Siirry suoraan sisältöön

Kulttuurituottaja (AMK)

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Kulttuurituottaja (AMK)

Laajuus:
240 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Kulttuurituottaja (AMK)

Koulutusala

Taiteet ja kulttuurialat
Koulutusalan luokitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämään kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Tutkinto-ohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, kulttuurituottaja (AMK)

Tutkinnon taso

Koulutusohjelma johtaa ammattikorkeakoulututkintoon, joka on ensimmäisen syklin bachelor-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 6.
Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.

Valintaperusteet löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.
Linkki

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat ammattikorkeakoululain mukaisesti perusopinnoista, ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä vuodessa.

Opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

- perusopinnot
- tutkinto-ohjelman perusopinnot
- tuottajan ammattiopinnot
- vaihtoehtoiset työpajat
- vapaasti valittavat opinnot
- harjoittelu
- opinnäytetyö

Perusopinnot ovat SeAMKin kaikille tutkinto-ohjelmille yhteisiä opintoja. Opintosuunnitelmaa toteutetaan tuotantojen kautta. Ammattiopinnot lomittuvat tuotantojen joukkoon; osa teoriaopinnoista voidaan toteuttaa myös omina kokonaisuuksina.

Työpajoissa opiskelija voi syventää tai laajentaa osaamistaan. Tutkintoon sisältyy 25 opintopistettä työpajaopintoja. Työpajaopintotarjonnasta päätetään lukuvuosittain. Työpajaopinto toteutuu mikäli osallistujia on riittävä määrä. Kaikkia työpajaopintoja ei välttämättä toteuteta opiskelujen aikana.

Koulutukseen sisältyy työelämässä tapahtuvaa ohjattua harjoittelua (60 opintopistettä). Opinnot sisältävät lisäksi vapaasti valittavia opintoja (10 op) ja opinnäytetyön (15 op). Kulttuurituotannon koulutusohjelmalla on hyvät kansainväliset verkostot. Tämä tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet opiskeluun tai työharjoitteluun ulkomailla.


Opetussuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.
- Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
- Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana.
- Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
- Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona.
- Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.

Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa monialaisia työelämälähtöisiä projektiopintoja (FramiPro). Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua FramiPro- opintoihin ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen lukukaudeksi (30 op).

Osaamistavoitteet

Kulttuurituottajan ydinosaamista ovat tuotantojen suunnittelu ja toteutus, tuotteistaminen, brändäys ja viestintä. Tuottaja osaa ennakoida ja arvioida tuotantojen aikaansaamia hyötyjä, olivatpa ne kulttuurisia, taloudellisia tai sosiaalisia. Ohjelmasta valmistunut osaa suunnitella sisältöjä ja tuotantoja eri kohderyhmille kannattavasti. Tuotannot voivat olla kulttuurisia palvelutuotteita, tapahtumia, mediatuotteita tai kampanjoita alasta riippumatta.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Opiskelun punaisena lankana on heti ensimmäisestä lukuvuodesta lähtien työelämän kanssa yhteistyössä toteutettavat projektit ja toimeksiannot. Projektit mahdollistavat monialaisen yhteistyön sekä verkostoitumisen. Ammatillisilla opinnoilla sekä harjoittelun suuntaamisella ja uraohjauksella varmistetaan ammatillisen osaamisen syvyys.

Koulutuksessa opiskelija voi hyödyntää erilaisia ryhmänohjauksen ja ideoinnin menetelmiä. Opintoihin kuuluu tuotantotekniikan perusteita sekä tuotannon johtamista. Kulttuurituottajaopintojen keskeisenä osana ovat myös hinnoittelu-, rahoitus-, ja budjettiosaaminen ja tehokas tuotannon suunnittelu. Opiskelija oppii ennakoimaan ja arvioimaan tuotantojen aikaansaamia hyötyjä, olivatpa ne kulttuurisia, taloudellisia tai sosiaalisia.

Opiskelija oppii hyödyntämään digitaalista mediaa viestinnän ja markkinoinnin välineenä. Vuorovaikutustaidot ja verkosto-osaaminen ovat kulttuurituottajan ydinosaamista. Kulttuurien välisen viestinnän hallinta eri kielillä on osa kulttuurituottajan opintoja.

Kompetenssit

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.
Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.

Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan. Kulttuurituottajan alakohtaisia kompetensseja ovat toimintaympäristöjen tuntemus, tuottamisprosessien hallinta, liiketaloudellinen osaaminen sekä kehittämis- ja vuorovaikutusosaaminen. Alakohtaisten kompetenssien hallinnalla kulttuurituottaja syventää omaa ammatillista identiteettiään.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Kulttuurituotannon opetus perustuu projektioppimiseen ja yhteisölliseen oppimiseen, jossa opetus integroidaan ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien työelämälähtöiseksi. Yksittäisiä opintojaksoja integroidaan osaksi isompia projekteja/tuotantoja ja opiskelijat toimivat erikokoisissa ryhmissä. Yhteisöllisen oppimisen avulla opiskelijoiden tiimityö- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät.

Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma perustuu sosiokonstruktivistiselle oppimisnäkemykselle. Sen mukaan opiskelija rakentaa aktiivisesti omia tietovarantojaan, arvioi oppimistarpeitaan ja suuntaa toimintaansa niiden saavuttamiseksi. Opettaja toimii opiskelijan mentorina ja ohjaajana, joka auttaa ja tukee oppimisprosessia. Opiskelija voi oppimistehtävien, projektien ja työharjoittelun kautta myös syventää niitä kulttuurin osa-alueita, joista hän on erityisen kiinnostunut. Opiskelijan oman urapolun suunnittelu kulkee mukana koko opintojen ajan. Verkostoituminen on erityisen tärkeää, niinpä koko opintojen ajan pyritään aitoon yhteistyöhön työelämän kanssa. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, yritysvierailuja, oppimistehtäviä, projektitöitä ja käytännön harjoittelua aidoissa työelämäympäristöissä. Opiskelija voi suorittaa osan opinnoista etä- tai verkko-opintoina lähiopetuksen lisäksi.

Ahot-menettelyt

AHOT-menettely tarkoittaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea osaamisensa tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita. Osaamisen tunnistamisprosessi nivoutuu läheisesti opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) laatimiseen ja sitä päivitetään henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen yhteydessä.

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt on esitetty SeAMKin osaamisen tunnustamisen ohjeessa. Siinä selvitetään, miten osaamisen tunnustamista haetaan, miten asiaa käsitellään ja miten siitä tiedotetaan. Ohjeessa on nimetty tutkinto-ohjelman osaamisen tunnustamisen yhteyshenkilöt, jotka antavat ohjausta prosessiin liittyvissä asioissa.
Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa käytetään muun muassa
- vastaavan sisältöisen ja muun koulutuksen todistuksia
- työtodistuksia ja työnantajalta saatuja lisäselvityksiä
- opiskelijan haastatteluja
- kirjallisia ja suullisia tenttejä tai raportteja
- toiminnallisia tai kirjallisia tehtäviä tai näyttöjä
- esitelmiä, portfolioita.

AHOT-menettelyn ulkopuolelle jäävät opinnäytetyö ja kypsyyskoe.


Muualla suoritettuja opintoja voidaan sisällyttää vaihtoehtoisiin ja vapaasti valittaviin opintoihin. Työharjoittelun korvaavasta työkokemuksesta raportoidaan koulutusohjelman käytännön mukaisesti. Aiemmin hankittu osaaminen voi olla enintään 10 v. vanhaa. Hakemuksia käsittelevä opettaja voi tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä tai - näyttöjä.

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Tutkinto-ohjelmaan sisältyy kaksi harjoittelujaksoa: ensimmäinen on laajuudeltaan 25 ja toinen 35 opintopistettä. Ensimmäiseen harjoitteluun opiskelija menee jo toisen vuoden syksyllä ja pääsee heti soveltamaan koulutuksessa opittua tietoa ja taitoa. Toisessa harjoittelussa opiskelija syventyy työelämän haasteisiin kehittämistehtävällä, joka suunnitellaan yhdessä harjoittelupaikan ohjaajan kanssa. Harjoittelu muodostaa kulttuurituottajan ammatti-identtiteetin kulmakiven.

Opiskelijan opintojen aikaista työssäkäyntiä ja hänen siinä hankkimaansa osaamista voidaan hyödyntää opintojakson suorittamiseksi. Tällöin puhutaan opinnollistamisesta ja se voi liittyä myös vapaaehtoistyöhön tai harrastustoimintaan. Olennaista on, että työn tekemisen kautta opittujen asioiden ja taitojen avulla voidaan näyttää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Opinnollistaen saavutettu osaaminen voidaan todentaa esimerkiksi näytöin ja tehtävin.

Ammatillinen osaamisprofiili

Kulttuurituottajan laaja-alaista osaamista tarvitaan erilaisissa luovan alan tuotannoissa, tuotantojen koordinoinnissa ja hallinnollisissa tehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Kulttuurituottajan osaamiselle on käyttöä mm. media- ja viihdeteollisuudessa, julkaisu- ja kustannustoiminnassa, urheiluun liittyvissä tuotannoissa, mainos- ja markkinointiorganisaatioiden tuotannoissa, taiteen tuotannoissa (musiikki, teatteri, kuvataide, televisio- ja elokuva) sekä peli- ja muissa interaktiivisissa tuotannoissa.
Ammatilliset kieliopinnot suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman alansa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, pystyy etsimään tietoa sekä seuraamaan oman ammattialansa kehitystä kohdekielillä.

Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan. Kulttuurituottajan alakohtaisia kompetensseja ovat toimintaympäristöjen tuntemus, tuottamisprosessien hallinta, liiketaloudellinen osaaminen sekä kehittämis- ja vuorovaikutusosaaminen. Alakohtaisten kompetenssien hallinnalla kulttuurituottaja syventää omaa ammatillista identiteettiään ja varmistaa näin sujuvan sijoittumisen työelämään.

Kansainvälisyys

Tutkinto-ohjelmassa kannustetaan kansainvälisyyteen. Tutkinto-ohjelmassa toteutetaan yhden lukukauden aikana noin 30 op:n mittainen lähinnä vaihto-opiskelijoille suunnattu kv-opintomoduuli. Tähän kokonaisuuteen voivat osallistua myös toisen tai kolmannen vuoden oman koulutusohjelman opiskelijat. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ulkomaanvaihdossa sekä työharjoittelu kokonaan tai osittain ulkomailla. Alan vieraskielistä kirjallisuutta käytetään sekä opiskelu- että tenttimateriaalina useilla opintojaksoilla.

Jatko-opintokelpoisuus

Antaa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatko-opintokelpoisuuden alan ylempään amk-tutkintoon.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Opiskelu on kokopäiväistä.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Esa Leikkari, 040 830 4270, esa.leikkari(at)seamk.fi

Opinto-ohjaaja

Johanna Ikola, 040 868 2005, johanna.ikola(at)seamk.fi

Harjoittelun koordinointi

Sari Havulehto, 040 830 3975, sari.havulehto(at)seamk.fi

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Kulttuurituottaja (AMK), Päivätoteutus

Kulttuurituottaja (AMK), Päivätoteutus

Kulttuurituottaja (AMK), Päivätoteutus

Kulttuurituottaja (AMK), Päivätoteutus

Kulttuurituottaja (AMK), Päivätoteutus

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 20.03.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • KUTU18
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelijalla on selkeä kuva omasta ammatillisesta osaamisestaan. Hän on kerryttänyt itselleen verkoston sekä oman alan kompetenssin, joiden avulla hän selviytyy ammattialansa tehtävistä. Hänellä on portfolio, jota apuna käyttäen työnhakuprosessi ja oman osaamisen markkinointi helpottuvat.

Sisältö

-oman ammatillisen brändin hiominen, ammatillinen portfolio valmis

-työnhakuprosessit, työhakemukset ja haastatteluihin valmistautuminen

-oman ammatillisen tulevaisuuden suunnittelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty

Opiskelijalla on valmistumisvaiheessa selkeä kuva omasta ammatillisesta kompetenssistaan. Hän osaa markkinoida itseään tarkoituksenmukaisissa kanavissa ja osaa työhaastatteluissa tiivistää oman osaamisensa ja henkilökohtaiset ominaisuutensa portfoliotaan hyväksi käyttäen. Hän hallitsee koko työnhakuprosessin. Hän pystyy suunnittelemaan omaa ammatillista tulevaisuuttaan alan kehitystrendit huomioon ottaen.

Hylätty

Opinnot eivät ole edenneet suunnitellussa aikataulussa. Portfolio on epätäydellinen.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 14.03.2022

Ajoitus

21.03.2022 - 25.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jukka Saarela
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija
Syventää audiovisuaalisen tuotannon jälkituotantotaitojaan
Pystyy tunnistamaan efektoinnin merkityksen audiovisuaalisen tuotteen tuotantoprosessissa
Osaa toteuttaa sekundäärin värikorjauksen videoelokuvalle
Tutustuu animaatiokerronnan perusteisiin

Sisältö

Animaatioelokuvan perussäännöt
Efektien merkitys audiovisuaalisessa kerronnassa
Harjoituksia animoinnista, efektoinnista ja värikorjauksesta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa jälkituotannon merkityksen elokuvan tuotantoprosessissa. Pystyy soveltamaan perusefektejä. Osaa toteuttaa sekundäärin värikorjauksen avustettuna. Tunnistaa animaatiokerronnan perusteet. Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa arvioida jälkituotannon osuutta elokuvan tuotantoprosessissa. Pystyy käyttämään efektejä. Osaa toteuttaa sekundäärin värikorjauksen. Osaa animaatiokerronnan perusteet. Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa vertailla ja suhteuttaa jälkituotannon osuutta elokuvan tuotantoprosessissa. Osaa käyttää efektejä laajasti. Osaa toteuttaa sekundäärin värikorjauksen luovasti. Hallitsee animaatiokerronnan perusteet. Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 30.04.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Leena Elenius
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- huomioida tapahtuman eri osien suunnittelussa sekä toteutuksessa erilaiset kohderyhmät ja niiden erityispiirteet
- hyödyntää erilaisia käyttäjä- ja asiakaslähtöisiä tiedonhankintamenetelmiä
- hyödyntää ideoinnissaan osallistavan suunnittelun ja joukkoistamisen menetelmiä
- tunnistaa tapahtumassaan palvelupolun ja sen toimijat
- ottaa huomioon erityisryhmät suunnittelussaan

Sisältö

- Palvelupolku ja personakset käsitteenä ja käytännön työkaluina tuotantojen suunnittelussa
- Asiakas- ja kohderyhmät
- Asiakas- ja käyttäjätiedon keruu- ja analysointimenetelmät suunnittelun apuna. (esimerkiksi havainnointi, haastattelu, suunnittelupeli, empatialuotain)
- Erityisryhmien sekä esteettömyyden huomioiminen tapahtumien suunnittelussa
- Osallistavan suunnittelun ja joukkoistamisen menetelmiä

Oppimateriaalit

Opettajan jakama luentomateriaali

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa erilaiset käyttäjäryhmät sekä niiden erityispiirteet ja osaa ottaa ne huomioon tuotantoa suunnitellessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää eri käyttäjäryhmien vaatimukset suunnittelussa ja pystyy hyödyntämään keräämäänsä käyttäjätietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa huomioida asiakasryhmän tarpeet suunnittelussa ja osaa valita tilanteeseen sopivat käyttäjätiedon keruu- ja analysointimenetelmät. Opiskelija pystyy hyödyntämään keräämänsä tietoa.

