Siirry suoraan sisältöön

Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK), PK-yrittäjyys

Laajuus:
210 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys

Koulutusala

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
Koulutusalan luokitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämään kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Tutkinto-ohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja. Henkilökohtaisen opetussuunnitelman avulla opiskelija voi painottaa opintojaan haluamalleen osaamisalueelle.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi

Tutkinnon taso

Tutkinto-ohjelma johtaa ammattikorkeakoulututkintoon, joka on ensimmäisen syklin bachelor-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 6.
Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.

Valintaperusteet löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Suoritusta ja arviointia koskevat säännökset löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.
Linkki

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat ammattikorkeakoululain mukaisesti perusopinnoista, ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä vuodessa.


Opetusuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.
- Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
- Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana.
- Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
- Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona.
- Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.

Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa monialaisia työelämälähtöisiä projektiopintoja (FramiPro).

Osaamistavoitteet

PK-yrittäjyyden tutkinto-ohjelmasta valmistunut tradenomi tuntee yrityksen toiminnan kokonaisuuden ja liiketoimintaprosessit. Hänellä on yritystoiminnan käynnistämiseen ja pyörittämiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Hän on aloitekykyinen ja hänellä on hyvät tiimityö-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Hän osaa etsiä ja analysoida liiketoiminnassa tarvittavaa tietoa. Hän osaa soveltaa hankkimaansa teoriatietoa ja kehittää liiketoimintaa. Hän osaa ottaa työssään huomioon toiminnan taloudellisuuden. Hän osaa viestiä ammatillisesti vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Hän osaa toimia itsenäisenä yrittäjänä ja asiantuntijatehtävissä.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Opinnoissa painotetaan ongelmanratkaisutaitoja ja oppimista tekemisen kautta. Näkökulma on generalistin eli yritysjohtajan näkökulma, joten opiskelussa panostetaan kokonaisnäkemykseen kehittämiseen ja moniulotteisten kokonaisuuksien hallintaan.

Pk-yrittäjyyden opiskelija valmistautuu monipuolisiin yritystoiminnan johtamisen ja kehittämisen tehtäviin. Opiskelija perehtyy liiketoiminnan eri osa-alueisiin kuten liiketoimintasuunnitteluun, johtamiseen, markkinointiin, tuotantotalouteen, taloushallintoon, yritysjuridiikkaan ja kansainväliseen toimintaan. Liiketoimintaosaamisen soveltaminen käytäntöön edellyttää myös viestinnän, tietojenkäsittelyn, projektisuunnittelun ja kielten osaamista, joita opiskelija opinnoissaan myös kehittää. Osan opinnoista voi suorittaa räätälöidyissä projekteissa (ns. oppimisprojektit) esimerkiksi oman työnantajan kanssa. Hankitun osaamisen soveltaminen käytäntöön vahvistaa valmiuksia menestyä työelämässä.

Pk-yrittäjyyden tradenomien erikoistumisesta sovitaan henkilökohtaisella opiskelusuunnitelmalla. Opiskelija voi erikoistua esimerkiksi markkinointiin, verkkoliiketoimintaan, tuotannon suunnitteluun tai vaikkapa palvelujen kehittämiseen. Jos opiskelijalla on tähtäimessään yritystoiminta pian valmistumisen jälkeen, räätälöidään opinnot yritystoiminnan tarpeiden mukaisesti.

Kompetenssit

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.
Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.
Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan:
1. Laaja-alainen liiketoimintaosaaminen (yrittäjyysosaaminen, työyhteisöosaaminen, oppimisen taidot))
Pk-yrittäjyyden tradenomi
- tunnistaa ja osaa kuvata yrityksen ydinprosessit ja ymmärtää liiketalouden eri osa-alueiden vaikutukset toisiinsa
- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia
- ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet ja osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä
- ymmärtää yksilön vaikutuksen työyhteisön toimintaan ja osaa toimia tuloksellisesti
- ymmärtää viestinnän merkityksen ja luo aktiivisesti sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita myös globaalissa liiketoimintaympäristössä
2. Liiketalouden syventävä osaaminen (oppimisen taidot, kansainvälistymisosaaminen, yrittäjyysosaaminen)
Pk-yrittäjyyden tradenomilla on liiketalouden osa-alueiden syvällistä osaamista henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisella osaamisalueella (markkinointi, taloushallinto, johtaminen ja yrityksen kehittäminen, digitaalinen liiketoiminta, kansainvälinen liiketoiminta)
3. Liiketalouden menetelmäosaaminen (innovaatio-osaaminen, eettinen osaaminen)
Pk-yrittäjyyden tradenomi
- hallitsee liiketalouden syvällisen osaamisen hankinnassa ja omaksumisessa tarvittavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet eettiset asiat huomioiden
- osaa soveltavaa talousmatematiikkaa ja tilastollisia menetelmiä hyödyntäen tarvittavia tietojärjestelmiä
- omaa riittävät taidot laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien soveltamisessa
4. Liiketalouden soveltava osaaminen (innovaatio-osaaminen, laadunhallintaosaaminen, työyhteisöosaaminen)
Pk-yrittäjyyden tradenomi
- osaa soveltaa liiketalouden teorioita ja kykenee luovaan ongelmanratkaisuun, mm. harjoittelussa, projektiopinnoissa ja opinnäytetyössä
- osaa soveltaa liiketalouden uusinta tietoa työyhteisössä
- osaa kehittää liiketoimintaprosesseja ja soveltaa laatuajattelua

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Pk-yrittäjyyden tutkinto-ohjelman oppimisessa toteutetaan SeAMKin kulloinkin voimassa olevaa strategiaa. Oppiminen tähtää soveltavan osaamisen kehittymiseen asiantuntijuudessa ja tietoa tuotetaan tutkimustietoon perustuvista luotettavista lähteistä, niin käytännön konteksteista kuin teoreettisista lähtökohdista. Osaamista voidaan osoittaa monella tavalla ja osaamisen arvioinnissa sovelletaan osaamisperustaisuutta.

Oppimisessa otetaan huomioon oppijan aikaisemmat tiedot ja tulkinnat ja autetaan häntä kytkemään uusi opittava asia aikaisempaan tieto- ja kokemusperustaansa (sosiokonstruktivismi). Tämä oppimisnäkemys painottaa sosiaalista vuorovaikutusta sekä autenttisten tehtävien ja ympäristöjen merkitystä tiedon rakentamisessa. Sen mukaan on tärkeää ja olennaista kehittää opiskelijan käsitystä omista oppimistaidoistaan ja itsearviointitaidoistaan (metakognitiiviset taidot). Opiskelijan tietämistä (teoreettinen tieto), tekemistä (käytännöllinen tieto) ja olemista (identiteettityö) rakennetaan reflektoinnin kautta. Sopivia oppimismenetelmiä käyttäen autetaan opiskelijaa pohtimaan ja näkemään näiden kolmen osa-alueen yhteyksiä toisiinsa.

Sosiokontruktivistiseen oppimiseen perustuva konnektivismi hyödyntää verkkoympäristöjä oppimisessa. Sen keskiössä on jatkuva tietojen päivittäminen ja oppijan tietoisuus siitä, että todellisuus ja tieto ovat jatkuvasti muuttuvia.

Tutkinto-ohjelman opetus ja oppiminen perustuu ns. käänteisen luokkahuoneen (flipped classroom, flipped learning) malliin: kurssisisältö ja tehtävät ovat verkossa etukäteen opiskeltavissa ja lähipäivät käytetään vuorovaikutteiseen oppimiseen ja tehtävien läpikäymiseen. Opiskelun tueksi perustetaan alueella opintopiirejä, jos riittävä määrä opiskelijoita näihin ilmoittautuu.

Opiskelijat suorittavat kolmantena opintovuotena yrityksessä tai muussa organisaatiossa harjoittelun, josta laaditaan analyyttisiä ja reflektoivia tehtäviä sekä ennen harjoittelua, sen kestäessä ja sen päätyttyä. Neljäntenä vuotena opiskelijat tekevät opinnäytetyön toimeksiantona.

Integrointia edistävinä oppimistehtävinä on käytössä oppimispäiväkirjat ja portfoliot, itsearvioinnit ja ryhmän vertaisarvioinnit.

Henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti opintoja voidaan suorittaa yritysyhteistyöhankkeissa tai yritystallitoiminnassa omaa yritysideaa kehittäen.

Opintojaksoja voidaan suorittaa myös virtuaaliopintoina, jolloin voidaan poiketa opinto-oppaassa esitetyistä toteutusmuodoista.

Ahot-menettelyt

AHOT-menettely tarkoittaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea osaamisensa tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita. Osaamisen tunnistamisprosessi nivoutuu läheisesti opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) laatimiseen ja sitä päivitetään henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen yhteydessä.
Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt on esitetty SeAMKin osaamisen tunnustamisen ohjeessa. Siinä selvitetään, miten osaamisen tunnustamista haetaan, miten asiaa käsitellään ja miten siitä tiedotetaan. Ohjeessa on nimetty tutkinto-ohjelman osaamisen tunnustamisen yhteyshenkilöt, jotka antavat ohjausta prosessiin liittyvissä asioissa.
Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa käytetään muun muassa
- vastaavansisältöisen ja muun koulutuksen todistuksia
- työtodistuksia ja työnantajalta saatuja lisäselvityksiä
- opiskelijan haastatteluja
- kirjallisia ja suullisia tenttejä tai raportteja
- toiminnallisia tai kirjallisia tehtäviä tai näyttöjä
- esitelmiä, portfolioita.

AHOT-menettelyn ulkopuolelle jäävät opinnäytetyö ja kypsyyskoe.

*
AHOT-hakemukset ohjataan tutkinto-ohjelmassa AHOT-tiimille, jonka muodostavat osalta koulutuspäällikkö ja opinto-ohjaaja. Tutustu myös Seinäjoen ammattikorkeakoulun yleiseen AHOT-ohjeistoon.

AHOT-menettelyn piiriin eivät kuulu opinnäytetyö, projektina toteutettavat opintojaksot eikä opintojakso Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen (YOP1A2). Harjoittelun osalta mahdollisuus korvaavuuteen on kuvattu tarkemmin suorituksen kuvauksessa. Harjoittelusta aiemmin hankitun työkokemuksen perusteella anottavaa korvaavuutta lukuun ottamatta tutkinto-ohjelmassa ei pääsääntöisesti myönnetä opintojaksojen osakorvaavuuksia.

Jos korvaavuutta anotaan aiemmin suoritettujen opintojen perusteella, tulee opintojen olla korkeakoulutasoisia ja suorituksen rekisteröity kyseisessä korkeakoulussa 1.1.2002 jälkeen. Kielten, taloushallinnon, juridiikan ja tietojenkäsittelyn opintojen osalta voidaan lisäksi edellyttää arvioitavaa näyttöä myös aiemmin suoritettujen opintojen perusteella haettavassa korvaavuudessa jos opinto on suoritettu ennen 31.12.2007.

Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa ovat käytössä kirjalliset ja suulliset tentit, kirjalliset tehtävät, esitelmät, portfoliot ja arviointihaastattelut. Päätöksen aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta tekee opintojakson opettaja tai, mikäli opintojaksoa opettaa vieraileva luennoitsija, koulutuspäällikkö.

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Opiskelijan opintojen aikaista työssäkäyntiä ja hänen siinä hankkimaansa osaamista voidaan hyödyntää opintojakson suorittamiseksi. Tällöin puhutaan opinnollistamisesta ja se voi liittyä myös vapaaehtoistyöhön tai harrastustoimintaan. Olennaista on, että työn tekemisen kautta opittujen asioiden ja taitojen avulla voidaan näyttää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Opinnollistaen saavutettu osaaminen voidaan todentaa esimerkiksi näytöin ja tehtävin.

Ammatillinen osaamisprofiili

Tutkinto-ohjelmassa luodaan pohjaa yritystoiminnan vastuutehtäviin, tähtäimessä erityisesti pk-sektorin asiantuntija- ja johtotehtävät tai yrittäjänä toimiminen. Pk-yrittäjyyden tradenomit ovat liikkeenjohdon ammattilaisia, joilla on eväät joko oman yrityksen perustamiseen tai toimivan yrityksen kehittämiseen globaalissa toimintaympäristössä.

Valmistuneiden tehtävänimikkeitä on paljon, esim. yrittäjä, toimitusjohtaja, kehityspäällikkö, logistiikkaesimies, sijoituspäällikkö, markkinointisuunnittelija jne.

Ammatilliset kieliopinnot suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman alansa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, pystyy etsimään tietoa sekä seuraamaan oman ammattialansa kehitystä kohdekielillä.

Kansainvälisyys

Tavoitteena on, että opiskelijat osaavat toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä ja kohdata erilaisia kulttuureja. Tavoitteena on myös, että jokainen opiskelija saa kansainvälisyyteen liittyviä kokemuksia opintojensa aikana joko opiskelijaliikkuvuuden tai kotikansainvälistymisen muodossa.

Tutkinto-ohjelmassa opiskelevia kannustetaan osallistumaan opiskelijavaihtoon. Opiskelijalla on käytössään laaja verkosto paitsi eurooppalaisia myös Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Australiassa ja Aasiassa sijaitsevia korkeakouluja. Näistä opiskelija valitsee sopivan kohteen itselleen. Opiskelija voi halutessaan hankkia ulkomaisen opiskelupaikkansa myös verkoston ulkopuolelta.

Tutkinto-ohjelman opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa kaksi tutkintoa samalla kertaa: suomalainen liiketalouden amk-tutkinto SeAMK:sta sekä bachelor-tutkinto yhteistyökorkeakoulusta, jonka kanssa on solmittu kaksoistutkintosopimus. Kaksoistutkinto-opiskelija opiskelee vuoden kohdekorkeakoulussa. Opinnäytetyö tehdään englannin kielellä ja sen ohjaukseen tai arviointiin osallistuvat molemmat korkeakoulut. Työharjoittelujakson opiskelija voi tehdä ulkomailla.

Jatko-opintokelpoisuus

Antaa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatko-opintokelpoisuuden alan ylempään amk-tutkintoon.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Monimuoto-opiskelu

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Osmo Mäkiniemi, puh. 040 830 4268, sähköposti: osmo.makiniemi(at)seamk.fi

Opinto-ohjaaja

Johanna Koivula, puh. 040 830 2400, sähköposti: johanna.koivula (at)seamk.fi

Harjoittelun koordinointi

Sari Havulehto, puh. 040 830 3975, sähköposti: sari.havulehto(at)seamk.fi

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys, Monimuotototeutus

Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys, Monimuotototeutus

Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys, Monimuotototeutus

Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys, Monimuotototeutus

Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys, Monimuotototeutus

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 02.02.2024

Ajoitus

10.02.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Petra Syri
 • Paula Välimäki
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1, hybridi (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • MPK22
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1, hybridi
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä vuorovaikutteisesti kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä ja osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa sekä välittää tietoja muille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa käyttää apuvälineitä ja etsiä oman alansa tietoa ruotsin kielellä eri lähteistä,
- osaa laatia sähköpostiviestejä ja kaupankäyntiin liittyviä asiakirjoja ruotsiksi,
- osaa soveltaa viestinnässään Suomen ja Ruotsin liike-elämän kulttuurieroja
- osaa käynnistää ja ylläpitää liikesuhteita ruotsin kielellä

Sisältö

- viestejä ja asiakirjoja esim. kyselyt ja tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset ja reklamaatiot (kirjallisesti ja suullisesti)
- Suomen ja Ruotsin liike-elämän kulttuurieroihin tutustuminen
- liikesuhteiden käynnistämiseen ja ylläpitämiseen liittyvä viestintä esim. messut (yritysvieraat)

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

- Verkko-opetus: Opintojakso sisältää tiettyyn aikaan sidottua opetusta, jossa läsnäolovelvollisuus.
- Pienryhmä 1 hybridinä.
- suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja tehtävät sekä kuuntelut
- pari- ja ryhmätyöt
- itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin lopuksi kirjallinen tentti virtuaalivalvotussa Exam-tenttitilassa sekä suullinen koe Teamsissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

kontaktiopetus 12 h
itsenäinen opiskelu 69 h

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovelvollisuus. Opiskelijan on oltava läsnä vähintään 2/3 opetuksesta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5.

Tyydyttävä (2-1)
Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (4-3)
Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1-5

Hyväksytty arvosana edellyttää:
- aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn kontaktiopetuksessa ja Moodlessa
- suullisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu
- kirjallisten ja suullisten harjoitusten hyväksytty suorittaminen
- suullinen ja kirjallinen tentti suoritettu hyväksytysti

Jos opiskelijalla on hyväksytysti suoritettuna myös Affärssvenska -kurssi, merkitään kurssin jälkeen myös suullinen ja kirjallinen virkamiesruotsiarvosana.

Esitietovaatimukset

Affärssvenska

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 20.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Bachelor of Business Administration, International Business
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA23A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja oman alansa tavanomaisissa työtilanteissa kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää liikealan perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan esim. työnhakutilanteissa.
- osaa hoitaa asioita puhelimitse ja/tai sähköpostilla
- osaa kertoa oman alansa työpaikoista ja työympäristöstä
- osaa kuvailla yrityksiä ja niiden toimintoja ja/tai tuotteita
- osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa
- osaa viestiä vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti asiakaspalvelu- ja opastustilanteissa

Sisältö

- henkilö- ja koulutustaustastaan kertominen
- työnhaku
- työympäristön, työolojen ja työtehtävien kuvailu
- yrityksen ja sen toiminnan kuvailu
- småprat
- puhelinviestintä ja sähköinen viestintä
- tapaamiset, opastamiset, mielipiteen ilmaisut ja perustelut
- suulliset asiakaspalvelutilanteet
- tuote- ja/tai yritysesittelyt
- Opiskelija tutustuu ruotsinkieliseen kulttuuriin, yrityselämään ja yhteiskuntaan esim vierailuilla, opintomatkoilla , asiantuntijaluennoilla

Oppimateriaalit

Kurssin materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

- lähiopetus: suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kuuntelut, ryhmä- ja parityöskentely
- itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti Exam-tenttitilassa kurssin lopuksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- kontaktiopetus 28 h
- itsenäinen opiskelu 53 h

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolosuositus 80%. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.
Hyväksytty arvosana edellyttää:
- aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn lähiopetuksessa ja Moodlessa
- suullisen ja kirjallisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu
- kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti
- tentti hyväksytty

Esitietovaatimukset

- ruotsin kielen keskeisten rakenteiden hallinta

Lisätiedot

Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 20.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Bachelor of Business Administration, International Business
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA23B
  Tradenomi (AMK), LiiketalouS

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja oman alansa tavanomaisissa työtilanteissa kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää liikealan perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan esim. työnhakutilanteissa.
- osaa hoitaa asioita puhelimitse ja/tai sähköpostilla
- osaa kertoa oman alansa työpaikoista ja työympäristöstä
- osaa kuvailla yrityksiä ja niiden toimintoja ja/tai tuotteita
- osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa
- osaa viestiä vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti asiakaspalvelu- ja opastustilanteissa

Sisältö

- henkilö- ja koulutustaustastaan kertominen
- työnhaku
- työympäristön, työolojen ja työtehtävien kuvailu
- yrityksen ja sen toiminnan kuvailu
- småprat
- puhelinviestintä ja sähköinen viestintä
- tapaamiset, opastamiset, mielipiteen ilmaisut ja perustelut
- suulliset asiakaspalvelutilanteet
- tuote- ja/tai yritysesittelyt
- Opiskelija tutustuu ruotsinkieliseen kulttuuriin, yrityselämään ja yhteiskuntaan esim vierailuilla, opintomatkoilla , asiantuntijaluennoilla

Oppimateriaalit

Kurssin materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

-Lähiopetus: suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kuuntelut, ryhmä- ja parityöskentely
- itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti Exam-tenttitilassa kurssin lopuksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- kontaktiopetus 28 h
- itsenäinen opiskelu 53 h

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolosuositus 80%. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.
Hyväksytty arvosana edellyttää:
- aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn lähiopetuksessa ja Moodlessa
- suullisen ja kirjallisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu
- kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti
- tentti hyväksytty

Esitietovaatimukset

- ruotsin kielen keskeisten rakenteiden hallinta

Lisätiedot

Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Bachelor of Business Administration, International Business
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA23C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja oman alansa tavanomaisissa työtilanteissa kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää liikealan perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan esim. työnhakutilanteissa.
- osaa hoitaa asioita puhelimitse ja/tai sähköpostilla
- osaa kertoa oman alansa työpaikoista ja työympäristöstä
- osaa kuvailla yrityksiä ja niiden toimintoja ja/tai tuotteita
- osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa
- osaa viestiä vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti asiakaspalvelu- ja opastustilanteissa

Sisältö

- henkilö- ja koulutustaustastaan kertominen
- työnhaku
- työympäristön, työolojen ja työtehtävien kuvailu
- yrityksen ja sen toiminnan kuvailu
- småprat
- puhelinviestintä ja sähköinen viestintä
- tapaamiset, opastamiset, mielipiteen ilmaisut ja perustelut
- suulliset asiakaspalvelutilanteet
- tuote- ja/tai yritysesittelyt
- Opiskelija tutustuu ruotsinkieliseen kulttuuriin, yrityselämään ja yhteiskuntaan esim vierailuilla, opintomatkoilla , asiantuntijaluennoilla

Oppimateriaalit

Kurssin materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

-Lähiopetus: suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kuuntelut, ryhmä- ja parityöskentely
- itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti Exam-tenttitilassa kurssin lopuksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- kontaktiopetus 28 h
- itsenäinen opiskelu 53 h

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolosuositus 80%. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.
Hyväksytty arvosana edellyttää:
- aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn lähiopetuksessa ja Moodlessa
- suullisen ja kirjallisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu
- kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti
- tentti hyväksytty

Esitietovaatimukset

- ruotsin kielen keskeisten rakenteiden hallinta

Lisätiedot

Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Bachelor of Business Administration, International Business
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA23D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja oman alansa tavanomaisissa työtilanteissa kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää liikealan perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan esim. työnhakutilanteissa.
- osaa hoitaa asioita puhelimitse ja/tai sähköpostilla
- osaa kertoa oman alansa työpaikoista ja työympäristöstä
- osaa kuvailla yrityksiä ja niiden toimintoja ja/tai tuotteita
- osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa
- osaa viestiä vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti asiakaspalvelu- ja opastustilanteissa

Sisältö

- henkilö- ja koulutustaustastaan kertominen
- työnhaku
- työympäristön, työolojen ja työtehtävien kuvailu
- yrityksen ja sen toiminnan kuvailu
- småprat
- puhelinviestintä ja sähköinen viestintä
- tapaamiset, opastamiset, mielipiteen ilmaisut ja perustelut
- suulliset asiakaspalvelutilanteet
- tuote- ja/tai yritysesittelyt
- Opiskelija tutustuu ruotsinkieliseen kulttuuriin, yrityselämään ja yhteiskuntaan esim vierailuilla, opintomatkoilla , asiantuntijaluennoilla

Oppimateriaalit

Kurssin materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

-Lähiopetus: suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kuuntelut, ryhmä- ja parityöskentely
- itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti Exam-tenttitilassa kurssin lopuksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- kontaktiopetus 28 h
- itsenäinen opiskelu 53 h

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolosuositus 80%. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.
Hyväksytty arvosana edellyttää:
- aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn lähiopetuksessa ja Moodlessa
- suullisen ja kirjallisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu
- kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti
- tentti hyväksytty

Esitietovaatimukset

- ruotsin kielen keskeisten rakenteiden hallinta

Lisätiedot

Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 02.02.2024

Ajoitus

14.02.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Bachelor of Business Administration, International Business
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Heli Simon
 • Sari Isokangas
 • Paula Välimäki
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1, hybridi (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • MLITA22
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, SeinäjokI
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1, hybridi
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja oman alansa tavanomaisissa työtilanteissa kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää liikealan perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan esim. työnhakutilanteissa.
- osaa hoitaa asioita puhelimitse ja/tai sähköpostilla
- osaa kertoa oman alansa työpaikoista ja työympäristöstä
- osaa kuvailla yrityksiä ja niiden toimintoja ja/tai tuotteita
- osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa
- osaa viestiä vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti asiakaspalvelu- ja opastustilanteissa

Sisältö

- henkilö- ja koulutustaustastaan kertominen
- työnhaku
- työympäristön, työolojen ja työtehtävien kuvailu
- yrityksen ja sen toiminnan kuvailu
- småprat
- puhelinviestintä ja sähköinen viestintä
- tapaamiset, opastamiset, mielipiteen ilmaisut ja perustelut
- suulliset asiakaspalvelutilanteet
- tuote- ja/tai yritysesittelyt
- Opiskelija tutustuu ruotsinkieliseen kulttuuriin, yrityselämään ja yhteiskuntaan, esim. vierailuilla, opintomatkoilla , asiantuntijaluennoilla

Oppimateriaalit

Matreiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja etäopetus, kirjalliset ja suulliset tehtävät, tiedonhaku, itsenäinen työskentely.
Lähi/etäopetuksessa läsnäolovelvollisuus.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson lopussa.
Tentin jälkeen kaksi uusintamahdollisuutta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 t.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla on 80 % läsnäolovelvollisuus. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Tentit Exam-tilassa. Mikäli video- ja äänivalvottu Exam-tentti ei sovi opiskelijalle, on vaihtoehtona SeAMKin tiloissa valvottu paperitentti opettajan kanssa sovittuna ajankohtana.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

kirjalliset ja suulliset tehtävät ja tentti

Esitietovaatimukset

- ruotsin kielen keskeisten rakenteiden hallinta

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 28.09.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Sari Isokangas
 • Paula Välimäki
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 etänä (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 Hybridi (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • MPK22
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1 etänä
 • Pienryhmä 2 Hybridi

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja oman alansa tavanomaisissa työtilanteissa kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää liikealan perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan esim. työnhakutilanteissa.
- osaa hoitaa asioita puhelimitse ja/tai sähköpostilla
- osaa kertoa oman alansa työpaikoista ja työympäristöstä
- osaa kuvailla yrityksiä ja niiden toimintoja ja/tai tuotteita
- osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa
- osaa viestiä vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti asiakaspalvelu- ja opastustilanteissa

Sisältö

- henkilö- ja koulutustaustasta kertominen
- työnhaku
- työympäristön, työolojen ja työtehtävien kuvailu
- yrityksen ja sen toiminnan kuvailu
- småprat
- puhelinviestintä ja sähköinen viestintä
- tapaamiset, opastamiset, mielipiteen ilmaisut ja perustelut
- suulliset asiakaspalvelutilanteet
- tuote- ja/tai yritysesittelyt
- Opiskelija tutustuu ruotsinkieliseen kulttuuriin, yrityselämään ja yhteiskuntaan, esim. vierailuilla, opintomatkoilla, asiantuntijaluennoilla

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetus, kirjalliset ja suulliset tehtävät, tiedonhaku, itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson lopussa. Tentin jälkeen kaksi uusintamahdollisuutta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 t.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla on 80 % läsnäolovelvollisuus. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Tentit Exam-tilassa. Mikäli video- ja äänivalvottu Exam-tentti ei sovi opiskelijalle, on vaihtoehtona SeAMKin tiloissa valvottu paperitentti opettajan kanssa sovittuna ajankohtana.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

kirjalliset ja suulliset tehtävät ja tentti

Esitietovaatimukset

- ruotsin kielen keskeisten rakenteiden hallinta

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Kristiina Mutka-Vierula
Opiskelijaryhmät
 • MPK23
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä palvelun, sen laadun ja niiden osatekijät. Opiskelija osaa selittää palvelu- ja myyntitapahtuman vaiheet ja myyntityön roolin markkinointiviestinnän kokonaisuudessa. Opiskelija osaa tunnistaa palvelukuilut ja palvelun laadun osatekijät sekä henkilökohtaisessa että digitaalisessa palvelussa. Opiskelija osaa arvioida asiakaspalvelun ja myyntityön onnistumista sekä asiakkaan että oman toimintansa kannalta. Opiskelija osaa suunnitella myyntityötä ja sen johtamista.

