Siirry suoraan sisältöön

Agrologi (AMK), Monimuotototeutus: MAGRO23

Tunnus: MAGRO23

Tutkinto:
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Agrologi (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2023

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET

Agrologi on tulevaisuuden maatalouden ammattilainen. Opinnot antavat eväitä kehittää kestävää, tuottavaa ja kannattavaa maataloustuotantoa, jossa otetaan huomioon ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointi. Opinnot antavat valmiudet vastata tulevaisuuden haasteisiin kuten hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden tavoittelemiseen, uusien menetelmien ja toimintatapojen käyttöönottoon muuttuvissa ilmasto- ja ympäristöolosuhteissa.

Agrologiopinnot antavat mahdollisuuden hyvinkin erilaisiin urapolkuihin kotimaassa ja ulkomailla. SeAMKin agrologiopinnoissa luodaan katsaus koko ruokaketjuun; maatalouden lisäksi jatkojalostukseen, ruokapalveluihin sekä kuluttajan näkökulmaan. Verkostomainen työtapa ja erilaiset vuorovaikutustavat sekä -kanavat kuuluvat agrologin arkeen, joten niiden kehittämisellä on keskeinen rooli opinnoissa.

Agrologiopintojen laajuus on 240 opintopistettä ja kestoaika kolmesta neljään vuoteen riippuen aikaisemmasta osaamisesta sekä omista tavoitteista ja elämäntilanteesta. Opiskelumuotoina ovat lähi- ja etäopinnot sekä harjoittelut. Opinnot on rytmitetty siten, että lähiopetus keskittyy syys-huhtikuulle. Harjoittelut voi ajoittaa oman elämän tilanteen mukaan: joko pidempänä jaksona kesälle tai palasina vuoden mittaan.

Opintojen alkuvaiheessa opiskellaan ammatillisia opintokokonaisuuksia: maaperä- ja ilmastotekijöitä, kasvituotantoa, kotieläintuotantoa, agroteknologiaa, maatalouden yritystaloutta ja maatalouspolitiikkaa. Ammatillisia opintoja tukevat viestintä, luonnontieteet ja kieliopinnot. Läpileikkaavina teemoina opinnoissa kulkevat mm. kiertotalous, kestävä kehitys, ruokaturvallisuus ja vastuullisuus sekä digitaalisuuden hyödyntäminen ja kansainvälinen näkökulma. Toisen opintovuoden jälkeisenä kesänä on kasvukauden kesäopintojakso, jolloin sovelletaan käytännössä opiskellen talven aikana tulleita teoriatietoja.

Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena opinnot valitaan oman urasuunnitelman mukaisesti. Osaamista voi syventää maatalouden yritystalouteen, kasvituotantoon, agroteknologiaan tai kotieläintuotantoon. Valittavana on myös ns. elintarvikeagrologin opinnot, jolloin opiskellaan tietyt opintojaksot bio- ja elintarviketekniikan tutkinnosta. Maaseutuyrittäjä- opintopaketissa agrologiopintojen lisäksi opiskellaan liiketalouden opinnoista laskentatointa, markkinointia ja henkilöstöjohtamista.

Harjoitteluihin kuuluvat maatilaharjoittelu ja erikoistumisharjoittelu Suomessa tai ulkomailla. Ulkomailla opiskeluun ja harjoitteluun on hyvät mahdollisuudet kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme kautta. Opinnäytetyö tehdään opintojen loppuvaiheessa. Opinnäytetyön aiheen valinta on hyvin vapaa, mutta opiskelijan kannattaa pitää mielessä opinnäytetyön hyödyntämisnäkökulma urasuunnittelussa ja työllistymisessä.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI

Agrologeille on tarjolla monipuolisia työtehtäviä ja he työllistyvät hyvin. Agrologi työskentelee kotieläin- ja kasvituotannon neuvojana, hallinnon, koulutuksen ja tutkimustoiminnan asiantuntijana sekä maaseudun kehittäjänä. Kauppa ja teollisuus sekä pankki- ja vakuutussektori työllistävät myös agrologeja. Viestintä- ja markkinointitehtävät sekä erilaiset ilmastoon ja luonnonmonimuotoisuuteen liittyvät projektit ovat työllistäneet viime vuosina useita agrologeja.

Agrologin keskeisiä osaamisalueita eli kompetensseja ovat maataloustuotanto, kestävä kehitys ja ympäristöosaaminen, liiketoiminta ja yrittäjyys sekä toimintaympäristön tuntemus.

