Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Laajuus:
240 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Koulutusala

Tekniikan alat
Koulutusalan luokitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämään kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Automaatiotekniikan koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot ovat:
- Koneautomaatio
- Sähköautomaatio

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK)
Lisäksi Automaation tutkinto-ohjelmassa on mahdollista suorittaa ns. kaksoistutkinto saksalaisen Aschaffenburgin ammattikorkeakoulun kanssa. Kaksoistutkinnon suorittaneet saavat sekä suomalaisen että saksalaisen insinööritutkinnon.

Tutkinnon taso

Tutkinto-ohjelma johtaa ammattikorkeakoulututkintoon, joka on ensimmäisen syklin bachelor-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 6.
Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.

Valintaperusteet löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.
Linkki

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat ammattikorkeakoululain mukaisesti perusopinnoista, ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä vuodessa.

Kahden ensimmäisen vuoden aikana luodaan automaatioinsinöörin ammatillista perustaa. Perustan luonnissa on tärkeätä oppia käyttämään insinöörille tärkeitä työkaluja kuten kieliä, matematiikkaa ja fysiikkaa. Samaan aikaan opiskellaan ammatillisia perusaineita kuten automaatiotekniikkaa, sähkötekniikkaa, ohjelmointia ja mekaniikkaa suuntautumisvaihtoehdosta riippuen. Suuntautumisvaihtoehto valitaan ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen.

Kolmantena vuotena perehdyt kappale- ja prosessiautomaation ohjausjärjestelmiin (ohjelmoitavat logiikat), sähkö- ja konesuunnitteluun, ohjelmointiin ja robotiikkaan valintasi mukaan. Teet myös todellisia projekteja teollisuuteen (Projektipaja, FramiPro). Kolmantena vuotena voit toteuttaa kaksoistutkinnon opiskelemalla yhden lukuvuoden Saksassa Aschaffenburgin ammattikorkeakoulussa.

Kolmannen lukuvuoden maaliskuusta viimeisen lukuvuoden lokakuulle olet ohjatussa harjoittelussa teollisuudessa. Harjoitteluyrityksestä saat yleensä aiheen opinnäytetyötä varten, jonka viimeistelet viimeisen vuoden kevätlukukauden aikana. Kevätlukukaudella suoritat muutamia ammattiaineita, mutta pääasiassa aika on varattu opinnäytetyön tekemiseen.

Opetusuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.
- Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
- Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana.
- Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
- Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona.
- Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.

Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa monialaisia työelämälähtöisiä projektiopintoja (SeAMKPro).

Automaation koulutusohjelmassa kestävän kehityksen kompetenssit kulkevat läpileikkaavana koulutusohjelman opetussuunnitelmassa. Kestävän kehityksen tavoitteena on auttaa opiskelijoita tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen monidimensionaalisen merkityksen työelämätaitona. Koulutusohjelmassa opiskelija tiedostaa ja osaa myös soveltaa käytäntöön kestävän kehityksen periaatteita.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Tämän päivän automaation askelmerkit löi paikalleen jo aikoinaan autotehtailija Henry Ford kolmen ässän säännöllään: Simplify, Standardize, Specialize eli yksinkertaista, standardoi ja erikoistu. Näin lähti autojen tehokas teollinen tuotanto käyntiin. Tänä päivänä kaikki teollinen tuotanto pyrkii toteuttamaan tätä samaa kolmen ässän sääntöä. Automaatioinsinööreillä on kuitenkin vielä yksi ässä hihassa eli Soul: lisäämällä älyä ohjausjärjestelmään saadaan siitä helppokäyttöinen ja asiakkaan tarpeita vastaava.

Automaatiotekniikan koulutusohjelmastamme valmistuvat insinöörit ovat kone- ja sähköautomaation moniosaajia. He toteuttavat älykkäitä koneita, tuotanto-linjoja ja niiden automatisointia nykyaikaisilla menetelmillä. Poikkiteknisen koulutuksemme keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat automaatio-, sähkö- ja konesuunnittelu, ohjausjärjestelmät ja niiden ohjelmointi sekä robotiikka. Mallinnuksen, visualisoinnin ja simuloinnin avulla suunnitelmat heräävät henkiin virtuaaliluolassamme.

Kompetenssit

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.
Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.

Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Taitojen syväoppimisen ikiaikaiset perustotuudet ovat: tekemällä oppii ja työ tekijäänsä neuvoo. Siksi koulutuksemme punainen lanka on käytännönläheisyys. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistämme teoreettisen tiedon käytännön työelämän taidoiksi nykyaikaisen teknologian laboratorioissa. Laboratorioissa tehtävien monipuolisten harjoitusten äärellä koet lukuisia ahaa-elämyksiä. Laboratorioidemme laitteet ovat samanlaisia, mitä työelämässä käytetään. Näin rutinoidut ratkaisemaan käytännön ongelmia ja saat valmiuksia siirtyä työelämään. Lisäksi laitteiden suunnittelu, automatisointi ja käyttöönotto tiimityönä on hauskaa.

Työelämä edellyttää työntekijältä ongelmanratkaisutaidon lisäksi yhteistyökykyä ja jatkuvaan oppimiseen sitoutumista. Siksi opetuksessa käytämme runsaasti työpari tai ryhmätyö käsitettä. Edellisten lisäksi opiskelu sisältää asiantuntijaluentoja, oppimistehtäviä, projektitöitä, yritysvierailuja, messumatkoja ja käytännön harjoittelua aidoissa työelämäympäristöissä.

Ahot-menettelyt

OT-menettely tarkoittaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea osaamisensa tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita. Osaamisen tunnistamisprosessi nivoutuu läheisesti opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) laatimiseen ja sitä päivitetään henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen yhteydessä.
Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt on esitetty SeAMKin osaamisen tunnustamisen ohjeessa. Siinä selvitetään, miten osaamisen tunnustamista haetaan, miten asiaa käsitellään ja miten siitä tiedotetaan. Ohjeessa on nimetty tutkinto-ohjelman osaamisen tunnustamisen yhteyshenkilöt, jotka antavat ohjausta prosessiin liittyvissä asioissa.
Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa käytetään muun muassa
- vastaavansisältöisen ja muun koulutuksen todistuksia
- työtodistuksia ja työnantajalta saatuja lisäselvityksiä
- opiskelijan haastatteluja
- kirjallisia ja suullisia tenttejä tai raportteja
- toiminnallisia tai kirjallisia tehtäviä tai näyttöjä
- esitelmiä, portfolioita.

AHOT-menettelyn ulkopuolelle jäävät opinnäytetyö ja kypsyyskoe.

Koulutusohjelman AHOT-toimijat ovat koulutusohjelmapäällikkö, opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa kyseisen opintojakson opettaja. Heidän tehtävänään on informoida opiskelijaa tunnistamis- ja tunnustamisprosessissa, käydä HOPS-keskustelu ja ohjata opiskelijaa osaamisen näyttämiseen.

AHOT-menettelyn piiriin eivät kuulu projektiopinnot ja opinnäytetyö.

Oppiaineiden aikaisemmat suoritukset vanhenevat tutkintosäännön mukaan 10 vuodessa.

Arviointi määräytyy opintojaksokohtaisesti ao. opettajan määrittelemällä tavalla. Arviointimenetelmiä ovat tentti (suullinen tai kirjallinen), harjoitustyö, laboratoriotyö, käyttökoe tai muu vastaava.

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Opiskelijan opintojen aikaista työssäkäyntiä ja hänen siinä hankkimaansa osaamista voidaan hyödyntää opintojakson suorittamiseksi. Tällöin puhutaan opinnollistamisesta ja se voi liittyä myös vapaaehtoistyöhön tai harrastustoimintaan. Olennaista on, että työn tekemisen kautta opittujen asioiden ja taitojen avulla voidaan näyttää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Opinnollistaen saavutettu osaaminen voidaan todentaa esimerkiksi näytöin ja tehtävin.

Ammatillinen osaamisprofiili

Moniosaajan työpaikka ei ole yhden työnantajan varassa. Monipuolinen koulutuksemme automaatio-, sähkö- ja konealalta avaa yhä uusia työtilaisuuksia teknistyvässä maailmassa. Siksi automaatioinsinöörin työtilanne on sekä kansallisesti että kansainvälisesti hyvä. Kansainvälinen kaksoistutkinto avaa sinulle ovia Eurooppaan ja kaikkialle maailmaan. Ammattinimikkeesi voi olla esim. suunnittelija, tekninen asiantuntija, tuotantopäällikkö, projektipäällikkö, myyntipäällikkö, ostopäällikkö, toimitusjohtaja jne. Voit toimia myös opetustehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä.
Ammatilliset kieliopinnot suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman alansa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, pystyy etsimään tietoa sekä seuraamaan oman ammattialansa kehitystä kohdekielillä.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys näkyy koulutusohjelmassamme joka päivä. Vaihto-opiskelijamme elävöittävät käytäväkeskusteluita: kielenä voi olla englanti, saksa, venäjä jne.

Koulutusohjelmamme luennot voivat olla joko suomeksi tai englanniksi riippuen siitä, onko luennoilla mukana ulkomaisia opiskelijoita. Näin opiskelijoiden kielitaito paranee, mikä rohkaisee lähtemään ulkomaille.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa sekä suomalainen että saksalainen insinööritutkinto eli kaksoistutkinto samoilla opinnoilla. Kaksoistutkinnon yhteistyökorkeakoulu Saksassa on Hochschule Aschaffenburg. Kahden vuoden opintojen jälkeen voit päättää, jatkatko opintojasi Seinäjoella (normaali insinööritutkinto), vai pyritkö kolmanneksi lukuvuodeksi Hochschule Aschaffenburgiin (kaksoistutkinto). Neljäs lukuvuosi opiskellaan jälleen omassa korkeakoulussa. Myös työharjoittelun voi suorittaa ulkomailla. Ulkomailla opetuskielenä on englanti.

Voit lähteä myös lyhyempään kansainväliseen opiskelijavaihtoon 3-5 kk. Kohdemaita on runsaasti ympäri maailmaa.

Jatko-opintokelpoisuus

Antaa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatko-opintokelpoisuuden ylempään amk-tutkintoon.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Nuorten koulutuksessa opiskelu on kokopäiväistä. Aikuisten koulutus on osa-aikaista ja toteutetaan monimuoto-opetuksena.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Jorma Mettälä, 040 830 7481, jorma.mettala(at)seamk.fi

Opinto-ohjaaja

Jorma Mettälä, 040 830 7481, jorma.mettala(at)seamk.fi
Pia-Mari Riihilahti, 040 830 2355, pia-mari.riihilahti(at)seamk.fi,

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Monimuotototeutus

Opintopolkujen ajoitukset


Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Monimuotototeutus

Opintopolkujen ajoitukset


Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jorma Mettälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija oppii mallintamaan tuotteiden 3D malleja, ohutlevytuotteiden malleja sekä ali- ja pääkokoonpanoja. Lisäksi he oppivat luomaan CAD-ohjelman avulla valmistuspiirustuksia ja kokoonpanopiirustuksia. Opiskelija oppii perusteet teknisen piirtämisen teoriasta ja ymmärtää konepiirustuksen merkintöjä.

Sisältö

Teknisen piirtämisen teoria, 3D-mallinnuksen ja mallinnusjärjestelmien yleinen teoria, tuotteiden ja kokoonpanomallien 3D-mallinnus, tasopiirustusten tuottaminen ja ohutlevysuunnittelu. Kaaviopiirustukset ja niiden standardoidut merkinnät. Harjoitukset tehdään Solid Edge 3D-CAD-ohjelmalla.

Oppimateriaalit

Monisteet ja seuraavat kirjat luennolla ilmoitetuilta osin.

Laakko T. & Sukuvaara A. & Borgman J. & Simolin, & T. Björkstrand R. & Konkola, M. & Tuomi J. & Kaikonen H. 1998. Tuotteen 3D-CAD-suunnittelu. WSOY. Helsinki. 312 s.

Hietikko E. 1996 Tietokoneavusteinen tuotesuunnittelu. Otatieto Oy Kirjasarja 567. Helsinki. 238 s.

Autio A. & Hasari H. 1999. Koneenpiirustus ammattikorkeakouluille ja teknillisille oppilaitoksille. Otava. Keuruu. 290 s.

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut tietokoneavusteisen suunnittelun harjoitukset ja harjoitustyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

40h luennot, harjoitukset
40h harjoitustyöt, tenttiin valmistautuminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tuntee standardoidut konepiirustuksen symbolit ja merkinnät sekä osaa mallintaa 3D-kappaleita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija osaa mallintaa 3D-työkappaleita, tehdä piirustuksia ja pieniä kokoonpanoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa tehdä vaativaa ja teollisuustasoista konesuunnittelua.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja harjoitustyöt

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tuntee standardoidut konepiirustuksen symbolit ja merkinnät sekä osaa mallintaa 3D-kappaleita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3-4)
Opiskelija osaa mallintaa 3D-työkappaleita, tehdä piirustuksia ja pieniä kokoonpanoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa tehdä vaativaa ja teollisuustasoista konesuunnittelua.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.07.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 27.02.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jorma Mettälä
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE19
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija oppii mallintamaan tuotteiden 3D malleja, ohutlevytuotteiden malleja sekä ali- ja pääkokoonpanoja. Lisäksi he oppivat luomaan CAD-ohjelman avulla valmistuspiirustuksia ja kokoonpanopiirustuksia. Opiskelija oppii perusteet teknisen piirtämisen teoriasta ja ymmärtää konepiirustuksen merkintöjä.

Sisältö

Teknisen piirtämisen teoria, 3D-mallinnuksen ja mallinnusjärjestelmien yleinen teoria, tuotteiden ja kokoonpanomallien 3D-mallinnus, tasopiirustusten tuottaminen ja ohutlevysuunnittelu. Kaaviopiirustukset ja niiden standardoidut merkinnät. Harjoitukset tehdään Solid Edge 3D-CAD-ohjelmalla.

Oppimateriaalit

Monisteet ja seuraavat kirjat luennolla ilmoitetuilta osin.

Laakko T. & Sukuvaara A. & Borgman J. & Simolin, & T. Björkstrand R. & Konkola, M. & Tuomi J. & Kaikonen H. 1998. Tuotteen 3D-CAD-suunnittelu. WSOY. Helsinki. 312 s.

Hietikko E. 1996 Tietokoneavusteinen tuotesuunnittelu. Otatieto Oy Kirjasarja 567. Helsinki. 238 s.

Autio A. & Hasari H. 1999. Koneenpiirustus ammattikorkeakouluille ja teknillisille oppilaitoksille. Otava. Keuruu. 290 s.

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut tietokoneavusteisen suunnittelun harjoitukset ja harjoitustyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

40h luennot, harjoitukset
40h harjoitustyöt, tenttiin valmistautuminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tuntee standardoidut konepiirustuksen symbolit ja merkinnät sekä osaa mallintaa 3D-kappaleita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija osaa mallintaa 3D-työkappaleita, tehdä piirustuksia ja pieniä kokoonpanoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa tehdä vaativaa ja teollisuustasoista konesuunnittelua.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja harjoitustyöt

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Toni Luomanmäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE19SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • AUTE19KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa kertoa, miten simulointia voidaan hyödyntää teollisuudessa. Opiskelija osaa mallintaa tuotannon peruselementtejä, kuten alkuvarastoja, välivarastoja, koneita ja kuljettimia. Opiskelija osaa suunnitella simulointimallin kappaletavaratuotantoon. Opiskelija osaa myös tunnistaa tuotannollisia ongelmia tuotannosta ja kehittää olemassa olevaa tilannetta simulointimallin avulla.

Sisältö

Simuloinnin perusteet ja sovellusesimerkit. Simulointityökalujen ominaisuudet, käyttökohteet ja rajoitukset. Simulointiprojektin vaiheet ja sisältö. Simulointiohjelmiston käyttö ja soveltaminen

Luennot, ohjatut tietokoneavusteisen suunnittelun harjoitukset ja harjoitustyöt.

Oppimateriaalit

Opettajan materiaalit, verkko-pohjaiset tutoriaalit

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt, itseopiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Sisällön jaksotus

- Simuloinnin perusteet, Visual Components 4.0 käyttöliittymä
- Kirjastokomponenttipohjainen mallinnus
- Omien laitekomponenttien ja niiden toiminnallisuuden luonti
- Laitekomponenttien toiminnallisuuden lisääminen
- Automaattisten tuotantolinjojen simulaatioiden kehittämistä
- Robotiikan lisääminen tuotannon simulointeihin
- Loppuharjoitus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Henkilökohtaiset harjoitustyöt, joiden arviointiperusteet annetaan opintojakson aikana.

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jouni Björkman
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustiedot tekniikan perustana olevasta fysiikasta opintojakson sisällön mukaisilla osa-alueilla ja omaa valmiuksia vaativankin teknisen tiedon omaksumiseen jatko-opinnoissa ja työelämässä. Opiskelija osaa ratkaista opintojakson aihepiiriin kuuluvia fysiikan ongelmia malleja (suureyhtälöitä) käyttäen ja esittää ratkaisut hyvää matemaattis-luonnontieteellistä tapaa noudattaen.

Sisältö

Harmoninen värähdysliike. Aaltoliike. Äänioppi. Valo-oppi. Kvanttifysiikka. Atomi- ja ydinfysiikka.

Oppimateriaalit

- Peltonen, H. et al. Insinöörin (AMK) Fysiikka, osa 2, Lahden teho-opetus, uusin painos
- Tekniikan kaavasto, Tammertekniikka

Opetusmenetelmät

Opintojaksoon kuuluu 28 tuntia lähiopetusta: luentoja ja laskuharjoituksia sekä itsenäistä opiskelua.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei harjoittelua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 80 tuntia, mistä lähiopetusta 28 tuntia ja 52 tuntia itsenäistä opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

(1...2) Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin aaltoliikeopin ja modernin fysiikan peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

(3...4) Opiskelija tuntee hyvin sekä aaltoliikeoppiin että moderniin fysiikkaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiin aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

(5) Opiskelija tuntee kiitettävästi sekä aaltoliikeoppiin että moderniin fysiikkaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirinpuitteissa uusia merkityksiä sekä osoittanut innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso suoritetaan loppukokeella.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot eivät ole pakollisia. Mekaniikan ja sähkömagnetismin osaaminen on suositeltavaa.

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jouni Björkman
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustiedot tekniikan perustana olevasta fysiikasta opintojakson sisällön mukaisilla osa-alueilla ja omaa valmiuksia vaativankin teknisen tiedon omaksumiseen jatko-opinnoissa ja työelämässä. Opiskelija osaa ratkaista opintojakson aihepiiriin kuuluvia fysiikan ongelmia malleja (suureyhtälöitä) käyttäen ja esittää ratkaisut hyvää matemaattis-luonnontieteellistä tapaa noudattaen.

Sisältö

Harmoninen värähdysliike. Aaltoliike. Äänioppi. Valo-oppi. Kvanttifysiikka. Atomi- ja ydinfysiikka.

Oppimateriaalit

- Peltonen, H. et al. Insinöörin (AMK) Fysiikka, osa 2, Lahden teho-opetus, uusin painos
- Tekniikan kaavasto, Tammertekniikka

Opetusmenetelmät

Opintojaksoon kuuluu 28 tuntia lähiopetusta: luentoja ja laskuharjoituksia sekä itsenäistä opiskelua.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei harjoittelua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 80 tuntia, mistä lähiopetusta 28 tuntia ja 52 tuntia itsenäistä opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

(1...2) Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin aaltoliikeopin ja modernin fysiikan peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

(3...4) Opiskelija tuntee hyvin sekä aaltoliikeoppiin että moderniin fysiikkaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiin aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

(5) Opiskelija tuntee kiitettävästi sekä aaltoliikeoppiin että moderniin fysiikkaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirinpuitteissa uusia merkityksiä sekä osoittanut innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso suoritetaan loppukokeella.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot eivät ole pakollisia. Mekaniikan ja sähkömagnetismin osaaminen on suositeltavaa.

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 19.12.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Pasi Mikkonen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käsitellä kirjainlausekkeita, osaa ratkaista erilaisia yhtälöitä, osaa suorakulmaisen ja vinon kolmion ratkaisun, osaa taso- ja avaruusgeometrian perusteet, osaa soveltaa edellä mainittuja asioita ammattiaineisiin ja käytännön ongelmiin työelämässä

Sisältö

Lausekkeiden käsittely, yhtälöiden ratkaiseminen, kolmion trigonometriaa, geometriaa.
-perusalgebra
-trigonometria
-analyyttinen geometria
-trigonometriset funktiot
-eksponentti- ja logaritmifunktiot

Oppimateriaalit

ilmoitetaan kurssin alussa

Opetusmenetelmät

luentoja ja laskuharjoituksia

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

108h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin algebran ja geometrian peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

hyvä (3-4): Opiskelija tuntee hyvin algebraan ja geometriaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

kiitettävä (5): ): Opiskelija tuntee kiitettävästi algebraan ja geometriaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

harjoitustehtävät

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 19.12.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Pasi Mikkonen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käsitellä kirjainlausekkeita, osaa ratkaista erilaisia yhtälöitä, osaa suorakulmaisen ja vinon kolmion ratkaisun, osaa taso- ja avaruusgeometrian perusteet, osaa soveltaa edellä mainittuja asioita ammattiaineisiin ja käytännön ongelmiin työelämässä

Sisältö

Lausekkeiden käsittely, yhtälöiden ratkaiseminen, kolmion trigonometriaa, geometriaa.
-perusalgebra
-trigonometria
-analyyttinen geometria
-trigonometriset funktiot
-eksponentti- ja logaritmifunktiot

Oppimateriaalit

ilmoitetaan kurssin alussa

Opetusmenetelmät

luentoja ja laskuharjoituksia

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

108h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin algebran ja geometrian peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

hyvä (3-4): Opiskelija tuntee hyvin algebraan ja geometriaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

kiitettävä (5): ): Opiskelija tuntee kiitettävästi algebraan ja geometriaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

harjoitustehtävät

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

16.07.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

16.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Pasi Mikkonen
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE21
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käsitellä kirjainlausekkeita, osaa ratkaista erilaisia yhtälöitä, osaa suorakulmaisen ja vinon kolmion ratkaisun, osaa taso- ja avaruusgeometrian perusteet, osaa soveltaa edellä mainittuja asioita ammattiaineisiin ja käytännön ongelmiin työelämässä

Sisältö

Lausekkeiden käsittely, yhtälöiden ratkaiseminen, kolmion trigonometriaa, geometriaa.
-perusalgebra
-trigonometria
-analyyttinen geometria
-trigonometriset funktiot
-eksponentti- ja logaritmifunktiot

Oppimateriaalit

ilmoitetaan kurssin alussa

Opetusmenetelmät

luentoja ja laskuharjoituksia

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

108h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin algebran ja geometrian peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

hyvä (3-4): Opiskelija tuntee hyvin algebraan ja geometriaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

kiitettävä (5): ): Opiskelija tuntee kiitettävästi algebraan ja geometriaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

harjoitustehtävät

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Riikka Ala-Sankila
Opiskelijaryhmät
 • AUTE18KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia tiivistelmiä.
Opiskelija ymmärtää oman koulutusalan laajoja tekstejä ja niiden sanastoa.
Opiskelija osaa selvittää lyhyesti tekstien keskeisimmän sisällön suullisesti tai kirjallisesti.
Opiskelija osaa vaativankin sanaston käytön puheessa ja kirjoittamisessa.
Opiskelija osaa työnhakuprosessin ja hakemusasiakirjojen laadinnan.

Sisältö

- tekninen lukeminen ja kirjoittaminen
- opinnäytetyön tiivistelmän laadinta
- CV:n ja työhakemuksen laadinta
- oman erikoisalan tekstit

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kirjallisessa tuotoksessa esiintyy paljon isojakin virheitä ja tekstin sujuvuudessa on ongelmia. Teksti on yksinkertaista, mutta yhtenäistä ja ymmärrettävää.
Suullisessa esityksessä esiintyy paljon virheitä, ääntämys poikkeaa osin kohdekielestä. Ongelmista huolimatta viesti on kuitenkin pääosin ymmärrettävissä. Mikäli suullinen esitys on suoraan luettu muistiinpanoista tai dioista, maksimi arvosana on 1-2.
Opiskelija hallitsee tavallisimman sanaston ja kieliopin perusrakenteet yksipuolisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kirjallinen tuotos sisältää jonkin verran pienehköjä virheitä, mutta viesti välittyy niistä huolimatta ongelmitta. Sujuva, johdonmukainen teksti, joka on kirjoitettu perusrakenteita oikein käyttäen.
Suullisessa esityksessä esiintyy jonkin verran ääntämis- ja/tai kielioppivirheitä, mutta ne eivät häiritse viestin välittymistä. Hyvä, sujuva peruskielitaito, Jokseenkin vapaasti, vaikkakin paikon muistiinpanojen varassa esitetty. Epäröinti hidastaa puhetta.
Opiskelija hallitsee oman alan ja yleiskielen sanaston kohtalaisesti. Opiskelija käyttää perusrakenteita melko virheettömästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kirjallinen tuotos on virheetöntä, erittäin luontevaa ja huomiota on kiinnitetty myös ammattielämän viestintätilanteiden vaatimiin kielellisiin tyyliseikkoihin. Tekstissä hyödynnetään sujuvasti vaativiakin lauserakenteita.
Suullisessa esityksessä ei esiinny virheitä, ääntäminen on luontevaa ja puhetahti on sopiva. Kaiken kaikkiaan puhe on vapaata, sujuvaa kerrontaa, jota kuuntelijan on helppo seurata. Opiskelija reagoi asianmukaisesti vuorovaikutustilanteessa.
Opiskelija hallitsee laajan sanaston ja käyttää rakenteita sujuvasti ja monipuolisesti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

25.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Anne Vuokila
Opiskelijaryhmät
 • AUTE18SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia tiivistelmiä.
Opiskelija ymmärtää oman koulutusalan laajoja tekstejä ja niiden sanastoa.
Opiskelija osaa selvittää lyhyesti tekstien keskeisimmän sisällön suullisesti tai kirjallisesti.
Opiskelija osaa vaativankin sanaston käytön puheessa ja kirjoittamisessa.
Opiskelija osaa työnhakuprosessin ja hakemusasiakirjojen laadinnan.

Sisältö

- tekninen lukeminen ja kirjoittaminen
- opinnäytetyön tiivistelmän laadinta
- CV:n ja työhakemuksen laadinta
- oman erikoisalan tekstit

Oppimateriaalit

Isaacs, Palmroth, Rasimus, Rönkä: Engineer Your English. Edita. 2014 tai uudempi painos
Muu materiaali.

