Siirry suoraan sisältöön

Kulttuurituottaja (AMK)

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Kulttuurituottaja (AMK)

Laajuus:
240 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Kulttuurituottaja (AMK)

Koulutusala

Taiteet ja kulttuurialat
Koulutusalan luokitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämään kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Tutkinto-ohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, kulttuurituottaja (AMK)

Tutkinnon taso

Koulutusohjelma johtaa ammattikorkeakoulututkintoon, joka on ensimmäisen syklin bachelor-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 6.
Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.

Valintaperusteet löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.
Linkki

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat ammattikorkeakoululain mukaisesti perusopinnoista, ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä vuodessa.

Opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

- perusopinnot
- tutkinto-ohjelman perusopinnot
- tuottajan ammattiopinnot
- vaihtoehtoiset työpajat
- vapaasti valittavat opinnot
- harjoittelu
- opinnäytetyö

Perusopinnot ovat SeAMKin kaikille tutkinto-ohjelmille yhteisiä opintoja. Opintosuunnitelmaa toteutetaan tuotantojen kautta. Ammattiopinnot lomittuvat tuotantojen joukkoon; osa teoriaopinnoista voidaan toteuttaa myös omina kokonaisuuksina.

Työpajoissa opiskelija voi syventää tai laajentaa osaamistaan. Tutkintoon sisältyy 25 opintopistettä työpajaopintoja. Työpajaopintotarjonnasta päätetään lukuvuosittain. Työpajaopinto toteutuu mikäli osallistujia on riittävä määrä. Kaikkia työpajaopintoja ei välttämättä toteuteta opiskelujen aikana.

Koulutukseen sisältyy työelämässä tapahtuvaa ohjattua harjoittelua (60 opintopistettä). Opinnot sisältävät lisäksi vapaasti valittavia opintoja (10 op) ja opinnäytetyön (15 op). Kulttuurituotannon koulutusohjelmalla on hyvät kansainväliset verkostot. Tämä tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet opiskeluun tai työharjoitteluun ulkomailla.


Opetussuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.
- Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
- Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana.
- Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
- Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona.
- Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.

Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa monialaisia työelämälähtöisiä projektiopintoja (FramiPro). Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua FramiPro- opintoihin ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen lukukaudeksi (30 op).

Osaamistavoitteet

Kulttuurituottajan ydinosaamista ovat tuotantojen suunnittelu ja toteutus, tuotteistaminen, brändäys ja viestintä. Tuottaja osaa ennakoida ja arvioida tuotantojen aikaansaamia hyötyjä, olivatpa ne kulttuurisia, taloudellisia tai sosiaalisia. Ohjelmasta valmistunut osaa suunnitella sisältöjä ja tuotantoja eri kohderyhmille kannattavasti. Tuotannot voivat olla kulttuurisia palvelutuotteita, tapahtumia, mediatuotteita tai kampanjoita alasta riippumatta.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Opiskelun punaisena lankana on heti ensimmäisestä lukuvuodesta lähtien työelämän kanssa yhteistyössä toteutettavat projektit ja toimeksiannot. Projektit mahdollistavat monialaisen yhteistyön sekä verkostoitumisen. Ammatillisilla opinnoilla sekä harjoittelun suuntaamisella ja uraohjauksella varmistetaan ammatillisen osaamisen syvyys.

Koulutuksessa opiskelija voi hyödyntää erilaisia ryhmänohjauksen ja ideoinnin menetelmiä. Opintoihin kuuluu tuotantotekniikan perusteita sekä tuotannon johtamista. Kulttuurituottajaopintojen keskeisenä osana ovat myös hinnoittelu-, rahoitus-, ja budjettiosaaminen ja tehokas tuotannon suunnittelu. Opiskelija oppii ennakoimaan ja arvioimaan tuotantojen aikaansaamia hyötyjä, olivatpa ne kulttuurisia, taloudellisia tai sosiaalisia.

Opiskelija oppii hyödyntämään digitaalista mediaa viestinnän ja markkinoinnin välineenä. Vuorovaikutustaidot ja verkosto-osaaminen ovat kulttuurituottajan ydinosaamista. Kulttuurien välisen viestinnän hallinta eri kielillä on osa kulttuurituottajan opintoja.

Kompetenssit

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.
Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.

Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan. Kulttuurituottajan alakohtaisia kompetensseja ovat toimintaympäristöjen tuntemus, tuottamisprosessien hallinta, liiketaloudellinen osaaminen sekä kehittämis- ja vuorovaikutusosaaminen. Alakohtaisten kompetenssien hallinnalla kulttuurituottaja syventää omaa ammatillista identiteettiään.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Kulttuurituotannon opetus perustuu projektioppimiseen ja yhteisölliseen oppimiseen, jossa opetus integroidaan ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien työelämälähtöiseksi. Yksittäisiä opintojaksoja integroidaan osaksi isompia projekteja/tuotantoja ja opiskelijat toimivat erikokoisissa ryhmissä. Yhteisöllisen oppimisen avulla opiskelijoiden tiimityö- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät.

Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma perustuu sosiokonstruktivistiselle oppimisnäkemykselle. Sen mukaan opiskelija rakentaa aktiivisesti omia tietovarantojaan, arvioi oppimistarpeitaan ja suuntaa toimintaansa niiden saavuttamiseksi. Opettaja toimii opiskelijan mentorina ja ohjaajana, joka auttaa ja tukee oppimisprosessia. Opiskelija voi oppimistehtävien, projektien ja työharjoittelun kautta myös syventää niitä kulttuurin osa-alueita, joista hän on erityisen kiinnostunut. Opiskelijan oman urapolun suunnittelu kulkee mukana koko opintojen ajan. Verkostoituminen on erityisen tärkeää, niinpä koko opintojen ajan pyritään aitoon yhteistyöhön työelämän kanssa. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, yritysvierailuja, oppimistehtäviä, projektitöitä ja käytännön harjoittelua aidoissa työelämäympäristöissä. Opiskelija voi suorittaa osan opinnoista etä- tai verkko-opintoina lähiopetuksen lisäksi.

Ahot-menettelyt

AHOT-menettely tarkoittaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea osaamisensa tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita. Osaamisen tunnistamisprosessi nivoutuu läheisesti opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) laatimiseen ja sitä päivitetään henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen yhteydessä.

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt on esitetty SeAMKin osaamisen tunnustamisen ohjeessa. Siinä selvitetään, miten osaamisen tunnustamista haetaan, miten asiaa käsitellään ja miten siitä tiedotetaan. Ohjeessa on nimetty tutkinto-ohjelman osaamisen tunnustamisen yhteyshenkilöt, jotka antavat ohjausta prosessiin liittyvissä asioissa.
Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa käytetään muun muassa
- vastaavan sisältöisen ja muun koulutuksen todistuksia
- työtodistuksia ja työnantajalta saatuja lisäselvityksiä
- opiskelijan haastatteluja
- kirjallisia ja suullisia tenttejä tai raportteja
- toiminnallisia tai kirjallisia tehtäviä tai näyttöjä
- esitelmiä, portfolioita.

AHOT-menettelyn ulkopuolelle jäävät opinnäytetyö ja kypsyyskoe.


Muualla suoritettuja opintoja voidaan sisällyttää vaihtoehtoisiin ja vapaasti valittaviin opintoihin. Työharjoittelun korvaavasta työkokemuksesta raportoidaan koulutusohjelman käytännön mukaisesti. Aiemmin hankittu osaaminen voi olla enintään 10 v. vanhaa. Hakemuksia käsittelevä opettaja voi tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä tai - näyttöjä.

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Tutkinto-ohjelmaan sisältyy kaksi harjoittelujaksoa: ensimmäinen on laajuudeltaan 25 ja toinen 35 opintopistettä. Ensimmäiseen harjoitteluun opiskelija menee jo toisen vuoden syksyllä ja pääsee heti soveltamaan koulutuksessa opittua tietoa ja taitoa. Toisessa harjoittelussa opiskelija syventyy työelämän haasteisiin kehittämistehtävällä, joka suunnitellaan yhdessä harjoittelupaikan ohjaajan kanssa. Harjoittelu muodostaa kulttuurituottajan ammatti-identtiteetin kulmakiven.

Opiskelijan opintojen aikaista työssäkäyntiä ja hänen siinä hankkimaansa osaamista voidaan hyödyntää opintojakson suorittamiseksi. Tällöin puhutaan opinnollistamisesta ja se voi liittyä myös vapaaehtoistyöhön tai harrastustoimintaan. Olennaista on, että työn tekemisen kautta opittujen asioiden ja taitojen avulla voidaan näyttää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Opinnollistaen saavutettu osaaminen voidaan todentaa esimerkiksi näytöin ja tehtävin.

Ammatillinen osaamisprofiili

Kulttuurituottajan laaja-alaista osaamista tarvitaan erilaisissa luovan alan tuotannoissa, tuotantojen koordinoinnissa ja hallinnollisissa tehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Kulttuurituottajan osaamiselle on käyttöä mm. media- ja viihdeteollisuudessa, julkaisu- ja kustannustoiminnassa, urheiluun liittyvissä tuotannoissa, mainos- ja markkinointiorganisaatioiden tuotannoissa, taiteen tuotannoissa (musiikki, teatteri, kuvataide, televisio- ja elokuva) sekä peli- ja muissa interaktiivisissa tuotannoissa.
Ammatilliset kieliopinnot suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman alansa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, pystyy etsimään tietoa sekä seuraamaan oman ammattialansa kehitystä kohdekielillä.

Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan. Kulttuurituottajan alakohtaisia kompetensseja ovat toimintaympäristöjen tuntemus, tuottamisprosessien hallinta, liiketaloudellinen osaaminen sekä kehittämis- ja vuorovaikutusosaaminen. Alakohtaisten kompetenssien hallinnalla kulttuurituottaja syventää omaa ammatillista identiteettiään ja varmistaa näin sujuvan sijoittumisen työelämään.

Kansainvälisyys

Tutkinto-ohjelmassa kannustetaan kansainvälisyyteen. Tutkinto-ohjelmassa toteutetaan yhden lukukauden aikana noin 30 op:n mittainen lähinnä vaihto-opiskelijoille suunnattu kv-opintomoduuli. Tähän kokonaisuuteen voivat osallistua myös toisen tai kolmannen vuoden oman koulutusohjelman opiskelijat. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ulkomaanvaihdossa sekä työharjoittelu kokonaan tai osittain ulkomailla. Alan vieraskielistä kirjallisuutta käytetään sekä opiskelu- että tenttimateriaalina useilla opintojaksoilla.

Jatko-opintokelpoisuus

Antaa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatko-opintokelpoisuuden alan ylempään amk-tutkintoon.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Opiskelu on kokopäiväistä.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Esa Leikkari, 040 830 4270, esa.leikkari(at)seamk.fi

Opinto-ohjaaja

Johanna Ikola, 040 868 2005, johanna.ikola(at)seamk.fi

Harjoittelun koordinointi

Sari Havulehto, 040 830 3975, sari.havulehto(at)seamk.fi

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Kulttuurituottaja (AMK), Päivätoteutus

Kulttuurituottaja (AMK), Päivätoteutus

Kulttuurituottaja (AMK), Päivätoteutus

Kulttuurituottaja (AMK), Päivätoteutus

Kulttuurituottaja (AMK), Päivätoteutus

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Leena Elenius
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- huomioida tapahtuman eri osien suunnittelussa sekä toteutuksessa erilaiset kohderyhmät ja niiden erityispiirteet
- hyödyntää erilaisia käyttäjä- ja asiakaslähtöisiä tiedonhankintamenetelmiä
- hyödyntää ideoinnissaan osallistavan suunnittelun ja joukkoistamisen menetelmiä
- tunnistaa tapahtumassaan palvelupolun ja sen toimijat
- ottaa huomioon erityisryhmät suunnittelussaan

Sisältö

- Palvelupolku ja personakset käsitteenä ja käytännön työkaluina tuotantojen suunnittelussa
- Asiakas- ja kohderyhmät
- Asiakas- ja käyttäjätiedon keruu- ja analysointimenetelmät suunnittelun apuna. (esimerkiksi havainnointi, haastattelu, suunnittelupeli, empatialuotain)
- Erityisryhmien sekä esteettömyyden huomioiminen tapahtumien suunnittelussa
- Osallistavan suunnittelun ja joukkoistamisen menetelmiä

Oppimateriaalit

Asiakaslähtöisyys suunnittelussa: opettajan jakama materiaali

Tiedonhankinta: Haasio, A. 2020. Löydä. Avain. - SeAMK Kirjaston tuottamat tiedonhaun oppaat ja kirjaston verkkosivut.

Opetusmenetelmät

Asiakaslähtöisyys suunnittelussa: Luennot, ryhmätehtävä, tuotantoryhmätehtävä, henkilökohtainen essee

Tiedonhankinta: Luennot ja työpajat, harjoitustehtävät.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Asiakaslähtöisyys suunnittelussa:
Osaamisen tunnistamismenettely: aikaisemman kokemuksen raportointi ja osoittaminen

Tiedonhankinta: Osaamisen tunnistamismenettely: aikaisemmin hankitun osaamisen osoittaminen ja päivittämisen suunnitelman esittäminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Asiakaslähtöisyys suunnittelussa: Kontaktiopetus 50h, itsenäinen ryhmätyöskentely sekä omat harjoitustehtävät 82h


Tiedonhankinta: Kontaktiopetus 6 h, harjoitustehtävien tekeminen pari- tai ryhmätyönä 10 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa erilaiset käyttäjäryhmät sekä niiden erityispiirteet ja osaa ottaa ne huomioon tuotantoa suunnitellessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää eri käyttäjäryhmien vaatimukset suunnittelussa ja pystyy hyödyntämään keräämäänsä käyttäjätietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa huomioida asiakasryhmän tarpeet suunnittelussa ja osaa valita tilanteeseen sopivat käyttäjätiedon keruu- ja analysointimenetelmät. Opiskelija pystyy hyödyntämään keräämänsä tietoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Asiakaslähtöisyys suunnittelussa: tuotantoryhmätehtävät sekä henkilökohtainen essee

Tiedonhankinta: Harjoitustehtävät. Hyväksytty - hylätty.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole palauttanut tehtäviään tai osallistunut ryhmätyöskentelyyn.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa erilaiset käyttäjäryhmät sekä niiden erityispiirteet ja osaa ottaa ne huomioon tuotantoa suunnitellessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija ymmärtää eri käyttäjäryhmien vaatimukset suunnittelussa ja pystyy hyödyntämään keräämäänsä käyttäjätietoa.
Opiskelija huomioi eri erityisryhmät työskentelyssään

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa huomioida asiakasryhmän tarpeet suunnittelussa ja osaa valita tilanteeseen sopivat käyttäjätiedon keruu- ja analysointimenetelmät. Opiskelija pystyy hyödyntämään keräämänsä tietoa.. Opiskelija osaa ottaa huomioon erityisryhmien tarpeet työssään.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jukka Saarela
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa

- tulkita audiovisuaalisen tuotteen perusrakennetta

- tunnistaa audiovisuaalisen kerronnan erilaisia keinoja

- käyttää dramaturgian peruskäsitteistöä

- soveltaa audiovisuaalista kerrontaa käytännössä

Sisältö

Elokuvan perusrakenteen analyysi

Elokuvakerronnan perusteet

Dramaturgian peruskäsitteet

Lyhytelokuvan tekoprosessi

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, lähiopetus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa elokuvan perusrakenteen ja pystyy nimeämään elokuvakerronnan erilaisia metodeja. Tunnistaa dramaturgian peruskäsitteitä. Osallistuu lyhytelokuvan tekoprosessiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tulkita elokuvan perusrakenteita ja pystyy selittämään elokuvakerronnan erilaisten metodien vaikutusta elokuvan rakenteeseen. Osaa käyttää dramaturgian peruskäsitteitä. Osallistuu lyhytelokuvan tekoprosessiin aktiivisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida elokuvan perusrakenteita ja pystyy vertailemaan elokuvakerronnan erilaisien metodien vaikutusta elokuvan rakenteeseen. Osaa käyttää dramaturgian peruskäsitteitä sujuvasti. Osallistuu lyhytelokuvan tekoprosessiin aktiivisesti ja toimii tuotannossa sujuvasti.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 02.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jukka Saarela
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija
Tutustuu elokuvan kuva- ja äänituotannon suunnittelun perusteisiin
Pystyy tunnistamaan kuvausten merkityksen audiovisuaalisen tuotteen tuotantoprosessissa
Tutustuu tuotantotekniseen kalustoon

