Siirry suoraan sisältöön

Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK), Liiketalous

Laajuus:
210 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Tradenomi (AMK), Liiketalous

Koulutusala

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
Koulutusalan luokitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämään kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Päivätoteutus:
Kaikille yhteisten opintojen jälkeen opiskelija valitsee yhteensä 65 opintopistettä ammattiopintoja. Opiskelija voi valita yksittäisiä erikoistuneita ammattiopintokokonaisuuksia tai painottaa opintona yhdelle seuraavista osaamisalueista:
- Taloushallinto
- Markkinointi
- Digitaalinen liiketoiminta ja ohjelmointi
- Johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen

Monimuotototeutus:
Opinnot koostuvat liiketoimintaosaamisen keskeisistä osa-alueista. Henkilökohtaisen opetussuunnitelman avulla opiskelija voi suunnata opintojaan tietylle osaamisalueelle.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi

Tutkinnon taso

Tutkinto-ohjelma johtaa ammattikorkeakoulututkintoon, joka on ensimmäisen syklin bachelor-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 6.
Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.
Valintaperusteet löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Katso Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosääntö.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Katso Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosääntö.
Linkki

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat ammattikorkeakoululain mukaisesti perusopinnoista, ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä vuodessa.
Tutkinto rakentuu seuraavasti:

PERUSOPINNOT
- SeAMKin kaikille yhteiset perusopinnot
- Tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot (sisältää päiväopinnoissa virtuaaliyritystoimintaan integroidut yritystoiminnan opinnot

AMMATTIOPINNOT
- Tutkinto-ohjelman yhteiset ammattiopinnot,
- Tutkinto-ohjelman yhteiset kieliopinnot
- Valinnaiset ammattiopintokokonaisuudet
- HOPS:in mukaiset ammattiopinnot,

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
HARJOITTELU
OPINNÄYTETYÖ,
Tiedot mahdollisuuksista monipuolistaa ja täydentää omaa opintopolkua löytyvät alla kohdasta ”Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö”.
Opetusuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.
- Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
- Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana.
- Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
- Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona.
- Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.
Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa monialaisia työelämälähtöisiä projektiopintoja (SeAMKPro).

Osaamistavoitteet

Liiketalouden tutkinto-ohjelmasta valmistunut tradenomi tuntee yrityksen toiminnan kokonaisuuden ja liiketoimintaprosessit. Hän on aloitekykyinen ja hänellä on hyvät tiimityö-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Hän osaa etsiä ja analysoida liiketoiminnassa tarvittavaa tietoa. Hän osaa soveltaa hankkimaansa teoriatietoa ja kehittää liiketoimintaa. Hän osaa ottaa työssään huomioon toiminnan kannattavuuden. Hän osaa viestiä ammatillisesti vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Hän osaa toimia itsenäisenä yrittäjänä ja asiantuntijatehtävissä.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että opiskelijat tuntevat liiketoimintaosaamisen sisällön, merkityksen ja osa-alueet, osaavat soveltaa osaamistaan käytännön liiketoiminnan tehtäviin sekä arvioida ja kehittää liiketoimintaa.
Ensimmäisenä ja toisena opintovuonna opitaan liiketoimintaosaamisen perusteet sekä teorian että käytännön tasolla ja opiskelija oppii toimimaan liiketoiminnan eri osa-alueilla.
Yhteisten opintojen jälkeen opiskelijalla on päiväopetuksessa mahdollisuus valita vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia, jotka suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan liiketoimintaosaajana eri osa-alueilla asiantuntijana sekä kotimaisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä. Asiantuntijuus voidaan kuvata osaamisprofiileina, jotka opiskelijat opintojaan suuntaamalla tavoittavat. Opiskelijalla on mahdollisuus yhdistellä eri osaamisalueiden opintoja henkilökohtaisten uratavoitteidensa mukaisesti.
- Markkinoinnin osaaja kykenee monipuolisesti suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään yrityksen tai julkisen organisaation markkinointia ja tekemään myyntityötä. Opiskelija on markkinointiviestinnän, asiakaspalvelun sekä asiakkuuksien rakentamisen osaaja.
- Taloushallinnon osaaja pystyy toimimaan yrityksen laskentatoimen ja rahoituksen eri tehtävissä. Hän osaa tuottaa ja analysoida eri sidosryhmien tarvitsemaa taloudellista informaatiota. Hän kykenee ylläpitämään ja kehittämään talouden suunnittelun, päätöksenteon ja johtamisen tukemiseksi tarvittavia taloushallinnon informaatiojärjestelmiä. Hän osaa käyttää laskentatoimen tietoja ja menetelmiä taloudellisessa suunnittelussa, päätöksenteossa ja johtamisessa.
- Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija osaa analysoida pk-yrityksen liiketoimintaa digitalisaation näkökulmasta. Hän osaa hankkia ja räätälöidä yrityksen tietojärjestelmiä niin, että niillä voidaan tehostaa liiketoimintaa. Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijalla on ohjelmoinnin perustaidot, joita hänellä on valmiudet kehittää edelleen. Hän kykenee toimimaan erilaisissa tietohallinnon tehtävissä.
- Liiketoiminnan kehittäjä osaa analysoida ja arvioida pk-yritysten liiketoiminnan nykytilaa sekä sen pohjalta kehittää strategisia yritystason suunnitelmia (esim. liiketoiminta-, omistajanvaihdos- tai kasvusuunnitelma). Hän tuntee innovatiivisten liiketoimintaideoiden, verkostoitumisen ja jatkuvan kehittämisen merkityksen menestyvän yrityksen taustalla muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi hän osaa hyödyntää tulevaisuuden ennakointitietoa uuden liiketoiminnan luomisessa ja olemassa olevan kehittämisessä. Hän osaa myös yrittäjämäisesti kehittää omaa liiketoimintaa ja hänellä on valmiudet yrittäjänä toimimiseen.
- Henkilöstön ja prosessien liiketoimintaosaaja kykenee hallitsemaan ja kehittämään yrityksen tai organisaation toimintaan liittyviä järjestelmiä ja prosesseja. Hän kykenee toimimaan erilaisissa henkilöstön johtamis- ja kehittämistehtävissä.
- Kansainvälisen liiketoiminnan osaaja kykenee analysoimaan, suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään yritysten eri kansainvälisiä toimintoja. Opiskelija on monipuolinen kansainvälisen liiketoiminnan, markkinoinnin ja johtamisen osaaja.

Edellä mainittujen osaamisalueiden lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suunnata opintojaan mm. seuraavien opintokokokonaisuuksien opintojaksoilla:
- Kauppa ja yrittäjyys
- Tuotantotalous
- Matkailu
- Julkiset hankinnat
- Urheilujohtaminen
- Going Global -opintokokonaisuudessa opiskelija kehittää valmiuksiaan toimia kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.
- Y-Zone Business Hubissa opiskelija voi kehittää omaa liikeideaansa ja osaamistaan yrittäjänä opiskeluprosessin aikana.


Tutkinto-ohjelmaan kuuluu lisäksi tutkimus- ja kehittämistyön perusvalmiuksia antavia menetelmäopintoja, teoriaa käytäntöön soveltava harjoittelu sekä pääsääntöisesti yritysten tai muiden organisaatioiden toimeksiannosta tehtävä opinnäytetyö. Opiskelijoiden tarttumapintaa työelämään pyritään laajentamaan harjoittelun ja opinnäytetyön lisäksi tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua yrityshankkeisiin ja antamalla hyvät valmiudet työnhakuun ja uraohjaukseen.

Opiskelijalla on monia mahdollisuuksia kartuttaa kansainvälistä osaamistaan, kokemustaan, ja kulttuurin välistä ymmärrystä tutkinto-opintojen eri vaiheissa. Tarjolla on mm. kansainvälisyyteen ja kulttuurien väliseen toimintaan liittyviä opintojaksoja sekä paljon mahdollisuuksia kielitaidon kartuttamiseen. Laaja kieliohjelma antaa mahdollisuuden kehittää ja laajentaa kielitaitoa. Tarjolla on opintoja ruotsin, englannin, saksan, ranskan, espanjan ja venäjän kielestä sekä suomesta vieraana kielenä.

Ulkomaille suuntautuvat opiskelu- ja harjoitteluvaihtojaksot antavat mahdollisuuden kokemusperäiseen kansainvälisyysosaamisen syventämiseen. Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä kaksoistutkinto, jolloin hän saa tutkintotodistuksen sekä SeAMKista että ulkomaisesta yhteistyökorkeakoulusta. Kansainvälisyyden sisällyttäminen opintoihin luo hyvät valmiudet siirtyä valmistumisen jälkeen yhä monikulttuurisempaan ja globaalimpaan työelämään.

Kansainvälisten liikkuvuusjaksojen lisäksi tutkinto-ohjelmaan sisältyy mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen:kansainvälisyyden kokemiseen ja oppimiseen SeAMKin omalla kampuksella. Kansainväliset konferenssit ja seminaarit tuovat kampukselle kansainvälistä vuorovaikutusta ja mahdollisuuksia verkostoitua kansainvälisesti. Opiskelijoille tapahtumat ovat myös mahdollisuus kokea erilaista kansainvälisyyttä ja vahvistaa mm. omaa tietotaitoa.Toimiminen tutorina ulkomaisille opiskelijoille mahdollistaa kansainvälisyysoppimista ja tarjoaa mukavaa ja vapaamuotoisempaa kokemusta kansainvälisestä toiminnasta.

Kestävän kehityksen toteutuksessa huomioidaan eettisyys ja kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet. Kestävän kehityksen tavoitteena on auttaa opiskelijoita tiedostamaan yhteiskuntavastuu ja ymmärtämään kestävän kehityksen monidimensionaalinen merkitys myös työelämätaitona. Kaikille opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua vapaasti valittavalle ”Kestävän kehityksen” -opintojaksolle.

Kompetenssit

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.
Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.
Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan:
1. Laaja-alainen liiketoimintaosaaminen (yrittäjyysosaaminen, työyhteisöosaaminen, oppimisen taidot))
Liiketalouden tradenomi
- tunnistaa ja osaa kuvata yrityksen ydinprosessit ja ymmärtää liiketalouden eri osa-alueiden vaikutukset toisiinsa
- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia
- ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet ja osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä
- ymmärtää yksilön vaikutuksen työyhteisön toimintaan ja osaa toimia tuloksellisesti
- ymmärtää viestinnän merkityksen ja luo aktiivisesti sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita myös globaalissa liiketoimintaympäristössä
2. Liiketalouden syventävä osaaminen (oppimisen taidot, kansainvälistymisosaaminen, yrittäjyysosaaminen)
Liiketalouden tradenomi omaa liiketalouden osa-alueiden syvällistä osaamista henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisella osaamisalueella (markkinointi, taloushallinto, johtaminen ja yrityksen kehittäminen, digitaalinen liiketoiminta, kansainvälinen liiketoiminta)
3. Liiketalouden menetelmäosaaminen (innovaatio-osaaminen, eettinen osaaminen)
Liiketalouden tradenomi
- hallitsee liiketalouden syvällisen osaamisen hankinnassa ja omaksumisessa tarvittavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet eettiset asiat huomioiden
- osaa soveltavaa talousmatematiikkaa ja tilastollisia menetelmiä hyödyntäen tarvittavia tietojärjestelmiä
- omaa riittävät taidot laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien soveltamisessa
4. Liiketalouden soveltava osaaminen (innovaatio-osaaminen, laadunhallintaosaaminen, työyhteisöosaaminen)
Liiketalouden tradenomi
- osaa soveltaa liiketalouden teorioita ja kykenee luovaan ongelmanratkaisuun, mm. harjoittelussa, projektiopinnoissa ja opinnäytetyössä
- osaa soveltaa liiketalouden uusinta tietoa työyhteisössä
- osaa kehittää liiketoimintaprosesseja ja soveltaa laatuajattelua

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Liiketalouden tutkinto-ohjelman oppimisessa toteutetaan SeAMKin kulloinkin voimassa olevaa strategiaa. Oppiminen tähtää soveltavan osaamisen kehittymiseen asiantuntijuudessa ja tietoa tuotetaan tutkimustietoon perustuvista luotettavista lähteistä, niin käytännön konteksteista kuin teoreettisista lähtökohdista. Osaamista voidaan osoittaa monella tavalla ja osaamisen arvioinnissa sovelletaan osaamisperustaisuutta.

Oppimisessa otetaan huomioon oppijan aikaisemmat tiedot ja tulkinnat ja autetaan häntä kytkemään uusi opittava asia aikaisempaan tieto- ja kokemusperustaansa (sosiokonstruktivismi). Tämä oppimisnäkemys painottaa sosiaalista vuorovaikutusta sekä autenttisten tehtävien ja ympäristöjen merkitystä tiedon rakentamisessa. Sen mukaan on tärkeää ja olennaista kehittää opiskelijan käsitystä omista oppimistaidoistaan ja itsearviointitaidoistaan (metakognitiiviset taidot). Opiskelijan tietämistä (teoreettinen tieto), tekemistä (käytännöllinen tieto) ja olemista (identiteettityö) rakennetaan reflektoinnin kautta. Sopivia oppimismenetelmiä käyttäen autetaan opiskelijaa pohtimaan ja näkemään näiden kolmen osa-alueen yhteyksiä toisiinsa.

Sosiokontruktivistiseen oppimiseen perustuva konnektivismi hyödyntää verkkoympäristöjä oppimisessa. Sen keskiössä on jatkuva tietojen päivittäminen ja oppijan tietoisuus siitä, että todellisuus ja tieto ovat jatkuvasti muuttuvia.

Liiketalouden tutkinto-ohjelman opetuksessa painottuu yhteistoiminta yritysten kanssa, sillä keskeisessä roolissa ensimmäisen vuoden opinnoissa on virtuaalinen yritystoiminta, jossa opiskelijat toimivat tiimeissä harjoittaen virtuaaliympäristössä yritystoimintaa, ja lisäksi jokaisella harjoitusyritykselle pyritään saamaan kummiyritys.

Enenevästi tehdään opiskelun monimuotoistamisen puitteissa erilaisia projekteja työelämälle. Osa opiskelijoista suorittaa ammattiopintoja monialaisissa SeAMKPro-hankkeissa.

Opiskelijat suorittavat kolmantena opintovuotena yrityksessä tai muussa organisaatiossa harjoittelun, josta laaditaan analyyttisiä ja reflektoivia tehtäviä sekä ennen harjoittelua, sen kestäessä ja sen päätyttyä. Neljäntenä vuotena opiskelijat tekevät opinnäytetyön toimeksiantona.

Integrointia edistävinä oppimistehtävinä on käytössä oppimispäiväkirjat ja portfoliot, itsearvioinnit ja ryhmän vertaisarvioinnit.

Henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti opintoja voidaan suorittaa yritysyhteistyöhankkeissa tai yritystallitoiminnassa omaa yritysideaa kehittäen.

Opintojaksoja voidaan suorittaa myös virtuaaliopintoina, jolloin voidaan poiketa opinto-oppaassa esitetyistä toteutusmuodoista.

Ahot-menettelyt

OT-menettely tarkoittaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea osaamisensa tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita. Osaamisen tunnistamisprosessi nivoutuu läheisesti opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) laatimiseen ja sitä päivitetään henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen yhteydessä.
Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt on esitetty SeAMKin osaamisen tunnustamisen ohjeessa. Siinä selvitetään, miten osaamisen tunnustamista haetaan, miten asiaa käsitellään ja miten siitä tiedotetaan. Ohjeessa on nimetty tutkinto-ohjelman osaamisen tunnustamisen yhteyshenkilöt, jotka antavat ohjausta prosessiin liittyvissä asioissa.
Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa käytetään muun muassa
- vastaavansisältöisen ja muun koulutuksen todistuksia
- työtodistuksia ja työnantajalta saatuja lisäselvityksiä
- opiskelijan haastatteluja
- kirjallisia ja suullisia tenttejä tai raportteja
- toiminnallisia tai kirjallisia tehtäviä tai näyttöjä
- esitelmiä, portfolioita.
OT-menettelyn ulkopuolelle jäävät opinnäytetyö ja kypsyyskoe.
Tutkinto-ohjelmakohtaiset OT-järjestelyt:
OT-menettelyn piiriin kuuluvat ja sen ulkopuolella olevat opintojaksot:
Koulutuksen prosessinomaisen toteutuksen vuoksi hyväksilukua ei pääsääntöisesti käytetä seuraavissa opinnoissa: virtuaaliyritystoimintaan liittyvät opintojaksot sekä yritystoiminnan kehittämisen ja kasvattamisen opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot. Aikaisemmin opitun tunnustamista voidaan kuitenkin soveltaa välitehtäviin silloin, kun se on kokonaisuuden kannalta mielekästä. Näistä on sovittava erikseen vastuuopettajan kanssa.
Ruotsin kielestä on suoritettava vähintään yksi opintojakso.
Alakohtaisuuden vaatimukset osaamisessa:
Kieliopintojen tunnustamisen edellytyksenä on riittävän alakohtaisuuden toteutuminen.