Opetusmenetelmät

Kontaktitunnit ja itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti kurssin viimeisillä tunneilla. Hylätyn kokeen voi uusia kaksi kertaa vuoden kuluessa kurssin päättymisestä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

32h kontaktitunteja, 49h itsenäistä opiskelua

Lisätietoja opiskelijoille

Lähtökohtana lukiotason opinnot tai vastaavat taidot englannin kielessä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kirjallisessa tuotoksessa esiintyy paljon isojakin virheitä ja tekstin sujuvuudessa on ongelmia. Teksti on yksinkertaista, mutta yhtenäistä ja ymmärrettävää.
Suullisessa esityksessä esiintyy paljon virheitä, ääntämys poikkeaa osin kohdekielestä. Ongelmista huolimatta viesti on kuitenkin pääosin ymmärrettävissä. Mikäli suullinen esitys on suoraan luettu muistiinpanoista tai dioista, maksimi arvosana on 1-2.
Opiskelija hallitsee tavallisimman sanaston ja kieliopin perusrakenteet yksipuolisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kirjallinen tuotos sisältää jonkin verran pienehköjä virheitä, mutta viesti välittyy niistä huolimatta ongelmitta. Sujuva, johdonmukainen teksti, joka on kirjoitettu perusrakenteita oikein käyttäen.
Suullisessa esityksessä esiintyy jonkin verran ääntämis- ja/tai kielioppivirheitä, mutta ne eivät häiritse viestin välittymistä. Hyvä, sujuva peruskielitaito, Jokseenkin vapaasti, vaikkakin paikon muistiinpanojen varassa esitetty. Epäröinti hidastaa puhetta.
Opiskelija hallitsee oman alan ja yleiskielen sanaston kohtalaisesti. Opiskelija käyttää perusrakenteita melko virheettömästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kirjallinen tuotos on virheetöntä, erittäin luontevaa ja huomiota on kiinnitetty myös ammattielämän viestintätilanteiden vaatimiin kielellisiin tyyliseikkoihin. Tekstissä hyödynnetään sujuvasti vaativiakin lauserakenteita.
Suullisessa esityksessä ei esiinny virheitä, ääntäminen on luontevaa ja puhetahti on sopiva. Kaiken kaikkiaan puhe on vapaata, sujuvaa kerrontaa, jota kuuntelijan on helppo seurata. Opiskelija reagoi asianmukaisesti vuorovaikutustilanteessa.
Opiskelija hallitsee laajan sanaston ja käyttää rakenteita sujuvasti ja monipuolisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen koe, suullinen esitys ja aktiivisuus tunneilla

Hylätty (0)

Kirjallisessa kokeessa tuotetussa tekstissä on niin paljon virheitä, että tekstin viesti ei välity ja /tai tekstin sisältö ei vastaa tehtävänantoa.

Suullisen esityksen sisältö ei vastaa tehtävänantoa, ja /tai opiskelija ei kykene esittäämään valitsemaansa aihetta ymmärrettävästi. Isot puutteet kieliopissa ja ääntämisessä estävät viestin välittymisen.

Poissaolot tunneilta yli 50%.

Vaadittuja tehtäviä palauttamatta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kirjallisessa tuotoksessa esiintyy paljon isojakin virheitä ja tekstin sujuvuudessa on ongelmia. Teksti on yksinkertaista, mutta yhtenäistä ja ymmärrettävää.
Suullisessa esityksessä esiintyy paljon virheitä, ääntämys poikkeaa osin kohdekielestä. Ongelmista huolimatta viesti on kuitenkin pääosin ymmärrettävissä. Mikäli suullinen esitys on suoraan luettu muistiinpanoista tai dioista, maksimi arvosana on 1-2.
Opiskelija hallitsee tavallisimman sanaston ja kieliopin perusrakenteet yksipuolisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kirjallinen tuotos sisältää jonkin verran pienehköjä virheitä, mutta viesti välittyy niistä huolimatta ongelmitta. Sujuva, johdonmukainen teksti, joka on kirjoitettu perusrakenteita oikein käyttäen.
Suullisessa esityksessä esiintyy jonkin verran ääntämis- ja/tai kielioppivirheitä, mutta ne eivät häiritse viestin välittymistä. Hyvä, sujuva peruskielitaito, Jokseenkin vapaasti, vaikkakin paikon muistiinpanojen varassa esitetty. Epäröinti hidastaa puhetta.
Opiskelija hallitsee oman alan ja yleiskielen sanaston kohtalaisesti. Opiskelija käyttää perusrakenteita melko virheettömästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kirjallinen tuotos on virheetöntä, erittäin luontevaa ja huomiota on kiinnitetty myös ammattielämän viestintätilanteiden vaatimiin kielellisiin tyyliseikkoihin. Tekstissä hyödynnetään sujuvasti vaativiakin lauserakenteita.
Suullisessa esityksessä ei esiinny virheitä, ääntäminen on luontevaa ja puhetahti on sopiva. Kaiken kaikkiaan puhe on vapaata, sujuvaa kerrontaa, jota kuuntelijan on helppo seurata. Opiskelija reagoi asianmukaisesti vuorovaikutustilanteessa.
Opiskelija hallitsee laajan sanaston ja käyttää rakenteita sujuvasti ja monipuolisesti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Matti Perälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa koneautomaatiossa käytettävät perusanturit. Antureiden toimintaperiaatteet, sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet sekä suoritusarvot. Hän osaa valita oikean anturin ratkaistavaan tunnistus- tai mittausongelmaan. Hän osaa antureiden sähköiset liitännät ja osaa kytkeä ne ohjauslaitteisiin. Hän osaa myös anturin liittämisen kenttäväylään.

Sisältö

Anturi- ja mittaustekniikan perusteet, suojausluokat, kaksitilaiset anturit, läsnäoloa tunnistavat anturit, suuretta mittaavat anturit, liikkeen mittaus sekä konenäön perusteet. Anturien kytkentä- sekä mittausharjoitukset laboratoriossa.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt sekä maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt ja laboratoriotyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 80 tuntia. Mistä työjärjestyksen mukaista lähtiopetusta 28 tuntia joka sisältää myös laboratorioharjoitukset sekä itsenäistä opiskelua ja laboratorioharjoitusten raportointia 52 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin antureiden perustoiminnan ja - käsitteet. Hän kykenee ratkaisemaan perusantureissa olevia vikoja ja korvaamaan vioittuneen vastaavalla anturilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin antureihin liittyvät peruskäsitteet ja niiden toimintaperiaatteet. Hän kykenee soveltamaan tietämystään erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa ja valitsemaan sopivan anturin joko vioittuneen tilalle tai uuteen kohteeseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi erilaisten antureiden käsitteet ja toimintaperiaatteet. Hän kykenee valitsemaan perusantureiden lisäksi myös erikoisantureita erilaisiin sovelluksiin ja ympäristöihin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, harjoitustyöt ja laboratoriotöiden raportit.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Anturitekniikka, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Anturitekniikan asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Ismo Tupamäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa koneautomaatiossa käytettävät perusanturit. Antureiden toimintaperiaatteet, sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet sekä suoritusarvot. Hän osaa valita oikean anturin ratkaistavaan tunnistus- tai mittausongelmaan. Hän osaa antureiden sähköiset liitännät ja osaa kytkeä ne ohjauslaitteisiin. Hän osaa myös anturin liittämisen kenttäväylään.

Sisältö

Anturi- ja mittaustekniikan perusteet, suojausluokat, kaksitilaiset anturit, läsnäoloa tunnistavat anturit, suuretta mittaavat anturit, liikkeen mittaus sekä konenäön perusteet. Anturien kytkentä- sekä mittausharjoitukset laboratoriossa.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt sekä maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt ja laboratoriotyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 60 tuntia. Mistä työjärjestyksen mukaista lähtiopetusta 28 tuntia joka sisältää myös laboratorioharjoitukset sekä itsenäistä opiskelua ja laboratorioharjoitusten raportointia 32 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin antureiden perustoiminnan ja - käsitteet. Hän kykenee ratkaisemaan perusantureissa olevia vikoja ja korvaamaan vioittuneen vastaavalla anturilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin antureihin liittyvät peruskäsitteet ja niiden toimintaperiaatteet. Hän kykenee soveltamaan tietämystään erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa ja valitsemaan sopivan anturin joko vioittuneen tilalle tai uuteen kohteeseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi erilaisten antureiden käsitteet ja toimintaperiaatteet. Hän kykenee valitsemaan perusantureiden lisäksi myös erikoisantureita erilaisiin sovelluksiin ja ympäristöihin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, harjoitustyöt ja laboratoriotöiden raportit.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Anturitekniikka, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Anturitekniikan asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 17.04.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 29.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Matti Perälä
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE21
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa koneautomaatiossa käytettävät perusanturit. Antureiden toimintaperiaatteet, sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet sekä suoritusarvot. Hän osaa valita oikean anturin ratkaistavaan tunnistus- tai mittausongelmaan. Hän osaa antureiden sähköiset liitännät ja osaa kytkeä ne ohjauslaitteisiin. Hän osaa myös anturin liittämisen kenttäväylään.

Sisältö

Anturi- ja mittaustekniikan perusteet, suojausluokat, kaksitilaiset anturit, läsnäoloa tunnistavat anturit, suuretta mittaavat anturit, liikkeen mittaus sekä konenäön perusteet. Anturien kytkentä- sekä mittausharjoitukset laboratoriossa.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt sekä maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt ja laboratoriotyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 80 tuntia. Mistä työjärjestyksen mukaista lähtiopetusta 20 tuntia joka sisältää myös laboratorioharjoitukset sekä itsenäistä opiskelua ja laboratorioharjoitusten raportointia 60 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin antureiden perustoiminnan ja - käsitteet. Hän kykenee ratkaisemaan perusantureissa olevia vikoja ja korvaamaan vioittuneen vastaavalla anturilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin antureihin liittyvät peruskäsitteet ja niiden toimintaperiaatteet. Hän kykenee soveltamaan tietämystään erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa ja valitsemaan sopivan anturin joko vioittuneen tilalle tai uuteen kohteeseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi erilaisten antureiden käsitteet ja toimintaperiaatteet. Hän kykenee valitsemaan perusantureiden lisäksi myös erikoisantureita erilaisiin sovelluksiin ja ympäristöihin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, harjoitustyöt ja laboratoriotöiden raportit.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Anturitekniikka, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Anturitekniikan asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 20.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 08.05.2022

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Ismo Tupamäki
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa kappaletavara-automaatioon liittyvien ohjausjärjestelminen (PLC) konfiguroinnin ja ohjelmoinnin. Opiskelijat toteuttavat kahden-kolmen hengen ryhmissä monipuolisten prosessiasemien automaatiosovellukset hyödyntämällä ja testaamalla opinnoissa saamiaan tietoja ja taitoja. Toteutuksissa laitteistojen ohjaukset pyritään tekemään mahdollisimman energiatehokkaiksi.

Sisältö

Laboratorioissa tehdään harjoituksia monipuolisilla automaatiolaitteilla. Ohjelmistot ja fyysiset laitteet ovat teollisuudessa yleisesti käytettyjä tuotteita, joten opiskelijat voivat suoraan hyödyntää teollisuudessa laboratorioissa hankkimaansa kokemusta. Laitteet koostuvat Siemens ja Omron ohjelmoitavista logiikoista, kosketusnäytöistä, PC-valvomoista, teollisuusväylistä sekä saattomuisteista. Toimilaitteina toimivat sähkömoottorit ja pneumaattiset sylinterit.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustöiden verkkomateriaali sekä maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Laboratoriossa tehtävät harjoitustyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tehdä ohjelmoitavan logiikan konfiguraation annetun ohjeen mukaisesti. Hän osaa ohjelmoida ja testata PLC-ohjatun laitteen perustoiminnot. Opiskelija kykenee toimimaan ja selvittämään vastaantulevia perusongelmia yhdessä ryhmän jäsenten kanssa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tyydyttävän tason lisäksi itsenäisesti soveltaa, ohjelmoida ja testata logiikoiden erikoisfunktioita. Lisäksi hän kykenee ryhmän kanssa varmistamaan ja vaatimaan että ohjelmat ovat turvallisia käyttää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tehokkaan ja järjestelmällisen tavan toimia yhdessä ryhmän kanssa. Hän kykenee laitekonfiguroinnin lisäksi etsimään ja korjaamaan erilaiset laite- ja ohjelmointiongelmat. Yhdessä ryhmän kanssa hän varmistuu että ryhmän tuloksena valmistuu luotettava, turvallinen ja hyvin dokumentoitu ohjelma.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti laaditut harjoitustyöt, sekä kirjalliset raportit laboratorioharjoituksista.

Esitietovaatimukset

Koneautomaatio 1

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

16.07.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

16.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Ismo Tupamäki
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE19
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kappaletavara-automaatioon liittyvien ohjausjärjestelminen (PLC) konfiguroinnin ja ohjelmoinnin. Opiskelijat toteuttavat kahden-kolmen hengen ryhmissä monipuolisten prosessiasemien automaatiosovellukset hyödyntämällä ja testaamalla opinnoissa saamiaan tietoja ja taitoja. Toteutuksissa laitteistojen ohjaukset pyritään tekemään mahdollisimman energiatehokkaiksi.

Sisältö

Laboratorioissa tehdään harjoituksia monipuolisilla automaatiolaitteilla. Ohjelmistot ja fyysiset laitteet ovat teollisuudessa yleisesti käytettyjä tuotteita, joten opiskelijat voivat suoraan hyödyntää teollisuudessa laboratorioissa hankkimaansa kokemusta. Laitteet koostuvat Siemens ja Omron ohjelmoitavista logiikoista, kosketusnäytöistä, PC-valvomoista, teollisuusväylistä sekä saattomuisteista. Toimilaitteina toimivat sähkömoottorit ja pneumaattiset sylinterit.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustöiden verkkomateriaali sekä maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Laboratoriossa tehtävät harjoitustyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tehdä ohjelmoitavan logiikan konfiguraation annetun ohjeen mukaisesti. Hän osaa ohjelmoida ja testata PLC-ohjatun laitteen perustoiminnot. Opiskelija kykenee toimimaan ja selvittämään vastaantulevia perusongelmia yhdessä ryhmän jäsenten kanssa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tyydyttävän tason lisäksi itsenäisesti soveltaa, ohjelmoida ja testata logiikoiden erikoisfunktioita. Lisäksi hän kykenee ryhmän kanssa varmistamaan ja vaatimaan että ohjelmat ovat turvallisia käyttää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tehokkaan ja järjestelmällisen tavan toimia yhdessä ryhmän kanssa. Hän kykenee laitekonfiguroinnin lisäksi etsimään ja korjaamaan erilaiset laite- ja ohjelmointiongelmat. Yhdessä ryhmän kanssa hän varmistuu että ryhmän tuloksena valmistuu luotettava, turvallinen ja hyvin dokumentoitu ohjelma.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti laaditut kirjalliset raportit laboratorioharjoituksista.

Esitietovaatimukset

Koneautomaatio 1

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Niko Ristimäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE18KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa kappaletavara-automaatioon liittyvien ohjausjärjestelminen (PLC) konfiguroinnin ja ohjelmoinnin. Opiskelija osaa moniakselisten liikkeenohjausten suunnittelun taajuusmuuttajilla ja oikosulkumoottoreilla, sekä servovahvistimilla ja servomoottoreilla. Opiskelija osaa rakentaa energiatehokkaita liikkeenohjausten vaatimia automaatiojärjestelmiä kenttäväyliä hyödyntäen.

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan ohjelmoitavalla logiikalla, servovahvistimella ja servomoottorilla toteutetun tavarankäsittelyaseman ohjauksen ohjelmointia ja konfigurointia. Lisäksi harjoitellaan ohjelmoitavalla logiikalla, taajuusmuuttajalla ja oikosulkumoottorilla toteutetun tavarankäsittelyaseman ohjauksen ohjelmointia ja konfigurointia. Opintojaksolla ohjelmoidaan myös PC-pohjaista monen akselin liikkeenohjainta ja käytetään erilaisia kenttäväyliä.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt, sekä eri valmistajien tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, laboratoriotyöt ja ryhmätyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 107 h (sis. työjärjestyksessä olevan opiskelun ja itsenäisen opiskelun)

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytysti laaditut kirjalliset raportit laboratorioharjoituksista

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Hyväksytysti laaditut kirjalliset raportit laboratorioharjoituksista.

Esitietovaatimukset

Koneautomaatio 2

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Matti Perälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija pystyy erottamaan erilaiset automaatiojärjestelmät ja tunnistaa niissä käytettävät komponentit. Hän tunnistaa automaattisen järjestelmän toiminnan edellytykset. Rele- ja PLC - ohjauksien, yleisimpien antureiden ja toimilaitteiden rakenteen, toiminnan sekä niiden liitynnät. Opiskelija oppii automaatiotekniikassa tarvittavan loogisen ajattelutavan perusteet.

Sisältö

Automaation ja automaatiotekniikan kehitys. Mitä on automaatio. Ohjaus ja säätö, automaation ohjausjärjestelmät, anturit, toimilaitteet, ohjelmoitavat logiikat, ohjausjärjestelmän komponentit. Anturien ja toimilaitteiden yleisimmät kytkennät ohjelmoitaviin logiikoihin. Kytkentä harjoitukset laboraatiossa. Opintojaksolla tutustutaan käytännössä erilaisiin automaation ohjausjärjestelmiin. Opintojaksolla pohditaan automaation merkitystä kestävän kehityksen kannalta ja tarkastellaan askelluskaavioon perustuvan ratkaisumallin vaikutusta automaatio-ohjelman elinkaareen.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit ja harjoitustyöt.

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit ja harjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 80 tuntia, josta työjärjestyksen mukaista lähtiopetusta 28 tuntia sekä itsenäistä opiskelua ja harjoitustöiden tekemistä 52 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2; Opiskelija osaa opintojakson perusasiat. Opiskelija osaa määritellä yksinkertaisen automaatiojärjestelmän, joka sisältää antureita ja toimilaitteita sekä ohjelmoitavan logiikan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4; Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin. Opiskelija osaa määritellä yksinkertaisen automaatiojärjestelmän, joka sisältää antureita ja toimilaitteita sekä ohjelmoitavan logiikan. Lisäksi hän osaa arvioida komponenttien toimintaa ja yhteensopivuutta käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5; Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija osaa soveltaa automation komponentteja ja suunnitella automaatiojärjestelmän, joka sisältää antureita ja toimilaitteita sekä ohjelmoitavan logiikan. Lisäksi hän osaa arvioida komponenttien toimintaa ja yhteensopivuutta käytännössä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja harjoitustyöt.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaation perusteet, kansainvälisyyden näkökulma (FI):

Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Matti Perälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija pystyy erottamaan erilaiset automaatiojärjestelmät ja tunnistaa niissä käytettävät komponentit. Hän tunnistaa automaattisen järjestelmän toiminnan edellytykset. Rele- ja PLC - ohjauksien, yleisimpien antureiden ja toimilaitteiden rakenteen, toiminnan sekä niiden liitynnät. Opiskelija oppii automaatiotekniikassa tarvittavan loogisen ajattelutavan perusteet.

Sisältö

Automaation ja automaatiotekniikan kehitys. Mitä on automaatio. Ohjaus ja säätö, automaation ohjausjärjestelmät, anturit, toimilaitteet, ohjelmoitavat logiikat, ohjausjärjestelmän komponentit. Anturien ja toimilaitteiden yleisimmät kytkennät ohjelmoitaviin logiikoihin. Kytkentä harjoitukset laboraatiossa. Opintojaksolla tutustutaan käytännössä erilaisiin automaation ohjausjärjestelmiin. Opintojaksolla pohditaan automaation merkitystä kestävän kehityksen kannalta ja tarkastellaan askelluskaavioon perustuvan ratkaisumallin vaikutusta automaatio-ohjelman elinkaareen.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit ja harjoitustyöt.

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit ja harjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 80 tuntia, josta työjärjestyksen mukaista lähtiopetusta 28 tuntia sekä itsenäistä opiskelua ja harjoitustöiden tekemistä 52 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2; Opiskelija osaa opintojakson perusasiat. Opiskelija osaa määritellä yksinkertaisen automaatiojärjestelmän, joka sisältää antureita ja toimilaitteita sekä ohjelmoitavan logiikan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4; Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin. Opiskelija osaa määritellä yksinkertaisen automaatiojärjestelmän, joka sisältää antureita ja toimilaitteita sekä ohjelmoitavan logiikan. Lisäksi hän osaa arvioida komponenttien toimintaa ja yhteensopivuutta käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5; Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija osaa soveltaa automation komponentteja ja suunnitella automaatiojärjestelmän, joka sisältää antureita ja toimilaitteita sekä ohjelmoitavan logiikan. Lisäksi hän osaa arvioida komponenttien toimintaa ja yhteensopivuutta käytännössä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja harjoitustyöt.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaation perusteet, kansainvälisyyden näkökulma (FI):

Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

16.07.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

16.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Matti Perälä
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE21
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija pystyy erottamaan erilaiset automaatiojärjestelmät ja tunnistaa niissä käytettävät komponentit. Hän tunnistaa automaattisen järjestelmän toiminnan edellytykset. Rele- ja PLC - ohjauksien, yleisimpien antureiden ja toimilaitteiden rakenteen, toiminnan sekä niiden liitynnät. Opiskelija oppii automaatiotekniikassa tarvittavan loogisen ajattelutavan perusteet.

Sisältö

Automaation ja automaatiotekniikan kehitys. Mitä on automaatio. Ohjaus ja säätö, automaation ohjausjärjestelmät, anturit, toimilaitteet, ohjelmoitavat logiikat, ohjausjärjestelmän komponentit. Anturien ja toimilaitteiden yleisimmät kytkennät ohjelmoitaviin logiikoihin. Kytkentä harjoitukset laboraatiossa. Opintojaksolla tutustutaan käytännössä erilaisiin automaation ohjausjärjestelmiin. Opintojaksolla pohditaan automaation merkitystä kestävän kehityksen kannalta ja tarkastellaan askelluskaavioon perustuvan ratkaisumallin vaikutusta automaatio-ohjelman elinkaareen.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit ja harjoitustyöt.

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit ja harjoitukset.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2; Opiskelija osaa opintojakson perusasiat. Opiskelija osaa määritellä yksinkertaisen automaatiojärjestelmän, joka sisältää antureita ja toimilaitteita sekä ohjelmoitavan logiikan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4; Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin. Opiskelija osaa määritellä yksinkertaisen automaatiojärjestelmän, joka sisältää antureita ja toimilaitteita sekä ohjelmoitavan logiikan. Lisäksi hän osaa arvioida komponenttien toimintaa ja yhteensopivuutta käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5; Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija osaa soveltaa automation komponentteja ja suunnitella automaatiojärjestelmän, joka sisältää antureita ja toimilaitteita sekä ohjelmoitavan logiikan. Lisäksi hän osaa arvioida komponenttien toimintaa ja yhteensopivuutta käytännössä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja harjoitustyöt

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Taso 1-2; Opiskelija osaa opintojakson perusasiat. Opiskelija osaa määritellä yksinkertaisen automaatiojärjestelmän, joka sisältää antureita ja toimilaitteita sekä ohjelmoitavan logiikan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Taso 3-4; Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin. Opiskelija osaa määritellä yksinkertaisen automaatiojärjestelmän, joka sisältää antureita ja toimilaitteita sekä ohjelmoitavan logiikan. Lisäksi hän osaa arvioida komponenttien toimintaa ja yhteensopivuutta käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5; Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija osaa soveltaa automation komponentteja ja suunnitella automaatiojärjestelmän, joka sisältää antureita ja toimilaitteita sekä ohjelmoitavan logiikan. Lisäksi hän osaa arvioida komponenttien toimintaa ja yhteensopivuutta käytännössä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaation perusteet, kansainvälisyyden näkökulma (FI):

Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 20.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 08.05.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Pasi Mikkonen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • AUTE20SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää MATLAB-ohjelmaa hyväkseen käytännön matemaattisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Sisältö

MATLAB-ohjelman perusteet ja sen käyttö matemaattisten ongelmien ratkaisemisessa.
Laplace-muunnos
Fourier-muunnos
Todennäköisyyslaskentaa ja tilastomatematiikkaa
Data-analyysin perusteita

Oppimateriaalit

ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

luentoja ja harjoituksia

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

108h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin MATLABin peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

hyvä (3-4): Opiskelija tuntee hyvin MATLABiin liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

kiitettävä (5): Opiskelija tuntee kiitettävästi MATLABiin liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

harjoitustehtävät

Esitietovaatimukset

Algebra ja geometria, Vektorit ja matriisit, Differentiaali- ja integraalilaskenta

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 10.04.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 31.05.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Niko Ristimäki
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE19
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa projektin perusperiaatteet. Hän osaa tehdä projektisuunnitelman, sekä raportoida projektin eri vaiheita.

Sisältö

Kurssin alussa käsitellään projektityöskentelyn perusperiaatteet. Ryhmissä tehdään projektisuunnitelma pienoisrobotin kokoamiseksi ja ohjelmoimiseksi. Robotti kootaan ja ohjelmoidaan ryhmälle annetun kuvauksen mukaisesti. Ryhmä raportoi projektin etenemistä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu projektin töihin aktiivisesti ja ymmärtää projektin aikataulutuksen merkityksen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa suunnitella projektiaikataulun ja toimia sen mukaisesti ja pitää kirjaa tekmistään projektitöistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa organisoida ja hallita projektin toimintaa myös ongelmatapauksissa. (kokoukset, palavarerit, raportointi)

Esitietovaatimukset

- Projektinhallinta

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Marko Hietamäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • IEPIP21
  International Professional Studies

Tavoitteet

Students will be able to process digital data and use it to solve logical problems and design and program logical circuits. Students will be able to utilize the modern semiconductor technology.

Sisältö

Digital data, logic gates, boolean algebra, reducing methods, flip-flops, registers, counters, number systems, memory circuit technology, programmable logic circuits.

Oppimateriaalit

Tarvittava materiaali on verkossa tai annetaan tuntien aikana.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, tietokonesimulointi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Student knows the basics of the course.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Student knows the contents of the course well.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student knows the contents of the course well and can apply their knowledge in practice.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, harjoitustehtävät, aktiivisuus

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Kimmo Kitinoja
Opiskelijaryhmät
 • AUTE19KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • IEPIP21
  International Professional Studies

Tavoitteet

Students will learn the functions of numerically controlled (NC) machines in today's field of engineering. They will understand NC programming and the manufacturing of products with an NC machine.

Sisältö

- Types of NC machines and their functions
- Computerized production environment
- Using an NC machine and safety
- Attachment systems
- Tool systems
-Machining parametres
- G and M codes
- Machining co-ordinates
- CAM software and NC programming with a 3D model of a product

Students will do assignments using the CAM software.

