Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen, Ylempi AMK-tutkinto: YKEJO23

Tunnus: YKEJO23

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
2 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Kuvaus

Koulutus muodostuu viidestä opintokokonaisuudesta: kehittäminen ja johtaminen sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen alalla, työelämän tutkimus ja arviointi, käytäntöjen kehittäminen työyhteisöissä, opinnäytetyö ja vapaasti valittavat opinnot.Opintojen aikana opiskelijat perehtyvät myös yrittäjyyden ja kestävän kehityksen teemoihin. Opinnoissa hyödynnetään kansainvälistä kirjallisuutta ja opiskelijoita kannustetaan kansainvälistymiseen.

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja johtamistehtävissä, konsulttina, asiantuntijana, yrittäjänä sekä esimiestehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Tutkinto tuottaa kelpoisuuden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan tai tehtävään.
Opiskelu toteutuu työelämäläheisesti, moniammatilisesti ja monimuotoisin opiskelumenetelmin mm. käyttämällä toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä. Lähikontaktipäiviä on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat tulevat työelämästä, mikä mahdollistaa jatkuvan vuoropuhelun ja työelämälähtöisen kehittämisen. Kehittämistyötä toteutetaan myös SeAMK:n yksiköiden yhteistyönä ja valtakunnallisissa verkostofoorumeissa.

Osaamistavoitteet

Opintojen tavoitteena on oppia kehittämään, johtamaan ja arvioimaan sosiaali- ja terveysalaa ja vastaamaan alan muuttuviin tarpeisiin. Tutkinnon aikana perehdytään sosiaali- ja terveysalan työyhteisöjen kehittämiseen sekä niiden toimintatapojen ja -mallien uudistamiseen. Uudenlainen osaaminen edistää uralla etenemistä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025
YKEJO23-1001
KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUJEN ALALLA

(Valitaan kaikki)

25
BG00DL10 Työyhteisön ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen 5 5 5 2.5 2.5
BG00DL09 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatioiden johtaminen 5 5 5 2.5 2.5
BG00DL11 Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
5E00DL17 Tulevaisuuden lähijohtajuus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BG00DL12 Liiketoimintaosaaminen ja juridiikka sosiaali- ja terveysalalla 5 5 5 2.5 2.5
YKEJO23-1002
TYÖELÄMÄN TUTKIMUS JA ARVIOINTI

(Valitaan kaikki)

15
BG00CR84 Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 5 5 2.5 2.5
BG00CR86 Määrälliset tutkimusmenetelmät 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BG00DL13 Arviointimenetelmät ja arviointitutkimus 5 5 5 2.5 2.5
YKEJO23-1003
KÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN TYÖYHTEISÖISSÄ

(Valitaan kaikki)

15
BG00DL14 Tutkimuksellinen kehittämisprosessi 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
BG00DL15 Toiminnalliset kehittämismenetelmät 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
BG00CR90 Sosiaali- ja terveysalan ohjeet, arvot ja asiakaslähtöisyys 5 5 5 2.5 2.5
YKEJO23-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
KG00CR94 Opinnäytetyön suunnitelma 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KG00CR96 Opinnäytetyön toteutus 10 5 5 5 5 1.7 1.7 1.7 2.5 2.5
KG00CR98 Opinnäytetyön raportointi 15 15 5 10 2.5 2.5 3.3 3.3 3.3
YKEJO23-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan yksi)

5
KG00CS02 Työterveyden kehittäminen ja johtaminen 5 2 3 2 3 0.7 0.7 0.7 1.5 1.5
BG00DL50 Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla 5
YKEJO23-1006
Valinta YAMK-tason vapaasti valittavista opinnoista

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
Yhteensä 90 52 38 25 27 23 15 12.6 12.6 9.1 9.1 9.1 11.5 11.5 5 5 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kehittäminen ja johtaminen YAMK kompetenssit

1 Kehittämis- ja johtamisosaaminen

- Opiskelija hallitsee johtamisen peruskäsitteistön sekä ymmärtää strategisen henkilöstöjohtamisen ja osaamisen johtamisen merkityksen työyhteisön kehittämisessä.
- Hän osaa kehittää, johtaa ja uudistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteita ja järjestelmiä sekä palvelujen tuottamistapoja eettisesti vastuullisesti, tavoitteellisesti ja tulevaisuuteen suuntautuen.
- Opiskelija hallitsee organisaationsa tai yrityksensä tavoitteiden, ydinosaamisen ja strategioiden määrittelyn sekä niiden mukaisen kehittämisen ja johtamisen muutoksessa.
- Hän osaa arvioida ja kehittää toiminnan taloudellisuutta sekä tunnistaa talouden johtamisen merkityksen.
- Opiskelija hallitsee keskeisiä työyhteisön hyvinvoinnin ja henkilöstön kehittämisen menetelmiä.

Työyhteisön ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatioiden johtaminen
Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Liiketoimintaosaaminen ja juridiikka sosiaali- ja terveysalalla
Tutkimuksellinen kehittämisprosessi
Toiminnalliset kehittämismenetelmät
Sosiaali- ja terveysalan ohjeet, arvot ja asiakaslähtöisyys
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
2 Työelämän tutkimus- ja arviointiosaaminen

- Opiskelija arvioi tietoa kriittisesti, hahmottaa kokonaisuuksia ja luo uutta käytäntöä kehittävää tietoa.
- Hän hallitsee tutkimus- ja arviointitoiminnan menetelmiä sekä toteuttaa ja arvioi alaa kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.
- Opiskelija hallitsee projektitoiminnan kehittämisen välineenä.

