Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Geronomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija

Koulutusala

Terveys- ja hyvinvointialat
Koulutusalan luokitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämään kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Koulutusohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja. Vapaavalintaisten opintojen kautta opiskelija voi suunnata osaamistaan.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Ikääntymisen asiantuntija -koulutusohjelmassa toteutettava ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa fysioterapeutti (ylempi AMK), geronomi (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK) tai terveydenhoitaja (ylempi AMK) -tutkintonimikkeen.
Tutkinto tuottaa ylemmän korkeakoulututkinnon kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään.

Tutkinnon taso

Koulutusohjelma johtaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, joka on toisen syklin master-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 7.
Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa tai ulkomailla suoritettu fysioterapeutin, geronomin, sairaanhoitajan, sosionomin tai terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan, että hakijalla on kahden vuoden työkokemus alalta.
Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.
Valintaperusteet löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Noudatetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.
Linkki

Opintojen rakenne

Tutkinto toteutetaan työelämäläheisesti ja monimuotoisin opetusmenetelmin. Opinnot voi suorittaa työn ohella. Opetukseen sisältyy lähiopetusta keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Tutkinnon suorittaminen kestää 1,5-3 vuotta.
Koko tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä, josta opinnäytetyön osuus on 30 opintopistettä.
Opinnoissa ikääntymiseen liittyviä teemoja tarkastellaan laaja-alaisesti ja moniammatillisesti. Opinnot koostuvat ikääntyvään yhteiskuntaan, ikääntyvien hyvinvoinnin edistämiseen ja vanhustyön erilaisissa toimintaympäristöissä tapahtuvaan johtamiseen liittyvistä teemoista. Lisäksi tarjolla on laaja valikoima vapaavalintaisia opintoja.
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.
Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua vaativiin sosiaali- ja terveysalan tehtäviin sekä palvelujen suunnittelu- ja johtotehtäviin julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa, sekä järjestöissä.
Lukuvuoden 2021-2022 opetussuunnitelmaan voit tutustua helmikuusta 2021 alkaen Opinto-oppaan linkistä: ….

Osaamistavoitteet

Tutkinto tuottaa vanhustyön ja ikääntymisen asiantuntijoita, jotka tunnistavat ikääntymiseen liittyviä yhteiskunnallisia erityiskysymyksiä, osaavat edistää laaja-alaisesti ikääntyvien hyvinvointia, toimintakykyä ja aivoterveyttä sekä kehittää ja johtaa ikääntyneille suunnattuja laadukkaita palveluita. Koulutus antaa valmiudet suunnitella ja kehittää ikäystävällistä yhteiskuntaa. Koulutus tukee ikääntyvän yhteiskunnan kestävää kehitystä tukemalla ikääntyneiden aktiivista osallisuutta ja terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoa.
Vapaavalintaisten opintojen kautta opiskelija voi suunnata osaamistaan esimerkiksi johtamiseen ja esimiestyöhön tai johonkin valitsemaansa ikääntymisen erityiskysymykseen. Opinnäytetyön kautta opiskelija voi suunnata opintojaan nykyisen tai tavoitteena olevan tulevan työn mukaisesti.
Opinnäytetyöprosessi käynnistyy ensimmäisen lukukauden aikana. Tutkintoon sisältyvät opintojaksot integroidaan tukemaan opinnäytetyöprosessin etenemistä koko koulutuksen ajan.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Tutkinnon aikana opiskelija perehtyy monialaisesti ikääntyvän yhteiskunnan erityiskysymyksiin, ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseen sekä vanhuspalveluissa tarvittavaan johtamisosaamiseen. Vapaavalintaisten opintojen sekä opinnäytetyön kautta opiskelija voi valita opinnoilleen haluamiaan erityispainotuksia. Ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa korostuu käytännön ja teorian välinen vuorovaikutus. Koulutuksen tuottamaa osaamista voidaan hyödyntää kaikilla sektoreilla, joissa sosiaali- ja terveysalan ammattilainen kohtaa ikääntyviä ihmisiä.

Kompetenssit

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.
Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.
Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan. Ikääntymisen asiantuntija -tutkinnossa tärkeää on alan sisällöllinen osaaminen, kehittäminen ja tutkiminen, sekä johtaminen.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Koulutusohjelmassa toteutetaan monimuotoisia pedagogisia toimintamalleja. Pedagogiset ratkaisut määritellään kunkin opintokokonaisuuden yhteydessä erikseen, keskeinen periaate on teorian ja käytännön yhdistäminen.

