Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Laajuus:
60 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Suuntautumisvaihtoehdot

Vuonna 2022 alkavassa koulutuksessa järjestetään ainoastaan suuntautumisvaihtoehto - Talonrakennustekniikka, tuotanto. Rakennesuunnittelun suuntautumisvaihtoehtoa ei järjestetä.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Insinööri (ylempi AMK) Master of Engineering

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen tutkinto. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkisiin virkoihin saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on toisen syklin master-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 7.

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Opintojen rakenne

Rakennustuotannon painopistealueina ovat rakennusprojektin ohjaus, rakennusalan liiketoimintaosaaminen, rakennuttaminen, korjausrakentaminen ja tietomallinnus.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Rakentamisen tutkinto-ohjelma on suunnattu rakennusalaan yrityksissä ja organisaatioissa toimiville insinööreille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja tähtäävät urallaan eteenpäin. Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on mm. laaja ja syvällinen osaaminen sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Sosiokonstruktivismi.

Ahot-menettelyt

Tutkinto-ohjelman AHOt-toimijat ovat koulutusohjelmapäällikkö sekä tarvittaessa kyseisen opintojakson opettaja. Heidän tehtävänään on informoida opiskelijaa tunnistamis- ja tunnustamisprosessissa, käydä hops-keskustelu sekä ohjata opiskelijaa osaamisen näyttämiseen. AHOT-menettelyn piiriin eivät kuulu projektiopinnot ja opinnäytetyö.

Arviointi määräytyy opintojaksokohtaisesti ao. määrittelemällä tavalla. arviointimenetelmät ovat tentti (kirjallinen tai suullinen), harjoitustyö, laboratoriotyö, käyttökoe tai muu vastaava. Seinäjoen ammattikorkeakoulun AHOT-ohjeisto löytyy osoitteesta http://intra.seamk.fi/Opiskelu-SeAMKissa/Opiskelu/Opintojen-ohjaus-ja-opot/AHOT-.

AHOT-menettely on tarkemmin esitetty SeAMK:n AHOT-ohjeissa.

Ammatillinen osaamisprofiili

Vaativat esimies- ja asiantuntijatehtävät rakennustuotannossa.

Jatko-opintokelpoisuus

Tutkinto antaa kelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Lähiopetusta on perjantaisin ja lauantaisin keskimäärin 1 -2 kertaa kuukaudessa syyskuusta kesäkuuhun. Osa oppitunneista pidetään myös etäopetuksena.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Anne-Maria Aho
Sähköposti: anne-maria.aho(a)seamk.fi
Puhelin: 040 830 4173


Petteri Mäkelä
Sähköposti: petteri.makela(a)seamk.fi
Puhelin: 0408302351

Opinto-ohjaaja

Essi Hauta
Sähköposti: essi.hauta(a)seamk.fi
Puhelin 040 830 1262

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055 ja 020 124 5222, opiskelijapalvelut@seamk.fi.

Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen, Ylempi AMK-tutkinto

Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen, Ylempi AMK-tutkinto

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen
Opettaja
 • Pia-Mari Riihilahti
 • Petteri Mäkelä
 • Pasi Junell
Opiskelijaryhmät
 • YRAK22
  Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustella tieteellisen ja arkiajattelun erot ja yhtäläisyydet. Opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä erilaisia työelämän kehittämisen kohteita ja tarpeita. Opiskelija osaa perustellusti suunnitella ja toteuttaa kehittämisen prosessin tai kokonaisuuden.

Sisältö

Tieteellisen ajattelun ja arkiajattelun erot ja yhteneväisyydet
Kriittinen ajattelu ja argumentaatio
Käytännön toiminnan kriittinen tarkastelu
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kysymyksenasettelut ja tarveanalyysit
Tietoteoriat
Vähintään kaksi erilaista kehittämisen tapaa, esimerkiksi prosessimainen kehittäminen, tutkimuksellinen kehittäminen, toimintatutkimus, arviointitutkimus

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali.
Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. 2016. Tutki ja kirjoita (myös aiemmat painokset)
Kananen, J. 2012. Kehittämistutkimus opinnäytetyönä : kehittämistutkimuksen kirjoittamisen käytännön opas

