Siirry suoraan sisältöön

Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Laajuus:
210 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Koulutusala

Yhteiskunnalliset alat
Koulutusalan luokitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämään kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Tutkinto-ohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi.

Tutkinnon taso

Koulutusohjelma johtaa ammattikorkeakoulututkintoon, joka on ensimmäisen syklin bachelor-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 6.
Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.
Valintaperusteet löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.
Linkki

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat ammattikorkeakoululain mukaisesti perusopinnoista, ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä vuodessa.

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat kaikille yhteisistä perusopinnoista (20 op), pakollisista ammattiopinnoista (108 op), valinnaisista ammattiopinnoista (20 op), tavoitteellisesta harjoittelusta (30 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (10 op). Opinnäytetyöprosessissa (22 op) opiskelija voi vaihtoehtoisten ammattiopintojen lisäksi syventää itseään kiinnostavien kirjasto- ja tietopalvelun osa-alueiden osaamista. Ensimmäisen vuoden opiskelu koostuu pääasiassa perusopinnoista ja pakollisista ammattiopinnoista. Sen jälkeen opinnoissa painottuvat enemmän ammattiopinnot, joista osan saa valita vuosittain tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat hakea monialaisiin SeAMKPro-opintoihin ja suorittaa siellä toisen opiskeluvuoden yhden lukukauden opinnot (30 op). SeAMKPro-opintoihin haetaan ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukauden aikana.

Opetusuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.
- Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
- Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana.
- Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
- Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona.
- Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.

Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa monialaisia työelämälähtöisiä projektiopintoja (SeAMKPro).

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on antaa valmiudet toimia erilaisten kirjastojen ja tietopalveluyksiköiden asiakaspalvelu-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Tutkinto-ohjelmasta valmistuneella tradenomilla on kirjaston ja tietopalveluyksikön hoitamiseen, kehittämiseen ja esimiestyöhön tarvittavat perustiedot ja -taidot. Opinnoissa painotetaan kirjastotyössä tarvittavia erityistaitoja, kuten tiedontallennusta ja -hakua, kirjastoaineistojen tuntemusta, asiakaspalvelutaitoja ja opastus- ja ohjaustaitoja. Myös palvelujen ja tapahtumien tuottamiseen liittyvää osaamista sekä vuorovaikutus- ja tietojenkäsittelytaitoja painotetaan opinnoissa.

Kompetenssit

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.
Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.

Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan. Tutkinto-ohjelmakohtaisia kompetensseja ovat tiedonhankintaosaaminen, kirjastoalan asiakas- ja palvelutoiminnan osaaminen, aineisto- ja kokoelmaosaaminen sekä osallistava yhteiskunnallinen osaaminen.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Opetussuunnitelman tavoitteena on painottaa opetusmenetelmiä, joissa opiskelija on aktiivinen toimija: oppiminen on tiedon hankkimista, analysointia ja tuottamista. Pedagogiikkaa voidaan kuvata osaamista täydentäväksi konstruktivismiksi, mutta yksittäisessä opintojaksossa voidaan toteuttaa sille ominaista oppimismenetelmää, kuten esim. ongelmaperustaista oppimista, projektioppimista yhteistyössä työelämän kanssa, yhteistoiminnallista oppimista sekä verkko-oppimista. Opetuksessa käytetään myös luentoja, ryhmätöitä ja kirjallisuuteen perustuvia tenttejä.

Kansainvälisen harjoittelu- ja opiskelukokemuksen hankkimiseen kannustetaan opintojen aikana. Vaihtoehtoisten ammattiopintojen kurssit voidaan toteuttaa joko suomeksi tai englanniksi sen mukaan, osallistuuko niille vaihto-opiskelijoita. Tutkinto-ohjelman opiskelijat opiskelevat yhdessä mahdollisten ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Tutkimus ja kehittämistoiminta integroituu opetusohjelmaan kahdella tasolla. Yksittäisissä opintojaksoissa toteutetaan työelämä- ja asiakaslähtöisiä opiskelijaprojekteja, joissa tutkimus- ja kehittämistoiminnalla on oma osuutensa. Opinnäytetyöt pyritään kytkemään esimerkiksi harjoittelun aikana toteutuviin kehittämistehtäviin. Toiseksi tutkinto-ohjelmalla on omia alueellisia ja valtakunnallisia hankkeita, joihin integroidaan sekä opetusta, opinnäytetöitä että henkilöstön tutkimus- ja kehittämistyötä.

Ahot-menettelyt

AHOT-menettely tarkoittaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea osaamisensa tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita. Osaamisen tunnistamisprosessi nivoutuu läheisesti opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) laatimiseen ja sitä päivitetään henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen yhteydessä.
Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt on esitetty SeAMKin osaamisen tunnustamisen ohjeessa. Siinä selvitetään, miten osaamisen tunnustamista haetaan, miten asiaa käsitellään ja miten siitä tiedotetaan. Ohjeessa on nimetty tutkinto-ohjelman osaamisen tunnustamisen yhteyshenkilöt, jotka antavat ohjausta prosessiin liittyvissä asioissa.
Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa käytetään muun muassa
- vastaavansisältöisen ja muun koulutuksen todistuksia
- työtodistuksia ja työnantajalta saatuja lisäselvityksiä
- opiskelijan haastatteluja
- kirjallisia ja suullisia tenttejä tai raportteja
- toiminnallisia tai kirjallisia tehtäviä tai näyttöjä
- esitelmiä, portfolioita.

AHOT-menettelyn ulkopuolelle jäävät opinnäytetyö ja kypsyyskoe.


Aiemmin opitun tunnistamisessa ja tunnustamisessa (AHOT) noudatetaan SeAMKin yhteistä käytäntöä. AHOT-menettelyn ulkopuolelle jäävät opinnäytetyö ja kypsyyskoe, muut opinnot voidaan joko korvata samansisältöisillä opinnoilla tai muuten hankitulla osaamisella. Muualla suoritettuja opintoja voidaan myös sisällyttää vaihtoehtoisiin ja vapaasti valittaviin opintoihin. Harjoittelun korvaavasta työkokemuksesta raportoidaan tutkinto-ohjelman käytännön mukaisesti. Aiemmin hankittu osaaminen voi olla enintään 10 v. vanhaa. Hakemuksia käsittelevä opettaja voi tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä tai - näyttöjä. Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa käytetään

- vastaavansisältöisen ja muun koulutuksen todistuksia
- opiskelijan haastatteluja ja kirjallisia raportteja
- työtodistuksia ja työnantajalta saatuja lisäselvityksiä
- näyttökokeita tarvittaessa
- edellisten vertaamista opintojen osaamistavoitteisiin

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Tutkinto-ohjelmaan sisältyy 30 op:n harjoittelu, joka suoritetaan kolmantena lukuvuonna. Harjoittelussa opiskelija soveltaa koulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja käytännössä. Opiskelija kartoittaa harjoittelun aikana sopivaa kehittämistehtävää opinnäytetyön aiheeksi.

Opiskelijan opintojen aikaista työssäkäyntiä ja hänen siinä hankkimaansa osaamista voidaan hyödyntää opintojakson suorittamiseksi. Tällöin puhutaan opinnollistamisesta ja se voi liittyä myös vapaaehtoistyöhön tai harrastustoimintaan. Olennaista on, että työn tekemisen kautta opittujen asioiden ja taitojen avulla voidaan näyttää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Opinnollistaen saavutettu osaaminen voidaan todentaa esimerkiksi näytöin ja tehtävin.

Ammatillinen osaamisprofiili

Tutkinto antaa kirjastolain mukaisen yleisissä kirjastoissa vaadittavan kelpoisuuden. Työpaikkoja tarjoavat myös tieteelliset ja erikoiskirjastot sekä yritysten tietopalvelut. Valmistuneita kirjastoalan tradenomeja on sijoittunut myös kirjakauppa- ja kustannusalalle. Opintojen sisäisillä valinnoilla opiskelija voi suuntautua alan erilaisiin tehtäviin.

Tehtävänimike kirjastossa voi olla esim. informaatikko, tietoasiantuntija, tietopalvelusihteeri, osastonjohtaja, kirjastonhoitaja ja kirjastovirkailija. Kirjasto- ja tietopalveluorganisaatioissa on myös monia erityistehtäviä, kuten projektikoordinaattorin ja suunnittelijan tehtäviä.
Ammatilliset kieliopinnot suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman alansa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, pystyy etsimään tietoa sekä seuraamaan oman ammattialansa kehitystä kohdekielillä.

Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan. Tutkinto-ohjelmakohtaisia kompetensseja ovat tiedonhankintaosaaminen, kirjastoalan asiakas- ja palvelutoiminnan osaaminen, aineisto- ja kokoelmaosaaminen sekä osallistava yhteiskunnallinen osaaminen. Näiden kompetenssien saavuttaminen takaa valmistuneille sujuvan sijoittumisen työelämään.

Kansainvälisyys

Tutkinto-ohjelmassa kannustetaan kansainvälisyyteen. Opintosuunnitelmaan sisältyy sekä pakollisia että vaihtoehtoisia ja vapaasti valittavia englanniksi toteutettavia opintojaksoja. Kirjastojen monikulttuuriset palvelut kuuluvat opintoihin. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ulkomaanvaihdossa sekä harjoittelu kokonaan tai osittain ulkomailla. Parhaita ajankohtia ulkomaanvaihtoon ja harjoitteluun ulkomailla ovat toisen opiskeluvuoden kevätlukukausi tai kolmannen opiskeluvuoden syyslukukausi. Opiskelumateriaaleina käytetään koko opiskeluajan alan keskeisiä kotimaisia ja ulkomaisia aineistoja.

Jatko-opintokelpoisuus

Antaa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatko-opintokelpoisuuden kirjasto- ja tietopalvelualan ylempään amk-tutkintoon.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Opiskelu on kokopäiväistä.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Esa Leikkari, 040 830 4270, esa.leikkari(at)seamk.fi

Opinto-ohjaaja

Sari Mäkinen-Laitila, 040 868 0077, sari.makinen-laitila(at)seamk.fi

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, Päivätoteutus

Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, Päivätoteutus

Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, Päivätoteutus

Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, Päivätoteutus

Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, Päivätoteutus

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Terhi Mustakangas
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa asiakaspalvelun periaatteita kirjastotyössä. Hän osaa toimia asiakaspalvelijana ja tunnistaa erilaisia asiakastilanteita. Opiskelija osaa tarkastella asiakaspalvelun toteutumista fyysisessä asiakaspalvelussa sekä verkkoympäristössä, tunnistaa asiakaspalvelun laadun osatekijät ja merkityksen asiakastyytyväisyyteen ja asiakaskokemukseen. Opiskelija on tietoinen asiakaspalvelun ajankohtaisista teemoista. Opiskelija osaa arvioida kulttuuritaustaltaan erilaisten asiakkaiden tarpeita.

Sisältö

- palvelutapahtuma fyysisessä palvelussa ja verkkoympäristössä
- asiakaspalvelijana toimiminen
-asiakaspalvelun laatu ja sen vaikutus asiakaskokemukseen ja asiakastyytyväisyyteen
- erilaisten asiakkaiden kohtaaminen ja kohderyhmien huomioiminen asiakaspalvelussa
- asiakaspalvelun ajankohtaiset teemat

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon
- Opiskelija osaa soveltaa asiakaspalvelun periaatteita kirjastotyössä
- Opiskelija osaa kuvata palvelutapahtuman vaiheet fyysisessä ja verkkoympäristössä
- Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana
-Opiskelija tunnistaa palvelun laadun osatekijät ja niiden vaikutuksen asiakaskokemukseen
- Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia asiakastilanteita ja kohderyhmiä
- Opiskelija on tietoinen asiakaspalvelun ajankohtaisista teemoista

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon
- Opiskelija osaa soveltaa hyvin asiakaspalvelun periaatteita kirjastotyössä
- Opiskelija osaa hyvin kuvata palvelutapahtuman vaiheet fyysisessä ja verkkoympäristössä
- Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana
-Opiskelija tunnistaa palvelun laadun osatekijät sekä niiden vaikutukset asiakaskokemukseen
- Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia asiakastilanteita ja kohderyhmiä
- Opiskelija on tietoinen asiakaspalvelun ajankohtaisista teemoista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon
- Opiskelija osaa soveltaa erinomaisesti asiakaspalvelun periaatteita kirjastotyössä
- Opiskelija osaa erinomaisesti kuvata palvelutapahtuman vaiheet fyysisessä ja verkkoympäristössä
- Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana
-Opiskelija tunnistaa palvelun laadun osatekijät sekä niiden vaikutukset asiakaskokemukseen
- Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia asiakastilanteita ja kohderyhmiä
- Opiskelija on tietoinen asiakaspalvelun ajankohtaisista teemoista

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Jaana Store
Opiskelijaryhmät
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KITI20
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä kirjasto- ja tietopalvelualan peruskäsitteet. Hän ymmärtää alan tekstiä ja puhetta. Hän osaa viestiä vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti suullisesti ja kirjallisesti ruotsin kielellä alan asiakaspalvelu-ja muissa viestintätilanteissa. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa.

Sisältö

Kirjastojen kotisivut, kirjasto- ja tietopalvelualan sanasto ja tekstit, kirjastoverkko.
Kirjastojen materiaalit, tilat ja toiminnot, henkilökunta ja työtehtävät.
Asiakaspalvelu- ja muut viestintätilanteet.
Tiedonhaku ja tiedonvälitys
Vierailu ruotsinkieliseen kirjastoon

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana 1: Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta sekä helpohkoa ammattialansa tekstiä. Hän selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä on havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvosana 3: Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialansa perussanastoa ymmärrettävästi. Hän selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Hän ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5: Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialansa sanastoa. Hän on aktiivinen sekä selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista

Esitietovaatimukset

Svenska för arbetslivet 3 op.

Lisätiedot

Venäjän alkeet -opintojakson kanssa vaihtoehtoinen pakollisten kieliopintojen kurssi.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

16 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Christopher Hudson
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kirjastoalan englannin peruskäsitteet ja osaa aihealueen perussanastoa. Hän osaa viestiä opiskeluun, omaan työhön ja kirjastoympäristöön liittyvistä asioista ja selviytyy jokapäiväisistä kielenkäyttötilanteista hyvää kielitaitoa osoittaen. Opiskelija osaa toimia puhelimessa ja kirjoittaa työhön liittyviä kirjallisia viestejä. Lisäksi hän osaa kertoa koulutuksestaan ja hakea töitä englanniksi. Opiskelija osaa kertoa Suomesta ja toimia vierailutilanteissa. Lisäksi hän osaa kertoa Suomen kirjastojärjestelmästä ja esitellä kirjaston toimintaa ja palveluita.

Sisältö

Koulutus, työelämä, työnhaku, ammattiviestintä kirjallisesti ja suullisesti. Kirjastoalan perussanasto.

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali.

Opetusmenetelmät

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kontaktiopetus, ryhmätyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 t.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana 1-2: Opiskelija käyttää yksinkertaisia rakenteita ja suppeata sanastoa. Virheet haittaavat ymmärtämistä. Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta sekä osan helposta ammattialansa tekstistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvosana 3-3: Opiskelija osaa käyttää kohtuullisesti oman ammattialansa sanastoa. Hän ymmärtää yleisimpiä ammattialansa tekstejä ja selviää melko hyvin ennakoitavissa työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5: Opiskelija osaa käyttää oman alansa ammattisanastoa virheettömästi. Hän ymmärtää ja tuottaa monipuolista ammattialansa tekstiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva näyttö, kirjalliset ja suulliset työt.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Sari Mäkinen-Laitila
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa, mitä hakeutuvat palvelut tarkoittavat kirjastotyössä. Hän osaa erotella erilaisia hakeutuvan kirjastotoiminnan työmuotoja, asiakasryhmiä ja nimetä tärkeitä yhteistyötahoja. Hän osaa käyttää useita työmenetelmiä erilaisten kohderyhmien tavoittelemisessa ja hakeutuvien kirjastopalvelujen suunnittelemisessa ja toteuttamisessa. Opiskelija osaa analysoida kirjastoautotoiminnan, laitoskirjastotoiminnan ja kotikirjastopalvelun erityispiirteitä. Opiskelija tuntee yleisten kirjastojen saavutettavuussuosituksen ja hän osaa tarkastella kirjastotiloja ja -palveluja saavutettavuuden näkökulmasta. Opiskelija tunnistaa kulttuuritaustaltaan erilaisten asiakkaiden tarpeita.

