Siirry suoraan sisältöön

Fysioterapeutti (AMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Fysioterapeutti (AMK)

Laajuus:
210 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Fysioterapeutti (AMK)

Koulutusala

Terveys- ja hyvinvointialat
Koulutusalan luokitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämään kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Tutkinto-ohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Fysioterapian tutkinto-ohjelma johtaa Fysioterapeutti (AMK) tutkintoon. Opintojen laajuus on 210 op.

Tutkinnon taso

Tutkinto-ohjelma johtaa ammattikorkeakoulututkintoon, joka on ensimmäisen syklin bachelor-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 6.
Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.

Valintaperusteet löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.
Linkki

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat ammattikorkeakoululain mukaisesti perusopinnoista, ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä vuodessa.

Perusopinnoissa keskitytään fysioterapiatyön perusteisiin, kieliopintoihin sekä vuorovaikutustaitojen kehittymiseen. Ammattiopinnoissa opitaan arvioimaan ja tutkimaan ihmisen toimintakykyä, tukemaan sitä ja korjaamaan siinä ilmeneviä häiriöitä fysioterapian keinoin. Fysioterapian asiantuntijuus ja yrittäjyysosaaminen vahvistuvat opintojen loppupuolella . Opinnäytetyön tekemisen myötä lisääntyvät fysioterapian tutkimus- ja kehittämisvalmiudet.

Opetusuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.
- Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
- Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittymistä opiskelun aikana. Kotikansainvälisyyttä vahvistetaan hyödyntämällä teoriaopinnoissamme tieteellisiä artikkeleita ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneitamme. Intensiiviviikot luovat lisää mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen.
- Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
- Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona. Kestävää kehitystä huomioidaan koko opintojen ajan eri tavoin (ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen kestävyys).
- Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.

Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa monialaisia työelämälähtöisiä projektiopintoja (SeAMKPro). Suositeltavin ajankohta monialaisiin työelämäprojekteihin osallistumiselle ovat viides ja kuudes lukukausi.

Koulutukseen sisältyy ohjattua harjoittelua vähintään 75 opintopistettä. Osan harjoittelusta voi tehdä myös ulkomailla.

Opinnot suoritetaan rakennepuun osoittamassa etenemisjärjestyksessä. Edelliset opinnot täytyy olla suoritettuina ennen kuin siirtyy seuraaviin opintokokonaisuuksiin.

Osaamistavoitteet

Fysioterapian tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet noudattavat eurooppalaista koulutustasoluokitusta (EQF), jossa tutkinto sijoittuu kahdeksantasoisessa viitekehyksessä tasolle 6. Sen mukaan fysioterapeutti:
Hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen.
Ymmärtää ammatillisten tehtäväalueiden ja/tai tieteenalojen kattavuuden ja rajat.
Hallitsee edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan erikoistuneella ammatti-, tieteen- tai taiteenalalla monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi. Kykenee johtamaan monimutkaisia ammatillisia toimia tai hankkeita tai kykenee työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä. Kykenee päätöksentekoon ennakoimattomissa toimintaympäristöissä.
Omaa perusedellytykset toimia alan itsenäisenä yrittäjänä.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Tutkinnon suorittanut fysioterapeutti toimii asiantuntijana eri ikäisten liikkumis- ja toimintakyvyn arvioimisessa ja edistämisessä. Hän vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Fysioterapeutti tekee yhteistyötä asiakkaan/kuntoutujan hoidosta vastaavan lääkärin kanssa ja työskentelee oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa kuntoutustyöryhmissä. Fysioterapian haasteena on väestön säilyminen pitkään toiminta- ja työkykyisenä. Toiminnassaan fysioterapeutti pyrkii myös vaikuttamaan ihmisten elin- ja työympäristöön.

Kompetenssit

KOMPETENSSIT
Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.
Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.

Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Fysioterapiakoulutuksen pedagogisena pyrkimyksenä on yhdistää laadukas opetus työelämään. Soveltuvin osin yhdistämme opetusta myös tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Yhteiskehittämisen avulla vahvistamme monialaista toimintaa ja työelämälähtöisyyttä. Työelämälähtöinen koulutus motivoi opiskelijoita ja sitouttaa heitä opintoihinsa. Monipuoliset oppimisympäristöt ja uudet teknologiset sovellukset SeAMK:ssa mahdollistavat teoriaopintojen yhdistämisen käytännön tilanteisiin. SeAMK Wellbeing Labs Opiskelijatyön oppimisympäristössä työelämätaitoja harjoitellaan moniammatillisissa tiimeissä, aitoja asiakastilanteita ja toimeksiantoja ratkoen. Oppimisesta tulee kiinnostavaa ja konkreettista. Opiskelijoiden ammatillista kasvua tuetaan yksilöllisesti koko opintopolun ajan.

SeAMK:ssa hyödynnetään aikaisemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä työn opinnollistamista osana opiskelijan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa.

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa määritellään kunkin opintojakson sisältö ja tavoitteet, käsiteltävä asiakokonaisuus, laajuus opintopisteinä, opintojen ja opetuksen järjestämisen periaatteet sekä vaadittavat, edeltävät suoritukset. Opetussuunnitelma rakentuu kokonaisuuksista, jotka edistävät fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittymistä ja syventymistä. Opetusta toteutetaan kontakti- ja etäopetuksena, itsenäisenä opetuksena ja verkko-opetuksena. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, projektitöitä ja käytännön harjoittelua erilaisissa oppimisympäristöissä. Fysioterapian opintojaksojen toteutuksessa keskiössä ovat työelämälähtöiset opintojaksot ja opinnäytetyöt sekä työelämässä tapahtuva harjoittelu.

Opintojen aikana opitaan ratkaisemaan ongelmia käytännön työn vaatimalla tavalla. Tästä johtuen opetussuunnitelmassa yksittäiset oppiaineet integroituvat laajempiin opintokokonaisuuksiin ja teemoihin. Koulutuksessa korostuu tiedon jakamisen sijaan kokemusten ja osaamisen tuottaminen.

Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät tiedonhankinta ja -käsittelytaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä käyttää näyttöön perustuvaa tietoa käytännön työssä. Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja sitoutuu tavoitteelliseen itseohjautuvaan opiskeluun sekä teoriaopinnoissa että harjoittelussa.

Opetussuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin. Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen. Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittymistä opiskelun aikana. Kotikansainvälisyyttä vahvistetaan hyödyntämällä teoriaopinnoissamme tieteellisiä artikkeleita ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneitamme. Intensiiviviikot luovat lisää mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen. Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa. Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona. Kestävää kehitystä huomioidaan koko opintojen ajan eri tavoin (ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen kestävyys). Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.

Arvioinnissa noudatetaan SeAMK:n tutkintosääntöä. Arvioinnilla ohjataan ja tarkistetaan opiskelijan opintojen tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kriteerit perustuvat opintojakson tavoitteisiin ja arviointiperusteet kirjataan opintojaksojen toteutuksiin. Fysioterapeutin tutkinto-ohjelmaa kehitetään lukukausittain yhdessä opiskelijoiden kanssa yhteisen kehittämispäivän aikana. Tämän lisäksi opiskelijalla on mahdollista antaa opintojaksopalaute kunkin opintojakson jälkeen. Opiskelijapalvelut, kirjasto- ja tietopalvelut, kansainvälisyyspalvelut ja muut korkeakoulupalvelut auttavat opiskelussa.

Ahot-menettelyt

AHOT-menettely tarkoittaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea osaamisensa tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita. Osaamisen tunnistamisprosessi nivoutuu läheisesti opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) laatimiseen ja sitä päivitetään henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen yhteydessä.
Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt on esitetty SeAMKin osaamisen tunnustamisen ohjeessa. Siinä selvitetään, miten osaamisen tunnustamista haetaan, miten asiaa käsitellään ja miten siitä tiedotetaan. Ohjeessa on nimetty tutkinto-ohjelman osaamisen tunnustamisen yhteyshenkilöt, jotka antavat ohjausta prosessiin liittyvissä asioissa.
Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa käytetään muun muassa
- vastaavansisältöisen ja muun koulutuksen todistuksia
- työtodistuksia ja työnantajalta saatuja lisäselvityksiä
- opiskelijan haastatteluja
- kirjallisia ja suullisia tenttejä tai raportteja
- toiminnallisia tai kirjallisia tehtäviä tai näyttöjä
- esitelmiä, portfolioita.

AHOT-menettelyn ulkopuolelle jäävät opinnäytetyö ja kypsyyskoe.

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Opiskelijan opintojen aikaista työssäkäyntiä ja hänen siinä hankkimaansa osaamista voidaan hyödyntää opintojakson suorittamiseksi. Tällöin puhutaan opinnollistamisesta ja se voi liittyä myös vapaaehtoistyöhön tai harrastustoimintaan. Olennaista on, että työn tekemisen kautta opittujen asioiden ja taitojen avulla voidaan näyttää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Opinnollistaen saavutettu osaaminen voidaan todentaa esimerkiksi näytöin ja tehtävin.

Ammatillinen osaamisprofiili

Valmistuttuaan fysioterapeutiksi, fysioterapeutti voi työskennellä eri ikäisten ihmisten parissa esimerkiksi, sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja kuntoutuslaitoksissa, kylpylöissä, työterveyshuollossa, yksityisissä fysioterapiayrityksissä, erilaisissa järjestöissä, koulu- ja liikuntatoimessa, yrittäjänä, sekä erilaisissa hankkeissa ja projekteissa.
Ammatilliset kieliopinnot suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman alansa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, pystyy etsimään tietoa sekä seuraamaan oman ammattialansa kehitystä kohdekielillä.
Ammatilliset kompetenssit kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä. Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.
Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan ja fysioterapeuttikoulutuksessa ne keskittyvät fysioterapeuttiseen tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn, opetus-, ohjaus- ja terapiaosaamiseen sekä moniammatillista osaamista vaativiin yhteistyö-, yhteiskunta- ja teknologiaosaamiseen.

Kansainvälisyys

Fysioterapian tutkinto-ohjelmassa kansainvälisyys toteutuu opiskelija- ja opettajavaihtojen sekä verkostomaisten yhteistyöhankkeiden / tahojen kautta. Kotimaassa tapahtuvaa kansainvälistymistä edistetään hyödyntämällä vieraskielistä oppimateriaalia, opiskelemalla opintojaksoja englannin kielellä. Lisäksi hyödynnämme säännöllisesti kansainvälisten yhteistyökumppaneiden asiantuntijaluentoja opetuksessamme. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kansainvälisten opiskelijoiden tutortoimintaan.

Jatko-opintokelpoisuus

Antaa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatko-opintokelpoisuuden alan ylempään amk-tutkintoon.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Kokopäiväinen

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Tarja Svahn, +358 40 830 2296, tarja.svahn(at)seamk.fi

Opinto-ohjaaja

Marjut Koskela, +358 40 680 7190 marjut.koskela(at)seamk.fi

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, +358 40 830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, vaihtoon lähtevät opiskelijat

Jonna-Maria Peltoniemi, +358 40 830 2059, jonna-maria.peltoniemi(at)seamk.fi, vaihtoon saapuvat opiskelijat

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Fysioterapeutti (AMK), Päivätoteutus

Fysioterapeutti (AMK), Päivätoteutus

Fysioterapeutti (AMK), Päivätoteutus

Fysioterapeutti (AMK), Päivätoteutus

Fysioterapeutti (AMK), Päivätoteutus

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 03.05.2024

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Jutta Potila
Opiskelijaryhmät
 • FYS23
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa toimia dialogisessa vuorovaikutuksessa erilaisissa asiakastilanteissa.
• harjoittelee fysioterapiataitojaan erilaisissa työ- ja toimintaympäristöissä.
• toteuttaa harjoittelun aikana jaksolle annettuja tehtäviä yhdessä opiskelijaparinsa kanssa.
• harjoittelee fyysisen kunnon osa-alueiden mittaamista ja tulosten analysointia, sekä hyödyntää tuloksia ohjaus- ja neuvontaosaamisessa.
• toteuttaa fysioterapiaa asiakaslähtöisesti erilaisissa yksilö- ja ryhmätilanteissa, huomioiden eettiset periaatteet työskennellessään asiakkaiden ja eri asiantuntijatiimien kanssa.
• syventää ammatillisia valmiuksiaan ja asiantuntijuuttaan opiskelun edetessä.

Sisältö

Harjoitteluympäristönä toimivat erilaiset julkisen ja yksityisen sektorin palveluita tuottavat organisaatiot, esimerkiksi koulut, päiväkodit, ikäihmisten kuntoutus- ja palveluasumisen yksiköt, urheiluseurat, jne., joissa opiskelijalla on mahdollisuus perehtyä fysioterapeutin työhön ja eri ikäisen väestön toimintakykyyn ja sen rajoitteisiin sekä kuntouttamiseen erilaisin fysioterapeuttisin menetelmin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija
• saavuttaa jaksolle asettamansa henkilökohtaiset tavoitteet ja tekee jaksolle osoitetut tehtävät sovitussa aikataulussa
• tunnistaa vuorovaikutuksen merkityksen toimiessaan erilaisten yksilöiden ja asiakasryhmien kanssa ja pyrkii kehittämään vuorovaikutustaitojaan
• osoittaa oma-aloitteisuutta ja innostuneisuutta tulevaa ammattiaan kohtaan
• kehittää aktiivisesti omia työelämätaitojaan
• harjoittelee asiaankuuluvaa tiedonhankintaa tehdessään opintojakson tehtäviä
• arvioi reflektiivisesti (jäsentäen oppimaansa) omaa toimintaansa eri tilanteissa

Hylätty
Opiskelija
• ei saavuta suurelta osin (2/3 osaa tavoitteista) opintojaksolle asetettuja tavoitteita ja työelämävalmiudet ovat selkeästi puutteelliset

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 20.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Aino Asunmaa
 • Asta Niinimäki
Opiskelijaryhmät
 • MSOS23K
  Sosionomi (AMK)
 • SOS23A
  Sosionomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmien asiantuntemusalueeseen, työkenttiin sekä työtehtäviin liittyviä tekijöitä. Opiskelija osaa kuvata, miten sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset yhdessä vastaavat ihmisen/asiakkaan/potilaan kokonaisvaltaisesta auttamisesta, mitä yhteistä ammateilla on ja miten ne täydentävät toisiaan. Opiskelijalle syntyy kiinnostus tuntea toisten sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden osaamista paremmin ja hyödyntää sitä opiskeluaikana ja myöhemmin ammatissaan

Sisältö

- sosiaali- ja terveysalan tutkintojen sisällöt
- palveluohjaus, asiakaslähtöisyys
- moniammatillinen hoito- ja palveluketju sosiaali- ja terveysalalla

Oppimateriaalit

Karvonen, S., Kestilä, L. & Saikkonen, P.(2022).Suomalaisten hyvinvointi.THL

Opetusmenetelmät

Opintojakso orientoidaan lähiopetuksena viikolla 35. Varsinainen opiskelu toteutuu verkko-opiskeluna.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla laaditaan pienryhmissä 3 teemakohtaista tehtävää, jotka orientoidaan viikolla 35.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

73h

realization.localizedApproveRejectDescription

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty
Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija tunnistaa SeAMKin sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmien asiantuntemusalueeseen, työkenttiin sekä työtehtäviin liittyviä tekijöitä. Opiskelija tietää, miten sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset yhdessä vastaavat ihmisen/asiakkaan/potilaan kokonaisvaltaisesta auttamisesta sekä tunnistaa, mitä yhteistä ammateilla on ja miten ne täydentävät toisiaan.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu viikoilla 35-49. Näiden aikana opiskelijat palauttavat 3 teemakohtaista pienryhmätehtävää.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty
Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija tunnistaa SeAMKin sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmien asiantuntemusalueeseen, työkenttiin sekä työtehtäviin liittyviä tekijöitä. Opiskelija tietää, miten sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset yhdessä vastaavat ihmisen/asiakkaan/potilaan kokonaisvaltaisesta auttamisesta sekä tunnistaa, mitä yhteistä ammateilla on ja miten ne täydentävät toisiaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijat työstävät 3 teemakohtaista pienryhmätehtävää, joiden tulee olla orientoinnissa kuvattujen tehtävänantojen mukaisia.

Esitietovaatimukset

edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 01.10.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Merja Hoffrén-Mikkola
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä A (Koko: 22. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä B (Koko: 22. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • FYS23
  Fysioterapeutti (AMK)
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä A
 • Pienryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- luetella biomekaniikan peruskäsitteitä ja tietää niiden vaikutuksista ihmisen liikkumisessa
- analysoida erilaisten asentojen, liikkeiden ja voimantuottotapojen vaikutuksia kehossa
- tulkita tuki- ja liikuntaelimistöön ja sen eri rakenteisiin kohdistuvien ulkoisten ja sisäisten voimien vaikutuksia
- soveltaa biomekaniikan periaatteita ohjatessaan ja avustaessaan asiakkaitaan erilaisissa päivittäisissä toiminnoissa ja terapiatilanteissa (liikkumisen avustaminen, ergonomia)

Sisältö

Mekaniikan lait
Voimantuotto, sisäiset ja ulkoiset voimat
Vipuvarret ja momentti
Painopiste, tukipinta, tasapaino
Liikkumisen avustaminen (kinestetiikka)
Työkuormitus ja -ergonomia

Oppimateriaalit

Kauranen, K. & Nurkka, N. (2022). Liikkumisen biomekaniikkaa. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura.

Tamminen-Peter, L. & Wickström, G. (2018). Potilassiirrot: Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. Työterveyslaitos. (verkkojulkaisu)

Avustamisen videot Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Luennot 3x2 h, joista ensimmäinen ja viimeinen järjestetään lähiopetuksena Kampuksella ja keskimmäinen etäopetuksena Teamsissä. Käytännön harjoitukset 8 h lähiopetuksena. Lisäksi itsenäistä harjoittelu ja opiskelua osittain verkossa. Käytännön koe lähiopetuksena. Oppimistehtävän tekeminen itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumattomasti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 h opiskelijan työtä, joka koostuu kontaktiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta ja tehtävistä.

Lisätietoja opiskelijoille

Ohjatut käytännön harjoitukset toteutetaan jakoryhmissä A ja B.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- luetella joitakin biomekaniikan peruskäsitteitä ja osaa jossain määrin kertoa niiden vaikutuksista ihmisen liikkumisessa
- analysoida ohjattuna erilaisten asentojen, liikkeiden ja voimantuottotapojen vaikutuksia kehossa
- ohjattuna tulkita tuki- ja liikuntaelimistöön ja sen eri rakenteisiin kohdistuvien ulkoisten ja sisäisten voimien vaikutuksia
- tutuissa ja yksinkertaisissa tilanteissa soveltaa biomekaniikan periaatteita ohjatessaan ja avustaessaan asiakkaitaan erilaisissa päivittäisissä toiminnoissa ja terapiatilanteissa (liikkumisen avustaminen, ergonomia)

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- luetella biomekaniikan peruskäsitteitä ja tietää pääpiirteissään niiden vaikutuksista ihmisen liikkumisessa
- analysoida keskeisimpien asentojen, liikkeiden ja voimantuottotapojen vaikutuksia kehossa
- tulkita joiltain osin tuki- ja liikuntaelimistöön ja sen eri rakenteisiin kohdistuvien ulkoisten ja sisäisten voimien vaikutuksia
- joissakin tilanteissa soveltaa biomekaniikan periaatteita ohjatessaan asiakkaitaan eri terapiatilanteissa
(liikkumisen avustaminen, ergonomia)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- luetella biomekaniikan peruskäsitteet ja kykenee kertomaan niiden konkreettisista vaikutuksista ihmisen liikkumisessa
- analysoida kattavasti erilaisten asentojen, liikkeiden ja voimantuottotapojen vaikutuksia kehossa
- tulkita tuki- ja liikuntaelimistöön ja sen eri rakenteisiin kohdistuvien ulkoisten ja sisäisten voimien vaikutuksia
- soveltaa biomekaniikan periaatteita ohjatessaan ja avustaessaan asiakkaitaan erilaisissa päivittäisissä toiminnoissa ja terapiatilanteissa (liikkumisen avustaminen, ergonomia)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suoritus arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointiasteikko on esitelty opetussuunnitelmassa.

Ilmoittautumisaika

31.08.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 31.05.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Suzana Zegrea
Opiskelijaryhmät
 • FYS23
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää suullisen ja kirjallisen viestinnän taitojaan englannin kielellä ja motivoituu omaehtoiseen kielenopiskeluun tulevaisuudessa.

Sisältö

Ammattialan englannin sanasto; Terveydenhuollon ja fysioterapian englanti; Viestintä ammatillisessa englanninkielessä; Tieteellisiä englanninkielisiä artikkeleita

Oppimateriaalit

Physiotherapy- ja Physical therapy- lehdet. Opettajan osoittama materiaali

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana 1 (hyväksytty osaaminen)
Opiskelija selviytyy rutiiniluonteisissa, suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa moniammatillisessa työyhteisössä (esim. sähköposti, lomakkeiden täyttö, CV, työyksikön esittely). Opiskelija antaa yksinkertaisia, suullisia ja tarvittaessa myös kirjallisia ohjeita erilaisille asiakkaille /ryhmille, kysyy potilaalta/asiakkaalta tämän nykyiseen ja aiempaan terveydentilaan/ elämäntilanteeseen liittyviä, välttämättömiä tietoja sekä kirjaa potilaan/ asiakkaan antamat vastaukset oikein hoidon tai jatkotoimenpiteiden onnistumiseksi. Opiskelija ymmärtää omiin työtehtäviinsä liittyviä terveysalan tekstejä. Hän tekee kielen keskeisissä rakenteissa virheitä mikä vaikeuttaa viestintää ja voi aiheuttaa väärinkäsityksiä ja vaatii asian toistoa, käyttää terveysalan perussanastoa niin että tarpeelliset tiedot välittyvät kuulijalle ja lukijalle, ääntää ymmärrettävästi, mutta epätarkkuuksia saattaa esiintyä erityissanastossa, löytää etsimänsä tiedon teksteistä, jotka käsittelevät tuttuja aiheita ja turvautuu yleisesti käytettyihin apuvälineisiin viestinnässään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvosana 3 (hyvä osaaminen)
Opiskelija viestii suullisesti ja kirjallisesti moniammatilliselle työyhteisölle tyypillisissä tilanteissa (esim. puhelinkeskustelut, osaston ulkopuoliset konsultaatiot, suullinen ja kirjallinen raportointi, suullinen esitys esim. vakuutusasiakirjat). Opiskelija selittää ja perustelee yksilölliset potilasohjeet sekä kertoo tavallisimmista toimenpiteistä ja tutkimuksista, selvittää potilaan/asiakkaan tämänhetkistä ja aiempaa terveydentilaa/elämän tilannetta ja tekee tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä, kirjaa potilaan/ asiakkaan antamat vastaukset oikein hoidon tai jatkotoimenpiteiden onnistumiseksi sekä vastaa potilaan/ asiakkaan esittämiin kysymyksiin. Opiskelija käyttää rakenteita pääosin oikein ja korjaa itse kielenkäytön virheitä jos ne ovat johtaneet väärinkäsityksiin, käyttää hyvin terveysalan keskeistä sanastoa ja melko hyvin oman erityisalansa sanastoa, pyrkii viestimään tilanteen edellyttämällä tyylillä, ääntää melko luontevasti ja selkeästi, löytää silmäilemällä tekstin pääkohdat erilaisista terveysalan teksteistä ja käyttää eri keinoja viestinnän tukena.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5 (erinomainen osaaminen)
Opiskelija viestii täsmällisesti ja tarkoituksenmukaisesti, suullisesti ja kirjallisesti englannin kielellä moniammatillisessa ja -kulttuurissa työyhteisössä vaativissakin vuorovaikutustilanteissa (esim. palaverit, hoitoneuvottelut ja palautekeskustelut). Hän esittelee eri vaihtoehtoja luontevasti ja monipuolisesti asiakkaiden/potilaiden ohjaustilanteessa ottaen huomioon potilaiden/ asiakkaiden kulttuuritaustan. Opiskelija haastattelee asiakkaita/potilaita tilanteen edellyttämällä tavalla ja viestii myös haastavissa ja odottamattomissa asiakas-/potilastilanteissa ammattimaisella tavalla. Opiskelija käyttää monipuolisia rakenteita ja hallitsee ne lähes virheettömästi, käyttää täsmällisesti laajaa terveysalan kieltä mukaan lukien oman erityisalansa terminologian, ääntää selkeästi ja luontevasti, viestii tilanteen edellyttämällä tyylillä, hahmottaa nopeasti tekstin sisällön arvioidakseen kriittisesti lähteen luotettavuuden ja käyttää tehokkaasti eri keinoja viestinnän tukena.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

itsenäistä työtä, kontaktiopetukseen osallistuminen, tehtävien tekeminen ja palauttaminen ajoissa, ryhmätyö, loppukoe (suullinen ja kirjallinen)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1 (hyväksytty osaaminen)
Opiskelija selviytyy rutiiniluonteisissa, suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa moniammatillisessa työyhteisössä (esim. sähköposti, lomakkeiden täyttö, CV, työyksikön esittely). Opiskelija antaa yksinkertaisia, suullisia ja tarvittaessa myös kirjallisia ohjeita erilaisille asiakkaille /ryhmille, kysyy potilaalta/asiakkaalta tämän nykyiseen ja aiempaan terveydentilaan/ elämäntilanteeseen liittyviä, välttämättömiä tietoja sekä kirjaa potilaan/ asiakkaan antamat vastaukset oikein hoidon tai jatkotoimenpiteiden onnistumiseksi. Opiskelija ymmärtää omiin työtehtäviinsä liittyviä terveysalan tekstejä. Hän tekee kielen keskeisissä rakenteissa virheitä mikä vaikeuttaa viestintää ja voi aiheuttaa väärinkäsityksiä ja vaatii asian toistoa, käyttää terveysalan perussanastoa niin että tarpeelliset tiedot välittyvät kuulijalle ja lukijalle, ääntää ymmärrettävästi, mutta epätarkkuuksia saattaa esiintyä erityissanastossa, löytää etsimänsä tiedon teksteistä, jotka käsittelevät tuttuja aiheita ja turvautuu yleisesti käytettyihin apuvälineisiin viestinnässään.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3 (hyvä osaaminen)
Opiskelija viestii suullisesti ja kirjallisesti moniammatilliselle työyhteisölle tyypillisissä tilanteissa (esim. puhelinkeskustelut, osaston ulkopuoliset konsultaatiot, suullinen ja kirjallinen raportointi, suullinen esitys esim. vakuutusasiakirjat). Opiskelija selittää ja perustelee yksilölliset potilasohjeet sekä kertoo tavallisimmista toimenpiteistä ja tutkimuksista, selvittää potilaan/asiakkaan tämänhetkistä ja aiempaa terveydentilaa/elämän tilannetta ja tekee tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä, kirjaa potilaan/ asiakkaan antamat vastaukset oikein hoidon tai jatkotoimenpiteiden onnistumiseksi sekä vastaa potilaan/ asiakkaan esittämiin kysymyksiin. Opiskelija käyttää rakenteita pääosin oikein ja korjaa itse kielenkäytön virheitä jos ne ovat johtaneet väärinkäsityksiin, käyttää hyvin terveysalan keskeistä sanastoa ja melko hyvin oman erityisalansa sanastoa, pyrkii viestimään tilanteen edellyttämällä tyylillä, ääntää melko luontevasti ja selkeästi, löytää silmäilemällä tekstin pääkohdat erilaisista terveysalan teksteistä ja käyttää eri keinoja viestinnän tukena.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5 (erinomainen osaaminen)
Opiskelija viestii täsmällisesti ja tarkoituksenmukaisesti, suullisesti ja kirjallisesti englannin kielellä moniammatillisessa ja -kulttuurissa työyhteisössä vaativissakin vuorovaikutustilanteissa (esim. palaverit, hoitoneuvottelut ja palautekeskustelut). Hän esittelee eri vaihtoehtoja luontevasti ja monipuolisesti asiakkaiden/potilaiden ohjaustilanteessa ottaen huomioon potilaiden/ asiakkaiden kulttuuritaustan. Opiskelija haastattelee asiakkaita/potilaita tilanteen edellyttämällä tavalla ja viestii myös haastavissa ja odottamattomissa asiakas-/potilastilanteissa ammattimaisella tavalla. Opiskelija käyttää monipuolisia rakenteita ja hallitsee ne lähes virheettömästi, käyttää täsmällisesti laajaa terveysalan kieltä mukaan lukien oman erityisalansa terminologian, ääntää selkeästi ja luontevasti, viestii tilanteen edellyttämällä tyylillä, hahmottaa nopeasti tekstin sisällön arvioidakseen kriittisesti lähteen luotettavuuden ja käyttää tehokkaasti eri keinoja viestinnän tukena.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 05.11.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Raila Kärnä
 • Pasi Alanen
 • Paula Paussu
Opiskelijaryhmät
 • FYS22
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa välittömän ensiavun tarpeen ja osaa antaa ensiapua erilaisissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä motivoituu ylläpitämään ajan tasalla tietojaan ja taitojaan.

