa kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät
Verkkotentit
Aktiivinen osallistuminen arvioinnin perusteena oleviin töihin ja töiden palauttaminen aikataulun mukaisesti
Itsearviointi
Vertaisarviointi

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 25.02.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Juhani Haarala
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida typografian ja graafisten tunnusten suunnittelun periatteita
- soveltaa visuaalisen viestinnän perusteita graafisen suunnittelun tehtävissä ja toimeksiannoissa
- soveltaa kuvankäsittelyn perusteita harjoitustehtävissä
- taiton perusteet ja soveltaa erilaisia taittopohjia
- hyödyntää graafisen suunnittelun soveltamismahdollisuuksia eri medioissa ja tuotannoissa

Sisältö

- Sommittelun perusteet
- Väriopin perusteet
- Typografian perusteet
- Graafisen suunnittelijan ohjelmistot
- Layout suunnittelun / taiton perusteet
- Painettu viestintä ja sähköinen viestintä

Oppimateriaalit

Oppimateriaalia jaetaan tuntien yhteydessä. Opetusvideot.
Markus Ikonen - Typografian käsikirja

Opetusmenetelmät

Tekemällä oppiminen
Ongelmalähtöinen oppiminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti. Ei uusimismahdollisuutta. Ajankohta, helmikuu 2024.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppitunnit 58h
Harjoitukset ja kotitehtävät 50h
Kirjatentti 27h

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi edellyttää Adobe ohjelmistopaketin hankintaa (n. 20€/kk huom hinta keväällä 2023)
Hanki adobe ohjelmistot omalle koneellesi ennen kurssin aloitusta..
www.adobe.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

- Opiskelija osallistuu tunneille.
- Opiskelija osaa soveltaa visuaalisen viestinnän perusteita graafisen suunnittelun tehtävissä ja toimeksiannoissa.
- Hän osaa hyödyntää graafisen suunnittelun soveltamismahdollisuuksia eri medioissa ja tuotannoissa.
- Opiskelija ymmärtää typografian, sommitteluna ja väriopin perusteet.
- Opiskelija tunnistaa painetun ja digitaalisen median teknisiä ja viestinnällisiä eroja.

Hylätty:
- Opiskelija ei palauta tehtäviä lainkaan tai palautetut tehtävät eivät osoita hänen omaksuneen edes välttävällä tasolla kurssin sisältöä.
- Hän ei osoita ymmärtävänsä sommittlun, typografian tai väriopin alkeita.
- Opiskelijalla on useita poissaoloja tunneilta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuntiosallistuminen
Haroitustyöt
Tentti

Ilmoittautumisaika

02.11.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

10.01.2024 - 31.01.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Juhani Haarala
Opiskelijaryhmät
 • TAPA23
  Tapahtumatuotannon osaaja

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida typografian ja graafisten tunnusten suunnittelun periatteita
- soveltaa visuaalisen viestinnän perusteita graafisen suunnittelun tehtävissä ja toimeksiannoissa
- soveltaa kuvankäsittelyn perusteita harjoitustehtävissä
- taiton perusteet ja soveltaa erilaisia taittopohjia
- hyödyntää graafisen suunnittelun soveltamismahdollisuuksia eri medioissa ja tuotannoissa

Sisältö

- Sommittelun perusteet
- Väriopin perusteet
- Typografian perusteet
- Graafisen suunnittelijan ohjelmistot
- Layout suunnittelun / taiton perusteet
- Painettu viestintä ja sähköinen viestintä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

- Opiskelija osallistuu tunneille.
- Opiskelija osaa soveltaa visuaalisen viestinnän perusteita graafisen suunnittelun tehtävissä ja toimeksiannoissa.
- Hän osaa hyödyntää graafisen suunnittelun soveltamismahdollisuuksia eri medioissa ja tuotannoissa.
- Opiskelija ymmärtää typografian, sommitteluna ja väriopin perusteet.
- Opiskelija tunnistaa painetun ja digitaalisen median teknisiä ja viestinnällisiä eroja.

Hylätty:
- Opiskelija ei palauta tehtäviä lainkaan tai palautetut tehtävät eivät osoita hänen omaksuneen edes välttävällä tasolla kurssin sisältöä.
- Hän ei osoita ymmärtävänsä sommittlun, typografian tai väriopin alkeita.
- Opiskelijalla on useita poissaoloja tunneilta.

Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 21.02.2024

Ajoitus

01.03.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Juhani Haarala

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida typografian ja graafisten tunnusten suunnittelun periatteita
- soveltaa visuaalisen viestinnän perusteita graafisen suunnittelun tehtävissä ja toimeksiannoissa
- soveltaa kuvankäsittelyn perusteita harjoitustehtävissä
- taiton perusteet ja soveltaa erilaisia taittopohjia
- hyödyntää graafisen suunnittelun soveltamismahdollisuuksia eri medioissa ja tuotannoissa

Sisältö

- Sommittelun perusteet
- Väriopin perusteet
- Typografian perusteet
- Graafisen suunnittelijan ohjelmistot
- Layout suunnittelun / taiton perusteet
- Painettu viestintä ja sähköinen viestintä

Oppimateriaalit

Itkonen, M. (2007). Typografian käsikirja. RPS-yhtiöt.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

- Opiskelija osallistuu tunneille.
- Opiskelija osaa soveltaa visuaalisen viestinnän perusteita graafisen suunnittelun tehtävissä ja toimeksiannoissa.
- Hän osaa hyödyntää graafisen suunnittelun soveltamismahdollisuuksia eri medioissa ja tuotannoissa.
- Opiskelija ymmärtää typografian, sommitteluna ja väriopin perusteet.
- Opiskelija tunnistaa painetun ja digitaalisen median teknisiä ja viestinnällisiä eroja.

Hylätty:
- Opiskelija ei palauta tehtäviä lainkaan tai palautetut tehtävät eivät osoita hänen omaksuneen edes välttävällä tasolla kurssin sisältöä.
- Hän ei osoita ymmärtävänsä sommittlun, typografian tai väriopin alkeita.
- Opiskelijalla on useita poissaoloja tunneilta.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Christopher Hudson
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa kulttuurialan peruskäsitteet ja sanaston. Hän osaa kertoa koulutuksestansa, osaamisestansa, ammattialastansa ja hankkeistansa. Hän selviytyy työelämän viestintätilanteista käyttäen eri viestintäkanavia ja asianmukaista tyyliä.
Opiskelija osaa hankeviestinnän perusteet englanniksi (esim. hanke-esittelyt, raportointi, verkostoituminen). Hän osaa viestiä hanke- ja tuotantotiimeille, antaa ohjeita ja etsiä tietoa. Hän osaa myydä ja markkinoida osaamistansa liittyen esim. hankkeisiin ja itsensä työllistämiseen.

Sisältö

Europass CV
suulliset esitykset
dokumentaatio
kirjalliset viestit
tiedonhaku

Oppimateriaalit

Moodle material
Web-based literature
Academic journals

Opetusmenetelmät

Independent study
Written an spoken assignments
Peer assessment

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 hours

Lisätietoja opiskelijoille

80% attendance of class or grade affected.

50% minimum

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1 - Opiskelija selviytyy tyypillisimmistä suullisista ja kirjallisista ammattialansa viestintätilanteista. Hän käyttää yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa. Hän osaa kertoa itsestänsä, koulutuksestansa ja osaamisestansa. Hän kykenee pitämään tutusta aiheesta yksinkertaisen ja lyhyen esityksen käyttäen valmista materiaalia ja apuneuvoja. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja osia ammattialansa helpoista teksteistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3 - Opiskelija selviytyy tyypillisimmistä ammattialansa suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista. Hän osaa kertoa spontaanisti itsestään, koulutuksestaan ja osaamisestaan. Hän osaa käyttää oman alansa sanastoa melko virheettömästi. Hän osaa itsenäisesti valmistella ja pitää lyhyen mutta selkeän esityksen. Hän osaa mukauttaa viestintätyylinsä tilanteen ja kuulijakunnan mukaan. Hän ymmärtää yleisimpiä ammattialansa tekstejä ja selviytyy melko hyvin ennakoitavissa työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 - Opiskelija osaa hoitaa ammattitaitoisesti ja tehokkaasti ammattialansa vaativia suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita. Hän osaa kertoa spontaanisti itsestään, koulutuksestaan ja osaamisestaan. Hän osaa käyttää oman alansa sanastoa lähes virheettömästi. Hän osaa valmistella ja pitää vakuuttavan, jäsennellyn esityksen käyttäen asianmukaista oheismateriaalia. Opiskelija osaa ilmaista itseään käyttäen asianmukaista tyyliä ja osaa vastata yleisön kysymyksiin spontaanisti ja tarvittaessa perusteellisesti. Hän osaa mukauttaa viestintätyylinsä tilanteen ja viestintäkumppanin mukaan. Opiskelija ymmärtää oman alansa teksteistä sekä pääasiat että yksityiskohdat ja osaa soveltaa ja selittää lukemansa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teacher based assessment of work produced
Peer review

