Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Geronomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija

Koulutusala

Terveys- ja hyvinvointialat
Koulutusalan luokitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämään kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Koulutusohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja. Vapaavalintaisten opintojen kautta opiskelija voi suunnata osaamistaan.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Ikääntymisen asiantuntija -koulutusohjelmassa toteutettava ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa fysioterapeutti (ylempi AMK), geronomi (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK) tai terveydenhoitaja (ylempi AMK) -tutkintonimikkeen.
Tutkinto tuottaa ylemmän korkeakoulututkinnon kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään.

Tutkinnon taso

Koulutusohjelma johtaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, joka on toisen syklin master-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 7.
Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa tai ulkomailla suoritettu fysioterapeutin, geronomin, sairaanhoitajan, sosionomin tai terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan, että hakijalla on kahden vuoden työkokemus alalta.
Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.
Valintaperusteet löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Noudatetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.
Linkki

Opintojen rakenne

Tutkinto toteutetaan työelämäläheisesti ja monimuotoisin opetusmenetelmin. Opinnot voi suorittaa työn ohella. Opetukseen sisältyy lähiopetusta keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Tutkinnon suorittaminen kestää 1,5-3 vuotta.
Koko tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä, josta opinnäytetyön osuus on 30 opintopistettä.
Opinnoissa ikääntymiseen liittyviä teemoja tarkastellaan laaja-alaisesti ja moniammatillisesti. Opinnot koostuvat ikääntyvään yhteiskuntaan, ikääntyvien hyvinvoinnin edistämiseen ja vanhustyön erilaisissa toimintaympäristöissä tapahtuvaan johtamiseen liittyvistä teemoista. Lisäksi tarjolla on laaja valikoima vapaavalintaisia opintoja.
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.
Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua vaativiin sosiaali- ja terveysalan tehtäviin sekä palvelujen suunnittelu- ja johtotehtäviin julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa, sekä järjestöissä.
Lukuvuoden 2021-2022 opetussuunnitelmaan voit tutustua helmikuusta 2021 alkaen Opinto-oppaan linkistä: ….

Osaamistavoitteet

Tutkinto tuottaa vanhustyön ja ikääntymisen asiantuntijoita, jotka tunnistavat ikääntymiseen liittyviä yhteiskunnallisia erityiskysymyksiä, osaavat edistää laaja-alaisesti ikääntyvien hyvinvointia, toimintakykyä ja aivoterveyttä sekä kehittää ja johtaa ikääntyneille suunnattuja laadukkaita palveluita. Koulutus antaa valmiudet suunnitella ja kehittää ikäystävällistä yhteiskuntaa. Koulutus tukee ikääntyvän yhteiskunnan kestävää kehitystä tukemalla ikääntyneiden aktiivista osallisuutta ja terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoa.
Vapaavalintaisten opintojen kautta opiskelija voi suunnata osaamistaan esimerkiksi johtamiseen ja esimiestyöhön tai johonkin valitsemaansa ikääntymisen erityiskysymykseen. Opinnäytetyön kautta opiskelija voi suunnata opintojaan nykyisen tai tavoitteena olevan tulevan työn mukaisesti.
Opinnäytetyöprosessi käynnistyy ensimmäisen lukukauden aikana. Tutkintoon sisältyvät opintojaksot integroidaan tukemaan opinnäytetyöprosessin etenemistä koko koulutuksen ajan.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Tutkinnon aikana opiskelija perehtyy monialaisesti ikääntyvän yhteiskunnan erityiskysymyksiin, ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseen sekä vanhuspalveluissa tarvittavaan johtamisosaamiseen. Vapaavalintaisten opintojen sekä opinnäytetyön kautta opiskelija voi valita opinnoilleen haluamiaan erityispainotuksia. Ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa korostuu käytännön ja teorian välinen vuorovaikutus. Koulutuksen tuottamaa osaamista voidaan hyödyntää kaikilla sektoreilla, joissa sosiaali- ja terveysalan ammattilainen kohtaa ikääntyviä ihmisiä.

Kompetenssit

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.
Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.
Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan. Ikääntymisen asiantuntija -tutkinnossa tärkeää on alan sisällöllinen osaaminen, kehittäminen ja tutkiminen, sekä johtaminen.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Koulutusohjelmassa toteutetaan monimuotoisia pedagogisia toimintamalleja. Pedagogiset ratkaisut määritellään kunkin opintokokonaisuuden yhteydessä erikseen, keskeinen periaate on teorian ja käytännön yhdistäminen.

Ahot-menettelyt

Ahot-menettelyssä toteutetaan SeAMK:n yleistä ohjeistusta. Ikääntymisen asiantuntija -koulutusohjelmassa Ahot –vastaavana toimii vastuuyliopettaja.

Opinnäytetyön opintokokonaisuus on suoritettava kokonaan ja se on Ahot -menettelyn ulkopuolella.

AHOT-menettely tarkoittaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea osaamisensa tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita.
Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt on esitetty SeAMKin osaamisen tunnustamisen ohjeessa. Siinä selvitetään, miten osaamisen tunnustamista haetaan, miten asiaa käsitellään ja miten siitä tiedotetaan.

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Tutkintoon ei kuulu harjoittelua.

Ammatillinen osaamisprofiili

Koulutusohjelman jälkeen opiskelijalla on valmiudet toimia johtavissa vanhustyön asiantuntijatehtävissä. Osaaminen fokusoituu ikäystävällisen yhteiskunnan kehittämiseen sekä ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen ja johtamiseen. Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja johtamistehtävissä, konsultteina, asiantuntijoina, yrittäjinä sekä esimiestehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Kansainvälisyys

Koulutuksessa edistetään, rohkaistaan, motivoidaan ja mahdollistetaan opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta sekä kotikansainvälisyyttä. Kansainvälistymistä tuetaan tarjoamalla mahdollisuuksia opintomatkoihin ja kansainvälisiin vaihtoihin yhteistyöoppilaitoksissa. Opetuksessa hyödynnetään kansainvälistä kirjallisuutta ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden osaamista sekä ulkomaisia vierailijoita.

Jatko-opintokelpoisuus

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden alan tieteellisiin jatko-opintoihin.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Koulutus toteutetaan aikuiskoulutuksena. Koulutus on osa-aikaista ja opetus järjestetään monimuoto-opetuksena.
Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Kontaktiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Anne-Maria Aho
Sähköposti: anne-maria.aho(a)seamk.fi
Puhelin: 040 830 4173

Katri Turunen
Sähköposti: katri.turunen(a)seamk.fi
Puhelin: 040 830 1264

Opinto-ohjaaja

Essi Hauta
Sähköposti: essi.hauta(a)seamk.fi
Puhelin: 040 830 1262

Harjoittelun koordinointi

Tutkinto-ohjelmaan ei kuulu harjoittelua.

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat

Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija

Ilmoittautumisaika

01.09.2021 - 31.12.2021

Ajoitus

02.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
Opettaja
 • Katri Turunen
 • Merja Hoffrén-Mikkola
Opiskelijaryhmät
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata ikääntyneiden fyysiseen ja kognitiiviseen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Opiskelija osaa kertoa, mitkä tekijät ovat yhteydessä ennenaikaiseen toimintakyvyn heikentymiseen ja osaa tämän pohjalta ohjata terveyttä ja toimintakykyä ylläpitäviä interventioita. Opiskelija osoittaa osaavansa arvioida yksittäisen ikäihmisen ja ryhmien toimintaa ja tuen tarvetta. Opiskelija osaa nimetä elintapoihin liittyviä muistisairauksien riskitekijöitä ja osaa kuvata aivoterveyden edistämisen ja muistisairauksien riskin pienentämisen toimenpiteet. Opiskelija osaa suunnitella näyttöön perustuvia interventioita ikääntyneiden fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn edistämiseksi eri vanhustyön toimintaympäristöihin.