Sisältö

Ensiapu äkillisissä onnettomuus- ja sairaustilanteissa

Oppimateriaalit

Opiskelijat saavat kirjallisuuslistan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

TYYDYTTÄVÄ
Opiskelija tunnistaa välittömän ensiavun tarpeen ja osaa antaa tarvittavan hätäensiavun.
Opiskelija osaa toimia ensiavun toimintaperiaatteiden mukaan erilaissa ensiaputilanteissa siten, ettei autettavan tila huonone.

HYLÄTTY
Opiskelija ei tunnista välitöntä ensiavun tarvetta eikä osaa antaa tarvittavaa hätäensiapua.
Opiskelija ei osaa toimia ensiavun toimintaperiaatteiden mukaisesti erilaisissa ensiaputilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

HYVÄ
Opiskelija tunnistaa välittömän ensiavun tarpeen ja osaa antaa tarvittavan hätäensiavun.
Opiskelija osaa toimia ensiavun toimintaperiaatteiden mukaan erilaissa ensiaputilanteissa tilannetta huomioiden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

KIITETTÄVÄ
Opiskelija tunnistaa välittömän ensiavun tarpeen ja osaa antaa tarvittavan hätäensiavun.
Opiskelija osaa toimia ensiavun toimintaperiaatteiden mukaan erilaissa ensiaputilanteissa tilanteen laaja-alaisesti huomioiden.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 02.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Johanna Suvanto
 • Meri Matala-Aho
 • Paula Paussu
Opiskelijaryhmät
 • FYS23
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa välittömän ensiavun tarpeen ja osaa antaa ensiapua erilaisissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä motivoituu ylläpitämään ajan tasalla tietojaan ja taitojaan.

Sisältö

Ensiapu äkillisissä onnettomuus- ja sairaustilanteissa

Oppimateriaalit

Ensiapu:
Korte & Myllyrinne : Ensiapu 2019 2. painos tai uudempi painos. Suomen Punainen Risti.
https://www.punainenristi.fi/ensiapu/ensiapuohjeet/
muu opettajan osoittama materiaali (Moodlessa)

Opetusmenetelmät

Ensiapu:
Teorialuennot, ensiapuharjoitukset ja taitopajat, tehtävä ja itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ensiapu:
Elvytysnäyttö harjoitusten / taitopajojen aikana
Koe Moodlessa merkittynä ajankohtana lukujärjestyksessä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op:
Teoria 9 t
Harjoitukset/ taitopajat 3 x 4 t
Koe 1 t
Itsenäinen työskentely n 30 t : tehtävä sekä materiaaleihin perehtyminen ennen harjoituksia ja koetta

Ensin teorialuennot, sen jälkeen taitopajat/ harjoitukset sekä koe joko harjoitus/taitopajojen välillä tai lopuksi
Tunneilla läsnäolovelvollisuus.

Sisällön jaksotus

Ensiapu:
teoria, koe sekä taitopajat ja harjoitukset , tehtävä
Ensiavun toimintaperiaatteet, henkeä pelastava ensiapu: tajunnan ja verenkierron häiriöt, tajuttoman ensiapu, tukehtumisvaara, suuret verenvuodot, sokki, elvytys lapsi ja aikuinen, defibrillaatio; Sairauskohtaukset: rintakipu, aivoverenkierronhäiriö, kouristukset, hyperventilaatio, astmakohtaus, diabetes, allerginen reaktio; muut ensiapu vaativat tilanteet: haavat ja pienet verenvuodot, raajojen, vartalon ja pään alueen vammat; kuuma- ja kylmävammat, myrkytykset
Ensiapuun liittyvät erityistilanteet ja auttamisvälineet: mm. paineside, kiristysside, haavan sidonta, murtuman ja nivelvamman tukeminen, kolmioliinan käyttö
Poikkeusolojen terveydenhuolto

Lisätietoja opiskelijoille

Tunneilla läsnäolovelvollisuus.
Poissaolojen korvaus olemalla jonkun muun ryhmän vastaavilla tunneilla mukana - sopiminen opettajan kanssa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

TYYDYTTÄVÄ
Opiskelija tunnistaa välittömän ensiavun tarpeen ja osaa antaa tarvittavan hätäensiavun.
Opiskelija osaa toimia ensiavun toimintaperiaatteiden mukaan erilaissa ensiaputilanteissa siten, ettei autettavan tila huonone.

HYLÄTTY
Opiskelija ei tunnista välitöntä ensiavun tarvetta eikä osaa antaa tarvittavaa hätäensiapua.
Opiskelija ei osaa toimia ensiavun toimintaperiaatteiden mukaisesti erilaisissa ensiaputilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

HYVÄ
Opiskelija tunnistaa välittömän ensiavun tarpeen ja osaa antaa tarvittavan hätäensiavun.
Opiskelija osaa toimia ensiavun toimintaperiaatteiden mukaan erilaissa ensiaputilanteissa tilannetta huomioiden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

KIITETTÄVÄ
Opiskelija tunnistaa välittömän ensiavun tarpeen ja osaa antaa tarvittavan hätäensiavun.
Opiskelija osaa toimia ensiavun toimintaperiaatteiden mukaan erilaissa ensiaputilanteissa tilanteen laaja-alaisesti huomioiden.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ensiapu:
hyväksytty elvytysnäyttö
pakollinen läsnäolo tunneilla sekä taitopajoissa ja harjoituksissa
hyväksytty koe ja tehtävä (HYV / HYL)

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 29.10.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
 • FYS23
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

The student knows the tasks and operating principles of the most central institutions of Finnish society. They understand how the obligations and rights set by the citizen's constitutional rights affect the work. The student is familiar with the history of Fnnish society and social policy that senior citizens have personally experienced. The students is able to discuss the historical events. They can counsel clients in key questions connected to social legislation or social security.

Sisältö

- Constitutional Rights
- The Finnish Courts and Punishments
- Family and Inheritance Law
- Public Administration
- The History of Finland and Development of the Welfare State
- The Finnish Social Security System

Oppimateriaalit

material given by the teacher

Opetusmenetelmät

lectures, teaching discussions, exam

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

The last lecture

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81h, (lectures and exam 30 h, independent study 51 h)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1:
The student knows the main topics of the course. They understand to some extent, the operation and development of Finnish society. The student knows the most important facts related to social legislation and social security. The student is able to participate in discussion concerning social issues.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3:
The student demonstrates a good understanding of the course topics. The student's conception of the operation and development of Finnish society can be considered wide-ranging and justified. The student is able to counsel clients on issues connected to social legislation and social security.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5:
The student can examine and reflect on social questions critically. They demonstrate the ability to connect individual phenomena to their social background. They are able to evaluate the state of the Finnish constitution and welfare state critically. The student is able to counsel clients on issues related to social legislation and social security.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Exam, Participation to lectures

Esitietovaatimukset

No previous studies are required.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 04.02.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Jutta Potila
 • Marjut Koskela
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS23
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija:
- toimii yhdenvertaisena ryhmänsä jäsenenä edistääkseen turvallisen, terveellisen, esteettömän ja suvaitsevan opiskeluympäristön rakentumista
- arvioi oppimistaan ja fysioterapeutin ammattiin kehittymistään itsereflektion, oppimisraporttien ja toiminnallisten pienseminaarien avulla
- tietää laillistetun ammattihenkilön vastuut, velvollisuudet ja oikeudet ja osaa kertoa fysioterapeutin ydinosaamisen alueista
- osaa soveltaa fysioterapeutin eettisiä periaatteita toimiessaan ammatissaan
- tietää mitä fysioterapiassa voidaan mitata ja mitä on luotettava mittaaminen
- osaa etsiä fysioterapia-alan tutkimuksia ja suosituksia
- osaa selittää, mitä näyttöön perustuvalla fysioterapialla tarkoitetaan ja osaa perustella esimerkein liikeharjoittelun myönteisiä tuloksia suhteessa leikkaushoitoihin (taloudellisen kestävän kehityksen näkökulma)
- osaa käyttää näyttöön perustuvaa tietoa toimiessaan erilaisissa fysioterapiatilanteissa

Sisältö

- Opiskelijana fysioterapian tutkinto-ohjelmassa oman ryhmänsä jäsenenä, ryhmäytymispäivä -retki luontoon
- Fysioterapeutin ammattiin kasvaminen ja kehittyminen, toiminnallisten pienseminaarien suunnittelu ja toteutus
- Valvira, Avi, Julki-Terhikki, fysioterapeutin ydinosaaminen
- Fysioterapeutin eettiset periaatteet
- Luotettava mittaaminen fysioterapiassa, TOIMIA-tietokanta, mittaamisen reliabiliteetti ja validiteetti
- Fysioterapia-alan relevantit tietokannat ja fysioterapiasuositukset, tutkimusartikkelin etsiminen
- Näyttöön perustuva fysioterapia, vaikuttavuus fysioterapiassa
- Näyttöön perustuva kliininen päätöksenteko fysioterapiaprosessin eri vaiheissa

Oppimateriaalit

Tapio, J. & Vile?n, V. (2020). Fysioterapia 2.0 kuntoutuksen tiede ja taide. VK-kustannus oy.

Kauranen, K. (2021). Fysioterapeutin käsikirja. Sanoma Pro OY.

Herbert, R. (2005). Practical evidence-based physiotherapy. Edinburhg b Elsevier Butterworth-Heinemann

Opetusmenetelmät

Lähiopetusta, verkkotyöskentelyä, artikkelitehtävä pienryhmissä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija
- osallistuu ryhmäytymispäivään ja päivän sisällölliseen suunnitteluun, sekä vuosittaisiin toiminnallisiin pienseminaareihin ja opintojakson luentoihin
- tekee opintojaksolle annetut tehtävät ajantasaisesti
- löytää relevantin tieteellisen, mittaamista käsittelevän artikkelin ja tekee hyväksytysti yhdessä ryhmänsä jäsenten kanssa artikkeliin ja mittaamiseen pohjautuvan ryhmätehtävän
Opinnot alkavat heti ensimmäisellä viikolla orientaatioluennolla ja jatkuvat aina
tammikuulle saakka, jolloin pidetään opinnäytetyömarkkinat. Ryhmä FYS 21
osallistuu FYS 20 ONT-seminaariesityksiin 14.9. tai 15.9.
Opinnäytetyöviikot ovat 41-42.
Siljan tiedonhakutunnit ja ont-suunnitelma.

Hylätty
Opiskelija
- ei osallistu ryhmäytymispäivään tai päivän sisällölliseen suunnitteluun
- osallistuu vain satunnaisesti vuosittaisiin toiminnallisiin pienseminaareihin ja opintojakson luentoihin
- ei tee opintojaksolle annettuja tehtäviä ajantasaisesti
- ei löydä relevantteja tieteellisiä, mittaamista käsitteleviä artikkeleita, eikä osallistu ryhmänsä jäsenenä artikkelitehtävän toteutukseen
Opinnot alkavat heti ensimmäisellä viikolla orientaatioluennolla ja jatkuvat aina
tammikuulle saakka, jolloin pidetään opinnäytetyömarkkinat. Ryhmä FYS 21
osallistuu FYS 20 ONT-seminaariesityksiin 14.9. tai 15.9.
Opinnäytetyöviikot ovat 41-42.
Siljan tiedonhakutunnit ja ont-suunnitelma.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 01.12.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Pirkko Mäntykivi
 • Maria Kasanen
 • Marjut Koskela
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS20
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija:
- osaa arvioida oppimistaan ja fysioterapeutin ammattiin kehittymistään rakentamalla ammatillisen kasvun portfoliota koko opiskelunsa ajan
- analysoida itsessään käynnistyneitä ammattiin kehittymisen prosesseja
- soveltaa urasuunnitttelun prosessia valmentautuessaan yhteiskunnan ja työelämän vaatimuksiin
- käyttää hyödykseen opiskelun ohjausta

Sisältö

- Fysioterapeutin ammattiin oppiminen ja kehittyminen
- Portfolioteoria
- Ammatillisen portfolion laatiminen ja portfolioistunnot
- Yksilö- ja ryhmäkohtaiset tutortapaamiset

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

- Opiskelija laatii sovittujen ohjeiden mukaisen portfolion ja osallistuu portfolioistuntoihin
- Opiskelija osallistuu sovitusti tutortapaamisiin

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 01.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Riku Uusi-Jaakkola
 • Pia Haapala
 • Jutta Potila
 • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
 • FYS20
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija:

- syventää tietojaan ja taitojaan niin, että hän pystyy toimimaan erilaisissa tehtävissä valitsemallaan fysioterapian alueella
- suunnittelee ja käyttää erilaisia tarkoituksenmukaisia fysioterapian keinoja potilaittensa/asiakkaittensa toimintakyvyn ylläpitämisessä ja parantamisessa
- arvioi omaa työtään ja kehittää arviointinsa pohjalta ammatillista toimintaansa

Sisältö

- opiskelijan valitseman fysioterapia-alueen teoreettiset perusteet ja käytännön toteutukset
- palveluorganisaation johtaminen ja laadunhallinta (ITE-mittari, EFQM)
- henkilöstöjohtaminen (rekrytointi, kehityskeskustelut, perehdyttäminen, alaistaidot)
- palveluorganisaation tuloksellisuus (BSC- mittari)

Oppimateriaalit

Uusimmat alaan liittyvät lehdet: Fysioterapia, Physical therapy ja Physiotherapy

Opetusmenetelmät

Asiantuntijaluennot, teoriaopinnot, seminaarit, webinaarit, kirjallinen koe.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Seminaarit ja kirjallinen koe sekä asiantuntijaluennot 50%
itsenäinen opiskelu ja webinaarit 50%

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- Opiskelija hallitsee osittain valitsemansa fysioterapia-alueen osaamistavoitteiden mukaiset tiedot
- Opiskelija toteuttaa fysioterapiaa ohjatusti, mutta ei kykene yhdistelemään aikaisemmin oppimaansa uusiin tilanteisiin
- Hän ei löydä ilman ohjausta ratkaisuja uusissa, yllättävissä tilanteissa
- Opiskelija ei kykene arvioimaan ja kehittämään oma-aloitteisesti toimintaansa
- Hän ei perustele ratkaisujaan teoreettisesti eikä näyttöön perustuen
- Opiskelija ei kykene osoittamaan toiminnallaan ymmärtävänsä johtamisen, kehittämisen ja laadunhallinnan merkitystä työyhteisössä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- Opiskelija hallitsee hyvin valitsemansa fysioterapia-alueen osaamistavoitteiden mukaiset tiedot
- Opiskelija toteuttaa fysioterapiaa itsenäisesti, asiakkaan turvallisuuden huomioiden ja yhdistelee jonkin verran aiemmin oppimaansa uusissa tilanteissa
- Hän löytää jonkin verran ratkaisuja uusissa, yllättävissä tilanteissa, arvioi ja kehittää toimintaansa saadun palautteen pohjalta
- Hän perustelee ratkaisujaan osin teoreettisesti ja näyttöön perustuen
- Opiskelija osoittaa toiminnallaan ymmärtävänsä johtamisen, kehittämisen ja laadunhallinnan keskeisiä periaatteita työyhteisössä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelija hallitsee valitsemansa fysioterapia-alueen osaamistavoitteiden mukaiset tiedot syvällisesti ja laaja-alaisesti
- Opiskelija toteuttaa fysioterapiaa itsenäisesti, asiakkaan turvallisuuden huomioiden ja yhdistelee aikaisemmin oppimaansa monipuolisesti ja luovasti
- Hän löytää ratkaisuja uusissa, yllättävissä tilanteissa, arvioi ja kehittää oma-aloitteisesti toimintaansa
- Hän perustelee ratkaisujaan teoreettisesti ja näyttöön perustuen
- Opiskelija osoittaa toiminnallaan ymmärtävänsä johtamisen, kehittämisen ja laadunhallinnan merkityksen työyhteisössä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

kirjalliset kokeet ja toiminnalliset seminaarit sekä webinaareihin ja asiantuntijaluennoille aktiivinen osallistuminen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hallitsee osittain valitsemansa fysioterapia-alueen osaamistavoitteiden mukaiset tiedot
- Opiskelija toteuttaa fysioterapiaa ohjatusti, mutta ei kykene yhdistelemään aikaisemmin oppimaansa uusiin tilanteisiin
- Hän ei löydä ilman ohjausta ratkaisuja uusissa, yllättävissä tilanteissa
- Opiskelija ei kykene arvioimaan ja kehittämään oma-aloitteisesti toimintaansa
- Hän ei perustele ratkaisujaan teoreettisesti eikä näyttöön perustuen
- Opiskelija ei kykene osoittamaan toiminnallaan ymmärtävänsä johtamisen, kehittämisen ja laadunhallinnan merkitystä työyhteisössä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee hyvin valitsemansa fysioterapia-alueen osaamistavoitteiden mukaiset tiedot
- Opiskelija toteuttaa fysioterapiaa itsenäisesti, asiakkaan turvallisuuden huomioiden ja yhdistelee jonkin verran aiemmin oppimaansa uusissa tilanteissa
- Hän löytää jonkin verran ratkaisuja uusissa, yllättävissä tilanteissa, arvioi ja kehittää toimintaansa saadun palautteen pohjalta
- Hän perustelee ratkaisujaan osin teoreettisesti ja näyttöön perustuen
- Opiskelija osoittaa toiminnallaan ymmärtävänsä johtamisen, kehittämisen ja laadunhallinnan keskeisiä periaatteita työyhteisössä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee valitsemansa fysioterapia-alueen osaamistavoitteiden mukaiset tiedot syvällisesti ja laaja-alaisesti
- Opiskelija toteuttaa fysioterapiaa itsenäisesti, asiakkaan turvallisuuden huomioiden ja yhdistelee aikaisemmin oppimaansa monipuolisesti ja luovasti
- Hän löytää ratkaisuja uusissa, yllättävissä tilanteissa, arvioi ja kehittää oma-aloitteisesti toimintaansa
- Hän perustelee ratkaisujaan teoreettisesti ja näyttöön perustuen
- Opiskelija osoittaa toiminnallaan ymmärtävänsä johtamisen, kehittämisen ja laadunhallinnan merkityksen työyhteisössä

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

7 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Riku Uusi-Jaakkola
 • Jutta Potila
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS22
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija: harjaantuu työikäisen väestön arvioinnissa niin, että hän pystyy määrittelemään potilaan /asiakkaan toimintakyvyn häiriöitä, osaa suunnitella ja käyttää erilaisia fysioterapian keinoja asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämisessä ja parantamisessa sekä arvioimaan toimintaansa yksilö- ja ryhmäterapiassa, harjaantuu terapeuttisen harjoittelun ohjaamisessa siten, että osaa arvioida harjoitteiden tasoa ja kykenee tarvittaessa muuttamaan toimintaansa, kehittyy yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoissaan kanssakäymisessä potilaiden, omaisten ja muun henkilökunnan kanssa, käyttää eri tiedonhankintamenetelmiä, huomioi kaikessa työskentelyssään ergonomiset asiat.

Sisältö

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija tekee harjoittelujaksolle annetut kirjalliset tehtävät ajallaan ja hyväksytysti. Opiskelija suoriutuu jaksonsa aikana hänelle annetuista asiakastilanteista (ryhmä, yksilö) käyttäen oppimaansa teoriaa toimintansa perusteena. Työskennellessään opiskelija huomioi sekä potilaan että oman turvallisuutensa. Opiskelija ottaa vastaa palautetta ja pystyy muuttamaan useimmiten toimintaansa saamansa palautteen pohjalta. Vuorovaikutuksessaan opiskelija on muut huomioon ottava.

Hylätty
Opiskelija ei pysty perustelemaan toimintaansa asiakastilanteissa teoriatiedon avulla ja toiminta on epäjohdonmukaista. Työskennellessään asiakastilanteissa opiskelija vaarantaa sekä oman että potilaan turvallisuuden. Opiskelija välttelee ohjaustilanteita, hän ei osaa hyödyntää saamaansa palautetta ja hänen opiskelumotivaationsa on heikko. Vuorovaikutus on kangertelevaa ja opiskelija laiminlyö yhdessä sovittuja sääntöjä. Opiskelijalla on paljon oheistoimintoja, jolloin keskittyminen opiskeluun kärsii. Harjoittelujaksolle annettuja tehtäviä jää tekemättä ja hänellä on poissaoloja.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 20.02.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 05.05.2024

Laajuus

8 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Riku Uusi-Jaakkola
 • Jutta Potila
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS22
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija: harjaantuu työikäisen väestön arvioinnissa niin, että hän pystyy määrittelemään potilaan /asiakkaan toimintakyvyn häiriöitä, osaa suunnitella ja käyttää erilaisia fysioterapian keinoja asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämisessä ja parantamisessa sekä arvioimaan toimintaansa yksilö- ja ryhmäterapiassa, harjaantuu terapeuttisen harjoittelun ohjaamisessa siten, että osaa arvioida harjoitteiden tasoa ja kykenee tarvittaessa muuttamaan toimintaansa, kehittyy yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoissaan kanssakäymisessä potilaiden, omaisten ja muun henkilökunnan kanssa, käyttää eri tiedonhankintamenetelmiä, huomioi kaikessa työskentelyssään ergonomiset asiat.

Sisältö

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija tekee harjoittelujaksolle annetut kirjalliset tehtävät ajallaan ja hyväksytysti. Opiskelija suoriutuu jaksonsa aikana hänelle annetuista asiakastilanteista (ryhmä, yksilö) käyttäen oppimaansa teoriaa toimintansa perusteena. Työskennellessään opiskelija huomioi sekä potilaan että oman turvallisuutensa. Opiskelija ottaa vastaa palautetta ja pystyy muuttamaan useimmiten toimintaansa saamansa palautteen pohjalta. Vuorovaikutuksessaan opiskelija on muut huomioon ottava.

