Siirry suoraan sisältöön

Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Laajuus:
210 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Koulutusala

Yhteiskunnalliset alat
Koulutusalan luokitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämään kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Tutkinto-ohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi.

Tutkinnon taso

Koulutusohjelma johtaa ammattikorkeakoulututkintoon, joka on ensimmäisen syklin bachelor-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 6.
Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.
Valintaperusteet löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.
Linkki

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat ammattikorkeakoululain mukaisesti perusopinnoista, ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä vuodessa.

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat kaikille yhteisistä perusopinnoista (20 op), pakollisista ammattiopinnoista (108 op), valinnaisista ammattiopinnoista (20 op), tavoitteellisesta harjoittelusta (30 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (10 op). Opinnäytetyöprosessissa (22 op) opiskelija voi vaihtoehtoisten ammattiopintojen lisäksi syventää itseään kiinnostavien kirjasto- ja tietopalvelun osa-alueiden osaamista. Ensimmäisen vuoden opiskelu koostuu pääasiassa perusopinnoista ja pakollisista ammattiopinnoista. Sen jälkeen opinnoissa painottuvat enemmän ammattiopinnot, joista osan saa valita vuosittain tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat hakea monialaisiin SeAMKPro-opintoihin ja suorittaa siellä toisen opiskeluvuoden yhden lukukauden opinnot (30 op). SeAMKPro-opintoihin haetaan ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukauden aikana.

Opetusuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.
- Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
- Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana.
- Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
- Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona.
- Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.

Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa monialaisia työelämälähtöisiä projektiopintoja (SeAMKPro).

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on antaa valmiudet toimia erilaisten kirjastojen ja tietopalveluyksiköiden asiakaspalvelu-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Tutkinto-ohjelmasta valmistuneella tradenomilla on kirjaston ja tietopalveluyksikön hoitamiseen, kehittämiseen ja esimiestyöhön tarvittavat perustiedot ja -taidot. Opinnoissa painotetaan kirjastotyössä tarvittavia erityistaitoja, kuten tiedontallennusta ja -hakua, kirjastoaineistojen tuntemusta, asiakaspalvelutaitoja ja opastus- ja ohjaustaitoja. Myös palvelujen ja tapahtumien tuottamiseen liittyvää osaamista sekä vuorovaikutus- ja tietojenkäsittelytaitoja painotetaan opinnoissa.

Kompetenssit

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.
Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.

Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan. Tutkinto-ohjelmakohtaisia kompetensseja ovat tiedonhankintaosaaminen, kirjastoalan asiakas- ja palvelutoiminnan osaaminen, aineisto- ja kokoelmaosaaminen sekä osallistava yhteiskunnallinen osaaminen.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Opetussuunnitelman tavoitteena on painottaa opetusmenetelmiä, joissa opiskelija on aktiivinen toimija: oppiminen on tiedon hankkimista, analysointia ja tuottamista. Pedagogiikkaa voidaan kuvata osaamista täydentäväksi konstruktivismiksi, mutta yksittäisessä opintojaksossa voidaan toteuttaa sille ominaista oppimismenetelmää, kuten esim. ongelmaperustaista oppimista, projektioppimista yhteistyössä työelämän kanssa, yhteistoiminnallista oppimista sekä verkko-oppimista. Opetuksessa käytetään myös luentoja, ryhmätöitä ja kirjallisuuteen perustuvia tenttejä.

Kansainvälisen harjoittelu- ja opiskelukokemuksen hankkimiseen kannustetaan opintojen aikana. Vaihtoehtoisten ammattiopintojen kurssit voidaan toteuttaa joko suomeksi tai englanniksi sen mukaan, osallistuuko niille vaihto-opiskelijoita. Tutkinto-ohjelman opiskelijat opiskelevat yhdessä mahdollisten ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Tutkimus ja kehittämistoiminta integroituu opetusohjelmaan kahdella tasolla. Yksittäisissä opintojaksoissa toteutetaan työelämä- ja asiakaslähtöisiä opiskelijaprojekteja, joissa tutkimus- ja kehittämistoiminnalla on oma osuutensa. Opinnäytetyöt pyritään kytkemään esimerkiksi harjoittelun aikana toteutuviin kehittämistehtäviin. Toiseksi tutkinto-ohjelmalla on omia alueellisia ja valtakunnallisia hankkeita, joihin integroidaan sekä opetusta, opinnäytetöitä että henkilöstön tutkimus- ja kehittämistyötä.

Ahot-menettelyt

AHOT-menettely tarkoittaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea osaamisensa tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita. Osaamisen tunnistamisprosessi nivoutuu läheisesti opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) laatimiseen ja sitä päivitetään henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen yhteydessä.
Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt on esitetty SeAMKin osaamisen tunnustamisen ohjeessa. Siinä selvitetään, miten osaamisen tunnustamista haetaan, miten asiaa käsitellään ja miten siitä tiedotetaan. Ohjeessa on nimetty tutkinto-ohjelman osaamisen tunnustamisen yhteyshenkilöt, jotka antavat ohjausta prosessiin liittyvissä asioissa.
Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa käytetään muun muassa
- vastaavansisältöisen ja muun koulutuksen todistuksia
- työtodistuksia ja työnantajalta saatuja lisäselvityksiä
- opiskelijan haastatteluja
- kirjallisia ja suullisia tenttejä tai raportteja
- toiminnallisia tai kirjallisia tehtäviä tai näyttöjä
- esitelmiä, portfolioita.

AHOT-menettelyn ulkopuolelle jäävät opinnäytetyö ja kypsyyskoe.


Aiemmin opitun tunnistamisessa ja tunnustamisessa (AHOT) noudatetaan SeAMKin yhteistä käytäntöä. AHOT-menettelyn ulkopuolelle jäävät opinnäytetyö ja kypsyyskoe, muut opinnot voidaan joko korvata samansisältöisillä opinnoilla tai muuten hankitulla osaamisella. Muualla suoritettuja opintoja voidaan myös sisällyttää vaihtoehtoisiin ja vapaasti valittaviin opintoihin. Harjoittelun korvaavasta työkokemuksesta raportoidaan tutkinto-ohjelman käytännön mukaisesti. Aiemmin hankittu osaaminen voi olla enintään 10 v. vanhaa. Hakemuksia käsittelevä opettaja voi tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä tai - näyttöjä. Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa käytetään

- vastaavansisältöisen ja muun koulutuksen todistuksia
- opiskelijan haastatteluja ja kirjallisia raportteja
- työtodistuksia ja työnantajalta saatuja lisäselvityksiä
- näyttökokeita tarvittaessa
- edellisten vertaamista opintojen osaamistavoitteisiin

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Tutkinto-ohjelmaan sisältyy 30 op:n harjoittelu, joka suoritetaan kolmantena lukuvuonna. Harjoittelussa opiskelija soveltaa koulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja käytännössä. Opiskelija kartoittaa harjoittelun aikana sopivaa kehittämistehtävää opinnäytetyön aiheeksi.

Opiskelijan opintojen aikaista työssäkäyntiä ja hänen siinä hankkimaansa osaamista voidaan hyödyntää opintojakson suorittamiseksi. Tällöin puhutaan opinnollistamisesta ja se voi liittyä myös vapaaehtoistyöhön tai harrastustoimintaan. Olennaista on, että työn tekemisen kautta opittujen asioiden ja taitojen avulla voidaan näyttää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Opinnollistaen saavutettu osaaminen voidaan todentaa esimerkiksi näytöin ja tehtävin.

Ammatillinen osaamisprofiili

Tutkinto antaa kirjastolain mukaisen yleisissä kirjastoissa vaadittavan kelpoisuuden. Työpaikkoja tarjoavat myös tieteelliset ja erikoiskirjastot sekä yritysten tietopalvelut. Valmistuneita kirjastoalan tradenomeja on sijoittunut myös kirjakauppa- ja kustannusalalle. Opintojen sisäisillä valinnoilla opiskelija voi suuntautua alan erilaisiin tehtäviin.

Tehtävänimike kirjastossa voi olla esim. informaatikko, tietoasiantuntija, tietopalvelusihteeri, osastonjohtaja, kirjastonhoitaja ja kirjastovirkailija. Kirjasto- ja tietopalveluorganisaatioissa on myös monia erityistehtäviä, kuten projektikoordinaattorin ja suunnittelijan tehtäviä.
Ammatilliset kieliopinnot suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman alansa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, pystyy etsimään tietoa sekä seuraamaan oman ammattialansa kehitystä kohdekielillä.

Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan. Tutkinto-ohjelmakohtaisia kompetensseja ovat tiedonhankintaosaaminen, kirjastoalan asiakas- ja palvelutoiminnan osaaminen, aineisto- ja kokoelmaosaaminen sekä osallistava yhteiskunnallinen osaaminen. Näiden kompetenssien saavuttaminen takaa valmistuneille sujuvan sijoittumisen työelämään.

Kansainvälisyys

Tutkinto-ohjelmassa kannustetaan kansainvälisyyteen. Opintosuunnitelmaan sisältyy sekä pakollisia että vaihtoehtoisia ja vapaasti valittavia englanniksi toteutettavia opintojaksoja. Kirjastojen monikulttuuriset palvelut kuuluvat opintoihin. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ulkomaanvaihdossa sekä harjoittelu kokonaan tai osittain ulkomailla. Parhaita ajankohtia ulkomaanvaihtoon ja harjoitteluun ulkomailla ovat toisen opiskeluvuoden kevätlukukausi tai kolmannen opiskeluvuoden syyslukukausi. Opiskelumateriaaleina käytetään koko opiskeluajan alan keskeisiä kotimaisia ja ulkomaisia aineistoja.

Jatko-opintokelpoisuus

Antaa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatko-opintokelpoisuuden kirjasto- ja tietopalvelualan ylempään amk-tutkintoon.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Opiskelu on kokopäiväistä.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Esa Leikkari, 040 830 4270, esa.leikkari(at)seamk.fi

Opinto-ohjaaja

Sari Mäkinen-Laitila, 040 868 0077, sari.makinen-laitila(at)seamk.fi

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, Päivätoteutus

Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, Päivätoteutus

Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, Päivätoteutus

Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, Päivätoteutus

Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, Päivätoteutus

Ilmoittautumisaika

09.06.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Terhi Mustakangas
Opiskelijaryhmät
 • KITI23
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa asiakaspalvelun periaatteita kirjastotyössä. Hän osaa toimia asiakaspalvelijana ja tunnistaa erilaisia asiakastilanteita. Opiskelija osaa tarkastella asiakaspalvelun toteutumista fyysisessä asiakaspalvelussa sekä verkkoympäristössä, tunnistaa asiakaspalvelun laadun osatekijät ja merkityksen asiakastyytyväisyyteen ja asiakaskokemukseen. Opiskelija on tietoinen asiakaspalvelun ajankohtaisista teemoista. Opiskelija osaa arvioida kulttuuritaustaltaan erilaisten asiakkaiden tarpeita.

Sisältö

- palvelutapahtuma fyysisessä palvelussa ja verkkoympäristössä
- asiakaspalvelijana toimiminen
-asiakaspalvelun laatu ja sen vaikutus asiakaskokemukseen ja asiakastyytyväisyyteen
- erilaisten asiakkaiden kohtaaminen ja kohderyhmien huomioiminen asiakaspalvelussa
- asiakaspalvelun ajankohtaiset teemat

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon
- Opiskelija osaa soveltaa asiakaspalvelun periaatteita kirjastotyössä
- Opiskelija osaa kuvata palvelutapahtuman vaiheet fyysisessä ja verkkoympäristössä
- Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana
-Opiskelija tunnistaa palvelun laadun osatekijät ja niiden vaikutuksen asiakaskokemukseen
- Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia asiakastilanteita ja kohderyhmiä
- Opiskelija on tietoinen asiakaspalvelun ajankohtaisista teemoista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon
- Opiskelija osaa soveltaa hyvin asiakaspalvelun periaatteita kirjastotyössä
- Opiskelija osaa hyvin kuvata palvelutapahtuman vaiheet fyysisessä ja verkkoympäristössä
- Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana
-Opiskelija tunnistaa palvelun laadun osatekijät sekä niiden vaikutukset asiakaskokemukseen
- Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia asiakastilanteita ja kohderyhmiä
- Opiskelija on tietoinen asiakaspalvelun ajankohtaisista teemoista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon
- Opiskelija osaa soveltaa erinomaisesti asiakaspalvelun periaatteita kirjastotyössä
- Opiskelija osaa erinomaisesti kuvata palvelutapahtuman vaiheet fyysisessä ja verkkoympäristössä
- Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana
-Opiskelija tunnistaa palvelun laadun osatekijät sekä niiden vaikutukset asiakaskokemukseen
- Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia asiakastilanteita ja kohderyhmiä
- Opiskelija on tietoinen asiakaspalvelun ajankohtaisista teemoista

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

16 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Heli Simon
 • Emilia Ali-Löytty
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä kirjasto- ja tietopalvelualan peruskäsitteet. Hän ymmärtää alan tekstiä ja puhetta. Hän osaa viestiä vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti suullisesti ja kirjallisesti ruotsin kielellä alan asiakaspalvelu-ja muissa viestintätilanteissa. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa.

Sisältö

Kirjastojen kotisivut, kirjasto- ja tietopalvelualan sanasto ja tekstit, kirjastoverkko.
Kirjastojen materiaalit, tilat ja toiminnot, henkilökunta ja työtehtävät.
Asiakaspalvelu- ja muut viestintätilanteet.
Tiedonhaku ja tiedonvälitys
Vierailu ruotsinkieliseen kirjastoon

Oppimateriaalit

Kirjastojen kotisivut ja opettajan ilmoittama aineisto.

Suositeltava: Junno, L. Kirjastosanasto, Data - information - kunskap. BTJ Kirjastopalvelu
Saatavuus: http://tiny.cc/tvlzkx

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana 1: Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta sekä helpohkoa ammattialansa tekstiä. Hän selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä on havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvosana 3: Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialansa perussanastoa ymmärrettävästi. Hän selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Hän ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5: Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialansa sanastoa. Hän on aktiivinen sekä selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista

Esitietovaatimukset

Svenska för arbetslivet 3 op.

Lisätiedot

Venäjän alkeet -opintojakson kanssa vaihtoehtoinen pakollisten kieliopintojen kurssi.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 30.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Ari Haasio
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle monipuoliset taidot hyödyntää digitaalisia ratkaisuja, kuten applikaatioita, sosiaalisen median välineitä ja tiedonhaun järjestelmiä kirjastotyössä. Koulutuksessa pyritään antamaan kokonaisvaltainen kuva digitaalisten välineiden käyttömahdollisuuksista kirjaston markkinoinnissa ja viestinnässä. Keskeisten teknisten ratkaisujen lisäksi painotetaan ennen muuta sisällöntuotannon kysymyksiä.

Sisältö

Koulutuksen sisältö:
- Sosiaalisen median toiminnallisuuden tuntemus
- Kuvan, tekstin ja videon hyödyntäminen kirjaston somevirrassa
- Tiedonhakutaitojen tehostaminen
- Tiedon seuranta digitaalisessa ympäristössä
- Kirjasto digitaalisen materiaalin tuottajana
- Creative Commons –lisenssit

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot & itsenäinen verkkotyöskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 h verkkoluentoja, 125 h itsenäistä työskentelyä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut opetukseen ja tehnyt tehtävät välttävää taitoa osoittaen. Opiskelija osaa perusasiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee itsenäisesti tuottamaan verkkopalveluja ja innovoimaan uusia sisältöjä. Hän hallitsee hyvin keskeiset menetelmät.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija omaa innovatiivista ajattelua ja tekee uusia luovia ratkaisuja sisältökokonaisuuksien tuottamisessa. Hän kykenee käyttämään monipuolisesti eri välineistöä ja tuottaa virheettömästi kuvaa, ääntä ja tekstiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ei tenttiä. Arvosana määräytyy tehtävistä saatujen pisteiden mukaan. Kurssin läpäiseminen edellyttää, että osallistuja saa vähintään 50% kokonaispisteistä.

Hylätty (0)

Kaikkia tehtäviä ei ole palautettu ja/tai opiskelija ei ole saanut 50% kokonaispisteistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee keskeiset digitaaliset menetelmät ja osaa niiden peruskäytön.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija kykenee monipuolisesti hyödyntämään erilaisia digitaalisia menetelmiä, tuottamaan digitaalista sisältöä verkkoon oppimiensa sovellusten avulla sekä analysoimaan kriittisesti sisältöjä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee monipuolisesti digitaalisten välineiden käytön ja kykenee innovatiiviseen sisällöntuotantoon niiden avulla. Opiskelijalla on myös hyvä teoreettinen ymmärrys digitaalisten sovellusten hyödyntämisestä kirjaston eri toiminnoissa ja hän kykenee kokonaisvaltaisesti suunnitellen aineiston tuotantoon.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 03.03.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Ari Haasio
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle monipuoliset taidot hyödyntää digitaalisia ratkaisuja, kuten applikaatioita, sosiaalisen median välineitä ja tiedonhaun järjestelmiä kirjastotyössä. Koulutuksessa pyritään antamaan kokonaisvaltainen kuva digitaalisten välineiden käyttömahdollisuuksista kirjaston markkinoinnissa ja viestinnässä. Keskeisten teknisten ratkaisujen lisäksi painotetaan ennen muuta sisällöntuotannon kysymyksiä.

Sisältö

Koulutuksen sisältö:
- Sosiaalisen median toiminnallisuuden tuntemus
- Kuvan, tekstin ja videon hyödyntäminen kirjaston somevirrassa
- Tiedonhakutaitojen tehostaminen
- Tiedon seuranta digitaalisessa ympäristössä
- Kirjasto digitaalisen materiaalin tuottajana
- Creative Commons –lisenssit

Oppimateriaalit

Artikkelit Moodlessa

Opetusmenetelmät

Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h itsenäistä työskentelyä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut opetukseen ja tehnyt tehtävät välttävää taitoa osoittaen. Opiskelija osaa perusasiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee itsenäisesti tuottamaan verkkopalveluja ja innovoimaan uusia sisältöjä. Hän hallitsee hyvin keskeiset menetelmät.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija omaa innovatiivista ajattelua ja tekee uusia luovia ratkaisuja sisältökokonaisuuksien tuottamisessa. Hän kykenee käyttämään monipuolisesti eri välineistöä ja tuottaa virheettömästi kuvaa, ääntä ja tekstiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ei tenttiä. Arvosana määräytyy tehtävistä saatujen pisteiden perusteella. Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija saa vähintään 50 n% kokonaspisteistä.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Christopher Hudson
Opiskelijaryhmät
 • KITI23
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kirjastoalan englannin peruskäsitteet ja osaa aihealueen perussanastoa. Hän osaa viestiä opiskeluun, omaan työhön ja kirjastoympäristöön liittyvistä asioista ja selviytyy jokapäiväisistä kielenkäyttötilanteista hyvää kielitaitoa osoittaen. Opiskelija osaa toimia puhelimessa ja kirjoittaa työhön liittyviä kirjallisia viestejä. Lisäksi hän osaa kertoa koulutuksestaan ja hakea töitä englanniksi. Opiskelija osaa kertoa Suomesta ja toimia vierailutilanteissa. Lisäksi hän osaa kertoa Suomen kirjastojärjestelmästä ja esitellä kirjaston toimintaa ja palveluita.

Sisältö

Koulutus, työelämä, työnhaku, ammattiviestintä kirjallisesti ja suullisesti. Kirjastoalan perussanasto.

Oppimateriaalit

Moodle material
Web-based literature
Academic journals

Opetusmenetelmät

Independent study
Written an spoken assignments
Peer assessment

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 hours

Lisätietoja opiskelijoille

80% attendance of class or grade affected.

