Siirry suoraan sisältöön

Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi

Laajuus:
60 op

Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi

Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi
Opettaja
 • Päivi Jokitalo
Opiskelijaryhmät
 • KTDIPL21B
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi
 • KTDIPL21A
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa, mitä hakeutuvat palvelut tarkoittavat kirjastotyössä. Hän osaa erotella erilaisia hakeutuvan kirjastotoiminnan työmuotoja, asiakasryhmiä ja nimetä tärkeitä yhteistyötahoja. Hän osaa käyttää useita työmenetelmiä erilaisten kohderyhmien tavoittelemisessa ja hakeutuvien kirjastopalvelujen suunnittelemisessa ja toteuttamisessa. Opiskelija osaa analysoida kirjastoautotoiminnan, laitoskirjastotoiminnan ja kotikirjastopalvelun erityispiirteitä.

Sisältö

- uudenlaisten asiakasryhmien tavoittaminen ja kohtaaminen
- keskeiset yhteistyötahot ja yhteistyömuotoja
- sosiaalinen kirjastotyö (esim. laitoskirjastotyö ja kotikirjastopalvelu)
- kirjastoautotoiminta
- esimerkkejä erilaisista hankkeista ja kokeiluista eri puolilta maailmaa (esim. pop up -kirjastot)
- hakeutuvan kirjastotoiminnan kansainväliset linjaukset
- hakeutuvien kirjastopalvelujen vaikuttavuuden arviointi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija on suorittanut opintojakson kaikki tehtävät, mutta ei ole aina noudattanut aikatauluja ja ohjeita. Opiskelija osaa kertoa hakeutuvan kirjastotyön tärkeimmät osa-alueet, tehtävät ja nimetä tavoitettavia asiakasryhmiä. Opiskelija tunnistaa tärkeimmät yhteistyötahot ja yhteistyön muodot esimerkiksi kunnan vanhustyön kanssa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija on suorittanut opintojakson kaikki tehtävät aikatauluja ja annettuja ohjeita noudattaen. Opiskelija osaa analysoida hakeutuvaa kirjastotoimintaa ja sen mahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä. Hän osaa valita eri asiakasryhmille sopivia yhteistyötapoja. Opiskelija osaa kertoa yhteistyöstä eri tahojen kanssa ja hän osaa myös nimetä uusia mahdollisuuksia yhteistyön kehittämisessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija on suorittanut opintojakson kaikki tehtävät aikatauluja ja annettuja ohjeita noudattaen. Opiskelija osaa monipuolisesti pohtia hakeutuvan kirjastotyön nykytilannetta, mahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä. Hän osaa myös selittää sen merkityksen osana kirjastotyötä ja kunnallisia palveluja. Opiskelija osaa valita ja toteuttaa eri asiakasryhmille sopivia työmuotoja. Opiskelija osaa arvioida yhteistyötä eri tahojen kanssa ja hän on aktiivinen sen kehittämisessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut opetukseen ja suorittanut opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa kertoa hakeutuvan kirjastotyön tärkeimmät osa-alueet, tehtävät ja nimetä tavoitettavia asiakasryhmiä. Opiskelija tunnistaa tärkeimmät yhteistyötahot ja yhteistyön muodot esimerkiksi kunnan vanhustyön kanssa. Opiskelija osaa analysoida kirjastotilojen ja –palvelujen saavutettavuutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja suorittanut opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia lähteitä. Opiskelija osaa analysoida hakeutuvaa kirjastotoimintaa ja sen mahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä. Hän osaa valita eri asiakasryhmille sopivia yhteistyötapoja. Opiskelija osaa kertoa yhteistyöstä eri tahojen kanssa ja hän osaa myös nimetä uusia mahdollisuuksia yhteistyön kehittämisessä. Opiskelija osaa analysoida monipuolisesti kirjastotilojen ja –palvelujen saavutettavuutta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojakson tehtävät kiitettävästi ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia kansainvälisiä lähteitä. Opiskelija osaa monipuolisesti pohtia hakeutuvan kirjastotyön nykytilannetta, mahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä. Hän osaa myös selittää sen merkityksen osana kirjastotyötä ja kunnallisia palveluja. Opiskelija osaa valita ja toteuttaa eri asiakasryhmille sopivia työmuotoja. Opiskelija osaa arvioida yhteistyötä eri tahojen kanssa ja hän on aktiivinen sen kehittämisessä. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida monipuolisesti kirjastotilojen ja –palvelujen saavutettavuutta.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 30.01.2022

Ajoitus

17.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi
Opettaja
 • Satu Salmela
Opiskelijaryhmät
 • KTDIPL21B
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi
 • KTDIPL21A
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- esitellä palvelujen suunnittelun ja kehittämisen menetelmiä
- suunnitella kirjastopalveluja tuotteistamisen näkökulmasta
- arvioida kirjastopalvelujen laatua

