Siirry suoraan sisältöön

Fysioterapeutti (AMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Fysioterapeutti (AMK)

Laajuus:
210 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Fysioterapeutti (AMK)

Koulutusala

Terveys- ja hyvinvointialat
Koulutusalan luokitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämään kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Tutkinto-ohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Fysioterapian tutkinto-ohjelma johtaa Fysioterapeutti (AMK) tutkintoon. Opintojen laajuus on 210 op.

Tutkinnon taso

Tutkinto-ohjelma johtaa ammattikorkeakoulututkintoon, joka on ensimmäisen syklin bachelor-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 6.
Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.

Valintaperusteet löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.
Linkki

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat ammattikorkeakoululain mukaisesti perusopinnoista, ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä vuodessa.

Perusopinnoissa keskitytään fysioterapiatyön perusteisiin, kieliopintoihin sekä vuorovaikutustaitojen kehittymiseen. Ammattiopinnoissa opitaan arvioimaan ja tutkimaan ihmisen toimintakykyä, tukemaan sitä ja korjaamaan siinä ilmeneviä häiriöitä fysioterapian keinoin. Vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa syvennetään valitun fysioterapian osa-aluetta, esim. lasten, työikäisten tai ikääntyvien fysioterapiaa. Opinnäytetyön tekemisen myötä lisääntyvät fysioterapian tutkimus- ja kehittämisvalmiudet.

Opetusuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.
- Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
- Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittymistä opiskelun aikana. Kotikansainvälisyyttä vahvistetaan hyödyntämällä teoriaopinnoissamme tieteellisiä artikkeleita ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneitamme. Intensiiviviikot luovat lisää mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen.
- Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
- Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona. Kestävää kehitystä huomioidaan koko opintojen ajan eri tavoin (ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen kestävyys).
- Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.

Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa monialaisia työelämälähtöisiä projektiopintoja (SeAMKPro). Suositeltavin ajankohta monialaisiin työelämäprojekteihin osallistumiselle ovat viides ja kuudes lukukausi.

Koulutukseen sisältyy ohjattua harjoittelua vähintään 75 opintopistettä. Osan harjoittelusta voi tehdä myös ulkomailla.

Opinnot suoritetaan rakennepuun osoittamassa etenemisjärjestyksessä. Edelliset opinnot täytyy olla suoritettuina ennen kuin siirtyy seuraaviin opintokokonaisuuksiin.

Osaamistavoitteet

Fysioterapian tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet noudattavat eurooppalaista koulutustasoluokitusta (EQF), jossa tutkinto sijoittuu kahdeksantasoisessa viitekehyksessä tasolle 6. Sen mukaan fysioterapeutti:
Hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen.
Ymmärtää ammatillisten tehtäväalueiden ja/tai tieteenalojen kattavuuden ja rajat.
Hallitsee edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan erikoistuneella ammatti-, tieteen- tai taiteenalalla monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi. Kykenee johtamaan monimutkaisia ammatillisia toimia tai hankkeita tai kykenee työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä. Kykenee päätöksentekoon ennakoimattomissa toimintaympäristöissä.
Omaa perusedellytykset toimia alan itsenäisenä yrittäjänä.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Tutkinnon suorittanut fysioterapeutti toimii asiantuntijana eri ikäisten liikkumis- ja toimintakyvyn arvioimisessa ja edistämisessä. Hän vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Fysioterapeutti tekee yhteistyötä asiakkaan/kuntoutujan hoidosta vastaavan lääkärin kanssa ja työskentelee oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa kuntoutustyöryhmissä. Fysioterapian haasteena on väestön säilyminen pitkään toiminta- ja työkykyisenä. Toiminnassaan fysioterapeutti pyrkii myös vaikuttamaan ihmisten elin- ja työympäristöön.

Kompetenssit

KOMPETENSSIT
Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.
Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.

Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Fysioterapian koulutus toteutetaan ongelmaperustaisen oppimisen (PBL) pedagogiikan mukaisesti. PBL:n pedagoginen filosofia perustuu kognitiivis-konstruktiiviseen ja kokemukselliseen oppimiseen, jossa oppiminen on opiskelijan oman tiedonkäsittelyn prosessin sekä oppijan aikaisempien ja jatkuvasti karttuvien uusien kokemuksien ja niiden aktiivisen käsittelyn tulosta.

Ongelmaperustaisen pedagogiikan yksi keskeinen ajatus on, että oppiminen ja sen ohjas pohjautuvat yhteiskunnallisiin ja työelämälähtöisiin haasteisiin. Koulutuksessa opitaan ratkaisemaan ongelmia käytännön työn vaatimalla tavalla. Tästä johtuen opetussuunnitelmassa yksittäiset oppiaineet integroituvat laajempiin opintokokonaisuuksiin ja teemoihin. Koulutuksessa korostuu tiedon jakamisen sijaan kokemusten ja osaamisen tuottaminen

Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät tiedonhankinta ja -käsittelytaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä käyttää näyttöön perustuvaa tietoa käytännön työssä. Opiskelija ottaa vastuun vastuun omasta oppimisestaan ja sitoutuu tavoitteelliseen itseohjautuvaan opiskeluun sekä teoriaopinnoissa että harjoittelussa.
Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, projektitöitä ja käytännön harjoittelua erilaisissa oppimisympäristöissä.

Opetussuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin. Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen. Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittymistä opiskelun aikana. Kotikansainvälisyyttä vahvistetaan hyödyntämällä teoriaopinnoissamme tieteellisiä artikkeleita ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneitamme. Intensiiviviikot luovat lisää mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen. Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa. Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona. Kestävää kehitystä huomioidaan koko opintojen ajan eri tavoin (ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen kestävyys). Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.

Ahot-menettelyt

AHOT-menettely tarkoittaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea osaamisensa tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita. Osaamisen tunnistamisprosessi nivoutuu läheisesti opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) laatimiseen ja sitä päivitetään henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen yhteydessä.
Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt on esitetty SeAMKin osaamisen tunnustamisen ohjeessa. Siinä selvitetään, miten osaamisen tunnustamista haetaan, miten asiaa käsitellään ja miten siitä tiedotetaan. Ohjeessa on nimetty tutkinto-ohjelman osaamisen tunnustamisen yhteyshenkilöt, jotka antavat ohjausta prosessiin liittyvissä asioissa.
Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa käytetään muun muassa
- vastaavansisältöisen ja muun koulutuksen todistuksia
- työtodistuksia ja työnantajalta saatuja lisäselvityksiä
- opiskelijan haastatteluja
- kirjallisia ja suullisia tenttejä tai raportteja
- toiminnallisia tai kirjallisia tehtäviä tai näyttöjä
- esitelmiä, portfolioita.

AHOT-menettelyn ulkopuolelle jäävät opinnäytetyö ja kypsyyskoe.

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Opiskelijan opintojen aikaista työssäkäyntiä ja hänen siinä hankkimaansa osaamista voidaan hyödyntää opintojakson suorittamiseksi. Tällöin puhutaan opinnollistamisesta ja se voi liittyä myös vapaaehtoistyöhön tai harrastustoimintaan. Olennaista on, että työn tekemisen kautta opittujen asioiden ja taitojen avulla voidaan näyttää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Opinnollistaen saavutettu osaaminen voidaan todentaa esimerkiksi näytöin ja tehtävin.

Ammatillinen osaamisprofiili

Valmistuttuaan fysioterapeutiksi, fysioterapeutti voi työskennellä eri ikäisten ihmisten parissa esimerkiksi, sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja kuntoutuslaitoksissa, kylpylöissä, työterveyshuollossa, yksityisissä fysioterapiayrityksissä, erilaisissa järjestöissä, koulu- ja liikuntatoimessa, yrittäjänä, sekä erilaisissa hankkeissa ja projekteissa.
Ammatilliset kieliopinnot suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman alansa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, pystyy etsimään tietoa sekä seuraamaan oman ammattialansa kehitystä kohdekielillä.
Ammatilliset kompetenssit kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä. Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.
Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan ja fysioterapeuttikoulutuksessa ne keskittyvät fysioterapeuttiseen tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn, opetus-, ohjaus- ja terapiaosaamiseen sekä moniammatillista osaamista vaativiin yhteistyö-, yhteiskunta- ja teknologiaosaamiseen.

Kansainvälisyys

Fysioterapian tutkinto-ohjelmassa kansainvälisyys toteutuu opiskelija- ja opettajavaihtojen sekä verkostomaisten yhteistyöhankkeiden / tahojen kautta. Kotimaassa tapahtuvaa kansainvälistymistä edistetään hyödyntämällä vieraskielistä oppimateriaalia, opiskelemalla opintojaksoja englannin kielellä. Lisäksi hyödynnämme säännöllisesti kansainvälisten yhteistyökumppaneiden asiantuntijaluentoja opetuksessamme. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kansainvälisten opiskelijoiden tutortoimintaan.

Jatko-opintokelpoisuus

Antaa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatko-opintokelpoisuuden alan ylempään amk-tutkintoon.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Kokopäiväinen

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Tarja Svahn, +358 40 830 2296, tarja.svahn(at)seamk.fi

Opinto-ohjaaja

Marjut Koskela, +358 40 680 7190 marjut.koskela(at)seamk.fi

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, +358 40 830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, +358 40 830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Fysioterapeutti (AMK), Päivätoteutus

Fysioterapeutti (AMK), Päivätoteutus

Fysioterapeutti (AMK), Päivätoteutus

Fysioterapeutti (AMK), Päivätoteutus

Fysioterapeutti (AMK), Päivätoteutus

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 14.12.2021

Ajoitus

07.12.2021 - 17.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Pirkko Mäntykivi
Opiskelijaryhmät
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- määritellä itselleen yksilölliset osaamistavoitteet ja arvioida niiden toteutumista
- soveltaa aiemmin oppimaansa harjoittelun aikana
- kertoa harjoittelupaikkansa fysioterapeutin työstä ja toimenkuvasta
- kertoa harjoittelupaikkansa kirjaamiskäytännöistä
- tarkastella fysioterapeutin eettisten periaatteiden toteutumista toimiessaan harjoittelussa
- käyttää liikkumisen ja päivittäisten toimintojen avustamistapoja erilaisten potilaiden / asiakkaiden kanssa

Sisältö

- osaamistavoitteiden asettaminen
- fysioterapeutin työnkuvan selkiyttäminen
- kirjaaminen fysioterapiassa
- fysioterapeutin eettiset periaatteet
- liikkumisen avustaminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Opiskelija tutustuu sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän toimintoihin käytännössä ja perehtyy fysioterapeutin toimenkuvaan ja työhön terveyskeskuksessa, tai muussa toimintayksikössä.
Opiskelija tiedostaa eettisten periaatteiden merkityksiä hoito- ja terapiatyössä.
Opiskelija harjoittelee käytännössä asiakkaiden/potilaiden liikkumisen ja päivittäistoimintojen avustamista.
Opiskelija kuvaa esimerkinomaisesti jonkun asiakkaan / potilaan dynaamista fysioterapiaprosessia.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 31.01.2022

Ajoitus

30.08.2021 - 30.04.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Pirkko Mäntykivi
 • Anita Keski-Hirvi
 • Else Vierre
 • Anna-Kaarina Koivula
 • Taja Kiiskilä
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 -Pirkko Mäntykivi -syksy 2021 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2- Annukka Koivula-syksy 2021 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3- Else Vierre-syksy 2021 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 4-Taja Kiiskilä-syksy 2021 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 5- Anita Keski-Hirvi-syksy 2021 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 6-Pirkko Mäntykivi-kevät 2022 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 7-Annukka Koivula -kevät 2022 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 8- Else Vierre -kevät 2022 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 9- Taja Kiiskilä - kevät 2022 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 10- Anita Keski-Hirvi kevät 2022 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • SH22K
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • SOS21B
  Sosionomi (AMK)
 • SH21S
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus
 • MSH22K
  Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus
 • SOS21A
  Sosionomi (AMK)
 • MSOS21K
  Sosionomi (AMK)
 • SOS21C
  Sosionomi (AMK)
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)
 • MSH21S
  Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus
 • TH21
  Terveydenhoitaja (AMK)
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1 -Pirkko Mäntykivi -syksy 2021
 • Pienryhmä 2- Annukka Koivula-syksy 2021
 • Pienryhmä 3- Else Vierre-syksy 2021
 • Pienryhmä 4-Taja Kiiskilä-syksy 2021
 • Pienryhmä 5- Anita Keski-Hirvi-syksy 2021
 • Pienryhmä 6-Pirkko Mäntykivi-kevät 2022
 • Pienryhmä 7-Annukka Koivula -kevät 2022
 • Pienryhmä 8- Else Vierre -kevät 2022
 • Pienryhmä 9- Taja Kiiskilä - kevät 2022
 • Pienryhmä 10- Anita Keski-Hirvi kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmien asiantuntemusalueeseen, työkenttiin sekä työtehtäviin liittyviä tekijöitä. Opiskelija osaa kuvata, miten sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset yhdessä vastaavat ihmisen/asiakkaan/potilaan kokonaisvaltaisesta auttamisesta, mitä yhteistä ammateilla on ja miten ne täydentävät toisiaan. Opiskelijalle syntyy kiinnostus tuntea toisten sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden osaamista paremmin ja hyödyntää sitä opiskeluaikana ja myöhemmin ammatissaan

Sisältö

- sosiaali- ja terveysalan tutkintojen sisällöt
- palveluohjaus, asiakaslähtöisyys
- moniammatillinen hoito- ja palveluketju sosiaali- ja terveysalalla

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty
Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija tunnistaa SeAMKin sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmien asiantuntemusalueeseen, työkenttiin sekä työtehtäviin liittyviä tekijöitä. Opiskelija tietää, miten sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset yhdessä vastaavat ihmisen/asiakkaan/potilaan kokonaisvaltaisesta auttamisesta sekä tunnistaa, mitä yhteistä ammateilla on ja miten ne täydentävät toisiaan.

Esitietovaatimukset

edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

31.08.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

01.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Pirkko Mäntykivi
 • Anita Keski-Hirvi
 • Else Vierre
 • Anna-Kaarina Koivula
 • Taja Kiiskilä
Opiskelijaryhmät
 • SOS21B
  Sosionomi (AMK)
 • SOS21C
  Sosionomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmien asiantuntemusalueeseen, työkenttiin sekä työtehtäviin liittyviä tekijöitä. Opiskelija osaa kuvata, miten sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset yhdessä vastaavat ihmisen/asiakkaan/potilaan kokonaisvaltaisesta auttamisesta, mitä yhteistä ammateilla on ja miten ne täydentävät toisiaan. Opiskelijalle syntyy kiinnostus tuntea toisten sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden osaamista paremmin ja hyödyntää sitä opiskeluaikana ja myöhemmin ammatissaan

Sisältö

- sosiaali- ja terveysalan tutkintojen sisällöt
- palveluohjaus, asiakaslähtöisyys
- moniammatillinen hoito- ja palveluketju sosiaali- ja terveysalalla

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus moniammatillisissa ryhmissä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty
Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija tunnistaa SeAMKin sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmien asiantuntemusalueeseen, työkenttiin sekä työtehtäviin liittyviä tekijöitä. Opiskelija tietää, miten sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset yhdessä vastaavat ihmisen/asiakkaan/potilaan kokonaisvaltaisesta auttamisesta sekä tunnistaa, mitä yhteistä ammateilla on ja miten ne täydentävät toisiaan.

Esitietovaatimukset

edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 21.02.2022

Ajoitus

14.02.2022 - 04.04.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
Opiskelijaryhmät
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

LEARNING OBJECTIVES

Students know how to
- assess physical activity using a questionnaire and activity diary
- take into consideration the safety regulations and risk factors in fitness testing
- assess musculoskeletal fitness, cardiorespiratory fitness, balance, agility and body composition of individuals with no known illnesses
- define validity and reliability and evaluate the validity and reliability of assessment tools before choosing and using them.

Sisältö

Assessment of physical activity

Assessment of health-related fitness

Assessment of performance-related fitness

The ALPHA-FIT Test Battery for Adults Aged 18-69

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The course is 2 cr equivalent to 54h, which consists of lectures, online studies, group work and a seminar (1 cr = 27h)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Pass:
The student can assess physical activity using questionnaires and activity diaries. The student can choose correct tests and assess musculoskeletal fitness, cardiorespiratory fitness, balance, agility and body composition of individuals with no known illnesses. The student understands the safety regulations and risk factors in fitness testing, as well as the importance of validity and reliability when choosing and using assessment tools.

Fail:
The student cannot assess physical activity using questionnaires and activity diaries. The student cannot choose correct tests or assess musculoskeletal fitness, cardiorespiratory fitness, balance, agility or body composition of individuals with no known illnesses. The student does not understand the safety regulations and risk factors in fitness testing and does not pay attention to the importance of validity and reliability when choosing and using assessment tools.

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 04.10.2021

Ajoitus

27.09.2021 - 13.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Suzana Zegrea
Opiskelijaryhmät
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää suullisen ja kirjallisen viestinnän taitojaan englannin kielellä ja motivoituu omaehtoiseen kielenopiskeluun tulevaisuudessa

Sisältö

Ammattialan englannin sanasto; Terveydenhuollon ja fysioterapian englanti; Viestintä ammatillisessa englanninkielessä; Tieteellisiä englanninkielisiä artikkeleita

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana 1 (hyväksytty osaaminen)
Opiskelija selviytyy rutiiniluonteisissa, suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa moniammatillisessa työyhteisössä (esim. sähköposti, lomakkeiden täyttö, CV, työyksikön esittely). Opiskelija antaa yksinkertaisia, suullisia ja tarvittaessa myös kirjallisia ohjeita erilaisille asiakkaille /ryhmille, kysyy potilaalta/asiakkaalta tämän nykyiseen ja aiempaan terveydentilaan/ elämäntilanteeseen liittyviä, välttämättömiä tietoja sekä kirjaa potilaan/ asiakkaan antamat vastaukset oikein hoidon tai jatkotoimenpiteiden onnistumiseksi. Opiskelija ymmärtää omiin työtehtäviinsä liittyviä terveysalan tekstejä. Hän tekee kielen keskeisissä rakenteissa virheitä mikä vaikeuttaa viestintää ja voi aiheuttaa väärinkäsityksiä ja vaatii asian toistoa, käyttää terveysalan perussanastoa niin että tarpeelliset tiedot välittyvät kuulijalle ja lukijalle, ääntää ymmärrettävästi, mutta epätarkkuuksia saattaa esiintyä erityissanastossa, löytää etsimänsä tiedon teksteistä, jotka käsittelevät tuttuja aiheita ja turvautuu yleisesti käytettyihin apuvälineisiin viestinnässään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvosana 3 (hyvä osaaminen)
Opiskelija viestii suullisesti ja kirjallisesti moniammatilliselle työyhteisölle tyypillisissä tilanteissa (esim. puhelinkeskustelut, osaston ulkopuoliset konsultaatiot, suullinen ja kirjallinen raportointi, suullinen esitys esim. vakuutusasiakirjat). Opiskelija selittää ja perustelee yksilölliset potilasohjeet sekä kertoo tavallisimmista toimenpiteistä ja tutkimuksista, selvittää potilaan/asiakkaan tämänhetkistä ja aiempaa terveydentilaa/elämän tilannetta ja tekee tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä, kirjaa potilaan/ asiakkaan antamat vastaukset oikein hoidon tai jatkotoimenpiteiden onnistumiseksi sekä vastaa potilaan/ asiakkaan esittämiin kysymyksiin. Opiskelija käyttää rakenteita pääosin oikein ja korjaa itse kielenkäytön virheitä jos ne ovat johtaneet väärinkäsityksiin, käyttää hyvin terveysalan keskeistä sanastoa ja melko hyvin oman erityisalansa sanastoa, pyrkii viestimään tilanteen edellyttämällä tyylillä, ääntää melko luontevasti ja selkeästi, löytää silmäilemällä tekstin pääkohdat erilaisista terveysalan teksteistä ja käyttää eri keinoja viestinnän tukena.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5 (erinomainen osaaminen)
Opiskelija viestii täsmällisesti ja tarkoituksenmukaisesti, suullisesti ja kirjallisesti englannin kielellä moniammatillisessa ja -kulttuurissa työyhteisössä vaativissakin vuorovaikutustilanteissa (esim. palaverit, hoitoneuvottelut ja palautekeskustelut). Hän esittelee eri vaihtoehtoja luontevasti ja monipuolisesti asiakkaiden/potilaiden ohjaustilanteessa ottaen huomioon potilaiden/ asiakkaiden kulttuuritaustan. Opiskelija haastattelee asiakkaita/potilaita tilanteen edellyttämällä tavalla ja viestii myös haastavissa ja odottamattomissa asiakas-/potilastilanteissa ammattimaisella tavalla. Opiskelija käyttää monipuolisia rakenteita ja hallitsee ne lähes virheettömästi, käyttää täsmällisesti laajaa terveysalan kieltä mukaan lukien oman erityisalansa terminologian, ääntää selkeästi ja luontevasti, viestii tilanteen edellyttämällä tyylillä, hahmottaa nopeasti tekstin sisällön arvioidakseen kriittisesti lähteen luotettavuuden ja käyttää tehokkaasti eri keinoja viestinnän tukena.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 07.09.2021

Ajoitus

31.08.2021 - 29.10.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Marja Toukola
 • Pasi Alanen
 • Paula Paloniemi
Opiskelijaryhmät
 • FYS20
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa välittömän ensiavun tarpeen ja osaa antaa ensiapua erilaisissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä motivoituu ylläpitämään ajan tasalla tietojaan ja taitojaan.