Opetusmenetelmät

Luennot sekä itsenäiset ja ryhmässä tehtävät oppimistehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = noin 135 h opiskelua (sisältää lähiopetuksen sekä itsenäisen opiskelun)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on lukenut annetut materiaalit ja tehnyt tehtävät annettujen ohjeiden mukaan. Opiskelija osaa nimetä kehittämisen ja tutkimuksen perusperiaatteet ja osaa selittää kehittämistoiminnan ja tutkimuksen välisiä eroja ja yhteläisyyksiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on, lukenut annetut materiaalit ja tehnyt tehtävät huolellisesti ja perusteellisesti annettujen ohjeiden mukaan. Opiskelija osaa määritellä kehittämistoiminnan ja tutkimuksen välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä, osaa osoittaa ja eritellä erilaisia tutkimuksen ja kehittämisen kohteita käytännön toiminnasssa. Lisäksi hän osaa tuottaa suunnitelman näiden kohteiden kehittämiseen ja tutkimuseen sekä toteuttaa ja raportoida sen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on lukenut annetut materiaalit ja tehnyt tehtävät huolellisesti ja perusteellisesti annettujen ohjeiden mukaana. Opiskelija osaa analysoida kehittämistoiminnan ja tutkimuksen välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä, sekä perustellen valita kulloiseenkin tarpeeseen sopivan kehittämisen ja/tai tutkimuksen menetelmän. Hän osaa osoittaa ja esitellä erilaisia tutkimuksen ja kehittämisen kohteita käytännön toiminnassa. Lisäksi hän osaa tuottaa suunnitelman näiden kohteiden kehittämiseen ja tutkimukseen sekä toteuttaa ja raportoida sen selkeästi siten, että lukija kykenee seuraamaan toiminnan toteutusta ja arvioimaan saatuja tuloksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn sekä luentopäivinä

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut tehtäviä hyväksytysti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut tehtävät, mutta ei ole syventynyt asiaan tai selvittänyt terminologiaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut tehtävät hyvin syventyen asiaan ja on selvittänyt terminologiaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut tehtävät erinomaisesti ymmärtäen asian ja osoittaen hyvää ymmärrystä terminologiasta.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 08.03.2023

Ajoitus

10.03.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen
Opettaja
 • Timo Turunen
Opiskelijaryhmät
 • YRAK22
  Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ammattimaisen korjausrakentamisen suunnittelun perusteita.
Opiskelija osaa soveltaa DofTech tietokoneohjelmalla rakennusfysikaalista tarkastelua rakenteille.
Opiskelija osaa soveltaa korjausrakentamiseen kohdistuvia määräyksiä ja ohjeita.
Opiskelija tuntee energiaratkaisujen perusteita korjausrakentamisessa.
Opiskelija pystyy vertaamaa olemassa olevia materiaaleja ja rakenteita uusiin materiaaleihin ja rakenteisiin.
Opiskelija tunnistaa vanhoissa rakennuksissa käytetyt rakenneratkaisuja ja tunnistaa riskirakenteita.
Opiskelija tuntee kosteusvaurioiden purkutyötä, korjaamista ja pölynhallintaa.
Opiskelija tuntee tiivistyskorjaukset ja merkkiainekokeet
Opiskelija tuntee kosteudenmittauksen, tiiviysmittauksen ja lämpökuvauksen
Opiskelija tuntee kuntotutkimussuunnitelman ja raportin laatimisen
Opiskelija tuntee sisäympäristöolosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö

-vanhojen rakennusten rakenneratkaisuihin tutustuminen
-kosteusvaurion vaikutukset rakennukseen
-riskirakenteen tarkastelu DofTech-ohjelmalla
-työmaavierailu
-kuntotutkimussuunnitelman ja raportin laatiminen
-korjausmenetelmiin tutustuminen
-laboratoriomittaukset