Hylätty
Opiskelija ei pysty perustelemaan toimintaansa asiakastilanteissa teoriatiedon avulla ja toiminta on epäjohdonmukaista. Työskennellessään asiakastilanteissa opiskelija vaarantaa sekä oman että potilaan turvallisuuden. Opiskelija välttelee ohjaustilanteita, hän ei osaa hyödyntää saamaansa palautetta ja hänen opiskelumotivaationsa on heikko. Vuorovaikutus on kangertelevaa ja opiskelija laiminlyö yhdessä sovittuja sääntöjä. Opiskelijalla on paljon oheistoimintoja, jolloin keskittyminen opiskeluun kärsii. Harjoittelujaksolle annettuja tehtäviä jää tekemättä ja hänellä on poissaoloja.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 15.12.2023

Laajuus

9 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Pirkko Mäntykivi
 • Marjut Koskela
Opiskelijaryhmät
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija: osaa käyttää eri tutkimismenetelmiä arvioidessaan ikääntyvän toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä , osaa tehdä johtopäätöksiä tutkittuaan ikääntyvän toimintakykyä, osaa suunnittella ja käyttää erilaisia fysioterapian menetelmiä tarkoituksenmukaisesti ikääntyvän terapiatilanteissa , osaa soveltaa eri liikuntalajeja käytännön ohjaustilanteissa ikääntyvän tarpeisiin, osaa ohjata ikääntyvää oikeanlaisten apuvälineiden valinnassa, hankinnassa ja käyttämisessä , osaa toimia alansa asiantuntijana moniammatillisissa kuntoutustyöryhmissä , osaa huomioida esteettömyyden toimintaympäristöjen suunnittelussa ja käyttää ergonomian menetelmiä ihmisen tarpeita vastaaviksi , osaa hyödyntää hyvinvointiteknologiaa ohjatessaan ikääntynyttä ja hänen läheisiään

Sisältö

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija tekee harjoittelujaksolle annetut kirjalliset tehtävät ajallaan ja hyväksytysti. Opiskelija suoriutuu jaksonsa aikana hänelle annetuista asiakastilanteista (ryhmä, yksilö) käyttäen oppimaansa teoriaa toimintansa perusteena. Työskennellessään opiskelija huomioi sekä potilaan että oman turvallisuutensa. Opiskelija ottaa vastaa palautetta ja pystyy muuttamaan useimmiten toimintaansa saamansa palautteen pohjalta. Vuorovaikutuksessaan opiskelija on muut huomioon ottava.

Hylätty
Opiskelija ei pysty perustelemaan toimintaansa asiakastilanteissa teoriatiedon avulla ja toiminta on epäjohdonmukaista. Työskennellessään asiakastilanteissa opiskelija vaarantaa sekä oman että potilaan turvallisuuden. Opiskelija välttelee ohjaustilanteita, hän ei osaa hyödyntää saamaansa palautetta ja hänen opiskelumotivaationsa on heikko. Vuorovaikutus on kangertelevaa ja opiskelija laiminlyö yhdessä sovittuja sääntöjä. Opiskelijalla on paljon oheistoimintoja, jolloin keskittyminen opiskeluun kärsii. Harjoittelujaksolle annettuja tehtäviä jää tekemättä ja hänellä on poissaoloja.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 19.05.2024

Laajuus

9 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Pirkko Mäntykivi
 • Marjut Koskela
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija: syventää tietojaan ja taitojaan terveen lapsen psykomotorisen kehityksen havainnoinnissa ja analysoinnissa,
toimii luontevasti vuorovaikutustilanteissa eri-ikäisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa, käyttää luotettavia testejä ja mittareita arvioidessaan lapsen ja nuoren psykomotorista kehitystasoa , osaa ohjatusti tehdä johtopäätöksiä tutkittuaan lapsen / nuoren liikkumista ja toimintaa, osaa ohjata eri-ikäisille lapsille leikki- ja liikuntatuokioita yksilö- ja ryhmätilanteissa , tunnistaa lasten ja nuorten tavallisimpia sairauksia ja kehityshäiriöitä sekä ymmärtää niiden vaikutuksia lapsen / nuoren liikkumis- ja toimintakyvylle , suunnittelee ja käyttää avustetusti fysioterapian menetelmiä lapsen / nuoren terapiatilanteissa myös perheen tarpeet ja mahdollisuudet huomioiden , osaa soveltaa eri liikuntalajeja käytännön ohjaustilanteissa erityisryhmien tarpeisiin , tunnistaa lasten ja nuorten apuvälineisiin liittyviä erityispiirteitä , käyttää eri tiedonhankintamenetelmiä ottaessaan aktiivisesti selvää erilaisista hänelle vieraista asioista

Sisältö

Kehittyy yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoissaan kanssakäymisessä lapsen / nuoren, lapsen vanhempien ja muun henkilökunnan kanssa, käyttää eri tiedonhankintamenetelmiä ottaessaan aktiivisesti selvää erilaisista hänelle vieraista asioista

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija tekee harjoittelujaksolle annetut kirjalliset tehtävät ajallaan ja hyväksytysti. Opiskelija suoriutuu jaksonsa aikana hänelle annetuista asiakastilanteista (ryhmä, yksilö) käyttäen oppimaansa teoriaa toimintansa perusteena. Työskennellessään opiskelija huomioi sekä potilaan että oman turvallisuutensa. Opiskelija ottaa vastaa palautetta ja pystyy muuttamaan useimmiten toimintaansa saamansa palautteen pohjalta. Vuorovaikutuksessaan opiskelija on muut huomioon ottava.

Hylätty
Opiskelija ei pysty perustelemaan toimintaansa asiakastilanteissa teoriatiedon avulla ja toiminta on epäjohdonmukaista. Työskennellessään asiakastilanteissa opiskelija vaarantaa sekä oman että potilaan turvallisuuden. Opiskelija välttelee ohjaustilanteita, hän ei osaa hyödyntää saamaansa palautetta ja hänen opiskelumotivaationsa on heikko. Vuorovaikutus on kangertelevaa ja opiskelija laiminlyö yhdessä sovittuja sääntöjä. Opiskelijalla on paljon oheistoimintoja, jolloin keskittyminen opiskeluun kärsii. Harjoittelujaksolle annettuja tehtäviä jää tekemättä ja hänellä on poissaoloja.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 01.12.2023

Laajuus

9 op

T&K-osuus

9 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Riku Uusi-Jaakkola
 • Pia Haapala
 • Jutta Potila
Opiskelijaryhmät
 • FYS20
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Syventävän / laajentavan harjoittelujakson pohjana ovat kaikki asiat, joita on opiskeltu edellisillä lukukausilla. Opintojen tulisi syventää erityisesti lasten, työikäisten ja ikääntyvien fysioterapian opintojakson aikana saatuja tietoja ja taitoja. Jakson tavoitteena on, että opiskelija hallitsee oman alansa teotiatiedot ja käytännön taidot niin, että hän pystyy laaja-alaisesti toimimaan erilaisissa tehtävissä valitsemallaan fysioterapian alueella. Hän pystyy luovasti ratkaisemaan ongelmia oudoissakin tilanteissa. Hän suunnittelee ja käyttää erilaisia tarkoituksenmukaisia fysioterapian keinoja aiakkaidensa / potilaidensa toimintakyvyn ylläpitämisessä ja parantamisessa. Opiskelija kykenee vastaamaan oman osaamisensa arvioinnista ja kehittämisestä. Opiskelija osallistuu ja osaa kehittää myös työyhteisön toimintaa.

Sisältö

Opiskelija vaikuttaa aktiivisesti harjoittelupaikan valintaan. Harjoittelupaikka voi olla muualtakin kuin Seinäjoen sairaanhoitopiirin alueelta, mikäli vastaavaa harjoittelupaikkaa ei täältä alueelta löydy tai harjoittelu auttaa työllistymisessä.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty:
Opiskelija tekee harjoittelujaksolle annetut kirjalliset tehtävät ajallaan ja hyväksytysti. Opiskelija suoriutuu jaksonsa aikana hänelle annetuista asiakastilanteista (ryhmä, yksilö) käyttäen oppimaansa teoriaa toimintansa perusteena. Työskennellessään opiskelija huomioi sekä potilaan että oman turvallisuutensa. Opiskelija ottaa vastaa palautetta ja pystyy muuttamaan useimmiten toimintaansa saamansa palautteen pohjalta. Vuorovaikutuksessaan opiskelija on muut huomioon ottava

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija tekee harjoittelujaksolle annetut kirjalliset tehtävät ajallaan ja hyväksytysti. Opiskelija suoriutuu jaksonsa aikana hänelle annetuista asiakastilanteista (ryhmä, yksilö) käyttäen oppimaansa teoriaa toimintansa perusteena. Työskennellessään opiskelija huomioi sekä potilaan että oman turvallisuutensa. Opiskelija ottaa vastaa palautetta ja pystyy muuttamaan useimmiten toimintaansa saamansa palautteen pohjalta. Vuorovaikutuksessaan opiskelija on muut huomioon ottava.

Hylätty
Opiskelija ei pysty perustelemaan toimintaansa asiakastilanteissa teoriatiedon avulla ja toiminta on epäjohdonmukaista. Työskennellessään asiakastilanteissa opiskelija vaarantaa sekä oman että potilaan turvallisuuden. Opiskelija välttelee ohjaustilanteita, hän ei osaa hyödyntää saamaansa palautetta ja hänen opiskelumotivaationsa on heikko. Vuorovaikutus on kangertelevaa ja opiskelija laiminlyö yhdessä sovittuja sääntöjä. Opiskelijalla on paljon oheistoimintoja, jolloin keskittyminen opiskeluun kärsii. Harjoittelujaksolle annettuja tehtäviä jää tekemättä ja hänellä on poissaoloja.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Pirkko Mäntykivi
 • Jutta Potila
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • FYS22
  Fysioterapeutti (AMK)
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä A
 • Pienryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- selittää hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan ja kuvata näiden sairauksia/häiriöitä
- mitata ja arvioida sydänpotilaan liikunta- ja toimintakykyä erilaisin menetelmin
- tulkita mittaustuloksia ja ohjata tulosten perusteella fysioterapiaa/ liikuntaa sydän- ja hengityselinsairaille
- perustella fyysisen aktiivisuuden merkitystä hengitys- ja verenkiertoelimistön terveyttä edistävänä tekijänä
- kuvata sisätautien aiheuttamia muutoksia toimintakyvyssä ja toteuttaa tarkoituksenmukaista fysioterapiaa työskennellessään sisätautipotilaiden kanssa

- tutkia ja mitata hengitystä eri menetelmin
- toteuttaa tarkoituksenmukaista hengitysfysioterapiaa
- ohjata asiakasta/potilasta käyttämään hengitysfysioterapian apuvälineitä
- toteuttaa vatsa- ja thoraxkirurgisen potilaan pre – ja postoperatiivista fysioterapiaa
- edistää diabetesasiakkaiden terveyttä tutkittua tietoa hyväksi käyttäen
- osaa ohjata rintasyöpäleikattujen ft-prosessia sekä pre-että postoperatiivisesti

Sisältö

- Hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan arviointi ja mittaaminen:
(syke, verenpaine, 6-min kävelytesti)
- Sydäninfarktipotilaan fysioterapia
- Sydänleikkaukseen tulevan potilaan pre- ja postoperatiivinen fysioterapia
- Sisätautipotilaan toimintakyvyn arviointi ja fysioterapia
- Liikunta yllä olevien sairauksien preventiossa

- Hengityselinsairaan fysioterapia
- Hengitystekniikka ja hengitysharjoitusten ohjaaminen
- Astma ja COPD
- Hengitysfysioterapian apuvälineet
- Terveyden edistäminen osana hengitysfysioterapiaa
- Vatsa- ja thoraxkirurgisen potilaan pre- ja postoperatiivinen fysioterapia
- Diabeetikon fysioterapia
- Rintasyöpäleikatun potilaan fysioterapia

Oppimateriaalit

Vuori, Taimela, Kujala (toim.). (2020) Liikuntalääketiede.
Airaksinen, j. ym. (2023) Kardiologia. Duodecim
Vauhkonen, I & Holmström, P. (2020) Sisätaudit. SanomaPro
Leppäluoto, J. ja muut. (2019). Anatomia ja fysiologia – rakenteesta toimintaan. Sanoma Pro Oy
Sand, O., Siaastad, O.V., Haug, E., Toverud, K.C. Bjålie, J.G. & Hekkanen, R. (2012). Ihminen: Fysiologia ja anatomia. Helsinki. Sanoma Pro Oy.
Kauranen, K (2021) Fysioterapeutin käsikirja. Sanoma pro

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla opiskellaan:
- tutoriaalityöskentely
- teorialuennot
- käytännön harjoitustunnit ja simulaatio
- tunnille valmistavat tehtävät ja muut tuntitehtävät
- itsenäinen ja pienryhmätyöskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso = 6 op (162h) sisältäen teorialuentoja, käytännön harjoitustunteja ja simulaatio-opetusta. Opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja pienryhmittäin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija:
- osaa antaa joitakin esimerkkejä hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksista ja niiden fysioterapiasta
- löytää irrallisia asiaan kuuluvia yksityiskohtia, mutta tiedon soveltaminen on vaikeaa
- tutkii, ohjaa ja käyttää manuaalista työskentelyä epävarmasti asiakastilanteissa
- kykenee ohjatusti tekemään johtopäätöksiä kliinisen tutkimisen pohjalta
- hyödyntää niukasti lähteitä kirjallisissa tehtävissä ja löytää niukasti yhteyksiä aihealueen ilmiöihin

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija:
- osaa antaa esimerkkejä hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksista ja niiden fysioterapiasta näyttöön perustuen
- soveltaa aiemmin oppimaansa toimiessaan hengitys- ja verenkiertoelinsairaiden kanssa
- tutkii, ohjaa ja käyttää manuaalista työskentelyä asiakastilanteissa, osaa tehdä johtopäätöksiä kliinisen tutkimisensa perusteella
- hyödyntää monipuolisesti lähteitä kirjallisissa tehtävissä ja löytää yhteyksiä aihealueen ilmiöihin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
- antaa monipuolisesti esimerkkejä hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksista ja niiden fysioterapiasta ja osaa toteuttaa näyttöön perustuvaa fysioterapiaa toimiessaan hengitys- ja verenkiertoelinsairaiden kanssa
- soveltaa luovasti aiemmin oppimaansa toimiessaan hengitys- ja verenkiertoelinsairaiden kanssa
- tutkii, ohjaa ja käyttää taitavasti manuaalista työskentelyä asiakastilanteissa, tekee perusteltuja johtopäätöksiä tutkimisensa perusteella
- hyödyntää monipuolisesti ja relevantisti lähteitä kirjallisissa tehtävissä ja löytää hyvin yhteyksiä aihealueen ilmiöihin

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi on numeraalinen (1-5, 0= hylätty)

Käytännön harjoitustunneilla ja simulaatioon osallistuminen (HYV/ HYL), poissaolot korvattava
Opintojajakson itsenäisten ja pienryhmätehtävien suorittaminen (HYV/HYL)
Moodle-tentti (1-5, 0= hylätty)
Case-tentti (1-5, 0 = hylätty)

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Jutta Potila
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • FYS23
  Fysioterapeutti (AMK)
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä A
 • Pienryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- määritellä terveysliikuntaan ja liikunnan ohjaamiseen liittyvät keskeiset käsitteet
- löytää ratkaisuja asiakkaan terveyteen liittyviin yksilöllisiin muutostarpeisiin ja osaa ohjata muutosprosessia
- arvioida asiakkaan terveyttä erilaisin mittauksin ja menetelmin, myös teknologiaa ja digitaalisuutta hyödyntäen
- käyttää kansallisia liikunta- ja ravitsemussuosituksia ja näyttöön perustuvaa tietoa asiakaslähtöisessä ohjaus- ja neuvontaosaamisessa.
- suunnitella ja toteuttaa tavoitteellisen harjoitustunnin ryhmälle erilaisia ohjaustapoja hyödyntäen
- perustella ja soveltaa toimintaansa yksilö- ja ryhmämuotoisessa liikunta, neuvonta- ja ohjausosaamisessa.

Sisältö

- Terveysliikunta ja liikunnan ohjaamisen keskeiset käsitteet
- Terveyden edistämisen menetelmiä ja periaatteita
- Erilaisten mittausmenetelmien ja teknologian hyödyntäminen neuvonta- ja ohjausosaamisessa.
- Suomalaiset eri ikäisille ja ryhmille suunnatut liikunta- ja ravitsemussuositukset
- Ryhmänohjauksen periaatteet ja mahdollisuudet
- Soveltavan yksilö- ja ryhmäliikunnan mahdollisuudet ja ohjaaminen eri ympäristöissä

Opetusmenetelmät

Opintojakson opetusmenetelmät:
-Teorialuennot
- Itsenäinen ja pienryhmätyöskentely
- Käytännön harjoitustunnit
- Yksilö - ja ryhmänohjaukset
- Seminaarityöskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö on opintojaksolla 5 op (135h), joka koostuu teorialuennoista, käytännönharjoituksista sekä opiskelijan itsenäisestä ja pienryhmätyöskentelystä,

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija:

- osaa vajavaisesti määritellä terveysliikuntaan ja liikunnan ohjaamiseen liittyvät keskeiset käsitteet
- löytää puutteellisesti ratkaisuja asiakkaan terveyteen liittyviin yksilöllisiin muutostarpeisiin ja osaa ohjata vajavaisesti muutosprosessia
- osaa arvioida vajavaisesti asiakkaan terveyttä erilaisin mittauksin ja menetelmin, ja teknologian ja digitaalisuuden hyödyntäminen on vajavaista
- käyttää puutteellisesti kansallisia liikunta- ja ravitsemussuosituksia ja näyttöön perustuvaa tietoa asiakaslähtöisessä ohjaus- ja neuvontaosaamisessa.
- suunnitella ja toteuttaa mekaanisesti tavoitteellisen harjoitustunnin ryhmälle ja erilaisten ohjaustapojen hyödyntäminen on puutteellista
- ei osaa perustella monipuolisesti ja soveltavasti toimintaansa yksilö- ja ryhmämuotoisessa liikunta, neuvonta- ja ohjausosaamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija

- osaa määritellä pääpiirteittäin terveysliikuntaan ja liikunnan ohjaamiseen liittyvät keskeiset käsitteet
- löytää osittain ratkaisuja asiakkaan terveyteen liittyviin yksilöllisiin muutostarpeisiin ja osaa jonkin verran ohjata muutosprosessia
- osaa arvioida pääpiirteittäin asiakkaan terveyttä erilaisin mittauksin ja menetelmin, myös teknologiaa ja digitaalisuutta hyödyntäen
- käyttää osittain kansallisia liikunta- ja ravitsemussuosituksia ja näyttöön perustuvaa tietoa asiakaslähtöisessä ohjaus- ja neuvontaosaamisessa.
- suunnitella ja toteuttaa pääpiirteittäin tavoitteellisen harjoitustunnin ryhmälle erilaisia ohjaustapoja hyödyntäen
- perustella ja soveltaa osittain toimintaansa yksilö- ja ryhmämuotoisessa liikunta, neuvonta- ja ohjausosaamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija

- osaa määritellä laajasti terveysliikuntaan ja liikunnan ohjaamiseen liittyvät keskeiset käsitteet
- löytää monipuolisesti ratkaisuja asiakkaan terveyteen liittyviin yksilöllisiin muutostarpeisiin ja osaa ohjata muutosprosessia
- arvioida täsmällisesti asiakkaan terveyttä erilaisin mittauksin ja menetelmin, myös teknologiaa ja digitaalisuutta hyödyntäen
- käyttää laajasti ja monipuolisesti kansallisia liikunta- ja ravitsemussuosituksia ja näyttöön perustuvaa tietoa asiakaslähtöisessä ohjaus- ja neuvontaosaamisessa.
- suunnitella ja toteuttaa täsmällisesti tavoitteellisen harjoitustunnin ryhmälle erilaisia ohjaustapoja hyödyntäen
- perustella ja soveltaa monipuolisesti toimintaansa yksilö- ja ryhmämuotoisessa liikunta, neuvonta- ja ohjausosaamisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi on numeraalinen 1-5, 0 = hylätty

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 21.09.2023

Ajoitus

01.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Marjut Koskela
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija:
• osaa nimetä arkiliikunnan terveyshyötyjä sekä passiiviseen elämäntyyliin liittyvät riskitekijät.
• osaa kertoa riittävän levon merkityksen hyvinvoinnille ja osaa luetella unihygieniaa edistävät tekijät
• osaa selittää terveellisen ja monipuolisen ravinnon merkityksen hyvinvoinnille ravitsemussuositukset huomioiden
• Osaa koostaa omien ruokailutottumusten pohjalta terveellisiä aterioita

Sisältö

• Fyysinen aktiivisuus: Fyysisen aktiivisuuden merkitys terveydelle, liikuntamäärät, arki- ja hyötyliikunnan näkökulma, luontoliikunnan monipuolisuus, liikunnan vaikutukset työssä jaksamiseen, paikallaan olon vähentäminen.
• Ravinto: Lautasmalli, ateriarytmi, aterioiden koostaminen, ravinnon laatu, ruuan määrä.
• Lepo: Rentoutusharjoitukset, ajanhallinta, liian vähäisen unen vaikutukset, unihygienian merkitys.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson hyväksytty- suoritus edellyttää, että opiskelija suorittaa opintojakson tehtävät ja Moodletentit hyväksytysti ja aikataulun mukaisesti.

Hyväksytyn kriteerit
opiskelija:
- osaa nimetä arkiliikunnan terveyshyötyjä sekä passiiviseen elämäntyyliin liittyvät riskitekijät
- osaa kertoa riittävän levon merkityksen hyvinvoinnille ja osaa luetella unihygieniaa edistävät tekijät
- osaa selittää terveellisen ja monipuolisen ravinnon merkityksen hyvinvoinnille ravitsemussuositukset huomioiden
- osaa soveltaa ravitsemussuosituksia käytännössä, eli koostaa omien ruokailutottumusten pohjalta terveellisiä aterioita

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

04.03.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Pirkko Mäntykivi

Tavoitteet

Opiskelija:
• osaa nimetä arkiliikunnan terveyshyötyjä sekä passiiviseen elämäntyyliin liittyvät riskitekijät.
• osaa kertoa riittävän levon merkityksen hyvinvoinnille ja osaa luetella unihygieniaa edistävät tekijät
• osaa selittää terveellisen ja monipuolisen ravinnon merkityksen hyvinvoinnille ravitsemussuositukset huomioiden
• Osaa koostaa omien ruokailutottumusten pohjalta terveellisiä aterioita

Sisältö

• Fyysinen aktiivisuus: Fyysisen aktiivisuuden merkitys terveydelle, liikuntamäärät, arki- ja hyötyliikunnan näkökulma, luontoliikunnan monipuolisuus, liikunnan vaikutukset työssä jaksamiseen, paikallaan olon vähentäminen.
• Ravinto: Lautasmalli, ateriarytmi, aterioiden koostaminen, ravinnon laatu, ruuan määrä.
• Lepo: Rentoutusharjoitukset, ajanhallinta, liian vähäisen unen vaikutukset, unihygienian merkitys.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson hyväksytty- suoritus edellyttää, että opiskelija suorittaa opintojakson tehtävät ja Moodletentit hyväksytysti ja aikataulun mukaisesti.

Hyväksytyn kriteerit
opiskelija:
- osaa nimetä arkiliikunnan terveyshyötyjä sekä passiiviseen elämäntyyliin liittyvät riskitekijät
- osaa kertoa riittävän levon merkityksen hyvinvoinnille ja osaa luetella unihygieniaa edistävät tekijät
- osaa selittää terveellisen ja monipuolisen ravinnon merkityksen hyvinvoinnille ravitsemussuositukset huomioiden
- osaa soveltaa ravitsemussuosituksia käytännössä, eli koostaa omien ruokailutottumusten pohjalta terveellisiä aterioita

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
Opiskelijaryhmät
 • FYS23
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija

- osaa selittää hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenteen ja kuvata sen toimintaperiaatteita
- osaa kuvata sisä- ja aistinelinten anatomisia rakenteita ja selittämään niiden toimintaperiaatteita

Sisältö

Sisältö

- Hengitys ja verenkiertoelimistön rakenne ja toiminta
- Sisä- ja aistinelinten anatomia ja fysiologia: lämmönsäätely, solu, kudokset ja iho, ruoansulatuselimistö, munuaiset, vitsaneritys ja nestetasapaino, happo-emäs tasapaino ja immuunijärjestelmä

Oppimateriaalit

Sand, O. ym. (2011) Ihminen. Fysiologia ja anatomia. Sanoma Pro Oy.
Leppäluoto, J. (2019) Anatomia ja fysiologia - rakenteesta toimintaan. Sanoma Pro Oy
Kauranen, K. (2022) Kuormitusfysiologia. Liikuntatieteellinen Seura

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla opetus toteutetaan lähiopetuksena:
- Teorialuennot
- Tunneille valmistavat tehtävät ja tuntitehtävät (yksilö- ja pienryhmätyöskentely)
- Itsenäinen opiskelu verkko-opetusympäristössä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 2 op (= 54h opiskelijan työtä). Opiskelu tapahtuu teorialuentojen ja opiskelijan itsenäisen ja ryhmätyöskentelyn menetelmin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija

- osaa selittää vajavaisesti hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenteen ja kuvata jonkin verran sen toimintaperiaatteita
- osaa kuvata pääpiirteittäin ja mekaanisesti sisä- ja aistinelinten anatomisia rakenteita ja selittämään vajavaisesti niiden toimintaperiaatteita

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija

- osaa selittää osittain hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenteen ja kuvata pääpiirteittäin sen toimintaperiaatteita
- osaa kuvata pääpiirteittäin sisä- ja aistinelinten anatomisia rakenteita ja selittämään osittain niiden toimintaperiaatteita

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija

- osaa selittää tarkasti hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenteen ja kuvata laajasti sen toimintaperiaatteita
- osaa kuvata täsmällisesti sisä- ja aistinelinten anatomisia rakenteita ja selittämään laajasti niiden toimintaperiaatteita

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi on numeraalinen 1-5, 0 = hylätty

Tuntityöskentely ja opintojakson tehtävät (HYV/HYL)
Moodle-tentti (1-5, 0 = hylätty)

Ilmoittautumisaika

16.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 30.04.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Jutta Potila
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä a (Koko: 2. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä b (Koko: 2. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • FYS23
  Fysioterapeutti (AMK)
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä a
 • Pienryhmä b

Tavoitteet

Opiskelija:

- osaa tulkita liikunnan merkitystä toimintakyvyn edistäjänä eri ikäkausina
- selittää lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen vaiheet
- selittää motorisen oppimisen ja opettamisen periaatteet
- selittää ikääntymisen mukanaan tuomat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset haasteet ja muutokset.
- tunnistaa työikäisen arkeen liittyvät kuormitustekijät
- tunnistaa ihmisen elämäkaaren vaiheet, kriisiteoriat ja kertoa ihmisen psyykkiset prosessit
- soveltaa oppimaansa teoriaa käytännön asiakastilanteissa

Sisältö

- Liikunnan merkitys ikäkausittain toimintakyvyn edistäjänä
- Lasten ja nuorten perusliikuntataidot, motorinen kehitys, psykososiaalinen kehitys
- Motorinen oppiminen ja opettaminen
- Fysiologisen ikääntymisen merkitys toimintakyvylle
- Työikäisen arjen kuormitustekijät
- Ihmisen kehitys ja elämänkaariteoriat, kriisiteoriat ja psyykkiset prosessit
- Käytännön asiakastilanteiden harjoittelu

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu lähiopetuksena. Opetus sisältää itsenäistä opiskelua, pienryhmätyöskentelyä, harjoitustunteja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 op, mikä vastaa 135h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija

- ymmärtää vajavaisesti liikunnan merkityksen eri ikäkausina toimintakyvyn edistäjänä
- ei osaa selittää loogisesti lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen vaiheita
- selittää pintapuolisesti motorisen oppimisen ja opettamisen periaatteet
- selittää vajavaisesti ikääntymisen mukanaan tuomat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset haasteet ja muutokset.
- tunnistaa puutteellisesti työikäisen arkeen liittyvät kuormitustekijät
- tunnistaa vajavaisesti ihmisen elämäkaaren vaiheet, kriisiteoriat ja kertoa ihmisen psyykkiset prosessit
- soveltaa puutteellisesti oppimaansa teoriaa käytännön asiakastilanteissa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija

- ymmärtää pääpiirteittäin liikunnan merkityksen eri ikäkausina toimintakyvyn edistäjänä
- selittää osittain lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen vaiheet
- selittää osittain motorisen oppimisen ja opettamisen periaatteet
- selittää pääpiirteittäin ikääntymisen mukanaan tuomat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset haasteet ja muutokset.
- tunnistaa osittain työikäisen arkeen liittyvät kuormitustekijät
- tunnistaa jonkin verran ihmisen elämäkaaren vaiheet, kriisiteoriat ja kertoa ihmisen psyykkiset prosessit
- soveltaa osittain oppimaansa teoriaa käytännön asiakastilanteissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija

- ymmärtää laajasti liikunnan merkityksen eri ikäkausina toimintakyvyn edistäjänä
- selittää tarkasti lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen vaiheet
- selittää täsmällisesti motorisen oppimisen ja opettamisen periaatteet
- selittää monipuolisesti ikääntymisen mukanaan tuomat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset haasteet ja muutokset.
- tunnistaa monipuolisesti työikäisen arkeen liittyvät kuormitustekijät
- tunnistaa laajasti ihmisen elämäkaaren vaiheet, kriisiteoriat ja kertoa ihmisen psyykkiset prosessit
- soveltaa monipuolisesti oppimaansa teoriaa käytännön asiakastilanteissa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeraalisesti 1-5 (0=hylätty).

