Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Laajuus:
240 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Koulutusala

Tekniikan alat
Koulutusalan luokitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämään kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Automaatiotekniikan koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot ovat:
- Koneautomaatio
- Sähköautomaatio

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK)
Lisäksi Automaation tutkinto-ohjelmassa on mahdollista suorittaa ns. kaksoistutkinto saksalaisen Aschaffenburgin ammattikorkeakoulun kanssa. Kaksoistutkinnon suorittaneet saavat sekä suomalaisen että saksalaisen insinööritutkinnon.

Tutkinnon taso

Tutkinto-ohjelma johtaa ammattikorkeakoulututkintoon, joka on ensimmäisen syklin bachelor-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 6.
Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.

Valintaperusteet löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.
Linkki

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat ammattikorkeakoululain mukaisesti perusopinnoista, ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä vuodessa.

Kahden ensimmäisen vuoden aikana luodaan automaatioinsinöörin ammatillista perustaa. Perustan luonnissa on tärkeätä oppia käyttämään insinöörille tärkeitä työkaluja kuten kieliä, matematiikkaa ja fysiikkaa. Samaan aikaan opiskellaan ammatillisia perusaineita kuten automaatiotekniikkaa, sähkötekniikkaa, ohjelmointia ja mekaniikkaa suuntautumisvaihtoehdosta riippuen. Suuntautumisvaihtoehto valitaan ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen.

Kolmantena vuotena perehdyt kappale- ja prosessiautomaation ohjausjärjestelmiin (ohjelmoitavat logiikat), sähkö- ja konesuunnitteluun, ohjelmointiin ja robotiikkaan valintasi mukaan. Teet myös todellisia projekteja teollisuuteen (Projektipaja, FramiPro). Kolmantena vuotena voit toteuttaa kaksoistutkinnon opiskelemalla yhden lukuvuoden Saksassa Aschaffenburgin ammattikorkeakoulussa.

Kolmannen lukuvuoden maaliskuusta viimeisen lukuvuoden lokakuulle olet ohjatussa harjoittelussa teollisuudessa. Harjoitteluyrityksestä saat yleensä aiheen opinnäytetyötä varten, jonka viimeistelet viimeisen vuoden kevätlukukauden aikana. Kevätlukukaudella suoritat muutamia ammattiaineita, mutta pääasiassa aika on varattu opinnäytetyön tekemiseen.

Opetusuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.
- Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
- Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana.
- Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
- Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona.
- Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.

Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa monialaisia työelämälähtöisiä projektiopintoja (SeAMKPro).

Automaation koulutusohjelmassa kestävän kehityksen kompetenssit kulkevat läpileikkaavana koulutusohjelman opetussuunnitelmassa. Kestävän kehityksen tavoitteena on auttaa opiskelijoita tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen monidimensionaalisen merkityksen työelämätaitona. Koulutusohjelmassa opiskelija tiedostaa ja osaa myös soveltaa käytäntöön kestävän kehityksen periaatteita.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Tämän päivän automaation askelmerkit löi paikalleen jo aikoinaan autotehtailija Henry Ford kolmen ässän säännöllään: Simplify, Standardize, Specialize eli yksinkertaista, standardoi ja erikoistu. Näin lähti autojen tehokas teollinen tuotanto käyntiin. Tänä päivänä kaikki teollinen tuotanto pyrkii toteuttamaan tätä samaa kolmen ässän sääntöä. Automaatioinsinööreillä on kuitenkin vielä yksi ässä hihassa eli Soul: lisäämällä älyä ohjausjärjestelmään saadaan siitä helppokäyttöinen ja asiakkaan tarpeita vastaava.

Automaatiotekniikan koulutusohjelmastamme valmistuvat insinöörit ovat kone- ja sähköautomaation moniosaajia. He toteuttavat älykkäitä koneita, tuotanto-linjoja ja niiden automatisointia nykyaikaisilla menetelmillä. Poikkiteknisen koulutuksemme keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat automaatio-, sähkö- ja konesuunnittelu, ohjausjärjestelmät ja niiden ohjelmointi sekä robotiikka. Mallinnuksen, visualisoinnin ja simuloinnin avulla suunnitelmat heräävät henkiin virtuaaliluolassamme.

Kompetenssit

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.
Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.

Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Taitojen syväoppimisen ikiaikaiset perustotuudet ovat: tekemällä oppii ja työ tekijäänsä neuvoo. Siksi koulutuksemme punainen lanka on käytännönläheisyys. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistämme teoreettisen tiedon käytännön työelämän taidoiksi nykyaikaisen teknologian laboratorioissa. Laboratorioissa tehtävien monipuolisten harjoitusten äärellä koet lukuisia ahaa-elämyksiä. Laboratorioidemme laitteet ovat samanlaisia, mitä työelämässä käytetään. Näin rutinoidut ratkaisemaan käytännön ongelmia ja saat valmiuksia siirtyä työelämään. Lisäksi laitteiden suunnittelu, automatisointi ja käyttöönotto tiimityönä on hauskaa.

Työelämä edellyttää työntekijältä ongelmanratkaisutaidon lisäksi yhteistyökykyä ja jatkuvaan oppimiseen sitoutumista. Siksi opetuksessa käytämme runsaasti työpari tai ryhmätyö käsitettä. Edellisten lisäksi opiskelu sisältää asiantuntijaluentoja, oppimistehtäviä, projektitöitä, yritysvierailuja, messumatkoja ja käytännön harjoittelua aidoissa työelämäympäristöissä.

Ahot-menettelyt

OT-menettely tarkoittaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea osaamisensa tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita. Osaamisen tunnistamisprosessi nivoutuu läheisesti opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) laatimiseen ja sitä päivitetään henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen yhteydessä.
Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt on esitetty SeAMKin osaamisen tunnustamisen ohjeessa. Siinä selvitetään, miten osaamisen tunnustamista haetaan, miten asiaa käsitellään ja miten siitä tiedotetaan. Ohjeessa on nimetty tutkinto-ohjelman osaamisen tunnustamisen yhteyshenkilöt, jotka antavat ohjausta prosessiin liittyvissä asioissa.
Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa käytetään muun muassa
- vastaavansisältöisen ja muun koulutuksen todistuksia
- työtodistuksia ja työnantajalta saatuja lisäselvityksiä
- opiskelijan haastatteluja
- kirjallisia ja suullisia tenttejä tai raportteja
- toiminnallisia tai kirjallisia tehtäviä tai näyttöjä
- esitelmiä, portfolioita.

AHOT-menettelyn ulkopuolelle jäävät opinnäytetyö ja kypsyyskoe.

Koulutusohjelman AHOT-toimijat ovat koulutusohjelmapäällikkö, opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa kyseisen opintojakson opettaja. Heidän tehtävänään on informoida opiskelijaa tunnistamis- ja tunnustamisprosessissa, käydä HOPS-keskustelu ja ohjata opiskelijaa osaamisen näyttämiseen.

AHOT-menettelyn piiriin eivät kuulu projektiopinnot ja opinnäytetyö.

Oppiaineiden aikaisemmat suoritukset vanhenevat tutkintosäännön mukaan 10 vuodessa.

Arviointi määräytyy opintojaksokohtaisesti ao. opettajan määrittelemällä tavalla. Arviointimenetelmiä ovat tentti (suullinen tai kirjallinen), harjoitustyö, laboratoriotyö, käyttökoe tai muu vastaava.

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Opiskelijan opintojen aikaista työssäkäyntiä ja hänen siinä hankkimaansa osaamista voidaan hyödyntää opintojakson suorittamiseksi. Tällöin puhutaan opinnollistamisesta ja se voi liittyä myös vapaaehtoistyöhön tai harrastustoimintaan. Olennaista on, että työn tekemisen kautta opittujen asioiden ja taitojen avulla voidaan näyttää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Opinnollistaen saavutettu osaaminen voidaan todentaa esimerkiksi näytöin ja tehtävin.

Ammatillinen osaamisprofiili

Moniosaajan työpaikka ei ole yhden työnantajan varassa. Monipuolinen koulutuksemme automaatio-, sähkö- ja konealalta avaa yhä uusia työtilaisuuksia teknistyvässä maailmassa. Siksi automaatioinsinöörin työtilanne on sekä kansallisesti että kansainvälisesti hyvä. Kansainvälinen kaksoistutkinto avaa sinulle ovia Eurooppaan ja kaikkialle maailmaan. Ammattinimikkeesi voi olla esim. suunnittelija, tekninen asiantuntija, tuotantopäällikkö, projektipäällikkö, myyntipäällikkö, ostopäällikkö, toimitusjohtaja jne. Voit toimia myös opetustehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä.
Ammatilliset kieliopinnot suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman alansa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, pystyy etsimään tietoa sekä seuraamaan oman ammattialansa kehitystä kohdekielillä.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys näkyy koulutusohjelmassamme joka päivä. Vaihto-opiskelijamme elävöittävät käytäväkeskusteluita: kielenä voi olla englanti, saksa, venäjä jne.

Koulutusohjelmamme luennot voivat olla joko suomeksi tai englanniksi riippuen siitä, onko luennoilla mukana ulkomaisia opiskelijoita. Näin opiskelijoiden kielitaito paranee, mikä rohkaisee lähtemään ulkomaille.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa sekä suomalainen että saksalainen insinööritutkinto eli kaksoistutkinto samoilla opinnoilla. Kaksoistutkinnon yhteistyökorkeakoulu Saksassa on Hochschule Aschaffenburg. Kahden vuoden opintojen jälkeen voit päättää, jatkatko opintojasi Seinäjoella (normaali insinööritutkinto), vai pyritkö kolmanneksi lukuvuodeksi Hochschule Aschaffenburgiin (kaksoistutkinto). Neljäs lukuvuosi opiskellaan jälleen omassa korkeakoulussa. Myös työharjoittelun voi suorittaa ulkomailla. Ulkomailla opetuskielenä on englanti.

Voit lähteä myös lyhyempään kansainväliseen opiskelijavaihtoon 3-5 kk. Kohdemaita on runsaasti ympäri maailmaa.

Jatko-opintokelpoisuus

Antaa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatko-opintokelpoisuuden ylempään amk-tutkintoon.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Nuorten koulutuksessa opiskelu on kokopäiväistä. Aikuisten koulutus on osa-aikaista ja toteutetaan monimuoto-opetuksena.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Jorma Mettälä, 040 830 7481, jorma.mettala(at)seamk.fi

Opinto-ohjaaja

Jorma Mettälä, 040 830 7481, jorma.mettala(at)seamk.fi
Pia-Mari Riihilahti, 040 830 2355, pia-mari.riihilahti(at)seamk.fi,

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jorma Mettälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija oppii mallintamaan tuotteiden 3D malleja, ohutlevytuotteiden malleja sekä ali- ja pääkokoonpanoja. Lisäksi he oppivat luomaan CAD-ohjelman avulla valmistuspiirustuksia ja kokoonpanopiirustuksia. Opiskelija oppii perusteet teknisen piirtämisen teoriasta ja ymmärtää konepiirustuksen merkintöjä.

Sisältö

Teknisen piirtämisen teoria, 3D-mallinnuksen ja mallinnusjärjestelmien yleinen teoria, tuotteiden ja kokoonpanomallien 3D-mallinnus, tasopiirustusten tuottaminen ja ohutlevysuunnittelu. Kaaviopiirustukset ja niiden standardoidut merkinnät. Harjoitukset tehdään Solid Edge 3D-CAD-ohjelmalla.

Oppimateriaalit

Monisteet ja seuraavat kirjat luennolla ilmoitetuilta osin.

Laakko T. & Sukuvaara A. & Borgman J. & Simolin, & T. Björkstrand R. & Konkola, M. & Tuomi J. & Kaikonen H. 1998. Tuotteen 3D-CAD-suunnittelu. WSOY. Helsinki. 312 s.

Hietikko E. 1996 Tietokoneavusteinen tuotesuunnittelu. Otatieto Oy Kirjasarja 567. Helsinki. 238 s.

Autio A. & Hasari H. 1999. Koneenpiirustus ammattikorkeakouluille ja teknillisille oppilaitoksille. Otava. Keuruu. 290 s.

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut tietokoneavusteisen suunnittelun harjoitukset ja harjoitustyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

40h luennot, harjoitukset
40h harjoitustyöt, tenttiin valmistautuminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tuntee standardoidut konepiirustuksen symbolit ja merkinnät sekä osaa mallintaa 3D-kappaleita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija osaa mallintaa 3D-työkappaleita, tehdä piirustuksia ja pieniä kokoonpanoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa tehdä vaativaa ja teollisuustasoista konesuunnittelua.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja harjoitustyöt

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa mallintaa yleisiä prismaattisia ja pyörähdyssymmetrisiä kappaleita ja tehdä niistä teknisiä piirustuksia. Osaa käyttää teknisenpiirustuksen standardoituja piirosmerkkejä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa mallintaa yleisiä prismaattisia ja pyörähdyssymmetrisiä kappaleita ja tehdä niistä teknisiä piirustuksia. Lisäksi opiskelija osaa tehdä kokoonpanon tuotemalleja ja kokoonpanopiirustuksia. Osaa käyttää teknisenpiirustuksen standardoituja piirosmerkkejä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa mallintaa yleisiä prismaattisia ja pyörähdyssymmetrisiä kappaleita ja tehdä niistä teknisiä piirustuksia. Lisäksi opiskelija osaa tehdä kokoonpanon tuotemalleja ja kokoonpanopiirustuksia. Osaa käyttää teknisenpiirustuksen standardoituja piirosmerkkejä. Opiskelija osaa myös hyödyntää ohutlevymallinnusta ja analyysityökaluja sekä tuottaa räjäytyskuvia.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Toni Luomanmäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • AUTE21KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa kertoa, miten simulointia voidaan hyödyntää teollisuudessa. Opiskelija osaa mallintaa tuotannon peruselementtejä, kuten alkuvarastoja, välivarastoja, koneita ja kuljettimia. Opiskelija osaa suunnitella simulointimallin kappaletavaratuotantoon. Opiskelija osaa myös tunnistaa tuotannollisia ongelmia tuotannosta ja kehittää olemassa olevaa tilannetta simulointimallin avulla.

Sisältö

Simuloinnin perusteet ja sovellusesimerkit. Simulointityökalujen ominaisuudet, käyttökohteet ja rajoitukset. Simulointiprojektin vaiheet ja sisältö. Simulointiohjelmiston käyttö ja soveltaminen.

Luennot, ohjatut tietokoneavusteisen suunnittelun harjoitukset ja harjoitustyöt.

Oppimateriaalit

Opettajan materiaalit, verkko-pohjaiset tutoriaalit

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, johon on mahdollista osallistua etänä. Teoriatehtäviä ja ohjelmistoharjoituksia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Sisällön jaksotus

- Simuloinnin perusteet, Visual Components 4.0 käyttöliittymä
- Kirjastokomponenttipohjainen mallinnus
- Omien laitekomponenttien ja niiden toiminnallisuuden luonti
- Laitekomponenttien toiminnallisuuden lisääminen
- Automaattisten tuotantolinjojen simulaatioiden kehittämistä
- Robotiikan lisääminen tuotannon simulointeihin
- Loppuharjoitus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää perusteet simulointiteknologian merkityksestä tuotantoympäristöjen kehityksessä. Osaa kehittää 3D-simulointimallin tuotannollisesta ympäristöstä, jossa sovelletaan 3D-simulointiohjelmiston perustoiminnallisuuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee simulointiteknologian teoreettisen kehyksen sekä sen laajemman merkityksen ja yhteyden osana modernia tuotantoteknologiaa. Osaa kehittää 3D-simulointimallin monimuotoisesta tuotannollisesta ympäristöstä, jossa sovelletaan 3D-simulointiohjelmiston toimintoja laaja-alaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee simulointiteknologian teoreettisen kehyksen sekä sen laajemman merkityksen ja yhteyden osana modernia tuotantoteknologiaa. Osaa kehittää 3D-simulointimallin monimuotoisesta tuotannollisesta ympäristöstä, jossa sovelletaan 3D-simulointiohjelmiston toimintoja laaja-alaisesti skriptaus mukaan lukien. Osaa analysoida kehitettyjä simulointimalleja ja tehdä niistä johtopäätöksiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Henkilökohtaiset harjoitustyöt, joiden arviointiperusteet annetaan opintojakson aikana. Teoritehtävät 30 % ja ohjelmistotehtävät 70 %

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jouni Björkman
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustiedot tekniikan perustana olevasta fysiikasta opintojakson sisällön mukaisilla osa-alueilla ja omaa valmiuksia vaativankin teknisen tiedon omaksumiseen jatko-opinnoissa ja työelämässä. Opiskelija osaa ratkaista opintojakson aihepiiriin kuuluvia fysiikan ongelmia malleja (suureyhtälöitä) käyttäen ja esittää ratkaisut hyvää matemaattis-luonnontieteellistä tapaa noudattaen.

Sisältö

Harmoninen värähdysliike. Aaltoliike. Äänioppi. Valo-oppi. Kvanttifysiikka. Atomi- ja ydinfysiikka.

Oppimateriaalit

- Inkinen, Manninen, Tuohi: Momentti 2 Insinöörifysiikka (Otava)
TAI
- Peltonen, Perkkiö, Vierinen: Insinöörin (AMK) fysiikka, osa 2 (Lahden Teho-opetus Oy)
TAI
- Suvanto, Laajalehto: Tekniikan fysiikka 2 (Edita)

- Tekniikan kaavasto (Tammertekniikka)

Opetusmenetelmät

Luentoja ja laskuharjoituksia sekä itsenäistä opiskelua.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei harjoittelua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 80 tuntia, mistä lähiopetusta 28 tuntia ja 52 tuntia itsenäistä opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

(1...2) Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin aaltoliikeopin ja modernin fysiikan peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

(3...4) Opiskelija tuntee hyvin sekä aaltoliikeoppiin että moderniin fysiikkaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiin aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

(5) Opiskelija tuntee kiitettävästi sekä aaltoliikeoppiin että moderniin fysiikkaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirinpuitteissa uusia merkityksiä sekä osoittanut innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso suoritetaan loppukokeella.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot eivät ole pakollisia. Mekaniikan ja sähkömagnetismin osaaminen on suositeltavaa.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jouni Björkman
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustiedot tekniikan perustana olevasta fysiikasta opintojakson sisällön mukaisilla osa-alueilla ja omaa valmiuksia vaativankin teknisen tiedon omaksumiseen jatko-opinnoissa ja työelämässä. Opiskelija osaa ratkaista opintojakson aihepiiriin kuuluvia fysiikan ongelmia malleja (suureyhtälöitä) käyttäen ja esittää ratkaisut hyvää matemaattis-luonnontieteellistä tapaa noudattaen.

Sisältö

Harmoninen värähdysliike. Aaltoliike. Äänioppi. Valo-oppi. Kvanttifysiikka. Atomi- ja ydinfysiikka.

Oppimateriaalit

- Inkinen, Manninen, Tuohi: Momentti 2 Insinöörifysiikka (Otava)
- Peltonen, Perkkiö, Vierinen: Insinöörin (AMK) fysiikka, osa 2 (Lahden Teho-Opetus Oy)
- Suvanto, K & Laajalehto, K, Tekniikan fysiikka 2 (Edita)
- Tekniikan kaavasto (Tammertekniikka)

Opetusmenetelmät

Opintojaksoon kuuluu lähiopetusta: luentoja ja laskuharjoituksia sekä itsenäistä opiskelua.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei harjoittelua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 80 tuntia, mistä lähiopetusta 28 tuntia ja 52 tuntia itsenäistä opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

(1...2) Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin aaltoliikeopin ja modernin fysiikan peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

(3...4) Opiskelija tuntee hyvin sekä aaltoliikeoppiin että moderniin fysiikkaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiin aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

(5) Opiskelija tuntee kiitettävästi sekä aaltoliikeoppiin että moderniin fysiikkaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirinpuitteissa uusia merkityksiä sekä osoittanut innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso suoritetaan loppukokeella.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot eivät ole pakollisia. Mekaniikan ja sähkömagnetismin osaaminen on suositeltavaa.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Pasi Mikkonen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käsitellä kirjainlausekkeita, osaa ratkaista erilaisia yhtälöitä, osaa suorakulmaisen ja vinon kolmion ratkaisun, osaa taso- ja avaruusgeometrian perusteet, osaa soveltaa edellä mainittuja asioita ammattiaineisiin ja käytännön ongelmiin työelämässä

Sisältö

Lausekkeiden käsittely, yhtälöiden ratkaiseminen, kolmion trigonometriaa, geometriaa.
-perusalgebra
-trigonometria
-analyyttinen geometria
-trigonometriset funktiot
-eksponentti- ja logaritmifunktiot

Oppimateriaalit

ilmoitetaan kurssin alussa

Opetusmenetelmät

luentoja ja laskuharjoituksia

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

108h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin algebran ja geometrian peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

hyvä (3-4): Opiskelija tuntee hyvin algebraan ja geometriaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

kiitettävä (5): ): Opiskelija tuntee kiitettävästi algebraan ja geometriaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

harjoitustehtävät

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Pasi Mikkonen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käsitellä kirjainlausekkeita, osaa ratkaista erilaisia yhtälöitä, osaa suorakulmaisen ja vinon kolmion ratkaisun, osaa taso- ja avaruusgeometrian perusteet, osaa soveltaa edellä mainittuja asioita ammattiaineisiin ja käytännön ongelmiin työelämässä

Sisältö

Lausekkeiden käsittely, yhtälöiden ratkaiseminen, kolmion trigonometriaa, geometriaa.
-perusalgebra
-trigonometria
-analyyttinen geometria
-trigonometriset funktiot
-eksponentti- ja logaritmifunktiot

Oppimateriaalit

ilmoitetaan kurssin alussa

Opetusmenetelmät

luentoja ja laskuharjoituksia

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

108h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin algebran ja geometrian peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

hyvä (3-4): Opiskelija tuntee hyvin algebraan ja geometriaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

kiitettävä (5): ): Opiskelija tuntee kiitettävästi algebraan ja geometriaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

harjoitustehtävät

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Heli Simon
 • Riikka Ala-Sankila
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

• Opiskelija osaa kuvailla teknistä laitetta, sen ominaisuuksia ja käyttöä.
• Opiskelija osaa kertoa oman alansa yrityksistä.
• Opiskelija osaa kirjoittaa liikekirjeitä.
• Opiskelija osaa laatia tiivistelmiä ja raportteja sekä suullisesti, että kirjallisesti.
• Opiskelija ymmärtää oman koulutusalansa laajojakin tekstejä ja niiden sanastoa.
• Opiskelija osaa muodollisen sanaston käytön puheessa ja kirjoittamisessa.

Sisältö

- oman alan tekstien lukeminen ja kirjoittaminen
- tiivistelmän ja raportin laadinta
- muodollinen tyyli
- liikekirjeet
- laitteen kuvailu
- yritysesittely

Oppimateriaalit

Isaacs, Palmroth, Rasimus, Rönkä: Engineer Your English. Edita. 2014 tai uudempi painos

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovelvollisuus kontaktitunneilla

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kirjallisessa tuotoksessa esiintyy paljon isojakin virheitä ja tekstin sujuvuudessa on ongelmia. Teksti on yksinkertaista, mutta yhtenäistä ja ymmärrettävää.
Suullisessa esityksessä esiintyy paljon virheitä, ääntämys poikkeaa osin kohdekielestä. Ongelmista huolimatta viesti on kuitenkin pääosin ymmärrettävissä. Mikäli suullinen esitys on suoraan luettu muistiinpanoista tai dioista, maksimi arvosana on 1-2.
Opiskelija hallitsee tavallisimman sanaston ja kieliopin perusrakenteet yksipuolisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kirjallinen tuotos sisältää jonkin verran pienehköjä virheitä, mutta viesti välittyy niistä huolimatta ongelmitta. Sujuva, johdonmukainen teksti, joka on kirjoitettu perusrakenteita oikein käyttäen.
Suullisessa esityksessä esiintyy jonkin verran ääntämis- ja/tai kielioppivirheitä, mutta ne eivät häiritse viestin välittymistä. Hyvä, sujuva peruskielitaito, Jokseenkin vapaasti, vaikkakin paikon muistiinpanojen varassa esitetty. Epäröinti hidastaa puhetta.
Opiskelija hallitsee oman alan ja yleiskielen sanaston kohtalaisesti. Opiskelija käyttää perusrakenteita melko virheettömästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kirjallinen tuotos on virheetöntä, erittäin luontevaa ja huomiota on kiinnitetty myös ammattielämän viestintätilanteiden vaatimiin kielellisiin tyyliseikkoihin. Tekstissä hyödynnetään sujuvasti vaativiakin lauserakenteita.
Suullisessa esityksessä ei esiinny virheitä, ääntäminen on luontevaa ja puhetahti on sopiva. Kaiken kaikkiaan puhe on vapaata, sujuvaa kerrontaa, jota kuuntelijan on helppo seurata. Opiskelija reagoi asianmukaisesti vuorovaikutustilanteessa.
Opiskelija hallitsee laajan sanaston ja käyttää rakenteita sujuvasti ja monipuolisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen koe, suullinen esitys

Lisätiedot

Lähtökohtana lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Riikka Ala-Sankila
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

• Opiskelija osaa kuvailla teknistä laitetta, sen ominaisuuksia ja käyttöä.
• Opiskelija osaa kertoa oman alansa yrityksistä.
• Opiskelija osaa kirjoittaa liikekirjeitä.
• Opiskelija osaa laatia tiivistelmiä ja raportteja sekä suullisesti, että kirjallisesti.
• Opiskelija ymmärtää oman koulutusalansa laajojakin tekstejä ja niiden sanastoa.
• Opiskelija osaa muodollisen sanaston käytön puheessa ja kirjoittamisessa.