Sisältö

sosiaalinen kirjastotyö (esim. laitoskirjastotyö ja kotikirjastopalvelu)
kirjastoautotoiminta
keskeiset yhteistyötahot ja yhteistyömuotoja
uudenlaisten asiakasryhmien tavoittaminen ja kohtaaminen
hakeutuvan kirjastotoiminnan kansainväliset linjaukset
esimerkkejä erilaisista hankkeista ja kokeiluista eri puolilta maailmaa (esim. pop up -kirjastot)
kirjastopalvelujen saavutettavuus
hakeutuvien kirjastopalvelujen vaikuttavuuden arviointi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut opetukseen ja suorittanut opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa kertoa hakeutuvan kirjastotyön tärkeimmät osa-alueet, tehtävät ja nimetä tavoitettavia asiakasryhmiä. Opiskelija tunnistaa tärkeimmät yhteistyötahot ja yhteistyön muodot esimerkiksi kunnan vanhustyön kanssa. Opiskelija osaa analysoida kirjastotilojen ja –palvelujen saavutettavuutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja suorittanut opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia lähteitä. Opiskelija osaa analysoida hakeutuvaa kirjastotoimintaa ja sen mahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä. Hän osaa valita eri asiakasryhmille sopivia yhteistyötapoja. Opiskelija osaa kertoa yhteistyöstä eri tahojen kanssa ja hän osaa myös nimetä uusia mahdollisuuksia yhteistyön kehittämisessä. Opiskelija osaa analysoida monipuolisesti kirjastotilojen ja –palvelujen saavutettavuutta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojakson tehtävät kiitettävästi ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia kansainvälisiä lähteitä. Opiskelija osaa monipuolisesti pohtia hakeutuvan kirjastotyön nykytilannetta, mahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä. Hän osaa myös selittää sen merkityksen osana kirjastotyötä ja kunnallisia palveluja. Opiskelija osaa valita ja toteuttaa eri asiakasryhmille sopivia työmuotoja. Opiskelija osaa arvioida yhteistyötä eri tahojen kanssa ja hän on aktiivinen sen kehittämisessä. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida monipuolisesti kirjastotilojen ja –palvelujen saavutettavuutta.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 31.01.2023

Ajoitus

26.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Sari Mäkinen-Laitila
Opiskelijaryhmät
 • KTDIPL23
  Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa, mitä hakeutuvat palvelut tarkoittavat kirjastotyössä. Hän osaa erotella erilaisia hakeutuvan kirjastotoiminnan työmuotoja, asiakasryhmiä ja nimetä tärkeitä yhteistyötahoja. Hän osaa käyttää useita työmenetelmiä erilaisten kohderyhmien tavoittelemisessa ja hakeutuvien kirjastopalvelujen suunnittelemisessa ja toteuttamisessa. Opiskelija osaa analysoida kirjastoautotoiminnan, laitoskirjastotoiminnan ja kotikirjastopalvelun erityispiirteitä. Opiskelija tuntee yleisten kirjastojen saavutettavuussuosituksen ja hän osaa tarkastella kirjastotiloja ja -palveluja saavutettavuuden näkökulmasta. Opiskelija tunnistaa kulttuuritaustaltaan erilaisten asiakkaiden tarpeita.

Sisältö

sosiaalinen kirjastotyö (esim. laitoskirjastotyö ja kotikirjastopalvelu)
kirjastoautotoiminta
keskeiset yhteistyötahot ja yhteistyömuotoja
uudenlaisten asiakasryhmien tavoittaminen ja kohtaaminen
hakeutuvan kirjastotoiminnan kansainväliset linjaukset
esimerkkejä erilaisista hankkeista ja kokeiluista eri puolilta maailmaa (esim. pop up -kirjastot)
kirjastopalvelujen saavutettavuus
hakeutuvien kirjastopalvelujen vaikuttavuuden arviointi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut opetukseen ja suorittanut opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa kertoa hakeutuvan kirjastotyön tärkeimmät osa-alueet, tehtävät ja nimetä tavoitettavia asiakasryhmiä. Opiskelija tunnistaa tärkeimmät yhteistyötahot ja yhteistyön muodot esimerkiksi kunnan vanhustyön kanssa. Opiskelija osaa analysoida kirjastotilojen ja –palvelujen saavutettavuutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja suorittanut opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia lähteitä. Opiskelija osaa analysoida hakeutuvaa kirjastotoimintaa ja sen mahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä. Hän osaa valita eri asiakasryhmille sopivia yhteistyötapoja. Opiskelija osaa kertoa yhteistyöstä eri tahojen kanssa ja hän osaa myös nimetä uusia mahdollisuuksia yhteistyön kehittämisessä. Opiskelija osaa analysoida monipuolisesti kirjastotilojen ja –palvelujen saavutettavuutta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojakson tehtävät kiitettävästi ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia kansainvälisiä lähteitä. Opiskelija osaa monipuolisesti pohtia hakeutuvan kirjastotyön nykytilannetta, mahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä. Hän osaa myös selittää sen merkityksen osana kirjastotyötä ja kunnallisia palveluja. Opiskelija osaa valita ja toteuttaa eri asiakasryhmille sopivia työmuotoja. Opiskelija osaa arvioida yhteistyötä eri tahojen kanssa ja hän on aktiivinen sen kehittämisessä. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida monipuolisesti kirjastotilojen ja –palvelujen saavutettavuutta.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

01.06.2023 - 31.12.2023

Laajuus

30 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Sari Mäkinen-Laitila
 • Satu Salmela
Opiskelijaryhmät
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija osaa itsenäisesti etsiä ammatillisten tavoitteidensa perusteella sopivan harjoittelupaikan ja tehdä työnantajan kanssa harjoittelusopimuksen. Hän osaa suunnitella työpaikan ohjaajan kanssa harjoitteluohjelman. Hän osaa soveltaa harjoittelun aikana koulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja käytännössä ja kehittää osaamistaan niissä. Opiskelija osaa toimia työyhteisössä vuorovaikutustaitoisena ja aktiivisena jäsenenä. Hän osaa neuvotella työpaikalla opinnäytetyöksi sopivasta kehittämiskohteesta ja raportoida harjoittelustaan tutkinto-ohjelman ohjeiden mukaisesti.

Sisältö

Harjoitteluprosessin ohjeistustilaisuuksiin osallistuminen, harjoittelupaikan hankinta ja harjoittelusopimuksen laadinta, perehtyminen käytännön työtehtäviin työpaikalla, perehdyttämisen jälkeen osallistuminen eri toimintamuotoihin työpaikan mahdollisuuksien mukaan.
Alkuraportin laadinta ennen harjoittelua, väliraportointi harjoittelun puolivälissä ja loppuraportin laadinta harjoittelun päätyttyä.
Harjoittelukokemuksien esittely loppuraportointitilaisuudessa ja opinnäytetyöksi sopivan kehittämiskohteen pohtiminen yhdessä työpaikan edustajan ja opinnäytetöistä vastaavan opettajan kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

H
Opiskelija on suorittanut kaikki alla luetellut harjoitteluun kuuluvat osat ja tehtävät hyväksytysti:
- osallistuminen harjoittelun ohjeistustilaisuuksiin
- harjoittelupaikan hankkiminen ja harjoittelusopimuksen allekirjoittaminen
- alkuraportin kirjoittaminen ja palauttaminen HATU-ohjelmaan
- harjoittelu valitussa harjoittelupaikassa (tai kahdessa eri paikassa) 20 viikkoa kokopäiväisesti
- väliraportointi puolessa välissä harjoittelujaksoa
- arviointikeskustelu harjoittelupaikassa ja arviointilomakkeen palauttaminen harjoittelusta vastaavalle opettajalle
- harjoittelun loppuraportin palauttaminen
- loppuraportointitilaisuuteen osallistuminen

Esitietovaatimukset

Harjoittelun suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on vähintään 90 opintopistettä tutkinto-ohjelman opintoja suoritettuna ennen harjoittelun alkua.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Terhi Mustakangas
Opiskelijaryhmät
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KITI20
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- esitellä henkilöstöjohtamisen keskeiset sisällöt, käsitteet ja työkalut
- määritellä esihenkilötyö keskeiset tehtävät ja velvollisuudet sekä arvioida hyvän esihenkilötyön toimintatavat
- esitellä tiimityön periaatteet ja arvioida omia taitojaan ja kehittämiskohteitaan tiimityössä
- tunnistaa työyhteisön ilmapiirin kehittämisen ja ylläpidon prosessit

Sisältö

- henkilöstöjohtamisen käsite ja työkalut
- johtajuus ja esihenkilöosaaminen
- tiimityöskentelyn taidot
- työyhteisön kehittäminen
- työntekijän oikeudellinen asema lyhyesti

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
- opiskelija on osallistunut lähi- ja verkko-opiskeluun ja suorittanut opinnon harjoitustehtävät
- opiskelija osaa selostaa henkilöstöjohtamisen, tiimi- ja esihenkilötyöskentelyn perusteet

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
- opiskelija on osallistunut aktiivisesti lähi- ja verkko-opiskeluun, keskusteluihin sekä ryhmätöihin
- opiskelija osaa selostaa henkilöstöjohtamisen, tiimi- ja esihenkilötyön periaatteita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
- opiskelija on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti lähi- ja verkko-opiskeluun, keskusteluihin sekä ryhmätöihin
- opiskelija osaa arvioida ja analysoida henkilöstöjohtamisen ja tiimityön prosesseja ja työkaluja ja osoittaa osaavansa laatia henkilöstöjohtamiseen ja työyhteisön kehittämiseen liittyviä suunnitelmia

Esitietovaatimukset

Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

10.01.2023 - 01.02.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Päivi Jokitalo
Opiskelijaryhmät
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee informaatioarkkitehtuurin peruskäsitteistön ja perusperiaatteet ja osaa soveltaa niitä sekä verkkopalveluiden että analogisten kokoelmien tarkasteluun. Opiskelija ymmärtää informaatiosisältöjen järjestämisen, nimeämisen, luokittelun ja löytyvyyden varmistamisen merkityksen ja pystyy tarkastelemaan niiden ilmentymistä verkkopalveluissa. Opiskelija osaa hahmottaa informaatioarkkitehtuurin suunnittelun vaiheet ja keskeiset osa-alueet kirjaston verkkopalveluiden perustamisessa ja uudistamisessa.

Sisältö

Informaatioarkkitehtuurin peruskäsitteistö ja perusperiaatteet.
Verkkopalveluiden ja analogisten aineistokokoelmien tarkastelu informaatioarkkitehtuurin näkökulmasta: sisältöjen järjestäminen, nimeäminen, luokittelu ja löytyvyyden varmistaminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1-2
Opiskelija on osallistunut lähiopetukseen ja suorittanut harjoitustehtävät.
Opiskelija hallitsee peruskäsitteistön ja ymmärtää perusasiat tietopalveluorganisaatioiden verkkopalveluiden informaatioarkkitehtuurista ja osaa määritellä siihen liittyvät keskeiset käsitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3-4
Opiskelija on tehnyt harjoitustehtävät hyvin ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia lähteitä sekä osallistunut aktiivisesti lähiopiskeluun.
Opiskelijalla on hyvät tiedot tietopalveluorganisaatioiden informaatioarkkitehtuureista, informaation järjestämisestä, kuvaamisesta ja organisoinnista sekä niiden merkityksestä sekä keinoista helpottaa sisältöjen löydettävyyttä erityisesti verkkopalveluissa. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa harjoitustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Opiskelija on tehnyt harjoitustehtävät kiitettävästi ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia kansainvälisiä lähteitä ja osallistunut aktiivisesti lähiopiskeluun.
Opiskelijalla on laaja ymmärrys tietopalveluorganisaatioiden informaatioarkkitehtuureista, informaation järjestämisestä, kuvaamisesta ja organisoinnista sekä niiden merkityksestä ja keinoista helpottaa sisältöjen löydettävyyttä erityisesti verkkopalveluissa. Opiskelija pystyy arvioimaan ja analysoimaan erilaisia tietovarantoja ja ?järjestelmiä informaatioarkkitehtuuurin näkökulmasta.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Kulttuurituottaja (AMK)
Opettaja
 • Juhani Haarala
Opiskelijaryhmät
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KITI19
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

- Opiskelija osaa layout -suunnittelun perusteet
- Opiskelija ymmärätää digitaalisen julkaisemisen ja painetun median tuottamisen eroja.
- Opiskelija osaa väriopin, sommittelun ja typografian perustee
- Opiskelija osaa tuottaa julkaisun Adobe InDesign ohjelmalla

Sisältö

- Sommittelun, väriopin ja typografian perusteet.
- Taitto-ohjelman perusteet Adobe InDesign
- Valokuvan käsitteleminen painotuotteeseen
- Valokuvan käsitteleminen digitaaliseen julkaisuun - PDF-tiedoston tuottaminen taitto-ohjelmasta
- Harjoitustyö

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija:
- läpäisee näyttökokeen
- hallitsee InDesign ohjelman perusteet hyvin
- osaa soveltaa oma ilmaisuaan monipuolisesti
- osaa analysoida tuotoksiaan ammattimaisesti

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2025

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Jaana Store
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2025

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Jaana Store
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 09.04.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Sari Mäkinen-Laitila
Opiskelijaryhmät
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KITI20
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa järjestää ja luokitella kaunokirjallisuutta genrejen mukaan. Hän tunnistaa kirjastotyön kannalta keskeisten genrejen kotimaiset ja ulkomaiset merkkiteokset ja klassikot. Hän on lukenut useita genrekirjallisuuden merkkiteoksia. Hän osaa myös esitellä ja suositella eri genreihin kuuluvaa kirjallisuutta.

Sisältö

- Genrekirjallisuuden lukeminen, esitteleminen ja arvioiminen suullisesti ja kirjallisesti
- Blogiesittelyjen kirjoittaminen
- Ryhmätyö valitusta kirjallisuuden genrestä
- Kirjoista keskusteleminen lukupiirissä ja sosiaalisessa mediassa
- lukupiirin suunnittelu ja keskustelun ohjaaminen valitusta kirjasta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija ei aina pysy annetuissa aikatauluissa, mutta hän tekee vaaditut suoritukset ja osallistuu lähiopetukseen. Opiskelija ei ota aktiivisesti osaa genreistä ja kirjoista käytäviin keskusteluihin. Blogiesittelyissä opiskelija keskittyy enimmäkseen juonen kuvailuun eikä hän käytä lähteitä kirjoituksia laatiessaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelijalla on aktiivinen rooli ryhmätyöskentelyssä ja hän osallistuu genreistä ja kirjoista käytäviin keskusteluihin. Opiskelija toimii aktiivisena lukupiirin vetäjänä ja osallistujana. Opiskelija osaa arvioida, millaiset kirja-esittelyt sopivat blogiin. Hän kirjoittaa sovitun määrän toimivia blogiesittelyjä, joista ainakin osassa hän on käyttänyt myös lähteitä. Hän kommentoi sovitun määrän muiden blogiesittelyjä asiantuntevasti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelijalla on aktiivinen ja innostava rooli ryhmätyöskentelyssä. Hän osallistuu innokkasti genreistä ja kirjoista käytäviin keskusteluihin ja osoittaa niissä laajaa harrastuneisuutta genrekirjallisuutta kohtaan.
Opiskelija kirjoittaa sovitun määrän asiantuntevia, analyyttisiä ja harrastuneisuutta osoittavia blogiesittelyjä, joita tehdessään hän on myös käyttänyt lähteitä. Hän on aktiivinen ja keskusteleva muiden blogiesittelyjen seuraaja ja kommentoija.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Tiina Salmeskari
Opiskelijaryhmät
 • KITI20
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- etsiä tietoa tekijänoikeuteen liittyvästä lainsäädännöstä ja soveltaa löytämäänsä tietoa käytäntöön.
- esitellä kirjaston asiakasrekisteriin liittyvää lainsäädäntöä ja osaa yhdistää sen henkilön yksityisyyden suojaan.
- etsiä tietoa monipuolisesti erilaisista juridisista tietokannoista.

Sisältö

- Tekijänoikeuslaki (404/1961)
- Henkilötietolaki (523/1999)
- Tietoturvan ja tietosuojan käsitteet ja sisältö
- Tiedonhaku Finlexistä ja muista oikeudellisista tietolähteistä.

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali + Moodle

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luentoja 20 h + itsenäistä opiskelua 88 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija osaa etsiä tietoa keskeisimmästä tekijänoikeuslakiin liittyvästä lainsäädännöstä. Hän osaa yhdistää henkilötietolain säännökset kirjastossa työskentelyyn. Opiskelija osaa etsiä tietoa keskeisistä juridisista tietokannoista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija osaa etsiä tietoa keskeisimmästä tekijänoikeuslakiin liittyvästä lainsäädännöstä ja soveltaa löytämäänsä tietoa käytäntöön. Hän osaa toimia kirjastossa siten, että ottaa henkilötietolain säännökset huomioon. Opiskelija osaa etsiä tietoa erilaisista juridisista tietokannoista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa etsiä tietoa tekijänoikeuteen liittyvästä lainsäädännöstä ja soveltaa löytämäänsä tietoa käytäntöön. Hän osaa toimia kirjastossa siten, ettei riko henkilötietolain säännöksiä. Opiskelija osaa etsiä tietoa monipuolisesti erilaisista juridisista tietokannoista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti, harjoitukset

Esitietovaatimukset

Ei edeltäviä opintoja

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Tiina Salmeskari
Opiskelijaryhmät
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- etsiä tietoa tekijänoikeuteen liittyvästä lainsäädännöstä ja soveltaa löytämäänsä tietoa käytäntöön.
- esitellä kirjaston asiakasrekisteriin liittyvää lainsäädäntöä ja osaa yhdistää sen henkilön yksityisyyden suojaan.
- etsiä tietoa monipuolisesti erilaisista juridisista tietokannoista.