Sisältö

Kuvausten suunnittelun perusteet
Kuva- ja äänikerronnan perusteet
Harjoituksia kuvauksesta ja äänityksestä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa kuvausten suunnittelun perusteiden merkityksen audiovisuaalisen tuotteen tuotantoprosessissa. Opiskelija osaa käyttää vaadittua teknistä kalustoa ohjatusti. Opiskelija kykenee toteuttamaan videotuotannon kuvauksia ja äänityksiä opettajan avulla.
Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee kuvausten suunnittelun perusteet audiovisuaalisen tuotteen tuotantoprosessissa. Opiskelija osaa käyttää vaadittua teknistä kalustoa. Opiskelija kykenee toteuttamaan videotuotannon kuvauksia ja äänityksiä.
Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee hyvin kuvausten suunnittelun perusteet audiovisuaalisen tuotteen tuotantoprosessissa. Opiskelija osaa käyttää vaadittua teknistä kalustoa sujuvasti. Opiskelija kykenee toteuttamaan videotuotannon kuvauksia ja äänityksiä sujuvasti.
Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 05.03.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jukka Saarela
Opiskelijaryhmät
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija
Tutustuu elokuvan leikkauksen perusteisiin
Pystyy tunnistamaan leikkauksen merkityksen audiovisuaalisen tuotteen tuotantoprosessissa
Tutustuu kuva- ja äänileikkauksen perusteisiin

Sisältö

Leikkausohjelman opiskelu
Harjoituksia kuva- ja äänileikkauksesta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa leikkauksen merkityksen elokuvan tuotantoprosessissa. Pystyy leikkaamaan elokuvaa avustettuna ja osaa käyttää leikkausohjelmaa välttävästi. Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy arvioimaan leikkausta osana elokuvan tuotantoprosessia. Pystyy leikkaamaan elokuvaa ja osaa käyttää leikkausohjelmaa. Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella leikkauksen osana elokuvan tuotantoprosessia. Pystyy leikkaamaan elokuvaa luovasti ja osaa käyttää leikkausohjelmaa erinomaisesti. Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.02.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jukka Saarela
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija
Tutustuu elokuvan leikkauksen perusteisiin
Pystyy tunnistamaan leikkauksen merkityksen audiovisuaalisen tuotteen tuotantoprosessissa
Tutustuu kuva- ja äänileikkauksen perusteisiin

Sisältö

Leikkausohjelman opiskelu
Harjoituksia kuva- ja äänileikkauksesta

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa leikkauksen merkityksen elokuvan tuotantoprosessissa. Pystyy leikkaamaan elokuvaa avustettuna ja osaa käyttää leikkausohjelmaa välttävästi. Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy arvioimaan leikkausta osana elokuvan tuotantoprosessia. Pystyy leikkaamaan elokuvaa ja osaa käyttää leikkausohjelmaa. Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella leikkauksen osana elokuvan tuotantoprosessia. Pystyy leikkaamaan elokuvaa luovasti ja osaa käyttää leikkausohjelmaa erinomaisesti. Suorittaa vaaditut harjoitukset.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida toimintaympäristön muutoksia sekä erilaisia kehitystrendejä. Opiskelija osaa tulkita miten kuluttajien kulutustottumusten, markkinoiden, teknologian muutokset sekä innovaatiot vaikuttavat omaan toimialaan. Opiskelija ymmärtää omien ja yhteiskunnallisten valintojen merkitykset tulevaisuuden rakentamisessa. Opiskelija osaa tuottaa ryhmässä skenaarioraportin valinnaisesta aihealueesta.

Sisältö

- Ennakointimenetelmiä (tulevaisuustaulukko, tulevaisuuskuvat, skenaario, tulevaisuuspaja, Delfoi)
- Ennakointi strategisena välineenä
- Valinnat tulevaisuuden tekijänä
- Trendit, megatrendit
- Toimintaympäristön muutokset
- Ryhmätyö

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöskentely tulevaisuusaiheiden parissa. Opetus pääosin Teamsissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyöaika 104h josta ohjattua työskentelyä 30h ja itsenäistä työskentelyä 74h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa erilaisia tulevaisuuden skenaariomalleja ja megatrendejä. Opiskelija osaa ryhmässä laatia skenaarioraportin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hankkii monipuolisesti relevanttia tietoa aihealueesta ja pystyy johtamaan siitä uskottavia tulevaisuuskuvia skenaarioraporttiin. Opiskelija näkee oman alan toimintaympäristöön vaikuttavat muuttujat ja osaa arvioida niiden vaikutukset alan kehittymisessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää soveltuvaa ennakointimenetelmää sekä pystyy nostamaan esiin merkittäviä ajureita ja muokkaamaan niiden avulla uskottavat vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat sekä hahmotella myös toiminnan tasolla kehityspolut skenaarioraporttiin. Opiskelija osaa soveltaa skenaarioita strategisena kehitysvälineenä käytännön valinnoissa. Opiskelija näkee oman alan toimintaympäristöön vaikuttavat muuttujat ja osaa arvioida niiden vaikutukset alan kehittymisessä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö, vertaisarviointi

Hylätty (0)

Ei palautettua harjoitustyötä tai harjoitustyön sisältö ei vastaa toimeksiantoa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa erilaisia tulevaisuuden skenaariomalleja ja megatrendejä. Opiskelija osaa ryhmässä laatia skenaarioraportin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hankkii monipuolisesti relevanttia tietoa aihealueesta ja pystyy johtamaan siitä uskottavia tulevaisuuskuvia skenaarioraporttiin. Opiskelija näkee oman alan toimintaympäristöön vaikuttavat muuttujat ja osaa arvioida niiden vaikutukset alan kehittymisessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää soveltuvaa ennakointimenetelmää sekä pystyy nostamaan esiin merkittäviä ajureita ja muokkaamaan niiden avulla uskottavat vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat sekä hahmotella myös toiminnan tasolla kehityspolut skenaarioraporttiin. Opiskelija osaa soveltaa skenaarioita strategisena kehitysvälineenä käytännön valinnoissa. Opiskelija näkee oman alan toimintaympäristöön vaikuttavat muuttujat ja osaa arvioida niiden vaikutukset alan kehittymisessä.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 26.02.2023

Laajuus

25 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Esa Leikkari
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- etsiä itselleen sopivan harjoittelupaikan
- neuvotella työtehtävistä
- käyttää työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja
- soveltaa oppimaansa harjoittelupaikassa,
- analysoida oppimistarvettaan

Sisältö

Ohjattu harjoittelu etukäteen sovitussa paikassa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty arviointi saavutetaan, kun opiskelija
- osallistuu harjoittelupaikan etsimiseen
- tekee harjoittelupaikan kanssa harjoittelusopimuksen
- selviytyy harjoittelussa annetuista työtehtävistä
- osallistuu harjoittelun purkuun
- palauttaa harjoitteluraportin vaaditulla tavalla

Ilmoittautumisaika

28.10.2022 - 28.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

35 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Esa Leikkari
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- soveltaa oppimistaan
- hyödyntää ammatillista kokemustaan työtehtävissä
- toimia itsenäisesti työyhteisössä
- analysoida harjoittelupaikan kehittämistarpeita ja laatia niihin suunnitelman
- analysoida kirjallisesti ja suullisesti omaa ammatillista osaamistaan
- tunnistaa omat kehittämisalueensa

Sisältö

Ohjattu harjoittelu etukäteen sovitussa paikassa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty arviointi saavutetaan, kun opiskelija
- osallistuu harjoittelupaikan etsimiseen
- tekee harjoittelupaikan kanssa työharjoittelusopimuksen
- selviytyy harjoittelussa annetuista työtehtävistä
- osaa antaa kehittämisideoita harjoittelupakan toiminnalle
- tunnistaa omat kehitys- ja oppimistarpeensa
- osallistuu harjoittelun purkuun
- palauttaa harjoitteluraportin vaaditulla tavalla

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Katri Juppi
Opiskelijaryhmät
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelijalla on kokonaisvaltainen näkemys työstä ja toimivan työyhteisön merkityksestä. Opiskelija ymmärtää, että toimivan työyhteisön edellytyksenä on kyky tunnistaa oma persoona osana työyhteisöä.
Opiskelija osaa kehittää ja arvioida omaa johtajuuttaan (itsensä johtaminen), joka on johtajuutta aina suhteessa toiseen.
Hänellä on perustiedot ja taidot henkilöstöjohtamisesta ja hän osaa soveltaa niitä tuotantoihin. Opiskelija osaa johtaa työryhmää sen monimuotoisuuden hyväksyen, sekä arvostaen ja kunnioittaen työryhmän muita jäseniä. Opiskelija tunnistaa talouden suunnittelun ja seurannan yhtenä johtamisen välineenä. Hänellä on perustiedot muutosten johtamisesta ja riskienhallinnasta.

Sisältö

Toimivan työyhteisön peruspilarit
Itsensä johtaminen
Henkilöstöjohtamisen perusteet
Talouden suunnittelu ja seuranta johtamisen välineenä
Muutosten- ja riskienhallinta osana johtamista

Oppimateriaalit

Opettajan tarjoama materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, yksilötehtävät, verkkotentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op: opiskelijan työtä 81 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- Opiskelija tunnistaa toimivan työyhteisön periaatteet
- Opiskelija kykenee toimimaan työyhteisössä yhteisesti sovittujen pelisääntöjen ja tavoitteiden mukaisesti
- Opiskelija ymmärtää henkilöstöjohtamisen merkityksen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- Opiskelija tunnistaa selkeästi organisaation perustehtävän ja oman roolinsa osa työyhteisöä
- Opiskelija kykenee toimimaan työryhmän vetäjänä ja delegoimaan tehtäviä ryhmässä
- Opiskelija ymmärtää taloudenhallinnan merkityksen osana johtamista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelijalla on kokonaisvaltainen näkemys työstä ja hän osaa reflektoida analyyttisesti omaa ammatillista persoonaansa osana työyhteisöä
- Opiskelijaa osaa johtaa työryhmiä erilaisissa toimintaympäristöissä
- Opiskelijaa osaa hyödyntää budjetointia johtamisen työkaluna
- Opiskelijalla on valmiudet johtaa organisaatiota myös muutostilanteessa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suoritus arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointiasteikko on esitelty opetussuunnitelmassa.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Juhani Haarala
Opiskelijaryhmät
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KITI19
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

- Opiskelija osaa layout -suunnittelun perusteet
- Opiskelija ymmärätää digitaalisen julkaisemisen ja painetun median tuottamisen eroja.
- Opiskelija osaa väriopin, sommittelun ja typografian perustee
- Opiskelija osaa tuottaa julkaisun Adobe InDesign ohjelmalla

Sisältö

- Sommittelun, väriopin ja typografian perusteet.
- Taitto-ohjelman perusteet Adobe InDesign
- Valokuvan käsitteleminen painotuotteeseen
- Valokuvan käsitteleminen digitaaliseen julkaisuun - PDF-tiedoston tuottaminen taitto-ohjelmasta
- Harjoitustyö

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija:
- läpäisee näyttökokeen
- hallitsee InDesign ohjelman perusteet hyvin
- osaa soveltaa oma ilmaisuaan monipuolisesti
- osaa analysoida tuotoksiaan ammattimaisesti

Ajoitus

29.08.2022 - 31.05.2026

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Maija Varpula
Opiskelijaryhmät
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

29.08.2022 - 31.05.2026

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Maija Varpula
Opiskelijaryhmät
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 24.02.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa työskennellä kansainvälisessä opiskeluympäristössä
- tunnistaa oman alan kansainvälisiä toimijoita
- osaa viestiä kansainvälisessä toimintaympäristössä
- ymmärtää kulttuurien väliseen kommunikaatioon liittyviä erityispiirteitä

Sisältö

- Kulttuurituotannon kansainvälinen toimintaympäristö
- Monikulttuurinen työyhteisö
- Kulttuurien välinen viestintä
- Työnhaku ulkomailta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee nimeämään muutaman oman alansa keskeisimmän kansainvälisen toimijan.
Osaa viestiä auttavasti kansainvälisessä toimintaympäristössä
Kykenee työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tunnistaa oman alansa kansainvälisiä toimijoita
Kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissä.
Osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tunnistaa oman alansa keskeisimmät kansainväliset toimijat
Kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissä.
Osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
Osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia omalla ammattialalla.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.10.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Juhani Haarala
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa

- hahmottaa konseptoinnin merkityksen osana tuotekehitystä
- vertailla konseptoinnin ja tuotesuunnittelun eroja
- soveltaa konseptointimenetelmien perusteita uuden tuotteen/palveluidean synnyttämisessä
- kehittää innovatiivista ideaa yhdessä toimeksiantajan ja/tai käyttäjän kanssa projektina
- huomioida konseptointi resursseja säästävänä toimintatapana
- analysoida konseptointiin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia
- käyttää konseptien suojaamisen liittyviä perusteita

Sisältö

- konseptointiprosessi
- konseptoinnin menetelmät
- asiakas- ja käyttäjäyhteistyö
- riskiarviointi ja suojaaminen

Opetusmenetelmät

- Workshopit
- Luennot
- Tehtävät
- Tekemällä oppiminen
- Ongelmalähtöinen oppiminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on marras-joulukuussa

Kansainvälisyys

Kurssi tarjolla kulttuurituotannon vaihto-opiskelijoille. Kurssi on valittava yhdessä Tuotteistamisen kurssin kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- hahmottaa konseptoinnin merkityksen osana tuotekehitystä
- soveltaa konseptointimenetelmien perusteita uuden tuotteen/palveluidean synnyttämisessä
- kehittää innovatiivista ideaa yhdessä toimeksiantajan ja/tai käyttäjän kanssa projektina
- analysoi konseptointiin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia
- käyttää konseptien suojaamisen liittyviä perusteita

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hahmottaa konseptoinnin merkityksen osana tuotekehitystä
- soveltaa konseptointimenetelmien perusteita uuden tuotteen/palveluidean synnyttämisessä hyvin
- kehittää innovatiivista ideaa yhdessä toimeksiantajan ja/tai käyttäjän kanssa projektina
- analysoi kattavasti konseptointiin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia
- käyttää konseptien suojaamisen liittyviä perusteita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- hahmottaa erinomaisesti konseptoinnin merkityksen osana tuotekehitystä
- soveltaa erinomaisesti konseptointimenetelmien perusteita uuden tuotteen/palveluidean synnyttämisessä
- kehittää erinomaisesti innovatiivista ideaa yhdessä toimeksiantajan ja/tai käyttäjän kanssa projektina
- analysoi kattavasti konseptointiin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia
- käyttää konseptien suojaamisen liittyviä keinoja monipuolisesti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)
Opiskelija
- hahmottaa konseptoinnin merkityksen osana tuotekehitystä
- soveltaa konseptointimenetelmien perusteita uuden tuotteen/palveluidean synnyttämisessä
- kehittää innovatiivista ideaa yhdessä toimeksiantajan ja/tai käyttäjän kanssa projektina
- analysoi konseptointiin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia
- käyttää konseptien suojaamisen liittyviä perusteita

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit, hyvä (3)
Opiskelija
- hahmottaa konseptoinnin merkityksen osana tuotekehitystä
- soveltaa konseptointimenetelmien perusteita uuden tuotteen/palveluidean synnyttämisessä hyvin
- kehittää innovatiivista ideaa yhdessä toimeksiantajan ja/tai käyttäjän kanssa projektina
- analysoi kattavasti konseptointiin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia
- käyttää konseptien suojaamisen liittyviä perusteita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)
Opiskelija
- hahmottaa erinomaisesti konseptoinnin merkityksen osana tuotekehitystä
- soveltaa erinomaisesti konseptointimenetelmien perusteita uuden tuotteen/palveluidean synnyttämisessä
- kehittää erinomaisesti innovatiivista ideaa yhdessä toimeksiantajan ja/tai käyttäjän kanssa projektina
- analysoi kattavasti konseptointiin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia
- käyttää konseptien suojaamisen liittyviä keinoja monipuolisesti

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 05.03.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee taiteen kentän keskeiset toimijat ja kulttuurituottajan aseman taiteen kentässä

Opiskelija hahmottaa kulttuurihallinnon rakenteet ja niiden roolin päätöksenteossa

Opiskelija osaa analysoida kulttuurin merkitystä yhteiskunnassa

Sisältö

· Kulttuurihallinnon rakenteet

· Kulttuurituottajan rooli eri taiteen lajeissa

· Kulttuurin rooli yhteiskunnassa elinvoiman ja hyvinvoinnin näkökulmasta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä

Opiskelija hahmottaa pääosin kulttuurihallinnon rakenteet

Opiskelija tunnistaa joitain kulttuurituottajan toimenkuvia eri taiteen lajeissa

Opiskelija osaa analysoida tyydyttävästi kulttuurin merkitystä yhteiskunnassa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä

Opiskelijalla on selkeä kuva kulttuurihallinnon rakenteista

Opiskelija tunnistaa keskeiset kulttuurituottajan tehtät eri taiteen lajien parissa

Opiskelija osaa analysoida hyvin kulttuurin merkitystä yhteiskunnassa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä

Opiskelijalla on selkeä kokonaiskuva kulttuurihallinnon rakenteista ja niiden merkityksestä ja roolista yhteiskunnassa.