Laadulliset tutkimusmenetelmät
Määrälliset tutkimusmenetelmät
Arviointimenetelmät ja arviointitutkimus
Tutkimuksellinen kehittämisprosessi
Toiminnalliset kehittämismenetelmät
Sosiaali- ja terveysalan ohjeet, arvot ja asiakaslähtöisyys
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
3 Työyhteisöjen käytäntöjen kehittämisosaaminen

- Opiskelija kehittää toimintaa innovatiivisesti ottamalla huomioon yhteiskunnalliset muutokset sekä alan kansallisen ja kansainvälisen ohjeiston.
- Hän kehittää sosiaali- ja terveysalan työyhteisöjä ja käytäntöjä asiakaslähtöisesti, moniammatillisesti ja monialaisesti.
- Opiskelija kehittää käytännön työmenetelmiä ja malleja sekä laatua ja vaikuttavuutta.

Työyhteisön ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatioiden johtaminen
Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Liiketoimintaosaaminen ja juridiikka sosiaali- ja terveysalalla
Sosiaali- ja terveysalan ohjeet, arvot ja asiakaslähtöisyys
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
Luokittelemattomat

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (YAMK), 2022

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (YAMK), 2022, Arene

1. Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri
vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja
tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat
huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Laadulliset tutkimusmenetelmät
Määrälliset tutkimusmenetelmät
Arviointimenetelmät ja arviointitutkimus
Tutkimuksellinen kehittämisprosessi
Toiminnalliset kehittämismenetelmät
Sosiaali- ja terveysalan ohjeet, arvot ja asiakaslähtöisyys
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
2. Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia
tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä-ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä
ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Työyhteisön ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatioiden johtaminen
Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Liiketoimintaosaaminen ja juridiikka sosiaali- ja terveysalalla
Sosiaali- ja terveysalan ohjeet, arvot ja asiakaslähtöisyys
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
3. Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.

- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion
toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset
näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin
arvoihin perustuen.

Työyhteisön ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatioiden johtaminen
Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Liiketoimintaosaaminen ja juridiikka sosiaali- ja terveysalalla
Laadulliset tutkimusmenetelmät
Määrälliset tutkimusmenetelmät
Arviointimenetelmät ja arviointitutkimus
Tutkimuksellinen kehittämisprosessi
Toiminnalliset kehittämismenetelmät
Sosiaali- ja terveysalan ohjeet, arvot ja asiakaslähtöisyys
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
4. Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä
edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja
yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen
tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia
- kykenee johtamaan työyhteisössään
kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja
vakiinnuttamista.

Työyhteisön ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatioiden johtaminen
Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen
Liiketoimintaosaaminen ja juridiikka sosiaali- ja terveysalalla
Arviointimenetelmät ja arviointitutkimus
Sosiaali- ja terveysalan ohjeet, arvot ja asiakaslähtöisyys
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
5. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa
monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta
huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen
ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Työyhteisön ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen
Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen
Sosiaali- ja terveysalan ohjeet, arvot ja asiakaslähtöisyys
6. Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä
ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
? tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa
erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä,
kestäviä ja taloudellisesti kannattavia
ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja
toimintaympäristön muutoksia.

Työyhteisön ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatioiden johtaminen
Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Liiketoimintaosaaminen ja juridiikka sosiaali- ja terveysalalla
Laadulliset tutkimusmenetelmät
Määrälliset tutkimusmenetelmät
Arviointimenetelmät ja arviointitutkimus
Tutkimuksellinen kehittämisprosessi
Toiminnalliset kehittämismenetelmät
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
7. Yrittäjyysosaaminen

• edistää yrittäjämäistä toimintaa työyhteisössään
• edistää yrityksen ja sen ympäristön vuorovaikutusta
• osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä sekä kehittää yrityksen toimintaa suunnitelmallisesti

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatioiden johtaminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Liiketoimintaosaaminen ja juridiikka sosiaali- ja terveysalalla
Sosiaali- ja terveysalan ohjeet, arvot ja asiakaslähtöisyys
Luokittelemattomat
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YKEJO23-1001
KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUJEN ALALLA

(Valitaan kaikki)

25
BG00DL10 Työyhteisön ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen 5
BG00DL09 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatioiden johtaminen 5
BG00DL11 Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen 5
5E00DL17 Tulevaisuuden lähijohtajuus 5
BG00DL12 Liiketoimintaosaaminen ja juridiikka sosiaali- ja terveysalalla 5
YKEJO23-1002
TYÖELÄMÄN TUTKIMUS JA ARVIOINTI

(Valitaan kaikki)

15
BG00CR84 Laadulliset tutkimusmenetelmät 5
BG00CR86 Määrälliset tutkimusmenetelmät 5
BG00DL13 Arviointimenetelmät ja arviointitutkimus 5
YKEJO23-1003
KÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN TYÖYHTEISÖISSÄ

(Valitaan kaikki)

15
BG00DL14 Tutkimuksellinen kehittämisprosessi 5
BG00DL15 Toiminnalliset kehittämismenetelmät 5
BG00CR90 Sosiaali- ja terveysalan ohjeet, arvot ja asiakaslähtöisyys 5
YKEJO23-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
KG00CR94 Opinnäytetyön suunnitelma 5
KG00CR96 Opinnäytetyön toteutus 10
KG00CR98 Opinnäytetyön raportointi 15
YKEJO23-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan yksi)

5
KG00CS02 Työterveyden kehittäminen ja johtaminen 5
BG00DL50 Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla 5
YKEJO23-1006
Valinta YAMK-tason vapaasti valittavista opinnoista

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0