Siirry suoraan sisältöön

Vapaasti valittavat opinnot

Vapaasti valittavat opinnot 2021-22

Ilmoittautumisaika

11.10.2021 - 19.12.2021

Ajoitus

20.01.2022 - 10.03.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Heidi-Maria Sumukari
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija tuntee asunnon ostamiseen ja myyntiin liittyvät oikeudelliset ja muut näkökohdat.

Sisältö

Keskeisiä asioita ovat alan lainsäädäntö, kauppaan liittyvät asiakirjat, rekisteritiedot, verot, ostajan ja myyjän vastuut, kaupan virhetilanteet (kosteus- ja homevauriot), ostotarjous ja kauppakirja.

Lisätietoja opiskelijoille

Tunnit torstaisin vvo-aikaan klo 14.15 alkaen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijan tuotokset osoittavat, että hän tuntee tyydyttävästi asunnon ostamiseen ja myyntiin liittyvät oikeudelliset ja muut näkökohdat.
hylätty: opiskelija ei ole tehnyt sovittuja tehtäviä tai hänen tuotoksensa eivät osoita aineksen tyydyttävää hallintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan tuotokset osoittavat, että hän tuntee hyvin asunnon ostamiseen ja myyntiin liittyvät oikeudelliset ja muut näkökohdat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan tuotokset osoittavat, että hän tuntee perinpohjaisesti asunnon ostamiseen ja myyntiin liittyvät oikeudelliset ja muut näkökohdat.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

01.09.2021 - 10.10.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 22.12.2021

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Mikko Ylihärsilä
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija tuntee asuntosijoittamiseen liittyvät perusteet ja erityispiirteet. Hän osaa laskea asuntosijoittamisen keskeiset tunnusluvut ja ymmärtää toimintaan liittyvät riskit. Hän osaa analysoida sijoituskohteita ja tiedostaa vuokranantajana toimimiseen liittyviä tehtäviä ja vastuita.

Sisältö

- Asuntosijoittamisen peruskysymykset
-- Mitä on asuntosijoittaminen?
-- Miten asuntosijoittaminen poikkeaa muista sijoituskohteista?
-- Miksi sijoittaa asuntoihin?
- Asuntosijoittamisen peruslaskelmat
-- Asuntosijoittamisen tuotot
- Verot
-- Asuntosijoittamisen tunnusluvut
- Velkarahoituksen vaikutus
- Remonttien vaikutus
- Asuntosijoittamisen riskit ja niiden hallinta
- Vuokranantajana toimiminen
-- Vuokraus ja vuokrasopimus
-- Hallinnointi

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkototeutus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija osaa tyydyttävästi määritellä asuntosijoittamiseen liittyviä perusteita ja ymmärtää asuntosijoittamisen perusteita. Hän osaa laskea yleisimpiä tunnuslukuja ja tunnistaa asuntosijoittamiseen liittyviä riskejä sekä niiden hallintakeinoja. Opiskelija tiedostaa vuokranantajana toimimiseen liittyviä seikkoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä asuntosijoittamiseen liittyvät peruskäsitteet ja ymmärtää asuntosijoittamisen perusteet. Hän osaa hyvin laskea tunnusluvut, tuntee riskit ja niiden hallintakeinot. Hän osaa vertailla sijoitusasuntoja ja analysoida niiden välisiä eroja. Opiskelija tuntee hyvin vuokranantajan tärkeimpiä tehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä tarkasti asuntosijoittamiseen liittyvät käsitteet ja tuntee asuntosijoittamisen erityispiirteet. Hän osaa laskea ja käyttää monipuolisesti ja kriittisesti tunnuslukuja sekä ymmärtää niiden merkityksen ja niihin vaikuttavat osatekijät. Opiskelija osaa analysoida sijoituskohteita ja tunnistaa asuntosijoittamiseen liittyvät riskit sekä tuntee keinot riskien hallintaan. Opiskelija osaa kokonaisvaltaisesti analysoida asuntosijoittamista ja vuokranantajana toimimista.

Ilmoittautumisaika

02.05.2021 - 15.09.2021

Ajoitus

21.09.2021 - 01.11.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Kristiina Mutka-Vierula
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA18
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia erilaisissa liike- ja työelämän arjen ja juhlan tilanteissa sekä tilaisuuksissa. Opiskelija osaa ottaa huomioon muut ihmiset etiketin lähtökohtana.

Sisältö

- business-etiketti käsitteenä
- tervehtiminen, esittely, puhuttelu ym. käyttäytyminen eri tilanteissa ja tilaisuuksissa
- työpaikkahaastattelu, kokoukset, erilaiset juhlat ym. tilanteet
- viestintä eri välinein
- pukeutuminen ja muu ilmiasu
- ruokailuun liittyvät tavat
- liikelahjat ja muu muistaminen
- kulttuurierojen huomioiminen

Oppimateriaalit

- opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

- Luennot, harjoitukset, ryhmätyö, vierailu/vieraileva luennoitsija
- itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly työharjoittelua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- luennot 20 h
- itsenäinen työskentely 34 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus järjestetään klo 17.15

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osaa toimia erilaisissa liike- ja työelämän arjen ja juhlan tilanteissa sekä tilaisuuksissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa toimia erilaisissa liike- ja työelämän arjen ja juhlan tilanteissa sekä tilaisuuksissa. Opiskelija osaa ottaa huomioon muut ihmiset etiketin lähtökohtana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa toimia erilaisissa liike- ja työelämän arjen ja juhlan tilanteissa sekä tilaisuuksissa. Opiskelija osaa ottaa huomioon muut ihmiset etiketin lähtökohtana.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Arvioinnin kohteena joko portfolio, oppimispäiväkirja tai aihepiiriin liittyvä esitys sekä aktiivisuus

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 07.09.2021

Ajoitus

08.11.2021 - 22.12.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA20A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

The course aims at adapting and developing communication skills to respond to the current global communication conditions. The student learns to understand others’ communication styles. The student will gain practical advice and tips on understanding international audience in English. As a result, the student will be able to select the right communication mode for maximum impact in different contexts.

The course provides the basic foundation and tools to become culturally competent. It develops an understanding of the cultural challenges that multicultural workplaces are facing. The aim is to enhance cultural sensitivity and competence as well as provide the student with practical tools to reduce cross-cultural misunderstanding and encourage positive cross-cultural working relationships in English.

Sisältö

· language issues : English today

· cross-cultural communication issues

· case study

Opetusmenetelmät

Contact lessons, independent study, team work, online study.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. The student completes all assigned work but has difficulty understanding and following instructions. The key English terminology and concepts appropriate to the course topics remain challenging. The student does not meet his/her own learning goals for most of the course.

2. The student completes all course work, but has difficulty understanding and following the instructions. The level of the written and spoken English is understandable yet basic as studying and practicing the key English terminology and concepts appropriate to the course topics remains inadequate. The student partially meets his/her own learning goals for the course.

Attendance will have an effect on the final grade as the minimum attendance for passing the course is 50 % of the contact hours. If a student is absent from more than 20 % of the contact hours, the student will automatically receive a lower final grade.

Receiving the credit requires a full completion of the course, including submission of all course work within the given submission periods. Late work equals late grade.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3. The student completes all assigned work on a generally good level. His/her written and spoken English is understandable, but studying and practicing the key English terminology and concepts appropriate to the course topics remains inadequate. The student meets his/her own learning goals for most of the course.

4. The student completes all assigned work mostly of high quality in terms of both written and spoken English. The student meets his/her own learning goals for the course. The student shows signs of having studied and practiced the key English terminology and concepts appropriate to the course topics.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5. The student completes all assigned work of high quality in terms of both written and spoken English. The student is able to present engaging, well-prepared tasks, materials and ideas in clear English using different communication channels. The student meets and occasionally exceeds his/her own expected learning goals for the course. The student clearly shows signs of having studied and practiced the key English terminology and concepts appropriate to the course topics.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Attendance will have an effect on the final grade as the minimum attendance for passing the course is 50 % of the contact hours. If a student is absent from more than 20 % of the contact hours, the student will automatically receive a lower final grade.
Receiving the credit requires a full completion of the course, including submission of all course work within the given submission periods. Late work equals late grade.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 07.09.2021

Ajoitus

08.11.2021 - 17.12.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA20C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

The course aims at adapting and developing communication skills to respond to the current global communication conditions. The student learns to understand others’ communication styles. The student will gain practical advice and tips on understanding international audience in English. As a result, the student will be able to select the right communication mode for maximum impact in different contexts.

The course provides the basic foundation and tools to become culturally competent. It develops an understanding of the cultural challenges that multicultural workplaces are facing. The aim is to enhance cultural sensitivity and competence as well as provide the student with practical tools to reduce cross-cultural misunderstanding and encourage positive cross-cultural working relationships in English.

Sisältö

· language issues : English today

· cross-cultural communication issues

· case study

Opetusmenetelmät

Contact lessons, independent study, team work, online study.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. The student completes all assigned work but has difficulty understanding and following instructions. The key English terminology and concepts appropriate to the course topics remain challenging. The student does not meet his/her own learning goals for most of the course.

2. The student completes all course work, but has difficulty understanding and following the instructions. The level of the written and spoken English is understandable yet basic as studying and practicing the key English terminology and concepts appropriate to the course topics remains inadequate. The student partially meets his/her own learning goals for the course.

Attendance will have an effect on the final grade as the minimum attendance for passing the course is 50 % of the contact hours. If a student is absent from more than 20 % of the contact hours, the student will automatically receive a lower final grade.

Receiving the credit requires a full completion of the course, including submission of all course work within the given submission periods. Late work equals late grade.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3. The student completes all assigned work on a generally good level. His/her written and spoken English is understandable, but studying and practicing the key English terminology and concepts appropriate to the course topics remains inadequate. The student meets his/her own learning goals for most of the course.

4. The student completes all assigned work mostly of high quality in terms of both written and spoken English. The student meets his/her own learning goals for the course. The student shows signs of having studied and practiced the key English terminology and concepts appropriate to the course topics.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5. The student completes all assigned work of high quality in terms of both written and spoken English. The student is able to present engaging, well-prepared tasks, materials and ideas in clear English using different communication channels. The student meets and occasionally exceeds his/her own expected learning goals for the course. The student clearly shows signs of having studied and practiced the key English terminology and concepts appropriate to the course topics.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Attendance will have an effect on the final grade as the minimum attendance for passing the course is 50 % of the contact hours. If a student is absent from more than 20 % of the contact hours, the student will automatically receive a lower final grade.
Receiving the credit requires a full completion of the course, including submission of all course work within the given submission periods. Late work equals late grade.

Ilmoittautumisaika

11.10.2021 - 07.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 20.03.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Virpi Masonen
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa esiintymisjännityksen merkit ja työkaluja, joiden avulla esiintymisjännitystä voi lieventää. Opiskelija osaa valmistautua esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija tunnistaa vuorovaikutuksen ja esiintymistaidon merkityksen opiskelun ja työelämän kannalta.

Sisältö

- esiintymisjännitys ja esiintymispelko
- esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin valmistautuminen
- esiintymis- ja vuorovaikutustilanteet
- rentoutumistekniikat ja mielikuvaharjoitukset

Oppimateriaalit

Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

- Pienryhmäopiskelu, luennot ja harjoitukset.

Sisällön jaksotus

- esiintymisjännitys ja esiintymispelko
- esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin valmistautuminen
- esiintymis- ja vuorovaikutustilanteet
- rentoutumistekniikat ja mielikuvaharjoitukset

Lisätietoja opiskelijoille

Pienryhmä, max. 15 opiskelijaa.
Tiistaisin vvo-aikaan klo 14.15 alkaen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/Hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu aktiivisesti järjestettyyn pienryhmäopetukseen sekä lähiopetuksen yhteydessä pidettäviin harjoituksiin (läsnäolo 80%). Opiskelija tunnistaa esiintymisjännityksen merkit ja tunnistaa ja osaa hyödyntää työkaluja, joiden avulla esiintymisjännitystä voi lieventää. Opiskelija osaa valmistautua esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija tunnistaa vuorovaikutuksen ja esiintymistaidon merkityksen opiskelun ja työelämän kannalta.

Hylätty: Opiskelija osallistuu satunnaisesti tai harvoin opetukseen ja harjoituksiin. Opiskelija tunnistaa esiintymisjännityksen ja sen merkit ja sitä lieventäviä työkaluja, mutta ei osaa hyödyntää niitä esiintymisjännityksen lieventämiseen. Opiskelija ei kykene osoittamaan kykyään valmistautua esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin tarkoituksenmukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija tunnistaa esiintymisjännityksen merkit ja työkaluja, joiden avulla esiintymisjännitystä voi lieventää. Opiskelija osaa valmistautua esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija tunnistaa vuorovaikutuksen ja esiintymistaidon merkityksen opiskelun ja työelämän kannalta.

Hyväksytty/Hylätty
Hyväksytty: Opiskelija osallistuu aktiivisesti järjestettyyn pienryhmäopetukseen sekä lähiopetuksen yhteydessä pidettäviin harjoituksiin (läsnäolo 80%). Opiskelija tunnistaa esiintymisjännityksen merkit ja tunnistaa ja osaa hyödyntää työkaluja, joiden avulla esiintymisjännitystä voi lieventää. Opiskelija osaa valmistautua esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija tunnistaa vuorovaikutuksen ja esiintymistaidon merkityksen opiskelun ja työelämän kannalta.
Hylätty: Opiskelija osallistuu satunnaisesti tai harvoin opetukseen ja harjoituksiin. Opiskelija tunnistaa esiintymisjännityksen ja sen merkit ja sitä lieventäviä työkaluja, mutta ei osaa hyödyntää niitä esiintymisjännityksen lieventämiseen. Opiskelija ei kykene osoittamaan kykyään valmistautua esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin tarkoituksenmukaisesti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Pienryhmä, max. 15 opiskelijaa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

09.09.2021 - 22.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Ilpo Kempas
Opiskelijaryhmät
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa espanjan kielen perusteet. Hän kykenee ymmärtämään ja käyttämään kielen keskeisintä sanastoa ja rakenteita sekä puheessa että kirjoituksessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa antaa henkilötietojaan, selviytyy tietyistä arkipäivän kommunikaatiotilanteista kohdekielellä, osaa kuvailla toimintaympäristöään sekä osaa antaa neuvoja ja ohjeita arkipäivään liittyvissä tilanteissa.

Sisältö

ääntäminen
peruskielioppia
perussanastoa (mm. numerot, viikonpäivät, kuukaudet, kellonajat)
itsestä kertominen
ostostilanteet
ruoan tilaaminen ravintolassa
tien neuvominen

Oppimateriaalit

Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki 2014: Español uno. Espanjaa aikuisille

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

luennot ja ohjatut harjoitukset 30 t
itsenäinen työskentely 51 t

Lisätietoja opiskelijoille

Torstaisin vvo-aikaan klo 14.15 alkaen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1: Opiskelija selviää avustetusti joistain arkipäivän puhetilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää vähän tai jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua kieltä ja kirjoitetusta tekstistä tunnistaa tekstin teeman ja yksittäisiä ilmaisuja. Opiskelija osaa kirjoittaa ja lukea yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3: Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän puhetilanteista, virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää pääkohdat hitaasta ja selkeästi puhutusta kielestä sekä helpohkosta tekstistä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä, vaikka tekeekin jonkin verran virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän puhetilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkon kirjoitetun tekstin sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

yksi kirjallinen tentti, yksi arvosteltava kirjallinen tehtävä
aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn ja muu näyttö

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

11.10.2021 - 16.01.2022

Ajoitus

13.01.2022 - 10.03.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Ilpo Kempas
Opiskelijaryhmät
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee espanjan kielen perusteita yhä laajemmin. Hän kykenee ymmärtämään ja käyttämään yhä enemmän kielen keskeisintä sanastoa ja rakenteita sekä puheessa että kirjoituksessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa keskustella matkustamiseen liittyvistä asioista sekä osaa kertoa kotimaastaan ja -paikkakunnastaan kohdekielellä.

Sisältö

- peruskielioppia
- lisää ostostilanteita
- matkustamiseen liittyvät tilanteet
- oman kotipaikkakunnan esittely

Oppimateriaalit

- Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki 2014: Español uno. Espanjaa aikuisille

Opetusmenetelmät

luennot ja ohjatut harjoitukset
itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

luennot ja ohjatut harjoitukset 28 t
itsenäinen työskentely 53 t

Lisätietoja opiskelijoille

VVO -aikaan torstaisin klo 14.15 alkaen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1: Opiskelija selviää avustetusti joistain arkipäivän puhetilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää vähän tai jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua kieltä ja kirjoitetusta tekstistä tunnistaa tekstin teeman ja yksittäisiä ilmaisuja. Opiskelija osaa kirjoittaa ja lukea yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3: Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän puhetilanteista, virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää pääkohdat hitaasta ja selkeästi puhutusta kielestä sekä helpohkosta tekstistä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä, vaikka tekeekin jonkin verran virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän puhetilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkon kirjoitetun tekstin sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

kaksi arvosteltavaa ainetta, puheen tuottamisen testi
aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn ja muu näyttö

Esitietovaatimukset

Espanja 1

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Anne Vuokila
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP21
  International Professional Studies

Tavoitteet

Students know basic vocabulary, grammar and phrases of the Finnish language. They are able to tell and write about themselves using simple expressions and to communicate in simple everyday situations. Furthermore, the students are acquainted with Finland as a country and also have a better understanding of the Finnish way of life.

Sisältö

This course provides students with an introduction to Finland and the Finnish language and culture:
- greetings and basic phrases
- numbers
- introducing and telling about oneself (name, address, age, country, nationality, language skills), family members and housing
- some expressions of time (weekdays, months, seasons, telling time)
- weather
- simple everyday situations, e.g. shopping and asking prices
- grammar, e.g. personal pronouns, possessive construction, verb conjugation, question and negative sentence, partitive case, genitive, local cases
- main features of the spoken language
- basic information about Finland and Finnish culture

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student knows some of the vocabulary and the polite phrases learnt during the course. He can use simple constructions, but mistakes can impede comprehension. The student can communicate in some everyday situations when helped. Other languages strongly influence the pronunciation. The student can tell only a few main facts about the country and its culture. The student has shortly dealt with some topics of the culture presentations in the study journal.

Attention! The assessment criteria for presentations will be provided at the beginning of the course.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student knows the most of the vocabulary and the polite phrases learnt during the course. He can use simple constructions almost without mistakes. He manages independently in most everyday situations. The pronunciation is understandable. The student knows detailed facts widely - although some false information might appear. The student has dealt with all the presentation topics in the study journal.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student knows the vocabulary and the polite phrases learnt during the course. He can use simple constructions making hardly any mistakes. He manages independently and fluently in everyday situations. The pronunciation is close to that of a native speaker. The student knows precise and detailed facts aabout the country and its culture. The student has dealt with all the presentation topics thoroughly and extensively in the study journal.