Opiskelija tuntee kulttuurituottajan erilaisia ammattikuvia taiteen kentässä kiitettävästi ja kykenee hahmottamaan myös uusia työnkuvia taiteen kentässä

Opiskelija osaa analysoida perusteellisesti kulttuurin muuttuvaa roolia yhteiskunnassa.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.10.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Tiina Salmeskari
Opiskelijaryhmät
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää immateriaalioikeuksien merkityksen omalla ammattialallaan
- ymmärtää tekijänoikeudellisen luovutussopimuksen merkityksen
- tuntee immateriaalioikeuden eri oikeusalueiden eroja ja yhtäläisyyksiä
- osaa etsiä ja hyödyntää aineettoman omaisuuden suojaamiseksi erilaisia suojamuotoja

Sisältö

- tekijänoikeudet, teollisoikeudet, toiminimi
- tekijänoikeuksen luovuttaminen ja lisensointi
- IPR-portfolio

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- ymmärtää tekijänoikeuksien merkityksen omalla ammattialallaan
- ymmärtää teollisoikeuksien ja tekijänoikeuksien erot ja yhtäläisyydet
- osaa tulkita tekijänoikeudellista luovutussopimusta auttavasti ja tehdä siitä muistio juridista tarkastusta varten

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- ymmärtää tekijänoikeuksien merkityksen omalla ammattialallaan
- ymmärtää teollisoikeuksien ja tekijänoikeuksien erot ja yhtäläisyydet
- osaa tulkita tekijänoikeudellista luovutussopimusta hyvin ja tehdä siitä seikkaperäisen muistion juridista tarkastusta varten
- osaa soveltaa erilaisia suojamuotoja omalla ammattialallaan
- osaa hyödyntää teollisoikeuksien ja tekijänoikeuksien eroja ja yhtäläisyyksiä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- ymmärtää tekijänoikeuksien merkityksen omalla ammattialallaan
- ymmärtää teollisoikeuksien ja tekijänoikeuksien erot ja yhtäläisyydet
- osaa tulkita tekijänoikeudellista luovutussopimusta kiitettävästi ja tehdä siitä version juridista tarkastusta varten
- osaa soveltaa erilaisia suojamuotoja omalla ammattialallaan
- osaa hyödyntää teollisoikeuksien ja tekijänoikeuksien eroja ja yhtäläisyyksiä
- osaa analysoida ja eritellä erilaisia vaihtoehtoja ja valita niistä itselleen parhaat
- osaa rakentaa ja hallita omaa IPR-portfoliotaan

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 30.04.2023

Ajoitus

29.08.2022 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Ari Haasio
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KITI19
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KITI20
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Kulttuurihistorian keskeisten käännekohtien ja käsitteiden sekä syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen. Opiskelija osaa opintojakson jälkeen hahmottaa riippuvuussuhteita eri kulttuuristen ilmiöiden ja aikakausien välillä kulttuurin eri osa-alueilla.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan kulttuurihistoriallisen ajattelun ja tutkimuksen peruskäsitteisiin. Jakso perehdyttää länsimaisen kulttuurin vaiheisiin. Jokainen opiskelija perehtyy tarkemmin valitsemaansa kulttuurihistorian osa-alueeseen erillisen kirjallisuuden ja sen pohjalta tehtävän harjoitustehtävän avulla. Opintojakson tavoitteena on historiallisen ymmärryksen avulla parantaa opiskelijan kykyä sijoittaa nykypäivän kulttuurisia elementtejä laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Kirjallisuus, verkko-opetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

(1-2)
Opiskelija osaa tunnistaa ja käyttää kulttuurihistoriallisen ajattelun peruskäsitteitä. Opiskelijan kirjallinen tuottaminen on niukkaa ja hän osoittaa vain vähäistä paneutumista tehtävänantoon.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

(3-4)
Ymmärtää kulttuurihistorian keskeiset kehityslinjat ja hallitsee alan tärkeimmät käsitteet ja osaa käyttää niitä sekä perustella kriittisesti vastauksensa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja keskusteluihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Edellyttää kykyä analysoida kulttuurihistoriallisia syy-seuraussuhteita analyyttisesti ja soveltaa niitä vastauksissaan monipuolisesti ja havainnollisesti. Opiskelija osaa suhteuttaa eri historiallisten käännekohtien merkityksen kulttuuriseen kehitykseen ja sen eri innovaatiomuotoihin. Opiskelija kykenee myös kriittiseen tulkintaan, joka heijastuu hänen vastauksissaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pisteet esseestä ja tehtävistä.

Hylätty (0)

Vastaukset puutteelliset. Kaikkia tehtäviä ei ole tehty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Heikko osaaminen, mutta perusasioissa ei suuria virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Keskeiset asiat hyvin hallussa. Vastaukset perusteltuja ja keskeiset asiat hallussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kokonaisuus ja asioiden syy-seuraussuhteet erinomaisesti hallussa. Vastaukset perusteltuja ja analyyttisiä.

Esitietovaatimukset

Ei edeltäviä opintoja

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 30.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Ari Haasio

Tavoitteet

Kulttuurihistorian keskeisten käännekohtien ja käsitteiden sekä syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen. Opiskelija osaa opintojakson jälkeen hahmottaa riippuvuussuhteita eri kulttuuristen ilmiöiden ja aikakausien välillä kulttuurin eri osa-alueilla.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan kulttuurihistoriallisen ajattelun ja tutkimuksen peruskäsitteisiin. Jakso perehdyttää länsimaisen kulttuurin vaiheisiin. Jokainen opiskelija perehtyy tarkemmin valitsemaansa kulttuurihistorian osa-alueeseen erillisen kirjallisuuden ja sen pohjalta tehtävän harjoitustehtävän avulla. Opintojakson tavoitteena on historiallisen ymmärryksen avulla parantaa opiskelijan kykyä sijoittaa nykypäivän kulttuurisia elementtejä laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

(1-2)
Opiskelija osaa tunnistaa ja käyttää kulttuurihistoriallisen ajattelun peruskäsitteitä. Opiskelijan kirjallinen tuottaminen on niukkaa ja hän osoittaa vain vähäistä paneutumista tehtävänantoon.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

(3-4)
Ymmärtää kulttuurihistorian keskeiset kehityslinjat ja hallitsee alan tärkeimmät käsitteet ja osaa käyttää niitä sekä perustella kriittisesti vastauksensa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja keskusteluihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Edellyttää kykyä analysoida kulttuurihistoriallisia syy-seuraussuhteita analyyttisesti ja soveltaa niitä vastauksissaan monipuolisesti ja havainnollisesti. Opiskelija osaa suhteuttaa eri historiallisten käännekohtien merkityksen kulttuuriseen kehitykseen ja sen eri innovaatiomuotoihin. Opiskelija kykenee myös kriittiseen tulkintaan, joka heijastuu hänen vastauksissaan.

Esitietovaatimukset

Ei edeltäviä opintoja

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Mika Karhumaa
Opiskelijaryhmät
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee kulttuurialaan liittyvän liiketoiminnan mahdollisuudet ja yrittäjyyttä tukevat rakenteet.
Opiskelija hallitsee yrittämisen taloudelliset reunaehdot. Opiskelija osaa verkostoitua ja tukeutua oman alansa klustereihin. Opiskelija osaa kehittää ja testata yritysideaansa käytännössä.

Sisältö

- yrittäjyyden toimintaympäristöt
- tukijärjestelmät, verkostot ja kasvuväylät
- oman liikeidean arviointi
- yritysidean kehittämisen ja asiakaslähtöisen tuotekehityksen prosessit ja -menetelmät

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa yrittäjyyden periaatteet ja mahdollisuudet kulttuurialalla. Opiskelija osaa hakea tietoa ja verkostoja oman yritysidean kehittämiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa kulttuurialan liiketoiminnan mahdollisuudet asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. Opiskelija tunnistaa yrittäjyyden mahdollisuudet ja omat lähtökohtansa luovien alojen yrittäjänä. Opiskelija osaa etsiä tukea ja verkostoja yritysideansa kehittämiseksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijalla on kokonaisvaltainen näkemys yrittäjyyden mahdollisuuksista, toimintaympäristöistä ja verkostoista kulttuurialalla. Opiskelija osaa soveltaa tietoa, kehittäen ja testaten yritysideaansa asiakaslähtöisyyden näkökulmasta.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 05.03.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Viljo Arohonka
Opiskelijaryhmät
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa

- määritellä yrityksen taloushallinnon perustehtävät ja hyödyntää tietoa kulttuurituottajan ammatissa
- hinnoittelun periaatteet
- käyttää taulukkolaskentaohjelmaa taloussuunnitelmien ja laskelmien laatimiseen
- kuvata miten taloudellinen tulos muodostuu kulttuurialan produktioissa, ja huomioida mitkä tekijät vaikuttavat taloudelliseen tulokseen
- huomioida kiertotalouden mahdollisuudet talouslaskelmissa

Sisältö

- taloushallinnon perustehtävien kuvaaminen: sisäinen ja ulkoinen laskenta, budjetti, tulo-ja menolajit, hinnoittelu, arvonlisävero
- taulukkolaskentaohjelman käyttö peruslaskutoimituksiin ja budjetin laatimiseen
- talouden suunnittelu kulttuurialan produktioissa: budjetointi, budjettien herkkyysanalyysi ja tapahtumien riskianalyysi

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu lähiopetuksena.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopuksi tentti. Uusinta- ja korotusmahdollisuus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

--

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisajan käyttö 135 h sisältäen luennot ja harjoitukset.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa taloushallinnon perustehtävät ja ymmärtää miten niitä voi hyödyntää kulttuurituottajan työssä. Opiskelija osaa laatia budjetin taulukkolaskentaohjelmaa hyödyntäen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä ja hyödyntää taloushallinnon peruskäsitteitä monipuolisesti. Opiskelija osaa soveltaa budjetoinnin periaatteita sekä laatia budjetin kulttuurialan produktiolle sekä arvioida eri tulo- ja menolajien vaikutuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa taloushallinnon peruskäsitteitä tarkoituksenmukaisesti kulttuurituottajan työn näkökulmasta. Opiskelija osaa soveltaa budjetoinnin periaatteita, rakentaa perustellun budjetin ja osaa kriittisesti arvioida tekijöitä, jotka vaikuttavat kulttuurialan produktion taloudelliseen tulokseen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perustana osallistuminen, harjoitukset ja tentti.

Ajoitus

06.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jukka Saarela
 • Juhani Haarala
 • Satu Lautamäki
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Ammattikorkeakouluasetuksessa (352/2003) kypsyysnäyte määritellään seuraavasti:
- "Ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Ammattikorkeakoulu päättää kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijalta ei vaadita 8 pykälän 1 momentissa tarkoitettua sääntöä."

Sisältö

Opiskelijan tulee kypsyysnäytteessä osoittaa hallitsevansa työnsä sisällön perusteluineen sekä kykenevänsä selkeään ja johdonmukaiseen kirjalliseen esitykseen.

Oppimateriaalit

Ammattikorkeakouluasetuksessa (352/2003) kypsyysnäyte määritellään seuraavasti:
- "Ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Ammattikorkeakoulu päättää kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijalta ei vaadita 8 pykälän 1 momentissa tarkoitettua sääntöä."
Opiskelijan tulee kypsyysnäytteessä osoittaa hallitsevansa työnsä sisällön perusteluineen sekä kykenevänsä selkeään ja johdonmukaiseen kirjalliseen esitykseen.

Opetusmenetelmät

Ammattikorkeakouluasetuksessa (352/2003) kypsyysnäyte määritellään seuraavasti:
- "Ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Ammattikorkeakoulu päättää kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijalta ei vaadita 8 pykälän 1 momentissa tarkoitettua sääntöä."
Opiskelijan tulee kypsyysnäytteessä osoittaa hallitsevansa työnsä sisällön perusteluineen sekä kykenevänsä selkeään ja johdonmukaiseen kirjalliseen esitykseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ammattikorkeakouluasetuksessa (352/2003) kypsyysnäyte määritellään seuraavasti:
- "Ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Ammattikorkeakoulu päättää kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijalta ei vaadita 8 pykälän 1 momentissa tarkoitettua sääntöä."
Opiskelijan tulee kypsyysnäytteessä osoittaa hallitsevansa työnsä sisällön perusteluineen sekä kykenevänsä selkeään ja johdonmukaiseen kirjalliseen esitykseen.

realization.localizedApproveRejectDescription

Arviointi yhteisen kypsyysnäytteen arvioinnin periaatteen mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi yhteisen kypsyysnäytteen arvioinnin periaatteen mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

16.09.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jukka Saarela
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija
Osallistuu tapahtumatuotantoon audiovisuaalisen alan osaajana
Pystyy tunnistamaan audiovisuaalisen tuotannon merkityksen ison tapahtuman tuotantoprosessissa
Pystyy syventämään kuvaus- ja jälkituotantotaitojaan

Sisältö

Toteutetaan live-tuotantoon liittyvä asiakastoimeksianto
Lyhyiden animaatioiden tekoa
Erilaisten tekniikoiden käyttö (lähes) reaaliaikaisissa videotuotannoissa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Aktiivinen osallistuminen tuotantoon, harjoitustehtävien suorittaminen hyväksytysti, tuotannossa tarvittavien välineiden sujuva käyttö

Hylätty: Runsaat poissaolot tuotannosta, harjoitustehtävien laiminlyönti, opiskelija tarvitsee jatkuvaa apua tuotantovälineiden käytössä

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 05.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Mika Karhumaa
Opiskelijaryhmät
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa modernin kulttuuriliiketoiminnan eri yleisöt sekä toimintakentän.
Opiskelija osaa rakentaa omalle ja edustamalleen artikkelille sosiaalisen median strategisen perustan.
Opiskelija sisäistää passiivisen promootion merkityksen sekä osaa hyödyntää sitä sosiaalisen median pääomaa kasvatettaessa.

Opiskelija osaa kehittää edustamansa taiteilijan brändikuvaa ja ymmärtää siihen liittyvät komponentit.
Opiskelija osaa keskustella taiteilijan kanssa, tehdä yhdessä toteutettavia toimintasuunnitelmia sekä toteuttaa niitä.

Opiskelija tunnistaa välittäjäportaan tehtävät ja merkityksen skaalauksen ja sisällön rikastamisen mahdollistajana.

Sisältö

Kulttuuriliiketoiminnan eri yleisöt ja toimintakenttä

Sosiaalisen median pääoma ja sen merkitys managerisuhdetta perustettaessa
Brändiajattelu ja sitoutuminen edustettavan artikkelin ominaisuuksiin ja toivomuksiin
Kommunikaatio taiteilijan kanssa
Managerisopimuksen merkitys ja sisältö
Välittäjätoiminnan merkitys osana managementia

Opetusmenetelmät

Etäopetus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa taiteen eri toimialojen rakenteet ja terminologian.
Opiskelija osaa toimia välittäjäportaan avustavissa tehtävissä. Opiskelija ymmärtää manageritoiminnan perusajatuksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa taiteen eri toimialojen rakenteet, toimintamuodot, ja terminologian sekä ymmärtää välittäjäportaan ammatilliset erityisvaatimukset.
Opiskelija ymmärtää managerin tehtävien sisällön sekä miten manageri tukee edustamiaan artikkeleita .
Opiskelija osaa tulkita managerisopimusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tunnistaa taiteen eri toimialojen rakenteet, toimintamuodot, ja terminologian ja tietää välittäjäportaan ammatilliset erityisvaatimukset.
Opiskelija osaa toimia managerin tehtävissä.
Opiskelija osaa rakentaa taiteilijan kanssa eriaikaisia toimintasuunnitelmia, keskustella sujuvasti sekä tuotteistaa taiteilijan osaamista.
Opiskelija osaa tulkita managerisopimusta strategisesti ja osaa sisällyttää siihen räätälöityjä toimintamalleja.

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 08.09.2022

Ajoitus

14.09.2022 - 13.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Mika Karhumaa
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa modernin kulttuuriliiketoiminnan eri yleisöt sekä toimintakentän.
Opiskelija osaa rakentaa omalle ja edustamalleen artikkelille sosiaalisen median strategisen perustan.
Opiskelija sisäistää passiivisen promootion merkityksen sekä osaa hyödyntää sitä sosiaalisen median pääomaa kasvatettaessa.

Opiskelija osaa kehittää edustamansa taiteilijan brändikuvaa ja ymmärtää siihen liittyvät komponentit.
Opiskelija osaa keskustella taiteilijan kanssa, tehdä yhdessä toteutettavia toimintasuunnitelmia sekä toteuttaa niitä.

Opiskelija tunnistaa välittäjäportaan tehtävät ja merkityksen skaalauksen ja sisällön rikastamisen mahdollistajana.