Kehittyvillä tiloilla tarvitaan ammattikorkeakoulutasoista osaamista ja iso joukko agrologeja johtaa omaa yritystä. SeAMKin agrologiopinnoissa voi kehittää omaa yrittäjyysosaamista ja yritystä. Alkutuotannon osaaminen antaa eväitä myös monipuoliselle maaseudun yritystoiminnalle ja kansainväliselle kaupalle. Opinnoista saa eväitä alan asiantuntijaksi riippuen omista valinnoista ja mielenkiinnon kohteista.PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT

Agrologiopinnoissa oppija on aktiivinen tiedonhankkija, –prosessoija, -tuottaja, ja soveltaja. Oppiminen tapahtuu yksin tai yhdessä muiden kanssa verkostoa hyödyntäen. Opittavat asiat liitetään oppijan omaan kokemusmaailmaan, työhön ja toimintaympäristöön. Oppiminen on prosessi, jossa jokainen asettaa omat oppimistavoitteet ja myös itsearvioi omaa oppimistaan (sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys). Opettajan rooli on olla oppimisprosessin ohjaaja. Oppimisprosessin suunnittelun apuna käytetään henkilökohtaista opintosuunnitelmaa, jossa määritellään opintojaksot mitä opiskelija valitsee.

Ammatilliset opinnot koostuvat teemoista, joiden opiskelussa käytetään erilaisia pedagogisia menetelmiä. Opittavaa kokonaisuutta voidaan lähestyä ongelmalähtöisesti tai ilmiönä, josta oppija rakentaa oman oppimisprosessinsa hyödyntäen tietojaan, taitojaan ja kokemuksiaan. Esimerkiksi kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi- opintojaksossa opiskelija rakentaa tietyn eläimen ympärille osaamisensa eläintä koskevasta lainsäädännöstä sekä olosuhteista ja niiden vaikutuksista eläimen hyvinvointiin. Tiimioppiminen ja yhteiset projektit työelämän kanssa kehittävät paitsi projektinhallintataitoja ja alan osaamista niin myös viestintä, verkostoitumis- sekä ihmissuhdetaitoja. Yritysyhteistyökumppaneiden tai opiskelijoiden omien yritysten esimerkit ja ongelmat antavat opetukselle konkreettisia oppimistehtäviä.

Tekemällä oppimista sisältyy useisiin opintojaksoihin, erityisesti harjoittelut ja kesäopintojen kasvukauden opintojakso sisältävät toiminnallista oppimista. Työelämässä syntyvää osaamista voi sisällyttää tutkintoon osaamisen tunnustamisen kautta.

Alan toimijat ovat hyvin kansainvälisiä. Opinnoissa hyödynnetään ajankohtaista vieraskielistä tutkimusmateriaalia ja kirjallisuutta. Monikulttuurisuutta käsitellään esimerkiksi markkinoinnin ja henkilöstöjohtamisen opinnoissa. Useilla suomalaisilla maatiloilla on ulkomaisia työntekijöitä, jolloin maatilaharjoittelussa oppii käytännön maatilatöiden lisäksi ymmärrystä eri kulttuureihin ja vieraisiin kieliin.

Opintojen alussa opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa hän kartoittaa aikaisempaa osaamistaan ja oppimistavoitteitaan ryhmän ohjaajan tai opinto-ohjaajan kanssa. Opintojen kuluessa opintosuunnitelmaa tarkastellaan urasuunnitelman näkökulmasta ja otetaan huomioon mahdollisesti opintojen aikana alan työelämässä hankittua osaamista. Opintojen aikana oma ammatti-identiteetti kehittyy. Opintojen aikana opiskelija analysoi omaa kehitystään esimerkiksi oppimispäiväkirjan avulla. Ammatti-identiteetin kehittymistä tuetaan vuosittaisilla kehityskeskusteluilla ryhmäohjaajan kanssa, harjoittelun ja opinnäytetyön ohjauksella. Valmistuva agrologi on oppiva, kehittyvä asiantuntija.

Osaamista arvioidaan opintojen alkaessa, sen aikana ja päätyttyä itsearvioinnin, vertaisarvioinnin, työelämän ja opettajan arvioimana. Osaamistaan voi näyttää esimerkiksi analysoimalla maanäytteen, tunnistamalla kasveja, kirjoittamalla oppimispäiväkirjan tai tekemällä yritykselle kehittämissuunnitelman.
Agrologiopinnoissa läpileikkaavina teemoina koko opintojen aikana kulkevat:
• tiedonhankinta ja urasuunnittelu
• yrittäjyys ja kansainvälisyys
• verkosto- ja viestintätaidot
• kestävä kehitys ja kiertotalous
• digitaalisuus ja sen hyödyntäminen

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 5. / 2026 1. / 2026 2. / 2026
MAGRO23-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
MAGRO23-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 2 2 0.7 0.7 0.7
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2 2 2 0.7 0.7 0.7
YPO3A3 Viestintätaidot 3 3 3 1.5 1.5
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3 3 3 1.5 1.5
MAGRO23-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3 3 3 1.5 1.5
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2 2 2 2
MAGRO23-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 0.7 0.7 0.7
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 1.5 1.5
MAGRO23-1005
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

36
MAGRO23-1006
Viestintävalmiudet

(Valitaan kaikki)