Oppimateriaalit

Luentomonisteet ja luennolla käsiteltävät asiat
NC-tekniikan perusteet, Eero Pikkarainen
Koneistustekniikat, Maaranen Keijo
CNC Programming Handbook, Peter Smid
CAD/CAM Principles and Applications McGraw-Hill. Iowa USA

Opetusmenetelmät

Luennot
Ryhmätyöt
Itseopiskelu
Yritysvierailut

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 45%
Itseopiskelu ja ryhmätyöt 45%
Yritysvierailut 10%

Sisällön jaksotus

NC työstökoneet ja niiden rakenne sekä toiminta
Ohjelmoinnin perusteet
CAD/CAM järjestelmä
Työväline- ja menetelmätietoa
NC-Lastuava työstöä
NC-Levyntyöstöä
NC-mittausta
Kunnossapito

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa NC ohjausten perusrakenteita
- osaa työstökoneen mekaanista rakennetta
- osaa työstökoneen ohjelmointia
- osaa NC osavalmistusta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Students are familiar with CAM-program and the basic NC-machine operations

Arviointikriteerit, hyvä (3)

As above. In addition, students will be able to use the CAM-program for programming NC-programs for easy machined workpieces

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

As above. In addition, students will be able to use independently NC-machine workpieces manufacture and use CAM-software.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätyöt ja esitelmät
Opettajalle palautetut tehtävät ja dokumentit
Läsnäolo
Tentti (vaihtoehtoinen arviointi)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa NC-koneen rakennetta ja ohjelmointia

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa NC-työstöllä valmistusta

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella NC-valmistusprosessia

Esitietovaatimukset

No previous studies are required.

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Pasi Mikkonen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä yhden muuttujan funktion derivaatan ja integraalin, osaa suorittaa derivoinnin ja integroinnin tavallisimmille matemaattisille funktioille, osaa laskea määrätyn integraalin ja käyttää sitä tavallisimpiin sovelluksiin, osaa käyttää erilaisia laskennan apuvälineitä differentiaali- ja integraalilaskennan ongelmien ratkaisemisessa, osaa soveltaa edellä mainittuja asioita ammattiaineisiin ja käytännön ongelmiin työelämässä

Sisältö

Derivaatan ja integraalin määritelmä (yhden muuttujan funktiot), polynomin derivointi ja integrointi, yhdistetyn funktion derivointi ja integrointi, käyrän tangentti, ääriarvot, määrätty integraali, pinta-ala, tilavuus, pienten differentiaalien menetelmä, tekniikan sovelluksia (palkin taipuma, leikkausvoima, taivutusmomentti, jäyhyysmomentti)

Oppimateriaalit

ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset , itsenäistä opiskelua

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin differentiaali- ja integraalilaskennan peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

hyvä (3-4): Opiskelija tuntee hyvin differentiaali- ja integraalilaskentaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

kiitettävä (5): Opiskelija tuntee kiitettävästi differentiaali- ja integraalilaskentaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

harjoitustehtävät

Esitietovaatimukset

Algebra ja geometria, Vektorit ja matriisit

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Pasi Mikkonen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä yhden muuttujan funktion derivaatan ja integraalin, osaa suorittaa derivoinnin ja integroinnin tavallisimmille matemaattisille funktioille, osaa laskea määrätyn integraalin ja käyttää sitä tavallisimpiin sovelluksiin, osaa käyttää erilaisia laskennan apuvälineitä differentiaali- ja integraalilaskennan ongelmien ratkaisemisessa, osaa soveltaa edellä mainittuja asioita ammattiaineisiin ja käytännön ongelmiin työelämässä

Sisältö

Derivaatan ja integraalin määritelmä (yhden muuttujan funktiot), polynomin derivointi ja integrointi, yhdistetyn funktion derivointi ja integrointi, käyrän tangentti, ääriarvot, määrätty integraali, pinta-ala, tilavuus, pienten differentiaalien menetelmä, tekniikan sovelluksia (palkin taipuma, leikkausvoima, taivutusmomentti, jäyhyysmomentti)

Oppimateriaalit

ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset , itsenäistä opiskelua

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin differentiaali- ja integraalilaskennan peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

hyvä (3-4): Opiskelija tuntee hyvin differentiaali- ja integraalilaskentaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

kiitettävä (5): Opiskelija tuntee kiitettävästi differentiaali- ja integraalilaskentaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

harjoitustehtävät

Esitietovaatimukset

Algebra ja geometria, Vektorit ja matriisit

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jyri Lehto
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää digitaalitekniikan peruskäsitteet. Opiskelija osaa soveltaa digitaalitekniikassa käytettäviä komponentteja yksinkertaisten loogisten piirien suunnittelussa. Opiskelija tuntee kansainväliset digitaalitekniikan standardit. Opiskelija osaa tehdä muunnoksia eri lukujärjestelmien välillä.

Sisältö

Digitaalinen tieto, porttipiirit, kiikut, 7-segmentti näyttö, laskurit, totuustaulu, Boolen algebra, Karnaugh-kartta, lukujärjestelmät. Opintojaksolla tutustutaan optimoinnin periaatteeseen harjoitustehtävien avulla. Opintojaksolla tutustutaan kansainvälisesti tunnettuun Boolen Algebraan.

Oppimateriaalit

Tarvittava materiaali on verkossa ja sitä tarkennetaan tuntien aikana.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, tietokonesimulointi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 80 tuntia, josta työjärjestyksen mukaista lähtiopetusta 28 tuntia sekä itsenäistä opiskelua ja harjoitustöiden tekemistä 52 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat. Opiskelija osaa tehdä muunnoksia eri lukujärjestelmien välillä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin. Opiskelija osaa soveltaa digitaalitekniikassa käytettäviä komponentteja yksinkertaisten loogisten piirien suunnittelussa. Opiskelija tuntee kansainväliset digitaalitekniikan standardit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija osaa soveltaa digitaalitekniikassa käytettäviä komponentteja yksinkertaisten loogisten piirien suunnittelussa. Opiskelija tuntee kansainväliset digitaalitekniikan standardit.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, harjoitustehtävät, aktiivisuus

Ilmoittautumisaika

16.07.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

16.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Sami Ojanpää
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE21
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää digitaalitekniikan peruskäsitteet. Opiskelija osaa soveltaa digitaalitekniikassa käytettäviä komponentteja yksinkertaisten loogisten piirien suunnittelussa. Opiskelija tuntee kansainväliset digitaalitekniikan standardit. Opiskelija osaa tehdä muunnoksia eri lukujärjestelmien välillä.

Sisältö

Digitaalinen tieto, porttipiirit, kiikut, 7-segmentti näyttö, laskurit, totuustaulu, Boolen algebra, Karnaugh-kartta, lukujärjestelmät. Opintojaksolla tutustutaan optimoinnin periaatteeseen harjoitustehtävien avulla. Opintojaksolla tutustutaan kansainvälisesti tunnettuun Boolen Algebraan.

Oppimateriaalit

Tarvittava materiaali on verkossa ja sitä tarkennetaan tuntien aikana.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, tietokonesimulointi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 80 tuntia, josta työjärjestyksen mukaista lähtiopetusta 20 tuntia sekä itsenäistä opiskelua ja harjoitustöiden tekemistä 60 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat. Opiskelija osaa tehdä muunnoksia eri lukujärjestelmien välillä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin. Opiskelija osaa soveltaa digitaalitekniikassa käytettäviä komponentteja yksinkertaisten loogisten piirien suunnittelussa. Opiskelija tuntee kansainväliset digitaalitekniikan standardit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija osaa soveltaa digitaalitekniikassa käytettäviä komponentteja yksinkertaisten loogisten piirien suunnittelussa. Opiskelija tuntee kansainväliset digitaalitekniikan standardit.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, harjoitustehtävät, aktiivisuus

Ilmoittautumisaika

20.09.2021 - 13.12.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Marko Hietamäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa yleiset tiedot elektroniikan peruskomponenteista, osaa tehdä yksinkertaisia kytkentöjä: suotimia ja vahvistimia, osaa laskea ja mitata kytkentöjen toiminnat ja komponenttien ominaisuudet. Opiskelija oppii suunnittelemaan elektroniikkaa kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Opiskelija tietää kansainväliset elektroniikan suunnittelustandardit.

Sisältö

Perustiedot passiivisista ja aktiivisista komponenteista, erillispuolijohteista, operaatiovahvistimista ja optisista komponenteista. Yleisimmät kytkentätavat, testikytkennät, kytkentöjen mittaukset ja analysointi. Mittausraporttien teko.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali.
Haiko Timo: Analoginen elektroniikka
Paul Scherz: Practical Electronics Inventors

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt ja raportit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat. Opiskelija tuntee yleisesti eletroniikan peruskomponentit ja niiden toiminnan

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin. Opiskelija tuntee yleisesti elektroniikan peruskomponentit ja niiden toiminnan. Opiskelija oppii suunnittelemaan elektroniikkaa kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Opiskelija tietää kansainväliset elektroniikan suunnittelustandardit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija tuntee yleisesti elektroniikan peruskomponentit ja niiden toiminnan. Opiskelija oppii suunnittelemaan elektroniikkaa kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Opiskelija tietää kansainväliset elektroniikan suunnittelustandardit. Opiskelija osaa käyttää kurssin tietoa sulautettujen laitteiden suunnittelussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, harjoitukset ja työselostukset

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

16.07.2021 - 10.10.2021

Ajoitus

16.08.2021 - 19.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Marko Hietamäki
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE21
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa yleiset tiedot elektroniikan peruskomponenteista, osaa tehdä yksinkertaisia kytkentöjä: suotimia ja vahvistimia, osaa laskea ja mitata kytkentöjen toiminnat ja komponenttien ominaisuudet. Opiskelija oppii suunnittelemaan elektroniikkaa kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Opiskelija tietää kansainväliset elektroniikan suunnittelustandardit.

Sisältö

Perustiedot passiivisista ja aktiivisista komponenteista, erillispuolijohteista, operaatiovahvistimista ja optisista komponenteista. Yleisimmät kytkentätavat, testikytkennät, kytkentöjen mittaukset ja analysointi. Mittausraporttien teko.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali.
Haiko Timo: Analoginen elektroniikka
Paul Scherz: Practical Electronics Inventors

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt ja raportit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat. Opiskelija tuntee yleisesti eletroniikan peruskomponentit ja niiden toiminnan

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin. Opiskelija tuntee yleisesti elektroniikan peruskomponentit ja niiden toiminnan. Opiskelija oppii suunnittelemaan elektroniikkaa kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Opiskelija tietää kansainväliset elektroniikan suunnittelustandardit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija tuntee yleisesti elektroniikan peruskomponentit ja niiden toiminnan. Opiskelija oppii suunnittelemaan elektroniikkaa kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Opiskelija tietää kansainväliset elektroniikan suunnittelustandardit. Opiskelija osaa käyttää kurssin tietoa sulautettujen laitteiden suunnittelussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, harjoitukset ja työselostukset

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jouni Björkman
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa käyttää yleisimpiä tekniikan alalla käytettäviä tutkimusvälineitä
- tunnistaa kokeellisen tutkimuksen perusvälineiden rajoitukset
- on perehtynyt kokeelliseen tiedon hankintaan ja osaa tehdä kontrolloituja mittauksia
- osaa käsitellä mittaustuloksia ja arvioida mittausmenetelmien sekä tulosten luotettavuutta
- osaa analysoida tuloksia tietokoneavusteisia matemaattisia apuvälineitä käyttäen
- osaa muodostaa saamiensa mittaustulosten ja suorittamiensa analyysien pohjalta teknistieteellisen raportin tekstinkäsittelyohjelmaa käyttäen
- osaa rakentaa fysiikan teoreettisen tiedon ja käytännön tiedon välisiä suhteita
- osaa arvioida omaa luonnontieteellistä osaamistaan sekä soveltaa asiantuntijuuttaan myöhemmissä tekniikan opinnoissa ja käytännön ongelmissa

Sisältö

Kokeellisia laboratoriotöitä fysiikan ja tekniikan eri alueilta.

Oppimateriaalit

Fysiikan harjoitustöiden työohjeet (Seinäjoen Ammattikorkeakoulu / Tekniikan yksikkö).

Opetusmenetelmät

Osallistuminen laboratoriotöihin sekä harjoitustöistä tehtävät työselostukset. Huomaa läsnäolovelvoite 90 %

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa tehdä perusmittauksia työohjeiden mukaisesti sekä työskennellä turvallisesti laboratoriossa. Opiskelija osaa käsitellä mittaustuloksia sekä esittää tuloksia graafisesti tietokoneavusteisia apuvälineitä hyödyntäen. Opiskelija osaa arvioida mittaustulosten luotettavuutta työohjeissa annettujen ohjeiden perusteella. Opiskelija osaa esittää mittaustulokset lyhyessä teknisessä raportissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa tehdä erityyppisiä mittauksia työohjeiden mukaisesti sekä työskennellä itsenäisesti laboratoriossa. Opiskelija osaa käsitellä mittaustulokset sekä esittää tulokset graafisesti tietokoneavusteisia apuvälineitä hyödyntäen. Opiskelija osaa arvioida mittaustulosten luotettavuutta erityyppisiä virhearviointimenetelmiä hyödyntäen. Opiskelija osaa esittää mittaustulokset loogisesti ja selkeästi teknisessä raportissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija toimii oma-aloitteisesti ja itsenäisesti laboratoriossa. Opiskelija kykenee sekä tekemään mittauksia ohjeiden mukaisesti että kehittämään käytettyjä mittausmenetelmiä. Opiskelija osaa käsitellä ja esittää mittaustulokset monipuolisesti tietokoneavusteisia välineitä hyödyntäen. Opiskelija osaa arvioida monipuolisesti mittaustuloksia ja tehdä niistä johtopäätöksiä sekä tehdä luotettavia virhearvioita. Opiskelija osaa esittää mittaustulokset ja johtopäätökset loogisesti ja selkeästi teknisessä raportissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työselostukset sekä töihin liittyvä kirjallinen koe.

Esitietovaatimukset

Mekaniikka sekä Sähkö- ja lämpöoppi tai vastaavat tiedot ja taidot

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jouni Björkman
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa käyttää yleisimpiä tekniikan alalla käytettäviä tutkimusvälineitä
- tunnistaa kokeellisen tutkimuksen perusvälineiden rajoitukset
- on perehtynyt kokeelliseen tiedon hankintaan ja osaa tehdä kontrolloituja mittauksia
- osaa käsitellä mittaustuloksia ja arvioida mittausmenetelmien sekä tulosten luotettavuutta
- osaa analysoida tuloksia tietokoneavusteisia matemaattisia apuvälineitä käyttäen
- osaa muodostaa saamiensa mittaustulosten ja suorittamiensa analyysien pohjalta teknistieteellisen raportin tekstinkäsittelyohjelmaa käyttäen
- osaa rakentaa fysiikan teoreettisen tiedon ja käytännön tiedon välisiä suhteita
- osaa arvioida omaa luonnontieteellistä osaamistaan sekä soveltaa asiantuntijuuttaan myöhemmissä tekniikan opinnoissa ja käytännön ongelmissa

Sisältö

Kokeellisia laboratoriotöitä fysiikan ja tekniikan eri alueilta.

Oppimateriaalit

Fysiikan harjoitustöiden työohjeet (Seinäjoen Ammattikorkeakoulu / Tekniikan yksikkö).

Opetusmenetelmät

Osallistuminen laboratoriotöihin sekä harjoitustöistä tehtävät työselostukset. Huomaa läsnäolovelvoite 90 %

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa tehdä perusmittauksia työohjeiden mukaisesti sekä työskennellä turvallisesti laboratoriossa. Opiskelija osaa käsitellä mittaustuloksia sekä esittää tuloksia graafisesti tietokoneavusteisia apuvälineitä hyödyntäen. Opiskelija osaa arvioida mittaustulosten luotettavuutta työohjeissa annettujen ohjeiden perusteella. Opiskelija osaa esittää mittaustulokset lyhyessä teknisessä raportissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa tehdä erityyppisiä mittauksia työohjeiden mukaisesti sekä työskennellä itsenäisesti laboratoriossa. Opiskelija osaa käsitellä mittaustulokset sekä esittää tulokset graafisesti tietokoneavusteisia apuvälineitä hyödyntäen. Opiskelija osaa arvioida mittaustulosten luotettavuutta erityyppisiä virhearviointimenetelmiä hyödyntäen. Opiskelija osaa esittää mittaustulokset loogisesti ja selkeästi teknisessä raportissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija toimii oma-aloitteisesti ja itsenäisesti laboratoriossa. Opiskelija kykenee sekä tekemään mittauksia ohjeiden mukaisesti että kehittämään käytettyjä mittausmenetelmiä. Opiskelija osaa käsitellä ja esittää mittaustulokset monipuolisesti tietokoneavusteisia välineitä hyödyntäen. Opiskelija osaa arvioida monipuolisesti mittaustuloksia ja tehdä niistä johtopäätöksiä sekä tehdä luotettavia virhearvioita. Opiskelija osaa esittää mittaustulokset ja johtopäätökset loogisesti ja selkeästi teknisessä raportissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työselostukset sekä töihin liittyvä kirjallinen koe.

Esitietovaatimukset

Mekaniikka sekä Sähkö- ja lämpöoppi tai vastaavat tiedot ja taidot

Ajoitus

07.03.2022 - 29.05.2022

Laajuus

15 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jorma Mettälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE19KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteet ovat seuraavat:

- Opiskelija oppii toimimaan työelämässä työyhteisön jäsenenä.
- Opiskelija oppii soveltamaan opittuja tietoja ja taitoja käytännön työssä.
- Opiskelija harjaantuu alansa teknisiin toteutuksiin ja hyviin käytäntöihin.
- Opiskelija tutustuu erilaisiin työmenetelmiin ja työvaiheisiin.
- Opiskelija harjaantuu taloudelliseen ja vastuulliseen toimintaan.
- Opiskelija kehittää sosiaalisia taitojaan sekä ilmaisu- ja kielitaitoaan.
- Opiskelijan suorituspaineen ja epävarmuuden sietokyky kasvaa.
- Opiskelija harjaannuttaa esimiesvalmiuksiaan.

Sisältö

Työharjoittelu on oleellinen osa opiskelua ja kuuluu tutkintovaatimuksiin. Työharjoittelu on paitsi työtä myös työssä oppimista ja koulutuksessa opitun soveltamista työhön. Harjoittelu valmentaa opiskelijaa selviytymään opiskelun jälkeisessä työelämässä. Harjoitteluaikana on myös mahdollisuus luoda tärkeitä suhteita työnantajiin ja heidän edustajiinsa.

Opiskelija itse hakee harjoittelupaikan ja tekee työsopimuksen työnantajan kanssa. Harjoittelu valmentaa siis myös työpaikan haussa. Harjoittelun aikana opiskelijalla on myös hyvä mahdollisuus sopia tulevista projekti- ja opinnäytetyön aiheista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

opiskelija suorittaa 2,5 kuukautta (400 tuntia) harjoittelua oman alan yrityksessä tai yhteisössä.

Ajoitus

01.08.2021 - 27.05.2022

Laajuus

15 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jorma Mettälä
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE19
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteet ovat seuraavat:

- Opiskelija oppii toimimaan työelämässä työyhteisön jäsenenä.
- Opiskelija oppii soveltamaan opittuja tietoja ja taitoja käytännön työssä.
- Opiskelija harjaantuu alansa teknisiin toteutuksiin ja hyviin käytäntöihin.
- Opiskelija tutustuu erilaisiin työmenetelmiin ja työvaiheisiin.
- Opiskelija harjaantuu taloudelliseen ja vastuulliseen toimintaan.
- Opiskelija kehittää sosiaalisia taitojaan sekä ilmaisu- ja kielitaitoaan.
- Opiskelijan suorituspaineen ja epävarmuuden sietokyky kasvaa.
- Opiskelija harjaannuttaa esimiesvalmiuksiaan.

Sisältö

Työharjoittelu on oleellinen osa opiskelua ja kuuluu tutkintovaatimuksiin. Työharjoittelu on paitsi työtä myös työssä oppimista ja koulutuksessa opitun soveltamista työhön. Harjoittelu valmentaa opiskelijaa selviytymään opiskelun jälkeisessä työelämässä. Harjoitteluaikana on myös mahdollisuus luoda tärkeitä suhteita työnantajiin ja heidän edustajiinsa.

Opiskelija itse hakee harjoittelupaikan ja tekee työsopimuksen työnantajan kanssa. Harjoittelu valmentaa siis myös työpaikan haussa. Harjoittelun aikana opiskelijalla on myös hyvä mahdollisuus sopia tulevista projekti- ja opinnäytetyön aiheista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija suorittaa 2,5 kuukautta (400 tuntia) harjoittelua oman alan yrityksessä tai yhteisössä. Tämän lisäksi opiskelija palauttaa raportin harjoittelusta.

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jussi Yli-Hukkala
Opiskelijaryhmät
 • AUTE19SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee hydrauli- ja paineilmatekniikassa käytettävät ohjaus- ja toimilaitteet sekä osaa suunnitella ja toteuttaa hydrauli- tai paineilmajärjestelmän. Opiskelija hallitsee järjestelmän mitoitukseen ja komponenttien valintaan liittyvät kriteerit ja osaa ottaa ne huomioon suunnittelussa.

Sisältö

Hydraulipumput, hydrauliventtiilit, hydrauliset toimilaitteet, kompressorityypit, venttiilityypit, pneumaattiset ajastimet ja logiikkaventtiilit, paineilmajärjestelmän ohjaustekniikka, järjestelmän suunnittelun keskeiset perusteet

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset, sekä laboratoriotyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 16h, Laboratoriotyöt 4h
Laskuharjoitukset ja itseopiskelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä arvosana edellyttää osaamistavoitteiden täyttymistä siten, että opiskelija hallitsee tavoitteissa määritellyt asiat perustasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvään arvosanaan edellytetään lisäksi tavoiteissa mainittujen asioiden laajempaa hallintaa ja kehittynyttä ongelmanratkaisukykyä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävään arvosanaan edellytetään edellisen lisäksi arviointitilanteessa esitetyn haastavan tehtävän kattavaa ja oikein suoritettua tarkastelua.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laskuharjoitukset ja tentti. Laboratorio osallistuminen pakollista.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

16.07.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jussi Yli-Hukkala
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE19
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee hydrauli- ja paineilmatekniikassa käytettävät ohjaus- ja toimilaitteet sekä osaa suunnitella ja toteuttaa hydrauli- tai paineilmajärjestelmän. Opiskelija hallitsee järjestelmän mitoitukseen ja komponenttien valintaan liittyvät kriteerit ja osaa ottaa ne huomioon suunnittelussa.

Sisältö

Hydraulipumput, hydrauliventtiilit, hydrauliset toimilaitteet, kompressorityypit, venttiilityypit, pneumaattiset ajastimet ja logiikkaventtiilit, paineilmajärjestelmän ohjaustekniikka, järjestelmän suunnittelun keskeiset perusteet

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset, sekä laboratoriotyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 16h, Laboratoriotyöt 6h
Laskuharjoitukset ja itseopiskelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä arvosana edellyttää osaamistavoitteiden täyttymistä siten, että opiskelija hallitsee tavoitteissa määritellyt asiat perustasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvään arvosanaan edellytetään lisäksi tavoiteissa mainittujen asioiden laajempaa hallintaa ja kehittynyttä ongelmanratkaisukykyä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävään arvosanaan edellytetään edellisen lisäksi arviointitilanteessa esitetyn haastavan tehtävän kattavaa ja oikein suoritettua tarkastelua.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laskuharjoitukset ja tentti. Laboratorio osallistuminen pakollista.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Ismo Tupamäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee teollisuuden prosessien instrumentoinnin piirrosmerkit, omaa valmiudet suunnitella teollisuuden ohjaus- ja säätöjärjestelmiä. Opiskelija tuntee yleisimmät teollisuuden mittausmenetelmät ja osaa suunnitella, mitoittaa ja asentaa instrumenttejä teollisuusprosesseihin. Hän osaa valita mittaus- ja ohjauslaitteet sekä suunnitella niiden asennukset, hankinnat ja toteutukset. Suunnittelussa ja laitteistojen mitoituksessa opiskelija oppii huomioimaan laitteistojen elinkaariajattelun ja energiatehokkuuden.

Sisältö

Teollisuuden instrumentoinnin peruskäsitteet, instrumentoinnin ja mittaustekniikan perusteet, säätöventtiilin mitoitus, yleisimmät teollisuuden mittaukset, instrumenttien asennus ja kenttäsuunnittelu teollisuusprosesseihin, mittaussignaalien käsittely. Instrumentoinnin kaaviot ja dokumentit. Kunnossapidon dokumentit sekä niiden tuottaminen.

Oppimateriaalit

Sivonen, M : Teollisuuden instrumentointi, AEL 1995
+ Opettajan jakama opintomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt ja laboraatiot.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 60 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 28 h
- mistä itsenäistä opiskelua 32 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee perussuureiden mittausmenetelmät ja anturityyppien valintakriteerit. Hän osaa ohjeen mukaan sijoittaa ja kytkeä anturit ja toimilaitteet. Lisäksi hän osaa lukea PI-kaavioita ja paikallistaa laitteet prosesseista koodin mukaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee edellisen lisäksi nykyaikaisten toimilaitteiden toimintaperiaatteet ja osaa paikantaa vian saatavilla olevaa tietoa ja mittareita käyttäen. Lisäksi hän osaa turvalliset toimintamenetelmät tehdessään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa omatoimisesti mitoittaa ja valita oikeanlaiset mitta- ja toimilaitteet automaation perusprosesseihin, sekä osaa hakea tietoa erikoismittalaitteista ja soveltaa hankkimaansa tietoa. Lisäksi hän osaa tehdä muutoksia PI-kaavioihin ja PI-piirikaavioihin.
Opiskelija tuntee kiitettävästi edellä olevien asioiden lisäksi instrumentoinnissa käytettävien säätöpiirien toiminnan ja osaa mitoittaa erilaiset venttiilit ja pumput käyttäen markkinoilla olevia mitoitusohjelmia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit, harjoitukset, ryhmätyöt laboratoriossa.

Esitietovaatimukset

Automaatiotekniikan peruskurssit

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

14.07.2021 - 27.05.2022

Ajoitus

01.08.2021 - 27.05.2022

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Petra Syri
Opiskelijaryhmät
 • AUTE19KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.07.2021 - 27.05.2022

Ajoitus

01.08.2021 - 27.05.2022

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Petra Syri
Opiskelijaryhmät
 • AUTE19SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.07.2021 - 27.05.2022

Ajoitus

01.08.2021 - 31.07.2022

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Petra Syri
Opiskelijaryhmät
 • MKONE20
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

01.08.2021 - 27.05.2022

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Heli Simon
 • Petra Syri
Opiskelijaryhmät
 • AUTE19KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.07.2021 - 27.05.2022

Ajoitus

01.08.2021 - 27.05.2022

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Petra Syri
Opiskelijaryhmät
 • AUTE19SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jorma Mettälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE19KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää koneiden ja laitteiden suunnitteluprosessin ja oppii työskentelemään tuotekehitysryhmässä. Osaa soveltaa sekä luennoilla että aikaisemmin opittuja tietoja ja taitoja koneiden ja laitteiden komponenttivalinnoissa, mekaniikkasuunnittelussa ja teknisen dokumentaation tuottamisessa.

