Siirry suoraan sisältöön

Agrologi (AMK)

Tutkinto:
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Agrologi (AMK)

Laajuus:
240 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Agrologi (AMK)

Koulutusala

Maa- ja metsätalousalat
Koulutusalan luokitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämään kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Maatalouden yritystalous, maatalousyrityksen tuotantoprosessit ( kasvi- ja kotieläintuotanto, maatalousteknologia) sekä elintarviketuotanto.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Agrologin tutkinto-ohjelma johtaa luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkintoon ja suoritettava tutkintonimike on agrologi (AMK).

Tutkinnon taso

Tutkinto-ohjelma johtaa ammattikorkeakoulututkintoon, joka on ensimmäisen syklin bachelor-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 6.

Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.
Valintaperusteet löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Arviointiasteikko 1- 5 on laadittu alla olevan taulukon mukaisesti. Sitä käytetään myös arvioitaessa aiemmin hankittuun osaamiseen perustuvaa osaamista.

Linkki

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat ammattikorkeakoululain mukaisesti perusopinnoista, ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä vuodessa.

Koulutusohjelma (240 op) koostuu yhteisistä perus- ja ammattiopinnoista (130 op), syventävistä ammattiopinnoista (35 op), vapaasti valittavista opinnoista ( 10 op), harjoittelusta (50 op) sekä opinnäytetyöstä (15 op). Kukin näistä osiosta jakaantuu opintokokonaisuuksiin ja edelleen opintojaksoihin. Opintojen tavoiteltu suoritusaika on neljä vuotta.


Opintojen aloitus:

Opintojen alussa oleville perehdytyspäivillä esitellään opintojen rakennetta ja opiskelukäytäntöjä. Lisäksi tutustutaan opiskelijatutoreihin ja muihin aloittaviin opiskelijoihin. Opiskelijatutorit ovat aloittavan opiskelijan apuna ja turvana ensimmäisten opintoviikkojen aikana. Jokainen aloittava opiskelija saa 'oman' opiskelijatutorin, vaikkakin kaikki tutorit ovat luonnollisesti avustamassa aloittavaa opiskelijaa. Lähiopiskelu on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin kello 8 - 17.15 välillä.


Kaikille yhteisiä opintoja ja käytäntöä:

Ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuotena opiskellaan kaikille yhteisiä perusaineita ja ammatillisia aineita. Näitä ovat mm. tietotekniikka, ruotsin ja englannin kieli, matematiikka, kasvituotannon ja kotieläintuotannon perusteet, tekniset aineet ja maatalousekonomia.

Ensimmäisen opintovuoden jälkeisenä kesänä on maatilaharjoittelu, joka alkaa toukokuun alussa ja päättyy syyskuun lopussa. Maatilaharjoittelussa opiskelija tutustuu ja oppii tekemään maatilan töitä valitsemallaan tuotantosuunnalla. Harjoittelutiloja löytyy ympäri Suomen. Maatilaharjoittelun voi tehdä myös ulkomailla.

Toinen opiskeluvuosi alkaa lokakuun alussa ja päättyy huhtikuun lopussa. Toisena opintovuotena opiskellaan jälleen omassa opintosuunnitelmassa tehtyjen valintojen mukaisesti. Pääsääntöisesti toisena opintovuotena on meneillään ammatillisia opintoja. Koko ammattikorkeakoulun tarjonnasta opiskelija voi valita vapaasti valittavia opintoja 10 opintopisteen verran. Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Tuohon 10 opintopisteeseen voi sisällyttää myös muissa ammattikorkeakouluissa tai yliopistossa tehtyjä opintoja.

Toisen opintovuoden jälkeisenä alkukesänä on kasvukausi , jolloin sovelletaan käytännössä talven aikana tulleita teoriatietoja. Kesän aikana opiskelijat ovat perinteisesti tehneet opintoretken Keski-Eurooppaan. Opintoretkellä tutustutaan eri maiden maatalouteen ja kulttuureihin. Retki on omakustanteinen, johon opiskelijat ovat yleensä keränneet rahaa erilaisin tempauksin ja työtehtävin kuluneen talven aikana. Osallistuminen opintoretkeen on vapaaehtoista.


Omaan alaan erikoistumista:

Kolmantena opintovuotena keskitytään ammatillisiin valinnaisiin opintoihin. Osaamista voi syventää maatalouden yritystalouteen, tuotantoprosesseihin tai elintarviketuotantoon. Valinnaisia ammattiopintoja voi valita 35 opintopistettä. Valittavina on laajempia opintokokonaisuuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja. Valittavana on esimerkiksi maatilan liikkeenjohtoon ja tuotannon suunnitteluun, viljelyn suunnitteluun tai tuotantoeläintenruokinnan ja terveydenhuollon suunnitteluun liittyviä opintoja.

Kolmannen opintovuoden jälkeisenä kesänä on erikoistumisharjoittelu, joka kestää 75 päivää ja ajoittuu touko - elokuulle. Erikoistumisharjoittelupaikan opiskelija etsii itsenäisesti tai erikoistumisharjoitteluohjaajan avustuksella. Erikoistumisharjoittelupaikkaa valittaessa opiskelijan on hyvä miettiä urasuunnitelmaansa ja tulevaa ammatillista sijoittumista. Usein erikoistumisharjoittelu antaa myös idean tai tilauksen opinnäytetyöhön, joka tehdään opintojen loppuvaiheessa.

Lisäksi opiskelijalla on valittavissa esimerkiksi toisen tai kolmannen opiskeluvuoden aikana valita monialaisia opintoja ( Frami Pro) opiskelusuunnitelmaansa. FramiProssa opiskelijalla on kokopäiväisesti opiskellen mahdollisuus suorittaa noin 25-30 opintopistettä yhden lukukauden aikana.

Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä ja sen tarkoituksena on osoittaa opiskelijan perehtyneisyys omaan ammattialaansa tietyn aiheen kautta. Opinnäytetyön aiheen valinta on maatalouden opinnoissa ollut hyvin vapaa, mutta opiskelijan kannattaa pitää mielessä opinnäytetyön hyödyntämisnäkökulma urasuunnittelussa ja työllistymisessä.

Opetusuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.
- Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
- Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana.
- Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
- Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona.
- Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelma johtaa maaseutuelinkeinojen alempaan koulututkintoon.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Opintojen alussa jokainen tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman ( lyhenne HOPS ) opinto-ohjaajan tai tutoropettajan avustamana. Opinnot etenevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti.

Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itseopiskelua, käytännön harjoitteluja ja opinnäytetyö. Lähiopetuksessa yhdistyvät teoria ja monipuolinen käytännön opiskelu. Opiskelu on joustavaa ja opiskelija voi painottaa opintoja kiinnostuksensa mukaan. Opiskelua rytmittävät eläinten tuotanto- ja lisääntymiskierto sekä vuodenajat kasvu- ja korjuukausineen pellolla. Käytännönläheisen ja ongelmaperusteisen, pohtivan opiskelun tekevät mahdolliseksi nykyaikaiset kotieläin-, laboratorio- ja opetustilat.

SeAMKin agrologiopinnoissa luodaan katsaus koko ruokaketjuun, sen alkulähteisiin, jalostukseen ja kuluttajan näkökulmaan. Ammatillisia opintokokonaisuuksia ovat perusopintojen lisäksi kasvituotanto, kotieläintuotanto, teknologia, maatalousekonomia ja yritystalous.

Harjoitteluihin kuuluvat maatilaharjoittelu ja erikoistumisharjoittelu Suomessa tai ulkomailla. Opinnäytetyö tehdään opintojen loppuvaiheessa. Opinnäytetyön aiheen valinta on maaseutuelinkeinojen opinnoissa ollut hyvin vapaa, mutta opiskelijan kannattaa pitää mielessä opinnäytetyön hyödyntämisnäkökulma urasuunnittelussa ja työllistymisessä. Yhteistyö SeAMK:n muiden yksikköjen kanssa on tiivistä muun muassa bio-ja elintarviketekniikan ja restonomien koulutusohjelman kanssa, josta opiskelija voi valita opintoja henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa.

Toisen opintovuoden jälkeisenä alkukesänä on kasvukauden opintojakso, jolloin sovelletaan käytännössä opiskellen talven aikana tulleita teoriatietoja. Kesän aikana opiskelijat ovat perinteisesti tehneet opintoretken Keski-Eurooppaan, joka antaa tuulahduksen muiden maiden maatalouskulttuurista.

Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena syvennytään oman valinnan mukaan maatalouden yritystalouteen tai tuotantoprosesseihin ( kasvi- tai kotieläintuotanto, maatalousteknologia). Osaamistasi voit laajentaa myös ruoan jatkojalostustukseen opiskelemalla bio- ja elintarviketekniikkaa. Halutessasi voi syventää osaamistasi myös liiketalouden tai tekniikan opinnoilla.

Kompetenssit

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.
Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.

Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan. Agrologin keskeisiä osaamisalueita ovat maa- ja elintarviketalouden osaaminen, maaseutu toimintaympäristönä, liiketoiminta ja yrittäjyys sekä kestävä kehitys ja ympäristöosaaminen.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Konstruktiivisessa oppimiskäsityksessä korostetaan opiskelijan aktiivista roolia ja omaa kokemusmaailmaa. Opittavat asiat pyritään ymmärtämään. Opettajan rooli on olla oppimisprosessin ohjaaja.

Oppimisen piirteitä:

1. Opiskelija asettaa omia oppimistavoitteita.
2. Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma.
3. Opittavat asiat liitetään opiskelijoiden omaan kokemusmaailmaan, työhön ja toimintaympäristöön.
4. Vuorovaikutuksella opiskelijoiden ja opettajien kesken pyritään syventämään opittavia asioita ja arvioimaan oppimiskokemuksia.
5. Oppimisessa korostetaan opiskelun prosessiluonnetta, ei pelkästään tavoitteita ja sisältöjä.
6. Opiskelija seuraa ja arvioi omaa ja ryhmän oppimista yhdessä opettajien kanssa. Oppimista kehitetään järjestelmällisesti koottavan palautteen pohjalta. Palautteet käsitellään yhdessä opiskelijoiden kanssa ja ne johtavat oppimistilanteiden kehittämiseen.

Opetuksessa käytetään erilaisia aiheeseen soveltuvia menetelmiä. Monipuolisilla menetelmillä tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Käytettäviä menetelmiä ovat esimerkiksi luennot, itsenäinen tiedonhankinta, projektit, etä- ja verkko-opetus, oppimistehtävät, käytännön harjoitustyöt ja erilaiset yhteistoiminnallisen oppimisen muodot.

Ahot-menettelyt

AHOT-menettely tarkoittaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea osaamisensa tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita. Osaamisen tunnistamisprosessi nivoutuu läheisesti opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) laatimiseen ja sitä päivitetään henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen yhteydessä.
Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt on esitetty SeAMKin osaamisen tunnustamisen ohjeessa. Siinä selvitetään, miten osaamisen tunnustamista haetaan, miten asiaa käsitellään ja miten siitä tiedotetaan. Ohjeessa on nimetty tutkinto-ohjelman osaamisen tunnustamisen yhteyshenkilöt, jotka antavat ohjausta prosessiin liittyvissä asioissa.
Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa käytetään muun muassa
- vastaavansisältöisen ja muun koulutuksen todistuksia
- työtodistuksia ja työnantajalta saatuja lisäselvityksiä
- opiskelijan haastatteluja
- kirjallisia ja suullisia tenttejä tai raportteja
- toiminnallisia tai kirjallisia tehtäviä tai näyttöjä
- esitelmiä, portfolioita.

AHOT-menettelyn ulkopuolelle jäävät opinnäytetyö ja kypsyyskoe.

AHOT- menettely tarkoittaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. AHOT-hakemukset ohjataan koulutusohjelmassa AHOT-tiimille, jonka muodostavat ko. opintojakson vastuuopettaja, koulutuspäällikkö ja opinto-ohjaaja. AHOT- opintojaksoihin kuuluvat pääosin yhteiset perusopinnot ja yhteiset ammattiopinnot.

Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa ovat käytössä kirjalliset ja suulliset tentit, toiminnalliset ja kirjalliset tehtävät/näytöt, esitelmät, portfoliot ja arviointihaastattelut. Päätöksen aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta tekee opintojakson vastuuopettaja tai koulutuspäällikkö.

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Opiskelijan opintojen aikaista työssäkäyntiä ja hänen siinä hankkimaansa osaamista voidaan hyödyntää opintojakson suorittamiseksi. Tällöin puhutaan opinnollistamisesta ja se voi liittyä myös vapaaehtoistyöhön tai harrastustoimintaan. Olennaista on, että työn tekemisen kautta opittujen asioiden ja taitojen avulla voidaan näyttää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Opinnollistaen saavutettu osaaminen voidaan todentaa esimerkiksi näytöin ja tehtävin.

Agrologin opintohin kuuluu kaksi eri harjoittelua; maatilaharjoittelu ja erikoistumisharjoittelu. Maatilaharjoiltteluntehdään nimensä mukaisesti maatilalla. Erikoistumisharjoittelussa opiskelija hakeutuu työpaikkaan, joka tukee hänen urasuunnitelmaansa,. Erikoistumisharjoittelun pituus on 75 päivää ja maatilaharjoittelun laajuus 720 tuntia.

Ammatillinen osaamisprofiili

Agrologi työskentelee kotieläin- ja kasvituotannon neuvojana, hallinnon, koulutuksen ja tutkimustoiminnan asiantuntijana sekä maaseudun kehittäjänä. Kauppa ja teollisuus sekä pankki- ja vakuutussektori työllistävät myös agrologeja. Kehittyvillä tiloilla tarvitaan ammattikorkeakoulutasoista osaamista, joten moni agrologi toimii yrittäjinä. Agrologeille on tarjolla monipuolisia työtehtäviä ja he työllistyvät hyvin.

Agrologien työtehtävät ovat hyvin erilaisia, joten tehtävänimikkeitäkin löytyy runsas määrä. Tehtävänimikkeenä voi olla esimerkiksi neuvoja, asiantuntija, kehittämispäällikkö, tuotepäällikkö, asiakkuusvastaava ja maaseutupäällikkö.
Ammatilliset kieliopinnot suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman alansa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, pystyy etsimään tietoa sekä seuraamaan oman ammattialansa kehitystä kohdekielillä.

Kansainvälisyys

Amk-agrologiopiskelijalla on mahdollisuus hakeutua vaihto-opiskeluun tai työharjoitteluun ulkomaille. Suosittuja työharjoittelumaita ovat olleet Eesti, Saksa ja USA. Ulkomaisille alan opiskelijolle on tarjolla oma englannikielinen ohjelma From Field to Fork, jonka englanninkielisiä opintoja on myös suomenkielisillä opiskelijoilla mahdollista opiskella.

Jatko-opintokelpoisuus

Antaa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatko-opintokelpoisuuden alan ylempään amk-tutkintoon.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Päiväopinnoissa opiskelu on kokopäiväistä, pääsääntöisesti ma-pe klo 8-17. Monimuoto-opinnoissa lähiopetusta on viikko kuukaudesta, jonka lisäksi itsenäistä opiskeluja ja työharjoittelua.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Anu Katila, 040 830 2430, anu.katila(at)seamk.fi

Opinto-ohjaaja

Anu Katila, 040 8302430, anu.katila(at)seamk.fi

Harjoittelun koordinointi

Jussi-Matti Kallio, 040 6807 150, jussi-matti.kallio(at)seamk.fi

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

Opiskelijapalvelut

Puh.020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Agrologi (AMK), Monimuotototeutus

Agrologi (AMK), Monimuotototeutus

Agrologi (AMK), Monimuotototeutus

Agrologi (AMK), Monimuotototeutus

Agrologi (AMK), Monimuotototeutus

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 10.10.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 29.04.2022

Laajuus

10 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Juha Tiainen
 • Jori Lahti
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • AGRO20A
  Agrologi (AMK)
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää käytännössä, teoriassa ja fysiikan ongelmanratkaisutaitojen avulla traktorin ja moottoroitujen työkoneiden moottorin ominaisuuksiin, ajoneuvon etenemiseen, maan tiivistävään vaikutukseen sekä vetovoimaan ja vetokykyyn liittyvät keskeiset tekijät. Opiskelija osaa myös selittää traktoreissa ja työkoneissa tarvittavien hydrauliikka- ja sähköjärjestelmien sekä hallintalaitteiden perusrakenteet ja keskeiset ominaisuudet. Hän osaa laskea niihin liittyviä keskeisiä suureita ja ominaisuuksia.
Opiskelija osaa selittää mitä uusia kehityssuuntia, esimerkiksi vaihtoehtoiset polttoaineet ja robotisaatio, agroteknologiassa on lähitulevaisuudessa.
Opiskelija osaa esitellä keskeiset maatilalle sopivat palamiseen perustuvat lämmitysteknologiat, lämpöpumpputeknologian, tuulienergian ja aurinkoenergian ja kykenee hyödyntämään maatilalle laadittua energiasuunnitelmaa. Opiskelija osaa laskea keskeisten energiamuotojen tehoon, energiankäyttöön ja hyötysuhteeseen liittyviä ominaisuuksia.
Opiskelija osaa ottaa huomioon turvallisuuteen liittyvät tekijät,myös kyberturvallisuuden.

Sisältö

- moottorin, voimansiirron, akselistojen, renkaiden, hydrauliikan, sähkölaitteiden ja hallintalaitteiden toiminta.
- kinematiikka, Newtonin lait, työ, teho, energia, liikemäärä, impulssi, pyörimisliike, olomuotojen mekaniikka, sähköopin perusteet
- keskeiset maatilan energialähteet, lämmityskattilatyypit, maalämpölaitteet, tuulivoimalan rakenne, aurinkosähköjärjestelmät

Oppimateriaalit

- Bell, B. 2008. Farm Machinery (5. painos)

- Tiainen, R. (toim.) 2005. Maatilatalouden teknologia

- Opettajan valmistama materiaali

Opetusmenetelmät

- Kontaktiopetus 50 %
- Oppimistehtävät ja muu itsenäinen työskentely 50 %

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 268 h, johon sisältyy lähiopetusta sekä itsenäisiä harjoitustehtäviä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla muutamia traktoreissa ja työkoneissa käytettävien moottorien, voimansiirtolaitteiden, akselistojen, renkaiden ja hydrauliikan perusominaisuuksia sekä osaa suorittaa yksinkertaisia niiden perussuureisiin sekä vetokykyyn liittyviä laskutoimituksia. Hän osaa kuvailla ajoneuvojen keskeisen sähkötekniikan, hallinta- ja säätölaitteiston sekä osaa luetella niihin liittyviä käsitteitä ja vaatimuksia. Opiskelija osaa kuvailla muutaman keskeisen maatiloille sopivan lämmönlähteen toiminnan sekä tuntee niiden toiminnan fysikaalisen perustan. Opiskelija osallistuu tehtäväohjauksiin ja suorittaa opintojaksoon kuuluvat oppimistehtävät.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee keskeiset traktoreissa ja työkoneissa käytettävien moottorien, voimansiirtolaitteiden, akselistojen, renkaiden ja hydrauliikan perusratkaisut keskeisine ominaisuuksineen sekä osaa soveltaa fysiikan taitoja niiden ominaisuuksien arviointiin. Hän osaa kuvailla traktorien keskeisen sähkötekniikan, hallinta- ja säätölaitteiston keskeiset rakenteet ja toiminnan sekä niihin liittyvät käsitteet ja vaatimukset. Hän osaa kuvailla muutamia tarkennetussa viljelyssä tarvittavia teknisiä ratkaisuja. Opiskelija osaa kuvailla keskeiset maatiloille sopivien lämmönlähteiden toiminnan sekä tuntee niiden toiminnan fysikaalisen perustan. Opiskelijalla on aktiivinen rooli opinnon eri vaiheissa ja hän suorittaa opintojaksoon kuuluvat oppimistehtävät.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida traktoreissa ja työkoneissa käytettävien moottorien, voimansiirtolaitteiden, akselistojen, renkaiden ja hydrauliikan perusratkaisuja niiden keskeisine ominaisuuksineen ja osaa perustella näkemyksiään myös fysikaalisien laskelmien avulla. Hän osaa arvottaa keskeiset ajoneuvojen sähkötekniikkaan ja hallintalaitteistoon liittyvät rakenteet ja toiminnan, laitteisiin liittyvät käsitteet ja vaatimukset sekä osaa kuvailla säätötekniikan liittyviä teknisiä järjestelmiä. Opiskelija osaa kuvailla keskeiset maatiloille sopivien lämmönlähteiden toiminnan sekä tuntee niiden toiminnan fysikaalisen perustan. Opiskelijalla on oma-aloitteinen ja analyyttinen opintojaksoon kuuluvissa keskusteluissa ja tehtävien suorittamisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Aktiivinen osallistuminen opetukseen 10 %
- Oppimistehtävien suorittaminen hyväksyttävästi 90 %

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 10.10.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 29.04.2022

Laajuus

10 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Juha Tiainen
 • Jori Lahti
Vastuuhenkilö

Jori Lahti

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • AGRO20B
  Agrologi (AMK)
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää käytännössä, teoriassa ja fysiikan ongelmanratkaisutaitojen avulla traktorin ja moottoroitujen työkoneiden moottorin ominaisuuksiin, ajoneuvon etenemiseen, maan tiivistävään vaikutukseen sekä vetovoimaan ja vetokykyyn liittyvät keskeiset tekijät. Opiskelija osaa myös selittää traktoreissa ja työkoneissa tarvittavien hydrauliikka- ja sähköjärjestelmien sekä hallintalaitteiden perusrakenteet ja keskeiset ominaisuudet. Hän osaa laskea niihin liittyviä keskeisiä suureita ja ominaisuuksia.
Opiskelija osaa selittää mitä uusia kehityssuuntia, esimerkiksi vaihtoehtoiset polttoaineet ja robotisaatio, agroteknologiassa on lähitulevaisuudessa.
Opiskelija osaa esitellä keskeiset maatilalle sopivat palamiseen perustuvat lämmitysteknologiat, lämpöpumpputeknologian, tuulienergian ja aurinkoenergian ja kykenee hyödyntämään maatilalle laadittua energiasuunnitelmaa. Opiskelija osaa laskea keskeisten energiamuotojen tehoon, energiankäyttöön ja hyötysuhteeseen liittyviä ominaisuuksia.
Opiskelija osaa ottaa huomioon turvallisuuteen liittyvät tekijät,myös kyberturvallisuuden.

Sisältö

- moottorin, voimansiirron, akselistojen, renkaiden, hydrauliikan, sähkölaitteiden ja hallintalaitteiden toiminta.
- kinematiikka, Newtonin lait, työ, teho, energia, liikemäärä, impulssi, pyörimisliike, olomuotojen mekaniikka, sähköopin perusteet
- keskeiset maatilan energialähteet, lämmityskattilatyypit, maalämpölaitteet, tuulivoimalan rakenne, aurinkosähköjärjestelmät

Oppimateriaalit

- Bell, B. 2008. Farm Machinery (5. painos)

- Tiainen, R. (toim.) 2005. Maatilatalouden teknologia

- Opettajan valmistama materiaali

Opetusmenetelmät

- Kontaktiopetus 50 %
- Oppimistehtävät ja muu itsenäinen työskentely 50 %

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 268 h, johon sisältyy lähiopetusta sekä itsenäisiä harjoitustehtäviä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla muutamia traktoreissa ja työkoneissa käytettävien moottorien, voimansiirtolaitteiden, akselistojen, renkaiden ja hydrauliikan perusominaisuuksia sekä osaa suorittaa yksinkertaisia niiden perussuureisiin sekä vetokykyyn liittyviä laskutoimituksia. Hän osaa kuvailla ajoneuvojen keskeisen sähkötekniikan, hallinta- ja säätölaitteiston sekä osaa luetella niihin liittyviä käsitteitä ja vaatimuksia. Opiskelija osaa kuvailla muutaman keskeisen maatiloille sopivan lämmönlähteen toiminnan sekä tuntee niiden toiminnan fysikaalisen perustan. Opiskelija osallistuu tehtäväohjauksiin ja suorittaa opintojaksoon kuuluvat oppimistehtävät.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee keskeiset traktoreissa ja työkoneissa käytettävien moottorien, voimansiirtolaitteiden, akselistojen, renkaiden ja hydrauliikan perusratkaisut keskeisine ominaisuuksineen sekä osaa soveltaa fysiikan taitoja niiden ominaisuuksien arviointiin. Hän osaa kuvailla traktorien keskeisen sähkötekniikan, hallinta- ja säätölaitteiston keskeiset rakenteet ja toiminnan sekä niihin liittyvät käsitteet ja vaatimukset. Hän osaa kuvailla muutamia tarkennetussa viljelyssä tarvittavia teknisiä ratkaisuja. Opiskelija osaa kuvailla keskeiset maatiloille sopivien lämmönlähteiden toiminnan sekä tuntee niiden toiminnan fysikaalisen perustan. Opiskelijalla on aktiivinen rooli opinnon eri vaiheissa ja hän suorittaa opintojaksoon kuuluvat oppimistehtävät.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida traktoreissa ja työkoneissa käytettävien moottorien, voimansiirtolaitteiden, akselistojen, renkaiden ja hydrauliikan perusratkaisuja niiden keskeisine ominaisuuksineen ja osaa perustella näkemyksiään myös fysikaalisien laskelmien avulla. Hän osaa arvottaa keskeiset ajoneuvojen sähkötekniikkaan ja hallintalaitteistoon liittyvät rakenteet ja toiminnan, laitteisiin liittyvät käsitteet ja vaatimukset sekä osaa kuvailla säätötekniikan liittyviä teknisiä järjestelmiä. Opiskelija osaa kuvailla keskeiset maatiloille sopivien lämmönlähteiden toiminnan sekä tuntee niiden toiminnan fysikaalisen perustan. Opiskelijalla on oma-aloitteinen ja analyyttinen opintojaksoon kuuluvissa keskusteluissa ja tehtävien suorittamisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Aktiivinen osallistuminen opetukseen 10 %
- Oppimistehtävien suorittaminen hyväksyttävästi 90 %

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 16.01.2022

Ajoitus

24.01.2022 - 27.05.2022

Laajuus

10 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Juha Tiainen
 • Hannu Ylinen
 • Jarno Arkko
 • Jori Lahti
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO21
  Agrologi (AMK)
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää käytännössä, teoriassa ja fysiikan ongelmanratkaisutaitojen avulla traktorin ja moottoroitujen työkoneiden moottorin ominaisuuksiin, ajoneuvon etenemiseen, maan tiivistävään vaikutukseen sekä vetovoimaan ja vetokykyyn liittyvät keskeiset tekijät. Opiskelija osaa myös selittää traktoreissa ja työkoneissa tarvittavien hydrauliikka- ja sähköjärjestelmien sekä hallintalaitteiden perusrakenteet ja keskeiset ominaisuudet. Hän osaa laskea niihin liittyviä keskeisiä suureita ja ominaisuuksia.
Opiskelija osaa selittää mitä uusia kehityssuuntia, esimerkiksi vaihtoehtoiset polttoaineet ja robotisaatio, agroteknologiassa on lähitulevaisuudessa.
Opiskelija osaa esitellä keskeiset maatilalle sopivat palamiseen perustuvat lämmitysteknologiat, lämpöpumpputeknologian, tuulienergian ja aurinkoenergian ja kykenee hyödyntämään maatilalle laadittua energiasuunnitelmaa. Opiskelija osaa laskea keskeisten energiamuotojen tehoon, energiankäyttöön ja hyötysuhteeseen liittyviä ominaisuuksia.
Opiskelija osaa ottaa huomioon turvallisuuteen liittyvät tekijät,myös kyberturvallisuuden.

Sisältö

- moottorin, voimansiirron, akselistojen, renkaiden, hydrauliikan, sähkölaitteiden ja hallintalaitteiden toiminta.
- kinematiikka, Newtonin lait, työ, teho, energia, liikemäärä, impulssi, pyörimisliike, olomuotojen mekaniikka, sähköopin perusteet
- keskeiset maatilan energialähteet, lämmityskattilatyypit, maalämpölaitteet, tuulivoimalan rakenne, aurinkosähköjärjestelmät

Oppimateriaalit

- Bell, B. 2008. Farm Machinery (5. painos)

- Tiainen, R. (toim.) 2005. Maatilatalouden teknologia

- Opettajan valmistama materiaali

Opetusmenetelmät

- Kontaktiopetus 25 %
- Oppimistehtävät ja muu itsenäinen työskentely 75 %

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 268 h, johon sisältyy lähiopetusta sekä itsenäisiä harjoitustehtäviä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla muutamia traktoreissa ja työkoneissa käytettävien moottorien, voimansiirtolaitteiden, akselistojen, renkaiden ja hydrauliikan perusominaisuuksia sekä osaa suorittaa yksinkertaisia niiden perussuureisiin sekä vetokykyyn liittyviä laskutoimituksia. Hän osaa kuvailla ajoneuvojen keskeisen sähkötekniikan, hallinta- ja säätölaitteiston sekä osaa luetella niihin liittyviä käsitteitä ja vaatimuksia. Opiskelija osaa kuvailla muutaman keskeisen maatiloille sopivan lämmönlähteen toiminnan sekä tuntee niiden toiminnan fysikaalisen perustan. Opiskelija osallistuu tehtäväohjauksiin ja suorittaa opintojaksoon kuuluvat oppimistehtävät.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee keskeiset traktoreissa ja työkoneissa käytettävien moottorien, voimansiirtolaitteiden, akselistojen, renkaiden ja hydrauliikan perusratkaisut keskeisine ominaisuuksineen sekä osaa soveltaa fysiikan taitoja niiden ominaisuuksien arviointiin. Hän osaa kuvailla traktorien keskeisen sähkötekniikan, hallinta- ja säätölaitteiston keskeiset rakenteet ja toiminnan sekä niihin liittyvät käsitteet ja vaatimukset. Hän osaa kuvailla muutamia tarkennetussa viljelyssä tarvittavia teknisiä ratkaisuja. Opiskelija osaa kuvailla keskeiset maatiloille sopivien lämmönlähteiden toiminnan sekä tuntee niiden toiminnan fysikaalisen perustan. Opiskelijalla on aktiivinen rooli opinnon eri vaiheissa ja hän suorittaa opintojaksoon kuuluvat oppimistehtävät.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida traktoreissa ja työkoneissa käytettävien moottorien, voimansiirtolaitteiden, akselistojen, renkaiden ja hydrauliikan perusratkaisuja niiden keskeisine ominaisuuksineen ja osaa perustella näkemyksiään myös fysikaalisien laskelmien avulla. Hän osaa arvottaa keskeiset ajoneuvojen sähkötekniikkaan ja hallintalaitteistoon liittyvät rakenteet ja toiminnan, laitteisiin liittyvät käsitteet ja vaatimukset sekä osaa kuvailla säätötekniikan liittyviä teknisiä järjestelmiä. Opiskelija osaa kuvailla keskeiset maatiloille sopivien lämmönlähteiden toiminnan sekä tuntee niiden toiminnan fysikaalisen perustan. Opiskelijalla on oma-aloitteinen ja analyyttinen opintojaksoon kuuluvissa keskusteluissa ja tehtävien suorittamisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Aktiivinen osallistuminen opetukseen 10 %
- Oppimistehtävien suorittaminen hyväksyttävästi 90 %

Ilmoittautumisaika

26.04.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

01.03.2022 - 21.03.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Juha Tiainen
 • Kari Laasasenaho

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida aurinkoenergian tuotantoa osana energiantarvetta ja -kulutusta sekä hyödyntää osaamistaan yritysten tai muiden alan organisaatioiden kehittämisessä. Opiskelija tunnistaa aurinkoenergiaan liittyviä mahdollisuuksia sekä rajoitteita työelämässä sekä ymmärtää aurinkoenergian asennukseen liittyvät työvaiheet.

Sisältö

Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, pohdintatehtävä
Aurinkoenergiapotentiaali ja vuodenaikainen vaihtelu
Aurinkovoimalaratkaisut
Toimintaympäristö ja kannattavuuslaskelmat
Esimerkkikohteet ja energiatuki

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojaksolla

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 h opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää aurinkoenergian tuotannon perusteita ja luettelee tärkeimpiä tuotantoon liittyviä käsitteitä. Opiskelija määrittelee ruokaketjun energiatuotannon pääasiat. Hän kykenee laskemaan aurinkoenergiapotentiaaliin liittyviä laskuja. Opiskelija nimeää aurinkoenergiaan vaikuttavia tekijöitä ja luettelee niiden vaikutuksia energiantuotantoon –ja huoltoon. Opiskelija osaa kuvailla aurinkoenergian muodostumisen pääperiaatteet. Hän osaa tunnistaa aurinkoenergiaan siirtymisen tärkeimmät vaiheet yksittäisessä yrityksessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kuvaa aurinkoenergian tuotannon luonnontieteellisiä perusteita sekä selittää uusiutuvan energian tuotantoa koskevia ilmiöitä. Opiskelija tekee yhteenvedon aurinkoenergian tuotantoon pyrkivistä tekniikoista ja selittää niihin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvaamaan olosuhteita ja perustelemaan tiettyjen toimintatapojen käyttöä aurinkoenergian tuotannossa (esim. aurinkosähkö ja -lämpö). Opiskelija arvioi aurinkoenergian tuotannon kannattavuutta sekä kykenee listaamaan toimenpiteitä. Opiskelija osaa selittää käsitteitä ja soveltaa tietämystään yksittäisen yritysten olosuhteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selittää, mihin luonnontieteellisiin ilmiöihin aurinkoenergian tuotanto perustuu sekä tulkitsee, laskee ja kommentoi siihen liittyviä luonnontieteellisiä ongelmia ja käsitteitä (auringonsäteily, -vaihtelu ja –määrä). Opiskelija selittää aurinkoenergiaan tuotantoon tähtäävää tekniikkaa ja analysoi siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvailemaan energiantuotantoon tähtääviä suunnitelmia yrityksille, vertailee eri vaihtoehtoja ja perustelee valintojaan sekä kehittämisehdotuksiaan. Opiskelija vertailee aurinkoenergian tuotannon kannattavuustekijöitä ja osaa analysoida siihen tähtääviä kehittämisideoita.

Ilmoittautumisaika

22.11.2021 - 20.02.2022

Ajoitus

01.03.2022 - 21.03.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Juha Tiainen

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida aurinkoenergian tuotantoa osana energiantarvetta ja -kulutusta sekä hyödyntää osaamistaan yritysten tai muiden alan organisaatioiden kehittämisessä. Opiskelija tunnistaa aurinkoenergiaan liittyviä mahdollisuuksia sekä rajoitteita työelämässä sekä ymmärtää aurinkoenergian asennukseen liittyvät työvaiheet.

Sisältö

Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, pohdintatehtävä
Aurinkoenergiapotentiaali ja vuodenaikainen vaihtelu
Aurinkovoimalaratkaisut
Toimintaympäristö ja kannattavuuslaskelmat
Esimerkkikohteet ja energiatuki

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää aurinkoenergian tuotannon perusteita ja luettelee tärkeimpiä tuotantoon liittyviä käsitteitä. Opiskelija määrittelee ruokaketjun energiatuotannon pääasiat. Hän kykenee laskemaan aurinkoenergiapotentiaaliin liittyviä laskuja. Opiskelija nimeää aurinkoenergiaan vaikuttavia tekijöitä ja luettelee niiden vaikutuksia energiantuotantoon –ja huoltoon. Opiskelija osaa kuvailla aurinkoenergian muodostumisen pääperiaatteet. Hän osaa tunnistaa aurinkoenergiaan siirtymisen tärkeimmät vaiheet yksittäisessä yrityksessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kuvaa aurinkoenergian tuotannon luonnontieteellisiä perusteita sekä selittää uusiutuvan energian tuotantoa koskevia ilmiöitä. Opiskelija tekee yhteenvedon aurinkoenergian tuotantoon pyrkivistä tekniikoista ja selittää niihin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvaamaan olosuhteita ja perustelemaan tiettyjen toimintatapojen käyttöä aurinkoenergian tuotannossa (esim. aurinkosähkö ja -lämpö). Opiskelija arvioi aurinkoenergian tuotannon kannattavuutta sekä kykenee listaamaan toimenpiteitä. Opiskelija osaa selittää käsitteitä ja soveltaa tietämystään yksittäisen yritysten olosuhteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selittää, mihin luonnontieteellisiin ilmiöihin aurinkoenergian tuotanto perustuu sekä tulkitsee, laskee ja kommentoi siihen liittyviä luonnontieteellisiä ongelmia ja käsitteitä (auringonsäteily, -vaihtelu ja –määrä). Opiskelija selittää aurinkoenergiaan tuotantoon tähtäävää tekniikkaa ja analysoi siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvailemaan energiantuotantoon tähtääviä suunnitelmia yrityksille, vertailee eri vaihtoehtoja ja perustelee valintojaan sekä kehittämisehdotuksiaan. Opiskelija vertailee aurinkoenergian tuotannon kannattavuustekijöitä ja osaa analysoida siihen tähtääviä kehittämisideoita.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 14.04.2022

Ajoitus

07.05.2022 - 30.07.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Juha Tiainen

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnuslukuja käyttäen kuvailla bioenergian nykyisen ja tulevan merkityksen osana Suomen energiapolitiikkaa. Hän tuntee energiataseen ja energiapotentiaalin käsitteet. Hän osaa kuvailla pääpiirtein Suomessa käytettyjen bioenergialähteiden tuotantoprosessin, logistiikan ja käytön sekä osaa arvioida kriittisesti maatilamittakaavaisen bioenergian tuotannon ja hyödyntämisen perusteita.

Sisältö

- Bioenergiapolitiikka
- Energiatase
- Bioenergiavaihtoehdot ja niiden tuotanto- ja käyttöteknologiat
- Bioenergiayrittäjyys

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

: Opiskelija tuntee energiapotentiaalin, energiataseen ja hiilitaseen käsitteet. Opiskelija osaa luetella Suomen tärkeimmät bioenergiakasvit ja osaa luetella niiden tuotantoon, kuljetukseen ja käyttöön liittyviä ominaisuuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvailla lyhyesti bioenergian tuotantopotentiaalin Suomessa sekä tuntee energiataseen merkityksen energiapolitiikassa. Hän osaa luetella Suomen tärkeimmät bioenergiakasvit ja osaa kuvailla lyhyesti niiden tuotantoprosessin logistiikan ja käytön teknologian.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tunnuslukuja käyttäen kuvailla bioenergian nykyisen ja tulevan merkityksen osana Suomen energiapolitiikkaa. Hän osaa lyhyesti kuvata energiataseen merkityksen energiapolitiikassa ja osaa energiataseen laskennan perusteet. Hän osaa kuvailla pääpiirtein Suomessa käytettyjen bioenergialähteiden tuotantoprosessin, logistiikan ja käytön sekä osaa arvioida kriittisesti biopolttoaineiden merkitystä maatilamittakaavaisessa bioenergian tuotannossa.

Esitietovaatimukset

Suositellaan: Maaseudun mahdollisuudet ja /tai maatalousteknologiaosio maatilan energiatekniikka.

Ilmoittautumisaika

26.04.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

01.02.2022 - 28.02.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Juha Tiainen

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida maatilojen biokaasupotentiaalia ja tunnistaa biokaasun tuotannon liiketoiminnallisia mahdollisuuksia ja rajoitteita. Opiskeija osaa tunnistaa biokaasulaitosratkaisuja sekä osaa suunnitella ja edistää biokaasukäyttöönottoa maatiloilla.

