Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Geronomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Suuntautumisvaihtoehdot

Koulutusohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmassa toteutettava ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa fysioterapeutti (ylempi AMK), geronomi (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK) tai terveydenhoitaja (ylempi AMK) -tutkintonimikkeen. Tutkinto tuottaa ylemmän korkeakoulututkinnon kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään.

Tutkinnon taso

Koulutusohjelma johtaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, joka on toisen syklin master-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 7.

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa tai ulkomailla suoritettu fysioterapeutin, geronomin, sairaanhoitajan, sosionomin tai terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan, että hakijalla on kahden vuoden työkokemus alalta.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Noudatetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat ammattikorkeakoululain mukaisesti syventävistä ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opintojen laajuus on 90 opintopistettä.
Koulutus muodostuu kehittämis- ja johtamisosaamisen, työelämän tutkimus- ja arviointiosaamisen sekä työyhteisöjen käytäntöjen kehittämisosaamisen kompetensseista. Lisäksi opiskellaan yrittäjyyttä, liiketoimintaa ja näyttöön perustuvaa toimintaa. Opintoihin kuuluu lisäksi pieni määrä vapaasti valittavia opintoja.
Opinnoissa hyödynnetään kansainvälistä kirjallisuutta ja kannustetaan kansainvälisen osaamisen kehittämiseen. Opiskelijoita ohjataan kestävän kehityksen ymmärtämiseen ja huomioimiseen tulevissa asiantuntijatehtävissään.
Opinnäytetyöprosessi käynnistyy ensimmäisen lukukauden aikana. Tutkintoon sisältyvät opintojaksot integroidaan tukemaan opinnäytetyöprosessin etenemistä koko koulutuksen ajan.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena on tuottaa sosiaali- ja terveysalan kehittämis-, johtamis- ja arviointiosaamista työelämän muuttuviin tarpeisiin. Kehittämis- ja johtamisopinnot yhdistetään työyhteisöjen kehittämiseen uudistamalla niiden toimintatapoja ja -malleja. Koulutus mahdollistaa uudenlaisen osaamisen ja uralla etenemisen.

Koulutus toteutetaan työelämänläheisesti, moniammatillisena ja monimuotoisin opetusmenetelmin. Toteutuksessa hyödynnetään valtakunnallisia ja kansainvälisiä asiantuntijaverkostoja (mm. työterveys). Sähköinen viestintä on keskeinen opintojen ohjauksen väline. Opinnot voi suorittaa työn ohella. Opetukseen sisältyy lähiopetusta keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa tunnistetaan aikaisempi osaaminen.
• Julkisella sektorilla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua vaativiin sosiaali- ja terveysalan asiakastyön tehtäviin sekä palvelujen suunnittelu- ja johtotehtäviin.
• Järjestösektorilla sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua erityisesti kehittämis-, koulutus- ja johtotehtäviin.
• Yksityisellä sektorilla sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua yritysten esimies- ja johtotehtäviin ja eri sektorien välisten toiminta- ja palvelumallien kehittämistehtäviin.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Koulutusohjelmassa toteutetaan monimuotoisia pedagogisia toimintamalleja. Pedagogiset ratkaisut määritellään kunkin opintokokonaisuuden yhteydessä erikseen.

Ahot-menettelyt

Ahot-menettelyssä toteutetaan SeAMK:n yleistä ohjeistusta. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa Ahot -toimijat ovat Vastuuopettajat Arja Hemminki ja Tanja Hautala vastuualueenaan olevan opintokokonaisuuden osalta.

Opinnäytetyön opintokokonaisuus on suoritettava kokonaan ja se on Ahot -menettelyn ulkopuolella.

Ahot -arviointikäytänteet perustuvat opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa kuvaamiin osaamisen tasojen osoittamiseen aikaisempien todistusten perusteella. Tällöin tarkastetaan aikaisempien suoritusten tavoitteiden yhdenmukaisuus suhteessa koulutusohjelman osaamisen kuvauksiin.

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Tutkintoon ei kuulu harjoittelua.

Ammatillinen osaamisprofiili

Koulutusohjelman jälkeen opiskelijalla on valmiudet toimia sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatehtävissä. Osaaminen fokusoituu sosiaali- ja terveysalan toimintatapojen kehittämiseen ja johtamiseen. Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja johtamistehtävissä, konsultteina, asiantuntijoina, yrittäjinä sekä esimiestehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Kansainvälisyys

Tavoitteet

Koulutuksessa edistetään, rohkaistaan, motivoidaan ja mahdollistetaan opiskelijaliikkuvuutta, kotikansainvälisyyttä ja henkilökunnan kansainvälistä toimintaa.

Muodot
• Opiskelijoiden kansainväliset opintomatkat, kansainväliset kurssit ja konferenssit vapaasti valittavina opintoina.
• Kansainvälisen kirjallisuuden ja kansainvälisten esimerkkien sekä virtuaalisten kontaktien nivominen opetukseen.
• Opettajien osallistuminen yhdessä opiskelijoiden kanssa kansainväliseen yhteistyöhön, konferensseihin ja kursseille.

