Siirry suoraan sisältöön

Agrologi (AMK)

Tutkinto:
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Agrologi (AMK)

Laajuus:
240 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Agrologi (AMK)

Koulutusala

Maa- ja metsätalousalat
Koulutusalan luokitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämään kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Maatalouden yritystalous, maatalousyrityksen tuotantoprosessit ( kasvi- ja kotieläintuotanto, maatalousteknologia) sekä elintarviketuotanto.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Agrologin tutkinto-ohjelma johtaa luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkintoon ja suoritettava tutkintonimike on agrologi (AMK).

Tutkinnon taso

Tutkinto-ohjelma johtaa ammattikorkeakoulututkintoon, joka on ensimmäisen syklin bachelor-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 6.

Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.
Valintaperusteet löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Arviointiasteikko 1- 5 on laadittu alla olevan taulukon mukaisesti. Sitä käytetään myös arvioitaessa aiemmin hankittuun osaamiseen perustuvaa osaamista.

Linkki

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat ammattikorkeakoululain mukaisesti perusopinnoista, ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä vuodessa.

Koulutusohjelma (240 op) koostuu yhteisistä perus- ja ammattiopinnoista (130 op), syventävistä ammattiopinnoista (35 op), vapaasti valittavista opinnoista ( 10 op), harjoittelusta (50 op) sekä opinnäytetyöstä (15 op). Kukin näistä osiosta jakaantuu opintokokonaisuuksiin ja edelleen opintojaksoihin. Opintojen tavoiteltu suoritusaika on neljä vuotta.


Opintojen aloitus:

Opintojen alussa oleville perehdytyspäivillä esitellään opintojen rakennetta ja opiskelukäytäntöjä. Lisäksi tutustutaan opiskelijatutoreihin ja muihin aloittaviin opiskelijoihin. Opiskelijatutorit ovat aloittavan opiskelijan apuna ja turvana ensimmäisten opintoviikkojen aikana. Jokainen aloittava opiskelija saa 'oman' opiskelijatutorin, vaikkakin kaikki tutorit ovat luonnollisesti avustamassa aloittavaa opiskelijaa. Lähiopiskelu on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin kello 8 - 17.15 välillä.


Kaikille yhteisiä opintoja ja käytäntöä:

Ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuotena opiskellaan kaikille yhteisiä perusaineita ja ammatillisia aineita. Näitä ovat mm. tietotekniikka, ruotsin ja englannin kieli, matematiikka, kasvituotannon ja kotieläintuotannon perusteet, tekniset aineet ja maatalousekonomia.

Ensimmäisen opintovuoden jälkeisenä kesänä on maatilaharjoittelu, joka alkaa toukokuun alussa ja päättyy syyskuun lopussa. Maatilaharjoittelussa opiskelija tutustuu ja oppii tekemään maatilan töitä valitsemallaan tuotantosuunnalla. Harjoittelutiloja löytyy ympäri Suomen. Maatilaharjoittelun voi tehdä myös ulkomailla.

Toinen opiskeluvuosi alkaa lokakuun alussa ja päättyy huhtikuun lopussa. Toisena opintovuotena opiskellaan jälleen omassa opintosuunnitelmassa tehtyjen valintojen mukaisesti. Pääsääntöisesti toisena opintovuotena on meneillään ammatillisia opintoja. Koko ammattikorkeakoulun tarjonnasta opiskelija voi valita vapaasti valittavia opintoja 10 opintopisteen verran. Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Tuohon 10 opintopisteeseen voi sisällyttää myös muissa ammattikorkeakouluissa tai yliopistossa tehtyjä opintoja.

Toisen opintovuoden jälkeisenä alkukesänä on kasvukausi , jolloin sovelletaan käytännössä talven aikana tulleita teoriatietoja. Kesän aikana opiskelijat ovat perinteisesti tehneet opintoretken Keski-Eurooppaan. Opintoretkellä tutustutaan eri maiden maatalouteen ja kulttuureihin. Retki on omakustanteinen, johon opiskelijat ovat yleensä keränneet rahaa erilaisin tempauksin ja työtehtävin kuluneen talven aikana. Osallistuminen opintoretkeen on vapaaehtoista.


Omaan alaan erikoistumista:

Kolmantena opintovuotena keskitytään ammatillisiin valinnaisiin opintoihin. Osaamista voi syventää maatalouden yritystalouteen, tuotantoprosesseihin tai elintarviketuotantoon. Valinnaisia ammattiopintoja voi valita 35 opintopistettä. Valittavina on laajempia opintokokonaisuuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja. Valittavana on esimerkiksi maatilan liikkeenjohtoon ja tuotannon suunnitteluun, viljelyn suunnitteluun tai tuotantoeläintenruokinnan ja terveydenhuollon suunnitteluun liittyviä opintoja.

Kolmannen opintovuoden jälkeisenä kesänä on erikoistumisharjoittelu, joka kestää 75 päivää ja ajoittuu touko - elokuulle. Erikoistumisharjoittelupaikan opiskelija etsii itsenäisesti tai erikoistumisharjoitteluohjaajan avustuksella. Erikoistumisharjoittelupaikkaa valittaessa opiskelijan on hyvä miettiä urasuunnitelmaansa ja tulevaa ammatillista sijoittumista. Usein erikoistumisharjoittelu antaa myös idean tai tilauksen opinnäytetyöhön, joka tehdään opintojen loppuvaiheessa.

Lisäksi opiskelijalla on valittavissa esimerkiksi toisen tai kolmannen opiskeluvuoden aikana valita monialaisia opintoja ( Frami Pro) opiskelusuunnitelmaansa. FramiProssa opiskelijalla on kokopäiväisesti opiskellen mahdollisuus suorittaa noin 25-30 opintopistettä yhden lukukauden aikana.

Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä ja sen tarkoituksena on osoittaa opiskelijan perehtyneisyys omaan ammattialaansa tietyn aiheen kautta. Opinnäytetyön aiheen valinta on maatalouden opinnoissa ollut hyvin vapaa, mutta opiskelijan kannattaa pitää mielessä opinnäytetyön hyödyntämisnäkökulma urasuunnittelussa ja työllistymisessä.

Opetusuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.
- Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
- Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana.
- Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
- Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona.
- Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelma johtaa maaseutuelinkeinojen alempaan koulututkintoon.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Opintojen alussa jokainen tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman ( lyhenne HOPS ) opinto-ohjaajan tai tutoropettajan avustamana. Opinnot etenevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti.

Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itseopiskelua, käytännön harjoitteluja ja opinnäytetyö. Lähiopetuksessa yhdistyvät teoria ja monipuolinen käytännön opiskelu. Opiskelu on joustavaa ja opiskelija voi painottaa opintoja kiinnostuksensa mukaan. Opiskelua rytmittävät eläinten tuotanto- ja lisääntymiskierto sekä vuodenajat kasvu- ja korjuukausineen pellolla. Käytännönläheisen ja ongelmaperusteisen, pohtivan opiskelun tekevät mahdolliseksi nykyaikaiset kotieläin-, laboratorio- ja opetustilat.

SeAMKin agrologiopinnoissa luodaan katsaus koko ruokaketjuun, sen alkulähteisiin, jalostukseen ja kuluttajan näkökulmaan. Ammatillisia opintokokonaisuuksia ovat perusopintojen lisäksi kasvituotanto, kotieläintuotanto, teknologia, maatalousekonomia ja yritystalous.

Harjoitteluihin kuuluvat maatilaharjoittelu ja erikoistumisharjoittelu Suomessa tai ulkomailla. Opinnäytetyö tehdään opintojen loppuvaiheessa. Opinnäytetyön aiheen valinta on maaseutuelinkeinojen opinnoissa ollut hyvin vapaa, mutta opiskelijan kannattaa pitää mielessä opinnäytetyön hyödyntämisnäkökulma urasuunnittelussa ja työllistymisessä. Yhteistyö SeAMK:n muiden yksikköjen kanssa on tiivistä muun muassa bio-ja elintarviketekniikan ja restonomien koulutusohjelman kanssa, josta opiskelija voi valita opintoja henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa.

Toisen opintovuoden jälkeisenä alkukesänä on kasvukauden opintojakso, jolloin sovelletaan käytännössä opiskellen talven aikana tulleita teoriatietoja. Kesän aikana opiskelijat ovat perinteisesti tehneet opintoretken Keski-Eurooppaan, joka antaa tuulahduksen muiden maiden maatalouskulttuurista.

Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena syvennytään oman valinnan mukaan maatalouden yritystalouteen tai tuotantoprosesseihin ( kasvi- tai kotieläintuotanto, maatalousteknologia). Osaamistasi voit laajentaa myös ruoan jatkojalostustukseen opiskelemalla bio- ja elintarviketekniikkaa. Halutessasi voi syventää osaamistasi myös liiketalouden tai tekniikan opinnoilla.

Kompetenssit

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.
Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.

Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan. Agrologin keskeisiä osaamisalueita ovat maa- ja elintarviketalouden osaaminen, maaseutu toimintaympäristönä, liiketoiminta ja yrittäjyys sekä kestävä kehitys ja ympäristöosaaminen.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Konstruktiivisessa oppimiskäsityksessä korostetaan opiskelijan aktiivista roolia ja omaa kokemusmaailmaa. Opittavat asiat pyritään ymmärtämään. Opettajan rooli on olla oppimisprosessin ohjaaja.

Oppimisen piirteitä:

1. Opiskelija asettaa omia oppimistavoitteita.
2. Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma.
3. Opittavat asiat liitetään opiskelijoiden omaan kokemusmaailmaan, työhön ja toimintaympäristöön.
4. Vuorovaikutuksella opiskelijoiden ja opettajien kesken pyritään syventämään opittavia asioita ja arvioimaan oppimiskokemuksia.
5. Oppimisessa korostetaan opiskelun prosessiluonnetta, ei pelkästään tavoitteita ja sisältöjä.
6. Opiskelija seuraa ja arvioi omaa ja ryhmän oppimista yhdessä opettajien kanssa. Oppimista kehitetään järjestelmällisesti koottavan palautteen pohjalta. Palautteet käsitellään yhdessä opiskelijoiden kanssa ja ne johtavat oppimistilanteiden kehittämiseen.

Opetuksessa käytetään erilaisia aiheeseen soveltuvia menetelmiä. Monipuolisilla menetelmillä tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Käytettäviä menetelmiä ovat esimerkiksi luennot, itsenäinen tiedonhankinta, projektit, etä- ja verkko-opetus, oppimistehtävät, käytännön harjoitustyöt ja erilaiset yhteistoiminnallisen oppimisen muodot.

Ahot-menettelyt

AHOT-menettely tarkoittaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea osaamisensa tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita. Osaamisen tunnistamisprosessi nivoutuu läheisesti opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) laatimiseen ja sitä päivitetään henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen yhteydessä.
Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt on esitetty SeAMKin osaamisen tunnustamisen ohjeessa. Siinä selvitetään, miten osaamisen tunnustamista haetaan, miten asiaa käsitellään ja miten siitä tiedotetaan. Ohjeessa on nimetty tutkinto-ohjelman osaamisen tunnustamisen yhteyshenkilöt, jotka antavat ohjausta prosessiin liittyvissä asioissa.
Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa käytetään muun muassa
- vastaavansisältöisen ja muun koulutuksen todistuksia
- työtodistuksia ja työnantajalta saatuja lisäselvityksiä
- opiskelijan haastatteluja
- kirjallisia ja suullisia tenttejä tai raportteja
- toiminnallisia tai kirjallisia tehtäviä tai näyttöjä
- esitelmiä, portfolioita.

AHOT-menettelyn ulkopuolelle jäävät opinnäytetyö ja kypsyyskoe.

AHOT- menettely tarkoittaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. AHOT-hakemukset ohjataan koulutusohjelmassa AHOT-tiimille, jonka muodostavat ko. opintojakson vastuuopettaja, koulutuspäällikkö ja opinto-ohjaaja. AHOT- opintojaksoihin kuuluvat pääosin yhteiset perusopinnot ja yhteiset ammattiopinnot.

Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa ovat käytössä kirjalliset ja suulliset tentit, toiminnalliset ja kirjalliset tehtävät/näytöt, esitelmät, portfoliot ja arviointihaastattelut. Päätöksen aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta tekee opintojakson vastuuopettaja tai koulutuspäällikkö.

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Opiskelijan opintojen aikaista työssäkäyntiä ja hänen siinä hankkimaansa osaamista voidaan hyödyntää opintojakson suorittamiseksi. Tällöin puhutaan opinnollistamisesta ja se voi liittyä myös vapaaehtoistyöhön tai harrastustoimintaan. Olennaista on, että työn tekemisen kautta opittujen asioiden ja taitojen avulla voidaan näyttää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Opinnollistaen saavutettu osaaminen voidaan todentaa esimerkiksi näytöin ja tehtävin.

Agrologin opintohin kuuluu kaksi eri harjoittelua; maatilaharjoittelu ja erikoistumisharjoittelu. Maatilaharjoiltteluntehdään nimensä mukaisesti maatilalla. Erikoistumisharjoittelussa opiskelija hakeutuu työpaikkaan, joka tukee hänen urasuunnitelmaansa,. Erikoistumisharjoittelun pituus on 75 päivää ja maatilaharjoittelun laajuus 720 tuntia.

Ammatillinen osaamisprofiili

Agrologi työskentelee kotieläin- ja kasvituotannon neuvojana, hallinnon, koulutuksen ja tutkimustoiminnan asiantuntijana sekä maaseudun kehittäjänä. Kauppa ja teollisuus sekä pankki- ja vakuutussektori työllistävät myös agrologeja. Kehittyvillä tiloilla tarvitaan ammattikorkeakoulutasoista osaamista, joten moni agrologi toimii yrittäjinä. Agrologeille on tarjolla monipuolisia työtehtäviä ja he työllistyvät hyvin.

Agrologien työtehtävät ovat hyvin erilaisia, joten tehtävänimikkeitäkin löytyy runsas määrä. Tehtävänimikkeenä voi olla esimerkiksi neuvoja, asiantuntija, kehittämispäällikkö, tuotepäällikkö, asiakkuusvastaava ja maaseutupäällikkö.
Ammatilliset kieliopinnot suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman alansa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, pystyy etsimään tietoa sekä seuraamaan oman ammattialansa kehitystä kohdekielillä.

Kansainvälisyys

Amk-agrologiopiskelijalla on mahdollisuus hakeutua vaihto-opiskeluun tai työharjoitteluun ulkomaille. Suosittuja työharjoittelumaita ovat olleet Eesti, Saksa ja USA. Ulkomaisille alan opiskelijolle on tarjolla oma englannikielinen ohjelma From Field to Fork, jonka englanninkielisiä opintoja on myös suomenkielisillä opiskelijoilla mahdollista opiskella.

Jatko-opintokelpoisuus

Antaa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatko-opintokelpoisuuden alan ylempään amk-tutkintoon.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Päiväopinnoissa opiskelu on kokopäiväistä, pääsääntöisesti ma-pe klo 8-17. Monimuoto-opinnoissa lähiopetusta on viikko kuukaudesta, jonka lisäksi itsenäistä opiskeluja ja työharjoittelua.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Anu Katila, 040 830 2430, anu.katila(at)seamk.fi

Opinto-ohjaaja

Anu Katila, 040 8302430, anu.katila(at)seamk.fi

Harjoittelun koordinointi

Jussi-Matti Kallio, 040 6807 150, jussi-matti.kallio(at)seamk.fi

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

Opiskelijapalvelut

Puh.020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Agrologi (AMK), Monimuotototeutus

Agrologi (AMK), Monimuotototeutus

Agrologi (AMK), Monimuotototeutus

Agrologi (AMK), Monimuotototeutus

Agrologi (AMK), Monimuotototeutus

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

10 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Juha Tiainen
 • Roni Kuru
 • Jori Lahti
Opiskelijaryhmät
 • AGRO22A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO22B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää käytännössä, teoriassa ja fysiikan ongelmanratkaisutaitojen avulla traktorin ja moottoroitujen työkoneiden moottorin ominaisuuksiin, ajoneuvon etenemiseen, maan tiivistävään vaikutukseen sekä vetovoimaan ja vetokykyyn liittyvät keskeiset tekijät. Opiskelija osaa myös selittää traktoreissa ja työkoneissa tarvittavien hydrauliikka- ja sähköjärjestelmien sekä hallintalaitteiden perusrakenteet ja keskeiset ominaisuudet. Hän osaa laskea niihin liittyviä keskeisiä suureita ja ominaisuuksia.
Opiskelija osaa selittää mitä uusia kehityssuuntia, esimerkiksi vaihtoehtoiset polttoaineet ja robotisaatio, agroteknologiassa on lähitulevaisuudessa.
Opiskelija osaa esitellä keskeiset maatilalle sopivat palamiseen perustuvat lämmitysteknologiat, lämpöpumpputeknologian, tuulienergian ja aurinkoenergian ja kykenee hyödyntämään maatilalle laadittua energiasuunnitelmaa. Opiskelija osaa laskea keskeisten energiamuotojen tehoon, energiankäyttöön ja hyötysuhteeseen liittyviä ominaisuuksia.
Opiskelija osaa ottaa huomioon turvallisuuteen liittyvät tekijät,myös kyberturvallisuuden.

Sisältö

- moottorin, voimansiirron, akselistojen, renkaiden, hydrauliikan, sähkölaitteiden ja hallintalaitteiden toiminta.
- kinematiikka, Newtonin lait, työ, teho, energia, liikemäärä, impulssi, pyörimisliike, olomuotojen mekaniikka, sähköopin perusteet
- keskeiset maatilan energialähteet, lämmityskattilatyypit, maalämpölaitteet, tuulivoimalan rakenne, aurinkosähköjärjestelmät

Oppimateriaalit

- Bell, B. 2008. Farm Machinery (5. painos)
- Tiainen, R. (toim.) 2005. Maatilatalouden teknologia
- Hautala, M. & Peltonen, H. 2016. Insinöörin (AMK) fysiikka
- Opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

-Luennot
-Laboratorioharjoitukset
-Ryhmätyöt
-Harjoitustyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 268 h, johon sisältyy lähiopetusta 81 h joista 15 h on laboratorioharjoituksia. Loput 187 h on itsenäistä työskentelyä ryhmätöiden ja harjoitustyön parissa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla muutamia traktoreissa ja työkoneissa käytettävien moottorien, voimansiirtolaitteiden, akselistojen, renkaiden ja hydrauliikan perusominaisuuksia sekä osaa suorittaa yksinkertaisia niiden perussuureisiin sekä vetokykyyn liittyviä laskutoimituksia. Hän osaa kuvailla ajoneuvojen keskeisen sähkötekniikan, hallinta- ja säätölaitteiston sekä osaa luetella niihin liittyviä käsitteitä ja vaatimuksia. Opiskelija osaa kuvailla muutaman keskeisen maatiloille sopivan lämmönlähteen toiminnan sekä tuntee niiden toiminnan fysikaalisen perustan. Opiskelija osallistuu tehtäväohjauksiin ja suorittaa opintojaksoon kuuluvat oppimistehtävät.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee keskeiset traktoreissa ja työkoneissa käytettävien moottorien, voimansiirtolaitteiden, akselistojen, renkaiden ja hydrauliikan perusratkaisut keskeisine ominaisuuksineen sekä osaa soveltaa fysiikan taitoja niiden ominaisuuksien arviointiin. Hän osaa kuvailla traktorien keskeisen sähkötekniikan, hallinta- ja säätölaitteiston keskeiset rakenteet ja toiminnan sekä niihin liittyvät käsitteet ja vaatimukset. Hän osaa kuvailla muutamia tarkennetussa viljelyssä tarvittavia teknisiä ratkaisuja. Opiskelija osaa kuvailla keskeiset maatiloille sopivien lämmönlähteiden toiminnan sekä tuntee niiden toiminnan fysikaalisen perustan. Opiskelijalla on aktiivinen rooli opinnon eri vaiheissa ja hän suorittaa opintojaksoon kuuluvat oppimistehtävät.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida traktoreissa ja työkoneissa käytettävien moottorien, voimansiirtolaitteiden, akselistojen, renkaiden ja hydrauliikan perusratkaisuja niiden keskeisine ominaisuuksineen ja osaa perustella näkemyksiään myös fysikaalisien laskelmien avulla. Hän osaa arvottaa keskeiset ajoneuvojen sähkötekniikkaan ja hallintalaitteistoon liittyvät rakenteet ja toiminnan, laitteisiin liittyvät käsitteet ja vaatimukset sekä osaa kuvailla säätötekniikan liittyviä teknisiä järjestelmiä. Opiskelija osaa kuvailla keskeiset maatiloille sopivien lämmönlähteiden toiminnan sekä tuntee niiden toiminnan fysikaalisen perustan. Opiskelijalla on oma-aloitteinen ja analyyttinen opintojaksoon kuuluvissa keskusteluissa ja tehtävien suorittamisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Harjoitustehtävien hyväksytty suoritus
- Laboratorioharjoitukset ovat pakollisia

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

10 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Juha Tiainen
 • Roni Kuru
 • Jori Lahti
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO23
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää käytännössä, teoriassa ja fysiikan ongelmanratkaisutaitojen avulla traktorin ja moottoroitujen työkoneiden moottorin ominaisuuksiin, ajoneuvon etenemiseen, maan tiivistävään vaikutukseen sekä vetovoimaan ja vetokykyyn liittyvät keskeiset tekijät. Opiskelija osaa myös selittää traktoreissa ja työkoneissa tarvittavien hydrauliikka- ja sähköjärjestelmien sekä hallintalaitteiden perusrakenteet ja keskeiset ominaisuudet. Hän osaa laskea niihin liittyviä keskeisiä suureita ja ominaisuuksia.
Opiskelija osaa selittää mitä uusia kehityssuuntia, esimerkiksi vaihtoehtoiset polttoaineet ja robotisaatio, agroteknologiassa on lähitulevaisuudessa.
Opiskelija osaa esitellä keskeiset maatilalle sopivat palamiseen perustuvat lämmitysteknologiat, lämpöpumpputeknologian, tuulienergian ja aurinkoenergian ja kykenee hyödyntämään maatilalle laadittua energiasuunnitelmaa. Opiskelija osaa laskea keskeisten energiamuotojen tehoon, energiankäyttöön ja hyötysuhteeseen liittyviä ominaisuuksia.
Opiskelija osaa ottaa huomioon turvallisuuteen liittyvät tekijät,myös kyberturvallisuuden.

Sisältö

- moottorin, voimansiirron, akselistojen, renkaiden, hydrauliikan, sähkölaitteiden ja hallintalaitteiden toiminta.
- kinematiikka, Newtonin lait, työ, teho, energia, liikemäärä, impulssi, pyörimisliike, olomuotojen mekaniikka, sähköopin perusteet
- keskeiset maatilan energialähteet, lämmityskattilatyypit, maalämpölaitteet, tuulivoimalan rakenne, aurinkosähköjärjestelmät

Oppimateriaalit

- Bell, B. 2008. Farm Machinery (5. painos)
- Tiainen, R. (toim.) 2005. Maatilatalouden teknologia
- Hautala, M. & Peltonen, H. 2016. Insinöörin (AMK) fysiikka
- Opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

- Kontaktiopetus 20 %
- Oppimistehtävät ja muu itsenäinen työskentely 80 %

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 268 h, johon sisältyy lähiopetusta, laboratorioharjoitukset sekä itsenäisiä harjoitustehtäviä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla muutamia traktoreissa ja työkoneissa käytettävien moottorien, voimansiirtolaitteiden, akselistojen, renkaiden ja hydrauliikan perusominaisuuksia sekä osaa suorittaa yksinkertaisia niiden perussuureisiin sekä vetokykyyn liittyviä laskutoimituksia. Hän osaa kuvailla ajoneuvojen keskeisen sähkötekniikan, hallinta- ja säätölaitteiston sekä osaa luetella niihin liittyviä käsitteitä ja vaatimuksia. Opiskelija osaa kuvailla muutaman keskeisen maatiloille sopivan lämmönlähteen toiminnan sekä tuntee niiden toiminnan fysikaalisen perustan. Opiskelija osallistuu tehtäväohjauksiin ja suorittaa opintojaksoon kuuluvat oppimistehtävät.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee keskeiset traktoreissa ja työkoneissa käytettävien moottorien, voimansiirtolaitteiden, akselistojen, renkaiden ja hydrauliikan perusratkaisut keskeisine ominaisuuksineen sekä osaa soveltaa fysiikan taitoja niiden ominaisuuksien arviointiin. Hän osaa kuvailla traktorien keskeisen sähkötekniikan, hallinta- ja säätölaitteiston keskeiset rakenteet ja toiminnan sekä niihin liittyvät käsitteet ja vaatimukset. Hän osaa kuvailla muutamia tarkennetussa viljelyssä tarvittavia teknisiä ratkaisuja. Opiskelija osaa kuvailla keskeiset maatiloille sopivien lämmönlähteiden toiminnan sekä tuntee niiden toiminnan fysikaalisen perustan. Opiskelijalla on aktiivinen rooli opinnon eri vaiheissa ja hän suorittaa opintojaksoon kuuluvat oppimistehtävät.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida traktoreissa ja työkoneissa käytettävien moottorien, voimansiirtolaitteiden, akselistojen, renkaiden ja hydrauliikan perusratkaisuja niiden keskeisine ominaisuuksineen ja osaa perustella näkemyksiään myös fysikaalisien laskelmien avulla. Hän osaa arvottaa keskeiset ajoneuvojen sähkötekniikkaan ja hallintalaitteistoon liittyvät rakenteet ja toiminnan, laitteisiin liittyvät käsitteet ja vaatimukset sekä osaa kuvailla säätötekniikan liittyviä teknisiä järjestelmiä. Opiskelija osaa kuvailla keskeiset maatiloille sopivien lämmönlähteiden toiminnan sekä tuntee niiden toiminnan fysikaalisen perustan. Opiskelijalla on oma-aloitteinen ja analyyttinen opintojaksoon kuuluvissa keskusteluissa ja tehtävien suorittamisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Oppimistehtävien suorittaminen hyväksyttävästi
- Laboratorioharjoitukset ovat pakollisia.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 26.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 02.04.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Juha Tiainen
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO22
  Agrologi (AMK)
 • AGRO21PR
  Agrologi (AMK)
 • MAGRO21
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida aurinkoenergian tuotantoa osana energiantarvetta ja -kulutusta sekä hyödyntää osaamistaan yritysten tai muiden alan organisaatioiden kehittämisessä. Opiskelija tunnistaa aurinkoenergiaan liittyviä mahdollisuuksia sekä rajoitteita työelämässä sekä ymmärtää aurinkoenergian asennukseen liittyvät työvaiheet.

Sisältö

Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, pohdintatehtävä
Aurinkoenergiapotentiaali ja vuodenaikainen vaihtelu
Aurinkovoimalaratkaisut
Toimintaympäristö ja kannattavuuslaskelmat
Esimerkkikohteet ja energiatuki

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Verkko-oppimista opettajan osittaman aikataulun mukaisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää aurinkoenergian tuotannon perusteita ja luettelee tärkeimpiä tuotantoon liittyviä käsitteitä. Opiskelija määrittelee ruokaketjun energiatuotannon pääasiat. Hän kykenee laskemaan aurinkoenergiapotentiaaliin liittyviä laskuja. Opiskelija nimeää aurinkoenergiaan vaikuttavia tekijöitä ja luettelee niiden vaikutuksia energiantuotantoon –ja huoltoon. Opiskelija osaa kuvailla aurinkoenergian muodostumisen pääperiaatteet. Hän osaa tunnistaa aurinkoenergiaan siirtymisen tärkeimmät vaiheet yksittäisessä yrityksessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kuvaa aurinkoenergian tuotannon luonnontieteellisiä perusteita sekä selittää uusiutuvan energian tuotantoa koskevia ilmiöitä. Opiskelija tekee yhteenvedon aurinkoenergian tuotantoon pyrkivistä tekniikoista ja selittää niihin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvaamaan olosuhteita ja perustelemaan tiettyjen toimintatapojen käyttöä aurinkoenergian tuotannossa (esim. aurinkosähkö ja -lämpö). Opiskelija arvioi aurinkoenergian tuotannon kannattavuutta sekä kykenee listaamaan toimenpiteitä. Opiskelija osaa selittää käsitteitä ja soveltaa tietämystään yksittäisen yritysten olosuhteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selittää, mihin luonnontieteellisiin ilmiöihin aurinkoenergian tuotanto perustuu sekä tulkitsee, laskee ja kommentoi siihen liittyviä luonnontieteellisiä ongelmia ja käsitteitä (auringonsäteily, -vaihtelu ja –määrä). Opiskelija selittää aurinkoenergiaan tuotantoon tähtäävää tekniikkaa ja analysoi siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvailemaan energiantuotantoon tähtääviä suunnitelmia yrityksille, vertailee eri vaihtoehtoja ja perustelee valintojaan sekä kehittämisehdotuksiaan. Opiskelija vertailee aurinkoenergian tuotannon kannattavuustekijöitä ja osaa analysoida siihen tähtääviä kehittämisideoita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotentti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää aurinkoenergian tuotannon perusteita ja luettelee tärkeimpiä tuotantoon liittyviä käsitteitä. Opiskelija määrittelee ruokaketjun energiatuotannon pääasiat. Hän kykenee laskemaan aurinkoenergiapotentiaaliin liittyviä laskuja. Opiskelija nimeää aurinkoenergiaan vaikuttavia tekijöitä ja luettelee niiden vaikutuksia energiantuotantoon –ja huoltoon. Opiskelija osaa kuvailla aurinkoenergian muodostumisen pääperiaatteet. Hän osaa tunnistaa aurinkoenergiaan siirtymisen tärkeimmät vaiheet yksittäisessä yrityksessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suomeksi
Opiskelija kuvaa aurinkoenergian tuotannon luonnontieteellisiä perusteita sekä selittää uusiutuvan energian tuotantoa koskevia ilmiöitä. Opiskelija tekee yhteenvedon aurinkoenergian tuotantoon pyrkivistä tekniikoista ja selittää niihin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvaamaan olosuhteita ja perustelemaan tiettyjen toimintatapojen käyttöä aurinkoenergian tuotannossa (esim. aurinkosähkö ja -lämpö). Opiskelija arvioi aurinkoenergian tuotannon kannattavuutta sekä kykenee listaamaan toimenpiteitä. Opiskelija osaa selittää käsitteitä ja soveltaa tietämystään yksittäisen yritysten olosuhteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selittää, mihin luonnontieteellisiin ilmiöihin aurinkoenergian tuotanto perustuu sekä tulkitsee, laskee ja kommentoi siihen liittyviä luonnontieteellisiä ongelmia ja käsitteitä (auringonsäteily, -vaihtelu ja –määrä). Opiskelija selittää aurinkoenergiaan tuotantoon tähtäävää tekniikkaa ja analysoi siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvailemaan energiantuotantoon tähtääviä suunnitelmia yrityksille, vertailee eri vaihtoehtoja ja perustelee valintojaan sekä kehittämisehdotuksiaan. Opiskelija vertailee aurinkoenergian tuotannon kannattavuustekijöitä ja osaa analysoida siihen tähtääviä kehittämisideoita.

Ilmoittautumisaika

27.03.2024 - 10.05.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Jussi-Matti Kallio
 • Juha Tiainen
 • Anna Tall
 • Jori Lahti
 • Arja Nykänen
Vastuuhenkilö

Anna Tall

Opiskelijaryhmät
 • MAGRO23
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

The student observes the events in the field during the spring period of growing season. The student identifies the most important weeds and blossoming wild plants. The student learns to know the development phases of plants and nature's valuable environmental aspects. The student is aware of the factors which affect crop formation and the quality of the crop and can estimate the quality of the different stages of crop farming and the factors which affect it.

The student is able to describe the technology used for sowing, especially from the point of view of measuring instruments, control systems and measures that focus on cultivation.

The student is able to give examples of companies that are developing the area efficiently and are environmentally friendly.

Sisältö

Sowing the plants on field trials
Identify crops and weeds on the field
Growth stages, yield components and soil quality on field
Drones in precision plant production
Yield mapping and utilization of penetrometer in defining management zones
Identify grasses and legumes of grasslands.

Opetusmenetelmät

Learning by doing, groupworks

Kansainvälisyys

BIP course; students and teachers from partner Uviversities

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Before course teams teaching and learning in groups 10 h, intensive week with social program 50 h, homeworks 21h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

The student collects and identifies weeds, independently and knows the phases of development of cultivated plants. The student can conclude factors, which affect the crop development and the quality of the crop. The student can justify the technology, which is used in the cultivation.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Taking part of the teams lectures, homeworks and intensive week. Fail/passed.

Ilmoittautumisaika

11.03.2024 - 01.07.2024

Ajoitus

02.05.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Juha Tiainen

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnuslukuja käyttäen kuvailla bioenergian nykyisen ja tulevan merkityksen osana Suomen energiapolitiikkaa. Hän tuntee energiataseen ja energiapotentiaalin käsitteet. Hän osaa kuvailla pääpiirtein Suomessa käytettyjen bioenergialähteiden tuotantoprosessin, logistiikan ja käytön sekä osaa arvioida kriittisesti maatilamittakaavaisen bioenergian tuotannon ja hyödyntämisen perusteita.

Sisältö

- Bioenergiapolitiikka
- Energiatase
- Bioenergiavaihtoehdot ja niiden tuotanto- ja käyttöteknologiat
- Bioenergiayrittäjyys

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

: Opiskelija tuntee energiapotentiaalin, energiataseen ja hiilitaseen käsitteet. Opiskelija osaa luetella Suomen tärkeimmät bioenergiakasvit ja osaa luetella niiden tuotantoon, kuljetukseen ja käyttöön liittyviä ominaisuuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvailla lyhyesti bioenergian tuotantopotentiaalin Suomessa sekä tuntee energiataseen merkityksen energiapolitiikassa. Hän osaa luetella Suomen tärkeimmät bioenergiakasvit ja osaa kuvailla lyhyesti niiden tuotantoprosessin logistiikan ja käytön teknologian.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tunnuslukuja käyttäen kuvailla bioenergian nykyisen ja tulevan merkityksen osana Suomen energiapolitiikkaa. Hän osaa lyhyesti kuvata energiataseen merkityksen energiapolitiikassa ja osaa energiataseen laskennan perusteet. Hän osaa kuvailla pääpiirtein Suomessa käytettyjen bioenergialähteiden tuotantoprosessin, logistiikan ja käytön sekä osaa arvioida kriittisesti biopolttoaineiden merkitystä maatilamittakaavaisessa bioenergian tuotannossa.

Esitietovaatimukset

Suositellaan: Maaseudun mahdollisuudet ja /tai maatalousteknologiaosio maatilan energiatekniikka.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 22.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 04.03.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Juha Tiainen
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO22
  Agrologi (AMK)
 • AGRO21PR
  Agrologi (AMK)
 • MAGRO21
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida maatilojen biokaasupotentiaalia ja tunnistaa biokaasun tuotannon liiketoiminnallisia mahdollisuuksia ja rajoitteita. Opiskeija osaa tunnistaa biokaasulaitosratkaisuja sekä osaa suunnitella ja edistää biokaasukäyttöönottoa maatiloilla.

Sisältö

Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, pohdintatehtävä
Biomassat ja biokaasun muodostuminen
Biokaasulaitosratkaisut
Toimintaympäristö ja kannattavuuslaskelmat
Esimerkkikohteet ja energiatuki

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Verkko-opiskelua opettajan ohjeen mukaisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää biokaasuntuotannon perusteita ja luettelee tärkeimpiä tuotantoon liittyviä käsitteitä. Opiskelija määrittelee ruokaketjun biokaasuntuotannon pääasiat. Hän kykenee laskemaan biokaasupotentiaaliin liittyviä laskuja. Opiskelija nimeää biokaasuntuotantoon vaikuttavia tekijöitä ja luettelee niiden vaikutuksia energiantuotantoon. Opiskelija osaa kuvailla biokaasulaitosten ja biokaasun muodostumisen pääperiaatteet. Hän osaa tunnistaa biokaasuntuotantoon siirtymisen tärkeimmät vaiheet yksittäisessä yrityksessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kuvaa biokaasuntuotannon luonnontieteellisiä perusteita sekä selittää bioenergian tuotantoa koskevia ilmiöitä. Opiskelija tekee yhteenvedon biokaasuntuotantoon pyrkivistä tekniikoista ja selittää niihin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvaamaan olosuhteita ja perustelemaan tiettyjen toimintatapojen käyttöä biokaasuntuotannossa (esim. liikennebiokaasu, sähkö ja lämpö). Opiskelija arvioi biokaasuntuotannon kannattavuutta sekä kykenee listaamaan toimenpiteitä. Opiskelija osaa selittää käsitteitä ja soveltaa tietämystään yksittäisen yritysten olosuhteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selittää, mihin luonnontieteellisiin ilmiöihin biokaasuntuotanto perustuu sekä tulkitsee, laskee ja kommentoi siihen liittyviä luonnontieteellisiä ongelmia ja käsitteitä. Opiskelija selittää biokaasuntuotantoon tähtäävää tekniikkaa ja analysoi siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvailemaan energiantuotantoon tähtääviä suunnitelmia yrityksille, vertailee eri vaihtoehtoja ja perustelee valintojaan sekä kehittämisehdotuksiaan. Opiskelija vertailee biokaasuntuotannon kannattavuustekijöitä ja osaa analysoida siihen tähtääviä kehittämisideoita

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotentti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää biokaasuntuotannon perusteita ja luettelee tärkeimpiä tuotantoon liittyviä käsitteitä. Opiskelija määrittelee ruokaketjun biokaasuntuotannon pääasiat. Hän kykenee laskemaan biokaasupotentiaaliin liittyviä laskuja. Opiskelija nimeää biokaasuntuotantoon vaikuttavia tekijöitä ja luettelee niiden vaikutuksia energiantuotantoon. Opiskelija osaa kuvailla biokaasulaitosten ja biokaasun muodostumisen pääperiaatteet. Hän osaa tunnistaa biokaasuntuotantoon siirtymisen tärkeimmät vaiheet yksittäisessä yrityksessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija kuvaa biokaasuntuotannon luonnontieteellisiä perusteita sekä selittää bioenergian tuotantoa koskevia ilmiöitä. Opiskelija tekee yhteenvedon biokaasuntuotantoon pyrkivistä tekniikoista ja selittää niihin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvaamaan olosuhteita ja perustelemaan tiettyjen toimintatapojen käyttöä biokaasuntuotannossa (esim. liikennebiokaasu, sähkö ja lämpö). Opiskelija arvioi biokaasuntuotannon kannattavuutta sekä kykenee listaamaan toimenpiteitä. Opiskelija osaa selittää käsitteitä ja soveltaa tietämystään yksittäisen yritysten olosuhteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selittää, mihin luonnontieteellisiin ilmiöihin biokaasuntuotanto perustuu sekä tulkitsee, laskee ja kommentoi siihen liittyviä luonnontieteellisiä ongelmia ja käsitteitä. Opiskelija selittää biokaasuntuotantoon tähtäävää tekniikkaa ja analysoi siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvailemaan energiantuotantoon tähtääviä suunnitelmia yrityksille, vertailee eri vaihtoehtoja ja perustelee valintojaan sekä kehittämisehdotuksiaan. Opiskelija vertailee biokaasuntuotannon kannattavuustekijöitä ja osaa analysoida siihen tähtääviä kehittämisideoita

Esitietovaatimukset

Soveltuvat korkeakoulutasoiset opinnot

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

30.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • From Field to Fork
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Juha Tiainen
Opiskelijaryhmät
 • AGRO21PR
  Agrologi (AMK)
 • IEPFF23F
  From Field to Fork

Tavoitteet

The student will learn the basic uses of UAVs in agriculture and forestry. He/She will get familiar with the EASA-based legislation dealing with using drones in a safe way. The student gets to know the current drone technology and types of UAVs used. He/She will get the knowledge of different Softwares and cloud –services connected to using drones.