10
YE00BW35 Työelämän viestintä 2 2 2 1 1
YE00BW37 Svenska 3 3 3 3
VI00BW39 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VI00BW41 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
YE00BW43 English 5 5 5 1.7 1.7 1.7
MAGRO23-1007
Luonnontieteelliset valmiudet

(Valitaan kaikki)

8
9A00BW45 Matematiikka 5 5 5 5
YE00BW49 Ruokaketjun kemia 3 3 3 1.5 1.5
MAGRO23-1008
Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet

(Valitaan kaikki)

2
KA00BW51 Tilastollinen päättely 2 2 2 2
MAGRO23-1009
Ruokaketju

(Valitaan kaikki)

6
XX00CX20 Ruokaketjun toiminta 3 3 3 3
XX00CX21 Ruokaketjun vastuullisuus 3 3 3 3
MAGRO23-1010
Ruokaketjun liiketoiminta

(Valitaan kaikki)

10
YE00BW57 Marketing Planning and Implementation in the Food Chain 5 5 5 2.5 2.5
YE00CY05 Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5 5 5 1.7 1.7 1.7
MAGRO23-1011
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

65
MAGRO23-1012
Johdanto alaan

(Valitaan kaikki)

5
9A00CY06 Maaseutu toimintaympäristönä 5 5 5 2.5 2.5
MAGRO23-1013
Kestävä kasvituotanto

(Valitaan kaikki)

20
9A00DB00 Maaperä ja vesitalous 5 5 5 2.5 2.5
9A00DC08 Kasvin kasvu 5 5 5 2.5 2.5
9A00DC45 Peltokasvit 6 6 6 3 3
9A00DC46 Kasvinsuojelu ja sadonkorjuu 4 4 4 2 2
MAGRO23-1014
Vastuullinen kotieläintuotanto

(Valitaan kaikki)

10
9A00CY09 Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi 5 5 5 2.5 2.5
KA00BW71 Kotieläinten rehut ja ruokinta 5 5 5 2.5 2.5
MAGRO23-1015
Maatalousekonomia

(Valitaan kaikki)

15
9A00CY10 Maatalouden yritystalouden perusteet 5 5 5 2.5 2.5
KA00BW79 Maatalouspolitiikka 5 5 5 1.7 1.7 1.7
9A00BW77 Maatilayrityksen verotus 5 5 5 2.5 2.5
MAGRO23-1016
Energia- ja resurssitehokas teknologia

(Valitaan kaikki)

10
KA00BW81 Agroteknologia 10 10 10 5 5
MAGRO23-1017
Kesäopinnot - Learning by doing

(Valitaan kaikki)

5
KA00BW87 Kasvukausi 5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.8 0.8 0.8 1.3 1.3
MAGRO23-1018
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 44)

44
MAGRO23-1046
Maatalouden yritystalous

(Valitaan opintopisteitä: 14)

0 - 14
9A00DC82 Maatalousyrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen perusteet 4 4 4 1.3 1.3 1.3
9A00BW89 Investoinnit ja rahoitus 10 10 10 5 5
MAGRO23-1041
Kasvituotanto

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
9A00CY11 Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu 10 10 10 5 5
9A00CD83 Erikoiskasvit - ja kasvatus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
9A00DC47 Proteiinituotannon mahdollisuudet 3 3 3 1 1 1
9A00CY59 Älyteknologia kasvituotannossa 5 5 5 2.5 2.5
MAGRO23-1042
Kotieläintuotanto

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
9A00BX01 Kotieläinten ravitsemus- ja tuotantobiologia 5 5 5 1.7 1.7 1.7
9A00CY13 Kotieläinten jalostus 5
9A00CY14 Maidontuotanto 4 - 10 10 10 3.3 3.3 3.3
9A00CY16 Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa 5 5 5 1.7 1.7 1.7
9A00CY15 Naudanlihantuotanto 5 5 5 2.5 2.5
9A00CD78 Sianliha- ja porsastuotanto 5 - 10 10 10 3.3 3.3 3.3
9A00CD79 Siipikarjanlihan- ja munantuotanto 5 5 5 2.5 2.5
9A00CD82 Muut kotieläimet 2 - 5 5 5 2.5 2.5
MAGRO23-1043
Kasvi-ja kotieläintuotanto

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
9A00BX03 Ruoantuotannon uudet innovaatiot 5 5 5 1.7 1.7 1.7
9A00CY12 Luonnonmukainen tuotanto 5 5 5 1.7 1.7 1.7
9A00DC58 Nurmen tuotanto ja käyttö 5 3 3 1 1 1
MAGRO23-1045
Agroteknologia

(Valitaan opintopisteitä: 44)

0 - 44
MAGRO23-1025
Kiertotalous ruokaketjussa

(Valitaan opintopisteitä: 20)