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ammattimaisen korjausrakentamisen suunnittelun perusteita.
Opiskelija osaa soveltaa korjausrakentamiseen kohdistuvia määräyksiä ja ohjeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ammattimaisen korjausrakentamisen suunnittelun perusteita.
Opiskelija osaa soveltaa DofTech tietokoneohjelmalla rakennusfysikaalista tarkastelua rakenteille.
Opiskelija osaa soveltaa korjausrakentamiseen kohdistuvia määräyksiä ja ohjeita.
Opiskelija tuntee energiaratkaisujen perusteita korjausrakentamisessa.
Opiskelija pystyy vertaamaa olemassa olevia materiaaleja ja rakenteita uusiin materiaaleihin ja rakenteisiin.
Opiskelija tunnistaa vanhoissa rakennuksissa käytetyt rakenneratkaisuja ja tunnistaa riskirakenteita.
Opiskelija tuntee kosteusvaurioiden purkutyötä, korjaamista ja pölynhallintaa.
Opiskelija tuntee tiivistyskorjaukset ja merkkiainekokeet
Opiskelija tuntee kosteudenmittauksen, tiiviysmittauksen ja lämpökuvauksen
Opiskelija tuntee kuntotutkimussuunnitelman ja raportin laatimisen
Opiskelija tuntee sisäympäristöolosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ammattimaisen korjausrakentamisen suunnittelun perusteita.
Opiskelija osaa soveltaa DofTech tietokoneohjelmalla rakennusfysikaalista tarkastelua rakenteille.
Opiskelija osaa soveltaa korjausrakentamiseen kohdistuvia määräyksiä ja ohjeita.
Opiskelija tuntee energiaratkaisujen perusteita korjausrakentamisessa.
Opiskelija pystyy vertaamaa olemassa olevia materiaaleja ja rakenteita uusiin materiaaleihin ja rakenteisiin.
Opiskelija tunnistaa vanhoissa rakennuksissa käytetyt rakenneratkaisuja ja tunnistaa riskirakenteita.
Opiskelija tuntee kosteusvaurioiden purkutyötä, korjaamista ja pölynhallintaa.
Opiskelija tuntee tiivistyskorjaukset ja merkkiainekokeet
Opiskelija osaa opintojakson asiat kiitettävästi ja osaa soveltaa niitä käytäntöön myös vaativissa hankkeissa.
Opiskelija tuntee kosteudenmittauksen, tiiviysmittauksen ja lämpökuvauksen
Opiskelija tuntee kuntotutkimussuunnitelman ja raportin laatimisen
Opiskelija tuntee sisäympäristöolosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä.
Opiskelija osaa opintojakson asiat kiitettävästi ja osaa soveltaa niitä käytäntöön myös vaativissa hankkeissa

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen
Opettaja
 • Petri Koistinen
Opiskelijaryhmät
 • YRAK22
  Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Tavoitteet

Opiskelija syventää rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan tuntemustaan sekä osaa mitoittaa vaativien rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan. Opiskelija syventää rakennusten ääniteknisen toiminnan tuntemustaan. Opiskelija osaa mallintaa vaativien rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa atk-sovellusten avulla. Opiskelija osaa käyttää erilaisia mittaustekniikoita ja -välineitä. Opiskelija osaa ohjata rakennusfysikaalisesti vaativien kohteiden suunnittelua.

Sisältö

Lämpö- ja kosteusvirta 2- ja 3-ulotteisessa tilassa. Epästationaaristen tilanteiden tarkastelu. Materiaalien kosteuskäyttäytyminen ja kosteuden vaikutus materiaalien ominaisuuksiin. Rakennusten akustiikka ja tärinä. Rakennusfysikaaliset mittaukset. Atk-sovellukset.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen mitoituksen periaatteet. Opiskelija osaa mallintaa rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa suunnitteluohjelmistojen avulla. Opiskelija osaa käyttää erilaisia mittaustekniikoita ja -välineitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa mitoittaa rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan. Opiskelija tietää rakennusten ääniteknisen toiminnan perusteet. Opiskelija osaa mallintaa rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa suunnitteluohjelmistojen avulla. Opiskelija osaa käyttää erilaisia mittaustekniikoita ja -välineitä. Opiskelija osaa ohjata rakennusfysikaalisesti vaativien kohteiden suunnittelua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa mitoittaa vaativien rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan. Opiskelija tietää rakennusten ääniteknisen toiminnan. Opiskelija osaa mallintaa vaativien rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa suunnitteluohjelmistojen avulla. Opiskelija hallitsee erilaiset mittaustekniikat ja välineet ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Opiskelija osaa ohjata rakennusfysikaalisesti vaativien kohteiden suunnittelua.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen
Opettaja
 • Timo Kuoppala
Opiskelijaryhmät
 • YRAK22
  Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Tavoitteet

Opiskelija tuntee rakennusprojektin ohjauksen yleiset periaatteet ja ymmärtää onnistuneen hankkeen edellytykset. Opiskelija osaa laatia ohjaukseen liittyviä keskeisiä tuotantosuunnitelmia.

Sisältö

Työturvallisuus, työmaan turvallisuussuunnittelun kehittäminen ja turvallisuustason seurantajärjestelmät. Laadunohjaus, toimintajärjestelmä, työmaan laatusuunnitelma ja tehtäväsuunnittelu. Projektin ajallinen ohjaus sekä aikataulusuunnittelun ja ohjauksen kehittäminen. Työmaatöiden yhteensovittaminen sekä osapuolten yhteistyö ja sitoutuminen tavoitteisiin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen
Opettaja
 • Paula Pihlaja
Opiskelijaryhmät
 • YRAK22
  Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Tavoitteet

Työ- ja ympäristöturvallisuus rakentamisessa:
Opiskelija tuntee lain ja asetusten edellyttämät rakennuttajan vastuut ja velvoitteet työ- ja ympäristöturvallisuudessa.