Sisältö

Ensiapu äkillisissä onnettomuus- ja sairaustilanteissa

Oppimateriaalit

Korte Henna & Myllyrinne Kristiina: Ensiapu . SPR. 2017 tai uudempi

Opetusmenetelmät

vuorovakutteinen luento, itsenäinen opiskelu, tentti, harjoitukset

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

TYYDYTTÄVÄ
Opiskelija tunnistaa välittömän ensiavun tarpeen ja osaa antaa tarvittavan hätäensiavun.
Opiskelija osaa toimia ensiavun toimintaperiaatteiden mukaan erilaissa ensiaputilanteissa siten, ettei autettavan tila huonone.

HYLÄTTY
Opiskelija ei tunnista välitöntä ensiavun tarvetta eikä osaa antaa tarvittavaa hätäensiapua.
Opiskelija ei osaa toimia ensiavun toimintaperiaatteiden mukaisesti erilaisissa ensiaputilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

HYVÄ
Opiskelija tunnistaa välittömän ensiavun tarpeen ja osaa antaa tarvittavan hätäensiavun.
Opiskelija osaa toimia ensiavun toimintaperiaatteiden mukaan erilaissa ensiaputilanteissa tilannetta huomioiden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

KIITETTÄVÄ
Opiskelija tunnistaa välittömän ensiavun tarpeen ja osaa antaa tarvittavan hätäensiavun.
Opiskelija osaa toimia ensiavun toimintaperiaatteiden mukaan erilaissa ensiaputilanteissa tilanteen laaja-alaisesti huomioiden.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tentti hyväksytty - 70 % vastauksista oikein
kaikki harjoitukset suoritettu, aktiivinen osallistuminen

Hylätty (0)

- tentti ei hyväksytty
- ei ole osallistunut aktiivisesti kaikkiin harjoituksiin

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- tentti suoritettu hyväkstysti - osaisi toimia tavallisimmissa ensiaputilanteissa

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 13.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 29.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

The student knows the tasks and operating principles of the most central institutions of Finnish society. The student understands how the obligations and rights set by the citizen's constitutional rights affect the work. The student is familiar with the history of Fnnish society and social policy that the olders persons have personally experienced and is able to discuss the historical events. The student can counsel clients in the most central questions connected to social legislation or social security.

Sisältö

- Constitutional Rights
- The Finnish Courts and Punishments
- Family and Inheritance Law
- Public Administration
- The History of Finland and Development of the Welfare State
- The Finnish Social Security System

Oppimateriaalit

material given by the teacher

Opetusmenetelmät

lectures, teaching discussions, exam

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

The last lecture

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81h, (lectures and exam 30 h, independent study 51 h)

Lisätietoja opiskelijoille

Suomeksi
lectures, teaching discussions, exam
Englanniksi
lectures, teaching discussions, exam
Aika ja paikka (ei käytössä)
Suomeksi
Englanniksi
Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus
Suomeksi
material given by the teacher
Englanniksi
material given by the teacher
Toteutuksen valinnaiset suoritustavat
Suomeksi
Englanniksi
Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö
Suomeksi
The study course does not include practice.
Englanniksi
The study course does not include practice.
Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet
Suomeksi
Englanniksi
KV yhteydet
Suomeksi
Englanniksi
Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus
Suomeksi
81h, (lectures and exam 30 h, independent study 51 h)
Englanniksi
81h, (lectures and exam 30 h, independent study 51 h)
Sisällön jaksotus
Suomeksi
Englanniksi
Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet
Suomeksi
- exam and active participatition in the lectures
Englanniksi
- exam and active participatition in the lectures
Lisätietoja opiskelijoille
Suomeksi
Englanniksi
Arviointiasteikko 1-5

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1:
The student knows the central features of the themes studied. She or he understands to some extent the operation and development of Finnish society. The student knows the most important facts related to social legislation and social security. The student is able to participate in discussion concerning social issues.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3:
The student demonstrates that she or he well understands the themes studies. The student's conception of the operation and development of Finnish society can be considered wide-ranging and justified. The student is able to counsel clients on issues connected to social legislation and social security.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5:
The student is able to critically examine and reflect on social questions. She or he demonstrates ability to connect individual phenomena to their social background. The student is able to evaluate the state of the Finnish constitutional and welfare state critically. The student is able to counsel clients on issues related to social legislation and social security.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Exam, Participation to lectures

Esitietovaatimukset

No previous studies are required.

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

23.08.2021 - 31.05.2024

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Fysioterapeutti

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Pirkko Mäntykivi
 • Marjut Koskela
Opiskelijaryhmät
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija:
- osaa arvioida oppimistaan ja fysioterapeutin ammattiin kehittymistään toiminnallisissa seminaareissa opintojensa aikana
- analysoida itsessään käynnistyneitä ammattiin kehittymisen prosesseja
- soveltaa urasuunnitttelun prosessia valmentautuessaan yhteiskunnan ja työelämän vaatimuksiin
- käyttää hyödykseen opiskelun ohjausta

Sisältö

- Fysioterapeutin ammattiin oppiminen ja kehittyminen
- Toiminnallisten seminaarien suunnittelu ja osallistuminen seminaareihin pienryhmissä
- Yksilö- ja ryhmäkohtaiset tutortapaamiset

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

- Opiskelija suunnittelee pienryhmässä toiminallisen seminaariesityksen sekä osallistuu muiden
pienryhmien seminaariesityksiin
- Opiskelija osallistuu sovitusti tutortapaamisiin

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 27.09.2021

Ajoitus

20.09.2021 - 30.11.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Pirkko Mäntykivi
 • Riku Uusi-Jaakkola
 • Kari Jokiranta
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS18
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija
- syventää tietojaan ja taitojaan niin, että hän pystyy toimimaan erilaisissa tehtävissä valitsemallaan fysioterapian alueella
- suunnittelee ja käyttää erilaisia tarkoituksenmukaisia fysioterapian keinoja potilaittensa/asiakkaittensa toimintakyvyn ylläpitämisessä ja parantamisessa
- arvioi omaa työtään ja kehittää arviointinsa pohjalta ammatillista toimin-taansa

Sisältö

- opiskelijan valitseman fysioterapia-alueen teoreettiset perusteet ja käytännön toteutukset
- palveluorganisaation johtaminen ja laadunhallinta (ITE-mittari, EFQM)
- henkilöstöjohtaminen (rekrytointi, kehityskeskustelut, perehdyttäminen, alaistaidot)
- palveluorganisaation tuloksellisuus (BSC- mittari)

Oppimateriaalit

Tapio, J. & Vilén. V. 2020. Fysioterapia 2.0 : kuntoutuksen tiede ja taide
Luomajoki, H. & al. 2020. Ammattilaisen kipukirja.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- Opiskelija hallitsee osittain valitsemansa fysioterapia-alueen osaamistavoitteiden mukaiset tiedot
- Opiskelija toteuttaa fysioterapiaa ohjatusti, mutta ei kykene yhdistelemään aikaisemmin oppimaansa uusiin tilanteisiin
- Hän ei löydä ilma ohjausta ratkaisuja uusissa, yllättävissä tilanteissa
- Opiskelija ei kykene arvioimaan ja kehittämään oma-aloitteisesti toimintaansa
- Hän ei perustele ratkaisujaan teoreettisesti eikä näyttöön perustuen
- Opiskelija ei kyken osoittamaan toiminnallaan ymmärtävänsä johtamisen, kehittämisen ja laadunhallinnan merkitystä työyhteisössä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- Opiskelija hallitsee hyvin valitsemansa fysioterapia-alueen osaamistavoitteiden mukaiset tiedot
- Opiskelija toteuttaa fysioterapiaa itsenäisesti, asiakkaan turvallisuuden huomioiden ja yhdistelee jonkin verran aiemmin oppimaansa uusissa tilanteissa
- Hän löytää jonkin verran ratkaisuja uusissa, yllättävissä tilanteissa, arvioi ja kehittää toimintaansa saaadun palautteen pohjalta
- Hän perustelee ratkaisujaan osin teoreettisesti ja näyttöön perustuen
- Opiskelija osoittaa toiminnallaan ymmärtävänsä johtamisen, kehittämisen ja laadunhallinnan keskeisiä periaatteita työyhteisössä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelija hallitsee valitsemansa fysioterapia-alueen osaamistavoitteiden mukaiset tiedot syvällisesti ja laaja-alaisesti
- Opiskelija toteuttaa fysioterapiaa itsenäisesti, asiakkaan turvallisuuden huomioiden ja yhdistelee aikaisemmin oppimaansa monipuolisesti ja luovasti
- Hän löytää ratkaisuja uusissa, yllättävissä tilanteissa, arvioi ja kehittää oma-aloitteisesti toimintaansa
- Hän perustelee ratkaisujaan teoreettisesti ja näyttöön perustuen
- Opiskelija osoittaa toiminnallaan ymmärtävänsä johtamisen, kehittämisen ja laadunhallinnan merkityksen työyhteisössä

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 15.11.2021

Ajoitus

08.11.2021 - 17.12.2021

Laajuus

7 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Pirkko Mäntykivi
 • Riku Uusi-Jaakkola
 • Pia Haapala
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS20
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija: harjaantuu työikäisen väestön arvioinnissa niin, että hän pystyy määrittelemään potilaan /asiakkaan toimintakyvyn häiriöitä, osaa suunnitella ja käyttää erilaisia fysioterapian keinoja asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämisessä ja parantamisessa sekä arvioimaan toimintaansa yksilö- ja ryhmäterapiassa, harjaantuu terapeuttisen harjoittelun ohjaamisessa siten, että osaa arvioida harjoitteiden tasoa ja kykenee tarvittaessa muuttamaan toimintaansa, kehittyy yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoissaan kanssakäymisessä potilaiden, omaisten ja muun henkilökunnan kanssa, käyttää eri tiedonhankintamenetelmiä, huomioi kaikessa työskentelyssään ergonomiset asiat.

Sisältö

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija tekee harjoittelujaksolle annetut kirjalliset tehtävät ajallaan ja hyväksytysti. Opiskelija suoriutuu jaksonsa aikana hänelle annetuista asiakastilanteista (ryhmä, yksilö) käyttäen oppimaansa teoriaa toimintansa perusteena. Työskennellessään opiskelija huomioi sekä potilaan että oman turvallisuutensa. Opiskelija ottaa vastaa palautetta ja pystyy muuttamaan useimmiten toimintaansa saamansa palautteen pohjalta. Vuorovaikutuksessaan opiskelija on muut huomioon ottava.

Hylätty
Opiskelija ei pysty perustelemaan toimintaansa asiakastilanteissa teoriatiedon avulla ja toiminta on epäjohdonmukaista. Työskennellessään asiakastilanteissa opiskelija vaarantaa sekä oman että potilaan turvallisuuden. Opiskelija välttelee ohjaustilanteita, hän ei osaa hyödyntää saamaansa palautetta ja hänen opiskelumotivaationsa on heikko. Vuorovaikutus on kangertelevaa ja opiskelija laiminlyö yhdessä sovittuja sääntöjä. Opiskelijalla on paljon oheistoimintoja, jolloin keskittyminen opiskeluun kärsii. Harjoittelujaksolle annettuja tehtäviä jää tekemättä ja hänellä on poissaoloja.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 14.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 22.04.2022

Laajuus

8 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Pirkko Mäntykivi
 • Riku Uusi-Jaakkola
 • Pia Haapala
 • Marjut Koskela
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS20
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija: harjaantuu työikäisen väestön arvioinnissa niin, että hän pystyy määrittelemään potilaan /asiakkaan toimintakyvyn häiriöitä, osaa suunnitella ja käyttää erilaisia fysioterapian keinoja asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämisessä ja parantamisessa sekä arvioimaan toimintaansa yksilö- ja ryhmäterapiassa, harjaantuu terapeuttisen harjoittelun ohjaamisessa siten, että osaa arvioida harjoitteiden tasoa ja kykenee tarvittaessa muuttamaan toimintaansa, kehittyy yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoissaan kanssakäymisessä potilaiden, omaisten ja muun henkilökunnan kanssa, käyttää eri tiedonhankintamenetelmiä, huomioi kaikessa työskentelyssään ergonomiset asiat.

Sisältö

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija tekee harjoittelujaksolle annetut kirjalliset tehtävät ajallaan ja hyväksytysti. Opiskelija suoriutuu jaksonsa aikana hänelle annetuista asiakastilanteista (ryhmä, yksilö) käyttäen oppimaansa teoriaa toimintansa perusteena. Työskennellessään opiskelija huomioi sekä potilaan että oman turvallisuutensa. Opiskelija ottaa vastaa palautetta ja pystyy muuttamaan useimmiten toimintaansa saamansa palautteen pohjalta. Vuorovaikutuksessaan opiskelija on muut huomioon ottava.

Hylätty
Opiskelija ei pysty perustelemaan toimintaansa asiakastilanteissa teoriatiedon avulla ja toiminta on epäjohdonmukaista. Työskennellessään asiakastilanteissa opiskelija vaarantaa sekä oman että potilaan turvallisuuden. Opiskelija välttelee ohjaustilanteita, hän ei osaa hyödyntää saamaansa palautetta ja hänen opiskelumotivaationsa on heikko. Vuorovaikutus on kangertelevaa ja opiskelija laiminlyö yhdessä sovittuja sääntöjä. Opiskelijalla on paljon oheistoimintoja, jolloin keskittyminen opiskeluun kärsii. Harjoittelujaksolle annettuja tehtäviä jää tekemättä ja hänellä on poissaoloja.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 01.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 14.12.2021

Laajuus

9 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Pirkko Mäntykivi
 • Riku Uusi-Jaakkola
 • Pia Haapala
 • Jutta Potila
Opiskelijaryhmät
 • FYS19
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija: osaa käyttää eri tutkimismenetelmiä arvioidessaan ikääntyvän toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä , osaa tehdä johtopäätöksiä tutkittuaan ikääntyvän toimintakykyä, osaa suunnittella ja käyttää erilaisia fysioterapian menetelmiä tarkoituksenmukaisesti ikääntyvän terapiatilanteissa , osaa soveltaa eri liikuntalajeja käytännön ohjaustilanteissa ikääntyvän tarpeisiin, osaa ohjata ikääntyvää oikeanlaisten apuvälineiden valinnassa, hankinnassa ja käyttämisessä , osaa toimia alansa asiantuntijana moniammatillisissa kuntoutustyöryhmissä , osaa huomioida esteettömyyden toimintaympäristöjen suunnittelussa ja käyttää ergonomian menetelmiä ihmisen tarpeita vastaaviksi , osaa hyödyntää hyvinvointiteknologiaa ohjatessaan ikääntynyttä ja hänen läheisiään

Sisältö

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija tekee harjoittelujaksolle annetut kirjalliset tehtävät ajallaan ja hyväksytysti. Opiskelija suoriutuu jaksonsa aikana hänelle annetuista asiakastilanteista (ryhmä, yksilö) käyttäen oppimaansa teoriaa toimintansa perusteena. Työskennellessään opiskelija huomioi sekä potilaan että oman turvallisuutensa. Opiskelija ottaa vastaa palautetta ja pystyy muuttamaan useimmiten toimintaansa saamansa palautteen pohjalta. Vuorovaikutuksessaan opiskelija on muut huomioon ottava.

Hylätty
Opiskelija ei pysty perustelemaan toimintaansa asiakastilanteissa teoriatiedon avulla ja toiminta on epäjohdonmukaista. Työskennellessään asiakastilanteissa opiskelija vaarantaa sekä oman että potilaan turvallisuuden. Opiskelija välttelee ohjaustilanteita, hän ei osaa hyödyntää saamaansa palautetta ja hänen opiskelumotivaationsa on heikko. Vuorovaikutus on kangertelevaa ja opiskelija laiminlyö yhdessä sovittuja sääntöjä. Opiskelijalla on paljon oheistoimintoja, jolloin keskittyminen opiskeluun kärsii. Harjoittelujaksolle annettuja tehtäviä jää tekemättä ja hänellä on poissaoloja.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 04.04.2022

Ajoitus

28.03.2022 - 13.05.2022

Laajuus

9 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Pirkko Mäntykivi
 • Riku Uusi-Jaakkola
 • Jutta Potila
 • Marjut Koskela
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS19
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija: syventää tietojaan ja taitojaan terveen lapsen psykomotorisen kehityksen havainnoinnissa ja analysoinnissa,
toimii luontevasti vuorovaikutustilanteissa eri-ikäisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa, käyttää luotettavia testejä ja mittareita arvioidessaan lapsen ja nuoren psykomotorista kehitystasoa , osaa ohjatusti tehdä johtopäätöksiä tutkittuaan lapsen / nuoren liikkumista ja toimintaa, osaa ohjata eri-ikäisille lapsille leikki- ja liikuntatuokioita yksilö- ja ryhmätilanteissa , tunnistaa lasten ja nuorten tavallisimpia sairauksia ja kehityshäiriöitä sekä ymmärtää niiden vaikutuksia lapsen / nuoren liikkumis- ja toimintakyvylle , suunnittelee ja käyttää avustetusti fysioterapian menetelmiä lapsen / nuoren terapiatilanteissa myös perheen tarpeet ja mahdollisuudet huomioiden , osaa soveltaa eri liikuntalajeja käytännön ohjaustilanteissa erityisryhmien tarpeisiin , tunnistaa lasten ja nuorten apuvälineisiin liittyviä erityispiirteitä , käyttää eri tiedonhankintamenetelmiä ottaessaan aktiivisesti selvää erilaisista hänelle vieraista asioista

Sisältö

Kehittyy yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoissaan kanssakäymisessä lapsen / nuoren, lapsen vanhempien ja muun henkilökunnan kanssa, käyttää eri tiedonhankintamenetelmiä ottaessaan aktiivisesti selvää erilaisista hänelle vieraista asioista

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija tekee harjoittelujaksolle annetut kirjalliset tehtävät ajallaan ja hyväksytysti. Opiskelija suoriutuu jaksonsa aikana hänelle annetuista asiakastilanteista (ryhmä, yksilö) käyttäen oppimaansa teoriaa toimintansa perusteena. Työskennellessään opiskelija huomioi sekä potilaan että oman turvallisuutensa. Opiskelija ottaa vastaa palautetta ja pystyy muuttamaan useimmiten toimintaansa saamansa palautteen pohjalta. Vuorovaikutuksessaan opiskelija on muut huomioon ottava.

Hylätty
Opiskelija ei pysty perustelemaan toimintaansa asiakastilanteissa teoriatiedon avulla ja toiminta on epäjohdonmukaista. Työskennellessään asiakastilanteissa opiskelija vaarantaa sekä oman että potilaan turvallisuuden. Opiskelija välttelee ohjaustilanteita, hän ei osaa hyödyntää saamaansa palautetta ja hänen opiskelumotivaationsa on heikko. Vuorovaikutus on kangertelevaa ja opiskelija laiminlyö yhdessä sovittuja sääntöjä. Opiskelijalla on paljon oheistoimintoja, jolloin keskittyminen opiskeluun kärsii. Harjoittelujaksolle annettuja tehtäviä jää tekemättä ja hänellä on poissaoloja.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 23.05.2022

Ajoitus

16.05.2022 - 27.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Pirkko Mäntykivi
Opiskelijaryhmät
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- kertoa harjoittelupaikkansa fysioterapeutin työstä ja toimenkuvasta
- soveltaa ohjatusti fysioterapeuttisia tutkimismenetelmiä arvioidessaan potilaan / asiakkaan toimintakykyä
- soveltaa hieronta- ja palpaatiotaitojaan erilaisissa asiakastilanteissa
- osaa haastattelun pohjalta kertoa harjoittelupaikkansa yritystoiminnasta

Sisältö

- fysioterapeutin työ ja toimenkuva yksityissektorilla
- fysioterapeuttinen tutkiminen
- hieronta
- yritystoiminta tutuksi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty

Opiskelija tekee harjoittelujaksolle annetut kirjalliset tehtävät ajallaan ja hyväksytysti. Opiskelija suoriutuu jaksonsa aikana hänelle annetuista asiakastilanteista (ryhmä, yksilö) käyttäen oppimaansa teoriaa toimintansa perusteena. Työskennellessään opiskelija huomioi sekä potilaan että oman turvallisuutensa. Opiskelija ottaa vastaa palautetta ja pystyy muuttamaan useimmiten toimintaansa saamansa palautteen pohjalta. Vuorovaikutuksessaan opiskelija on muut huomioon ottava.