Sisältö

- Palvelu- ja myyntitapahtuma ja niiden vaiheet
- Digitaalinen palvelu
- Haastavat asiakastilanteet
- Erilaisten asiakkaiden kohtaaminen
- Palvelun laatu
- Viestintä ja vuorovaikutus asiakaspalvelutilanteessa
- Myyntityön rooli markkinointiviestinnässä
- Myynnin johtamisen osa-alueet

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali
Soveltuvin osin seuraavat teokset: Grönroos C. 2015. Palvelujen johtaminen ja markkinointi, Löytänä J. ja Kortesuo K. 2011. Asiakaskokemus, palvelubisneksestä kokemusbisnekseen. Hänti S., Kairisto-Mertanen L., Kock H. 2016. Oivaltava myyyntityö. Asiakkaana organisaatio.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan flippaus-menetelmällä. Valtaosa opiskelusta on itsenäistä verkko-opiskelua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä on noin 130 tuntia. Siitä lähiopetusta on 4 tuntia ja loput verkko-opetusta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät. Opiskelija osaa määritellä palvelun, sen laadun ja niiden osatekijät. Opiskelija osaa selittää palvelu- ja myyntitapahtuman vaiheet ja myyntityön roolin markkinointiviestinnän kokonaisuudessa. Opiskelija osaa tunnistaa palvelukuilut ja palvelun laadun osatekijät sekä henkilökohtaisessa että digitaalisessa palvelussa. Opiskelija osaa vertailla jossain määrin asiakaspalvelun ja myyntityön onnistumista sekä asiakkaan että oman toimintansa kannalta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin. Opiskelija osaa määritellä palvelun, sen laadun ja niiden osatekijät. Opiskelija osaa selittää palvelu- ja myyntitapahtuman vaiheet ja myyntityön roolin markkinointiviestinnän kokonaisuudessa. Opiskelija osaa tunnistaa palvelukuilut ja palvelun laadun osatekijät sekä henkilökohtaisessa että digitaalisessa palvelussa. Opiskelija osaa arvioida asiakaspalvelun ja myyntityön onnistumista sekä asiakkaan että oman toimintansa kannalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa määritellä palvelun, sen laadun ja niiden osatekijät. Opiskelija osaa selittää palvelu- ja myyntitapahtuman vaiheet ja myyntityön roolin markkinointiviestinnän kokonaisuudessa. Opiskelija osaa tunnistaa palvelukuilut ja palvelun laadun osatekijät sekä henkilökohtaisessa että digitaalisessa palvelussa. Opiskelija osaa arvioida asiakaspalvelun ja myyntityön onnistumista sekä asiakkaan että oman toimintansa kannalta. Opiskelija osaa suunnitella myyntityötä ja sen johtamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustehtävät ja tentit.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 10.08.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 29.10.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Terhi Anttila
Opiskelijaryhmät
 • MPK21
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa asiakassuhdejohtamisen roolin liiketoiminnassa. Opiskelija osaa hankkia ja hyödyntää asiakastietoa liiketoiminnan strategisessa kehittämisessä. Opiskelija kykenee ryhmittelemään asiakkaita vallitsevan asiakastiedon pohjalta sekä osaa suunnitella strategisten asiakkuuksien johtamista. Opiskelija tuntee millaisia mittareita ja raportteja asiakastiedon perusteella voidaan hyödyntää markkinoinnin tehostamisessa.

Sisältö

Sisältö
- Asiakassuhdemarkkinointi
- Asiakassuhteen vaiheet ja asiakassuhteen kehittäminen
- Asiakastiedon kerääminen ja hyödyntäminen

Oppimateriaalit

- Ahvenainen, P., Gylling, J. & Leino, S. (2017). Viiden tähden asiakaskokemus : tee
asiakkaistasi faneja. Helsinki: Kauppakamari. Myös e-kirjana.
- Bergström ja Leppänen (2021). Yrityksen asiakasmarkkinointi. Luku 6: Asiakkuuksien hallinta. Helsinki: Edita. Myös e-kirjana.
- Hellman, K. & Värilä, S. (2009). Arvokas asiakas. Asiakaspääoman, asiakaskannattavuuden ja asiakasriskien johtaminen. Hämeenlinna: Talentum.
- Killström, M. (2020). Vetoa tunteisiin: luo parempia asiakaskokemuksia ja pysyvämpiä
asiakassuhteita.
- Korkiakoski, K. (2019). Asiakaskokemus ja henkilöstökokemus : uusi aika, uudenlainen
johtaminen. Luku 2: Asiakaskokemus, sen selvittäminen ja mittaaminen. Helsinki: Alma
Talent. Myös e-kirjana.
- Korkiakoski, K & Gerdt, B. (2016). Ylivoimainen asiakaskokemus: työkalupakki. Helsinki: Talentum.
- Löytänä, J. & Kortesuo, K. (2011). Palvelubisneksestä kokemusbisnekseen. Helsinki:
Talentum. Myös e-kirjana.
- Mäntyneva, M. (2019). Key account management : kasvata yrityksesi avainasiakkuuksia. Helsinki: Kauppakamari. Myös e-kirjana.
- Mäntyneva, M. (2001). Asiakkuudenhallinta. Helsinki: WSOY.
- Moodlen materiaali

Opetusmenetelmät

-Virtuaaliopetus
-Itsenäinen työskentely
-Oppimistehtävät
-Yhteinen palaute

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 80 h:
-Opintojakson aineistoon perehtyminen
-Oppimistehtävien tekeminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (2-1): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osaa kuvata asiakassuhdemarkkinoinnin erityispiirteet. Opiskelija pystyy arvioimaan suhdemarkkinoinnin mahdollisuuksia ja roolia asiakassuhteen ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Opiskelija osaa arvottaa ja luokitella asiakassuhteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (4-3): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa kuvata hyvin asiakassuhdemarkkinoinnin erityispiirteet. Opiskelija pystyy arvioimaan suhdemarkkinoinnin mahdollisuuksia ja roolia asiakassuhteen ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Opiskelija osaa arvottaa ja luokitella asiakassuhteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa kuvata erinomaisesti asiakassuhdemarkkinoinnin erityispiirteet. Opiskelija pystyy arvioimaan suhdemarkkinoinnin mahdollisuuksia ja roolia asiakassuhteen ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Opiskelija osaa arvottaa ja luokitella asiakassuhteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

06.10.2023 - 10.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Terhi Anttila
Opiskelijaryhmät
 • MPK21
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus
 • MARK23
  Markkinointi

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa brändin rakentamisen keinoja. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella, rakentaa, kehittää ja johtaa brändejä.

Sisältö

- Brändin määrittely
- Brändin tavoitemielikuva, persoonallisuus, ydinlupaus ja arvot
- Tavaramerkki
- Brändien merkitys kuluttajille ja organisaatioille
- Brändin rakentaminen
- Brändin suorituskyvyn mittaus
- Brändin elinkaaren hallinta

Oppimateriaalit

-Ahto, O., Kahri, A., Kahri, T. & Mäkinen, M. (2016). Bulkista brändiksi. Käsikirja kasvuun ja kannattavuuteen.
-Ruokolainen, P. (2020). Brändikäsikirja: näin teet yritysbrändistä vetovoimaisen.
-Vahtola, M. (2020). Intohimona brändit. Kolme vuosikymmentä brändien parissa.
-Aaker, D. (2002). Building Strong Brands.
-Laakso, H. (2004). Brandit kilpailuetuna. Miten rakennan ja kehitän tuotemerkkiä.
-Kurvinen, J., Laine, T. & Tolvanen, V. (2017). Henkilöbrändi. Asiantuntijasta vaikuttajaksi.
-Huhta, M. & Myllyntaus, V. (2021). Työantajabrändi ja työntekijäkokemus. Erityisesti luku 5, työantajabrändi & alaluku 6.4.Työntekijöiden ja brändin aktivointi
-Moodlesta löytyvä materiaali (PP-esitykset, artikkeleita, podcasteja, tutkimusraportteja)

Opetusmenetelmät

- Virtuaaliopetus
- Itsenäinen työskentely (oppimistehtävät)
- Yhteinen palaute

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 80 h:
- Opintojakson aineistoon perehtyminen
- Oppimistehtävien tekeminen

Sisällön jaksotus

- Brändin määrittely
- Brändin tavoitemielikuva, persoonallisuus, ydinlupaus ja arvot
- Brändien merkitys kuluttajille ja organisaatioille
- Henkilöbrändi
- Brändin rakentaminen
- Brändin suorituskyvyn mittaus
- Brändin elinkaaren hallinta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät. Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa tunnistaa brändin rakentamisen keinoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin. Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa ja soveltaa tunnistaa brändin rakentamisen keinoja hyvin. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella ja rakentaa brändejä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa brändin rakentamisen keinoja erinomaisesti. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella, rakentaa, kehittää ja johtaa brändejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 21.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Sami Kautto
Opiskelijaryhmät
 • MPK22
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee organisaation perusrakenteet, niiden syntyhistoriaa ja merkityksen organisaation toimintaan. Hän tuntee organisaatiokäyttäytymisen eri näkökulmat ja osaa soveltaa niitä johtamistoiminnassaan.

Opiskelija osaa esimiestyön kokonaisuuden. Hän osaa esimiehen erilaiset roolit, vastuut ja velvoitteet. Hän osaa toimia erilaisissa esimiehen ja alaisen välisissä vuorovaikutustilanteissa ja ratkoa erilaisia työyhteisön ongelmatilanteita. Hän osaa arvioida ja kehittää työhyvinvoinnin johtamisen toimintatapoja. Opiskelija osaa määritellä ja selittää erilaisia tapoja arvioida, tunnistaa ja kehittää osaamista organisaatiossa. Hän osaa soveltaa osaamisen johtamisen menetelmiä yhteistyössä organisaation johdon kanssa. Hän osaa myös hyödyntää osaamisen johtamista liiketoiminnan johtamisen välineenä.

Sisältö

- organisaatiokäyttäytyminen, organisaation rakenteet ja organisaatiokäyttäytymisen suuntaukset ja ilmiöt liittyen ihmisten toimintaan organisaatioissa
- esimies strategian toteuttajana
- valmentava esimies
- palautteen antaminen
- suorituksen johtaminen
- ongelmia ratkova esimies
- esimies työhyvinvoinnin johtajana
- ajankohtaiset trendit esimiestyösä

Oppimateriaalit

Kurssikirja: Lämsä A-M & Hautala T: Organisaatiokäyttäytymisen perusteet 2004 tai uudempi.

ekirja, painos 2013:

https://www.ellibslibrary.com/seamk/9789513769925

printtikirja, painos 2004:

https://seamk.finna.fi/Record/plari.57772

Lisäksi soveltuvin osin lähijohtamisen teos:

Esimiestyö. Ekirja. Useita kirjoittajia. Bonnier Pro 2018.

https://seamk.finna.fi/Record/seamk_electronic.991094496805969

ekirja: http://www.bonnierpro.fi.libts.seamk.fi/fi/app/esimiestyo

Muu opettajan opintojakson Moodlessa osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Opintojakso on verkkokurssi, jossa ei ole lähiopetusta. Opintojaksolla on videoluentoja, jotka ovat valmiina Moodlessa.

Opintojakson tehtävät:

1. Ennakkotehtävä, hyväksytty/hylätty

2. Videoluentojen katsominen ja kuuntelu sekä kommentointi, hyväksytty/hylätty

3. Essee esimiestyöstä ja/tai työyhteisön toiminnasta kirjan perusteella, 30% arvosanasta

4. Käsitekartta parityönä, edellytyksenä ensin muiden tehtävien hyväksytty opiskelu, 70% arvosanasta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tavoitteiden mukaiset ihmisen toimintaan työyhteisössä kuuluvat asiat ja esimiestyön perusasiat ja osaa hyödyntää niitä työtehtävissä. Hänellä on mielenkiintoa esimiestyötä ja työyhteisön toimintaa kohtaan ja hänen toiminnassaan on yrittämisen halua.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tavoitteiden mukaiset työyhteisön toiminnan ja esimiestyön perusasiat hyvin ja osaa hyödyntää niitä opintojakson alaan kuuluvissa työtehtävissä, kuten esimiehenä. Hän osaa arvioida omaa oppimaansa sekä analysoida opittujen asioiden välisiä yhteyksiä. Opiskelija tiedostaa omat kehittymistarpeensa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee osaamistavoitteiden mukaiset työyhteisön toiminnan ja esimiestyön tiedot syvällisesti ja laaja-alaisesti. Hän osaa perustella ja arvioida opintojakson sisältöön kuuluvia teorioita, keskeisiä käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita. Opiskelija on aloitteellinen ja osaa soveltaa esimiestyötä käytännön tilanteisiin ja kehittää omaa ja työyhteisönsä toimintaa.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Ilpo Kempas
Opiskelijaryhmät
 • LITA23C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa espanjan kielen perusteet. Hän kykenee ymmärtämään ja käyttämään kielen keskeisintä sanastoa ja rakenteita sekä puheessa että kirjoituksessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa antaa henkilötietojaan, selviytyy tietyistä arkipäivän kommunikaatiotilanteista kohdekielellä, osaa kuvailla toimintaympäristöään sekä osaa antaa neuvoja ja ohjeita arkipäivään liittyvissä tilanteissa.

Sisältö

ääntäminen
peruskielioppia
perussanastoa (mm. numerot, viikonpäivät, kuukaudet, kellonajat)
itsestä kertominen
ostostilanteet
ruoan tilaaminen ravintolassa
tien neuvominen

Oppimateriaalit

Kurki, Lindgren, Miranda-Cañellas, Rafols: Buenas Migas (Finn Lectura, 2022)

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä 81 tuntia, josta 30 t luokkaopetusta ja 51 t itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1: Opiskelija selviää avustetusti joistain arkipäivän puhetilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää vähän tai jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua kieltä ja kirjoitetusta tekstistä tunnistaa tekstin teeman ja yksittäisiä ilmaisuja. Opiskelija osaa kirjoittaa ja lukea yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3: Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän puhetilanteista, virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää pääkohdat hitaasta ja selkeästi puhutusta kielestä sekä helpohkosta tekstistä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä, vaikka tekeekin jonkin verran virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän puhetilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkon kirjoitetun tekstin sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen luokkaopetukseen (80%), kirjallisen tentin ja arvioitavien tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Ilpo Kempas
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa espanjan kielen perusteet. Hän kykenee ymmärtämään ja käyttämään kielen keskeisintä sanastoa ja rakenteita sekä puheessa että kirjoituksessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa antaa henkilötietojaan, selviytyy tietyistä arkipäivän kommunikaatiotilanteista kohdekielellä, osaa kuvailla toimintaympäristöään sekä osaa antaa neuvoja ja ohjeita arkipäivään liittyvissä tilanteissa.

Sisältö

ääntäminen
peruskielioppia
perussanastoa (mm. numerot, viikonpäivät, kuukaudet, kellonajat)
itsestä kertominen
ostostilanteet
ruoan tilaaminen ravintolassa
tien neuvominen

Oppimateriaalit

Kurki, Lindgren, Miranda-Cañellas, Rafols: Buenas Migas (Finn Lectura, 2022)

Opetusmenetelmät

Luokkaopetus torstaisin vvo-aikaan klo 14.15 alkaen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä 81 tuntia, josta 30 t luokkaopetusta ja 51 t itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1: Opiskelija selviää avustetusti joistain arkipäivän puhetilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää vähän tai jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua kieltä ja kirjoitetusta tekstistä tunnistaa tekstin teeman ja yksittäisiä ilmaisuja. Opiskelija osaa kirjoittaa ja lukea yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3: Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän puhetilanteista, virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää pääkohdat hitaasta ja selkeästi puhutusta kielestä sekä helpohkosta tekstistä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä, vaikka tekeekin jonkin verran virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän puhetilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkon kirjoitetun tekstin sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen luokkaopetukseen (80%), kirjallisen tentin ja arvioitavien tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK International Business

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Ilpo Kempas
Opiskelijaryhmät
 • IB22B
  Tradenomi (AMK), International Business

Tavoitteet

Opiskelija osaa espanjan kielen perusteet. Hän kykenee ymmärtämään ja käyttämään kielen keskeisintä sanastoa ja rakenteita sekä puheessa että kirjoituksessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa antaa henkilötietojaan, selviytyy tietyistä arkipäivän kommunikaatiotilanteista kohdekielellä, osaa kuvailla toimintaympäristöään sekä osaa antaa neuvoja ja ohjeita arkipäivään liittyvissä tilanteissa.

Sisältö

ääntäminen
peruskielioppia
perussanastoa (mm. numerot, viikonpäivät, kuukaudet, kellonajat)
itsestä kertominen
ostostilanteet
ruoan tilaaminen ravintolassa
tien neuvominen

Oppimateriaalit

Consuelo de Andrés Martínez [and others]: Camino al español : a comprehensive course in Spanish

Oppimateriaali saatavissa SeAMK kirjaston kautta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä 81 tuntia, josta 27 t luokkaopetusta ja 54 t itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1: Opiskelija selviää avustetusti joistain arkipäivän puhetilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää vähän tai jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua kieltä ja kirjoitetusta tekstistä tunnistaa tekstin teeman ja yksittäisiä ilmaisuja. Opiskelija osaa kirjoittaa ja lukea yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3: Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän puhetilanteista, virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää pääkohdat hitaasta ja selkeästi puhutusta kielestä sekä helpohkosta tekstistä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä, vaikka tekeekin jonkin verran virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän puhetilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkon kirjoitetun tekstin sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen luokkaopetukseen (80%), kirjallisen tentin ja arvioitavien tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

18.01.2024 - 14.04.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Ilpo Kempas
Opiskelijaryhmät
 • LITA23C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee espanjan kielen perusteita yhä laajemmin. Hän kykenee ymmärtämään ja käyttämään yhä enemmän kielen keskeisintä sanastoa ja rakenteita sekä puheessa että kirjoituksessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa keskustella matkustamiseen liittyvistä asioista sekä osaa kertoa kotimaastaan ja -paikkakunnastaan kohdekielellä.

Sisältö

- peruskielioppia
- lisää ostostilanteita
- matkustamiseen liittyvät tilanteet
- oman kotipaikkakunnan esittely

Oppimateriaalit

Kurki, Lindgren, Miranda-Cañellas, Rafols: Buenas Migas (Finn Lectura, 2022)

Opetusmenetelmät

Luokkaopetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä 81 tuntia, josta 30 t luokkaopetusta ja 51 t itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1: Opiskelija selviää avustetusti joistain arkipäivän puhetilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää vähän tai jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua kieltä ja kirjoitetusta tekstistä tunnistaa tekstin teeman ja yksittäisiä ilmaisuja. Opiskelija osaa kirjoittaa ja lukea yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3: Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän puhetilanteista, virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää pääkohdat hitaasta ja selkeästi puhutusta kielestä sekä helpohkosta tekstistä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä, vaikka tekeekin jonkin verran virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän puhetilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkon kirjoitetun tekstin sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen luokkaopetukseen (80%), arvioitavien tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Espanja 1

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

15.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Anmari Viljamaa
Opiskelijaryhmät
 • MPK24
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee etiikan keskeiset lähestymistavat. Opiskelija osaa kuvata miten etiikka ja yritystoiminta kytkeytyvät toisiinsa. Opiskelija tuntee rationaalisen egoismin perusteet ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa perustella ja analysoida eettisiä valintojaan. Opiskelija kykenee itsenäisesti pohtimaan omaa moraalikoodiaan.

Sisältö

- etiikan lähtökohdat, etiikan ja yritystoiminnan suhde
- rationaalinen egoismi ja sen hyveet
- behavioraalinen etiikka, eettinen herkkyys, eettinen johtaminen

Oppimateriaalit

Opintojakson toteutus pääosin perustuu kirjaan Woiceshyn, J. 2013. Tulos ja moraali: eettinen tie menestykseen. Kauppakamari.
Kirja on erittäin suositeltava mutta ei välttämätön opintojakson suorittamiseksi.
Muut materiaalit ilmoitetaan toteutuksella.

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus
Opintojaksolla perehdytään aiheeseen liittyvään materiaaliin ja tehdään verkkotehtäviä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Verkko-opinto, ei vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Koko opintojakso koostuu itsenäisestä työskentelystä. Opiskelijan laskennallinen työmäärä on 80 tuntia, josta
- itsenäistä materiaaliin tutustumista ja pohdintaa 50 h
- omien verkkotehtävien tekemistä 30 h
Keskusteluosion voi suorittaa oman valintansa mukaan joko yhteisessä verkkokeskustelussa tai itsenäisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät. Opiskelija tunnistaa useimmat käsitellyt etiikkaan liittyvät käsitteet ja soveltaa niitä enimmäkseen oikein. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä perustella ja analysoida eettisiä valintoja sekä kykyä itsenäisesti pohtia omaa moraalikoodiaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät perusteellisesti. Opiskelija tunnistaa lähes kaikki käsitellyt etiikkaan liittyvät käsitteet ja osoittaa hyvää kykyä soveltaa niitä. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä perustella ja analysoida eettisiä valintoja osuvasti ja eettistä herkkyyttä osoittaen. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä syvälliseen oman moraalikoodin pohdintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät perusteellisesti ja huolella. Opiskelija tunnistaa lähes kaikki käsitellyt etiikkaan liittyvät käsitteet ja osoittaa erinomaista kykyä soveltaa niitä. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä perustella ja analysoida eettisiä valintoja monipuolisesti ja eettistä herkkyyttä osoittaen. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä syvälliseen ja kriittiseen oman moraalikoodin analyysiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät 100 %

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 12.11.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 08.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Anmari Viljamaa
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija tuntee etiikan keskeiset lähestymistavat. Opiskelija osaa kuvata miten etiikka ja yritystoiminta kytkeytyvät toisiinsa. Opiskelija tuntee rationaalisen egoismin perusteet ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa perustella ja analysoida eettisiä valintojaan. Opiskelija kykenee itsenäisesti pohtimaan omaa moraalikoodiaan.