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Opintoihin kuuluva 30 opintopisteen laajuinen (20 viikkoa) harjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti yhtenä jaksona kolmantena opintovuonna. Opiskelijakohtaisesti voidaan myös sopia harjoittelun jaksottamisesta sekä osaamisen tunnistamisesta aiemman työkokemuksen pohjalta. Harjoittelun ohjeistuksessa on tästä tarkemmat säännökset.
Opiskelijan opintojen aikaista työssäkäyntiä ja hänen siinä hankkimaansa osaamista voidaan hyödyntää opintojakson suorittamiseksi. Tällöin puhutaan opinnollistamisesta ja se voi liittyä myös vapaaehtoistyöhön tai harrastustoimintaan. Olennaista on, että työn tekemisen kautta opittujen asioiden ja taitojen avulla voidaan näyttää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Opinnollistaen saavutettu osaaminen voidaan todentaa esimerkiksi näytöin ja tehtävin.

Ammatillinen osaamisprofiili

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiuksia monipuolisesti erilaisiin tehtäviin yritysmaailmassa ja julkisella sektorilla.
Osaamisprofiilien (ks. luku Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö) mukaisesti liiketalouden tutkinto-ohjelmasta valmistunut tradenomi voi työuransa aikana työskennellä esimerkiksi seuraavissa tehtävissä:
- Markkinoinnin osaaja: markkinointiassistentti, markkinointisuunnittelija, markkinointiviestintäsuunnittelija, asiakaspalveluvastaava, markkinatutkija, markkinointipäällikkö, asiakkuusjohtaja, tuoteryhmäjohtaja, tuotepäällikkö, yhteyspäällikkö, myyntiassistentti, myyntineuvottelija, myyjä, myyntiedustaja, myyntipäällikkö, myymäläpäällikkö, viestintäpäällikkö ja avainasiakaspäällikkö.
- Taloushallinnon osaaja: talousassistentti, laskenta-assistentti, kirjanpitäjä, pääkirjanpitäjä, kirjanpitopäällikkö, talouspäällikkö, talousjohtaja, sisäinen tarkastaja, tilintarkastaja,yritystutkija, kustannuslaskija, assistant controller, business controller, treasurer, treasury analyst, kassapäällikkö, luottopäällikkö, rahoituspäällikkö, rahoitusjohtaja, sijoitusassistentti, sijoitusneuvoja, sijoituspäällikkö.
- Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija: web-suunnittelija, ICT-asiantuntija, Internet-markkinoinnin asiantuntija, IT-tukihenkilö, ohjelmoija, sovelluskehittäjä
- Liiketoiminnan kehittäjä: yrittäjä, yritys- tai elinkeinoasiamies, yritysneuvoja, kouluttaja, yritystutkija, koulutusassistentti, konsultti
- Henkilöstön ja prosessien liiketoimintaosaaja: henkilöstöassistentti, henkilöstösuunnittelija, henkilöstöpäällikkö, projektipäällikkö
Opintojen painotusmahdollisuudet avaavat lisäksi uramahdollisuuksia erilaisiin erityistehtäviin.
Ammatilliset kieliopinnot suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman alansa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, pystyy etsimään tietoa sekä seuraamaan oman ammattialansa kehitystä kohdekielillä.

Kansainvälisyys

Tavoitteena on, että opiskelijat osaavat toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä ja kohdata erilaisia kulttuureja. Tavoitteena on myös, että jokainen opiskelija saa kansainvälisyyteen liittyviä kokemuksia opintojensa aikana joko opiskelijaliikkuvuuden tai kotikansainvälistymisen muodossa.
Tutkinto-ohjelmassa opiskelevia kannustetaan osallistumaan opiskelijavaihtoon. Opiskelijalla on käytössään laaja verkosto paitsi eurooppalaisia myös muissa maanosissa sijaitsevia korkeakouluja. Näistä opiskelija valitsee sopivan kohteen itselleen. Opiskelija voi halutessaan hankkia ulkomaisen opiskelupaikkansa myös verkoston ulkopuolelta.
Tutkinto-ohjelman opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa kaksi tutkintoa samalla kertaa: suomalainen liiketalouden amk-tutkinto SeAMK:sta sekä bachelor-tutkinto yhteistyökorkeakoulusta, jonka kanssa on solmittu kaksoistutkintosopimus. Kaksoistutkinto-opiskelija opiskelee vuoden kohdekorkeakoulussa. Opinnäytetyö tehdään englannin kielellä ja sen ohjaukseen tai arviointiin osallistuvat molemmat korkeakoulut.

Jatko-opintokelpoisuus

Antaa kahden vuoden työkokemuksen jälkeen jatko-opintokelpoisuuden alan ylempään amk-tutkintoon.

Valmistumisen edellytykset

Valmistumisen edellytykset löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Päivätoteutusten koulutus on pääsääntöisesti kokopäiväistä opetusta. Tiettyjä opintokokonaisuuksia ja opintojaksoja on mahdollisuus suorittaa myös etäopintoina. Opetuksen monimuotoistaminen kuuluu tutkinto-ohjelmassa toteutettavaan pedagogiikkaan.
Monimuototeutusten koulutus tapahtuu arki-iltaisin ja viikonloppuisin.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Osmo Mäkiniemi, 040 830 4268, osmo.makiniemi(at)seamk.fi

Osaamisalueiden vastuuhenkilöt:
- Taloushallinto: Tuulia Potka-Soininen, 040 830 4205, tuulia.potka-soininen(at)seamk.fi
- Markkinointi: Terhi Anttila, 040 830 3972, terhi.anttila(at)seamk.fi
- Digitaalinen liiketoiminta ja ohjelmointi: Raija Kangassalo,040 830 1251, raija.kangassalo(a)seamk.fi
- Johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen: Johanna Koivula, 040 830 2400, johanna.koivula(at)seamk.fi

Opinto-ohjaaja

Johanna Koivula, 040 830 2400, johanna.koivula(at)seamk.fi

Harjoittelun koordinointi

Sari Havulehto, 040 830 3975, sari.havulehto(at)seamk.fi

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040 830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, 040 830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Tradenomi (AMK), Liiketalous, Päivätoteutus

Tradenomi (AMK), Liiketalous, Päivätoteutus

Tradenomi (AMK), Liiketalous, Päivätoteutus

Tradenomi (AMK), Liiketalous, Päivätoteutus

Tradenomi (AMK), Liiketalous, Päivätoteutus

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

24.01.2022 - 08.04.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Ilpo Kempas
Opiskelijaryhmät
 • LITA19B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA19C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa tieteellisen tekstin ja asiatyylikirjoittamisen tunnuspiirteet sekä osaa hyödyntää tieteellisen tekstin tyylin ominaispiirteitä omassa tekstissään. Opiskelija tuntee tekstiviitekäytännöt ja ymmärtää niiden merkityksen tieteellisessä tekstissä. Opiskelija tunnistaa tieteellisen tekstin rakenteen ja osaa tulkita sitä.

Sisältö

- tieteellisen tekstin tyyli
- asiatyylinen kirjoittaminen
- lähdeviitekäytännöt ja niiden merkitseminen
- tieteellisen tekstin rakenne

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Tieteellisen tekstin rakenne on pääosin selkeää. Opiskelija hallitsee pääsääntöisesti tieteellisen tekstin tyylin kirjallisissa harjoituksissa. Opiskelija käyttää lähteitä ja viitteitä pääsääntöisesti tieteellisen referointikäytännön mukaisesti ja ohjeita noudattaen. Argumentointi on melko monipuolista ja uskottavaa. Teksti on pääsääntöisesti hyvää ja viimeisteltyä kieltä. Opiskelija hallitsee suomen kielen kieliopin, vaikkakin tekee jonkin verran kieliopissa virheitä.

Esitietovaatimukset

Viestintätaidot -opintojakso

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

13.09.2021 - 22.12.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Ilpo Kempas
Opiskelijaryhmät
 • LITA19A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA19D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA18A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa tieteellisen tekstin ja asiatyylikirjoittamisen tunnuspiirteet sekä osaa hyödyntää tieteellisen tekstin tyylin ominaispiirteitä omassa tekstissään. Opiskelija tuntee tekstiviitekäytännöt ja ymmärtää niiden merkityksen tieteellisessä tekstissä. Opiskelija tunnistaa tieteellisen tekstin rakenteen ja osaa tulkita sitä.

Sisältö

- tieteellisen tekstin tyyli
- asiatyylinen kirjoittaminen
- lähdeviitekäytännöt ja niiden merkitseminen
- tieteellisen tekstin rakenne

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Tieteellisen tekstin rakenne on pääosin selkeää. Opiskelija hallitsee pääsääntöisesti tieteellisen tekstin tyylin kirjallisissa harjoituksissa. Opiskelija käyttää lähteitä ja viitteitä pääsääntöisesti tieteellisen referointikäytännön mukaisesti ja ohjeita noudattaen. Argumentointi on melko monipuolista ja uskottavaa. Teksti on pääsääntöisesti hyvää ja viimeisteltyä kieltä. Opiskelija hallitsee suomen kielen kieliopin, vaikkakin tekee jonkin verran kieliopissa virheitä.

Esitietovaatimukset

Viestintätaidot -opintojakso

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 04.02.2022

Ajoitus

16.02.2022 - 31.03.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Ilpo Kempas
Opiskelijaryhmät
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa tieteellisen tekstin ja asiatyylikirjoittamisen tunnuspiirteet sekä osaa hyödyntää tieteellisen tekstin tyylin ominaispiirteitä omassa tekstissään. Opiskelija tuntee tekstiviitekäytännöt ja ymmärtää niiden merkityksen tieteellisessä tekstissä. Opiskelija tunnistaa tieteellisen tekstin rakenteen ja osaa tulkita sitä.

Sisältö

- tieteellisen tekstin tyyli
- asiatyylinen kirjoittaminen
- lähdeviitekäytännöt ja niiden merkitseminen
- tieteellisen tekstin rakenne

Oppimateriaalit

Opettajan tuottama materiaali

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Tieteellisen tekstin rakenne on pääosin selkeää. Opiskelija hallitsee pääsääntöisesti tieteellisen tekstin tyylin kirjallisissa harjoituksissa. Opiskelija käyttää lähteitä ja viitteitä pääsääntöisesti tieteellisen referointikäytännön mukaisesti ja ohjeita noudattaen. Argumentointi on melko monipuolista ja uskottavaa. Teksti on pääsääntöisesti hyvää ja viimeisteltyä kieltä. Opiskelija hallitsee suomen kielen kieliopin, vaikkakin tekee jonkin verran kieliopissa virheitä.

Esitietovaatimukset

Viestintätaidot -opintojakso

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

11.04.2022 - 25.05.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Raija Kangassalo
Opiskelijaryhmät
 • LITA20D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata tietojärjestelmän hankintaprosessin vaiheet. Opiskelija osaa laatia tarjouspyynnön, vastata tarjouksiin ja tehdä hankintasopimuksen noudattaen yleisiä alan sopimusperiaatteita.

Sisältö

- yrityksen ja organisaation tietojärjestelmät
- tietojärjestelmän hankintaprosessi
- tietojärjestelmän hankintaprojektit
- tarjouspyyntöjen ja tarjouksien laatimisen periaatteet
- ICT-alan sopimuspohjat

Oppimateriaalit

- opettajan materiaali, sähköinen materiaali
- oheiskirjallisuutta (ei kurssikirja): Forselius, P. 2013. Onnistunut tietojärjestelmän hankinta. 3. uud. p. Helsinki: Talentum

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, oppimistehtävät, harjoitustyö

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yritysedustajan vierailu oppitunnilla

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävien ja harjoitustyön täydentäminen hylätyn suorituksen jälkeen on mahdollista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osallistuminen opetukseen ja itsenäinen opiskelu 54 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osaa laatia suunnitelman tietojärjestelmän hankinnasta case-yritykselle tai muulle organisaatiolle. Suunnitelma tulee olla toteutettavissa käytännössä. Suunnitelma on kirjoitettu SeAMK:in kirjallisten töiden ohjeita noudattaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, oppimistehtävien ja harjoitustyön suorittaminen hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Tieto- ja viestintätekniikka

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

21.03.2022 - 25.05.2022

Laajuus

7 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Anna Vierula
 • Juhani Palomäki
 • Kristiina Mutka-Vierula
 • Marja Salonen
 • Sami Kautto
 • Kim Leppänen
 • Merja Juppo
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida ja kehittää yrityksen toimintaa eri osa-alueilla. Opiskelija osaa selvittää syyt yrityksen jatkuvan kehityksen tarpeeseen sekä yrityksen toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vaikutuksen yrityksen toimintaan. Opiskelija osaa laatia pienen yrityksen tilinpäätöksen ja jatkaa kirjanpitoa tilinpäätöksen jälkeen. Opiskelija osaa käyttää toiminnanohjausjärjestelmän keskeisiä moduuleja. Opiskelija osaa pitää yhtiöoikeudellisesti tarvittavat kokoukset sekä osaa laatia tarvittavat pöytäkirjat.

Sisältö

- yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen
- yrityksen kasvun vaikutus tulevaisuuden strategiaan
- markkinoinnin suunnitelmallisuus
- tilinpäätös
- tuloksen ja taloudellisen aseman analysointi
- yrityksen elinkaari
- hallituksen kokous, yhtiökokouskutsu, yhtiökokous
- tulevan kauden budjetti
- itse- ja vertaisarviointi

Oppimateriaalit

- Bergström S. ja Leppänen A.: Yrityksen asiakasmarkkinointi, Edita, Helsinki,2015 tai uudempi
-Jormakka, Koivusalo, Lappalainen ja Niskanen: Laskentatoimi, Edita, Helsinki,2015 tai uudempi
- luennoitsijoiden ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

- luennot ja ohjatut harjoitukset
- työskentely virtuaaliyrityksessä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly työharjoittelua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

luennot ja ohjatut harjoitukset
- itsenäinen työskentely

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (2-1): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot ja on osallistunut opintojaksolle. Opiskelija osaa analysoida ja kehittää yrityksen toimintaa eri osa-alueilla. Opiskelija osaa selvittää syyt yrityksen jatkuvan kehityksen tarpeeseen sekä yrityksen toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vaikutuksen yrityksen toimintaan. Opiskelija osaa laatia yrityksen tilinpäätöksen ja jatkaa kirjanpitoa tilinpäätöksen jälkeen. Opiskelija osaa pitää yhtiöoikeudellisesti tarvittavat kokoukset sekä osaa laatia tarvittavat pöytäkirjat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (4-3): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksolle. Opiskelija osaa analysoida ja kehittää yrityksen toimintaa eri osa-alueilla. Opiskelija osaa selvittää syyt yrityksen jatkuvan kehityksen tarpeeseen sekä yrityksen toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vaikutuksen yrityksen toimintaan. Opiskelija osaa laatia yrityksen tilinpäätöksen ja jatkaa kirjanpitoa tilinpäätöksen jälkeen. Opiskelija osaa pitää yhtiöoikeudellisesti tarvittavat kokoukset sekä osaa laatia tarvittavat pöytäkirjat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa analysoida ja kehittää yrityksen toimintaa eri osa-alueilla. Opiskelija osaa selvittää syyt yrityksen jatkuvan kehityksen tarpeeseen sekä yrityksen toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vaikutuksen yrityksen toimintaan. Opiskelija osaa laatia yrityksen tilinpäätöksen ja jatkaa kirjanpitoa tilinpäätöksen jälkeen. Opiskelija osaa pitää yhtiöoikeudellisesti tarvittavat kokoukset sekä osaa laatia tarvittavat pöytäkirjat.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- yksilösuoritukset: laskentatoimen tentti (40 %), oppimispäiväkirja (30 %), tentti (15 %)
- ryhmäsuoritukset: osakeyhtiön hallitustyöskentely (15 %)
- osallistuminen palautettaviin ryhmätehtäviin (hyväksytty/hylätty).
-itsearviointi ja vertaisarviointi

Esitietovaatimukset

- Yritystoiminnan suunnittelu
- Yritystoiminnan käynnistys
- Yritystoiminnan ylläpito ja kasvattaminen

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 15.12.2021

Ajoitus

20.01.2022 - 20.03.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Saija Råtts
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • LVURHEILU22
  Lukioväylä, urheiluakatemia, Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LVURHEILU21
  Lukioväylä, urheiluakatemia, Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • MLITA18
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa henkilöbrändin rakentamisen keinoja. Opiskelija osaa tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa, ja miten niitä voidaan hyödyntää henkilöbrändin rakentamisessa. Opiskelija osaa analysoida sosiaalisen median ja vaikuttajamarkkinoinnin keinoja henkilöbrändin rakentamisessa.