Sisältö

The EASA-legislation in using drones as a hobby or as a commercial drone operator.
The operator competence criteria. The multicopter and fixed wing UAS –technology.
The most used operational (planning and executing) cloud-services available. The
uses of the drone data in agriculture and forestry.

Oppimateriaalit

Material shown by the lecturer.

Opetusmenetelmät

Practical training, theory and a case study.

realization.localizedApproveRejectDescription

Approved: A Moodle- test passed. Active participation in practical training with drones.
The student has planned, executed and analyzed a mapping flight of a field or a forest stand

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Approved: A Moodle- test passed. Active participation in practical training with drones.
The student has planned, executed and analyzed a mapping flight of a field or a forest stand.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Active participation in practical training with drones. A case-study.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

01.04.2024 - 31.05.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Juha Tiainen
Vastuuhenkilö

Juha Tiainen

Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija oppii droonien yleisimmät käyttömahdollisuudet maa- ja metsätaloudessa
• Opiskelija oppii droonien tekniset perusominaisuudet ja -komponentit
• Opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan simulaattorilla tyypillisen droonilla
tehtävän kartoitustehtävän
• Opiskelija oppii tulkitsemaan perusasiat droonilla otettavista ilmakuvista ja
kartoituslennon tuotoksista peltoviljelyssä ja metsätaloudessa

Sisältö

Droonityypit, droonin tekniikka ja osat
• droonit maatalouden täsmäviljelyssä
• SeAMKin /Ruoka koetoimintaa drooneilla
• Kuvatulkinta peltoviljelyssä mm. NDVI-indeksi
• droonit ja täsmämetsätalous
• Case study: NDVI- datan hankinnan vaihtoehdot peltoviljelyssä

Opetusmenetelmät

verkko-opinnot, non stop

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty/Hylätty

Kriteerit
Hyväksytty.
Hyväksytty simulaattorilla tehty kartoituslento ja nettitentti

Sisällön jaksotus

EASA-lainsäädäntö droonien käytöstä harrastuksena tai kaupallisena drone-operaattorina. Toiminnan harjoittajan pätevyysvaatimukset. Multikopteri ja kiinteäsiipinen UAS –teknologia.Eniten käytetyt operatiiviset (suunnittelu ja toteutus) pilvipalvelut. Droonidatan käyttö ja hyödyntäminen maa- ja metsätaloudessa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty simulaattorilla tehty kartoituslento ja nettitentti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/Hylätty

Kriteerit
Hyväksytty.
Hyväksytty simulaattorilla tehty kartoituslento ja nettitentti

Lisätiedot

verkko-opinnot non-stop aikavälillä: 1.4.2024 -31.5.2024

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Heli Simon
 • Christopher Hudson
Opiskelijaryhmät
 • AGRO23
  Agrologi (AMK)
 • AGRO23A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO23B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Yleiset osaamistavoitteet (3 op)
Opiskelija osaa viestiä englannin kielellä suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Opiskelija pystyy keskustelemaan omaan alaansa ja työpaikkaansa liittyvistä asioista englanniksi ja kehittää oman alansa tietämystään englanninkielisen kirjallisuuden ja muun lähdemateriaalin avulla.
Opiskelija
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan.
- osaa kirjoittaa cv:n ja työhakemuksen ja selviää työnhakutilanteista.
- osaa kirjoittaa työelämään liittyviä viestejä ja selviytyy suullisista viestintätilanteista
- hallitsee kohteliaisuusfraseologiaa ja small talkia

Alakohtaiset osaamistavoitteet ( 2 op)
Opiskelija:
-osaa oman erityisalansa terminologiaa
-osaa soveltaa yllämainittuja taitojaan käytännön tilanteissa eri työtehtävissään sekä kirjallisesti että suullisesti
-osaa hankkia uutta tietoa alaltaan eri lähteistä ja soveltaa sitä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussaan

Sisältö

Yhteiset sisällöt (3 op)
Itsestä ja opinnoista kertominen
Työnhaku, cv, työhakemus, työhaastattelu
Esitystaidot (esim. oman alan yrityksen esittely)
Kohteliaisuusfraasit ja small talk
Oman alan perusterminologia

Alakohtaiset sisällöt (2 op)
Ammattialan terminologiaa
Oma ammatti ja työtehtävät
Asiakaspalvelun kieli
Kirjallinen viestintä työelämässä
Oman alan ammattitekstit
Suulliset omaan alaan liittyvät keskustelut ja esitykset

Oppimateriaalit

Moodle material
Web-based literature
Academic journals

Opetusmenetelmät

Independent study
Written an spoken assignments
Peer assessment

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 hours

Lisätietoja opiskelijoille

80% attendance of class or grade affected.

50% minimum

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa ammattisanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää oman ammattialansa ammattisanastoa tyydyttävästi. Hän ymmärtää alansa perustekstejä ja selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää oman alansa ammattisanastoa taitavasti. Hän ymmärtää ja tuottaa vaativaa ammattiaineistoa. Selviytyy hyvin oman alansa työtilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teacher based assessment of work produced
Peer review

Esitietovaatimukset

Englannin kielen keskeisten rakenteiden ja yleissanaston hallinta?

Edellytetään aiempia englannin kielen opintoja toiselta asteelta

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO23
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Yleiset osaamistavoitteet (3 op)
Opiskelija osaa viestiä englannin kielellä suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Opiskelija pystyy keskustelemaan omaan alaansa ja työpaikkaansa liittyvistä asioista englanniksi ja kehittää oman alansa tietämystään englanninkielisen kirjallisuuden ja muun lähdemateriaalin avulla.
Opiskelija
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan.
- osaa kirjoittaa cv:n ja työhakemuksen ja selviää työnhakutilanteista.
- osaa kirjoittaa työelämään liittyviä viestejä ja selviytyy suullisista viestintätilanteista
- hallitsee kohteliaisuusfraseologiaa ja small talkia

Alakohtaiset osaamistavoitteet ( 2 op)
Opiskelija:
-osaa oman erityisalansa terminologiaa
-osaa soveltaa yllämainittuja taitojaan käytännön tilanteissa eri työtehtävissään sekä kirjallisesti että suullisesti
-osaa hankkia uutta tietoa alaltaan eri lähteistä ja soveltaa sitä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussaan

Sisältö

Yhteiset sisällöt (3 op)
Itsestä ja opinnoista kertominen
Työnhaku, cv, työhakemus, työhaastattelu
Esitystaidot (esim. oman alan yrityksen esittely)
Kohteliaisuusfraasit ja small talk
Oman alan perusterminologia

Alakohtaiset sisällöt (2 op)
Ammattialan terminologiaa
Oma ammatti ja työtehtävät
Asiakaspalvelun kieli
Kirjallinen viestintä työelämässä
Oman alan ammattitekstit
Suulliset omaan alaan liittyvät keskustelut ja esitykset

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Oppitunnit (hybridi, joitakin pakollisia lähikertoja esim tentit) ja itsenäinen Moodle-työskentely verkossa ;kirjalliset ja suulliset harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lähtötasotesti ja kirjallinen tentti/tentit kurssin lopussa, suullinen näyttö

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (OT)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Noin 24 h oppitunteja, muu kuormitus itsenäistä Moodle-työskentelyä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa ammattisanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää oman ammattialansa ammattisanastoa tyydyttävästi. Hän ymmärtää alansa perustekstejä ja selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää oman alansa ammattisanastoa taitavasti. Hän ymmärtää ja tuottaa vaativaa ammattiaineistoa. Selviytyy hyvin oman alansa työtilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perustana aktiivinen osallistuminen, tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Hyväksytty kirjallinen tentti ja suullinen näyttö.

Esitietovaatimukset

Englannin kielen keskeisten rakenteiden ja yleissanaston hallinta?

Edellytetään aiempia englannin kielen opintoja toiselta asteelta

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anna Tall
Opiskelijaryhmät
 • AGRO21PR
  Agrologi (AMK)
 • MAGRO22
  Agrologi (AMK)
 • MAGRO21
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa erikoiskasvien viljelyn perusteet ja osaa hakea tietoa markkinoista, niiden viljely- ja korjuutekniikasta sekä sadon varastointi- ja kunnostustekniikasta.
Opintojaksolla on mahdollisuus erikoistua esim. konttikasvatukseen, kaupunkiviljelyyn, peltometsäviljelyyn ja muihin erikoisempiin ruuan tuotantoa tapoihin

Sisältö

• Ajankohtaiset erikoiskasvit
• Viljelytekniikka
• Sadon laatu
• Markkinat
• Ajankohtaiset erikoiskasvatusmenetelmät

Oppimateriaalit

Opintojaksolla osoitettava materiaali, kuten hankkeiden ja tutkimusten tulokset, lehtiartikkelit ja videot.

Opetusmenetelmät

Projektityöskentely: Johdantoluennot, tiedonhaun osio, yritysyhteistyö, itsenäinen projektityöskentely, henkilökohtainen ohjaus, projektityön esittely

Kansainvälisyys

TIedonhankinta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson vastuuopettaja Anna Tall, anna.tall@seamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija nimeää erikoiskasveja ja määrittelee niiden viljelyn mahdollisuuksia. Opiskelija selittää erikoiskasvien viljelytekniikan pääasiat sekä luettelee sadon määrään ja laatuun vaikuttavia tekijöitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija määrittelee erikoiskasvikäsitteen ja vertailee niiden viljelyn mahdollisuuksia. Opiskelija tekee yhteenvedon erikoiskasvien viljelytekniikoista sekä arvioi sadon määrään ja laatuun vaikuttavia tekijöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija perustelee erikoiskasvikäsitteen sekä analysoi ja tekee johtopäätöksiä niiden viljelyn mahdollisuuksista. Opiskelija on kiinnostunut tutkimaan erikoiskasvien viljelytekniikoita sekä vertailee niitä keskenään. Opiskelija analysoi sadon määrään ja laatuun vaikuttavia tekijöitä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, vertaisarviointi, itsearviointi ja projektityön lopullinen arvosana.

Esitietovaatimukset

Projektitoiminnan perusteet

Lisätiedot

Toteutus edellyttää riittävän isoa ryhmäkokoa.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 01.11.2025

Laajuus

20 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Marjo Latva-Kyyny
Vastuuhenkilö

Marjo Latva-Kyyny

Opiskelijaryhmät
 • MAGRO22
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on syventää ammatillisia tietoja ja taitoja sekä oppia tuntemaan työelämän vaatimuksia. Harjoittelu mahdollistaa myös kansainvälisen työkokemuksen hankkimisen sekä tukee kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteita. Harjoittelun avulla opiskelija rakentaa alan ammatti-identiteettiään. Harjoittelu tulee opiskelijan urasuunnitelmaa. Opiskelija oppii huomioimaan harjoittelupaikkansa toimintaa kestävän kehityksen eri osa-alueiden näkökulmasta. Opiskelija oppii analysoimaan omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita.

Sisältö

Harjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla maaseutuelinkeinoihin liittyvissä tehtävissä. Oppimisympäristönä voi toimia esimerkiksi maatalouskauppa, pankit, tilitoimistot, kuntien ja valtion virastot, neuvontajärjestöt, ruoka- ja bioenergia-alan yritykset, monialaiset tai kehityksen kärjessä olevat maatilat.

Oppimateriaalit

Ei tarvita

Opetusmenetelmät

Harjoittelu. Työskentely työyhteisön jäsenenä ja raportointi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämässä tapahtuva harjoittelujakso

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

520 tehtyä työtuntia ja 20 tuntia raportointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut vaaditun harjoittelun ja tehnyt harjoitteluun liittyvän raportoinnin hyväksytysti. Raportissa opiskelija analysoi hankittua osaamistaan ja omia kehittymistarpeitaan tulevaa uraa ja työelämää ajatellen.
Hylätty: Opiskelija ei ole suorittanut vaadittua harjoittelua ja/ tai raportointia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelun hyväksytty suoritus edellyttää harjoittelutuntien täyttymistä ja vaadittujen raporttien hyväksyttyä palautusta.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

04.09.2023 - 31.05.2025

Laajuus

20 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Marjo Latva-Kyyny
Vastuuhenkilö

Marjo Latva-Kyyny

Opiskelijaryhmät
 • AGRO21PR
  Agrologi (AMK)
 • AGRO21TA
  Agrologi (AMK)
 • AGRO21A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO21B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on syventää ammatillisia tietoja ja taitoja sekä oppia tuntemaan työelämän vaatimuksia. Harjoittelu mahdollistaa myös kansainvälisen työkokemuksen hankkimisen sekä tukee kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteita. Harjoittelun avulla opiskelija rakentaa alan ammatti-identiteettiään. Harjoittelu tulee opiskelijan urasuunnitelmaa. Opiskelija oppii huomioimaan harjoittelupaikkansa toimintaa kestävän kehityksen eri osa-alueiden näkökulmasta. Opiskelija oppii analysoimaan omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita.

Sisältö

Harjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla maaseutuelinkeinoihin liittyvissä tehtävissä. Oppimisympäristönä voi toimia esimerkiksi maatalouskauppa, pankit, tilitoimistot, kuntien ja valtion virastot, neuvontajärjestöt, ruoka- ja bioenergia-alan yritykset, monialaiset tai kehityksen kärjessä olevat maatilat.

Oppimateriaalit

Ei tarvita

Opetusmenetelmät

Harjoittelu. Työskentely työyhteisön jäsenenä ja raportointi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämässä tapahtuva harjoittelujakso

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

520 tehtyä työtuntia ja 20 tuntia raportointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut vaaditun harjoittelun ja tehnyt harjoitteluun liittyvän raportoinnin hyväksytysti. Raportissa opiskelija analysoi hankittua osaamistaan ja omia kehittymistarpeitaan tulevaa uraa ja työelämää ajatellen.
Hylätty: Opiskelija ei ole suorittanut vaadittua harjoittelua ja/ tai raportointia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelun hyväksytty suoritus edellyttää harjoittelutuntien täyttymistä ja vaadittujen raporttien hyväksyttyä palautusta.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 13.03.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 14.06.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Marjo Latva-Kyyny
Vastuuhenkilö

Marjo Latva-Kyyny

Opiskelijaryhmät
 • AGRO20PR
  Agrologi (AMK)
 • AGRO20TA
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on syventää tietoja ja taitoja opiskelijan erikoistumisalalta ja oppia tuntemaan työelämän vaatimuksia. Harjoittelu mahdollistaa myös kansainvälisen työkokemuksen hankkimisen sekä tukee kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteita

Sisältö

Harjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla maaseutuelinkeinoihin liittyvissä tehtävissä.

Oppimateriaalit

Ei tarvita

Opetusmenetelmät

Työharjoittelu. Työskentely työyhteisön jäsenenä ja raportointi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Koko harjoittelu 540 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväkstyy: Opiskelija on suorittanut ja raportoinut hyväksyttävästi harjoittelun
Hylätty. Harjoittelua tai raporttia ei ole tehty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelun hyväksytty suoritus edellyttää harjoittelutuntien täyttymistä ja vaadittujen raporttien hyväksyttyä palautusta.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Marjo Latva-Kyyny
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO20
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on syventää tietoja ja taitoja opiskelijan erikoistumisalalta ja oppia tuntemaan työelämän vaatimuksia. Harjoittelu mahdollistaa myös kansainvälisen työkokemuksen hankkimisen sekä tukee kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteita

Sisältö

Harjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla maaseutuelinkeinoihin liittyvissä tehtävissä.

Oppimateriaalit

Ei tarvita.

Opetusmenetelmät

Työharjoittelu. Työskentely työyhteisön jäsenenä ja raportointi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Koko harjoittelu 560 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväkstyy: Opiskelija on suorittanut ja raportoinut hyväksyttävästi harjoittelun
Hylätty. Harjoittelua tai raporttia ei ole tehty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelun hyväksytty suoritus edellyttää harjoittelupäivien täyttymistä ja vaadittujen raporttien hyväksyttyä palautusta.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Marjo Latva-Kyyny
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO21
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on syventää tietoja ja taitoja opiskelijan erikoistumisalalta ja oppia tuntemaan työelämän vaatimuksia. Harjoittelu mahdollistaa myös kansainvälisen työkokemuksen hankkimisen sekä tukee kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteita

Sisältö

Harjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla maaseutuelinkeinoihin liittyvissä tehtävissä.

Oppimateriaalit

Ei tarvita.

Opetusmenetelmät

Työharjoittelu. Työskentely työyhteisön jäsenenä ja raportointi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Koko harjoittelu 560 h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväkstyy: Opiskelija on suorittanut ja raportoinut hyväksyttävästi harjoittelun
Hylätty. Harjoittelua tai raporttia ei ole tehty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelun hyväksytty suoritus edellyttää harjoittelupäivien täyttymistä ja vaadittujen raporttien hyväksyttyä palautusta.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Juha Tiainen
 • Anna Tall
 • Kari Laasasenaho
 • Kirta Nieminen
 • Merja Kyntäjä
Opiskelijaryhmät
 • IEPFF23F
  From Field to Fork

Tavoitteet

The student knows the origin of Finnish food and history of food, from primary production to the consumer, as well as each step of the main processes in such a way that he is able to combine future studies knowledge of primary production, food industry, trade and catering services, processes, and thus be able to solve their own special area development issues as part of a whole and will be able to cooperate with other stair experts chain. Students identify changes in the food chain in action in recent years and understand the importance of change in the future. Students get also familiar with circular and bioeconomy, especially the role of Finnish forest.

Sisältö

- Finnish food system
- circular economy and bioeconomy as concept
- the main crops of Finnish agricultural production and the use of food as well as quality factors
-animal husbandry: the main products and fodders, as well as the main product quality factors
-most significant global food raw materials and product features
-basic technological processes in the bakery-, dairy- and meat sector, the quality of the raw material and its importance in production processes
-basic food processing methods and the importance of the quality elements of food service production
-the most typical by products of food chain and forests
-the main dimensions of the chemical, biological and microbiological quality which are common for the whole food chain
-main actors working in the food chain

Oppimateriaalit

Material provided by the lecturers.

Opetusmenetelmät

Learning by doing, field /enterprise visits, learning diary.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student is familiar with Finnish food system and bioeconomy. The student can compare Finnish food system and bioeconomy to the systems of own country. Student know main actors in food chain. The student can describe the components of the circular economy

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student masters the key principles of bioeconomy and Finnish food system and can compare them to the systems of own country.
Student can describe the general principles of food system and bioeconomy in Finland and can compare situation in different European countries. The student can give examples of ways to implement the circular economy in Finnish bioeconomy.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student can describe the Finnish food system- from primary production to the consumer, as well as each step of the main processes in such a way that he is able to combine future studies knowledge of primary production, food industry, trade and catering services, processes, and thus be able to solve their own special area development issues.
The student can give examples of ways to implement the circular economy in Finnish bioeconomy.
.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Active participation, the learning diary ( also in video format ).

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

The student masters the key principles of bioeconomy and Finnish food system and can compare them to the systems of own country.

Satisfactory completion of the course requires that the student has written and reported all the given tasks successfully and satisfactorily completed a part examination which focuses on the general principles of food system and bioeconomy.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

The student masters the main principles of Finnish food system and bioeconomy in some parts.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student masters the main principles of Finnish food system and bioeconomy in all parts.

Lisätiedot

Obligatory to the exchange student at School of Food and Agriculture

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Risto Lauhanen
 • Juha Tiainen
Opiskelijaryhmät
 • IEPFF23F
  From Field to Fork

Tavoitteet

In this course, the student will get familiar with the forest-based food products, like legal eatable berries, mushrooms and herbs. In addition, spruce sprouts and birch sap will be a part of the course contents. Every-man's rights, acts, markets, taxes and food safety issues will be studied.

Sisältö

Lessons, forest excursions and excursions in food companies and research institutes in Finland.

Oppimateriaalit

Material is shown by the lecturer.

Opetusmenetelmät

Theory and 2-3 study trips.

realization.localizedApproveRejectDescription

Approved. An active participation in the course and a student portfolio (a digital day book during the course) is required

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Approved. An active participation in the course and a student portfolio (a digital day book during the course) is required

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Active participation in the course and a student portfolio

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 15.04.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Samu Palander
 • Teija Rönkä
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO22
  Agrologi (AMK)
 • AGRO21PR
  Agrologi (AMK)
 • MAGRO21
  Agrologi (AMK)
 • AGRO22A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO22B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

The student is familiar with differences in production and supply chains in European animal husbandry and its products. They know international supply chains, trades (import and export) as also differences in production and business processes in the different member states. They are familiar with future outlook, prospects and challenges in animal production. They are able to find information and solutions for sustainable animal production.
The student learns about international communication, international project skills and English.

Sisältö

Present situation in European animal production. Topical issues in animal production, e.g: technological development, animal welfare, climate change, environmental aspects, consumer behaviour and acceptance, biosecurity, food safety.

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiviikko Hollannissa viikolla 9 (hiihtoloma). Teams-tunnit viikoilla 10 ja 11 pääosin klo 16 jälkeen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student submits the assignments and reports. They can present a summary about present animal production and supply chains. They can list the most important future perspectives. They can recognize some solutions to future challenges in animal production. They can give a presentation in English. They can name some cultural differences met during the course.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The students can compare production systems and supply chains in European animal husbandry. They can identify future challenges in animal production and relate solutions to challenges. They can describe cultural differences and solutions to these differences to work in project group. They can give clear reports and presentations in English.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The students can examine present production systems and supply chains as also future outlook from many perspectives. They can classify different future challenges and select well-argued solutions to different situations. They can describe cultural differences and ways to overcome these challenges to work efficiently and smoothly. They can make clear, interesting and finished reports and presentations in English.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 05.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Soila Huhtaluhta
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO22
  Agrologi (AMK)
 • AGRO21PR
  Agrologi (AMK)
 • MAGRO21
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

- Opiskelija nimeää ja analysoi Green Care -toiminnan keskeisiä menetelmiä ja toimintamuotoja sekä luonnon hyvinvointivaikutuksia niissä
- Opiskelija tunnistaa erilaiset Green Care -asiakkaat ja heidän tarpeensa ja tavoitteensa, sekä osaa selittää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa
- Opiskelija suunnittelee omaan toimialaan pohjautuvia Green Care –palvelutuotteita sekä Green Care palveluliiketoimintaa yrityksessä tai muussa organisaatiossa
- Opiskelija osaa tulkita Green Care -toiminnan keskeisiä osaamis- ja toimintaedellytyksiä, laatuvaatimuksia ja verkostojen mahdollisuuksia

Sisältö

- Green Care -menetelmät ja -palvelut, niiden erityispiirteet ja hyvinvointivaikutukset
- Green Care -asiakkuudet, erilaiset hyvinvointitavoitteet ja ohjauksen merkitys
- Green Care -palveluliiketoiminnan suunnittelu yrityksessä tai muussa organisaatiossa
- Green Care -toiminnan laatu, vaatimukset ja verkostojen mahdollisuudet

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus:
- Opiskelija suorittaa jaksolle sisältyvät oppimistehtävät määräajan puitteissa
- Opiskelija osaa nimetä ja analysoida Green Care -toiminnan keskeisiä menetelmiä ja toimintamuotoja sekä luonnon hyvinvointivaikutuksia niissä
- Opiskelija osaa tunnistaa erilaiset Green Care -asiakkaat ja heidän tarpeensa ja tavoitteensa, sekä osaa selittää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa
- Opiskelija osaa suunnitella omaan toimialaan pohjautuvia Green Care –palvelutuotteita sekä Green Care palveluliiketoimintaa yrityksessä tai muussa organisaatiossa
- Opiskelija osaa tulkita Green Care -toiminnan keskeisiä osaamis- ja toimintaedellytyksiä, laatuvaatimuksia ja verkostojen mahdollisuuksia

Hylätty suoritus:
- Opiskelija ei suorita jaksolle sisältyviä oppimistehtäviä määräajan puitteissa.
- Opiskelijalla ei ole osaamistavoitteiden mukaisia tietoja tai taitoja

Esitietovaatimukset

Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset 5op (tai vastaava, esim. Green Care Perusteet 5op)

Lisätiedot

Kurssilla täydennät osaamistasi Green Care -toiminnasta ja sen toteuttamisesta omaan toimialaasi pohjautuen. Kurssilla opit Green Care -menetelmistä ja -toimintamuodoista ja niiden hyvinvointivaikutuksista sekä LuontoHoivan ja LuontoVoiman erilaisista asiakkuuksista. Lisäksi perehdyt Green Care -toiminnan edellytyksiin sekä Green Care -palveluiden tuottamiseen.
Verkkototeutus. Kurssin voi suorittaa myös osana SeAMKin 10 op Monialainen Green Care” -kokonaisuutta.
Aikaisempina opintoina suositellaan: Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset 5op (tai vastaava, esim. Green Care Perusteet 5op)

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Soila Huhtaluhta
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO22
  Agrologi (AMK)
 • AGRO21PR
  Agrologi (AMK)
 • MAGRO21
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, esitellä vaikuttavuuden taustateorioita ja antaa esimerkkejä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa arvioida omaa luontosuhdettaan sekä vertailla erilaisia luontosuhteita. Hän osaa tukea sekä omaa että asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti sekä osaa selittää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.

Opiskelija osaa esitellä Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit sekä osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta. Opiskelija osaa arvioida Green Care -toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa sekä nimetä Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

Sisältö

Luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset, ohjaustyö
Green Care -toiminta: termit ja käsitteet, toimintakenttä, laatukriteerit

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus:
- Opiskelija suorittaa jaksolle sisältyvät oppimistehtävät määräajan puitteissa
- Opiskelija osaa selittää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, osaa esitellä vaikuttavuuden taustateorioita ja antaa esimerkkejä
- Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan
- Opiskelija osaa arvioida omaa luontosuhdettaan sekä vertailla erilaisia luontosuhteita, osaa tukea sekä omaa että asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti
- Opiskelija osaa selittää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa

- Opiskelija osaa esitellä Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit
- Opiskelija osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta.
- Opiskelija osaa arvioida Green Care -toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa sekä nimetä Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

Hylätty suoritus:
- Opiskelija ei suorita jaksolle sisältyviä oppimistehtäviä määräajan puitteissa.
- Opiskelijalla ei ole osaamistavoitteiden mukaisia tietoja tai taitoja.

Lisätiedot

Kurssilla opit perusteet Green Care -toiminnasta ja siitä, miten luonto meihin vaikuttaa. Luonnon hyvinvointivaikutuksia tavoitteellisesti ja ammatillisesti hyödyntävä Green Care sopii täydentämään osaamista ja amk-opintoja eri aloilta, esimerkiksi osana luonnonvara-, sosiaali- ja terveys- tai liiketoiminta-alan tutkintoa, sekä avoimen AMK:n kautta työelämän tarpeisiin. Kurssi täyttää Green Care Finlandin laatumerkkien edellyttämän teoreettisen osaamisvaatimuksen.

Kurssin voi suorittaa myös osana SeAMKin 10op ”Monialainen Green Care” -kokonaisuutta.”. Verkkototeutus.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Marjo Latva-Kyyny
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO22
  Agrologi (AMK)
 • AGRO20PR
  Agrologi (AMK)
 • AGRO20TA
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

• Opiskelija osaa tarkastella henkilöstöjohtamisen asemaa ja merkitystä erilaisten ruoka-alan organisaatioiden ja yritysten toiminnassa.
• Opiskelija osaa esitellä esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä henkilöstöjohtamisen merkityksen ja mahdollisuudet tulokselliselle toiminnalle.
• Opiskelija tietää henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet ja osa-alueet sekä saa valmiuksia toimia esimiehenä ja työntekijänä.
• Opintojakson käytyään opiskelija osaa selittää henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM) tutkimuksen merkittävimmät kehitysvaiheet ja strategisen merkityksen.
• Opiskelija osaa esitellä järjestelmän ja osaa soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä.
• Opiskelija osaa työsopimuslain ja yhteistoimintalain keskeisen sisällön. Hän osaa muodostaa kuvan työsuhteen ehdoista ja niiden määräytymisestä.

Sisältö

• Henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet, esimiestyön kokonaisuus ja henkilöstöjohtamisen kenttä, johon kuuluvat mm. esimiehen tehtävät, hyvät työntekijätaidot, johtamistyylit, toimiminen työnantajana ja organisaation keulakuvana, rekrytointi, perehdytys, kehityskeskustelut, palaute, palkitseminen, motivointi, muutoksen johtaminen, organisaatioviestintä
• Henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden yhteys
• Työsopimuslain, työehtosopimuslain, yhteistoimintalain keskeiset säännökset
• Työntekijän sosiaaliturva pääpiirteittäin

Oppimateriaalit

- Viitala Riitta: Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä.
- Hyppänen Riitta: Esimiesosaaminen. Liiketoiminnan menestystekijä.

- Työsopimuslaki
- Laki yhteistoiminnasta yrityksessä
- Tapaturmavakuutuslaki
- Työttömyysturvalaki
- Työaikalaki
- Työturvallisuuslaki
- Työehtosopimus

- Muut opettajan osoittama oppimateriaali

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus, jossa työskennellään sekä itsenäisesti että ryhmätyönä. Sisältää muutaman aikaan sidotun tapaamiskerran.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi myös opinnollistaa, mikäli opiskelija on työpaikassa, jossa työtehtävissä tulee vastaavia sisältöjä. Osaamisen tunnustamisen kautta voidaan ottaa huomioon aikaisemmat vastaavat opinnot. Sovitaan opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä organisaation, johtamisen ja työtä koskevia käsitteitä. Hän osaa esitellä esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkitystä tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa esitellä johtamisen peruskäsitteitä ja henkilöstöjohtamisen osa-alueita.
Opiskelija osaa etsiä Finlexistä lainsäädäntöä liittyen työsuhteen osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Hän osaa selittää työehtosopimusta. Opiskelija osaa esitellä minkälaista lainsäädäntöä työntekijän sosiaaliturvaan ja työsuhteen ehtoihin kuuluu.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarkastella organisaatioita, johtamista ja työtä erilaisten käsitejärjestelmien kautta. Hän osaa tulkita esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkityksen tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa erotella johtamisen peruskäsitteet ja henkilöstöjohtamisen osa-alueet.
Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. Hän osaa toimia työehtosopimuksen mukaisesti. Opiskelijalla on kokonaiskuva työntekijän sosiaaliturvasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tarkastella ja analysoida organisaatioita, johtamista ja työtä erilaisten käsitejärjestelmien kautta. Hän osaa selittää esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkityksen tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa erotella johtamisen peruskäsitteet ja henkilöstöjohtamisen osa-alueet sekä osaa analysoida niitä.
Opiskelija osaa hakea oikeudellista tietoa ja soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä ja osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. Hän osaa tulkita työehtosopimusta ja toimia työehtosopimuksen mukaisesti. Opiskelija osaa esitellä työsuhdetta koskevat lait.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää tenttien hyväksyttyä suorittamista sekä annettujen harjoitustehtävien laatimista ja raportointia hyväksyttävästi.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 01.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 12.03.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Risto Lauhanen
 • Kari Laasasenaho
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO22
  Agrologi (AMK)
 • AGRO21PR
  Agrologi (AMK)
 • MAGRO21
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• Tunnistaa hiilenkiertoon liittyvät tekijät (fotosynteesi ja ilmakehän hiili)
• Tunnistaa hiilenkiertoon ja sidontaan liittyviä reunaehtoja erityisesti ruokaketjussa
• Ymmärtää perusteet hiilijalanjäljen laskennasta
• Osaa nimetä ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia ruokaketjussa ja osaa listata siihen sopeuttavia toimia
• Osaa kansainvälisten ilmastosopimusten ja EU:n maatalouspolitiikan vaikutukset ruokaketjun kehittämisessä

Sisältö

Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, Ilmastonmuutos, pohdintatehtävä
Fotosynteesi ja ilmakehän hiili (Biomassojen rooli, hiilen kierto, päästölähteet)
Ruokaketjun päästöt, hiilijalanjälki, hiilensidonta ja hiilinielut (maatalous globaalina päästölähteenä)
Vähähiilisyyden tukeminen maatiloilla (turvemaiden rooli, uusiutuva energia, uudet tuotantotavat, viljelykierto)
Tulevaisuus ja hiilidioksidin talteenotto (kompensaatiot, hiilensidontapalvelut, maatalouspolitiikka, kansainväliset sopimukset)

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit osoitetaan opintojakson alussa, opiskelijoiden tuotokset

Opetusmenetelmät

verkko-opetusta ja tehtäviä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

opiskelijan työmäärä 54 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää hiilenkierron perusteita ja luettelee tärkeimpiä hiilenkiertoon liittyviä käsitteitä. Opiskelija määrittelee ruokaketjun hiilenkierron pääasiat. Hän kykenee laskemaan hiilijalanjälkeen liittyviä laskuja. Opiskelija nimeää hiilenkiertoon vaikuttavia tekijöitä ja luettelee niiden vaikutuksia ympäristöön. Opiskelija osaa kuvailla ilmastonmuutoksen ja fotosynteesiin pääperiaatteet. Hän osaa tunnistaa vähähiiliseen tuotantoon siirtymisen tärkeimmät muutokset yksittäisessä yrityksessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kuvaa hiilenkierron luonnontieteellisiä perusteita sekä selittää hiilenkiertoa koskevia ilmiöitä. Opiskelija tekee yhteenvedon vähähiilisyyteen pyrkivistä tekniikoista ja selittää niihin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvaamaan olosuhteita ja perustelemaan tiettyjen toimintatapojen käyttöä vähähiilisyyden lisäämiseksi. Opiskelija arvioi vähähiilisyyteen tähtäävien toimien kannattavuutta sekä kykenee listaamaan toimenpiteitä. Opiskelija osaa selittää hiilenkiertoa, ilmastonmuutosta ja hiilensitoutumista ja soveltaa tietämystään yksittäisen yritysten olosuhteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selittää, mihin luonnontieteellisiin ilmiöihin hiilenkierto perustuu sekä tulkitsee, laskee ja kommentoi siihen liittyviä luonnontieteellisiä ongelmia ja käsitteitä. Opiskelija selittää vähähiiliseen tuotantoon tähtäävää tekniikkaa ja analysoi siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvailemaan vähähiilisyyteen tähtääviä suunnitelmia yrityksille, vertailee eri vaihtoehtoja ja perustelee valintojaan sekä kehittämisehdotuksiaan. Opiskelija vertailee vähähiilisen tuotannon kannattavuustekijöitä ja osaa analysoida siihen tähtääviä kehittämisideoita.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 24.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 01.10.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Jussi Kareinen
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- ratkoa todellisia työelämästä (yritykset, organisaatiot, yhdistykset) saatuja kehittämistehtäviä pienryhmissä, jotka koostuvat eri alojen opiskelijoista.
- toteuttaa asiakastutkimuksen ja siihen perustuen kehittää ja testata erilaisia ratkaisuja toimeksiantajan ongelmaan
- osaa huomioita liiketoiminnalliset näkökulmat ratkaisua valittaessa
- esitellä ammattimaisesti ryhmän valitseman ratkaisun eli konseptin toimeksiantajalle
- soveltaa muotoiluajattelua (design thinking) sekä sen prosessia jatkossa oman alan kehittämistehtävissä.

