Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Geronomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Suuntautumisvaihtoehdot

Koulutusohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmassa toteutettava ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa fysioterapeutti (ylempi AMK), geronomi (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK) tai terveydenhoitaja (ylempi AMK) -tutkintonimikkeen. Tutkinto tuottaa ylemmän korkeakoulututkinnon kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään.

Tutkinnon taso

Koulutusohjelma johtaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, joka on toisen syklin master-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 7.

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa tai ulkomailla suoritettu fysioterapeutin, geronomin, sairaanhoitajan, sosionomin tai terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan, että hakijalla on kahden vuoden työkokemus alalta.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Noudatetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat ammattikorkeakoululain mukaisesti syventävistä ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opintojen laajuus on 90 opintopistettä.
Koulutus muodostuu kehittämis- ja johtamisosaamisen, työelämän tutkimus- ja arviointiosaamisen sekä työyhteisöjen käytäntöjen kehittämisosaamisen kompetensseista. Lisäksi opiskellaan yrittäjyyttä, liiketoimintaa ja näyttöön perustuvaa toimintaa. Opintoihin kuuluu lisäksi pieni määrä vapaasti valittavia opintoja.
Opinnoissa hyödynnetään kansainvälistä kirjallisuutta ja kannustetaan kansainvälisen osaamisen kehittämiseen. Opiskelijoita ohjataan kestävän kehityksen ymmärtämiseen ja huomioimiseen tulevissa asiantuntijatehtävissään.
Opinnäytetyöprosessi käynnistyy ensimmäisen lukukauden aikana. Tutkintoon sisältyvät opintojaksot integroidaan tukemaan opinnäytetyöprosessin etenemistä koko koulutuksen ajan.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena on tuottaa sosiaali- ja terveysalan kehittämis-, johtamis- ja arviointiosaamista työelämän muuttuviin tarpeisiin. Kehittämis- ja johtamisopinnot yhdistetään työyhteisöjen kehittämiseen uudistamalla niiden toimintatapoja ja -malleja. Koulutus mahdollistaa uudenlaisen osaamisen ja uralla etenemisen.

Koulutus toteutetaan työelämänläheisesti, moniammatillisena ja monimuotoisin opetusmenetelmin. Toteutuksessa hyödynnetään valtakunnallisia ja kansainvälisiä asiantuntijaverkostoja (mm. työterveys). Sähköinen viestintä on keskeinen opintojen ohjauksen väline. Opinnot voi suorittaa työn ohella. Opetukseen sisältyy lähiopetusta keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa tunnistetaan aikaisempi osaaminen.
• Julkisella sektorilla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua vaativiin sosiaali- ja terveysalan asiakastyön tehtäviin sekä palvelujen suunnittelu- ja johtotehtäviin.
• Järjestösektorilla sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua erityisesti kehittämis-, koulutus- ja johtotehtäviin.
• Yksityisellä sektorilla sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua yritysten esimies- ja johtotehtäviin ja eri sektorien välisten toiminta- ja palvelumallien kehittämistehtäviin.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Koulutusohjelmassa toteutetaan monimuotoisia pedagogisia toimintamalleja. Pedagogiset ratkaisut määritellään kunkin opintokokonaisuuden yhteydessä erikseen.

Ahot-menettelyt

Ahot-menettelyssä toteutetaan SeAMK:n yleistä ohjeistusta. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa Ahot -toimijat ovat Vastuuopettajat Arja Hemminki ja Tanja Hautala vastuualueenaan olevan opintokokonaisuuden osalta.

Opinnäytetyön opintokokonaisuus on suoritettava kokonaan ja se on Ahot -menettelyn ulkopuolella.

Ahot -arviointikäytänteet perustuvat opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa kuvaamiin osaamisen tasojen osoittamiseen aikaisempien todistusten perusteella. Tällöin tarkastetaan aikaisempien suoritusten tavoitteiden yhdenmukaisuus suhteessa koulutusohjelman osaamisen kuvauksiin.

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Tutkintoon ei kuulu harjoittelua.