Sisältö

• Fyysisen toimintakyvyn ulottuvuudet ja niiden tukeminen koko elämänkaaren näkökulmasta
• Elinikäinen aivoterveyden edistäminen
• Ikääntyneiden liikuntaan ja ravitsemukseen liittyvät suositukset ja niiden soveltaminen eri toimintaympäristöissä
• Fyysistä ja kognitiivista toimintakykyä edistävät näyttöön perustuvat interventiot ja niiden toteuttaminen

Oppimateriaalit

1. Heikkinen, Jyrkämä & Rantanen. 2020. Gerontologia. Saatavana Duodecimin Oppiportista.
2. Ikäinstituutin julkaisut
4. Iäkkäisiin henkilöihin kohdistuvat TOIMIA-suositukset
3. Myöhemmin ilmoitettavat alkuperäis- ja kokooma-artikkelit sekä julkaisut ja verkkosivut

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöskentely, tehtävät, verkko-opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisia työelämälähtöisiä tehtäviä.

Kansainvälisyys

Englanninkieliset kirjalliset ja visuaaliset materiaalit ovat mahdollisia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h, joka koostuu kahden lähipäivän kontaktiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta, harjoituksista ja tehtävistä osin verkko-opintoina.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä ikääntyneiden fyysiseen ja kognitiiviseen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Opiskelija osaa kertoa, mitkä tekijät ovat yhteydessä ennenaikaiseen toimintakyvyn heikentymiseen ja osaa tämän pohjalta laatia terveyttä ja toimintakykyä ylläpitäviä interventioita. Opiskelija osaa nimetä joitakin elintapoihin liittyviä muistisairauksien riskitekijöitä ja osaa kuvata aivoterveyden edistämisen ja muistisairauksien riskin pienentämisen toimenpiteitä. Opiskelija osaa suunnitella yksinkertaisia interventioita ikääntyneiden fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn edistämiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä ikääntyneiden fyysiseen ja kognitiiviseen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Opiskelija osaa nimetä tekijöitä, jotka ovat yhteydessä ennenaikaiseen toimintakyvyn heikentymiseen ja osaa tämän pohjalta laatia ja johtaa terveyttä ja toimintakykyä ylläpitäviä interventioita. Opiskelija osoittaa osaavansa arvioida tuen tarvetta sekä yksilön että ryhmien näkökulmista. Opiskelija osaa nimetä elintapoihin liittyviä muistisairauksien riskitekijöitä ja osaa kuvata näyttöön perustuvat aivoterveyden edistämisen ja muistisairauksien riskin pienentämisen toimenpiteet. Opiskelija osaa suunnitella näyttöön perustuvia interventioita ikääntyneiden fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn edistämiseksi hyödyntäen tärkeimpiä kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa nimetä ikääntyneiden fyysiseen ja kognitiiviseen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja kertoa, minkä tasoista näyttöä toimintakyvyn edistämisestä on olemassa. Opiskelija osaa nimetä kattavasti tekijöitä, jotka ovat yhteydessä ennenaikaiseen toimintakyvyn heikentymiseen ja osaa tämän pohjalta laatia ja johtaa terveyttä ja toimintakykyä ylläpitäviä interventioita. Opiskelija osaa nimetä elintapoihin liittyviä muistisairauksien riskitekijöitä, ymmärtää tutkimusnäytön rajoitukset ja osaa kuvata näyttöön perustuvat aivoterveyden edistämisen ja muistisairauksien riskin pienentämisen toimenpiteet. Opiskelija osaa suunnitella näyttöön perustuvia interventioita ikääntyneiden fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn edistämiseksi hyödyntäen kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suoritus arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointiasteikko on esitelty opetussuunnitelmassa.

Esitietovaatimukset

Ei vaadittavia aikaisempia opintoja

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 16.09.2021

Ajoitus

02.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
Opettaja
 • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija

Tavoitteet

Opiskelija osaa nimetä ikääntyvän yhteiskunnan elementtejä hyödyntäen ajankohtaista tutkimuskirjallisuutta. Opiskelija osaa kuvailla ikäystävällisessä yhteiskunnassa huomioitavia asioita ja osaa esittää ratkaisuehdotuksia yhteiskunnan ikäystävällisyyden kehittämiseksi. Opiskelija on perehtynyt ikääntyneiden osallisuuden tukemiseen ja osaa kuvailla keinoja, joilla ikääntyneiden osallisuutta voidaan tukea kulttuurin, liikunnan, palvelujen saamisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmista. Opiskelija on perehtynyt hyvinvointiteknologiaan, jonka kautta voidaan tukea ikäystävällisen yhteiskunnan kehittämistä ja pohtii hyvinvointiteknologian käyttöä kriittisesti eettiset näkökulmat huomioiden. Opiskelija osaa kuvata ikäystävällisen yhteiskunnan kehittämisen tarpeita kestävän kehityksen näkökulmasta. Opiskelija osaa kuvailla ikäystävällisen yrittäjyyden elementtejä.

Sisältö

• Ikäystävällisen yhteiskunnan elementit ja kehittämisen kohteet
• Ikääntyneiden osallisuuden tukeminen ja kulttuurihyvinvointi
• Ikäystävälliset palvelut ja yrittäjyys
• Hyvinvointiteknologia ikäystävällisen yhteiskunnan osana
• Ikäystävällisyys ja kestävä kehitys

Oppimateriaalit

Luennoitsijan antama materiaali
Antti Eskola: Vanhuus
Antti Eskola: Vanhanakin voi ajatella
Hendrik Groen: Viimeiset villitykset
Sirkka Kivelä; Irma Pahlman; Tarja Pajunen; Anneli Koivunen: Vanhuusko arvokasta?

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, seminaariesitykset ja -keskustelut, kirjallisuus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 16h, itsenäinen työskentely 129h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla ikäystävällistä yhteiskuntaa tutkimuskirjallisuuden kautta. Opiskelija osaa nimetä yhteiskunnan eri sektoreita, joilla ikäystävällisyys tulee ottaa huomioon. Opiskelija osoittaa puheessaan ikääntyvien yksilöllisten tarpeiden ymmärtämistä ja osaa huomioida ikääntyneiden erilaiset tarpeet. Opiskelija on perehtynyt ikäystävällisyyttä tukevaan hyvinvointiteknologiaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvailla monipuolisesti ikäystävällistä yhteiskuntaa ja sen eri osatekijöitä tutkimuskirjallisuuden kautta. Opiskelija osaa nimetä yhteiskunnan eri sektoreita, joilla ikäystävällisyys tulee ottaa huomioon ja esittää aktiivisesti kehittämisideoita. Opiskelija osaa nimetä tekijöitä, jotka tekevät palveluista ikäystävällisiä. Opiskelija pyrkii löytämään luovia, mutta perusteltuja ratkaisuja, joissa sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja. Opiskelija osoittaa puheessaan ikääntyvien yksilöllisten tarpeiden ymmärtämistä ja osaa huomioida ikääntyneiden erilaiset tarpeet. Opiskelija on perehtynyt ikäystävällisyyttä tukevaan hyvinvointiteknologiaan, tarkastelee sitä kriittisesti ja osoittaa taitoa soveltaa teknologisia ratkaisuja ikäystävällisen ympäristön kehittämiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvailla monipuolisesti ikäystävällistä yhteiskuntaa ja sen eri osatekijöitä kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta hyödyntäen. Opiskelija osaa nimetä yhteiskunnan eri sektoreita, joilla ikäystävällisyys tulee ottaa huomioon ja esittää aktiivisesti kehittämisideoita. Opiskelija osaa nimetä tekijöitä, jotka tekevät palveluista ikäystävällisiä ja osoittaa kriittistä pohdintaa. Opiskelija pyrkii löytämään luovia, mutta perusteltuja ratkaisuja, joissa sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja ja tuo aktiivisesti esiin kehittämisehdotuksia. Opiskelija osoittaa puheessaan ikääntyvien yksilöllisten tarpeiden ymmärtämistä ja osaa huomioida ikääntyneiden erilaiset tarpeet. Opiskelija on perehtynyt ikäystävällisyyttä tukevaan hyvinvointiteknologiaan, tarkastelee sitä kriittisesti ja osoittaa taitoa soveltaa teknologisia ratkaisuja ikäystävällisen ympäristön kehittämiseen. Opiskelija osaa kehittää ikääntyville uusia osallisuuden mahdollisuuksia. Opiskelija osaa perustella, miksi ikäystävällisyyden kehittäminen on tärkeää kestävän kehityksen näkökulmasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintopäiväkirja, seminaaritehtävät ja seminaariosallistuminen.