Ahot-menettelyt

Ahot-menettelyssä toteutetaan SeAMK:n yleistä ohjeistusta. Ikääntymisen asiantuntija -koulutusohjelmassa Ahot –vastaavana toimii vastuuyliopettaja.

Opinnäytetyön opintokokonaisuus on suoritettava kokonaan ja se on Ahot -menettelyn ulkopuolella.

AHOT-menettely tarkoittaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea osaamisensa tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita.
Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt on esitetty SeAMKin osaamisen tunnustamisen ohjeessa. Siinä selvitetään, miten osaamisen tunnustamista haetaan, miten asiaa käsitellään ja miten siitä tiedotetaan.

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Tutkintoon ei kuulu harjoittelua.

Ammatillinen osaamisprofiili

Koulutusohjelman jälkeen opiskelijalla on valmiudet toimia johtavissa vanhustyön asiantuntijatehtävissä. Osaaminen fokusoituu ikäystävällisen yhteiskunnan kehittämiseen sekä ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen ja johtamiseen. Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja johtamistehtävissä, konsultteina, asiantuntijoina, yrittäjinä sekä esimiestehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Kansainvälisyys

Koulutuksessa edistetään, rohkaistaan, motivoidaan ja mahdollistetaan opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta sekä kotikansainvälisyyttä. Kansainvälistymistä tuetaan tarjoamalla mahdollisuuksia opintomatkoihin ja kansainvälisiin vaihtoihin yhteistyöoppilaitoksissa. Opetuksessa hyödynnetään kansainvälistä kirjallisuutta ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden osaamista sekä ulkomaisia vierailijoita.

Jatko-opintokelpoisuus

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden alan tieteellisiin jatko-opintoihin.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Koulutus toteutetaan aikuiskoulutuksena. Koulutus on osa-aikaista ja opetus järjestetään monimuoto-opetuksena.
Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Kontaktiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Anne-Maria Aho
Sähköposti: anne-maria.aho(a)seamk.fi
Puhelin: 040 830 4173

Katri Turunen
Sähköposti: katri.turunen(a)seamk.fi
Puhelin: 040 830 1264

Opinto-ohjaaja

Essi Hauta
Sähköposti: essi.hauta(a)seamk.fi
Puhelin: 040 830 1262

Harjoittelun koordinointi

Tutkinto-ohjelmaan ei kuulu harjoittelua.

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat

Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 30.06.2023

Ajoitus

01.06.2023 - 31.08.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
Opettaja
 • Katri Turunen
 • Virpi Salo
 • Merja Hoffrén-Mikkola

Tavoitteet

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla perehdytään terveyden lukutaidon käsitteeseen ja terveyden lukutaitoa määrittäviin tekijöihin yksilö- ja organisaatiotasolla. Opintojaksolla tarkastellaan terveyden lukutaitoa erityisesti aivoterveyden edistämisen näkökulmasta. Perehdytään uusimpaan aivoterveyttä koskevaan tutkimusnäyttöön. Opintojaksolla harjoitellaan arvioimaan aivoterveyteen liittyvän informaation ymmärrettävyyttä, luotettavuutta ja käytettävyyttä. Lisäksi perehdytään siihen millaisilla menetelmillä aivoterveyteen liittyvän informaation ymmärtämistä ja käyttöönottoa sekä aivoterveyttä edistäviä käyttäytymisen muutosprosesseja voidaan tukea elämäntapaohjauksella. Opintojaksolla tarkastellaan aivoterveyttä edistävän ja muistiystävällisen toiminnan hyödyntämistä asiakaslähtöisten palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- määritellä mitä terveyden lukutaito tarkoittaa ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen
- arvioida sitä, kuinka organisaatio edistää terveyden lukutaitoa sekä esittää keinoja, joilla organisaatio voi edistää terveyden lukutaitoa
- määrittelee tunnetut aivoterveyttä edistävät tekijät ja toimet
- selittää terveyden lukutaidon yhteyttä aivoterveyteen
- arvioida kriittisesti kirjallisen, suullisen ja verkossa olevan aivoterveyteen liittyvän informaation ymmärrettävyyttä, luotettavuutta ja käytettävyyttä
- selittää, millaisilla menetelmillä voidaan arvioida, ymmärtääkö yksilö aivoterveyteen liittyvää informaatiota
- selittää millaisilla keinoilla voidaan tukea informaation ymmärtämistä ja hyödyntämistä aivoterveyden edistämisessä
- hyödyntää motivoivan haastattelun periaatteita aivoterveyttä edistävässä elämäntapaohjauksessa
- toimia aivoterveyden edistämisen asiantuntijana osallistuen asiakaslähtöisten, aivoterveyttä edistävien ja muistiystävällisten palvelujen suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen.