Sisältö

Päivätoteutuksessa opintojakso toteutetaan viikon mittaisena intensiiviopintojaksona, SeAMK Innovaatioviikkona. Sen aikana opiskelijat eivät osallistu muuhun SeAMKin opetukseen.
Monimuotototeutuksessa opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena erikseen määritellyllä aikataululla.
- Ennakkotehtävä opintojakson käsitteistä sekä prosesseista (muotoiluajattelu, palvelumuotoilu, ryhmätyöskentely)
- Kehittämistehtävän ongelman analysointi
- Asiakastiedon keruu eri menetelmillä
- Ratkaisuvaihtoehtojen ideointi eri menetelmillä
- Ratkaisuvaihtoehtojen testaus sekä kehittäminen testauksen perusteella
- Ratkaisun eli konseptin esittely
- Ryhmätyöskentelytaidot sekä päivittäinen oman työskentelyn raportointi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
- Opiskelija osoittaa ennakkotehtävän hyväksytysti suorittamisella asiakaslähtöiseen kehittämisprosessiin liittyvien vaiheiden ja käsitteiden hallitsemisen.
- Opiskelija osoittaa hallitsevansa asiakaslähtöisen kehitysprosessin osallistumalla aktiivisesti kehittämistehtävän ratkomiseen ryhmässä.
- Opiskelija osaa kerätä asiakastietoa eri menetelmillä ja soveltaa aineistoa kehittämistehtävän ratkaisemisessa.
- Opiskelija on osallistunut ryhmän tulosten esittelyyn toimeksiantajalle.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 17.03.2024

Laajuus

10 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Marjo Latva-Kyyny
Opiskelijaryhmät
 • AGRO21TA
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• maatalouyrityksen investointien perusteet.
• laatia investointilaskelmia ja arvioida investointien kannattavuutta.
• arvioida maatalousyritystoimintaan liittyviä riskejä ja niiden hallintaan liittyviä keinoja.
• vertailla eri rahoitusvaihtoehtojen edullisuutta ja ennakoida maksuvalmiutta.

Sisältö

Investointien perusteet, aikatekijän merkitys, investointien suunnittelu ja investointien kannattavuuden laskeminen eri menetelmin, rahoituksen suunnittelu, efektiivisen vuosikoron laskeminen, riskit ja epävarmuus, riskien hallinta, maksuvalmiuden ennakointi.

Oppimateriaalit

Barry, P. J. & Ellinger, P. N. 2011. Financial Management in Agriculture. 7. painos. (soveltuvin osin) Brealey, R. A., Myers, S. C. & Allen, F. 2006. Corporate Finance. 8. painos. (soveltuvin osin). Opettajan tuottama materiaali. Vierasluennoitsijoiden esittämä materiaali.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, investointi- ja rahoituslaskelmien laatiminen ohjatusti ja omatoimisesti, esseiden kirjoittaminen, vierasluennoitsijoiden luennot ja omatoiminen oppiminen. Vierasluennoitsijoiden tunneilla on pakollinen läsnäolo.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla vierailee asiantuntijoita maatalousyrittäjille tärkeistä sidosryhmistä, joita ovat esimerkiksi pankit, neuvonta ja hallinto. Opiskelijat hankkivat arvokasta tietoa siitä, mitä pitää ottaa huomioon investointien ja niiden rahoituksen käytännön suunnittelussa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kolme tenttimahdollisuutta vuoden aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi myös opinnollistaa, mikäli opiskelija on työpaikassa, jossa työtehtävissä tulee vastaavia sisältöjä. Osaamisen tunnustamisen kautta voidaan ottaa huomioon aikaisemmat vastaavat opinnot. Sovitaan opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

26,7 h/op * 10 op = 267 h, joka sisältää aktiivista luokkatyöskentelyä, esseiden kirjoittamista, investointi- ja rahoituslaskelmien laatimista sekä omatoimista opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee investointien ja rahoituksen perusteet sekä kykenee kuvaamaan niitä tyydyttävästi sekä hallitsee investointeihin ja rahoitukseen liittyviä laskuja ja käytännön sovelluksia tyydyttävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee investointien ja rahoituksen perusteet hyvin, kykenee kuvaamaan niitä hyvin sekä hallitsee investointeihin ja rahoitukseen liittyviä laskuja ja käytännön sovelluksia hyvin. Opiskelija osaa analysoida opittujen asioiden välisiä yhteyksiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee investointien ja rahoituksen perusteet erinomaisesti ja pystyy tarkastelemaan niitä useasta eri näkökulmasta sekä hallitsee niihin liittyvät laskumenetelmät ja käytännön sovellutukset erinomaisesti. Opiskelija osaa analysoida opittujen asioiden välisiä yhteyksiä ja soveltaa niitä käytäntöön kiitettävästi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, hyväksytyt yksilö- ja ryhmätehtävät

Esitietovaatimukset

Maatalouden yritystalouden perusteet

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 13.11.2023

Ajoitus

11.12.2023 - 28.04.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

8 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Marjo Latva-Kyyny
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO22
  Agrologi (AMK)
 • MAGRO21
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• maatalouyrityksen investointien perusteet.
• laatia investointilaskelmia ja arvioida investointien kannattavuutta.
• arvioida maatalousyritystoimintaan liittyviä riskejä ja niiden hallintaan liittyviä keinoja.
• vertailla eri rahoitusvaihtoehtojen edullisuutta ja ennakoida maksuvalmiutta.

Sisältö

Investointien perusteet, aikatekijän merkitys, investointien suunnittelu ja investointien kannattavuuden laskeminen eri menetelmin, rahoituksen suunnittelu, efektiivisen vuosikoron laskeminen, riskit ja epävarmuus, riskien hallinta, maksuvalmiuden ennakointi.

Oppimateriaalit

Barry, P. J. & Ellinger, P. N. 2011. Financial Management in Agriculture. 7. painos. (soveltuvin osin) Brealey, R. A., Myers, S. C. & Allen, F. 2006. Corporate Finance. 8. painos. (soveltuvin osin). Opettajan tuottama materiaali. Vierasluennoitsijoiden esittämä materiaali.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus, kontaktiopetus, investointi- ja rahoituslaskelmien laatiminen ohjatusti ja omatoimisesti, esseiden kirjoittaminen, vierasluennoitsijoiden luennot ja omatoiminen oppiminen. Vierasluennoitsijoiden tunneilla pakollinen läsnäolo.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla vierailee asiantuntijoita maatalousyrittäjille tärkeistä sidosryhmistä. Opiskelijat hankkivat arvokasta tietoa siitä, mitä pitää ottaa huomioon investointien ja niiden rahoituksen käytännön suunnittelussa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kolme tenttimahdollisuutta vuoden aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi myös opinnollistaa, mikäli opiskelija on työpaikassa, jossa työtehtävissä tulee vastaavia sisältöjä. Osaamisen tunnustamisen kautta voidaan ottaa huomioon aikaisemmat vastaavat opinnot. Sovitaan opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

26,7 h/op * 10 op = 267 h, joka sisältää opetustilanteita, esseiden kirjoittamista, investointi- ja rahoituslaskelmien laatimista sekä omatoimista opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee investointien ja rahoituksen perusteet sekä kykenee kuvaamaan niitä tyydyttävästi sekä hallitsee investointeihin ja rahoitukseen liittyviä laskuja ja käytännön sovelluksia tyydyttävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee investointien ja rahoituksen perusteet hyvin, kykenee kuvaamaan niitä hyvin sekä hallitsee investointeihin ja rahoitukseen liittyviä laskuja ja käytännön sovelluksia hyvin. Opiskelija osaa analysoida opittujen asioiden välisiä yhteyksiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee investointien ja rahoituksen perusteet erinomaisesti ja pystyy tarkastelemaan niitä useasta eri näkökulmasta sekä hallitsee niihin liittyvät laskumenetelmät ja käytännön sovellutukset erinomaisesti. Opiskelija osaa analysoida opittujen asioiden välisiä yhteyksiä ja soveltaa niitä käytäntöön kiitettävästi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, hyväksytyt yksilö- ja ryhmätehtävät

Esitietovaatimukset

Maatalouden yritystalouden perusteet

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • AGRO21PR
  Agrologi (AMK)
 • AGRO21TA
  Agrologi (AMK)

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 13.11.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Heli Simon
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • AGRO22A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO22B
  Agrologi (AMK)

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.05.2024

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Heli Simon
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO22
  Agrologi (AMK)

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • AGRO21PR
  Agrologi (AMK)
 • AGRO21TA
  Agrologi (AMK)

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Heli Simon
 • Erja Heikkilä
Vastuuhenkilö

Erja Heikkilä

Opiskelijaryhmät
 • AGRO22A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO22B
  Agrologi (AMK)

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.05.2024

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Heli Simon
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO22
  Agrologi (AMK)

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Anna Tall
 • Jori Lahti
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • AGRO23
  Agrologi (AMK)
 • AGRO23A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO23B
  Agrologi (AMK)
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa selostaa keskeiset kasvien kasvuun vaikuttavat tekijät sekä kasvien roolin hiilen sidonnassa. Opiskelija osaa myös kuvailla kasvien anatomisia, organologisia ja fysiologisia peruskäsitteitä.

Hän osaa kuvailla kylvöön, lannoitukseen ja muokkaukseen käytettävien koneiden ja laitteiden rakenteen ja toiminnan sekä osaa määrittää keskeisiä koneen työtehoon vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö

- Kasvibiologia: Kasviorganologia; kasvin perusrakenteet ja niiden tehtävät. Kasvianatomia; kasvisolu ja solukot. Kasvifysiologia; yhteyttäminen, kasvin vesi- ja ravinnetalous, lisääntyminen.
- Muokkauksen periaatteet ja tavoitteet; kylvöön, lannoitukseen ja muokkauksen käytettävä koneet ja laitteet sekä niiden mitoituksen perusteet,

Oppimateriaalit

Heinonen et al. (eds.). Maa, viljely ja ympäristö (appl. parts). WSOY.
Maaseutukeskusten liitto; Ravinteet kasvintuotannossa, Tieto tuottamaan 127; Muut jaettavat
Biologiassa:Moodlen materiaali
Pankakoski 1997. Puutarhurin kasvioppi tai
Fagerstedt ym. 2008. Kasvioppi, siemenestä satoon
Pellon vesitalousessa: Heinonen (toim.) Maa, viljely ja ympäristö, Luku 3 Vesitalous WSOY
Saavalainen (toim.) 1981. Salaojittajan käsikirja, osa 1a. Suomen olosuhteet kuivatusta silmällä pitäen. Salaojituksenkannatusyhdistys

Pajula ja Triipponen (toim.) Selvitys Suomen kastelutilanteesta. Suomen ympäristö 629.
Saatavuus: http://tiny.cc/t73ikx
(tai Sadetusopas 1979 Maatalouskeskusten liitto.)
Saatavuus: http://tiny.cc/n13ikx
Pajula ja Järvenpää (toim.), 2007 Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 23/2007, 187 s. Julkaisu on saatavana vain verkkojulkaisuna.
Saatavuus: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/39840/SYKEra_23_2007.pdf sequence=1
Peltomaa 1999. Salaojien kunnossapito-opas (myös verkko-julkaisu), Salaojakeskus, Salaojituksen tukisäätiö ja Tekninen korkeakoulu.
Saatavuus: http://tiny.cc/m93ikx
Maan vesi ja ravinnetalous. Ojitus, kastelu ympäristö. (soveltuvin osin).
Saatavuus: http://tiny.cc/6c4ikx
Muuta materiaalia osoituksen mukaan.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus: Luennot, esitykset ryhmätyönä (pakollinen läsnäolo), kasvibiologian tentti
Verkko-opetus: yksilötehtävät, suoritettavissa täysin itsenäisesti
Itsenäinen opiskelu: tiedonhankinta, kirjallisuus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suomeksi
Opiskelijaa kohden
Kasvibiologia 81h: Luennot, esitykset, tentti 36h, moodle oppimistehtävät 24 h, itsenäinen opiskelu 21 h
Muokkaus ja pellon vesitalous 56 h: Luennot 24 h, oppimistehtävä 16 h, tentti 17 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
Opiskelijalla on perustiedot kasvin eri osien tehtävistä sekä tärkeistä kasvin elintoiminnoista. Opiskelija tuntee pääpiirteittäin ravinteiden käyttäytymisen ja merkityksen kasvissa.
Opiskelija tiedostaa eri maalajien muokkausmenetelmät ja -tekniikat sekä osaa kuvailla keskeisten kylvö-, muokkaus- ja lannoituskoneiden rakenteen ja toiminnan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
Opiskelija osaa selittää kasvin eri osien tehtäviä sekä kasvin elintoimintoihin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija tuntee ravinteiden käyttäytymisen ja merkityksen kasvissa.
Opiskelija tiedostaa eri maalajien muokkausmenetelmät ja -tekniikat sekä osaa ohjatusti mitoittaa ja valita sopivat kylvö-, muokkaus- ja lannoituskoneet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.
Opiskelija osaa selittää kasvin eri osien tehtäviä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa soveltaa tietoa kasvin elintoiminnoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Opiskelija tuntee hyvin ravinteiden käyttäytymisen ja merkityksen kasvissa.
Opiskelija hallitsee eri maalajien muokkausmenetelmät ja –tekniikat ja osaa kuvailla koneiden säätöjen vaikutuksen niihin sekä osaa itsenäisesti mitoittaa ja valita tilalle tarpeelliset kylvö-, muokkaus- ja lannoituskoneet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät, Esitykset (pakollinen läsnäolo), tentti

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Anna Tall
 • Jori Lahti
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO23
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa selostaa keskeiset kasvien kasvuun vaikuttavat tekijät sekä kasvien roolin hiilen sidonnassa. Opiskelija osaa myös kuvailla kasvien anatomisia, organologisia ja fysiologisia peruskäsitteitä.

Hän osaa kuvailla kylvöön, lannoitukseen ja muokkaukseen käytettävien koneiden ja laitteiden rakenteen ja toiminnan sekä osaa määrittää keskeisiä koneen työtehoon vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö

- Kasvibiologia: Kasviorganologia; kasvin perusrakenteet ja niiden tehtävät. Kasvianatomia; kasvisolu ja solukot. Kasvifysiologia; yhteyttäminen, kasvin vesi- ja ravinnetalous, lisääntyminen.
- Muokkauksen periaatteet ja tavoitteet; kylvöön, lannoitukseen ja muokkauksen käytettävä koneet ja laitteet sekä niiden mitoituksen perusteet,

Oppimateriaalit

Heinonen et al. (eds.). Maa, viljely ja ympäristö (appl. parts). WSOY.
Maaseutukeskusten liitto; Ravinteet kasvintuotannossa, Tieto tuottamaan 127; Muut jaettavat
Biologiassa:Moodlen materiaali
Pankakoski 1997. Puutarhurin kasvioppi tai
Fagerstedt ym. 2008. Kasvioppi, siemenestä satoon
Pellon vesitalousessa: Heinonen (toim.) Maa, viljely ja ympäristö, Luku 3 Vesitalous WSOY
Saavalainen (toim.) 1981. Salaojittajan käsikirja, osa 1a. Suomen olosuhteet kuivatusta silmällä pitäen. Salaojituksenkannatusyhdistys

Pajula ja Triipponen (toim.) Selvitys Suomen kastelutilanteesta. Suomen ympäristö 629.
Saatavuus: http://tiny.cc/t73ikx
(tai Sadetusopas 1979 Maatalouskeskusten liitto.)
Saatavuus: http://tiny.cc/n13ikx
Pajula ja Järvenpää (toim.), 2007 Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 23/2007, 187 s. Julkaisu on saatavana vain verkkojulkaisuna.
Saatavuus: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/39840/SYKEra_23_2007.pdf sequence=1
Peltomaa 1999. Salaojien kunnossapito-opas (myös verkko-julkaisu), Salaojakeskus, Salaojituksen tukisäätiö ja Tekninen korkeakoulu.
Saatavuus: http://tiny.cc/m93ikx
Maan vesi ja ravinnetalous. Ojitus, kastelu ympäristö. (soveltuvin osin).
Saatavuus: http://tiny.cc/6c4ikx
Muuta materiaalia osoituksen mukaan.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus: Luennot, esitykset ryhmätyönä (pakollinen läsnäolo), kasvibiologian tentti
Verkko-opetus: yksilötehtävät, suoritettavissa täysin itsenäisesti
Itsenäinen opiskelu: tiedonhankinta, kirjallisuus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suomeksi
Opiskelijaa kohden
Kasvibiologia 81h: Luennot, esitykset, tentti 36h, moodle oppimistehtävät 24 h, itsenäinen opiskelu 21 h
Muokkaus ja pellon vesitalous 56 h: Luennot 24 h, oppimistehtävä 16 h, tentti 17 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
Opiskelijalla on perustiedot kasvin eri osien tehtävistä sekä tärkeistä kasvin elintoiminnoista. Opiskelija tuntee pääpiirteittäin ravinteiden käyttäytymisen ja merkityksen kasvissa.
Opiskelija tiedostaa eri maalajien muokkausmenetelmät ja -tekniikat sekä osaa kuvailla keskeisten kylvö-, muokkaus- ja lannoituskoneiden rakenteen ja toiminnan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
Opiskelija osaa selittää kasvin eri osien tehtäviä sekä kasvin elintoimintoihin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija tuntee ravinteiden käyttäytymisen ja merkityksen kasvissa.
Opiskelija tiedostaa eri maalajien muokkausmenetelmät ja -tekniikat sekä osaa ohjatusti mitoittaa ja valita sopivat kylvö-, muokkaus- ja lannoituskoneet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.
Opiskelija osaa selittää kasvin eri osien tehtäviä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa soveltaa tietoa kasvin elintoiminnoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Opiskelija tuntee hyvin ravinteiden käyttäytymisen ja merkityksen kasvissa.
Opiskelija hallitsee eri maalajien muokkausmenetelmät ja –tekniikat ja osaa kuvailla koneiden säätöjen vaikutuksen niihin sekä osaa itsenäisesti mitoittaa ja valita tilalle tarpeelliset kylvö-, muokkaus- ja lannoituskoneet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät, Esitykset (pakollinen läsnäolo), tentti

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anna Tall
 • Jori Lahti
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • AGRO22A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO22B
  Agrologi (AMK)
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvailla viljojen ja nurmikasvien sadon korjuussa käytettävät koneet ja laitteet ja osaa selostaa keskeisiä mitoitukseen liittyviä tekijöitä. Opiskelija tuntee viljan käsittelylaitteet, viljan kuivauksen prosessin sekä muut viljan ja nurmikasvien säilöntätavat. Opiskelija osaa luokitella rikkakasvit eri ryhmiin sekä tuntee yleisimmät kasvitaudit ja tuholaiset. Opiskelija osaa tehdä yhteenvedon rikkakasvien torjuntamenetelmistä ja tuntee torjuntatyössä käytettävän tekniikan ja sen vaikutuksen työn tulokseen sekä ymmärtää kokonaisvaltaisen kasvinsuojelun periaatteet osana kestävää kasvintuotantoa.

Sisältö

Viljojen ja nurmikasvien sadon korjuussa käytettävät koneet ja teknologia; viljankäsittelylaitteet; viljan kuivauksen prosessi sekä muut viljan ja nurmikasvien säilöntätavat; rikkakasvien luokittelu ja ominaisuudet; rikkakasvien ei-kemialliset torjuntamenetelmät; rikkakasvien torjunta-aineet ja käyttö; kasvunsääteet; kasvinsuojelun tekniikka; kasvinsuojeluaineiden ympäristö- ja terveysvaikutukset; tärkeimpien tautien ja tuholaisten tunnistus.

Oppimateriaalit

Seppänen, M (toim.) 2008. Peltokasvien tuotanto. Opetushallitus.
Ansalehto ym. 1999. Laatuviljan tuotanto. Tieto tuottamaan 80. Maaseutukeskusten liitto.
Opas rukiin viljelyyn. www.vyr.fi (2010).
Saatavuus: http://www.vyr.fi/multimagazine/web/ruisopas/
Rypsin ja Rapsinviljelyopas. www.vyr.fi.
Saatavuus: http://www.vyr.fi/multimagazine/web/rypsin_rapsin_opas/fi/
Mallasohran viljelyopas. www.vyr.fi.
Saatavuus: http://www.vyr.fi/multimagazine/web/mallasohraopas/fi/
Peltonen, Puurunen ja Harmoinen (toim). 2010. Nurmirehujen tuotanto ja käyttö. Tieto tuottamaan 132. ProAgria Keskusten liitto.
Herneen tuotanto. 1993. Maaseutukeskusten liiton julkaisuja 860.
Peltonen-Sainio ym. 2005. Viljojen kehityksen ja kasvun ABC. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus.
Tiainen R. (toim.) 2005. Maatilatalouden teknologia
Klemola, E. ym. 2002. Lohkon koon ja muodon taloudelliset vaikutukset. Työtehoseuran julkaisuja 386
Pentti, S. 2006. Peltoliikenteen optimointi. Työtehoseuran maataloustiedote 593

Opetusmenetelmät

-Luennot
-Harjoitustyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 108 h joka sisältää luentoja ja itsenäisesti tehtäviä harjoitustöitä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on selvillä viljojen ja nurmikasvien sadon korjuussa ja kasvinsuojelussa käytettävistä koneista. Opiskelija on selvillä viljankäsittelylaitteista, -kuivauksesta sekä muista viljan ja nurmikasvien säilöntätavoista. Opiskelija luokittelee rikkakasveja, nimeää niiden torjuntamenetelmiä, määrittelee kasvinsuojeluaineiden ympäristö- ja terveysvaikutuksi

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee viljojen ja nurmikasvien sadon korjuussa ja kasvinsuojelussa käytettävät koneet. Opiskelija tuntee viljankäsittelylaitteet, -kuivauksen sekä muut viljan ja nurmikasvien säilöntätavat. Opiskelija luokittelee rikkakasveja, osaa selittää niiden torjuntamenetelmiä, pohtii eri kasvinsuojeluaineiden ympäristö- ja terveysvaikutuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa valita tarkoituksen mukaisimmat viljojen ja nurmikasvien sadon korjuussa ja kasvinsuojelussa käytettävät koneet. Opiskelija osaa hyödyntää tietämystään viljankäsittelylaitteista, -kuivauksesta sekä muista viljan ja nurmikasvien säilöntätavoista. Opiskelija luokittelee rikkakasveja ja osaa analysoida ja vertailla niiden torjuntamenetelmiä. Opiskelija arvioi ja tekee johtopäätöksiä kasvinsuojeluaineiden ympäristö- ja terveysvaikutuksista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt

Esitietovaatimukset

Suositellaan opiskeltavaksi ensin opintojaksoja: maaperä ja vesitalous, kasvin kasvu ja peltokasvit tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 28.04.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anna Tall
 • Jori Lahti
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO23
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvailla viljojen ja nurmikasvien sadon korjuussa käytettävät koneet ja laitteet ja osaa selostaa keskeisiä mitoitukseen liittyviä tekijöitä. Opiskelija tuntee viljan käsittelylaitteet, viljan kuivauksen prosessin sekä muut viljan ja nurmikasvien säilöntätavat. Opiskelija osaa luokitella rikkakasvit eri ryhmiin sekä tuntee yleisimmät kasvitaudit ja tuholaiset. Opiskelija osaa tehdä yhteenvedon rikkakasvien torjuntamenetelmistä ja tuntee torjuntatyössä käytettävän tekniikan ja sen vaikutuksen työn tulokseen sekä ymmärtää kokonaisvaltaisen kasvinsuojelun periaatteet osana kestävää kasvintuotantoa.

Sisältö

Viljojen ja nurmikasvien sadon korjuussa käytettävät koneet ja teknologia; viljankäsittelylaitteet; viljan kuivauksen prosessi sekä muut viljan ja nurmikasvien säilöntätavat; rikkakasvien luokittelu ja ominaisuudet; rikkakasvien ei-kemialliset torjuntamenetelmät; rikkakasvien torjunta-aineet ja käyttö; kasvunsääteet; kasvinsuojelun tekniikka; kasvinsuojeluaineiden ympäristö- ja terveysvaikutukset; tärkeimpien tautien ja tuholaisten tunnistus.

Oppimateriaalit

Seppänen, M (toim.) 2008. Peltokasvien tuotanto. Opetushallitus.
Ansalehto ym. 1999. Laatuviljan tuotanto. Tieto tuottamaan 80. Maaseutukeskusten liitto.
Opas rukiin viljelyyn. www.vyr.fi (2010).
Saatavuus: http://www.vyr.fi/multimagazine/web/ruisopas/
Rypsin ja Rapsinviljelyopas. www.vyr.fi.
Saatavuus: http://www.vyr.fi/multimagazine/web/rypsin_rapsin_opas/fi/
Mallasohran viljelyopas. www.vyr.fi.
Saatavuus: http://www.vyr.fi/multimagazine/web/mallasohraopas/fi/
Peltonen, Puurunen ja Harmoinen (toim). 2010. Nurmirehujen tuotanto ja käyttö. Tieto tuottamaan 132. ProAgria Keskusten liitto.
Herneen tuotanto. 1993. Maaseutukeskusten liiton julkaisuja 860.
Peltonen-Sainio ym. 2005. Viljojen kehityksen ja kasvun ABC. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus.
Tiainen R. (toim.) 2005. Maatilatalouden teknologia
Klemola, E. ym. 2002. Lohkon koon ja muodon taloudelliset vaikutukset. Työtehoseuran julkaisuja 386
Pentti, S. 2006. Peltoliikenteen optimointi. Työtehoseuran maataloustiedote 593

Opetusmenetelmät

-Luennot
-Harjoitustyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 108 h joka sisältää luentoja ja itsenäisesti tehtäviä harjoitustöitä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on selvillä viljojen ja nurmikasvien sadon korjuussa ja kasvinsuojelussa käytettävistä koneista. Opiskelija on selvillä viljankäsittelylaitteista, -kuivauksesta sekä muista viljan ja nurmikasvien säilöntätavoista. Opiskelija luokittelee rikkakasveja, nimeää niiden torjuntamenetelmiä, määrittelee kasvinsuojeluaineiden ympäristö- ja terveysvaikutuksi

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee viljojen ja nurmikasvien sadon korjuussa ja kasvinsuojelussa käytettävät koneet. Opiskelija tuntee viljankäsittelylaitteet, -kuivauksen sekä muut viljan ja nurmikasvien säilöntätavat. Opiskelija luokittelee rikkakasveja, osaa selittää niiden torjuntamenetelmiä, pohtii eri kasvinsuojeluaineiden ympäristö- ja terveysvaikutuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa valita tarkoituksen mukaisimmat viljojen ja nurmikasvien sadon korjuussa ja kasvinsuojelussa käytettävät koneet. Opiskelija osaa hyödyntää tietämystään viljankäsittelylaitteista, -kuivauksesta sekä muista viljan ja nurmikasvien säilöntätavoista. Opiskelija luokittelee rikkakasveja ja osaa analysoida ja vertailla niiden torjuntamenetelmiä. Opiskelija arvioi ja tekee johtopäätöksiä kasvinsuojeluaineiden ympäristö- ja terveysvaikutuksista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt

Esitietovaatimukset

Suositellaan opiskeltavaksi ensin opintojaksoja: maaperä ja vesitalous, kasvin kasvu ja peltokasvit tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 05.04.2024

Ajoitus

01.04.2024 - 30.10.2024

Laajuus

5 op

T&K-osuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Jussi-Matti Kallio
 • Juha Tiainen
 • Anna Tall
 • Jori Lahti
 • Arja Nykänen
Opiskelijaryhmät
 • AGRO22A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO22B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija seuraa kasvukauden aikaisia tapahtumia pellolla. Opiskelija tunnistaa tärkeimmät rikkakasvit, kukkivat luonnonkasvit sekä taudit ja tuholaiset. Opiskelija oppii tunnistamaan kasvien kehitysvaiheet ja kasvinsuojelutarpeen sekä ympäristöarvoiltaan arvokkaat luontokohteet.
Opiskelija on selvillä sadonmuodostukseen ja sadon laatuun vaikuttavista tekijöistä sekä osaa arvioida kasvinviljelyn eri työvaiheiden laatua ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Opiskelija osaa kuvailla sadonkorjuussa käytettävää teknologiaa erityisesti viljelyä tarkentavien mittausvälineiden, säätöjärjestelmien ja toimenpiteiden näkökulmasta sekä tuntee ruiskun testauksen keskeiset vaiheet.

Opiskelija osaa antaa esimerkkejä alueen viljelyä tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti kehittävistä yrityksistä.

Sisältö

Peltoviljelyn kasvilajeja ja lajikkeita, näytemaan seuranta, rikkakasvit, luonnonkasvit, taudit ja tuholaiset, kasvilajituntemusta, kasvinsuojelutarve, tutustuminen tutkimustoimintaan, eri tuotantosuuntaa harjoittavien tilojen viljelytilanteiden tuloksen arviointia käytännössä, ruiskun testaus, maatalouskone-, yritys- ja tilavierailuja.

Oppimateriaalit

Erkamo, M. 2015. Uusi rikkakasviopas: pelto, puutarha ja taimistot. Kasvinsuojeluseura.
Ajankohtaisia kasvinsuojeluohjeita 2022. Kasvinsuojeluseura
Värikuvakasviot; Muuta kirjallisuutta ja materiaalia osoituksen mukaan.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot ja ohjatut harjoitustyöt (60 %), omaehtoinen työskentely (40 %)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 133 h, josta aktivoivat luennot ja ohjatut harjoitustyöt 80 tuntia ja itsenäistä opiskelua 53 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat. Opiskelija kerää ja tunnistaa ohjattuna rikkakasveja, tauteja ja tuholaisia sekä tuntee viljelykasvien kehitysvaiheita. Opiskelija tietää, mitkä asiat vaikuttavat sadonmuodostukseen ja sadon laatuun. Opiskelija kuvailee viljelyssä käytettävää teknologiaa.
Osaa selostaa yritysvierailukohteiden keskeiset toiminnat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin. Opiskelija kerää ja tunnistaa omatoimisesti rikkakasveja, tauteja ja tuholaisia sekä tuntee viljelykasvien kehitysvaiheet. Opiskelija osaa päätellä sadonmuodostukseen ja sadon laatuun vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa perustella viljelyssä käytettävää teknologiaa.Osaa selostaa yritysvierailukohteiden keskeiset toiminnat ja verrata niiden toimintaa opintojakson tavoitteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija kerää ja tunnistaa aktiivisesti rikkakasveja, tauteja ja tuholaisia sekä tunnistaa viljelykasvien kehitysvaiheet. Opiskelija osaa pohtia ja analysoida sadonmuodostukseen ja sadon laatuun vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa soveltaa käytäntöön viljelyn teknologiatietämystä..Osaa selostaa yritysvierailukohteiden keskeiset toiminnat, verrata ja analysoida niiden toimintaa opintojakson tavoitteisiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo pakollinen, aktiivisuus, jatkuva arviointi, raportit, kasviot, kasvitentti

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

01.04.2024 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

T&K-osuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Jussi-Matti Kallio
 • Anna Tall
 • Jori Lahti
 • Arja Nykänen
Vastuuhenkilö

Anna Tall

Opiskelijaryhmät
 • MAGRO23
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija seuraa kasvukauden aikaisia tapahtumia pellolla. Opiskelija tunnistaa tärkeimmät rikkakasvit, kukkivat luonnonkasvit sekä taudit ja tuholaiset. Opiskelija oppii tunnistamaan kasvien kehitysvaiheet ja kasvinsuojelutarpeen sekä ympäristöarvoiltaan arvokkaat luontokohteet.
Opiskelija on selvillä sadonmuodostukseen ja sadon laatuun vaikuttavista tekijöistä sekä osaa arvioida kasvinviljelyn eri työvaiheiden laatua ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Opiskelija osaa kuvailla sadonkorjuussa käytettävää teknologiaa erityisesti viljelyä tarkentavien mittausvälineiden, säätöjärjestelmien ja toimenpiteiden näkökulmasta sekä tuntee ruiskun testauksen keskeiset vaiheet.

Opiskelija osaa antaa esimerkkejä alueen viljelyä tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti kehittävistä yrityksistä.

Sisältö

Peltoviljelyn kasvilajeja ja lajikkeita, näytemaan seuranta, rikkakasvit, luonnonkasvit, taudit ja tuholaiset, kasvilajituntemusta, kasvinsuojelutarve, tutustuminen tutkimustoimintaan, eri tuotantosuuntaa harjoittavien tilojen viljelytilanteiden tuloksen arviointia käytännössä, ruiskun testaus, maatalouskone-, yritys- ja tilavierailuja.

Oppimateriaalit

Erkamo, M. 2015. Uusi rikkakasviopas: pelto, puutarha ja taimistot. Kasvinsuojeluseura.
Ajankohtaisia kasvinsuojeluohjeita 2022. Kasvinsuojeluseura
Värikuvakasviot; Muuta kirjallisuutta ja materiaalia osoituksen mukaan.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot ja ohjatut harjoitustyöt (60 %), omaehtoinen työskentely (40 %)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 133 h, josta aktivoivat luennot ja ohjatut harjoitustyöt 80 tuntia ja itsenäistä opiskelua 53 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat. Opiskelija kerää ja tunnistaa ohjattuna rikkakasveja, tauteja ja tuholaisia sekä tuntee viljelykasvien kehitysvaiheita. Opiskelija tietää, mitkä asiat vaikuttavat sadonmuodostukseen ja sadon laatuun. Opiskelija kuvailee viljelyssä käytettävää teknologiaa.
Osaa selostaa yritysvierailukohteiden keskeiset toiminnat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin. Opiskelija kerää ja tunnistaa omatoimisesti rikkakasveja, tauteja ja tuholaisia sekä tuntee viljelykasvien kehitysvaiheet. Opiskelija osaa päätellä sadonmuodostukseen ja sadon laatuun vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa perustella viljelyssä käytettävää teknologiaa.Osaa selostaa yritysvierailukohteiden keskeiset toiminnat ja verrata niiden toimintaa opintojakson tavoitteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija kerää ja tunnistaa aktiivisesti rikkakasveja, tauteja ja tuholaisia sekä tunnistaa viljelykasvien kehitysvaiheet. Opiskelija osaa pohtia ja analysoida sadonmuodostukseen ja sadon laatuun vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa soveltaa käytäntöön viljelyn teknologiatietämystä..Osaa selostaa yritysvierailukohteiden keskeiset toiminnat, verrata ja analysoida niiden toimintaa opintojakson tavoitteisiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo pakollinen, aktiivisuus, jatkuva arviointi, raportit, kasviot, kasvitentti

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 15.04.2024

Ajoitus

22.04.2024 - 27.05.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Nina Sillvan

Tavoitteet

: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• Osaa kiertotalouden liiketoimintamallit: tuote palveluna, uusiutuvuus, jakamisalustat, tuote-elinkaaren pidentäminen, resurssitehokkuus & kierrätys
• Osaa hyödyntää osaamistaan yritysten tai muiden alan organisaatioiden kehittämisessä
• Tunnistaa kiertotalouden liiketoimintamalleihin liittyviä taloudellisia mahdollisuuksia sekä rajoitteita työelämässä
• Osaa nimetä esimerkkejä kiertotalouden liiketoimintamalleja hyödyntävistä yrityksistä ja osaa kehittää kiertotalouden liiketoimintamalleihin perustuvia yritysideoita

Sisältö

Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, pohdintatehtävä
Kiertotalouden liiketoimintamallit: tuote palveluna, uusiutuvuus, jakamisalustat
Kiertotalouden liiketoimintamallit: tuote-elinkaaren pidentäminen, resurssitehokkuus & kierrätys
Yritysvierailu
Oman yritysidean kehittäminen kiertotalouden liiketoimintamallien pohjalta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää kiertotalouden perusteita ja luettelee kiertotalouden liiketoimintamallit. Opiskelija määrittelee näiden liiketoimintamallien pääasiat. Hän kykenee laskemaan liiketoimintamalleihin liittyviä laskuja. Opiskelija nimeää kiertotalouteen vaikuttavia tekijöitä ja luettelee niiden liiketoimintavaikutuksia. Hän osaa tunnistaa kiertotalouden liiketoimintamalleihin siirtymisen vaiheet yksittäisessä yrityksessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kuvaa kiertotalouden liiketoimintamallien perusteita sekä selittää siihen vaikuttavia ilmiöitä. Opiskelija tekee yhteenvedon kiertotalouden liiketoimintamalleihin tähtäävistä toimenpiteistä. Opiskelija pystyy kuvaamaan olosuhteita ja perustelemaan tiettyjen toimintatapojen käyttöä kiertotalouden edistämiseksi. Opiskelija arvioi eri liiketoimintamallien hyödyntämisen kannattavuutta sekä kykenee listaamaan toimenpiteitä. Opiskelija osaa selittää käsitteitä ja soveltaa tietämystään yksittäisen yritysten olosuhteisiin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selittää, mihin kiertotalous perustuu ja osaa selittää mihin kiertotalouden liiketoimintamallien hyödyntäminen perustuu sekä tulkitsee, laskee ja kommentoi siihen liittyviä ongelmia ja käsitteitä (rajoitteet ja mahdollisuudet). Opiskelija selittää kiertotalouden liiketoimintaan tähtääviä toimenpiteitä ja analysoi siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvailemaan ja vertailemaan eri liiketoimintamallien vaihtoehtoja ja perustelee valintojaan sekä kehittämisehdotuksiaan. Opiskelija vertailee liiketoimintamallien kannattavuustekijöitä ja osaa analysoida siihen tähtääviä kehittämisideoita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 28.04.2024

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anu Katila
 • Anu Latva-Reinikka
 • Opiskelijapalvelut Nimeämätön
 • Tiina Välimäki
 • Anna Tall
 • Eija Putula-Hautala
 • Marja Erkkilä
Opiskelijaryhmät
 • AGRO23
  Agrologi (AMK)
 • AGRO23A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO23B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Oppimateriaalit

- SeAMK www- ja intra-sivut sekä niiden informaatio käsiteltävistä asioista, http://www.seamk.fi
- tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat, ops.seamk.fi
- opettajan osoittama materiaali
- Moodle-alustalla oleva perehdytysmateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, tehtävät, ryhmätyöskentelyt

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli opiskelijalla on aikaisemmin suoritettu orientoiva opintojakso korkeakoulussa, oppimisessee hyväksiluetaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

53 h, mikä koostuu luennoista (n. 30 h) ja itsenäisestä opiskelusta ja tehtävien tekemisestä (n. 25 h)

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla tekeminen painottuu syyslukukauteen, mutta jatkuu koko lukuvuoden.
Osio Korkeakouluopiskelu on pääosin syksyllä, osio Urasuunnittelu kevätlukukaudella.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät, läsnäoloa seurataan

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 17.05.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anu Katila
 • Anu Latva-Reinikka
 • Sari Rimpelä
 • Opiskelijapalvelut Nimeämätön
 • Anna Tall
 • Eija Putula-Hautala
 • Marja Erkkilä
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO24
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Oppimateriaalit

- SeAMK www- ja intra-sivut sekä niiden informaatio käsiteltävistä asioista, http://www.seamk.fi
- tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat, ops.seamk.fi
- opettajan osoittama materiaali
- Moodle-alustalla oleva perehdytysmateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, tehtävät, ryhmätyöskentelyt

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli opiskelijalla on aikaisemmin suoritettu orientoiva opintojakso korkeakoulussa, oppimisessee hyväksiluetaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

53 h, mikä koostuu luennoista (n. 20 h) ja itsenäisestä opiskelusta ja tehtävien tekemisestä (n. 30 h)

Sisällön jaksotus

Opintojakso painottuu tammikuuhun, mutta jatkuu koko kevään.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät

Ajoitus

30.09.2023 - 15.04.2024

Laajuus

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Tiina Nieminen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Ilmoittautumisaika

15.12.2023 - 21.04.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Johanna Koivula

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali moodlessa

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi
Itsenäisesti suoritettavat tehtävät moodlessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä n. 54 h itsenäistä työskentelyä

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja lähettää opintojakson aloitusviestin, jossa moodlen tiedot SeAMKin sähköpostiin kerran viikossa uusille ilmoittautuneille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kaikkien tehtävien palauttaminen hyväksytysti arviointikriteerien mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 30.06.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Teija Rönkä
Vastuuhenkilö

Teija Rönkä

Opiskelijaryhmät
 • AGRO21PR
  Agrologi (AMK)
 • MAGRO22
  Agrologi (AMK)
 • MAGRO21
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija tuntee tuotantoeläinten jalostustavoitteet. Opiskelija osaa selittää tämän hetkiset käytänteet pääosin nautojen ja sikojen jalostuksen osalta. Hän osaa tehdä yhteenvedon tilatason jalostussuunnittelun perusteista. Hän osaa arvioida laaditun jalostussuunnitelman vaikutuksia. Hän osaa selittää jalostustavoitteiden ja –käytänteiden merkityksen tuotannon ja sen kestävyyden kannalta.

