Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija: YIKA21

Tunnus: YIKA21

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Geronomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2021

Kuvaus

Tutkinto tuottaa vanhustyön ja ikääntymisen asiantuntijoita, jotka tunnistavat ikääntymiseen liittyviä yhteiskunnallisia erityiskysymyksiä, osaavat edistää laaja-alaisesti ikääntyvien hyvinvointia, toimintakykyä ja aivoterveyttä sekä kehittää ja johtaa ikääntyneille suunnattuja laadukkaita palveluita. Koulutus antaa valmiudet suunnitella ja kehittää ikäystävällistä yhteiskuntaa. Koulutus tukee ikääntyvän yhteiskunnan kestävää kehitystä tukemalla ikääntyneiden aktiivista osallisuutta ja terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoa. Tutkinto tuottaa ylemmän korkeakoulututkinnon kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään.

Opiskelun aikana opiskelija perehtyy monialaisesti ikääntyvän yhteiskunnan erityiskysymyksiin, ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseen sekä vanhuspalveluissa tarvittavaan johtamisosaamiseen. Vapaavalintaisten opintojen sekä opinnäytetyön kautta opiskelija voi valita opinnoilleen haluamiaan erityispainotuksia. Ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa korostuu käytännön ja teorian välinen vuorovaikutus. Koulutuksen tuottamaa osaamista voidaan hyödyntää kaikilla sektoreilla, joissa sosiaali- ja terveysalan ammattilainen kohtaa ikääntyviä ihmisiä.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat tulevat työelämästä, mikä mahdollistaa jatkuvan vuoropuhelun ja työelämälähtöisen kehittämisen. Kehittämistyötä toteutetaan myös SeAMK:n yksiköiden yhteistyönä ja valtakunnallisissa ja kansainvälisissä verkostofoorumeissa.

Osaamistavoitteet

Tutkinto tuottaa vanhustyön ja ikääntymisen asiantuntijoita, jotka tunnistavat ikääntymiseen liittyviä yhteiskunnallisia erityiskysymyksiä, osaavat edistää laaja-alaisesti ikääntyvien hyvinvointia, toimintakykyä ja aivoterveyttä sekä kehittää ja johtaa ikääntyneille suunnattuja laadukkaita palveluita. Koulutus antaa valmiudet suunnitella ja kehittää ikäystävällistä yhteiskuntaa. Koulutus tukee ikääntyvän yhteiskunnan kestävää kehitystä tukemalla ikääntyneiden aktiivista osallisuutta ja terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoa.
Vapaavalintaisten opintojen kautta opiskelija voi suunnata osaamistaan esimerkiksi johtamiseen ja esimiestyöhön tai johonkin valitsemaansa ikääntymisen erityiskysymykseen. Opinnäytetyön kautta opiskelija voi suunnata opintojaan nykyisen tai tavoitteena olevan tulevan työn mukaisesti.
Opinnäytetyöprosessi käynnistyy ensimmäisen lukukauden aikana. Tutkintoon sisältyvät opintojaksot integroidaan tukemaan opinnäytetyöprosessin etenemistä koko koulutuksen ajan.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Syksy
2021
Kevät
2022
Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
1. / 2021 2. / 2021 3. / 2022 4. / 2022 5. / 2022 1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024
YIKA21-1001
Syventävät ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

50
YIKA21-1004
Ikääntyvä yhteiskunta

(Valitaan kaikki)

15
BJ00CT84 Ikääntymisen erilaisuus ja vanhuuden monet kasvot 5 5 5 2.5 2.5
BJ00CT85 Ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen 5 5 5 2.5 2.5
BJ00CT86 Vanhustyön lainsäädäntö ja etiikka 5 5 5 2.5 2.5
YIKA21-1005
Ikääntyvän ihmisen hyvinvoinnin tukeminen

(Valitaan kaikki)