Ammatillinen osaamisprofiili

Koulutusohjelman jälkeen opiskelijalla on valmiudet toimia sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatehtävissä. Osaaminen fokusoituu sosiaali- ja terveysalan toimintatapojen kehittämiseen ja johtamiseen. Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja johtamistehtävissä, konsultteina, asiantuntijoina, yrittäjinä sekä esimiestehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Kansainvälisyys

Tavoitteet

Koulutuksessa edistetään, rohkaistaan, motivoidaan ja mahdollistetaan opiskelijaliikkuvuutta, kotikansainvälisyyttä ja henkilökunnan kansainvälistä toimintaa.

Muodot
• Opiskelijoiden kansainväliset opintomatkat, kansainväliset kurssit ja konferenssit vapaasti valittavina opintoina.
• Kansainvälisen kirjallisuuden ja kansainvälisten esimerkkien sekä virtuaalisten kontaktien nivominen opetukseen.
• Opettajien osallistuminen yhdessä opiskelijoiden kanssa kansainväliseen yhteistyöhön, konferensseihin ja kursseille.

Jatko-opintokelpoisuus

Vrt. yleiset korkeakouluopintoja koskevat säädökset.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Koulutus toteutetaan aikuiskoulutuksena. Koulutus on osa-aikaista ja opetus järjestetään monimuoto-opetuksena.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Anne-Maria Aho
Sähköposti: anne-maria.aho(a)seamk.fi
Puhelin: 040 830 4173

Kaija Loppela
Sähköposti: kaija.loppela(at)seamk.fi
Puhelin: 040 830 3958

Opinto-ohjaaja

Essi Hauta
Sähköposti: essi.hauta(a)seamk.fi
Puhelin 040 830 1262

Harjoittelun koordinointi

Tutkinto-ohjelmaan ei kuulu harjoittelua.

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat

Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen, Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen, Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen, Ylempi AMK-tutkinto

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

19.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Kaija Loppela
Opiskelijaryhmät
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija tuntee, ymmärtää ja osaa vertailla erilaisia arviointisuuntauksia. Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa sekä arviointitutkimusta, sen erilaisia muotoja ja periaatteita että muita arviointimenetelmiä ja -malleja osana arviointiprosessia ja tutkimus- ja kehittämistyötä.

Sisältö

Arviointitutkimus, erilaisia arviointisuuntauksia, esim. prosessiarviointi,
osallistava arviointi ja realistinen arviointi sekä erilaisia arviointimenetelmiä ja -malleja.

Oppimateriaalit

Eräsaari, R ym. 1999. Arviointi ja asiantuntijuus. Helsinki: Gaudeamus.
Kalliola, S., Nakari, R. 2004. Yhteistoiminta ja kuntien työpaikkojen kehittäminen, Laatuverkoston arviontitutkimus.
Kivipelto, M. 2006. Sosiaalityön kriittinen arviointi. Sosiaalityön kriittisen arvioinnin perustelut, teoriat ja menetelmät (Critical evaluation of social work. Justifications, theories and methods for the critical evaluation of social work). Akateeminen väitöskirja, Tampereen Yliopisto.
Loppela, K. 2004. Ihiminen ja työ - keskustellen työkuntoon. Työyhteisön kehittäminen työkykyä ylläpitävän toiminnan viitekehyksessä. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto.
Patton, M. 2012. Developmental evaluation: applying complexity concepts to enhance innovation and use.
Patton, M. 1996. Utilization-Focused Evaluation. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.
Patton, M.1990. Qualitative Evaluation and Research Methods. Newbury Park: Sage.
Pawson, R. & Tilley, N. 1007. Realistic Evaluation. London: Sage.
Robson, C. , Lindqvist, T. 2001: Käytännön arvioinnin perusteet. Opas evaluaation tekijöille ja tilaajille.
Rossi, P.H. & Freeman, H.E. 1993. Evaluation. A systemic Approach 5. Newbury Park: Sage.
Seppälä-Järvelä, R. 2004. Prosessiarviointi kehittämisprojektissa. Stakes. Opas käytäntöihin
Seppänen-Järvelä; R. ym.(toim.) 2015. Yksilöllisesti räätälöity ja työhön kytketty: kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen arviointitutkimus
Virtanen, P. 2007. Arviointi: Arviointitiedon luonne, tuottaminen ja hyödyntäminen. Helsinki: Edita.