Sisältö

Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, pohdintatehtävä
Biomassat ja biokaasun muodostuminen
Biokaasulaitosratkaisut
Toimintaympäristö ja kannattavuuslaskelmat
Esimerkkikohteet ja energiatuki

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit osoitetaan opintojakson alussa, opiskelijoiden tuotokset

Opetusmenetelmät

Verkko-opetusta ja kurssitehtäviä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää biokaasuntuotannon perusteita ja luettelee tärkeimpiä tuotantoon liittyviä käsitteitä. Opiskelija määrittelee ruokaketjun biokaasuntuotannon pääasiat. Hän kykenee laskemaan biokaasupotentiaaliin liittyviä laskuja. Opiskelija nimeää biokaasuntuotantoon vaikuttavia tekijöitä ja luettelee niiden vaikutuksia energiantuotantoon. Opiskelija osaa kuvailla biokaasulaitosten ja biokaasun muodostumisen pääperiaatteet. Hän osaa tunnistaa biokaasuntuotantoon siirtymisen tärkeimmät vaiheet yksittäisessä yrityksessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kuvaa biokaasuntuotannon luonnontieteellisiä perusteita sekä selittää bioenergian tuotantoa koskevia ilmiöitä. Opiskelija tekee yhteenvedon biokaasuntuotantoon pyrkivistä tekniikoista ja selittää niihin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvaamaan olosuhteita ja perustelemaan tiettyjen toimintatapojen käyttöä biokaasuntuotannossa (esim. liikennebiokaasu, sähkö ja lämpö). Opiskelija arvioi biokaasuntuotannon kannattavuutta sekä kykenee listaamaan toimenpiteitä. Opiskelija osaa selittää käsitteitä ja soveltaa tietämystään yksittäisen yritysten olosuhteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selittää, mihin luonnontieteellisiin ilmiöihin biokaasuntuotanto perustuu sekä tulkitsee, laskee ja kommentoi siihen liittyviä luonnontieteellisiä ongelmia ja käsitteitä. Opiskelija selittää biokaasuntuotantoon tähtäävää tekniikkaa ja analysoi siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvailemaan energiantuotantoon tähtääviä suunnitelmia yrityksille, vertailee eri vaihtoehtoja ja perustelee valintojaan sekä kehittämisehdotuksiaan. Opiskelija vertailee biokaasuntuotannon kannattavuustekijöitä ja osaa analysoida siihen tähtääviä kehittämisideoita

Esitietovaatimukset

Soveltuvat korkeakoulutasoiset opinnot

Ilmoittautumisaika

22.11.2021 - 30.01.2022

Ajoitus

01.02.2022 - 28.02.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Juha Tiainen

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida maatilojen biokaasupotentiaalia ja tunnistaa biokaasun tuotannon liiketoiminnallisia mahdollisuuksia ja rajoitteita. Opiskeija osaa tunnistaa biokaasulaitosratkaisuja sekä osaa suunnitella ja edistää biokaasukäyttöönottoa maatiloilla.

Sisältö

Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, pohdintatehtävä
Biomassat ja biokaasun muodostuminen
Biokaasulaitosratkaisut
Toimintaympäristö ja kannattavuuslaskelmat
Esimerkkikohteet ja energiatuki

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää biokaasuntuotannon perusteita ja luettelee tärkeimpiä tuotantoon liittyviä käsitteitä. Opiskelija määrittelee ruokaketjun biokaasuntuotannon pääasiat. Hän kykenee laskemaan biokaasupotentiaaliin liittyviä laskuja. Opiskelija nimeää biokaasuntuotantoon vaikuttavia tekijöitä ja luettelee niiden vaikutuksia energiantuotantoon. Opiskelija osaa kuvailla biokaasulaitosten ja biokaasun muodostumisen pääperiaatteet. Hän osaa tunnistaa biokaasuntuotantoon siirtymisen tärkeimmät vaiheet yksittäisessä yrityksessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kuvaa biokaasuntuotannon luonnontieteellisiä perusteita sekä selittää bioenergian tuotantoa koskevia ilmiöitä. Opiskelija tekee yhteenvedon biokaasuntuotantoon pyrkivistä tekniikoista ja selittää niihin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvaamaan olosuhteita ja perustelemaan tiettyjen toimintatapojen käyttöä biokaasuntuotannossa (esim. liikennebiokaasu, sähkö ja lämpö). Opiskelija arvioi biokaasuntuotannon kannattavuutta sekä kykenee listaamaan toimenpiteitä. Opiskelija osaa selittää käsitteitä ja soveltaa tietämystään yksittäisen yritysten olosuhteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selittää, mihin luonnontieteellisiin ilmiöihin biokaasuntuotanto perustuu sekä tulkitsee, laskee ja kommentoi siihen liittyviä luonnontieteellisiä ongelmia ja käsitteitä. Opiskelija selittää biokaasuntuotantoon tähtäävää tekniikkaa ja analysoi siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvailemaan energiantuotantoon tähtääviä suunnitelmia yrityksille, vertailee eri vaihtoehtoja ja perustelee valintojaan sekä kehittämisehdotuksiaan. Opiskelija vertailee biokaasuntuotannon kannattavuustekijöitä ja osaa analysoida siihen tähtääviä kehittämisideoita

Esitietovaatimukset

Soveltuvat korkeakoulutasoiset opinnot

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 24.10.2021

Ajoitus

01.11.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Teija Rönkä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • AGRO19B
  Agrologi (AMK)
 • IEPFF21F
  From Field to Fork

Tavoitteet

The student will build a project concerning biosecurity in primary production. He will understand and be able to evaluate the demands associated with the duties of biosecurity and know-how be able to increase biosecurity in his project. The students' problem-solving and information acquisition abilities as well as communication skills are developed in this type of project studies.

Sisältö

Concepts and methods of project work
- project phases and process
- project plan (time, resource and cost planning)
- possible organisation and interest groups
- changes, risks and problems in project work
- project communication, reporting and presentation
- opposing a course mate’s report and presentation
- concluding the project

Oppimateriaalit

Information in biosecurity available from reliable internet sources and through visits to farms.

Opetusmenetelmät

Ohjaus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

The course is approved based on the submitted biosecurity report (personal part in case of group report).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 135 h

Sisällön jaksotus

Weeks 44-51

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student knows the main project management concepts and methods. The student is able to make a project plan and he has an understanding of the project implementation and management.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student knows well the main project concepts and management techniques. The student is able to draw up a project plan and has a good understanding of the project implementation and management. The report and presentation are presented clearly.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student knows perfectly the main project concepts and methods. The student is able to draw up a functional entity from starting of the project to the project end including analysing the results and outcome. The student has an excellent understanding of the project implementation, management and leadership.

Hylätty (0)

The student has not submitted the project report incl. a project plan and has not shown that he/she understands how to implement and manage a project.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

The student knows the main project management concepts and methods. The student is able to make a project plan and he has an understanding of the project implementation and management.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

The student knows well the main project concepts and management techniques. The student is able to draw up a project plan and has a good understanding of the project implementation and management. The report and presentation are presented clearly.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student knows perfectly the main project concepts and methods. The student is able to draw up a functional entity from starting of the project to the project end including analysing the results and outcome. The student has an excellent understanding of the project implementation, management and leadership.

Esitietovaatimukset

Good hygienic practises in animal production and pathogens in primary production

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 17.09.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anu Katila
 • Risto Lauhanen
 • Juha Tiainen
 • Kari Laasasenaho
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • IEPFF21F
  From Field to Fork

Tavoitteet

After the course, the student can…
• Recognise the factors which are affecting to carbon cycle (e.g. photosynthesis and atmospheric carbon)
• Recognise the limits of carbon cycle and carbon sinks especially in food chain
• Understand the basics of calculating carbon footprint
• Understand the impacts of climate change in food chain and can list actions which help food chain to adapt for global warming
• Understand international climate agreements and goals and also identify the impacts of European union agriculture politics in developing food chain

Sisältö

Introduction, course objectives and practices, climate change, assignments
Photosynthesis and atmospheric carbon (the role of biomasses, carbon cycle, emission sources)
Emissions from food chain, carbon footprint, carbon fixation and sinks (agriculture as a global emission source)
Supporting low-carbon production on farms (the role of peatlands, renewable energy, new production methods, cropping systems)
Future research questions and carbon capture and storage (carbon compensations, carbon trade, agriculture regulations, international agreem

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The assingments is a partly missing the real subject
The subject is schematic.
The work is unstructured and the boundaries are unclear
The results to be achieved are unclear.
There are development goals set for project work, but they remain loose and unsubstantiated.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The assignment is useful and well-grounded for working life.
The assignment handle current issues, but it is common in the field
The work is based on knowledge and its limits are clear.
The results of the assignments are aimed at practical value and the purpose of the work is to bring a new perspective to the topic.
The role of the working life is taken into account.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The work is useful for practical activities and relevant for the working life and its development.
The work is relevant, new, creative, and demanding.
The limits are clear.
The results of the assignment aim to add value and the aim of the work is to bring a new innovative perspective to the topic.
The purpose and objectives of the work are well justified from the viewpoint of working life and knowledge base. The results of the work will be applied to the development of the circular economy

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.11.2021

Ajoitus

29.11.2021 - 10.12.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Risto Lauhanen
 • Nina Sillvan
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • IEPFF21F
  From Field to Fork

Tavoitteet

: After the course, the student can…
Build project concerning to circular economy
Knows business models for circular economy: product as a service, renewable, sharing platforms, product lifecycle extensions, resource efficiency & recycling
Can use his / her expertise to develop companies or other organizations in the field
Identify the financial opportunities and limitations of the circular economy business models
Can name examples of companies using circular business models and develop business ideas based on circular business models

Sisältö

Introduction, objectives and practices, assignment
Circular economy business models: product as a service, renewable, sharing platforms
Circular economy business models: product lifecycle extensions, resource efficiency & recycling
Models of projects in circular economy
Company visit
Developing your own business idea based on circular economy business models or project connected in circular economy

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The assingments is a partly missing the real subject
The subject is schematic.
The work is unstructured and the boundaries are unclear
The results to be achieved are unclear.
There are development goals set for project work, but they remain loose and unsubstantiated.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The assignment is useful and well-grounded for working life.
The assignment handle current issues, but it is common in the field
The work is based on knowledge and its limits are clear.
The results of the assignments are aimed at practical value and the purpose of the work is to bring a new perspective to the topic.
The role of the working life is taken into account.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The work is useful for practical activities and relevant for the working life and its development.
The work is relevant, new, creative, and demanding.
The limits are clear.
The results of the assignment aim to add value and the aim of the work is to bring a new innovative perspective to the topic.
The purpose and objectives of the work are well justified from the viewpoint of working life and knowledge base. The results of the work will be applied to the development of the circular economy

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Juha Tiainen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • IEPFF21F
  From Field to Fork

Tavoitteet

The student will learn the basic uses of UAVs in agriculture and forestry. He/She will get familiar with the EASA-based legislation dealing with using drones in a safe way. The student gets to know the current drone technology and types of UAVs used. He/She will get the knowledge of different Softwares and cloud –services connected to using drones.

Sisältö

The EASA-legislation in using drones as a hobby or as a commercial drone operator.
The operator competence criteria. The multicopter and fixed wing UAS –technology.
The most used operational (planning and executing) cloud-services available. The
uses of the drone data in agriculture and forestry.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Approved: A Moodle- test passed. Active participation in practical training with drones.
The student has planned, executed and analyzed a mapping flight of a field or a forest stand.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 19.09.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 29.04.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • AGRO21A
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Yleiset osaamistavoitteet (3 op)
Opiskelija osaa viestiä englannin kielellä suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Opiskelija pystyy keskustelemaan omaan alaansa ja työpaikkaansa liittyvistä asioista englanniksi ja kehittää oman alansa tietämystään englanninkielisen kirjallisuuden ja muun lähdemateriaalin avulla.
Opiskelija
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan.
- osaa kirjoittaa cv:n ja työhakemuksen ja selviää työnhakutilanteista.
- osaa kirjoittaa työelämään liittyviä viestejä ja selviytyy suullisista viestintätilanteista
- hallitsee kohteliaisuusfraseologiaa ja small talkia

Alakohtaiset osaamistavoitteet ( 2 op)
Opiskelija:
-osaa oman erityisalansa terminologiaa ja sanastoa
-osaa soveltaa yllämainittuja taitojaan käytännön tilanteissa eri työtehtävissään sekä kirjallisesti että suullisesti
-osaa hankkia uutta tietoa alaltaan eri lähteistä ja soveltaa sitä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussaan

Sisältö

Yhteiset sisällöt (3 op)
Itsestä ja opinnoista kertominen
Työnhaku, cv, työhakemus, työhaastattelu
Esitystaidot (esim. oman alan yrityksen esittely)
Kohteliaisuusfraasit ja small talk
Kirjallinen viestintä työelämässä
Oman alan perusterminologiaa, alan ammattitekstit

Alakohtaiset sisällöt (2 op)
Ammattialan terminologiaa
Oma ammatti ja työtehtävät
Asiakaspalvelun kieli
Oman alan ammattitekstit
Suulliset omaan alaan liittyvät keskustelut ja esitykset

Oppimateriaalit

Opettajan kurssin alussa ilmoittama materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Kontaktitunnit ja itsenäinen Moodle-työskentely (kirjalliset ja suulliset harjoitukset)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lähtötasotesti ja kirjallinen tentti kurssin lopussa, suullinen näyttö kurssin aikana

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollinen suullinen /kirjallinen näyttö tai suoritus esim ulkomaan vaihdon perusteella (OT)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Noin 40 h kontaktia, muu kuormitus itsenäistä Moodletyöskentelyä

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovelvollisuus 80 %

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa ammattisanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää oman ammattialansa ammattisanastoa tyydyttävästi. Hän ymmärtää alansa perustekstejä ja selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää oman alansa ammattisanastoa taitavasti. Hän ymmärtää ja tuottaa vaativaa ammattiaineistoa. Selviytyy hyvin oman alansa työtilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perustana aktiivinen osallistuminen, tehtävien suorittaminen hyväksytysti sekä tenttitulokset ja suullinen näyttö.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 16.01.2022

Ajoitus

24.01.2022 - 29.04.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MAGRO21
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Yleiset osaamistavoitteet (3 op)
Opiskelija osaa viestiä englannin kielellä suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Opiskelija pystyy keskustelemaan omaan alaansa ja työpaikkaansa liittyvistä asioista englanniksi ja kehittää oman alansa tietämystään englanninkielisen kirjallisuuden ja muun lähdemateriaalin avulla.
Opiskelija
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan.
- osaa kirjoittaa cv:n ja työhakemuksen ja selviää työnhakutilanteista.
- osaa kirjoittaa työelämään liittyviä viestejä ja selviytyy suullisista viestintätilanteista
- hallitsee kohteliaisuusfraseologiaa ja small talkia

Alakohtaiset osaamistavoitteet ( 2 op)
Opiskelija:
-osaa oman erityisalansa terminologiaa ja sanastoa
-osaa soveltaa yllämainittuja taitojaan käytännön tilanteissa eri työtehtävissään sekä kirjallisesti että suullisesti
-osaa hankkia uutta tietoa alaltaan eri lähteistä ja soveltaa sitä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussaan

Sisältö

Yhteiset sisällöt (3 op)
Itsestä ja opinnoista kertominen
Työnhaku, cv, työhakemus, työhaastattelu
Esitystaidot (esim. oman alan yrityksen esittely)
Kohteliaisuusfraasit ja small talk
Kirjallinen viestintä työelämässä
Oman alan perusterminologiaa, alan ammattitekstit

Alakohtaiset sisällöt (2 op)
Ammattialan terminologiaa
Oma ammatti ja työtehtävät
Asiakaspalvelun kieli
Oman alan ammattitekstit
Suulliset omaan alaan liittyvät keskustelut ja esitykset

Oppimateriaalit

Opettajan kurssin alussa ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Kontaktitunnit ja itsenäinen Moodle-työskentely (kirjalliset ja suulliset harjoitukset)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lähtötasotesti ja kirjallinen tentti kurssin lopussa, suullinen näyttö kurssin aikana

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollinen suullinen /kirjallinen näyttö tai suoritus esim ulkomaan vaihdon aikana (OT)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Noin 20-25 hkontaktia, muu kuormitus itsenäistä Moodletyöskentelyä

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovelvollisuus 80 %

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa ammattisanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää oman ammattialansa ammattisanastoa tyydyttävästi. Hän ymmärtää alansa perustekstejä ja selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää oman alansa ammattisanastoa taitavasti. Hän ymmärtää ja tuottaa vaativaa ammattiaineistoa. Selviytyy hyvin oman alansa työtilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perustana aktiivinen osallistuminen, tehtävien suorittaminen hyväksytysti sekä tenttitulokset ja suullinen näyttö.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 10.10.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 29.04.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Vastuuhenkilö

Erja Heikkilä

Opiskelijaryhmät
 • AGRO21B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Yleiset osaamistavoitteet (3 op)
Opiskelija osaa viestiä englannin kielellä suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Opiskelija pystyy keskustelemaan omaan alaansa ja työpaikkaansa liittyvistä asioista englanniksi ja kehittää oman alansa tietämystään englanninkielisen kirjallisuuden ja muun lähdemateriaalin avulla.
Opiskelija
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan.
- osaa kirjoittaa cv:n ja työhakemuksen ja selviää työnhakutilanteista.
- osaa kirjoittaa työelämään liittyviä viestejä ja selviytyy suullisista viestintätilanteista
- hallitsee kohteliaisuusfraseologiaa ja small talkia

Alakohtaiset osaamistavoitteet ( 2 op)
Opiskelija:
-osaa oman erityisalansa terminologiaa ja sanastoa
-osaa soveltaa yllämainittuja taitojaan käytännön tilanteissa eri työtehtävissään sekä kirjallisesti että suullisesti
-osaa hankkia uutta tietoa alaltaan eri lähteistä ja soveltaa sitä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussaan

Sisältö

Yhteiset sisällöt (3 op)
Itsestä ja opinnoista kertominen
Työnhaku, cv, työhakemus, työhaastattelu
Esitystaidot (esim. oman alan yrityksen esittely)
Kohteliaisuusfraasit ja small talk
Kirjallinen viestintä työelämässä
Oman alan perusterminologiaa, alan ammattitekstit

Alakohtaiset sisällöt (2 op)
Ammattialan terminologiaa
Oma ammatti ja työtehtävät
Asiakaspalvelun kieli
Oman alan ammattitekstit
Suulliset omaan alaan liittyvät keskustelut ja esitykset

Oppimateriaalit

Opettajan kurssin alussa ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Kontaktitunnit ja itsenäinen Moodle-työskentely (kirjalliset ja suulliset harjoitukset)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lähtötasotesti ja kirjallinen tentti kurssin lopussa, suullinen näyttö kurssin aikana

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollinen suullinen /kirjallinen näyttö tai suoritus esim ulkomaan vaihdon perusteella (OT)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Noin 40 h kontaktia, muu kuormitus itsenäistä Moodletyöskentelyä

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovelvollisuus 80 %

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa ammattisanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää oman ammattialansa ammattisanastoa tyydyttävästi. Hän ymmärtää alansa perustekstejä ja selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää oman alansa ammattisanastoa taitavasti. Hän ymmärtää ja tuottaa vaativaa ammattiaineistoa. Selviytyy hyvin oman alansa työtilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perustana aktiivinen osallistuminen, tehtävien suorittaminen hyväksytysti sekä tenttitulokset ja suullinen näyttö.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 03.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Anna Tall
Vastuuhenkilö

Anna Tall

Opiskelijaryhmät
 • AGRO19B
  Agrologi (AMK)
 • MAGRO19
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa erikoiskasvien viljelyn perusteet ja osaa hakea tietoa markkinoista, niiden viljely- ja korjuutekniikasta sekä sadon varastointi- ja kunnostustekniikasta.
Opintojaksolla on mahdollisuus erikoistua esim. konttikasvatukseen, kaupunkiviljelyyn, peltometsäviljelyyn ja muihin erikoisempiin ruuan tuotantoa tapoihin

Sisältö

• Ajankohtaiset erikoiskasvit
• Viljelytekniikka
• Sadon laatu
• Markkinat
• Ajankohtaiset erikoiskasvatusmenetelmät

Oppimateriaalit

Opintojaksolla osoitettava materiaali, kuten hankkeiden ja tutkimusten tulokset, lehtiartikkelit ja videot.

Opetusmenetelmät

Projektityöskentely: Johdantoluennot, tiedonhaun osio, itsenäinen projektityöskentely, projektityön esittely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson vastuuopettaja Anna Tall, anna.tall@seamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija nimeää erikoiskasveja ja määrittelee niiden viljelyn mahdollisuuksia. Opiskelija selittää erikoiskasvien viljelytekniikan pääasiat sekä luettelee sadon määrään ja laatuun vaikuttavia tekijöitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija määrittelee erikoiskasvikäsitteen ja vertailee niiden viljelyn mahdollisuuksia. Opiskelija tekee yhteenvedon erikoiskasvien viljelytekniikoista sekä arvioi sadon määrään ja laatuun vaikuttavia tekijöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija perustelee erikoiskasvikäsitteen sekä analysoi ja tekee johtopäätöksiä niiden viljelyn mahdollisuuksista. Opiskelija on kiinnostunut tutkimaan erikoiskasvien viljelytekniikoita sekä vertailee niitä keskenään. Opiskelija analysoi sadon määrään ja laatuun vaikuttavia tekijöitä.

Esitietovaatimukset

Projektitoiminnan perusteet

Lisätiedot

Toteutus edellyttää riittävän isoa ryhmäkokoa.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

01.08.2021 - 31.07.2022

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Marjo Latva-Kyyny
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • AGRO19A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO19B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on syventää tietoja ja taitoja opiskelijan erikoistumisalalta ja oppia tuntemaan työelämän vaatimuksia. Harjoittelu mahdollistaa myös kansainvälisen työkokemuksen hankkimisen sekä tukee kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteita. Harjoittelun avulla opiskelija rakentaa alan ammatti-identiteettiään. Harjoittelu tulee opiskelijan urasuunnitelmaa.

Sisältö

Harjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla maaseutuelinkeinoihin liittyvissä tehtävissä.

Opetusmenetelmät

Työskentely työyhteisön jäsenenä ja raportointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämässä tapahtuva harjoittelujakso

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

75 työpäivää ja raportointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on suorittanut vaaditun harjoittelun
Hylätty: Opiskelija ei ole suorittanut vaadittua harjoittelua

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelun hyväksytty suoritus edellyttää harjoittelupäivien täyttymistä ja vaadittujen raporttien hyväksyttyä palautusta.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 31.10.2022

Ajoitus

03.01.2022 - 31.05.2023

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Marjo Latva-Kyyny
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MAGRO20
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on syventää tietoja ja taitoja opiskelijan erikoistumisalalta ja oppia tuntemaan työelämän vaatimuksia. Harjoittelu mahdollistaa myös kansainvälisen työkokemuksen hankkimisen sekä tukee kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteita. Harjoittelun avulla opiskelija rakentaa alan ammatti-identiteettiään. Harjoittelu tulee opiskelijan urasuunnitelmaa.

Sisältö

Harjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla maaseutuelinkeinoihin liittyvissä tehtävissä.

Opetusmenetelmät

Työskentely työyhteisön jäsenenä ja raportointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämässä tapahtuva harjoittelujakso

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

75 työpäivää ja raportointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on suorittanut vaaditun harjoittelun
Hylätty: Opiskelija ei ole suorittanut vaadittua harjoittelua

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelun hyväksytty suoritus edellyttää harjoittelupäivien täyttymistä ja vaadittujen raporttien hyväksyttyä palautusta.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 03.01.2022

Ajoitus

01.01.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Marjo Latva-Kyyny
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO19
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on syventää tietoja ja taitoja opiskelijan erikoistumisalalta ja oppia tuntemaan työelämän vaatimuksia. Harjoittelu mahdollistaa myös kansainvälisen työkokemuksen hankkimisen sekä tukee kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteita

Sisältö

Harjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla maaseutuelinkeinoihin liittyvissä tehtävissä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväkstyy: Opiskelija on suorittanut ja raportoinut hyväksyttävästi harjoittelun
Hylätty. Harjoittelua tai raporttia ei ole tehty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelun hyväksytty suoritus edellyttää harjoittelupäivien täyttymistä ja vaadittujen raporttien hyväksyttyä palautusta.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 01.10.2021

Ajoitus

01.08.2021 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Marjo Latva-Kyyny
Opiskelijaryhmät
 • AGRO18B
  Agrologi (AMK)
 • AGRO18A
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on syventää tietoja ja taitoja opiskelijan erikoistumisalalta ja oppia tuntemaan työelämän vaatimuksia. Harjoittelu mahdollistaa myös kansainvälisen työkokemuksen hankkimisen sekä tukee kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteita

Sisältö

Harjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla maaseutuelinkeinoihin liittyvissä tehtävissä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväkstyy: Opiskelija on suorittanut ja raportoinut hyväksyttävästi harjoittelun
Hylätty. Harjoittelua tai raporttia ei ole tehty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelun hyväksytty suoritus edellyttää harjoittelupäivien täyttymistä ja vaadittujen raporttien hyväksyttyä palautusta.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 06.05.2022

Laajuus

10 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Jussi-Matti Kallio
 • Sanna Ekström
 • Anna Tall
 • Merja Kyntäjä
 • Jori Lahti
 • Arja Nykänen
Vastuuhenkilö

Anna Tall

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • AGRO20A
  Agrologi (AMK)
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3

Tavoitteet

Opiskelija on selvillä tärkeimpien peltokasvien kehitysvaiheista sekä viljelytekniikasta ja tuntee sadon laatuun ja määrään vaikuttavat tekijät. Hän osaa kuvailla viljakasvien kylvötöissä, sadon korjuussa ja käsittelyssä käytettävät koneet ja laitteet ja osaa selostaa keskeisiä mitoitukseen liittyviä tekijöitä. Hän osaa laatia viljelysuunnitelman. Hän osaa tehdä tärkeimmät laatuanalyysit ja tietää eri laatutekijöiden merkityksen. Opiskelija osaa luokitella rikkakasvit eri ryhmiin sekä tuntee yleisimmät kasvitaudit ja tuholaiset. Opiskelija osaa tehdä yhteenvedon rikkakasvien torjuntamenetelmistä ja tuntee torjuntatyössä käytettävän tekniikan ja sen vaikutuksen työn tulokseen sekä osaa suunnitella torjunnan taloudelliset ja ympäristönsuojelulliset näkökohdat huomioiden.

Sisältö

Viljojen sadon tuoton perusteet ja viljojen kehitysasteet; peltokasvien viljelytekniikka, tärkeimmät viljojen laatuanalyysit; viljelysuunnitelman laatiminen tietokoneella; viljojen korjuussa ja käsittelyssä käytettävät koneet.
Rikkakasvien luokittelu ja ominaisuudet; rikkakasvien ei-kemialliset torjuntamenetelmät; rikkakasvien torjunta-aineet ja käyttö; kasvunsääteet; kasvinsuojelun tekniikka; kasvinsuojeluaineiden ympäristö- ja terveysvaikutukset; kasvinsuojelusuunnitelma; tärkeimpien tautien ja tuholaisten tunnistus.

Oppimateriaalit

Seppänen, M (toim.) 2008. Peltokasvien tuotanto. Opetushallitus.
Ansalehto ym. 1999. Laatuviljan tuotanto. Tieto tuottamaan 80. Maaseutukeskusten liitto.
Opas rukiin viljelyyn. www.vyr.fi (2010).
Saatavuus: http://www.vyr.fi/multimagazine/web/ruisopas/
Rypsin ja Rapsinviljelyopas. www.vyr.fi.
Saatavuus: http://www.vyr.fi/multimagazine/web/rypsin_rapsin_opas/fi/
Mallasohran viljelyopas. www.vyr.fi.
Saatavuus: http://www.vyr.fi/multimagazine/web/mallasohraopas/fi/
Peltonen, Puurunen ja Harmoinen (toim). 2010. Nurmirehujen tuotanto ja käyttö. Tieto tuottamaan 132. ProAgria Keskusten liitto.
Herneen tuotanto. 1993. Maaseutukeskusten liiton julkaisuja 860.
Franssila ym. 2001. Grunder för ekologisk växtodling. Del IV, Växtodling och förädling av foder.
Peltonen-Sainio ym. 2005. Viljojen kehityksen ja kasvun ABC. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus.
Tiainen R. (toim.) 2005. Maatilatalouden teknologia
Klemola, E. ym. 2002. Lohkon koon ja muodon taloudelliset vaikutukset. Työtehoseuran julkaisuja 386
Pentti, S. 2006. Peltoliikenteen optimointi. Työtehoseuran maataloustiedote 593
Tutustuttava Energia-akatemia.fi sivustolta oleviin kasvinviljelyä koskeviin energiansäästöoppaisiin

Opetusmenetelmät

Luennot (30 %), harjoitustyöt (25%), hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät (20%) ja tentti (25%

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 270 h, josta luennot 90 h, harjoitustyöt 70 h, oppimistehtävät 50 h, tentti 70 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee tärkeimpien peltokasvien kehitysvaiheet, viljelytekniikat sekä sadon laatuun ja määrään vaikuttavat tekijät. Hän on selvillä peltokasvien sadon korjuussa ja käsittelyssä käytettävästä koneistuksesta. Hän tuntee viljelysuunnittelun periaatteet sekä viljojen tärkeimmät laatuanalyysit.
Opiskelija luokittelee rikkakasveja, nimeää niiden torjuntamenetelmiä, laatii rikkakasvien torjunta-suunnitelman todelliselle tilalle ja määrittelee kasvinsuojeluaineiden ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Opiskelija tuntee kasvinsuojelussa tarvittavaa tekniikkaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla tärkeimpien peltokasvien kehitysvaiheita, viljelytekniikoita sekä sadon laatuun ja määrään vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa keskeisen peltokasvien sadon korjuussa ja käsittelyssä käytettävän koneistuksen. Hän osaa viljelysuunnittelun periaatteet sekä viljojen tärkeimmät laatuanalyysit
Opiskelija luokittelee rikkakasveja, osaa selittää niiden torjuntamenetelmiä, laatii rikkakasvien torjuntasuunnitelman todelliselle tilalle ja pohtii eri kasvinsuojeluaineiden ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Opiskelija osaa kasvinsuojelussa tarvittavan tekniikan pääasiat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee arvioimaan tärkeimpien peltokasvien kehitysvaiheiden ja viljelytekniikoiden vaikutusta sadon laatuun ja määrään. Hän osaa valita tarkoituksenmukaisimman sadon korjuussa ja käsittelyssä tarvittavan koneistuksen. Hän pystyy tekemään viljelysuunnitelman sekä viljojen tärkeimmät laatuanalyysit itsenäisesti
Opiskelija luokittelee rikkakasveja, osaa analysoida ja vertailla niiden torjuntamenetelmiä, laatii rikkakasvien torjuntasuunnitelman todelliselle tilalle vertailemalla eri vaihtoehtoja. Opiskelija arvioi ja tekee johtopäätöksiä kasvinsuojeluaineiden ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Opiskelija osaa valita kasvinsuojelussa tarvittavan tekniikan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Luennot, aktiivisuus
- Harjoitustyöt, osallistuminen
- Hyväksytty oppimistehtävä
- Tentti

Esitietovaatimukset

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 06.05.2022

Laajuus

10 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Jussi-Matti Kallio
 • Sanna Ekström
 • Anna Tall
 • Merja Kyntäjä
 • Jori Lahti
 • Arja Nykänen
Vastuuhenkilö

Anna Tall

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • AGRO20B
  Agrologi (AMK)
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3

Tavoitteet

Opiskelija on selvillä tärkeimpien peltokasvien kehitysvaiheista sekä viljelytekniikasta ja tuntee sadon laatuun ja määrään vaikuttavat tekijät. Hän osaa kuvailla viljakasvien kylvötöissä, sadon korjuussa ja käsittelyssä käytettävät koneet ja laitteet ja osaa selostaa keskeisiä mitoitukseen liittyviä tekijöitä. Hän osaa laatia viljelysuunnitelman. Hän osaa tehdä tärkeimmät laatuanalyysit ja tietää eri laatutekijöiden merkityksen. Opiskelija osaa luokitella rikkakasvit eri ryhmiin sekä tuntee yleisimmät kasvitaudit ja tuholaiset. Opiskelija osaa tehdä yhteenvedon rikkakasvien torjuntamenetelmistä ja tuntee torjuntatyössä käytettävän tekniikan ja sen vaikutuksen työn tulokseen sekä osaa suunnitella torjunnan taloudelliset ja ympäristönsuojelulliset näkökohdat huomioiden.

Sisältö

Viljojen sadon tuoton perusteet ja viljojen kehitysasteet; peltokasvien viljelytekniikka, tärkeimmät viljojen laatuanalyysit; viljelysuunnitelman laatiminen tietokoneella; viljojen korjuussa ja käsittelyssä käytettävät koneet.
Rikkakasvien luokittelu ja ominaisuudet; rikkakasvien ei-kemialliset torjuntamenetelmät; rikkakasvien torjunta-aineet ja käyttö; kasvunsääteet; kasvinsuojelun tekniikka; kasvinsuojeluaineiden ympäristö- ja terveysvaikutukset; kasvinsuojelusuunnitelma; tärkeimpien tautien ja tuholaisten tunnistus.

Oppimateriaalit

Seppänen, M (toim.) 2008. Peltokasvien tuotanto. Opetushallitus.
Ansalehto ym. 1999. Laatuviljan tuotanto. Tieto tuottamaan 80. Maaseutukeskusten liitto.
Opas rukiin viljelyyn. www.vyr.fi (2010).
Saatavuus: http://www.vyr.fi/multimagazine/web/ruisopas/
Rypsin ja Rapsinviljelyopas. www.vyr.fi.
Saatavuus: http://www.vyr.fi/multimagazine/web/rypsin_rapsin_opas/fi/
Mallasohran viljelyopas. www.vyr.fi.
Saatavuus: http://www.vyr.fi/multimagazine/web/mallasohraopas/fi/
Peltonen, Puurunen ja Harmoinen (toim). 2010. Nurmirehujen tuotanto ja käyttö. Tieto tuottamaan 132. ProAgria Keskusten liitto.
Herneen tuotanto. 1993. Maaseutukeskusten liiton julkaisuja 860.
Franssila ym. 2001. Grunder för ekologisk växtodling. Del IV, Växtodling och förädling av foder.
Peltonen-Sainio ym. 2005. Viljojen kehityksen ja kasvun ABC. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus.
Tiainen R. (toim.) 2005. Maatilatalouden teknologia
Klemola, E. ym. 2002. Lohkon koon ja muodon taloudelliset vaikutukset. Työtehoseuran julkaisuja 386
Pentti, S. 2006. Peltoliikenteen optimointi. Työtehoseuran maataloustiedote 593
Tutustuttava Energia-akatemia.fi sivustolta oleviin kasvinviljelyä koskeviin energiansäästöoppaisiin

Opetusmenetelmät

Luennot (30 %), harjoitustyöt (25%), hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät (20%) ja tentti (25%

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 270 h, josta luennot 90 h, harjoitustyöt 70 h, oppimistehtävät 50 h, tentti 70 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee tärkeimpien peltokasvien kehitysvaiheet, viljelytekniikat sekä sadon laatuun ja määrään vaikuttavat tekijät. Hän on selvillä peltokasvien sadon korjuussa ja käsittelyssä käytettävästä koneistuksesta. Hän tuntee viljelysuunnittelun periaatteet sekä viljojen tärkeimmät laatuanalyysit.
Opiskelija luokittelee rikkakasveja, nimeää niiden torjuntamenetelmiä, laatii rikkakasvien torjunta-suunnitelman todelliselle tilalle ja määrittelee kasvinsuojeluaineiden ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Opiskelija tuntee kasvinsuojelussa tarvittavaa tekniikkaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla tärkeimpien peltokasvien kehitysvaiheita, viljelytekniikoita sekä sadon laatuun ja määrään vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa keskeisen peltokasvien sadon korjuussa ja käsittelyssä käytettävän koneistuksen. Hän osaa viljelysuunnittelun periaatteet sekä viljojen tärkeimmät laatuanalyysit
Opiskelija luokittelee rikkakasveja, osaa selittää niiden torjuntamenetelmiä, laatii rikkakasvien torjuntasuunnitelman todelliselle tilalle ja pohtii eri kasvinsuojeluaineiden ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Opiskelija osaa kasvinsuojelussa tarvittavan tekniikan pääasiat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee arvioimaan tärkeimpien peltokasvien kehitysvaiheiden ja viljelytekniikoiden vaikutusta sadon laatuun ja määrään. Hän osaa valita tarkoituksenmukaisimman sadon korjuussa ja käsittelyssä tarvittavan koneistuksen. Hän pystyy tekemään viljelysuunnitelman sekä viljojen tärkeimmät laatuanalyysit itsenäisesti
Opiskelija luokittelee rikkakasveja, osaa analysoida ja vertailla niiden torjuntamenetelmiä, laatii rikkakasvien torjuntasuunnitelman todelliselle tilalle vertailemalla eri vaihtoehtoja. Opiskelija arvioi ja tekee johtopäätöksiä kasvinsuojeluaineiden ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Opiskelija osaa valita kasvinsuojelussa tarvittavan tekniikan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Luennot, aktiivisuus
- Harjoitustyöt, osallistuminen
- Hyväksytty oppimistehtävä
- Tentti

Esitietovaatimukset

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 16.01.2022

Ajoitus

24.01.2022 - 29.04.2022

Laajuus

10 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Jussi-Matti Kallio
 • Sanna Ekström
 • Anna Tall
 • Merja Kyntäjä
 • Jori Lahti
 • Arja Nykänen
Vastuuhenkilö

Anna Tall

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO21
  Agrologi (AMK)
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3

Tavoitteet

Opiskelija on selvillä tärkeimpien peltokasvien kehitysvaiheista sekä viljelytekniikasta ja tuntee sadon laatuun ja määrään vaikuttavat tekijät. Hän osaa kuvailla viljakasvien kylvötöissä, sadon korjuussa ja käsittelyssä käytettävät koneet ja laitteet ja osaa selostaa keskeisiä mitoitukseen liittyviä tekijöitä. Hän osaa laatia viljelysuunnitelman. Hän osaa tehdä tärkeimmät laatuanalyysit ja tietää eri laatutekijöiden merkityksen. Opiskelija osaa luokitella rikkakasvit eri ryhmiin sekä tuntee yleisimmät kasvitaudit ja tuholaiset. Opiskelija osaa tehdä yhteenvedon rikkakasvien torjuntamenetelmistä ja tuntee torjuntatyössä käytettävän tekniikan ja sen vaikutuksen työn tulokseen sekä osaa suunnitella torjunnan taloudelliset ja ympäristönsuojelulliset näkökohdat huomioiden.

Sisältö

Viljojen sadon tuoton perusteet ja viljojen kehitysasteet; peltokasvien viljelytekniikka, tärkeimmät viljojen laatuanalyysit; viljelysuunnitelman laatiminen tietokoneella; viljojen korjuussa ja käsittelyssä käytettävät koneet.
Rikkakasvien luokittelu ja ominaisuudet; rikkakasvien ei-kemialliset torjuntamenetelmät; rikkakasvien torjunta-aineet ja käyttö; kasvunsääteet; kasvinsuojelun tekniikka; kasvinsuojeluaineiden ympäristö- ja terveysvaikutukset; kasvinsuojelusuunnitelma; tärkeimpien tautien ja tuholaisten tunnistus.