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

07.04.2023 - 11.10.2024

Ajoitus

23.10.2023 - 29.03.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää yleisötyön merkityksen ja tavoitteet kulttuurituotannossa
- osaa tehdä yleisötyösuunnitelman
- tunnistaa erilaisia yleisötyön menetelmiä ja osaa soveltaa jotakin menetelmää yleisötyöprojektissa
- ymmärtää kohderyhmien erilaisia tarpeita ja kulttuurisia taustoja ja osaa asettaa yleisötyön tavoitteet sen mukaisiksi
-osaa kehittää toimeksiantajan toimintaa yleisötyön avulla

Sisältö

- yleisötyön tavoitteet, menetelmät ja muodot
- kohderyhmän tarpeiden määrittely
- yleisötyösuunnitelman suunnittelu ja toteutus opintoihin kuuluvassa tuotannossa mielellään toimeksiantona
- yleisölähtöisyys, yleisöjen moninaisuus ja monenlaisen saavutettavuuden huomioiminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yleisötyön projektin tai osan siitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää yleisötyön merkityksen osana tuotantoprosessia sekä itsenäisenä kulttuurituotannon työmuotona. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa yleisötyön projektin toimeksiantajan toiveiden mukaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää yleisötyön merkityksen osana tuotantoprosessia sekä itsenäisenä kulttuurituotannon työmuotona. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa yleisötyön projektin toimeksiantajan toiveiden mukaan. Hän osaa analysoida ja kehittää toimeksiantajan toimintaa yleisötyösuunnitelman avulla.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 01.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Kim Leppänen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa kuvata yrittäjyysosaamisen pääpiirteet sekä pohtia omia tavoitteittaan ja vahvuuksiaan suhteessa niihin.
• tunnistaa ihmisen kognition rakenteet itsessään ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa
• ymmärtää epävarmuuden sietämisen merkityksen toiminnassaan ja vuorovaikutuksessa
• osaa kuvata ja tarkastella sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista arvoa ja hahmottaa miten ne eroavat toisistaan
• tunnistaa arvon ympäristösidonnaisuuden sekä erilaiset rakenteet, joissa sitä voidaan tuottaa
• osaa analysoida erilaisia arvoketjuja ja –verkkoja.
• osaa kuvata yritystoiminnan merkityksen yhteiskunnassa ja kansantaloudessa ja tunnistaa erilaisia yrittäjyyden ilmenemistapoja elämässä.
• osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset
• tuntee yrityksen perustamiseen liittyvät vaiheet
• tuntee yrittäjyyteen liittyvät mahdollisuudet SeAMKissa

Sisältö

• Yrittäjyyskompetenssi, itsetuntemus ja minäpystyvyys, motivaatio, ihmisen ajattelujärjestelmät, epävarmuuden sieto ja pettymyksen käsittely
• Arvon luominen, arvoketjujen; ja arvoverkkojen tunnistaminen eri ympäristöissä, arvon tuottaminen eri rakenteissa, kuten yrityksissä ja yhdistyksissä
• Yrittäjyyden ja liiketoiminnan peruskäsitteet ja ansaintalogiikkaa, talouden lukutaito, riskien hallinta
• Liiketoiminnan perustamisen vaiheet
• Liiketoimintasuunnitelma liikeidean jäsentämisen työkaluna (muille kuin liiketalouden alalle)
• Yritystoiminta osana yhteiskuntaa, yrittäjyys osana elämää
• Yrittäjyystaitojen syventäminen SeAMKissa (SeAMK Yritystalli, SeAMKPro, SeiES jne.)

Oppimateriaalit

Moodlesta löytyvä materiaali
Oheismateriaali & lisälukemista:
- Taivas ja helvetti 2.0
- Urheilijan taivas ja helvetti, paras versio itsestäsi
- Taivas ja helvetti - Riko rajasi
- Aki Hintsa: Voittamisen anatomia

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, ryhmätyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

16h lähiopetus
65h itsenäistä opiskelua

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta. Tehtävissä opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen arvon luonnin ja sekä pohtii niiden merkitystä yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa. Opiskelija osoittaa tunnistavansa liiketoiminnan peruskäsitteet ja osaavansa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osoittaa osaavansa pohtia omaa suhdettaan yrittäjyyteen ja yrittäjyyskompetenssiin.

Sisällön jaksotus

Itsetuntemus ja minäpystyvyys
Työelämän murros
Megatrendit
Arvon tuottaminen
Yrittäjyys ja yhteiskunta
Liikeidea
Business Model Canvas
Yritystoiminnan aloittamisen peruslaskelmat

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta. Tehtävissä opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen arvon luonnin ja sekä pohtii niiden merkitystä yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa. Opiskelija osoittaa tunnistavansa liiketoiminnan peruskäsitteet ja osaavansa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osoittaa osaavansa pohtia omaa suhdettaan yrittäjyyteen ja yrittäjyyskompetenssiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilötehtävät, ryhmätöiden tekeminen ja esittäminen, aktiivinen osallistuminen.