50% minimum

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana 1-2: Opiskelija käyttää yksinkertaisia rakenteita ja suppeata sanastoa. Virheet haittaavat ymmärtämistä. Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta sekä osan helposta ammattialansa tekstistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvosana 3-3: Opiskelija osaa käyttää kohtuullisesti oman ammattialansa sanastoa. Hän ymmärtää yleisimpiä ammattialansa tekstejä ja selviää melko hyvin ennakoitavissa työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5: Opiskelija osaa käyttää oman alansa ammattisanastoa virheettömästi. Hän ymmärtää ja tuottaa monipuolista ammattialansa tekstiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teacher based assessment of work produced
Peer review

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Sari Mäkinen-Laitila
Opiskelijaryhmät
 • KITI23
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa, mitä hakeutuvat palvelut tarkoittavat kirjastotyössä. Hän osaa erotella erilaisia hakeutuvan kirjastotoiminnan työmuotoja, asiakasryhmiä ja nimetä tärkeitä yhteistyötahoja. Hän osaa käyttää useita työmenetelmiä erilaisten kohderyhmien tavoittelemisessa ja hakeutuvien kirjastopalvelujen suunnittelemisessa ja toteuttamisessa. Opiskelija osaa analysoida kirjastoautotoiminnan, laitoskirjastotoiminnan ja kotikirjastopalvelun erityispiirteitä. Opiskelija tuntee yleisten kirjastojen saavutettavuussuosituksen ja hän osaa tarkastella kirjastotiloja ja -palveluja saavutettavuuden näkökulmasta. Opiskelija tunnistaa kulttuuritaustaltaan erilaisten asiakkaiden tarpeita.

Sisältö

sosiaalinen kirjastotyö (esim. laitoskirjastotyö ja kotikirjastopalvelu)
kirjastoautotoiminta
keskeiset yhteistyötahot ja yhteistyömuotoja
uudenlaisten asiakasryhmien tavoittaminen ja kohtaaminen
hakeutuvan kirjastotoiminnan kansainväliset linjaukset
esimerkkejä erilaisista hankkeista ja kokeiluista eri puolilta maailmaa (esim. pop up -kirjastot)
kirjastopalvelujen saavutettavuus
hakeutuvien kirjastopalvelujen vaikuttavuuden arviointi

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Teorialuennot, ryhmätyöskentely, kirjalliset tehtävät ja oppimispäiväkirja.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä harjoittelua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson työmäärä on 135 h, mistä lähiopetusta 45 h, ryhmätyöskentelyä 10 h ja itsenäistä työskentelyä 80 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut opetukseen ja suorittanut opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa kertoa hakeutuvan kirjastotyön tärkeimmät osa-alueet, tehtävät ja nimetä tavoitettavia asiakasryhmiä. Opiskelija tunnistaa tärkeimmät yhteistyötahot ja yhteistyön muodot esimerkiksi kunnan vanhustyön kanssa. Opiskelija osaa analysoida kirjastotilojen ja –palvelujen saavutettavuutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja suorittanut opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia lähteitä. Opiskelija osaa analysoida hakeutuvaa kirjastotoimintaa ja sen mahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä. Hän osaa valita eri asiakasryhmille sopivia yhteistyötapoja. Opiskelija osaa kertoa yhteistyöstä eri tahojen kanssa ja hän osaa myös nimetä uusia mahdollisuuksia yhteistyön kehittämisessä. Opiskelija osaa analysoida monipuolisesti kirjastotilojen ja –palvelujen saavutettavuutta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojakson tehtävät kiitettävästi ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia kansainvälisiä lähteitä. Opiskelija osaa monipuolisesti pohtia hakeutuvan kirjastotyön nykytilannetta, mahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä. Hän osaa myös selittää sen merkityksen osana kirjastotyötä ja kunnallisia palveluja. Opiskelija osaa valita ja toteuttaa eri asiakasryhmille sopivia työmuotoja. Opiskelija osaa arvioida yhteistyötä eri tahojen kanssa ja hän on aktiivinen sen kehittämisessä. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida monipuolisesti kirjastotilojen ja –palvelujen saavutettavuutta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 0-5. Arvosanaan vaikuttavat oppimispäiväkirjan, itsenäisten tehtävien ja ryhmätehtävien arvosanat. Aktiivisuus lähiopetuksessa ja ryhmätyöskentelyssä aikuttaa arviointiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut opetukseen ja suorittanut opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa kertoa hakeutuvan kirjastotyön tärkeimmät osa-alueet, tehtävät ja nimetä tavoitettavia asiakasryhmiä. Opiskelija tunnistaa tärkeimmät yhteistyötahot ja yhteistyön muodot esimerkiksi kunnan vanhustyön kanssa. Opiskelija osaa analysoida kirjastotilojen ja –palvelujen saavutettavuutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja suorittanut opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia lähteitä. Opiskelija osaa analysoida hakeutuvaa kirjastotoimintaa ja sen mahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä. Hän osaa valita eri asiakasryhmille sopivia yhteistyötapoja. Opiskelija osaa kertoa yhteistyöstä eri tahojen kanssa ja hän osaa myös nimetä uusia mahdollisuuksia yhteistyön kehittämisessä. Opiskelija osaa analysoida monipuolisesti kirjastotilojen ja –palvelujen saavutettavuutta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojakson tehtävät kiitettävästi ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia kansainvälisiä lähteitä. Opiskelija osaa monipuolisesti pohtia hakeutuvan kirjastotyön nykytilannetta, mahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä. Hän osaa myös selittää sen merkityksen osana kirjastotyötä ja kunnallisia palveluja. Opiskelija osaa valita ja toteuttaa eri asiakasryhmille sopivia työmuotoja. Opiskelija osaa arvioida yhteistyötä eri tahojen kanssa ja hän on aktiivinen sen kehittämisessä. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida monipuolisesti kirjastotilojen ja –palvelujen saavutettavuutta.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Sari Mäkinen-Laitila
Opiskelijaryhmät
 • KTDIPL24
  Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa, mitä hakeutuvat palvelut tarkoittavat kirjastotyössä. Hän osaa erotella erilaisia hakeutuvan kirjastotoiminnan työmuotoja, asiakasryhmiä ja nimetä tärkeitä yhteistyötahoja. Hän osaa käyttää useita työmenetelmiä erilaisten kohderyhmien tavoittelemisessa ja hakeutuvien kirjastopalvelujen suunnittelemisessa ja toteuttamisessa. Opiskelija osaa analysoida kirjastoautotoiminnan, laitoskirjastotoiminnan ja kotikirjastopalvelun erityispiirteitä. Opiskelija tuntee yleisten kirjastojen saavutettavuussuosituksen ja hän osaa tarkastella kirjastotiloja ja -palveluja saavutettavuuden näkökulmasta. Opiskelija tunnistaa kulttuuritaustaltaan erilaisten asiakkaiden tarpeita.

Sisältö

sosiaalinen kirjastotyö (esim. laitoskirjastotyö ja kotikirjastopalvelu)
kirjastoautotoiminta
keskeiset yhteistyötahot ja yhteistyömuotoja
uudenlaisten asiakasryhmien tavoittaminen ja kohtaaminen
hakeutuvan kirjastotoiminnan kansainväliset linjaukset
esimerkkejä erilaisista hankkeista ja kokeiluista eri puolilta maailmaa (esim. pop up -kirjastot)
kirjastopalvelujen saavutettavuus
hakeutuvien kirjastopalvelujen vaikuttavuuden arviointi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut opetukseen ja suorittanut opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa kertoa hakeutuvan kirjastotyön tärkeimmät osa-alueet, tehtävät ja nimetä tavoitettavia asiakasryhmiä. Opiskelija tunnistaa tärkeimmät yhteistyötahot ja yhteistyön muodot esimerkiksi kunnan vanhustyön kanssa. Opiskelija osaa analysoida kirjastotilojen ja –palvelujen saavutettavuutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja suorittanut opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia lähteitä. Opiskelija osaa analysoida hakeutuvaa kirjastotoimintaa ja sen mahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä. Hän osaa valita eri asiakasryhmille sopivia yhteistyötapoja. Opiskelija osaa kertoa yhteistyöstä eri tahojen kanssa ja hän osaa myös nimetä uusia mahdollisuuksia yhteistyön kehittämisessä. Opiskelija osaa analysoida monipuolisesti kirjastotilojen ja –palvelujen saavutettavuutta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojakson tehtävät kiitettävästi ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia kansainvälisiä lähteitä. Opiskelija osaa monipuolisesti pohtia hakeutuvan kirjastotyön nykytilannetta, mahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä. Hän osaa myös selittää sen merkityksen osana kirjastotyötä ja kunnallisia palveluja. Opiskelija osaa valita ja toteuttaa eri asiakasryhmille sopivia työmuotoja. Opiskelija osaa arvioida yhteistyötä eri tahojen kanssa ja hän on aktiivinen sen kehittämisessä. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida monipuolisesti kirjastotilojen ja –palvelujen saavutettavuutta.

Ilmoittautumisaika

31.10.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.02.2025

Laajuus

30 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Sari Mäkinen-Laitila
 • Satu Salmela
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija osaa itsenäisesti etsiä ammatillisten tavoitteidensa perusteella sopivan harjoittelupaikan ja tehdä työnantajan kanssa harjoittelusopimuksen. Hän osaa suunnitella työpaikan ohjaajan kanssa harjoitteluohjelman. Hän osaa soveltaa harjoittelun aikana koulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja käytännössä ja kehittää osaamistaan niissä. Opiskelija osaa toimia työyhteisössä vuorovaikutustaitoisena ja aktiivisena jäsenenä. Hän osaa neuvotella työpaikalla opinnäytetyöksi sopivasta kehittämiskohteesta ja raportoida harjoittelustaan tutkinto-ohjelman ohjeiden mukaisesti.

Sisältö

Harjoitteluprosessin ohjeistustilaisuuksiin osallistuminen, harjoittelupaikan hankinta ja harjoittelusopimuksen laadinta, perehtyminen käytännön työtehtäviin työpaikalla, perehdyttämisen jälkeen osallistuminen eri toimintamuotoihin työpaikan mahdollisuuksien mukaan.
Alkuraportin laadinta ennen harjoittelua, väliraportointi harjoittelun puolivälissä ja loppuraportin laadinta harjoittelun päätyttyä.
Harjoittelukokemuksien esittely loppuraportointitilaisuudessa ja opinnäytetyöksi sopivan kehittämiskohteen pohtiminen yhdessä työpaikan edustajan ja opinnäytetöistä vastaavan opettajan kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

H
Opiskelija on suorittanut kaikki alla luetellut harjoitteluun kuuluvat osat ja tehtävät hyväksytysti:
- osallistuminen harjoittelun ohjeistustilaisuuksiin
- harjoittelupaikan hankkiminen ja harjoittelusopimuksen allekirjoittaminen
- alkuraportin kirjoittaminen ja palauttaminen HATU-ohjelmaan
- harjoittelu valitussa harjoittelupaikassa (tai kahdessa eri paikassa) 20 viikkoa kokopäiväisesti
- väliraportointi puolessa välissä harjoittelujaksoa
- arviointikeskustelu harjoittelupaikassa ja arviointilomakkeen palauttaminen harjoittelusta vastaavalle opettajalle
- harjoittelun loppuraportin palauttaminen
- loppuraportointitilaisuuteen osallistuminen

Esitietovaatimukset

Harjoittelun suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on vähintään 90 opintopistettä tutkinto-ohjelman opintoja suoritettuna ennen harjoittelun alkua.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 27.10.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Päivi Jokitalo
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee informaatioarkkitehtuurin peruskäsitteistön ja perusperiaatteet ja osaa soveltaa niitä sekä verkkopalveluiden että analogisten kokoelmien tarkasteluun. Opiskelija ymmärtää informaatiosisältöjen järjestämisen, nimeämisen, luokittelun ja löytyvyyden varmistamisen merkityksen ja pystyy tarkastelemaan niiden ilmentymistä verkkopalveluissa. Opiskelija osaa hahmottaa informaatioarkkitehtuurin suunnittelun vaiheet ja keskeiset osa-alueet kirjaston verkkopalveluiden perustamisessa ja uudistamisessa.

Sisältö

Informaatioarkkitehtuurin peruskäsitteistö ja perusperiaatteet.
Verkkopalveluiden ja analogisten aineistokokoelmien tarkastelu informaatioarkkitehtuurin näkökulmasta: sisältöjen järjestäminen, nimeäminen, luokittelu ja löytyvyyden varmistaminen.

Oppimateriaalit

Morville, P. & Rosenfeld, L. Information architecture for the World Wide Web. O'Reilly, 2006.

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa. Koostuu enimmäkseen opettajan kokoamasta verkkoaineistosta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1-2
Opiskelija on osallistunut lähiopetukseen ja suorittanut harjoitustehtävät.
Opiskelija hallitsee peruskäsitteistön ja ymmärtää perusasiat tietopalveluorganisaatioiden verkkopalveluiden informaatioarkkitehtuurista ja osaa määritellä siihen liittyvät keskeiset käsitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3-4
Opiskelija on tehnyt harjoitustehtävät hyvin ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia lähteitä sekä osallistunut aktiivisesti lähiopiskeluun.
Opiskelijalla on hyvät tiedot tietopalveluorganisaatioiden informaatioarkkitehtuureista, informaation järjestämisestä, kuvaamisesta ja organisoinnista sekä niiden merkityksestä sekä keinoista helpottaa sisältöjen löydettävyyttä erityisesti verkkopalveluissa. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa harjoitustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Opiskelija on tehnyt harjoitustehtävät kiitettävästi ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia kansainvälisiä lähteitä ja osallistunut aktiivisesti lähiopiskeluun.
Opiskelijalla on laaja ymmärrys tietopalveluorganisaatioiden informaatioarkkitehtuureista, informaation järjestämisestä, kuvaamisesta ja organisoinnista sekä niiden merkityksestä ja keinoista helpottaa sisältöjen löydettävyyttä erityisesti verkkopalveluissa. Opiskelija pystyy arvioimaan ja analysoimaan erilaisia tietovarantoja ja ?järjestelmiä informaatioarkkitehtuuurin näkökulmasta.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 24.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 01.10.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Jussi Kareinen
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- ratkoa todellisia työelämästä (yritykset, organisaatiot, yhdistykset) saatuja kehittämistehtäviä pienryhmissä, jotka koostuvat eri alojen opiskelijoista.
- toteuttaa asiakastutkimuksen ja siihen perustuen kehittää ja testata erilaisia ratkaisuja toimeksiantajan ongelmaan
- osaa huomioita liiketoiminnalliset näkökulmat ratkaisua valittaessa
- esitellä ammattimaisesti ryhmän valitseman ratkaisun eli konseptin toimeksiantajalle
- soveltaa muotoiluajattelua (design thinking) sekä sen prosessia jatkossa oman alan kehittämistehtävissä.

Sisältö

Päivätoteutuksessa opintojakso toteutetaan viikon mittaisena intensiiviopintojaksona, SeAMK Innovaatioviikkona. Sen aikana opiskelijat eivät osallistu muuhun SeAMKin opetukseen.
Monimuotototeutuksessa opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena erikseen määritellyllä aikataululla.
- Ennakkotehtävä opintojakson käsitteistä sekä prosesseista (muotoiluajattelu, palvelumuotoilu, ryhmätyöskentely)
- Kehittämistehtävän ongelman analysointi
- Asiakastiedon keruu eri menetelmillä
- Ratkaisuvaihtoehtojen ideointi eri menetelmillä
- Ratkaisuvaihtoehtojen testaus sekä kehittäminen testauksen perusteella
- Ratkaisun eli konseptin esittely
- Ryhmätyöskentelytaidot sekä päivittäinen oman työskentelyn raportointi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
- Opiskelija osoittaa ennakkotehtävän hyväksytysti suorittamisella asiakaslähtöiseen kehittämisprosessiin liittyvien vaiheiden ja käsitteiden hallitsemisen.
- Opiskelija osoittaa hallitsevansa asiakaslähtöisen kehitysprosessin osallistumalla aktiivisesti kehittämistehtävän ratkomiseen ryhmässä.
- Opiskelija osaa kerätä asiakastietoa eri menetelmillä ja soveltaa aineistoa kehittämistehtävän ratkaisemisessa.
- Opiskelija on osallistunut ryhmän tulosten esittelyyn toimeksiantajalle.

Ilmoittautumisaika

12.12.2023 - 01.05.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Juhani Haarala
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KITI20
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

- Opiskelija osaa layout -suunnittelun perusteet
- Opiskelija ymmärätää digitaalisen julkaisemisen ja painetun median tuottamisen eroja.
- Opiskelija osaa väriopin, sommittelun ja typografian perustee
- Opiskelija osaa tuottaa julkaisun Adobe InDesign ohjelmalla

Sisältö

- Sommittelun, väriopin ja typografian perusteet.
- Taitto-ohjelman perusteet Adobe InDesign
- Valokuvan käsitteleminen painotuotteeseen
- Valokuvan käsitteleminen digitaaliseen julkaisuun - PDF-tiedoston tuottaminen taitto-ohjelmasta
- Harjoitustyö

Oppimateriaalit

Oppimateriaali toimitetaan kurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Harjoitustyöt ja videoluennot
Verkko-opinto
Moodle linkki: https://moodle.seamk.fi/course/view.php?id=16005

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoitustyöt 125 h
Luennot 10 h

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkokurssi. Videoissa ja Moodlessa ohjeistetut harjoitustehtävät.
Kurssi edellyttää julkaisusovellusten käyttöä. Varmista, että sinulla on käytössäsi Adobe ohjelmat:
Adobe InDesign
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe Acrobat

Ohjelmistot maksavat opiskelijalta 20€ / kk

Ohjelmistot löytyvät pääosin koulun atk -luokkien koneilta sekä läääpärilainaamon koneista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija:
- läpäisee näyttökokeen
- hallitsee InDesign ohjelman perusteet hyvin
- osaa soveltaa oma ilmaisuaan monipuolisesti
- osaa analysoida tuotoksiaan ammattimaisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustehtävät. Niiden visuaalinen ja tekninen taso.

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Jaana Store
Opiskelijaryhmät
 • KITI23
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

x

Sisältö

x

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Jaana Store
Opiskelijaryhmät
 • KITI23
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

x

Sisältö

x

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

01.04.2024 - 26.05.2024

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Kim Leppänen
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- etsiä tietoa tekijänoikeuteen liittyvästä lainsäädännöstä ja soveltaa löytämäänsä tietoa käytäntöön.
- esitellä kirjaston asiakasrekisteriin liittyvää lainsäädäntöä ja osaa yhdistää sen henkilön yksityisyyden suojaan.
- etsiä tietoa monipuolisesti erilaisista juridisista tietokannoista.

Sisältö

- Tekijänoikeuslaki (404/1961)
- Henkilötietolaki (523/1999)
- Tietoturvan ja tietosuojan käsitteet ja sisältö
- Tiedonhaku Finlexistä ja muista oikeudellisista tietolähteistä.