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 22.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jukka Saarela
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa

- tulkita audiovisuaalisen tuotteen perusrakennetta

- tunnistaa audiovisuaalisen kerronnan erilaisia keinoja

- käyttää dramaturgian peruskäsitteistöä

- soveltaa audiovisuaalista kerrontaa käytännössä

Sisältö

Elokuvan perusrakenteen analyysi

Elokuvakerronnan perusteet

Dramaturgian peruskäsitteet

Lyhytelokuvan tekoprosessi

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, lähiopetus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa elokuvan perusrakenteen ja pystyy nimeämään elokuvakerronnan erilaisia metodeja. Tunnistaa dramaturgian peruskäsitteitä. Osallistuu lyhytelokuvan tekoprosessiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tulkita elokuvan perusrakenteita ja pystyy selittämään elokuvakerronnan erilaisten metodien vaikutusta elokuvan rakenteeseen. Osaa käyttää dramaturgian peruskäsitteitä. Osallistuu lyhytelokuvan tekoprosessiin aktiivisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida elokuvan perusrakenteita ja pystyy vertailemaan elokuvakerronnan erilaisien metodien vaikutusta elokuvan rakenteeseen. Osaa käyttää dramaturgian peruskäsitteitä sujuvasti. Osallistuu lyhytelokuvan tekoprosessiin aktiivisesti ja toimii tuotannossa sujuvasti.

Ilmoittautumisaika

01.09.2021 - 13.10.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 22.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jukka Saarela
Opiskelijaryhmät
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU18
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija
Tutustuu elokuvan kuva- ja äänituotannon suunnittelun perusteisiin
Pystyy tunnistamaan kuvausten merkityksen audiovisuaalisen tuotteen tuotantoprosessissa
Tutustuu tuotantotekniseen kalustoon

Sisältö

Kuvausten suunnittelun perusteet
Kuva- ja äänikerronnan perusteet
Harjoituksia kuvauksesta ja äänityksestä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa kuvausten suunnittelun perusteiden merkityksen audiovisuaalisen tuotteen tuotantoprosessissa. Opiskelija osaa käyttää vaadittua teknistä kalustoa ohjatusti. Opiskelija kykenee toteuttamaan videotuotannon kuvauksia ja äänityksiä opettajan avulla.
Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee kuvausten suunnittelun perusteet audiovisuaalisen tuotteen tuotantoprosessissa. Opiskelija osaa käyttää vaadittua teknistä kalustoa. Opiskelija kykenee toteuttamaan videotuotannon kuvauksia ja äänityksiä.
Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee hyvin kuvausten suunnittelun perusteet audiovisuaalisen tuotteen tuotantoprosessissa. Opiskelija osaa käyttää vaadittua teknistä kalustoa sujuvasti. Opiskelija kykenee toteuttamaan videotuotannon kuvauksia ja äänityksiä sujuvasti.
Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Ilmoittautumisaika

22.11.2021 - 26.12.2021

Ajoitus

01.02.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jukka Saarela

Tavoitteet

Opiskelija
Tutustuu elokuvan leikkauksen perusteisiin
Pystyy tunnistamaan leikkauksen merkityksen audiovisuaalisen tuotteen tuotantoprosessissa
Tutustuu kuva- ja äänileikkauksen perusteisiin

Sisältö

Leikkausohjelman opiskelu
Harjoituksia kuva- ja äänileikkauksesta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa leikkauksen merkityksen elokuvan tuotantoprosessissa. Pystyy leikkaamaan elokuvaa avustettuna ja osaa käyttää leikkausohjelmaa välttävästi. Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy arvioimaan leikkausta osana elokuvan tuotantoprosessia. Pystyy leikkaamaan elokuvaa ja osaa käyttää leikkausohjelmaa. Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella leikkauksen osana elokuvan tuotantoprosessia. Pystyy leikkaamaan elokuvaa luovasti ja osaa käyttää leikkausohjelmaa erinomaisesti. Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 31.12.2021

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU18
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida toimintaympäristön muutoksia sekä erilaisia kehitystrendejä. Opiskelija osaa tulkita miten kuluttajien kulutustottumusten, markkinoiden, teknologian muutokset sekä innovaatiot vaikuttavat omaan toimialaan. Opiskelija ymmärtää omien ja yhteiskunnallisten valintojen merkitykset tulevaisuuden rakentamisessa. Opiskelija osaa tuottaa ryhmässä skenaarioraportin valinnaisesta aihealueesta.

Sisältö

- Ennakointimenetelmiä (tulevaisuustaulukko, tulevaisuuskuvat, skenaario, tulevaisuuspaja, Delfoi)
- Ennakointi strategisena välineenä
- Valinnat tulevaisuuden tekijänä
- Trendit, megatrendit
- Toimintaympäristön muutokset
- Ryhmätyö

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöskentely tulevaisuusaiheiden parissa, blogikirjoituksen laatiminen. Opetus pääosin Teamsissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyöaika 104h josta ohjattua työskentelyä 30h ja itsenäistä työskentelyä 74h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa erilaisia tulevaisuuden skenaariomalleja ja megatrendejä. Opiskelija osaa ryhmässä laatia skenaarioraportin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hankkii monipuolisesti relevanttia tietoa aihealueesta ja pystyy johtamaan siitä uskottavia tulevaisuuskuvia skenaarioraporttiin. Opiskelija näkee oman alan toimintaympäristöön vaikuttavat muuttujat ja osaa arvioida niiden vaikutukset alan kehittymisessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää soveltuvaa ennakointimenetelmää sekä pystyy nostamaan esiin merkittäviä ajureita ja muokkaamaan niiden avulla uskottavat vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat sekä hahmotella myös toiminnan tasolla kehityspolut skenaarioraporttiin. Opiskelija osaa soveltaa skenaarioita strategisena kehitysvälineenä käytännön valinnoissa. Opiskelija näkee oman alan toimintaympäristöön vaikuttavat muuttujat ja osaa arvioida niiden vaikutukset alan kehittymisessä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö, vertaisarviointi

Ilmoittautumisaika

02.05.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 24.10.2021

Laajuus

2 op

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Mikko Männistö
 • Joakim Udd

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- hahmottaa tapahtumatuotannon esitystekniikka-alan erityistarpeita.
- tunnistaa esitystekniikan vaatimukset tapahtumatuotannossa
- tunnistaa esitysteknisen tuotannon merkityksen ison tapahtuman tuotantoprosessissa

Sisältö

- Tutustutaan esitystekniikkavalaistuksen perusteisiin ja mahdollisuuksiin
- Harjoitellaan käytännön avulla ohjelmistoja ja laitteiden käyttötarkoituksia sekä -kohteita
- Tutustutaan alan toimintaympäristöihin
- Esitystekniikassa käytettävien laitteiden käyttö ja sähköistys turvallisesti

Lisätietoja opiskelijoille

Vvo- kurssi esitystekniikasta. Kurssin tulevat pitämään Joakim Udd ja Mikko Männistö. Toiminnalliset workshopit torstai iltapäivisin vvo-aikaan 14.15 -17.00 kulttuurin studiolla. Mukaan mahtuu 20 ilmoittautumisjärjestyksessä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustehtävien suorittaminen, opeteltavien ohjelmistojen ja laitteiden ominaisuuksien tunnistaminen.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 28.02.2022

Laajuus

25 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Esa Leikkari
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- etsiä itselleen sopivan harjoittelupaikan
- neuvotella työtehtävistä
- käyttää työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja
- soveltaa oppimaansa harjoittelupaikassa,
- analysoida oppimistarvettaan

Sisältö

Ohjattu harjoittelu etukäteen sovitussa paikassa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty arviointi saavutetaan, kun opiskelija
- osallistuu harjoittelupaikan etsimiseen
- tekee harjoittelupaikan kanssa harjoittelusopimuksen
- selviytyy harjoittelussa annetuista työtehtävistä
- osallistuu harjoittelun purkuun
- palauttaa harjoitteluraportin vaaditulla tavalla

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 31.12.2021

Ajoitus

01.01.2022 - 30.09.2022

Laajuus

35 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Esa Leikkari
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- soveltaa oppimistaan
- hyödyntää ammatillista kokemustaan työtehtävissä
- toimia itsenäisesti työyhteisössä
- analysoida harjoittelupaikan kehittämistarpeita ja laatia niihin suunnitelman
- analysoida kirjallisesti ja suullisesti omaa ammatillista osaamistaan
- tunnistaa omat kehittämisalueensa

Sisältö

Ohjattu harjoittelu etukäteen sovitussa paikassa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty arviointi saavutetaan, kun opiskelija
- osallistuu harjoittelupaikan etsimiseen
- tekee harjoittelupaikan kanssa työharjoittelusopimuksen
- selviytyy harjoittelussa annetuista työtehtävistä
- osaa antaa kehittämisideoita harjoittelupakan toiminnalle
- tunnistaa omat kehitys- ja oppimistarpeensa
- osallistuu harjoittelun purkuun
- palauttaa harjoitteluraportin vaaditulla tavalla

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

08.11.2021 - 22.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Katri Juppi
Opiskelijaryhmät
 • KUTU18
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelijalla on kokonaisvaltainen näkemys työstä ja toimivan työyhteisön merkityksestä. Opiskelija ymmärtää, että toimivan työyhteisön edellytyksenä on kyky tunnistaa oma persoona osana työyhteisöä.
Opiskelija osaa kehittää ja arvioida omaa johtajuuttaan (itsensä johtaminen), joka on johtajuutta aina suhteessa toiseen.
Hänellä on perustiedot ja taidot henkilöstöjohtamisesta ja hän osaa soveltaa niitä tuotantoihin. Opiskelija osaa johtaa työryhmää sen monimuotoisuuden hyväksyen, sekä arvostaen ja kunnioittaen työryhmän muita jäseniä. Opiskelija tunnistaa talouden suunnittelun ja seurannan yhtenä johtamisen välineenä. Hänellä on perustiedot muutosten johtamisesta ja riskienhallinnasta.

Sisältö

Toimivan työyhteisön peruspilarit
Itsensä johtaminen
Henkilöstöjohtamisen perusteet
Talouden suunnittelu ja seuranta johtamisen välineenä
Muutosten- ja riskienhallinta osana johtamista

Oppimateriaalit

Esitellään opintojakson aikana.

Opetusmenetelmät

Luennot, yksilötehtävät, ryhmätehtävät ja esitykset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op: opiskelijan työtä 81 h, josta kontaktiopetusta 21 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- Opiskelija tunnistaa toimivan työyhteisön periaatteet
- Opiskelija kykenee toimimaan työyhteisössä yhteisesti sovittujen pelisääntöjen ja tavoitteiden mukaisesti
- Opiskelija ymmärtää henkilöstöjohtamisen merkityksen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- Opiskelija tunnistaa selkeästi organisaation perustehtävän ja oman roolinsa osa työyhteisöä
- Opiskelija kykenee toimimaan työryhmän vetäjänä ja delegoimaan tehtäviä ryhmässä
- Opiskelija ymmärtää taloudenhallinnan merkityksen osana johtamista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelijalla on kokonaisvaltainen näkemys työstä ja hän osaa reflektoida analyyttisesti omaa ammatillista persoonaansa osana työyhteisöä
- Opiskelijaa osaa johtaa työryhmiä erilaisissa toimintaympäristöissä
- Opiskelijaa osaa hyödyntää budjetointia johtamisen työkaluna
- Opiskelijalla on valmiudet johtaa organisaatiota myös muutostilanteessa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suoritus arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointiasteikko on esitelty opetussuunnitelmassa.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.08.2021

Ajoitus

08.09.2021 - 22.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Juhani Haarala
Opiskelijaryhmät
 • KITI19
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KITI20
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

- Opiskelija hallitsee julkaisuprosessin perusteet.
- Opiskelija osaa tuottaa sisältöjä julkaisuun osana tuotantoryhmää.
- Opiskelija tuntee kulttuurialan julkaisukentän ja julkaisumediat ja kanavat monipuolisesti
- Ymmärtää erilaisten julkaisumuotojen ominaispiirteet

Sisältö

- Kurssilla tuotetaan julkaisu tai osallistutaan olemassa olevan julkaisun tuottamiseen
- Digitaalisen julkaisun sekä painotuotteen julkaisemisen perusteet
- Journalismin perusteita
- Tutustuminen moderneihin julkaisumenetelmiin

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- Opiskelija palauttaa opintojakson harjoitustyöt ja suorittaa mahdolliset näyttökokeet

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 20.03.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU18
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa työskennellä kansainvälisessä opiskeluympäristössä
- tunnistaa oman alan kansainvälisiä toimijoita
- osaa viestiä kansainvälisessä toimintaympäristössä
- ymmärtää kulttuurien väliseen kommunikaatioon liittyviä erityispiirteitä

Sisältö

- Kulttuurituotannon kansainvälinen toimintaympäristö
- Monikulttuurinen työyhteisö
- Kulttuurien välinen viestintä
- Työnhaku ulkomailta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee nimeämään muutaman oman alansa keskeisimmän kansainvälisen toimijan.
Osaa viestiä auttavasti kansainvälisessä toimintaympäristössä
Kykenee työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tunnistaa oman alansa kansainvälisiä toimijoita
Kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissä.
Osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tunnistaa oman alansa keskeisimmät kansainväliset toimijat
Kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissä.
Osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
Osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia omalla ammattialalla.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 14.11.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Juhani Haarala
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa

- hahmottaa konseptoinnin merkityksen osana tuotekehitystä
- vertailla konseptoinnin ja tuotesuunnittelun eroja
- soveltaa konseptointimenetelmien perusteita uuden tuotteen/palveluidean synnyttämisessä
- kehittää innovatiivista ideaa yhdessä toimeksiantajan ja/tai käyttäjän kanssa projektina
- huomioida konseptointi resursseja säästävänä toimintatapana
- analysoida konseptointiin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia
- käyttää konseptien suojaamisen liittyviä perusteita

Sisältö

- konseptointiprosessi
- konseptoinnin menetelmät
- asiakas- ja käyttäjäyhteistyö
- riskiarviointi ja suojaaminen

Oppimateriaalit

- luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot Teamsissa.
Kirjallinen harjoitustyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