Jatko-opintokelpoisuus

Vrt. yleiset korkeakouluopintoja koskevat säädökset.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Koulutus toteutetaan aikuiskoulutuksena. Koulutus on osa-aikaista ja opetus järjestetään monimuoto-opetuksena.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Anne-Maria Aho
Sähköposti: anne-maria.aho(a)seamk.fi
Puhelin: 040 830 4173

Kaija Loppela
Sähköposti: kaija.loppela(at)seamk.fi
Puhelin: 040 830 3958

Opinto-ohjaaja

Essi Hauta
Sähköposti: essi.hauta(a)seamk.fi
Puhelin 040 830 1262

Harjoittelun koordinointi

Tutkinto-ohjelmaan ei kuulu harjoittelua.

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat

Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen, Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen, Ylempi AMK-tutkinto

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 14.03.2022

Ajoitus

23.04.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Ville-Pekka Mäkeläinen
Opiskelijaryhmät
 • YKUTU21
  Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • YRKK20R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YTOJ21
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • YLI21
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää suhdemarkkinoinnin merkityksen pitkän aikavälin asiakassuhteisiin pohjautuvassa liiketoiminnassa. Opiskelija ymmärtää asiakassuhteen hallinnan käsitteen ja soveltamisen kestokulutushyödykkeiden, palveluiden ja B-to-B tuotteiden markkinoinnissa. Opiskeilja hallitsee CRM:n käsitteen sekä osaa soveltaa CRM:n mahdollisuuksia käytännön markkinoinnin johtamisen ongelmatilanteiden ja haasteiden ratkaisemiseksi. Opiskelija osaa hyödyntää CRM:ää markkinoinnin johtamisen työkaluna. Opiskelija osaa arvioida työyhteisön toimintaa sekä intressiryhmien (ensisijaisesti asiakkaat) muuttuvia tarpeita ja pystyy mukauttamaan ja kehittämään tietotekniikan järjestelmiä (CRM) johtamisen työkaluna

Sisältö

Suhdemarkkinoinnin käsitettä käydään läpi lähiopintojaksoilla. Sen soveltamista käytäntöön, erityisesti CRM:n näkökulmasta, harjoitellaan oman yrityksen / yhteisön ja casejen näkökulmasta. Käytännön CRM-järjestelmän ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin tutustutaan myös kurssin aikana. Kurssiin kuuluu harjoitustyö CRM:n soveltamisesta oman yrityksen / yhteisön toimintaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelija on pystynyt hyödyntämään kurssin peruskäsitteistöä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla hyvää kykyä ymmärtää ja soveltaa aiheen käsitteistöä käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on pystynyt esittämään asiakkuuksien johtamista tukevia ratkaisuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla erinomaista kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on pystynyt hyödyntämään monipuolisesti asiakkuuksien johtamista ja kehittämään luovia ratkaisuja.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

28.10.2021 - 31.12.2021

Ajoitus

01.01.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Kaija Loppela
 • Anita Keski-Hirvi
Opiskelijaryhmät
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää työterveystoimintaa ja osaa soveltaa sitä työhönsä sekä kehittää sen laatua ja vaikuttavuutta työelämän haasteiden ja muutosten mukaisesti. Hän osaa toimia yrittäjämäisesti, esimerkiksi työpaikan työterveyteen liittyvien kehittämishankkeiden ja -projektien suunnittelussa, toteuttamisessa, johtamisessa ja arvioinnissa. Opiskelija osaa tarkastella asioita asiakas- ja yrityseettisistä näkökulmista. Hän osaa soveltaa, arvioida ja kehittää työterveyteen liittyviä toimintatapoja, -menetelmiä ja -malleja monitieteisen tiedon avulla ja laajentaa substanssiosaamistaan niiden eri osa-alueilla.

Sisältö

I Työterveyshuollon palvelujärjestelmä, kehittämislinjaukset ja strategiat (1 op)
II Terveyden edistäminen työikäisen väestön keskuudessa (2 op)
III Työterveystoiminnan suunnittelu ja arviointi työterveysyhteistyössä (2 op)

Oppimateriaalit

Työterveyslaitoksen ja SeAMKin Moodle-oppimisympäristöt:
Työterveyslaitoksen osoittama kirjallisuus
Opettajien osoittamat ajankohtaiset lähteet

Opetusmenetelmät

Opintojen alussa pidetään kaikille yhteinen orientaatio, jossa käydään läpi teemojen sisältöjä ja suoritustapa sekä aikataulu.
Työterveyslaitoksen asiantuntijaluennot ja videot ja niiden perusteella sovitut kirjalliset tehtävät.

Sisällön jaksotus

I Työterveyshuollon palvelujärjestelmä, kehittämislinjaukset ja strategiat (1 op)
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä strategisia linjauksia, ohjeita ja suosituksia kehittäessään työterveyshuollon toimintaa.
Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa tietoa kansallisesta ja kansainvälisestä työhön liittyvästä sairastavuudesta työterveyshuollon toimintaa kehittäessään.

II Terveyden edistäminen työikäisen väestön keskuudessa (2 op)
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa analysoida, soveltaa ja kehittää erilaisia menetelmiä asiakasyritysten ja henkilöstön terveyden ja työkyvyn edistämiseksi ja arvioimiseksi. Työssä tulee ottaa huomioon työterveyshuollon eettiset periaatteet ja kestävän kehityksen periaatteet.