Sisältö

Valmiiden mekanisointiyksiköiden käyttö, tuotekehitysprojektin hallinta, yleiset konstruktioperiaatteet, DFMA, tuotetiedon hallinta, koneturvallisuusdirektiivit, ergonomia, konedynamiikan ja mekanismien perusteet sekä niiden soveltaminen suunnittelussa.

Oppimateriaalit

Opiskelumateriaali

Lempiäinen J. & Savolainen J. 2003. Hyvin suunniteltu - puoliksi valmistettu. 2003. Hakapaino Oy.

Pahl G. & W. Beitz. 1990. Koneensuunnitteluoppi. WSOY. Porvoo. s. 610.

Monisteet.

Moodle

Opetusmenetelmät

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Luennot, tuntitehtävät ja harjoitustyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä
52t Luennot, harjoitukset
52t harjoitustyö, tenttiin valmistautuminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija osaa suunnitella pieniä kokoonpanoja ja tehdä niistä teknisiä piirustuksia valmistukseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4) Opiskelija osaa tehdä kokoonpanoja, mitoittaa keskeisiä komponentteja ja tehdä valmistuspiirustuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa tehdä vaativaa konesuunnittelua teollisuuslähtöisesti ja hyödyntämään FFM:ää (valmistuksen huomioivaa suunnittelua).

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmät
Harjoitustyö ja tentti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija osaa suunnitella pieniä kokoonpanoja ja tehdä niistä teknisiä piirustuksia valmistukseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3-4) Opiskelija osaa tehdä kokoonpanoja, mitoittaa keskeisiä komponentteja ja tehdä valmistuspiirustuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa tehdä vaativaa konesuunnittelua teollisuuslähtöisesti ja hyödyntämään FFM:ää (valmistuksen huomioivaa suunnittelua).

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Ismo Tupamäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida koneautomaatiossa yleisesti käytettävien ohjausjärjestelmien rakenteet ja toiminnot. Hän osaa käyttää IEC-standardin mukaisia ohjelmointityökaluja, sekä suunnitella kappaleenkäsittelylaitteen turvallisen ja energiatehokkaan ohjauksen ja käyttöliittymän.

Sisältö

- Rakenteinen ohjelmointi (sekvenssi)
- Toimilohko-ohjelmointi
- Valmiit funktiot (ajastimet, laskurit, vertailut sekä muut yleisesti käytetyt funktiot)
- Analogisten signaalien käsittely
- Reseptit
- Käyttöliittymät

Kurssilla tehdään käytännönläheisiä pneumaattisten ja sähköisten automaatiojärjestelmien toimilaitteiden ohjauksia ohjelmoitavilla logiikoilla ja valvomo-ohjelmistolla.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt sekä maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot ** esimerkit ** harjoitukset ** ryhmätyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 80 h
- mistä lukujärjestyksen mukaista opiskelua 42 h
- mistä itsenäistä opiskelua 38 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin IEC- standardien mukaisen ohjelmointityökalun käytön ja ohjelmoinnin perusteet. Hän osaa tehdä toimivan ja turvallisen logiikkaohjelman yksinkertaiseen automaatiolaitteeseen valmiita malleja käyttäen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin koneautomaatioon liittyvät peruskäsitteet ja standardin mukaiset ohjelmointimenetelmät. Hän kykenee soveltamaan ja käyttämään valmiita funktioblokkeja erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija osaa testata automaatio-ohjelman toiminnan ja etsiä siitä mahdolliset turvallisuutta vaarantavat virheet simulointia käyttäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa omatoimisesti luoda ja testata selkeärakenteisen standardien mukaisen logiikkaohjelman. Hän osaa tehdä, testata ja soveltaa omia funktioblokkeja erilaisiin sovelluksiin turvallisuutta unohtamatta.
Opiskelija ymmärtää koneautomaatiossa käytettävien ohjelmoitavien laitteiden toiminnan ja osaa paikallistaa ja korjata ongelmakohdan erilaisia diagnostiikkatyökaluja ja simulointia käyttäen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt sekä tentti

Esitietovaatimukset

- Automaation perusteet
- Ohjelmoitavat logiikat

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.
The issues of automation technology are internationally similar.

Ilmoittautumisaika

27.08.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 14.11.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Ismo Tupamäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida koneautomaatiossa yleisesti käytettävien ohjausjärjestelmien rakenteet ja toiminnot. Hän osaa käyttää IEC-standardin mukaisia ohjelmointityökaluja, sekä suunnitella kappaleenkäsittelylaitteen turvallisen ja energiatehokkaan ohjauksen ja käyttöliittymän.

Sisältö

- Rakenteinen ohjelmointi (sekvenssi)
- Toimilohko-ohjelmointi
- Valmiit funktiot (ajastimet, laskurit, vertailut sekä muut yleisesti käytetyt funktiot)
- Analogisten signaalien käsittely
- Reseptit
- Käyttöliittymät

Kurssilla tehdään käytännönläheisiä pneumaattisten ja sähköisten automaatiojärjestelmien toimilaitteiden ohjauksia ohjelmoitavilla logiikoilla ja valvomo-ohjelmistolla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin IEC- standardien mukaisen ohjelmointityökalun käytön ja ohjelmoinnin perusteet. Hän osaa tehdä toimivan ja turvallisen logiikkaohjelman yksinkertaiseen automaatiolaitteeseen valmiita malleja käyttäen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin koneautomaatioon liittyvät peruskäsitteet ja standardin mukaiset ohjelmointimenetelmät. Hän kykenee soveltamaan ja käyttämään valmiita funktioblokkeja erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija osaa testata automaatio-ohjelman toiminnan ja etsiä siitä mahdolliset turvallisuutta vaarantavat virheet simulointia käyttäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa omatoimisesti luoda ja testata selkeärakenteisen standardien mukaisen logiikkaohjelman. Hän osaa tehdä, testata ja soveltaa omia funktioblokkeja erilaisiin sovelluksiin turvallisuutta unohtamatta.
Opiskelija ymmärtää koneautomaatiossa käytettävien ohjelmoitavien laitteiden toiminnan ja osaa paikallistaa ja korjata ongelmakohdan erilaisia diagnostiikkatyökaluja ja simulointia käyttäen.

Esitietovaatimukset

- Automaation perusteet
- Ohjelmoitavat logiikat

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.
The issues of automation technology are internationally similar.

Ilmoittautumisaika

25.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Niko Ristimäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE18KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija oppii moniakselisten liikkeenohjausten toteuttamisen taajuusmuuttajilla ja oikosulkumoottoreilla, sekä servovahvistimilla ja servomoottoreilla. Opiskelija oppii toteuttamaan energiatehokkaita liikkeenohjauksen vaatimia automaatiojärjestelmien tiedonsiirtoratkaisuja kenttäväyliä hyödyntäen.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan ohjelmoitavalla logiikalla, servovahvistimella ja servomoottorilla toteutettuun tavarankäsittelyaseman ohjaukseen. Lisäksi tutustutaan vastaavaan ohjelmoitavalla logiikalla, taajuusmuuttajalla ja oikosulkumoottorilla toteutettuun ohjaukseen. Kurssilla käsitellään PC-pohjaista monen akselin liikkeenohjausta. Lisäksi käsitellään liikkeenohjainten kommunikoinnissa yleisesti käytettyjä signaaleja ja tiedonsiirtoratkaisuja.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt, sekä eri valmistajien tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, harjoitukset ja ryhmätyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 107 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 40 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 62 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija hallitsee hyvin moniakselisen liikkeenohjauksen ja kenttäväyläkommunikoinnin periaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa soveltaa kurssin sisältöä vaativiinkin projekteihin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt ja tentti (100%)

Esitietovaatimukset

Koneautomaatio 1

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.
The issues of automation technology are internationally similar.

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Juho Yli-Suomu
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee tavallisimpien yleisessä koneenrakennuksessa käytettyjen standardikomponenttien rakenteen ja toiminnan. Opiskelija osaa soveltaa lujuusoppia koneenosien mitoitukseen ja pystyy tekemään FEM-analyysin suunnittelemastaan rakenteesta.

Sisältö

Kertaus lujuusopin perusteista,tehonsiirtoakselin mitoitus,väsymislujuustarkastelut,hammaspyörät,vierintälaakerit,kytkimet,hihna- ja ketjutehonsiirto,hitsausliitoksen mitoitusperiaatteet

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunnit 42h, itsenäinen työskentely 38h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä arvosana edellyttää sisällössä mainittujen perusasioiden osaamista sekä tyydyttävästi laadittua harjoitustyötä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvään arvosanaan vaaditaan hyviin suoritetun harjoitustyön lisäksi tenttikysymysten käsittelyä siten, että vähintään n. 60 % maksimipisteistä saavutetaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävään arvosanaan vaaditaan kiitettävästi suoritetun harjoitustyön lisäksi tenttikysymysten käsittelyä siten, että n. 85 % maksimipisteistä saavutetaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitukset
Harjoitustyö
Tentti

Esitietovaatimukset

Statiikka, Lujuusoppi

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Toni Luomanmäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE19SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • AUTE19KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • AUTE18KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • AUTE18SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija;
- Tuntee eri konenäköteknologioita ja tietää mihin eri teknologioita sovelletaan teollisuudessa
- Tuntee eri konenäköteknologioiden keskeisimmät komponentit ja niiden merkityksen konenäköjärjestelmässä
- Osaa käyttää konenäköohjelmistoa perustason kuva-analyysiin ja tehdä erilaisia piirteiden tunnistuksia

Sisältö

Konenäön toimintaperiaate, konenäön sovelluskohteet, konenäköjärjestelmän osat, analyysiohjelmistot, konenäköjärjestelmän määrittely. Cognex In-Sight EasyBuilder -konenäköohjelmiston peruskäyttö. Konenäkölaboratorion laitteiden perusteet.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee osaamistavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tuntee konenäön periaatteen ja tietää mihin sitä voidaan soveltaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee osaamistavoitteet hyvin. Opiskelija tuntee konenäön periaatteen ja tietää mihin sitä voidaan soveltaa. Opiskelija osaa käyttää konenäköön liittyviä ohjelmia,

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee osaamistavoitteet kiitettävästi. Opiskelija tuntee konenäön periaatteen ja tietää mihin sitä voidaan soveltaa. Opiskelija osaa käyttää konenäköön liittyviä ohjelmia, Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa konäköön perustuvia sovelluksia, jotka toteuttavat osien ja ainesten erottelua tai laadunvalvontaa.

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

25.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Juha Hirvonen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE18KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • AUTE18SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset konenäkömenetelmät ja runsaasti niiden sovelluksia mm. tekniikan, lääketieteen ja biologian aloilta. Opiskelija osaa toteuttaa kuvankäsittely- ja konenäkösovelluksia OpenCV-kirjastoa ja Python-ohjelmointikieltä käyttäen.

Sisältö

- Kuvanmuodostus ja digitaalisen kuvan rakenne
- Esikäsittelymenetelmät
- Segmentointimenetelmät
- Morfologiamenetelmät
- Muotojen ja piirteiden haku ja tunnistus
- Kuvamuunnokset
- 3D-kuvantaminen ja -mittaukset

Oppimateriaalit

Jaetaan kurssilla
OpenCV:n dokumentaatiosivut

Opetusmenetelmät

- teoriaopetus ja yhdessä tehtävät esimerkit
- pakolliset kotitehtävät ja niiden läpikäyminen harjoituksissa
- laboratoriotyö (pienryhmässä)
- harjoitustyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähitunnit 40h
Laboratoriotyö 10h
Harjoitustyö
Kotitehtävät
Muu itseopiskelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija hallitsee kuvankäsittely- ja konenäkömenetelmien perusasiat ja tuntee niiden keskeisimmät sovellukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4), Opiskelija osaa soveltaa kuvankäsittely- ja konenäkömenetelmiä ongelmien ratkaisussa ja tuntee useita niiden sovelluksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa soveltaa erilaisia kuvankäsittely- ja konenäkömenetelmiä monipuolisesti erilaisten ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija osaa hakea tietoa erilaisista menetelmistä ja sovelluksista itsenäisesti ja soveltaa niitä uusien ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin osasuoritukset arvostellaan asteikolla 1-5. Kurssin lopullinen arvosana on kotitehtävien, laboratoriotyön ja harjoitustyön arvosanojen painotettu keskiarvo. Kotitehtävien arvosana määräytyy ratkaistun määrän mukaan, laboratoriotyön ja harjoitustyön taas työn laajuuden mukaan.

Hylätty (0)

Opiskelija ei tee riittävää määrää kotitehtäviä ja/tai laboratoriotyötä hyväksytysti ja/tai harjoitustyötä hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa luetella kuvanmuodostuksen perusteet.
Opiskelija osaa avata kuvan sekä toistaa kurssin aikana käytyjä menetelmiä eri parametreilla omille kuvilleen.
Opiskelija osaa lukea kuvavirtaa konenäkökameralta sekä osaa laskea automaattisesti kuvassa näkyvät objektit.

Käytännössä: kotitehtävien, laboratoriotyön ja harjoitustyön painotettu keskiarvo on 1-2.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa selittää kuvanmuodostuksen perusteet sekä kuvan rakenteen muistissa.
Opiskelija osaa avata kuvan tai kuvia sekä soveltaa kurssin aikana läpikäytyjä menetelmiä omille kuvilleen monipuolisesti.
Opiskelija osaa lukea kuvavirtaa konenäkökameralta sekä osaa automaattisesti laskea kuvassa näkyvät objektit sekä luokitella ne muodon perusteella.

Käytännössä: kotitehtävien, laboratoriotyön ja harjoitustyön painotettu keskiarvo on 3-4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää kuvanmuodostuksen perusteet sekä kuvan rakenteen muistissa.
Opiskelija osaa avata kuvan tai kuvia sekä soveltaa kurssin aikana läpikäytyjä menetelmiä omille kuvilleen monipuolisesti ja laajasti. Opiskelija pystyy myös ottamaan käyttöön kurssin ulkopuolista asiaa ja hyödyntämään sitä.
Opiskelija osaa lukea kuvavirtaa konenäkökameralta sekä osaa automaattisesti laskea kuvassa näkyvät objektit, luokitella ne muodon perusteella sekä suorittaa erilaisia mittauksia ääriviivojen perusteella.

Käytännössä: kotitehtävien, laboratoriotyön ja harjoitustyön painotettu keskiarvo on 5

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Suositeltavat muut opinnot

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
(Konenäkö KL25KONÄKÖ4-3004?)

Ilmoittautumisaika

16.07.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

16.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Juha Hirvonen
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE19
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset konenäkömenetelmät ja runsaasti niiden sovelluksia mm. tekniikan, lääketieteen ja biologian aloilta. Opiskelija osaa toteuttaa kuvankäsittely- ja konenäkösovelluksia OpenCV-kirjastoa ja Python-ohjelmointikieltä käyttäen.

Sisältö

- Kuvanmuodostus ja digitaalisen kuvan rakenne
- Esikäsittelymenetelmät
- Segmentointimenetelmät
- Morfologiamenetelmät
- Muotojen ja piirteiden haku ja tunnistus
- Kuvamuunnokset
- 3D-kuvantaminen ja -mittaukset

Oppimateriaalit

Jaetaan kurssilla
OpenCV:n dokumentaatiosivut

Opetusmenetelmät

- teoriaopetus ja yhdessä tehtävät esimerkit
- pakolliset kotitehtävät ja niiden läpikäyminen harjoituksissa
- laboratoriotyö (pienryhmässä)
- harjoitustyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähitunnit 33h
Laboratoriotyö 10h
Harjoitustyö
Kotitehtävät
Muu itseopiskelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija hallitsee kuvankäsittely- ja konenäkömenetelmien perusasiat ja tuntee niiden keskeisimmät sovellukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4), Opiskelija osaa soveltaa kuvankäsittely- ja konenäkömenetelmiä ongelmien ratkaisussa ja tuntee useita niiden sovelluksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa soveltaa erilaisia kuvankäsittely- ja konenäkömenetelmiä monipuolisesti erilaisten ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija osaa hakea tietoa erilaisista menetelmistä ja sovelluksista itsenäisesti ja soveltaa niitä uusien ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin osasuoritukset arvostellaan asteikolla 1-5. Kurssin lopullinen arvosana on kotitehtävien, laboratoriotyön ja harjoitustyön arvosanojen painotettu keskiarvo. Kotitehtävien arvosana määräytyy ratkaistun määrän mukaan, laboratoriotyön ja harjoitustyön taas työn laajuuden mukaan.

Hylätty (0)

Opiskelija ei tee riittävää määrää kotitehtäviä ja/tai laboratoriotyötä hyväksytysti ja/tai harjoitustyötä hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa luetella kuvanmuodostuksen perusteet.
Opiskelija osaa avata kuvan sekä toistaa kurssin aikana käytyjä menetelmiä eri parametreilla omille kuvilleen.
Opiskelija osaa lukea kuvavirtaa konenäkökameralta sekä osaa laskea automaattisesti kuvassa näkyvät objektit.

Käytännössä: kotitehtävien, laboratoriotyön ja harjoitustyön painotettu keskiarvo on 1-2.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa selittää kuvanmuodostuksen perusteet sekä kuvan rakenteen muistissa.
Opiskelija osaa avata kuvan tai kuvia sekä soveltaa kurssin aikana läpikäytyjä menetelmiä omille kuvilleen monipuolisesti.
Opiskelija osaa lukea kuvavirtaa konenäkökameralta sekä osaa automaattisesti laskea kuvassa näkyvät objektit sekä luokitella ne muodon perusteella.

Käytännössä: kotitehtävien, laboratoriotyön ja harjoitustyön painotettu keskiarvo on 3-4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää kuvanmuodostuksen perusteet sekä kuvan rakenteen muistissa.
Opiskelija osaa avata kuvan tai kuvia sekä soveltaa kurssin aikana läpikäytyjä menetelmiä omille kuvilleen monipuolisesti ja laajasti. Opiskelija pystyy myös ottamaan käyttöön kurssin ulkopuolista asiaa ja hyödyntämään sitä.
Opiskelija osaa lukea kuvavirtaa konenäkökameralta sekä osaa automaattisesti laskea kuvassa näkyvät objektit, luokitella ne muodon perusteella sekä suorittaa erilaisia mittauksia ääriviivojen perusteella.

Käytännössä: kotitehtävien, laboratoriotyön ja harjoitustyön painotettu keskiarvo on 5

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Suositeltavat muut opinnot

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
(Konenäkö KL25KONÄKÖ4-3004?)

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 20.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 08.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Niko Ristimäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa arvioida erilaisia käyttöliittymiä ja käyttäjäryhmiä. Opiskelija osaa suunnitella käyttöliittymän käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteita noudattaen ja kestävän kehityksen periaatteet huomioiden, sekä toteuttaa käyttöliittymän valvomo-ohjelmistoa käyttäen.

Sisältö

Käyttöliittymien arviointi, käyttäjien mallintaminen, käyttöliittymien suunnittelu, visuaalinen suunnittelu, kognitio ja valvomo-ohjelmistot. Opintojaksolla tutustutaan laitteistotoimittajasta riippumattomaan käyttöliittymän kehitystapaan.

Oppimateriaalit

Luennot ja harjoitukset 40 h, itseopiskelu 40 h.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustyö.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin käyttöliittymien perusrakenteen ja osaa kertoa mielipiteensä käyttöliittymän toiminnasta. Lisäksi hän osaa tehdä käyttöliittymän perussääntöjen mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin käyttöliittymään liittyvät peruskäsitteet, säännöt ja toimivan käyttöliittymän rakenteen. Hän osaa luoda käyttöliittymän erilaisiin sovelluksiin käyttäen tunnettuja ohjelmointityökaluja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi käyttöliittymän suunnittelussa käytettävät säännöt ja osaa tehdä sääntöjen mukaisia käyttöliittymiä erilaisiin sovelluksiin ja ympäristöihin. Lisäksi hän kykenee soveltamaan oppimiaan asioita monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuntiaktiivisuus, tentti ja harjoitustyöt.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin käyttöliittymien perusrakenteen ja osaa kertoa mielipiteensä käyttöliittymän toiminnasta. Lisäksi hän osaa tehdä käyttöliittymän perussääntöjen mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee hyvin käyttöliittymään liittyvät peruskäsitteet, säännöt ja toimivan käyttöliittymän rakenteen. Hän osaa luoda käyttöliittymän erilaisiin sovelluksiin käyttäen tunnettuja ohjelmointityökaluja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi käyttöliittymän suunnittelussa käytettävät säännöt ja osaa tehdä sääntöjen mukaisia käyttöliittymiä erilaisiin sovelluksiin ja ympäristöihin. Lisäksi hän kykenee soveltamaan oppimiaan asioita monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Opintojaksolla pyritään kehittämään symbolisia ja intuitiivisia käyttöliittymiä, jolloin kielikäännösten käyttö olisi mahdollisimman vähäistä.

Ilmoittautumisaika

25.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Samuel Suvanto
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa konstruoida rasituksen alaisesta kappaleesta lujuusopillisen mallin. Hän pystyy määrittämään kappaleessa vaikuttavat jännitykset ja tulkitsemaan, kestääkö kappale kyseiset jännitykset.

Sisältö

Normaalijännitys. Leikkausjännitys. Venymä. Suppeumakerroin. Hooken laki. Liukuma ja varmuusluku. Sauvan pituuden muutos ja pisteen siirtymä. Staattisesti määräämätön tuenta ja lämpöjännitys. Palkin rasitukset. Puhdas suora taivutus. Steinerin lause. Jännitysten yhdistäminen. Kimmoviiva. Vääntö.

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutteiset luennot

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot, kotitehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävän arvosanan saaminen edellyttää, että opiskelija hallitsee lujuusopin perusasiat sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä arvosana edellyttää, että opiskelija tuntee hyvin statiikan peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa ja yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävän arvosanan saaminen edellyttää, että opiskelija tuntee kiitettävästi statiikan käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti tai välikokeet ja harjoitukset

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Pekka Sahimaa
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • AUTE21A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käsitellä kirjainlausekkeita ja ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön.

Sisältö

Lausekkeiden läsittely, ensimmäisen asteen yhtälö

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset ja itsenäistä opiskelua

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 54 h
Luennot ja laskuharjoitukset 21 h
Itsenäistä työskentelyä 33 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

tyydyttävä (1 - 2): opiskelija osaa perusasiat algebrasta

Arviointikriteerit, hyvä (3)

hyvä (3 - 4): opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa algebran alkeita hyvin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

kiitettävä (5): opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa algebran alkeita kiitettävästi

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Loppukoe

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jouni Björkman
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • AUTE21A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa mekaniikan ilmiöiden kuvaamisessa käytetyt suureet, käsitteet ja yksiköt
- osaa kuvailla todellisen mekaanisen ilmiön pelkistettynä mallina suureyhtälöä käyttäen sekä skalaari- että vektorimuodossa
- osaa tulkita fysikaalista mallia likimääräisenä kuvauksena todellisesta ilmiöstä
- osaa tulkita mekaniikan mallit tekniikan välttämättöminä reunaehtoina
- osaa analysoida kappaleiden ja nesteiden käyttäytymistä ja ymmärtää luonnontieteiden empiirisen luonteen
- osaa arvioida omaa mekaniikan osaamistaan sekä soveltaa tietojaan ja taitojaan myöhemmissä tekniikan opinnoissaan

Sisältö

- Kinematiikka
- Newtonin lait
- Työ, teho, energia
- Impulssi, liikemäärä
- Pyörimisliike ja jäykän kappaleen mekaniikka
- Olomuotojen mekaniikkaa.

Oppimateriaalit

Hautala, Peltonen: Insinöörin (AMK) Fysiikka osa I (Lahden Teho-Opetus Oy)
Luentomuistiinpanot

Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan erikseen.

Kansainvälisyys

Ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 28 h ja itsenäinen opiskelu 52 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin mekaniikan peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija tuntee hyvin mekaniikkaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija tuntee kiitettävästi mekaniikkaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

25.09.2021 - 05.12.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 27.02.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jouni Björkman
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE21
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa mekaniikan ilmiöiden kuvaamisessa käytetyt suureet, käsitteet ja yksiköt
- osaa kuvailla todellisen mekaanisen ilmiön pelkistettynä mallina suureyhtälöä käyttäen sekä skalaari- että vektorimuodossa
- osaa tulkita fysikaalista mallia likimääräisenä kuvauksena todellisesta ilmiöstä
- osaa tulkita mekaniikan mallit tekniikan välttämättöminä reunaehtoina
- osaa analysoida kappaleiden ja nesteiden käyttäytymistä ja ymmärtää luonnontieteiden empiirisen luonteen
- osaa arvioida omaa mekaniikan osaamistaan sekä soveltaa tietojaan ja taitojaan myöhemmissä tekniikan opinnoissaan

Sisältö

- Kinematiikka
- Newtonin lait
- Työ, teho, energia
- Impulssi, liikemäärä
- Pyörimisliike ja jäykän kappaleen mekaniikka
- Olomuotojen mekaniikkaa.

Oppimateriaalit

Hautala, Peltonen: Insinöörin (AMK) Fysiikka osa I (Lahden Teho-Opetus Oy)
Luentomuistiinpanot

Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan erikseen.

Kansainvälisyys

Ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 22 h ja itsenäinen opiskelu 58 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin mekaniikan peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija tuntee hyvin mekaniikkaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija tuntee kiitettävästi mekaniikkaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

25.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jouni Björkman
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee kurssin suoritettuaan mekanismien liikeanalyysin suorittamiseen tarvittavat tiedot ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Sisältö

Kinematiikan ja kinetiikan perusteet. Suoraviivainen ja käyräviivainen liike, liikeyhtälöt. Energia- aja impulssilauseet, voiman ja momentin impulssi, impulssimonmentti. Mekanismityypit ja graafisen liikeanalyysin perusteet.

Oppimateriaalit

Opettajan jakama tai osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssiin sisältyy 24 h lähiopetusta sekä 30 h itsenäistä työskentelyä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyväksytty arvosana saavutetaan saavuttamalla 1/3 tentin maksimipisteistä. Opiskelija osaa mallintaa liikkuvan mekanismin käyttäen digitaalisia suunnitteluohjelmistoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä arvosana (3) saavutetaan saavuttamalla 2/3 tentin maksimipisteistä. Opiskelija osaa mallintaa liikkuvan mekanismin käyttäen digitaalisia suunnitteluohjelmistoja. Lisäksi hän osaa analysoida mekanismia analysointityökaluilla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä arvosana (5) saavutetaan saavuttamalla 85 % tentin maksimipisteistä. Opiskelija hallitsee kurssin suoritettuaan mekanismien liikeanalyysin suorittamiseen tarvittavat tiedot ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija osaa mallintaa liikkuvan mekanismin käyttäen digitaalisia suunnitteluohjelmistoja. Lisäksi hän osaa analysoida mekanismia analysointityökaluilla. Opiskelija osaa myös rakenteen optimoinnin analyysiin perustuen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti

Esitietovaatimukset

Ei tarvita

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Ismo Tupamäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa suorittaa sähkö- ja prosessitekniikan perusmittaukset turvallisesti ja oikeaoppisesti. Hän osaa päätellä ja paikantaa saamiensa mittaustulosten perusteella mahdolliset viat ja osaa virittää laitteistot toimimaan energiatehokkaasti saamiensa mittaustulosten perusteella. Hän osaa huomioida ulkoisten häiriöiden vaikutukset mittaustulokseen mittauksia tehdessään. Lisäksi hän tuntee tietokonepohjaisten mittalaitteiden ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet erilaisissa sovelluksissa.