Hylätty

Opiskelija ei pysty perustelemaan toimintaansa asiakastilanteissa teoriatiedon avulla ja toiminta on epäjohdonmukaista. Työskennellessään asiakastilanteissa opiskelija vaarantaa sekä oman että potilaan turvallisuuden. Opiskelija välttelee ohjaustilanteita, hän ei osaa hyödyntää saamaansa palautetta ja hänen opiskelumotivaationsa on heikko. Vuorovaikutus on kangertelevaa ja opiskelija laiminlyö yhdessä sovittuja sääntöjä. Opiskelijalla on paljon oheistoimintoja, jolloin keskittyminen opiskeluun kärsii. Harjoittelujaksolle annettuja tehtäviä jää tekemättä ja hänellä on poissaoloja.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 04.10.2021

Ajoitus

27.09.2021 - 14.11.2021

Laajuus

9 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Pirkko Mäntykivi
 • Riku Uusi-Jaakkola
 • Pia Haapala
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS18
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Syventävän / laajentavan harjoittelujakson pohjana ovat kaikki asiat, joita on opiskeltu edellisillä lukukausilla. Opintojen tulisi syventää erityisesti lasten, työikäisten ja ikääntyvien fysioterapian opintojakson aikana saatuja tietoja ja taitoja. Jakson tavoitteena on, että opiskelija hallitsee oman alansa teotiatiedot ja käytännön taidot niin, että hän pystyy laaja-alaisesti toimimaan erilaisissa tehtävissä valitsemallaan fysioterapian alueella. Hän pystyy luovasti ratkaisemaan ongelmia oudoissakin tilanteissa. Hän suunnittelee ja käyttää erilaisia tarkoituksenmukaisia fysioterapian keinoja aiakkaidensa / potilaidensa toimintakyvyn ylläpitämisessä ja parantamisessa. Opiskelija kykenee vastaamaan oman osaamisensa arvioinnista ja kehittämisestä. Opiskelija osallistuu ja osaa kehittää myös työyhteisön toimintaa.

Sisältö

Opiskelija vaikuttaa aktiivisesti harjoittelupaikan valintaan. Harjoittelupaikka voi olla muualtakin kuin Seinäjoen sairaanhoitopiirin alueelta, mikäli vastaavaa harjoittelupaikkaa ei täältä alueelta löydy tai harjoittelu auttaa työllistymisessä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija tekee harjoittelujaksolle annetut kirjalliset tehtävät ajallaan ja hyväksytysti. Opiskelija suoriutuu jaksonsa aikana hänelle annetuista asiakastilanteista (ryhmä, yksilö) käyttäen oppimaansa teoriaa toimintansa perusteena. Työskennellessään opiskelija huomioi sekä potilaan että oman turvallisuutensa. Opiskelija ottaa vastaa palautetta ja pystyy muuttamaan useimmiten toimintaansa saamansa palautteen pohjalta. Vuorovaikutuksessaan opiskelija on muut huomioon ottava.

Hylätty
Opiskelija ei pysty perustelemaan toimintaansa asiakastilanteissa teoriatiedon avulla ja toiminta on epäjohdonmukaista. Työskennellessään asiakastilanteissa opiskelija vaarantaa sekä oman että potilaan turvallisuuden. Opiskelija välttelee ohjaustilanteita, hän ei osaa hyödyntää saamaansa palautetta ja hänen opiskelumotivaationsa on heikko. Vuorovaikutus on kangertelevaa ja opiskelija laiminlyö yhdessä sovittuja sääntöjä. Opiskelijalla on paljon oheistoimintoja, jolloin keskittyminen opiskeluun kärsii. Harjoittelujaksolle annettuja tehtäviä jää tekemättä ja hänellä on poissaoloja.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

24.01.2022 - 25.02.2022

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Pirkko Mäntykivi
 • Marjo Tuomilehto
Opiskelijaryhmät
 • FYS20
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- selittää hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan ja kuvata näiden sairauksia/häiriöitä
- mitata ja arvioida sydänpotilaan liikunta- ja toimintakykyä erilaisin menetelmin
- tulkita mittaustuloksia ja ohjata tulosten perusteella fysioterapiaa/ liikuntaa sydän- ja hengityselinsairaille
- perustella fyysisen aktiivisuuden merkitystä hengitys- ja verenkiertoelimistön terveyttä edistävänä tekijänä
- kuvata sisätautien aiheuttamia muutoksia toimintakyvyssä ja toteuttaa tarkoituksenmukaista fysioterapiaa työskennellessään sisätautipotilaiden kanssa

- tutkia ja mitata hengitystä eri menetelmin
- toteuttaa tarkoituksenmukaista hengitysfysioterapiaa
- ohjata asiakasta/potilasta käyttämään hengitysfysioterapian apuvälineitä
- toteuttaa vatsa- ja thoraxkirurgisen potilaan pre – ja postoperatiivista fysioterapiaa
- edistää diabetesasiakkaiden terveyttä tutkittua tietoa hyväksi käyttäen
- osaa ohjata rintasyöpäleikattujen ft-prosessia sekä pre-että postoperatiivisesti

Sisältö

- Hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan arviointi ja mittaaminen:
(syke, verenpaine, 6-min kävelytesti)
- Sydäninfarktipotilaan fysioterapia
- Sydänleikkaukseen tulevan potilaan pre- ja postoperatiivinen fysioterapia
- Sisätautipotilaan toimintakyvyn arviointi ja fysioterapia
- Liikunta yllä olevien sairauksien preventiossa

- Hengityselinsairaan fysioterapia
- Hengitystekniikka ja hengitysharjoitusten ohjaaminen
- Astma ja COPD
- Hengitysfysioterapian apuvälineet
- Terveyden edistäminen osana hengitysfysioterapiaa
- Vatsa- ja thoraxkirurgisen potilaan pre- ja postoperatiivinen fysioterapia
- Diabeetikon fysioterapia
- Rintasyöpäleikatun potilaan fysioterapia

Oppimateriaalit

Kauranen, K. 2021. Fysioterapeutin käsikirja. Sanoma Pro.
Vauhkonen, I ja Holmström, P. 2020. Sisätaudit. Sanoma Pro
Ilanne- Parikka, P. 2019. Diabetes. Duodecim
Vuori, I. & muut. 2005. Liikuntalääketiede. Duodecim

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus 6 op vastaa 162h opiskelijan työtä, joka koostuu tutoriaalityöskentelystä, luennoista, itsenäisestä työskentelystä ja verkko-opinnoista (1 op eli 27h)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija:
- osaa antaa joitakin esimerkkejä hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksista ja niiden fysioterapiasta
- löytää irrallisia asiaan kuuluvia yksityiskohtia, mutta tiedon soveltaminen on vaikeaa
- tutkii, ohjaa ja käyttää manuaalista työskentelyä epävarmasti asiakastilanteissa
- kykenee ohjatusti tekemään johtopäätöksiä kliinisen tutkimisen pohjalta
- hyödyntää niukasti lähteitä kirjallisissa tehtävissä ja löytää niukasti yhteyksiä aihealueen ilmiöihin

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija:
- osaa antaa esimerkkejä hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksista ja niiden fysioterapiasta näyttöön perustuen
- soveltaa aiemmin oppimaansa toimiessaan hengitys- ja verenkiertoelinsairaiden kanssa
- tutkii, ohjaa ja käyttää manuaalista työskentelyä asiakastilanteissa, osaa tehdä johtopäätöksiä kliinisen tutkimisensa perusteella
- hyödyntää monipuolisesti lähteitä kirjallisissa tehtävissä ja löytää yhteyksiä aihealueen ilmiöihin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
- antaa monipuolisesti esimerkkejä hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksista ja niiden fysioterapiasta ja osaa toteuttaa näyttöön perustuvaa fysioterapiaa toimiessaan hengitys- ja verenkiertoelinsairaiden kanssa
- soveltaa luovasti aiemmin oppimaansa toimiessaan hengitys- ja verenkiertoelinsairaiden kanssa
- tutkii, ohjaa ja käyttää taitavasti manuaalista työskentelyä asiakastilanteissa, tekee perusteltuja johtopäätöksiä tutkimisensa perusteella
- hyödyntää monipuolisesti ja relevantisti lähteitä kirjallisissa tehtävissä ja löytää hyvin yhteyksiä aihealueen ilmiöihin

Ilmoittautumisaika

14.12.2021 - 28.02.2022

Ajoitus

14.02.2022 - 13.05.2022

Laajuus

5 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

7 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Pirkko Mäntykivi
 • Marita Lahti
Opiskelijaryhmät
 • IEPOA22S
  Empowerment and Wellbeing of Older Adults
 • MGERO20
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija:

- osaa selittää keskeiset yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät, jotka vaikuttavat iäkkäiden ihmisten toimintakykyyn ja elämän kokemiseen
- osaa tunnistaa, miten iäkkäiden ihmisten toimintakyky ja elämän kokeminen ovat yhteydessä heidän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristönsä kanssa
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimintaa, jonka tavoitteena on lisätä iäkkäiden ihmisten toiminnan mahdollisuuksia ja elämän mielekkyyden kokemista
- on lisännyt omia valmiuksiaan toimia monikulttuurisissa ja moniammatillisissa ryhmissä

Sisältö

Contents / Themes of the Course
Finding joy - Coping in everyday life
Join the neighborhood - Member of community
Share the story - Choices of meaningful life
Still going strong - Special issues of growing old
Opportunity or problem - Ageing in Finland

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- Opiskelija:
- osaa etsiä Moodlesta tarvittavat tiedot ja vie sinne vaaditut tehtävät. pääosin annetussa aikataulussa.
- on mukana 90 %: sesti suunnittelutilanteissa ja toteutuksessa. Oma ideoiden tuottaminen ja vastuun ottaminen ovat niukkaa. Opiskelija toteuttaa hänelle annetut tehtävät.
- tuottaa määräajassa omakohtaisen, vähimmäismitan täyttävän arvioinnin oppimisestaan, jossa kuvaa joitakin oppimiskokemuksiaan ja käyttää joitakin kurssin käsitteitä soveliaasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija:
- osaa etsiä tarvittavat tiedot ja vie sinne määräajassa vaaditut aineistot
- käy aktiivisesti Moodlessa ja osaa hyödyntää sen sisältöä projektissa, tuntikeskusteluissa ja itsearvioinnissaan.
- osallistuu aktiivisesti, myönteisesti ja vastuuta ottaen projektin suunnitteluun ja toteutukseen.
Tuottaa määräajassa omakohtaisen, laajahkon oppimisensa arvioinnin, jossa kuvaa ja erittelee oppimiskokemuksiaan kurssin käsitteitä käyttäen
- osaa tuottaa esimerkkejä, kuinka teoriajäsennykset näkyvät käytännön toimintaympäristöstä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija:
- tuo Moodleen aiheeseen liittyvää lisäaineistoa
- osallistuu aktiivisesti, myönteisesti, vastuullisesti ja asioita eteenpäin vieden projektin suunnitellun ja toteutukseen
- esittää runsaasti toteutuskelpoisia ideoita ja näkökulmia, ja kuuntelee muiden ideoita
- on motivoitunut ja kykenevä ratkomaan ongelmia.
- tuottaa määräajassa omakohtaisen, laajan oppimisen arvioinnin, jossa käyttää sujuvasti, kattavasti ja kriittisesti kurssin käsitteitä

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 08.11.2021

Ajoitus

03.01.2022 - 31.07.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
Opiskelijaryhmät
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija:

- osaa määritellä terveysliikuntaan ja liikunnan ohjaamiseen liittyvät keskeiset käsitteet
- osaa suunnitella ja toteuttaa tavoitteellisen harjoitustunnin ryhmälle erilaisia ohjaustapoja hyödyntäen
- osaa määritellä asiakkaan terveyteen liittyvät yksilölliset muutostarpeet ja ohjata muutosprosessia
- osaa mitata ja arvioida asiakkaan terveyttä erilaisin menetelmin, myös teknologiaa ja digitaalisuutta hyödyntäen
- edistää asiakkaidensa terveyttä hyödyntämällä suosituksia ja näyttöön perustuvaa tietoa
- osaa kertoa liikunnan, ravitsemuksen ja levon merkityksestä terveydelle ja hyvinvoinnille
- osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ja asiakaslähtöisesti neuvoessaan/ohjatessaan eri–ikäisiä ihmisiä terveyden edistämisessä

Sisältö

- Kansansairaudet
- Terveydenedistämisen menetelmiä ja periaatteita
- Kansalliset liikunta- ja ravitsemussuositukset
- Transteoreettinen muutosvaihemalli
- Motivoiva haastattelu / ohjaus
- Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaus käytännön terveysneuvontatapahtuman aikana
- Erilaiset mittausmenetelmät, teknologiset mittaukset, esim. FirstBeat-mittaus

Oppimateriaalit

Opiskelija saa kirjallisuuslistan opintojaksolla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, joka vastaa 135h. Opinnot koostuvat luennoista, yksilö- ja ryhmätehtävistä sekä käytännönharjoituksista

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:

- määritellä terveysliikuntaan ja liikunnan ohjaamiseen liittyviä käsitteitä opettajan johdatellessa häntä
- mitata ja arvioida asiakkaan terveyttä perusmenetelmiä hyödyntäen, mutta ei löydä keinoja, joiden avulla edistäisi asiakkaan terveyttä
- luuetella keskeisimpiä valtakunnallisia terveydenedistämisen suosituksia, mutta ei kykene soveltamaan niitä ohjatessaan potilaita/asiakkaita erilaisissa fysioterapiatilanteissa
- käyttää terveyden edistämiseen liittyvän ohjauksen ja neuvonnan periaatteita ja menetelmiä mekaanisesti ja tarvitsee tähän ohjausta
- kaavamaisesti neuvoa asiakkaita terveyden edistämisessä
- ohjatusti mitata ja arvioida asiakkaiden / potilaiden terveyttä, mutte ei ilman ohjausta kykene ohjaamaan asiakasta terveyttä edistävissä muutosprosesseissa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:

- määritellä joitakin terveysliikuntaan ja liikunnan ohjaamiseen liittyviä käsitteitä
- mitata ja arvioida asiakkaan terveyttä perusmenetelmiä hyödyntäen ja edistää asiakkaiden terveyttä perustelemalla asioita teoreettisesti
- hyödyntää keskeisimpiä valtakunnallisia terveydenedistämisen suosituksia ohjatessaan potilaita/asiakkaita erilaisissa fysioterapiatilanteissa
- käyttää terveyden edistämiseen liittyvän ohjauksen ja neuvonnan periaatteita ja menetelmiä mekaanisesti
- toimia tarkoituksenmukaisesti ja kaavamaisesti neuvoessaan asiakkaita terveyden edistämisessä
- mitata ja arvioida asiakkaiden / potilaiden terveyttä joitakin menetelmiä ja teknologisia ratkaisuja hyödyntäen ja ohjata asiakasta selkeissä muutosta edellyttävissä prosesseissa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:

- määritellä terveysliikntaan ja liikunnan ohjaamiseen liittyvät keskeiset käsitteet
- mitata ja arvioida asiakkaan terveyttä erilaisin menetelmin ja edistää asiakkaiden terveyttä näyttöön perustuvaa tietoa hyödyntäen
- hyödyntää keskeisimpiä valtakunnallisia ja kansainvälisiä terveydenedistämisen suosituksia ohjatessaan potilaita/asiakkaita yksilöllisesti erilaisissa fysioterapiatilanteissa
- käyttää terveyden edistämiseen liittyvän ohjauksen ja neuvonnan periaatteita ja menetelmiä monipuolisesti näyttöön perustuen
- toimia tarkoituksenmukaisesti ja asiakaslähtöisesti neuvoessaan asiakkaita terveyden edistämisessä
- mitata ja arvioida asiakkaiden / potilaiden terveyttä monipuolisia menetelmiä ja teknologiaa hyödyntäen ja ohjata asiakasta mittaustulosten perusteella tarvittavassa muutosprosessissa

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 28.02.2022

Ajoitus

21.02.2022 - 25.03.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Pirkko Mäntykivi
 • Marjut Koskela
Opiskelijaryhmät
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- selittää ihmisen elämänkaaren vaiheet
- kertoa ihmisen keskeiset psyykkiset prosessit ja tunteiden vaikutukset kehossa sekä niiden merkitykset käyttäytymiselle
- selittää, miten elinympäristö vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn ja hyvinvointiin

Sisältö

- Ihmisen kehitys ja elämänkaari
- Kriisiteoriat
- Ihmisen vireystila, emootiot, motivaatio, persoonallisuus, psyykkinen itsesäätely
- Ihmisen toimintakykyä ja hyvinvointia edistävät tekijät

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija:

- osaa määritellä ihmisen elämänkaaren vaiheita karkealla tasolla
- osaa kuvailla pääpiirteittäin ihmisen keskeisiä psyykkisiä prosesseja ja tunteiden vaikutuksia kehoon sekä niiden merkityksiä käyttäytymiselle
- osaa pääpiirteissän selittää, miten elinympäristö vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn ja hyvinvointiin

Arviointikriteerit, hyvä (3)

-Opiskelija:

- osaa määritellä ihmisen elämänkaaren vaiheet
- kuvaa ihmisen keskeisisiä psyykkisiä prosesseja ja tunteiden vaikutuksia kehoon sekä niiden merkityksiä käyttäytymiselle
- osaa selittää miten eri tavoin elinympäristö vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn ja hyvinvointiin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:

- osaa määritellä ihmisen eri elämänkaaren vaiheet ja osaa huomioida näitä työskennellessään fysioterapeuttina.
- osaa kuvata ihmisen keskeisten psyykkisten prosessien ja tunteiden vaikutukset kehoon sekä niiden merkitykset käyttäytymiselle ja osaa soveltaa tietoaan ammatillisissa yhteyksissä
- osaa selittää, miten eri tavoin elinympäristö vaikutusttaa ihmisen toimintakykyyn ja hyvinvointiin

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 10.01.2022

Ajoitus

01.10.2021 - 31.12.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Pirkko Mäntykivi
 • Riku Uusi-Jaakkola
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- nimetä sisä- ja aistinelinten anatomiset rakenteet ja selittää niiden toimintaperiaatteita
- selittää fyysisen kunnon osatekijät ja miten erityyppinen kuormitus vaikuttaa elimistön toimintaan
- mitata kehon koostumusta ja hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa sekä tulkita mittaustuloksia
- selittää, mitä ruumiinkuvalla tarkoitetaan ja tietää pääpiirteissään, miten tunteet vaikuttavat kehon toimintaan

Sisältö

- Ihmisen anatomia ja fysiologia: solu, kudokset, iho, hengitys- ja verenkiertoelimistö, verenkierto, ruuansulatus, virtsaneritys, aineenvaihdunta ja lämmönsäätely, elimistön puolustusreaktiot, aistitoiminnot
- Kuormituksen vaikutukset fyysisen kunnon eri osatekijöihin ja elinjärjestelmiin
- Aerobisen kestävyyden mittarit
- Ruumiinkuva, tunteet ja kehon toiminta

Oppimateriaalit

Sand, O. & muut. 2015 Ihminen - Fysiologia ja anatomia. Sanoma Pro
Keskinen, K & muut. 2018. Fyysisen kunnon mittaaminen - käsi ja oppikirja kuntotestaajille. Liikuntatieteellinen Seura.
Langinkoski, A ja Lappalainen J. (Toim). 2016. Liikuntafysiologian perusteet. Fitra
Suni, J. ja Taulaniemi, A. 2012. Terveyskunnon testaus. Sanoma Pro

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus 4 op vastaa 108h, joka koostuu tutoriaalityöskentelystä, luennoista ja käytännönharjoituksista, itsenäisestä työskentelystä ja ryhmätyöskentelystä sekä itsenäisesti tehtävistä verkko-opinnoista. (1 op = 27h)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija:
- pystyy nimeämään joitakin sisä- ja aistinelinten rakenteita sekä selittämään osittain niiden toiminnan periaatteita
- tunnistaa suppeasti fyysisen kunnon osatekijät ja osaa selittää pääpiirteittäin, miten erityyppinen kuormitus vaikuttaa elimistön toimintaan
- tarvitsee jonkin verran ohjausta mitatessaan kehon koostumusta ja hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa sekä tulkitessaan mittaustuloksia
- puutteellisesti selittää, mitä ruumiinkuvalla tarkoitetaan, eikä osaa selittää tunteiden vaikutuksia kehon toiminnalle

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija:
- osaa nimetä tärkeimpien sisä- ja aistinelinten rakenteet sekä niiden pääasialliset tehtävät
- osaa nimetä hermoston eri osat ja osaa kuvata niiden pääasialliset tehtävät
- osaa luetella fyysisen kunnon osatekijät ja osaa selittää, miten erityyppinen kuormitus vaikuttaa elimistön toimintaan
- osaa mitata hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa sekä tulkita mittaustulosta
- suppeahkosti selittää, mitä ruumiinkuvalla tarkoitetaan ja tietää joitakin tunteiden vaikutuksia kehon toiminnalle

