Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Geronomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Suuntautumisvaihtoehdot

Koulutusohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmassa toteutettava ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa fysioterapeutti (ylempi AMK), geronomi (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK) tai terveydenhoitaja (ylempi AMK) -tutkintonimikkeen. Tutkinto tuottaa ylemmän korkeakoulututkinnon kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään.

Tutkinnon taso

Koulutusohjelma johtaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, joka on toisen syklin master-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 7.

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa tai ulkomailla suoritettu fysioterapeutin, geronomin, sairaanhoitajan, sosionomin tai terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan, että hakijalla on kahden vuoden työkokemus alalta.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Noudatetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat ammattikorkeakoululain mukaisesti syventävistä ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opintojen laajuus on 90 opintopistettä.
Koulutus muodostuu kehittämis- ja johtamisosaamisen, työelämän tutkimus- ja arviointiosaamisen sekä työyhteisöjen käytäntöjen kehittämisosaamisen kompetensseista. Lisäksi opiskellaan yrittäjyyttä, liiketoimintaa ja näyttöön perustuvaa toimintaa. Opintoihin kuuluu lisäksi pieni määrä vapaasti valittavia opintoja.
Opinnoissa hyödynnetään kansainvälistä kirjallisuutta ja kannustetaan kansainvälisen osaamisen kehittämiseen. Opiskelijoita ohjataan kestävän kehityksen ymmärtämiseen ja huomioimiseen tulevissa asiantuntijatehtävissään.
Opinnäytetyöprosessi käynnistyy ensimmäisen lukukauden aikana. Tutkintoon sisältyvät opintojaksot integroidaan tukemaan opinnäytetyöprosessin etenemistä koko koulutuksen ajan.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena on tuottaa sosiaali- ja terveysalan kehittämis-, johtamis- ja arviointiosaamista työelämän muuttuviin tarpeisiin. Kehittämis- ja johtamisopinnot yhdistetään työyhteisöjen kehittämiseen uudistamalla niiden toimintatapoja ja -malleja. Koulutus mahdollistaa uudenlaisen osaamisen ja uralla etenemisen.

Koulutus toteutetaan työelämänläheisesti, moniammatillisena ja monimuotoisin opetusmenetelmin. Toteutuksessa hyödynnetään valtakunnallisia ja kansainvälisiä asiantuntijaverkostoja (mm. työterveys). Sähköinen viestintä on keskeinen opintojen ohjauksen väline. Opinnot voi suorittaa työn ohella. Opetukseen sisältyy lähiopetusta keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa tunnistetaan aikaisempi osaaminen.
• Julkisella sektorilla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua vaativiin sosiaali- ja terveysalan asiakastyön tehtäviin sekä palvelujen suunnittelu- ja johtotehtäviin.
• Järjestösektorilla sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua erityisesti kehittämis-, koulutus- ja johtotehtäviin.
• Yksityisellä sektorilla sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua yritysten esimies- ja johtotehtäviin ja eri sektorien välisten toiminta- ja palvelumallien kehittämistehtäviin.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Koulutusohjelmassa toteutetaan monimuotoisia pedagogisia toimintamalleja. Pedagogiset ratkaisut määritellään kunkin opintokokonaisuuden yhteydessä erikseen.

Ahot-menettelyt

Ahot-menettelyssä toteutetaan SeAMK:n yleistä ohjeistusta. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa Ahot -toimijat ovat Vastuuopettajat Arja Hemminki ja Tanja Hautala vastuualueenaan olevan opintokokonaisuuden osalta.

Opinnäytetyön opintokokonaisuus on suoritettava kokonaan ja se on Ahot -menettelyn ulkopuolella.

Ahot -arviointikäytänteet perustuvat opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa kuvaamiin osaamisen tasojen osoittamiseen aikaisempien todistusten perusteella. Tällöin tarkastetaan aikaisempien suoritusten tavoitteiden yhdenmukaisuus suhteessa koulutusohjelman osaamisen kuvauksiin.

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Tutkintoon ei kuulu harjoittelua.

Ammatillinen osaamisprofiili

Koulutusohjelman jälkeen opiskelijalla on valmiudet toimia sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatehtävissä. Osaaminen fokusoituu sosiaali- ja terveysalan toimintatapojen kehittämiseen ja johtamiseen. Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja johtamistehtävissä, konsultteina, asiantuntijoina, yrittäjinä sekä esimiestehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Kansainvälisyys

Tavoitteet

Koulutuksessa edistetään, rohkaistaan, motivoidaan ja mahdollistetaan opiskelijaliikkuvuutta, kotikansainvälisyyttä ja henkilökunnan kansainvälistä toimintaa.