0 - 20
9A00CM08 Hiilenkierto ja vähähiilinen ruokaketju 2 2 2 0.7 0.7 0.7
9A00DC03 Kestävä biotalous ruokaketjussa 2 2 2 0.7 0.7 0.7
9A00CZ10 Maatilan kestävät ravinnekierrot 3 3 3 1 1 1
9A00CM09 Biokaasu maatiloilla 2 2 2 0.7 0.7 0.7
9A00CM10 Aurinkoenergia ruokaketjussa 2 2 2 0.7 0.7 0.7
8B00CG67 Kestävä ruokajärjestelmä 5 5 5 1.7 1.7 1.7
CA00CM12 Ruokahävikki 2 2 2 0.7 0.7 0.7
9A00CM11 Kiertotalouden projekti 2 2 2 0.7 0.7 0.7
MAGRO23-1035
Green Care

(Valitaan opintopisteitä: 10)

0 - 10
9A00CN05 Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset 5 5 5 2.5 2.5
9A00CN06 Green Care -palvelut ja -yrittäjyys 5 5 5 1.7 1.7 1.7
MAGRO23-1026
Elintarvikeagrologin opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 44)

0 - 44
MAGRO23-1027
Maaseutuyrittäjän opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 44)

0 - 44
9A00DC80 Monialaiset maatilat 3 3 3 1.5 1.5
MAGRO23-1028
Monialaiset työelämäprojektit SeAMK Pro

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

5 - 30
MAGRO23-1029
Kansainvälinen opiskelu

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MAGRO23-1030
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
9A00DC09 Luonnon monimuotoisuus maatilalla 2 2 2 1 1
KA00BX11 Bioenergia 5 5 5 2.5 2.5
9A00CN01 Metsänomistuksen perusteet 5 5 5 1.7 1.7 1.7
9A00DC10 Suonpohjien tuottava ja kestävä jälkikäyttö 2 2 2 1 1
9A00BK29 Hevosen ruokinta ja hyvinvointi 3 3 3 1 1 1
9A00CY24 Mestarimyyjä 2 2 2 1 1
9A00CN28 Food Business Challenge - ideakilpailu (2-3 op) 2 - 3 3 3 1 1 1
KA00BX23 Talousmatematiikka 2 2 2 1 1
9A00BW04 Henkilöstöjohtaminen maatilayrityksessä 5
9A00DU12 BIP - Plant Production and Agrotechnology 3
MAGRO23-1031
HARJOITTELUT

(Valitaan kaikki)

50
MAGRO23-1032
Maatilaharjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
9A00CY25 Maatilaharjoittelu, osa 1. 16 16 16 8 8
9A00CY26 Maatilaharjoittelu, osa 2. 14 14 14 7 7
MAGRO23-1033
Erikoistumisharjoittelu

(Valitaan kaikki)