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
- nimeää ihmisen sisä- ja aistinelinten rakenteet ja toimintaperiaatteet sekä osaa soveltaa tietoaan joustavasti fysioterapiatyössään.
- osaa soveltaa tietoaan fyysisen kunnon osatekijöistä ja perustella ammatillisissa tilanteissa erityyppisen kuormituksen vaikutuksia elimistön toimintaan
- osaa mitata monipuolisesti hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa sekä tulkita mittaustuloksia näyttöön perustuen
- selittää, mitä ruumiinkuvalla tarkoitetaan ja tietää pääpiirteissään, miten tunteet vaikuttavat kehon toimintaan

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

01.10.2021 - 25.03.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Pirkko Mäntykivi
 • Riku Uusi-Jaakkola
Opiskelijaryhmät
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- nimetä hermoston eri osat ja kuvailla niiden pääasialliset tehtävät
- selittää hermolihasjärjestelmän toiminnan ja lihaksen supistumismekanismin

Sisältö

- Keskushermoston rakenne ja toiminta
- Liikkeiden luokittelu ja säätely
- Hermolihasjärjestelmä ja lihaksen supistuminen

Oppimateriaalit

Sand, O & muut. 2015. Ihminen - Fysiologia ja anatomia. Sanoma Pro.
Hokkanen, M ja Vierimaa, H. 2019. Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia - Opiskelukirja. Sanoma Pro.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus 2 op vastaa 54h, joka koostuu tutoriaalityöskentelystä, luennoista sekä itsenäisesti tehtävistä verkko-opinnoista.
(1 op = 27h)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija:

- osaa osittain luetella hermoston eri osat ja kuvaa niukasti niiden pääasiallisia tehtäviä
- osaa määritellä suppeasti hermolihasjärjestelmän toiminnan ja lihaksen supistumismekanismin

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija:

- osaa luetella hermoston eri osat ja osaa kuvata niiden pääasialliset tehtävät
- osaa kertoa perusteet ihmisen hermo-lihasjärjestelmän toiminnasta sekä lihaksen supistumismekanismin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

-Opiskelija:

- luettelee hermoston eri osat ja kuvaa niiden tehtävät tarkasti
- osaa ihmisen hermo-lihasjärjestelmän toiminnan sekä lihaksen supistumismekanismin ja yhdistää oppimaansa tietoa ammatillisessa toiminnassaan

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 08.11.2021

Ajoitus

01.11.2021 - 13.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Pirkko Mäntykivi
 • Riku Uusi-Jaakkola
 • Pia Haapala
 • Marjo Tuomilehto
Opiskelijaryhmät
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija:

- tietää laillistetun ammattihenkilön velvollisuudet ja oikeudet
- osaa selittää fysioterapeuttisen tutkimisen osana kliinistä päättelyä
- osaa soveltaa fysioterapeutin eettisiä periaatteita toimiessaan ammatissaan
- tietää mitä fysioterapiassa voidaan mitata ja mitä on luotettava mittaaminen
- osaa selittää, mitä näyttöön perustuvalla fysioterapialla tarkoitetaan ja osaa perustella esimerkein liikeharjoittelun myönteisiä tuloksia suhteessa leikkaushoitoihin (taloudellisen kestävän kehityksen näkökulma)
- osaa käyttää näyttöön perustuvaa tietoa toimiessaan erilaisissa fysioterapiatilanteissa ja yhdistää kestävän kehityksen näkökulman näyttöön perustuvaan työskentelyyn (esim. hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sosiaalisen ja kulttuurisen sekä taloudellinen kestävän kehityksen näkökulmista)
- osaa etsiä fysioterapia-alan tutkimuksia ja suosituksia


- osaa nimetä ja palpoiden tunnistaa ihmisen luiden eri osat sekä luurangosta että ihmiskehosta
- osaa nimetä ja palpoiden tunnistaa ihmisen nivelet ja pystyy kuvailemaan nivelten rakennetta ja toimintaa
- pystyy nimeämään ihmisen lihakset, niiden kiinnityskohdat ja pystyy erittelemään niiden toimintaa ihmisen liikkumisessa
- osaa mitata luotettavasti ja toistettavasti lihasten voimaa ja nivelten liikkuvuutta eri menetelmien ja mittareiden avulla sekä osaa tulkita ja selittää saatuja mittaustuloksia
- osaa mitata ja analysoida luotettavasti ja toistettavasti ihmisen asentoja, liikettä ja liikkumista eri fysioterapian tutkimismenetelmiä apuna käyttäen

Sisältö

- Valvira, Avi, Julki-Terhikki
- Fysioterapeutin eettiset periaatteet
- Mittaaminen fysioterapiassa, TOIMIA-tietokanta
- Näyttöön perustuva fysioterapia, vaikuttavuus fysioterapiassa, kestävä kehitys
- Mittaamisen reliabiliteetti ja validiteetti
- Näyttöön perustuva kliininen päätöksenteko fysioterapiaprosessin eri vaiheissa
- ICF - luokitusjärjestelmä
- Fysioterapian keskeiset tietokannat ja suositukset

- Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia
- Lihastestaus
- Nivelten liikkuvuusmittaus
- Ryhdin tutkiminen

Oppimateriaalit

Palmer, L. & Epler, M. 1998. Fundamentals of Musculoskeletal Assessment Techniques. Lippincott Williams & Wilkins
Abrahamson, E. ja Langston, J. 2020. Lihastestaus - Käytännön opas terapeutille. VK-Kustannus.

Tapio, J. & Vilén, V. 2021. Fysioterapia 2.0 - Kuntoutuksen tiede ja taide.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- Opiskelija tietää fysioterapiaprosessin teoreettisen mallin ja osaa osin selittää siihen kuuluvia osa-alueita.
- Opiskelija osaa jokseenkin määritellä näyttöön perustuvan fysioterapiatyön.
- Opiskelija tietää joitakin hyvän fysioterapiakäytännön toimintatapoja, joissa yhdistyvät näyttöön perustuvat työkäytännöt ja fysioterapeuttien osaamisen kehittäminen ja kestävä kehitys.
- Opiskelija referoi suppeasti tutkimusartikkelia ja ymmärtää osittain tieteellisen ajattelun merkityksen fysioterapiassa.
- Opiskelija osaa käyttää joitakin käypähoitosuosituksia ja fysioterapiasuosituksia määrittäessään asiakkaansa terapiatarpeen.
- Tutkimustensa perusteella opiskelija kykenee ohjatusti toteuttamaan suunnitellun näyttöönperustuvan terapian ja arvioi terapian onnistuneisuutta yhdessä ohjaajansa kanssa.
- Opiskelija osaa pääosin nimetä ja palpoiden tunnistaa harjoitelluissa tilanteissa ihmisen tuki – ja liikuntaelimistön anatomisia osia.
- Opiskelija osittain soveltaa anatomista teoriatietoa eritellessään tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa erilaisissa liikesuorituksissa.
- Opiskelija osaa ohjeisiin tukeutuen mitata ihmisen asentoja, liikettä ja liikkumista eri fysioterapian tutkimismenetelmiä käyttäen sekä osittain tulkita ja selittää saatuja mittaustuloksia kliinisen päättelyn tueksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- Opiskelija hallitsee fysioterapiaprosessin teoreettisen mallin ja tunnistaa siihen kuuluvat osa-alueet.
- Opiskelija osaa jokseenkin määritellä näyttöön perustuvan fysioterapiatyön.
- Opiskelija tietää joitakin hyvän fysioterapiakäytännön toimintatapoja, joissa yhdistyvät näyttöön perustuvat työkäytännöt ja fysioterapeuttien osaamisen kehittäminen ja kestävä kehitys.
- Opiskelija osaa referoida tutkimusartikkelia ja ymmärtää osittain tieteellisen ajattelun merkityksen fysioterapiassa.
- Opiskelija osaa käyttää käypähoitosuosituksia ja fysioterapiasuosituksia määrittäessään asiakkaansa terapiatarpeen.
- Tutkimustensa perusteella opiskelija kykenee toteuttamaan suunnitellun näyttöönperustuvan terapian ja arvioi terapian onnistuneisuutta yhdessä ohjaajansa kanssa.
- Opiskelija osaa nimetä ja palpoiden tunnistaa harjoitelluissa tilanteissa ihmisen tuki – ja liikuntaelimistön anatomiset osat.
- Opiskelija soveltaa hyvin anatomista teoriatietoa eritellessään tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa erilaisissa liikesuorituksissa.
- Opiskelija osaa mitata ihmisen asentoja, liikettä ja liikkumista eri fysioterapian tutkimismenetelmiä käyttäen sekä tulkita ja pääkohdin selittää saatuja mittaustuloksia kliinisen päättelyn tueksi.
- Opiskelija osaa referoida tutkimusartikkelin ohjeiden mukaisesti ja osittain ymmärtää tieteellisen ajattelun merkityksen fysioterapiassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelija hallitsee fysioterapiaprosessin teoreettisen mallin ja tunnistaa siihen kuuluvat eri osa-alueet.
- Opiskelija osaa määritellä kiitettävästi näyttöön perustuvan fysioterapiatyön.
- Opiskelija osaa käyttää hyväkseen hyvän fysioterapiakäytännön toimintatapoja, joissa yhdistyvät näyttöön perustuvat työkäytännöt ja fysioterapeuttien osaamisen kehittäminen ja kestävä kehitys.
- Opiskelija referoi perusteellisesti tutkimusartikkelia ja ymmärtää tieteellisen ajattelun merkityksen fysioterapiassa.
- Opiskelija osaa käyttää sujuvasti käypähoitosuosituksia ja fysioterapiasuosituksia määrittäessään asiakkaansa terapiatarpeen.
- Tutkimustensa perusteella opiskelija kykenee toteuttamaan suunnitellun näytötönperustuvan terapian ja arvioi itsenäisesti terapian onnistuneisuutta.
- Opiskelija osaa sujuvasti nimetä ja palpoiden tunnistaa eri tilanteissa ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön anatomiset osat.
- Opiskelija soveltaa erinomaisesti anatomista teoriatietoa eritellessään tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa erilaisissa liikesuorituksissa.
- Opiskelija osaa sujuvasti mitata ihmisen asentoja, liikettä ja liikkumista eri fysioterapian tutkimismenetelmiä käyttäen sekä tulkita ja selittää saatuja mittaustuloksia kliinisen päättelyn tueksi.
- Opiskelija osaa referoida tutkimusartikkelin ohjeiden mukaisesti ja ymmärtää tieteellisen ajattelun merkityksen fysioterapiassa.

Esitietovaatimukset

Viestintätaidot (YPO3A3)
Tieto- ja viestintätekniikka (YPO4A3)

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 24.09.2021

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Pirkko Mäntykivi
 • Riku Uusi-Jaakkola
Opiskelijaryhmät
 • FYS19
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija:

- osaa nimetä ikääntymisen mukanaan tuomat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset
- osaa määritellä ikääntyvän elämäntilanteeseen liittyviä terveyttä edistäviä ja sairauksia ehkäiseviä tekijöitä
- osaa selittää liikunnan vaikutukset ikääntyvän elimistöön ja osaa perustella keskeiset tekijät ohjatessaan ikääntyneiden liikuntaa
- osaa arvioida kivun aiheuttamia ongelmia ikääntyvien toimintakyvylle
- osaa käyttää eri tutkimusmenetelmiä arvioidessaan ikääntyvän toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä
- osaa käyttää ICF-luokitusta ja TOIMIA-tietokantaa kuvatessaan ikääntyvän toimintakykyä ja toiminnan rajoitteita
- osaa ohjata ikääntyvälle toimintakykyä tukevien apuvälineden käytössä, sekä osaa ohjata ikääntyvää apuvälineiden valinnassa ja hankinnassa
- osaa soveltaa laadullista tutkimusta haastattelutehtävässään
- osaa antaa esimerkkejä ikääntyvälle päivittäisiä toimintoja tukevista teknologisista ratkaisuista

Sisältö

- Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset ikääntyvän toimintakyvyssä
- Terveyden edistäminen ja ikääntyminen
- Ikääntyvien motoristen taitojen harjoittaminen eri aistikanavia hyödyntäen
- ICF-luokitusjärjestelmä ja TOIMIA-tietokanta
- Ikääntyvän toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen eri tutkimusmenetelmät
- Fysioterapian keinot ikääntyvän ihmisen kivun hallinnassa ja toimintakyvyn ylläpitämisessä
- Apuvälineprosessi
- Robotiikka, hyvinvointiteknologia ja digitalisaatio
- Laadullinen tutkimus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija:

- osaa nimetä joitakin ikääntymisen mukanaan tuomia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia
- nimeää muutamia ikääntyvän elämäntilanteeseen liittyviä terveyttä edistäviä ja sairauksia ehkäiseviä tekijöitä
- luettelee niukasti eri elinjärjestelmien häiriöiden ja sairauksien vaikutuksia ikääntyvän toimintakykyyn
- käyttää ohjatusti ICF-luokitusjärjestelmää ja erilaisia ikääntyneen toimintakykyyn liittyviä mittareita ja osaa tulosten pohjalta ohjata joiltakin osin ikääntyvää toimintakyvyn edistämiseksi
- ohjata apuvälineprosessia avustuksen turvin
- osaa nimetä joitakin ikääntyneiden hyvinvointiteknologian sovelluksia

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:

- arvioida ikääntymisen mukana tuomia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia
- selittää ikääntyvän elämäntilanteeseen liittyviä terveyttä edistäviä ja sairauksia ehkäiseviä tekijöitä
- tulkita eri elinjärjestelmien häiriöiden ja sairauksien vaikutuksia ikääntyvän toimintakykyyn
- käyttää perustellusti ICF-luokitusjärjestelmää ja joitakin ikääntyneen toimintakykyyn liittyviä mittareita ja osaa tulosten pohjalta ohjata ikääntyvää toimintakyvyn edistämiseksi
- joiltakin osin ohjata apuvälineprosesissa
- osaa nimetä ikääntyneiden hyvinvointiteknologian sovelluksia ja käyttää niitä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:

- arvioida laaja-alaisesti ikääntymisen mukana tuomia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia
- analysoida ikääntyvän elämäntilanteeseen liittyviä terveyttä edistäviä ja sairauksia ehkäiseviä tekijöitä
- tehdä johtopäätöksiä eri elinjärjestelmien häiriöiden ja sairauksien vaikutuksista ikääntyvän toimintakykyyn
- käyttää monipuolisesti ja perustellusti ICF-luokitusjärjestelmää ja erilaisia ikääntyneen toimintakykyyn liittyviä mittareita ja osaa tulosten pohjalta ohjata ikääntyvää toimintakyvyn edistämiseksi
- ohjata apuvälineprosesissa
-osaa kiitettävästi hyödyntää ikääntyneiden hyvinvointiteknologian sovelluksia

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 27.09.2021

Ajoitus

20.09.2021 - 30.11.2021

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Katriina Kuhalampi
Opiskelijaryhmät
 • FYS18
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija
- perehtyy strategisen johtamisen ja henkilöstöjohtamisen perusteisiin ja käsitteisiin
- osaa selittää johtamisen, kehittämisen ja laadunhallinnan merkityksen organisaation toiminnalle
- ymmärtää johtamisen ja laatutyön merkityksen fysioterapiaorganisaatiossa ja osaa arvioida organisaation laatutyön vaihetta

Sisältö

- henkilöstöjohtamisen perusteet (itsensä johtaminen, alaistaidot, rekrytointi, perehdyttäminen, kehityskeskustelut, johtaminen ja työhyvinvointi)
- strategisen johtamisen käsitteet (visio, missio, strategia, arvot) - palveluorganisaation tuloksellisuus (BSC- mittari)
- palveluorganisaation laadunhallinta (ITE-mittari, EFQM)

Oppimateriaalit

Kuhalampi osio:
Terveydenhuollon laatuopas 2011. Kuntaliiton verkkojulkaisu.
Terveydenhuollon laatuopas 2019. Kuntaliiton verkkojulkaisu.
Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021. STM julkaisu 2017:9.
ITE3: 2010, Opas ITE-itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmän käyttöön. Kuntaliitto.

Opetusmenetelmät

Kuhalampi osio:
Opetuskeskustelu
pienryhmätehtävät,
seminaaritehtävä ja esitysseminaari
Opintojaksosta on rakennettu Moodlekurssi, jossa on luento- ja oheismateriaali, kaikki tehtävien ohjeistukset ja palautukset virtuaalisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kuhalampi osio1,5 op:
opiskelijan työtä 41 h, josta kontakiopetusta12 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- Opiskelija ei kykene arvioimaan ja kehittämään oma-aloitteisesti toimintaansa. Hän ei perustele ratkaisujaan teoreettisesti eikä näyttöön perustuen
- Opiskelija ei kyken osoittamaan toiminnallaan ymmärtävänsä johtamisen, kehittämisen ja laadunhallinnan merkitystä työyhteisössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- Opiskelija osoittaa toiminnallaan ymmärtävänsä johtamisen, kehittämisen ja laadunhallinnan keskeisiä periaatteita työyhteisössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelija löytää ratkaisuja uusissa, yllättävissä tilanteissa, arvioi ja kehittää oma-aloitteisesti toimintaansa. Hän perustelee ratkaisujaan teoreettisesti ja näyttöön perustuen
- Opiskelija osoittaa toiminnallaan ymmärtävänsä johtamisen, kehittämisen ja laadunhallinnan merkityksen työyhteisössä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kuhalampi osio:
Aktiivinen osallistumisvelvollisuus 4 h aloitustunneille + 4 h oman ryhmän ITE-tehtävän esitysseminaariin.
Seminaaritehtävä ja sen esitys: hyväksytty - täydennettävä.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 13.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 08.10.2021

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Pirkko Mäntykivi
 • Riku Uusi-Jaakkola
Opiskelijaryhmät
 • FYS19
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- selittää ikääntyvän eri elinjärjestelmien häiriöitä, vammoja ja sairauksia ja tietää niihin liittyvien lääkkeiden vaikutuksista
- selittää neurologisten sairauksien vaikutuksia ikääntyvän toimintakykyyn
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyvän fysioterapiaprosessin
- toimia alansa asiantuntijana monialaisessa kuntoutustyöryhmissä

Sisältö

- Ikääntyvien elinjärjestelmien häiriöt, vammat ja sairaudet
- Neurologisten sairauksien aiheuttamat muutokset ikääntyvän toimintakykyyn
- Lääkkeiden vaikutusten huomioiminen fysioterapiassa
- Fysioterapian keinot ikääntyvän ihmisen kivun hallinnassa ja toimintakykyyn ylläpysymisessä
- Moniammatillinen yhteistyö kuntoutustyöryhmissä
- Robotiikka ja hyvivointiteknologia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija:

- osaa nimetä joitakin elinjärjestelmien häiriöitä ja sairauksia, jotka vaikuttavat ikääntyvän toimintakykyyn
- tarvitsee jonkin verran ohjausta ja tukea suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan ikääntyvän/neurologisen potilaan fysioterapiaa
- toimii mekaanisesti fysioterapiatilanteissa
- osaa nimetä joitakin ikääntyvien toimintakykyä tukevia apuvälineitä, mutta tarvitsee vielä ohjausta apuvälineiden valinnassa, hankinnassa ja käyttämisessä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija:

- selittää eri elinjärjestelmien häiriöiden ja sairauksien vaikutuksia ikääntyvän toimintakykyyn
- löytää ratkaisuja suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan ikääntyvän/neurologisen potilaan fysioterapiaa
- käyttää monipuolisia ratkaisumalleja fysioterapiatilanteissa
- osaa nimetä keskeisimmät ikääntyvien toimintakykyä tukevat apuvälineet ja osaa ohjata apuvälineiden valinnassa, hankinnassa ja käyttämisessä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:

- osaa soveltaa aiemmin oppimaansa tietoa eri elinjärjestelmien häiriöiden ja sairauksien vaikutuksista ikääntyvän toimintakykyyn
- löytää monipuolisia ratkaisuja suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan ikääntyvän/neurologisen potilaan fysioterapiaa
- käyttää asiakaslähtöisiä ratkaisumalleja fysioterapiatilanteissa
- osaa nimetä lukuisia ikääntyvien toimintakykyä tukevia apuvälineitä ja ohjata asiakastaan apuvälineiden valinnassa, hankinnassa ja käyttämisessä

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 28.02.2022

Ajoitus

21.02.2022 - 25.03.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Pirkko Mäntykivi
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS19
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- hyödyntää asiakkaan kuntoutussuunnitelmaa oman työnsä tukena
- laajentaa osaamistaan kuntoutuksesta perehtymällä vammaisen lapsen moniammatilliseen kuntoutusprosessiin
- pääpiirteissään selittää kuntoutujalle Kelan etuudet
- luetella kuntoutuksen osa-alueet ja niistä vastaavat tuottajatahot
- kertoa keskeisistä kuntoutusta ohjaavista laeista
- käyttää ICF-luokitusta arvioidessaan kuntoutujan toimintakykyä ja kuntoutustavoitteita
- osaa laatia GAS-periaatteiden mukaiset kuntoutustavoitteet