Sisältö

Perinnöllisyyden perusteet, jalostustavoitteet, tiedonkeruumenetelmät, jalostusarvojen ennustaminen, kotimaisten ja kansainvälisten jalostusarvojen tulkinta, eläinten valintakriteerit, paritus- ja lisäysmenetelmät, tilatason jalostussuunnittelu, lainsäädäntö, eettiset näkökohdat, jalostussuunnitelman vaikutusten arviointi ja seuranta

Oppimateriaalit

Aro ym. 2020. Testaa ja valitse- Lypsykarjan jalostuksella tuloksiin. Opetushallitus, 1. painos. Vantaa: Punamusta Oy. TAI Aro ym. 2012. MIttaa ja valitse - Lypsykarjanjalostuksella tulokseen.Opetushallitus, 3. painos.Tampere: Juvenes Print Oy.

Muu opettajan osoittama kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus, aikaan sitomaton.
Alkuinfo nauhoitetaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voidaan liittää aihepiiriin liittyviin työtehtäviin. Sovitaan tarkemmin opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisajankäyttö 133 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla verkko-opintoina 1.1-31.5.2024. Aloitusajankohta joustava, suoritus tehtävä loppuun 31.5.2024 mennessä. Arviointi kuukauden lopussa.
Huomaa, että voit ilmoittautua myös jo aiemmin (1.5.2023) alkavalle toteutukselle.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee keskeisimmät jalostustavoitteet ja tavat saada tietoa jalostusvalintaa varten. Hän osaa tulkinta jalostusarvon ennusteita ja jalostussuunnitelmaa perustasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee jalostustavoitteet ja niiden merkityksen. Hän osaa tulkita jalostusarvon ennusteita monipuolisesti. Hän arvioida laaditun jalostussuunnitelman vaikutuksia tilatasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tulkita jalostusarvon ennusteita ja laadittua jalostussuunnitelmaa monipuolisesti. Hän osaa selittää eläinten jalostusvalinnan perusteet sekä laajempien jalostusohjelmien periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson aikana suoritettavat tehtävät.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa nimetä keskeisiä jalostustavoitteita. Hän ei osaa lukea jalostussuunnitelmaa ja tulkita eläinten jalostusvalinnassa käytettäviä jalostusarvon ennusteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee keskeisimmät jalostustavoitteet ja tavat saada tietoa jalostusvalintaa varten. Hän osaa tulkinta jalostusarvon ennusteita ja jalostussuunnitelmaa perustasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee jalostustavoitteet ja niiden merkityksen. Hän osaa tulkita jalostusarvon ennusteita monipuolisesti. Hän arvioida laaditun jalostussuunnitelman vaikutuksia tilatasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tulkita jalostusarvon ennusteita ja laadittua jalostussuunnitelmaa monipuolisesti. Hän osaa selittää eläinten jalostusvalinnan perusteet sekä laajempien jalostusohjelmien periaatteet.

Esitietovaatimukset

Perustietämys suomalaisesta kotieläintuotannosta ja sen toimintatavoista. Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Samu Palander
Opiskelijaryhmät
 • AGRO21PR
  Agrologi (AMK)
 • MAGRO22
  Agrologi (AMK)
 • MAGRO21
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija syventää osaamistaan tuotantoeläinten biologiasta, ravitsemuksesta ja aineenvaihdunnasta ja osaa soveltaa tietojaan tuotannon, terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta.

Sisältö

Ravintoaineiden kemialliset ominaisuudet, ruoansulatuksen ja ruoansulatuskanavan fysiologia ja mikrobiologia, aineenvaihdunta ja sen säätely, ravintoaineiden käyttö tuotantoon, etologia ja sen merkitys (esimerkkejä eläinlajeittain), immunologia, terveyden ylläpito ja sairastuminen

Oppimateriaalit

Esim:

Castren, H. 1997. Kotieläinten käyttäytyminen ja hyvinvointi. Mikkeli : Helsingin yliopisto, maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus

McDonald, P. ; Edwards, R.A ; Greenhalgh, J.F.D. 2011. Animal nutrition. Harlow: Pearson Education. 7th ed. (tai muu painos)

muu osoitettava materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu verkossa (tarjolla CampusOnlinessa), omille opiskelijoille tueksi joitakin info- ja ohjaustunteja

Kansainvälisyys

Sis. KV oppimateriaalia

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely verkossa 95%, vapaaehtoiset info- ja ohjaustunnit

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä ravitsemus- ja tuotantobiologisia käsitteitä ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä ja soveltamisesta eläinten ruokinnan, hoidon ja tuotannon suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää em. käsitteiden merkitystä ja osaa kuvata, miten teoriaa voi soveltaa käytännön suunnittelu- ja valintatilanteisiin. Hän osaa vertailla kotieläinten biologisia ominaisuuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa perustella ravitsemus- ja tuotantobiologisten ilmiöiden merkitystä eri kotieläimillä. Hän pystyy arvioimaan sekä laajentamaan ja syventämään osaamistaan etsimällä itsenäisesti tietoa asiasta ja soveltamalla sitä käytännön esimerkkeihin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkoalustalla suoritettavat tai sinne palautettavat tehtävät

Esitietovaatimukset

Kotieläintuotannon yhteiset opinnot

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Samu Palander
 • Jussi-Matti Kallio
Opiskelijaryhmät
 • AGRO22A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO22B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija tuntee rehujen ravintoaineet ja rehuarvojen perusteet sekä ruoansulatuksen toiminnan ja niiden merkityksen. Hän tuntee ruokinnansuunnittelun pääperiaatteet ja tavoitteet ja osaa arvioida rehuannoksen komponenttien suhteellisen osuuden muutoksen vaikutusta ravintoaineiden saantiin ja rehuannoksen koostumukseen. Hän osaa arvioida ruokinnan onnistumista käytännössä ja osaa laskea eläimen rehuntarpeen. Opiskelija osaa kuvailla myös tuotantoeläinten ruokinnassa käytettäviä vaihtoehtoisia teknologisia ratkaisuja.

Sisältö

Rehujen ravintoaineet, tärkeimpien rehujen koostumus ja rehuarvo, ruoansulatus, ruokinnansuunnittelu ja sen yhteys eläimen terveyteen ja hyvinvointiin, ruokinnan onnistumisen seurantakeinot, ruokintateknologia.

Oppimateriaalit

Rehutaulukot ja ruokintasuositukset, saatavana Luonnonvarakeskuksen sivuilta
Luentomuistiinpanot ja muu opetuksen yhteydessä osoitettava materiaali
Lisäksi soveltuvin osin esim.:
Siljander-Rasi, H., Nopanen, A. & Helin. J. (toim.) 2006: Sian ruokinta ja hoito. Tieto tuottamaan 114. ProAgria keskusten liitto
Kyntäjä, S., Nokka, S., Harmoinen, T. & Ellä, A. (toim.) 2010: Lypsylehmän ruokinta. Tieto tuottamaan 133. ProAgria keskusten liitto

Opetusmenetelmät

Luennot, demonstraatiot, lasku- ja suunnitteluharjoitukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Demonstraatiot yhteistyössä Vacca Oy:n tiloissa, yritysvierailu (rehuteollisuus) mahdollisuuksien mukaan

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja harjoitukset 40%, itsenäinen työskentely 60%

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa esittää erilaisten ruuansulatuskanavien rakenteen ja toiminnan pääpiirteittäin. Hän osaa nimetä ravintoaineet sekä laatia yksinkertaisia laskelmia rehuntarpeesta. Hän osaa luetella keskeiset ruokinnan onnistumisen seurantakeinot. Hän osaa nimetä tavallisimmat ruokintateknologiset ratkaisut.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää eläimen ruuansulatuksen, ravintoaineiden kemian pääpiirteiden ja käytännön rehuvalintojen yhteyden. Hän osaa laskea rehuannoksen sisältämän ravintoaineiden määrän ja pitoisuudet sekä verrata niitä ruokintasuosituksiin ja muihin annettuihin ohjearvoihin. Hän osaa soveltaa valmiita ruokintasuunnitelmia käytäntöön. Hän osaa selittää, kuinka ruokinnan onnistumista voidaan seurata. Hän osaa kuvailla erilaisten ruokintateknologioiden eroja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää ravitsemuksen biologista merkitystä eläimelle. Hän osaa suunnitella tavanomaisista rehuvaihtoehdoista koostuvia rehuannoksia ja laskea eläinten vuosittaisen tai koko kasvatuskauden rehuntarpeen. Hän osaa arvioida toteutetun ruokinnan onnistumista käytännössä. Hän osaa kuvailla erilaisten ruokintateknologioiden eroja ja selittää niiden merkitystä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Viikkotestit tai tentti, harjoitukset ja demonstraatiot (pakollinen osallistuminen), raportti

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Samu Palander
 • Jussi-Matti Kallio
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO22
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija tuntee rehujen ravintoaineet ja rehuarvojen perusteet sekä ruoansulatuksen toiminnan ja niiden merkityksen. Hän tuntee ruokinnansuunnittelun pääperiaatteet ja tavoitteet ja osaa arvioida rehuannoksen komponenttien suhteellisen osuuden muutoksen vaikutusta ravintoaineiden saantiin ja rehuannoksen koostumukseen. Hän osaa arvioida ruokinnan onnistumista käytännössä ja osaa laskea eläimen rehuntarpeen. Opiskelija osaa kuvailla myös tuotantoeläinten ruokinnassa käytettäviä vaihtoehtoisia teknologisia ratkaisuja.

Sisältö

Rehujen ravintoaineet, tärkeimpien rehujen koostumus ja rehuarvo, ruoansulatus, ruokinnansuunnittelu ja sen yhteys eläimen terveyteen ja hyvinvointiin, ruokinnan onnistumisen seurantakeinot, ruokintateknologia.

Oppimateriaalit

Rehutaulukot ja ruokintasuositukset, saatavana Luonnonvarakeskuksen sivuilta
Luentomuistiinpanot ja muu opetuksen yhteydessä osoitettava materiaali
Lisäksi soveltuvin osin esim.:
Siljander-Rasi, H., Nopanen, A. & Helin. J. (toim.) 2006: Sian ruokinta ja hoito. Tieto tuottamaan 114. ProAgria keskusten liitto
Kyntäjä, S., Nokka, S., Harmoinen, T. & Ellä, A. (toim.) 2010: Lypsylehmän ruokinta. Tieto tuottamaan 133. ProAgria keskusten liitto

Opetusmenetelmät

Luennot, demonstraatiot, lasku- ja suunnitteluharjoitukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Demonstraatiot yhteistyössä Vacca Oy:n tiloissa, yritysvierailu (rehuteollisuus) mahdollisuuksien mukaan

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja harjoitukset 20%, itsenäinen työskentely 80%

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa esittää erilaisten ruuansulatuskanavien rakenteen ja toiminnan pääpiirteittäin. Hän osaa nimetä ravintoaineet sekä laatia yksinkertaisia laskelmia rehuntarpeesta. Hän osaa luetella keskeiset ruokinnan onnistumisen seurantakeinot. Hän osaa nimetä tavallisimmat ruokintateknologiset ratkaisut.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää eläimen ruuansulatuksen, ravintoaineiden kemian pääpiirteiden ja käytännön rehuvalintojen yhteyden. Hän osaa laskea rehuannoksen sisältämän ravintoaineiden määrän ja pitoisuudet sekä verrata niitä ruokintasuosituksiin ja muihin annettuihin ohjearvoihin. Hän osaa soveltaa valmiita ruokintasuunnitelmia käytäntöön. Hän osaa selittää, kuinka ruokinnan onnistumista voidaan seurata. Hän osaa kuvailla erilaisten ruokintateknologioiden eroja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää ravitsemuksen biologista merkitystä eläimelle. Hän osaa suunnitella tavanomaisista rehuvaihtoehdoista koostuvia rehuannoksia ja laskea eläinten vuosittaisen tai koko kasvatuskauden rehuntarpeen. Hän osaa arvioida toteutetun ruokinnan onnistumista käytännössä. Hän osaa kuvailla erilaisten ruokintateknologioiden eroja ja selittää niiden merkitystä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tehtäväpalautus, harjoitukset ja demonstraatiot (pakollinen osallistuminen), raportti

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Samu Palander
 • Jussi-Matti Kallio
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO23
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija tuntee rehujen ravintoaineet ja rehuarvojen perusteet sekä ruoansulatuksen toiminnan ja niiden merkityksen. Hän tuntee ruokinnansuunnittelun pääperiaatteet ja tavoitteet ja osaa arvioida rehuannoksen komponenttien suhteellisen osuuden muutoksen vaikutusta ravintoaineiden saantiin ja rehuannoksen koostumukseen. Hän osaa arvioida ruokinnan onnistumista käytännössä ja osaa laskea eläimen rehuntarpeen. Opiskelija osaa kuvailla myös tuotantoeläinten ruokinnassa käytettäviä vaihtoehtoisia teknologisia ratkaisuja.

Sisältö

Rehujen ravintoaineet, tärkeimpien rehujen koostumus ja rehuarvo, ruoansulatus, ruokinnansuunnittelu ja sen yhteys eläimen terveyteen ja hyvinvointiin, ruokinnan onnistumisen seurantakeinot, ruokintateknologia.

Oppimateriaalit

Rehutaulukot ja ruokintasuositukset, saatavana Luonnonvarakeskuksen sivuilta
Luentomuistiinpanot ja muu opetuksen yhteydessä osoitettava materiaali
Lisäksi soveltuvin osin esim.:
Siljander-Rasi, H., Nopanen, A. & Helin. J. (toim.) 2006: Sian ruokinta ja hoito. Tieto tuottamaan 114. ProAgria keskusten liitto
Kyntäjä, S., Nokka, S., Harmoinen, T. & Ellä, A. (toim.) 2010: Lypsylehmän ruokinta. Tieto tuottamaan 133. ProAgria keskusten liitto

Opetusmenetelmät

Luennot, demonstraatiot, lasku- ja suunnitteluharjoitukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Demonstraatiot yhteistyössä Vacca Oy:n tiloissa, yritysvierailu (rehuteollisuus) mahdollisuuksien mukaan

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja harjoitukset 20%, itsenäinen työskentely 80%

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa esittää erilaisten ruuansulatuskanavien rakenteen ja toiminnan pääpiirteittäin. Hän osaa nimetä ravintoaineet sekä laatia yksinkertaisia laskelmia rehuntarpeesta. Hän osaa luetella keskeiset ruokinnan onnistumisen seurantakeinot. Hän osaa nimetä tavallisimmat ruokintateknologiset ratkaisut.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää eläimen ruuansulatuksen, ravintoaineiden kemian pääpiirteiden ja käytännön rehuvalintojen yhteyden. Hän osaa laskea rehuannoksen sisältämän ravintoaineiden määrän ja pitoisuudet sekä verrata niitä ruokintasuosituksiin ja muihin annettuihin ohjearvoihin. Hän osaa soveltaa valmiita ruokintasuunnitelmia käytäntöön. Hän osaa selittää, kuinka ruokinnan onnistumista voidaan seurata. Hän osaa kuvailla erilaisten ruokintateknologioiden eroja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää ravitsemuksen biologista merkitystä eläimelle. Hän osaa suunnitella tavanomaisista rehuvaihtoehdoista koostuvia rehuannoksia ja laskea eläinten vuosittaisen tai koko kasvatuskauden rehuntarpeen. Hän osaa arvioida toteutetun ruokinnan onnistumista käytännössä. Hän osaa kuvailla erilaisten ruokintateknologioiden eroja ja selittää niiden merkitystä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tehtäväpalautus, harjoitukset ja demonstraatiot (pakollinen osallistuminen), raportti

Ilmoittautumisaika

23.10.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Jussi-Matti Kallio
 • Teija Rönkä
Vastuuhenkilö

Teija Rönkä

Opiskelijaryhmät
 • AGRO23
  Agrologi (AMK)
 • AGRO23A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO23B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä, mitä on eläinten hyvinvointi ja suorittaa hyvinvoinnin arviointia käytännössä. Hän osaa esittää tavallisimmat käytetyt tuotantorakennusratkaisut sekä olosuhteiden hallintaan käytetyn tekniikan. Opiskelija osaa selittää tavallisimpien tuotantoeläinten hoitoon liittyvät keskeiset työtehtävät ja kirjalliset muistiinpanot. Opiskelija osaa löytää tietoa keskeisestä eläintenpitoa ja hoitoa koskevasta lainsäädännöstä Opiskelija osaa selittää tuotantoympäristön, hoitotöiden suorituksen, kirjallisen dokumentoinnin ja lainsäädännön yhteyksiä tuotantoon ja kotieläintuotannon kestävyyteen.

Sisältö

Tuotantorakennukset, eläimen ja tuotantoympäristön vuorovaikutus, olosuhdehallinta ja siinä käytetyn teknologian perusteet, tuotantoeläinten hyvinvoinnin arviointi, keskeiset tuotantoeläinten hoitotyöt, em. sisältöihin liittyvät keskeiset anatomiset rakenteet ja fysiologiset toiminnot, eläinten pitoon liittyvä keskeinen lainsäädäntö, lakisääteiset kirjanpitovelvoitteet ja muu keskeiset tavat kerätä tietoa tuotannosta, kotieläintuotantoon liittyvät tietorekisterit ja seurantajärjestelmät.

Oppimateriaalit

Eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna -oppaat, saatavana Ruokaviraston sähköisenä julkaisuna.
Muu opettajan osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot
Oppimistehtävät. Ryhmätehtävien ohjaukseen osallistuminen on pakollista ryhmän kaikille jäsenille.
Havainto-opetus
Oppilaitoksen järjestämät yritysvierailut, joille osallistuminen on pakollista.
Itsenäinen opiskelu
Käytännön harjoitukset niille, joilla ei ole aiempaa kokemusta kotieläinten hoitotöistä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Demonstraatiot ja käytännön harjoitukset suoritetaan Vacca Oy:n tiloissa.
Lisäksi vierailuja alan yrityksiin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson lopussa. Uusintatentit Examissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kirjallisuustentin tai opinnollistamisen mahdollisuudesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä opettajaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 135 h
Kontaktiopetus noin 85 h ja itsenäinen opiskelu 50 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Oppilaitoksen järjestämille yritysvierailuille osallistuminen on pakollista.
Ryhmätehtävien ohjaukseen osallistuminen on pakollista ryhmän kaikille jäsenille.
Demonstraatioihin suorittaminen on pakollista; joko osallistuminen Vacassa järjestettäviin tai omatoiminen vaihtoehtoinen suoritus opettajien ohjeiden mukaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selittää eri tuotannonvaiheiden tärkeimmät työtehtävät ja niihin liittyvät kirjalliset muistiinpanot. Hän osaa esittää eläimen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Hän tunnistaa tavallisimmat tuotantorakennustyypit ja tuotantoteknologiset ratkaisut. Opiskelija osaa löytää tietoa keskeisestä eläintenpitoa ja hoitoa koskevasta lainsäädännöstä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää tavallisimpien tuotantoeläinten hoitotöiden ja dokumentoinnin suoritustavan merkitystä. Hän osaa esitellä erilaisia tuotantoteknisiä ratkaisuja ja selittää niiden eroja sekä niiden yhteyksiä hoitotöiden suoritukseen, eläinten hyvinvointiin ja tuotantoon. Hän osaa suorittaa hyvinvoinnin arviointia käytännössä. Hän osaa tulkita keskeisten eläinten pitoon vaikuttavien säädösten sisältöä käytännön eläinten pitokäytänteisiin ja olosuhteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa vertailla ja arvioida erilaisia tuotantoteknisiä ratkaisuja ja eläinten hoitotöiden suoritustapoja monipuolisesti. Hän osaa selittää tuotanto-olosuhteiden, hoitotöiden suorittamisen ja toiminnan dokumentoinnin laaja-alaista merkitystä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut tehtävät, harjoitukset ja demonstraatiot
Aktiivinen osallistuminen
Tentti

Esitietovaatimukset

Aiempia opintoja ei vaadita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.10.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Jussi-Matti Kallio
 • Teija Rönkä
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO23
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä, mitä on eläinten hyvinvointi ja suorittaa hyvinvoinnin arviointia käytännössä. Hän osaa esittää tavallisimmat käytetyt tuotantorakennusratkaisut sekä olosuhteiden hallintaan käytetyn tekniikan. Opiskelija osaa selittää tavallisimpien tuotantoeläinten hoitoon liittyvät keskeiset työtehtävät ja kirjalliset muistiinpanot. Opiskelija osaa löytää tietoa keskeisestä eläintenpitoa ja hoitoa koskevasta lainsäädännöstä Opiskelija osaa selittää tuotantoympäristön, hoitotöiden suorituksen, kirjallisen dokumentoinnin ja lainsäädännön yhteyksiä tuotantoon ja kotieläintuotannon kestävyyteen.

Sisältö

Tuotantorakennukset, eläimen ja tuotantoympäristön vuorovaikutus, olosuhdehallinta ja siinä käytetyn teknologian perusteet, tuotantoeläinten hyvinvoinnin arviointi, keskeiset tuotantoeläinten hoitotyöt, em. sisältöihin liittyvät keskeiset anatomiset rakenteet ja fysiologiset toiminnot, eläinten pitoon liittyvä keskeinen lainsäädäntö, lakisääteiset kirjanpitovelvoitteet ja muu keskeiset tavat kerätä tietoa tuotannosta, kotieläintuotantoon liittyvät tietorekisterit ja seurantajärjestelmät.

Oppimateriaalit

Eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna -oppaat, saatavana Ruokaviraston sähköisenä julkaisuna.
Muu opettajan osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot
Oppimistehtävät. Ryhmätehtävien ohjaukseen osallistuminen on pakollista ryhmän kaikille jäsenille.
Havainto-opetus
Oppilaitoksen järjestämät yritysvierailut, joille osallistuminen on pakollista.
Itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Demonstraatiot suoritetaan Vacca Oy:n tiloissa.
Lisäksi vierailuja alan yrityksiin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson lopussa. Uusintatentit Examissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kirjallisuustentin tai opinnollistamisen mahdollisuudesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä opettajaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 135 h
Kontaktiopetus 30 h ja itsenäinen opiskelu 105 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Oppilaitoksen järjestämille yritysvierailuille osallistuminen on pakollista.
Ryhmätehtävien ohjaukseen osallistuminen on pakollista ryhmän kaikille jäsenille.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selittää eri tuotannonvaiheiden tärkeimmät työtehtävät ja niihin liittyvät kirjalliset muistiinpanot. Hän osaa esittää eläimen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Hän tunnistaa tavallisimmat tuotantorakennustyypit ja tuotantoteknologiset ratkaisut. Opiskelija osaa löytää tietoa keskeisestä eläintenpitoa ja hoitoa koskevasta lainsäädännöstä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää tavallisimpien tuotantoeläinten hoitotöiden ja dokumentoinnin suoritustavan merkitystä. Hän osaa esitellä erilaisia tuotantoteknisiä ratkaisuja ja selittää niiden eroja sekä niiden yhteyksiä hoitotöiden suoritukseen, eläinten hyvinvointiin ja tuotantoon. Hän osaa suorittaa hyvinvoinnin arviointia käytännössä. Hän osaa tulkita keskeisten eläinten pitoon vaikuttavien säädösten sisältöä käytännön eläinten pitokäytänteisiin ja olosuhteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa vertailla ja arvioida erilaisia tuotantoteknisiä ratkaisuja ja eläinten hoitotöiden suoritustapoja monipuolisesti. Hän osaa selittää tuotanto-olosuhteiden, hoitotöiden suorittamisen ja toiminnan dokumentoinnin laaja-alaista merkitystä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut tehtävät, harjoitukset ja demonstraatiot
Aktiivinen osallistuminen
Tentti

Esitietovaatimukset

Aiempia opintoja ei vaadita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 12.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Arja Nykänen
Vastuuhenkilö

Arja Nykänen

Opiskelijaryhmät
 • AGRO21PR
  Agrologi (AMK)
 • MAGRO22
  Agrologi (AMK)
 • MAGRO21
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija tietää millaisista teemoista maatalousluonnon monimuotoisuus koostuu. Hän tunnistaa maatilan monimuotoisuuden edistämisen mahdollisuudet ja osaa soveltaa niitä käytännön toiminnassa ja suunnittelussa maatilalla. Opiskelija ymmärtää maatalousluonnon monimuotoisuuden vaikutukset tilan tuotannon, ympäristön ja talouden kannalta.

Sisältö

Riistapellot ja kosteikot
Luonnonlaitumet
Maaperäluonnon monimuotoisuus
Pölyttäjät ja hyötyhyönteiset
Alkuperäisrodut
Monimuotoisuustoimien kannattavuus tilalla
Käytännön teot tilalla

Oppimateriaalit

Ruokaviraston internet-sivuilla julkaistu LUMO-materiaali

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus: virtuaalialoitus, itsenäinen opiskelu, yksilöharjoitustehtävä, johon annetaan palaute ja tentti. Suoritettavissa täysin itsenäisesti non-stop (Moodle).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin voi tehdä Moodlessa oman aikataulun mukaan. Uusintamahdollisuus yhden kerran.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi myös opinnollistaa, mikäli opiskelija on työpaikassa, jossa työtehtävissä tulee vastaavia sisältöjä. Osaamisen tunnustamisen kautta voidaan ottaa huomioon aikaisemmat vastaavat opinnot. Sovitaan opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaiskuormitus 54 h, josta itsenäistä opiskelua 35 h, harjoitustehtävä 17 h ja tentti 2 h.

Sisällön jaksotus

Opintojakson voi suorittaa yksilölliseen tahtiin non-stoppina toteutusajan puitteissa. Arvioinnit kerran kuukaudessa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.Opiskelija tietää mistä teemoista maatalousluonnon monimuotoisuus koostuu. Hän löytää maatilan monimuotoisuuden edistämisen mahdollisuuksia. Opiskelija tunnistaa maatalousluonnon monimuotoisuuden vaikutuksia tilan toimintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää mistä teemoista maatalousluonnon monimuotoisuus koostuu. Hän osaa kuvata ne keinot, joilla maatilan monimuotoisuutta voidaan edistää ja osaa suunnitella sopivia käytännön toimia tilalle. Opiskelija osaa perustella maatalousluonnon monimuotoisuuden vaikutuksia tilan tuotannon, ympäristön ja talouden kannalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tulkita maatalousluonnon monimuotoisuuden eri teemat. Hän osaa analysoida ne keinot, joilla maatilan monimuotoisuutta voidaan edistää ja osaa kehittää niitä käytännön toiminnassa ja suunnittelussa maatilalla. Opiskelija osaa arvioida maatalousluonnon monimuotoisuuden vaikutukset tilan tuotannon, ympäristön ja talouden kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti (50 %) ja harjoitustehtävä (50 %).

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Juha Tiainen
 • Jori Lahti
 • Arja Nykänen
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 14. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 14. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 14. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 4 (Koko: 14. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • AGRO23
  Agrologi (AMK)
 • AGRO23A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO23B
  Agrologi (AMK)
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3
 • Pienryhmä 4

Tavoitteet

Opiskelija osaa selostaa keskeiset kasvien kasvuun vaikuttavat kemialliset, fysikaaliset ja biologiset maaperätekijät ja maaperän toimimisen hiilinieluna. Hän osaa määrittää maaperätietojen perusteella lannoituksen tavoitteet huomioiden ympäristö- ja kestävyysnäkökulmat sekä kiertotalouden mahdollisuudet.

Opiskelija osaa kuvailla maaperän syntyyn ja peltomaan koostumukseen, toimintaan ja kasvukuntoon liittyviä tekijöitä. Hän osaa määritellä maalajit ja niiden ominaisuudet sekä osaa soveltaa tietoja maatalouskäytössä.

Opiskelija osaa selostaa meteorologiset peruskäsitteet ja osaa selittää sääilmiöiden syntyyn vaikuttavat tekijät erityisesti Suomen olosuhteissa.

Opiskelija osaa arvioida peltoviljelyn vaatiman kuivatus- ja kastelutarpeen sekä osaa esitellä eri kuivatus- ja kastelumenetelmät.

Sisältö

Maan kemiallinen, fysikaalinen ja biologinen kasvukunto sekä niiden merkitys peltoviljelyssä.
Ravinteiden kierto ja ympäristövaikutukset, lannoitus, lannoitteet mukaan lukien karjanlanta ja muut eloperäiset ja kierrätyslannoitteet
Maaperän muodostuminen, maalajit ja niiden ominaisuudet, maan mineraalit ja orgaaninen aines,
Säähavainnot, ilmastovyöhykkeet ja Suomen ilmasto, pien- ja mikroilmasto, maatalouden sääpalvelu.
Vesitalouden perusteet, peltojen kuivatus- ja kastelutavat

Oppimateriaalit

Heinonen yms. (toim.) 1992. Maa, viljely ja ympäristö. Luvut 1,2, 3, 4. WSOY. Kalkitusopas. Kalkitusyhdistys; Alakukku yms. 2002. Maan rakenteen hoito. Tieto tuottamaan 98. Maaseutukeskusten liitto; Ravinteet kasvintuotannossa, Tieto tuottamaan 127;
Elomaa ym. 1988. Sää ja maatalous. Maaseutukeskusten liitto.
Saavalainen (toim.) 1981. Salaojittajan käsikirja, osa 1a. Suomen olosuhteet kuivatusta silmällä pitäen. Salaojituksenkannatusyhdistys
Pajula ja Triipponen (toim.) Selvitys Suomen kastelutilanteesta. Suomen ympäristö 629. Saatavuus: http://tiny.cc/t73ikx
(tai Sadetusopas 1979 Maatalouskeskusten liitto.) Saatavuus: http://tiny.cc/n13ikx
Pajula ja Järvenpää (toim.), 2007 Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 23/2007, 187 s. Julkaisu on saatavana vain verkkojulkaisuna.
Saatavuus: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/39840/SYKEra_23_2007.pdf sequence=1
Peltomaa 1999. Salaojien kunnossapito-opas (myös verkko-julkaisu), Salaojakeskus, Salaojituksen tukisäätiö ja Tekninen korkeakoulu. Saatavuus: http://tiny.cc/m93ikx
Maan vesi ja ravinnetalous. Ojitus, kastelu ympäristö. (soveltuvin osin). Saatavuus: http://tiny.cc/6c4ikx
Moodlessa esitetty suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen materiaali, joka on saatavilla sähköisesti.

Opetusmenetelmät

Luokkaopetus 25 %, laboratoriotyöt ja peltohavainnot, joissa pakollinen osallistuminen 30 %, etätehtävät ja itsenäinen opiskelu 45 %.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttejä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi myös opinnollistaa, mikäli opiskelija on työpaikassa, jossa työtehtävissä tulee vastaavia sisältöjä. Osaamisen tunnustamisen kautta voidaan ottaa huomioon aikaisemmat vastaavat opinnot. Sovitaan opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Maatalousmeteorologia 27h: opetus 5 h, oppimistehtävä ja itsenäinen opiskelu 22h
Pellon vesitalous 27 h: opetus 5 h, peltohavainnot 8 h, oppimistehtävät ja itsenäinen opiskelu 14 h
Maaperä ja lannoitus 81h: opetus 24 h, harjoitustöitä ja käytäntöä 20 h, oppimistehtävät ja itsenäinen opiskelu 37 h,

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
Opiskelija tuntee pääpirtein ravinteiden käyttäytymisen maassa ja lannoituksen kannalta ja pystyy auttavasti arvioimaan lannoitus- ja kalkitustarpeen.
Opiskelija tuntee maaperän muodostumisen ja peltomaan toiminnan ja kasvukunnon perusteet ja tunnistaa yleisimmät maalajit ja tietää niiden perusominaisuudet.
Opiskelija tietää meteorologian ja maatalousmeteorologian perusteet.
Opiskelija tuntee kuivatussuunnittelun ja kastelusuunnittelun perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
Opiskelija tuntee ravinteiden käyttäytymisen maassa ja lannoituksen kannalta ja pystyy arvioimaan lannoitus- ja kalkitustarpeen.
Opiskelija ymmärtää maaperän muodostumisen ja peltomaan toiminnan ja kasvukunnon perusteet ja tunnistaa eri maalajit ja tuntee niiden ominaisuudet.
Opiskelija hallitsee meteorologian ja maatalousmeteorologian perusteet.
Opiskelija tuntee kuivatuksen merkityksen erilaisilla alueilla ja hallitsee kuivatussuunnittelun ja kastelusuunnittelun perusteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.
Opiskelija tuntee hyvin ravinteiden käyttäytymisen maassa ja lannoituksen kannalta ja pystyy arvioimaan lannoitus- ja kalkitustarpeen eri tilanteissa.
Opiskelija tuntee maaperän muodostumisen ja peltomaan toiminnan ja kasvukunnon sekä eri maalajit ja niiden ominaisuudet ja soveltuvuuden erilaiseen tuotantoon.
Opiskelija hallitsee meteorologian ja maatalousmeteorologian käsitteistön.
Opiskelija pystyy päättelemään alueen maaperällisten ja ilmastollisten tekijöiden vaikutuksen alueen kuivatus- ja kastelutarpeeseen sekä tuotantomahdollisuuksiin sekä osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät arvosanalla tai hyväksytty/hylätty, harjoitustyöt hyväksytty/hylätty. Harjoitustöissä ja peltohavainnoissa pakollinen läsnäolo.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 20.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Juha Tiainen
 • Jori Lahti
 • Arja Nykänen
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 14. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 14. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 14. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 4 (Koko: 14. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO23
  Agrologi (AMK)
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3
 • Pienryhmä 4

Tavoitteet

Opiskelija osaa selostaa keskeiset kasvien kasvuun vaikuttavat kemialliset, fysikaaliset ja biologiset maaperätekijät ja maaperän toimimisen hiilinieluna. Hän osaa määrittää maaperätietojen perusteella lannoituksen tavoitteet huomioiden ympäristö- ja kestävyysnäkökulmat sekä kiertotalouden mahdollisuudet.

Opiskelija osaa kuvailla maaperän syntyyn ja peltomaan koostumukseen, toimintaan ja kasvukuntoon liittyviä tekijöitä. Hän osaa määritellä maalajit ja niiden ominaisuudet sekä osaa soveltaa tietoja maatalouskäytössä.

Opiskelija osaa selostaa meteorologiset peruskäsitteet ja osaa selittää sääilmiöiden syntyyn vaikuttavat tekijät erityisesti Suomen olosuhteissa.

Opiskelija osaa arvioida peltoviljelyn vaatiman kuivatus- ja kastelutarpeen sekä osaa esitellä eri kuivatus- ja kastelumenetelmät.

