Siirry suoraan sisältöön

Ohjelmistosuunnittelu

Laajuus:
60 op

Ohjelmistosuunnittelu

Ohjelmistosuunnittelu

Ilmoittautumisaika

16.07.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

16.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ohjelmistosuunnittelu
Opettaja
 • Jyri Lehto
Opiskelijaryhmät
 • OHSU21S
  Ohjelmistosuunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja rakenteisen ohjelmasuunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa ohjelmoida ja testata pieniä konsolikäyttöliittymällä varustettuja ohjelmia. Opiskelija osaa syötön, tulostuksen, valinta- ja toistorakenteet, metodit (funktiot) ja listoja.

Sisältö

Kielen perusrakenteet: tyypit, lauseet, syöttö, tulostus, loogiset lauseet, valinta, toisto, metodit (funktiot) ja listat.

Oppimateriaalit

Ohjelmointikielen dokumentaatio sekä opettajan luentomoniste ja luentovideot

Opetusmenetelmät

Luennot ja ohjelmointiharjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetusta 23 tuntia, itsenäistä opiskelua ja tehtävien tekemistä 47 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja rakenteisen ohjelmasuunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa ohjelmoida pieniä konsolikäyttöliittymällä varustettuja ohjelmia. Opiskelija osaa syötön, tulostuksen sekä valinta- ja toistorakenteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja rakenteisen ohjelmasuunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella, ohjelmoida ja dokumentoida pieniä konsolikäyttöliittymällä varustettuja ohjelmia. Opiskelija osaa syötön, tulostuksen, valinta- ja toistorakenteet, metodit (funktiot) sekä listojen käsittelyn.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja rakenteisen ohjelmasuunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella, ohjelmoida, dokumentoida ja testata konsolikäyttöliittymällä varustettuja ohjelmia. Opiskelija osaa syötön, tulostuksen, valinta- ja toistorakenteet, metodit (funktiot) sekä listojen käsittelyn erinomaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja tehdyt tehtävät

Ilmoittautumisaika

16.07.2021 - 26.09.2021

Ajoitus

16.08.2021 - 19.12.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ohjelmistosuunnittelu
Opettaja
 • Sami Ojanpää
Opiskelijaryhmät
 • OHSU21S
  Ohjelmistosuunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija osaa olio-ohjelmoinnin perusteet. Opiskelija osaa tehdä modulaarisia ohjelmia aliohjelmia ja luokkia hyödyntäen. Opiskelija osaa määritellä luokan ja käyttää luokan olioita. Opiskelija osaa käyttää lista- ja sanakirja-tietorakenteita sekä tiedostoja ohjelmassaan. Opiskelija osaa tehdä pienen graafisella käyttöliittymällä varustetun sovelluksen.

Sisältö

- Lista ja sanakirja
- Luokan määrittely
- Olioiden luominen ja käyttäminen
- Tiedostojen käsittely
- Graafinen käyttöliittymä: käyttöliittymän suunnittelu ja tapahtumien käsittely

Oppimateriaalit

Luentomateriaali ja luentojen esimerkit

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 80h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee olio-ohjelmoinnin perusteet. Opiskelija osaa määritellä luokan ja käyttää luokan olioita. Opiskelija osaa käyttää lista-tietorakennetta ja tiedostoja ohjelmassaan. Opiskelija osaa tehdä pienen graafisella käyttöliittymällä varustetun sovelluksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa olio-ohjelmoinnin perusteet. Opiskelija osaa tehdä modulaarisia ohjelmia aliohjelmia ja luokkia hyödyntäen. Opiskelija osaa määritellä luokan ja käyttää luokan olioita. Opiskelija osaa käyttää lista-tietorakennetta ja tiedostoja ohjelmassaan. Opiskelija osaa tehdä pienen graafisella käyttöliittymällä varustetun sovelluksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa olio-ohjelmoinnin perusteet erinomaisesti. Opiskelija osaa tehdä modulaarisia ohjelmia aliohjelmia ja luokkia hyödyntäen. Opiskelija osaa määritellä luokan ja käyttää luokan olioita. Opiskelija osaa käyttää lista- ja sanakirja-tietorakenteita sekä tiedostoja ohjelmassaan. Opiskelija osaa tehdä graafisella käyttöliittymällä varustetun sovelluksen.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteet 1