130h joista luentojen ja työpajojen määrä on 36 h ja itsenäisen työn osuus 94h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- hahmottaa konseptoinnin merkityksen osana tuotekehitystä
- soveltaa konseptointimenetelmien perusteita uuden tuotteen/palveluidean synnyttämisessä
- kehittää innovatiivista ideaa yhdessä toimeksiantajan ja/tai käyttäjän kanssa projektina
- analysoi konseptointiin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia
- käyttää konseptien suojaamisen liittyviä perusteita

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hahmottaa konseptoinnin merkityksen osana tuotekehitystä
- soveltaa konseptointimenetelmien perusteita uuden tuotteen/palveluidean synnyttämisessä hyvin
- kehittää innovatiivista ideaa yhdessä toimeksiantajan ja/tai käyttäjän kanssa projektina
- analysoi kattavasti konseptointiin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia
- käyttää konseptien suojaamisen liittyviä perusteita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- hahmottaa erinomaisesti konseptoinnin merkityksen osana tuotekehitystä
- soveltaa erinomaisesti konseptointimenetelmien perusteita uuden tuotteen/palveluidean synnyttämisessä
- kehittää erinomaisesti innovatiivista ideaa yhdessä toimeksiantajan ja/tai käyttäjän kanssa projektina
- analysoi kattavasti konseptointiin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia
- käyttää konseptien suojaamisen liittyviä keinoja monipuolisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen harjoitustehtävä 90%
Tuntiaktiivisuus 10%

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 20.03.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee taiteen kentän keskeiset toimijat ja kulttuurituottajan aseman taiteen kentässä

Opiskelija hahmottaa kulttuurihallinnon rakenteet ja niiden roolin päätöksenteossa

Opiskelija osaa analysoida kulttuurin merkitystä yhteiskunnassa

Sisältö

· Kulttuurihallinnon rakenteet

· Kulttuurituottajan rooli eri taiteen lajeissa

· Kulttuurin rooli yhteiskunnassa elinvoiman ja hyvinvoinnin näkökulmasta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä

Opiskelija hahmottaa pääosin kulttuurihallinnon rakenteet

Opiskelija tunnistaa joitain kulttuurituottajan toimenkuvia eri taiteen lajeissa

Opiskelija osaa analysoida tyydyttävästi kulttuurin merkitystä yhteiskunnassa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä

Opiskelijalla on selkeä kuva kulttuurihallinnon rakenteista

Opiskelija tunnistaa keskeiset kulttuurituottajan tehtät eri taiteen lajien parissa

Opiskelija osaa analysoida hyvin kulttuurin merkitystä yhteiskunnassa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä

Opiskelijalla on selkeä kokonaiskuva kulttuurihallinnon rakenteista ja niiden merkityksestä ja roolista yhteiskunnassa.

Opiskelija tuntee kulttuurituottajan erilaisia ammattikuvia taiteen kentässä kiitettävästi ja kykenee hahmottamaan myös uusia työnkuvia taiteen kentässä

Opiskelija osaa analysoida perusteellisesti kulttuurin muuttuvaa roolia yhteiskunnassa.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

13.09.2021 - 17.10.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Mika Karhumaa
Opiskelijaryhmät
 • KUTU18
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää immateriaalioikeuksien merkityksen omalla ammattialallaan
- ymmärtää tekijänoikeudellisen luovutussopimuksen merkityksen
- tuntee immateriaalioikeuden eri oikeusalueiden eroja ja yhtäläisyyksiä
- osaa etsiä ja hyödyntää aineettoman omaisuuden suojaamiseksi erilaisia suojamuotoja

Sisältö

- tekijänoikeudet, teollisoikeudet, toiminimi
- tekijänoikeuksen luovuttaminen ja lisensointi
- IPR-portfolio

Oppimateriaalit

Mika Karhumaa: The Essence of the Music Business: Contracts, 2nd Edition (2019)
ISBN: 978-952-69057-7-8

Opetusmenetelmät

Luennot ja tehtävät/Etäopetus

Lisätietoja opiskelijoille

Etäopetus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- ymmärtää tekijänoikeuksien merkityksen omalla ammattialallaan
- ymmärtää teollisoikeuksien ja tekijänoikeuksien erot ja yhtäläisyydet
- osaa tulkita tekijänoikeudellista luovutussopimusta auttavasti ja tehdä siitä muistio juridista tarkastusta varten

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- ymmärtää tekijänoikeuksien merkityksen omalla ammattialallaan
- ymmärtää teollisoikeuksien ja tekijänoikeuksien erot ja yhtäläisyydet
- osaa tulkita tekijänoikeudellista luovutussopimusta hyvin ja tehdä siitä seikkaperäisen muistion juridista tarkastusta varten
- osaa soveltaa erilaisia suojamuotoja omalla ammattialallaan
- osaa hyödyntää teollisoikeuksien ja tekijänoikeuksien eroja ja yhtäläisyyksiä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- ymmärtää tekijänoikeuksien merkityksen omalla ammattialallaan
- ymmärtää teollisoikeuksien ja tekijänoikeuksien erot ja yhtäläisyydet
- osaa tulkita tekijänoikeudellista luovutussopimusta kiitettävästi ja tehdä siitä version juridista tarkastusta varten
- osaa soveltaa erilaisia suojamuotoja omalla ammattialallaan
- osaa hyödyntää teollisoikeuksien ja tekijänoikeuksien eroja ja yhtäläisyyksiä
- osaa analysoida ja eritellä erilaisia vaihtoehtoja ja valita niistä itselleen parhaat
- osaa rakentaa ja hallita omaa IPR-portfoliotaan

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 24.04.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 25.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Ari Haasio

Tavoitteet

Kulttuurihistorian keskeisten käännekohtien ja käsitteiden sekä syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen. Opiskelija osaa opintojakson jälkeen hahmottaa riippuvuussuhteita eri kulttuuristen ilmiöiden ja aikakausien välillä kulttuurin eri osa-alueilla.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan kulttuurihistoriallisen ajattelun ja tutkimuksen peruskäsitteisiin. Jakso perehdyttää länsimaisen kulttuurin vaiheisiin. Jokainen opiskelija perehtyy tarkemmin valitsemaansa kulttuurihistorian osa-alueeseen erillisen kirjallisuuden ja sen pohjalta tehtävän harjoitustehtävän avulla. Opintojakson tavoitteena on historiallisen ymmärryksen avulla parantaa opiskelijan kykyä sijoittaa nykypäivän kulttuurisia elementtejä laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

(1-2)
Opiskelija osaa tunnistaa ja käyttää kulttuurihistoriallisen ajattelun peruskäsitteitä. Opiskelijan kirjallinen tuottaminen on niukkaa ja hän osoittaa vain vähäistä paneutumista tehtävänantoon.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

(3-4)
Ymmärtää kulttuurihistorian keskeiset kehityslinjat ja hallitsee alan tärkeimmät käsitteet ja osaa käyttää niitä sekä perustella kriittisesti vastauksensa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja keskusteluihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Edellyttää kykyä analysoida kulttuurihistoriallisia syy-seuraussuhteita analyyttisesti ja soveltaa niitä vastauksissaan monipuolisesti ja havainnollisesti. Opiskelija osaa suhteuttaa eri historiallisten käännekohtien merkityksen kulttuuriseen kehitykseen ja sen eri innovaatiomuotoihin. Opiskelija kykenee myös kriittiseen tulkintaan, joka heijastuu hänen vastauksissaan.

Esitietovaatimukset

Ei edeltäviä opintoja

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 05.01.2022

Ajoitus

12.01.2022 - 20.03.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU18
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- hahmottaa kulttuurimatkailun merkityksen ja mahdollisuudet niin kulttuurin, kuin matkailun näkökulmasta
- tunnistaa matkailuelinkeinon keskeiset toimijat ja palveluketjun
- tunnistaa kulttuurituottajan roolin kulttuurimatkailun kehittämisessä
- ideoida kestävän kehityksen periaatteet huomioivan kulttuurisisältöisen matkailutuotteen

Sisältö

- Kulttuurimatkailu käsitteenä
- Kulttuurimatkailun toimintaympäristöön tutustuminen
- Asiakassegmentit
- Matkailun ajankohtaiset trendit
- Kulttuurimatkailun talousvaikutukset
- Kulttuurimatkailu ja kestävä kehitys
- Alueellinen ja paikallinen kulttuuri matkailun voimavarana
- Palvelumuotoilun mahdollisuudet kulttuurimatkailutuotteen kehittämisessä

Lisätietoja opiskelijoille

Työpaja opinto suoritetaan lähiopetuksena.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- tuntee matkailuelinkeinon palveluketjun ja merkityksen yhteiskunnassa ja osaa nimetä muutaman keskeisen kansallisen toimijan siinä.
- tunnistaa muutamia kulttuurisisältöisiä matkailutuotteita

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- tuntee matkailuelinkeinon palveluketjun ja merkityksen yhteiskunnassa ja osaa nimetä keskeiset kansalliset toimijat siinä.
- tunnistaa keskeisiä kulttuurisisältöisiä matkailutuotteita.
- ymmärtää kestävän kehityksen merkityksen ja mahdollisuudet kulttuurimatkailussa
- ymmärtää palvelumuotoilun prosessin uuden kulttuurimatkailutuotteen ideoinnissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- tuntee matkailuelinkeinon palveluketjun ja merkityksen yhteiskunnassa ja osaa nimetä keskeiset kansalliset toimijat siinä.
- tunnistaa keskeisiä kulttuurisisältöisiä matkailutuotteita.
- ymmärtää kestävän kehityksen merkityksen ja mahdollisuudet kulttuurimatkailussa
- ymmärtää palvelumuotoilun prosessin ja osaa hyödyntää sitä uuden kulttuurimatkailutuotteen ideoinnissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
- osaa nimetä muutaman kulttuurimatkailukentän toimijan
- tunnistaa muutaman kulttuurimatkailun aluevaikuttavuustekijän
- tunnistaa kulttuurituottajan roolin kulttuurimatkailun kehittämisessä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija
- osaa nimetä keskeiset kulttuurimatkailukentän toimijat
- ymmärtää kulttuurimatkailun aluevaikuttavuustunnusluvut ja mistä ne koostuvat
- tunnistaa kulttuurituottajan roolin kulttuurimatkailun kehittämisessä
- osaa ideoida kestävän kehityksen periaatteet huomioivan kulttuurisisältöisen matkailutuotteen
- tunnistaa matkailuelinkeinon keskeiset toimijat ja palveluketjun

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- osaa nimetä keskeiset kulttuurimatkailukentän toimijat
- ymmärtää kulttuurimatkailun aluevaikuttavuustunnusluvut ja mistä ne koostuvat
- tunnistaa kulttuurituottajan roolin kulttuurimatkailun kehittämisessä
- osaa ideoida kestävän kehityksen periaatteet huomioivan kulttuurisisältöisen matkailutuotteen.
- tunnistaa kulttuurituottajan roolin kulttuurimatkailun kehittämisessä.
- ymmärtää syvällisesti kulttuurimatkailun merkityksen ja mahdollisuudet niin kulttuurin, kuin matkailun näkökulmasta
- tunnistaa matkailuelinkeinon keskeiset toimijat ja palveluketjun

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 13.10.2021

Ajoitus

27.10.2021 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 18

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Johanna Ikola
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU18
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija tietää fasilitoinnin määritelmän sekä osaa soveltaa fasilitoinnin menetelmiä kulttuurituottajan työssä mm. ryhmän innostamiseen, ongelmanratkaisuun ja ideointiin sekä osallistamiseen. Hän sisäistää ihmisten välisen yhteistyön ohjaamisen osaksi kulttuurituottajan osaamista.

Sisältö

· fasilitoinnin määritelmä
fasilitoinnin menetelmät ja työkalut

· fasilitointi digitaalisessa ympäristössä sekä kontaktitilanteissa

· osallistujan haastava käyttäytyminen

· millainen fasilitoija olen

· käytännön fasilitointiharjoitukset sekä niiden itsereflektointi ja vertaisarviointi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijalla on käsitys fasilitoinnin mahdollisuuksista ja menetelmistä kulttuurituottajan työssä. Hän osaa ohjattuna soveltaa jotakin menetelmää ryhmän ohjauksessa. Opiskelija osaa rakentaa fasilitointitilaisuuden ohjattuna ja toimia fasilitaattorin avustajana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijalla on selkeä käsitys fasilitoinnin mahdollisuuksista ja menetelmistä kulttuurituottajan työssä. Hän osaa soveltaa jotakin menetelmää ryhmän ohjauksessa sekä arvioida menetelmän tehokkuutta ja toimivuutta. Opiskelija osaa rakentaa fasilitointitilaisuuden ja ohjata sitä hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijalla on selkeä käsitys fasilitoinnin mahdollisuuksista ja menetelmistä kulttuurituottajan työssä. Hän osaa valita oikeat menetelmät kulloiseenkin tilanteeseen ja osaa lukea ryhmää siten, että pystyy fasilitointitilanteessa muokkaamaan menetelmää ryhmän tarpeiden mukaan ja pystyy arvioimaan menetelmien tehokkuutta ja toimivuutta. Opiskelija osaa rakentaa fasilitointitilaisuuden toimivaksi ja selkeäksi kokonaisuudeksi ja tavoitteet saavuttavaksi. Opiskelija osaa johtaa tilaisuutta luontevasti.

Lisätiedot

Työpajaopintoon otetaan ensisijaisesti kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijoita. Ryhmän maksimikoko on 20.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

21.03.2022 - 25.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Mika Karhumaa
Opiskelijaryhmät
 • KUTU18
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee kulttuurialaan liittyvän liiketoiminnan mahdollisuudet ja yrittäjyyttä tukevat rakenteet.
Opiskelija hallitsee yrittämisen taloudelliset reunaehdot. Opiskelija osaa verkostoitua ja tukeutua oman alansa klustereihin. Opiskelija osaa kehittää ja testata yritysideaansa käytännössä.

Sisältö

- yrittäjyyden toimintaympäristöt
- tukijärjestelmät, verkostot ja kasvuväylät
- oman liikeidean arviointi
- yritysidean kehittämisen ja asiakaslähtöisen tuotekehityksen prosessit ja -menetelmät

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali
Suositeltavia kirjoja esim:
Viitala, R. & Jylhä, E. (2013). Liiketoimintaosaaminen: Menestyvän yritystoiminnan perusta ([6. uud. p.].). Edita.
Ilmoniemi, M., Järvensivu, P., Kyläkallio, K., Parantainen, J., Siikavuo, J. & Siikavuo, J. P. (2009). Uuden yrittäjän käsikirja. Talentum.
Mikkola, S. & Tervonen, M. (2017). EPIC: Nuoren yrittäjän käsikirja. Luova Laboratorio.