Esitietovaatimukset

Ei vaadittuja aikaisempia opintoja

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 16.09.2021

Ajoitus

02.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
Opettaja
 • Katri Turunen
 • Hilkka Latva-Somppi
 • Leena Elenius
Opiskelijaryhmät
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija

Tavoitteet

Opiskelijan puheessa kuuluu ja toiminnassa näkyy ymmärrys ikäihmisten moninaisuutta kohtaan. Opiskelija osaa kuvailla arvostavasti ikääntyneiden ihmisten erilaisuutta ja taustalla vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija tunnistaa ikääntyneiden syrjintään liittyviä toimintatapoja mediassa ja yhteiskunnan rakenteissa ja osaa pohtia niitä kriittisesti eettiset näkökohdat huomioiden. Opiskelija on perehtynyt ikääntyneiden toimintakyvyn, terveyden ja sosiaalisen osallisuuden eroihin ja osaa nimetä ikääntyvillä ihmisillä olevia erilaisia tuen ja hoidon tarpeita. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida ikääntyvien tuen tarpeen lisääntymistä ja siihen johtavia syitä. Opiskelija on perehtynyt ikääntymisen erilaisuuteen eri maissa ja kulttuureissa.

Sisältö

• Ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn moninaisuus
• Erilaiset ikääntymisympäristöt ja -kulttuurit
• Ikääntyneiden tuen tarpeen moninaisuus
• Ikääntyneiden yksilöllisyys ja sen kunnioittaminen

Oppimateriaalit

1. Kulmala J (toim.) Hyvä vanhuus - Menetelmiä aktiivisen arjen tukemiseksi. 2019 PS-Kustannus
2. E. Heikkinen, J. Jyrkämä & T. Rantanen (toim). 2020. Gerontologia. Helsinki: Duodecim e-kirja
3. Eskola A. Vanhuus — Helpottava, huolestuttava, kiinnostava. Vastapaino 2018.
4. Ayalon L & Tesch-Römer C (Eds.) Contemporary Perspectives on Ageism. Springer 2018

Lisäksi alan ajankohtaisia tieteellisiä ja ammatillisia artikkeleita.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää ja osaa kuvailla ikääntyneiden moninaisuutta. Opiskelija osoittaa puheessaan moninaisuuden ymmärtämistä ja ikääntyvien yksilöllisten tarpeiden ymmärtämistä. Opiskelija osallistuu yhteiseen keskusteluun.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää ja osaa kuvailla ikääntyneiden moninaisuutta hyödyntäen ajankohtaisesta tutkimuskirjallisuutta. Opiskelija osoittaa puheessaan moninaisuuden ymmärtämistä ja perustelee ikääntyvien yksilöllisten tarpeita näyttöön perustuvan toiminnan kautta. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojaksolla käytävään pohdintaan, tarkastelee asioita kriittisesti ja eettiset näkökulmat huomioiden ja nostaa uusia näkökulmia yhteiseen keskusteluun.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tietää ja osaa kuvailla ikääntyneiden moninaisuutta hyödyntäen ajankohtaisesta kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta. Opiskelija osoittaa puheessaan erityistä ikääntyneiden ihmisten arvostusta, moninaisuuden ymmärtämistä ja perustelee ikääntyvien yksilöllisten tarpeita näyttöön perustuvan toiminnan kautta. Opiskelija osoittaa taitoa soveltaa tutkimustietoa ikääntymisen erilaisuuden taustan ymmärtämiseksi. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojaksolla käytävään pohdintaan, tarkastelee asioita kriittisesti ja eettiset näkökulmat huomioiden ja nostaa uusia näkökulmia yhteiseen keskusteluun. Opiskelija esittää perusteltuja ratkaisuja ja kehittämisehdotuksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää ja osaa kuvailla ikääntyneiden moninaisuutta. Opiskelija osoittaa puheessaan
moninaisuuden ymmärtämistä ja ikääntyvien yksilöllisten tarpeiden ymmärtämistä. Opiskelija
osallistuu yhteiseen keskusteluun.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tietää ja osaa kuvailla ikääntyneiden moninaisuutta hyödyntäen ajankohtaisesta
tutkimuskirjallisuutta. Opiskelija osoittaa puheessaan moninaisuuden ymmärtämistä ja perustelee ikääntyvien yksilöllisten tarpeita näyttöön perustuvan toiminnan kautta. Opiskelija osallistuu
aktiivisesti opintojaksolla käytävään pohdintaan, tarkastelee asioita kriittisesti ja eettiset näkökulmat huomioiden ja nostaa uusia näkökulmia yhteiseen keskusteluun.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tietää ja osaa kuvailla ikääntyneiden moninaisuutta hyödyntäen ajankohtaisesta
kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta. Opiskelija osoittaa puheessaan erityistä ikääntyneiden ihmisten arvostusta, moninaisuuden ymmärtämistä ja perustelee ikääntyvien yksilöllisten tarpeita näyttöön perustuvan toiminnan kautta. Opiskelija osoittaa taitoa soveltaa tutkimustietoa ikääntymisen erilaisuuden taustan ymmärtämiseksi. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojaksolla käytävään pohdintaan, tarkastelee asioita kriittisesti ja eettiset näkökulmat huomioiden ja nostaa uusia näkökulmia yhteiseen keskusteluun. Opiskelija esittää perusteltuja ratkaisuja ja kehittämisehdotuksia.

Esitietovaatimukset

Ei aikaisempia vaadittuja opintoja

Ilmoittautumisaika

01.09.2021 - 10.03.2022

Ajoitus

02.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
Opettaja
 • Katri Turunen
 • Merja Hoffrén-Mikkola
Opiskelijaryhmät
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija

Tavoitteet

Opiskelija osaa nimetä tärkeimpiä ikääntyneen ihmisen toimintakykyä heikentäviä sairauksia ja ikääntymismuutosten seurauksia. Opiskelija tuntee näyttöön perustuvia kuntoutuksen ja aktiivisen arjen tukemisen menetelmiä. Opiskelija osaa soveltaa hyvinvointiteknologiaa kuntoutuksen ja aktiivisen arjen tukena. Opiskelija tuntee menetelmiä, joilla voidaan tukea ikääntyneen aktiivista arkea, ja huomioi ikääntyneiden yksilöllisuuden, tarpeet ja toiveet arkea tukevien toimintojen suunnittelussa. Opiskelija on perehtynyt muistikuntoutukseen sekä psykofyysisen fysioterapian menetelmiin.

Sisältö

• Ikääntymismuutokset ja ikääntyneen toimintakykyä heikentävät sairaudet
• Ikääntyneiden sairauksien jälkeinen kuntoutus ja toimintakyvyn ylläpito
• Muistikuntoutus
• Psykofyysinen fysioterapia
• Yksilöllinen aktiivisen arjen tukeminen
• Hyvinvointiteknologian mahdollisuudet kuntoutuksen ja aktiivisen arjen tukena

Oppimateriaalit

1. Kulmala (toim.). 2019. Hyvä vanhuus: menetelmiä aktiivisen arjen tukemiseen.
2. Autti-Rämö ym. 2016. Kuntoutuminen. Saatavana Duodecimin Oppiportista.
3. Erkinjuntti ym. 2015. Muistisairaudet. Saatavana Duodecimin Oppiportista.
4. Tilvis, Pitkälä, Strandberg, Sulkava & Viitanen. 2016. Geriatria. Duodecim. Helsinki. Osat VI Geriatrinen preventio ja VII Kuntoutus.

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöskentely, tehtävät, verkko-opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisia työelämälähtöisiä tehtäviä.