Sisältö

- Tekijänoikeuslaki (404/1961)
- Henkilötietolaki (523/1999)
- Tietoturvan ja tietosuojan käsitteet ja sisältö
- Tiedonhaku Finlexistä ja muista oikeudellisista tietolähteistä.

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali + Moodle

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

uentoja 20 h + itsenäistä opiskelua 88 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija osaa etsiä tietoa keskeisimmästä tekijänoikeuslakiin liittyvästä lainsäädännöstä. Hän osaa yhdistää henkilötietolain säännökset kirjastossa työskentelyyn. Opiskelija osaa etsiä tietoa keskeisistä juridisista tietokannoista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija osaa etsiä tietoa keskeisimmästä tekijänoikeuslakiin liittyvästä lainsäädännöstä ja soveltaa löytämäänsä tietoa käytäntöön. Hän osaa toimia kirjastossa siten, että ottaa henkilötietolain säännökset huomioon. Opiskelija osaa etsiä tietoa erilaisista juridisista tietokannoista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa etsiä tietoa tekijänoikeuteen liittyvästä lainsäädännöstä ja soveltaa löytämäänsä tietoa käytäntöön. Hän osaa toimia kirjastossa siten, ettei riko henkilötietolain säännöksiä. Opiskelija osaa etsiä tietoa monipuolisesti erilaisista juridisista tietokannoista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti, harjoitukset

Esitietovaatimukset

Ei edeltäviä opintoja

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Leena Elenius
 • Satu Salmela
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa
-esitellä kotimaista kirjastoverkkoa, erilaisia kirjasto-organisaatioita sekä niiden kehitystä ja nykytilaa
- kertoa kirjastoalan koti- ja ulkomaisista järjestöistä sekä kansainvälisestä yhteistyöstä
- erotella kirjastoalan työtehtäviä ja koulutusta
- esitellä kestävän kehityksen periaatteita kirjastoalan näkökulmasta
- esitellä SeAMKin kirjasto- ja tietopalvelut ja osaa nimetä kirjastoalan keskeisiä tiedonlähteitä
- käyttää SeAMKin kirjasto- ja tietopalveluja

Sisältö

- erilaiset kirjasto- ja tietopalvelut, niiden kehitys meillä ja muualla
- kirjastotoiminnan ohjaus Suomessa
- kirjasto- ja tietopalvelujen toimintamuodot ja palvelut
- kirjasto- ja tietopalvelualan työtehtävät ja koulutus
- kirjasto- ja tietopalvelualan etiikka
- kestävä kehityksen periaatteet alalla
- alan järjestöt ja kansainvälinen toiminta

- kirjasto- ja tietopalvelut SeAMKissa

-kirjastoalalla tarvittava tieto ja alan keskeiset tiedontuottajat

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- on ollut läsnä lähiopetuksessa ja osallistunut työskentelyyn ohjeiden mukaisesti
- osaa kuvata erilaisten kirjastojen nykytilaa ja kehitysvaiheita
- osaa nimetä joitakin kirjastoverkon toimijoita ja alan järjestöjä kotimaassa ja kansainvälisesti
- osaa nimetä kirjastojen työtehtäviä ja alan koulutusta
- osaa listata kestävän ja vastuullisen toiminnan perusperiaatteet
- opiskelija osaa esitellä SeAMKin kirjasto- ja tietopalveluja ja osaa nimetä kirjasto- ja tietopalvelualan tiedonlähteitä.
- opiskelija osaa valita tiedontarpeeseensa soveltuvia tiedonlähteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- on osallistunut aktiivisesti lähiopetukseen ja muuhun työskentelyyn
- osaa kuvata ja selittää erilaisten kirjastojen nykytilaa ja kehitysvaiheita systemaattisesti
- tunnistaa ja löytää kirjastoverkon toimijoita ja alan järjestöjä kotimaassa ja kansainvälisesti
-osaa tunnistaa kirjastojen työtehtäviä ja alan koulutusta
-tunnistaa kestävän ja vastuullisen toiminnan periaatteita
- opiskelija osaa esitellä opintojen kannalta keskeisiä SeAMKin kirjasto- ja tietopalveluja ja osaa nimetä kirjasto- ja tietopalvelualan keskeisiä tiedonlähteitä.
- opiskelija osaa valita tiedontarpeeseensa soveltuvia tiedonlähteitä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- on osallistunut aktiivisesti lähiopetukseen ja muuhun työskentelyyn vastuullisesti
- osaa kuvata ja selittää erilaisten kirjastojen nykytilaa ja kehitysvaiheita systemaattisesti yhteiskunnallisessa viitekehyksessä
- osaa esitellä kirjastoalan työtehtäviä ja alan koulutusta
- tunnistaa kirjastoverkon toimijoita ja alan järjestöjä laajasti ja osaa soveltaa niiden tarjoamaan tietoa
- osaa soveltaa kestävän ja vastuullisen toiminnan periaatteita
- osaa esitellä opintojen kannalta keskeisiä SeAMKin kirjasto- ja tietopalveluja ja osaa nimetä erilaisia kirjasto- ja tietopalvelualan tiedonlähteitä
- osaa valita ja arvioida kriittisesti tiedontarpeeseensa soveltuvia monipuolisia tiedonlähteitä

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 02.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.10.2022

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Miia Koski
Opiskelijaryhmät
 • KTDIPL21B
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi
 • KITI19
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KTDIPL21A
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä markkinointiviestinnän eri osa-alueet ja tunnistaa integroidun markkinointiviestinnän merkityksen kirjastojen toiminnassa. Opiskelija osaa suunnitella ja arvioida tavoitteellista markkinointiviestintää sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Opiskelija osaa laatia integroidun markkinointiviestintäsuunnitelman. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella ja kehittää kirjastojen markkinointiviestinnän toimenpiteitä kirjaston strategisten tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija tuntee markkinointiviestintään liittyvän keskeisen lainsäädännön ja osaa huomioida sen markkinointiviestinnän suunnittelussa.

Sisältö

- markkinointiviestinnän tavoitteet ja suunnittelu
- integroitu markkinointiviestintä ja markkinointiviestinnän keinot
- markkinointiviestinnän toteuttaminen ja arviointi
- markkinointiviestintään liittyvät keskeiset säännöt ja säädökset

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (2-1): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä markkinointiviestinnän eri osa-alueet ja selittää integroidun markkinointiviestinnän merkityksen. Opiskelija osaa selittää mainontaan, PR:ään ja myynninedistämiseen liittyvät perusteoriat ja osaa perustasolla suunnitella niiden hyödyntämistä markkinointiviestinnässä. Hän osaa myös laatia pienimuotoisen markkinointiviestintäsuunnitelman ja ottaa sitä suunnitellessaan huomioon markkinoinnin juridiset reunaehdot.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (4-3): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä markkinointiviestinnän eri osa-alueet ja selittää integroidun markkinointiviestinnän merkityksen. Opiskelija osaa selittää mainontaan, PR:ään ja myynninedistämiseen liittyvät perusteoriat ja osaa perustasolla suunnitella niiden hyödyntämistä markkinointiviestinnässä. Hän osaa myös laatia pienimuotoisen markkinointiviestintäsuunnitelman kirjastolle ja ottaa sitä suunnitellessaan huomioon markkinoinnin juridiset reunaehdot.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä markkinointiviestinnän eri osa-alueet ja selittää integroidun markkinointiviestinnän merkityksen. Opiskelija osaa selittää mainontaan, PR:ään ja myynninedistämiseen liittyvät perusteoriat ja osaa perustasolla suunnitella niiden hyödyntämistä markkinointiviestinnässä kirjastossa. Hän osaa myös erinomaisesti laatia pienimuotoisen markkinointiviestintäsuunnitelman kirjastolle ja ottaa sitä suunnitellessaan huomioon markkinoinnin juridiset reunaehdot.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 31.05.2023

Ajoitus

29.08.2022 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Ari Haasio
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KITI19
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KITI20
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee maailma kirjastohistorian keskeiset kehitystrendit. Painopiste on erityisesti kotimaisen kirjastolaitoksen ja yleisten kirjastojen kehityksessä 1900-luvulla. Opiskelija ymmärtää kirjastolaitoksen muotoutumiseen vaikuttaneet tekijät ja kykenee analysoimaan niiden merkitystä nykypäivän näkökulmasta.

Sisältö

Krjastolaitoksen historian kehitys antiikista nykypäivään. Kurssilla käsitellään niin maailman kirjastohistoriaa kuin kotimaisten kirjastojen kehitystä.

Oppimateriaalit

Mäkinen, Ilkka (toim.). 2009. Suomen yleisten kirjastojen historia. Helsinki: BTJ.
Lerner, Fred. 2009 The Story of Libraries: From the Invention of Writing to the Computer Age, London, Bloomsbury.

Opetusmenetelmät

Essee

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h itsenäinen työskentely

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee kirjastohistorian perusteet ja eri aikakausien tärkeimmät tapahtumat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee hahmottamaan eri tapahtumien syy-seuraussuhteet ja ymmärtää niiden vaikutuksen nykypäivään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee hahmottamaan eri tapahtumien syy-seuraussuhteet ja ymmärtää niiden vaikutuksen nykypäivään. Opiskelija kykenee myös itsenäiseen, kriittiseen analyysiin eri aikakausien ja tapahtumien vuorovaikutussuhteista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaksi esseetä

Hylätty (0)

Esseeiden peruskriteerit eivät täyty; ei esseemäinen vastaus tai oleellisia asioita ei esitetty esseessä ja kokonaisuutta ei hahmotettu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Vastaus perustuu yksittäisiin faktoihin, mutta keskeisiä syy-seuraussuhteita ei ole hahmotettu. Esseiden rakenne on hajanainen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Keskeiset asiat sisäistetty ja syy-seuraussuhteiden ymmärrys hyvä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija pohtii aihetta eri näkökulmista, osaa perustella myös omia mielipiteitään lähdemateriaaliin tukeutuen. Vastaus on ehjä kokonaisuus, jossa historian syy-seuraussuhteet tulevat erinomaisesti esiin.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Jarkko Meronen
Opiskelijaryhmät
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KITI20
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

- Opiskelija tunnistaa kirjastojen keskeiset tietojärjestelmät ja verkkopalvelut.
- Opiskelija hallitsee kirjastojen tietojärjestelmiin liittyvät peruskäsitteet ja tunnistaa keskeiset alan standardit.
- Opiskelija tuntee tietojärjestelmien hankintaan, käyttöönottoon, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyviä toimintamalleja ja käytäntöjä.
- Opiskelija tietää kansallisen järjestelmäkokonaisuuden kehittämistyön periaatteet ja tavoitteet.
- Opiskelija osaa arvioida kirjaston tietojärjestelmiin liittyvää tietoturvaa ja saavutettavuutta.

Sisältö

- Kirjastojen tietojärjestelmiä ennen, nyt ja tulevaisuudessa
- Kirjastojen tietojärjestelmiin liittyviä standardeja
- Tietojärjestelmän hankinta
- Kansallisen digitaalisen kirjaston kokonaisarkkitehtuuri ja järjestelmäekosysteemi
- Kirjastopalveluita verkkosovelluksilla
- Kirjastojen digitaalisten palveluiden tietoturva ja –suojaa käytännössä
- Kirjastojen verkkopalveluiden saavutettavuus
- Tietojärjestelmien parissa työskentely kirjastoissa
- Kirjaston tietojärjestelmiin liittyviä tiedonlähteitä sekä aiheeseen liittyvää ajankohtaistiedon seurantaa

Opetusmenetelmät

Opetus hybridinä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- Opiskelija on suorittanut tyydyttävästi tentin ja harjoitustehtävän.
- Opiskelija tunnistaa yleisimmät kirjastojen tietojärjestelmät sekä niihin liittyvät verkkopalvelut. Ymmärtää tietoturvan ja verkkopalveluiden saavutettavuuden merkityksen kirjaston verkkopalveluissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- Opiskelija on suorittanut tentin hyvin sekä harjoitustehtävän käyttäen monipuolisesti lähteitä.
- Opiskelija tuntee kirjastojen tietojärjestelmät ja niihin liittyvien verkkopalveluiden toimintaa, sekä tietää keskeiset aiheet kirjastojen tietojärjestelmien hankinnasta, ylläpidosta ja kehittämistyöstä. Osaa nimetä tietoturvaan ja verkkopalveluiden saavutettavuuteen liittyviä periaatteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelija on suorittanut tentin kiitettävästi sekä harjoitustehtävän käyttäen monipuolisesti myös kansainvälisiä lähteitä.
- Opiskelijalla on laajaa ymmärrystä ja osaamista kirjastojen tietojärjestelmistä ja verkkopalveluista. Opiskelijalla on monipuoliset valmiudet osallistua kirjastojen tietojärjestelmien suunnitteluun, hankintaan ja kehittämistyöhön, sekä keinoja arvioida järjestelmien ja verkkopalveluiden tietoturvaan ja saavutettavuutta.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Satu Salmela
Opiskelijaryhmät
 • KITI20
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- esitellä palvelujen suunnittelun ja kehittämisen menetelmiä
- suunnitella kirjastopalveluja tuotteistamisen näkökulmasta
- arvioida kirjastopalvelujen laatua

Sisältö

- johdantona: kuka päättää kirjastojen palveluista ja rahoittaa ne?
- strategisen suunnittelun prosessi
- kirjastopalvelujen laadun arviointi
- kirjastopalvelujen tuotteistaminen
- palvelumuotoilu ja menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen
- hankkeet kehittämisen välineinä
- tulevaisuuden ennakointi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
- opiskelija on osallistunut riittävästi lähiopiskeluun ja tehnyt vaadittavat osasuoritukset
- opiskelija osaa kirjallisesti tai suullisesti esitellä palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä menetelmiä
- opiskelija osaa arvioida keskeisten palvelujen laatua tilastojen ja laatusuositusten avulla

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
- opiskelija on osallistunut lähiopiskeluun ja muihin osasuorituksiin aktiivisesti
- opiskelija osaa esitellä suullisesti tai kirjallisesti palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä menetelmiä
- opiskelija osaa arvioida kirjastopalvelujen laatua erilaisilla menetelmillä ja etsiä palvelujen kehittämiskohteita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
- opiskelija on osallistunut lähiopiskeluun ja muihin osasuorituksiin aktiivisesti
- opiskelija osaa arvioida erityisesti kirjastopalvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen sopivia menetelmiä
- opiskelija osaa arvioida kirjastopalvelujen laatua laadullisilla ja tilastomenetelmillä ja laatia palvelujen kehittämissuunnitelman

Esitietovaatimukset

Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Satu Salmela
Opiskelijaryhmät
 • KITI20
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- esitellä julkisen hallinnon talouden vuosisuunnittelun perusteet
- analysoida kuntaorganisaation taloudellista tilaa
- selostaa kirjastotoimen talousarvion rakenteen ja sen laadinnan perusteet osana julkistaloutta

Sisältö

- julkisen talouden erityispiirteet
- talouden suunnittelu ja seuranta ja tilinpäätöksen tulkinta
- kirjanpito ja sen seuranta
- kirjaston talousarvio ja sen laadinnan perusteet

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

(1-2)
- opiskelija osallistuu riittävästi tuntityöskentelyyn ja tunneilla tehtäviin harjoituksiin
- opiskelija osaa selostaa kirjanpidon perusperiaatteita
- opiskelija osaa selostaa perusteet talouden suunnitteluun ja talousarvioin laadintaan

Arviointikriteerit, hyvä (3)

(3-4)
- opiskelija pääsääntöisesti osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja useimpiin tuntiharjoituksiin
- opiskelija osaa soveltaa kirjanpidon perusperiaatteita
- opiskelija osaa selostaa julkisen talouden suunnittelun ja kirjaston talousarvion laadinnan periaatteita vuositasolla

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
- opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja tunneilla tehtäviin harjoituksiin
- opiskelija osaa etsiä kirjanpidon laatimisen ohjeita ja osaa soveltaa niitä
- opiskelija osaa soveltaa julkisen talouden suunnittelun ja kirjaston talousarvion laadinnan periaatteita vuositasolla

