Siirry suoraan sisältöön

Fysioterapeutti (AMK), Päivätoteutus: FYS23

Tunnus: FYS23

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Fysioterapeutti (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Fysioterapeutti toimii asiantuntijana eri ikäisten liikkumis- ja toimintakyvyn arvioimisessa ja edistämisessä. Hän vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Fysioterapeutti toimii yhteiskuntavastuullisesti huomioiden eri tavoin kestävän kehityksen ajatuksia. Fysioterapeutti tekee yhteistyötä asiakkaan/kuntoutujan hoidosta vastaavan lääkärin kanssa ja työskentelee oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa kuntoutustyöryhmissä. Fysioterapian haasteena on väestön säilyminen pitkään toiminta- ja työkykyisenä. Toiminnassaan fysioterapeutti pyrkii myös vaikuttamaan ihmisten elin- ja työympäristöön.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI / URAMAHDOLLISUUDET
Valmistuttuaan opinnoistaan fysioterapeutti voi työskennellä asiantuntijana eri ikäisten ihmisten parissa esimerkiksi: sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja kuntoutuslaitoksissa, kylpylöissä, työterveyshuollossa, yksityisissä fysioterapiayrityksissä, erilaisissa järjestöissä, koulu- ja liikuntatoimessa, yrittäjänä sekä erialisissa hankkeissa ja projekteissa. Fysioterapeutti voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. Valmistuttuaan opiskelija on kehittänyt kansainvälistä osaamistaan monin eri tavoin; opinnoissa käytetyn vieraskielisen materiaalin, vaihto-opettajien tuottamien luentojen ja kotikansainvälisyyttä tukevien keinojen avulla. Esimerkiksi osallistuen intensiiviviikoille.

Opetussuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.
- Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
- Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana.
- Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
- Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona.
- Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekä elinikäinen oppiminen.

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Fysioterapiakoulutuksen pedagogisena pyrkimyksenä on yhdistää laadukas opetus työelämään. Soveltuvin osin yhdistämme opetusta myös tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Työelämälähtöinen koulutus motivoi opiskelijoita ja sitouttaa heitä opintoihinsa. Monipuoliset oppimisympäristöt ja uudet teknologiset sovellukset SeAMK:ssa mahdollistavat teoriaopintojen yhdistämisen käytännön tilanteisiin. SeAMK Wellbeing Labs Opiskelijatyön oppimisympäristössä työelämätaitoja harjoitellaan moniammatillisissa tiimeissä, aitoja asiakastilanteita ja toimeksiantoja ratkoen. Oppimisesta tulee kiinnostavaa ja konkreettista.

Opetussuunnitelma rakentuu kokonaisuuksista, jotka edistävät fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittymistä ja syventymistä. Opetusta toteutetaan kontakti- ja etäopetuksena, itsenäisenä opetuksena ja verkko-opetuksena. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, projektitöitä ja käytännön harjoittelua erilaisissa oppimisympäristöissä. Fysioterapian opintojaksojen toteutuksessa keskiössä ovat työelämälähtöiset opintojaksot ja opinnäytetyöt sekä työelämässä tapahtuva harjoittelu.

Opintojen aikana opitaan ratkaisemaan ongelmia käytännön työn vaatimalla tavalla. Tästä johtuen opetussuunnitelmassa yksittäiset oppiaineet integroituvat laajempiin opintokokonaisuuksiin ja teemoihin. Koulutuksessa korostuu tiedon jakamisen sijaan kokemusten ja osaamisen tuottaminen.

Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät tiedonhankinta ja -käsittelytaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä käyttää näyttöön perustuvaa tietoa käytännön työssä. Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja sitoutuu tavoitteelliseen itseohjautuvaan opiskeluun sekä teoriaopinnoissa että harjoittelussa.