III Työterveyshuoltoyksikön toiminnan suunnittelu ja arviointi (2 op)
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa analysoida ja arvioida työterveyshuollon palvelun laatua ja vaikuttavuutta työterveysyhteistyön näkökulmasta.
Opiskelija osaa soveltaa edellä mainittua osaamistaan ja sen kautta osaltaan kehittää työterveyshuollon palveluja.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla työterveyttä, työkykyä ja työhyvinvointia tukevaa työterveystoimintaa ottamalla huomioon työelämän haasteet ja muutokset. Opiskelija osaa kuvailla työterveystoiminnan toimintatapoja ja -menetelmiä. Hän osaa tarkastella työterveystoiminnan vaikutuksia asiakkaiden ja yritysten näkökulmista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla työterveyttä, työkykyä ja työhyvinvointia tukevaa työterveystoimintaa ottamalla huomioon työelämän haasteet ja muutokset. Opiskelija osaa vertailla työterveystoiminnan toimintatapoja ja -menetelmiä. Hän osaa vertailla työterveystoiminnan vaikutuksia asiakkaiden ja yritysten näkökulmista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida (kriittisesti) työterveyttä, työkykyä ja työhyvinvointia tukevaa työterveystoimintaa ottamalla huomioon työelämän haasteet ja muutokset. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida työterveystoiminnan toimintatapoja ja -menetelmiä. Hän osaa arvioida työterveystoiminnan vaikutuksia asiakkaiden ja yritysten näkökulmista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jokainen tehtävä tulee suorittaa hyväksytysti.
Tehtävien 1 ja 2 arviointi on laadullinen (hyväksytty/hylätty).
Tehtävä numero 3 arvioidaan numeerisesti.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut tehtäviään vähintään tyydyttävällä tasolla.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

02.09.2021 - 04.11.2021

Ajoitus

01.10.2021 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Kaija Loppela
Opiskelijaryhmät
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida, johtaa ja kehittää mm. sote-uudistuksen myötä tulevia muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa ja palveluissa. Opiskelija osaa analysoida strategisen henkilöstöjohtamisen osa-alueita ja merkitystä organisaation menestyksekkäälle toiminnalle sekä työyhteisön työhyvinvoinnille. Opiskelija osaa analysoida dialogisen / jaetun, arvostavan, osallistavan ja palvelevan johtamisen keskeisiä sisältöjä ja merkityksiä. Opiskelija osaa analysoida työhyvinvoinnin merkitystä osana organisaation strategista kehittämistä. Opiskelija osaa suunnitella strategialähtöisiä toimenpiteitä osaamisen ja uudistumisen tueksi ja kehittämiseksi. Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja kehittymistarpeitaan suhteessa esimiehen osaamisvaatimuksiin sekä dialogisen johtamisen edellytyksiin.

Sisältö

Strategisen johtamisen osa-alueet ja merkitys organisaation toiminnalle
Henkilöstöstrategia ja -suunnittelu
Dialoginen johtaminen ja kehittäminen
Osaamisen ja uudistumisen johtaminen
Työhyvinvoinnin johtaminen ja hyvät käytännöt
Strateginen osaamisen kehittäminen
Esimiehen oma osaaminen ja uudistuminen

Oppimateriaalit

Syvänen, S., Tikkamäki, K., Loppela, K., Tappura, S., Kasvio, A. ja Toikko, T. 2015. Dialoginen johtaminen - avain tuloksellisuuteen, työelämän laatuun ja innovatiivisuuteen. Tampereen yliopistopaino Oy.

Lisäksi opettajan ilmoittama muu kirjallisuus ja oppimateriaali, mikä ilmoitetaan myöhemmin opintojen alkaessa.

Opetusmenetelmät

Luennot, alustukset, opetuskeskustelut, ryhmätyöt, itsenäinen opiskelu ja itsenäinen verkko-opiskelu, Moodle-oppimisalustaa hyödyntäen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op= 130 t opiskelijan työtä sisältäen kontaktiopetusta ja itsenäistä opiskelua

Sisällön jaksotus

Strategisen johtamisen osa-alueita ja merkitys organisaatiolle
Henkilöstöjohtaminen, henkilöstöstrategia
Dialoginen johtaminen ja kehittäminen
Osaamisen ja uudistumisen johtaminen
Työhyvinvoinnin johtaminen ja hyvät käytännöt
Oppiva organisaatio
Esihenkilöiden oma osaaminen ja uudistuminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa nimetä opintojakson peruskäsitteitä. Opiskelija osaa määritellä kurssin peruskäsitteistöä opintojakson tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut rakentavasti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa analysoida aiheen käsitteistöä ja osaa kriittisesti soveltaa opittua käytännön toimintaan opintojakson tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut erittäin aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa vertailla aiheen käsitteistöä ja osaa monipuolisesti, kriittisesti ja luovasti soveltaa opittua opintojakson tehtävissä niitä myös käytännön toimintaan peilaten. Opiskelija osaa kehittää luovia ratkaisuja opintojaksotehtävässään.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko numeerinen 1-5.

Hylätty (0)

Mikäli arviointikriteeri 1-2 (tyydyttävä ei täyty)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa nimetä opintojakson peruskäsitteitä. Opiskelija osaa määritellä kurssin peruskäsitteistöä opintojaksotehtävissään.


.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut rakentavasti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa analysoida aiheen käsitteistöä ja osaa kriittisesti soveltaa opittua käytännön toimintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut erittäin aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa vertailla aiheen käsitteistöä ja osaa monipuolisesti ja kriittisesti soveltaa opittua käytännön toimintaan. Opiskelija osaa kehittää luovia ratkaisuja opintojaksotehtävissään.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

17.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Ari Sivula
Opiskelijaryhmät
 • YKUTU21
  Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • YLI21
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija tuntee yhteiskehittämisen toimintamallin ja osaa käyttää sitä mm. tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämisessä. Opiskelija hallitsee yhteiskehittämisen toimintatavat, sen eri roolit ja fasilitoinnin. Hän ymmärtää yhteiskehittämisen ja arvonluonnin logiikan sekä kilpailuedun luomisen että operatiivisen toiminnan näkökulmasta.