Oppimateriaalit

- Karttunen-Laasanen-Sippel-Uitto-Valtonen: Juridiikan perusteet, WSOY, uusin painos
- www. finlex.fi
- muu materiaali ilmoitetaan luentojen alussa

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus, Moodlessa olevat materiaalit sekä kurssikirja, harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäistä opiskelua 108h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija osaa etsiä tietoa keskeisimmästä tekijänoikeuslakiin liittyvästä lainsäädännöstä. Hän osaa yhdistää henkilötietolain säännökset kirjastossa työskentelyyn. Opiskelija osaa etsiä tietoa keskeisistä juridisista tietokannoista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija osaa etsiä tietoa keskeisimmästä tekijänoikeuslakiin liittyvästä lainsäädännöstä ja soveltaa löytämäänsä tietoa käytäntöön. Hän osaa toimia kirjastossa siten, että ottaa henkilötietolain säännökset huomioon. Opiskelija osaa etsiä tietoa erilaisista juridisista tietokannoista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa etsiä tietoa tekijänoikeuteen liittyvästä lainsäädännöstä ja soveltaa löytämäänsä tietoa käytäntöön. Hän osaa toimia kirjastossa siten, ettei riko henkilötietolain säännöksiä. Opiskelija osaa etsiä tietoa monipuolisesti erilaisista juridisista tietokannoista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Moodletentti, harjoitukset

Esitietovaatimukset

Ei edeltäviä opintoja

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

6 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Leena Elenius
 • Satu Salmela
Opiskelijaryhmät
 • KITI23
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa
-esitellä kotimaista kirjastoverkkoa, erilaisia kirjasto-organisaatioita sekä niiden kehitystä ja nykytilaa
- kertoa kirjastoalan koti- ja ulkomaisista järjestöistä sekä kansainvälisestä yhteistyöstä
- erotella kirjastoalan työtehtäviä ja koulutusta
- esitellä kestävän kehityksen periaatteita kirjastoalan näkökulmasta
- esitellä SeAMKin kirjasto- ja tietopalvelut ja osaa nimetä kirjastoalan keskeisiä tiedonlähteitä
- käyttää SeAMKin kirjasto- ja tietopalveluja

Sisältö

- erilaiset kirjasto- ja tietopalvelut, niiden kehitys meillä ja muualla
- kirjastotoiminnan ohjaus Suomessa
- kirjasto- ja tietopalvelujen toimintamuodot ja palvelut
- kirjasto- ja tietopalvelualan työtehtävät ja koulutus
- kirjasto- ja tietopalvelualan etiikka
- kestävä kehityksen periaatteet alalla
- alan järjestöt ja kansainvälinen toiminta

- kirjasto- ja tietopalvelut SeAMKissa

-kirjastoalalla tarvittava tieto ja alan keskeiset tiedontuottajat

Opetusmenetelmät

Lähiopetus: luennot, asiantuntijoiden luentovierailut, harjoitukset ja tehtävät, ryhmätyöskentely
Itsenäinen opiskelu: tiedonhankinta, kirjallisuuteen ja materiaaleihin perehtyminen, kirjalliset harjoitustyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kokonaiskuormitus 162 tuntia.
Luennot, luentotyöskentely ja asiantuntijavierailut noin 60 t
Itsenäinen opiskelu ja tehtävät noin 102 t

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- on ollut läsnä lähiopetuksessa ja osallistunut työskentelyyn ohjeiden mukaisesti
- osaa kuvata erilaisten kirjastojen nykytilaa ja kehitysvaiheita
- osaa nimetä joitakin kirjastoverkon toimijoita ja alan järjestöjä kotimaassa ja kansainvälisesti
- osaa nimetä kirjastojen työtehtäviä ja alan koulutusta
- osaa listata kestävän ja vastuullisen toiminnan perusperiaatteet
- opiskelija osaa esitellä SeAMKin kirjasto- ja tietopalveluja ja osaa nimetä kirjasto- ja tietopalvelualan tiedonlähteitä.
- opiskelija osaa valita tiedontarpeeseensa soveltuvia tiedonlähteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- on osallistunut aktiivisesti lähiopetukseen ja muuhun työskentelyyn
- osaa kuvata ja selittää erilaisten kirjastojen nykytilaa ja kehitysvaiheita systemaattisesti
- tunnistaa ja löytää kirjastoverkon toimijoita ja alan järjestöjä kotimaassa ja kansainvälisesti
-osaa tunnistaa kirjastojen työtehtäviä ja alan koulutusta
-tunnistaa kestävän ja vastuullisen toiminnan periaatteita
- opiskelija osaa esitellä opintojen kannalta keskeisiä SeAMKin kirjasto- ja tietopalveluja ja osaa nimetä kirjasto- ja tietopalvelualan keskeisiä tiedonlähteitä.
- opiskelija osaa valita tiedontarpeeseensa soveltuvia tiedonlähteitä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- on osallistunut aktiivisesti lähiopetukseen ja muuhun työskentelyyn vastuullisesti
- osaa kuvata ja selittää erilaisten kirjastojen nykytilaa ja kehitysvaiheita systemaattisesti yhteiskunnallisessa viitekehyksessä
- osaa esitellä kirjastoalan työtehtäviä ja alan koulutusta
- tunnistaa kirjastoverkon toimijoita ja alan järjestöjä laajasti ja osaa soveltaa niiden tarjoamaan tietoa
- osaa soveltaa kestävän ja vastuullisen toiminnan periaatteita
- osaa esitellä opintojen kannalta keskeisiä SeAMKin kirjasto- ja tietopalveluja ja osaa nimetä erilaisia kirjasto- ja tietopalvelualan tiedonlähteitä
- osaa valita ja arvioida kriittisesti tiedontarpeeseensa soveltuvia monipuolisia tiedonlähteitä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset harjoitustyöt ja oppimistehtävät, ryhmätyöskentely ja tentti.

Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

6 op

Virtuaaliosuus (op)

6 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Leena Elenius
 • Satu Salmela
Opiskelijaryhmät
 • KTDIPL24
  Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
-esitellä kotimaista kirjastoverkkoa, erilaisia kirjasto-organisaatioita sekä niiden kehitystä ja nykytilaa
- kertoa kirjastoalan koti- ja ulkomaisista järjestöistä sekä kansainvälisestä yhteistyöstä
- erotella kirjastoalan työtehtäviä ja koulutusta
- esitellä kestävän kehityksen periaatteita kirjastoalan näkökulmasta
- esitellä SeAMKin kirjasto- ja tietopalvelut ja osaa nimetä kirjastoalan keskeisiä tiedonlähteitä
- käyttää SeAMKin kirjasto- ja tietopalveluja

Sisältö

- erilaiset kirjasto- ja tietopalvelut, niiden kehitys meillä ja muualla
- kirjastotoiminnan ohjaus Suomessa
- kirjasto- ja tietopalvelujen toimintamuodot ja palvelut
- kirjasto- ja tietopalvelualan työtehtävät ja koulutus
- kirjasto- ja tietopalvelualan etiikka
- kestävä kehityksen periaatteet alalla
- alan järjestöt ja kansainvälinen toiminta

- kirjasto- ja tietopalvelut SeAMKissa

-kirjastoalalla tarvittava tieto ja alan keskeiset tiedontuottajat

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- on ollut läsnä lähiopetuksessa ja osallistunut työskentelyyn ohjeiden mukaisesti
- osaa kuvata erilaisten kirjastojen nykytilaa ja kehitysvaiheita
- osaa nimetä joitakin kirjastoverkon toimijoita ja alan järjestöjä kotimaassa ja kansainvälisesti
- osaa nimetä kirjastojen työtehtäviä ja alan koulutusta
- osaa listata kestävän ja vastuullisen toiminnan perusperiaatteet
- opiskelija osaa esitellä SeAMKin kirjasto- ja tietopalveluja ja osaa nimetä kirjasto- ja tietopalvelualan tiedonlähteitä.
- opiskelija osaa valita tiedontarpeeseensa soveltuvia tiedonlähteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- on osallistunut aktiivisesti lähiopetukseen ja muuhun työskentelyyn
- osaa kuvata ja selittää erilaisten kirjastojen nykytilaa ja kehitysvaiheita systemaattisesti
- tunnistaa ja löytää kirjastoverkon toimijoita ja alan järjestöjä kotimaassa ja kansainvälisesti
-osaa tunnistaa kirjastojen työtehtäviä ja alan koulutusta
-tunnistaa kestävän ja vastuullisen toiminnan periaatteita
- opiskelija osaa esitellä opintojen kannalta keskeisiä SeAMKin kirjasto- ja tietopalveluja ja osaa nimetä kirjasto- ja tietopalvelualan keskeisiä tiedonlähteitä.
- opiskelija osaa valita tiedontarpeeseensa soveltuvia tiedonlähteitä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- on osallistunut aktiivisesti lähiopetukseen ja muuhun työskentelyyn vastuullisesti
- osaa kuvata ja selittää erilaisten kirjastojen nykytilaa ja kehitysvaiheita systemaattisesti yhteiskunnallisessa viitekehyksessä
- osaa esitellä kirjastoalan työtehtäviä ja alan koulutusta
- tunnistaa kirjastoverkon toimijoita ja alan järjestöjä laajasti ja osaa soveltaa niiden tarjoamaan tietoa
- osaa soveltaa kestävän ja vastuullisen toiminnan periaatteita
- osaa esitellä opintojen kannalta keskeisiä SeAMKin kirjasto- ja tietopalveluja ja osaa nimetä erilaisia kirjasto- ja tietopalvelualan tiedonlähteitä
- osaa valita ja arvioida kriittisesti tiedontarpeeseensa soveltuvia monipuolisia tiedonlähteitä

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.10.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Miia Koski
Opiskelijaryhmät
 • KITI20
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä markkinointiviestinnän eri osa-alueet ja tunnistaa integroidun markkinointiviestinnän merkityksen kirjastojen toiminnassa. Opiskelija osaa suunnitella ja arvioida tavoitteellista markkinointiviestintää sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Opiskelija osaa laatia integroidun markkinointiviestintäsuunnitelman. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella ja kehittää kirjastojen markkinointiviestinnän toimenpiteitä kirjaston strategisten tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija tuntee markkinointiviestintään liittyvän keskeisen lainsäädännön ja osaa huomioida sen markkinointiviestinnän suunnittelussa.

Sisältö

- markkinointiviestinnän tavoitteet ja suunnittelu
- integroitu markkinointiviestintä ja markkinointiviestinnän keinot
- markkinointiviestinnän toteuttaminen ja arviointi
- markkinointiviestintään liittyvät keskeiset säännöt ja säädökset

Oppimateriaalit

Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (2-1): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä markkinointiviestinnän eri osa-alueet ja selittää integroidun markkinointiviestinnän merkityksen. Opiskelija osaa selittää mainontaan, PR:ään ja myynninedistämiseen liittyvät perusteoriat ja osaa perustasolla suunnitella niiden hyödyntämistä markkinointiviestinnässä. Hän osaa myös laatia pienimuotoisen markkinointiviestintäsuunnitelman ja ottaa sitä suunnitellessaan huomioon markkinoinnin juridiset reunaehdot.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (4-3): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä markkinointiviestinnän eri osa-alueet ja selittää integroidun markkinointiviestinnän merkityksen. Opiskelija osaa selittää mainontaan, PR:ään ja myynninedistämiseen liittyvät perusteoriat ja osaa perustasolla suunnitella niiden hyödyntämistä markkinointiviestinnässä. Hän osaa myös laatia pienimuotoisen markkinointiviestintäsuunnitelman kirjastolle ja ottaa sitä suunnitellessaan huomioon markkinoinnin juridiset reunaehdot.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä markkinointiviestinnän eri osa-alueet ja selittää integroidun markkinointiviestinnän merkityksen. Opiskelija osaa selittää mainontaan, PR:ään ja myynninedistämiseen liittyvät perusteoriat ja osaa perustasolla suunnitella niiden hyödyntämistä markkinointiviestinnässä kirjastossa. Hän osaa myös erinomaisesti laatia pienimuotoisen markkinointiviestintäsuunnitelman kirjastolle ja ottaa sitä suunnitellessaan huomioon markkinoinnin juridiset reunaehdot.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 31.05.2024

Ajoitus

28.08.2023 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Ari Haasio
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KITI23
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KITI20
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee maailma kirjastohistorian keskeiset kehitystrendit. Painopiste on erityisesti kotimaisen kirjastolaitoksen ja yleisten kirjastojen kehityksessä 1900-luvulla. Opiskelija ymmärtää kirjastolaitoksen muotoutumiseen vaikuttaneet tekijät ja kykenee analysoimaan niiden merkitystä nykypäivän näkökulmasta.

Sisältö

Krjastolaitoksen historian kehitys antiikista nykypäivään. Kurssilla käsitellään niin maailman kirjastohistoriaa kuin kotimaisten kirjastojen kehitystä.

Oppimateriaalit

Mäkinen, Ilkka (toim.). 2009. Suomen yleisten kirjastojen historia. Helsinki: BTJ.
Lerner, Fred. 2009 The Story of Libraries: From the Invention of Writing to the Computer Age, London, Bloomsbury.

Opetusmenetelmät

Essee

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h itsenäinen työskentely

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee kirjastohistorian perusteet ja eri aikakausien tärkeimmät tapahtumat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee hahmottamaan eri tapahtumien syy-seuraussuhteet ja ymmärtää niiden vaikutuksen nykypäivään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee hahmottamaan eri tapahtumien syy-seuraussuhteet ja ymmärtää niiden vaikutuksen nykypäivään. Opiskelija kykenee myös itsenäiseen, kriittiseen analyysiin eri aikakausien ja tapahtumien vuorovaikutussuhteista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaksi esseetä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Vastaus perustuu yksittäisiin faktoihin, mutta keskeisiä syy-seuraussuhteita ei ole hahmotettu. Esseiden rakenne on hajanainen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Keskeiset asiat sisäistetty ja syy-seuraussuhteiden ymmärrys hyvä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija pohtii aihetta eri näkökulmista, osaa perustella myös omia mielipiteitään lähdemateriaaliin tukeutuen. Vastaus on ehjä kokonaisuus, jossa historian syy-seuraussuhteet tulevat erinomaisesti esiin.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Satu Salmela
Opiskelijaryhmät
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa tulevaisuuden ennakoinnin menetelmiä palvelujen kehittämisessä
- soveltaa strategisen suunnittelun periaatteita
- arvioida kirjastopalveluja
- esitellä palvelujen suunnittelun ja kehittämisen menetelmiä
- esitellä projektiin liittyvät käsitteet ja selittää projektisyksin eri vaiheet

Sisältö

- tulevaisuuden ennakointi
- strategisen suunnittelun prosessi
- kirjastopalvelujen arviointi ja vaikuttavuus
- tietojohtaminen kehittämisen tukena
- hankkeet kehittämisen välineinä

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot ja/tai tallenteet.
Asiantuntijavieraat.
Hankesuunnitelman ideointi ja laatiminen pienryhmissä/parityönä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- opiskelija on osallistunut riittävästi lähiopiskeluun ja tehnyt vaadittavat osasuoritukset
- opiskelija tunnistaa tulevaisuuden ennakoinnin menetelmiä
- opiskelija tunnistaa strategisen suunnittelun merkityksen
- opiskelija osaa esitellä palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä menetelmiä
- opiskelija osaa arvioida keskeisten palvelujen laatua tilastojen ja laatusuositusten avulla

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- opiskelija on osallistunut lähiopiskeluun ja muihin osasuorituksiin aktiivisesti
- opiskelija osaa esitellä tulevaisuuden ennakoinnin menetelmiä
- opiskelija osaa suunnitella strategista kehittämistä
- opiskelija osaa esitellä suullisesti tai kirjallisesti palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä menetelmiä
- opiskelija osaa arvioida kirjastopalvelujen laatua erilaisilla menetelmillä ja etsiä palvelujen kehittämiskohteita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- opiskelija on osallistunut lähiopiskeluun ja muihin osasuorituksiin aktiivisesti ja vastuullisesti
- opiskelija osaa soveltaa tulevaisuuden ennakoinnin menetelmiä kehittämisessä
- opiskelija osaa suunnitella strategista kehittämistä ja soveltaa sitä käytäntöön
- opiskelija osaa esitellä ja arvioida erityisesti kirjastopalvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen sopivia menetelmiä
- opiskelija osaa arvioida kirjastopalvelujen laatua laadullisesti ja määrällisesti ja laatia palvelujen kehittämissuunnitelman

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hankesuunnitelma ja sen esittäminen pienryhmissä/parityönä.
Itse- ja vertaisarviointi.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 03.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 17.05.2024

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Satu Salmela
Opiskelijaryhmät
 • KTDIPL23
  Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa tulevaisuuden ennakoinnin menetelmiä palvelujen kehittämisessä
- soveltaa strategisen suunnittelun periaatteita
- arvioida kirjastopalveluja
- esitellä palvelujen suunnittelun ja kehittämisen menetelmiä
- esitellä projektiin liittyvät käsitteet ja selittää projektisyksin eri vaiheet

Sisältö

- tulevaisuuden ennakointi
- strategisen suunnittelun prosessi
- kirjastopalvelujen arviointi ja vaikuttavuus
- tietojohtaminen kehittämisen tukena
- hankkeet kehittämisen välineinä

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot ja/tai tallenteet.
Asiantuntijavieraat.
Hankesuunnitelman ideointi ja laatiminen pienryhmissä/parityönä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- opiskelija on osallistunut riittävästi lähiopiskeluun ja tehnyt vaadittavat osasuoritukset
- opiskelija tunnistaa tulevaisuuden ennakoinnin menetelmiä
- opiskelija tunnistaa strategisen suunnittelun merkityksen
- opiskelija osaa esitellä palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä menetelmiä
- opiskelija osaa arvioida keskeisten palvelujen laatua tilastojen ja laatusuositusten avulla

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- opiskelija on osallistunut lähiopiskeluun ja muihin osasuorituksiin aktiivisesti
- opiskelija osaa esitellä tulevaisuuden ennakoinnin menetelmiä
- opiskelija osaa suunnitella strategista kehittämistä
- opiskelija osaa esitellä suullisesti tai kirjallisesti palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä menetelmiä
- opiskelija osaa arvioida kirjastopalvelujen laatua erilaisilla menetelmillä ja etsiä palvelujen kehittämiskohteita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- opiskelija on osallistunut lähiopiskeluun ja muihin osasuorituksiin aktiivisesti ja vastuullisesti
- opiskelija osaa soveltaa tulevaisuuden ennakoinnin menetelmiä kehittämisessä
- opiskelija osaa suunnitella strategista kehittämistä ja soveltaa sitä käytäntöön
- opiskelija osaa esitellä ja arvioida erityisesti kirjastopalvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen sopivia menetelmiä
- opiskelija osaa arvioida kirjastopalvelujen laatua laadullisesti ja määrällisesti ja laatia palvelujen kehittämissuunnitelman

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hankesuunnitelma ja sen esittely pienryhmissä/parityönä.
Itse- ja vertaisarviointi.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Satu Salmela
Opiskelijaryhmät
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa

- tunnistaa, miten kirjastonpalvelut rahoitetaan ja kuka kirjastopalveluista päättää
- esitellä julkisen hallinnon talouden vuosisuunnittelun perusteet
- analysoida kuntaorganisaation taloudellista tilaa
- selostaa kirjastotoimen talousarvion rakenteen ja sen laadinnan perusteet osana julkistaloutta

Sisältö

- kirjastopalvelujen hallinto ja rahoitus
-julkisen talouden erityispiirteet
- talouden suunnittelu ja seuranta sekä tilinpäätöksen tulkinta
- kirjaston talousarvio ja sen laadinnan perusteet
-julkiset hankinnat

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- opiskelija on osallistunut riittävästi lähiopiskeluun ja tehnyt vaadittavat osasuoritukset
-opiskelija tunnistaa kirjaston roolin osana kuntaorganisaatiota hallinnollisesti ja rahoituksellisesti
-opiskelija ymmärtää julkisen talouden ja sen rahoituksen erityispiirteiden perusteet
- opiskelija osaa selostaa perusteet talouden suunnittelusta ja talousarvioin laadinnasta

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- opiskelija on osallistunut lähiopiskeluun ja muihin osasuorituksiin aktiivisesti
-opiskelija ymmärtää kirjaston roolin osana kuntaorganisaatiota hallinnollisesti ja rahoituksellisesti
- opiskelija ymmärtää ja osaa selittää julkisen talouden ja sen rahoituksen erityispiirteet
- opiskelija osaa selostaa julkisen talouden suunnittelun ja kirjaston talousarvion laadinnan periaatteita vuositasolla

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- opiskelija on osallistunut lähiopiskeluun ja muihin osasuorituksiin aktiivisesti ja vastuullisesti
-opiskelija ymmärtää kirjaston roolin osana kuntaorganisaatiota hallinnollisesti ja rahoituksellisesti ja tuntee omat vaikutusmahdollisuutensa
- opiskelija osaa määritellä ja selittää julkisen talouden ja sen rahoituksen erityispiirteitä
- opiskelija osaa soveltaa julkisen talouden suunnittelun ja kirjaston talousarvion laadinnan periaatteita vuositasolla

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Satu Salmela
Opiskelijaryhmät
 • KITI23
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa

- tunnistaa kokoelmien kannalta keskeiset julkaisujen tuottajat, kustantajat ja jakelijat
- tunnistaa avoimen julkaisemisen, avoimen tieteen ja avoimen TKI: n merkityksen
- selittää kokoelmien muodostamisen keskeiset vaiheet ja kehittämisen menetelmät
- arvioida kokoelmia
- osaa suunnitella ja kehittää fyysisisä ja sähköisiä aineistopalveluja

Sisältö

- erilaisten aineistojen kustannus- ja julkaisutuotanto sekä jakeluverkosto
- avoin julkaiseminen
- kokoelmien muodostamisen vaiheet
- kokoelmien kehittämisen menetelmät
- kokoelmien arviointimenetelmät