Sisältö

- Henkilöbrändin rakentaminen
- Sosiaalinen media
- Vaikuttajamarkkinointi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä noin 54 h
Verkkokurssi
Luentomateriaaleihin perehtyminen noin 15 tuntia
Itsenäinen opiskelu ja materiaaleihin perehtyminen noin 20 tuntia
Yksilö- ja ryhmätehtävien laatiminen noin 20 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa henkilöbrändin. Opiskelija tunnistaa henkilöbrändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Opiskelija osaa tunnistaa sosiaalisen median ja vaikuttajamarkkinoinnin keinoja henkilöbrändin rakentamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa henkilöbrändin. Opiskelija tunnistaa henkilöbrändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Opiskelija osaa analysoida sosiaalisen median ja vaikuttajamarkkinoinnin keinoja henkilöbrändin rakentamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot erinomaisesti ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa henkilöbrändin. Opiskelija tunnistaa henkilöbrändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja sekä osaa käyttää niitä urheilijan brändin rakentamisessa. Opiskelija osaa tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Opiskelija osaa analysoida sosiaalisen median ja vaikuttajamarkkinoinnin keinoja henkilöbrändin rakentamisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ykilö-, pari- tai ryhmätehtävät

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa henkilöbrändin. Opiskelija tunnistaa henkilöbrändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Opiskelija osaa tunnistaa sosiaalisen median ja vaikuttajamarkkinoinnin keinoja henkilöbrändin rakentamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa henkilöbrändin. Opiskelija tunnistaa henkilöbrändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Opiskelija osaa analysoida sosiaalisen median ja vaikuttajamarkkinoinnin keinoja henkilöbrändin rakentamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot erinomaisesti ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa henkilöbrändin. Opiskelija tunnistaa henkilöbrändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja sekä osaa käyttää niitä urheilijan brändin rakentamisessa. Opiskelija osaa tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Opiskelija osaa analysoida sosiaalisen median ja vaikuttajamarkkinoinnin keinoja henkilöbrändin rakentamisessa.

Lisätiedot

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

11.04.2022 - 25.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Tuulia Potka-Soininen
Opiskelijaryhmät
 • LITA20A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä tilintarkastuksen sisällön ja tavoitteet, osaa listata ja analysoida tilintarkastuslainsäädännön ja muun tilintarkastukseen vaikuttavan lainsäädännön keskeisimmät osat. Opiskelija osaa nimetä tilintarkastajalle ja tilintarkastustyölle asetettavat vaatimukset ja osaa soveltaa näitä vaatimuksia yksittäistapauksissa. Opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä tilintarkastajan keskeiset velvollisuudet ja työn sisällön sekä tilintarkastajan raportoinnin eri muodot.

Opiskelija osaa lukea alan englanninkielistä kirjallisuutta ja hakea tietoa myös englanninkielisistä lähteistä. Opiskelija tuntee alan kansainvälisen luonteen ja tietää kansainvälisten standardien ja säännösten merkityksen. Opiskelija tietää alan keskeiset kansainväliset vaikuttajaorganisaatiot.

Opiskelija tuntee teknologian merkityksen tilintarkastajan työssä: työkaluna tilintarkastusta tehtäessä ja apuvälineenä tiedon analysoinnissa. Opiskelija ymmärtää tiedon hallinnan, tiedon oikeellisuuden ja tietoturvallisuuden merkityksen niin tilintarkastajan työssä kuin yrityksillekin. Opiskelija ymmärtää tiedon merkityksen päätöksenteossa.

Sisältö

- tilintarkastuksen lainsäädäntö
- tilintarkastuksen sisältö: hallinnon tarkastus, kirjanpidon tarkastus, tilinpäätöksen tarkastus, toimintakertomuksen tarkastus
- tilintarkastuksen raportit.
- teknologiasovellukset tilintarkastuksessa
- tietoturvallisuus, tiedon merkitys

Oppimateriaalit

- Tilintarkastuslaki (2015)
- Osakeyhtiölaki (2006)
- ST-Akatemia: Tilintarkastajan raportointi (uusin painos)
- ST-Akatemia: ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa
- Tomperi: Tilintarkastus, normeista käytäntöön
- Muu kurssilla ilmoitettava kirjallisuus

Opetusmenetelmät

- luennot ja harjoitukset
- itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- luennot 12 h
- itsenäinen työskentely 69 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyvä (4-3):
Opiskelija osaa määritellä tilintarkastuksen perussisällön ja tavoitteet, osaa listata tilintarkastuslainsäädännön ja muun tilintarkastukseen vaikuttavan lainsäädännön keskeisimmät osat. Opiskelija osaa nimetä tilintarkastajalle ja tilintarkastustyölle asetettavat keskeiset vaatimukset. Opiskelija osaa tunnistaa tilintarkastajan keskeiset velvollisuudet ja työn sisällön pääpiirteissään sekä tilintarkastajan raportoinnin eri muodot.

Opiskelija osaa lukea alan englanninkielistä kirjallisuutta ja hakea tietoa myös annetuista englanninkielisistä lähteistä. Opiskelija tuntee alan kansainvälisen luonteen ja tietää kansainvälisten standardien ja säännösten merkityksen. Opiskelija tietää alan keskeiset kansainväliset vaikuttajaorganisaatiot. Opiskelija ymmärtää tiedon hallinnan ja tiedon merkityksen tilintarkastajan työssä.

Opiskelija osallistuu tuntityöskentelyyn ja osallistuu tunneilla käytävään keskusteluun. Opiskelija antaa panoksen tehtäviin ryhmätöihin ja on kannustava ryhmän jäsen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä tilintarkastuksen keskeisen sisällön ja tavoitteet, osaa listata ja analysoida tilintarkastuslainsäädännön ja muun tilintarkastukseen vaikuttavan lainsäädännön keskeisimmät osat. Opiskelija osaa nimetä tilintarkastajalle ja tilintarkastustyölle asetettavat keskeiset vaatimukset ja osaa soveltaa näitä vaatimuksia yksittäistapauksissa. Opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä tilintarkastajan keskeiset velvollisuudet ja työn sisällön pääpiirteissään sekä tilintarkastajan raportoinnin eri muodot.

Opiskelija osaa lukea alan englanninkielistä kirjallisuutta ja hakea tietoa myös englanninkielisistä lähteistä. Opiskelija tuntee alan kansainvälisen luonteen ja tietää kansainvälisten standardien ja säännösten merkityksen. Opiskelija tietää alan keskeiset kansainväliset vaikuttajaorganisaatiot. Opiskelija ymmärtää tiedon hallinnan ja tiedon merkityksen tilintarkastajan työssä.

Opiskelija pääsääntöisesti osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja suurimman osan aikaan osallistuu rakentavasti tunneilla käytävään keskusteluun. Opiskelija antaa aktiivisen panoksen tehtäviin ryhmätöihin ja on kannustava ryhmän jäsen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa lukea alan englanninkielistä kirjallisuutta ja hakea tietoa myös englanninkielisistä lähteistä. Opiskelija tuntee alan kansainvälisen luonteen ja tietää kansainvälisten standardien ja säännösten merkityksen. Opiskelija tietää alan keskeiset kansainväliset vaikuttajaorganisaatiot. Opiskelija ymmärtää tiedon hallinnan ja tiedon merkityksen tilintarkastajan työssä.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja osallistuu rakentavasti tunneilla käytävään keskusteluun. Opiskelija antaa aktiivisen panoksen tehtäviin ryhmätöihin ja on kannustava ryhmän jäsen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- harjoitustyöt ja oppimispäiväkirja 100%

Esitietovaatimukset

- Tilinpäätöksen laatiminen
- Yhteisöoikeus

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 25.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Leo Sippola
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee verotukseen liittyvät laskelmat kuten arvolisäveron, ansiotuloveron ja pääomatuloveron laskemisen. Opiskelija pystyy laskemaan indeksien avulla taloudellisen toimeliaisuuden muutoksia. Hän osaa arvioida palkkojen, vuokrien yms. reaaliset muutokset. Opiskelija kykenee määrittämään koron, pääoman, korkoajan sekä korkoprosentin arvot erilaisissa tapauksissa. Hän osaa laskea koronkorkolaskuja eri tilanteissa. Opiskelija pystyy ratkaisemaan jaksollisten suoritusten loppuarvon ja alkuarvon. Hän osaa laskea annuiteettiluoton tasaerän ja pystyy tekemään ko. lainan lyhennystaulukon. Hän on kykenevä muodostamaan tasalyhennyslainan lyhennystaulukon.

Sisältö

- verotus ja indeksit
- valuuttakurssit
- yksinkertainen korkolasku ja koronkorkolasku
- jaksolliset suoritukset
- lainat, leasing

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät tyydyttävästi ja tuntee talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät hyvin ja tuntee hyvin talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet. Hän osaa sovletaa talousmatematiikan menetelmiä eri tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät erittäin hyvin ja hallitsee talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet. Hän osaa sovletaa talousmatematiikan menetelmiä eri tilanteissa erittäin hyvin.

Esitietovaatimukset

Ei tarvita välttämättä.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 25.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Leo Sippola
Opiskelijaryhmät
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee verotukseen liittyvät laskelmat kuten arvolisäveron, ansiotuloveron ja pääomatuloveron laskemisen. Opiskelija pystyy laskemaan indeksien avulla taloudellisen toimeliaisuuden muutoksia. Hän osaa arvioida palkkojen, vuokrien yms. reaaliset muutokset. Opiskelija kykenee määrittämään koron, pääoman, korkoajan sekä korkoprosentin arvot erilaisissa tapauksissa. Hän osaa laskea koronkorkolaskuja eri tilanteissa. Opiskelija pystyy ratkaisemaan jaksollisten suoritusten loppuarvon ja alkuarvon. Hän osaa laskea annuiteettiluoton tasaerän ja pystyy tekemään ko. lainan lyhennystaulukon. Hän on kykenevä muodostamaan tasalyhennyslainan lyhennystaulukon.

Sisältö

- verotus ja indeksit
- valuuttakurssit
- yksinkertainen korkolasku ja koronkorkolasku
- jaksolliset suoritukset
- lainat, leasing

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät tyydyttävästi ja tuntee talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät hyvin ja tuntee hyvin talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet. Hän osaa sovletaa talousmatematiikan menetelmiä eri tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät erittäin hyvin ja hallitsee talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet. Hän osaa sovletaa talousmatematiikan menetelmiä eri tilanteissa erittäin hyvin.

Esitietovaatimukset

Ei tarvita välttämättä.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 25.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Leo Sippola
Opiskelijaryhmät
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee verotukseen liittyvät laskelmat kuten arvolisäveron, ansiotuloveron ja pääomatuloveron laskemisen. Opiskelija pystyy laskemaan indeksien avulla taloudellisen toimeliaisuuden muutoksia. Hän osaa arvioida palkkojen, vuokrien yms. reaaliset muutokset. Opiskelija kykenee määrittämään koron, pääoman, korkoajan sekä korkoprosentin arvot erilaisissa tapauksissa. Hän osaa laskea koronkorkolaskuja eri tilanteissa. Opiskelija pystyy ratkaisemaan jaksollisten suoritusten loppuarvon ja alkuarvon. Hän osaa laskea annuiteettiluoton tasaerän ja pystyy tekemään ko. lainan lyhennystaulukon. Hän on kykenevä muodostamaan tasalyhennyslainan lyhennystaulukon.

Sisältö

- verotus ja indeksit
- valuuttakurssit
- yksinkertainen korkolasku ja koronkorkolasku
- jaksolliset suoritukset
- lainat, leasing

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät tyydyttävästi ja tuntee talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät hyvin ja tuntee hyvin talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet. Hän osaa sovletaa talousmatematiikan menetelmiä eri tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät erittäin hyvin ja hallitsee talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet. Hän osaa sovletaa talousmatematiikan menetelmiä eri tilanteissa erittäin hyvin.

Esitietovaatimukset

Ei tarvita välttämättä.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 25.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Leo Sippola
Opiskelijaryhmät
 • LITA21D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee verotukseen liittyvät laskelmat kuten arvolisäveron, ansiotuloveron ja pääomatuloveron laskemisen. Opiskelija pystyy laskemaan indeksien avulla taloudellisen toimeliaisuuden muutoksia. Hän osaa arvioida palkkojen, vuokrien yms. reaaliset muutokset. Opiskelija kykenee määrittämään koron, pääoman, korkoajan sekä korkoprosentin arvot erilaisissa tapauksissa. Hän osaa laskea koronkorkolaskuja eri tilanteissa. Opiskelija pystyy ratkaisemaan jaksollisten suoritusten loppuarvon ja alkuarvon. Hän osaa laskea annuiteettiluoton tasaerän ja pystyy tekemään ko. lainan lyhennystaulukon. Hän on kykenevä muodostamaan tasalyhennyslainan lyhennystaulukon.

Sisältö

- verotus ja indeksit
- valuuttakurssit
- yksinkertainen korkolasku ja koronkorkolasku
- jaksolliset suoritukset
- lainat, leasing

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät tyydyttävästi ja tuntee talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät hyvin ja tuntee hyvin talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet. Hän osaa sovletaa talousmatematiikan menetelmiä eri tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät erittäin hyvin ja hallitsee talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet. Hän osaa sovletaa talousmatematiikan menetelmiä eri tilanteissa erittäin hyvin.

Esitietovaatimukset

Ei tarvita välttämättä.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 08.03.2022

Ajoitus

16.03.2022 - 13.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Leo Sippola
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee verotukseen liittyvät laskelmat kuten arvolisäveron, ansiotuloveron ja pääomatuloveron laskemisen. Opiskelija pystyy laskemaan indeksien avulla taloudellisen toimeliaisuuden muutoksia. Hän osaa arvioida palkkojen, vuokrien yms. reaaliset muutokset. Opiskelija kykenee määrittämään koron, pääoman, korkoajan sekä korkoprosentin arvot erilaisissa tapauksissa. Hän osaa laskea koronkorkolaskuja eri tilanteissa. Opiskelija pystyy ratkaisemaan jaksollisten suoritusten loppuarvon ja alkuarvon. Hän osaa laskea annuiteettiluoton tasaerän ja pystyy tekemään ko. lainan lyhennystaulukon. Hän on kykenevä muodostamaan tasalyhennyslainan lyhennystaulukon.

Sisältö

- verotus ja indeksit
- valuuttakurssit
- yksinkertainen korkolasku ja koronkorkolasku
- jaksolliset suoritukset
- lainat, leasing

Opetusmenetelmät

Luennot teams

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät tyydyttävästi ja tuntee talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät hyvin ja tuntee hyvin talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet. Hän osaa sovletaa talousmatematiikan menetelmiä eri tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät erittäin hyvin ja hallitsee talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet. Hän osaa sovletaa talousmatematiikan menetelmiä eri tilanteissa erittäin hyvin.

Esitietovaatimukset

Ei tarvita välttämättä.

Ilmoittautumisaika

16.08.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

13.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

3 op

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Leo Sippola

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee verotukseen liittyvät laskelmat kuten arvolisäveron, ansiotuloveron ja pääomatuloveron laskemisen. Opiskelija pystyy laskemaan indeksien avulla taloudellisen toimeliaisuuden muutoksia. Hän osaa arvioida palkkojen, vuokrien yms. reaaliset muutokset. Opiskelija kykenee määrittämään koron, pääoman, korkoajan sekä korkoprosentin arvot erilaisissa tapauksissa. Hän osaa laskea koronkorkolaskuja eri tilanteissa. Opiskelija pystyy ratkaisemaan jaksollisten suoritusten loppuarvon ja alkuarvon. Hän osaa laskea annuiteettiluoton tasaerän ja pystyy tekemään ko. lainan lyhennystaulukon. Hän on kykenevä muodostamaan tasalyhennyslainan lyhennystaulukon.

Sisältö

- verotus ja indeksit
- valuuttakurssit
- yksinkertainen korkolasku ja koronkorkolasku
- jaksolliset suoritukset
- lainat, leasing

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät tyydyttävästi ja tuntee talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät hyvin ja tuntee hyvin talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet. Hän osaa sovletaa talousmatematiikan menetelmiä eri tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laskea aihepiiriin kuuluvat tehtävät erittäin hyvin ja hallitsee talousmatematiikan perusteet ja peruskäsitteet. Hän osaa sovletaa talousmatematiikan menetelmiä eri tilanteissa erittäin hyvin.

Esitietovaatimukset

Ei tarvita välttämättä.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 01.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Mikko Kulmala
Opiskelijaryhmät
 • LITA19D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää tietovarastoinnin peruskäsitteet. Opiskelija osaa kuvata tietovarastoinnin merkityksen yrityksille ja muille organisaatioille. Opiskelija tuntee tietovarastojen (tietokantojen) toimintaperiaatteet.