Sisältö

- Terveyden lukutaito yksilön ja yhteisön/organisaation resurssina
- Aivoterveyttä edistävät tekijät viimeisimmän tutkimusnäytön perusteella
- Aivoterveyteen liittyvän informaation arviointi terveyden lukutaidon näkökulmasta
- Terveyden lukutaidon tukeminen
- Aivoterveyttä edistävä elämäntapaohjaus
- Aivoterveyttä edistävien ja muistiystävällisten palvelujen kehittäminen

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Ohjaaminen ja palautteen anto tapahtuu verkko-oppimisympäristössä. Opiskelu koostuu itsenäisestä opiskelusta ja oppimistehtävistä verkossa. Opintojaksolla on osana itsenäistä opiskelua nauhoitettuja verkkoluentoja, joihin liittyy oppimistehtäviä. Lisäksi opintojaksolla tehdään kirjallinen oppimistehtävä, jossa käytetään tutkimuskirjallisuutta ja noudatetaan tieteellisen kirjoittamisen ohjeita. Yhdessä oppimista edistetään verkkokeskusteluilla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osoitat osaavasi määritellä terveyden lukutaidon ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä antaa esimerkkejä terveyden lukutaidon ilmenemisestä käytännössä.
Osoitat osaavasi nimetä aivoterveyteen vaikuttavia tekijöitä, etsiä uusinta aiheeseen liittyvää tutkimustietoa sekä kuvata terveyden lukutaidon yhteyttä aivoterveyteen.
Osoitat osaavasi arvioida kriittisesti aivoterveyteen liittyvän informaation luotettavuutta, ymmärrettävyyttä ja käytettävyyttä.
Osoitat osaavasi selittää miten aivoterveyteen liittyvä informaation ymmärtämistä ja hyödyntämistä voidaan tukea.
Osoitat tuntevasti motivoivan haastattelun periaatteet ja kykyä soveltaa niitä aivoterveyttä edistävässä elämäntapaohjauksessa.
Osoitat osaavasi arvioida aivoterveyttä edistävän ja muistiystävällisen toiminnan käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyviä tekijöitä

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

27.10.2022 - 08.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
Opettaja
 • Katri Turunen
 • Katariina Perttula
Opiskelijaryhmät
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija

Tavoitteet

Opiskelija tuntee palvelu- ja asiakasohjauksen ympäristöt ja osaa nimetä ohjauksen menetelmiä ja toimintatapoja. Opiskelija osaa hyödyntää RAI-arviointia johtamisen välineenä sekä osaa tukea ja edistää esimiestyön näkökulmasta RAI-arvioinnin onnistumista. Opiskelija ymmärtää ikääntyneen ihmisen palvelujen tarpeen monimuotoisuuden ja osaa tarkastella palvelujen tarvetta moniammatillisesti ja laaja-alaisesti. Opiskelija osaa kehittää palveluja uusinta tutkimusnäyttöä hyödyntäen ja perustelee valitsemansa menetelmät asianmukaisesti. Opiskelija on perehtynyt palvelumuotoilun teoriaan ja soveltamismuotoihin.

Sisältö

• Ikääntyneiden palvelu- ja asiakasohjaukset menetelmät ja tavoitteet
• Palvelujen tarpeen arviointi
• RAI-järjestelmä palvelutarpeen arvioinnissa ja asiakasohjauksessa sekä toiminnan kehittämisen ja johtamisen välineenä
• Palvelumuotoilu

Oppimateriaalit

Rauha Heikkilä, Matti Mäkelä, Satu Havulinna, Pauliina Hietaharju, Maarit Lind, Anja Noro (toim.) Valoisa tulevaisuus RAI-vertailukehittäminen 20 vuotta Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 9/2021.