Sisältö

- johdantona: kuka päättää kirjastojen palveluista ja rahoittaa ne?
- strategisen suunnittelun prosessi
- kirjastopalvelujen laadun arviointi
- kirjastopalvelujen tuotteistaminen
- palvelumuotoilu ja menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen
- hankkeet kehittämisen välineinä
- tulevaisuuden ennakointi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
- opiskelija on osallistunut riittävästi lähiopiskeluun ja tehnyt vaadittavat osasuoritukset
- opiskelija osaa kirjallisesti tai suullisesti esitellä palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä menetelmiä
- opiskelija osaa arvioida keskeisten palvelujen laatua tilastojen ja laatusuositusten avulla

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
- opiskelija on osallistunut lähiopiskeluun ja muihin osasuorituksiin aktiivisesti
- opiskelija osaa esitellä suullisesti tai kirjallisesti palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä menetelmiä
- opiskelija osaa arvioida kirjastopalvelujen laatua erilaisilla menetelmillä ja etsiä palvelujen kehittämiskohteita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
- opiskelija on osallistunut lähiopiskeluun ja muihin osasuorituksiin aktiivisesti
- opiskelija osaa arvioida erityisesti kirjastopalvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen sopivia menetelmiä
- opiskelija osaa arvioida kirjastopalvelujen laatua laadullisilla ja tilastomenetelmillä ja laatia palvelujen kehittämissuunnitelman

Esitietovaatimukset

Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 31.08.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi
Opettaja
 • Satu Salmela
Opiskelijaryhmät
 • KTDIPL21B
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi
 • KTDIPL21A
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa kirjaston kokoelmien kannalta keskeiset julkaisujen tuottajat, kustantajat ja jakelijat
- selittää kokoelmien muodostamisen keskeiset vaiheet ja kehittämisen menetelmät
- arvioida kokoelmien laatua

Sisältö

- erilaisten aineistojen kustannus- ja julkaisutuotanto sekä jakeluverkostot: kirja-aineisto, lehdet, ääni- ja kuvatallenteet, elektroniset julkaisut
- kokoelmien muodostamisen vaiheet
- kokoelmien organisointi käyttäjille
- kokoelmien kehittämisen menetelmät
- kokoelmien laatu ja arviointimenetelmät

Oppimateriaalit

- Oppimateriaalit ja suositeltava kurssikirjallisuus ilmoitetaan opintojaksolla.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt ja tentti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija osaa
- tehdä opinnon tehtävät ohjeiden mukaan
- hakea tieteellistä ja ammatillista tietoa ja referoida sitä tehtävissään
- raportoida tehtävänsä kirjallisesti ja suullisesti
- osaa nimetä erilaisten julkaisutyyppien kustannuskentän ja jakeluketjun keskeiset toimijat
- selostaa kokoelmatyön eri vaiheet
- selostaa kokoelmien arviointiin sopivia menetelmiä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija osaa
- tehdä opinnon tehtävät itsenäisesti ja ryhmässä hankkimaansa tietoa soveltaen
- hakea tieteellistä ja ammatillista tietoa sekä soveltaa sitä tehtävissään
- raportoida tehtävänsä sujuvasti kirjallisesti ja suullisesti
- osaa esitellä arvioiden ja tulevaisuutta pohtia erilaisten julkaisujen kustannuskentän ja jakeluketjun keskeisten toimijoiden muuttuvia tehtäviä
- selittää kokoelmatyön eri vaiheet kokoelmien kehittämisen näkökulmasta
- tunnistaa kokoelmien arviointiin sopivia menetelmiä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija osaa
- tehdä opinnon tehtävät itsenäisesti ja vastuullisesti ryhmässä hankkimaansa tietoa soveltaen ja arvioiden
- hakea ja arvioida tieteellistä ja ammatillista tietoa sekä soveltaa sitä tehtävissään
- raportoida tehtävänsä sujuvasti kirjallisesti ja suullisesti
- esitellä arvioiden ja tulevaisuutta pohtia erilaisten julkaisujen kustannuskentän ja jakeluketjun toimijoiden muuttuvia tehtäviä
- osaa esitellä julkaisutuotantoa niin, että esittelystä välittyy kokonaisvaltainen kuva julkaisujen tuotannosta
- analysoida kokoelmatyön käytäntöjä ja esitellä kokoelmatyön vaiheista kehittämiskohteita
- arvioida kokoelmien arviointiin kulloinkin sopivia menetelmiä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- on ollut läsnä lähiopetuksessa ja osallistunut työskentelyyn ohjeiden mukaisesti
- osaa hakea tieteellistä ja ammatillista tietoa ja referoida sitä tehtävissään
- tunnistaa erilaiset julkaisujen tuottajat, kustantajat ja jakelijat sekä erilaiset julkaisu- ja aineistotyypit
-osaa määritellä avoimen julkaisemisen, avoimen tieteen ja avoimen TKI: n perusperiaatteet
- tunnistaa kokoelmatyön eri vaiheet
- osaa nimetä kokoelmien arviointiin sopivia menetelmiä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija
- on osallistunut aktiivisesti lähiopetukseen ja muuhun työskentelyyn itsenäistä ja soveltavaa työotetta osoittaen
- osaa hakea tieteellistä ja ammatillista tietoa sekä soveltaa sitä tehtävissään
- osaa esitellä arvioiden erilaisten julkaisujen ja aineistojen kustannuskentän ja jakeluketjun keskeisten toimijoiden muuttuvia tehtäviä
-tunnistaa avoimen julkaisemisen, avoimen tieteen ja avoimen TKI: n merkityksen
- osaa selittää kokoelmatyön eri vaiheet kokoelmien kehittämisen näkökulmasta
- tunnistaa kokoelmien arviointiin sopivia menetelmiä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija

- on osallistunut aktiivisesti lähiopetukseen ja muuhun työskentelyyn vastuullisesti itsenäistä, soveltavaa ja arvioivaa työotetta osoittaen
- osaa hakea ja arvioida tieteellistä ja ammatillista tietoa sekä soveltaa sitä tehtävissään
- osaa esitellä arvioiden ja tulevaisuutta pohtia erilaisten julkaisujen kustannuskentän ja jakeluketjun toimijoiden muuttuvia tehtäviä, ymmärtää julkaisutuotannon kokonaisuutta
-tunnistaa avoimen julkaisemisen, avoimen tieteen ja avoimen TKI: n merkityksen ja osaa huomioida sen periaatteiden toteutumista
- osaa analysoida kokoelmatyön käytäntöjä ja esitellä kokoelmatyön vaiheista kehittämiskohteita
- soveltaa kokoelmien arviointiin kulloinkin sopivia menetelmiä

Esitietovaatimukset

Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 03.01.2022

Ajoitus

17.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi
Opettaja
 • Sari Mäkinen-Laitila
Opiskelijaryhmät
 • KTDIPL21B
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi
 • KTDIPL21A
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa opintojakson suoritettuaan pääpiirteittäin kotimaisen kirjallisuuden lajit ja aikakaudet sekä kunkin aikakauden merkittäviä kirjailijoita ja heidän pääteoksiaan. Opiskelija osaa esitellä 2000-luvun kotimaisen kirjallisuuden suuntauksia ja merkittäviä teoksia. Opiskelija osaa analysoida ja asiasanoittaa teoksia.

Sisältö

- Kotimaisen kirjallisuushistorian keskeiset ilmiöt ja ryhmittymät ja kirjailijat
- Kotimaisen kirjallisuuden lajit ja vuosikymmenten linjat 1950-luvulta alkaen
- 2000-luvun kotimaisen kirjallisuuden ilmiöt ja kirjailijat
- kaunokirjallinen aineisto saavutettavuuden näkökulmasta: asiasanoitus, luokitus ja sisältöjen avaaminen

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa ja se sisältää sekä teoriaineistoa että kaunokirjallisuutta.

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot, lukupiirit verkossa, itsenäiset kirjalliset tehtävät, tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

130 h, josta läsnäoloa vaativaa verkko-opetusta (vierailuluennot ja lukupiirit) 15 h. Lisäksi opintojaksoon kuuluu kaunokirjallisuuden lukemista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
- opiskelija osallistuu useimpiin lukupiireihin ja on enimmäkseen läsnä lähiopetustunneilla
- opiskelija tekee hyväksytysti suurimman osan lähiopetustuntien yksilö- ja ryhmätehtävistä
- opiskelija palauttaa lukupäiväkirjan, jossa on vaadittavat osat
- opiskelija saa tentistä tyydyttävän arvosanan (1-2)

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
- opiskelija osallistuu enimmäkseen aktiivisesti lukupiireihin ja keskusteluihin lähiopetuksessa
- opiskelija tekee hyväksytysti lähiopetustuntien yksilö- ja ryhmätehtävät ja palauttaa ne sovitun aikataulun mukaisesti
- opiskelija palauttaa sovitun aikataulun mukaisesti analyyttisen ja ohjeiden mukaan tehdyn lukupäiväkirjan
- opiskelija saa tentistä arvosanan hyvä (3-4)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
- opiskelija osallistuu aktiivisesti lukupiireihin ja keskusteluihin lähiopetuksessa
- opiskelija tekee hyvin lähiopetustuntien yksilö- ja ryhmätehtävät ja palauttaa ne sovitun aikataulun mukaisesti
- opiskelija kirjoittaa analyyttisesti ja arvioiden lukupäiväkirjan ja palauttaa sen sovitun aikataulun mukaisesti
- opiskelija käyttää lukupäiväkirjaa tehdessään monipuolisesti lähteitä ja merkitsee ne asianmukaisesti (SeAMK:n kirjallisten töiden ohjeet)
- opiskelija saa tentistä vähintään arvosanan H4

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 0 (hylätty) -5 (kiitettävä). Arviointi perustuu itsenäisten tehtävien, lukupiiriosallistumisten ja tentin arviointiin. Opettajan arvioinnin lisäksi opiskelijan itsearviointi.