Sisältö

Maan kemiallinen, fysikaalinen ja biologinen kasvukunto sekä niiden merkitys peltoviljelyssä.
Ravinteiden kierto ja ympäristövaikutukset, lannoitus, lannoitteet mukaan lukien karjanlanta ja muut eloperäiset ja kierrätyslannoitteet
Maaperän muodostuminen, maalajit ja niiden ominaisuudet, maan mineraalit ja orgaaninen aines,
Säähavainnot, ilmastovyöhykkeet ja Suomen ilmasto, pien- ja mikroilmasto, maatalouden sääpalvelu.
Vesitalouden perusteet, peltojen kuivatus- ja kastelutavat

Oppimateriaalit

Heinonen yms. (toim.) 1992. Maa, viljely ja ympäristö. Luvut 1,2, 3, 4. WSOY. Kalkitusopas. Kalkitusyhdistys; Alakukku yms. 2002. Maan rakenteen hoito. Tieto tuottamaan 98. Maaseutukeskusten liitto; Ravinteet kasvintuotannossa, Tieto tuottamaan 127;
Elomaa ym. 1988. Sää ja maatalous. Maaseutukeskusten liitto.
Saavalainen (toim.) 1981. Salaojittajan käsikirja, osa 1a. Suomen olosuhteet kuivatusta silmällä pitäen. Salaojituksenkannatusyhdistys
Pajula ja Triipponen (toim.) Selvitys Suomen kastelutilanteesta. Suomen ympäristö 629. Saatavuus: http://tiny.cc/t73ikx
(tai Sadetusopas 1979 Maatalouskeskusten liitto.) Saatavuus: http://tiny.cc/n13ikx
Pajula ja Järvenpää (toim.), 2007 Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 23/2007, 187 s. Julkaisu on saatavana vain verkkojulkaisuna.
Saatavuus: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/39840/SYKEra_23_2007.pdf sequence=1
Peltomaa 1999. Salaojien kunnossapito-opas (myös verkko-julkaisu), Salaojakeskus, Salaojituksen tukisäätiö ja Tekninen korkeakoulu. Saatavuus: http://tiny.cc/m93ikx
Maan vesi ja ravinnetalous. Ojitus, kastelu ympäristö. (soveltuvin osin). Saatavuus: http://tiny.cc/6c4ikx
Moodlessa esitetty suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen materiaali, joka on saatavilla sähköisesti.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus 20 %, laboratoriotyöt ja peltohavainnot, joissa pakollinen osallistuminen 20 %, etätehtävät ja-opiskelu 60 %. Verkko-opetus sisältää aikaan sidottua verkossa toteutettavaa opetusta. Opetus tallennetaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi myös opinnollistaa, mikäli opiskelija on työpaikassa, jossa työtehtävissä tulee vastaavia sisältöjä. Osaamisen tunnustamisen kautta voidaan ottaa huomioon aikaisemmat vastaavat opinnot. Sovitaan opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Maatalousmeteorologia 27h: opetus 5 h, oppimistehtävä ja itsenäinen opiskelu 22h
Pellon vesitalous 27 h: opetus 5 h, oppimistehtävät ja itsenäinen opiskelu 22 h
Maaperä ja lannoitus 81h: opetus 13 h, harjoitustöitä ja käytäntöä 20 h, oppimistehtävät ja itsenäinen opiskelu 48 h,

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
Opiskelija tuntee pääpirtein ravinteiden käyttäytymisen maassa ja lannoituksen kannalta ja pystyy auttavasti arvioimaan lannoitus- ja kalkitustarpeen.
Opiskelija tuntee maaperän muodostumisen ja peltomaan toiminnan ja kasvukunnon perusteet ja tunnistaa yleisimmät maalajit ja tietää niiden perusominaisuudet.
Opiskelija tietää meteorologian ja maatalousmeteorologian perusteet.
Opiskelija tuntee kuivatussuunnittelun ja kastelusuunnittelun perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
Opiskelija tuntee ravinteiden käyttäytymisen maassa ja lannoituksen kannalta ja pystyy arvioimaan lannoitus- ja kalkitustarpeen.
Opiskelija ymmärtää maaperän muodostumisen ja peltomaan toiminnan ja kasvukunnon perusteet ja tunnistaa eri maalajit ja tuntee niiden ominaisuudet.
Opiskelija hallitsee meteorologian ja maatalousmeteorologian perusteet.
Opiskelija tuntee kuivatuksen merkityksen erilaisilla alueilla ja hallitsee kuivatussuunnittelun ja kastelusuunnittelun perusteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.
Opiskelija tuntee hyvin ravinteiden käyttäytymisen maassa ja lannoituksen kannalta ja pystyy arvioimaan lannoitus- ja kalkitustarpeen eri tilanteissa.
Opiskelija tuntee maaperän muodostumisen ja peltomaan toiminnan ja kasvukunnon sekä eri maalajit ja niiden ominaisuudet ja soveltuvuuden erilaiseen tuotantoon.
Opiskelija hallitsee meteorologian ja maatalousmeteorologian käsitteistön.
Opiskelija pystyy päättelemään alueen maaperällisten ja ilmastollisten tekijöiden vaikutuksen alueen kuivatus- ja kastelutarpeeseen sekä tuotantomahdollisuuksiin sekä osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät arvosanalla tai hyväksytty/hylätty, harjoitustyöt hyväksytty/hylätty. Harjoitustöissä ja peltohavainnoissa pakollinen läsnäolo.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Juha Tiainen
 • Anna Tall
 • Marjo Latva-Kyyny
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • AGRO23
  Agrologi (AMK)
 • AGRO23A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO23B
  Agrologi (AMK)
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3
 • Pienryhmä 4

Tavoitteet

Opiskelija osaa kertoa kokonaiskuvan biotaloudesta ja erityisesti maataloudesta osana biotaloutta. Opiskelija osaa kuvata biotalouden merkityksen ja kiertotalouden toiminnan maataloudessa. Opiskelija osaa selittää metsä- ja peltoympäristön merkityksen Suomen hiilitaseen kannalta.

Opiskelija tutustuu maaseudulla toimiviin yrityksiin ja maaseudun tarjoamiin ansaintamahdollisuuksiin. Opiskelija osaa selittää suomalaisen maa- ja metsätalouden aseman kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opiskelija osaa nimetä maaseudulla toimivia erilaisia maa- ja metsätalouteen sekä muuhun yritystoimintaan liittyviä yrityksiä.

Opiskelija osaa antaa esimerkkejä erilaisista maatiloista ja kuvailla niiden toiminnallisia eroja ja merkityksiä. Hän osaa kuvailla keskeiset tuotantopanokset ja resurssit, yhteistyötahot ja kytkennät sekä tuotevirrat ja toimintasyklit.

Opiskelija tutustuu metsäluontoon yrittäjän näkökulmasta sekä puuntuotanto- että monikäyttömahdollisuutena, esimerkiksi metsä Green Care - toiminnassa. Hän osaa selittää tasaikäismetsikön puuntuotannon kierron ja tunnistaa erityisen tärkeät metsäluonnon elinympäristöt.

Opiskelija tunnistaa keskeiset viljelykasvit ja muutamia keskeisiä rikkakasveja. Opiskelija osaa analysoida maanäytteiden tuloksia ja ymmärtää niiden merkityksen kestävän kasvinviljelyn perustana. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä kasvien toimimisena hiilinieluna ja tunnistaa maaperän merkityksen hiilen kierrossa.

Sisältö

- Biotalous ja maatalous Suomessa ja globaalissa toimintaympäristössä
- maaseutu käsitteenä ja siellä toimivat yritykset ja ansaintamahdollisuudet
- metsän merkitys taloudellisena ja hyvinvoinnin lähteenä
- kestävä kehitys,kiertotalous ja hiilen kierto
- suomalaiset viljely- ja rikkakasvit
- viljavuusanalyysi osana kasvinviljelyä
- kiertotalouteen tutustuminen biotalouspelin kautta.
- opintoretket

Oppimateriaalit

Opettajien osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Osallistuminen käytännönharjoituksiin, opintoretkiin ja luentoihin. Oppimispäiväkirja laadinta opintojaksolla käsitellyistä asioista.
Verkkotentti (metsäosio)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Hyväksiluku aiemman osaamisen perusteella käytännönharjoituksista tai työn opinnollistaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

100h, joka jakautuu yritystalouteen, metsätalouteen, kestävään kehitykseen, kasvinviljelyyn ja opintoretkiin.

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytyt oppimistehtävät:
Opiskelija osaa nimetä maaseudulla toimivia yrityksiä ja maaseudun tarjoamia ansaintamahdollisuuksia. Opiskelija osaa selittää suomalaisen maa- ja metsätalouden aseman kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä erilaisista maatiloista ja kuvailla niiden toiminnallisia eroja ja merkityksiä. Hän osaa kuvailla keskeiset tuotantopanokset ja resurssit, yhteistyötahot ja kytkennät sekä tuotevirrat ja toimintasyklit.

Opiskelija tunnistaa keskeiset viljelykasvit ja muutamia keskeisiä rikkakasveja. Hän osaa esittää myös keskeisiä kasvinviljelyn kestävyyteen liittyviä näkökantoja. Hän osaa ottaa maanäytteet ja osaa antaa esimerkkejä näytteenoton merkityksestä. '

Opiskelija osaa selittää metsän kasvillisuuskerrokset ja tasaikäismetsikön kasvatuksen ja on tehnyt hyväksytyn metsäluonnon raportin osana oppimispäiväkirjaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyt oppimistehtävät:
Opiskelija osaa nimetä maaseudulla toimivia yrityksiä ja maaseudun tarjoamia ansaintamahdollisuuksia. Opiskelija osaa selittää suomalaisen maa- ja metsätalouden aseman kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä erilaisista maatiloista ja kuvailla niiden toiminnallisia eroja ja merkityksiä. Hän osaa kuvailla keskeiset tuotantopanokset ja resurssit, yhteistyötahot ja kytkennät sekä tuotevirrat ja toimintasyklit.

Opiskelija tunnistaa keskeiset viljelykasvit ja muutamia keskeisiä rikkakasveja. Hän osaa esittää myös keskeisiä kasvinviljelyn kestävyyteen liittyviä näkökantoja. Hän osaa ottaa maanäytteet ja osaa antaa esimerkkejä näytteenoton merkityksestä. '

Opiskelija osaa selittää metsän kasvillisuuskerrokset ja tasaikäismetsikön kasvatuksen ja on tehnyt hyväksytyn metsäluonnon raportin osana oppimispäiväkirjaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Käytännönharjoitusten hyväksytty suoritus & aktiivinen läsnäolo, sekä oppimispäiväkirjan ja verkkotentin hyväksytty suoritus.
Koko opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 09.06.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Juha Tiainen
 • Anna Tall
 • Marjo Latva-Kyyny
Vastuuhenkilö

Juha Tiainen

Opiskelijaryhmät
 • MAGRO24
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa kertoa kokonaiskuvan biotaloudesta ja erityisesti maataloudesta osana biotaloutta. Opiskelija osaa kuvata biotalouden merkityksen ja kiertotalouden toiminnan maataloudessa. Opiskelija osaa selittää metsä- ja peltoympäristön merkityksen Suomen hiilitaseen kannalta.

Opiskelija tutustuu maaseudulla toimiviin yrityksiin ja maaseudun tarjoamiin ansaintamahdollisuuksiin. Opiskelija osaa selittää suomalaisen maa- ja metsätalouden aseman kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opiskelija osaa nimetä maaseudulla toimivia erilaisia maa- ja metsätalouteen sekä muuhun yritystoimintaan liittyviä yrityksiä.

Opiskelija osaa antaa esimerkkejä erilaisista maatiloista ja kuvailla niiden toiminnallisia eroja ja merkityksiä. Hän osaa kuvailla keskeiset tuotantopanokset ja resurssit, yhteistyötahot ja kytkennät sekä tuotevirrat ja toimintasyklit.

Opiskelija tutustuu metsäluontoon yrittäjän näkökulmasta sekä puuntuotanto- että monikäyttömahdollisuutena, esimerkiksi metsä Green Care - toiminnassa. Hän osaa selittää tasaikäismetsikön puuntuotannon kierron ja tunnistaa erityisen tärkeät metsäluonnon elinympäristöt.

Opiskelija tunnistaa keskeiset viljelykasvit ja muutamia keskeisiä rikkakasveja. Opiskelija osaa analysoida maanäytteiden tuloksia ja ymmärtää niiden merkityksen kestävän kasvinviljelyn perustana. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä kasvien toimimisena hiilinieluna ja tunnistaa maaperän merkityksen hiilen kierrossa.

Sisältö

- Biotalous ja maatalous Suomessa ja globaalissa toimintaympäristössä
- maaseutu käsitteenä ja siellä toimivat yritykset ja ansaintamahdollisuudet
- metsän merkitys taloudellisena ja hyvinvoinnin lähteenä
- kestävä kehitys,kiertotalous ja hiilen kierto
- suomalaiset viljely- ja rikkakasvit
- viljavuusanalyysi osana kasvinviljelyä
- kiertotalouteen tutustuminen biotalouspelin kautta.
- opintoretket

Oppimateriaalit

Opettajien osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Osallistuminen käytännönharjoituksiin, opintoretkiin ja luentoihin. Oppimispäiväkirja laadinta opintojaksolla käsitellyistä asioista.
Verkkotentti (metsäosio)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Hyväksiluku aiemman osaamisen perusteella käytännönharjoituksista tai työn opinnollistaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

100h, joka jakautuu yritystalouteen, metsätalouteen, kestävään kehitykseen, kasvinviljelyyn ja opintoretkiin.

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytyt oppimistehtävät:
Opiskelija osaa nimetä maaseudulla toimivia yrityksiä ja maaseudun tarjoamia ansaintamahdollisuuksia. Opiskelija osaa selittää suomalaisen maa- ja metsätalouden aseman kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä erilaisista maatiloista ja kuvailla niiden toiminnallisia eroja ja merkityksiä. Hän osaa kuvailla keskeiset tuotantopanokset ja resurssit, yhteistyötahot ja kytkennät sekä tuotevirrat ja toimintasyklit.

Opiskelija tunnistaa keskeiset viljelykasvit ja muutamia keskeisiä rikkakasveja. Hän osaa esittää myös keskeisiä kasvinviljelyn kestävyyteen liittyviä näkökantoja. Hän osaa ottaa maanäytteet ja osaa antaa esimerkkejä näytteenoton merkityksestä. '

Opiskelija osaa selittää metsän kasvillisuuskerrokset ja tasaikäismetsikön kasvatuksen ja on tehnyt hyväksytyn metsäluonnon raportin osana oppimispäiväkirjaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyt oppimistehtävät:
Opiskelija osaa nimetä maaseudulla toimivia yrityksiä ja maaseudun tarjoamia ansaintamahdollisuuksia. Opiskelija osaa selittää suomalaisen maa- ja metsätalouden aseman kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä erilaisista maatiloista ja kuvailla niiden toiminnallisia eroja ja merkityksiä. Hän osaa kuvailla keskeiset tuotantopanokset ja resurssit, yhteistyötahot ja kytkennät sekä tuotevirrat ja toimintasyklit.

Opiskelija tunnistaa keskeiset viljelykasvit ja muutamia keskeisiä rikkakasveja. Hän osaa esittää myös keskeisiä kasvinviljelyn kestävyyteen liittyviä näkökantoja. Hän osaa ottaa maanäytteet ja osaa antaa esimerkkejä näytteenoton merkityksestä. '

Opiskelija osaa selittää metsän kasvillisuuskerrokset ja tasaikäismetsikön kasvatuksen ja on tehnyt hyväksytyn metsäluonnon raportin osana oppimispäiväkirjaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Käytännönharjoitusten hyväksytty suoritus & aktiivinen läsnäolo, sekä oppimispäiväkirjan ja verkkotentin hyväksytty suoritus.
Koko opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Marjo Latva-Kyyny
Vastuuhenkilö

Marjo Latva-Kyyny

Opiskelijaryhmät
 • AGRO23
  Agrologi (AMK)
 • AGRO23A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO23B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- maatalouden yritystalouden peruskäsitteet ja keskeiset osa-alueet.
- selittää maatalousyrityksen keskeiset toiminnot ja periaatteet, joiden varassa maatalousyritystä johdetaan.
- selittää resurssien tehokkaan käytön yhteyden yrityksen tulokseen.
- perustella maatalousyrittäjän merkityksen maatalousyrityksen menestymisessä.
- laatia maatalousyrityksen johtamisessa tarvittavia peruslaskelmia.
- hyödyntää Luken Taloustohtorin aineistoa

Sisältö

Maatalouden yritystalouden peruskäsitteet, kate-, tulos- ja taselaskelmat, maatalousyrityksen tulosta, kannattavuutta ja vakavaraisuutta kuvaavat tunnusluvut ja kannattavuuslaskennan perusteet
Maatalousyrityksen liikkeenjohdolliset toiminnat ja päätöksenteon perusteet
Kannattavuuskirjanpito, kannattavuustutkimuksen käsitteistö ja raportointijärjestelmä sekä EU- maiden FADN -tulokset

Oppimateriaalit

Kay, Edwards & Duffy 2008. Farm Management. McGraw-Hill. s. 1-96.
Ryhänen & Laitila 2012. Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla. Seinäjoen amk:n julkaisusarja B: s.17-125.
www.luke.fi/taloustohtori
Opettajan tuottama ja kokoama materiaali

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on viimeisellä lähiopetuskerralla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5*27 tuntia = 135 tuntia, josta n. 40 % on luokkatyöskentelyä ja 60 % omatoimista oppimista

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa maatalouden yritystalouden perusteet tyydyttävästi, osaa ohjattuna laskea maatalouden peruslaskelmia ja osaa hyödyntää Luken Taloustohtorin maatalousyrityksen kannattavuuskirjanpidon aineistoa tyydyttävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

.Opiskelija osaa maatalouden yritystalouden perusteet hyvin, osaa laskea maatalouden peruslaskelmia itsenäisesti ja osaa hyödyntää Luken Taloustohtorin maatalousyrityksen kannattavuuskirjanpidon aineistoa hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa maatalouden yritystalouden perusteet erinomaisesti, osaa laskea maatalouden peruslaskelmia itsenäisesti sekä monipuolisesti ja osaa hyödyntää Luken Taloustohtorin maatalousyrityksen kannattavuuskirjanpidon aineistoa kattavasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, hyväksytyt yksilö- ja ryhmätehtävät,

Esitietovaatimukset

Aikaisempia opintoja ei vaadita

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Marjo Latva-Kyyny
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO23
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- maatalouden yritystalouden peruskäsitteet ja keskeiset osa-alueet.
- selittää maatalousyrityksen keskeiset toiminnot ja periaatteet, joiden varassa maatalousyritystä johdetaan.
- selittää resurssien tehokkaan käytön yhteyden yrityksen tulokseen.
- perustella maatalousyrittäjän merkityksen maatalousyrityksen menestymisessä.
- laatia maatalousyrityksen johtamisessa tarvittavia peruslaskelmia.
- hyödyntää Luken Taloustohtorin aineistoa

Sisältö

Maatalouden yritystalouden peruskäsitteet, kate-, tulos- ja taselaskelmat, maatalousyrityksen tulosta, kannattavuutta ja vakavaraisuutta kuvaavat tunnusluvut ja kannattavuuslaskennan perusteet
Maatalousyrityksen liikkeenjohdolliset toiminnat ja päätöksenteon perusteet
Kannattavuuskirjanpito, kannattavuustutkimuksen käsitteistö ja raportointijärjestelmä sekä EU- maiden FADN -tulokset

Oppimateriaalit

Kay, Edwards & Duffy 2008. Farm Management. McGraw-Hill. s. 1-96.
Ryhänen & Laitila 2012. Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla. Seinäjoen amk:n julkaisusarja B: s.17-125.
www.luke.fi/taloustohtori
Opettajan tuottama ja kokoama materiaali

Opetusmenetelmät

Opetus on aikasidonnaista verkko-opetusta. Tentti on lähitenttinä koululla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti viimeisellä opetuskerralla

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi myös opinnollistaa, mikäli opiskelija on työpaikassa, jossa työtehtävissä tulee vastaavia sisältöjä. Osaamisen tunnustamisen kautta voidaan ottaa huomioon aikaisemmat vastaavat opinnot. Sovitaan opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä 135 h
Verkkoluentoja, itsenäistä työskentelyä ja ryhmätöitä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa maatalouden yritystalouden perusteet tyydyttävästi, osaa ohjattuna laskea maatalouden peruslaskelmia ja osaa hyödyntää Luken Taloustohtorin maatalousyrityksen kannattavuuskirjanpidon aineistoa tyydyttävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

.Opiskelija osaa maatalouden yritystalouden perusteet hyvin, osaa laskea maatalouden peruslaskelmia itsenäisesti ja osaa hyödyntää Luken Taloustohtorin maatalousyrityksen kannattavuuskirjanpidon aineistoa hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa maatalouden yritystalouden perusteet erinomaisesti, osaa laskea maatalouden peruslaskelmia itsenäisesti sekä monipuolisesti ja osaa hyödyntää Luken Taloustohtorin maatalousyrityksen kannattavuuskirjanpidon aineistoa kattavasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, hyväksytyt yksilö- ja ryhmätehtävät

Esitietovaatimukset

Aikaisempia opintoja ei vaadita

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Jyrki Rajakorpi
Opiskelijaryhmät
 • AGRO22A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO22B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa maatalouspolitiikan tieteellisen perustan sekä sisällön ja tehtävät. Opiskelija hallitsee maatalouspolitiikan peruskäsitteet ja osaa maatalouspolitiikan eri osa-alueet. Opiskelija tuntee EU:n maatalouspolitiikan taustan, tavoitteet ja perusperiaatteet sekä osaa kansainvälisen sopimus- ja päätöksentekojärjestelmän pääpiirteissään. Opiskelija osaa selittää maatalouden hallinnon Suomessa sekä ammatillisen ja kaupallisen järjestäytymisen

Sisältö

Maatalouspolitiikan tieteellinen perusta, sisältö ja tehtävät. Maatalouspolitiikan käsitteet ja osa-alueet. Maatalouspolitiikan kansainvälinen sopimus- ja päätöksentekojärjestelmä (WTO ym.), EU:n maatalouspolitiikka, EU ja kansallinen lainsäädäntö, EU-tukiin liittyvät kansalliset lait ja säädökset, EU-tukilomakkeiden täyttö esimerkkimaatalousyrityksessä, suunnittelun merkitys. Maatalousyrittäjän keskeiset yhteistyötahot.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa.
Opettajan tuottama ja kokoama materiaali moodleen.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetusta, ryhmissä alustuksen laadintaa ja tulosten esittämistä sekä omatoimista oppimista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hallinnon, ELY-keskuksen, asiantuntijat vierailevat kurssilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työ koostuu kontaktiopetukseen osallistumisesta, opiskelumateriaaliin tutustumisesta ja harjoitustehtävien teosta ja raportoinnista. Opintojaksoon kuuluvat ryhmätöinä tehtävä alustus ja kaksi yksin laadittavaa tehtävää. 5* 26,7 tuntia = 134 tuntia, josta 50% on luokkatyöskentelyä ja 50% omatoimista oppimista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1: Opiskelija osaa ohjattuna maatalouspolitiikan tieteellisen perustan ja EU:n yhteisen maatalouspolitiikan sekä kansallisen maatalouspolitiikan pääperiaatteet. Opiskelija osaa maatalouspolitiikan keskeiset käsitteet. Hän osaa ohjatusti hakea tietoa tukijärjestelmistä ja niiden hyödyntämisestä suunnittelussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3: Opiskelija osaa maatalouspolitiikan tieteellisen perustan. Hän osaa EU:n yhteisen ja kansallisen maatalouspolitiikan muutosten taustat ja tavoitteet. Opiskelija osaa maatalouspolitiikan keskeiset käsitteet. Hän osaa hakea tietoa tukijärjestelmistä ja hyödyntää tietoa suunnittelussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa maatalouspolitiikan tieteellisen perustan. Hän osaa kansainvälistä maatalouspolitiikkaa ja pystyy analysoimaan muutoksia. Opiskelija osaa maatalouspolitiikan käsitteet. Hän osaa monipuolisesti hyödyntää tietoa tukijärjestelmistä käytännön suunnittelussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamista mitataan annettujen tehtävien arviointien perusteella.

Esitietovaatimukset

Maatalouden yritystalouden perusteet.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Jyrki Rajakorpi
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO22
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa maatalouspolitiikan tieteellisen perustan sekä sisällön ja tehtävät. Opiskelija hallitsee maatalouspolitiikan peruskäsitteet ja osaa maatalouspolitiikan eri osa-alueet. Opiskelija tuntee EU:n maatalouspolitiikan taustan, tavoitteet ja perusperiaatteet sekä osaa kansainvälisen sopimus- ja päätöksentekojärjestelmän pääpiirteissään. Opiskelija osaa selittää maatalouden hallinnon Suomessa sekä ammatillisen ja kaupallisen järjestäytymisen

Sisältö

Maatalouspolitiikan tieteellinen perusta, sisältö ja tehtävät. Maatalouspolitiikan käsitteet ja osa-alueet. Maatalouspolitiikan kansainvälinen sopimus- ja päätöksentekojärjestelmä (WTO ym.), EU:n maatalouspolitiikka, EU ja kansallinen lainsäädäntö, EU-tukiin liittyvät kansalliset lait ja säädökset, EU-tukilomakkeiden täyttö esimerkkimaatalousyrityksessä, suunnittelun merkitys. Maatalousyrittäjän keskeiset yhteistyötahot.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa.
Opettajan tuottama ja kokoama materiaali moodleen.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetusta, ryhmissä alustuksen laadintaa ja tulosten esittämistä sekä omatoimista oppimista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hallinnon, ELY-keskuksen, asiantuntijat vierailevat kurssilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työ koostuu kontaktiopetukseen osallistumisesta, opiskelumateriaaliin tutustumisesta ja harjoitustehtävien teosta ja raportoinnista. Opintojaksoon kuuluu kaksi tehtävää. Opintojaksolle kuuluu ryhmässä oppimista. 5* 26,7 tuntia = 134 tuntia, josta 25% on luokkatyöskentelyä ja 75% omatoimista oppimista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1: Opiskelija osaa ohjattuna maatalouspolitiikan tieteellisen perustan ja EU:n yhteisen maatalouspolitiikan sekä kansallisen maatalouspolitiikan pääperiaatteet. Opiskelija osaa maatalouspolitiikan keskeiset käsitteet. Hän osaa ohjatusti hakea tietoa tukijärjestelmistä ja niiden hyödyntämisestä suunnittelussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3: Opiskelija osaa maatalouspolitiikan tieteellisen perustan. Hän osaa EU:n yhteisen ja kansallisen maatalouspolitiikan muutosten taustat ja tavoitteet. Opiskelija osaa maatalouspolitiikan keskeiset käsitteet. Hän osaa hakea tietoa tukijärjestelmistä ja hyödyntää tietoa suunnittelussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa maatalouspolitiikan tieteellisen perustan. Hän osaa kansainvälistä maatalouspolitiikkaa ja pystyy analysoimaan muutoksia. Opiskelija osaa maatalouspolitiikan käsitteet. Hän osaa monipuolisesti hyödyntää tietoa tukijärjestelmistä käytännön suunnittelussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamista mitataan annettujen tehtävien arviointien perusteella.

Esitietovaatimukset

Maatalouden yritystalouden perusteet.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 04.10.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 10.12.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anu Katila
Opiskelijaryhmät
 • AGRO22A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO22B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy kansainvälisen maatalouskaupan rakenteeseen, keskeisimpiin tuoteryhmiin ja niiden erityispiirteisiin. Opiskelija tuntee kotimaisia maatalouskaupan markkinointi- ja hankintajärjestelmiä sekä maatalous- ja harraste-eläinkaupan toimijoita. Opiskelija tietää yritysten välisen kaupan pääperiaatteet ja eroja kuluttajakauppaan. Opiskelija osaa kertoa esimerkkejä myyntityöstä ja hyvän myyntityön osatekijöistä. Opiskelija tietää uramahdollisuuksista maatalous- ja harraste-eläinkaupan parissa.

Sisältö

Kansainvälinen maatalouskauppa
Maatalouskaupan markkinointi- ja hankintajärjestelmät, työkone- ja puutarhakauppa, rehu- ja viljakauppa sekä harraste-eläinkauppa.
Yritysten välisen kaupan pääperiaatteet ja erot kuluttajakauppaan maataloussektorilla.
Esimerkkejä myyntityöstä, hyvän myyntityön osatekijöistä sekä maatalous-ja harraste-eläinkaupasta agrologien työllistäjänä.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus; luennot, tehtävät ja työelämävierailut

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Maatalous- , puutarha- ja harraste-eläin kaupan toimijat

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

52 tuntia,joista noin 20 h luentoja ja 32 h itsenäistä työskentelyä

Lisätietoja opiskelijoille

Työelämävierailijoiden luennoilla läsnäolo: 80% kerroista oltava läsnä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija tietää maatalouskaupan rakenteen ja volyymin laajuuden. Opiskelija osaa nimetä maatalouskaupan toimijoita, markkinointi- ja hankintakanavia. Opiskelija tietää yritysten välisen kaupan pääperiaatteet ja eroja kuluttajakauppaan. Opiskelija osaa kertoa esimerkkejä myyntityöstä ja hyvän myyntityön osatekijöistä. Opiskelija tietää uramahdollisuuksista maatalous- ja harraste-eläinkaupan parissa.

Hylätty: Opiskelija eiei osaa kertoa maatalouskaupan rakenteesta eikä nimetä maatalouskaupan toimijoita, markkinointi- ja hankintakanavia. Opiskelija ei tiedä yritysten välisen kaupan pääperiaatteita eikä eroja kuluttajakauppaan. Opiskelija ei osaa antaa laisinkaan esimerkkejä hyvän myyntityön osatekijöistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

osallistuminen työelämävierailijoiden luennoille, hyväksytyt tehtävät

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

30.08.2023 - 31.01.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

10 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Matti Ryhänen
Opiskelijaryhmät
 • AGRO21TA
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää maatalousyrityksen johtamisen kokonaisvaltaisena prosessina, joka kostuu tiedon keruusta, aineistojen hankinnasta ja niiden analysoimisesta, toimintavaihtoehtojen valitsemisesta ja valinnan toteuttamisesta. Opiskelija sisäistää strategisen ajattelun merkityksen maatalousyrityksen johtamisessa, tuntee maatalousyrityksen johtamisen periaatteet sekä osaa hyödyntää analyysien ja suunnitelmien tuloksia johtamisessa.

Sisältö

Maatalousyrittäminen, maatalousyrittämisen erityispiirteet, maatalousyrittäjän tehtävät, toimintaympäristö-, resurssi-, skenaario ja synteesianalyysien hallinta, strateginen ja operatiivinen johtaminen, päätöksentekoprosessi ja tulevaisuuden kehityssuuntien ennakointi.
Kokonaisvaltainen johtaminen sisältää strategista ajattelua ja suunnittelua, strategian määrittelyä tahtotilana eli missiona, strategian toteuttamista, kontrollointia ja tarvittaessa strategian uusimista sekä operatiivista johtamista.

Oppimateriaalit

Kay, Edwards & Duffy 2019. Farm Management. McGraw-Hill (soveltuvin osin). Olson 2004. Farm Management: Principles and Strategies. Blackwell Publishing Company. Iowa State Press. (soveltuvin osin). Ryhänen & Laitila 2012. Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla. Verkostomaisen yrittämisen lähtökohtia ja edellytyksiä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 59. s. 91-151. Ryhänen & Nissinen (toim.) 2011. Kilpailukykyä maidontuotantoon. Toimintaympäristön tarkastelu ja ennakointi. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 8. s. 35-42 ja 58-74. Ryhänen, M. & Närvä, M. (toim.) 2019. Kokonaisvaltaisella johtamisella kannattavuutta maidontuotantoon. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 31: 1-178. Ryhänen, M. & Närvä, M. (toim.) 2021. Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen käsikirja. Ryhänen, M., Närvä, M., Sipiläinen, T. & Rajakorpi, J. 2021. Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen työkirja. Ryhänen & Sipiläinen (toim.) 2018. Maatalousyrityksen johtaminen ja tuotannon suunnittelu.

Opetusmenetelmät

Yhteistoiminnallinen oppiminen: Opiskelijat toimivat aktiivisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Opettaja tukee, auttaa ja kannustaa. Jaettu asiantuntijuus on käytössä opettajan ja opiskelijoiden kesken. Opiskelijat ohjataan laatimaan maatalousyrityksestä kirjallinen raportti, jossa pitkän ja lyhyen aikavälin johtamista käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan myös lyhyen aikavälin johtamisella. Tällöin maatalousyritystä johdetaan kokonaisuutena, eikä osiensa kautta, millä edistetään maatalousyrityksen tasapainoista kehittämistä ja luodaan edellytyksiä kannattavuuden parantamiselle. Raportti sisältää yritystoiminnan tiedot, toimintaympäristön kuvauksen, maatalousyrityksen ulkoiset ja sisäiset tekijät, strategian ja toimintamallin laadinnan, analysointia, tulkintaa ja johtopäätösten teon.

Lähiopiskelua
Läsnäolo 80% vs. tentti
Opiskelijat hakevat maatalousyrityksen, jolle harjoitustyö tehdään
Opiskelu tapahtuu 3 – 4 opiskelijan ryhmissä
Harjoitustyön ohjaus Teamsillä (osallistuminen pakollista)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Johtamista kehitetään todellisissa maatalousyrityksissä. Opiskelijat toimivat aktiivisessa vuorovaikutuksessa maatalousyrittäjien kanssa. Opettaja tukee opiskelijoita tässä työssä. Opiskelijat laativat kirjallisen raportin maatalousyrittäjille

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5*26,7 tuntia = 134 tuntia, josta 50 % on luokkatyöskentelyä ja 50 % ryhmien omatoimista oppimista.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetusresurssien mahdollistamissa rajoissa otetaan opiskelijoita opintojaksolle.
Tarvittaessa valinta opintojaksoille tehdään opintomenestyksen mukaisessa järjestyksessä.
Opintomenestys määritetään seuraavien opintojaksojen keskiarvon perusteella:
- Maatalouden yritystalouden perusteet
- Maatilayrityksen verotus
- Maatalouspolitiikka

Lisäksi edellytetään, että agrologi (AMK) kaikille yhteisissä ammattiopinnoissa on edetty opetussuunnitelman mukaisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat. Arviointi suoritetaan asteikolla hyväksyminen/korjaaminen. Arvioinnissa keskitytään siihen, miten hyvin opiskelija tuntee maatalousyrityksen johtamisen perusteet ja kykenee soveltamaan tietojaan käytäntöön. Lisäksi arvioidaan, miten hän kykenee hyödyntämään johtamisen apuvälineitä valitsemansa maatalousyrityksen johtamisessa sekä analysoimaan toimintaympäristöä ja maatalousyrityksen toiminnan kehittämisedellytyksiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lähiopiskelua
Läsnäolo 80% vs. tentti
Opiskelijat hakevat maatalousyrityksen, jolle harjoitustyö tehdään
Opiskelu tapahtuu 3 – 4 opiskelijan ryhmissä
Harjoitustyön ohjaus Teamsillä (osallistuminen pakollista)
Arviointi: Hyväksytty/kehitettävää/hylätty

Esitietovaatimukset

Maatalouden yritystalouden perusteet

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

30.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Jyrki Rajakorpi
Opiskelijaryhmät
 • AGRO21PR
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää kokonaisvaltaisen johtamisen yhteyden yrityksen menestymiselle
- kytkeä yrityksen strategiset, pitkän aikavälin tavoitteet yrityksen päivittäiseen, operatiiviseen toimintaan
- hyödyntää strategista ajattelua ja suunnittelua maatalousyrityksen johtamisessa

Sisältö

Maatalousyrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen peruskäsitteet. Toimintaympäristö- ja resurssianalyysien kautta edetään synteesianalyysiin eli yritystoiminnan kehittämisedellytyksien tarkasteluun. Opiskelija laatii esimerkkinä olevalle maatalousyritykselle strategian sekä toimintamallin ja suunnitelman, jonka avulla strategia toteutetaan maatalousyrityksessä.

Oppimateriaalit

Ryhänen, M., Rajakorpi, J., & Latva-Kyyny, M. (2022). Maatalousyrittäjän johtamisosaamisen kehittämisen perusteet (Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaaleja 14). Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Opetusmenetelmät

Luennot, verkko-opinnot, harjoitukset ja itsenäinen työskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä on 108 h sisältäen lähiopetusta, verkkoluentoja, itsenäistä työskentelyä ja ryhmätyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija osaa laatia resurssianalyysin ja ulkoisen toimintaympäristön analyysin, joiden pohjalta hän laatii synteesianalyysin, jota hän osaa hyödyntää laatiessaan esimerkkimaatalousyritykselle toteuttamiskelpoisen strategian, mallit ja suunnitelmat tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija osaa laatia resurssianalyysin ja ulkoisen toimintaympäristön analyysin, joiden pohjalta hän laatii synteesianalyysin, jota hän osaa hyödyntää laatiessaan esimerkkimaatalousyritykselle toteuttamiskelpoisen strategian, mallit ja suunnitelmat tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Esitietovaatimukset

Maatalouden yritystalouden perusteet

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

20.11.2023 - 26.04.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

10 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Matti Ryhänen
Opiskelijaryhmät
 • AGRO21TA
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija tuntee maatalousyrityksen tuotannon suunnittelun biologiset, tekniset ja taloudelliset sidonnaisuudet. Hän kykenee järjestämään maatalouden yritystoiminnan kokonaisuutena siten, että ennakoitu taloudellinen tulos on paras mahdollinen. Opiskelija kykenee laatimaan maatalousyrityksen taloussuunnitelmia ja osaa hyödyntää niitä maatalousyrityksen johtamisessa. Opiskelija osaa hahmottaa toimintaympäristön muutosten merkityksen ja miten muutokset vaikuttavat taloussuunnitelmien laadintaan, riskien hallintaan ja maatalousyrittäjien valintoihin. Lopputuloksena opiskelija saavuttaa taidon laatia korkeatasoisia taloussuunnitelmia.