Kansainvälisyys

Englanninkieliset kirjalliset ja visuaaliset materiaalit ovat mahdollisia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h, joka koostuu kahden lähipäivän kontaktiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta, harjoituksista ja tehtävistä osin verkko-opintoina.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla ikääntymismuutoksia ja tärkeimpiä ikääntyneen ihmisen toimintakykyä heikentäviä sairauksia. Opiskelija osaa nimetä oleellisia ikääntyneiden onnistuneeseen sairauksien jälkeiseen kuntoutukseen ja toimintakyvyn ylläpitoon liittyviä tekijöitä sekä ymmärtää aktiivisen arjen merkityksen toimintakyvyn ylläpidossa. Opiskelija osoittaa puheessaan ymmärrystä liittyen ikääntyneiden yksilöllisyyden, tarpeet ja toiveet huomioivaan arjen tukemiseen. Opiskelija on perehtynyt ikääntyneen ihmisen kuntoutukseen, psykofyysiseen fysioterapiaan ja aktiiviseen arkeen liittyvään hyvinvointiteknologiaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvailla monipuolisesti tutkimuskirjallisuuden kautta ikääntymismuutoksia ja ikääntyneen ihmisen toimintakykyä heikentäviä sairauksia. Opiskelija osaa nimetä monipuolisesti ikääntyneiden onnistuneeseen sairauksien jälkeiseen kuntoutukseen ja toimintakyvyn ylläpitoon liittyviä tekijöitä, ymmärtää aktiivisen arjen merkityksen toimintakyvyn ylläpidossa ja esittää aktiivisesti kehittämisideoita. Opiskelija osoittaa puheessaan ymmärrystä liittyen ikääntyneiden yksilöllisyyden, tarpeet ja toiveet huomioivaan arjen tukemiseen. Opiskelija on perehtynyt ikääntyneen ihmisen kuntoutukseen, psykofyysiseen fysioterapiaan ja aktiiviseen arkeen liittyvään hyvinvointiteknologiaan ja tarkastelee niitä kriittisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvailla monipuolisesti kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta hyödyntäen ikääntymismuutoksia ja ikääntyneen ihmisen toimintakykyä heikentäviä sairauksia. Opiskelija osaa nimetä monipuolisesti ikääntyneiden onnistuneeseen sairauksien jälkeiseen kuntoutukseen ja toimintakyvyn ylläpitoon liittyviä tekijöitä, ymmärtää aktiivisen arjen merkityksen toimintakyvyn ylläpidossa, esittää aktiivisesti kehittämisideoita ja osoittaa kriittistä pohdintaa. Opiskelija tuo esiin luovia ja perusteltuja ratkaisuja liittyen ikääntyneiden yksilöllisyyden, tarpeet ja toiveet huomioivaan arjen tukemiseen. Opiskelija on perehtynyt ikääntyneen ihmisen kuntoutukseen ja aktiiviseen arkeen liittyvään hyvinvointiteknologiaan, tarkastelee sitä kriittisesti ja osoittaa taitoa soveltaa teknologisia ratkaisuja ikääntyneiden kuntoutuksen ja aktiivisen arjen edistämiseen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suoritus arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointiasteikko on esitelty opetussuunnitelmassa.

Esitietovaatimukset

Ei vaadittavia aikaisempia opintoja

Ilmoittautumisaika

01.09.2021 - 11.02.2022

Ajoitus

02.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
Opettaja
 • Minna Laitila
 • Tiina Hautamäki
Opiskelijaryhmät
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata sosiaalisen osallisuuden ja sosiaalisen toimintakyvyn käsitteet ja nimetä näyttöön perustuvia menetelmiä näiden tukemiseksi. Opiskelija tunnistaa eri toimintaympäristöjä, joissa sosiaalista osallisuutta voidaan edistää ja esittää perusteltuja kehittämisehdotuksia. Opiskelija osaa nimetä ikääntyneiden mielen hyvinvointiin yhteydessä olevia tekijöitä hyödyntäen kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta. Opiskelija on perehtynyt mielen hyvinvointia tukeviin näyttöön perustuviin interventioihin ja osaa soveltaa interventioita eri vanhustyön toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa nimetä tärkeimpiä ikääntyneiden mielen hyvinvointia uhkaavia tekijät ja esittää kehittämisehdotuksia. Opiskelija osaa kartoittaa ikääntyneen elinpiiriä ja sosiaalisia suhteita ja tunnistaa sosiaalisiin suhteisiin liittyviä ongelmatilanteita. Opiskelija on perehtynyt kulttuurihyvinvoinnin käsitteeseen ja osaa esittää kehittämisehdotuksia, joilla kulttuurin kautta voidaan tukea ikääntyneiden hyvinvointia.

Sisältö

• Ikääntyneiden sosiaalisen osallisuuden tukemisen mahdollisuudet ja menetelmät
• Sosiaalisen toimintakyvyn arviointi ja ylläpito
• Sosiaalisen toimintakyvyn ja osallisuuden edistäminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa
• Mielen hyvinvoinnin tukeminen ja mielenterveyden ongelmien ehkäisy
• Ihmissuhteet, niiden merkitys ja edistäminen
• Kulttuurihyvinvoinnin edistäminen

Oppimateriaalit

Kirjallisuutta esim.

Danielsbacka Mirkka, Hämäläinen Hans & Tanskanen Antti O. (toim.) (2020) Suomalainen auttaminen. Tukiverkostot suurten ikäluokkien ja heidän lastensa elämässä. Gaudeamus. Tallinna.

Heimo Sirkkaliisa & Fried Suvi (toim.) (2015) Vanhuuden mieli. Trinket Oy. Ikäinstituutti.

Saarenheimo Marja (2003) Vanhuus ja mielenterveys. Dark Oy. Vantaa.

Lisäksi muu opettajien osoittama materiaali

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op= 27 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata sosiaalisen osallisuuden ja sosiaalisen toimintakyvyn käsitteet. Opiskelija tunnistaa toimintaympäristöjä, joissa sosiaalista osallisuutta voidaan edistää. Opiskelija osaa nimetä ikääntyneiden mielen hyvinvointiin yhteydessä olevia tekijöitä. Opiskelija on perehtynyt mielen hyvinvointia tukeviin näyttöön perustuviin interventioihin. Opiskelija osaa nimetä tärkeimpiä ikääntyneiden mielen hyvinvointia uhkaavia tekijöitä. Opiskelija osaa kartoittaa ikääntyneen elinpiiriä ja sosiaalisia suhteita. Opiskelija on perehtynyt kulttuurihyvinvoinnin käsitteeseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata sosiaalisen osallisuuden ja sosiaalisen toimintakyvyn käsitteet ja menetelmiä näiden tukemiseksi. Opiskelija tunnistaa toimintaympäristöjä, joissa sosiaalista osallisuutta voidaan edistää. Opiskelija osaa nimetä ikääntyneiden mielen hyvinvointiin yhteydessä olevia tekijöitä hyödyntäen tutkimuskirjallisuutta. Opiskelija on perehtynyt mielen hyvinvointia tukeviin näyttöön perustuviin interventioihin ja osaa soveltaa joitakin interventioita. Opiskelija osaa nimetä tärkeimpiä ikääntyneiden mielen hyvinvointia uhkaavia tekijöitä ja esittää kehittämisehdotuksia. Opiskelija osaa kartoittaa ikääntyneen elinpiiriä ja sosiaalisia suhteita. Opiskelija on perehtynyt kulttuurihyvinvoinnin käsitteeseen ja esittää kehittämisehdotuksia, joilla kulttuurin kautta voidaan tukea ikääntyneiden hyvinvointia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata sosiaalisen osallisuuden ja sosiaalisen toimintakyvyn käsitteet ja nimetä näyttöön perustuvia menetelmiä näiden tukemiseksi. Opiskelija tunnistaa eri toimintaympäristöjä, joissa sosiaalista osallisuutta voidaan edistää ja esittää perusteltuja kehittämisehdotuksia. Opiskelija osaa nimetä ikääntyneiden mielen hyvinvointiin yhteydessä olevia tekijöitä hyödyntäen kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta. Opiskelija on perehtynyt mielen hyvinvointia tukeviin näyttöön perustuviin interventioihin ja osaa soveltaa interventioita eri vanhustyön toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa nimetä ikääntyneiden mielen hyvinvointia uhkaavia tekijöitä ja esittää perusteltuja kehittämisehdotuksia. Opiskelija osaa kartoittaa ikääntyneen elinpiiriä ja sosiaalisia suhteita ja tunnistaa sosiaalisiin suhteisiin liittyviä ongelmatilanteita. Opiskelija on perehtynyt kulttuurihyvinvoinnin käsitteeseen ja esittää innovatiivisia ehdotuksia, joilla kulttuurin kautta voidaan tukea ikääntyneiden hyvinvointia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kuvata sosiaalisen osallisuuden ja sosiaalisen toimintakyvyn käsitteet. Opiskelija tunnistaa toimintaympäristöjä, joissa sosiaalista osallisuutta voidaan edistää. Opiskelija osaa nimetä ikääntyneiden mielen hyvinvointiin yhteydessä olevia tekijöitä. Opiskelija on perehtynyt mielen hyvinvointia tukeviin näyttöön perustuviin interventioihin. Opiskelija osaa nimetä tärkeimpiä ikääntyneiden mielen hyvinvointia uhkaavia tekijöitä. Opiskelija osaa kartoittaa ikääntyneen elinpiiriä ja sosiaalisia suhteita. Opiskelija on perehtynyt kulttuurihyvinvoinnin käsitteeseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa kuvata sosiaalisen osallisuuden ja sosiaalisen toimintakyvyn käsitteet ja menetelmiä näiden tukemiseksi. Opiskelija tunnistaa toimintaympäristöjä, joissa sosiaalista osallisuutta voidaan edistää. Opiskelija osaa nimetä ikääntyneiden mielen hyvinvointiin yhteydessä olevia tekijöitä hyödyntäen tutkimuskirjallisuutta. Opiskelija on perehtynyt mielen hyvinvointia tukeviin näyttöön perustuviin interventioihin ja osaa soveltaa joitakin interventioita. Opiskelija osaa nimetä tärkeimpiä ikääntyneiden mielen hyvinvointia uhkaavia tekijöitä ja esittää kehittämisehdotuksia. Opiskelija osaa kartoittaa ikääntyneen elinpiiriä ja sosiaalisia suhteita. Opiskelija on perehtynyt kulttuurihyvinvoinnin käsitteeseen ja esittää kehittämisehdotuksia, joilla kulttuurin kautta voidaan tukea ikääntyneiden hyvinvointia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata sosiaalisen osallisuuden ja sosiaalisen toimintakyvyn käsitteet ja nimetä näyttöön perustuvia menetelmiä näiden tukemiseksi. Opiskelija tunnistaa eri toimintaympäristöjä, joissa sosiaalista osallisuutta voidaan edistää ja esittää perusteltuja kehittämisehdotuksia. Opiskelija osaa nimetä ikääntyneiden mielen hyvinvointiin yhteydessä olevia tekijöitä hyödyntäen kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta. Opiskelija on perehtynyt mielen hyvinvointia tukeviin näyttöön perustuviin interventioihin ja osaa soveltaa interventioita eri vanhustyön toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa nimetä ikääntyneiden mielen hyvinvointia uhkaavia tekijöitä ja esittää perusteltuja kehittämisehdotuksia. Opiskelija osaa kartoittaa ikääntyneen elinpiiriä ja sosiaalisia suhteita ja tunnistaa sosiaalisiin suhteisiin liittyviä ongelmatilanteita. Opiskelija on perehtynyt kulttuurihyvinvoinnin käsitteeseen ja esittää innovatiivisia ehdotuksia, joilla kulttuurin kautta voidaan tukea ikääntyneiden hyvinvointia.