Hylätty (0)

Opintojakson suoritus on hylätty, jos yksi tai useampia näistä osasuorituksista jää puuttumaan: Opiskelija ei palauta kaikkia tehtäviä ja / tai ei osallistu vaadittavaan määrään lukupiirejä. Hän saa tentistä hylätyn arvosanan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija saa kirjallisista tehtävistä ja tentistä arvosanan T1-2. Hän osallistuu lukupiireihin, mutta ei ota aktiivisesti osaa keskusteluun.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija saa kirjallisista tehtävistä ja tentistä arvosanan H3-4. Hän osallistuu lukupiireihin ja ottaa osaa keskusteluihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija saa kirjallisista tehtävistä ja tentistä arvosanan H4-K5. Hän osallistuu lukupiireihin ja ottaa aktiivisesti osaa keskusteluihin ja on aloitteellinen keskustelujen avaaja.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 14.04.2022

Ajoitus

02.05.2022 - 31.08.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi
Opettaja
 • Ari Haasio
Opiskelijaryhmät
 • KTDIPL21B
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi
 • KTDIPL21A
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Kulttuurihistorian keskeisten käännekohtien ja käsitteiden sekä syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen. Opiskelija osaa opintojakson jälkeen hahmottaa riippuvuussuhteita eri kulttuuristen ilmiöiden ja aikakausien välillä kulttuurin eri osa-alueilla.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan kulttuurihistoriallisen ajattelun ja tutkimuksen peruskäsitteisiin. Jakso perehdyttää länsimaisen kulttuurin vaiheisiin. Jokainen opiskelija perehtyy tarkemmin valitsemaansa kulttuurihistorian osa-alueeseen erillisen kirjallisuuden ja sen pohjalta tehtävän harjoitustehtävän avulla. Opintojakson tavoitteena on historiallisen ymmärryksen avulla parantaa opiskelijan kykyä sijoittaa nykypäivän kulttuurisia elementtejä laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Kirjallisuus, verkko-opetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

(1-2)
Opiskelija osaa tunnistaa ja käyttää kulttuurihistoriallisen ajattelun peruskäsitteitä. Opiskelijan kirjallinen tuottaminen on niukkaa ja hän osoittaa vain vähäistä paneutumista tehtävänantoon.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

(3-4)
Ymmärtää kulttuurihistorian keskeiset kehityslinjat ja hallitsee alan tärkeimmät käsitteet ja osaa käyttää niitä sekä perustella kriittisesti vastauksensa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja keskusteluihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Edellyttää kykyä analysoida kulttuurihistoriallisia syy-seuraussuhteita analyyttisesti ja soveltaa niitä vastauksissaan monipuolisesti ja havainnollisesti. Opiskelija osaa suhteuttaa eri historiallisten käännekohtien merkityksen kulttuuriseen kehitykseen ja sen eri innovaatiomuotoihin. Opiskelija kykenee myös kriittiseen tulkintaan, joka heijastuu hänen vastauksissaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pisteet esseestä ja tehtävistä.

Hylätty (0)

Vastaukset puutteelliset. Kaikkia tehtäviä ei ole tehty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Heikko osaaminen, mutta perusasioissa ei suuria virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Keskeiset asiat hyvin hallussa. Vastaukset perusteltuja ja keskeiset asiat hallussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kokonaisuus ja asioiden syy-seuraussuhteet erinomaisesti hallussa. Vastaukset perusteltuja ja analyyttisiä.

Esitietovaatimukset

Ei edeltäviä opintoja

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 03.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi
Opettaja
 • Sari Mäkinen-Laitila
Opiskelijaryhmät
 • KTDIPL21B
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi
 • KTDIPL21A
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi
 • KITI20
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tavoitteet

Opiskelija tuntee opintojakson suoritettuaan pääpiirteittäin lasten- ja nuortenkirjastotoiminnan nykytilanteen. Hänellä on yleiskuva suomalaisen lastenkirjastotoiminnan vaiheista ja historiasta, ja hän osaa kertoa alan tulevaisuuden kehityssuuntia. Hän osaa valita ja soveltaa työmuotoja, joita lasten- ja nuortenkirjastotyössä käytetään. Opiskelija osaa nimetä lasten- ja nuortenkirjastotyön tärkeät yhteistyötahot. Lisäksi hän tietää lasten- ja nuortenkirjastotyön keskeiset apuneuvot ja osaa hyödyntää niitä työssään.