Sisältö

- tietovarastoinnin peruskäsitteet
- tietovarastojen merkitys yrityksille ja muille organisaatioille
- tietovarastojen toimintaperiaatteet
- opiskelija osaa käyttää käytössä olevaa tietokantaohjelmaa

Oppimateriaalit

Opettajan materiaalit ja verkkolähteet

Opetusmenetelmät

Teoriaopetus ja käytännön työpajat

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Moodle-tentti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa myös täysin itsenäisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 20h, itsenäinen työskentely 61h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa luetella tietovarastoinnin peruskäsitteitä. Opiskelija osaa kuvata lyhyesti tietovarastoinnin merkityksen yrityksille ja muille organisaatioille. Opiskelija tuntee tietovarastojen (tietokantojen) toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa käyttää käytössä olevaa tietokantaohjelmaa opettajan avustuksella.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa luetella tietovarastoinnin peruskäsitteet. Opiskelija osaa kuvata ja ymmärtää tietovarastoinnin merkityksen yrityksille ja muille organisaatioille. Opiskelija ymmärtää tietovarastojen (tietokantojen) toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa käyttää käytössä olevaa tietokantaohjelmaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa luetella ja kuvata tietovarastoinnin peruskäsitteet. Opiskelija osaa kuvata ja ymmärtää tietovarastoinnin merkityksen yrityksille ja muille organisaatioille. Opiskelija ymmärtää tietovarastojen (tietokantojen) toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa käyttää käytössä olevaa tietokantaohjelmaa monipuolisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Moodle-tentti ja tehtävät

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää tietovarastojen peruskäsitteet ja tietokannanhallintajärjestelmien perustoiminnallisuuden

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija ymmärtää tietovarastojen peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää tietovarastojen peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti käytäntöön.

Esitietovaatimukset

Tieto- ja viestintätekniikka

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 22.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Petra Sippola
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa kuvata yrittäjyysosaamisen pääpiirteet sekä pohtia omia tavoitteittaan ja vahvuuksiaan suhteessa niihin.
• tunnistaa ihmisen kognition rakenteet itsessään ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa
• ymmärtää epävarmuuden sietämisen merkityksen toiminnassaan ja vuorovaikutuksessa
• osaa kuvata ja tarkastella sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista arvoa ja hahmottaa miten ne eroavat toisistaan
• tunnistaa arvon ympäristösidonnaisuuden sekä erilaiset rakenteet, joissa sitä voidaan tuottaa
• osaa analysoida erilaisia arvoketjuja ja –verkkoja.
• osaa kuvata yritystoiminnan merkityksen yhteiskunnassa ja kansantaloudessa ja tunnistaa erilaisia yrittäjyyden ilmenemistapoja elämässä.
• osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset
• tuntee yrityksen perustamiseen liittyvät vaiheet
• tuntee yrittäjyyteen liittyvät mahdollisuudet SeAMKissa

Sisältö

• Yrittäjyyskompetenssi, itsetuntemus ja minäpystyvyys, motivaatio, ihmisen ajattelujärjestelmät, epävarmuuden sieto ja pettymyksen käsittely
• Arvon luominen, arvoketjujen; ja arvoverkkojen tunnistaminen eri ympäristöissä, arvon tuottaminen eri rakenteissa, kuten yrityksissä ja yhdistyksissä
• Yrittäjyyden ja liiketoiminnan peruskäsitteet ja ansaintalogiikkaa, talouden lukutaito, riskien hallinta
• Liiketoiminnan perustamisen vaiheet
• Liiketoimintasuunnitelma liikeidean jäsentämisen työkaluna (muille kuin liiketalouden alalle)
• Yritystoiminta osana yhteiskuntaa, yrittäjyys osana elämää
• Yrittäjyystaitojen syventäminen SeAMKissa (SeAMK Yritystalli, SeAMKPro, SeiES jne.)

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus 10 x 2h. Toiminnalliset tehtävät, ryhmätyöt, testit, verkkotentti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 20h, itsenäistä työtä 54h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta. Tehtävissä opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen arvon luonnin ja sekä pohtii niiden merkitystä yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa. Opiskelija osoittaa tunnistavansa liiketoiminnan peruskäsitteet ja osaavansa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osoittaa osaavansa pohtia omaa suhdettaan yrittäjyyteen ja yrittäjyyskompetenssiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta. Tehtävissä opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen arvon luonnin ja sekä pohtii niiden merkitystä yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa. Opiskelija osoittaa tunnistavansa liiketoiminnan peruskäsitteet ja osaavansa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osoittaa osaavansa pohtia omaa suhdettaan yrittäjyyteen ja yrittäjyyskompetenssiin.

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 22.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Petra Sippola
Opiskelijaryhmät
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa kuvata yrittäjyysosaamisen pääpiirteet sekä pohtia omia tavoitteittaan ja vahvuuksiaan suhteessa niihin.
• tunnistaa ihmisen kognition rakenteet itsessään ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa
• ymmärtää epävarmuuden sietämisen merkityksen toiminnassaan ja vuorovaikutuksessa
• osaa kuvata ja tarkastella sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista arvoa ja hahmottaa miten ne eroavat toisistaan
• tunnistaa arvon ympäristösidonnaisuuden sekä erilaiset rakenteet, joissa sitä voidaan tuottaa
• osaa analysoida erilaisia arvoketjuja ja –verkkoja.
• osaa kuvata yritystoiminnan merkityksen yhteiskunnassa ja kansantaloudessa ja tunnistaa erilaisia yrittäjyyden ilmenemistapoja elämässä.
• osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset
• tuntee yrityksen perustamiseen liittyvät vaiheet
• tuntee yrittäjyyteen liittyvät mahdollisuudet SeAMKissa

Sisältö

• Yrittäjyyskompetenssi, itsetuntemus ja minäpystyvyys, motivaatio, ihmisen ajattelujärjestelmät, epävarmuuden sieto ja pettymyksen käsittely
• Arvon luominen, arvoketjujen; ja arvoverkkojen tunnistaminen eri ympäristöissä, arvon tuottaminen eri rakenteissa, kuten yrityksissä ja yhdistyksissä
• Yrittäjyyden ja liiketoiminnan peruskäsitteet ja ansaintalogiikkaa, talouden lukutaito, riskien hallinta
• Liiketoiminnan perustamisen vaiheet
• Liiketoimintasuunnitelma liikeidean jäsentämisen työkaluna (muille kuin liiketalouden alalle)
• Yritystoiminta osana yhteiskuntaa, yrittäjyys osana elämää
• Yrittäjyystaitojen syventäminen SeAMKissa (SeAMK Yritystalli, SeAMKPro, SeiES jne.)

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus 10 x 2h. Toiminnalliset tehtävät, ryhmätyöt, testit, verkkotentti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 20h, itsenäistä työtä 54h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta. Tehtävissä opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen arvon luonnin ja sekä pohtii niiden merkitystä yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa. Opiskelija osoittaa tunnistavansa liiketoiminnan peruskäsitteet ja osaavansa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osoittaa osaavansa pohtia omaa suhdettaan yrittäjyyteen ja yrittäjyyskompetenssiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta. Tehtävissä opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen arvon luonnin ja sekä pohtii niiden merkitystä yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa. Opiskelija osoittaa tunnistavansa liiketoiminnan peruskäsitteet ja osaavansa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osoittaa osaavansa pohtia omaa suhdettaan yrittäjyyteen ja yrittäjyyskompetenssiin.

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 02.09.2021

Ajoitus

13.09.2021 - 30.11.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Petra Sippola
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa kuvata yrittäjyysosaamisen pääpiirteet sekä pohtia omia tavoitteittaan ja vahvuuksiaan suhteessa niihin.
• tunnistaa ihmisen kognition rakenteet itsessään ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa
• ymmärtää epävarmuuden sietämisen merkityksen toiminnassaan ja vuorovaikutuksessa
• osaa kuvata ja tarkastella sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista arvoa ja hahmottaa miten ne eroavat toisistaan
• tunnistaa arvon ympäristösidonnaisuuden sekä erilaiset rakenteet, joissa sitä voidaan tuottaa
• osaa analysoida erilaisia arvoketjuja ja –verkkoja.
• osaa kuvata yritystoiminnan merkityksen yhteiskunnassa ja kansantaloudessa ja tunnistaa erilaisia yrittäjyyden ilmenemistapoja elämässä.
• osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset
• tuntee yrityksen perustamiseen liittyvät vaiheet
• tuntee yrittäjyyteen liittyvät mahdollisuudet SeAMKissa

Sisältö

• Yrittäjyyskompetenssi, itsetuntemus ja minäpystyvyys, motivaatio, ihmisen ajattelujärjestelmät, epävarmuuden sieto ja pettymyksen käsittely
• Arvon luominen, arvoketjujen; ja arvoverkkojen tunnistaminen eri ympäristöissä, arvon tuottaminen eri rakenteissa, kuten yrityksissä ja yhdistyksissä
• Yrittäjyyden ja liiketoiminnan peruskäsitteet ja ansaintalogiikkaa, talouden lukutaito, riskien hallinta
• Liiketoiminnan perustamisen vaiheet
• Liiketoimintasuunnitelma liikeidean jäsentämisen työkaluna (muille kuin liiketalouden alalle)
• Yritystoiminta osana yhteiskuntaa, yrittäjyys osana elämää
• Yrittäjyystaitojen syventäminen SeAMKissa (SeAMK Yritystalli, SeAMKPro, SeiES jne.)

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskelu 78h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta. Tehtävissä opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen arvon luonnin ja sekä pohtii niiden merkitystä yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa. Opiskelija osoittaa tunnistavansa liiketoiminnan peruskäsitteet ja osaavansa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osoittaa osaavansa pohtia omaa suhdettaan yrittäjyyteen ja yrittäjyyskompetenssiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta. Tehtävissä opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen arvon luonnin ja sekä pohtii niiden merkitystä yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa. Opiskelija osoittaa tunnistavansa liiketoiminnan peruskäsitteet ja osaavansa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osoittaa osaavansa pohtia omaa suhdettaan yrittäjyyteen ja yrittäjyyskompetenssiin.

Ajoitus

10.01.2022 - 15.05.2022

Laajuus

3 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Tiina Hietala
 • Kim Leppänen
Opiskelijaryhmät
 • VÄYLÄLITA21
  Väyläopiskelijat, Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa kuvata yrittäjyysosaamisen pääpiirteet sekä pohtia omia tavoitteittaan ja vahvuuksiaan suhteessa niihin.
• tunnistaa ihmisen kognition rakenteet itsessään ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa
• ymmärtää epävarmuuden sietämisen merkityksen toiminnassaan ja vuorovaikutuksessa
• osaa kuvata ja tarkastella sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista arvoa ja hahmottaa miten ne eroavat toisistaan
• tunnistaa arvon ympäristösidonnaisuuden sekä erilaiset rakenteet, joissa sitä voidaan tuottaa
• osaa analysoida erilaisia arvoketjuja ja –verkkoja.
• osaa kuvata yritystoiminnan merkityksen yhteiskunnassa ja kansantaloudessa ja tunnistaa erilaisia yrittäjyyden ilmenemistapoja elämässä.
• osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset
• tuntee yrityksen perustamiseen liittyvät vaiheet
• tuntee yrittäjyyteen liittyvät mahdollisuudet SeAMKissa

Sisältö

Suomeksi
• Yrittäjyyskompetenssi, itsetuntemus ja minäpystyvyys, motivaatio, ihmisen ajattelujärjestelmät, epävarmuuden sieto ja pettymyksen käsittely
• Arvon luominen, arvoketjujen; ja arvoverkkojen tunnistaminen eri ympäristöissä, arvon tuottaminen eri rakenteissa, kuten yrityksissä ja yhdistyksissä
• Yrittäjyyden ja liiketoiminnan peruskäsitteet ja ansaintalogiikkaa, talouden lukutaito, riskien hallinta
• Liiketoiminnan perustamisen vaiheet
• Liiketoimintasuunnitelma liikeidean jäsentämisen työkaluna (muille kuin liiketalouden alalle)
• Yritystoiminta osana yhteiskuntaa, yrittäjyys osana elämää
• Yrittäjyystaitojen syventäminen SeAMKissa (SeAMK Yritystalli, SeAMKPro, SeiES jne.)

Oppimateriaalit

Moodlen materiaali, kirjallisuus, linkit, videot.
Oheismateriaali & lisälukemista:
- Taivas ja helvetti 2.0
- Urheilijan taivas ja helvetti, paras versio itsestäsi
- Taivas ja helvetti - Riko rajasi
- Aki Hintsa: Voittamisen anatomia

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus; keskustelut, toiminnalliset tehtävät, ryhmätyöt, testit, verkkotentti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely 81h.

Sisällön jaksotus

Itsetuntemus ja minäpystyvyys
Työelämän murros
Megatrendit
Arvon tuottaminen
Yrittäjyys ja yhteiskunta
Liikeidea
Business Model Canvas
Yritystoiminnan aloittamisen peruslaskelmat

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä itsetuntemuksen ja minäpystyvyyden ja ymmärtää niiden vaikutuksen työelämässä. Opiskelija tietää, mikä megatrendi on ja nimetä niistä muutaman. Opiskelija osaa määritellä liikeidean, mutta ei tiedä, miten kehittää sitä eteenpäin. Opiskelija ymmärtää liiketoimintasuunnitelman tarkoituksen, mutta ei osaa tehdä sitä. Opiskelija tietää yhteiskunnan olevan murroksessa, mutta ei ymmärrä sen vaikuttavan myös työelämään. Opiskelija erottaa kevytyrittäjyyden ja yrittäjyyden eron ja tietää, että SeAMKissa yrittäjyys on osa sen strategiaa ja arvoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa ja tietää niiden vaikuttavan koko hänen toimintaympäristöönsä. Opiskelija tunnistaa ja nimeää megatrendejä ja osaa selittää niiden vaikutuksia ympäröivään maailmaamme. Opiskelija osaa ideoida uutta liiketoimintaa ja ymmärtää asiakasarvon merkityksen. Opiskelija tuntee liiketoimintasuunnitelman ja BMC:n ja osaa tehdä alustavia laskelmia suunnitelman tueksi. Opiskelija tunnistaa työelämän murroksen ja osaa analysoida sitä hieman. Opiskelija osaa luetella uusia yrittäjyyden muotoja ja tietää, että SeAMKissa on useita yrittäjyyskonsepteja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee omat vahvuutensa ja heikkoutensa ja osaa analysoida oman toimintansa vaikutuksia työyhteisössä ja ympäröivässä maailmassa. Opiskelija osaa nimetä megatrendejä ja osaa analysoida niiden vaikutuksia muuttuvassa toimintaympäristössä. Opiskelija osaa ideoida ja tuotteistaa uutta liiketoimintaa ja tuottaa arvoa asiakkaalle. Opiskelijaa tuntee liiketoimintasuunnitelman ja BMC:n ja osaa tehdä peruslaskelmia yritystoimintansa tueksi. Opiskelija osaa nimetä uusia yrittäjyyden muotoja ja ymmärtää, mitä mahdollisuuksia ne ihmisille tuovat. Opiskelija ymmärtää, miten työ ja yhteiskunta on muuttumassa ja miten se vaikuttaa ympäröivään maailmaan. Opiskelija tuntee SeAMK:in yrittäjyyskonseptit ja niiden erot.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta. Tehtävissä opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen arvon luonnin ja sekä pohtii niiden merkitystä yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa. Opiskelija osoittaa tunnistavansa liiketoiminnan peruskäsitteet ja osaavansa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osoittaa osaavansa pohtia omaa suhdettaan yrittäjyyteen ja yrittäjyyskompetenssiin.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 04.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 22.12.2021

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Erkki Kytönen
Opiskelijaryhmät
 • MPK20
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus
 • MPK21
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus
 • MPK19
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä sijoitustoimintaan liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää sijoitusten suunnittelun ja toteuttamisen vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa salkunhallintaprojektin käytössä olevalla portfolionhallintaohjelmalla. Hän osaa käyttää keskeisiä markkina- ja tilinpäätösperusteisia tunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita sijoitussuunnitelman arvioinnissa. Hän osaa laatia portfolionhallinnan vaiheista raportin ja tulkita analyysin tuloksia sijoittajalle. Opiskelija osaa arvioida kokonaisvaltaisen sijoitussuunnittelun merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin rahoitusmarkkinoilla toimivalle sijoittajalle.