Muodot
• Opiskelijoiden kansainväliset opintomatkat, kansainväliset kurssit ja konferenssit vapaasti valittavina opintoina.
• Kansainvälisen kirjallisuuden ja kansainvälisten esimerkkien sekä virtuaalisten kontaktien nivominen opetukseen.
• Opettajien osallistuminen yhdessä opiskelijoiden kanssa kansainväliseen yhteistyöhön, konferensseihin ja kursseille.

Jatko-opintokelpoisuus

Vrt. yleiset korkeakouluopintoja koskevat säädökset.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Koulutus toteutetaan aikuiskoulutuksena. Koulutus on osa-aikaista ja opetus järjestetään monimuoto-opetuksena.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Anne-Maria Aho
Sähköposti: anne-maria.aho(a)seamk.fi
Puhelin: 040 830 4173

Kaija Loppela
Sähköposti: kaija.loppela(at)seamk.fi
Puhelin: 040 830 3958

Opinto-ohjaaja

Essi Hauta
Sähköposti: essi.hauta(a)seamk.fi
Puhelin 040 830 1262

Harjoittelun koordinointi

Tutkinto-ohjelmaan ei kuulu harjoittelua.

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat

Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen, Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen, Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen, Ylempi AMK-tutkinto

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Katja Valkama
 • Minna Laitila
Opiskelijaryhmät
 • YKEJO23
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa asiantuntijuuttaan suhteessa sosiaali- ja terveysalan johtamiseen. Opiskelija osaa arvioida, tukea ja kehittää henkilökunnan horisontaalista urakehitystä organisaatiossaan. Opiskelija osaa johtaa ja kehittää henkilökunnan osaamista asiantuntijuuden ja ammatillisen toimijuuden sekä työmotivaation ja työn hallinnan kokemuksia tukevasti. Opiskelija ymmärtää osaamisen ja oppivan organisaation merkityksen laadun kehittämisen näkökulmasta tarkasteltuna ja osaa johtaa organisaation oppimista ja uudistumista.

Sisältö

- Oman asiantuntijuuden tarkastelu
- Urateoriat ja uraohjaus
- Vertikaalinen ja horisontaalinen urakehitys ja niiden tukeminen
- Osaamista, asiantuntijuutta ja ammatillista toimijuutta tukeva johtaminen
- Osaamisen merkitys työn laadulle, oppivan organisaation muodostumiselle ja organisaation uudistumiselle

Oppimateriaalit

Opettajien osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Hybridiopetus, sisältää aikaan sidottua luento-opetusta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op on noin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa kuvailla aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelija osaa määritellä opintojakson peruskäsitteistöä opintojaksotehtävissään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa analysoida aiheen käsitteistöä ja osaa kriittisesti soveltaa opittua käytännön toimintaan. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa asiantuntijuuttaan suhteessa sosiaali- ja terveysalan johtamiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut erittäin aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa vertailla aiheen käsitteistöä ja osaa monipuolisesti ja kriittisesti soveltaa opittua käytännön toimintaan. Opiskelija osaa kehittää luovia ratkaisuja opintojaksotehtävissään. Opiskelija osaa arvioida, kehittää ja ohjata monipuolisesti asiantuntijuutta suhteessa sosiaali- ja terveysalan johtamiseen.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Merja Hoffrén-Mikkola
Opiskelijaryhmät
 • YKEJO23
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää määrällisen tutkimuksen merkityksen ja osaa soveltaa sitä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Sisältö

Tutkimusasetelmat ja määrällisessä tutkimuksessa käytettävät käsitteet. Erilaiset määrällisen tutkimuksen aineistot ja niiden analyysi sekä tulkinta.

Oppimateriaalit

1. Heikkilä, Tarja. 2014. Tilastollinen tutkimus. 9.uud.p. Edita Publishing Oy, Helsinki.
2. Tietoarkiston kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja.
3. Suomalaiset sosiaali- ja terveysalan tilastot ja tietokannat.

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöskentely, tehtävät, verkko-opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisia työelämälähtöisiä tehtäviä.