Ilmoittautumisaika

16.08.2021 - 07.09.2021

Ajoitus

07.09.2021 - 16.11.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Gateway to Cultural Management
Opettaja
 • Virpi Masonen
Vastuuhenkilö

Heli Simon

Opiskelijaryhmät
 • IEPSW21F
  Empowerment in Social Work
 • IEPN21F
  Sneak Peek of Finnish Nursing Education
 • IGWCM21F
  Gateway to cultural management studies
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten
 • IEPPT21F
  Professional studies in physiotherapy
 • IEPFF21F
  From Field to Fork

Tavoitteet

Students know basic vocabulary, grammar and phrases of the Finnish language. They are able to tell and write about themselves using simple expressions and to communicate in simple everyday situations. Furthermore, the students are acquainted with Finland as a country and also have a better understanding of the Finnish way of life.

Sisältö

This course provides students with an introduction to Finland and the Finnish language and culture:
- greetings and basic phrases
- numbers
- introducing and telling about oneself (name, address, age, country, nationality, language skills), family members and housing
- some expressions of time (weekdays, months, seasons, telling time)
- weather
- simple everyday situations, e.g. shopping and asking prices
- grammar, e.g. personal pronouns, possessive construction, verb conjugation, question and negative sentence, partitive case, genitive, local cases
- main features of the spoken language
- basic information about Finland and Finnish culture

Oppimateriaalit

Material on the Moodle platform
Suomi taskussa https://suomitaskussa.eu/#
A Tast of Finnish http://tasteoffinnish.fi/
YLE: Supisuomea https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/supisuomea

Opetusmenetelmät

Suomeksi
Face-to-face learning, independent studies, exercises, incl. Moodle assignments, presentation

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

The exam will take place in the last lesson of the course.
After the final exam, there are two retakes for those who failed or missed the exam.
After the retakes, there is once the option for a grade improvement.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Online implementation in the Summer semester

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81h, incl. lectures 28h
53 h independet studies

Sisällön jaksotus

Presentation, tests and course assignments are to be submitted during the course and according to the timetables.
Study journals can be submitted after the course.

Lisätietoja opiskelijoille

To gain the credits, the student has to accomplish all the parts of the course:
- submit all the assignments and tests
- submit a presentation
- write a study journal on presentations of course mates
- take a Moodle exam and a spoken exam

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student knows some of the vocabulary and the polite phrases learnt during the course. He can use simple constructions, but mistakes can impede comprehension. The student can communicate in some everyday situations when helped. Other languages strongly influence the pronunciation. The student can tell only a few main facts about the country and its culture. The student has shortly dealt with some topics of the culture presentations in the study journal.

Attention! The assessment criteria for presentations will be provided at the beginning of the course.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student knows the most of the vocabulary and the polite phrases learnt during the course. He can use simple constructions almost without mistakes. He manages independently in most everyday situations. The pronunciation is understandable. The student knows detailed facts widely - although some false information might appear. The student has dealt with all the presentation topics in the study journal.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student knows the vocabulary and the polite phrases learnt during the course. He can use simple constructions making hardly any mistakes. He manages independently and fluently in everyday situations. The pronunciation is close to that of a native speaker. The student knows precise and detailed facts aabout the country and its culture. The student has dealt with all the presentation topics thoroughly and extensively in the study journal.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Language 60%:
-active participation (min. 80% of the lectures)
-written and spoken exercises (incl. all the Moodle forum assignments completed by given deadlines)
-exam (students have to score a minimum of 50% of the points to pass the exam)
Country and culture 40%:
-participation in lectures
-presentation of Finland and Finnish culture
-study journal (passed or failed)

Ilmoittautumisaika

13.12.2021 - 01.03.2022

Ajoitus

28.02.2022 - 30.04.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Heli Simon
Opiskelijaryhmät
 • IEPOA22S
  Empowerment and Wellbeing of Older Adults
 • IEPSW22S
  IEPSW22S, Empowerment in Social Work
 • IEPIP21
  International Professional Studies
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Students know basic vocabulary, grammar and phrases of the Finnish language. They are able to tell and write about themselves using simple expressions and to communicate in simple everyday situations. Furthermore, the students are acquainted with Finland as a country and also have a better understanding of the Finnish way of life.

Sisältö

This course provides students with an introduction to Finland and the Finnish language and culture:
- greetings and basic phrases
- numbers
- introducing and telling about oneself (name, address, age, country, nationality, language skills), family members and housing
- some expressions of time (weekdays, months, seasons, telling time)
- weather
- simple everyday situations, e.g. shopping and asking prices
- grammar, e.g. personal pronouns, possessive construction, verb conjugation, question and negative sentence, partitive case, genitive, local cases
- main features of the spoken language
- basic information about Finland and Finnish culture

Oppimateriaalit

Material on the Moodle platform
Suomi taskussa https://suomitaskussa.eu/#
A Tast of Finnish http://tasteoffinnish.fi/
YLE: Supisuomea https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/supisuomea

Opetusmenetelmät

Suomeksi
Face-to-face learning, independent studies, written, spoken and listening exercises and assignments, a presentation

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

The exam will take place in the last lesson of the course.
After the exam, there are two retakes for those who failed the exam.
After the retakes, there is one grade improvement option

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Online implementation in the Summer semester

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81h, incl. lectures 27h
54 h independent studies

Sisällön jaksotus

- During the course, students submit the assignments and tests and attend the lessons.
- Study journals can be submitted after the course

Lisätietoja opiskelijoille

To gain the credits, the student must accomplish all the parts of the course:
- submit the tests and assignments
- submit a presentation
- submit a study journal
- take an exam
- take a spoken exam

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student knows some of the vocabulary and the polite phrases learnt during the course. He can use simple constructions, but mistakes can impede comprehension. The student can communicate in some everyday situations when helped. Other languages strongly influence the pronunciation. The student can tell only a few main facts about the country and its culture. The student has shortly dealt with some topics of the culture presentations in the study journal.

Attention! The assessment criteria for presentations will be provided at the beginning of the course.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student knows the most of the vocabulary and the polite phrases learnt during the course. He can use simple constructions almost without mistakes. He manages independently in most everyday situations. The pronunciation is understandable. The student knows detailed facts widely - although some false information might appear. The student has dealt with all the presentation topics in the study journal.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student knows the vocabulary and the polite phrases learnt during the course. He can use simple constructions making hardly any mistakes. He manages independently and fluently in everyday situations. The pronunciation is close to that of a native speaker. The student knows precise and detailed facts aabout the country and its culture. The student has dealt with all the presentation topics thoroughly and extensively in the study journal.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Language 60%:
-active participation (min. 80% of the lectures)
-written and spoken exercises (incl. all the Moodle forum assignments completed by given deadlines)
-exam (students have to score a minimum of 50% of the points to pass the exam)
Country and culture 40%:
-participation in lectures
-presentation of Finland and Finnish culture
-study journal (passed or failed)

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 11.05.2022

Ajoitus

10.06.2022 - 28.08.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Kielet ja viestintä

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Heli Simon
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Students know basic vocabulary, grammar and phrases of the Finnish language. They are able to tell and write about themselves using simple expressions and to communicate in simple everyday situations. Furthermore, the students are acquainted with Finland as a country and also have a better understanding of the Finnish way of life.

Sisältö

This course provides students with an introduction to Finland and the Finnish language and culture:
- greetings and basic phrases
- numbers
- introducing and telling about oneself (name, address, age, country, nationality, language skills), family members and housing
- some expressions of time (weekdays, months, seasons, telling time)
- weather
- simple everyday situations, e.g. shopping and asking prices
- grammar, e.g. personal pronouns, possessive construction, verb conjugation, question and negative sentence, partitive case, genitive, local cases
- main features of the spoken language
- basic information about Finland and Finnish culture

Oppimateriaalit

Material on the Moodle platform
Suomi taskussa https://suomitaskussa.eu/#
A Tast of Finnish http://tasteoffinnish.fi/
YLE: Supisuomea https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/supisuomea

Opetusmenetelmät

Written, spoken and listening online exercises, written and spoken assignments, presentation, becoming familiar with the presentations of course mates

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

The exams will take place at the end of the course.
After the exam, there are two retakes for those who failed the exam.
After the retakes, there is one grade improvement option

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Total workload 81h
The language part of the course 50 h
Country and the culture part of the course 30 h

Sisällön jaksotus

- During the course, students submit the assignments and tests and write study journals.
- Study journals can be submitted after the course

Lisätietoja opiskelijoille

To gain the credits, the student must accomplish all the parts of the course:
- submit the tests and assignments
- submit a presentation
- submit a study journal
- take an exam
- take a spoken exam

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student knows some of the vocabulary and the polite phrases learnt during the course. He can use simple constructions, but mistakes can impede comprehension. The student can communicate in some everyday situations when helped. Other languages strongly influence the pronunciation. The student can tell only a few main facts about the country and its culture. The student has shortly dealt with some topics of the culture presentations in the study journal.

Attention! The assessment criteria for presentations will be provided at the beginning of the course.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student knows the most of the vocabulary and the polite phrases learnt during the course. He can use simple constructions almost without mistakes. He manages independently in most everyday situations. The pronunciation is understandable. The student knows detailed facts widely - although some false information might appear. The student has dealt with all the presentation topics in the study journal.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student knows the vocabulary and the polite phrases learnt during the course. He can use simple constructions making hardly any mistakes. He manages independently and fluently in everyday situations. The pronunciation is close to that of a native speaker. The student knows precise and detailed facts aabout the country and its culture. The student has dealt with all the presentation topics thoroughly and extensively in the study journal.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Language 60%:
- activities on Moodle platform
- written and spoken exercises (incl. all the Moodle forum assignments completed by given deadlines)
- exam (students have to score a minimum of 50% of the points to pass the exam)
Country and culture 40%:
- presentation of Finland and Finnish culture
- becoming acquainted with presentations of course mates
- study journal (passed or failed)

Ilmoittautumisaika

02.08.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 21.11.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Heli Simon
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • IGWIB21F
  Gateway to International Business
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Students know basic vocabulary, grammar and phrases of the Finnish language. They are able to tell and write about themselves using simple expressions and to communicate in simple everyday situations. Furthermore, the students are acquainted with Finland as a country and also have a better understanding of the Finnish way of life.

Sisältö

This course provides students with an introduction to Finland and the Finnish language and culture:
- greetings and basic phrases
- numbers
- introducing and telling about oneself (name, address, age, country, nationality, language skills), family members and housing
- some expressions of time (weekdays, months, seasons, telling time)
- weather
- simple everyday situations, e.g. shopping and asking prices
- grammar, e.g. personal pronouns, possessive construction, verb conjugation, question and negative sentence, partitive case, genitive, local cases
- main features of the spoken language
- basic information about Finland and Finnish culture

Oppimateriaalit

Material on the Moodle platform
Suomi taskussa https://suomitaskussa.eu/#
A Tast of Finnish http://tasteoffinnish.fi/
YLE: Supisuomea https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/supisuomea

Opetusmenetelmät

Suomeksi
Face-to-face learning, independent studies, written, spoken and listening comprehension exercises and assignments, a presentation and writing a study journal

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

The exam will take place in the last lesson of the course.
After the exam, there are two retakes for those who failed the exam.
After the retakes, there is one grade improvement option

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Online implementation in the Summer semester

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81h, incl. lectures 27h
54 h independent and online studies

Sisällön jaksotus

- During the course, students submit the assignments and tests and attend the lessons.
- Study journals can be submitted after the course

Lisätietoja opiskelijoille

To gain the credits, the student must accomplish all the parts of the course:
- submit the tests and assignments
- submit a presentation
- submit a study journal
- take an exam
- take a spoken exam

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student knows some of the vocabulary and the polite phrases learnt during the course. He can use simple constructions, but mistakes can impede comprehension. The student can communicate in some everyday situations when helped. Other languages strongly influence the pronunciation. The student can tell only a few main facts about the country and its culture. The student has shortly dealt with some topics of the culture presentations in the study journal.

Attention! The assessment criteria for presentations will be provided at the beginning of the course.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student knows the most of the vocabulary and the polite phrases learnt during the course. He can use simple constructions almost without mistakes. He manages independently in most everyday situations. The pronunciation is understandable. The student knows detailed facts widely - although some false information might appear. The student has dealt with all the presentation topics in the study journal.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student knows the vocabulary and the polite phrases learnt during the course. He can use simple constructions making hardly any mistakes. He manages independently and fluently in everyday situations. The pronunciation is close to that of a native speaker. The student knows precise and detailed facts aabout the country and its culture. The student has dealt with all the presentation topics thoroughly and extensively in the study journal.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Language 60%:
-active participation (min. 80% of the lectures)
-written and spoken exercises (incl. all the Moodle forum assignments completed by given deadlines)
-exam (students have to score a minimum of 50% of the points to pass the exam)
Country and culture 40%:
-participation in lectures
-presentation of Finland and Finnish culture
-study journal (passed or failed)

Ilmoittautumisaika

15.02.2022 - 06.03.2022

Ajoitus

28.02.2022 - 15.04.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Sirkka Nieminen
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • IGWIB22S
  Gateway to International Business
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Students know basic vocabulary, grammar and phrases of the Finnish language. They are able to tell and write about themselves using simple expressions and to communicate in simple everyday situations. Furthermore, the students are acquainted with Finland as a country and also have a better understanding of the Finnish way of life.

Sisältö

This course provides students with an introduction to Finland and the Finnish language and culture:
- greetings and basic phrases
- numbers
- introducing and telling about oneself (name, address, age, country, nationality, language skills), family members and housing
- some expressions of time (weekdays, months, seasons, telling time)
- weather
- simple everyday situations, e.g. shopping and asking prices
- grammar, e.g. personal pronouns, possessive construction, verb conjugation, question and negative sentence, partitive case, genitive, local cases
- main features of the spoken language
- basic information about Finland and Finnish culture

Oppimateriaalit

Material on the Moodle platform
Suomi taskussa https://suomitaskussa.eu/#
A Tast of Finnish http://tasteoffinnish.fi/
YLE: Supisuomea https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/supisuomea

Opetusmenetelmät

Suomeksi
Face-to-face learning, independent studies, written, spoken and listening exercises and assignments, a presentation

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

The exam will take place in the last lesson of the course.
After the exam, there are two retakes for those who failed the exam.
After the retakes, there is one grade improvement option

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Online implementation in the Summer semester

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81h, incl. lectures 27 h
53 h independent and online studies

Sisällön jaksotus

- During the course, students submit the assignments and tests and attend the lessons.
- Study journals can be submitted after the course

Lisätietoja opiskelijoille

To gain the credits, the student must accomplish all the parts of the course:
- submit the tests and assignments
- submit a presentation
- submit a study journal
- take an exam
- take a spoken exam

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student knows some of the vocabulary and the polite phrases learnt during the course. He can use simple constructions, but mistakes can impede comprehension. The student can communicate in some everyday situations when helped. Other languages strongly influence the pronunciation. The student can tell only a few main facts about the country and its culture. The student has shortly dealt with some topics of the culture presentations in the study journal.

Attention! The assessment criteria for presentations will be provided at the beginning of the course.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student knows the most of the vocabulary and the polite phrases learnt during the course. He can use simple constructions almost without mistakes. He manages independently in most everyday situations. The pronunciation is understandable. The student knows detailed facts widely - although some false information might appear. The student has dealt with all the presentation topics in the study journal.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student knows the vocabulary and the polite phrases learnt during the course. He can use simple constructions making hardly any mistakes. He manages independently and fluently in everyday situations. The pronunciation is close to that of a native speaker. The student knows precise and detailed facts aabout the country and its culture. The student has dealt with all the presentation topics thoroughly and extensively in the study journal.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Language 60%:
-active participation (min. 80% of the lectures)
-written and spoken exercises (incl. all the Moodle forum assignments completed by given deadlines)
-exam (students have to score a minimum of 50% of the points to pass the exam)
Country and culture 40%:
-participation in lectures
-presentation of Finland and Finnish culture
-study journal (passed or failed)

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 10.10.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 25.05.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Tuulia Potka-Soininen
Opiskelijaryhmät
 • LITA20A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija tietää osakeyhtiön hallituksen tehtävät ja vastuut osakeyhtiölain säännösten pohjalta. Opiskelija tietää yksittäisen hallituksen jäsenen oikeudet ja vastuun. Opiskelija ymmärtää hyvän hallintotavan käsitteen. Opiskelija osaa kehittää virtuaaliyritysten hallitustyöskentelyä.

Opiskelija ymmärtää, mikä merkitys on oikealla, hyvälaatuisella tiedolla yritysten päätöksenteossa ja yrityksen maineelle. Opiskelija osaa esittää tietoja visuaalisessa muodossa. Opiskelija ymmärtää liiketoimintatiedon (business intelligence) hyödyntämisen merkityksen yrityksen päätöksenteossa.

Opiskelija osaa kuunnella tehokkaasti toisia ja esittää ajatuksiaan ja ideoitaan kirjallisesti, suullisesti ja ei-verbaalisesti. Opiskelija osaa työskennellä tehokkaasti toisten kanssa tavoitteena luottamukselliset suhteet, jotka tuottavat positiivisia tuloksia. Opiskelija osaa neuvotella eri osapuolten kanssa parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Opiskelija tietää, mitä eettisiä ohjeita ja lainsäädäntöä tulee noudattaa opiskelussa, työpaikoilla ja yritysmaailmassa.

Sisältö

- osakeyhtiölaki, erityisesti hallitusta ja hallituksen jäseniä koskevat säännökset
- hallituksen tehtävät:
- hyvä hallintotapa
- sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus ja riskienhallinta
- hallitustyöskentely, asioiden esittely ja asioiden käsittely hallituksessa
- yhtiökokous
- tehokas viestintä kuulija huomioiden
- tehokkaat esitykset
- ammattietiikan merkitys liiketoiminnassa

Oppimateriaalit

- Osakeyhtiölaki
- Alma Talent Fokus, yhtiöoikeus
- muu opettajan ilmoittama materiaal

Opetusmenetelmät

- luennot
- osallistuminen hallitustyöskentelyyn (6 kokousta)
- yhteiset tapaamiset
- itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- osallistuminen hallitustyöskentelyyn (6 kokousta, 6 h)
- yhteiset tapaamiset (18 h)
- itsenäinen työskentely (30 h)

Lisätietoja opiskelijoille

Opetusajat LITA20 -ryhmien lukujärjestyksessä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttyä suoritusta varten opiskelijan on:
1. Osallistuttava aktiivisesti hallitustyöskentelyyn yhdessä tai kahdessa virtuaaliyrityksessä.
2. Valmisteltava hallituksen kokoukset.
3. Osattava arvioida omaa toimintaansa virtuaaliyritysten hallituksissa OYL:n säännökset huomioiden.
4. Osallistuttava yrityksen kehittämiseen ja strategian ja liiketoimintasuunnitelman päivittämiseen osana hallitustyöskentelyä.
5. Annettava palautetta ja kehittämisehdotuksia hallitustyöskentelyn tehostamiseksi virtuaaliyritysten hallitusten kokousten jälkeen.
6. Laadittava oppimispäiväkirja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimispäiväkirja ja osoitettu aktiivisuus 100%.