Oppimateriaalit

Seppänen, M (toim.) 2008. Peltokasvien tuotanto. Opetushallitus.
Ansalehto ym. 1999. Laatuviljan tuotanto. Tieto tuottamaan 80. Maaseutukeskusten liitto.
Opas rukiin viljelyyn. www.vyr.fi (2010).
Saatavuus: http://www.vyr.fi/multimagazine/web/ruisopas/
Rypsin ja Rapsinviljelyopas. www.vyr.fi.
Saatavuus: http://www.vyr.fi/multimagazine/web/rypsin_rapsin_opas/fi/
Mallasohran viljelyopas. www.vyr.fi.
Saatavuus: http://www.vyr.fi/multimagazine/web/mallasohraopas/fi/
Peltonen, Puurunen ja Harmoinen (toim). 2010. Nurmirehujen tuotanto ja käyttö. Tieto tuottamaan 132. ProAgria Keskusten liitto.
Herneen tuotanto. 1993. Maaseutukeskusten liiton julkaisuja 860.
Franssila ym. 2001. Grunder för ekologisk växtodling. Del IV, Växtodling och förädling av foder.
Peltonen-Sainio ym. 2005. Viljojen kehityksen ja kasvun ABC. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus.
Tiainen R. (toim.) 2005. Maatilatalouden teknologia
Klemola, E. ym. 2002. Lohkon koon ja muodon taloudelliset vaikutukset. Työtehoseuran julkaisuja 386
Pentti, S. 2006. Peltoliikenteen optimointi. Työtehoseuran maataloustiedote 593
Tutustuttava Energia-akatemia.fi sivustolta oleviin kasvinviljelyä koskeviin energiansäästöoppaisiin

Opetusmenetelmät

Luennot (25 %), harjoitustyöt (25%), hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät (25%) ja tentti (25%

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 270 h, josta luennot 70 h, harjoitustyöt 70 h, oppimistehtävät 70 h, tentti 70 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee tärkeimpien peltokasvien kehitysvaiheet, viljelytekniikat sekä sadon laatuun ja määrään vaikuttavat tekijät. Hän on selvillä peltokasvien sadon korjuussa ja käsittelyssä käytettävästä koneistuksesta. Hän tuntee viljelysuunnittelun periaatteet sekä viljojen tärkeimmät laatuanalyysit.
Opiskelija luokittelee rikkakasveja, nimeää niiden torjuntamenetelmiä, laatii rikkakasvien torjunta-suunnitelman todelliselle tilalle ja määrittelee kasvinsuojeluaineiden ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Opiskelija tuntee kasvinsuojelussa tarvittavaa tekniikkaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla tärkeimpien peltokasvien kehitysvaiheita, viljelytekniikoita sekä sadon laatuun ja määrään vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa keskeisen peltokasvien sadon korjuussa ja käsittelyssä käytettävän koneistuksen. Hän osaa viljelysuunnittelun periaatteet sekä viljojen tärkeimmät laatuanalyysit
Opiskelija luokittelee rikkakasveja, osaa selittää niiden torjuntamenetelmiä, laatii rikkakasvien torjuntasuunnitelman todelliselle tilalle ja pohtii eri kasvinsuojeluaineiden ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Opiskelija osaa kasvinsuojelussa tarvittavan tekniikan pääasiat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee arvioimaan tärkeimpien peltokasvien kehitysvaiheiden ja viljelytekniikoiden vaikutusta sadon laatuun ja määrään. Hän osaa valita tarkoituksenmukaisimman sadon korjuussa ja käsittelyssä tarvittavan koneistuksen. Hän pystyy tekemään viljelysuunnitelman sekä viljojen tärkeimmät laatuanalyysit itsenäisesti
Opiskelija luokittelee rikkakasveja, osaa analysoida ja vertailla niiden torjuntamenetelmiä, laatii rikkakasvien torjuntasuunnitelman todelliselle tilalle vertailemalla eri vaihtoehtoja. Opiskelija arvioi ja tekee johtopäätöksiä kasvinsuojeluaineiden ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Opiskelija osaa valita kasvinsuojelussa tarvittavan tekniikan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Luennot, aktiivisuus
- Harjoitustyöt, osallistuminen
- Hyväksytty oppimistehtävä
- Tentti

Esitietovaatimukset

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 22.10.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Juha Tiainen
 • Anna Tall
 • Kari Laasasenaho
 • Leena Arjanne
 • Merja Kyntäjä
Vastuuhenkilö

Juha Tiainen

Opiskelijaryhmät
 • IEPFF21F
  From Field to Fork

Tavoitteet

The student knows the origin of Finnish food and history of food, from primary production to the consumer, as well as each step of the main processes in such a way that he is able to combine future studies knowledge of primary production, food industry, trade and catering services, processes, and thus be able to solve their own special area development issues as part of a whole and will be able to cooperate with other stair experts chain. Students identify changes in the food chain in action in recent years and understand the importance of change in the future. Students get also familiar with circular and bioeconomy, especially the role of Finnish forest.

Sisältö

- Finnish food system
- circular economy and bioeconomy as concept
- the main crops of Finnish agricultural production and the use of food as well as quality factors
-animal husbandry: the main products and fodders, as well as the main product quality factors
-most significant global food raw materials and product features
-basic technological processes in the bakery-, dairy- and meat sector, the quality of the raw material and its importance in production processes
-basic food processing methods and the importance of the quality elements of food service production
-the most typical by products of food chain and forests
-the main dimensions of the chemical, biological and microbiological quality which are common for the whole food chain
-main actors working in the food chain

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student masters the key principles of bioeconomy and Finnish food system and can compare them to the systems of own country.

Satisfactory completion of the course requires that the student has written and reported all the given tasks successfully and satisfactorily completed a part examination which focuses on the general principles of food system and bioeconomy.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student masters the main principles of Finnish food system and bioeconomy in some parts.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student masters the main principles of Finnish food system and bioeconomy in all parts.

Lisätiedot

Obligatory to the exchange student at School of Food and Agriculture

Ilmoittautumisaika

22.11.2021 - 26.12.2021

Ajoitus

03.01.2022 - 24.03.2022

Laajuus

2 - 3

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Soila Huhtaluhta
Vastuuhenkilö

Soila Huhtaluhta

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja osaa analysoida ruokaketjuun liittyviä liiketoiminnan mahdollisuuksia. Opiskelija osaa tulkita toimintaan vaikuttavia ajankohtaisia tekijöitä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Opiskelija tuottaa itsenäisesti tai tiimissä kilpailun kriteerit huomioivan ideakuvauksen. Opiskelija osaa suunnitella ja perustella ideansa mm. seuraavilla kriteereillä:
- Idean ainutlaatuisuus ja lisäarvo
- Markkinoilla oleva mahdollisuus tai tarve
- Kohderyhmä, asiakkaat
- Palvelun tai tuotteen ominaisuudet
- Liiketaloudellinen näkökulma ja riskit
- Toteuttamiseen tarvittava osaaminen
- Vastuullisuus, kestävän kehityksen näkökulma

Sisältö

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkko-opintoina. Opiskelija perehtyy verkkomateriaaliin (kestävät ruokaratkaisut, megatrendit, liikeidean kehittäminen) ja tuottaa ideastaan kriteerien mukaisen kuvauksen joko itsenäisesti tai opiskelijatiimissä. Kurssin oppimistehtävistä koostuu kilpailuun jätettävä ideakuvaus. (Kurssille on mahdollista osallistua myös jättämättä ideaansa kilpailuun.)

Opetusmenetelmät

verkko-opintoja

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus:
Verkkokurssin hyväksytty suoritus edellyttää kurssin oppimistehtävien tekemistä ja niistä koostuvan ideakuvauksen luomista kilpailun kriteerien mukaisesti ja palauttamista määräajan puitteissa (2op). Mikäli opiskelija etenee kilpailun finaaliin, hän voi hakea yhden opintopisteen lisää (yht. 3op).
Hylätty:
Opiskelija ei suorita jaksolle sisältyviä oppimistehtäviä määräajan puitteissa. Opiskelijalla ei ole osaamistavoitteiden mukaisia tietoja tai taitoja.

Esitietovaatimukset

Edeltävää osaamista ei vaadita.

Lisätiedot

Food Business Challenge on Seinäjoen ammattikorkeakoulun Ruoka-yksikön järjestämä valtakunnallinen opiskelijakilpailu, jossa etsitään ruokasektoriin liittyviä uusia liikeideoita, tuotteita tai palveluita. Kilpailun teemana on kestävät ruokaratkaisut. Kisassa on rahapalkinnot. Osallistua voi yksin tai tiiminä.

Ilmoittautumisaika

22.10.2021 - 07.02.2022

Ajoitus

03.01.2022 - 24.03.2022

Laajuus

2 - 3

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Soila Huhtaluhta
Vastuuhenkilö

Soila Huhtaluhta

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja osaa analysoida ruokaketjuun liittyviä liiketoiminnan mahdollisuuksia. Opiskelija osaa tulkita toimintaan vaikuttavia ajankohtaisia tekijöitä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Opiskelija tuottaa itsenäisesti tai tiimissä kilpailun kriteerit huomioivan ideakuvauksen. Opiskelija osaa suunnitella ja perustella ideansa mm. seuraavilla kriteereillä:
- Idean ainutlaatuisuus ja lisäarvo
- Markkinoilla oleva mahdollisuus tai tarve
- Kohderyhmä, asiakkaat
- Palvelun tai tuotteen ominaisuudet
- Liiketaloudellinen näkökulma ja riskit
- Toteuttamiseen tarvittava osaaminen
- Vastuullisuus, kestävän kehityksen näkökulma

Sisältö

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkko-opintoina. Opiskelija perehtyy verkkomateriaaliin (kestävät ruokaratkaisut, megatrendit, liikeidean kehittäminen) ja tuottaa ideastaan kriteerien mukaisen kuvauksen joko itsenäisesti tai opiskelijatiimissä. Kurssin oppimistehtävistä koostuu kilpailuun jätettävä ideakuvaus. (Kurssille on mahdollista osallistua myös jättämättä ideaansa kilpailuun.)

Opetusmenetelmät

verkko-opintoja

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus:
Verkkokurssin hyväksytty suoritus edellyttää kurssin oppimistehtävien tekemistä ja niistä koostuvan ideakuvauksen luomista kilpailun kriteerien mukaisesti ja palauttamista määräajan puitteissa (2op). Mikäli opiskelija etenee kilpailun finaaliin, hän voi hakea yhden opintopisteen lisää (yht. 3op).
Hylätty:
Opiskelija ei suorita jaksolle sisältyviä oppimistehtäviä määräajan puitteissa. Opiskelijalla ei ole osaamistavoitteiden mukaisia tietoja tai taitoja.

Esitietovaatimukset

Edeltävää osaamista ei vaadita.

Lisätiedot

Food Business Challenge on Seinäjoen ammattikorkeakoulun Ruoka-yksikön järjestämä valtakunnallinen opiskelijakilpailu, jossa etsitään ruokasektoriin liittyviä uusia liikeideoita, tuotteita tai palveluita. Kilpailun teemana on kestävät ruokaratkaisut. Kisassa on rahapalkinnot. Osallistua voi yksin tai tiiminä.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anu Katila
 • Risto Lauhanen
 • Juha Tiainen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • IEPFF21F
  From Field to Fork

Tavoitteet

In this course, the student will get familiar with the forest-based food products, like legal eatable berries, mushrooms and herbs. In addition, spruce sprouts and birch sap will be a part of the course contents. Every-man's rights, acts, markets, taxes and food safety issues will be studied.

Sisältö

Lessons, forest excursions and excursions in food companies and research institutes in Finland.

Opetusmenetelmät

Lessons, forest excursions and excursions in food companies and research institutes in Finland and in Estonia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Approved. An active participation in the course and a student portfolio (a digital day book during the course) is required

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pass/fail Rank Approved. An active participation in the course and a student portfolio (a digital day book during the course) is required (approved/or not approved).

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 15.10.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Samu Palander
 • Teija Rönkä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • AGRO19B
  Agrologi (AMK)
 • IEPFF21F
  From Field to Fork

Tavoitteet

The students can recognise how to use quality systems and own-checking descriptions in practise. They can apply hygienic practises to prevent the spreading of pathogens, to minimise disease pressure and to promote animal health. They can select good designs at farm level. They can identify chemical risks.

Sisältö

• own-checking descriptions and basics of quality system
• chemicals and other methods in controlling pests
• hygienic design of animal premises
• cleaning procedures and chemicals
• hygienic working methods and internal logistics
• prevention of pathogens of external sources

Oppimateriaalit

Course material and reliable information from internet pages in the field.
Dewulf, J. & Van Immerseel, F. 2019. Biosecurity in animal production and veterinary medicine. Glaskow: Bell and Bain Ltd.

Opetusmenetelmät

Luennot
Tehtävät
Itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

The exam (2 h) is arranged during the last lecture.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Hyväksytysti suoritetut tehtävät
Aktiivinen osallistuminen
Tentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The students can satisfactorily describe own-checking and quality systems and identify measures needed. They can define cleaning and design procedures needed to prevent animal diseases.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The students can sketch own-checking and quality systems. They can distinguish use of cleaning chemicals and other practises in maintaining animal health.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The students can select supporting systems for the own-checking and quality systems. They can develop correct procedures to safeguard the biosecurity at farm level.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut tehtävät
Aktiivinen osallistuminen
Tentti

Hylätty (0)

The student does not satisfactorily know the own-checking and quality systems in animal production neither the cleaning nor the design procedures used in prevention of animal diseases.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

The student can satisfactorily describe own-checking and quality systems and identify measures needed. He/she can define cleaning and design procedures needed to prevent animal diseases.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

The student can sketch own-checking and quality systems. He/she can distinguish use of cleaning chemicals and other practices in maintaining animal health.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student can select supporting systems for the own-checking and quality systems. He/she can develop correct procedures to safeguard the biosecurity at farm level.

Esitietovaatimukset

No previous studies required.

Ilmoittautumisaika

22.11.2021 - 26.12.2021

Ajoitus

17.01.2022 - 01.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Soila Huhtaluhta

Tavoitteet

- Opiskelija osaa nimetä ja analysoida Green Care -toiminnan keskeisiä menetelmiä ja toimintamuotoja sekä luonnon hyvinvointivaikutuksia niissä
- Opiskelija osaa tunnistaa erilaiset Green Care -asiakkaat ja heidän tarpeensa ja tavoitteensa, sekä osaa selittää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa
- Opiskelija osaa suunnitella omaan toimialaan pohjautuvia Green Care –palvelutuotteita sekä Green Care palveluliiketoimintaa yrityksessä tai muussa organisaatiossa
- Opiskelija osaa tulkita Green Care -toiminnan keskeisiä osaamis- ja toimintaedellytyksiä, laatuvaatimuksia ja verkostojen mahdollisuuksia

Sisältö

- Green Care -menetelmät ja -palvelut, niiden erityispiirteet ja hyvinvointivaikutukset
- Green Care -asiakkuudet, erilaiset hyvinvointitavoitteet ja ohjauksen merkitys
- Green Care -palveluliiketoiminnan suunnittelu yrityksessä tai muussa organisaatiossa
- Green Care -toiminnan laatu, vaatimukset ja verkostojen mahdollisuudet

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojaksolla

Opetusmenetelmät

verkko-opetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssilla täydennät osaamistasi Green Care -toiminnasta ja sen toteuttamisesta omaan toimialaasi pohjautuen. Kurssilla opit Green Care -menetelmistä ja -toimintamuodoista ja niiden hyvinvointivaikutuksista sekä LuontoHoivan ja LuontoVoiman erilaisista asiakkuuksista. Lisäksi perehdyt Green Care -toiminnan edellytyksiin sekä Green Care -palveluiden tuottamiseen.

Verkkototeutus. Kurssi on osa SeAMKin 10op ”Monialainen Green Care” -kokonaisuutta. Aiemmat opinnot: Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset 5op (tai vastaava, esim. Green Care Perusteet 5op)

Lisätiedot: Soila Huhtaluhta, puh. 040 8680 604

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus:
- Opiskelija suorittaa jaksolle sisältyvät oppimistehtävät määräajan puitteissa
- Opiskelija osaa nimetä ja analysoida Green Care -toiminnan keskeisiä menetelmiä ja toimintamuotoja sekä luonnon hyvinvointivaikutuksia niissä
- Opiskelija osaa tunnistaa erilaiset Green Care -asiakkaat ja heidän tarpeensa ja tavoitteensa, sekä osaa selittää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa
- Opiskelija osaa suunnitella omaan toimialaan pohjautuvia Green Care –palvelutuotteita sekä Green Care palveluliiketoimintaa yrityksessä tai muussa organisaatiossa
- Opiskelija osaa tulkita Green Care -toiminnan keskeisiä osaamis- ja toimintaedellytyksiä, laatuvaatimuksia ja verkostojen mahdollisuuksia

Hylätty suoritus:
- Opiskelija ei suorita jaksolle sisältyviä oppimistehtäviä määräajan puitteissa.
- Opiskelijalla ei ole osaamistavoitteiden mukaisia tietoja tai taitoja

Esitietovaatimukset

Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset 5op (tai vastaava, esim. Green Care Perusteet 5op)

Lisätiedot

Kurssilla täydennät osaamistasi Green Care -toiminnasta ja sen toteuttamisesta omaan toimialaasi pohjautuen. Kurssilla opit Green Care -menetelmistä ja -toimintamuodoista ja niiden hyvinvointivaikutuksista sekä LuontoHoivan ja LuontoVoiman erilaisista asiakkuuksista. Lisäksi perehdyt Green Care -toiminnan edellytyksiin sekä Green Care -palveluiden tuottamiseen.
Verkkototeutus. Kurssin voi suorittaa myös osana SeAMKin 10 op Monialainen Green Care” -kokonaisuutta.
Aikaisempina opintoina suositellaan: Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset 5op (tai vastaava, esim. Green Care Perusteet 5op)

Ilmoittautumisaika

26.04.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

17.01.2022 - 01.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Soila Huhtaluhta

Tavoitteet

- Opiskelija osaa nimetä ja analysoida Green Care -toiminnan keskeisiä menetelmiä ja toimintamuotoja sekä luonnon hyvinvointivaikutuksia niissä
- Opiskelija osaa tunnistaa erilaiset Green Care -asiakkaat ja heidän tarpeensa ja tavoitteensa, sekä osaa selittää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa
- Opiskelija osaa suunnitella omaan toimialaan pohjautuvia Green Care –palvelutuotteita sekä Green Care palveluliiketoimintaa yrityksessä tai muussa organisaatiossa
- Opiskelija osaa tulkita Green Care -toiminnan keskeisiä osaamis- ja toimintaedellytyksiä, laatuvaatimuksia ja verkostojen mahdollisuuksia

Sisältö

- Green Care -menetelmät ja -palvelut, niiden erityispiirteet ja hyvinvointivaikutukset
- Green Care -asiakkuudet, erilaiset hyvinvointitavoitteet ja ohjauksen merkitys
- Green Care -palveluliiketoiminnan suunnittelu yrityksessä tai muussa organisaatiossa
- Green Care -toiminnan laatu, vaatimukset ja verkostojen mahdollisuudet

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojaksolla

Opetusmenetelmät

verkko-opetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssilla täydennät osaamistasi Green Care -toiminnasta ja sen toteuttamisesta omaan toimialaasi pohjautuen. Kurssilla opit Green Care -menetelmistä ja -toimintamuodoista ja niiden hyvinvointivaikutuksista sekä LuontoHoivan ja LuontoVoiman erilaisista asiakkuuksista. Lisäksi perehdyt Green Care -toiminnan edellytyksiin sekä Green Care -palveluiden tuottamiseen.

Verkkototeutus. Kurssi on osa SeAMKin 10op ”Monialainen Green Care” -kokonaisuutta. Aiemmat opinnot: Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset 5op (tai vastaava, esim. Green Care Perusteet 5op)

Lisätiedot: Soila Huhtaluhta, puh. 040 8680 604

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus:
- Opiskelija suorittaa jaksolle sisältyvät oppimistehtävät määräajan puitteissa
- Opiskelija osaa nimetä ja analysoida Green Care -toiminnan keskeisiä menetelmiä ja toimintamuotoja sekä luonnon hyvinvointivaikutuksia niissä
- Opiskelija osaa tunnistaa erilaiset Green Care -asiakkaat ja heidän tarpeensa ja tavoitteensa, sekä osaa selittää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa
- Opiskelija osaa suunnitella omaan toimialaan pohjautuvia Green Care –palvelutuotteita sekä Green Care palveluliiketoimintaa yrityksessä tai muussa organisaatiossa
- Opiskelija osaa tulkita Green Care -toiminnan keskeisiä osaamis- ja toimintaedellytyksiä, laatuvaatimuksia ja verkostojen mahdollisuuksia

Hylätty suoritus:
- Opiskelija ei suorita jaksolle sisältyviä oppimistehtäviä määräajan puitteissa.
- Opiskelijalla ei ole osaamistavoitteiden mukaisia tietoja tai taitoja

Esitietovaatimukset

Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset 5op (tai vastaava, esim. Green Care Perusteet 5op)

Lisätiedot

Kurssilla täydennät osaamistasi Green Care -toiminnasta ja sen toteuttamisesta omaan toimialaasi pohjautuen. Kurssilla opit Green Care -menetelmistä ja -toimintamuodoista ja niiden hyvinvointivaikutuksista sekä LuontoHoivan ja LuontoVoiman erilaisista asiakkuuksista. Lisäksi perehdyt Green Care -toiminnan edellytyksiin sekä Green Care -palveluiden tuottamiseen.
Verkkototeutus. Kurssin voi suorittaa myös osana SeAMKin 10 op Monialainen Green Care” -kokonaisuutta.
Aikaisempina opintoina suositellaan: Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset 5op (tai vastaava, esim. Green Care Perusteet 5op)

Ilmoittautumisaika

16.08.2021 - 01.09.2021

Ajoitus

21.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Soila Huhtaluhta

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, esitellä vaikuttavuuden taustateorioita ja antaa esimerkkejä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa arvioida omaa luontosuhdettaan sekä vertailla erilaisia luontosuhteita. Hän osaa tukea sekä omaa että asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti sekä osaa selittää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.

Opiskelija osaa esitellä Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit sekä osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta. Opiskelija osaa arvioida Green Care -toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa sekä nimetä Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

Sisältö

Luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset, ohjaustyö
Green Care -toiminta: termit ja käsitteet, toimintakenttä, laatukriteerit

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojaksolla

Opetusmenetelmät

verkko-opetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssilla opit perusteet Green Care -toiminnasta ja siitä, miten luonto meihin vaikuttaa. Luonnon hyvinvointivaikutuksia tavoitteellisesti ja ammatillisesti hyödyntävä Green Care sopii täydentämään osaamista ja amk-opintoja eri aloilta, esimerkiksi osana luonnonvara-, sosiaali- ja terveys- tai liiketoiminta-alan tutkintoa, sekä avoimen AMK:n kautta työelämän tarpeisiin. Kurssi täyttää Green Care Finlandin laatumerkkien edellyttämän teoreettisen osaamisvaatimuksen.
Kurssi on osa SeAMKin 10op ”Monialainen Green Care” -kokonaisuutta. Verkkototeutus.
Tiedustelut: Soila Huhtaluhta, puh,040 8680 604

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus:
- Opiskelija suorittaa jaksolle sisältyvät oppimistehtävät määräajan puitteissa
- Opiskelija osaa selittää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, osaa esitellä vaikuttavuuden taustateorioita ja antaa esimerkkejä
- Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan
- Opiskelija osaa arvioida omaa luontosuhdettaan sekä vertailla erilaisia luontosuhteita, osaa tukea sekä omaa että asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti
- Opiskelija osaa selittää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa

- Opiskelija osaa esitellä Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit
- Opiskelija osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta.
- Opiskelija osaa arvioida Green Care -toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa sekä nimetä Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

Hylätty suoritus:
- Opiskelija ei suorita jaksolle sisältyviä oppimistehtäviä määräajan puitteissa.
- Opiskelijalla ei ole osaamistavoitteiden mukaisia tietoja tai taitoja.

Lisätiedot

Kurssilla opit perusteet Green Care -toiminnasta ja siitä, miten luonto meihin vaikuttaa. Luonnon hyvinvointivaikutuksia tavoitteellisesti ja ammatillisesti hyödyntävä Green Care sopii täydentämään osaamista ja amk-opintoja eri aloilta, esimerkiksi osana luonnonvara-, sosiaali- ja terveys- tai liiketoiminta-alan tutkintoa, sekä avoimen AMK:n kautta työelämän tarpeisiin. Kurssi täyttää Green Care Finlandin laatumerkkien edellyttämän teoreettisen osaamisvaatimuksen.

Kurssin voi suorittaa myös osana SeAMKin 10op ”Monialainen Green Care” -kokonaisuutta.”. Verkkototeutus.

Ilmoittautumisaika

26.04.2021 - 03.09.2021

Ajoitus

21.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Soila Huhtaluhta

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, esitellä vaikuttavuuden taustateorioita ja antaa esimerkkejä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa arvioida omaa luontosuhdettaan sekä vertailla erilaisia luontosuhteita. Hän osaa tukea sekä omaa että asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti sekä osaa selittää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.

Opiskelija osaa esitellä Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit sekä osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta. Opiskelija osaa arvioida Green Care -toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa sekä nimetä Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

Sisältö

Luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset, ohjaustyö
Green Care -toiminta: termit ja käsitteet, toimintakenttä, laatukriteerit

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojaksolla

Opetusmenetelmät

verkko-opetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssilla opit perusteet Green Care -toiminnasta ja siitä, miten luonto meihin vaikuttaa. Luonnon hyvinvointivaikutuksia tavoitteellisesti ja ammatillisesti hyödyntävä Green Care sopii täydentämään osaamista ja amk-opintoja eri aloilta, esimerkiksi osana luonnonvara-, sosiaali- ja terveys- tai liiketoiminta-alan tutkintoa, sekä avoimen AMK:n kautta työelämän tarpeisiin. Kurssi täyttää Green Care Finlandin laatumerkkien edellyttämän teoreettisen osaamisvaatimuksen.
Kurssi on osa SeAMKin 10op ”Monialainen Green Care” -kokonaisuutta. Verkkototeutus.
Tiedustelut: Soila Huhtaluhta, puh,040 8680 604

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus:
- Opiskelija suorittaa jaksolle sisältyvät oppimistehtävät määräajan puitteissa
- Opiskelija osaa selittää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, osaa esitellä vaikuttavuuden taustateorioita ja antaa esimerkkejä
- Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan
- Opiskelija osaa arvioida omaa luontosuhdettaan sekä vertailla erilaisia luontosuhteita, osaa tukea sekä omaa että asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti
- Opiskelija osaa selittää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa

- Opiskelija osaa esitellä Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit
- Opiskelija osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta.
- Opiskelija osaa arvioida Green Care -toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa sekä nimetä Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

Hylätty suoritus:
- Opiskelija ei suorita jaksolle sisältyviä oppimistehtäviä määräajan puitteissa.
- Opiskelijalla ei ole osaamistavoitteiden mukaisia tietoja tai taitoja.

Lisätiedot

Kurssilla opit perusteet Green Care -toiminnasta ja siitä, miten luonto meihin vaikuttaa. Luonnon hyvinvointivaikutuksia tavoitteellisesti ja ammatillisesti hyödyntävä Green Care sopii täydentämään osaamista ja amk-opintoja eri aloilta, esimerkiksi osana luonnonvara-, sosiaali- ja terveys- tai liiketoiminta-alan tutkintoa, sekä avoimen AMK:n kautta työelämän tarpeisiin. Kurssi täyttää Green Care Finlandin laatumerkkien edellyttämän teoreettisen osaamisvaatimuksen.

Kurssin voi suorittaa myös osana SeAMKin 10op ”Monialainen Green Care” -kokonaisuutta.”. Verkkototeutus.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 14.04.2022

Ajoitus

02.05.2022 - 31.08.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Marja Salonen
 • Marjo Latva-Kyyny

Tavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella henkilöstöjohtamisen asemaa ja merkitystä erilaisten maatilayritysten toiminnassa.
• Hän ymmärtää ja osaa selostaa esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä henkilöstöjohtamisen merkityksen ja mahdollisuudet tulokselliselle toiminnalle.
• Opiskelija tietää henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet ja osa-alueet sekä saa valmiuksia toimia esimiehenä ja työntekijänä.
• Opiskelija tuntee työoikeudellisen järjestelmän ja osaa soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä.
• Opiskelija ymmärtää työehtosopimuslain ja yhteistoimintalain keskeisen sisällön. Hän osaa muodostaa kuvan työntekijän sosiaaliturvaan liittyvistä laeista

Sisältö

Henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet, esimiestyön kokonaisuus ja henkilöstöjohtamisen kenttä, johon kuuluvat mm. esimiehen tehtävät, hyvät työntekijätaidot, johtamistyylit, toimiminen työnantajana ja organisaation keulakuvana, rekrytointi, perehdytys, kehityskeskustelut, palaute, palkitseminen, motivointi, muutoksen johtaminen, organisaatioviestintä
• Henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden yhteys
• Työsopimuslain, työehtosopimuslain, yhteistoimintalain keskeiset säännökset
• Työntekijän sosiaaliturva pääpiirteittäin

Oppimateriaalit

- Viitala Riitta: Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä.
- Hyppänen Riitta: Esimiesosaaminen. Liiketoiminnan menestystekijä.

- Työsopimuslaki
- Laki yhteistoiminnasta yrityksessä
- Tapaturmavakuutuslaki
- Työttömyysturvalaki
- Työaikalaki
- Työturvallisuuslaki
- Työehtosopimus

- Muut opettajan osoittama oppimateriaali

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi, jossa työskennellään sekä itsenäisesti että parityönä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi myös opinnollistaa, mikäli opiskelija on työpaikassa, jossa työtehtävissä tulee vastaavia sisältöjä. Osaamisen tunnustamisen kautta voidaan ottaa huomioon aikaisemmat vastaavat opinnot. Sovitaan opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

133 tuntia

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta. Tehtävissä opiskelija osoittaa osaavansa toimia esihenkilönä erilaisissa työelämän tilanteissa ja osoittaa tuntevansa työoikeudellisen järjestelmän sekä osaa soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä organisaation, johtamisen ja työtä koskevia käsitteitä. Hän tunnistaa esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkitystä tulokselliselle toiminnalle. Hän tunnistaa johtamisen peruskäsitteitä ja henkilöstöjohtamisen osa-alueita.
Opiskelija osaa etsiä Finlexistä lainsäädäntöä liittyen työsuhteen osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Hän tuntee työehtosopimusta. Opiskelijalla on käsitys siitä, minkälaista lainsäädäntöä työntekijän sosiaaliturvaan kuuluu.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarkastella organisaatioita, johtamista ja työtä erilaisten käsitejärjestelmien kautta. Hän osaa tulkita esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkityksen tulokselliselle toiminnalle. Hän tuntee johtamisen peruskäsitteet ja henkilöstöjohtamisen osa-alueet.
Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. Hän osaa toimia työehtosopimuksen mukaisesti. Opiskelijalla on kokonaiskuva työntekijän sosiaaliturvasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tarkastella ja pohtia organisaatioita, johtamista ja työtä erilaisten käsitejärjestelmien kautta. Hän osaa selittää esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkityksen tulokselliselle toiminnalle. Hän oppii tuntemaan johtamisen peruskäsitteet ja henkilöstöjohtamisen osa-alueet.
Opiskelija löytää ja osaa soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä ja osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. Hän osaa tulkita työehtosopimusta ja toimia työehtosopimuksen mukaisesti. Opiskelija tuntee pääpiirteittäin työntekijän sosiaaliturvaa koskevat lait.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

01.09.2021 - 24.10.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Avoin amk
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Nina Sillvan
 • Marja Salonen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

• Opiskelija osaa tarkastella henkilöstöjohtamisen asemaa ja merkitystä erilaisten ruoka-alan organisaatioiden ja yritysten toiminnassa.
• Opiskelija osaa esitellä esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä henkilöstöjohtamisen merkityksen ja mahdollisuudet tulokselliselle toiminnalle.
• Opiskelija tietää henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet ja osa-alueet sekä saa valmiuksia toimia esimiehenä ja työntekijänä.
• Opintojakson käytyään opiskelija osaa selittää henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM) tutkimuksen merkittävimmät kehitysvaiheet ja strategisen merkityksen.
• Opiskelija osaa esitellä järjestelmän ja osaa soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä.
• Opiskelija osaa työsopimuslain ja yhteistoimintalain keskeisen sisällön. Hän osaa muodostaa kuvan työsuhteen ehdoista ja niiden määräytymisestä.

Sisältö

• Henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet, esimiestyön kokonaisuus ja henkilöstöjohtamisen kenttä, johon kuuluvat mm. esimiehen tehtävät, hyvät työntekijätaidot, johtamistyylit, toimiminen työnantajana ja organisaation keulakuvana, rekrytointi, perehdytys, kehityskeskustelut, palaute, palkitseminen, motivointi, muutoksen johtaminen, organisaatioviestintä
• Henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden yhteys
• Työsopimuslain, työehtosopimuslain, yhteistoimintalain keskeiset säännökset
• Työntekijän sosiaaliturva pääpiirteittäin

Oppimateriaalit

Viitala Riitta: Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Mieluiten vuoden 2021 painos.
Hyppänen Riitta: Esimiesosaaminen. Liiketoiminnan menestystekijä. Mieluiten vuoden 2013 painos.

- Työsopimuslaki
- Laki yhteistoiminnasta yrityksessä
- Tapaturmavakuutuslaki
- Työttömyysturvalaki
- Työaikalaki
- Työturvallisuuslaki
- Työehtosopimus

- Muu opettajan osoittama oppimateriaali

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, harjoitutyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 5*26,6 = 134 h, joka muodostuu, lähiopetuksesta, harjoitustehtävistä ja itsenäisestä perehtymisestä opintojaksojen teemoihin

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä organisaation, johtamisen ja työtä koskevia käsitteitä. Hän osaa esitellä esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkitystä tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa esitellä johtamisen peruskäsitteitä ja henkilöstöjohtamisen osa-alueita.
Opiskelija osaa etsiä Finlexistä lainsäädäntöä liittyen työsuhteen osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Hän osaa selittää työehtosopimusta. Opiskelija osaa esitellä minkälaista lainsäädäntöä työntekijän sosiaaliturvaan ja työsuhteen ehtoihin kuuluu.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarkastella organisaatioita, johtamista ja työtä erilaisten käsitejärjestelmien kautta. Hän osaa tulkita esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkityksen tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa erotella johtamisen peruskäsitteet ja henkilöstöjohtamisen osa-alueet.
Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. Hän osaa toimia työehtosopimuksen mukaisesti. Opiskelijalla on kokonaiskuva työntekijän sosiaaliturvasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tarkastella ja analysoida organisaatioita, johtamista ja työtä erilaisten käsitejärjestelmien kautta. Hän osaa selittää esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkityksen tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa erotella johtamisen peruskäsitteet ja henkilöstöjohtamisen osa-alueet sekä osaa analysoida niitä.
Opiskelija osaa hakea oikeudellista tietoa ja soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä ja osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. Hän osaa tulkita työehtosopimusta ja toimia työehtosopimuksen mukaisesti. Opiskelija osaa esitellä työsuhdetta koskevat lait.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää tentin hyväksyttyä suorittamista sekä annettujen harjoitustehtävien laatimista ja raportointia hyväksyttävästi

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 15.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Avoin amk
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Nina Sillvan
 • Marja Salonen
Vastuuhenkilö

Nina Sillvan

Opiskelijaryhmät
 • MBIELI21
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

• Opiskelija osaa tarkastella henkilöstöjohtamisen asemaa ja merkitystä erilaisten ruoka-alan organisaatioiden ja yritysten toiminnassa.
• Opiskelija osaa esitellä esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä henkilöstöjohtamisen merkityksen ja mahdollisuudet tulokselliselle toiminnalle.
• Opiskelija tietää henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet ja osa-alueet sekä saa valmiuksia toimia esimiehenä ja työntekijänä.
• Opintojakson käytyään opiskelija osaa selittää henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM) tutkimuksen merkittävimmät kehitysvaiheet ja strategisen merkityksen.
• Opiskelija osaa esitellä järjestelmän ja osaa soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä.
• Opiskelija osaa työsopimuslain ja yhteistoimintalain keskeisen sisällön. Hän osaa muodostaa kuvan työsuhteen ehdoista ja niiden määräytymisestä.

Sisältö

• Henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet, esimiestyön kokonaisuus ja henkilöstöjohtamisen kenttä, johon kuuluvat mm. esimiehen tehtävät, hyvät työntekijätaidot, johtamistyylit, toimiminen työnantajana ja organisaation keulakuvana, rekrytointi, perehdytys, kehityskeskustelut, palaute, palkitseminen, motivointi, muutoksen johtaminen, organisaatioviestintä
• Henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden yhteys
• Työsopimuslain, työehtosopimuslain, yhteistoimintalain keskeiset säännökset
• Työntekijän sosiaaliturva pääpiirteittäin

Oppimateriaalit

Viitala Riitta: Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä.
- Hyppänen Riitta: Esimiesosaaminen. Liiketoiminnan menestystekijä.

- Työsopimuslaki
- Laki yhteistoiminnasta yrityksessä
- Tapaturmavakuutuslaki
- Työttömyysturvalaki
- Työaikalaki
- Työturvallisuuslaki
- Työehtosopimus

- Muut opettajan osoittama oppimateriaali

Opetusmenetelmät

Lähioetus, harjoitustyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 5*26,6 = 134 h, joka muodostuu, lähiopetuksesta, harjoitustehtävistä ja itsenäisestä perehtymisestä opintojaksojen teemoihin

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä organisaation, johtamisen ja työtä koskevia käsitteitä. Hän osaa esitellä esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkitystä tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa esitellä johtamisen peruskäsitteitä ja henkilöstöjohtamisen osa-alueita.
Opiskelija osaa etsiä Finlexistä lainsäädäntöä liittyen työsuhteen osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Hän osaa selittää työehtosopimusta. Opiskelija osaa esitellä minkälaista lainsäädäntöä työntekijän sosiaaliturvaan ja työsuhteen ehtoihin kuuluu.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarkastella organisaatioita, johtamista ja työtä erilaisten käsitejärjestelmien kautta. Hän osaa tulkita esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkityksen tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa erotella johtamisen peruskäsitteet ja henkilöstöjohtamisen osa-alueet.
Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. Hän osaa toimia työehtosopimuksen mukaisesti. Opiskelijalla on kokonaiskuva työntekijän sosiaaliturvasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tarkastella ja analysoida organisaatioita, johtamista ja työtä erilaisten käsitejärjestelmien kautta. Hän osaa selittää esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkityksen tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa erotella johtamisen peruskäsitteet ja henkilöstöjohtamisen osa-alueet sekä osaa analysoida niitä.
Opiskelija osaa hakea oikeudellista tietoa ja soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä ja osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. Hän osaa tulkita työehtosopimusta ja toimia työehtosopimuksen mukaisesti. Opiskelija osaa esitellä työsuhdetta koskevat lait.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää tentin hyväksyttyä suorittamista sekä annettujen harjoitustehtävien laatimista ja raportointia hyväksyttävästi.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 10.10.2021

Ajoitus

04.10.2021 - 29.11.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Avoin amk
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Marja Salonen
 • Marjo Latva-Kyyny
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • AGRO18B
  Agrologi (AMK)
 • AGRO18A
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

• Opiskelija osaa tarkastella henkilöstöjohtamisen asemaa ja merkitystä erilaisten ruoka-alan organisaatioiden ja yritysten toiminnassa.
• Opiskelija osaa esitellä esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä henkilöstöjohtamisen merkityksen ja mahdollisuudet tulokselliselle toiminnalle.
• Opiskelija tietää henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet ja osa-alueet sekä saa valmiuksia toimia esimiehenä ja työntekijänä.
• Opintojakson käytyään opiskelija osaa selittää henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM) tutkimuksen merkittävimmät kehitysvaiheet ja strategisen merkityksen.
• Opiskelija osaa esitellä järjestelmän ja osaa soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä.
• Opiskelija osaa työsopimuslain ja yhteistoimintalain keskeisen sisällön. Hän osaa muodostaa kuvan työsuhteen ehdoista ja niiden määräytymisestä.