Kansainvälisyys

Englanninkieliset kirjalliset ja visuaaliset materiaalit ovat mahdollisia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h, joka koostuu kahden lähipäivän kontaktiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta, harjoituksista ja tehtävistä osin verkko-opintoina.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla määrällisen tutkimuksen periaatteet ja vaiheet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla erilaisia määrällisen tutkimuksen tyyppejä ja osaa valita tavoitteisiin sopivia määrällisiä menetelmiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida kriittisesti erilaisia määrällisen tutkimuksen tyyppejä ja osaa hyödyntää erilaisia määrällisen tutkimuksen menetelmiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suoritus arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointiasteikko on esitelty opetussuunnitelmassa.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 33

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Kaija Loppela
Opiskelijaryhmät
 • YKEJO23
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyön suunnitelman.

Sisältö

Opinnäytetyön suunnitelma.

Opetusmenetelmät

Yksilö- ja ryhmäohjaus, opinnäytetyön suunnitelman tekeminen ja sen esittäminen suunnitelmaseminaarissa osana opinnäytetyöprosessia

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisuus on 5 op eli noin 135 t työskentelyä oman opinnäytetyön aloituksen parissa sisältäen opinnäytetyön suunnitelman tekemisen ja siihen liittyvää itsenäistä tiedonhakua. Osallistuminen suunnitelmaseminaariin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön suunnitelma hyväksytään SeAMK:n opinnäytetyön ja kirjallisten töiden ohjeen mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suunnitelma arvioidaan hyväksytty/hylätty (täydennettävä) -periaatteella, koska vasta valmis opinnäytetyö arvioidaan numeerisesti. Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

TKI-pisteet 5 op

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 13.12.2024

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

10 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opiskelijaryhmät
 • YKEJO23
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa kehittämis-, tutkimus- tai arviointiprosessin opinnäytetyön suunnitelman mukaisesti.

Sisältö

Opinnäytetyön suunnitelman mukainen.

Oppimateriaalit

Opinnäytetyössä tarvittava kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely ja ohjaavan opettajan ohjaus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op omaa työksentelyä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

TKI-pisteet 10 op

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Katriina Kuhalampi
Opiskelijaryhmät
 • YKEJO23
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- arvioida, johtaa ja kehittää erilaisia muutosprosesseja sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa ja palveluissa.
- arvioida organisaatiokultuurin, arvojen, etiikan ja työyhteisöjen moninaisuuden merkitystä johtamisessa ja kehittämisessä.
- hyödyntää ja johtaa moniammatillisia verkostoja.
- kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja asiakaslähtöisesti ja vaikuttavasti.
- johtaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden laadun hallintaa.

Sisältö

Organisaatiokuttuuri, arvot ja etiikka organisaation johtamisessa.
Moninaisuuden ja moniammatillisuuden johtaminen työyhteisössä
Asiakaslähtöisten ja vaikuttavien sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaminen
Laatu, laatujärjestelmät ja laadun johtaminen
Verkostoissa toimiminen ja verkostojohtaminen

Oppimateriaalit

Suositeltava kirjallisuus ja oppimateriaali ilmoitetaan Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, itsenäiset tehtävät: teeman soveltavat tehtävät, johtamisen syventävä seminaaritehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus 5 op eli 135 h opiskelija työtä, josta kontaktiopetusta luokassa tai etänä 38 h ja itsenäistä opiskelua 97 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa kuvailla aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelija osaa määritellä opintojakson peruskäsitteistöä opintojaksotehtävässään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa analysoida aiheen käsitteistöä ja osaa kriittisesti soveltaa opittua käytännön toimintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut erittäin aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa vertailla aiheen käsitteistöä ja on osaa monipuolisesti ja kriittisesti soveltaa opittua käytännön toimintaan. Opiskelija osaa kehittää luovia ratkaisuja opintojaksotehtävässään.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen.
Kaikki annetut tehtävät hyväksytty.
Seminaariesityksiin osallistumisvelvollisuus.
Yksilö-, pari- ja pienryhmätehtävät: hyväksytty - täydennettävä.
Seminaaritehtävä ja sen esitys: numeerinen arviointi, 100 % arvosanasta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa kuvailla aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelija osaa määritellä opintojakson peruskäsitteistöä opintojaksotehtävässään.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa analysoida aiheen käsitteistöä ja osaa kriittisesti soveltaa opittua käytännön toimintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut erittäin aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa vertailla aiheen käsitteistöä ja on osaa monipuolisesti ja kriittisesti soveltaa opittua käytännön toimintaan. Opiskelija osaa kehittää luovia ratkaisuja opintojaksotehtävässään.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Kaija Loppela
 • Katriina Kuhalampi
Opiskelijaryhmät
 • YKEJO23
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa reflektoida sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisia muutoksia sekä alan kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita ja normeja. Opiskelija osoittaa tunnistavansa arvojen ja asiakaslähtöisyyden merkityksen.