Sisältö

- sijoitustoiminnan käsitteet ja peruskysymykset
- sijoitussuunnittelun merkitys sijoittajalle
- sijoitustoiminnan perusteet: rahoitus- ja arvopaperimarkkinat, arvopaperipörssi, sijoitusten valinta ja ajoitus, sijoitusrahastot sijoituskohteena, sijoitustoiminnan
verotus, sijoitustoiminta kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla
- sijoitusportfolion hallinnan periaatteet
- sijoitusten suunnittelun ja toteutuksen apuvälineet
- sijoitusportfolion hallintaan liittyvän raportin laatiminen
- sijoitusalan asiantuntijan teemahaastattelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija osaa määritellä sijoitustoimintaan liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää sijoitusten suunnittelun ja toteuttamisen vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen salkunhallintaprojektin käytössä olevalla portfolionhallintaohjelmalla. Hän osaa käyttää yleisimpiä markkina- ja tilinpäätösperusteisia tunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita sijoitussuunnitelman arvioinnissa. Hän osaa suunnitella ja laatia portfolionhallinnan vaiheista yksinkertaisen raportin ja tulkita analyysin tuloksia sijoittajalle. Opiskelija osaa arvioida sijoitussuunnittelun merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin rahoitusmarkkinoilla toimivalle sijoittajalle.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä sijoitustoimintaan liittyvät käsitteet. Hän osaa esittää sijoitusten suunnittelun ja toteuttamisen vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa salkunhallintaprojektin käytössä olevalla portfolionhallintaohjelmalla. Hän osaa käyttää monipuolisesti keskeisiä markkina- ja tilinpäätösperusteisia tunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita sijoitussuunnitelman arvioinnissa. Hän osaa suunnitella ja laatia portfolionhallinnan vaiheista raportin ja tulkita analyysin tuloksia sijoittajalle. Opiskelija osaa arvioida kokonaisvaltaisen sijoitussuunnittelun merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin rahoitusmarkkinoilla toimivalle sijoittajalle.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä tarkasti sijoitustoimintaan liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää loogisesti sijoitusten suunnittelun ja toteuttamisen vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kokonaisvaltaisen salkunhallintaprojektin käytössä olevalla portfolionhallintaohjelmalla. Hän osaa käyttää monipuolisesti ja kriittisesti keskeisiä markkina- ja tilinpäätösperusteisia tunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita sijoitussuunnitelman arvioinnissa. Hän osaa suunnitella ja laatia kokonaisvaltaisen portfolionhallinnan vaiheista raportin ja tulkita analyysin tuloksia sijoittajalle. Opiskelija osaa arvioida kokonaisvaltaisen sijoitussuunnittelun merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin rahoitusmarkkinoilla toimivalle sijoittajalle.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan SeAMK Liiketoiminta, Liiketaloudessa, Frami F, Kampusranta 11.

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 29.10.2021

Ajoitus

30.10.2021 - 22.12.2021

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Merja Juppo
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee markkinoinnin peruskäsitteet. Opiskelija osaa toimia markkinointilähtöisesti ja asiakassuuntaisesti muuttuvassa toimintaympäristössä. Opiskelija osaa analysoida muuttuvaa markkinoinnin toimintaympäristöä. Opiskelija ymmärtää asiakassuuntaisen toimintatavan ja markkinoinnin merkityksen organisaation toiminnan kehittämisessä. Opiskelija osaa toimia joustavasti erilaisten sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa. Opiskelija ymmärtää markkinoinnin kilpailukeinojen kokonaisuuden ja osaa soveltaa markkinoinnin keinoja käytännön tilanteissa.

Sisältö

- Markkinoinnin merkitys ja tehtävät
- Nykyaikainen markkinointiajattelu
- Markkinoinnin toimintaympäristöt
- Segmentointi
- Markkinoinnin kilpailukeinot

Oppimateriaalit

Bergström & Leppänen. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Otavan Kirjapaino Oy. Keuruu 2019
myös vanhemmat painokset käyvät
+ muu opettajan materiaali

Opetusmenetelmät

lähiopetus
verkko-opetus
itseopiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä 108 h, josta
Luennot 5h
Verkko-opiskelu 103 t

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija hallitsee tyydyttävästi markkinoinnin perusteiden osaamistavoitteiden mukaiset tiedot ja taidot. Hän osaa soveltaa tyydyttävästi markkinoinnin perusteita käytännön tilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija hallitsee markkinoinnin perusteiden osaamistavoitteiden mukaiset tiedot ja taidot hyvin. Hän ymmärtää hyvin markkinoinnin eri osa-alueiden yhteydet toisiinsa. Hän osaa soveltaa hyvin markkinoinnin perusteita käytännön tilanteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija hallitsee markkinoinnin perusteiden osaamistavoitteiden mukaiset tiedot ja taidot erinomaisesti. Hän ymmärtää erinomaisesti markkinoinnin eri osa-alueiden yhteydet toisiinsa. Hän osaa soveltaa erinomaisesti markkinoinnin perusteita käytännön tilanteisiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä 100%
itsearviointi

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 15.05.2022

Ajoitus

01.06.2022 - 31.07.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Beata Taijala

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää projektityyppisen työskentelyn luonteen sekä sen, milloin projektityöskentelymalli on tarpeellinen
- esitellä perustiedot ja -valmiudet, joiden perusteella hän voi osallistua projektityöhön sekä projektien suunnitteluun.
- selittää projektiin liittyvät käsitteet, projektisuunnitelman sisällön, projektin aikasuunnittelun ja projektin ohjaamisen (elinkaari).
- esitellä projektisyklin eri vaiheisiin liittyvät tehtävät

Sisältö

- projektitoiminnan käsitteet ja toimintatavat
- projektin vaiheet ja prosessi
- projektisuunnitelma (aika-, resurssi- ja kustannussuunnittelu)
- projektiorganisaatio ja sidosryhmät
- projektin muutokset, riskit ja ongelmat
- projektiviestintä ja raportointi
- projektin päättäminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2:
Opiskelija hallitsee projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään projektisuunnitelman ja hänellä on ymmärtämystä projektin läpiviennistä ja hallinnasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4:
Opiskelija hallitsee hyvin projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään erilaisia projektisuunnitelmia ja hänellä on hyvä ymmärtämys projektin läpiviennistä ja hallinnasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5:
Opiskelija hallitsee erinomaisesti projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään erilaisia projektisuunnitelmia ja analysoimaan niitä. Hänellä erittäin hyvä ymmärrys projektin läpiviennistä ja hallinnasta sekä johtamisesta.

Esitietovaatimukset

Aikaisempia opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

02.05.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

21.09.2021 - 02.11.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Antti Savola
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA18
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • JUHA21S
  Julkiset hankinnat
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata julkisten hankintojen keskeiset käsitteet, periaatteet ja toteutusprosessin sekä toteuttaa julkisen hankinnan.

Sisältö

Julkisten hankintojen keskeiset periaatteet, tavoitteet, käsitteet ja lainsäädäntö.

Opetusmenetelmät

Hybridiopetus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija tuntee julkisten hankintojen perusteet. Hän tietää, mitä julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan ja kuinka julkiset hankinnat toteutetaan. Hän osaa esittää julkisten hankintojen suunnittelun ja toteutuksen vaiheet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija pystyy kuvaamaan erilaisia julkisten hankintojen toteuttamisvaihtoehtoja. Opiskelija osaa määritellä vaihtoehtoisia vertailukriteerejä julkisiin hankintoihin. Opiskelija osaa toteuttaa kansallisen kynnysarvon ylittävän hankinnan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa perustellusti valita toteutusvaihtoehtoja erilaisille julkisille hankinnoille. Opiskelija osaa toteuttaa EU-kynnysarvon ylittävän hankinnan.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 07.01.2022

Ajoitus

17.01.2022 - 25.03.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Ilari Karhu
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee ulkoisen laskentatoimen käsitteistön, lakisääteiset tehtävät ja menetelmät. Kuvataan se ympäristö, jossa kirjanpito syntyy, ja opiskelija oppii tuntemaan ja tulkitsemaan kirjanpidon tuottamien raporttien sisältöä. Kurssin suorittaminen antaa opiskelijalle yleiskäsityksen kirjanpidosta ja sen hoitamisesta yrityksessä. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet valita opintoja laskentatoimen muilta osa-alueilta.

Sisältö

Kirjanpidon peruskäsitteet, tilikauden kokonaisuus ja tilinpäätösraportit. Keskeinen osa kurssin suorittamista on harjoitusten tekeminen. Erityistä huomiota kiinnitetään kirjanpidon tuottamiin virallisiin ja lakisääteisiin raportteihin. Tutustutaan kirjanpitoasetukseen ja -lakiin keskeisimmiltä osilta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kirjata arvonlisäverottomia liiketapahtumia ja tuntee kirjanpidon keskeiset termit sekä kirjanpitolain merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa osaa kirjata arvonlisäverollisia liiketapahtumia ja tuntee kirjanpidon merkityksen yrityksen toiminnassa sekä osaa selittää keskeisimpien kirjanpidon termien merkityksen ja tuntee kirjanpitolain vaatimukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee tilinpäätöstilien käytön ja toiminnan sekä tuntee kirjanpitotyössä tarvittavat ja sekä osaa selittää niiden merkityksen. Opiskelija osaa tulkita kirjanpidon tuottamien raporttien sisältöä.

Esitietovaatimukset

ei ole

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 18.03.2022

Ajoitus

28.03.2022 - 25.05.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Marja Salonen
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija on perehtynyt Suomen oikeusjärjestelmään, tärkeimpiin oikeustieteen käsitteisiin ja sopimuksen syntyprosessiin sekä luotto- ja vakuusjärjestelmän keskeisiin säännöksiin Opintojakson suoritettuaan opiskelija: saa ratkaista yksinkertaisia oikeustapauksia ja on sen myötä oppinut analyyttistä ajattelutapaa, osaa hakea oikeudellista tietoa eri tietolähteistä, hallitsee keskeiset oikeudelliset käsitteet, omaa valmiudet sopimusosapuolena toimimiseen ja osaa laatia sopimuksia, joita eivät rasita esim. tulkinnalliset ongelmat, ymmärtää velallisen oikeudellisen aseman sekä takauksen ja panttauksen oikeudellisen merkityksen.

Sisältö

Suomen oikeusjärjestelmä, oikeudelliset käsitteet, sopimusoikeus, kauppalaki, kuluttajansuojalaki, velkasuhde ja velan vakuudet

Opetusmenetelmät

Hybridiluennot

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (2-1): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija osaa nimetä pääasiat Suomen oikeusjärjestelmästä. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä sopimusten tekemisestä ja ymmärtää lain soveltamisen merkityksen tyydyttävällä tasolla

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa nimetä ja selittää Suomen oikeusjärjestelmän keskeiset teemat. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä sopimustekniikoista ja analysoida niiden merkitystä lain soveltamisessa. Opiskelija osaa soveltaa lakia hyvällä tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa nimetä ja selittää Suomen oikeusjärjestelmän keskeiset teemat. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä eri sopimustekniikoista lain soveltamisen näkökulmasta. Opiskelija osaa arvioida ja ymmärtää eri lakien soveltamisen merkityksen käytännössä kiitettävällä t

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 20.08.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 30.09.2021

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Jorma Imppola
Opiskelijaryhmät
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija tietää toiminnanohjausjärjestelmien olemassaolosta ja merkityksestä. Opiskelija osaa ottaa käyttöön ja käyttää toiminnanohjausjärjestelmän perusmoduuleja.

Sisältö

- järjestelmän perustiedot
- asiakkuuden hallinta (CRM)
- varastonhallinta
- henkilöstörekisteri ja palkat (HRM)
- kirjanpito, tilinpäätös ja budjettiseuranta järjestelmässä

Oppimateriaalit

Moodlesta löytyvät luentomateriaalit ja aineistolinkin sekä opettajan suosittelemat muut aineistot.

Opetusmenetelmät

Monimuoto-opetus/hybridiopetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä, arviointi kurssiportfolion perusteella

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssitehtävien perusteella laadittu kurssiportfolio

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin kokonaistyämäärä on noin 55 tuntia, josta noin 45 tuntia itseopiskelua ja 10 tuntia kontaktiopetusta

Sisällön jaksotus

2 kertaa 5 tuntia kontaktiopetusta (Vain yksi kontaktiopetuskerta sai opiskelijoilta kritikkiä)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää, mitä yrityksen toiminnanohjausjärjestelmällä tarkoitetaan ja kuinka toiminnanohjausjärjestelmiä käytetään päivittäisissä yritystoiminnan prosesseissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa syöttää perustietoja toiminnanohjausjärjestelmään ja osaa myös käyttää toiminnanohjausjärjestelmän eri moduuleja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa ottaa käyttöön ja käyttää toiminnanohjausjärjestelmän eri moduuleja. Opiskelija on aktiivinen lähiopetustunneilla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssiportfolio

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 25.01.2022

Ajoitus

24.01.2022 - 18.03.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Terhi Anttila
Opiskelijaryhmät
 • LITA19B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA19C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella, rakentaa, kehittää ja johtaa brändejä. Opiskelija tunnistaa ja osaa soveltaa brändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa toimia innovatiivisesti ja luovasti brändin rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Sisältö

-Brändin määrittely
-Brändin persoonallisuus, ydinlupaus ja arvot
-Tavaramerkki
-Brändien merkitys kuluttajille ja yrityksille
-Brändin rakentaminen
-Brändin rakentamisen esteet
-Brändin elinkaaren hallinta
-Brändin suorituskyvyn mittaus

Oppimateriaalit

-Ahto, O., Kahri, A., Kahri, T. ja Mäkinen, M. (2016). Bulkista brändiksi. Käsikirja kasvuun ja kannattavuuteen.
-Sounio, Lisa (2010). Brändikäs
-Malmelin, M. ja Hakala, J. (2007). Radikaali brändi
-Laakso, H. (2003). Brandit kilpailuetuna. Miten rakennan ja kehitän tuotemerkkiä
-Aaker, D. (2002). Building Strong Brands
-Opintojakson moodle-sivustolla oleva materiaali (luentokalvot ja artikkelit)

Opetusmenetelmät

- Luennot
- Ryhmätyöskentely
- Itsenäinen työskentely (oppimistehtävät)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 80 h:
- Kontaktitunnit 22 h
- Ryhmätyöskentely 23 h
- Itsenäinen työskentely 35 h

Sisällön jaksotus

-Brändin määrittely
-Brändin tavoitemielikuva, persoonallisuus, ydinlupaus ja arvot
-Tavaramerkki
-Brändien merkitys kuluttajille ja organisaatioille
-Brändin rakentaminen
-Brändin suorituskyvyn mittaus
-Brändin elinkaaren hallinta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa brändejä. Opiskelija tunnistaa brändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa toimia brändin rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella ja rakentaa brändejä. Opiskelija tunnistaa ja osaa soveltaa brändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa toimia brändin rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella, rakentaa, kehittää ja johtaa brändejä. Opiskelija tunnistaa ja osaa soveltaa brändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa toimia innovatiivisesti ja luovasti brändin rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Ryhmätyö (40 % arvosanasta)
- Oppimistehtävät (60 % arvosanasta)

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 24.01.2022

Ajoitus

03.02.2022 - 31.03.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Terhi Anttila
Opiskelijaryhmät
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella, rakentaa, kehittää ja johtaa brändejä. Opiskelija tunnistaa ja osaa soveltaa brändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa toimia innovatiivisesti ja luovasti brändin rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Sisältö

-Brändin määrittely
-Brändin persoonallisuus, ydinlupaus ja arvot
-Tavaramerkki
-Brändien merkitys kuluttajille ja yrityksille
-Brändin rakentaminen
-Brändin rakentamisen esteet
-Brändin elinkaaren hallinta
-Brändin suorituskyvyn mittaus

Oppimateriaalit

-Ahto, O., Kahri, A., Kahri, T. ja Mäkinen, M. (2016). Bulkista brändiksi. Käsikirja kasvuun ja kannattavuuteen.
-Sounio, Lisa (2010). Brändikäs
-Malmelin, M. ja Hakala, J. (2007). Radikaali brändi
-Laakso, H. (2003). Brandit kilpailuetuna. Miten rakennan ja kehitän tuotemerkkiä
-Aaker, D. (2002). Building Strong Brands
-Opintojakson moodle-sivustolla oleva materiaali (luentokalvot ja artikkelit)

Opetusmenetelmät

-Luennot TEAMS
-Itsenäinen työskentely (oppimistehtävät)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 80 h:
- Luennot
- Itsenäinen työskentely (oppimistehtävät)

Sisällön jaksotus

-Brändin määrittely
-Brändin tavoitemielikuva, persoonallisuus, ydinlupaus ja arvot
-Tavaramerkki
-Brändien merkitys kuluttajille ja organisaatioille
-Brändin rakentaminen
-Brändin suorituskyvyn mittaus
-Brändin elinkaaren hallinta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa brändejä. Opiskelija tunnistaa brändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa toimia brändin rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella ja rakentaa brändejä. Opiskelija tunnistaa ja osaa soveltaa brändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa toimia brändin rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella, rakentaa, kehittää ja johtaa brändejä. Opiskelija tunnistaa ja osaa soveltaa brändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa toimia innovatiivisesti ja luovasti brändin rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

22.11.2021 - 17.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Mikko Kulmala
Opiskelijaryhmät
 • LITA19D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa luetella ja ymmärtää web-sovellusten selainpuolen toiminnallisuuden toteuttamisen perustekniikoita. Opiskelijalla on perustaidot kehittää sivustojen dynaamisuutta ja interaktiivisuutta yleisimmillä nykyaikaisilla tekniikoilla.