Opetusmenetelmät

Luennot, opetuskeskustelut, itsenäiset oppimistehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 op laajuinen eli se sisältää 135 t opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja osaa kuvailla erilaisia arviointisuuntauksia ja -menetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla ja arvioida erilaisia arviointisuuntauksia ja -menetelmiä sekä niiden erilaisia käyttötarkoituksia ja soveltuvuutta tutkimus- ja kehittämistyössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida myös kriittisesti eri näkökulmista erilaisia arviointisuuntauksia ja -menetelmiä ja niiden käyttötarkoitusta sekä soveltuvuutta tutkimus-ja kehittämistyössä. Opiskelija osoittaa osaavansa soveltaa arviointitutkimusta/arviointimenetelmiä käytännön työssä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko on numeerinen (1-5)

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa opintojakson peruskäsitteitä, ei osallistu opetukseen vaadittavalla tavalla eikä selviydy minimikriteerein annetuista tehtävistä ja harjoituksista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kuvailla opintojakson peruskäsitteitä, mm. erilaisia arviointisuuntauksia ja -menetelmiä ja suoriutuu annetuista tehtävistä ja harjoituksista tyydyttävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa analysoida aiheen käsitteistöä, mm. erilaisia arviointisuuntauksia ja -menetelmiä. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja tekee annaetut tehtävät hyvin ja ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja vertailla erilaisia arviointisuuntauksia ja -menetelmiä, myös kriittisesti niitä tutkaillen. Opiskelija suorittaa kiitettävästi, tietoa monipuolisesti soveltaen annetut tehtävät ja harjoitukset. Opiskelija osallistuu erittäin aktiivisesti opetukseen.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

10.03.2023 - 15.04.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Ville-Pekka Mäkeläinen
Opiskelijaryhmät
 • YLI21
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää suhdemarkkinoinnin merkityksen pitkän aikavälin asiakassuhteisiin pohjautuvassa liiketoiminnassa. Opiskelija ymmärtää asiakassuhteen hallinnan käsitteen ja soveltamisen kestokulutushyödykkeiden, palveluiden ja B-to-B tuotteiden markkinoinnissa. Opiskeilja hallitsee CRM:n käsitteen sekä osaa soveltaa CRM:n mahdollisuuksia käytännön markkinoinnin johtamisen ongelmatilanteiden ja haasteiden ratkaisemiseksi. Opiskelija osaa hyödyntää CRM:ää markkinoinnin johtamisen työkaluna. Opiskelija osaa arvioida työyhteisön toimintaa sekä intressiryhmien (ensisijaisesti asiakkaat) muuttuvia tarpeita ja pystyy mukauttamaan ja kehittämään tietotekniikan järjestelmiä (CRM) johtamisen työkaluna

Sisältö

Suhdemarkkinoinnin käsitettä käydään läpi lähiopintojaksoilla. Sen soveltamista käytäntöön, erityisesti CRM:n näkökulmasta, harjoitellaan oman yrityksen / yhteisön ja casejen näkökulmasta. Käytännön CRM-järjestelmän ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin tutustutaan myös kurssin aikana. Kurssiin kuuluu harjoitustyö CRM:n soveltamisesta oman yrityksen / yhteisön toimintaan.

Opetusmenetelmät

- luennot
- caset
- kehittämistehtävä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelija on pystynyt hyödyntämään kurssin peruskäsitteistöä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla hyvää kykyä ymmärtää ja soveltaa aiheen käsitteistöä käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on pystynyt esittämään asiakkuuksien johtamista tukevia ratkaisuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla erinomaista kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on pystynyt hyödyntämään monipuolisesti asiakkuuksien johtamista ja kehittämään luovia ratkaisuja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- kehittämistehtävä

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

29.08.2022 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Kaija Loppela
 • Arja Hemminki
Opiskelijaryhmät
 • YSOS22
  Sosionomi (ylempi AMK)
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
 • YKLAS22
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kliininen asiantuntijuus

Tavoitteet

Toteutuu opiskelijan laatiman hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

Sisältö

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Aika ja paikka

Opintomatka Pärnuun 19.-22.4.2023.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit julkistetaan kurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Opintomatka, tutustumiskäyntejä sosiaali- ja terveysalan organisaatioihin Virossa. Yhteistyötahona Tarton yliopiston Pärnun toimipiste.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kansainvälisenä yhteistyökumppanina on Tarton yliopisto.