Ilmoittautumisaika

16.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Jutta Potila
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä a (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä b (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • FYS23
  Fysioterapeutti (AMK)
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä a
 • Pienryhmä b

Tavoitteet

Opiskelija:

- tunnistaa terveyskunnon ja sen osatekijöiden merkityksen ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
- selittää fyysisen kunnon osatekijät ja miten erilainen kuormitus vaikuttaa elimistön toimintaan
- osaa valita erilaisia keinoja kunnon eri osa-alueiden mittaamiseen ja osaa tehdä johtopäätöksiä mittaustuloksista.
- käyttää kunnon eri osa-alueiden testaamista osana asiakkaan terveyskunnon ja suorituskyvyn edistämistä.
- osaa selittää hermoston rakenteellisen ja toiminnallisen jaottelun tehtävineen
-osaa selittää hermolihasjärjestelmän toiminnan ja lihaksen supistumismekanismin

Sisältö

- Terveyskunto ja sen osa-alueet
- Fyysisen kunnon osatekijät ja kuormitus
- Fyysisen kunnon eri osa-alueiden mittaaminen ja tulosten analysoiminen
- Fyysisen kunnon testaaminen osana terveyskunnon ja suorituskyvyn edistämistä
- Hermoston rakenne ja toiminta
- Hermolihasjärjestelmä ja lihaksen supistuminen

Oppimateriaalit

Keskinen, K. ym. (2018) Fyysisen kunnon mittaaminen – käsi- ja oppikirja kuntotestaajille. Liikuntatieteellinen seura
Sand, O. ym. (2011) Ihminen. Fysiologia ja anatomia. Sanoma Pro Oy.
Leppäluoto, J. (2019) Anatomia ja fysiologia - rakenteesta toimintaan. Sanoma Pro Oy
Kauranen, K. (2022) Kuormitusfysiologia. Liikuntatieteellinen Seura

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla opiskelu tapahtuu itsenäisesti, pienryhmätyöskentelynä sekä seminaarityöskentelynä:
- Luennot
- Opintotunneille valmistavat tehtävät ja tuntitehtävät
- Käytännön harjoitukset ja opintokäynnit
- Seminaarityöskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 op kokonaisuus, joka tarkoittaa opiskelijan työnä 135h. Opiskelu sisältää teorialuentoja ja pienryhmätyöskentelyä, sekä seminaarityöskentelyä. Käytännön harjoituksia ja opintokäyntejä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija

- tunnistaa vajavaisesti terveyskunnon ja sen osatekijöiden merkityksen ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
- selittää puutteellisesti fyysisen kunnon osatekijät ja miten erilainen kuormitus vaikuttaa elimistön toimintaan
- ei osaa valita erilaisia keinoja kunnon eri osa-alueiden mittaamiseen ja osaa tehdä vajavaisesti johtopäätöksiä mittaustuloksista.
- osaa käyttää mekaanisesti ja pintapuolisesti kunnon eri osa-alueiden testaamista osana asiakkaan terveyskunnon ja suorituskyvyn edistämistä.
- osaa vajavaisesti selittää hermoston rakenteellisen ja toiminnallisen jaottelun tehtävineen
- osaa puutteellisesti selittää hermolihasjärjestelmän toiminnan ja lihaksen supistumismekanismin

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija

- tunnistaa pääpiirteittäin terveyskunnon ja sen osatekijöiden merkityksen ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
- osaa osittain selittää fyysisen kunnon osatekijät ja miten erilainen kuormitus vaikuttaa elimistön toimintaan
- osaa valita osittain erilaisia keinoja kunnon eri osa-alueiden mittaamiseen ja tehdä osittain johtopäätöksiä mittaustuloksista.
- käyttää osittain kunnon eri osa-alueiden testaamista osana asiakkaan terveyskunnon ja suorituskyvyn edistämistä.
- selittää pääpiirteittäin hermoston rakenteellisen ja toiminnallisen jaottelun tehtävineen
- selittää osittain hermolihasjärjestelmän toiminnan ja lihaksen supistumismekanismin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija

- tunnistaa monipuolisesti terveyskunnon ja sen osatekijöiden merkityksen ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
- osaa selittää täsmällisesti fyysisen kunnon osatekijät ja miten erilainen kuormitus vaikuttaa elimistön toimintaan
- osaa valita monipuolisesti ja erilaisia keinoja kunnon eri osa-alueiden mittaamiseen ja osaa tehdä täsmällisiä johtopäätöksiä mittaustuloksista.
- osaa käyttää laajasti kunnon eri osa-alueiden testaamista osana asiakkaan terveyskunnon ja suorituskyvyn edistämistä.
- osaa selittää täsmällisesti ja laajasti hermoston rakenteellisen ja toiminnallisen jaottelun tehtävineen
- osaa selittää täsmällisesti hermolihasjärjestelmän toiminnan ja lihaksen supistumismekanismin

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeerisesti 1-5, 0 = hylätty
- Aerobisen kunnon analysointitehtävä (1-5), 0 = hylätty
- Moodle-tentit (1-5, 0 = hylätty)
- Seminaarityöskentely (1-5, 0 = hylätty)
- Käytännön harjoitukset ja tuntityöskentely (HYV/HYL), poissaolot korvattava

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Riku Uusi-Jaakkola
 • Jutta Potila
Opiskelijaryhmät
 • FYS23
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija

- Tunnistaa palpoiden luisia maamerkkejä ja pinnallisia lihaksia ihmiskehosta
- Pystyy palpoiden tunnistamaan ihmiskehon niveliä, osaa nivelten liikeradat ja ymmärtää pinnallisten lihasten toiminnan
- Osaa nivelten liikkuvuuden mittaamisen ja lihastestauksen perusteet
- Osaa suorittaa nivelten liikkuvuuksien mittauksen eri mittareilla ja lihastestauksen käytännössä luotettavasti
- Tunnistaa kävelyn biomekaniikan perusteet ja tunnistaa kävelyn vaiheet

Sisältö

- Luisten rakenteiden palpaatio ja nivelliikkuvuuksien mittaaminen
- Lihasten palpaatio ja lihastestaus
- Kävelyn biomekaniikka

Oppimateriaalit

- Biel, A. 2022. Reittiopas ihmiskehoon
- Abrahamson, E. & Langston, J. (Ahonen, J. & Turkki. V). 2019. Lihastestaus – käytännön opas terapeuteille
- Palmer & Epler, 1998 (2th edition) Fundamentals of Musculoskeletal Assessment Techniques
- Kauranen, K. 2021. Fysioterapeutin käsikirja
- Toimia -tietokanta

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
- Luennot
- Harjoitustunnit
- Käytännön koe

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kuormitus (5 op) 135h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy välttävästi palpoiden tunnistamaan ihmiskehon luisia maamerkkejä, pinnallisia lihaksia ja niveliä. Opiskelija muistaa välttävästi nivelten liikeradat, ymmärtää välttävästi nivelten liikkuvuuksien perusteet ja osaa välttävästi suorittaa mittaamisen eri mittareilla käytännössä.
Opiskelija ymmärtää välttävästi pinnallisten lihasten toiminnan ja lihastestauksen perusteet. Opiskelija osaa suorittaa välttävästi lihastestauksen käytännössä.
Opiskelija ymmärtää kävelyn biomekaniikan perusteet ja tunnistaa kävelyn vaiheet välttävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy palpoiden tunnistamaan ihmiskehon luisia maamerkkejä, pinnallisia lihaksia ja niveliä osittain. Opiskelija muistaa osittain nivelten liikeradat, ymmärtää osittain nivelten liikkuvuuksien perusteet ja osaa osittain suorittaa mittaamisen eri mittareilla käytännössä.
Opiskelija ymmärtää pinnallisten lihasten toiminnan ja lihastestauksen perusteet osittain. Opiskelija osaa suorittaa osittain lihastestauksen käytännössä.
Opiskelija ymmärtää kävelyn biomekaniikan perusteet ja tunnistaa kävelyn vaiheet osittain.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija pystyy palpoiden tunnistamaan ihmiskehon luisia maamerkkejä, pinnallisia lihaksia ja niveliä. Opiskelija muistaa nivelten liikeradat, ymmärtää nivelten liikkuvuuksien perusteet ja osaa suorittaa luotettavasti mittaamisen eri mittareilla käytännössä.
Opiskelija ymmärtää pinnallisten lihasten toiminnan ja lihastestauksen perusteet. Opiskelija osaa suorittaa lihastestauksen käytännössä luotettavasti.
Opiskelija ymmärtää kävelyn biomekaniikan perusteet ja tunnistaa kävelyn vaiheet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeraalisesti (HYL / 1-5) käytännön kokeen numero mukaan.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.09.2023

Laajuus

6 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

0.5 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Pirkko Mäntykivi
 • Jutta Potila
 • Marjut Koskela
Opiskelijaryhmät
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija:

- osaa nimetä ikääntymisen mukanaan tuomat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset
- osaa määritellä ikääntyvän elämäntilanteeseen liittyviä terveyttä edistäviä ja sairauksia ehkäiseviä tekijöitä
- osaa selittää liikunnan vaikutukset ikääntyvän elimistöön ja osaa perustella keskeiset tekijät ohjatessaan ikääntyneiden liikuntaa
- osaa arvioida kivun aiheuttamia ongelmia ikääntyvien toimintakyvylle
- osaa käyttää eri tutkimusmenetelmiä arvioidessaan ikääntyvän toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä
- osaa käyttää ICF-luokitusta ja TOIMIA-tietokantaa kuvatessaan ikääntyvän toimintakykyä ja toiminnan rajoitteita
- osaa ohjata ikääntyvälle toimintakykyä tukevien apuvälineden käytössä, sekä osaa ohjata ikääntyvää apuvälineiden valinnassa ja hankinnassa
- osaa soveltaa laadullista tutkimusta haastattelutehtävässään
- osaa antaa esimerkkejä ikääntyvälle päivittäisiä toimintoja tukevista teknologisista ratkaisuista

Sisältö

- Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset ikääntyvän toimintakyvyssä
- Terveyden edistäminen ja ikääntyminen
- Ikääntyvien motoristen taitojen harjoittaminen eri aistikanavia hyödyntäen
- ICF-luokitusjärjestelmä ja TOIMIA-tietokanta
- Ikääntyvän toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen eri tutkimusmenetelmät
- Fysioterapian keinot ikääntyvän ihmisen kivun hallinnassa ja toimintakyvyn ylläpitämisessä
- Apuvälineprosessi
- Robotiikka, hyvinvointiteknologia ja digitalisaatio
- Laadullinen tutkimus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija:

- osaa nimetä joitakin ikääntymisen mukanaan tuomia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia
- nimeää muutamia ikääntyvän elämäntilanteeseen liittyviä terveyttä edistäviä ja sairauksia ehkäiseviä tekijöitä
- luettelee niukasti eri elinjärjestelmien häiriöiden ja sairauksien vaikutuksia ikääntyvän toimintakykyyn
- käyttää ohjatusti ICF-luokitusjärjestelmää ja erilaisia ikääntyneen toimintakykyyn liittyviä mittareita ja osaa tulosten pohjalta ohjata joiltakin osin ikääntyvää toimintakyvyn edistämiseksi
- ohjata apuvälineprosessia avustuksen turvin
- osaa nimetä joitakin ikääntyneiden hyvinvointiteknologian sovelluksia

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:

- arvioida ikääntymisen mukana tuomia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia
- selittää ikääntyvän elämäntilanteeseen liittyviä terveyttä edistäviä ja sairauksia ehkäiseviä tekijöitä
- tulkita eri elinjärjestelmien häiriöiden ja sairauksien vaikutuksia ikääntyvän toimintakykyyn
- käyttää perustellusti ICF-luokitusjärjestelmää ja joitakin ikääntyneen toimintakykyyn liittyviä mittareita ja osaa tulosten pohjalta ohjata ikääntyvää toimintakyvyn edistämiseksi
- joiltakin osin ohjata apuvälineprosesissa
- osaa nimetä ikääntyneiden hyvinvointiteknologian sovelluksia ja käyttää niitä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:

- arvioida laaja-alaisesti ikääntymisen mukana tuomia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia
- analysoida ikääntyvän elämäntilanteeseen liittyviä terveyttä edistäviä ja sairauksia ehkäiseviä tekijöitä
- tehdä johtopäätöksiä eri elinjärjestelmien häiriöiden ja sairauksien vaikutuksista ikääntyvän toimintakykyyn
- käyttää monipuolisesti ja perustellusti ICF-luokitusjärjestelmää ja erilaisia ikääntyneen toimintakykyyn liittyviä mittareita ja osaa tulosten pohjalta ohjata ikääntyvää toimintakyvyn edistämiseksi
- ohjata apuvälineprosesissa
-osaa kiitettävästi hyödyntää ikääntyneiden hyvinvointiteknologian sovelluksia

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 24.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 01.10.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Jussi Kareinen
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- ratkoa todellisia työelämästä (yritykset, organisaatiot, yhdistykset) saatuja kehittämistehtäviä pienryhmissä, jotka koostuvat eri alojen opiskelijoista.
- toteuttaa asiakastutkimuksen ja siihen perustuen kehittää ja testata erilaisia ratkaisuja toimeksiantajan ongelmaan
- osaa huomioita liiketoiminnalliset näkökulmat ratkaisua valittaessa
- esitellä ammattimaisesti ryhmän valitseman ratkaisun eli konseptin toimeksiantajalle
- soveltaa muotoiluajattelua (design thinking) sekä sen prosessia jatkossa oman alan kehittämistehtävissä.

Sisältö

Päivätoteutuksessa opintojakso toteutetaan viikon mittaisena intensiiviopintojaksona, SeAMK Innovaatioviikkona. Sen aikana opiskelijat eivät osallistu muuhun SeAMKin opetukseen.
Monimuotototeutuksessa opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena erikseen määritellyllä aikataululla.
- Ennakkotehtävä opintojakson käsitteistä sekä prosesseista (muotoiluajattelu, palvelumuotoilu, ryhmätyöskentely)
- Kehittämistehtävän ongelman analysointi
- Asiakastiedon keruu eri menetelmillä
- Ratkaisuvaihtoehtojen ideointi eri menetelmillä
- Ratkaisuvaihtoehtojen testaus sekä kehittäminen testauksen perusteella
- Ratkaisun eli konseptin esittely
- Ryhmätyöskentelytaidot sekä päivittäinen oman työskentelyn raportointi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
- Opiskelija osoittaa ennakkotehtävän hyväksytysti suorittamisella asiakaslähtöiseen kehittämisprosessiin liittyvien vaiheiden ja käsitteiden hallitsemisen.
- Opiskelija osoittaa hallitsevansa asiakaslähtöisen kehitysprosessin osallistumalla aktiivisesti kehittämistehtävän ratkomiseen ryhmässä.
- Opiskelija osaa kerätä asiakastietoa eri menetelmillä ja soveltaa aineistoa kehittämistehtävän ratkaisemisessa.
- Opiskelija on osallistunut ryhmän tulosten esittelyyn toimeksiantajalle.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 01.12.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Kaija Loppela
Opiskelijaryhmät
 • FYS20
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija:

- perehtyy strategisen johtamisen ja henkilöstöjohtamisen perusteisiin ja käsitteisiin
- osaa selittää johtamisen, kehittämisen ja laadunhallinnan merkityksen organisaation toiminnalle
- ymmärtää johtamisen ja laatutyön merkityksen eri organisaatioissa ja osaa arvioida organisaation laatutyön vaihetta

Sisältö

- henkilöstöjohtamisen perusteet (itsensä johtaminen, alaistaidot, rekrytointi, perehdyttäminen, kehityskeskustelut, johtaminen ja työhyvinvointi)
- strategisen johtamisen käsitteet (visio, missio, strategia, arvot) - palveluorganisaation tuloksellisuus (BSC- mittari)
- palveluorganisaation laadunhallinta (ITE-mittari, EFQM)

Oppimateriaalit

- Syvänen, S., Tikkamäki, K., Loppela, K., Tappura, S., Kasvio, A. ja Toikko, T. 2015. Dialoginen johtaminen. TUP

Syvänen, S., Loppela, K. ja Kolehmainen, R. 2022. Työyhteisöjen ja johtamisen dialoginen kehittäminen. Työhyvinvoinnin ja uudistumisen tekijät. Tampereen yliopisto.

Laaksonen, H. ja Ollila, S. 2022. (toim.) Henkilöstöjohtamisen moninaisuus. Ajateltua, koettua, tutkittua. Oppian.
Englanniksi

Opetusmenetelmät

Asiantuntijaluento, opetuskeskustelut, itsenäinen tehtävä johtamiseen ja laadunhallintaan liittyen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso vastaa 2 op:n eli noin 54 tunnin työtä. Työ koostuu osallistumisesta luentopäivään ja itsenäisestä tehtävästä ja sen esittämisestä ns. johtamisen seminaaripäivässä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- Opiskelija ei kykene arvioimaan ja kehittämään oma-aloitteisesti toimintaansa. Hän ei perustele ratkaisujaan teoreettisesti eikä näyttöön perustuen
- Opiskelija ei kykene osoittamaan toiminnallaan ymmärtävänsä johtamisen, kehittämisen ja laadunhallinnan merkitystä työyhteisössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- Opiskelija osoittaa toiminnallaan ymmärtävänsä johtamisen, kehittämisen ja laadunhallinnan keskeisiä periaatteita työyhteisössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelija löytää ratkaisuja uusissa, yllättävissä tilanteissa, arvioi ja kehittää oma-aloitteisesti toimintaansa. Hän perustelee ratkaisujaan teoreettisesti ja näyttöön perustuen
- Opiskelija osoittaa toiminnallaan ymmärtävänsä johtamisen, kehittämisen ja laadunhallinnan merkityksen työyhteisössä

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Jaana Store
Opiskelijaryhmät
 • FYS22
  Fysioterapeutti (AMK)

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Jaana Store
Opiskelijaryhmät
 • FYS22
  Fysioterapeutti (AMK)

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

20.09.2023 - 06.10.2023

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Pirkko Mäntykivi
 • Jutta Potila
 • Marjut Koskela
Opiskelijaryhmät
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- selittää ikääntyvän eri elinjärjestelmien häiriöitä, vammoja ja sairauksia ja tietää niihin liittyvien lääkkeiden vaikutuksista
- selittää neurologisten sairauksien vaikutuksia ikääntyvän toimintakykyyn
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyvän fysioterapiaprosessin
- toimia alansa asiantuntijana monialaisessa kuntoutustyöryhmissä

Sisältö

- Ikääntyvien elinjärjestelmien häiriöt, vammat ja sairaudet
- Neurologisten sairauksien aiheuttamat muutokset ikääntyvän toimintakykyyn
- Lääkkeiden vaikutusten huomioiminen fysioterapiassa
- Fysioterapian keinot ikääntyvän ihmisen kivun hallinnassa ja toimintakykyyn ylläpysymisessä
- Moniammatillinen yhteistyö kuntoutustyöryhmissä
- Robotiikka ja hyvivointiteknologia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija:

- osaa nimetä joitakin elinjärjestelmien häiriöitä ja sairauksia, jotka vaikuttavat ikääntyvän toimintakykyyn
- tarvitsee jonkin verran ohjausta ja tukea suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan ikääntyvän/neurologisen potilaan fysioterapiaa
- toimii mekaanisesti fysioterapiatilanteissa
- osaa nimetä joitakin ikääntyvien toimintakykyä tukevia apuvälineitä, mutta tarvitsee vielä ohjausta apuvälineiden valinnassa, hankinnassa ja käyttämisessä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija:

- selittää eri elinjärjestelmien häiriöiden ja sairauksien vaikutuksia ikääntyvän toimintakykyyn
- löytää ratkaisuja suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan ikääntyvän/neurologisen potilaan fysioterapiaa
- käyttää monipuolisia ratkaisumalleja fysioterapiatilanteissa
- osaa nimetä keskeisimmät ikääntyvien toimintakykyä tukevat apuvälineet ja osaa ohjata apuvälineiden valinnassa, hankinnassa ja käyttämisessä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:

- osaa soveltaa aiemmin oppimaansa tietoa eri elinjärjestelmien häiriöiden ja sairauksien vaikutuksista ikääntyvän toimintakykyyn
- löytää monipuolisia ratkaisuja suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan ikääntyvän/neurologisen potilaan fysioterapiaa
- käyttää asiakaslähtöisiä ratkaisumalleja fysioterapiatilanteissa
- osaa nimetä lukuisia ikääntyvien toimintakykyä tukevia apuvälineitä ja ohjata asiakastaan apuvälineiden valinnassa, hankinnassa ja käyttämisessä

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Tiina Välimäki
 • Johanna Ikola
Opiskelijaryhmät
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 03.12.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Hilkka Latva-Somppi
 • Jutta Potila
 • Tiina Välimäki
 • Marjut Koskela
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS23
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Ajoitus

30.09.2023 - 15.04.2024

Laajuus

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Tiina Nieminen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Ilmoittautumisaika

15.12.2023 - 21.04.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Johanna Koivula

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali moodlessa

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi
Itsenäisesti suoritettavat tehtävät moodlessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä n. 54 h itsenäistä työskentelyä

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja lähettää opintojakson aloitusviestin, jossa moodlen tiedot SeAMKin sähköpostiin kerran viikossa uusille ilmoittautuneille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kaikkien tehtävien palauttaminen hyväksytysti arviointikriteerien mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Pirkko Mäntykivi
 • Jutta Potila
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- hyödyntää asiakkaan kuntoutussuunnitelmaa oman työnsä tukena
- laajentaa osaamistaan kuntoutuksesta perehtymällä vammaisen lapsen moniammatilliseen kuntoutusprosessiin
- pääpiirteissään selittää kuntoutujalle Kelan etuudet
- luetella kuntoutuksen osa-alueet ja niistä vastaavat tuottajatahot
- kertoa keskeisistä kuntoutusta ohjaavista laeista
- käyttää ICF-luokitusta arvioidessaan kuntoutujan toimintakykyä ja kuntoutustavoitteita
- osaa laatia GAS-periaatteiden mukaiset kuntoutustavoitteet

Sisältö

- Kuntoutussuunnitelma
- Kuntoutuspolkutehtävä
- Kelan etuudet
- Kuntoutuksen osa-alueet ja niistä vastuussa olevat tahot
- Kuntoutuslait
- ICF
- GAS