Sisältö

• Henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet, esimiestyön kokonaisuus ja henkilöstöjohtamisen kenttä, johon kuuluvat mm. esimiehen tehtävät, hyvät työntekijätaidot, johtamistyylit, toimiminen työnantajana ja organisaation keulakuvana, rekrytointi, perehdytys, kehityskeskustelut, palaute, palkitseminen, motivointi, muutoksen johtaminen, organisaatioviestintä
• Henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden yhteys
• Työsopimuslain, työehtosopimuslain, yhteistoimintalain keskeiset säännökset
• Työntekijän sosiaaliturva pääpiirteittäin

Oppimateriaalit

- Viitala Riitta: Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä.
- Hyppänen Riitta: Esimiesosaaminen. Liiketoiminnan menestystekijä.

- Työsopimuslaki
- Laki yhteistoiminnasta yrityksessä
- Tapaturmavakuutuslaki
- Työttömyysturvalaki
- Työaikalaki
- Työturvallisuuslaki
- Työehtosopimus

- Muut opettajan osoittama oppimateriaali

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, harjoitustyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 5*26,6 = 134 h, joka muodostuu, lähiopetuksesta, harjoitustehtävistä ja itsenäisestä perehtymisestä opintojaksojen teemoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä organisaation, johtamisen ja työtä koskevia käsitteitä. Hän osaa esitellä esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkitystä tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa esitellä johtamisen peruskäsitteitä ja henkilöstöjohtamisen osa-alueita.
Opiskelija osaa etsiä Finlexistä lainsäädäntöä liittyen työsuhteen osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Hän osaa selittää työehtosopimusta. Opiskelija osaa esitellä minkälaista lainsäädäntöä työntekijän sosiaaliturvaan ja työsuhteen ehtoihin kuuluu.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarkastella organisaatioita, johtamista ja työtä erilaisten käsitejärjestelmien kautta. Hän osaa tulkita esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkityksen tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa erotella johtamisen peruskäsitteet ja henkilöstöjohtamisen osa-alueet.
Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. Hän osaa toimia työehtosopimuksen mukaisesti. Opiskelijalla on kokonaiskuva työntekijän sosiaaliturvasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tarkastella ja analysoida organisaatioita, johtamista ja työtä erilaisten käsitejärjestelmien kautta. Hän osaa selittää esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkityksen tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa erotella johtamisen peruskäsitteet ja henkilöstöjohtamisen osa-alueet sekä osaa analysoida niitä.
Opiskelija osaa hakea oikeudellista tietoa ja soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä ja osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. Hän osaa tulkita työehtosopimusta ja toimia työehtosopimuksen mukaisesti. Opiskelija osaa esitellä työsuhdetta koskevat lait.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää tentin hyväksyttyä suorittamista sekä annettujen harjoitustehtävien laatimista ja raportointia hyväksyttävästi.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 02.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 18.03.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Avoin amk
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Marja Salonen
 • Marjo Latva-Kyyny
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MAGRO20
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

• Opiskelija osaa tarkastella henkilöstöjohtamisen asemaa ja merkitystä erilaisten ruoka-alan organisaatioiden ja yritysten toiminnassa.
• Opiskelija osaa esitellä esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä henkilöstöjohtamisen merkityksen ja mahdollisuudet tulokselliselle toiminnalle.
• Opiskelija tietää henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet ja osa-alueet sekä saa valmiuksia toimia esimiehenä ja työntekijänä.
• Opintojakson käytyään opiskelija osaa selittää henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM) tutkimuksen merkittävimmät kehitysvaiheet ja strategisen merkityksen.
• Opiskelija osaa esitellä järjestelmän ja osaa soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä.
• Opiskelija osaa työsopimuslain ja yhteistoimintalain keskeisen sisällön. Hän osaa muodostaa kuvan työsuhteen ehdoista ja niiden määräytymisestä.

Sisältö

• Henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet, esimiestyön kokonaisuus ja henkilöstöjohtamisen kenttä, johon kuuluvat mm. esimiehen tehtävät, hyvät työntekijätaidot, johtamistyylit, toimiminen työnantajana ja organisaation keulakuvana, rekrytointi, perehdytys, kehityskeskustelut, palaute, palkitseminen, motivointi, muutoksen johtaminen, organisaatioviestintä
• Henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden yhteys
• Työsopimuslain, työehtosopimuslain, yhteistoimintalain keskeiset säännökset
• Työntekijän sosiaaliturva pääpiirteittäin

Oppimateriaalit

- Viitala Riitta: Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä.
- Hyppänen Riitta: Esimiesosaaminen. Liiketoiminnan menestystekijä.

- Työsopimuslaki
- Laki yhteistoiminnasta yrityksessä
- Tapaturmavakuutuslaki
- Työttömyysturvalaki
- Työaikalaki
- Työturvallisuuslaki
- Työehtosopimus

- Muut opettajan osoittama oppimateriaali

Opetusmenetelmät

Etä- ja lähiopetus, harjoitustyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 5*26,6 = 134 h, joka muodostuu, lähiopetuksesta, harjoitustehtävistä ja itsenäisestä perehtymisestä opintojaksojen teemoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä organisaation, johtamisen ja työtä koskevia käsitteitä. Hän osaa esitellä esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkitystä tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa esitellä johtamisen peruskäsitteitä ja henkilöstöjohtamisen osa-alueita.
Opiskelija osaa etsiä Finlexistä lainsäädäntöä liittyen työsuhteen osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Hän osaa selittää työehtosopimusta. Opiskelija osaa esitellä minkälaista lainsäädäntöä työntekijän sosiaaliturvaan ja työsuhteen ehtoihin kuuluu.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarkastella organisaatioita, johtamista ja työtä erilaisten käsitejärjestelmien kautta. Hän osaa tulkita esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkityksen tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa erotella johtamisen peruskäsitteet ja henkilöstöjohtamisen osa-alueet.
Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. Hän osaa toimia työehtosopimuksen mukaisesti. Opiskelijalla on kokonaiskuva työntekijän sosiaaliturvasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tarkastella ja analysoida organisaatioita, johtamista ja työtä erilaisten käsitejärjestelmien kautta. Hän osaa selittää esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkityksen tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa erotella johtamisen peruskäsitteet ja henkilöstöjohtamisen osa-alueet sekä osaa analysoida niitä.
Opiskelija osaa hakea oikeudellista tietoa ja soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä ja osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. Hän osaa tulkita työehtosopimusta ja toimia työehtosopimuksen mukaisesti. Opiskelija osaa esitellä työsuhdetta koskevat lait.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää tentin hyväksyttyä suorittamista sekä annettujen harjoitustehtävien laatimista ja raportointia hyväksyttävästi.

Ilmoittautumisaika

11.10.2021 - 19.12.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 20.03.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Sarita Ventelä
Vastuuhenkilö

Sarita Ventelä

Opiskelijaryhmät
 • AGRO21A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO21
  Agrologi (AMK)
 • AGRO21B
  Agrologi (AMK)
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija tuntee hevosen ruokintaan ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttavat perustekijät ja merkityksen. Hän pystyy arvioimaan hevosen hyvinvoinnin tilaa hevosen käyttäytymisen ja sen saaman ruokinnan, hoidon ja elinolosuhteiden perusteella. Opiskelija ymmärtää jalostuksen merkityksen hevosen terveydelle ja hyvinvoinnille. Opiskelija osaa raportoida ja tehdä yhteenvedon sekä etsiä tietoa keskeisestä hevosenpitoa ja hoitoa koskevasta lainsäädännöstä ja ajankohtaisista tutkimusraporteista.

Sisältö

• Hevosen hyvinvoinnin arviointi käyttäytymisen, käsittelyn, elinolosuhteiden, hoidon, ruokinnan ja jalostustekijöiden perusteella.
• Hevosen pitoon liittyvä lainsäädäntö ja ajankohtaiset tutkimustulokset.
• Hevosen käyttäminen eri toimintamuodoissa
• yritysvierailut

Oppimateriaalit

Moodlessa jaettu materiaali sekä muu opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöskentely, kohdevierailut

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kirjallinen lopputyö sekä esitys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

8 x 3h luentokertaa (sis. vierailukerrat)
ti iltaisin klo 16-19
vkot: 2-3, 5-8, 11-12

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytyn arviointikriteerit:
Opiskelija osaa:
• arvioida hoidon, elinolosuhteiden, ruokinnan ja jalostuksen vaikutuksen hevosen hyvinvointiin
• soveltaa ruokinta- ja jalostustoimenpiteitä hevosen hyvinvoinnin edistämiseksi
• suunnitella hevosen hoidon ja ruokinnan yleisimpiä sairauksia ehkäisevästi
• etsiä ajankohtaisista tutkimuksista luotettavaa tietoa ja tehdä niistä johtopäätöksiä

Lisätietoja opiskelijoille

Kohdevierailujen paikat ja ajankohdat selviä vätkurssin ensimmäisellä kerralla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
• arvioida hoidon, elinolosuhteiden, ruokinnan ja jalostuksen vaikutuksen hevosen hyvinvointiin
• soveltaa ruokinta- ja jalostustoimenpiteitä hevosen hyvinvoinnin edistämiseksi
• suunnitella hevosen hoidon ja ruokinnan yleisimpiä sairauksia ehkäisevästi
• etsiä ajankohtaisista tutkimuksista luotettavaa tietoa ja tehdä niistä johtopäätöksiä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi on hyväksytty / hylätty

Ilmoittautumisaika

26.04.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 13.03.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Risto Lauhanen
 • Kari Laasasenaho

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• Tunnistaa hiilenkiertoon liittyvät tekijät (fotosynteesi ja ilmakehän hiili)
• Tunnistaa hiilenkiertoon ja sidontaan liittyviä reunaehtoja erityisesti ruokaketjussa
• Ymmärtää perusteet hiilijalanjäljen laskennasta
• Osaa nimetä ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia ruokaketjussa ja osaa listata siihen sopeuttavia toimia
• Osaa kansainvälisten ilmastosopimusten ja EU:n maatalouspolitiikan vaikutukset ruokaketjun kehittämisessä

Sisältö

Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, Ilmastonmuutos, pohdintatehtävä
Fotosynteesi ja ilmakehän hiili (Biomassojen rooli, hiilen kierto, päästölähteet)
Ruokaketjun päästöt, hiilijalanjälki, hiilensidonta ja hiilinielut (maatalous globaalina päästölähteenä)
Vähähiilisyyden tukeminen maatiloilla (turvemaiden rooli, uusiutuva energia, uudet tuotantotavat, viljelykierto)
Tulevaisuus ja hiilidioksidin talteenotto (kompensaatiot, hiilensidontapalvelut, maatalouspolitiikka, kansainväliset sopimukset)

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit osoitetaan opintojakson alussa, opiskelijoiden tuotokset

Opetusmenetelmät

verkko-opetusta ja tehtäviä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

opiskelijan työmäärä 54 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää hiilenkierron perusteita ja luettelee tärkeimpiä hiilenkiertoon liittyviä käsitteitä. Opiskelija määrittelee ruokaketjun hiilenkierron pääasiat. Hän kykenee laskemaan hiilijalanjälkeen liittyviä laskuja. Opiskelija nimeää hiilenkiertoon vaikuttavia tekijöitä ja luettelee niiden vaikutuksia ympäristöön. Opiskelija osaa kuvailla ilmastonmuutoksen ja fotosynteesiin pääperiaatteet. Hän osaa tunnistaa vähähiiliseen tuotantoon siirtymisen tärkeimmät muutokset yksittäisessä yrityksessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kuvaa hiilenkierron luonnontieteellisiä perusteita sekä selittää hiilenkiertoa koskevia ilmiöitä. Opiskelija tekee yhteenvedon vähähiilisyyteen pyrkivistä tekniikoista ja selittää niihin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvaamaan olosuhteita ja perustelemaan tiettyjen toimintatapojen käyttöä vähähiilisyyden lisäämiseksi. Opiskelija arvioi vähähiilisyyteen tähtäävien toimien kannattavuutta sekä kykenee listaamaan toimenpiteitä. Opiskelija osaa selittää hiilenkiertoa, ilmastonmuutosta ja hiilensitoutumista ja soveltaa tietämystään yksittäisen yritysten olosuhteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selittää, mihin luonnontieteellisiin ilmiöihin hiilenkierto perustuu sekä tulkitsee, laskee ja kommentoi siihen liittyviä luonnontieteellisiä ongelmia ja käsitteitä. Opiskelija selittää vähähiiliseen tuotantoon tähtäävää tekniikkaa ja analysoi siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvailemaan vähähiilisyyteen tähtääviä suunnitelmia yrityksille, vertailee eri vaihtoehtoja ja perustelee valintojaan sekä kehittämisehdotuksiaan. Opiskelija vertailee vähähiilisen tuotannon kannattavuustekijöitä ja osaa analysoida siihen tähtääviä kehittämisideoita.

Ilmoittautumisaika

22.11.2021 - 26.12.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 13.03.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Kari Laasasenaho

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• Tunnistaa hiilenkiertoon liittyvät tekijät (fotosynteesi ja ilmakehän hiili)
• Tunnistaa hiilenkiertoon ja sidontaan liittyviä reunaehtoja erityisesti ruokaketjussa
• Ymmärtää perusteet hiilijalanjäljen laskennasta
• Osaa nimetä ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia ruokaketjussa ja osaa listata siihen sopeuttavia toimia
• Osaa kansainvälisten ilmastosopimusten ja EU:n maatalouspolitiikan vaikutukset ruokaketjun kehittämisessä

Sisältö

Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, Ilmastonmuutos, pohdintatehtävä
Fotosynteesi ja ilmakehän hiili (Biomassojen rooli, hiilen kierto, päästölähteet)
Ruokaketjun päästöt, hiilijalanjälki, hiilensidonta ja hiilinielut (maatalous globaalina päästölähteenä)
Vähähiilisyyden tukeminen maatiloilla (turvemaiden rooli, uusiutuva energia, uudet tuotantotavat, viljelykierto)
Tulevaisuus ja hiilidioksidin talteenotto (kompensaatiot, hiilensidontapalvelut, maatalouspolitiikka, kansainväliset sopimukset)

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit osoitetaan opintojakson alussa, opiskelijoiden tuotokset

Opetusmenetelmät

verkko-opetusta ja tehtäviä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

opiskelijan työmäärä 54 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää hiilenkierron perusteita ja luettelee tärkeimpiä hiilenkiertoon liittyviä käsitteitä. Opiskelija määrittelee ruokaketjun hiilenkierron pääasiat. Hän kykenee laskemaan hiilijalanjälkeen liittyviä laskuja. Opiskelija nimeää hiilenkiertoon vaikuttavia tekijöitä ja luettelee niiden vaikutuksia ympäristöön. Opiskelija osaa kuvailla ilmastonmuutoksen ja fotosynteesiin pääperiaatteet. Hän osaa tunnistaa vähähiiliseen tuotantoon siirtymisen tärkeimmät muutokset yksittäisessä yrityksessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kuvaa hiilenkierron luonnontieteellisiä perusteita sekä selittää hiilenkiertoa koskevia ilmiöitä. Opiskelija tekee yhteenvedon vähähiilisyyteen pyrkivistä tekniikoista ja selittää niihin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvaamaan olosuhteita ja perustelemaan tiettyjen toimintatapojen käyttöä vähähiilisyyden lisäämiseksi. Opiskelija arvioi vähähiilisyyteen tähtäävien toimien kannattavuutta sekä kykenee listaamaan toimenpiteitä. Opiskelija osaa selittää hiilenkiertoa, ilmastonmuutosta ja hiilensitoutumista ja soveltaa tietämystään yksittäisen yritysten olosuhteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selittää, mihin luonnontieteellisiin ilmiöihin hiilenkierto perustuu sekä tulkitsee, laskee ja kommentoi siihen liittyviä luonnontieteellisiä ongelmia ja käsitteitä. Opiskelija selittää vähähiiliseen tuotantoon tähtäävää tekniikkaa ja analysoi siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvailemaan vähähiilisyyteen tähtääviä suunnitelmia yrityksille, vertailee eri vaihtoehtoja ja perustelee valintojaan sekä kehittämisehdotuksiaan. Opiskelija vertailee vähähiilisen tuotannon kannattavuustekijöitä ja osaa analysoida siihen tähtääviä kehittämisideoita.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 24.10.2021

Ajoitus

29.11.2021 - 25.02.2022

Laajuus

10 op

T&K-osuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Jyrki Rajakorpi
 • Matti Ryhänen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • AGRO19A
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• maatalouyrityksen investointien perusteet.
• laatia investointilaskelmia ja arvioida investointien kannattavuutta.
• arvioida maatalousyritystoimintaan liittyviä riskejä ja niiden hallintaan liittyviä keinoja.
• vertailla eri rahoitusvaihtoehtojen edullisuutta ja ennakoida maksuvalmiutta.

Sisältö

Investointien perusteet, aikatekijän merkitys, investointien suunnittelu ja investointien kannattavuuden laskeminen eri menetelmin, rahoituksen suunnittelu, efektiivisen vuosikoron laskeminen, riskit ja epävarmuus, riskien hallinta, maksuvalmiuden ennakointi.

Oppimateriaalit

Barry, P. J. & Ellinger, P. N. 2011. Financial Management in Agriculture. 7. painos. (soveltuvin osin) Brealey, R. A., Myers, S. C. & Allen, F. 2006. Corporate Finance. 8. painos. (soveltuvin osin). Opettajan tuottama materiaali. Vierasluennoitsijoiden esittämä materiaali.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, investointi- ja rahoituslaskelmien laatiminen ohjatusti ja omatoimisesti, tekstien referoiminen ja esittäminen, esseiden kirjoittaminen, vierasluennoitsijoiden luennot ja omatoiminen oppiminen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla vierailee asiantuntijoita maatalousyrittäjille tärkeistä sidosryhmistä, joita ovat esimerkiksi pankit, neuvonta ja hallinto. Opiskelijat hankkivat arvokasta tietoa siitä, mitä pitää ottaa huomioon investointien ja niiden rahoituksen käytännön suunnittelussa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kolme tenttimahdollisuutta vuoden aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

26,7 h/op * 10 op = 267 h, joka sisältää aktiivista luokkatyöskentelyä, esseiden kirjoittamista, investointi- ja rahoituslaskelmien laatimista sekä omatoimista opiskelua.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetusresurssien mahdollistamissa rajoissa otetaan opiskelijoita opintojaksolle.
Tarvittaessa valinta opintojaksoille tehdään opintomenestyksen mukaisessa järjestyksessä.
Opintomenestys määritetään seuraavien opintojaksojen keskiarvon perusteella:
- Maatalouden yritystalouden perusteet
- Maatilayrityksen verotus
- Maatalouspolitiikka

Lisäksi edellytetään, että agrologi (AMK) kaikille yhteisissä ammattiopinnoissa on edetty opetussuunnitelman mukaisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee investointien ja rahoituksen perusteet sekä kykenee kuvaamaan niitä tyydyttävästi sekä hallitsee investointeihin ja rahoitukseen liittyviä laskuja ja käytännön sovelluksia tyydyttävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee investointien ja rahoituksen perusteet hyvin, kykenee kuvaamaan niitä hyvin sekä hallitsee investointeihin ja rahoitukseen liittyviä laskuja ja käytännön sovelluksia hyvin. Opiskelija osaa analysoida opittujen asioiden välisiä yhteyksiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee investointien ja rahoituksen perusteet erinomaisesti ja pystyy tarkastelemaan niitä useasta eri näkökulmasta sekä hallitsee niihin liittyvät laskumenetelmät ja käytännön sovellutukset erinomaisesti. Opiskelija osaa analysoida opittujen asioiden välisiä yhteyksiä ja soveltaa niitä käytäntöön kiitettävästi.

Esitietovaatimukset

Maatalouden yritystalouden perusteet

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 03.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 15.05.2022

Laajuus

10 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Jyrki Rajakorpi
 • Matti Ryhänen
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO20
  Agrologi (AMK)
 • MAGRO19
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• maatalouyrityksen investointien perusteet.
• laatia investointilaskelmia ja arvioida investointien kannattavuutta.
• arvioida maatalousyritystoimintaan liittyviä riskejä ja niiden hallintaan liittyviä keinoja.
• vertailla eri rahoitusvaihtoehtojen edullisuutta ja ennakoida maksuvalmiutta.

Sisältö

Investointien perusteet, aikatekijän merkitys, investointien suunnittelu ja investointien kannattavuuden laskeminen eri menetelmin, rahoituksen suunnittelu, efektiivisen vuosikoron laskeminen, riskit ja epävarmuus, riskien hallinta, maksuvalmiuden ennakointi.

Oppimateriaalit

Barry, P. J. & Ellinger, P. N. 2011. Financial Management in Agriculture. 7. painos. (soveltuvin osin)
Brealey, R. A., Myers, S. C. & Allen, F. 2006. Corporate Finance. 8. painos. (soveltuvin osin).
Opettajan tuottama materiaali.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, investointi- ja rahoituslaskelmien laatiminen ohjatusti ja omatoimisesti, esseiden kirjoittaminen, omatoiminen oppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

26,7 h/op * 10 op = 267 h, joka sisältää aktiivista luokkatyöskentelyä, esseiden kirjoittamista, investointi- ja rahoituslaskelmien laatimista sekä omatoimista opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opintojakson tavoitteiden mukaiset perusasiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee osaamistavoitteiden mukaiset tiedot hyvin ja osaa analysoida opittujen asioiden välisiä yhteyksiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee osaamistavoitteiden mukaiset tiedot syvällisesti sekä laaja-alaisesti ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Esitietovaatimukset

Maatalouden yritystalouden perusteet

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Heli Simon
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • AGRO19A
  Agrologi (AMK)
Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 01.01.2022

Ajoitus

01.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Heli Simon
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • AGRO19B
  Agrologi (AMK)
Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

01.08.2021 - 31.05.2022

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO20
  Agrologi (AMK)
Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

01.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Heli Simon
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • AGRO19A
  Agrologi (AMK)
Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 01.01.2022

Ajoitus

01.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Heli Simon
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • AGRO19B
  Agrologi (AMK)
Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

01.08.2021 - 31.05.2022

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO20
  Agrologi (AMK)
Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 31.03.2022

Ajoitus

29.04.2022 - 31.10.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Jussi-Matti Kallio
 • Juha Tiainen
 • Anna Tall
 • Jori Lahti
 • Arja Nykänen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO21
  Agrologi (AMK)
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3

Tavoitteet

Opiskelija seuraa kasvukauden aikaisia tapahtumia pellolla. Opiskelija tunnistaa tärkeimmät rikkakasvit, kukkivat luonnonkasvit sekä taudit ja tuholaiset. Opiskelija oppii tunnistamaan kasvien kehitysvaiheet ja kasvinsuojelutarpeen sekä ympäristöarvoiltaan arvokkaat luontokohteet.
Opiskelija on selvillä sadonmuodostukseen ja sadon laatuun vaikuttavista tekijöistä sekä osaa arvioida kasvinviljelyn eri työvaiheiden laatua ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Opiskelija osaa kuvailla sadonkorjuussa käytettävää teknologiaa erityisesti viljelyä tarkentavien mittausvälineiden, säätöjärjestelmien ja toimenpiteiden näkökulmasta sekä tuntee ruiskun testauksen keskeiset vaiheet.

Opiskelija osaa antaa esimerkkejä alueen viljelyä tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti kehittävistä yrityksistä.

Sisältö

Peltoviljelyn kasvilajeja ja lajikkeita, näytemaan seuranta, rikkakasvit, luonnonkasvit, taudit ja tuholaiset, kasvilajituntemusta, kasvinsuojelutarve, tutustuminen tutkimustoimintaan, eri tuotantosuuntaa harjoittavien tilojen viljelytilanteiden tuloksen arviointia käytännössä, ruiskun testaus, maatalouskone-, yritys- ja tilavierailuja.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat. Opiskelija kerää ja tunnistaa ohjattuna rikkakasveja, tauteja ja tuholaisia sekä tuntee viljelykasvien kehitysvaiheita. Opiskelija tietää, mitkä asiat vaikuttavat sadonmuodostukseen ja sadon laatuun. Opiskelija kuvailee viljelyssä käytettävää teknologiaa.
Osaa selostaa yritysvierailukohteiden keskeiset toiminnat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin. Opiskelija kerää ja tunnistaa omatoimisesti rikkakasveja, tauteja ja tuholaisia sekä tuntee viljelykasvien kehitysvaiheet. Opiskelija osaa päätellä sadonmuodostukseen ja sadon laatuun vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa perustella viljelyssä käytettävää teknologiaa.Osaa selostaa yritysvierailukohteiden keskeiset toiminnat ja verrata niiden toimintaa opintojakson tavoitteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija kerää ja tunnistaa aktiivisesti rikkakasveja, tauteja ja tuholaisia sekä tunnistaa viljelykasvien kehitysvaiheet. Opiskelija osaa pohtia ja analysoida sadonmuodostukseen ja sadon laatuun vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa soveltaa käytäntöön viljelyn teknologiatietämystä..Osaa selostaa yritysvierailukohteiden keskeiset toiminnat, verrata ja analysoida niiden toimintaa opintojakson tavoitteisiin.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 19.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

10 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Jussi-Matti Kallio
 • Juha Tiainen
 • Sanna Ekström
 • Anna Tall
 • Jori Lahti
 • Arja Nykänen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • AGRO21A
  Agrologi (AMK)
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa selostaa keskeiset kasvien kasvuun vaikuttavat tekijät maaperän, sääolosuhteiden ja ravinteiden suhteen sekä kasvien ja maaperän toimimisen hiilinieluna. Opiskelija osaa myös kuvailla kasvien anatomisia ja –fysiologisia peruskäsitteitä. Opiskelija osaa kuvailla maaperän syntyyn ja peltomaan koostumukseen, toimintaan ja kasvukuntoon liittyviä tekijöitä. Opiskelija osaa määritellä maalajit ja niiden ominaisuudet sekä osaa soveltaa tietoja maatalouskäytössä.

Opiskelija osaa selostaa meteorologiset peruskäsitteet ja osaa selittää sääilmiöiden syntyyn vaikuttavat tekijät erityisesti Suomen olosuhteissa. Opiskelija osaa arvioida peltoviljelyn vaatiman kuivatus- ja kastelutarpeen sekä esitellä eri kuivatus- ja kastelumenetelmät. Opiskelija osaa määrittää maaperätietojen perusteella lannoituksen ja muokkauksen tavoitteet huomioiden ympäristö- ja kestävyysnäkökulmat sekä kiertotalouden mahdollisuudet. Hän osaa kuvailla kylvöön, lannoitukseen ja muokkaukseen käytettävien koneiden ja laitteiden rakenteen ja toiminnan sekä osaa määrittää keskeisiä koneen työtehoon vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö

- Kasvibiologia: Kasviorganologia; kasvin perusrakenteet ja niiden tehtävät. Kasvianatomia; kasvisolu ja solukot. Kasvifysiologia; yhteyttäminen, kasvin vesi- ja ravinnetalous, lisääntyminen.
- Maatalousmeteorologia. Säähavainnot, ilmastovyöhykkeet ja Suomen ilmasto, pien- ja mikroilmasto, maatalouden sääpalvelu.
- Muokkaus ja vesitalouden hallinta: muokkauksen periaatteet ja tavoitteet, kylvöön, lannoitukseen ja muokkauksen käytettävä koneet ja laitteet sekä niiden mitoituksen perusteet, vesitalouden perusteet, peltojen kuivatus- ja kastelutavat.
- Maaperä ja lannoitus: Maaperämuodostumat ja niiden synty, maalajit ja niiden ominaisuudet, maan mineraalit ja orgaaninen aines, ravinteiden kierto ja ympäristövaikutukset, lannoitus kasvin tarpeen ja ympäristötukiehtojen mukaan, lannoitteet mukaan lukien karjanlanta ja kierrätyslannoitteet.

Oppimateriaalit

Pankakoski 1997. Puutarhurin kasvioppi tai
Fagerstedt ym. 2008. Kasvioppi, siemenestä satoon
Heinonen yms. (toim.) 1992. Maa, viljely ja ympäristö. Luvut 1,2,3,4. WSOY.
Maan vesi- ja ravinnetalous Ojitus, kastelu ja ympäristö, http://salaojayhdistys.fi/wp-content/uploads/2016/05/web_maanvesijaravinnetalous_B5_2016.pdf
Kalkitusopas. Kalkitusyhdistys; Alakukku yms. 2002.
Maan rakenteen hoito. Tieto tuottamaan 98. Maaseutukeskusten liitto;
Ravinteet kasvintuotannossa, Tieto tuottamaan 127;
Elomaa ym. 1988. Sää ja maatalous. Maaseutukeskusten liitto.
Saavalainen (toim.) 1981. Salaojittajan käsikirja, osa 1a. Suomen olosuhteet kuivatusta silmällä pitäen. Salaojituksenkannatusyhdistys
Pajula ja Triipponen (toim.) Selvitys Suomen kastelutilanteesta. Suomen ympäristö 629.
Pajula ja Järvenpää (toim.), 2007 Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 23/2007, 187 s. Julkaisu on saatavana vain verkkojulkaisuna.
Saatavuus: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/39840/SYKEra_23_2007.pdf sequence=1
Peltomaa 1999. Salaojien kunnossapito-opas (myös verkko-julkaisu), Salaojakeskus, Salaojituksen tukisäätiö ja Tekninen korkeakoulu.
Tiainen Risto (toim.) 2005. Maatilatalouden teknologia
Muut jaettavat materiaalit ja Moodlen materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot (sis. laboratoriotyöt ja peltohavainnot) 45 %, oppimistehtävät 30 %, tentit 25 %, joissa paneudutaan oppisisältöjen ja opiskelijoiden omasta viitekehyksestä nousevaan tiedonhankintaan ja käytännön ongelmien ratkaisemiseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijaa kohden
Kasvibiologia 81h: Luennot 36h, oppimistehtävät 24 h, itsenäinen opiskelu ja tentti 21 h
Maatalousmeteorologia 27h: luennot 11h, oppimistehtävä 9h, tentti 7h
Muokkaus ja pellon vesitalous 56 h: Luennot 24 h, oppimistehtävä 16 h, tentti 17 h
Maaperä ja lannoitus 108h: 36h teoriaa, 20h harjoitustöitä ja käytäntöä, oppimistehtäviä 32h, itsenäinen opiskelu ja tentti 2h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat. Opiskelija tuntee maaperän muodostumisen ja peltomaan toiminnan perusteet ja tunnistaa yleisimmät maalajit ja tietää niiden perusominaisuudet.
Opiskelija tuntee pääpirtein ravinteiden käyttäytymisen maassa, kasvissa ja lannoituksen kannalta ja pystyy auttavasti arvioimaan lannoitus- ja kalkitustarpeen. Tiedostaa eri maalajien muokkausmenetelmät ja -tekniikat sekä osaa kuvailla keskeisten kylvö-, muokkaus- ja lannoituskoneiden rakenteen ja toiminnan.
Opiskelijalla on perustiedot kasvin eri osien tehtävistä sekä tärkeistä kasvin elintoiminnoista. Opiskelija hallitsee meteorologian ja maatalousmeteorologian perusteet ja tuntee kuivatustavat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin. Opiskelija tuntee maaperän muodostumisen ja peltomaan toiminnan perusteet ja tunnistaa eri maalajit ja tuntee niiden ominaisuudet.
Opiskelija tuntee ravinteiden käyttäytymisen maassa, kasvissa ja lannoituksen kannalta ja pystyy arvioimaan lannoitus- ja kalkitustarpeen. Opiskelija tiedostaa eri maalajien muokkausmenetelmät ja -tekniikat sekä osaa ohjatusti mitoittaa ja valita sopivat kylvö-, muokkaus- ja lannoituskoneet tila
Opiskelija osaa selittää kasvin eri osien tehtäviä sekä kasvin elintoimintoihin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija hallitsee meteorologian ja maatalousmeteorologian perusteet, tuntee kuivatuksen merkityksen erilaisilla alueilla sekä osaa soveltaa jakson ydinainestietoaan käytäntöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija tuntee maaperän muodostumisen ja peltomaan toiminnan sekä eri maalajit ja niiden ominaisuudet ja soveltuvuuden erilaiseen tuotantoon.
Opiskelija tuntee hyvin ravinteiden käyttäytymisen maassa, kasvissa ja lannoituksen kannalta ja pystyy arvioimaan lannoitus- ja kalkitustarpeen eri tilanteissa. Hallitsee eri maalajien muokkausmenetelmät ja –tekniikat ja osaa kuvailla koneiden säätöjen vaikutuksen niihin sekä osaa itsenäisesti mitoittaa ja valita tilalle tarpeelliset kylvö-, muokkaus- ja lannoituskoneet.
Opiskelija osaa selittää kasvin eri osien tehtäviä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa soveltaa tietoa kasvin elintoiminnoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Opiskelija hallitsee meteorologian ja maatalousmeteorologian käsitteistön. Opiskelija on sisäistänyt oppimansa ja osaa soveltaa tietoaan käytäntöön. Opiskelija hallitsee kuivatussuunnittelun ja kastelusuunnittelun perusteet. Pystyy luovasti päättelemään alueen maaperällisten ja mesoilmastollisten tekijöiden vaikutuksen alueen kuivatus- ja kastelutarpeeseen sekä tuotantomahdollisuuksiin ja osaa perustella mikroilmastollisten tekijöiden vaikutuksia kasvustossa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tenttit, tehtävät ja aktiivinen osallistuminen harjoitustöihin.
Harjoitustöissä läsnäolo pakollinen.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 19.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

10 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Jussi-Matti Kallio
 • Juha Tiainen
 • Sanna Ekström
 • Anna Tall
 • Jori Lahti
 • Arja Nykänen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 18. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 18. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • AGRO21B
  Agrologi (AMK)
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa selostaa keskeiset kasvien kasvuun vaikuttavat tekijät maaperän, sääolosuhteiden ja ravinteiden suhteen sekä kasvien ja maaperän toimimisen hiilinieluna. Opiskelija osaa myös kuvailla kasvien anatomisia ja –fysiologisia peruskäsitteitä. Opiskelija osaa kuvailla maaperän syntyyn ja peltomaan koostumukseen, toimintaan ja kasvukuntoon liittyviä tekijöitä. Opiskelija osaa määritellä maalajit ja niiden ominaisuudet sekä osaa soveltaa tietoja maatalouskäytössä.

Opiskelija osaa selostaa meteorologiset peruskäsitteet ja osaa selittää sääilmiöiden syntyyn vaikuttavat tekijät erityisesti Suomen olosuhteissa. Opiskelija osaa arvioida peltoviljelyn vaatiman kuivatus- ja kastelutarpeen sekä esitellä eri kuivatus- ja kastelumenetelmät. Opiskelija osaa määrittää maaperätietojen perusteella lannoituksen ja muokkauksen tavoitteet huomioiden ympäristö- ja kestävyysnäkökulmat sekä kiertotalouden mahdollisuudet. Hän osaa kuvailla kylvöön, lannoitukseen ja muokkaukseen käytettävien koneiden ja laitteiden rakenteen ja toiminnan sekä osaa määrittää keskeisiä koneen työtehoon vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö

- Kasvibiologia: Kasviorganologia; kasvin perusrakenteet ja niiden tehtävät. Kasvianatomia; kasvisolu ja solukot. Kasvifysiologia; yhteyttäminen, kasvin vesi- ja ravinnetalous, lisääntyminen.
- Maatalousmeteorologia. Säähavainnot, ilmastovyöhykkeet ja Suomen ilmasto, pien- ja mikroilmasto, maatalouden sääpalvelu.
- Muokkaus ja vesitalouden hallinta: muokkauksen periaatteet ja tavoitteet, kylvöön, lannoitukseen ja muokkauksen käytettävä koneet ja laitteet sekä niiden mitoituksen perusteet, vesitalouden perusteet, peltojen kuivatus- ja kastelutavat.
- Maaperä ja lannoitus: Maaperämuodostumat ja niiden synty, maalajit ja niiden ominaisuudet, maan mineraalit ja orgaaninen aines, ravinteiden kierto ja ympäristövaikutukset, lannoitus kasvin tarpeen ja ympäristötukiehtojen mukaan, lannoitteet mukaan lukien karjanlanta ja kierrätyslannoitteet.