THL:n sivusto: Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus - THL

Blundo, R. & Simon, J. 2016. Solution-Focused Case Management. New York, New York : Springer Publishing Company

Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Helsinki: Talentum.

Mönkkönen, K. , Kekoni, T., Pehkonen, A. (2019). Moniammatillinen yhteistyö: vaikuttava vuorovaikutus sosiaali- ja terveysalalla. Helsinki: Gaudeamus.
Ketola, T. & Alaverdyan, A. 2020. Ihmisiä kohtaamassa: Asiakaslähtöisen palveluohjauksen jäljillä työikäisten palveluissa. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Soveltuvin osin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee palvelu- ja asiakasohjauksen ympäristöt ja osaa nimetä joitakin ohjauksen toimintatapoja. Opiskelija on perehtynyt RAI-arviointiin ja tuntee RAI-arviointijärjestelmän ja systemaattisen toimintakyvyn ja palvelutarpeiden arvioinnin perusteet. Opiskelija ymmärtää ikääntyneen ihmisen palvelujen tarpeen monimuotoisuuden ja osaa tarkastella palvelujen tarvetta. Opiskelija osaa kehittää palveluja ja perustelee valitsemansa menetelmät asianmukaisesti. Opiskelija on perehtynyt palvelumuotoilun teoriaan ja soveltamismuotoihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee palvelu- ja asiakasohjauksen ympäristöt ja osaa nimetä ohjauksen menetelmiä ja toimintatapoja. Opiskelija osaa hyödyntää RAI-arviointi- ja vertailutietoa johtamisen välineenä sekä toiminnan kehittämisessä. Opiskelija osaa esimiehenä tukea luotettavien RAI-arviointien toteutumista. Opiskelija osaa tukea RAI-arviointitiedon hyödyntämistä palveluiden suunnittelussa. Opiskelija ymmärtää ikääntyneen ihmisen palvelujen tarpeen monimuotoisuuden ja osaa tarkastella palvelujen tarvetta laaja-alaisesti. Opiskelija osaa kehittää palveluja uusinta tutkimusnäyttöä hyödyntäen ja perustelee valitsemansa menetelmät asianmukaisesti. Opiskelija on perehtynyt palvelumuotoilun teoriaan ja soveltamismuotoihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee palvelu- ja asiakasohjauksen ympäristöt ja osaa nimetä monipuolisesti ohjauksen menetelmiä ja toimintatapoja sekä valita perustellusti eri tilanteisiin sopivia menetelmiä. Opiskelija osaa monipuolisesti ja perustellusti hyödyntää RAI-arviointi ja -vertailutietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä sekä osaa esimiehenä tukea laadukkaiden RAI-arviointien toteutumista sekä henkilöstön RAI-osaamisen kehittämistä eri toimintaympäristöissä.
Opiskelija ymmärtää ikääntyneen ihmisen palvelujen tarpeen monimuotoisuuden ja osaa tarkastella palvelujen tarvetta laaja-alaisesti ja kriittisesti. Opiskelija osaa kehittää palveluja uusinta kansainvälistä tutkimusnäyttöä hyödyntäen ja perustelee valitsemansa menetelmät asianmukaisesti. Opiskelija on perehtynyt palvelumuotoilun teoriaan ja soveltamismuotoihin.

Esitietovaatimukset

Ei vaadittavia aikaisempia opintoja

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

15 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
Opettaja
 • Katri Turunen
 • Katariina Perttula
 • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa ja raportoida tutkimus-, kehittämis- tai arviointihankkeen.

Sisältö

Opinnäytetyön suunnitelman mukainen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Lisätiedot

TKI-pisteet 15 op

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

16.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

10 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
Opettaja
 • Katri Turunen
 • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa kehittämis-, tutkimus- tai arviointiprosessin opinnäytetyön suunnitelman

Sisältö

Opinnäytetyön laatiminen suunnitelman mukaisesti

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Lisätiedot

TKI-pisteet 10 op

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
Opettaja
 • Kaija Loppela
Opiskelijaryhmät
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida, johtaa ja kehittää palvelurakenteiden uudistuksen myötä tulevia muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa ja palveluissa. Opiskelija osaa analysoida strategisen henkilöstöjohtamisen osa-alueita ja merkitystä organisaation menestyksekkäälle toiminnalle sekä työyhteisön työhyvinvoinnille. Opiskelija osaa analysoida dialogisen, arvostavan, osallistavan ja palvelevan johtamisen keskeisiä sisältöjä ja merkityksiä. Opiskelija osaa analysoida työhyvinvoinnin merkitystä osana organisaation strategista kehittämistä. Opiskelija osaa suunnitella strategialähtöisiä toimenpiteitä osaamisen ja uudistumisen tueksi ja kehittämiseksi. Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja kehittymistarpeitaan suhteessa esimiehen osaamisvaatimuksiin sekä dialogisen johtamisen edellytyksiin.