Esitietovaatimukset

- Virtuaaliyritystoiminta (neljä opintojaksoa)

Ilmoittautumisaika

22.11.2021 - 26.12.2021

Ajoitus

21.03.2022 - 15.06.2022

Laajuus

5 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Maija Hiltunen

Tavoitteet

Opiskelija:
• osaa nimetä arkiliikunnan terveyshyötyjä sekä passiiviseen elämäntyyliin liittyvät riskitekijät.
• osaa kertoa riittävän levon merkityksen hyvinvoinnille ja osaa luetella unihygieniaa edistävät tekijät
• osaa selittää terveellisen ja monipuolisen ravinnon merkityksen hyvinvoinnille ravitsemussuositukset huomioiden
• Osaa koostaa omien ruokailutottumusten pohjalta terveellisiä aterioita

Sisältö

• Fyysinen aktiivisuus: Fyysisen aktiivisuuden merkitys terveydelle, liikuntamäärät, arki- ja hyötyliikunnan näkökulma, luontoliikunnan monipuolisuus, liikunnan vaikutukset työssä jaksamiseen, paikallaan olon vähentäminen.
• Ravinto: Lautasmalli, ateriarytmi, aterioiden koostaminen, ravinnon laatu, ruuan määrä.
• Lepo: Rentoutusharjoitukset, ajanhallinta, liian vähäisen unen vaikutukset, unihygienian merkitys.

Oppimateriaalit

Opiskelja saa kurssilla kirjallisuusluettelon

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin opintopistemäärä on 5 op, joka vastaa 135h opiskelua

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

21.09.2021 - 02.11.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Antti Savola
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA18
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • JUHA21S
  Julkiset hankinnat
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata julkisten hankintojen keskeiset käsitteet, periaatteet ja toteutusprosessin sekä toteuttaa julkisen hankinnan.

Sisältö

Julkisten hankintojen keskeiset periaatteet, tavoitteet, käsitteet ja lainsäädäntö.

Opetusmenetelmät

Hybridiopetus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija tuntee julkisten hankintojen perusteet. Hän tietää, mitä julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan ja kuinka julkiset hankinnat toteutetaan. Hän osaa esittää julkisten hankintojen suunnittelun ja toteutuksen vaiheet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija pystyy kuvaamaan erilaisia julkisten hankintojen toteuttamisvaihtoehtoja. Opiskelija osaa määritellä vaihtoehtoisia vertailukriteerejä julkisiin hankintoihin. Opiskelija osaa toteuttaa kansallisen kynnysarvon ylittävän hankinnan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa perustellusti valita toteutusvaihtoehtoja erilaisille julkisille hankinnoille. Opiskelija osaa toteuttaa EU-kynnysarvon ylittävän hankinnan.

Ilmoittautumisaika

04.05.2021 - 24.02.2022

Ajoitus

08.03.2022 - 30.04.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Antti Savola
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA18
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • JUHA21S
  Julkiset hankinnat
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää sähköisiä työvälineitä ja ratkaisuja julkisten hankintojen toteuttamisessa.

Sisältö

Julkisissa hankinnoissa hyödynnettävät sähköiset työvälineet ja ratkaisut sekä niiden hyödyntäminen hankintaprosessissa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija tunnistaa julkisten hankintojen erilaisia sähköisiä työvälineitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa toteuttaa julkisen hankinnan sähköisesti (laki julkisista hankinnoista) ja laatia hankintailmoituksen sähköistä työvälinettä hyödyntäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa hyödyntää erilaisia sähköisiä ratkaisuja erityyppisissä julkisissa hankinnoissa, sekä hankintayksikön että tarjoajan rooleissa.

Esitietovaatimukset

Julkisten hankintojen perusteet

Ilmoittautumisaika

02.05.2021 - 30.08.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 24.10.2021

Laajuus

6 op

Yksikkö

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Tuulia Potka-Soininen
Opiskelijaryhmät
 • LITA18A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja sekä soveltaa niiden sisältöä oikeassa käyttötarkoituksessa. Opiskelija osaa suunnitella tilintarkastuksen tilintarkastuslakia ja kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja soveltaen. Opiskelija osaa toteuttaa tilintarkastuksen laatimansa suunnitelman pohjalta, osaa tehdä johtopäätöksiä tarkastuksen havainnoista sekä osaa laatia oikeanlaiset raportit tehtyjen johtopäätösten nojalla. Opiskelija osaa dokumentoida tehdyn työn tilintarkastusstandardien mukaisesti. Opiskelija osaa selittää, mikä on standardien merkitys tilintarkastustyön ohjaajana tilintarkastustyön eri vaiheissa. Opiskelija osaa käyttää tilintarkastusstandardeja tilintarkastustyössä ja osaa etsiä tilintarkastajan työssä relevanttia informaatiota.

Opiskelija osaa soveltaa tilintarkastuksen menetelmiä ja tekniikoita aidossa tilintarkastustyössä. Opiskelija osaa organisoida tilintarkastusprosessin, jonka lopputuloksena syntyvät erilaiset tilintarkastajan raportit. Opiskelija osaa analysoida näiden erilaisten raporttien merkityksen ja osaa käyttää raportteja oikeisiin tarkoituksiin. Opiskelijalle osaa dokumentoida tilintarkastustyön keskeisiin dokumentointia koskeviin dokumentteihin nojaten. Opiskelija osaa käyttää eri informaatiolähteitä tilintarkastustyössä.

Opiskelija osaa alan keskeistä sanastoa myös englanniksi ja osaa lukea myös englanninkielistä alaan liittyvää kirjallisuutta. Opiskelija tietää kansainvälisen viitekehyksen, jossa tilintarkastajat toimivat. Opiskelija osaa selvittää tiintarkastusalan kansainvälisiä verkostoja ja kansainvälisten säännösten merkityksen tilintarkastajan työssä.

Sisältö

- Tilintarkastusalan standardit ja suositukset
- Tilintarkastuksen toteutus
- Tilintarkastus prosessina
- Tilintarkastuksen tekniikat ja menetelmät
- Tilintarkastusalan standardit ja suositukset
- Tilintarkastuksen dokumentointi
- Tilintarkastajan raportit
- Yrityksen tilintarkastus.

Oppimateriaalit

Halonen-Steiner: Tilintarkastusprosessi käytännössä
Horsmanheimo-Kaisanlahti-Steiner: Tilintarkastuslaki - kommentaari
ST-Akatemia: Tilintarkastajan raportointi (online)
ST-Akatemia: Kansainväliset tilintarkastusalan standardit (online)
ST-Akatemia: Osakeyhtiön tilinpäätösmalli (online)
Tilintarkastuslaki (2015)
Osakeyhtiölaki (2006)
Arvonlisäverolaki (1993)
Kirjanpitolaki ja -asetus (1997)
Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet
ST-Akatemia: Tilintarkastuksen dokumentointimalli
Opintojakson aikana jaettava tai luettavaksi osoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly työharjoittelua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- luennot ja ohjatut harjoitukset 40 t
- itsenäinen työskentely 122 t

Lisätietoja opiskelijoille

Tunnit näkyvät LITA18A -ryhmän lukujärjestyksessä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja. Opiskelija osaa suunnitella yksinkertaisen tilintarkastuksen tilintarkastuslakia ja kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja soveltaen. Opiskelija osaa toteuttaa tilintarkastuksen laatimansa suunnitelman pohjalta, osaa tehdä yksinkertaisia johtopäätöksiä tarkastuksen havainnoista sekä osaa laatia raportit tehtyjen johtopäätösten nojalla. Opiskelija osaa dokumentoida tehdyn työn annettuja ohjeita noudattaen. Opiskelija osaa löytää oikeat, omassa työssään tarvittavat tilintarkastusstandardit ja osaa etsiä tilintarkastajan työssä relevanttia informaatiota muista annetuista lähteistä.

Opiskelija osaa soveltaa tilintarkastuksen menetelmiä ja tekniikoita aidossa tilintarkastustyössä. Opiskelija osaa organisoida tilintarkastusprosessin, jonka lopputuloksena syntyvät erilaiset tilintarkastajan raportit. Opiskelijalle osaa dokumentoida tilintarkastustyön keskeisiin dokumentointia koskeviin dokumentteihin nojaten. Opiskelija osaa käyttää annettuja informaatiolähteitä tilintarkastustyössä.

Opiskelija osoittaa aktiivisuutta työnsä tekemisessä ja opiskelijan tuntityöskentely hyödyttää hänen omaa toimintaansa ja muuta ryhmää jonkin verran. Opiskelija on vuorovaikutuksessa sekä muiden opiskelijoiden että opettajan kanssa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja sekä soveltaa niiden sisältöä oikeassa käyttötarkoituksessa. Opiskelija osaa suunnitella tilintarkastuksen tilintarkastuslakia ja kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja soveltaen. Opiskelija osaa toteuttaa tilintarkastuksen laatimansa suunnitelman pohjalta, osaa tehdä johtopäätöksiä tarkastuksen havainnoista sekä osaa laatia oikeanlaiset raportit tehtyjen johtopäätösten nojalla. Opiskelija osaa dokumentoida tehdyn työn tilintarkastusstandardien mukaisesti. Opiskelija osaa käyttää tilintarkastusstandardeja tilintarkastustyössä ja osaa etsiä tilintarkastajan työssä relevanttia informaatiota.

Opiskelija osaa soveltaa tilintarkastuksen menetelmiä ja tekniikoita aidossa tilintarkastustyössä. Opiskelija osaa organisoida tilintarkastusprosessin, jonka lopputuloksena syntyvät erilaiset tilintarkastajan raportit. Opiskelijalle osaa dokumentoida tilintarkastustyön keskeisiin dokumentointia koskeviin dokumentteihin nojaten. Opiskelija osaa käyttää eri informaatiolähteitä tilintarkastustyössä.

Opiskelija osoittaa hyvää aktiivisuutta työnsä tekemisessä ja opiskelijan tuntityöskentely on hänen omaa toimintaansa rikastuttavaa ja myös muuta ryhmää hyödyttävää. Opiskelija on melko aktiivisessa vuorovaikutuksessa sekä muiden opiskelijoiden että opettajan kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja sekä soveltaa niiden sisältöä oikeassa käyttötarkoituksessa. Opiskelija osaa suunnitella tilintarkastuksen tilintarkastuslakia ja kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja soveltaen. Opiskelija osaa toteuttaa tilintarkastuksen laatimansa suunnitelman pohjalta, osaa tehdä johtopäätöksiä tarkastuksen havainnoista sekä osaa laatia oikeanlaiset raportit tehtyjen johtopäätösten nojalla. Opiskelija osaa dokumentoida tehdyn työn tilintarkastusstandardien mukaisesti. Opiskelija osaa selittää, mikä on standardien merkitys tilintarkastustyön ohjaajana tilintarkastustyön eri vaiheissa. Opiskelija osaa käyttää tilintarkastusstandardeja tilintarkastustyössä ja osaa etsiä tilintarkastajan työssä relevanttia informaatiota.

Opiskelija osaa soveltaa tilintarkastuksen menetelmiä ja tekniikoita aidossa tilintarkastustyössä. Opiskelija osaa organisoida tilintarkastusprosessin, jonka lopputuloksena syntyvät erilaiset tilintarkastajan raportit. Opiskelija osaa analysoida näiden erilaisten raporttien merkityksen ja osaa käyttää raportteja oikeisiin tarkoituksiin. Opiskelijalle osaa dokumentoida tilintarkastustyön keskeisiin dokumentointia koskeviin dokumentteihin nojaten. Opiskelija osaa käyttää eri informaatiolähteitä tilintarkastustyössä.

Opiskelija osoittaa kiitettävää aktiivisuutta työnsä tekemisessä ja opiskelijan tuntityöskentely on sekä hänen omaa että muun ryhmän toimintaa rikastuttavaa. Opiskelija on aktiivisessa vuorovaikutuksessa sekä muiden opiskelijoiden että opettajan kanssa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- tehdyn tarkastustyön dokumentointi
- oppimispäiväkirja

Esitietovaatimukset

? Tilinpäätöksen laatiminen
? Yhteisöoikeus
? Tilintarkastus

Ilmoittautumisaika

02.05.2021 - 01.11.2021

Ajoitus

01.11.2021 - 31.12.2021

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Jenny Janhunen
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MAKE21S
  Matkailun kehittäminen
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA18
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä kestävän matkailun keskeiset käsitteet. Opiskelija tunnistaa keskeiset kestävän matkailun sertifikaatit ja ohjelmat Suomessa ja muualla. Opiskelija ymmärtää kestävän matkailun ja vastuullisen toiminnan keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä. Opiskelija osaa soveltaa uutta tietoa matkailutoimialan kehittämiseen ja tarkastella kriittisesti olemassa olevia toimintamalleja matkailuyritykissä ja destinaatioissa. Opiskelija tunnistaa matkailun vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Sisältö

- Kestävän matkailun periaatteet
- Kestävän matkailun sertifikaatit ja ohjelmat
- Kestävä liiketoiminta
- Matkailun vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan

Opetusmenetelmät

Kokonaan verkossa

Lisätietoja opiskelijoille

Kokonaan verkossa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä kestävän matkailun keskeiset käsitteet. Opiskelija tuntee keskeiset kestävän matkailun sertifikaatit ja ohjelmat Suomessa ja globaalisti. Opiskelija ymmärtää matkailun vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan. Opiskelija ymmärtää kestävän liiketoiminnan periaatteet ja toimintamallit sekä tunnistaa ne käytännössä. Opiskelija osaa soveltaa tyydyttävästi uutta tietoa matkailuelinkeinon kehittämiseen ja osaa kehittää toimintamalleja matkailuyrityksille.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä kestävän matkailun keskeiset käsitteet. Opiskelija tuntee keskeiset kestävän matkailun sertifikaatit ja ohjelmat Suomessa ja globaalisti. Opiskelija ymmärtää matkailun vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan. Opiskelija tunnistaa kestävän liiketoiminnan periaatteet ja toimintamallit sekä osaa soveltaa niitä käytännössä. Opiskelija osaa soveltaa uutta tietoa matkailuelinkeinon kehittämiseen ja osaa kehittää uusia toimintamalleja matkailuyrityksille.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä kestävän matkailun keskeiset käsitteet. Opiskelija tuntee keskeiset kestävän matkailun sertifikaatit ja ohjelmat Suomessa ja globaalisti. Opiskelija ymmärtää matkailun vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan. Opiskelija ymmärtää kestävän liiketoiminnan periaatteet ja toimintamallit, osaa kriittisesti tarkastella niitä sekä soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija osaa soveltaa uutta tietoa matkailuelinkeinon kehittämiseen ja osaa kehittää uusia toimintamalleja matkailuyrityksille.

Esitietovaatimukset

Matkailu globaalina ilmiönä

Lisätiedot

jenny.janhunen@seamk.fi

Ilmoittautumisaika

20.12.2021 - 07.03.2022

Ajoitus

24.03.2022 - 25.05.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Juhani Haarala
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää kuvankäsittelyyn liittyvät keskeiset käsitteet, kuten väritilat, yleisimmät kuvatiedostomuodot sekä niiden käyttötarkoitukset. Hän osaa käyttää Adoben Photoshop-ohjelman yleisimpiä toimintoja ja muokata kuvista käyttötarkoitukseen sopivia.

Sisältö

- digitaalisen materiaalin hankinnan ja käsittelyn perusteet
- tekijänoikeudet
- Photoshop -kuvankäsittelyohjelman perustoiminnot ja käyttöliittymä
- kuvien tuonti ja käsittely (koko, resoluutio, väritila, tiedostomuodot)
- kuvan värikorjaus, rajaus, suoristus, ylimääräisen objektin poisto
- värinvaihtomenetelmät
- syväysmenetelmät
- tasomaski
- tasojen sekoitustilat
- tekstityökalu
- kuvien muokkaaminen painokelpoiseksi

Lisätietoja opiskelijoille

Tunnit torstaisin vvo-aikaan klo 14.15 alkaen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso suoritetaan hyväksytty/ hylätty arviolla. Hyväksyttyyn arvioon vaaditaan, että kaikki harjoitustyöt palautetaan hyväksytysti Moodleen ja läsnäolo on vähintään 80% kontaktiopetuksessa.

Esitietovaatimukset

Tieto- ja viestintätekniikka

Ilmoittautumisaika

22.11.2021 - 20.02.2022

Ajoitus

21.03.2022 - 05.06.2022

Laajuus

5 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Pirkko Mäntykivi

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy kirjallisuuden ja uusimpien tutkimusten avulla mahdollisuuksiin vaikuttaa positiivisesti lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun harrastamisen edistämiseen.
Opiskelija tietää liikunnan ja urheilun merkityksen lapsen ja nuoren kasvu- ja kehitystapahtumassa. Opiskelija tietää lasten ja nuorten fyysisen kunnon osa-alueiden harjoittamisen perusteita sekä tunnistaa oman roolin liikunta-aktiivisuuden edistämisessä.
Opiskelija osaa kuvata lapsuusiässä aloitetun liikunta-aktiivisuuden yhteiskunnallisen merkityksen.

Sisältö

- Suomalaisten lasten liikuntakäyttäytyminen sekä liikuntaa mahdollistavat ja estävät tekijät
- Lasten ja nuorten terveysliikunnan uusimmat suositukset ja niiden hyödyntäminen
- Lasten ja nuorten fyysisten ja psyykkisten valmiuksien sekä ominaisuuksien kehittäminen
- Liikunnan terveysvaikutukset kasvavan lapsen ja nuoren kehityksen tukena
- Ohjaus ja valmentaminen liikuntakäyttäytymisen ja harrastamisen motivoinnissa/edistämisessä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa joitakin lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymiseen vaikuttavia pääasiallisia tekijöitä ja osaa käyttää osittain uusimpia terveysliikuntasuosituksia sekä tutkittua tietoa suunnitellessaan ja ohjatessaan lasten ja nuorten liikuntaa/urheilua. Opiskelija osaa huomioida joitakin lasten ja nuorten fyysisiä ja psyykkisiä valmiuksia liikunnan harrastamiseen ja osaa nimetä suppeasti liikunnan terveysvaikutuksia lapsen/nuoren terveyteen. Opiskelija osaa käyttää osittain erilaisia ohjausmenetelmiä motivoidessaan lapsia/nuoria liikunnan ja urheilun harrastamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymiseen vaikuttavat pääasialliset tekijät ja osaa käyttää uusimpia terveysliikuntasuosituksia sekä tutkittua tietoa suunnitellessaan ja ohjatessaan lasten ja nuorten liikuntaa/urheilua. Opiskelija osaa huomioida lasten ja nuorten fyysiset ja psyykkiset valmiudet liikunnan harrastamiseen ja osaa nimetä liikunnan terveysvaikutuksia lapsen/nuoren terveyteen. Opiskelija osaa käyttää erilaisia ohjausmenetelmiä motivoidessaan lapsia/nuoria liikunnan ja urheilun harrastamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija soveltaa aiemmin oppimaansa tietoa lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymiseen, sekä osaa käyttää uusimpia terveysliikuntasuosituksia sekä tutkittua tietoa suunnitellessaan ja ohjatessaan lasten ja nuorten liikuntaa/urheilua. Opiskelija osaa huomioida kokonaisvaltaisesti lasten ja nuorten fyysiset ja psyykkiset valmiudet liikunnan harrastamiseen ja osaa nimetä laaja-alaisesti liikunnan terveysvaikutuksia lapsen/nuoren terveyteen. Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti erilaisia ohjausmenetelmiä motivoidessaan lapsia/nuoria liikunnan ja urheilun harrastamisessa.