Opetusmenetelmät

Lähiopetus: luennot, asiantuntijoiden luentovierailut, ryhmätyöskentelyä
Itsenäinen opiskelu: tiedonhankinta, kirjallisuuteen ja materiaaleihin perehtyminen, ryhmätyöskentelyä (suulliset ja kirjalliset tehtävät)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaiskuormitus 135 t
Luentoja ja asiantuntijavierailuja noin 50 t
Itsenäistä työskentelyä noin 85 t

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija

- on ollut läsnä lähiopetuksessa ja osallistunut työskentelyyn ohjeiden mukaisesti
- osaa hakea tieteellistä ja ammatillista tietoa ja referoida sitä tehtävissään
- tunnistaa erilaiset julkaisujen tuottajat, kustantajat ja jakelijat sekä erilaiset julkaisu- ja aineistotyypit
-osaa määritellä avoimen julkaisemisen, avoimen tieteen ja avoimen TKI: n perusperiaatteet
- tunnistaa kokoelmatyön eri vaiheet
- osaa nimetä kokoelmien arviointiin sopivia menetelmiä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija

- on osallistunut aktiivisesti lähiopetukseen ja muuhun työskentelyyn itsenäistä ja soveltavaa työotetta osoittaen
- osaa hakea tieteellistä ja ammatillista tietoa sekä soveltaa sitä tehtävissään
- osaa esitellä arvioiden erilaisten julkaisujen ja aineistojen kustannuskentän ja jakeluketjun keskeisten toimijoiden muuttuvia tehtäviä
-tunnistaa avoimen julkaisemisen, avoimen tieteen ja avoimen TKI: n merkityksen
- osaa selittää kokoelmatyön eri vaiheet kokoelmien kehittämisen näkökulmasta
- tunnistaa kokoelmien arviointiin sopivia menetelmiä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija

- on osallistunut aktiivisesti lähiopetukseen ja muuhun työskentelyyn vastuullisesti itsenäistä, soveltavaa ja arvioivaa työotetta osoittaen
- osaa hakea ja arvioida tieteellistä ja ammatillista tietoa sekä soveltaa sitä tehtävissään
- osaa esitellä arvioiden ja tulevaisuutta pohtia erilaisten julkaisujen kustannuskentän ja jakeluketjun toimijoiden muuttuvia tehtäviä, ymmärtää julkaisutuotannon kokonaisuutta
-tunnistaa avoimen julkaisemisen, avoimen tieteen ja avoimen TKI: n merkityksen ja osaa huomioida sen periaatteiden toteutumista
- osaa analysoida kokoelmatyön käytäntöjä ja esitellä kokoelmatyön vaiheista kehittämiskohteita
- soveltaa kokoelmien arviointiin kulloinkin sopivia menetelmiä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset ja suulliset harjoitukset ja oppimistehtävät, ryhmätyöskentely, kurssireflektointi.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

12.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Satu Salmela
Opiskelijaryhmät
 • KTDIPL23
  Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opiskelija osaa

- tunnistaa kokoelmien kannalta keskeiset julkaisujen tuottajat, kustantajat ja jakelijat
- tunnistaa avoimen julkaisemisen, avoimen tieteen ja avoimen TKI: n merkityksen
- selittää kokoelmien muodostamisen keskeiset vaiheet ja kehittämisen menetelmät
- arvioida kokoelmia
- osaa suunnitella ja kehittää fyysisisä ja sähköisiä aineistopalveluja

Sisältö

- erilaisten aineistojen kustannus- ja julkaisutuotanto sekä jakeluverkosto
- avoin julkaiseminen
- kokoelmien muodostamisen vaiheet
- kokoelmien kehittämisen menetelmät
- kokoelmien arviointimenetelmät

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus: verkkoluentoja, asiantuntijoiden luentovierailut
Itsenäinen opiskelu: tiedonhankinta, kirjallisuuteen ja materiaaleihin perehtyminen, ryhmä/parityöskentelyä (suulliset ja kirjalliset tehtävät)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaiskuormitus noin 135 t, sisältäen asiantuntijaluentoja, kurssiluentoja sekä itsenäistä työskentelyä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija

- on ollut läsnä lähiopetuksessa ja osallistunut työskentelyyn ohjeiden mukaisesti
- osaa hakea tieteellistä ja ammatillista tietoa ja referoida sitä tehtävissään
- tunnistaa erilaiset julkaisujen tuottajat, kustantajat ja jakelijat sekä erilaiset julkaisu- ja aineistotyypit
-osaa määritellä avoimen julkaisemisen, avoimen tieteen ja avoimen TKI: n perusperiaatteet
- tunnistaa kokoelmatyön eri vaiheet
- osaa nimetä kokoelmien arviointiin sopivia menetelmiä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija

- on osallistunut aktiivisesti lähiopetukseen ja muuhun työskentelyyn itsenäistä ja soveltavaa työotetta osoittaen
- osaa hakea tieteellistä ja ammatillista tietoa sekä soveltaa sitä tehtävissään
- osaa esitellä arvioiden erilaisten julkaisujen ja aineistojen kustannuskentän ja jakeluketjun keskeisten toimijoiden muuttuvia tehtäviä
-tunnistaa avoimen julkaisemisen, avoimen tieteen ja avoimen TKI: n merkityksen
- osaa selittää kokoelmatyön eri vaiheet kokoelmien kehittämisen näkökulmasta
- tunnistaa kokoelmien arviointiin sopivia menetelmiä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija

- on osallistunut aktiivisesti lähiopetukseen ja muuhun työskentelyyn vastuullisesti itsenäistä, soveltavaa ja arvioivaa työotetta osoittaen
- osaa hakea ja arvioida tieteellistä ja ammatillista tietoa sekä soveltaa sitä tehtävissään
- osaa esitellä arvioiden ja tulevaisuutta pohtia erilaisten julkaisujen kustannuskentän ja jakeluketjun toimijoiden muuttuvia tehtäviä, ymmärtää julkaisutuotannon kokonaisuutta
-tunnistaa avoimen julkaisemisen, avoimen tieteen ja avoimen TKI: n merkityksen ja osaa huomioida sen periaatteiden toteutumista
- osaa analysoida kokoelmatyön käytäntöjä ja esitellä kokoelmatyön vaiheista kehittämiskohteita
- soveltaa kokoelmien arviointiin kulloinkin sopivia menetelmiä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset ja suulliset harjoitukset ja oppimistehtävät, ryhmätyöskentely, kurssireflektointi.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 13.11.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Sari Mäkinen-Laitila
 • Tiina Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • KITI23
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Oppimateriaalit

SeAMK:n ohjeistukset ja säännöt

Opetusmenetelmät

Teorialuennot, ryhmätehtävät, tutustumiskäynnit, info-tilaisuudet, tulohaastattelu, Moodle-tentti, kirjallinen tehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetustunnit (viikot 35-40) 38h, itsenäistä työskentelyä 16h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo lähiopetuksessa ja tutustumiskäynneillä, tulohaastatteluun osallistuminen, tentti ja tehtävät suoritettu hyväksytysti.

Ajoitus

30.09.2023 - 15.04.2024

Laajuus

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Tiina Nieminen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Ilmoittautumisaika

15.12.2023 - 21.04.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Johanna Koivula

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali moodlessa

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi
Itsenäisesti suoritettavat tehtävät moodlessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä n. 54 h itsenäistä työskentelyä

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja lähettää opintojakson aloitusviestin, jossa moodlen tiedot SeAMKin sähköpostiin kerran viikossa uusille ilmoittautuneille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kaikkien tehtävien palauttaminen hyväksytysti arviointikriteerien mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Sari Mäkinen-Laitila
Opiskelijaryhmät
 • KITI23
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa opintojakson suoritettuaan pääpiirteittäin kotimaisen kirjallisuuden lajit ja aikakaudet sekä kunkin aikakauden merkittäviä kirjailijoita ja heidän pääteoksiaan. Opiskelija osaa esitellä 2000-luvun kotimaisen kirjallisuuden suuntauksia ja merkittäviä teoksia. Opiskelija osaa keskustella kirjallisuuden ilmiöistä ja yksittäisistä teoksista. Opiskelija osaa perustella kotimaisen kirjallisuuden merkityksen osana yleisen kirjaston kokoelmia.

Sisältö

Kotimaisen kirjallisuushistorian keskeiset ilmiöt, ryhmittymät ja kirjailijat
Kotimaisen kirjallisuuden lajit ja vuosikymmenten linjat 1950-luvulta alkaen
2000-luvun kotimaisen kirjallisuuden ilmiöt ja kirjailijat
kaunokirjallinen aineisto saavutettavuuden näkökulmasta: asiasanoitus, luokitus ja sisältöjen avaaminen

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Teorialuennot, lukupiirit, paritehtävät, tentti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kokonaiskuormitus on 135 h. Siitä 40 lähiopetusta ja 95 h prityöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut opetukseen ja hän on tehnyt hyväksytysti suurimman osan yksilö- ja ryhmätehtävistä. Opiskelija on palauttanut lukupäiväkirjan, jossa on vaadittavat osat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja hän on tehnyt opintojaksoon kuuluvat yksilö- ja ryhmätehtävät hyvin ja käyttänyt niissä monipuolisesti erilaisia lähteitä. Opiskelija on palauttanut analyyttisen ja ohjeiden mukaan tehdyn lukupäiväkirjan sovitun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon kuuluvat yksilö- ja ryhmätehtävät kiitettävästi ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia lähteitä. Opiskelija on palauttanut analyyttisen ja ohjeiden mukaan tehdyn lukupäiväkirjan sovitun aikataulun mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan tentin, paritehtävien ja lukupiirien sekä tuntiaktiivisuuden perusteella.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

28.08.2023 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Ari Haasio
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KITI23
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KITI20
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Kulttuurihistorian keskeisten käännekohtien ja käsitteiden sekä syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen. Opiskelija osaa opintojakson jälkeen hahmottaa riippuvuussuhteita eri kulttuuristen ilmiöiden ja aikakausien välillä kulttuurin eri osa-alueilla.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan kulttuurihistoriallisen ajattelun ja tutkimuksen peruskäsitteisiin. Jakso perehdyttää länsimaisen kulttuurin vaiheisiin. Jokainen opiskelija perehtyy tarkemmin valitsemaansa kulttuurihistorian osa-alueeseen erillisen kirjallisuuden ja sen pohjalta tehtävän harjoitustehtävän avulla. Opintojakson tavoitteena on historiallisen ymmärryksen avulla parantaa opiskelijan kykyä sijoittaa nykypäivän kulttuurisia elementtejä laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Kirjallisuus, verkko-opetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h itsenäinen verkkotyöskentely

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

(1-2)
Opiskelija osaa tunnistaa ja käyttää kulttuurihistoriallisen ajattelun peruskäsitteitä. Opiskelijan kirjallinen tuottaminen on niukkaa ja hän osoittaa vain vähäistä paneutumista tehtävänantoon.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

(3-4)
Ymmärtää kulttuurihistorian keskeiset kehityslinjat ja hallitsee alan tärkeimmät käsitteet ja osaa käyttää niitä sekä perustella kriittisesti vastauksensa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja keskusteluihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Edellyttää kykyä analysoida kulttuurihistoriallisia syy-seuraussuhteita analyyttisesti ja soveltaa niitä vastauksissaan monipuolisesti ja havainnollisesti. Opiskelija osaa suhteuttaa eri historiallisten käännekohtien merkityksen kulttuuriseen kehitykseen ja sen eri innovaatiomuotoihin. Opiskelija kykenee myös kriittiseen tulkintaan, joka heijastuu hänen vastauksissaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pisteet esseestä ja tehtävistä.

Hylätty (0)

Kaikkia tehtäviä ei palautettu ja/tai opiskelija ei ole saanut vähintään 50 % kurssin kokonaispisteistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Heikko osaaminen, mutta perusasioissa ei suuria virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Keskeiset asiat hyvin hallussa. Vastaukset perusteltuja ja keskeiset asiat hallussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kokonaisuus ja asioiden syy-seuraussuhteet erinomaisesti hallussa. Vastaukset perusteltuja ja analyyttisiä.

Esitietovaatimukset

Ei edeltäviä opintoja

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 15.05.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Ari Haasio

Tavoitteet

Kulttuurihistorian keskeisten käännekohtien ja käsitteiden sekä syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen. Opiskelija osaa opintojakson jälkeen hahmottaa riippuvuussuhteita eri kulttuuristen ilmiöiden ja aikakausien välillä kulttuurin eri osa-alueilla.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan kulttuurihistoriallisen ajattelun ja tutkimuksen peruskäsitteisiin. Jakso perehdyttää länsimaisen kulttuurin vaiheisiin. Jokainen opiskelija perehtyy tarkemmin valitsemaansa kulttuurihistorian osa-alueeseen erillisen kirjallisuuden ja sen pohjalta tehtävän harjoitustehtävän avulla. Opintojakson tavoitteena on historiallisen ymmärryksen avulla parantaa opiskelijan kykyä sijoittaa nykypäivän kulttuurisia elementtejä laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ja verkkomateriaalit. Kirjallisuus opettajan antamalta listalta, joka annetaan opiskelijalle.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen verkkotyöskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

120 h verkko-opintoja

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

(1-2)
Opiskelija osaa tunnistaa ja käyttää kulttuurihistoriallisen ajattelun peruskäsitteitä. Opiskelijan kirjallinen tuottaminen on niukkaa ja hän osoittaa vain vähäistä paneutumista tehtävänantoon.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

(3-4)
Ymmärtää kulttuurihistorian keskeiset kehityslinjat ja hallitsee alan tärkeimmät käsitteet ja osaa käyttää niitä sekä perustella kriittisesti vastauksensa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja keskusteluihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Edellyttää kykyä analysoida kulttuurihistoriallisia syy-seuraussuhteita analyyttisesti ja soveltaa niitä vastauksissaan monipuolisesti ja havainnollisesti. Opiskelija osaa suhteuttaa eri historiallisten käännekohtien merkityksen kulttuuriseen kehitykseen ja sen eri innovaatiomuotoihin. Opiskelija kykenee myös kriittiseen tulkintaan, joka heijastuu hänen vastauksissaan.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole vastannut kaikkiin tehtäviin tai saanut vähintään 50% kurssin tehtävistä annetuista pisteistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hallitsee kultturihistorian peruslinjat ja keskeisimpien tapahtumien ajoituksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija ymmärtää tapahtuminen syy-seuraussuhteet ja kykenee analysoimaan kulttuurihistoriaan vaikuttaneita tekijöitä eri näkökulmista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää tapahtuminen syy-seuraussuhteet ja kykenee analysoimaan kulttuurihistoriaan vaikuttaneita tekijöitä eri näkökulmista. Opiskelija kykenee analysoimaan historiallisia tapahtumia niiden kontekstissa ja pohtimaan niiden merkitystä kauaskantoisesti nykyisyyden kannalta.

Esitietovaatimukset

Ei edeltäviä opintoja

Ajoitus

01.08.2023 - 30.10.2023

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Sari Mäkinen-Laitila
 • Ari Haasio
 • Satu Salmela
Opiskelijaryhmät
 • KITI20
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Ammattikorkeakouluasetuksessa (352/2003) kypsyysnäyte määritellään seuraavasti:

"Ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Ammattikorkeakoulu päättää kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijalta ei vaadita 8 pykälän 1 momentissa tarkoitettua sääntöä."

Sisältö

Opiskelijan tulee kypsyysnäytteessä osoittaa hallitsevansa työnsä sisällön perusteluineen sekä kykenevänsä selkeään ja johdonmukaiseen kirjalliseen esitykseen.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi yhteisen kypsyysnäytteen arvioinnin periaatteen mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Sari Mäkinen-Laitila
Opiskelijaryhmät
 • KTDIPL23
  Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opiskelija tuntee opintojakson suoritettuaan pääpiirteittäin lastenkirjastotoiminnan nykytilanteen Suomessa. Hän osaa kertoa lastenkirjastotoiminnan kansainvälisistä tavoitteista ja siitä mihin ne perustuvat. Hänellä on yleiskuva kotimaisen lastenkirjastotoiminnan vaiheista ja historiasta, ja hän osaa kertoa alan tulevaisuuden kehityssuuntia. Hänellä on käsitys lastenosaston aineistoista. Hän osaa valita ja soveltaa työmuotoja, joita lastenkirjastotyössä käytetään. Opiskelija osaa nimetä lastenkirjastotyön tärkeät yhteistyötahot. Lisäksi hän tietää lastenkirjastotyön keskeiset apuneuvot ja osaa hyödyntää niitä työssään.

Sisältö

Lastenkirjastotyön kansainväliset ja kansalliset tavoitteet sekä kehittäminen alueellisesti ja valtakunnallisesti
Lastenkirjastotoiminnan historia ja tulevaisuudennäkymät Suomessa
Lastenkirjaston kokoelmat ja aineistot
Lasten- ja nuorten lukemista edistävien kirjastopalvelujen valtakunnallinen erityistehtävä
Lastenkirjastotoiminnan työmuotoja: esimerkiksi satutuokiot, kirjavinkkaus, tiedonhallintataitojen opetus, mediakasvatus ja erilaiset tapahtumat
Lapset ja lapsiperheet asiakkaina ja heidän osallistamisensa palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen
Kirjaston, neuvoloiden, varhaiskasvatuksen ja koulun yhteistyö

Oppimateriaalit

Moodleen linkitetty opiskelumateriaali.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää aikaa sidottua verkko-opetusta (verkkoluentoja, ryhmätehtäviä ja tehtävän esittely suullisesti) ja myös osia, jotka on suoritettavissa täysin itsenäisesti (kaksi Moodle-tenttiä, itsenäisiä tehtäviä ja toisten opiskelijoiden tehtävien kommentointia keskustelualueella).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ensimmäinen Moodle-tentti: viikko 41
Toinen Moodle-tentti: viikko 48

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson työmäärä 135 h ja se sisältää aikaan sidottua verkko-opetusta sekä itsenäistä työskentelyä ja Moodlen keskustelualueilla työkentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut opetukseen ja tehnyt opintojakson tehtävät. Opiskelija osaa kertoa lastenkirjastotyön tärkeimmät tavoitteet. Hän osaa valita ja esitellä eri ikäryhmille sopivia aineistoja. Opiskelija tunnistaa keskeiset yhteistyötahot ja yhteistyön muodot neuvoloiden, varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa. Hän osaa toteuttaa joitakin lastenkirjastotyön työmuotoja ja löytää sopivia tapoja toimia eri-ikäisten lasten kanssa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojakson tehtävät hyvin ja käyttänyt niissä useita lähteitä. Opiskelija osaa analysoida lastenkirjastotyön tavoitteita ja sen tulevaisuudennäkymiä. Hän osaa valita ja monia erilaisia menetelmiä käyttäen esitellä eri ikäryhmille sopivia aineistoja. Opiskelija osaa kertoa yhteistyöstä eri tahojen kanssa ja hän osaa myös nimetä uusia mahdollisuuksia yhteistyön kehittämisessä. Hän osaa toteuttaa monipuolisesti lastenkirjastotyön työmuotoja ja löytää sopivia tapoja toimia eri-ikäisten lasten kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojakson tehtävät kiitettävästi ja käyttänyt monipuolisesti kansainvälisiä lähteitä. Opiskelija osaa monipuolisesti analysoida lastenkirjastotyön tavoitteita, nykytilannetta ja tulevaisuudennäkymiä. Hän osaa myös selittää sen merkityksen osana kirjastotyötä ja kunnallisia palveluja. Opiskelija osaa valita ja esitellä eri ikäryhmille sopivia aineistoja monipuolisesti erilaisia menetelmiä käyttäen. Opiskelija osaa arvioida yhteistyötä eri tahojen kanssa ja hän on aktiivinen sen kehittämisessä. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida monipuolisesti lastenkirjastotyön työmuotoja ja löytää sopivia tapoja toimia eri-ikäisten lasten kanssa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi koostuu kahden Moodle-tentin, itsenäisten tehtävien ja ryhmätehtävien arvioinnista sekä keskustelualueilla työskentelystä .