Sisältö

- Kuntoutussuunnitelma
- Kuntoutuspolkutehtävä
- Kelan etuudet
- Kuntoutuksen osa-alueet ja niistä vastuussa olevat tahot
- Kuntoutuslait
- ICF
- GAS

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija:
- osaa jossain määrin kertoa kuntoutussuunnitelmasta, mutta ei kykene hyödyntämään sitä työnsä tukena
- tekee suppean kuntoutuspolkutehtävän laajentaakseen osaamistaan moniammatillisesta kuntoutustyöstä
- osaa kertoa kuntoutusasiakkaalleen joistakin kuntoutuksen osa-alueista ja Kelan etuuksista
- osaa mainita 1-2 kuntoutuslakia
- osaa kertoa joitain periaatteita ICF-luokituksesta ja GAS-arviointimenetelmästä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija:
- osaa pääosin kertoa kuntoutussuunnitelmasta, ja kykenee hyödyntämään sitä työnsä tukena
- tekee hyvän kuntoutuspolkutehtävän laajentaakseen osaamistaan moniammatillisesta kuntoutustyöstä
- osaa kertoa kuntoutusasiakkaalleen keskeisistä Kelan etuuksista
- osaa kertoa kuntoutuksen osa-alueista ja niitä järjestävistä tahoista
- osaa keskeiset kuntoutuslait
- osaa GAS-arviointimenetelmän ja ICF:n periaatteet ja soveltaa niitä jossain määrin kuntoutustavoitetta asettaessaan

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
- hyödyntää kuntoutussuunnitelmaa työnsä tukena
- laatii laajan kuntoutuspolkutehtävän, jolla osoittaa osaamisensa moniammatillisessa yhteistyössä
- osaa kertoa kuntoutusasiakkaalleen Kelan etuuksista
- osaa kertoa kuntoutuksen osa-alueista ja niitä järjestävistä tahoista
- osaa kuntoutuslait ja tietää niiden velvoitteet
- osaa soveltaa GAS-arviointimenetelmää kuntoutusasiakkaan tavoitteen asettelussa
- osaa soveltaa hyvin GAS-arviointimenetelmän ja ICF:n periaatteetteita asettaessaan kuntoutustavoitetta

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 14.02.2022

Ajoitus

07.02.2022 - 25.03.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Pirkko Mäntykivi
 • Marjut Koskela
Opiskelijaryhmät
 • FYS19
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- luetella lasten ja nuorten tavallisimpia sairauksia ja kehityshäiriöitä sekä niiden vaikutuksia lapsen /nuoren liikkumis- ja toimintakyvylle
- soveltaa käytännön ohjaustilanteissa eri liikuntalajeja erityisryhmien tarpeisiin
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida lasten ja nuorten liikkumis- ja toimintakykyä tukevaa fysioterapiaa perheen tarpeet ja mahdollisuudet huomioiden
- suunnittelunsa tukena käyttää ICF-luokitusta ja TOIMIA- tietokantaa
- laatia kuntoutustavoitteet GAS-menetelmän avulla
- soveltaa tietämystään kuntoutuksesta perehtymällä vammaisen lapsen moniammatilliseen kuntoutusprosessiin
- luetella lasten ja nuorten apuvälineisiin liittyviä erityispiirteitä

Sisältö

- Erityislasten liikunta
- Lapsen ja nuoren yleisimmät kehityshäiriöt ja fysioterapia
- Tuki- ja liikuntaelimistön häiriöt ja fysioterapia
- Erityislasten ja nuorten apuvälineet
- ICF- luokitusjjärjestelmä, TOIMIA-tietokanta ja GAS- menetelmä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa osittain soveltaa aiemmin oppimaansa perustietoa lasten normaalista kehityksestä ja kehityshäiriöistä, mutta tarvitsee (jonkin verran) tukea ja ohjausta arvioidessaan lapsen ja nuoren liikkumista ja toimintakykyä sekä valitessaan ja toteuttaessaan fysioterapiatilanteita. Hän perustelee toimintaansa niukan teoriatiedon avulla. Hän löytää ohjattuna ratkaisuja lasten ja nuorten fysioterapiaan liittyvissä työtehtävissä. Hän arvioi suppeasti / mekaanisesti osaamistaan omasta näkökulmastaan ja löytää joitain kehittämistarpeita. Opiskelija osaa pääosin toimia luontevasti eri ikäisten lasten / nuorten kanssa ja rohkaistuu olemaan vuorovaikutuksessa perheen kanssa. Hän tietää suomalaisen kuntoutusjärjestelmän pääpiirteissään ja osaa ohjata perhettä joidenkin kuntoutuspalveluiden käyttäjiksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa aiemmin oppimaansa tietoa lapsen normaalista kehityksestä ja kehityshäiriöistä arvioidessaan lapsi- / nuoren asiakkaansa liikkumis- ja toimintakykyä ja suunnitellessaan ja toteuttaessaan lasten ja nuorten fysioterapiatilanteita. Hän osaa perustella toimintaansa teoriatiedon avulla. Opiskelija löytää ratkaisuja lasten ja nuorten fysioterapiaan liittyvissä tavanomaisissa työtehtävissä. Hän arvioi omaa toimintaansa ja havaitsee siinä kehittämistarpeita. Opiskelija osaa toimia luontevasti eri ikäisten lasten /nuorten kanssa ja ottaa huomioon perheen tarpeet ja mahdollisuudet lapsen toimintakyvyn tukemisessa. Hän tuntee suomalaisen kuntoutusjärjestelmän ja osaa ohjata perhettä joidenkin kuntoutuspalveluiden käyttäjäksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa aiemmin oppimaansa tietoa lapsen normaalista kehityksestä ja kehityshäiriöistä arvioidessaan lapsi- / nuoren asiakkaansa liikkumis- ja toimintakykyä ja suunnitellessaan sekä toteuttaessaan monipuolisia ja laadukkaita lasten ja nuorten fysioterapiatilanteita. Opiskelija perustelee ratkaisujaan teoreettisesti ja näyttöön perustuen. Hän löytää ratkaisuja uusissa yllättävissä tilanteissa ja arvioi oma-aloitteisesti omaa toimintaansa sekä esittää hyväksyttäviä kehittämisehdotuksia. Opiskelija osaa kohdata luontevasti eri ikäisiä lapsia ja nuoria sekä toimii aloitteellisesti ja vastuullisesti huomioidessaan /arvioidessaan perheen tarpeita ja mahdollisuuksia osallistua lapsensa toimintakyvyn tukemiseen. Hän tuntee suomalaisen kuntoutusjärjestelmän ja osaa ohjata perhettä erilaisten kuntoutuspalveluiden käyttäjäksi.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 10.01.2022

Ajoitus

03.01.2022 - 01.04.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Pirkko Mäntykivi
 • Marjut Koskela
Opiskelijaryhmät
 • FYS19
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- selittää lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen vaiheet
- soveltaa teoreettista tietoa suunnitellessaan lasten ja nuorten fysioterapiaa perustellen toimintaansa näyttöön perustuvan tiedon avulla
- osaa kohdata luontevasti eri - ikäisiä lapsia ja nuoria ja oppii havainnoimaan ja analysoimaan heidän liikkumistaan ja toimintaansa
- selittää liikkumisen/ liikunnan merkityksestä lapsen ja nuoren kokonaiskehitykselle
- ohjata eri-ikäisille lapsille leikki- ja liikuntatuokioita yksilö – ja ryhmätilanteissa
- selittää raskauden fyysiset vaikutukset odottavan äidin terveydelle sekä osaa ohjata keskeisimpiä raskausajan ja synnytyksen jälkeisiä harjoitteita
- selittää määrällisen tutkimuksen periaatteet ja soveltaa menetelmää lasten toimintakykytestien yhteydessä

Sisältö

- Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys
- Lapsen ja nuoren kohtaaminen sekä toiminnan analysointi ja mittaaminen eri tilanteissa
- Lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tukevat toiminnot
- Terveysneuvonta perheen eri elämäntilanteissa
- Lapsen/nuoren leikin ja liikkumisen ohjaaminen
- Raskausajan ja synnytyksen jälkeinen liikunta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa osittain soveltaa aiemmin oppimaansa perustietoa lasten normaalista kehityksestä ja kehityshäiriöistä, mutta tarvitsee (jonkin verran) tukea ja ohjausta arvioidessaan lapsen ja nuoren liikkumista ja toimintakykyä sekä valitessaan ja toteuttaessaan fysioterapiatilanteita. Hän perustelee toimintaansa niukan teoriatiedon avulla. Hän löytää ohjattuna ratkaisuja lasten ja nuorten fysioterapiaan liittyvissä työtehtävissä. Hän arvioi suppeasti / mekaanisesti osaamistaan omasta näkökulmastaan ja löytää joitain kehittämistarpeita. Opiskelija osaa pääosin toimia luontevasti eri ikäisten lasten / nuorten kanssa ja rohkaistuu olemaan vuorovaikutuksessa perheen kanssa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa aiemmin oppimaansa tietoa lapsen normaalista kehityksestä ja kehityshäiriöistä arvioidessaan lapsi- / nuoren asiakkaansa liikkumis- ja toimintakykyä ja suunnitellessaan ja toteuttaessaan lasten ja nuorten fysioterapiatilanteita. Hän osaa perustella toimintaansa teoriatiedon avulla. Opiskelija löytää ratkaisuja lasten ja nuorten fysioterapiaan liittyvissä tavanomaisissa työtehtävissä. Hän arvioi omaa toimintaansa ja havaitsee siinä kehittämistarpeita. Opiskelija osaa toimia luontevasti eri ikäisten lasten /nuorten kanssa ja ottaa huomioon perheen tarpeet ja mahdollisuudet lapsen toimintakyvyn tukemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa aiemmin oppimaansa tietoa lapsen normaalista kehityksestä ja kehityshäiriöistä arvioidessaan lapsi- / nuoren asiakkaansa liikkumis- ja toimintakykyä ja suunnitellessaan sekä toteuttaessaan monipuolisia ja laadukkaita lasten ja nuorten fysioterapiatilanteita. Opiskelija perustelee ratkaisujaan teoreettisesti ja näyttöön perustuen. Hän löytää ratkaisuja uusissa yllättävissä tilanteissa ja arvioi oma-aloitteisesti omaa toimintaansa sekä esittää hyväksyttäviä kehittämisehdotuksia. Opiskelija osaa kohdata luontevasti eri ikäisiä lapsia ja nuoria sekä toimii aloitteellisesti ja vastuullisesti huomioidessaan /arvioidessaan perheen tarpeita ja mahdollisuuksia osallistua lapsensa toimintakyvyn tukemiseen.

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 11.10.2021

Ajoitus

20.09.2021 - 29.10.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Merja Hoffrén-Mikkola
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä A (Koko: 22. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä B (Koko: 22. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä A
 • Pienryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- luetella biomekaniikan peruskäsitteitä ja tietää niiden vaikutuksista ihmisen liikkumisessa
- analysoida erilaisten asentojen, liikkeiden ja harjoitusmuotojen vaikutuksia kehossa
- tulkita tuki- ja liikuntaelimistöön ja sen eri rakenteisiin kohdistuvien ulkoisten ja sisäisten voimien vaikutuksia
- soveltaa biomekaniikan periaatteita ohjatessaan ja avustaessaan asiakkaitaan erilaisissa päivittäisissä toiminnoissa ja terapiatilanteissa
(liikkumisen avustaminen, ergonomia)

Sisältö

Mekaniikan lait
Voimantuotto, sisäiset ja ulkoiset voimat
Vipuvarret ja momentti
Painopiste, tukipinta, tasapaino
Biomekaniikan mittausmenetelmät
Liikkumisen avustaminen (kinestetiikka)
Työkuormitus ja -ergonomia

Oppimateriaalit

Kauranen, K. & Nurkka N. 2010. Biomekaniikkaa liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisille. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura.

Sandström, M. & Ahonen J. 2011. Liikkuva ihminen - aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. Lahti: VK-Kustannus.

Opettajan myöhemmin ilmoittama kirjallisuus ja muu oppimateriaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Luennot 8 h, käytännön harjoitukset 10 h, käytännön tentti, itsenäinen opiskelu, tehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 h opiskelijan työtä, joka koostuu kontaktiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta ja tehtävistä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:

- luetella joitakin biomekaniikan peruskäsitteitä ja osaa jossain määrin kertoa niiden vaikutuksista ihmisen liikkumisessa
- analysoida ohjattuna erilaisten asentojen, liikkeiden ja harjoitusmuotojen vaikutuksia kehossa
- ohjattuna tulkita tuki- ja liikuntaelimistöön ja sen eri rakenteisiin kohdistuvien ulkoisten ja sisäisten voimien vaikutuksia
- tutuissa ja yksinkertaisissa tilanteissa soveltaa biomekaniikan periaatteita ohjatessaan asiakkaitaan eri terapiatilanteissa
(liikkumisen avustaminen, ergonomia)

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:

- luetella biomekaniikan peruskäsitteitä ja tietää pääpiirteissään niiden vaikutuksista ihmisen liikkumisessa
- analysoida keskeisimpien asentojen ja liikkeiden vaikutuksia kehossa
- tulkita joiltain osin tuki- ja liikuntaelimistöön ja sen eri rakenteisiin kohdistuvien ulkoisten ja sisäisten voimien vaikutuksia
- joissakin tilanteissa soveltaa biomekaniikan periaatteita ohjatessaan asiakkaitaan eri terapiatilanteissa
(liikkumisen avustaminen, ergonomia)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:

- luetella biomekaniikan peruskäsitteet ja kykenee kertomaan niiden konkreettisista vaikutuksista ihmisen liikkumisessa
- analysoida erilaisten asentojen, liikkeiden ja harjoitusmuotojen vaikutuksia kehossa
- tulkita tuki- ja liikuntaelimistöön ja sen eri rakenteisiin kohdistuvien ulkoisten ja sisäisten voimien vaikutuksia
- soveltaa biomekaniikan periaatteita ohjatessaan asiakkaitaan eri terapiatilanteissa (liikkumisen avustaminen, ergonomia)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suoritus arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointiasteikko on esitelty opetussuunnitelmassa.

Ilmoittautumisaika

16.08.2021 - 08.09.2021

Ajoitus

04.10.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Avoin amk
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen

Tavoitteet

Opiskelija:

- tarkastelee ajantasaista tietoa hyödyntäen suomalaisen väestön terveyttä ja pystyy luettelemaan suomalaisten terveyttä uhkaavia riskitekijöitä
- tarkastelee objektiivisesti omaa terveyttään suhteessa olemassa oleviin liikunta- ja ravitsemussuosituksiin
- täyttää ruokapäiväkirjaa omasta syömisestään ja tulkitsee toteutumaa ravitsemussuosituksia hyödyntäen
- osaa määrittää itselleen ja erityisryhmää edustavalle henkilölle päivittäisen energian tarpeen
- osaa kuvata valitsemansa erityisryhmän ravitsemukseen ja liikkumiseen liittyvät erityiskysymykset
- osaa laatia teoriatietoon pohjautuvan, tasapainoisen, terveyttä edistävän ravinto- ja liikuntaohjelman valitsemalleen kohderyhmälle

Sisältö

- Suomalaisen väestön terveys ja väestön terveyttä uhkaavat riskitekijät
- Oman terveyden tarkastelu liikunta- ja ravitsemussuositusten viitekehyksessä
- Ruokapäiväkirjan tulkinta suositusten avulla
- Energiatarpeen ja energiankulutuksen määrittäminen
- Erityisryhmien (diabeetikot, raskaana olevat naiset jne.) ravitsemustarpeet ja liikuntasuositukset
- Tasapainoisen, terveyttä edistävän ravinto- ja liikuntaohjelman laatiminen kohderyhmälle

Oppimateriaalit

Kurssi sisältää kirjallisuuslistan ja oppimateriaalin Moodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 op (=135h). Kurssi on verkkokurssi sisältää itsenäisiä tehtäviä sekä ryhmätyötehtävän.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija suorittaa kurssin osatehtävät annettujen ohjeiden mukaisesti
Opiskelija palauttaa sovittuna aikana kirjalliset tehtävät, jotka noudattavat niille asetettuja vaatimuksia.

Hylätty:
Opiskelija ei osallistu sovitusti keskusteluihin moodlealustalla. Opiskelijan kommentit eivät pohjaudu teoreettiseen tietoon.
Opiskelija ei palauta sovitun ajan sisällä kirjallisia tehtäviään.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi on hyväksytty/ hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija suorittaa kurssin osatehtävät annettujen ohjeiden mukaisesti
Opiskelija palauttaa sovittuna aikana kirjalliset tehtävät, jotka noudattavat niille asetettuja vaatimuksia.

Hylätty:
Opiskelija ei osallistu sovitusti keskusteluihin moodlealustalla. Opiskelijan kommentit eivät pohjaudu teoreettiseen tietoon.
Opiskelija ei palauta sovitun ajan sisällä kirjallisia tehtäviään.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 13.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 15.10.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Pirkko Mäntykivi
 • Riku Uusi-Jaakkola
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS20
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- määritellä motorisen oppimisen teorioita ja käyttää motorisen oppimisen periaatteita ohjatessaan yksilöasiakkaita ja ryhmiä
- kertoa opettamiseen ja ohjaamiseen liittyvistä perusteista
- luetella erilaisia palautejärjestelmiä ja soveltaa niitä ohjaustehtävässään
- soveltaa oppimaansa konkreettisesti ohjatessaan liikunnallisen taidon oppimisprosessia

Sisältö

- motorisen oppimisen teoriat
- motorisen oppimisen vaiheet
- opettamisen, ohjaamisen menetelmät
- palaute ja sen antaminen
- motorisen oppimisen ohjaamiseen liittyvä videoanalyysitehtävä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija:

- osaa puutteellisesti listata motorisen oppimisen keskeisiä käsitteitä ja periaatteita
- nimetä joitakin motorisen oppimisen periaatteita, mutta periaatteiden soveltaminen erilaisissa ohjaustilanteissa ei onnistu

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija:

- osaa listata joitakin motorisen oppimisen keskeisiä käsitteitä ja periaatteita
- käyttää joitakin motorisen oppimisen periaatteita ohjatessaan yksilöasiakkaita ja ryhmiä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:

- osaa määritellä motorisen oppimisen keskeiset käsitteet ja periaatteet
- soveltaa motorisen oppimisen periaatteita ohjatessaan yksilöasiakkaita ja ryhmiä

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.08.2021

Ajoitus

23.08.2021 - 30.11.2021

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Merja Hoffrén-Mikkola
 • Pia Haapala
 • Marjut Koskela
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS18
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija käyttää itsenäisesti ja kriittisesti tiedonhankintamenetelmiä ja osoittaa tutkimuksellista asennoitumista. Opiskelija soveltaa teoriatietoja ja yhdistää niitä työelämää palvelevaksi kokonaisuudeksi ja omaa valmiuksia osallistua tutkimus- ja kehittämisprojekteihin. Opiskelija hyödyntää tutkimusten tuloksia tulevan ammattinsa kehittämiseen. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa tietonsa opinnäytetyönsä aihepiiristä. Opiskelija antaa näytön äidinkielen kirjallisesta hallinnasta. Opinnäytetyö toteutetaan itsenäisenä työskentelynä ja aktiivisena osallistumisena yksilö ja / tai ryhmäohjauksiin ja seminaareihin. Opinnäytetyöstä tehdään kirjallinen suunnitelma ja opinnäytetyöraportti.

Sisältö

Opinnäytetyön suunnitelma 3 op
Opinnäytetyön toteutus 6 op
Opinnäytetyön raportointi 6 op
Kypsyysnäyte

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

SeAMK:n AMK-tutkinnon opinnäytetyöohjeen arviointikriteerit (1-5) 2015
Osallistuminen kaikkiin seminaareihin on edellytys opintojakson suorittamiselle.
Hyväksytty kypsyysnäyte

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 13.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 12.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Merja Hoffrén-Mikkola
 • Pia Haapala
 • Marjut Koskela
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS19
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija käyttää itsenäisesti ja kriittisesti tiedonhankintamenetelmiä ja osoittaa tutkimuksellista asennoitumista. Opiskelija soveltaa teoriatietoja ja yhdistää niitä työelämää palvelevaksi kokonaisuudeksi ja omaa valmiuksia osallistua tutkimus- ja kehittämisprojekteihin. Opiskelija hyödyntää tutkimusten tuloksia tulevan ammattinsa kehittämiseen. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa tietonsa opinnäytetyönsä aihepiiristä. Opiskelija antaa näytön äidinkielen kirjallisesta hallinnasta. Opinnäytetyö toteutetaan itsenäisenä työskentelynä ja aktiivisena osallistumisena yksilö ja / tai ryhmäohjauksiin ja seminaareihin. Opinnäytetyöstä tehdään kirjallinen suunnitelma ja opinnäytetyöraportti.