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut ja itsenäiset harjoitustyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja harjoitukset 26 h, itsenäinen työskentely 55 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa yrittäjyyden periaatteet ja mahdollisuudet kulttuurialalla. Opiskelija osaa hakea tietoa ja verkostoja oman yritysidean kehittämiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa kulttuurialan liiketoiminnan mahdollisuudet asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. Opiskelija tunnistaa yrittäjyyden mahdollisuudet ja omat lähtökohtansa luovien alojen yrittäjänä. Opiskelija osaa etsiä tukea ja verkostoja yritysideansa kehittämiseksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijalla on kokonaisvaltainen näkemys yrittäjyyden mahdollisuuksista, toimintaympäristöistä ja verkostoista kulttuurialalla. Opiskelija osaa soveltaa tietoa, kehittäen ja testaten yritysideaansa asiakaslähtöisyyden näkökulmasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssitehtävien suorittaminen

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 20.03.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Viljo Arohonka
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa

- määritellä yrityksen taloushallinnon perustehtävät ja hyödyntää tietoa kulttuurituottajan ammatissa
- hinnoittelun periaatteet
- käyttää taulukkolaskentaohjelmaa taloussuunnitelmien ja laskelmien laatimiseen
- kuvata miten taloudellinen tulos muodostuu kulttuurialan produktioissa, ja huomioida mitkä tekijät vaikuttavat taloudelliseen tulokseen
- huomioida kiertotalouden mahdollisuudet talouslaskelmissa

Sisältö

- taloushallinnon perustehtävien kuvaaminen: sisäinen ja ulkoinen laskenta, budjetti, tulo-ja menolajit, hinnoittelu, arvonlisävero
- taulukkolaskentaohjelman käyttö peruslaskutoimituksiin ja budjetin laatimiseen
- talouden suunnittelu kulttuurialan produktioissa: budjetointi, budjettien herkkyysanalyysi ja tapahtumien riskianalyysi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa taloushallinnon perustehtävät ja ymmärtää miten niitä voi hyödyntää kulttuurituottajan työssä. Opiskelija osaa laatia budjetin taulukkolaskentaohjelmaa hyödyntäen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä ja hyödyntää taloushallinnon peruskäsitteitä monipuolisesti. Opiskelija osaa soveltaa budjetoinnin periaatteita sekä laatia budjetin kulttuurialan produktiolle sekä arvioida eri tulo- ja menolajien vaikutuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa taloushallinnon peruskäsitteitä tarkoituksenmukaisesti kulttuurituottajan työn näkökulmasta. Opiskelija osaa soveltaa budjetoinnin periaatteita, rakentaa perustellun budjetin ja osaa kriittisesti arvioida tekijöitä, jotka vaikuttavat kulttuurialan produktion taloudelliseen tulokseen.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 05.01.2022

Ajoitus

12.01.2022 - 20.03.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Mika Karhumaa
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU18
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa välittäjäportaan tehtävät ja merkityksen sisällön tuottajan ( taiteilija ) ja asiakkaan välissä
Opiskelija osaa rakentaa ja kehittää taiteilijan brändikuvaa sekä tuottaa ratkaisuja taiteilijan toimintaan liittyvien tuotteiden markkinoinnin, myynnin ja yritysyhteistyön tueksi
Opiskelija osaa soveltaa toimialan ansaintamalleja sekä viestintä, talous- ja sopimusosaamista osana kulttuurituottajan ammatillista ydinosaamista

Sisältö

Eri taiteen toimialojen rakenteet, toimijat ja terminologia

Taiteilijabrändin rakentaminen
-brändin rakentamisen periaatteet
- erottautuminen ja erilaistaminen
- kohderyhmävalinnat ja asiakashyödyt -> kiinnostavuuden luominen

Markkinointi, viestintä ja vuorovaikutus
- managerin / agentin viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen ja viestintävalmiuksien kehittäminen
- sisällöntuottajan markkinoinnin konkreettiset keinot ja tavat
- managerin ja taiteilijan toiminta eri medioiden kanssa (web, tv, radio, printti)

Tuotteistaminen, myynti ja yritysyhteistyö
- taiteilijan palveluiden tuotteistaminen myytäviksi ja ostettaviksi kokonaisuuksiksi
- managerin rooli ja toiminta käytännön myyntityössä
- myynnin jakelukanavien rakentaminen
- yritysyhteistyöpakettien ja -palveluiden rakentaminen, sponsorointi

Talous- ja sopimusosaaminen
- talouden hallinta ja johtaminen osana managerin työtä
(budjetointi, kassavirta, kannattavuus, hinnoittelu)
- erilaiset rahoitusmahdollisuudet manageriyrityksen ja taiteilijan toiminnan kehittämisessä
- sopimusosaaminen ja juridiikka

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa taiteen eri toimialojen rakenteet ja terminologian.
Opiskelija osaa toimia välittäjäportaan avustavissa tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa taiteen eri toimialojen rakenteet, toimintamuodot, ja terminologian ja tietää välittäjäportaan ammatilliset erityisvaatimukset.
Opiskelija osaa toimia managerin tehtävissä.
Opiskelija osaa laatia erilaisia taiteilijasopimuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tunnistaa taiteen eri toimialojen rakenteet, toimintamuodot, ja terminologian ja tietää välittäjäportaan ammatilliset erityisvaatimukset.
Opiskelijalla osaa toimia managerin tehtävissä.
Hän osaa rakentaa taiteilijalle managerointisuunnitelman ja tuotteistaa tarvittaessa taiteilijan osaamista.
Opiskelija kykenee rakentamaan taiteilijan ja yrityksen välisen yritysyhteistyösopimuksen.
Opiskelijalla osaa laatia erilaisia taiteilijasopimuksia.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

13.09.2021 - 22.12.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Leena Elenius
 • Satu Lautamäki
 • Virpi Masonen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU18
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- havaita ammattialan kannalta tarkoituksenmukaisia tutkimuskohteita sekä arvioida alaan liittyvää tutkimusta ja opinnäytetöitä
- määritellä ja rajata tutkimusongelman ja –kysymykset
- käyttää tärkeimpiä laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä ja arvioida niiden soveltuvuutta eri tutkimuskohteisiin
- nimetä oman alan keskeiset tutkimustiedon tuottajat ja käyttää kotimaisia ja kansainvälisiä oman ammattialan tutkimustiedonlähteitä (tietokannat ja verkkopalvelut)
- eritellä aihettaan ja siihen liittyviä tiedontarpeita
- kuvailla tutkimus- tai kehittämisaihettaan käsitteillä ja hakusanoilla sekä jäsentää niitä hierarkkisesti
- arvioida löytämäänsä tietoa
- käyttää tietoa eettisesti oikein

Sisältö

- kulttuurialaan soveltuvat tutkimusotteet ja tutkimusmenetelmät
- aikaisempien opinnäytetöiden arviointi
- opinnäytetyöprosessin vaiheet, ohjeistukset ja arviointikriteeristö
- tutkimusongelman ja –kysymysten määrittely sekä teoreettisen viitekehyksen kartoittaminen
- tutkimusmenetelmien käyttöön ja tulosten analysointiin syventyminen tutkimustehtävän avulla
- oman alan keskeiset, myös kansainväliset tietokannat ja tiedonlähteiden laadun arviointi
- tiedonhankinta osana ammatillista sekä tutkimus- ja kehittämisosaamista
- oman opinnäytetyön tiedonhankintaprosessi
- SeAMKin kirjallisten töiden ohjeiden soveltaminen (lähdeluettelo)
- tiedon seuranta

Oppimateriaalit

SeAMK Opinnäytetyöhön liittyvät yleiset ohjeet, kirjallisten töiden ohje ja mallipohja.
SeAMK Kirjaston verkkosivut ja tietokannat, Kulttuurituotannon tiedonhaun opas ja muut kirjaston tuottamat verkko-oppaat
Suositeltavia kirjoja esim:
Hakala, J. T. 2004. Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille. Helsinki: Gaudeamus.
Kananen, J. 2019. Opinnäytetyön ja pro gradun pikaopas: Avain opinnäytetyön ja pro gradun kirjoittamiseen. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2017. Tiede ja teksti: Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Kolmas, uudistettu painos. [Helsinki]: Gaudeamus Oy.

Opetusmenetelmät

Luennot, työpajat, harjoitukset ja etätehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot. ohjatut harjoitukset ja työpajat 35 h, itsenäinen työskentely 73 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Opiskelija osaa
- määritellä ja rajata tutkimusongelman ja –kysymykset
- käyttää tutkimusmenetelmiä työssään
- analysoida työnsä tuloksia
- eritellä tiedontarvettaan ja lähestyä sitä eri näkökulmista
- nimetä aiheeseensa liittyviä käsitteitä ja jäsentää niitä
- nimetä ja valita tiedontarpeeseen soveltuvia ammatillisia ja tutkimuksellisia tiedonlähteitä
- käyttää tietokantoja ja Internetiä sekä hyödyntää muita kulttuurialan tiedonlähteitä
- arvioida hakutuloksia
- tulkita tietokantoja ja verkkosivuja sekä soveltaa tehtävissään SeAMKin kirjallisten töiden ohjetta

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitukset ja itsenäiset oppimistehtävät

Ilmoittautumisaika

04.06.2021 - 31.03.2022

Ajoitus

06.09.2021 - 31.07.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jukka Saarela
 • Juhani Haarala
 • Satu Lautamäki
 • Jussi Kareinen
 • Elisa Kannasto
Opiskelijaryhmät
 • KUTU18
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opinnäytetyö kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyöprosessissa opiskelija oppii ongelmien ratkaisua, projektityöskentelyä, tutkimuksellista ja kehittävää ajattelutapaa, itsenäistä tiedon hankintaa ja tulosten kirjallista esittämistä. Opiskelija osaa raportissaan esittää produktion tulokset loogisesti käyttäen hyvää kieltä sekä ammatillista ja tieteellistä terminologiaa. Opinnäytetyöprosessi antaa tilaa luovuudelle, kokeilulle ja omaperäisille sovelluksille. Opinnäytetyö on mahdollista tehdä itsenäisenä työnä tai osana laajempaa tutkimus- tai kehittämishanketta. Opinnäytetyö voi sisältää produktiivisen osan kirjallisen työn lisäksi.

Sisältö

Opinnäytetyö on opiskelijalle oppimisprosessi, jossa toteutuvat seuraavat ominaisuudet:
- käytännön hyödynnettävyys
- tutkimuksellisuus
- työelämän edustajien kiinteä mukanaolo prosessissa esimerkiksi ohjaajina tai arvioijina
- ohjaajan ja opiskelijan välinen yhteys
- teorian soveltaminen käytäntöön
- luovuus ja innovatiivisuus
Opinnäytetyön suunnittelu: aiheen valinta, tutkimussuunnitelman tekeminen ja esittäminen seminaarissa, sopimus toimeksiantajan kanssa ja mahdollinen tutkimuslupa
Opinnäytetyön toteutus: opinnäytetyöprojektin toteutus huomioiden siihen liittyvät tavoitteet, vaatimukset ja kriteerit
Opinnäytetyön raportointi: opinnäytetyön kirjallinen raportti ja suullinen esitys, SeAMKin opinnäytetyöohjeiden ja kirjallisten ohjeiden noudattaminen, Urkund-tarkastus, opinnäytetyön julkistaminen

Oppimateriaalit

Opiskelija etsii itsenäisesti lähdemateriaalia omaan opinnäytetyöhön liittyen

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön toteutus koostuu opiskelijan itsenäisestä työstä:
Opinnäytetyön kirjallinen raportti ja suullinen esitys, SeAMKin opinnäytetyöohjeiden ja kirjallisten ohjeiden noudattaminen, Urkund-tarkastus, opinnäytetyön julkistaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyön raportointi on osa Opinnäytetyötä (15 op), josta Raportointi 5 op:
-opiskelijan itsenäistä työtä 135 tuntia, sisältäen työn esittämisen loppuseminaarissa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 22.12.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jukka Saarela
 • Juhani Haarala
 • Satu Lautamäki
 • Jussi Kareinen
 • Elisa Kannasto
Opiskelijaryhmät
 • KUTU18
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opinnäytetyö kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyöprosessissa opiskelija oppii ongelmien ratkaisua, projektityöskentelyä, tutkimuksellista ja kehittävää ajattelutapaa, itsenäistä tiedon hankintaa ja tulosten kirjallista esittämistä. Opiskelija osaa raportissaan esittää produktion tulokset loogisesti käyttäen hyvää kieltä sekä ammatillista ja tieteellistä terminologiaa. Opinnäytetyöprosessi antaa tilaa luovuudelle, kokeilulle ja omaperäisille sovelluksille. Opinnäytetyö on mahdollista tehdä itsenäisenä työnä tai osana laajempaa tutkimus- tai kehittämishanketta. Opinnäytetyö voi sisältää produktiivisen osan kirjallisen työn lisäksi.

Sisältö

Opinnäytetyö on opiskelijalle oppimisprosessi, jossa toteutuvat seuraavat ominaisuudet:
- käytännön hyödynnettävyys
- tutkimuksellisuus
- työelämän edustajien kiinteä mukanaolo prosessissa esimerkiksi ohjaajina tai arvioijina
- ohjaajan ja opiskelijan välinen yhteys
- teorian soveltaminen käytäntöön
- luovuus ja innovatiivisuus
Opinnäytetyön suunnittelu: aiheen valinta, tutkimussuunnitelman tekeminen ja esittäminen seminaarissa, sopimus toimeksiantajan kanssa ja mahdollinen tutkimuslupa
Opinnäytetyön toteutus: opinnäytetyöprojektin toteutus huomioiden siihen liittyvät tavoitteet, vaatimukset ja kriteerit
Opinnäytetyön raportointi: opinnäytetyön kirjallinen raportti ja suullinen esitys, SeAMKin opinnäytetyöohjeiden ja kirjallisten ohjeiden noudattaminen, Urkund-tarkastus, opinnäytetyön julkistaminen

Oppimateriaalit

Opiskelija etsii itsenäisesti lähdemateriaalia omaan opinnäytetyön aiheeseen ja suunnitelmaan liittyen

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön suunnittelu koostuu opiskelijan itsenäisestä työstä ja osallistumisesta seminaareihin: aiheen valinta ja esittäminen seminaarissa, tutkimussuunnitelman tekeminen ja esittäminen seminaarissa, sopimus toimeksiantajan kanssa ja mahdollinen tutkimuslupa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyön suunnittelu on osa Opinnäytetyötä (15 op), josta suunnittelu 4 op:
-opiskelijan itsenäistä työtä 108 tuntia, sisältäen osallistumisen lukujärjestykseen merkittyihin seminaareihin

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Ajoitus

25.10.2021 - 20.03.2022

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Juhani Haarala
 • Jukka Saarela
 • Satu Lautamäki
 • Jussi Kareinen
 • Elisa Kannasto
Opiskelijaryhmät
 • KUTU18
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opinnäytetyö kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyöprosessissa opiskelija oppii ongelmien ratkaisua, projektityöskentelyä, tutkimuksellista ja kehittävää ajattelutapaa, itsenäistä tiedon hankintaa ja tulosten kirjallista esittämistä. Opiskelija osaa raportissaan esittää produktion tulokset loogisesti käyttäen hyvää kieltä sekä ammatillista ja tieteellistä terminologiaa. Opinnäytetyöprosessi antaa tilaa luovuudelle, kokeilulle ja omaperäisille sovelluksille. Opinnäytetyö on mahdollista tehdä itsenäisenä työnä tai osana laajempaa tutkimus- tai kehittämishanketta. Opinnäytetyö voi sisältää produktiivisen osan kirjallisen työn lisäksi.