Sisältö

- Lasten- ja nuortenosastojen kokoelmat ja aineistot
- Lasten- ja nuortenkirjastotoiminnan työmuotoja: esimerkiksi satutuokiot, kirjavinkkaus, tiedonhallintataitojen opetus, mediakasvatus ja erilaiset tapahtumat
- Lapset ja nuoret asiakkaina sekä muut kirjaston lasten- ja nuortenosaston tärkeät asiakasryhmät
- Lasten ja nuorten osallistaminen palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen
- Kirjaston ja koulun yhteistyö, muut yhteistyötahot
- Lastenkirjastotyön historia

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätehtävät, itsenäiset kirjalliset tehtävät, työmenetelmien harjoittelu, tentit.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon kuuluu lasten- ja nuortenkirjastotyön työmuotojen harjoittelua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutus tutkinto-opiskelijoille osittain lähiopetuksena. Korkeakouludiplomikoulutuksen opiskelijoille kokonaan verkkototeutus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 130 h, mistä kontaktiopetusta tai verkkoluentoja 30h, ryhmätyöskentelyä 15 h, ohjausharjoituksia 5 h ja itsenäistä työskentelyä 70 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija osaa kertoa lasten- ja nuortenkirjastotyön tärkeimmät tehtävät. Hän osaa valita ja esitellä eri ikäryhmille sopivia aineistoja. Opiskelija tunnistaa keskeiset yhteistyötahot ja yhteistyön muodot erimerkiksi koulun kanssa. Hän osaa nimetä joitakin menetelmiä, joilla lapsia ja nuoria osallistetaan palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija osaa analysoida lasten- ja nuortenkirjastotyötä ja sen tulevaisuudennäkymiä. Hän osaa valita ja monia erilaisia menetelmiä käyttäen esitellä eri ikäryhmille sopivia aineistoja. Opiskelija osaa kertoa yhteistyöstä eri tahojen kanssa ja hän osaa myös nimetä uusia mahdollisuuksia yhteistyön kehittämisessä. Opiskelija osaa vertailla erilaisia menetelmiä, joilla lapsia ja nuoria osallistetaan palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa monipuolisesti pohtia lasten- ja nuortenkirjastotyön nykytilannetta ja tulevaisuudennäkymiä. Hän osaa myös selittää sen merkityksen osana kirjastotyötä ja kunnallisia palveluja. Opiskelija osaa valita ja esitellä eri ikäryhmille sopivia aineistoja monipuolisesti erilaisia menetelmiä käyttäen. Opiskelija osaa arvioida yhteistyötä eri tahojen kanssa ja hän on aktiivinen sen kehittämisessä. Hän osaa kehittää uusia menetelmiä, joilla lapsia ja nuoria osallistetaan palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan itsearviointi ja opettajan arviointi, joka tapahtuu kirjallisten tehtävien, käytännön harjoitusten raporttien sekä aktiivisen opetukseen (keskustelut ja ryhmätyöskentely) osallistumisen perusteella.

Esitietovaatimukset

Suositeltavaa, että opiskelija on suorittanut opintojakson Lasten- ja nuortenkirjallisuus.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 30.01.2022

Ajoitus

01.03.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi
Opettaja
 • Päivi Jokitalo
Opiskelijaryhmät
 • KTDIPL21B
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi
 • KTDIPL21A
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää, mitä monilukutaito tarkoittaa. Hän osaa erotella monilukutaidon osa-alueita ja analysoida mediakasvatuksen roolia monilukutaidon edistämisen näkökulmasta. Opiskelija osaa esitellä monilukutaidon merkitystä oppimisessa. Opiskelija osaa perustella kirjaston ja koulun yhteistyön tärkeyden ja esitellä erilaisia yhteistyön muotoja monilukutaidon edistämisessä. Opiskelija osaa tunnistaa mediakasvatuksen ja monilukutaidon merkityksen osana kestävän kehityksen osaamista.

Sisältö

- Monilukutaito käsitteenä ja laaja-alaisen osaamisen alueena
- Mediakasvatuksen rooli monilukutaidon näkokulmasta
- Monilukutaito ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2016
- Monilukutaito ja ilmiöpohjainen opetus
- Informaalin oppimisen merkitys monilukutaidon edistämisessä
- Kirjaston rooli monilukutaitoon opastajana
- Esimerkkejä kirjaston mediakasvatustoiminnasta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1 -2 = Opiskelija ymmärtää monilukutaidon ja mediakasvatuksen merkityksen kirjastotyössä sekä kirjaston ja koulun välisessä yhteistyössä. Hän hallitsee monilukutaidon perusteet sekä mediakasvatuksen perusperiaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3 -4 = Opiskelija hahmottaa hyvin monilukutaidon sisällöt, osa-alueet ja merkityksen. Hän tuntee hyvin mediakasvatuksen keinoja ja kykenee esittelemään esimerkkejä niiden hyödyntämisestä kirjastoympäristössä sekä kirjaston ja koulun välisessä yhteistyössä. Opiskelija ymmärtää ilmiöpohjaisen oppimisen ja monilukutaidon yhteyden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 = Opiskelijalla on erinomainen tietämys monilukutaidon sisällöistä, osa-alueista ja merkityksestä. Hän pystyy erittelemään mediakasvatuksen roolia monilukutaidon edistämisessä ja erityisesti kirjaston osuutta monilukutaitoon opastajana. Hän tuntee monilukutaidon osuuden perusopetuksen opetussuunnitelmassa ja ymmärtää monilukutaidon ja ilmiöpohjaisen sekä tutkivan oppimisen suhteen. Opiskelija osaa perustella, miksi kirjaston ja koulun yhteistyö on tärkeää ja pystyy esittelemään ja ideoimaan erilaisia yhteistyön muotoja, joilla monilukutaitoa voidaan edistää.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 31.08.2021