Esitietovaatimukset

Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Satu Salmela
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa

- tunnistaa kokoelmien kannalta keskeiset julkaisujen tuottajat, kustantajat ja jakelijat
- tunnistaa avoimen julkaisemisen, avoimen tieteen ja avoimen TKI: n merkityksen
- selittää kokoelmien muodostamisen keskeiset vaiheet ja kehittämisen menetelmät
- arvioida kokoelmien laatua

-osaa suunnitella ja kehittää fyysisisä ja sähköisiä aineistopalveluja

Sisältö

- erilaisten aineistojen kustannus- ja julkaisutuotanto sekä jakeluverkostot: kirja-aineisto, lehdet, ääni- ja kuvatallenteet, pelit, elektroniset julkaisut
-avoin julkaiseminen
- kokoelmien muodostamisen vaiheet
- kokoelmien organisointi käyttäjille
- kokoelmien kehittämisen menetelmät
- kokoelmien laatu ja arviointimenetelmät

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija

- on ollut läsnä lähiopetuksessa ja osallistunut työskentelyyn ohjeiden mukaisesti
- osaa hakea tieteellistä ja ammatillista tietoa ja referoida sitä tehtävissään
- tunnistaa erilaiset julkaisujen tuottajat, kustantajat ja jakelijat sekä erilaiset julkaisu- ja aineistotyypit
-osaa määritellä avoimen julkaisemisen, avoimen tieteen ja avoimen TKI: n perusperiaatteet
- tunnistaa kokoelmatyön eri vaiheet
- osaa nimetä kokoelmien arviointiin sopivia menetelmiä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija

- on osallistunut aktiivisesti lähiopetukseen ja muuhun työskentelyyn itsenäistä ja soveltavaa työotetta osoittaen
- osaa hakea tieteellistä ja ammatillista tietoa sekä soveltaa sitä tehtävissään
- osaa esitellä arvioiden erilaisten julkaisujen ja aineistojen kustannuskentän ja jakeluketjun keskeisten toimijoiden muuttuvia tehtäviä
-tunnistaa avoimen julkaisemisen, avoimen tieteen ja avoimen TKI: n merkityksen
- osaa selittää kokoelmatyön eri vaiheet kokoelmien kehittämisen näkökulmasta
- tunnistaa kokoelmien arviointiin sopivia menetelmiä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija

- on osallistunut aktiivisesti lähiopetukseen ja muuhun työskentelyyn vastuullisesti itsenäistä, soveltavaa ja arvioivaa työotetta osoittaen
- osaa hakea ja arvioida tieteellistä ja ammatillista tietoa sekä soveltaa sitä tehtävissään
- osaa esitellä arvioiden ja tulevaisuutta pohtia erilaisten julkaisujen kustannuskentän ja jakeluketjun toimijoiden muuttuvia tehtäviä, ymmärtää julkaisutuotannon kokonaisuutta
-tunnistaa avoimen julkaisemisen, avoimen tieteen ja avoimen TKI: n merkityksen ja osaa huomioida sen periaatteiden toteutumista
- osaa analysoida kokoelmatyön käytäntöjä ja esitellä kokoelmatyön vaiheista kehittämiskohteita
- soveltaa kokoelmien arviointiin kulloinkin sopivia menetelmiä

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Sari Mäkinen-Laitila
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa opintojakson suoritettuaan pääpiirteittäin kotimaisen kirjallisuuden lajit ja aikakaudet sekä kunkin aikakauden merkittäviä kirjailijoita ja heidän pääteoksiaan. Opiskelija osaa esitellä 2000-luvun kotimaisen kirjallisuuden suuntauksia ja merkittäviä teoksia. Opiskelija osaa keskustella kirjallisuuden ilmiöistä ja yksittäisistä teoksista. Opiskelija osaa perustella kotimaisen kirjallisuuden merkityksen osana yleisen kirjaston kokoelmia.

Sisältö

Kotimaisen kirjallisuushistorian keskeiset ilmiöt, ryhmittymät ja kirjailijat
Kotimaisen kirjallisuuden lajit ja vuosikymmenten linjat 1950-luvulta alkaen
2000-luvun kotimaisen kirjallisuuden ilmiöt ja kirjailijat
kaunokirjallinen aineisto saavutettavuuden näkökulmasta: asiasanoitus, luokitus ja sisältöjen avaaminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

opiskelija on osallistunut opetukseen ja hän on tehnyt hyväksytysti suurimman osan yksilö- ja ryhmätehtävistä. Opiskelija on palauttanut lukupäiväkirjan, jossa on vaadittavat osat. Opiskelija on saanut tentistä tyydyttävän arvosanan (1-2).

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja hän on tehnyt opintojaksoon kuuluvat yksilö- ja ryhmätehtävät hyvin ja käyttänyt niissä monipuolisesti erilaisia lähteitä. Opiskelija on palauttanut analyyttisen ja ohjeiden mukaan tehdyn lukupäiväkirjan sovitun aikataulun mukaisesti. Opiskelija on saanut tentistä arvosanan hyvä (3-4).

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon kuuluvat yksilö- ja ryhmätehtävät kiitettävästi ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia lähteitä. Opiskelija on palauttanut analyyttisen ja ohjeiden mukaan tehdyn lukupäiväkirjan sovitun aikataulun mukaisesti. Opiskelija on saanut tentistä vähintään arvosanan hyvä (4½-5).

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 30.04.2023

Ajoitus

29.08.2022 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Ari Haasio
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KITI19
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KITI20
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Kulttuurihistorian keskeisten käännekohtien ja käsitteiden sekä syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen. Opiskelija osaa opintojakson jälkeen hahmottaa riippuvuussuhteita eri kulttuuristen ilmiöiden ja aikakausien välillä kulttuurin eri osa-alueilla.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan kulttuurihistoriallisen ajattelun ja tutkimuksen peruskäsitteisiin. Jakso perehdyttää länsimaisen kulttuurin vaiheisiin. Jokainen opiskelija perehtyy tarkemmin valitsemaansa kulttuurihistorian osa-alueeseen erillisen kirjallisuuden ja sen pohjalta tehtävän harjoitustehtävän avulla. Opintojakson tavoitteena on historiallisen ymmärryksen avulla parantaa opiskelijan kykyä sijoittaa nykypäivän kulttuurisia elementtejä laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Kirjallisuus, verkko-opetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

(1-2)
Opiskelija osaa tunnistaa ja käyttää kulttuurihistoriallisen ajattelun peruskäsitteitä. Opiskelijan kirjallinen tuottaminen on niukkaa ja hän osoittaa vain vähäistä paneutumista tehtävänantoon.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

(3-4)
Ymmärtää kulttuurihistorian keskeiset kehityslinjat ja hallitsee alan tärkeimmät käsitteet ja osaa käyttää niitä sekä perustella kriittisesti vastauksensa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja keskusteluihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Edellyttää kykyä analysoida kulttuurihistoriallisia syy-seuraussuhteita analyyttisesti ja soveltaa niitä vastauksissaan monipuolisesti ja havainnollisesti. Opiskelija osaa suhteuttaa eri historiallisten käännekohtien merkityksen kulttuuriseen kehitykseen ja sen eri innovaatiomuotoihin. Opiskelija kykenee myös kriittiseen tulkintaan, joka heijastuu hänen vastauksissaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pisteet esseestä ja tehtävistä.

Hylätty (0)

Vastaukset puutteelliset. Kaikkia tehtäviä ei ole tehty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Heikko osaaminen, mutta perusasioissa ei suuria virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Keskeiset asiat hyvin hallussa. Vastaukset perusteltuja ja keskeiset asiat hallussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kokonaisuus ja asioiden syy-seuraussuhteet erinomaisesti hallussa. Vastaukset perusteltuja ja analyyttisiä.

Esitietovaatimukset

Ei edeltäviä opintoja

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 30.05.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Ari Haasio

Tavoitteet

Kulttuurihistorian keskeisten käännekohtien ja käsitteiden sekä syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen. Opiskelija osaa opintojakson jälkeen hahmottaa riippuvuussuhteita eri kulttuuristen ilmiöiden ja aikakausien välillä kulttuurin eri osa-alueilla.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan kulttuurihistoriallisen ajattelun ja tutkimuksen peruskäsitteisiin. Jakso perehdyttää länsimaisen kulttuurin vaiheisiin. Jokainen opiskelija perehtyy tarkemmin valitsemaansa kulttuurihistorian osa-alueeseen erillisen kirjallisuuden ja sen pohjalta tehtävän harjoitustehtävän avulla. Opintojakson tavoitteena on historiallisen ymmärryksen avulla parantaa opiskelijan kykyä sijoittaa nykypäivän kulttuurisia elementtejä laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

(1-2)
Opiskelija osaa tunnistaa ja käyttää kulttuurihistoriallisen ajattelun peruskäsitteitä. Opiskelijan kirjallinen tuottaminen on niukkaa ja hän osoittaa vain vähäistä paneutumista tehtävänantoon.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

(3-4)
Ymmärtää kulttuurihistorian keskeiset kehityslinjat ja hallitsee alan tärkeimmät käsitteet ja osaa käyttää niitä sekä perustella kriittisesti vastauksensa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja keskusteluihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Edellyttää kykyä analysoida kulttuurihistoriallisia syy-seuraussuhteita analyyttisesti ja soveltaa niitä vastauksissaan monipuolisesti ja havainnollisesti. Opiskelija osaa suhteuttaa eri historiallisten käännekohtien merkityksen kulttuuriseen kehitykseen ja sen eri innovaatiomuotoihin. Opiskelija kykenee myös kriittiseen tulkintaan, joka heijastuu hänen vastauksissaan.

Esitietovaatimukset

Ei edeltäviä opintoja

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Sari Mäkinen-Laitila
 • Ari Haasio
 • Satu Salmela
Opiskelijaryhmät
 • KITI19
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Ammattikorkeakouluasetuksessa (352/2003) kypsyysnäyte määritellään seuraavasti:

"Ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Ammattikorkeakoulu päättää kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijalta ei vaadita 8 pykälän 1 momentissa tarkoitettua sääntöä."

Sisältö

Opiskelijan tulee kypsyysnäytteessä osoittaa hallitsevansa työnsä sisällön perusteluineen sekä kykenevänsä selkeään ja johdonmukaiseen kirjalliseen esitykseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi yhteisen kypsyysnäytteen arvioinnin periaatteen mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri, Seinäjoki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Sari Mäkinen-Laitila
Opiskelijaryhmät
 • KTDIPL21B
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KTDIPL21A
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa erotella lasten- ja nuortenkirjallisuuden lajit. Hän osaa kertoa kotimaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden historian pääpiirteet, tuntee keskeiset kirjailijat ja heidän tuotantonsa. Hän osaa nimetä eurooppalaisen ja länsimaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden merkkiteokset ja klassikkokirjailijat. Hän osaa valita ja käyttää tilanteisiin sopivia aineistoja erilaisissa toiminnoissa, esimerkiksi kirjavinkkauksessa ja satutuokioiden pidossa.

Sisältö

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden lajit, kotimaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia ja nykytilanne, länsimaisen ja eurooppalaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden klassikkokirjailijat ja heidän tuotantonsa, lasten- ja nuortenkirjallisuuden sisältöjen avaaminen ja käyttö erilaisissa toimintamuodoissa, esimerkiksi satutuokiot ja kirjavinkkaus.

Oppimateriaalit

Heikkilä-Halttunen, Päivi. Lue lapselle! Opas lasten kirjallisuuskasvatukseen. Atena 2015.
Huhtala, L. (ed.). Pieni suuri maailma: suomalaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia. Tammi 2003.
Karasma, Katri: Ihmejuttuja ja tavattomia tarinoita : lasten- ja nuortenkirjallisuuden maailma / Katri Karasma ja Pirjo Suvilehto. Avain 2014,
Korolainen, T. (ed.). Kirjaseikkailu: lasten- ja nuortenkirjallisuuden opas. Tammi 2001,
Laaksonen, K., Luukila, L., Airola, S. Lukijan luo: lisää näkyvyyttä lasten- ja nuortenkirjoille. Lastenkirjainstituutti, 2020.
Reynolds, Kimberley: Children's Literature. A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2011,
muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Opintojakson aikana luetaan lasten- ja nuortenkirjoja, keskustellaan niistä ja arvioidaan niitä ryhmätehtävissä ja lukupiireissä ja harjoitellaan niiden sisältöjen avaamista erilaisia lukemaan innostamisen menetelmiä hyödyntäen, esimerkiksi kirjavinkit ja esittelyt. Opintojaksoon sisältyy myös kirjallisia tehtäviä ja lasten- ja nuortenkirjallisuuden teorialuentoja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä 130h, mistä
- lähiopetusta 30 h
- ryhmätyöskentelyä 20 h
- itsenäistä työskentelyä 80 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija osaa nimetä lasten- ja nuortenkirjallisuuden keskeisiä kotimaisia ja ulkomaisia kirjailijoita ja teoksia. Hän osaa erotella lasten- ja nuortenkirjallisuuden lajit. Opiskelija osaa valita lasten- ja nuortenkirjastotyön erilaisiin tilanteisiin ja tapahtumiin sopivia kirjoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija osaa nimetä ja arvioida lasten- ja nuortenkirjallisuuden keskeisiä kotimaisia ja ulkomaisia kirjailijoita ja teoksia. Opiskelija osaa erottelun lisäksi luokitella lasten- ja nuortenkirjallisuutta genreihin. Opiskelija osaa valita ja suositella vaihtelevia menetelmiä käyttäen lasten- ja nuortenkirjastotyön erilaisiin tilanteisiin ja tapahtumiin sopivia kirjoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Edellisten lisäksi opiskelija osaa kehittää uudenlaisia tapoja esitellä ja avata lasten- ja nuortenkirjallisuuden sisältöjä innostavasti. Opiskelijalla on aktiivinen ja innostava rooli tehtävissä ja harjoituksissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan kirjallisten tehtävien, suullisten esitysten ja osallistumisaktiivisuuden perusteella. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota aktiivisuuteen keskusteluissa ja ryhmätyöskentelyssä sekä lukemaan innostamisen menetelmien käytössä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 10.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Sari Mäkinen-Laitila
Opiskelijaryhmät
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KITI20
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija tuntee opintojakson suoritettuaan pääpiirteittäin lastenkirjastotoiminnan nykytilanteen Suomessa. Hän osaa kertoa lastenkirjastotoiminnan kansainvälisistä tavoitteista ja siitä mihin ne perustuvat. Hänellä on yleiskuva kotimaisen lastenkirjastotoiminnan vaiheista ja historiasta, ja hän osaa kertoa alan tulevaisuuden kehityssuuntia. Hänellä on käsitys lastenosaston aineistoista. Hän osaa valita ja soveltaa työmuotoja, joita lastenkirjastotyössä käytetään. Opiskelija osaa nimetä lastenkirjastotyön tärkeät yhteistyötahot. Lisäksi hän tietää lastenkirjastotyön keskeiset apuneuvot ja osaa hyödyntää niitä työssään.

Sisältö

Lastenkirjastotyön kansainväliset ja kansalliset tavoitteet sekä kehittäminen alueellisesti ja valtakunnallisesti
Lastenkirjastotoiminnan historia ja tulevaisuudennäkymät Suomessa
Lastenkirjaston kokoelmat ja aineistot
Lasten- ja nuorten lukemista edistävien kirjastopalvelujen valtakunnallinen erityistehtävä
Lastenkirjastotoiminnan työmuotoja: esimerkiksi satutuokiot, kirjavinkkaus, tiedonhallintataitojen opetus, mediakasvatus ja erilaiset tapahtumat
Lapset ja lapsiperheet asiakkaina ja heidän osallistamisensa palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen
Kirjaston, neuvoloiden, varhaiskasvatuksen ja koulun yhteistyö

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut opetukseen ja tehnyt opintojakson tehtävät. Opiskelija osaa kertoa lastenkirjastotyön tärkeimmät tavoitteet. Hän osaa valita ja esitellä eri ikäryhmille sopivia aineistoja. Opiskelija tunnistaa keskeiset yhteistyötahot ja yhteistyön muodot neuvoloiden, varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa. Hän osaa toteuttaa joitakin lastenkirjastotyön työmuotoja ja löytää sopivia tapoja toimia eri-ikäisten lasten kanssa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojakson tehtävät hyvin ja käyttänyt niissä useita lähteitä. Opiskelija osaa analysoida lastenkirjastotyön tavoitteita ja sen tulevaisuudennäkymiä. Hän osaa valita ja monia erilaisia menetelmiä käyttäen esitellä eri ikäryhmille sopivia aineistoja. Opiskelija osaa kertoa yhteistyöstä eri tahojen kanssa ja hän osaa myös nimetä uusia mahdollisuuksia yhteistyön kehittämisessä. Hän osaa toteuttaa monipuolisesti lastenkirjastotyön työmuotoja ja löytää sopivia tapoja toimia eri-ikäisten lasten kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojakson tehtävät kiitettävästi ja käyttänyt monipuolisesti kansainvälisiä lähteitä. Opiskelija osaa monipuolisesti analysoida lastenkirjastotyön tavoitteita, nykytilannetta ja tulevaisuudennäkymiä. Hän osaa myös selittää sen merkityksen osana kirjastotyötä ja kunnallisia palveluja. Opiskelija osaa valita ja esitellä eri ikäryhmille sopivia aineistoja monipuolisesti erilaisia menetelmiä käyttäen. Opiskelija osaa arvioida yhteistyötä eri tahojen kanssa ja hän on aktiivinen sen kehittämisessä. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida monipuolisesti lastenkirjastotyön työmuotoja ja löytää sopivia tapoja toimia eri-ikäisten lasten kanssa.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Cory Isaacs
Opiskelijaryhmät
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijaa osaa keskeisen kirjasto- ja tietopalvelualan sanaston ja osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti alan työtehtäviin liittyvissä tilanteissa. Opiskelija hallitsee erilaiset asiakaspalvelutilanteet kirjastossa.