Sisältö

Opiskelija asettaa tavoitteet opettajan ja maatalousyrittäjän kanssa. Hän kartoittaa maatalousyrityksen resurssit, arvioi omaisuusosien arvot, tarkastelee tuotantomahdollisuuksia, oppii suunnittelumenetelmien käytön, laatii maatalousyritykselle tuotanto- ja taloussuunnitelmia, määrittää tuotantovaihtoehtojen kannattavuuden ja maksuvalmiuden sekä tulkitsee tulokset. Hän perehtyy myös EU-tukipolitiikan antamiin mahdollisuuksiin ja asettamiin rajoituksiin sekä siihen, miten ne vaikuttavat taloussuunnitelmien laadintaan ja maatalousyrittäjän valintoihin.

Oppimateriaalit

Kay, Edwards & Duffy 2019. Farm Management. McGraw-Hill (soveltuvin osin). Olson 2004. Farm Management: Principles and Strategies. Blackwell Publishing Company. Iowa State Press. (soveltuvin osin). Ryhänen & Laitila 2012. Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla. Verkostomaisen yrittämisen lähtökohtia ja edellytyksiä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 59. s. 91-151. Ryhänen, M. & Närvä, M. (toim.) 2019. Kokonaisvaltaisella johtamisella kannattavuutta maidontuotantoon. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 31: 1-178. Ryhänen & Sipiläinen (toim.) 2018. Maatalousyrityksen johtaminen ja tuotannon suunnittelu.

Opetusmenetelmät

Yhteistoiminnallinen oppiminen: Opiskelijat toimivat aktiivisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Opettaja tukee, auttaa ja kannustaa. Jaettu asiantuntijuus on käytössä opettajan ja opiskelijoiden kesken. Opiskelijat ohjataan laatimaan maatalousyrityksestä kirjallinen raportti, joka sisältää tuotantoratkaisut, investoinnit, mahdolliset yhteistyötavat ja toiminnan laadun kuvauksen. Maatalousyrityksen toiminta kuvataan prosessikaavioilla ja kaaviot avataan tiivistetysti kirjoittamalla. Laaditaan katetuottolaskelmat prosessikaavioita hyödyntäen. Laaditaan tuotantosuunnitelmat ja valintaan paras toteutettavaksi. Tuotannon suunnitelman pohjalta laaditaan tulos- ja kannattavuuslaskelmat ja selvitetään maatalousyrityksen toiminnan edellytykset. Selvitetään, miten riskejä hallitaan ja laaditaan herkkyystarkastelut. Lopuksi tulokset tulkitaan ja tehdään johtopäätökset.

Läsnäolo 80% vs. tentti.
Maatalousyrityksen johtaminen opintojakson harjoitustyö pohjana opiskeluun.
Opiskelu tapahtuu 3 – 4 opiskelijan ryhmissä.
Harjoitustyö laaditaan samoilla ohjeilla kuin maatalousyrityksen johtamisen opintojakso.
Harjoitustyöt Teams-ohjauksena (osallistuinen pakollista).

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tuotannon suunnittelu tehdään todellisille maatalousyrittäjille. Opiskelijat toimivat aktiivisessa vuorovaikutuksessa maatalousyrittäjien kanssa. Opettaja tukee opiskelijoita tässä työssä. Opiskelijat laativat kirjallisen raportin maatalousyrittäjille.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10*26,7 tuntia = 267 tuntia, josta n. 120 tuntia luokkatyöskentelyä ja n. 150 tuntia omatoimista oppimista.

Lisätietoja opiskelijoille

Suomeksi
Opetusresurssien mahdollistamissa rajoissa otetaan opiskelijoita opintojaksolle.
Tarvittaessa valinta opintojaksoille tehdään opintomenestyksen mukaisessa järjestyksessä.
Opintomenestys määritetään seuraavien opintojaksojen keskiarvon perusteella:
- Maatalouden yritystalouden perusteet
- Maatilayrityksen verotus
- Maatalouspolitiikka

Lisäksi edellytetään, että maatalousyrityksen johtaminen ja tuotantoekonomia opintojaksoilla on edetty opetussuunnitelman mukaisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arvointi hyväksytty/korjattava. Opiskelija osaa opintojakson perusasiat. Arvioinnissa keskitytään siihen, miten oppija kykenee modifioimaan tietojaan, taitojaan ja suunnitelmaansa siten, että hän kykenee ohjaamaan tuotannollista ja taloudellista toimintaa optimaalisesti. Lisäksi oppimisprosessin aikana arvioidaan reflektoimalla, miten oppijat arvioivat omaa toimintaansa ja oppimistaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lähiopiskelua
Läsnäolo 80% vs. tentti
Opiskelijat hakevat maatalousyrityksen, jolle harjoitustyö tehdään
Opiskelu tapahtuu 3 – 4 opiskelijan ryhmissä
Harjoitustyön ohjaus Teamsillä (osallistuminen pakollista)
Arviointi: Hyväksytty/kehitettävää/hylätty

Esitietovaatimukset

Maatalouden yritystalouden perusteet, Maatalousyrityksen johtaminen, tuotantoekonomia

Ilmoittautumisaika

09.01.2024 - 12.02.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 14.04.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anu Katila
 • Marjut Luoma
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO22
  Agrologi (AMK)
 • AVOINAMK
  Avoin amk

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää osakeyhtiön yritysmuodon perusteet ja vertailla maatalousosakeyhtiön ja yksityisen elinkeinonharjoittajan välisiä eroja. Opiskelija osaa perustella milloin maatalouden toiminta on järkevää yhtiöittää sekä analysoida riskejä ja mahdollisuuksia maatalousosakeyhtiön toiminnassa. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön ja selittää maatalousosakeyhtiön toiminnan periaatteet.

Sisältö

Osakeyhtiö yritysmuotona. Maatalousosakeyhtiön toiminnan perusteet käytännön, lainsäädännön ja verotuksen näkökulmista. Yhtiöittämisen suunnittelussa huomioitavat seikat sekä maatilan yhtiöittäminen prosessina.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Etäopetusta verkkovälitteisesti oman työskentelyn lisäksi.
Etäopetus iltaisin:
to 22.02. klo 17-19.30,
to 07.03. klo 17-19.30,
to 14.03. klo 17-19.30,
to 28.03. klo 17-19.30 ja
to 11.04. klo 17-19.30

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa selittää osakeyhtiön yritysmuodon perusteet sekä luetella erot maatalousosakeyhtiön ja yksityisen elinkeinonharjoittajan välillä. Arvioinnissa keskitytään siihen, miten hyvin opiskelija tulkitsee maatalouden osakeyhtiön toiminnan perusteet sekä osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön. Opiskelija osaa selittää vaikutukset käytännön arkeen yhtiöittämisen jälkeen.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.07.2024

Laajuus

16 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Jussi-Matti Kallio
 • Anna Tall
Vastuuhenkilö

Jussi-Matti Kallio

Opiskelijaryhmät
 • AGRO23
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Harjoittelun tarkoituksena on antaa opiskelijalle käytännön pohja ammattikorkeakoulututkinnon tietojen ja taitojen syventämiseen. Harjoittelun suoritettuaan opiskelija osaa tehdä maatilan keskeisiä töitä käyttäen tehokkaita, turvallisia, ja ympäristön ja kiertotalouden huomioon ottavia työtapoja sekä ymmärtää töiden suunnittelun ja johdon merkityksen maatilan toiminnassa. Opiskelija saattaa myös toimia maatilalla, jossa on ulkomaalaista työvoimaa. Tällöin opiskelija oppii ymmärtämään eri kulttuuritaustaisia henkilöitä ja kansainvälistyy sekä verkostoituu kotimaassa. Hän osaa myös toimia vastuullisena, toiset huomioon ottavana työyhteisön jäsenenä. Kansainvälisessä harjoittelussa opiskelija oppii ulkomaisen maatilan toimintaa ja kulttuuria.

Opiskelija tunnistaa maatalouden tärkeimmät työkoneet ja niiden käyttötarkoituksen. Opiskelija osaa käyttää traktoria ja siihen liitettyä etukuormainta, työkonetta ja perävaunua turvallisesti, ja siten, että kykenee aloittamaan maatalousharjoittelun.

Sisältö

Työskentely SeAMKin agrologikoulutuksen kanssa sopimuksen tehneellä harjoittelutilalla erilaisissa maatilan työtehtävissä.
Työkirjanpito tehdyistä töistä ja tunneista.
Maatilaharjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla.

Oppimateriaalit

Maatilayritysten tiedoilla koostettava raportti.

Opetusmenetelmät

Maatilaharjoittelu ulkopuolisilla maatiloilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ajalla 1.5 - 30.9 vuosittain 720h + 80h = 800h tai opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan.

realization.localizedApproveRejectDescription

50% sovituista harjoittelutunneista suoritettu ja mahdolliset lisätehtävät hyväksytysti suoritettu.
Tuntien merkintä ja tehtävien palautus heinäkuun loppuun mennessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli harjoitteluilmoitusta ei ole toimitettu harjoitteluvalvojalle Suomessa tapahtuvasta harjoittelusta viimeistään viikolla 4 kuluvaa vuotta, siirtyy harjoittelumahdollisuus eteenpäin.
Traktoriharjoitukset hyväksytysti suoritettu.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on suorittanut osaamistavoitteiden mukaisesti maatilaharjoittelun maatilalla ja osaa soveltaa ensimmäisenä opiskeluvuotena oppimaansa teoriaa käytäntöön. Opiskelija on laatinut työaikakirjanpidon harjoittelutunneista.

Hylätty:Opiskelija ei ole suorittanut osaamistavoitteiden mukaisesti maatilaharjoittelua sovitulla maatilalla. Opiskelija ei laatinut työaikakirjanpitoa harjottelustaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

50% sovituista harjoittelutunneista suoritettu ja mahdolliset lisätehtävät hyväksytysti suoritettu.

Hylätty (0)

Tehtäviä ei ole palautettu.

Esitietovaatimukset

Hyväksytty traktoriajokoe tai näyttö

Lisätiedot

Päiväopiskelijoiden harjoittelu jakaantuu seuraavasti: ensimmäisen opintovuoden maaliskuussa yksi viikko ja touko-syyskuun välillä loppuosa. Harjoittelun voi rytmittää myös oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Harjoittelun kesto maatilalla 720 h
Monimuoto-opiskelijoiden harjoitteluajat henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 22.12.2024

Laajuus

16 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Jussi-Matti Kallio
 • Anna Tall
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO24
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Harjoittelun tarkoituksena on antaa opiskelijalle käytännön pohja ammattikorkeakoulututkinnon tietojen ja taitojen syventämiseen. Harjoittelun suoritettuaan opiskelija osaa tehdä maatilan keskeisiä töitä käyttäen tehokkaita, turvallisia, ja ympäristön ja kiertotalouden huomioon ottavia työtapoja sekä ymmärtää töiden suunnittelun ja johdon merkityksen maatilan toiminnassa. Opiskelija saattaa myös toimia maatilalla, jossa on ulkomaalaista työvoimaa. Tällöin opiskelija oppii ymmärtämään eri kulttuuritaustaisia henkilöitä ja kansainvälistyy sekä verkostoituu kotimaassa. Hän osaa myös toimia vastuullisena, toiset huomioon ottavana työyhteisön jäsenenä. Kansainvälisessä harjoittelussa opiskelija oppii ulkomaisen maatilan toimintaa ja kulttuuria.

Opiskelija tunnistaa maatalouden tärkeimmät työkoneet ja niiden käyttötarkoituksen. Opiskelija osaa käyttää traktoria ja siihen liitettyä etukuormainta, työkonetta ja perävaunua turvallisesti, ja siten, että kykenee aloittamaan maatalousharjoittelun.

Sisältö

Työskentely SeAMKin agrologikoulutuksen kanssa sopimuksen tehneellä harjoittelutilalla erilaisissa maatilan työtehtävissä.
Työkirjanpito tehdyistä töistä ja tunneista.
Maatilaharjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla.

Oppimateriaalit

Ensimmäisen opiskeluvuoden teoriaopetuksen soveltaminen käytäntöön.

Opetusmenetelmät

Maatilaharjoittelu ulkopuolisilla maatiloilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ajalla 1.5 - 30.9 vuosittain 720h + 80h = 800h tai opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan.

realization.localizedApproveRejectDescription

50% sovituista harjoittelutunneista suoritettu ja mahdolliset lisätehtävät hyväksytysti suoritettu.

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli harjoitteluilmoitusta ei ole toimitettu harjoitteluvalvojalle Suomessa tapahtuvasta harjoittelusta viimeistään viikolla 4 kuluvaa vuotta, siirtyy harjoittelumahdollisuus eteenpäin.
Traktoriharjoitukset hyväksytysti suoritettu.
Suoritustavat: harjoituksiin osallistumalla Ilmajoen kampuksella tai videoiden osaaminen tai OT-todistuksella.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on suorittanut osaamistavoitteiden mukaisesti maatilaharjoittelun maatilalla ja osaa soveltaa ensimmäisenä opiskeluvuotena oppimaansa teoriaa käytäntöön. Opiskelija on laatinut työaikakirjanpidon harjoittelutunneista.

Hylätty:Opiskelija ei ole suorittanut osaamistavoitteiden mukaisesti maatilaharjoittelua sovitulla maatilalla. Opiskelija ei laatinut työaikakirjanpitoa harjottelustaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

50% sovituista harjoittelutunneista suoritettu ja mahdolliset lisätehtävät hyväksytysti suoritettu.

Esitietovaatimukset

Hyväksytty traktoriajokoe tai näyttö

Lisätiedot

Päiväopiskelijoiden harjoittelu jakaantuu seuraavasti: ensimmäisen opintovuoden maaliskuussa yksi viikko ja touko-syyskuun välillä loppuosa. Harjoittelun voi rytmittää myös oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Harjoittelun kesto maatilalla 720 h
Monimuoto-opiskelijoiden harjoitteluajat henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

14 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Jussi-Matti Kallio
Opiskelijaryhmät
 • AGRO22A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO22B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Harjoittelun tarkoituksena on antaa opiskelijalle käytännön pohja ammattikorkeakoulututkinnon tietojen ja taitojen syventämiseen. Harjoittelun suoritettuaan opiskelija osaa tehdä maatilan keskeisiä töitä käyttäen tehokkaita, turvallisia, ja ympäristön ja kiertotalouden huomioon ottavia työtapoja sekä ymmärtää töiden suunnittelun ja johdon merkityksen maatilan toiminnassa. Hän osaa myös toimia vastuullisena, toiset huomioon ottavana työyhteisön jäsenenä.
Opiskelija saattaa myös toimia maatilalla, jossa on ulkomaalaista työvoimaa. Tällöin opiskelija oppii ymmärtämään eri kulttuuritaustaisia henkilöitä ja kansainvälistyy sekä verkostoituu kotimaassa. Hän osaa myös toimia vastuullisena, toiset huomioon ottavana työyhteisön jäsenenä. Kansainvälisessä harjoittelussa opiskelija oppii ulkomaisen maatilan toimintaa ja kulttuuria.

Harjoitteluraportin tavoitteena on perehdyttää opiskelija tilan tuotantoon ja tuotannon tarkkailuun, sekä tarkkailun merkitykseen maatilan tuotannon ja talouden suunnittelussa.

Sisältö

Työskentely SeAMKin agrologikoulutuksen kanssa sopimuksen tehneellä harjoittelutilalla erilaisissa maatilan työtehtävissä.
Työkirjanpito tehdyistä töistä ja tunneista. Harjoitteluraportin laatiminen.
Maatilaharjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla.

Oppimateriaalit

Maatilayritysten tiedoilla koostettava raportti.

Opetusmenetelmät

Maatilaharjoittelu ulkopuolisilla sopimusmaatiloilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollinen aikaisempi työkokemus ja maatilan omistus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ajalla 1.5 - 30.9 vuosittain 720h + 80h = 800h tai opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan.

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty. Opiskelija on raportoinut harjoittelunsa ja toimittanut työtodistuksen.
Hylätty. Opiskelija ei ole raportoinut harjoitteluaan hyväksytyllä tavalla

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty. Opiskelija on raportoinut harjoittelunsa, jossa osoittaa kertyneen osaamisensa ja toimittanut työtodistuksen.
Hylätty. Opiskelija ei ole raportoinut harjoitteluaan hyväksytyllä tavalla

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelusta saadaan työtodistus + harjoitteluvalvojan arvostelu raportoinnista.

Ilmoittautumisaika

11.09.2023 - 30.12.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

14 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Jussi-Matti Kallio
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO23
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Harjoittelun tarkoituksena on antaa opiskelijalle käytännön pohja ammattikorkeakoulututkinnon tietojen ja taitojen syventämiseen. Harjoittelun suoritettuaan opiskelija osaa tehdä maatilan keskeisiä töitä käyttäen tehokkaita, turvallisia, ja ympäristön ja kiertotalouden huomioon ottavia työtapoja sekä ymmärtää töiden suunnittelun ja johdon merkityksen maatilan toiminnassa. Hän osaa myös toimia vastuullisena, toiset huomioon ottavana työyhteisön jäsenenä.
Opiskelija saattaa myös toimia maatilalla, jossa on ulkomaalaista työvoimaa. Tällöin opiskelija oppii ymmärtämään eri kulttuuritaustaisia henkilöitä ja kansainvälistyy sekä verkostoituu kotimaassa. Hän osaa myös toimia vastuullisena, toiset huomioon ottavana työyhteisön jäsenenä. Kansainvälisessä harjoittelussa opiskelija oppii ulkomaisen maatilan toimintaa ja kulttuuria.

Harjoitteluraportin tavoitteena on perehdyttää opiskelija tilan tuotantoon ja tuotannon tarkkailuun, sekä tarkkailun merkitykseen maatilan tuotannon ja talouden suunnittelussa.

Sisältö

Työskentely SeAMKin agrologikoulutuksen kanssa sopimuksen tehneellä harjoittelutilalla erilaisissa maatilan työtehtävissä.
Työkirjanpito tehdyistä töistä ja tunneista. Harjoitteluraportin laatiminen.
Maatilaharjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla.

Oppimateriaalit

Ensimmäisen opiskelu vuoden teoriaopetuksen soveltaminen käytäntöön.

Opetusmenetelmät

Maatilaharjoittelu ulkopuolisilla sopimusmaatiloilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollinen aikaisempi työkokemus ja maatilan omistus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ajalla 1.5 - 30.9 vuosittain 720h + 80h = 800h tai opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan.

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty. Opiskelija on raportoinut harjoittelunsa ja toimittanut työtodistuksen.
Hylätty. Opiskelija ei ole raportoinut harjoitteluaan hyväksytyllä tavalla

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty. Opiskelija on raportoinut harjoittelunsa, jossa osoittaa kertyneen osaamisensa ja toimittanut työtodistuksen.
Hylätty. Opiskelija ei ole raportoinut harjoitteluaan hyväksytyllä tavalla

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelusta saadaan työtodistus + harjoitteluvalvojan arvostelu raportoinnista.

Ajoitus

23.02.2024 - 31.12.2025

Laajuus

14 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Jussi-Matti Kallio
Opiskelijaryhmät
 • AGRO23
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Harjoittelun tarkoituksena on antaa opiskelijalle käytännön pohja ammattikorkeakoulututkinnon tietojen ja taitojen syventämiseen. Harjoittelun suoritettuaan opiskelija osaa tehdä maatilan keskeisiä töitä käyttäen tehokkaita, turvallisia, ja ympäristön ja kiertotalouden huomioon ottavia työtapoja sekä ymmärtää töiden suunnittelun ja johdon merkityksen maatilan toiminnassa. Hän osaa myös toimia vastuullisena, toiset huomioon ottavana työyhteisön jäsenenä.
Opiskelija saattaa myös toimia maatilalla, jossa on ulkomaalaista työvoimaa. Tällöin opiskelija oppii ymmärtämään eri kulttuuritaustaisia henkilöitä ja kansainvälistyy sekä verkostoituu kotimaassa. Hän osaa myös toimia vastuullisena, toiset huomioon ottavana työyhteisön jäsenenä. Kansainvälisessä harjoittelussa opiskelija oppii ulkomaisen maatilan toimintaa ja kulttuuria.

Harjoitteluraportin tavoitteena on perehdyttää opiskelija tilan tuotantoon ja tuotannon tarkkailuun, sekä tarkkailun merkitykseen maatilan tuotannon ja talouden suunnittelussa.

Sisältö

Työskentely SeAMKin agrologikoulutuksen kanssa sopimuksen tehneellä harjoittelutilalla erilaisissa maatilan työtehtävissä.
Työkirjanpito tehdyistä töistä ja tunneista. Harjoitteluraportin laatiminen.
Maatilaharjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla.

Oppimateriaalit

Maatilayritysten tiedoilla koostettava raportti.

Opetusmenetelmät

Maatilaharjoittelu ulkopuolisilla sopimusmaatiloilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollinen aikaisempi työkokemus ja maatilan omistus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ajalla 1.5 - 30.9 vuosittain 720h + 80h = 800h tai opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan.

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty. Opiskelija on raportoinut harjoittelunsa ja toimittanut työtodistuksen.
Hylätty. Opiskelija ei ole raportoinut harjoitteluaan hyväksytyllä tavalla

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty. Opiskelija on raportoinut harjoittelunsa, jossa osoittaa kertyneen osaamisensa ja toimittanut työtodistuksen.
Hylätty. Opiskelija ei ole raportoinut harjoitteluaan hyväksytyllä tavalla

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelusta saadaan työtodistus + harjoitteluvalvojan arvostelu raportoinnista.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 05.03.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Samu Palander
 • Juha Tiainen
 • Arja Nykänen
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO22
  Agrologi (AMK)
 • AGRO21PR
  Agrologi (AMK)
 • MAGRO21
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelijalle on muodostunut kokonaisnäkemys maatilojen kestävästä ravinteiden käytöstä ja hän osaa syventää aiemmin opittua käytännönläheisten tehtävien avulla. Opiskelija hallitsee hiilen, typen ja fosforin kierrot ja osaa soveltaa tietoa kasvinviljelyn, kotieläinten ruokinnan ja metsänhoidon suunnittelussa. Opiskelija osaa optimoida kierrätyslannoitteiden käytön ja hiiliviljelyn menetelmät sekä kotieläinten lannan ja muiden biomassojen nykyaikaiset käsittely-, varastointi ja levitysmenetelmät osana viljelytoimenpiteitä ja maatilan ympäristönhoitoa. Opiskelija tietää, kuinka voidaan vaikuttaa kotieläinten tuottaman lannan ravinnepitoisuuksiin ja märehtijöiden metaanin tuotantoon. Hän osaa tarkastella ravinne- ja metaanipäästöjä eri tavoin määriteltynä sekä lannan käsittelyn yhteyksiä eläinten hyvinvointiin.

Sisältö

Hiilen, typen ja fosforin kierrot luonnossa, pellolla, metsässä ja tilalla
Hiilen, typen ja fosforin ympäristövaikutukset vedessä, maassa ja ilmassa
Käytännön toimet ravinteiden käytön tehostamiseen ja ravinnekiertojen optimointiin kasvin- ja kotieläintuotannossa sekä metsänhoidossa

Oppimateriaalit

Moodlessa osoitettu suomen- ja englanninkielinen sähköinen aineisto

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus: sisältää aikaan sidottua verkossa toteutettavaa opetusta, luennot tallennetaan. Itsenäisesti ja pari/ryhmätöinä tehtäviä harjoitustöitä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Moodle-tentti opintojakson alkupuolella. yksi uusintamahdollisuus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaiskuormitus 81 h: verkko-opetus 6 h, lähiohjausmahdollisuus 6 h, harjoitustöiden ja tehtävien itsenäistä tekemistä, ryhmätyö 50 h, itsenäistä opiskelua 16, tentti 2 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata ravinteiden kierrot ja määritellä ne keinot, joilla ravinteiden käyttöä voidaan tehostaa peltoviljelyssä, kotieläintuotannossa sekä metsänhoidossa. Opiskelija tunnistaa kierrätyslannoitteiden ja ravinnerikkaiden biomassojen käytön reunaehdot ja osaa kuvata hiiliviljelyn keinoja. Opiskelija osaa kuvata ravinteiden ympäristövaikutukset ja viljelytoimenpiteet, joilla nämä vaikutukset minimoidaan. Opiskelija osaa kuvata, kuinka voidaan vaikuttaa kotieläinten tuottaman lannan ravinnepitoisuuksiin ja märehtijöiden metaanin tuotantoon. Hän tunnistaa erilaiset tavat määritellä ravinne- ja metaanipäästöjä sekä lannan käsittelyn yhteyksiä eläinten hyvinvointiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää ravinteiden kierrot ja kuvata ne keinot, joilla ravinteiden käyttöä voidaan tehostaa peltoviljelyssä, kotieläintuotannossa sekä metsänhoidossa. Opiskelija osaa suunnitella kierrätyslannoitteiden ja ravinnerikkaiden biomassojen käyttöä ja hiiliviljelyn keinoja. Opiskelija osaa perustella ravinteiden ympäristövaikutukset ja viljelytoimenpiteet, joilla nämä vaikutukset minimoidaan.
Opiskelija osaa perustella, kuinka voidaan vaikuttaa kotieläinten tuottaman lannan ravinnepitoisuuksiin ja märehtijöiden metaanin tuotantoon. Hän osaa tarkastella ravinne- ja metaanipäästöjä eri tavoin määriteltynä sekä lannan käsittelyn yhteyksiä eläinten hyvinvointiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tulkita ravinteiden kierrot ja analysoida ne keinot, joilla ravinteiden käyttöä voidaan tehostaa peltoviljelyssä, kotieläintuotannossa sekä metsänhoidossa. Opiskelija osaa vertailla eri kierrätyslannoitteiden ja ravinnerikkaiden biomassojen käyttöä ja osaa soveltaa käytäntöön hiiliviljelyn keinoja. Opiskelija osaa analysoida ravinteiden ympäristövaikutukset ja viljelytoimenpiteet, joilla nämä vaikutukset minimoidaan. Opiskelija osaa soveltaa tietoaan siitä, kuinka voidaan vaikuttaa kotieläinten tuottaman lannan ravinnepitoisuuksiin ja märehtijöiden metaanin tuotantoon. Hän osaa hyödyntää erilaisia ravinne- ja metaanipäästöjen määrittelytapoja sekä lannan käsittelyn yhteyksiä eläinten hyvinvointiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 25 %, harjoitustyöt 75 %

Esitietovaatimukset

Kasvituotannon ja kotieläintuotannon yhteiset ammattiopinnot. Muut kiertotalouskokonaisuuden opinnot. Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Juha Tiainen
 • Jyrki Rajakorpi
 • Marjo Latva-Kyyny
Vastuuhenkilö

Marjo Latva-Kyyny

Opiskelijaryhmät
 • AGRO22A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO22B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• maatalouden ja metsätalouden verotuksen periaatteet, tekniikan sekä verotuksen suunnittelun MVL:n pohjalta ja metsäverotuksen TVL:n pohjalta
• EVL:n pääperiaatteet
• perustiedot arvonlisäverotuksesta, kiinteistöverotuksesta ja varainsiirtoverotuksesta.

Sisältö

Opinnot koostuvat osioista, joiden laajuus vaihtelee. Osiot ovat:
1. Maatalousverotus (laajin osakokonaisuus)
2. Metsäverotus
3. Elinkeinotulojen verotus ja varojen arvostaminen
4. Muut verotuksen osa-alueet

Oppimateriaalit

Opettajat kertovat opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus: Luennot, harjoitukset ja tentti, itsenäinen työskentely.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on viimeisellä lähiopetuskerralla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi myös opinnollistaa, mikäli opiskelija on työpaikassa, jossa työtehtävissä tulee vastaavia sisältöjä. Osaamisen tunnustamisen kautta voidaan ottaa huomioon aikaisemmat vastaavat opinnot. Sovitaan opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä 135 h
Lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä ja ryhmätyötä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa etsiä ohjeista maatilatalouden tuloverolain, metsäverotuksen ja pk-yritystä koskevat elinkeinoverolain säädökset sekä osaa ohjeistettuna maatalous- ja metsäverotuksen edellyttämän kirjanpidon ja verolomakkeen täytön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa etsiä ohjeista maatilatalouden tuloverolain, metsäverotuksen ja pk-yritystä koskevat elinkeinoverolain säädökset ja osaa tehdä maatalous- ja metsäverotuksen edellyttämän kirjanpidon sekä verolomakkeen täytön. Opiskelija ymmärtää verosuunnittelun merkityksen maatalousverotuksen, metsäverotuksen alalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee edellä mainitut keskeiset säädökset, osaa tehdä maatalous- ja metsäverotuksen edellyttämän kirjanpidon sekä verolomakkeen täytön. Opiskelija ymmärtää verosuunnittelun merkityksen ja osaa hyödyntää sitä maatilan verotuksessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, hyväksytyt yksilö- ja ryhmätehtävät

Lisätiedot

1 TKI op

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk
Opettaja
 • Juha Tiainen
 • Jyrki Rajakorpi
 • Marjo Latva-Kyyny
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO22
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• maatalouden ja metsätalouden verotuksen periaatteet, tekniikan sekä verotuksen suunnittelun MVL:n pohjalta ja metsäverotuksen TVL:n pohjalta
• EVL:n pääperiaatteet
• perustiedot arvonlisäverotuksesta, kiinteistöverotuksesta ja varainsiirtoverotuksesta.

Sisältö

Opinnot koostuvat osioista, joiden laajuus vaihtelee. Osiot ovat:
1. Maatalousverotus (laajin osakokonaisuus)
2. Metsäverotus
3. Elinkeinotulojen verotus ja varojen arvostaminen
4. Muut verotuksen osa-alueet

Oppimateriaalit

Opettajat kertovat opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Opetus on suurimmaksi osaksi aikasidonnaista verkko-opetusta. Koululla on kirjanpito-ohjelman käyttöön liittyvä harjoituskerta, ryhmätyön teko ja tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on viimeisellä lähiopetuskerralla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi myös opinnollistaa, mikäli opiskelija on työpaikassa, jossa työtehtävissä tulee vastaavia sisältöjä. Osaamisen tunnustamisen kautta voidaan ottaa huomioon aikaisemmat vastaavat opinnot. Sovitaan opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä 135 h
Lähiopetusta, verkkoluentoja, itsenäistä työskentelyä ja ryhmätyötä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa etsiä ohjeista maatilatalouden tuloverolain, metsäverotuksen ja pk-yritystä koskevat elinkeinoverolain säädökset sekä osaa ohjeistettuna maatalous- ja metsäverotuksen edellyttämän kirjanpidon ja verolomakkeen täytön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa etsiä ohjeista maatilatalouden tuloverolain, metsäverotuksen ja pk-yritystä koskevat elinkeinoverolain säädökset ja osaa tehdä maatalous- ja metsäverotuksen edellyttämän kirjanpidon sekä verolomakkeen täytön. Opiskelija ymmärtää verosuunnittelun merkityksen maatalousverotuksen, metsäverotuksen alalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee edellä mainitut keskeiset säädökset, osaa tehdä maatalous- ja metsäverotuksen edellyttämän kirjanpidon sekä verolomakkeen täytön. Opiskelija ymmärtää verosuunnittelun merkityksen ja osaa hyödyntää sitä maatilan verotuksessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, hyväksytyt yksilö- ja ryhmätehtävät

Lisätiedot

1 TKI op

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 01.12.2023

Ajoitus

11.12.2023 - 28.04.2024

Laajuus

4 - 10

Virtuaaliosuus (op)

7 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Teija Rönkä
 • Jori Lahti
Opiskelijaryhmät
 • AGRO21PR
  Agrologi (AMK)
 • MAGRO22
  Agrologi (AMK)
 • MAGRO21
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa seurata, arvioida, suunnitella ja kehittää lypsykarjatilan toimintaa eläinten tuottavuuden, terveyden ja hyvinvoinnin huomioivassa resurssitehokkaassa ja kestävässä tuotannossa. Opiskelija pystyy osallistumaan ammattimaiseen keskusteluun maidontuotannosta.

Sisältö

Ajankohtaiset lypsylehmien ja lypsykarjan uudistukseen käytettävän nuorkarjan ravitsemuksen ja hoidon erityiskysymykset suomalaisissa ja ulkomaisissa lähteissä, tuotannossa ja sen seurannassa käytettävät digitaaliset tietolähteet ja teknologiset ratkaisuvaihtoehdot, eri lähteistä kerätyt tuotannon tunnusluvut ja niiden tulkinta painottuen tuotokseen sekä rehun ja ravintoaineiden käytön tehokkuuteen, maidon tuottajahinnan muodostuminen, mahdollisuudet vaikuttaa keskeisiin tuotantokustannuksiin, eläinaineksen kehittämisen perusteet, ajankohtaiset terveydenhoitoasiat ja terveydenhuoltoon liittyvä kartoitus ja suunnittelu sekä näissä esiin tulevien seikkojen merkitys eläimille, tuotannon ympäristövaikutukset, tyypillisten tuotantosairauksien synty ja ennaltaehkäisy

Oppimateriaalit

Kyntäjä, J., Teräväinen, H., Harmoinen, T. & ellä, A. 2010. Lypsylehmän ruokinta.
Opettajan osoittamat suomen - , englannin- ja ruotsinkieliset tutkimukset ja muut ajankohtaiset julkaisut.

Opetusmenetelmät

Luennot, nauhoitetaan tai verkossa
Verkossa suoritettavat tehtävät; tehtävien yhteisiin purkutilaisuuksiin osallistuminen (myös etämahdollisuus) on pakollista, ajankohdat sovitaan opintojakson alussa.
Demonstraatiot ja opintoretket; ajoittuvat viikoille 11 ja/tai 16 keväällä 2024, osallistuminen pakollista tai korvaava suoritustapa sovittava opettajien kanssa etukäteen.
Mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi myös opinnollistaa, mikäli opiskelija on työpaikassa, jossa työtehtävissä tulee vastaavia sisältöjä. Asia sovitaan tarkemmin opettajan kanssa opintojakson alussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 270 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Nurmen tuotanto ja käyttö opintojakson suoritus ennen tätä opintojaksoa antaa tietoa nurmirehujen tuotannosta, säilönnästä, rehuarvoista, rehukäytön perusteista sekä toteutuneen rehukäytön selvittämisestä lypsykarjatilalla.
Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa- opintojaksolla paneudutaan tarkemmin näiden tunnuslukujen määritelmiin, seurantavälineisiin ja tähän aihepiiriin liittyvään tutkimustietoon.
Luennot nauhoitetaan. Mahdollisuus henkilökohtaiseen tehtävien ohjaukseen.
Tehtävien yhteisiin purkutilaisuuksiin osallistuminen (myös etämahdollisuus) on pakollista, ajankohdat sovitaan opintojakson alussa.
Demonstraatiot ja opintoretket; ajoittuvat viikoille 11 ja/tai 16 keväällä 2024, osallistuminen pakollista tai korvaava suoritustapa sovittava opettajien kanssa etukäteen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa seurata tuotantoa, eläinten terveyttä ja hyvinvointia päivittäisellä tasolla, laatia ohjatusti lypsykarjatilan eläinryhmien ruokintasuunnitelmia ja kartoittaa terveydenhuollon suunnittelun edellyttämiä tietoja. Hän osaa määritellä tuottajahintaan vaikuttavat asiat ja nimetä keinoja vaikuttaa tuotantokustannuksiin. Hän osaa kuvailla ja vertailla ajanmukaisia teknologisia ratkaisuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa seurata ja suunnitella tuotantoa itsenäisesti ja pidemmällä aikavälillä. Hän osaa laatia itsenäisesti eri eläinryhmien ruokintasuunnitelmia. Hän osaa arvioida ja selittää eläinaineksen kehittämisen ja eläinten terveydenhuollon keinoja. Opiskelija osaa tunnistaa ruokinnan, hoidon ja tuotantoympäristön vaikutuksen tuotantoon, terveyteen, ympäristöön ja kustannuksiin. Hän osaa perustellusti valita ruokinnallisia ja teknologisia ratkaisuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa ottaa huomioon ja soveltaa ravitsemus- ja tuotantobiologisia yksityiskohtia suunnitelmia laatiessaan. Hän osaa itsenäisesti hakea alan tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa ja ratkaisujen perusteluissa. Opiskelija osaa rakentaa laaja-alaista tietämystä osoittavaa kokonaiskuvaa, jossa yhdistyvät eläinten hyvinvoinnin ja tuottavuuden, teknologisten valintojen ja resurssitehokkuuden näkökulma.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Esitietovaatimukset

Yhteiset kotieläintuotannon ammattiopinnot tai vastaavat tiedot.