Ajoitus

13.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi
Opettaja
 • Sari Mäkinen-Laitila
Opiskelijaryhmät
 • KTDIPL21B
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi
 • KTDIPL21A
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa erotella toisistaan oppimiskäsityksiä, oppimistyylejä ja opetusmenetelmiä. Hän osaa selittää, miten erilaiset oppimiskäsitykset ja oppimistyylit vaikuttavat ohjausprosessiin. Opiskelija osaa analysoida ohjaustilanteita suunnitelmallisina ja tavoitteellisina vuorovaikutustilanteina. Opiskelija osaa käyttää erilaisia opetusmenetelmiä ja valita sopivat menetelmät erilaisiin ohjaustilanteisiin ja oppimisympäristöihin. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kirjastotyöhön sisältyviä ohjaus- ja opetustilanteita sekä asiakasryhmille että kollegoille.

Sisältö

- oppimiskäsitykset ja -tyylit
- opetusmenetelmät
- ohjausprosessin vaiheet
- erilaiset kohderyhmät kirjaston ohjaustilanteissa
- kirjaston ja koulun yhteistyö
- käytännön ohjaustilanteen suunnittelu, toteutus ja arviointi

Oppimateriaalit

A guide to teaching information literacy : 101 practical tips. Blanchett, H., Powis, C., Webb, J. Facet 2012., Oppiminen pelissä: pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa. Krokfors,L., Kangas, M., Kopisto, K. Vastapaino 2014., Sosiaalinen kirjasto - lukemattomien mahdollisuuksien maailma. Toim.Laura Hokkanen. Avain 2015., Tänk om...! pedagogiska metoder i biblioteket. Svensk biblioteksförening 2005., Vehviläinen, S. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Gaudeamus 2014., Vuorinen, I. Tuhat tapaa opettaa. Menetelmäopas opettajille, kouluttajille ja ryhmän ohjaajille. 7. painos. Resurssi 2005., Kortesuo, K. : Pakohuone: suunnittele, toteuta, pakene. Karisto 2018. Muu opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson aikana.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, ryhmätyöt, itsenäiset kirjalliset työt ja työelämäyhteistyötä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon sisältyy opetus- tai ohjaustilanteen seuraaminen sekä mahdollisesti ohjausharjoituksia kirjastossa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon ei sisälly tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 130 h, mistä ryhmätyöskentelyä 15 h, ohjaustilanteen seuraaminen ja siitä raportointi 5h ja itsenäistä työskentelyä 110 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija on suorittanut opintojakson kaikki tehtävät, mutta ei ole aina noudattanut ohjeita ja aikatauluja. Opiskelija osaa lyhyesti eritellä opetustapahtuman suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa kertoa, millaisia opetus- ja ohjaustehtäviä kirjastotyöhön kuuluu. Opiskelija osaa ryhmässä tuottaa pienimuotoisen opetus- tai ohjaustapahtuman.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson tehtävät ohjeita ja aikatauluja noudattaen. Opiskelija osaa eritellä ja analysoida opetustapahtuman suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa organisoida erilaisia kirjastotyöhön kuuluvia opetus- ja ohjaustilanteita. Opiskelija osaa ryhmän aktiivisena jäsenenä tuottaa opetuksen teoriaa soveltavan opetus- tai ohjaustapahtuman.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson tehtävät ohjeita ja aikatauluja noudattaen. Opiskelija osaa monipuolisesti eritellä ja analysoida opetustapahtuman suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa keksiä ja organisoida uudenlaisin menetelmin toteutettuja opetus- ja ohjaustapahtumia kirjastoympäristössä.
Opiskelija osaa ryhmän aktiivisena ja innostavana jäsenenä tuottaa oppimaansa opetuksen teoriaa soveltavan ja arvioivan opetus- tai ohjaustapahtuman tai tapahtumien sarjan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajan arviointi, joka tapahtuu kirjallisten tehtävien, harjoitusten sekä aktiivisen keskusteluihin ja ryhmätyöskentelyyn osallistumisen perusteella.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 19.01.2022

Ajoitus

01.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi
Opettaja
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • KTDIPL21B
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi
 • KTDIPL21A
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa ideoida tapahtumia kirjaston tapahtumaympäristöön
-ymmärtää tapahtumatuotannon kaaren ja ja tapahtuman onnistumisen kannalta olennaisimmat asiat
-tehdä idean pohjalta toteuttamiskelpoisen tuotantosuunnitelman
-osaa toteuttaa tapahtuman ja toimia osana tuotantoryhmää
- osaa suunnitella ja toteuttaa tapahtuman kirjastossa huomioiden kestävän kehityksen moniulotteisuuden