Sisältö

Asiakkaana kirjastossa, kirjaston tilat ja palvelut, kokoelmat, tiedonhankinta, kirjaston organisaatio ja henkilöstö

Oppimateriaalit

Material provided by the teacher

Opetusmenetelmät

Contact teaching, independent work, spoken presentation

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

80 hours
20 hours of lectures and guided practice
60 hours of independent work

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana 1: Opiskelija käyttää yksinkertaisia rakenteita ja suppeata sanastoa ja selviytyy tavanomaisista suullisista ja kirjallisista asiakaspalvelutilanteista kirjastossa. Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta sekä osan helposta ammattialansa tekstistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvosana 3: Opiskelija osaa käyttää kohtuullisesti oman ammattialansa sanastoa ja hoitaa alalle tyypillisimmät suulliset ja kirjalliset asiakaspalvelutilanteet tehokkaasti ja ammattitaitoisesti eri viestintävälineitä käyttäen. Hän osaa mukauttaa viestintätyyliään tilanteen ja viestintäkumppanin mukaan. Hän ymmärtää yleisimpiä ammattialansa tekstejä ja selviää melko hyvin ennakoitavissa työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5: Opiskelija käyttää oman alansa ammattisanastoa lähes virheettömästi ja hoitaa vaativat suulliset ja kirjalliset oman alan asiakaspalvelutilanteet tehokkaasti ja ammattitaitoisesti eri viestintävälineitä monipuolisesti käyttäen. Opiskelija osaa taitavasti mukauttaa viestintätyyliään tilanteen ja viestintäkumppanin mukaan. Hän ymmärtää sekä pääasiat että yksityiskohdat oman ammattialansa tekstistä ja pystyy soveltamaan ja selittämään lukemaansa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Students must pass all three graded tasks to complete the course.
Presentation
Paper
Vocabulary quiz
Attendance rules apply to this course

Esitietovaatimukset

English at Work 3 op

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Sari Mäkinen-Laitila
 • Satu Salmela
Opiskelijaryhmät
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- perustella, miksi ja milloin lukuohjausta tarvitaan
- tunnistaa ja ottaa huomioon erilaisia ja eri-ikäisistä osallistujista koostuvia kohderyhmiä, joille lukuohjauksesta on hyötyä
- määritellä lukuohjaukseen liittyviä erityispiirteitä
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida lukuohjaustilanteen
- käyttää useita menetelmiä lukuohjauksessa
- nimetä yhteistyötahoja, joiden kanssa lukuohjaustoimintaa toteutetaan
- kehittää lukuohjausta osana kirjastojen palveluja

Sisältö

Opintojakson sisältö

Lukuohjauksen tavoitteet
Lukuohjauksen kohderyhmät
Yksittäisen lukuohjaustilanteen vaiheet ja lukuohjaus prosessina
Lukuohjauksen menetelmät ja niiden testaus ja soveltaminen
Lukuohjaus kirjastossa
Yhteistyötahot, joiden kanssa lukuohjausta tehdään
Opintojaksoon voi sisältyä työelämäyhteistyössä ja -ympäristössä toteuttava lukuohjaustilanne

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut opetukseen ja suorittanut opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa määritellä, mitä lukuohjaus tarkoittaa ja mitkä ovat sen tavoitteita. Hän osaa toteuttaa ryhmässä lukuohjaustilanteen, jossa käytetään vähintään yhtä menetelmää. Hän osaa nimetä joitakin lukuohjauksen kohderyhmiä ja yhteistyötahoja, joiden kanssa lukuohjausta toteutetaan. Hän osaa selittää, millainen rooli kirjastolla on lukuohjauksen toteuttajana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyvin ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia lähteitä. Opiskelija osaa määritellä, mitä lukuohjaus tarkoittaa ja mitkä ovat sen tavoitteita. Hän osaa toteuttaa itsenäisesti tai ryhmässä lukuohjaustilanteen, jossa käytetään useita menetelmiä. Hän osaa nimetä monia lukuohjauksen kohderyhmiä ja yhteistyötahoja, joiden kanssa lukuohjausta toteutetaan. Hän osaa analysoida ja arvioida, millainen rooli kirjastolla on lukuohjauksen toteuttajana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojakson tehtävät kiitettävästi ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia kansainvälisiä lähteitä. Opiskelija osaa monipuolisesti määritellä, mitä lukemisen ohjaus tarkoittaa ja mitkä ovat sen tavoitteita. Hän osaa toteuttaa itsenäisesti tai ryhmässä lukuohjaustilanteen, jossa käytetään useita menetelmiä. Hän osaa kehittää uudenlaisia lukuohjauksen menetelmiä. Opiskelija osaa erotella monia lukuohjauksen kohderyhmiä ja löytää uusia. Hän osaa nimetä useita lukuohjauksen yhteistyötahoja ja laajentaa lukuohjauksen verkostoja. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida, millainen rooli kirjastolla on lukuohjauksen toteuttajana. Hän osaa ehdottaa uudenlaisia lukuohjauksen toteutustapoja kirjastossa.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Sari Mäkinen-Laitila
Opiskelijaryhmät
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa erotella toisistaan oppimiskäsityksiä, oppimistyylejä ja opetusmenetelmiä. Hän osaa selittää, miten erilaiset oppimiskäsitykset ja oppimistyylit vaikuttavat ohjausprosessiin. Opiskelija osaa analysoida ohjaustilanteita suunnitelmallisina ja tavoitteellisina vuorovaikutustilanteina. Opiskelija osaa käyttää erilaisia opetusmenetelmiä ja valita sopivat menetelmät erilaisiin ohjaustilanteisiin ja oppimisympäristöihin. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kirjastotyöhön sisältyviä ohjaus- ja opetustilanteita sekä yksittäisille asiakkaille, asiakasryhmille että kollegoille. Opiskelija osaa tunnistaa ohjaustilanteessa myös osallistujien erilaiset kulttuuritaustat ja osaa toimia tilanteessa jokaista arvostaen ja kunnioittaen.

Sisältö

- oppimiskäsitykset ja -tyylit
- opetus- ja ohjausmenetelmät
- ohjausprosessin vaiheet
- erilaiset kohderyhmät kirjaston ohjaustilanteissa
- kirjaston ja koulun yhteistyö
- käytännön ohjaustilanteen suunnittelu, toteutus ja arviointi

Oppimateriaalit

Flipped learning. Käänteinen oppiminen. (2017). Toivola, M., Peura, P., Humaloja, M. Edita.

Identiteetistä informaatiolukutaitoon. Tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija. (2015). Eero Repo, Eero Sormunen & Jannica Heinström (toim.). Tampere University Press.

Kantojärvi, Piritta (2012). Fasilitointi luo uutta. Menesty ryhmän vetäjänä.

Koiranen, Joona (2019).Pedagogiset pakopelit. Ääres eduEscape.

Kortesuo, Katleena (2018). Pakohuone. Suunnittele, toteuta, pakene.

Kupias, Päivi (2002). Oppia opetusmenetelmistä.

Lonka, Kirsti (2015). Oivaltava oppiminen. Otava.

Meillä on idea! Fasilitaattorin työkirja. (2016). Toimittaneet Pauliina Liukkonen ja Sanna Ovaska.

Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö (2013). Vesa Korhonen ja Sauli Puukari (toim.). PS-kustannus.

Monilukutaitoa oppimassa. Oppaat ja käsikirjat 2019:2. (toim.) Minna Harmanen, Mikko Hartikainen. Opetushallitus.

Ojanen, Sinikka. Ohjauksesta oivallukseen. Ohjausteorian käsittelyä.(2009).

Oppiminen pelissä. Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa.(2014). Leena Krokfors, Marjaana Kangas& Kaisa Kopisto (toim.). Tampere: Vastapaino.

Pelikasvattajan käsikirja 1-2, pelikasvatus.fi

Ryhmä oppimaan! Toiminnallisia työtapoja ja tehtäväkehyksiä. Juho Norrena (toim.). (2016)

Sormunen, Eero & Poikela, Esa (toim.) (2008) Informaatio, informaatiolukutaito ja oppiminen

Vehviläinen, Sanna. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. (2014)

Vuorinen, I.: (1993). Tuhat tapaa opettaa: menetelmäopas opettajille, kouluttajille ja ryhmän ohjaajille. Naantali: Resurssi.

Yhdessä oppiminen. Yhteistoiminnallisuuden käytäntö ja periaatteet. Martti Hellström, Peter Johnson, Asko Leppilampi & Pasi Sahlberg. (2015)

Opetusmenetelmät

Opintojakson opiskelussa vaihtelevat johdantoluennot, yhteiset keskustelut / pari-/ryhmätyöskentely itsenäisen materiaaliin tutustumisen pohjalta sekä ohjaustilanteita koskevien kokemusten reflektointi. Opintojaksoon kuuluu sekä itsenäistä työskentelyä, pari- ja ryhmätyöskentelyä että koko ryhmän yhteistä työskentelyä. Opintojaksossa noudatetaan flipped learning –menetelmää sekä yhteistoiminnallisen ja ongelmaperustaisen oppimisen menetelmiä. Tiedonhankinta on tärkeä osa opintojakson opiskelua.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ohjaustilanteen seuraaminen ja harjoittelu opiskeijan valitsemassa kirjastoympäristössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson työmäärä on 130h, mistä
lähiopetusta 40 h
ryhmätyöskentelyä 10 h
itsenäistä työskentelyä 80 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut opetukseen ja suorittanut opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa lyhyesti eritellä opetustapahtuman suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa kertoa, millaisia opetus- ja ohjaustehtäviä kirjastotyöhön kuuluu. Opiskelija osaa kertoa kirjaston ja koulun välisestä yhteistyöstä ja hän osaa perustella sen merkityksen. Opiskelija osaa ryhmässä tuottaa pienimuotoisen opetus- tai ohjaustilanteen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyvin aikatauluja noudattaen ja käyttänyt tehtävissä monipuolisesti erilaisia lähteitä. Opiskelija osaa eritellä ja analysoida opetustapahtuman suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa organisoida erilaisia kirjastotyöhön kuuluvia opetus- ja ohjaustilanteita. Opiskelija osaa kertoa monipuolisesti kirjaston ja koulun välisestä yhteistyöstä ja hän osaa perustella sen merkityksen. Opiskelija osaa ryhmän aktiivisena jäsenenä tuottaa opetuksen teoriaa soveltavan opetus- tai ohjaustapahtuman.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojakson tehtävät kiitettävästi ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia kansainvälisiä lähteitä. Opiskelija osaa monipuolisesti eritellä ja analysoida opetustapahtuman suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa keksiä ja organisoida uudenlaisin menetelmin toteutettuja opetus- ja ohjaustapahtumia kirjastoympäristössä. Opiskelija osaa kertoa monipuolisesti kirjaston ja koulun välisestä yhteistyöstä ja hän osaa perustella sen merkityksen. Opiskelija osaa ryhmän aktiivisena ja innostavana jäsenenä tuottaa oppimaansa opetuksen teoriaa soveltavan ja arvioivan opetus- tai ohjaustapahtuman tai tapahtumien sarjan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää, että opiskelija on osallistunut aktiivisesti tuntityöskentelyyn, seurannut sovittua ohjaustilannetta ja raportoinut siitä oppimispäiväkirjassa. Opiskelija on tehnyt sovitun ohjausharjoituksen ja raportoinut siitä oppimispäiväkirjassa. oppimispäiväkirja, paritehtäväja reflektointitehtävät on tehty hyväksytysti.

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

15 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Sari Mäkinen-Laitila
 • Ari Haasio
 • Satu Salmela
Opiskelijaryhmät
 • KITI19
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opinnäytetyö on mahdollista tehdä itsenäisenä työnä tai osana laajempaa tutkimus- tai kehittämishanketta. Tavoitteena on, että opiskelija kykenee soveltamaan opinnoissa hankittuja teoreettisia tietoja omassa opinnäytetyössään. Opinnäytetyöprosessissa opiskelija oppii ongelmien ratkaisua, projektityöskentelyä, tutkimuksellista ja kehittävää ajattelutapaa, itsenäistä tiedon hankintaa ja tulosten kirjallista esittämistä tai kehittämishankkeen raportointia. Opiskelija osaa laatia kirjallisen raporttinsa loogisesti käyttäen virheetöntä kieltä sekä ammatillista ja tieteellistä terminologiaa. Opinnäytetyöprosessi antaa myös tilaa luovuudelle, kokeilulle ja omaperäisille sovelluksille.

Sisältö

Opinnäytetyön aiheen valinnasta vastaa opiskelija itse, aiheen toivotaan löytyvän työharjoittelun aikana toimeksiantona tai erilaisista työelämän kanssa yhteistyössä tehtävistä kehittämishankkeista. Aiheen valinnasta ja täsmennyksestä opiskelija keskustelee ohjaajan kanssa, työsuunnitelmansa ja valmiin työnsä hän esittelee seminaarissa. Prosessin aikana opiskelija pitää aktiivisesti yhteyttä työnsä ohjaajaan. Opinnäytetyöhön liittyy kypsyysnäyte, jossa opiskelija osoittaa hallitsevansa työnsä sisällön sekä kykenevänsä selkeään ja johdonmukaiseen kirjalliseen esitykseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 11.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Satu Salmela
Opiskelijaryhmät
 • KITI20
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Klinkkatyöskentelyllä opettajan johdolla tuetaan henkilökohtaisesti oman opinnäytetyön tekoprosessia.

Opinnäytetyöseminaarin tarkoituksena on tukea opinnäytetyöprosessia. Tavoitteena on, että opiskelija osaa esitellä opinnäytetyöaihettaan, työsuunnitelmiaan ja valmiin opinnäytetyön sekä harjaantuu arvioimaan muiden opinnäytetyöprosessia.

Sisältö

Henkillkohtainen ja ryhmäohjaus opinnäytetyöprosessissa.