Sisältö

Sähkölajit ja niiden mittaaminen ** sähkömittalaitteet (yleismittari, oskilloskooppi, RLC-mittari, analysaattori, kalibrointimittalaite, PC-mittalaiteet) ** mittaukset (virta, jännite, vastus, taajuus) ** mittausten tarkkuus ja häiriötekijät ** vianhaun menetelmät ** mittausharjoitukset.

Oppimateriaalit

Pekka Wallin, Sähkömittaustekniikan perusteet,
Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, laboraatioharjoitukset sekä valmistajien ohjeet.

Opetusmenetelmät

Luennot ja erilaiset prosessiautomaatioon liittyvät mittausharjoitukset

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee perussuureiden mittausmenetelmät ja osaa suorittaa turvallisesti käytännön mittaukset yleismittaria ja oskilloskooppia käyttäen. Lisäksi hän osaa annetun ohjeen mukaisesti kalibroida analogia- ja digitaalipohjaiset mittalähettimet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa edellisen lisäksi vianhaun menetelmät. Sekä tuntee nykyaikaiset mittalaitteet ja niiden käytön. Hän osaa tehdä automaation mittauksia ohjeen mukaan käyttäen PC-pohjaisia mittausjärjestelmiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa omatoimisesti hakea, valita ja soveltaa mittalaitteet ja sovellukset erilaisiin automaation mittauksiin. Hän osaa mitata prosesseissa käytettävien mittalaitteiden kunnon ja tarvittaessa hallitsee niiden virittämisen ja kalibroinnin. Hän tuntee lisäksi standardin mukaiset mittalaitteiden sijoituskohdat.

Esitietovaatimukset

Sähkötekniikka

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

25.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Pasi Mikkonen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE19SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa luoda matemaattisia malleja reaalimaailman prosesseista käyttäen apuna teknisen laskennan ohjelmistoja. Lisäksi opiskelija osaa hyödyntää matemaattisia malleja automaation ohjausohjelmistojen suunnittelussa.

Sisältö

Mallintaminen, simulointi, interpolointi, sumea logiikka, faktorianalyysi, pääkomponenttianalyysi, Structured Text -ohjelmointi, MATLAB ja Simulink.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit ja luentojen esimerkit.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija hallitsee hyvin matemaattisen mallintamisen periaatteet ja osaa hyödyntää niitä ohjausohjelmistojen suunnittelussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa soveltaa kurssin sisältöä vaativiinkin projekteihin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 29.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Pasi Mikkonen
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE19
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa luoda matemaattisia malleja reaalimaailman prosesseista käyttäen apuna teknisen laskennan ohjelmistoja. Lisäksi opiskelija osaa hyödyntää matemaattisia malleja automaation ohjausohjelmistojen suunnittelussa.

Sisältö

Mallintaminen, simulointi, interpolointi, sumea logiikka, faktorianalyysi, pääkomponenttianalyysi, Structured Text -ohjelmointi, MATLAB ja Simulink.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit ja luentojen esimerkit.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija hallitsee hyvin matemaattisen mallintamisen periaatteet ja osaa hyödyntää niitä ohjausohjelmistojen suunnittelussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa soveltaa kurssin sisältöä vaativiinkin projekteihin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

25.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Heikki Rajala
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää ja valita energiatehokkaat ja pitkän elinkaaren omaavat ohjaustekniikan sähkökomponentit. Opiskelija osaa mitoittaa eri tehoisten toimilaitteiden komponentit.

Sisältö

Sähkökeskusten komponentit, mitoitus ja valinta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

25.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Heikki Rajala
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Oppilas osaa suorittaa sähkö- ja automaatiotekniikan peruskytkentöjä. Oppilas perehtyy käytännössä automaatiojärjestelmän rakentamiseen. Näiden yhteydessä lisäksi tutustutaan sähkölaitteiden asennuksiin liittyviin määräyksiin ja teknillisiin näkökohtiin.

Sisältö

Opintojaksolla rakennetaan pienimuotoinen automaatiojärjestelmä. Mekaniikan lisäksi automaatiojärjestelmässä on ohjelmoitava logiikka, muutamia erilaisia antureita, toimilaitteita sekä moottorilähtö. Suunnitellaan ja ohjelmoidaan toimiva järjestelmä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Kurssin suoritus hyväksytty/hylätty tentin mukaan.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 20.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 08.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Matti Perälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Oppilas osaa suorittaa sähkö- ja automaatiotekniikan peruskytkentöjä. Oppilas perehtyy käytännössä automaatiojärjestelmän rakentamiseen. Näiden yhteydessä lisäksi tutustutaan sähkölaitteiden asennuksiin liittyviin määräyksiin ja teknillisiin näkökohtiin.

Sisältö

Opintojaksolla rakennetaan pienimuotoinen automaatiojärjestelmä. Mekaniikan lisäksi automaatiojärjestelmässä on ohjelmoitava logiikka, muutamia erilaisia antureita, toimilaitteita sekä moottorilähtö. Suunnitellaan ja ohjelmoidaan toimiva järjestelmä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Kurssin suoritus hyväksytty/hylätty tentin mukaan.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jyri Lehto
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja rakenteisen ohjelmasuunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa ohjelmoida ja testata pieniä konsolikäyttöliittymällä varustettuja ohjelmia. Opiskelija osaa syötön, tulostuksen, valinta- ja toistorakenteet, metodit (funktiot) ja listoja.

Sisältö

Kielen perusrakenteet: tyypit, lauseet, syöttö, tulostus, loogiset lauseet, valinta, toisto, metodit (funktiot) ja listat.

Oppimateriaalit

Online-dokumentaatio sekä opettajan luentomoniste ja videot

Opetusmenetelmät

Luennot ja ohjelmointiharjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetusta 30 tuntia, itsenäistä opiskelua ja tehtävien tekemistä 50 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja rakenteisen ohjelmasuunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa ohjelmoida pieniä konsolikäyttöliittymällä varustettuja ohjelmia. Opiskelija osaa syötön, tulostuksen sekä valinta- ja toistorakenteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja rakenteisen ohjelmasuunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella, ohjelmoida ja dokumentoida pieniä konsolikäyttöliittymällä varustettuja ohjelmia. Opiskelija osaa syötön, tulostuksen, valinta- ja toistorakenteet, metodit (funktiot) sekä listojen käsittelyn.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja rakenteisen ohjelmasuunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella, ohjelmoida, dokumentoida ja testata konsolikäyttöliittymällä varustettuja ohjelmia. Opiskelija osaa syötön, tulostuksen, valinta- ja toistorakenteet, metodit (funktiot) sekä listojen käsittelyn erinomaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja tehdyt tehtävät

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 20.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 08.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jyri Lehto
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja rakenteisen ohjelmasuunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa ohjelmoida ja testata pieniä konsolikäyttöliittymällä varustettuja ohjelmia. Opiskelija osaa syötön, tulostuksen, valinta- ja toistorakenteet, metodit (funktiot) ja listoja.

Sisältö

Kielen perusrakenteet: tyypit, lauseet, syöttö, tulostus, loogiset lauseet, valinta, toisto, metodit (funktiot) ja listat.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja rakenteisen ohjelmasuunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa ohjelmoida pieniä konsolikäyttöliittymällä varustettuja ohjelmia. Opiskelija osaa syötön, tulostuksen sekä valinta- ja toistorakenteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja rakenteisen ohjelmasuunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella, ohjelmoida ja dokumentoida pieniä konsolikäyttöliittymällä varustettuja ohjelmia. Opiskelija osaa syötön, tulostuksen, valinta- ja toistorakenteet, metodit (funktiot) sekä listojen käsittelyn.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja rakenteisen ohjelmasuunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella, ohjelmoida, dokumentoida ja testata konsolikäyttöliittymällä varustettuja ohjelmia. Opiskelija osaa syötön, tulostuksen, valinta- ja toistorakenteet, metodit (funktiot) sekä listojen käsittelyn erinomaisesti.

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 13.02.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 29.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jyri Lehto
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE21
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja rakenteisen ohjelmasuunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa ohjelmoida ja testata pieniä konsolikäyttöliittymällä varustettuja ohjelmia. Opiskelija osaa syötön, tulostuksen, valinta- ja toistorakenteet, metodit (funktiot) ja listoja.

Sisältö

Kielen perusrakenteet: tyypit, lauseet, syöttö, tulostus, loogiset lauseet, valinta, toisto, metodit (funktiot) ja listat.

Oppimateriaalit

Online-dokumentaatio sekä opettajan luentomoniste ja videot

Opetusmenetelmät

Luennot ja ohjelmointiharjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetusta 19 tuntia, itsenäistä opiskelua ja tehtävien tekemistä 61 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja rakenteisen ohjelmasuunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa ohjelmoida pieniä konsolikäyttöliittymällä varustettuja ohjelmia. Opiskelija osaa syötön, tulostuksen sekä valinta- ja toistorakenteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja rakenteisen ohjelmasuunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella, ohjelmoida ja dokumentoida pieniä konsolikäyttöliittymällä varustettuja ohjelmia. Opiskelija osaa syötön, tulostuksen, valinta- ja toistorakenteet, metodit (funktiot) sekä listojen käsittelyn.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja rakenteisen ohjelmasuunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella, ohjelmoida, dokumentoida ja testata konsolikäyttöliittymällä varustettuja ohjelmia. Opiskelija osaa syötön, tulostuksen, valinta- ja toistorakenteet, metodit (funktiot) sekä listojen käsittelyn erinomaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja tehdyt tehtävät

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 19.12.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Juha Yli-Hemminki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Tavoitteena on ohjelmoinnin perusrakenteiden hallinnan syventäminen ja olio-ohjelmoinnin perusteiden omaksuminen sekä graafisen käyttöliittymän peruskomponenttien käytön tekniikan hallinta. Kurssin jälkeen opiskelija osaa määritellä olion ja ohjelmoida pienehkön graafisella käyttöliittymällä varustetun sovelluksen. Vahvistetaan perustaa ohjelmointitaidoille, jotka ovat tärkeitä kestävän kehityksen ja kustannustehokkaan toiminnan kannalta.

Sisältö

Käyttöliittymäkomponentit, layoutit ja tapahtumien liittäminen komponentteihin. Olioiden määrittely ja käyttö. Ohjelmointivälineinä käytetään kansainvälisesti tunnettuja ohjelmointialustoja.

Oppimateriaalit

Luentomoniste ja .NET-kirjasto

Opetusmenetelmät

Luennot ja ohjelmointiharjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Viimeisellä lähiopetusviikolla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetusta 42 tuntia, itsenäistä työskentelyä 38 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa määritellä olion ja ohjelmoida graafisen käyttöliittymän.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4); Opiskelija osaa soveltaa keskeisimpiä käyttöliittymäkomponentteja ja osaa käyttää olioita harjoitustyössään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa soveltaa monipuolisesti erilaisia käyttöliittymäkomponentteja ja luoda sovelluksessa käyttämiään olioita omassa harjoitustyössään.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tehtyihin harjoituksiin ja tenttiin

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteet 1

Ilmoittautumisaika

25.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 27.02.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jyri Lehto
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Tavoitteena on ohjelmoinnin perusrakenteiden hallinnan syventäminen ja olio-ohjelmoinnin perusteiden omaksuminen sekä graafisen käyttöliittymän peruskomponenttien käytön tekniikan hallinta. Kurssin jälkeen opiskelija osaa määritellä olion ja ohjelmoida pienehkön graafisella käyttöliittymällä varustetun sovelluksen. Vahvistetaan perustaa ohjelmointitaidoille, jotka ovat tärkeitä kestävän kehityksen ja kustannustehokkaan toiminnan kannalta.

Sisältö

Käyttöliittymäkomponentit, layoutit ja tapahtumien liittäminen komponentteihin. Olioiden määrittely ja käyttö. Ohjelmointivälineinä käytetään kansainvälisesti tunnettuja ohjelmointialustoja.

Oppimateriaalit

Luentomoniste ja .NET-kirjasto

Opetusmenetelmät

Luennot ja ohjelmointiharjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Viimeisellä lähiopetusviikolla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 40 tuntia, itsenäistä opiskelua 40 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa määritellä olion ja ohjelmoida graafisen käyttöliittymän.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4); Opiskelija osaa soveltaa keskeisimpiä käyttöliittymäkomponentteja ja osaa käyttää olioita harjoitustyössään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa soveltaa monipuolisesti erilaisia käyttöliittymäkomponentteja ja luoda sovelluksessa käyttämiään olioita omassa harjoitustyössään.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tehtyihin harjoituksiin ja tenttiin

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteet 1

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 20.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 08.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Niko Ristimäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida automaattisen koneen tai järjestelmän toiminnan edellytyksiä ja mikä rooli on ohjelmoitavalla logiikalla. Opiskelija oppii kone- ja tuotantoautomaatiossa yleisesti käytettävien ohjelmoitavien logiikoiden rakenteen ja toiminnan. Opiskelija osaa suunnitella ja ohjelmoida sekvenssiperusteisia ohjelmia. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia käyttöliittymiä kosketusnäyttöjen avulla.

Sisältö

-Ohjelmoitavan logiikan rakenne
-Ohjelmointi FBD- ja ST-ohjelmointikielillä
-Sekvenssiperusteinen ohjelmointi
-Yleisimmät toimilohkot
-Käyttöliittymän suunnittelu ja ohjelmointi

Opintojaksolla tehdään käytännönläheisiä ohjelmointiharjoituksia.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt, sekä tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, harjoitukset ja ryhmätyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 81 h, josta työjärjestykseen merkittyä opiskelua 35 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjelmoida yksinkertaisen sekvenssiohjauksen FBD-ohjelmointikielellä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ohjelmoida sekvenssiohjauksen FBD-ohjelmointikielellä. Opiskelija osaa tehdä modulaarisen ohjelman toimilohkoja hyödyntäen. Opiskelija osaa myös ST-ohjelmointikielen perusteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ohjausohjelmiston ja toteuttaa sen FBD- ja ST-ohjelmointikielillä modulaarisesti. Opiskelijalla on erinomaiset PLC-ohjelmointitaidot.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt ja tentti (100%)

Esitietovaatimukset

automaation perusteet, ohjelmoinnin perusteet 1, digitaalitekniikka

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 20.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 08.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Ismo Tupamäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida automaattisen koneen tai järjestelmän toiminnan edellytyksiä ja mikä rooli on ohjelmoitavalla logiikalla. Opiskelija oppii kone- ja tuotantoautomaatiossa yleisesti käytettävien ohjelmoitavien logiikoiden rakenteen ja toiminnan. Opiskelija osaa suunnitella ja ohjelmoida sekvenssiperusteisia ohjelmia. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia käyttöliittymiä kosketusnäyttöjen avulla.

Sisältö

-Ohjelmoitavan logiikan rakenne
-Ohjelmointi FBD- ja ST-ohjelmointikielillä
-Sekvenssiperusteinen ohjelmointi
-Yleisimmät toimilohkot
-Käyttöliittymän suunnittelu ja ohjelmointi

Opintojaksolla tehdään käytännönläheisiä ohjelmointiharjoituksia.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt, sekä tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, harjoitukset ja ryhmätyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 80 h, josta työjärjestykseen merkittyä opiskelua noin puolet.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjelmoida yksinkertaisen sekvenssiohjauksen FBD-ohjelmointikielellä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ohjelmoida sekvenssiohjauksen FBD-ohjelmointikielellä. Opiskelija osaa tehdä modulaarisen ohjelman toimilohkoja hyödyntäen. Opiskelija osaa myös ST-ohjelmointikielen perusteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ohjausohjelmiston ja toteuttaa sen FBD- ja ST-ohjelmointikielillä modulaarisesti. Opiskelijalla on erinomaiset PLC-ohjelmointitaidot.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt ja tentti (100%)

Esitietovaatimukset

automaation perusteet, ohjelmoinnin perusteet 1, digitaalitekniikka

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Niko Ristimäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • AUTE20SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida automaattisen koneen tai järjestelmän toiminnan edellytyksiä ja mikä rooli on ohjelmoitavalla logiikalla. Opiskelija oppii kone- ja tuotantoautomaatiossa yleisesti käytettävien ohjelmoitavien logiikoiden rakenteen ja toiminnan. Opiskelija osaa suunnitella ja ohjelmoida sekvenssiperusteisia ohjelmia. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia käyttöliittymiä kosketusnäyttöjen avulla.

Sisältö

-Ohjelmoitavan logiikan rakenne
-Ohjelmointi FBD- ja ST-ohjelmointikielillä
-Sekvenssiperusteinen ohjelmointi
-Yleisimmät toimilohkot
-Käyttöliittymän suunnittelu ja ohjelmointi

Opintojaksolla tehdään käytännönläheisiä ohjelmointiharjoituksia.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt, sekä tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, harjoitukset ja ryhmätyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 81 h, josta työjärjestykseen merkittyä opiskelua 35 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjelmoida yksinkertaisen sekvenssiohjauksen FBD-ohjelmointikielellä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ohjelmoida sekvenssiohjauksen FBD-ohjelmointikielellä. Opiskelija osaa tehdä modulaarisen ohjelman toimilohkoja hyödyntäen. Opiskelija osaa myös ST-ohjelmointikielen perusteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ohjausohjelmiston ja toteuttaa sen FBD- ja ST-ohjelmointikielillä modulaarisesti. Opiskelijalla on erinomaiset PLC-ohjelmointitaidot.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt ja tentti (100%)

Esitietovaatimukset

automaation perusteet, ohjelmoinnin perusteet 1, digitaalitekniikka

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 17.04.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 29.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Ismo Tupamäki
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE21
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida automaattisen koneen tai järjestelmän toiminnan edellytyksiä ja mikä rooli on ohjelmoitavalla logiikalla. Opiskelija oppii kone- ja tuotantoautomaatiossa yleisesti käytettävien ohjelmoitavien logiikoiden rakenteen ja toiminnan. Opiskelija osaa suunnitella ja ohjelmoida sekvenssiperusteisia ohjelmia. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia käyttöliittymiä kosketusnäyttöjen avulla.

Sisältö

-Ohjelmoitavan logiikan rakenne
-Ohjelmointi FBD- ja ST-ohjelmointikielillä
-Sekvenssiperusteinen ohjelmointi
-Yleisimmät toimilohkot
-Käyttöliittymän suunnittelu ja ohjelmointi

Opintojaksolla tehdään käytännönläheisiä ohjelmointiharjoituksia.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt, sekä tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, harjoitukset ja ryhmätyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 80 h, josta työjärjestykseen merkittyä opiskelua noin 40 %.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjelmoida yksinkertaisen sekvenssiohjauksen FBD-ohjelmointikielellä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ohjelmoida sekvenssiohjauksen FBD-ohjelmointikielellä. Opiskelija osaa tehdä modulaarisen ohjelman toimilohkoja hyödyntäen. Opiskelija osaa myös ST-ohjelmointikielen perusteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ohjausohjelmiston ja toteuttaa sen FBD- ja ST-ohjelmointikielillä modulaarisesti. Opiskelijalla on erinomaiset PLC-ohjelmointitaidot.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt ja tentti (100%)

Esitietovaatimukset

automaation perusteet, ohjelmoinnin perusteet 1, digitaalitekniikka

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Juha Yli-Hemminki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa olioparadigmaa tietokoneohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija oppii jonkin olioparadigmaa tukevan ohjelmointikielen. Vahvistaa kestävän kehityksen ja kustannustehokkaan toiminnan kannalta tärkeiden ohjelmointitaitojen perustaa.

Sisältö

Luokka, olio, attribuutit, metodit, dynaaminen kokoelma, kapselointi, luokkakaavio, tiedoston käsittely, perintä, polymorfismi, rajapinnat. Ohjelmoinnissa käytetään kansainvälisesti käytettyjä ohjelmointialustoja ja työkaluja. Olio-ohjelmoinnin paradigma mahdollistaa ketterän ohjelmistotuotannon.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit ja luentojen esimerkit

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 80h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija hallitsee hyvin olio-ohjelmoinnin periaatteet PLC ja PC-ohjelmoinnissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa soveltaa kurssin sisältöä vaativiinkin projekteihin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai harjoitustyö

Lisätiedot

Yleisimmät kansainvälisesti käytetyt ohjelmointikielet tukevat olio-ohjelmoinnin paradigmaa.

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 31.07.2022

Laajuus

15 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Marko Hietamäki
 • Pasi Mikkonen
 • Jarkko Pakkanen
 • Jouni Björkman
 • Juha Yli-Hemminki
 • Jorma Mettälä
 • Matti Perälä
 • Alpo Anttonen
 • Niko Ristimäki
 • Tapio Hellman
 • Ismo Tupamäki
 • Jyri Lehto
 • Petteri Mäkelä
 • Juha Hirvonen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE18KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • AUTE18SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opinnäytetyö tehdään normaalisti viimeisenä eli neljäntenä opiskeluvuotena. Aiheen valinta kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisin kuitenkin viimeistään työharjoittelujakson aikana viimeisen opiskeluvuoden syyslukukauden aikana.

Opinnäytetyö tehdään joko itsenäisenä suunnittelu-, kehittämis- tai selvitystyönä tai se voi olla osa laajempaa tutkimus- tai kehittämishanketta. Opinnäytetyön tavoitteena on, että opiskelija osoittaa pätevyytensä itsenäisesti hyödyntää hankkimiaan teoreettisia tietoja käytännön ongelman ratkaisemisessa.

Opinnäytetyö tehdään lähes poikkeuksetta yrityksille. Tällöin opiskelijalla on erinomainen mahdollisuus opinnäytetyönsä avulla tasoittaa tietä yrityksen palvelukseen siirtymiseksi.

Sisältö

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Pia-Mari Riihilahti
 • Tiina Välimäki
 • Jorma Mettälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis-, opiskelu- ja työnhakutaitojaan
- käyttää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla
- tunnistaa omat kansainvälistymismahdollisuutena

Sisältö

opintojen rakenne ja eri opiskelumahdollisuudet
- opiskeluun orientoituminen ja SeAMK yhteisönä
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta
- SeAMKin kirjastopalvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä niissä kehittyminen
- opintososiaaliset palvelut ja hyvinvointipalvelut SeAMKissa
- urasuunnittelu ja työnhakutaidot
- kansainvälisen osaamisen merkitys
- jatko-opintomahdollisuudet

Oppimateriaalit

- SeAMK www- ja intra-sivut sekä niiden informaatio käsiteltävistä asioista, http://www.seamk.fi
- tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat, ops.seamk.fi
- opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, tehtävät, ryhmätyöskentelyt, esittelyt, verkko-opiskelu, ohjatut harjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

53 tuntia, joka koostuu kontaktiopetuksesta, tehtävistä ja harjoituksista (osin verkko-opintoina.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo opinnoissa, osallistuminen harjoituksiin ja oppimistehtävien suorittaminen

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Pia-Mari Riihilahti
 • Tiina Välimäki
 • Jorma Mettälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis-, opiskelu- ja työnhakutaitojaan
- käyttää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla
- tunnistaa omat kansainvälistymismahdollisuutena

Sisältö

opintojen rakenne ja eri opiskelumahdollisuudet
- opiskeluun orientoituminen ja SeAMK yhteisönä
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta
- SeAMKin kirjastopalvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä niissä kehittyminen
- opintososiaaliset palvelut ja hyvinvointipalvelut SeAMKissa
- urasuunnittelu ja työnhakutaidot
- kansainvälisen osaamisen merkitys
- jatko-opintomahdollisuudet

Oppimateriaalit

- SeAMK www- ja intra-sivut sekä niiden informaatio käsiteltävistä asioista, http://www.seamk.fi
- tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat, ops.seamk.fi
- opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, tehtävät, ryhmätyöskentelyt, esittelyt, verkko-opiskelu, ohjatut harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

53 tuntia, joka koostuu kontaktiopetuksesta, tehtävistä ja harjoituksista (osin verkko-opintoina)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo opinnoissa, osallistuminen harjoituksiin ja oppimistehtävien suorittaminen

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

16.07.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

16.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Pia-Mari Riihilahti
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE21
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis-, opiskelu- ja työnhakutaitojaan
- käyttää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla
- tunnistaa omat kansainvälistymismahdollisuutena

Sisältö

opintojen rakenne ja eri opiskelumahdollisuudet
- opiskeluun orientoituminen ja SeAMK yhteisönä
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta
- SeAMKin kirjastopalvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä niissä kehittyminen
- opintososiaaliset palvelut ja hyvinvointipalvelut SeAMKissa
- urasuunnittelu ja työnhakutaidot
- kansainvälisen osaamisen merkitys
- jatko-opintomahdollisuudet

Oppimateriaalit

- SeAMK www- ja intra-sivut sekä niiden informaatio käsiteltävistä asioista, http://www.seamk.fi
- tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat, ops.seamk.fi
- opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, tehtävät, ryhmätyöskentelyt, esittelyt, verkko-opiskelu, ohjatut harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

53 tuntia, joka koostuu kontaktiopetuksesta, tehtävistä ja harjoituksista (osin verkko-opintoina)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo opinnoissa, osallistuminen harjoituksiin ja oppimistehtävien suorittaminen

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

21.09.2021 - 25.10.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 27.02.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

2 op

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Niko Ristimäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE19SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • AUTE19KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • AUTE18KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • MAUTE19
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus
 • AUTE18SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu automaatiojärjestelmän eri osa-alueisiin ja oppii hyödyntämään modernin automaatiojärjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia koneiden ja järjestelmien ohjaussovelluksissa. Kurssilla opiskelija tutustuu alueen teknologiayritysten toimintaan ja saa käsityksen minkälaiselle osaamiselle yrityksissä on tarvetta.