20
9A00CY17 Erikoistumisharjoittelu 20 20 20 6.7 6.7 6.7
MAGRO23-1034
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
KA00BX41 Opinnäytetyö 15 15 15 5 5 5
Yhteensä 240 26 85.5 94.5 132 0 26 42 43.5 22.5 72 57 75 0 6.2 6.2 13.7 21 21 20.2 20.2 3.2 11.3 11.3 22.5 22.5 27.5 28.5 28.5 26 26 24 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Työelämän viestintä
Svenska
English
Matematiikka
Ruokaketjun kemia
Tilastollinen päättely
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Maaseutu toimintaympäristönä
Maaperä ja vesitalous
Kasvin kasvu
Peltokasvit
Kasvinsuojelu ja sadonkorjuu
Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi
Kotieläinten rehut ja ruokinta
Maatalouden yritystalouden perusteet
Maatalouspolitiikka
Maatilayrityksen verotus
Agroteknologia
Kasvukausi
Maatalousyrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen perusteet
Investoinnit ja rahoitus
Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu
Erikoiskasvit - ja kasvatus
Proteiinituotannon mahdollisuudet
Älyteknologia kasvituotannossa
Kotieläinten ravitsemus- ja tuotantobiologia
Kotieläinten jalostus
Maidontuotanto
Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa
Naudanlihantuotanto
Sianliha- ja porsastuotanto
Siipikarjanlihan- ja munantuotanto
Muut kotieläimet
Ruoantuotannon uudet innovaatiot
Luonnonmukainen tuotanto
Nurmen tuotanto ja käyttö
Hiilenkierto ja vähähiilinen ruokaketju
Kestävä biotalous ruokaketjussa
Maatilan kestävät ravinnekierrot
Biokaasu maatiloilla
Aurinkoenergia ruokaketjussa
Kestävä ruokajärjestelmä
Ruokahävikki
Kiertotalouden projekti
Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset
Green Care -palvelut ja -yrittäjyys
Monialaiset maatilat
Luonnon monimuotoisuus maatilalla
Bioenergia
Metsänomistuksen perusteet
Suonpohjien tuottava ja kestävä jälkikäyttö
Hevosen ruokinta ja hyvinvointi
Mestarimyyjä
Food Business Challenge - ideakilpailu (2-3 op)
Talousmatematiikka
Maatilaharjoittelu, osa 1.
Maatilaharjoittelu, osa 2.
Erikoistumisharjoittelu
Opinnäytetyö
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Tilastollinen päättely
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Maaseutu toimintaympäristönä
Maaperä ja vesitalous
Kasvin kasvu
Peltokasvit
Kasvinsuojelu ja sadonkorjuu
Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi
Kotieläinten rehut ja ruokinta
Agroteknologia
Maatalousyrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen perusteet
Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu
Erikoiskasvit - ja kasvatus
Proteiinituotannon mahdollisuudet
Älyteknologia kasvituotannossa
Kotieläinten ravitsemus- ja tuotantobiologia
Kotieläinten jalostus
Maidontuotanto
Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa
Naudanlihantuotanto
Sianliha- ja porsastuotanto
Siipikarjanlihan- ja munantuotanto
Muut kotieläimet
Luonnonmukainen tuotanto
Hiilenkierto ja vähähiilinen ruokaketju
Kestävä biotalous ruokaketjussa
Maatilan kestävät ravinnekierrot
Biokaasu maatiloilla
Aurinkoenergia ruokaketjussa
Kestävä ruokajärjestelmä
Ruokahävikki
Kiertotalouden projekti
Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset
Green Care -palvelut ja -yrittäjyys
Luonnon monimuotoisuus maatilalla
Bioenergia
Suonpohjien tuottava ja kestävä jälkikäyttö
Hevosen ruokinta ja hyvinvointi
Maatilaharjoittelu, osa 1.
Maatilaharjoittelu, osa 2.
Opinnäytetyö
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Tieto- ja viestintätekniikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Työelämän viestintä
Svenska
English
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Maatalousyrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen perusteet
Maatilaharjoittelu, osa 1.
Maatilaharjoittelu, osa 2.
Erikoistumisharjoittelu
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Maaseutu toimintaympäristönä
Agroteknologia
Kasvukausi
Erikoiskasvit - ja kasvatus
Proteiinituotannon mahdollisuudet
Ruoantuotannon uudet innovaatiot
Kiertotalouden projekti
Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset
Green Care -palvelut ja -yrittäjyys
Suonpohjien tuottava ja kestävä jälkikäyttö
Food Business Challenge - ideakilpailu (2-3 op)
Opinnäytetyö
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Svenska
English
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Maaseutu toimintaympäristönä
Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi
Maatalouspolitiikka
Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset
Green Care -palvelut ja -yrittäjyys
Monialaiset maatilat
Bioenergia
Food Business Challenge - ideakilpailu (2-3 op)
Maatilaharjoittelu, osa 1.
Maatilaharjoittelu, osa 2.
Erikoistumisharjoittelu
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Työelämän viestintä
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Maaseutu toimintaympäristönä
Maatalouden yritystalouden perusteet
Maatalouspolitiikka
Maatilayrityksen verotus
Maatalousyrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen perusteet
Investoinnit ja rahoitus
Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu
Erikoiskasvit - ja kasvatus
Proteiinituotannon mahdollisuudet
Älyteknologia kasvituotannossa
Maidontuotanto
Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa
Naudanlihantuotanto
Sianliha- ja porsastuotanto
Siipikarjanlihan- ja munantuotanto
Muut kotieläimet
Ruoantuotannon uudet innovaatiot
Luonnonmukainen tuotanto
Nurmen tuotanto ja käyttö
Kestävä ruokajärjestelmä
Kiertotalouden projekti
Green Care -palvelut ja -yrittäjyys
Monialaiset maatilat
Metsänomistuksen perusteet
Suonpohjien tuottava ja kestävä jälkikäyttö
Mestarimyyjä
Food Business Challenge - ideakilpailu (2-3 op)
Maatilaharjoittelu, osa 1.
Maatilaharjoittelu, osa 2.
Erikoistumisharjoittelu
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Ruokaketjun kemia
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Peltokasvit
Kasvinsuojelu ja sadonkorjuu
Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi
Kotieläinten rehut ja ruokinta
Agroteknologia
Kasvukausi
Erikoiskasvit - ja kasvatus
Proteiinituotannon mahdollisuudet
Maidontuotanto
Naudanlihantuotanto
Sianliha- ja porsastuotanto
Siipikarjanlihan- ja munantuotanto
Muut kotieläimet
Ruoantuotannon uudet innovaatiot
Luonnonmukainen tuotanto
Nurmen tuotanto ja käyttö
Maatilan kestävät ravinnekierrot
Ruokahävikki
Luonnon monimuotoisuus maatilalla
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Henkilöstöjohtaminen maatilayrityksessä
BIP - Plant Production and Agrotechnology

Agrologi kompetenssit

Ei enää käytössä. Käyttö päättynyt 31.12.2022

1 Maatalouden tuotanto-osaaminen

Opiskelija osaa kytkeä alkutuotannon osaksi ruokaketjua.
Opiskelija tuntee maatila kokonaisuuden ja siihen kuuluvat toiminnot ja työt. Hän hallitsee kasviravitsemuksen perusteet sekä ravinnekierron ja hiilikierron, osaa suunnitella peltokasvien viljelyn ja viljelyteknologian tarkoituksenmukaiseksi ja kannattavaksi, tuntee kotieläinten hyvinvoinnin ja terveyden ylläpidon perusteet, kotieläintuotannon perustyöt ja tyypilliset tuotantoympäristöratkaisut sekä osaa valita eläimille käyttökelpoisia rehuja ja suunnitella ja arvioida tuotantoeläinten ruokintaa. Hän osaa käyttää traktoria työkoneineen turvallisesti.

