Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Laajuus:
60 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Suuntautumisvaihtoehdot

Vuonna 2022 alkavassa koulutuksessa järjestetään ainoastaan suuntautumisvaihtoehto - Talonrakennustekniikka, tuotanto. Rakennesuunnittelun suuntautumisvaihtoehtoa ei järjestetä.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Insinööri (ylempi AMK) Master of Engineering

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen tutkinto. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkisiin virkoihin saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on toisen syklin master-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 7.

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Opintojen rakenne

Rakennustuotannon painopistealueina ovat rakennusprojektin ohjaus, rakennusalan liiketoimintaosaaminen, rakennuttaminen, korjausrakentaminen ja tietomallinnus.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Rakentamisen tutkinto-ohjelma on suunnattu rakennusalaan yrityksissä ja organisaatioissa toimiville insinööreille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja tähtäävät urallaan eteenpäin. Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on mm. laaja ja syvällinen osaaminen sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Sosiokonstruktivismi.

Ahot-menettelyt

Tutkinto-ohjelman AHOt-toimijat ovat koulutusohjelmapäällikkö sekä tarvittaessa kyseisen opintojakson opettaja. Heidän tehtävänään on informoida opiskelijaa tunnistamis- ja tunnustamisprosessissa, käydä hops-keskustelu sekä ohjata opiskelijaa osaamisen näyttämiseen. AHOT-menettelyn piiriin eivät kuulu projektiopinnot ja opinnäytetyö.

Arviointi määräytyy opintojaksokohtaisesti ao. määrittelemällä tavalla. arviointimenetelmät ovat tentti (kirjallinen tai suullinen), harjoitustyö, laboratoriotyö, käyttökoe tai muu vastaava. Seinäjoen ammattikorkeakoulun AHOT-ohjeisto löytyy osoitteesta http://intra.seamk.fi/Opiskelu-SeAMKissa/Opiskelu/Opintojen-ohjaus-ja-opot/AHOT-.

AHOT-menettely on tarkemmin esitetty SeAMK:n AHOT-ohjeissa.

Ammatillinen osaamisprofiili

Vaativat esimies- ja asiantuntijatehtävät rakennustuotannossa.

Jatko-opintokelpoisuus

Tutkinto antaa kelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Lähiopetusta on perjantaisin ja lauantaisin keskimäärin 1 -2 kertaa kuukaudessa syyskuusta kesäkuuhun. Osa oppitunneista pidetään myös etäopetuksena.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Anne-Maria Aho
Sähköposti: anne-maria.aho(a)seamk.fi
Puhelin: 040 830 4173


Petteri Mäkelä
Sähköposti: petteri.makela(a)seamk.fi
Puhelin: 0408302351

Opinto-ohjaaja

Essi Hauta
Sähköposti: essi.hauta(a)seamk.fi
Puhelin 040 830 1262

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055 ja 020 124 5222, opiskelijapalvelut@seamk.fi.

Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen, Ylempi AMK-tutkinto

Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen, Ylempi AMK-tutkinto

Ilmoittautumisaika

16.07.2021 - 21.01.2022

Ajoitus

17.01.2022 - 28.04.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen
Opettaja
 • Yrak Nimeämätön
Opiskelijaryhmät
 • YRAK20
  Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Tavoitteet

Opiskelija syventää betonirakenteiden suunnittelutaitoaan ja saa valmiudet vaativien betonirakenteiden rakennesuunnitteluun eurokoodien mukaisesti. Tavoitteena on saada ylimmän vaativuusluokan suunnittelupätevyys opintojen osalta betonirakenteissa. Opiskelija osaa kuvata jännitettyjen betonirakenteiden jännittämismenetelmiä, jännebetonirakenteiden mekaanista toimintaa ja mallintamisessa käytettäviä teorioita. Opiskelija osaa suunnitella ja mitoittaa tavanomaisia tartuntajännerakenteita. Opiskelija osaa mitoittaa vääntörasitettuja betonirakenteita. Opiskelija osaa mitoittaa betonirakenteisen rungon jäykistyksen.

Sisältö

Betonirakenteiden suunnittelu ja mitoitus eurokoodien mukaisesti.
Jännitetyt betonirakenteet
• Jännitysmenetelmät ja –materiaalit
• Jännitetyn rakenteen jännitystila, muodonmuutokset ja jännityshäviöt
• Jännitetyn rakenteen mitoitus, mitoitustilanteet, käyttö- ja murtorajatila
• Tartuntajännerakenteiden suunnittelu
Mitoitus väännölle.
Rungon jäykistysrakenteiden mitoitus.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opintojakson perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Esitietovaatimukset

Betonirakenteiden mitoituksen perusteet rakennusinsinöörin perusopinnoista. Rakenteiden mekaniikka.

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

16.07.2021 - 19.09.2021

Ajoitus

16.08.2021 - 19.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen
Opettaja
 • Petri Koistinen
Opiskelijaryhmät
 • YRAK20
  Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen
 • RAKS21
  Rakennesuunnittelu

Tavoitteet

Puurakenteiden suunnittelutaitojen syventäminen. Opiskelija osaa suorittaa puurakenteiden stabiiliuden (nurjahdus ja kiepahdus) ja rakennuksen kokonaisjäykistyksen mitoituksen eurokoodien mukaan. Opiskelija osaa mitoittaa järeitä puurakenteita ja puuliitoksia sekä suorittaa rakennuksen palomitoituksen. Tavoitteena on saavuttaa opintojen osalta ylimmän vaativuusluokan puurakenteiden rakennesuunnittelijan pätevyys.

Sisältö

Eurokoodien mukainen mitoitus rasituksille. Nurjahdus ja kiepahdus. Rakennuksen kokonaisjäykistys. Liitokset. Palomitoitus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

11.10.2021 - 08.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen
Opettaja
 • Martti Perälä
Opiskelijaryhmät
 • YRAK20
  Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Tavoitteet

Opiskelija syventää teräsrakenteiden suunnittelutaitoaan ja osaa suunnitella vaativia teräsrakenteita eurokoodien mukaisesti. Tavoitteena on saada ylimmän vaativuusluokan suunnittelupätevyys opintojen osalta teräsrakentamisessa.

Sisältö

Teräsrakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaisesti. Lommahduksen vaikutus poikkileikkauksen kestävyyteen. Poikkileikkausluokat (erityisesti luokka 4). Teräsrakenteiden stabiilius: mitoitus nurjahdukselle ja kiepahdukselle sekä niiden yhteisvaikutukselle. Teräsrungon kokonaisvakavuus. Hitsi- ja ruuviliitokset sekä liitossovellutukset. Teräsrakenteiden palomitoitus. Ohutlevyrakenteet.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

-