Sisältö

Kurssilla perehdytään monipuolisesti Beckhoff-automaatiojärjestelmään ja TwinCAT ohjelmointiympäristöön. PLC ja liikkeenohjaustoimintojen lisäksi kurssilla käsitellään servoakseleiden mitoitusta Motion Designer työkalun avulla, käyttöliittymien ja valvomoiden suunnittelua TwinCAT HMI ja TwinCAT PLC HMI ohjelmistoilla. Lisäksi tutustutaan ohjausjärjestelmään integroidun konenäköjärjestelmän TwinCAT Visionin toimintaan ja tiedonkeruuseen TwinCAT IoT ja Analytics ohjelmistojen avulla sekä koneiden turvatoimintojen toteuttamiseen TwinSAFE järjestelmällä.
Kurssi toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen teknologiayritysten kanssa ja kurssin aikana yritysten edustajat kertovat toiminnastaan ja osallistuvat kurssin sisällön toteutukseen mm. käytännön harjoitustehtävillä.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt, sekä tuote- ja ohjelmointimanuaalit

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, harjoitukset ja ryhmätyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 81 h, josta työjärjestykseen merkittyä opiskelua 40 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee modernin automaatiojärjestelmän mahdollisuudet ja osaa hyödyntää niitä ohjaussovelluksen kehityksessä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt ja tentti (100%)

Esitietovaatimukset

Ohjelmoitavat logiikat

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Ismo Tupamäki
 • Jyri Lehto
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on tutustua automaatiotekniikan koulutusohjelmissa tyyppillisiin ohjelmistoihin ja laitteisiin. Kurssin sisältö vaihtelee kursissa valitun projektin mukaan. Opiskelija oppii projektimaiseen työskentelyyn. Opiskelija oppii 3D-CAD-mallinnuksen perusteet ja osaa tehdä markkinointimateriaalia.

Sisältö

Kurssi on kilpailun muotoon rakennettu projekti. Opiskelijat tutustuvat projektissa tarvitsemiinsa automaatiotekniikan laboratoriolaitteisiin ja tietokonohjelmistoihin. Projektit ovat suunniteltu työelämälähtöisesti. Projekti on pitänyt sisällään uuden ja innovatiivisen tuotteen suunnittelua. Tuotteelle on laadittu markkinointimateriaali ja siitä on tehty 3D-CAD-malli. Lisäksi tuotteista on myös 3D-tulostettu pikamalli.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Kurssi on hyväksytty, jos opiskelija osallistuu projektiin, tuottaa suunnittelu ja markkinointimateriaalia sekä osallistuu kurssin kilpailuun.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssille ja lopussa projektityön esittely.

Esitietovaatimukset

Kurssille ei ole esitietovaatimuksia.

Lisätiedot

Kurssille on tarkoitus osallistua sekä lukio-opiskelijoita, että jo tekniikan insinöörialojen ja liiketalouden opiskelijoita sekä myös muita kurssista kiinnostuneita opiskelijoita.

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jarkko Pakkanen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE19SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee eri robottityypit. Hän pystyy tarkastelemaan robottia ja robotin käyttöä sekä tehdasautomaatiossa että muilla robotiikan sovellusalueilla. Tuntee teollisuusrobotin rakenteen, ominaisuudet, koordinaatistot, roboteissa käytettävät lisälaitteet. Oppii käsittelemään sekä ohjelmoimaan teollisuusrobotteja On- ja Off - line ohjelmointitavoilla. Antaa perusvalmiudet suunnitella ja valita teollisuusrobotin lisävarusteineen tuotteiden automaatiokäsittelyyn.

Sisältö

Robottityypit, teollisuusrobotin: mekaaninen rakenne, ohjausjärjestelmät, ominaisuudet, koordinaatistot sekä robottien lisävarusteet. ABB teollisuusrobotin käsittely sekä On- sekä Offline ohjelmointi. Motoman robotin käsittely On-line ohjelmointi. Robottien käsittely ja ohjelmointiharjoitukset laboratoriossa.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt sekä maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit.
Kuivanen, R.: Robotiikka. Suomen robotiikkayhdistys Ry.

Opetusmenetelmät

Teorialuentoja, ohjelmointiharjoituksia simulointiympäristössä, laboratorioharjoituksia ABB, Fanuc, Yaskawa ja Universal roboteilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso käsittää n. 100 tuntia opiskelua, joista 20 tuntia sisältää luokkaopetusta ja 20 tuntia laboratorioharjoituksia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana 1. Opiskelija hallitsee osaamistavoitteet tyydyttävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvosana 3. Opiskelija hallitsee osaamistavoitteet hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5. Opiskelija hallitsee osaamistavoitteet kiitettävä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teoriakoe (50%) ja robottiohjelmointikoe (50%)
Opintojakson arvostelu 1-5.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.07.2021 - 31.10.2021

Ajoitus

16.08.2021 - 27.02.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jarkko Pakkanen
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE19
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee eri robottityypit. Hän pystyy tarkastelemaan robottia ja robotin käyttöä sekä tehdasautomaatiossa että muilla robotiikan sovellusalueilla. Tuntee teollisuusrobotin rakenteen, ominaisuudet, koordinaatistot, roboteissa käytettävät lisälaitteet. Oppii käsittelemään sekä ohjelmoimaan teollisuusrobotteja On- ja Off - line ohjelmointitavoilla. Antaa perusvalmiudet suunnitella ja valita teollisuusrobotin lisävarusteineen tuotteiden automaatiokäsittelyyn.

Sisältö

Robottityypit, teollisuusrobotin: mekaaninen rakenne, ohjausjärjestelmät, ominaisuudet, koordinaatistot sekä robottien lisävarusteet. ABB teollisuusrobotin käsittely sekä On- sekä Offline ohjelmointi. Motoman robotin käsittely On-line ohjelmointi. Robottien käsittely ja ohjelmointiharjoitukset laboratoriossa.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt sekä maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit. Kuivanen, R.: Robotiikka. Suomen robotiikkayhdistys Ry.

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, harjoitukset, ryhmätyöt laboratoriossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 104 tuntia. Mistä työjärjestyksen mukaista lähtiopetusta 36 tuntia joka sisältää laboratorioharjoitukset sekä itsenäistä opiskelua 68.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana 1. Opiskelija hallitsee osaamistavoitteet tyydyttävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvosana 3. Opiskelija hallitsee osaamistavoitteet hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5. Opiskelija hallitsee osaamistavoitteet kiitettävä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt, laboratoriotyöt, kirjallinen- sekä ohjelmointitentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

25.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Petra Syri
Opiskelijaryhmät
 • AUTE19KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Yleiset osaamistavoitteet (3 op)
Opiskelija osaa viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Opiskelija pystyy keskustelemaan omaan alaansa ja työpaikkaansa liittyvistä asioista ja kehittää oman alansa tietämystään ruotsinkielisen kirjallisuuden ja muun lähdemateriaalin avulla.
Opiskelija
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan.
- osaa kirjoittaa cv:n ja työhakemuksen ja selviää työnhakutilanteista.
- osaa kirjoittaa työelämään liittyviä viestejä ja selviytyy suullisissa viestintätilanteissa
- hallitsee kohteliaisuusfraseologiaa ja arkisia puhetilanteita
- tuntee alansa perusterminologiaa

Sisältö

-Koulutus
-työnhaku ja työ
-työympäristö ja yhteiskunta
-asiakaskontaktit
-oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Pietilä: Kontakt - Teknisk svenska. Edita. viimeisin painos
Tehtävät Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Luennot 28 h ja itsenäiset tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 28 h ja itsenäiset tehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kirjallisessa tuotoksessa esiintyy paljon isojakin virheitä ja tekstin sujuvuudessa on ongelmia. Teksti on yksinkertaista, mutta yhtenäistä ja ymmärrettävää.
Suullisessa esityksessä esiintyy paljon virheitä, ääntämys poikkeaa osin kohdekielestä. Ongelmista huolimatta viesti on kuitenkin pääosin ymmärrettävissä. Mikäli suullinen esitys on suoraan luettu muistiinpanoista tai dioista, niin maksimi arvosana on 1-2.
Hallitsee tavallisimman sanaston ja kieliopin perusrakenteet yksipuolisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kirjallinen tuotos sisältää jonkin verran pienehköjä virheitä, mutta viesti välittyy niistä huolimatta ongelmitta. Sujuva, johdonmukainen teksti, joka on kirjoitettu perusrakenteita oikein käyttäen.
Suullisessa esityksessä esiintyy jonkin verran ääntämis- ja/tai kielioppivirheitä, mutta ne eivät häiritse viestin välittymistä. Hyvä, sujuva peruskielitaito, jokseenkin vapaasti, vaikkakin paikon muistiinpanojen varassa esitetty. Epäröinti hidastaa puhetta.
Opiskelija hallitsee oman alan ja yleiskielen sanaston kohtalaisesti. Opiskelija käyttää perusrakenteita melko virheettömästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kirjallinen tuotos on virheetöntä, erittäin luontevaa ja huomiota on kiinnitetty myös ammattielämän viestintätilanteiden vaatimiin kielellisiin tyyliseikkoihin. Tekstissä hyödynnetään sujuvasti vaativiakin lauserakenteita.
Suullisessa esityksessä ei esiinny virheitä, ääntäminen on luontevaa ja puhetahti on sopiva. Kaiken kaikkiaan puhe on vapaata, sujuvaa kerrontaa, jota kuuntelijan on helppo seurata. Opiskelija reagoi asianmukaisesti vuorovaikutustilanteessa.
Opiskelija hallitsee laajan sanaston ja käyttää rakenteita sujuvasti ja monipuolisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suullinen ja kirjallinen koe kurssin lopussa. Läsnäolo 80%

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

25.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Petra Syri
Opiskelijaryhmät
 • AUTE19SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Yleiset osaamistavoitteet (3 op)
Opiskelija osaa viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Opiskelija pystyy keskustelemaan omaan alaansa ja työpaikkaansa liittyvistä asioista ja kehittää oman alansa tietämystään ruotsinkielisen kirjallisuuden ja muun lähdemateriaalin avulla.
Opiskelija
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan.
- osaa kirjoittaa cv:n ja työhakemuksen ja selviää työnhakutilanteista.
- osaa kirjoittaa työelämään liittyviä viestejä ja selviytyy suullisissa viestintätilanteissa
- hallitsee kohteliaisuusfraseologiaa ja arkisia puhetilanteita
- tuntee alansa perusterminologiaa

Sisältö

-Koulutus
-työnhaku ja työ
-työympäristö ja yhteiskunta
-asiakaskontaktit
-oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Pietilä: Kontakt - Teknisk svenska. Edita. viimeisin painos
Tehtävät Moodlessa

Opetusmenetelmät

Luennot ja itsenäiset tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 28 h ja itsenäiset tehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kirjallisessa tuotoksessa esiintyy paljon isojakin virheitä ja tekstin sujuvuudessa on ongelmia. Teksti on yksinkertaista, mutta yhtenäistä ja ymmärrettävää.
Suullisessa esityksessä esiintyy paljon virheitä, ääntämys poikkeaa osin kohdekielestä. Ongelmista huolimatta viesti on kuitenkin pääosin ymmärrettävissä. Mikäli suullinen esitys on suoraan luettu muistiinpanoista tai dioista, niin maksimi arvosana on 1-2.
Hallitsee tavallisimman sanaston ja kieliopin perusrakenteet yksipuolisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kirjallinen tuotos sisältää jonkin verran pienehköjä virheitä, mutta viesti välittyy niistä huolimatta ongelmitta. Sujuva, johdonmukainen teksti, joka on kirjoitettu perusrakenteita oikein käyttäen.
Suullisessa esityksessä esiintyy jonkin verran ääntämis- ja/tai kielioppivirheitä, mutta ne eivät häiritse viestin välittymistä. Hyvä, sujuva peruskielitaito, jokseenkin vapaasti, vaikkakin paikon muistiinpanojen varassa esitetty. Epäröinti hidastaa puhetta.
Opiskelija hallitsee oman alan ja yleiskielen sanaston kohtalaisesti. Opiskelija käyttää perusrakenteita melko virheettömästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kirjallinen tuotos on virheetöntä, erittäin luontevaa ja huomiota on kiinnitetty myös ammattielämän viestintätilanteiden vaatimiin kielellisiin tyyliseikkoihin. Tekstissä hyödynnetään sujuvasti vaativiakin lauserakenteita.
Suullisessa esityksessä ei esiinny virheitä, ääntäminen on luontevaa ja puhetahti on sopiva. Kaiken kaikkiaan puhe on vapaata, sujuvaa kerrontaa, jota kuuntelijan on helppo seurata. Opiskelija reagoi asianmukaisesti vuorovaikutustilanteessa.
Opiskelija hallitsee laajan sanaston ja käyttää rakenteita sujuvasti ja monipuolisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suullinen ja kirjallinen koe kurssin lopussa. Läsnäolo 80%.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.07.2021 - 10.10.2021

Ajoitus

16.08.2021 - 19.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Petra Syri
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE19
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Yleiset osaamistavoitteet (3 op)
Opiskelija osaa viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Opiskelija pystyy keskustelemaan omaan alaansa ja työpaikkaansa liittyvistä asioista ja kehittää oman alansa tietämystään ruotsinkielisen kirjallisuuden ja muun lähdemateriaalin avulla.
Opiskelija
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan.
- osaa kirjoittaa cv:n ja työhakemuksen ja selviää työnhakutilanteista.
- osaa kirjoittaa työelämään liittyviä viestejä ja selviytyy suullisissa viestintätilanteissa
- hallitsee kohteliaisuusfraseologiaa ja arkisia puhetilanteita
- tuntee alansa perusterminologiaa

Sisältö

-Koulutus
-työnhaku ja työ
-työympäristö ja yhteiskunta
-asiakaskontaktit
-oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Pietilä: Kontakt - Teknisk svenska. Edita. viimeisin painos
Tehtävät Moodlessa

Opetusmenetelmät

Luennot ja itsenäiset tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 24 h ja itsenäiset tehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kirjallisessa tuotoksessa esiintyy paljon isojakin virheitä ja tekstin sujuvuudessa on ongelmia. Teksti on yksinkertaista, mutta yhtenäistä ja ymmärrettävää.
Suullisessa esityksessä esiintyy paljon virheitä, ääntämys poikkeaa osin kohdekielestä. Ongelmista huolimatta viesti on kuitenkin pääosin ymmärrettävissä. Mikäli suullinen esitys on suoraan luettu muistiinpanoista tai dioista, niin maksimi arvosana on 1-2.
Hallitsee tavallisimman sanaston ja kieliopin perusrakenteet yksipuolisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kirjallinen tuotos sisältää jonkin verran pienehköjä virheitä, mutta viesti välittyy niistä huolimatta ongelmitta. Sujuva, johdonmukainen teksti, joka on kirjoitettu perusrakenteita oikein käyttäen.
Suullisessa esityksessä esiintyy jonkin verran ääntämis- ja/tai kielioppivirheitä, mutta ne eivät häiritse viestin välittymistä. Hyvä, sujuva peruskielitaito, jokseenkin vapaasti, vaikkakin paikon muistiinpanojen varassa esitetty. Epäröinti hidastaa puhetta.
Opiskelija hallitsee oman alan ja yleiskielen sanaston kohtalaisesti. Opiskelija käyttää perusrakenteita melko virheettömästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kirjallinen tuotos on virheetöntä, erittäin luontevaa ja huomiota on kiinnitetty myös ammattielämän viestintätilanteiden vaatimiin kielellisiin tyyliseikkoihin. Tekstissä hyödynnetään sujuvasti vaativiakin lauserakenteita.
Suullisessa esityksessä ei esiinny virheitä, ääntäminen on luontevaa ja puhetahti on sopiva. Kaiken kaikkiaan puhe on vapaata, sujuvaa kerrontaa, jota kuuntelijan on helppo seurata. Opiskelija reagoi asianmukaisesti vuorovaikutustilanteessa.
Opiskelija hallitsee laajan sanaston ja käyttää rakenteita sujuvasti ja monipuolisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suullinen ja kirjallinen koe kurssin lopussa. Läsnäolo 80%

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jarno Arkko
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee statiikan keskeiset lainalaisuudet ja osaa soveltaa niitä staattisesti määrättyyn rakenteeseen.

Sisältö

Statiikan perusteet. Partikkelin statiikka. Voiman momentti. Jäykän kappaleen tasapaino. Kitka. Painopisteen määrittäminen. Palkin rasitukset. Voimasysteemien yhdistäminen.

Oppimateriaalit

Luentomuistiinpanot

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssiin sisältyy 35 h lähiopetusta ja 45 h itsenäistä työskentelyä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee statiikan perusasiat sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin statiikan peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa ja yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi statiikan käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti ja laskuharjoitukset

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 20.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 08.05.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Matti Perälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa lukea ja tulkita sähkö- ja automaatiopiirustuksia. Opiskelija perehtyy tietokoneissa toimiviin sähkö- ja automaatiosuunnittelun CAD-ohjelmiin, niiden ominaisuuksiin ja käyttömahdollisuuksiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa valmiudet erilaisten, yksinkertaisten alan piirustusten laatimiseen Cad-ohjelmistolla ja pystyy valitsemaan tarkoitukseen sopivan esitystavan.

Sisältö

Perustiedot sähkö- ja automaatiotekniikan piirustuksista. Symbolien ja piirustustekniikan perusteiden hallinta. Annetaan käsitys tietokoneen käyttömahdollisuuksista suunnittelussa. Harjoitustöitä tekemällä opitaan suunnittelemaan ja piirtämään sähkö- ja automaatioalan yleiskaavioita ja samalla perehdytään CAD-järjestelmien toimintoihin.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt, CADS-ohjelma.

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, harjoitustyöt.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin EPLAN ohjelmiston perusteet ja kykenee piirtämään perustason pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä perustason sähkö- ja automaatiosuunnitteluprojektissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee ja hallitsee hyvin EPLAN ohjelmiston perusteet ja kykenee piirtämään erityyppisiä pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä perustason sähkö- ja automaatiosuunnitteluprojektissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi EPLAN ohjelmiston ja kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisissä sähkö- ja automaatiosuunnitteluprojekteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 08.05.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Matti Perälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa lukea ja tulkita sähkö- ja automaatiopiirustuksia. Opiskelija perehtyy tietokoneissa toimiviin sähkö- ja automaatiosuunnittelun CAD-ohjelmiin, niiden ominaisuuksiin ja käyttömahdollisuuksiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa valmiudet erilaisten, yksinkertaisten alan piirustusten laatimiseen Cad-ohjelmistolla ja pystyy valitsemaan tarkoitukseen sopivan esitystavan.

Sisältö

Perustiedot sähkö- ja automaatiotekniikan piirustuksista. Symbolien ja piirustustekniikan perusteiden hallinta. Annetaan käsitys tietokoneen käyttömahdollisuuksista suunnittelussa. Harjoitustöitä tekemällä opitaan suunnittelemaan ja piirtämään sähkö- ja automaatioalan yleiskaavioita ja samalla perehdytään CAD-järjestelmien toimintoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin EPLAN ohjelmiston perusteet ja kykenee piirtämään perustason pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä perustason sähkö- ja automaatiosuunnitteluprojektissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee ja hallitsee hyvin EPLAN ohjelmiston perusteet ja kykenee piirtämään erityyppisiä pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä perustason sähkö- ja automaatiosuunnitteluprojektissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi EPLAN ohjelmiston ja kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisissä sähkö- ja automaatiosuunnitteluprojekteissa.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jouni Björkman
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa lämpö- ja sähköopin ilmiöiden kuvaamisessa käytetyt suureet, käsitteet ja yksiköt
- osaa kuvailla ja analysoida materiaalien ja kappaleiden lämpöopillisia ominaisuuksia pelkistettyjä tasapainomalleja käyttäen
- osaa tulkita lämpö- ja sähköopillisia lainalaisuuksia likimääräisinä empiirisinä kuvauksina todellisesta ilmiöistä
- osaa analysoida varattuihin hiukkasiin kohdistuvaa sähköstaattista vuorovaikutusta erilaisten symmetristen sähkökenttien tapauksissa
- osaa ratkaista monimutkaisempiakin tasavirtapiirejä
- osaa sähkön tuotantoon ja siirtoon liittyviä prosesseja kuten esimerkiksi kolmivaihevirran käytön, muuntajan, generaattorin ja oikosulkumoottorin toiminnan
- osaa arvioida omaa luonnontieteellistä osaamistaan sekä soveltaa tietojaan ja taitojaan myöhemmissä tekniikan opinnoissaan

Sisältö

- lämpöopin perusteet
- sähköstatiikka
- tasavirtapiirit
- vaihtovirtapiirin perusteita
- Magnetismin perusteita

Oppimateriaalit

Hautala, Peltonen: Insinöörin (AMK) Fysiikka osa I (Lahden Teho-Opetus Oy)
Peltonen, Perkkiö, Vierinen: Insinöörin (AMK) Fysiikka osa II (Lahden Teho-Opetus Oy)
Luentomuistiinpanot

Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset, itsenäistä opiskelua

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 80 h
Luennot ja laskuharjoitukset: 28 h
Itsenäistä opiskelua: 52 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin sekä lämpöopin että sähköopin peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija tuntee hyvin sekä lämpöoppiin että sähköoppiin liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija tuntee kiitettävästi sekä lämpöoppiin että sähköoppiin liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti

Esitietovaatimukset

Mekaniikka

Ilmoittautumisaika

25.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jouni Björkman
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa lämpö- ja sähköopin ilmiöiden kuvaamisessa käytetyt suureet, käsitteet ja yksiköt
- osaa kuvailla ja analysoida materiaalien ja kappaleiden lämpöopillisia ominaisuuksia pelkistettyjä tasapainomalleja käyttäen
- osaa tulkita lämpö- ja sähköopillisia lainalaisuuksia likimääräisinä empiirisinä kuvauksina todellisesta ilmiöistä
- osaa analysoida varattuihin hiukkasiin kohdistuvaa sähköstaattista vuorovaikutusta erilaisten symmetristen sähkökenttien tapauksissa
- osaa ratkaista monimutkaisempiakin tasavirtapiirejä
- osaa sähkön tuotantoon ja siirtoon liittyviä prosesseja kuten esimerkiksi kolmivaihevirran käytön, muuntajan, generaattorin ja oikosulkumoottorin toiminnan
- osaa arvioida omaa luonnontieteellistä osaamistaan sekä soveltaa tietojaan ja taitojaan myöhemmissä tekniikan opinnoissaan

Sisältö

- lämpöopin perusteet
- sähköstatiikka
- tasavirtapiirit
- vaihtovirtapiirin perusteita
- Magnetismin perusteita

Oppimateriaalit

Hautala, Peltonen: Insinöörin (AMK) Fysiikka osa I (Lahden Teho-Opetus Oy)
Peltonen, Perkkiö, Vierinen: Insinöörin (AMK) Fysiikka osa II (Lahden Teho-Opetus Oy)
Luentomuistiinpanot

Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset, itsenäistä opiskelua

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 80 h
Luennot ja laskuharjoitukset: 32 h
Itsenäistä opiskelua: 48 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin sekä lämpöopin että sähköopin peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija tuntee hyvin sekä lämpöoppiin että sähköoppiin liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija tuntee kiitettävästi sekä lämpöoppiin että sähköoppiin liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti

Esitietovaatimukset

Mekaniikka

Ilmoittautumisaika

16.07.2021 - 03.10.2021

Ajoitus

16.08.2021 - 19.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jouni Björkman
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE21
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa lämpö- ja sähköopin ilmiöiden kuvaamisessa käytetyt suureet, käsitteet ja yksiköt
- osaa kuvailla ja analysoida materiaalien ja kappaleiden lämpöopillisia ominaisuuksia pelkistettyjä tasapainomalleja käyttäen
- osaa tulkita lämpö- ja sähköopillisia lainalaisuuksia likimääräisinä empiirisinä kuvauksina todellisesta ilmiöistä
- osaa analysoida varattuihin hiukkasiin kohdistuvaa sähköstaattista vuorovaikutusta erilaisten symmetristen sähkökenttien tapauksissa
- osaa ratkaista monimutkaisempiakin tasavirtapiirejä
- osaa sähkön tuotantoon ja siirtoon liittyviä prosesseja kuten esimerkiksi kolmivaihevirran käytön, muuntajan, generaattorin ja oikosulkumoottorin toiminnan
- osaa arvioida omaa luonnontieteellistä osaamistaan sekä soveltaa tietojaan ja taitojaan myöhemmissä tekniikan opinnoissaan

Sisältö

- lämpöopin perusteet
- sähköstatiikka
- tasavirtapiirit
- vaihtovirtapiirin perusteita
- Magnetismin perusteita

Oppimateriaalit

Hautala, Peltonen: Insinöörin (AMK) Fysiikka osa I (Lahden Teho-Opetus Oy)
Peltonen, Perkkiö, Vierinen: Insinöörin (AMK) Fysiikka osa II (Lahden Teho-Opetus Oy)
Luentomuistiinpanot

Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 19 h ja itsenäinen opiskelu 61 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin sekä lämpöopin että sähköopin peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija tuntee hyvin sekä lämpöoppiin että sähköoppiin liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija tuntee kiitettävästi sekä lämpöoppiin että sähköoppiin liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti

Esitietovaatimukset

Mekaniikka

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Heikki Rajala
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen oppilas osaa piirtää sähkö- ja automaatioalan piirikaavioita tietokoneavusteisesti

Sisältö

Opintojakson aikana käydään läpi seuraavat asiakokonaisuudet:
- CADS Planner -suunnitteluohjelmiston käyttö
- pääkaavion ja piirikaavion piirtäminen piirikaaviosovelluksella
- keskuskaaviosovellus
- taulukkosovellus
- keskuslayoutsovellus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin sähköCADin perusteet ja kykenee piirtämään perustason pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä tavanomaisissa sähköpiirustuksissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin sähköCADin perusteet ja kykenee piirtämään erityyppisiä pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä erilaisissa sähköpiirustuksissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi sähköcadin perusteet ja kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten sähköpiirustusten laadinnassa.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

25.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Heikki Rajala
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen oppilas osaa piirtää sähkö- ja automaatioalan piirikaavioita tietokoneavusteisesti

Sisältö

Opintojakson aikana käydään läpi seuraavat asiakokonaisuudet:
- CADS Planner -suunnitteluohjelmiston käyttö
- pääkaavion ja piirikaavion piirtäminen piirikaaviosovelluksella
- keskuskaaviosovellus
- taulukkosovellus
- keskuslayoutsovellus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin sähköCADin perusteet ja kykenee piirtämään perustason pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä tavanomaisissa sähköpiirustuksissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin sähköCADin perusteet ja kykenee piirtämään erityyppisiä pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä erilaisissa sähköpiirustuksissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi sähköcadin perusteet ja kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten sähköpiirustusten laadinnassa.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 19.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Heikki Rajala
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy sähkömoottorien yleisiin toimintaperiaatteisiin ja yleisimpien tasasähkö (DC)- sekä vaihtosähkömoottorien (AC) toimintaan ja käyttöön. Opiskelija perehtyy myöskin säädettäviin moottorikäyttöihin. Yleistavoitteena on luoda kokonaisnäkemys sähkömoottoreista automaatiotekniikan toimilaitteena. Hän osaa mitoittaa ja valita erilaisia sähkömoottorikäyttöjä sekä kytkeä ne sähköverkkoon.