Arvioinnissa noudatetaan SeAMK:n tutkintosääntöä. Arvioinnilla ohjataan ja tarkistetaan opiskelijan opintojen tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kriteerit perustuvat opintojakson tavoitteisiin ja arviointiperusteet kirjataan opintojaksojen toteutuksiin. Fysioterapeutin tutkinto-ohjelmaa kehitetään lukukausittain yhdessä opiskelijoiden kanssa yhteisen kehittämispäivän aikana.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 5. / 2026 1. / 2026 2. / 2026
FYS23-1007
SEAMKIN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
FYS23-1014
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10 10 10 5 5
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2 2 2 1 1
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4 4 4 2 2
XX00DM04 Viestintätaidot 4 4 4 2 2
FYS23-1015
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5 5 5 2.5 2.5
XX00DJ02 Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys 3 3 3 1.5 1.5
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2 2 2 0.7 0.7 0.7
FYS23-1009
FYSIOTERAPIAN AMMATILLISET LÄHTÖKOHDAT JA KUNTOUTUSOSAAMISEN PERUSTEET

(Valitaan kaikki)

25
KG00BZ93 Ensiapu 2 2 2 0.7 0.7 0.7
ST00BZ81 Lääkehoidon perusteet 2 2 2 1 1
BB00DJ97 Fysioterapeutin ammatillinen osaamisperusta 5 5 3 2 1.5 1.5 0.7 0.7 0.7
BB00DJ98 Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa 3 3 3 1.5 1.5
BB00DJ99 Biomekaniikan perusteet ja liikkumisen avustaminen 2 2 2 1 1
KG00BZ99 Finnish Society and Social Policy 3 3 3 1.5 1.5
BB00DK00 Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 2 2 2 1 1
KG00BZ83 Englanti 3 2 1 2 1 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5
KG00BZ85 Ruotsi 3 3 2 1 1 1 0.3 0.3 0.3
VI00BZ87 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VI00BZ89 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
FYS23-1010
LIIKKUVA JA TOIMIVA IHMINEN

(Valitaan kaikki)

17
BB00DK01 Ihmisen fyysinen kuormittuminen ja liikkumisen säätely 5 5 2 3 1 1 1 1 1
BB00DK02 Ihmisen elämänkaari muuttuvassa ympäristössä 5 5 5 1.7 1.7 1.7
FYS23-1016
Anatomia ja fysiologia

(Valitaan kaikki)

7
BB00DK03 Ihmisen elimistön anatomia ja fysiologia 2 2 2 1 1
BB00DK04 Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia 5 5 4 1 2 2 0.3 0.3 0.3
FYS23-1011
IHMISEN TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERUSTEET

(Valitaan kaikki)

16
BB00DL45 Ihmisen liikuntaelimistön tutkiminen ja toiminnan analysointi 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BB00DL46 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen fysioterapiassa 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BB00DL47 Manuaalisen terapian ja terapeuttisen harjoittelun perusteet 6 2 4 2 4 0.7 0.7 0.7 2 2
FYS23-1012
IHMISEN TERVEYDEN JA TYÖ- ja TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN

(Valitaan kaikki)

35
BB00DL39 Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 1 8 8 8 4 4
BB00DL40 Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 2 8 8 8 2.7 2.7 2.7
BB00DL41 Hengitys- ja sydänterveyden edistäminen fysioterapiassa 8 8 8 2.7 2.7 2.7
BB00DL42 Työfysioterapia 4 4 4 2 2
BB00DL43 Psykofyysinen fysioterapia 4 4 4 1.3 1.3 1.3
BB00DL44 Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä 3 3 3 1.5 1.5
FYS23-1013
KUNTOUTUMISEN EDISTÄMINEN

(Valitaan kaikki)

20
BB00DL99 Lapsi ja nuori fysioterapiassa 4 4 4 2 2
BB00DL98 Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia 4 4 4 1.3 1.3 1.3
BB00DL53 Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja fysioterapian erityispiirteet 3 3 3 1.5 1.5
BB00DL96 Neurologinen fysioterapia ja kuntoutuminen 6 6 6 2 2 2
BB00DL97 Asiakkaana kuntoutusjärjestelmässä 3 3 3 1 1 1
FYS23-1005
FYSIOTERAPIAHARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

36
BB00DJ89 Fysioterapiaharjoittelu 1 3 3 3 1.5 1.5
BB00DJ90 Fysioterapiaharjoittelu 2 6 6 6 2 2 2
BB00DJ91 Fysioterapiaharjoittelu 3 9 9 9 4.5 4.5
BB00DJ92 Fysioterapiaharjoittelu 4 9 9 9 3 3 3
BB00DJ93 Fysioterapiaharjoittelu 5 9 9 9 4.5 4.5
FYS23-1006
FYSIOTERAPIAN KEHITTÄMINEN JA ASIANTUNTIJANA TOIMIMINEN