Lisätiedot

Opiskelija voi suorittaa 4, 7 tai 10 op oman valintansa mukaan. Kaikille yhteinen 4 op Perusteet kurssisisällöstä ja maidontuotannosta alana.
Jatkopaketti 3op : Utare- ja sorkkaterveys painottuen ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon, syventävää tietoa lypsystä.
Jatkopaketti 3 op: Ruokinnan suunnittelu ja toteutus (sis. tekniset valinnat ja mitoitus) eri tuotantovaiheissa ja eri eläinryhmille, rehuvalintojen ja ruokinnan toteutuksen yhteys ruokinnallisiin ja aineenvaihdunnallisiin sairauksiin.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 25.02.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anu Katila
 • Nina Sillvan
Opiskelijaryhmät
 • AGRO22A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO22B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

The student knows principles of marketing planning, implementation and measurement. Student understands the special characteristics of marketing in the food chain and is able to position a product or a service in the chain. During the course, students improve their skills in the marketing planning either in primary products, processed food or restaurant services.

Sisältö

- Consumer and business purchasing processes
- The role of the customer segmentation in marketing
- Marketing planning and implementation
- Factors affecting pricing in different parts of the food chain
- Marketing mix in B2B and B2C markets
- Measurement and development of marketing
- Advanced section (2 credits) in which the student chooses the marketing of either in primary products, processed food or restaurant services.

Oppimateriaalit

Bergström, S. & Leppänen, A. 2021. Yrityksen asiakasmarkkinointi. 19 painos. Edita. Helsinki. Saatavissa myös e-kirjana.
Grönroos, Christian. 2020. Palveluiden johtaminen ja markkinointi. Saatavissa myös e-kirjana.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, verkko-opinnot ja harjoitukset. Opintojakson kokonaisuus muodostuu teorialuennoista, yksin tai ryhmässä tapahtuvasta käytäntöön soveltavasta perehtymisestä oppimismateriaaliin sekä harjoitustehtävistä, joiden tekeminen edellyttää alan kirjallisuuden ja kohdeorganisaatioista saatavissa olevan tiedon hyväksikäyttöä. Opiskelijat etsivät ja luovat tietoa itseohjautuvasti ryhmissä. Opiskelijat toteuttavat erilaisia markkinointitoimenpiteitä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelijalla on mahdollista opinnollistaa opintojakso, jos opiskelija työskentelee markkinoinnin parissa.
Työnantajalta on mahdollista saada opintojakson sisältöön liittyvä kehittämisprojekti

Aikaisemman osaamisen tunnistaminen on mahdollista aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä 135h
Luentoja 10 h
Itsenäistä ja ryhmätyötä 125h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student masters the key principles of marketing and know how to apply them to some extent in the food chain of products and services marketing.

Satisfactory completion of the course requires that the student has written and reported all the given tasks successfully and satisfactorily completed a part examination which focuses on the general principles of the marketing

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student masters the main principles of marketing and can adapt them to the sales and marketing of the products and services of advanced area he has chosen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student masters the main principles of marketing and can adapt them to the sales and marketing of the products and services of advanced area he has chosen. The student is also able to build marketing product- and service packages creatively.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on erityisesti opiskelijan soveltava osaaminen, joka osoitetaan suorittamalla harjoitustehtävät hyväksyttävällä tavalla.

Esitietovaatimukset

No prerequisites.

Lisätiedot

online-learning 1 point

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 19.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Nina Sillvan
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO22
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

The student knows principles of marketing planning, implementation and measurement. Student understands the special characteristics of marketing in the food chain and is able to position a product or a service in the chain. During the course, students improve their skills in the marketing planning either in primary products, processed food or restaurant services.

Sisältö

- Consumer and business purchasing processes
- The role of the customer segmentation in marketing
- Marketing planning and implementation
- Factors affecting pricing in different parts of the food chain
- Marketing mix in B2B and B2C markets
- Measurement and development of marketing
- Advanced section (2 credits) in which the student chooses the marketing of either in primary products, processed food or restaurant services.

Oppimateriaalit

Bergström, S. & Leppänen, A. 2021. Yrityksen asiakasmarkkinointi. 19 painos. Edita. Helsinki. Saatavissa myös e-kirjana.
Grönroos, Christian. 2020. Palveluiden johtaminen ja markkinointi. Saatavissa myös e-kirjana.

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot, verkko-opinnot ja harjoitukset. Opintojakson kokonaisuus muodostuu teorialuennoista, yksin tai ryhmässä tapahtuvasta käytäntöön soveltavasta perehtymisestä oppimismateriaaliin sekä harjoitustehtävistä, joiden tekeminen edellyttää alan kirjallisuuden ja kohdeorganisaatioista saatavissa olevan tiedon hyväksikäyttöä. Opiskelijat etsivät ja luovat tietoa itseohjautuvasti ryhmissä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelijalla on mahdollista opinnollistaa opintojakso, jos opiskelija työskentelee markkinoinnin parissa.
Työnantajalta on mahdollista saada opintojakson sisältöön liittyvä kehittämisprojekti

Aikaisemman osaamisen tunnistaminen on mahdollista aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä 135h
Luentoja 16 h
Itsenäistä ja ryhmätyötä 119h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student masters the key principles of marketing and know how to apply them to some extent in the food chain of products and services marketing.

Satisfactory completion of the course requires that the student has written and reported all the given tasks successfully and satisfactorily completed a part examination which focuses on the general principles of the marketing

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student masters the main principles of marketing and can adapt them to the sales and marketing of the products and services of advanced area he has chosen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student masters the main principles of marketing and can adapt them to the sales and marketing of the products and services of advanced area he has chosen. The student is also able to build marketing product- and service packages creatively.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on erityisesti opiskelijan soveltava osaaminen, joka osoitetaan suorittamalla harjoitustehtävät hyväksyttävällä tavalla.

Esitietovaatimukset

No prerequisites.

Lisätiedot

online-learning 1 point

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 16.02.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Sari Rimpelä
Vastuuhenkilö

Sari Rimpelä

Opiskelijaryhmät
 • AGRO23
  Agrologi (AMK)
 • AGRO23A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO23B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää matematiikkaa työssään ja opinnoissaan kohtaamiensa ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija osaa peruslaskutoimitukset, yksikkömuunnokset, prosenttilaskennan sekä yhtälönratkaisun. Opiskelija osaa laskea pinta-aloja, tilavuuksia sekä trigonometriset funktiot

Sisältö

Osa 1: Peruslaskutoimitukset, likiarvot, yksikkömuunnokset, prosenttilaskenta, potenssi ja juuri, suhde ja verranto, yhtälöt ja yhtälöparit, yhtälöt ongelmanratkaisussa.

Osa 2: Taso- ja avaruuskuvioiden pinta-alat ja tilavuudet, trigonometriset funktiot, sinilause

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti myös opintojakson alussa järjestettävällä tentillä (läpimenoraja 50 % maksimipistemäärästä).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 58 h
- mistä itsenäistä opiskelua 77 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tyydyttävässä määrin algebran ja geometrian peruskäsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyvin algebraan ja geometriaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kiitettävästi algebraan ja geometriaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut tentit.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Sari Rimpelä
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO24
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää matematiikkaa työssään ja opinnoissaan kohtaamiensa ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija osaa peruslaskutoimitukset, yksikkömuunnokset, prosenttilaskennan sekä yhtälönratkaisun. Opiskelija osaa laskea pinta-aloja, tilavuuksia sekä trigonometriset funktiot

Sisältö

Osa 1: Peruslaskutoimitukset, likiarvot, yksikkömuunnokset, prosenttilaskenta, potenssi ja juuri, suhde ja verranto, yhtälöt ja yhtälöparit, yhtälöt ongelmanratkaisussa.

Osa 2: Taso- ja avaruuskuvioiden pinta-alat ja tilavuudet, trigonometriset funktiot, sinilause

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja tehtävät, verkko-opetus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti myös opintojakson alussa järjestettävällä tentillä (läpimenoraja 50 % maksimipistemäärästä).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 20 h
- mistä itsenäistä opiskelua 115 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tyydyttävässä määrin algebran ja geometrian peruskäsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyvin algebraan ja geometriaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kiitettävästi algebraan ja geometriaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut tentit

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 29.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 26.11.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anu Katila
Opiskelijaryhmät
 • AGRO22A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO22B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija oppii vähittäis- ja maatalouskaupan myytintyöhön liittyviä käytännön osa-alueita ja ajankohtaisia asioita.
Opiskelija saa suoritettua K-ryhmän tuottaman Mestarimyyjä-tutkinnon.

Sisältö

K- ryhmän tuottama oppimateriaali myyntityöstä ja siihen liittyvästä turvallisuudesta, kestävyydestä ja vastuullisuudesta.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali erillisellä verkkokurssialustalla.

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

K- ryhmän tarjoama materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen tunnustaminen mikäli vastaavat opinnot suoritettu viiden vuoden sisällä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 tuntia itsenäistä työskentelyä

Lisätietoja opiskelijoille

K-ryhmän Mestarimyyjäkoulutus tarjoaa opiskelijoille ajankohtaista tietoa kaupan alasta ja vähittäiskaupan toiminnasta, erityisesti maatalousalan kaupasta ja sen tarjoamista uramahdollisuuksista.
K- ryhmä palkitsee parhaimmat suoritukset

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyväksytty: Opiskelija on suorittanut verkkokurssin tehtävät aikataulun mukaisesti ja läpäissyt verkkotentin, jolla hän osoittaa osaamisensa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

verkkokurssin suorittaminen hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 04.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Risto Lauhanen
 • Juha Tiainen
Opiskelijaryhmät
 • AGRO21PR
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida ja tarkastella metsää moniarvoisesti niin palkansaajan, eläkeläisen, maatilan tai sijoittajan näkökulmasta. Opiskelija osaa tulkita suomalaisten metsänomistajien monikäyttötavoitteita ja niiden toteuttamista käytännössä.

Sisältö

Metsä omistusmuotona ja sijoituskohteena sekä osana Suomen kansantaloutta
- metsäpolitiikka, keskeiset alan sidosryhmät ja organisaatiot, metsäverotus ja -säädökset
- metsäekosysteemi, sen toiminta ja kasvupaikkaluokittelun perusteet
- metsänhoidon ja kasvatuksen perusteet, metsätuhot
- metsäsuunnittelu ja digitaaliset metsätietojärjestelmät
- puukaupan perusteet sekä ainespuun ja energiapuun puunkorjuu
- metsien suojelu ja ympäristönhoito, luonnon monimuotoisuus ja metsä hiilensitojana
- kiinteistö ja kaavoitusasiat, metsätilakauppa, tila-arviot, tarjoukset, kauppakirjat, sukupolvenvaihdosasiat

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan TEAMS-luennoilla.

Opetusmenetelmät

Verkko-oppimista. 7 livesessiota TEAMS-ympäristössä, ja kaikista tehdään tallenne.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Nettitentti auki kuukauden viimeisimmän TEAMS-luennon jälkeen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = noin 20 tuntia luentoja, noin 80 tuntia itseoppimista ja noin 30 tuntia verkkotenttiin valmistautumista.

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty
Opiskelija osaa hyödyntää metsällistä dataa päätöksenteon tukena metsää omistaessaan. Hän osaa antaa esimerkkejä alan käsitteistä ja metsää koskevista toimenpiteistä sekä monitavoitteisesta metsien käytöstä. Hän osaa talousmetsien kasvatusperiaatteet ja osaa käytännössä metsiköiden tasaikäiskasvatuksen ja puukaupan perusteet. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä metsäekosysteemin hiilensidontapotentiaalista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija osaa hyödyntää metsällistä dataa päätöksenteon tukena metsää omistaessaan. Hän osaa antaa esimerkkejä alan käsitteistä ja metsää koskevista toimenpiteistä sekä monitavoitteisesta metsien käytöstä. Hän osaa talousmetsien kasvatusperiaatteet ja osaa käytännössä metsiköiden tasaikäiskasvatuksen ja puukaupan perusteet. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä metsäekosysteemin hiilensidontapotentiaalista.

Lisätiedot

Suositellaan erityisesti metsänomistajille, metsäomistajaksi harkitsevalle tai metsään sijoittavalle.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Risto Lauhanen
 • Juha Tiainen
 • Kari Laasasenaho
Opiskelijaryhmät
 • IEPFF23F
  From Field to Fork

Tavoitteet

In this course, the student will get familiar with multiple-use of Finnish forests, which are not straight related to wood production and forestry. These kind of multiple-use is e.g. trekking, biking and recreational activities. In this course, the student understand also the role of hunting in the recreational use of Finnish forests and understand the economic and cultural significance of Finnish game species. The student will in practice and theory learn to understand the role of other multiple uses of forests for Finnish people and culture.

Sisältö

- lessons : Familiarizing with Finnish game species, every-man´s rights law dealing with the recreational uses of forests, why Finns love forests historically and now
- learning by doing on the trekking trips and mountain-biking tours
- use of forest in Green care ja tourism

Oppimateriaalit

Material shown by the lecturer.

Opetusmenetelmät

Theory and study trips.

realization.localizedApproveRejectDescription

Approved. An active participation in the course and a student portfolio (a digital day book during the course) is required

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Approved. An active participation in the course and a student portfolio (a digital day book during the course) is required

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

An active participation in the course and a student portfolio (a digital day book during the course) i

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 14.01.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Teija Rönkä
Opiskelijaryhmät
 • AGRO21PR
  Agrologi (AMK)
 • MAGRO21
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija tuntee naudanlihantuotannon toimintakentän. Opiskelija osaa seurata, arvioida, suunnitella ja kehittää vasikkakasvattamon, lihanauta- tai emolehmätilan toimintaa eläinten tuottavuuden, terveyden ja hyvinvoinnin huomioivassa resurssitehokkaassa ja kestävässä tuotannossa. Opiskelija pystyy osallistumaan ammattimaiseen keskusteluun naudanlihantuotannosta.

Sisältö

Naudanlihan tuotantoketju ja tuotantomuodot myös kansainvälisesti tarkasteltuna, ajankohtaiset teuraaksi kasvatettavien nautojen ja emolehmien ravitsemuksen ja hoidon erityiskysymykset, tuotannossa ja sen seurannassa käytettävät digitaaliset tietolähteet ja teknologiset ratkaisuvaihtoehdot, eri lähteistä kerätyt tuotannon tunnusluvut ja niiden tulkinta, naudanlihan tuottajahinnan muodostuminen, syventävä tieto naudanlihan laatutekijöistä, mahdollisuudet vaikuttaa keskeisiin tuotantokustannuksiin, eläinaineksen kehittämisen perusteet emolehmätilalla, ajankohtaiset terveydenhoitoasiat ja terveydenhuoltoon liittyvä kartoitus ja suunnittelu sekä näissä esiin tulevien seikkojen merkitys eläimille, tuotannon ympäristövaikutukset, tavallisimpien sairauksien synty ja ennaltaehkäisy

Oppimateriaalit

Tauriainen, S. (toim) 2006. Naudanlihantuotanto. Gummerus kirjapaino Oy,
Opettajan osoittamat suomen - , englannin- ja ruotsinkieliset tutkimukset ja muut ajankohtaiset julkaisut.

Opetusmenetelmät

Luennot, nauhoitetaan
Oppimistehtävät
Itsenäinen opiskelu osin verkossa, päiväopiskelijoille osin ohjattuna
Tehtävien yhteisiin purkutilaisuuksiin osallistuminen (myös etämahdollisuus) on pakollista, ajankohdat sovitaan opintojakson alussa.
mahdollisuus myös tehtävien henkilökohtaiseen ohjaukseen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yritysvierailuja ja/tai yritysten vierailuluentoja

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi myös opinnollistaa, mikäli opiskelija on työpaikassa, jossa työtehtävissä tulee vastaavia sisältöjä. Asia sovitaan tarkemmin opettajan kanssa opintojakson alussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 135 h. Päiväopiskelijoiden lähiopintoja 42 h, itsenäinen opiskelu 93 h. Monimuoto-opiskelijoiden kontaktiopetus 18 h, itsenäinen opiskelu 117 h. Mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta.

Lisätietoja opiskelijoille

Nurmen tuotanto ja käyttö opintojakson suoritus ennen tätä opintojaksoa antaa tietoa nurmirehujen tuotannosta, säilönnästä, rehuarvoista, rehukäytön perusteista sekä toteutuneen rehukäytön selvittämisestä emolehmä- tai lihanautatilalla.
Luennot nauhoitetaan, mahdollisuus saada etäohjausta tehtäviin (ensisijaisesti monimuoto-opiskelijat)
Tehtävien yhteisiin purkutilaisuuksiin osallistuminen (myös etämahdollisuus) on pakollista, ajankohdat sovitaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa seurata tuotantoa, eläinten terveyttä ja hyvinvointia päivittäisellä tasolla, laatia ohjatusti lypsykarjatilan eläinryhmien ruokintasuunnitelmia ja kartoittaa terveydenhuollon suunnittelun edellyttämiä tietoja. Hän osaa määritellä tuottajahintaan vaikuttavat asiat ja nimetä keinoja vaikuttaa tuotantokustannuksiin. Hän osaa kuvailla ja vertailla ajanmukaisia teknologisia ratkaisuja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa seurata ja suunnitella tuotantoa itsenäisesti ja pidemmällä aikavälillä. Hän osaa laatia itsenäisesti eri eläinryhmien ruokintasuunnitelmia. Hän osaa arvioida ja selittää eläinaineksen kehittämisen ja eläinten terveydenhuollon keinoja sekä tuotantoketjun eri osien merkitystä. Opiskelija osaa tunnistaa ruokinnan, hoidon ja tuotantoympäristön vaikutuksen tuotantoon, tuotteiden laatuun, terveyteen, ympäristöön ja kustannuksiin. Hän osaa perustellusti valita ruokinnallisia ja teknologisia ratkaisuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa ottaa huomioon ja soveltaa ravitsemus- ja tuotantobiologisia yksityiskohtia suunnitelmia laatiessaan. Hän osaa itsenäisesti hakea alan tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa ja ratkaisujen perusteluissa. Opiskelija osaa rakentaa laaja-alaista tietämystä osoittavaa kokonaiskuvaa, jossa yhdistyvät eläinten hyvinvoinnin ja tuottavuuden, tuotteiden laadun, teknologisten valintojen ja resurssitehokkuuden näkökulma sekä tuotantoketjun eri osatekijöiden keskinäinen vaikutus.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Esitietovaatimukset

Kotieläintuotannon yhteiset ammattiopinnot tai vastaavat tiedot.

Lisätiedot

Opiskelija voi suunnata opintojaan joko teuraseläinten kasvatukseen tai emolehmätuotantoon.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Teija Rönkä
 • Arja Nykänen
Opiskelijaryhmät
 • AGRO21PR
  Agrologi (AMK)
 • MAGRO21
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella tilakohtaiset nurmikierrot ja niiden viljelytekniikan tilan olosuhteet huomioiden. Opiskelija osaa suunnitella eri karkearehuihin perustuvia rehuannoksia eri tuotantoeläimille ja eri tuotantovaiheisiin.

Sisältö

Karkearehujen tuotantomuodot (laidun, kokoviljasäilörehu, nurmisäilörehu, kuiva heinä) ja niiden soveltuvuus yksittäiselle tilalle; kasvivalinnat ja nurmikiertojen suunnittelu; karkearehujen viljely, korjuu ja säilöntä; karkearehujen rehuarvo, hygieeninen ja säilönnällinen laatu, syöntiominaisuudet ja niihin vaikuttavat tekijät; karkearehut osana eri tuotantoeläinten ruokintaa

Oppimateriaalit

Peltonen, Puurunen, Harmoinen, 2010, Nurmirehujen tuotanto ja käyttö, Tieto tuottamaan 132.
Moodlessa esitetty suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen materiaali, joka on saatavilla sähköisesti.

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot, ryhmätyöt, itsenäiset tehtävät
Verkkoluennot nauhoitetaan.
Sisältää aikaan sidottua verkossa toteutettavaa opetusta (pienryhmäohjaus, ajankohdat sovitaan opintojakson aikana)
Pienryhmäohjaukseen osallistuminen on kaikille ryhmän jäsenille pakollista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi myös opinnollistaa, mikäli opiskelija on työpaikassa, jossa työtehtävissä tulee vastaavia sisältöjä. Osaamisen tunnustamisen kautta voidaan ottaa huomioon aikaisemmat vastaavat opinnot. Sovitaan opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaiskuormitus 135 tuntia, mistä 19 h etäopetusta ja 116 h itsenäisiä tehtäviä.

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkoluennot nauhoitetaan.
Sisältää aikaan sidottua verkossa toteutettavaa opetusta (pienryhmäohjaus, ajankohdat sovitaan opintojakson aikana)
Pienryhmäohjaukseen osallistuminen on kaikille ryhmän jäsenille pakollista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tehdä suunnitelmat ja laskelmat ohjatusti. Hän osaa hakea alan tietoa ohjatusti. Opiskelija osaa selittää, miten tuotetaan laadukasta karkearehua. Hän osaa nimetä keinoja nurmituotannon kehittämiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa suunnitelmien ja laskelmien teossa käytettäviä tietoja itsenäisesti. Hän osaa hakea alan tietoa ja soveltaa sitä kehittämisehdotuksissaan. Hän osaa tulkita karkearehuista tehtyjä analyysejä. Hän osaa tunnistaa nurmen satotasoon ja laatuun vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa mitoittaa viljelyn pinta-alatarpeet eläinten rehun tarpeen mukaan

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa suunnitelmien ja laskelmien teossa käytettäviä tietoja itsenäisesti. Hän osaa itsenäisesti hakea alan tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa ja ratkaisujen perusteluissa eri vaihtoehtoja vertailtaessa. Opiskelija osaa analysoida tilan nurmituotantoa kriittisesti eri näkökulmista. Opiskelija osaa rakentaa laaja-alaista tietämystä osoittavaa kokonaiskuvaa, jossa yhdistyvät viljelyn ja ruokinnallisen käytön näkökulmat.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen.
Pienryhmäohjaukseen osallistuminen on kaikille ryhmän jäsenille pakollista.

Esitietovaatimukset

Kotieläintuotannon ja kasvituotannon kaikille yhteiset ammattiopinnot tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

18.03.2024 - 18.08.2024

Ajoitus

15.03.2024 - 30.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Karoliina Kohtamäki
 • Päivi Vähäsalo
 • Maria Hemminki
 • Outi Rinta-Homi
Vastuuhenkilö

Mari Nuotio

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 Avoimen amk:n opiskelijat (Koko: 200. Avoin AMK: 0.)
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1 Avoimen amk:n opiskelijat

Tavoitteet

Hyvät itsensä johtamisen taidot auttavat esimiestä toimimaan tavoitteellisesti ja tehokkaasti omia voimavarojaan hyödyntäen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää itsensä johtamisen merkityksen. Hän tunnistaa omaan käyttäytymiseensä vaikuttavia tekijöitä sekä omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan itsensä johtamisen eri osa-alueilla. Opiskelija tuntee keinoja kehittää itsetuntemustaan ja muutosvalmiuttaan.

Sisältö

1) itsetuntemus
o erilaisia persoonallisuuden lähestymistapoja
o omien arvojen ja asenteiden tunnistaminen ja reflektointi
o oman persoonallisuuden ja temperamentin hyödyntäminen
o motivaatio
2) elämänhallinta
o vuorovaikutustyylit
o ajankäytön hallinta
o muutosvalmius
o ammatti-identiteetti

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt ja simulaatiot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Exam-tentti. Voit valita itse tenttipäivän käytyäsi ensin kaikilla luennoilla. Katso ohjeet: https://jelppari.epedu.fi/ohjeet/seamkin-ohjeet/exam/

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Verkko-opetus: ilmoittaudu opintojakson toiselle toteutukselle
Näyttö: ilmoittaudu näyttöpäivään (vain tutkinto-opiskelijoille)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 12 x 3h, simulaatiot 3 x 4h, ryhmätehtävät n.15 h, itsenäinen opiskelu n. 50 h, josta verkkotehtäviä n. 25h, tentti 2h. Opintojakso on suoritettavissa n. kahdessa kuukaudessa. Lähiopetusta on n. 6h/vko.

Lisätietoja opiskelijoille

Tehtävät ja ohjeet Moodlessa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on tietoinen itsensäjohtamisen tärkeydestä ja osatekijöistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on tuntee ja osaa hyödyntää itsensäjohtamisen osatekijöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja kehittää itsensäjohtamista.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 12.06.2026

Laajuus

15 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Teija Rönkä
Opiskelijaryhmät
 • AGRO22A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO22B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija tekee opinnäytetyön maaseutuelinkeinoihin liittyvästä aiheesta siten, että se parhaalla mahdollisella tavalla tukee hänen urasuunnitelmaansa. Opinnäytetyön tavoitteena on, että opiskelija osoittaa osaavansa ratkaista työelämässä esiin tulevia asioita käyttäen hyväksi olemassa olevaa tietoa ja tutkimustuloksia sekä tekemällä itse tutkimustyötä

Sisältö

Opinnäytetyö esitetään sekä kirjallisesti että suullisesti, millä opiskelija osoittaa osaavansa esittää asioita selkeästi ja johdonmukaisesti. Opinnäytetyön suunnitelma esitetään suunnitelmaseminaarissa ja valmis opinnäytetyö tulosseminaarissa.

Kypsyysnäyte: Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129 ja sen 8 § pykälä todetaan ammattikorkeakoulututkinnon perusteisiin kuuluvan kypsyysnäytteen. Kypsyysnäyte on osa opinnäytetyötä ja se kirjoitetaan jostakin opinnäytetyön alaan kuuluvasta aiheesta. Kypsyysnäytteen koetilaisuudessa on kaksi vaihtoehtoista kypsyysnäytteen otsikkoa, joista opiskelija valitsee toisen. Kypsyysnäyte osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Kypsyysnäyte osoittaa, että opiskelija osaa ilmaista itseään sujuvasti asiatyylisellä yleiskielellä ja tuntee maaseutuelinkeinojen yleisen terminologian. Asian käsittely on johdonmukaista, ja asiasisältö vastaa koulutustason edellyttämiä vaatimuksia. Kypsyysnäyte on laajuudeltaan 400-600 sanaa. Viestinnän opettaja ja opinnäytetyötä ohjaava opettaja arvioivat kypsyysnäytteen asteikolla hyväksytty-hylätty.
Kypsyysnäytteen kirjoittamisen ajankohta sovitaan opinnäytetyön ohjaavan opettajan kanssa. Pääsääntöisesti kypsyysnäyte kirjoitetaan Exam- tilassa.

Oppimateriaalit

AMK-tutkinnon opinnäytetyöohje. Saatavilla SeAMKin Intrasta.
Kirjallisten töiden ohje.

Opetusmenetelmät

Luennot

Lisätietoja opiskelijoille

Tunneilla tutustutaan opinnäytetyöprosessiin ja sitä koskevaan ohjeistukseen. Lisäksi käydään läpi opinnäytetyön kirjoitusprosessia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

SeAMKin erillisten opinnäytetyökriteerien mukaan

Arviointikriteerit, hyvä (3)

SeAMKin erillisten opinnäytetyökriteerien mukaan

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

SeAMKin erillisten opinnäytetyökriteerien mukaan

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ei arviointia.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 19.12.2025

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

0.5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anu Katila
 • Samu Palander
 • Jussi-Matti Kallio
 • Juha Tiainen
 • Sari Rimpelä
 • Anna Tall
 • Jyrki Rajakorpi
 • Marjo Latva-Kyyny
 • Jori Lahti
 • Teija Rönkä
 • Arja Nykänen
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO22
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija tekee opinnäytetyön maaseutuelinkeinoihin liittyvästä aiheesta siten, että se parhaalla mahdollisella tavalla tukee hänen urasuunnitelmaansa. Opinnäytetyön tavoitteena on, että opiskelija osoittaa osaavansa ratkaista työelämässä esiin tulevia asioita käyttäen hyväksi olemassa olevaa tietoa ja tutkimustuloksia sekä tekemällä itse tutkimustyötä

Sisältö

Opinnäytetyö esitetään sekä kirjallisesti että suullisesti, millä opiskelija osoittaa osaavansa esittää asioita selkeästi ja johdonmukaisesti. Opinnäytetyön suunnitelma esitetään suunnitelmaseminaarissa ja valmis opinnäytetyö tulosseminaarissa.

Kypsyysnäyte: Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129 ja sen 8 § pykälä todetaan ammattikorkeakoulututkinnon perusteisiin kuuluvan kypsyysnäytteen. Kypsyysnäyte on osa opinnäytetyötä ja se kirjoitetaan jostakin opinnäytetyön alaan kuuluvasta aiheesta. Kypsyysnäytteen koetilaisuudessa on kaksi vaihtoehtoista kypsyysnäytteen otsikkoa, joista opiskelija valitsee toisen. Kypsyysnäyte osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Kypsyysnäyte osoittaa, että opiskelija osaa ilmaista itseään sujuvasti asiatyylisellä yleiskielellä ja tuntee maaseutuelinkeinojen yleisen terminologian. Asian käsittely on johdonmukaista, ja asiasisältö vastaa koulutustason edellyttämiä vaatimuksia. Kypsyysnäyte on laajuudeltaan 400-600 sanaa. Viestinnän opettaja ja opinnäytetyötä ohjaava opettaja arvioivat kypsyysnäytteen asteikolla hyväksytty-hylätty.
Kypsyysnäytteen kirjoittamisen ajankohta sovitaan opinnäytetyön ohjaavan opettajan kanssa. Pääsääntöisesti kypsyysnäyte kirjoitetaan Exam- tilassa.

Oppimateriaalit

AMK-tutkinnon opinnäytetyöohje. Saatavilla SeAMKin Intrasta.
Kirjallisten töiden ohje.

Opetusmenetelmät

Luennot

Lisätietoja opiskelijoille

Tunneilla tutustutaan opinnäytetyöprosessiin ja sitä koskevaan ohjeistukseen. Lisäksi käydään läpi opinnäytetyön kirjoitusprosessia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

SeAMKin erillisten opinnäytetyökriteerien mukaan

Arviointikriteerit, hyvä (3)

SeAMKin erillisten opinnäytetyökriteerien mukaan

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

SeAMKin erillisten opinnäytetyökriteerien mukaan

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ei arviointia.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 28.06.2026

Laajuus

15 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Teija Rönkä
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO23
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija tekee opinnäytetyön maaseutuelinkeinoihin liittyvästä aiheesta siten, että se parhaalla mahdollisella tavalla tukee hänen urasuunnitelmaansa. Opinnäytetyön tavoitteena on, että opiskelija osoittaa osaavansa ratkaista työelämässä esiin tulevia asioita käyttäen hyväksi olemassa olevaa tietoa ja tutkimustuloksia sekä tekemällä itse tutkimustyötä

Sisältö

Opinnäytetyö esitetään sekä kirjallisesti että suullisesti, millä opiskelija osoittaa osaavansa esittää asioita selkeästi ja johdonmukaisesti. Opinnäytetyön suunnitelma esitetään suunnitelmaseminaarissa ja valmis opinnäytetyö tulosseminaarissa.

Kypsyysnäyte: Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129 ja sen 8 § pykälä todetaan ammattikorkeakoulututkinnon perusteisiin kuuluvan kypsyysnäytteen. Kypsyysnäyte on osa opinnäytetyötä ja se kirjoitetaan jostakin opinnäytetyön alaan kuuluvasta aiheesta. Kypsyysnäytteen koetilaisuudessa on kaksi vaihtoehtoista kypsyysnäytteen otsikkoa, joista opiskelija valitsee toisen. Kypsyysnäyte osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Kypsyysnäyte osoittaa, että opiskelija osaa ilmaista itseään sujuvasti asiatyylisellä yleiskielellä ja tuntee maaseutuelinkeinojen yleisen terminologian. Asian käsittely on johdonmukaista, ja asiasisältö vastaa koulutustason edellyttämiä vaatimuksia. Kypsyysnäyte on laajuudeltaan 400-600 sanaa. Viestinnän opettaja ja opinnäytetyötä ohjaava opettaja arvioivat kypsyysnäytteen asteikolla hyväksytty-hylätty.
Kypsyysnäytteen kirjoittamisen ajankohta sovitaan opinnäytetyön ohjaavan opettajan kanssa. Pääsääntöisesti kypsyysnäyte kirjoitetaan Exam- tilassa.

Oppimateriaalit

AMK-tutkinnon opinnäytetyöohje. Saatavilla SeAMKin Intrasta.
Kirjallisten töiden ohje.

Opetusmenetelmät

Luennot

Lisätietoja opiskelijoille

Tunneilla tutustutaan opinnäytetyöprosessiin ja sitä koskevaan ohjeistukseen. Lisäksi käydään läpi opinnäytetyön kirjoitusprosessia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

SeAMKin erillisten opinnäytetyökriteerien mukaan

Arviointikriteerit, hyvä (3)

SeAMKin erillisten opinnäytetyökriteerien mukaan

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

SeAMKin erillisten opinnäytetyökriteerien mukaan

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ei arviointia.

Ilmoittautumisaika

22.04.2024 - 19.02.2025

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2026

Laajuus

15 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Teija Rönkä
Opiskelijaryhmät
 • AGRO23
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija tekee opinnäytetyön maaseutuelinkeinoihin liittyvästä aiheesta siten, että se parhaalla mahdollisella tavalla tukee hänen urasuunnitelmaansa. Opinnäytetyön tavoitteena on, että opiskelija osoittaa osaavansa ratkaista työelämässä esiin tulevia asioita käyttäen hyväksi olemassa olevaa tietoa ja tutkimustuloksia sekä tekemällä itse tutkimustyötä

Sisältö

Opinnäytetyö esitetään sekä kirjallisesti että suullisesti, millä opiskelija osoittaa osaavansa esittää asioita selkeästi ja johdonmukaisesti. Opinnäytetyön suunnitelma esitetään suunnitelmaseminaarissa ja valmis opinnäytetyö tulosseminaarissa.

Kypsyysnäyte: Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129 ja sen 8 § pykälä todetaan ammattikorkeakoulututkinnon perusteisiin kuuluvan kypsyysnäytteen. Kypsyysnäyte on osa opinnäytetyötä ja se kirjoitetaan jostakin opinnäytetyön alaan kuuluvasta aiheesta. Kypsyysnäytteen koetilaisuudessa on kaksi vaihtoehtoista kypsyysnäytteen otsikkoa, joista opiskelija valitsee toisen. Kypsyysnäyte osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Kypsyysnäyte osoittaa, että opiskelija osaa ilmaista itseään sujuvasti asiatyylisellä yleiskielellä ja tuntee maaseutuelinkeinojen yleisen terminologian. Asian käsittely on johdonmukaista, ja asiasisältö vastaa koulutustason edellyttämiä vaatimuksia. Kypsyysnäyte on laajuudeltaan 400-600 sanaa. Viestinnän opettaja ja opinnäytetyötä ohjaava opettaja arvioivat kypsyysnäytteen asteikolla hyväksytty-hylätty.
Kypsyysnäytteen kirjoittamisen ajankohta sovitaan opinnäytetyön ohjaavan opettajan kanssa. Pääsääntöisesti kypsyysnäyte kirjoitetaan Exam- tilassa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

SeAMKin erillisten opinnäytetyökriteerien mukaan

Arviointikriteerit, hyvä (3)

SeAMKin erillisten opinnäytetyökriteerien mukaan

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

SeAMKin erillisten opinnäytetyökriteerien mukaan

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Jussi-Matti Kallio
 • Anna Tall
 • Merja Kyntäjä
 • Elina Hautala
Opiskelijaryhmät
 • AGRO22A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO22B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija on selvillä tärkeimpien peltokasvien kehitysvaiheista ja satokomponenteista. Hän osaa tärkeimpien viljojen, palkoviljojen ja öljykasvien viljelytekniikan. Hän tuntee tärkeimmät nurmikasvit ja niiden ominaisuudet sekä viljelytekniikan. Hän tuntee sadon laatuun ja määrään vaikuttavat tekijät ja osaa tehdä viljojen tärkeimmät laatuanalyysit ja tietää eri laatutekijöiden merkityksen. Hän osaa laatia viljelysuunnitelman ympäristönäkökohdat huomioon ottaen.

Sisältö

Tärkeimpien peltokasvien sadon tuoton perusteet ja kehitysasteet; viljojen, palkoviljojen ja öljykasvien viljelytekniikka; nurmikasvit ja niiden viljelytekniikka; tärkeimmät viljojen laatuanalyysit; viljelysuunnitelman laatiminen tietokoneella.

Oppimateriaalit

Seppänen, M (toim.) 2008. Peltokasvien tuotanto. Opetushallitus.
Ansalehto ym. 1999. Laatuviljan tuotanto. Tieto tuottamaan 80. Maaseutukeskusten liitto.
Opas rukiin viljelyyn. www.vyr.fi (2010).
Saatavuus: http://www.vyr.fi/multimagazine/web/ruisopas/
Rypsin ja Rapsinviljelyopas. www.vyr.fi.
Saatavuus: http://www.vyr.fi/multimagazine/web/rypsin_rapsin_opas/fi/
Mallasohran viljelyopas. www.vyr.fi.
Saatavuus: http://www.vyr.fi/multimagazine/web/mallasohraopas/fi/
Peltonen, Puurunen ja Harmoinen (toim). 2010. Nurmirehujen tuotanto ja käyttö. Tieto tuottamaan 132. ProAgria Keskusten liitto.
Herneen tuotanto. 1993. Maaseutukeskusten liiton julkaisuja 860.
Peltonen-Sainio ym. 2005. Viljojen kehityksen ja kasvun ABC. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus.