Ilmoittautumisaika

22.11.2021 - 20.02.2022

Ajoitus

21.03.2022 - 15.06.2022

Laajuus

5 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Maija Hiltunen

Tavoitteet

Opiskelija:

- tarkastelee ajantasaista tietoa hyödyntäen suomalaisen väestön terveyttä ja pystyy luettelemaan suomalaisten terveyttä uhkaavia riskitekijöitä
- tarkastelee objektiivisesti omaa terveyttään suhteessa olemassa oleviin liikunta- ja ravitsemussuosituksiin
- täyttää ruokapäiväkirjaa omasta syömisestään ja tulkitsee toteutumaa ravitsemussuosituksia hyödyntäen
- osaa määrittää itselleen ja erityisryhmää edustavalle henkilölle päivittäisen energian tarpeen
- osaa kuvata valitsemansa erityisryhmän ravitsemukseen ja liikkumiseen liittyvät erityiskysymykset
- osaa laatia teoriatietoon pohjautuvan, tasapainoisen, terveyttä edistävän ravinto- ja liikuntaohjelman valitsemalleen kohderyhmälle

Sisältö

- Suomalaisen väestön terveys ja väestön terveyttä uhkaavat riskitekijät
- Oman terveyden tarkastelu liikunta- ja ravitsemussuositusten viitekehyksessä
- Ruokapäiväkirjan tulkinta suositusten avulla
- Energiatarpeen ja energiankulutuksen määrittäminen
- Erityisryhmien (diabeetikot, raskaana olevat naiset jne.) ravitsemustarpeet ja liikuntasuositukset
- Tasapainoisen, terveyttä edistävän ravinto- ja liikuntaohjelman laatiminen kohderyhmälle

Oppimateriaalit

Oppimateriaali esitellään ja on saatavilla kurssilta

Opetusmenetelmät

Opiskelu tapahtuu verkko-opiskeluna Moodlessa. Opiskelu sisältää yksilö- ja ryhmätehtäviä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 op (yht.135h). Opiskelu tapahtuu verkko-opiskeluna Moodlessa. Opiskelu sisältää yksilö- ja ryhmätehtäviä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija suorittaa kurssin osatehtävät annettujen ohjeiden mukaisesti
Opiskelija palauttaa sovittuna aikana kirjalliset tehtävät, jotka noudattavat niille asetettuja vaatimuksia.

Hylätty:
Opiskelija ei osallistu sovitusti keskusteluihin moodlealustalla. Opiskelijan kommentit eivät pohjaudu teoreettiseen tietoon.
Opiskelija ei palauta sovitun ajan sisällä kirjallisia tehtäviään.

Ilmoittautumisaika

02.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

16.11.2021 - 31.12.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Antti Savola
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA18
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • JUHA21S
  Julkiset hankinnat
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee markkinakartoituksen ja markkinavuoropuhelun toteuttamisen julkisissa hankinnoissa.

Sisältö

Markkinakartoituksen ja markkinavuoropuhelun periaatteet, tavoitteet, käsitteet ja lainsäädäntö.

Opetusmenetelmät

Hybridiopetus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija tuntee markkinakartoituksen perusteet julkisissa hankinnoissa. Hän tietää, mitä markkinakartoituksella julkisissa hankinnoissa tarkoitetaan ja kuinka markkinakartoitus toteutetaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija pystyy kuvaamaan markkinavuoropuhelun eri toimijat ja markkinavuoropuhelun toteuttamisen tavoitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa liittää markkinakartoituksen ja markkinavuoropuhelun julkisen hankinnan prosessiin. Opiskelija tunnistaa markkinakartoituksen ja markkinavuoropuhelun erityistilanteet julkisissa hankinnoissa.

Esitietovaatimukset

Julkisten hankintojen perusteet

Ilmoittautumisaika

04.05.2021 - 04.01.2022

Ajoitus

11.01.2022 - 28.02.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Antti Savola
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA18
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • JUHA21S
  Julkiset hankinnat
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää markkinaoikeuden ratkaisuja julkisten hankintojen toteuttamisessa ja tunnistaa markkinaoikeuden tehtävät ja roolin julkisissa hankinnoissa.

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi markkinaoikeuden ratkaisuja julkisissa hankinnoissa. Opintojaksolla perehdytään markkinaoikeuden perusteluihin valitusten hyväksymisessä tai hylkäämisessä erilaisissa hankinnoissa ja erilaissa hankintatilanteissa, kuten menettelytavoissa, vertailukriteereissä, ja tietojen ilmoittamisessa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija tuntee markkinaoikeuden tehtävät ja roolin julkisissa hankinnoissa. Opiskelija tunnistaa markkinaoikeuden ratkaisut julkisissa hankinnoissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa hakea ja hyödyntää markkinaoikeuden ratkaisuja hankinnan valmisteluvaiheessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa muodostaa markkinaoikeuden ratkaisuista perusteluja omille valinnoilleen hankintaprosessin eri vaiheissa, sekä hankintayksikön että tarjoajan rooleissa.

Esitietovaatimukset

Julkisten hankintojen perusteet

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 31.05.2022

Ajoitus

23.08.2021 - 31.07.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Juhani Paananen

Tavoitteet

Opiskelija kykenee hyödyntämään matemaattisia menetelmiä matematiikan, fysiikan ja kemian perustason laskutehtävissä

Sisältö

- Matematiikka (lausekkeet, yhtälöt, suorakulmainen kolmio, prosenttilaskenta, pinta-alat, tilavuudet)
- Fysiikka (liikeopin, lämpöopin ja sähköopin perusteita)
- Kemia (reaktioyhtälöt, ainemäärälaskut)
- Logiikka (loogiset päättelytehtävät)

Opetusmenetelmät

Etäopetus ja etäohjaus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäistä työskentelyä: 80 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa sieventää ja muokata yksinkertaisia kirjainlausekkeita. Hän pystyy ratkaisemaan perusmuotoisen ensimmäisen asteen yhtälön. Hän osaa tehdä yksinkertaisia fysikaalisia yksikkömuunnoksia. Hän kykenee laskemaan yksinkertaisen kemiallisen yhdisteen moolimassan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käsitellä kirjainlausekkeita sujuvasti. Hän osaa ratkaista ei-standardimuotoisen ensimmäisen asteen yhtälön. Hän osaa ratkaista yksinkertaisia liikeopin, lämpöopin ja sähköopin yhtälöitä. Hän osaa tasapainottaa yksinkertaisen kemiallisen yhtälön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kirjainlausekkeen käsittelyvaiheet vaivattomasti. Hän osaa ratkaista mielivaltaisessa muodossa olevan ensimmäisen asteen yhtälön. Hän osaa ratkaista perusmuodossa olevan yhtälöparin. Hän osaa ratkaista yksinkertaisia sovellusongelmia, jotka käsittelevät suorakaiteen, suorakulmaisen kolmion ja ympyröiden geometriaa. Hän hallitsee liikeopin, lämpöopin ja sähköopin perusteet. Hän osaa ratkaista yksinkertaisia kemiallisia ainemäärä-, konsentraatio ja pH-laskuja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt arvioidaan asteikolla 0-5.

Ajoitus

15.04.2022 - 05.06.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Avoin amk
Opettaja
 • Juhani Paananen

Tavoitteet

Opiskelija kykenee hyödyntämään matemaattisia menetelmiä matematiikan, fysiikan ja kemian perustason laskutehtävissä

Sisältö

- Matematiikka (lausekkeet, yhtälöt, suorakulmainen kolmio, prosenttilaskenta, pinta-alat, tilavuudet)
- Fysiikka (liikeopin, lämpöopin ja sähköopin perusteita)
- Kemia (reaktioyhtälöt, ainemäärälaskut)
- Logiikka (loogiset päättelytehtävät)

Opetusmenetelmät

Etäopetus ja etäohjaus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäistä työskentelyä: 80 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa sieventää ja muokata yksinkertaisia kirjainlausekkeita. Hän pystyy ratkaisemaan perusmuotoisen ensimmäisen asteen yhtälön. Hän osaa tehdä yksinkertaisia fysikaalisia yksikkömuunnoksia. Hän kykenee laskemaan yksinkertaisen kemiallisen yhdisteen moolimassan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käsitellä kirjainlausekkeita sujuvasti. Hän osaa ratkaista ei-standardimuotoisen ensimmäisen asteen yhtälön. Hän osaa ratkaista yksinkertaisia liikeopin, lämpöopin ja sähköopin yhtälöitä. Hän osaa tasapainottaa yksinkertaisen kemiallisen yhtälön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kirjainlausekkeen käsittelyvaiheet vaivattomasti. Hän osaa ratkaista mielivaltaisessa muodossa olevan ensimmäisen asteen yhtälön. Hän osaa ratkaista perusmuodossa olevan yhtälöparin. Hän osaa ratkaista yksinkertaisia sovellusongelmia, jotka käsittelevät suorakaiteen, suorakulmaisen kolmion ja ympyröiden geometriaa. Hän hallitsee liikeopin, lämpöopin ja sähköopin perusteet. Hän osaa ratkaista yksinkertaisia kemiallisia ainemäärä-, konsentraatio ja pH-laskuja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustöistä muodostuu pistemäärä väliltä 0...100 pistettä. Näiden mukaan muodostetaan arvosanat asteikolla 0-5.

Ilmoittautumisaika

02.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 22.12.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Leo Sippola
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee erilaiset matemaattiset lausekkeet kuten murtolausekkeet ja polynomit. Hän kykenee ratkomaan yhtälöitä sekä osaa muodostaa matemaattisesta ongelmasta yhtälön. Opiskelija hallitsee prosenttilaskennan eri käsitteet ja osaa ratkaista erilaisissa tilanteissa prosenttiarvon, prosenttiluvun, muutosprosentin ja perusarvon. Hän pystyy tekemään algebrallisia toimituksia potenssien, juurien ja logaritmien avulla.

Sisältö

- matemaattisten lausekkeiden ja polynomien käsittely
- ensimmäisen asteen yhtälö, sen muodostaminen ja ratkaiseminen
- algebralliset käsitteet kuten potenssi, juuri ja logaritmi
- prosenttilaskenta
- lukujonot ja niiden termien summa

Lisätietoja opiskelijoille

Tiistaisin vvo-aikaan klo 14.15 alkaen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: opiskelija osallistuu opetukseen aktiivisesti ja suorittaa vaaditut oppimistehtävät ja harjoitukset.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

02.05.2021 - 09.09.2021

Ajoitus

01.09.2021 - 31.10.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Jenny Janhunen
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MAKE21S
  Matkailun kehittäminen
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA18
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija muodostaa kokonaiskäsityksen matkailusta monimuotoisena globaalina ilmiönä ja toimialana. Opiskelija tunnistaa matkailun keskeiset käsitteet, toimialan erityispiirteet ja alalla toimivat laajat toimijaverkostot. Opiskelija ymmärtää matkailun klusterimaisen luonteen ja tunnistaa matkailun vaikutukset alueellisesti ja globaalista. Opiskelija osaa soveltaa tutkimustietoa ja selvityksiä matkailutyössä ja osana matkailun liiketoimintaa ja yrittäjyyttä. Opiskelija tunnistaa globaalit megatrendit ja ymmärtää niiden vaikutuksia matkailuelinkeinoon.

Sisältö

- Matkailu globaalina ja alueellisena ilmiönä
- Matkailuliiketoiminnan erityispiirteet
- Matkailutyö ja -yrittäjyys
- Matkailun aluetalousvaikutukset ja niiden merkitykset
- Matkailun tulevaisuus ja trendit

Opetusmenetelmät

Kokonaan verkossa

Lisätietoja opiskelijoille

Kokonaan verkossa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osaa kuvailla matkailua ilmiönä ja toimialana ja sen erityispiirteitä. Opiskelija osaa tarkastella matkailua yhteiskunnallisesti, sosio-kulttuurisesti ja poliittisesti vastuullisena toimintana. Opiskelija osaa käyttää yhtä tai useampaa matkailuyritykselle merkittävää sähköistä markkinointi- tai myyntityökalua ja soveltaa sitä/niitä käytäntöön. Opiskelija tunnistaa vuorovaikutuksen ja erilaisuuden huomioimisen osana matkailutyötä ja -liiketoimintaa. Opiskelija tunnistaa megatrendien ja trendien vaikutukset matkailun liiketoimintaan. Opiskelija osaa soveltaa uutta tietoa matkailun kehittämiseen yrityksessä tai alueella.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa kuvailla matkailua ilmiönä ja toimialana ja sen erityispiirteitä. Opiskelija osaa tarkastella matkailua yhteiskunnallisesti, sosio-kulttuurisesti ja poliittisesti vastuullisena toimintana. Opiskelija osaa käyttää yhtä tai useampaa matkailuyritykselle merkittävää sähköistä markkinointi- tai myyntityökalua ja soveltaa sitä/niitä käytäntöön. Opiskelija tunnistaa vuorovaikutuksen ja erilaisuuden huomioimisen osana matkailutyötä ja -liiketoimintaa. Opiskelija tunnistaa megatrendien ja trendien vaikutukset matkailun liiketoimintaan. Opiskelija osaa soveltaa uutta tietoa matkailun kehittämiseen yrityksessä tai alueella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa kuvailla matkailua ilmiönä ja toimialana ja sen erityispiirteitä. Opiskelija osaa tarkastella matkailua yhteiskunnallisesti, sosio-kulttuurisesti ja poliittisesti vastuullisena toimintana. Opiskelija osaa käyttää yhtä tai useampaa matkailuyritykselle merkittävää sähköistä markkinointi- tai myyntityökalua ja soveltaa sitä/niitä käytäntöön. Opiskelija tunnistaa vuorovaikutuksen ja erilaisuuden huomioimisen osana matkailutyötä ja -liiketoimintaa. Opiskelija tunnistaa megatrendien ja trendien vaikutukset matkailun liiketoimintaan. Opiskelija osaa soveltaa uutta tietoa matkailun kehittämiseen yrityksessä tai alueella.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

jenny.janhunen@seamk.fi

Ilmoittautumisaika

02.05.2021 - 18.01.2022

Ajoitus

20.01.2022 - 31.03.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Sanna Jyllilä
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MAKE21S
  Matkailun kehittäminen
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA18
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä matkailutuotteiden, -palveluiden ja -elämysten tuottamisen ja kuluttamisen prosessit ja niiden keskinäisen suhteen. Opiskelija ymmärtää matkailun koko-naisvaltaisen tuotekehitysprosessin, sen eri vaiheet ja jatkuvuuden asiakas- ja toimintaympä-ristölähtöisesti. Opiskelija osaa ideoida, suunnitella, hinnoitella ja kriittisesti arvioida matkailutuotteita ja -palveluita. Opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida tulevaisuuden megatrendejä ja trendejä matkailuyrityksen ennakoivan tuotekehitysprosessien tueksi.

Sisältö

Matkailutuotteet ja -palvelut, elämykset
Matkailun kokonaisvaltainen tuotekehitysprosessi, asiakaslähtöisyys ja yhteiskehittely
Matkailupalvelujen hinnoittelun perusteet
Matkailumarkkinoinnin perusteet
Tulevaisuuden trendit ja monialaisuus osana matkailun tuotekehitystä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osaa tyydyttävästi määritellä matkailutuotteiden, -palveluiden ja -elämysten tuottamisen ja kuluttamisen prosessit ja niiden keskinäisen suhteen. Opiskelija ymmärtää matkailun kokonaisvaltaisen tuoteke-hitysprosessin, sen eri vaiheet ja jatkuvuuden asiakas- ja toimintaympäristölähtöisesti. Opiskelija osaa ideoida, suunnitella ja hinnoitella matkailutuotteita ja -palveluita. Opiskelija osaa tunnistaa tulevaisuuden megatrendejä ja trendejä matkailuyrityksen ennakoivan tuotekehitysprosessien tueksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä hyvin matkailutuotteiden, -palveluiden ja -elämysten tuottamisen ja kuluttamisen prosessit ja niiden keskinäisen suhteen. Opiskelija ymmärtää matkailun kokonaisvaltaisen tuotekehitysprosessin, sen eri vaiheet ja jatkuvuuden asiakas- ja toimintaympäristölähtöisesti. Opiskelija osaa ideoida, suunnitella ja hinnoitella matkailutuotteita ja -palveluita. Opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida tulevaisuuden megatrendejä ja trendejä hyvin matkailuyrityksen ennakoivan tuotekehitysprosessien tueksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa laaja-alaisesti määritellä matkailutuotteiden, -palveluiden ja -elämysten tuottamisen ja kuluttamisen prosessit ja niiden keskinäisen suhteen. Opiskelija ymmärtää erittäin hyvin matkailun kokonaisvaltaisen tuotekehitysprosessin, sen eri vaiheet ja jatkuvuuden asiakas- ja toimintaympäristölähtöisesti. Opiskelija osaa tarkastella kriittisesti matkailupalveluita ja arvioida niiden kannattavuutta ja potentiaalia matkailumarkkinoilla. Opiskelija osaa ideoida, suunnitella, hinnoitella ja arvioida matkailutuotteita ja -palveluita. Opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida tulevaisuuden megatrendejä ja trendejä matkailuyrityksen ennakoivan tuotekehitysprosessien tueksi.

Esitietovaatimukset

Matkailu globaalina ilmiönä
Kestävä matkailu

Ilmoittautumisaika

01.10.2021 - 01.12.2021

Ajoitus

01.10.2021 - 15.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
 • Saija Råtts
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

• The project will help students to distuinghish and manage the special features of online presentations as opposed to physical, offline presentations.
• Students will gain experience of giving and receiving feedback.
• The students will gain an insight of their own personal professional identity and how to manage and perform with other people’s professional identities.
• Module completion requires autonomous coordination, team work management, problem solving and self-assessment throughout.

Sisältö

• developing your idea into a product and presenting it
• teamwork skills
• feedback skills

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Grade 1:

The student completes the assigned tasks but have difficulty meeting the objectives and expectations. The students is able to present in simple English. The level of the written and spoken English is basic. Studying and practicing the key concepts and competences appropriate to the innovation process and / or presentation techniques remain inadequate. The student does not meet their expected learning goals.