Kansainvälisyys

Tarton yliopisto ja sosiaali- ja terveysalan organisaatiot Pärnussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintomatka ja kirjalliset tehtävät liittyen opintomatkaan ja kansainvälisyyteen sosiaali- ja terveysalalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintomatka neljä vuorokautta ja kirjallisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista opintomatkaan ja kirjallisten tehtävien suorittamista Tarkemmat kriteerit ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on osallistunut sovittuihin ulkomaille suuntautuneeseen / suuntautuneisiin opintokäynteihin tai -matkoihin ja tehnyt niistä sovitut tehtävät.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty. Suoritus vähintään 3.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

01.09.2022 - 24.05.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Mari Salminen-Tuomaala
 • Katriina Kuhalampi
Opiskelijaryhmät
 • YKLAS22
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kliininen asiantuntijuus

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida tiedon tarvettaan ja osaa käyttää kirjasto- ja tietopalveluita sekä oman alansa tiedonlähteitä toteuttaessaan erilaisia kehittämishankkeita. Opiskelija osaa systemaattisen tiedonhakuprosessin ja osaa kriittisesti arvioida ja soveltaa löytämäänsä tietoa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tutkimuksellisia kehittämisprosesseja. Opiskelija osaa perustella valitsemansa näkökulmat.

Sisältö

Näyttöön perustuva toiminta ja tiedonhankinta
Tiedon tyyppejä ja lajeja
Tiedon arviointi
Tiedonhakuongelmien käsitteellistäminen
Tiedonlähteet ja tietokannat
Viitetietojen lukeminen, hyödyntäminen ja laatiminen
Kehittämistoiminnan vaiheet: suunnitelma, toteutus, arviointi ja implementointi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa systemaattisen tiedonhaun ja tuntee alansa keskeiset kotimaiset ja kansainväliset tietolähteet. Opiskelija osaa kuvailla kehittämisprosessin vaiheet ja osaa suunnitella toteutuksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hakea tietoa useista tietokannoista ja kykenee niiden kriittiseen lukemiseen. Opiskelija osaa vertailla erilaisia kehittämisprosesseja ja toteuttaa niitä perustellen valintansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida tieteelliseen tietoon liittyvät luotettavuustekijät. Opiskelija osaa kotimaisen ja kansainvälisen tutkimuksen kriittisen tarkastelun ja osaa muodostaa tietoaineistosta kokonaiskäsityksen. Opiskelija osaa arvioida ja analysoida erilaisia kehittämisprosesseja ja toimintaansa niissä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

TKI-pisteet 5 op

Ilmoittautumisaika

13.04.2023 - 14.04.2023

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Laajuus

15 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Kaija Loppela
 • Merja Hoffrén-Mikkola
 • Arja Hemminki
 • Katriina Kuhalampi
 • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa ja raportoida tutkimus-, kehittämis- tai arviointihankkeen.

Sisältö

Opinnäytetyön suunnitelman mukainen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

TKI-pisteet 15 op

Ilmoittautumisaika

26.12.2022 - 17.01.2023

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Kaija Loppela
 • Merja Hoffrén-Mikkola
 • Arja Hemminki
 • Katriina Kuhalampi
 • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa kehittämis-, tutkimus- tai arviointiprosessin opinnäytetyön suunnitelman mukaisesti.

Sisältö

Opinnäytetyön suunnitelman mukainen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

TKI-pisteet 10 op

Ilmoittautumisaika

08.09.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

06.10.2022 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Kaija Loppela
 • Katriina Kuhalampi
Opiskelijaryhmät
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa reflektoida sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisia muutoksia sekä alan kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita ja normeja. Opiskelija osoittaa tunnistavansa arvojen ja asiakaslähtöisyyden merkityksen.

Sisältö

Arvot ja asiakaslähtöisyys
Sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaiset haasteet
Palvelu- ja väestörakenteen muutos

Oppimateriaalit

Ajankohtaiset tutkimukset ja muu ajankohtainen kirjallisuus, mikä ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Luennot, opetuskeskustelut, tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 op eli 135 tuntia.