Sisältö

- etiikan lähtökohdat, etiikan ja yritystoiminnan suhde
- rationaalinen egoismi ja sen hyveet
- behavioraalinen etiikka, eettinen herkkyys, eettinen johtaminen

Oppimateriaalit

Opintojakson toteutus perustuu kirjaan Woiceshyn, J. 2013. Tulos ja moraali: eettinen tie menestykseen. Kauppakamari.
Kirja on erittäin suositeltava mutta ei välttämätön opintojakson suorittamiseksi.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla perehdytään aiheeseen liittyvään materiaaliin, tehdään verkkotehtäviä sekä osallistutaan verkkokeskusteluun.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Verkko-opinto, ei vaihtoehtoisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Koko opintojakso koostuu itsenäisestä työskentelystä. Opiskelijan laskennallinen työmäärä on 80 tuntia, josta
- itsenäistä materiaaliin tutustumista ja pohdintaa 45 h
- verkkotehtävien tekemistä 35 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät. Opiskelija tunnistaa useimmat käsitellyt etiikkaan liittyvät käsitteet ja soveltaa niitä enimmäkseen oikein. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä perustella ja analysoida eettisiä valintoja sekä kykyä itsenäisesti pohtia omaa moraalikoodiaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät perusteellisesti. Opiskelija tunnistaa lähes kaikki käsitellyt etiikkaan liittyvät käsitteet ja osoittaa hyvää kykyä soveltaa niitä. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä perustella ja analysoida eettisiä valintoja osuvasti ja eettistä herkkyyttä osoittaen. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä syvälliseen oman moraalikoodin pohdintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät perusteellisesti ja huolella. Opiskelija tunnistaa lähes kaikki käsitellyt etiikkaan liittyvät käsitteet ja osoittaa erinomaista kykyä soveltaa niitä. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä perustella ja analysoida eettisiä valintoja monipuolisesti ja eettistä herkkyyttä osoittaen. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä syvälliseen ja kriittiseen oman moraalikoodin analyysiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät 100%

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Anmari Viljamaa
Opiskelijaryhmät
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija tuntee etiikan keskeiset lähestymistavat. Opiskelija osaa kuvata miten etiikka ja yritystoiminta kytkeytyvät toisiinsa. Opiskelija tuntee rationaalisen egoismin perusteet ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa perustella ja analysoida eettisiä valintojaan. Opiskelija kykenee itsenäisesti pohtimaan omaa moraalikoodiaan.

Sisältö

- etiikan lähtökohdat, etiikan ja yritystoiminnan suhde
- rationaalinen egoismi ja sen hyveet
- behavioraalinen etiikka, eettinen herkkyys, eettinen johtaminen

Oppimateriaalit

Opintojakson toteutus pääosin perustuu kirjaan Woiceshyn, J. 2013. Tulos ja moraali: eettinen tie menestykseen. Kauppakamari.
Kirja on erittäin suositeltava mutta ei välttämätön opintojakson suorittamiseksi.
Muut materiaalit ilmoitetaan toteutuksella.

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus
Opintojaksolla perehdytään aiheeseen liittyvään materiaaliin ja tehdään verkkotehtäviä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Verkko-opinto, ei vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Koko opintojakso koostuu itsenäisestä työskentelystä. Opiskelijan laskennallinen työmäärä on 80 tuntia, josta
- itsenäistä materiaaliin tutustumista ja pohdintaa 50 h
- omien verkkotehtävien tekemistä 30 h
Keskusteluosion voi suorittaa oman valintansa mukaan joko yhteisessä verkkokeskustelussa tai itsenäisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät. Opiskelija tunnistaa useimmat käsitellyt etiikkaan liittyvät käsitteet ja soveltaa niitä enimmäkseen oikein. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä perustella ja analysoida eettisiä valintoja sekä kykyä itsenäisesti pohtia omaa moraalikoodiaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät perusteellisesti. Opiskelija tunnistaa lähes kaikki käsitellyt etiikkaan liittyvät käsitteet ja osoittaa hyvää kykyä soveltaa niitä. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä perustella ja analysoida eettisiä valintoja osuvasti ja eettistä herkkyyttä osoittaen. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä syvälliseen oman moraalikoodin pohdintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät perusteellisesti ja huolella. Opiskelija tunnistaa lähes kaikki käsitellyt etiikkaan liittyvät käsitteet ja osoittaa erinomaista kykyä soveltaa niitä. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä perustella ja analysoida eettisiä valintoja monipuolisesti ja eettistä herkkyyttä osoittaen. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä syvälliseen ja kriittiseen oman moraalikoodin analyysiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät 100 %

Ilmoittautumisaika

13.09.2023 - 31.12.2026

Ajoitus

13.09.2023 - 31.12.2026

Laajuus

30 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Sari Havulehto
Opiskelijaryhmät
 • MPK23
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa suorittaa ohjatusti oman ammattialansa keskeisiä käytännön tehtäviä sekä soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja käytännön tilanteissa. Opiskelija osaa arvioida ja suhteuttaa omaa osaamistaan suhteessa alan vaatimuksiin. Opiskelija osaa päätellä, voiko hän tehdä harjoitteluunsa liittyen opinnäytetyönsä.

Sisältö

Harjoittelu suoritetaan oppilaitoksen hyväksymässä paikassa ja työtehtävissä. Harjoittelu on myös mahdollista suorittaa ulkomailla. Harjoittelun sisällöstä ja suorituksesta on erilliset ohjeet.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on suorittanut ohjatusti oman ammattialansa käytännön tehtäviä vähintään 720 tuntia sekä soveltanut tietojaan ja taitojaan käytännön tilanteissa. Opiskelija on arvioinut osaamistaan ja mahdollisuuksia tehdä opinnäytetyönsä harjoitteluun liittyen. Opiskelija on raportoinut harjoittelun ohjeistuksen mukaisesti.
Hylätty: em. vaatimukset eivät täyty.
Lisätietoja harjoitteluoppaasta.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 24.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 01.10.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Jussi Kareinen
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- ratkoa todellisia työelämästä (yritykset, organisaatiot, yhdistykset) saatuja kehittämistehtäviä pienryhmissä, jotka koostuvat eri alojen opiskelijoista.
- toteuttaa asiakastutkimuksen ja siihen perustuen kehittää ja testata erilaisia ratkaisuja toimeksiantajan ongelmaan
- osaa huomioita liiketoiminnalliset näkökulmat ratkaisua valittaessa
- esitellä ammattimaisesti ryhmän valitseman ratkaisun eli konseptin toimeksiantajalle
- soveltaa muotoiluajattelua (design thinking) sekä sen prosessia jatkossa oman alan kehittämistehtävissä.

Sisältö

Päivätoteutuksessa opintojakso toteutetaan viikon mittaisena intensiiviopintojaksona, SeAMK Innovaatioviikkona. Sen aikana opiskelijat eivät osallistu muuhun SeAMKin opetukseen.
Monimuotototeutuksessa opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena erikseen määritellyllä aikataululla.
- Ennakkotehtävä opintojakson käsitteistä sekä prosesseista (muotoiluajattelu, palvelumuotoilu, ryhmätyöskentely)
- Kehittämistehtävän ongelman analysointi
- Asiakastiedon keruu eri menetelmillä
- Ratkaisuvaihtoehtojen ideointi eri menetelmillä
- Ratkaisuvaihtoehtojen testaus sekä kehittäminen testauksen perusteella
- Ratkaisun eli konseptin esittely
- Ryhmätyöskentelytaidot sekä päivittäinen oman työskentelyn raportointi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
- Opiskelija osoittaa ennakkotehtävän hyväksytysti suorittamisella asiakaslähtöiseen kehittämisprosessiin liittyvien vaiheiden ja käsitteiden hallitsemisen.
- Opiskelija osoittaa hallitsevansa asiakaslähtöisen kehitysprosessin osallistumalla aktiivisesti kehittämistehtävän ratkomiseen ryhmässä.
- Opiskelija osaa kerätä asiakastietoa eri menetelmillä ja soveltaa aineistoa kehittämistehtävän ratkaisemisessa.
- Opiskelija on osallistunut ryhmän tulosten esittelyyn toimeksiantajalle.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • MPK22
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa innovoinnin menetelmät ja konseptisuunnittelun roolin osana yrityksen tuotekehitysprosessia. Opiskelija osaa käyttää luovia ongelmanratkaisumenetelmiä ja arvioida niiden käytettävyyttä. Opiskelija osaa analysoida asiakastarpeita ja hyödyntää niitä uusien tuoteideoiden kehittämisessä.

Sisältö

-luovuuden ja innovoinnin rooli uusien tuotteiden kehittämisessä
-ideointimenetelmät ja niiden hyödyntäminen
-konseptisuunnittelu ja teollisen muotoilun käsitteet
-asiakaslähtöisyys ja tuotekehitysprosessin alkuvaihe

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva materiaali

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot ja viikoittain ohjeistettu työkirjan täyttö Moodlessa. Kaksi työpajaa Teams-ympäristössä. Tarvittaessa tutorointi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

8h workshop, 72h itsenäinen työskentely

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata keskeisiä innovoinnin ja tuotekehityksen käsitteitä ja menetelmiä. Opiskelija soveltaa tietoa ohjatusti käytäntöön, osallistuen asiakastarpeiden määrittämiseen sekä ideoiden tuottamiseen, arviointiin ja esittämiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata ja soveltaa keskeisiä innovoinnin ja tuotekehityksen käsitteitä. Opiskelija osaa soveltaa käsitteitä ja käyttää ideointimenetelmiä. Opiskelija osaa itsenäisesti määritellä tärkeimmät asiakastarpeet ja tuottaa ideoita niiden pohjalta sekä arvioida niiden hyödynnettävyyttä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa vaivattomasti määritellä ja hyödyntää innovoinnin ja tuotekehityksen käsitteitä, malleja ja menetelmiä. Opiskelija osaa kerätä, tulkita ja soveltaa tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat yrityksen innovointiin ja tuotekehityksen alkuvaiheeseen. Opiskelija osaa itsenäisesti analysoida asiakastarpeita, hyödyntää ideointimenetelmiä, tehdä konseptikuvauksia ja testata niitä käytännössä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolta palautetaan työkirja

Hylätty (0)

Tehtäviä ei ole palautettu

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata keskeisiä innovoinnin ja tuotekehityksen käsitteitä ja menetelmiä. Opiskelija soveltaa tietoa ohjatusti käytäntöön, osallistuen asiakastarpeiden määrittämiseen sekä ideoiden tuottamiseen, arviointiin ja esittämiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa kuvata ja soveltaa keskeisiä innovoinnin ja tuotekehityksen käsitteitä. Opiskelija osaa soveltaa käsitteitä ja käyttää ideointimenetelmiä. Opiskelija osaa itsenäisesti määritellä tärkeimmät asiakastarpeet ja tuottaa ideoita niiden pohjalta sekä arvioida niiden hyödynnettävyyttä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa vaivattomasti määritellä ja hyödyntää innovoinnin ja tuotekehityksen käsitteitä, malleja ja menetelmiä. Opiskelija osaa kerätä, tulkita ja soveltaa tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat yrityksen innovointiin ja tuotekehityksen alkuvaiheeseen. Opiskelija osaa itsenäisesti analysoida asiakastarpeita, hyödyntää ideointimenetelmiä, tehdä konseptikuvauksia ja testata niitä käytännössä.

Ajoitus

28.08.2023 - 31.07.2024

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Petra Syri
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • MPK22
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

x

Sisältö

x

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Ajoitus

28.08.2023 - 31.07.2024

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Petra Syri
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • MPK22
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

x

Sisältö

x

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Jorma Imppola
Opiskelijaryhmät
 • LITA23B
  Tradenomi (AMK), LiiketalouS
 • LITA23A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

- Opiskelija osaa tulkita kansantalouden keskeisimmät peruskäsitteet.
- Opiskelija osaa määritellä mikro- ja makrotalouden peruspiirteet.
- Opiskelija osaa esittää kansantalouden perusrakenteet, nykytilan ja kehityssuunnat.
- Opiskelija osaa selittää yritystoiminnan ja kansantalouden kokonaisuuden välisen yhteyden.
- Opiskelija osaa tulkita kuvaavia tilastoja tavallisimmissa esitysmuodoissa.

Sisältö

- Kansantalouden peruskäsitteet
- Talouden kasvu ja suhdannevaihtelut
- Eri talousjärjestelmät
- Mikro- ja makrotalouden perusteet
- Rahajärjestelmät ja inflaatio
- Tilastojen lukutaidon perusteet.

Oppimateriaalit

- Luentomateriaali, saatavilla Moodlessa
- Muut luennoitsijan ilmoittamat materiaalit

Opetusmenetelmät

- Luennot
- Kirjallinen harjoitustyö, joka esitetään viimeisellä seminaarikerralla

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 110 h
- mistä luennot: 24 h
- mistä seminaari 6 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 80 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tulkita tyydyttävästi kansantalouden keskeisimmät peruskäsitteet. Opiskelija osaa määritellä tyydyttävästi mikro- ja makrotalouden peruspiirteet. Opiskelija osaa esittää tyydyttävästi kansantalouden perusrakenteet, nykytilan ja kehityssuunnat. Opiskelija osaa selittää tyydyttävästi yritystoiminnan ja kansantalouden kokonaisuuden välisen yhteyden.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tulkita hyvin kansantalouden keskeisimmät peruskäsitteet. Opiskelija osaa määritellä hyvin mikro- ja makrotalouden peruspiirteet. Opiskelija osaa esittää hyvin kansantalouden perusrakenteet, nykytilan ja kehityssuunnat. Opiskelija osaa selittää hyvin yritystoiminnan ja kansantalouden kokonaisuuden välisen yhteyden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tulkita erinomaisesti kansantalouden keskeisimmät peruskäsitteet. Opiskelija osaa määritellä erinomaisesti mikro- ja makrotalouden peruspiirteet. Opiskelija osaa esittää erinomaisesti kansantalouden perusrakenteet, nykytilan ja kehityssuunnat. Opiskelija osaa selittää erinomaisesti yritystoiminnan ja kansantalouden kokonaisuuden välisen yhteyden.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Kotitentti 50%
- Kirjallinen harjoitustyö ja sen esittäminen 50%

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Jorma Imppola
Opiskelijaryhmät
 • LITA23C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA23D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

- Opiskelija osaa tulkita kansantalouden keskeisimmät peruskäsitteet.
- Opiskelija osaa määritellä mikro- ja makrotalouden peruspiirteet.
- Opiskelija osaa esittää kansantalouden perusrakenteet, nykytilan ja kehityssuunnat.
- Opiskelija osaa selittää yritystoiminnan ja kansantalouden kokonaisuuden välisen yhteyden.
- Opiskelija osaa tulkita kuvaavia tilastoja tavallisimmissa esitysmuodoissa.

Sisältö

- Kansantalouden peruskäsitteet
- Talouden kasvu ja suhdannevaihtelut
- Eri talousjärjestelmät
- Mikro- ja makrotalouden perusteet
- Rahajärjestelmät ja inflaatio
- Tilastojen lukutaidon perusteet.

Oppimateriaalit

- Luentomateriaali, saatavilla Moodlessa
- Muut luennoitsijan ilmoittamat materiaalit

Opetusmenetelmät

- Luennot
- Kirjallinen harjoitustyö, joka esitetään viimeisellä seminaarikerralla

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 110 h
- mistä luennot: 24 h
- mistä seminaari 6 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 80 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tulkita tyydyttävästi kansantalouden keskeisimmät peruskäsitteet. Opiskelija osaa määritellä tyydyttävästi mikro- ja makrotalouden peruspiirteet. Opiskelija osaa esittää tyydyttävästi kansantalouden perusrakenteet, nykytilan ja kehityssuunnat. Opiskelija osaa selittää tyydyttävästi yritystoiminnan ja kansantalouden kokonaisuuden välisen yhteyden.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tulkita hyvin kansantalouden keskeisimmät peruskäsitteet. Opiskelija osaa määritellä hyvin mikro- ja makrotalouden peruspiirteet. Opiskelija osaa esittää hyvin kansantalouden perusrakenteet, nykytilan ja kehityssuunnat. Opiskelija osaa selittää hyvin yritystoiminnan ja kansantalouden kokonaisuuden välisen yhteyden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tulkita erinomaisesti kansantalouden keskeisimmät peruskäsitteet. Opiskelija osaa määritellä erinomaisesti mikro- ja makrotalouden peruspiirteet. Opiskelija osaa esittää erinomaisesti kansantalouden perusrakenteet, nykytilan ja kehityssuunnat. Opiskelija osaa selittää erinomaisesti yritystoiminnan ja kansantalouden kokonaisuuden välisen yhteyden.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Kotitentti 50%
- Kirjallinen harjoitustyö ja sen esittäminen 50%

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 15.03.2024

Ajoitus

25.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Jorma Imppola
Opiskelijaryhmät
 • MLITA23
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus

Tavoitteet

- Opiskelija osaa tulkita kansantalouden keskeisimmät peruskäsitteet.
- Opiskelija osaa määritellä mikro- ja makrotalouden peruspiirteet.
- Opiskelija osaa esittää kansantalouden perusrakenteet, nykytilan ja kehityssuunnat.
- Opiskelija osaa selittää yritystoiminnan ja kansantalouden kokonaisuuden välisen yhteyden.
- Opiskelija osaa tulkita kuvaavia tilastoja tavallisimmissa esitysmuodoissa.

Sisältö

- Kansantalouden peruskäsitteet
- Talouden kasvu ja suhdannevaihtelut
- Eri talousjärjestelmät
- Mikro- ja makrotalouden perusteet
- Rahajärjestelmät ja inflaatio
- Tilastojen lukutaidon perusteet.

Oppimateriaalit

- Moodlesta löytyvät luentomateriaalit ja aineistolinkit
- Opettajan suosittelemat muut aineistot.

Opetusmenetelmät

- Hybridiluennot (luennot, joihin voi myös osallistua Teams:in välityksellä)
- Kirjallinen harjoitustyö ja sen esitys loppuseminaarissa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kotitentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin kokonaiskuormitus 108 tuntia
- josta 20 tuntia kontaktiopetusta ja
- 88 tuntia itsenäistä työskentelyä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tulkita tyydyttävästi kansantalouden keskeisimmät peruskäsitteet. Opiskelija osaa määritellä tyydyttävästi mikro- ja makrotalouden peruspiirteet. Opiskelija osaa esittää tyydyttävästi kansantalouden perusrakenteet, nykytilan ja kehityssuunnat. Opiskelija osaa selittää tyydyttävästi yritystoiminnan ja kansantalouden kokonaisuuden välisen yhteyden.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tulkita hyvin kansantalouden keskeisimmät peruskäsitteet. Opiskelija osaa määritellä hyvin mikro- ja makrotalouden peruspiirteet. Opiskelija osaa esittää hyvin kansantalouden perusrakenteet, nykytilan ja kehityssuunnat. Opiskelija osaa selittää hyvin yritystoiminnan ja kansantalouden kokonaisuuden välisen yhteyden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tulkita erinomaisesti kansantalouden keskeisimmät peruskäsitteet. Opiskelija osaa määritellä erinomaisesti mikro- ja makrotalouden peruspiirteet. Opiskelija osaa esittää erinomaisesti kansantalouden perusrakenteet, nykytilan ja kehityssuunnat. Opiskelija osaa selittää erinomaisesti yritystoiminnan ja kansantalouden kokonaisuuden välisen yhteyden.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Kirjallinen harjoitustyö ja sen esittäminen 50 %
- Kotitentti 50 %

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 20.10.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Elina Ojala
Opiskelijaryhmät
 • MPK21
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida ja analysoida yrityksen nykytilaa kasvattamisen ja kehittämisen näkökulmasta sekä arvioida olemassa olevan liiketoiminnan kasvattamisen ja kehittämisen keskeiset haasteet pk-yrityksen näkökulmasta. Opiskelija osaa laatia pk-yritykselle kasvustrategian sekä suunnitelman keskeisten kehittämisehdotusten toteuttamiseen.

Sisältö

olemassa olevan yrityksen edelleen kehittäminen
-yrityksen kasvuun vaikuttavat tekijät
-strategiset työkalut liiketoiminnan kasvun suunnittelussa
-vaihtoehtoiset kasvustrategiat
-kasvun lähteet
-sisäiset ja ulkoiset kasvustrategiat
-kasvun tuomat haasteet pk-yritykselle
-pk-yrityksen kasvun johtaminen

Oppimateriaalit

Moodle ja opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus/Teams, Moodle, ryhmätyöt, itsenäinen opiskellu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

6h lähiopetusta, loput ryhmätyötä ja itsenästä opiskelua

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen passiivisesti, eikä osallistu keskusteluun
Opiskelija osaa laatia nykytila-analyysin ja kasvustrategian pk-yritykselle, mutta tuottaa tavanomaisia nykyhetkestä johdettuja strategisia ratkaisuja.
Opiskelija käyttää strategian suunnittelutyökaluja, mutta käyttö ei ole kattavaa eikä niiden avulla tuotettua tietoa käytetä systemaattisesti strategisten valintojen perusteluissa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen melko aktiivisesti ja esittää omia mielipiteitään ajoittain
Opiskelija osaa laatia nykytila-analyysin ja kasvustrategian pk-yritykselle, mutta analyysi ei ole systemaattista ja kattavaa, kasvustrategia jää jossain määrin irralliseksi
Opiskelija osaa käyttää joitain strategian suunnittelutyökaluja analysoidessaan yrityksen sisäistä ja ulkoista toimintaympäristöä sekä perustelee niiden avulla tekemiään strategisia valintojaan

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja esittää omia analyyttisia mielipiteitään käsiteltyihin asioihin
Opiskelija osaa laatia kattavan ja systemaattisen nykytila-analyysin ja erinomaisen kasvustrategian pk-yritykselle
Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti strategisia suunnittelutyökaluja analysoidessaan yrityksen sisäistä ja ulkoista toimintaympäristöä sekä osaa erinomaisesti perustella niiden avulla tekemänsä strategiset valinnat.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivisuus, ryhmä ja yksilötehtävät

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.05.2024

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Osmo Mäkiniemi
 • Johanna Koivula
 • Tiina Välimäki
 • Sari Havulehto
Opiskelijaryhmät
 • LITA23B
  Tradenomi (AMK), LiiketalouS
 • LITA23C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA23D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA23A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali moodlessa

Opetusmenetelmät

Osallistuminen luentoihin ja infoihin
Digistarttipaketti
Moodlpohjalta löytyvät tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä n. 54 h sisältää luennot ensimmäisen opintovuoden aikana sekä tehtävät moodlessa

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kaikkien tehtävien palauttaminen hyväksytysti arviointikriteerien mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 26.01.2024

Ajoitus

13.01.2024 - 09.12.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Johanna Koivula
 • Tiina Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • MPK24
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali moodlessa

Opetusmenetelmät

- hybridiopetus
- Itsenäisesti suoritettavat tehtävät moodlessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä n. 54 h itsenäistä työskentelyä

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kaikkien tehtävien palauttaminen hyväksytysti arviointikriteerien mukaisesti.

Ajoitus

30.09.2023 - 15.04.2024

Laajuus

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Tiina Nieminen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Ilmoittautumisaika

15.12.2023 - 21.04.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Johanna Koivula

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali moodlessa

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi
Itsenäisesti suoritettavat tehtävät moodlessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä n. 54 h itsenäistä työskentelyä

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja lähettää opintojakson aloitusviestin, jossa moodlen tiedot SeAMKin sähköpostiin kerran viikossa uusille ilmoittautuneille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kaikkien tehtävien palauttaminen hyväksytysti arviointikriteerien mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 29.01.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 26.05.2024

Laajuus

6 op

Virtuaaliosuus (op)

6 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Juhani Palomäki
Opiskelijaryhmät
 • MPK24
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee ulkoisen laskentatoimen käsitteistön, lakisääteiset tehtävät ja menetelmät. Opiskelija osaa kuvata sen ympäristön, jossa kirjanpito syntyy, ja opiskelija oppii tuntemaan ja tulkitsemaan kirjanpidon tuottamien raporttien sisältöä. Kurssin suorittaminen antaa opiskelijalle yleiskäsityksen kirjanpidosta ja sen hoitamisesta yrityksessä. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet valita opintoja laskentatoimen muilta osa-alueilta.