Sisältö

- selainohjelmoinnin perustekniikat
- HTML:n ja CSS:n kertausta
- Javascript-kielen perusteet
- jQueryn perusteet
- harjoituksia

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit Moodlessa + verkkolähteet

Opetusmenetelmät

Lähiopetus toteutetaan miniluento+käytännön työpaja -yhdistelmänä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi halutessaan suorittaa myös kokonaan itsenäisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 24h ja itsenäinen työskentely 57h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa luetella web-sovellusten selainpuolen toiminnallisuuden toteuttamisen perustekniikoita. Opiskelija osaa kehittää sivustojen dynaamisuutta ja interaktiivisuutta perustekniikoilla opettajan avustuksella.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa luetella web-sovellusten selainpuolen toiminnallisuuden toteuttamisen perustekniikoita ja ymmärtää niiden periaatteet. Opiskelija osaa kehittää sivustojen dynaamisuutta ja interaktiivisuutta perustekniikoita hyödyntäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa luetella web-sovellusten selainpuolen toiminnallisuuden toteuttamisen perustekniikoita ja ymmärtää niiden periaatteet. Opiskelija osaa kehittää sivustojen dynaamisuutta ja interaktiivisuutta perustekniikoita hyödyntäen. Opiskelijalla on monipuolisempaa osaamista tekniikoiden käytössä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan harjoitustyön perusteella.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää mitä selainohjelmointi on ja osaa avustettuna käyttää selainohjelmoinnin perusrakenteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija ymmärtää selainohjelmointiin liittyvät peruskäsitteet ja osaa toteuttaa selainohjelmoinnin avulla toiminnallisuutta web-sivuille.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää hyvin selainohjelmointiin liittyvät käsitteet ja kokonaiskuvan. Hän osaa käyttää selainohjelmointia monipuolisesti web-sivuilla ja soveltaa oppimaansa.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteet, Web design

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 22.12.2021

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Henri Teittinen
Opiskelijaryhmät
 • LITA19A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja tarkkailla taloutta osana johtamista. Opiskelija osaa laatia tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin sekä erilaisia osabudjetteja, kuten myyntibudjetin. Opiskelija osaa laskea myös talouselämän ilmiöiden, kuten kysynnän ja kustannusten muuttumisen vaikutuksia yrityksen taloudellisiin menestymismahdollisuuksiin. Opiskelija osaa myös tehdä laskelmia hinnoittelumuutosten vaikutuksista taloudelliseen tilanteeseen. Opiskelija tietää kurssin keskeiset käsitteet myös englanninkielellä ja osaa arvioida kokonaisvaltaisen budjetoinnin merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimivalle yritykselle.

Sisältö

- budjetointiprosessi, budjettisuunnittelu, -tarkkailu
- pääbudjettien sisältö, tulos-, tase- ja rahoitusbudjetteihin.
- osabudjettien sisältö, esim. myyntibudjetti, ostobudjetti
- budjettien laadinta käytännössä
- tieteellisessä lehdessä julkaistun budjetointiartikkelin läpikäynti

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija suoriutuu suoritussäännön mukaisista vaatimuksista. Opiskelija osaa laatia tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin. Hän tietää pääbudjetteja. Opiskelija osaa laskea talouselämän ilmiöiden vaikutuksia yrityksen taloudellisiin menestymismahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija suoriutuu suoritussäännön mukaisista vaatimuksista hyvin. Opiskelija osaa laatia hyvin tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin sekä erilaisia osabudjetteja, kuten myyntibudjetin. Opiskelija osaa laskea hyvin talouselämän ilmiöiden vaikutuksia yrityksen taloudellisiin menestymismahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija suoriutuu suoritussäännön mukaisista vaatimuksista kiitettävästi. Opiskelija osaa laatia kiitettävästi tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin sekä erilaisia osabudjetteja, kuten myyntibudjetin. Opiskelija osaa laskea kiitettävästi talouselämän ilmiöiden vaikutuksia yrityksen taloudellisiin menestymismahdollisuuksiin.

Esitietovaatimukset

Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen, 7 op (LTYP104) & Yrityksen taloushallinto, 4 op (LTYA103)

Lisätiedot

Osana opintojakson suoritusta opiskelijan on osallistuttava syyslukukaudella järjestettävään taloushallinnon case-klinikkaan. 

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 19.01.2022

Ajoitus

19.01.2022 - 04.03.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Mikko Kulmala
Opiskelijaryhmät
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja tarkkailla taloutta osana johtamista. Opiskelija osaa laatia tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin sekä erilaisia osabudjetteja, kuten myyntibudjetin. Opiskelija osaa laskea myös talouselämän ilmiöiden, kuten kysynnän ja kustannusten muuttumisen vaikutuksia yrityksen taloudellisiin menestymismahdollisuuksiin. Opiskelija osaa myös tehdä laskelmia hinnoittelumuutosten vaikutuksista taloudelliseen tilanteeseen. Opiskelija tietää kurssin keskeiset käsitteet myös englannin kielellä ja osaa arvioida kokonaisvaltaisen budjetoinnin merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimivalle yritykselle.

Sisältö

- budjetointiprosessi, budjettisuunnittelu, -tarkkailu
- pääbudjettien sisältö, tulos-, tase- ja rahoitusbudjetteihin.
- osabudjettien sisältö, esim. myyntibudjetti, ostobudjetti
- budjettien laadinta käytännössä
- tieteellisessä lehdessä julkaistun budjetointiartikkelin läpikäynti

Oppimateriaalit

- Järvenpää M., Länsiluoto A., Partanen V., Pellinen J. Talousohjaus ja kustannuslaskenta, WSOYpro. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
- Luennoitsijan jakama muu materiaali
- Opiskelijoiden hankkima materiaali (esim. tutkimusartikkeli)

Opetusmenetelmät

Luennot hybridimahdollisuutena

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 16h, oma työskentely 92h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija suoriutuu suoritussäännön mukaisista vaatimuksista. Opiskelija osaa laatia tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin. Hän tietää pääbudjetteja. Opiskelija osaa laskea talouselämän ilmiöiden vaikutuksia yrityksen taloudellisiin menestymismahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija suoriutuu suoritussäännön mukaisista vaatimuksista hyvin. Opiskelija osaa laatia hyvin tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin sekä erilaisia osabudjetteja, kuten myyntibudjetin. Opiskelija osaa laskea hyvin talouselämän ilmiöiden vaikutuksia yrityksen taloudellisiin menestymismahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija suoriutuu suoritussäännön mukaisista vaatimuksista kiitettävästi. Opiskelija osaa laatia kiitettävästi tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin sekä erilaisia osabudjetteja, kuten myyntibudjetin. Opiskelija osaa laskea kiitettävästi talouselämän ilmiöiden vaikutuksia yrityksen taloudellisiin menestymismahdollisuuksiin.

Esitietovaatimukset

Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen, 7 op (LTYP104) & Yrityksen taloushallinto, 4 op (LTYA103)

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 03.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 15.10.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Piia-Pauliina Mäntysaari
Opiskelijaryhmät
 • LITA20A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää digitalisaatiota ja osaa kuvata sen kehitystä. Hän ymmärtää digitalisaation mahdollisuuksia yritystoiminnassa. Opiskelija oppii käsitteellistämään ja tunnistamaan keskeiset digitekniikat, järjestelmät ja infrastruktuurit ja oppii soveltamaan ja arvioimaan näitä tarvelähtöisesti organisaation digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää sellaiset digitaaliseen liiketoimintaan käsitteet kuten mobiiliteknologia, cloud computing, sähköinen kaupankäynti, big data -analytiikka. Lisäksi opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen erityispiirteet digitaalisessa murroksessa: toimintaympäristön muutoksen ja sen liiketoiminnallisen merkityksen ymmärtäminen, tilannesidonnaisten eli toimintaympäristön muutokseen ja yrityksen resursseihin liittyvien valintojen arviointi ja ymmärtäminen, yrityksen kyvykkyyksien merkityksen ymmärtäminen ja arviointi, kun siirrytään asteittaisesta kehittämisestä ydinliiketoiminnan kokonaismuutokseen.

Sisältö

Kurssilla perehdytään digitaalisen liiketoiminnan käsitteisiin ja malleihin: digitaalinen talous, digitaalisen liiketoiminnan yhteys maailmantalouteen, digitaalisen liiketoiminnan teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat, digitaalisen liiketoiminnan strategiat: digitaaliset teknologiat ja palvelut, digitaalisen liiketoiminnan logiikka: turvallisuus, avoimuus, yksityisyyden suoja ja liiketoiminnan riskit.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee digitaalisen liiketoiminnan peruskäsitteet ja - mallit. Hän tunnistaa digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat sekä ymmärtää periaatteellisesti niiden merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee digitaaliset liiketoiminnan käsitteet ja mallit. Hän tuntee digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat ja ymmärtää niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisessä. Hän ymmärtää digitaalisen liiketoiminnan strategioita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee digitaaliset liiketoiminnan käsitteet ja mallit. Hän tuntee digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat ja osaa soveltaa niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisessä. Hän osaa arvioida digitaalisen liiketoiminnan strategioita.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.12.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 31.03.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Piia-Pauliina Mäntysaari
Opiskelijaryhmät
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää digitalisaatiota ja osaa kuvata sen kehitystä. Hän ymmärtää digitalisaation mahdollisuuksia yritystoiminnassa. Opiskelija oppii käsitteellistämään ja tunnistamaan keskeiset digitekniikat, järjestelmät ja infrastruktuurit ja oppii soveltamaan ja arvioimaan näitä tarvelähtöisesti organisaation digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää sellaiset digitaaliseen liiketoimintaan käsitteet kuten mobiiliteknologia, cloud computing, sähköinen kaupankäynti, big data -analytiikka. Lisäksi opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen erityispiirteet digitaalisessa murroksessa: toimintaympäristön muutoksen ja sen liiketoiminnallisen merkityksen ymmärtäminen, tilannesidonnaisten eli toimintaympäristön muutokseen ja yrityksen resursseihin liittyvien valintojen arviointi ja ymmärtäminen, yrityksen kyvykkyyksien merkityksen ymmärtäminen ja arviointi, kun siirrytään asteittaisesta kehittämisestä ydinliiketoiminnan kokonaismuutokseen.

Sisältö

Kurssilla perehdytään digitaalisen liiketoiminnan käsitteisiin ja malleihin: digitaalinen talous, digitaalisen liiketoiminnan yhteys maailmantalouteen, digitaalisen liiketoiminnan teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat, digitaalisen liiketoiminnan strategiat: digitaaliset teknologiat ja palvelut, digitaalisen liiketoiminnan logiikka: turvallisuus, avoimuus, yksityisyyden suoja ja liiketoiminnan riskit.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee digitaalisen liiketoiminnan peruskäsitteet ja - mallit. Hän tunnistaa digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat sekä ymmärtää periaatteellisesti niiden merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee digitaaliset liiketoiminnan käsitteet ja mallit. Hän tuntee digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat ja ymmärtää niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisessä. Hän ymmärtää digitaalisen liiketoiminnan strategioita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee digitaaliset liiketoiminnan käsitteet ja mallit. Hän tuntee digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat ja osaa soveltaa niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisessä. Hän osaa arvioida digitaalisen liiketoiminnan strategioita.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 24.10.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Juhani Palomäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA19A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tietää, mitä yrityksen toiminnanohjausjärjestelmällä tarkoitetaan ja kuinka toiminnanohjausjärjestelmiä käytetään päivittäisissä yritystoiminnan prosesseissa. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa käyttää toiminnanohjausjärjestelmän eri moduuleja/osioita ja hän myös ymmärtää ja osaa eri moduulien/osioiden välisen yhteyden toisiinsa.

Sisältö

- integroidun järjestelmän käyttö
- taloushallinnon keskeisten prosessien hallinta

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja laiteharjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä, harjoitustyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja harjoitukset 32 h
Itsenäinen työskentely 76 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2):Opiskelija tietää, mitä yrityksen toiminnanohjausjärjestelmällä tarkoitetaan ja kuinka toiminnanohjausjärjestelmiä käytetään päivittäisissä yritystoiminnan prosesseissa.Opiskelija osaa käyttää toiminnanohjausjärjestelmän keskeisiä moduuleja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa käyttää toiminnanohjausjärjestelmän eri moduuleja. Hän myös osaa siirtää tietoa moduulien välillä ja ymmärtää keskeisten moduulien yhteyden toisiinsa. Hän osaa soveltaa keskeisiä asioita myös muissa toiminnanohjausjärjestelmissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa käyttää toiminnanohjausjärjestelmän eri moduuleja ja hän myös osaa siirtää tietoa moduulien välillä ja ymmärtää eri moduulien yhteyden toisiinsa. Opiskelija on aktiivinen lähiopetustunneilla. Hän osaa myös soveltaa oppimaansa muissa toiminnanohjausjärjestelmissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivisuus harjoituksissa 20 % ja palautettavat harjoitustyöt 80 %

Esitietovaatimukset

- Laskentatoimi 1, Laskentatoimi 2
- Yrityksen taloushallinto

Osana opintojakson suoritusta opiskelijan on osallistuttava syyslukukaudella järjestettävään taloushallinnon case-klinikkaan.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 20.08.2021

Ajoitus

02.09.2021 - 08.10.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Juhani Palomäki
Opiskelijaryhmät
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA18
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tietää, mitä yrityksen toiminnanohjausjärjestelmällä tarkoitetaan ja kuinka toiminnanohjausjärjestelmiä käytetään päivittäisissä yritystoiminnan prosesseissa. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa käyttää toiminnanohjausjärjestelmän eri moduuleja/osioita ja hän myös ymmärtää ja osaa eri moduulien/osioiden välisen yhteyden toisiinsa.

Sisältö

- integroidun järjestelmän käyttö
- taloushallinnon keskeisten prosessien hallinta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2):Opiskelija tietää, mitä yrityksen toiminnanohjausjärjestelmällä tarkoitetaan ja kuinka toiminnanohjausjärjestelmiä käytetään päivittäisissä yritystoiminnan prosesseissa.Opiskelija osaa käyttää toiminnanohjausjärjestelmän keskeisiä moduuleja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa käyttää toiminnanohjausjärjestelmän eri moduuleja. Hän myös osaa siirtää tietoa moduulien välillä ja ymmärtää keskeisten moduulien yhteyden toisiinsa. Hän osaa soveltaa keskeisiä asioita myös muissa toiminnanohjausjärjestelmissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa käyttää toiminnanohjausjärjestelmän eri moduuleja ja hän myös osaa siirtää tietoa moduulien välillä ja ymmärtää eri moduulien yhteyden toisiinsa. Opiskelija on aktiivinen lähiopetustunneilla. Hän osaa myös soveltaa oppimaansa muissa toiminnanohjausjärjestelmissä.

Esitietovaatimukset

- Laskentatoimi 1, Laskentatoimi 2
- Yrityksen taloushallinto

Osana opintojakson suoritusta opiskelijan on osallistuttava syyslukukaudella järjestettävään taloushallinnon case-klinikkaan.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 07.01.2022

Ajoitus

18.01.2022 - 28.02.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Hannu Tuuri
Opiskelijaryhmät
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelijat tuntevat liiketalouden keskeiset tutkimusmenetelmät. He osaavat selittää ja verrata määrällisten ja laadullisten tutkimusmenetelmien eroja. He osaavat suunnitella tutkimusprojektin käyttämällä määrällisiä tai laadullisia menetelmiä. Harjoitustehtävien avulla he pystyvät osoittamaan osaavansa kerätä tarvittavan datan, analysoida tulokset asianmukaisesti, raportoida saadut tulokset sekä tulkita niitä. He tunnistavat eron tutkimustyön ja kehittämistehtävän välillä. He tuntevat kehittämistyön tavoitteet ja menetelmät. Opiskelijat löytävät ja osaavat käyttää suomalaisia ja kansainvälisiä lähteitä, jotka liittyvät opintojakson tehtäviin.