Opetusmenetelmät

Luennot (30 %), harjoitustyöt (25%), hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät (20%) ja tentti (25%)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 162 h, josta luennot 70 h, pakolliset harjoitustyöt 18 h, oppimistehtävät 40 h, tentti 34 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää tärkeimpien peltokasvien kehitysvaiheet ja satokomponentit. Hän osaa tärkeimpien viljojen, palkoviljojen ja öljykasvien viljelytekniikan. Hän tietää tärkeimmät nurmikasvit ja niiden ominaisuudet sekä viljelytekniikan. Hän tuntee sadon laatuun ja määrään vaikuttavat tekijät sekä viljojen tärkeimmät laatuanalyysit. Hän tuntee viljelysuunnittelun periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on selvillä tärkeimpien peltokasvien kehitysvaiheista ja satokomponenteista. Hän osaa vertailla tärkeimpien viljojen, palkoviljojen ja öljykasvien viljelytekniikoita. Hän osaa vertailla eri nurmikasveja ja niiden ominaisuuksia sekä viljelytekniikoita. Hän osaa arvioida sadon laatuun ja määrään vaikuttavia tekijöitä sekä viljojen tärkeimpiä laatuanalyysejä. Hän osaa viljelysuunnittelun periaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää tärkeimpien peltokasvien kehitysvaiheet ja satokomponentit ja niiden vaikutuksen sadonmuodostukseen. Hän osaa vertailla tärkeimpien viljojen, palkoviljojen ja öljykasvien viljelytekniikoita. Hän tuntee nurmikasvit ja niiden ominaisuudet sekä viljelytekniikan. Hän tietää keinoja parantaa sadon laatua ja määrää sekä pystyy tekemään viljojen tärkeimmät laatuanalyysit itsenäisesti. Hän pystyy tekemään viljelysuunnitelman.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Luennot, aktiivisuus
- Harjoitustyöt, osallistuminen
- Hyväksytyt oppimistehtävät
- Tentti

Esitietovaatimukset

Suositellaan opiskeltavaksi ensin opintojaksoja: maaperä ja vesitalous ja kasvin kasvu tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

6 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Jussi-Matti Kallio
 • Anna Tall
 • Merja Kyntäjä
 • Elina Hautala
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO23
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija on selvillä tärkeimpien peltokasvien kehitysvaiheista ja satokomponenteista. Hän osaa tärkeimpien viljojen, palkoviljojen ja öljykasvien viljelytekniikan. Hän tuntee tärkeimmät nurmikasvit ja niiden ominaisuudet sekä viljelytekniikan. Hän tuntee sadon laatuun ja määrään vaikuttavat tekijät ja osaa tehdä viljojen tärkeimmät laatuanalyysit ja tietää eri laatutekijöiden merkityksen. Hän osaa laatia viljelysuunnitelman ympäristönäkökohdat huomioon ottaen.

Sisältö

Tärkeimpien peltokasvien sadon tuoton perusteet ja kehitysasteet; viljojen, palkoviljojen ja öljykasvien viljelytekniikka; nurmikasvit ja niiden viljelytekniikka; tärkeimmät viljojen laatuanalyysit; viljelysuunnitelman laatiminen tietokoneella.

Oppimateriaalit

Seppänen, M (toim.) 2008. Peltokasvien tuotanto. Opetushallitus.
Ansalehto ym. 1999. Laatuviljan tuotanto. Tieto tuottamaan 80. Maaseutukeskusten liitto.
Opas rukiin viljelyyn. www.vyr.fi (2010).
Saatavuus: http://www.vyr.fi/multimagazine/web/ruisopas/
Rypsin ja Rapsinviljelyopas. www.vyr.fi.
Saatavuus: http://www.vyr.fi/multimagazine/web/rypsin_rapsin_opas/fi/
Mallasohran viljelyopas. www.vyr.fi.
Saatavuus: http://www.vyr.fi/multimagazine/web/mallasohraopas/fi/
Peltonen, Puurunen ja Harmoinen (toim). 2010. Nurmirehujen tuotanto ja käyttö. Tieto tuottamaan 132. ProAgria Keskusten liitto.
Herneen tuotanto. 1993. Maaseutukeskusten liiton julkaisuja 860.
Peltonen-Sainio ym. 2005. Viljojen kehityksen ja kasvun ABC. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus.

Opetusmenetelmät

Luennot (30 %), harjoitustyöt (25%), hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät (20%) ja tentti (25%)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 162 h, josta luennot 70 h, pakolliset harjoitustyöt 18 h, oppimistehtävät 40 h, tentti 34 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää tärkeimpien peltokasvien kehitysvaiheet ja satokomponentit. Hän osaa tärkeimpien viljojen, palkoviljojen ja öljykasvien viljelytekniikan. Hän tietää tärkeimmät nurmikasvit ja niiden ominaisuudet sekä viljelytekniikan. Hän tuntee sadon laatuun ja määrään vaikuttavat tekijät sekä viljojen tärkeimmät laatuanalyysit. Hän tuntee viljelysuunnittelun periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on selvillä tärkeimpien peltokasvien kehitysvaiheista ja satokomponenteista. Hän osaa vertailla tärkeimpien viljojen, palkoviljojen ja öljykasvien viljelytekniikoita. Hän osaa vertailla eri nurmikasveja ja niiden ominaisuuksia sekä viljelytekniikoita. Hän osaa arvioida sadon laatuun ja määrään vaikuttavia tekijöitä sekä viljojen tärkeimpiä laatuanalyysejä. Hän osaa viljelysuunnittelun periaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää tärkeimpien peltokasvien kehitysvaiheet ja satokomponentit ja niiden vaikutuksen sadonmuodostukseen. Hän osaa vertailla tärkeimpien viljojen, palkoviljojen ja öljykasvien viljelytekniikoita. Hän tuntee nurmikasvit ja niiden ominaisuudet sekä viljelytekniikan. Hän tietää keinoja parantaa sadon laatua ja määrää sekä pystyy tekemään viljojen tärkeimmät laatuanalyysit itsenäisesti. Hän pystyy tekemään viljelysuunnitelman.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Luennot, aktiivisuus
- Harjoitustyöt, osallistuminen
- Hyväksytyt oppimistehtävät
- Tentti

Esitietovaatimukset

Suositellaan opiskeltavaksi ensin opintojaksoja: maaperä ja vesitalous ja kasvin kasvu tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Jussi-Matti Kallio
Vastuuhenkilö

Jussi-Matti Kallio

Opiskelijaryhmät
 • IEPFF23F
  From Field to Fork

Tavoitteet

The student gets familiar with Finnish agriculture and agri-entreprunership by working at farm or other agricultural place. Intership place will be chosen together with SeAMK practising councellor.
Before working at farm student is learning how to connect different machines and trailers to a tractor and use them correctly and safely. He will be aware of the dangers involved in using the machines.
The student gets basic abilities for working with livestock.

Sisältö

Working at farm or other agricultural place.
Practical work with animals.
Machines:
- Familiarizing oneself with the basic farming machinery
- Using tractors with machines/trailers connected to them
- Work safety
- Knowledge and skills in maintenance of farm machinery

Oppimateriaalit

Material announced by teachers

Opetusmenetelmät

Practical training (animal production and farm machines). Written work, animal production.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Previous work experience. Studification of work.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Practical training in animal production 24 h, practical training with farm machines 20 h, autonomous studying 10 h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Approved: Active participation in practical training. The student is able to work safely.
Failed: No attend to practical training or disregard of instructions at working place.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Active participation in practical training (100%). Accepted test in the use of farm machines and written work.

Esitietovaatimukset

Ei ole.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Laajuus

2 - 10

T&K-osuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anu Katila
 • Samu Palander
 • Jarmo Alarinta
 • Anna Tall
Opiskelijaryhmät
 • IEPFF23F
  From Field to Fork

Tavoitteet

The student will build a project concerning bioeconomy, food system or rural development. He will understand and be able to evaluate the demands associated with the duties of bioeconomy and rural entrepreunership. The students' problem-solving and information acquisition abilities as well as communication skills are developed in this type of project studies.

Sisältö

Concepts and methods of project work
- project phases and process
- project plan (time, resource and cost planning)
- possible organisation and interest groups
- changes, risks and problems in project work
- project communication, reporting and presentation
- opposing a course mate’s report and presentation
- concluding the project

Oppimateriaalit

To be predetermined by project

Opetusmenetelmät

lessons, project work, groupwork, company visits

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Depending on extend of project

Lisätietoja opiskelijoille

Extend of project can be chosen between 2 to 10 ETCS.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student knows the main project management concepts and methods. The student is able to make a project plan and he has an understanding of the project implementation and management.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student knows well the main project concepts and management techniques. The student is able to draw up a project plan and has a good understanding of the project implementation and management. The report and presentation are presented clearly.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student knows perfectly the main project concepts and methods. The student is able to draw up a functional entity from starting of the project to the project end including analysing the results and outcome. The student has an excellent understanding of the project implementation, management and leadership.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

content and quality of project work

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 24.01.2024

Ajoitus

30.01.2024 - 20.02.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Anu Katila
 • Hannu Rintasalo
Opiskelijaryhmät
 • AGRO21PR
  Agrologi (AMK)
 • MAGRO22
  Agrologi (AMK)
 • MAGRO21
  Agrologi (AMK)
 • AGRO21TA
  Agrologi (AMK)
 • AGRO20PR
  Agrologi (AMK)
 • AGRO20TA
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia rakennuttajana maatilan rakennushankkeissa. Hän tietää rakennuttajalle kuuluvat tehtävät ja toimii vastuullisena osapuolena rakennusprojektin eri vaiheissa. Opiskelija osaa hakea rakentamiseen tarvittavat luvat sekä tuntee maatilarakennusten suunnittelun pääperiaatteet ja rakentamiseen liittyvät työturvallisuusmääräykset. Opiskelija tuntee maatilan rakennusten uudis- ja korjausrakentamisen kustannusrakenteen.

Sisältö

Maatilarakentamisen laatu, rakentamista koskevat luvat ja niiden hakeminen, rakennushankkeen osapuolet, rakennushankkeen vaiheet, rakennushankkeen aikataulu, kaavoituksen vaikutus rakentamiseen, tarjouspyynnön laadinta, urakkamuodot ja urakkasopimus, maatilarakennusten suunnittelun pääperiaatteet, maatilarakentamista ohjaavat määräykset ja ohjeet, kustannushallinta uudis- ja korjausrakennuskohteessa.

Oppimateriaalit

Kerrotaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustyö, opetus verkossa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Rakennusalan sidosryhmät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

130 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus verkon välityksellä alkaen tiistaina 30.1. klo 17.30-20.
Jatkuen ke 31.1.klo 17.30-20,
ti 6.2. klo17.30-20
ti 13.2. klo 17.30-20 ja
ti 20.2. klo 17.30-20

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää rakennuttajalle kuuluvat tehtävät ja osaa hakea rakentamiseen tarvittavat luvat sekä tuntee maatilarakennusten suunnittelun pääperiaatteet ja rakennusprojektin vaiheet pääpiirtein. Tuntee rakentamiseen liittyvät työturvallisuusmääräykset yleisellä tasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toteuttaa pääpiirtein maatilan rakennusprojektin eri vaiheet. Tuntee eri rakennuskohteiden kustannusrakenteen ja osaa kilpailuttaa eri kohteiden urakat alan toimijoilla. Tietää maatilarakentamisen työturvallisuusmääräykset

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa toimia hyvin rakennuttajana eri maatilarakentamisen kohteissa ja osaa hakea hankkeen toteuttamiseen tarvittavat luvat ja tuntee hyvin maatilarakentamisen kustannusrakenteen sekä uudis- että korjausrakentamisen osalta ja osaa kilpailuttaa asianmukaisesti eri työkohteet. Hallitsee rakentamisprosessin kokonaisuutena ja tuntee työturvallisuusmääräykset hyvin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustehtävässä osoitettu osaaminen

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Sari Rimpelä
Opiskelijaryhmät
 • AGRO23
  Agrologi (AMK)
 • AGRO23A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO23B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää aineiden kierron kokonaisuutta ja merkitystä elintarvikeketjussa sekä rehujen ja elintarvikkeiden kemiallisen koostumuksen merkityksen ketjun eri vaiheissa. Opiskelija ymmärtää ja osaa kuvata ravintoaineiden kemiallisia rakenteita, ominaisuuksia ja rektioita. Opiskelija osaa soveltaa kemian teoreettista tietoa ammatillisessa yhteydessä ja ymmärtää raaka-aineiden ja tuotteiden kemiallisen koostumuksen merkityksen laadun ja turvallisuuden kannalta.
Opintojakso antaa pohjatiedot elintarvike- ja biokemian opiskeluun.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija myös osaa nimetä (kirjallisuuden avulla) ja luokitella keskeisimpiä proteiineja, hiilihydraatteja ja rasvoja ja ymmärtää niiden perusrakenteen ja kemialliset ominaisuudet sekä esiintymisen ja merkityksen ruokaketjussa. Opiskelija osaa soveltaen hyödyntää oppimaansa käytännössä (kuten eläimen ruokinta ja ravitsemusfysiologia (agro), ihmisen ravitsemus (resto, bieli), tuotetun ja käytettävän kasvi- tai eläinperäisen elintarvikeraaka-aineen laatu ja ominaisuudet (agro, resto, bieli)) sekä osaa perehtyä aihepiiriin liittyvään kirjallisuuteen.

Sisältö

- Aineiden kierto
- Ravintoaineiden (proteiinit, hiilihydraatit, rasvat) kemiallinen koostumus ja käyttäytyminen elintarvikeketjussa
- Aminohapot ja proteiinien muodostuminen, rasvahapot ja rasvat, hiilihydraatit (sokerit, tärkkelys, selluloosa)
- Tärkeimpien kivennäis- ja hivenaineiden kemiaa
- Veden kemiallisia ilmiöitä
- pH ja happamuuden merkitys elintarvikeketjussa
- Käsiteltäviin aihepiireihin liittyviä soveltavia laskutehtäviä

Oppimateriaalit

Tekniikan kemia 2018 (e-kirja tai hyllykirja): Hänninen, Karppinen, Leskelä & Pohjakallio. EDITA.
Opettajan Moodlessa jakama materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 x 27 h opiskelijan työtä, josta 28 h luentoja ja harjoituksia,
loppu itsenäistä opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot. Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä ja ajatuksia aiemmin oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan kahdella Moodletentillä

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Sari Rimpelä
Opiskelijaryhmät
 • MAGRO23
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää aineiden kierron kokonaisuutta ja merkitystä elintarvikeketjussa sekä rehujen ja elintarvikkeiden kemiallisen koostumuksen merkityksen ketjun eri vaiheissa. Opiskelija ymmärtää ja osaa kuvata ravintoaineiden kemiallisia rakenteita, ominaisuuksia ja rektioita. Opiskelija osaa soveltaa kemian teoreettista tietoa ammatillisessa yhteydessä ja ymmärtää raaka-aineiden ja tuotteiden kemiallisen koostumuksen merkityksen laadun ja turvallisuuden kannalta.
Opintojakso antaa pohjatiedot elintarvike- ja biokemian opiskeluun.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija myös osaa nimetä (kirjallisuuden avulla) ja luokitella keskeisimpiä proteiineja, hiilihydraatteja ja rasvoja ja ymmärtää niiden perusrakenteen ja kemialliset ominaisuudet sekä esiintymisen ja merkityksen ruokaketjussa. Opiskelija osaa soveltaen hyödyntää oppimaansa käytännössä (kuten eläimen ruokinta ja ravitsemusfysiologia (agro), ihmisen ravitsemus (resto, bieli), tuotetun ja käytettävän kasvi- tai eläinperäisen elintarvikeraaka-aineen laatu ja ominaisuudet (agro, resto, bieli)) sekä osaa perehtyä aihepiiriin liittyvään kirjallisuuteen.

Sisältö

- Aineiden kierto
- Ravintoaineiden (proteiinit, hiilihydraatit, rasvat) kemiallinen koostumus ja käyttäytyminen elintarvikeketjussa
- Aminohapot ja proteiinien muodostuminen, rasvahapot ja rasvat, hiilihydraatit (sokerit, tärkkelys, selluloosa)
- Tärkeimpien kivennäis- ja hivenaineiden kemiaa
- Veden kemiallisia ilmiöitä
- pH ja happamuuden merkitys elintarvikeketjussa
- Käsiteltäviin aihepiireihin liittyviä soveltavia laskutehtäviä

Oppimateriaalit

Tekniikan kemia 2018 (e-kirja tai hyllykirja): Hänninen, Karppinen, Leskelä & Pohjakallio. EDITA.
Opettajan Moodlessa jakama materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset Teamsissä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 x 27 h opiskelijan työtä, josta 18 h Teams-luentoja ja harjoituksia,
loppu itsenäistä opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot. Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä ja ajatuksia aiemmin oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan kahdella Moodletentillä

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Samu Palander
 • Leena Arjanne
 • Matti-Pekka Pasto
Opiskelijaryhmät
 • RESTO23
  Restonomi (AMK), Päivätoteutus
 • BIELI23
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, Päivätoteutus
 • AGRO23
  Agrologi (AMK)
 • AGRO23A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO23B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa raportoida ruoan alkuperän ja reitin maataloustuotannosta kuluttajalle. Hän osaa yhdistää tulevissa opinnoissaan alkutuotannon, elintarviketeollisuuden, kaupan ja ruokapalveluiden prosessien tuntemustaan. Opiskelija osaa myöhemmin opinnoissaan ratkaista oman erityisalueensa kehittämisen ongelmia osana kokonaisuutta ja pystyy toimimaan yhteistyössä ketjun muiden asiantuntijoiden kanssa. Opiskelija osaa nimetä ruokaketjun toiminnassa tapahtuneita muutoksia ja muutosten merkityksiä. Opiskelija pystyy myös nimeämään elintarvikeketjun eri vaiheissa toimivia yrityksiä.

Sisältö

-suomalaisen maataloustuotannon tärkeimmät viljelykasvit ja niiden elintarvikekäyttö sekä laatutekijät
-kotieläintuotannon toimintatapa, merkittävimmät rehut, keskeiset tuotteet sekä näitten tuotteiden tärkeimmät laatutekijät
-merkittävimmät globaalit elintarvikeraaka-aineet ja niiden tuoteominaisuuksia
-leipomo-, meijeri- ja lihateknologiset perusprosessit, raaka-aineen laatu ja sen merkitys tuotantoprosesseille
-ruokapalveluiden tuottamisen toimintatavat, vaikuttavuus yksilölle ja yhteiskunnalle, ruokapalveluihin vaikuttavat laatutekijät ja laatutekijöiden vaikutus hankittaviin elintarvikkeisiin
-ruoka-alan keskeiset toimijat, taloudellinen koko ja työllistävyys Suomessa

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa ja haetaan tietoa itsenäisesti

Opetusmenetelmät

Luennot
Tehtävät
Pienryhmätyöskentely
Verkossa oleva materiaali

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnon laajuus on 134 tuntia, joka sisältää:
- luentoja
- työpajoja
- itsenäistä työskentelyä
- ryhmätyöskentelyä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata kotimaisten peruselintarvikkeiden tuotantoprosesseja maataloudessa ja elintarviketeollisuudessa sekä tyypillisten ruokapalvelujen toimintatapoja. Opiskelija osaa käyttää ruokaketjun eri alojen toiminnan ja niiden rajapintojen kuvailulle keskeistä ammattimaista terminologiaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa huomioida omaan opiskelualaansa liittyvien ruokaketjun muiden toimintojen yhteyksiä. Opiskelija osaa perustasolla vertailla tuotantoprosesseja eri elintarvikkeiden ja tuotanto- ja palvelumuotojen välillä ja antaa esimerkkejä kunkin ruokaketjun osan merkityksestä laadun muodostumisessa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa muodostaa kokonaisnäkemyksen ruokaketjun toiminnasta ottaen huomioon tuotannon luonnontieteelliset ja yhteiskunnalliset edellytykset ja tavoitteet ja osaa suunnitella ketjun toimintaa nämä lähtökohdat huomioiden. Opiskelija osaa soveltaa kotimaisen ruokaketjun ja sen laatuvaatimusten tuntemustaan ja yhdistää ketjuun esimerkkejä globaalien markkinoiden tunnetuista ruoan raaka-aineista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tehtyihin tehtäviin ja opiskelijan aktiivisuuteen

Hylätty (0)

Opiskelija ei osoita osaamistaan opintojakson tavoitteisiin nähden. Opiskelija ei osallistu aktiivisesti opintojakson aikana tehtävien tekemiseen.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Samu Palander
 • Anu Latva-Reinikka
 • Leena Arjanne
 • Matti-Pekka Pasto
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO24
  Restonomi (AMK), Monimuotototeutus
 • MAGRO24
  Agrologi (AMK)
 • MBIELI24
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, Monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa raportoida ruoan alkuperän ja reitin maataloustuotannosta kuluttajalle. Hän osaa yhdistää tulevissa opinnoissaan alkutuotannon, elintarviketeollisuuden, kaupan ja ruokapalveluiden prosessien tuntemustaan. Opiskelija osaa myöhemmin opinnoissaan ratkaista oman erityisalueensa kehittämisen ongelmia osana kokonaisuutta ja pystyy toimimaan yhteistyössä ketjun muiden asiantuntijoiden kanssa. Opiskelija osaa nimetä ruokaketjun toiminnassa tapahtuneita muutoksia ja muutosten merkityksiä. Opiskelija pystyy myös nimeämään elintarvikeketjun eri vaiheissa toimivia yrityksiä.

Sisältö

-suomalaisen maataloustuotannon tärkeimmät viljelykasvit ja niiden elintarvikekäyttö sekä laatutekijät
-kotieläintuotannon toimintatapa, merkittävimmät rehut, keskeiset tuotteet sekä näitten tuotteiden tärkeimmät laatutekijät
-merkittävimmät globaalit elintarvikeraaka-aineet ja niiden tuoteominaisuuksia
-leipomo-, meijeri- ja lihateknologiset perusprosessit, raaka-aineen laatu ja sen merkitys tuotantoprosesseille
-ruokapalveluiden tuottamisen toimintatavat, vaikuttavuus yksilölle ja yhteiskunnalle, ruokapalveluihin vaikuttavat laatutekijät ja laatutekijöiden vaikutus hankittaviin elintarvikkeisiin
-ruoka-alan keskeiset toimijat, taloudellinen koko ja työllistävyys Suomessa

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa. Itsenäinen tiedonhaku on keskeisessä roolissa

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot online
Tehtävät
Pienryhmätyöskentely
Verkossa oleva materiaali

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnon laajuus on 134 tuntia, joka sisältää:
- luentoja
- työpajoja
- itsenäistä työskentelyä
- ryhmätyöskentelyä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata kotimaisten peruselintarvikkeiden tuotantoprosesseja maataloudessa ja elintarviketeollisuudessa sekä tyypillisten ruokapalvelujen toimintatapoja. Opiskelija osaa käyttää ruokaketjun eri alojen toiminnan ja niiden rajapintojen kuvailulle keskeistä ammattimaista terminologiaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa huomioida omaan opiskelualaansa liittyvien ruokaketjun muiden toimintojen yhteyksiä. Opiskelija osaa perustasolla vertailla tuotantoprosesseja eri elintarvikkeiden ja tuotanto- ja palvelumuotojen välillä ja antaa esimerkkejä kunkin ruokaketjun osan merkityksestä laadun muodostumisessa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa muodostaa kokonaisnäkemyksen ruokaketjun toiminnasta ottaen huomioon tuotannon luonnontieteelliset ja yhteiskunnalliset edellytykset ja tavoitteet ja osaa suunnitella ketjun toimintaa nämä lähtökohdat huomioiden. Opiskelija osaa soveltaa kotimaisen ruokaketjun ja sen laatuvaatimusten tuntemustaan ja yhdistää ketjuun esimerkkejä globaalien markkinoiden tunnetuista ruoan raaka-aineista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tehtyihin tehtäviin ja opiskelijan aktiivisuuteen

Hylätty (0)

Opiskelija ei osoita osaamistaan opintojakson tavoitteisiin nähden. Opiskelija ei osallistu aktiivisesti opintojakson aikana tehtävien tekemiseen.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 12.02.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 05.04.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Eija Putula-Hautala
 • Merja Kyntäjä
 • Teija Rönkä
Opiskelijaryhmät
 • RESTO23
  Restonomi (AMK), Päivätoteutus
 • BIELI23
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, Päivätoteutus
 • AGRO23
  Agrologi (AMK)
 • AGRO23A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO23B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ruokaketjun vastuullisuuden eri ulottuvuudet: ympäristövastuullisuus, tuoteturvallisuus, ravitsemus, työhyvinvointi, eläinten hyvinvointi, taloudellinen vastuu ja paikallisuus.

Sisältö

- Ruokaketjun vastuullisuuden merkitys globaalissa maailmassa
- Ruokaketjun ympäristövastuullisuus
- Ruokaketjun tuoteturvallisuus ja jäljitettävyys
- Ravitsemussuositukset laadun ja vastuullisuuden ohjaajana
- Työhyvinvoinnin eri ulottuvuudet vastuullisessa ruokaketjussa
- Eläinten hyvinvointi vastuullisuuden ulottuvuutena
- Taloudellinen vastuu ja paikallisuus

Oppimateriaalit

Opettajien koostama ja ilmoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Oppitunnit ja niiden aikainen tuntityöskentely
Luentoja edeltävä ennakkomateriaali ja ennakkotehtävät
Oppitunneille osallistuminen on pakollista. Poissaolevat tekevät korvaavat tehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 80 h. Kontaktiopetus noin 25 h, itsenäinen opiskelu noin 65 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Oppitunneille osallistuminen on pakollista. Poissaolevat tekevät korvaavat tehtävät.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty: Opiskelija osaa esitellä ruokaketjun vastuullisuuden eri ulottuvuuksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut tehtävät ja osallistuminen opetukseen.

Esitietovaatimukset

Ruokaketjun toiminta

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 14.02.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 05.04.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Eija Putula-Hautala
 • Merja Kyntäjä
 • Teija Rönkä
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO24
  Restonomi (AMK), Monimuotototeutus
 • MAGRO24
  Agrologi (AMK)
 • MBIELI24
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, Monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ruokaketjun vastuullisuuden eri ulottuvuudet: ympäristövastuullisuus, tuoteturvallisuus, ravitsemus, työhyvinvointi, eläinten hyvinvointi, taloudellinen vastuu ja paikallisuus.

Sisältö

- Ruokaketjun vastuullisuuden merkitys globaalissa maailmassa
- Ruokaketjun ympäristövastuullisuus
- Ruokaketjun tuoteturvallisuus ja jäljitettävyys
- Ravitsemussuositukset laadun ja vastuullisuuden ohjaajana
- Työhyvinvoinnin eri ulottuvuudet vastuullisessa ruokaketjussa
- Eläinten hyvinvointi vastuullisuuden ulottuvuutena
- Taloudellinen vastuu ja paikallisuus

Oppimateriaalit

Opettajien koostama ja ilmoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, omatoimiset tehtävät verkossa, aikaan sidottu.
Luennot nauhoituksena suurimmaksi osaksi etukäteen. Etäopetustuntien luennollinen ja ohjeellinen sisältö nauhoitetaan. Etäopetustuntien ryhmätyöskentelyosuuksiin liittyen voi tehdä tehtävät jälkikäteen, jos tunneille ei pääse.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon ei kuulu tenttiä, arvioidaan tehtävien ja aktiivisen osallistumisen perusteella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h
Kontaktiopetus verkossa noin 20 h, itsenäinen työskentely noin 60 h.

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen ja palauttaa annetut tehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa esitellä ruokaketjun vastuullisuuden eri ulottuvuuksia.

Lisätietoja opiskelijoille

Luennot nauhoituksena suurimmaksi osaksi etukäteen. Etäopetustuntien luennollinen ja ohjeellinen sisältö nauhoitetaan. Etäopetustuntien ryhmätyöskentelyosuuksiin liittyen voi tehdä tehtävät jälkikäteen, jos tunneille ei pääse.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty: Opiskelija osaa esitellä ruokaketjun vastuullisuuden eri ulottuvuuksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen. Hyväksytyt oppimistehtävät.

Esitietovaatimukset

Ruokaketjun toiminta

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

5 - 10

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Samu Palander
Opiskelijaryhmät
 • AGRO21PR
  Agrologi (AMK)
 • MAGRO22
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, arvioida ja kehittää sikatilan (sianliha- ja/tai porasatuotantoyksikön) toimintaa eläinten tuottavuuden, terveyden ja hyvinvoinnin huomioivassa taloudellisessa ja ympäristövastuullisessa tuotannossa. Opiskelija pystyy osallistumaan ammattimaiseen keskusteluun sikataloudesta.

Sisältö

Ajankohtaiset sikojen ravitsemuksen ja hoidon erityiskysymykset, teknologiset ratkaisuvaihtoehdot ja digitaalinen ohjaus, tuotannonseuranta, kannattavuus, eläinaineksen kehittämisen perusteet, ajankohtaiset terveydenhoitoasiat ja terveydenhuoltoon liittyvä kartoitus ja suunnittelu sekä näissä esiin tulevien seikkojen merkitys eläimille, tyypillisten tuotantosairauksien synty ja ennaltaehkäisy

Oppimateriaalit

Suositellaan esim:

Kyriazakis, Ilias ; Whittemore, Colin T. 2007. Whittemore's science and practice of pig production. Oxford: Blackwell Publishing

Siljander-Rasi, H., Nopanen, A. & Helin, J. (toim.) 2006. Sian ruokinta ja hoito. Vantaa: ProAgria maaseutukeskusten liitto

Muu osoitettava materiaali ja itsenäinen tiedonhaku

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi Moodlessa (SeAMK:n opiskelijoilla muutamia toteutusta tukevia lähitunteja)
Laajennettavissa itsenäisellä kehittämis-, tutkimus- tai selvitysprojektilla työelämäyhteydessä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Verkko-opintojakson laajuus on 5 op. Opettajan kanssa sovittavalla työelämäyhteydessä tehtävällä projektilla voidaan laajentaa (2-5 op)

Kansainvälisyys

Sis. kansainvälisesti julkaistua oppimateriaalia

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely verkossa 100%

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa seurata ja suunnitella sikojen rehunkäyttöä, ohjatusti laatia eri sikaryhmien ruokintasuunnitelmia ja kartoittaa terveydenhuollon suunnittelun edellyttämiä tietoja. Opiskelija osaa kuvailla eläinaineksen merkitystä. Hän osaa kuvailla ja vertailla sikaloiden ajanmukaisia teknologisia ratkaisuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ruokintaa ja tuotantoa itsenäisesti. Hän osaa arvioida ja selittää eläinaineksen kehittämisen ja eläinten terveydenhuollon keinoja. Opiskelija osaa tunnistaa ruokinnan ja olosuhdetekijöiden vaikutuksen tuotantoon ja terveyteen. Hän osaa perustellusti valita ruokinnallisia ja teknologisia ratkaisuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa ottaa huomioon ja soveltaa ravitsemus- ja tuotantobiologisia yksityiskohtia sianliha- ja porsastuotannon suunnitelmia laatiessaan. Hän osaa itsenäisesti hakea alan tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa ja ratkaisujen perusteluissa. Opiskelija osaa rakentaa laaja-alaista tietämystä osoittavaa kokonaiskuvaa, jossa yhdistyvät tuotantobiologinen, teknologinen, taloudellinen ja ympäristövastuullinen näkökulma.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkoalaustalla suoritettavat ja sinne palautettavat tehtävät

Ilmoittautumisaika

11.03.2024 - 22.05.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 31.08.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Samu Palander

Tavoitteet

Opiskelija osaa seurata, suunnitella, arvioida ja kehittää siipikarjatilan (munan- ja/tai siipikarjanlihatuotantoyksikön) toimintaa eläinten tuottavuuden, terveyden ja hyvinvoinnin huomioivassa taloudellisessa ja ympäristövastuullisessa tuotannossa. Opiskelija pystyy osallistumaan ammattimaiseen keskusteluun siipikarjataloudesta.

Sisältö

Siipikarjan ravitsemus- ja tuotantobiologian erityispiirteet, rehut ja niiden käyttömahdollisuudet, teknologiset ratkaisuvaihtoehdot ja digitaalinen ohjaus, tuotannonseuranta, kannattavuus, kansainvälinen siipikarjaeläinaineksen kehittäminen ja markkinat, ajankohtaiset terveydenhoitoasiat ja terveydenhuoltoon liittyvä kartoitus ja suunnittelu sekä näissä esiin tulevien seikkojen merkitys eläimille, tyypillisten tuotantosairauksien synty ja ennaltaehkäisy

Opetusmenetelmät

CampusOnline-verkko-opintojakso. Itsenäiset tehtävät ja työskentely Moodlessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskelu verkossa n. 133 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa seurata ja suunnitella siipikarjan rehunkäyttöä, ohjatusti laatia rehuseoksia ja ruokintasuunnitelmia sekä kartoittaa terveydenhuollon suunnittelun edellyttämiä tietoja. Opiskelija osaa kuvailla eläinaineksen merkitystä. Hän osaa kuvailla ja vertailla siipikarjatuotannon ajanmukaisia teknologisia ratkaisuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ruokintaa ja tuotantoa itsenäisesti. Hän osaa arvioida ja selittää eläinaineksen kehittämisen ja eläinten terveydenhuollon keinoja. Opiskelija osaa tunnistaa ruokinnan ja olosuhdetekijöiden vaikutuksen tuotantoon ja terveyteen. Hän osaa perustellusti valita ruokinnallisia ja teknologisia ratkaisuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa ottaa huomioon ja soveltaa ravitsemus- ja tuotantobiologisia yksityiskohtia siipikarjatuotannon suunnitelmia laatiessaan. Hän osaa itsenäisesti hakea alan tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa ja ratkaisujen perusteluissa. Opiskelija osaa rakentaa laaja-alaista tietämystä osoittavaa kokonaiskuvaa, jossa yhdistyvät tuotantobiologinen, teknologinen, taloudellinen ja ympäristövastuullinen näkökulma.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

17.04.2024 - 19.04.2024

Laajuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Jori Lahti
Opiskelijaryhmät
 • AGRO23
  Agrologi (AMK)
 • AGRO23A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO23B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa Viron maatalouden keskeiset toimijat ja maataloussektorin laajuuden. Opiskelija ymmärtää Viron maatalouden merkityksen Euroopan Unionissa ja toisaalta Euroopan Unionin merkityksen Viron maataloudelle. Opiskelija tutustuu myös Viron maaseutuun ja maaseutuyrityksiin sekä kulttuuriin. Opiskelija oppii tuntemaan muita matkalaisia sekä alan toimijoita.

Sisältö

Opintomatka, jolla tutustutaan Viron maatiloihin ja maaseutuyrityksiin sekä muihin alan toimijoihin.

Opetusmenetelmät

Opintomatka Viron maatalouteen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintovierailut yrityksissä

Kansainvälisyys

Viron maatalouteen ja maaseutuelinkeinoihin tutustuminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 päivän opintomatka + raportti

Lisätietoja opiskelijoille

Vapaasti valittava omakustanteinen matka viikolla 40/2023

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Osallistuminen opintomatkalle, jonka aikana opiskelija osoittaa keskusteluin oppimaansa verrattuna osaamistavoitteisiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen matkalle ja raportti

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 25.03.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 30.04.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Risto Lauhanen
 • Kari Laasasenaho

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• Ymmärtää turvetuotantoa ja tuotannosta vapautuvien alueiden olosuhteita ja syy-seuraussuhteita
• Pystyy nimeämään keskeiset suonpohjien jälkikäyttömuodot
• Osaa tulkita jälkikäyttöpäätökseen vaikuttavia tekijöitä, kuten vesitaloutta, sijaintia, maanomistussuhteita ja jäännösturpeen paksuutta
• Tunnistaa turvemaiden kestävyyskysymyksiin liittyvät keskeiset ilmiöt
• Ymmärtää perusteet suonpohjien liiketoiminnannan kehittämiselle
• Osaa arvottaa erilaisten jälkikäyttömuotojen kannattavuutta sekä ymmärtää maankäyttösektoria koskettavien ilmastotavoitteiden merkitystä osana päätöksentekoa

Sisältö

Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, turvetuotannon yhteiskunnallinen nykytilanne ja maantieteellinen jakaantuminen, oikeudenmukainen ja vihreä siirtymä turvealalla.
Turvetuotannon elinkaari, ympäristövaikutukset, jälkikäyttömuodot
Tuottavat jälkikäyttömuodot (esim. maa- ja metsätalous, energia, luontomatkailu)
Suonpohjien tuottavien jälkikäyttömuotojen kestävyyden lisääminen ja kehittäminen
Suonpohjien tuottavien jälkikäyttö- ja liiketoimintasuunnitelmien kehittäminen ja markkinat

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää, mistä teemoista suonpohjien tuottava ja kestävä jälkikäyttö koostuu. Hän löytää keinoja tuottavuuden ja kestävyyden edistämiseksi. Opiskelija tunnistaa eri jatkokäyttömuotoja ympäristö- ja talousvaikutuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää mistä teemoista suonpohjien tuottavuus ja kestävyys koostuu. Hän osaa kuvata ne keinot, joilla suonpohjien kestävää ja tuottavaa jälkikäyttöä voidaan edistää ja osaa suunnitella sopivia käytännön toimia suonpohjilla. Opiskelija osaa perustella suonpohjien käytön vaikutuksia tuotannon, ympäristön ja talouden kannalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tulkita suonpohjien jälkikäytön eri teemat. Hän osaa analysoida ne keinot, joilla suonpohjien kestävää ja tuottavaa jälkikäyttöä voidaan edistää ja osaa kehittää niitä käytännön toiminnassa ja suunnittelussa. Opiskelija osaa arvioida suonpohjien jälkikäytön vaikutukset tuotannon, ympäristön ja talouden kannalta.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1.5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • AGRO21TA
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Opiskelija pystyy keskustelemaan omaan alaansa ja työpaikkaansa liittyvistä asioista ja kehittää oman a