Sisällön jaksotus

Kurssin käynnistyy syksyllä 2022 (6.10.2022) valtakunnallisen johtamisen ja kehittämisen yamk-verkoston toteuttamalla kansainvälisellä johtamisseminaarilla. Muu kontaktiopetus toteutuu keväällä 2023.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisia haasteita. Opiskelija osaa nimetä sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisia muutoksia sekä alan kansallisia ohjeita ja normeja. Opiskelija osoittaa tunnistavansa arvojen ja asiakaslähtöisyyden merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen vaikutuksia. Opiskelija osaa reflektoida sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisia muutoksia sekä alan kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita ja normeja. Opiskelija osoittaa tunnistavansa arvojen ja asiakaslähtöisyyden merkityksen ja reflektoi toimintaansa niihin liittyen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamisen vaikutuksia. Opiskelija osaa kriittisesti reflektoida sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisia muutoksia sekä alan kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita ja normeja.
Opiskelija osoittaa tunnistavansa arvojen ja asiakaslähtöisyyden merkityksen ja reflektoi toimintaansa kriittisesti niihin liittyen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arviointi asteikolla 1-5.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kuvailla sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisia haasteita. Opiskelija osaa nimetä sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisia muutoksia sekä alan kansallisia ohjeita ja normeja. Opiskelija osoittaa tunnistavansa arvojen ja asiakaslähtöisyyden merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa vertailla sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamisen vaikutuksia. Opiskelija osaa reflektoida sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisia muutoksia sekä alan kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita ja normeja. Opiskelija osoittaa tunnistavansa arvojen ja asiakaslähtöisyyden merkityksen ja reflektoi toimintaansa niihin liittyen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamisen vaikutuksia. Opiskelija osaa kriittisesti reflektoida sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisia muutoksia sekä alan kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita ja normeja.
Opiskelija osoittaa tunnistavansa arvojen ja asiakaslähtöisyyden merkityksen ja reflektoi toimintaansa kriittisesti niihin liittyen.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

23.09.2022 - 28.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Emilia Kangas
Opiskelijaryhmät
 • YLI21
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija tuntee esimiestyön tehtäväkentän, vastuut ja tulevaisuuden vaatimukset. Hän tunnistaa, mitä hyvä johtaminen vaatii esimieheltä ja organisaatiolta nykyhetkellä ja tulevaisuudessa. Opiskelija kykenee arvioimaan, millainen esimies hän persoonaltaan on ja kehittämään omaa toimintaansa esimiehenä

Sisältö

Esimiehen tunneäly
Oman työn johtaminen ja ajankäytön hallinta
Transformationaalinen johtajuus ja muutosjohtajuus
Oma johtamisprofiili
Tavoitteellinen johtaminen: miten saan ihmiset toimimaan oikeaan suuntaan
- Palautteen antaminen
- Työmotivaatio ja ilmapiiri työn tuottavuuden näkökulmasta
- Esimiestyö ja työhyvinvointi; hankalien tilanteiden käsittely
- Esimiestyö ja viestintä

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja itseopiskelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on tietoinen esimiestyön tärkeydestä ja osatekijöistä. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelijan tuotokset osoittavat käsitteistön auttavaa soveltamista käytännössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyödyntää esimiestyötaitoja. Opiskelijan toiminta ja tuotokset osoittavat hyvää käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa. Opiskelija kykenee selkeästi arvioimaan esimiestyön osa-alueita ja kehittämään omia esimiestaitojaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää, analysoida ja kehittää esimiestyötaitoja. Opiskelijan toiminta ja tuotokset osoittavat vahvaa käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa ja sen kehittämisessä. Opiskelija kykenee kiitettävästi ja kriittisesti analysoimaan esimiestyön osa-alueita ja kehittämään omia esimiestaitojaan arvioivalla otteella.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kehittämistehtävän ja esityksen arviointi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on tietoinen esihenkilötyön tärkeydestä ja osatekijöistä. Opiskelija on osoittanut
opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelijan tuotokset
osoittavat käsitteistön auttavaa soveltamista käytännössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa hyödyntää esihenkilötyötaitoja. Opiskelijan toiminta ja tuotokset osoittavat
hyvää käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa. Opiskelija kykenee selkeästi
arvioimaan esihenkilötyön osa-alueita ja kehittämään omia esimiestaitojaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää, analysoida ja kehittää esihenkilötyötaitoja. Opiskelijan toiminta
ja tuotokset osoittavat vahvaa käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa ja sen
kehittämisessä. Opiskelija kykenee kiitettävästi ja kriittisesti analysoimaan esihenkilötyön
osa-alueita ja kehittämään omia esihenkilötaitojaan arvioivalla otteella.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