Sisältö

kvantitatiivinen tutkimusprosessi (otantamenetelmät, kysymyslomakkeen laadinta, tilastolliset menetelmät, tulosten analysointi ja raportointi)
- laadullisen tutkimuksen erityispiirteet (prosessi, menetelmät, tulosten arviointi ja raportointi)
- kehittämistehtävän tarkoitus, kehitystyöprojektin toteuttaminen, raportointi ja tulosten arviointi
- tutkimustyön arviointi

Oppimateriaalit

Opettajan kurssilla osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset, itsenäisesti tehtävät harjoitukset ja oppimistehtävät.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoitustehtävät/-työ

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osallistuu aktiivisesti kurssiin ja suorittaa kaikki harjoitukset ja tehtävät. Opiskelija suorittaa vaaditut tehtävät vähintään tyydyttävästi. Opiskelija ymmärtää erilaisten tutkimusmenetelmien erot sekä osaa verrata tutkimustyötä ja kehittämistehtävää. Opiskelija osaa suunnitella tutkimuksen käyttäen määrällisiä tai laadullisia menetelmiä. Opiskelija osaa soveltaa jotakin keskeistä aineistonkeruumenetelmää sekä analysoida ja raportoida saatuja tuloksia asianmukaisesti.

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 22.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bachelor of Business Administration, DP in International Business
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja oman alansa tavanomaisissa työtilanteissa kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää liikealan perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan esim. työnhakutilanteissa.
- osaa hoitaa asioita puhelimitse ja/tai sähköpostilla
- osaa kertoa oman alansa työpaikoista ja työympäristöstä
- osaa kuvailla yrityksiä ja niiden toimintoja ja/tai tuotteita
- osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa
- osaa viestiä vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti asiakaspalvelu- ja opastustilanteissa

Sisältö

- henkilö- ja koulutustaustastaan kertominen
- työnhaku
- työympäristön, työolojen ja työtehtävien kuvailu
- yrityksen ja sen toiminnan kuvailu
- småprat
- puhelinviestintä ja sähköinen viestintä
- tapaamiset, opastamiset, mielipiteen ilmaisut ja perustelut
- suulliset asiakaspalvelutilanteet
- tuote- ja/tai yritysesittelyt
- Opiskelija tutustuu ruotsinkieliseen kulttuuriin, yrityselämään ja yhteiskuntaan esim vierailuilla, opintomatkoilla , asiantuntijaluennoilla

Oppimateriaalit

Kurssin materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

- kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kuuntelut, ryhmä- ja parityöskentely
- itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti Exam-tenttitilassa kurssin lopuksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- kontaktiopetus 28 h
- itsenäinen opiskelu 53 h

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.
- aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn
- suullisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu
- kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti
- tentti

Esitietovaatimukset

- ruotsin kielen keskeisten rakenteiden hallinta

Lisätiedot

Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 22.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bachelor of Business Administration, DP in International Business
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja oman alansa tavanomaisissa työtilanteissa kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää liikealan perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan esim. työnhakutilanteissa.
- osaa hoitaa asioita puhelimitse ja/tai sähköpostilla
- osaa kertoa oman alansa työpaikoista ja työympäristöstä
- osaa kuvailla yrityksiä ja niiden toimintoja ja/tai tuotteita
- osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa
- osaa viestiä vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti asiakaspalvelu- ja opastustilanteissa

Sisältö

- henkilö- ja koulutustaustastaan kertominen
- työnhaku
- työympäristön, työolojen ja työtehtävien kuvailu
- yrityksen ja sen toiminnan kuvailu
- småprat
- puhelinviestintä ja sähköinen viestintä
- tapaamiset, opastamiset, mielipiteen ilmaisut ja perustelut
- suulliset asiakaspalvelutilanteet
- tuote- ja/tai yritysesittelyt
- Opiskelija tutustuu ruotsinkieliseen kulttuuriin, yrityselämään ja yhteiskuntaan esim vierailuilla, opintomatkoilla , asiantuntijaluennoilla

Oppimateriaalit

Kurssin materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

- kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kuuntelut, ryhmä- ja parityöskentely
- itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti Exam-tenttitilassa kurssin lopuksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- kontaktiopetus 28 h
- itsenäinen opiskelu 53 h

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.
- aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn
- suullisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu
- kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti
- tentti

Esitietovaatimukset

- ruotsin kielen keskeisten rakenteiden hallinta

Lisätiedot

Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 25.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bachelor of Business Administration, DP in International Business
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja oman alansa tavanomaisissa työtilanteissa kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää liikealan perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan esim. työnhakutilanteissa.
- osaa hoitaa asioita puhelimitse ja/tai sähköpostilla
- osaa kertoa oman alansa työpaikoista ja työympäristöstä
- osaa kuvailla yrityksiä ja niiden toimintoja ja/tai tuotteita
- osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa
- osaa viestiä vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti asiakaspalvelu- ja opastustilanteissa

Sisältö

- henkilö- ja koulutustaustastaan kertominen
- työnhaku
- työympäristön, työolojen ja työtehtävien kuvailu
- yrityksen ja sen toiminnan kuvailu
- småprat
- puhelinviestintä ja sähköinen viestintä
- tapaamiset, opastamiset, mielipiteen ilmaisut ja perustelut
- suulliset asiakaspalvelutilanteet
- tuote- ja/tai yritysesittelyt
- Opiskelija tutustuu ruotsinkieliseen kulttuuriin, yrityselämään ja yhteiskuntaan esim vierailuilla, opintomatkoilla , asiantuntijaluennoilla

Oppimateriaalit

Kurssin materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

- kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kuuntelut, ryhmä- ja parityöskentely
- itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti Exam-tenttitilassa kurssin lopuksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- kontaktiopetus 28 h
- itsenäinen opiskelu 53 h

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.
- aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn
- suullisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu
- kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti
- tentti

Esitietovaatimukset

- ruotsin kielen keskeisten rakenteiden hallinta

Lisätiedot

Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 25.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bachelor of Business Administration, DP in International Business
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja oman alansa tavanomaisissa työtilanteissa kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää liikealan perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan esim. työnhakutilanteissa.
- osaa hoitaa asioita puhelimitse ja/tai sähköpostilla
- osaa kertoa oman alansa työpaikoista ja työympäristöstä
- osaa kuvailla yrityksiä ja niiden toimintoja ja/tai tuotteita
- osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa
- osaa viestiä vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti asiakaspalvelu- ja opastustilanteissa

Sisältö

- henkilö- ja koulutustaustastaan kertominen
- työnhaku
- työympäristön, työolojen ja työtehtävien kuvailu
- yrityksen ja sen toiminnan kuvailu
- småprat
- puhelinviestintä ja sähköinen viestintä
- tapaamiset, opastamiset, mielipiteen ilmaisut ja perustelut
- suulliset asiakaspalvelutilanteet
- tuote- ja/tai yritysesittelyt
- Opiskelija tutustuu ruotsinkieliseen kulttuuriin, yrityselämään ja yhteiskuntaan esim vierailuilla, opintomatkoilla , asiantuntijaluennoilla

Oppimateriaalit

Kurssin materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

- kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kuuntelut, ryhmä- ja parityöskentely
- itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti Exam-tenttitilassa kurssin lopuksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- kontaktiopetus 28 h
- itsenäinen opiskelu 53 h

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.
- aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn
- suullisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu
- kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti
- tentti

Esitietovaatimukset

- ruotsin kielen keskeisten rakenteiden hallinta

Lisätiedot

Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 04.02.2022

Ajoitus

14.02.2022 - 25.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bachelor of Business Administration, DP in International Business
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Petra Syri
 • Paula Välimäki
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja oman alansa tavanomaisissa työtilanteissa kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää liikealan perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan esim. työnhakutilanteissa.
- osaa hoitaa asioita puhelimitse ja/tai sähköpostilla
- osaa kertoa oman alansa työpaikoista ja työympäristöstä
- osaa kuvailla yrityksiä ja niiden toimintoja ja/tai tuotteita
- osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa
- osaa viestiä vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti asiakaspalvelu- ja opastustilanteissa

Sisältö

- henkilö- ja koulutustaustastaan kertominen
- työnhakutilanteet, työpaikkahaastattelut ja CV:n laatiminen
- työympäristön, työolojen ja työtehtävien kuvailu
- yrityksen ja sen toiminnan kuvailu
- småprat
- puhelinviestintä ja sähköinen viestintä
- tapaamiset, opastamiset, mielipiteen ilmaisut ja perustelut
- suulliset asiakaspalvelutilanteet
- tuote- ja/tai yritysesittelyt
- Opiskelija tutustuu ruotsinkieliseen kulttuuriin, yrityselämään ja yhteiskuntaan esim vierailuilla, opintomatkoilla , asiantuntijaluennoilla

Oppimateriaalit

Kurssin materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

- kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kuuntelut, ryhmä- ja parityöskentely
- itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti virtuaalivalvotussa Exam-tenttitilassa kurssin lopuksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- kontaktiopetus 28 h
- itsenäinen opiskelu 53 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla on 50 % läsnäolovelvollisuus. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.
- aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn
- suullisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu
- kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti
- tentit

Esitietovaatimukset

- ruotsin kielen keskeisten rakenteiden hallinta

Lisätiedot

Opintojaksolla on 80 % läsnäolovelvollisuus. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Ilmoittautumisaika

22.11.2021 - 26.12.2021

Ajoitus

21.03.2022 - 31.05.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Bachelor of Business Administration, DP in International Business
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Paula Välimäki

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja oman alansa tavanomaisissa työtilanteissa kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää liikealan perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan esim. työnhakutilanteissa.
- osaa hoitaa asioita puhelimitse ja/tai sähköpostilla
- osaa kertoa oman alansa työpaikoista ja työympäristöstä
- osaa kuvailla yrityksiä ja niiden toimintoja ja/tai tuotteita
- osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa
- osaa viestiä vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti asiakaspalvelu- ja opastustilanteissa

Sisältö

- henkilö- ja koulutustaustastaan kertominen
- työnhakutilanteet, työpaikkahaastattelut ja CV:n laatiminen
- työympäristön, työolojen ja työtehtävien kuvailu
- yrityksen ja sen toiminnan kuvailu
- småprat
- puhelinviestintä ja sähköinen viestintä
- tapaamiset, opastamiset, mielipiteen ilmaisut ja perustelut
- suulliset asiakaspalvelutilanteet
- tuote- ja/tai yritysesittelyt
- Opiskelija tutustuu ruotsinkieliseen kulttuuriin, yrityselämään ja yhteiskuntaan esim vierailuilla, opintomatkoilla , asiantuntijaluennoilla

Aika ja paikka

Verkkokurssi, jolla ei ole yhteistä lähiopetusta. Opiskelijalla on mahdollisuus edetä ohjatusti suositusvauhtia, jolloin teema vaihtuu viikoittain tai omaa vauhtia. Uusi osio aukeaa, kun edellinen osio on suoritettu ohjeiden mukaisesti loppuun ja tarvittavat harjoitukset on palautettu.
Kurssin aikana 3 drop in -vastaanottoa, jolloin opettaja tavattavissa verkossa.
Alustava aikataulu:
1. 30.3. klo 14-16
2. 13.4. klo 8-10
3. 4.5. klo 8-10
(Huom aikataulua päivitetty 14.1.2022, sillä siinä oli virheitä).
Kurssi alkaa 21.3.2022 ja ensimmäinen tenttimismahdollisuus on viikolla 20.

Oppimateriaalit

Opettajan kokoama materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Kyseessä on virtuaalikurssi. Tentti virtuaalivalvotussa Exam-tenttitilassa kurssin lopuksi.
Kurssi sisältää itsenäistä opiskelua: erilaisia kirjallisia ja suullisia tehtäviä, sekä kuuntelutehtäviä. Myös vuorovaikutteisia verkkotehtäviä muiden kurssilaisten kanssa.
Uusi teema joka viikko.
.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla arvioitavia suullisia tehtäviä (Arviointi 50% kurssiarvosanasta) ja kirjallinen Moodletentti kurssin lopussa (Arviointi 50%). Uusintatentit erillisen aikataulun mukaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen (moodle-aktiivisuus), Kirjallisten ja suullisten tehtävien palauttaminen hyväksytysti sekä palautettavat tehtätävät ja tentti kurssin lopussa.

Esitietovaatimukset

- ruotsin kielen keskeisten rakenteiden hallinta

Lisätiedot

Opintojaksolla on 80 % läsnäolovelvollisuus. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Ilmoittautumisaika

02.05.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

09.09.2021 - 14.11.2021

Laajuus

1 - 3

Yksikkö

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Christopher Hudson
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija kehittää työelämässä tarvittavia keskeisiä viestinnän taitoja englannin kielellä.

Sisältö

- työelämä ja siellä tarvittavat taidot
- ammatillisten viestintätaitojen päivittäminen
- ammatillisten tekstit

Opintojakso jakautuu kolmeen työpakettiin, jotka löytyvät Moodlesta. Kukin työpaketti on yhden opintopisteen arvoinen. Opiskelija voi suorittaa valintansa mukaan yksi, kaksi tai kolme opintopistettä. Työpaketin suorittaminen edellyttää sen palauttamista annetun aikarajn mukaan sekä osallistumista lähiopetustunnille, jossa opiskelija esittelee oman työpakettinsa.

Aika ja paikka

VVO, torstaisin 17.00-18.30
viikoilla 36-45, joka toinen torstai

Oppimateriaalit

Materiaali Moodle-alustalla

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely Moodle-alustan avulla.
Osallistuminen lähiopetustunneille ja suullisen esityksen / suullisten esitysten pitäminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ajankäyttö 27 t. - 81 t. riippuen siitä, montako opintopistettä (1, 2 vai 3) opiskelija aikoo suorittaa

Sisällön jaksotus

9.9.21 johdatus opintojaksolle
23.9.21 työpaketin 1 esitykset
7.10.21 työpakettien 1 ja 2 esitykset
14.10.21 työpakettien 2 ja 3 esitykset
28.10.21 työpaketin 3 esitykset
11.11.21 päätöstapaaminen

Lisätietoja opiskelijoille

Torstaisin klo 17.00-18.30

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää yksinkertaisia rakenteita ja ammatillisen sanaston käyttö on rajallista. Virheet vaikeuttavat ymmärtämistä. Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helppoja oman alan tekstejä osittain.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee oman alan termistön tyydyttävästi. Hän ymmärtää yleisimpiä oman alan tekstejä. Suoriutuu oman alan ominaisista viestintätilanteista melko hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee oman alan termistön ja ymmärtää sekä suoriutuu vaativista oman alan ammatillisista viestintätilanteista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu työpaketin sisältöön sekä sen esittyelyyn, jonka yhteydessä opiskelija arvioi omaa tuotostaan. Myöhemmin opiskelija saa opettajalta palautetta kirjallisista töistään Moodlen kautta.

Ilmoittautumisaika

16.08.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

09.09.2021 - 11.11.2021

Laajuus

1 - 3

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Christopher Hudson

Tavoitteet

Opiskelija kehittää työelämässä tarvittavia keskeisiä viestinnän taitoja englannin kielellä.

Sisältö

- työelämä ja siellä tarvittavat taidot
- ammatillisten viestintätaitojen päivittäminen
- ammatillisten tekstit

Opintojakso jakautuu kolmeen työpakettiin, jotka löytyvät Moodlesta. Kukin työpaketti on yhden opintopisteen arvoinen. Opiskelija voi suorittaa valintansa mukaan yksi, kaksi tai kolme opintopistettä. Työpaketin suorittaminen edellyttää sen palauttamista annetun aikarajn mukaan sekä osallistumista lähiopetustunnille, jossa opiskelija esittelee oman työpakettinsa.

Aika ja paikka

VVO, torstaisin klo 17.00-18.30

Oppimateriaalit

Materiaali Moodle-alustalla

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely Moodle-alustan avulla. Osallistuminen lähiopetustunneille Moodlen ohjeiden mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ajankäyttö 27 t. - 81 t. riippuen siitä, montako opintopistettä (1, 2 vai 3) opiskelija aikoo suorittaa

Sisällön jaksotus

9.9.21 johdatus opintojaksolle
23.9.21 työpaketin 1 esitykset
7.10.21 työpakettien 1 ja 2 esitykset
14.10.21 työpakettien 2 ja 3 esitykset
28.10.21 työpaketin 3 esitykset
11.11.21 päätöstapaaminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää yksinkertaisia rakenteita ja ammatillisen sanaston käyttö on rajallista. Virheet vaikeuttavat ymmärtämistä. Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helppoja oman alan tekstejä osittain.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee oman alan termistön tyydyttävästi. Hän ymmärtää yleisimpiä oman alan tekstejä. Suoriutuu oman alan ominaisista viestintätilanteista melko hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee oman alan termistön ja ymmärtää sekä suoriutuu vaativista oman alan ammatillisista viestintätilanteista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu työpaketin sisältöön sekä sen esittyelyyn, jonka yhteydessä opiskelija arvioi omaa tuotostaan. Myöhemmin opiskelija saa opettajalta palautetta kirjallisista töistään Moodlen kautta.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 20.03.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Johanna Koivula
Opiskelijaryhmät
 • LITA20A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää elinikäisen oppimisen merkityksen osana urasuunnitteluaan. Opiskelija osaa asettaa yksilöllisiä tavoitteita tulevalle työharjoittelulle ja uralleen. Opiskelijaa tuetaan itseohjautuvuuden rakentumisessa ja oman osaamisen markkinoinnissa.