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut verkko-opetukseen ja tehnyt opintojakson tehtävät. Opiskelija osaa kertoa lastenkirjastotyön tärkeimmät tavoitteet. Hän osaa valita ja esitellä eri ikäryhmille sopivia aineistoja. Opiskelija tunnistaa keskeiset yhteistyötahot ja yhteistyön muodot neuvoloiden, varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa. Hän osaa toteuttaa joitakin lastenkirjastotyön työmuotoja ja löytää sopivia tapoja toimia eri-ikäisten lasten kanssa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti verkko-opetukseen ja tehnyt opintojakson tehtävät hyvin ja käyttänyt niissä useita lähteitä. Opiskelija osaa analysoida lastenkirjastotyön tavoitteita ja sen tulevaisuudennäkymiä. Hän osaa valita ja monia erilaisia menetelmiä käyttäen esitellä eri ikäryhmille sopivia aineistoja. Opiskelija osaa kertoa yhteistyöstä eri tahojen kanssa ja hän osaa myös nimetä uusia mahdollisuuksia yhteistyön kehittämisessä. Hän osaa toteuttaa monipuolisesti lastenkirjastotyön työmuotoja ja löytää sopivia tapoja toimia eri-ikäisten lasten kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti verkko-opetukseen ja tehnyt opintojakson tehtävät kiitettävästi ja käyttänyt monipuolisesti kansainvälisiä lähteitä. Opiskelija osaa monipuolisesti analysoida lastenkirjastotyön tavoitteita, nykytilannetta ja tulevaisuudennäkymiä. Hän osaa myös selittää sen merkityksen osana kirjastotyötä ja kunnallisia palveluja. Opiskelija osaa valita ja esitellä eri ikäryhmille sopivia aineistoja monipuolisesti erilaisia menetelmiä käyttäen. Opiskelija osaa arvioida yhteistyötä eri tahojen kanssa ja hän on aktiivinen sen kehittämisessä. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida monipuolisesti lastenkirjastotyön työmuotoja ja löytää sopivia tapoja toimia eri-ikäisten lasten kanssa.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Cory Isaacs
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijaa osaa keskeisen kirjasto- ja tietopalvelualan sanaston ja osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti alan työtehtäviin liittyvissä tilanteissa. Opiskelija hallitsee erilaiset asiakaspalvelutilanteet kirjastossa.

Sisältö

Asiakkaana kirjastossa, kirjaston tilat ja palvelut, kokoelmat, tiedonhankinta, kirjaston organisaatio ja henkilöstö

Oppimateriaalit

Material provided by the teacher

Opetusmenetelmät

Contact teaching, independent work, spoken presentation

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

80 hours
20 hours of lectures and guided practice
60 hours of independent work

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana 1: Opiskelija käyttää yksinkertaisia rakenteita ja suppeata sanastoa ja selviytyy tavanomaisista suullisista ja kirjallisista asiakaspalvelutilanteista kirjastossa. Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta sekä osan helposta ammattialansa tekstistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvosana 3: Opiskelija osaa käyttää kohtuullisesti oman ammattialansa sanastoa ja hoitaa alalle tyypillisimmät suulliset ja kirjalliset asiakaspalvelutilanteet tehokkaasti ja ammattitaitoisesti eri viestintävälineitä käyttäen. Hän osaa mukauttaa viestintätyyliään tilanteen ja viestintäkumppanin mukaan. Hän ymmärtää yleisimpiä ammattialansa tekstejä ja selviää melko hyvin ennakoitavissa työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5: Opiskelija käyttää oman alansa ammattisanastoa lähes virheettömästi ja hoitaa vaativat suulliset ja kirjalliset oman alan asiakaspalvelutilanteet tehokkaasti ja ammattitaitoisesti eri viestintävälineitä monipuolisesti käyttäen. Opiskelija osaa taitavasti mukauttaa viestintätyyliään tilanteen ja viestintäkumppanin mukaan. Hän ymmärtää sekä pääasiat että yksityiskohdat oman ammattialansa tekstistä ja pystyy soveltamaan ja selittämään lukemaansa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Students must pass all three graded tasks to complete the course.
Presentation
Paper
Vocabulary quiz
Attendance rules apply to this course

Esitietovaatimukset

English at Work 3 op

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 03.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Sari Mäkinen-Laitila
 • Satu Salmela
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- perustella, miksi ja milloin lukuohjausta tarvitaan
- tunnistaa ja ottaa huomioon erilaisia ja eri-ikäisistä osallistujista koostuvia kohderyhmiä, joille lukuohjauksesta on hyötyä
- määritellä lukuohjaukseen liittyviä erityispiirteitä
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida lukuohjaustilanteen
- käyttää useita menetelmiä lukuohjauksessa
- nimetä yhteistyötahoja, joiden kanssa lukuohjaustoimintaa toteutetaan
- kehittää lukuohjausta osana kirjastojen palveluja

Sisältö

Opintojakson sisältö

Lukuohjauksen tavoitteet
Lukuohjauksen kohderyhmät
Yksittäisen lukuohjaustilanteen vaiheet ja lukuohjaus prosessina
Lukuohjauksen menetelmät ja niiden testaus ja soveltaminen
Lukuohjaus kirjastossa
Yhteistyötahot, joiden kanssa lukuohjausta tehdään
Opintojaksoon voi sisältyä työelämäyhteistyössä ja -ympäristössä toteuttava lukuohjaustilanne

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut opetukseen ja suorittanut opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa määritellä, mitä lukuohjaus tarkoittaa ja mitkä ovat sen tavoitteita. Hän osaa toteuttaa ryhmässä lukuohjaustilanteen, jossa käytetään vähintään yhtä menetelmää. Hän osaa nimetä joitakin lukuohjauksen kohderyhmiä ja yhteistyötahoja, joiden kanssa lukuohjausta toteutetaan. Hän osaa selittää, millainen rooli kirjastolla on lukuohjauksen toteuttajana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyvin ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia lähteitä. Opiskelija osaa määritellä, mitä lukuohjaus tarkoittaa ja mitkä ovat sen tavoitteita. Hän osaa toteuttaa itsenäisesti tai ryhmässä lukuohjaustilanteen, jossa käytetään useita menetelmiä. Hän osaa nimetä monia lukuohjauksen kohderyhmiä ja yhteistyötahoja, joiden kanssa lukuohjausta toteutetaan. Hän osaa analysoida ja arvioida, millainen rooli kirjastolla on lukuohjauksen toteuttajana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojakson tehtävät kiitettävästi ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia kansainvälisiä lähteitä. Opiskelija osaa monipuolisesti määritellä, mitä lukemisen ohjaus tarkoittaa ja mitkä ovat sen tavoitteita. Hän osaa toteuttaa itsenäisesti tai ryhmässä lukuohjaustilanteen, jossa käytetään useita menetelmiä. Hän osaa kehittää uudenlaisia lukuohjauksen menetelmiä. Opiskelija osaa erotella monia lukuohjauksen kohderyhmiä ja löytää uusia. Hän osaa nimetä useita lukuohjauksen yhteistyötahoja ja laajentaa lukuohjauksen verkostoja. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida, millainen rooli kirjastolla on lukuohjauksen toteuttajana. Hän osaa ehdottaa uudenlaisia lukuohjauksen toteutustapoja kirjastossa.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Terhi Mustakangas
Opiskelijaryhmät
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää, mitä monilukutaito tarkoittaa. Hän osaa erotella monilukutaidon osa-alueita ja analysoida mediakasvatuksen roolia monilukutaidon edistämisen näkökulmasta. Opiskelija osaa esitellä monilukutaidon merkitystä oppimisessa. Opiskelija osaa perustella kirjaston ja koulun yhteistyön tärkeyden ja esitellä erilaisia yhteistyön muotoja monilukutaidon edistämisessä. Opiskelija osaa tunnistaa mediakasvatuksen ja monilukutaidon merkityksen osana kestävän kehityksen osaamista.

Sisältö

- Monilukutaito käsitteenä ja laaja-alaisen osaamisen alueena
- Mediakasvatuksen rooli monilukutaidon näkokulmasta
- Monilukutaito ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2016
- Monilukutaito ja ilmiöpohjainen opetus
- Informaalin oppimisen merkitys monilukutaidon edistämisessä
- Kirjaston rooli monilukutaitoon opastajana
- Esimerkkejä kirjaston mediakasvatustoiminnasta

Oppimateriaalit

Ifla Media and Information Literacy Recommendations (2011) IFLA.
Mediakasvatus kirjastossa (2009). Seppo Verho, toim. Helsinki: BTJ Finland Oy.
Merilampi, Ritva-Sini (2014). Mediakasvatuksen perusteet. Helsinki: Avain.
Sormunen, Eero & Poikela, Esa (toim.) (2008) Informaatio, informaatiolukutaito ja oppiminen.

Muu opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Opetus etänä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1 -2 = Opiskelija ymmärtää monilukutaidon ja mediakasvatuksen merkityksen kirjastotyössä sekä kirjaston ja koulun välisessä yhteistyössä. Hän hallitsee monilukutaidon perusteet sekä mediakasvatuksen perusperiaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3 -4 = Opiskelija hahmottaa hyvin monilukutaidon sisällöt, osa-alueet ja merkityksen. Hän tuntee hyvin mediakasvatuksen keinoja ja kykenee esittelemään esimerkkejä niiden hyödyntämisestä kirjastoympäristössä sekä kirjaston ja koulun välisessä yhteistyössä. Opiskelija ymmärtää ilmiöpohjaisen oppimisen ja monilukutaidon yhteyden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 = Opiskelijalla on erinomainen tietämys monilukutaidon sisällöistä, osa-alueista ja merkityksestä. Hän pystyy erittelemään mediakasvatuksen roolia monilukutaidon edistämisessä ja erityisesti kirjaston osuutta monilukutaitoon opastajana. Hän tuntee monilukutaidon osuuden perusopetuksen opetussuunnitelmassa ja ymmärtää monilukutaidon ja ilmiöpohjaisen sekä tutkivan oppimisen suhteen. Opiskelija osaa perustella, miksi kirjaston ja koulun yhteistyö on tärkeää ja pystyy esittelemään ja ideoimaan erilaisia yhteistyön muotoja, joilla monilukutaitoa voidaan edistää.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Kiti Nimeämätön
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa…
- Tunnistaa erilaiset musiikkikirjastodiskurssit ja alan kulttuurin
- Luetella erilaiset musiikin representaatiot ja muodot
- Hahmottaa perusasiat musiikin kuvailun ja luetteloinnin erityispiirteistä
- Tunnistaa musiikkiin liittyvät asiakaspalvelukanavat
- Suunnitella erilaisia muotoja yhteiskehittämiseen asiakkaiden kanssa
- Arvioida musiikin kulutustapojen muutosten vaikutusta

- Esitellä musiikkikirjastopalveluita ja avata sisältöjä somessa

Sisältö

- Retrospektiivinen katsaus musiikkiin yleisissä kirjastoissa
- Musiikin sisällöt kirjastossa: Aineistot, e-aineistot ja esineet
- Musiikin kuvailu ja luettelointi kirjastossa sekä verkkopalveluissa
- Tietopalvelua ja tiedonlähteitä, fyysisesti ja digitaalisesti
- Musiikkikirjaston asiakkaat ja potentiaaliset kohderyhmät
- Musiikkikirjastojen muotoiluja, työtehtäviä ja uutta osaamista
- Tulevaisuus, muuttuneet kulutustavat ja uusi identiteetti

- Vuorovaikutustaidot, rohkeus ja suunnitemallisuus sometyössä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- Opiskelija on osallistunut opetukseen
- Opiskelija on osallistunut keskusteluun
- Opiskelija osaa musiikkikirjastotyön peruskäsitteistön ja sisällölliset perusasiat
- Opiskelija on osallistunut pienryhmässä toteutettavan harjoitustyön tekemiseen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- Opiskelija on osallistunut opetukseen omaa aktiivisuutta osoittaen
- Opiskelija on osallistunut keskusteluun aktiivisesti ja tehnyt harjoitustehtävät
- Opiskelija hallitsee hyvin musiikkikirjastotyön peruskäsitteistön, sisällölliset perusasiat
- Opiskelija on osallistunut pienryhmässä toteutettavan harjoitustyön tekemiseen
- Opiskelija osaa soveltaa kurssilla opetettuja sisältöjä keskusteluissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelija on osallistunut keskusteluun ja pohtinut uusia näkökulmia sekä tehnyt harjoitustehtävät osoittaen kiitettävää perehtymistä ja kiinnostuneisuutta aihepiiriin
- Opiskelija hallitsee kiitettävästi musiikkikirjastotyön peruskäsitteistön, sisällölliset perusasiat, erilaiset kohderyhmät sekä musiikin erilaisten representaatioiden mahdollisuudet kehittämisessä
- Opiskelija on osallistunut omalla panoksellaan rohkeasti ja ennakkoluulottomasti pienryhmässä toteutettavan harjoitustyön tekemiseen
- Opiskelija osaa soveltaa kurssilla opetettua keskusteluissa ja argumentoida niitä hyödyntäen
- Opiskelija osaa arvioida ja hahmottaa musiikkikirjastotoiminnan paikkaa ja tärkeyttä

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Sari Mäkinen-Laitila
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa kertoa nuortenkirjastotoiminnan kansalliset ja kansainväliset tavoitteet. Hänellä on yleiskuva kotimaisen nuortenkirjastotoiminnan kehityksestä ja nykytilanteesta, ja hän osaa kertoa alan tulevaisuuden kehityssuuntia. Hänellä on käsitys nuortenosaston aineistoista. Hän osaa valita ja soveltaa työmuotoja, joita nuortenkirjastotyössä käytetään. Opiskelija osaa nimetä nuortenkirjastotyön tärkeät yhteistyötahot ja hän osaa analysoida moniammatillisen yhteistyön merkitystä nuortenkirjastotyössä.

Sisältö

nuortenkirjastotyön kansalliset ja kansainväliset tavoitteet sekä kehittäminen alueellisesti ja valtakunnallisesti
nuortenkirjaston kokoelmat ja aineistot
nuortenkirjastotoiminnan työmuotoja
Nuoret ja nuoret aikuiset asiakkaina ja yhteistyökumppaneina ja osallistaminen palvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen
Moniammatillinen yhteistyö ja nuortenkirjastotoiminnan yhteistyötahot

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Teoriatunnit, ryhmätehtävät, yksilötehtävät, käytännön harjoittelu.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Nuortenkirjastotyön harjoittelu kirjaston nuortenpalveluissa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaiskuormitus 135 h, mistä 40 h ajoitettua verkko-opetusta ja 95 h itsenäistä työskentelyä, harjoittelua ja ryhmätyöskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut opetukseen ja tehnyt opintojakson tehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa kertoa nuortenkirjastotyön tärkeimmät tavoitteet. Hän osaa valita ja esitellä eri ikäryhmille sopivia aineistoja. Opiskelija tunnistaa keskeiset yhteistyötahot ja hän osaa kertoa moniammatillisesta yhteistyöstä nuorten ja nuorten aikuisten parissa. Hän osaa toteuttaa joitakin nuortenkirjastotyön työmuotoja ja löytää sopivia tapoja toimia nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Opiskelija osaa nimetä menetelmiä, joilla nuoria osallistetaan palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojakson tehtävät hyvin ja käyttänyt useita lähteitä. Opiskelija osaa analysoida nuortenkirjastotyön tavoitteita ja sen tulevaisuudennäkymiä. Hän osaa valita ja monia erilaisia menetelmiä käyttäen esitellä nuortenosaston aineistoja. Opiskelija osaa kertoa yhteistyöstä eri tahojen kanssa ja hän osaa myös nimetä uusia mahdollisuuksia moniammatillisen yhteistyön kehittämisessä. Hän osaa toteuttaa monipuolisesti nuortenkirjastotyön työmuotoja ja löytää sopivia tapoja toimia nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Opiskelija osaa vertailla erilaisia menetelmiä, joilla nuoria osallistetaan palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojakson tehtävät kiitettävästi ja käyttänyt monipuolisesti kansainvälisiä lähteitä Opiskelija osaa monipuolisesti analysoida nuortenkirjastotyön tavoitteita, nykytilannetta ja tulevaisuudennäkymiä. Hän osaa myös selittää sen merkityksen osana kirjastotyötä ja nuorille suunnattuja palveluja. Opiskelija osaa valita ja esitellä nuortenosaston aineistoja monipuolisesti erilaisia menetelmiä käyttäen. Opiskelija osaa arvioida moniammatillista yhteistyötä ja toimintaa eri tahojen kanssa ja hän on aktiivinen sen kehittämisessä. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida monipuolisesti nuortenkirjastotyön työmuotoja ja löytää uusia tapoja toimia nuorten ja nuorten aikuisten kanssa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan tehtävien ja aktiivisuuden perusteella.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Sari Mäkinen-Laitila
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa erotella toisistaan oppimiskäsityksiä, oppimistyylejä ja opetusmenetelmiä. Hän osaa selittää, miten erilaiset oppimiskäsitykset ja oppimistyylit vaikuttavat ohjausprosessiin. Opiskelija osaa analysoida ohjaustilanteita suunnitelmallisina ja tavoitteellisina vuorovaikutustilanteina. Opiskelija osaa käyttää erilaisia opetusmenetelmiä ja valita sopivat menetelmät erilaisiin ohjaustilanteisiin ja oppimisympäristöihin. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kirjastotyöhön sisältyviä ohjaus- ja opetustilanteita sekä yksittäisille asiakkaille, asiakasryhmille että kollegoille. Opiskelija osaa tunnistaa ohjaustilanteessa myös osallistujien erilaiset kulttuuritaustat ja osaa toimia tilanteessa jokaista arvostaen ja kunnioittaen.