Oppimateriaalit

- Sukula, Vainiemi & Autti-Rämö. 2021. GAS-menetelmä
Käsikirja, versio 5
- Autti-Rämö y. 2022. Kuntoutuminen
- Finlex - kuntoutusta ohjaavat lait
- KELA - etuudet
- Sosiaali- ja terveysministeriö. 2016. Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
- Luennot
- Harjoitustehtävät
- Kuntoutuspolku -tehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kuormitus (3op) 81h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija:
- osaa jossain määrin kertoa kuntoutussuunnitelmasta, mutta ei kykene hyödyntämään sitä työnsä tukena
- tekee suppean kuntoutuspolkutehtävän laajentaakseen osaamistaan moniammatillisesta kuntoutustyöstä
- osaa kertoa kuntoutusasiakkaalleen joistakin kuntoutuksen osa-alueista ja Kelan etuuksista
- osaa mainita 1-2 kuntoutuslakia
- osaa kertoa joitain periaatteita ICF-luokituksesta ja GAS-arviointimenetelmästä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija:
- osaa pääosin kertoa kuntoutussuunnitelmasta, ja kykenee hyödyntämään sitä työnsä tukena
- tekee hyvän kuntoutuspolkutehtävän laajentaakseen osaamistaan moniammatillisesta kuntoutustyöstä
- osaa kertoa kuntoutusasiakkaalleen keskeisistä Kelan etuuksista
- osaa kertoa kuntoutuksen osa-alueista ja niitä järjestävistä tahoista
- osaa keskeiset kuntoutuslait
- osaa GAS-arviointimenetelmän ja ICF:n periaatteet ja soveltaa niitä jossain määrin kuntoutustavoitetta asettaessaan

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
- hyödyntää kuntoutussuunnitelmaa työnsä tukena
- laatii laajan kuntoutuspolkutehtävän, jolla osoittaa osaamisensa moniammatillisessa yhteistyössä
- osaa kertoa kuntoutusasiakkaalleen Kelan etuuksista
- osaa kertoa kuntoutuksen osa-alueista ja niitä järjestävistä tahoista
- osaa kuntoutuslait ja tietää niiden velvoitteet
- osaa soveltaa GAS-arviointimenetelmää kuntoutusasiakkaan tavoitteen asettelussa
- osaa soveltaa hyvin GAS-arviointimenetelmän ja ICF:n periaatteetteita asettaessaan kuntoutustavoitetta

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (GYL / 1-5) kuntoutuspolkutehtävän perusteella.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 24.03.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Pirkko Mäntykivi
 • Jutta Potila
 • Marjut Koskela
Opiskelijaryhmät
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- luetella lasten ja nuorten tavallisimpia sairauksia ja kehityshäiriöitä sekä niiden vaikutuksia lapsen /nuoren liikkumis- ja toimintakyvylle
- soveltaa käytännön ohjaustilanteissa eri liikuntalajeja erityisryhmien tarpeisiin
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida lasten ja nuorten liikkumis- ja toimintakykyä tukevaa fysioterapiaa perheen tarpeet ja mahdollisuudet huomioiden
- suunnittelunsa tukena käyttää ICF-luokitusta ja TOIMIA- tietokantaa
- laatia kuntoutustavoitteet GAS-menetelmän avulla
- soveltaa tietämystään kuntoutuksesta perehtymällä vammaisen lapsen moniammatilliseen kuntoutusprosessiin
- luetella lasten ja nuorten apuvälineisiin liittyviä erityispiirteitä

Sisältö

- Erityislasten liikunta
- Lapsen ja nuoren yleisimmät kehityshäiriöt ja fysioterapia
- Tuki- ja liikuntaelimistön häiriöt ja fysioterapia
- Erityislasten ja nuorten apuvälineet
- ICF- luokitusjjärjestelmä, TOIMIA-tietokanta ja GAS- menetelmä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa osittain soveltaa aiemmin oppimaansa perustietoa lasten normaalista kehityksestä ja kehityshäiriöistä, mutta tarvitsee (jonkin verran) tukea ja ohjausta arvioidessaan lapsen ja nuoren liikkumista ja toimintakykyä sekä valitessaan ja toteuttaessaan fysioterapiatilanteita. Hän perustelee toimintaansa niukan teoriatiedon avulla. Hän löytää ohjattuna ratkaisuja lasten ja nuorten fysioterapiaan liittyvissä työtehtävissä. Hän arvioi suppeasti / mekaanisesti osaamistaan omasta näkökulmastaan ja löytää joitain kehittämistarpeita. Opiskelija osaa pääosin toimia luontevasti eri ikäisten lasten / nuorten kanssa ja rohkaistuu olemaan vuorovaikutuksessa perheen kanssa. Hän tietää suomalaisen kuntoutusjärjestelmän pääpiirteissään ja osaa ohjata perhettä joidenkin kuntoutuspalveluiden käyttäjiksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa aiemmin oppimaansa tietoa lapsen normaalista kehityksestä ja kehityshäiriöistä arvioidessaan lapsi- / nuoren asiakkaansa liikkumis- ja toimintakykyä ja suunnitellessaan ja toteuttaessaan lasten ja nuorten fysioterapiatilanteita. Hän osaa perustella toimintaansa teoriatiedon avulla. Opiskelija löytää ratkaisuja lasten ja nuorten fysioterapiaan liittyvissä tavanomaisissa työtehtävissä. Hän arvioi omaa toimintaansa ja havaitsee siinä kehittämistarpeita. Opiskelija osaa toimia luontevasti eri ikäisten lasten /nuorten kanssa ja ottaa huomioon perheen tarpeet ja mahdollisuudet lapsen toimintakyvyn tukemisessa. Hän tuntee suomalaisen kuntoutusjärjestelmän ja osaa ohjata perhettä joidenkin kuntoutuspalveluiden käyttäjäksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa aiemmin oppimaansa tietoa lapsen normaalista kehityksestä ja kehityshäiriöistä arvioidessaan lapsi- / nuoren asiakkaansa liikkumis- ja toimintakykyä ja suunnitellessaan sekä toteuttaessaan monipuolisia ja laadukkaita lasten ja nuorten fysioterapiatilanteita. Opiskelija perustelee ratkaisujaan teoreettisesti ja näyttöön perustuen. Hän löytää ratkaisuja uusissa yllättävissä tilanteissa ja arvioi oma-aloitteisesti omaa toimintaansa sekä esittää hyväksyttäviä kehittämisehdotuksia. Opiskelija osaa kohdata luontevasti eri ikäisiä lapsia ja nuoria sekä toimii aloitteellisesti ja vastuullisesti huomioidessaan /arvioidessaan perheen tarpeita ja mahdollisuuksia osallistua lapsensa toimintakyvyn tukemiseen. Hän tuntee suomalaisen kuntoutusjärjestelmän ja osaa ohjata perhettä erilaisten kuntoutuspalveluiden käyttäjäksi.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 03.03.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Pirkko Mäntykivi
 • Jutta Potila
 • Marjut Koskela
Opiskelijaryhmät
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- selittää lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen vaiheet
- soveltaa teoreettista tietoa suunnitellessaan lasten ja nuorten fysioterapiaa perustellen toimintaansa näyttöön perustuvan tiedon avulla
- osaa kohdata luontevasti eri - ikäisiä lapsia ja nuoria ja oppii havainnoimaan ja analysoimaan heidän liikkumistaan ja toimintaansa
- selittää liikkumisen/ liikunnan merkityksestä lapsen ja nuoren kokonaiskehitykselle
- ohjata eri-ikäisille lapsille leikki- ja liikuntatuokioita yksilö – ja ryhmätilanteissa
- selittää raskauden fyysiset vaikutukset odottavan äidin terveydelle sekä osaa ohjata keskeisimpiä raskausajan ja synnytyksen jälkeisiä harjoitteita
- selittää määrällisen tutkimuksen periaatteet ja soveltaa menetelmää lasten toimintakykytestien yhteydessä

Sisältö

- Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys
- Lapsen ja nuoren kohtaaminen sekä toiminnan analysointi ja mittaaminen eri tilanteissa
- Lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tukevat toiminnot
- Terveysneuvonta perheen eri elämäntilanteissa
- Lapsen/nuoren leikin ja liikkumisen ohjaaminen
- Raskausajan ja synnytyksen jälkeinen liikunta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa osittain soveltaa aiemmin oppimaansa perustietoa lasten normaalista kehityksestä ja kehityshäiriöistä, mutta tarvitsee (jonkin verran) tukea ja ohjausta arvioidessaan lapsen ja nuoren liikkumista ja toimintakykyä sekä valitessaan ja toteuttaessaan fysioterapiatilanteita. Hän perustelee toimintaansa niukan teoriatiedon avulla. Hän löytää ohjattuna ratkaisuja lasten ja nuorten fysioterapiaan liittyvissä työtehtävissä. Hän arvioi suppeasti / mekaanisesti osaamistaan omasta näkökulmastaan ja löytää joitain kehittämistarpeita. Opiskelija osaa pääosin toimia luontevasti eri ikäisten lasten / nuorten kanssa ja rohkaistuu olemaan vuorovaikutuksessa perheen kanssa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa aiemmin oppimaansa tietoa lapsen normaalista kehityksestä ja kehityshäiriöistä arvioidessaan lapsi- / nuoren asiakkaansa liikkumis- ja toimintakykyä ja suunnitellessaan ja toteuttaessaan lasten ja nuorten fysioterapiatilanteita. Hän osaa perustella toimintaansa teoriatiedon avulla. Opiskelija löytää ratkaisuja lasten ja nuorten fysioterapiaan liittyvissä tavanomaisissa työtehtävissä. Hän arvioi omaa toimintaansa ja havaitsee siinä kehittämistarpeita. Opiskelija osaa toimia luontevasti eri ikäisten lasten /nuorten kanssa ja ottaa huomioon perheen tarpeet ja mahdollisuudet lapsen toimintakyvyn tukemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa aiemmin oppimaansa tietoa lapsen normaalista kehityksestä ja kehityshäiriöistä arvioidessaan lapsi- / nuoren asiakkaansa liikkumis- ja toimintakykyä ja suunnitellessaan sekä toteuttaessaan monipuolisia ja laadukkaita lasten ja nuorten fysioterapiatilanteita. Opiskelija perustelee ratkaisujaan teoreettisesti ja näyttöön perustuen. Hän löytää ratkaisuja uusissa yllättävissä tilanteissa ja arvioi oma-aloitteisesti omaa toimintaansa sekä esittää hyväksyttäviä kehittämisehdotuksia. Opiskelija osaa kohdata luontevasti eri ikäisiä lapsia ja nuoria sekä toimii aloitteellisesti ja vastuullisesti huomioidessaan /arvioidessaan perheen tarpeita ja mahdollisuuksia osallistua lapsensa toimintakyvyn tukemiseen.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 05.11.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomi (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Raila Kärnä
Opiskelijaryhmät
 • FYS22
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija tuntee lääkehoitoa koskevat säädökset ja ohjeet. Opiskelija tuntee erilaiset lääkemuodot ja niiden antotavat sekä ottaa vastuun lääkkeiden oikeasta ja huolellisesta säilytyksestä, käsittelystä ja hävittämisestä lääkehuollossa. Opiskelija osaa lääketietokantojen käytön.

Sisältö

- lääkehoidon keskeiset käsitteet
- lääkehoitoa koskevat säädökset ja ohjeet
- lääkehoidon turvallisuuden edistäminen
- lääkkeiden vaiheet ja vaikutukset elimistössä
- lääkemuodot ja lääkkeiden antotavat
- lääkkeiden säilytys, käsittely ja hävittäminen
- lääkehoidon kirjaaminen
- lääketieto ja sen arviointi
- lääkehuolto eri toimintaympäristöissä
- itsehoitolääkkeet ja reseptilääkkeet

Oppimateriaalit

Suomeksi
Kirjana: Saano S.&Taam-Ukkonen M. 2020. (2018). Lääkehoidon käsikirja. SanomaPro.
- Lääkelaki.
- STM. 2006. Turvallinen lääkehoito. Uusi painos, 2015.
- ajankohtainen oppimateriaali / Terveysportti
- eReseptikoulutus- verkkomateriaali

Opetusmenetelmät

Teoriaopetus
Ryhmätyö
Itsenäinen opiskelu
Seminaarit
Koe

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- tunnistaa lääkehoitoa koskevia säädöksiä
- tunnistaa erilaiset lääkemuodot ja niiden antotavat sekä osaa käsitellä lääkkeitä oikein ja huolellisesti
- käyttää lääketietoa hyödyksi sattumanvaraisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- tuntee lääkehoitoa koskevat säädökset
- tuntee erilaiset lääkemuodot ja niiden antotavat sekä osaa säilyttää ja käsitellä lääkkeitä oikein ja huolellisesti
- käyttää lääketietoa pääasiallisesti oikein

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- tuntee lääkehoitoa koskevat säädökset
- tuntee lääkkeiden vaiheet ja vaikutukset elimistössä
- tuntee erilaiset lääkemuodot ja niiden antotavat sekä lääkkeiden oikean ja huolellisen säilytyksen, käsittelyn ja hävittämisen lääkehuollossa
- käyttää lääketietoa oikein

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty:
Opiskelija
- ei tiedä lääkehoitoa koskevia säädöksiä
- ei tiedä lääkemuotoja eikä niiden antotapoja ja oikeaa säilytystä, käsittelyä ja hävittämistä lääkehuollossa
- ei osaa käyttää lääketietoa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Koe arvioidaan numeerisesti asteikolla 1-5
Seminaarityön hyväksytty suorittaminen ja esittäminen

Esitietovaatimukset

edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.10.2024

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Riku Uusi-Jaakkola
 • Jutta Potila
Opiskelijaryhmät
 • FYS23
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija:

- Tunnistaa erilaisia manuaalisen terapian menetelmiä (Hieronta, mobilisointi, manipulaatio, faskiakäsittely, trigger-pistekäsittely)
- Tietää manuaalisen terapian vaikutusmekanismeja, käyttökohteita fysioterapiassa ja kontraindikaatiot
- Osaa toteuttaa manuaalisen terapian perusteita käytännössä
- Osaa selittää terapeuttisen harjoittelun perusperiaatteet (kuormitusfysiologia, progressio, motorinen oppiminen)
- Osaa laatia progressiivisesti etenevän terapeuttisen harjoitusohjelman perusperiaatteiden mukaisesti

Sisältö

Sisältö:

- Hieronta, mobilisointi, manipulaatio, faskiakäsittely, trigger-pistekäsittely
- Kuormitusfysiologia, harjoittelun progressio, motorinen oppiminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä eri manuaalisen terapian menetelmiä ja osaa selittää niiden vaikutusmekanismeja osittain. Opiskelija ymmärtää manuaalisen terapian kontraindikaatiot, tunnistaa manuaalisen terapian käyttökohteita fysioterapiassa osittain. Opiskelija osaa toteuttaa manuaalisen terapian menetelmien perusteita käytännössä. Opiskelija ymmärtää terapeuttisen harjoittelun perusperiaatteet osittain. Opiskelija osaa laatia terapeuttisen harjoitusohjelman, jossa perusperiaatteita tulee osittain näkyviin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä eri manuaalisen terapian menetelmiä ja osaa selittää niiden vaikutusmekanismeja. Opiskelija ymmärtää manuaalisen terapian kontraindikaatiot, tunnistaa manuaalisen terapian käyttökohteita fysioterapiassa. Opiskelija osaa toteuttaa manuaalisen terapian menetelmien perusteita käytännössä. Opiskelija ymmärtää terapeuttisen harjoittelun perusperiaatteet. Opiskelija osaa laatia terapeuttisen harjoitusohjelman, jossa perusperiaatteita tulee näkyviin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa nimetä eri manuaalisen terapian menetelmiä ja osaa selittää niiden vaikutusmekanismeja osittain. Opiskelija ymmärtää manuaalisen terapian kontraindikaatiot, tunnistaa manuaalisen terapian käyttökohteita fysioterapiassa osittain. Opiskelija osaa toteuttaa manuaalisen terapian menetelmien perusteita käytännössä. Opiskelija ymmärtää terapeuttisen harjoittelun perusperiaatteet osittain. Opiskelija osaa laatia terapeuttisen harjoitusohjelman, jossa perusperiaatteita tulee osittain näkyviin.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.10.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Riku Uusi-Jaakkola
 • Jutta Potila
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS22
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- määritellä motorisen oppimisen teorioita ja käyttää motorisen oppimisen periaatteita ohjatessaan yksilöasiakkaita ja ryhmiä
- kertoa opettamiseen ja ohjaamiseen liittyvistä perusteista
- luetella erilaisia palautejärjestelmiä ja soveltaa niitä ohjaustehtävässään
- soveltaa oppimaansa konkreettisesti ohjatessaan liikunnallisen taidon oppimisprosessia

Sisältö

- motorisen oppimisen teoriat
- motorisen oppimisen vaiheet
- opettamisen, ohjaamisen menetelmät
- palaute ja sen antaminen
- motorisen oppimisen ohjaamiseen liittyvä videoanalyysitehtävä

Oppimateriaalit

- Kauranen, K. 2011. Motoriikan säätely ja motorinen oppiminen
- Kauranen, K. 2021. Fysioterapeutin käsikirja
- Kalaja S. & Kalaja K. 2022. Kehonhallinta – Liikuntataitojen oppiminen ja harjoittelu

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus ja itsenäinen opiskelu
- Luento-opetus
- Tutoriaalityöskentely
- Oppimistehtävän (seminaarityö, videoanalyysi) työstö pienryhmissä
- Seminaarityön esitys ja vertaisarviointi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö (2 op) 54h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija:

- osaa puutteellisesti listata motorisen oppimisen keskeisiä käsitteitä ja periaatteita
- nimetä joitakin motorisen oppimisen periaatteita, mutta periaatteiden soveltaminen erilaisissa ohjaustilanteissa ei onnistu

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija:

- osaa listata joitakin motorisen oppimisen keskeisiä käsitteitä ja periaatteita
- käyttää joitakin motorisen oppimisen periaatteita ohjatessaan yksilöasiakkaita ja ryhmiä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:

- osaa määritellä motorisen oppimisen keskeiset käsitteet ja periaatteet
- soveltaa motorisen oppimisen periaatteita ohjatessaan yksilöasiakkaita ja ryhmiä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (HYL/1-5) seminaarityön arvosanan mukaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

¨

Ilmoittautumisaika

16.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

12 - 24

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Bachelor of Health Care, Nursing
 • Sosionomi (AMK)
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Jutta Potila
 • Maria Valli
 • Virpi Rantanen
Opiskelijaryhmät
 • SH22K
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • SH21S
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus
 • FYS22
  Fysioterapeutti (AMK)
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)
 • RN21
  Degree Programme in Nursing, Nursing Branch, Registered Nurse, RN, (UAS)
 • MRN22
  Degree Programme in Nursing, Nursing Branch, Registered Nurse, RN, (UAS)
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus
 • SH21K
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • MSH21KA
  Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus
 • IEPN24S
  Sneak Peek of Finnish Nursing Education
 • MSH21S
  Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus
 • MRN23
  Bachelor of Health Care, Nursing
 • MGERO23
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus
 • FYS23
  Fysioterapeutti (AMK)
 • MSH22SB
  Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus
 • TH22
  Terveydenhoitaja (AMK)
 • TH21
  Terveydenhoitaja (AMK)

Tavoitteet

Student
- knows how to work in a multi-professional work group and utilize the expertise of group members in different areas -can map and comprehensively support the functional capacity of the elderly -identify the factors affecting the elderly client's survival at home -can assess the resources of clients with different cultural backgrounds and their loved ones and take these into account in the planning and implementation of care work and rehabilitation -knows how to take advantage of the opportunities offered by technology in supporting elderly living at home

- Student encounters multicultural peer students and other people with respect and equality and gives and takes feedback

-Student evaluates and develops the work, assumes responsibility for his/her actions and becomes aware of the interaction and co-operation skills and development needs of him/ herself

-Student practices simulated client situations in Finnish and in English

Sisältö

- Multi-professional collaboration in healthcare services

- Rehabilitation and supporting the functional capacity of the elderly at home

- Utilizing technological solutions and taking multicultural backgrounds account in the client work for the elderly

Oppimateriaalit

Opettajien osoittama materiaali Moodle alustalla

Opetusmenetelmät

Simulaatiot, luennot, oppimispäiväkirja, tutustumiskäynnit ja verkkotehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on kaksikielinen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Accepted: The student participates in the meetings of the study period and demonstrates the competence presented in the competence objectives during them and by successfully completing the tasks belonging to the study period.
Fail: -The student does not achieve the competence goals of the course and cannot demonstrate his competence in them.

-The student is not able to reflect and to recognize strengths and weaknesses in his/ her interaction and co-operation skills and does not seek to develop himself/ herself or to adapt his/her course of action accordingly.

- The student is not able to act in a professional manner in interaction and co-operation in simulated client situations. The student does not participate in the learning process nor shares knowledge with the peers.

- The student has not actively participated in studies and in simulations.

Esitietovaatimukset

30 op previous studies are required

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 30.09.2023

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Pia Haapala
 • Merja Hoffrén-Mikkola
 • Marjut Koskela
 • Saija Råtts
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS20
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija käyttää itsenäisesti ja kriittisesti tiedonhankintamenetelmiä ja osoittaa tutkimuksellista asennoitumista. Opiskelija soveltaa teoriatietoja ja yhdistää niitä työelämää palvelevaksi kokonaisuudeksi ja omaa valmiuksia osallistua tutkimus- ja kehittämisprojekteihin. Opiskelija hyödyntää tutkimusten tuloksia tulevan ammattinsa kehittämiseen. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa tietonsa opinnäytetyönsä aihepiiristä. Opiskelija antaa näytön äidinkielen kirjallisesta hallinnasta. Opinnäytetyö toteutetaan itsenäisenä työskentelynä ja aktiivisena osallistumisena yksilö ja / tai ryhmäohjauksiin ja seminaareihin. Opinnäytetyöstä tehdään kirjallinen suunnitelma ja opinnäytetyöraportti.

Sisältö

Opinnäytetyön raportointi
Kypsyysnäyte
Opinnäytetyön esittäminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

SeAMK:n AMK-tutkinnon opinnäytetyöohjeen arviointikriteerit .
Osallistuminen kaikkiin seminaareihin on edellytys opintojakson suorittamiselle.
Hyväksytty kypsyysnäyte.
Hyväksytty opinnäytetyön raportti ja esitys.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 12.01.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Pia Haapala
 • Merja Hoffrén-Mikkola
 • Silja Saarikoski
 • Marjut Koskela
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija käyttää itsenäisesti ja kriittisesti tiedonhankintamenetelmiä ja osoittaa tutkimuksellista asennoitumista. Opiskelija soveltaa teoriatietoja ja yhdistää niitä työelämää palvelevaksi kokonaisuudeksi ja omaa valmiuksia osallistua tutkimus- ja kehittämisprojekteihin. Opiskelija hyödyntää tutkimusten tuloksia tulevan ammattinsa kehittämiseen. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa tietonsa opinnäytetyönsä aihepiiristä. Opiskelija antaa näytön äidinkielen kirjallisesta hallinnasta. Opinnäytetyö toteutetaan itsenäisenä työskentelynä ja aktiivisena osallistumisena yksilö ja / tai ryhmäohjauksiin ja seminaareihin. Opinnäytetyöstä tehdään kirjallinen suunnitelma ja opinnäytetyöraportti.

Sisältö

Opinnäytetyön suunnitelma
Tiedonhankintasuunnitelma
Seminaarit

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

SeAMK:n AMK-tutkinnon opinnäytetyöohjeen arviointikriteerit.
Osallistuminen kaikkiin seminaareihin on edellytys opintojakson suorittamiselle.
Tiedonhankintasuunnitelman tekeminen hyväksytysti
Opinnäytetyösuunnitelman tekeminen hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Merja Hoffrén-Mikkola
 • Pia Haapala
 • Marjut Koskela
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija käyttää itsenäisesti ja kriittisesti tiedonhankintamenetelmiä ja osoittaa tutkimuksellista asennoitumista. Opiskelija soveltaa teoriatietoja ja yhdistää niitä työelämää palvelevaksi kokonaisuudeksi ja omaa valmiuksia osallistua tutkimus- ja kehittämisprojekteihin. Opiskelija hyödyntää tutkimusten tuloksia tulevan ammattinsa kehittämiseen. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa tietonsa opinnäytetyönsä aihepiiristä. Opiskelija antaa näytön äidinkielen kirjallisesta hallinnasta. Opinnäytetyö toteutetaan itsenäisenä työskentelynä ja aktiivisena osallistumisena yksilö ja / tai ryhmäohjauksiin ja seminaareihin. Opinnäytetyöstä tehdään kirjallinen suunnitelma ja opinnäytetyöraportti.

Sisältö

Opinnäytetyön toteutus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

SeAMK:n AMK-tutkinnon opinnäytetyöohjeen arviointikriteerit .
Osallistuminen kaikkiin seminaareihin on edellytys opintojakson suorittamiselle.
Opiskelija osallistuu opinnäytetyön ohjaukseen.

Ilmoittautumisaika

13.03.2024 - 17.04.2024

Ajoitus

31.05.2024 - 31.08.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Marjut Koskela

Tavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija:
- osaa kertoa stressin fysiologiasta
- osaa luetella stressin ja tunteiden säätelyyn vaikuttavia tekijöitä
- osaa kertoa palautumisen ja levon merkityksestä terveydelle ja hyvinvoinnille
- osaa nimetä keinoja keskittymiskyvyn ja resilienssin lisääntymiseen
- tunnistaa oman kehon ja mielen tilaa ja niissä ilmeneviä muutoksia

Sisältö

- Stressin fysiologia ja keho-mieliyhteys
- Opiskelijan voimavarat, keskittymiskyky ja resilienssi
- Lepo, uni ja palautuminen
- Kognitiivinen ergonomia
- Vireystilat ja niiden säätely

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien ja tentin suorittamista aikataulun mukaisesti.

Hyväksytyn kriteerit, opiskelija:
Osaa kertoa yksilön kuormittuneisuuteen ja stressiin liittyvistä tekijöistä sekä stressin fysiologiasta. Opiskelija osaa luetella stressin ja tunteiden säätelyyn vaikuttavia keskeisiä tekijöitä ja nimetä palautumisen ja levon kannalta oleellisia asioita. Opiskelija osaa nimetä keinoja keskittymiskyvyn ja resilienssin lisääntymiseen. Opiskelija tunnistaa oman kehon ja mielen tilaa ja niissä ilmeneviä muutoksia sekä osaa nimetä jonkin verran säätelykeinoja hermoston toiminnan tasapainottamiseksi.