27.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Emilia Kangas
Opiskelijaryhmät
 • YTOJ22
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • YSOS22
  Sosionomi (ylempi AMK)
 • YRKK22R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YIKA21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija
 • YLI21
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • YRKK22A
  Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
 • YRKK22I
  Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRAK22
  Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen
 • YKLAS22
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kliininen asiantuntijuus

Tavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija tuntee esimiestyön tehtäväkentän, vastuut ja tulevaisuuden vaatimukset. Hän tunnistaa, mitä hyvä johtaminen vaatii esimieheltä ja organisaatiolta nykyhetkellä ja tulevaisuudessa. Opiskelija kykenee arvioimaan, millainen esimies hän persoonaltaan on ja kehittämään omaa toimintaansa esimiehenä

Sisältö

Esimiehen tunneäly
Oman työn johtaminen ja ajankäytön hallinta
Transformationaalinen johtajuus ja muutosjohtajuus
Oma johtamisprofiili
Tavoitteellinen johtaminen: miten saan ihmiset toimimaan oikeaan suuntaan
- Palautteen antaminen
- Työmotivaatio ja ilmapiiri työn tuottavuuden näkökulmasta
- Esimiestyö ja työhyvinvointi; hankalien tilanteiden käsittely
- Esimiestyö ja viestintä

Aika ja paikka

Verkko-opetus

Oppimateriaalit

opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on tietoinen esimiestyön tärkeydestä ja osatekijöistä. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelijan tuotokset osoittavat käsitteistön auttavaa soveltamista käytännössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyödyntää esimiestyötaitoja. Opiskelijan toiminta ja tuotokset osoittavat hyvää käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa. Opiskelija kykenee selkeästi arvioimaan esimiestyön osa-alueita ja kehittämään omia esimiestaitojaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää, analysoida ja kehittää esimiestyötaitoja. Opiskelijan toiminta ja tuotokset osoittavat vahvaa käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa ja sen kehittämisessä. Opiskelija kykenee kiitettävästi ja kriittisesti analysoimaan esimiestyön osa-alueita ja kehittämään omia esimiestaitojaan arvioivalla otteella.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kehittämistehtävien arviointi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on tietoinen esihenkilötyön tärkeydestä ja osatekijöistä. Opiskelija on osoittanut
opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelijan tuotokset
osoittavat käsitteistön auttavaa soveltamista käytännössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa hyödyntää esihenkilötyötaitoja. Opiskelijan toiminta ja tuotokset osoittavat
hyvää käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa. Opiskelija kykenee selkeästi
arvioimaan esihenkilötyön osa-alueita ja kehittämään omia esimiestaitojaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää, analysoida ja kehittää esihenkilötyötaitoja. Opiskelijan toiminta
ja tuotokset osoittavat vahvaa käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa ja sen
kehittämisessä. Opiskelija kykenee kiitettävästi ja kriittisesti analysoimaan esihenkilötyön
osa-alueita ja kehittämään omia esihenkilötaitojaan arvioivalla otteella.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

03.09.2022 - 24.09.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Sanna Joensuu-Salo
 • Emilia Kangas
Opiskelijaryhmät
 • YLI21
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa laadullisia ja määrällisiä tutkimuksen ja kehittämisen menetelmiä. Opiskelija osaa perustella erilaisten menetelmien käytön kehittämistyössä.

Sisältö

Laadulliset menetelmät
Määrälliset menetelmät
Kehittämisen menetelmät

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- Luennot ja harjoitukset TAI
- Itsenäinen opiskelu ja hyväksytysti palautetut tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h
- luennot 24 h
- itsenäinen työskentely 41 h
- tehtävät 70 h

realization.localizedApproveRejectDescription

Opiskelija osaa kuvailla ja vertailla määrällisiä, laadullisia ja kehittämisen menetelmiä. Opiskelija osaa valita niistä sopivimman erilaisiin tutkimus- ja kehittämiskohteisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla määrällisiä, laadullisia ja kehittämisen menetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla määrällisiä, laadullisia ja kehittämisen menetelmiä ja osaa valita niistä sopivimman erilaisiin tutkimus- ja kehittämiskohteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa perustella oman ammattialan kannalta keskeisiä tutkimuskohteita ja osaa analysoida ja arvioida määrällisten, laadullisten ja kehittämisen menetelmien soveltuvuutta näihin kohteisiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen lähiopetukseen ja palautetut tehtäät hyväksytty/hylätty

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

24.11.2022 - 13.04.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Mari Salminen-Tuomaala
 • Hannu Tuuri
Opiskelijaryhmät
 • YKLAS22
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kliininen asiantuntijuus

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa laadullisia ja määrällisiä tutkimuksen ja kehittämisen menetelmiä. Opiskelija osaa perustella erilaisten menetelmien käytön kehittämistyössä.