Sisältö

• Yhteiskehittämisen periaatteet ja toimintamallit
• Asiakasymmärrys
• Strategia ja arvonluonti
• Innovaatioprosessi
• Toimialakohtainen tietämys

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan myöhemmin

Opetusmenetelmät

Luennot ja työpajat sekä kurssitehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 15 h, itsenäinen opiskelu ja ryhmätyö 120 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelija on pystynyt hyödyntämään kurssin peruskäsitteistöä kurssitehtävässään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla hyvää kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on esittänyt uusia liiketoimintamahdollisuuksia kuvaavia ratkaisuja kurssitehtävässään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla vahvaa kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua monipuolisesti käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on esittänyt ja kehittänyt luovia ratkaisuja innovatiiviseen liiketoimintaan kurssitehtävässään.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallisuuskatsaus ja kurssitehtävän loppuraportti

Esitietovaatimukset

- ei esitietovaatimuksia

Ilmoittautumisaika

02.09.2021 - 02.12.2021

Ajoitus

01.11.2021 - 10.01.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Minna Laitila
 • Tanja Hautala
Opiskelijaryhmät
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa asiantuntijuuttaan suhteessa sosiaali- ja terveysalan johtamiseen. Opiskelija osaa arvioida, tukea ja kehittää henkilökunnan horisontaalista urakehitystä organisaatiossaan. Opiskelija osaa johtaa ja kehittää henkilökunnan osaamista asiantuntijuuden ja ammatillisen toimijuuden kokemusta tukevasti.

Sisältö

- Oman asiantuntijuuden tarkastelu
- Urateoriat ja uraohjaus
- Vertikaalinen ja horisontaalinen urakehitys ja niiden tukeminen
- Osaamista, asiantuntijuutta ja ammatillista toimijuutta tukeva johtaminen

Oppimateriaalit

Asiantuntijoiden johtaminen - tietoa ja taktiikkaa http://www.satamittari.fi/sites/satamittari.fi/files/UTU-ASKO-Asiantuntijoiden%20johtaminen-200x270-48siv.pdf
Huuhka, Maisa (2010) Luovan asiantuntijaorganisaation johtaminen, Talentum.
Moisanen Kirsi (2018) Asiakaslähtöisen osaamisen johtaminen vanhuspalveluissa (akateeminen väitöskirja)
Opettajan esittämät artikkelit ja muut lähteet

Opetusmenetelmät

luennot, opetuskeskustelut, itsenäiset tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op= 40 t kontaktiopetusta ja 90 t itsenäistä opiskelua

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa kuvailla aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelija osaa määritellä opintojakson peruskäsitteistöä opintojaksotehtävissään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa analysoida aiheen käsitteistöä ja osaa kriittisesti soveltaa opittua käytännön toimintaan. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa asiantuntijuuttaan suhteessa sosiaali- ja terveysalan johtamiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut erittäin aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa vertailla aiheen käsitteistöä ja osaa monipuolisesti ja kriittisesti soveltaa opittua käytännön toimintaan. Opiskelija osaa kehittää luovia ratkaisuja opintojaksotehtävissään. Opiskelija osaa arvioida, kehittää ja ohjata monipuolisesti asiantuntijuutta suhteessa sosiaali- ja terveysalan johtamiseen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien hyväksytty suorittaminen ja aktiivinen läsnäolo tunneilla.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

18.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Emilia Kangas
Opiskelijaryhmät
 • YKUTU21
  Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • YRKK20R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YTOJ21
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • YLI21
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, arvioida ja johtaa organisaation, tiimin ja yksilön osaamista. Opiskelija ymmärtää osaamisen johtamisen yhteyden organisaation strategiaan ja menestymiseen. Opiskelija hallitsee osaamisen johtamisen ja kehittämisen prosessin. Hän tunnistaa organisaation osaamistarpeita ja osaa hyödyntää osaamisen kehittämisen menetelmiä yrityksen strategian mukaisesti.

Sisältö

Osaamisen johtamisen prosessi ja käsitteet
Strategialähtöinen osaamisen kehittäminen
Osaamisen arvioinnin menetelmät
Osaamisen kehittämisen menetelmät

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä: Opiskelija on pystynyt hyödyntämään kurssin peruskäsitteistöä kurssitehtävässään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla hyvää kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on pystynyt kehittämään osaamispääoman johtamista tukevia ratkaisuja kurssitehtävässään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut erittäin aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla erinomaista kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on pystynyt kehittämään osaamispääoman johtamista tukevia luovia ratkaisuja kurssitehtävässään.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

02.09.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

30.09.2021 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Katriina Kuhalampi
Opiskelijaryhmät
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida, johtaa ja kehittää sote-uudistuksen myötä tulevia muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa ja palveluissa. Opiskelija osaa arvioida organisaatiokultuurin, arvojen, etiikan ja työyhteisöjen moninaisuuden merkitystä johtamisessa ja kehittämisessä. Opiskelija osaa hyödyntää ja johtaa moniammatillisia verkostoja. Opiskelija osaa kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja asiakaslähtöisesti ja vaikuttavasti. Opiskelija osaa johtaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden laadun hallintaa.