Sisältö

Arvot ja asiakaslähtöisyys
Sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaiset haasteet
Palvelu- ja väestörakenteen muutos

Oppimateriaalit

Ajankohtaiset tutkimukset ja muu ajankohtainen kirjallisuus, mikä ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, kontaktipäivinä annetut itsenäiset tehtävät, seminaaritehtävä pienryhmässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 op eli 135 tuntia:
kontaktiopetus 24 h, itsenäinen opiskelu 111 h.

Sisällön jaksotus

Opintojakso käynnistyy syksyllä 2023 kontaktiopetuspäivällä ja jatkuu keväällä 2023 kontaktiopetuspäivällä ja seminaaripäivällä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisia haasteita. Opiskelija osaa nimetä sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisia muutoksia sekä alan kansallisia ohjeita ja normeja. Opiskelija osoittaa tunnistavansa arvojen ja asiakaslähtöisyyden merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen vaikutuksia. Opiskelija osaa reflektoida sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisia muutoksia sekä alan kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita ja normeja. Opiskelija osoittaa tunnistavansa arvojen ja asiakaslähtöisyyden merkityksen ja reflektoi toimintaansa niihin liittyen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamisen vaikutuksia. Opiskelija osaa kriittisesti reflektoida sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisia muutoksia sekä alan kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita ja normeja.
Opiskelija osoittaa tunnistavansa arvojen ja asiakaslähtöisyyden merkityksen ja reflektoi toimintaansa kriittisesti niihin liittyen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen.
Kaikki annetut tehtävät hyväksytty.
Seminaariesityksiin osallistumisvelvollisuus.
Yksilötehtävät: hyväksytty - täydennettävä.
Seminaaritehtävä ja sen esitys: numeerinen arviointi, 100 % arvosanasta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kuvailla sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisia haasteita. Opiskelija osaa nimetä sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisia muutoksia sekä alan kansallisia ohjeita ja normeja. Opiskelija osoittaa tunnistavansa arvojen ja asiakaslähtöisyyden merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa vertailla sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamisen vaikutuksia. Opiskelija osaa reflektoida sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisia muutoksia sekä alan kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita ja normeja. Opiskelija osoittaa tunnistavansa arvojen ja asiakaslähtöisyyden merkityksen ja reflektoi toimintaansa niihin liittyen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamisen vaikutuksia. Opiskelija osaa kriittisesti reflektoida sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisia muutoksia sekä alan kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita ja normeja.
Opiskelija osoittaa tunnistavansa arvojen ja asiakaslähtöisyyden merkityksen ja reflektoi toimintaansa kriittisesti niihin liittyen.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2.5 op

T&K-osuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 33

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Kaija Loppela
Opiskelijaryhmät
 • YKEJO23
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa vertailla erilaisia tutkimuksen ja kehittämisen suuntauksia sekä soveltaa erilaisia toimintatapoja ja -malleja käytännön kehittämistyössä. Opiskelija tuntee yleisimmät tutkimuksellisen kehittämistoiminnan aineistonkeruutavat sekä muita työyhteisön toiminnan kehittämismenetelmiä ja käytännön sovelluksia.

Sisältö

Tutkimuksellisen kehittämistoiminnan suuntaukset ja toiminnalliset aineistonkeruun menetelmät sekä erilaisia työyhteisön toiminnan kehittämismenetelmiä