Rakentamisprosessiosaaminen:
Opiskelija osaa kiinteistökehityksen ja rakennuttamisen tehtäväkentät. Hän tietää miten kiinteistökehityksen keinoin vaikutetaan kiinteistön arvoon. Opiskelija tuntee kehitysprosessin ja siihen vaikuttavat tekijät. Hän ymmärtää hankekehityksen tavoitteet ja toimintatavat. Opiskelija tietää hankesuunnitteluvaiheen tehtävät ja ymmärtää niiden vaikutukset hankkeen toteumatulokseen. Opiskelija osaa selvittää tarveselvityksessä käyttäjän keskeiset tarpeet ja jalostaa niistä tilaohjelman hankesuunnittelun lähtötiedoiksi. Hän tietää hankevaiheisen suunnittelunohjauksen periaatteet ja kustannusvaikutukset. Opiskelija ymmärtää rakennuttajan yleisimmät haasteet rakennushankkeessa. Opiskelija tuntee asuntokauppa- ja kiinteistölakien vaikutukset rakennuttamisessa.

Sisältö

Maanhankinta ja kaavoitus, kiinteistökehitys, hankekehitys, kaavakehitys, kiinteistön arvonnousu, tarveselvitys, hankesuunnittelu, suunnittelunohjaus, rakennuttajan tehtäväkenttä ja sen haasteet, asuntokauppalaki, maakaari.

Oppimateriaalit

Kankainen, J. 2013. Rakennuttaminen. Rakennustieto Oy.

Talonrakennushankkeen kulku. RT 10-10387.

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot. YSE 1998. RT 16-10660.

Liuksiala, A. 2013. Rakennussopimukset. Rakennustieto Oy.

Opetusmenetelmät

Monimuoto-opetus, luennot ja harjoitustyö.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on yhteensä 135 h, josta työjärjestykseen merkittyä opiskelua 30 h.

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää kiinteistökehityksen ja rakennuttamisen tehtäväkentät pääpiirteissään. Opiskelija tuntee työ- ja ympäristölakien sekä kiinteistö- ja asuntokauppalakien vaikutukset rakennuttamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee lain ja asetusten edellyttämät rakennuttajan vastuut ja velvoitteet työ- ja ympäristöturvallisuudessa. Opiskelija osaa kiinteistökehityksen ja rakennuttamisen tehtäväkentät. Hän tietää miten kiinteistökehityksen keinoin vaikutetaan kiinteistön arvoon. Opiskelija tuntee kehitysprosessin ja siihen vaikuttavat tekijät. Hän ymmärtää hankekehityksen tavoitteet ja toimintatavat. Opiskelija tietää hankesuunnitteluvaiheen tehtävät ja ymmärtää niiden vaikutukset hankkeen toteumatulokseen. Opiskelija osaa selvittää tarveselvityksessä käyttäjän keskeiset tarpeet ja jalostaa niistä tilaohjelman hankesuunnittelun lähtötiedoiksi. Hän tietää hankevaiheisen suunnittelunohjauksen periaatteet ja kustannusvaikutukset. Opiskelija ymmärtää rakennuttajan yleisimmät haasteet rakennushankkeessa. Opiskelija tuntee asuntokauppa- ja kiinteistölakien vaikutukset rakennuttamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee lain ja asetusten edellyttämät rakennuttajan vastuut ja velvoitteet työ- ja ympäristöturvallisuudessa. Opiskelija osaa kiinteistökehityksen ja rakennuttamisen tehtäväkentät. Hän tietää miten kiinteistökehityksen keinoin vaikutetaan kiinteistön arvoon. Opiskelija tuntee kehitysprosessin ja siihen vaikuttavat tekijät. Hän ymmärtää hankekehityksen tavoitteet ja toimintatavat. Opiskelija tietää hankesuunnitteluvaiheen tehtävät ja ymmärtää niiden vaikutukset hankkeen toteumatulokseen. Opiskelija osaa selvittää tarveselvityksessä käyttäjän keskeiset tarpeet ja jalostaa niistä tilaohjelman hankesuunnittelun lähtötiedoiksi. Hän tietää hankevaiheisen suunnittelunohjauksen periaatteet ja kustannusvaikutukset. Opiskelija ymmärtää rakennuttajan yleisimmät haasteet rakennushankkeessa. Opiskelija tuntee asuntokauppa- ja kiinteistölakien vaikutukset rakennuttamisessa. Opiskelija osaa opintojakson asiat kiitettävästi ja osaa soveltaa niitä käytäntöön myös vaativissa hankkeissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja kirjallinen harjoitustyö.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.02.2023 - 13.04.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen
 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
Opettaja
 • Tuulia Potka-Soininen
Opiskelijaryhmät
 • YTOJ22
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • YRAK22
  Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida talouden johtamisen menetelmiä ja taloudellisen tiedon hyväksikäyttöä päätöksenteossa ja ohjauksessa. Opiskelija osaa hyödyntää talouden suunnittelun ja ohjauksen menetelmiä vaativissa johto- ja asiantuntijatehtävissä.