Sisältö

- oman alan tekstien lukeminen ja kirjoittaminen
- tiivistelmän ja raportin laadinta
- muodollinen tyyli
- liikekirjeet
- laitteen kuvailu
- yritysesittely

Oppimateriaalit

Isaacs, Palmroth, Rasimus, Rönkä: Engineer Your English. Edita. 2014 tai uudempi painos

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovelvollisuus kontaktitunneilla

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kirjallisessa tuotoksessa esiintyy paljon isojakin virheitä ja tekstin sujuvuudessa on ongelmia. Teksti on yksinkertaista, mutta yhtenäistä ja ymmärrettävää.
Suullisessa esityksessä esiintyy paljon virheitä, ääntämys poikkeaa osin kohdekielestä. Ongelmista huolimatta viesti on kuitenkin pääosin ymmärrettävissä. Mikäli suullinen esitys on suoraan luettu muistiinpanoista tai dioista, maksimi arvosana on 1-2.
Opiskelija hallitsee tavallisimman sanaston ja kieliopin perusrakenteet yksipuolisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kirjallinen tuotos sisältää jonkin verran pienehköjä virheitä, mutta viesti välittyy niistä huolimatta ongelmitta. Sujuva, johdonmukainen teksti, joka on kirjoitettu perusrakenteita oikein käyttäen.
Suullisessa esityksessä esiintyy jonkin verran ääntämis- ja/tai kielioppivirheitä, mutta ne eivät häiritse viestin välittymistä. Hyvä, sujuva peruskielitaito, Jokseenkin vapaasti, vaikkakin paikon muistiinpanojen varassa esitetty. Epäröinti hidastaa puhetta.
Opiskelija hallitsee oman alan ja yleiskielen sanaston kohtalaisesti. Opiskelija käyttää perusrakenteita melko virheettömästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kirjallinen tuotos on virheetöntä, erittäin luontevaa ja huomiota on kiinnitetty myös ammattielämän viestintätilanteiden vaatimiin kielellisiin tyyliseikkoihin. Tekstissä hyödynnetään sujuvasti vaativiakin lauserakenteita.
Suullisessa esityksessä ei esiinny virheitä, ääntäminen on luontevaa ja puhetahti on sopiva. Kaiken kaikkiaan puhe on vapaata, sujuvaa kerrontaa, jota kuuntelijan on helppo seurata. Opiskelija reagoi asianmukaisesti vuorovaikutustilanteessa.
Opiskelija hallitsee laajan sanaston ja käyttää rakenteita sujuvasti ja monipuolisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen koe, suullinen esitys

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

.

Lisätiedot

Lähtökohtana lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 10.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Sami Rinta-Valkama
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa koneautomaatiossa käytettävät perusanturit. Antureiden toimintaperiaatteet, sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet sekä suoritusarvot. Hän osaa valita oikean anturin ratkaistavaan tunnistus- tai mittausongelmaan. Hän osaa antureiden sähköiset liitännät ja osaa kytkeä ne ohjauslaitteisiin. Hän osaa myös anturin liittämisen kenttäväylään.

Sisältö

Anturi- ja mittaustekniikan perusteet, suojausluokat, kaksitilaiset anturit, läsnäoloa tunnistavat anturit, suuretta mittaavat anturit, liikkeen mittaus sekä konenäön perusteet. Anturien kytkentä- sekä mittausharjoitukset laboratoriossa.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt sekä maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus. Luennot, esimerkit, harjoitukset, seminaarityö sekä ryhmätyöt laboratoriossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 81 h, josta 26 h lähiopetusta sisältäen laboratorioharjoitukset. 55 h itsenäistä opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin antureiden perustoiminnan ja - käsitteet. Hän kykenee ratkaisemaan perusantureissa olevia vikoja ja korvaamaan vioittuneen vastaavalla anturilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin antureihin liittyvät peruskäsitteet ja niiden toimintaperiaatteet. Hän kykenee soveltamaan tietämystään erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa ja valitsemaan sopivan anturin joko vioittuneen tilalle tai uuteen kohteeseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi erilaisten antureiden käsitteet ja toimintaperiaatteet. Hän kykenee valitsemaan perusantureiden lisäksi myös erikoisantureita erilaisiin sovelluksiin ja ympäristöihin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitukset, laboratoriotyöt+raportit, seminaari sekä tentti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Anturitekniikka, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Anturitekniikan asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 10.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Sami Rinta-Valkama
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa koneautomaatiossa käytettävät perusanturit. Antureiden toimintaperiaatteet, sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet sekä suoritusarvot. Hän osaa valita oikean anturin ratkaistavaan tunnistus- tai mittausongelmaan. Hän osaa antureiden sähköiset liitännät ja osaa kytkeä ne ohjauslaitteisiin. Hän osaa myös anturin liittämisen kenttäväylään.

Sisältö

Anturi- ja mittaustekniikan perusteet, suojausluokat, kaksitilaiset anturit, läsnäoloa tunnistavat anturit, suuretta mittaavat anturit, liikkeen mittaus sekä konenäön perusteet. Anturien kytkentä- sekä mittausharjoitukset laboratoriossa.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt sekä maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus. Luennot, esimerkit, harjoitukset, seminaarityö sekä ryhmätyöt laboratoriossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 81 h, josta 26 h lähiopetusta sisältäen laboratorioharjoitukset. 55 h itsenäistä opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin antureiden perustoiminnan ja - käsitteet. Hän kykenee ratkaisemaan perusantureissa olevia vikoja ja korvaamaan vioittuneen vastaavalla anturilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin antureihin liittyvät peruskäsitteet ja niiden toimintaperiaatteet. Hän kykenee soveltamaan tietämystään erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa ja valitsemaan sopivan anturin joko vioittuneen tilalle tai uuteen kohteeseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi erilaisten antureiden käsitteet ja toimintaperiaatteet. Hän kykenee valitsemaan perusantureiden lisäksi myös erikoisantureita erilaisiin sovelluksiin ja ympäristöihin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitukset, laboratoriotyöt+raportit, seminaari sekä tentti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Anturitekniikka, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Anturitekniikan asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Ismo Tupamäki
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa kappaletavara-automaatioon liittyvien ohjausjärjestelminen (PLC) konfiguroinnin ja ohjelmoinnin. Opiskelijat toteuttavat kahden-kolmen hengen ryhmissä monipuolisten prosessiasemien automaatiosovellukset hyödyntämällä ja testaamalla opinnoissa saamiaan tietoja ja taitoja. Toteutuksissa laitteistojen ohjaukset pyritään tekemään mahdollisimman energiatehokkaiksi.

Sisältö

Laboratorioissa tehdään harjoituksia monipuolisilla automaatiolaitteilla. Ohjelmistot ja fyysiset laitteet ovat teollisuudessa yleisesti käytettyjä tuotteita, joten opiskelijat voivat suoraan hyödyntää teollisuudessa laboratorioissa hankkimaansa kokemusta. Laitteet koostuvat Siemens ja Omron ohjelmoitavista logiikoista, kosketusnäytöistä, PC-valvomoista, teollisuusväylistä sekä saattomuisteista. Toimilaitteina toimivat sähkömoottorit ja pneumaattiset sylinterit.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustöiden verkkomateriaali sekä maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Laboratoriossa tehtävät harjoitustyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tehdä ohjelmoitavan logiikan konfiguraation annetun ohjeen mukaisesti. Hän osaa ohjelmoida ja testata PLC-ohjatun laitteen perustoiminnot. Opiskelija kykenee toimimaan ja selvittämään vastaantulevia perusongelmia yhdessä ryhmän jäsenten kanssa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tyydyttävän tason lisäksi itsenäisesti soveltaa, ohjelmoida ja testata logiikoiden erikoisfunktioita. Lisäksi hän kykenee ryhmän kanssa varmistamaan ja vaatimaan että ohjelmat ovat turvallisia käyttää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tehokkaan ja järjestelmällisen tavan toimia yhdessä ryhmän kanssa. Hän kykenee laitekonfiguroinnin lisäksi etsimään ja korjaamaan erilaiset laite- ja ohjelmointiongelmat. Yhdessä ryhmän kanssa hän varmistuu että ryhmän tuloksena valmistuu luotettava, turvallinen ja hyvin dokumentoitu ohjelma.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti tehdyt laboratorioharjoitukstet ja palautetut raportit.

Esitietovaatimukset

Koneautomaatio 1

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

31.08.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Ismo Tupamäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kappaletavara-automaatioon liittyvien ohjausjärjestelminen (PLC) konfiguroinnin ja ohjelmoinnin. Opiskelijat toteuttavat kahden-kolmen hengen ryhmissä monipuolisten prosessiasemien automaatiosovellukset hyödyntämällä ja testaamalla opinnoissa saamiaan tietoja ja taitoja. Toteutuksissa laitteistojen ohjaukset pyritään tekemään mahdollisimman energiatehokkaiksi.

Sisältö

Laboratorioissa tehdään harjoituksia monipuolisilla automaatiolaitteilla. Ohjelmistot ja fyysiset laitteet ovat teollisuudessa yleisesti käytettyjä tuotteita, joten opiskelijat voivat suoraan hyödyntää teollisuudessa laboratorioissa hankkimaansa kokemusta. Laitteet koostuvat Siemens ja Omron ohjelmoitavista logiikoista, kosketusnäytöistä, PC-valvomoista, teollisuusväylistä sekä saattomuisteista. Toimilaitteina toimivat sähkömoottorit ja pneumaattiset sylinterit.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustöiden verkkomateriaali sekä maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tehdä ohjelmoitavan logiikan konfiguraation annetun ohjeen mukaisesti. Hän osaa ohjelmoida ja testata PLC-ohjatun laitteen perustoiminnot. Opiskelija kykenee toimimaan ja selvittämään vastaantulevia perusongelmia yhdessä ryhmän jäsenten kanssa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tyydyttävän tason lisäksi itsenäisesti soveltaa, ohjelmoida ja testata logiikoiden erikoisfunktioita. Lisäksi hän kykenee ryhmän kanssa varmistamaan ja vaatimaan että ohjelmat ovat turvallisia käyttää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tehokkaan ja järjestelmällisen tavan toimia yhdessä ryhmän kanssa. Hän kykenee laitekonfiguroinnin lisäksi etsimään ja korjaamaan erilaiset laite- ja ohjelmointiongelmat. Yhdessä ryhmän kanssa hän varmistuu että ryhmän tuloksena valmistuu luotettava, turvallinen ja hyvin dokumentoitu ohjelma.

Esitietovaatimukset

Koneautomaatio 1

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Niko Ristimäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa kappaletavara-automaatioon liittyvien ohjausjärjestelminen (PLC) konfiguroinnin ja ohjelmoinnin. Opiskelija osaa moniakselisten liikkeenohjausten suunnittelun taajuusmuuttajilla ja oikosulkumoottoreilla, sekä servovahvistimilla ja servomoottoreilla. Opiskelija osaa rakentaa energiatehokkaita liikkeenohjausten vaatimia automaatiojärjestelmiä kenttäväyliä hyödyntäen.

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan ohjelmoitavalla logiikalla, servovahvistimella ja servomoottorilla toteutetun tavarankäsittelyaseman ohjauksen ohjelmointia ja konfigurointia. Lisäksi harjoitellaan ohjelmoitavalla logiikalla, taajuusmuuttajalla ja oikosulkumoottorilla toteutetun tavarankäsittelyaseman ohjauksen ohjelmointia ja konfigurointia. Opintojaksolla ohjelmoidaan myös PC-pohjaista monen akselin liikkeenohjainta ja käytetään erilaisia kenttäväyliä.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustöiden verkkomateriaali sekä maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, laboratoriotyöt ja ryhmätyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 107 h (sis. työjärjestyksessä olevan opiskelun ja itsenäisen opiskelun)

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytysti laaditut kirjalliset raportit laboratorioharjoituksista

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Hyväksytysti laaditut kirjalliset raportit laboratorioharjoituksista.

Esitietovaatimukset

Koneautomaatio 2

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Ismo Tupamäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija pystyy erottamaan erilaiset automaatiojärjestelmät ja tunnistaa niissä käytettävät komponentit. Hän tunnistaa automaattisen järjestelmän toiminnan edellytykset. Rele- ja PLC - ohjauksien, yleisimpien antureiden ja toimilaitteiden rakenteen, toiminnan sekä niiden liitynnät. Opiskelija oppii automaatiotekniikassa tarvittavan loogisen ajattelutavan perusteet.

Sisältö

Automaation ja automaatiotekniikan kehitys. Mitä on automaatio. Ohjaus ja säätö, automaation ohjausjärjestelmät, anturit, toimilaitteet, ohjelmoitavat logiikat, ohjausjärjestelmän komponentit. Anturien ja toimilaitteiden yleisimmät kytkennät ohjelmoitaviin logiikoihin. Kytkentä harjoitukset laboraatiossa. Opintojaksolla tutustutaan käytännössä erilaisiin automaation ohjausjärjestelmiin. Opintojaksolla pohditaan automaation merkitystä kestävän kehityksen kannalta ja tarkastellaan askelluskaavioon perustuvan ratkaisumallin vaikutusta automaatio-ohjelman elinkaareen.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit ja harjoitustyöt.

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit ja harjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 28 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 53 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2; Opiskelija osaa opintojakson perusasiat. Opiskelija osaa määritellä yksinkertaisen automaatiojärjestelmän, joka sisältää antureita ja toimilaitteita sekä ohjelmoitavan logiikan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4; Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin. Opiskelija osaa määritellä yksinkertaisen automaatiojärjestelmän, joka sisältää antureita ja toimilaitteita sekä ohjelmoitavan logiikan. Lisäksi hän osaa arvioida komponenttien toimintaa ja yhteensopivuutta käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5; Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija osaa soveltaa automation komponentteja ja suunnitella automaatiojärjestelmän, joka sisältää antureita ja toimilaitteita sekä ohjelmoitavan logiikan. Lisäksi hän osaa arvioida komponenttien toimintaa ja yhteensopivuutta käytännössä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja harjoitustyöt

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Taso 1-2; Opiskelija osaa opintojakson perusasiat. Opiskelija osaa määritellä yksinkertaisen automaatiojärjestelmän, joka sisältää antureita ja toimilaitteita sekä ohjelmoitavan logiikan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Taso 3-4; Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin. Opiskelija osaa määritellä yksinkertaisen automaatiojärjestelmän, joka sisältää antureita ja toimilaitteita sekä ohjelmoitavan logiikan. Lisäksi hän osaa arvioida komponenttien toimintaa ja yhteensopivuutta käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5; Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija osaa soveltaa automation komponentteja ja suunnitella automaatiojärjestelmän, joka sisältää antureita ja toimilaitteita sekä ohjelmoitavan logiikan. Lisäksi hän osaa arvioida komponenttien toimintaa ja yhteensopivuutta käytännössä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaation perusteet, kansainvälisyyden näkökulma (FI):

Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Ismo Tupamäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija pystyy erottamaan erilaiset automaatiojärjestelmät ja tunnistaa niissä käytettävät komponentit. Hän tunnistaa automaattisen järjestelmän toiminnan edellytykset. Rele- ja PLC - ohjauksien, yleisimpien antureiden ja toimilaitteiden rakenteen, toiminnan sekä niiden liitynnät. Opiskelija oppii automaatiotekniikassa tarvittavan loogisen ajattelutavan perusteet.

Sisältö

Automaation ja automaatiotekniikan kehitys. Mitä on automaatio. Ohjaus ja säätö, automaation ohjausjärjestelmät, anturit, toimilaitteet, ohjelmoitavat logiikat, ohjausjärjestelmän komponentit. Anturien ja toimilaitteiden yleisimmät kytkennät ohjelmoitaviin logiikoihin. Kytkentä harjoitukset laboraatiossa. Opintojaksolla tutustutaan käytännössä erilaisiin automaation ohjausjärjestelmiin. Opintojaksolla pohditaan automaation merkitystä kestävän kehityksen kannalta ja tarkastellaan askelluskaavioon perustuvan ratkaisumallin vaikutusta automaatio-ohjelman elinkaareen.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit ja harjoitustyöt.

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit ja harjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 80 tuntia, josta työjärjestyksen mukaista lähtiopetusta 28 tuntia sekä itsenäistä opiskelua ja harjoitustöiden tekemistä 52 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2; Opiskelija osaa opintojakson perusasiat. Opiskelija osaa määritellä yksinkertaisen automaatiojärjestelmän, joka sisältää antureita ja toimilaitteita sekä ohjelmoitavan logiikan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4; Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin. Opiskelija osaa määritellä yksinkertaisen automaatiojärjestelmän, joka sisältää antureita ja toimilaitteita sekä ohjelmoitavan logiikan. Lisäksi hän osaa arvioida komponenttien toimintaa ja yhteensopivuutta käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5; Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija osaa soveltaa automation komponentteja ja suunnitella automaatiojärjestelmän, joka sisältää antureita ja toimilaitteita sekä ohjelmoitavan logiikan. Lisäksi hän osaa arvioida komponenttien toimintaa ja yhteensopivuutta käytännössä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja harjoitustyöt.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaation perusteet, kansainvälisyyden näkökulma (FI):

Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Pasi Mikkonen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää MATLAB-ohjelmaa hyväkseen käytännön matemaattisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Sisältö

MATLAB-ohjelman perusteet ja sen käyttö matemaattisten ongelmien ratkaisemisessa.
Laplace-muunnos
Fourier-muunnos
Todennäköisyyslaskentaa ja tilastomatematiikkaa
Data-analyysin perusteita

Oppimateriaalit

ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

luentoja ja harjoituksia

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

108h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin MATLABin peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

hyvä (3-4): Opiskelija tuntee hyvin MATLABiin liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

kiitettävä (5): Opiskelija tuntee kiitettävästi MATLABiin liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

harjoitustehtävät

Esitietovaatimukset

Algebra ja geometria, Vektorit ja matriisit, Differentiaali- ja integraalilaskenta

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Pasi Mikkonen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää MATLAB-ohjelmaa hyväkseen käytännön matemaattisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Sisältö

MATLAB-ohjelman perusteet ja sen käyttö matemaattisten ongelmien ratkaisemisessa.
Laplace-muunnos
Fourier-muunnos
Todennäköisyyslaskentaa ja tilastomatematiikkaa
Data-analyysin perusteita

Oppimateriaalit

ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

luentoja ja harjoituksia

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

108h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin MATLABin peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

hyvä (3-4): Opiskelija tuntee hyvin MATLABiin liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

kiitettävä (5): Opiskelija tuntee kiitettävästi MATLABiin liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

harjoitustehtävät

Esitietovaatimukset

Algebra ja geometria, Vektorit ja matriisit, Differentiaali- ja integraalilaskenta

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Kimmo Kitinoja
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP23
  International Professional Studies
 • AUTE21KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Students will learn the functions of numerically controlled (NC) machines in today's field of engineering. They will understand NC programming and the manufacturing of products with an NC machine.

Sisältö

- Types of NC machines and their functions
- Computerized production environment
- Using an NC machine and safety
- Attachment systems
- Tool systems
-Machining parametres
- G and M codes
- Machining co-ordinates
- CAM software and NC programming with a 3D model of a product

Students will do assignments using the CAM software.

Oppimateriaalit

Luentomonisteet ja luennolla käsiteltävät asiat
NC-tekniikan perusteet, Eero Pikkarainen
Koneistustekniikat, Maaranen Keijo
CNC Programming Handbook, Peter Smid
CAD/CAM Principles and Applications McGraw-Hill. Iowa USA

Opetusmenetelmät

Luennot ja laboratorio
Ryhmätyöt
Itseopiskelu
Yritysvierailu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja laboratorio 45%
Itseopiskelu ja ryhmätyöt 45%
Yritysvierailut 10%

Sisällön jaksotus

NC työstökoneet ja niiden rakenne sekä toiminta
Ohjelmoinnin perusteet
CAD/CAM järjestelmä
Työväline- ja menetelmätietoa
NC-Lastuava työstöä
NC-Levyntyöstöä
NC-mittausta
Kunnossapito

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa NC ohjausten perusrakenteita
- osaa työstökoneen mekaanista rakennetta
- osaa työstökoneen ohjelmointia
- osaa NC osavalmistusta

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Students are familiar with CAM-program and the basic NC-machine operations

Arviointikriteerit, hyvä (3)

As above. In addition, students will be able to use the CAM-program for programming NC-programs for easy machined workpieces

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

As above. In addition, students will be able to use independently NC-machine workpieces manufacture and use CAM-software.

Esitietovaatimukset

No previous studies are required.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jarkko Pakkanen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus
 • IEPIP23
  International Professional Studies

Tavoitteet

The student masters the key principles of concept design philosophy. The student is also capable to construct a kinematic model of a machine parts, assemblies and mechanisms by using modern concept design softwares.

Sisältö

Use of mechanical design software.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- basic modelling correctly made, unfunctional kinematic structure

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- basic modelling correctly made, functional kinematic structure

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- basic modelling correctly made, functional kinematic structure. In addition to that the student has shown an considerable ability to understand possibilities of used software.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Niko Ristimäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • IEPIP23
  International Professional Studies

Tavoitteet

Students will master the basics of control technology and be able to apply the control theory to practical control systems. Students will learn to design control systems for different purposes. They will also be able to tune control systems.

Sisältö

- Basics of control technology
- Transfer function
- Controller blocks in time domains
- Control loop tuning
- Structure and the types of controllers
- Designing a control systems

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt, sekä tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, harjoitukset ja ryhmätyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 81 h, josta työjärjestykseen merkittyä opiskelua 32 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student knows the basics of control technology and can identify the terms used.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student masters well principles of control system design and tuning.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student can utilize learned skills in demanding projects.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee hyvin säätöjärjestelmien suunnittelun ja virityksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa kurssin sisältöä vaativiinkin projekteihin.

Esitietovaatimukset

Sensor Technology
Automation Technology Mathematics

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 15.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Pasi Mikkonen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä yhden muuttujan funktion derivaatan ja integraalin, osaa suorittaa derivoinnin ja integroinnin tavallisimmille matemaattisille funktioille, osaa laskea määrätyn integraalin ja käyttää sitä tavallisimpiin sovelluksiin, osaa käyttää erilaisia laskennan apuvälineitä differentiaali- ja integraalilaskennan ongelmien ratkaisemisessa, osaa soveltaa edellä mainittuja asioita ammattiaineisiin ja käytännön ongelmiin työelämässä

Sisältö

Derivaatan ja integraalin määritelmä (yhden muuttujan funktiot), polynomin derivointi ja integrointi, yhdistetyn funktion derivointi ja integrointi, käyrän tangentti, ääriarvot, määrätty integraali, pinta-ala, tilavuus, pienten differentiaalien menetelmä, tekniikan sovelluksia (palkin taipuma, leikkausvoima, taivutusmomentti, jäyhyysmomentti)

Oppimateriaalit

ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset , itsenäistä opiskelua

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin differentiaali- ja integraalilaskennan peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

hyvä (3-4): Opiskelija tuntee hyvin differentiaali- ja integraalilaskentaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

kiitettävä (5): Opiskelija tuntee kiitettävästi differentiaali- ja integraalilaskentaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

harjoitustehtävät

Esitietovaatimukset

Algebra ja geometria, Vektorit ja matriisit

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Pasi Mikkonen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä yhden muuttujan funktion derivaatan ja integraalin, osaa suorittaa derivoinnin ja integroinnin tavallisimmille matemaattisille funktioille, osaa laskea määrätyn integraalin ja käyttää sitä tavallisimpiin sovelluksiin, osaa käyttää erilaisia laskennan apuvälineitä differentiaali- ja integraalilaskennan ongelmien ratkaisemisessa, osaa soveltaa edellä mainittuja asioita ammattiaineisiin ja käytännön ongelmiin työelämässä

Sisältö

Derivaatan ja integraalin määritelmä (yhden muuttujan funktiot), polynomin derivointi ja integrointi, yhdistetyn funktion derivointi ja integrointi, käyrän tangentti, ääriarvot, määrätty integraali, pinta-ala, tilavuus, pienten differentiaalien menetelmä, tekniikan sovelluksia (palkin taipuma, leikkausvoima, taivutusmomentti, jäyhyysmomentti)

Oppimateriaalit

ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset , itsenäistä opiskelua

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin differentiaali- ja integraalilaskennan peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

hyvä (3-4): Opiskelija tuntee hyvin differentiaali- ja integraalilaskentaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

kiitettävä (5): Opiskelija tuntee kiitettävästi differentiaali- ja integraalilaskentaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

harjoitustehtävät

Esitietovaatimukset

Algebra ja geometria, Vektorit ja matriisit

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Marko Hietamäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää digitaalitekniikan peruskäsitteet. Opiskelija osaa soveltaa digitaalitekniikassa käytettäviä komponentteja yksinkertaisten loogisten piirien suunnittelussa. Opiskelija tuntee kansainväliset digitaalitekniikan standardit. Opiskelija osaa tehdä muunnoksia eri lukujärjestelmien välillä.

Sisältö

Digitaalinen tieto, porttipiirit, kiikut, 7-segmentti näyttö, laskurit, totuustaulu, Boolen algebra, Karnaugh-kartta, lukujärjestelmät. Opintojaksolla tutustutaan optimoinnin periaatteeseen harjoitustehtävien avulla. Opintojaksolla tutustutaan kansainvälisesti tunnettuun Boolen Algebraan.

Oppimateriaalit

Tarvittava materiaali on verkossa ja sitä tarkennetaan tuntien aikana.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, tietokonesimulointi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 80 tuntia, josta työjärjestyksen mukaista lähtiopetusta 28 tuntia sekä itsenäistä opiskelua ja harjoitustöiden tekemistä 52 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat. Opiskelija osaa tehdä muunnoksia eri lukujärjestelmien välillä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin. Opiskelija osaa soveltaa digitaalitekniikassa käytettäviä komponentteja yksinkertaisten loogisten piirien suunnittelussa. Opiskelija tuntee kansainväliset digitaalitekniikan standardit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija osaa soveltaa digitaalitekniikassa käytettäviä komponentteja yksinkertaisten loogisten piirien suunnittelussa. Opiskelija tuntee kansainväliset digitaalitekniikan standardit.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, harjoitustehtävät, aktiivisuus

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Marko Hietamäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää digitaalitekniikan peruskäsitteet. Opiskelija osaa soveltaa digitaalitekniikassa käytettäviä komponentteja yksinkertaisten loogisten piirien suunnittelussa. Opiskelija tuntee kansainväliset digitaalitekniikan standardit. Opiskelija osaa tehdä muunnoksia eri lukujärjestelmien välillä.