Oppimateriaalit

Pankakoski 1997. Puutarhurin kasvioppi tai
Fagerstedt ym. 2008. Kasvioppi, siemenestä satoon
Heinonen yms. (toim.) 1992. Maa, viljely ja ympäristö. Luvut 1,2,3,4. WSOY.
Maan vesi- ja ravinnetalous Ojitus, kastelu ja ympäristö, http://salaojayhdistys.fi/wp-content/uploads/2016/05/web_maanvesijaravinnetalous_B5_2016.pdf
Kalkitusopas. Kalkitusyhdistys; Alakukku yms. 2002.
Maan rakenteen hoito. Tieto tuottamaan 98. Maaseutukeskusten liitto;
Ravinteet kasvintuotannossa, Tieto tuottamaan 127;
Elomaa ym. 1988. Sää ja maatalous. Maaseutukeskusten liitto.
Saavalainen (toim.) 1981. Salaojittajan käsikirja, osa 1a. Suomen olosuhteet kuivatusta silmällä pitäen. Salaojituksenkannatusyhdistys
Pajula ja Triipponen (toim.) Selvitys Suomen kastelutilanteesta. Suomen ympäristö 629.
Pajula ja Järvenpää (toim.), 2007 Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 23/2007, 187 s. Julkaisu on saatavana vain verkkojulkaisuna.
Saatavuus: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/39840/SYKEra_23_2007.pdf sequence=1
Peltomaa 1999. Salaojien kunnossapito-opas (myös verkko-julkaisu), Salaojakeskus, Salaojituksen tukisäätiö ja Tekninen korkeakoulu.
Tiainen Risto (toim.) 2005. Maatilatalouden teknologia
Muut jaettavat materiaalit ja Moodlen materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot (sis. laboratoriotyöt ja peltohavainnot) 45 %, oppimistehtävät 30 %, tentit 25 %, joissa paneudutaan oppisisältöjen ja opiskelijoiden omasta viitekehyksestä nousevaan tiedonhankintaan ja käytännön ongelmien ratkaisemiseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijaa kohden
Kasvibiologia 81h: Luennot 36h, oppimistehtävät 24 h, itsenäinen opiskelu ja tentti 21 h
Maatalousmeteorologia 27h: luennot 11h, oppimistehtävä 9h, tentti 7h
Muokkaus ja pellon vesitalous 56 h: Luennot 24 h, oppimistehtävä 16 h, tentti 17 h
Maaperä ja lannoitus 108h: 36h teoriaa, 20h harjoitustöitä ja käytäntöä, oppimistehtäviä 32h, itsenäinen opiskelu ja tentti 2h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat. Opiskelija tuntee maaperän muodostumisen ja peltomaan toiminnan perusteet ja tunnistaa yleisimmät maalajit ja tietää niiden perusominaisuudet.
Opiskelija tuntee pääpirtein ravinteiden käyttäytymisen maassa, kasvissa ja lannoituksen kannalta ja pystyy auttavasti arvioimaan lannoitus- ja kalkitustarpeen. Tiedostaa eri maalajien muokkausmenetelmät ja -tekniikat sekä osaa kuvailla keskeisten kylvö-, muokkaus- ja lannoituskoneiden rakenteen ja toiminnan.
Opiskelijalla on perustiedot kasvin eri osien tehtävistä sekä tärkeistä kasvin elintoiminnoista. Opiskelija hallitsee meteorologian ja maatalousmeteorologian perusteet ja tuntee kuivatustavat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin. Opiskelija tuntee maaperän muodostumisen ja peltomaan toiminnan perusteet ja tunnistaa eri maalajit ja tuntee niiden ominaisuudet.
Opiskelija tuntee ravinteiden käyttäytymisen maassa, kasvissa ja lannoituksen kannalta ja pystyy arvioimaan lannoitus- ja kalkitustarpeen. Opiskelija tiedostaa eri maalajien muokkausmenetelmät ja -tekniikat sekä osaa ohjatusti mitoittaa ja valita sopivat kylvö-, muokkaus- ja lannoituskoneet tila
Opiskelija osaa selittää kasvin eri osien tehtäviä sekä kasvin elintoimintoihin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija hallitsee meteorologian ja maatalousmeteorologian perusteet, tuntee kuivatuksen merkityksen erilaisilla alueilla sekä osaa soveltaa jakson ydinainestietoaan käytäntöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija tuntee maaperän muodostumisen ja peltomaan toiminnan sekä eri maalajit ja niiden ominaisuudet ja soveltuvuuden erilaiseen tuotantoon.
Opiskelija tuntee hyvin ravinteiden käyttäytymisen maassa, kasvissa ja lannoituksen kannalta ja pystyy arvioimaan lannoitus- ja kalkitustarpeen eri tilanteissa. Hallitsee eri maalajien muokkausmenetelmät ja –tekniikat ja osaa kuvailla koneiden säätöjen vaikutuksen niihin sekä osaa itsenäisesti mitoittaa ja valita tilalle tarpeelliset kylvö-, muokkaus- ja lannoituskoneet.
Opiskelija osaa selittää kasvin eri osien tehtäviä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa soveltaa tietoa kasvin elintoiminnoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Opiskelija hallitsee meteorologian ja maatalousmeteorologian käsitteistön. Opiskelija on sisäistänyt oppimansa ja osaa soveltaa tietoaan käytäntöön. Opiskelija hallitsee kuivatussuunnittelun ja kastelusuunnittelun perusteet. Pystyy luovasti päättelemään alueen maaperällisten ja mesoilmastollisten tekijöiden vaikutuksen alueen kuivatus- ja kastelutarpeeseen sekä tuotantomahdollisuuksiin ja osaa perustella mikroilmastollisten tekijöiden vaikutuksia kasvustossa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tenttit, tehtävät ja aktiivinen osallistuminen harjoitustöihin.
Harjoitustöissä läsnäolo pakollinen.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

13.09.2021 - 17.12.2021

Laajuus

10 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Jussi-Matti Kallio
 • Juha Tiainen
 • Sanna Ekström
 • Anna Tall
 • Jori Lahti
 • Arja Nykänen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO21
  Agrologi (AMK)
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3
 • Pienryhmä 4

Tavoitteet

Opiskelija osaa selosta kasvien toimimisen hiilinieluna ja maaperän hiilivarannot.
Opiskelija osaa selostaa keskeiset kasvien kasvuun vaikuttavat tekijät maaperän, sääolosuhteiden ja ravinteiden suhteen ympäristönakökulmat huomioon ottaen. Opiskelija osaa myös kuvailla kasvien atomisia ja –fysiologisia peruskäsitteitä.
Opiskelija osaa kuvailla maaperän syntyyn ja koostumukseen ja sen muutoksiin liittyviä tekijöitä. Opiskelija osaa määritellä maalajit ja niiden ominaisuudet sekä osaa soveltaa tietoja maatalouskäytössä.
Opiskelija osaa selostaa meteorologiset peruskäsitteet ja osaa selittää sääilmiöiden syntyyn vaikuttavat tekijät erityisesti Suomen olosuhteissa. Opiskelija osaa arvioida peltoviljelyn vaatiman kuivatus- ja kastelutarpeen osaa esitellä eri kuivatus- ja kastelumenetelmät.
Opiskelija osaa määrittää maaperätietojen perusteella lannoituksen ja muokkaukset tavoitteet. Hän osaa kuvailla lannoitukseen ja muokkaukseen käytettävien koneiden ja laitteiden rakenteen ja toiminnan sekä osaa määrittää keskeisiä koneen työtehoon vaikuttavia tekijöitä.
Opiskelija osaa selittää maaperän, sääolosuhteiden ja ravinteiden vaikutuksia kasvissa tapahtuviin tekijöihin kuten kasvin kasvuun, yhteyttämiseen, veden ja ravinteiden ottoon sekä lisääntymiseen.

Sisältö

Kasvibiologia: Kasviorganologia; kasvin perusrakenteet ja niiden tehtävät. Kasvianatomia; kasvisolu ja solukot. Kasvifysiologia; yhteyttäminen, kasvin vesi- ja ravinnetalous, lisääntyminen. Maaperämuodostumat ja niiden synty, maalajit ja niiden ominaisuudet, mineraalit ja sekundäärimineraalit, maan orgaaninen aines

Maatalousmeteorologia ja pellon vesitalous: Säähavainnot, ilmasto-vyöhykkeet ja Suomen ilmasto, pien- ja mikroilmasto, maatalouden sääpalvelu, vesitalouden perusteet peltojen kuivatus- ja kastelutavat. Alan tutkimus.

Lannoitus ja muokkaus: Kasvutekijät lannoituksen kannalta, lannoitteet, lannoitus ympäristötukiehtojen mukaan, karjanlanta ja muut eloperäiset lannoitteet, muokkauksen periaatteet ja tavoitteet, lannoitukseen ja muokkauksen käytettävä koneet ja laitteet sekä niiden mitoituksen perusteet, maanäytteiden tulosten tulkinta

Oppimateriaalit

Pankakoski 1997. Puutarhurin kasvioppi tai
Fagerstedt ym. 2008. Kasvioppi, siemenestä satoon
Heinonen yms. (toim.) 1992. Maa, viljely ja ympäristö. Luvut 1,2,3,4. WSOY.
Maan vesi- ja ravinnetalous Ojitus, kastelu ja ympäristö, http://salaojayhdistys.fi/wp-content/uploads/2016/05/web_maanvesijaravinnetalous_B5_2016.pdf
Kalkitusopas. Kalkitusyhdistys; Alakukku yms. 2002.
Maan rakenteen hoito. Tieto tuottamaan 98. Maaseutukeskusten liitto;
Ravinteet kasvintuotannossa, Tieto tuottamaan 127;
Elomaa ym. 1988. Sää ja maatalous. Maaseutukeskusten liitto.
Saavalainen (toim.) 1981. Salaojittajan käsikirja, osa 1a. Suomen olosuhteet kuivatusta silmällä pitäen. Salaojituksenkannatusyhdistys
Pajula ja Triipponen (toim.) Selvitys Suomen kastelutilanteesta. Suomen ympäristö 629.
Pajula ja Järvenpää (toim.), 2007 Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 23/2007, 187 s. Julkaisu on saatavana vain verkkojulkaisuna.
Saatavuus: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/39840/SYKEra_23_2007.pdf sequence=1
Peltomaa 1999. Salaojien kunnossapito-opas (myös verkko-julkaisu), Salaojakeskus, Salaojituksen tukisäätiö ja Tekninen korkeakoulu.
Tiainen Risto (toim.) 2005. Maatilatalouden teknologia
Muut jaettavat materiaalit ja Moodlen materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot (sis. laboratoriotyöt ja peltohavainnot) 20 %, etätehtävät 25 %, oppimistehtävät 30 %, tentit 25 %, joissa paneudutaan oppisisältöjen ja opiskelijoiden omasta viitekehyksestä nousevaan tiedonhankintaan ja käytännön ongelmien ratkaisemiseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijaa kohden
Kasvibiologia 81h: Luennot 15h, oppimistehtävät 24 h, itsenäinen opiskelu ja tentti 45 h
Maatalousmeteorologia 27h: luennot 5h, oppimistehtävä 15h, tentti 7h
Muokkaus ja pellon vesitalous 12 h: Luennot 24 h, oppimistehtävä 28 h, tentti 17 h
Maaperä ja lannoitus 108h: 10 h teoriaa ja 10 h harjoitustöitä ja käytäntöä, oppimistehtäviä 50h, itsenäinen opiskelu ja tentti 38h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
Opiskelija tuntee maaperän muodostumisen perusteet ja tunnistaa yleisimmät maalajit ja tietää niiden perusominaisuudet.
Opiskelija tuntee pääpirtein ravinteiden käyttäytymisen maassa, kasvissa ja lannoituksen kannalta ja pystyy auttavasti arvioimaan lannoitus- ja kalkitustarpeen. Pystyy laatimaan ohjatusti manuaalisesti lannoitussuunnitelman. Tiedostaa eri maalajien muokkausmenetelmät ja -tekniikat sekä osaa kuvailla keskeisten muokkaus- ja lannoituskoneiden rakenteen ja toiminnan.
Opiskelijalla on perustiedot kasvin eri osien tehtävistä sekä tärkeistä kasvin elintoiminnoista.
Opiskelija hallitsee meteorologian ja maatalousmeteorologian perusteet ja tuntee kuivatustavat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
Opiskelija tuntee maaperän muodostumisen perusteet ja tunnistaa eri maalajit ja tuntee niiden ominaisuudet.
Opiskelija tuntee ravinteiden käyttäytymisen maassa, kasvissa ja lannoituksen kannalta ja pystyy arvioimaan lannoitus- ja kalkitustarpeen. Hän osaa laatia manuaalisesti lannoitussuunnitelman. Opiskelija tiedostaa eri maalajien muokkausmenetelmät ja -tekniikat sekä osaa ohjatusti mitoittaa ja valita sopivat muokkaus- ja lannoituskoneet tila
Opiskelija osaa selittää kasvin eri osien tehtäviä sekä kasvin elintoimintoihin vaikuttavia tekijöitä.
Opiskelija hallitsee meteorologian ja maatalousmeteorologian perusteet, tuntee kuivatuksen merkityksen erilaisilla alueilla sekä osaa soveltaa jakson ydinainestietoaan käytäntöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.
Opiskelija tuntee maaperän muodostumisen ja eri maalajit ja niiden ominaisuudet ja soveltuvuuden erilaiseen tuotantoon.
Opiskelijatuntee hyvin ravinteiden käyttäytymisen maassa, kasvissa ja lannoituksen kannalta ja pystyy arvioimaan lannoitus- ja kalkitustarpeen eri tilanteissa. Hän osaa laatia manuaalisesti lannoitussuunnitelman. Hallitsee eri maalajien muokkausmenetelmät ja –tekniikat ja osaa kuvailla koneiden säätöjen vaikutuksen niihin sekä osaa itsenäisesti mitoittaa ja valita tilalle tarpeelliset muokkaus- ja lannoituskoneet.
Opiskelija osaa selittää kasvin eri osien tehtäviä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa soveltaa tietoa kasvin elintoiminnoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä.
Opiskelija hallitsee meteorologian ja maatalousmeteorologian käsitteistön. Opiskelija on sisäistänyt oppimansa ja osaa soveltaa tietoaan käytäntöön. Opiskelija hallitsee kuivatussuunnittelun ja kastelusuunnittelun perusteet. Pystyy luovasti päättelemään alueen maaperällisten ja mesoilmastollisten tekijöiden vaikutuksen alueen kuivatus- ja kastelutarpeeseen sekä tuotantomahdollisuuksiin ja osaa perustella mikroilmastollisten tekijöiden vaikutuksia kasvustossa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tenttit, tehtävät ja aktiivinen osallistuminen harjoitustöihin.
Harjoitustöissä läsnäolo pakollinen.

Ilmoittautumisaika

22.11.2021 - 20.04.2022

Ajoitus

25.04.2022 - 22.05.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Nina Sillvan
Vastuuhenkilö

Nina Sillvan

Tavoitteet

: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• Osaa kiertotalouden liiketoimintamallit: tuote palveluna, uusiutuvuus, jakamisalustat, tuote-elinkaaren pidentäminen, resurssitehokkuus & kierrätys
• Osaa hyödyntää osaamistaan yritysten tai muiden alan organisaatioiden kehittämisessä
• Tunnistaa kiertotalouden liiketoimintamalleihin liittyviä taloudellisia mahdollisuuksia sekä rajoitteita työelämässä
• Osaa nimetä esimerkkejä kiertotalouden liiketoimintamalleja hyödyntävistä yrityksistä ja osaa kehittää kiertotalouden liiketoimintamalleihin perustuvia yritysideoita

Sisältö

Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, pohdintatehtävä
Kiertotalouden liiketoimintamallit: tuote palveluna, uusiutuvuus, jakamisalustat
Kiertotalouden liiketoimintamallit: tuote-elinkaaren pidentäminen, resurssitehokkuus & kierrätys
Yritysvierailu
Oman yritysidean kehittäminen kiertotalouden liiketoimintamallien pohjalta

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojaksolla

Opetusmenetelmät

Verkko-opintoja

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opinnollistaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää kiertotalouden perusteita ja luettelee kiertotalouden liiketoimintamallit. Opiskelija määrittelee näiden liiketoimintamallien pääasiat. Hän kykenee laskemaan liiketoimintamalleihin liittyviä laskuja. Opiskelija nimeää kiertotalouteen vaikuttavia tekijöitä ja luettelee niiden liiketoimintavaikutuksia. Hän osaa tunnistaa kiertotalouden liiketoimintamalleihin siirtymisen vaiheet yksittäisessä yrityksessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kuvaa kiertotalouden liiketoimintamallien perusteita sekä selittää siihen vaikuttavia ilmiöitä. Opiskelija tekee yhteenvedon kiertotalouden liiketoimintamalleihin tähtäävistä toimenpiteistä. Opiskelija pystyy kuvaamaan olosuhteita ja perustelemaan tiettyjen toimintatapojen käyttöä kiertotalouden edistämiseksi. Opiskelija arvioi eri liiketoimintamallien hyödyntämisen kannattavuutta sekä kykenee listaamaan toimenpiteitä. Opiskelija osaa selittää käsitteitä ja soveltaa tietämystään yksittäisen yritysten olosuhteisiin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selittää, mihin kiertotalous perustuu ja osaa selittää mihin kiertotalouden liiketoimintamallien hyödyntäminen perustuu sekä tulkitsee, laskee ja kommentoi siihen liittyviä ongelmia ja käsitteitä (rajoitteet ja mahdollisuudet). Opiskelija selittää kiertotalouden liiketoimintaan tähtääviä toimenpiteitä ja analysoi siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvailemaan ja vertailemaan eri liiketoimintamallien vaihtoehtoja ja perustelee valintojaan sekä kehittämisehdotuksiaan. Opiskelija vertailee liiketoimintamallien kannattavuustekijöitä ja osaa analysoida siihen tähtääviä kehittämisideoita.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 30.10.2021

Ajoitus

15.11.2021 - 22.12.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Helena Sarvikas
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • AGRO21A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO21B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- rakentaa tekstiä tehtävänannon mukaiseksi
- käyttää argumentointia kirjallisessa ilmaisussaan
- analysoida ja arvioida tekstin sisältöä ja laatua
- yhdistellä teoriaa ja omaa tietoa tekstissä
- hyödyntää erilaisia lähteitä tuottaessaan tekstiä
- soveltaa SeAMKin kirjallisten töiden ohjeita tehtävissään.

Sisältö

- Tekstin tuotanto
- Erilaiset kirjallisten töiden tehtävänannot (essee, oppimispäiväkirja, analyysi, tutkimusraportti, opinnäytetyö)
- Sujuva kirjoittaminen
- Lähteiden käyttö
- Tekstin rakenteelliset lähtökohdat
- Kirjallisten töiden raportointiohjeet (lähdeviittaustekniikka, kielenhuolto)

Oppimateriaalit

Opettajan erikseen määrittelemä materiaali.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja harjoitukset, harjoitustehtävät.

Sisällön jaksotus

- Tekstin tuotanto
- Erilaiset kirjallisten töiden tehtävänannot (essee, oppimispäiväkirja, analyysi, tutkimusraportti, opinnäytetyö)
- Sujuva kirjoittaminen
- Lähteiden käyttö
- Tekstin rakenteelliset lähtökohdat
- Kirjallisten töiden raportointiohjeet (lähdeviittaustekniikka, kielenhuolto)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kirjallisen ilmaisun lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tehtävänantoa huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija ei osaa rakentaa vakuuttavaa tekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kirjoittaessaan ottaa osittain huomioon tavoitteen, tehtävänannon ja vastaanottajan. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumentointi on monipuolista ja uskottavaa. Opiskelija käyttää lähteitä pääosin sujuvasti. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa kirjallista viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti. Opiskelija osaa soveltaa SeAMKin kirjallisten töiden ohjeita joiltakin osin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kirjallisessa ilmaisussaan ottaa erinomaisesti ja vakuuttavasti huomioon tavoitteen, tehtävänannon ja vastaanottajan. Hän osaa huomioida tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteet. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa kirjallista ilmaisuaan. Opiskelija osaa soveltaa SeAMKin kirjallisten töiden ohjeita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa
- rakentaa tekstiä tehtävänannon mukaiseksi
- käyttää argumentointia kirjallisessa ilmaisussaan
- analysoida ja arvioida tekstin sisältöä ja laatua
- yhdistellä teoriaa ja omaa tietoa tekstissä
- hyödyntää erilaisia lähteitä tuottaessaan tekstiä
- soveltaa SeAMKin kirjallisten töiden ohjeita tehtävissään.

Esitietovaatimukset

Ei vaatimuksia edeltäville opinnoille

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 14.04.2022

Ajoitus

07.05.2022 - 31.08.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Teija Rönkä

Tavoitteet

Opiskelija tuntee tuotantoeläinten jalostustavoitteet. Opiskelija osaa selittää tämän hetkiset käytänteet pääosin nautojen ja sikojen jalostuksen osalta. Hän osaa tehdä yhteenvedon tilatason jalostussuunnittelun perusteista. Hän osaa arvioida laaditun jalostussuunnitelman vaikutuksia. Hän osaa selittää jalostustavoitteiden ja –käytänteiden merkityksen tuotannon ja sen kestävyyden kannalta.

Sisältö

Perinnöllisyyden perusteet, jalostustavoitteet, tiedonkeruumenetelmät, jalostusarvojen ennustaminen, kotimaisten ja kansainvälisten jalostusarvojen tulkinta, eläinten valintakriteerit, paritus- ja lisäysmenetelmät, tilatason jalostussuunnittelu, lainsäädäntö, eettiset näkökohdat, jalostussuunnitelman vaikutusten arviointi ja seuranta

Oppimateriaalit

Aro ym. 2020. Testaa ja valitse- Lypsykarjan jalostuksella tuloksiin. Opetushallitus, 1. painos. Vantaa: Punamusta Oy. TAI Aro ym. 2012. MIttaa ja valitse - Lypsykarjanjalostuksella tulokseen.Opetushallitus, 3. painos.Tampere: Juvenes Print Oy.

Muu opettajan osoittama kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisajankäyttö 133 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee keskeisimmät jalostustavoitteet ja tavat saada tietoa jalostusvalintaa varten. Hän osaa tulkinta jalostusarvon ennusteita ja jalostussuunnitelmaa perustasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee jalostustavoitteet ja niiden merkityksen. Hän osaa tulkita jalostusarvon ennusteita monipuolisesti. Hän arvioida laaditun jalostussuunnitelman vaikutuksia tilatasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tulkita jalostusarvon ennusteita ja laadittua jalostussuunnitelmaa monipuolisesti. Hän osaa selittää eläinten jalostusvalinnan perusteet sekä laajempien jalostusohjelmien periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson aikana suoritettavat tehtävät.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa nimetä keskeisiä jalostustavoitteita. Hän ei osaa lukea jalostussuunnitelmaa ja tulkita eläinten jalostusvalinnassa käytettäviä jalostusarvon ennusteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee keskeisimmät jalostustavoitteet ja tavat saada tietoa jalostusvalintaa varten. Hän osaa tulkinta jalostusarvon ennusteita ja jalostussuunnitelmaa perustasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee jalostustavoitteet ja niiden merkityksen. Hän osaa tulkita jalostusarvon ennusteita monipuolisesti. Hän arvioida laaditun jalostussuunnitelman vaikutuksia tilatasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tulkita jalostusarvon ennusteita ja laadittua jalostussuunnitelmaa monipuolisesti. Hän osaa selittää eläinten jalostusvalinnan perusteet sekä laajempien jalostusohjelmien periaatteet.

Esitietovaatimukset

Perustietämys suomalaisesta kotieläintuotannosta ja sen toimintatavoista. Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 26.12.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 15.06.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Samu Palander
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • AGRO19B
  Agrologi (AMK)
 • MAGRO19
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija syventää osaamistaan tuotantoeläinten biologiasta, ravitsemuksesta ja aineenvaihdunnasta ja osaa soveltaa tietojaan tuotannon, terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta.

Sisältö

Ravintoaineiden kemialliset ominaisuudet, ruoansulatuksen ja ruoansulatuskanavan fysiologia ja mikrobiologia, aineenvaihdunta ja sen säätely, ravintoaineiden käyttö tuotantoon, etologia ja sen merkitys (esimerkkejä eläinlajeittain), immunologia, terveyden ylläpito ja sairastuminen

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi Moodlessa (SeAMK:n opiskelijoilla muutamia toteutusta tukevia lähitunteja)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä ravitsemus- ja tuotantobiologisia käsitteitä ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä ja soveltamisesta eläinten ruokinnan, hoidon ja tuotannon suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää em. käsitteiden merkitystä ja osaa kuvata, miten teoriaa voi soveltaa käytännön suunnittelu- ja valintatilanteisiin. Hän osaa vertailla kotieläinten biologisia ominaisuuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa perustella ravitsemus- ja tuotantobiologisten ilmiöiden merkitystä eri kotieläimillä. Hän pystyy arvioimaan sekä laajentamaan ja syventämään osaamistaan etsimällä itsenäisesti tietoa asiasta ja soveltamalla sitä käytännön esimerkkeihin.

Esitietovaatimukset

Kotieläintuotannon yhteiset opinnot

Ilmoittautumisaika

22.11.2021 - 26.12.2021

Ajoitus

03.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Samu Palander
Vastuuhenkilö

Samu Palander

Tavoitteet

Opiskelija syventää osaamistaan tuotantoeläinten biologiasta, ravitsemuksesta ja aineenvaihdunnasta ja osaa soveltaa tietojaan tuotannon, terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta.

Sisältö

Ravintoaineiden kemialliset ominaisuudet, ruoansulatuksen ja ruoansulatuskanavan fysiologia ja mikrobiologia, aineenvaihdunta ja sen säätely, ravintoaineiden käyttö tuotantoon, etologia ja sen merkitys (esimerkkejä eläinlajeittain), immunologia, terveyden ylläpito ja sairastuminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä ravitsemus- ja tuotantobiologisia käsitteitä ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä ja soveltamisesta eläinten ruokinnan, hoidon ja tuotannon suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää em. käsitteiden merkitystä ja osaa kuvata, miten teoriaa voi soveltaa käytännön suunnittelu- ja valintatilanteisiin. Hän osaa vertailla kotieläinten biologisia ominaisuuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa perustella ravitsemus- ja tuotantobiologisten ilmiöiden merkitystä eri kotieläimillä. Hän pystyy arvioimaan sekä laajentamaan ja syventämään osaamistaan etsimällä itsenäisesti tietoa asiasta ja soveltamalla sitä käytännön esimerkkeihin.

Esitietovaatimukset

Kotieläintuotannon yhteiset opinnot

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 10.10.2021

Ajoitus

27.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Samu Palander
 • Jussi-Matti Kallio
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • AGRO20A
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija tuntee rehujen ravintoaineet ja rehuarvojen perusteet sekä ruoansulatuksen toiminnan ja niiden merkityksen. Hän tuntee ruokinnansuunnittelun pääperiaatteet ja tavoitteet ja osaa arvioida rehuannoksen komponenttien suhteellisen osuuden muutoksen vaikutusta ravintoaineiden saantiin ja rehuannoksen koostumukseen. Hän osaa arvioida ruokinnan onnistumista käytännössä ja osaa laskea eläimen rehuntarpeen. Opiskelija osaa kuvailla myös tuotantoeläinten ruokinnassa käytettäviä vaihtoehtoisia teknologisia ratkaisuja.

Sisältö

Rehujen ravintoaineet, tärkeimpien rehujen koostumus ja rehuarvo, ruoansulatus, ruokinnansuunnittelu ja sen yhteys eläimen terveyteen ja hyvinvointiin, ruokinnan onnistumisen seurantakeinot, ruokintateknologia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa esittää erilaisten ruuansulatuskanavien rakenteen ja toiminnan pääpiirteittäin. Hän osaa nimetä ravintoaineet sekä laatia yksinkertaisia laskelmia rehuntarpeesta. Hän osaa luetella keskeiset ruokinnan onnistumisen seurantakeinot. Hän osaa nimetä tavallisimmat ruokintateknologiset ratkaisut.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää eläimen ruuansulatuksen, ravintoaineiden kemian pääpiirteiden ja käytännön rehuvalintojen yhteyden. Hän osaa laskea rehuannoksen sisältämän ravintoaineiden määrän ja pitoisuudet sekä verrata niitä ruokintasuosituksiin ja muihin annettuihin ohjearvoihin. Hän osaa soveltaa valmiita ruokintasuunnitelmia käytäntöön. Hän osaa selittää, kuinka ruokinnan onnistumista voidaan seurata. Hän osaa kuvailla erilaisten ruokintateknologioiden eroja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää ravitsemuksen biologista merkitystä eläimelle. Hän osaa suunnitella tavanomaisista rehuvaihtoehdoista koostuvia rehuannoksia ja laskea eläinten vuosittaisen tai koko kasvatuskauden rehuntarpeen. Hän osaa arvioida toteutetun ruokinnan onnistumista käytännössä. Hän osaa kuvailla erilaisten ruokintateknologioiden eroja ja selittää niiden merkitystä.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 10.10.2021

Ajoitus

27.09.2021 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Samu Palander
 • Jussi-Matti Kallio
Vastuuhenkilö

Samu Palander

Opiskelijaryhmät
 • AGRO20B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija tuntee rehujen ravintoaineet ja rehuarvojen perusteet sekä ruoansulatuksen toiminnan ja niiden merkityksen. Hän tuntee ruokinnansuunnittelun pääperiaatteet ja tavoitteet ja osaa arvioida rehuannoksen komponenttien suhteellisen osuuden muutoksen vaikutusta ravintoaineiden saantiin ja rehuannoksen koostumukseen. Hän osaa arvioida ruokinnan onnistumista käytännössä ja osaa laskea eläimen rehuntarpeen. Opiskelija osaa kuvailla myös tuotantoeläinten ruokinnassa käytettäviä vaihtoehtoisia teknologisia ratkaisuja.

Sisältö

Rehujen ravintoaineet, tärkeimpien rehujen koostumus ja rehuarvo, ruoansulatus, ruokinnansuunnittelu ja sen yhteys eläimen terveyteen ja hyvinvointiin, ruokinnan onnistumisen seurantakeinot, ruokintateknologia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa esittää erilaisten ruuansulatuskanavien rakenteen ja toiminnan pääpiirteittäin. Hän osaa nimetä ravintoaineet sekä laatia yksinkertaisia laskelmia rehuntarpeesta. Hän osaa luetella keskeiset ruokinnan onnistumisen seurantakeinot. Hän osaa nimetä tavallisimmat ruokintateknologiset ratkaisut.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää eläimen ruuansulatuksen, ravintoaineiden kemian pääpiirteiden ja käytännön rehuvalintojen yhteyden. Hän osaa laskea rehuannoksen sisältämän ravintoaineiden määrän ja pitoisuudet sekä verrata niitä ruokintasuosituksiin ja muihin annettuihin ohjearvoihin. Hän osaa soveltaa valmiita ruokintasuunnitelmia käytäntöön. Hän osaa selittää, kuinka ruokinnan onnistumista voidaan seurata. Hän osaa kuvailla erilaisten ruokintateknologioiden eroja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää ravitsemuksen biologista merkitystä eläimelle. Hän osaa suunnitella tavanomaisista rehuvaihtoehdoista koostuvia rehuannoksia ja laskea eläinten vuosittaisen tai koko kasvatuskauden rehuntarpeen. Hän osaa arvioida toteutetun ruokinnan onnistumista käytännössä. Hän osaa kuvailla erilaisten ruokintateknologioiden eroja ja selittää niiden merkitystä.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 30.08.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 31.01.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Samu Palander
 • Jussi-Matti Kallio
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MAGRO20
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija tuntee rehujen ravintoaineet ja rehuarvojen perusteet sekä ruoansulatuksen toiminnan ja niiden merkityksen. Hän tuntee ruokinnansuunnittelun pääperiaatteet ja tavoitteet ja osaa arvioida rehuannoksen komponenttien suhteellisen osuuden muutoksen vaikutusta ravintoaineiden saantiin ja rehuannoksen koostumukseen. Hän osaa arvioida ruokinnan onnistumista käytännössä ja osaa laskea eläimen rehuntarpeen. Opiskelija osaa kuvailla myös tuotantoeläinten ruokinnassa käytettäviä vaihtoehtoisia teknologisia ratkaisuja.

Sisältö

Rehujen ravintoaineet, tärkeimpien rehujen koostumus ja rehuarvo, ruoansulatus, ruokinnansuunnittelu ja sen yhteys eläimen terveyteen ja hyvinvointiin, ruokinnan onnistumisen seurantakeinot, ruokintateknologia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa esittää erilaisten ruuansulatuskanavien rakenteen ja toiminnan pääpiirteittäin. Hän osaa nimetä ravintoaineet sekä laatia yksinkertaisia laskelmia rehuntarpeesta. Hän osaa luetella keskeiset ruokinnan onnistumisen seurantakeinot. Hän osaa nimetä tavallisimmat ruokintateknologiset ratkaisut.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää eläimen ruuansulatuksen, ravintoaineiden kemian pääpiirteiden ja käytännön rehuvalintojen yhteyden. Hän osaa laskea rehuannoksen sisältämän ravintoaineiden määrän ja pitoisuudet sekä verrata niitä ruokintasuosituksiin ja muihin annettuihin ohjearvoihin. Hän osaa soveltaa valmiita ruokintasuunnitelmia käytäntöön. Hän osaa selittää, kuinka ruokinnan onnistumista voidaan seurata. Hän osaa kuvailla erilaisten ruokintateknologioiden eroja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää ravitsemuksen biologista merkitystä eläimelle. Hän osaa suunnitella tavanomaisista rehuvaihtoehdoista koostuvia rehuannoksia ja laskea eläinten vuosittaisen tai koko kasvatuskauden rehuntarpeen. Hän osaa arvioida toteutetun ruokinnan onnistumista käytännössä. Hän osaa kuvailla erilaisten ruokintateknologioiden eroja ja selittää niiden merkitystä.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

03.01.2022 - 30.04.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Jussi-Matti Kallio
 • Teija Rönkä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • AGRO21A
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä, mitä on eläinten hyvinvointi ja suorittaa hyvinvoinnin arviointia käytännössä. Hän osaa esittää tavallisimmat käytetyt tuotantorakennusratkaisut sekä olosuhteiden hallintaan käytetyn tekniikan. Opiskelija osaa selittää tavallisimpien tuotantoeläinten hoitoon liittyvät keskeiset työtehtävät ja kirjalliset muistiinpanot. Opiskelija osaa löytää tietoa keskeisestä eläintenpitoa ja hoitoa koskevasta lainsäädännöstä Opiskelija osaa selittää tuotantoympäristön, hoitotöiden suorituksen, kirjallisen dokumentoinnin ja lainsäädännön yhteyksiä tuotantoon ja kotieläintuotannon kestävyyteen.

Sisältö

Tuotantorakennukset, eläimen ja tuotantoympäristön vuorovaikutus, olosuhdehallinta ja siinä käytetyn teknologian perusteet, tuotantoeläinten hyvinvoinnin arviointi, keskeiset tuotantoeläinten hoitotyöt, em. sisältöihin liittyvät keskeiset anatomiset rakenteet ja fysiologiset toiminnot, eläinten pitoon liittyvä keskeinen lainsäädäntö, lakisääteiset kirjanpitovelvoitteet ja muu keskeiset tavat kerätä tietoa tuotannosta, kotieläintuotantoon liittyvät tietorekisterit ja seurantajärjestelmät.

Oppimateriaalit

Eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna -oppaat, saatavana Ruokavisraton sähköisenä julkaisuna.
Muu opettajan osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot
Oppimistehtävät
Havainto-opetus
Kotieläinharjoitukset
Itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoitukset ja demonstraatiot suoritetaan Vacca Oy:n tiloissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aiempaa kokemusta omaavat voivat suorittaa käytännön harjoitukset OT-menettelyllä laatimalla esityksen muulle ryhmälle.
Kirjallisuustentti mahdollisuudesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä opettajaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 135 h
Lähi/kontaksiopetus 65 h ja itsenäinen opiskelu 60 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selittää eri tuotannonvaiheiden tärkeimmät työtehtävät ja niihin liittyvät kirjalliset muistiinpanot. Hän osaa esittää eläimen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Hän tunnistaa tavallisimmat tuotantorakennustyypit ja tuotantoteknologiset ratkaisut. Opiskelija osaa löytää tietoa keskeisestä eläintenpitoa ja hoitoa koskevasta lainsäädännöstä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää tavallisimpien tuotantoeläinten hoitotöiden ja dokumentoinnin suoritustavan merkitystä. Hän osaa esitellä erilaisia tuotantoteknisiä ratkaisuja ja selittää niiden eroja sekä niiden yhteyksiä hoitotöiden suoritukseen, eläinten hyvinvointiin ja tuotantoon. Hän osaa suorittaa hyvinvoinnin arviointia käytännössä. Hän osaa tulkita keskeisten eläinten pitoon vaikuttavien säädösten sisältöä käytännön eläinten pitokäytänteisiin ja olosuhteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa vertailla ja arvioida erilaisia tuotantoteknisiä ratkaisuja ja eläinten hoitotöiden suoritustapoja monipuolisesti. Hän osaa selittää tuotanto-olosuhteiden, hoitotöiden suorittamisen ja toiminnan dokumentoinnin laaja-alaista merkitystä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut tehtävät, harjoitukset ja demonstraatiot
Aktiivinen osallistuminen
Tentti

Esitietovaatimukset

Aiempia opintoja ei vaadita.

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 10.01.2022

Ajoitus

03.01.2022 - 29.04.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Jussi-Matti Kallio
 • Teija Rönkä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • AGRO21B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä, mitä on eläinten hyvinvointi ja suorittaa hyvinvoinnin arviointia käytännössä. Hän osaa esittää tavallisimmat käytetyt tuotantorakennusratkaisut sekä olosuhteiden hallintaan käytetyn tekniikan. Opiskelija osaa selittää tavallisimpien tuotantoeläinten hoitoon liittyvät keskeiset työtehtävät ja kirjalliset muistiinpanot. Opiskelija osaa löytää tietoa keskeisestä eläintenpitoa ja hoitoa koskevasta lainsäädännöstä Opiskelija osaa selittää tuotantoympäristön, hoitotöiden suorituksen, kirjallisen dokumentoinnin ja lainsäädännön yhteyksiä tuotantoon ja kotieläintuotannon kestävyyteen.

Sisältö

Tuotantorakennukset, eläimen ja tuotantoympäristön vuorovaikutus, olosuhdehallinta ja siinä käytetyn teknologian perusteet, tuotantoeläinten hyvinvoinnin arviointi, keskeiset tuotantoeläinten hoitotyöt, em. sisältöihin liittyvät keskeiset anatomiset rakenteet ja fysiologiset toiminnot, eläinten pitoon liittyvä keskeinen lainsäädäntö, lakisääteiset kirjanpitovelvoitteet ja muu keskeiset tavat kerätä tietoa tuotannosta, kotieläintuotantoon liittyvät tietorekisterit ja seurantajärjestelmät.

Oppimateriaalit

Eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna -oppaat, saatavana Ruokavisraton sähköisenä julkaisuna.
Muu opettajan osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot
Oppimistehtävät
Havainto-opetus
Kotieläinharjoitukset
Itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoitukset ja demonstraatiot suoritetaan Vacca Oy:n tiloissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aiempaa kokemusta omaavat voivat suorittaa käytännön harjoitukset OT-menettelyllä laatimalla esityksen muulle ryhmälle.
Kirjallisuustentti mahdollisuudesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä opettajaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 135 h
Lähi/kontaksiopetus 65 h ja itsenäinen opiskelu 60 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selittää eri tuotannonvaiheiden tärkeimmät työtehtävät ja niihin liittyvät kirjalliset muistiinpanot. Hän osaa esittää eläimen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Hän tunnistaa tavallisimmat tuotantorakennustyypit ja tuotantoteknologiset ratkaisut. Opiskelija osaa löytää tietoa keskeisestä eläintenpitoa ja hoitoa koskevasta lainsäädännöstä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää tavallisimpien tuotantoeläinten hoitotöiden ja dokumentoinnin suoritustavan merkitystä. Hän osaa esitellä erilaisia tuotantoteknisiä ratkaisuja ja selittää niiden eroja sekä niiden yhteyksiä hoitotöiden suoritukseen, eläinten hyvinvointiin ja tuotantoon. Hän osaa suorittaa hyvinvoinnin arviointia käytännössä. Hän osaa tulkita keskeisten eläinten pitoon vaikuttavien säädösten sisältöä käytännön eläinten pitokäytänteisiin ja olosuhteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa vertailla ja arvioida erilaisia tuotantoteknisiä ratkaisuja ja eläinten hoitotöiden suoritustapoja monipuolisesti. Hän osaa selittää tuotanto-olosuhteiden, hoitotöiden suorittamisen ja toiminnan dokumentoinnin laaja-alaista merkitystä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut tehtävät, harjoitukset ja demonstraatiot
Aktiivinen osallistuminen
Tentti

Esitietovaatimukset

Aiempia opintoja ei vaadita.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 10.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 29.04.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Erkki Vihonen
 • Teija Rönkä
 • Arja Nykänen
Vastuuhenkilö

Arja Nykänen

Opiskelijaryhmät
 • AGRO19B
  Agrologi (AMK)
 • MAGRO19
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä luomutuotannon ekologiset perusteet ja osaa esittää tärkeimmät luomutuotantoa koskevat säännöt. Opiskelija osaa peltokasvien luonnonmukaisen viljelytekniikan. Opiskelija osaa lajin- ja luonnonmukaisen kotieläinten hoidon ja ruokinnan perusteet. Opiskelija osaa laatia luomusuunnitelman, viljelykiertosuunnitelman ja eläinten hoitosuunnitelman luomuun siirtyvälle tilalle. Opiskelija osaa analysoida luomutuotannon kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä osaa listata luomutuotteiden markkinointikanavia

Sisältö

Ekologian perusteita, luomutuotannon laajuus, luomutuotannon säännöt ja valvonta, maan viljavuus ja sen hoito, kasvinvuorotus, viljelykiertosuunnitelma, lannoitus ja kasvinsuojelu luomuviljelyssä, peltokasvien luonnonmukainen viljelytekniikka, talous ja markkinointi, luonnonmukaisen kotieläintuotannon suunnittelun perusteet.