Sisältö

- yrityksen kirjanpidon peruskirjaukset
- arvonlisäverotuksen perusteet
- kahdenkertainen kirjanpito arvonlisävero huomioiden
- tilinpäätös
- toiminnanohjausjärjestelmän käyttö

Oppimateriaalit

Käytännön kirjanpito: Soile Tomperi
Arvonlisäverolaki
Luennoitsijan luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja itsenäinen opiskelu.
Opetus: etäopetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja harjoitukset 12 h ja itsenäinen työskentely 150 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tehdä yrityksen kirjanpidon kirjauksia arvonlisäveron huomioiden. Opiskelija osaa käyttää toiminnanohjausjärjestelmää kirjanpitotyössä. Opiskelija osaa tulkita yrityksen tilinpäätöstä tyydyttävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä yrityksen kirjanpidon kirjauksia arvonlisäveron huomioiden. Opiskelija osaa tulkita yrityksen tilinpäätöstä hyvin. Opiskelija osaa tilinpäätöksen laatimisen logiikan sekä ymmärtää yrityksen kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen yhteyden. Opiskelija osaa käyttää toiminnanohjausjärjestelmää hyvin kirjanpitotyössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tehdä yrityksen kirjanpidon kirjauksia arvonlisäveron huomioiden. Opiskelija osaa tulkita yrityksen tilinpäätöstä kiitettävästi. Opiskelija osaa tilinpäätöksen laatimisen logiikan sekä ymmärtää yrityksen kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen yhteyden. Opiskelija osaa käyttää toiminnanohjausjärjestelmää kiitettävästi kirjanpitotyössä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 01.03.2024

Ajoitus

09.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Merja Juppo
Opiskelijaryhmät
 • MPK24
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kehittää omasta yritysideasta liiketoimintaa ottaen huomioon ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön uhat ja mahdollisuudet. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan liiketoimintasuunnitelman laatimiseen käytännössä. Opiskelija osaa valita omaan liiketoimintaan soveltuvan yritysmuodon. Opiskelija osaa saa tuottaa yritystoiminnan käynnistämiseen liittyviä perusdokumentteja kuten perustamisasiakirjat ja tietää yrityksen perustamisen prosessin. Opiskelija tuntee erilaisia yritystoiminnan rahoitusvaihtoehtoja. Opiskelija osaa arvioida liikeidean kannattavuutta ja esitellä ideaa sidosryhmille.

Sisältö

- liiketoimintaympäristön analyysit
- liikeidean kehittäminen
- liiketoimintasuunnittelu
- yritysmuotojen valinta
- rahoitusvaihtoehdot
- yrityksen perustaminen
- liikeidean arvioiminen ja esitteleminen

Oppimateriaalit

Johannes Hesso. 2015. Hyvä liiketoimintasuunnitelma. Kauppakamari
Muu oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

luento hybridinä, itsenäinen verkko-opiskelu, harjoitustyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä noin 130 h. Siitä 5 h kontaktiopetusta ja125 h on itsenäistä verkko-opetusta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja on osallistunut opintojaksolle. Opiskelija osaa kehittää omasta yritysideasta liiketoimintaa. Opiskelija löytää toimintaympäristön analyyseissä uhkia ja mahdollisuuksia kuitenkaan löytämättä yhteyttä oman yritystoiminnan kehittämiseen. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan liiketoimintasuunnitelman laatimiseen käytännössä. Opiskelija osaa valita omaan liiketoimintaan soveltuvan yritysmuodon. Opiskelija osaa tuottaa yritystoiminnan käynnistämiseen liittyviä perusdokumentteja kuten perustamisasiakirjat ja tuntee yrityksen perustamisen prosessin. Opiskelija tuntee yritystoiminnan rahoitusvaihtoehtoja. Opiskelija osaa tyydyttävästi arvioida liikeidean kannattavuutta. Opiskelija osaa esitellä omaa liikeideaa sidosryhmille.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksolle. Opiskelija osaa kehittää omasta yritysideasta liiketoimintaa hyödyntäen toimintaympäristön analyyseissä löydettyjä uhkia ja mahdollisuuksia. Opiskelija osaa hyvin soveltaa tietojaan liiketoimintasuunnitelman laatimiseen käytännössä. Opiskelija osaa vertailla, valita omaan liiketoimintaan soveltuvan yritysmuodon. Opiskelija osaa tuottaa yritystoiminnan käynnistämiseen liittyviä perusdokumentteja kuten perustamisasiakirjat ja tuntee yrityksen perustamisen prosessin. Opiskelija tuntee keskeiset yritystoiminnan rahoitusvaihtoehdot. Opiskelija osaa arvioida liikeidean kannattavuutta eri laskelmilla. Opiskelija osaa esitellä tiiviisti omaa liikeideaa sidosryhmille.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa monipuolisesti kehittää omasta yritysideasta liiketoimintaa hyödyntäen toimintaympäristön analyyseissä löydettyjä lähteisiin perustuvia uhkia ja mahdollisuuksia. Opiskelija osaa kiitettävästi soveltaa tietojaan liiketoimintasuunnitelman laatimiseen käytännössä. Opiskelija osaa vertailla, valita ja perustella omaan liiketoimintaan soveltuvan yritysmuodon. Opiskelija osaa tuottaa yritystoiminnan käynnistämiseen liittyviä perusdokumentteja kuten perustamisasiakirjat ja tuntee yrityksen perustamisen prosessin. Opiskelija tuntee monipuolisesti erilaisia yritystoiminnan rahoitusvaihtoehtoja. Opiskelija osaa arvioida liikeidean kannattavuutta erilaisilla laskelmilla. Opiskelija osaa esitellä tiiviisti, monipuolisesti ja kiinnostavasti omaa liikeideaa sidosryhmille.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

harjoitustyöt hyväksytty/hylätty +/-
liiketoimintasuunnitelma 100%

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.10.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Raija Kangassalo
Opiskelijaryhmät
 • LITA22B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA22C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA22A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää digitalisaatiota ja osaa kuvata sen kehitystä. Hän ymmärtää digitalisaation mahdollisuuksia yritystoiminnassa. Opiskelija oppii käsitteellistämään ja tunnistamaan keskeiset digitekniikat, järjestelmät ja infrastruktuurit ja oppii soveltamaan ja arvioimaan näitä tarvelähtöisesti organisaation digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää sellaiset digitaaliseen liiketoimintaan käsitteet kuten mobiiliteknologia, cloud computing, sähköinen kaupankäynti, big data -analytiikka. Lisäksi opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen erityispiirteet digitaalisessa murroksessa: toimintaympäristön muutoksen ja sen liiketoiminnallisen merkityksen ymmärtäminen, tilannesidonnaisten eli toimintaympäristön muutokseen ja yrityksen resursseihin liittyvien valintojen arviointi ja ymmärtäminen, yrityksen kyvykkyyksien merkityksen ymmärtäminen ja arviointi, kun siirrytään asteittaisesta kehittämisestä ydinliiketoiminnan kokonaismuutokseen.

Sisältö

Kurssilla perehdytään digitaalisen liiketoiminnan käsitteisiin ja malleihin: digitaalinen talous, digitaalisen liiketoiminnan yhteys maailmantalouteen, digitaalisen liiketoiminnan teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat, digitaalisen liiketoiminnan strategiat: digitaaliset teknologiat ja palvelut, digitaalisen liiketoiminnan logiikka: turvallisuus, avoimuus, yksityisyyden suoja ja liiketoiminnan riskit.

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali, Internet-materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu verkossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee digitaalisen liiketoiminnan peruskäsitteet ja - mallit. Hän tunnistaa digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat sekä ymmärtää periaatteellisesti niiden merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee digitaaliset liiketoiminnan käsitteet ja mallit. Hän tuntee digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat ja ymmärtää niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisessä. Hän ymmärtää digitaalisen liiketoiminnan strategioita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee digitaaliset liiketoiminnan käsitteet ja mallit. Hän tuntee digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat ja osaa soveltaa niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisessä. Hän osaa arvioida digitaalisen liiketoiminnan strategioita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset oppimistehtävät, Moodle-tentti

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 02.10.2023

Ajoitus

12.10.2023 - 30.11.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Raija Kangassalo
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää digitalisaatiota ja osaa kuvata sen kehitystä. Hän ymmärtää digitalisaation mahdollisuuksia yritystoiminnassa. Opiskelija oppii käsitteellistämään ja tunnistamaan keskeiset digitekniikat, järjestelmät ja infrastruktuurit ja oppii soveltamaan ja arvioimaan näitä tarvelähtöisesti organisaation digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää sellaiset digitaaliseen liiketoimintaan käsitteet kuten mobiiliteknologia, cloud computing, sähköinen kaupankäynti, big data -analytiikka. Lisäksi opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen erityispiirteet digitaalisessa murroksessa: toimintaympäristön muutoksen ja sen liiketoiminnallisen merkityksen ymmärtäminen, tilannesidonnaisten eli toimintaympäristön muutokseen ja yrityksen resursseihin liittyvien valintojen arviointi ja ymmärtäminen, yrityksen kyvykkyyksien merkityksen ymmärtäminen ja arviointi, kun siirrytään asteittaisesta kehittämisestä ydinliiketoiminnan kokonaismuutokseen.

Sisältö

Kurssilla perehdytään digitaalisen liiketoiminnan käsitteisiin ja malleihin: digitaalinen talous, digitaalisen liiketoiminnan yhteys maailmantalouteen, digitaalisen liiketoiminnan teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat, digitaalisen liiketoiminnan strategiat: digitaaliset teknologiat ja palvelut, digitaalisen liiketoiminnan logiikka: turvallisuus, avoimuus, yksityisyyden suoja ja liiketoiminnan riskit.

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali, Internet-materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu verkossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee digitaalisen liiketoiminnan peruskäsitteet ja - mallit. Hän tunnistaa digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat sekä ymmärtää periaatteellisesti niiden merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee digitaaliset liiketoiminnan käsitteet ja mallit. Hän tuntee digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat ja ymmärtää niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisessä. Hän ymmärtää digitaalisen liiketoiminnan strategioita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee digitaaliset liiketoiminnan käsitteet ja mallit. Hän tuntee digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat ja osaa soveltaa niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisessä. Hän osaa arvioida digitaalisen liiketoiminnan strategioita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset oppimistehtävät, Moodle-tentti

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 02.02.2024

Ajoitus

14.02.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Raija Kangassalo
Opiskelijaryhmät
 • MLITA22
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, SeinäjokI

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää digitalisaatiota ja osaa kuvata sen kehitystä. Hän ymmärtää digitalisaation mahdollisuuksia yritystoiminnassa. Opiskelija oppii käsitteellistämään ja tunnistamaan keskeiset digitekniikat, järjestelmät ja infrastruktuurit ja oppii soveltamaan ja arvioimaan näitä tarvelähtöisesti organisaation digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää sellaiset digitaaliseen liiketoimintaan käsitteet kuten mobiiliteknologia, cloud computing, sähköinen kaupankäynti, big data -analytiikka. Lisäksi opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen erityispiirteet digitaalisessa murroksessa: toimintaympäristön muutoksen ja sen liiketoiminnallisen merkityksen ymmärtäminen, tilannesidonnaisten eli toimintaympäristön muutokseen ja yrityksen resursseihin liittyvien valintojen arviointi ja ymmärtäminen, yrityksen kyvykkyyksien merkityksen ymmärtäminen ja arviointi, kun siirrytään asteittaisesta kehittämisestä ydinliiketoiminnan kokonaismuutokseen.

Sisältö

Kurssilla perehdytään digitaalisen liiketoiminnan käsitteisiin ja malleihin: digitaalinen talous, digitaalisen liiketoiminnan yhteys maailmantalouteen, digitaalisen liiketoiminnan teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat, digitaalisen liiketoiminnan strategiat: digitaaliset teknologiat ja palvelut, digitaalisen liiketoiminnan logiikka: turvallisuus, avoimuus, yksityisyyden suoja ja liiketoiminnan riskit.

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali, Internet-materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu verkossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee digitaalisen liiketoiminnan peruskäsitteet ja - mallit. Hän tunnistaa digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat sekä ymmärtää periaatteellisesti niiden merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee digitaaliset liiketoiminnan käsitteet ja mallit. Hän tuntee digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat ja ymmärtää niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisessä. Hän ymmärtää digitaalisen liiketoiminnan strategioita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee digitaaliset liiketoiminnan käsitteet ja mallit. Hän tuntee digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat ja osaa soveltaa niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisessä. Hän osaa arvioida digitaalisen liiketoiminnan strategioita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset oppimistehtävät, Moodle-tentti

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Raija Kangassalo
Opiskelijaryhmät
 • MPK22
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus
 • VETO23
  Verkkoliiketoiminta

Tavoitteet

Opiskelija osaa nimetä digitalisaatioon liittyvät keskeiset termit ja käsitteet.
Opiskelija osaa selittää digitalisaatiota ja sen vaikutuksia pk-yrityksen liiketoimintaan.
Opiskelija perehtyy digitalisaatioon ja sen tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin liiketoiminnassa.
Opiskelija osaa määritellä pk-yrityksen kokonaistilanteen ja tarkastella sen toimintoja ja prosesseja digitalisaation näkökulmasta.
Opiskelija osaa ehdottaa pk-yritykselle konkreettisia kehitysehdotuksia.
Opiskelija osaa käytännössä tehdä pk-yritykselle kehityssuunnitelman liiketoiminnan digitalisoimiseksi.

Sisältö

-Digitalisaation määritelmä
-Uudet teknologiat ja liiketoimintamahdollisuudet
-Asiakaskäyttäytymisen muutos
-Markkinoiden muutos ja uudet liiketoimintamallit

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali, Internet-materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu verkossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä digitalisaatioon liittyvät keskeiset termit ja käsitteet.
Opiskelija osaa selittää digitalisaatiota ja sen vaikutuksia pk-yrityksen liiketoimintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä digitalisaatioon liittyvät keskeiset termit ja käsitteet.
Opiskelija osaa selittää digitalisaatiota ja sen vaikutuksia pk-yrityksen liiketoimintaan.
Opiskelija perehtyy digitalisaatioon ja sen tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin liiketoiminnassa.
Opiskelija osaa määritellä pk-yrityksen kokonaistilanteen ja tarkastella sen toimintoja ja prosesseja digitalisaation näkökulmasta.
Opiskelija osaa käytännössä tehdä pk-yritykselle kehityssuunnitelman liiketoiminnan digitalisoimiseksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa nimetä digitalisaatioon liittyvät keskeiset termit ja käsitteet.
Opiskelija osaa selittää digitalisaatiota ja sen vaikutuksia pk-yrityksen liiketoimintaan.
Opiskelija perehtyy digitalisaatioon ja sen tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin liiketoiminnassa.
Opiskelija osaa määritellä pk-yrityksen kokonaistilanteen ja tarkastella sen toimintoja ja prosesseja digitalisaation näkökulmasta.
Opiskelija osaa käytännössä tehdä pk-yritykselle kehityssuunnitelman liiketoiminnan digitalisoimiseksi.
Opiskelija osoittaa monipuolista ja syvällistä ymmärrystä pohtiessaan yrityksen nykytilannetta ja sen mahdollisuuksia digitalisaation murroksessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset oppimistehtävät, Moodle-tentti

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Merja Juppo
Opiskelijaryhmät
 • MPK23
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä markkinoinnin peruskäsitteet ja osaa selittää markkinoinnin merkityksen organisaation toiminnan kehittämisessä. Opiskelija osaa analysoida muuttuvaa markkinoinnin toimintaympäristöä. Opiskelija osaa soveltaa kokoisvaltaisesti markkinoinnin keinoja käytännön tilanteissa. Opiskelija osaa toimia asiakaslähtöisesti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Sisältö

- Markkinoinnin merkitys ja tehtävät
- Nykyaikainen markkinointiajattelu
- Markkinoinnin toimintaympäristöt
- Segmentointi
- Markkinoinnin peruskilpailukeinot

Oppimateriaalit

Seija Bergströn & Arja Leppänen. 2021. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita. (myös vanhemmat painokset) luentomateriaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi Moodlessa
Kontaktiopetus/ Yritysvierailu 18.11.2023

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

• Työmäärä yhteensä 3x 27 h=81 tuntia, josta kontaktiopetusta 4-5 h ja itsenäistä opiskelua loput noin 76 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät. Opiskelija hallitsee tyydyttävästi markkinoinnin perusteiden osaamistavoitteiden mukaiset tiedot ja taidot. Hän osaa soveltaa tyydyttävästi markkinoinnin keinoja käytännön tilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin. Opiskelija hallitsee markkinoinnin perusteiden osaamistavoitteiden mukaiset tiedot ja taidot hyvin. Hän ymmärtää hyvin markkinoinnin eri osa-alueiden yhteydet toisiinsa. Hän osaa soveltaa hyvin markkinoinnin keinoja käytännön tilanteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi. Opiskelija hallitsee markkinoinnin perusteiden osaamistavoitteiden mukaiset tiedot ja taidot erinomaisesti. Hän ymmärtää erinomaisesti markkinoinnin eri osa-alueiden yhteydet toisiinsa. Hän osaa soveltaa erinomaisesti markkinoinnin keinoja käytännön tilanteisiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- harjoitustyö 100%

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

10.02.2024 - 19.05.2024

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Terhi Anttila
Opiskelijaryhmät
 • MARK23
  Markkinointi
 • MPK22
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa viestinnän perusteorioita markkinointiviestinnän suunnittelussa. Hän osaa vertailla markkinointiviestinnän keinoja ja muotoja sekä laatia tehokkaan markkinointiviestintäsuunnitelman pk-yritykselle. Opiskelija osaa käyttää digitaalisen markkinointiviestinnän välineitä ja toteuttaa markkinointiviestintää tavoitteellisesti ja integroidusti pk-yrityksessä. Hän osaa mitata markkinointiviestinnän vaikutuksia ja arvioida sen merkitystä yritysimagon ja brändin rakentamisessa.

Sisältö

- Markkinointiviestinnän vaikutukset ja erilaiset vaikutusmallit
- Markkinointiviestinnän rooli yritysimagon ja brändin rakentamisessa
- Markkinointiviestinnän keinot ja suunnitteluprosessi, Inbound ja Outbound -markkinointi
- Digitaalinen markkinointiviestintä
- Integroitu viestintäajattelu
- Markkinointiviestinnän ajankohtaiset teemat

Oppimateriaalit

- Komulainen, M. 2023. Menesty digimarkkinoinnilla 2.0. 3. uudistettu painos. Kauppakamari.
- Lahtinen, N., Pulkka, K., Karjaluoto, H. & Mero, J. 2022. Digimarkkinointi. Alma Talent.
- Halonen (2019). Vaikuttajamarkkinointi. Alma Talent.
-Rummukainen, M., Hakola, I. & Hiila, I. 2019. Sisältömarkkinoinnin työkalut. Helsinki. Alma Talent.
-Komulainen (2018). Menesty digimarkkinoilla. [Verkkokirja]. Helsinki: Helsingin seudun kauppakamari. Saatavana: https://kauppakamaritieto-fi.libts.seamk.fi/fi/s/ak/kirjat/menesty-digimarkkinoinnilla-2018/?coll=7
-Kortesuo, K. 2014a. Sano se someksi 1. Ammattilaisen käsikirja sosiaaliseen mediaan. Helsinki: Kauppakamari.
-Kortesuo, K. 2014b. Sano se someksi 2. Organisaation käsikirja sosiaaliseen mediaan. Helsinki: Kauppakamari.
-Siniaalto, M. 2014. Sosiaalisen median menestysreseptit. Helsinki: Helsingin Seudun Kauppakamari. Helsingin Kamari Oy & Marika Siniaalto.
-Juslén, J. 2011. Nettimarkkinoinnin karttakirja. Helsinki: Tietosykli.
-Kananen, J. 2013. Digimarkkinointi ja sosiaalinen media liiketoiminnassa. Miten yritykset voivat saavuttaa tuloksia digimarkkinoinnilla ja sosiaalisella medialla?. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
-Karjaluoto, H. 2010. Digitaalinen markkinointiviestintä : esimerkkejä parhaista käytännöistä yritys- ja kuluttajamarkkinointiin. Helsinki: Docendo.
-Fill, Chris. 2006. Marketing communications : engagements, strategies and practice. Prentice Hall.
-Vuokko, Pirjo. 2003. Markkinointiviestintä merkitys, vaikutus ja keinot.
-Opintojakson moodle-sivustolla oleva materiaali (luentokalvot ja artikkelit)
-Moodlessa oleva materiaali

Opetusmenetelmät

-Verkkokurssi
-Luentovideot
-Itsenäinen työskentely
-Palaute ja ohjaus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 108 h
- luentovideot
- itsenäinen työskentely
- tehtävät

Sisällön jaksotus

- Markkinointiviestinnän vaikutukset ja erilaiset vaikutusmallit
- Markkinointiviestinnän rooli yritysimagon ja brändin rakentamisessa
- Markkinointiviestinnän keinot ja suunnitteluprosessi
- Inbound ja Outbound -markkinointi
- Digitaalinen markkinointiviestintä
- Integroitu viestintäajattelu
- Markkinointiviestinnän ajankohtaiset teemat

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät. Opiskelija osaa jossain määrin soveltaa viestinnän perusteorioita markkinointiviestinnän suunnittelussa. Opiskelija osaa vertailla osittain markkinointiviestinnän keinoja ja muotoja ja laatia suppean markkinointiviestinnän suunnitelman pk-yritykselle. Opiskelija osaa käyttää joitakin digitaalisen markkinointiviestinnän välineitä. Opiskelija osaa selittää integroidun markkinointiviestinnän merkityksen ja tunnistaa erilaisia mittareita markkinointiviestinnän arvioinnissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin. Opiskelija osaa hyvin soveltaa viestinnän perusteorioita markkinointiviestinnän suunnittelussa. Opiskelija osaa vertailla analyyttisesti markkinointiviestinnän keinoja ja muotoja ja laatia tavoitteellisen markkinointiviestinnän suunnitelman pk-yritykselle. Opiskelija osaa käyttää useita digitaalisen markkinointiviestinnän välineitä. Opiskelija osaa ottaa huomioon integroidun markkinointiviestinnän näkökulman markkinointiviestinnän suunnitelmaa laatiessa. Opiskelija osaa suunnitella mitä mittareita pk-yrityksen kannattaa käyttää markkinointiviestintää arvioidessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät erinomaisesti. Opiskelija osaa erinomaisesti soveltaa viestinnän perusteorioita markkinointiviestinnän suunnittelussa. Opiskelija osaa vertailla analyyttisesti ja perustellusti markkinointiviestinnän keinoja ja muotoja ja laatia tavoitteellisen markkinointiviestinnän suunnitelman pk-yritykselle. Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti ja luovasti useita digitaalisen markkinointiviestinnän välineitä. Opiskelija hyödyntää kokonaisvaltaisesti integroidun markkinointiviestinnän näkökulmaa markkinointiviestinnän suunnitelmaa tuottaessa. Opiskelija osaa mitata monipuolisesti erilaisilla mittareilla markkinointiviestinnän toteutusta ja kehittää sen perusteella markkinointiviestintää pk-yrityksessä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Oppimistehtävät

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

13.01.2024 - 30.04.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Anna Vierula
Opiskelijaryhmät
 • MPK22
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa nimetä tavoitteellisen vuorovaikutuksen keinot, -taktiikat ja -strategiat. Opiskelija osaa tunnistaa erilaiset neuvottelutyylit ja soveltaa niitä erilaisissa työelämän neuvottelutilanteissa. Opiskelija osaa analysoida neuvottelun kulua ja prosessin etenemistä.