Sisältö

Kulttuuriliiketoiminnan eri yleisöt ja toimintakenttä

Sosiaalisen median pääoma ja sen merkitys managerisuhdetta perustettaessa
Brändiajattelu ja sitoutuminen edustettavan artikkelin ominaisuuksiin ja toivomuksiin
Kommunikaatio taiteilijan kanssa
Managerisopimuksen merkitys ja sisältö
Välittäjätoiminnan merkitys osana managementia

Aika ja paikka

Etäopetus, luennot tallennetaan

Lisätietoja opiskelijoille

Etäopetus, luennot tallennetaan
- 14.9.2022 klo 12.15-16.00
- 19.9.2022 klo 12.15-16.00
- 3.10.2022 klo 12.15-16.00
- 10.10.2022 klo 12.15-16.00
- 24.10.2022 klo 15.00-19.00
- 31.10.2022 klo 16.00-20.00
- 7.11.2022 klo 16.00-20.00

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa taiteen eri toimialojen rakenteet ja terminologian.
Opiskelija osaa toimia välittäjäportaan avustavissa tehtävissä. Opiskelija ymmärtää manageritoiminnan perusajatuksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa taiteen eri toimialojen rakenteet, toimintamuodot, ja terminologian sekä ymmärtää välittäjäportaan ammatilliset erityisvaatimukset.
Opiskelija ymmärtää managerin tehtävien sisällön sekä miten manageri tukee edustamiaan artikkeleita .
Opiskelija osaa tulkita managerisopimusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tunnistaa taiteen eri toimialojen rakenteet, toimintamuodot, ja terminologian ja tietää välittäjäportaan ammatilliset erityisvaatimukset.
Opiskelija osaa toimia managerin tehtävissä.
Opiskelija osaa rakentaa taiteilijan kanssa eriaikaisia toimintasuunnitelmia, keskustella sujuvasti sekä tuotteistaa taiteilijan osaamista.
Opiskelija osaa tulkita managerisopimusta strategisesti ja osaa sisällyttää siihen räätälöityjä toimintamalleja.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 18

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija
-ymmärtää neuvottelutaitojen merkityksen kulttuurituottajan työssä
-hallitsee erityyppisten neuvottelujen perusperiaatteet
-hallitsee neuvottelu- ja kokoustaidon teorian ja pystyy soveltamaan teoriaa käytännön tilanteissa
-osaa neuvotteluihin ja kokouksiin liittyvät dokumentointikäytänteet
- osaa vakuuttaa kuulijansa

Sisältö

-kokous- ja neuvottelutaidon teoria
-erilaiset neuvottelijatyypit
-työelämän neuvottelut ja kokoukset ja niihin liittyvä dokumentaatio
-neuvottelu- ja kokoussimulaatiot ja niiden arviointi
- esiintymisharjoituksia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija

-löytää oman neuvottelutyylinsä vahvuudet ja kehittämiskohteet
-hallitsee osan kokoustekniikan ja neuvottelun keskeisistä periaatteista
-pystyy toimimaan kokouksissa osallistujana siten, että osaa pyydettäessä tuoda ajatuksensa selkeästi esiin
-osaa toimia ohjatusti kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä
-neuvottelun/keskustelun osallistujana osaa pyydettäessä esittää mielipiteensä
-pystyy ottamaan vastaan palautetta omasta toiminnastaan ryhmän jäsenenä neuvotteluissa ja kokouksissa.
-kykenee esiintymään julkisesti ja saamaan ajatuksensa välitettyä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija

-ymmärtää hyvien vuorovaikutustaitojen tärkeyden työelämässä ja elämässä yleensä
-löytää oman neuvottelutyylinsä vahvuudet ja kehittämiskohteet ja pyrkii kehittämään neuvottelutyyliään
-hallitsee kokoustekniikan ja neuvottelutaidon keskeisen teorian
-pystyy toimimaan kokouksissa osallistujana siten, että osaa tuoda ajatuksensa selkeästi esiin
-osaa toimia itsenäisesti kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä
-neuvottelun/keskustelun osallistujana osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ja osaa käyttää neuvottelua eteenpäin vieviä puheenvuoroja
-osaa toimia neuvottelun/keskustelun vetäjänä
-pystyy ottamaan vastaan palautetta omasta toiminnastaan ryhmän jäsenenä neuvotteluissa ja kokouksissa ja pyrkii palautteen perusteella kehittämään taitojaan.
-osaa esiintyä tarkoituksenmukaisesti eri kohdeyleisöille

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija

-ymmärtää hyvien vuorovaikutustaitojen tärkeyden työelämässä ja elämässä yleensä
-löytää oman neuvottelutyylinsä vahvuudet ja kehittämiskohteet ja osaa kehittää neuvottelutyyliään
-hallitsee kokoustekniikan ja neuvottelutaidon keskeisen teorian
-pystyy toimimaan kokouksissa osallistujana siten, että osaa tuoda ajatuksensa rakentavasti ja selkeästi esiin
-osaa toimia itsenäisesti kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä
-neuvottelun/keskustelun osallistujana osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ja osaa käyttää tilannetta eteenpäin vieviä puheenvuoroja ja pystyy vaikuttamaan positiivisesti neuvottelun ilmapiiriin
-osaa toimia neuvottelun/keskustelun vetäjänä
-pystyy ottamaan vastaan palautetta omasta toiminnastaan ryhmän jäsenenä neuvotteluissa, kokouksissa ja osaa palautteen perusteella kehittää taitojaan
-osaa esiintyä tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti eri kohdeyleisöille

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

01.04.2023 - 26.05.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija
-ymmärtää neuvottelutaitojen merkityksen kulttuurituottajan työssä
-hallitsee erityyppisten neuvottelujen perusperiaatteet
-hallitsee neuvottelu- ja kokoustaidon teorian ja pystyy soveltamaan teoriaa käytännön tilanteissa
-osaa neuvotteluihin ja kokouksiin liittyvät dokumentointikäytänteet
- osaa vakuuttaa kuulijansa

Sisältö

-kokous- ja neuvottelutaidon teoria
-erilaiset neuvottelijatyypit
-työelämän neuvottelut ja kokoukset ja niihin liittyvä dokumentaatio
-neuvottelu- ja kokoussimulaatiot ja niiden arviointi
- esiintymisharjoituksia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija

-löytää oman neuvottelutyylinsä vahvuudet ja kehittämiskohteet
-hallitsee osan kokoustekniikan ja neuvottelun keskeisistä periaatteista
-pystyy toimimaan kokouksissa osallistujana siten, että osaa pyydettäessä tuoda ajatuksensa selkeästi esiin
-osaa toimia ohjatusti kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä
-neuvottelun/keskustelun osallistujana osaa pyydettäessä esittää mielipiteensä
-pystyy ottamaan vastaan palautetta omasta toiminnastaan ryhmän jäsenenä neuvotteluissa ja kokouksissa.
-kykenee esiintymään julkisesti ja saamaan ajatuksensa välitettyä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija

-ymmärtää hyvien vuorovaikutustaitojen tärkeyden työelämässä ja elämässä yleensä
-löytää oman neuvottelutyylinsä vahvuudet ja kehittämiskohteet ja pyrkii kehittämään neuvottelutyyliään
-hallitsee kokoustekniikan ja neuvottelutaidon keskeisen teorian
-pystyy toimimaan kokouksissa osallistujana siten, että osaa tuoda ajatuksensa selkeästi esiin
-osaa toimia itsenäisesti kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä
-neuvottelun/keskustelun osallistujana osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ja osaa käyttää neuvottelua eteenpäin vieviä puheenvuoroja
-osaa toimia neuvottelun/keskustelun vetäjänä
-pystyy ottamaan vastaan palautetta omasta toiminnastaan ryhmän jäsenenä neuvotteluissa ja kokouksissa ja pyrkii palautteen perusteella kehittämään taitojaan.
-osaa esiintyä tarkoituksenmukaisesti eri kohdeyleisöille

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija

-ymmärtää hyvien vuorovaikutustaitojen tärkeyden työelämässä ja elämässä yleensä
-löytää oman neuvottelutyylinsä vahvuudet ja kehittämiskohteet ja osaa kehittää neuvottelutyyliään
-hallitsee kokoustekniikan ja neuvottelutaidon keskeisen teorian
-pystyy toimimaan kokouksissa osallistujana siten, että osaa tuoda ajatuksensa rakentavasti ja selkeästi esiin
-osaa toimia itsenäisesti kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä
-neuvottelun/keskustelun osallistujana osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ja osaa käyttää tilannetta eteenpäin vieviä puheenvuoroja ja pystyy vaikuttamaan positiivisesti neuvottelun ilmapiiriin
-osaa toimia neuvottelun/keskustelun vetäjänä
-pystyy ottamaan vastaan palautetta omasta toiminnastaan ryhmän jäsenenä neuvotteluissa, kokouksissa ja osaa palautteen perusteella kehittää taitojaan
-osaa esiintyä tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti eri kohdeyleisöille

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Leena Elenius
 • Satu Lautamäki
 • Virpi Masonen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- havaita ammattialan kannalta tarkoituksenmukaisia tutkimuskohteita sekä arvioida alaan liittyvää tutkimusta ja opinnäytetöitä
- määritellä ja rajata tutkimusongelman ja –kysymykset
- käyttää tärkeimpiä laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä ja arvioida niiden soveltuvuutta eri tutkimuskohteisiin
- nimetä oman alan keskeiset tutkimustiedon tuottajat ja käyttää kotimaisia ja kansainvälisiä oman ammattialan tutkimustiedonlähteitä (tietokannat ja verkkopalvelut)
- eritellä aihettaan ja siihen liittyviä tiedontarpeita
- kuvailla tutkimus- tai kehittämisaihettaan käsitteillä ja hakusanoilla sekä jäsentää niitä hierarkkisesti
- arvioida löytämäänsä tietoa
- käyttää tietoa eettisesti oikein

Sisältö

- kulttuurialaan soveltuvat tutkimusotteet ja tutkimusmenetelmät
- aikaisempien opinnäytetöiden arviointi
- opinnäytetyöprosessin vaiheet, ohjeistukset ja arviointikriteeristö
- tutkimusongelman ja –kysymysten määrittely sekä teoreettisen viitekehyksen kartoittaminen
- tutkimusmenetelmien käyttöön ja tulosten analysointiin syventyminen tutkimustehtävän avulla
- oman alan keskeiset, myös kansainväliset tietokannat ja tiedonlähteiden laadun arviointi
- tiedonhankinta osana ammatillista sekä tutkimus- ja kehittämisosaamista
- oman opinnäytetyön tiedonhankintaprosessi
- SeAMKin kirjallisten töiden ohjeiden soveltaminen (lähdeluettelo)
- tiedon seuranta

Oppimateriaalit

SeAMK Opinnäytetyöhön liittyvät yleiset ohjeet, kirjallisten töiden ohje ja mallipohja.
SeAMK Kirjaston verkkosivut ja tietokannat, Kulttuurituotannon tiedonhaun opas ja muut kirjaston tuottamat verkko-oppaat
Suositeltavia kirjoja esim:
Hakala, J. T. 2004. Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille. Helsinki: Gaudeamus.
Kananen, J. 2019. Opinnäytetyön ja pro gradun pikaopas: Avain opinnäytetyön ja pro gradun kirjoittamiseen. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2017. Tiede ja teksti: Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Kolmas, uudistettu painos. [Helsinki]: Gaudeamus Oy.

Opetusmenetelmät

Luennot, työpajat, harjoitukset ja etätehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot. ohjatut harjoitukset ja työpajat 35 h, itsenäinen työskentely 73 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Opiskelija osaa
- määritellä ja rajata tutkimusongelman ja –kysymykset
- käyttää tutkimusmenetelmiä työssään
- analysoida työnsä tuloksia
- eritellä tiedontarvettaan ja lähestyä sitä eri näkökulmista
- nimetä aiheeseensa liittyviä käsitteitä ja jäsentää niitä
- nimetä ja valita tiedontarpeeseen soveltuvia ammatillisia ja tutkimuksellisia tiedonlähteitä
- käyttää tietokantoja ja Internetiä sekä hyödyntää muita kulttuurialan tiedonlähteitä
- arvioida hakutuloksia
- tulkita tietokantoja ja verkkosivuja sekä soveltaa tehtävissään SeAMKin kirjallisten töiden ohjetta

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitukset ja itsenäiset oppimistehtävät

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jukka Saarela
 • Juhani Haarala
 • Satu Lautamäki
 • Jussi Kareinen
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opinnäytetyö kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyöprosessissa opiskelija oppii ongelmien ratkaisua, projektityöskentelyä, tutkimuksellista ja kehittävää ajattelutapaa, itsenäistä tiedon hankintaa ja tulosten kirjallista esittämistä. Opiskelija osaa raportissaan esittää produktion tulokset loogisesti käyttäen hyvää kieltä sekä ammatillista ja tieteellistä terminologiaa. Opinnäytetyöprosessi antaa tilaa luovuudelle, kokeilulle ja omaperäisille sovelluksille. Opinnäytetyö on mahdollista tehdä itsenäisenä työnä tai osana laajempaa tutkimus- tai kehittämishanketta. Opinnäytetyö voi sisältää produktiivisen osan kirjallisen työn lisäksi.

Sisältö

Opinnäytetyö on opiskelijalle oppimisprosessi, jossa toteutuvat seuraavat ominaisuudet:
- käytännön hyödynnettävyys
- tutkimuksellisuus
- työelämän edustajien kiinteä mukanaolo prosessissa esimerkiksi ohjaajina tai arvioijina
- ohjaajan ja opiskelijan välinen yhteys
- teorian soveltaminen käytäntöön
- luovuus ja innovatiivisuus
Opinnäytetyön suunnittelu: aiheen valinta, tutkimussuunnitelman tekeminen ja esittäminen seminaarissa, sopimus toimeksiantajan kanssa ja mahdollinen tutkimuslupa
Opinnäytetyön toteutus: opinnäytetyöprojektin toteutus huomioiden siihen liittyvät tavoitteet, vaatimukset ja kriteerit
Opinnäytetyön raportointi: opinnäytetyön kirjallinen raportti ja suullinen esitys, SeAMKin opinnäytetyöohjeiden ja kirjallisten ohjeiden noudattaminen, Urkund-tarkastus, opinnäytetyön julkistaminen

Oppimateriaalit

Opiskelija etsii itsenäisesti lähdemateriaalia omaan opinnäytetyöhön liittyen

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön toteutus koostuu opiskelijan itsenäisestä työstä:
Opinnäytetyön kirjallinen raportti ja suullinen esitys, SeAMKin opinnäytetyöohjeiden ja kirjallisten ohjeiden noudattaminen, Urkund-tarkastus, opinnäytetyön julkistaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyön raportointi on osa Opinnäytetyötä (15 op), josta Raportointi 5 op:
-opiskelijan itsenäistä työtä 135 tuntia, sisältäen työn esittämisen loppuseminaarissa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jukka Saarela
 • Juhani Haarala
 • Satu Lautamäki
 • Jussi Kareinen
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opinnäytetyö kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyöprosessissa opiskelija oppii ongelmien ratkaisua, projektityöskentelyä, tutkimuksellista ja kehittävää ajattelutapaa, itsenäistä tiedon hankintaa ja tulosten kirjallista esittämistä. Opiskelija osaa raportissaan esittää produktion tulokset loogisesti käyttäen hyvää kieltä sekä ammatillista ja tieteellistä terminologiaa. Opinnäytetyöprosessi antaa tilaa luovuudelle, kokeilulle ja omaperäisille sovelluksille. Opinnäytetyö on mahdollista tehdä itsenäisenä työnä tai osana laajempaa tutkimus- tai kehittämishanketta. Opinnäytetyö voi sisältää produktiivisen osan kirjallisen työn lisäksi.

Sisältö

Opinnäytetyö on opiskelijalle oppimisprosessi, jossa toteutuvat seuraavat ominaisuudet:
- käytännön hyödynnettävyys
- tutkimuksellisuus
- työelämän edustajien kiinteä mukanaolo prosessissa esimerkiksi ohjaajina tai arvioijina
- ohjaajan ja opiskelijan välinen yhteys
- teorian soveltaminen käytäntöön
- luovuus ja innovatiivisuus
Opinnäytetyön suunnittelu: aiheen valinta, tutkimussuunnitelman tekeminen ja esittäminen seminaarissa, sopimus toimeksiantajan kanssa ja mahdollinen tutkimuslupa
Opinnäytetyön toteutus: opinnäytetyöprojektin toteutus huomioiden siihen liittyvät tavoitteet, vaatimukset ja kriteerit
Opinnäytetyön raportointi: opinnäytetyön kirjallinen raportti ja suullinen esitys, SeAMKin opinnäytetyöohjeiden ja kirjallisten ohjeiden noudattaminen, Urkund-tarkastus, opinnäytetyön julkistaminen

Oppimateriaalit

Opiskelija etsii itsenäisesti lähdemateriaalia omaan opinnäytetyön aiheeseen ja suunnitelmaan liittyen

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön suunnittelu koostuu opiskelijan itsenäisestä työstä ja osallistumisesta seminaareihin: aiheen valinta ja esittäminen seminaarissa, tutkimussuunnitelman tekeminen ja esittäminen seminaarissa, sopimus toimeksiantajan kanssa ja mahdollinen tutkimuslupa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyön suunnittelu on osa Opinnäytetyötä (15 op), josta suunnittelu 4 op:
-opiskelijan itsenäistä työtä 108 tuntia, sisältäen osallistumisen lukujärjestykseen merkittyihin seminaareihin

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 05.03.2023

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jukka Saarela
 • Juhani Haarala
 • Satu Lautamäki
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opinnäytetyö kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyöprosessissa opiskelija oppii ongelmien ratkaisua, projektityöskentelyä, tutkimuksellista ja kehittävää ajattelutapaa, itsenäistä tiedon hankintaa ja tulosten kirjallista esittämistä. Opiskelija osaa raportissaan esittää produktion tulokset loogisesti käyttäen hyvää kieltä sekä ammatillista ja tieteellistä terminologiaa. Opinnäytetyöprosessi antaa tilaa luovuudelle, kokeilulle ja omaperäisille sovelluksille. Opinnäytetyö on mahdollista tehdä itsenäisenä työnä tai osana laajempaa tutkimus- tai kehittämishanketta. Opinnäytetyö voi sisältää produktiivisen osan kirjallisen työn lisäksi.