Seminaarityöskentely:
opinnäytetyöaiheen määrittely, työsuunnitelmien tekeminen ja esittely, valmiin työn esittely ja vertaisarviointi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Aktiivinen osallistuminen ja kurssiin liittyvien harjoitusten tekeminen hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Sari Mäkinen-Laitila
 • Tiina Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis-, opiskelu- ja työnhakutaitojaan
- käyttää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla
- tunnistaa omat kansainvälistymismahdollisuutena

Sisältö

opintojen rakenne ja eri opiskelumahdollisuudet
- opiskeluun orientoituminen ja SeAMK yhteisönä
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta
- SeAMKin kirjastopalvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä niissä kehittyminen
- opintososiaaliset palvelut ja hyvinvointipalvelut SeAMKissa
- urasuunnittelu ja työnhakutaidot
- kansainvälisen osaamisen merkitys
- jatko-opintomahdollisuudet

Oppimateriaalit

Opiskelumateriaali kerrotaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Infotilaisuudet, lähiopetustunnit, keskustelut, ryhmätyöt ja itsenäiset kirjalliset tehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly harjoittelua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 52 h, mistä lähiopetusta ja ryhmätyöskentelyä 34 h, itsenäistä työskentelyä 18 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi hyväksytty / hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja suorittamalla opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Satu Salmela
Opiskelijaryhmät
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
-tunnistaa palvelumuotoilun prosessin, periaatteet ja menetelmät
-innovoida, suunnitella ja kehittää palveluita ja tuotteita siten, että ne vastaavat organisaation tavoitteita sekä asiakkaan tarpeita
- soveltaa palvelumuotoilun prosesseja eri käyttöyhteyksissä
- selvittää asiakkaiden tarpeita eri menetelmillä
- osallistaa käyttäjät ja työntekijät palveluiden kehittämiseen
- hahmottaa palvelun/tapahtuman/tuotannon kokemukselliset kontaktipisteet ja prosessit
-kehittää uusia tai muuttaa olemassa olevia prosesseja asiakkaan ja toimeksiantajan toiveet huomioiden hyödyntämällä käyttäjälähtöisyyttä / Suunnitella ja toteuttaa palvelumuotoiluprojektin

Sisältö

-palvelumuotoilun käsitteet ja prosessi
- Asiakasymmärryksen hankinta ja tulkinta sekä asiakkaiden ja henkilöstön osallistaminen kehittämisprojekteihin
- Arvon muodostuksen elementit (sekä palveluiden laatu)
- Palveluiden käyttäjien tarpeiden kohtaaminen toiminnallisesti sekä palveluympäristön analyysi
- Palvelukokemuksen kontaktipisteet, niiden suunnittelu ja mallintaminen
- Palveluiden parantaminen, uusien palveluiden kehittäminen
- Opintojaksoon voi sisältyä ulkopuoliselle toimeksiantajalle tehtävä kehittämisprojekti

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää palvelumuotoilun merkityksen ja osaa nimetä joitakin palvelumuotoilun menetelmiä. Opiskelija osaa esittää palvelumuotoilun prosessin sekä tunnistaa, mitä asiakas palvelussa arvostaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa palvelumuotoilun menetelmät ja osaa soveltaa niitä ratkaisujen tuottamiseen. Opiskelija osaa määritellä palvelumuotoilun prosessin pääpiirteet ja tunnistaa arvon muodostumisen elementit. Opiskelija osaa erottaa palvelun kokemukselliset kontaktipisteet ja prosessit. Opiskelija osaa huomioida asiakkaiden tarpeet ja osaa ottaa käyttäjät mukaan kehittämiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti ratkaista kehittämishaasteita palvelumuotoilun menetelmien avulla.
Opiskelija osaa määritellä ja ymmärtää palvelumuotoilun prosessin ja tunnistaa arvon muodostumisen elementit. Opiskelija osaa itsenäisesti kehittää ja muuttaa olemassa olevia prosesseja asiakkaan tai toimeksiantajan toiveet huomioiden hyödyntämällä käyttäjälähtöisyyttä.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 24.02.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Juhani Haarala
Opiskelijaryhmät
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KITI20
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa digitaalisten pelien historiaa.
- tunnistaa digitaalisten pelien ja pelaamisen ilmiöitä, ja osaa arvioida digitaalisten pelien suhdetta teknologiaan ja muuhun mediakulttuuriin.
- hahmottaa pelien sisällölliseen tulkintaan ja ymmärtämiseen liittyviä käsitteitä, ja pystyy hyödyntämään pelillistämisen menetelmiä erilaisten palvelujen kehityksessä.
- pystyy myös arvioimaan digitaalisia pelejä kirjastopalvelujen näkökulmasta ja huomioimaan pelaamisen ja pelillistämisen mahdollisuudet kirjastotyössä sekä kokoelmapolitiikassa.

Sisältö

- digitaalisen pelaamisen historia ja kontekstit
- palveluiden ja käyttäjien toiminnan pelillistäminen
- pelilukutaito
- pelit kirjastoaineistona

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija ymmärtää pelien merkityksen kirjastoaineistona ja hallitsee pelilukutaidon perusteet sekä pelillistämisen perusperiaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija hallitsee hyvin pelilukutaidon ja osaa soveltaa sitä medialukutaidon näkökulmasta kirjastotyöhön. Opiskelija tuntee hyvin pelaamisen historian kehityslinjat ja kykenee itsenäisesti ja ryhmässä pelillistämiseen liittyvään työskentelyyn.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelijalla on erinomainen tietämys pelaamisen historiasta ja hän pystyy innovoimaan ja soveltamaan pelillistämisen ideaa yksin ja ryhmässä. Opiskelija kykenee myös konkreettisesti ja teoreettisesti soveltamaan ja pohtimaan pelilukutaitoa osana medialukutaitoa.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 30.04.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Kim Leppänen
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää projektityyppisen työskentelyn luonteen sekä sen, milloin projektityöskentelymalli on tarpeellinen
- esitellä perustiedot ja ?valmiudet, joiden perusteella hän voi osallistua projektityöhön sekä projektien suunnitteluun.
- selittää projektiin liittyvät käsitteet, projektisuunnitelman sisällön, projektin aikasuunnitte-lun ja projektin ohjaamisen (elinkaari).
- esitellä projektisyklin eri vaiheisiin liittyvät tehtävät.

Sisältö

- projektitoiminnan käsitteet ja toimintatavat
- projektin vaiheet ja prosessi
- projektisuunnitelma (aika-, resurssi- ja kustannussuunnittelu)
- projektiorganisaatio ja sidosryhmät
- projektin muutokset, riskit ja ongelmat
- projektiviestintä ja raportointi
- projektin päättäminen

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva aineisto.
Jokin projektinhallinnan perusteet sisältävä oppikirja sekä Projektin Johdon pätevyys 3.0 ( http://www.pry.fi/UserFiles/33fa4818-2dbf-44aa-a497-0e74914327b1/Web/IPMA-sertifiointi/ENG/PMAF_NCB_3.0_v1.3.pdf )

Esimerkkejä mainitut perusteet sisältävistä kirjoista:
- Pelin, R. (2011). Projektihallinnan käsikirja. (7. painos). Keuruu: Otava.
- Kettunen, S. (2009). Onnistu projektissa. (2. painos). WSOYpro.
- Artto, K., Martinsuo, M., Kujala, J. (2011). Projektiliiketoiminta. (3. painos) (löytyy myös netistä)
- Ruuska, K. (2012). Pidä projekti hallinnassa. (7. painos).

Opetusmenetelmät

Moodlessa 54 op (2 op) itsenäistä työskentelyä ja 27 tuntia (1 op) harjoitustyö ryhmissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja harjoitustyön ohjaus 4 h, opiskelijan oma työ 77 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Aikaisempia opintoja ei tarvita.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2:
Opiskelija hallitsee projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään projektisuunnitelman ja hänellä on ymmärtämystä projektin läpiviennistä ja hallinnasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4:
Opiskelija hallitsee hyvin projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään erilaisia projektisuunnitelmia ja hänellä on hyvä ymmärtämys projektin läpiviennistä ja hallinnasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5:
Opiskelija hallitsee erinomaisesti projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään erilaisia projektisuunnitelmia ja analysoimaan niitä. Hänellä erittäin hyvä ymmärrys projektin läpiviennistä ja hallinnasta sekä johtamisesta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyön ja Moodle -tentin arvosanojen keskiarvo; 50 % teoria ja 50 % harjoitustehtävä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hallitsee projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään projektisuunnitelman ja hänellä on ymmärtämystä projektin läpiviennistä ja hallinnasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee hyvin projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään erilaisia projektisuunnitelmia ja hänellä on hyvä ymmärtämys projektin läpiviennistä ja hallinnasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee erinomaisesti projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään erilaisia projektisuunnitelmia ja analysoimaan niitä. Hänellä erittäin hyvä ymmärrys projektin läpiviennistä ja hallinnasta sekä johtamisesta.

Esitietovaatimukset

Aikaisempia opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 23.10.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

16 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Bachelor of Business Administration, DP in International Business
Opettaja
 • Petra Syri
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • IB22A
  Tradenomi (AMK), International Business

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä monipuolisemmin sekä suullisesti että kirjallisesti ruotsin kielellä. Hänen sanavarastonsa laajentuu ja hän osaa käyttää ruotsin perusrakenteita. Hän osaa kirjoittaa yhtenäistä lauserakenteiltaan vaihtelevaa tekstiä. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoansa.

Sisältö

Perusrakenteiden harjoittelu
Yleiskieltä ja liiketalouden perussanastoa harjaannuttavat tekstit Puhe- ja kuunteluharjoitukset
Kirjoitelmat

Oppimateriaalit

Opettajan kokoama materiaali.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus
Suulliset ja kirjalliset harjoitukset
Kuuntelut
Ryhmä- ja parityöskentely
Itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin lopussa tentti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 t.

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovelvollisuus vähintään 50% tunneista.
Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty
Hyväksytty:
Opiskelija käyttää suullisessa ja kirjallisessa viestinnässään perusrakenteita ja suppeahkoa sanastoa. Virheet haittaavat jonkin verran ymmärrettävyyttä. Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä ja selviää kohtuullisesti tutuista arkielämän kielenkäyttötilanteista. Ääntäminen on ymmärrettävää.
Opintojaksolla on läsnäolovelvollisuus 80%. Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn
Kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä.

Ilmoittautumisaika

29.08.2022 - 01.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 17.03.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Restonomi (AMK)
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • SOS22C
  Sosionomi (AMK)
 • KONE22B
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • RESTO22
  Restonomi (AMK)
 • LITA22D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • FYS22
  Fysioterapeutti (AMK)
 • BIELI22
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • KONE22A
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • LITA22B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • AGRO22A
  Agrologi (AMK)
 • RKM22
  Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • SOS22B
  Sosionomi (AMK)
 • LITA22C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • AGRO22B
  Agrologi (AMK)
 • AUTE22A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • LITA22A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • AUTE22B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • RAK22
  Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • TITE22
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • SH22S
  Sairaanhoitaja (AMK)

Tavoitteet

1. Käyttäjäkeskeisen ongelmanratkaisumenetelmän ymmärtäminen ja sen hyödynnettävyys kehitystehtävissä
2. Kehitystehtävän analysointi
3. Asiakasongelman ymmärtäminen
4. Kehitystehtävän määrittely
5. Konseptointi
6. Asiakaspalautteen hankkiminen
7. Ryhmätyöskentelytaidot

Sisältö

Opintojakso toteutetaan päiväopinnoissa viikon mittaisena intensiiviopintojaksona. Sen aikana opiskelijat eivät osallistu muuhun SeAMKin opetukseen. SeAMK Innovaatioviikon aikana ratkotaan todellisia työelämän ongelmia monialaisissa opiskelijaryhmissä Design Thinking -menetelmän mukaisesti. Sen mukaisesti perehdytään asiakas- ja liiketoimintanäkökulmiin. Innovaatioviikon tuotos on testattu ratkaisukonsepti.
Monimuoto-opinnoissa opinto toteutetaan verkko-opetuksena.

Oppimateriaalit

Luentoaineisto

Opetusmenetelmät

Ennakkotentti, ryhmätyöskentelyyn aktiivinen osallistuminen innovaatioviikon aikana. Reflektointi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 tuntia

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läsnäolon seuranta, aktiivinen työskentelyyn osallistuminen, tehtävien kriteerien mukainen suoritus. Monimuotototeutuksessa hyväksytty suoritus edellyttä aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ennakkotentti, ryhmätyöskentely, reflektointi

Esitietovaatimukset

Ei ole.

Ilmoittautumisaika

29.08.2022 - 01.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 17.03.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Restonomi (AMK)
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Anne-Mari Latvala
 • Katja Jaskari
 • Seliina Päällysaho
 • Johanna Ikola
 • Emmi Tuurinkoski
 • Ilkka Latomäki
 • Pirkko Mäntykivi
 • Pirita Hakoneva
 • Margit Mannila
 • Satu Lautamäki
 • Janika Hautaviita
 • Viljo Arohonka
 • Nina Sillvan
 • Jukka Saarela
 • Milka Volanto
 • Jussi Kareinen
 • Terhi Anttila
 • Noora Kivimäki
 • Tiina Salmeskari
 • Merja Juppo
 • Suvi Hakala
 • Tiina Hietala
 • Jussi-Matti Kallio
 • Elina Ojala
 • Taru Mäki
 • Salla Kettunen
 • Matti Panula
 • Terhi Junkkari
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • SOS22C
  Sosionomi (AMK)
 • KONE22B
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • RESTO22
  Restonomi (AMK)
 • LITA22D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • FYS22
  Fysioterapeutti (AMK)
 • BIELI22
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • KONE22A
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • LITA22B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • AGRO22A
  Agrologi (AMK)
 • RKM22
  Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • SOS22B
  Sosionomi (AMK)
 • LITA22C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • AGRO22B
  Agrologi (AMK)
 • AUTE22A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • LITA22A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • AUTE22B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • RAK22
  Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • TITE22
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • SH22S
  Sairaanhoitaja (AMK)

Tavoitteet

1. Käyttäjäkeskeisen ongelmanratkaisumenetelmän ymmärtäminen ja sen hyödynnettävyys kehitystehtävissä
2. Kehitystehtävän analysointi
3. Asiakasongelman ymmärtäminen
4. Kehitystehtävän määrittely
5. Konseptointi
6. Asiakaspalautteen hankkiminen
7. Ryhmätyöskentelytaidot

Sisältö

Opintojakso toteutetaan päiväopinnoissa viikon mittaisena intensiiviopintojaksona. Sen aikana opiskelijat eivät osallistu muuhun SeAMKin opetukseen. SeAMK Innovaatioviikon aikana ratkotaan todellisia työelämän ongelmia monialaisissa opiskelijaryhmissä Design Thinking -menetelmän mukaisesti. Sen mukaisesti perehdytään asiakas- ja liiketoimintanäkökulmiin. Innovaatioviikon tuotos on testattu ratkaisukonsepti.
Monimuoto-opinnoissa opinto toteutetaan verkko-opetuksena.

Oppimateriaalit

Luentoaineisto

Opetusmenetelmät

Ennakkotentti, ryhmätyöskentelyyn aktiivinen osallistuminen innovaatioviikon aikana. Reflektointi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 tuntia

realization.localizedApproveRejectDescription

Hylätty: Ennakkotehtävä läpäisemättä. Puutteellinen osallistuminen ryhmätyöskentelyyn.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läsnäolon seuranta, aktiivinen työskentelyyn osallistuminen, tehtävien kriteerien mukainen suoritus. Monimuotototeutuksessa hyväksytty suoritus edellyttä aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ennakkotentti, ryhmätyöskentely, reflektointi

Esitietovaatimukset

Ei ole.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Heli Simon
 • Meniina Wik
Opiskelijaryhmät
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KUTU22
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KUTU19
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KITI20
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa

sosiaalisen median keskeisten sovellusten käytön
arvioida sosiaalisen median eri palveluiden sisältöjä
sosiaalisen median palvelujen mediaympäristöjen keskisen historian
arvioida ja hankkia sosiaalisen median palveluja

opiskelija osaa sosiaalisen median strategiset tavoitteet ja tuotantoprosessin pääkohdat

Sisältö

sosiaalisen median historiallinen kehitys
sosiaalisen median välineet
sosiaalinen media & kirjastot
sosiaalisen median strategia ja tuotantoprosessi
sosiaalinen media osana organisaation mediaympäristöä

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, mahdollisesti tentti ja lopputyö
Verkossa suoritettavat harjoitukset ja itseopiskelumateriaali

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 30 h
Itseopiskelu 60 h
Tehtävät ja harjoitukset 60 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

opiskelija on osallistunut riittävästi lähiopiskeluun ja tehnyt kurssiin sisältyvät tehtävät ja läpäissyt mahdollisen tentin
opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti kuvata sosiaalisen median historiaa
opiskelija osaa sosiaalisen median strategisen ajattelun perusteet
opiskelija osaa soveltaa sosiaalista mediaa kirjastotyössä
opiskelija osaa kuvata sosiaalisen median tuotantoprosessin suullisesti ja kirjallisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

opiskelijan osallistuminen on ollut aktiivista lähiopiskelussa ja osasuorituksissa
opiskelija osaa analyyttisesti kuvata sosiaalisen median historian keskeiset vaiheet suullisesti ja kirjallisesti
opiskelija osaa soveltaa sosiaalista mediaa käytäntöön kirjastotyössä
opiskelija osaa luoda sosiaalisen median strategian kirjastolle
opiskelija osaa tuottaa sosiaalista mediaa kirjaston käyttöön ja hallitsee sen tuotantoprosessin suullisesti ja kirjallisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

opiskelija on osallistunut opintojaksolle ja sen eri työskentelymuotoihin aktiivisesti
opiskelijalla on hyvä kokonaisvaltainen käsitys sosiaalisen median historiasta ja sen strategisesta merkityksestä erityisesti kirjaston näkökulmasta
opiskelija osaa soveltaa oppimiaan sosiaalisen median työkaluja käytännön työelämän kehittämiseen
opiskelija osaa monipuolisesti sosiaalista mediaa kirjaston käyttöön ja hallitsee sen tuotantoprosessin suullisesti ja kirjallisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen
Tehtävät

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

opiskelija on osallistunut riittävästi lähiopiskeluun ja tehnyt kurssiin sisältyvät tehtävät ja läpäissyt mahdollisen tentin
opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti kuvata sosiaalisen median historiaa
opiskelija osaa sosiaalisen median strategisen ajattelun perusteet
opiskelija osaa soveltaa sosiaalista mediaa kirjastotyössä
opiskelija osaa kuvata sosiaalisen median tuotantoprosessin suullisesti ja kirjallisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

opiskelijan osallistuminen on ollut aktiivista lähiopiskelussa ja osasuorituksissa
opiskelija osaa analyyttisesti kuvata sosiaalisen median historian keskeiset vaiheet suullisesti ja kirjallisesti
opiskelija osaa soveltaa sosiaalista mediaa käytäntöön kirjastotyössä
opiskelija osaa luoda sosiaalisen median strategian kirjastolle
opiskelija osaa tuottaa sosiaalista mediaa kirjaston käyttöön ja hallitsee sen tuotantoprosessin suullisesti ja kirjallisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

opiskelija on osallistunut opintojaksolle ja sen eri työskentelymuotoihin aktiivisesti
opiskelijalla on hyvä kokonaisvaltainen käsitys sosiaalisen median historiasta ja sen strategisesta merkityksestä erityisesti kirjaston näkökulmasta
opiskelija osaa soveltaa oppimiaan sosiaalisen median työkaluja käytännön työelämän kehittämiseen
opiskelija osaa monipuolisesti sosiaalista mediaa kirjaston käyttöön ja hallitsee sen tuotantoprosessin suullisesti ja kirjallisesti

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Jaana Store
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja työtehtävisssä kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää alan perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan esim. työnhakutilanteissa. Hän osaa hoitaa asioita puhelimitse ja sähköpostilla ja kertoa työpaikoista ja niiden toiminnoista ja selviää asiakaspalvelutilanteista. Opiskelija osaa toimia sekä antaa neuvoja ja ohjeita työhön liittyvissä tilanteissa.