Sisältö

Opinnäytetyö on opiskelijalle oppimisprosessi, jossa toteutuvat seuraavat ominaisuudet:
- käytännön hyödynnettävyys
- tutkimuksellisuus
- työelämän edustajien kiinteä mukanaolo prosessissa esimerkiksi ohjaajina tai arvioijina
- ohjaajan ja opiskelijan välinen yhteys
- teorian soveltaminen käytäntöön
- luovuus ja innovatiivisuus
Opinnäytetyön suunnittelu: aiheen valinta, tutkimussuunnitelman tekeminen ja esittäminen seminaarissa, sopimus toimeksiantajan kanssa ja mahdollinen tutkimuslupa
Opinnäytetyön toteutus: opinnäytetyöprojektin toteutus huomioiden siihen liittyvät tavoitteet, vaatimukset ja kriteerit
Opinnäytetyön raportointi: opinnäytetyön kirjallinen raportti ja suullinen esitys, SeAMKin opinnäytetyöohjeiden ja kirjallisten ohjeiden noudattaminen, Urkund-tarkastus, opinnäytetyön julkistaminen

Oppimateriaalit

Opiskelija etsii itsenäisesti lähdemateriaalia omaan opinnäytetyöhön liittyen

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön toteutus koostuu opiskelijan itsenäisestä työstä huomioiden opinnäytetyöhön liittyvät tavoitteet, vaatimukset ja kriteerit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyön toteutus on osa Opinnäytetyötä (15 op), josta Toteutus 6 op:
-opiskelijan itsenäistä työtä 162 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 25.05.2022

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- innovoida, suunnitella ja kehittää palveluita ja tuotteita siten, että ne vastaavat yrityksen liiketoiminallisia tavoitteita sekä asiakkaan tarpeita
- selvittää asiakkaiden tarpeita eri menetelmillä
- soveltaa palvelumuotoilun prosesseja eri käyttöyhteyksissä
- osallistaa käyttäjät ja työntekijät palveluiden kehittämiseen
- hahmottaa palvelun/tapahtuman/tuotannon kokemukselliset kontaktipisteet ja prosessit
- suunnitella ja rakentaa tarinallisen ja fyysisen kehyksen palvelulle
- kehittää ja muuttaa olemassa olevia prosesseja asiakkaan ja toimeksiantajan toiveet huomioiden, hyödyntämällä käyttäjälähtöisyyttä
- soveltaa liiketoiminnallisia lainalaisuuksia ja -mahdollisuuksia palveluiden kehittämisessä
- huomioida kiertotalouden mahdollisuudet palveluiden kehittämisessä

Sisältö

- Palvelumuotoilun prosessi
- Palvelumuotoilun mahdollisuuden eri konteksteissa.
- Asiakasymmärryksen hankinta ja tulkinta sekä asiakkaiden ja henkilöstön osallistaminen kehittämisprojekteihin
- Arvon muodostuksen elementit sekä palveluiden laatu
- Palveluiden käyttäjien tarpeiden kohtaaminen sekä palveluympäristön analyysi
- Palvelukokemuksen kontaktipisteet ja niiden suunnittelu ja mallintaminen
- Palveluiden parantaminen, uusien palveluiden ja oheistuotteiden kehittäminen
- Yrityksen brändin huomioiminen palveluiden ja tuotteiden suunnittelussa
- Uusien palveluiden jalkauttaminen organisaatioon
- Palvelukonseptin kaupallistaminen (BMC)
- Opintojaksoon voi sisältyä ulkopuoliselle toimeksiantajalle tehtävä kehittämisprojekti

Oppimateriaalit

Wilkinson, Michael, The Secrets of Facilitation : The SMART Guide to Getting Results with Groups
John Wiley & Sons 2012, e-kirja
Juha Tuulaniemi, Palvelumuotoilu, Talentum 2013

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa toteuttaa toimivan ratkaisuvaihtoehdon asiakkaalle sekä esittää sen ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija esittelee palvelumuotoilun mahdollisuudet toimeksiantajalle ja osaa tuottaa useita ratkaisuvaihtoehtoja. Opiskelija osaa huomioida asiakkaiden tarpeet ja osaa ottaa käyttäjät mukaan kehittämiseen. Opiskelija tunnistaa palvelumuotoilun menetelmät ja osaa soveltaa niitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa havainnollistaa palvelumuotoilun mahdollisuudet toimeksiantajan toimintojen kehittämisessä ja osaa luoda toimeksiantajalle hyvin toimivia ratkaisuvaihtoehtoja sekä esittää ne myyvästi. Opiskelija osaa ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet ja osaa myös osallistaa asiakkaat kehittämisprosessiin. Opiskelija osaa viedä teorian käytännön kehittämistoiminnaksi.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 10.01.2022

Ajoitus

03.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

6 op

Virtuaaliosuus (op)

6 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Maria Kasanen
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • HJDIPL20
  Hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- innovoida, suunnitella ja kehittää palveluita ja tuotteita siten, että ne vastaavat yrityksen liiketoiminallisia tavoitteita sekä asiakkaan tarpeita
- selvittää asiakkaiden tarpeita eri menetelmillä
- soveltaa palvelumuotoilun prosesseja eri käyttöyhteyksissä
- osallistaa käyttäjät ja työntekijät palveluiden kehittämiseen
- hahmottaa palvelun/tapahtuman/tuotannon kokemukselliset kontaktipisteet ja prosessit
- suunnitella ja rakentaa tarinallisen ja fyysisen kehyksen palvelulle
- kehittää ja muuttaa olemassa olevia prosesseja asiakkaan ja toimeksiantajan toiveet huomioiden, hyödyntämällä käyttäjälähtöisyyttä
- soveltaa liiketoiminnallisia lainalaisuuksia ja -mahdollisuuksia palveluiden kehittämisessä
- huomioida kiertotalouden mahdollisuudet palveluiden kehittämisessä

Sisältö

- Palvelumuotoilun prosessi
- Palvelumuotoilun mahdollisuuden eri konteksteissa.
- Asiakasymmärryksen hankinta ja tulkinta sekä asiakkaiden ja henkilöstön osallistaminen kehittämisprojekteihin
- Arvon muodostuksen elementit sekä palveluiden laatu
- Palveluiden käyttäjien tarpeiden kohtaaminen sekä palveluympäristön analyysi
- Palvelukokemuksen kontaktipisteet ja niiden suunnittelu ja mallintaminen
- Palveluiden parantaminen, uusien palveluiden ja oheistuotteiden kehittäminen
- Yrityksen brändin huomioiminen palveluiden ja tuotteiden suunnittelussa
- Uusien palveluiden jalkauttaminen organisaatioon
- Palvelukonseptin kaupallistaminen (BMC)
- Opintojaksoon voi sisältyä ulkopuoliselle toimeksiantajalle tehtävä kehittämisprojekti

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi, jossa on tarvittaessa 2- 3 kpl Teams-tutorointia opintojaksolla sovittuna aikana.
Kurssitehtävät sekä oma tai pienen ryhmän kehittämistehtävä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa toteuttaa toimivan ratkaisuvaihtoehdon asiakkaalle sekä esittää sen ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija esittelee palvelumuotoilun mahdollisuudet toimeksiantajalle ja osaa tuottaa useita ratkaisuvaihtoehtoja. Opiskelija osaa huomioida asiakkaiden tarpeet ja osaa ottaa käyttäjät mukaan kehittämiseen. Opiskelija tunnistaa palvelumuotoilun menetelmät ja osaa soveltaa niitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa havainnollistaa palvelumuotoilun mahdollisuudet toimeksiantajan toimintojen kehittämisessä ja osaa luoda toimeksiantajalle hyvin toimivia ratkaisuvaihtoehtoja sekä esittää ne myyvästi. Opiskelija osaa ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet ja osaa myös osallistaa asiakkaat kehittämisprosessiin. Opiskelija osaa viedä teorian käytännön kehittämistoiminnaksi.

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 20.01.2022

Ajoitus

14.03.2022 - 20.03.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Mari Parkkali
 • Katri Juppi
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • SH22K
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • SOS21B
  Sosionomi (AMK)
 • SOS22A
  Sosionomi (AMK)
 • AE21
  Bachelor of Engineering, Automation Engineering
 • AGRO21A
  Agrologi (AMK)
 • SOS21C
  Sosionomi (AMK)
 • BIELI21
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)
 • TITE21
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • RAK21
  Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • TH22
  Terveydenhoitaja (AMK)
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • RESTO21B
  Restonomi (AMK)
 • RESTO21A
  Restonomi (AMK)
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • KONE21A
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • RKM21
  Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • SH21S
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • KONE21B
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • AUTE21B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • AUTE21A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)
 • AGRO21B
  Agrologi (AMK)
 • BIELI21B
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • BIELI21A
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Tavoitteet

1. Käyttäjäkeskeisen ongelmanratkaisumenetelmän ymmärtäminen ja sen hyödynnettävyys kehitystehtävissä
2. Kehitystehtävän analysointi
3. Asiakasongelman ymmärtäminen
4. Kehitystehtävän määrittely
5. Konseptointi
6. Asiakaspalautteen hankkiminen
7. Ryhmätyöskentelytaidot

Sisältö

Opintojakso toteutetaan päiväopinnoissa viikon mittaisena intensiiviopintojaksona. Sen aikana opiskelijat eivät osallistu muuhun SeAMKin opetukseen. SeAMK Innovaatioviikon aikana ratkotaan todellisia työelämän ongelmia monialaisissa opiskelijaryhmissä Design Thinking -menetelmän mukaisesti. Sen mukaisesti perehdytään asiakas- ja liiketoimintanäkökulmiin. Innovaatioviikon tuotos on testattu ratkaisukonsepti.
Monimuoto-opinnoissa opinto toteutetaan verkko-opetuksena.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läsnäolon seuranta, aktiivinen työskentelyyn osallistuminen, tehtävien kriteerien mukainen suoritus. Monimuotototeutuksessa hyväksytty suoritus edellyttä aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta.

Esitietovaatimukset

Ei ole.

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 20.01.2022

Ajoitus

14.03.2022 - 20.03.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Anna Vierula
 • Anne-Mari Latvala
 • Piia-Pauliina Mäntysaari
 • Jonna Kielenniva
 • Ilmari Äijö
 • Seliina Päällysaho
 • Virpi Masonen
 • Johanna Ikola
 • Anu Aalto
 • Pirkko Mäntykivi
 • Helena Myllymäki
 • Satu Lautamäki
 • Satu Salmela
 • Viljo Arohonka
 • Nina Sillvan
 • Soila Huhtaluhta
 • Jukka Saarela
 • Jussi Kareinen
 • Terhi Anttila
 • Merja Juppo
 • Esa Leikkari
 • Tiina Hietala
 • Heikki Heiskanen
 • Jyri Lehto
 • Salla Kettunen
 • Jaana Liukkonen
 • Saija Råtts
Opiskelijaryhmät
 • SH22K
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • SOS21B
  Sosionomi (AMK)
 • SOS22A
  Sosionomi (AMK)
 • AGRO21A
  Agrologi (AMK)
 • SOS21C
  Sosionomi (AMK)
 • BIELI21
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)
 • TITE21
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • RAK21
  Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • TH22
  Terveydenhoitaja (AMK)
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • RESTO21B
  Restonomi (AMK)
 • RESTO21A
  Restonomi (AMK)
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • KONE21A
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • RKM21
  Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • SH21S
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • KONE21B
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • AUTE21B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • AUTE21A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)
 • AGRO21B
  Agrologi (AMK)
 • BIELI21B
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • BIELI21A
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Tavoitteet

1. Käyttäjäkeskeisen ongelmanratkaisumenetelmän ymmärtäminen ja sen hyödynnettävyys kehitystehtävissä
2. Kehitystehtävän analysointi
3. Asiakasongelman ymmärtäminen
4. Kehitystehtävän määrittely
5. Konseptointi
6. Asiakaspalautteen hankkiminen
7. Ryhmätyöskentelytaidot

Sisältö

Opintojakso toteutetaan päiväopinnoissa viikon mittaisena intensiiviopintojaksona. Sen aikana opiskelijat eivät osallistu muuhun SeAMKin opetukseen. SeAMK Innovaatioviikon aikana ratkotaan todellisia työelämän ongelmia monialaisissa opiskelijaryhmissä Design Thinking -menetelmän mukaisesti. Sen mukaisesti perehdytään asiakas- ja liiketoimintanäkökulmiin. Innovaatioviikon tuotos on testattu ratkaisukonsepti.
Monimuoto-opinnoissa opinto toteutetaan verkko-opetuksena.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läsnäolon seuranta, aktiivinen työskentelyyn osallistuminen, tehtävien kriteerien mukainen suoritus. Monimuotototeutuksessa hyväksytty suoritus edellyttä aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta.

Esitietovaatimukset

Ei ole.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 14.03.2022

Ajoitus

21.03.2022 - 25.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija tietää ja ymmärtää soveltavan taiteen mahdollisuudet esimerkiksi sote- ja tyhy-kontekstissa. Hän osaa tuotteistaa jonkin soveltavan taiteen kokonaisuuden siten, että se on asiakaslähtöinen sekä taiteilijalle/taiteilijoille mielekäs ja kannattava.

Sisältö

-soveltavan taiteen määritelmät
-sovellettavat taiteet ja kohderyhmät
-taiteen tuotteistamisen perusperiaatteet
-yhteistyö taiteilijan ja tilaajan kanssa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijalla on käsitys soveltavan taiteen mahdollisuuksista sekä siitä, miten taidetta ja erilaisia kohderyhmiä voi saada kohtaamaan. Hän tietää, miten pystyy verkostoitumaan taiteilijoiden ja soveltavaa taidetta hyödyntävien tahojen (tilaajien kanssa).