Oppimateriaalit

Aarnio, H., DIale, dialogimenetelmistä. DIALE (hamk.fi)
Erätaukodialogimenetelmä. Sitra. Mikä Erätauko? - Erätauko (eratauko.fi)
Karjalainen, Anna-Liisa. (2019). (Toim.) Luovan toiminnan työtavat. Käsikirja sosiaali-ja terveysalalle. PS-KUSTANNUS.
Liimatainen, L. & Ryttyläinen, K. (toim.). 2006. Innovoi, vaikuta, arvioi. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Malmelin, M. ja Poutanen, P. (2017). Luovuuden idea. Luovuus työelämässä, yhteisöissä ja organisaatioissa. Gaudeamus.
Piippo, S., Syvänen, S. ja Kolehmainen, R. (2022). Dialoginen toimintatapa. SoteDialogit-hankkeen kehittämisopas työyhteisöille. Tampereen yliopisto.
Salonen, K. (2023). Näkökulmia tutkimukselliseen ja toiminnalliseen opinnäytetyöhön. Opas opiskelijoille, opettajille ja TKI-henkilöstölle.
Takanen, T. & Petrow, S. 2010. Kohtaamisten voima. Tarina yhdessäluovasta uudistumisesta. Helsinki: Edita.
Työkalut | Innokylä (innokyla.fi)
Työterveyslaitos. 2009. Työhyvinvointi ?uudistuksia ja hyviä käytäntöjä. Helsinki: Multiprint Oy.

Opetusmenetelmät

Luennot, opetuskeskustelut, harjoitukset, tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ajankäyttö vastaa 5 op eli n.135 t työpanosta. Osa suorituksista tehdään yksilö-/ryhmätehtävinä, osa kirjallisuutta tenttimällä tai tekemällä esim. esseetehtävän.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa tuntevansa tutkimuksellisen kehittämistoiminnan perusteet. Opiskelija osaa kuvailla erilaisia tutkimuksen ja kehittämisen suuntauksia sekä toimintatapoja ja -malleja. Opiskelija osaa käyttää kehittämistyössä yleisesti käytettyjä aineistonkeruun menetelmiä ja ja muita työyhteisön kehittämismenetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa tutkimuksellisen kehittämistoiminnan menetelmiä. Opiskelija osaa vertailla erilaisia tutkimuksen ja kehittämisen suuntauksia sekä toimintatapoja ja -malleja. Opiskelija osaa perustellusti ja johdonmukaisesti käyttää kehittämistyössä yleisesti käytettyjä toiminnallisia aineistonkeruun menetelmiä ja ja muita työyhteisön kehittämismenetelmiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa monipuolisesti tutkimuksellisen kehittämistoiminnan menetelmiä. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida erilaisia tutkimuksen ja kehittämisen suuntauksia sekä toimintatapoja ja -malleja. Opiskelija osaa kriittisesti ja innovatiivisesti käyttää kehittämistyössä erilaisia toiminnallisia aineistonkeruun menetelmiä ja muita työyhteisön kehittämismenetelmiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi on numeerinen 1-5 perustuen arvioitaviin tehtäviin ja tenttiin

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2.5 op

T&K-osuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 33

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Kaija Loppela
 • Hilkka Latva-Somppi
 • Leena Elenius
 • Silja Saarikoski
Opiskelijaryhmät
 • YKEJO23
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelijan toiminnassa näkyy tieteellisen ajattelun hallinta ja opiskelija osoittaa osaavansa arkitiedon ja tieteellisen tiedon väliset erot. Opiskelija osaa analysoida tiedon tarvettaan ja osaa käyttää kirjasto- ja tietopalveluita sekä oman alansa tiedonlähteitä toteuttaessaan erilaisia kehittämishankkeita. Opiskelija osaa systemaattisen tiedonhakuprosessin ja osaa kriittisesti arvioida ja soveltaa löytämäänsä tietoa. Opiskelija osaa suunnitella tutkimuksen tai tutkimuksellisen kehittämisprosessin. Opiskelija osaa perustella tutkimukseen tai kehittämisprosessiin valitsemansa näkökulmat.

Sisältö

Tieteellisen ja arkiajattelun erot
Näyttöön perustuva toiminta ja tiedonhankinta
Tiedon arviointi, tiedonlähteet ja tietokannat
Tutkimuksen / tutkimuksellisen kehittämistoiminnan vaiheet
Opinnäytetyöprosessin käynnistymiseen liittyvät asiat, esim. lupa- ja sopimusasiat sekä tietosuoja-asiat

Oppimateriaalit

Toikko, T. ja Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampereen yliopistopaino.