Sisältö

Opinnäytetyö on opiskelijalle oppimisprosessi, jossa toteutuvat seuraavat ominaisuudet:
- käytännön hyödynnettävyys
- tutkimuksellisuus
- työelämän edustajien kiinteä mukanaolo prosessissa esimerkiksi ohjaajina tai arvioijina
- ohjaajan ja opiskelijan välinen yhteys
- teorian soveltaminen käytäntöön
- luovuus ja innovatiivisuus
Opinnäytetyön suunnittelu: aiheen valinta, tutkimussuunnitelman tekeminen ja esittäminen seminaarissa, sopimus toimeksiantajan kanssa ja mahdollinen tutkimuslupa
Opinnäytetyön toteutus: opinnäytetyöprojektin toteutus huomioiden siihen liittyvät tavoitteet, vaatimukset ja kriteerit
Opinnäytetyön raportointi: opinnäytetyön kirjallinen raportti ja suullinen esitys, SeAMKin opinnäytetyöohjeiden ja kirjallisten ohjeiden noudattaminen, Urkund-tarkastus, opinnäytetyön julkistaminen

Oppimateriaalit

Opiskelija etsii itsenäisesti lähdemateriaalia omaan opinnäytetyöhön liittyen

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön toteutus koostuu opiskelijan itsenäisestä työstä huomioiden opinnäytetyöhön liittyvät tavoitteet, vaatimukset ja kriteerit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyön toteutus on osa Opinnäytetyötä (15 op), josta Toteutus 6 op:
-opiskelijan itsenäistä työtä 162 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis-, opiskelu- ja työnhakutaitojaan
- käyttää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla
- tunnistaa omat kansainvälistymismahdollisuutena

Sisältö

opintojen rakenne ja eri opiskelumahdollisuudet
- opiskeluun orientoituminen ja SeAMK yhteisönä
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta
- SeAMKin kirjastopalvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä niissä kehittyminen
- opintososiaaliset palvelut ja hyvinvointipalvelut SeAMKissa
- urasuunnittelu ja työnhakutaidot
- kansainvälisen osaamisen merkitys
- jatko-opintomahdollisuudet

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

6 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- innovoida, suunnitella ja kehittää palveluita ja tuotteita siten, että ne vastaavat yrityksen liiketoiminallisia tavoitteita sekä asiakkaan tarpeita
- selvittää asiakkaiden tarpeita eri menetelmillä
- soveltaa palvelumuotoilun prosesseja eri käyttöyhteyksissä
- osallistaa käyttäjät ja työntekijät palveluiden kehittämiseen
- hahmottaa palvelun/tapahtuman/tuotannon kokemukselliset kontaktipisteet ja prosessit
- suunnitella ja rakentaa tarinallisen ja fyysisen kehyksen palvelulle
- kehittää ja muuttaa olemassa olevia prosesseja asiakkaan ja toimeksiantajan toiveet huomioiden, hyödyntämällä käyttäjälähtöisyyttä
- soveltaa liiketoiminnallisia lainalaisuuksia ja -mahdollisuuksia palveluiden kehittämisessä
- huomioida kiertotalouden mahdollisuudet palveluiden kehittämisessä

Sisältö

- Palvelumuotoilun prosessi
- Palvelumuotoilun mahdollisuuden eri konteksteissa.
- Asiakasymmärryksen hankinta ja tulkinta sekä asiakkaiden ja henkilöstön osallistaminen kehittämisprojekteihin
- Arvon muodostuksen elementit sekä palveluiden laatu
- Palveluiden käyttäjien tarpeiden kohtaaminen sekä palveluympäristön analyysi
- Palvelukokemuksen kontaktipisteet ja niiden suunnittelu ja mallintaminen
- Palveluiden parantaminen, uusien palveluiden ja oheistuotteiden kehittäminen
- Yrityksen brändin huomioiminen palveluiden ja tuotteiden suunnittelussa
- Uusien palveluiden jalkauttaminen organisaatioon
- Palvelukonseptin kaupallistaminen (BMC)
- Opintojaksoon voi sisältyä ulkopuoliselle toimeksiantajalle tehtävä kehittämisprojekti

Oppimateriaalit

Wilkinson, Michael, The Secrets of Facilitation : The SMART Guide to Getting Results with Groups
John Wiley & Sons 2012, e-kirja
Juha Tuulaniemi, Palvelumuotoilu, Talentum 2013
Materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Luennot, tentti, ryhmätyönä toteutettava palvelumuotoilun kehittämistehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

160h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa toteuttaa toimivan ratkaisuvaihtoehdon asiakkaalle sekä esittää sen ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija esittelee palvelumuotoilun mahdollisuudet toimeksiantajalle ja osaa tuottaa useita ratkaisuvaihtoehtoja. Opiskelija osaa huomioida asiakkaiden tarpeet ja osaa ottaa käyttäjät mukaan kehittämiseen. Opiskelija tunnistaa palvelumuotoilun menetelmät ja osaa soveltaa niitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa havainnollistaa palvelumuotoilun mahdollisuudet toimeksiantajan toimintojen kehittämisessä ja osaa luoda toimeksiantajalle hyvin toimivia ratkaisuvaihtoehtoja sekä esittää ne myyvästi. Opiskelija osaa ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet ja osaa myös osallistaa asiakkaat kehittämisprosessiin. Opiskelija osaa viedä teorian käytännön kehittämistoiminnaksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti sekä ryhmätyö

Hylätty (0)

Tehtäviä puuttuu

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa toteuttaa toimivan ratkaisuvaihtoehdon asiakkaalle sekä esittää sen ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija esittelee palvelumuotoilun mahdollisuudet toimeksiantajalle ja osaa tuottaa useita ratkaisuvaihtoehtoja. Opiskelija osaa huomioida asiakkaiden tarpeet ja osaa ottaa käyttäjät mukaan kehittämiseen. Opiskelija tunnistaa palvelumuotoilun menetelmät ja osaa soveltaa niitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa havainnollistaa palvelumuotoilun mahdollisuudet toimeksiantajan toimintojen kehittämisessä ja osaa luoda toimeksiantajalle hyvin toimivia ratkaisuvaihtoehtoja sekä esittää ne myyvästi. Opiskelija osaa ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet ja osaa myös osallistaa asiakkaat kehittämisprosessiin. Opiskelija osaa viedä teorian käytännön kehittämistoiminnaksi.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

29.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Kim Leppänen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää projektityyppisen työskentelyn luonteen sekä sen, milloin projektityöskentelymalli on tarpeellinen
- esitellä perustiedot ja ?valmiudet, joiden perusteella hän voi osallistua projektityöhön sekä projektien suunnitteluun.
- selittää projektiin liittyvät käsitteet, projektisuunnitelman sisällön, projektin aikasuunnitte-lun ja projektin ohjaamisen (elinkaari).
- esitellä projektisyklin eri vaiheisiin liittyvät tehtävät.

Sisältö

- projektitoiminnan käsitteet ja toimintatavat
- projektin vaiheet ja prosessi
- projektisuunnitelma (aika-, resurssi- ja kustannussuunnittelu)
- projektiorganisaatio ja sidosryhmät
- projektin muutokset, riskit ja ongelmat
- projektiviestintä ja raportointi
- projektin päättäminen

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva aineisto.
Jokin projektinhallinnan perusteet sisältävä oppikirja sekä Projektin Johdon pätevyys 3.0 ( http://www.pry.fi/UserFiles/33fa4818-2dbf-44aa-a497-0e74914327b1/Web/IPMA-sertifiointi/ENG/PMAF_NCB_3.0_v1.3.pdf )

Esimerkkejä mainitut perusteet sisältävistä kirjoista:
- Pelin, R. (2011). Projektihallinnan käsikirja. (7. painos). Keuruu: Otava.
- Kettunen, S. (2009). Onnistu projektissa. (2. painos). WSOYpro.
- Artto, K., Martinsuo, M., Kujala, J. (2011). Projektiliiketoiminta. (3. painos) (löytyy myös netistä)
- Ruuska, K. (2012). Pidä projekti hallinnassa. (7. painos).

Opetusmenetelmät

Moodlessa 54 op (2 op) itsenäistä työskentelyä ja 27 tuntia (1 op) harjoitustyö ryhmissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja harjoitustyön ohjaus 4 h, opiskelijan oma työ 77 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Aikaisempia opintoja ei tarvita.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2:
Opiskelija hallitsee projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään projektisuunnitelman ja hänellä on ymmärtämystä projektin läpiviennistä ja hallinnasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4:
Opiskelija hallitsee hyvin projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään erilaisia projektisuunnitelmia ja hänellä on hyvä ymmärtämys projektin läpiviennistä ja hallinnasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5:
Opiskelija hallitsee erinomaisesti projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään erilaisia projektisuunnitelmia ja analysoimaan niitä. Hänellä erittäin hyvä ymmärrys projektin läpiviennistä ja hallinnasta sekä johtamisesta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyön ja Moodle -tentin arvosanojen keskiarvo; 50 % teoria ja 50 % harjoitustehtävä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hallitsee projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään projektisuunnitelman ja hänellä on ymmärtämystä projektin läpiviennistä ja hallinnasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee hyvin projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään erilaisia projektisuunnitelmia ja hänellä on hyvä ymmärtämys projektin läpiviennistä ja hallinnasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee erinomaisesti projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään erilaisia projektisuunnitelmia ja analysoimaan niitä. Hänellä erittäin hyvä ymmärrys projektin läpiviennistä ja hallinnasta sekä johtamisesta.

Esitietovaatimukset

Aikaisempia opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 05.03.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Petra Syri
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä monipuolisemmin sekä suullisesti että kirjallisesti ruotsin kielellä. Hänen sanavarastonsa laajentuu ja hän osaa käyttää ruotsin perusrakenteita. Hän osaa kirjoittaa yhtenäistä lauserakenteiltaan vaihtelevaa tekstiä. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoansa.

Sisältö

Perusrakenteiden harjoittelu
Yleiskieltä ja liiketalouden perussanastoa harjaannuttavat tekstit Puhe- ja kuunteluharjoitukset
Kirjoitelmat

Oppimateriaalit

Kaikki materaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti sekä uusintatentit Exam-tenttitilassa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty
Hyväksytty:
Opiskelija käyttää suullisessa ja kirjallisessa viestinnässään perusrakenteita ja suppeahkoa sanastoa. Virheet haittaavat jonkin verran ymmärrettävyyttä. Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä ja selviää kohtuullisesti tutuista arkielämän kielenkäyttötilanteista. Ääntäminen on ymmärrettävää.
Opintojaksolla on läsnäolovelvollisuus 80%. Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat tehtävät, tentti kurssin lopussa

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä.

Ilmoittautumisaika

29.08.2022 - 01.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 17.03.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Restonomi (AMK)
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • SOS22C
  Sosionomi (AMK)
 • KONE22B
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • RESTO22
  Restonomi (AMK)
 • LITA22D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • FYS22
  Fysioterapeutti (AMK)
 • BIELI22
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • KONE22A
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • LITA22B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • AGRO22A
  Agrologi (AMK)
 • RKM22
  Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • SOS22B
  Sosionomi (AMK)
 • LITA22C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • AGRO22B
  Agrologi (AMK)
 • AUTE22A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • LITA22A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • AUTE22B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • RAK22
  Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • TITE22
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • SH22S
  Sairaanhoitaja (AMK)

Tavoitteet

1. Käyttäjäkeskeisen ongelmanratkaisumenetelmän ymmärtäminen ja sen hyödynnettävyys kehitystehtävissä
2. Kehitystehtävän analysointi
3. Asiakasongelman ymmärtäminen
4. Kehitystehtävän määrittely
5. Konseptointi
6. Asiakaspalautteen hankkiminen
7. Ryhmätyöskentelytaidot

Sisältö

Opintojakso toteutetaan päiväopinnoissa viikon mittaisena intensiiviopintojaksona. Sen aikana opiskelijat eivät osallistu muuhun SeAMKin opetukseen. SeAMK Innovaatioviikon aikana ratkotaan todellisia työelämän ongelmia monialaisissa opiskelijaryhmissä Design Thinking -menetelmän mukaisesti. Sen mukaisesti perehdytään asiakas- ja liiketoimintanäkökulmiin. Innovaatioviikon tuotos on testattu ratkaisukonsepti.
Monimuoto-opinnoissa opinto toteutetaan verkko-opetuksena.

Oppimateriaalit

Luentoaineisto

Opetusmenetelmät

Ennakkotentti, ryhmätyöskentelyyn aktiivinen osallistuminen innovaatioviikon aikana. Reflektointi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 tuntia

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läsnäolon seuranta, aktiivinen työskentelyyn osallistuminen, tehtävien kriteerien mukainen suoritus. Monimuotototeutuksessa hyväksytty suoritus edellyttä aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ennakkotentti, ryhmätyöskentely, reflektointi

Esitietovaatimukset

Ei ole.

Ilmoittautumisaika

29.08.2022 - 01.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 17.03.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Restonomi (AMK)
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Anne-Mari Latvala
 • Katja Jaskari
 • Seliina Päällysaho
 • Johanna Ikola
 • Emmi Tuurinkoski
 • Pirkko Mäntykivi
 • Ilkka Latomäki
 • Pirita Hakoneva
 • Margit Mannila
 • Marjo Latva-Kyyny
 • Viljo Arohonka
 • Nina Sillvan
 • Jukka Saarela
 • Milka Volanto
 • Jussi Kareinen
 • Terhi Anttila
 • Noora Kivimäki
 • Tiina Salmeskari
 • Suvi Hakala
 • Merja Juppo
 • Tiina Hietala
 • Elina Ojala
 • Taru Mäki
 • Salla Kettunen
 • Matti Panula
 • Terhi Junkkari
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • SOS22C
  Sosionomi (AMK)
 • KONE22B
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • RESTO22
  Restonomi (AMK)
 • LITA22D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • FYS22
  Fysioterapeutti (AMK)
 • BIELI22
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • KONE22A
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • LITA22B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • AGRO22A
  Agrologi (AMK)
 • RKM22
  Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • SOS22B
  Sosionomi (AMK)
 • LITA22C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • AGRO22B
  Agrologi (AMK)
 • AUTE22A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • LITA22A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • AUTE22B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • RAK22
  Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • TITE22
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • SH22S
  Sairaanhoitaja (AMK)

Tavoitteet

1. Käyttäjäkeskeisen ongelmanratkaisumenetelmän ymmärtäminen ja sen hyödynnettävyys kehitystehtävissä
2. Kehitystehtävän analysointi
3. Asiakasongelman ymmärtäminen
4. Kehitystehtävän määrittely
5. Konseptointi
6. Asiakaspalautteen hankkiminen
7. Ryhmätyöskentelytaidot

Sisältö

Opintojakso toteutetaan päiväopinnoissa viikon mittaisena intensiiviopintojaksona. Sen aikana opiskelijat eivät osallistu muuhun SeAMKin opetukseen. SeAMK Innovaatioviikon aikana ratkotaan todellisia työelämän ongelmia monialaisissa opiskelijaryhmissä Design Thinking -menetelmän mukaisesti. Sen mukaisesti perehdytään asiakas- ja liiketoimintanäkökulmiin. Innovaatioviikon tuotos on testattu ratkaisukonsepti.
Monimuoto-opinnoissa opinto toteutetaan verkko-opetuksena.