Sisältö

- Tavoitteellinen vuorovaikutus
- Neuvottelutyylit
- Neuvottelutaktiikat ja -strategiat
- Argumentointi
- Neuvottelun kulku ja prosessi
- Oman osaamisen myyminen, henkilöbrändäys

Oppimateriaalit

Miettinen, S. & Torkki, J. 2019. Uusi Neuvotteluvalta: saat minkä neuvottelet, et mitä ansaitset. Helsinki: WSOY
Muu opettajan määrittämä materiaali

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus, sisältää aikaan sidottua verkossa toteutettavaa opetusta
Harjoitukset ja tehtävät, sisältää myös ryhmätyöskentelyä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kyse on 2 opintopisteen opintojaksosta, mikä vastaa noin 54 h opiskelijan työtä
Verkkoluennot ja tehtävät sekä niihin valmistautuminen noin 20 tuntia
Materiaaliin perehtyminen sekä hankinta ja kirjalliset tehtävät noin 30 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa antaa esimerkkejä tavoitteellisen vuorovaikutuksen keinoista, taktiikoista ja strategioista. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia neuvottelutyylejä ja jossain määrin soveltaa niitä neuvottelutilanteissa. Opiskelija osaa tyydyttäväsi myös analysoida neuvottelun kulkua ja kertoa prosessin etenemisestä. Opiskelijan oma osallistuminen on melko vähäistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä tavoitteellisen vuorovaikutuksen keinot, taktiikat ja strategiat. Opiskelija osaa tunnistaa erilaiset neuvottelutyylit ja soveltaa niitä hyvin myös erilaisissa neuvottelutilanteissa. Opiskelija osaa analysoida neuvottelun kulkua ja prosessin etenemistä. Opiskelijan oma osallistuminen on aktiivista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa nimetä tavoitteellisen vuorovaikutuksen keinot, taktiikat ja strategiat. Opiskelija osaa tunnistaa erilaiset neuvottelutyylit ja soveltaa niitä tehokkaasti erilaisissa neuvottelutilanteissa. Opiskelija osaa analysoida neuvottelun kulkua ja prosessin etenemistä. Opiskelija osaa ehdottaa uusia ratkaisuja ja on oma-aloitteinen ja aktiivinen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Käytännön harjoitukset myös ryhmissä, yksilölliset kirjalliset tehtävät

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa antaa esimerkkejä tavoitteellisen vuorovaikutuksen keinoista, taktiikoista ja strategioista. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia neuvottelutyylejä ja jossain määrin soveltaa niitä neuvottelutilanteissa. Opiskelija osaa tyydyttäväsi myös analysoida neuvottelun kulkua ja kertoa prosessin etenemisestä. Opiskelijan oma osallistuminen on melko vähäistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa nimetä tavoitteellisen vuorovaikutuksen keinot, taktiikat ja strategiat. Opiskelija osaa tunnistaa erilaiset neuvottelutyylit ja soveltaa niitä hyvin myös erilaisissa neuvottelutilanteissa. Opiskelija osaa analysoida neuvottelun kulkua ja prosessin etenemistä. Opiskelijan oma osallistuminen on aktiivista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa nimetä tavoitteellisen vuorovaikutuksen keinot, taktiikat ja strategiat. Opiskelija osaa tunnistaa erilaiset neuvottelutyylit ja soveltaa niitä tehokkaasti erilaisissa neuvottelutilanteissa. Opiskelija osaa analysoida neuvottelun kulkua ja prosessin etenemistä. Opiskelija osaa ehdottaa uusia ratkaisuja ja on oma-aloitteinen ja aktiivinen

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 30.08.2023

Ajoitus

02.09.2023 - 26.05.2024

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Jaana Latvanen
 • Terhi Anttila
Opiskelijaryhmät
 • MPK21
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa esitellä tutkimusaihettaan ja tutkimustuloksiaan sekä harjaantuu arvioimaan muiden tutkimusprosessia.

Sisältö

Seminaarityöskentely: opinnäytetyön aiheen, opinnäytetyösuunnitelman ja opinnäytetyön tulosten esittely ja käsittely ryhmässä.

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva materiaali

Opetusmenetelmät

Seminaarityöskentely
Tiedonhankinnan osalta luennot ja harjoitustehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Seminaari-istunnot
Tiedonhankinnan osuus: 1 kontaktikerta ja harjoitustehtävä

Sisällön jaksotus

Aloituseminaari
Opinnäytetyöhön liittyvä tiedonhankinnan osuus (kontaktikerta ja harjoitustehtävä)
Valmiin työn esittely

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja seminaarityöskentelyyn.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suorittaminen edellyttää tiedonhankinnan osuuden hyväksyttyä suorittamista ja valmiin työn esittely

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Emilia Kangas
Opiskelijaryhmät
 • MPK21
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä ja selittää erilaisia tapoja arvioida, tunnistaa ja kehittää osaamista organisaatioissa. Opiskelija osaa soveltaa osaamisen johtamisen ja kehittämisen menetelmiä yhteistyössä organisaation johdon kanssa. Hän osaa arvioida osaamisen johtamista ja kehittämistä liiketoiminnan kehittämisen välineenä.

Sisältö

-osaamisen tunnistamisen, johtamisen ja kehittämisen rooli yrityksen liiketoiminnassa.
-erilaiset tavat tunnistaa, arvioida ja kehittää organisaation osaamista.

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Verkkomateriaalit ja itsenäiset tehtävät

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Verkkototeutus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osoittaa tyydyttävää perehtyneisyyttä osaamisen johtamiseen sekä teoreettisella että käytännön tasolla

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä osaamisen johtamiseen sekä teoreettisella että käytännön tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osoittaa erinomaista perehtyneisyyttä osaamisen johtamiseen sekä teoreettisella että käytännön tasolla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien arviointi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osoittaa tyydyttävää perehtyneisyyttä osaamisen johtamiseen sekä teoreettisella että käytännön tasolla

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä osaamisen johtamiseen sekä teoreettisella että käytännön tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osoittaa erinomaista perehtyneisyyttä osaamisen johtamiseen sekä teoreettisella että käytännön tasolla.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 23.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Seliina Päällysaho
Opiskelijaryhmät
 • MPK22
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää palveluinnovaatioiden merkityksen yhteiskunnassa ja pystyy tuotteistamaan erilaisia palveluita palvelumuotoilun avulla. Opiskelija osaa suojata innovaatiot immateriaalioikeuden avulla ja ymmärtää yksinoikeuksien merkityksen liiketoiminnassa.

Sisältö

Palveluinnovaatiot
Palveluliiketalouden erityispiirteet
Palvelumuotoilu
Immateriaalioikeus
Tavaramerkki
Lisensointi
Yksinoikeuksien valvominen

Opetusmenetelmät

Etäopetus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa vahvasti tuetusti toteuttaa ratkaisuvaihtoehdon asiakkaalle. Opiskelija osaa käyttää immateriaalioikeuteen liittyviä tietolähteitä. Hän osaa nimetä erilaisia immateriaalioikeudellisia keinoja, joilla tuotteita voi suojata.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää palvelumuotoilun mahdollisuudet toimeksiantajalle ja tuottaa ratkaisuvaihtoehtoja. Opiskelija ymmärtää palvelumuotoilun menetelmät. Opiskelija osaa hakea itsenäisesti tietoa immateriaalioikeuksia käsittelevästä lainsäädännöstä. Hän osaa luokitella immateriaalioikeudellisia suojamuotoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää palvelumuotoilun mahdollisuudet asiakkaan toimintojen kehittämisessä ja osaa luoda asiakkaalle hyvin toimivia ratkaisuvaihtoehtoja sekä esittää ne myyvästi. Opiskelija osaa viedä teorian käytännön toiminnaksi. Opiskelija osaa etsiä itsenäisesto tietoa immateriaalioikeuksiin liittyvästä lainsäädännöstä ja soveltaa löytämäänsä tietoa käytäntöön. Hän osaa vertailla tuotteiden immateriaalioikeudellisia suojakeinoja.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Elina Ojala
Opiskelijaryhmät
 • MPK22
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa perheyrityksiin liittyvät erityiskysymykset ja osaa huomioida niiden vaikutukset perheyritysten toiminnassa ja johtamisessa. Opiskelija osaa sukupolvenvaihdoksen keskeiset osa-alueet ja osaa suunnitella sukupolvenvaihdoksen toteuttamisen.

Sisältö

Perheyritysten erityispiirteet
Johtaminen ja hallitustyöskentely perheyrityksessä
Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu ja toteuttaminen omistuksen, liikkeenjohdollisen vastuun sekä osaamisen siirtymisen näkökulmasta

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama Moodlemateriaali ja kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81h itsenäistä opiskelua

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa perheyritykseen liittyvät erityispiirteet ja osaa huomioida niiden vaikutukset yrityksen toimintaan.
Opiskelija tunnistaa sukupolvenvaihdoksen keskeiset osa-alueet.
Opiskelija osaa suunnitella alustavasti yrityksen sukupolvenvaihdoksen toteuttamisen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa hyvin perheyritykseen liittyvät erityispiirteet ja osaa huomioida niiden vaikutukset yrityksen toimintaan.
Opiskelija tunnistaa hyvin sukupolvenvaihdoksen keskeiset osa-alueet.
Opiskelija osaa suunnitella eri näkökulmista yrityksen sukupolvenvaihdoksen toteuttamisen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tunnistaa erinomaisesti perheyritykseen liittyvät erityispiirteet ja osaa huomioida niiden vaikutukset yrityksen toimintaan.
Opiskelija tunnistaa erinomaisesti sukupolvenvaihdoksen keskeiset osa-alueet.
Opiskelija osaa suunnitella useista eri näkökulmista yrityksen sukupolvenvaihdoksen toteuttamisen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Sukupolvenvaihdosuunnitelma

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 22.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Tiina Wakaume
Opiskelijaryhmät
 • MPK21
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus
 • MPK23
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus
 • MPK22
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa periä saatavaa vapaaehtoisin ja oikeudellisin keinoin. Hän osaa laatia oikeudellisesti pätevän maksumuistutuksen ja haastehakemuksen. Opiskelija osaa kuvata konkurssi- ja ulosottomenettelyn vaiheet.

Sisältö

- saatavan vapaaehtoinen perintä
- saatavan oikeudellinen perintä
- konkurssimenettely
- ulosotto pääpiirteittäin

Oppimateriaalit

- luennot

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 12 h, itsenäistä opiskelua 69 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa pääpiirteittäin selittää, miten saatavaa peritään vapaaehtoisin ja oikeudellisin keinoin. Hän osaa etsiä tietoa konkurssimenettelyyn ja ulosottoon liittyvästä keskeisimmästä lainsäädännöstä. Opiskelija osaa selittää, minkälaisia eroja erilaisten vakuuksien realisoinnissa on.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää, miten saatavaa peritään vapaaehtoisin ja oikeudellisin keinoin. Hän osaa etsiä tietoa konkurssimenettelyyn ja ulosottoon liittyvästä keskeisimmästä lainsäädännöstä ja soveltaa löytämäänsä tietoa käytäntöön. Opiskelija osaa kuvata pääpiirteittäin erilaisten vakuuksien realisointiin liittyvät prosessit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käytännössä periä saatavaa vapaaehtoisin ja oikeudellisin keinoin. Hän osaa etsiä tietoa konkurssimenettelyyn ja ulosottoon liittyvästä lainsäädännöstä ja soveltaa löytämäänsä tietoa käytäntöön. Opiskelija osaa kuvata yksityiskohtaisesti erilaisten vakuuksien realisointiin liittyvät prosessit.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana muodostuu pääasiassa tehtävien perusteella.

Esitietovaatimukset

- Oikeustieteen perusteet

Lisätiedot

- kurssiin sisältyy Seinäjoen käräjäoikeuden istunnon seuraaminen

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.03.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Ilpo Kempas
Opiskelijaryhmät
 • LITA23D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten
 • IB22A
  Tradenomi (AMK), International Business

Tavoitteet

Opiskelija osaa ranskan kielen perusteet. Hän ymmärtää ja osaa käyttää kielen keskeisintä sanastoa ja rakenteita sekä puheessa että kirjoituksessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija selviytyy tietyistä arkipäivän kommunikaatiotilanteista kohdekielellä, osaa kuvailla toimintaympäristöään sekä ilmaista mielipiteitään

Sisältö

- ostostilanteet, ruoan tilaaminen ravintolassa
- neuvojen ja ohjeiden antaminen

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Luokkaopetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä 81 tuntia, josta 27 t luokkaopetusta ja 54 t itsenäistä työskentelyä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus tiistaisin vvo-aikaan klo 14.15 alkaen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija selviää avustetusti joistain arkipäivän puhetilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää vähän tai jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua kieltä ja kirjoitetusta tekstistä tunnistaa tekstin teeman ja yksittäisiä ilmaisuja. Opiskelija osaa kirjoittaa ja lukea yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän puhetilanteista, virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää pääkohdat hitaasta ja selkeästi puhutusta kielestä sekä helpohkosta tekstistä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä, vaikka tekeekin jonkin verran virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän puhetilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkon kirjoitetun tekstin sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen luokkaopetukseen (80%), kirjallisen tentin ja arvioitavien tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

- mikäli opintojaksolle osallistuu ei-suomenkielisiä, opetus annetaan ryhmän kanssa sopien joko kahdella kielellä tai englannin kielellä
- opetus torstaisin alkaen klo 14
- opintojakso sijoittuu jaksoille 3 ja 4

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Heli Simon
Opiskelijaryhmät
 • LITA23A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa saksan kielen perusteita. Hän osaa käyttää kielen keskeisintä sanastoa ja rakenteita sekä puheessa että kirjoituksessa. Opiskelija osaa kertoa itsestään, hän osaa ostaa matkalipun, kysyä ja neuvoa reitin ja asioida kahvilassa. Hän hallitsee tervehdyksiä ja kohteliaisuusfraaseja, osaa lukusanat ja kertoa kellonajan. Opiskelija tuntee saksankielistä aluetta, sen tapoja ja kulttuuria.

Sisältö

aakkoset, ääntäminen
tervehdykset, kohteliaisuusfraaseja
itsestä kertominen,
henkilön esitteleminen, kuulumisten ja voinnin tiedustelu
lukusanat, kellonajat
matkalipun ostaminen
tien kysyminen ja neuvominen
kahvilassa tilaaminen
kulttuurin- ja maantuntemus
Kielioppi: substantiivien monikot, suvut ja artikkelit, persoonapronominit, verbien preesenstaivutus, sein ja haben -verbien preesenstaivutus, akkusatiivi, kieltosanat, modaaliapuverbejä, omistuspronomineja, sanajärjestys, kysymyslauseet

Oppimateriaalit

Opiskelijan on hankittava oppikirja: Hotanen, M. ja Kauppi, E.: Hallo! 1, Finn Lectura

Opetusmenetelmät

Suullisia, kirjallisia ja kuunteluharjoituksia kontaktitunneilla; virtuaaliopiskelua; itsenäistä opiskelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin aikana kaksi kirjallista tenttiä virtuaalivalvotussa Exam-tenttitilassa. Ensimmäinen tentti kurssin puolivälissä, toinen tentti kurssin lopuksi. Lisäksi suullinen Moodletentti kurssin lopussa.

Kansainvälisyys

Kurssilla tehdään yhteistyötä saksalaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa näytöllä. Jos opiskelijalla on jo takana saksan opintojaksoja, hän voi osoittaa taitonsa kielten ja viestinnän yhteisessä näyttöpäivässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 30 h ; virtuaaliopintoja ja itsenäistä opiskelua 51 h

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja Moodletyöskentelyyn. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Kaksi kirjallista tenttiä Exam-tenttitilassa, yksi suullinen tentti, sanastokokeet. Suulliset ja kirjalliset harjoitukset palautetaan aikataulujen mukaan.

Kurssin tavoitetaitotaso Eurooppalaisessa viitekehyksessä A1

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija selviää avustetusti joistain arkipäivän viestintätilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää vähän tai jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Opiskelija osaa kirjoittaa suppeaa ja yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän viestintätilanteista. Virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhuttua kieltä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän viestintätilanteissa. Ääntäminen on kohdekielen omaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkojen tekstien sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 21.03.2024

Laajuus

3 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Heli Simon
 • Riikka Ala-Sankila
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten
 • LITA23A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä yksinkertaisissa arkipäiväisissä suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Opiskelija
- osaa kertoa perheestä
- osaa asioida ravintolassa
- osaa viikonpäivät
- osaa kertoa lomasta ja harrastuksista
- osaa laatia lyhyitä kirjallisia viestejä
- tuntee saksakielisen alueen kulttuuria ja tapoja
- osaa käyttää seuraavia rakenteita: substantiivien ja persoonapronominien akkusatiivi ja datiivimuodot, omistuspronominit, eriäviä verbejä, modaaliverbit, perfekti

Sisältö

- ravintolassa asioiminen
- lomat ja harrastukset
- viikonpäivät
- kirjalliset viestit
- saksankielisen alueen tavat ja kulttuuri
- kielioppia

Oppimateriaalit

Hotanen, M. ja Kauppi, E.: Hallo! 1, Finn Lectura
Moodlen materiaalit

Opetusmenetelmät

Suullisia, kirjallisia ja kuunteluharjoituksia kontaktitunneilla; virtuaaliopiskelua; itsenäistä opiskelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin aikana kaksi kirjallista tenttiä virtuaalivalvotussa Exam-tenttitilassa. Ensimmäinen tentti kurssin puolivälissä, toinen tentti kurssin lopuksi. Lisäksi suullinen Moodletentti kurssin lopussa.

Kansainvälisyys

Kurssilla tehdään yhteistyötä saksalaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa näytöllä. Jos opiskelijalla on jo takana saksan opintojaksoja, hän voi osoittaa taitonsa kielten ja viestinnän yhteisessä näyttöpäivässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 28 h; itsenäistä opiskelua 53 h

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja Moodletyöskentelyyn.
Opetus torstaisin vvo-aikaan klo 14.15 alkaen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija selviää avustetusti joistain arkipäivän viestintätilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua kieltä ja tunnistaa kirjoitetusta tekstistä tekstin teeman ja yksittäisiä ilmaisuja. Opiskelija osaa kirjoittaa yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän viestintätilanteista. Virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää pääkohdat hitaasta ja selkeästi puhutusta kielestä sekä helpohkosta tekstistä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä. Virheet eivät haittaa ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän viestintätilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkon kirjoitetun tekstin sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty arvosana edellyttää:
Kirjalliset tentit ja suullinen tentti hyväksytty. Sanastokokeet ja suulliset ja kirjalliset harjoitukset palautetaan aikataulujen mukaan.

Kurssin tavoitetaitotaso Eurooppalaisessa viitekehyksessä A1

Esitietovaatimukset

Saksa 1 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 01.10.2023

Ajoitus

11.10.2023 - 26.05.2024

Laajuus

3 - 5

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Mika Koivupuisto

Tavoitteet

Opiskelija osaa puntaroida omaa rooliaan perheyrityksen jatkajana ja yrittäjänä. Opiskelija tunnistaa perheyrityksiin liittyvät erityiskysymykset ja osaa huomioida niiden vaikutukset perheyritysten toiminnassa ja johtamisessa. Opiskelija tuntee sukupolvenvaihdoksen keskeiset osa-alueet ja osaa suunnitella sukupolvenvaihdoksen toteuttamisen. Opiskelijat tarjoavat toisilleen vertaistukea ja samanhenkistä seuraa.

Sisältö

SeAMK Jatkajakoulu koostuu seuraavista kokonaisuuksista:
- kuukausittaiset tapaamiset, näissä monissa mukana myös SeAMKin omia alumneja
- oppimispäiväkirjan tekeminen
- sukupolvenvaihdossuunnitelman tekeminen
- keskustelut asiantuntijoiden kanssa

Kuukausittaisten tapaamisten teemoja
- Minustako yrittäjä ja jatkaja perheyritykseen?
- Mitkä ovat perheyrityksen erityispiirteitä ja mihin ne vaikuttavat?
- Mitä on omistajuus? Millainen on hyvä omistaja?
- Miten luoda avointa keskustelukulttuuria perheyritykseen?
- Millainen on onnistunut sukupolvenvaihdos?
- Miten ottaa osaaminen ja johtaminen haltuun perheyrityksessä?
- Miten omistus on mahdollista siirtää huomioiden myös erilaiset verohuojennukset?
- Mitä asiakirjoja ja sopimuksia sukupolvenvaihdoksessa tarvitaan?
- Mitkä ovat maa- ja metsätiloilla toteutettavien sukupolvenvaihdosten erityispiirteet?
- Miten tulla toimeen sisarusten kanssa?
- Miten sukupolvenvaihdosta voi rahoittaa?
- Miten rakentaa toimivaa hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä?

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus
3 op, kun opiskelija osallistuu vähintään 8 teemailtaan ja tekee niihin liittyvät oppimistehtävät
5 op, kun opiskelijaa osallistuu vähintään 8 teemailtaan, tekee niihin liittyvät oppimistehtävät sekä tekee alustavan sukupolvenvaihdossuunnitelman
Opiskelijalla lisäksi mahdollisuus 1-2 henkilökohtaiseen keskusteluun SeAMKin asiantuntijan kanssa

Esitietovaatimukset

Ei ole. Opintojaksolle osallistuminen edellyttää perheyritystä.

Ilmoittautumisaika

04.09.2023 - 06.05.2024

Ajoitus

11.10.2023 - 07.05.2024

Laajuus

3 - 5

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Mika Koivupuisto
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa puntaroida omaa rooliaan perheyrityksen jatkajana ja yrittäjänä. Opiskelija tunnistaa perheyrityksiin liittyvät erityiskysymykset ja osaa huomioida niiden vaikutukset perheyritysten toiminnassa ja johtamisessa. Opiskelija tuntee sukupolvenvaihdoksen keskeiset osa-alueet ja osaa suunnitella sukupolvenvaihdoksen toteuttamisen. Opiskelijat tarjoavat toisilleen vertaistukea ja samanhenkistä seuraa.

Sisältö

SeAMK Jatkajakoulu koostuu seuraavista kokonaisuuksista:
- kuukausittaiset tapaamiset, näissä monissa mukana myös SeAMKin omia alumneja
- oppimispäiväkirjan tekeminen
- sukupolvenvaihdossuunnitelman tekeminen
- keskustelut asiantuntijoiden kanssa

Kuukausittaisten tapaamisten teemoja
- Minustako yrittäjä ja jatkaja perheyritykseen?
- Mitkä ovat perheyrityksen erityispiirteitä ja mihin ne vaikuttavat?
- Mitä on omistajuus? Millainen on hyvä omistaja?
- Miten luoda avointa keskustelukulttuuria perheyritykseen?
- Millainen on onnistunut sukupolvenvaihdos?
- Miten ottaa osaaminen ja johtaminen haltuun perheyrityksessä?
- Miten omistus on mahdollista siirtää huomioiden myös erilaiset verohuojennukset?
- Mitä asiakirjoja ja sopimuksia sukupolvenvaihdoksessa tarvitaan?
- Mitkä ovat maa- ja metsätiloilla toteutettavien sukupolvenvaihdosten erityispiirteet?
- Miten tulla toimeen sisarusten kanssa?
- Miten sukupolvenvaihdosta voi rahoittaa?
- Miten rakentaa toimivaa hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä?

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus
3 op, kun opiskelija osallistuu vähintään 8 teemailtaan ja tekee niihin liittyvät oppimistehtävät
5 op, kun opiskelijaa osallistuu vähintään 8 teemailtaan, tekee niihin liittyvät oppimistehtävät sekä tekee alustavan sukupolvenvaihdossuunnitelman
Opiskelijalla lisäksi mahdollisuus 1-2 henkilökohtaiseen keskusteluun SeAMKin asiantuntijan kanssa

Esitietovaatimukset

Ei ole. Opintojaksolle osallistuminen edellyttää perheyritystä.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 20.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Margit Mannila
Opiskelijaryhmät
 • MPK24
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata sivutoimiyrittäjyyden merkitystä ja roolia yhteiskunnassa ja omalla alalla
- selittää sivuyrittäjyyden ilmenemismuotoja yksilöiden ja organisaatioiden tasolla
- analysoida omia sivutoimiyrittäjyyden mahdollisuuksia ja muotoja
- kuvata kannattavan sivuyrittäjyyden perusedellytykset
- tarkastella analyyttisesti sivutoimiyrittäjyyden tulevaisuuden näkymiä

Sisältö

- sivutoimiyrittäjyyden merkitys kansantaloudelle
- sivutoimiyrittäjyyden merkitys henkilökohtaisella tasolla
- sivutoimiyrittäjyys eri aloilla
- sivutoimiyrittäjyyttä ohjaavan lainsäädännön pääperiaatteet
- sivutoimiyrittäjyyden muodot ja tukiorganisaatioiden esittelyt
- yrittäjyystarinat

Oppimateriaalit

Kurssin oppimateriaali löytyy Moodlesta.

Opetusmenetelmät

verkkototeutus

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin laajuus on 2 opintopistettä, joka tarkoittaa 54 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta. Opintojakson osaamistavoitteiden on täytyttävä, jotta suoritus voidaan hyväksyä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssitehtävät.

Esitietovaatimukset

Yritystoiminta ja yrittäjyys 3 op

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 26.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Viljo Arohonka
Opiskelijaryhmät
 • MPK23
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee johdon laskentatoimen perusteet, tehtävät ja sen erilaiset hyväksikäyttömahdollisuudet yrityksessä. Opiskelija osaa käyttää hyväkseen mm. katetuottoanalyysiä yrityksen kannattavuuden tarkastelussa. Opiskelija osaa laatia yritysrahoitukseen liittyviä peruslaskelmia.