(Valitaan kaikki)

16
BB00DL34 Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen 5 1 4 1 4 0.3 0.3 0.3 2 2
BB00DL35 Johtaminen, laadunhallinta ja yrittäjyys eri organisaatioissa 4 4 4 2 2
BB00DL36 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 0.7 0.7 0.7
BB00DL37 Määrällinen ja laadullinen tutkimus 2 1 1 1 1 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5
BB00DL38 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 1 1 1
FYS23-1001
OPINNÄYTETYÖ JA KYPSYYSNÄYTE

(Valitaan kaikki)

15
BB00CA71 Opinnäytetyön suunnittelu 3 1.5 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8
BB00CA73 Opinnäytetyön toteutus 6 6 6 2 2 2
BB00CA75 Opinnäytetyön raportointi 6 6 6 3 3
FYS23-1002
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
BB00DE55 Multi-professional and multicultural simulations in home environment 2
BB00BU05 Liikunta, ravitsemus ja terveys - hyvinvoinnin peruskulmakivet 5
FYS10AVO16 Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena 5
BB00DA00 Urheilijan psyykkinen hyvinvointi 2
BB00DA01 Urheilijan kuormitus ja palautuminen 3
BB00DL54 Urheilufysioterapia: lajianalyysi ja urheilijan fyysisen suorituskyvyn tukeminen 5
FYS23-1004
Fysioterapian vapaasti valittava harjoittelu

(Valitaan opintopisteitä: 10)

5 - 10
BB00DJ84 Tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä tukeva harjoittelu 5
BB00DJ85 Ikääntyvän toimintakykyä tukeva harjoittelu 5
BB00DJ86 Neurologisen asiakkaan toimintakykyä tukeva harjoittelu 5
BB00DJ87 Lapsen ja nuoren toimintakykyä tukeva harjoittelu 5
BB00DJ88 Urheilijan suorituskykyä tukeva harjoittelu 5
Yhteensä 210 61 63.5 47.5 23 31 30 30 33.5 18.5 29 23 15.5 15.5 10.2 10.2 10.2 15 15 11.2 11.2 11.2 9.3 9.3 9.6 9.6 9.6 11.5 11.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Fysioterapia kompetenssit

1 Fysioterapeuttinen tutkiminen ja kliininen päättely

- osaa tutkia ja analysoida toimintakyvyn edellytyksiä ja toimintarajoitteita, erityisesti liikkumiskykyä
- osaa laatia arvioinnin ja kliinisen päättelyn avulla fysioterapiasuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa ja asiakkaan tarpeet huomioiden
- osaa arvioida ja seurata fysioterapian tuloksellisuutta

Ensiapu
Fysioterapeutin ammatillinen osaamisperusta
Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa
Biomekaniikan perusteet ja liikkumisen avustaminen
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Ihmisen fyysinen kuormittuminen ja liikkumisen säätely
Ihmisen elämänkaari muuttuvassa ympäristössä
Ihmisen elimistön anatomia ja fysiologia
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 1
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 2
Hengitys- ja sydänterveyden edistäminen fysioterapiassa
Psykofyysinen fysioterapia
Lapsi ja nuori fysioterapiassa
Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia
Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja fysioterapian erityispiirteet
Neurologinen fysioterapia ja kuntoutuminen
Asiakkaana kuntoutusjärjestelmässä
Fysioterapiaharjoittelu 1
Fysioterapiaharjoittelu 2
Fysioterapiaharjoittelu 3
Fysioterapiaharjoittelu 4
Fysioterapiaharjoittelu 5
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Multi-professional and multicultural simulations in home environment
Tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä tukeva harjoittelu
Ikääntyvän toimintakykyä tukeva harjoittelu
Neurologisen asiakkaan toimintakykyä tukeva harjoittelu
Lapsen ja nuoren toimintakykyä tukeva harjoittelu
Urheilijan suorituskykyä tukeva harjoittelu
2 Opetus- ja ohjausosaaminen