Sisältö

Kurssilla tutustutaan tapahtumatuotannon osa-alueisinn ja ja toteutetaan pienimuotoinen tapahtuma kirjastoon.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija osaa tuetusti tuottaa tapahtuman kirjastoon.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija ymmärtää kirjaston mahdollisuudet tapahtumaympäristönä ja osaa itsenäisesti toteuttaa sinne sopivan tapahtuman.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija ymmärtää kirjaston mahdollisuudet tapahtumaympäristönä ja osaa itsenäisesti toteuttaa sinne sopivan ja uutta luovan tapahtuman, jonka keskeiset tavoitteet täyttyvät.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

opettajatiimi Kareinen Jussi ja Ikola Johanna

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 31.08.2021

Ajoitus

01.09.2021 - 10.11.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi
Opettaja
 • Terhi Mustakangas
Opiskelijaryhmät
 • KTDIPL21B
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi
 • KTDIPL21A
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää tiedon järjestämiseen ja kuvailuun tarvittavia luokitusjärjestelmiä, ontologioita, kuvailusääntöjä ja tiedon tallentamiseen tarvittavaa formaattia
- tehdä kirjastoaineistosta perustason kuvailuja
- tulkita tietokannoista löytyviä aineistojen kuvailuratkaisuja
- käyttää kuvailun terminologiaa

Sisältö

- kirjastoaineiston kuvailun kehitysvaiheista
- kirjastoaineiston kuvailun terminologiaa
- sisällön kuvailun välineet: yleisimmät luokitusjärjestelmät ja asiasanastot tai ontologiat
- kirjastoaineiston kuvailuohjeet
- kuvailutiedon tallentamiseen käytettävä formaatti

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
- opiskelija on ollut läsnä lähitunneilla ja tehnyt sovitut harjoitustehtävät sekä osallistunut kertauskokeeseen
- opiskelija osaa selittää keskeisimpien bibliografisen valvonnan käsitteiden merkityksen
- opiskelija osaa luokittaa erilaisia aineistoja YKL-luokitusjärjestelmän avulla ja kuvailla sisältöjä YSA-asiasanaston (YSO-ontologian) avulla
- opiskelija osaa tehdä peruskuvailun kirjastoaineiston kuvailusääntöjä noudattaen
- opiskelija osaa tulkita MARC21-tietueita

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
- opiskelija on ollut aktiivinen lähitunneilla ja tehnyt sovitut harjoitustehtävät sekä osallistunut kertauskokeeseen
- opiskelija osaa selittää keskeisimpien bibliografisen valvonnan käsitteiden merkityksen
- opiskelija osaa luokittaa erilaisia aineistoja YKL-luokitusjärjestelmän avulla ja kuvailla sisältöjä YSA-asiasanaston (YSO-ontologian) avulla asiakaslähtöisesti
- opiskelija osaa tehdä peruskuvailun kirjastoaineiston kuvailusääntöjä noudattaen
- opiskelija osaa tulkita ja arvioida MARC21-tietueita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
- opiskelija on ollut aktiivinen lähitunneilla, perehtynyt harjoitustehtävien taustoihin ja toiminut vastuullisesti ryhmätyöskentelyssä sekä osallistunut kertauskokeeseen
- opiskelija osaa selittää keskeisimpien bibliografisen valvonnan käsitteiden merkityksen selkeästi
- opiskelija osaa luokittaa erilaisia aineistoja YKL-luokitusjärjestelmän avulla ja kuvailla sisältöjä YSA-asiasanaston (YSO-ontologian) avulla asiakaslähtöisesti sekä vaihtoehtoisia tapoja arvioiden
- opiskelija osaa tehdä peruskuvailun kirjastoaineiston kuvailusääntöjä noudattaen
- opiskelija osaa tehdä kuvailuja MARC21-formaatin mukaisesti ja arvioida omaa osaamistaan kuvailijana

Esitietovaatimukset

Kirjasto- ja tietopalvelutoiminnan perusteet. Tiedonhankinta ja -haku 1.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 25.08.2021

Ajoitus

01.09.2021 - 24.10.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi
Opettaja
 • Ari Haasio
Opiskelijaryhmät
 • KTDIPL21B
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi
 • KTDIPL21A
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee keskeisimmät verkkotiedonhaun välineet ja osaa soveltaa niitä eri tiedonhakutilanteissa. Opiskelija tuntee keskeisimmät tiedonlähteiden ja muistiorganisaatioden tyypit.

Sisältö

Tiedonhaun teoreettiset perusteet. Verkkotiedonhaun keskeiset menetelmät. Tiedonlähteiden eri tyypit. Muistiorganisaatiot (kirjatsot, arkistot ja museot) yhteiskunnassa.