Oppimateriaalit

Luentoaineisto

Opetusmenetelmät

Ennakkotentti, ryhmätyöskentelyyn aktiivinen osallistuminen innovaatioviikon aikana. Reflektointi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 tuntia

realization.localizedApproveRejectDescription

Hylätty: Ennakkotehtävä läpäisemättä. Puutteellinen osallistuminen ryhmätyöskentelyyn.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läsnäolon seuranta, aktiivinen työskentelyyn osallistuminen, tehtävien kriteerien mukainen suoritus. Monimuotototeutuksessa hyväksytty suoritus edellyttä aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ennakkotentti, ryhmätyöskentely, reflektointi

Esitietovaatimukset

Ei ole.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

4 op

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Juhani Haarala
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- valaista muotokuvan käyttäen studiosalamalaitteita
- järjestelmäkameran peruskäytön
- käyttää Adobe Lightroomia kuvien organisointiin ja käsittelyyn

Sisältö

- Kameran ominaisuudet
- Studiosalamavalojen käyttö
- Kuumavalojen käyttö
- Muotokuvausharjoitus
- Asetelmakuvauksen harjoitus
- Kuvankäsittelyn perusteet - Adobe Lightroom

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus tiistaisin vvo-aikaan klo 14.15 alkaen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Työpajoihin osallistuminen vähäistä. Harjoitustehtävät tehty huolimattomasti ja myöhässä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kaikkiin työpajoihin osallistuttu. Harjoitustehtävät tehty huolellisesti ja ajallaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikkiin työpajoihin osallistuttu. Harjoitustehtävät tehty erittäin huolellisesti ja ajallaan. Opiskelija osoittaa vahvaa harrastuneisuutta.

Lisätiedot

- Oma digitaalinen järjestelmäkamera, jossa optiikka n. 50-100mm merkillä ja mallilla ei ole väliä.
- Pääosin työpajamuotoista lähiopetusta. Lisäksi kotitehtäviä.
- Toteutetaan lähiopetuksena

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.03.2023

Ajoitus

27.03.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Miia Koski
Opiskelijaryhmät
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitelmallisen markkinoinnin strategisen ja operatiivisen prosessin, peruskäsitteet ja kilpailukeinot
- analysoida markkinoinnin ajankohtaisia teemoja

Sisältö

- Nykyaikainen markkinointiajattelu
- Sisäinen ja ulkoinen markkinointi
- Markkinoinnin toimintaympäristöjen analysointi
- Segmentointi
- Asemointi
- Markkinointistrategiat, tavoitteet ja mittarit
- Markkinoinnin kilpailukeinot
- Markkinoinnin ajankohtaiset teemat: some-markkinointi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija hallitsee tyydyttävästi suunnitelmallisen markkinoinnin osaamistavoitteiden mukaiset tiedot ja taidot. Hän osaa soveltaa tyydyttävästi markkinoinnin perusteita käytännön tilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija hallitsee suunnitelmallisen markkinoinnin osaamistavoitteiden mukaiset tiedot ja taidot hyvin. Hän ymmärtää hyvin markkinoinnin eri osa-alueiden yhteydet toisiinsa. Hän osaa soveltaa hyvin markkinoinnin perusteita käytännön tilanteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija hallitsee suunnitelmallisen markkinoinnin osaamistavoitteiden mukaiset tiedot ja taidot erinomaisesti. Hän ymmärtää erinomaisesti markkinoinnin eri osa-alueiden yhteydet toisiinsa. Hän osaa soveltaa erinomaisesti markkinoinnin perusteita käytännön tilanteisiin.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 26.05.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Maija Varpula
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja työtehtävissä kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää alan perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti.
Opiskelija osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja omista taidoistaan.
Hän osaa myydä ja markkinoida osaamistansa ja palveluitansa sekä ylläpitää ja hoitaa asiakassuhteita. Hän osaa hoitaa asioita ja markkinoida tuotteitaan ja palvelujaan eri medioilla.
Opiskelija osaa kertoa alalle tyypillisistä tehtävistä/projekteista ja niiden toteuttamisesta ja osaa toimia sekä antaa neuvoja ja ohjeita työhön liittyvissä tilanteissa.

Sisältö

henkilö- ja koulutustaustastaan kertominen, CV laatiminen,
omasta alasta ja oman alan osaamisesta kertominen,
toimeksiantojen hankkiminen ja/tai työpaikan haku
asiakastapaamiset, opastamiset ja asiakastilanteet
kirjallinen viestintä, esim. tarjoukset ja raportit
småprat, mielipiteen ilmaisut ja perustelut
puhelinviestintä ja sähköinen viestintä

Oppimateriaalit

Opettajan kokoama materiaali

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kuuntelut, ryhmä- ja parityöskentely, itsenäinen työskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 81 h, mistä kontaktiopetusta 26-30 h ja itsenäistä työskentelyä 51-55 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana 1: Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta sekä helpohkoa ammattialansa tekstiä. Hän selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä on havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvosana 3: Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialansa perussanastoa ymmärrettävästi. Hän selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Hän ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5: Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialansa sanastoa. Hän on aktiivinen sekä selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn, suullisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu, kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti sekä kirjallinen ja suullinen tentti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei vaadita.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- nimetä keskeisimmät eri taidemuotojen tyylisuuntaukset

- tunnistaa taiteen soveltavan käytön mahdollisuuksia

- asemoida yksittäisen artefaktin osaksi isompaa viitekehystä

- tunnistaa taiteen merkityksen yhteiskunnassa

- kirjallisesti analysoida taidekokemustaan

Sisältö

Eri taiteenlajien keskeisimmät tyylisuunnat ja edustajat

Soveltavan taiteen mahdollisuudet eri toimialoilla (mm. hyvinvointi)

Taidekritiikin rakenne ja sen harjoitteleminen kulttuurituottajan näkökulmasta

Aika ja paikka

23.4.-30.5.2022

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus
Ryhmätyöt
Itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

A. Taiteen merkitys yhteiskunnassa (1 op.)
- kaksi pohdintatehtävää (10 h)
- luennot (10h)
B. Soveltavan taiteen mahdollisuudet eri toimialoilla (mm. hyvinvointi) (1op.)
- kaksi pohdintatehtävää (10h)
- kontaktiopetus (12h)
C. Taidekritiikin rakenne ja sen harjoitteleminen kulttuurituottajan näkökulmasta (1op.)
- neljä kritiikkiä (6h/kritiikki sisältää esityksen, teoksen katsomisen)
-

Lisätietoja opiskelijoille

jussi.kareinen@seamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee nimeämään muutaman keskeisen taiteen tyylisuunnan ja sovellusalueen

Pystyy kirjoittamaan taidekokemuksestaan kuvailevasti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee nimeämään keskeiset eri taiteenlajien tyylisuunnat

Tuntee useita soveltavan taiteen käytön mahdollisuuksia eri konteksteissa

Pystyy kirjoittamaan taidekokemuksestaan analyyttisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Pystyy kirjoittamaan taidekokemuksestaan analyyttisesti ja löytämään sille uusia merkityksiä

Opiskelija kykenee nimeämään keskeiset eri taiteenlajien tyylisuunnat ja niiden merkittävimmät edustajat

Tuntee useita soveltavan taiteen käytön mahdollisuuksia eri konteksteissa ja pystyy ideoimaan soveltavalle käytölle jonkin uuden kontekstin tai työtapojen yhdistelmän

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pohdintatehtävät
Tuntiaktiivisuus
Kritiikit

Hylätty (0)

Puuttuvia osasuorituksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaa kuvailla taiteen erilaisia käyttötapoja ja lähtökohtia muutamin esimerkein
Ymmärtää soveltavan taiteen käsitteen ja osaa nimetä siitä muutaman esimerkin.
Pystyy kirjoittamaan taidekokemuksestaan kuvailevasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa kuvailla taiteen erilaisia käyttötapoja ja lähtökohtia muutamin esimerkein ja ymmärtää taiteen merkityksen yhteiskunnassa.
Tuntee useita soveltavan taiteen käytön mahdollisuuksia eri konteksteissa

Pystyy kirjoittamaan taidekokemuksestaan analyyttisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa kuvailla taiteen erilaisia käyttötapoja ja lähtökohtia analyyttisesti monipuolisen esimerkein ja ymmärtää syvällisesti taiteen merkityksen yhteiskunnassa.
Tuntee useita soveltavan taiteen käytön mahdollisuuksia eri konteksteissa ja pystyy ideoimaan soveltavalle käytölle jonkin uuden kontekstin tai työtapojen yhdistelmän
Pystyy kirjoittamaan taidekokemuksestaan analyyttisesti ja löytämään sille uusia merkityksiä

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 30.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.07.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Juhani Haarala

Tavoitteet

Opiskelija osaa Adobe InDesig-ohjelman perusteet ja kykenee tuottamaan yksinkertaisia julkaisuja. Opiskelija osaa luoda dokumentin ja tuottaa siitä offset- sekä digipainokelpoisen pdf –tiedoston. Opiskelija osaa muokata valokuvan painokelpoiseksi ja liittää sen julkaisuun. Opiskelija tunnistaa hyvän taittotyön tunnusmerkit ja osaa tuottaa hyvää taittoa myös itse. Opiskelija osaa paremmin valita fontit julkaisuihin.

Sisältö

Kurssilla tuotetaan esite annetuista materiaaleista. Osa kurssista suoritetaan verkossa.

Adobe InDesign – perusteet
- Sivupohjat (Masters)
- Tekstin editointi ja tyylit
- Kuvan lisääminen
- Värit
- Grafiikka
- Tallennus ja PDF –tiedoston luonti
Adobe Illustrator – lyhyesti
Adobe Acrobat – painokelpoisen PDF-tiedoston tarkistaminen
Sivuntaiton ja sommittelun perusteet
Typografian perusteita
Väriopin perusteita

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso suoritetaan hyväksytty/hylätty arviolla. Hyväksyttyyn arvioon vaaditaan, että kaikki harjoitustehtävät palautetaan hyväksytysti Moodleen ja läsnäolo on vähintään 80% kontaktiopetuksessa.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Raija Kangassalo
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko-oppimisympäristöä.
- Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä.

Sisältö

- Johdatus toimisto-ohjelmiin
- Tekstinkäsittely
kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
asiakirjastandardi
- Taulukkolaskenta
laskentamallit
kaaviot
- Esitysgrafiikka
esityksen sisältö ja rakenne
esityksen asetukset
- Verkkopalvelujen hyödyntäminen
pilvipalvelut
verkkoneuvottelu työvälineenä

Oppimateriaalit

Moodlessa jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus ja itsenäiset harjoitukset.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

OT-testi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 81 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmär-tää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuväli-neinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmär-tää niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset harjoitustehtävät, Moodletentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Tämän opintojakson sisältö ja tavoitteet määritellään sen mukaan, mikä asia / mitkä asiat kulttuurialalla ovat opintojakson toteutuksen aikaan ajankohtaisia tai mitä osaamista opiskelijat ilmaisevat tarvitsevansa.
Voidaan tehdä myös toimeksiannon pohjalta tai liitettynä opinnäytetyöhön.

Sisältö

Määritellään tavoitteiden pohjalta

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus
Ryhmätyöt
Itsenäinen työskentely

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

A) LÄSNÄOLOTOTEUTUS
2 op Ryhmätyö (max. kolmen hengen ryhmissä). Opiskelijat valmistavat yhden oppitunnin mittaisen esityksen (alustuksen) itseään kiinnostavasta trendistä. Tunnin olisi hyvä olla mahdollisimman vuorovaikutteinen siten, että muut luokassa olijat pääsevät mukaan keskustelemaan aiheesta.
Arviointi: 1-5
1 op Kaksi pohdintatehtävää. Nämä pohdintatehtävät tulevat 8.9. ja 15.9. tuntien jälkeen. Tunnit nauhoitetaan ja ne ovat nähtävillä aina viikon ajan tuntien jälkeen. Arviointi: hyv/hyl
2 op Kirjallinen harjoitustyö (laajuus 5-7 sivua). Arviointi 1-5
B) ETÄTOTEUTUS
2 op Aineistotentti. Aineistossa on sekä suomen-, että englanninkielistä luettavaa. Osa on painettuja- ja osa verkkolähteitä. Opiskelijan tulee perehtyä aineistoon hyvin. Tentissä on viisi kysymystä ja opiskelijan tulee saada vähintään hyvä (3-4) läpäistäkseen tentin. Tentin maksimisuoritusaika on 2 h ja sen voi suorittaa Moodlessa. Arviointi: 1-5

1 op Kaksi pohdintatehtävää. Nämä pohdintatehtävät tulevat 8.9. ja 15.9. tuntien jälkeen. Tunnit nauhoitetaan ja ne ovat nähtävillä aina viikon ajan tuntien jälkeen. Arviointi: hyv/hyl
2 op Kirjallinen harjoitustyö (laajuus 5-7 sivua). Arviointi: 1-5

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- selittää mitä tarkoitetaan trendillä
- nimetä muutamia kulttuurialan ajankohtaisia trendejä
- analysoida tyydyttävästi trendien syy-seuraussuhteita

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- selittää trendin moniulotteisen merkityksen
- esitellä kulttuurialan ajankohtaisia trendejä
- analysoida hyvin trendien syy-seuraussuhteita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- selittää trendin moniulotteisen merkityksen
- luokitella kulttuurialan ajankohtaisia trendejä
- tulkita trendien syy-seuraussuhteita

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää trendin merkityksen
Opiskelija hahmottaa muutamia kulttuurialan ajankohtaisia trendejä
Opiskelija osaa analysoida tyydyttävästi trendien syy-seuraussuhteita

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija ymmärtää trendin monidimensionaalisen merkityksen
Opiskelijalla on selkeä kuva kulttuurialan ajankohtaisista trendeistä
Opiskelija osaa analysoida hyvin trendien syy-seuraussuhteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää trendin monidimensionaalisen merkityksen syvällisesti
Opiskelijalla on selkeä kokonaiskuva trendeistä ja niiden merkityksestä yhteiskunnassa.
Opiskelija osaa analysoida perusteellisesti trendien syy-seuraussuhteita.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 26.02.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja ymmärtää kulttuurialan tuotantojen erilaisten toimintaympäristöjen vaatimukset esim. turvallisuuden, aikataulutuksen, henkilöstön, infrastruktuurin, kestävän kehityksen, yleisöpalvelujen ja lupakäytänteiden näkökulmasta
-tuottaa osana tuotantoryhmää tapahtuman/kulttuuripalvelun/mediatuotteen kannattavasti ja asiakaslähtöisesti.

Sisältö

-tutustuminen erilaisten tuotantojen toimintaympäristöihin ja niiden ominaispiirteisiin ja vaatimuksiin

-tuotannon kaari, rahoitus ja budjetointi, markkinointi ja tiedottaminen

-tuotantojen kumppanuudet ja yritysyhteistyö

-tarvittavat luvat ja sopimukset

-tekijänoikeusasiat -kestävä kehitys tuotannoissa -edellä mainittujen tietojen soveltaminen ensimmäisen vuoden tuotannossa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa erilaisia kulttuurituotannon toimintaympäristöjä ja hahmottaa tuotannon projektina.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää erilaisten toimintaympäristöjen luomat vaatimukset, haasteet ja mahdollisuudet sekä osaa ottaa em. asiat huomioon tuottamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää erilaisten toimintaympäristöjen luomat vaatimukset, haasteet ja mahdollisuudet sekä osaa ottaa em. asiat huomioon tuottamisessa. Hän näkee erilaisten toimintaympäristöjen mahdollisuudet tuotannon näkökulmasta.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

01.05.2023 - 26.05.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Esa Leikkari
 • Juhani Haarala
 • Jukka Saarela
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- laatia ohjatusti tuotantoraportin, jossa analyyttisesti arvioidaan tuotantoprosessin eri vaiheita
- arvioida työryhmän toimintaa kokonaisuuten
- arvioida omaa toimintaansa työryhmän jäsenenä

Sisältö

- henkilökohtaisen oppimispäiväkirjan laadinta
- tuotantoraportin laadinta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- oppimispäiväkirja on niukka ja pintapuolinen
- oman tuotantoryhmän analysointi on niukkaa
- oman työskentelyn analysointi on niukkaa
- tuotantoraportti on laadittu ohjeiden mukaisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- oppimispäiväkirja on tehty ohjeiden mukaisesti
- oman tuotantoryhmän analysointi on kattava
- oman työskentelyn analysointi on tehty huolellisesti
- tuotantoraportti on kattava

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- oppimispäiväkirjaa on täytetty säännöllisesti ja omaa tekemistä on osattu analysoida
- oman tuotantoryhmän analysointi on tarkkaa ja yksityiskohtaista
- tuotantoraportti on monipuolinen ja sisällöltään kattava

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.10.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Esa Leikkari
 • Juhani Haarala
 • Jukka Saarela
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa tuotannollisia tehtäviä
- ohjattuna suunnitella tuotannon
- toimia ohjattuna tuotantoon suunnitteluun liittyvissä tehtävissä
- tunnistaa tuotantoon liittyviä kriittisiä kohtia
- ohjattuna ratkaista tuotantoon liittyviä ongelmia
- huomioida suunnitteluprosessissa myös kestävän kehityksen näkökulman erityisesti talouden ja ekologisuuden näkökulmasta
- toimia tuotannossa sen monimuotoisuuden hyväksyen, sekä arvostaen ja kunnioittaen työryhmän muita jäseniä.