Sisältö

- katetuottoanalyysi
- budjetointiprosessi, budjettisuunnittelu, -tarkkailu
- budjettien laadinta käytännössä
- kustannuslaskennan systematiikka, kustannuslaji-, kustannuspaikka-, ja suoritekohtainen laskenta
- jako-, lisäys-, ja toimintolaskenta
- rahoitussuunnittelu ja investoinnit

Opetusmenetelmät

Opetus hybridinä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä katetuottoanalyysiin, budjetointiin ja kustannuslaskentaan liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija suorittaa annetut tehtävät. Opiskelija osaa laatia tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin. Opiskelija osaa laatia kustannuslaji, -paikka ja suoritekohtaisen laskelman.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija suoriutuu annetuista tehtävistä ja suoritusvaatimuksista hyvin. Opiskelija osaa käyttää katetuottoanalyysiä yrityksen kannattavuuden arvioinnissa ja suunnittelussa. Opiskelija osaa laatia tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin sekä erilaisia osabudjetteja, kuten myyntibudjetin. Opiskelija osaa laatia kustannuslaji, -paikka ja suoritekohtaisen laskelman hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija suoriutuu annetuista tehtävistä ja suoritusvaatimuksista kiitettävästi. Opiskelija osaa soveltaa katetuottoanalyysiä monipuolisesti yrityksen kannattavuuden arvioinnissa ja suunnittelussa. Opiskelija osaa laatia kiitettävästi tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin sekä erilaisia osabudjetteja, kuten myyntibudjetin. Opiskelija osaa laatia kustannuslaji, -paikka ja suoritekohtaisen laskelman kiitettävästi. Opiskelija osaa tulkita ja valita laskelmia toiminnan ohjaamisen tueksi.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

08.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Viljo Arohonka
Opiskelijaryhmät
 • MPK22
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia budjetointi- ja tarkkailulaskelmia, ja ymmärtää budjetoinnin roolin organisaation ohjauksessa. Opiskelija hallitsee kustannuslaskennan keskeiset laskutoimitukset ja osaa hyödyntää kustannuslaskennan menetelmiä päätöksenteon apuna.

Sisältö

- budjetointiprosessi, budjettisuunnittelu, -tarkkailu
- budjettien laadinta käytännössä
- kustannuslaskennan systematiikka, kustannuslaji-, kustannuspaikka-, ja suoritekohtainen laskenta
- jako-, lisäys-, ja toimintolaskenta

Opetusmenetelmät

Opetus hybridinä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä budjetointiin ja kustannuslaskentaan liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija suorittaa annetut tehtävät. Opiskelija osaa laatia tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin. Opiskelija osaa laatia kustannuslaji, -paikka ja suoritekohtaisen laskelman.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija suoriutuu annetuista tehtävistä ja suoritusvaatimuksista hyvin. Opiskelija osaa laatia tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin sekä erilaisia osabudjetteja, kuten myyntibudjetin. Opiskelija osaa laatia kustannuslaji, -paikka ja suoritekohtaisen laskelman hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija suoriutuu annetuista tehtävistä ja suoritusvaatimuksista kiitettävästi. Opiskelija osaa laatia kiitettävästi tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin sekä erilaisia osabudjetteja, kuten myyntibudjetin. Opiskelija osaa laatia kustannuslaji, -paikka ja suoritekohtaisen laskelman kiitettävästi. Opiskelija osaa tulkita ja valita laskelmia toiminnan ohjaamisen tueksi.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Leo Sippola
Opiskelijaryhmät
 • MPK23
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee verotukseen liittyvät laskelmat kuten arvolisäveron, ansiotuloveron ja pääomatuloveron laskemisen. Opiskelija pystyy laskemaan indeksien avulla taloudellisen toimeliaisuuden muutoksia. Hän osaa arvioida palkkojen, vuokrien yms. reaaliset muutokset. Opiskelija kykenee määrittämään koron, pääoman, korkoajan sekä korkoprosentin arvot erilaisissa tapauksissa. Hän osaa laskea koronkorkolaskuja eri tilanteissa. Opiskelija pystyy ratkaisemaan jaksollisten suoritusten loppuarvon ja alkuarvon. Hän osaa laskea annuiteettiluoton tasaerän ja pystyy tekemään ko. lainan lyhennystaulukon. Hän on kykenevä muodostamaan tasalyhennyslainan lyhennystaulukon.

Sisältö

- verotus ja indeksit
- valuuttakurssit
- yksinkertainen korkolasku ja koronkorkolasku
- jaksolliset suoritukset
- lainat, leasing

Oppimateriaalit

Opettajan oma materiaali.

Opetusmenetelmät

Teams-tunnit, luennnot ja harjoittelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luentoja n. 8 tuntia. Opiskelijan oma opiskelu 30 - 50 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät tyydyttävästi ja tuntee talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät hyvin ja tuntee hyvin talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet. Hän osaa soveltaa talousmatematiikan menetelmiä eri tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät erittäin hyvin ja hallitsee talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet. Hän osaa soveltaa talousmatematiikan menetelmiä eri tilanteissa erittäin hyvin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvosana määräytyy Moodlessa tehtävän kokeen mukaan.

Ilmoittautumisaika

07.08.2023 - 25.08.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.11.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Leo Sippola

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee verotukseen liittyvät laskelmat kuten arvolisäveron, ansiotuloveron ja pääomatuloveron laskemisen. Opiskelija pystyy laskemaan indeksien avulla taloudellisen toimeliaisuuden muutoksia. Hän osaa arvioida palkkojen, vuokrien yms. reaaliset muutokset. Opiskelija kykenee määrittämään koron, pääoman, korkoajan sekä korkoprosentin arvot erilaisissa tapauksissa. Hän osaa laskea koronkorkolaskuja eri tilanteissa. Opiskelija pystyy ratkaisemaan jaksollisten suoritusten loppuarvon ja alkuarvon. Hän osaa laskea annuiteettiluoton tasaerän ja pystyy tekemään ko. lainan lyhennystaulukon. Hän on kykenevä muodostamaan tasalyhennyslainan lyhennystaulukon.

Sisältö

- verotus ja indeksit
- valuuttakurssit
- yksinkertainen korkolasku ja koronkorkolasku
- jaksolliset suoritukset
- lainat, leasing

Oppimateriaalit

Opettajan oma aineisto Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Kurssi on virtuaalinen. Moodlessa on sekä teoria esimerkkeineen ja laskuharjoituksia ratkaisuineen. Lisäksi Moodlessa on runsaasti videoita esimerkeistä ja joistakin tehtävistä. Eri asiakokonaisuudet käytyään ja omaksuttuaan opiskelija voi tehdä Moodlessa tentin. Tentti avautuu noin kuukauden päästä kurssin aloituspäivämäärästä. Tentti on auki 1,5 - 2 kuukautta ja sen voi tehdä vain kerran.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö aihealueittain:

Verotus: 5 -10 h
Indeksit:10 -15 h
Yksinkertainen korkolasku:15 - 20 h
Koronkorkolasku:15 - 20 h
Jaksolliset suoritukset: 20 - 25 h
Lainat:10 - 15 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät tyydyttävästi ja tuntee talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät hyvin ja tuntee hyvin talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet. Hän osaa soveltaa talousmatematiikan menetelmiä eri tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät erittäin hyvin ja hallitsee talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet. Hän osaa soveltaa talousmatematiikan menetelmiä eri tilanteissa erittäin hyvin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvosana määräytyy Moodletentin perusteella.

Hylätty (0)

Opiskelija on saanut tentissä alle 30 % maksimipisteistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on saanut tentissä n. 30 - 59 % maksimipisteistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on saanut tentissä n 60 - 85 % maksimipisteistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saanut tentissä (suunnilleen) yli 86 - 88 % maksimipisteistä.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 26.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Marja Erkkilä
Opiskelijaryhmät
 • MPK23
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja käyttää monipuolisesti erilaisia laskentamalleja. Hän osaa esittää tuloksia graafisesti sekä osaa luoda taulukoista yhteenvetoja, suodattaa tietoja ja käyttää myös taulukkolaskentaohjelman erikoistoimintoja.

Sisältö

Excel-taulukkolaskentaohjelmalla
- taulukoiden laatiminen ja muokkaus
- kaavojen kirjoitus ja funktioiden käyttö
- taulukoiden tietojen käsittely (lajittelu, suodatus, yhteenveto, linkitys)
- Pivot-taulukot
- kaavioiden laatiminen ja muokkaus
- tulostustoiminnot
- tavoitteen haku
- taulukkolaskennan erikoistoimintoja.

Oppimateriaalit

Opettajan/koulun oma materiaali (Moodlessa).

Opetusmenetelmät

TEAMS -opetus. Luennot ja harjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 8 h ja opiskelijan oma ajankäyttö 40 - 50 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija läpäisee suoritussäännön mukaiset vaatimukset. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja käyttää laskentamalleja, mutta tarvitsee apua työssään. Hän osaa esittää tuloksia graafisesti sekä osaa luoda taulukoista yhteenvetoja, suodattaa tietoja ja käyttää ainakin joitakin taulukkolaskentaohjelman erikoistoimintoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja käyttää hyvin erilaisia laskentamalleja. Hän osaa esittää tuloksista hyviä kaavioita sekä osaa luoda taulukoista yhteenvetoja, suodattaa tietoja ja käyttää myös taulukkolaskentaohjelman erikoistoimintoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suomeksi
Opiskelija osaa suunnitella itsenäisesti sekä toteuttaa ja käyttää monipuolisesti erilaisia laskentamalleja. Hän osaa esittää tuloksista erinomaisia kaavioita sekä osaa luoda taulukoista yhteenvetoja, suodattaa tietoja ja käyttää hyvin taulukkolaskentaohjelman erikoistoimintoja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavan harjoitustyön/kokeen perusteella arvosana.

Esitietovaatimukset

Tieto- ja viestintätekniikka

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 12.11.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Marja Erkkilä
Opiskelijaryhmät
 • LITA23A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko- oppimisympäristöä tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoäly huomioiden
-Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä

Sisältö

Johdatus toimisto-ohjelmiin
Tekstinkäsittely
- kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
- asiakirjastandardi
Taulukkolaskenta
- laskentamallit
- kaaviot
Esitysgrafiikka
- esityksen sisältö ja rakenne
- esityksen asetukset
Verkkopalvelujen hyödyntäminen
- pilvipalvelut
- verkkoneuvottelu työvälineenä
Tietoturva ja tietosuoja
Tietosuoja
Tekijänoikeudet
Tekoäly

Oppimateriaalit

Moodlen sähköinen materiaali

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Erilliset tehtävät Moodlessa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

OT-testi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

108 h, (kontaktiopetusta 28 h, itsenäistä työskentelyä 80 h)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön ja ymmärtää tietosuojan ja tekijänoikeuksien ja tekoälyn merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuvälineinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden tietosuojan ja tekijänoikeudet tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden niihin liittyvät tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät, 3 kpl

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 12.11.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Marja Erkkilä
Opiskelijaryhmät
 • LITA23B
  Tradenomi (AMK), LiiketalouS

Tavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko- oppimisympäristöä tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoäly huomioiden
-Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä

Sisältö

Johdatus toimisto-ohjelmiin
Tekstinkäsittely
- kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
- asiakirjastandardi
Taulukkolaskenta
- laskentamallit
- kaaviot
Esitysgrafiikka
- esityksen sisältö ja rakenne
- esityksen asetukset
Verkkopalvelujen hyödyntäminen
- pilvipalvelut
- verkkoneuvottelu työvälineenä
Tietoturva ja tietosuoja
Tietosuoja
Tekijänoikeudet
Tekoäly

Oppimateriaalit

Moodlen sähköinen materiaali

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssin aikana

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ot-testi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 108 h: lähiopetusta 28 h ja itsenäistä opiskelua 80 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön ja ymmärtää tietosuojan ja tekijänoikeuksien ja tekoälyn merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuvälineinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden tietosuojan ja tekijänoikeudet tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden niihin liittyvät tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät 3 kpl

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 18.12.2023

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Raija Kangassalo
Opiskelijaryhmät
 • LITA23C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko- oppimisympäristöä tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoäly huomioiden
-Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä

Sisältö

Johdatus toimisto-ohjelmiin
Tekstinkäsittely
- kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
- asiakirjastandardi
Taulukkolaskenta
- laskentamallit
- kaaviot
Esitysgrafiikka
- esityksen sisältö ja rakenne
- esityksen asetukset
Verkkopalvelujen hyödyntäminen
- pilvipalvelut
- verkkoneuvottelu työvälineenä
Tietoturva ja tietosuoja
Tietosuoja
Tekijänoikeudet
Tekoäly

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 108 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön ja ymmärtää tietosuojan ja tekijänoikeuksien ja tekoälyn merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuvälineinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden tietosuojan ja tekijänoikeudet tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden niihin liittyvät tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset harjoitustyöt, Moodle-tentit

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Raija Kangassalo
Opiskelijaryhmät
 • LITA23D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko- oppimisympäristöä tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoäly huomioiden
-Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä

Sisältö

Johdatus toimisto-ohjelmiin
Tekstinkäsittely
- kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
- asiakirjastandardi
Taulukkolaskenta
- laskentamallit
- kaaviot
Esitysgrafiikka
- esityksen sisältö ja rakenne
- esityksen asetukset
Verkkopalvelujen hyödyntäminen
- pilvipalvelut
- verkkoneuvottelu työvälineenä
Tietoturva ja tietosuoja
Tietosuoja
Tekijänoikeudet
Tekoäly

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 108 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön ja ymmärtää tietosuojan ja tekijänoikeuksien ja tekoälyn merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuvälineinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden tietosuojan ja tekijänoikeudet tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden niihin liittyvät tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset harjoitustyöt, Moodle-tentit

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

13.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Marja Erkkilä
Opiskelijaryhmät
 • MPK24
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko- oppimisympäristöä tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoäly huomioiden
-Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä

Sisältö

Johdatus toimisto-ohjelmiin
Tekstinkäsittely
- kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
- asiakirjastandardi
Taulukkolaskenta
- laskentamallit
- kaaviot
Esitysgrafiikka
- esityksen sisältö ja rakenne
- esityksen asetukset
Verkkopalvelujen hyödyntäminen
- pilvipalvelut
- verkkoneuvottelu työvälineenä
Tietoturva ja tietosuoja
Tietosuoja
Tekijänoikeudet
Tekoäly

Oppimateriaalit

Moodlen sähköinen materiaali

Opetusmenetelmät

Hybridiopetus ja itsenäiset harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Pakolliset tehtävät (3 kpl), moodle-tentti Tietoturv & tietosuoja -osiosta sekä Tekoälyn osaamismerkki.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

OT-testi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 6 h ja itsenäinen opiskelu.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön ja ymmärtää tietosuojan ja tekijänoikeuksien ja tekoälyn merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuvälineinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden tietosuojan ja tekijänoikeudet tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden niihin liittyvät tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pakolliset tehtävät toimisto-ohjelmista, Moodle-tentti Tietoturva & tietosuoja -osiosta ja osaamismerkki Tekoälystä.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Juha Yli-Hemminki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko- oppimisympäristöä tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoäly huomioiden
-Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä

Sisältö

Johdatus toimisto-ohjelmiin
Tekstinkäsittely
- kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
- asiakirjastandardi
Taulukkolaskenta
- laskentamallit
- kaaviot
Esitysgrafiikka
- esityksen sisältö ja rakenne
- esityksen asetukset
Verkkopalvelujen hyödyntäminen
- pilvipalvelut
- verkkoneuvottelu työvälineenä
Tietoturva ja tietosuoja
Tietosuoja
Tekijänoikeudet
Tekoäly

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön ja ymmärtää tietosuojan ja tekijänoikeuksien ja tekoälyn merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuvälineinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden tietosuojan ja tekijänoikeudet tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden niihin liittyvät tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Ilmoittautumisaika

15.12.2023 - 21.04.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Raija Kangassalo

Tavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko- oppimisympäristöä tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoäly huomioiden
-Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä

Sisältö

Johdatus toimisto-ohjelmiin
Tekstinkäsittely
- kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
- asiakirjastandardi
Taulukkolaskenta
- laskentamallit
- kaaviot
Esitysgrafiikka
- esityksen sisältö ja rakenne
- esityksen asetukset
Verkkopalvelujen hyödyntäminen
- pilvipalvelut
- verkkoneuvottelu työvälineenä
Tietoturva ja tietosuoja
Tietosuoja
Tekijänoikeudet
Tekoäly

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

itsenäinen opiskelu verkossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 108 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön ja ymmärtää tietosuojan ja tekijänoikeuksien ja tekoälyn merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuvälineinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden tietosuojan ja tekijänoikeudet tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden niihin liittyvät tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset harjoitustyöt, Moodle-tentit

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 29.09.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Jussi Peräsalo
Opiskelijaryhmät
 • MPK21
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä pk-yrityksen taloudellisen menestymisen arviointiin liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää arviointiprosessin eri vaiheiden suunnittelun ja toteuttamisen. Opiskelija osaa toteuttaa kokonaisvaltaisesti yrityksen taloudellisen tilanteen arvioinnin tilinpäätöksestä. Hän osaa käyttää tunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita yrityksen menestyksen ja arvon arvioinnissa. Hän osaa laatia raportin yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja tulkita analyysin tuloksia yrityksen ja sen eri sidosryhmien näkökulmasta. Opiskelija osaa arvioida kokonaisvaltaisen analyysin merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimivalle yritykselle ja sen sidosryhmille.

Sisältö

- menestyksen arviointiin liittyvät käsitteet ja peruskysymykset
- menestyksen arvioinnin merkitys yritysten ja niiden sidosryhmien päätöksenteossa
- arvioinnin toteutusperiaatteet: aineiston muokkaus, mittauskohteiden ja tunnuslukujen valinta, tunnuslukujen tulkinta, rahavirtalaskelmat, arvonmääritys
- arvioinnin toteutuksen apuvälineet
- arvioinnin toteutus erilaisissa päätöksentekotilanteissa
- raportin laatiminen pk-yrityksen taloudellisesta tilanteesta
- taloushallinnon ammattilaisen teemahaastattelu

Opetusmenetelmät

Etäopetus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija osaa määritellä yrityksen taloudellisen menestymisen arviointiin liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää arviointiprosessin eri vaiheiden suunnittelun ja toteuttamisen. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen arvioinnin tilinpäätöksestä. Hän osaa käyttää perustunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita yrityksen menestyksen arvioinnissa. Hän osaa laatia yksinkertaisen raportin pk-yrityksen taloudellisesta menestyksestä ja tulkita raportin sisältöä yrityksen ja sen eri sidosryhmien näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä yrityksen taloudellisen menestymisen arviointiin liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää arviointiprosessin eri vaiheiden suunnittelun ja toteuttamisen. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yrityksen menestyksen arvioinnin tilinpäätöksestä. Hän osaa käyttää monipuolisesti tunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita yrityksen menestyksen arvioinnissa. Hän osaa laatia raportin pk-yrityksen taloudellisesta menestyksestä ja tulkita raportin sisältöä yrityksen ja sen eri sidosryhmien näkökulmasta. Opiskelija osaa arvioida tilipäätösanalyysin merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimivalle pk-yritykselle ja sen sidosryhmille.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä tarkasti yrityksen taloudellisen menestymisen arviointiin liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää loogisesti arviointiprosessin eri vaiheiden suunnittelun ja toteuttamisen. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kokonaisvaltaisesti pk-yrityksen menestyksen arvioinnin tilinpäätöksestä. Hän osaa käyttää monipuolisesti ja kriittisesti tunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita yrityksen menestyksen arvioinnissa. Hän osaa laatia kokonaisvaltaisen raportin yrityksen taloudellisesta menestymisestä ja tulkita raportin sisältöä yrityksen ja sen eri sidosryhmien näkökulmasta. Opiskelija osaa arvioida kokonaisvaltaisen tilinpäätösanalyysin merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimivalle pk-yritykselle ja sen sidosryhmille.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Jorma Imppola
Opiskelijaryhmät
 • MPK23
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee toiminnanohjauksen käytännön avaintekijät ja ihmisten työn koordinoinnin niin yrityksen sisä- kuin ulkopuolella.
Opiskelija hallitsee toiminnanohjauksen merkityksen yrityksen kokonaisstrategiassa ja yrityksen avaintoiminnot ja niiden vuorovaikutussuhteet.
Opiskelija tuntee toiminnanohjauksen toimintatapojen ja tekniikoiden sovellukset niin valmistavassa teollisuudessa kuin palvelusektorilla.

Sisältö

- Toiminnanohjauksen rooli yrityksen yleisessä liiketoimintastrategiassa.
- Toiminnanohjauksen vuorovaikutussuhteet yrityksen muiden avaintoimintojen kanssa.
- Yrityksen toimintojärjestelmien analysointiin sopivat työkalut.
- Toiminnanohjauksen toimintatapojen ja tekniikoiden sovellukset niin valmistavassa teollisuudessa kuin palvelusektorilla.

Oppimateriaalit

- Moodlesta löytyvät luentomateriaalit ja aineistolinkit
- opettajan suosittelemat muut aineistot.

Opetusmenetelmät

- Hybridiluennot (luennot, joihin voi myös osallistua Teams:in välityksellä)
- Kurssiportfolio

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä, arviointi kurssiportfolion perusteella

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin kokonaiskuormitus 80 tuntia
- josta 10 tuntia kontaktiopetusta ja
- 70 tuntia itsenäistä työskentelyä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijalla on perustiedot toiminnanohjauksen käytännön avaintekijöistä ja ihmisten työn koordinoinnista niin yrityksen sisä- kuin ulkopuolella.
Opiskelijalla on perustiedot toiminnanohjauksen merkityksestä yrityksen kokonaisstrategiassa ja yrityksen avaintoiminnoista ja niiden vuorovaikutussuhteista.
Opiskelijalla on perustiedot toiminnanohjauksen toimintatapojen ja tekniikoiden sovelluksista niin valmistavassa teollisuudessa kuin palvelusektorilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijalla on yleinen tietämys toiminnanohjauksen käytännön avaintekijöistä ja ihmisten työn koordinoinnista niin yrityksen sisä- kuin ulkopuolella.
Opiskelijalla on yleinen tietämys toiminnanohjauksen merkityksestä yrityksen kokonaisstrategiassa ja yrityksen avaintoiminnoista ja niiden vuorovaikutussuhteista.
Opiskelijalla on yleinen tietämys toiminnanohjauksen toimintatapojen ja tekniikoiden sovelluksista niin valmistavassa teollisuudessa kuin palvelusektorilla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijalla on syvällinen tietämys toiminnanohjauksen käytännön avaintekijöistä ja hän pystyy soveltamaan sitä ihmisten työn koordinoinnissa niin yrityksen sisä- kuin ulkopuolella.
Opiskelijalla on syvällinen tietämys toiminnanohjauksen merkityksestä yrityksen kokonaisstrategiassa ja yrityksen avaintoiminnoista ja niiden vuorovaikutussuhteista.
Opiskelijalla on syvällinen tietämys toiminnanohjauksen toimintatapojen ja tekniikoiden sovelluksista niin valmistavassa teollisuudessa kuin palvelusektorilla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ei tenttiä, arviointi kurssiportfolion perusteella

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 03.01.2024

Ajoitus

13.01.2024 - 30.04.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Jorma Imppola
Opiskelijaryhmät
 • MPK23
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää tuotantotalouden peruskäsitteitä.
Opiskelija ymmärtää yrityksen eri toimintojen välisiä suhteita.
Opiskelija osaa käyttää tuotannonohjauksen ja yrityssuunnittelun perustyökaluja.
Opiskelija osaa löytää yrityksen ja sen sidosryhmien välisiä riippuvuussuhteita.
Opiskelija osaa määritellä kuljetusten taloudelliset ja laadulliset ominaispiirteet.
Opiskelija osaa vertailla eri kuljetusmuotojen hyviä ja huonoja puolia.
Opiskelija osaa selittää varastoinnin motiivit ja talouden, logistisen asiakaspalvelun sekä kierrätys- ja paluulogistiikan.
Opiskelija osaa esittää materiaalivirrat ja niiden optimaalisen suunnittelun sekä ohjauksen kokonaisvaltaisesti niin toiminnalliselta kuin taloudelliseltakin kannalta.

Sisältö

- Tuotantojärjestelmät ja tuotannon suunnittelujärjestelmät
- tuotantotyypit
- yrityssuunnittelu
- kuljetukset ja niiden merkitys, logistinen ketju sekä jakelu.
- pakkaus.
- varastoinnin ja kuljetusten välinen yhteys.

Oppimateriaalit

- Moodlesta löytyvät luentomateriaalit ja aineistolinkit
- opettajan suosittelemat muut aineistot.