Oppimateriaalit

Haasio, Ari (2020). Läydä! Helsinki: Avain. Muu kurssilla jaettava materiaali.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija osaa perusasiat tiedonhaun teoriasta ja niiden käytöstä. Opiskelija osaa tiedonlähteisiin liittyvät peruskäsitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija hallitsee hyvin perusasiat tiedonhaun teoriasta ja niiden käytöstä. Opiskelija osaa tiedonlähteisiin liittyvät peruskäsitteet ja ymmärtää ja osaa suhtautua niihin kriittisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Erinomaiset tiedonhaun teoreettisten perusteiden ja käytännön sovellusten tiedot ja taidot.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävistä saadut pisteet

Hylätty (0)

Vastaukset puutteelliset. Kaikkia tehtäviä ei ole tehty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Heikko osaaminen, mutta perusasioissa ei suuria virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Keskeiset asiat hyvin hallussa. Vastaukset perusteltuja ja keskeiset asiat hallussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kokonaisuus ja asioiden syy-seuraussuhteet erinomaisesti hallussa. Vastaukset perusteltuja ja analyyttisiä.

Esitietovaatimukset

Ei edeltäviä opintoja

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 30.01.2022

Ajoitus

01.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi
Opettaja
 • Ari Haasio
Opiskelijaryhmät
 • KTDIPL21B
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi
 • KTDIPL21A
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Eri tiedonlähteiden tuntemuksen syventäminen ja tiedonhaun menetelmien monipuolistaminen.

Sisältö

Tiedonhaku tilastoista, yritystieto, tietokannat. Eri tiedonlähteiden äytön monipuolistaminen.

Oppimateriaalit

Haasio, A., Harviainen, J.T. & Savolainen, R. (2020) Johdatus tiedonhankintatutkimukseen. Helsinki: Avain
Haasio, A. (2020) Löydä! Helsinki: Avain.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Lisätietoja opiskelijoille

Tiedonhaku- ja hankinta 1- opintojakso oltava suoritettuna

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija hallitsee kurssisisällön perusteet, kuten esitellyt hakutekniikat

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Hyvä kurssisisältöjen tuntemus ja kysy soveltaa niitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Erinomaisnen kurssisisältöjen tuntemus ja kyky soveltaa niitä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävistä saatavat pisteet.

Hylätty (0)

Vastaukset puutteelliset. Kaikkia tehtäviä ei ole tehty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Heikko osaaminen, mutta perusasioissa ei suuria virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Keskeiset asiat hyvin hallussa. Vastaukset perusteltuja ja keskeiset asiat hallussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kokonaisuus ja asioiden syy-seuraussuhteet erinomaisesti hallussa. Vastaukset perusteltuja ja analyyttisiä.

Esitietovaatimukset

Tiedohaku ja hankinta 1

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 30.01.2022

Ajoitus

13.01.2022 - 05.06.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi
Opettaja
 • Satu Salmela
Opiskelijaryhmät
 • KTDIPL21B
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi
 • KTDIPL21A
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan eritellä erilaisia lukemisyhteisöjä ja niiden toimintatapoja. Hän osaa kertoa kirjaston tarjoamat mahdollisuudet yhteisöllisen lukemisen kentällä. Opiskelija osaa myös suunnitella ja ohjata erilaisten käyttäjäryhmien lukuharrastusta sekä valita erilaisia työmuotoja, joiden avulla innostetaan lukemaan. Hän osaa aktivoida ja ohjata lukijalähtöistä kirjallisuuskeskustelua.

Sisältö

- uudet lukemisyhteisöt
- yhteisöllinen lukeminen ja oppiminen
- lukemiseen sosiaalistuminen ja kirjaston rooli siinä
- yhteisöllinen lukeminen osana kirjastojen toimintaa
- lukemaan innostaminen ja lukuharrastuksen edistäminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija on tehnyt kaikki suoritukseen kuuluvat tehtävät, mutta ei ole aina noudattanut ohjeita tai aikatauluja. Opiskelija osaa määritellä lyhyesti, mikä on kirjaston rooli yhteisöllisen lukemisen toteuttajana. Opiskelija osaa valita ja käyttää joitakin lukemaan innostamisen menetelmiä. Opiskelija osaa kertoa lyhyesti lukemisharrastuksen merkityksestä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija on tehnyt kaikki suoritukseen kuuluvat tehtävät ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kirjaston roolia yhteisöllisen lukemisen toteuttajana. Opiskelija osoittaa aktiivisuutta ja kiinnostusta lukemaan innostamisen toteuttamisessa erilaisin menetelmin. Opiskelija osaa analysoida lukemisharrastuksen merkitystä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija on tehnyt perusteellisesti kaikki suoritukseen kuuluvat tehtävät ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kirjaston roolia yhteisöllisen lukemisen toteuttajana. Hän osaa ehdottaa uusia kirjastoympäristöön sopivia yhteisöllisen lukemisen menetelmiä. Opiskelija osoittaa aktiivisuutta, innostusta ja luovuutta lukemaan innostamisen toteuttamisessa erilaisin menetelmin. Opiskelija osaa monipuolisesti analysoida lukemisharrastuksen merkitystä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.