Sisältö

Organisaatiokuttuuri, arvot ja etiikka organisaation johtamisessa.
Moninaisuuden ja moniammatillisuuden johtaminen työyhteisössä
Asiakaslähtöisten ja vaikuttavien sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaminen
Laatu, laatujärjestelmät ja laadun johtaminen
Verkostoissa toimiminen ja verkostojohtaminen

Oppimateriaalit

Suositeltava kirjallisuus ja oppimateriaali ilmoitetaan Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, itsenäiset tehtävät: teeman soveltavat tehtävät, johtamisen syventävä seminaaritehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus 5 op.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa kuvailla aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelija osaa määritellä opintojakson peruskäsitteistöä opintojaksotehtävässään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa analysoida aiheen käsitteistöä ja osaa kriittisesti soveltaa opittua käytännön toimintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut erittäin aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa vertailla aiheen käsitteistöä ja on osaa monipuolisesti ja kriittisesti soveltaa opittua käytännön toimintaan. Opiskelija osaa kehittää luovia ratkaisuja opintojaksotehtävässään.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi asteikolla 1-5.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa kuvailla aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelija osaa määritellä opintojakson peruskäsitteistöä opintojaksotehtävässään.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa analysoida aiheen käsitteistöä ja osaa kriittisesti soveltaa opittua käytännön toimintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut erittäin aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osaa vertailla aiheen käsitteistöä ja on osaa monipuolisesti ja kriittisesti soveltaa opittua käytännön toimintaan. Opiskelija osaa kehittää luovia ratkaisuja opintojaksotehtävässään.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 22.01.2022

Ajoitus

22.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kliininen asiantuntijuus
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • YKUTU21
  Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • YRKK20R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • YLI21
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
 • YKLAS20
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kliininen asiantuntijuus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
kuvata muotoiluajattelun merkitystä ja mahdollisuuksia organisaation kehittämisessä.
-tunnistaa käyttäjälähtöisyyden periaatteet palvelukehittämisen näkökulmasta.
-soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä organisaation toiminnan kehittämiseksi.
-soveltaa tietoa siitä, miten palvelumuotoilu linkittyy organisaation strategiaan
-suunnitella ja johtaa muotoiluajattelun hyödyntämistä organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi

Sisältö

Palvelumuotoilun periaatteet, prosessi ja menetelmät
Palveluiden markkinointi ja arvonluonti palveluliiketoiminnassa ja –ekosysteemeissä
Käyttäjäkokemuksen kehittäminen osallistavien ja yhteiskehittämisen menetelmien avulla
Käyttäjälähtöisyyden merkitys organisaation muutoksessa ja uudistamisessa
Palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun kytkeminen organisaatiostrategiaan ja sen johtamiseen

Oppimateriaalit

Opintojaksolla jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, verkossa ohjattuja tehtäviä, ryhmä/parityöskentely kehittämistehtävän parissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyöaika 130h, josta 18h ohjattua työskentelyä ja muu itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2) Opiskelija hallitsee palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun keskeiset käsitteet ja prosessit. Opiskelija tulkitsee käyttäjälähtöisyyden merkitystä uusien palveluiden kehittämisessä.Opiskelija kuvaa palvelumuotoilun johtamisen mahdollisuuksia ja haasteita. Opiskelija suunnittelee palvelumuotoilua hyödyntävän projektin, sekä kuvaa sen yhteyttä organisaation strategiseen kehittämiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4) Opiskelija hallitsee ja soveltaa palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun keskeisiä käsitteitä ja prosessia. Opiskelija arvioi selkeästi palvelumuotoilun mallien ja menetelmien käyttämistä organisaatiossa. Opiskelija rakentaa organisaation ja käyttäjien tarpeet huomioivia palvelukuvauksia. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa palvelumuotoilua hyödyntävän projektin. Opiskelija hahmottaa uusien palveluratkaisujen tarvetta huomioiden organisaation strategiset tavoitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5) Opiskelija hallitsee ja soveltaa monipuolisesti palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun keskeisiä käsitteitä ja prosessia. Opiskelija arvioi ja valitsee olennaiset palvelumuotoilun ja -kehittämisen mallit ja menetelmät organisaation palvelukehittämiseen. Opiskelija ennakoi organisaation kehitysmahdollisuuksia ja rakentaa niihin sopivia käyttäjälähtöisiä palvelukuvauksia. Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja johtaa palvelumuotoiluprojektia. Opiskelija arvioi perustellusti uusien palveluratkaisujen lisäarvoa, huomioiden organisaation strategiset tavoitteet ja uudistumistarpeet.

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

04.01.2022 - 20.03.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Sanna Joensuu-Salo
Opiskelijaryhmät
 • YKUTU21
  Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • YRKK20R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • YLI21
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, arvioida ja johtaa tavoitteellista, integroitua markkinointiviestintää sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Opiskelija osaa huomioida asiakassuhteen vaiheet markkinointiviestinnän eri keinojen käytössä sekä hyödyntää digitaalisen markkinoinnin mahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee markkinointiviestinnän mittausmenetelmät ja osaa hyödyntää niitä markkinointiviestinnän analysoimisessa ja kehittämisessä yrityksen strategian mukaisesti.