Sisältö

Henkilö- ja koulutustaustastaan kertominen, työnhakutilanteet, työpaikkahaastattelut ja CV:n laatiminen. Työympäristön, työolojen ja työtehtävien kuvailu, tapaamiset, opastamiset ja suulliset asiakaspalvelutilanteet. Småprat, mielipiteen ilmaisut ja perustelut, puhelinviestintä ja sähköpostiviestintä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana 1: Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta sekä helpohkoa ammattialansa tekstiä. Hän selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä on havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvosana 3: Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialansa perussanastoa ymmärrettävästi. Hän selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Hän ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5: Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialansa sanastoa. Hän on aktiivinen sekä selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Opintojakson lopuksi on Zoomin tai Teamsin kautta etävalvottu kirjallinen tentti kaikille. Ilmoittautumalla opintojaksolle hyväksyt, että tentin aikana sinulla tulee olla päällä kamera ja mikrofoni. Ennen tenttejä opettaja tarkastaa yksitellen kaikkien tenttijöiden henkilöllisyystodistuksen breakoutroomissa. Opintojaksolla ei ole vaihtoehtoisia tenttijärjestelyjä. Suullinen tentti pidetään niin ikään Zoomin tai Teamsin välityksellä. Suullisen tentin suorittavat vain virkamiesruotsin suorittajat.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • KITI20
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa ideoida tapahtumia kirjaston tapahtumaympäristöön
-ymmärtää tapahtumatuotannon kaaren ja ja tapahtuman onnistumisen kannalta olennaisimmat asiat
-tehdä idean pohjalta toteuttamiskelpoisen tuotantosuunnitelman
-osaa toteuttaa tapahtuman ja toimia osana tuotantoryhmää
- osaa suunnitella ja toteuttaa tapahtuman kirjastossa huomioiden kestävän kehityksen moniulotteisuuden

Sisältö

Kurssilla tutustutaan tapahtumatuotannon osa-alueisinn ja ja toteutetaan pienimuotoinen tapahtuma kirjastoon.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija osaa tuetusti tuottaa tapahtuman kirjastoon.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija ymmärtää kirjaston mahdollisuudet tapahtumaympäristönä ja osaa itsenäisesti toteuttaa sinne sopivan tapahtuman.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija ymmärtää kirjaston mahdollisuudet tapahtumaympäristönä ja osaa itsenäisesti toteuttaa sinne sopivan ja uutta luovan tapahtuman, jonka keskeiset tavoitteet täyttyvät.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

opettajatiimi Kareinen Jussi ja Ikola Johanna

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 13.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Ari Haasio
Opiskelijaryhmät
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa

tiedonhaun keskeiset käsitteet ja teoreettisen perustan syvemmin
hyödyntää eri tietokantoja hakutehtävissä

Sisältö

Tietokannat ja niiden käyttö tiedonhaussa

Oppimateriaalit

Haasio, A. Harviainen, J. T.& Savolainen, R. 2019. Johdatus tiedonhankintatutkimukseen. Helsinki: BTJ.
Haasio, A. & Ojaranta, A. & Mattila, M. 2018. Valheen jäljillä. Helsinki: Avain.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, verkko-opetus, essee

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h luennot & verkko-opiskelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

opiskelija on osallistunut riittävästi lähiopiskeluun ja tehnyt kurssiin sisältyvät tehtävät ja läpäissyt mahdollisen tentin
opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti kuvata tiedonhaun keskeisiä teorioita
opiskelija osaa eri tietokantojen peruskäytön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

opiskelijan osallistuminen on ollut aktiivista lähiopiskelussa ja osasuorituksissa
opiskelija osaa käyttää sujuvasti eri tietokantoja
opiskelija osaa soveltaa tiedonhaun teorioita käytäntöön
opiskelija kykenee arvioimaan kunkin tiedonhan strategian ja toteutuksen tilannekohtaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

opiskelija on osallistunut opintojaksolle ja sen eri työskentelymuotoihin aktiivisesti
opiskelijalla on hyvä kokonaisvaltainen käsitys tiedonhaun teorioista ja hän osaa soveltaa niitä käytäntöön
opiskelija osaa sujuvasti ja monipuolisesti hyödyntää tietokantoja ja muita hakumenetelmiä tilannelähtöisesti
opiskelija kykenee tekemään laajoja, monipuolisia ja strategisesti hyvin suunniteltuja tiedonhakuja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tiedonhankinnan prosessien & teorioiden ymmärrys ja mediakriittisen osaamisen soveltaminen käytäntöön. Käsiteltävien hakumenetelmien ja teorioiden hallitseminen osana kirjastonhoitajan työtä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei hallitse eri tiedonhankintaprosessien teoreettisia kuvauksia jja käytännön sovelluksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa perusasiat keskeisimmistä tiedonhankinnan teorioista. Hakutehtävien puutteellinen suorittaminen vaativammissa tiedonhauissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee hyvin keskeiset tiedonhankinnan teoriat, osaa suhtautua mediatuptteisiin kriittisesti ja pohtii tiedonhankintaa prosessina kyeten soveltamaan oppimaansa käytäntöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijalla on analyyttinen ja kokonaisvaltainen käsitys tiedonhankinnan eri teorioista. Hän kykenee soveltamaan oppimaansa monipuolisesti käytäntöön. Opiskelija hallitsee medialukutaidon eri osa-alueet ja pohtii asioita kriittisesti. Tiedonhaku eri tiedonlähteistä on kiitetttävällä tasolla.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 19.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Ari Haasio
Opiskelijaryhmät
 • KITI20
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Tiedonhankinnan teoreettisten mallien tuntemus. Tiedonhankintatutkimuksen käsitteiden tunteminen. Tiedonhaun eri menetelmien osaamisen syventäminen ja niihin kohdistunut tutkimus.

Sisältö

Tiedonhankintatutkimuksen historia, keskeiset mallit ja käsitteet. Tiedonhaun uusimmat tutkimukset ja niiden tulokset. Tiedonhaun menetelmien syventäminen. Tieteellisen tiedon haku.

Oppimateriaalit

Haasio, A. & Harviainen, J.T. & Savolainen, R. (2019) Johdatus tiedonhankintatutkimukseen. Helsinki:A vain.
Kurssilla jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija hallitsee kurssisisällön perusteet, kuten esitellyt hakutekniikat

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Hyvä kurssisisältöjen tuntemus ja kysy soveltaa niitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Erinomaisnen kurssisisältöjen tuntemus ja kyky soveltaa niitä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävistä saadut pisteet

Hylätty (0)

Vastaukset puutteelliset. Kaikkia tehtäviä ei ole tehty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Heikko osaaminen, mutta perusasioissa ei suuria virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Keskeiset asiat hyvin hallussa. Vastaukset perusteltuja ja keskeiset asiat hallussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kokonaisuus ja asioiden syy-seuraussuhteet erinomaisesti hallussa. Vastaukset perusteltuja ja analyyttisiä.

Esitietovaatimukset

Tiedohaku ja hankinta 1, Tiedonhaku ja hankinta 2

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 05.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Ari Haasio
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa

tiedonhaun keskeiset käsitteet ja teoreettisen perustan
hyödyntää avoimen verkon tärkeimpiä hakupalveluja
lähdekritiikin ja hallitsee eri lähdetyypit ja –kanavat
tiedon organisoinnin perusteet

Sisältö

Boolen logiikka
Muut täsmäytysmenetelmät
Tiedonhaun teoreettiset perusteet
Muistiorganisaatiot yhteiskunnassa
Lähdekritiikki
Keskeiset hakupalvelut

Tiedon organisointi

Oppimateriaalit

Haasio, Ari: Löydä. Avain. Helsinki 2020. Kurssilla jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, verkko-opetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

opiskelija on osallistunut riittävästi lähiopiskeluun ja tehnyt kurssiin sisältyvät tehtävät ja läpäissyt mahdollisen tentin
opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti kuvata tiedonhaun teoreettista perustaa.
opiskelija osaa eri hakumenetelmien peruskäytön
opiskelija osaa suhtautua lähdekriittisesti eri materiaaleihin
opiskelija osaa eri muistiorganisaatioiden keskeiset toiminnot
opiskelija osaa tiedon organisoinnin perusteet

Arviointikriteerit, hyvä (3)

opiskelijan osallistuminen on ollut aktiivista lähiopiskelussa ja osasuorituksissa
opiskelija osaa käyttää sujuvasti eri hakumenetelmiä
opiskelija osaa suhtautua analyyttisesti ja lähdekriittisesti eri aineistoihin
opiskelija osaa soveltaa teorioita käytäntöön
opiskelija osaa muistiorganisaatioiden hyödyntämisen monipuolisesti tiedonhaussa
Opiskelija osaa soveltaa käytäntöön tiedon organisoinnin perusasioita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

opiskelija on osallistunut opintojaksolle ja sen eri työskentelymuotoihin aktiivisesti
opiskelijalla on hyvä kokonaisvaltainen käsitys tiedonhaun teoreettisista perusteista ja hän osaa soveltaa niitä käytäntöön
opiskelija osaa tehdä tiedonhakuja monipuolisesti eri välineitä hyödyntäen
opiskelija osaa suhtautua kriittisesti ja analyyttisesti eri lähdemateriaaleihin ja pohtia niiden tuottamisen motiiviperustoja

opiskelija hallitsee muistiorganisaatioiden rakentamisen ja osaa sujuvasti hyödyntää niitä eri hakutilanteissa

Opiskelija osaa niin teoriassa kuin käytännössäkin tiedon organisoinnin monipuolisen soveltamisen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät,

Hylätty (0)

Vastaukset puutteelliset. Kaikkia tehtäviä ei ole tehty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Heikko osaaminen, mutta perusasioissa ei suuria virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Keskeiset asiat hyvin hallussa. Vastaukset perusteltuja ja keskeiset asiat hallussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kokonaisuus ja asioiden syy-seuraussuhteet erinomaisesti hallussa. Vastaukset perusteltuja ja analyyttisiä.

Ilmoittautumisaika

18.01.2023 - 27.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Ari Haasio
Opiskelijaryhmät
 • KTDIPL23
  Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opiskelija osaa

tiedonhaun keskeiset käsitteet ja teoreettisen perustan
hyödyntää avoimen verkon tärkeimpiä hakupalveluja
lähdekritiikin ja hallitsee eri lähdetyypit ja –kanavat
tiedon organisoinnin perusteet

Sisältö

Boolen logiikka
Muut täsmäytysmenetelmät
Tiedonhaun teoreettiset perusteet
Muistiorganisaatiot yhteiskunnassa
Lähdekritiikki
Keskeiset hakupalvelut

Tiedon organisointi

Oppimateriaalit

Haasio, Ari: Löydä. Avain. Helsinki 2020. Kurssilla jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, verkko-opetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

opiskelija on osallistunut riittävästi lähiopiskeluun ja tehnyt kurssiin sisältyvät tehtävät ja läpäissyt mahdollisen tentin
opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti kuvata tiedonhaun teoreettista perustaa.
opiskelija osaa eri hakumenetelmien peruskäytön
opiskelija osaa suhtautua lähdekriittisesti eri materiaaleihin
opiskelija osaa eri muistiorganisaatioiden keskeiset toiminnot
opiskelija osaa tiedon organisoinnin perusteet

Arviointikriteerit, hyvä (3)

opiskelijan osallistuminen on ollut aktiivista lähiopiskelussa ja osasuorituksissa
opiskelija osaa käyttää sujuvasti eri hakumenetelmiä
opiskelija osaa suhtautua analyyttisesti ja lähdekriittisesti eri aineistoihin
opiskelija osaa soveltaa teorioita käytäntöön
opiskelija osaa muistiorganisaatioiden hyödyntämisen monipuolisesti tiedonhaussa
Opiskelija osaa soveltaa käytäntöön tiedon organisoinnin perusasioita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

opiskelija on osallistunut opintojaksolle ja sen eri työskentelymuotoihin aktiivisesti
opiskelijalla on hyvä kokonaisvaltainen käsitys tiedonhaun teoreettisista perusteista ja hän osaa soveltaa niitä käytäntöön
opiskelija osaa tehdä tiedonhakuja monipuolisesti eri välineitä hyödyntäen
opiskelija osaa suhtautua kriittisesti ja analyyttisesti eri lähdemateriaaleihin ja pohtia niiden tuottamisen motiiviperustoja

opiskelija hallitsee muistiorganisaatioiden rakentamisen ja osaa sujuvasti hyödyntää niitä eri hakutilanteissa

Opiskelija osaa niin teoriassa kuin käytännössäkin tiedon organisoinnin monipuolisen soveltamisen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät,

Hylätty (0)

Vastaukset puutteelliset. Kaikkia tehtäviä ei ole tehty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Heikko osaaminen, mutta perusasioissa ei suuria virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Keskeiset asiat hyvin hallussa. Vastaukset perusteltuja ja keskeiset asiat hallussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kokonaisuus ja asioiden syy-seuraussuhteet erinomaisesti hallussa. Vastaukset perusteltuja ja analyyttisiä.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Marja Erkkilä
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko-oppimisympäristöä.
- Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä.