Sisältö

Opinnäytetyön suunnitelma 3 op
Opinnäytetyön toteutus 6 op
Opinnäytetyön raportointi 6 op
Kypsyysnäyte

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

SeAMK:n AMK-tutkinnon opinnäytetyöohjeen arviointikriteerit.
Osallistuminen kaikkiin seminaareihin on edellytys opintojakson suorittamiselle.
Hyväksytty kypsyysnäyte

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 24.01.2022

Ajoitus

17.01.2022 - 20.05.2022

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Merja Hoffrén-Mikkola
 • Pia Haapala
 • Marjut Koskela
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS19
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija käyttää itsenäisesti ja kriittisesti tiedonhankintamenetelmiä ja osoittaa tutkimuksellista asennoitumista. Opiskelija soveltaa teoriatietoja ja yhdistää niitä työelämää palvelevaksi kokonaisuudeksi ja omaa valmiuksia osallistua tutkimus- ja kehittämisprojekteihin. Opiskelija hyödyntää tutkimusten tuloksia tulevan ammattinsa kehittämiseen. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa tietonsa opinnäytetyönsä aihepiiristä. Opiskelija antaa näytön äidinkielen kirjallisesta hallinnasta. Opinnäytetyö toteutetaan itsenäisenä työskentelynä ja aktiivisena osallistumisena yksilö ja / tai ryhmäohjauksiin ja seminaareihin. Opinnäytetyöstä tehdään kirjallinen suunnitelma ja opinnäytetyöraportti.

Sisältö

Opinnäytetyön suunnitelma 3 op
Opinnäytetyön toteutus 6 op
Opinnäytetyön raportointi 6 op
Kypsyysnäyte

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

SeAMK:n AMK-tutkinnon opinnäytetyöohjeen arviointikriteerit .
Osallistuminen kaikkiin seminaareihin on edellytys opintojakson suorittamiselle.
Hyväksytty kypsyysnäyte

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

23.08.2021 - 17.09.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Pirkko Mäntykivi
 • Marjut Koskela
Opiskelijaryhmät
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- toimia ryhmänsä jäsenenä oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja suvaitsevaisuus
huomioiden (sosiaalinen kestävyys)
- toimia ja kehittää ryhmänsä toimintaa ja luoda osallistumisen mahdollisuuksia ryhmässä
(Sosiaalinen kestävyys)
- toimia turvallisen, terveellisen, viihtyisän ja esteettömän opiskeluympäristön hyväksi
(Sosiaalinen ja ekologinen kestävyys)
- kertoa opintojensa sisällöistä ja osaamistavoitteista
- kertoa ongelmaperustaisen oppimisen (PBL) periaatteet, toimintatavat ja - roolit
- soveltaa ongelmaperusteista oppimista yksilönä ja ryhmän jäsenenä ja pyrkiä avoimeen
vuorovaikutukseen opiskelutilanteissa (sosiaalinen kestävyys)
- kertoa elinikäisestä oppimisesta ja itsensä kehittämisen tarpeellisuudesta ammatillisessa
kasvussa
- toimia ja tunnistaa ennaltaehkäisevästi syrjäytymisen, syrjinnän, fyysisen ja psyykkisen
väkivallan ehkäisyssä(Sosiaalinen kehitys)

Sisältö

- Opiskelijana fysioterapian tutkinto-ohjelmassa oman ryhmänsä jäsenenä
- Ongelmaperustainen oppiminen (PBL)
- Tutustuminen turvalliseen, terveelliseen, viihtyisään ja esteettömään
opiskeluympäristöön(Sosiaalinen kestävyys)
- Opiskelijoiden ryhmäytymispäivä toteutetaan retkenä luontoon (Ekologinen kestävyys)
- Ongelmasta oivallukseen
- Elinikäinen oppiminen
- Ammatillinen kasvu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija:

- toimii tyydyttävästi ryhmän jäsenenä
- osaa kertoa joidenkin opintojensa sisällöistä ja osaamistavoitteista
- osaa ohjattuna kertoa ongelmaperustaisen oppimisen periaatteista, toimintatavoista ja - rooleista
- soveltaa puutteellisesti ongelmaperusteista oppimista yksilönä ja ryhmän jäsenenä
- osaa kertoa suppeasti elinikäisestä oppimisesta ja itsensä kehittämisen tarpeellisuudesta ammatillisessa kasvussa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija:

- toimii ryhmän jäsenenä ja pyrkii omalta osaltaan edistämään ryhmänsä yhteishenkeä
- osaa kertoa opintojensa sisällöistä ja osaamistavoitteista
- osaa kertoa lyhyesti ongelmaperustaisen oppimisen periaatteista, toimintataoista ja - rooleista
- soveltaa ongelmaperusteista oppimista yksilönä ja ryhmän jäsenenä
- osaa kertoa elinikäisestä oppimisesta ja itsensä kehittämisen tarpeellisuudesta ammatillisessa kasvussa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:

- toimii aktiivisena ryhmän jäsenenä ja pyrkii omalta osaltaan edistämään kiitettävästi
ryhmänsä yhteishenkeä
- osaa kertoa kattavasti opintojensa sisällöistä ja osaamistavoitteista
- osaa kertoa ongelmaperustaisen oppimisen periaatteet, toimintatavat ja - roolit
- soveltaa luontevasti ongelmaperusteista oppimista yksilönä ja ryhmän jäsenenä
- osaa kertoa esimerkein elinikäisestä oppimisesta ja itsensä kehittämisen tarpeellisuudesta
ammatillisessa kasvussa

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

23.08.2021 - 30.11.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Pirkko Mäntykivi
 • Hilkka Latva-Somppi
 • Tiina Välimäki
 • Päivi Vähäsalo
 • Silja Saarikoski
 • Marjut Koskela
 • Kari Jokiranta
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis-, opiskelu- ja työnhakutaitojaan
- käyttää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla
- tunnistaa omat kansainvälistymismahdollisuutena

Sisältö

opintojen rakenne ja eri opiskelumahdollisuudet
- opiskeluun orientoituminen ja SeAMK yhteisönä
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta
- SeAMKin kirjastopalvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä niissä kehittyminen
- opintososiaaliset palvelut ja hyvinvointipalvelut SeAMKissa
- urasuunnittelu ja työnhakutaidot
- kansainvälisen osaamisen merkitys
- jatko-opintomahdollisuudet

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 24.01.2022

Ajoitus

17.01.2022 - 29.04.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Pirkko Mäntykivi
Opiskelijaryhmät
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää projektityyppisen työskentelyn luonteen sekä sen, milloin projektityöskentelymalli on tarpeellinen
- esitellä perustiedot ja ?valmiudet, joiden perusteella hän voi osallistua projektityöhön sekä projektien suunnitteluun.
- selittää projektiin liittyvät käsitteet, projektisuunnitelman sisällön, projektin aikasuunnitte-lun ja projektin ohjaamisen (elinkaari).
- esitellä projektisyklin eri vaiheisiin liittyvät tehtävät.

Sisältö

- projektitoiminnan käsitteet ja toimintatavat
- projektin vaiheet ja prosessi
- projektisuunnitelma (aika-, resurssi- ja kustannussuunnittelu)
- projektiorganisaatio ja sidosryhmät
- projektin muutokset, riskit ja ongelmat
- projektiviestintä ja raportointi
- projektin päättäminen

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali,
verkkomateriaali,

Opetusmenetelmät

Luennot
Käytännön harjoitustunnit, pienryhmien työskentely
verkko-opetus
Itsenäinen työskentely
Tentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

luennot
Käytännön harjoitustunnit, pienryhmien työskentely
Tentti
Itsenäinen työskentely
Lähiopetus 40%, verkko-opetus ja itsenäinen työskentely 60%

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2:
Opiskelija hallitsee projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään projektisuunnitelman ja hänellä on ymmärtämystä projektin läpiviennistä ja hallinnasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4:
Opiskelija hallitsee hyvin projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään erilaisia projektisuunnitelmia ja hänellä on hyvä ymmärtämys projektin läpiviennistä ja hallinnasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5:
Opiskelija hallitsee erinomaisesti projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään erilaisia projektisuunnitelmia ja analysoimaan niitä. Hänellä erittäin hyvä ymmärrys projektin läpiviennistä ja hallinnasta sekä johtamisesta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

aktiivinen osallistuminen ryhmätyöskentelyyn, kontaktitunneille sekä seminaareihin
raportti /harjoitustyö, tentti

Esitietovaatimukset

Aikaisempia opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 02.05.2022

Ajoitus

25.04.2022 - 27.05.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Pirkko Mäntykivi
 • Jutta Potila
 • Marjut Koskela
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS20
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija:

- osaa luetella väestön yleisimmät mielenterveysongelmat ja psykiatriset sairaudet
- osaa soveltuvin osin mielenterveyslain sisällön
- osaa analysoida omaa kehoaan, mieltään ja niissä ilmeneviä tunnetiloja
- osaa kertoa asiakkaiden / potilaiden mielenterveysongelmista ja niiden vaikutuksista toimintakykyyn
- osaa tulkita kehon ja mielen välisiä yhteyksiä
- osaa tutkia ja ohjata asiakkaita / potilaita psykofyysisen fysioterapian eri menetelmiä hyödyntäen (toimintakyvyn kartoitus, asiakaslähtöisen kuntoutusprosessin edistäminen)

Sisältö

Mielenterveysongelmat, psykiatria ja mielenterveyslaki
Ihminen psykofyysisenä kokonaisuutena
Kehonkuva -käsite ja kehotietoisuutta lisäävät harjoitteet
Potilaan / asiakkaan tomintakyvyn tutkiminen (CBE- mittarit, Berit Bunkan), tulosten tulkinta
Psykofyysisen fysioterapian sovelluksia erilaisissa ongelmatilanteissa ( syömishäiriöt, ahdistuneisuus, psykosomaattinen oireilu, masennus, krooninen kipu)
Hengitys, liike, kosketus ihmisen voimavarojen lisäämiseksi
BBAT- menetelmä
Mindfulness
Rentoutusmenetelmät

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Oiskelija:

- osaa luetella suppeasti väestön mielenterveysongelmia ja psykiatrisia sairauksia
- tietää, että on olemassa mielenterveyslaki, mutta ei osaa kertoa keskeisiä asioita sen sisällöstä
- osaa ohjatusta analysoida omaa kehoaan ja mieltään
- osaa kertoa muutamasta mielenterveysongelmasta, mutta ei löydä niiden yhteyksiä asiakkaan toimintakykyyn
- osaa ohjattuna tulkita kehon ja mielen välisiä yhteyksiä
- osaa joiltain osin tutkia ja ohjata asiakkaita / potilaita psykofyysisen fysioterapian menetelmiä hyödyntäen (toimintakyvyn kartoitus, asiakaslähtöisen kuntoutusprosessin edistäminen)

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:

- luetella joitakin väestön mielenterveysongelmia ja psykiatrisia sairauksia
- kertoa joitakin asioita mielenterveyslain sisällöstä
- analysoida joiltain osin omaa kehoaan ja mieltään
- kertoa keskeisistä mielenterveysongelmista ja niiden vaikutuksista asiakkaan toimintakykyyn
- osittain tulkita kehon ja mielen välisiä yhteyksiä
- tutkia ja ohjata asiakkaita / potilaita psykofyysisen fysioterapian joitakin menetelmiä hyödyntäen (toimintakyvyn kartoitus, asiakaslähtöisen kuntoutusprosessin edistäminen)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:

- luetella väestön yleisimmät mielenterveysongelmat ja psykiatriset sairaudet
- kertoa keskeiset asiat mielenterveyslain sisällöstä
- analysoida omaa kehoaan ja mieltään
- kertoa mielenterveysongelmista ja niiden vaikutuksista asiakkaan toimintakykyyn
- tulkita kehon ja mielen välisiä yhteyksiä
- tutkia ja ohjata asiakkaita / potilaita psykofyysisen fysioterapian eri menetelmiä hyödyntäen (toimintakyvyn kartoitus, asiakaslähtöisen kuntoutusprosessin edistäminen)

Ilmoittautumisaika

05.05.2021 - 30.08.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 24.10.2021

Laajuus

2 op

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Jaana Store
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä monipuolisemmin sekä suullisesti että kirjallisesti ruotsin kielellä. Hänen sanavarastonsa laajentuu ja hän osaa käyttää ruotsin perusrakenteita. Hän osaa kirjoittaa yhtenäistä lauserakenteiltaan vaihtelevaa tekstiä. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoansa.

Sisältö

Perusrakenteiden harjoittelu, yleiskieltä ja liiketalouden perussanastoa harjaannuttavat tekstit, puhe- ja kuunteluharjoitukset
Kirjoitelmat

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty Hyväksytty: Opiskelija käyttää suullisessa ja kirjallisessa viestinnässään perusrakenteita ja suppeahkoa sanastoa. Virheet haittaavat jonkin verran ymmärrettävyyttä. Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä ja selviää kohtuullisesti tutuista arkielämän kielenkäyttötilanteista Aäntäminen on ymmärrettävää. Opintojaksolla on läsnäolovelvollisuus 80%.

Lisätiedot

Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä.

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 27.09.2021

Ajoitus

27.09.2021 - 19.11.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Pirkko Mäntykivi
 • Riku Uusi-Jaakkola
 • Silja Saarikoski
 • Marjut Koskela
Opiskelijaryhmät
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- selittää suomalaisen sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmän toimintaperiaatteet ja niitä ohjaavan lainsäädännön, ohjelmat sekä tulevaisuuden haasteet
- tietosuoja- ja salassapitolainsäädännön takaamat potilaan oikeudet ja työntekijän velvollisuudet;
- kuvata kuntoutuksen kehityksen ja kuntoutusta ohjaavan lainsäädännön Suomessa
- selittää Suomen kuntoutusjärjestelmän ja osaa ohjata potilasta / asiakasta kuntoutuspalveluiden käytössä
- kuvata sanallisesti fysioterapeutin ammatin ja koulutuksen historiallisen kehityksen
- selittää kuntoutuksen peruskäsitteet ja fysioterapeutin roolin moniammatillisissa työryhmissä

Sisältö

Asiakaslähtöisyys vuorovaikutustilanteissa ja moniammatillisissa työryhmissä
Tietosuojalainsäädäntö
Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä Suomessa
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavat lait, säädökset ja ohjelmat Suomessa
Julkinen, yksityinen ja kolmas sektori
Kuntoutuksen ja fysioterapian historia
Kuntoutus käsitteenä ja kuntoutusta ohjaavat keskeiset lait
Kuntoutuksen osa-alueet
Kuntoutussuunnitelma
Fysioterapia kuntoutumisprosessissa
Fysioterapeutin työtä ohjaavat lait, säädökset ja eettiset periaatteet
Kuntoutujan roolin selvittäminen terveyspalvelujärjestelmässä (Case)

Oppimateriaalit

Kauranen K. 2021. Fysioterapeutin käsikirja. Sanoma Pro
Hyvä Fysioterapiakäytäntö- ohjausryhmä, 2016. Fysioterapeutin ydinosaaminen. Suomen Fysioterapeutit Ry.
Kuntoutuksen uudistamiskomitea, 2017. Ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus 3 op vastaa 81h, joka koostuu tutoriaalityöskentelystä, luennoista, itsenäisestä työskentelystä, ryhmätyöskentelystä ja verkko-opinnoista ( 1op = 27h)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:

- selittää osittain suomalaisen sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmää ohjaavaa lainsäädäntöä ja osaa yhdistää sen osaksi yhteiskunnallisista toimintajärjestelmää.
- luetella terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä kuntoutuksen eri osa-alueilla
- kuvata fysioterapeutin ammattia ja fysioterapiaprosessia suppeasti
- ohjatusti ohjata ja avustaa potilasta/asiakasta turvallisesti päivittäisissä toiminnoissa asiakkaan voimavarat huomioiden

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:

- selittää esimerkein suomalaista sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmää ohjaavaa lainsäädänntö ja yhdistää sen osaksi yhteiskunnallisista toimintajärjestelmää
- osaa selittää terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä kuntoutuksen eri osa-alueilla
- osaa kuvata fysioterapeutin ammattialan ja fysioterapiaprosessin
- määritellä "näyttöön perustuvan fysioterapia" - käsitteen
- osaa ohjata ja avustaa potilasta/asiakasta turvallisesti päivittäisissä toiminnoissa asiakkaan voimavarat huomioiden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:

- antaa esimerkkejä suomalaisen sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmää ohjaavasta lainsäädännöstä ja yhdistää sen osaksi yhteiskunnallisista toimintajärjestelmää
- selittää monipuolisesti terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä kuntoutuksen eri osa-alueilla
- kertoa fysioterapeutin moninaisista mahdollisuuksista toimia alansa asiantuntijana ja pystyy kuvaamaan fysioterapiaprosessin esimerkkien avulla
- määritellä "näyttöön perustuvan fysioterapia" - käsitteen ja osaa antaa esimerkkejä sen merkityksestä fysioterapeutin ammatissa
- ohjata ja avustaa potilasta/asiakasta turvallisesti päivittäisissä toiminnoissa huomioiden asiakkaan voimavarat ja perustella toimintansa.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Oppiaineet: Kuntoutus 1 op, Johdatus fysioterapiaan 1, Kansanterveystiede 1

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

23.08.2021 - 30.11.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Hilkka Latva-Somppi
Opiskelijaryhmät
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko-oppimisympäristöä.
- Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä.

Sisältö

- Johdatus toimisto-ohjelmiin
- Tekstinkäsittely
kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
asiakirjastandardi
- Taulukkolaskenta
laskentamallit
kaaviot
- Esitysgrafiikka
esityksen sisältö ja rakenne
esityksen asetukset
- Verkkopalvelujen hyödyntäminen
pilvipalvelut
verkkoneuvottelu työvälineenä

Oppimateriaalit

Moodlessa ko. toteutuksella oleva kurssimateriaali.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus, 2 vapaaehtoista työpajaa, itsenäiset tehtäväsuoritukset ja kaksi tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 78 h, josta 1 h kurssin orientaatioon, 2*3h vapaaehtoisiin työpajoihin, 2*2h tentteihin ja loput itsenäistä työskentelyä.