Sisältö

Markkinointiviestinnän tavoitteet ja suunnittelu
Integroitu markkinointiviestintä
Markkinointiviestinnän toteuttaminen, mittaus ja arviointi
Digitaalinen markkinointiviestintä
Mainostoimistojen ja muiden alihankkijoiden rooli
Markkinointiviestinnän johtaminen

Oppimateriaalit

Artikkelipaketti (ilmoitettu Moodlessa)
Rämö, S. 2019. Viesti perille: tuloksellista markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa. Edita Publishing.
McDonald, M. 2016. Marketing plans : how to prepare them, how to profit from them. Wiley.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus (luennot), ryhmätehtävät, verkkoseminaari ja kehittämistyö yritykselle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h (luennot, seminaari, kehittämistyö yritykselle)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä markkinointiviestinnän eri osa-alueet ja selittää integroidun ja digitaalisen markkinointiviestinnän merkityksen ja markkinointiviestinnän johtamisen osana yrityksen strategiaa. Hän osaa perustasolla suunnitella ja toteuttaa markkinointiviestintää tavoitteellisesti ja integroidusti sekä arvioida omaa kykyään johtaa markkinointiviestintää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä markkinointiviestinnän eri osa-alueet ja selittää integroidun ja digitaalisen markkinointiviestinnän merkityksen ja markkinointiviestinnän johtamisen osana yrityksen strategiaa. Hän osaa hyvällä tasolla suunnitella ja toteuttaa markkinointiviestintää tavoitteellisesti ja integroidusti sekä arvioida omaa kykyään johtaa markkinointiviestintää

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät erinomaisesti ja on osallistunut rakentavasti ja aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä markkinointiviestinnän eri osa-alueet ja selittää erinomaisesti integroidun ja digitaalisen markkinointiviestinnän merkityksen ja markkinointiviestinnän johtamisen osana yrityksen strategiaa. Hän osaa erinomaisella tasolla suunnitella ja toteuttaa markkinointiviestintää tavoitteellisesti ja integroidusti sekä arvioida omaa kykyään johtaa markkinointiviestintää.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 1-5 seminaariesityksen ja kehittämistehtävän perusteella

Ilmoittautumisaika

02.09.2021 - 01.10.2021

Ajoitus

02.09.2021 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Kaija Loppela
 • Tanja Hautala
 • Hilkka Latva-Somppi
 • Merja Hoffrén-Mikkola
 • Arja Hemminki
 • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyön suunnitelman.

Sisältö

Opinnäytetyön suunnitelma.

Opetusmenetelmät

Yksilö- ja ryhmäohjaus, triangelit, itsenäinen opinnäytetyön tekeminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön suunnitelma hyväksytään SeAMK:n opinnäytetyön ja kirjallisten töiden ohjeen mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

TKI-pisteet 5 op

Ilmoittautumisaika

02.09.2021 - 02.11.2021

Ajoitus

01.10.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Tanja Hautala
 • Arja Hemminki
Opiskelijaryhmät
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa vertailla erilaisia tutkimuksen ja kehittämisen suuntauksia sekä soveltaa erilaisia toimintatapoja ja -malleja käytännön kehittämistyössä. Opiskelija tuntee yleisimmät tutkimuksellisen kehittämistoiminnan aineistonkeruutavat.

Sisältö

Tutkimuksellisen kehittämistoiminnan suuntaukset ja toiminnalliset aineistonkeruun menetelmät.

Oppimateriaalit

Heikkinen, H. , Rovio, E. , Syrjälä, L. 2006. Toiminnasta tietoon. Helsinki. Kansanvalistusseura
Seppänen-Järvelä, R. , Karjalainen, V. 2006. Kehittämistyön risteyksiä. Helsinki. Stakes
Vehviläinen-Julkunen, K. , Kankkunen, P. 2012. Tutkimus hoitotieteessä. Sanoma Pro Oy
Pietilä, A.-M. , Länsimies-Antikainen, H. (toim.) 2008. Etiikkaa monitieteisesti. Pohdintaa ja kysymyksiä. Kuopion yliopiston julkaisuja F Yliopistotiedot 45. Hoitotieteen laitos.

Opetusmenetelmät

luennot, opetuskeskustelut, itsenäiset tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op= 40 t kontaktiopetusta ja 90 t itsenäistä opiskelua

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa tuntevansa tutkimuksellisen kehittämistoiminnan perusteet. Opiskelija osaa kuvailla erilaisia tutkimuksen ja kehittämisen suuntauksia sekä toimintatapoja ja -malleja. Opiskelija osaa käyttää kehittämistyössä yleisesti käytettyjä aineistonkeruun menetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa tutkimuksellisen kehittämistoiminnan menetelmiä. Opiskelija osaa vertailla erilaisia tutkimuksen ja kehittämisen suuntauksia sekä toimintatapoja ja -malleja. Opiskelija osaa perustellusti ja johdonmukaisesti käyttää kehittämistyössä yleisesti käytettyjä toiminnallisia aineistonkeruun menetelmiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa monipuolisesti tutkimuksellisen kehittämistoiminnan menetelmiä. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida erilaisia tutkimuksen ja kehittämisen suuntauksia sekä toimintatapoja ja -malleja. Opiskelija osaa kriittisesti ja innovatiivisesti käyttää kehittämistyössä erilaisia toiminnallisia aineistonkeruun menetelmiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien hyväksytty suorittaminen ja aktiivinen läsnäolo tunneilla.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

01.12.2021 - 25.02.2022

Ajoitus

01.02.2022 - 07.06.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Merja Hoffrén-Mikkola
Opiskelijaryhmät
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää määrällisen tutkimuksen merkityksen ja osaa soveltaa sitä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Sisältö

Tutkimusasetelmat ja määrällisessä tutkimuksessa käytettävät käsitteet. Erilaiset määrällisen tutkimuksen aineistot ja niiden analyysi sekä tulkinta.