Hylätyn suorituksen kriteerit, opiskelija:
Ei osaa riittävästi kertoa yksilön kuormittuneisuuteen ja stressiin liittyvistä tekijöistä sekä stressin fysiologiasta. Opiskelija ei osaa luetella tarpeeksi stressin ja tunteiden säätelyyn vaikuttavia keskeisiä tekijöitä ja nimetä palautumisen ja levon kannalta oleellisia asioita. Opiskelija ei osaa nimetä keinoja keskittymiskyvyn ja resilienssin lisääntymiseen. Opiskelija tunnistaa puutteellisesti oman kehon ja mielen tilaa ja niissä ilmeneviä muutoksia eikä osaa nimetä säätelykeinoja hermoston toiminnan tasapainottamiseksi.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 20.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 31.05.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Pia Haapala
Opiskelijaryhmät
 • FYS23
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä projektin vaiheet ja työskentelytavat sekä osaa tehdä projektisuunnitelman ja raportoida toteutuneen projektin. Opiskelija pystyy toimimaan projektiryhmän jäsenenä eri rooleissa projektia toteutettaessa ja esittelemään projektisyklin eri vaiheisiin liittyvät tehtävät vastuineen ja velvoitteineen.

Sisältö

- projektitoiminnan käsitteet ja toimintatavat
- projektin vaiheet ja prosessi
- projektisuunnitelma (aika-, resurssi- ja kustannussuunnittelu)
- projektiorganisaatio ja sidosryhmät
- projektin muutokset, riskit ja ongelmat
- projektiviestintä , toteutus ja raportointi
- projektin päättäminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään projektisuunnitelman ja hänellä on ymmärtämystä projektin läpiviennistä ja hallinnasta, mutta toteutuksen ja raportoinnin taso on heikkoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee hyvin projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään erilaisia projektisuunnitelmia ja hänellä on hyvä ymmärtämys projektin läpiviennistä ja hallinnasta. Toteutus on ollut hallittua ja raportointi kirjoitettu johdonmukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee erinomaisesti projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään erilaisia projektisuunnitelmia ja analysoimaan niitä. Hänellä erittäin hyvä ymmärrys projektin toteutuksen hallinnasta sekä johtamisesta. Toteutus on onnistunut suunnitelman mukaisesti ja raportointi on selkeää ja johdonmukaista.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 20.02.2024

Ajoitus

22.04.2024 - 24.05.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Jutta Potila
 • Marjut Koskela
Opiskelijaryhmät
 • FYS22
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija:

- osaa luetella väestön yleisimmät mielenterveysongelmat ja psykiatriset sairaudet
- osaa soveltuvin osin mielenterveyslain sisällön
- osaa analysoida omaa kehoaan, mieltään ja niissä ilmeneviä tunnetiloja
- osaa kertoa asiakkaiden / potilaiden mielenterveysongelmista ja niiden vaikutuksista toimintakykyyn
- osaa tulkita kehon ja mielen välisiä yhteyksiä
- osaa tutkia ja ohjata asiakkaita / potilaita psykofyysisen fysioterapian eri menetelmiä hyödyntäen (toimintakyvyn kartoitus, asiakaslähtöisen kuntoutusprosessin edistäminen)

Sisältö

Mielenterveysongelmat, psykiatria ja mielenterveyslaki
Autonomisen hermoston toiminta (Polyvagaalinen teoria, ylivireys-/alivireystilaa tasapainottavat harjoitteet)
Kehonkuva -käsite ja kehotietoisuutta lisäävät harjoitteet
Asiakkaan tomintakyvyn tutkiminen (CBE- mittarit, Berit Bunkan) ja voimavaralähtöinen fysioterapia
Psykofyysisen fysioterapian sovelluksia erilaisissa ongelmatilanteissa ( syömishäiriöt, ahdistuneisuus, psykosomaattinen oireilu, masennus, krooninen kipu)
Hengitys, liike, kosketus ihmisen voimavarojen lisäämiseksi
TRE-menetelmä
Mindfulness
Rentoutusmenetelmät (Aktiiviset menetelmät sekä Suggestiomenetelmät)

Oppimateriaalit

Kirjallisuus
Luennoitsijan osoittama materiaali

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Oiskelija:

- osaa luetella suppeasti väestön mielenterveysongelmia ja psykiatrisia sairauksia
- tietää, että on olemassa mielenterveyslaki, mutta ei osaa kertoa keskeisiä asioita sen sisällöstä
- osaa ohjatusta analysoida omaa kehoaan ja mieltään
- osaa kertoa muutamasta mielenterveysongelmasta, mutta ei löydä niiden yhteyksiä asiakkaan toimintakykyyn
- osaa ohjattuna tulkita kehon ja mielen välisiä yhteyksiä
- osaa joiltain osin tutkia ja ohjata asiakkaita / potilaita psykofyysisen fysioterapian menetelmiä hyödyntäen (toimintakyvyn kartoitus, asiakaslähtöisen kuntoutusprosessin edistäminen)

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:

- luetella joitakin väestön mielenterveysongelmia ja psykiatrisia sairauksia
- kertoa joitakin asioita mielenterveyslain sisällöstä
- analysoida joiltain osin omaa kehoaan ja mieltään
- kertoa keskeisistä mielenterveysongelmista ja niiden vaikutuksista asiakkaan toimintakykyyn
- osittain tulkita kehon ja mielen välisiä yhteyksiä
- tutkia ja ohjata asiakkaita / potilaita psykofyysisen fysioterapian joitakin menetelmiä hyödyntäen (toimintakyvyn kartoitus, asiakaslähtöisen kuntoutusprosessin edistäminen)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:

- luetella väestön yleisimmät mielenterveysongelmat ja psykiatriset sairaudet
- kertoa keskeiset asiat mielenterveyslain sisällöstä
- analysoida omaa kehoaan ja mieltään
- kertoa mielenterveysongelmista ja niiden vaikutuksista asiakkaan toimintakykyyn
- tulkita kehon ja mielen välisiä yhteyksiä
- tutkia ja ohjata asiakkaita / potilaita psykofyysisen fysioterapian eri menetelmiä hyödyntäen (toimintakyvyn kartoitus, asiakaslähtöisen kuntoutusprosessin edistäminen)

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Jaana Store
Opiskelijaryhmät
 • FYS22
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa ruotsinkielellä kertoa itsestään ja fysioterapeutin koulutuksesta, käyttää hoitoalan sanastoa kuvaillessaan tervettä ja sairasta ihmistä, kirjoittaa potilaan kuvauksen sekä ohjata ja neuvoa potilasta erilaisissa fysioterapeutin työhön liittyvissä hoitotilanteissa suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

Fysioterapiaan ja hoitotyöhön kuuluva ruotsinkielinen sanasto, fysioterapian alaan kuuluvien tekstien lukeminen ja erilaiset kirjoitustehtävät sekä fysioterapeutin hoitotyöhön kuuluvien vuorovaikutustilanteiden harjoittelu. Aiheina terveyden edistäminen, yleisimmät sairaudet ja potilaan kohtaaminen erilaisissa hoitotilanteissa.

Oppimateriaalit

Opettajan kokoama materiaali.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, ryhmä- ja parityöskentely, itsenäinen työskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 80 h, mistä kontaktiopetusta 24 h ja itsenäistä työskentelyä 56 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Oppitunneilla on 80% läsnäolovelvollisuus.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana 1
Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B!.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvosana 3
Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1/B2

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5
Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn, suullisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu, kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti sekä suullinen ja kirjallinen tentti.

Lisätiedot

Läsnäolo 50%
Opintojaksolla tavoitetaso on B1.
Opintojakson tentti on valvottu.

Ilmoittautumisaika

29.08.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

11.03.2024 - 17.05.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Anu Aalto
Opiskelijaryhmät
 • MGERO23
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata yrittäjyysosaamisen pääpiirteet sekä pohtia omia tavoitteittaan ja vahvuuksiaan suhteessa niihin.
- osaa kuvata ja tarkastella sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista arvoa ja hahmottaa miten ne eroavat toisistaan
- tunnistaa arvojen ympäristösidonnaisuudet sekä rakenteet, joissa niitä voidaan tuottaa
- osaa kuvata yritystoiminnan merkityksen yhteiskunnassa ja kansantaloudessa ja tunnistaa erilaisia yrittäjyyden ilmenemistapoja elämässä.
- osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset
- tuntee yrityksen perustamiseen liittyvät vaiheet
- tunnistaa sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden erityispiirteitä ja mahdollisuuksia
- tuntee yrittäjyyteen liittyvät mahdollisuudet SeAMKissa

Sisältö

- Yrittäjyyskompetenssi, itsetuntemus ja minäpystyvyys, yrittäjyys osana elämää
- Arvon luominen, arvon tuottaminen eri rakenteissa, kuten yrityksissä ja yhdistyksissä
- Yrittäjyyden ja liiketoiminnan peruskäsitteet ja ansaintalogiikkaa, talouden lukutaito, riskien hallinta, megatrendit
- Liiketoiminnan perustamisen vaiheet
- Liiketoimintasuunnitelma liikeidean jäsentämisen työkaluna
- Sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan erityispiirteet osana yhteiskuntaa, lainsäädäntö,
- Yrittäjyystaitojen syventäminen SeAMKissa (SeAMK Business Hub, SeAMKPro, SeiES jne.)

Oppimateriaalit

Moodlesta löytyvä materiaali
Oheismateriaali & lisälukemista:
- Taivas ja helvetti 2.0
- Urheilijan taivas ja helvetti, paras versio itsestäsi
- Taivas ja helvetti - Riko rajasi
- Aki Hintsa: Voittamisen anatomia

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu moodle-alustalla, kontaktitunnit, itsenäiset ja ryhmätehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

80t

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- ottaa vastuun tehtävistään
- kuvata ja pohtia yrittäjyyttä ja liiketoimintaa
- tuntee liiketoiminnan tietoperustaa ja vastuullisuuden sisältöä sosiaali- ja terveydenhuollossa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa
- arvioida omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä
- arvioida liiketoiminnan mahdollisuuksia sekä yrittäjäksi ryhtymistä
- tunnistaa ja kuvata omat verkostonsa sosiaali- ja terveysalalla
- osaa kuvata hyvin liiketoiminnan tietoperustaa ja vastuullisuuden yhteyksiä liiketoimintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa
- arvioida yrittäjyyden haasteita ja mahdollisuuksia
- analysoida ja arvioida liiketoimintamahdollisuuksia, strategisia valintoja ja liiketoimintamalleja

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty:
Suoritus on hylätty, jos opiskelija ei ole suoriutunut kurssin tehtävistä hyväksytysti. Opiskelija kuvaa puutteellisesti sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen arvon luontia, eikä tunnista niiden merkitystä yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa. Opiskelija ei tunnista liiketoiminnan peruskäsitteitä, eikä osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä. Opiskelija ei kuvaa omaa suhdettaan yrittäjyyteen ja yrittäjyyskompetenssiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät

Hylätty (0)

Hylätty:
Suoritus on hylätty, jos opiskelija ei ole suoriutunut kurssin tehtävistä hyväksytysti. Opiskelija kuvaa puutteellisesti sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen arvon luontia, eikä tunnista niiden merkitystä yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa. Opiskelija ei tunnista liiketoiminnan peruskäsitteitä, eikä osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä. Opiskelija ei kuvaa omaa suhdettaan yrittäjyyteen ja yrittäjyyskompetenssiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
- ottaa vastuun tehtävistään
- kuvata ja pohtia yrittäjyyttä ja liiketoimintaa
- tuntee liiketoiminnan tietoperustaa ja vastuullisuuden sisältöä sosiaali- ja terveydenhuollossa

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa
- arvioida omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä
- arvioida liiketoiminnan mahdollisuuksia sekä yrittäjäksi ryhtymistä
- tunnistaa ja kuvata omat verkostonsa sosiaali- ja terveysalalla
- osaa kuvata hyvin liiketoiminnan tietoperustaa ja vastuullisuuden yhteyksiä liiketoimintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa
- arvioida yrittäjyyden haasteita ja mahdollisuuksia
- analysoida ja arvioida liiketoimintamahdollisuuksia, strategisia valintoja ja liiketoimintamalleja

Ilmoittautumisaika

02.01.2024 - 25.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 16.05.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Pia Haapala

Tavoitteet

Opintojaksolla perehdytään sosiaali- ja terveysalan digitalisaation mahdollisuuksiin sekä siihen, mitä onnistunut sosiaali- ja terveysalan digitalisaatio edellyttää ja vaatii. Opintojaksolla tuodaan esille sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluita, kotona asumisen teknologioita sekä robotiikan, tekoälyn ja mobiilin terveysteknologian ratkaisuja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä sosiaali- ja terveysalan teknologioiden ja digitaalisten palveluiden käsitteitä
- nimetä sosiaali- ja terveysalalla käytössä olevia digitaalisia palveluita ja tunnistaa niiden käyttötarkoituksen
- huomioida tietoturvan ja tietosuojan vaatimukset sosiaali- ja terveysalalla
- arvioida eettisyyttä osana teknologioiden ja digitaalisten palveluiden käyttöä
- perustella teknologioiden käytön hyötyjä suunnitellessaan esteettömiä ja saavutettavia palveluita
- selittää onnistuneen teknologian käyttöönottoprosessin
- luokitella olemassa olevia kotona asumista tukevia teknologisia ratkaisuja
- selittää ja perustella robotiikan, tekoälyn ja mobiilin terveysteknologian sovelluksia sosiaali- ja terveysalalla

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalan digitalisaation käsitteet
Digitaaliset palvelut
Tietoturva ja tietosuoja
Etiikka
Esteettömyys ja saavutettavuus
Teknologioiden käyttöönotto
Kotona asumisen teknologiat
Robotiikka, tekoäly ja mobiili terveysteknologia

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu virtuaalisesti Moodle-oppimisympäristössä.

realization.localizedApproveRejectDescription

Opiskelija osaa
• määritellä sosiaali- ja terveysalan teknologioiden ja digitaalisten palveluiden keskeisimmät käsitteet
• nimetä keskeisimpiä sosiaali- ja terveysalalla käytössä olevia digitaalisia palveluita ja tunnistaa niiden käyttötarkoituksen
• huomioida tietoturvan ja tietosuojan sosiaali- ja terveysalalla
• arvioida eettisyyttä osana teknologioiden ja digitaalisten palveluiden käyttöä
• arvioida teknologian käytön hyötyjä suunnitellessaan esteettömiä ja saavutettavia palveluita
• selittää onnistuneen teknologian käyttöönottoprosessin pääpiirteet
• luokitella keskeisimpiä olemassa olevia kotona asumista tukevia teknologisia ratkaisuja
• selittää ja arvioida robotiikan, tekoälyn ja mobiilin terveysteknologian sovelluksia sosiaali- ja terveysalalla

?

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteerit, hyvä (3)

x

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
• määritellä sosiaali- ja terveysalan teknologioiden ja digitaalisten palveluiden keskeisimmät käsitteet
• nimetä keskeisimpiä sosiaali- ja terveysalalla käytössä olevia digitaalisia palveluita ja tunnistaa niiden käyttötarkoituksen
• huomioida tietoturvan ja tietosuojan sosiaali- ja terveysalalla
• arvioida eettisyyttä osana teknologioiden ja digitaalisten palveluiden käyttöä
• arvioida teknologian käytön hyötyjä suunnitellessaan esteettömiä ja saavutettavia palveluita
• selittää onnistuneen teknologian käyttöönottoprosessin pääpiirteet
• luokitella keskeisimpiä olemassa olevia kotona asumista tukevia teknologisia ratkaisuja
• selittää ja arvioida robotiikan, tekoälyn ja mobiilin terveysteknologian sovelluksia sosiaali- ja terveysalalla

Lisätiedot

Opintojakso toteutuu virtuaalisesti Moodle-oppimisympäristössä.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

01.10.2023 - 10.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Pirkko Mäntykivi
Opiskelijaryhmät
 • FYS23
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- selittää suomalaisen sosiaali-, ja terveys-, ja kuntoutuspalvelujärjestelmän toimintaperiaatteet ja niitä ohjaavan lainsäädännön, ohjelmat sekä tulevaisuuden haasteet.
- selittää fysioterapeutin työtä ohjaavat lakien, säädösten ja eettisten periaatteiden merkityksen asiakas/potilastyössä.
- selittää kuntoutuksen peruskäsitteet ja fysioterapeutin roolin moniammatillisissa työryhmissä
-kertoa fysioterapeutin ammatista ja koulutuksen historiallisesta kehityksestä
-selittää Suomen kuntoutuspalvelujärjestelmän ja löytää ratkaisuja ohjata potilasta/ asiakasta kuntoutuspalveluiden käytössä.

Sisältö

- Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavat lait, säädökset ja ohjelmat Suomessa
- Fysioterapeutin työtä ohjaavat lait, säädökset ja eettiset periaatteet
- Kuntoutuksen perusteet ja fysioterapia kuntoutumisprosessissa
- Kuntoutuksen ja fysioterapian historia
- Kuntoutujan roolin selvittäminen moniammatillisessa kuntoutuspalvelujärjestelmässä

Oppimateriaalit

Kauranen K. (2021) Fysioterapeutin käsikirja. Sanoma Pro

Opetusmenetelmät

- Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena ja 1 op laajuisena verkko-opiskeluna.
- Opetus sisältää teorialuentoja, tunnille valmistavia tehtäviä ja pienryhmittäin tapahtuvaa tuntityöskentelyä.
- Opetus sisältää lisäksi käytännön harjoituksia ja seminaarityöskentelyä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 3op (= 81h opiskelijan työtä). Opintojakso sisältää teorialuentoja, itsenäistä opiskelua ja pienryhmätyöskentelyä. Käytännön harjoituksia ja seminaarityöskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija

- selittää mekaanisesti ja pintapuolisesti suomalaisen sosiaali-, ja terveys-, ja kuntoutuspalvelujärjestelmän toimintaperiaatteet ja niitä ohjaavan lainsäädännön, ohjelmat sekä tulevaisuuden haasteet.
- ei osaa loogisesti selittää fysioterapeutin työtä ohjaavat lakien, säädösten ja eettisten periaatteiden merkityksen asiakas/potilastyössä.
- selittää vajavaisesti kuntoutuksen peruskäsitteet ja fysioterapeutin roolin moniammatillisissa työryhmissä
- tunnistaa puutteellisesti fysioterapeutin ammatin ja koulutuksen historiallisen kehityksen
- selittää vajavaisesti Suomen kuntoutuspalvelujärjestelmän ja löytää vain joitakin ratkaisuja ohjata potilasta/ asiakasta kuntoutuspalveluiden käytössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija

- selittää pääpiirteittäin suomalaisen sosiaali-, ja terveys-, ja kuntoutuspalvelujärjestelmän toimintaperiaatteet ja niitä ohjaavan lainsäädännön, ohjelmat sekä tulevaisuuden haasteet.
- selittää osittain fysioterapeutin työtä ohjaavat lakien, säädösten ja eettisten periaatteiden merkityksen asiakas/potilastyössä.
- selittää osittain kuntoutuksen peruskäsitteet ja fysioterapeutin roolin moniammatillisissa työryhmissä
- tunnistaa jonkin verran fysioterapeutin ammatin ja koulutuksen historiallista kehitystä
- selittää pääpiirteittäin Suomen kuntoutuspalvelujärjestelmän ja löytää ratkaisuja ohjata potilasta/ asiakasta kuntoutuspalveluiden käytössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija

- selittää monipuolisesti suomalaisen sosiaali-, ja terveys-, ja kuntoutuspalvelujärjestelmän toimintaperiaatteet ja niitä ohjaavan lainsäädännön, ohjelmat sekä tulevaisuuden haasteet.
- selittää laajasti fysioterapeutin työtä ohjaavat lakien, säädösten ja eettisten periaatteiden merkityksen asiakas/potilastyössä.
- selittää täsmällisesti kuntoutuksen peruskäsitteet ja fysioterapeutin roolin moniammatillisissa työryhmissä
- tunnistaa laajasti fysioterapeutin ammatin ja koulutuksen historiallisen kehityksen
- selittää monipuolisesti Suomen kuntoutuspalvelujärjestelmän ja löytää ratkaisuja ohjata potilasta/ asiakasta kuntoutuspalveluiden käytössä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi on numeraalinen (1-5, 0 = hylätty)

Teoriatunnit ja tehtävät (HYV/HYL)
Käytännön harjoitukset (HYV/HYL), poissaolot korvattava
Seminaarityö (1-5, 0 = hylätty)
Verkkokurssi (HYV/HYL)

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 03.12.2023

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Hilkka Latva-Somppi
Opiskelijaryhmät
 • FYS23
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko- oppimisympäristöä tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoäly huomioiden
-Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä

Sisältö

Johdatus toimisto-ohjelmiin
Tekstinkäsittely
- kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
- asiakirjastandardi
Taulukkolaskenta
- laskentamallit
- kaaviot
Esitysgrafiikka
- esityksen sisältö ja rakenne
- esityksen asetukset
Verkkopalvelujen hyödyntäminen
- pilvipalvelut
- verkkoneuvottelu työvälineenä
Tietoturva ja tietosuoja
Tietosuoja
Tekijänoikeudet
Tekoäly

Oppimateriaalit

Moodlessa ko. toteutuksella oleva kurssimateriaali.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus, itsenäiset tehtäväsuoritukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä: 1 h kurssin orientaatioon osallistuminen, 103 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön ja ymmärtää tietosuojan ja tekijänoikeuksien ja tekoälyn merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuvälineinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden tietosuojan ja tekijänoikeudet tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden niihin liittyvät tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana muodostuu itsenäisten tehtäväsuoritusten perusteella.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Juha Yli-Hemminki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko- oppimisympäristöä tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoäly huomioiden
-Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä

Sisältö

Johdatus toimisto-ohjelmiin
Tekstinkäsittely
- kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
- asiakirjastandardi
Taulukkolaskenta
- laskentamallit
- kaaviot
Esitysgrafiikka
- esityksen sisältö ja rakenne
- esityksen asetukset
Verkkopalvelujen hyödyntäminen
- pilvipalvelut
- verkkoneuvottelu työvälineenä
Tietoturva ja tietosuoja
Tietosuoja
Tekijänoikeudet
Tekoäly

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön ja ymmärtää tietosuojan ja tekijänoikeuksien ja tekoälyn merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuvälineinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden tietosuojan ja tekijänoikeudet tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden niihin liittyvät tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Ilmoittautumisaika

15.12.2023 - 21.04.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Raija Kangassalo

Tavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko- oppimisympäristöä tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoäly huomioiden
-Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä

Sisältö

Johdatus toimisto-ohjelmiin
Tekstinkäsittely
- kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
- asiakirjastandardi
Taulukkolaskenta
- laskentamallit
- kaaviot
Esitysgrafiikka
- esityksen sisältö ja rakenne
- esityksen asetukset
Verkkopalvelujen hyödyntäminen
- pilvipalvelut
- verkkoneuvottelu työvälineenä
Tietoturva ja tietosuoja
Tietosuoja
Tekijänoikeudet
Tekoäly

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

itsenäinen opiskelu verkossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 108 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön ja ymmärtää tietosuojan ja tekijänoikeuksien ja tekoälyn merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuvälineinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden tietosuojan ja tekijänoikeudet tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden niihin liittyvät tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset harjoitustyöt, Moodle-tentit

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 15.10.2023

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Riku Uusi-Jaakkola
 • Jutta Potila
Opiskelijaryhmät
 • FYS22
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- ohjata terapeuttisia harjoitteita sekä yksilöasiakkaille että ryhmille
- mobilisoida raajojen niveliä ja selkärankaa
- hieronnan perusotteet ja käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti

Sisältö

Terapeuttinen harjoittelu
Mobilisointi
Hieronta

Oppimateriaalit

- Tarnanen, S. & Holopainen, R. 2022. Harjoittelu ja tule-terveys.
- Biel, A. (Grönholm, M.) 2022. Reittiopas ihmiskehoon.
- Kaltenborn, F. Raajojen nivelten manuaalinen mobilisointi : nivelten manuaalinen tutkiminen ja mobilisointi peruskoulutuksessa.
- Kauranaen, K. 2021. Fysioterapeutin käsikirja
- Luomajoki, H. 2021. Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt
- Häkkinen, A ym. 2014. Näyttöön perustuva tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutus
- Käypä hoito -suositukset

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu
- Luennot
- Käytännön harjoitustunnit
- Käytännön koe

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kuormitus (6 op) 162h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija:

- hallitsee osittain hieronnan teoreettiset perusteet ja käyttää suppeasti perushierontaotteita toimiessaan erilaisissa terapiatilanteissa.
- osaa ohjata joitakin terapeuttisia harjoituksia sekä yksilöasiakkaille että ryhmille
- käyttää ohjatusti mobilisoivia menetelmiä osana fysioterapiaa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija:

- hallitsee hieronnan teoreettiset perusteet ja käyttää perushierontaotteita toimiessaan erilaisissa terapiatilanteissa.
- osaa ohjata terapeuttisia harjoituksia sekä yksilöasiakkaille että ryhmille
- käyttää mobilisoivia menetelmiä osana fysioterapiaa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:

