Siirry suoraan sisältöön

PeltokasvitLaajuus (6 op)

Tunnus: 9A00DC45

Osaamistavoitteet

Opiskelija on selvillä tärkeimpien peltokasvien kehitysvaiheista ja satokomponenteista. Hän osaa tärkeimpien viljojen, palkoviljojen ja öljykasvien viljelytekniikan. Hän tuntee tärkeimmät nurmikasvit ja niiden ominaisuudet sekä viljelytekniikan. Hän tuntee sadon laatuun ja määrään vaikuttavat tekijät ja osaa tehdä viljojen tärkeimmät laatuanalyysit ja tietää eri laatutekijöiden merkityksen. Hän osaa laatia viljelysuunnitelman ympäristönäkökohdat huomioon ottaen.

Sisältö

Tärkeimpien peltokasvien sadon tuoton perusteet ja kehitysasteet; viljojen, palkoviljojen ja öljykasvien viljelytekniikka; nurmikasvit ja niiden viljelytekniikka; tärkeimmät viljojen laatuanalyysit; viljelysuunnitelman laatiminen tietokoneella.

Esitietovaatimukset

Suositellaan opiskeltavaksi ensin opintojaksoja: maaperä ja vesitalous ja kasvin kasvu tai vastaavat tiedot.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää tärkeimpien peltokasvien kehitysvaiheet ja satokomponentit. Hän osaa tärkeimpien viljojen, palkoviljojen ja öljykasvien viljelytekniikan. Hän tietää tärkeimmät nurmikasvit ja niiden ominaisuudet sekä viljelytekniikan. Hän tuntee sadon laatuun ja määrään vaikuttavat tekijät sekä viljojen tärkeimmät laatuanalyysit. Hän tuntee viljelysuunnittelun periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on selvillä tärkeimpien peltokasvien kehitysvaiheista ja satokomponenteista. Hän osaa vertailla tärkeimpien viljojen, palkoviljojen ja öljykasvien viljelytekniikoita. Hän osaa vertailla eri nurmikasveja ja niiden ominaisuuksia sekä viljelytekniikoita. Hän osaa arvioida sadon laatuun ja määrään vaikuttavia tekijöitä sekä viljojen tärkeimpiä laatuanalyysejä. Hän osaa viljelysuunnittelun periaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää tärkeimpien peltokasvien kehitysvaiheet ja satokomponentit ja niiden vaikutuksen sadonmuodostukseen. Hän osaa vertailla tärkeimpien viljojen, palkoviljojen ja öljykasvien viljelytekniikoita. Hän tuntee nurmikasvit ja niiden ominaisuudet sekä viljelytekniikan. Hän tietää keinoja parantaa sadon laatua ja määrää sekä pystyy tekemään viljojen tärkeimmät laatuanalyysit itsenäisesti. Hän pystyy tekemään viljelysuunnitelman.