Oppimateriaalit

1. Heikkilä, Tarja. 2014. Tilastollinen tutkimus. 9.uud.p. Edita Publishing Oy, Helsinki.
2. Tietoarkiston kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja.
3. Suomalaiset sosiaali- ja terveysalan tilastot ja tietokannat.

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöskentely, tehtävät, verkko-opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisia työelämälähtöisiä tehtäviä.

Kansainvälisyys

Englanninkieliset kirjalliset ja visuaaliset materiaalit ovat mahdollisia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h, joka koostuu kahden lähipäivän kontaktiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta, harjoituksista ja tehtävistä osin verkko-opintoina.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla määrällisen tutkimuksen periaatteet ja vaiheet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla erilaisia määrällisen tutkimuksen tyyppejä ja osaa valita tavoitteisiin sopivia määrällisiä menetelmiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida kriittisesti erilaisia määrällisen tutkimuksen tyyppejä ja osaa hyödyntää erilaisia määrällisen tutkimuksen menetelmiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suoritus arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointiasteikko on esitelty opetussuunnitelmassa.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

02.09.2021 - 07.10.2021

Ajoitus

02.09.2021 - 28.02.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Kaija Loppela
 • Tanja Hautala
 • Merja Hoffrén-Mikkola
 • Arja Hemminki
 • Silja Saarikoski
Opiskelijaryhmät
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelijan toiminnassa näkyy tieteellisen ajattelun hallinta ja opiskelija osoittaa osaavansa arkitiedon ja tieteellisen tiedon väliset erot. Opiskelija osaa analysoida tiedon tarvettaan ja osaa käyttää kirjasto- ja tietopalveluita sekä oman alansa tiedonlähteitä toteuttaessaan erilaisia kehittämishankkeita. Opiskelija osaa systemaattisen tiedonhakuprosessin ja osaa kriittisesti arvioida ja soveltaa löytämäänsä tietoa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tutkimuksellisia kehittämisprosesseja. Opiskelija osaa perustella kehittämisprosessiin valitsemansa näkökulmat.

Sisältö

Tieteellisen ja arkiajattelun erot
Näyttöön perustuva toiminta ja tiedonhankinta
Tiedon arviointi, tiedonlähteet ja tietokannat
Kehittämistoiminnan vaiheet: suunnitelma, toteutus, arviointi ja implementointi.

Oppimateriaalit

Toikko, T. , Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere. Tampere University Press.
Heikkinen, H. , Rovio, E. , Syrjälä, L. 2006. Toiminnasta tietoon. Helsinki. Kansanvalistusseura
Seppänen-Järvelä, R. , Karjalainen, V. 2006. Kehittämistyön risteyksiä. Helsinki. Stakes
Vehviläinen-Julkunen, K. , Kankkunen, P. 2012. Tutkimus hoitotieteessä. Sanoma Pro Oy
Pietilä, A.-M. , Länsimies-Antikainen, H. (toim.) 2008. Etiikkaa monitieteisesti. Pohdintaa ja kysymyksiä. Kuopion yliopiston julkaisuja F Yliopistotiedot 45. Hoitotieteen laitos.

Opetusmenetelmät

Luennot, opetuskeskustelut, itsenäiset tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op= 40 t kontaktiopetusta ja 90 t itsenäistä opiskelua

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa hyödyntää tutkimustietoa. Opiskelija osaa systemaattisen tiedonhaun ja tuntee alansa keskeiset kotimaiset ja kansainväliset tietolähteet. Opiskelija osaa kuvailla kehittämisprosessin vaiheet ja osaa suunnitella toteutuksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa tutkimustietoa. Opiskelija osaa hakea tietoa useista tietokannoista ja kykenee niiden kriittiseen lukemiseen. Opiskelija osaa vertailla erilaisia kehittämisprosesseja ja toteuttaa niitä perustellen valintansa. Opiskelija osaa analysoida kehittämisprosessin vaiheet ja osaa suunnitella ja perustella kehittämisprosessin toteutuksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa tutkimustietoa. Opiskelija osaa käyttää perustellusti useita tietokantoja kehittämistyössä ja osaa arvioida kriittisesti niiden käyttökelpoisuutta tiedonhankinnassa. Opiskelija osaa kotimaisen ja kansainvälisen tutkimuksen kriittisen tarkastelun ja osaa muodostaa tietoaineistosta kokonaiskäsityksen. Opiskelija osaa arvioida ja analysoida kriittisesti kehittämisprosessin vaiheet ja osaa suunnitella innovatiivisen kehittämisprosessin toteutuksen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien hyväksytty suorittaminen ja aktiivinen läsnäolo tunneilla.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

TKI-pisteet 5 op

Ilmoittautumisaika

01.04.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

30.10.2021 - 30.11.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
 • Liiketoimintaosaamisen kehittäminen
Opettaja
 • Kirsti Sorama
Opiskelijaryhmät
 • LIIKE21S
  Liiketoimintaosaamisen kehittäminen
 • YTOJ21
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata strategisen uudistumisen liittyviä keskeisiä käsitteellisiä jännitteitä. Opiskelija osaa tunnistaa toimintaympäristön trendejä ja toimialan kehityssuuntia. Opiskelija osaa kuvata strategisen uudistumisen muutosajureita sekä niiden roolia ja merkitystä strategisessa suunnittelussa. Opiskelija osaa arvioida tunnistettujen muutostekijöiden ja muutosprosessien vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan sekä analysoida yrityksen arvonluontia ja ansaintalogiikkaa muuttuvassa maailmassa. Opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Opiskelija osaa toimia oppivassa ryhmässä ja arvioida oman osaamisensa kehittymistä.