Sisällön jaksotus

- Johdatus toimisto-ohjelmiin
- Tekstinkäsittely
• kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
• asiakirjastandardi
- Taulukkolaskenta
• laskentamallit
• kaaviot
- Esitysgrafiikka
• esityksen sisältö ja rakenne
• esityksen asetukset
- Verkkopalvelujen hyödyntäminen
• pilvipalvelut

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmär-tää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuväli-neinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmär-tää niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tenteistä saadut arvosanat, itsenäisten osuuksien suoritukset.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

01.08.2020 - 09.11.2020

Ajoitus

01.09.2021 - 15.10.2021

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Riku Uusi-Jaakkola
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS20
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- ohjata terapeuttisia harjoitteita sekä yksilöasiakkaille että ryhmille
- mobilisoida raajojen niveliä ja selkärankaa
- hieronnan perusotteet ja käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti

Sisältö

Terapeuttinen harjoittelu
Mobilisointi
Hieronta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija:

- hallitsee osittain hieronnan teoreettiset perusteet ja käyttää suppeasti perushierontaotteita toimiessaan erilaisissa terapiatilanteissa.
- osaa ohjata joitakin terapeuttisia harjoituksia sekä yksilöasiakkaille että ryhmille
- käyttää ohjatusti mobilisoivia menetelmiä osana fysioterapiaa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija:

- hallitsee hieronnan teoreettiset perusteet ja käyttää perushierontaotteita toimiessaan erilaisissa terapiatilanteissa.
- osaa ohjata terapeuttisia harjoituksia sekä yksilöasiakkaille että ryhmille
- käyttää mobilisoivia menetelmiä osana fysioterapiaa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:

- hallitsee hieronnan teoreettiset perusteet ja osaa soveltaa perushierontaotteita tarkoituksenmukaisesti toimiessaan erilaisissa terapiatilanteissa
- osaa ohjata tarkoituksenmukaisesti terapeuttisia harjoituksia sekä yksilöasiakkaille että ryhmille
- käyttää tarkoituksenmukaisesti mobilisoivia menetelmiä osana fysioterapiaa

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 08.11.2021

Ajoitus

01.11.2021 - 06.11.2022

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Riku Uusi-Jaakkola
 • Jutta Potila
Opiskelijaryhmät
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- ohjata terapeuttisia harjoitteita sekä yksilöasiakkaille että ryhmille
- mobilisoida raajojen niveliä ja selkärankaa
- hieronnan perusotteet ja käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti

Sisältö

Terapeuttinen harjoittelu
Mobilisointi
Hieronta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija:

- hallitsee osittain hieronnan teoreettiset perusteet ja käyttää suppeasti perushierontaotteita toimiessaan erilaisissa terapiatilanteissa.
- osaa ohjata joitakin terapeuttisia harjoituksia sekä yksilöasiakkaille että ryhmille
- käyttää ohjatusti mobilisoivia menetelmiä osana fysioterapiaa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija:

- hallitsee hieronnan teoreettiset perusteet ja käyttää perushierontaotteita toimiessaan erilaisissa terapiatilanteissa.
- osaa ohjata terapeuttisia harjoituksia sekä yksilöasiakkaille että ryhmille
- käyttää mobilisoivia menetelmiä osana fysioterapiaa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:

- hallitsee hieronnan teoreettiset perusteet ja osaa soveltaa perushierontaotteita tarkoituksenmukaisesti toimiessaan erilaisissa terapiatilanteissa
- osaa ohjata tarkoituksenmukaisesti terapeuttisia harjoituksia sekä yksilöasiakkaille että ryhmille
- käyttää tarkoituksenmukaisesti mobilisoivia menetelmiä osana fysioterapiaa

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 20.09.2021

Ajoitus

13.09.2021 - 17.12.2021

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Pia Haapala
Opiskelijaryhmät
 • FYS19
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- kartoittaa toimintaympäristön esteettömyyttä
- toimia alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä julkisten tilojen ja asuntojen suunnittelussa sekä muutostöissä
- hyödyntää hyvinvointiteknologiaa ja digitalisaatiota suunnitellessaan ja toteuttaessaan esteettömiä toimintaympäristöjä
- perustella hyötyjä, joita saavutetaan esteettömällä toimintaympäristöllä (moniammatillinen ja osallistava toimintatapa ympäristön suunnittelussa)
- kertoa kaupunkisuunnittelun sekä fyysiseen aktiivisuuteen ja terveellisiin valintoihin kannustavan ympäristön merkityksestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
- esitellä kunnan liikuntastrategian ja liikuntapaikkasuunnitelman
- analysoida median luomien mielikuvien vaikutuksia terveyskäyttäytymiseen
- kertoa luonnon merkityksen hyvinvoinnille

Sisältö

Esteettömän toimintaympäristön kartoittaminen
Esteetön asuminen ja rakennussuunnittelu
Osallistaminen
Hyvinvointiteknologia ja digitalisaatio
Muutostöihin liittyvät piirustukset, lainsäädäntö, rahoitus ja kustannukset
Yhdyskunta- ja kaupunkirakentaminen sekä liikuntapaikat, kuntatavoitteet ja -strategiat
Mielikuvat, mediaympäristö ja luonto osana hyvinvointia

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali,
verkkomateriaali

Opetusmenetelmät

Ryhmätyö
Asiantuntijaluennot,
Käytännön harjoitustunnit , raportit
verkko-opetus, virtuaaliopetus, teknologia
pienryhmätyöskentelyä, harjoitustyöt, seminaariesitykset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

asiantuntijaluennot,
Käytännön harjoitustunnit, pienryhmien työskentely
Tentti
Itsenäinen työskentely
Lähiopetus 40%, verkko-opetus ja itsenäinen työskentely 60%

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:

Opiskelija osaa ohjatusti kartoittaa toimintaympäristön esteettömyyttä ja toimia oman alansa näkökulmaa esille tuoden moniammatillisissa työryhmissä julkisten tilojen ja asuntojen suunnittelussa sekä muutostöissä. Opiskelija hyödyntää ohjatusti hyvinvointiteknologian ja digitalisaation perusteita suunnitellessaan ja toteuttaessaan esteettömiä toimintaympäristöjä. Opiskelija osaa perustella joitakin hyötyjä, joita saavutetaan esteettömällä toimintaympäristöllä. Opiskelija osaa kertoa niukasti kaupunkisuunnittelun sekä fyysiseen aktiivisuuteen ja terveellisiin valintoihin kannustavan ympäristön merkityksestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Opiskelija osaa kertoa joitakin yksittäisiä esimerkkejä kunnan liikuntastrategiasta ja liikuntapaikkasuunnitelmasta ja tuoda esille niukasti median luomien mielikuvien vaikutuksia terveyskäyttäytymiseen sekä kertoa suppeasti luonnon merkityksestä hyvinvoinnille.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:

Opiskelija osaa kartoittaa toimintaympäristön esteettömyyttä ja toimia alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä julkisten tilojen ja asuntojen suunnittelussa sekä muutostöissä. Opiskelija hyödyntää hyvinvointiteknologian ja digitalisaation perusteita suunnitellessaan ja toteuttaessaan esteettömiä toimintaympäristöjä. Opiskelija osaa perustella hyötyjä, joita saavutetaan esteettömällä toimintaympäristöllä. Opiskelija osaa kertoa perusteet kaupunkisuunnittelun sekä fyysiseen aktiivisuuteen ja terveellisiin valintoihin kannustavan ympäristön merkityksestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Opiskelija osaa kertoa esimerkkejä kunnan liikuntastrategiasta ja liikuntapaikkasuunnitelmasta. Opiskelija osaa tuoda esille joitakin median luomien mielikuvien vaikutuksia terveyskäyttäytymiseen sekä kertoa luonnon merkityksestä hyvinvoinnille.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:

Opiskelija osaa monipuolisesti kartoittaa toimintaympäristön esteettömyyttä ja toimia alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä julkisten tilojen ja asuntojen suunnittelussa sekä muutostöissä. Opiskelija hyödyntää hyvinvointiteknologiaa ja digitalisaatiota suunnitellessaan ja toteuttaessaan esteettömiä toimintaympäristöjä. Opiskelija osaa perustella monipuolisesti hyötyjä, joita saavutetaan esteettömällä toimintaympäristöllä. Opiskelija osaa kertoa kaupunkisuunnittelun sekä fyysiseen aktiivisuuteen ja terveellisiin valintoihin kannustavan ympäristön merkityksestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Opiskelija osaa esitellä kunnan liikuntastrategian ja liikuntapaikkasuunnitelman ja analysoida esimerkein median luomien mielikuvien vaikutuksia terveyskäyttäytymiseen sekä kertoa luonnon merkityksen hyvinvoinnille.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 15.10.2021

Ajoitus

08.10.2021 - 28.02.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Pia Haapala
 • Maria Kasanen
 • Fys Nimeämätön
Opiskelijaryhmät
 • HJDIPL20
  Hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- kartoittaa toimintaympäristön esteettömyyttä
- toimia alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä julkisten tilojen ja asuntojen suunnittelussa sekä muutostöissä
- hyödyntää hyvinvointiteknologiaa ja digitalisaatiota suunnitellessaan ja toteuttaessaan esteettömiä toimintaympäristöjä
- perustella hyötyjä, joita saavutetaan esteettömällä toimintaympäristöllä (moniammatillinen ja osallistava toimintatapa ympäristön suunnittelussa)
- kertoa kaupunkisuunnittelun sekä fyysiseen aktiivisuuteen ja terveellisiin valintoihin kannustavan ympäristön merkityksestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
- esitellä kunnan liikuntastrategian ja liikuntapaikkasuunnitelman
- analysoida median luomien mielikuvien vaikutuksia terveyskäyttäytymiseen
- kertoa luonnon merkityksen hyvinvoinnille

Sisältö

Esteettömän toimintaympäristön kartoittaminen
Esteetön asuminen ja rakennussuunnittelu
Osallistaminen
Hyvinvointiteknologia ja digitalisaatio
Muutostöihin liittyvät piirustukset, lainsäädäntö, rahoitus ja kustannukset
Yhdyskunta- ja kaupunkirakentaminen sekä liikuntapaikat, kuntatavoitteet ja -strategiat
Mielikuvat, mediaympäristö ja luonto osana hyvinvointia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:

Opiskelija osaa ohjatusti kartoittaa toimintaympäristön esteettömyyttä ja toimia oman alansa näkökulmaa esille tuoden moniammatillisissa työryhmissä julkisten tilojen ja asuntojen suunnittelussa sekä muutostöissä. Opiskelija hyödyntää ohjatusti hyvinvointiteknologian ja digitalisaation perusteita suunnitellessaan ja toteuttaessaan esteettömiä toimintaympäristöjä. Opiskelija osaa perustella joitakin hyötyjä, joita saavutetaan esteettömällä toimintaympäristöllä. Opiskelija osaa kertoa niukasti kaupunkisuunnittelun sekä fyysiseen aktiivisuuteen ja terveellisiin valintoihin kannustavan ympäristön merkityksestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Opiskelija osaa kertoa joitakin yksittäisiä esimerkkejä kunnan liikuntastrategiasta ja liikuntapaikkasuunnitelmasta ja tuoda esille niukasti median luomien mielikuvien vaikutuksia terveyskäyttäytymiseen sekä kertoa suppeasti luonnon merkityksestä hyvinvoinnille.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:

Opiskelija osaa kartoittaa toimintaympäristön esteettömyyttä ja toimia alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä julkisten tilojen ja asuntojen suunnittelussa sekä muutostöissä. Opiskelija hyödyntää hyvinvointiteknologian ja digitalisaation perusteita suunnitellessaan ja toteuttaessaan esteettömiä toimintaympäristöjä. Opiskelija osaa perustella hyötyjä, joita saavutetaan esteettömällä toimintaympäristöllä. Opiskelija osaa kertoa perusteet kaupunkisuunnittelun sekä fyysiseen aktiivisuuteen ja terveellisiin valintoihin kannustavan ympäristön merkityksestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Opiskelija osaa kertoa esimerkkejä kunnan liikuntastrategiasta ja liikuntapaikkasuunnitelmasta. Opiskelija osaa tuoda esille joitakin median luomien mielikuvien vaikutuksia terveyskäyttäytymiseen sekä kertoa luonnon merkityksestä hyvinvoinnille.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:

Opiskelija osaa monipuolisesti kartoittaa toimintaympäristön esteettömyyttä ja toimia alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä julkisten tilojen ja asuntojen suunnittelussa sekä muutostöissä. Opiskelija hyödyntää hyvinvointiteknologiaa ja digitalisaatiota suunnitellessaan ja toteuttaessaan esteettömiä toimintaympäristöjä. Opiskelija osaa perustella monipuolisesti hyötyjä, joita saavutetaan esteettömällä toimintaympäristöllä. Opiskelija osaa kertoa kaupunkisuunnittelun sekä fyysiseen aktiivisuuteen ja terveellisiin valintoihin kannustavan ympäristön merkityksestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Opiskelija osaa esitellä kunnan liikuntastrategian ja liikuntapaikkasuunnitelman ja analysoida esimerkein median luomien mielikuvien vaikutuksia terveyskäyttäytymiseen sekä kertoa luonnon merkityksen hyvinvoinnille.

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

23.08.2021 - 03.12.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Riku Uusi-Jaakkola
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija:
- osaa nimetä ja palpoiden tunnistaa ihmisen luiden eri osat
- osaa nimetä ja palpoiden tunnistaa ihmisen nivelet ja pystyy kuvailemaan nivelten rakennetta ja toimintaa
- pystyy nimeämään ja palpoimaan ihmisen lihakset, niiden kiinnityskohdat ja pystyy erittelemään niiden toimintaa liikkumisessa

Sisältö

- Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia ja fysiologia

Oppimateriaalit

Pääasiallinen oppimateriaali: Color Atlas of human Anatomy. Vol 1 Locomotor System. Platzer W. 2015.

Lisäksi: Anatomia & palpaatio. VK- kustannus 2019 sekä Thieme Atlas of Anatomy Vol 1 General Anatomy and Musculosceletal System. M. Shuence 2015 sekä opettajan luentomateriaalit

Opetusmenetelmät

Luento-opetus/virtuaaliopetus, palpaatioharjoitukset pienryhmissä, itsenäinen opiskelu

Sisällön jaksotus

Osa 1: Vartalon luut, nivelet ja lihakset
Osa 2: Yläraajan luut, nivelet ja lihakset
Osa 3: Alaraajan luut, nivelet ja lihakset

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä taso:

Opiskelija osaa osittain nimetä ja palpoiden tunnistaa ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteet.
Opiskelija soveltaa osittain anatomista teoriatietoa eritellessään tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa erilaisissa liikesuorituksissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä taso:
Opiskelija osaa nimetä ja palpoiden tunnistaa tuki- ja liikuntaelimistön rakenteet.
Opiskelija soveltaa anatomista teoriatietoa eritellessään tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa erilaisissa liikesuorituksissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä taso:

Opiskelija osaa sujuvasti nimetä ja palpoiden tunnistaa eri tilanteissa ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteet.
Opiskelija soveltaa hyvin anatomista teoriatietoa eritellessään tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa erilaisissa liikesuorituksissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen.
Tuki- ja liikuntaelimistön sanakoe (Latina), arviointi: Hyväksytty/hylätty
Moodletentit (osat 1-3)

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 13.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 05.11.2021

Laajuus

7 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Riku Uusi-Jaakkola
 • Pia Haapala
 • Jutta Potila
 • Silja Saarikoski
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS20
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija:

- osaa nimetä aikuisten eri elinjärjestelmien häiriöitä, vammoja ja sairauksia
- tietää lonkka- ja polviproteesipotilaan fysioterapiaan liittyvät keskeiset asiat ja osaa ohjata pre- ja postoperatiivisia harjoitteita näille potilaille
- osaa tutkia TULE-potilaita ja pystyy määrittelemään keskeisimpiä toimintakyvyn häiriöitä (lonkkanivel, niska-hartiaseutu)
- edistää omalla toiminnallaan työikäisten terveyttä ja toimintakykyä
- käyttää tarkoituksenmukaisesti fysioterapian eri tutkimismenetelmiä arvioidessaan aikuisten työ- ja toimintakykyä ja käyttää saatua tietoa kliinisessä päättelyssä, fysioterapeuttisen diagnoosin laatimisessa, fysioterapian suunnittelussa ja terapian vaikutusten arvioinnissa
- soveltaa ICF-luokitusta ja TOIMIA -tietokannassa olevia mittareita asiakkaan toimintakyvyn arvioinnissa ja terapian tavoitteiden laatimisessa
- soveltaa terapeuttisen harjoittelun periaatteita potilas/asiakastyössään
- tietää kivun mekanismit ja kivun fysiologisia vaikutuksia sekä osaa mitata kipua erilaisin keinoin
- käyttää erilaisia kivunhoitomenetelmiä työskennellessään kipupotilaan kanssa
- osaa käyttää fysikaalisen terapian eri menetelmiä turvallisesti osana fysioterapiaa
- osaa arvioida asiakkaan/potilaan apuvälinetarpeen ja ohjata asiakasta apuvälineen käytössä toimintakyvyn edistämiseksi
- käyttää näyttöön perustuvaa tietoa opiskellessaan aikuisten fysioterapiaa

Sisältö

- Tuki- ja liikuntaelimistön häiriöt ja niiden fysioterapia
- Kirurgia ja ortopedia
- Kirurgisesti hoidettavan potilaan pre- ja postoperatiivinen fysioterapia
- ICF- luokitus ja TOIMIA- tietokanta
- Päivittäisiä toimintoja ja liikkumista tukevat apuvälineet
- Kipu ja sen lievitys eri fysioterapiamenetelmiä käyttäen
- Fysikaalinen terapia
- Soveltava liikunta

Oppimateriaalit

Luomajoki, H. & al. 2020. Ammattilaisen kipukirja
Luomajoki, H. 2018 Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt : testit ja harjoitteet selän, niskan, olkapään sekä alaraajan toiminnallisiin ongelmiin
Kauranen, K. 2021. Fysioterapeutin käsikirja

Perttunen, J. & al. 2012. Ortopedia.
Kröger, H. 2019. Traumatologia.
Vastamäki, M. 2016. Käsikirurgia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa osittain soveltaa aiemmin oppimaansa tietoa ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteesta, toiminnasta ja häiriöistä, mutta tarvitsee tukea ja ohjausta analysoidessaan ja arvioidessaan asiakkaansa liikkumis- ja toimintakykyä ja suunnitellessaan sekä toteuttaessaan yksilö- ja/tai ryhmäfysioterapiatilanteita.
Opiskelija tarvitsee ohjausta käyttäessään erilaisia fysikaalisen terapian menetelmiä osana fysioterapiaa.
Opiskelija osaa arvioida asiakkaan/potilaan perusliikkumisen apuvälinetarvetta ja tarvitsee tukea ohjatessaan asiakasta apuvälineen käytössä. Opiskelija perustelee suppeasti asiakkaan fysioterapiaan liittyviä ratkaisuja ja tuntee kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia, mutta ei hyödynnä niitä ratkaisuissaan.
Opiskelija tietää ICF-viitekehyksen ja TOIMIA -tietokannan, mutta ei osaa käyttää niitä hyödykseen arvioidessaan ja ohjatessaan asiakastaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa aiemmin oppimaansa tietoa ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteesta, toiminnasta ja häiriöistä analysoidessaan ja arvioidessaan asiakkaansa liikkumis- ja toimintakykyä ja suunnitellessaan sekä toteuttaessaan yksilö- ja/tai ryhmäfysioterapiatilanteita.
Opiskelija osaa käyttää erilaisia fysikaalisen terapian menetelmiä turvallisesti osana fysioterapiaa ja perustelee osittain ratkaisujaan tieteellisen tutkimuksen tai käytännön tiedon pohjalta.
Opiskelija osaa arvioida asiakkaan/potilaan perusliikkumisen apuvälinetarvetta ja osaa ohjata asiakasta apuvälineen käytössä. Opiskelija perustelee asiakkaan fysioterapiaan liittyviä ratkaisuja kansallisiin suosituksiin perustuen.
Opiskelija tietää ICF-viitekehyksen ja TOIMIA -tietokannan ja osaa osittain soveltaa niitä arvioidessaan ja ohjatessaan asiakastaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija soveltaa kiitettävästi aiemmin oppimaansa tietoa ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteesta, toiminnasta ja häiriöistä analysoidessaan ja arvioidessaan asiakkaansa liikkumis- ja toimintakykyä ja suunnitellessaan sekä toteuttaessaan monipuolisia ja laadukkaita yksilö- ja/tai ryhmätilanteita.
Opiskelija käyttää monipuolisesti erilaisia fysikaalisen terapian menetelmiä turvallisesti osana fysioterapiaa ja perustelee ratkaisujaan tieteellisen tutkimuksen tai käytännön tiedon pohjalta. Opiskelija osaa arvioida asiakkaan/potilaan perusliikkumisen apuvälinetarvetta ja osaa itsenäisesti ohjata asiakasta apuvälineen käytössä. Opiskelija perustelee asiakkaan fysioterapiaan liittyviä ratkaisuja kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin perustuen.
Opiskelija tietää ICF-viitekehyksen ja TOIMIA -tietokannan ja soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti arvioidessaan ja ohjatessaan asiakastaan.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 10.01.2022

Ajoitus

03.01.2022 - 25.02.2022

Laajuus

8 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Pirkko Mäntykivi
 • Riku Uusi-Jaakkola
 • Marjo Tuomilehto
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS20
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija:

- osaa nimetä aikuisten eri elinjärjestelmien häiriöitä, vammoja ja sairauksia
- tietää lonkka- ja polviproteesipotilaan fysioterapiaan liittyvät keskeiset asiat ja osaa ohjata pre- ja postoperatiivisia harjoitteita näille potilaille
- osaa tutkia TULE-potilaita ja pystyy määrittelemään keskeisimpiä toimintakyvyn häiriöitä (olkanivel, selkä, alaraaja)
-edistää omalla toiminnallaan työikäisten terveyttä ja toimintakykyä
- käyttää tarkoituksenmukaisesti fysioterapian eri tutkimismenetelmiä arvioidessaan aikuisten työ- ja toimintakykyä ja käyttää saatua tietoa kliinisessä päättelyssä, fysioterapeuttisen diagnoosin laatimisessa, fysioterapian suunnittelussa ja terapian vaikutusten arvioinnissa
- soveltaa terapeuttisen harjoittelun periaatteita potilas/asiakastyössään
- tietää kivun mekanismit ja kivun fysiologisia vaikutuksia sekä osaa mitata kipua erilaisin keinoin
- käyttää erilaisia kivunhoitomenetelmiä työskennellessään kipupotilaan kanssa
- osaa käyttää fysikaalisen terapian eri menetelmiä turvallisesti osana fysioterapiaa
- osaa arvioida asiakkaan/potilaan apuvälinetarpeen ja ohjata asiakasta apuvälineen käytössä toimintakyvyn edistämiseksi
- käyttää näyttöön perustuvaa tietoa opiskellessaan aikuisten fysioterapiaa