- osaa käyttää erilaisia ohjaus- ja opetusmenetelmiä tavoitteellisesti yksilön/ryhmän toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi
- osaa käyttää motorisen oppimisen/ohjaamisen periaatteita ohjatessaan asiakkaan/ryhmän liikkumis- ja toimintakykyä
- osaa soveltaa terapeuttisen harjoittelun menetelmiä ryhmän ohjauksessa
- osaa suunnitella ja ohjata terveyttä ja toimintakykyä edistävää liikuntaa

Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Ensiapu
Lääkehoidon perusteet
Fysioterapeutin ammatillinen osaamisperusta
Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa
Biomekaniikan perusteet ja liikkumisen avustaminen
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Englanti
Ruotsi
Ihmisen elämänkaari muuttuvassa ympäristössä
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen fysioterapiassa
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 1
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 2
Hengitys- ja sydänterveyden edistäminen fysioterapiassa
Psykofyysinen fysioterapia
Lapsi ja nuori fysioterapiassa
Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia
Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja fysioterapian erityispiirteet
Neurologinen fysioterapia ja kuntoutuminen
Fysioterapiaharjoittelu 1
Fysioterapiaharjoittelu 2
Fysioterapiaharjoittelu 3
Fysioterapiaharjoittelu 4
Fysioterapiaharjoittelu 5
Multi-professional and multicultural simulations in home environment
Liikunta, ravitsemus ja terveys - hyvinvoinnin peruskulmakivet
Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena
Urheilijan psyykkinen hyvinvointi
Urheilijan kuormitus ja palautuminen
Tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä tukeva harjoittelu
Ikääntyvän toimintakykyä tukeva harjoittelu
Neurologisen asiakkaan toimintakykyä tukeva harjoittelu
Lapsen ja nuoren toimintakykyä tukeva harjoittelu
Urheilijan suorituskykyä tukeva harjoittelu
3 Terapiaosaaminen

- osaa soveltaa yksilöllisesti näyttöön perustuvaa tietoa suunnitellessaan fysioterapiaa osaa toimia asiakkaan osallistumista tukevasti sekä luoda vastavuoroisen terapeuttisen vuorovaikutussuhteen
- osaa suunnitella ja toteuttaa terapeuttista harjoittelua hyödyntäen pato-, kuormitus- ja neurofysiologian sekä biomekaniikan tietoa
- osaa käyttää fysikaalisen terapian menetelmiä hyödyntäen niiden fysiologisia ja terapeuttisia vaikutuksia
- osaa toteuttaa manuaalista terapiaa perustellusti ja tarkoituksenmukaisesti

Lääkehoidon perusteet
Fysioterapeutin ammatillinen osaamisperusta
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Englanti
Ruotsi
Ihmisen fyysinen kuormittuminen ja liikkumisen säätely
Ihmisen elimistön anatomia ja fysiologia
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia
Ihmisen liikuntaelimistön tutkiminen ja toiminnan analysointi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen fysioterapiassa
Manuaalisen terapian ja terapeuttisen harjoittelun perusteet
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 1
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 2
Hengitys- ja sydänterveyden edistäminen fysioterapiassa
Työfysioterapia
Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä
Lapsi ja nuori fysioterapiassa
Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia
Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja fysioterapian erityispiirteet
Neurologinen fysioterapia ja kuntoutuminen
Fysioterapiaharjoittelu 1
Fysioterapiaharjoittelu 2
Fysioterapiaharjoittelu 3
Fysioterapiaharjoittelu 4
Fysioterapiaharjoittelu 5
Tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä tukeva harjoittelu
Ikääntyvän toimintakykyä tukeva harjoittelu
Neurologisen asiakkaan toimintakykyä tukeva harjoittelu
Lapsen ja nuoren toimintakykyä tukeva harjoittelu
Urheilijan suorituskykyä tukeva harjoittelu
4 Yhteistyö- ja yhteiskuntaosaaminen

- osaa toimia itsenäisesti sekä tehdä moniammatillista yhteistyötä erilaisissa tiimeissä, työryhmissä, asiantuntijaverkostoissa ja palveluketjuissa fysioterapian asiantuntijana
- vaikuttaa yhteiskunnassa aktiivisesti fysioterapia- ja toimintakyvyn edistämiseen liittyvien palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen huomioiden kuntoutus-, liikunta-, sosiaali- ja terveysalan kansalliset ja kansainväliset haasteet
- osaa laatia asiantuntijalausuntoja ja kirjallisia kannanottoja