- hallitsee hieronnan teoreettiset perusteet ja osaa soveltaa perushierontaotteita tarkoituksenmukaisesti toimiessaan erilaisissa terapiatilanteissa
- osaa ohjata tarkoituksenmukaisesti terapeuttisia harjoituksia sekä yksilöasiakkaille että ryhmille
- käyttää tarkoituksenmukaisesti mobilisoivia menetelmiä osana fysioterapiaa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeraalisesti (HYL/ 1-5) käytännön kokeiden perusteella: mobilisointi 50% / terapeuttinen harjoittelu 50%.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Pia Haapala
Opiskelijaryhmät
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- kartoittaa toimintaympäristön esteettömyyttä
- toimia alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä julkisten tilojen ja asuntojen suunnittelussa sekä muutostöissä
- hyödyntää hyvinvointiteknologiaa ja digitalisaatiota suunnitellessaan ja toteuttaessaan esteettömiä toimintaympäristöjä
- perustella hyötyjä, joita saavutetaan esteettömällä toimintaympäristöllä (moniammatillinen ja osallistava toimintatapa ympäristön suunnittelussa)
- kertoa kaupunkisuunnittelun sekä fyysiseen aktiivisuuteen ja terveellisiin valintoihin kannustavan ympäristön merkityksestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
- esitellä kunnan liikuntastrategian ja liikuntapaikkasuunnitelman
- analysoida median luomien mielikuvien vaikutuksia terveyskäyttäytymiseen
- kertoa luonnon merkityksen hyvinvoinnille

Sisältö

Esteettömän toimintaympäristön kartoittaminen
Esteetön asuminen ja rakennussuunnittelu
Osallistaminen
Hyvinvointiteknologia ja digitalisaatio
Muutostöihin liittyvät piirustukset, lainsäädäntö, rahoitus ja kustannukset
Yhdyskunta- ja kaupunkirakentaminen sekä liikuntapaikat, kuntatavoitteet ja -strategiat
Mielikuvat, mediaympäristö ja luonto osana hyvinvointia

Oppimateriaalit

https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/esteettomyys-ja-saavutettavuus
https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/esteettomyyskeskus-eske
https://kortistot.rakennustieto.fi/kortit/RT%20103141?external_system=Juha&page=1
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kotona-asumisen-teknologiat-ikaihmisille-ohjelma-kati-?redirect=%2Ffi%2Ftutkimus-ja-kehittaminen%2Ftutkimukset-ja-hankkeet%2Ftutkimukset-ja-hankkeet-aiheittain%2Fikaantyminen-tutkimukset-ja-hankkeet

Opetusmenetelmät

Asiantuntijaluennot,
Käytännön harjoitustunnit , raportit
verkko-opetus, virtuaaliopetus, teknologia
pienryhmätyöskentelyä, harjoitustyöt, seminaariesitykset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

asiantuntijaluennot,
Käytännön harjoitustunnit, pienryhmien työskentely
Seminaari
Itsenäinen työskentely
Lähiopetus 40%, verkko-opetus ja itsenäinen työskentely 60%

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:

Opiskelija osaa ohjatusti kartoittaa toimintaympäristön esteettömyyttä ja toimia oman alansa näkökulmaa esille tuoden moniammatillisissa työryhmissä julkisten tilojen ja asuntojen suunnittelussa sekä muutostöissä. Opiskelija hyödyntää ohjatusti hyvinvointiteknologian ja digitalisaation perusteita suunnitellessaan ja toteuttaessaan esteettömiä toimintaympäristöjä. Opiskelija osaa perustella joitakin hyötyjä, joita saavutetaan esteettömällä toimintaympäristöllä. Opiskelija osaa kertoa niukasti kaupunkisuunnittelun sekä fyysiseen aktiivisuuteen ja terveellisiin valintoihin kannustavan ympäristön merkityksestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Opiskelija osaa kertoa joitakin yksittäisiä esimerkkejä kunnan liikuntastrategiasta ja liikuntapaikkasuunnitelmasta ja tuoda esille niukasti median luomien mielikuvien vaikutuksia terveyskäyttäytymiseen sekä kertoa suppeasti luonnon merkityksestä hyvinvoinnille.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:

Opiskelija osaa kartoittaa toimintaympäristön esteettömyyttä ja toimia alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä julkisten tilojen ja asuntojen suunnittelussa sekä muutostöissä. Opiskelija hyödyntää hyvinvointiteknologian ja digitalisaation perusteita suunnitellessaan ja toteuttaessaan esteettömiä toimintaympäristöjä. Opiskelija osaa perustella hyötyjä, joita saavutetaan esteettömällä toimintaympäristöllä. Opiskelija osaa kertoa perusteet kaupunkisuunnittelun sekä fyysiseen aktiivisuuteen ja terveellisiin valintoihin kannustavan ympäristön merkityksestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Opiskelija osaa kertoa esimerkkejä kunnan liikuntastrategiasta ja liikuntapaikkasuunnitelmasta. Opiskelija osaa tuoda esille joitakin median luomien mielikuvien vaikutuksia terveyskäyttäytymiseen sekä kertoa luonnon merkityksestä hyvinvoinnille.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:

Opiskelija osaa monipuolisesti kartoittaa toimintaympäristön esteettömyyttä ja toimia alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä julkisten tilojen ja asuntojen suunnittelussa sekä muutostöissä. Opiskelija hyödyntää hyvinvointiteknologiaa ja digitalisaatiota suunnitellessaan ja toteuttaessaan esteettömiä toimintaympäristöjä. Opiskelija osaa perustella monipuolisesti hyötyjä, joita saavutetaan esteettömällä toimintaympäristöllä. Opiskelija osaa kertoa kaupunkisuunnittelun sekä fyysiseen aktiivisuuteen ja terveellisiin valintoihin kannustavan ympäristön merkityksestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Opiskelija osaa esitellä kunnan liikuntastrategian ja liikuntapaikkasuunnitelman ja analysoida esimerkein median luomien mielikuvien vaikutuksia terveyskäyttäytymiseen sekä kertoa luonnon merkityksen hyvinvoinnille.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Seminaarityö ja aktiivinen osallistuminen opintojaksolle

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa ohjatusti kartoittaa toimintaympäristön esteettömyyttä ja toimia oman alansa näkökulmaa esille tuoden moniammatillisissa työryhmissä julkisten tilojen ja asuntojen suunnittelussa sekä muutostöissä. Opiskelija hyödyntää ohjatusti hyvinvointiteknologian ja digitalisaation perusteita suunnitellessaan ja toteuttaessaan esteettömiä toimintaympäristöjä. Opiskelija osaa perustella joitakin hyötyjä, joita saavutetaan esteettömällä toimintaympäristöllä. Opiskelija osaa kertoa niukasti kaupunkisuunnittelun sekä fyysiseen aktiivisuuteen ja terveellisiin valintoihin kannustavan ympäristön merkityksestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Opiskelija osaa kertoa joitakin yksittäisiä esimerkkejä kunnan liikuntastrategiasta ja liikuntapaikkasuunnitelmasta ja tuoda esille niukasti median luomien mielikuvien vaikutuksia terveyskäyttäytymiseen sekä kertoa suppeasti luonnon merkityksestä hyvinvoinnille

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa kartoittaa toimintaympäristön esteettömyyttä ja toimia alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä julkisten tilojen ja asuntojen suunnittelussa sekä muutostöissä. Opiskelija hyödyntää hyvinvointiteknologian ja digitalisaation perusteita suunnitellessaan ja toteuttaessaan esteettömiä toimintaympäristöjä. Opiskelija osaa perustella hyötyjä, joita saavutetaan esteettömällä toimintaympäristöllä. Opiskelija osaa kertoa perusteet kaupunkisuunnittelun sekä fyysiseen aktiivisuuteen ja terveellisiin valintoihin kannustavan ympäristön merkityksestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Opiskelija osaa kertoa esimerkkejä kunnan liikuntastrategiasta ja liikuntapaikkasuunnitelmasta. Opiskelija osaa tuoda esille joitakin median luomien mielikuvien vaikutuksia terveyskäyttäytymiseen sekä kertoa luonnon merkityksestä hyvinvoinnille

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa monipuolisesti kartoittaa toimintaympäristön esteettömyyttä ja toimia alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä julkisten tilojen ja asuntojen suunnittelussa sekä muutostöissä. Opiskelija hyödyntää hyvinvointiteknologiaa ja digitalisaatiota suunnitellessaan ja toteuttaessaan esteettömiä toimintaympäristöjä. Opiskelija osaa perustella monipuolisesti hyötyjä, joita saavutetaan esteettömällä toimintaympäristöllä. Opiskelija osaa kertoa kaupunkisuunnittelun sekä fyysiseen aktiivisuuteen ja terveellisiin valintoihin kannustavan ympäristön merkityksestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Opiskelija osaa esitellä kunnan liikuntastrategian ja liikuntapaikkasuunnitelman ja analysoida esimerkein median luomien mielikuvien vaikutuksia terveyskäyttäytymiseen sekä kertoa luonnon merkityksen hyvinvoinnille.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 21.01.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 31.05.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Minna Laitila

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata toipumisen ja toipumisorientaation keskeiset elementit ja osaa soveltaa niitä asiakastyössä
- Opiskelija on perehtynyt henkilökohtaisen toipumisen merkitykseen tutkimus- ja kokemustiedon perusteella
- Opiskelija tuntee toipumisen mittaamisen perusperiaatteet yksilö- ja organisaation tasolla
- Opiskelija omaksuu toipumisorientaation mielenterveys- ja päihdetyön keskeiseksi lähtökohdaksi ja toimintaa ohjaavaksi arvoksi
- Opiskelija tunnistaa kokemustiedon mahdollisuudet mielenterveys- ja päihdetyössä ja osaa hyödyntää kokemustietoa ja vertaisuutta

Sisältö

- Toipuminen ja toipumisorientaatio
- Henkilökohtainen toipuminen
- Toipumisen merkitys
- Toipumisen mittaaminen
- Kokemusasiantuntijuus, vertaistuki ja toipuminen

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu Moodle-ympäristössä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = noin 27 tuntia opiskelijan työtä

realization.localizedApproveRejectDescription

Suomeksi
Hyväksytty = H
Opiskelija osaa kuvata toipuminen ja toipumisorientaatio -käsitteiden sisällön.
Opiskelija osoittaa perehtyneensä toipumisorientaation ja kokemuksellisen tiedon merkitykseen.
Opiskelija on osallistunut opintojakson toteutukseen ja tehnyt annetut tehtävät.

Hylätty = 0
Opiskelija ei osaa kuvata toipuminen ja toipumisorientaatio -käsitteiden sisältöä.
Opiskelija ei ole perehtynyt toipumisorientaation ja kokemuksellisen tiedon merkitykseen
Opiskelija ei osallistunut opintojakson toteutukseen ja/tai tehnyt annettuja tehtäviä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteerit, hyvä (3)

x

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty = H
Opiskelija osaa kuvata toipuminen ja toipumisorientaatio -käsitteiden sisällön.
Opiskelija osoittaa perehtyneensä toipumisorientaation ja kokemuksellisen tiedon merkitykseen.
Opiskelija on osallistunut opintojakson toteutukseen ja tehnyt annetut tehtävät.

Hylätty = 0
Opiskelija ei osaa kuvata toipuminen ja toipumisorientaatio -käsitteiden sisältöä.
Opiskelija ei ole perehtynyt toipumisorientaation ja kokemuksellisen tiedon merkitykseen
Opiskelija ei osallistunut opintojakson toteutukseen ja/tai tehnyt annettuja tehtäviä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Moodlessa olevine tehtävien suorittaminen hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 29.02.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Riku Uusi-Jaakkola
Ajoitusryhmät
 • A-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • FYS23
  Fysioterapeutti (AMK)
Koulutusryhmat
 • A-ryhmä
 • B-ryhmä

Tavoitteet

Tavoitteet:
Opiskelija

- Osaa tuki- ja liikuntaelimistön anatomiaan liittyvää sanastoa
- Osaa nimetä ihmiskehon luiset osat ja palpoiden tunnistaa luisia maamerkkejä kehosta
- Osaa nimetä ihmiskehon nivelet ja ymmärtää niiden rakenteen ja toiminnan
- Osaa nimetä ihmiskehon lihaksia ja palpoiden tunnistaa pinnallisia lihaksia
- Osaa selittää luiden ja lihasten rakenteen ja toiminnan pääperiaatteita

Sisältö

Sisältö:

- Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia
- Vartalon luiset osat, nivelet ja lihakset
- Yläraajan luiset osat, nivelet ja lihakset
- Alaraajan luiset osat, nivelet ja lihakset

Oppimateriaalit

Biel, A. 2022. Reittiopas ihmiskehoon: Teoria- ja tehtäväkirja. VK-kustannus Oy

Plazer W. (uusin versio) Locomotor System, Color Atlas of Human Anatomy , vol

Schuenke et al. 2006. General Anatomy and Musculoskeletal system

Muscolino J.E. Anatomia & palpaatio. 2019. VK-kustannus Oy.

Shuenke M. ym. Atlas of Anatomy. General Anatomy and Musculosceletal System. 2006. Thieme Medical Publisher.

Leppäluoto, J. ym. 2020. Anatomia ja fysiologia. Rakenteesta toimintaan. Helsinki: Sanoma Pro Oy

Visible body -sovellus

Opetusmenetelmät

Luento-opetus
Pienryhmätehtävät
Harjoitustunnit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä.
5 x 27tuntia = 135h

Sisällön jaksotus

Neljä osiota:
1. Vartalo
2. Yläraaja
3. Alaraaja
4. Toiminta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- hallitsee tuki- ja liikuntaelimistön anatomiaan liittyvän sanaston osittain.
- osaa nimetä joitakin ihmiskehon luisia osia, lihaksia ja niveliä.
- tunnistaa palpoiden ihmiskehon joitakin luisia maamerkkejä ja pinnallisia lihaksia.
- ymmärtää nivelten ja lihasten toiminnan osittain.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hallitsee tuki- ja liikuntaelimistön anatomiaan liittyvän sanaston
- osaa nimetä ihmiskehon luisia osia, lihaksia ja niveliä
- tunnistaa palpoiden ihmiskehon luisia maamerkkejä ja pinnallisia lihaksia
- ymmärtää nivelten ja lihasten toimintaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- hallitsee tuki- ja liikuntaelimistön anatomiaan liittyvän sanaston kiitettävästi
- osaa nimetä ihmiskehon luiset osat, lihakset ja nivelet kiitettävästi
- tunnistaa palpoiden ihmiskehon luisia maamerkkejä ja pinnallisia lihaksia
- ymmärtää nivelten ja lihasten toiminnan kiitettävästi

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jokaisesta osiosta oma koe. Yhteensä 4 koetta.
Numeraalinen arvio: Hylätty, 1-5

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 05.11.2023

Laajuus

7 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Riku Uusi-Jaakkola
 • Jutta Potila
 • Pia Haapala
 • Silja Saarikoski
 • Tarja Svahn
Ajoitusryhmät
 • A-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • FYS22
  Fysioterapeutti (AMK)
Koulutusryhmat
 • A-ryhmä
 • B-ryhmä

Tavoitteet

Opiskelija:

- osaa nimetä aikuisten eri elinjärjestelmien häiriöitä, vammoja ja sairauksia
- tietää lonkka- ja polviproteesipotilaan fysioterapiaan liittyvät keskeiset asiat ja osaa ohjata pre- ja postoperatiivisia harjoitteita näille potilaille
- osaa tutkia TULE-potilaita ja pystyy määrittelemään keskeisimpiä toimintakyvyn häiriöitä (lonkkanivel, niska-hartiaseutu)
- edistää omalla toiminnallaan työikäisten terveyttä ja toimintakykyä
- käyttää tarkoituksenmukaisesti fysioterapian eri tutkimismenetelmiä arvioidessaan aikuisten työ- ja toimintakykyä ja käyttää saatua tietoa kliinisessä päättelyssä, fysioterapeuttisen diagnoosin laatimisessa, fysioterapian suunnittelussa ja terapian vaikutusten arvioinnissa
- soveltaa ICF-luokitusta ja TOIMIA -tietokannassa olevia mittareita asiakkaan toimintakyvyn arvioinnissa ja terapian tavoitteiden laatimisessa
- soveltaa terapeuttisen harjoittelun periaatteita potilas/asiakastyössään
- tietää kivun mekanismit ja kivun fysiologisia vaikutuksia sekä osaa mitata kipua erilaisin keinoin
- käyttää erilaisia kivunhoitomenetelmiä työskennellessään kipupotilaan kanssa
- osaa käyttää fysikaalisen terapian eri menetelmiä turvallisesti osana fysioterapiaa
- osaa arvioida asiakkaan/potilaan apuvälinetarpeen ja ohjata asiakasta apuvälineen käytössä toimintakyvyn edistämiseksi
- käyttää näyttöön perustuvaa tietoa opiskellessaan aikuisten fysioterapiaa

Sisältö

- Tuki- ja liikuntaelimistön häiriöt ja niiden fysioterapia
- Kirurgia ja ortopedia
- Kirurgisesti hoidettavan potilaan pre- ja postoperatiivinen fysioterapia
- ICF- luokitus ja TOIMIA- tietokanta
- Päivittäisiä toimintoja ja liikkumista tukevat apuvälineet
- Kipu ja sen lievitys eri fysioterapiamenetelmiä käyttäen
- Fysikaalinen terapia
- Soveltava liikunta

Oppimateriaalit

Biel, A. 2022. Reittiopas ihmiskehoon.
Tarnanen, S. & Holopainen, R. 2022. Harjoittelu ja TULE-terveys.
Luomajoki, H. 2021. Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt.
Luomajoki, H. ym. 2020. Ammattilaisen kipukirja
Käypä hoito -suositukset

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Tutoriaalit
Luennot
Harjoitustunnit
Verkkokurssi
Laite-esittelyt
Työelämäyhteistyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kuormitus: 7op
7x27h=189h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa osittain soveltaa aiemmin oppimaansa tietoa ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteesta, toiminnasta ja häiriöistä, mutta tarvitsee tukea ja ohjausta analysoidessaan ja arvioidessaan asiakkaansa liikkumis- ja toimintakykyä ja suunnitellessaan sekä toteuttaessaan yksilö- ja/tai ryhmäfysioterapiatilanteita.
Opiskelija tarvitsee ohjausta käyttäessään erilaisia fysikaalisen terapian menetelmiä osana fysioterapiaa.
Opiskelija osaa arvioida asiakkaan/potilaan perusliikkumisen apuvälinetarvetta ja tarvitsee tukea ohjatessaan asiakasta apuvälineen käytössä. Opiskelija perustelee suppeasti asiakkaan fysioterapiaan liittyviä ratkaisuja ja tuntee kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia, mutta ei hyödynnä niitä ratkaisuissaan.
Opiskelija tietää ICF-viitekehyksen ja TOIMIA -tietokannan, mutta ei osaa käyttää niitä hyödykseen arvioidessaan ja ohjatessaan asiakastaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa aiemmin oppimaansa tietoa ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteesta, toiminnasta ja häiriöistä analysoidessaan ja arvioidessaan asiakkaansa liikkumis- ja toimintakykyä ja suunnitellessaan sekä toteuttaessaan yksilö- ja/tai ryhmäfysioterapiatilanteita.
Opiskelija osaa käyttää erilaisia fysikaalisen terapian menetelmiä turvallisesti osana fysioterapiaa ja perustelee osittain ratkaisujaan tieteellisen tutkimuksen tai käytännön tiedon pohjalta.
Opiskelija osaa arvioida asiakkaan/potilaan perusliikkumisen apuvälinetarvetta ja osaa ohjata asiakasta apuvälineen käytössä. Opiskelija perustelee asiakkaan fysioterapiaan liittyviä ratkaisuja kansallisiin suosituksiin perustuen.
Opiskelija tietää ICF-viitekehyksen ja TOIMIA -tietokannan ja osaa osittain soveltaa niitä arvioidessaan ja ohjatessaan asiakastaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija soveltaa kiitettävästi aiemmin oppimaansa tietoa ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteesta, toiminnasta ja häiriöistä analysoidessaan ja arvioidessaan asiakkaansa liikkumis- ja toimintakykyä ja suunnitellessaan sekä toteuttaessaan monipuolisia ja laadukkaita yksilö- ja/tai ryhmätilanteita.
Opiskelija käyttää monipuolisesti erilaisia fysikaalisen terapian menetelmiä turvallisesti osana fysioterapiaa ja perustelee ratkaisujaan tieteellisen tutkimuksen tai käytännön tiedon pohjalta. Opiskelija osaa arvioida asiakkaan/potilaan perusliikkumisen apuvälinetarvetta ja osaa itsenäisesti ohjata asiakasta apuvälineen käytössä. Opiskelija perustelee asiakkaan fysioterapiaan liittyviä ratkaisuja kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin perustuen.
Opiskelija tietää ICF-viitekehyksen ja TOIMIA -tietokannan ja soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti arvioidessaan ja ohjatessaan asiakastaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeraalisesti kirjallisen kokeen perusteella.
Arviointiasteikko: Hylätty/1-5

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 03.03.2024

Laajuus

8 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Riku Uusi-Jaakkola
 • Jutta Potila
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS22
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija:

- osaa nimetä aikuisten eri elinjärjestelmien häiriöitä, vammoja ja sairauksia
- tietää lonkka- ja polviproteesipotilaan fysioterapiaan liittyvät keskeiset asiat ja osaa ohjata pre- ja postoperatiivisia harjoitteita näille potilaille
- osaa tutkia TULE-potilaita ja pystyy määrittelemään keskeisimpiä toimintakyvyn häiriöitä (olkanivel, selkä, alaraaja)
-edistää omalla toiminnallaan työikäisten terveyttä ja toimintakykyä
- käyttää tarkoituksenmukaisesti fysioterapian eri tutkimismenetelmiä arvioidessaan aikuisten työ- ja toimintakykyä ja käyttää saatua tietoa kliinisessä päättelyssä, fysioterapeuttisen diagnoosin laatimisessa, fysioterapian suunnittelussa ja terapian vaikutusten arvioinnissa
- soveltaa terapeuttisen harjoittelun periaatteita potilas/asiakastyössään
- tietää kivun mekanismit ja kivun fysiologisia vaikutuksia sekä osaa mitata kipua erilaisin keinoin
- käyttää erilaisia kivunhoitomenetelmiä työskennellessään kipupotilaan kanssa
- osaa käyttää fysikaalisen terapian eri menetelmiä turvallisesti osana fysioterapiaa
- osaa arvioida asiakkaan/potilaan apuvälinetarpeen ja ohjata asiakasta apuvälineen käytössä toimintakyvyn edistämiseksi
- käyttää näyttöön perustuvaa tietoa opiskellessaan aikuisten fysioterapiaa

Sisältö

- Tuki- ja liikuntaelimistön häiriöt ja niiden fysioterapia (olkanivel, selkä, alaraajaongelmat)
- Kirurgia ja ortopedia
- Kirurgisesti hoidettavan potilaan pre- ja postoperatiivinen fysioterapia
- Päivittäisiä toimintoja ja liikkumista tukevat apuvälineet
- Kipu ja sen lievitys eri fysioterapiamenetelmiä käyttäen
- Fysikaalinen terapia
- Soveltava liikunta

Oppimateriaalit

Biel, A. 2022. Reittiopas ihmiskehoon.
Tarnanen, S. & Holopainen, R. 2022. Harjoittelu ja TULE-terveys.
Luomajoki, H. 2021. Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt.
Luomajoki, H. ym. 2020. Ammattilaisen kipukirja
Käypä hoito -suositukset

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
- Luennot
- Harjoitustunnit
- Tutoriaalityöskentely
- Työelämäyhteistyö
- Käytännön koe

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kuormitus (8 op) 216h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa osittain soveltaa aiemmin oppimaansa tietoa ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteesta, toiminnasta ja häiriöistä, mutta tarvitsee tukea ja ohjausta analysoidessaan ja arvioidessaan asiakkaansa liikkumis- ja toimintakykyä ja suunnitellessaan sekä toteuttaessaan yksilö- ja/tai ryhmäfysioterapiatilanteita
Opiskelija tarvitsee ohjausta käyttäessään erilaisia fysikaalisen terapian menetelmiä osana fysioterapiaa.
Opiskelija osaa arvioida asiakkaan/potilaan perusliikkumisen apuvälinetarvetta ja tarvitsee tukea ohjatessaan asiakasta apuvälineen käytössä.
Opiskelija perustelee suppeasti asiakkaan fysioterapiaan liittyviä ratkaisuja ja tuntee kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia, mutta ei hyödynnä niitä ratkaisuissaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa aiemmin oppimaansa tietoa ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteesta, toiminnasta ja häiriöistä analysoidessaan ja arvioidessaan asiakkaansa liikkumis- ja toimintakykyä ja suunnitellessaan sekä toteuttaessaan yksilö- ja/tai ryhmäfysioterapiatilanteita. Opiskelija osaa käyttää erilaisia fysikaalisen terapian menetelmiä turvallisesti osana fysioterapiaa ja perustelee osittain ratkaisujaan tieteellisen tutkimuksen tai käytännön tiedon pohjalta.
Opiskelija osaa arvioida asiakkaan/potilaan perusliikkumisen apuvälinetarvetta ja osaa ohjata asiakasta apuvälineen käytössä.
Opiskelija perustelee asiakkaan fysioterapiaan liittyviä ratkaisuja kansallisiin suosituksiin perustuen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija soveltaa kiitettävästi aiemmin oppimaansa tietoa ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteesta, toiminnasta ja häiriöistä analysoidessaan ja arvioidessaan asiakkaansa liikkumis- ja toimintakykyä ja suunnitellessaan sekä toteuttaessaan monipuolisia ja laadukkaita yksilö- ja/tai ryhmäfysioterapiatilanteita.
Opiskelija käyttää monipuolisesti erilaisia fysikaalisen terapian menetelmiä turvallisesti osana fysioterapiaa ja perustelee ratkaisujaan tieteellisen tutkimuksen tai käytännön tiedon pohjalta.
Opiskelija osaa arvioida asiakkaan/potilaan perusliikkumisen apuvälinetarvetta ja osaa itsenäisesti ohjata asiakasta apuvälineen käytössä.
Opiskelija perustelee asiakkaan fysioterapiaan liittyviä ratkaisuja kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin perustuen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (HYL / 1-5) käytännön kokeen numeron perusteella.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 02.02.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1.5 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS22
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- määritellä tieteellisen ja arkiajattelun eroja
- määritellä tutkimuksellisia lähestymistapoja ja tutkimuksen peruskäsitteitä
- esitellä tutkimusprosessin ja raportoinnin vaiheet (rakenne)
- selittää kriittisen ajattelun merkityksen tutkivassa ja kehittävässä työotteessa
- antaa esimerkkejä tutkimusetiikan merkityksestä

Sisältö

- tieteellinen ajattelu ja arkiajattelu
- yleinen tutkimusetiikka
- keskeisiä tutkimusmenetelmiä
- tutkimuksen peruskäsitteet ja rakenne
- tutkimusprosessin ja - raportin vaiheet
- tutkiva ja kehittävä työote

Oppimateriaalit

- Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15. uudistettu painos. Helsinki: Tammi.
- Heikkilä Tarja 2014. Tilastollinen tutkimus. 9. uudistettu painos.
- Kananen Jorma 2008. Kvalitatiivisen tutkimuksen teoria ja käytänteet.
- Metsämuuronen 2011. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä.
- Tuomi & Sarajärvi (2002, 2009) 2013. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi.