Opetusmenetelmät

- Hybridiluennot (luennot, joihin voi myös osallistua Teams:in välityksellä)
- Kurssiportfolio

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssista ei järjestetä erillistä tenttiä, vaan arviointi tapahtuu KURSSIPORTFOLION perusteella

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin kokonaiskuormitus 83 tuntia
- josta 10 tuntia kontaktiopetusta ja
- 73 tuntia itsenäistä työskentelyä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijalla on perustuntemus yrityksen eri toimintojen välisistä suhteista.
Opiskelijalla on perustuntemus tuotannonohjauksen ja yrityssuunnittelun perustyökaluista.
Opiskelija hallitsee yrityksen ja sen sidosryhmien välisten riippuvuussuhteiden perusteet.
Opiskelija kykenee määrittelemään kuljetusten taloudellisten ja laadullisten ominaispiirteiden perusteet.
Opiskelijalla on perustuntemus eri kuljetusmuotojen hyvistä ja huonoista puolista.
Opiskelija tuntee perustasolla varastoinnin motiivit ja talouden, logistisen asiakaspalvelun sekä kierrätys- ja paluulogistiikan.
Opiskelijalla on perustietämys materiaalivirroista ja niiden optimaalisesta suunnittelusta sekä ohjauksesta niin toiminnalliselta kuin taloudelliseltakin kannalta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijalla on yleistuntemus yrityksen eri toimintojen välisistä suhteista.
Opiskelija tuntee yleisellä tasolla tuotannonohjauksen ja yrityssuunnittelun perustyökalut.
Opiskelija hallitsee yleisesti yrityksen ja sen sidosryhmien väliset riippuvuussuhteet.
Opiskelija kykenee yleisellä tasolla määrittelemään kuljetusten taloudelliset ja laadulliset ominaispiirteet
Opiskelijalla on yleistuntemus eri kuljetusmuotojen hyvistä ja huonoista puolista.
Opiskelija tuntee yleisellä tasolla varastoinnin motiivit ja talouden, logistisen asiakaspalvelun sekä kierrätys- ja paluulogistiikan.
Opiskelijalla on yleisen tason tietämys materiaalivirroista ja niiden optimaalisesta suunnittelusta sekä ohjauksesta niin toiminnalliselta kuin taloudelliseltakin kannalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijalla on syvällinen tuntemus yrityksen eri toimintojen välisistä suhteista.
Opiskelijalla on syvällinen tuntemus tuotannonohjauksen ja yrityssuunnittelun perustyökaluista.
Opiskelija kykenee soveltamaan yrityksen ja sen sidosryhmien välisiä riippuvuussuhteita
Opiskelija kykenee soveltaen määrittelemään kuljetusten taloudelliset ja laadulliset ominaispiirteet
Opiskelijalla on syvällinen tuntemus eri kuljetusmuotojen hyvistä ja huonoista puolista.
Opiskelija tuntee syvällisesti varastoinnin motiivit ja talouden, logistisen asiakaspalvelun sekä kierrätys- ja paluulogistiikan.
Opiskelijalla on syvällinen tietämys materiaalivirroista ja hän kykenee soveltaen suunnittelemaan ja ohjaamaan niitä optimaalisesti niin toiminnalliselta kuin taloudelliseltakin kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssista ei järjestetä erillistä tenttiä, vaan arviointi tapahtuu KURSSIPORTFOLION perusteella

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

02.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Hannu Tuuri
Opiskelijaryhmät
 • MPK21
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelijat tuntevat liiketalouden keskeiset tutkimusmenetelmät. He osaavat selittää ja verrata määrällisten ja laadullisten tutkimusmenetelmien eroja ja tuntevat erilaisia laadullisia menetelmiä. He osaavat suunnitella tutkimusprojektin käyttämällä määrällisiä tai laadullisia menetelmiä, osaavat kerätä tarvittavan datan, analysoida tulokset asianmukaisesti, raportoida saadut tulokset sekä tulkita niitä. He tunnistavat eron tutkimustyön ja kehittämistehtävän välillä. He tuntevat kehittämistyön tavoitteet ja menetelmät. Opiskelijat löytävät ja osaavat käyttää suomalaisia ja kansainvälisiä lähteitä, jotka liittyvät opintojakson tehtäviin. He osaavat arvioida erilaisia tutkimuksia ja niiden tuloksia kriittisesti.

Sisältö

- kvantitatiivinen tutkimusprosessi (otantamenetelmät, kysymyslomakkeen laadinta, tilastolliset menetelmät, tulosten analysointi ja raportointi)
- laadullisen tutkimuksen erityispiirteet (prosessi, menetelmät, tulosten arviointi ja raportointi)
- kehittämistehtävän tarkoitus, kehitystyöprojektin toteuttaminen, raportointi ja tulosten arviointi
- tutkimustyön arviointi

Oppimateriaalit

Opettajan kurssilla ilmoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Pääasiallisesti aikaan ja paikkaan sitomatonta verkko-opetusta. 4 h lähiopetusta (Teams etämahdollisuus).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osallistuu aktiivisesti kurssiin ja suorittaa kaikki harjoitukset ja tehtävät. Opiskelija suorittaa vaaditut tehtävät vähintään tyydyttävästi. Opiskelija ymmärtää erilaisten tutkimusmenetelmien erot sekä osaa verrata tutkimustyötä ja kehittämistehtävää. Opiskelija osaa suunnitella tutkimuksen käyttäen määrällisiä tai laadullisia menetelmiä. Opiskelija osaa soveltaa jotakin keskeistä aineistonkeruumenetelmää sekä analysoida ja raportoida saatuja tuloksia asianmukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustehtävät

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

02.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Ilpo Kempas
Opiskelijaryhmät
 • MPK21
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa tieteellisen tekstin ja asiatyylikirjoittamisen tunnuspiirteet sekä osaa hyödyntää tieteellisen tekstin tyylin ominaispiirteitä omassa tekstissään. Opiskelija tuntee tekstiviitekäytännöt ja ymmärtää niiden merkityksen tieteellisessä tekstissä. Opiskelija tunnistaa tieteellisen tekstin rakenteen ja osaa tulkita sitä.

Sisältö

- tieteellisen tekstin tyyli
- asiatyylinen kirjoittaminen
- lähdeviitekäytännöt ja niiden merkitseminen
- tieteellisen tekstin rakenne

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä 54 tuntia, josta 4 tuntia luento-opetusta ja 50 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieteellisen tekstin rakenne on pääosin selkeää. Opiskelija hallitsee pääsääntöisesti tieteellisen tekstin tyylin kirjallisisssa harjoituksissa. Opiskelija käyttää lähteitä ja viitteitä pääsääntöisesti tieteellisen referointikäytännön mukaisesti ja ohjeita noudattaen. Argumentointi on melko monipuolista ja uskottavaa. Teksti on pääsääntöisesti hyvää ja viimeisteltyä kieltä. Opiskelija hallitsee suomen kielen kieliopin, vaikkakin tekee jonkin verran kieliopissa virheitä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen luokkaopetukseen (1 kerta, pakollinen), annettujen tehtävien suorittaminen, oman opinnäytteen toimittaminen tutkimuskirjoittamisen palautetta varten ja pyydettyjen muokkausten toteuttaminen

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 04.10.2023

Ajoitus

05.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Päivi Uitti
Opiskelijaryhmät
 • LITA23D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa kirjoittaa kyrilliset aakkoset ja lukea kyrillisin aakkosin kirjoitettua tekstiä. Hän osaa kertoa venäjäksi itsestään ja perheestään. Hän hallitsee lukusanat 0-100 ja hinnoista kertomisen. Hän osaa muodostaa kysymyslauseita ja vastata kysymyksiin. Hän osaa keskustella kuulumisista ja käyttää perusfraaseja, tervehdyksiä ja toivotuksia asianmukaisesti. Hän tietää venäläisen kulttuurin ja viestinnän erityispiirteitä. Kieliopista opiskelija osaa substantiivien suvut, persoona- ja possessiivipronominit, omistamisen ilmaisemisen ja adjektiivien taivutuksen perusmuodossa..

Sisältö

- peruskielioppi: substantiivien suvut, adjektiivien taivutus perusmuodossa, kysymyslauseen muodostaminen, persoonapronominit, possessiivipronominit
- ääntäminen, kyrilliset aakkoset
- itsestä kertominen, esittäytyminen ja henkilön esitteleminen
- perheestä ja suvusta kertominen
- kahvila ja ravintolatilanteet
- maan- ja kulttuurintuntemus
- lukusanat 0-100
- tervehdykset, toivotukset - small talk - ammatteja ja kansallisuuksia

Oppimateriaalit

Alestalo, Marjatta: Kafe Piter 1, 2020 tai uudempi, Otava

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus: kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät, itsenäisiä virtuaalitehtäviä Moodlessa

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly työharjoittelua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

tentti joko viimeisellä oppitunnilla tai moodlessa, uusintatentit moodlessa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

etäosallistuminen mahdollista,
voidaan suorittaa myös näytöllä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus ja ohjattu harjoittelu 30 h
Itsenäinen työskentely 50 h

Lisätietoja opiskelijoille

Yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1
Opetus torstaisin klo 14.15 alkaen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1: Opiskelija selviää avustetusti joistain arkipäivän puhetilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää vähän tai jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua kieltä ja kirjoitetusta tekstistä tunnistaa tekstin teeman ja yksittäisiä ilmaisuja. Opiskelija osaa kirjoittaa ja lukea kyrillisin aakkosin kirjoitettua yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3: Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän puhetilanteista, virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää pääkohdat hitaasta ja selkeästi puhutusta kielestä sekä helpohkosta tekstistä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä, vaikka tekeekin jonkin verran virheitä. Opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa kyrillisin aakkosin, vaikka tekeekin vielä jonkin verran virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän puhetilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkon kirjoitetun tekstin sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä. Opiskelija osaa kirjoittaa ja lukea kyrillisin aakkosin kirjoitettua tekstiä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen oppitunneilla tapahtuvaan työskentelyyn: kirjallisten tehtävien ja harjoitusten suorittaminen: suullinen ja kirjallinen tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

02.09.2023 - 30.11.2023

Laajuus

6 op

Virtuaaliosuus (op)

6 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Katri Juppi
Opiskelijaryhmät
 • MPK21
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä verkkoliiketoiminnan käsitteet ja mahdollisuudet liiketoiminnassa. Hän osaa arvioida olemassa olevien sähköisten kauppapaikkojen (verkkokauppojen) käytettävyyttä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa perustoiminnot sisältävän verkkokaupan osaksi yrityksen verkkopalvelua.

Opiskelija osaa määritellä tärkeimmät internet-markkinoinnin muodot. Hän osaa käyttää tärkeimpiä internet-markkinoinnin välineitä verkkokaupan ja muun verkkoliiketoiminnan markkinoinnissa.

Sisältö

- sähköisen kaupankäynnin käsitteet
- sähköisen kauppapaikan määrittely ja käytettävyys
- yleisimmät verkkokauppaohjelmistot ja -pilvipalvelut
- verkkokaupan suunnittelu, toteutus ja ylläpito
- internet-markkinoinnin työkalut ja niiden käyttö

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali Moodlessa, WordPress & WooCmmerce video tutoriaalit, Verkkokauppa-oppaat

Opetusmenetelmät

Luennot, käänteinen opetus, ryhmätyö, yksilötyöt
Opetus tapahtuu Teamsissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 12h, omatoiminen työskentely 150h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa luetella sähköisen kaupankäynnin keskeisiä käsitteitä. Opiskelija osaa kuvata sähköisen kaupankäynnin mahdollisuuksia liiketoiminnassa. Opiskelija osaa ohjatusti toteuttaa perustoimintoja yksinkertaiseen verkkokauppaan ja sen markkinointiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä sähköisen kaupankäynnin käsitteet ja mahdollisuudet liiketoiminnassa. Hän osaa arvioida olemassa olevien verkkokauppojen käytettävyyttä. Opiskelija osaa ohjatusti suunnitella ja toteuttaa perustoiminnot sisältävän verkkokaupan ja sen markkinoinnin osaksi yrityksen verkkopalvelua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa huomioida käytettävyyden ja tietoturvan verkkopalvelun toteutuksessa. Opiskelija osaa suunnitella sähköisen kauppapaikan liiketoiminnan näkökulmasta. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa perustoiminnot sisältävän verkkokaupan ja sen markkinoinnin osaksi yrityksen verkkopalvelua.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö

Esitietovaatimukset

Liiketoiminnan digitalisaatio

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

13.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Katri Juppi
Opiskelijaryhmät
 • MPK22
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus
 • VETO23
  Verkkoliiketoiminta

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä verkkoliiketoiminnan käsitteet ja mahdollisuudet liiketoiminnassa. Hän osaa arvioida olemassa olevien sähköisten kauppapaikkojen (verkkokauppojen) käytettävyyttä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa perustoiminnot sisältävän verkkokaupan osaksi yrityksen verkkopalvelua.

Opiskelija osaa määritellä tärkeimmät internet-markkinoinnin muodot. Hän osaa käyttää tärkeimpiä internet-markkinoinnin välineitä verkkokaupan ja muun verkkoliiketoiminnan markkinoinnissa.

Sisältö

- sähköisen kaupankäynnin käsitteet
- sähköisen kauppapaikan määrittely ja käytettävyys
- yleisimmät verkkokauppaohjelmistot ja -pilvipalvelut
- verkkokaupan suunnittelu, toteutus ja ylläpito
- internet-markkinoinnin työkalut ja niiden käyttö

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali Moodlessa, WordPress & WooCmmerce video tutoriaalit, Verkkokauppa-oppaat.
Opetus tapahtuu Teamsissa.

Opetusmenetelmät

Luennot, käänteinen opetus, ryhmätyö, yksilötyöt
Luennot etäopetuksena Teamsissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 12h, omatoiminen työskentely 150h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa luetella sähköisen kaupankäynnin keskeisiä käsitteitä. Opiskelija osaa kuvata sähköisen kaupankäynnin mahdollisuuksia liiketoiminnassa. Opiskelija osaa ohjatusti toteuttaa perustoimintoja yksinkertaiseen verkkokauppaan ja sen markkinointiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä sähköisen kaupankäynnin käsitteet ja mahdollisuudet liiketoiminnassa. Hän osaa arvioida olemassa olevien verkkokauppojen käytettävyyttä. Opiskelija osaa ohjatusti suunnitella ja toteuttaa perustoiminnot sisältävän verkkokaupan ja sen markkinoinnin osaksi yrityksen verkkopalvelua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa huomioida käytettävyyden ja tietoturvan verkkopalvelun toteutuksessa. Opiskelija osaa suunnitella sähköisen kauppapaikan liiketoiminnan näkökulmasta. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa perustoiminnot sisältävän verkkokaupan ja sen markkinoinnin osaksi yrityksen verkkopalvelua.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö (verkkokauppa)

Esitietovaatimukset

Liiketoiminnan digitalisaatio

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Anna Vierula
Opiskelijaryhmät
 • LITA23A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa
- osaa toimia vuorovaikutustilanteissa myös digitaalisissa ympäristöissä
- analysoida ja arvioida viestintätaitoja osana ammatillista kehittymistä.
- tuottaa asiatyylistä tekstiä ja soveltaa SeAMKin kirjallisten töiden ohjeita.

Sisältö

- Viestintätyylin analysointi
- Esiintymistaito ja vuorovaikutus
- Ryhmäviestintätaito (esim. palaverit, neuvottelut, kokoukset, myös verkon välityksellä)
- Digitaalisen ympäristön toimintaperiaatteet ja vuorovaikutus
- Asiatyylisen tekstin tuottaminen
- SeAMKin kirjallisten töiden ohjeet

Oppimateriaalit

- Opettajan ilmoittama materiaali
- Juholin, E. (2022). Communicare! Ota viestinnän ilmiöt ja strategiat haltuun (8. uud. p.). Infor / Management Institute of Finland MIF.
- SeAMKin kirjallisten töiden ohje https://seamk.libguides.com/KirjallistenToidenOhje
- Kielitoimiston ohjepankki (Kotus) http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/
- Kielijelppi http://www.kielijelppi.fi/
- Opintokeskus Sivis https://www.kokouskaytannot.fi/

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, luennot
Itsenäinen opiskelu: tiedonhankinta, harjoitukset ja tehtävät
Suulliset ja kirjalliset tehtävät yksin ja ryhmässä
Verkkotentit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttökoe

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

108 t, josta 26 t lähiopetusta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa viestiä lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä vain viestin lähettäjän näkökulmasta. Hän tunnistaa osittain digitaalisen viestinnän toimintaperiaatteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa viestinnässään ottaa osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Osaa ylläpitää viestinnän vuorovaikutusta. Tunnistaa jossain määrin viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Osaa huomioida digitaalisen viestinnän toimintaperiaatteet. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumentointi on monipuolista ja uskottavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa viestinnässään ottaa erinomaisesti ja vakuuttavasti huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan, hän osaa toimia vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Viestinnän vuorovaikutus on erittäin taitavaa. Osaa tunnistaa viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Hallitsee digitaalisen viestinnän toimintaperiaatteet ja osaa soveltaa niitä. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä monipuolisesti ja realistisesti tavoitteen, tarkoituksen, vastaanottajan ja oman ammattialansa kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät
Verkkotentit
Aktiivinen osallistuminen arvioinnin perusteena oleviin töihin ja töiden palauttaminen aikataulun mukaisesti
Itsearviointi
Vertaisarviointi

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Anna Vierula
Opiskelijaryhmät
 • LITA23B
  Tradenomi (AMK), LiiketalouS

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa
- osaa toimia vuorovaikutustilanteissa myös digitaalisissa ympäristöissä
- analysoida ja arvioida viestintätaitoja osana ammatillista kehittymistä.
- tuottaa asiatyylistä tekstiä ja soveltaa SeAMKin kirjallisten töiden ohjeita.

Sisältö

- Viestintätyylin analysointi
- Esiintymistaito ja vuorovaikutus
- Ryhmäviestintätaito (esim. palaverit, neuvottelut, kokoukset, myös verkon välityksellä)
- Digitaalisen ympäristön toimintaperiaatteet ja vuorovaikutus
- Asiatyylisen tekstin tuottaminen
- SeAMKin kirjallisten töiden ohjeet

Oppimateriaalit

- Opettajan ilmoittama materiaali
- Juholin, E. (2022). Communicare! Ota viestinnän ilmiöt ja strategiat haltuun (8. uud. p.). Infor / Management Institute of Finland MIF.
- SeAMKin kirjallisten töiden ohje https://seamk.libguides.com/KirjallistenToidenOhje
- Kielitoimiston ohjepankki (Kotus) http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/
- Kielijelppi http://www.kielijelppi.fi/
- Opintokeskus Sivis https://www.kokouskaytannot.fi/

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, luennot
Itsenäinen opiskelu: tiedonhankinta, harjoitukset ja tehtävät
Suulliset ja kirjalliset tehtävät yksin ja ryhmässä
Verkkotentit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttökoe

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

108 t, josta 26 t lähiopetusta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa viestiä lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä vain viestin lähettäjän näkökulmasta. Hän tunnistaa osittain digitaalisen viestinnän toimintaperiaatteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa viestinnässään ottaa osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Osaa ylläpitää viestinnän vuorovaikutusta. Tunnistaa jossain määrin viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Osaa huomioida digitaalisen viestinnän toimintaperiaatteet. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumentointi on monipuolista ja uskottavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa viestinnässään ottaa erinomaisesti ja vakuuttavasti huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan, hän osaa toimia vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Viestinnän vuorovaikutus on erittäin taitavaa. Osaa tunnistaa viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Hallitsee digitaalisen viestinnän toimintaperiaatteet ja osaa soveltaa niitä. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä monipuolisesti ja realistisesti tavoitteen, tarkoituksen, vastaanottajan ja oman ammattialansa kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät
Verkkotentit
Aktiivinen osallistuminen arvioinnin perusteena oleviin töihin ja töiden palauttaminen aikataulun mukaisesti
Itsearviointi
Vertaisarviointi

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 18.12.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Anna Vierula
Opiskelijaryhmät
 • LITA23C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa
- osaa toimia vuorovaikutustilanteissa myös digitaalisissa ympäristöissä
- analysoida ja arvioida viestintätaitoja osana ammatillista kehittymistä.
- tuottaa asiatyylistä tekstiä ja soveltaa SeAMKin kirjallisten töiden ohjeita.

Sisältö

- Viestintätyylin analysointi
- Esiintymistaito ja vuorovaikutus
- Ryhmäviestintätaito (esim. palaverit, neuvottelut, kokoukset, myös verkon välityksellä)
- Digitaalisen ympäristön toimintaperiaatteet ja vuorovaikutus
- Asiatyylisen tekstin tuottaminen
- SeAMKin kirjallisten töiden ohjeet

Oppimateriaalit

- Opettajan ilmoittama materiaali
- Juholin, E. (2022). Communicare! Ota viestinnän ilmiöt ja strategiat haltuun (8. uud. p.). Infor / Management Institute of Finland MIF.
- SeAMKin kirjallisten töiden ohje https://seamk.libguides.com/KirjallistenToidenOhje
- Kielitoimiston ohjepankki (Kotus) http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/
- Kielijelppi http://www.kielijelppi.fi/
- Opintokeskus Sivis https://www.kokouskaytannot.fi/

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, luennot
Itsenäinen opiskelu: tiedonhankinta, harjoitukset ja tehtävät
Suulliset ja kirjalliset tehtävät yksin ja ryhmässä
Verkkotentit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttökoe

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

108 t, josta 26 t lähiopetusta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa viestiä lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä vain viestin lähettäjän näkökulmasta. Hän tunnistaa osittain digitaalisen viestinnän toimintaperiaatteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa viestinnässään ottaa osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Osaa ylläpitää viestinnän vuorovaikutusta. Tunnistaa jossain määrin viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Osaa huomioida digitaalisen viestinnän toimintaperiaatteet. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumentointi on monipuolista ja uskottavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa viestinnässään ottaa erinomaisesti ja vakuuttavasti huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan, hän osaa toimia vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Viestinnän vuorovaikutus on erittäin taitavaa. Osaa tunnistaa viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Hallitsee digitaalisen viestinnän toimintaperiaatteet ja osaa soveltaa niitä. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä monipuolisesti ja realistisesti tavoitteen, tarkoituksen, vastaanottajan ja oman ammattialansa kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät
Verkkotentit
Aktiivinen osallistuminen arvioinnin perusteena oleviin töihin ja töiden palauttaminen aikataulun mukaisesti
Itsearviointi
Vertaisarviointi

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Anna Vierula
Opiskelijaryhmät
 • LITA23D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa
- osaa toimia vuorovaikutustilanteissa myös digitaalisissa ympäristöissä
- analysoida ja arvioida viestintätaitoja osana ammatillista kehittymistä.
- tuottaa asiatyylistä tekstiä ja soveltaa SeAMKin kirjallisten töiden ohjeita.

Sisältö

- Viestintätyylin analysointi
- Esiintymistaito ja vuorovaikutus
- Ryhmäviestintätaito (esim. palaverit, neuvottelut, kokoukset, myös verkon välityksellä)
- Digitaalisen ympäristön toimintaperiaatteet ja vuorovaikutus
- Asiatyylisen tekstin tuottaminen
- SeAMKin kirjallisten töiden ohjeet

Oppimateriaalit

- Opettajan ilmoittama materiaali
- Juholin, E. (2022). Communicare! Ota viestinnän ilmiöt ja strategiat haltuun (8. uud. p.). Infor / Management Institute of Finland MIF.
- SeAMKin kirjallisten töiden ohje https://seamk.libguides.com/KirjallistenToidenOhje
- Kielitoimiston ohjepankki (Kotus) http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/
- Kielijelppi http://www.kielijelppi.fi/
- Opintokeskus Sivis https://www.kokouskaytannot.fi/

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, luennot
Itsenäinen opiskelu: tiedonhankinta, harjoitukset ja tehtävät
Suulliset ja kirjalliset tehtävät yksin ja ryhmässä
Verkkotentit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttökoe

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

108 t, josta 26 t lähiopetusta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa viestiä lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä vain viestin lähettäjän näkökulmasta. Hän tunnistaa osittain digitaalisen viestinnän toimintaperiaatteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa viestinnässään ottaa osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Osaa ylläpitää viestinnän vuorovaikutusta. Tunnistaa jossain määrin viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Osaa huomioida digitaalisen viestinnän toimintaperiaatteet. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumentointi on monipuolista ja uskottavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa viestinnässään ottaa erinomaisesti ja vakuuttavasti huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan, hän osaa toimia vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Viestinnän vuorovaikutus on erittäin taitavaa. Osaa tunnistaa viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Hallitsee digitaalisen viestinnän toimintaperiaatteet ja osaa soveltaa niitä. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä monipuolisesti ja realistisesti tavoitteen, tarkoituksen, vastaanottajan ja oman ammattialansa kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät
Verkkotentit
Aktiivinen osallistuminen arvioinnin perusteena oleviin töihin ja töiden palauttaminen aikataulun mukaisesti
Itsearviointi
Vertaisarviointi

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 01.02.2024

Ajoitus

10.02.2024 - 10.04.2024

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Kim Leppänen
Opiskelijaryhmät
 • MPK24
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa yrityksen toimintaympäristön juridiikan näkökulmasta. Opiskelija osaa hakea lisätietoa yrityksen toimintaympäristöstä ja siihen liittyvästä juridiikasta.