Grade 2:

The student completes the assigned tasks, but has some difficulty meeting the objectives and expectations. The student is able to communicate and present in basic level English. The level of the written and spoken English is understandable yet basic as studying and practicing the key concepts and competences appropriate the innovation process and / or presentation techniques remain inadequate. The student partially meets their expected learning goals for the course.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Grade 3:

The student completes the assigned task mostly of good quality in terms of both written and spoken English. The student is able to communicate and present online in English. Their written and spoken English is understandable, but studying and practicing the key concepts and competences appropriate to the innovation process and / or presentation techniques remain a bit inadequate. The student meets most of their expected learning goals for the course.

Grade 4:

The student completes the assigned task mostly of high quality in terms of both written and spoken English. The student is able to communicate and present online in clear English. The student demonstrates having studied and practiced the key concepts and competences appropriate to the innovation process and / or presentation techniques. The student meets their expected learning goals for the course.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Grade 5:

The student completes the assigned task of high quality in terms of both written and spoken English. The student is able to communicate and present an innovative concept in clear English using different communication channels. The student meets and occasionally exceeds their expected learning goals for the course. The student clearly demonstrates having studied and practiced the key concepts and competences appropriate to the course topic: developing and presenting a concept.

Ilmoittautumisaika

20.12.2020 - 21.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 08.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Jouni Björkman
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Perustiedot paloturvallisuustekniikasta.

Sisältö

Toiminnallisen paloturvallisuussuunnitelman perusasiat. Tulipalojen riskianalyysit ja numeeriset simulointimenetelmät toiminnallisessa paloturvallisuussuunnittelussa. Tulipalojen numeerinen simulointi ja riskianalyysit ovat yksi moderneista informaatioteknologian (IT) sovellusalueista. Tulipalon kehittyminen. Palonilmaisu ja sammutustekniikka. Poistuminen ja pelastautuminen. Palontorjunnan organisointi.

Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskuva modernista paloturvallisuustekniikasta, jota voidaan soveltaa useilla eri insinöörialoilla, erityisesti rakennustekniikassa, prosessiteollisuudessa ja kuljetusvälinetekniikassa.

Oppimateriaalit

Opettajan jakama tai osoittama materiaali. Ei kurssikirjaa.

Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset ja ekskursiot sekä harjoitustyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 32 h ja itsenäinen opiskelu 48 h

Sisällön jaksotus

Toiminnallisen paloturvallisuussuunnitelman perusasiat. Tulipalojen riskianalyysit ja numeeriset simulointimenetelmät toiminnallisessa paloturvallisuussuunnittelussa. Tulipalojen numeerinen simulointi ja riskianalyysit ovat yksi moderneista informaatioteknologian (IT) sovellusalueista. Tulipalon kehittyminen. Palonilmaisu ja sammutustekniikka. Poistuminen ja pelastautuminen. Palontorjunnan organisointi.
Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskuva modernista paloturvallisuustekniikasta, jota voidaan soveltaa useilla eri insinöörialoilla, erityisesti rakennustekniikassa, prosessiteollisuudessa ja kuljetusvälinetekniikassa.

Lisätietoja opiskelijoille

Perustiedot paloturvallisuustekniikasta.
Edeltäviä opintoja ei edellytetä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävästi paloturvallisuustekniikan perusasiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin paloturvallisuustekniikan perusasiat ja kykenee soveltamaan niitä ongelmien ratkaisussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi paloturvallisuustekniikan käsitteet ja menetelmät ja osaa innovatiivisesti ratkaista paloturvallisuustekniikan kysymyksiä ja ongelmia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti, harjoitustyöraportti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei edellytetä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 22.12.2021

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Elina Ojala
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa perheyrityksiin liittyvät erityiskysymykset ja osaa huomioida niiden vaikutukset perheyritysten toiminnassa. Opiskelija osaa sukupolvenvaihdoksen tai omistajanvaihdoksen keskeiset osa-alueet ja osaa suunnitella sukupolvenvaihdoksen/omistajanvaihdoksen toteuttamisen.

Sisältö

-perheyritysten erityispiirteet
-hallitustyöskentely perheyrityksessä
-pariskuntajohtaminen
-omistajanvaihdoksen suunnittelu ja toteuttaminen omistuksen, liikkeenjohdollisen vastuun ja osaamisen siirtymisen näkökulmasta
-yritysosto keinona aloittaa ja kasvattaa yritystä

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa perheyritykseen liittyvät erityispiirteet ja osaa huomioida niiden vaikutukset yrityksen toimintaan.
Opiskelija tunnistaa sukupolvenvaihdoksen ja omistajanvaihdoksen keskeiset osa-alueet.
Opiskelija osaa suunnitella alustavasti yrityksen omistajanvaihdoksen toteuttamisen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa hyvin perheyritykseen liittyvät erityispiirteet ja osaa huomioida niiden vaikutukset yrityksen toimintaan.
Opiskelija tunnistaa hyvin sukupolvenvaihdoksen ja omistajanvaihdoksen keskeiset osa-alueet.
Opiskelija osaa suunnitella eri näkökulmista yrityksen omistajanvaihdoksen toteuttamisen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tunnistaa erinomaisesti perheyritykseen liittyvät erityispiirteet ja osaa huomioida niiden vaikutukset yrityksen toimintaan.
Opiskelija tunnistaa erinomaisesti sukupolvenvaihdoksen ja omistajanvaihdoksen keskeiset osa-alueet.
Opiskelija osaa suunnitella useista eri näkökulmista yrityksen omistajanvaihdoksen toteuttamisen.

Esitietovaatimukset

Yritystoiminnan perusteet

Lisätiedot

Opintojakso tuottaa 3 t&k-opintopistettä

Ilmoittautumisaika

20.12.2021 - 16.03.2022

Ajoitus

21.03.2022 - 25.05.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Viljo Arohonka
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa periä saatavaa vapaaehtoisin ja oikeudellisin keinoin. Hän osaa laatia oikeudellisesti pätevän maksumuistutuksen ja haastehakemuksen. Opiskelija osaa kuvata konkurssi- ja ulosottomenettelyn vaiheet.

Sisältö

- saatavan vapaaehtoinen perintä
- saatavan oikeudellinen perintä
- konkurssimenettely
- ulosotto pääpiirteittäin

Aika ja paikka

Verkkototeutus

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkototeutus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa pääpiirteittäin selittää, miten saatavaa peritään vapaaehtoisin ja oikeudellisin keinoin. Hän osaa etsiä tietoa konkurssimenettelyyn ja ulosottoon liittyvästä keskeisimmästä lainsäädännöstä. Opiskelija osaa selittää, minkälaisia eroja erilaisten vakuuksien realisoinnissa on.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää, miten saatavaa peritään vapaaehtoisin ja oikeudellisin keinoin. Hän osaa etsiä tietoa konkurssimenettelyyn ja ulosottoon liittyvästä keskeisimmästä lainsäädännöstä ja soveltaa löytämäänsä tietoa käytäntöön. Opiskelija osaa kuvata pääpiirteittäin erilaisten vakuuksien realisointiin liittyvät prosessit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käytännössä periä saatavaa vapaaehtoisin ja oikeudellisin keinoin. Hän osaa etsiä tietoa konkurssimenettelyyn ja ulosottoon liittyvästä lainsäädännöstä ja soveltaa löytämäänsä tietoa käytäntöön. Opiskelija osaa kuvata yksityiskohtaisesti erilaisten vakuuksien realisointiin liittyvät prosessit.

Esitietovaatimukset

- Oikeustieteen perusteet

Lisätiedot

- kurssiin sisältyy Seinäjoen käräjäoikeuden istunnon seuraaminen

Ilmoittautumisaika

12.05.2021 - 22.11.2021

Ajoitus

30.11.2021 - 27.02.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Opetuskielet
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Jaana Store
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA18
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija selviytyy sujuvasti erilaisista vaativista työelämän suullisista kielenkäyttötilanteista. Hän kartuttaa oman alansa sanavarastoa ja saa lisää varmuutta suulliseen viestintäänsä. Hän ymmärtää ruotsalaisen ja suomalaisen puheviestinnän eroja. Hän tutustuu eri murrealueisiin. Hän osaa käyttää asianmukaista tyyliä eri viestintätilanteissa. Hän pystyy osallistumaan aktiivisesti oman alansa ruotsinkielisiin viestintätilanteisiin. Hän ymmärtää pääkohdat omaa alaansa koskevista äänitteistä, videoista yms.

Sisältö

Erilaiset työelämän viestintätilanteet, esimerkiksi asiakaskäynnit, neuvottelut, kokoukset, esitelmät, puheet. Kuunteluharjoituksia, viestinnän kulttuurieroja, murrealueita. Alan tekstien suullista referointia. Småprat ja ajankohtaiset puheenaiheet.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus ilta-aikaan klo 17.15-20.00

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

04.10.2021 - 31.12.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten
 • IEPFF21F
  From Field to Fork

Tavoitteet

Students are able to assess their professional language skills and draw a plan to update and develop them according to the principles of lifelong learning. They can analyze and manage blogs as a means of professional communication. Students are able to reflect and evaluate themselves as well as peer students in relation to the preset targets of career development.

Sisältö

1. social media and blogs
3. brushing up professional language skills
4. career development

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

To pass the course the student will complete and submit the tasks within given time limits.

Grade 1 Tasks complete, poor language skills that clearly affect the performance and / or understanding of the content on a low / satisfactory level.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Grade 3 Tasks complete, language skills as well as performance and / or understanding of the content on a good level.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Grade 5 Tasks complete, language skills as well as performance and / or understanding of the content on an excellent level.

Esitietovaatimukset

The compusory English courses included in the degree program.

Lisätiedot

The prerequisites are computer literacy and a command of the Moodle platform.

Ilmoittautumisaika

11.10.2021 - 16.01.2022

Ajoitus

11.01.2022 - 22.03.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Ilpo Kempas
Opiskelijaryhmät
 • LITA21D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa ranskan kielen perusteet. Hän ymmärtää ja osaa käyttää kielen keskeisintä sanastoa ja rakenteita sekä puheessa että kirjoituksessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija selviytyy tietyistä arkipäivän kommunikaatiotilanteista kohdekielellä, osaa kuvailla toimintaympäristöään sekä ilmaista mielipiteitään

Sisältö

- ostostilanteet, ruoan tilaaminen ravintolassa
- neuvojen ja ohjeiden antaminen

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali

Lisätietoja opiskelijoille

VVO -aikaan tiistaisin klo 14.15 alkaen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija selviää avustetusti joistain arkipäivän puhetilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää vähän tai jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua kieltä ja kirjoitetusta tekstistä tunnistaa tekstin teeman ja yksittäisiä ilmaisuja. Opiskelija osaa kirjoittaa ja lukea yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän puhetilanteista, virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää pääkohdat hitaasta ja selkeästi puhutusta kielestä sekä helpohkosta tekstistä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä, vaikka tekeekin jonkin verran virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän puhetilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkon kirjoitetun tekstin sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Säännöllinen osallistuminen opetukseen, kirjallinen tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

- mikäli opintojaksolle osallistuu ei-suomenkielisiä, opetus annetaan ryhmän kanssa sopien joko kahdella kielellä tai englannin kielellä
- opetus torstaisin alkaen klo 14
- opintojakso sijoittuu jaksoille 3 ja 4

Ilmoittautumisaika

07.10.2021 - 15.10.2021

Ajoitus

07.10.2021 - 30.12.2021

Laajuus

3 op

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Riikka Ala-Sankila
 • Jaana Store
 • Petra Syri
 • Paula Välimäki
 • Päivi Uitti
 • Erja Heikkilä

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja työtehtävissä kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää alansa perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan esim. työnhakutilanteissa.
- hoitaa asioita puhelimitse ja sähköpostilla
- kertoa oman alansa työpaikoista ja niiden toiminnoista ja toimintaympäristöistä
- selviää asiakaspalvelutilanteista

Sisältö

henkilö- ja koulutustaustastaan kertominen
- työnhakutilanteet, työpaikkahaastattelut ja CV:n laatiminen
- työympäristön, työolojen ja työtehtävien, yrityksen toiminnan kuvailu
- småprat
- puhelinviestintä ja sähköinen viestintä
- tapaamiset, opastamiset, mielipiteen ilmaisut ja perustelut
- suulliset asiakaspalvelutilanteet, tuote- ja/tai yritysesittelyt
- mielipiteen ilmaisut ja perustelut

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kuuntelut

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopussa suullinen ja kirjallinen tentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 t

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätiedot:
- Opintojakso on suunnattu vain opiskelijoille, joilla on hylätty arvosana oman koulutusohjelmansa ruotsin opintojaksosta.
- Ilmoittautuminen vain ruotsin opettajan kautta.
- Ilmoittautuneiden aiemmat ruotsin opintosuoritukset tarkastetaan ennen opintojakson alkua.
- Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä. Mikäli koulutusohjelmassa on vain yksi pakollinen ruotsin opintojakso, voi opiskelija saada tältä opintojaksolta ns. virkamiesruotsin ruotsin suullisen ja kirjallisen arvosanan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta sekä helpohkoa ammattialansa tekstiä. Hän selviää auttavasti ennakoitavissa olevissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä on havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Opintojaksolta voi saada vain arvosanan 1 sekä suullisesta että kirjallisesta kielitaidosta. Saadakseen arvosanan opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti vähintään 80 % kontaktiopetuskerroista. Opintojakson tehtävät tulee suorittaa hyväksytysti opintojakson aikana. Opintojaksolla on useita lyhyitä tenttejä, joista tulee saada hyväksytty arvosana. Ääntämisessä on havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Lisätiedot: Opintojakso on suunnattu vain opiskelijoille, joilla on hylätty arvosana oman koulutusohjelmansa ruotsin opintojaksosta. Ilmoittautuneiden aiemmat ruotsin opintosuoritukset tarkastetaan ennen opintojakson alkua. Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä. Mikäli koulutusohjelmassa on vain yksi pakollinen ruotsin opintojakso, voi opiskelija saada tältä opintojaksolta ns. virkamiesruotsin ruotsin suullisen ja kirjallisen arvosanan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivin osallistuminen opetukseen. Opiskelijan tulee olla suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti. Opintojaksolla on useita lyhyitä tenttejä, joista tulee saada hyväksytty arvosana.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä
Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta sekä helpohkoa ammattialansa tekstiä. Hän selviää auttavasti ennakoitavissa olevissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä on havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Opintojaksolta voi saada vain arvosanan 1 sekä suullisesta että kirjallisesta kielitaidosta. Saadakseen arvosanan opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti vähintään 80 % kontaktiopetuskerroista.

Ilmoittautumisaika

03.11.2021 - 18.11.2021

Ajoitus

01.11.2021 - 31.12.2021

Laajuus

3 op

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Maija Varpula

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja työtehtävissä kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää alansa perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan esim. työnhakutilanteissa.
- hoitaa asioita puhelimitse ja sähköpostilla
- kertoa oman alansa työpaikoista ja niiden toiminnoista ja toimintaympäristöistä
- selviää asiakaspalvelutilanteista

Sisältö

henkilö- ja koulutustaustastaan kertominen
- työnhakutilanteet, työpaikkahaastattelut ja CV:n laatiminen
- työympäristön, työolojen ja työtehtävien, yrityksen toiminnan kuvailu
- småprat
- puhelinviestintä ja sähköinen viestintä
- tapaamiset, opastamiset, mielipiteen ilmaisut ja perustelut
- suulliset asiakaspalvelutilanteet, tuote- ja/tai yritysesittelyt
- mielipiteen ilmaisut ja perustelut

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kuuntelut

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

18.11.-2.12.21 tentti Kampustalon Exam-tilassa ja suulliset tentit MS Teamsin kautta

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tutkinto-ohjelman ruotsin ammatillinen opintojakso

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 t.

Lisätietoja opiskelijoille

Kontaktiopetus
VKO 44: TI 2.11.21 klo 16-18;
VKO 44: KE 3.11.21 klo 16-18
VKO 45: KE 10.11.21 klo 16-18
VKO 45: TO 11.11.21 klo 16-18
VKO 46: TI 16.11.21 klo 16-18
VKO 46: TO 18.11.21 klo 16-18

OPintojaksolle voi ilmoittautua vain tekniikan ruotsin opettajan Riikka Ala-Sankilan kautta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta sekä helpohkoa ammattialansa tekstiä. Hän selviää auttavasti ennakoitavissa olevissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä on havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Opintojaksolta voi saada vain arvosanan 1 sekä suullisesta että kirjallisesta kielitaidosta. Saadakseen arvosanan opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti vähintään 80 % kontaktiopetuskerroista. Opintojakson tehtävät tulee suorittaa hyväksytysti opintojakson aikana. Opintojaksolla on useita lyhyitä tenttejä, joista tulee saada hyväksytty arvosana. Ääntämisessä on havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Lisätiedot: Opintojakso on suunnattu vain opiskelijoille, joilla on hylätty arvosana oman koulutusohjelmansa ruotsin opintojaksosta. Ilmoittautuneiden aiemmat ruotsin opintosuoritukset tarkastetaan ennen opintojakson alkua. Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä. Mikäli koulutusohjelmassa on vain yksi pakollinen ruotsin opintojakso, voi opiskelija saada tältä opintojaksolta ns. virkamiesruotsin ruotsin suullisen ja kirjallisen arvosanan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen kontaktiopetukseen, annettujen tehtävien suorittaminen ja tentti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta sekä helpohkoa ammattialansa tekstiä. Hän selviää auttavasti ennakoitavissa olevissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä on havaittavissa muiden kielten vaikutusta. Opintojaksolta voi saada vain arvosanan 1 sekä suullisesta että kirjallisesta kielitaidosta. Saadakseen arvosanan opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti vähintään 80 % kontaktiopetuskerroista.

Ilmoittautumisaika

22.02.2022 - 11.03.2022

Ajoitus

22.02.2022 - 06.05.2022

Laajuus

3 op

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Riikka Ala-Sankila
 • Petra Syri
 • Jaana Store
 • Paula Välimäki
 • Päivi Uitti
 • Erja Heikkilä

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja työtehtävissä kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää alansa perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan esim. työnhakutilanteissa.
- hoitaa asioita puhelimitse ja sähköpostilla
- kertoa oman alansa työpaikoista ja niiden toiminnoista ja toimintaympäristöistä
- selviää asiakaspalvelutilanteista

Sisältö

henkilö- ja koulutustaustastaan kertominen
- työnhakutilanteet, työpaikkahaastattelut ja CV:n laatiminen
- työympäristön, työolojen ja työtehtävien, yrityksen toiminnan kuvailu
- småprat
- puhelinviestintä ja sähköinen viestintä
- tapaamiset, opastamiset, mielipiteen ilmaisut ja perustelut
- suulliset asiakaspalvelutilanteet, tuote- ja/tai yritysesittelyt
- mielipiteen ilmaisut ja perustelut

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kuuntelut

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

10.3.22 osatentti 1
29.3.22 osatentti 2
12.4.-24.4.22 osatentti 3 Examissa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tutkinto-ohjelmien ammattialakohtaiset ruotsin opintojaksot

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on suunnattu vain opiskelijoille, joilla on hylätty arvosana oman koulutusohjelmansa ruotsin opintojaksosta.
- Ilmoittautuminen vain ruotsin opettajan kautta.
- Ilmoittautuneiden aiemmat ruotsin opintosuoritukset tarkastetaan ennen opintojakson alkua.
- Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä. Mikäli koulutusohjelmassa on vain yksi pakollinen ruotsin opintojakso, voi opiskelija saada tältä opintojaksolta ns. virkamiesruotsin ruotsin suullisen ja kirjallisen arvosanan "tyydyttävä".