Sisältö

- oppimiskäsitykset ja -tyylit
- opetus- ja ohjausmenetelmät
- ohjausprosessin vaiheet
- erilaiset kohderyhmät kirjaston ohjaustilanteissa
- kirjaston ja koulun yhteistyö
- käytännön ohjaustilanteen suunnittelu, toteutus ja arviointi

Oppimateriaalit

Identiteetistä informaatiolukutaitoon. Tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija. (2015). Eero Repo, Eero Sormunen & Jannica Heinström (toim.). Tampere University Press.
Kantojärvi, Piritta (2012). Fasilitointi luo uutta. Menesty ryhmän vetäjänä.
Koiranen, Joona (2019).Pedagogiset pakopelit. Ääres eduEscape.
Kortesuo, Katleena (2018). Pakohuone. Suunnittele, toteuta, pakene.
Kupias, Päivi (2002). Oppia opetusmenetelmistä.
Lonka, Kirsti (2015). Oivaltava oppiminen. Otava.
Meillä on idea! Fasilitaattorin työkirja. (2016). Toimittaneet Pauliina Liukkonen ja Sanna Ovaska.
Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö (2013). Vesa Korhonen ja Sauli Puukari (toim.). PS-kustannus.
Monilukutaitoa oppimassa. Oppaat ja käsikirjat 2019:2. (toim.) Minna Harmanen, Mikko Hartikainen. Opetushallitus.
Ojanen, Sinikka. Ohjauksesta oivallukseen. Ohjausteorian käsittelyä.(2009).
Oppiminen pelissä. Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa.(2014). Leena Krokfors, Marjaana Kangas& Kaisa Kopisto (toim.). Tampere: Vastapaino.
Pelikasvattajan käsikirja 1-2, pelikasvatus.fi
Salo, Sari. (2017). Peppu irti penkistä. Yli 150 toiminnallista ideaa innostavaan oppimiseen. PS-kustannus + muut saman tekijän oppaat
Ryhmä oppimaan! Toiminnallisia työtapoja ja tehtäväkehyksiä. Juho Norrena (toim.). (2016)
Sormunen, Eero & Poikela, Esa (toim.) (2008) Informaatio, informaatiolukutaito ja oppiminen
Toivola, M., Peura, P., Humaloja, M. (2017). Flipped learning. Käänteinen oppiminen. Edita.
Tänk om…! Pedagogiska metoder i biblioteket. (2005). Sammanställd av Svensk biblioteksförening, Specialgruppen för bibliotekspedagogik. Stockholm: Svensk biblioteksförening.
Vehviläinen, Sanna. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. (2014)
Vuorinen, I.: (1993). Tuhat tapaa opettaa: menetelmäopas opettajille, kouluttajille ja ryhmän ohjaajille. Naantali: Resurssi.
Yhdessä oppiminen. Yhteistoiminnallisuuden käytäntö ja periaatteet. Martti Hellström, Peter Johnson, Asko Leppilampi & Pasi Sahlberg. (2015)

Opetusmenetelmät

Teorialuennot lähiopetuksessa, vierailevien luennoitsijoiden verkkoluennot, ohjausharjoitukset, paritehtävä, ryhmätehtävät, oppimispäiväkirja, vertaisarviointi ja itsearviointi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h, mistä lähiopetusta 46 h ja verkkoluentoja, ryhmätyötä sekä itsenäistä työskentelyä 89 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut opetukseen ja suorittanut opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa lyhyesti eritellä opetustapahtuman suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa kertoa, millaisia opetus- ja ohjaustehtäviä kirjastotyöhön kuuluu. Opiskelija osaa kertoa kirjaston ja koulun välisestä yhteistyöstä ja hän osaa perustella sen merkityksen. Opiskelija osaa ryhmässä tuottaa pienimuotoisen opetus- tai ohjaustilanteen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyvin aikatauluja noudattaen ja käyttänyt tehtävissä monipuolisesti erilaisia lähteitä. Opiskelija osaa eritellä ja analysoida opetustapahtuman suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa organisoida erilaisia kirjastotyöhön kuuluvia opetus- ja ohjaustilanteita. Opiskelija osaa kertoa monipuolisesti kirjaston ja koulun välisestä yhteistyöstä ja hän osaa perustella sen merkityksen. Opiskelija osaa ryhmän aktiivisena jäsenenä tuottaa opetuksen teoriaa soveltavan opetus- tai ohjaustapahtuman.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojakson tehtävät kiitettävästi ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia kansainvälisiä lähteitä. Opiskelija osaa monipuolisesti eritellä ja analysoida opetustapahtuman suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa keksiä ja organisoida uudenlaisin menetelmin toteutettuja opetus- ja ohjaustapahtumia kirjastoympäristössä. Opiskelija osaa kertoa monipuolisesti kirjaston ja koulun välisestä yhteistyöstä ja hän osaa perustella sen merkityksen. Opiskelija osaa ryhmän aktiivisena ja innostavana jäsenenä tuottaa oppimaansa opetuksen teoriaa soveltavan ja arvioivan opetus- tai ohjaustapahtuman tai tapahtumien sarjan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeerisesti oppimispäiväkirjan, paritehtävän, vertaisarvioinnin ja tunneilla tehtävien pari- ja ryhmätehtävien perusteella. Aktiivisuus lähiopetustunneilla vaikuttaa arvosanaan.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

14.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Sari Mäkinen-Laitila
Opiskelijaryhmät
 • KTDIPL23
  Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa erotella toisistaan oppimiskäsityksiä, oppimistyylejä ja opetusmenetelmiä. Hän osaa selittää, miten erilaiset oppimiskäsitykset ja oppimistyylit vaikuttavat ohjausprosessiin. Opiskelija osaa analysoida ohjaustilanteita suunnitelmallisina ja tavoitteellisina vuorovaikutustilanteina. Opiskelija osaa käyttää erilaisia opetusmenetelmiä ja valita sopivat menetelmät erilaisiin ohjaustilanteisiin ja oppimisympäristöihin. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kirjastotyöhön sisältyviä ohjaus- ja opetustilanteita sekä yksittäisille asiakkaille, asiakasryhmille että kollegoille. Opiskelija osaa tunnistaa ohjaustilanteessa myös osallistujien erilaiset kulttuuritaustat ja osaa toimia tilanteessa jokaista arvostaen ja kunnioittaen.

Sisältö

- oppimiskäsitykset ja -tyylit
- opetus- ja ohjausmenetelmät
- ohjausprosessin vaiheet
- erilaiset kohderyhmät kirjaston ohjaustilanteissa
- kirjaston ja koulun yhteistyö
- käytännön ohjaustilanteen suunnittelu, toteutus ja arviointi

Oppimateriaalit

Moodleen linkitetty opiskelumateriaali sekä suositeltava kirjallisuus:
Identiteetistä informaatiolukutaitoon. Tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija. (2015). Eero Repo, Eero Sormunen & Jannica Heinström (toim.). Tampere University Press.
Kantojärvi, Piritta (2012). Fasilitointi luo uutta. Menesty ryhmän vetäjänä.
Koiranen, Joona (2019).Pedagogiset pakopelit. Ääres eduEscape.
Kortesuo, Katleena (2018). Pakohuone. Suunnittele, toteuta, pakene.
Kupias, Päivi (2002). Oppia opetusmenetelmistä.
Lonka, Kirsti (2015). Oivaltava oppiminen. Otava.
Meillä on idea! Fasilitaattorin työkirja. (2016). Toimittaneet Pauliina Liukkonen ja Sanna Ovaska.
Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö (2013). Vesa Korhonen ja Sauli Puukari (toim.). PS-kustannus.
Monilukutaitoa oppimassa. Oppaat ja käsikirjat 2019:2. (toim.) Minna Harmanen, Mikko Hartikainen. Opetushallitus.
Ojanen, Sinikka. Ohjauksesta oivallukseen. Ohjausteorian käsittelyä.(2009).
Oppiminen pelissä. Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa.(2014). Leena Krokfors, Marjaana Kangas& Kaisa Kopisto (toim.). Tampere: Vastapaino.
Pelikasvattajan käsikirja 1-2, pelikasvatus.fi
Salo, Sari. (2017). Peppu irti penkistä. Yli 150 toiminnallista ideaa innostavaan oppimiseen. PS-kustannus + muut saman tekijän oppaat
Ryhmä oppimaan! Toiminnallisia työtapoja ja tehtäväkehyksiä. Juho Norrena (toim.). (2016)
Sormunen, Eero & Poikela, Esa (toim.) (2008) Informaatio, informaatiolukutaito ja oppiminen
Toivola, M., Peura, P., Humaloja, M. (2017). Flipped learning. Käänteinen oppiminen. Edita.
Tänk om…! Pedagogiska metoder i biblioteket. (2005). Sammanställd av Svensk biblioteksförening, Specialgruppen för bibliotekspedagogik. Stockholm: Svensk biblioteksförening.
Vehviläinen, Sanna. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. (2014)
Vuorinen, I.: (1993). Tuhat tapaa opettaa: menetelmäopas opettajille, kouluttajille ja ryhmän ohjaajille. Naantali: Resurssi.
Yhdessä oppiminen. Yhteistoiminnallisuuden käytäntö ja periaatteet. Martti Hellström, Peter Johnson, Asko Leppilampi & Pasi Sahlberg. (2015)

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää aikaan sidottua verkossa toteutettavaa opetusta sekä vierailevien luennoitsijoiden verkkoluentoja, itsenäisesti toteutettavan ohjausharjoituksen ja siitä raportoinnin, toisen opiskelijan raportin vertaisarvioinnin, Moodlen keskustelualueilla työskentelyä ja oppimispäiväkirjan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson työmäärä on 135 h, mikä koostuu verkkoluennoista, verkkokeskusteluista ja itsenäisistä tehtävistä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut opetukseen ja suorittanut opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa lyhyesti eritellä opetustapahtuman suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa kertoa, millaisia opetus- ja ohjaustehtäviä kirjastotyöhön kuuluu. Opiskelija osaa kertoa kirjaston ja koulun välisestä yhteistyöstä ja hän osaa perustella sen merkityksen. Opiskelija osaa ryhmässä tuottaa pienimuotoisen opetus- tai ohjaustilanteen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyvin aikatauluja noudattaen ja käyttänyt tehtävissä monipuolisesti erilaisia lähteitä. Opiskelija osaa eritellä ja analysoida opetustapahtuman suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa organisoida erilaisia kirjastotyöhön kuuluvia opetus- ja ohjaustilanteita. Opiskelija osaa kertoa monipuolisesti kirjaston ja koulun välisestä yhteistyöstä ja hän osaa perustella sen merkityksen. Opiskelija osaa ryhmän aktiivisena jäsenenä tuottaa opetuksen teoriaa soveltavan opetus- tai ohjaustapahtuman.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojakson tehtävät kiitettävästi ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia kansainvälisiä lähteitä. Opiskelija osaa monipuolisesti eritellä ja analysoida opetustapahtuman suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa keksiä ja organisoida uudenlaisin menetelmin toteutettuja opetus- ja ohjaustapahtumia kirjastoympäristössä. Opiskelija osaa kertoa monipuolisesti kirjaston ja koulun välisestä yhteistyöstä ja hän osaa perustella sen merkityksen. Opiskelija osaa ryhmän aktiivisena ja innostavana jäsenenä tuottaa oppimaansa opetuksen teoriaa soveltavan ja arvioivan opetus- tai ohjaustapahtuman tai tapahtumien sarjan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeerisesti kahdessa osassa palautettavan oppimispäiväkirjan, ohjausharjoituksen raportin, vertaisarvioinnin ja itsearvioinnin perusteella. Aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen vaikuttaa positiivisesti arvosanaan.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole tehnyt opintojakson tehtäviä hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut verkko-opetukseen ja suorittanut opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa lyhyesti eritellä opetustapahtuman suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa kertoa, millaisia opetus- ja ohjaustehtäviä kirjastotyöhön kuuluu. Opiskelija osaa kertoa kirjaston ja koulun välisestä yhteistyöstä ja hän osaa perustella sen merkityksen. Opiskelija osaa tuottaa pienimuotoisen opetus- tai ohjaustilanteen ja hän raportoi siitä ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti verkko-opetukseen ja tehnyt opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyvin aikatauluja noudattaen ja käyttänyt tehtävissä monipuolisesti erilaisia lähteitä. Opiskelija osaa eritellä ja analysoida opetustapahtuman suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa jäsentää erilaisia kirjastotyöhön kuuluvia opetus- ja ohjaustilanteita. Opiskelija osaa kertoa monipuolisesti kirjaston ja koulun välisestä yhteistyöstä ja hän osaa perustella sen merkityksen. Opiskelija osaa tuottaa opetuksen teoriaa soveltavan opetus- tai ohjaustapahtuman ja raportoida siitä analyyttisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti verkko-opetukseen ja tehnyt opintojakson tehtävät kiitettävästi ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia kansainvälisiä lähteitä. Opiskelija osaa monipuolisesti eritellä ja analysoida opetustapahtuman suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa jäsentää uudenlaisin menetelmin toteutettuja opetus- ja ohjaustapahtumia kirjastoympäristössä. Opiskelija osaa kertoa monipuolisesti kirjaston ja koulun välisestä yhteistyöstä ja hän osaa perustella sen merkityksen. Opiskelija osaa tuottaa oppimaansa opetuksen teoriaa soveltavan ja arvioivan opetus- tai ohjaustapahtuman tai tapahtumien sarjan ja raportoida siitä analyyttisesti.

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Sari Mäkinen-Laitila
 • Ari Haasio
 • Satu Salmela
Opiskelijaryhmät
 • KITI20
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opinnäytetyö on mahdollista tehdä itsenäisenä työnä tai osana laajempaa tutkimus- tai kehittämishanketta. Tavoitteena on, että opiskelija kykenee soveltamaan opinnoissa hankittuja teoreettisia tietoja omassa opinnäytetyössään. Opinnäytetyöprosessissa opiskelija oppii ongelmien ratkaisua, projektityöskentelyä, tutkimuksellista ja kehittävää ajattelutapaa, itsenäistä tiedon hankintaa ja tulosten kirjallista esittämistä tai kehittämishankkeen raportointia. Opiskelija osaa laatia kirjallisen raporttinsa loogisesti käyttäen virheetöntä kieltä sekä ammatillista ja tieteellistä terminologiaa. Opinnäytetyöprosessi antaa myös tilaa luovuudelle, kokeilulle ja omaperäisille sovelluksille.

Sisältö

Opinnäytetyön aiheen valinnasta vastaa opiskelija itse, aiheen toivotaan löytyvän työharjoittelun aikana toimeksiantona tai erilaisista työelämän kanssa yhteistyössä tehtävistä kehittämishankkeista. Aiheen valinnasta ja täsmennyksestä opiskelija keskustelee ohjaajan kanssa, työsuunnitelmansa ja valmiin työnsä hän esittelee seminaarissa. Prosessin aikana opiskelija pitää aktiivisesti yhteyttä työnsä ohjaajaan. Opinnäytetyöhön liittyy kypsyysnäyte, jossa opiskelija osoittaa hallitsevansa työnsä sisällön sekä kykenevänsä selkeään ja johdonmukaiseen kirjalliseen esitykseen.

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön tekemiseen ja omaan aiheeseen liittyvä aineisto. Sovitaan työn ohjaajan kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Satu Salmela
Opiskelijaryhmät
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa tieteelliselle tutkimukselle tyypillisiä vaiheita, menetelmiä ja käytäntöjä
- suunnitella työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa teoriaa soveltaen
- tunnistaa aineistonhallintaan, tutkimusetiikkaan, lupakäytäntöihin ja tietosuojaan liittyvät keskeiset kysymykset osana tutkimusprosesseja
- määritellä ja esitellä opinnäytetyönsä tutkimusaihetta
- esitellä työsuunnitelmansa ja raportoida työskentelyn etenemisestä kirjallisesti ja suullisesti
- esitellä valmiin opinnäytetyön kirjallisesti ja suullisesti
- harjaantuu arvioimaan sekä omaa että muiden tekstejä ja tutkimuksellisia työprosesseja

Sisältö

Henkilökohtainen ja ryhmäohjaus opinnäytetyöprosessissa.
Opinnäytetyöprosessia tukevat tehtävät.
Opinnäytetyöaiheen määrittely, työsuunnitelman tekeminen ja esittely, väliseminaariin osallistuminen, valmiin työn esittely sekä vertaisarviointi kaikissa työprosessin vaiheissa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Aktiivinen osallistuminen ja kurssiin liittyvien harjoitusten tekeminen hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Satu Salmela
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
-tunnistaa palvelumuotoilun prosessin, periaatteet ja menetelmät
-innovoida, suunnitella ja kehittää palveluita ja tuotteita siten, että ne vastaavat organisaation tavoitteita sekä asiakkaan tarpeita
- soveltaa palvelumuotoilun prosesseja eri käyttöyhteyksissä
- selvittää asiakkaiden tarpeita eri menetelmillä
- osallistaa käyttäjät ja työntekijät palveluiden kehittämiseen
- hahmottaa palvelun/tapahtuman/tuotannon kokemukselliset kontaktipisteet ja prosessit
-kehittää uusia tai muuttaa olemassa olevia prosesseja asiakkaan ja toimeksiantajan toiveet huomioiden hyödyntämällä käyttäjälähtöisyyttä / Suunnitella ja toteuttaa palvelumuotoiluprojektin

Sisältö

-palvelumuotoilun käsitteet ja prosessi
- Asiakasymmärryksen hankinta ja tulkinta sekä asiakkaiden ja henkilöstön osallistaminen kehittämisprojekteihin
- Arvon muodostuksen elementit (sekä palveluiden laatu)
- Palveluiden käyttäjien tarpeiden kohtaaminen toiminnallisesti sekä palveluympäristön analyysi
- Palvelukokemuksen kontaktipisteet, niiden suunnittelu ja mallintaminen
- Palveluiden parantaminen, uusien palveluiden kehittäminen
- Opintojaksoon voi sisältyä ulkopuoliselle toimeksiantajalle tehtävä kehittämisprojekti

Opetusmenetelmät

Lähiopetus: luennot, harjoitustyö pienryhmissä.
Itsenäinen opiskelu: tiedonhankinta, kirjallisuuteen ja materiaaleihin perehtyminen, ryhmätyöskentely, tentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaiskuormitus 135 tuntia
Luentoja noin 30 t
Ryhmätyöskentelyä tuntikehyksessä noin 40 t
Itsenäistä työskentelyä noin 65 t

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää palvelumuotoilun merkityksen ja osaa nimetä joitakin palvelumuotoilun menetelmiä. Opiskelija osaa esittää palvelumuotoilun prosessin sekä tunnistaa, mitä asiakas palvelussa arvostaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa palvelumuotoilun menetelmät ja osaa soveltaa niitä ratkaisujen tuottamiseen. Opiskelija osaa määritellä palvelumuotoilun prosessin pääpiirteet ja tunnistaa arvon muodostumisen elementit. Opiskelija osaa erottaa palvelun kokemukselliset kontaktipisteet ja prosessit. Opiskelija osaa huomioida asiakkaiden tarpeet ja osaa ottaa käyttäjät mukaan kehittämiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti ratkaista kehittämishaasteita palvelumuotoilun menetelmien avulla.
Opiskelija osaa määritellä ja ymmärtää palvelumuotoilun prosessin ja tunnistaa arvon muodostumisen elementit. Opiskelija osaa itsenäisesti kehittää ja muuttaa olemassa olevia prosesseja asiakkaan tai toimeksiantajan toiveet huomioiden hyödyntämällä käyttäjälähtöisyyttä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö ja tentti.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Toni Annala
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa digitaalisten pelien historiaa.
- tunnistaa digitaalisten pelien ja pelaamisen ilmiöitä, ja osaa arvioida digitaalisten pelien suhdetta teknologiaan ja muuhun mediakulttuuriin.
- hahmottaa pelien sisällölliseen tulkintaan ja ymmärtämiseen liittyviä käsitteitä, ja pystyy hyödyntämään pelillistämisen menetelmiä erilaisten palvelujen kehityksessä.
- pystyy myös arvioimaan digitaalisia pelejä kirjastopalvelujen näkökulmasta ja huomioimaan pelaamisen ja pelillistämisen mahdollisuudet kirjastotyössä sekä kokoelmapolitiikassa.