Esitietovaatimukset

Ei vaadittavia aikaisempia opintoja

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

17.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Ari Sivula
Opiskelijaryhmät
 • YKUTU21
  Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • YLI21
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija tuntee yhteiskehittämisen toimintamallin ja osaa käyttää sitä mm. tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämisessä. Opiskelija hallitsee yhteiskehittämisen toimintatavat, sen eri roolit ja fasilitoinnin. Hän ymmärtää yhteiskehittämisen ja arvonluonnin logiikan sekä kilpailuedun luomisen että operatiivisen toiminnan näkökulmasta.

Sisältö

• Yhteiskehittämisen periaatteet ja toimintamallit
• Asiakasymmärrys
• Strategia ja arvonluonti
• Innovaatioprosessi
• Toimialakohtainen tietämys

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan myöhemmin

Opetusmenetelmät

Luennot ja työpajat sekä kurssitehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 15 h, itsenäinen opiskelu ja ryhmätyö 120 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelija on pystynyt hyödyntämään kurssin peruskäsitteistöä kurssitehtävässään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla hyvää kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on esittänyt uusia liiketoimintamahdollisuuksia kuvaavia ratkaisuja kurssitehtävässään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla vahvaa kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua monipuolisesti käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on esittänyt ja kehittänyt luovia ratkaisuja innovatiiviseen liiketoimintaan kurssitehtävässään.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallisuuskatsaus ja kurssitehtävän loppuraportti

Esitietovaatimukset

- ei esitietovaatimuksia

Ilmoittautumisaika

01.04.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

30.10.2021 - 30.11.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
 • Liiketoimintaosaamisen kehittäminen
Opettaja
 • Kirsti Sorama
Opiskelijaryhmät
 • LIIKE21S
  Liiketoimintaosaamisen kehittäminen
 • YTOJ21
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata strategisen uudistumisen liittyviä keskeisiä käsitteellisiä jännitteitä. Opiskelija osaa tunnistaa toimintaympäristön trendejä ja toimialan kehityssuuntia. Opiskelija osaa kuvata strategisen uudistumisen muutosajureita sekä niiden roolia ja merkitystä strategisessa suunnittelussa. Opiskelija osaa arvioida tunnistettujen muutostekijöiden ja muutosprosessien vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan sekä analysoida yrityksen arvonluontia ja ansaintalogiikkaa muuttuvassa maailmassa. Opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Opiskelija osaa toimia oppivassa ryhmässä ja arvioida oman osaamisensa kehittymistä.

Sisältö

- strateginen uudistaminen
- toimintaympäristön ja oman organisaation strateginen analyysi
- strategiatyökalut
- strategisen uudistumisen johtaminen

Oppimateriaalit

Oppimateriaalina käytetään luennoitsijan myöhemmin ilmoittamia artikkeleita. Vahvasti suositeltava materiaali: Ritakallio, T. & Vuori, T. (2018). Elävä strategia: Kyky nähdä, taito tarttua tulevaisuuteen. Alma Talent.

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen opiskelu, soveltava harjoitustyö

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoitustyö on suositeltavaa kohdentaa todelliseen yritykseen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi vaihtoehtoisesti suorittaa tentillä (luennoitsija ilmoittaa materiaalit opintojakson alussa).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 16h, itsenäinen opiskelu 80h, soveltava harjoitustyö 40h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja keskusteluun passiivisesti
Opiskelija käyttää ja soveltaa käsitteitä pintapuolisesti analysoiden
Opiskelija arvioi muuttuvaa toimintaympäristöä ja sen vaikutuksia summittaisesti
Opiskelija pyrkii tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, analyysin ollessa osin vaillinaista
Opiskelija osaa soveltaa strategiatyökaluja suppeasti
Opiskelija arvioi omaa oppimistaan suppeasti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen melko aktiivisesti ja esittää omia mielipiteitään ajoittain
Opiskelija käyttää käsitteistöä osuvasti soveltaen
Opiskelija analysoi toimintaympäristöä ja sen muutoksia kattavasti
Opiskelija soveltaa strategiatyökaluja systemaattisesti
Opiskelija osaa tunnistaa yritykselle uuden liiketoimintamahdollisuuden ja arvioida sitä uskottavasti
Opiskelija osaa arvioida omaa oppimistaan jossain määrin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja esittää omia analyyttisia mielipiteitään käsiteltyihin asioihin
Opiskelija käyttää käsitteistöä oivaltaen
Opiskelija analysoi toimintaympäristön muutoksia systemaattisesti ja oivaltaen
Opiskelija soveltaa strategiatyökaluja kontekstiherkästi ja systemaattisesti
Opiskelija osaa tunnistaa yritykselle toteuttamiskelpoisen liiketoimintamahdollisuuden osuvasti perustellen
Opiskelija osaa arvioida omaa oppimistaan monipuolisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö 80 %, vertaisarvioinnin toteutus 20%

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

04.01.2022 - 20.03.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Sanna Joensuu-Salo
Opiskelijaryhmät
 • YKUTU21
  Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • YRKK20R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • YLI21
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, arvioida ja johtaa tavoitteellista, integroitua markkinointiviestintää sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Opiskelija osaa huomioida asiakassuhteen vaiheet markkinointiviestinnän eri keinojen käytössä sekä hyödyntää digitaalisen markkinoinnin mahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee markkinointiviestinnän mittausmenetelmät ja osaa hyödyntää niitä markkinointiviestinnän analysoimisessa ja kehittämisessä yrityksen strategian mukaisesti.