Sisältö

Digitaalinen tieto, porttipiirit, kiikut, 7-segmentti näyttö, laskurit, totuustaulu, Boolen algebra, Karnaugh-kartta, lukujärjestelmät. Opintojaksolla tutustutaan optimoinnin periaatteeseen harjoitustehtävien avulla. Opintojaksolla tutustutaan kansainvälisesti tunnettuun Boolen Algebraan.

Oppimateriaalit

Tarvittava materiaali on verkossa ja sitä tarkennetaan tuntien aikana.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, tietokonesimulointi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 80 tuntia, josta työjärjestyksen mukaista lähtiopetusta 28 tuntia sekä itsenäistä opiskelua ja harjoitustöiden tekemistä 52 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat. Opiskelija osaa tehdä muunnoksia eri lukujärjestelmien välillä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin. Opiskelija osaa soveltaa digitaalitekniikassa käytettäviä komponentteja yksinkertaisten loogisten piirien suunnittelussa. Opiskelija tuntee kansainväliset digitaalitekniikan standardit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija osaa soveltaa digitaalitekniikassa käytettäviä komponentteja yksinkertaisten loogisten piirien suunnittelussa. Opiskelija tuntee kansainväliset digitaalitekniikan standardit.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, harjoitustehtävät, aktiivisuus

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Student knows the basics of the course.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Student knows the contents of the course well.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student knows the contents of the course well and can apply their knowledge in practice.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Marko Hietamäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa yleiset tiedot elektroniikan peruskomponenteista, osaa tehdä yksinkertaisia kytkentöjä: suotimia ja vahvistimia, osaa laskea ja mitata kytkentöjen toiminnat ja komponenttien ominaisuudet. Opiskelija oppii suunnittelemaan elektroniikkaa kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Opiskelija tietää kansainväliset elektroniikan suunnittelustandardit.

Sisältö

Perustiedot passiivisista ja aktiivisista komponenteista, erillispuolijohteista, operaatiovahvistimista ja optisista komponenteista. Yleisimmät kytkentätavat, testikytkennät, kytkentöjen mittaukset ja analysointi. Mittausraporttien teko.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali.
Haiko Timo, Analoginen elektroniikka

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat. Opiskelija tuntee yleisesti eletroniikan peruskomponentit ja niiden toiminnan

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin. Opiskelija tuntee yleisesti elektroniikan peruskomponentit ja niiden toiminnan. Opiskelija oppii suunnittelemaan elektroniikkaa kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Opiskelija tietää kansainväliset elektroniikan suunnittelustandardit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija tuntee yleisesti elektroniikan peruskomponentit ja niiden toiminnan. Opiskelija oppii suunnittelemaan elektroniikkaa kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Opiskelija tietää kansainväliset elektroniikan suunnittelustandardit. Opiskelija osaa käyttää kurssin tietoa sulautettujen laitteiden suunnittelussa.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Marko Hietamäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa yleiset tiedot elektroniikan peruskomponenteista, osaa tehdä yksinkertaisia kytkentöjä: suotimia ja vahvistimia, osaa laskea ja mitata kytkentöjen toiminnat ja komponenttien ominaisuudet. Opiskelija oppii suunnittelemaan elektroniikkaa kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Opiskelija tietää kansainväliset elektroniikan suunnittelustandardit.

Sisältö

Perustiedot passiivisista ja aktiivisista komponenteista, erillispuolijohteista, operaatiovahvistimista ja optisista komponenteista. Yleisimmät kytkentätavat, testikytkennät, kytkentöjen mittaukset ja analysointi. Mittausraporttien teko.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali.
Haiko Timo, Analoginen elektroniikka

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat. Opiskelija tuntee yleisesti eletroniikan peruskomponentit ja niiden toiminnan

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin. Opiskelija tuntee yleisesti elektroniikan peruskomponentit ja niiden toiminnan. Opiskelija oppii suunnittelemaan elektroniikkaa kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Opiskelija tietää kansainväliset elektroniikan suunnittelustandardit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija tuntee yleisesti elektroniikan peruskomponentit ja niiden toiminnan. Opiskelija oppii suunnittelemaan elektroniikkaa kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Opiskelija tietää kansainväliset elektroniikan suunnittelustandardit. Opiskelija osaa käyttää kurssin tietoa sulautettujen laitteiden suunnittelussa.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jouni Björkman
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa käyttää yleisimpiä tekniikan alalla käytettäviä tutkimusvälineitä
- tunnistaa kokeellisen tutkimuksen perusvälineiden rajoitukset
- on perehtynyt kokeelliseen tiedon hankintaan ja osaa tehdä kontrolloituja mittauksia
- osaa käsitellä mittaustuloksia ja arvioida mittausmenetelmien sekä tulosten luotettavuutta
- osaa analysoida tuloksia tietokoneavusteisia matemaattisia apuvälineitä käyttäen
- osaa muodostaa saamiensa mittaustulosten ja suorittamiensa analyysien pohjalta teknistieteellisen raportin tekstinkäsittelyohjelmaa käyttäen
- osaa rakentaa fysiikan teoreettisen tiedon ja käytännön tiedon välisiä suhteita
- osaa arvioida omaa luonnontieteellistä osaamistaan sekä soveltaa asiantuntijuuttaan myöhemmissä tekniikan opinnoissa ja käytännön ongelmissa

Sisältö

Kokeellisia laboratoriotöitä fysiikan ja tekniikan eri alueilta.

Oppimateriaalit

Fysiikan harjoitustöiden työohjeet (Seinäjoen Ammattikorkeakoulu / Tekniikan yksikkö).

Opetusmenetelmät

Osallistuminen laboratoriotöihin sekä harjoitustöistä tehtävät työselostukset. Huomaa läsnäolovelvoite 90 %

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa tehdä perusmittauksia työohjeiden mukaisesti sekä työskennellä turvallisesti laboratoriossa. Opiskelija osaa käsitellä mittaustuloksia sekä esittää tuloksia graafisesti tietokoneavusteisia apuvälineitä hyödyntäen. Opiskelija osaa arvioida mittaustulosten luotettavuutta työohjeissa annettujen ohjeiden perusteella. Opiskelija osaa esittää mittaustulokset lyhyessä teknisessä raportissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa tehdä erityyppisiä mittauksia työohjeiden mukaisesti sekä työskennellä itsenäisesti laboratoriossa. Opiskelija osaa käsitellä mittaustulokset sekä esittää tulokset graafisesti tietokoneavusteisia apuvälineitä hyödyntäen. Opiskelija osaa arvioida mittaustulosten luotettavuutta erityyppisiä virhearviointimenetelmiä hyödyntäen. Opiskelija osaa esittää mittaustulokset loogisesti ja selkeästi teknisessä raportissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija toimii oma-aloitteisesti ja itsenäisesti laboratoriossa. Opiskelija kykenee sekä tekemään mittauksia ohjeiden mukaisesti että kehittämään käytettyjä mittausmenetelmiä. Opiskelija osaa käsitellä ja esittää mittaustulokset monipuolisesti tietokoneavusteisia välineitä hyödyntäen. Opiskelija osaa arvioida monipuolisesti mittaustuloksia ja tehdä niistä johtopäätöksiä sekä tehdä luotettavia virhearvioita. Opiskelija osaa esittää mittaustulokset ja johtopäätökset loogisesti ja selkeästi teknisessä raportissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työselostukset sekä töihin liittyvä kirjallinen koe.

Esitietovaatimukset

Mekaniikka sekä Sähkö- ja lämpöoppi tai vastaavat tiedot ja taidot

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Pekka Sahimaa
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa käyttää yleisimpiä tekniikan alalla käytettäviä tutkimusvälineitä
- tunnistaa kokeellisen tutkimuksen perusvälineiden rajoitukset
- on perehtynyt kokeelliseen tiedon hankintaan ja osaa tehdä kontrolloituja mittauksia
- osaa käsitellä mittaustuloksia ja arvioida mittausmenetelmien sekä tulosten luotettavuutta
- osaa analysoida tuloksia tietokoneavusteisia matemaattisia apuvälineitä käyttäen
- osaa muodostaa saamiensa mittaustulosten ja suorittamiensa analyysien pohjalta teknistieteellisen raportin tekstinkäsittelyohjelmaa käyttäen
- osaa rakentaa fysiikan teoreettisen tiedon ja käytännön tiedon välisiä suhteita
- osaa arvioida omaa luonnontieteellistä osaamistaan sekä soveltaa asiantuntijuuttaan myöhemmissä tekniikan opinnoissa ja käytännön ongelmissa

Sisältö

Kokeellisia laboratoriotöitä fysiikan ja tekniikan eri alueilta.

Oppimateriaalit

Fysiikan harjoitustöiden työohjeet (Seinäjoen Ammattikorkeakoulu).

Opetusmenetelmät

Osallistuminen laboratoriotöihin sekä harjoitustöistä tehtävät työselostukset. Huomaa läsnäolovelvoite 90 %

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa tehdä perusmittauksia työohjeiden mukaisesti sekä työskennellä turvallisesti laboratoriossa. Opiskelija osaa käsitellä mittaustuloksia sekä esittää tuloksia graafisesti tietokoneavusteisia apuvälineitä hyödyntäen. Opiskelija osaa arvioida mittaustulosten luotettavuutta työohjeissa annettujen ohjeiden perusteella. Opiskelija osaa esittää mittaustulokset lyhyessä teknisessä raportissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa tehdä erityyppisiä mittauksia työohjeiden mukaisesti sekä työskennellä itsenäisesti laboratoriossa. Opiskelija osaa käsitellä mittaustulokset sekä esittää tulokset graafisesti tietokoneavusteisia apuvälineitä hyödyntäen. Opiskelija osaa arvioida mittaustulosten luotettavuutta erityyppisiä virhearviointimenetelmiä hyödyntäen. Opiskelija osaa esittää mittaustulokset loogisesti ja selkeästi teknisessä raportissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija toimii oma-aloitteisesti ja itsenäisesti laboratoriossa. Opiskelija kykenee sekä tekemään mittauksia ohjeiden mukaisesti että kehittämään käytettyjä mittausmenetelmiä. Opiskelija osaa käsitellä ja esittää mittaustulokset monipuolisesti tietokoneavusteisia välineitä hyödyntäen. Opiskelija osaa arvioida monipuolisesti mittaustuloksia ja tehdä niistä johtopäätöksiä sekä tehdä luotettavia virhearvioita. Opiskelija osaa esittää mittaustulokset ja johtopäätökset loogisesti ja selkeästi teknisessä raportissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työselostukset sekä töihin liittyvä kirjallinen koe.

Esitietovaatimukset

Mekaniikka sekä Sähkö- ja lämpöoppi tai vastaavat tiedot ja taidot

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Laajuus

15 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jyri Lehto
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • MAUTE21
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus
 • AUTE21KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteet ovat seuraavat:

- Opiskelija oppii toimimaan työelämässä työyhteisön jäsenenä.
- Opiskelija oppii soveltamaan opittuja tietoja ja taitoja käytännön työssä.
- Opiskelija harjaantuu alansa teknisiin toteutuksiin ja hyviin käytäntöihin.
- Opiskelija tutustuu erilaisiin työmenetelmiin ja työvaiheisiin.
- Opiskelija harjaantuu taloudelliseen ja vastuulliseen toimintaan.
- Opiskelija kehittää sosiaalisia taitojaan sekä ilmaisu- ja kielitaitoaan.
- Opiskelijan suorituspaineen ja epävarmuuden sietokyky kasvaa.
- Opiskelija harjaannuttaa esimiesvalmiuksiaan.

Sisältö

Työharjoittelu on oleellinen osa opiskelua ja kuuluu tutkintovaatimuksiin. Työharjoittelu on paitsi työtä myös työssä oppimista ja koulutuksessa opitun soveltamista työhön. Harjoittelu valmentaa opiskelijaa selviytymään opiskelun jälkeisessä työelämässä. Harjoitteluaikana on myös mahdollisuus luoda tärkeitä suhteita työnantajiin ja heidän edustajiinsa.

Opiskelija itse hakee harjoittelupaikan ja tekee työsopimuksen työnantajan kanssa. Harjoittelu valmentaa siis myös työpaikan haussa. Harjoittelun aikana opiskelijalla on myös hyvä mahdollisuus sopia tulevista projekti- ja opinnäytetyön aiheista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

opiskelija suorittaa 2,5 kuukautta (400 tuntia) harjoittelua oman alan yrityksessä tai yhteisössä.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

15 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • AUTE20SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteet ovat seuraavat:

- Opiskelija oppii toimimaan työelämässä työyhteisön jäsenenä.
- Opiskelija oppii soveltamaan opittuja tietoja ja taitoja käytännön työssä.
- Opiskelija harjaantuu alansa teknisiin toteutuksiin ja hyviin käytäntöihin.
- Opiskelija tutustuu erilaisiin työmenetelmiin ja työvaiheisiin.
- Opiskelija harjaantuu taloudelliseen ja vastuulliseen toimintaan.
- Opiskelija kehittää sosiaalisia taitojaan sekä ilmaisu- ja kielitaitoaan.
- Opiskelijan suorituspaineen ja epävarmuuden sietokyky kasvaa.
- Opiskelija harjaannuttaa esimiesvalmiuksiaan.

Sisältö

Työharjoittelu on oleellinen osa opiskelua ja kuuluu tutkintovaatimuksiin. Työharjoittelu on paitsi työtä myös työssä oppimista ja koulutuksessa opitun soveltamista työhön. Harjoittelu valmentaa opiskelijaa selviytymään opiskelun jälkeisessä työelämässä. Harjoitteluaikana on myös mahdollisuus luoda tärkeitä suhteita työnantajiin ja heidän edustajiinsa.

Opiskelija itse hakee harjoittelupaikan ja tekee työsopimuksen työnantajan kanssa. Harjoittelu valmentaa siis myös työpaikan haussa. Harjoittelun aikana opiskelijalla on myös hyvä mahdollisuus sopia tulevista projekti- ja opinnäytetyön aiheista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija suorittaa 2,5 kuukautta (400 tuntia) harjoittelua oman alan yrityksessä tai yhteisössä. Tämän lisäksi opiskelija palauttaa raportin harjoittelusta.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jussi Yli-Hukkala
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee hydrauli- ja paineilmatekniikassa käytettävät ohjaus- ja toimilaitteet sekä osaa suunnitella ja toteuttaa hydrauli- tai paineilmajärjestelmän. Opiskelija hallitsee järjestelmän mitoitukseen ja komponenttien valintaan liittyvät kriteerit ja osaa ottaa ne huomioon suunnittelussa.

Sisältö

Hydraulipumput, hydrauliventtiilit, hydrauliset toimilaitteet, kompressorityypit, venttiilityypit, pneumaattiset ajastimet ja logiikkaventtiilit, paineilmajärjestelmän ohjaustekniikka, järjestelmän suunnittelun keskeiset perusteet

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Lähiopetus. Luennot, laskuharjoitukset ja esimerkit.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 54 h, josta 24 h lähiopetusta ja 30 h itsenäistä opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä arvosana edellyttää osaamistavoitteiden täyttymistä siten, että opiskelija hallitsee tavoitteissa määritellyt asiat perustasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvään arvosanaan edellytetään lisäksi tavoiteissa mainittujen asioiden laajempaa hallintaa ja kehittynyttä ongelmanratkaisukykyä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävään arvosanaan edellytetään edellisen lisäksi arviointitilanteessa esitetyn haastavan tehtävän kattavaa ja oikein suoritettua tarkastelua.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja laskuharjoitukset.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 28.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Kimmo Kitinoja
 • Janne Perälä
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE21
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija tuntee hydrauli- ja paineilmatekniikassa käytettävät ohjaus- ja toimilaitteet sekä osaa suunnitella ja toteuttaa hydrauli- tai paineilmajärjestelmän. Opiskelija hallitsee järjestelmän mitoitukseen ja komponenttien valintaan liittyvät kriteerit ja osaa ottaa ne huomioon suunnittelussa.

Sisältö

hydrostatiikan ja-dynamiikan perusteet, hydraulipumput,rakenne ja toiminta, hydrauliventtiilit, hydrauliset toimilaitteet, rakenne ja toiminta, hydraulijärjestelmän suunnittelu, paineilmateorian perusteet, kompressorityypit, rakenne ja toiminta, paineilman jälkikäsittely,suunta-, käynnistys- ja impulssiventtiilit, pneumaattiset ajastimet ja logiikkaventtiilit, paineilmajärjestelmän ohjaustekniikka, järjestelmän suunnittelun keskeiset perusteet

Opetusmenetelmät

Luennot
Laboratorioharjoitukset
Itseopiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja laboratorio 45%
Itseopiskelu 55%

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää sisällössä mainittujen asioiden hallintaa perustasolla. Tämä tarkoittaa, että opiskelija tuntee aihealueeseen liittyvien laitteiden käyttötavat ja toimintaperiaatteet sekä osaa ratkaista yksinkertaisia aihepiiriin liittyviä ongelmia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä arvosana edellyttää edellisen lisäksi kehittyneempää ongelmanratkaisukykyä ja laaja-alaisempaa ymmärrystä aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä arvosana saavutetaan vain, kun edellä mainittu täyttyy ja opiskelija pystyy lisäksi käsittelemään arviointitilanteessa esitetyn vaativan tehtävän riittävän kattavasti ja oikein.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Välikokeet tai tentti
Tehtäväpalautukset
Läsnäolo

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jussi Yli-Hukkala
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP23
  International Professional Studies
 • AUTE21KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Students will learn about the controls and actuators used in hydraulic and pneumatic systems. They will be competent in designing and creating hydraulic and pneumatic systems. They have command of the measurement of the system and selection of components and be able to consider the criteria for selection in their designing work.

Sisältö

Principles of hydrostatics and dynamics, hydraulic pumps, hydraulic valves, hydraulic actuators, types of compressors, air service units, directional valves, start valves and impulse valves, pneumatic timers and logic valves, controls for pneumatic systems, principles of designing a pneumatic circuit.

Oppimateriaalit

Lecture materials and manufacturer component data sheets.

Opetusmenetelmät

Contact teaching. Lectures, exercises, examples, laboratory exercises and self-learning.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Total work load of the course 135 h. Total work is divided to 42 h of contact teaching and 93 h of self-learning.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

A satisfactory grade will be reached by mastering the fundamental issues mentioned in the contents. This also means that the student is able to solve simple problems.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

For a good grade the requirements increase so that the student has a more comprehensive understanding of the topic and is also able to solve more complicated problems.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

An excellent grade can only be reached by fulfilling the previous demands and in addition to that the student must be able to solve a very challenging problem correctly.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Exam, laboratory work and exercises.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 24.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 01.10.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Jussi Kareinen
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- ratkoa todellisia työelämästä (yritykset, organisaatiot, yhdistykset) saatuja kehittämistehtäviä pienryhmissä, jotka koostuvat eri alojen opiskelijoista.
- toteuttaa asiakastutkimuksen ja siihen perustuen kehittää ja testata erilaisia ratkaisuja toimeksiantajan ongelmaan
- osaa huomioita liiketoiminnalliset näkökulmat ratkaisua valittaessa
- esitellä ammattimaisesti ryhmän valitseman ratkaisun eli konseptin toimeksiantajalle
- soveltaa muotoiluajattelua (design thinking) sekä sen prosessia jatkossa oman alan kehittämistehtävissä.

Sisältö

Päivätoteutuksessa opintojakso toteutetaan viikon mittaisena intensiiviopintojaksona, SeAMK Innovaatioviikkona. Sen aikana opiskelijat eivät osallistu muuhun SeAMKin opetukseen.
Monimuotototeutuksessa opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena erikseen määritellyllä aikataululla.
- Ennakkotehtävä opintojakson käsitteistä sekä prosesseista (muotoiluajattelu, palvelumuotoilu, ryhmätyöskentely)
- Kehittämistehtävän ongelman analysointi
- Asiakastiedon keruu eri menetelmillä
- Ratkaisuvaihtoehtojen ideointi eri menetelmillä
- Ratkaisuvaihtoehtojen testaus sekä kehittäminen testauksen perusteella
- Ratkaisun eli konseptin esittely
- Ryhmätyöskentelytaidot sekä päivittäinen oman työskentelyn raportointi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
- Opiskelija osoittaa ennakkotehtävän hyväksytysti suorittamisella asiakaslähtöiseen kehittämisprosessiin liittyvien vaiheiden ja käsitteiden hallitsemisen.
- Opiskelija osoittaa hallitsevansa asiakaslähtöisen kehitysprosessin osallistumalla aktiivisesti kehittämistehtävän ratkomiseen ryhmässä.
- Opiskelija osaa kerätä asiakastietoa eri menetelmillä ja soveltaa aineistoa kehittämistehtävän ratkaisemisessa.
- Opiskelija on osallistunut ryhmän tulosten esittelyyn toimeksiantajalle.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Ismo Tupamäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee teollisuuden prosessien instrumentoinnin piirrosmerkit, omaa valmiudet suunnitella teollisuuden ohjaus- ja säätöjärjestelmiä. Opiskelija tuntee yleisimmät teollisuuden mittausmenetelmät ja osaa suunnitella, mitoittaa ja asentaa instrumenttejä teollisuusprosesseihin. Hän osaa valita mittaus- ja ohjauslaitteet sekä suunnitella niiden asennukset, hankinnat ja toteutukset. Suunnittelussa ja laitteistojen mitoituksessa opiskelija oppii huomioimaan laitteistojen elinkaariajattelun ja energiatehokkuuden.

Sisältö

Teollisuuden instrumentoinnin peruskäsitteet, instrumentoinnin ja mittaustekniikan perusteet, säätöventtiilin mitoitus, yleisimmät teollisuuden mittaukset, instrumenttien asennus ja kenttäsuunnittelu teollisuusprosesseihin, mittaussignaalien käsittely. Instrumentoinnin kaaviot ja dokumentit. Kunnossapidon dokumentit sekä niiden tuottaminen.

Oppimateriaalit

Sivonen, M : Teollisuuden instrumentointi, AEL 1995
+ Opettajan jakama opintomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt ja laboraatiot.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 60 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 28 h
- mistä itsenäistä opiskelua 32 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee perussuureiden mittausmenetelmät ja anturityyppien valintakriteerit. Hän osaa ohjeen mukaan sijoittaa ja kytkeä anturit ja toimilaitteet. Lisäksi hän osaa lukea PI-kaavioita ja paikallistaa laitteet prosesseista koodin mukaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee edellisen lisäksi nykyaikaisten toimilaitteiden toimintaperiaatteet ja osaa paikantaa vian saatavilla olevaa tietoa ja mittareita käyttäen. Lisäksi hän osaa turvalliset toimintamenetelmät tehdessään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa omatoimisesti mitoittaa ja valita oikeanlaiset mitta- ja toimilaitteet automaation perusprosesseihin, sekä osaa hakea tietoa erikoismittalaitteista ja soveltaa hankkimaansa tietoa. Lisäksi hän osaa tehdä muutoksia PI-kaavioihin ja PI-piirikaavioihin.
Opiskelija tuntee kiitettävästi edellä olevien asioiden lisäksi instrumentoinnissa käytettävien säätöpiirien toiminnan ja osaa mitoittaa erilaiset venttiilit ja pumput käyttäen markkinoilla olevia mitoitusohjelmia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, hyväksytysti suoritetut harjoitukset sekä osallistuminen ryhmätöihin laboratoriossa.

Esitietovaatimukset

Automaatiotekniikan peruskurssit

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Petra Syri
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • AUTE21KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • TITE21
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

x

Sisältö

x

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Petra Syri
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • AUTE21KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • TITE21
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

x

Sisältö

x

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jorma Mettälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää koneiden ja laitteiden suunnitteluprosessin ja oppii työskentelemään tuotekehitysryhmässä. Osaa soveltaa sekä luennoilla että aikaisemmin opittuja tietoja ja taitoja koneiden ja laitteiden komponenttivalinnoissa, mekaniikkasuunnittelussa ja teknisen dokumentaation tuottamisessa.

Sisältö

Valmiiden mekanisointiyksiköiden käyttö, tuotekehitysprojektin hallinta, yleiset konstruktioperiaatteet, DFMA, tuotetiedon hallinta, koneturvallisuusdirektiivit, ergonomia, konedynamiikan ja mekanismien perusteet sekä niiden soveltaminen suunnittelussa.

Oppimateriaalit

Opiskelumateriaali

Lempiäinen J. & Savolainen J. 2003. Hyvin suunniteltu - puoliksi valmistettu. 2003. Hakapaino Oy.

Pahl G. & W. Beitz. 1990. Koneensuunnitteluoppi. WSOY. Porvoo. s. 610.

Monisteet.

Moodle

Opetusmenetelmät

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Luennot, tuntitehtävät ja harjoitustyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä
52t Luennot, harjoitukset
52t harjoitustyö, tenttiin valmistautuminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija osaa suunnitella pieniä kokoonpanoja ja tehdä niistä teknisiä piirustuksia valmistukseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4) Opiskelija osaa tehdä kokoonpanoja, mitoittaa keskeisiä komponentteja ja tehdä valmistuspiirustuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa tehdä vaativaa konesuunnittelua teollisuuslähtöisesti ja hyödyntämään FFM:ää (valmistuksen huomioivaa suunnittelua).

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmät
Harjoitustyö ja tentti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija osaa suunnitella pieniä kokoonpanoja ja tehdä niistä teknisiä piirustuksia valmistukseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3-4) Opiskelija osaa tehdä kokoonpanoja, mitoittaa keskeisiä komponentteja ja tehdä valmistuspiirustuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa tehdä vaativaa konesuunnittelua teollisuuslähtöisesti ja hyödyntämään FFM:ää (valmistuksen huomioivaa suunnittelua).