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta sekä helpohkoa ammattialansa tekstiä. Hän selviää auttavasti ennakoitavissa olevissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä on havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Opintojaksolta voi saada vain arvosanan 1 sekä suullisesta että kirjallisesta kielitaidosta. Saadakseen arvosanan opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti vähintään 80 % kontaktiopetuskerroista. Opintojakson tehtävät tulee suorittaa hyväksytysti opintojakson aikana. Opintojaksolla on useita lyhyitä tenttejä, joista tulee saada hyväksytty arvosana. Ääntämisessä on havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Lisätiedot: Opintojakso on suunnattu vain opiskelijoille, joilla on hylätty arvosana oman koulutusohjelmansa ruotsin opintojaksosta. Ilmoittautuneiden aiemmat ruotsin opintosuoritukset tarkastetaan ennen opintojakson alkua. Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä. Mikäli koulutusohjelmassa on vain yksi pakollinen ruotsin opintojakso, voi opiskelija saada tältä opintojaksolta ns. virkamiesruotsin ruotsin suullisen ja kirjallisen arvosanan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivin osallistuminen opetukseen. Opiskelijan tulee olla suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti. Opintojaksolla on useita lyhyitä tenttejä, joista tulee saada hyväksytty arvosana.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta sekä helpohkoa ammattialansa tekstiä. Hän selviää auttavasti ennakoitavissa olevissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä on havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Opintojaksolta voi saada vain arvosanan 1 sekä suullisesta että kirjallisesta kielitaidosta. Saadakseen arvosanan opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti vähintään 80 % kontaktiopetuskerroista.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

05.05.2022 - 31.08.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Sari Isokangas
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä monipuolisemmin sekä suullisesti että kirjallisesti ruotsin kielellä. Hänen sanavarastonsa laajentuu ja hän osaa käyttää ruotsin perusrakenteita. Hän osaa kirjoittaa yhtenäistä lauserakenteiltaan vaihtelevaa tekstiä. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoansa.

Sisältö

Perusrakenteiden harjoittelu, yleiskieltä ja liiketalouden perussanastoa harjaannuttavat tekstit, puhe- ja kuunteluharjoitukset
Kirjoitelmat

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Kirjalliset, suulliset ja kuunteluharjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 t.

realization.localizedApproveRejectDescription

Opiskelija käyttää suullisessa ja kirjallisessa viestinnässään perusrakenteita ja suppeahkoa sanastoa. Virheet haittaavat jonkin verran ymmärrettävyyttä. Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä ja selviää kohtuullisesti tutuista arkielämän kielenkäyttötilanteista Aäntäminen on ymmärrettävää.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältää 4 x 2 h kontaktitunteja verkossa toukokuussa 2022 tai niiden tilalle voi tehdä pienen palautettavan videopalautuksen. Kontaktitunneille osallistuminen ei siis ole pakollista, mutta niihin osallistuminen helpottaa opintojakson suorittamista.

Opintojakson kontaktitunnit verkossa seuraavasti:
5.5 klo 10 – 11.30 Zoomissa
11.5 klo 17:15 -18:45 Zoomissa
19.5 klo 10-11:30 Zoomissa
24.5 klo 10 – 11.30 Zoomissa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty Hyväksytty: Opiskelija käyttää suullisessa ja kirjallisessa viestinnässään perusrakenteita ja suppeahkoa sanastoa. Virheet haittaavat jonkin verran ymmärrettävyyttä. Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä ja selviää kohtuullisesti tutuista arkielämän kielenkäyttötilanteista Aäntäminen on ymmärrettävää. Opintojaksolla on läsnäolovelvollisuus 80%.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät tulee palauttaa opintojakson aikana ja viimeistään 31.8.22

Lisätiedot

Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 05.11.2021

Ajoitus

15.11.2021 - 22.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA18
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija osaa saksan kielen perusteita. Hän osaa käyttää kielen keskeisintä sanastoa ja rakenteita sekä puheessa että kirjoituksessa. Opiskelija osaa kertoa itsestään, hän osaa ostaa matkalipun, kysyä ja neuvoa reitin ja asioida kahvilassa. Hän hallitsee tervehdyksiä ja kohteliaisuusfraaseja, osaa lukusanat ja kertoa kellonajan. Opiskelija tuntee saksankielisen alueen tapoja ja kulttuuria.

Sisältö

aakkoset, ääntäminen
tervehdykset, kohteliaisuusfraaseja
itsestä kertominen,
henkilön esitteleminen, kuulumisten ja voinnin tiedustelu
lukusanat, kellonajat
matkalipun ostaminen
tien kysyminen ja neuvominen
kahvilassa tilaaminen
Kielioppi: substantiivien monikot, suvut ja artikkelit, persoonapronominit, verbien preesenstaivutus, sein ja haben -verbien preesenstaivutus, akkusatiivi, kieltosanat, modaaliapuverbejä, omistuspronomineja, sanajärjestys, kysymyslauseet

Oppimateriaalit

Oppikirja: Hotanen, M. ja Kauppi, E.: Hallo! 1, Finn Lectura

Opetusmenetelmät

Suullisia, kirjallisia ja kuunteluharjoituksia kontaktitunneilla; virtuaaliopiskelua; itsenäistä opiskelua.
Mahdollisuus seurata lähiopetusta myös Teamsin kautta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti kurssin jälkeen Exam-tenttitilassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa näytöllä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 24 h ; virtuaaliopintoja ja itsenäistä opiskelua 57 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija selviää avustetusti joistain arkipäivän viestintätilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää vähän tai jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Opiskelija osaa kirjoittaa suppeaa ja yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän viestintätilanteista. Virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhuttua kieltä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän viestintätilanteissa. Ääntäminen on kohdekielen omaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkojen tekstien sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista. Kirjallinen tentti kurssin jälkeen Exam-tenttitilassa, suullinen Moodletentti, sanastokokeet. Suulliset ja kirjalliset harjoitukset palautetaan aikataulujen mukaan.

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

20.09.2021 - 22.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Heli Simon
 • Paula Välimäki
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa saksan kielen perusteita. Hän osaa käyttää kielen keskeisintä sanastoa ja rakenteita sekä puheessa että kirjoituksessa. Opiskelija osaa kertoa itsestään, hän osaa ostaa matkalipun, kysyä ja neuvoa reitin ja asioida kahvilassa. Hän hallitsee tervehdyksiä ja kohteliaisuusfraaseja, osaa lukusanat ja kertoa kellonajan. Opiskelija tuntee saksankielisen alueen tapoja ja kulttuuria.

Sisältö

aakkoset, ääntäminen
tervehdykset, kohteliaisuusfraaseja
itsestä kertominen,
henkilön esitteleminen, kuulumisten ja voinnin tiedustelu
lukusanat, kellonajat
matkalipun ostaminen
tien kysyminen ja neuvominen
kahvilassa tilaaminen
Kielioppi: substantiivien monikot, suvut ja artikkelit, persoonapronominit, verbien preesenstaivutus, sein ja haben -verbien preesenstaivutus, akkusatiivi, kieltosanat, modaaliapuverbejä, omistuspronomineja, sanajärjestys, kysymyslauseet

Oppimateriaalit

Oppikirja: Hotanen, M. ja Kauppi, E.: Hallo! 1, Finn Lectura

Opetusmenetelmät

Suullisia, kirjallisia ja kuunteluharjoituksia kontaktitunneilla; virtuaaliopiskelua; itsenäistä opiskelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti puolessa välissä ja viimeisen kontaktituntikerran jälkeen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa näytöllä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 28 h ; virtuaaliopintoja ja itsenäistä opiskelua 53 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija selviää avustetusti joistain arkipäivän viestintätilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää vähän tai jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Opiskelija osaa kirjoittaa suppeaa ja yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän viestintätilanteista. Virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhuttua kieltä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän viestintätilanteissa. Ääntäminen on kohdekielen omaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkojen tekstien sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista. Kaksi kirjallista tenttiä Exam-tenttitilassa, yksi suullinen tentti, sanastokokeet. Suulliset ja kirjalliset harjoitukset palautetaan aikataulujen mukaan.

Ilmoittautumisaika

02.05.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

09.09.2021 - 28.11.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa saksan kielen perusteita. Hän osaa käyttää kielen keskeisintä sanastoa ja rakenteita sekä puheessa että kirjoituksessa. Opiskelija osaa kertoa itsestään, hän osaa ostaa matkalipun, kysyä ja neuvoa reitin ja asioida kahvilassa. Hän hallitsee tervehdyksiä ja kohteliaisuusfraaseja, osaa lukusanat ja kertoa kellonajan. Opiskelija tuntee saksankielisen alueen tapoja ja kulttuuria.

Sisältö

aakkoset, ääntäminen
tervehdykset, kohteliaisuusfraaseja
itsestä kertominen,
henkilön esitteleminen, kuulumisten ja voinnin tiedustelu
lukusanat, kellonajat
matkalipun ostaminen
tien kysyminen ja neuvominen
kahvilassa tilaaminen
Kielioppi: substantiivien monikot, suvut ja artikkelit, persoonapronominit, verbien preesenstaivutus, sein ja haben -verbien preesenstaivutus, akkusatiivi, kieltosanat, modaaliapuverbejä, omistuspronomineja, sanajärjestys, kysymyslauseet

Oppimateriaalit

Oppikirja: Hotanen, M. ja Kauppi, E.: Hallo! 1, Finn Lectura

Opetusmenetelmät

Suullisia, kirjallisia ja kuunteluharjoituksia kontaktitunneilla; virtuaaliopiskelua; itsenäistä opiskelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti puolessa välissä ja viimeisen kontaktituntikerran jälkeen Exam-tenttitilassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa näytöllä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 28 h ; virtuaaliopintoja ja itsenäistä opiskelua 53 h

Lisätietoja opiskelijoille

Torstaisin vvo-aikaan klo 14.15 alkaen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija selviää avustetusti joistain arkipäivän viestintätilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää vähän tai jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Opiskelija osaa kirjoittaa suppeaa ja yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän viestintätilanteista. Virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhuttua kieltä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän viestintätilanteissa. Ääntäminen on kohdekielen omaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkojen tekstien sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista. Kaksi kirjallista tenttiä Exam-tenttitilassa, yksi suullinen tentti, sanastokokeet. Suulliset ja kirjalliset harjoitukset palautetaan aikataulujen mukaan.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 25.02.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 25.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä yksinkertaisissa arkipäiväisissä suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Opiskelija
- osaa kertoa perheestä
- osaa asioida ravintolassa
- osaa viikonpäivät
- osaa kertoa lomasta ja harrastuksista
- osaa laatia lyhyitä kirjallisia viestejä
- tuntee saksalaista tapakulttuuria
- osaa käyttää seuraavia rakenteita: substantiivien ja persoonapronominien akkusatiivi ja datiivimuodot, omistuspronominit, eriäviä verbejä, modaaliverbit

Sisältö

- ravintolassa asioiminen
- lomat ja harrastukset
- viikonpäivät
- kirjalliset viestit
- saksankielisen alueen tavat ja kulttuuri
- kielioppia

Oppimateriaalit

Hotanen, M. ja Kauppi, E.: Hallo! 1, Finn Lectura
Moodlen materiaalit

Opetusmenetelmät

Suullisia, kirjallisia ja kuunteluharjoituksia kontaktitunneilla; virtuaaliopiskelua; itsenäistä opiskelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti Exam-tenttitilassa kurssin lopussa. Myös suullinen Moodletentti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa näytöllä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 24 h; itsenäistä opiskelua 57 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija selviää avustetusti joistain arkipäivän viestintätilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua kieltä ja tunnistaa kirjoitetusta tekstistä tekstin teeman ja yksittäisiä ilmaisuja. Opiskelija osaa kirjoittaa yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän viestintätilanteista. Virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää pääkohdat hitaasta ja selkeästi puhutusta kielestä sekä helpohkosta tekstistä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä. Virheet eivät haittaa ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän viestintätilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkon kirjoitetun tekstin sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen. Yksi kirjallinen ja yksi suullinen tentti sekä sanastokokeita. Suullisten ja kirjallisten harjoitusten suorittaminen aikataulun mukaan.

Esitietovaatimukset

Saksa 1 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

17.01.2022 - 25.04.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Heli Simon
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä yksinkertaisissa arkipäiväisissä suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Opiskelija
- osaa kertoa perheestä
- osaa asioida ravintolassa
- osaa viikonpäivät
- osaa kertoa lomasta ja harrastuksista
- osaa laatia lyhyitä kirjallisia viestejä
- tuntee saksalaista tapakulttuuria
- osaa käyttää seuraavia rakenteita: substantiivien ja persoonapronominien akkusatiivi ja datiivimuodot, omistuspronominit, eriäviä verbejä, modaaliverbit

Sisältö

- ravintolassa asioiminen
- lomat ja harrastukset
- viikonpäivät
- kirjalliset viestit
- saksankielisen alueen tavat ja kulttuuri
- kielioppia

Oppimateriaalit

Hotanen, M. ja Kauppi, E.: Hallo! 1, Finn Lectura
Moodlen materiaalit

Opetusmenetelmät

Suullisia, kirjallisia ja kuunteluharjoituksia kontaktitunneilla; virtuaaliopiskelua; itsenäistä opiskelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

2 tenttiä, joista toinen kurssin lopussa. Myös suullinen tentti kurssin lopussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa näytöllä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 28 h; itsenäistä opiskelua 53 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija selviää avustetusti joistain arkipäivän viestintätilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua kieltä ja tunnistaa kirjoitetusta tekstistä tekstin teeman ja yksittäisiä ilmaisuja. Opiskelija osaa kirjoittaa yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän viestintätilanteista. Virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää pääkohdat hitaasta ja selkeästi puhutusta kielestä sekä helpohkosta tekstistä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä. Virheet eivät haittaa ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän viestintätilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkon kirjoitetun tekstin sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen. Kaksi kirjallista ja yksi suullinen tentti sekä sanastokokeita. Suullisten ja kirjallisten harjoitusten suorittaminen aikataulun mukaan.

Esitietovaatimukset

Saksa 1 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

02.05.2021 - 30.08.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 24.10.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Erkki Kytönen
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä sijoitustoimintaan liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää sijoitusten suunnittelun ja toteuttamisen vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa salkunhallintaprojektin käytössä olevalla portfolionhallintaohjelmalla. Hän osaa käyttää keskeisiä markkina- ja tilinpäätösperusteisia tunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita sijoitussuunnitelman arvioinnissa. Hän osaa laatia portfolionhallinnan vaiheista raportin ja tulkita analyysin tuloksia sijoittajalle. Opiskelija osaa arvioida kokonaisvaltaisen sijoitussuunnittelun merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin rahoitusmarkkinoilla toimivalle sijoittajalle.

Sisältö

- sijoitustoiminnan käsitteet ja peruskysymykset
- sijoitussuunnittelun merkitys sijoittajalle
- sijoitustoiminnan perusteet: rahoitus- ja arvopaperimarkkinat, arvopaperipörssi, sijoitusten valinta ja ajoitus, sijoitusrahastot sijoituskohteena, sijoitustoiminnan
verotus, sijoitustoiminta kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla
- sijoitusportfolion hallinnan periaatteet
- sijoitusten suunnittelun ja toteutuksen apuvälineet
- sijoitusportfolion hallintaan liittyvän raportin laatiminen
- sijoitusalan asiantuntijan teemahaastattelu

Lisätietoja opiskelijoille

Tiistaisin vvo-aikaan klo 14.15 alkaen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija osaa määritellä sijoitustoimintaan liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää sijoitusten suunnittelun ja toteuttamisen vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen salkunhallintaprojektin käytössä olevalla portfolionhallintaohjelmalla. Hän osaa käyttää yleisimpiä markkina- ja tilinpäätösperusteisia tunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita sijoitussuunnitelman arvioinnissa. Hän osaa suunnitella ja laatia portfolionhallinnan vaiheista yksinkertaisen raportin ja tulkita analyysin tuloksia sijoittajalle. Opiskelija osaa arvioida sijoitussuunnittelun merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin rahoitusmarkkinoilla toimivalle sijoittajalle.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä sijoitustoimintaan liittyvät käsitteet. Hän osaa esittää sijoitusten suunnittelun ja toteuttamisen vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa salkunhallintaprojektin käytössä olevalla portfolionhallintaohjelmalla. Hän osaa käyttää monipuolisesti keskeisiä markkina- ja tilinpäätösperusteisia tunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita sijoitussuunnitelman arvioinnissa. Hän osaa suunnitella ja laatia portfolionhallinnan vaiheista raportin ja tulkita analyysin tuloksia sijoittajalle. Opiskelija osaa arvioida kokonaisvaltaisen sijoitussuunnittelun merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin rahoitusmarkkinoilla toimivalle sijoittajalle.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä tarkasti sijoitustoimintaan liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää loogisesti sijoitusten suunnittelun ja toteuttamisen vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kokonaisvaltaisen salkunhallintaprojektin käytössä olevalla portfolionhallintaohjelmalla. Hän osaa käyttää monipuolisesti ja kriittisesti keskeisiä markkina- ja tilinpäätösperusteisia tunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita sijoitussuunnitelman arvioinnissa. Hän osaa suunnitella ja laatia kokonaisvaltaisen portfolionhallinnan vaiheista raportin ja tulkita analyysin tuloksia sijoittajalle. Opiskelija osaa arvioida kokonaisvaltaisen sijoitussuunnittelun merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin rahoitusmarkkinoilla toimivalle sijoittajalle.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan SeAMK Liiketoiminta, Liiketaloudessa, Frami F, Kampusranta 11.

Ilmoittautumisaika

02.05.2021 - 19.12.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 20.03.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Marja Salonen
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia sopimuksen, jota eivät rasita tulkinnalliset epäselvyydet. Hän osaa toimia sopimusosapuolena. Opiskelija osaa kuvata irtaimen kaupan pääperiaatteet, erityisesti myyjän ja ostajan oikeudet ja velvollisuudet sekä kuluttajakaupassa että liikekaupassa. Opiskelija osaa hahmottaa EU-oikeuden vaikutuksen Suomen kuluttajansuojaan.