Sisältö

- digitaalisen pelaamisen historia ja kontekstit
- palveluiden ja käyttäjien toiminnan pelillistäminen
- pelilukutaito
- pelit kirjastoaineistona

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija ymmärtää pelien merkityksen kirjastoaineistona ja hallitsee pelilukutaidon perusteet sekä pelillistämisen perusperiaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija hallitsee hyvin pelilukutaidon ja osaa soveltaa sitä medialukutaidon näkökulmasta kirjastotyöhön. Opiskelija tuntee hyvin pelaamisen historian kehityslinjat ja kykenee itsenäisesti ja ryhmässä pelillistämiseen liittyvään työskentelyyn.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelijalla on erinomainen tietämys pelaamisen historiasta ja hän pystyy innovoimaan ja soveltamaan pelillistämisen ideaa yksin ja ryhmässä. Opiskelija kykenee myös konkreettisesti ja teoreettisesti soveltamaan ja pohtimaan pelilukutaitoa osana medialukutaitoa.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Ari Haasio
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KTDIPL24
  Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opiskelija osaa

sosiaalisen median keskeisten sovellusten käytön
arvioida sosiaalisen median eri palveluiden sisältöjä
sosiaalisen median palvelujen mediaympäristöjen keskisen historian
arvioida ja hankkia sosiaalisen median palveluja

opiskelija osaa sosiaalisen median strategiset tavoitteet ja tuotantoprosessin pääkohdat

Sisältö

sosiaalisen median historiallinen kehitys
sosiaalisen median välineet
sosiaalinen media & kirjastot
sosiaalisen median strategia ja tuotantoprosessi
sosiaalinen media osana organisaation mediaympäristöä

Oppimateriaalit

Opettaja ilmoitta kurssilla

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot, harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

opiskelija on osallistunut riittävästi lähiopiskeluun ja tehnyt kurssiin sisältyvät tehtävät ja läpäissyt mahdollisen tentin
opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti kuvata sosiaalisen median historiaa
opiskelija osaa sosiaalisen median strategisen ajattelun perusteet
opiskelija osaa soveltaa sosiaalista mediaa kirjastotyössä
opiskelija osaa kuvata sosiaalisen median tuotantoprosessin suullisesti ja kirjallisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

opiskelijan osallistuminen on ollut aktiivista lähiopiskelussa ja osasuorituksissa
opiskelija osaa analyyttisesti kuvata sosiaalisen median historian keskeiset vaiheet suullisesti ja kirjallisesti
opiskelija osaa soveltaa sosiaalista mediaa käytäntöön kirjastotyössä
opiskelija osaa luoda sosiaalisen median strategian kirjastolle
opiskelija osaa tuottaa sosiaalista mediaa kirjaston käyttöön ja hallitsee sen tuotantoprosessin suullisesti ja kirjallisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

opiskelija on osallistunut opintojaksolle ja sen eri työskentelymuotoihin aktiivisesti
opiskelijalla on hyvä kokonaisvaltainen käsitys sosiaalisen median historiasta ja sen strategisesta merkityksestä erityisesti kirjaston näkökulmasta
opiskelija osaa soveltaa oppimiaan sosiaalisen median työkaluja käytännön työelämän kehittämiseen
opiskelija osaa monipuolisesti sosiaalista mediaa kirjaston käyttöön ja hallitsee sen tuotantoprosessin suullisesti ja kirjallisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ei tenttiä. Arvosana määräytyy tehtävistä saatujen pisteiden perusteella. Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija saa vähintään 50 n% kokonaispisteistä.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Ari Haasio
Opiskelijaryhmät
 • KTDIPL23
  Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opiskelija osaa

sosiaalisen median keskeisten sovellusten käytön
arvioida sosiaalisen median eri palveluiden sisältöjä
sosiaalisen median palvelujen mediaympäristöjen keskisen historian
arvioida ja hankkia sosiaalisen median palveluja

opiskelija osaa sosiaalisen median strategiset tavoitteet ja tuotantoprosessin pääkohdat

Sisältö

sosiaalisen median historiallinen kehitys
sosiaalisen median välineet
sosiaalinen media & kirjastot
sosiaalisen median strategia ja tuotantoprosessi
sosiaalinen media osana organisaation mediaympäristöä

Oppimateriaalit

Opettaja ilmoitta kurssilla

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot, harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

opiskelija on osallistunut riittävästi lähiopiskeluun ja tehnyt kurssiin sisältyvät tehtävät ja läpäissyt mahdollisen tentin
opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti kuvata sosiaalisen median historiaa
opiskelija osaa sosiaalisen median strategisen ajattelun perusteet
opiskelija osaa soveltaa sosiaalista mediaa kirjastotyössä
opiskelija osaa kuvata sosiaalisen median tuotantoprosessin suullisesti ja kirjallisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

opiskelijan osallistuminen on ollut aktiivista lähiopiskelussa ja osasuorituksissa
opiskelija osaa analyyttisesti kuvata sosiaalisen median historian keskeiset vaiheet suullisesti ja kirjallisesti
opiskelija osaa soveltaa sosiaalista mediaa käytäntöön kirjastotyössä
opiskelija osaa luoda sosiaalisen median strategian kirjastolle
opiskelija osaa tuottaa sosiaalista mediaa kirjaston käyttöön ja hallitsee sen tuotantoprosessin suullisesti ja kirjallisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

opiskelija on osallistunut opintojaksolle ja sen eri työskentelymuotoihin aktiivisesti
opiskelijalla on hyvä kokonaisvaltainen käsitys sosiaalisen median historiasta ja sen strategisesta merkityksestä erityisesti kirjaston näkökulmasta
opiskelija osaa soveltaa oppimiaan sosiaalisen median työkaluja käytännön työelämän kehittämiseen
opiskelija osaa monipuolisesti sosiaalista mediaa kirjaston käyttöön ja hallitsee sen tuotantoprosessin suullisesti ja kirjallisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ei tenttiä. Arvosana määräytyy tehtävistä saatujen pisteiden perusteella. Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija saa vähintään 50 n% kokonaispisteistä.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa ideoida tapahtumia kirjaston tapahtumaympäristöön
-ymmärtää tapahtumatuotannon kaaren ja ja tapahtuman onnistumisen kannalta olennaisimmat asiat
-tehdä idean pohjalta toteuttamiskelpoisen tuotantosuunnitelman
-osaa toteuttaa tapahtuman ja toimia osana tuotantoryhmää
- osaa suunnitella ja toteuttaa tapahtuman kirjastossa huomioiden kestävän kehityksen moniulotteisuuden

Sisältö

Kurssilla tutustutaan tapahtumatuotannon osa-alueisinn ja ja toteutetaan pienimuotoinen tapahtuma kirjastoon.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija osaa tuetusti tuottaa tapahtuman kirjastoon.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija ymmärtää kirjaston mahdollisuudet tapahtumaympäristönä ja osaa itsenäisesti toteuttaa sinne sopivan tapahtuman.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija ymmärtää kirjaston mahdollisuudet tapahtumaympäristönä ja osaa itsenäisesti toteuttaa sinne sopivan ja uutta luovan tapahtuman, jonka keskeiset tavoitteet täyttyvät.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

opettajatiimi Kareinen Jussi ja Ikola Johanna

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Juhani Haarala
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KTDIPL23
  Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee kirjastotoiminnan tilastoinnin periaatteet ja osaa analysoida tilastoja, sekä tuottaa niistä raportteja.
- Opiskelija osaa hyödyntää kirjaston toiminnan seurannassa, kehittämisessä ja vaikuttavuuden arvioinnissa tilastollista dataa ja kirjastojärjestelmiin sekä verkkopalveluihin tallentuvaa käyttödataa.
- Opiskelija ymmärtää huomioida tietosuojan vaatimukset datan käsittelyssä.
- Opiskelija tietää kirjastojen avoimen datan ja teksti- ja tiedonlouhinnan mahdollisuuksista, sekä niistä periaatteista miten kirjastodataa voidaan jakaa avoimena datana.
- Opiskelija osaa luoda annetusta datasta graafisia esityksiä
- Opiskelija kykenee tunnistamaan infografiikan tarinallisia ja tulkinnallisia merkityksiä
- Ymmärtää hahmolait visuaalisen viestinnän viitekehyksessä

Sisältö

- Kirjastojen tilastot ja käyttödata
- Kirjastotilastojen ja käyttödatan hyödyntäminen kirjastoissa
- Työkaluja tilasto- ja käyttödatan hyödyntämiseen
- Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely käyttödatan hyödyntämisessä
- Avoin data ja kirjastot
- Tiedonlouhinta ja kirjastot
- Vektorigrafiikan perusteet Adobe Illustrator:lla tai vastaavalla ohjelmalla
- Kaavioiden, diagrammien ja karttojen tuottaminen annetusta datasta
- Infograafisen esityksen laatiminen annetusta datasta
- Havaintopsykogolia ja hahmolait

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija:
- on osallistunut riittävästi lähiopiskeluun ja tehnyt vaadittavat osasuoritukset.
- tunnistaa yleisempiä tilasto- ja datalähteitä ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia.
- tuntee avoimen datan käsitteen ja teksti – ja datalouhinnan periaatteet.
- osaa tuottaa yksinkertaisen graafisen esityksen annetusta datasta
- osaa vektorigrafiikan perustyökalut

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija:
- on osallistunut pääsääntöisesti lähiopiskeluun ja muihin osasuorituksiin aktiivisesti.
- opiskelijalla on hyvät tiedot erilaisista kirjastotoiminnassa syntyvistä tilastotiedoista ja käyttödatasta.
- osaa hyödyntää tilastoja ja käyttödataa kirjastotoiminnan esittelyssä ja arvioinnissa.
- tunnistaa avoimen datan ja teksti – ja datalouhinnan hyödyntämisen mahdollisuuksia.
- osaa hyödyntää omaa ilmaisuaan graafisissa esityksissään
- osaa soveltaa sommittelun perussääntöjä tuotoksissaan
- kykenee analysoimaan tuotoksiaan

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
- on osallistunut lähiopiskeluun ja muihin osasuorituksiin aktiivisesti.
- opiskelijalla on monipuoliset tiedot erilaisista kirjastotoiminnassa syntyvästä tilasto- ja käyttödatasta.
- osaa arvioida ja analysoida käytettävissä olevaan tilasto- ja käyttödataa ja sen hyödyllisyyttä kirjastopalveluiden seurannassa ja kehittämisessä.
- on laaja ymmärrystä avoimen datan ja teksti – ja datalouhinnan hyödyntämisen mahdollisuuksia.
- osaa hyödyntää omaa ilmaisuaan monipuolisesti graafisissa esityksissään
- osaa soveltaa sommittelun perussääntöjä tukemaan viestintää ja myös rikkoa niitä
- kykenee analysoimaan tuotoksiaan ammattimaisesti

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 29.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Ari Haasio
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa

tiedonhaun keskeiset käsitteet ja teoreettisen perustan syvemmin
hyödyntää eri tietokantoja hakutehtävissä

Sisältö

Tietokannat ja niiden käyttö tiedonhaussa

Oppimateriaalit

Haasio, A. 2020. Löydä! Avain.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, itsenäinen verkkotyöskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot & harjoitukset 24 h, verkkotyöskentely 111 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

opiskelija on osallistunut riittävästi lähiopiskeluun ja tehnyt kurssiin sisältyvät tehtävät ja läpäissyt mahdollisen tentin
opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti kuvata tiedonhaun keskeisiä teorioita
opiskelija osaa eri tietokantojen peruskäytön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

opiskelijan osallistuminen on ollut aktiivista lähiopiskelussa ja osasuorituksissa
opiskelija osaa käyttää sujuvasti eri tietokantoja
opiskelija osaa soveltaa tiedonhaun teorioita käytäntöön
opiskelija kykenee arvioimaan kunkin tiedonhan strategian ja toteutuksen tilannekohtaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

opiskelija on osallistunut opintojaksolle ja sen eri työskentelymuotoihin aktiivisesti
opiskelijalla on hyvä kokonaisvaltainen käsitys tiedonhaun teorioista ja hän osaa soveltaa niitä käytäntöön
opiskelija osaa sujuvasti ja monipuolisesti hyödyntää tietokantoja ja muita hakumenetelmiä tilannelähtöisesti
opiskelija kykenee tekemään laajoja, monipuolisia ja strategisesti hyvin suunniteltuja tiedonhakuja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ei tenttiä. Kurssin arvosana määräytyy tehtävistä saatujen pisteiden mukaan. Kurssin läpäisemiseksi saatava vähintään 50 % kokonaispistemäärästä.

Hylätty (0)

Kaikkia tehtäviä ei palautettu ja/tai opiskelija on saanut alle 50 % kurssitehtävien kokonaispistemäärästä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa käyttää keskeisimpien hakujärjestelmien perushakuja ja ymmärtää kurssilla käytyjen teoreettisten kysymysten perusasiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee kurssilla opittujen hakujärjestelmien sujuvan käytön ja kykenee tiedonhaun teorian laaja-alaiseen soveltamiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kurssilla opittujen hakujärjestelmien köytön erinomaisesti. Hänen tapansa lähestyä hakutehtäviä on innovatiivinen ja hän osaa erinomaisesti soveltaa tiedonhaun teorioita käytäntöön.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Ari Haasio
Opiskelijaryhmät
 • KTDIPL23
  Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opiskelija osaa

tiedonhaun keskeiset käsitteet ja teoreettisen perustan syvemmin
hyödyntää eri tietokantoja hakutehtävissä

Sisältö

Tietokannat ja niiden käyttö tiedonhaussa

Oppimateriaalit

Haasio, A. 2020. Löydä! Avain.

Opetusmenetelmät

Online-luennot, itsenäinen verkkotyöskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Online-luennot 10 h, itsenäinen verkkotyöskentely 140 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

opiskelija on osallistunut riittävästi lähiopiskeluun ja tehnyt kurssiin sisältyvät tehtävät ja läpäissyt mahdollisen tentin
opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti kuvata tiedonhaun keskeisiä teorioita
opiskelija osaa eri tietokantojen peruskäytön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

opiskelijan osallistuminen on ollut aktiivista lähiopiskelussa ja osasuorituksissa
opiskelija osaa käyttää sujuvasti eri tietokantoja
opiskelija osaa soveltaa tiedonhaun teorioita käytäntöön
opiskelija kykenee arvioimaan kunkin tiedonhan strategian ja toteutuksen tilannekohtaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

opiskelija on osallistunut opintojaksolle ja sen eri työskentelymuotoihin aktiivisesti
opiskelijalla on hyvä kokonaisvaltainen käsitys tiedonhaun teorioista ja hän osaa soveltaa niitä käytäntöön
opiskelija osaa sujuvasti ja monipuolisesti hyödyntää tietokantoja ja muita hakumenetelmiä tilannelähtöisesti
opiskelija kykenee tekemään laajoja, monipuolisia ja strategisesti hyvin suunniteltuja tiedonhakuja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ei tenttiä. Kurssin arvosana määräytyy tehtävistä saatujen pisteiden mukaan. Kurssin läpäisemiseksi saatava vähintään 50 % kokonaispistemäärästä.

Hylätty (0)

Kaikkia tehtäviä ei palautettu ja/tai opiskelija on saanut alle 50 % kurssitehtävien kokonaispistemäärästä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa käyttää keskeisimpien hakujärjestelmien perushakuja ja ymmärtää kurssilla käytyjen teoreettisten kysymysten perusasiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee kurssilla opittujen hakujärjestelmien sujuvan käytön ja kykenee tiedonhaun teorian laaja-alaiseen soveltamiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kurssilla opittujen hakujärjestelmien köytön erinomaisesti. Hänen tapansa lähestyä hakutehtäviä on innovatiivinen ja hän osaa erinomaisesti soveltaa tiedonhaun teorioita käytäntöön.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 29.10.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Ari Haasio
Opiskelijaryhmät
 • KITI23
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa

tiedonhaun keskeiset käsitteet ja teoreettisen perustan
hyödyntää avoimen verkon tärkeimpiä hakupalveluja
lähdekritiikin ja hallitsee eri lähdetyypit ja –kanavat
tiedon organisoinnin perusteet

Sisältö

Boolen logiikka
Muut täsmäytysmenetelmät
Tiedonhaun teoreettiset perusteet
Muistiorganisaatiot yhteiskunnassa
Lähdekritiikki
Keskeiset hakupalvelut

Tiedon organisointi

Oppimateriaalit

Haasio, A. (2020). Löydä! Avain.

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen työskentely, harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja harjoitukset 24 h, itsenäinen työskentely 111h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

opiskelija on osallistunut riittävästi lähiopiskeluun ja tehnyt kurssiin sisältyvät tehtävät ja läpäissyt mahdollisen tentin
opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti kuvata tiedonhaun teoreettista perustaa.
opiskelija osaa eri hakumenetelmien peruskäytön
opiskelija osaa suhtautua lähdekriittisesti eri materiaaleihin
opiskelija osaa eri muistiorganisaatioiden keskeiset toiminnot
opiskelija osaa tiedon organisoinnin perusteet

Arviointikriteerit, hyvä (3)

opiskelijan osallistuminen on ollut aktiivista lähiopiskelussa ja osasuorituksissa
opiskelija osaa käyttää sujuvasti eri hakumenetelmiä
opiskelija osaa suhtautua analyyttisesti ja lähdekriittisesti eri aineistoihin
opiskelija osaa soveltaa teorioita käytäntöön
opiskelija osaa muistiorganisaatioiden hyödyntämisen monipuolisesti tiedonhaussa
Opiskelija osaa soveltaa käytäntöön tiedon organisoinnin perusasioita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

opiskelija on osallistunut opintojaksolle ja sen eri työskentelymuotoihin aktiivisesti
opiskelijalla on hyvä kokonaisvaltainen käsitys tiedonhaun teoreettisista perusteista ja hän osaa soveltaa niitä käytäntöön
opiskelija osaa tehdä tiedonhakuja monipuolisesti eri välineitä hyödyntäen
opiskelija osaa suhtautua kriittisesti ja analyyttisesti eri lähdemateriaaleihin ja pohtia niiden tuottamisen motiiviperustoja

opiskelija hallitsee muistiorganisaatioiden rakentamisen ja osaa sujuvasti hyödyntää niitä eri hakutilanteissa

Opiskelija osaa niin teoriassa kuin käytännössäkin tiedon organisoinnin monipuolisen soveltamisen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ei tenttiä. Arviointi perustuu tehtävistä saataviin pisteisiin. Kurssin läpiseminen edellyttää, että tehtävistä on saatu vähintään 50 % kokonaispisteistä.

Hylätty (0)

Kaikkia tehtäviä ei palautettu ja/tai opiskelija saanut vähemmän kuin 50 % kurssin maksimipistemäärästä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa heikosti käyttää keskeisiä tiedonhaun välineitä ja tuntee haun teoreettisista perusteista pääkohdat.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee hyvin keskeiset tiedonhaun välineet, kuten keskeisten hakukoneiden ja tietokantojen käytön. Hän suoriutuu vaativistakin hautehtävistä. Opiskelija kykenee soveltamaan tiedonhaun teoreettisia perusteita käytäntöön ja ymmärtää ne hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee erinomaisesti tiedonhaun eri välineitä käyttäen ja suoriutuu sujuvasti vaativistakin tiedonhaun haasteista. Hän kykenee soveltamaan tiedonhaun teoriaa monipuolisesti ja ymmärtää teoreettiset perusteet kiitettävästi.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Ari Haasio
Opiskelijaryhmät
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa

tiedonhankintatutkimuksen keskeisten teorioiden sisällön
tiedonhankintatutkimuksen tulosten soveltamisen käytännön kirjasto- ja tietopalvelutyöhön

Sisältö

tiedonhankintatutkimuksen paradigmat
tiedonhankintatutkimuksen keskeiset mallit
tiedonhankintatutkimuksen sovellukset arkielämässä
tieto ja informaatio käsitteinä ja ihmisen arjessa

Oppimateriaalit

Haasio ym. (2019) Johdatus tiedonhankintatutkimukseen. Avain.
Haasio (2020) Löydä! Avain.
Opettajan kurssilla jakamat artikkelit

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot, kirjaessee, tehtävät, harjoitustyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

opiskelija on osallistunut riittävästi lähiopiskeluun ja tehnyt kurssiin sisältyvät tehtävät ja läpäissyt mahdollisen tentin
opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti kuvata keskeisimpiä tiedonhankinnan malleja ja alan vaikutusta kirjastotoimeen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

opiskelijan osallistuminen on ollut aktiivista lähiopiskelussa ja osasuorituksissa
opiskelija osaa esitellä tiedonhankintatutkimuksen osa-alueet ja sen keskeiset mallit suullisesti ja kirjallisesti
opiskelija osaa soveltaa teorioita käytäntöön

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

opiskelija on osallistunut opintojaksolle ja sen eri työskentelymuotoihin aktiivisesti
opiskelijalla on hyvä kokonaisvaltainen käsityus tiedonhankinnan merkityksestä yksilö- ja yhteisötasolla ja hän osaa arvioida eri tiedonhankintamalleja analyyttisesti
opiskelija osaa soveltaa oppimiaan malleja käytännön työelämän kehittämiseen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ei tenttiä. Arvosana määräytyy tehtävistä saatujen pisteiden perusteella. Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija saa vähintään 50 n% kokonaspisteistä.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.11.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Marja Erkkilä
Opiskelijaryhmät
 • KITI23
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko- oppimisympäristöä tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoäly huomioiden
-Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä

Sisältö

Johdatus toimisto-ohjelmiin
Tekstinkäsittely
- kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
- asiakirjastandardi
Taulukkolaskenta
- laskentamallit
- kaaviot
Esitysgrafiikka
- esityksen sisältö ja rakenne
- esityksen asetukset
Verkkopalvelujen hyödyntäminen
- pilvipalvelut
- verkkoneuvottelu työvälineenä
Tietoturva ja tietosuoja
Tietosuoja
Tekijänoikeudet
Tekoäly

Oppimateriaalit

Moodlen sähköinen materiaali

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssin aikana

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

OT-testi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 108 h: lähiopetusta 28 h ja itsenäistä opiskelua 80 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön ja ymmärtää tietosuojan ja tekijänoikeuksien ja tekoälyn merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuvälineinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden tietosuojan ja tekijänoikeudet tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden niihin liittyvät tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät, 3 kpl

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Ari Haasio
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa

tietokirjan tuotannon kokonaisvaltaisen prosessin eri vaiheet
kustannustoiminnan ja erityisesti tietokirjan kustantamisen perusteet
tehdä tietokirjan synopsiksen ja suunnitella sen sisältörungon
tietokirjallisuuden eri lajityypit ja niiden erityispiirteet

Sisältö

tietokirjallisuuden eri lajit
ideasta kirjaksi – tietokirjan tuottamisen prosessi
tietokirjan kustantamisen erityispiirteet
tietokirjan kirjoittamisen vaiheet ja erityispiirteet
tietokirjallisuus vs. tieteellinen kirjallisuus

Oppimateriaalit

Opettajan antama kurssimateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, verkkotyöskentely

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Esseet

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 24 h, itsenöinen työskentely 111 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

opiskelija on osallistunut riittävästi lähiopiskeluun ja tehnyt kurssiin sisältyvät tehtävät ja läpäissyt mahdollisen tentin
opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti kuvata keskeisimpiä tietokirjallisuuden lajeja ja työskentelyprosessin vaiheita

Arviointikriteerit, hyvä (3)

opiskelijan osallistuminen on ollut aktiivista lähiopiskelussa ja osasuorituksissa
opiskelija osaa esitellä tietokirjallisuuden tuotantoprosessin ja sen eri lajit suullisesti ja kirjallisesti
opiskelija osaa arvioida tietokirjallisuutta laadullisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

opiskelija on osallistunut opintojaksolle ja sen eri työskentelymuotoihin aktiivisesti
opiskelijalla on hyvä kokonaisvaltainen käsitys tietokirjallisuuden tuotantoprosessista ja hän osaa arvioida sen vahvuuksia ja heikkouksia kulloinkin analyyttisesti
opiskelija osaa perustellusti arvioida erityyppisen tietokirjallisuuden laatua

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ei tenttiä. Arviointi tehtävistä saatujen pisteiden perusteella.