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

04.12.2023 - 25.02.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jorma Mettälä
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE21
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää koneiden ja laitteiden suunnitteluprosessin ja oppii työskentelemään tuotekehitysryhmässä. Osaa soveltaa sekä luennoilla että aikaisemmin opittuja tietoja ja taitoja koneiden ja laitteiden komponenttivalinnoissa, mekaniikkasuunnittelussa ja teknisen dokumentaation tuottamisessa.

Sisältö

Valmiiden mekanisointiyksiköiden käyttö, tuotekehitysprojektin hallinta, yleiset konstruktioperiaatteet, DFMA, tuotetiedon hallinta, koneturvallisuusdirektiivit, ergonomia, konedynamiikan ja mekanismien perusteet sekä niiden soveltaminen suunnittelussa.

Oppimateriaalit

Lempiäinen J. & Savolainen J. 2003. Hyvin suunniteltu - puoliksi valmistettu. 2003. Hakapaino Oy.

Pahl G. & W. Beitz. 1990. Koneensuunnitteluoppi. WSOY. Porvoo. s. 610.


Monisteet.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija osaa suunnitella pieniä kokoonpanoja ja tehdä niistä teknisiä piirustuksia valmistukseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4) Opiskelija osaa tehdä kokoonpanoja, mitoittaa keskeisiä komponentteja ja tehdä valmistuspiirustuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa tehdä vaativaa konesuunnittelua teollisuuslähtöisesti ja hyödyntämään FFM:ää (valmistuksen huomioivaa suunnittelua).

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Ismo Tupamäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida koneautomaatiossa yleisesti käytettävien ohjausjärjestelmien rakenteet ja toiminnot. Hän osaa käyttää IEC-standardin mukaisia ohjelmointityökaluja, sekä suunnitella kappaleenkäsittelylaitteen turvallisen ja energiatehokkaan ohjauksen ja käyttöliittymän.

Sisältö

- Rakenteinen ohjelmointi (sekvenssi)
- Toimilohko-ohjelmointi
- Valmiit funktiot (ajastimet, laskurit, vertailut sekä muut yleisesti käytetyt funktiot)
- Analogisten signaalien käsittely
- Reseptit
- Käyttöliittymät

Kurssilla tehdään käytännönläheisiä pneumaattisten ja sähköisten automaatiojärjestelmien toimilaitteiden ohjauksia ohjelmoitavilla logiikoilla ja valvomo-ohjelmistolla.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt sekä maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot,esimerkit,harjoitukset käytännön PLC-ohjelmistoilla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 80 h
- mistä lukujärjestyksen mukaista opiskelua 40 h
- mistä itsenäistä opiskelua 40 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin IEC- standardien mukaisen ohjelmointityökalun käytön ja ohjelmoinnin perusteet. Hän osaa tehdä toimivan ja turvallisen logiikkaohjelman yksinkertaiseen automaatiolaitteeseen valmiita malleja käyttäen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin koneautomaatioon liittyvät peruskäsitteet ja standardin mukaiset ohjelmointimenetelmät. Hän kykenee soveltamaan ja käyttämään valmiita funktioblokkeja erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija osaa testata automaatio-ohjelman toiminnan ja etsiä siitä mahdolliset turvallisuutta vaarantavat virheet simulointia käyttäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa omatoimisesti luoda ja testata selkeärakenteisen standardien mukaisen logiikkaohjelman. Hän osaa tehdä, testata ja soveltaa omia funktioblokkeja erilaisiin sovelluksiin turvallisuutta unohtamatta.
Opiskelija ymmärtää koneautomaatiossa käytettävien ohjelmoitavien laitteiden toiminnan ja osaa paikallistaa ja korjata ongelmakohdan erilaisia diagnostiikkatyökaluja ja simulointia käyttäen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt sekä laitetentti PLC ohjelmiston avulla.

Esitietovaatimukset

- Automaation perusteet
- Ohjelmoitavat logiikat

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.
The issues of automation technology are internationally similar.

Ilmoittautumisaika

31.08.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Ismo Tupamäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida koneautomaatiossa yleisesti käytettävien ohjausjärjestelmien rakenteet ja toiminnot. Hän osaa käyttää IEC-standardin mukaisia ohjelmointityökaluja, sekä suunnitella kappaleenkäsittelylaitteen turvallisen ja energiatehokkaan ohjauksen ja käyttöliittymän.

Sisältö

- Rakenteinen ohjelmointi (sekvenssi)
- Toimilohko-ohjelmointi
- Valmiit funktiot (ajastimet, laskurit, vertailut sekä muut yleisesti käytetyt funktiot)
- Analogisten signaalien käsittely
- Reseptit
- Käyttöliittymät

Kurssilla tehdään käytännönläheisiä pneumaattisten ja sähköisten automaatiojärjestelmien toimilaitteiden ohjauksia ohjelmoitavilla logiikoilla ja valvomo-ohjelmistolla.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt sekä maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot,esimerkit,harjoitukset käytännön PLC-ohjelmistoilla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 80 h
- mistä lukujärjestyksen mukaista opiskelua 40 h
- mistä itsenäistä opiskelua 40 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin IEC- standardien mukaisen ohjelmointityökalun käytön ja ohjelmoinnin perusteet. Hän osaa tehdä toimivan ja turvallisen logiikkaohjelman yksinkertaiseen automaatiolaitteeseen valmiita malleja käyttäen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin koneautomaatioon liittyvät peruskäsitteet ja standardin mukaiset ohjelmointimenetelmät. Hän kykenee soveltamaan ja käyttämään valmiita funktioblokkeja erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija osaa testata automaatio-ohjelman toiminnan ja etsiä siitä mahdolliset turvallisuutta vaarantavat virheet simulointia käyttäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa omatoimisesti luoda ja testata selkeärakenteisen standardien mukaisen logiikkaohjelman. Hän osaa tehdä, testata ja soveltaa omia funktioblokkeja erilaisiin sovelluksiin turvallisuutta unohtamatta.
Opiskelija ymmärtää koneautomaatiossa käytettävien ohjelmoitavien laitteiden toiminnan ja osaa paikallistaa ja korjata ongelmakohdan erilaisia diagnostiikkatyökaluja ja simulointia käyttäen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt sekä laitetentti PLC ohjelmiston avulla.

Esitietovaatimukset

- Automaation perusteet
- Ohjelmoitavat logiikat

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.
The issues of automation technology are internationally similar.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Niko Ristimäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija oppii moniakselisten liikkeenohjausten toteuttamisen taajuusmuuttajilla ja oikosulkumoottoreilla, sekä servovahvistimilla ja servomoottoreilla. Opiskelija oppii toteuttamaan energiatehokkaita liikkeenohjauksen vaatimia automaatiojärjestelmien tiedonsiirtoratkaisuja kenttäväyliä hyödyntäen.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan ohjelmoitavalla logiikalla, servovahvistimella ja servomoottorilla toteutettuun tavarankäsittelyaseman ohjaukseen. Lisäksi tutustutaan vastaavaan ohjelmoitavalla logiikalla, taajuusmuuttajalla ja oikosulkumoottorilla toteutettuun ohjaukseen. Kurssilla käsitellään PC-pohjaista monen akselin liikkeenohjausta. Lisäksi käsitellään liikkeenohjainten kommunikoinnissa yleisesti käytettyjä signaaleja ja tiedonsiirtoratkaisuja.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt, sekä eri valmistajien tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, harjoitukset ja ryhmätyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 108 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 40 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 68 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee yksiakselisen liikkeenohjauksen peruskäsitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee hyvin moniakselisen liikkeenohjauksen ja kenttäväyläkommunikoinnin periaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi soveltaa kurssin sisältöä vaativiinkin projekteihin

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt ja tentti (100%)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee hyvin moniakselisen liikkeenohjauksen ja kenttäväyläkommunikoinnin periaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa kurssin sisältöä vaativiinkin projekteihin.

Esitietovaatimukset

Koneautomaatio 1

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.
The issues of automation technology are internationally similar.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Juho Yli-Suomu
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee tavallisimpien automaatiossa ja mekaanisissa laitteissa käytettyjen standardikomponenttien rakenteen ja toiminnan. Opiskelija osaa soveltaa lujuusoppia ja teknistä laskentaa koneenosien mitoitukseen ja pystyy tekemään FEM-analyysin suunnittelemastaan rakenteesta.

Sisältö

Kertaus lujuusopin perusteista,tehonsiirtoakselin mitoitus,väsymislujuustarkastelut,hammaspyörät,vierintälaakerit,kytkimet,hihna- ja ketjutehonsiirto,hitsausliitoksen mitoitusperiaatteet

Oppimateriaalit

Luentomateriaali Moodlessa
Lisämateriaaliksi:
Björk, Timo, et al. Koneenosien Suunnittelu. 6. uud. p. Helsinki: Sanoma Pro, 2014.
(Myös vanhemmat painokset)
Tekniikan taulukkokirja
Standardit
Valmistajien luettelot

Opetusmenetelmät

Kurssi koostuu luennoista ja laskuharjoituksista. Kurssilla käytetään mathcad-ohjelmaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö 27h x 3

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää aiheeseen liittyvät ilmiöt suurpiirteisesti ja osaa kertoa sanallisesti miten ilmiöt vaikuttavat. Lisäksi opiskelija tuntee aiheeseen liittyvät oleellisimmat kaavat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy vastaamaan aiheeseen liittyviin teoreettisiin ja tiedollisiin kysymyksiin oikein. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa aiheeseen liittyviä kaavoja todellisissa laskutehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää aiheeseen liittyvät ilmiöt ja kykenee soveltamaan oppimiaan laskentamenetelmiä työelämän mitoitustehtävissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Esitietovaatimukset

Statiikka, Lujuusoppi

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Toni Luomanmäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • AUTE21KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • AUTE20SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija;
- Tuntee eri konenäköteknologioita ja tietää mihin eri teknologioita sovelletaan teollisuudessa
- Tuntee eri konenäköteknologioiden keskeisimmät komponentit ja niiden merkityksen konenäköjärjestelmässä
- Osaa käyttää konenäköohjelmistoa perustason kuva-analyysiin ja tehdä erilaisia piirteiden tunnistuksia

Sisältö

Konenäön toimintaperiaate, konenäön sovelluskohteet, konenäköjärjestelmän osat, analyysiohjelmistot, konenäköjärjestelmän määrittely. Cognex In-Sight EasyBuilder -konenäköohjelmiston peruskäyttö. Konenäkölaboratorion laitteiden perusteet.

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali, konenäkövalmistajien manuaalit, konenäköartikkelit, videot

Opetusmenetelmät

Luennot, vuorovaikutteiset tuntitehtävät, ohjelmistoharjoitukset, laboratorioharjoitukset. Osa opintojaksosta on mahdollista suorittaa etäosallistumisena

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 100 h (lukujärjestyksen mukaista opiskelua 40 h, itsenäistä opiskelua 60 h)

Sisällön jaksotus

- Konenäön toimintaperiaate
- Konenäön sovelluskohteet
- Konenäköjärjestelmän osat
- Analyysiohjelmistot
- Konenäköjärjestelmän rakentaminen
- Cognex InSight EasyBuilder -konenäköohjelmiston peruskäyttö
- Laboratorioharjoitukset

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee osaamistavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tuntee konenäön periaatteen ja tietää mihin sitä voidaan soveltaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee osaamistavoitteet hyvin. Opiskelija tuntee konenäön periaatteen ja tietää mihin sitä voidaan soveltaa. Opiskelija osaa käyttää konenäköön liittyviä ohjelmia,

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee osaamistavoitteet kiitettävästi. Opiskelija tuntee konenäön periaatteen ja tietää mihin sitä voidaan soveltaa. Opiskelija osaa käyttää konenäköön liittyviä ohjelmia, Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa konäköön perustuvia sovelluksia, jotka toteuttavat osien ja ainesten erottelua tai laadunvalvontaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Henkilö- tai ryhmäkohtaiset teoria-, ohjelmisto- ja laboratoriotyöt, joiden arviointiperusteet annetaan opintojakson aikana.

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

3.5 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Juha Hirvonen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • AUTE21KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • AUTE20SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset konenäkömenetelmät sekä ymmärtää, mihin niitä voidaan soveltaa. Sovellusesimerkkejä käydään läpi tekniikan lisäksi myös biologiasta ja lääketieteestä. Opiskelija osaa toteuttaa kuvankäsittely- ja konenäkösovelluksia OpenCV-kirjastoa ja Python-ohjelmointikieltä käyttäen.

Sisältö

- Kuvanmuodostus ja digitaalisen kuvan rakenne
- Esikäsittelymenetelmät
- Segmentointimenetelmät
- Morfologiamenetelmät
- Muotojen ja piirteiden haku ja tunnistus
- Kuvamuunnokset

Oppimateriaalit

Jaetaan kurssilla

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Verkko-opetus (hybridi)
Harjoitukset ja tehtävät
Laboratoriotyö
Harjoitustyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 24 h
Ohjatut harjoitukset 16 h
Laboratoriotyö 10 h
Harjoitustyö 20 h
Itsenäinen opiskelu 38 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa lukea ohjelmallisesti digitaalisen kuvan ja tehdä sille yksinkertaisia esikäsittely- ja jälkikäsittelyoperaatioita sekä suorittaa yksinkertaisen segmentaation. Opiskelija tuntee perusteet digitaalisen kuvan rakenteesta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa lisäksi analysoida segmentoitua kuvaa erilaisin menetelmin ja suorittaa siitä mittauksia. Opiskelija tuntee useita erilaisia esikäsittely-, jälkikäsittely- sekä analyysimenetelmiä ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija tuntee laajasti konenäön sovelluksia ja osaa kuvailla niitä. Opiskelijan ohjelmointityyli on selkää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kurssilla opiskellut menetelmät vahvasti ja osaa soveltaa niitä laajasti omiin käyttötarkoituksiinsa ja kurssilla opetettujen sovellusten ulkopuolelle. Opiskelija lisäksi toteuttaa menetelmänsä erittäin selkeästi hyvää ohjelmointityyliä noudattaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kotona tehtävät harjoitukset 40 %, laboratoriotyö 30 %, harjoitustyö 30 %

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteet 1

Lisätiedot

Suositeltavat muut opinnot:

Ohjelmoinnin perusteet 2

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 03.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Juho Pirttilahti
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE21
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee tietokoneavusteisen konseptisuunnittelun periaatteet. Opiskelija pystyy konstruoimaan kinemaattisen mallin koneenosista, kokoonpanoista ja liikemekanismeista nykyaikaisilla suunnitteluohjelmistoilla.

Sisältö

Mekanikkasuunnitteluohjelmiston käyttö.

Oppimateriaalit

Sähköinen, opettajan osoittama opetusmateriaali.

Opetusmenetelmät

Käytännön harjoitustyöt. Kurssilla rakennetaan kinemaatiisia malleja hyödyntäen valmiita CAD-geometrioita, sekä opetellaan kytkemään PLC ohjaamaan virtuaalista konemallia. Kurssilla käytetään Siemens NX Mechatronics Concept Designer -ohjelmistoa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä(1..2)
- perusmallinnus tehty oikein, kinemaattinen toiminta puutteellinen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3..4)
- perusmallinnus tehty oikein, toimiva kinemaattinen rakenne

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
- perusmallinnus tehty oikein, toimiva kinemaattinen rakenne, Lisäksi opiskelija on osoittanut kykyä ymmärtää syvällisemmin käytettyjen ohjelmistojen tarjoamia mahdollisuuksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla tehtävä laajempi harjoitustyö (tehdään pareittain). Palautetut viikkoharjoitukset.

Hylätty (0)

Huomattava määrä viikoittaisia ??harjoituksia palauttamatta tai kurssiharjoitus hylätty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osa viikkoharjoituksista palautettu. Kurssiharjoituksen perusmallinnus tehty oikein, toimimaton kinemaattinen rakenne.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kaikki viikkoharjoitukset palautettu. Kurssiharjoituksen perusmallinnus tehty oikein, toimiva kinemaattinen rakenne.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki viikkoharjoitukset palautettu. Kurssiharjoituksen perusmallinnus tehty oikein, toimiva kinemaattinen rakenne. Tämän lisäksi opiskelija on osoittanut huomattavan kyvyn ymmärtää käytettyjen ohjelmistojen mahdollisuuksia.

Esitietovaatimukset

Koneenosat.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Pia-Mari Riihilahti
 • Jyri Lehto
 • Tiina Välimäki
 • Jorma Mettälä
 • Maria Hemminki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Oppimateriaalit

- SeAMK www- ja intra-sivut sekä niiden informaatio käsiteltävistä asioista, http://www.seamk.fi
- tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat, ops.seamk.fi
- opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Lähiopetus: luennot ja harjoitukset, esittelyt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

53 tuntia, joka koostuu kontaktiopetuksesta, tehtävistä ja harjoituksista

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo opinnoissa, osallistuminen harjoituksiin ja oppimistehtävien suorittaminen

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Pia-Mari Riihilahti
 • Jyri Lehto
 • Tiina Välimäki
 • Maria Hemminki
 • Jorma Mettälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Oppimateriaalit

- SeAMK www- ja intra-sivut sekä niiden informaatio käsiteltävistä asioista, http://www.seamk.fi
- tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat, ops.seamk.fi
- opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Lähiopetus: luennot ja harjoitukset, esittelyt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

53 tuntia, joka koostuu kontaktiopetuksesta, tehtävistä ja harjoituksista

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo opinnoissa, osallistuminen harjoituksiin ja oppimistehtävien suorittaminen

Ajoitus

30.09.2023 - 15.04.2024

Laajuus

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Tiina Nieminen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Ilmoittautumisaika

15.12.2023 - 21.04.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Johanna Koivula

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali moodlessa

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi
Itsenäisesti suoritettavat tehtävät moodlessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä n. 54 h itsenäistä työskentelyä

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja lähettää opintojakson aloitusviestin, jossa moodlen tiedot SeAMKin sähköpostiin kerran viikossa uusille ilmoittautuneille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kaikkien tehtävien palauttaminen hyväksytysti arviointikriteerien mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Niko Ristimäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa arvioida erilaisia käyttöliittymiä ja käyttäjäryhmiä. Opiskelija osaa suunnitella käyttöliittymän käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteita noudattaen ja kestävän kehityksen periaatteet huomioiden, sekä toteuttaa käyttöliittymän valvomo-ohjelmistoa käyttäen.

Sisältö

Käyttöliittymien arviointi, käyttäjien mallintaminen, käyttöliittymien suunnittelu, visuaalinen suunnittelu, kognitio ja valvomo-ohjelmistot. Opintojaksolla tutustutaan laitteistotoimittajasta riippumattomaan käyttöliittymän kehitystapaan.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt, sekä eri valmistajien tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustyö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja harjoitukset 40 h, itseopiskelu 40 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin käyttöliittymien perusrakenteen ja osaa kertoa mielipiteensä käyttöliittymän toiminnasta. Lisäksi hän osaa tehdä käyttöliittymän perussääntöjen mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin käyttöliittymään liittyvät peruskäsitteet, säännöt ja toimivan käyttöliittymän rakenteen. Hän osaa luoda käyttöliittymän erilaisiin sovelluksiin käyttäen tunnettuja ohjelmointityökaluja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi käyttöliittymän suunnittelussa käytettävät säännöt ja osaa tehdä sääntöjen mukaisia käyttöliittymiä erilaisiin sovelluksiin ja ympäristöihin. Lisäksi hän kykenee soveltamaan oppimiaan asioita monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuntiaktiivisuus, tentti ja harjoitustyöt.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin käyttöliittymien perusrakenteen ja osaa kertoa mielipiteensä käyttöliittymän toiminnasta. Lisäksi hän osaa tehdä käyttöliittymän perussääntöjen mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee hyvin käyttöliittymään liittyvät peruskäsitteet, säännöt ja toimivan käyttöliittymän rakenteen. Hän osaa luoda käyttöliittymän erilaisiin sovelluksiin käyttäen tunnettuja ohjelmointityökaluja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi käyttöliittymän suunnittelussa käytettävät säännöt ja osaa tehdä sääntöjen mukaisia käyttöliittymiä erilaisiin sovelluksiin ja ympäristöihin. Lisäksi hän kykenee soveltamaan oppimiaan asioita monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Opintojaksolla pyritään kehittämään symbolisia ja intuitiivisia käyttöliittymiä, jolloin kielikäännösten käyttö olisi mahdollisimman vähäistä.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bachelor of Engineering, Automation Engineering
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Niko Ristimäki
Opiskelijaryhmät
 • AE21
  Bachelor of Engineering, Automation Engineering
 • AUTE20SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Students will be able to configure and programme discrete automation control systems (PLC). Students will learn how to develop a multi-axis motion control system using frequency converters, cage induction motors, servo-drives and servo-motors. They will be competent in constructing various data transfer solutions needed for motion control in automation systems using fieldbuses.

Sisältö

Students will practise how to programme and configure the control for a goods-processing station using programmable logic, a servo-drive and a servo-motor, as well as a frequency converter and cage induction motor. Students will also programme a multi-axis, PC-based motion controller and they will also practice configuring different fieldbus systems.

Oppimateriaalit

Lecture handouts, lecture demonstrations, assignments, product and programming manuals of various manufacturers.

Opetusmenetelmät

Lectures, demonstrations, assignments and group work.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Total work load of the course:107 h (scheduled and autonomous studies).

realization.localizedApproveRejectDescription

Approved, written reports pertaining to the laboratory assignments

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Approved written reports of laboratory exercises.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 25.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Juho Yli-Suomu
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP23
  International Professional Studies
 • AUTE21KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Students will understand the functions of numerically controlled (NC) machines. They will be competent in independently using and programming NC machines.

Sisältö

- Types of NC machines and their functions
- Computerized production environment
- Using an NC machine and safety
- Attachment systems
- Tool systems
- Machining parameters
- G and M codes
- Machining co-ordinates
- CAM software and NC programming with a 3D model of a product

Students do programming assignments manually and with the MasterCAM software.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Students are familiar with the basic nc-machine operations.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

As above. In addition, students will be able to use the NC-machine workpieces with easy preparation. In addition, controls require error conditions.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

As above. In addition, students will be able to use independently NC-machine workpieces manufacture and use CAM-software.

Esitietovaatimukset

Compurer Aided Manufacturing

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Kim Leppänen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia liiketoimintasuunnitelman ja osaa toimia ryhmässä. Opiskelija osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osaa laatia markkinoinnillisen liikeidean ja tunnistaa asiakasarvon tuottamisen tapoja. Opiskelija osaa suunnitella ja käynnistää yrityksen toiminnan. Opiskelija osaa tehdä tarjouksen. Opiskelija osaa kuvata osakeyhtiön päätöksenteon rakenteen.

Opiskelija tunnistaa yritystoimintaan liittyviä mahdollisuuksia tietotekniikan alalla. Opiskelija tunnistaa yrittäjyyteen liittyviä henkilökohtaisia valmiuksiaan ja asenteitaan.

Sisältö

- Yrityksen toimintaympäristö ja siihen liittyvät tekijät
- Liiketoimintasuunnitelman eri osa-alueet: visio, strategia, liikeidea, liiketoimintaprosessi, asiakkaat, kilpailijat, budjetointi, rahoitussuunnitelma, kannattavuus ja hinnoittelu
- Kysyntä, tarve ja asiakasarvo
- Markkinoinnin kilpailukeinojen pääpiirteet, markkinoinnin toimintamuodot, markkinoinnin suunnittelu
- Tiedonhankinta; asiakkaat, toimiala, kilpailijat
- Osakeyhtiön toimintaperiaatteet, valta ja vastuut; osakeyhtiön perustamisasiakirjat
- Ostaminen ja myyminen, tarjoukset
- Yrittäjyyden merkitys yhteiskunnassa ja vastuullisuus

Oppimateriaalit

Opettajan luentomateriaalit ja muu myöhemmin ilmoitettava aineisto

Opetusmenetelmät

Flipped learning ja työpaja

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

• Opintojakson laajuus on 3 op, joka on noin 81 tuntia opiskelua
• josta kontaktiopetusta (luentoja ja työpajatyöskentelyä on 8X2 h=16h
• ja itsenäistä opiskelua 65 h

Sisällön jaksotus

1. Kurssi-info, ryhmäytyminen, Mikä on liiketoimintasuunnitelma, liikeidea, strategia, missio, visio, arvot
2. Yrityksen perustamisasiakirjat, yrityksen omistajat, OyL
3. Yrityksen toimintaympäristön analyysit: makroympäristö, toimiala ja kilpailijat, vastuullisuus
4. Asiakkaat (b2b - b2c), asiakasprofiili (ostajapersoona), kysyntä, tarve ja asiakasarvo
5 Tavarat/palvelut ja niiden tuotanto, tuotteistaminen,
6. Henkilöstösuunnitelma
7. Markkinointi- ja myyntisuunnitelma
8. Taloussuunnitelma, riskit

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät / osiot ja on osallistunut opintojaksolle. Opiskelija osaa laatia liiketoimintasuunnitelman ja osaa toimia ryhmässä. Opiskelija osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osaa laatia markkinoinnillisen liikeidean ja tunnistaa asiakasarvon tuottamisen tapoja. Opiskelija osaa suunnitella ja käynnistää yrityksen toiminnan. Opiskelija osaa tehdä tarjouksen. Opiskelija osaa kuvata osakeyhtiön päätöksenteon rakenteen pääpiirteissään. Opiskelija tunnistaa omia yrittäjyyteen liittyviä valmiuksiaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät / osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksolle. Opiskelija osaa laatia liiketoimintasuunnitelman hyvin ja osaa toimia ryhmässä aktiivisesti. Opiskelija osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osaa laatia uskottavan markkinoinnillisen liikeidean ja tunnistaa asiakasarvon tuottamisen tapoja. Opiskelija osaa suunnitella ja käynnistää yrityksen toiminnan. Opiskelija osaa tehdä tarjouksen. Opiskelija osaa kuvata osakeyhtiön päätöksenteon rakenteen. Opiskelija osaa arvioida omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät / osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksolle. Opiskelija osaa laatia liiketoimintasuunnitelman kiitettävästi ja osaa toimia ryhmässä aktiivisesti ja rakentavasti. Opiskelija osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osaa laatia uskottavan markkinoinnillisen liikeidean ja tunnistaa asiakasarvon tuottamisen tapoja. Opiskelija osaa suunnitella ja käynnistää yrityksen toiminnan. Opiskelija osaa tehdä tarjouksen. Opiskelija osaa arvioida omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Liiketoimintasuunnitelma 100%
Läsnäolo ja aktiivisuus kontaktitunneilla, aktiivisuus ryhmätyöskentelyssä +/-

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Merja Juppo
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia liiketoimintasuunnitelman ja osaa toimia ryhmässä. Opiskelija osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osaa laatia markkinoinnillisen liikeidean ja tunnistaa asiakasarvon tuottamisen tapoja. Opiskelija osaa suunnitella ja käynnistää yrityksen toiminnan. Opiskelija osaa tehdä tarjouksen. Opiskelija osaa kuvata osakeyhtiön päätöksenteon rakenteen.