Sisältö

Markkinointiviestinnän tavoitteet ja suunnittelu
Integroitu markkinointiviestintä
Markkinointiviestinnän toteuttaminen, mittaus ja arviointi
Digitaalinen markkinointiviestintä
Mainostoimistojen ja muiden alihankkijoiden rooli
Markkinointiviestinnän johtaminen

Oppimateriaalit

Artikkelipaketti (ilmoitettu Moodlessa)
Rämö, S. 2019. Viesti perille: tuloksellista markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa. Edita Publishing.
McDonald, M. 2016. Marketing plans : how to prepare them, how to profit from them. Wiley.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus (luennot), ryhmätehtävät, verkkoseminaari ja kehittämistyö yritykselle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h (luennot, seminaari, kehittämistyö yritykselle)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä markkinointiviestinnän eri osa-alueet ja selittää integroidun ja digitaalisen markkinointiviestinnän merkityksen ja markkinointiviestinnän johtamisen osana yrityksen strategiaa. Hän osaa perustasolla suunnitella ja toteuttaa markkinointiviestintää tavoitteellisesti ja integroidusti sekä arvioida omaa kykyään johtaa markkinointiviestintää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä markkinointiviestinnän eri osa-alueet ja selittää integroidun ja digitaalisen markkinointiviestinnän merkityksen ja markkinointiviestinnän johtamisen osana yrityksen strategiaa. Hän osaa hyvällä tasolla suunnitella ja toteuttaa markkinointiviestintää tavoitteellisesti ja integroidusti sekä arvioida omaa kykyään johtaa markkinointiviestintää

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät erinomaisesti ja on osallistunut rakentavasti ja aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä markkinointiviestinnän eri osa-alueet ja selittää erinomaisesti integroidun ja digitaalisen markkinointiviestinnän merkityksen ja markkinointiviestinnän johtamisen osana yrityksen strategiaa. Hän osaa erinomaisella tasolla suunnitella ja toteuttaa markkinointiviestintää tavoitteellisesti ja integroidusti sekä arvioida omaa kykyään johtaa markkinointiviestintää.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 1-5 seminaariesityksen ja kehittämistehtävän perusteella

Ilmoittautumisaika

01.09.2021 - 28.02.2022

Ajoitus

01.09.2021 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
Opettaja
 • Katri Turunen
Opiskelijaryhmät
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyön suunnitelman.

Sisältö

Opinnäytetyön suunnitelma.

Oppimateriaalit

SeAMKn YAMK-tutkinnon opinnäytetyöohje, opinnäytetöiden eettiset suositukset (mm. hyvä tieteellinen käytäntö/Tutkimuseettinen neuvottelukunta), ONT prosessikaavio, opinnäytetyöhön liittyvät sopimus- ja tutkimuslupakäytänteet (löytyvät intran oikopolut kohdasta "Opinnäytetyö"). Lisäksi opinnäytetyön aiheeseen liittyvä kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Seminaarit, yksilöllinen ohjaus ja itsenäinen työskentely.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyön suunnitelman.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Lisätiedot

TKI-pisteet 5 op

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

18.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Emilia Kangas
Opiskelijaryhmät
 • YKUTU21
  Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • YRKK20R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YTOJ21
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • YLI21
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, arvioida ja johtaa organisaation, tiimin ja yksilön osaamista. Opiskelija ymmärtää osaamisen johtamisen yhteyden organisaation strategiaan ja menestymiseen. Opiskelija hallitsee osaamisen johtamisen ja kehittämisen prosessin. Hän tunnistaa organisaation osaamistarpeita ja osaa hyödyntää osaamisen kehittämisen menetelmiä yrityksen strategian mukaisesti.

Sisältö

Osaamisen johtamisen prosessi ja käsitteet
Strategialähtöinen osaamisen kehittäminen
Osaamisen arvioinnin menetelmät
Osaamisen kehittämisen menetelmät

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä: Opiskelija on pystynyt hyödyntämään kurssin peruskäsitteistöä kurssitehtävässään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla hyvää kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on pystynyt kehittämään osaamispääoman johtamista tukevia ratkaisuja kurssitehtävässään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut erittäin aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla erinomaista kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on pystynyt kehittämään osaamispääoman johtamista tukevia luovia ratkaisuja kurssitehtävässään.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 22.01.2022

Ajoitus

22.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kliininen asiantuntijuus
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • YKUTU21
  Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • YRKK20R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • YLI21
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
 • YKLAS20
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kliininen asiantuntijuus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
kuvata muotoiluajattelun merkitystä ja mahdollisuuksia organisaation kehittämisessä.
-tunnistaa käyttäjälähtöisyyden periaatteet palvelukehittämisen näkökulmasta.
-soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä organisaation toiminnan kehittämiseksi.
-soveltaa tietoa siitä, miten palvelumuotoilu linkittyy organisaation strategiaan
-suunnitella ja johtaa muotoiluajattelun hyödyntämistä organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi

Sisältö

Palvelumuotoilun periaatteet, prosessi ja menetelmät
Palveluiden markkinointi ja arvonluonti palveluliiketoiminnassa ja –ekosysteemeissä
Käyttäjäkokemuksen kehittäminen osallistavien ja yhteiskehittämisen menetelmien avulla
Käyttäjälähtöisyyden merkitys organisaation muutoksessa ja uudistamisessa
Palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun kytkeminen organisaatiostrategiaan ja sen johtamiseen

Oppimateriaalit

Opintojaksolla jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, verkossa ohjattuja tehtäviä, ryhmä/parityöskentely kehittämistehtävän parissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyöaika 130h, josta 18h ohjattua työskentelyä ja muu itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2) Opiskelija hallitsee palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun keskeiset käsitteet ja prosessit. Opiskelija tulkitsee käyttäjälähtöisyyden merkitystä uusien palveluiden kehittämisessä.Opiskelija kuvaa palvelumuotoilun johtamisen mahdollisuuksia ja haasteita. Opiskelija suunnittelee palvelumuotoilua hyödyntävän projektin, sekä kuvaa sen yhteyttä organisaation strategiseen kehittämiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4) Opiskelija hallitsee ja soveltaa palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun keskeisiä käsitteitä ja prosessia. Opiskelija arvioi selkeästi palvelumuotoilun mallien ja menetelmien käyttämistä organisaatiossa. Opiskelija rakentaa organisaation ja käyttäjien tarpeet huomioivia palvelukuvauksia. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa palvelumuotoilua hyödyntävän projektin. Opiskelija hahmottaa uusien palveluratkaisujen tarvetta huomioiden organisaation strategiset tavoitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5) Opiskelija hallitsee ja soveltaa monipuolisesti palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun keskeisiä käsitteitä ja prosessia. Opiskelija arvioi ja valitsee olennaiset palvelumuotoilun ja -kehittämisen mallit ja menetelmät organisaation palvelukehittämiseen. Opiskelija ennakoi organisaation kehitysmahdollisuuksia ja rakentaa niihin sopivia käyttäjälähtöisiä palvelukuvauksia. Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja johtaa palvelumuotoiluprojektia. Opiskelija arvioi perustellusti uusien palveluratkaisujen lisäarvoa, huomioiden organisaation strategiset tavoitteet ja uudistumistarpeet.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

07.09.2021 - 17.10.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • Liiketoimintaosaamisen kehittäminen
Opettaja
 • Emilia Kangas
Opiskelijaryhmät
 • LIIKE21S
  Liiketoimintaosaamisen kehittäminen
 • YRKK20I
  Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK20R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YTOJ21
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija

Tavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija tuntee esimiestyön tehtäväkentän, vastuut ja tulevaisuuden vaatimukset. Hän tunnistaa, mitä hyvä johtaminen vaatii esimieheltä ja organisaatiolta nykyhetkellä ja tulevaisuudessa. Opiskelija kykenee arvioimaan, millainen esimies hän persoonaltaan on ja kehittämään omaa toimintaansa esimiehenä