Sisältö

Opiskelija toimii tuotannon eri tehtävissä. Ensimmäisen vuoden tuotantojen suunnittelu ja toteutus.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija

- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa suunnitella tuotannon ohjatusti
- osaa huomioida tuotannon suunnittelussa kestävän kehityksen näkökulman

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija

- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa suunnitella tuotannon tehtäviä ohjatusti
- osaa arvioida omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- osaa toimia tuotantoryhmässään rakentavasti
- osaa huomioida tuotannon suunnittelussa kattavasti kestävän kehityksen näkökulman

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:

- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itseohjautuvasti ja tunnistaa tuotannon kriittisiä pisteitä
- osaa arvioida, ja tarvittaessa muuttaa, omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- osaa toimia tuotantoryhmässään rakentavasti, ratkaisukeskeisesti ja tuotannon parasta ajatellen
- osaa kiinnittää laajasti huomiota tuotannon suunnittelussa kestävän kehityksen periaatteisiin

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 28.04.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Esa Leikkari
 • Jukka Saarela
 • Juhani Haarala
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- tunnistaa tuotannollisia tehtäviä
- toimia ohjattuna tuotannon toteutukseen liittyvissä tehtävissä
- osaa ohjattuna toteuttaa tuotannon
- tunnistaa tuotantoon liittyviä kriittisiä kohtia
- ohjattuna ratkaista tuotantoon liittyviä ongelmia myös toteutusvaiheessa
- ymmärtää huomioida suunnitteluprosessissa myös kestävän kehityksen näkökulman erityisesti talouden ja ekologisuuden näkökulmasta
- toimia tuotannossa sen monimuotoisuuden hyväksyen, sekä arvostaen ja kunnioittaen työryhmän muita jäseniä

Sisältö

Opiskelija toimii tuotannon eri tehtävissä. Ensimmäisen vuoden tuotantojen toteutus.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija

- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä ohjatusti
- osaa sisällyttää tuotantoon kestävän kehityksen näkökulmaa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija

- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä ohjatusti
- osaa arvioida omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- osaa toimia tuotantoryhmässään rakentavasti toisia arvostaen
- osaa sisällyttää tuotantoon paljon kestävän kehityksen näkökulmaa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:

- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itseohjautuvasti ja tunnistaa tuotannon kriittisiä pisteitä
- osaa arvioida, ja tarvittaessa muuttaa, omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- osaa toimia tuotantoryhmässään rakentavasti, ratkaisukeskeisesti ja tuotannon parasta ajatellen
- osaa toteuttaa tuotannon jokaisen vaiheen kestävän kehityksen lähtökohdista

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Juhani Haarala
 • Jukka Saarela
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- laatia tuotantoraportin, jossa analyyttisesti arvioidaan tuotantoprosessin eri vaiheita
- arvioida tuotantoraportissa omaa toimintaansa tuotannossa
- analysoida tuotantoprosessia kestävän kehityksen näkökulmasta

Sisältö

Opiskelija dokumentoi tuotantoprosessia säännöllisesti ja laatii tuotannon päätteeksi tuotantoraportin jossa analysoi tuotantoprosessia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- oman työskentelyn analysointi on niukkaa
- tuotantoraportti on laadittu ohjeiden mukaisesti
- tuotantoraportissa näkyy kestävän kehityksen näkökulma

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- oman työskentelyn analysointi on tehty huolellisesti
- tuotantoraportti on kattava
- tuotantoraportissa näkyy selvästi kestävän kehityksen näkökulma

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- omaa tekemistä on osattu analysoida laaja-alaisesti
- tuotantoryhmän analysointi on tarkkaa ja yksityiskohtaista
- tuotantoraportti on monipuolinen ja sisällöltään kattava
- tuotantoraportissa on huomioitu kattavasti kestävän kehityksen näkökulma

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.10.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jukka Saarela
 • Juhani Haarala
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- organisoida tuotannossa tarvittavat tehtävät
- soveltaa oppimistaan tuotannon tehtävissä
- tulkita tuotantoon liittyviä kriittisiä kohtia
- suunnitella konseptin uudelle palvelulle tai tuotteelle
- analysoida tuotannon kannattavuutta
- suunnitella tuotannon kestävän kehityksen näkökulmat huomioiden

Sisältö

Opiskelija toimii tuotannon eri tehtävissä. Tuotannossa suunnitellaan uusi konsepti tai uudistetaan vanhaa konseptia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija

- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä ohjatusti
- saa ryhmänsä kanssa konseptin valmiiksi ohjatusti
- osaa tehdä tuotannolle budjetin ohjatusti
- osaa huomioida tuotannon suunnittelussa kestävän kehityksen näkökulman

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itsenäisesti
- osaa analysoida omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- saa ryhmänsä kanssa konseptin valmiiksi
- osaa tehdä tuotannolle budjetin itsenäisesti
- osaa huomioida tuotannon suunnittelussa kattavasti kestävän kehityksen näkökulman

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itseohjautuvasti ja tunnistaa tuotannon kriittisiä pisteitä
- osaa arvioida, ja tarvittaessa muuttaa, omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- osaa toimia tuotantoryhmässään rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti ja tuotannon parasta ajatellen
- osaa mitata tuotannon kannattavuutta
- osaa kiinnittää laajasti huomiota tuotannon suunnittelussa kestävän kehityksen periaatteisiin

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jukka Saarela
 • Juhani Haarala
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- organisoida tuotannossa tarvittavat tehtävät
- soveltaa oppimistaan tuotannon tehtävissä
- tulkita tuotantoon liittyviä kriittisiä kohtia
- suunnitella konseptin uudelle palvelulle tai tuotteelle
- analysoida tuotannon kannattavuutta
- toteuttaa tuotannon kestävän kehityksen näkökulmat huomioiden

Sisältö

Opiskelija toimii tuotannon eri tehtävissä. Tuotannossa suunnitellaan uusi konsepti tai uudistetaan vanhaa konseptia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä ohjatusti
- saa ryhmänsä kanssa konseptin valmiiksi ohjatusti
- osaa tehdä tuotannolle budjetin ohjatusti
- osaa sisällyttää tuotantoon kestävän kehityksen näkökulmaa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itsenäisesti
- osaa analysoida omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- saa ryhmänsä kanssa konseptin valmiiksi
- osaa tehdä tuotannolle budjetin itsenäisesti
- osaa sisällyttää tuotantoon paljon kestävän kehityksen näkökulmaa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itseohjautuvasti ja tunnistaa tuotannon kriittisiä pisteitä
- osaa arvioida, ja tarvittaessa muuttaa, omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- osaa toimia tuotantoryhmässään rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti ja tuotannon parasta ajatellen
- osaa mitata tuotannon kannattavuutta
- toteuttaa tuotannon jokaisen vaiheen kestävän kehityksen lähtökohdista

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Esa Leikkari
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- laatia ohjatusti tuotantoraportin jossa analyyttisesti arvioidaan tuotantoprosessin eri vaiheita
- arvioida työryhmän toimintaa kokonaisuutena, sekä omaa toimintaansa työryhmän jäsenenä
- analysoida tuotantoprosessia kestävän kehityksen näkökulmasta

Sisältö

Opiskelija dokumentoi tuotantoprosessia säännöllisesti ja laatii tuotannon päätteeksi tuotantoraportin jossa analysoi tuotantoprosessia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- oppimispäiväkirja on niukka ja pintapuolinen
- oman tuotantoryhmän analysointi on niukkaa
- oman työskentelyn analysointi on niukkaa
- tuotantoraportti on laadittu ohjeiden mukaisesti
- tuotantoraportissa näkyy kestävän kehityksen näkökulma

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- oppimispäiväkirja on tehty ohjeiden mukaisesti
- oman tuotantoryhmän analysointi on kattava
- oman työskentelyn analysointi on tehty huolellisesti
- tuotantoraportti on kattava
- tuotantoraportissa näkyy selvästi kestävän kehityksen näkökulma

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- oppimispäiväkirjaa on täytetty säännöllisesti ja omaa tekemistä on osattu analysoida
- oman tuotantoryhmän analysointi on tarkkaa ja yksityiskohtaista
- tuotantoraportti on monipuolinen ja sisällöltään kattava
- tuotantoraportissa on huomioitu kattavasti kestävän kehityksen näkökulma

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.10.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Esa Leikkari
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- organisoida tuotannossa tarvittavat tehtävät
- soveltaa oppimistaan tuotannon tehtävissä
- suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti tuotannon
- analysoida tuotannon toimintaympäristön kilpailutilannetta
- valita tuotannon siten, että se tukee hänen työllistymistään alalle
- rakentaa taloudellisesti kannattavan tuotannon
- johtaa tuotantoa vaikeissa tilanteissa

Sisältö

Opintojaksolla toteutetaan yksi tai useampi (min. 5 op) tuotanto yksin tai työparina. Mahdollisissa isommissa toimeksiannoissa tuotantoryhmän koko voi olla suurempi samoin opintopistemäärä. Tuotannosta/tuotannoista opiskelija kokoaa portfolion, joka toimii oppimisen ja arvioinnin välineenä sekä työnäytteenä. Tuotanto tai osa tuotannoista esitellään julkisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- suoriutuu tuotannosta vahvasti tuettuna

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itsenäisesti
- osaa analysoida omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- osaa tehdä kannattavan tuotannon

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itseohjautuvasti ja tunnistaa tuotannon kriittisiä pisteitä
- osaa arvioida, ja tarvittaessa muuttaa, omaa toimintaansa tuotannossa
- osaa edottaa muutoksia tuotantoon rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti
- osaa mitata tuotannon kannattavuutta

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.05.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Esa Leikkari
 • Jussi Kareinen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- organisoida tuotannossa tarvittavat tehtävät
- soveltaa oppimistaan tuotannon tehtävissä
- suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti tuotannon
- analysoida tuotannon toimintaympäristön kilpailutilannetta
- valita tuotannon siten, että se tukee hänen työllistymistään alalle
- rakentaa taloudellisesti kannattavan tuotannon
- johtaa tuotantoa vaikeissa tilanteissa

Sisältö

Opintojaksolla toteutetaan yksi tai useampi (min. 5 op) tuotanto yksin tai työparina. Mahdollisissa isommissa toimeksiannoissa tuotantoryhmän koko voi olla suurempi samoin opintopistemäärä. Tuotannosta/tuotannoista opiskelija kokoaa portfolion, joka toimii oppimisen ja arvioinnin välineenä sekä työnäytteenä. Tuotanto tai osa tuotannoista esitellään julkisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- suoriutuu tuotannosta vahvasti tuettuna

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itsenäisesti
- osaa analysoida omaa toimintaansa tuotantoryhmässä
- osaa tehdä kannattavan tuotannon

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
- hahmottaa tuottamisen osa-alueet ja tuotannon kaaren
- osaa toimia tuotannon tehtävissä itseohjautuvasti ja tunnistaa tuotannon kriittisiä pisteitä
- osaa arvioida, ja tarvittaessa muuttaa, omaa toimintaansa tuotannossa
- osaa edottaa muutoksia tuotantoon rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti
- osaa mitata tuotannon kannattavuutta

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Juhani Haarala
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija

- ymmärtää tuotteistamisprosessin ominaispiirteet

- osaa tunnistaa tuotteistamisen mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

- osaa tuotteistaa palvelu- tai tuoteidean

- osaa suojata tuotteistuksen kohteet kilpailijoilta

Sisältö

- tuotteistusprosessi

- oheistuotteet

- asiakaslähtöisyys tuotteistamisen perustana

- immateriaalisen omaisuuden suojaaminen

Oppimateriaalit

Jari Parantainen - Tuotteistaminen 10

Opetusmenetelmät

- Workshopit
- Luennot
- Tehtävät
- Ongelmalähtöinen opetus
- Tekemällä oppiminen
- Kirjatentti

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija

- hahmottaa tuotteistusprosessin ominaispiirteet

- hahmottaa tuotteistamisen mahdollisuudet omalla ammattialallaan

- hahmottaa asiakaslähtöisyyden merkityksen tuotteistamisessa

- tuntee immateriaalisen omaisuuden suojaamiskeinoja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- hallitsee tuotteistusprosessin ominaispiirteet

- on selkeä kuva tuotteistamisen mahdollisuuksista omalla ammattialallaan

- on selkeä kuva asiakaslähtöisyyden merkityksestä tuotteistamisessa

- on selkeä kuva immateriaalisen omaisuuden suojaamiskeinoista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- hallitsee tuotteistusprosessin

- hallitsee tuotteistamisen mahdollisuuksista omalla ammattialallaan

- hallitsee ja osaa soveltaa asiakaslähtöisyyden tuotteistamisessa

- hallitsee ja osaa soveltaa immateriaalisen omaisuuden suojaamiskeinoja

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)
Opiskelija

- hahmottaa tuotteistusprosessin ominaispiirteet

- hahmottaa tuotteistamisen mahdollisuudet omalla ammattialallaan

- hahmottaa asiakaslähtöisyyden merkityksen tuotteistamisessa

- tuntee immateriaalisen omaisuuden suojaamiskeinoja

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)
- hallitsee tuotteistusprosessin ominaispiirteet

- on selkeä kuva tuotteistamisen mahdollisuuksista omalla ammattialallaan

- on selkeä kuva asiakaslähtöisyyden merkityksestä tuotteistamisessa

- on selkeä kuva immateriaalisen omaisuuden suojaamiskeinoista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)
- hallitsee tuotteistusprosessin

- hallitsee tuotteistamisen mahdollisuuksista omalla ammattialallaan

- hallitsee ja osaa soveltaa asiakaslähtöisyyden tuotteistamisessa

- hallitsee ja osaa soveltaa immateriaalisen omaisuuden suojaamiskeinoja

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Hannu Tuuri
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa tieteellisen ja arkiajattelun eroja
- määritellä tutkimuksellisia lähestymistapoja ja tutkimuksen peruskäsitteitä
- esitellä tutkimusprosessin ja raportoinnin vaiheet (rakenne)
- selittää kriittisen ajattelun merkityksen tutkivassa ja kehittävässä työotteessa
- antaa esimerkkejä tutkimusetiikan merkityksestä

Sisältö

- tieteellinen ajattelu ja arkiajattelu
- yleinen tutkimusetiikka
- keskeisiä tutkimusmenetelmiä
- tutkimuksen peruskäsitteet ja rakenne
- tutkimusprosessin ja - raportin vaiheet
- tutkiva ja kehittävä työote

Oppimateriaalit

- Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15. uudistettu painos. Helsinki: Tammi.
- muu opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

- oman alan tutkimusraportteihin tai artikkeleihin tutustuminen ja niiden analysointi
- itsenäinen työskentely
- verkkotehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

55 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- Hyväksytty/hylätty
- Hyväksytty: Opiskelija osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisensa suorittamalla opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
- Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- kirjalliset oppimistehtävät
- Moodlen tentit

Esitietovaatimukset

Aikaisempia opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Tiina Välimäki
 • Johanna Ikola
 • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa mukaisesti
- kehittää monipuolisesti työnhakutaitojaan
- tunnistaa omia uramahdollisuuksia
- ennakoida työelämän muuttuvia tarpeita
- tunnistaa monikulttuurisuuden ja globalisaation vaikutukset työelämään ja vuorovaikutukseen
- toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä ja hyödyntää kansainvälisiä verkostoja
- suunnitella omaa kansainvälistymistä opinnoissa ja työelämässä

Sisältö

- työelämän pelisäännöt ja työelämätaidot
- tulevaisuuden työelämän tarpeiden ennakointi
- urasuunnittelu- ja työnhakutaidot
- opintojen tavoitteellinen suunnittelu omien uratoiveiden näkökulmasta
- oman kansainvälistymisen suunnittelu
- opiskelu- ja harjoittelumahdollisuudet ulkomailla
- kansainvälinen toimintaympäristö ja monikulttuurisuus
- kansainväliset verkostot ja niiden hyödyntäminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: Opintojakso: Opiskelu ammattikorkeakoulussa

Suositeltavat muut opinnot: Ohjauksessa esiin tulevat suositeltavat opinnot

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 13.11.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Johanna Ikola
 • Jaana Liukkonen
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- Suhteuttaa kulttuurialan kompetenssit ja työtehtäväkuvaukset omaan osaamiseensa.
- Brändätä systemaattisesti omaa osaamistaan eri julkaisukanavissa.
- Käyttää henkilökohtaisen osaamisen markkinoinnin työvälineitä sekä osaa luoda niihin suunniteltua sisältöä.

Sisältö

- Oman ammatti-identiteetin kehittymisen pohtiminen ammatillisen kasvun näkökulmasta
- Henkilöbrändin rakentamisen välineet: some-näkyvyys, blogi, vlogi, LinkedIn, portfolio
- Työnäytteet sekä niiden kerryttäminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 24.02.2023

Laajuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Tiina Välimäki
 • Johanna Ikola
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- Käyttää hyödykseen uraohjaukseen suunniteltuja testejä ja niiden tuloksia osaamissuunnitelmaa tehdessään.
- Kuvailla työharjoittelun aikana kerryttämäänsä osaamista sekä tunnistaa oman ammatillisen kehittymisen vaiheen.