Opiskelija tunnistaa yritystoimintaan liittyviä mahdollisuuksia tietotekniikan alalla. Opiskelija tunnistaa yrittäjyyteen liittyviä henkilökohtaisia valmiuksiaan ja asenteitaan.

Sisältö

- Yrityksen toimintaympäristö ja siihen liittyvät tekijät
- Liiketoimintasuunnitelman eri osa-alueet: visio, strategia, liikeidea, liiketoimintaprosessi, asiakkaat, kilpailijat, budjetointi, rahoitussuunnitelma, kannattavuus ja hinnoittelu
- Kysyntä, tarve ja asiakasarvo
- Markkinoinnin kilpailukeinojen pääpiirteet, markkinoinnin toimintamuodot, markkinoinnin suunnittelu
- Tiedonhankinta; asiakkaat, toimiala, kilpailijat
- Osakeyhtiön toimintaperiaatteet, valta ja vastuut; osakeyhtiön perustamisasiakirjat
- Ostaminen ja myyminen, tarjoukset
- Yrittäjyyden merkitys yhteiskunnassa ja vastuullisuus

Oppimateriaalit

Opettajan luentomateriaalit ja muu myöhemmin ilmoitettava aineisto

Opetusmenetelmät

Flipped learning ja työpaja

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

• Opintojakson laajuus on 3 op, joka on noin 81 tuntia opiskelua
o josta kontaktiopetusta (luentoja ja työpajatyöskentelyä on 8X2 h=16h
o ja itsenäistä opiskelua 65 h

Sisällön jaksotus

1. Kurssi-info, ryhmäytyminen, Mikä on liiketoimintasuunnitelma, liikeidea, strategia, missio, visio, arvot.
2. Yrityksen perustamisasiakirjat, yrityksen omistaja, OyL
3. Yrityksen toimintaympäristön analyysit: makroympäristö, toimiala ja kilpailijat, vastuullisuus
4. Asiakkaat, kysyntä, tarve ja asiakasarvo
5 Tavarat/palvelut ja niiden tuotanto, tuotteistaminen,
6. Liiketoimintamalli
7. Markkinointi- ja myynti suunnitelma
8. Taloussuunnitelma ja riskit

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät / osiot ja on osallistunut opintojaksolle. Opiskelija osaa laatia liiketoimintasuunnitelman ja osaa toimia ryhmässä. Opiskelija osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osaa laatia markkinoinnillisen liikeidean ja tunnistaa asiakasarvon tuottamisen tapoja. Opiskelija osaa suunnitella ja käynnistää yrityksen toiminnan. Opiskelija osaa tehdä tarjouksen. Opiskelija osaa kuvata osakeyhtiön päätöksenteon rakenteen pääpiirteissään. Opiskelija tunnistaa omia yrittäjyyteen liittyviä valmiuksiaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät / osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksolle. Opiskelija osaa laatia liiketoimintasuunnitelman hyvin ja osaa toimia ryhmässä aktiivisesti. Opiskelija osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osaa laatia uskottavan markkinoinnillisen liikeidean ja tunnistaa asiakasarvon tuottamisen tapoja. Opiskelija osaa suunnitella ja käynnistää yrityksen toiminnan. Opiskelija osaa tehdä tarjouksen. Opiskelija osaa kuvata osakeyhtiön päätöksenteon rakenteen. Opiskelija osaa arvioida omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät / osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksolle. Opiskelija osaa laatia liiketoimintasuunnitelman kiitettävästi ja osaa toimia ryhmässä aktiivisesti ja rakentavasti. Opiskelija osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osaa laatia uskottavan markkinoinnillisen liikeidean ja tunnistaa asiakasarvon tuottamisen tapoja. Opiskelija osaa suunnitella ja käynnistää yrityksen toiminnan. Opiskelija osaa tehdä tarjouksen. Opiskelija osaa arvioida omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Liiketoimintasuunnitelma 100%
Läsnäolo ja aktiivisuuskontaktitunneilla, aktiivisuus ryhmätyöskentelyssä +/-

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 15.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Samuel Suvanto
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa konstruoida rasituksen alaisesta kappaleesta lujuusopillisen mallin. Hän pystyy määrittämään kappaleessa vaikuttavat jännitykset ja tulkitsemaan, kestääkö kappale kyseiset jännitykset.

Sisältö

Normaalijännitys. Leikkausjännitys. Venymä. Suppeumakerroin. Hooken laki. Liukuma ja varmuusluku. Sauvan pituuden muutos ja pisteen siirtymä. Staattisesti määräämätön tuenta ja lämpöjännitys. Palkin rasitukset. Puhdas suora taivutus. Steinerin lause. Jännitysten yhdistäminen. Kimmoviiva. Vääntö.

Oppimateriaalit

Karhunen ym.: Lujuusoppi
luentomateriaali, harjoitusten ratkaisut

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset, itseopiskelu

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssi järjestetään tilanteesta riippuen Teams:in kautta tarjoten etäosallistumismahdollisuus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan kurssin aluksi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävän arvosanan saaminen edellyttää, että opiskelija hallitsee lujuusopin perusasiat sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä arvosana edellyttää, että opiskelija tuntee hyvin statiikan peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa ja yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävän arvosanan saaminen edellyttää, että opiskelija tuntee kiitettävästi statiikan käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, harjoitukset

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Bachelor of Engineering, Automation Engineering
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Niko Ristimäki
Opiskelijaryhmät
 • AE21
  Bachelor of Engineering, Automation Engineering
 • AUTE20SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Students will learn how to create multi-axis motion control systems using frequency converters, AC motors, servo-drives and servo-motors. They will also learn to create data transfer solutions for various types of motion control systems using fieldbuses.

Sisältö

Controlling a goods processing station using programmable logic, servo-drive and servo-motor, PLC, frequency converters and AC motors, multi-axis motion control using a PC-based controller, signals and data transmission solutions commonly used in motion control instruments

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt, sekä eri valmistajien tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, harjoitukset ja ryhmätyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 108 h (sis. työjärjestyksessä olevan opiskelun ja itsenäisen opiskelun)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student knows the basics of motion control.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student masters well principles of multi-axis motion control and fieldbus communication.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student can utilize learned skills in demanding multi-axis motion control projects.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee hyvin moniakselisen liikkeenohjauksen ja kenttäväyläkommunikoinnin periaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa kurssin sisältöä vaativiinkin projekteihin.

Esitietovaatimukset

Machine Automation 1

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Pasi Mikkonen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käsitellä kirjainlausekkeita ja ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön.

Sisältö

Lausekkeiden läsittely, ensimmäisen asteen yhtälö

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

tyydyttävä (1 - 2): opiskelija osaa perusasiat algebrasta

Arviointikriteerit, hyvä (3)

hyvä (3 - 4): opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa algebran alkeita hyvin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

kiitettävä (5): opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa algebran alkeita kiitettävästi

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Pasi Mikkonen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käsitellä kirjainlausekkeita ja ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön.

Sisältö

Lausekkeiden läsittely, ensimmäisen asteen yhtälö

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

tyydyttävä (1 - 2): opiskelija osaa perusasiat algebrasta

Arviointikriteerit, hyvä (3)

hyvä (3 - 4): opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa algebran alkeita hyvin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

kiitettävä (5): opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa algebran alkeita kiitettävästi

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jorma Mettälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus
 • IEPIP23
  International Professional Studies

Tavoitteet

Students will learn to create 3D part models, sheet metal models, sub-assembly and assembly models. They will also learn to create assembly and component drawings by using CAD software. They will also learn basic knowledge of the theory of technical drawing and understand the symbols used in mechanical drawing. Consideration of sustainable development and recyclability in design

Sisältö

- Theory of technical drawing
- 3D modelling and general theory of modelling systems
- 3D modelling of products and assembly models
- Drawing planes and sheet metal designing
- Diagrams and their standardized symbols
- International standards for technical drawing

Students will do exercises using the Solid Edge 3D CAD programme.

Oppimateriaalit

Recommended or Required Reading
Hand-outs and the following literature as assigned by the lecturer:
Cesil Jensen et al. 2008. Engineering Drawing & Design, Seventh Edition, McGraW-Hill International Edition, ISBN 978-0-07-128420-2
- Laakko T. et al. 1998. Tuotteen 3D-CAD-suunnittelu. WSOY: Helsinki. pp. 312.
- Hietikko E. 1996. Tietokoneavusteinen tuotesuunnittelu. Otatieto Oy Kirjasarja 567: Helsinki. pp. 238.
- Autio A. & Hasari H. 1999. Koneenpiirustus ammattikorkeakouluille ja teknillisille oppilaitoksille. Otava: Keuruu. pp. 290.

Opetusmenetelmät

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods
- Lectures
- Supervised computer work
- Assignments

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Student's Workload
49h lectures, exercises
49h assignments, preparing for exams

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Students are familiar with the standard machine drawing symbols and be able to model 3D workpieces.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Students are able to model the 3D workpieces, create drawings and small assemblies.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Students can do a demanding product design.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Assessment Methods
Assignments and an examination

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Student can model a basic workpiece and make a technical drawing for it.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Student can model a basic workpiece and make a good technical drawing for it. In addition, student can make an assembly drawing and parts list.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student can utilize cad system very versatile. Student can model a basic workpiece and make a good technical drawing for it. In addition, student can make an assembly drawing and parts list, exploded views and sheet metal models.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jouni Björkman
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa mekaniikan ilmiöiden kuvaamisessa käytetyt suureet, käsitteet ja yksiköt
- osaa kuvailla todellisen mekaanisen ilmiön pelkistettynä mallina suureyhtälöä käyttäen sekä skalaari- että vektorimuodossa
- osaa tulkita fysikaalista mallia likimääräisenä kuvauksena todellisesta ilmiöstä
- osaa tulkita mekaniikan mallit tekniikan välttämättöminä reunaehtoina
- osaa analysoida kappaleiden ja nesteiden käyttäytymistä ja ymmärtää luonnontieteiden empiirisen luonteen
- osaa arvioida omaa mekaniikan osaamistaan sekä soveltaa tietojaan ja taitojaan myöhemmissä tekniikan opinnoissaan

Sisältö

- Kinematiikka
- Newtonin lait
- Työ, teho, energia
- Impulssi, liikemäärä
- Pyörimisliike ja jäykän kappaleen mekaniikka
- Olomuotojen mekaniikkaa.

Oppimateriaalit

Inkinen, Tuohi: Momentti 1 Insinöörifysiikka (Otava)
Luentomuistiinpanot

Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset, itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan erikseen.

Kansainvälisyys

Ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 28 h ja itsenäinen opiskelu 52 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin mekaniikan peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija tuntee hyvin mekaniikkaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija tuntee kiitettävästi mekaniikkaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jouni Björkman
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa mekaniikan ilmiöiden kuvaamisessa käytetyt suureet, käsitteet ja yksiköt
- osaa kuvailla todellisen mekaanisen ilmiön pelkistettynä mallina suureyhtälöä käyttäen sekä skalaari- että vektorimuodossa
- osaa tulkita fysikaalista mallia likimääräisenä kuvauksena todellisesta ilmiöstä
- osaa tulkita mekaniikan mallit tekniikan välttämättöminä reunaehtoina
- osaa analysoida kappaleiden ja nesteiden käyttäytymistä ja ymmärtää luonnontieteiden empiirisen luonteen
- osaa arvioida omaa mekaniikan osaamistaan sekä soveltaa tietojaan ja taitojaan myöhemmissä tekniikan opinnoissaan

Sisältö

- Kinematiikka
- Newtonin lait
- Työ, teho, energia
- Impulssi, liikemäärä
- Pyörimisliike ja jäykän kappaleen mekaniikka
- Olomuotojen mekaniikkaa.

Oppimateriaalit

Inkinen, Tuohi: Momentti 1 Insinöörifysiikka (Otava)
Luentomuistiinpanot

Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset, itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan erikseen.

Kansainvälisyys

Ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 28 h ja itsenäinen opiskelu 52 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin mekaniikan peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija tuntee hyvin mekaniikkaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija tuntee kiitettävästi mekaniikkaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Sami Rinta-Valkama
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee kurssin suoritettuaan mekanismien liikeanalyysin suorittamiseen tarvittavat tiedot ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Sisältö

Kinematiikan ja kinetiikan perusteet. Suoraviivainen ja käyräviivainen liike, liikeyhtälöt. Energia- aja impulssilauseet, voiman ja momentin impulssi, impulssimonmentti. Mekanismityypit ja graafisen liikeanalyysin perusteet.

Oppimateriaalit

Opettajan jakama tai osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssiin sisältyy 24 h lähiopetusta sekä 30 h itsenäistä työskentelyä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin mekaniikan peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija osaa mallintaa liikkuvan mekanismin käyttäen digitaalisia suunnitteluohjelmistoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin mekaniikkaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä. Opiskelija osaa mallintaa liikkuvan mekanismin käyttäen digitaalisia suunnitteluohjelmistoja. Lisäksi hän osaa analysoida mekanismia analysointityökaluilla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi mekaniikkaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen. Opiskelija hallitsee kurssin suoritettuaan mekanismien liikeanalyysin suorittamiseen tarvittavat tiedot ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija osaa mallintaa liikkuvan mekanismin käyttäen digitaalisia suunnitteluohjelmistoja. Lisäksi hän osaa analysoida mekanismia analysointityökaluilla. Opiskelija osaa myös rakenteen optimoinnin analyysiin perustuen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti

Esitietovaatimukset

Ei tarvita

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Ismo Tupamäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa suorittaa sähkö- ja prosessitekniikan perusmittaukset turvallisesti ja oikeaoppisesti. Hän osaa päätellä ja paikantaa saamiensa mittaustulosten perusteella mahdolliset viat ja osaa virittää laitteistot toimimaan energiatehokkaasti saamiensa mittaustulosten perusteella. Hän osaa huomioida ulkoisten häiriöiden vaikutukset mittaustulokseen mittauksia tehdessään. Lisäksi hän tuntee tietokonepohjaisten mittalaitteiden ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet erilaisissa sovelluksissa.

Sisältö

Sähkölajit ja niiden mittaaminen ** sähkömittalaitteet (yleismittari, oskilloskooppi, RLC-mittari, analysaattori, kalibrointimittalaite, PC-mittalaiteet) ** mittaukset (virta, jännite, vastus, taajuus) ** mittausten tarkkuus ja häiriötekijät ** vianhaun menetelmät ** mittausharjoitukset.

Oppimateriaalit

Pekka Wallin, Sähkömittaustekniikan perusteet, Lessons In Industrial Instrumentation (Tony R. Kuphaldt)
Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, laboraatioharjoitukset sekä valmistajien ohjeet.

Opetusmenetelmät

Luennot ja erilaiset prosessiautomaatioon liittyvät mittausharjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunnit noin 30 h, omatoimista opiskeluja ja harjoitusten tekemistä noin 30 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee perussuureiden mittausmenetelmät ja osaa suorittaa turvallisesti käytännön mittaukset yleismittaria ja oskilloskooppia käyttäen. Lisäksi hän osaa annetun ohjeen mukaisesti kalibroida analogia- ja digitaalipohjaiset mittalähettimet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa edellisen lisäksi vianhaun menetelmät. Sekä tuntee nykyaikaiset mittalaitteet ja niiden käytön. Hän osaa tehdä automaation mittauksia ohjeen mukaan käyttäen PC-pohjaisia mittausjärjestelmiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa omatoimisesti hakea, valita ja soveltaa mittalaitteet ja sovellukset erilaisiin automaation mittauksiin. Hän osaa mitata prosesseissa käytettävien mittalaitteiden kunnon ja tarvittaessa hallitsee niiden virittämisen ja kalibroinnin. Hän tuntee lisäksi standardin mukaiset mittalaitteiden sijoituskohdat.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, kotitehtävät, tunneilla laboratoriossa tehtävät ryhmissä mittausharjoitukset

Esitietovaatimukset

Sähkötekniikka

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.11.2023

Ajoitus

06.11.2023 - 28.01.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Juho Yli-Suomu
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE21
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää nykyaikaisessa konepajatuotannossa käytettävien numeerisesti ohjattujen työstökoneiden toimintaperiaatteen. Opiskelija osaa työskennellä ja ohjelmoida itsenäisesti NC-ohjattua työstökonetta.

Sisältö

Oppijakson sisältämät osa-alueet ovat NC-konetyypit ja niiden toiminta, tietokoneavusteinen valmistusympäristö, NC-koneen käyttö ja työturvallisuus, kiinnitinjärjestelmät, työkalujärjestelmät, työstöarvot, G- ja M-koodit, työstökoordinaatistot, CAM-ohjelmiston toiminta ja NC-ohjelmointi tuotteen 3D-mallin avulla. Kurssin harjoitukset tehdään CAM-ohjelmistolla.

Oppimateriaalit

Pikkarainen, E. 1999. NC-tekniikan perusteet. Helsinki Hakapaino Oy. s. 170. ISBN 952-13-0452-9

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tuntee nc-koneen perusoperaatiot.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Kuten edellä. Lisäksi opiskelija osaa käyttää NC-konetta helppojen työkappaleiden valmistamiseen. Lisäksi hallitsee vaativat virhetilanteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Kuten edellä. Lisäksi opiskelija osaa käyttää itsenäisesti NC-konetta työkappaleiden valmistamiseen ja osaa käyttää CAM-ohjelmaa.

Esitietovaatimukset

Tietokoneavusteinen valmistus

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Pasi Mikkonen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa kurssilla esiteltyjä matemaattisia menetelmiä käytännön ongelmien ratkaisemiseksi

Sisältö

Opintojakson sisältö
Koneoppimisen perusteita:
Minimointi nopeimman laskeutumisen periaatteella
Lineaarinen regression
Logistinen regressio
Neuroverkot

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit ja luentojen esimerkit.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin koneoppimisen peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

hyvä (3-4): Opiskelija tuntee hyvin koneoppimiseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

kiitettävä (5): Opiskelija tuntee kiitettävästi koneoppimiseen liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

harjoitustyöt

Esitietovaatimukset

Algebra ja geometria, Vektorit ja matriisit, Differentiaali- ja integraalilaskenta, Automaatiotekniikan matematiikka

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Bachelor of Engineering, Automation Engineering
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Raine Kauppinen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus
 • IEPIP23
  International Professional Studies

Tavoitteet

Students will learn how to apply object-oriented paradigms and how to develop object-oriented PLC and PC software

Sisältö

Class, object, encapsulation, inheritance, polymorphism, programming language syntax and object-oriented programming in automation applications

Oppimateriaalit

Lecture material, lecture demonstrations

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Satisfactory (1-2): The student knows basics
The student recognizes the concepts and theory of object-oriented programming. The student is able to design, document and implement simple object-oriented structures.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Good (3-4): The student masters well principles of object oriented paradigms in PLC and PC programming.
The student masters the concepts and theory of object-oriented programming. The student is able to design, document and implement demanding classroom structures. The student knows the object-oriented programming language and is able to use it to implement programs that implement practical needs.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Excellent (5): The student can utilize learned skills in demanding projects,
The student knows the concepts and theory of object-oriented programming. The student is able to design, document and implement demanding classroom structures. The student has a comprehensive knowledge of object-oriented programming language and is able to implement programs that implement practical needs in a versatile way with the help of object-oriented programming.

Esitietovaatimukset

Basics of Programming 1

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Sami Rinta-Valkama
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää ja valita energiatehokkaat ja pitkän elinkaaren omaavat ohjaustekniikan sähkökomponentit. Opiskelija osaa mitoittaa eri tehoisten toimilaitteiden komponentit.

Sisältö

Sähkökeskusten komponentit, mitoitus ja valinta

Oppimateriaalit

- Luennoitsijan luentomateriaalit
- Luentojen esimerkit
- Harjoitustyöt
- Maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, harjoitustehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson viimeisellä lähiopetuskerralla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetusta yhteensä 28 tuntia. Itseopiskelu ja harjoitustöiden tekeminen noin 50h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin ohjaustekniikan komponenttien perustoiminnan ja -käsitteet. Hän kykenee valitsemaan komponentit ohjausjärjestelmän toteuttamiseksi.
.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin ohjaustekniikan komponentteihin liittyvät peruskäsitteet ja toimintaperiaatteet. Hän kykenee soveltamaan tietämystään erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa ja valitsemaan sopivat komponentit ohjausjärjestelmään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi erilaisten ohjaustekniikan komponentteihin liittyvät käsitteet ja toimintaperiaatteet. Hän kykenee soveltamaan tietämystään monipuolisesti erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa ja valitsemaan sopivat komponentit erilaisiin ohjausjärjestelmiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitusten suorittamien, tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Sami Rinta-Valkama
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää ja valita energiatehokkaat ja pitkän elinkaaren omaavat ohjaustekniikan sähkökomponentit. Opiskelija osaa mitoittaa eri tehoisten toimilaitteiden komponentit.

Sisältö

Sähkökeskusten komponentit, mitoitus ja valinta

Oppimateriaalit

- Luennoitsijan luentomateriaalit
- Luentojen esimerkit
- Harjoitustyöt
- Maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, harjoitustehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson viimeisellä lähiopetuskerralla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetusta yhteensä 28 tuntia. Itseopiskelu ja harjoitustöiden tekeminen noin 50h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin ohjaustekniikan komponenttien perustoiminnan ja -käsitteet. Hän kykenee valitsemaan komponentit ohjausjärjestelmän toteuttamiseksi.
.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin ohjaustekniikan komponentteihin liittyvät peruskäsitteet ja toimintaperiaatteet. Hän kykenee soveltamaan tietämystään erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa ja valitsemaan sopivat komponentit ohjausjärjestelmään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi erilaisten ohjaustekniikan komponentteihin liittyvät käsitteet ja toimintaperiaatteet. Hän kykenee soveltamaan tietämystään monipuolisesti erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa ja valitsemaan sopivat komponentit erilaisiin ohjausjärjestelmiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitusten suorittamien, tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 04.03.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Matti Perälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Oppilas osaa suorittaa sähkö- ja automaatiotekniikan peruskytkentöjä. Oppilas perehtyy käytännössä automaatiojärjestelmän rakentamiseen. Näiden yhteydessä lisäksi tutustutaan sähkölaitteiden asennuksiin liittyviin määräyksiin ja teknillisiin näkökohtiin.

Sisältö

Opintojaksolla rakennetaan pienimuotoinen automaatiojärjestelmä. Mekaniikan lisäksi automaatiojärjestelmässä on ohjelmoitava logiikka, muutamia erilaisia antureita, toimilaitteita sekä moottorilähtö. Suunnitellaan ja ohjelmoidaan toimiva järjestelmä.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt sekä maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija rakentaa, koestaa ja ohjelmoi toimivan automaatiojärjestelmän sekä palauttaa raportin hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoitavat logiikat

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Matti Perälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Oppilas osaa suorittaa sähkö- ja automaatiotekniikan peruskytkentöjä. Oppilas perehtyy käytännössä automaatiojärjestelmän rakentamiseen. Näiden yhteydessä lisäksi tutustutaan sähkölaitteiden asennuksiin liittyviin määräyksiin ja teknillisiin näkökohtiin.

Sisältö

Opintojaksolla rakennetaan pienimuotoinen automaatiojärjestelmä. Mekaniikan lisäksi automaatiojärjestelmässä on ohjelmoitava logiikka, muutamia erilaisia antureita, toimilaitteita sekä moottorilähtö. Suunnitellaan ja ohjelmoidaan toimiva järjestelmä.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt sekä maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija rakentaa, koestaa ja ohjelmoi toimivan automaatiojärjestelmän sekä palauttaa raportin hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoitavat logiikat

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Matti Panula
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja rakenteisen ohjelmasuunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa ohjelmoida ja testata pieniä konsolikäyttöliittymällä varustettuja ohjelmia. Opiskelija osaa syötön, tulostuksen, valinta- ja toistorakenteet, metodit (funktiot) ja listoja.

Sisältö

Kielen perusrakenteet: tyypit, lauseet, syöttö, tulostus, loogiset lauseet, valinta, toisto, metodit (funktiot) ja listat.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja rakenteisen ohjelmasuunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa ohjelmoida pieniä konsolikäyttöliittymällä varustettuja ohjelmia. Opiskelija osaa syötön, tulostuksen sekä valinta- ja toistorakenteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja rakenteisen ohjelmasuunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella, ohjelmoida ja dokumentoida pieniä konsolikäyttöliittymällä varustettuja ohjelmia. Opiskelija osaa syötön, tulostuksen, valinta- ja toistorakenteet, metodit (funktiot) sekä listojen käsittelyn.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja rakenteisen ohjelmasuunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella, ohjelmoida, dokumentoida ja testata konsolikäyttöliittymällä varustettuja ohjelmia. Opiskelija osaa syötön, tulostuksen, valinta- ja toistorakenteet, metodit (funktiot) sekä listojen käsittelyn erinomaisesti.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Matti Panula
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja rakenteisen ohjelmasuunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa ohjelmoida ja testata pieniä konsolikäyttöliittymällä varustettuja ohjelmia. Opiskelija osaa syötön, tulostuksen, valinta- ja toistorakenteet, metodit (funktiot) ja listoja.