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijalla on selkeä käsitys soveltavan taiteen mahdollisuuksista sekä siitä, miten taidetta ja erilaisia kohderyhmiä voi saada kohtaamaan. Hän tietää, miten pystyy verkostoitumaan taiteilijoiden ja soveltavaa taidetta hyödyntävien tahojen (tilaajien kanssa). Hän osaa tuotteistaa innovatiivisen ja kohderyhmälähtöisen soveltavan taiteen tuotteen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijalla on selkeä käsitys soveltavan taiteen mahdollisuuksista sekä siitä, miten taidetta ja erilaisia kohderyhmiä voi luovalla tavalla saada kohtaamaan. Hän tietää, miten pystyy verkostoitumaan taiteilijoiden ja soveltavaa taidetta hyödyntävien tahojen (tilaajien kanssa). Hän osaa tuotteistaa innovatiivisen, kohderyhmälähtöisen ja kannattavan soveltavan taiteen tuotteen.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 25.03.2022

Ajoitus

28.03.2022 - 13.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Miia Koski
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitelmallisen markkinoinnin strategisen ja operatiivisen prosessin, peruskäsitteet ja kilpailukeinot
- analysoida markkinoinnin ajankohtaisia teemoja

Sisältö

- Nykyaikainen markkinointiajattelu
- Sisäinen ja ulkoinen markkinointi
- Markkinoinnin toimintaympäristöjen analysointi
- Segmentointi
- Asemointi
- Markkinointistrategiat, tavoitteet ja mittarit
- Markkinoinnin kilpailukeinot
- Markkinoinnin ajankohtaiset teemat: some-markkinointi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija hallitsee tyydyttävästi suunnitelmallisen markkinoinnin osaamistavoitteiden mukaiset tiedot ja taidot. Hän osaa soveltaa tyydyttävästi markkinoinnin perusteita käytännön tilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija hallitsee suunnitelmallisen markkinoinnin osaamistavoitteiden mukaiset tiedot ja taidot hyvin. Hän ymmärtää hyvin markkinoinnin eri osa-alueiden yhteydet toisiinsa. Hän osaa soveltaa hyvin markkinoinnin perusteita käytännön tilanteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija hallitsee suunnitelmallisen markkinoinnin osaamistavoitteiden mukaiset tiedot ja taidot erinomaisesti. Hän ymmärtää erinomaisesti markkinoinnin eri osa-alueiden yhteydet toisiinsa. Hän osaa soveltaa erinomaisesti markkinoinnin perusteita käytännön tilanteisiin.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

21.03.2022 - 25.05.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- nimetä keskeisimmät eri taidemuotojen tyylisuuntaukset

- tunnistaa taiteen soveltavan käytön mahdollisuuksia

- asemoida yksittäisen artefaktin osaksi isompaa viitekehystä

- tunnistaa taiteen merkityksen yhteiskunnassa

- kirjallisesti analysoida taidekokemustaan

Sisältö

Eri taiteenlajien keskeisimmät tyylisuunnat ja edustajat

Soveltavan taiteen mahdollisuudet eri toimialoilla (mm. hyvinvointi)

Taidekritiikin rakenne ja sen harjoitteleminen kulttuurituottajan näkökulmasta

Aika ja paikka

22.3.-30.5.2021 verkkototeutus

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely
Ryhmätyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Taiteen merkitys yhteiskunnassa 1 op (25 h)
Soveltava taide 1 op (25 h)
Taidekritiikit 1 op (25h)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee nimeämään muutaman keskeisen taiteen tyylisuunnan ja sovellusalueen

Pystyy kirjoittamaan taidekokemuksestaan kuvailevasti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee nimeämään keskeiset eri taiteenlajien tyylisuunnat

Tuntee useita soveltavan taiteen käytön mahdollisuuksia eri konteksteissa

Pystyy kirjoittamaan taidekokemuksestaan analyyttisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Pystyy kirjoittamaan taidekokemuksestaan analyyttisesti ja löytämään sille uusia merkityksiä

Opiskelija kykenee nimeämään keskeiset eri taiteenlajien tyylisuunnat ja niiden merkittävimmät edustajat

Tuntee useita soveltavan taiteen käytön mahdollisuuksia eri konteksteissa ja pystyy ideoimaan soveltavalle käytölle jonkin uuden kontekstin tai työtapojen yhdistelmän

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallisten tehtävien arviointi (1-5)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaa kuvailla taiteen erilaisia käyttötapoja ja lähtökohtia muutamin esimerkein.
Ymmärtää soveltavan taiteen käsitteen ja osaa nimetä siitä muutaman esimerkin.
Pystyy kirjoittamaan taidekokemuksestaan kuvailevasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa kuvailla taiteen erilaisia käyttötapoja ja lähtökohtia muutamin esimerkein ja ymmärtää taiteen merkityksen yhteiskunnassa.
Tuntee useita soveltavan taiteen käytön mahdollisuuksia eri konteksteissa.
Pystyy kirjoittamaan taidekokemuksestaan analyyttisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa kuvailla taiteen erilaisia käyttötapoja ja lähtökohtia analyyttisesti monipuolisen esimerkein ja ymmärtää syvällisesti taiteen merkityksen yhteiskunnassa.
Pystyy kirjoittamaan taidekokemuksestaan analyyttisesti ja löytämään sille uusia merkityksiä.
Tuntee useita soveltavan taiteen käytön mahdollisuuksia eri konteksteissa ja pystyy ideoimaan soveltavalle käytölle jonkin uuden kontekstin tai työtapojen yhdistelmän.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.08.2021

Ajoitus

08.09.2021 - 24.10.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KITI20
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KUTU18
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Tämän opintojakson sisältö ja tavoitteet määritellään sen mukaan, mikä asia / mitkä asiat kulttuurialalla ovat opintojakson toteutuksen aikaan ajankohtaisia tai mitä osaamista opiskelijat ilmaisevat tarvitsevansa.
Voidaan tehdä myös toimeksiannon pohjalta tai liitettynä opinnäytetyöhön.

Sisältö

Määritellään tavoitteiden pohjalta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- selittää mitä tarkoitetaan trendillä
- nimetä muutamia kulttuurialan ajankohtaisia trendejä
- analysoida tyydyttävästi trendien syy-seuraussuhteita

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- selittää trendin moniulotteisen merkityksen
- esitellä kulttuurialan ajankohtaisia trendejä
- analysoida hyvin trendien syy-seuraussuhteita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- selittää trendin moniulotteisen merkityksen
- luokitella kulttuurialan ajankohtaisia trendejä
- tulkita trendien syy-seuraussuhteita

Ilmoittautumisaika

02.09.2021 - 15.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 24.10.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • IGWCM21F
  Gateway to cultural management studies

Tavoitteet

Tämän opintojakson sisältö ja tavoitteet määritellään sen mukaan, mikä asia / mitkä asiat kulttuurialalla ovat opintojakson toteutuksen aikaan ajankohtaisia tai mitä osaamista opiskelijat ilmaisevat tarvitsevansa.
Voidaan tehdä myös toimeksiannon pohjalta tai liitettynä opinnäytetyöhön.

Sisältö

Määritellään tavoitteiden pohjalta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- selittää mitä tarkoitetaan trendillä
- nimetä muutamia kulttuurialan ajankohtaisia trendejä
- analysoida tyydyttävästi trendien syy-seuraussuhteita

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- selittää trendin moniulotteisen merkityksen
- esitellä kulttuurialan ajankohtaisia trendejä
- analysoida hyvin trendien syy-seuraussuhteita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- selittää trendin moniulotteisen merkityksen
- luokitella kulttuurialan ajankohtaisia trendejä
- tulkita trendien syy-seuraussuhteita

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 25.02.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja ymmärtää kulttuurialan tuotantojen erilaisten toimintaympäristöjen vaatimukset esim. turvallisuuden, aikataulutuksen, henkilöstön, infrastruktuurin, kestävän kehityksen, yleisöpalvelujen ja lupakäytänteiden näkökulmasta
-tuottaa osana tuotantoryhmää tapahtuman/kulttuuripalvelun/mediatuotteen kannattavasti ja asiakaslähtöisesti.

Sisältö

-tutustuminen erilaisten tuotantojen toimintaympäristöihin ja niiden ominaispiirteisiin ja vaatimuksiin

-tuotannon kaari, rahoitus ja budjetointi, markkinointi ja tiedottaminen

-tuotantojen kumppanuudet ja yritysyhteistyö

-tarvittavat luvat ja sopimukset

-tekijänoikeusasiat -kestävä kehitys tuotannoissa -edellä mainittujen tietojen soveltaminen ensimmäisen vuoden tuotannossa

Oppimateriaalit

Opettajan kurssin alussa osoittama materiaali
Kurssilla tentitään Saksala 2015: Tuottajan käsikirja

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmäharjoitukset oman tuotannon parissa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on viimeisellä lähitunnilla helmikuussa 2022.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 135 h
Lähitunnit 40 h
Omaan tuotantoon liittyvät tehtävät 70 h
Kirjallisuuteen tutustuminen 25 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa erilaisia kulttuurituotannon toimintaympäristöjä ja hahmottaa tuotannon projektina.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää erilaisten toimintaympäristöjen luomat vaatimukset, haasteet ja mahdollisuudet sekä osaa ottaa em. asiat huomioon tuottamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää erilaisten toimintaympäristöjen luomat vaatimukset, haasteet ja mahdollisuudet sekä osaa ottaa em. asiat huomioon tuottamisessa. Hän näkee erilaisten toimintaympäristöjen mahdollisuudet tuotannon näkökulmasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti (luennot + Saksalan kirja). Kurssinumeroksi tulee tentin numero.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

02.05.2022 - 25.05.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Esa Leikkari
 • Jukka Saarela
 • Juhani Haarala
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- laatia ohjatusti tuotantoraportin, jossa analyyttisesti arvioidaan tuotantoprosessin eri vaiheita
- arvioida työryhmän toimintaa kokonaisuuten
- arvioida omaa toimintaansa työryhmän jäsenenä

Sisältö

- henkilökohtaisen oppimispäiväkirjan laadinta
- tuotantoraportin laadinta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- oppimispäiväkirja on niukka ja pintapuolinen
- oman tuotantoryhmän analysointi on niukkaa
- oman työskentelyn analysointi on niukkaa
- tuotantoraportti on laadittu ohjeiden mukaisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- oppimispäiväkirja on tehty ohjeiden mukaisesti
- oman tuotantoryhmän analysointi on kattava
- oman työskentelyn analysointi on tehty huolellisesti
- tuotantoraportti on kattava

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- oppimispäiväkirjaa on täytetty säännöllisesti ja omaa tekemistä on osattu analysoida
- oman tuotantoryhmän analysointi on tarkkaa ja yksityiskohtaista
- tuotantoraportti on monipuolinen ja sisällöltään kattava

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 24.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Esa Leikkari
 • Juhani Haarala
 • Jukka Saarela
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa tuotannollisia tehtäviä
- ohjattuna suunnitella tuotannon
- toimia ohjattuna tuotantoon suunnitteluun liittyvissä tehtävissä
- tunnistaa tuotantoon liittyviä kriittisiä kohtia
- ohjattuna ratkaista tuotantoon liittyviä ongelmia
- huomioida suunnitteluprosessissa myös kestävän kehityksen näkökulman erityisesti talouden ja ekologisuuden näkökulmasta
- toimia tuotannossa sen monimuotoisuuden hyväksyen, sekä arvostaen ja kunnioittaen työryhmän muita jäseniä.

Sisältö

Opiskelija toimii tuotannon eri tehtävissä. Ensimmäisen vuoden tuotantojen suunnittelu ja toteutus.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija

- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa suunnitella tuotannon ohjatusti
- osaa huomioida tuotannon suunnittelussa kestävän kehityksen näkökulman

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija

- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa suunnitella tuotannon tehtäviä ohjatusti
- osaa arvioida omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- osaa toimia tuotantoryhmässään rakentavasti
- osaa huomioida tuotannon suunnittelussa kattavasti kestävän kehityksen näkökulman

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:

- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itseohjautuvasti ja tunnistaa tuotannon kriittisiä pisteitä
- osaa arvioida, ja tarvittaessa muuttaa, omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- osaa toimia tuotantoryhmässään rakentavasti, ratkaisukeskeisesti ja tuotannon parasta ajatellen
- osaa kiinnittää laajasti huomiota tuotannon suunnittelussa kestävän kehityksen periaatteisiin

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 29.04.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Esa Leikkari
 • Juhani Haarala
 • Jukka Saarela
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- tunnistaa tuotannollisia tehtäviä
- toimia ohjattuna tuotannon toteutukseen liittyvissä tehtävissä
- osaa ohjattuna toteuttaa tuotannon
- tunnistaa tuotantoon liittyviä kriittisiä kohtia
- ohjattuna ratkaista tuotantoon liittyviä ongelmia myös toteutusvaiheessa
- ymmärtää huomioida suunnitteluprosessissa myös kestävän kehityksen näkökulman erityisesti talouden ja ekologisuuden näkökulmasta
- toimia tuotannossa sen monimuotoisuuden hyväksyen, sekä arvostaen ja kunnioittaen työryhmän muita jäseniä

Sisältö

Opiskelija toimii tuotannon eri tehtävissä. Ensimmäisen vuoden tuotantojen toteutus.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija

- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä ohjatusti
- osaa sisällyttää tuotantoon kestävän kehityksen näkökulmaa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija

- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä ohjatusti
- osaa arvioida omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- osaa toimia tuotantoryhmässään rakentavasti toisia arvostaen
- osaa sisällyttää tuotantoon paljon kestävän kehityksen näkökulmaa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:

- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itseohjautuvasti ja tunnistaa tuotannon kriittisiä pisteitä
- osaa arvioida, ja tarvittaessa muuttaa, omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- osaa toimia tuotantoryhmässään rakentavasti, ratkaisukeskeisesti ja tuotannon parasta ajatellen
- osaa toteuttaa tuotannon jokaisen vaiheen kestävän kehityksen lähtökohdista

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 22.12.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Juhani Haarala
 • Jukka Saarela
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- laatia tuotantoraportin, jossa analyyttisesti arvioidaan tuotantoprosessin eri vaiheita
- arvioida tuotantoraportissa omaa toimintaansa tuotannossa
- analysoida tuotantoprosessia kestävän kehityksen näkökulmasta

Sisältö

Opiskelija dokumentoi tuotantoprosessia säännöllisesti ja laatii tuotannon päätteeksi tuotantoraportin jossa analysoi tuotantoprosessia.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely tuotantoryhmässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö 2x27 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- oman työskentelyn analysointi on niukkaa
- tuotantoraportti on laadittu ohjeiden mukaisesti
- tuotantoraportissa näkyy kestävän kehityksen näkökulma

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- oman työskentelyn analysointi on tehty huolellisesti
- tuotantoraportti on kattava
- tuotantoraportissa näkyy selvästi kestävän kehityksen näkökulma

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- omaa tekemistä on osattu analysoida laaja-alaisesti
- tuotantoryhmän analysointi on tarkkaa ja yksityiskohtaista
- tuotantoraportti on monipuolinen ja sisällöltään kattava
- tuotantoraportissa on huomioitu kattavasti kestävän kehityksen näkökulma

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajan arviointi; osuus pepitetään, kun kirjallinen tuotantoraportti on palautettu. Arvoasanaksi tulee sama kuin toteutus-osuudessa.