15
BJ00CT87 Fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn edistäminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BJ00CT88 Ikääntyvien sosiaalinen osallisuus ja mielen hyvinvointi 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BJ00CT89 Ikääntyneiden kuntoutus ja aktiivinen arki 5 5 5 1.7 1.7 1.7
YIKA21-1006
Johtaminen ja esimiestyö vanhustyön toimintaympäristöissä

(Valitaan kaikki)

20
BJ00CT90 Vanhustyön johtamisen erityispiirteet eri toimintaympäristöissä 5 5 5 2.5 2.5
BJ00CT91 Ikääntyvien asiakasohjaus ja palvelujen kehittäminen 5 5 5 2.5 2.5
BJ00CT92 Työyhteisöjen ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
BJ00CT93 Tutkimusmenetelmät ja tiedolla johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
YIKA21-1002
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
BJ00CT81 Opinnäytetyön suunnitelma 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BJ00CT82 Opinnäytetyön toteutus 10 10 5 5 2.5 2.5 1.7 1.7 1.7
BJ00CT83 Opinnäytetyön raportointi 15 15 7.5 7.5 3.8 3.8 2.5 2.5 2.5
YIKA21-1003
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan (kpl): 2)

2
BH00BS30 Kansainvälisiä näkökulmia sosiaalipalveluihin 5
BH00BS29 Sosiaalipalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat 5
KD00CD57 Tulevaisuuden esimiestyö 5
BI00CL65 Kliinisen näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen 5
BG00CT63 Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen 5
KG00CS04 Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla 5
KG00CS02 Työterveyden kehittäminen ja johtaminen 5
2E00CR52 Palvelumuotoilun johtaminen 5
5E00CG09 Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin 5
5E00CU10 Liiketoiminnan strateginen uudistaminen 5
KD00CD33 Markkinointiviestinnän johtaminen 5
KD00CD31 Osaamispääoman johtaminen 5
KG00CS08 Muut vapaasti valittavat opinnot 5
KG00CS02 Työterveyden kehittäminen ja johtaminen 5
Yhteensä 90 40 40 0 15 25 25 15 0 0 7.5 7.5 8.5 8.5 8.5 12.6 12.6 5 5 5 0 0 0 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (YAMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
- osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

Ikääntymisen erilaisuus ja vanhuuden monet kasvot
Ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen
Vanhustyön lainsäädäntö ja etiikka
Fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn edistäminen
Ikääntyvien sosiaalinen osallisuus ja mielen hyvinvointi
Ikääntyneiden kuntoutus ja aktiivinen arki
Vanhustyön johtamisen erityispiirteet eri toimintaympäristöissä
Ikääntyvien asiakasohjaus ja palvelujen kehittäminen
Työyhteisöjen ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen
Tutkimusmenetelmät ja tiedolla johtaminen
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Muut vapaasti valittavat opinnot
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
- osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
- osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
- osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
- osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

Ikääntymisen erilaisuus ja vanhuuden monet kasvot
Ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen
Vanhustyön lainsäädäntö ja etiikka
Fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn edistäminen
Ikääntyvien sosiaalinen osallisuus ja mielen hyvinvointi
Ikääntyneiden kuntoutus ja aktiivinen arki
Vanhustyön johtamisen erityispiirteet eri toimintaympäristöissä
Ikääntyvien asiakasohjaus ja palvelujen kehittäminen
Työyhteisöjen ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen
Tutkimusmenetelmät ja tiedolla johtaminen
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Sosiaalipalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat
Tulevaisuuden esimiestyö
Kliinisen näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen
Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen
Muut vapaasti valittavat opinnot
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
- osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
- osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
- osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
- kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

Vanhustyön johtamisen erityispiirteet eri toimintaympäristöissä
Ikääntyvien asiakasohjaus ja palvelujen kehittäminen
Työyhteisöjen ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen
Tutkimusmenetelmät ja tiedolla johtaminen
Sosiaalipalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat
Tulevaisuuden esimiestyö
Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
Osaamispääoman johtaminen
Muut vapaasti valittavat opinnot
4 Innovaatio-osaaminen

- osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
- osaa johtaa projekteja
- osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
- osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

Ikääntymisen erilaisuus ja vanhuuden monet kasvot
Ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen
Ikääntyvien asiakasohjaus ja palvelujen kehittäminen
Tutkimusmenetelmät ja tiedolla johtaminen
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Palvelumuotoilun johtaminen
Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin
Muut vapaasti valittavat opinnot
5 Kansainvälistymisosaaminen

- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
- osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
- osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Ikääntymisen erilaisuus ja vanhuuden monet kasvot
Fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn edistäminen
Ikääntyvien sosiaalinen osallisuus ja mielen hyvinvointi
Ikääntyneiden kuntoutus ja aktiivinen arki
Tutkimusmenetelmät ja tiedolla johtaminen
Kansainvälisiä näkökulmia sosiaalipalveluihin
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
Muut vapaasti valittavat opinnot
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia
- ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet ja osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen
Vanhustyön johtamisen erityispiirteet eri toimintaympäristöissä
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen
Markkinointiviestinnän johtaminen
Muut vapaasti valittavat opinnot
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen
Vanhustyön lainsäädäntö ja etiikka
Fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn edistäminen
Ikääntyvien sosiaalinen osallisuus ja mielen hyvinvointi
Ikääntyneiden kuntoutus ja aktiivinen arki
Vanhustyön johtamisen erityispiirteet eri toimintaympäristöissä
Ikääntyvien asiakasohjaus ja palvelujen kehittäminen
Työyhteisöjen ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen
Tutkimusmenetelmät ja tiedolla johtaminen
Sosiaalipalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat
Muut vapaasti valittavat opinnot
Luokittelemattomat
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YIKA21-1001
Syventävät ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

50
YIKA21-1004
Ikääntyvä yhteiskunta

(Valitaan kaikki)

15
BJ00CT84 Ikääntymisen erilaisuus ja vanhuuden monet kasvot 5
BJ00CT85 Ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen 5
BJ00CT86 Vanhustyön lainsäädäntö ja etiikka 5
YIKA21-1005
Ikääntyvän ihmisen hyvinvoinnin tukeminen

(Valitaan kaikki)

15
BJ00CT87 Fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn edistäminen 5
BJ00CT88 Ikääntyvien sosiaalinen osallisuus ja mielen hyvinvointi 5
BJ00CT89 Ikääntyneiden kuntoutus ja aktiivinen arki 5
YIKA21-1006
Johtaminen ja esimiestyö vanhustyön toimintaympäristöissä

(Valitaan kaikki)

20
BJ00CT90 Vanhustyön johtamisen erityispiirteet eri toimintaympäristöissä 5
BJ00CT91 Ikääntyvien asiakasohjaus ja palvelujen kehittäminen 5
BJ00CT92 Työyhteisöjen ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen 5
BJ00CT93 Tutkimusmenetelmät ja tiedolla johtaminen 5
YIKA21-1002
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
BJ00CT81 Opinnäytetyön suunnitelma 5
BJ00CT82 Opinnäytetyön toteutus 10
BJ00CT83 Opinnäytetyön raportointi 15
YIKA21-1003
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan (kpl): 2)

2
BH00BS30 Kansainvälisiä näkökulmia sosiaalipalveluihin 5
BH00BS29 Sosiaalipalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat 5
KD00CD57 Tulevaisuuden esimiestyö 5
BI00CL65 Kliinisen näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen 5
BG00CT63 Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen 5
KG00CS04 Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla 5
KG00CS02 Työterveyden kehittäminen ja johtaminen 5
2E00CR52 Palvelumuotoilun johtaminen 5
5E00CG09 Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin 5
5E00CU10 Liiketoiminnan strateginen uudistaminen 5
KD00CD33 Markkinointiviestinnän johtaminen 5
KD00CD31 Osaamispääoman johtaminen 5
KG00CS08 Muut vapaasti valittavat opinnot 5
KG00CS02 Työterveyden kehittäminen ja johtaminen 5