Sisältö

- sopimustekniikka
- sopimusriitojen ratkaisu
- kauppalaki (355/1987)
- kuluttajansuojalaki (38/1978)

Oppimateriaalit

- Mika Hemmo: Sopimusoikeuden oppikirja
- luennot

Opetusmenetelmät

- luennot
- oikeustapausharjoitukset
- itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- luennot ja oikeustapausharjoitukset 27h
- itsenäinen työskentely 54h

Lisätietoja opiskelijoille

Tiistaisin vvo-aikaan klo 14.15 alkaen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laatia sopimuksen. Hän osaa selittää sopimusosapuolten keskeiset oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelija osaa etsiä keskeiset liikekauppaa ja kuluttajakauppaa koskevat lait.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laatia sopimuksen, jossa on huomioitu olennaiset asiat. Hän osaa selittää sopimusosapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelija osaa etsiä keskeiset liikekauppaa ja kuluttajakauppaa koskevat lait ja soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laatia sopimuksen, jota eivät rasita tulkinnalliset epäselvyydet. Hän osaa toimia sopimusosapuolena. Opiskelija osaa etsiä ja vertailla liikekauppaa ja kuluttajakauppa koskevaa lainsäädäntöä ja soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Moodle-tentti

Esitietovaatimukset

- Oikeustieteen perusteet

Ilmoittautumisaika

02.05.2021 - 30.08.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 24.10.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Saija Råtts
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa sosiaalisen median mahdollisuudet yritysviestinnässä. Opiskelija osaa itsenäisesti tuottaa yritysviestinnän näkökulmasta sosiaaliseen mediaan soveltuvaa tekstiä ja hyödyntää sosiaalista mediaa yritysviestinnän viestintäkanavana.

Sisältö

- sosiaalisen median strategia ja suunnitelma
- sosiaalisen median kanavat ja niiden käyttötavat yritysviestinnässä
- Sosiaalisessa mediassa viestiminen ja tone of voice

Oppimateriaalit

Kortesuo, K. 2018. Sano se someksi. (1+2=3). Helsinki: Kauppakamari.
Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei harjoittelua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä noin 80 h:
Verkkotehtäviä noin 35 h
Muut tehtävät noin 20 h
Materiaaleihin itsenäistä perehtymistä noin 25 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on virtuaalinen. Ryhmäkoko max. 25.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu keskusteluryhmän keskusteluihin ja ottaa kantaa/vastaa siellä luennoitsijan esittämiin kysymyksiin. Opiskelija osaa tuoda esiin sosiaalisen median mahdollisuudet yritysviestinnässä mutta perehtyneisyys taustamateriaaleihin on vielä heikkoa tai satunnaista. Opiskelija tuo heikosti esiin kykynsä hyödyntää sosiaalista mediaa ja sen eri kanavien mahdollisuuksia yritysviestinnässä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti keskusteluryhmän keskusteluihin ja ottaa kantaa/vastaa siellä luennoitsijan esittämiin kysymyksiin tuoden esiin myös kykynsä tunnistaa sosiaalisen median mahdollisuudet yritysviestinnässä sekä perehtyneisyyden taustamateriaaleihin. Opiskelija tuo esiin kykynsä hyödyntää sosiaalista mediaa ja sen eri kanavien mahdollisuuksia yritysviestinnässä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu erittäin aktiivisesti keskusteluryhmän keskusteluihin ja ottaa kantaa/vastaa siellä luennoitsijan esittämiin kysymyksiin tuoden esiin myös kykynsä tunnistaa sosiaalisen median mahdollisuudet yritysviestinnässä sekä perehtyneisyyden taustamateriaaleihin. Opiskelija tuo erinomaisesti esiin kykynsä hyödyntää monipuolisesti sosiaalista mediaa ja sen eri kanavien mahdollisuuksia yritysviestinnässä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin sekä verkkotehtävät

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osallistuu keskusteluryhmän keskusteluihin ja ottaa kantaa/vastaa siellä luennoitsijan esittämiin kysymyksiin. Opiskelija osaa tuoda esiin sosiaalisen median mahdollisuudet yritysviestinnässä mutta perehtyneisyys taustamateriaaleihin on vielä heikkoa tai satunnaista. Opiskelija tuo heikosti esiin kykynsä hyödyntää sosiaalista mediaa ja sen eri kanavien mahdollisuuksia yritysviestinnässä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti keskusteluryhmän keskusteluihin ja ottaa kantaa/vastaa siellä luennoitsijan esittämiin kysymyksiin tuoden esiin myös kykynsä tunnistaa sosiaalisen median mahdollisuudet yritysviestinnässä sekä perehtyneisyyden taustamateriaaleihin. Opiskelija tuo esiin kykynsä hyödyntää sosiaalista mediaa ja sen eri kanavien mahdollisuuksia yritysviestinnässä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu erittäin aktiivisesti keskusteluryhmän keskusteluihin ja ottaa kantaa/vastaa siellä luennoitsijan esittämiin kysymyksiin tuoden esiin myös kykynsä tunnistaa sosiaalisen median mahdollisuudet yritysviestinnässä sekä perehtyneisyyden taustamateriaaleihin. Opiskelija tuo erinomaisesti esiin kykynsä hyödyntää monipuolisesti sosiaalista mediaa ja sen eri kanavien mahdollisuuksia yritysviestinnässä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Opintojakso on virtuaalinen. Ryhmäkoko max. 25.

Ilmoittautumisaika

11.10.2021 - 19.12.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 20.03.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Saija Råtts
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa sosiaalisen median mahdollisuudet yritysviestinnässä. Opiskelija osaa itsenäisesti tuottaa yritysviestinnän näkökulmasta sosiaaliseen mediaan soveltuvaa tekstiä ja hyödyntää sosiaalista mediaa yritysviestinnän viestintäkanavana.

Sisältö

- sosiaalisen median strategia ja suunnitelma
- sosiaalisen median kanavat ja niiden käyttötavat yritysviestinnässä
- Sosiaalisessa mediassa viestiminen ja tone of voice

Oppimateriaalit

Kortesuo, K. 2018. Sano se someksi. (1+2=3). Helsinki: Kauppakamari.
Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei harjoittelua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä noin 80 h:
Verkkotehtäviä noin 35 h
Muut tehtävät noin 20 h
Materiaaleihin itsenäistä perehtymistä noin 25 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on virtuaalinen. Ryhmäkoko max. 25.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu keskusteluryhmän keskusteluihin ja ottaa kantaa/vastaa siellä luennoitsijan esittämiin kysymyksiin. Opiskelija osaa tuoda esiin sosiaalisen median mahdollisuudet yritysviestinnässä mutta perehtyneisyys taustamateriaaleihin on vielä heikkoa tai satunnaista. Opiskelija tuo heikosti esiin kykynsä hyödyntää sosiaalista mediaa ja sen eri kanavien mahdollisuuksia yritysviestinnässä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti keskusteluryhmän keskusteluihin ja ottaa kantaa/vastaa siellä luennoitsijan esittämiin kysymyksiin tuoden esiin myös kykynsä tunnistaa sosiaalisen median mahdollisuudet yritysviestinnässä sekä perehtyneisyyden taustamateriaaleihin. Opiskelija tuo esiin kykynsä hyödyntää sosiaalista mediaa ja sen eri kanavien mahdollisuuksia yritysviestinnässä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu erittäin aktiivisesti keskusteluryhmän keskusteluihin ja ottaa kantaa/vastaa siellä luennoitsijan esittämiin kysymyksiin tuoden esiin myös kykynsä tunnistaa sosiaalisen median mahdollisuudet yritysviestinnässä sekä perehtyneisyyden taustamateriaaleihin. Opiskelija tuo erinomaisesti esiin kykynsä hyödyntää monipuolisesti sosiaalista mediaa ja sen eri kanavien mahdollisuuksia yritysviestinnässä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin sekä verkkotehtävät

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osallistuu keskusteluryhmän keskusteluihin ja ottaa kantaa/vastaa siellä luennoitsijan esittämiin kysymyksiin. Opiskelija osaa tuoda esiin sosiaalisen median mahdollisuudet yritysviestinnässä mutta perehtyneisyys taustamateriaaleihin on vielä heikkoa tai satunnaista. Opiskelija tuo heikosti esiin kykynsä hyödyntää sosiaalista mediaa ja sen eri kanavien mahdollisuuksia yritysviestinnässä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti keskusteluryhmän keskusteluihin ja ottaa kantaa/vastaa siellä luennoitsijan esittämiin kysymyksiin tuoden esiin myös kykynsä tunnistaa sosiaalisen median mahdollisuudet yritysviestinnässä sekä perehtyneisyyden taustamateriaaleihin. Opiskelija tuo esiin kykynsä hyödyntää sosiaalista mediaa ja sen eri kanavien mahdollisuuksia yritysviestinnässä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu erittäin aktiivisesti keskusteluryhmän keskusteluihin ja ottaa kantaa/vastaa siellä luennoitsijan esittämiin kysymyksiin tuoden esiin myös kykynsä tunnistaa sosiaalisen median mahdollisuudet yritysviestinnässä sekä perehtyneisyyden taustamateriaaleihin. Opiskelija tuo erinomaisesti esiin kykynsä hyödyntää monipuolisesti sosiaalista mediaa ja sen eri kanavien mahdollisuuksia yritysviestinnässä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Opintojakso on virtuaalinen. Ryhmäkoko max. 25.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 01.04.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Heli Simon
 • Jaana Store
Opiskelijaryhmät
 • KITI21
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja työtehtävisssä kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää alan perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan esim. työnhakutilanteissa. Hän osaa hoitaa asioita puhelimitse ja sähköpostilla ja kertoa työpaikoista ja niiden toiminnoista ja selviää asiakaspalvelutilanteista. Opiskelija osaa toimia sekä antaa neuvoja ja ohjeita työhön liittyvissä tilanteissa.

Sisältö

Henkilö- ja koulutustaustastaan kertominen, työnhakutilanteet, työpaikkahaastattelut ja CV:n laatiminen. Työympäristön, työolojen ja työtehtävien kuvailu, tapaamiset, opastamiset ja suulliset asiakaspalvelutilanteet. Småprat, mielipiteen ilmaisut ja perustelut, puhelinviestintä ja sähköpostiviestintä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana 1: Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta sekä helpohkoa ammattialansa tekstiä. Hän selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä on havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvosana 3: Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialansa perussanastoa ymmärrettävästi. Hän selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Hän ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5: Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialansa sanastoa. Hän on aktiivinen sekä selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Opintojakson lopuksi on Zoomin tai Teamsin kautta etävalvottu kirjallinen tentti kaikille. Ilmoittautumalla opintojaksolle hyväksyt, että tentin aikana sinulla tulee olla päällä kamera ja mikrofoni. Ennen tenttejä opettaja tarkastaa yksitellen kaikkien tenttijöiden henkilöllisyystodistuksen breakoutroomissa. Opintojaksolla ei ole vaihtoehtoisia tenttijärjestelyjä. Suullinen tentti pidetään niin ikään Zoomin tai Teamsin välityksellä. Suullisen tentin suorittavat vain virkamiesruotsin suorittajat.

Ilmoittautumisaika

11.03.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

09.05.2022 - 31.07.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Sari Isokangas
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja työtehtävisssä kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää alan perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan esim. työnhakutilanteissa. Hän osaa hoitaa asioita puhelimitse ja sähköpostilla ja kertoa työpaikoista ja niiden toiminnoista ja selviää asiakaspalvelutilanteista. Opiskelija osaa toimia sekä antaa neuvoja ja ohjeita työhön liittyvissä tilanteissa.

Sisältö

Henkilö- ja koulutustaustastaan kertominen, työnhakutilanteet, työpaikkahaastattelut ja CV:n laatiminen. Työympäristön, työolojen ja työtehtävien kuvailu, tapaamiset, opastamiset ja suulliset asiakaspalvelutilanteet. Småprat, mielipiteen ilmaisut ja perustelut, puhelinviestintä ja sähköpostiviestintä.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali saatavilla Moodle-alustalla

Opetusmenetelmät

suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kuuntelut, itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti ma 15.8 klo18 -20
Suulliset tentit Zoomissa
• ma 8.8 klo 17-18:30
• ti 9.8 klo 17 -18:30
• ke 10.8 klo 19-20:30
• to 11.8 klo 10 -11:30
• to 11.8 klo 17- 18:30

Uusintatentistä sovitaan opettajan kanssa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Oman tutkinto-ohjelman ammatillinen ruotsin opintojakso

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 t.

Lisätietoja opiskelijoille

(1) Jos opiskelijan tutkinto-ohjelmaan kuuluu vain 3 op ammatillisia ruotsin opintoja, hän voit suorittaa ns. virkaruotsin tällä opintojaksolla. Jos tutkinto-ohjelmassa on enemmän kuin 3 op ruotsia, opiskelija suorittaa virkaruotsin kokeet oman tutkinto-ohjelman ruotsin toisella opintojaksolla. Virkaruotsilla tarkoitetaan ruotsin suullisen ja kirjallisen kielitaidon osoittamista.
(2) Opintojakso on verkkototeutus, mutta sillä on kontaktiopetusta Zoomin välityksellä. Tunneilla harjoitellaan mm. suullista kielitaitoa ja niille osallistuminen on osa opintojaksojen suoritusta.
(3) Opintojaksolla on Zoomin tai Teamsin kautta valvottu kirjallinen tentti. Tentissä opiskelijalla tulee olla päällä tietokoneen videokamera ja mikrofoni ja hän jakaa näyttönsä tentin valvojan kanssa. Ennen tenttiä opettaja tarkastaa yksitellen kaikkien tenttijöiden henkilöllisyystodistuksen breakout roomissa. Tentin voi tehdä myös Exam-tilassa.
(4) Zoom-tapaamisten aikataulu:
ma 9. 5 klo 17.15-18.45
ma 16.5 klo 17.15 -18.45
ke 18.5 klo 17:15 -18:45
ma 30.5 klo 17:15 -18:45
ke 1.6 klo 17:15 -18:45

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana 1: Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta sekä helpohkoa ammattialansa tekstiä. Hän selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä on havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvosana 3: Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialansa perussanastoa ymmärrettävästi. Hän selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Hän ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5: Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialansa sanastoa. Hän on aktiivinen sekä selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta sekä helpohkoa ammattialansa tekstiä. Hän selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä on havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialansa perussanastoa ymmärrettävästi. Hän selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Hän ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialansa sanastoa. Hän on aktiivinen sekä selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Opintojakson lopuksi on Zoomin tai Teamsin kautta etävalvottu kirjallinen tentti kaikille. Ilmoittautumalla opintojaksolle hyväksyt, että tentin aikana sinulla tulee olla päällä kamera ja mikrofoni. Ennen tenttejä opettaja tarkastaa yksitellen kaikkien tenttijöiden henkilöllisyystodistuksen breakoutroomissa. Opintojaksolla ei ole vaihtoehtoisia tenttijärjestelyjä. Suullinen tentti pidetään niin ikään Zoomin tai Teamsin välityksellä. Suullisen tentin suorittavat vain virkamiesruotsin suorittajat.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

30.05.2022 - 31.07.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Päivi Uitti
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa keskustella nettisivujen ulkonäöstä, rakenteesta, kohderyhmästä ja sisällöstä ruotsin kielellä
- osaa vertailla netissä ja esimerkiksi sanomalehdessä käytettävää kieltä
- osaa analysoida netissä käytettävää kieltä
- osaa laatia yhteydenottolomakkeita
- osaa laatia nettimainoksen
- osaa laatia ruotsinkielisiä nettisivutekstejä
- osaa ottaa osaa nettikeskusteluihin
- osaa viestiä netissä tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla
- ymmärtää sosiaalisen median kielenkäytön erityispiirteitä
- tunnistaa ruotsalaisen internetviestinnän erityspiirteitä

Sisältö

Virtuaalista keskustelupalstakeskustelua eri aihepiireistä, nettisivujen analysointia, nettisivutekstien laatimista joko olemassa olevalle tai case-yritykselle. Ruotsinkieliseen sosiaaliseen mediaan tutustuminen sekä yksityisen käyttäjän että yritysviestinnän näkökulmasta.

Oppimateriaalit

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Kirjalliset ja suulliset tehtävät. Virtuaalikurssi.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

80 tuntia harjoituksia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso kuuluu ammattikorkeakoulujen CampusOnline -tarjontaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Opiskelija tunnistaa ruotsalaisen internetviestinnän kaikkein tyypillisimmät erityispiirteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Opiskelija tunnistaa ruotsalaisen internetviestinnän tyypilliset piirteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa tilanteissa. Opiskelija on perehtynyt ruotsinkieliseen internetviestintään monipuolisesti.

Esitietovaatimukset

- Affärssvenska tai vähintään yksi AMK-tason ruotsin kurssi

Lisätiedot

Voi tuottaa T&K-pisteitä

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 14.04.2022

Ajoitus

06.06.2022 - 31.07.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Juhani Haarala

Tavoitteet

Opiskelija osaa Adobe InDesig-ohjelman perusteet ja kykenee tuottamaan yksinkertaisia julkaisuja. Opiskelija osaa luoda dokumentin ja tuottaa siitä offset- sekä digipainokelpoisen pdf –tiedoston. Opiskelija osaa muokata valokuvan painokelpoiseksi ja liittää sen julkaisuun. Opiskelija tunnistaa hyvän taittotyön tunnusmerkit ja osaa tuottaa hyvää taittoa myös itse. Opiskelija osaa paremmin valita fontit julkaisuihin.

Sisältö

Kurssilla tuotetaan esite annetuista materiaaleista. Osa kurssista suoritetaan verkossa.

Adobe InDesign – perusteet
- Sivupohjat (Masters)
- Tekstin editointi ja tyylit
- Kuvan lisääminen
- Värit
- Grafiikka
- Tallennus ja PDF –tiedoston luonti
Adobe Illustrator – lyhyesti
Adobe Acrobat – painokelpoisen PDF-tiedoston tarkistaminen
Sivuntaiton ja sommittelun perusteet
Typografian perusteita
Väriopin perusteita

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso suoritetaan hyväksytty/hylätty arviolla. Hyväksyttyyn arvioon vaaditaan, että kaikki harjoitustehtävät palautetaan hyväksytysti Moodleen ja läsnäolo on vähintään 80% kontaktiopetuksessa.

Ilmoittautumisaika

16.08.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

01.10.2021 - 31.12.2021

Laajuus

1 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Jaana Latvanen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa eritellä avoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnan mahdollisuuksia sekä oman tutkimus- ja kehittämistoimintansa että laajasti koko yhteiskunnan näkökulmasta. Opiskelija hallitsee avoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa suunnitella avoimiin toimintamalleihin perustuvan tutkimus- ja kehittämisprosessin. Opiskelija kykenee löytämään avoimia julkaisuja ja aineistoja, käyttämään niitä vastuullisesti ja tuottamaan itse avoimia aineistoja.