Sisältö

Esimiehen tunneäly
Oman työn johtaminen ja ajankäytön hallinta
Transformationaalinen johtajuus ja muutosjohtajuus
Oma johtamisprofiili
Tavoitteellinen johtaminen: miten saan ihmiset toimimaan oikeaan suuntaan
- Palautteen antaminen
- Työmotivaatio ja ilmapiiri työn tuottavuuden näkökulmasta
- Esimiestyö ja työhyvinvointi; hankalien tilanteiden käsittely
- Esimiestyö ja viestintä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on tietoinen esimiestyön tärkeydestä ja osatekijöistä. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelijan tuotokset osoittavat käsitteistön auttavaa soveltamista käytännössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyödyntää esimiestyötaitoja. Opiskelijan toiminta ja tuotokset osoittavat hyvää käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa. Opiskelija kykenee selkeästi arvioimaan esimiestyön osa-alueita ja kehittämään omia esimiestaitojaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää, analysoida ja kehittää esimiestyötaitoja. Opiskelijan toiminta ja tuotokset osoittavat vahvaa käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa ja sen kehittämisessä. Opiskelija kykenee kiitettävästi ja kriittisesti analysoimaan esimiestyön osa-alueita ja kehittämään omia esimiestaitojaan arvioivalla otteella.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

14.01.2022 - 20.03.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
Opettaja
 • Emilia Kangas
Opiskelijaryhmät
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • YLI21
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen

Tavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija tuntee esimiestyön tehtäväkentän, vastuut ja tulevaisuuden vaatimukset. Hän tunnistaa, mitä hyvä johtaminen vaatii esimieheltä ja organisaatiolta nykyhetkellä ja tulevaisuudessa. Opiskelija kykenee arvioimaan, millainen esimies hän persoonaltaan on ja kehittämään omaa toimintaansa esimiehenä

Sisältö

Esimiehen tunneäly
Oman työn johtaminen ja ajankäytön hallinta
Transformationaalinen johtajuus ja muutosjohtajuus
Oma johtamisprofiili
Tavoitteellinen johtaminen: miten saan ihmiset toimimaan oikeaan suuntaan
- Palautteen antaminen
- Työmotivaatio ja ilmapiiri työn tuottavuuden näkökulmasta
- Esimiestyö ja työhyvinvointi; hankalien tilanteiden käsittely
- Esimiestyö ja viestintä

Aika ja paikka

Verkko-opetus

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on tietoinen esimiestyön tärkeydestä ja osatekijöistä. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelijan tuotokset osoittavat käsitteistön auttavaa soveltamista käytännössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyödyntää esimiestyötaitoja. Opiskelijan toiminta ja tuotokset osoittavat hyvää käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa. Opiskelija kykenee selkeästi arvioimaan esimiestyön osa-alueita ja kehittämään omia esimiestaitojaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää, analysoida ja kehittää esimiestyötaitoja. Opiskelijan toiminta ja tuotokset osoittavat vahvaa käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa ja sen kehittämisessä. Opiskelija kykenee kiitettävästi ja kriittisesti analysoimaan esimiestyön osa-alueita ja kehittämään omia esimiestaitojaan arvioivalla otteella.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

01.09.2021 - 08.04.2022

Ajoitus

02.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
Opettaja
 • Katri Turunen
Opiskelijaryhmät
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata erilaisia kehittämisen menetelmiä ja työkaluja, joilla työyhteisössä voidaan kehittää palveluja, työtä, työhyvinvointia ja työmenetelmiä. Opiskelija osaa tärkeimmät laadullisen tutkimuksen menetelmät ja osaa valita aineistonkeruu- ja analyysimenetelmän laadullisen tutkimuksen toteuttamiseen. Opiskelija osaa tehdä toimivan kyselylomakkeen ja analysoida sen hyödyntäen Excel- ja SPSS –ohjelmistojen perusanalyysejä. Opiskelija osaa kertoa, mitä tarkoitetaan näyttöön perustuvalla toiminnalla, osaa hakea uusinta tutkimustietoa kansainvälisistä tietokannoista sekä hyödyntää ja soveltaa tutkimustuloksia vanhustyön kehittämisessä.

Sisältö

• Työyhteisön kehittämisen menetelmät vanhustyön toimintaympäristöissä
• Kansainvälisen tutkimustiedon haku ja soveltaminen
• Laadulliset tutkimusmenetelmät
• Määrälliset tutkimusmenetelmät
• Näyttöön perustuva tieto ja tiedolla johtaminen

Oppimateriaalit

Salonen K, Eloranta S, Hautala T & Kinos S. 2017. Kehittämistoiminta ja kehittämisen menetelmiä ammatillisessa korkeakoulutuksessa. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 108. saatavilla: https://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166494.pdf

Puusa A & Juuti P (toim.) 2020. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät.
Gaudeamus.

Toikko T & Rantanen T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta: näkökulmia kehittämisprosessiin, osallistamiseen ja tiedontuotantoon. Tampere University Press. Saatavilla: https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/100802/Toikko_Rantanen_Tutkimuksellinen_kehittamistoiminta.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sarajärvi & Tuomi. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Tammi. Löytyy e-kirjana SeAMK kirjastosta

Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja: https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/

Aaltola J, Laajalahti A. & Valli R. 2018. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2: näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin.

Heikkilä, T. 2014. Tilastollinen tutkimus. Edita. Löytyy e-kirjana SeAMK kirjastosta.

Stolt M, Axelin A, Suhonen R. (toim.) Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä. Turun yliopisto 2016. 2. korjattu painos

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä kehittämisen menetelmiä ja työkaluja, joilla työyhteisössä voidaan kehittää työmenetelmiä. Opiskelija osaa tärkeimmät laadullisen tutkimuksen menetelmät. Opiskelija osaa tehdä kyselylomakkeen ja analysoida sen hyödyntäen Excel- ja SPSS –ohjelmistojen perusanalyysejä. Opiskelija osaa hakea uusinta tutkimustietoa tietokannoista sekä hyödyntää tutkimustuloksia vanhustyön kehittämisessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata erilaisia kehittämisen menetelmiä ja työkaluja, joilla työyhteisössä voidaan kehittää työtä, työhyvinvointia ja työmenetelmiä. Opiskelija osaa tärkeimmät laadullisen tutkimuksen menetelmät ja osaa valita aineistonkeruu- ja analyysimenetelmän laadullisen tutkimuksen toteuttamiseen. Opiskelija osaa tehdä toimivan kyselylomakkeen ja analysoida sen hyödyntäen Excel- ja SPSS –ohjelmistojen perusanalyysejä. Opiskelija osaa kertoa, mitä tarkoitetaan näyttöön perustuvalla toiminnalla, osaa hakea uusinta tutkimustietoa kansainvälisistä tietokannoista sekä hyödyntää tutkimustuloksia vanhustyön kehittämisessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata erilaisia kehittämisen menetelmiä ja työkaluja, joilla työyhteisössä voidaan kehittää työtä, työhyvinvointia ja työmenetelmiä ja osaa valita perustellusti erilaisiin tilanteisiin sopivat menetelmät. Opiskelija osaa tärkeimmät laadullisen tutkimuksen menetelmät ja osaa valita aineistonkeruu- ja analyysimenetelmän laadullisen tutkimuksen toteuttamiseen. Opiskelija osaa tehdä toimivan kyselylomakkeen perustellen valintansa ja tarkastelee tekemiään valintoja kriittisesti. Opiskelija osaa analysoida määrällistä aineistoa hyödyntäen Excel- ja SPSS –ohjelmistoja. Opiskelija osaa kertoa, mitä tarkoitetaan näyttöön perustuvalla toiminnalla, tietään näytön asteet ja osaa hakea uusinta tutkimustietoa kansainvälisistä tietokannoista sekä hyödyntää tutkimustuloksia vanhustyön kehittämisessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa nimetä kehittämisen menetelmiä ja työkaluja, joilla työyhteisössä voidaan kehittää työmenetelmiä. Opiskelija osaa tärkeimmät laadullisen tutkimuksen menetelmät. Opiskelija osaa tehdä kyselylomakkeen ja analysoida sen hyödyntäen Excel- ja SPSS –ohjelmistojen perusanalyysejä. Opiskelija osaa hakea uusinta tutkimustietoa tietokannoista sekä hyödyntää tutkimustuloksia vanhustyön kehittämisessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa kuvata erilaisia kehittämisen menetelmiä ja työkaluja, joilla työyhteisössä voidaan
kehittää työtä, työhyvinvointia ja työmenetelmiä. Opiskelija osaa tärkeimmät laadullisen tutkimuksen menetelmät ja osaa valita aineistonkeruu- ja analyysimenetelmän laadullisen tutkimuksen toteuttamiseen. Opiskelija osaa tehdä toimivan kyselylomakkeen ja analysoida sen hyödyntäen Excel- ja SPSS –ohjelmistojen perusanalyysejä. Opiskelija osaa kertoa, mitä tarkoitetaan näyttöön perustuvalla toiminnalla, osaa hakea uusinta tutkimustietoa kansainvälisistä tietokannoista sekä hyödyntää tutkimustuloksia vanhustyön kehittämisessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata erilaisia kehittämisen menetelmiä ja työkaluja, joilla työyhteisössä voidaan kehittää työtä, työhyvinvointia ja työmenetelmiä ja osaa valita perustellusti erilaisiin tilanteisiin sopivat menetelmät. Opiskelija osaa tärkeimmät laadullisen tutkimuksen menetelmät ja osaa valita aineistonkeruu- ja analyysimenetelmän laadullisen tutkimuksen toteuttamiseen. Opiskelija osaa tehdä toimivan kyselylomakkeen perustellen valintansa ja tarkastelee tekemiään valintoja kriittisesti. Opiskelija osaa analysoida määrällistä aineistoa hyödyntäen Excel- ja SPSS –ohjelmistoja. Opiskelija osaa kertoa, mitä tarkoitetaan näyttöön perustuvalla toiminnalla, tietään näytön asteet ja osaa hakea uusinta tutkimustietoa kansainvälisistä tietokannoista sekä hyödyntää tutkimustuloksia vanhustyön kehittämisessä.