Oppimateriaalit

Rajala 2004. Luonnonmukainen maatalous. HY, Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus
TAI
Källander & Bovin 1993. Luonnonmukainen maanviljely. Kirjayhtymä

Opetusmenetelmät

Päiväopiskelijat: Kontaktiopetus 45 %, oppimistehtävät 40 %, tentti 15 %.
Monimuoto-opiskelijat: Kontaktiopetus 20 %, etäopiskelu 25 %, oppimistehtävät 40 %, tentti 15 %.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Päiväopiskelijat: Yhteensä 135 h, josta kontaktiopetus 60 h, oppimistehtävät 55 h ja tentti 20 h.
Monimuoto-opiskelijat: Yhteensä 135 h, josta kontaktiopetus 22 h, etäopiskelu 38 h, oppimistehtävät 55 h ja tentti 20 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää luomutuotannon ekologisia perusteita ja luettelee tärkeimpiä luomutuotantoa koskevia sääntöjä. Opiskelija määrittelee luomukasvituotannon viljelytekniikan pääasiat. Hän laatii viljelykiertosuunnitelman luomutilalle. Opiskelija nimeää luomutuotannon kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja luettelee markkinointikanavia. Opiskelija osaa luetella kotieläinten luonnonmukaisen hoidon ja ruokinnan pääperiaatteet. Hän osaa tunnistaa luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisen tärkeimmät muutokset yksittäisellä kotieläintilalla

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kuvaa luomutuotannon ekologisia perusteita sekä selittää luomutuotantoa koskevia sääntöjä. Opiskelija tekee yhteenvedon luomukasvituotannon viljelytekniikasta ja selittää siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija laatii viljelykierto -suunnitelman luomutilalle, kuvaa tilan olosuhteita sekä perustelee tilan käytäntöjä. Opiskelija arvioi luomutuotannon kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja listaa eri tuotteiden markkinointikanavia. Opiskelija osaa selittää kotieläinten luonnonmukaisen hoidon ja ruokinnan pääperiaatteet ja soveltaa tuotanto-ohjeita yksittäisen kotieläintilan olosuhteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selittää, mihin ekologisiin seikkoihin luomutuotanto perustuu sekä tulkitsee ja kommentoi luomutuotannon sääntöjä. Opiskelija selittää luomukasvituotannon viljelytekniikkaa ja analysoi siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija suunnittelee viljelykiertosuunnitelman luomutilalle, vertailee eri vaihtoehtoja ja perustelee valintojaan sekä kehittämisehdotuksiaan. Opiskelija vertailee luomutuotannon kannattavuustekijöitä ja eri markkinointikanavia. Opiskelija osaa suunnitella kotieläinten hoidon ja ruokinnan sekä luomutuotannossa että siihen siirtymisvaiheessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Luennot, aktiivisuus
- Hyväksytyt oppimistehtävät
- Tentti

Esitietovaatimukset

Kasvituotannon ja kotieläintuotannon yhteiset ammattiopinnot.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 19.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 05.11.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Juha Tiainen
 • Anna Tall
 • Marjo Latva-Kyyny
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 18. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 18. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 18. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 4 (Koko: 18. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • AGRO21A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO21B
  Agrologi (AMK)
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3
 • Pienryhmä 4

Tavoitteet

Opiskelija osaa kertoa kokonaiskuvan biotaloudesta ja erityisesti maataloudesta osana biotaloutta. Opiskelija osaa kuvata biotalouden merkityksen ja kiertotalouden toiminnan maataloudessa. Opiskelija osaa selittää metsä- ja peltoympäristön merkityksen Suomen hiilitaseen kannalta.

Opiskelija tutustuu maaseudulla toimiviin yrityksiin ja maaseudun tarjoamiin ansaintamahdollisuuksiin. Opiskelija osaa selittää suomalaisen maa- ja metsätalouden aseman kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opiskelija osaa nimetä maaseudulla toimivia erilaisia maa- ja metsätalouteen sekä muuhun yritystoimintaan liittyviä yrityksiä.

Opiskelija osaa antaa esimerkkejä erilaisista maatiloista ja kuvailla niiden toiminnallisia eroja ja merkityksiä. Hän osaa kuvailla keskeiset tuotantopanokset ja resurssit, yhteistyötahot ja kytkennät sekä tuotevirrat ja toimintasyklit.

Opiskelija tutustuu metsäluontoon yrittäjän näkökulmasta sekä puuntuotanto- että monikäyttömahdollisuutena, esimerkiksi metsä Green Care - toiminnassa. Hän osaa selittää tasaikäismetsikön puuntuotannon kierron ja tunnistaa erityisen tärkeät metsäluonnon elinympäristöt.

Opiskelija tunnistaa keskeiset viljelykasvit ja muutamia keskeisiä rikkakasveja. Opiskelija osaa analysoida maanäytteiden tuloksia ja ymmärtää niiden merkityksen kestävän kasvinviljelyn perustana. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä kasvien toimimisena hiilinieluna ja tunnistaa maaperän merkityksen hiilen kierrossa.

Sisältö

- Biotalous ja maatalous Suomessa ja globaalissa toimintaympäristössä
- maaseutu käsitteenä ja siellä toimivat yritykset ja ansaintamahdollisuudet
- metsän merkitys taloudellisena ja hyvinvoinnin lähteenä
- kestävä kehitys,kiertotalous ja hiilen kierto
- suomalaiset viljely- ja rikkakasvit
- viljavuusanalyysi osana kasvinviljelyä
- kiertotalouteen tutustuminen biotalouspelin kautta.
- opintoretket

Oppimateriaalit

Opettajien osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Osallistuminen käytännönharjoituksiin, opintoretkiin ja luentoihin. Oppimispäiväkirja laadinta opintojaksolla käsitellyistä asioista.
Raportti + verkkotentti (metsäosio).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Hyväksiluku aiemman osaamisen perusteella käytännönharjoituksista tai työn opinnollistaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

100h, joka jakautuu traktoriharjoituksiin, yritystalouteen, metsätalouteen, kestävään kehitykseen, kasvinviljelyyn ja opintoretkiin.

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty - Käytännönharjoitusten hyväksytty suoritus & aktiivinen läsnäolo, sekä oppimispäiväkirjan ja verkkotentin hyväksytty suoritus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyt oppimistehtävät:
Opiskelija osaa nimetä maaseudulla toimivia yrityksiä ja maaseudun tarjoamia ansaintamahdollisuuksia. Opiskelija osaa selittää suomalaisen maa- ja metsätalouden aseman kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä erilaisista maatiloista ja kuvailla niiden toiminnallisia eroja ja merkityksiä. Hän osaa kuvailla keskeiset tuotantopanokset ja resurssit, yhteistyötahot ja kytkennät sekä tuotevirrat ja toimintasyklit.

Opiskelija tunnistaa keskeiset viljelykasvit ja muutamia keskeisiä rikkakasveja. Hän osaa esittää myös keskeisiä kasvinviljelyn kestävyyteen liittyviä näkökantoja. Hän osaa ottaa maanäytteet ja osaa antaa esimerkkejä näytteenoton merkityksestä. '

Opiskelija osaa selittää metsän kasvillisuuskerrokset ja tasaikäismetsikön kasvatuksen ja on tehnyt hyväksytyn metsäluonnon raportin osana oppimispäiväkirjaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Käytännönharjoitusten hyväksytty suoritus & aktiivinen läsnäolo, sekä oppimispäiväkirjan ja verkkotentin hyväksytty suoritus.
Koko opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

17.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Juha Tiainen
 • Anna Tall
 • Marjo Latva-Kyyny
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO22
  Agrologi (AMK)
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3

Tavoitteet

Opiskelija osaa kertoa kokonaiskuvan biotaloudesta ja erityisesti maataloudesta osana biotaloutta. Opiskelija osaa kuvata biotalouden merkityksen ja kiertotalouden toiminnan maataloudessa. Opiskelija osaa selittää metsä- ja peltoympäristön merkityksen Suomen hiilitaseen kannalta.

Opiskelija tutustuu maaseudulla toimiviin yrityksiin ja maaseudun tarjoamiin ansaintamahdollisuuksiin. Opiskelija osaa selittää suomalaisen maa- ja metsätalouden aseman kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opiskelija osaa nimetä maaseudulla toimivia erilaisia maa- ja metsätalouteen sekä muuhun yritystoimintaan liittyviä yrityksiä.

Opiskelija osaa antaa esimerkkejä erilaisista maatiloista ja kuvailla niiden toiminnallisia eroja ja merkityksiä. Hän osaa kuvailla keskeiset tuotantopanokset ja resurssit, yhteistyötahot ja kytkennät sekä tuotevirrat ja toimintasyklit.

Opiskelija tutustuu metsäluontoon yrittäjän näkökulmasta sekä puuntuotanto- että monikäyttömahdollisuutena, esimerkiksi metsä Green Care - toiminnassa. Hän osaa selittää tasaikäismetsikön puuntuotannon kierron ja tunnistaa erityisen tärkeät metsäluonnon elinympäristöt.

Opiskelija tunnistaa keskeiset viljelykasvit ja muutamia keskeisiä rikkakasveja. Opiskelija osaa analysoida maanäytteiden tuloksia ja ymmärtää niiden merkityksen kestävän kasvinviljelyn perustana. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä kasvien toimimisena hiilinieluna ja tunnistaa maaperän merkityksen hiilen kierrossa.

Sisältö

- Biotalous ja maatalous Suomessa ja globaalissa toimintaympäristössä
- maaseutu käsitteenä ja siellä toimivat yritykset ja ansaintamahdollisuudet
- metsän merkitys taloudellisena ja hyvinvoinnin lähteenä
- kestävä kehitys,kiertotalous ja hiilen kierto
- suomalaiset viljely- ja rikkakasvit
- viljavuusanalyysi osana kasvinviljelyä
- kiertotalouteen tutustuminen biotalouspelin kautta.
- opintoretket

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyt oppimistehtävät:
Opiskelija osaa nimetä maaseudulla toimivia yrityksiä ja maaseudun tarjoamia ansaintamahdollisuuksia. Opiskelija osaa selittää suomalaisen maa- ja metsätalouden aseman kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä erilaisista maatiloista ja kuvailla niiden toiminnallisia eroja ja merkityksiä. Hän osaa kuvailla keskeiset tuotantopanokset ja resurssit, yhteistyötahot ja kytkennät sekä tuotevirrat ja toimintasyklit.

Opiskelija tunnistaa keskeiset viljelykasvit ja muutamia keskeisiä rikkakasveja. Hän osaa esittää myös keskeisiä kasvinviljelyn kestävyyteen liittyviä näkökantoja. Hän osaa ottaa maanäytteet ja osaa antaa esimerkkejä näytteenoton merkityksestä. '

Opiskelija osaa selittää metsän kasvillisuuskerrokset ja tasaikäismetsikön kasvatuksen ja on tehnyt hyväksytyn metsäluonnon raportin osana oppimispäiväkirjaa.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

03.01.2022 - 30.04.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Marjo Latva-Kyyny
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • AGRO21A
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- maatalouden yritystalouden peruskäsitteet ja keskeiset osa-alueet.
- selittää maatalousyrityksen keskeiset toiminnot ja periaatteet, joiden varassa maatalousyritystä johdetaan.
- selittää resurssien tehokkaan käytön yhteyden yrityksen tulokseen.
- perustella maatalousyrittäjän merkityksen maatalousyrityksen menestymisessä.
- laatia maatalousyrityksen johtamisessa tarvittavia peruslaskelmia.
- hyödyntää Luken Taloustohtorin aineistoa

Sisältö

Maatalouden yritystalouden peruskäsitteet, kate-, tulos- ja taselaskelmat, maatalousyrityksen tulosta, kannattavuutta ja vakavaraisuutta kuvaavat tunnusluvut ja kannattavuuslaskennan perusteet
Maatalousyrityksen liikkeenjohdolliset toiminnat ja päätöksenteon perusteet
Kannattavuuskirjanpito, kannattavuustutkimuksen käsitteistö ja raportointijärjestelmä sekä EU- maiden FADN -tulokset

Oppimateriaalit

Kay, Edwards & Duffy 2008. Farm Management. McGraw-Hill. s. 1-96.
Ryhänen & Laitila 2012. Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla. Seinäjoen amk:n julkaisusarja B: s.17-125.
www.luke.fi/taloustohtori
Opettajan tuottama ja kokoama materiaali

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, yksilötehtäviä sekä ryhmätehtäviä yhteistoiminnallisen oppimisen periaattein

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5*26,7 tuntia = 134 tuntia, josta 50 % on luokkatyöskentelyä ja 50 % omatoimista oppimista

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa maatalouden yritystalouden perusteet tyydyttävästi ja osaa ohjattuna laskea tulos-, tase- ja kannattavuuslaskelmia ja ymmärtää Luken Taloustohtorin maatalousyrityksen kannattavuuskirjanpidon perusteet tyydyttävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa maatalouden yritystalouden perusteet hyvin ja osaa laskea tulos-, tase- ja kannattavuuslaskelmia itsenäisesti ja ymmärtää Luken Taloustohtorin maatalousyrityksen kannattavuuskirjanpidon perusteet hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa maatalouden yritystalouden perusteet erinomaisesti ja osaa laskea tulos-, tase- ja kannattavuuslaskelmia itsenäisesti ja monipuolisesti. Hän ymmärtää Luken Taloustohtorin maatalousyrityksen kannattavuuskirjanpidon hyvin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, hyväksytyt yksilö- ja ryhmätehtävät, sekä aktiivinen osanotto oppitunneilla

Esitietovaatimukset

Aikaisempia opintoja ei vaadita

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

03.01.2022 - 29.04.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Marjo Latva-Kyyny
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • AGRO21B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- maatalouden yritystalouden peruskäsitteet ja keskeiset osa-alueet.
- selittää maatalousyrityksen keskeiset toiminnot ja periaatteet, joiden varassa maatalousyritystä johdetaan.
- selittää resurssien tehokkaan käytön yhteyden yrityksen tulokseen.
- perustella maatalousyrittäjän merkityksen maatalousyrityksen menestymisessä.
- laatia maatalousyrityksen johtamisessa tarvittavia peruslaskelmia.
- hyödyntää Luken Taloustohtorin aineistoa

Sisältö

Maatalouden yritystalouden peruskäsitteet, kate-, tulos- ja taselaskelmat, maatalousyrityksen tulosta, kannattavuutta ja vakavaraisuutta kuvaavat tunnusluvut ja kannattavuuslaskennan perusteet
Maatalousyrityksen liikkeenjohdolliset toiminnat ja päätöksenteon perusteet
Kannattavuuskirjanpito, kannattavuustutkimuksen käsitteistö ja raportointijärjestelmä sekä EU- maiden FADN -tulokset

Oppimateriaalit

Kay, Edwards & Duffy 2008. Farm Management. McGraw-Hill. s. 1-96.
Ryhänen & Laitila 2012. Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla. Seinäjoen amk:n julkaisusarja B: s.17-125.
www.luke.fi/taloustohtori
Opettajan tuottama ja kokoama materiaali

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, yksilötehtäviä sekä ryhmätehtäviä yhteistoiminnallisen oppimisen periaattein

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5*26,7 tuntia = 134 tuntia, josta 50 % on luokkatyöskentelyä ja 50 % omatoimista oppimista

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa maatalouden yritystalouden perusteet tyydyttävästi ja osaa ohjattuna laskea tulos-, tase- ja kannattavuuslaskelmia ja ymmärtää Luken Taloustohtorin maatalousyrityksen kannattavuuskirjanpidon perusteet tyydyttävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa maatalouden yritystalouden perusteet hyvin ja osaa laskea tulos-, tase- ja kannattavuuslaskelmia itsenäisesti ja ymmärtää Luken Taloustohtorin maatalousyrityksen kannattavuuskirjanpidon perusteet hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa maatalouden yritystalouden perusteet erinomaisesti ja osaa laskea tulos-, tase- ja kannattavuuslaskelmia itsenäisesti ja monipuolisesti. Hän ymmärtää Luken Taloustohtorin maatalousyrityksen kannattavuuskirjanpidon hyvin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, hyväksytyt yksilö- ja ryhmätehtävät, sekä aktiivinen osanotto oppitunneilla

Esitietovaatimukset

Aikaisempia opintoja ei vaadita

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

13.09.2021 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Marjo Latva-Kyyny
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MAGRO21
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
• maatalouden yritystalouden peruskäsitteet ja keskeiset osa-alueet.
• selittää maatalousyrityksen keskeiset toiminnot ja periaatteet, joiden varassa maatalousyritystä johdetaan.
• perustella maatalousyrittäjän merkityksen maatalousyrityksen menestymisessä.
• laatia maatalousyrityksen johtamisessa tarvittavia peruslaskelmia.
• hyödyntää Luken Taloustohtorin aineistoa

Sisältö

• Maatalouden yritystalouden peruskäsitteet, kate-, tulos- ja taselaskelmat, maatalousyrityksen tulosta, kannattavuutta ja vakavaraisuutta kuvaavat tunnusluvut ja kannattavuuslaskennan perusteet
• Maatalousyrityksen liikkeenjohdolliset toiminnat ja päätöksenteon perusteet
• Kannattavuuskirjanpito, kannattavuustutkimuksen käsitteistö ja raportointijärjestelmä sekä EU-maiden FADN -tulokset

Oppimateriaalit

Kay, Edwards & Duffy 2008. Farm Management. McGraw-Hill. s. 1-96.
Ryhänen & Laitila 2012. Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla. Seinäjoen amk:n julkaisusarja B: s.17-125.
www.luke.fi/taloustohtori
Opettajan tuottama ja kokoama materiaali

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, yksilötehtäviä sekä ryhmätehtäviä yhteistoiminnallisen oppimisen periaattein.
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös verkkototeutuksena. Tällöinkin kuitenkin edellytetään ryhmätehtävien tekoa ja fyysistä läsnäoloa tentissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson päättyessä kurssitentti. Hylätyn suorituksen uusintamahdollisuus kolme kertaa. Jos edelleen suorittamatta, tultava uudelleen opintojaksolle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5*26,7 tuntia = 134 tuntia, josta 25 % on luokkatyöskentelyä ja 75 % omatoimista oppimista

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa maatalouden yritystalouden perusteet tyydyttävästi ja osaa ohjattuna laskea tulos-, tase- ja kannattavuuslaskelmia ja ymmärtää Luken Taloustohtorin maatalousyrityksen kannattavuuskirjanpidon perusteet tyydyttävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa maatalouden yritystalouden perusteet hyvin ja osaa laskea tulos-, tase- ja kannattavuuslaskelmia itsenäisesti ja ymmärtää Luken Taloustohtorin maatalousyrityksen kannattavuuskirjanpidon perusteet hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa maatalouden yritystalouden perusteet erinomaisesti ja osaa laskea tulos-, tase- ja kannattavuuslaskelmia itsenäisesti ja monipuolisesti. Hän ymmärtää Luken Taloustohtorin maatalousyrityksen kannattavuuskirjanpidon hyvin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, hyväksytyt yksilö- ja ryhmätehtävät, sekä aktiivinen osanotto oppitunneilla

Ilmoittautumisaika

16.08.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

13.09.2021 - 29.10.2021

Laajuus

5 op

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Marjo Latva-Kyyny

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
• maatalouden yritystalouden peruskäsitteet ja keskeiset osa-alueet.
• selittää maatalousyrityksen keskeiset toiminnot ja periaatteet, joiden varassa maatalousyritystä johdetaan.
• perustella maatalousyrittäjän merkityksen maatalousyrityksen menestymisessä.
• laatia maatalousyrityksen johtamisessa tarvittavia peruslaskelmia.
• hyödyntää Luken Taloustohtorin aineistoa

Sisältö

• Maatalouden yritystalouden peruskäsitteet, kate-, tulos- ja taselaskelmat, maatalousyrityksen tulosta, kannattavuutta ja vakavaraisuutta kuvaavat tunnusluvut ja kannattavuuslaskennan perusteet
• Maatalousyrityksen liikkeenjohdolliset toiminnat ja päätöksenteon perusteet
• Kannattavuuskirjanpito, kannattavuustutkimuksen käsitteistö ja raportointijärjestelmä sekä EU-maiden FADN -tulokset

Oppimateriaalit

Kay, Edwards & Duffy 2008. Farm Management. McGraw-Hill. s. 1-96.
Ryhänen & Laitila 2012. Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla. Seinäjoen amk:n julkaisusarja B: s.17-125.
www.luke.fi/taloustohtori
Opettajan tuottama ja kokoama materiaali

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot, ohjaustunteja, yksilö- ja ryhmätehtäviä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5*26,7 = 134 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa maatalouden yritystalouden perusteet tyydyttävästi ja osaa ohjattuna laskea tulos-, tase- ja kannattavuuslaskelmia ja ymmärtää Luken Taloustohtorin maatalousyrityksen kannattavuuskirjanpidon perusteet tyydyttävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa maatalouden yritystalouden perusteet hyvin ja osaa laskea tulos-, tase- ja kannattavuuslaskelmia itsenäisesti ja ymmärtää Luken Taloustohtorin maatalousyrityksen kannattavuuskirjanpidon perusteet hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa maatalouden yritystalouden perusteet erinomaisesti ja osaa laskea tulos-, tase- ja kannattavuuslaskelmia itsenäisesti ja monipuolisesti. Hän ymmärtää Luken Taloustohtorin maatalousyrityksen kannattavuuskirjanpidon hyvin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, hyväksytyt yksilö- ja ryhmätehtävät

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 29.04.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Jyrki Rajakorpi
Vastuuhenkilö

Jyrki Rajakorpi

Opiskelijaryhmät
 • AGRO20B
  Agrologi (AMK)
 • AGRO20A
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa maatalouspolitiikan tieteellisen perustan sekä sisällön ja tehtävät. Opiskelija hallitsee maatalouspolitiikan peruskäsitteet ja osaa maatalouspolitiikan eri osa-alueet. Opiskelija tuntee EU:n maatalouspolitiikan taustan, tavoitteet ja perusperiaatteet sekä osaa kansainvälisen sopimus- ja päätöksentekojärjestelmän pääpiirteissään. Opiskelija osaa selittää maatalouden hallinnon Suomessa sekä ammatillisen ja kaupallisen järjestäytymisen

Sisältö

Maatalouspolitiikan tieteellinen perusta, sisältö ja tehtävät. Maatalouspolitiikan käsitteet ja osa-alueet. Maatalouspolitiikan kansainvälinen sopimus- ja päätöksentekojärjestelmä (WTO ym.), EU:n maatalouspolitiikka, EU ja kansallinen lainsäädäntö, EU-tukiin liittyvät kansalliset lait ja säädökset, EU-tukilomakkeiden täyttö esimerkkimaatalousyrityksessä, suunnittelun merkitys. Maatalousyrittäjän keskeiset yhteistyötahot.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa.
Opettajan tuottama ja kokoama materiaali moodleen.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetusta, ryhmissä alustuksen laadintaa ja tulosten esittämistä, ryhmissä tehtävän laadintaa sekä omatoimista oppimista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hallinnon, ELY-keskuksen, asiantuntijat vierailevat kurssilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työ koostuu kontaktiopetukseen osallistumisesta, opiskelumateriaaliin tutustumisesta ja harjoitustehtävien teosta ja raportoinnista. Opintojaksoon kuuluvat ryhmätöinä tehtävä alustus ja soveltava tukitehtävä. 5* 26,7 tuntia = 134 tuntia, josta 50% on luokkatyöskentelyä ja 50% omatoimista oppimista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1: Opiskelija osaa ohjattuna maatalouspolitiikan tieteellisen perustan ja EU:n yhteisen maatalouspolitiikan sekä kansallisen maatalouspolitiikan pääperiaatteet. Opiskelija osaa maatalouspolitiikan keskeiset käsitteet. Hän osaa ohjatusti hakea tietoa tukijärjestelmistä ja niiden hyödyntämisestä suunnittelussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3: Opiskelija osaa maatalouspolitiikan tieteellisen perustan. Hän osaa EU:n yhteisen ja kansallisen maatalouspolitiikan muutosten taustat ja tavoitteet. Opiskelija osaa maatalouspolitiikan keskeiset käsitteet. Hän osaa hakea tietoa tukijärjestelmistä ja hyödyntää tietoa suunnittelussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa maatalouspolitiikan tieteellisen perustan. Hän osaa kansainvälistä maatalouspolitiikkaa ja pystyy analysoimaan muutoksia. Opiskelija osaa maatalouspolitiikan käsitteet. Hän osaa monipuolisesti hyödyntää tietoa tukijärjestelmistä käytännön suunnittelussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamista mitataan alustuksen ja tukitehtävän laadinnalla sekä tentillä.

Esitietovaatimukset

Maatalouden yritystalouden perusteet.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 02.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 28.04.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Jyrki Rajakorpi
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MAGRO20
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa maatalouspolitiikan tieteellisen perustan sekä sisällön ja tehtävät. Opiskelija hallitsee maatalouspolitiikan peruskäsitteet ja osaa maatalouspolitiikan eri osa-alueet. Opiskelija tuntee EU:n maatalouspolitiikan taustan, tavoitteet ja perusperiaatteet sekä osaa kansainvälisen sopimus- ja päätöksentekojärjestelmän pääpiirteissään. Opiskelija osaa selittää maatalouden hallinnon Suomessa sekä ammatillisen ja kaupallisen järjestäytymisen

Sisältö

Maatalouspolitiikan tieteellinen perusta, sisältö ja tehtävät. Maatalouspolitiikan käsitteet ja osa-alueet. Maatalouspolitiikan kansainvälinen sopimus- ja päätöksentekojärjestelmä (WTO ym.), EU:n maatalouspolitiikka, EU ja kansallinen lainsäädäntö, EU-tukiin liittyvät kansalliset lait ja säädökset, EU-tukilomakkeiden täyttö esimerkkimaatalousyrityksessä, suunnittelun merkitys. Maatalousyrittäjän keskeiset yhteistyötahot.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa.
Opettajan tuottama ja kokoama materiaali moodleen.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetusta, ryhmissä alustuksen laadintaa ja tulosten esittämistä, ryhmissä tehtävän laadintaa sekä omatoimista oppimista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hallinnon, ELY-keskuksen, asiantuntijat vierailevat kurssilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työ koostuu kontaktiopetukseen osallistumisesta, opiskelumateriaaliin tutustumisesta ja harjoitustehtävien teosta ja raportoinnista. Opintojaksoon kuuluvat ryhmätöinä tehtävä alustus ja soveltava tukitehtävä. 5* 26,7 tuntia = 134 tuntia, josta 50% on luokkatyöskentelyä ja 50% omatoimista oppimista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1: Opiskelija osaa ohjattuna maatalouspolitiikan tieteellisen perustan ja EU:n yhteisen maatalouspolitiikan sekä kansallisen maatalouspolitiikan pääperiaatteet. Opiskelija osaa maatalouspolitiikan keskeiset käsitteet. Hän osaa ohjatusti hakea tietoa tukijärjestelmistä ja niiden hyödyntämisestä suunnittelussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3: Opiskelija osaa maatalouspolitiikan tieteellisen perustan. Hän osaa EU:n yhteisen ja kansallisen maatalouspolitiikan muutosten taustat ja tavoitteet. Opiskelija osaa maatalouspolitiikan keskeiset käsitteet. Hän osaa hakea tietoa tukijärjestelmistä ja hyödyntää tietoa suunnittelussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa maatalouspolitiikan tieteellisen perustan. Hän osaa kansainvälistä maatalouspolitiikkaa ja pystyy analysoimaan muutoksia. Opiskelija osaa maatalouspolitiikan käsitteet. Hän osaa monipuolisesti hyödyntää tietoa tukijärjestelmistä käytännön suunnittelussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamista mitataan alustuksen ja tukitehtävän laadinnalla sekä tentillä.

Esitietovaatimukset

Maatalouden yritystalouden perusteet.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 22.04.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anu Katila
Vastuuhenkilö

Anu Katila

Opiskelijaryhmät
 • AGRO20B
  Agrologi (AMK)
 • AGRO20A
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy maatalouskaupan rakenteeseen, keskeisimpiin tuoteryhmiin ja niiden erityispiirteisiin.
Tuntee markkinointi- ja hankintajärjestelmät sekä maatalouskaupan logistiikan.

Sisältö

Maatalouskaupan markkinointi- ja hankintajärjestelmät, logistiikka, työkone- ja puutarhakauppa sekä rehu- ja viljakauppa

Oppimateriaalit

Luennoitsijoiden jakama materiaali

Opetusmenetelmät

yritysyhteistyökumppaneiden luennot ja oppimispäiväkirja

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso rakentuu yritysyhteistyölle maatalouskaupan kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

opiskelija osaa hyväksytysti maatalouskaupan järjestelmät ja eri tuotetyhmien kaupan

Arviointikriteerit, hyvä (3)

: opiskelija osaa hyvin maatalouskaupan markkinointi- ja hankintajärjestelmät sekä eri tuoteryhmien kaupan

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

opiskelija osaa maatalouskaupan markkinointi- ja hankintajärjestelmät kiitettävästi samoin tunteen tarkoin työkone-, rehu- ja viljakaupan

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

01.09.2021 - 15.02.2022

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Matti Ryhänen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • AGRO19A
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää maatalousyrityksen johtamisen kokonaisvaltaisena prosessina, joka kostuu tiedon keruusta, aineistojen hankinnasta ja niiden analysoimisesta, toimintavaihtoehtojen valitsemisesta ja valinnan toteuttamisesta. Opiskelija sisäistää strategisen ajattelun merkityksen maatalousyrityksen johtamisessa, tuntee maatalousyrityksen johtamisen periaatteet sekä osaa hyödyntää analyysien ja suunnitelmien tuloksia johtamisessa.

Sisältö

Maatalousyrittäminen, maatalousyrittämisen erityispiirteet, maatalousyrittäjän tehtävät, toimintaympäristö-, resurssi-, skenaario ja synteesianalyysien hallinta, strateginen ja operatiivinen johtaminen, päätöksentekoprosessi ja tulevaisuuden kehityssuuntien ennakointi.
Kokonaisvaltainen johtaminen sisältää strategista ajattelua ja suunnittelua, strategian määrittelyä tahtotilana eli missiona, strategian toteuttamista, kontrollointia ja tarvittaessa strategian uusimista sekä operatiivista johtamista.

Oppimateriaalit

Kay, Edwards & Duffy 2019. Farm Management. McGraw-Hill (soveltuvin osin). Olson 2004. Farm Management: Principles and Strategies. Blackwell Publishing Company. Iowa State Press. (soveltuvin osin). Ryhänen & Laitila 2012. Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla. Verkostomaisen yrittämisen lähtökohtia ja edellytyksiä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 59. s. 91-151. Ryhänen & Nissinen (toim.) 2011. Kilpailukykyä maidontuotantoon. Toimintaympäristön tarkastelu ja ennakointi. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 8. s. 35-42 ja 58-74. Ryhänen, M. & Närvä, M. (toim.) 2019. Kokonaisvaltaisella johtamisella kannattavuutta maidontuotantoon. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 31: 1-178. Ryhänen, M. & Närvä, M. (toim.) 2021. Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen käsikirja (julkaistaan keväällä 2021). Ryhänen, M., Närvä, M., Sipiläinen, T. & Rajakorpi, J. 2021. Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen työkirja (julkaistaan keväällä 2021). Ryhänen & Sipiläinen (toim.) 2018. Maatalousyrityksen johtaminen ja tuotannon suunnittelu.

Opetusmenetelmät

Yhteistoiminnallinen oppiminen: Opiskelijat toimivat aktiivisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Opettaja tukee, auttaa ja kannustaa. Jaettu asiantuntijuus on käytössä opettajan ja opiskelijoiden kesken. Opiskelijat ohjataan laatimaan maatalousyrityksestä kirjallinen raportti, jossa pitkän ja lyhyen aikavälin johtamista käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan myös lyhyen aikavälin johtamisella. Tällöin maatalousyritystä johdetaan kokonaisuutena, eikä osiensa kautta, millä edistetään maatalousyrityksen tasapainoista kehittämistä ja luodaan edellytyksiä kannattavuuden parantamiselle. Raportti sisältää yritystoiminnan tiedot, toimintaympäristön kuvauksen, maatalousyrityksen ulkoiset ja sisäiset tekijät, strategian ja toimintamallin laadinnan, analysointia, tulkintaa ja johtopäätösten teon.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Johtamista kehitetään todellisissa maatalousyrityksissä. Opiskelijat toimivat aktiivisessa vuorovaikutuksessa maatalousyrittäjien kanssa. Opettaja tukee opiskelijoita tässä työssä. Opiskelijat laativat kirjallisen raportin maatalousyrittäjille

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5*26,7 tuntia = 134 tuntia, josta 50 % on luokkatyöskentelyä ja 50 % ryhmien omatoimista oppimista.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetusresurssien mahdollistamissa rajoissa otetaan opiskelijoita opintojaksolle.
Tarvittaessa valinta opintojaksoille tehdään opintomenestyksen mukaisessa järjestyksessä.
Opintomenestys määritetään seuraavien opintojaksojen keskiarvon perusteella:
- Maatalouden yritystalouden perusteet
- Maatilayrityksen verotus
- Maatalouspolitiikka

Lisäksi edellytetään, että agrologi (AMK) kaikille yhteisissä ammattiopinnoissa on edetty opetussuunnitelman mukaisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat. Arviointi suoritetaan asteikolla hyväksyminen/korjaaminen. Arvioinnissa keskitytään siihen, miten hyvin opiskelija tuntee maatalousyrityksen johtamisen perusteet ja kykenee soveltamaan tietojaan käytäntöön. Lisäksi arvioidaan, miten hän kykenee hyödyntämään johtamisen apuvälineitä valitsemansa maatalousyrityksen johtamisessa sekä analysoimaan toimintaympäristöä ja maatalousyrityksen toiminnan kehittämisedellytyksiä.

Esitietovaatimukset

Maatalouden yritystalouden perusteet

Lisätiedot

10 TKI-pistettä

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 24.10.2021

Ajoitus

25.11.2021 - 30.04.2022

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Matti Ryhänen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • AGRO19A
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija tuntee maatalousyrityksen tuotannon suunnittelun biologiset, tekniset ja taloudelliset sidonnaisuudet. Hän kykenee järjestämään maatalouden yritystoiminnan kokonaisuutena siten, että ennakoitu taloudellinen tulos on paras mahdollinen. Opiskelija kykenee laatimaan maatalousyrityksen taloussuunnitelmia ja osaa hyödyntää niitä maatalousyrityksen johtamisessa. Opiskelija osaa hahmottaa toimintaympäristön muutosten merkityksen ja miten muutokset vaikuttavat taloussuunnitelmien laadintaan, riskien hallintaan ja maatalousyrittäjien valintoihin. Lopputuloksena opiskelija saavuttaa taidon laatia korkeatasoisia taloussuunnitelmia.

Sisältö

Opiskelija asettaa tavoitteet opettajan ja maatalousyrittäjän kanssa. Hän kartoittaa maatalousyrityksen resurssit, arvioi omaisuusosien arvot, tarkastelee tuotantomahdollisuuksia, oppii suunnittelumenetelmien käytön, laatii maatalousyritykselle tuotanto- ja taloussuunnitelmia, määrittää tuotantovaihtoehtojen kannattavuuden ja maksuvalmiuden sekä tulkitsee tulokset. Hän perehtyy myös EU-tukipolitiikan antamiin mahdollisuuksiin ja asettamiin rajoituksiin sekä siihen, miten ne vaikuttavat taloussuunnitelmien laadintaan ja maatalousyrittäjän valintoihin.

Oppimateriaalit

Kay, Edwards & Duffy 2019. Farm Management. McGraw-Hill (soveltuvin osin). Olson 2004. Farm Management: Principles and Strategies. Blackwell Publishing Company. Iowa State Press. (soveltuvin osin). Ryhänen & Laitila 2012. Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla. Verkostomaisen yrittämisen lähtökohtia ja edellytyksiä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 59. s. 91-151. Ryhänen, M. & Närvä, M. (toim.) 2019. Kokonaisvaltaisella johtamisella kannattavuutta maidontuotantoon. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 31: 1-178. Ryhänen & Sipiläinen (toim.) 2018. Maatalousyrityksen johtaminen ja tuotannon suunnittelu.

Opetusmenetelmät

Yhteistoiminnallinen oppiminen: Opiskelijat toimivat aktiivisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Opettaja tukee, auttaa ja kannustaa. Jaettu asiantuntijuus on käytössä opettajan ja opiskelijoiden kesken. Opiskelijat ohjataan laatimaan maatalousyrityksestä kirjallinen raportti, joka sisältää tuotantoratkaisut, investoinnit, mahdolliset yhteistyötavat ja toiminnan laadun kuvauksen. Maatalousyrityksen toiminta kuvataan prosessikaavioilla ja kaaviot avataan tiivistetysti kirjoittamalla. Laaditaan katetuottolaskelmat prosessikaavioita hyödyntäen. Laaditaan tuotantosuunnitelmat ja valintaan paras toteutettavaksi. Tuotannon suunnitelman pohjalta laaditaan tulos- ja kannattavuuslaskelmat ja selvitetään maatalousyrityksen toiminnan edellytykset. Selvitetään, miten riskejä hallitaan ja laaditaan herkkyystarkastelut. Lopuksi tulokset tulkitaan ja tehdään johtopäätökset.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tuotannon suunnittelu tehdään todellisille maatalousyrittäjille. Opiskelijat toimivat aktiivisessa vuorovaikutuksessa maatalousyrittäjien kanssa. Opettaja tukee opiskelijoita tässä työssä. Opiskelijat laativat kirjallisen raportin maatalousyrittäjille.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10*26,7 tuntia = 267 tuntia, josta n. 120 tuntia luokkatyöskentelyä ja n. 150 tuntia omatoimista oppimista.

Lisätietoja opiskelijoille

Suomeksi
Opetusresurssien mahdollistamissa rajoissa otetaan opiskelijoita opintojaksolle.
Tarvittaessa valinta opintojaksoille tehdään opintomenestyksen mukaisessa järjestyksessä.
Opintomenestys määritetään seuraavien opintojaksojen keskiarvon perusteella:
- Maatalouden yritystalouden perusteet
- Maatilayrityksen verotus
- Maatalouspolitiikka

Lisäksi edellytetään, että maatalousyrityksen johtaminen ja tuotantoekonomia opintojaksoilla on edetty opetussuunnitelman mukaisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arvointi hyväksytty/korjattava. Opiskelija osaa opintojakson perusasiat. Arvioinnissa keskitytään siihen, miten oppija kykenee modifioimaan tietojaan, taitojaan ja suunnitelmaansa siten, että hän kykenee ohjaamaan tuotannollista ja taloudellista toimintaa optimaalisesti. Lisäksi oppimisprosessin aikana arvioidaan reflektoimalla, miten oppijat arvioivat omaa toimintaansa ja oppimistaan.

Esitietovaatimukset

Maatalouden yritystalouden perusteet, Maatalousyrityksen johtaminen, tuotantoekonomia

Lisätiedot

10 TKI-pistettä.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 10.10.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

14 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Jussi-Matti Kallio
Vastuuhenkilö

Jussi-Matti Kallio

Opiskelijaryhmät
 • AGRO20B
  Agrologi (AMK)
 • AGRO20A
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Harjoittelun tarkoituksena on antaa opiskelijalle käytännön pohja ammattikorkeakoulututkinnon tietojen ja taitojen syventämiseen. Harjoittelun suoritettuaan opiskelija osaa tehdä maatilan keskeisiä töitä käyttäen tehokkaita, turvallisia ja ympäristön huomioon ottavia työtapoja sekä ymmärtää töiden suunnittelun ja johdon merkityksen maatilan toiminnassa. Hän osaa myös toimia vastuullisena, toiset huomioon ottavana työyhteisön jäsenenä. Harjoitteluraportin tavoitteena on perehdyttää opiskelija tilan tuotantoon ja tuotannon tarkkailuun, sekä tarkkailun merkitykseen maatilan tuotannon ja talouden suunnittelussa.

Sisältö

Työskentely oppilaitoksen kanssa sopimuksen tehneellä harjoittelutilalla erilaisissa maatilan työtehtävissä. Työkirjanpito tehdyistä töistä ja tunneista. Harjoitteluraportin laatiminen.