Sisältö

- Johdatus toimisto-ohjelmiin
- Tekstinkäsittely
kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
asiakirjastandardi
- Taulukkolaskenta
laskentamallit
kaaviot
- Esitysgrafiikka
esityksen sisältö ja rakenne
esityksen asetukset
- Verkkopalvelujen hyödyntäminen
pilvipalvelut
verkkoneuvottelu työvälineenä

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on Moodlessa

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus ja itsenäiset harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä Itsenäiset harjoitukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

OT-testi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 h, (kontaktiopetusta 22 h, itsenäistä työskentelyä 32 h)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmär-tää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuväli-neinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmär-tää niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset harjoitukset

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Ari Haasio
Opiskelijaryhmät
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa

tietokirjan tuotannon kokonaisvaltaisen prosessin eri vaiheet
kustannustoiminnan ja erityisesti tietokirjan kustantamisen perusteet
tehdä tietokirjan synopsiksen ja suunnitella sen sisältörungon
tietokirjallisuuden eri lajityypit ja niiden erityispiirteet

Sisältö

tietokirjallisuuden eri lajit
ideasta kirjaksi – tietokirjan tuottamisen prosessi
tietokirjan kustantamisen erityispiirteet
tietokirjan kirjoittamisen vaiheet ja erityispiirteet
tietokirjallisuus vs. tieteellinen kirjallisuus

Oppimateriaalit

Jaetaan opetuksen yhteydessä

Opetusmenetelmät

Luennot, kirjallisuus, verkkotyöskentely, essee

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Esseet

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

opiskelija on osallistunut riittävästi lähiopiskeluun ja tehnyt kurssiin sisältyvät tehtävät ja läpäissyt mahdollisen tentin
opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti kuvata keskeisimpiä tietokirjallisuuden lajeja ja työskentelyprosessin vaiheita

Arviointikriteerit, hyvä (3)

opiskelijan osallistuminen on ollut aktiivista lähiopiskelussa ja osasuorituksissa
opiskelija osaa esitellä tietokirjallisuuden tuotantoprosessin ja sen eri lajit suullisesti ja kirjallisesti
opiskelija osaa arvioida tietokirjallisuutta laadullisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

opiskelija on osallistunut opintojaksolle ja sen eri työskentelymuotoihin aktiivisesti
opiskelijalla on hyvä kokonaisvaltainen käsitys tietokirjallisuuden tuotantoprosessista ja hän osaa arvioida sen vahvuuksia ja heikkouksia kulloinkin analyyttisesti
opiskelija osaa perustellusti arvioida erityyppisen tietokirjallisuuden laatua

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät & esseen, ei tenttiä

Hylätty (0)

Kaikkia harjoituksia ei palautettu, kokonaispisteitä alle 50% maksimista

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hallitsee perusasiat tietokirjallisuuden genrestä ja tuntee sen alalajit

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee keskeiset tietokirjallisuuden ja tietokirjoittamisen asiat ja osaa itsenäisesti analysoida tietokirjallisuuden laatua kirjastotyön kontekstissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee erimonaisesti tietokirjallisuuden eri lajit ja niiden tunnuspiirteet. Opiskelija pystyy myös itse analysoimaan tietokirjallisuuden eri lajeja ja niiden eroavaisuuksia.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Ari Haasio
Opiskelijaryhmät
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa tieteellisen ja arkiajattelun eroja
- määritellä tutkimuksellisia lähestymistapoja ja tutkimuksen peruskäsitteitä
- esitellä tutkimusprosessin ja raportoinnin vaiheet (rakenne)
- selittää kriittisen ajattelun merkityksen tutkivassa ja kehittävässä työotteessa
- antaa esimerkkejä tutkimusetiikan merkityksestä

Sisältö

- tieteellinen ajattelu ja arkiajattelu
- yleinen tutkimusetiikka
- keskeisiä tutkimusmenetelmiä
- tutkimuksen peruskäsitteet ja rakenne
- tutkimusprosessin ja - raportin vaiheet
- tutkiva ja kehittävä työote

Oppimateriaalit

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15. uudistettu painos. Helsinki: Tammi.
Verkko-opiskelu -materiaalit Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 12h kontaktia (alkuorientaatio) ja 40 h tuntia itsenäistä verkko-opiskelua.

Lisätietoja opiskelijoille

Tällä toteutuksella on tärkeätä pysyä aikataulussa mukana, kahden viikon tehtäväsuoritukset palautetaan aina ennen seuraavien kahden viikon tehtävien avautumista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- Hyväksytty/hylätty
- Hyväksytty: Opiskelija osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisensa suorittamalla opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
- Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijain verkko-oppimisalustalla tekemien suoritusten arviointi.

Esitietovaatimukset

Aikaisempia opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 25.01.2023

Ajoitus

01.02.2023 - 30.04.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Ari Haasio
Opiskelijaryhmät
 • KITI20
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

- Opiskelija hallitsee keskeiset kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa valitsemaansa menetelmää omassa opinnäytetyössään. Opiskelija kykenee kriittiseen tieteelliseen ajatteluun ja hallitsee keskeiset analyysimenetelmät.

Sisältö

Keskeiset kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen analyysin metodit, kuten sisällönanalyysi, diskurssianalyysi yms. kirjasto- ja tietopalvelualan tutkimuksen näkökulmasta. Tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteet omalla tutkimusalalla.

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät ja itsenäinen harjoittelu/opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 24 h, itsenäinen työskentely 48 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija osaa itsenäisesti luoda niin kvalitatiivisen kuin kvatitatiivisenkin tutkimusasetelman sekä tuntee tieteellisen ajattelun perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija kykenee hyvin soveltamaan niin kvalitatiivisen kuin kvantitatiivisenkin tutkimusasetelman mukaisia menetelmiä tutkimuksessa sekä tuntee tieteellisen ajattelun perusteet ja kykenee soveltamaan niitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija hallitsee ja kykenee soveltamaan kiitettävästi niin kvalitatiivisia kuin kvantitatiivisiakin tutkimusmenetelmiä. Hän osaa myös eri analyysimenetelmien perusteet sekä on sisäistänyt tieteellisen ajattelun perusteet ja kykenee soveltamaan niitä analyyttisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti/harjoitustehtävät:
5 = Opiskelija hallitsee ja kykenee soveltamaan kiitettävästi niin kvalitatiivisia kuin kvantitatiivisiakin tutkimusmenetelmiä. Hän osaa myös eri analyysimenetelmien perusteet sekä on sisäistänyt tieteellisen ajattelun perusteet ja kykenee soveltamaan niitä analyyttisesti.
3 = Opiskelija kykenee hyvin soveltamaan niin kvalitatiivisen kuin kvantitatiivisenkin tutkimusasetelman mukaisia menetelmiä tutkimuksessa sekä tuntee tieteellisen ajattelun perusteet ja kykenee soveltamaan niitä.
1 = Opiskelija osaa itsenäisesti luoda niin kvalitatiivisen kuin kvatitatiivisenkin tutkimusasetelman sekä tuntee tieteellisen ajattelun perusteet.

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Sari Mäkinen-Laitila
 • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa mukaisesti
- kehittää monipuolisesti työnhakutaitojaan
- tunnistaa omia uramahdollisuuksia
- ennakoida työelämän muuttuvia tarpeita
- tunnistaa monikulttuurisuuden ja globalisaation vaikutukset työelämään ja vuorovaikutukseen
- toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä ja hyödyntää kansainvälisiä verkostoja
- suunnitella omaa kansainvälistymistä opinnoissa ja työelämässä

Sisältö

- työelämän pelisäännöt ja työelämätaidot
- tulevaisuuden työelämän tarpeiden ennakointi
- urasuunnittelu- ja työnhakutaidot
- opintojen tavoitteellinen suunnittelu omien uratoiveiden näkökulmasta
- oman kansainvälistymisen suunnittelu
- opiskelu- ja harjoittelumahdollisuudet ulkomailla
- kansainvälinen toimintaympäristö ja monikulttuurisuus
- kansainväliset verkostot ja niiden hyödyntäminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: Opintojakso: Opiskelu ammattikorkeakoulussa

Suositeltavat muut opinnot: Ohjauksessa esiin tulevat suositeltavat opinnot

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Päivi Uitti
Opiskelijaryhmät
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • KITI20
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa kirjoittaa kyrilliset aakkoset ja lukea kyrillisin aakkosin kirjoitettua tekstiä. Hän osaa kertoa venäjäksi itsestään, perheestään ja kielitaidostaan. Hän osaa asioida ravintolassa venäjän kielellä. Hän hallitsee lukusanat, kellonajat ja hinnoista kertomisen. Hän osaa muodostaa kysymyslauseita ja vastata kysymyksiin. Hän tietää venäläisen kulttuurin erityispiirteitä. Kieliopista opiskelija osaa substantiivien suvut, propositionaalin, verbien taivutuksen ja aikamuodot.

Sisältö

- peruskielioppi: substantiivien suvut, prepositionaali, verbien taivutus ja aikamuodot
- itsestä kertominen
- kielitaito
- kahvila- ja ravintolatilanteet
- suunnan / sijainnin kysyminen ja neuvominen
- tapaamisesta sopiminen
- maan ja kulttuurin tuntemus

Oppimateriaalit

Alestalo, Marjatta: Kafe Piter 1, 2020 tai uudempi, Otava

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus: kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät, itsenäisiä kotitehtäviä.
Etäopiskelumahdollisuus: oppitunnit katsottavissa reaaliaikaisesti Teams-ohjelmalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

tentti joko viimeisellä oppitunnilla tai moodlessa, uusintatentti moodlessa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Etäopiskelu, näyttömahdollisuus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus ja ohjattu harjoittelu 30 t. Itsenäinen työskentely 50 t.

Lisätietoja opiskelijoille

Yleiseurooppalainen kielitaitotaso A1

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1: Opiskelija selviää avustetusti joistakin arkipäivän puhetilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää vähän tai jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua kieltä ja kirjoitetusta tekstistä tunnistaa tekstin teeman ja yksittäisiä ilmaisuja. Opiskelija osaa kirjoittaa ja lukea kyrillisin aakkosin kirjoitettua yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3: Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän puhetilanteista, virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää pääkohdat hitaasti ja selkeästi puhutusta kielestä sekä helpohkosta tekstistä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä, vaikka tekeekin jonkin verran virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän puhetilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkon kirjoitetun tekstin sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä. Opiskelija osaa kirjoittaa ja lukea kyrillisin aakkosin kirjoitettua tekstiä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suullinen ja kirjallinen tentti, palautettavat tehtävät, tunnilla tehtävät harjoitukset

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

: Opiskelija selviää avustetusti joistain arkipäivän puhetilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää vähän tai jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua kieltä ja kirjoitetusta tekstistä tunnistaa tekstin teeman ja yksittäisiä ilmaisuja. Opiskelija osaa kirjoittaa ja lukea kyrillisin aakkosin kirjoitettua yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän puhetilanteista, virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää pääkohdat hitaasta ja selkeästi puhutusta kielestä sekä helpohkosta tekstistä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä, vaikka tekeekin jonkin verran virheitä. Opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa kyrillisin aakkosin, vaikka tekeekin vielä jonkin verran virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän puhetilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkon kirjoitetun tekstin sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä. Opiskelija osaa kirjoittaa ja lukea kyrillisin aakkosin kirjoitettua tekstiä

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Bibliotekssvenska -opintojakson kanssa vaihtoehtoinen opintojakso.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 30.04.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

16 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Noora Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa
- analysoida ja arvioida viestintätaitoja osana ammatillista kehittymistä.
- tuottaa asiatyylistä tekstiä ja soveltaa SeAMKin kirjallisten töiden ohjeita.

Sisältö

- Viestintätyylin analysointi
- Esiintymistaito ja vuorovaikutus
- Ryhmäviestintätaito (esim. palaverit, neuvottelut, kokoukset)
- Asiatyylisen tekstin tuottaminen
- SeAMKin kirjallisten töiden ohjeet

Oppimateriaalit

- verkko- ja muu materiaali (tarkennetaan opintojakson alussa)
- SeAMK:n kirjallisten töiden ohje

Opetusmenetelmät

-kontaktiopetus, etäopetus
-kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät yksin ja ryhmässä
-itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Moodle-tenttien ajankohdat sovitaan opintojakson aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttömahdollisuus (ajankohdat, ks. intrasta)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 t.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- Tyydyttävä (2-1):
Opiskelija osaa viestiä lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä vain viestin lähettäjän näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- Hyvä (4-3):
Opiskelija osaa viestinnässään ottaa osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Osaa ylläpitää viestinnän vuorovaikutusta. Tunnistaa jossain määrin viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumen-tointi on monipuolista ja uskottavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa viestinnässään ottaa erinomaisesti ja vakuuttavasti huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan, hän osaa toimia vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Viestinnän vuorovaikutus on erittäin taitavaa. Osaa tunnistaa viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä monipuolisesti ja realistisesti tavoitteen, tarkoituksen, vastaanottajan ja oman ammattialansa kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät, itsearviointi ja vertaisarviointi sekä Moodle-tentit

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 24.02.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Satu Salmela
Opiskelijaryhmät
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan eritellä erilaisia lukemisyhteisöjä ja niiden toimintatapoja. Hän osaa kertoa kirjaston tarjoamat mahdollisuudet yhteisöllisen lukemisen kentällä. Opiskelija osaa myös suunnitella ja ohjata erilaisten käyttäjäryhmien lukuharrastusta sekä valita erilaisia työmuotoja, joiden avulla innostetaan lukemaan. Hän osaa aktivoida ja ohjata lukijalähtöistä kirjallisuuskeskustelua ja edistää erilaisten aineistojen käyttöä.

Sisältö

- erilaiset lukemisyhteisöt
- yhteisöllinen lukeminen ja oppiminen
- lukemiseen sosiaalistuminen ja kirjaston rooli siinä
- yhteisöllinen lukeminen osana kirjastojen toimintaa
- lukemaan innostaminen ja lukuharrastuksen edistäminen
-kokoelmien avaaminen ja aineistopromootio

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on tehnyt kaikki suoritukseen kuuluvat tehtävät, mutta ei ole aina noudattanut ohjeita tai aikatauluja. Opiskelija osaa määritellä lyhyesti, mikä on kirjaston rooli yhteisöllisen lukemisen toteuttajana. Opiskelija osaa valita ja käyttää joitakin lukemaan innostamisen menetelmiä.
Opiskelija osaa kertoa lyhyesti lukemisharrastuksen merkityksestä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on tehnyt kaikki suoritukseen kuuluvat tehtävät ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kirjaston roolia yhteisöllisen lukemisen toteuttajana.
Opiskelija osoittaa aktiivisuutta ja kiinnostusta lukemaan innostamisen toteuttamisessa erilaisin menetelmin.
Opiskelija osaa analysoida lukemisharrastuksen merkitystä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on tehnyt perusteellisesti kaikki suoritukseen kuuluvat tehtävät ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti.
Opiskelija osaa arvioida kirjaston roolia yhteisöllisen lukemisen toteuttajana. Hän osaa ehdottaa uusia kirjastoympäristöön sopivia yhteisöllisen lukemisen menetelmiä.
Opiskelija osoittaa aktiivisuutta, innostusta ja luovuutta lukemaan innostamisen toteuttamisessa erilaisin menetelmin.
Opiskelija osaa monipuolisesti analysoida lukemisharrastuksen merkitystä.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Opettaja
 • Kim Leppänen
Opiskelijaryhmät
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa kuvata yrittäjyysosaamisen pääpiirteet sekä pohtia omia tavoitteittaan ja vahvuuksiaan suhteessa niihin.
• tunnistaa ihmisen kognition rakenteet itsessään ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa
• ymmärtää epävarmuuden sietämisen merkityksen toiminnassaan ja vuorovaikutuksessa
• osaa kuvata ja tarkastella sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista arvoa ja hahmottaa miten ne eroavat toisistaan
• tunnistaa arvon ympäristösidonnaisuuden sekä erilaiset rakenteet, joissa sitä voidaan tuottaa
• osaa analysoida erilaisia arvoketjuja ja –verkkoja.
• osaa kuvata yritystoiminnan merkityksen yhteiskunnassa ja kansantaloudessa ja tunnistaa erilaisia yrittäjyyden ilmenemistapoja elämässä.
• osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset
• tuntee yrityksen perustamiseen liittyvät vaiheet
• tuntee yrittäjyyteen liittyvät mahdollisuudet SeAMKissa

Sisältö

• Yrittäjyyskompetenssi, itsetuntemus ja minäpystyvyys, motivaatio, ihmisen ajattelujärjestelmät, epävarmuuden sieto ja pettymyksen käsittely
• Arvon luominen, arvoketjujen; ja arvoverkkojen tunnistaminen eri ympäristöissä, arvon tuottaminen eri rakenteissa, kuten yrityksissä ja yhdistyksissä
• Yrittäjyyden ja liiketoiminnan peruskäsitteet ja ansaintalogiikkaa, talouden lukutaito, riskien hallinta
• Liiketoiminnan perustamisen vaiheet
• Liiketoimintasuunnitelma liikeidean jäsentämisen työkaluna (muille kuin liiketalouden alalle)
• Yritystoiminta osana yhteiskuntaa, yrittäjyys osana elämää
• Yrittäjyystaitojen syventäminen SeAMKissa (SeAMK Yritystalli, SeAMKPro, SeiES jne.)

Oppimateriaalit

Moodlesta löytyvä materiaali
Oheismateriaali & lisälukemista:
- Taivas ja helvetti 2.0
- Urheilijan taivas ja helvetti, paras versio itsestäsi
- Taivas ja helvetti - Riko rajasi
- Aki Hintsa: Voittamisen anatomia

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, ryhmätyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

16h lähiopetus
65h itsenäistä opiskelua

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta. Tehtävissä opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen arvon luonnin ja sekä pohtii niiden merkitystä yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa. Opiskelija osoittaa tunnistavansa liiketoiminnan peruskäsitteet ja osaavansa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osoittaa osaavansa pohtia omaa suhdettaan yrittäjyyteen ja yrittäjyyskompetenssiin.

Sisällön jaksotus

Itsetuntemus ja minäpystyvyys
Työelämän murros
Megatrendit
Arvon tuottaminen
Yrittäjyys ja yhteiskunta
Liikeidea
Business Model Canvas
Yritystoiminnan aloittamisen peruslaskelmat

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta. Tehtävissä opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen arvon luonnin ja sekä pohtii niiden merkitystä yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa. Opiskelija osoittaa tunnistavansa liiketoiminnan peruskäsitteet ja osaavansa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osoittaa osaavansa pohtia omaa suhdettaan yrittäjyyteen ja yrittäjyyskompetenssiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilötehtävät, ryhmätöiden tekeminen ja esittäminen, aktiivinen osallistuminen.