Sisältö

- strateginen uudistaminen
- toimintaympäristön ja oman organisaation strateginen analyysi
- strategiatyökalut
- strategisen uudistumisen johtaminen

Oppimateriaalit

Oppimateriaalina käytetään luennoitsijan myöhemmin ilmoittamia artikkeleita. Vahvasti suositeltava materiaali: Ritakallio, T. & Vuori, T. (2018). Elävä strategia: Kyky nähdä, taito tarttua tulevaisuuteen. Alma Talent.

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen opiskelu, soveltava harjoitustyö

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoitustyö on suositeltavaa kohdentaa todelliseen yritykseen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi vaihtoehtoisesti suorittaa tentillä (luennoitsija ilmoittaa materiaalit opintojakson alussa).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 16h, itsenäinen opiskelu 80h, soveltava harjoitustyö 40h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja keskusteluun passiivisesti
Opiskelija käyttää ja soveltaa käsitteitä pintapuolisesti analysoiden
Opiskelija arvioi muuttuvaa toimintaympäristöä ja sen vaikutuksia summittaisesti
Opiskelija pyrkii tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, analyysin ollessa osin vaillinaista
Opiskelija osaa soveltaa strategiatyökaluja suppeasti
Opiskelija arvioi omaa oppimistaan suppeasti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen melko aktiivisesti ja esittää omia mielipiteitään ajoittain
Opiskelija käyttää käsitteistöä osuvasti soveltaen
Opiskelija analysoi toimintaympäristöä ja sen muutoksia kattavasti
Opiskelija soveltaa strategiatyökaluja systemaattisesti
Opiskelija osaa tunnistaa yritykselle uuden liiketoimintamahdollisuuden ja arvioida sitä uskottavasti
Opiskelija osaa arvioida omaa oppimistaan jossain määrin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja esittää omia analyyttisia mielipiteitään käsiteltyihin asioihin
Opiskelija käyttää käsitteistöä oivaltaen
Opiskelija analysoi toimintaympäristön muutoksia systemaattisesti ja oivaltaen
Opiskelija soveltaa strategiatyökaluja kontekstiherkästi ja systemaattisesti
Opiskelija osaa tunnistaa yritykselle toteuttamiskelpoisen liiketoimintamahdollisuuden osuvasti perustellen
Opiskelija osaa arvioida omaa oppimistaan monipuolisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö 80 %, vertaisarvioinnin toteutus 20%

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 17.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 29.04.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Maria Kasanen
 • Fys Nimeämätön
Opiskelijaryhmät
 • HJDIPL20
  Hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida tiedon tarvettaan ja osaa käyttää kirjasto- ja tietopalveluita sekä oman alansa tiedonlähteitä toteuttaessaan erilaisia kehittämishankkeita. Opiskelija osaa systemaattisen tiedonhakuprosessin ja osaa kriittisesti arvioida ja soveltaa löytämäänsä tietoa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tutkimuksellisia kehittämisprosesseja. Opiskelija osaa perustella valitsemansa näkökulmat.

Sisältö

Näyttöön perustuva toiminta ja tiedonhankinta
Tiedon tyyppejä ja lajeja
Tiedon arviointi
Tiedonhakuongelmien käsitteellistäminen
Tiedonlähteet ja tietokannat
Viitetietojen lukeminen, hyödyntäminen ja laatiminen
Kehittämistoiminnan vaiheet: suunnitelma, toteutus, arviointi ja implementointi.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan myöhemmin opintojaksolla.

Opetusmenetelmät

Opetus toteutetaan kontakti- ja/tai verkko-opintoina ja lisäksi yksilöllisenä ohjauksena. Opintojaksolla suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja esitetään yksilö- tai pienryhmätehtävänä toteutettu kehittämistyö.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Voit halutessasi liittää kehittämistehtävän aiheen omaan työhösi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, joka tarkoittaa noin 133 opiskelutuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa systemaattisen tiedonhaun ja tuntee alansa keskeiset kotimaiset ja kansainväliset tietolähteet. Opiskelija osaa kuvailla kehittämisprosessin vaiheet ja osaa suunnitella toteutuksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hakea tietoa useista tietokannoista ja kykenee niiden kriittiseen lukemiseen. Opiskelija osaa vertailla erilaisia kehittämisprosesseja ja toteuttaa niitä perustellen valintansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida tieteelliseen tietoon liittyvät luotettavuustekijät. Opiskelija osaa kotimaisen ja kansainvälisen tutkimuksen kriittisen tarkastelun ja osaa muodostaa tietoaineistosta kokonaiskäsityksen. Opiskelija osaa arvioida ja analysoida erilaisia kehittämisprosesseja ja toimintaansa niissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson numeerinen (1-5) arviointi perustuu toteutettuun kehittämistehtävään.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

TKI-pisteet 5 op