Opetusmenetelmät

Maatilaharjoittelu ulkopuolisilla sopimusmaatiloilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollinen aikaisempi työkokemus ja maatilan omistus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ajalla 1.5 - 30.9 vuosittain 720h + 80h = 800h tai opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan.

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty. Opiskelija on raportoinut harjoittelunsa ja toimittanut työtodistuksen.
Hylätty. Opiskelija ei ole raportoinut harjoitteluaan hyväksytyllä tavalla

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty. Opiskelija on raportoinut harjoittelunsa ja toimittanut harjoittelutodistuksen.
Hylätty. Opiskelija ei ole raportoinut harjoitteluaan hyväksytyllä tavalla

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelusta saadaan työtodistus + harjoitteluvalvojan arvostelu raportoinnista.

Ilmoittautumisaika

20.08.2021 - 31.10.2021

Ajoitus

01.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

14 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Jussi-Matti Kallio
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO21
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Harjoittelun tarkoituksena on antaa opiskelijalle käytännön pohja ammattikorkeakoulututkinnon tietojen ja taitojen syventämiseen. Harjoittelun suoritettuaan opiskelija osaa tehdä maatilan keskeisiä töitä käyttäen tehokkaita, turvallisia ja ympäristön huomioon ottavia työtapoja sekä ymmärtää töiden suunnittelun ja johdon merkityksen maatilan toiminnassa. Hän osaa myös toimia vastuullisena, toiset huomioon ottavana työyhteisön jäsenenä. Harjoitteluraportin tavoitteena on perehdyttää opiskelija tilan tuotantoon ja tuotannon tarkkailuun, sekä tarkkailun merkitykseen maatilan tuotannon ja talouden suunnittelussa.

Sisältö

Työskentely oppilaitoksen kanssa sopimuksen tehneellä harjoittelutilalla erilaisissa maatilan työtehtävissä. Työkirjanpito tehdyistä töistä ja tunneista. Harjoitteluraportin laatiminen.

Opetusmenetelmät

Maatilaharjoittelu ulkopuolisilla sopimusmaatiloilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollinen aikaisempi työkokemus ja maatilan omistus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ajalla 1.5 - 30.9 vuosittain 720h + 80h = 800h tai opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan.

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty. Opiskelija on raportoinut harjoittelunsa ja toimittanut harjoittelutodistuksen.
Hylätty. Opiskelija ei ole raportoinut harjoitteluaan hyväksytyllä tavalla

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty. Opiskelija on raportoinut harjoittelunsa ja toimittanut harjoittelutodistuksen.
Hylätty. Opiskelija ei ole raportoinut harjoitteluaan hyväksytyllä tavalla

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelusta saadaan maatilan arvostelu + harjoitteluvalvojan arvostelu raportoinnista.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 17.12.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 31.07.2022

Laajuus

16 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Jussi-Matti Kallio
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • AGRO21A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO21B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Harjoittelun tarkoituksena on antaa opiskelijalle käytännön pohja ammattikorkeakoulututkinnon tietojen ja taitojen syventämiseen. Harjoittelun suoritettuaan opiskelija osaa tehdä maatilan keskeisiä töitä käyttäen tehokkaita, turvallisia, ja ympäristön ja kiertotalouden huomioon ottavia työtapoja sekä ymmärtää töiden suunnittelun ja johdon merkityksen maatilan toiminnassa. Opiskelija saattaa myös toimia maatilalla, jossa on ulkomaalaista työvoimaa. Tällöin opiskelija oppii ymmärtämään eri kulttuuritaustaisia henkilöitä ja kansainvälistyy sekä verkostoituu kotimaassa. Hän osaa myös toimia vastuullisena, toiset huomioon ottavana työyhteisön jäsenenä. Kansainvälisessä harjoittelussa opiskelija oppii ulkomaisen maatilan toimintaa ja kulttuuria.

Opiskelija tunnistaa maatalouden tärkeimmät työkoneet ja niiden käyttötarkoituksen. Opiskelija osaa käyttää traktoria ja siihen liitettyä etukuormainta, työkonetta ja perävaunua turvallisesti, ja siten, että kykenee aloittamaan maatalousharjoittelun.

Sisältö

Työskentely SeAMKin agrologikoulutuksen kanssa sopimuksen tehneellä harjoittelutilalla erilaisissa maatilan työtehtävissä.
Työkirjanpito tehdyistä töistä ja tunneista.
Maatilaharjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla.

Opetusmenetelmät

Maatilaharjoittelu ulkopuolisilla maatiloilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ajalla 1.5 - 30.9 vuosittain 720h + 80h = 800h tai opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan.

realization.localizedApproveRejectDescription

50% sovituista harjoittelutunneista suoritettu ja mahdolliset lisätehtävät hyväksytysti suoritettu.

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli harjoitteluilmoitusta ei ole toimitettu harjoitteluvalvojalle Suomessa tapahtuvasta harjoittelusta viimeistään viikolla 4 kuluvaa vuotta, siirtyy harjoittelumahdollisuus eteenpäin.
Traktoriharjoitukset hyväksytysti suoritettu.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on suorittanut osaamistavoitteiden mukaisesti maatilaharjoittelun maatilalla ja osaa soveltaa ensimmäisenä opiskeluvuotena oppimaansa teoriaa käytäntöön. Opiskelija on laatinut työaikakirjanpidon harjoittelutunneista.

Hylätty:Opiskelija ei ole suorittanut osaamistavoitteiden mukaisesti maatilaharjoittelua sovitulla maatilalla. Opiskelija ei laatinut työaikakirjanpitoa harjottelustaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

50% sovituista harjoittelutunneista suoritettu ja mahdolliset lisätehtävät hyväksytysti suoritettu.

Esitietovaatimukset

Hyväksytty traktoriajokoe tai näyttö

Lisätiedot

Päiväopiskelijoiden harjoittelu jakaantuu seuraavasti: ensimmäisen opintovuoden maaliskuussa yksi viikko ja touko-syyskuun välillä loppuosa. Harjoittelun voi rytmittää myös oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Harjoittelun kesto maatilalla 720 h
Monimuoto-opiskelijoiden harjoitteluajat henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.

Ilmoittautumisaika

17.01.2022 - 30.03.2022

Ajoitus

17.01.2022 - 31.12.2022

Laajuus

16 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Jussi-Matti Kallio
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO22
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Harjoittelun tarkoituksena on antaa opiskelijalle käytännön pohja ammattikorkeakoulututkinnon tietojen ja taitojen syventämiseen. Harjoittelun suoritettuaan opiskelija osaa tehdä maatilan keskeisiä töitä käyttäen tehokkaita, turvallisia, ja ympäristön ja kiertotalouden huomioon ottavia työtapoja sekä ymmärtää töiden suunnittelun ja johdon merkityksen maatilan toiminnassa. Opiskelija saattaa myös toimia maatilalla, jossa on ulkomaalaista työvoimaa. Tällöin opiskelija oppii ymmärtämään eri kulttuuritaustaisia henkilöitä ja kansainvälistyy sekä verkostoituu kotimaassa. Hän osaa myös toimia vastuullisena, toiset huomioon ottavana työyhteisön jäsenenä. Kansainvälisessä harjoittelussa opiskelija oppii ulkomaisen maatilan toimintaa ja kulttuuria.

Opiskelija tunnistaa maatalouden tärkeimmät työkoneet ja niiden käyttötarkoituksen. Opiskelija osaa käyttää traktoria ja siihen liitettyä etukuormainta, työkonetta ja perävaunua turvallisesti, ja siten, että kykenee aloittamaan maatalousharjoittelun.

Sisältö

Työskentely SeAMKin agrologikoulutuksen kanssa sopimuksen tehneellä harjoittelutilalla erilaisissa maatilan työtehtävissä.
Työkirjanpito tehdyistä töistä ja tunneista.
Maatilaharjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla.

Opetusmenetelmät

Maatilaharjoittelu ulkopuolisilla maatiloilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ajalla 1.5 - 30.9 vuosittain 720h + 80h = 800h tai opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan.

realization.localizedApproveRejectDescription

50% sovituista harjoittelutunneista suoritettu ja mahdolliset lisätehtävät hyväksytysti suoritettu.

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli harjoitteluilmoitusta ei ole toimitettu harjoitteluvalvojalle Suomessa tapahtuvasta harjoittelusta viimeistään viikolla 4 kuluvaa vuotta, siirtyy harjoittelumahdollisuus eteenpäin.
Traktoriharjoitukset hyväksytysti suoritettu.
Suoritustavat: harjoituksiin osallistumalla Ilmajoen kampuksella tai videoiden osaaminen tai OT-todistuksella.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on suorittanut osaamistavoitteiden mukaisesti maatilaharjoittelun maatilalla ja osaa soveltaa ensimmäisenä opiskeluvuotena oppimaansa teoriaa käytäntöön. Opiskelija on laatinut työaikakirjanpidon harjoittelutunneista.

Hylätty:Opiskelija ei ole suorittanut osaamistavoitteiden mukaisesti maatilaharjoittelua sovitulla maatilalla. Opiskelija ei laatinut työaikakirjanpitoa harjottelustaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

50% sovituista harjoittelutunneista suoritettu ja mahdolliset lisätehtävät hyväksytysti suoritettu.

Esitietovaatimukset

Hyväksytty traktoriajokoe tai näyttö

Lisätiedot

Päiväopiskelijoiden harjoittelu jakaantuu seuraavasti: ensimmäisen opintovuoden maaliskuussa yksi viikko ja touko-syyskuun välillä loppuosa. Harjoittelun voi rytmittää myös oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Harjoittelun kesto maatilalla 720 h
Monimuoto-opiskelijoiden harjoitteluajat henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 27.09.2021

Ajoitus

04.10.2021 - 30.11.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Juha Tiainen
Opiskelijaryhmät
 • AGRO18B
  Agrologi (AMK)
 • AGRO18A
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä energiaan ja energian hyödyntämiseen liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa kuvailla maaseudun asumiseen ja maatiloille sopivat keskeiset polttoaineet ja niiden keskeiset ominaisuudet sekä tuntee pääpiirtein polttoaineiden hankintaan ja hyödyntämiseen liittyvän teknologian. Hän tuntee myös pääpiirtein uusiutuvat energialähteet. Hän osaa käyttää maatilan energiasuunnitelmaa hyväksi.

Sisältö

Energiakäsitteet
- Energian käyttö Suomessa ja maataloudessa
- Keskeiset polttoaineet, niiden ominaisuudet ja hankintateknologia
- Palamisprosessiin perustuvat lämmityslaitteet
- Maatilan energian lähteet
- Maatilan energiatehokkuus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa luetella energiatekniikan keskeisiä fysikaalisia suureita. Hän osaa esitellä maaseudun asumiseen ja maatiloille sopivat keskeiset polttoaineet sekä osaa kuvailla niistä muutaman laatutekijän. Hän osaa kuvailla muutaman energiatekniikassa esiintyvän laitteen toimintaperiaatteen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvailla ja käyttää keskeisiä energiaan ja energian hyödyntämiseen liittyviä peruskäsitteitä. Hän osaa nimetä muutamia maatiloille ja maaseudun asumiseen soveltuvia lämmitysratkaisuja ja osaa lyhyesti luetella niiden ominaisuuksia. Hän osaa myös selostaa keskeisten energiatekniikkaan liittyvien prosessien ja laiteiden toiminnan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää energiaan ja energian hyödyntämiseen liittyviä peruskäsitteitä esitellessään maatiloille ja maaseudun asumiseen sopivia energiavaihtoehtoja ja lämmitysratkaisuja sekä niihin liittyviä ominaisuus- ja valintatietoja. Hän osaa arvottaa energiatekniikkaan liittyviä keskeisiä prosesseja ja laiteita, kuten palamista, lämpöpumppuja, lämmönvaihtimia sekä aurinkokennoja ja – paneeleja, energian tuotannossa.

Lisätiedot

1 TKI opintopiste

Ilmoittautumisaika

26.04.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

24.01.2022 - 06.03.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Samu Palander
 • Juha Tiainen
 • Arja Nykänen

Tavoitteet

Opiskelijalle on muodostunut kokonaisnäkemys maatilojen kestävästä ravinteiden käytöstä ja hän osaa syventää aiemmin opittua käytännönläheisten tehtävien avulla. Opiskelija hallitsee hiilen, typen ja fosforin kierrot ja osaa soveltaa tietoa kasvinviljelyn, kotieläinten ruokinnan ja metsänhoidon suunnittelussa. Opiskelija osaa optimoida kierrätyslannoitteiden käytön ja hiiliviljelyn menetelmät sekä kotieläinten lannan ja muiden biomassojen nykyaikaiset käsittely-, varastointi ja levitysmenetelmät osana viljelytoimenpiteitä ja maatilan ympäristönhoitoa. Opiskelija tietää, kuinka voidaan vaikuttaa kotieläinten tuottaman lannan ravinnepitoisuuksiin ja märehtijöiden metaanin tuotantoon. Hän osaa tarkastella ravinne- ja metaanipäästöjä eri tavoin määriteltynä sekä lannan käsittelyn yhteyksiä eläinten hyvinvointiin.

Sisältö

Hiilen, typen ja fosforin kierrot luonnossa, pellolla, metsässä ja tilalla
Hiilen, typen ja fosforin ympäristövaikutukset vedessä, maassa ja ilmassa
Käytännön toimet ravinteiden käytön tehostamiseen ja ravinnekiertojen optimointiin kasvin- ja kotieläintuotannossa sekä metsänhoidossa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata ravinteiden kierrot ja määritellä ne keinot, joilla ravinteiden käyttöä voidaan tehostaa peltoviljelyssä, kotieläintuotannossa sekä metsänhoidossa. Opiskelija tunnistaa kierrätyslannoitteiden ja ravinnerikkaiden biomassojen käytön reunaehdot ja osaa kuvata hiiliviljelyn keinoja. Opiskelija osaa kuvata ravinteiden ympäristövaikutukset ja viljelytoimenpiteet, joilla nämä vaikutukset minimoidaan. Opiskelija osaa kuvata, kuinka voidaan vaikuttaa kotieläinten tuottaman lannan ravinnepitoisuuksiin ja märehtijöiden metaanin tuotantoon. Hän tunnistaa erilaiset tavat määritellä ravinne- ja metaanipäästöjä sekä lannan käsittelyn yhteyksiä eläinten hyvinvointiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää ravinteiden kierrot ja kuvata ne keinot, joilla ravinteiden käyttöä voidaan tehostaa peltoviljelyssä, kotieläintuotannossa sekä metsänhoidossa. Opiskelija osaa suunnitella kierrätyslannoitteiden ja ravinnerikkaiden biomassojen käyttöä ja hiiliviljelyn keinoja. Opiskelija osaa perustella ravinteiden ympäristövaikutukset ja viljelytoimenpiteet, joilla nämä vaikutukset minimoidaan.
Opiskelija osaa perustella, kuinka voidaan vaikuttaa kotieläinten tuottaman lannan ravinnepitoisuuksiin ja märehtijöiden metaanin tuotantoon. Hän osaa tarkastella ravinne- ja metaanipäästöjä eri tavoin määriteltynä sekä lannan käsittelyn yhteyksiä eläinten hyvinvointiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tulkita ravinteiden kierrot ja analysoida ne keinot, joilla ravinteiden käyttöä voidaan tehostaa peltoviljelyssä, kotieläintuotannossa sekä metsänhoidossa. Opiskelija osaa vertailla eri kierrätyslannoitteiden ja ravinnerikkaiden biomassojen käyttöä ja osaa soveltaa käytäntöön hiiliviljelyn keinoja. Opiskelija osaa analysoida ravinteiden ympäristövaikutukset ja viljelytoimenpiteet, joilla nämä vaikutukset minimoidaan. Opiskelija osaa soveltaa tietoaan siitä, kuinka voidaan vaikuttaa kotieläinten tuottaman lannan ravinnepitoisuuksiin ja märehtijöiden metaanin tuotantoon. Hän osaa hyödyntää erilaisia ravinne- ja metaanipäästöjen määrittelytapoja sekä lannan käsittelyn yhteyksiä eläinten hyvinvointiin.

Esitietovaatimukset

Kasvituotannon ja kotieläintuotannon yhteiset ammattiopinnot. Muut kiertotalouskokonaisuuden opinnot. Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

22.11.2021 - 26.12.2021

Ajoitus

24.01.2022 - 06.03.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Arja Nykänen

Tavoitteet

Opiskelijalle on muodostunut kokonaisnäkemys maatilojen kestävästä ravinteiden käytöstä ja hän osaa syventää aiemmin opittua käytännönläheisten tehtävien avulla. Opiskelija hallitsee hiilen, typen ja fosforin kierrot ja osaa soveltaa tietoa kasvinviljelyn, kotieläinten ruokinnan ja metsänhoidon suunnittelussa. Opiskelija osaa optimoida kierrätyslannoitteiden käytön ja hiiliviljelyn menetelmät sekä kotieläinten lannan ja muiden biomassojen nykyaikaiset käsittely-, varastointi ja levitysmenetelmät osana viljelytoimenpiteitä ja maatilan ympäristönhoitoa. Opiskelija tietää, kuinka voidaan vaikuttaa kotieläinten tuottaman lannan ravinnepitoisuuksiin ja märehtijöiden metaanin tuotantoon. Hän osaa tarkastella ravinne- ja metaanipäästöjä eri tavoin määriteltynä sekä lannan käsittelyn yhteyksiä eläinten hyvinvointiin.

Sisältö

Hiilen, typen ja fosforin kierrot luonnossa, pellolla, metsässä ja tilalla
Hiilen, typen ja fosforin ympäristövaikutukset vedessä, maassa ja ilmassa
Käytännön toimet ravinteiden käytön tehostamiseen ja ravinnekiertojen optimointiin kasvin- ja kotieläintuotannossa sekä metsänhoidossa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata ravinteiden kierrot ja määritellä ne keinot, joilla ravinteiden käyttöä voidaan tehostaa peltoviljelyssä, kotieläintuotannossa sekä metsänhoidossa. Opiskelija tunnistaa kierrätyslannoitteiden ja ravinnerikkaiden biomassojen käytön reunaehdot ja osaa kuvata hiiliviljelyn keinoja. Opiskelija osaa kuvata ravinteiden ympäristövaikutukset ja viljelytoimenpiteet, joilla nämä vaikutukset minimoidaan. Opiskelija osaa kuvata, kuinka voidaan vaikuttaa kotieläinten tuottaman lannan ravinnepitoisuuksiin ja märehtijöiden metaanin tuotantoon. Hän tunnistaa erilaiset tavat määritellä ravinne- ja metaanipäästöjä sekä lannan käsittelyn yhteyksiä eläinten hyvinvointiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää ravinteiden kierrot ja kuvata ne keinot, joilla ravinteiden käyttöä voidaan tehostaa peltoviljelyssä, kotieläintuotannossa sekä metsänhoidossa. Opiskelija osaa suunnitella kierrätyslannoitteiden ja ravinnerikkaiden biomassojen käyttöä ja hiiliviljelyn keinoja. Opiskelija osaa perustella ravinteiden ympäristövaikutukset ja viljelytoimenpiteet, joilla nämä vaikutukset minimoidaan.
Opiskelija osaa perustella, kuinka voidaan vaikuttaa kotieläinten tuottaman lannan ravinnepitoisuuksiin ja märehtijöiden metaanin tuotantoon. Hän osaa tarkastella ravinne- ja metaanipäästöjä eri tavoin määriteltynä sekä lannan käsittelyn yhteyksiä eläinten hyvinvointiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tulkita ravinteiden kierrot ja analysoida ne keinot, joilla ravinteiden käyttöä voidaan tehostaa peltoviljelyssä, kotieläintuotannossa sekä metsänhoidossa. Opiskelija osaa vertailla eri kierrätyslannoitteiden ja ravinnerikkaiden biomassojen käyttöä ja osaa soveltaa käytäntöön hiiliviljelyn keinoja. Opiskelija osaa analysoida ravinteiden ympäristövaikutukset ja viljelytoimenpiteet, joilla nämä vaikutukset minimoidaan. Opiskelija osaa soveltaa tietoaan siitä, kuinka voidaan vaikuttaa kotieläinten tuottaman lannan ravinnepitoisuuksiin ja märehtijöiden metaanin tuotantoon. Hän osaa hyödyntää erilaisia ravinne- ja metaanipäästöjen määrittelytapoja sekä lannan käsittelyn yhteyksiä eläinten hyvinvointiin.

Esitietovaatimukset

Kasvituotannon ja kotieläintuotannon yhteiset ammattiopinnot. Muut kiertotalouskokonaisuuden opinnot. Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

17.01.2022 - 01.04.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Juha Tiainen
 • Jyrki Rajakorpi
 • Marjo Latva-Kyyny
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • AGRO20A
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• maatalouden ja metsätalouden verotuksen periaatteet, tekniikan sekä verotuksen suunnittelun MVL:n pohjalta ja metsäverotuksen TVL:n pohjalta
• EVL:n pääperiaatteet
• perustiedot arvonlisäverotuksesta, kiinteistöverotuksesta ja varainsiirtoverotuksesta.

Sisältö

Opinnot koostuvat osioista, joiden laajuus vaihtelee. Osiot ovat:
1. Maatalousverotus (laajin osakokonaisuus)
2. Metsäverotus
3. Elinkeinotulojen verotus ja varojen arvostaminen
4. Muut verotuksen osa-alueet

Oppimateriaalit

Opinnoissa käytetään itseohjautuvasti olemassa olevia verottajan sivuja ,lakitekstejä, opettajien tuottamaa aineistoa sekä harjoitustehtäväcaseja.

Opetusmenetelmät

Opintojakson kokonaisuus muodostuu luennoista, yksin tai ryhmässä tapahtuvasta käytäntöön soveltavasta perehtymisestä opetusmateriaaleihin sekä harjoitustehtävistä. Opiskelijat etsivät ja luovat tietoa itseohjautuvasti ryhmissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 5* 26,6 tuntia= 134 tuntia, josta 60 % muodostuu luento-opetukseen ja oppitunneilla harjoitustehtävien tekemiseen osallistumisesta, sekä 40 % itsenäisestä perehtymisestä opintojakson teemoihin sekä harjoitustehtävien tekemisestä ja raportoinnista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvioinnin kohteena on erityisesti opiskelijan soveltava osaaminen, joka osoitetaan suorittamalla hyväksyttävästi osion opettajan määräämät tehtävät ja mahdolliset tentit. Arvosana määräytyy alla olevien kriteerien pohjalta:
1. Opiskelija osaa etsiä ohjeista maatalouden tuloverolain, metsäverotuksen ja pk-yritystä koskevat elinkeinoverolain säädökset sekä osaa ohjeistettuna maatalous- ja metsäverotuksen edellyttämän kirjanpidon ja verolomakkeen täytön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvioinnin kohteena on erityisesti opiskelijan soveltava osaaminen, joka osoitetaan suorittamalla hyväksyttävästi osion opettajan määräämät tehtävät ja mahdolliset tentit. Arvosana määräytyy alla olevien kriteerien pohjalta:
3. Opiskelija osaa etsiä ohjeista maatalouden tuloverolain, metsäverotuksen ja pk-yritystä koskevat elinkeinoverolain säädökset ja osaa tehdä maatalous- ja metsäverotuksen edellyttämän kirjanpidon sekä verolomakkeen täytön. Opiskelija ymmärtää verosuunnittelun merkityksen maatalousverotuksen, metsäverotuksen alalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvioinnin kohteena on erityisesti opiskelijan soveltava osaaminen, joka osoitetaan suorittamalla hyväksyttävästi osion opettajan määräämät tehtävät ja mahdolliset tentit. Arvosana määräytyy alla olevien kriteerien pohjalta:
5. Opiskelija hallitsee edellä mainitut keskeiset säädökset, osaa tehdä maatalous- ja metsäverotuksen edellyttämän kirjanpidon sekä verolomakkeen täytön. Opiskelija ymmärtää verosuunnittelun merkityksen ja osaa hyödyntää sitä maatilan verotuksessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kukin osio erikseen on suoritettava hyväksytysti. Hyväksyttävä suorittaminen edellyttää tentin hyväksyttävää suorittamista sekä annettujen harjoitustehtävien laatimista ja raportointia hyväksyttävästi.

Lisätiedot

1 TKI op

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

17.01.2022 - 01.04.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Juha Tiainen
 • Jyrki Rajakorpi
 • Marjo Latva-Kyyny
Vastuuhenkilö

Marjo Latva-Kyyny

Opiskelijaryhmät
 • AGRO20B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• maatalouden ja metsätalouden verotuksen periaatteet, tekniikan sekä verotuksen suunnittelun MVL:n pohjalta ja metsäverotuksen TVL:n pohjalta
• EVL:n pääperiaatteet
• perustiedot arvonlisäverotuksesta, kiinteistöverotuksesta ja varainsiirtoverotuksesta.

Sisältö

Opinnot koostuvat osioista, joiden laajuus vaihtelee. Osiot ovat:
1. Maatalousverotus (laajin osakokonaisuus)
2. Metsäverotus
3. Elinkeinotulojen verotus ja varojen arvostaminen
4. Muut verotuksen osa-alueet

Oppimateriaalit

Opinnoissa käytetään itseohjautuvasti olemassa olevia verottajan sivuja ,lakitekstejä, opettajien tuottamaa aineistoa sekä harjoitustehtäväcaseja.

Opetusmenetelmät

Opintojakson kokonaisuus muodostuu luennoista, yksin tai ryhmässä tapahtuvasta käytäntöön soveltavasta perehtymisestä opetusmateriaaleihin sekä harjoitustehtävistä. Opiskelijat etsivät ja luovat tietoa itseohjautuvasti ryhmissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 5* 26,6 tuntia= 134 tuntia, josta 60 % muodostuu luento-opetukseen ja oppitunneilla harjoitustehtävien tekemiseen osallistumisesta, sekä 40 % itsenäisestä perehtymisestä opintojakson teemoihin sekä harjoitustehtävien tekemisestä ja raportoinnista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvioinnin kohteena on erityisesti opiskelijan soveltava osaaminen, joka osoitetaan suorittamalla hyväksyttävästi osion opettajan määräämät tehtävät ja mahdolliset tentit. Arvosana määräytyy alla olevien kriteerien pohjalta:
1. Opiskelija osaa etsiä ohjeista maatalouden tuloverolain, metsäverotuksen ja pk-yritystä koskevat elinkeinoverolain säädökset sekä osaa ohjeistettuna maatalous- ja metsäverotuksen edellyttämän kirjanpidon ja verolomakkeen täytön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvioinnin kohteena on erityisesti opiskelijan soveltava osaaminen, joka osoitetaan suorittamalla hyväksyttävästi osion opettajan määräämät tehtävät ja mahdolliset tentit. Arvosana määräytyy alla olevien kriteerien pohjalta:
3. Opiskelija osaa etsiä ohjeista maatalouden tuloverolain, metsäverotuksen ja pk-yritystä koskevat elinkeinoverolain säädökset ja osaa tehdä maatalous- ja metsäverotuksen edellyttämän kirjanpidon sekä verolomakkeen täytön. Opiskelija ymmärtää verosuunnittelun merkityksen maatalousverotuksen, metsäverotuksen alalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvioinnin kohteena on erityisesti opiskelijan soveltava osaaminen, joka osoitetaan suorittamalla hyväksyttävästi osion opettajan määräämät tehtävät ja mahdolliset tentit. Arvosana määräytyy alla olevien kriteerien pohjalta:
5. Opiskelija hallitsee edellä mainitut keskeiset säädökset, osaa tehdä maatalous- ja metsäverotuksen edellyttämän kirjanpidon sekä verolomakkeen täytön. Opiskelija ymmärtää verosuunnittelun merkityksen ja osaa hyödyntää sitä maatilan verotuksessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kukin osio erikseen on suoritettava hyväksytysti. Hyväksyttävä suorittaminen edellyttää tentin hyväksyttävää suorittamista sekä annettujen harjoitustehtävien laatimista ja raportointia hyväksyttävästi.

Lisätiedot

1 TKI op

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 30.08.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Juha Tiainen
 • Jyrki Rajakorpi
 • Marjo Latva-Kyyny
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MAGRO20
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• maatalouden ja metsätalouden verotuksen periaatteet, tekniikan sekä verotuksen suunnittelun MVL:n pohjalta ja metsäverotuksen TVL:n pohjalta
• EVL:n pääperiaatteet
• perustiedot arvonlisäverotuksesta, kiinteistöverotuksesta ja varainsiirtoverotuksesta.

Sisältö

Opinnot koostuvat osioista, joiden laajuus vaihtelee. Osiot ovat:
1. Maatalousverotus (laajin osakokonaisuus)
2. Metsäverotus
3. Elinkeinotulojen verotus ja varojen arvostaminen
4. Muut verotuksen osa-alueet

Oppimateriaalit

Opinnoissa käytetään itseohjautuvasti olemassa olevia verottajan sivuja ,lakitekstejä, opettajien tuottamaa aineistoa sekä harjoitustehtäväcaseja.

Opetusmenetelmät

Opintojakson kokonaisuus muodostuu luennoista, yksin tai ryhmässä tapahtuvasta käytäntöön soveltavasta perehtymisestä opetusmateriaaleihin sekä harjoitustehtävistä. Opiskelijat etsivät ja luovat tietoa itseohjautuvasti ryhmissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 5* 26,6 tuntia= 134 tuntia, josta muodostuu luento-opetukseen ja oppitunneilla harjoitustehtävien tekemiseen osallistumisesta, itsenäisestä perehtymisestä opintojakson teemoihin sekä harjoitustehtävien tekemisestä ja raportoinnista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvioinnin kohteena on erityisesti opiskelijan soveltava osaaminen, joka osoitetaan suorittamalla hyväksyttävästi osion opettajan määräämät tehtävät ja mahdolliset tentit. Arvosana määräytyy alla olevien kriteerien pohjalta:
1. Opiskelija osaa etsiä ohjeista maatalouden tuloverolain, metsäverotuksen ja pk-yritystä koskevat elinkeinoverolain säädökset sekä osaa ohjeistettuna maatalous- ja metsäverotuksen edellyttämän kirjanpidon ja verolomakkeen täytön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvioinnin kohteena on erityisesti opiskelijan soveltava osaaminen, joka osoitetaan suorittamalla hyväksyttävästi osion opettajan määräämät tehtävät ja mahdolliset tentit. Arvosana määräytyy alla olevien kriteerien pohjalta:
3. Opiskelija osaa etsiä ohjeista maatalouden tuloverolain, metsäverotuksen ja pk-yritystä koskevat elinkeinoverolain säädökset ja osaa tehdä maatalous- ja metsäverotuksen edellyttämän kirjanpidon sekä verolomakkeen täytön. Opiskelija ymmärtää verosuunnittelun merkityksen maatalousverotuksen, metsäverotuksen alalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvioinnin kohteena on erityisesti opiskelijan soveltava osaaminen, joka osoitetaan suorittamalla hyväksyttävästi osion opettajan määräämät tehtävät ja mahdolliset tentit. Arvosana määräytyy alla olevien kriteerien pohjalta:
5. Opiskelija hallitsee edellä mainitut keskeiset säädökset, osaa tehdä maatalous- ja metsäverotuksen edellyttämän kirjanpidon sekä verolomakkeen täytön. Opiskelija ymmärtää verosuunnittelun merkityksen ja osaa hyödyntää sitä maatilan verotuksessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kukin osio erikseen on suoritettava hyväksytysti. Hyväksyttävä suorittaminen edellyttää tentin hyväksyttävää suorittamista sekä annettujen harjoitustehtävien laatimista ja raportointia hyväksyttävästi.

Lisätiedot

1 TKI op

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 30.08.2021

Ajoitus

01.09.2021 - 17.12.2021

Laajuus

5 - 10

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Teija Rönkä
Vastuuhenkilö

Teija Rönkä

Opiskelijaryhmät
 • AGRO19B
  Agrologi (AMK)
 • MAGRO19
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa seurata, arvioida, suunnitella ja kehittää lypsykarjatilan toimintaa eläinten tuottavuuden, terveyden ja hyvinvoinnin huomioivassa resurssitehokkaassa tuotannossa. Opiskelija pystyy osallistumaan ammattimaiseen keskusteluun maidontuotannosta.

Sisältö

Ajankohtaiset lypsylehmien ja lypsykarjan uudistukseen käytettävän nuorkarjan ravitsemuksen ja hoidon erityiskysymykset, tuotannossa ja sen seurannassa käytettävät digitaaliset tietolähteet ja teknologiset ratkaisuvaihtoehdot, eri lähteistä kerätyt tuotannon tunnusluvut ja niiden tulkinta, maidon tuottajahinnan muodostuminen, mahdollisuudet vaikuttaa keskeisiin tuotantokustannuksiin, eläinaineksen kehittämisen perusteet, ajankohtaiset terveydenhoitoasiat ja terveydenhuoltoon liittyvä kartoitus ja suunnittelu sekä näissä esiin tulevien seikkojen merkitys eläimille, tuotannon ympäristövaikutukset, tyypillisten tuotantosairauksien synty ja ennaltaehkäisy

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa seurata tuotantoa, eläinten terveyttä ja hyvinvointia päivittäisellä tasolla, laatia ohjatusti lypsykarjatilan eläinryhmien ruokintasuunnitelmia ja kartoittaa terveydenhuollon suunnittelun edellyttämiä tietoja. Hän osaa määritellä tuottajahintaan vaikuttavat asiat ja nimetä keinoja vaikuttaa tuotantokustannuksiin. Hän osaa kuvailla ja vertailla ajanmukaisia teknologisia ratkaisuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa seurata ja suunnitella tuotantoa itsenäisesti ja pidemmällä aikavälillä. Hän osaa laatia itsenäisesti eri eläinryhmien ruokintasuunnitelmia. Hän osaa arvioida ja selittää eläinaineksen kehittämisen ja eläinten terveydenhuollon keinoja. Opiskelija osaa tunnistaa ruokinnan, hoidon ja tuotantoympäristön vaikutuksen tuotantoon, terveyteen, ympäristöön ja kustannuksiin. Hän osaa perustellusti valita ruokinnallisia ja teknologisia ratkaisuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa ottaa huomioon ja soveltaa ravitsemus- ja tuotantobiologisia yksityiskohtia suunnitelmia laatiessaan. Hän osaa itsenäisesti hakea alan tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa ja ratkaisujen perusteluissa. Opiskelija osaa rakentaa laaja-alaista tietämystä osoittavaa kokonaiskuvaa, jossa yhdistyvät eläinten hyvinvoinnin ja tuottavuuden, teknologisten valintojen ja resurssitehokkuuden näkökulma.

Esitietovaatimukset

Yhteiset kotieläintuotannon ammatiopinnot tai vastaavat tiedot.

Lisätiedot

Opiskelija voi suorittaa joko koko 10 op kokonaisuuden tai valita 5 op kokonaisuuden painottuen joko tuotannon suunnitteluun tai tuotannon seurantaa ja organisointiin

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 24.10.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
 • Nina Sillvan
Vastuuhenkilö

Ilkka Latomäki

Opiskelijaryhmät
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • BIELI20
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • IEPFF21F
  From Field to Fork

Tavoitteet

The student knows principles of marketing planning, implementation and measurement. Student understands the special characteristics of marketing in the food chain and is able to position a product or a service in the chain. During the course, students improve their skills in the marketing planning either in primary products, processed food or restaurant services.

Sisältö

- Consumer and business purchasing processes
- The role of the customer segmentation in marketing
- Marketing planning and implementation
- Factors affecting pricing in different parts of the food chain
- Marketing mix in B2B and B2C markets
- Measurement and development of marketing
- Advanced section (2 credits) in which the student chooses the marketing of either in primary products, processed food or restaurant services.

Oppimateriaalit

Bergström, S. & Leppänen, A. 2009 (tai uudempi). Yrityksen asiakasmarkkinointi. 13 uudistettu painos. Edita. Helsinki. Saatavissa myös e-kirjana.
Kotler, Philip. Marketing Management 2006.
Grönroos, Christian. Palveluiden johtaminen ja markkinointi

Opetusmenetelmät

Luennot, verkko-opinnot, harjoitukset ja tentti. Opintojakson kokonaisuus muodostuu teorialuennoista, yksin tai ryhmässä tapahtuvasta käytäntöön soveltavasta perehtymisestä oppimismateriaaliin sekä harjoitustehtävistä, joiden tekeminen edellyttää alan kirjallisuuden ja kohdeorganisaatioista saatavissa olevan tiedon hyväksikäyttöä. Opiskelijat etsivät ja luovat tietoa itseohjautuvasti ryhmissä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelijalla on mahdollista opinnollistaa kurssi, jos opiskelija täyttää seuraavat vaatimukset: Opiskelija työskentelee esimiesasemassa
Työnantajalta on mahdollista saada kurssin sisältöön liittyvä kehittämisprojekti
Opiskelija voi suorittaa kurssin tehtävät yritystallissa. Ota yhteys yritystallipäällikköön
Aikaisemman osaamisen tunnistaminen on mahdollista aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä 135h
Luentoja 24 h
Itsenäistä ja ryhmätyötä 111h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student masters the key principles of marketing and know how to apply them to some extent in the food chain of products and services marketing.

Satisfactory completion of the course requires that the student has written and reported all the given tasks successfully and satisfactorily completed a part examination which focuses on the general principles of the marketing

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student masters the main principles of marketing and can adapt them to the sales and marketing of the products and services of advanced area he has chosen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student masters the main principles of marketing and can adapt them to the sales and marketing of the products and services of advanced area he has chosen. The student is also able to build marketing product- and service packages creatively.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on erityisesti opiskelijan soveltava osaaminen, joka osoitetaan suorittamalla hyväksyttävästi teoriaan ja käsitteisiin painottuva verkkotentti sekä laatimalla annetut harjoitustehtävät hyväksyttävällä tavalla.

Esitietovaatimukset

No prerequisites.

Lisätiedot

online-learning 1 point

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 15.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Nina Sillvan
 • Ilmari Äijö
Vastuuhenkilö

Ilkka Latomäki

Opiskelijaryhmät
 • MBIELI21
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

The student knows principles of marketing planning, implementation and measurement. Student understands the special characteristics of marketing in the food chain and is able to position a product or a service in the chain. During the course, students improve their skills in the marketing planning either in primary products, processed food or restaurant services.

Sisältö

- Consumer and business purchasing processes
- The role of the customer segmentation in marketing
- Marketing planning and implementation
- Factors affecting pricing in different parts of the food chain
- Marketing mix in B2B and B2C markets
- Measurement and development of marketing
- Advanced section (2 credits) in which the student chooses the marketing of either in primary products, processed food or restaurant services.

Oppimateriaalit

Bergström, S. & Leppänen, A. 2009 (tai uudempi). Yrityksen asiakasmarkkinointi. 13 uudistettu painos. Edita. Helsinki. Saatavissa myös e-kirjana.
Kotler, Philip. Marketing Management 2006.
Grönroos, Christian. Palveluiden johtaminen ja markkinoint

Opetusmenetelmät

Luennot, verkko-opinnot, harjoitukset ja tentti. Opintojakson kokonaisuus muodostuu teorialuennoista, yksin tai ryhmässä tapahtuvasta käytäntöön soveltavasta perehtymisestä oppimismateriaaliin sekä harjoitustehtävistä, joiden tekeminen edellyttää alan kirjallisuuden ja kohdeorganisaatioista saatavissa olevan tiedon hyväksikäyttöä. Opiskelijat etsivät ja luovat tietoa itseohjautuvasti ryhmissä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelijalla on mahdollista opinnollistaa kurssi, jos opiskelija täyttää seuraavat vaatimukset: Opiskelija työskentelee esimiesasemassa
Työnantajalta on mahdollista saada kurssin sisältöön liittyvä kehittämisprojekti
Opiskelija voi suorittaa kurssin tehtävät yritystallissa. Ota yhteys yritystallipäällikköön
Aikaisemman osaamisen tunnistaminen on mahdollista aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä 135h
Lähiopetusta (Luennot on mahdollista seurata etänä tai jälkikäteen nauhoitteena)
Verkkoluentoja, itsenäistä työskentelyä ja ryhmätyötä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student masters the key principles of marketing and know how to apply them to some extent in the food chain of products and services marketing.