Opetusmenetelmät

Luennot, opetuskeskustelut, mm. tiedonhaun harjoitukset, kirjallisuuteen perehtyminen, opinnäytetyöprosessin aloitus ja ideapaperin laatiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso vastaa 5 op:n laajuista työpanosta eli n. 135 työtuntia. Suoritus sisältää sekä luentojen seuraamista, tiedonhaun harjoittelua, ryhmätehtäviä ja lähdemateriaaliin perustuvan kirjatentin / ohjatun refletkoivan esseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa hyödyntää tutkimustietoa. Opiskelija osaa systemaattisen tiedonhaun ja tuntee alansa keskeiset kotimaiset ja kansainväliset tietolähteet. Opiskelija osaa kuvailla kehittämisprosessin vaiheet ja osaa suunnitella toteutuksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa tutkimustietoa. Opiskelija osaa hakea tietoa useista tietokannoista ja kykenee niiden kriittiseen lukemiseen. Opiskelija osaa vertailla erilaisia kehittämisprosesseja ja toteuttaa niitä perustellen valintansa. Opiskelija osaa analysoida kehittämisprosessin vaiheet ja osaa suunnitella ja perustella kehittämisprosessin toteutuksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa tutkimustietoa. Opiskelija osaa käyttää perustellusti useita tietokantoja kehittämistyössä ja osaa arvioida kriittisesti niiden käyttökelpoisuutta tiedonhankinnassa. Opiskelija osaa kotimaisen ja kansainvälisen tutkimuksen kriittisen tarkastelun ja osaa muodostaa tietoaineistosta kokonaiskäsityksen. Opiskelija osaa arvioida ja analysoida kriittisesti kehittämisprosessin vaiheet ja osaa suunnitella innovatiivisen kehittämisprosessin toteutuksen.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

TKI-pisteet 5 op

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 13.12.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Kaija Loppela
 • Anita Keski-Hirvi
Opiskelijaryhmät
 • YKEJO23
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
 • YIKA23
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää työterveystoimintaa ja osaa soveltaa sitä työhönsä sekä kehittää sen laatua ja vaikuttavuutta työelämän haasteiden ja muutosten mukaisesti. Hän osaa toimia yrittäjämäisesti, esimerkiksi työpaikan työterveyteen liittyvien kehittämishankkeiden ja -projektien suunnittelussa, toteuttamisessa, johtamisessa ja arvioinnissa. Opiskelija osaa tarkastella asioita asiakas- ja yrityseettisistä näkökulmista. Hän osaa soveltaa, arvioida ja kehittää työterveyteen liittyviä toimintatapoja, -menetelmiä ja -malleja monitieteisen tiedon avulla ja laajentaa substanssiosaamistaan niiden eri osa-alueilla.

Sisältö

I Työterveyshuollon palvelujärjestelmä, kehittämislinjaukset ja strategiat (1 op)
II Terveyden edistäminen työikäisen väestön keskuudessa (2 op)
III Työterveystoiminnan suunnittelu ja arviointi työterveysyhteistyössä (2 op)

Oppimateriaalit

Työterveyslaitoksen ja SeAMKin Moodle-oppimisympäristöt:
Työterveyslaitoksen osoittama kirjallisuus
Opettajien osoittamat ajankohtaiset lähteet

Opetusmenetelmät

Opintojen alussa pidetään kaikille yhteinen orientaatio, jossa käydään läpi teemojen sisältöjä ja suoritustapa sekä aikataulu.
Työterveyslaitoksen asiantuntijaluennot ja videot ja niiden perusteella sovitut kirjalliset tehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso vastaa 5 op eli n.135 t työaikaa. Työskentely tapahtuu omassa tahdissa tutustuen annettuun lähdemateriaaliin ja vaadittavien tehtävien tekemiseen.

Sisällön jaksotus

I Työterveyshuollon palvelujärjestelmä, kehittämislinjaukset ja strategiat (1 op)
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä strategisia linjauksia, ohjeita ja suosituksia kehittäessään työterveyshuollon toimintaa.
Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa tietoa kansallisesta ja kansainvälisestä työhön liittyvästä sairastavuudesta työterveyshuollon toimintaa kehittäessään.

II Terveyden edistäminen työikäisen väestön keskuudessa (2 op)
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa analysoida, soveltaa ja kehittää erilaisia menetelmiä asiakasyritysten ja henkilöstön terveyden ja työkyvyn edistämiseksi ja arvioimiseksi. Työssä tulee ottaa huomioon työterveyshuollon eettiset periaatteet ja kestävän kehityksen periaatteet.