Sisältö

Kielen perusrakenteet: tyypit, lauseet, syöttö, tulostus, loogiset lauseet, valinta, toisto, metodit (funktiot) ja listat.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja rakenteisen ohjelmasuunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa ohjelmoida pieniä konsolikäyttöliittymällä varustettuja ohjelmia. Opiskelija osaa syötön, tulostuksen sekä valinta- ja toistorakenteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja rakenteisen ohjelmasuunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella, ohjelmoida ja dokumentoida pieniä konsolikäyttöliittymällä varustettuja ohjelmia. Opiskelija osaa syötön, tulostuksen, valinta- ja toistorakenteet, metodit (funktiot) sekä listojen käsittelyn.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja rakenteisen ohjelmasuunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella, ohjelmoida, dokumentoida ja testata konsolikäyttöliittymällä varustettuja ohjelmia. Opiskelija osaa syötön, tulostuksen, valinta- ja toistorakenteet, metodit (funktiot) sekä listojen käsittelyn erinomaisesti.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Juha Yli-Hemminki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa olio-ohjelmoinnin perusteet. Opiskelija osaa tehdä modulaarisia ohjelmia aliohjelmia ja luokkia hyödyntäen. Opiskelija osaa määritellä luokan ja käyttää luokan olioita. Opiskelija osaa käyttää lista- ja sanakirja-tietorakenteita sekä tiedostoja ohjelmassaan. Opiskelija osaa tehdä pienen graafisella käyttöliittymällä varustetun sovelluksen.

Sisältö

- Lista ja sanakirja
- Luokan määrittely
- Olioiden luominen ja käyttäminen
- Tiedostojen käsittely
- Graafinen käyttöliittymä: käyttöliittymän suunnittelu ja tapahtumien käsittely

Oppimateriaalit

Luentomateriaali ja esimerkit

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 108h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee olio-ohjelmoinnin perusteet. Opiskelija osaa määritellä luokan ja käyttää luokan olioita. Opiskelija osaa käyttää lista-tietorakennetta ja tiedostoja ohjelmassaan. Opiskelija osaa tehdä pienen graafisella käyttöliittymällä varustetun sovelluksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa olio-ohjelmoinnin perusteet. Opiskelija osaa tehdä modulaarisia ohjelmia aliohjelmia ja luokkia hyödyntäen. Opiskelija osaa määritellä luokan ja käyttää luokan olioita. Opiskelija osaa käyttää lista-tietorakennetta ja tiedostoja ohjelmassaan. Opiskelija osaa tehdä pienen graafisella käyttöliittymällä varustetun sovelluksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa olio-ohjelmoinnin perusteet erinomaisesti. Opiskelija osaa tehdä modulaarisia ohjelmia aliohjelmia ja luokkia hyödyntäen. Opiskelija osaa määritellä luokan ja käyttää luokan olioita. Opiskelija osaa käyttää lista- ja sanakirja-tietorakenteita sekä tiedostoja ohjelmassaan. Opiskelija osaa tehdä graafisella käyttöliittymällä varustetun sovelluksen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö ja/tai tentti

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteet 1

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Juha Yli-Hemminki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa olio-ohjelmoinnin perusteet. Opiskelija osaa tehdä modulaarisia ohjelmia aliohjelmia ja luokkia hyödyntäen. Opiskelija osaa määritellä luokan ja käyttää luokan olioita. Opiskelija osaa käyttää lista- ja sanakirja-tietorakenteita sekä tiedostoja ohjelmassaan. Opiskelija osaa tehdä pienen graafisella käyttöliittymällä varustetun sovelluksen.

Sisältö

- Lista ja sanakirja
- Luokan määrittely
- Olioiden luominen ja käyttäminen
- Tiedostojen käsittely
- Graafinen käyttöliittymä: käyttöliittymän suunnittelu ja tapahtumien käsittely

Oppimateriaalit

Luentomateriaali ja esimerkit

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 108h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee olio-ohjelmoinnin perusteet. Opiskelija osaa määritellä luokan ja käyttää luokan olioita. Opiskelija osaa käyttää lista-tietorakennetta ja tiedostoja ohjelmassaan. Opiskelija osaa tehdä pienen graafisella käyttöliittymällä varustetun sovelluksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa olio-ohjelmoinnin perusteet. Opiskelija osaa tehdä modulaarisia ohjelmia aliohjelmia ja luokkia hyödyntäen. Opiskelija osaa määritellä luokan ja käyttää luokan olioita. Opiskelija osaa käyttää lista-tietorakennetta ja tiedostoja ohjelmassaan. Opiskelija osaa tehdä pienen graafisella käyttöliittymällä varustetun sovelluksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa olio-ohjelmoinnin perusteet erinomaisesti. Opiskelija osaa tehdä modulaarisia ohjelmia aliohjelmia ja luokkia hyödyntäen. Opiskelija osaa määritellä luokan ja käyttää luokan olioita. Opiskelija osaa käyttää lista- ja sanakirja-tietorakenteita sekä tiedostoja ohjelmassaan. Opiskelija osaa tehdä graafisella käyttöliittymällä varustetun sovelluksen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö ja/tai tentti

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteet 1

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Niko Ristimäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida automaattisen koneen tai järjestelmän toiminnan edellytyksiä ja mikä rooli on ohjelmoitavalla logiikalla. Opiskelija oppii kone- ja tuotantoautomaatiossa yleisesti käytettävien ohjelmoitavien logiikoiden rakenteen ja toiminnan. Opiskelija osaa suunnitella ja ohjelmoida sekvenssiperusteisia ohjelmia. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia käyttöliittymiä kosketusnäyttöjen avulla.

Sisältö

-Ohjelmoitavan logiikan rakenne
-Ohjelmointi FBD- ja ST-ohjelmointikielillä
-Sekvenssiperusteinen ohjelmointi
-Yleisimmät toimilohkot
-Käyttöliittymän suunnittelu ja ohjelmointi

Opintojaksolla tehdään käytännönläheisiä ohjelmointiharjoituksia.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt sekä maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, harjoitukset ja ryhmätyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 80 h, josta työjärjestykseen merkittyä opiskelua noin 40 %.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjelmoida yksinkertaisen sekvenssiohjauksen FBD-ohjelmointikielellä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ohjelmoida sekvenssiohjauksen FBD-ohjelmointikielellä. Opiskelija osaa tehdä modulaarisen ohjelman toimilohkoja hyödyntäen. Opiskelija osaa myös ST-ohjelmointikielen perusteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ohjausohjelmiston ja toteuttaa sen FBD- ja ST-ohjelmointikielillä modulaarisesti. Opiskelijalla on erinomaiset PLC-ohjelmointitaidot.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt ja tentti (100%)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa ohjelmoida yksinkertaisen sekvenssiohjauksen FBD-ohjelmointikielellä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa ohjelmoida sekvenssiohjauksen FBD-ohjelmointikielellä. Opiskelija osaa tehdä modulaarisen ohjelman toimilohkoja hyödyntäen. Opiskelija osaa myös ST-ohjelmointikielen perusteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ohjausohjelmiston ja toteuttaa sen FBD- ja ST-ohjelmointikielillä modulaarisesti. Opiskelijalla on erinomaiset PLC-ohjelmointitaidot.

Esitietovaatimukset

automaation perusteet, ohjelmoinnin perusteet 1, digitaalitekniikka

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Niko Ristimäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida automaattisen koneen tai järjestelmän toiminnan edellytyksiä ja mikä rooli on ohjelmoitavalla logiikalla. Opiskelija oppii kone- ja tuotantoautomaatiossa yleisesti käytettävien ohjelmoitavien logiikoiden rakenteen ja toiminnan. Opiskelija osaa suunnitella ja ohjelmoida sekvenssiperusteisia ohjelmia. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia käyttöliittymiä kosketusnäyttöjen avulla.

Sisältö

-Ohjelmoitavan logiikan rakenne
-Ohjelmointi FBD- ja ST-ohjelmointikielillä
-Sekvenssiperusteinen ohjelmointi
-Yleisimmät toimilohkot
-Käyttöliittymän suunnittelu ja ohjelmointi

Opintojaksolla tehdään käytännönläheisiä ohjelmointiharjoituksia.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt sekä maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, harjoitukset ja ryhmätyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 80 h, josta työjärjestykseen merkittyä opiskelua noin 40 %.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjelmoida yksinkertaisen sekvenssiohjauksen FBD-ohjelmointikielellä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ohjelmoida sekvenssiohjauksen FBD-ohjelmointikielellä. Opiskelija osaa tehdä modulaarisen ohjelman toimilohkoja hyödyntäen. Opiskelija osaa myös ST-ohjelmointikielen perusteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ohjausohjelmiston ja toteuttaa sen FBD- ja ST-ohjelmointikielillä modulaarisesti. Opiskelijalla on erinomaiset PLC-ohjelmointitaidot.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt ja tentti (100%)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa ohjelmoida yksinkertaisen sekvenssiohjauksen FBD-ohjelmointikielellä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa ohjelmoida sekvenssiohjauksen FBD-ohjelmointikielellä. Opiskelija osaa tehdä modulaarisen ohjelman toimilohkoja hyödyntäen. Opiskelija osaa myös ST-ohjelmointikielen perusteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ohjausohjelmiston ja toteuttaa sen FBD- ja ST-ohjelmointikielillä modulaarisesti. Opiskelijalla on erinomaiset PLC-ohjelmointitaidot.

Esitietovaatimukset

automaation perusteet, ohjelmoinnin perusteet 1, digitaalitekniikka

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Laajuus

15 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Marko Hietamäki
 • Pasi Mikkonen
 • Jarkko Pakkanen
 • Juha Yli-Hemminki
 • Jouni Björkman
 • Jorma Mettälä
 • Matti Perälä
 • Toni Luomanmäki
 • Niko Ristimäki
 • Alpo Anttonen
 • Ismo Tupamäki
 • Raine Kauppinen
 • Jyri Lehto
 • Petteri Mäkelä
 • Sami Rinta-Valkama
 • Juha Hirvonen
 • Matti Panula
Opiskelijaryhmät
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • AUTE20SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opinnäytetyö tehdään normaalisti viimeisenä eli neljäntenä opiskeluvuotena. Aiheen valinta kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisin kuitenkin viimeistään työharjoittelujakson aikana viimeisen opiskeluvuoden syyslukukauden aikana.

Opinnäytetyö tehdään joko itsenäisenä suunnittelu-, kehittämis- tai selvitystyönä tai se voi olla osa laajempaa tutkimus- tai kehittämishanketta. Opinnäytetyön tavoitteena on, että opiskelija osoittaa pätevyytensä itsenäisesti hyödyntää hankkimiaan teoreettisia tietoja käytännön ongelman ratkaisemisessa.

Opinnäytetyö tehdään lähes poikkeuksetta yrityksille. Tällöin opiskelijalla on erinomainen mahdollisuus opinnäytetyönsä avulla tasoittaa tietä yrityksen palvelukseen siirtymiseksi.

Sisältö

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 09.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Niko Ristimäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • MAUTE21
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • AUTE21KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • AUTE20SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu automaatiojärjestelmän eri osa-alueisiin ja oppii hyödyntämään modernin automaatiojärjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia koneiden ja järjestelmien ohjaussovelluksissa. Kurssilla opiskelija tutustuu alueen teknologiayritysten toimintaan ja saa käsityksen minkälaiselle osaamiselle yrityksissä on tarvetta.

Sisältö

Kurssilla perehdytään monipuolisesti Beckhoff-automaatiojärjestelmään ja TwinCAT ohjelmointiympäristöön. PLC ja liikkeenohjaustoimintojen lisäksi kurssilla käsitellään servoakseleiden mitoitusta Motion Designer työkalun avulla, käyttöliittymien ja valvomoiden suunnittelua TwinCAT HMI ja TwinCAT PLC HMI ohjelmistoilla. Lisäksi tutustutaan ohjausjärjestelmään integroidun konenäköjärjestelmän TwinCAT Visionin toimintaan ja tiedonkeruuseen TwinCAT IoT ja Analytics ohjelmistojen avulla sekä koneiden turvatoimintojen toteuttamiseen TwinSAFE järjestelmällä.
Kurssi toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen teknologiayritysten kanssa ja kurssin aikana yritysten edustajat kertovat toiminnastaan ja osallistuvat kurssin sisällön toteutukseen mm. käytännön harjoitustehtävillä.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt, sekä tuote- ja ohjelmointimanuaalit

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, harjoitukset ja ryhmätyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 81 h, josta työjärjestykseen merkittyä opiskelua 40 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee modernin automaatiojärjestelmän mahdollisuudet ja osaa hyödyntää niitä ohjaussovelluksen kehityksessä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt ja tentti (100%)

Esitietovaatimukset

Ohjelmoitavat logiikat

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jarkko Pakkanen
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP23
  International Professional Studies
 • AUTE21KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Students will be competent in explaining how simulation can be utilized in industry. They will be adept in modelling basic manufacturing elements, such as beginning inventories, buffer storage, machines and conveyors and in making a factory simulation model for the production line of bulk goods. Students will also be competent in identifying problems in production and making a simulation model to improve a given situation.

Sisältö

Fundamental principles of simulation and application examples, properties of simulation tools, areas of use and limitations, phases of a simulation project and what it involves, use of simulation software.

Oppimateriaalit

Lecture material, Lecture demonstrations, Assignments, Product and programming manuals

Opetusmenetelmät

Lectures, Demonstrations, Assignments, Course Exercise (group work). used software during cource is Siemens Plant Simulation

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

A total of 100 hours studying, which includes 40 hours of classroom education.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Student knows the basics of the course.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Student knows the contents of the course well.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student knows the contents of the course well and can apply their knowledge in practice.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Course Exercise (60%), Written theory exam (30%), Other exercises (10%)

Hylätty (0)

Student has not passed theoretical exam or course exercise is rejected.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Students has passed theoretical exam and shows satisfactorily learning outcomes in exercises.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Students has passed theoretical exam well and shows well learning outcomes in exercises.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Students has passed theoretical exam commendably and shows commendably learning outcomes in exercises.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Niko Ristimäki
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP23
  International Professional Studies
 • AUTE20KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • AUTE20SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Students will become familiar with various topics of interest concerning machine automation during a topic-related project. During the project, students will also learn about project management, finding appropriate information independently, and develop their problem-solving skills.

Sisältö

Students may begin discussing their project with the co-ordinating lecturers during the Machine Automation 1 course. At this time, students should have some idea of the topic they wish to do the project on.

Opetusmenetelmät

Guidance meetings

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Student knows the basics of the course.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Student knows the contents of the course well.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student knows the contents of the course well and can apply their knowledge in practice.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Project report

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Juha Yli-Hemminki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus
 • AUTE22KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus
 • TITE22
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää projektityyppisen työskentelyn luonteen sekä sen, milloin projektityöskentelymalli on tarpeellinen
- esitellä perustiedot ja ?valmiudet, joiden perusteella hän voi osallistua projektityöhön sekä projektien suunnitteluun.
- selittää projektiin liittyvät käsitteet, projektisuunnitelman sisällön, projektin aikasuunnitte-lun ja projektin ohjaamisen (elinkaari).
- esitellä projektisyklin eri vaiheisiin liittyvät tehtävät.

Sisältö

- projektitoiminnan käsitteet ja toimintatavat
- projektin vaiheet ja prosessi
- projektisuunnitelma (aika-, resurssi- ja kustannussuunnittelu)
- projektiorganisaatio ja sidosryhmät
- projektin muutokset, riskit ja ongelmat
- projektiviestintä ja raportointi
- projektin päättäminen

Oppimateriaalit

Jokin projektinhallinnan perusteet sisältävä oppikirja sekä Projektin Johdon pätevyys 3.0, löytyy osoitteesta http://www.pry.fi/files/108/PMAF_NCB_3.0_v1.3.pdf
Esimerkkejä mainitut perusteet sisältävistä kirjoista:
- Pelin, R. (2011). Projektihallinnan käsikirja. (7. painos). Keuruu: Otava. (tai joku muu painos, sillä vanhemmissa painoksissa on pitkälle samat asiat...)
- Kettunen, S. (2009). Onnistu projektissa. (2. painos). WSOYpro.
- Artto, K., Martinsuo, M., Kujala, J. (2011). Projektiliiketoiminta. (3. painos) (löytyy myös netistä http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/projektiliiketoiminta.pdf
- Ruuska, K. (2012). Pidä projekti hallinnassa. (7. painos).

Opetusmenetelmät

Opetus koostuu yhteisestä ja alakohtaisesta osuudesta. Moodlessa on kaikille yhteinen 2 op:n teoriaosuus, josta suoritetaan Moodletentti ja 1 op projektisuunnitelma (koulutusalakohtainen kuvitteellinen tai todellinen projekti). Alakohtaisessa osuudessa on lähiopetusta maaseutuelinkeinoihin ja maaseudun kehittämiseen liittyvistä onnistuneista projekteista

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 tuntia verkko-opintoja, 10 tuntia lähiopetusta, 17 tuntia etätyöskentelyä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2:
Opiskelija hallitsee projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään projektisuunnitelman ja hänellä on ymmärtämystä projektin läpiviennistä ja hallinnasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4:
Opiskelija hallitsee hyvin projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään erilaisia projektisuunnitelmia ja hänellä on hyvä ymmärtämys projektin läpiviennistä ja hallinnasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5:
Opiskelija hallitsee erinomaisesti projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään erilaisia projektisuunnitelmia ja analysoimaan niitä. Hänellä erittäin hyvä ymmärrys projektin läpiviennistä ja hallinnasta sekä johtamisesta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan arvosanalla T1-K5, jossa Moodletentin osuus on 50 % ja harjoitustyön osuus 50 %.

Esitietovaatimukset

Aikaisempia opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Niko Ristimäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää projektityyppisen työskentelyn luonteen sekä sen, milloin projektityöskentelymalli on tarpeellinen
- esitellä perustiedot ja ?valmiudet, joiden perusteella hän voi osallistua projektityöhön sekä projektien suunnitteluun.
- selittää projektiin liittyvät käsitteet, projektisuunnitelman sisällön, projektin aikasuunnitte-lun ja projektin ohjaamisen (elinkaari).
- esitellä projektisyklin eri vaiheisiin liittyvät tehtävät.

Sisältö

- projektitoiminnan käsitteet ja toimintatavat
- projektin vaiheet ja prosessi
- projektisuunnitelma (aika-, resurssi- ja kustannussuunnittelu)
- projektiorganisaatio ja sidosryhmät
- projektin muutokset, riskit ja ongelmat
- projektiviestintä ja raportointi
- projektin päättäminen

Oppimateriaalit

Jokin projektinhallinnan perusteet sisältävä oppikirja sekä Projektin Johdon pätevyys 3.0 ( http://www.pry.fi/UserFiles/33fa4818-2dbf-44aa-a497-0e74914327b1/Web/IPMA-sertifiointi/ENG/PMAF_NCB_3.0_v1.3.pdf )

Esimerkkejä mainitut perusteet sisältävistä kirjoista:
- Pelin, R. (2011). Projektihallinnan käsikirja. (7. painos). Keuruu: Otava.
- Kettunen, S. (2009). Onnistu projektissa. (2. painos). WSOYpro.
- Artto, K., Martinsuo, M., Kujala, J. (2011). Projektiliiketoiminta. (3. painos) (löytyy myös netistä)
- Ruuska, K. (2012). Pidä projekti hallinnassa. (7. painos).

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, harjoitukset ja ryhmätyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 81 h, josta työjärjestykseen merkittyä opiskelua 0 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2:
Opiskelija hallitsee projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään projektisuunnitelman ja hänellä on ymmärtämystä projektin läpiviennistä ja hallinnasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4:
Opiskelija hallitsee hyvin projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään erilaisia projektisuunnitelmia ja hänellä on hyvä ymmärtämys projektin läpiviennistä ja hallinnasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5:
Opiskelija hallitsee erinomaisesti projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään erilaisia projektisuunnitelmia ja analysoimaan niitä. Hänellä erittäin hyvä ymmärrys projektin läpiviennistä ja hallinnasta sekä johtamisesta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt (50%) ja tentti (50%)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hallitsee projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään projektisuunnitelman ja hänellä on ymmärtämystä projektin läpiviennistä ja hallinnasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee hyvin projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään erilaisia projektisuunnitelmia ja hänellä on hyvä ymmärtämys projektin läpiviennistä ja hallinnasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee erinomaisesti projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään erilaisia projektisuunnitelmia ja analysoimaan niitä. Hänellä erittäin hyvä ymmärrys projektin läpiviennistä ja hallinnasta sekä johtamisesta.

Esitietovaatimukset

Aikaisempia opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Juha Yli-Hemminki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää projektityyppisen työskentelyn luonteen sekä sen, milloin projektityöskentelymalli on tarpeellinen
- esitellä perustiedot ja ?valmiudet, joiden perusteella hän voi osallistua projektityöhön sekä projektien suunnitteluun.
- selittää projektiin liittyvät käsitteet, projektisuunnitelman sisällön, projektin aikasuunnitte-lun ja projektin ohjaamisen (elinkaari).
- esitellä projektisyklin eri vaiheisiin liittyvät tehtävät.

Sisältö

- projektitoiminnan käsitteet ja toimintatavat
- projektin vaiheet ja prosessi
- projektisuunnitelma (aika-, resurssi- ja kustannussuunnittelu)
- projektiorganisaatio ja sidosryhmät
- projektin muutokset, riskit ja ongelmat
- projektiviestintä ja raportointi
- projektin päättäminen

Oppimateriaalit

Jokin projektinhallinnan perusteet sisältävä oppikirja sekä Projektin Johdon pätevyys 3.0, löytyy osoitteesta http://www.pry.fi/files/108/PMAF_NCB_3.0_v1.3.pdf
Esimerkkejä mainitut perusteet sisältävistä kirjoista:
- Pelin, R. (2011). Projektihallinnan käsikirja. (7. painos). Keuruu: Otava. (tai joku muu painos, sillä vanhemmissa painoksissa on pitkälle samat asiat...)
- Kettunen, S. (2009). Onnistu projektissa. (2. painos). WSOYpro.
- Artto, K., Martinsuo, M., Kujala, J. (2011). Projektiliiketoiminta. (3. painos) (löytyy myös netistä http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/projektiliiketoiminta.pdf
- Ruuska, K. (2012). Pidä projekti hallinnassa. (7. painos).

Opetusmenetelmät

Opetus koostuu yhteisestä ja alakohtaisesta osuudesta. Moodlessa on kaikille yhteinen 2 op:n teoriaosuus, josta suoritetaan Moodletentti ja 1 op projektisuunnitelma (koulutusalakohtainen kuvitteellinen tai todellinen projekti). Alakohtaisessa osuudessa on lähiopetusta maaseutuelinkeinoihin ja maaseudun kehittämiseen liittyvistä onnistuneista projekteista

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 tuntia verkko-opintoja, 10 tuntia lähiopetusta, 17 tuntia etätyöskentelyä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2:
Opiskelija hallitsee projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään projektisuunnitelman ja hänellä on ymmärtämystä projektin läpiviennistä ja hallinnasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4:
Opiskelija hallitsee hyvin projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään erilaisia projektisuunnitelmia ja hänellä on hyvä ymmärtämys projektin läpiviennistä ja hallinnasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5:
Opiskelija hallitsee erinomaisesti projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään erilaisia projektisuunnitelmia ja analysoimaan niitä. Hänellä erittäin hyvä ymmärrys projektin läpiviennistä ja hallinnasta sekä johtamisesta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan arvosanalla T1-K5, jossa Moodletentin osuus on 50 % ja harjoitustyön osuus 50 %.

Esitietovaatimukset

Aikaisempia opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 - 6

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Niko Ristimäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy johonkin häntä itseään kiinnostavaan ammattiaineiden osaaamisalueeseen (automaatio ja/tai tietotekniikan alan) aiheeseen tekemällä aiheesta projektityön. Samalla hän oppii projektinhallintaa, oma-aloitteista tiedonhakua ja ongelmanratkaisua

Sisältö

Projektityön aiheesta voi ryhtyä keskustelemaan opintojakson ohjaavien opettajien kanssa ammattiaineiden kurssien aikana. Automaatiossa Koneautomaatio 1 opintojakson aikana. Tällöin olisi hyvä olla selvillä mahdollisesti kiinnostavat aihealueet.

Projekti voi olla laajuudeltaan isompi, kuin opiskelijan opintosuunnitelman ammattiaineet edellyttää. Tällöin ammattiaineiden ylimääräiset opintopisteet huomioidaan vapaasti valittavissa opinnoissa.

Oppimateriaalit

Määräytyy projektityön aiheen mukaan.

Opetusmenetelmät

Projektityö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 80 h (sis. työjärjestyksessä olevan opiskelun ja itsenäisen opiskelun)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu projektin töihin aktiivisesti ja ymmärtää projektin aikataulutuksen merkityksen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa suunnitella projektiaikataulun ja toimia sen mukaisesti ja pitää kirjaa tekmistään projektitöistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa organisoida ja hallita projektin toimintaa myös ongelmatapauksissa. (kokoukset, palavarerit, raportointi)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

2 - 6

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Juha Yli-Hemminki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy johonkin häntä itseään kiinnostavaan ammattiaineiden osaaamisalueeseen (automaatio ja/tai tietotekniikan alan) aiheeseen tekemällä aiheesta projektityön. Samalla hän oppii projektinhallintaa, oma-aloitteista tiedonhakua ja ongelmanratkaisua.