Sisältö

Opintojakso koostuu sisältöalueista, jotka perehdyttävät avoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteisiin. Opintojaksolla tutustutaan avoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohtiin, tavoitteisiin, toimintamalleihin sekä eettisiin ja lainsäädännöllisiin edellytyksiin. Opiskelija perehtyy avoimen tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheisiin ja menetelmiin, avoimen julkaisemisen käytäntöihin sekä avoimien aineistojen käyttämiseen ja tuottamiseen.

Opetusmenetelmät

Kurssi suoritetaan itsenäisesti Moodle-oppimisympäristössä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty edellyttää, että kaikki opintojaksoon vaaditut tehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi on jaettu osioihin, joista seuraavaan pääsee siirtymään, kun osoittaa hallitsevansa edellisen osion riittävän hyvin. Tämä todistetaan läpäisemällä osiokohtainen Moodletesti. Lopullista arvosanaa varten on lisäksi erillinen Moodlessa suoritettava tentti, joka arvioidaan hyväksytty / hylätty.

Esitietovaatimukset

Aikaisempia opintoja ei vaadita.

Lisätiedot

Opintojakso on osa Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 1–5 -kokonaisuutta, joka on tuotettu yhteistyössä Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi -hankkeessa. Opintojakso on suunnattu ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittaville, myös amk-tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa opintojakson sekä em. muut osat CampusOnline -tarjonnasta.

Ilmoittautumisaika

22.11.2021 - 26.12.2021

Ajoitus

11.01.2022 - 08.03.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä oman alansa työtilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.
Hän
- osaa esitellä henkilö- koulutus- ja työtaustansa.
- osaa laatia CV:n sekä selviää saksankielisestä työhaastattelusta.
- osaa kuvailla työympäristöaan ja -tehtäviään.
- osaa puhelin- ja sähköisen viestinnän.
- osaa esitellä tuotteen esim. messuilla.

Sisältö

henkilö-, koulutus- ja työtaustasta kertominen
työnhaku, CV:n laatiminen, työpaikkahaastattelu
työympäristön ja työtehtävien kuvailu
puhelinviestintä ja sähköinen viestintä
tuote-esittely

Oppimateriaalit

Opettajan kokoama materiaali Moodlessa. Ei oppikirjaa.

Opetusmenetelmät

Suulliset, kirjalliset ja kuunteluharjoitukset, etäopetusta Teamsissa ja itsenäistä työskentelyä. Opetuskieli suomi/saksa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen ja suullinen tentti kurssin jälkeen Moodlessa.
Uusintatentit 3 viikon välein.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa näytöllä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h, joka koostuu 24h etäopetusta + 57 h itsenäistä ja virtuaaliopintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Etäopetus Teamsissa tiistaisin klo 14.15, yhteensä 8 kertaa. Suositeltava, mutta vapaaehtoinen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä on havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ymmärtää ammattialan tekstejä. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti. Ääntäminen on ymmärrettävää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää kielen perusrakenteita ja ammattialan perussanastoa lähes virheettömästi. Opiskelija kommunikoi sujuvasti ennakoiduissa työelämän viestintätilanteissa ja ymmärtää alan tekstejä. Ääntäminen on lähes kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, myös Moodlessa. Kirjallinen tentti, suullinen tentti. Suullisten ja kirjallisten tehtävien suorittaminen aikataulun mukaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä on havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ymmärtää ammattialan tekstejä. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti. Ääntäminen on ymmärrettävää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää kielen perusrakenteita ja ammattialan perussanastoa lähes virheettömästi. Opiskelija kommunikoi sujuvasti ennakoiduissa työelämän viestintätilanteissa ja ymmärtää alan tekstejä. Ääntäminen on lähes kohdekielenomaista.

Esitietovaatimukset

lukion lyhyt oppimäärä tai saksa 1, 2 ja 3/ vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.06.2022 - 31.07.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Beata Taijala

Tavoitteet

Opiskelija osaa työsuojeluun ja turvallisuusjohtamiseen liittyvät peruskäsitteet ja pystyy soveltamaan niitä. Opiskelija tuntee työsuojelua koskevan lainsäädännön yleisellä tasolla. Opiskelija kykenee toteuttamaan käytännön työsuojelutoimia yritystoiminnassa.

Sisältö

Työsuojelun käsitteet, sisältö ja käytännön toteutus työpaikoilla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee kohtalaisesti työsuojeluun ja turvallisuusjohtamiseen liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija on tietoinen työsuojelua koskevan lainsäädännön olemassaolosta ja tietää jotain sen sisällöstä. Opiskelija kykenee toteuttamaan käytännön työsuojelutoimia yritystoiminnassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee hyvin työsuojeluun ja turvallisuusjohtamiseen liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija tuntee melko hyvin työsuojelua koskevan lainsäädännön yleisellä tasolla. Opiskelija kykenee toteuttamaan käytännön työsuojelutoimia yritystoiminnassa ja pystyy tunnistamaan työsuojelutoiminnan kehityskohteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee erinomaisesti työsuojeluun ja turvallisuusjohtamiseen liittyvät peruskäsitteet ja pystyy soveltamaan niitä erilaisissa työympäristöissä. Opiskelija tuntee hyvin työsuojelua koskevan lainsäädännön yleisellä tasolla. Opiskelija osaa soveltaa käytännön työsuojelutoimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja pystyy kehittämään työsuojelutoimintaa.

Esitietovaatimukset

Opiskelijan oletetaan hallitsevan Moodle-ympäristön käytön.

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset: Internet-yhteys
Verkko-oppimisympäristö: lakeusmoodle.epedu.fi

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 15.12.2021

Ajoitus

20.01.2022 - 20.03.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Saija Råtts
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • LVURHEILU22
  Lukioväylä, urheiluakatemia, Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LVURHEILU21
  Lukioväylä, urheiluakatemia, Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • MLITA18
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa henkilöbrändin rakentamisen keinoja. Opiskelija osaa tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa, ja miten niitä voidaan hyödyntää henkilöbrändin rakentamisessa. Opiskelija osaa analysoida sosiaalisen median ja vaikuttajamarkkinoinnin keinoja henkilöbrändin rakentamisessa.

Sisältö

- Henkilöbrändin rakentaminen
- Sosiaalinen media
- Vaikuttajamarkkinointi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä noin 54 h
Verkkokurssi
Luentomateriaaleihin perehtyminen noin 15 tuntia
Itsenäinen opiskelu ja materiaaleihin perehtyminen noin 20 tuntia
Yksilö- ja ryhmätehtävien laatiminen noin 20 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa henkilöbrändin. Opiskelija tunnistaa henkilöbrändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Opiskelija osaa tunnistaa sosiaalisen median ja vaikuttajamarkkinoinnin keinoja henkilöbrändin rakentamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa henkilöbrändin. Opiskelija tunnistaa henkilöbrändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Opiskelija osaa analysoida sosiaalisen median ja vaikuttajamarkkinoinnin keinoja henkilöbrändin rakentamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot erinomaisesti ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa henkilöbrändin. Opiskelija tunnistaa henkilöbrändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja sekä osaa käyttää niitä urheilijan brändin rakentamisessa. Opiskelija osaa tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Opiskelija osaa analysoida sosiaalisen median ja vaikuttajamarkkinoinnin keinoja henkilöbrändin rakentamisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ykilö-, pari- tai ryhmätehtävät

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa henkilöbrändin. Opiskelija tunnistaa henkilöbrändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Opiskelija osaa tunnistaa sosiaalisen median ja vaikuttajamarkkinoinnin keinoja henkilöbrändin rakentamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa henkilöbrändin. Opiskelija tunnistaa henkilöbrändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Opiskelija osaa analysoida sosiaalisen median ja vaikuttajamarkkinoinnin keinoja henkilöbrändin rakentamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot erinomaisesti ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa henkilöbrändin. Opiskelija tunnistaa henkilöbrändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja sekä osaa käyttää niitä urheilijan brändin rakentamisessa. Opiskelija osaa tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Opiskelija osaa analysoida sosiaalisen median ja vaikuttajamarkkinoinnin keinoja henkilöbrändin rakentamisessa.

Lisätiedot

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 18.08.2021

Ajoitus

26.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Kimmo Kulmala
 • Petra Sippola
Opiskelijaryhmät
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA18
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvailla urheilun ja liikunnan merkityksen yksilön ja yhteiskunnan tasoilla. Opiskelija tunnistaa liikunta-alan eri toimijat ja ymmärtää niiden merkityksen. Opiskelija ymmärtää vapaaehtoistoiminnan erityispiirteet. Opiskelija osaa määritellä liikuntapalvelun keskeiset osa-alueet ja palvelutapahtuman vaiheet. Opiskelija tunnistaa urheiluliiketoiminnan taloudelliset erityispiirteet. Opiskelija tuntee keskeiset liikunta- ja urheilualan tiedonlähteet ja osaa käyttää niitä. Opiskelija ymmärtää verkostoitumisen merkityksen urheiluliiketoiminnassa. Opiskelija osaa toimia liikuntaorganisaatiossa hallintotehtävissä. Opiskelija ymmärtää liikunta ja urheilun erityispiirteet lainsäädännön näkökulmasta.

Sisältö

- Urheilun yhteiskunnallinen merkitys
- Urheiluorganisaation johtaminen
- Urheilun taloudelliset vaikutukset
- Urheilu ja liikunta tuotteena
- Urheilun lainsäädäntö

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja tehtävät
Hybridiopetus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja on osallistunut opintojaksolle. Opiskelija osaa suunnitella urheiluliiketoimintaa. Opiskelija osaa kuvailla toimintaympäristön merkityksen. Opiskelija tuntee keskeiset liikunta-alan tiedonlähteet ja osaa käyttää niitä. Opiskelija ymmärtää liikunnan lainsäädännölliset ja taloudelliset erityispiirteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut hyvin annetut tehtävät/osiot ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksolle. Opiskelija osaa suunnitella urheiluliiketoimintaa. Opiskelija osaa kuvailla toimintaympäristön merkityksen. Opiskelija tuntee keskeiset liikunta-alan tiedonlähteet ja osaa käyttää niitä. Opiskelija ymmärtää liikunnan lainsäädännölliset ja taloudelliset erityispiirteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kiitettävästi annetut tehtävät/osiot ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksolle. Opiskelija osaa suunnitella urheiluliiketoimintaa. Opiskelija osaa kuvailla toimintaympäristön merkityksen. Opiskelija tuntee keskeiset liikunta-alan tiedonlähteet ja osaa käyttää niitä. Opiskelija ymmärtää liikunnan lainsäädännölliset ja taloudelliset erityispiirteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Annettujen tehtävien arviointi

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 27.10.2021

Ajoitus

04.11.2021 - 22.12.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Kimmo Kulmala
Opiskelijaryhmät
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA18
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvailla urheiluseuran, tapahtumajärjestämisen ja markkinoinnin yhteydet. Opiskelija tunnistaa urheilun ja tapahtumajärjestämisen eri toimijat ja ymmärtää niiden merkityksen. Opiskelija ymmärtää sponsoroinnin merkityksen osana urheilumarkkinointia. Opiskelija osaa määritellä tapahtumamarkkinoinnin keskeiset osa-alueet ja palvelutapahtuman vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella urheilutapahtuman ja sen markkinoinnin.

Sisältö

- Urheilumarkkinoinnin erityispiirteet
- Tapahtuman markkinointi ja tapahtuma osana markkinointiviestintää
- Sponsorointi ja sidosryhmäsuhteet

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama aineisto

Opetusmenetelmät

Luennot ja tehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja on osallistunut opintojaksolle. Opiskelija osaa suunnitella urheilu- ja tapahtumamarkkinointia. Opiskelija osaa kuvailla sponsoroinnin merkityksen urheilussa. Opiskelija osaa suunnitella urheilutapahtuman ja sen markkinoinnin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut hyvin annetut tehtävät/osiot ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksolle. Opiskelija osaa suunnitella urheilu- ja tapahtumamarkkinointia. Opiskelija osaa kuvailla sponsoroinnin merkityksen urheilussa. Opiskelija osaa suunnitella urheilutapahtuman ja sen markkinoinnin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut erinomaisesti annetut tehtävät/osiot ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksolle. Opiskelija osaa suunnitella urheilu- ja tapahtumamarkkinointia. Opiskelija osaa kuvailla sponsoroinnin merkityksen urheilussa. Opiskelija osaa suunnitella urheilutapahtuman ja sen markkinoinnin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Annettujen tehtävien arviointi

Esitietovaatimukset

Urheiluliiketoiminta 5 op tai vastaava osaaminen

Lisätiedot

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2021 - 15.09.2021

Ajoitus

09.09.2021 - 05.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bachelor of Business Administration, DP in International Business
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Päivi Uitti
Opiskelijaryhmät
 • LITA21D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa kirjoittaa kyrilliset aakkoset ja lukea kyrillisin aakkosin kirjoitettua tekstiä. Hän osaa kertoa venäjäksi itsestään ja perheestään. Hän hallitsee lukusanat 0-100 ja hinnoista kertomisen. Hän osaa muodostaa kysymyslauseita ja vastata kysymyksiin. Hän osaa keskustella kuulumisista ja käyttää perusfraaseja, tervehdyksiä ja toivotuksia asianmukaisesti. Hän tietää venäläisen kulttuurin ja viestinnän erityispiirteitä. Kieliopista opiskelija osaa substantiivien suvut, persoona- ja possessiivipronominit, omistamisen ilmaisemisen ja adjektiivien taivutuksen perusmuodossa..

Sisältö

- peruskielioppi: substantiivien suvut, adjektiivien taivutus perusmuodossa, kysymyslauseen muodostaminen, persoonapronominit, possessiivipronominit
- ääntäminen, kyrilliset aakkoset
- itsestä kertominen, esittäytyminen ja henkilön esitteleminen
- perheestä ja suvusta kertominen
- kahvila ja ravintolatilanteet
- maan- ja kulttuurintuntemus
- lukusanat 0-100
- tervehdykset, toivotukset - small talk - ammatteja ja kansallisuuksia

Oppimateriaalit

Alestalo, Marjatta: Kafe Piter 1, 2020, Otava

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus: kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät, itsenäisiä virtuaalitehtäviä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly työharjoittelua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

tentti joko viimeisellä oppitunnilla tai moodlessa, uusintatentti moodlessa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

etäosallistuminen mahdollista,
voidaan suorittaa myös näytöllä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus ja ohjattu harjoittelu 30 h
Itsenäinen työskentely 50 h

Lisätietoja opiskelijoille

Torstaisin vvo-aikaan klo 14.15 alkaen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1: Opiskelija selviää avustetusti joistain arkipäivän puhetilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää vähän tai jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua kieltä ja kirjoitetusta tekstistä tunnistaa tekstin teeman ja yksittäisiä ilmaisuja. Opiskelija osaa kirjoittaa ja lukea kyrillisin aakkosin kirjoitettua yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3: Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän puhetilanteista, virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää pääkohdat hitaasta ja selkeästi puhutusta kielestä sekä helpohkosta tekstistä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä, vaikka tekeekin jonkin verran virheitä. Opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa kyrillisin aakkosin, vaikka tekeekin vielä jonkin verran virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän puhetilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkon kirjoitetun tekstin sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä. Opiskelija osaa kirjoittaa ja lukea kyrillisin aakkosin kirjoitettua tekstiä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen oppitunneilla tapahtuvaan työskentelyyn: kirjallisten tehtävien ja harjoitusten suorittaminen: suullinen ja kirjallinen tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

11.10.2021 - 16.01.2022

Ajoitus

13.01.2022 - 31.03.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Päivi Uitti
Opiskelijaryhmät
 • LITA21D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa viestiä yksinkertaisissa arkipäiväisissä suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa
- hallitsee peruskieliopista seuraavat rakenteet: persoonapronominien akkusatiivi, sijamuodot: akkusatiivi ja prepositionaali, verbien taivutus ja aikamuodot, adjektiivien taivutus yksikön nominatiivissa, substantiivien ja adjektiivien monikko, perusliikeverbit
- osaa matkustaa venäjän kielellä
- osaa asioida kaupassa venäjän kielellä
- osaa puhua puhelimessa venäjän kielellä
- osaa kuukaudet ja viikonpäivät venäjäksi
- osaa kertoa asumisesta, työpaikasta, perheestä, kielitaidosta
- ymmärtää yleiskielistä kirjoitettua tekstiä sanakirjan avulla ja osaa laatia lyhyitä kirjallisia viestejä
- ymmärtää venäläistä tapakulttuuria

Sisältö

- peruskieliopin / sanaston laajentaminen
- ostosten tekeminen
- opinnot, kielitaito
- vapaa-ajasta ja työstä kertominen
- kellonajat, viikonpäivät, kuukaudet
- kahvilassa ja ravintolassa asioiminen
- tien neuvominen ja kysyminen
- lukusanat 20-
- matkustaminen eri liikennevälineillä
- kulttuuritietous

Lisätietoja opiskelijoille

Tunnit torstaisin vvo-aikaan klo 14.15 alkaen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija selviää avustetusti joistain arkipäivän puhetilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää vähän tai jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua kieltä ja kirjoitetusta tekstistä tunnistaa tekstin teeman ja yksittäisiä ilmaisuja. Opiskelija osaa kirjoittaa ja lukea yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän puhetilanteista, virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää pääkohdat hitaasta ja selkeästi puhutusta kielestä sekä helpohkosta tekstistä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä, vaikka tekeekin jonkin verran virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän puhetilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkon kirjoitetun tekstin sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä.

Esitietovaatimukset

Venäjä 1

Ilmoittautumisaika

01.09.2021 - 20.10.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 21.12.2021

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Christopher Hudson
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Students know how to distinguish between formal and informal business communication. Upon completion of the course, students will know how to
- identify the differences between American and Finnish business messages
- express themselves accurately in various styles of written communication
- become aware of the importance of writing tone.
- students can find international and academic sources related to course tasks. Students can relate material to sustainability, and career guidance with a focus on entrepreneurship.

Sisältö

- Memos
- Reports
- Summaries
- Orders
- Business letters
- E-mails

Oppimateriaalit

Material provided by the teacher

Opetusmenetelmät

54 hours of independent work
Teacher's virtual consultation sessions
The course is divided into 5 sections and the student should spend roughly 10 hours completing each section.
To complete the course students must hand in tasks by the deadline.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 h

Lisätietoja opiskelijoille

On line -course

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Written assignments and participation at a passable level in terms of knowledge, skills and their further professional application

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Written assignments and participation at a good level in terms of knowledge, skills and their further professional application. The student demonstrates an emerging ability for autonomous professional development in the field of study.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Written assignments and participation at an excellent level in terms of knowledge, skills and their further application. The student is clearly capable of autonomous professional development and the application of his/her knowledge and skills in the field of study.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Completion of course tasks 100% and on time

Esitietovaatimukset

Knowledge of written English