Sisältö

Työharjoittelun purku
Itsearviointi työharjoittelusta
Osaamissuunnitelma

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 24.02.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- Kuvata selkeästi oman osaamisensa kulttuurialalla.
- Luoda ammattitaitoisesti laaditun julkisen profiilin, jossa osaaminen ja kokemus näkyvät.
- Selittää keikkatalouden luonteen ja osaa analysoida omaa talouttaan.
- Tulkita työelämän pelisääntöjä ja rakenteita omassa toiminnassaan.
- Päätellä eri yritys- ja työssäkäynnin muotojen verotukselliset vaikutukset omaan talouteensa.
- suunnitella työnhakuprosessinsa.

Sisältö

- Alan työsuhdeasiat ja työturvallisuus
- Työntekijän vastuut ja velvollisuudet
- Työnhakuprosessit (hakemukset, CV, haastatteluihin valmistautuminen)
- Ammatillinen portfolio
- Piilotyöpaikat
- Loikkausosaaminen
- Keikka- ja projektityön luonne ja oman talouden hallinta sekä verotus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 25.05.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Juhani Haarala
Opiskelijaryhmät
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KITI20
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee modernin mediakentän ja median kehittymisen kaaren.
- Opiskelija hallitsee konseptoinnin peruskäsitteet ja kykenee osana ryhmää ideoimaan ja suunnittelemaan uusia konsepteja. Hän osa myös esittää suunnitelmansa ja konseptinsa vakuuttavasti.
- Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida toimintaympäristön muutoksia ja erilaisia kehitystrendejä.
- Opiskelija ymmärtää miten markkinoiden ja teknologian muutokset sekä innovaatiot vaikuttavat erilaisten medioiden syntymiseen ja olemassa olevien medioiden muutoksiin.

Sisältö

Opintojaksolla tuotetaan ja kokeillaan erilaisia mediakonsepteja tai kokonainen julkaisu. Opiskelija toimii tuotannon eri tehtävissä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää kurssin alussa määriteltyjen kriteerien mukaisen tuotantosuunnitelman, oppimispäiväkirjan ja loppuraportin palautusta.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 02.04.2023

Laajuus

3 op

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Jukka Saarela
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- Käyttää videokerronnan perusrakennetta
- Käyttää videokerronnan peruskäsitteitä
- Suunnitella lyhyen videon
- Tehdä lyhyen videon

Sisältö

- Kuinka ja miksi videota käytetään
- Kuinka suunnitellaan video
- Videon tekemisen tekniikka
-Videon tekeminen harjoitustyönä

Oppimateriaalit

Materiaali jaetaan luennoilla

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa noin 27 opiskelutuntia. Tähän sisältyvät kontaktiopetus ja harjoitukset.

Lisätietoja opiskelijoille

Tiistai-iltapäivisin vvo-aikaan klo 14.15 alkaen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Opiskelija osallistuu tunneille aktiivisesti
- Opiskelija suunnittelee videon
- Opiskelija osallistuu aktiivisesti videon tekemiseen

Hyvätty:
- Opiskelijalla on liikaa poissaoloja
- Opiskelija ei palauta videon suunnitelmaa
- Opiskelijan video ei valmistu kurssin aikana

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksinkertainen suora arviointi palautteen kanssa.

Hylätty (0)

Opiskelijalla on paljon poissaoloja joita ei voida pitää hyväksyttävinä ja harjoitukset on tekemättä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa videotuotannon perusrakenteen ja pystyy nimeämään audiovisuaalisen kerronnan erilaisia metodeja. Tunnistaa dramaturgian peruskäsitteitä. Harjoitukset on tehty.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa tulkita videotuotannon perusrakenteita ja pystyy selittämään audiovisuaalisen kerronnan erilaisten metodien vaikutusta videon rakenteeseen. Osaa käyttää dramaturgian peruskäsitteitä.Harjoitukset on tehty hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida audiovisuaalisen kerronnan perusrakenteita ja pystyy vertailemaan audiovisuaalisen kerronnan erilaisien metodien vaikutusta videon rakenteeseen. Osaa käyttää dramaturgian peruskäsitteitä sujuvasti. Harjoitukset on tehty kiitettävästi ja niissä on osoitettu erityistä osaamista.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 26.02.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Elisa Kannasto
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa
- analysoida ja arvioida viestintätaitoja osana ammatillista kehittymistä.
- tuottaa asiatyylistä tekstiä ja soveltaa SeAMKin kirjallisten töiden ohjeita.

Sisältö

- Viestintätyylin analysointi
- Esiintymistaito ja vuorovaikutus
- Ryhmäviestintätaito (esim. palaverit, neuvottelut, kokoukset)
- Asiatyylisen tekstin tuottaminen
- SeAMKin kirjallisten töiden ohjeet

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, verkko-opetus soveltuvin osin - Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät yksin ja ryhmässä - Kielioppitentti. Tarvittaessa tentti myös muista osioista. -

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson sisältö
- Viestintätyylin analysointi
- Esiintymistaito ja vuorovaikutus (palvelutilanteissa)
- Ryhmäviestintätaito (keskustelutaito, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, toimintatavat, kokoustekniikka, asiakirjastandardi, pöytäkirjat, muistiot)
- Kirjallisten töiden raportointiohjeet (lähdeviittaustekniikka, referointi, kielenhuolto, mallipohja, Urkund)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- Tyydyttävä (2-1):
Opiskelija osaa viestiä lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä vain viestin lähettäjän näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- Hyvä (4-3):
Opiskelija osaa viestinnässään ottaa osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Osaa ylläpitää viestinnän vuorovaikutusta. Tunnistaa jossain määrin viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumen-tointi on monipuolista ja uskottavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa viestinnässään ottaa erinomaisesti ja vakuuttavasti huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan, hän osaa toimia vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Viestinnän vuorovaikutus on erittäin taitavaa. Osaa tunnistaa viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä monipuolisesti ja realistisesti tavoitteen, tarkoituksen, vastaanottajan ja oman ammattialansa kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät, itsearviointi ja vertaisarviointi. Tentti / tentit.

Hylätty (0)

Opiskelija osaa viestiä lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä vain viestin lähettäjän näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa viestinnässään ottaa osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Osaa ylläpitää viestinnän vuorovaikutusta. Tunnistaa jossain määrin viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumen-tointi on monipuolista ja uskottavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa viestinnässään ottaa erinomaisesti ja vakuuttavasti huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan, hän osaa toimia vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Viestinnän vuorovaikutus on erittäin taitavaa. Osaa tunnistaa viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä monipuolisesti ja realistisesti tavoitteen, tarkoituksen, vastaanottajan ja oman ammattialansa kannalta.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Juhani Haarala
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida typografian ja graafisten tunnusten suunnittelun periatteita
- soveltaa visuaalisen viestinnän perusteita graafisen suunnittelun tehtävissä ja toimeksiannoissa
- soveltaa kuvankäsittelyn perusteita harjoitustehtävissä
- taiton perusteet ja soveltaa erilaisia taittopohjia
- hyödyntää graafisen suunnittelun soveltamismahdollisuuksia eri medioissa ja tuotannoissa

Sisältö

- Sommittelun perusteet

- Väriopin perusteet

- Typografian perusteet

- Graafisen suunnittelijan ohjelmistot

- Layout suunnittelun / taiton perusteet

- Painettu viestintä ja sähköinen viestintä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

- Opiskelija osallistuu tunneille.
- Opiskelija osaa soveltaa visuaalisen viestinnän perusteita graafisen suunnittelun tehtävissä ja toimeksiannoissa.
- Hän osaa hyödyntää graafisen suunnittelun soveltamismahdollisuuksia eri medioissa ja tuotannoissa.
- Opiskelija ymmärtää typografian, sommitteluna ja väriopin perusteet.
- Opiskelija tunnistaa painetun ja digitaalisen median teknisiä ja viestinnällisiä eroja.

Hylätty:
- Opiskelija ei palauta tehtäviä lainkaan tai palautetut tehtävät eivät osoita hänen omaksuneen edes välttävällä tasolla kurssin sisältöä.
- Hän ei osoita ymmärtävänsä sommittlun, typografian tai väriopin alkeita.
- Opiskelijalla on useita poissaoloja tunneilta.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Christopher Hudson
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa kulttuurialan peruskäsitteet ja sanaston. Hän osaa kertoa koulutuksestansa, osaamisestansa, ammattialastansa ja hankkeistansa. Hän selviytyy työelämän viestintätilanteista käyttäen eri viestintäkanavia ja asianmukaista tyyliä.
Opiskelija osaa hankeviestinnän perusteet englanniksi (esim. hanke-esittelyt, raportointi, verkostoituminen). Hän osaa viestiä hanke- ja tuotantotiimeille, antaa ohjeita ja etsiä tietoa. Hän osaa myydä ja markkinoida osaamistansa liittyen esim. hankkeisiin ja itsensä työllistämiseen.

Sisältö

Europass CV
suulliset esitykset
dokumentaatio
kirjalliset viestit
tiedonhaku

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali Moodle-alustalla

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, pari- ja ryhmätyöskentely, itsenäinen opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 t. Kontaktiopetus 30 t. ja itsenäistä opiskelua 51 t.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1 - Opiskelija selviytyy tyypillisimmistä suullisista ja kirjallisista ammattialansa viestintätilanteista. Hän käyttää yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa. Hän osaa kertoa itsestänsä, koulutuksestansa ja osaamisestansa. Hän kykenee pitämään tutusta aiheesta yksinkertaisen ja lyhyen esityksen käyttäen valmista materiaalia ja apuneuvoja. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja osia ammattialansa helpoista teksteistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3 - Opiskelija selviytyy tyypillisimmistä ammattialansa suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista. Hän osaa kertoa spontaanisti itsestään, koulutuksestaan ja osaamisestaan. Hän osaa käyttää oman alansa sanastoa melko virheettömästi. Hän osaa itsenäisesti valmistella ja pitää lyhyen mutta selkeän esityksen. Hän osaa mukauttaa viestintätyylinsä tilanteen ja kuulijakunnan mukaan. Hän ymmärtää yleisimpiä ammattialansa tekstejä ja selviytyy melko hyvin ennakoitavissa työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 - Opiskelija osaa hoitaa ammattitaitoisesti ja tehokkaasti ammattialansa vaativia suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita. Hän osaa kertoa spontaanisti itsestään, koulutuksestaan ja osaamisestaan. Hän osaa käyttää oman alansa sanastoa lähes virheettömästi. Hän osaa valmistella ja pitää vakuuttavan, jäsennellyn esityksen käyttäen asianmukaista oheismateriaalia. Opiskelija osaa ilmaista itseään käyttäen asianmukaista tyyliä ja osaa vastata yleisön kysymyksiin spontaanisti ja tarvittaessa perusteellisesti. Hän osaa mukauttaa viestintätyylinsä tilanteen ja viestintäkumppanin mukaan. Opiskelija ymmärtää oman alansa teksteistä sekä pääasiat että yksityiskohdat ja osaa soveltaa ja selittää lukemansa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajan arviointi- Vertais- ja itsearviointi - Jatkuva arviointi
Kaikki tehtävät tulee suorittaa opintojakson aikana aikataulujen ja ohjeiden mukaan.
Arviointi perustuu kirjallisiin tehtäviin, esitelmään, aktiiviseen osallistumiseen ja tenttiin.

Opintojaksolla on 80 % läsnäolovelvollisuus. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista. Jos opiskelija osallistuu kontaktiopetukseen alle 80% mutta vähintään 50 %, tämä tarkoittaa automaattisesti alempaa arvosanaa.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.05.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää yleisötyön merkityksen ja tavoitteet kulttuurituotannossa
- osaa tehdä yleisötyösuunnitelman
- tunnistaa erilaisia yleisötyön menetelmiä ja osaa soveltaa jotakin menetelmää yleisötyöprojektissa
- ymmärtää kohderyhmien erilaisia tarpeita ja kulttuurisia taustoja ja osaa asettaa yleisötyön tavoitteet sen mukaisiksi
-osaa kehittää toimeksiantajan toimintaa yleisötyön avulla

Sisältö

- yleisötyön tavoitteet, menetelmät ja muodot
- kohderyhmän tarpeiden määrittely
- yleisötyösuunnitelman suunnittelu ja toteutus opintoihin kuuluvassa tuotannossa mielellään toimeksiantona
- yleisölähtöisyys, yleisöjen moninaisuus ja monenlaisen saavutettavuuden huomioiminen

Opetusmenetelmät

Teoriatunnit + pienryhmissä tehtävät yleisötyön toimeksiannot jollekin taidelaitokselle (teatteri, taidemuseo tms,). Vaihtoehtoinen suoritustapa: essee.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö 81 h, yhteiset kokoontumiset 15-20 h ja loput itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yleisötyön projektin tai osan siitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää yleisötyön merkityksen osana tuotantoprosessia sekä itsenäisenä kulttuurituotannon työmuotona. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa yleisötyön projektin toimeksiantajan toiveiden mukaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää yleisötyön merkityksen osana tuotantoprosessia sekä itsenäisenä kulttuurituotannon työmuotona. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa yleisötyön projektin toimeksiantajan toiveiden mukaan. Hän osaa analysoida ja kehittää toimeksiantajan toimintaa yleisötyösuunnitelman avulla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajan ja toimeksiantajan arviointi yleisötyöprojektista + itsearviointi.
Esseessä opettajan arviointi

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 05.03.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Kim Leppänen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa kuvata yrittäjyysosaamisen pääpiirteet sekä pohtia omia tavoitteittaan ja vahvuuksiaan suhteessa niihin.
• tunnistaa ihmisen kognition rakenteet itsessään ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa
• ymmärtää epävarmuuden sietämisen merkityksen toiminnassaan ja vuorovaikutuksessa
• osaa kuvata ja tarkastella sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista arvoa ja hahmottaa miten ne eroavat toisistaan
• tunnistaa arvon ympäristösidonnaisuuden sekä erilaiset rakenteet, joissa sitä voidaan tuottaa
• osaa analysoida erilaisia arvoketjuja ja –verkkoja.
• osaa kuvata yritystoiminnan merkityksen yhteiskunnassa ja kansantaloudessa ja tunnistaa erilaisia yrittäjyyden ilmenemistapoja elämässä.
• osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset
• tuntee yrityksen perustamiseen liittyvät vaiheet
• tuntee yrittäjyyteen liittyvät mahdollisuudet SeAMKissa

Sisältö

• Yrittäjyyskompetenssi, itsetuntemus ja minäpystyvyys, motivaatio, ihmisen ajattelujärjestelmät, epävarmuuden sieto ja pettymyksen käsittely
• Arvon luominen, arvoketjujen; ja arvoverkkojen tunnistaminen eri ympäristöissä, arvon tuottaminen eri rakenteissa, kuten yrityksissä ja yhdistyksissä
• Yrittäjyyden ja liiketoiminnan peruskäsitteet ja ansaintalogiikkaa, talouden lukutaito, riskien hallinta
• Liiketoiminnan perustamisen vaiheet
• Liiketoimintasuunnitelma liikeidean jäsentämisen työkaluna (muille kuin liiketalouden alalle)
• Yritystoiminta osana yhteiskuntaa, yrittäjyys osana elämää
• Yrittäjyystaitojen syventäminen SeAMKissa (SeAMK Yritystalli, SeAMKPro, SeiES jne.)

Oppimateriaalit

Moodlesta löytyvä materiaali
Oheismateriaali & lisälukemista:
- Taivas ja helvetti 2.0
- Urheilijan taivas ja helvetti, paras versio itsestäsi
- Taivas ja helvetti - Riko rajasi
- Aki Hintsa: Voittamisen anatomia

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, ryhmätyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

16h lähiopetus
65h itsenäistä opiskelua

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta. Tehtävissä opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen arvon luonnin ja sekä pohtii niiden merkitystä yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa. Opiskelija osoittaa tunnistavansa liiketoiminnan peruskäsitteet ja osaavansa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osoittaa osaavansa pohtia omaa suhdettaan yrittäjyyteen ja yrittäjyyskompetenssiin.

Sisällön jaksotus

Itsetuntemus ja minäpystyvyys
Työelämän murros
Megatrendit
Arvon tuottaminen
Yrittäjyys ja yhteiskunta
Liikeidea
Business Model Canvas
Yritystoiminnan aloittamisen peruslaskelmat

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta. Tehtävissä opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen arvon luonnin ja sekä pohtii niiden merkitystä yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa. Opiskelija osoittaa tunnistavansa liiketoiminnan peruskäsitteet ja osaavansa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osoittaa osaavansa pohtia omaa suhdettaan yrittäjyyteen ja yrittäjyyskompetenssiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilötehtävät, ryhmätöiden tekeminen ja esittäminen, aktiivinen osallistuminen.