Opetusmenetelmät

Orientaatioluento ja osallistuminen ONT-markkinoille keväällä 2024, jossa FYS 21 ryhmä esittelee omia opinnäytetyösuunnitelmiaan.
Verkkotyöskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisensa suorittamalla opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Hylätty:
Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä

Esitietovaatimukset

Aikaisempia opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.09.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

0.5 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Kaija Loppela
 • Hilkka Latva-Somppi
Opiskelijaryhmät
 • FYS22
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija:

- tietää fysioterapiatutkimuksessa käytettäviä keskeisiä määrällisiä ja laadullisia aineistonkeruumenetelmiä
- tietää tilastotieteen peruskäsitteet
- osaa kerätä tarkoituksenmukaista määrällistä aineistoa
- osaa käsitellä ja esittää aineistoa kuvailevalla tasolla
- osaa seurata ja hyödyntää aikaisempaa tutkimustietoa
- osaa SPSS tilasto-ohjelman perusvalmiudet

- osaa kerätä tarkoituksenmukaisesti laadullista aineistoa
- osaa laadullisen tutkimuksen keskeiset analyysimenetelmät
- omaa perusvalmiudet laadullisen aineiston sisällönanalyysiin

Sisältö

- Keskeiset määrällisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmät
- Määrällisen tutkimusaineiston analysointi kuvailevalla tasolla
- Aineiston graafinen esittäminen
- SPSS-tilasto-ohjelman perusteet

- Keskeiset laadullisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmät
- Haastattelutavat
- Havainnointi
- Laadullisen tutkimusaineiston analysointiprosessi
- Sisällönanalyysi

Oppimateriaalit

- Greasley, Pete (2008) Quantitative Data Analysis Using SPSS: An Introduction for Health and Social Sciences. Open University Press. (e-kirja).
- Heikkilä, Tarja (2014) Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita.
- Muu opettajan jakama opetusmateriaali
- Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2022, 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi. Tammi.
- Huttunen ym. 1999. Siinä tutkija missä tekijä. Toimintatutkimuksen perusteita ja näköaloja. Atenakustannus. Juva
- Vilkka, H., 2015. Tutki ja kehitä. PS-kustannus

Opetusmenetelmät

Luennot, verkko-opiskelu, itsenäiset tehtävät.
Määrällinen tutkimus -osuus kokonaan verkko-opetuksena.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä 52 h, sisältäen
- Määrälliset tutkimusmenetelmät
- Laadulliset tutkimusmenetelmät
- itsenäinen työskentely

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läsnäolo kontaktiopetuksessa 80%. Osallistuminen kaikille SPSS harjoitustunneille on edellytys opintojakson suorittamiselle.


Hyväksytty
Opiskelija ymmärtää ja hallitsee tutkimuksen tekemiseen liittyvät käsitteet hyvin. Opiskelija osaa tarkoitukseen soveltuvalla tavalla käyttää ja soveltaa fysioterapia-alaan soveltuvia tyypillisiä määrällisiä ja laadullisia tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä. Opiskelijalla on valmiudet suunnitella ja toteuttaa fysioerapia-alan tutkimus- tai kehittämistehtävä. Opiskelija hallitsee SPSS tilasto-ohjelman perusteet.

Hylätty
Opiskelija hallitsee tutkimuksen tekemiseen liittyvät käsitteet puutteellisesti. Opiskelija ei osaa käyttää ja soveltaa fysioterapiaan soveltuvia yksinkertaisimpia laadullisia tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä. Opiskelijalla ei ole valmiuksia suunnitella eikä toteuttaa fysioterapia- alan tutkimus- tai kehittämistehtäviä. Opiskelija ei hallitse SPSS tilasto-ohjelman perusteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Luennoille osallistuminen, itsenäiset tehtäväsuoritukset.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Pirkko Mäntykivi
 • Pia Haapala
 • Jutta Potila
Opiskelijaryhmät
 • FYS22
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- määritellä työfysioterapian asiantuntijuuden osana moniammatillista yhteistyötä työterveyshuollossa
- tulkita työterveyshuoltoa ohjaavaa lainsäädäntöä
- tehdä yhteenvedon ja raportoida yhdessä muun työterveyshenkilöstön kanssa tai yksin tekemästään työpaikkaselvityksestä keskeiset asiat liittyen työergonomiaan ja työn fyysiseen kuormittavuuteen
- arvioida ja analysoida ergonomisia ja/tai työn kuormittavuuteen liittyviä ongelmia ja nimetä niihin parannusehdotuksia
- määritellä laaja-alaisen työkyky –käsitteen ja työkykyä ylläpitävän toiminnan
- käyttää erilaisia digitaalisia ja teknologisia sovelluksia työhyvinvoinnin arvioinnissa
- soveltaa kestävän kehityksen periaatteita käyttäessään erilaisia digitaalisia ja teknologisia sovelluksia mm. työhyvinvoinnin arvioinnissa

Sisältö

- työterveyshuolto ja työterveyshuoltoa ohjaava lainsäädäntö, työterveysyhteistyö
- ergonomia käsitteenä
- ergonominen selvitys osana työpaikkaselvitystä ja sen raportointia
- työn fyysinen kuormittavuus
- hyvinvointiteknologia, robotiikka ja digitalisaatio
- laaja-alainen työkyky –käsite ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Oppimateriaalit

TTL ja TTK verkkomateriaali ja muu verkkomateriaali
Martimo Kari-Pekka, Uitti Jukka, Antti-Poika Mari (toim.),2018, Työstä terveyttä, 4., uudistettu painos, Duodecim
Launis M, Lehtelä J, 2011, Ergonomia, Työterveyslaitos (e-kirja)
muu verkkomateriaali

Opetusmenetelmät

Tutoriaali, Ryhmätyönä
Tutoriaali-istunnot,Asiantuntijaluennot,
Käytännön harjoitustunnit , raportit
työpaikkaselvitys
verkko-opetus
pienryhmätyöskentelyä, harjoitustyöt seminaariesitykset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

tutoriaalit-istunnot, luennot
Käytännön harjoitustunnit, pienryhmien työskentely, Seminaarityö
Itsenäinen työskentely
Lähiopetus 40%, verkko-opetus ja itsenäinen työskentely 60%

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija:
- osaa käyttää työhyvinvoinnin ja ergonomian ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin suppeaa tietoperustaa käyttäen
- toimii erilaisissa toimintaympäristössä osittain ohjatusti ja itsenäisesti sekä soveltaa arviointimenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti
- osaa ohatusti huomioida ergonomisia asioita
- osaa arvioida omaa toimintaansa suppeasti
- työskentelee erilaisissa tilanteissa ryhmän toimintaa edistäen ja osaa raportoida ergonomiaselvityksen tulokset

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija:
- osaa käyttää työhyvinvoinnin ja ergonomian ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen
- toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti sekä soveltaa arviointimenetelmiä asianmukaisesti, turvallisesti ja perustellen
- osaa huomioida ergonomiset asiat
- osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa systemaattisesti
- työskentelee erilaisissa tilanteissa sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen ja osaa raportoida ergonomiaselvityksen tulokset perustellusti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
- osaa käyttää työhyvinvoinnin ja ergonomian ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen erilaisissa muuttuvissa toimintaympäristöissä
- toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti sekä soveltaa arviointimenetelmiä asianmukaisesti, turvallisesti ja perustellusti
- osaa huomioida ergonomiset asiat monipuolisesti muuttuvissa ja ennakoimattomissa tilanteissa
- arvioi ja kehittää omaa toimintaansa systemaattisesti ja kriittisesti
- työskentelee erilaisissa tilanteissa sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen ja uudistaen ammattikäytäntöjä
- osaa raportoida ergonomiaselvityksen tulokset perustellusti muutosehdotusten kautta kehittäen toimintatapoja työyhteisön kanssa yhdessä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Seminaarityö ja aktiivinen osallistuminen opintojaksolle
aktiivinen osallistuminen tutoriaalityöskentelyyn, käytännön harjoitustunneille sekä seminaareihin
raportti työpaikkaselvityksestä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija:
- osaa käyttää työhyvinvoinnin ja ergonomian ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin suppeaa tietoperustaa käyttäen
- toimii erilaisissa toimintaympäristössä osittain ohjatusti ja itsenäisesti sekä soveltaa arviointimenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti
- osaa ohatusti huomioida ergonomisia asioita
- osaa arvioida omaa toimintaansa suppeasti
- työskentelee erilaisissa tilanteissa ryhmän toimintaa edistäen ja osaa raportoida ergonomiaselvityksen tulokset

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija:
- osaa käyttää työhyvinvoinnin ja ergonomian ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen
- toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti sekä soveltaa arviointimenetelmiä asianmukaisesti, turvallisesti ja perustellen
- osaa huomioida ergonomiset asiat
- osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa systemaattisesti
- työskentelee erilaisissa tilanteissa sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen ja osaa raportoida ergonomiaselvityksen tulokset perustellusti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
- osaa käyttää työhyvinvoinnin ja ergonomian ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen erilaisissa muuttuvissa toimintaympäristöissä
- toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti sekä soveltaa arviointimenetelmiä asianmukaisesti, turvallisesti ja perustellusti
- osaa huomioida ergonomiset asiat monipuolisesti muuttuvissa ja ennakoimattomissa tilanteissa
- arvioi ja kehittää omaa toimintaansa systemaattisesti ja kriittisesti
- työskentelee erilaisissa tilanteissa sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen ja uudistaen ammattikäytäntöjä
- osaa raportoida ergonomiaselvityksen tulokset perustellusti muutosehdotusten kautta kehittäen toimintatapoja työyhteisön kanssa yhdessä

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 05.11.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Pirkko Mäntykivi
 • Tiina Välimäki
 • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
 • FYS22
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa mukaisesti
- kehittää monipuolisesti työnhakutaitojaan
- tunnistaa omia uramahdollisuuksia
- ennakoida työelämän muuttuvia tarpeita
- tunnistaa monikulttuurisuuden ja globalisaation vaikutukset työelämään ja vuorovaikutukseen
- toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä ja hyödyntää kansainvälisiä verkostoja
- suunnitella omaa kansainvälistymistä opinnoissa ja työelämässä

Sisältö

- työelämän pelisäännöt ja työelämätaidot
- tulevaisuuden työelämän tarpeiden ennakointi
- urasuunnittelu- ja työnhakutaidot
- opintojen tavoitteellinen suunnittelu omien uratoiveiden näkökulmasta
- oman kansainvälistymisen suunnittelu
- opiskelu- ja harjoittelumahdollisuudet ulkomailla
- kansainvälinen toimintaympäristö ja monikulttuurisuus
- kansainväliset verkostot ja niiden hyödyntäminen

Opetusmenetelmät

Kari Jokirannan osuus: Luennot, opintopäiväkirja

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Verkkototeutus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 12h, itsenäinen opiskelu 15h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kari Jokirannan osuus: Opintopäiväkirja, luennoille osallistuminen

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: Opintojakso: Opiskelu ammattikorkeakoulussa

Suositeltavat muut opinnot: Ohjauksessa esiin tulevat suositeltavat opinnot

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 24.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 03.12.2023

Laajuus

3 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Jutta Potila
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

- Opiskelija osaa nimetä stressin lähteitä urheilijan arjessa ja tietää mittausmenetelmiä, joilla kuormitusta ja palautumista voidaan arvioida
- Opiskelija tietää palauttavan unen merkityksen suorituskykyyn ja loukkaantumisriskeihin
- Opiskelija osaa selittää ravitsemuksen merkityksen kuormituksesta palautumisessa ja osaa luetella palauttavan ravinnon tunnusmerkkejä

Sisältö

• Stressi ja palautuminen
• Uni ja palautuminen
• Ravitsemus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä joitakin stressin lähteitä urheilijan arjessa ja tietää puutteellisesti mittausmenetelmiä, joilla kuormitusta ja palautumista voidaan arvioida.
Opiskelija tietää suppeasti palauttavan unen merkityksen suorituskykyyn ja loukkaantumisriskeihin.
Opiskelija osaa puutteellisesti selittää ravitsemuksen merkityksen kuormituksesta palautumisessa ja ei osaa luetella palauttavan ravinnon tunnusmerkkejä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä tärkeimpiä stressin lähteitä urheilijan arjessa ja tietää joitakin mittausmenetelmiä, joilla kuormitusta ja palautumista voidaan arvioida.
Opiskelija tietää pääpiirteittäin palauttavan unen merkityksen suorituskykyyn ja loukkaantumisriskeihin.
Opiskelija osaa pääpiirteittäin selittää ravitsemuksen merkityksen kuormituksesta palautumisessa ja osaa luetella joitakin palauttavan ravinnon tunnusmerkkejä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa nimetä stressin lähteitä urheilijan arjessa ja tietää mittausmenetelmiä, joilla kuormitusta ja palautumista voidaan arvioida.
Opiskelija tietää palauttavan unen merkityksen suorituskykyyn ja loukkaantumisriskeihin.
Opiskelija osaa selittää ravitsemuksen merkityksen kuormituksesta palautumisessa ja osaa luetella palauttavan ravinnon tunnusmerkkejä.

Esitietovaatimukset

Ei vaadita edeltäviä opintoja

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 22.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

- Opiskelija osaa luetella urheilijan hyvinvointiin vaikuttavat osa-alueet ja osaa selittää niiden merkityksen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa
- Opiskelija tietää itsensä johtamisen merkityksen urheilijana kehittymiseen ja osaa suunnitella henkilökohtaista ajankäyttöään tarkoituksenmukaisesti
- Opiskelija tietää itseluottamuksen ja motivaation vaikutukset hyvinvointiinsa ja osaa luetella motivaationsa osatekijöitä

Sisältö

- Kehon ja mielen hyvinvointi
- Ajankäytön hallinta ja itsensä johtaminen
- Itseluottamus ja motivaatio

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa luetella joitakin urheilijan hyvinvointiin vaikuttavia osa-alueita ja osaa selittää pääpiirteittäin niiden merkityksen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa.
Opiskelija tunnistaa suppeasti itsensä johtamisen merkityksen urheilijana kehittymiseen ja ei osaa suunnitella henkilökohtaista ajankäyttöään tarkoituksenmukaisesti.
Opiskelija ei tunnista itseluottamuksen ja motivaation vaikutuksia hyvinvointiinsa ja selittää puutteellisesti motivaationsa osatekijöitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä tärkeimmät urheilijan hyvinvointiin vaikuttavat osa-alueet ja osaa selittää niiden pääasiallisen merkityksen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa.
Opiskelija osaa nimetä itsensä johtamisen merkityksen urheilijana kehittymiseen ja osaa jossakin määrin suunnitella henkilökohtaista ajankäyttöään tarkoituksenmukaisesti.
Opiskelija osaa selittää itseluottamuksen ja motivaation vaikutuksia hyvinvointiinsa ja osaa luetella joitakin motivaationsa osatekijöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa luetella urheilijan hyvinvointiin vaikuttavat osa-alueet ja osaa selittää niiden merkityksen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa.
Opiskelija tietää itsensä johtamisen merkityksen urheilijana kehittymiseen ja osaa suunnitella henkilökohtaista ajankäyttöään tarkoituksenmukaisesti.
Opiskelija tietää itseluottamuksen ja motivaation vaikutukset hyvinvointiinsa ja osaa luetella motivaationsa osatekijöitä.

Esitietovaatimukset

- Ei vaadita edeltäviä opintoja

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Jutta Potila
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija:

- Ymmärtää kuormitusfysiologian perusteet osana urheilijan lajikohtaista harjoittelua
- Osaa selittää motorisen oppimisen perusteet taidon oppimisessa ja opettamisessa
- Osaa luokitella eri urheilulajien fyysisiä vaatimuksia ja kuormitustekijöitä
- Osaa valita lajikohtaisesti sopivia keinoja urheilijan fyysisen suorituskyvyn mittaamisessa ja testaamisessa
- Osaa toteuttaa lajianalyysin ja sitä kautta valitsemaan ja suunnittelemaan asianmukaiset tavat tukea urheilijan fyysistä suorituskykyä

Sisältö

- Kuormitusfysiologia
- Motorinen oppiminen
- Eri urheilulajien fyysiset vaatimukset ja kuormitustekijät
- Urheilijan fyysisen suorituskyvyn mittaaminen ja testaaminen
- Lajianalyysin perusteet ja urheilijan fyysisen suorituskyvyn tukeminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija

-Tunnistaa kuormitusfysiologian perusteita osana urheilijan lajikohtaista harjoittelua
- Osaa selittää vajavaisesti motorisen oppimisen perusteet taidon oppimisessa ja opettamisessa
- Ei osaa luokitella riittävän tarkasti eri lajien fyysisiä vaatimuksia ja kuormitustekijöitä
- Tunnistaa lajikohtaisesti sopivia keinoja urheilijan fyysisen suorituskyvyn mittaamisessa ja testaamisessa
- Osaa toteuttaa ohjatusti lajianalyysin ja tarvitsee tukea valitessaan ja suunnitellessaan tavoitteenmukaisia tapoja tukea urheilijan fyysistä suorituskykyä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija

- Ymmärtää osittain kuormitusfysiologian perusteita osana urheilijan lajikohtaista harjoittelua
- Osaa selittää motorisen oppimisen perusteet taidon oppimisessa ja opettamisessa
- Osaa luokitella osittain eri lajien fyysisiä vaatimuksia ja kuormitustekijöitä
- Osaa jonkin verran valita lajikohtaisesti sopivia keinoja urheilijan fyysisen suorituskyvyn mittaamisessa ja testaamisessa
- Osaa toteuttaa lajianalyysin ja kykenee valitsemaan ja suunnittelemaan tavat tukea urheilijan fyysistä suorituskykyä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija

- Ymmärtää laajasti kuormitusfysiologian perusteet osana urheilijan lajikohtaista harjoittelua
- Osaa selittää monipuolisesti motorisen oppimisen perusteet taidon oppimisessa ja opettamisessa
- Osaa luokitella tarkasti eri lajien fyysisiä vaatimuksia ja kuormitustekijöitä
- Osaa valita lajikohtaisesti sopivia keinoja urheilijan fyysisen suorituskyvyn mittaamisessa ja testaamisessa
- Osaa toteuttaa asianmukaisesti lajianalyysin ja sitä kautta valitsemaan ja suunnittelemaan tavoitteenmukaiset tavat tukea urheilijan fyysistä suorituskykyä

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 03.12.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Helena Sarvikas
Opiskelijaryhmät
 • FYS23
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa
- osaa toimia vuorovaikutustilanteissa myös digitaalisissa ympäristöissä
- analysoida ja arvioida viestintätaitoja osana ammatillista kehittymistä.
- tuottaa asiatyylistä tekstiä ja soveltaa SeAMKin kirjallisten töiden ohjeita.

Sisältö

- Viestintätyylin analysointi
- Esiintymistaito ja vuorovaikutus
- Ryhmäviestintätaito (esim. palaverit, neuvottelut, kokoukset, myös verkon välityksellä)
- Digitaalisen ympäristön toimintaperiaatteet ja vuorovaikutus
- Asiatyylisen tekstin tuottaminen
- SeAMKin kirjallisten töiden ohjeet

Oppimateriaalit

- Helsingin yliopiston kielikeskus (i.a.).Kielijelppi. http://www.kielijelppi.fi/
- Juholin, E. (2022). Communicare!: Ota viestinnän ilmiöt ja strategiat haltuun (Kahdeksas uudistettu painos). Infor / Management Institute of Finland MIF Oy. Saatavana myös E-kirjana.
- Jyväskylän yliopisto Kielikeskus. (i.a.) Kielikompassi. https://kielikompassi.jyu.fi/puheviestinta/tietomajakka/maja_tietomajakka.shtml
- Kirjoittajan ABC-kortti. (i.a.). http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/
- Seinäjoen ammattikorkeakoulu. (2022). Kirjallisten töiden ohje. https://seamk.libguides.com/KirjallistenToidenOhje
Opettajan osoittama materiaali (tarkennetaan opintojakson alussa)

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, etäopetus soveltuvin osin tehtäväkohtaisesti
- Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät yksin ja ryhmissä
- Verkkotentit
- Itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei harjoittelua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotenttien suoritusajankohdat ja -kerrat ja uusintamahdollisuudet mainittu opintojakson Moodlessa kunkin tentin kohdalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

näyttökoe

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

108 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Sosiaali- ja terveysalan tutkinnoissa opetusmateriaalina myös:
Mäkisalo-Ropponen, M. (2012). Vuorovaikutustaidot sosiaali- ja terveysalalla. (1. - 2. p.). Sanoma Pro Oy.
Roivas, M. & Karjalainen, A. L. (2013). Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Edita.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa viestiä lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä vain viestin lähettäjän näkökulmasta. Hän tunnistaa osittain digitaalisen viestinnän toimintaperiaatteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa viestinnässään ottaa osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Osaa ylläpitää viestinnän vuorovaikutusta. Tunnistaa jossain määrin viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Osaa huomioida digitaalisen viestinnän toimintaperiaatteet. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumentointi on monipuolista ja uskottavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa viestinnässään ottaa erinomaisesti ja vakuuttavasti huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan, hän osaa toimia vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Viestinnän vuorovaikutus on erittäin taitavaa. Osaa tunnistaa viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Hallitsee digitaalisen viestinnän toimintaperiaatteet ja osaa soveltaa niitä. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä monipuolisesti ja realistisesti tavoitteen, tarkoituksen, vastaanottajan ja oman ammattialansa kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena aktiivinen osallistuminen suullisiin tehtäviin, kirjalliset oppimistehtävät, verkkotentit.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Pia Haapala
Opiskelijaryhmät
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa kuvata yrittäjyysosaamisen pääpiirteet sekä pohtia omia tavoitteittaan ja vahvuuksiaan suhteessa niihin.
• tunnistaa ihmisen kognition rakenteet itsessään ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa
• ymmärtää epävarmuuden sietämisen merkityksen toiminnassaan ja vuorovaikutuksessa
• osaa kuvata ja tarkastella sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista arvoa ja hahmottaa miten ne eroavat toisistaan
• tunnistaa arvon ympäristösidonnaisuuden sekä erilaiset rakenteet, joissa sitä voidaan tuottaa
• osaa analysoida erilaisia arvoketjuja ja –verkkoja.
• osaa kuvata yritystoiminnan merkityksen yhteiskunnassa ja kansantaloudessa ja tunnistaa erilaisia yrittäjyyden ilmenemistapoja elämässä.
• osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset
• tuntee yrityksen perustamiseen liittyvät vaiheet
• tuntee yrittäjyyteen liittyvät mahdollisuudet SeAMKissa

Sisältö

• Yrittäjyyskompetenssi, itsetuntemus ja minäpystyvyys, motivaatio, ihmisen ajattelujärjestelmät, epävarmuuden sieto ja pettymyksen käsittely
• Arvon luominen, arvoketjujen; ja arvoverkkojen tunnistaminen eri ympäristöissä, arvon tuottaminen eri rakenteissa, kuten yrityksissä ja yhdistyksissä
• Yrittäjyyden ja liiketoiminnan peruskäsitteet ja ansaintalogiikkaa, talouden lukutaito, riskien hallinta
• Liiketoiminnan perustamisen vaiheet
• Liiketoimintasuunnitelma liikeidean jäsentämisen työkaluna (muille kuin liiketalouden alalle)
• Yritystoiminta osana yhteiskuntaa, yrittäjyys osana elämää
• Yrittäjyystaitojen syventäminen SeAMKissa (SeAMK Yritystalli, SeAMKPro, SeiES jne.)

Oppimateriaalit

materiaali verkossa

Opetusmenetelmät

Asiantuntijaluennot, verkko-opetus
Pienryhmätyöskentelyä, harjoitustyöt , raportit ,seminaariesitykset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot, pienryhmien työskentely, seminaarityöskentely
Itsenäinen työskentely
Lähiopetus 25%, verkko-opetus ja itsenäinen työskentely 75%

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta. Tehtävissä opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen arvon luonnin ja sekä pohtii niiden merkitystä yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa. Opiskelija osoittaa tunnistavansa liiketoiminnan peruskäsitteet ja osaavansa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osoittaa osaavansa pohtia omaa suhdettaan yrittäjyyteen ja yrittäjyyskompetenssiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta. Tehtävissä opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen arvon luonnin ja sekä pohtii niiden merkitystä yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa. Opiskelija osoittaa tunnistavansa liiketoiminnan peruskäsitteet ja osaavansa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osoittaa osaavansa pohtia omaa suhdettaan yrittäjyyteen ja yrittäjyyskompetenssiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

osallistuminen seminaariin ja aktiivinen osallistuminen opintojaksolle
kaikkein osatehtävien suorittaminen verkossa