Sisältö

Sähkömoottorien yleinen toimintaperiaate, tasavirtamoottorit, oikosulkumoottorit, taajuusmuuttajat, servomoottorit, servo-ohjaimet, askelmoottorit ja askelmoottoriohjaimet. Useita laboratoriotöitä: moottorien- ja moottoriohjainten kytkennät, testaukset sekä mittaukset.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin sähkökäyttöjen peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin sähkökäyttöihin liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi sähkökäyttöihin liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 19.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Heikki Rajala
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy sähkömoottorien yleisiin toimintaperiaatteisiin ja yleisimpien tasasähkö (DC)- sekä vaihtosähkömoottorien (AC) toimintaan ja käyttöön. Opiskelija perehtyy myöskin säädettäviin moottorikäyttöihin. Yleistavoitteena on luoda kokonaisnäkemys sähkömoottoreista automaatiotekniikan toimilaitteena. Hän osaa mitoittaa ja valita erilaisia sähkömoottorikäyttöjä sekä kytkeä ne sähköverkkoon.

Sisältö

Sähkömoottorien yleinen toimintaperiaate, tasavirtamoottorit, oikosulkumoottorit, taajuusmuuttajat, servomoottorit, servo-ohjaimet, askelmoottorit ja askelmoottoriohjaimet. Useita laboratoriotöitä: moottorien- ja moottoriohjainten kytkennät, testaukset sekä mittaukset.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin sähkökäyttöjen peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin sähkökäyttöihin liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi sähkökäyttöihin liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Heikki Rajala
Opiskelijaryhmät
 • AUTE19SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää sähkönjakelujärjestelmän ja kiinteistösähköistyksen rakenteet. Hän osaa valita tarvittavat komponentit järjestelmiin. Hän oppii käyttämään tietokoneavusteista sähkösuunnitteluohjelmistoa dokumentointiin.

Sisältö

Rakennusten sähköistys
Sähkön siirto- ja jakelujärjestelmät
Maakaapeli- ja ilmajohtoasennukset
Sähköverkkojen komponentit
Sähkötekninen dokumentointi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin sähkönjakelujärjestelmän ja kiinteistösähköistyksen rakenteet. Hän osaa valita tarvittavat komponentit järjestelmiin. Hän oppii käyttämään tietokoneavusteista sähkösuunnitteluohjelmistoa dokumentointiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee ja hallitsee hyvin sähkönjakelujärjestelmän ja kiinteistösähköistyksen rakenteet. Hän osaa valita tarvittavat komponentit järjestelmiin. Hän kykenee käyttämään tietokoneavusteista erityyppisissä projekteissa sähkösuunnitteluohjelmistoa dokumentointiin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi sähkönjakelujärjestelmän ja kiinteistösähköistyksen rakenteet. Hän osaa valita monipuolisesti tarvittavat komponentit järjestelmiin. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Esitietovaatimukset

Sähköturvallisuus
Sähkötyöturvallisuus
Ohjaustekniikan komponentit
Sähkö-CAD

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 27.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 29.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Matti Perälä
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE19
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää sähkönjakelujärjestelmän ja kiinteistösähköistyksen rakenteet. Hän osaa valita tarvittavat komponentit järjestelmiin. Hän oppii käyttämään tietokoneavusteista sähkösuunnitteluohjelmistoa dokumentointiin.

Sisältö

Rakennusten sähköistys
Sähkön siirto- ja jakelujärjestelmät
Maakaapeli- ja ilmajohtoasennukset
Sähköverkkojen komponentit
Sähkötekninen dokumentointi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin sähkönjakelujärjestelmän ja kiinteistösähköistyksen rakenteet. Hän osaa valita tarvittavat komponentit järjestelmiin. Hän oppii käyttämään tietokoneavusteista sähkösuunnitteluohjelmistoa dokumentointiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee ja hallitsee hyvin sähkönjakelujärjestelmän ja kiinteistösähköistyksen rakenteet. Hän osaa valita tarvittavat komponentit järjestelmiin. Hän kykenee käyttämään tietokoneavusteista erityyppisissä projekteissa sähkösuunnitteluohjelmistoa dokumentointiin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi sähkönjakelujärjestelmän ja kiinteistösähköistyksen rakenteet. Hän osaa valita monipuolisesti tarvittavat komponentit järjestelmiin. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Esitietovaatimukset

Sähköturvallisuus
Sähkötyöturvallisuus
Ohjaustekniikan komponentit
Sähkö-CAD

Ilmoittautumisaika

25.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 27.02.2022

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jouni Björkman
 • Matti Perälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • AUTE21A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee sähköisiin ominaisuuksiin vaikuttavat tekijät ja osaa selittää niitä. Hän osaa ratkoa matemaattisesti tasa- ja vaihtosähköpiirien perusongelmia, sekä suoriutuu sähkösuureiden perusmittauksista yleismittaria ja oskilloskooppia käyttäen. opiskelija oppii suomalaisia SFS 6000 ja kansainvälisiä IEC ja CENELEC suunnittelu periaatteita ja standardeja. Opiskelija oppii sähkötekniikan energiatehokkuutta

Sisältö

- Sähködynamiikka
- Tasa- ja vaihtovirtapiirit
- Virtapiirien erilaiset ratkaisumenetelmät
- Kolmivaihejärjestelmät
- Yleismittarin ja oskilloskoopin käyttö

Oppimateriaalit

Aura & Tonteri: Teoreettinen sähkötekniikka ja sähkökoneiden perusteet, WSOY.
Tai Practical electronics for inventors, Paul Scherz
Luentomonisteet, laboratorion mittalaitteet.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojen alussa.

Sisällön jaksotus

Sisältö käydään tässä järjestyksessä
- Sähködynamiikka
- Tasa- ja vaihtovirtapiirit
- Virtapiirien erilaiset ratkaisumenetelmät
- Kolmivaihejärjestelmät
- Yleismittarin ja oskilloskoopin käyttö

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laskea ja mitata yksinkertaisten perusvirtapiirien DC/AC , virrat, tehot, vastukset ja jännitteet (Ohmin laki).

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi käytää monimutkaisempien virtapiirien laskentatyökaluja ratkaistessaan kysyttyjä suureita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa omatoimisesti soveltaa erilaisia menetelmiä laskiessaan ja mitatessaan sähköön liittyviä piirejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.07.2021 - 28.11.2021

Ajoitus

16.08.2021 - 01.04.2022

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jouni Björkman
 • Matti Perälä
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE21
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee sähköisiin ominaisuuksiin vaikuttavat tekijät ja osaa selittää niitä. Hän osaa ratkoa matemaattisesti tasa- ja vaihtosähköpiirien perusongelmia, sekä suoriutuu sähkösuureiden perusmittauksista yleismittaria ja oskilloskooppia käyttäen. opiskelija oppii suomalaisia SFS 6000 ja kansainvälisiä IEC ja CENELEC suunnittelu periaatteita ja standardeja. Opiskelija oppii sähkötekniikan energiatehokkuutta

Sisältö

- Sähködynamiikka
- Tasa- ja vaihtovirtapiirit
- Virtapiirien erilaiset ratkaisumenetelmät
- Kolmivaihejärjestelmät
- Yleismittarin ja oskilloskoopin käyttö

Oppimateriaalit

Aura & Tonteri: Teoreettinen sähkötekniikka ja sähkökoneiden perusteet, WSOY.
Tai Practical electronics for inventors, Paul Scherz
Luentomonisteet, laboratorion mittalaitteet.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojen alussa

Sisällön jaksotus

Sisältö käydään tässä järjestyksessä
- Sähködynamiikka
- Tasa- ja vaihtovirtapiirit
- Virtapiirien erilaiset ratkaisumenetelmät
- Kolmivaihejärjestelmät
- Yleismittarin ja oskilloskoopin käyttö

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laskea ja mitata yksinkertaisten perusvirtapiirien DC/AC , virrat, tehot, vastukset ja jännitteet (Ohmin laki).

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi käytää monimutkaisempien virtapiirien laskentatyökaluja ratkaistessaan kysyttyjä suureita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa omatoimisesti soveltaa erilaisia menetelmiä laskiessaan ja mitatessaan sähköön liittyviä piirejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

25.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Heikki Rajala
 • Matti Perälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • AUTE21A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää, mitä sähkötöitä kukin ammattilainen saa tehdä. Hän osaa hakea ja soveltaa voimassa olevia sähköturvallisuusmääräyksiä. Hän kykenee määrittämään miten tehdä sähkötyöt turvallisesti, sähkön vaarat huomioon ottaen. Lisäksi opiskelija osaa valita oikeat toimenpiteet sähkötapaturman sattuessa. Hän osaa suorittaa kiinteistöjen käyttöönottotarkastukset ja dokumentoinnin.

Sisältö

- Sähköturvallisuuslaki ja -asetukset
- Suojautuminen sähköiskulta
- Sähkötyöturvallisuus
- Asennusolosuhteet ja tilaluokat
- Ensiapu sähkötapaturman sattuessa
- Käyttöönottomittaukset

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin sähköturvallisuussäädökset - ja standardit ja kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin sähköturvallisuussäädökset - ja standardit ja kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi sähköturvallisuussäädökset - ja standardit sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Matti Perälä
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE21
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää, mitä sähkötöitä kukin ammattilainen saa tehdä. Hän osaa hakea ja soveltaa voimassa olevia sähköturvallisuusmääräyksiä. Hän kykenee määrittämään miten tehdä sähkötyöt turvallisesti, sähkön vaarat huomioon ottaen. Lisäksi opiskelija osaa valita oikeat toimenpiteet sähkötapaturman sattuessa. Hän osaa suorittaa kiinteistöjen käyttöönottotarkastukset ja dokumentoinnin.

Sisältö

- Sähköturvallisuuslaki ja -asetukset
- Suojautuminen sähköiskulta
- Sähkötyöturvallisuus
- Asennusolosuhteet ja tilaluokat
- Ensiapu sähkötapaturman sattuessa
- Käyttöönottomittaukset

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin sähköturvallisuussäädökset - ja standardit ja kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin sähköturvallisuussäädökset - ja standardit ja kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi sähköturvallisuussäädökset - ja standardit sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Heikki Rajala
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija suoriutuu sähkötöistä turvallisesti, oikeita työtapoja, valmistajien asennusohjeita ja standardeja noudattaen. Opiskelija osaa noudattaa hyvän sähköturvallisuuden perusperiaatteita. Näitä ovat: oikea asenne, vastuunotto, opastus, oikeat ja tarkoituksenmukaiset työvälineet, suojaimet ja työmenetelmät.

Sisältö

- Sähköturvallisuuslaki ja -asetus
- Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002
- Sähköasennukset /SFS 6000 -sarja
- Sähkölaboratorioihin ja -työsaleihin perehdyttäminen
- Sähkötyöturvallisuuden tarkistuslistat ja lomakkeet
- Työskentelyolosuhteet ja suojaimet
- Ensiapu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Kurssin suoritus hyväksytty/hylätty tentin mukaan. Opiskelija suoriutuu sähkötöistä turvallisesti, oikeita työtapoja, valmistajien asennusohjeita ja standardeja noudattaen. Opiskelija osaa noudattaa hyvän sähköturvallisuuden perusperiaatteita. Näitä ovat: oikea asenne, vastuunotto, opastus, oikeat ja tarkoituksenmukaiset työvälineet, suojaimet ja työmenetelmät.

Esitietovaatimukset

Sähköturvallisuus (2op)

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Ismo Tupamäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE19SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa asentaa ja käyttöönottaa erilaisia säätöprosesseja käytännön tilanteissa. Opiskelija osaa säätöjärjestelmän viritysmenetelmät käytännön tasolla, ja osaa niiden avulla optimoida säätöjärjestelmän toiminnan siten, että toiminta on energiatehokasta ja laitteisto kestää sille määritellyn elinkaaren ajan.

Sisältö

Laboraatioharjoitukset

Oppimateriaalit

Laboraatiotyöohjeet, teoriatuntien opetusmateriaali

Opetusmenetelmät

Käytännön laboraatioharjoitukset ja sekä niistä tuotettavat työselostukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat. Opiskelija osaa asentaa ja käyttöönottaa erilaisia säätöprosesseja käytännön tilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin. Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija osaa asentaa ja käyttöönottaa erilaisia säätöprosesseja käytännön tilanteissa. Opiskelija osaa säätöjärjestelmän viritysmenetelmät käytännön tasolla, ja osaa niiden avulla optimoida säätöjärjestelmän toiminnan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija osaa asentaa ja käyttöönottaa erilaisia säätöprosesseja käytännön tilanteissa. Opiskelija osaa säätöjärjestelmän viritysmenetelmät käytännön tasolla, ja osaa niiden avulla optimoida säätöjärjestelmän toiminnan siten, että toiminta on energiatehokasta ja laitteisto kestää sille määritellyn elinkaaren ajan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoituksiin osallistuminen
Laboraatiotyöselostukset

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 30.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 29.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Ismo Tupamäki
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE19
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa asentaa ja käyttöönottaa erilaisia säätöprosesseja käytännön tilanteissa. Opiskelija osaa säätöjärjestelmän viritysmenetelmät käytännön tasolla, ja osaa niiden avulla optimoida säätöjärjestelmän toiminnan siten, että toiminta on energiatehokasta ja laitteisto kestää sille määritellyn elinkaaren ajan.

Sisältö

Laboraatioharjoitukset

Oppimateriaalit

Laboraatiotyöohjeet, teoriatuntien opetusmateriaali

Opetusmenetelmät

Käytännön laboraatioharjoitukset ja sekä niistä tuotettavat työselostukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat. Opiskelija osaa asentaa ja käyttöönottaa erilaisia säätöprosesseja käytännön tilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin. Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija osaa asentaa ja käyttöönottaa erilaisia säätöprosesseja käytännön tilanteissa. Opiskelija osaa säätöjärjestelmän viritysmenetelmät käytännön tasolla, ja osaa niiden avulla optimoida säätöjärjestelmän toiminnan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija osaa asentaa ja käyttöönottaa erilaisia säätöprosesseja käytännön tilanteissa. Opiskelija osaa säätöjärjestelmän viritysmenetelmät käytännön tasolla, ja osaa niiden avulla optimoida säätöjärjestelmän toiminnan siten, että toiminta on energiatehokasta ja laitteisto kestää sille määritellyn elinkaaren ajan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoituksiin osallistuminen
Laboraatiotyöselostukset

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.07.2021 - 17.10.2021

Ajoitus

16.08.2021 - 19.12.2021

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Niko Ristimäki
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE19
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee säätötekniikan perusteet ja osaa soveltaa säätöteoriaa käytännön ohjausjärjestelmissä.Opiskelija tuntee säätöjärjestelmät, osaa suunnitella ja mitoittaa säätöjärjestelmiä eri tarkoituksiin sekä pystyy virittämään säätöjärjestelmän. Älykkäillä säätöteknisillä ratkaisuilla pystytään säästämään energiaa ja luonnonvaroja. Opintojaksolla pyritään ymmärtämään säätöteknisiä ilmiöitä yleisellä ja laitteisto riippumattomalla tavalla.

Sisältö

Opintojaksolla opiskellaan säätötekniikan perusteet, siirtofunktio, säädinlohkot aikatasossa, säätöpiirin viritys, säätimien rakenne ja tyypit, suunnitellaan säätöjärjestelmä.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt, sekä tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, harjoitukset ja ryhmätyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 108 h, josta työjärjestykseen merkittyä opiskelua 39 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee hyvin säätöjärjestelmien suunnittelun ja virityksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa kurssin sisältöä vaativiinkin projekteihin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt ja tentti (100%)

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Petteri Mäkelä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE19SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • AUTE18KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tietää, miten teollisen internetin ja esineiden internetin kehitys vaikuttaa teollisuuteen ja tietotekniikan palveluihin.
Opiskelija osaa suunnitella IoT-palvelinohjelmiston ja hyödyntää pilvipalveluja. Opiskelija osaa toteuttaa ohjelmiston, joka välittää dataa teollisuusprosessista tai laitteesta IoT-palveluun.
Opiskelija tietää, miten teollinen internet vaikuttaa kestävän kehityksen päämääriin.

Sisältö

Teollisen internetin periaatteet
Pilvipalvelut ja IoT-alustat
Teollisen internetin standardit ja protokollat (OPC UA, MQTT, AMQP)
IoT:hen soveltuvat palvelin- ja selainohjelmointitekniikat

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää teollisen internetin ja pilvipalveluiden periaatteet. Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisen sovelluksen, joka siirtää dataa simuloidusta automaatiojärjestelmästä pilvipalveluun.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toteuttaa IoT-palveluja hyödyntävän sovelluksen, joka siirtää dataa automaatiojärjestelmästä pilvipalveluun. Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisen sovelluksen pilvipalveluun, joka visualisoi datan ja tallentaa sen tietokantaan. Opiskelija ymmärtää teollisen internetin periaatteet ja tuntee teollisen internetin teknologiapinon tärkeimmät teknologiat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa toteuttaa IoT-palveluja hyödyntävän sovelluksen, joka siirtää dataa automaatiojärjestelmästä pilvipalveluun. Opiskelija osaa tehdä sovelluksen pilvipalveluun, joka visualisoi datan ja tallentaa sen tietokantaan. Opiskelija osaa hyödyntää teollisen internetin teknologioita IIoT-sovelluksen suunnittelussa.

Esitietovaatimukset

Verkko-ohjelmointi
Ohjelmoitavat logiikat

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 27.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 29.05.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

50 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jorma Mettälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • AUTE21A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yrityksen tuotantotalouteen liittyvät perusasiat ja osaa
-määritellä liiketoiminnan peruskäsitteet, erityyppisiä ja eri toimialojen liiketoimintatapoja, -konsepteja ja toiminta- ja ansaintamalleja
- analysoida uuden liiketoiminnan luomisen ja suunnittelun merkitystä ja tarkoitusta
- analysoida olemassa olevan liiketoiminnan osien merkitystä ja tarkoitusta
- tuottaa ainakin teoreettisen tason liiketoimintasuunnitelman; yksin tai yhdessä ryhmän kanssa
- nimeää alkavaa ja kehittyvää yritystoimintaa tukevat keskeiset julkiset ja yksityiset toimijat, rahoitus- ja tiedonlähteet Suomessa.

Sisältö

- Tuottavuus, kasvu, kannattavuus, likviditeetti ja vakavaraisuus
- Liikeidea, sen sisältö ja käyttötarkoitukset
- Liiketoiminnan peruskustannukset
- Investointilaskelmat, budjetointi, tunnusluvut
- Materiaalihallinto sekä markkinoinnin perusasioita
- Laatu osana tuotantoa ja toimintaa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä ja määritellä keskeiset liiketoimintaosaamista kuvaavat käsitteet ja osaa tarkastella yritystoimintaa näiden käsitteiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää yritys- ja liiketoiminnan prosesseja ja tuottaa niistä esimerkkejä ja suunnitelmia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käsitteiden avulla arvioida ja analysoida oppimaansa. Opiskelija osaa esitellä ja soveltaa prosessien hallintaa. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan liiketoimintaosaamisen teorioita tavoitteellisesti ja realistisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä
Opiskelija osaa nimetä ja määritellä keskeiset liiketoimintaosaamista kuvaavat käsitteet ja osaa tarkastella yritystoimintaa näiden käsitteiden avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä
Opiskelija osaa selittää yritys- ja liiketoiminnan prosesseja ja tuottaa niistä esimerkkejä ja suunnitelmia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä
Opiskelija osaa käsitteiden avulla arvioida ja analysoida oppimaansa. Opiskelija osaa esitellä ja soveltaa prosessien hallintaa. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan liiketoimintaosaamisen teorioita tavoitteellisesti ja realistisesti.

Ilmoittautumisaika

25.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Sami Ojanpää
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko-oppimisympäristöä.
- Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä.

Sisältö

- Johdatus toimisto-ohjelmiin
- Tekstinkäsittely
kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
asiakirjastandardi
- Taulukkolaskenta
laskentamallit
kaaviot
- Esitysgrafiikka
esityksen sisältö ja rakenne
esityksen asetukset
- Verkkopalvelujen hyödyntäminen
pilvipalvelut
verkkoneuvottelu työvälineenä

Oppimateriaalit

Opettajan harjoitusmateriaali.

Opetusmenetelmät

Luennot ja itsenäiset tehtäväsuoritukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 30 h ja itsenäinen työskentely 30 h

Sisällön jaksotus

- Johdatus toimisto-ohjelmiin
- Tekstinkäsittely
• kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
• asiakirjastandardi
- Taulukkolaskenta
• laskentamallit
• kaaviot
- Esitysgrafiikka
• esityksen sisältö ja rakenne
• esityksen asetukset
- Verkkopalvelujen hyödyntäminen
• pilvipalvelut

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmär-tää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuväli-neinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmär-tää niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tietokoneella tehtävä tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Alpo Anttonen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko-oppimisympäristöä.
- Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä.

Sisältö

- Johdatus toimisto-ohjelmiin
- Tekstinkäsittely
kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
asiakirjastandardi
- Taulukkolaskenta
laskentamallit
kaaviot
- Esitysgrafiikka
esityksen sisältö ja rakenne
esityksen asetukset
- Verkkopalvelujen hyödyntäminen
pilvipalvelut
verkkoneuvottelu työvälineenä

Oppimateriaalit

Opettajan harjoitusmateriaali.

Opetusmenetelmät

Luennot ja itsenäiset tehtäväsuoritukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 30 h ja itsenäinen työskentely 50 h

Sisällön jaksotus

- Johdatus toimisto-ohjelmiin
- Tekstinkäsittely
• kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
• asiakirjastandardi
- Taulukkolaskenta
• laskentamallit
• kaaviot
- Esitysgrafiikka
• esityksen sisältö ja rakenne
• esityksen asetukset
- Verkkopalvelujen hyödyntäminen
• pilvipalvelut

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmär-tää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuväli-neinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmär-tää niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tietokoneella tehtävä tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

16.07.2021 - 03.10.2021

Ajoitus

16.08.2021 - 19.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jyri Lehto
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE21
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko-oppimisympäristöä.
- Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä.

Sisältö

- Johdatus toimisto-ohjelmiin
- Tekstinkäsittely
kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
asiakirjastandardi
- Taulukkolaskenta
laskentamallit
kaaviot
- Esitysgrafiikka
esityksen sisältö ja rakenne
esityksen asetukset
- Verkkopalvelujen hyödyntäminen
pilvipalvelut
verkkoneuvottelu työvälineenä

Oppimateriaalit

Opettajan harjoitusmateriaali.

Opetusmenetelmät

Luennot ja itsenäiset tehtäväsuoritukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 30 h ja itsenäinen työskentely 30 h

Sisällön jaksotus

- Johdatus toimisto-ohjelmiin
- Tekstinkäsittely
• kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
• asiakirjastandardi
- Taulukkolaskenta
• laskentamallit
• kaaviot
- Esitysgrafiikka
• esityksen sisältö ja rakenne
• esityksen asetukset
- Verkkopalvelujen hyödyntäminen
• pilvipalvelut

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmär-tää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuväli-neinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmär-tää niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tietokoneella tehtävä tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 20.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 08.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Marko Hietamäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa tietovarastoinnin perusteet, tuntee relaatiotietokannan ja dokumenttiperusteisen NoSql-tietokannan sekä tietokannan suunnitteluprosessin tietoanalyysin vaiheiden mukaisesti. Opiskelija osaa SQL-kyselykielen perusteet. Opiskelija oppii käyttämään kansainvälisiä lähteitä tietokantojen suunnittelussa.

Sisältö

Tietovarastoinnin perusteet, relaatiotietokanta, käsitteellinen mallintaminen, ER-kaavio, SQL-kielen keskeiset komennot.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa perusasiat tietokannan suunnittelusta ja osaa SQL-kielen peruskomennot

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- hyvä (3-4): Opiskelija osaa hyvin tietokannan suunnittelun ja SQL-kielen periaatteet ja kykenee hyödyntämään niitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- kiitettävä (5): Opiskelija osaa soveltaa tietokannan suunnittelumenetetelmää monipuolisesti vaativissa harjoituksissaan sekä hallitsee monipuolisesti SQL-kielen eri komentoja.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 20.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 08.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Alpo Anttonen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson jälkeen koota tietokoneen osista ja asentaa siihen käyttöjärjestelmän sekä tarvittavat sovellusohjelmat. Opiskelija osaa suorittaa tietokoneen käyttöönottoon, ylläpitoon ja laajentamiseen liittyvät tehtävät.

Sisältö

Mikrotietokoneen ja yleisimpien oheislaitteiden rakenteet ja toimintaperiaatteet. PC-koneen rakenne, prosessorit ja mikrojen perusliitännät. Magneettiset ja optiset muistit. Näytönohjaus, äänikortit, kuvanlukijat ja tulostuslaitteet.

Oppimateriaalit

Opettajan luentomoniste. Y:asemalla.

Opetusmenetelmät

Luennot ja tuntiharjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja harjoitukset 35 h. Harjoitustyö 10 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

2 - 1 Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin kurssin perusasiat

Arviointikriteerit, hyvä (3)

4 - 3 Opiskelija tuntee hyvin tietokonetekniikkaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Opiskelija tuntee kiitettävästi tietokonetekniikkaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja harjoitustyö.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Alpo Anttonen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson jälkeen koota tietokoneen osista ja asentaa siihen käyttöjärjestelmän sekä tarvittavat sovellusohjelmat. Opiskelija osaa suorittaa tietokoneen käyttöönottoon, ylläpitoon ja laajentamiseen liittyvät tehtävät.

Sisältö

Mikrotietokoneen ja yleisimpien oheislaitteiden rakenteet ja toimintaperiaatteet. PC-koneen rakenne, prosessorit ja mikrojen perusliitännät. Magneettiset ja optiset muistit. Näytönohjaus, äänikortit, kuvanlukijat ja tulostuslaitteet.

Oppimateriaalit

Opettajan luentomoniste. Y:asemalla.

Opetusmenetelmät

Luennot ja tuntiharjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja harjoitukset 35 h. Harjoitustyö 10 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

2 - 1 Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin kurssin perusasiat

Arviointikriteerit, hyvä (3)

4 - 3 Opiskelija tuntee hyvin tietokonetekniikkaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Opiskelija tuntee kiitettävästi tietokonetekniikkaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja harjoitustyö.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 27.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 29.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Alpo Anttonen
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE21
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson jälkeen koota tietokoneen osista ja asentaa siihen käyttöjärjestelmän sekä tarvittavat sovellusohjelmat. Opiskelija osaa suorittaa tietokoneen käyttöönottoon, ylläpitoon ja laajentamiseen liittyvät tehtävät.

Sisältö

Mikrotietokoneen ja yleisimpien oheislaitteiden rakenteet ja toimintaperiaatteet. PC-koneen rakenne, prosessorit ja mikrojen perusliitännät. Magneettiset ja optiset muistit. Näytönohjaus, äänikortit, kuvanlukijat ja tulostuslaitteet.