Hylätty (0)

Kaikkia tehtäviä ei ole palautettu hyväksytysti ja/tai opiskelija saanut tehtävistä alle 50 % mahdollisesta maksimipistemäärästä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Perusasiat ymmärretty, mutta osaamisessa merkittäviä puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee tietokirjallisuuden eri lajit ja pystyy analysoimaan tieteellistä ja tietokirjallisuutta hyvin. Hän kykenee myös arvioimaan tietokirjallisuuden laatua ja perustelemaan valintojaan hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija pystyy analysoimaan eriomaisesti tieteellistä tekstiä ja tietokirjallisuuden eri lajeja ja kykenee myös itse tuottamaan tietokirjallisuudelle tyypillistä tekstiä sujuvasti. Opiskelija hallitsee myös tietokirjallisuuden laadun arvioinnin erinomaisesti ja osaa perustella valintojaan.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Hannu Tuuri
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa tieteellisen ja arkiajattelun eroja
- määritellä tutkimuksellisia lähestymistapoja ja tutkimuksen peruskäsitteitä
- esitellä tutkimusprosessin ja raportoinnin vaiheet (rakenne)
- selittää kriittisen ajattelun merkityksen tutkivassa ja kehittävässä työotteessa
- antaa esimerkkejä tutkimusetiikan merkityksestä

Sisältö

- tieteellinen ajattelu ja arkiajattelu
- yleinen tutkimusetiikka
- keskeisiä tutkimusmenetelmiä
- tutkimuksen peruskäsitteet ja rakenne
- tutkimusprosessin ja - raportin vaiheet
- tutkiva ja kehittävä työote

Oppimateriaalit

- Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15. uudistettu painos. Helsinki: Tammi.
- muu opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

- oman alan tutkimusraportteihin tai artikkeleihin tutustuminen ja niiden analysointi
- itsenäinen työskentely
- verkkotehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

55 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- Hyväksytty/hylätty
- Hyväksytty: Opiskelija osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisensa suorittamalla opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
- Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- kirjalliset oppimistehtävät
- Moodlen tentit

Esitietovaatimukset

Aikaisempia opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Ari Haasio
Opiskelijaryhmät
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

- Opiskelija hallitsee keskeiset kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa valitsemaansa menetelmää omassa opinnäytetyössään. Opiskelija kykenee kriittiseen tieteelliseen ajatteluun ja hallitsee keskeiset analyysimenetelmät.

Sisältö

Keskeiset kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen analyysin metodit, kuten sisällönanalyysi, diskurssianalyysi yms. kirjasto- ja tietopalvelualan tutkimuksen näkökulmasta. Tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteet omalla tutkimusalalla.

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät ja itsenäinen harjoittelu/opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 24 h, itsenäinen työskentely 48 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija osaa itsenäisesti luoda niin kvalitatiivisen kuin kvatitatiivisenkin tutkimusasetelman sekä tuntee tieteellisen ajattelun perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija kykenee hyvin soveltamaan niin kvalitatiivisen kuin kvantitatiivisenkin tutkimusasetelman mukaisia menetelmiä tutkimuksessa sekä tuntee tieteellisen ajattelun perusteet ja kykenee soveltamaan niitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija hallitsee ja kykenee soveltamaan kiitettävästi niin kvalitatiivisia kuin kvantitatiivisiakin tutkimusmenetelmiä. Hän osaa myös eri analyysimenetelmien perusteet sekä on sisäistänyt tieteellisen ajattelun perusteet ja kykenee soveltamaan niitä analyyttisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

50% tehtävistä saaduista pisteistä vaatimuksena kurssin läpäisemiseksi. Arviointi perustuu tehtävist saatuihin pisteisiin. Ei tenttiä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole vastannut kaikkiin tehtäviin tai saanut alle 50% kokonaispistemäärästä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa itsenäisesti luoda niin kvalitatiivisen kuin kvatitatiivisenkin tutkimusasetelman sekä tuntee tieteellisen ajattelun perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija kykenee hyvin soveltamaan niin kvalitatiivisen kuin kvantitatiivisenkin tutkimusasetelman mukaisia menetelmiä tutkimuksessa sekä tuntee tieteellisen ajattelun perusteet ja kykenee soveltamaan niitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee ja kykenee soveltamaan kiitettävästi niin kvalitatiivisia kuin kvantitatiivisiakin tutkimusmenetelmiä. Hän osaa myös eri analyysimenetelmien perusteet sekä on sisäistänyt tieteellisen ajattelun perusteet ja kykenee soveltamaan niitä analyyttisesti.

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

07.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Ari Haasio

Tavoitteet

- Opiskelija hallitsee keskeiset kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa valitsemaansa menetelmää omassa opinnäytetyössään. Opiskelija kykenee kriittiseen tieteelliseen ajatteluun ja hallitsee keskeiset analyysimenetelmät.

Sisältö

Keskeiset kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen analyysin metodit, kuten sisällönanalyysi, diskurssianalyysi yms. kirjasto- ja tietopalvelualan tutkimuksen näkökulmasta. Tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteet omalla tutkimusalalla.

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät ja itsenäinen harjoittelu/opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen verkkotyöskentely 72 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija osaa itsenäisesti luoda niin kvalitatiivisen kuin kvatitatiivisenkin tutkimusasetelman sekä tuntee tieteellisen ajattelun perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija kykenee hyvin soveltamaan niin kvalitatiivisen kuin kvantitatiivisenkin tutkimusasetelman mukaisia menetelmiä tutkimuksessa sekä tuntee tieteellisen ajattelun perusteet ja kykenee soveltamaan niitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija hallitsee ja kykenee soveltamaan kiitettävästi niin kvalitatiivisia kuin kvantitatiivisiakin tutkimusmenetelmiä. Hän osaa myös eri analyysimenetelmien perusteet sekä on sisäistänyt tieteellisen ajattelun perusteet ja kykenee soveltamaan niitä analyyttisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävistä saadut pisteet

Hylätty (0)

50% tehtävistä saaduista pisteistä vaatimuksena kurssin läpäisemiseksi. Arviointi perustuu tehtävist saatuihin pisteisiin. Ei tenttiä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa itsenäisesti luoda niin kvalitatiivisen kuin kvatitatiivisenkin tutkimusasetelman sekä tuntee tieteellisen ajattelun perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija kykenee hyvin soveltamaan niin kvalitatiivisen kuin kvantitatiivisenkin tutkimusasetelman mukaisia menetelmiä tutkimuksessa sekä tuntee tieteellisen ajattelun perusteet ja kykenee soveltamaan niitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee ja kykenee soveltamaan kiitettävästi niin kvalitatiivisia kuin kvantitatiivisiakin tutkimusmenetelmiä. Hän osaa myös eri analyysimenetelmien perusteet sekä on sisäistänyt tieteellisen ajattelun perusteet ja kykenee soveltamaan niitä analyyttisesti.

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Sari Mäkinen-Laitila
Opiskelijaryhmät
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa

sanoittaa ja arvioida omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan
tunnistaa oman ammatillisen kehittymisensä vaiheita
käyttää henkilökohtaisen osaamisen markkinoinnin työvälineitä sekä tuottaa niihin suunniteltua sisältöä
suunnitella oman työnhakuprosessin
Vahvistaa omia toimijuuden taitojaan
analysoida uravaihtoehtoja ja työmahdollisuuksia valmistumisen jälkeen
Ottaa työelämän pelisäännöt ja työhyvinvoinnin huomioon omassa toiminnassaan
tutkia ja analysoida jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia

Sisältö

oman osaamisen sanoittaminen, ammatti-identiteetin vahvistaminen ja henkilöbrändin rakentaminen
työnhakuprosessi
ammatillinen portfolio
työelämätaitojen syventäminen ja toimijuuden vahvistaminen
työhyvinvointi
kirjasto- ja tietopalvelualan kansalliset ja kansainväliset verkostot ja niissä toimiminen
Ura- ja alumnitarinat
elinikäinen oppiminen

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Teorialuennot, työpajat ja itsenäiset tehtävät, joista muodostuu portfolio.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä harjoittelua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Läsnäoloa vaativat verkkoluennot ja -työpajat 27 h, itsenäistä työskentelyä 27 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut opetukseen ja suorittanut opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti. Hän osaa kertoa osaamisestaan ja nimetä ammatillisen kehittymisensä vaiheita. Opiskelija tunnistaa ammatillisen portfolion merkityksen työhaussa ja hän on tuottanut portfolion. Hän osaa listata työelämän pelisääntöjä ja löytää toimijuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija on osallistunut alumnipäivään ja hän on kuullut joitakin uratarinoita. Hän osaa nimetä oman ammattialan verkostoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyvin. Hän osaa kertoa monipuolisesti osaamisestaan ja vahvuuksistaan, ja selittää ammatillisen kehittymisensä vaiheita. Opiskelija tunnistaa ammatillisen portfolion merkityksen työhaussa ja hän on tuottanut monipuolisen portfolion. Hän osaa esitellä työelämän pelisääntöjä ja löytää monia toimijuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija on osallistunut alumnipäivään ja hän on kuullut useita uratarinoita. Hän osaa esitellä oman ammattialan verkostoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojakson tehtävät kiitettävästi. Hän osaa kertoa monipuolisesti osaamisestaan ja vahvuuksistaan, ja selittää ja arvioida ammatillisen kehittymisensä vaiheita. Opiskelija tunnistaa ammatillisen portfolion merkityksen työhaussa ja hän on tuottanut monipuolisen portfolion. Hän osaa laaja-alaisesti analysoida työelämän pelisääntöjä käytännön tilanteissa ja löytää paljon toimijuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija on osallistunut alumnipäivään ja hän on kuullut useita uratarinoita. Hän osaa arvioida oman ammattialan verkostoja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan portfolion muodostavien osasuoritusten ja aktiivisen osallistumisen perusteella.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole tehnyt vaadittavia tehtäviä, joista portfolio muodostuu. Hänellä on paljon poissaoloja ajoitetuista verkkotapaamisista, eikä hän ole osallistunut työpajoihin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on tuottanut portfolion. Hän on osallistunut verkkotapaamisiin ja ainakin yhteen työpajaan, mutta ei ole osoittanut aktiivisuutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on tuottanut kaikki vaadittavat osat sisältävän portfolion. Hän on osallistunut useimmille verkkoluennoille ja työpajoihin ja ollut osassa niitä aktiivinen keskustelija.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on tuottanut kaikki vaadittavat osat sisältävän, sisällöllisesti ja visuaalisesti viimeistellyn portfolion. Hän on ollut läsnä lähes kaikissa verkkotapaamisissa ja työpajoissa ja osalistunut aktiivisesti keskusteluun.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.03.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

16 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Heli Simon
 • Noora Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • KITI23
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa
- osaa toimia vuorovaikutustilanteissa myös digitaalisissa ympäristöissä
- analysoida ja arvioida viestintätaitoja osana ammatillista kehittymistä.
- tuottaa asiatyylistä tekstiä ja soveltaa SeAMKin kirjallisten töiden ohjeita.

Sisältö

- Viestintätyylin analysointi
- Esiintymistaito ja vuorovaikutus
- Ryhmäviestintätaito (esim. palaverit, neuvottelut, kokoukset, myös verkon välityksellä)
- Digitaalisen ympäristön toimintaperiaatteet ja vuorovaikutus
- Asiatyylisen tekstin tuottaminen
- SeAMKin kirjallisten töiden ohjeet

Oppimateriaalit

- Opettajan ilmoittama materiaali
- Juholin, E. (2022). Communicare! Ota viestinnän ilmiöt ja strategiat haltuun (8. uud. p.). Infor / Management Institute of Finland MIF.
- SeAMKin kirjallisten töiden ohje https://seamk.libguides.com/KirjallistenToidenOhje
- Kielitoimiston ohjepankki (Kotus) http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/
- Kielijelppi http://www.kielijelppi.fi/
- Opintokeskus Sivis https://www.kokouskaytannot.fi/

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, luennot
Itsenäinen opiskelu: tiedonhankinta, harjoitukset ja tehtävät
Suulliset ja kirjalliset tehtävät yksin ja ryhmässä
Verkkotentit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ja arvioitavien tehtävien ajankohdat sovitaan opintojakson aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

108 t, josta 28 t lähiopetusta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa viestiä lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä vain viestin lähettäjän näkökulmasta. Hän tunnistaa osittain digitaalisen viestinnän toimintaperiaatteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa viestinnässään ottaa osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Osaa ylläpitää viestinnän vuorovaikutusta. Tunnistaa jossain määrin viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Osaa huomioida digitaalisen viestinnän toimintaperiaatteet. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumentointi on monipuolista ja uskottavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa viestinnässään ottaa erinomaisesti ja vakuuttavasti huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan, hän osaa toimia vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Viestinnän vuorovaikutus on erittäin taitavaa. Osaa tunnistaa viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Hallitsee digitaalisen viestinnän toimintaperiaatteet ja osaa soveltaa niitä. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä monipuolisesti ja realistisesti tavoitteen, tarkoituksen, vastaanottajan ja oman ammattialansa kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät
Verkkotentit
Aktiivinen osallistuminen arvioinnin perusteena oleviin töihin ja töiden palauttaminen aikataulun mukaisesti
Itsearviointi
Vertaisarviointi

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Satu Salmela
Opiskelijaryhmät
 • KITI23
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan eritellä erilaisia lukemisyhteisöjä ja niiden toimintatapoja. Hän osaa kertoa kirjaston tarjoamat mahdollisuudet yhteisöllisen lukemisen kentällä. Opiskelija osaa myös suunnitella ja ohjata erilaisten käyttäjäryhmien lukuharrastusta sekä valita erilaisia työmuotoja, joiden avulla innostetaan lukemaan. Hän osaa aktivoida ja ohjata lukijalähtöistä kirjallisuuskeskustelua ja edistää erilaisten aineistojen käyttöä.

Sisältö

- erilaiset lukemisyhteisöt
- yhteisöllinen lukeminen
- lukemiseen sosiaalistuminen ja kirjaston rooli siinä
- yhteisöllinen lukeminen osana kirjastojen toimintaa
- lukemaan innostaminen ja lukuharrastuksen edistäminen
-kokoelmien avaaminen ja aineistopromootio

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on tehnyt kaikki suoritukseen kuuluvat tehtävät, mutta ei ole aina noudattanut ohjeita tai aikatauluja. Opiskelija osaa määritellä lyhyesti, mikä on kirjaston rooli yhteisöllisen lukemisen toteuttajana. Opiskelija osaa valita ja käyttää joitakin lukemaan innostamisen menetelmiä.
Opiskelija osaa kertoa lyhyesti lukemisharrastuksen merkityksestä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on tehnyt kaikki suoritukseen kuuluvat tehtävät ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kirjaston roolia yhteisöllisen lukemisen toteuttajana.
Opiskelija osoittaa aktiivisuutta ja kiinnostusta lukemaan innostamisen toteuttamisessa erilaisin menetelmin.
Opiskelija osaa analysoida lukemisharrastuksen merkitystä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on tehnyt perusteellisesti kaikki suoritukseen kuuluvat tehtävät ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti.
Opiskelija osaa arvioida kirjaston roolia yhteisöllisen lukemisen toteuttajana. Hän osaa ehdottaa uusia kirjastoympäristöön sopivia yhteisöllisen lukemisen menetelmiä.
Opiskelija osoittaa aktiivisuutta, innostusta ja luovuutta lukemaan innostamisen toteuttamisessa erilaisin menetelmin.
Opiskelija osaa monipuolisesti analysoida lukemisharrastuksen merkitystä.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 01.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 23.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Kim Leppänen
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa kuvata yrittäjyysosaamisen pääpiirteet sekä pohtia omia tavoitteittaan ja vahvuuksiaan suhteessa niihin.
• tunnistaa ihmisen kognition rakenteet itsessään ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa
• ymmärtää epävarmuuden sietämisen merkityksen toiminnassaan ja vuorovaikutuksessa
• osaa kuvata ja tarkastella sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista arvoa ja hahmottaa miten ne eroavat toisistaan
• tunnistaa arvon ympäristösidonnaisuuden sekä erilaiset rakenteet, joissa sitä voidaan tuottaa
• osaa analysoida erilaisia arvoketjuja ja –verkkoja.
• osaa kuvata yritystoiminnan merkityksen yhteiskunnassa ja kansantaloudessa ja tunnistaa erilaisia yrittäjyyden ilmenemistapoja elämässä.
• osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset
• tuntee yrityksen perustamiseen liittyvät vaiheet
• tuntee yrittäjyyteen liittyvät mahdollisuudet SeAMKissa

Sisältö

• Yrittäjyyskompetenssi, itsetuntemus ja minäpystyvyys, motivaatio, ihmisen ajattelujärjestelmät, epävarmuuden sieto ja pettymyksen käsittely
• Arvon luominen, arvoketjujen; ja arvoverkkojen tunnistaminen eri ympäristöissä, arvon tuottaminen eri rakenteissa, kuten yrityksissä ja yhdistyksissä
• Yrittäjyyden ja liiketoiminnan peruskäsitteet ja ansaintalogiikkaa, talouden lukutaito, riskien hallinta
• Liiketoiminnan perustamisen vaiheet
• Liiketoimintasuunnitelma liikeidean jäsentämisen työkaluna (muille kuin liiketalouden alalle)
• Yritystoiminta osana yhteiskuntaa, yrittäjyys osana elämää
• Yrittäjyystaitojen syventäminen SeAMKissa (SeAMK Yritystalli, SeAMKPro, SeiES jne.)

Oppimateriaalit

Moodlesta löytyvä materiaali
Oheismateriaali & lisälukemista:
- Taivas ja helvetti 2.0
- Urheilijan taivas ja helvetti, paras versio itsestäsi
- Taivas ja helvetti - Riko rajasi
- Aki Hintsa: Voittamisen anatomia

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, ryhmätyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

16h lähiopetus
65h itsenäistä opiskelua

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta. Tehtävissä opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen arvon luonnin ja sekä pohtii niiden merkitystä yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa. Opiskelija osoittaa tunnistavansa liiketoiminnan peruskäsitteet ja osaavansa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osoittaa osaavansa pohtia omaa suhdettaan yrittäjyyteen ja yrittäjyyskompetenssiin.

Sisällön jaksotus

Itsetuntemus ja minäpystyvyys
Työelämän murros
Megatrendit
Arvon tuottaminen
Yrittäjyys ja yhteiskunta
Liikeidea
Business Model Canvas
Yritystoiminnan aloittamisen peruslaskelmat

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta. Tehtävissä opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen arvon luonnin ja sekä pohtii niiden merkitystä yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa. Opiskelija osoittaa tunnistavansa liiketoiminnan peruskäsitteet ja osaavansa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osoittaa osaavansa pohtia omaa suhdettaan yrittäjyyteen ja yrittäjyyskompetenssiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilötehtävät, ryhmätöiden tekeminen ja esittäminen, aktiivinen osallistuminen.