Sisältö

Projektityön aiheesta voi ryhtyä keskustelemaan opintojakson ohjaavien opettajien kanssa ammattiaineiden kurssien aikana. Automaatiossa esimerkiksi Koneautomaatio 1 opintojakson aikana. Tällöin olisi hyvä olla selvillä mahdollisesti kiinnostavat aihealueet. Oppimateriaali ja sisältö määräytyy projektityön aiheen mukaan.

Projekti voi olla laajuudeltaan isompi, kuin opiskelijan opintosuunnitelman ammattiaineet edellyttää. Tällöin ammattiaineiden ylimääräiset opintopisteet huomioidaan vapaasti valittavissa opinnoissa.

Oppimateriaalit

Projektityön aiheeseen liittyvä materiaali

Opetusmenetelmät

Projektityöskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54h - 162h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu projektin töihin aktiivisesti ja ymmärtää projektin aikataulutuksen merkityksen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa suunnitella projektiaikataulun ja toimia sen mukaisesti ja pitää kirjaa tekmistään projektitöistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa organisoida ja hallita projektin toimintaa myös ongelmatapauksissa. (kokoukset, palavarerit, raportointi)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Projektityö, loppuraportti ja työn esittely arvioidaan

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 24.03.2024

Laajuus

3 - 6

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Niko Ristimäki
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE21
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy johonkin häntä itseään kiinnostavaan ammattiaineiden osaaamisalueeseen (automaatio ja/tai tietotekniikan alan) aiheeseen tekemällä aiheesta projektityön. Samalla hän oppii projektinhallintaa, oma-aloitteista tiedonhakua ja ongelmanratkaisua

Sisältö

Projektityön aiheesta voi ryhtyä keskustelemaan opintojakson ohjaavien opettajien kanssa ammattiaineiden kurssien aikana. Automaatiossa Koneautomaatio 1 opintojakson aikana. Tällöin olisi hyvä olla selvillä mahdollisesti kiinnostavat aihealueet.

Projekti voi olla laajuudeltaan isompi, kuin opiskelijan opintosuunnitelman ammattiaineet edellyttää. Tällöin ammattiaineiden ylimääräiset opintopisteet huomioidaan vapaasti valittavissa opinnoissa.

Oppimateriaalit

Määräytyy projektityön aiheen mukaan.

Opetusmenetelmät

Projektityö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 80 h (sis. työjärjestyksessä olevan opiskelun ja itsenäisen opiskelun)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu projektin töihin aktiivisesti ja ymmärtää projektin aikataulutuksen merkityksen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa suunnitella projektiaikataulun ja toimia sen mukaisesti ja pitää kirjaa tekmistään projektitöistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa organisoida ja hallita projektin toimintaa myös ongelmatapauksissa. (kokoukset, palavarerit, raportointi)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jarkko Pakkanen
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP23
  International Professional Studies
 • AUTE21KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Students will learn about various types of robots and examine robots and how to use them in factory automation and other areas where robots are needed. The will know the structure, features and coordinate systems of robots as well as the periphery devices used in robotics. Students will be competent in handling and programming industrial robots on- and offline. The course provides fundamental knowledge of robotics and an ability to design and select equipment for the automatic handling of products.

Sisältö

Robots types, Industrial robots: mechanical structure, control systems, features, coordinate systems and periphery devices, Handling an ABB industrial robot and basic online programming. Handling a Yaskawa welding robot and programming in offline. Handling and programming Fanuc industrial robot using machine vision system. Working with collaborative robots in assembly tasks based on force sensing.

Oppimateriaalit

- Lecturer's material
- Demonstrations during lectures
- Assignments
- Product and programming manuals

Opetusmenetelmät

Lectures, exercises, laboratory assignments with ABB, Fanuc, Yaskawa, Omron (mobile) and Universal robots.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

A total of 100 hours studying, which includes 20 hours of classroom education and 29 hours of laboratory assignments.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Rating 1-2 Students master the learning outcomes satisfactorily. Student has completed laboratory exercises and passed theory- and practical programming exams

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Rating 3-4 Students master the learning outcomes well. Students can apply lecture- and laboratory experiments in exam.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Rating 5 Students master the learning outcomes to be commended. Students can apply lecture- and laboratory experiments in exam by showing deeper understanding of industrial robotics.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Written examination (50%) and robot programming examination (50%).
The course grade scales between 1-5.

Hylätty (0)

Student has not passed theoretical or practical exam.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

The student has completed the assignments/sections assigned approvingly. The student knows and mastered to a satisfactory degree the basic concepts and methods associated with the subject.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

The student has completed the assignments/sections and actively participated in the course. Students are familiar with the basic concepts and methods involved and are able to apply them when solving normal questions. The student is able to combine what he/she has learned with his previous experience in the subject matter.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student has completed the assignments/sections and actively participated in the course. Students are familiar with the basic concepts and methods involved and are able to apply them when solving normal questions. The student has demonstrated the ability to create new meanings and ideas within the framework of the subject, applying what he/she has previously learned.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jarkko Pakkanen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee eri robottityypit. Hän pystyy tarkastelemaan robottia ja robotin käyttöä sekä tehdasautomaatiossa sekä muilla robotiikan sovellusalueilla. Tuntee teollisuusrobotin rakenteen, ominaisuudet, koordinaatistot, roboteissa käytettävät lisälaitteet. Oppii käsittelemään sekä ohjelmoimaan perinteisten teollisuusrobottien lisäksi yhteistyö- ja mobiilirobotteja On- ja Off-line ohjelmointitavoilla. Antaa perusvalmiudet suunnitella ja valita teollisuusrobotin lisävarusteineen tuotteiden automaatiokäsittelyyn.

Sisältö

Robottityypit, teollisuusrobotin mekaaninen rakenne, ohjausjärjestelmät, ominaisuudet, koordinaatistot sekä robottien lisävarusteet. ABB-, Fanuc-, Yaskawa teollisuusrobottien On- ja Offline-ohjelmointi eri teollisuuden sovelluksissa. Yhteistyörobottien ominaisuudet ja Universal Robots –yhteistyörobottien ohjelmointi. Mobiilirobotiikan sovellukset sekä
ohjelmointi Omron-mobiilirobotilla. Anturitekniikan ja tekoälyn soveltaminen robotiikassa. Konenäön soveltaminen robotiikassa.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt sekä maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit. Kirja: Teollisuuden robotiikka.: Suomen Robotiikkayhdistys ry, 2023.

Opetusmenetelmät

Teorialuentoja, ohjelmointiharjoituksia simulointiympäristössä, laboratorioharjoituksia ABB, Fanuc, Yaskawa, Omron (mobiili) ja Universal roboteilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso käsittää n. 100 tuntia opiskelua, joista 20 tuntia sisältää luokkaopetusta ja 20 tuntia laboratorioharjoituksia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana 1. Opiskelija hallitsee osaamistavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tuntee teollisuusrobotin rakenteen, ominaisuudet, koordinaatistot, roboteissa käytettävät lisälaitteet. Lisäksi hän osaa käyttää robotilla valmiita ohjelmia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvosana 3. Opiskelija hallitsee osaamistavoitteet hyvin. Opiskelija tuntee teollisuusrobotin rakenteen, ominaisuudet, koordinaatistot, roboteissa käytettävät lisälaitteet. Lisäksi hän osaa käyttää robotilla valmiita ohjelmia. Opiskelija osaa tehdä teollisuusrobotille ohjelman ja testata sen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5. Opiskelija hallitsee osaamistavoitteet kiitettävä. Opiskelija tuntee teollisuusrobotin rakenteen, ominaisuudet, koordinaatistot, roboteissa käytettävät lisälaitteet. Lisäksi hän osaa käyttää robotilla valmiita ohjelmia. Opiskelija osaa tehdä teollisuusrobotille ohjelman ja testata sen. Opiskelija osaa soveltaa robotiin liitettäviä toimilaitteita ja osaa hyödyntää konenäköä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teoriakoe (50%) ja robottiohjelmointikoe (50%)
Opintojakson arvostelu 1-5.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot. Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä ja ajatuksia aiemmin oppimaansa soveltaen.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

04.12.2023 - 25.02.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jarkko Pakkanen
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE21
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee eri robottityypit. Hän pystyy tarkastelemaan robottia ja robotin käyttöä sekä tehdasautomaatiossa sekä muilla robotiikan sovellusalueilla. Tuntee teollisuusrobotin rakenteen, ominaisuudet, koordinaatistot, roboteissa käytettävät lisälaitteet. Oppii käsittelemään sekä ohjelmoimaan perinteisten teollisuusrobottien lisäksi yhteistyö- ja mobiilirobotteja On- ja Off-line ohjelmointitavoilla. Antaa perusvalmiudet suunnitella ja valita teollisuusrobotin lisävarusteineen tuotteiden automaatiokäsittelyyn.

Sisältö

Robottityypit, teollisuusrobotin mekaaninen rakenne, ohjausjärjestelmät, ominaisuudet, koordinaatistot sekä robottien lisävarusteet. ABB-, Fanuc-, Yaskawa teollisuusrobottien On- ja Offline-ohjelmointi eri teollisuuden sovelluksissa. Yhteistyörobottien ominaisuudet ja Universal Robots –yhteistyörobottien ohjelmointi. Mobiilirobotiikan sovellukset sekä
ohjelmointi Omron-mobiilirobotilla. Anturitekniikan ja tekoälyn soveltaminen robotiikassa. Konenäön soveltaminen robotiikassa.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt sekä maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit. Kuivanen, R.: Robotiikka. Suomen robotiikkayhdistys Ry.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana 1. Opiskelija hallitsee osaamistavoitteet tyydyttävästi. Opiskelija tuntee teollisuusrobotin rakenteen, ominaisuudet, koordinaatistot, roboteissa käytettävät lisälaitteet. Lisäksi hän osaa käyttää robotilla valmiita ohjelmia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvosana 3. Opiskelija hallitsee osaamistavoitteet hyvin. Opiskelija tuntee teollisuusrobotin rakenteen, ominaisuudet, koordinaatistot, roboteissa käytettävät lisälaitteet. Lisäksi hän osaa käyttää robotilla valmiita ohjelmia. Opiskelija osaa tehdä teollisuusrobotille ohjelman ja testata sen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5. Opiskelija hallitsee osaamistavoitteet kiitettävä. Opiskelija tuntee teollisuusrobotin rakenteen, ominaisuudet, koordinaatistot, roboteissa käytettävät lisälaitteet. Lisäksi hän osaa käyttää robotilla valmiita ohjelmia. Opiskelija osaa tehdä teollisuusrobotille ohjelman ja testata sen. Opiskelija osaa soveltaa robotiin liitettäviä toimilaitteita ja osaa hyödyntää konenäköä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Petra Syri
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Yleiset osaamistavoitteet (3 op)
Opiskelija osaa viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Opiskelija pystyy keskustelemaan omaan alaansa ja työpaikkaansa liittyvistä asioista ja kehittää oman alansa tietämystään ruotsinkielisen kirjallisuuden ja muun lähdemateriaalin avulla.
Opiskelija
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan.
- osaa kirjoittaa cv:n ja työhakemuksen ja selviää työnhakutilanteista.
- osaa kirjoittaa työelämään liittyviä viestejä ja selviytyy suullisissa viestintätilanteissa
- hallitsee kohteliaisuusfraseologiaa ja arkisia puhetilanteita
- tuntee alansa perusterminologiaa

Sisältö

-Koulutus
-työnhaku ja työ
-työympäristö ja yhteiskunta
-asiakaskontaktit
-oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Materiaali ja harjoitukset Moodlessa
Opettajan kokoama materiaali

Kurssilla käytetään myös kirjaa:
Pietilä: Kontakt - Teknisk svenska. Edita.

Opetusmenetelmät

- kontaktiopetus, ryhmä- ja parityöskentelyä, suulliset ja kirjalliset harjoitustehtävät

- itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti virtuaalivalvotussa Exam-tenttitilassa kurssin lopuksi. Suullinen tentti kasvokkain.

Hylätyn kokeen voi uusia kaksi kertaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h. Lähiopetus + itsenäinen työ

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovelvollisuus kontaktitunneilla. Läsnäolo 80 %.

Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kirjallisessa tuotoksessa esiintyy paljon isojakin virheitä ja tekstin sujuvuudessa on ongelmia. Teksti on yksinkertaista, mutta yhtenäistä ja ymmärrettävää.
Suullisessa esityksessä esiintyy paljon virheitä, ääntämys poikkeaa osin kohdekielestä. Ongelmista huolimatta viesti on kuitenkin pääosin ymmärrettävissä. Mikäli suullinen esitys on suoraan luettu muistiinpanoista tai dioista, niin maksimi arvosana on 1-2.
Hallitsee tavallisimman sanaston ja kieliopin perusrakenteet yksipuolisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kirjallinen tuotos sisältää jonkin verran pienehköjä virheitä, mutta viesti välittyy niistä huolimatta ongelmitta. Sujuva, johdonmukainen teksti, joka on kirjoitettu perusrakenteita oikein käyttäen.
Suullisessa esityksessä esiintyy jonkin verran ääntämis- ja/tai kielioppivirheitä, mutta ne eivät häiritse viestin välittymistä. Hyvä, sujuva peruskielitaito, jokseenkin vapaasti, vaikkakin paikon muistiinpanojen varassa esitetty. Epäröinti hidastaa puhetta.
Opiskelija hallitsee oman alan ja yleiskielen sanaston kohtalaisesti. Opiskelija käyttää perusrakenteita melko virheettömästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kirjallinen tuotos on virheetöntä, erittäin luontevaa ja huomiota on kiinnitetty myös ammattielämän viestintätilanteiden vaatimiin kielellisiin tyyliseikkoihin. Tekstissä hyödynnetään sujuvasti vaativiakin lauserakenteita.
Suullisessa esityksessä ei esiinny virheitä, ääntäminen on luontevaa ja puhetahti on sopiva. Kaiken kaikkiaan puhe on vapaata, sujuvaa kerrontaa, jota kuuntelijan on helppo seurata. Opiskelija reagoi asianmukaisesti vuorovaikutustilanteessa.
Opiskelija hallitsee laajan sanaston ja käyttää rakenteita sujuvasti ja monipuolisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen koe, suullinen koe, palautetut harjoitustehtävät, läsnäolo.Hyväksytty arvosana edellyttää tentin läpäisemistä ja harjoitustehtävien palauttamista ja opetuksessa riittävää läsnäoloa.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Petra Syri
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Yleiset osaamistavoitteet (3 op)
Opiskelija osaa viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Opiskelija pystyy keskustelemaan omaan alaansa ja työpaikkaansa liittyvistä asioista ja kehittää oman alansa tietämystään ruotsinkielisen kirjallisuuden ja muun lähdemateriaalin avulla.
Opiskelija
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan.
- osaa kirjoittaa cv:n ja työhakemuksen ja selviää työnhakutilanteista.
- osaa kirjoittaa työelämään liittyviä viestejä ja selviytyy suullisissa viestintätilanteissa
- hallitsee kohteliaisuusfraseologiaa ja arkisia puhetilanteita
- tuntee alansa perusterminologiaa

Sisältö

-Koulutus
-työnhaku ja työ
-työympäristö ja yhteiskunta
-asiakaskontaktit
-oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Materiaali ja harjoitukset Moodlessa
Opettajan kokoama materiaali

Kurssilla käytetään myös kirjaa:
Pietilä: Kontakt - Teknisk svenska. Edita.

Opetusmenetelmät

- kontaktiopetus, ryhmä- ja parityöskentelyä, suulliset ja kirjalliset harjoitustehtävät

- itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti virtuaalivalvotussa Exam-tenttitilassa kurssin lopuksi. Suullinen tentti kasvokkain.

Hylätyn kokeen voi uusia kaksi kertaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h. Lähiopetus + itsenäinen työ

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovelvollisuus kontaktitunneilla. Läsnäolo 80 %.

Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kirjallisessa tuotoksessa esiintyy paljon isojakin virheitä ja tekstin sujuvuudessa on ongelmia. Teksti on yksinkertaista, mutta yhtenäistä ja ymmärrettävää.
Suullisessa esityksessä esiintyy paljon virheitä, ääntämys poikkeaa osin kohdekielestä. Ongelmista huolimatta viesti on kuitenkin pääosin ymmärrettävissä. Mikäli suullinen esitys on suoraan luettu muistiinpanoista tai dioista, niin maksimi arvosana on 1-2.
Hallitsee tavallisimman sanaston ja kieliopin perusrakenteet yksipuolisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kirjallinen tuotos sisältää jonkin verran pienehköjä virheitä, mutta viesti välittyy niistä huolimatta ongelmitta. Sujuva, johdonmukainen teksti, joka on kirjoitettu perusrakenteita oikein käyttäen.
Suullisessa esityksessä esiintyy jonkin verran ääntämis- ja/tai kielioppivirheitä, mutta ne eivät häiritse viestin välittymistä. Hyvä, sujuva peruskielitaito, jokseenkin vapaasti, vaikkakin paikon muistiinpanojen varassa esitetty. Epäröinti hidastaa puhetta.
Opiskelija hallitsee oman alan ja yleiskielen sanaston kohtalaisesti. Opiskelija käyttää perusrakenteita melko virheettömästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kirjallinen tuotos on virheetöntä, erittäin luontevaa ja huomiota on kiinnitetty myös ammattielämän viestintätilanteiden vaatimiin kielellisiin tyyliseikkoihin. Tekstissä hyödynnetään sujuvasti vaativiakin lauserakenteita.
Suullisessa esityksessä ei esiinny virheitä, ääntäminen on luontevaa ja puhetahti on sopiva. Kaiken kaikkiaan puhe on vapaata, sujuvaa kerrontaa, jota kuuntelijan on helppo seurata. Opiskelija reagoi asianmukaisesti vuorovaikutustilanteessa.
Opiskelija hallitsee laajan sanaston ja käyttää rakenteita sujuvasti ja monipuolisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen koe, suullinen koe, palautetut harjoitustehtävät, läsnäolo.Hyväksytty arvosana edellyttää tentin läpäisemistä ja harjoitustehtävien palauttamista ja opetuksessa riittävää läsnäoloa.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Juha Yli-Hemminki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa ohjelmoida graafisella käyttöliittymällä varustetun sovelluksen, joka käsittelee tietokantaa.

Sisältö

- tietokantarajapinnat
- tietokannan käsittely adapterin avulla
- tietokannan käsittely upotetuilla SQL-lauseilla
- sovelluskehittimen avulla määritelty tietokannan käsittely
- tietokantasovelluksen käyttöliittymä

Oppimateriaalit

Luentomateriaali ja .NET-kirjasto

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

80h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa perusasiat tietokannan käsittelystä harjoitustyössään ja yhdistää hakutuloksiin tietoja useammasta tietokantataulusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa keskeisimmät tavat käsitellä tietokantaa omassa harjoitustyössään ja hallitsee viiteavainten käytön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa erilaisia tietokannan käsittelytapoja monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti omassa harjoitustyössään.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö ja/tai tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Heikki Kokkonen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee statiikan keskeiset lainalaisuudet ja osaa soveltaa niitä staattisesti määrättyyn rakenteeseen.

Sisältö

Statiikan perusteet. Partikkelin statiikka. Voiman momentti. Jäykän kappaleen tasapaino. Kitka. Painopisteen määrittäminen. Palkin rasitukset. Voimasysteemien yhdistäminen.

Oppimateriaalit

Luentomuistiinpanot

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssiin sisältyy 32 h lähiopetusta ja 48 h itsenäistä työskentelyä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee statiikan perusasiat sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin statiikan peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa ja yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi statiikan käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti ja laskuharjoitukset

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 05.03.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Matti Perälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa lukea ja tulkita sähkö- ja automaatiopiirustuksia. Opiskelija perehtyy tietokoneissa toimiviin sähkö- ja automaatiosuunnittelun CAD-ohjelmiin, niiden ominaisuuksiin ja käyttömahdollisuuksiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa valmiudet erilaisten, yksinkertaisten alan piirustusten laatimiseen Cad-ohjelmistolla ja pystyy valitsemaan tarkoitukseen sopivan esitystavan.

Sisältö

Perustiedot sähkö- ja automaatiotekniikan piirustuksista. Symbolien ja piirustustekniikan perusteiden hallinta. Annetaan käsitys tietokoneen käyttömahdollisuuksista suunnittelussa. Harjoitustöitä tekemällä opitaan suunnittelemaan ja piirtämään sähkö- ja automaatioalan yleiskaavioita ja samalla perehdytään CAD-järjestelmien toimintoihin.

Aika ja paikka

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt, EPLAN-ohjelma

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, harjoitustyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetusta 35 tuntia. Itseopiskelu ja harjoitustöiden tekeminen noin 70h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin EPLAN ohjelmiston perusteet ja kykenee piirtämään perustason pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä perustason sähkö- ja automaatiosuunnitteluprojektissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee ja hallitsee hyvin EPLAN ohjelmiston perusteet ja kykenee piirtämään erityyppisiä pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä perustason sähkö- ja automaatiosuunnitteluprojektissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi EPLAN ohjelmiston ja kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisissä sähkö- ja automaatiosuunnitteluprojekteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyön arviointi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin EPLAN ohjelmiston perusteet ja kykenee piirtämään perustason pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä perustason sähkö- ja automaatiosuunnitteluprojektissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee ja hallitsee hyvin EPLAN ohjelmiston perusteet ja kykenee piirtämään erityyppisiä pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä perustason sähkö- ja automaatiosuunnitteluprojektissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi EPLAN ohjelmiston ja kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisissä sähkö- ja automaatiosuunnitteluprojekteissa.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Matti Perälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa lukea ja tulkita sähkö- ja automaatiopiirustuksia. Opiskelija perehtyy tietokoneissa toimiviin sähkö- ja automaatiosuunnittelun CAD-ohjelmiin, niiden ominaisuuksiin ja käyttömahdollisuuksiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa valmiudet erilaisten, yksinkertaisten alan piirustusten laatimiseen Cad-ohjelmistolla ja pystyy valitsemaan tarkoitukseen sopivan esitystavan.

Sisältö

Perustiedot sähkö- ja automaatiotekniikan piirustuksista. Symbolien ja piirustustekniikan perusteiden hallinta. Annetaan käsitys tietokoneen käyttömahdollisuuksista suunnittelussa. Harjoitustöitä tekemällä opitaan suunnittelemaan ja piirtämään sähkö- ja automaatioalan yleiskaavioita ja samalla perehdytään CAD-järjestelmien toimintoihin.

Aika ja paikka

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt, EPLAN-ohjelma

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, harjoitustyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetusta 35 tuntia. Itseopiskelu ja harjoitustöiden tekeminen noin 70h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin EPLAN ohjelmiston perusteet ja kykenee piirtämään perustason pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä perustason sähkö- ja automaatiosuunnitteluprojektissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee ja hallitsee hyvin EPLAN ohjelmiston perusteet ja kykenee piirtämään erityyppisiä pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä perustason sähkö- ja automaatiosuunnitteluprojektissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi EPLAN ohjelmiston ja kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisissä sähkö- ja automaatiosuunnitteluprojekteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyön arviointi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin EPLAN ohjelmiston perusteet ja kykenee piirtämään perustason pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä perustason sähkö- ja automaatiosuunnitteluprojektissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee ja hallitsee hyvin EPLAN ohjelmiston perusteet ja kykenee piirtämään erityyppisiä pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä perustason sähkö- ja automaatiosuunnitteluprojektissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi EPLAN ohjelmiston ja kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisissä sähkö- ja automaatiosuunnitteluprojekteissa.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 21.04.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Matti Perälä
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE21
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa lukea ja tulkita sähkö- ja automaatiopiirustuksia. Opiskelija perehtyy tietokoneissa toimiviin sähkö- ja automaatiosuunnittelun CAD-ohjelmiin, niiden ominaisuuksiin ja käyttömahdollisuuksiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa valmiudet erilaisten, yksinkertaisten alan piirustusten laatimiseen Cad-ohjelmistolla ja pystyy valitsemaan tarkoitukseen sopivan esitystavan.

Sisältö

Perustiedot sähkö- ja automaatiotekniikan piirustuksista. Symbolien ja piirustustekniikan perusteiden hallinta. Annetaan käsitys tietokoneen käyttömahdollisuuksista suunnittelussa. Harjoitustöitä tekemällä opitaan suunnittelemaan ja piirtämään sähkö- ja automaatioalan yleiskaavioita ja samalla perehdytään CAD-järjestelmien toimintoihin.