Sisältö

Talouden suunnittelu ja ohjaus, tunnusluvut ja suoritusmittaus, kustannusjohtaminen ja strateginen laskentatoimi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2:
Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija tuntee talouden johtamiseen liittyvät peruskäsitteet ja laskentatavat ja kykenee hyödyntämään jonkin verran talouden johtamisen laskentamenetelmiä. Hän osaa laatia perusmuotoisen budjetin ja kustannuslaskelman. Hän osaa tehdä yksinkertaisia arvioita yrityksen taloudesta ja investointien kannattavuudesta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4:
Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee hyvin talouden johtamisen liittyvät peruskäsitteet ja laskentatavat. Hän osaa hyödyntää talouden johtamisen laskentamenetelmiä. Hän osaa laatia perusmuotoisen budjetin ja kustannuslaskelman sekä arvioida toteutuneita lukuja ja tehdä vertailuja niiden pohjalta. Hän osaa arvioida yrityksen taloudellista ja strategista suorituskykyä sekä investointien kannattavuutta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5:
Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija tuntee kiitettävästi talouden johtamisen liittyvät peruskäsitteet ja laskentatavat. Hän osaa hyödyntää talouden johtamisen laskentamenetelmiä. Hän osaa laatia perusmuotoisen budjetin ja kustannuslaskelman sekä arvioida varsin syvällisesti toteutuneita lukuja ja tehdä syvällisiä vertailuja niiden pohjalta. Hän osaa arvioida laajasti yrityksen taloudellista ja strategista suorituskykyä sekä investointien kannattavuutta.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

20.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen
Opettaja
 • Timo Lehtoviita
Opiskelijaryhmät
 • YRAK22
  Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää tietomallinnuksen peruskäsitteet, yleiset periaatteet ja tavoitteet. Opiskelija ymmärtää tietomallipohjaisen hankkeen prosessin ja edellytykset sekä mallien hyödyntämistavoitteet hankkeen eri vaiheissa. Opiskelija tuntee eri hankeosapuolten tietomallintamiseen liittyvät tehtävät. Opiskelija ymmärtää yleisten tietomallivaatimusten (YTV2012) ja yleisten inframallivaatimusten (YTV2015) periaatteet ja niiden merkityksen hankkeen eri osapuolten kannalta. Opiskelija osaa soveltaa tietomallipohjaisissa hankkeissa YTV 2012:n ja YTV 2015:n mukaisia periaatteita tilaajan ja rakennuttajan tehtävissä. Opiskelija tutustuu tietomallinnukseen soveltuviin ja tietomallia hyödyntäviin ohjelmistosovelluksiin.

Sisältö

Tietomallintamiseen liittyvät peruskäsitteet, tietomallintamisen historia ja nykytilanne. Tietomallipohjainen suunnittelu ja suunnittelun laadunvarmistus. Tietomallit korjausrakentamisessa ja kiinteistöjen ylläpidossa, tietomallipohjaisen hankkeen prosessi ja johtaminen. Tietomallin hyödyntäminen tuotannonsuunnittelussa ja työmaalla. Tietomallien käyttömahdollisuudet ylläpitovaiheessa. Tietomallintamisen hyödyntäminen ja käytännöt infrarakentamisessa. Tietomallintamisen ohjelmasovellukset ja tarvittava tiedonsiirto. Harjoitustyö.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija tuntee tietomallintamisen peruskäsitteet ja tietomallintamisen suunnittelu- ja toteutusprosessin erityispiirteet ja tietää tietomallin käytön perusedellytykset rakennushankkeessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Edellisen lisäksi opiskelija ymmärtää syvällisemmin tietomallipohjaisen hankkeen kulun sekä tietää tietomallipohjaisen johtamisen perusteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Edellisten lisäksi opiskelija ymmärtää tietomallipohjaisen johtamisen periaatteet ja käytännön johtamistehtävät rakennushankkeessa sekä osaa soveltaa tietomallintamista rakennustuotannon tehtävissä.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

-