Oppimateriaalit

Opettajan luentomoniste. Y:asemalla.

Opetusmenetelmät

Luennot ja tuntiharjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja harjoitukset 21 h. Harjoitustyö 8 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

2 - 1 Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin kurssin perusasiat

Arviointikriteerit, hyvä (3)

4 - 3 Opiskelija tuntee hyvin tietokonetekniikkaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Opiskelija tuntee kiitettävästi tietokonetekniikkaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja harjoitustyö.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

25.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Alpo Anttonen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa IP-osoitteiden periaatteet sekä yleisimmät TCP/IP-protokollat ja niiden toiminnan.
Opiskelija ymmärtää perustiedot tietoverkkojen uhkista ja niiltä suojatutumisista.

Sisältö

Keskeisiä alueita ovat tietoliikenne-protokollat ja niiden toiminta, sekä tietojärjestelmien tietoturvaan liittyvät osa-alueet.
-TCP/IP tietoturva
- Turvaprotokollat
- Verkkolaitteiden tietoturva
- Palomuurit ja IDS:t -
- Haittaohjelmat

Oppimateriaalit

Tietoliikenne, Granlund Kaj. Docendo.
Opettajan jakama materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot ja laboraatioharjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on kurssi lopussa.
Uusintatentit virallisina uusintapäivinä tai sähköisesti EXAM-järjestelmän kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 80 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 45 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 35 h

Sisällön jaksotus

1. Järjestelmämalli OSI:n ja TCP/IP:n rakenne ja toiminta
2. IP-osoitteiden ja aliverkotuksen periaatteet sekä yleisimmät TCP/IP-protokollat ja niiden toiminta.
3. TCP/IP laitteen liittäminen verkkoon
4. Tietoliikenteen tietoturva
5. IoT-laitteet turvallisesti verkkoon
6. Kyberturvallisuus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1 - 2 Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin tietoliikenteen ja tietoturvan peruskäsitteet ja menetelmät.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3 - 4 Opiskelija tuntee ja hallitsee hyvin tietoliikenteeseen ja tietoturvaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Opiskelija tuntee ja hallitsee kiitettävästi tietoliikenteeseen ja tietoturvaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Alpo Anttonen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa IP-osoitteiden periaatteet sekä yleisimmät TCP/IP-protokollat ja niiden toiminnan.
Opiskelija ymmärtää perustiedot tietoverkkojen uhkista ja niiltä suojatutumisista.

Sisältö

Keskeisiä alueita ovat tietoliikenne-protokollat ja niiden toiminta, sekä tietojärjestelmien tietoturvaan liittyvät osa-alueet.
-TCP/IP tietoturva
- Turvaprotokollat
- Verkkolaitteiden tietoturva
- Palomuurit ja IDS:t -
- Haittaohjelmat

Oppimateriaalit

Tietoliikenne, Granlund Kaj. Docendo.
Opettajan jakama materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot ja laboraatioharjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on kurssi lopussa.
Uusintatentit virallisina uusintapäivinä tai sähköisesti EXAM-järjestelmän kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 80 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 45 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 35 h

Sisällön jaksotus

1. Järjestelmämalli OSI:n ja TCP/IP:n rakenne ja toiminta
2. IP-osoitteiden ja aliverkotuksen periaatteet sekä yleisimmät TCP/IP-protokollat ja niiden toiminta.
3. TCP/IP laitteen liittäminen verkkoon
4. Tietoliikenteen tietoturva
5. IoT-laitteet turvallisesti verkkoon
6. Kyberturvallisuus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1 - 2 Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin tietoliikenteen ja tietoturvan peruskäsitteet ja menetelmät.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3 - 4 Opiskelija tuntee ja hallitsee hyvin tietoliikenteeseen ja tietoturvaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Opiskelija tuntee ja hallitsee kiitettävästi tietoliikenteeseen ja tietoturvaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.07.2021 - 10.10.2021

Ajoitus

16.08.2021 - 19.12.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Alpo Anttonen
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE21
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa IP-osoitteiden periaatteet sekä yleisimmät TCP/IP-protokollat ja niiden toiminnan.
Opiskelija ymmärtää perustiedot tietoverkkojen uhkista ja niiltä suojatutumisista.

Sisältö

Keskeisiä alueita ovat tietoliikenne-protokollat ja niiden toiminta, sekä tietojärjestelmien tietoturvaan liittyvät osa-alueet.
-TCP/IP tietoturva
- Turvaprotokollat
- Verkkolaitteiden tietoturva
- Palomuurit ja IDS:t -
- Haittaohjelmat

Oppimateriaalit

Tietoliikenne, Granlund Kaj. Docendo.
Opettajan jakama materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot ja laboraatioharjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on kurssi lopussa.
Uusintatentit virallisina uusintapäivinä tai sähköisesti EXAM-järjestelmän kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 80 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 45 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 35 h

Sisällön jaksotus

1. Järjestelmämalli OSI:n ja TCP/IP:n rakenne ja toiminta
2. IP-osoitteiden ja aliverkotuksen periaatteet sekä yleisimmät TCP/IP-protokollat ja niiden toiminta.
3. TCP/IP laitteen liittäminen verkkoon
4. Tietoliikenteen tietoturva
5. IoT-laitteet turvallisesti verkkoon
6. Kyberturvallisuus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1 - 2 Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin tietoliikenteen ja tietoturvan peruskäsitteet ja menetelmät.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3 - 4 Opiskelija tuntee ja hallitsee hyvin tietoliikenteeseen ja tietoturvaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Opiskelija tuntee ja hallitsee kiitettävästi tietoliikenteeseen ja tietoturvaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

25.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jorma Mettälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE18KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
tuntee tuotannonohjausken käsitteet ja perehtyy tuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen erityisesti karkeasuunnitelman, materiaalin tarvelaskennan ja varaston hallinnan keinoin,
osaa käyttää tuotannonohjausjärjestelmää hyväkseen tulevissa työtehtävissä.

Sisältö

Tilaus-toimitusketjun hallinta ja toiminnanohjaus, tuotannonohjaus, tuotannon ja myynnin suunnittelu, tuotannon karkeasuunnitelma, materiaalin tarvelaskenta ja varaston hallinta. Tunnusluvut ja niiden tulkinta. Tutustuminen tuotannonohjausohjelmistoon. Tuotannon taloudellisuus ja kestävä kehityksen huomiointi.

Oppimateriaalit

Tuotannonohjaus pk-konepajateollisuuden alihankintaprosesseissa, Häkkinen Kai, VTT Tiedotteita 2225. Espoo 2003
Uusi-Rauva, E. 1993. Teollisuustalous Tammer-paino. Tampere. 1993. ISBN 951-96765-0-3
Antti Sääksvuori & Anselmi. Immonen. Tuotetiedon hallinta – PDM. 2002 Talentum Media Oy. ISBN 951-762-796-3
Miettinen, Pauli. 1993 Tuotannonohjaus ja logistiikka. ATK-instituutti. s. 102. ISBN 951-37-1193-5
Harju, A. 1987. Teollisuustalous Painatuskeskus Oy. Helsinki. ISBN 951-860-378-2
Lehtonen Juha-Matti, 2004 Tuotantotalous WSOY. Helsinki ISBN 951-0-28104-2

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Yleinen uusintatentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

80h, josta 40h lähiopetusta ja 40 itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa perusasiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- Hyvä (3-4): Opiskelija hallitsee keskeiset asiat
toiminnan- ja tuotannonohjauksesta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Kiitettävä (5): Tason 3-4 lisäksi opiskelija osaa hyödyntää oppimiaan asioita monipuolisesti harjoituksissa ja tentissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmät
Tentti/harjoitukset: 70/30

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää tuotannonohjauksen perusteoriat ja käsitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija ymmärtää tuotannonohjauksen perusteoriat ja käsitteet. Opiskelija osaa käyttää tuotetoedonhallintajärjestelmää ja osaa soveltaa stä yksinkertaisiin tuoterakenteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää tuotannonohjauksen perusteoriat ja käsitteet. Opiskelija osaa käyttää tuotetoedonhallintajärjestelmää ja osaa soveltaa stä yksinkertaisiin tuoterakenteisiin. Opiskelija tuntee myös laajasti tuotannonohjaksen eri tasot ja järjestelmät, kuten PDM, ERP, MES ja osaa soveltaa sitä digitalisoiduissa tuotantoympäristöissä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 27.02.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jorma Mettälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE18SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
tuntee tuotannonohjausken käsitteet ja perehtyy tuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen erityisesti karkeasuunnitelman, materiaalin tarvelaskennan ja varaston hallinnan keinoin,
osaa käyttää tuotannonohjausjärjestelmää hyväkseen tulevissa työtehtävissä.

Sisältö

Tilaus-toimitusketjun hallinta ja toiminnanohjaus, tuotannonohjaus, tuotannon ja myynnin suunnittelu, tuotannon karkeasuunnitelma, materiaalin tarvelaskenta ja varaston hallinta. Tunnusluvut ja niiden tulkinta. Tutustuminen tuotannonohjausohjelmistoon. Tuotannon taloudellisuus ja kestävä kehityksen huomiointi.

Oppimateriaalit

Tuotannonohjaus pk-konepajateollisuuden alihankintaprosesseissa, Häkkinen Kai, VTT Tiedotteita 2225. Espoo 2003
Uusi-Rauva, E. 1993. Teollisuustalous Tammer-paino. Tampere. 1993. ISBN 951-96765-0-3
Antti Sääksvuori & Anselmi. Immonen. Tuotetiedon hallinta – PDM. 2002 Talentum Media Oy. ISBN 951-762-796-3
Miettinen, Pauli. 1993 Tuotannonohjaus ja logistiikka. ATK-instituutti. s. 102. ISBN 951-37-1193-5
Harju, A. 1987. Teollisuustalous Painatuskeskus Oy. Helsinki. ISBN 951-860-378-2
Lehtonen Juha-Matti, 2004 Tuotantotalous WSOY. Helsinki ISBN 951-0-28104-2

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Yleinen uusintatentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

80h, josta 40h lähiopetusta ja 40 itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa perusasiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- Hyvä (3-4): Opiskelija hallitsee keskeiset asiat
toiminnan- ja tuotannonohjauksesta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Kiitettävä (5): Tason 3-4 lisäksi opiskelija osaa hyödyntää oppimiaan asioita monipuolisesti harjoituksissa ja tentissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmät
Tentti/harjoitukset: 70/30

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää tuotannonohjauksen perusteoriat ja käsitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija ymmärtää tuotannonohjauksen perusteoriat ja käsitteet. Opiskelija osaa käyttää tuotetoedonhallintajärjestelmää ja osaa soveltaa stä yksinkertaisiin tuoterakenteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää tuotannonohjauksen perusteoriat ja käsitteet. Opiskelija osaa käyttää tuotetoedonhallintajärjestelmää ja osaa soveltaa stä yksinkertaisiin tuoterakenteisiin. Opiskelija tuntee myös laajasti tuotannonohjaksen eri tasot ja järjestelmät, kuten PDM, ERP, MES ja osaa soveltaa sitä digitalisoiduissa tuotantoympäristöissä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

25.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jarkko Pakkanen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää simuloinnin merkityksen tuotantoprosessin suunnittelussa. Opiskelija osaa robottisimuloinnin perusteet ja ymmärtää sen mahdollisuudet teollisuusrobotiikan suunnittelussa ja ohjelmoinnissa. Lisäksi opiskelija osaa huomioida ergonomian merkityksen työpistesuunnittelussa ja osaa soveltaa simulointiohjelmistoa työpisteen ergonomiasuunnittelussa.

Sisältö

- Simuloinnin merkitys tuotantoprosessin suunnittelussa (sovelluskohteet, edut/rajoitukset, robottisimulointiprojektin vaiheet ja sisältö, ergonomian simulointi)
- Prosessien simulointiin tarkoitetun ohjelmiston perusteet (käyttöliittymä, ohjelmiston ominaisuudet)
- Erilaisten simulaatioiden rakentaminen (kappaleenkäsittely, hitsaus jne.)
- Ergonomiasuunnittelu 3D-ihmismalleihin perustuvalla tarkastelulla (rasitusanalyysit, ulottuvuustarkastelut, näkökentän tarkastelut)

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunnit 32h, itsenäinen työskentely 28h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija osaa mallintaa tuotantosolun. Opiskelija tuntee ja ymmärtää aiheiden peruskäsitteet ja -menetelmät ja osaa soveltaa niitä tavanomaisiin tuotannollisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet hyvin. Opiskelija osaa mallintaa tuotantosolun. Opiskelija tuntee aiheiden käsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä erityyppisiin tuotannollisiin ongelmiin. Opiskelija osaa yhdistää kertyneet tiedot ja taidot aineen aikaisempiin kokemuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija täyttää opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija osaa mallintaa tuotantosolun ja tuotantolinjan. Opiskelija tuntee aiheiden käsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä erilaisiin tuotannollisiin ongelmiin. Opiskelija on osoittanut luovuutta ja innovatiivisuutta ja osaa löytää uusia merkityksiä soveltamalla oppimaansa. Opiskelija osaa analysoida tuotannon parametreja ja optimoida tuotantoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt
Tentti

Esitietovaatimukset

Ei vaadita edeltäviä opintoja

Ilmoittautumisaika

25.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Pia-Mari Riihilahti
Opiskelijaryhmät
 • AUTE18KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa tieteellisen ja arkiajattelun eroja
- määritellä tutkimuksellisia lähestymistapoja ja tutkimuksen peruskäsitteitä
- esitellä tutkimusprosessin ja raportoinnin vaiheet (rakenne)
- selittää kriittisen ajattelun merkityksen tutkivassa ja kehittävässä työotteessa
- antaa esimerkkejä tutkimusetiikan merkityksestä

Sisältö

- tieteellinen ajattelu ja arkiajattelu
- yleinen tutkimusetiikka
- keskeisiä tutkimusmenetelmiä
- tutkimuksen peruskäsitteet ja rakenne
- tutkimusprosessin ja - raportin vaiheet
- tutkiva ja kehittävä työote

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 53 h
-lähiopetus ja tuntiharjoitukset
- kirjaston tiedonhankinta
- itseopiskelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- Hyväksytty/hylätty
- Hyväksytty: Opiskelija osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisensa suorittamalla opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
- Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut tehtäviä hyväksytysti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut tehtävät, mutta ei ole syventynyt asiaan tai selvittänyt termejä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut tehtävät hyvin syventyen asiaan ja on selvittänyt terminologiaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut tehtävät erinomaisesti ymmärtäen asian ja osoittaen hyvää ymmärrystä terminologiasta.

Esitietovaatimukset

Aikaisempia opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

25.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Pia-Mari Riihilahti
Opiskelijaryhmät
 • AUTE18SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa tieteellisen ja arkiajattelun eroja
- määritellä tutkimuksellisia lähestymistapoja ja tutkimuksen peruskäsitteitä
- esitellä tutkimusprosessin ja raportoinnin vaiheet (rakenne)
- selittää kriittisen ajattelun merkityksen tutkivassa ja kehittävässä työotteessa
- antaa esimerkkejä tutkimusetiikan merkityksestä

Sisältö

- tieteellinen ajattelu ja arkiajattelu
- yleinen tutkimusetiikka
- keskeisiä tutkimusmenetelmiä
- tutkimuksen peruskäsitteet ja rakenne
- tutkimusprosessin ja - raportin vaiheet
- tutkiva ja kehittävä työote

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 53 h
-lähiopetus ja tuntiharjoitukset
- kirjaston tiedonhankinta
- itseopiskelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- Hyväksytty/hylätty
- Hyväksytty: Opiskelija osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisensa suorittamalla opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
- Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut tehtäviä hyväksytysti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut tehtävät, mutta ei ole syventynyt asiaan tai selvittänyt termejä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut tehtävät hyvin syventyen asiaan ja on selvittänyt terminologiaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut tehtävät erinomaisesti ymmärtäen asian ja osoittaen hyvää ymmärrystä terminologiasta

Esitietovaatimukset

Aikaisempia opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 03.04.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 29.05.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Pia-Mari Riihilahti
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE19
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa tieteellisen ja arkiajattelun eroja
- määritellä tutkimuksellisia lähestymistapoja ja tutkimuksen peruskäsitteitä
- esitellä tutkimusprosessin ja raportoinnin vaiheet (rakenne)
- selittää kriittisen ajattelun merkityksen tutkivassa ja kehittävässä työotteessa
- antaa esimerkkejä tutkimusetiikan merkityksestä

Sisältö

- tieteellinen ajattelu ja arkiajattelu
- yleinen tutkimusetiikka
- keskeisiä tutkimusmenetelmiä
- tutkimuksen peruskäsitteet ja rakenne
- tutkimusprosessin ja - raportin vaiheet
- tutkiva ja kehittävä työote

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 53 h
-lähiopetus ja tuntiharjoitukset
- kirjaston tiedonhankinta
- itseopiskelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- Hyväksytty/hylätty
- Hyväksytty: Opiskelija osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisensa suorittamalla opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
- Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut tehtäviä hyväksytysti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut tehtävät, mutta ei ole syventynyt asiaan tai selvittänyt termejä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut tehtävät hyvin syventyen asiaan ja on selvittänyt terminologiaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut tehtävät erinomaisesti ymmärtäen asian ja osoittaen hyvää ymmärrystä terminologiasta.

Esitietovaatimukset

Aikaisempia opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Anne Vuokila
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata omaa koulutustaan suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija osaa työnhaun vaiheet ja niihin liittyvän sanaston.
Opiskelija tunnistaa viestinnän muodollisuustasot ja osaa käyttää muodollista tyyliä viestinnässään.
Opiskelija osaa viestiä kohteliaasti ja ammattimaisesti sähköpostitse ja puhelimessa.
Opiskelija osaa kokouksiin ja neuvotteluihin liittyviä fraaseja ja sanastoa.
Opiskelija osaa pitää esitelmän oman alansa aiheesta.
Opiskelija osaa oman koulutusalan keskeisintä sanastoa ja käyttää sitä puheessa ja kirjoittamisessa.

Sisältö

- tehokas kommunikointi
- koulutus ja työ
- kokoukset ja neuvottelut
- asiakaskontaktit
- esitelmät
- oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Isaacs, Palmroth, Rasimus, Rönkä: Engineer Your English. Edita. 2014 tai uudempi painos
Muu materiaali.

Opetusmenetelmät

Kontaktitunnit ja itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti kurssin viimeisillä tunneilla. Hylätyn kokeen voi uusia kaksi kertaa vuoden kuluessa kurssin päättymisestä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

32h kontaktitunteja, 49h itsenäistä opiskelua

Lisätietoja opiskelijoille

Lähtökohtana lukiotason opinnot tai vastaavat taidot englannin kielessä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kirjallisessa tuotoksessa esiintyy paljon isojakin virheitä ja tekstin sujuvuudessa on ongelmia. Teksti on yksinkertaista, mutta yhtenäistä ja ymmärrettävää. Suullisessa esityksessä esiintyy paljon virheitä, ääntämys poikkeaa osin kohdekielestä. Ongelmista huolimatta viesti on kuitenkin pääosin ymmärrettävissä. Mikäli suullinen esitys on suoraan luettu muistiinpanoista tai dioista, maksimi arvosana on 1-2. Opiskelija hallitsee tavallisimman sanaston ja kieliopin perusrakenteet yksipuolisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kirjallinen tuotos sisältää jonkin verran pienehköjä virheitä, mutta viesti välittyy niistä huolimatta ongelmitta. Sujuva, johdonmukainen teksti, joka on kirjoitettu perusrakenteita oikein käyttäen. Suullisessa esityksessä esiintyy jonkin verran ääntämis- ja/tai kielioppivirheitä, mutta ne eivät häiritse viestin välittymistä. Hyvä, sujuva peruskielitaito, Jokseenkin vapaasti, vaikkakin paikon muistiinpanojen varassa esitetty. Epäröinti hidastaa puhetta. Opiskelija hallitsee oman alan ja yleiskielen sanaston kohtalaisesti. Opiskelija käyttää perusrakenteita melko virheettömästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kirjallinen tuotos on virheetöntä, erittäin luontevaa ja huomiota on kiinnitetty myös ammattielämän viestintätilanteiden vaatimiin kielellisiin tyyliseikkoihin. Tekstissä hyödynnetään sujuvasti vaativiakin lauserakenteita. Suullisessa esityksessä ei esiinny virheitä, ääntäminen on luontevaa ja puhetahti on sopiva. Kaiken kaikkiaan puhe on vapaata, sujuvaa kerrontaa, jota kuuntelijan on helppo seurata. Opiskelija reagoi asianmukaisesti vuorovaikutustilanteessa. Opiskelija hallitsee laajan sanaston ja käyttää rakenteita sujuvasti ja monipuolisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen koe, suullinen esitys ja aktiivisuus tunneilla

Hylätty (0)

Kirjallisessa kokeessa tuotetussa tekstissä on niin paljon virheitä, että tekstin viesti ei välity ja /tai tekstin sisältö ei vastaa tehtävänantoa.

Suullisen esityksen sisältö ei vastaa tehtävänantoa, ja /tai opiskelija ei kykene esittäämään valitsemaansa aihetta ymmärrettävästi. Isot puutteet kieliopissa ja ääntämisessä estävät viestin välittymisen.

Poissaolot tunneilta yli 50%.

Vaadittuja tehtäviä palauttamatta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kirjallisessa tuotoksessa esiintyy paljon isojakin virheitä ja tekstin sujuvuudessa on ongelmia. Teksti on yksinkertaista, mutta yhtenäistä ja ymmärrettävää.
Suullisessa esityksessä esiintyy paljon virheitä, ääntämys poikkeaa osin kohdekielestä. Ongelmista huolimatta viesti on kuitenkin pääosin ymmärrettävissä. Mikäli suullinen esitys on suoraan luettu muistiinpanoista tai dioista, maksimi arvosana on 1-2.
Opiskelija hallitsee tavallisimman sanaston ja kieliopin perusrakenteet yksipuolisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kirjallinen tuotos sisältää jonkin verran pienehköjä virheitä, mutta viesti välittyy niistä huolimatta ongelmitta. Sujuva, johdonmukainen teksti, joka on kirjoitettu perusrakenteita oikein käyttäen.
Suullisessa esityksessä esiintyy jonkin verran ääntämis- ja/tai kielioppivirheitä, mutta ne eivät häiritse viestin välittymistä. Hyvä, sujuva peruskielitaito, Jokseenkin vapaasti, vaikkakin paikon muistiinpanojen varassa esitetty. Epäröinti hidastaa puhetta.
Opiskelija hallitsee oman alan ja yleiskielen sanaston kohtalaisesti. Opiskelija käyttää perusrakenteita melko virheettömästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kirjallinen tuotos on virheetöntä, erittäin luontevaa ja huomiota on kiinnitetty myös ammattielämän viestintätilanteiden vaatimiin kielellisiin tyyliseikkoihin. Tekstissä hyödynnetään sujuvasti vaativiakin lauserakenteita.
Suullisessa esityksessä ei esiinny virheitä, ääntäminen on luontevaa ja puhetahti on sopiva. Kaiken kaikkiaan puhe on vapaata, sujuvaa kerrontaa, jota kuuntelijan on helppo seurata. Opiskelija reagoi asianmukaisesti vuorovaikutustilanteessa.
Opiskelija hallitsee laajan sanaston ja käyttää rakenteita sujuvasti ja monipuolisesti.

Lisätiedot

Lähtökohtana lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 20.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 08.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Riikka Ala-Sankila
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata omaa koulutustaan suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija osaa työnhaun vaiheet ja niihin liittyvän sanaston.
Opiskelija tunnistaa viestinnän muodollisuustasot ja osaa käyttää muodollista tyyliä viestinnässään.
Opiskelija osaa viestiä kohteliaasti ja ammattimaisesti sähköpostitse ja puhelimessa.
Opiskelija osaa kokouksiin ja neuvotteluihin liittyviä fraaseja ja sanastoa.
Opiskelija osaa pitää esitelmän oman alansa aiheesta.
Opiskelija osaa oman koulutusalan keskeisintä sanastoa ja käyttää sitä puheessa ja kirjoittamisessa.

Sisältö

- tehokas kommunikointi
- koulutus ja työ
- kokoukset ja neuvottelut
- asiakaskontaktit
- esitelmät
- oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Isaacs - Pesso - Rasimus - Rönkä: Engineer Your English. Edita. viimeisin painos

Opetusmenetelmät

Luennot ja itsenäiset tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 28 h ja itsenäiset tehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kirjallisessa tuotoksessa esiintyy paljon isojakin virheitä ja tekstin sujuvuudessa on ongelmia. Teksti on yksinkertaista, mutta yhtenäistä ja ymmärrettävää. Suullisessa esityksessä esiintyy paljon virheitä, ääntämys poikkeaa osin kohdekielestä. Ongelmista huolimatta viesti on kuitenkin pääosin ymmärrettävissä. Mikäli suullinen esitys on suoraan luettu muistiinpanoista tai dioista, maksimi arvosana on 1-2. Opiskelija hallitsee tavallisimman sanaston ja kieliopin perusrakenteet yksipuolisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kirjallinen tuotos sisältää jonkin verran pienehköjä virheitä, mutta viesti välittyy niistä huolimatta ongelmitta. Sujuva, johdonmukainen teksti, joka on kirjoitettu perusrakenteita oikein käyttäen. Suullisessa esityksessä esiintyy jonkin verran ääntämis- ja/tai kielioppivirheitä, mutta ne eivät häiritse viestin välittymistä. Hyvä, sujuva peruskielitaito, Jokseenkin vapaasti, vaikkakin paikon muistiinpanojen varassa esitetty. Epäröinti hidastaa puhetta. Opiskelija hallitsee oman alan ja yleiskielen sanaston kohtalaisesti. Opiskelija käyttää perusrakenteita melko virheettömästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kirjallinen tuotos on virheetöntä, erittäin luontevaa ja huomiota on kiinnitetty myös ammattielämän viestintätilanteiden vaatimiin kielellisiin tyyliseikkoihin. Tekstissä hyödynnetään sujuvasti vaativiakin lauserakenteita. Suullisessa esityksessä ei esiinny virheitä, ääntäminen on luontevaa ja puhetahti on sopiva. Kaiken kaikkiaan puhe on vapaata, sujuvaa kerrontaa, jota kuuntelijan on helppo seurata. Opiskelija reagoi asianmukaisesti vuorovaikutustilanteessa. Opiskelija hallitsee laajan sanaston ja käyttää rakenteita sujuvasti ja monipuolisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suullinen ja kirjallinen koe kurssin lopussa. Läsnäolo kurssilla 80%.

Lisätiedot

Lähtökohtana lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 20.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 08.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Anne Vuokila
Opiskelijaryhmät
 • TITE21
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata omaa koulutustaan suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija osaa työnhaun vaiheet ja niihin liittyvän sanaston.
Opiskelija tunnistaa viestinnän muodollisuust