Sisältö

Yritysjuridiikan peruskäsitteet
Sopimusoikeuden perusteet
Velka, vakuudet ja saatavan perintä; perusteet
Yhtiöoikeuden perusteet
Työoikeuden perusteet
Immateriaalioikeuden perusteet

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali
Timo Karttunen, Hanna Laasanen, Liisa Sippel, Tero Uitto, Marjo Valtonen: Juridiikan perusteet (2015) tai uudempi

Opetusmenetelmät

Ensimmäinen opetuskerta teamsissä 10.2. ja toinen hybridillä 9.3.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3x4h Teams + itsenäistä opiskelua 96h
Yhteensä 108h

Sisällön jaksotus

• Oikeusjärjestyksestä ja oikeudellisia käsitteitä
• Kaupparekisteri ja toiminimi
• Sopimuksen tekeminen oikeustoimilain (Oik.TL) mukaan
• Osakeyhtiön toimielimet
• Velka ja vakuudet
• Työoikeutta
• Kauppalakia
• Saatavan perintä
• Tekijänoikeutta
• Oikeustapausharjoituksia
• Oikeudellinen tiedonhaku / Finlex

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä yrityksen toimintaympäristön osia ja tunnistaa yritystoimintaa säätelevää juridiikkaa auttavasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää mitä osia yrityksen toimintaympäristössä on ja osaa nimetä muutamia toimintaympäristöä säätelevien juridiikan pääpiirteitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata yrityksen toimintaympäristön sekä tunnistaa ja tuntee toimintaympäristöä säätelevän juridiikan pääpiirteet. Opiskelija tietää mistä saa lisätietoa juridiikasta ja osaa soveltaa juridiikan keskeisiä asioita käytäntöön yrityksen toimintaympäristössä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajan valinnan mukaan:
Hyväksytysti suoritetut tehtävät
Osallistuminen ryhmätyöhön
Tentti

Ilmoittautumisaika

15.09.2023 - 04.03.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Juha Tall
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA22
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, SeinäjokI
 • MLITA23
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata yritysoston tarjoamia mahdollisuuksia ja arvioida mahdollisuuksia kehittää yritystä yrityskaupan jälkeen. Opiskelija osaa kuvata ja analysoida yrityksen ostamiseen liittyviä johtamisen keskeisiä osa-alueita ja niiden haasteita. Opiskelija osaa laatia tilanteeseen soveltuvat ostokriteerit ja soveltaa niitä ostokohteen haussa sekä eritellä yrityskauppaneuvottelujen kulkuun liittyviä haasteita. Opiskelija osaa pääpiirteissään kuvata keskeisimpien arvonmäärityksen periaatteiden soveltamista ja vertailla yritysoston toteutustapojen soveltuvuutta annettuihin tilanteisiin.

Sisältö

- Yrityskauppoja hyödyntävä ajattelutapa: ostomahdollisuudet, yritysoston vaiheet, ostaminen vs. perustaminen
- Johtamisen haasteet yritysostossa: itsensä johtaminen, ostoprosessi, liiketoiminnan haltuunotto, henkilöstö
- Ostokohteet: ostokriteerit, haku, valinta, yrityskauppaneuvottelut, Due Diligence
- Arvonmääritys yrityskaupassa
- Yritysoston toteutustavat: liiketoimintakauppa vs. Osakekauppa, yritysoston rahoitus

Oppimateriaalit

- PK-yrityksen omistajanvaihdosopas.
- Rantanen, J. (2012). Arvonmääritys yrityskaupassa. Suomen Yrittäjien Sypoint. (Painokset 1-3, 2012-2016)
- Tall, J., Sorama, K. & Varamäki, E. (2017). Omistajanvaihdoksen johtaminen maaseutuyrityksissä. (Luku 5) Seinäjoen ammattikorkeakoulu.
- Tall, J., Varamäki, E. & Petäjä, E. (2015). Ostokohteen liiketoiminnan haltuunotto ja integrointi: Yrityksen uudistuminen yrityskaupassa. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.
- Petäjä, E., Kettunen, S., Tall, J. & Varamäki, E. (2015). Strateginen johtaminen yritysostoissa. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.
- Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja case-keskustelut (etäopetuksen yhteydessä), itsenäinen tutustuminen materiaaleihin, verkkotehtävät, portfolio.
Etäopetus verkon kautta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 135 h, joka jakautuu seuraavasti: lähiopetus 20 h, välitehtävät 30 h, kirjallisuuteen perehtyminen 45 h, oma pohdinta ja portfolion laatiminen 40 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä
- kuvata yritysoston tarjoamia mahdollisuuksia ja arvioida mahdollisuuksia kehittää yritystä yrityskaupan jälkeen
- kuvata ja analysoida yrityksen ostamiseen liittyviä johtamisen keskeisiä osa-alueita ja niiden haasteita.
- laatia tilanteeseen soveltuvat ostokriteerit ja huomioida ne ostokohteen hakua pohtiessaan.
- eritellä yrityskauppaneuvottelujen kulkuun liittyviä haasteita.
- kuvata joidenkin keskeisimpien arvonmäärityksen periaatteiden soveltamista ja vertailla yritysoston toteutustapojen soveltuvuutta joihinkin tilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan tuotokset osoittavat
- hyvää kykyä kuvata yritysoston tarjoamia mahdollisuuksia ja arvioida perustellen mahdollisuuksia kehittää yritystä yrityskaupan jälkeen.
- kykyä kuvata ja analysoida yrityksen ostamiseen liittyviä johtamisen keskeisiä osa-alueita ja niiden haasteita monipuolisesti.
- kykyä laatia tilanteeseen perustellusti soveltuvat ostokriteerit ja huomioida ne ostokohteen hakua perustellen pohtiessaan.
- kykyä eritellä monipuolisesti yrityskauppaneuvottelujen kulkuun liittyviä haasteita.
- kykyä kuvata keskeisten arvonmäärityksen periaatteiden soveltamista ja vertailla perustellen yritysoston toteutustapojen soveltuvuutta annettuihin tilanteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan tuotokset osoittavat
- kykyä kuvata yritysoston tarjoamia mahdollisuuksia ja tunnistaa niitä laaja-alaisesti sekä arvioida perustellen ja monipuolisesti mahdollisuuksia kehittää yritystä yrityskaupan jälkeen.
- erinomaista kykyä kuvata ja analysoida yrityksen ostamiseen liittyviä johtamisen keskeisiä osa-alueita ja niiden haasteita monipuolisesti.
- kykyä laatia tilanteeseen perustellusti soveltuvat monipuoliset ostokriteerit ja huomioida ne ostokohteen hakua oivaltavasti pohtiessaan.
- kykyä eritellä monipuolisesti ja kattavasti yrityskauppaneuvottelujen kulkuun liittyviä haasteita.
- kykyä kuvata kaikkien keskeisten arvonmäärityksen periaatteiden soveltamista ja vertailla perustellen yritysoston toteutustapojen soveltuvuutta annettuihin tilanteisiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Portfolio 100%

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

04.09.2023 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Juha Tall
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa yritysostoon liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita, sekä tunnistaa ja eritellä yrityksen ostamiseen liittyviä johtamisen keskeisiä osa-alueita. Opiskelija osaa eritellä ostokriteerejä ja tunnistaa yrityskauppaneuvottelujen vaiheet ja niihin liittyviä elementtejä. Opiskelija tunnistaa keskeisimpiä arvonmäärityksen periaatteita. Opiskelija osaa vertailla yritysoston toteutustapojen soveltuvuutta annettuihin tilanteisiin ja tunnistaa yleisimpien rahoitusvaihtoehtojen keskeiset piirteet.

Sisältö

- Yrityskauppoja hyödyntävä ajattelutapa: yritysoston vaiheet, ostaminen vs. perustaminen
- Johtamisen haasteet yritysostossa: itsensä johtaminen, ostoprosessi, henkilöstö
- Ostokohteet: ostokriteerit, haku, yrityskauppaneuvottelut, Due Diligence
- Arvonmääritys yrityskaupassa
- Yritysoston toteutustavat, yritysoston rahoitus

Oppimateriaalit

Materiaalit saatavana verkossa, linkitetty kurssille.

Opetusmenetelmät

Non-stop verkkokurssi; videot, kirjalliset aineistot, online-tentit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit voi tehdä oman aikataulun mukaan, mutta kaikki tentit läpäistävä ennen toteutuksen päättymistä. Kutakin tenttiä voi yrittää kolme kertaa.

Kansainvälisyys

Ei ole.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkomateriaalehin perehtyminen 75 h, tentit 6 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelijan koetulokset osoittavat oppimistavoitteiden mukaista osaamista hyväksyttävällä tasolla.

Hylätty
Opiskelijan koetulokset eivät osoita tavoiteltava osaamista yhdellä tai useammalla osa-alueella.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi verkkotentein.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 19.11.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Juha Tall
 • Anmari Viljamaa

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa yritysostoon liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita, sekä tunnistaa ja eritellä yrityksen ostamiseen liittyviä johtamisen keskeisiä osa-alueita. Opiskelija osaa eritellä ostokriteerejä ja tunnistaa yrityskauppaneuvottelujen vaiheet ja niihin liittyviä elementtejä. Opiskelija tunnistaa keskeisimpiä arvonmäärityksen periaatteita. Opiskelija osaa vertailla yritysoston toteutustapojen soveltuvuutta annettuihin tilanteisiin ja tunnistaa yleisimpien rahoitusvaihtoehtojen keskeiset piirteet.

Sisältö

- Yrityskauppoja hyödyntävä ajattelutapa: yritysoston vaiheet, ostaminen vs. perustaminen
- Johtamisen haasteet yritysostossa: itsensä johtaminen, ostoprosessi, henkilöstö
- Ostokohteet: ostokriteerit, haku, yrityskauppaneuvottelut, Due Diligence
- Arvonmääritys yrityskaupassa
- Yritysoston toteutustavat, yritysoston rahoitus

Oppimateriaalit

Materiaalit saatavana verkossa, linkitetty kurssille.

Opetusmenetelmät

Non-stop verkkokurssi; videot, kirjalliset aineistot, online-tentit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit voi tehdä oman aikataulun mukaan, mutta kaikki tentit läpäistävä ennen toteutuksen päättymistä. Kutakin tenttiä voi yrittää kolme kertaa.

Kansainvälisyys

Ei ole.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkomateriaalehin perehtyminen 75 h, tentit 6 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelijan koetulokset osoittavat oppimistavoitteiden mukaista osaamista hyväksyttävällä tasolla.

Hylätty
Opiskelijan koetulokset eivät osoita tavoiteltava osaamista yhdellä tai useammalla osa-alueella.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi verkkotentein.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 27.03.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Juha Tall

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa yritysostoon liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita, sekä tunnistaa ja eritellä yrityksen ostamiseen liittyviä johtamisen keskeisiä osa-alueita. Opiskelija osaa eritellä ostokriteerejä ja tunnistaa yrityskauppaneuvottelujen vaiheet ja niihin liittyviä elementtejä. Opiskelija tunnistaa keskeisimpiä arvonmäärityksen periaatteita. Opiskelija osaa vertailla yritysoston toteutustapojen soveltuvuutta annettuihin tilanteisiin ja tunnistaa yleisimpien rahoitusvaihtoehtojen keskeiset piirteet.

Sisältö

- Yrityskauppoja hyödyntävä ajattelutapa: yritysoston vaiheet, ostaminen vs. perustaminen
- Johtamisen haasteet yritysostossa: itsensä johtaminen, ostoprosessi, henkilöstö
- Ostokohteet: ostokriteerit, haku, yrityskauppaneuvottelut, Due Diligence
- Arvonmääritys yrityskaupassa
- Yritysoston toteutustavat, yritysoston rahoitus

Oppimateriaalit

Materiaalit saatavana verkossa, linkitetty kurssille.

Opetusmenetelmät

Non-stop verkkokurssi; videot, kirjalliset aineistot, online-tentit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit voi tehdä oman aikataulun mukaan, mutta kaikki tentit läpäistävä ennen toteutuksen päättymistä. Kutakin tenttiä voi yrittää kolme kertaa.

Kansainvälisyys

Ei ole.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkomateriaalehin perehtyminen 75 h, tentit 6 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelijan koetulokset osoittavat oppimistavoitteiden mukaista osaamista hyväksyttävällä tasolla.

Hylätty
Opiskelijan koetulokset eivät osoita tavoiteltava osaamista yhdellä tai useammalla osa-alueella.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi verkkotentein.

Ilmoittautumisaika

11.04.2024 - 30.06.2024

Ajoitus

20.05.2024 - 31.08.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Juha Tall

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa yritysostoon liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita, sekä tunnistaa ja eritellä yrityksen ostamiseen liittyviä johtamisen keskeisiä osa-alueita. Opiskelija osaa eritellä ostokriteerejä ja tunnistaa yrityskauppaneuvottelujen vaiheet ja niihin liittyviä elementtejä. Opiskelija tunnistaa keskeisimpiä arvonmäärityksen periaatteita. Opiskelija osaa vertailla yritysoston toteutustapojen soveltuvuutta annettuihin tilanteisiin ja tunnistaa yleisimpien rahoitusvaihtoehtojen keskeiset piirteet.

Sisältö

- Yrityskauppoja hyödyntävä ajattelutapa: yritysoston vaiheet, ostaminen vs. perustaminen
- Johtamisen haasteet yritysostossa: itsensä johtaminen, ostoprosessi, henkilöstö
- Ostokohteet: ostokriteerit, haku, yrityskauppaneuvottelut, Due Diligence
- Arvonmääritys yrityskaupassa
- Yritysoston toteutustavat, yritysoston rahoitus

Oppimateriaalit

Materiaalit saatavana verkossa, linkitetty kurssille.

Opetusmenetelmät

Non-stop verkkokurssi; videot, kirjalliset aineistot, online-tentit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit voi tehdä oman aikataulun mukaan, mutta kaikki tentit läpäistävä ennen toteutuksen päättymistä. Kutakin tenttiä voi yrittää kolme kertaa.

Kansainvälisyys

Ei ole.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkomateriaalehin perehtyminen 75 h, tentit 6 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelijan koetulokset osoittavat oppimistavoitteiden mukaista osaamista hyväksyttävällä tasolla.

Hylätty
Opiskelijan koetulokset eivät osoita tavoiteltava osaamista yhdellä tai useammalla osa-alueella.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi verkkotentein.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 03.01.2024

Ajoitus

13.01.2024 - 30.04.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Krista Turunen
Opiskelijaryhmät
 • MPK23
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa opiskelija osaa toimia sopimusosapuolena ja laatia sopimuksen, jota eivät rasita tulkinnalliset epäselvyydet. Hän osaa kuvata velallisen, velkojan ja takaajan oikeudellisen aseman. Opiskelija osaa etsiä tietoa oikeudellisista tietolähteistä ja soveltaa löytämäänsä tietoa käytäntöön.

Sisältö

- sopimuksen tekeminen Oik.TL:n (228/1929) mukaan
- kauppalaki (355/1987)
- velkakirjalaki (622/1947)
- korkolaki (633/1982)
- laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta (361/1999)

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali + Moodle

Opetusmenetelmät

Ensimmäiset luennot hybridillä ja loput teamsissä, harjoitukset, ryhmätyö, itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luentoja 8 h + itsenäistä opiskelua 73 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa hankkia tietoa Finlexistä. Opiskelija osaa selittää keskeiset sopimusoikeuden ja velkakirjalain periaatteet. Hän tuntee takaajan oikeudellisen aseman pääpiirteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hankkia tietoa Finlexistä ja muista oikeudellisista tietolähteistä. Hän osaa soveltaa käytäntöön sopimusoikeuden ja velkakirjalain sääntöjä. Opiskelija tuntee hyvin takaajan oikeudellisen aseman.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hankkia tietoa oikeudellisista tietolähteistä ja soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön. Hän osaa toimia sopimusosapuolena. Opiskelija osaa selittää velallisen oikeudellisen vastuun. Opiskelija tuntee takaajan oikeudellisen aseman perinpohjaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti, harjoitukset, ryhmätyö

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 28.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 01.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Saija Råtts
Opiskelijaryhmät
 • MPK22
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa yrityksen viestinnän suunnittelun työkalut ja soveltaa niitä käytännössä. Opiskelija osaa analysoida yritysten viestinnän suunnittelua ja toteutusta. Opiskelija osaa monipuolisesti kehittää yrityksen viestintää eri kanavat huomioiden.

Sisältö

- Viestinnän suunnittelu; suunnitelmat ja strategiat
- Kriisi- ja muutosviestintä
- Työyhteisöviestinnän digitaaliset kanavat

Oppimateriaalit

Juholin, E. 2022. Communicare! Ota viestinnän ilmiöt ja strategiat haltuun. Helsinki: Management Institute of Finland MIF Oy.

- Luennoitsijan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus. Sisältää aikaan sidottua verkossa toteutettavaa opetusta.
Itsenäinen- ja ryhmätyöskentely, flipattu kurssi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op. opintojakso vastaa noin reilua 80 opiskelijan työtuntia.
Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena. Osallistuminen opetukseen sekä materiaaleihin tutustuminen vie noin 20 tuntia opiskelijan aikaa.
Ryhmä- sekä yksilötehtävät noin 35 h
Itsenäinen opiskelu ja kirjallisuuden hankinta ja perehtyminen noin 25 h

Lisätietoja opiskelijoille

Verkko-opintojakso, joka sisältää aikaan sidottua verkko-opetusta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa antaa esimerkkejä yrityksen viestinnän suunnittelun työkaluista, ja jossain määrin soveltaa niitä käytännössä. Opiskelija osaa tyydyttävällä tasolla analysoida yritysten viestinnän suunnittelua ja toteutusta. Yrityksen viestinnän kehittäminen toteutuu jossain määrin tai puutteellisesti. Opiskelijan osallistuminen on melko vähäistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tunnistaa yrityksen viestinnän suunnittelun työkalut ja soveltaa niitä käytännössä esimerkiksi viestintäsuunnitelman muodossa. Opiskelija osaa analysoida hyvin yritysten viestinnän suunnittelua ja toteutusta. Opiskelija osaa kehittää yrityksen viestintää ja huomioida myös eri kanavat suunnittelussa. Opiskelija osallistuu pääsääntöisesti aktiivisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tunnistaa yrityksen viestinnän suunnittelun työkalut ja soveltaa niitä laaja-alaisesti käytännössä erilaisia teorioita hyödyntäen. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida yritysten viestinnän suunnittelua ja toteutusta. Opiskelija osaa kehittää yrityksen viestintää ja huomioi eri kanavat suunnittelussa. Opiskelija osaa ehdottaa uusia ratkaisuja ja on oma-aloitteinen ja aktiivinen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilö- ja ja ryhmätehtävät

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

09.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

6 op

Virtuaaliosuus (op)

6 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Leena Uusitalo
Opiskelijaryhmät
 • MPK22
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä yritysverotukseen liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija osaa esittää yritysverotuksen vaiheet. Opiskelija osaa selittää yritysverotukseen liittyvät tulot ja niihin kohdistuvat vähennykset sekä osaa soveltaa kyseistä tietoa käytännössä. Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa käytäntöön yritysverotukseen liittyvää lainsäädäntöä. Opiskelija osaa laatia verolaskelmia ja ymmärtää eri yritysmuotojen verotukseen liittyvät erot. Opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen peruskäsitteet ja lainsäädännön sekä osaa soveltaa niitä taloushallinnon eri osa-alueilla. Opiskelija pystyy tunnistamaan ja kuvailemaan arvonlisäverotukseen vaikuttavat keskeiset tekijät. Opiskelija ymmärtää, mikä merkitys on oikean arvonlisäverotuskäytännön tuntemisella ja soveltamisella eri liiketapahtumien yhteydessä. Opiskelija osaa analysoida eri liiketapahtumia arvonlisäverotuksen kannalta ja toisaalta osaa analysoida arvonlisäverotuksen vaikutusta liiketapahtumien ja koko yritystoiminnan kannattavuuteen. Opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen ja kirjanpidon yhteyden sekä sen, kuinka arvonlisäverotus huomioidaan kirjanpidossa. Opiskelija tietää arvonlisäverotukseen liittyvän viranomaisvalvonnan ja sen merkityksen. Opiskelija osaa hakea arvonlisäverotukseen liittyvää tietoa relevanteista lähteistä. Opiskelija pystyy tunnistamaan ja ratkaisemaan arvonlisäverotuksen perusteisiin liittyviä ongelmia.

Sisältö

- verotukseen liittyvät peruskäsitteet
- verotuksen vaiheet
- tulolajit ja tulolähteet
- tulojen veronalaisuus ja niihin kohdistuvien menojen vähennysoikeus
- yritysmuodon vaikutus verotukseen
- arvonlisäverolaki ja -asetus keskeisin osin

Oppimateriaalit

-luennoitsijan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

luennot ja harjoitukset
Hybridiopetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

lähiopetus 12 h
itsenäinen työskentely 150 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (2-1):Opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen periaatteet. Opiskelija osaa selittää keskeiset yritysverotukseen liittyvät tulot ja niihin kohdistuvat vähennykset. Opiskelija osaa etsiä yritysverotukseen liittyvää keskeistä lainsäädäntöä. Opiskelija osaa laatia verolaskelmia ja selittää keskeiset eri yritysmuotojen verotukseen liittyvät erot.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (4-3): Opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen keskeiset peruskäsitteet ja lainsäädännön. Opiskelija osaa selittää yritysverotukseen liittyvät keskeiset tulot ja niihin kohdistuvat vähennykset sekä osaa soveltaa keskeistä tietoa käytännössä. Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa käytäntöön keskeistä yritysverotukseen liittyvää lainsäädäntöä. Opiskelija osaa laatia verolaskelmia ja selittää eri yritysmuotojen verotukseen liittyvät erot.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa soveltaa arvonlisäverotuksen lainsäädäntöä yritystoiminnassa ja opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen keskeiset käsitteet. Opiskelija osaa selittää yritysverotukseen liittyvät tulot ja niihin kohdistuvat vähennykset sekä osaa soveltaa kyseistä tietoa käytännössä. Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa käytäntöön yritysverotukseen liittyvää lainsäädäntöä. Opiskelija osaa laatia verolaskelmia ja osaa vertailla eri yritysmuotojen verotusta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat harjoitustyöt 1 - 5 60 %
Palautettava/kokoava harjoitus-/lopputyö 40 %

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 18.10.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Viljo Arohonka
Opiskelijaryhmät
 • MPK21
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä pk-yrityksen pitkä- ja lyhytaikaisen rahoituksen suunnitteluun liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää investointien rahoitussuunnittelun ja maksuvalmuissuunnittelun vaiheet. Hän osaa käyttää peruslaskentamenetelmiä ja laskentatulosten tulkintaohjeita rahoituksen suunnittelun eri aikaperiodeille. Opiskelija osaa arvioida kokonaisvaltaisen rahoitussuunnittelun keskeisen merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimiville pk-yrityksille.

Sisältö

- pitkäaikaisen rahoitussuunnittelun käsitteet ja peruskysymykset
- lyhytaikaisen rahoitussuunnittelun käsitteet ja peruskysymykset
- rahoitussuunnittelun merkitys yrityksille ja muille organisaatioille
- pitkäaikaisen rahoitussuunnittelun toteutus: investointipäätökset, rahoitusrakenne, rahoituspäätökset, arvonmääritys
- likviditeettihallinnon toteutusperiaatteet: ostovelkojen hallinta, luottohallinto, kassahallinto, maksujärjestelmät
- rahoituksen suunnittelun ja toteutuksen apuvälineet
- rahoitusalan ammattilaisen teemahaastattelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija osaa määritellä pk-yrityksen rahoituksen suunnitteluun liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää rahoituksen suunnittelun ja toteutuksen vaiheet. Hän osaa käyttää peruslaskentamenetelmiä ja laskentatulosten tulkintaohjeita investointien kannattavuuden arvioinnissa ja rahoituksen suunnittelussa myös kansainvälisessä yrityksessä. Hän osaa laatia yksinkertaisen rahoitussuunnitelman. Opiskelija osaa arvioida rahoitussuunnittelun merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimiville pk-yrityksille.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä pk-yrityksen rahoituksen suunnitteluun liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää rahoituksen suunnittelun ja toteutuksen vaiheet. Hän osaa käyttää monipuolisesti laskentamenetelmiä ja laskentatulosten tulkintaohjeita investointien kannattavuuden arvioinnissa ja rahoituksen suunnittelussa myös kansainvälisessä yrityksessä. Hän osaa laatia rahoitussuunnitelman ja tulkita tuloksia. Opiskelija osaa arvioida rahoitussuunnittelun keskeisen merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimiville pk-yrityksille.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä tarkasti pk-yrityksen rahoituksen suunnitteluun liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää loogisesti rahoituksen suunnittelun ja toteutuksen vaiheet. Hän osaa käyttää monipuolisesti ja kriittisesti laskentamenetelmiä ja laskentatulosten tulkintaohjeita investointien kannattavuuden arvioinnissa ja rahoituksen suunnittelussa myös kansainvälisessä yrityksessä. Hän osaa laatia kokonaisvaltaisen rahoitussuunnitelman ja tulkita tuloksia. Opiskelija osaa arvioida kokonaisvaltaisesti rahoitussuunnittelun keskeisen merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimiville pk-yrityksille.