Ruokaketjun kemia
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Maaseutu toimintaympäristönä
Maaperä ja vesitalous
Kasvin kasvu
Peltokasvit
Kasvinsuojelu ja sadonkorjuu
Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi
Kotieläinten rehut ja ruokinta
Maatalouden yritystalouden perusteet
Maatalouspolitiikka
Maatilayrityksen verotus
Agroteknologia
Kasvukausi
Maatalousyrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen perusteet
Investoinnit ja rahoitus
Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu
Erikoiskasvit - ja kasvatus
Proteiinituotannon mahdollisuudet
Älyteknologia kasvituotannossa
Kotieläinten ravitsemus- ja tuotantobiologia
Kotieläinten jalostus
Maidontuotanto
Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa
Naudanlihantuotanto
Sianliha- ja porsastuotanto
Siipikarjanlihan- ja munantuotanto
Muut kotieläimet
Ruoantuotannon uudet innovaatiot
Luonnonmukainen tuotanto
Nurmen tuotanto ja käyttö
Kestävä biotalous ruokaketjussa
Maatilan kestävät ravinnekierrot
Biokaasu maatiloilla
Luonnon monimuotoisuus maatilalla
Bioenergia
Hevosen ruokinta ja hyvinvointi
Maatilaharjoittelu, osa 1.
Maatilaharjoittelu, osa 2.
Erikoistumisharjoittelu
Opinnäytetyö
2 Maaseutu toimintaympäristönä

Opiskelija tuntee maaseudun toimijaverkostot ja osaa toimia näissä verkostoissa sekä tuntee kansainvälisen ja kansallisen maaseutupolitiikan ja tietää niiden vaikutukset alueiden, maaseudun ja maatalouden toimintaedellytyksiin ja kehittymiseen.

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Projektitoiminnan perusteet
Työelämän viestintä
Svenska
English
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Maaseutu toimintaympäristönä
Maatalouden yritystalouden perusteet
Kasvukausi
Ruoantuotannon uudet innovaatiot
Aurinkoenergia ruokaketjussa
Kiertotalouden projekti
Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset
Green Care -palvelut ja -yrittäjyys
Monialaiset maatilat
Bioenergia
Metsänomistuksen perusteet
Food Business Challenge - ideakilpailu (2-3 op)
Maatilaharjoittelu, osa 1.
Maatilaharjoittelu, osa 2.
Erikoistumisharjoittelu
Opinnäytetyö
3 Liiketoiminta ja yrittäjyys

Opiskelija tuntee yritystoiminnan periaatteet ja liiketoiminnan osa-alueet ja osaa johtaa ja kehittää maaseutuyritystä suunnitelmallisesti sekä taloudellisesti kannattavalla tavalla.

Yrittäjyyden perusteet
Työelämän viestintä
Svenska
English
Matematiikka
Tilastollinen päättely
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Maaseutu toimintaympäristönä
Peltokasvit
Kasvinsuojelu ja sadonkorjuu
Maatalouden yritystalouden perusteet
Maatalouspolitiikka
Maatilayrityksen verotus
Kasvukausi
Maatalousyrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen perusteet
Investoinnit ja rahoitus
Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu
Erikoiskasvit - ja kasvatus
Proteiinituotannon mahdollisuudet
Ruoantuotannon uudet innovaatiot
Kestävä ruokajärjestelmä
Ruokahävikki
Kiertotalouden projekti
Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset
Green Care -palvelut ja -yrittäjyys
Monialaiset maatilat
Metsänomistuksen perusteet
Mestarimyyjä
Food Business Challenge - ideakilpailu (2-3 op)
Talousmatematiikka
Maatilaharjoittelu, osa 1.
Maatilaharjoittelu, osa 2.
Erikoistumisharjoittelu
Opinnäytetyö
4 Kestävä kehitys ja ympäristöosaaminen

Opiskelija tietää oman toiminnan ympäristövaikutukset ja tuntee maaseutuyrityksen ja ympäristön vuorovaikutuksen ja osaa kehittää yritystä ympäristövastuullisesti.