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Innovaatiot ja kehittäminen
Ensiapu
Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa
Biomekaniikan perusteet ja liikkumisen avustaminen
Finnish Society and Social Policy
Hengitys- ja sydänterveyden edistäminen fysioterapiassa
Työfysioterapia
Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä
Asiakkaana kuntoutusjärjestelmässä
Fysioterapiaharjoittelu 1
Fysioterapiaharjoittelu 2
Fysioterapiaharjoittelu 3
Fysioterapiaharjoittelu 4
Fysioterapiaharjoittelu 5
Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen
Johtaminen, laadunhallinta ja yrittäjyys eri organisaatioissa
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Määrällinen ja laadullinen tutkimus
Projektitoiminnan perusteet
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Multi-professional and multicultural simulations in home environment
Tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä tukeva harjoittelu
Ikääntyvän toimintakykyä tukeva harjoittelu
Neurologisen asiakkaan toimintakykyä tukeva harjoittelu
Lapsen ja nuoren toimintakykyä tukeva harjoittelu
Urheilijan suorituskykyä tukeva harjoittelu
5 Teknologiaosaaminen

- osaa hyödyntää teknologian mahdollisuuksia fysioterapian suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa osaa soveltaa teknologiaa liikkumis- ja toimintakyvyn arvioinnissa
- osaa hyödyntää apuvälineitä ja niiden teknologiaa liikkumis- ja toimintakyvyn tukemisessa; osaa suunnitella esteettömiä ympäristöjä moniammatillisena yhteistyönä
- osaa käyttää ergonomian menetelmiä työ- ja toimintaympäristöjen sovittamiseksi ihmisten ominaisuuksia ja tarpeita vastaaviksi

Tieto- ja viestintätekniikka
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Biomekaniikan perusteet ja liikkumisen avustaminen
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 1
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 2
Hengitys- ja sydänterveyden edistäminen fysioterapiassa
Työfysioterapia
Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä
Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia
Neurologinen fysioterapia ja kuntoutuminen
Fysioterapiaharjoittelu 1
Fysioterapiaharjoittelu 3
Fysioterapiaharjoittelu 4
Fysioterapiaharjoittelu 5
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Multi-professional and multicultural simulations in home environment
Tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä tukeva harjoittelu
Ikääntyvän toimintakykyä tukeva harjoittelu
Neurologisen asiakkaan toimintakykyä tukeva harjoittelu
Lapsen ja nuoren toimintakykyä tukeva harjoittelu
Urheilijan suorituskykyä tukeva harjoittelu
Luokittelemattomat
Urheilufysioterapia: lajianalyysi ja urheilijan fyysisen suorituskyvyn tukeminen

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Innovaatiot ja kehittäminen
Ensiapu
Lääkehoidon perusteet
Fysioterapeutin ammatillinen osaamisperusta
Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa
Finnish Society and Social Policy
Englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Määrällinen ja laadullinen tutkimus
Projektitoiminnan perusteet
2 Ammattiopinnot
Biomekaniikan perusteet ja liikkumisen avustaminen
Ihmisen fyysinen kuormittuminen ja liikkumisen säätely
Ihmisen elämänkaari muuttuvassa ympäristössä
Ihmisen elimistön anatomia ja fysiologia
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia
Ihmisen liikuntaelimistön tutkiminen ja toiminnan analysointi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen fysioterapiassa
Manuaalisen terapian ja terapeuttisen harjoittelun perusteet
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 1
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 2
Hengitys- ja sydänterveyden edistäminen fysioterapiassa
Työfysioterapia
Psykofyysinen fysioterapia
Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä
Lapsi ja nuori fysioterapiassa
Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia
Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja fysioterapian erityispiirteet
Neurologinen fysioterapia ja kuntoutuminen
Asiakkaana kuntoutusjärjestelmässä
Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen
Johtaminen, laadunhallinta ja yrittäjyys eri organisaatioissa
3 Vapaasti valittavat opinnot
Multi-professional and multicultural simulations in home environment
Liikunta, ravitsemus ja terveys - hyvinvoinnin peruskulmakivet
Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena
Urheilijan psyykkinen hyvinvointi
Urheilijan kuormitus ja palautuminen
Urheilufysioterapia: lajianalyysi ja urheilijan fyysisen suorituskyvyn tukeminen
4 Harjoittelu
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Fysioterapiaharjoittelu 1
Fysioterapiaharjoittelu 2
Fysioterapiaharjoittelu 3
Fysioterapiaharjoittelu 4
Fysioterapiaharjoittelu 5
Tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä tukeva harjoittelu
Ikääntyvän toimintakykyä tukeva harjoittelu
Neurologisen asiakkaan toimintakykyä tukeva harjoittelu
Lapsen ja nuoren toimintakykyä tukeva harjoittelu
Urheilijan suorituskykyä tukeva harjoittelu
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Luokittelemattomat