Ilmoittautumisaika

02.09.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jukka Saarela
 • Juhani Haarala
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • IGWCM21F
  Gateway to cultural management studies

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- laatia tuotantoraportin, jossa analyyttisesti arvioidaan tuotantoprosessin eri vaiheita
- arvioida tuotantoraportissa omaa toimintaansa tuotannossa
- analysoida tuotantoprosessia kestävän kehityksen näkökulmasta

Sisältö

Opiskelija dokumentoi tuotantoprosessia säännöllisesti ja laatii tuotannon päätteeksi tuotantoraportin jossa analysoi tuotantoprosessia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- oman työskentelyn analysointi on niukkaa
- tuotantoraportti on laadittu ohjeiden mukaisesti
- tuotantoraportissa näkyy kestävän kehityksen näkökulma

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- oman työskentelyn analysointi on tehty huolellisesti
- tuotantoraportti on kattava
- tuotantoraportissa näkyy selvästi kestävän kehityksen näkökulma

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- omaa tekemistä on osattu analysoida laaja-alaisesti
- tuotantoryhmän analysointi on tarkkaa ja yksityiskohtaista
- tuotantoraportti on monipuolinen ja sisällöltään kattava
- tuotantoraportissa on huomioitu kattavasti kestävän kehityksen näkökulma

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 24.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Juhani Haarala
 • Jukka Saarela
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- organisoida tuotannossa tarvittavat tehtävät
- soveltaa oppimistaan tuotannon tehtävissä
- tulkita tuotantoon liittyviä kriittisiä kohtia
- suunnitella konseptin uudelle palvelulle tai tuotteelle
- analysoida tuotannon kannattavuutta
- suunnitella tuotannon kestävän kehityksen näkökulmat huomioiden

Sisältö

Opiskelija toimii tuotannon eri tehtävissä. Tuotannossa suunnitellaan uusi konsepti tai uudistetaan vanhaa konseptia.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely tuotantoryhmässä, opettajan ohjaus tarvittaessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö: 3x27 h tuotantotyöskentelyä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija

- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä ohjatusti
- saa ryhmänsä kanssa konseptin valmiiksi ohjatusti
- osaa tehdä tuotannolle budjetin ohjatusti
- osaa huomioida tuotannon suunnittelussa kestävän kehityksen näkökulman

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itsenäisesti
- osaa analysoida omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- saa ryhmänsä kanssa konseptin valmiiksi
- osaa tehdä tuotannolle budjetin itsenäisesti
- osaa huomioida tuotannon suunnittelussa kattavasti kestävän kehityksen näkökulman

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itseohjautuvasti ja tunnistaa tuotannon kriittisiä pisteitä
- osaa arvioida, ja tarvittaessa muuttaa, omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- osaa toimia tuotantoryhmässään rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti ja tuotannon parasta ajatellen
- osaa mitata tuotannon kannattavuutta
- osaa kiinnittää laajasti huomiota tuotannon suunnittelussa kestävän kehityksen periaatteisiin

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajan arviointi: kun tuotantosuunnitelma on esitetty suullisesti ja kirjallisesti, tämä osuus tuotannosta pepitetään hyväksytyksi.

Ilmoittautumisaika

02.09.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 24.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jukka Saarela
 • Juhani Haarala
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • IGWCM21F
  Gateway to cultural management studies

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- organisoida tuotannossa tarvittavat tehtävät
- soveltaa oppimistaan tuotannon tehtävissä
- tulkita tuotantoon liittyviä kriittisiä kohtia
- suunnitella konseptin uudelle palvelulle tai tuotteelle
- analysoida tuotannon kannattavuutta
- suunnitella tuotannon kestävän kehityksen näkökulmat huomioiden

Sisältö

Opiskelija toimii tuotannon eri tehtävissä. Tuotannossa suunnitellaan uusi konsepti tai uudistetaan vanhaa konseptia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija

- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä ohjatusti
- saa ryhmänsä kanssa konseptin valmiiksi ohjatusti
- osaa tehdä tuotannolle budjetin ohjatusti
- osaa huomioida tuotannon suunnittelussa kestävän kehityksen näkökulman

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itsenäisesti
- osaa analysoida omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- saa ryhmänsä kanssa konseptin valmiiksi
- osaa tehdä tuotannolle budjetin itsenäisesti
- osaa huomioida tuotannon suunnittelussa kattavasti kestävän kehityksen näkökulman

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itseohjautuvasti ja tunnistaa tuotannon kriittisiä pisteitä
- osaa arvioida, ja tarvittaessa muuttaa, omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- osaa toimia tuotantoryhmässään rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti ja tuotannon parasta ajatellen
- osaa mitata tuotannon kannattavuutta
- osaa kiinnittää laajasti huomiota tuotannon suunnittelussa kestävän kehityksen periaatteisiin

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 22.12.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jukka Saarela
 • Juhani Haarala
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- organisoida tuotannossa tarvittavat tehtävät
- soveltaa oppimistaan tuotannon tehtävissä
- tulkita tuotantoon liittyviä kriittisiä kohtia
- suunnitella konseptin uudelle palvelulle tai tuotteelle
- analysoida tuotannon kannattavuutta
- toteuttaa tuotannon kestävän kehityksen näkökulmat huomioiden

Sisältö

Opiskelija toimii tuotannon eri tehtävissä. Tuotannossa suunnitellaan uusi konsepti tai uudistetaan vanhaa konseptia.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely tuotantoryhmässä. Opettajan ohjaus tarvoittaessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö 4x27 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä ohjatusti
- saa ryhmänsä kanssa konseptin valmiiksi ohjatusti
- osaa tehdä tuotannolle budjetin ohjatusti
- osaa sisällyttää tuotantoon kestävän kehityksen näkökulmaa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itsenäisesti
- osaa analysoida omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- saa ryhmänsä kanssa konseptin valmiiksi
- osaa tehdä tuotannolle budjetin itsenäisesti
- osaa sisällyttää tuotantoon paljon kestävän kehityksen näkökulmaa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itseohjautuvasti ja tunnistaa tuotannon kriittisiä pisteitä
- osaa arvioida, ja tarvittaessa muuttaa, omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- osaa toimia tuotantoryhmässään rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti ja tuotannon parasta ajatellen
- osaa mitata tuotannon kannattavuutta
- toteuttaa tuotannon jokaisen vaiheen kestävän kehityksen lähtökohdista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajan arviointi: tämä osuus pepitetään sen jälkeen, kun tuotanto on esitelty suullisesti.

Ilmoittautumisaika

02.09.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jukka Saarela
 • Juhani Haarala
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • IGWCM21F
  Gateway to cultural management studies

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- organisoida tuotannossa tarvittavat tehtävät
- soveltaa oppimistaan tuotannon tehtävissä
- tulkita tuotantoon liittyviä kriittisiä kohtia
- suunnitella konseptin uudelle palvelulle tai tuotteelle
- analysoida tuotannon kannattavuutta
- toteuttaa tuotannon kestävän kehityksen näkökulmat huomioiden

Sisältö

Opiskelija toimii tuotannon eri tehtävissä. Tuotannossa suunnitellaan uusi konsepti tai uudistetaan vanhaa konseptia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä ohjatusti
- saa ryhmänsä kanssa konseptin valmiiksi ohjatusti
- osaa tehdä tuotannolle budjetin ohjatusti
- osaa sisällyttää tuotantoon kestävän kehityksen näkökulmaa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itsenäisesti
- osaa analysoida omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- saa ryhmänsä kanssa konseptin valmiiksi
- osaa tehdä tuotannolle budjetin itsenäisesti
- osaa sisällyttää tuotantoon paljon kestävän kehityksen näkökulmaa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itseohjautuvasti ja tunnistaa tuotannon kriittisiä pisteitä
- osaa arvioida, ja tarvittaessa muuttaa, omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- osaa toimia tuotantoryhmässään rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti ja tuotannon parasta ajatellen
- osaa mitata tuotannon kannattavuutta
- toteuttaa tuotannon jokaisen vaiheen kestävän kehityksen lähtökohdista

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

21.03.2022 - 31.05.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Esa Leikkari
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU18
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- laatia ohjatusti tuotantoraportin jossa analyyttisesti arvioidaan tuotantoprosessin eri vaiheita
- arvioida työryhmän toimintaa kokonaisuutena, sekä omaa toimintaansa työryhmän jäsenenä
- analysoida tuotantoprosessia kestävän kehityksen näkökulmasta

Sisältö

Opiskelija dokumentoi tuotantoprosessia säännöllisesti ja laatii tuotannon päätteeksi tuotantoraportin jossa analysoi tuotantoprosessia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö 2 x 27 h = 54 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- oppimispäiväkirja on niukka ja pintapuolinen
- oman tuotantoryhmän analysointi on niukkaa
- oman työskentelyn analysointi on niukkaa
- tuotantoraportti on laadittu ohjeiden mukaisesti
- tuotantoraportissa näkyy kestävän kehityksen näkökulma

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- oppimispäiväkirja on tehty ohjeiden mukaisesti
- oman tuotantoryhmän analysointi on kattava
- oman työskentelyn analysointi on tehty huolellisesti
- tuotantoraportti on kattava
- tuotantoraportissa näkyy selvästi kestävän kehityksen näkökulma

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- oppimispäiväkirjaa on täytetty säännöllisesti ja omaa tekemistä on osattu analysoida
- oman tuotantoryhmän analysointi on tarkkaa ja yksityiskohtaista
- tuotantoraportti on monipuolinen ja sisällöltään kattava
- tuotantoraportissa on huomioitu kattavasti kestävän kehityksen näkökulma

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tuotantoraportin ja suullisen esittelyn perusteella tuotannon valmistuttua. Arviointi perustuu tuotannon laajuuteen, haastavuuteen sekä raportoinnin tarkkuuteen. Tämä osuus arvioidaan, kun tuotanto valmis ja raportoitu myös kirjallisesti.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

13.09.2021 - 17.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Esa Leikkari
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU18
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- organisoida tuotannossa tarvittavat tehtävät
- soveltaa oppimistaan tuotannon tehtävissä
- suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti tuotannon
- analysoida tuotannon toimintaympäristön kilpailutilannetta
- valita tuotannon siten, että se tukee hänen työllistymistään alalle
- rakentaa taloudellisesti kannattavan tuotannon
- johtaa tuotantoa vaikeissa tilanteissa

Sisältö

Opintojaksolla toteutetaan yksi tai useampi (min. 5 op) tuotanto yksin tai työparina. Mahdollisissa isommissa toimeksiannoissa tuotantoryhmän koko voi olla suurempi samoin opintopistemäärä. Tuotannosta/tuotannoista opiskelija kokoaa portfolion, joka toimii oppimisen ja arvioinnin välineenä sekä työnäytteenä. Tuotanto tai osa tuotannoista esitellään julkisesti.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely oman tuotannon parissa, ohjaavan opettajan ohjaus tarvittaessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö 3x27 h = 81 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- suoriutuu tuotannosta vahvasti tuettuna

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itsenäisesti
- osaa analysoida omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- osaa tehdä kannattavan tuotannon

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itseohjautuvasti ja tunnistaa tuotannon kriittisiä pisteitä
- osaa arvioida, ja tarvittaessa muuttaa, omaa toimintaansa tuotannossa
- osaa edottaa muutoksia tuotantoon rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti
- osaa mitata tuotannon kannattavuutta

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tämä osuus voidaan arvioida, kun tuotanto on todistettavasti aloitettu.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 31.05.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Esa Leikkari
 • Jukka Saarela
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU18
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- organisoida tuotannossa tarvittavat tehtävät
- soveltaa oppimistaan tuotannon tehtävissä
- suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti tuotannon
- analysoida tuotannon toimintaympäristön kilpailutilannetta
- valita tuotannon siten, että se tukee hänen työllistymistään alalle
- rakentaa taloudellisesti kannattavan tuotannon
- johtaa tuotantoa vaikeissa tilanteissa

Sisältö

Opintojaksolla toteutetaan yksi tai useampi (min. 5 op) tuotanto yksin tai työparina. Mahdollisissa isommissa toimeksiannoissa tuotantoryhmän koko voi olla suurempi samoin opintopistemäärä. Tuotannosta/tuotannoista opiskelija kokoaa portfolion, joka toimii oppimisen ja arvioinnin välineenä sekä työnäytteenä. Tuotanto tai osa tuotannoista esitellään julkisesti.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely tuotannon parissa, ohjaavan opettajan ohjaus tarvittaessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö 4 x 27 h=108 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- suoriutuu tuotannosta vahvasti tuettuna

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itsenäisesti
- osaa analysoida omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- osaa tehdä kannattavan tuotannon

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itseohjautuvasti ja tunnistaa tuotannon kriittisiä pisteitä
- osaa arvioida, ja tarvittaessa muuttaa, omaa toimintaansa tuotannossa
- osaa edottaa muutoksia tuotantoon rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti
- osaa mitata tuotannon kannattavuutta

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tuotantoraportin ja suullisen esittelyn perusteella tuotannon valmistuttua. Arviointi perustuu tuotannon laajuuteen, haastavuuteen sekä raportoinnin tarkkuuteen. Tämä osuus voidaan arvioida, kun tuotanto esitelty suullisesti.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

15.11.2021 - 22.12.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Juhani Haarala
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija

- ymmärtää tuotteistamisprosessin ominaispiirteet

- osaa tunnistaa tuotteistamisen mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

- osaa tuotteistaa palvelu- tai tuoteidean

- osaa suojata tuotteistuksen kohteet kilpailijoilta

Sisältö

- tuotteistusprosessi

- oheistuotteet

- asiakaslähtöisyys tuotteistamisen perustana

- immateriaalisen omaisuuden suojaaminen

Oppimateriaalit

Opintojaksolla jaettava materiaali
Tentittävä materiaali:
Tuotteistaminen, Rakenna palvelusta tuote 10 päivässä. 2007 Jari Parantainen

Opetusmenetelmät

- Luennot ja workshopit Teamsissa
- Kirjatentti Moodlessa
- Kirjallinen harjoitustyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

78h josta luentojen ja workshopin osuus on 20h ja itsenäisen työskentelyn osuus on 58h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija

- hahmottaa tuotteistusprosessin ominaispiirteet

- hahmottaa tuotteistamisen mahdollisuudet omalla ammattialallaan

- hahmottaa asiakaslähtöisyyden merkityksen tuotteistamisessa

- tuntee immateriaalisen omaisuuden suojaamiskeinoja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- hallitsee tuotteistusprosessin ominaispiirteet

- on selkeä kuva tuotteistamisen mahdollisuuksista omalla ammattialallaan

- on selkeä kuva asiakaslähtöisyyden merkityksestä tuotteistamisessa

- on selkeä kuva immateriaalisen omaisuuden suojaamiskeinoista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- hallitsee tuotteistusprosessin

- hallitsee tuotteistamisen mahdollisuuksista omalla ammattialallaan

- hallitsee ja osaa soveltaa asiakaslähtöisyyden tuotteistamisessa

- hallitsee ja osaa soveltaa immateriaalisen omaisuuden suojaamiskeinoja

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen harjoitustyö 50%, Tentti 50%

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 22.12.2021

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Hannu Tuuri
Opiskelijaryhmät
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa tieteellisen ja arkiajattelun eroja
- määritellä tutkimuksellisia lähestymistapoja ja tutkimuksen peruskäsitteitä
- esitellä tutkimusprosessin ja raportoinnin vaiheet (rakenne)
- selittää kriittisen ajattelun merkityksen tutkivassa ja kehittävässä työotteessa
- antaa esimerkkejä tutkimusetiikan merkityksestä

Sisältö

- tieteellinen ajattelu ja arkiajattelu
- yleinen tutkimusetiikka
- keskeisiä tutkimusmenetelmiä
- tutkimuksen peruskäsitteet ja rakenne
- tutkimusprosessin ja - raportin vaiheet
- tutkiva ja kehittävä työote

Oppimateriaalit

- Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15. uudistettu painos. Helsinki: Tammi.
- muu opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

- oman alan tutkimusraportteihin tai artikkeleihin tutustuminen ja niiden analysointi
- itsenäinen työskentely
- verkkotehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

55 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- Hyväksytty/hylätty
- Hyväksytty: Opiskelija osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisensa suorittamalla opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
- Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- kirjalliset oppimistehtävät
- Moodlen tentit

Esitietovaatimukset

Aikaisempia opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 17.10.2021

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Johanna Ikola
 • Jaana Liukkonen
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- Suhteuttaa kulttuurialan kompetenssit ja työtehtäväkuvaukset omaan osaamiseensa.
- Brändätä systemaattisesti omaa osaamistaan eri julkaisukanavissa.
- Käyttää henkilökohtaisen osaamisen markkinoinnin työvälineitä sekä osaa luoda niihin suunniteltua sisältöä.