Ruokaketjun kemia
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Maaseutu toimintaympäristönä
Maaperä ja vesitalous
Kasvin kasvu
Peltokasvit
Kasvinsuojelu ja sadonkorjuu
Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi
Kotieläinten rehut ja ruokinta
Agroteknologia
Kasvukausi
Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu
Erikoiskasvit - ja kasvatus
Proteiinituotannon mahdollisuudet
Älyteknologia kasvituotannossa
Kotieläinten ravitsemus- ja tuotantobiologia
Kotieläinten jalostus
Maidontuotanto
Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa
Naudanlihantuotanto
Sianliha- ja porsastuotanto
Siipikarjanlihan- ja munantuotanto
Ruoantuotannon uudet innovaatiot
Luonnonmukainen tuotanto
Nurmen tuotanto ja käyttö
Hiilenkierto ja vähähiilinen ruokaketju
Kestävä biotalous ruokaketjussa
Maatilan kestävät ravinnekierrot
Biokaasu maatiloilla
Aurinkoenergia ruokaketjussa
Kestävä ruokajärjestelmä
Ruokahävikki
Kiertotalouden projekti
Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset
Luonnon monimuotoisuus maatilalla
Bioenergia
Metsänomistuksen perusteet
Suonpohjien tuottava ja kestävä jälkikäyttö
Maatilaharjoittelu, osa 1.
Maatilaharjoittelu, osa 2.
Erikoistumisharjoittelu
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Henkilöstöjohtaminen maatilayrityksessä
BIP - Plant Production and Agrotechnology

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Työelämän viestintä
Svenska
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
English
Matematiikka
Ruokaketjun kemia
Tilastollinen päättely
2 Ammattiopinnot
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Maaseutu toimintaympäristönä
Maaperä ja vesitalous
Kasvin kasvu
Peltokasvit
Kasvinsuojelu ja sadonkorjuu
Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi
Kotieläinten rehut ja ruokinta
Maatalouden yritystalouden perusteet
Maatalouspolitiikka
Maatilayrityksen verotus
Agroteknologia
Kasvukausi
Maatalousyrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen perusteet
Investoinnit ja rahoitus
Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu
Erikoiskasvit - ja kasvatus
Proteiinituotannon mahdollisuudet
Älyteknologia kasvituotannossa
Kotieläinten ravitsemus- ja tuotantobiologia
Kotieläinten jalostus
Maidontuotanto
Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa
Naudanlihantuotanto
Sianliha- ja porsastuotanto
Siipikarjanlihan- ja munantuotanto
Muut kotieläimet
Ruoantuotannon uudet innovaatiot
Luonnonmukainen tuotanto
Nurmen tuotanto ja käyttö
Hiilenkierto ja vähähiilinen ruokaketju
Kestävä biotalous ruokaketjussa
Maatilan kestävät ravinnekierrot
Biokaasu maatiloilla
Aurinkoenergia ruokaketjussa
Kestävä ruokajärjestelmä
Ruokahävikki
Kiertotalouden projekti
Monialaiset maatilat
3 Vapaasti valittavat opinnot
Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset
Green Care -palvelut ja -yrittäjyys
Luonnon monimuotoisuus maatilalla
Bioenergia
Metsänomistuksen perusteet
Suonpohjien tuottava ja kestävä jälkikäyttö
Hevosen ruokinta ja hyvinvointi
Mestarimyyjä
Food Business Challenge - ideakilpailu (2-3 op)
Talousmatematiikka
4 Harjoittelu
Maatilaharjoittelu, osa 1.
Maatilaharjoittelu, osa 2.
Erikoistumisharjoittelu
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Henkilöstöjohtaminen maatilayrityksessä
BIP - Plant Production and Agrotechnology

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
MAGRO23-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
MAGRO23-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
YPO3A3 Viestintätaidot 3
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3
MAGRO23-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2
MAGRO23-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3
MAGRO23-1005
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

36
MAGRO23-1006
Viestintävalmiudet

(Valitaan kaikki)

10
YE00BW35 Työelämän viestintä 2
YE00BW37 Svenska 3
VI00BW39 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VI00BW41 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
YE00BW43 English 5
MAGRO23-1007
Luonnontieteelliset valmiudet

(Valitaan kaikki)

8
9A00BW45 Matematiikka 5
YE00BW49 Ruokaketjun kemia 3
MAGRO23-1008
Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet

(Valitaan kaikki)

2
KA00BW51 Tilastollinen päättely 2
MAGRO23-1009
Ruokaketju

(Valitaan kaikki)

6
XX00CX20 Ruokaketjun toiminta 3
XX00CX21 Ruokaketjun vastuullisuus 3
MAGRO23-1010
Ruokaketjun liiketoiminta

(Valitaan kaikki)

10
YE00BW57 Marketing Planning and Implementation in the Food Chain 5
YE00CY05 Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5
MAGRO23-1011
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

65
MAGRO23-1012
Johdanto alaan

(Valitaan kaikki)

5
9A00CY06 Maaseutu toimintaympäristönä 5
MAGRO23-1013
Kestävä kasvituotanto

(Valitaan kaikki)