III Työterveyshuoltoyksikön toiminnan suunnittelu ja arviointi (2 op)
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa analysoida ja arvioida työterveyshuollon palvelun laatua ja vaikuttavuutta työterveysyhteistyön näkökulmasta.
Opiskelija osaa soveltaa edellä mainittua osaamistaan ja sen kautta osaltaan kehittää työterveyshuollon palveluja.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla työterveyttä, työkykyä ja työhyvinvointia tukevaa työterveystoimintaa ottamalla huomioon työelämän haasteet ja muutokset. Opiskelija osaa kuvailla työterveystoiminnan toimintatapoja ja -menetelmiä. Hän osaa tarkastella työterveystoiminnan vaikutuksia asiakkaiden ja yritysten näkökulmista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla työterveyttä, työkykyä ja työhyvinvointia tukevaa työterveystoimintaa ottamalla huomioon työelämän haasteet ja muutokset. Opiskelija osaa vertailla työterveystoiminnan toimintatapoja ja -menetelmiä. Hän osaa vertailla työterveystoiminnan vaikutuksia asiakkaiden ja yritysten näkökulmista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida (kriittisesti) työterveyttä, työkykyä ja työhyvinvointia tukevaa työterveystoimintaa ottamalla huomioon työelämän haasteet ja muutokset. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida työterveystoiminnan toimintatapoja ja -menetelmiä. Hän osaa arvioida työterveystoiminnan vaikutuksia asiakkaiden ja yritysten näkökulmista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jokainen tehtävä tulee suorittaa hyväksytysti.
Tehtävien 1 ja 2 arviointi on laadullinen (hyväksytty/hylätty).
Tehtävä numero 3 arvioidaan numeerisesti.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut tehtäviään vähintään tyydyttävällä tasolla.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 33

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Kaija Loppela
Opiskelijaryhmät
 • YKEJO23
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida, johtaa ja kehittää mm. sote-uudistuksen myötä tulevia muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa ja palveluissa. Opiskelija osaa analysoida strategisen henkilöstöjohtamisen osa-alueita ja merkitystä organisaation menestyksekkäälle toiminnalle sekä työyhteisön työhyvinvoinnille. Opiskelija osaa analysoida dialogisen / jaetun, arvostavan, osallistavan ja palvelevan johtamisen keskeisiä sisältöjä ja merkityksiä. Opiskelija osaa analysoida työhyvinvoinnin merkitystä osana organisaation strategista kehittämistä. Opiskelija osaa suunnitella strategialähtöisiä toimenpiteitä osaamisen ja uudistumisen tueksi ja kehittämiseksi. Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja kehittymistarpeitaan suhteessa esimiehen osaamisvaatimuksiin sekä dialogisen johtamisen edellytyksiin.

Sisältö

Strategisen johtamisen osa-alueet ja merkitys organisaation toiminnalle
Henkilöstöstrategia ja -suunnittelu
Dialoginen johtaminen ja kehittäminen
Osaamisen ja uudistumisen johtaminen
Työhyvinvoinnin johtaminen ja hyvät käytännöt
Strateginen osaamisen kehittäminen
Esimiehen oma osaaminen ja uudistuminen

Oppimateriaalit

Syvänen, S., Tikkamäki, K., Loppela, K., Tappura, S., Kasvio, A. ja Toikko, T. 2015. Dialoginen johtaminen - avain tuloksellisuuteen, työelämän laatuun ja innovatiivisuuteen. Tampereen yliopistopaino Oy.

Syvänen, S., Loppela, K. ja Kolehmainen, R. 2022. Työyhteisöjen ja johtamisen dialoginen kehittäminen. Työhyvinvoinnin ja uudistumisen tekijät. Tampereen yliopisto.

Laaksonen, H. ja Ollila, S. 2022. (toim.) Henkilöstöjohtamisen moninaisuus. Ajateltua, koettua, tutkittua. Oppian.

Opetusmenetelmät

Luennot, opetuskeskustelut, tehtävät, tentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op , 135 t, joista n. 16 t lähiopetusta ja 119 itsenäistä opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa nimetä opintojakson peruskäsitteitä. Opiskelija osaa määritellä kurssin peruskäsitteistöä opintojakson tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut rakentavasti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa analysoida aiheen käsitteistöä ja osaa kriittisesti soveltaa opittua käytännön toimintaan opintojakson tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut erittäin aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa vertailla aiheen käsitteistöä ja osaa monipuolisesti, kriittisesti ja luovasti soveltaa opittua opintojakson tehtävissä niitä myös käytännön toimintaan peilaten. Opiskelija osaa kehittää luovia ratkaisuja opintojaksotehtävässään.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan numeerisesti tehtävä / tentti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.