Sisältö

Laadulliset menetelmät
Määrälliset menetelmät
Osallistavat kehittämismenetelmät

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla määrällisiä, laadullisia ja kehittämisen menetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla määrällisiä, laadullisia ja kehittämisen menetelmiä ja osaa valita niistä sopivimman erilaisiin tutkimus- ja kehittämiskohteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa perustella oman ammattialan kannalta keskeisiä tutkimuskohteita ja osaa analysoida ja arvioida määrällisten, laadullisten ja kehittämisen menetelmien soveltuvuutta näihin kohteisiin.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

22.09.2022 - 01.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Kari Jokiranta
 • Kimmo Kulmala
Opiskelijaryhmät
 • YKEJO21
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- soveltaa yrittäjyyden tietoperustaa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä kehittämis- ja johtamistehtävissä
- tunnistaa yrittäjyyden monimuotoisuuden ja uudistaa näkemyksiään yrittäjyydestä sosiaali- ja terveysalalla
- hyödyntää kansainvälisen yrittäjyyden, kaupan ja kulttuurin toimintatapoja
- soveltaa sosiaali- ja terveysalan tietosuojan periaatteita

Sisältö

Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla
Liiketoiminnan käynnistäminen ja rahoitus sekä yritysmuodot
Liiketoimintasuunnitelma ja Business Model Canvas
Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys oman toiminnan ohjaajana
Kansainvälinen yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri
Sosiaali- ja terveysalan tietosuoja

Oppimateriaalit

Kari Jokiranta: Luennoitsijan esittämä materiaali
Mikko Kulmala: Luennoitsijan esittämä materiaali

Opetusmenetelmät

Kari Jokirannan osuus: Luennot, opetuskeskustelut
Mikko Kulmalan osuus: Luennot, tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kari Jokirannan osuus: Kaksi neljän tunnin luentoa
Mikko Kulmalan osuus: Kaksi neljän tunnin luentoa

Lähiopetus 16h, itsenäinen työskentely 119h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyttä ja osaa soveltaa yrittäjyyden tietoperustaa kehittämis- ja johtamistyössä. Opiskelija on tehnyt liiketoimintasuunnitelman.
Opiskelija tietää joitakin kansainvälisen yrittäjyyden, kaupan ja kulttuurin toimintatapoja. Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveysalan tietosuojan periaatteet..

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla tietoa sosiaali- ja terveysalan yrittäjyydestä ja kosaa yhdistää tiedon sosaali- ja terveysalan kehittämis- ja johtamistyöhön. Opiskelija on tehnyt kirjallisuutta hyödyntäen toimivan ja käytäntöön sovellettavan liiketoimintasuunnitelman.
Opiskelija tietää ja osaa soveltaa kansainvälisen yrittäjyyden, kaupan ja kulttuurin toimintatapoja. Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveysalan tietosuojan periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida uusinta tietoa sosiaali- ja terveysalan yrittäjyydestä ja osaa soveltaa kriittisesti tietoa kehittämis- ja johtamistyössä. Opiskelija on tehnyt kansainvälistä kirjallisuutta hyödyntäen toimivan ja käytäntöön sovellettavan liiketoimintasuunnitelman.
Opiskelija tietää ja osaa soveltaa monipuolisesti kansainvälisen yrittäjyyden, kaupan ja kulttuurin toimintatapoja. Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveysalan tietosuojan periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä eri sosiaali- ja terveysalan sektoreilla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kari Jokirannan osuus: Arviointi tapahtuu opintopäiväkirjan ja tuntiaktiivisuuden pohjalta.
Mikko Kulmalan osuus: Arviointi oppimistehtävien perusteella.

Esitietovaatimukset

Ei vaadittavia aikaisempia opintoja