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), 2022

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), Arene 2022

1. Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisym-päristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Innovaatiot ja kehittäminen
Fysioterapeutin ammatillinen osaamisperusta
Englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
2. Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Innovaatiot ja kehittäminen
Ensiapu
Lääkehoidon perusteet
Fysioterapeutin ammatillinen osaamisperusta
Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa
Biomekaniikan perusteet ja liikkumisen avustaminen
Finnish Society and Social Policy
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Englanti
Ruotsi
Ihmisen fyysinen kuormittuminen ja liikkumisen säätely
Ihmisen elämänkaari muuttuvassa ympäristössä
Ihmisen elimistön anatomia ja fysiologia
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia
Ihmisen liikuntaelimistön tutkiminen ja toiminnan analysointi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen fysioterapiassa
Manuaalisen terapian ja terapeuttisen harjoittelun perusteet
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 1
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 2
Hengitys- ja sydänterveyden edistäminen fysioterapiassa
Työfysioterapia
Psykofyysinen fysioterapia
Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä
Lapsi ja nuori fysioterapiassa
Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia
Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja fysioterapian erityispiirteet
Neurologinen fysioterapia ja kuntoutuminen
Asiakkaana kuntoutusjärjestelmässä
Fysioterapiaharjoittelu 1
Fysioterapiaharjoittelu 2
Fysioterapiaharjoittelu 3
Fysioterapiaharjoittelu 4
Fysioterapiaharjoittelu 5
Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen
Johtaminen, laadunhallinta ja yrittäjyys eri organisaatioissa
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Määrällinen ja laadullinen tutkimus
Projektitoiminnan perusteet
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Multi-professional and multicultural simulations in home environment
Liikunta, ravitsemus ja terveys - hyvinvoinnin peruskulmakivet
Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena
Urheilijan psyykkinen hyvinvointi
Urheilijan kuormitus ja palautuminen
Tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä tukeva harjoittelu
Ikääntyvän toimintakykyä tukeva harjoittelu
Neurologisen asiakkaan toimintakykyä tukeva harjoittelu
Lapsen ja nuoren toimintakykyä tukeva harjoittelu
Urheilijan suorituskykyä tukeva harjoittelu
3. Eettisyys

Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettis-ten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toimin-nastaan ja sen seurauksista ja reflek-toimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa?arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuu-den ja saavutettavuuden toteutu-mista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytän-nön periaatteet ja toimii niiden mukai-sesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Ensiapu
Lääkehoidon perusteet
Fysioterapeutin ammatillinen osaamisperusta
Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa
Biomekaniikan perusteet ja liikkumisen avustaminen
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Ihmisen fyysinen kuormittuminen ja liikkumisen säätely
Ihmisen elämänkaari muuttuvassa ympäristössä
Ihmisen elimistön anatomia ja fysiologia
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen fysioterapiassa
Manuaalisen terapian ja terapeuttisen harjoittelun perusteet
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 1
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 2
Hengitys- ja sydänterveyden edistäminen fysioterapiassa
Työfysioterapia
Psykofyysinen fysioterapia
Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä
Lapsi ja nuori fysioterapiassa
Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia
Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja fysioterapian erityispiirteet
Neurologinen fysioterapia ja kuntoutuminen
Asiakkaana kuntoutusjärjestelmässä
Fysioterapiaharjoittelu 1
Fysioterapiaharjoittelu 2
Fysioterapiaharjoittelu 3
Fysioterapiaharjoittelu 4
Fysioterapiaharjoittelu 5
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Liikunta, ravitsemus ja terveys - hyvinvoinnin peruskulmakivet
Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena
Urheilijan psyykkinen hyvinvointi
Urheilijan kuormitus ja palautuminen
Tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä tukeva harjoittelu
Ikääntyvän toimintakykyä tukeva harjoittelu
Neurologisen asiakkaan toimintakykyä tukeva harjoittelu
Lapsen ja nuoren toimintakykyä tukeva harjoittelu
Urheilijan suorituskykyä tukeva harjoittelu
4. Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toi-mii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.
- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimin-tamallien etsimiseen, käyttöönottami-seen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Lääkehoidon perusteet
Biomekaniikan perusteet ja liikkumisen avustaminen
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen fysioterapiassa
Manuaalisen terapian ja terapeuttisen harjoittelun perusteet
Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä
Lapsi ja nuori fysioterapiassa
Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia
Liikunta, ravitsemus ja terveys - hyvinvoinnin peruskulmakivet
Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena
Urheilijan psyykkinen hyvinvointi
Urheilijan kuormitus ja palautuminen
5. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Finnish Society and Social Policy
Englanti
Ruotsi
Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä
Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Multi-professional and multicultural simulations in home environment
6. Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus- ja kehittä-mismenetelmiä.

- ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä mui-den kanssa.
- osaa työskennellä projekteissa yhteis-työssä eri alojen toimijoiden kanssa.
- osaa soveltaa kehittämisessä alan ole-massa olevaa tietoa ja hyödyntää tutki-mus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Innovaatiot ja kehittäminen
Finnish Society and Social Policy
Ihmisen fyysinen kuormittuminen ja liikkumisen säätely
Ihmisen elämänkaari muuttuvassa ympäristössä
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 1
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 2
Hengitys- ja sydänterveyden edistäminen fysioterapiassa
Työfysioterapia
Psykofyysinen fysioterapia
Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä
Asiakkaana kuntoutusjärjestelmässä
Fysioterapiaharjoittelu 1
Fysioterapiaharjoittelu 2
Fysioterapiaharjoittelu 3
Fysioterapiaharjoittelu 4
Fysioterapiaharjoittelu 5
Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen
Johtaminen, laadunhallinta ja yrittäjyys eri organisaatioissa
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Määrällinen ja laadullinen tutkimus
Projektitoiminnan perusteet
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Multi-professional and multicultural simulations in home environment
Liikunta, ravitsemus ja terveys - hyvinvoinnin peruskulmakivet
Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena
Urheilijan psyykkinen hyvinvointi
Urheilijan kuormitus ja palautuminen
Tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä tukeva harjoittelu
Ikääntyvän toimintakykyä tukeva harjoittelu
Neurologisen asiakkaan toimintakykyä tukeva harjoittelu
Lapsen ja nuoren toimintakykyä tukeva harjoittelu
Urheilijan suorituskykyä tukeva harjoittelu
7. Yrittäjyysosaaminen

• osaa toimia työelämässä yrittäjämäisesti
• osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia
• ymmärtää yrityksen ja sen toimintaympäristön vuorovaikutusta
• ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
• osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Innovaatiot ja kehittäminen
Työfysioterapia
Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen
Johtaminen, laadunhallinta ja yrittäjyys eri organisaatioissa
Projektitoiminnan perusteet
Tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä tukeva harjoittelu
Ikääntyvän toimintakykyä tukeva harjoittelu
Neurologisen asiakkaan toimintakykyä tukeva harjoittelu
Lapsen ja nuoren toimintakykyä tukeva harjoittelu
Urheilijan suorituskykyä tukeva harjoittelu
Luokittelemattomat
Urheilufysioterapia: lajianalyysi ja urheilijan fyysisen suorituskyvyn tukeminen

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
FYS23-1007
SEAMKIN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
FYS23-1014
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4
XX00DM04 Viestintätaidot 4
FYS23-1015
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
XX00DJ02 Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys 3
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2
FYS23-1009
FYSIOTERAPIAN AMMATILLISET LÄHTÖKOHDAT JA KUNTOUTUSOSAAMISEN PERUSTEET

(Valitaan kaikki)