Esitietovaatimukset

Ei vaadittavia aikaisempia opintoja

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 16.09.2021

Ajoitus

02.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
Opettaja
 • Katri Turunen
 • Leena Elenius
Opiskelijaryhmät
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija

Tavoitteet

Opiskelija on perehtynyt valtakunnallisiin ikääntyneiden terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta edistäviin toimintaohjeisiin ja suosituksiin. Opiskelija tuntee ikääntyneiden palveluita ja niiden kehittämistä koskevan lainsäädännön. Hän osaa tarkastella niitä johtamisen ja kehittämisen näkökulmista. Opiskelija osaa pohtia kriittisesti ja monipuolisesti ikääntyneiden ihmisten kohtaamiseen, palvelujen kehittämiseen ja hoitoon liittyviä eettisiä kysymyksiä eri tieteenalojen näkökulmista. Opiskelija osaa kuvata vanhustyön eettisen kuormituksen näkökulmia ja esittää niihin perusteltuja kehittämisehdotuksia.

Sisältö

• Ikääntyvien palveluja ohjaavat lait, asetukset ja toimintaohjeet ja niiden valmisteluprosessit
• Ikääntyneiden palvelujen eettiset suositukset
• Vanhuspalvelujen etiikka ja eettinen päätöksenteko
• Eettinen kuormitus, eettiset ristiriidat ja johtamisen etiikka vanhustyössä

Oppimateriaalit

Esimerkiksi:
1. Seedhouse D. Ethics: The heart of health care. 3. painos. Wiley 2009. ISBN 0-470-01813-5 978-0-470-01813-2
2. Airaksinen T: Hyvinvointivaltion hylkäämät – Ikääntyneiden hoidon etiikka. Bazar 2020.
Saatavana painettuna kirjana, e-kirjana.
3. Hoppania, Hanna-Kaisa; Karsio, Olli; Näre, Lena; Olakivi, Antero; Sointu, Liina; Vaittinen, Tiina; Zechner, Minna: Hoivan arvoiset — Vaiva yhteiskunnan ytimessä. Gaudeamus 2016. Myös e-kirjana.
4. Ollila M-R. Tekoälyn etiikkaa. Otava 2019.
5. Mäki-Petäjä-Leinonen A & Karvonen-Kälkäjä A. Vanhuusoikeuden perusteet. Alma Talent 2017.
6. Mustajoki H, Mustajoki A. A New Approach to Research Ethics
Using Guided Dialogue to Strengthen Research Communities. 1st Edition
eBook Published 2017. Pub. LocationLondon. ImprintRoutledge
saatavilla e-kirjana: DOIhttps://doi.org/10.4324/9781315545318


Lisäksi terveydenhuoltoa koskeva voimassaoleva lainsäädäntö ja strategiset asiakirjat sekä alan ajankohtaisia tieteellisiä ja ammatillisia artikkeleita.

Opetusmenetelmät

Lukupiirityöskentely, verkkokeskustelu, luennot, oppimistehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä tärkeimmät ikääntyvien palveluja ohjaavat lait, asetukset, suositukset ja toimintaohjeet. Opiskelija osoittaa puheessaan eettisten kysymysten tärkeyden ymmärtämistä. Opiskelija osaa soveltaa lakeja, asetuksia ja ohjeistuksia annetuissa tehtävissä. Opiskelija osaa kuvata, mitä on eettinen kuormitus vanhustyössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä tärkeimmät ikääntyvien palveluja ohjaavat lait, asetukset ja toimintaohjeet ja osaa verrata niitä kansainvälisiin ohjeisiin. Opiskelija osoittaa puheessaan eettisten kysymysten tärkeyden ymmärtämistä, nostaa aktiivisesti esiin eettisiä haasteita ja osoittaa perusteltuja ratkaisuehdotuksia. Opiskelija osaa soveltaa lakeja, asetuksia ja ohjeistuksia annetuissa tehtävissä. Opiskelija osaa kuvata vanhustyön eettistä kuormitusta ja esittää perusteltuja kehittämisehdotuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa nimetä tärkeimmät ikääntyvien palveluja ohjaavat lait, asetukset ja toimintaohjeet ja osaa verrata niitä kansainvälisiin ohjeisiin ja opiskelija osaa soveltaa ohjeita erilaisissa vanhustyön toimintaympäristöissä. Opiskelija osoittaa puheessaan eettisten kysymysten tärkeyden ymmärtämistä, nostaa itse aktiivisesti esiin eettisiä haasteita, käy aktiivista dialogia ja osoittaa perusteltuja ratkaisuehdotuksia. Opiskelija osaa soveltaa lakeja, asetuksia ja ohjeistuksia annetuissa tehtävissä. Opiskelija osaa kuvata vanhustyön eettistä kuormitusta, siihen yhteydessä olevia tekijöitä ja esittää kehittämisehdotuksia hyödyntäen kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa nimetä tärkeimmät ikääntyvien palveluja ohjaavat lait, asetukset, suositukset ja
toimintaohjeet. Opiskelija osoittaa puheessaan eettisten kysymysten tärkeyden ymmärtämistä.
Opiskelija osaa soveltaa lakeja, asetuksia ja ohjeistuksia annetuissa tehtävissä. Opiskelija osaa
kuvata, mitä on eettinen kuormitus vanhustyössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa nimetä tärkeimmät ikääntyvien palveluja ohjaavat lait, asetukset ja toimintaohjeet ja osaa verrata niitä kansainvälisiin ohjeisiin. Opiskelija osoittaa puheessaan eettisten kysymysten tärkeyden ymmärtämistä, nostaa aktiivisesti esiin eettisiä haasteita ja osoittaa perusteltuja ratkaisuehdotuksia. Opiskelija osaa soveltaa lakeja, asetuksia ja ohjeistuksia annetuissa tehtävissä. Opiskelija osaa kuvata vanhustyön eettistä kuormitusta ja esittää perusteltuja kehittämisehdotuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa nimetä tärkeimmät ikääntyvien palveluja ohjaavat lait, asetukset ja toimintaohjeet ja osaa verrata niitä kansainvälisiin ohjeisiin ja opiskelija osaa soveltaa ohjeita erilaisissa vanhustyön toimintaympäristöissä. Opiskelija osoittaa puheessaan eettisten kysymysten tärkeyden ymmärtämistä, nostaa itse aktiivisesti esiin eettisiä haasteita, käy aktiivista dialogia ja osoittaa perusteltuja ratkaisuehdotuksia. Opiskelija osaa soveltaa lakeja, asetuksia ja ohjeistuksia annetuissa tehtävissä. Opiskelija osaa kuvata vanhustyön eettistä kuormitusta, siihen yhteydessä olevia tekijöitä ja esittää kehittämisehdotuksia hyödyntäen kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta.

Esitietovaatimukset

Ei vaadittavia aikaisempia opintoja