20
9A00DB00 Maaperä ja vesitalous 5
9A00DC08 Kasvin kasvu 5
9A00DC45 Peltokasvit 6
9A00DC46 Kasvinsuojelu ja sadonkorjuu 4
MAGRO23-1014
Vastuullinen kotieläintuotanto

(Valitaan kaikki)

10
9A00CY09 Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi 5
KA00BW71 Kotieläinten rehut ja ruokinta 5
MAGRO23-1015
Maatalousekonomia

(Valitaan kaikki)

15
9A00CY10 Maatalouden yritystalouden perusteet 5
KA00BW79 Maatalouspolitiikka 5
9A00BW77 Maatilayrityksen verotus 5
MAGRO23-1016
Energia- ja resurssitehokas teknologia

(Valitaan kaikki)

10
KA00BW81 Agroteknologia 10
MAGRO23-1017
Kesäopinnot - Learning by doing

(Valitaan kaikki)

5
KA00BW87 Kasvukausi 5
MAGRO23-1018
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 44)

44
MAGRO23-1046
Maatalouden yritystalous

(Valitaan opintopisteitä: 14)

0 - 14
9A00DC82 Maatalousyrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen perusteet 4
9A00BW89 Investoinnit ja rahoitus 10
MAGRO23-1041
Kasvituotanto

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
9A00CY11 Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu 10
9A00CD83 Erikoiskasvit - ja kasvatus 5
9A00DC47 Proteiinituotannon mahdollisuudet 3
9A00CY59 Älyteknologia kasvituotannossa 5
MAGRO23-1042
Kotieläintuotanto

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
9A00BX01 Kotieläinten ravitsemus- ja tuotantobiologia 5
9A00CY13 Kotieläinten jalostus 5
9A00CY14 Maidontuotanto 4 - 10
9A00CY16 Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa 5
9A00CY15 Naudanlihantuotanto 5
9A00CD78 Sianliha- ja porsastuotanto 5 - 10
9A00CD79 Siipikarjanlihan- ja munantuotanto 5
9A00CD82 Muut kotieläimet 2 - 5
MAGRO23-1043
Kasvi-ja kotieläintuotanto

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
9A00BX03 Ruoantuotannon uudet innovaatiot 5
9A00CY12 Luonnonmukainen tuotanto 5
9A00DC58 Nurmen tuotanto ja käyttö 5
MAGRO23-1045
Agroteknologia

(Valitaan opintopisteitä: 44)

0 - 44
MAGRO23-1025
Kiertotalous ruokaketjussa

(Valitaan opintopisteitä: 20)

0 - 20
9A00CM08 Hiilenkierto ja vähähiilinen ruokaketju 2
9A00DC03 Kestävä biotalous ruokaketjussa 2
9A00CZ10 Maatilan kestävät ravinnekierrot 3
9A00CM09 Biokaasu maatiloilla 2
9A00CM10 Aurinkoenergia ruokaketjussa 2
8B00CG67 Kestävä ruokajärjestelmä 5
CA00CM12 Ruokahävikki 2
9A00CM11 Kiertotalouden projekti 2
MAGRO23-1035
Green Care

(Valitaan opintopisteitä: 10)

0 - 10
9A00CN05 Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset 5
9A00CN06 Green Care -palvelut ja -yrittäjyys 5
MAGRO23-1026
Elintarvikeagrologin opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 44)

0 - 44
MAGRO23-1027
Maaseutuyrittäjän opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 44)

0 - 44
9A00DC80 Monialaiset maatilat 3
MAGRO23-1028
Monialaiset työelämäprojektit SeAMK Pro

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

5 - 30
MAGRO23-1029
Kansainvälinen opiskelu

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MAGRO23-1030
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
9A00DC09 Luonnon monimuotoisuus maatilalla 2
KA00BX11 Bioenergia 5
9A00CN01 Metsänomistuksen perusteet 5
9A00DC10 Suonpohjien tuottava ja kestävä jälkikäyttö 2
9A00BK29 Hevosen ruokinta ja hyvinvointi 3
9A00CY24 Mestarimyyjä 2
9A00CN28 Food Business Challenge - ideakilpailu (2-3 op) 2 - 3
KA00BX23 Talousmatematiikka 2
9A00BW04 Henkilöstöjohtaminen maatilayrityksessä 5
9A00DU12 BIP - Plant Production and Agrotechnology 3
MAGRO23-1031
HARJOITTELUT

(Valitaan kaikki)

50
MAGRO23-1032
Maatilaharjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
9A00CY25 Maatilaharjoittelu, osa 1. 16
9A00CY26 Maatilaharjoittelu, osa 2. 14
MAGRO23-1033
Erikoistumisharjoittelu

(Valitaan kaikki)

20
9A00CY17 Erikoistumisharjoittelu 20
MAGRO23-1034
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
KA00BX41 Opinnäytetyö 15