Siirry suoraan sisältöön

Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi

Laajuus:
60 op

Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi

Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi

Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi

Ajoitus

18.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi
Opettaja
 • Terhi Mustakangas
Opiskelijaryhmät
 • KTDIPL23
  Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä asiakaskäyttäytymiseen ja sen muutoksiin vaikuttavia tekijöitä
- tunnistaa kirjasto- ja tietopalveluorganisaatioiden eri asiakasryhmät ja niiden tiedontarpeet ja asiakkuuteen liittyvät motiivit
- suunnitella, kuinka asiakastietoa tulisi kerätä ja hyödyntää kirjastossa
- tarkastella kirjaston toimintaa ja palveluiden kehittämistä asiakaslähtöisyyden, asiakaskeskeisyyden ja asiakasyhteistyön näkökulmasta sekä tunnistaa asiakaslähtöisen organisaatiokulttuuurin piirteet
- uudistaa asiakastyön konsepteja
- selittää asiakkuuksien johtamisen organisaation toimintatapana
- määritellä asiakkuuksien johtamisen keskeiset käsitteet ja työkalut

Sisältö

- asiakkuuksien hallinta ja johtaminen sekä niihin liittyvät käsitteet
- erilaiset tavat tarkastella asiakkuuksia
- asiakasstrategia, asiakkuuksiin liittyvät tavoitteet, mittarit ja arviointi
- kohderyhmät ja kumppanuudet
- asiakastiedon hankkiminen ja hyödyntäminen
- asiakasyhteistyö ja asiakkaiden osallistaminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija osaa kertoa asiakkuuksien johtamisen tärkeimmät osa-alueet ja tavoitteet. Opiskelija tunnistaa tärkeimmät asiakkuuksien johtamiseen liittyvät käsitteet ja niiden sisällön. Opiskelija osaa kertoa kohderyhmäajattelun ja asiakastiedon merkityksen asiakkuuksien johtamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija osaa analysoida asiakkuuksien johtamista ja sen osuutta toiminnan kehittämisessä. Hän osaa hahmottaa asiakasstrategian ja valita eri asiakasryhmille sopivia asiakastavoitteita ja osallistamisen muotoja sekä asiakastiedon keräämistapoja. Opiskelija osaa nimetä uusia mahdollisuuksia asiakkuuksien johtamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa pohtia monipuolisesti asiakkuuksien johtamisen nykytilannetta ja asiakaslähtöisen toiminnan tulevaisuudennäkymiä. Hän osaa myös selittää niiden merkityksen kirjastotoiminnan kehittämisessä. Opiskelija osaa toteuttaa eri asiakasryhmille sopivia asiakasyhteistyön, asiakastiedon keräämisen ja hyödyntämisen muotoja. Opiskelija osaa hahmotella asiakasstrategian, määritellä asiakastavoitteet ja pohtia niihin liittyviä mittareita ja arviointimenetelmiä.

Esitietovaatimukset

Asiakaspalvelun opintojakso

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Kirjasto- ja tietopalvelu

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi
Opettaja
 • Ari Haasio
Opiskelijaryhmät
 • KTDIPL21B
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi
 • KTDIPL21A
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee sosiaalisen median hyödyntämisen, tiedon tuottamisen sosiaaliseen mediaan sekä sosiaalisen median keskeiset tekniset ratkaisut

Sisältö

- Sosiaalisen median keskeiset työkalut ja niiden toimintaperiaatteet
- Tekstin, äänen, videon ja kuvan tuottaminen sosiaaliseen mediaan ja sen eri sovellutuksiin
- Sosiaalisen median palvelujen ylläpito

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alkaessa

Opetusmenetelmät

Verkkotyöskentely, kirjallisuus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkotyöskentely 135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
- opiskelija on tehnyt vaadittavat osasuoritukset hyväksyttävästi
- opiskelija osaa sosiaalisen median työkalujen peruskäytön tyydyttävästi ja kykenee tuottamaan sisältöjä niihin

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
- opiskelija on osallistunut opinnon osasuorituksiin aktiivisesti
- opiskelija hallitsee hyvin sosiaalisen median työkalut ja sisällöntuotannon niiden avulla

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
- opiskelija on osallistunut opinnon osasuorituksiin aktiivisesti
- opiskelija hallitsee kiitettävästi sosiaalisen median työkalut ja sisällöntuotannon niiden avulla

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät & essee

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole tehnyt kaikkia tehtäviä. Opiskelija ei ole saavuttanut vähintään 50 % kokonaispisteistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Perusteiden ymmärtäminen ja tyydyttävä soveltaminen käytäntöön.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee teoriataustan ja pystyy itsenäisesti tekemään luovia sosiaalisen median sovelluksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijalla on vankka sosiaalisen median teoreettinen hallinta ja kyky k'yttää eri sovelluksia monipuolisesti ja innovatiivisesti.

Esitietovaatimukset

Ei edeltäviä opintoja

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi
Opettaja
 • Satu Salmela
Opiskelijaryhmät
 • KTDIPL21B
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi
 • KTDIPL21A
  KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan eritellä erilaisia lukemisyhteisöjä ja niiden toimintatapoja. Hän osaa kertoa kirjaston tarjoamat mahdollisuudet yhteisöllisen lukemisen kentällä. Opiskelija osaa myös suunnitella ja ohjata erilaisten käyttäjäryhmien lukuharrastusta sekä valita erilaisia työmuotoja, joiden avulla innostetaan lukemaan. Hän osaa aktivoida ja ohjata lukijalähtöistä kirjallisuuskeskustelua.

Sisältö

- uudet lukemisyhteisöt
- yhteisöllinen lukeminen ja oppiminen
- lukemiseen sosiaalistuminen ja kirjaston rooli siinä
- yhteisöllinen lukeminen osana kirjastojen toimintaa
- lukemaan innostaminen ja lukuharrastuksen edistäminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija on tehnyt kaikki suoritukseen kuuluvat tehtävät, mutta ei ole aina noudattanut ohjeita tai aikatauluja. Opiskelija osaa määritellä lyhyesti, mikä on kirjaston rooli yhteisöllisen lukemisen toteuttajana. Opiskelija osaa valita ja käyttää joitakin lukemaan innostamisen menetelmiä. Opiskelija osaa kertoa lyhyesti lukemisharrastuksen merkityksestä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija on tehnyt kaikki suoritukseen kuuluvat tehtävät ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kirjaston roolia yhteisöllisen lukemisen toteuttajana. Opiskelija osoittaa aktiivisuutta ja kiinnostusta lukemaan innostamisen toteuttamisessa erilaisin menetelmin. Opiskelija osaa analysoida lukemisharrastuksen merkitystä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija on tehnyt perusteellisesti kaikki suoritukseen kuuluvat tehtävät ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kirjaston roolia yhteisöllisen lukemisen toteuttajana. Hän osaa ehdottaa uusia kirjastoympäristöön sopivia yhteisöllisen lukemisen menetelmiä. Opiskelija osoittaa aktiivisuutta, innostusta ja luovuutta lukemaan innostamisen toteuttamisessa erilaisin menetelmin. Opiskelija osaa monipuolisesti analysoida lukemisharrastuksen merkitystä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.