Ilmoittautumisaika

16.07.2021 - 10.10.2021

Ajoitus

16.08.2021 - 19.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ohjelmistosuunnittelu
Opettaja
 • Juha Yli-Hemminki
Opiskelijaryhmät
 • OHSU21S
  Ohjelmistosuunnittelu

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija,
- osaa ohjelmoida olion määrittelevän luokan, olion ominaisuudet ja metodit
- osaa luoda luokasta olioita ja käyttää olioita sovellusohjelmassa
- osaa periyttää luokan ja käyttää perittävän luokan välineitä perivässä luokassa ja oliossa
- osaa määritellä ja käyttää rajapintoja
- osaa määritellä abstraktin luokan ja metodin ja hyödyntää niitä periytyksen avulla
- osaa määritellä ja käsitellä poikkeukset
- osaa käyttää kokoelmia olioiden käsittelyssä
- osaa määritellä delegaatin ja käyttää sitä tapahtumankäsittelyyn
- osaa ohjelmoida tiedostosta luvun ja kirjoittamisen
- osaa käyttää attribuutteja ohjelman ohjausrakenteina

Sisältö

- luokka ja olio
- periytyminen ja polymorfismi
- rajapinnat
- abstraktit luokat ja metodit
- poikkeukset
- kokoelmat
- delegaatit
- tiedoston käsittely
- attribuutit

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit ja luentojen esimerkit

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 100h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa perusasiat olio-ohjelmoinnista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa keskeisimpiä olio-ohjelmoinnin menetelmiä harjoitustyössään. Opiskelija osaa olio-ohjelmoinnin teorian hyvin ja osaa mallintaa ohjelman rakenteen ja toiminnan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa monipuolisesti olio-ohjelmoinnin menetelmiä omassa harjoitustyössään. Opiskelija hallitseeolio-ohjelmoinnin teorian ja osaa mallintaa ohjelman rakenteen ja toiminnan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai harjoitustyö

Ilmoittautumisaika

16.07.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

16.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ohjelmistosuunnittelu
Opettaja
 • Alpo Anttonen
Opiskelijaryhmät
 • OHSU21S
  Ohjelmistosuunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija osaa IP-osoitteiden periaatteet sekä yleisimmät TCP/IP-protokollat ja niiden toiminnan.
Opiskelija ymmärtää perustiedot tietoverkkojen uhkista ja niiltä suojatutumisista.

Sisältö

Keskeisiä alueita ovat tietoliikenne-protokollat ja niiden toiminta, sekä tietojärjestelmien tietoturvaan liittyvät osa-alueet.
-TCP/IP tietoturva
- Turvaprotokollat
- Verkkolaitteiden tietoturva
- Palomuurit ja IDS:t -
- Haittaohjelmat

Oppimateriaalit

Tietoliikenne, Granlund Kaj. Docendo.
Opettajan jakama materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot ja laboraatioharjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on kurssi lopussa.
Uusintatentit virallisina uusintapäivinä tai sähköisesti EXAM-järjestelmän kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 80 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 45 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 35 h

Sisällön jaksotus

1. Järjestelmämalli OSI:n ja TCP/IP:n rakenne ja toiminta
2. IP-osoitteiden ja aliverkotuksen periaatteet sekä yleisimmät TCP/IP-protokollat ja niiden toiminta.
3. TCP/IP laitteen liittäminen verkkoon
4. Tietoliikenteen tietoturva
5. IoT-laitteet turvallisesti verkkoon
6. Kyberturvallisuus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1 - 2 Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin tietoliikenteen ja tietoturvan peruskäsitteet ja menetelmät.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3 - 4 Opiskelija tuntee ja hallitsee hyvin tietoliikenteeseen ja tietoturvaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Opiskelija tuntee ja hallitsee kiitettävästi tietoliikenteeseen ja tietoturvaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.