Sisältö

- Tuki- ja liikuntaelimistön häiriöt ja niiden fysioterapia (olkanivel, selkä, alaraajaongelmat)
- Kirurgia ja ortopedia
- Kirurgisesti hoidettavan potilaan pre- ja postoperatiivinen fysioterapia
- Päivittäisiä toimintoja ja liikkumista tukevat apuvälineet
- Kipu ja sen lievitys eri fysioterapiamenetelmiä käyttäen
- Fysikaalinen terapia
- Soveltava liikunta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa osittain soveltaa aiemmin oppimaansa tietoa ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteesta, toiminnasta ja häiriöistä, mutta tarvitsee tukea ja ohjausta analysoidessaan ja arvioidessaan asiakkaansa liikkumis- ja toimintakykyä ja suunnitellessaan sekä toteuttaessaan yksilö- ja/tai ryhmäfysioterapiatilanteita
Opiskelija tarvitsee ohjausta käyttäessään erilaisia fysikaalisen terapian menetelmiä osana fysioterapiaa.
Opiskelija osaa arvioida asiakkaan/potilaan perusliikkumisen apuvälinetarvetta ja tarvitsee tukea ohjatessaan asiakasta apuvälineen käytössä.
Opiskelija perustelee suppeasti asiakkaan fysioterapiaan liittyviä ratkaisuja ja tuntee kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia, mutta ei hyödynnä niitä ratkaisuissaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa aiemmin oppimaansa tietoa ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteesta, toiminnasta ja häiriöistä analysoidessaan ja arvioidessaan asiakkaansa liikkumis- ja toimintakykyä ja suunnitellessaan sekä toteuttaessaan yksilö- ja/tai ryhmäfysioterapiatilanteita. Opiskelija osaa käyttää erilaisia fysikaalisen terapian menetelmiä turvallisesti osana fysioterapiaa ja perustelee osittain ratkaisujaan tieteellisen tutkimuksen tai käytännön tiedon pohjalta.
Opiskelija osaa arvioida asiakkaan/potilaan perusliikkumisen apuvälinetarvetta ja osaa ohjata asiakasta apuvälineen käytössä.
Opiskelija perustelee asiakkaan fysioterapiaan liittyviä ratkaisuja kansallisiin suosituksiin perustuen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija soveltaa kiitettävästi aiemmin oppimaansa tietoa ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteesta, toiminnasta ja häiriöistä analysoidessaan ja arvioidessaan asiakkaansa liikkumis- ja toimintakykyä ja suunnitellessaan sekä toteuttaessaan monipuolisia ja laadukkaita yksilö- ja/tai ryhmäfysioterapiatilanteita.
Opiskelija käyttää monipuolisesti erilaisia fysikaalisen terapian menetelmiä turvallisesti osana fysioterapiaa ja perustelee ratkaisujaan tieteellisen tutkimuksen tai käytännön tiedon pohjalta.
Opiskelija osaa arvioida asiakkaan/potilaan perusliikkumisen apuvälinetarvetta ja osaa itsenäisesti ohjata asiakasta apuvälineen käytössä.
Opiskelija perustelee asiakkaan fysioterapiaan liittyviä ratkaisuja kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin perustuen.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 27.09.2021

Ajoitus

01.08.2021 - 30.04.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Pirkko Mäntykivi
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS20
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- määritellä tieteellisen ja arkiajattelun eroja
- määritellä tutkimuksellisia lähestymistapoja ja tutkimuksen peruskäsitteitä
- esitellä tutkimusprosessin ja raportoinnin vaiheet (rakenne)
- selittää kriittisen ajattelun merkityksen tutkivassa ja kehittävässä työotteessa
- antaa esimerkkejä tutkimusetiikan merkityksestä

Sisältö

- tieteellinen ajattelu ja arkiajattelu
- yleinen tutkimusetiikka
- keskeisiä tutkimusmenetelmiä
- tutkimuksen peruskäsitteet ja rakenne
- tutkimusprosessin ja - raportin vaiheet
- tutkiva ja kehittävä työote

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisensa suorittamalla opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Hylätty:
Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä

Esitietovaatimukset

Aikaisempia opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 24.01.2022

Ajoitus

17.01.2022 - 21.10.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Kaija Loppela
 • Hilkka Latva-Somppi
 • Tarja Svahn
Opiskelijaryhmät
 • FYS20
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija:

- tietää fysioterapiatutkimuksessa käytettäviä keskeisiä määrällisiä ja laadullisia aineistonkeruumenetelmiä
- tietää tilastotieteen peruskäsitteet
- osaa kerätä tarkoituksenmukaista määrällistä aineistoa
- osaa käsitellä ja esittää aineistoa kuvailevalla tasolla
- osaa seurata ja hyödyntää aikaisempaa tutkimustietoa
- osaa SPSS tilasto-ohjelman perusvalmiudet

- osaa kerätä tarkoituksenmukaisesti laadullista aineistoa
- osaa laadullisen tutkimuksen keskeiset analyysimenetelmät
- omaa perusvalmiudet laadullisen aineiston sisällönanalyysiin

Sisältö

- Keskeiset määrällisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmät
- Määrällisen tutkimusaineiston analysointi kuvailevalla tasolla
- Aineiston graafinen esittäminen
- SPSS-tilasto-ohjelman perusteet

- Keskeiset laadullisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmät
- Haastattelutavat
- Havainnointi
- Laadullisen tutkimusaineiston analysointiprosessi
- Sisällönanalyysi

Oppimateriaalit

- Greasley, Pete (2008) Quantitative Data Analysis Using SPSS: An Introduction for Health and Social Sciences. Open University Press. (e-kirja).
- Heikkilä, Tarja (2014) Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita.
- Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.
- Muu opettajan jakama opetusmateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, verkko-opiskelu, itsenäiset tehtävät.
Määrällinen tutkimus -osuus kokonaan verkko-opetuksena.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä 52 h, sisältäen
- Määrälliset tutkimusmenetelmät
- Laadulliset tutkimusmenetelmät
- itsenäinen työskentely

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läsnäolo kontaktiopetuksessa 80%. Osallistuminen kaikille SPSS harjoitustunneille on edellytys opintojakson suorittamiselle.


Hyväksytty
Opiskelija ymmärtää ja hallitsee tutkimuksen tekemiseen liittyvät käsitteet hyvin. Opiskelija osaa tarkoitukseen soveltuvalla tavalla käyttää ja soveltaa fysioterapia-alaan soveltuvia tyypillisiä määrällisiä ja laadullisia tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä. Opiskelijalla on valmiudet suunnitella ja toteuttaa fysioerapia-alan tutkimus- tai kehittämistehtävä. Opiskelija hallitsee SPSS tilasto-ohjelman perusteet.

Hylätty
Opiskelija hallitsee tutkimuksen tekemiseen liittyvät käsitteet puutteellisesti. Opiskelija ei osaa käyttää ja soveltaa fysioterapiaan soveltuvia yksinkertaisimpia laadullisia tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä. Opiskelijalla ei ole valmiuksia suunnitella eikä toteuttaa fysioterapia- alan tutkimus- tai kehittämistehtäviä. Opiskelija ei hallitse SPSS tilasto-ohjelman perusteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Luennoille osallistuminen, itsenäiset tehtäväsuoritukset.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 17.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
 • Taru Sundman
 • Pirkko Mäntykivi
Opiskelijaryhmät
 • FYS20
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:

- määritellä työfysioterapian asiantuntijuuden osana moniammatillista yhteistyötä työterveyshuollossa
- tulkita työterveyshuoltoa ohjaavaa lainsäädäntöä
- tehdä yhteenvedon ja raportoida yhdessä muun työterveyshenkilöstön kanssa tai yksin tekemästään työpaikkaselvityksestä keskeiset asiat liittyen työergonomiaan ja työn fyysiseen kuormittavuuteen
- arvioida ja analysoida ergonomisia ja/tai työn kuormittavuuteen liittyviä ongelmia ja nimetä niihin parannusehdotuksia
- määritellä laaja-alaisen työkyky –käsitteen ja työkykyä ylläpitävän toiminnan
- käyttää erilaisia digitaalisia ja teknologisia sovelluksia työhyvinvoinnin arvioinnissa

Sisältö

- työterveyshuolto ja työterveyshuoltoa ohjaava lainsäädäntö, työterveysyhteistyö
- ergonomia käsitteenä
- ergonominen selvitys osana työpaikkaselvitystä ja sen raportointia
- työn fyysinen kuormittavuus
- hyvinvointiteknologia, robotiikka ja digitalisaatio
- laaja-alainen työkyky –käsite ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali,
verkkomateriaali,
Martimo Kari-Pekka, Uitti Jukka, Antti-Poika Mari (toim.),2018, Työstä terveyttä, 4., uudistettu painos, Duodecim
Launis M, Lehtelä J, 2011, Ergonomia, Työterveyslaitos (e-kirja)

Opetusmenetelmät

Tutoriaali, Ryhmätyönä
Tutoriaali-istunnot,Asiantuntijaluennot,
Käytännön harjoitustunnit , raportit
työpaikkaselvitys
verkko-opetus
pienryhmätyöskentelyä, harjoitustyöt seminaariesitykset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

tutoriaalit-istunnot, luennot
Käytännön harjoitustunnit, pienryhmien työskentely
Tentti
Itsenäinen työskentely
Lähiopetus 40%, verkko-opetus ja itsenäinen työskentely 60%

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija:
- osaa käyttää työhyvinvoinnin ja ergonomian ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin suppeaa tietoperustaa käyttäen
- toimii erilaisissa toimintaympäristössä osittain ohjatusti ja itsenäisesti sekä soveltaa arviointimenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti
- osaa ohatusti huomioida ergonomisia asioita
- osaa arvioida omaa toimintaansa suppeasti
- työskentelee erilaisissa tilanteissa ryhmän toimintaa edistäen ja osaa raportoida ergonomiaselvityksen tulokset

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija:
- osaa käyttää työhyvinvoinnin ja ergonomian ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen
- toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti sekä soveltaa arviointimenetelmiä asianmukaisesti, turvallisesti ja perustellen
- osaa huomioida ergonomiset asiat
- osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa systemaattisesti
- työskentelee erilaisissa tilanteissa sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen ja osaa raportoida ergonomiaselvityksen tulokset perustellusti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
- osaa käyttää työhyvinvoinnin ja ergonomian ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen erilaisissa muuttuvissa toimintaympäristöissä
- toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti sekä soveltaa arviointimenetelmiä asianmukaisesti, turvallisesti ja perustellusti
- osaa huomioida ergonomiset asiat monipuolisesti muuttuvissa ja ennakoimattomissa tilanteissa
- arvioi ja kehittää omaa toimintaansa systemaattisesti ja kriittisesti
- työskentelee erilaisissa tilanteissa sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen ja uudistaen ammattikäytäntöjä
- osaa raportoida ergonomiaselvityksen tulokset perustellusti muutosehdotusten kautta kehittäen toimintatapoja työyhteisön kanssa yhdessä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

aktiivinen osallistuminen tutoriaalityöskentelyyn, käytännön harjoitustunneille sekä seminaareihin
raportti työpaikkaselvityksestä

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 04.10.2021

Ajoitus

27.09.2021 - 04.11.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Pirkko Mäntykivi
 • Tiina Välimäki
 • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
 • FYS20
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa mukaisesti
- kehittää monipuolisesti työnhakutaitojaan
- tunnistaa omia uramahdollisuuksia
- ennakoida työelämän muuttuvia tarpeita
- tunnistaa monikulttuurisuuden ja globalisaation vaikutukset työelämään ja vuorovaikutukseen
- toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä ja hyödyntää kansainvälisiä verkostoja
- suunnitella omaa kansainvälistymistä opinnoissa ja työelämässä

Sisältö

- työelämän pelisäännöt ja työelämätaidot
- tulevaisuuden työelämän tarpeiden ennakointi
- urasuunnittelu- ja työnhakutaidot
- opintojen tavoitteellinen suunnittelu omien uratoiveiden näkökulmasta
- oman kansainvälistymisen suunnittelu
- opiskelu- ja harjoittelumahdollisuudet ulkomailla
- kansainvälinen toimintaympäristö ja monikulttuurisuus
- kansainväliset verkostot ja niiden hyödyntäminen

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, tehtävät, ryhmätyöskentelyt, esittelyt, verkko-opiskelu, ohjatut harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus, tehtävät ja harjoitukset.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo opinnoissa, osallistuminen harjoituksiin ja oppimistehtävien suorittaminen

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: Opintojakso: Opiskelu ammattikorkeakoulussa

Suositeltavat muut opinnot: Ohjauksessa esiin tulevat suositeltavat opinnot

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 01.04.2022

Ajoitus

01.01.2022 - 31.07.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Merja Hoffrén-Mikkola
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

- Opiskelija osaa nimetä stressin lähteitä urheilijan arjessa ja tietää mittausmenetelmiä, joilla kuormitusta ja palautumista voidaan arvioida
- Opiskelija tietää palauttavan unen merkityksen suorituskykyyn ja loukkaantumisriskeihin
- Opiskelija osaa selittää ravitsemuksen merkityksen kuormituksesta palautumisessa ja osaa luetella palauttavan ravinnon tunnusmerkkejä

Sisältö

• Stressi ja palautuminen
• Uni ja palautuminen
• Ravitsemus

Oppimateriaalit

- Partinen, M. & Huovinen, M. 2007. Terve uni. WSOY.
- Peltomaa, H. 2015. Stressi, palautuminen ja hyvinvointi: ihmisen mahdollisuudet vaikuttaa kehon- ja mielentilaan. Opintoverkko.
- Mero, A., Nummela, A., Kalaja, S. & Häkkinen, K. 2016. Huippu-urheiluvalmennus: teoria ja käytäntö päivittäisvalmennuksessa. VK-Kustannus.
- Terve urheilija- sivusto: https://terveurheilija.fi/

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus 3 op vastaa 81h opiskelijan työtä, joka koostuu verkko-opinnoista ja itsenäisestä työskentelystä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä joitakin stressin lähteitä urheilijan arjessa ja tietää puutteellisesti mittausmenetelmiä, joilla kuormitusta ja palautumista voidaan arvioida.
Opiskelija tietää suppeasti palauttavan unen merkityksen suorituskykyyn ja loukkaantumisriskeihin.
Opiskelija osaa puutteellisesti selittää ravitsemuksen merkityksen kuormituksesta palautumisessa ja ei osaa luetella palauttavan ravinnon tunnusmerkkejä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä tärkeimpiä stressin lähteitä urheilijan arjessa ja tietää joitakin mittausmenetelmiä, joilla kuormitusta ja palautumista voidaan arvioida.
Opiskelija tietää pääpiirteittäin palauttavan unen merkityksen suorituskykyyn ja loukkaantumisriskeihin.
Opiskelija osaa pääpiirteittäin selittää ravitsemuksen merkityksen kuormituksesta palautumisessa ja osaa luetella joitakin palauttavan ravinnon tunnusmerkkejä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa nimetä stressin lähteitä urheilijan arjessa ja tietää mittausmenetelmiä, joilla kuormitusta ja palautumista voidaan arvioida.
Opiskelija tietää palauttavan unen merkityksen suorituskykyyn ja loukkaantumisriskeihin.
Opiskelija osaa selittää ravitsemuksen merkityksen kuormituksesta palautumisessa ja osaa luetella palauttavan ravinnon tunnusmerkkejä.

Esitietovaatimukset

Ei vaadita edeltäviä opintoja

Ilmoittautumisaika

11.10.2021 - 12.12.2021

Ajoitus

01.01.2022 - 31.07.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Maija Hiltunen
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

- Opiskelija osaa luetella urheilijan hyvinvointiin vaikuttavat osa-alueet ja osaa selittää niiden merkityksen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa
- Opiskelija tietää itsensä johtamisen merkityksen urheilijana kehittymiseen ja osaa suunnitella henkilökohtaista ajankäyttöään tarkoituksenmukaisesti
- Opiskelija tietää itseluottamuksen ja motivaation vaikutukset hyvinvointiinsa ja osaa luetella motivaationsa osatekijöitä

Sisältö

- Kehon ja mielen hyvinvointi
- Ajankäytön hallinta ja itsensä johtaminen
- Itseluottamus ja motivaatio

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa luetella joitakin urheilijan hyvinvointiin vaikuttavia osa-alueita ja osaa selittää pääpiirteittäin niiden merkityksen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa.
Opiskelija tunnistaa suppeasti itsensä johtamisen merkityksen urheilijana kehittymiseen ja ei osaa suunnitella henkilökohtaista ajankäyttöään tarkoituksenmukaisesti.
Opiskelija ei tunnista itseluottamuksen ja motivaation vaikutuksia hyvinvointiinsa ja selittää puutteellisesti motivaationsa osatekijöitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä tärkeimmät urheilijan hyvinvointiin vaikuttavat osa-alueet ja osaa selittää niiden pääasiallisen merkityksen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa.
Opiskelija osaa nimetä itsensä johtamisen merkityksen urheilijana kehittymiseen ja osaa jossakin määrin suunnitella henkilökohtaista ajankäyttöään tarkoituksenmukaisesti.
Opiskelija osaa selittää itseluottamuksen ja motivaation vaikutuksia hyvinvointiinsa ja osaa luetella joitakin motivaationsa osatekijöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa luetella urheilijan hyvinvointiin vaikuttavat osa-alueet ja osaa selittää niiden merkityksen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa.
Opiskelija tietää itsensä johtamisen merkityksen urheilijana kehittymiseen ja osaa suunnitella henkilökohtaista ajankäyttöään tarkoituksenmukaisesti.
Opiskelija tietää itseluottamuksen ja motivaation vaikutukset hyvinvointiinsa ja osaa luetella motivaationsa osatekijöitä.

Esitietovaatimukset

- Ei vaadita edeltäviä opintoja

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

23.08.2021 - 30.11.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Virpi Masonen
Opiskelijaryhmät
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa
- analysoida ja arvioida viestintätaitoja osana ammatillista kehittymistä.
- tuottaa asiatyylistä tekstiä ja soveltaa SeAMKin kirjallisten töiden ohjeita.

Sisältö

- Viestintätyylin analysointi
- Esiintymistaito ja vuorovaikutus
- Ryhmäviestintätaito (esim. palaverit, neuvottelut, kokoukset)
- Asiatyylisen tekstin tuottaminen
- SeAMKin kirjallisten töiden ohjeet

Oppimateriaalit

- Verkkomateriaali esim. Kirjoittajan ABC (http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/)
- Kielijelppi (http://www.kielijelppi.fi/),
- Kielikompassi https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/kirjoitus/kirjoituskurssi/index.shtml
https://kielikompassi.jyu.fi/uploads/document_userfiles/kokoustekn/
- SeAMKin kirjallisten töiden ohje
Opettajan osoittama materiaali (tarkennetaan opintojakson alussa)

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, verkko-opetus soveltuvin osin
- Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät yksin ja ryhmässä
- Kielioppitentti. Tarvittaessa tentti myös muista osioista.
- Itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä harjoittelua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus sekä ohjatut ja itsenäiset harjoitukset, yht. 81 h (läsnäolo 80 %)

Lisätietoja opiskelijoille

Sosiaali- ja terveysalan tutkinnoissa opetusmateriaalina myös:
Roivas, M. & Karjalainen, A. L.2013. Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Helsinki: Edita.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- Tyydyttävä (2-1):
Opiskelija osaa viestiä lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä vain viestin lähettäjän näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- Hyvä (4-3):
Opiskelija osaa viestinnässään ottaa osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Osaa ylläpitää viestinnän vuorovaikutusta. Tunnistaa jossain määrin viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumen-tointi on monipuolista ja uskottavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa viestinnässään ottaa erinomaisesti ja vakuuttavasti huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan, hän osaa toimia vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Viestinnän vuorovaikutus on erittäin taitavaa. Osaa tunnistaa viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä monipuolisesti ja realistisesti tavoitteen, tarkoituksen, vastaanottajan ja oman ammattialansa kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät, itsearviointi ja vertaisarviointi. Tentit.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 22.11.2021

Ajoitus

15.11.2021 - 17.12.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Pia Haapala
Opiskelijaryhmät
 • FYS19
  Fysioterapeutti (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata yritystoiminnan merkitystä ja roolia yhteiskunnassa ja oman alansa kannalta
- selittää yrittäjyyden ilmenemismuotoja yksilöiden ja organisaatioiden tasolla
- kuvata yrittäjyyskyvykkyydet ja analysoida omia yrittäjyyskyvykkyyksiään
- kuvata kannattavan liiketoiminnan perusedellytykset
- tarkastella analyyttisesti oman alansa yrittäjyyden tulevaisuuden näkymiä

Sisältö

- yritystoiminta osana yhteiskuntaa ja globaalia toimintaympäristöä
- yrittäjyys toimintamallina ja yritystoimintana
- liiketoiminnan peruskäsitteet ja ansaintalogiikka
- Yritystoiminta osana työuraa omalla alalla

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali,
verkkomateriaali

Opetusmenetelmät

Ryhmätyötä, Asiantuntijaluennot,
Käytännön harjoitustunnit , raportit
verkko-opetus, tentit
pienryhmätyöskentelyä, harjoitustyöt ,seminaariesitykset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

luennot
Käytännön harjoitustunnit, pienryhmien työskentely
Tentti
Itsenäinen työskentely
Lähiopetus 40%, verkko-opetus ja itsenäinen työskentely 60%

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta. Opintojakson osaamistavoitteiden on täytyttävä, jotta suoritus voidaan hyväksyä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

aktiivinen osallistuminen ryhmätyöskentelyyn, käytännön harjoitustunneille sekä seminaareihin
raportit ja tentit ajallaan

Esitietovaatimukset

Ei ole.