Sisältö

• Strategisen johtamisen osa-alueet ja merkitys organisaation toiminnalle
• Henkilöstöstrategia ja -suunnittelu
• Dialoginen johtaminen ja kehittäminen
• Osaamisen ja uudistumisen johtaminen
• Työhyvinvoinnin johtaminen ja hyvät käytännöt
• Strateginen osaamisen kehittäminen
• Esihenkilön oma osaaminen ja uudistuminen

Oppimateriaalit

Syvänen, S., Tikkamäki, K., Loppela, K., Tappura, S., Kasvio, A. ja Toikko, T. 2015. Dialoginen johtaminen - avain tuloksellisuuteen, työelämän laatuun ja innovatiivisuuteen. Tampereen yliopistopaino Oy.

Lisäksi opettajan ilmoittama muu kirjallisuus ja oppimateriaali, mikä ilmoitetaan myöhemmin opintojen alkaessa.

Opetusmenetelmät

Luennot, alustukset, opetuskeskustelut, ryhmätyöt, itsenäinen opiskelu ja itsenäinen verkko-opiskelu Moodle-oppimisalustaa hyödyntäen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op= 135 t opiskelijan työtä sisältäen kontaktiopetusta ja itsenäistä opiskelua
Englanniksi

Sisällön jaksotus

Strateginen henkilöstövoimavarojen johtaminen
Osaamisen ja uudistumisen johtaminen
Työhyvinvoinnin johtaminen
Oppiva organisaatio
Työmotivaatio
Esihenkilöiden oma osaaminen ja uudistuminen
Dialogisuus
Dialoginen johtaminen ja kehittäminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa nimetä opintojakson peruskäsitteitä. Opiskelija osaa määritellä kurssin peruskäsitteistöä opintojakson tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut .ja (pois)rakentavasti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa analysoida aiheen käsitteistöä ja osaa kriittisesti soveltaa opittua opintojakson tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut erittäin aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa vertailla aiheen käsitteistöä ja osaa monipuolisesti, kriittisesti ja luovasti soveltaa opittua opintojakson tehtävissä niitä myös käytännön toimintaan peilaten.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko numeerinen 1-5.

Hylätty (0)

Mikäli arviointikriteeri 1-2 (tyydyttävä ei täyty)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa nimetä opintojakson peruskäsitteitä. Opiskelija osaa määritellä kurssin peruskäsitteistöä opintojaksotehtävissään.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut rakentavasti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa analysoida aiheen käsitteistöä ja osaa kriittisesti soveltaa opittua käytännön toimintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut erittäin aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa vertailla aiheen käsitteistöä ja osaa monipuolisesti ja kriittisesti soveltaa opittua käytännön toimintaan. Opiskelija osaa kehittää luovia ratkaisuja opintojaksotehtävissään.

Esitietovaatimukset

Ei aikaisempia vaadittavia opintoja

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 28.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
Opettaja
 • Katri Turunen
 • Anna-Kaarina Koivula
 • Tua Niemelä
Opiskelijaryhmät
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija

Tavoitteet

Opiskelija on perehtynyt erilaisiin johtamisen suuntauksiin ja menetelmiin ja osaa perustellusti valita itselleen sopivia johtamisen menetelmiä ja työkaluja.
Opiskelija tietää johtamisen merkityksen vanhustyön kehittämisessä ja arvostuksen ylläpitämisessä. Opiskelijan toiminnassa ja puheessa näkyy arvostavan johtajuuden elementtejä. Opiskelija osaa hyödyntää kansainvälistä johtamisen näkökulmia käsittelevää tutkimuskirjallisuutta. Opiskelija on perehtynyt johtamisen käytöntöihin yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin näkökulmista ja osaa kriittisesti tarkastella erilaisia johtamisen tapoja. Opiskelija osaa toimia erilaisten ihmisten kanssa huomioiden yhteisölliset ja eettiset näkökulmat. Opiskelija viestii ymmärrettävästi.