Aika ja paikka

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt, EPLAN-ohjelma

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, harjoitustyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetusta 35 tuntia. Itseopiskelu ja harjoitustöiden tekeminen noin 70h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin EPLAN ohjelmiston perusteet ja kykenee piirtämään perustason pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä perustason sähkö- ja automaatiosuunnitteluprojektissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee ja hallitsee hyvin EPLAN ohjelmiston perusteet ja kykenee piirtämään erityyppisiä pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä perustason sähkö- ja automaatiosuunnitteluprojektissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi EPLAN ohjelmiston ja kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisissä sähkö- ja automaatiosuunnitteluprojekteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyön arviointi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin EPLAN ohjelmiston perusteet ja kykenee piirtämään perustason pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä perustason sähkö- ja automaatiosuunnitteluprojektissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee ja hallitsee hyvin EPLAN ohjelmiston perusteet ja kykenee piirtämään erityyppisiä pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä perustason sähkö- ja automaatiosuunnitteluprojektissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi EPLAN ohjelmiston ja kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisissä sähkö- ja automaatiosuunnitteluprojekteissa.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jouni Björkman
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa lämpö- ja sähköopin ilmiöiden kuvaamisessa käytetyt suureet, käsitteet ja yksiköt
- osaa kuvailla ja analysoida materiaalien ja kappaleiden lämpöopillisia ominaisuuksia pelkistettyjä tasapainomalleja käyttäen
- osaa tulkita lämpö- ja sähköopillisia lainalaisuuksia likimääräisinä empiirisinä kuvauksina todellisesta ilmiöistä
- osaa analysoida varattuihin hiukkasiin kohdistuvaa sähköstaattista vuorovaikutusta erilaisten symmetristen sähkökenttien tapauksissa
- osaa ratkaista monimutkaisempiakin tasavirtapiirejä
- osaa sähkön tuotantoon ja siirtoon liittyviä prosesseja kuten esimerkiksi kolmivaihevirran käytön, muuntajan, generaattorin ja oikosulkumoottorin toiminnan
- osaa arvioida omaa luonnontieteellistä osaamistaan sekä soveltaa tietojaan ja taitojaan myöhemmissä tekniikan opinnoissaan

Sisältö

- lämpöopin perusteet
- sähköstatiikka
- tasavirtapiirit
- vaihtovirtapiirin perusteita
- Magnetismin perusteita

Oppimateriaalit

Inkinen, Tuohi: Momentti 1 Insinöörifysiikka (Otava)
Inkinen, Manninen, Tuohi: Momentti 2 Insinöörifysiikka (Otava)
TAI
Hautala, Peltonen: Insinöörin (AMK) fysiikka ,osa 1 (Lahden Teho-opetus Oy)
Peltonen, Perkkiö, Vierinen: Insinöörin (AMK) fysiikka, osa 2 (Lahden Teho-opetus Oy)

Luentomuistiinpanot

Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset, itsenäistä opiskelua

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 80 h
Luennot ja laskuharjoitukset: 32 h
Itsenäistä opiskelua: 48 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin sekä lämpöopin että sähköopin peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija tuntee hyvin sekä lämpöoppiin että sähköoppiin liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija tuntee kiitettävästi sekä lämpöoppiin että sähköoppiin liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti

Esitietovaatimukset

Mekaniikka

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jouni Björkman
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa lämpö- ja sähköopin ilmiöiden kuvaamisessa käytetyt suureet, käsitteet ja yksiköt
- osaa kuvailla ja analysoida materiaalien ja kappaleiden lämpöopillisia ominaisuuksia pelkistettyjä tasapainomalleja käyttäen
- osaa tulkita lämpö- ja sähköopillisia lainalaisuuksia likimääräisinä empiirisinä kuvauksina todellisesta ilmiöistä
- osaa analysoida varattuihin hiukkasiin kohdistuvaa sähköstaattista vuorovaikutusta erilaisten symmetristen sähkökenttien tapauksissa
- osaa ratkaista monimutkaisempiakin tasavirtapiirejä
- osaa sähkön tuotantoon ja siirtoon liittyviä prosesseja kuten esimerkiksi kolmivaihevirran käytön, muuntajan, generaattorin ja oikosulkumoottorin toiminnan
- osaa arvioida omaa luonnontieteellistä osaamistaan sekä soveltaa tietojaan ja taitojaan myöhemmissä tekniikan opinnoissaan

Sisältö

- lämpöopin perusteet
- sähköstatiikka
- tasavirtapiirit
- vaihtovirtapiirin perusteita
- Magnetismin perusteita

Oppimateriaalit

Inkinen, Tuohi: Momentti 1 Insinöörifysiikka (Otava)
Inkinen, Manninen, Tuohi: Momentti 2 Insinöörifysiikka (Otava)
TAI
Hautala, Peltonen: Insinöörin (AMK) fysiikka, osa I (Lahden Teho-opetus Oy)
Peltonen, Perkkiö, Vierinen: Insinöörin (AMK) fysiikka, osa II (Lahden Teho-opetus Oy)

Luentomuistiinpanot

Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset, itsenäistä opiskelua

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 80 h
Luennot ja laskuharjoitukset: 32 h
Itsenäistä opiskelua: 48 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin sekä lämpöopin että sähköopin peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija tuntee hyvin sekä lämpöoppiin että sähköoppiin liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija tuntee kiitettävästi sekä lämpöoppiin että sähköoppiin liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti

Esitietovaatimukset

Mekaniikka

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Matti Perälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen oppilas osaa piirtää sähkö- ja automaatioalan piirikaavioita tietokoneavusteisesti

Sisältö

Opintojakson aikana käydään läpi seuraavat asiakokonaisuudet:
- CADS Planner -suunnitteluohjelmiston käyttö
- pääkaavion ja piirikaavion piirtäminen piirikaaviosovelluksella
- keskuskaaviosovellus
- taulukkosovellus
- keskuslayoutsovellus

Oppimateriaalit

- Luennoitsijan luentomateriaalit
- Luentojen esimerkit
- Harjoitustyöt
- Maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, harjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetusta yhteensä 28 tuntia. Itseopiskelu ja harjoitustöiden tekeminen noin 50h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin sähköCADin perusteet ja kykenee piirtämään perustason pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä tavanomaisissa sähköpiirustuksissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin sähköCADin perusteet ja kykenee piirtämään erityyppisiä pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä erilaisissa sähköpiirustuksissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi sähköcadin perusteet ja kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten sähköpiirustusten laadinnassa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Harjoitustyöt
- Tentti.

Hylätty (0)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin Eplan-ohjelmiston perusteet ja kykenee piirtämään perustason pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä tavanomaisissa sähköpiirustuksissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee ja hallitsee hyvin määrin Eplan-ohjelmiston perusteet ja kykenee piirtämään erityyppisiä pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä erilaisissa sähköpiirustuksissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee ja hallitsee hyvin määrin Eplan-ohjelmiston perusteet ja kykenee piirtämään erityyppisiä pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä erilaisissa sähköpiirustuksissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee ja hallitsee kiitettävästi määrin Eplan-ohjelmiston perusteet ja kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten sähköpiirustusten laadinnassa.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 27.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Matti Perälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen oppilas osaa piirtää sähkö- ja automaatioalan piirikaavioita tietokoneavusteisesti

Sisältö

Opintojakson aikana käydään läpi seuraavat asiakokonaisuudet:
- CADS Planner -suunnitteluohjelmiston käyttö
- pääkaavion ja piirikaavion piirtäminen piirikaaviosovelluksella
- keskuskaaviosovellus
- taulukkosovellus
- keskuslayoutsovellus

Oppimateriaalit

- Luennoitsijan luentomateriaalit
- Luentojen esimerkit
- Harjoitustyöt
- Maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, harjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetusta yhteensä 28 tuntia. Itseopiskelu ja harjoitustöiden tekeminen noin 50h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin sähköCADin perusteet ja kykenee piirtämään perustason pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä tavanomaisissa sähköpiirustuksissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin sähköCADin perusteet ja kykenee piirtämään erityyppisiä pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä erilaisissa sähköpiirustuksissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi sähköcadin perusteet ja kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten sähköpiirustusten laadinnassa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Harjoitustyöt
- Tentti.

Hylätty (0)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin Eplan-ohjelmiston perusteet ja kykenee piirtämään perustason pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä tavanomaisissa sähköpiirustuksissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee ja hallitsee hyvin määrin Eplan-ohjelmiston perusteet ja kykenee piirtämään erityyppisiä pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä erilaisissa sähköpiirustuksissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee ja hallitsee hyvin määrin Eplan-ohjelmiston perusteet ja kykenee piirtämään erityyppisiä pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä erilaisissa sähköpiirustuksissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee ja hallitsee kiitettävästi määrin Eplan-ohjelmiston perusteet ja kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten sähköpiirustusten laadinnassa.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 03.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Matti Perälä
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE21
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen oppilas osaa piirtää sähkö- ja automaatioalan piirikaavioita tietokoneavusteisesti

Sisältö

Opintojakson aikana käydään läpi seuraavat asiakokonaisuudet:
- CADS Planner -suunnitteluohjelmiston käyttö
- pääkaavion ja piirikaavion piirtäminen piirikaaviosovelluksella
- keskuskaaviosovellus
- taulukkosovellus
- keskuslayoutsovellus

Oppimateriaalit

- Luennoitsijan luentomateriaalit
- Luentojen esimerkit
- Harjoitustyöt
- Maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, harjoitukset.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin sähköCADin perusteet ja kykenee piirtämään perustason pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä tavanomaisissa sähköpiirustuksissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin sähköCADin perusteet ja kykenee piirtämään erityyppisiä pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä erilaisissa sähköpiirustuksissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi sähköcadin perusteet ja kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten sähköpiirustusten laadinnassa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Harjoitustyöt
- Tentti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin Eplan-ohjelmiston perusteet ja kykenee piirtämään perustason pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä tavanomaisissa sähköpiirustuksissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee ja hallitsee hyvin määrin Eplan-ohjelmiston perusteet ja kykenee piirtämään erityyppisiä pääkaavioita, piirikaavioita ja keskuskaavioita sekä soveltamaan niitä erilaisissa sähköpiirustuksissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee ja hallitsee kiitettävästi määrin Eplan-ohjelmiston perusteet ja kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten sähköpiirustusten laadinnassa.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Matti Perälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy sähkömoottorien yleisiin toimintaperiaatteisiin ja yleisimpien tasasähkö (DC)- sekä vaihtosähkömoottorien (AC) toimintaan ja käyttöön. Opiskelija perehtyy myöskin säädettäviin moottorikäyttöihin. Yleistavoitteena on luoda kokonaisnäkemys sähkömoottoreista automaatiotekniikan toimilaitteena. Hän osaa mitoittaa ja valita erilaisia sähkömoottorikäyttöjä sekä kytkeä ne sähköverkkoon.

Sisältö

Sähkömoottorien yleinen toimintaperiaate, tasavirtamoottorit, oikosulkumoottorit, taajuusmuuttajat, servomoottorit, servo-ohjaimet, askelmoottorit ja askelmoottoriohjaimet. Useita laboratoriotöitä: moottorien- ja moottoriohjainten kytkennät, testaukset sekä mittaukset.

Oppimateriaalit

- Luennoitsijan luentomateriaalit
- Luentojen esimerkit
- Harjoitustyöt
- Maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit

Opetusmenetelmät

- Luennot
- Esimerkit
- Harjoitukset
- Ryhmätyöt laboratoriossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Luennot 12 h
- Laboratoriotyöskentely 17h
- Itsenäinen työskentely

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin sähkökäyttöjen peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin sähkökäyttöihin liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi sähkökäyttöihin liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Laboratoriotyöt
- Tentit

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin sähkökäyttöjen peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee hyvin sähkökäyttöihin liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi sähkökäyttöihin liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 27.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 25.02.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Matti Perälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy sähkömoottorien yleisiin toimintaperiaatteisiin ja yleisimpien tasasähkö (DC)- sekä vaihtosähkömoottorien (AC) toimintaan ja käyttöön. Opiskelija perehtyy myöskin säädettäviin moottorikäyttöihin. Yleistavoitteena on luoda kokonaisnäkemys sähkömoottoreista automaatiotekniikan toimilaitteena. Hän osaa mitoittaa ja valita erilaisia sähkömoottorikäyttöjä sekä kytkeä ne sähköverkkoon.

Sisältö

Sähkömoottorien yleinen toimintaperiaate, tasavirtamoottorit, oikosulkumoottorit, taajuusmuuttajat, servomoottorit, servo-ohjaimet, askelmoottorit ja askelmoottoriohjaimet. Useita laboratoriotöitä: moottorien- ja moottoriohjainten kytkennät, testaukset sekä mittaukset.

Oppimateriaalit

- Luennoitsijan luentomateriaalit
- Luentojen esimerkit
- Harjoitustyöt
- Maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit

Opetusmenetelmät

- Luennot
- Esimerkit
- Harjoitukset
- Ryhmätyöt laboratoriossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Luennot 12 h
- Laboratoriotyöskentely 17h
- Itsenäinen työskentely

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin sähkökäyttöjen peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin sähkökäyttöihin liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi sähkökäyttöihin liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Laboratoriotyöt
- Tentit

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin sähkökäyttöjen peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee hyvin sähkökäyttöihin liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi sähkökäyttöihin liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Sami Rinta-Valkama
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää sähkönjakelujärjestelmän ja kiinteistösähköistyksen rakenteet. Hän osaa valita tarvittavat komponentit järjestelmiin. Hän oppii käyttämään tietokoneavusteista sähkösuunnitteluohjelmistoa dokumentointiin.

Sisältö

Rakennusten sähköistys
Sähkön siirto- ja jakelujärjestelmät
Maakaapeli- ja ilmajohtoasennukset
Sähköverkkojen komponentit
Sähkötekninen dokumentointi

Oppimateriaalit

D1-käsikirja rakennusten sähköasennuksista
Alan standardit
Tunneilla jaettavat monisteet ja Internet- ja Moodle- materiaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetusta noin 28 tuntia. Itseopiskelu ja harjoitustöiden tekeminen noin 50h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin sähkönjakelujärjestelmän ja kiinteistösähköistyksen rakenteet. Hän osaa valita tarvittavat komponentit järjestelmiin. Hän oppii käyttämään tietokoneavusteista sähkösuunnitteluohjelmistoa dokumentointiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee ja hallitsee hyvin sähkönjakelujärjestelmän ja kiinteistösähköistyksen rakenteet. Hän osaa valita tarvittavat komponentit järjestelmiin. Hän kykenee käyttämään tietokoneavusteista erityyppisissä projekteissa sähkösuunnitteluohjelmistoa dokumentointiin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi sähkönjakelujärjestelmän ja kiinteistösähköistyksen rakenteet. Hän osaa valita monipuolisesti tarvittavat komponentit järjestelmiin. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja harjoitustyöt

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin sähkönjakelujärjestelmän ja kiinteistösähköistyksen rakenteet. Hän osaa valita tarvittavat komponentit järjestelmiin. Hän oppii käyttämään tietokoneavusteista sähkösuunnitteluohjelmistoa dokumentointiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee ja hallitsee hyvin sähkönjakelujärjestelmän ja kiinteistösähköistyksen rakenteet. Hän osaa valita tarvittavat komponentit järjestelmiin. Hän kykenee käyttämään tietokoneavusteista erityyppisissä projekteissa sähkösuunnitteluohjelmistoa dokumentointiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi sähkönjakelujärjestelmän ja kiinteistösähköistyksen rakenteet. Hän osaa valita monipuolisesti tarvittavat komponentit järjestelmiin. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Esitietovaatimukset

Sähköturvallisuus
Sähkötyöturvallisuus
Ohjaustekniikan komponentit
Sähkö-CAD

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

6 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Sami Rinta-Valkama
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee sähköisiin ominaisuuksiin vaikuttavat tekijät ja osaa selittää niitä. Hän osaa ratkoa matemaattisesti tasa- ja vaihtosähköpiirien perusongelmia, sekä suoriutuu sähkösuureiden perusmittauksista yleismittaria ja oskilloskooppia käyttäen. opiskelija oppii suomalaisia SFS 6000 ja kansainvälisiä IEC ja CENELEC suunnittelu periaatteita ja standardeja. Opiskelija oppii sähkötekniikan energiatehokkuutta

Sisältö

- Sähködynamiikka
- Tasa- ja vaihtovirtapiirit
- Virtapiirien erilaiset ratkaisumenetelmät
- Kolmivaihejärjestelmät
- Yleismittarin ja oskilloskoopin käyttö

Oppimateriaalit

Aura & Tonteri: Teoreettinen sähkötekniikka ja sähkökoneiden perusteet (WSOY)
tai Practical electronics for inventors, Paul Scherz
Luennot, laboratorion mittalaitteet.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset ja itsenäinen opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojen alussa.

Sisällön jaksotus

Sisältö käydään tässä järjestyksessä
- Sähködynamiikka
- Tasa- ja vaihtovirtapiirit
- Virtapiirien ratkaisumenetelmät
- Kolmivaihejärjestelmät
- Yleismittarin ja oskilloskoopin käyttö

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laskea ja mitata yksinkertaisten perusvirtapiirien DC/AC , virrat, tehot, vastukset ja jännitteet (Ohmin laki).

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi käytää monimutkaisempien virtapiirien laskentatyökaluja ratkaistessaan kysyttyjä suureita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa omatoimisesti soveltaa erilaisia menetelmiä laskiessaan ja mitatessaan sähköön liittyviä piirejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

6 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Sami Rinta-Valkama
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee sähköisiin ominaisuuksiin vaikuttavat tekijät ja osaa selittää niitä. Hän osaa ratkoa matemaattisesti tasa- ja vaihtosähköpiirien perusongelmia, sekä suoriutuu sähkösuureiden perusmittauksista yleismittaria ja oskilloskooppia käyttäen. opiskelija oppii suomalaisia SFS 6000 ja kansainvälisiä IEC ja CENELEC suunnittelu periaatteita ja standardeja. Opiskelija oppii sähkötekniikan energiatehokkuutta

Sisältö

- Sähködynamiikka
- Tasa- ja vaihtovirtapiirit
- Virtapiirien erilaiset ratkaisumenetelmät
- Kolmivaihejärjestelmät
- Yleismittarin ja oskilloskoopin käyttö

Oppimateriaalit

Aura & Tonteri: Teoreettinen sähkötekniikka ja sähkökoneiden perusteet (WSOY)
tai Practical electronics for inventors, Paul Scherz
Luennot, laboratorion mittalaitteet.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset ja itsenäinen opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojen alussa.

Sisällön jaksotus

Sisältö käydään tässä järjestyksessä
- Sähködynamiikka
- Tasa- ja vaihtovirtapiirit
- Virtapiirien ratkaisumenetelmät
- Kolmivaihejärjestelmät
- Yleismittarin ja oskilloskoopin käyttö

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laskea ja mitata yksinkertaisten perusvirtapiirien DC/AC , virrat, tehot, vastukset ja jännitteet (Ohmin laki).

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa edellisten lisäksi käytää monimutkaisempien virtapiirien laskentatyökaluja ratkaistessaan kysyttyjä suureita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa omatoimisesti soveltaa erilaisia menetelmiä laskiessaan ja mitatessaan sähköön liittyviä piirejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Matti Perälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää, mitä sähkötöitä kukin ammattilainen saa tehdä. Hän osaa hakea ja soveltaa voimassa olevia sähköturvallisuusmääräyksiä. Hän kykenee määrittämään miten tehdä sähkötyöt turvallisesti, sähkön vaarat huomioon ottaen. Lisäksi opiskelija osaa valita oikeat toimenpiteet sähkötapaturman sattuessa. Hän osaa suorittaa kiinteistöjen käyttöönottotarkastukset ja dokumentoinnin.

Sisältö

- Sähköturvallisuuslaki ja -asetukset
- Suojautuminen sähköiskulta
- Sähkötyöturvallisuus
- Asennusolosuhteet ja tilaluokat
- Ensiapu sähkötapaturman sattuessa
- Käyttöönottomittaukset

Oppimateriaalit

Sähköturvallisuuslaki ja –asetukset 2017, D1-käsikirja rakennusten sähköasennuksista , alan standardit , tunneilla jaettavat monisteet ja Internet-sivustot,

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin sähköturvallisuussäädökset - ja standardit ja kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin sähköturvallisuussäädökset - ja standardit ja kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi sähköturvallisuussäädökset - ja standardit sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 08.03.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Matti Perälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää, mitä sähkötöitä kukin ammattilainen saa tehdä. Hän osaa hakea ja soveltaa voimassa olevia sähköturvallisuusmääräyksiä. Hän kykenee määrittämään miten tehdä sähkötyöt turvallisesti, sähkön vaarat huomioon ottaen. Lisäksi opiskelija osaa valita oikeat toimenpiteet sähkötapaturman sattuessa. Hän osaa suorittaa kiinteistöjen käyttöönottotarkastukset ja dokumentoinnin.

Sisältö

- Sähköturvallisuuslaki ja -asetukset
- Suojautuminen sähköiskulta
- Sähkötyöturvallisuus
- Asennusolosuhteet ja tilaluokat
- Ensiapu sähkötapaturman sattuessa
- Käyttöönottomittaukset

Oppimateriaalit

Sähköturvallisuuslaki ja –asetukset 2017, D1-käsikirja rakennusten sähköasennuksista , alan standardit , tunneilla jaettavat monisteet ja Internet-sivustot,

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin sähköturvallisuussäädökset - ja standardit ja kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin sähköturvallisuussäädökset - ja standardit ja kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi sähköturvallisuussäädökset - ja standardit sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 27.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Matti Perälä
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija suoriutuu sähkötöistä turvallisesti, oikeita työtapoja, valmistajien asennusohjeita ja standardeja noudattaen. Opiskelija osaa noudattaa hyvän sähköturvallisuuden perusperiaatteita. Näitä ovat: oikea asenne, vastuunotto, opastus, oikeat ja tarkoituksenmukaiset työvälineet, suojaimet ja työmenetelmät.

Sisältö

- Sähköturvallisuuslaki ja -asetus
- Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002
- Sähköasennukset /SFS 6000 -sarja
- Sähkölaboratorioihin ja -työsaleihin perehdyttäminen
- Sähkötyöturvallisuuden tarkistuslistat ja lomakkeet
- Työskentelyolosuhteet ja suojaimet
- Ensiapu

Oppimateriaalit

Sähköturvallisuusmääräykset, SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus 3. painos. Sähkötyöturvallisuusopas, tunneilla jaettavat monisteet ja Internet-sivustot (www.tukes.fi, www.sahkoala.fi).

Henkilö- ja yritysarviointi SETI:n materiaali pdf-muodossa sekä harjoitukset
Oppikirja: SFS 6002 käytännössä

Opetusmenetelmät

Luennot: Henkilö- ja yritysarviointi SETI:n materiaali pdf-muodossa sekä harjoitukset.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti kurssin lopuksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 16h. Itseopiskelua noin 30h.

realization.localizedApproveRejectDescription

Henkilöarviointi SETI:n tentti. Läpipääsyyn vaadittava pistemäärä 67 %:a maksimipistemäärästä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijat, joilla on jo kokemusta sähköteknisistä asioista, saavat hyväksytyn tentin myötä Ammattilaisen sähkötyöturvallisuuskortin, joka on voimassa 5 vuotta.

Opiskelijat, joilla ei ole aiempaa kokemusta sähköteknisistä asioista, saavat hyväksytyn tentin myötä Opiskelijan sähkötyöturvallisuuskortin, joka on voimassa 3 vuotta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Kurssin suoritus hyväksytty/hylätty tentin mukaan. Opiskelija suoriutuu sähkötöistä turvallisesti, oikeita työtapoja, valmistajien asennusohjeita ja standardeja noudattaen. Opiskelija osaa noudattaa hyvän sähköturvallisuuden perusperiaatteita. Näitä ovat: oikea asenne, vastuunotto, opastus, oikeat ja tarkoituksenmukaiset työvälineet, suojaimet ja työmenetelmät.

Esitietovaatimukset

Sähköturvallisuus (2op)

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Ismo Tupamäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa asentaa ja käyttöönottaa erilaisia säätöprosesseja käytännön tilanteissa. Opiskelija osaa säätöjärjestelmän viritysmenetelmät käytännön tasolla, ja osaa niiden avulla optimoida säätöjärjestelmän toiminnan siten, että toiminta on energiatehokasta ja laitteisto kestää sille määritellyn elinkaaren ajan.

Sisältö

Laboraatioharjoitukset

Oppimateriaalit

Laboraatiotyöohjeet, teoriatuntien opetusmateriaali

Opetusmenetelmät

Käytännön laboraatioharjoitukset ja sekä niistä tuotettavat työselostukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laboratoriotöitä noin 30 tuntia, valmisteluja ja raporttien kirjoittamista noin 30 tuntia

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat. Opiskelija osaa asentaa ja käyttöönottaa erilaisia säätöprosesseja käytännön tilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin. Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija osaa asentaa ja käyttöönottaa erilaisia säätöprosesseja käytännön tilanteissa. Opiskelija osaa säätöjärjestelmän viritysmenetelmät käytännön tasolla, ja osaa niiden avulla optimoida säätöjärjestelmän toiminnan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija osaa asentaa ja käyttöönottaa erilaisia säätöprosesseja käytännön tilanteissa. Opiskelija osaa säätöjärjestelmän viritysmenetelmät käytännön tasolla, ja osaa niiden avulla optimoida säätöjärjestelmän toiminnan siten, että toiminta on energiatehokasta ja laitteisto kestää sille määritellyn elinkaaren ajan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen harjoituksiin
Laboraatiotyöselostukset

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Raine Kauppinen
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tietää, miten teollisen internetin ja esineiden internetin kehitys vaikuttaa teollisuuteen ja tietotekniikan palveluihin.
Opiskelija osaa suunnitella IoT-palvelinohjelmiston ja hyödyntää pilvipalveluja. Opiskelija osaa toteuttaa ohjelmiston, joka välittää dataa teollisuusprosessista tai laitteesta IoT-palveluun.
Opiskelija tietää, miten teollinen internet vaikuttaa kestävän kehityksen päämääriin.

Sisältö

Teollisen internetin periaatteet
Pilvipalvelut ja IoT-alustat
Teollisen internetin standardit ja protokollat (OPC UA, MQTT, AMQP)
IoT:hen soveltuvat palvelin- ja selainohjelmointitekniikat

Oppimateriaalit

Tiedot käytettävästä materiaalista ovat Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja itsenäinen työskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op * 27 h/op = 81 tuntia, josta on varattu lähiopetukseen noin kolmasosa ja itsenäiseen työskentelyyn noin kaksi kolmasosaa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää teollisen internetin ja pilvipalveluiden periaatteet. Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisen sovelluksen, joka siirtää dataa simuloidusta automaatiojärjestelmästä pilvipalveluun.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toteuttaa IoT-palveluja hyödyntävän sovelluksen, joka siirtää dataa automaatiojärjestelmästä pilvipalveluun. Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisen sovelluksen pilvipalveluun, joka visualisoi datan ja tallentaa sen tietok