Sisältö

- Oman ammatti-identiteetin kehittymisen pohtiminen ammatillisen kasvun näkökulmasta
- Henkilöbrändin rakentamisen välineet: some-näkyvyys, blogi, vlogi, LinkedIn, portfolio
- Työnäytteet sekä niiden kerryttäminen

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi, itsenäistä työskentelyä. Lisäksi 2 yhteistä kokoontumiskertaa (alussa ja lopussa) sekä 2 lähityöpajaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö 2 x 27 h = 54 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajien arviointi. Kurssi suoritettu hyväksytysti, kun kaikki kurssitehtävät on tehty ohjeiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 20.03.2022

Laajuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Johanna Ikola
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- Käyttää hyödykseen uraohjaukseen suunniteltuja testejä ja niiden tuloksia osaamissuunnitelmaa tehdessään.
- Kuvailla työharjoittelun aikana kerryttämäänsä osaamista sekä tunnistaa oman ammatillisen kehittymisen vaiheen.

Sisältö

Työharjoittelun purku
Itsearviointi työharjoittelusta
Osaamissuunnitelma

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 14.03.2022

Ajoitus

21.03.2022 - 25.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Juhani Haarala
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KITI19
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KITI20
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee modernin mediakentän ja median kehittymisen kaaren.
- Opiskelija hallitsee konseptoinnin peruskäsitteet ja kykenee osana ryhmää ideoimaan ja suunnittelemaan uusia konsepteja. Hän osa myös esittää suunnitelmansa ja konseptinsa vakuuttavasti.
- Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida toimintaympäristön muutoksia ja erilaisia kehitystrendejä.
- Opiskelija ymmärtää miten markkinoiden ja teknologian muutokset sekä innovaatiot vaikuttavat erilaisten medioiden syntymiseen ja olemassa olevien medioiden muutoksiin.

Sisältö

Opintojaksolla tuotetaan ja kokeillaan erilaisia mediakonsepteja tai kokonainen julkaisu. Opiskelija toimii tuotannon eri tehtävissä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää kurssin alussa määriteltyjen kriteerien mukaisen tuotantosuunnitelman, oppimispäiväkirjan ja loppuraportin palautusta.

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 20.03.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Juhani Haarala
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida typografian ja graafisten tunnusten suunnittelun periatteita
- soveltaa visuaalisen viestinnän perusteita graafisen suunnittelun tehtävissä ja toimeksiannoissa
- soveltaa kuvankäsittelyn perusteita harjoitustehtävissä
- taiton perusteet ja soveltaa erilaisia taittopohjia
- hyödyntää graafisen suunnittelun soveltamismahdollisuuksia eri medioissa ja tuotannoissa

Sisältö

- Sommittelun perusteet

- Väriopin perusteet

- Typografian perusteet

- Graafisen suunnittelijan ohjelmistot

- Layout suunnittelun / taiton perusteet

- Painettu viestintä ja sähköinen viestintä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

- Opiskelija osallistuu tunneille.
- Opiskelija osaa soveltaa visuaalisen viestinnän perusteita graafisen suunnittelun tehtävissä ja toimeksiannoissa.
- Hän osaa hyödyntää graafisen suunnittelun soveltamismahdollisuuksia eri medioissa ja tuotannoissa.
- Opiskelija ymmärtää typografian, sommitteluna ja väriopin perusteet.
- Opiskelija tunnistaa painetun ja digitaalisen median teknisiä ja viestinnällisiä eroja.

Hylätty:
- Opiskelija ei palauta tehtäviä lainkaan tai palautetut tehtävät eivät osoita hänen omaksuneen edes välttävällä tasolla kurssin sisältöä.
- Hän ei osoita ymmärtävänsä sommittlun, typografian tai väriopin alkeita.
- Opiskelijalla on useita poissaoloja tunneilta.

Ilmoittautumisaika

02.09.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 19.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Juhani Haarala
Opiskelijaryhmät
 • IGWCM21F
  Gateway to cultural management studies

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida typografian ja graafisten tunnusten suunnittelun periatteita
- soveltaa visuaalisen viestinnän perusteita graafisen suunnittelun tehtävissä ja toimeksiannoissa
- soveltaa kuvankäsittelyn perusteita harjoitustehtävissä
- taiton perusteet ja soveltaa erilaisia taittopohjia
- hyödyntää graafisen suunnittelun soveltamismahdollisuuksia eri medioissa ja tuotannoissa

Sisältö

- Sommittelun perusteet

- Väriopin perusteet

- Typografian perusteet

- Graafisen suunnittelijan ohjelmistot

- Layout suunnittelun / taiton perusteet

- Painettu viestintä ja sähköinen viestintä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

- Opiskelija osallistuu tunneille.
- Opiskelija osaa soveltaa visuaalisen viestinnän perusteita graafisen suunnittelun tehtävissä ja toimeksiannoissa.
- Hän osaa hyödyntää graafisen suunnittelun soveltamismahdollisuuksia eri medioissa ja tuotannoissa.
- Opiskelija ymmärtää typografian, sommitteluna ja väriopin perusteet.
- Opiskelija tunnistaa painetun ja digitaalisen median teknisiä ja viestinnällisiä eroja.

Hylätty:
- Opiskelija ei palauta tehtäviä lainkaan tai palautetut tehtävät eivät osoita hänen omaksuneen edes välttävällä tasolla kurssin sisältöä.
- Hän ei osoita ymmärtävänsä sommittlun, typografian tai väriopin alkeita.
- Opiskelijalla on useita poissaoloja tunneilta.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

28.03.2022 - 25.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Christopher Hudson
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa kulttuurialan peruskäsitteet ja sanaston. Hän osaa kertoa koulutuksestansa, osaamisestansa, ammattialastansa ja hankkeistansa. Hän selviytyy työelämän viestintätilanteista käyttäen eri viestintäkanavia ja asianmukaista tyyliä.
Opiskelija osaa hankeviestinnän perusteet englanniksi (esim. hanke-esittelyt, raportointi, verkostoituminen). Hän osaa viestiä hanke- ja tuotantotiimeille, antaa ohjeita ja etsiä tietoa. Hän osaa myydä ja markkinoida osaamistansa liittyen esim. hankkeisiin ja itsensä työllistämiseen.

Sisältö

Europass CV
suulliset esitykset
dokumentaatio
kirjalliset viestit
tiedonhaku

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali Moodle-alustalla

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, pari- ja ryhmätyöskentely, itsenäinen opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 t. Kontaktiopetus 30 t. ja itsenäistä opiskelua 51 t.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1 - Opiskelija selviytyy tyypillisimmistä suullisista ja kirjallisista ammattialansa viestintätilanteista. Hän käyttää yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa. Hän osaa kertoa itsestänsä, koulutuksestansa ja osaamisestansa. Hän kykenee pitämään tutusta aiheesta yksinkertaisen ja lyhyen esityksen käyttäen valmista materiaalia ja apuneuvoja. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja osia ammattialansa helpoista teksteistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3 - Opiskelija selviytyy tyypillisimmistä ammattialansa suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista. Hän osaa kertoa spontaanisti itsestään, koulutuksestaan ja osaamisestaan. Hän osaa käyttää oman alansa sanastoa melko virheettömästi. Hän osaa itsenäisesti valmistella ja pitää lyhyen mutta selkeän esityksen. Hän osaa mukauttaa viestintätyylinsä tilanteen ja kuulijakunnan mukaan. Hän ymmärtää yleisimpiä ammattialansa tekstejä ja selviytyy melko hyvin ennakoitavissa työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 - Opiskelija osaa hoitaa ammattitaitoisesti ja tehokkaasti ammattialansa vaativia suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita. Hän osaa kertoa spontaanisti itsestään, koulutuksestaan ja osaamisestaan. Hän osaa käyttää oman alansa sanastoa lähes virheettömästi. Hän osaa valmistella ja pitää vakuuttavan, jäsennellyn esityksen käyttäen asianmukaista oheismateriaalia. Opiskelija osaa ilmaista itseään käyttäen asianmukaista tyyliä ja osaa vastata yleisön kysymyksiin spontaanisti ja tarvittaessa perusteellisesti. Hän osaa mukauttaa viestintätyylinsä tilanteen ja viestintäkumppanin mukaan. Opiskelija ymmärtää oman alansa teksteistä sekä pääasiat että yksityiskohdat ja osaa soveltaa ja selittää lukemansa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajan arviointi- Vertais- ja itsearviointi - Jatkuva arviointi
Kaikki tehtävät tulee suorittaa opintojakson aikana aikataulujen ja ohjeiden mukaan.
Arviointi perustuu kirjallisiin tehtäviin, esitelmään, aktiiviseen osallistumiseen ja tenttiin.

Opintojaksolla on 80 % läsnäolovelvollisuus. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista. Jos opiskelija osallistuu kontaktiopetukseen alle 80% mutta vähintään 50 %, tämä tarkoittaa automaattisesti alempaa arvosanaa.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

13.10.2021 - 22.11.2021

Ajoitus

01.11.2021 - 25.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • KUTU18
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää yleisötyön merkityksen ja tavoitteet kulttuurituotannossa
- osaa tehdä yleisötyösuunnitelman
- tunnistaa erilaisia yleisötyön menetelmiä ja osaa soveltaa jotakin menetelmää yleisötyöprojektissa
- ymmärtää kohderyhmien erilaisia tarpeita ja kulttuurisia taustoja ja osaa asettaa yleisötyön tavoitteet sen mukaisiksi
-osaa kehittää toimeksiantajan toimintaa yleisötyön avulla

Sisältö

- yleisötyön tavoitteet, menetelmät ja muodot
- kohderyhmän tarpeiden määrittely
- yleisötyösuunnitelman suunnittelu ja toteutus opintoihin kuuluvassa tuotannossa mielellään toimeksiantona
- yleisölähtöisyys, yleisöjen moninaisuus ja monenlaisen saavutettavuuden huomioiminen

Opetusmenetelmät

Teoriatunnit + pienryhmissä tehtävät yleisötyön toimeksiannot jollekin taidelaitokselle (teatteri, taidemuseo tms,)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö 81 h, yhteiset kokoontumiset 15-20 h ja loput itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yleisötyön projektin tai osan siitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää yleisötyön merkityksen osana tuotantoprosessia sekä itsenäisenä kulttuurituotannon työmuotona. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa yleisötyön projektin toimeksiantajan toiveiden mukaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää yleisötyön merkityksen osana tuotantoprosessia sekä itsenäisenä kulttuurituotannon työmuotona. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa yleisötyön projektin toimeksiantajan toiveiden mukaan. Hän osaa analysoida ja kehittää toimeksiantajan toimintaa yleisötyösuunnitelman avulla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajan ja toimeksiantajan arviointi yleisötyöprojektista + itsearviointi

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 03.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 20.03.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Kim Leppänen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa kuvata yrittäjyysosaamisen pääpiirteet sekä pohtia omia tavoitteittaan ja vahvuuksiaan suhteessa niihin.
• tunnistaa ihmisen kognition rakenteet itsessään ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa
• ymmärtää epävarmuuden sietämisen merkityksen toiminnassaan ja vuorovaikutuksessa
• osaa kuvata ja tarkastella sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista arvoa ja hahmottaa miten ne eroavat toisistaan
• tunnistaa arvon ympäristösidonnaisuuden sekä erilaiset rakenteet, joissa sitä voidaan tuottaa
• osaa analysoida erilaisia arvoketjuja ja –verkkoja.
• osaa kuvata yritystoiminnan merkityksen yhteiskunnassa ja kansantaloudessa ja tunnistaa erilaisia yrittäjyyden ilmenemistapoja elämässä.
• osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset
• tuntee yrityksen perustamiseen liittyvät vaiheet
• tuntee yrittäjyyteen liittyvät mahdollisuudet SeAMKissa

Sisältö

• Yrittäjyyskompetenssi, itsetuntemus ja minäpystyvyys, motivaatio, ihmisen ajattelujärjestelmät, epävarmuuden sieto ja pettymyksen käsittely
• Arvon luominen, arvoketjujen; ja arvoverkkojen tunnistaminen eri ympäristöissä, arvon tuottaminen eri rakenteissa, kuten yrityksissä ja yhdistyksissä
• Yrittäjyyden ja liiketoiminnan peruskäsitteet ja ansaintalogiikkaa, talouden lukutaito, riskien hallinta
• Liiketoiminnan perustamisen vaiheet
• Liiketoimintasuunnitelma liikeidean jäsentämisen työkaluna (muille kuin liiketalouden alalle)
• Yritystoiminta osana yhteiskuntaa, yrittäjyys osana elämää
• Yrittäjyystaitojen syventäminen SeAMKissa (SeAMK Yritystalli, SeAMKPro, SeiES jne.)

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta. Tehtävissä opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen arvon luonnin ja sekä pohtii niiden merkitystä yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa. Opiskelija osoittaa tunnistavansa liiketoiminnan peruskäsitteet ja osaavansa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osoittaa osaavansa pohtia omaa suhdettaan yrittäjyyteen ja yrittäjyyskompetenssiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta. Tehtävissä opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen arvon luonnin ja sekä pohtii niiden merkitystä yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa. Opiskelija osoittaa tunnistavansa liiketoiminnan peruskäsitteet ja osaavansa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osoittaa osaavansa pohtia omaa suhdettaan yrittäjyyteen ja yrittäjyyskompetenssiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilötehtävät, ryhmätöiden tekeminen ja esittäminen, aktiivinen osallistuminen.