Sisältö

• Hyvä hallintotapa
• Johtajan ja esimiehen merkitys vanhustyön arvostuksen ylläpitäjänä
• Johtamisen erilaiset tavat ja viestintä
• Talouden johtaminen ja sosiaalitaloudellinen arviointi
• Vanhustyön johtamisen julkisella ja yksityisellä sektorilla
• Järjestö- ja vapaaehtoistyön johtaminen

Oppimateriaalit

Laaksonen H., Laitinen H., Hiilamo H. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. Sanoma Pro Oy 2020.
Kulmala J. (toim.) Parempi vanhustyö. Menetelmiä johtamisen kehittämiseen. PS-kustannus 2017.
Wenström S. Positiivinen johtaminen. PS-kustannus 2020.
Tuominen C. Johda tunteita - menesty työelämässä. Tammi 2018
Laaksonen H & Ollila S (toim.) Henkilöstöjohtamisen moninaisuus - ajateltua, koettua, tutkittua. Oppian 2022.
Seppänen M. Näin selviät tiimin jäsenenä. Tunnetaidot työkaluina sosiaali- ja terveysalalla. PS-kustannus 2022.

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työaika 135, josta kontaktiopetusta 20 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on perehtynyt erilaisiin johtamisen suuntauksiin ja menetelmiin.
Opiskelija tietää johtamisen merkityksen vanhustyön kehittämisessä ja arvostuksen ylläpitämisessä. Opiskelija osaa hyödyntää johtamisen näkökulmia käsittelevää tutkimuskirjallisuutta. Opiskelija on perehtynyt johtamisen käytöntöihin yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin näkökulmista. Opiskelija osaa toimia erilaisten ihmisten kanssa huomioiden yhteisölliset ja eettiset näkökulmat. Opiskelija viestii ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on perehtynyt erilaisiin johtamisen suuntauksiin ja menetelmiin ja osaa perustellusti valita itselleen sopivia johtamisen menetelmiä ja työkaluja.
Opiskelija tietää johtamisen merkityksen vanhustyön kehittämisessä ja arvostuksen ylläpitämisessä. Opiskelijan toiminnassa ja puheessa näkyy arvostavan johtajuuden elementtejä. Opiskelija osaa hyödyntää johtamisen näkökulmia käsittelevää tutkimuskirjallisuutta ja opiskelija tarkastelee tietoa kriittisesti. Opiskelija on perehtynyt johtamisen käytöntöihin yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin näkökulmista ja osaa kriittisesti tarkastella ja vertailla erilaisia johtamisen tapoja. Opiskelija osaa toimia erilaisten ihmisten kanssa huomioiden yhteisölliset ja eettiset näkökulmat ja osoittaa hyviä dialogisia taitoja. Opiskelija viestii ymmärrettävästi myös muilla kuin omalla äidinkielellään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on perehtynyt monipuolisesti erilaisiin johtamisen suuntauksiin ja menetelmiin ja osaa perustellusti valita työyhteisöön ja itselleen sopivia johtamisen menetelmiä ja työkaluja. Opiskelija tietää johtamisen merkityksen vanhustyön kehittämisessä ja arvostuksen ylläpitämisessä ja pyrkii omalla toiminnallaan edistämään vanhustyön vetovoimaisuutta. Opiskelijan toiminnassa ja puheessa näkyy arvostavan johtajuuden elementtejä. Opiskelija osaa hyödyntää kansainvälistä johtamisen näkökulmia käsittelevää tutkimuskirjallisuutta. Opiskelija on perehtynyt johtamisen käytöntöihin yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin näkökulmista ja osaa kriittisesti tarkastella ja vertailla erilaisia johtamisen tapoja. Opiskelija osaa toimia erilaisten ihmisten kanssa huomioiden yhteisölliset ja eettiset näkökulmat sekä esittää ratkaisuehdotuksia ristiriitatilanteisiin. Opiskelija viestii kiitettävästi myös muilla kuin omalla äidinkielellään.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Essee tehtävä ja ryhmätehtävä. Aktiivinen osallistuminen kontaktitunneilla ja osallistuminen seminaariin.

Esitietovaatimukset

Ei vaadittavia aikaisempia opintoja