Satisfactory completion of the course requires that the student has written and reported all the given tasks successfully and satisfactorily completed a part examination which focuses on the general principles of the marketing

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student masters the main principles of marketing and can adapt them to the sales and marketing of the products and services of advanced area he has chosen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student masters the main principles of marketing and can adapt them to the sales and marketing of the products and services of advanced area he has chosen. The student is also able to build marketing product- and service packages creatively.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on erityisesti opiskelijan soveltava osaaminen, joka osoitetaan suorittamalla hyväksyttävästi teoriaan ja käsitteisiin painottuva verkkotentti sekä laatimalla annetut harjoitustehtävät hyväksyttävällä tavalla.

Esitietovaatimukset

No prerequisites.

Lisätiedot

online-learning 1 point

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 29.09.2021

Ajoitus

28.09.2021 - 29.01.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
 • Nina Sillvan
Vastuuhenkilö

Ilkka Latomäki

Opiskelijaryhmät
 • AGRO20B
  Agrologi (AMK)
 • AGRO20A
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

The student knows principles of marketing planning, implementation and measurement. Student understands the special characteristics of marketing in the food chain and is able to position a product or a service in the chain. During the course, students improve their skills in the marketing planning either in primary products, processed food or restaurant services.

Sisältö

- Consumer and business purchasing processes
- The role of the customer segmentation in marketing
- Marketing planning and implementation
- Factors affecting pricing in different parts of the food chain
- Marketing mix in B2B and B2C markets
- Measurement and development of marketing
- Advanced section (2 credits) in which the student chooses the marketing of either in primary products, processed food or restaurant services.

Oppimateriaalit

Bergström, S. & Leppänen, A. 2009 (tai uudempi). Yrityksen asiakasmarkkinointi. 13 uudistettu painos. Edita. Helsinki. Saatavissa myös e-kirjana.
Kotler, Philip. Marketing Management 2006.
Grönroos, Christian. Palveluiden johtaminen ja markkinointi

Opetusmenetelmät

Luennot, verkko-opinnot, harjoitukset ja tentti. Opintojakson kokonaisuus muodostuu teorialuennoista, yksin tai ryhmässä tapahtuvasta käytäntöön soveltavasta perehtymisestä oppimismateriaaliin sekä harjoitustehtävistä, joiden tekeminen edellyttää alan kirjallisuuden ja kohdeorganisaatioista saatavissa olevan tiedon hyväksikäyttöä. Opiskelijat etsivät ja luovat tietoa itseohjautuvasti ryhmissä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelijalla on mahdollista opinnollistaa kurssi, jos opiskelija täyttää seuraavat vaatimukset: Opiskelija työskentelee esimiesasemassa
Työnantajalta on mahdollista saada kurssin sisältöön liittyvä kehittämisprojekti
Opiskelija voi suorittaa kurssin tehtävät yritystallissa. Ota yhteys yritystallipäällikköön
Aikaisemman osaamisen tunnistaminen on mahdollista aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä 135h, joka jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:
Lähiopetus
Itsenäistä työskentelyä ja ryhmätyötä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student masters the key principles of marketing and know how to apply them to some extent in the food chain of products and services marketing.

Satisfactory completion of the course requires that the student has written and reported all the given tasks successfully and satisfactorily completed a part examination which focuses on the general principles of the marketing

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student masters the main principles of marketing and can adapt them to the sales and marketing of the products and services of advanced area he has chosen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student masters the main principles of marketing and can adapt them to the sales and marketing of the products and services of advanced area he has chosen. The student is also able to build marketing product- and service packages creatively.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on erityisesti opiskelijan soveltava osaaminen, joka osoitetaan suorittamalla hyväksyttävästi teoriaan ja käsitteisiin painottuva verkkotentti sekä laatimalla annetut harjoitustehtävät hyväksyttävällä tavalla.

Esitietovaatimukset

No prerequisites.

Lisätiedot

online-learning 1 point

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 30.08.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 31.01.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
 • Nina Sillvan
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MAGRO20
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

The student knows principles of marketing planning, implementation and measurement. Student understands the special characteristics of marketing in the food chain and is able to position a product or a service in the chain. During the course, students improve their skills in the marketing planning either in primary products, processed food or restaurant services.

Sisältö

- Consumer and business purchasing processes
- The role of the customer segmentation in marketing
- Marketing planning and implementation
- Factors affecting pricing in different parts of the food chain
- Marketing mix in B2B and B2C markets
- Measurement and development of marketing
- Advanced section (2 credits) in which the student chooses the marketing of either in primary products, processed food or restaurant services.

Oppimateriaalit

Bergström, S. & Leppänen, A. 2009 (tai uudempi). Yrityksen asiakasmarkkinointi. 13 uudistettu painos. Edita. Helsinki. Saatavissa myös e-kirjana.
Kotler, Philip. Marketing Management 2006.
Grönroos, Christian. Palveluiden johtaminen ja markkinoint

Opetusmenetelmät

Luennot, verkko-opinnot, harjoitukset ja tentti. Opintojakson kokonaisuus muodostuu teorialuennoista, yksin tai ryhmässä tapahtuvasta käytäntöön soveltavasta perehtymisestä oppimismateriaaliin sekä harjoitustehtävistä, joiden tekeminen edellyttää alan kirjallisuuden ja kohdeorganisaatioista saatavissa olevan tiedon hyväksikäyttöä. Opiskelijat etsivät ja luovat tietoa itseohjautuvasti ryhmissä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelijalla on mahdollista opinnollistaa kurssi, jos opiskelija täyttää seuraavat vaatimukset: Opiskelija työskentelee esimiesasemassa
Työnantajalta on mahdollista saada kurssin sisältöön liittyvä kehittämisprojekti
Opiskelija voi suorittaa kurssin tehtävät yritystallissa. Ota yhteys yritystallipäällikköön
Aikaisemman osaamisen tunnistaminen on mahdollista aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä 135h
Lähiopetusta (Luennot on mahdollista seurata etänä tai jälkikäteen nauhoitteena)
Verkkoluentoja, itsenäistä työskentelyä ja ryhmätyötä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student masters the key principles of marketing and know how to apply them to some extent in the food chain of products and services marketing.

Satisfactory completion of the course requires that the student has written and reported all the given tasks successfully and satisfactorily completed a part examination which focuses on the general principles of the marketing

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student masters the main principles of marketing and can adapt them to the sales and marketing of the products and services of advanced area he has chosen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student masters the main principles of marketing and can adapt them to the sales and marketing of the products and services of advanced area he has chosen. The student is also able to build marketing product- and service packages creatively.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on erityisesti opiskelijan soveltava osaaminen, joka osoitetaan suorittamalla hyväksyttävästi teoriaan ja käsitteisiin painottuva verkkotentti sekä laatimalla annetut harjoitustehtävät hyväksyttävällä tavalla.

Esitietovaatimukset

No prerequisites.

Lisätiedot

online-learning 1 point

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 17.09.2021

Ajoitus

04.10.2021 - 31.01.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Sari Rimpelä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • AGRO21A
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää matematiikkaa työssään ja opinnoissaan kohtaamiensa ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija osaa peruslaskutoimitukset, yksikkömuunnokset, prosenttilaskennan sekä yhtälönratkaisun. Opiskelija osaa laskea pinta-aloja, tilavuuksia sekä trigonometriset funktiot

Sisältö

Osa 1: Peruslaskutoimitukset, likiarvot, yksikkömuunnokset, prosenttilaskenta, potenssi ja juuri, suhde ja verranto, yhtälöt ja yhtälöparit, yhtälöt ongelmanratkaisussa.

Osa 2: Taso- ja avaruuskuvioiden pinta-alat ja tilavuudet, trigonometriset funktiot, sinilause

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti myös opintojakson alussa järjestettävällä tentillä (läpimenoraja 50 % maksimipistemäärästä).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 50 h
- mistä itsenäistä opiskelua 85 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tyydyttävässä määrin algebran ja geometrian peruskäsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyvin algebraan ja geometriaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kiitettävästi algebraan ja geometriaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut tentit.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 18.10.2021

Ajoitus

04.10.2021 - 31.01.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Sari Rimpelä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • AGRO21B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää matematiikkaa työssään ja opinnoissaan kohtaamiensa ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija osaa peruslaskutoimitukset, yksikkömuunnokset, prosenttilaskennan sekä yhtälönratkaisun. Opiskelija osaa laskea pinta-aloja, tilavuuksia sekä trigonometriset funktiot

Sisältö

Osa 1: Peruslaskutoimitukset, likiarvot, yksikkömuunnokset, prosenttilaskenta, potenssi ja juuri, suhde ja verranto, yhtälöt ja yhtälöparit, yhtälöt ongelmanratkaisussa.

Osa 2: Taso- ja avaruuskuvioiden pinta-alat ja tilavuudet, trigonometriset funktiot, sinilause

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti myös opintojakson alussa järjestettävällä tentillä (läpimenoraja 50 % maksimipistemäärästä).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 50 h
- mistä itsenäistä opiskelua 85 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tyydyttävässä määrin algebran ja geometrian peruskäsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyvin algebraan ja geometriaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kiitettävästi algebraan ja geometriaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut tentit.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

17.01.2022 - 29.04.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Sari Rimpelä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MAGRO22
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää matematiikkaa työssään ja opinnoissaan kohtaamiensa ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija osaa peruslaskutoimitukset, yksikkömuunnokset, prosenttilaskennan sekä yhtälönratkaisun. Opiskelija osaa laskea pinta-aloja, tilavuuksia sekä trigonometriset funktiot

Sisältö

Osa 1: Peruslaskutoimitukset, likiarvot, yksikkömuunnokset, prosenttilaskenta, potenssi ja juuri, suhde ja verranto, yhtälöt ja yhtälöparit, yhtälöt ongelmanratkaisussa.

Osa 2: Taso- ja avaruuskuvioiden pinta-alat ja tilavuudet, trigonometriset funktiot, sinilause

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti myös opintojakson alussa järjestettävällä tentillä (läpimenoraja 50 % maksimipistemäärästä).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 20 h
- mistä itsenäistä opiskelua 115 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tyydyttävässä määrin algebran ja geometrian peruskäsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyvin algebraan ja geometriaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kiitettävästi algebraan ja geometriaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut tentit/harjoitustehtävät

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 10.09.2021

Ajoitus

15.09.2021 - 17.11.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anu Katila
Vastuuhenkilö

Anu Katila

Opiskelijaryhmät
 • AGRO20B
  Agrologi (AMK)
 • AGRO20A
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa maatalouskaupan tuoteryhmään ja toimintoon liittyvät asiat käytännön työhön vähittäiskaupassa.

Sisältö

elintarvike- tai maatalous-linjan oppisisätö K-kauppiasliiton tuottamasta materiasta

Oppimateriaalit

oppimateriaali Moodle- kurssilla

Opetusmenetelmät

verkkokurssi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 tuntia itsenäistä työskentelyä

Lisätietoja opiskelijoille

K-ryhmän Mestarimyyjäkoulutus tarjoaa opiskelijoille ajankohtaista tietoa kaupan alasta ja vähittäiskaupan toiminnasta, erityisesti maatalousalan kaupasta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydytttävä ( 2-1 )Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/ osiot hyväksytysti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä ( 4-3 ) Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/ osiot hyvin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä ( 5 ) Opiskelija on suoritanut annetut tehtävät/ osiot kiitettävästi

Ilmoittautumisaika

22.11.2021 - 26.12.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 25.02.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Risto Lauhanen
 • Juha Tiainen
Vastuuhenkilö

Juha Tiainen

Tavoitteet

Opiskelija osaa metsänomistamisen perusasiat. Hän osaa arvioida ja tarkastella metsää moniarvoisesti niin palkansaajan, eläkeläisen, maatilan tai sijoittajan näkökulmasta. Opiskelija osaa tulkita suomalaisten metsänomistajien monikäyttötavoitteita ja niiden toteuttamista käytännössä.

Sisältö

metsä omistusmuotona ja sijoituskohteena sekä osana Suomen kansantaloutta
- metsäpolitiikka, keskeiset alan sidosryhmät ja organisaatiot, metsäverotus ja -säädökset
- metsäekosysteemi, sen toiminta ja kasvupaikkaluokittelun perusteet
- metsänhoidon ja kasvatuksen perusteet, metsätuhot
- metsäsuunnittelu ja digitaaliset metsätietojärjestelmät
- puukaupan perusteet sekä ainespuun ja energiapuun puunkorjuu
- metsien suojelu ja ympäristönhoito, luonnon monimuotoisuus ja metsä hiilensitojana
- kiinteistö ja kaavoitusasiat, metsätilakauppa, tila-arviot, tarjoukset, kauppakirjat, sukupolvenvaihdosasiat

Opetusmenetelmät

Luennot virtuaalisesti (7 kertaa 2h)
Harjoitustehtävät moodlessa : metsäekologiasta, hiilensidonnasta, monikäytöstä, metsänterveydestä, puuntuotannon tasaikäiskasvatuksesta, puukaupasta sekä metsätilan sukupolvenvaihdoksesta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija osaa hyödyntää metsällistä dataa päätöksenteon tukena metsää omistaessaan. Hän osaa antaa esimerkkejä alan käsitteistä ja metsää koskevista toimenpiteistä sekä monitavoitteisesta metsien käytöstä. Hän osaa talousmetsien kasvatusperiaatteet ja osaa käytännössä metsiköiden tasaikäiskasvatuksen ja puukaupan perusteet. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä metsäekosysteemin hiilensidontapotentiaalista.

Ilmoittautumisaika

26.04.2021 - 31.12.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 25.02.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Juha Tiainen

Tavoitteet

Opiskelija osaa metsänomistamisen perusasiat. Hän osaa arvioida ja tarkastella metsää moniarvoisesti niin palkansaajan, eläkeläisen, maatilan tai sijoittajan näkökulmasta. Opiskelija osaa tulkita suomalaisten metsänomistajien monikäyttötavoitteita ja niiden toteuttamista käytännössä.

Sisältö

metsä omistusmuotona ja sijoituskohteena sekä osana Suomen kansantaloutta
- metsäpolitiikka, keskeiset alan sidosryhmät ja organisaatiot, metsäverotus ja -säädökset
- metsäekosysteemi, sen toiminta ja kasvupaikkaluokittelun perusteet
- metsänhoidon ja kasvatuksen perusteet, metsätuhot
- metsäsuunnittelu ja digitaaliset metsätietojärjestelmät
- puukaupan perusteet sekä ainespuun ja energiapuun puunkorjuu
- metsien suojelu ja ympäristönhoito, luonnon monimuotoisuus ja metsä hiilensitojana
- kiinteistö ja kaavoitusasiat, metsätilakauppa, tila-arviot, tarjoukset, kauppakirjat, sukupolvenvaihdosasiat

Opetusmenetelmät

Luennot virtuaalisesti (7 kertaa 2h)
Harjoitustehtävät moodlessa : metsäekologiasta, hiilensidonnasta, monikäytöstä, metsänterveydestä, puuntuotannon tasaikäiskasvatuksesta, puukaupasta sekä metsätilan sukupolvenvaihdoksesta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija osaa hyödyntää metsällistä dataa päätöksenteon tukena metsää omistaessaan. Hän osaa antaa esimerkkejä alan käsitteistä ja metsää koskevista toimenpiteistä sekä monitavoitteisesta metsien käytöstä. Hän osaa talousmetsien kasvatusperiaatteet ja osaa käytännössä metsiköiden tasaikäiskasvatuksen ja puukaupan perusteet. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä metsäekosysteemin hiilensidontapotentiaalista.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 10.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Juha Tiainen
 • Kari Laasasenaho
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • IEPFF21F
  From Field to Fork

Tavoitteet

In this course, the student will get familiar with multiple-use of Finnish forests, which are not straight related to wood production and forestry. These kind of multiple-use is e.g. trekking, biking and recreational activities. In this course, the student understand also the role of hunting in the recreational use of Finnish forests and understand the economic and cultural significance of Finnish game species. The student will in practice and theory learn to understand the role of other multiple uses of forests for Finnish people and culture.

Sisältö

- lessons : Familiarizing with Finnish game species, every-man´s rights law dealing with the recreational uses of forests, why Finns love forests historically and now
- learning by doing on the trekking trips and mountain-biking tours
- use of forest in Green care ja tourism

Oppimateriaalit

To be given by lecturers.

Opetusmenetelmät

- lessons : Familiarizing with Finnish game species, every-man´s rights law dealing with the recreational uses of forests, why Finns love forests historically and now
- Various Study Trips : learning by doing on the trekking trips and mountain-biking tours and minibus tours

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Approved. An active participation in the course and a student portfolio (a digital day book during the course) is required

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pass/fail Rank Approved. An active participation in the course and a student portfolio (a digital day book during the course) is required (approved/or not approved).

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 30.08.2021

Ajoitus

01.09.2021 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Teija Rönkä
Vastuuhenkilö

Teija Rönkä

Opiskelijaryhmät
 • AGRO19B
  Agrologi (AMK)
 • MAGRO19
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija tuntee naudanlihantuotannon toimintakentän. Opiskelija osaa seurata, arvioida, suunnitella ja kehittää vasikkakasvattamon, lihanauta- tai emolehmätilan toimintaa eläinten tuottavuuden, terveyden ja hyvinvoinnin huomioivassa resurssitehokkaassa tuotannossa. Opiskelija pystyy osallistumaan ammattimaiseen keskusteluun naudanlihantuotannosta.

Sisältö

Naudanlihan tuotantoketju ja uudet tuotantomuodot, ajankohtaiset teuraaksi kasvatettavien nautojen ja emolehmien ravitsemuksen ja hoidon erityiskysymykset, tuotannossa ja sen seurannassa käytettävät digitaaliset tietolähteet ja teknologiset ratkaisuvaihtoehdot, eri lähteistä kerätyt tuotannon tunnusluvut ja niiden tulkinta, naudanlihan tuottajahinnan muodostuminen, syventävä tieto naudanlihan laatutekijöistä, mahdollisuudet vaikuttaa keskeisiin tuotantokustannuksiin, eläinaineksen kehittämisen perusteet emolehmätilalla, ajankohtaiset terveydenhoitoasiat ja terveydenhuoltoon liittyvä kartoitus ja suunnittelu sekä näissä esiin tulevien seikkojen merkitys eläimille, tuotannon ympäristövaikutukset, tavallisimpien sairauksien synty ja ennaltaehkäisy

Opetusmenetelmät

Luennot
Oppimistehtävät
Itsenäinen opiskelu osin verkossa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa seurata tuotantoa, eläinten terveyttä ja hyvinvointia päivittäisellä tasolla, laatia ohjatusti lypsykarjatilan eläinryhmien ruokintasuunnitelmia ja kartoittaa terveydenhuollon suunnittelun edellyttämiä tietoja. Hän osaa määritellä tuottajahintaan vaikuttavat asiat ja nimetä keinoja vaikuttaa tuotantokustannuksiin. Hän osaa kuvailla ja vertailla ajanmukaisia teknologisia ratkaisuja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa seurata ja suunnitella tuotantoa itsenäisesti ja pidemmällä aikavälillä. Hän osaa laatia itsenäisesti eri eläinryhmien ruokintasuunnitelmia. Hän osaa arvioida ja selittää eläinaineksen kehittämisen ja eläinten terveydenhuollon keinoja sekä tuotantoketjun eri osien merkitystä. Opiskelija osaa tunnistaa ruokinnan, hoidon ja tuotantoympäristön vaikutuksen tuotantoon, tuotteiden laatuun, terveyteen, ympäristöön ja kustannuksiin. Hän osaa perustellusti valita ruokinnallisia ja teknologisia ratkaisuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa ottaa huomioon ja soveltaa ravitsemus- ja tuotantobiologisia yksityiskohtia suunnitelmia laatiessaan. Hän osaa itsenäisesti hakea alan tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa ja ratkaisujen perusteluissa. Opiskelija osaa rakentaa laaja-alaista tietämystä osoittavaa kokonaiskuvaa, jossa yhdistyvät eläinten hyvinvoinnin ja tuottavuuden, tuotteiden laadun, teknologisten valintojen ja resurssitehokkuuden näkökulma sekä tuotantoketjun eri osatekijöiden keskinäinen vaikutus.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut tehtävät
Aktiivinen osallistuminen

Esitietovaatimukset

Kotieläintuotannon yhteiset ammattiopinnot tai vastaavat tiedot.

Lisätiedot

Opiskelija voi suunnata opintojaan joko teuraseläinten kasvatukseen tai emolehmätuotantoon.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.01.2024

Ajoitus

10.01.2022 - 14.06.2024

Laajuus

15 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anu Katila
 • Samu Palander
 • Jussi-Matti Kallio
 • Juha Tiainen
 • Nina Sillvan
 • Anna Tall
 • Jyrki Rajakorpi
 • Teija Rönkä
 • Marjo Latva-Kyyny
 • Jori Lahti
 • Arja Nykänen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • AGRO20B
  Agrologi (AMK)
 • AGRO20A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO20PR
  Agrologi (AMK)
 • AGRO20TA
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija tekee opinnäytetyön maaseutuelinkeinoihin liittyvästä aiheesta siten, että se parhaalla mahdollisella tavalla tukee hänen erikoistumistaan. Opinnäytetyön tavoitteena on, että opiskelija osoittaa osaavansa ratkaista työelämässä esiin tulevia asioita käyttäen hyväksi olemassa olevaa tietoa ja tutkimustuloksia sekä tekemällä itse tutkimustyötä

Sisältö

Opinnäytetyö esitetään sekä kirjallisesti että suullisesti, millä opiskelija osoittaa osaavansa esittää asioita selkeästi ja johdonmukaisesti. Opinnäytetyön suunnitelma(t) tulee esittää vähintään 10 vk ennen opinnäytetyön palautuspäivää.

Kypsyysnäyte: Asetuksessa ammattikorkeakouluopinnoista (N:o 256, 10. § vuodelta 1995) todetaan ammattikorkeakoulututkinnon perusteisiin kuuluvan kypsyysnäytteen. Kypsyysnäyte on osa opinnäytetyötä ja se kirjoitetaan jostakin opinnäytetyön alaan kuuluvasta aiheesta. Kypsyysnäyte osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Opinnäytetöiden purkutilaisuuksien yhteydessä tai muuten sovittuna aikana järjestetään yhteinen kirjoitustilaisuus, johon ohjaavat opettajat antavat kaksi vaihtoehtoista kypsyysnäytteen otsikkoa. Opiskelija osaa ilmaista itseään sujuvasti asiatyylisellä yleiskielellä ja tuntee maaseutuelinkeinojen yleisen terminologian. Asian käsittely on johdonmukaista, ja asiasisältö vastaa koulutustason edellyttämiä vaatimuksia. Kypsyysnäyte on laajuudeltaan 2-4 konseptiarkin sivua kirjoitettuna lyijykynällä joka toiselle riville. Äidinkielen lehtori ja opinnäytetyötä ohjaava opettaja arvioivat kypsyysnäytteen asteikolla hyväksytty-hylätty.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

SeAMKin erillisten opinnäytetyökriteerien mukaan

Arviointikriteerit, hyvä (3)

SeAMKin erillisten opinnäytetyökriteerien mukaan

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

SeAMKin erillisten opinnäytetyökriteerien mukaan

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.01.2023

Ajoitus

10.01.2022 - 09.06.2023

Laajuus

15 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anu Katila
 • Samu Palander
 • Jussi-Matti Kallio
 • Ilkka Latomäki
 • Juha Tiainen
 • Jyrki Rajakorpi
 • Anna Tall
 • Nina Sillvan
 • Teija Rönkä
 • Marjo Latva-Kyyny
 • Jori Lahti
 • Arja Nykänen
Vastuuhenkilö

Teija Rönkä

Opiskelijaryhmät
 • MAGRO20
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija tekee opinnäytetyön maaseutuelinkeinoihin liittyvästä aiheesta siten, että se parhaalla mahdollisella tavalla tukee hänen erikoistumistaan. Opinnäytetyön tavoitteena on, että opiskelija osoittaa osaavansa ratkaista työelämässä esiin tulevia asioita käyttäen hyväksi olemassa olevaa tietoa ja tutkimustuloksia sekä tekemällä itse tutkimustyötä

Sisältö

Opinnäytetyö esitetään sekä kirjallisesti että suullisesti, millä opiskelija osoittaa osaavansa esittää asioita selkeästi ja johdonmukaisesti. Opinnäytetyön suunnitelma(t) tulee esittää vähintään 10 vk ennen opinnäytetyön palautuspäivää.

Kypsyysnäyte: Asetuksessa ammattikorkeakouluopinnoista (N:o 256, 10. § vuodelta 1995) todetaan ammattikorkeakoulututkinnon perusteisiin kuuluvan kypsyysnäytteen. Kypsyysnäyte on osa opinnäytetyötä ja se kirjoitetaan jostakin opinnäytetyön alaan kuuluvasta aiheesta. Kypsyysnäyte osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Opinnäytetöiden purkutilaisuuksien yhteydessä tai muuten sovittuna aikana järjestetään yhteinen kirjoitustilaisuus, johon ohjaavat opettajat antavat kaksi vaihtoehtoista kypsyysnäytteen otsikkoa. Opiskelija osaa ilmaista itseään sujuvasti asiatyylisellä yleiskielellä ja tuntee maaseutuelinkeinojen yleisen terminologian. Asian käsittely on johdonmukaista, ja asiasisältö vastaa koulutustason edellyttämiä vaatimuksia. Kypsyysnäyte on laajuudeltaan 2-4 konseptiarkin sivua kirjoitettuna lyijykynällä joka toiselle riville. Äidinkielen lehtori ja opinnäytetyötä ohjaava opettaja arvioivat kypsyysnäytteen asteikolla hyväksytty-hylätty.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

SeAMKin erillisten opinnäytetyökriteerien mukaan

Arviointikriteerit, hyvä (3)

SeAMKin erillisten opinnäytetyökriteerien mukaan

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

SeAMKin erillisten opinnäytetyökriteerien mukaan

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 05.12.2022

Ajoitus

29.08.2021 - 31.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anu Katila
 • Samu Palander
 • Juha Tiainen
 • Anna Tall
 • Teija Rönkä
 • Arja Nykänen
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO19
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija käyttää itsenäisesti ja kriittisesti tiedonhankintamenetelmiä ja osoittaa tutkimuksellista asennoitumista. Opiskelija soveltaa teoriatietoja ja yhdistää niitä työelämää palvelevaksi kokonaisuudeksi ja omaa valmiuksia osallistua tutkimus- ja kehittämisprojekteihin. Opiskelija hyödyntää tutkimusten tuloksia tulevan ammattinsa kehittämiseen. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa tietonsa opinnäytetyönsä aihepiiristä. Opiskelija antaa näytön äidinkielen kirjallisesta hallinnasta. Opinnäytetyö toteutetaan itsenäisenä työskentelynä ja aktiivisena osallistumisena yksilö ja / tai ryhmäohjauksiin ja seminaareihin. Opinnäytetyöstä tehdään kirjallinen suunnitelma ja opinnäytetyöraportti.

Sisältö

Opinnäytetyön suunnitelma 3 op
Opinnäytetyön toteutus 9 op
Opinnäytetyön raportointi 3 op
Kypsyysnäyte

Opinnäytetyö esitetään sekä kirjallisesti että suullisesti, millä opiskelija osoittaa osaavansa esittää asioita selkeästi ja johdonmukaisesti. Opinnäytetyön suunnitelma(t) tulee esittää vähintään 10 vk ennen opinnäytetyön palautuspäivää.

Kypsyysnäyte: Asetuksessa ammattikorkeakouluopinnoista (N:o 256, 10. § vuodelta 1995) todetaan ammattikorkeakoulututkinnon perusteisiin kuuluvan kypsyysnäytteen. Kypsyysnäyte on osa opinnäytetyötä ja se kirjoitetaan jostakin opinnäytetyön alaan kuuluvasta aiheesta. Kypsyysnäyte osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Opinnäytetöiden purkutilaisuuksien yhteydessä tai muuten sovittuna aikana järjestetään yhteinen kirjoitustilaisuus, johon ohjaavat opettajat antavat kaksi vaihtoehtoista kypsyysnäytteen otsikkoa. Opiskelija osaa ilmaista itseään sujuvasti asiatyylisellä yleiskielellä ja tuntee maaseutuelinkeinojen yleisen terminologian. Asian käsittely on johdonmukaista, ja asiasisältö vastaa koulutustason edellyttämiä vaatimuksia. Kypsyysnäyte on laajuudeltaan 2-4 konseptiarkin sivua kirjoitettuna lyijykynällä joka toiselle riville. Äidinkielen lehtori ja opinnäytetyötä ohjaava opettaja arvioivat kypsyysnäytteen asteikolla hyväksytty-hylätty.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

SeAMK:n AMK-tutkinnon opinnäytetyöohjeen arviointikriteerit (1-5) 2015
Osallistuminen kaikkiin seminaareihin on edellytys opintojakson suorittamiselle.
Hyväksytty kypsyysnäyte

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 03.01.2022

Ajoitus

29.08.2021 - 31.07.2022

Laajuus

9 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Teija Rönkä
 • Arja Nykänen
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO19
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija käyttää itsenäisesti ja kriittisesti tiedonhankintamenetelmiä ja osoittaa tutkimuksellista asennoitumista. Opiskelija soveltaa teoriatietoja ja yhdistää niitä työelämää palvelevaksi kokonaisuudeksi ja omaa valmiuksia osallistua tutkimus- ja kehittämisprojekteihin. Opiskelija hyödyntää tutkimusten tuloksia tulevan ammattinsa kehittämiseen. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa tietonsa opinnäytetyönsä aihepiiristä. Opiskelija antaa näytön äidinkielen kirjallisesta hallinnasta. Opinnäytetyö toteutetaan itsenäisenä työskentelynä ja aktiivisena osallistumisena yksilö ja / tai ryhmäohjauksiin ja seminaareihin. Opinnäytetyöstä tehdään kirjallinen suunnitelma ja opinnäytetyöraportti.

Sisältö

Opinnäytetyön suunnitelma 3 op
Opinnäytetyön toteutus 9 op
Opinnäytetyön raportointi 3 op
Kypsyysnäyte

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

SeAMK:n AMK-tutkinnon opinnäytetyöohjeen arviointikriteerit (1-5) 2015
Osallistuminen kaikkiin seminaareihin on edellytys opintojakson suorittamiselle.
Hyväksytty kypsyysnäyte

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 19.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 22.04.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anu Katila
 • Raija Kangassalo
 • Anu Latva-Reinikka
 • Anna Tall
 • Päivi Vähäsalo
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • AGRO21A
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis-, opiskelu- ja työnhakutaitojaan
- käyttää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla
- tunnistaa omat kansainvälistymismahdollisuutena

Sisältö

opintojen rakenne ja eri opiskelumahdollisuudet
- opiskeluun orientoituminen ja SeAMK yhteisönä
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta
- SeAMKin kirjastopalvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä niissä kehittyminen
- opintososiaaliset palvelut ja hyvinvointipalvelut SeAMKissa
- urasuunnittelu ja työnhakutaidot
- kansainvälisen osaamisen merkitys
- jatko-opintomahdollisuudet

Oppimateriaalit

Osoitetaan opintojaksolla

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopiskelua.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla kerrotaan kansainvälisistä opiskelu- ja harjoittelumahdollisuuksista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen tunnistaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Opintojakso kestää koko lukuvuoden

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 22.04.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anu Katila
 • Anu Latva-Reinikka
 • Anna Tall
 • Päivi Vähäsalo
 • Agro Nimeämätön
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • AGRO21B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis-, opiskelu- ja työnhakutaitojaan
- käyttää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla
- tunnistaa omat kansainvälistymismahdollisuutena

Sisältö

opintojen rakenne ja eri opiskelumahdollisuudet
- opiskeluun orientoituminen ja SeAMK yhteisönä
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta
- SeAMKin kirjastopalvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä niissä kehittyminen
- opintososiaaliset palvelut ja hyvinvointipalvelut SeAMKissa
- urasuunnittelu ja työnhakutaidot
- kansainvälisen osaamisen merkitys
- jatko-opintomahdollisuudet

Oppimateriaalit

Osoitetaan opintojaksolla

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopiskelua.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla kerrotaan kansainvälisistä opiskelu- ja harjoittelumahdollisuuksista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen tunnistaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Opintojakso kestää koko lukuvuoden

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 30.04.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anu Katila
 • Anu Latva-Reinikka
 • Opiskelijapalvelut Nimeämätön
 • Anna Tall
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MAGRO22
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis-, opiskelu- ja työnhakutaitojaan
- käyttää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla
- tunnistaa omat kansainvälistymismahdollisuutena

Sisältö

opintojen rakenne ja eri opiskelumahdollisuudet
- opiskeluun orientoituminen ja SeAMK yhteisönä
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta
- SeAMKin kirjastopalvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä niissä kehittyminen
- opintososiaaliset palvelut ja hyvinvointipalvelut SeAMKissa
- urasuunnittelu ja työnhakutaidot
- kansainvälisen osaamisen merkitys
- jatko-opintomahdollisuudet

Oppimateriaalit

Materiaalia koottu Moodle- verkkoympäristöön

Opetusmenetelmät

Luennot, verkkoympäristö Moodlessa opiskelu, työelämäyhteyksiin liittyvät tehtävät, oman osaamisen ja oppimisen reflektointi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen tunnustaminen: SeAMKin aikaisemmat vastaavat opinnot

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

01.10.2021 - 26.11.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Samu Palander
 • Teija Rönkä
Opiskelijaryhmät
 • AGRO19B
  Agrologi (AMK)
 • IEPFF21F
  From Field to Fork

Tavoitteet

The students can define the most important pathogens and their metabolic products in animal production. They can describe how these pathogens spread. They can interpret information on zoonooses and use the one heath-concept professionally.

Sisältö

• basics in microbiology
• important pathogens
• significance of pathogens in animal production, occupational safety and food safety
• feed hygiene and toxins
• one health - concept

Oppimateriaalit

Course material and reliable information from internet pages in the field.

Opetusmenetelmät

Luennot
Oppimistehtävät
Itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

L

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The students can satisfactorily recognise basic concepts in microbiology. They can name some important pathogens or toxins and give examples of their effects.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student can recognise basic concepts in microbial and chemical safety, and is able to implement them to different types of problems. They can describe examples of one health-concept.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The students know microbial and chemical concepts excellently, and are able to judge different types of problems. Students are able to combine their knowledge in the one-health concept..

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut tehtävät
Aktiivinen osallistuminen
Tentti

Hylätty (0)

The student does not recognize basic concepts and methods in microbiology, thus he/she is neither able to work safely in the laboratory.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

The students can satisfactorily recognise basic concepts in microbiology. They can name some important pathogens or toxins and give examples of their effects.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

The student can recognise basic concepts in microbial and chemical safety, and is able to implement them to different types of problems. They can describe examples of one health-concept.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The students know microbial and chemical concepts excellently, and are able to judge different types of problems. Students are able to combine their knowledge in the one-health concept..

Esitietovaatimukset

Good hygienic practises in animal production or equivalent studies.

Ajoitus

01.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

2 op

T&K-osuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anu Katila
 • Jussi-Matti Kallio
Vastuuhenkilö

Jussi-Matti Kallio

Opiskelijaryhmät
 • IEPFF21F
  From Field to Fork

Tavoitteet

The student gets familiar with Finnish agriculture and agri-entreprunership by working at farm or other agricultural place. Intership place will be chosen together with SeAMK practising councellor.
Before working at farm student is learning how to connect different machines and trailers to a tractor and use them correctly and safely. He will be aware of the dangers involved in using the machines.
The student gets basic abilities for working with livestock.

Sisältö

Working at farm or other agricultural place.
Practical work with animals.
Machines:
- Familiarizing oneself with the basic farming machinery
- Using tractors with machines/trailers connected to them
- Work safety
- Knowledge and skills in maintenance of farm machinery

Oppimateriaalit

Material announced by teachers

Opetusmenetelmät

Practical training (animal production and farm machines). Written work, animal production.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Previous work experience. Studification of work.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Practical training in animal production 24 h, practical training with farm machines 20 h, autonomous studying 10 h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Approved: Active participation in practical training. The student is able to work safely.
Failed: No attend to practical training or disregard of instructions at working place.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Active participation in practical training (100%). Accepted test in the use of farm machines and written work.

Esitietovaatimukset

Ei ole.

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 03.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 25.02.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Nina Sillvan
Vastuuhenkilö

Nina Sillvan

Opiskelijaryhmät
 • AGRO21A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO21B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää projektityyppisen työskentelyn luonteen sekä sen, milloin projektityöskentelymalli on tarpeellinen
- esitellä perustiedot ja ?valmiudet, joiden perusteella hän voi osallistua projektityöhön sekä projektien suunnitteluun.
- selittää projektiin liittyvät käsitteet, projektisuunnitelman sisällön, projektin aikasuunnitte-lun ja projektin ohjaamisen (elinkaari).
- esitellä projektisyklin eri vaiheisiin liittyvät tehtävät.

Sisältö

- projektitoiminnan käsitteet ja toimintatavat
- projektin vaiheet ja prosessi
- projektisuunnitelma (aika-, resurssi- ja kustannussuunnittelu)
- projektiorganisaatio ja sidosryhmät
- projektin muutokset, riskit ja ongelmat
- projektiviestintä ja raportointi
- projektin päättäminen

Oppimateriaalit

Jokin projektinhallinnan perusteet sisältävä oppikirja sekä Projektin Johdon pätevyys 3.0, löytyy osoitteesta http://www.pry.fi/files/108/PMAF_NCB_3.0_v1.3.pdf
Esimerkkejä mainitut perusteet sisältävistä kirjoista:
- Pelin, R. (2011). Projektihallinnan käsikirja. (7. painos). Keuruu: Otava. (tai joku muu painos, sillä vanhemmissa painoksissa on pitkälle samat asiat...)
- Kettunen, S. (2009). Onnistu projektissa. (2. painos). WSOYpro.
- Artto, K., Martinsuo, M., Kujala, J. (2011). Projektiliiketoiminta. (3. painos) (löytyy myös netistä http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/projektiliiketoiminta.pdf
- Ruuska, K. (2012). Pidä projekti hallinnassa. (7. painos).

Opetusmenetelmät

Opetus koostuu yhteisestä ja alakohtaisesta osuudesta. Moodlessa on kaikille yhteinen 2 op:n teoriaosuus, josta suoritetaan Moodletentti ja 1 op projektisuunnitelma (koulutusalakohtainen kuvitteellinen tai todellinen projekti). Alakohtaisessa osuudessa on lähiopetusta maaseutuelinkeinoihin ja maaseudun kehittämiseen liittyvistä onnistuneista projekteista

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 tuntia verkko-opintoja, 10 tuntia lähiopetusta, 17 tuntia etätyöskentelyä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2:
Opiskelija hallitsee projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään projektisuunnitelman ja hänellä on ymmärtämystä projektin läpiviennistä ja hallinnasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4:
Opiskelija hallitsee hyvin projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään erilaisia projektisuunnitelmia ja hänellä on hyvä ymmärtämys projektin läpiviennistä ja hallinnasta.