25
KG00BZ93 Ensiapu 2
ST00BZ81 Lääkehoidon perusteet 2
BB00DJ97 Fysioterapeutin ammatillinen osaamisperusta 5
BB00DJ98 Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa 3
BB00DJ99 Biomekaniikan perusteet ja liikkumisen avustaminen 2
KG00BZ99 Finnish Society and Social Policy 3
BB00DK00 Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 2
KG00BZ83 Englanti 3
KG00BZ85 Ruotsi 3
VI00BZ87 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VI00BZ89 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
FYS23-1010
LIIKKUVA JA TOIMIVA IHMINEN

(Valitaan kaikki)

17
BB00DK01 Ihmisen fyysinen kuormittuminen ja liikkumisen säätely 5
BB00DK02 Ihmisen elämänkaari muuttuvassa ympäristössä 5
FYS23-1016
Anatomia ja fysiologia

(Valitaan kaikki)

7
BB00DK03 Ihmisen elimistön anatomia ja fysiologia 2
BB00DK04 Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia 5
FYS23-1011
IHMISEN TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERUSTEET

(Valitaan kaikki)

16
BB00DL45 Ihmisen liikuntaelimistön tutkiminen ja toiminnan analysointi 5
BB00DL46 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen fysioterapiassa 5
BB00DL47 Manuaalisen terapian ja terapeuttisen harjoittelun perusteet 6
FYS23-1012
IHMISEN TERVEYDEN JA TYÖ- ja TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN

(Valitaan kaikki)

35
BB00DL39 Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 1 8
BB00DL40 Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 2 8
BB00DL41 Hengitys- ja sydänterveyden edistäminen fysioterapiassa 8
BB00DL42 Työfysioterapia 4
BB00DL43 Psykofyysinen fysioterapia 4
BB00DL44 Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä 3
FYS23-1013
KUNTOUTUMISEN EDISTÄMINEN

(Valitaan kaikki)

20
BB00DL99 Lapsi ja nuori fysioterapiassa 4
BB00DL98 Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia 4
BB00DL53 Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja fysioterapian erityispiirteet 3
BB00DL96 Neurologinen fysioterapia ja kuntoutuminen 6
BB00DL97 Asiakkaana kuntoutusjärjestelmässä 3
FYS23-1005
FYSIOTERAPIAHARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

36
BB00DJ89 Fysioterapiaharjoittelu 1 3
BB00DJ90 Fysioterapiaharjoittelu 2 6
BB00DJ91 Fysioterapiaharjoittelu 3 9
BB00DJ92 Fysioterapiaharjoittelu 4 9
BB00DJ93 Fysioterapiaharjoittelu 5 9
FYS23-1006
FYSIOTERAPIAN KEHITTÄMINEN JA ASIANTUNTIJANA TOIMIMINEN

(Valitaan kaikki)

16
BB00DL34 Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen 5
BB00DL35 Johtaminen, laadunhallinta ja yrittäjyys eri organisaatioissa 4
BB00DL36 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
BB00DL37 Määrällinen ja laadullinen tutkimus 2
BB00DL38 Projektitoiminnan perusteet 3
FYS23-1001
OPINNÄYTETYÖ JA KYPSYYSNÄYTE

(Valitaan kaikki)

15
BB00CA71 Opinnäytetyön suunnittelu 3
BB00CA73 Opinnäytetyön toteutus 6
BB00CA75 Opinnäytetyön raportointi 6
FYS23-1002
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
BB00DE55 Multi-professional and multicultural simulations in home environment 2
BB00BU05 Liikunta, ravitsemus ja terveys - hyvinvoinnin peruskulmakivet 5
FYS10AVO16 Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena 5
BB00DA00 Urheilijan psyykkinen hyvinvointi 2
BB00DA01 Urheilijan kuormitus ja palautuminen 3
BB00DL54 Urheilufysioterapia: lajianalyysi ja urheilijan fyysisen suorituskyvyn tukeminen 5
FYS23-1004
Fysioterapian vapaasti valittava harjoittelu

(Valitaan opintopisteitä: 10)

5 - 10
BB00DJ84 Tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä tukeva harjoittelu 5
BB00DJ85 Ikääntyvän toimintakykyä tukeva harjoittelu 5
BB00DJ86 Neurologisen asiakkaan toimintakykyä tukeva harjoittelu 5
BB00DJ87 Lapsen ja nuoren toimintakykyä tukeva harjoittelu 5
BB00DJ88 Urheilijan suorituskykyä tukeva harjoittelu 5