Sisältö

- elinikäinen oppiminen
- oman uran hallinta
- oman osaamisen markkinointi
- uratavoitteiden suunnittelu ja tavoitteiden kirkastaminen

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen (väh. 80%). Opiskelija tekee hyväksytysti kaikki annetut tehtävät.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 22.12.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Tiina Välimäki
 • Kari Jokiranta
 • Sari Havulehto
Opiskelijaryhmät
 • LITA20A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa mukaisesti
- kehittää monipuolisesti työnhakutaitojaan
- tunnistaa omia uramahdollisuuksia
- ennakoida työelämän muuttuvia tarpeita
- tunnistaa monikulttuurisuuden ja globalisaation vaikutukset työelämään ja vuorovaikutukseen
- toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä ja hyödyntää kansainvälisiä verkostoja
- suunnitella omaa kansainvälistymistä opinnoissa ja työelämässä

Sisältö

- työelämän pelisäännöt ja työelämätaidot
- tulevaisuuden työelämän tarpeiden ennakointi
- urasuunnittelu- ja työnhakutaidot
- opintojen tavoitteellinen suunnittelu omien uratoiveiden näkökulmasta
- oman kansainvälistymisen suunnittelu
- opiskelu- ja harjoittelumahdollisuudet ulkomailla
- kansainvälinen toimintaympäristö ja monikulttuurisuus
- kansainväliset verkostot ja niiden hyödyntäminen

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset moodlessa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo opinnoissa ja oppimistehtävien suorittaminen

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: Opintojakso: Opiskelu ammattikorkeakoulussa

Suositeltavat muut opinnot: Ohjauksessa esiin tulevat suositeltavat opinnot

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 07.01.2022

Ajoitus

19.01.2022 - 25.05.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Sari Havulehto
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa mukaisesti
- kehittää monipuolisesti työnhakutaitojaan
- tunnistaa omia uramahdollisuuksia
- ennakoida työelämän muuttuvia tarpeita
- tunnistaa monikulttuurisuuden ja globalisaation vaikutukset työelämään ja vuorovaikutukseen
- toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä ja hyödyntää kansainvälisiä verkostoja
- suunnitella omaa kansainvälistymistä opinnoissa ja työelämässä

Sisältö

- työelämän pelisäännöt ja työelämätaidot
- tulevaisuuden työelämän tarpeiden ennakointi
- urasuunnittelu- ja työnhakutaidot
- opintojen tavoitteellinen suunnittelu omien uratoiveiden näkökulmasta
- oman kansainvälistymisen suunnittelu
- opiskelu- ja harjoittelumahdollisuudet ulkomailla
- kansainvälinen toimintaympäristö ja monikulttuurisuus
- kansainväliset verkostot ja niiden hyödyntäminen

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustyö

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustöiden palautus

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: Opintojakso: Opiskelu ammattikorkeakoulussa

Suositeltavat muut opinnot: Ohjauksessa esiin tulevat suositeltavat opinnot

Ajoitus

10.01.2022 - 31.07.2022

Laajuus

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Tiina Hietala
 • Sari Havulehto
Opiskelijaryhmät
 • VÄYLÄLITA21
  Väyläopiskelijat, Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa mukaisesti
- kehittää monipuolisesti työnhakutaitojaan
- tunnistaa omia uramahdollisuuksia
- ennakoida työelämän muuttuvia tarpeita
- tunnistaa monikulttuurisuuden ja globalisaation vaikutukset työelämään ja vuorovaikutukseen
- toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä ja hyödyntää kansainvälisiä verkostoja
- suunnitella omaa kansainvälistymistä opinnoissa ja työelämässä

Sisältö

- työelämän pelisäännöt ja työelämätaidot
- tulevaisuuden työelämän tarpeiden ennakointi
- urasuunnittelu- ja työnhakutaidot
- opintojen tavoitteellinen suunnittelu omien uratoiveiden näkökulmasta
- oman kansainvälistymisen suunnittelu
- opiskelu- ja harjoittelumahdollisuudet ulkomailla
- kansainvälinen toimintaympäristö ja monikulttuurisuus
- kansainväliset verkostot ja niiden hyödyntäminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on palauttanut oppimispäiväkirjan, mutta ei osoita tutustuneensa vaadittuun materiaaliin. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on oppimispäiväkirjassaan käsitellyt vaadittuja materiaaleja ja osoittaa kykenevänsä omaan pohdintaan sisältöjen suhteen. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumentointi on monipuolista ja uskottavaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käsitellä opintojakson eri teemoja niin teorian että oman näkökulmansa kautta. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja argumentointi on monipuolista. Opiskelija osaa arvioida omaa urapolkuaan monipuolisesti ottaen huomioon oman alansa osaamistavoitteet sekä ottaa huomioon mahdollisen kansainvälisyysosaamisen näkökulman omissa opinnoissaan.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: Opintojakso: Opiskelu ammattikorkeakoulussa

Suositeltavat muut opinnot: Ohjauksessa esiin tulevat suositeltavat opinnot

Ilmoittautumisaika

03.11.2021 - 19.01.2022

Ajoitus

16.02.2022 - 30.04.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Sami Kautto
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää strategista muutoksen perusteet, muutosjohtamisen keskeiset mallit ja osaa tarkastella muutosta niin henkilöstön että johdon kannalta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää muutosjohtamisen hallinnan työkaluja sekä ymmärtää johtajuuden merkityksen muutoksen läpiviennissä. Opiskelija ymmärtää sitouttamisen ja viestinnän merkityksen muutoksen läpiviennissä.

Sisältö

- strategisen ja suuren muutoksen suunnittelu ja läpivienti
- muutosjohtamisen työkalut ja muutoksen vaiheet
- muutoksen johtaminen yksilö-, tiimi ja organisaatiotasolla
- muutos ihmisten, organisaation ja yhteistyön näkökulmasta
- esimies muutosjohtamisen suunnannäyttäjänä
- muutoksen läpivienti työyhteisössä, muutosvastarinta ja tunteiden huomioiminen

Oppimateriaalit

Korhonen, H. & Bergman, T. 2019. Johtaja muutoksen ytimessä: Käsikirja uudistumismatkalle. Helsinki: Alma Talent.
https://seamk.finna.fi/Record/seamk_electronic.991277622505969

Suositeltava kirjallisuus, lisämateriaali:

Kotter, John. 1996. Muutos vaatii johtajuutta. Rastor.
https://seamk.finna.fi/Record/seamk.99226286805969
Tai muut John P. Kotterin muutosjohtamisen kirjat.

Nurmi, K. 2012. Kipeän muutoksen lääkkeet: Kohti parempia muutoksia. Helsinki: Infor.
https://seamk.finna.fi/Record/seamk_electronic.991024556805969

Opetusmenetelmät

Opetus ja tapaamiset Teamsissa 2 kertaa 5 tuntia (2*5h=10h)

Ennakkotehtävän tekeminen: kirjallinen tehtävä
Haastattelun tekeminen: johtajan, projektipäällikön tai muun muutoksia johtavan tai toteuttavan henkilön haastattelun tekeminen
Oman muutosoppaan tekeminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä muutosjohtamisen malleja ja osoittaa tutustuneensa strategiseen muutokseen ja sen läpivientiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä muutosjohtamisen mallit ja tunteet keinot muutoksen läpivientiin työyhteisössä. Opiskelija osoittaa tutustuneensa muutoksen johtamiseen esimiestyössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää muutosjohtamisen hyödyt ja keinot muutoksen läpiviennissä työyhteisössä. Opiskelija osaa soveltaa keskeisimpiä muutosjohtamisen menetelmiä. Opiskelija osaa arvioida kattavasti muutosjohtamisen suunnittelua ja toteuttamista.

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 22.12.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Saija Råtts
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa
- analysoida ja arvioida viestintätaitoja osana ammatillista kehittymistä.
- tuottaa asiatyylistä tekstiä ja soveltaa SeAMKin kirjallisten töiden ohjeita.

Sisältö

- Viestintätyylin analysointi
- Esiintymistaito ja vuorovaikutus
- Ryhmäviestintätaito (esim. palaverit, neuvottelut, kokoukset)
- Asiatyylisen tekstin tuottaminen
- SeAMKin kirjallisten töiden ohjeet

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali (tarkennetaan opintojakson alussa)
- Verkkomateriaali esim. Kirjoittajan ABC (http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/)
- Kielijelppi (http://www.kielijelppi.fi/),
- Kielikompassi https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/kirjoitus/kirjoituskurssi/index.shtml https://kielikompassi.jyu.fi/uploads/document_userfiles/kokoustekn/
- SeAMKin kirjallisten töiden APA -ohje

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, verkko-opetus soveltuvin osin - Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät yksin ja ryhmässä - Kielioppitentti ja Kirjallisten töiden ohjeiden tentti. Tarvittaessa tentti myös muista osioista. - Itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä n. 80 h
Luennot noin 20 h
Itsenäistä opiskelua, sisältäen harjoitustehtävät ja tentit noin 40 h
Materiaaleihin tutustuminen noin 20 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- Tyydyttävä (2-1):
Opiskelija osaa viestiä lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä vain viestin lähettäjän näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- Hyvä (4-3):
Opiskelija osaa viestinnässään ottaa osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Osaa ylläpitää viestinnän vuorovaikutusta. Tunnistaa jossain määrin viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumen-tointi on monipuolista ja uskottavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa viestinnässään ottaa erinomaisesti ja vakuuttavasti huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan, hän osaa toimia vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Viestinnän vuorovaikutus on erittäin taitavaa. Osaa tunnistaa viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä monipuolisesti ja realistisesti tavoitteen, tarkoituksen, vastaanottajan ja oman ammattialansa kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilö- ja ryhmätehtävät, tentit.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 22.12.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Saija Råtts
Opiskelijaryhmät
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa
- analysoida ja arvioida viestintätaitoja osana ammatillista kehittymistä.
- tuottaa asiatyylistä tekstiä ja soveltaa SeAMKin kirjallisten töiden ohjeita.

Sisältö

- Viestintätyylin analysointi
- Esiintymistaito ja vuorovaikutus
- Ryhmäviestintätaito (esim. palaverit, neuvottelut, kokoukset)
- Asiatyylisen tekstin tuottaminen
- SeAMKin kirjallisten töiden ohjeet

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali (tarkennetaan opintojakson alussa)
- Verkkomateriaali esim. Kirjoittajan ABC (http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/)
- Kielijelppi (http://www.kielijelppi.fi/),
- Kielikompassi https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/kirjoitus/kirjoituskurssi/index.shtml https://kielikompassi.jyu.fi/uploads/document_userfiles/kokoustekn/
- SeAMKin kirjallisten töiden APA -ohje

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, verkko-opetus soveltuvin osin - Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät yksin ja ryhmässä - Kielioppitentti ja Kirjallisten töiden ohjeiden tentti. Tarvittaessa tentti myös muista osioista. - Itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä n. 80 h
Luennot noin 20 h
Itsenäistä opiskelua, sisältäen harjoitustehtävät ja tentit noin 40 h
Materiaaleihin tutustuminen noin 20 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- Tyydyttävä (2-1):
Opiskelija osaa viestiä lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä vain viestin lähettäjän näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- Hyvä (4-3):
Opiskelija osaa viestinnässään ottaa osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Osaa ylläpitää viestinnän vuorovaikutusta. Tunnistaa jossain määrin viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumen-tointi on monipuolista ja uskottavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa viestinnässään ottaa erinomaisesti ja vakuuttavasti huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan, hän osaa toimia vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Viestinnän vuorovaikutus on erittäin taitavaa. Osaa tunnistaa viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä monipuolisesti ja realistisesti tavoitteen, tarkoituksen, vastaanottajan ja oman ammattialansa kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilö- ja ryhmätehtävät, tentit.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 22.12.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Saija Råtts
Opiskelijaryhmät
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa
- analysoida ja arvioida viestintätaitoja osana ammatillista kehittymistä.
- tuottaa asiatyylistä tekstiä ja soveltaa SeAMKin kirjallisten töiden ohjeita.

Sisältö

- Viestintätyylin analysointi
- Esiintymistaito ja vuorovaikutus
- Ryhmäviestintätaito (esim. palaverit, neuvottelut, kokoukset)
- Asiatyylisen tekstin tuottaminen
- SeAMKin kirjallisten töiden ohjeet

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali (tarkennetaan opintojakson alussa)
- Verkkomateriaali esim. Kirjoittajan ABC (http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/)
- Kielijelppi (http://www.kielijelppi.fi/),
- Kielikompassi https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/kirjoitus/kirjoituskurssi/index.shtml https://kielikompassi.jyu.fi/uploads/document_userfiles/kokoustekn/
- SeAMKin kirjallisten töiden APA -ohje

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, verkko-opetus soveltuvin osin - Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät yksin ja ryhmässä - Kielioppitentti ja Kirjallisten töiden ohjeiden tentti. Tarvittaessa tentti myös muista osioista. - Itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä n. 80 h
Luennot noin 20 h
Itsenäistä opiskelua, sisältäen harjoitustehtävät ja tentit noin 40 h
Materiaaleihin tutustuminen noin 20 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- Tyydyttävä (2-1):
Opiskelija osaa viestiä lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä vain viestin lähettäjän näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- Hyvä (4-3):
Opiskelija osaa viestinnässään ottaa osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Osaa ylläpitää viestinnän vuorovaikutusta. Tunnistaa jossain määrin viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumen-tointi on monipuolista ja uskottavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa viestinnässään ottaa erinomaisesti ja vakuuttavasti huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan, hän osaa toimia vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Viestinnän vuorovaikutus on erittäin taitavaa. Osaa tunnistaa viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä monipuolisesti ja realistisesti tavoitteen, tarkoituksen, vastaanottajan ja oman ammattialansa kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilö- ja ryhmätehtävät, tentit.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 22.12.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Saija Råtts
Opiskelijaryhmät
 • LITA21D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa
- analysoida ja arvioida viestintätaitoja osana ammatillista kehittymistä.
- tuottaa asiatyylistä tekstiä ja soveltaa SeAMKin kirjallisten töiden ohjeita.

Sisältö

- Viestintätyylin analysointi
- Esiintymistaito ja vuorovaikutus
- Ryhmäviestintätaito (esim. palaverit, neuvottelut, kokoukset)
- Asiatyylisen tekstin tuottaminen
- SeAMKin kirjallisten töiden ohjeet

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali (tarkennetaan opintojakson alussa)
- Verkkomateriaali esim. Kirjoittajan ABC (http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/)
- Kielijelppi (http://www.kielijelppi.fi/),
- Kielikompassi https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/kirjoitus/kirjoituskurssi/index.shtml https://kielikompassi.jyu.fi/uploads/document_userfiles/kokoustekn/
- SeAMKin kirjallisten töiden APA -ohje

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, verkko-opetus soveltuvin osin - Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät yksin ja ryhmässä - Kielioppitentti ja Kirjallisten töiden ohjeiden tentti. Tarvittaessa tentti myös muista osioista. - Itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä n. 80 h
Luennot noin 20 h
Itsenäistä opiskelua, sisältäen harjoitustehtävät ja tentit noin 40 h
Materiaaleihin tutustuminen noin 20 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- Tyydyttävä (2-1):
Opiskelija osaa viestiä lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä vain viestin lähettäjän näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- Hyvä (4-3):
Opiskelija osaa viestinnässään ottaa osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Osaa ylläpitää viestinnän vuorovaikutusta. Tunnistaa jossain määrin viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumen-tointi on monipuolista ja uskottavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa viestinnässään ottaa erinomaisesti ja vakuuttavasti huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan, hän osaa toimia vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Viestinnän vuorovaikutus on erittäin taitavaa. Osaa tunnistaa viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä monipuolisesti ja realistisesti tavoitteen, tarkoituksen, vastaanottajan ja oman ammattialansa kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilö- ja ryhmätehtävät, tentit.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 03.09.2021

Ajoitus

14.09.2021 - 22.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Elisa Kannasto
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa
- analysoida ja arvioida viestintätaitoja osana ammatillista kehittymistä.
- tuottaa asiatyylistä tekstiä ja soveltaa SeAMKin kirjallisten töiden ohjeita.

Sisältö

- Viestintätyylin analysointi
- Esiintymistaito ja vuorovaikutus
- Ryhmäviestintätaito (esim. palaverit, neuvottelut, kokoukset)
- Asiatyylisen tekstin tuottaminen
- SeAMKin kirjallisten töiden ohjeet

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali (tarkennetaan opintojakson alussa
- Verkkomateriaali esim. Kirjoittajan ABC (http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/)
- Kielijelppi (http://www.kielijelppi.fi/),
- Kielikompassi https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/kirjoitus/kirjoituskurssi/index.shtml https://kielikompassi.jyu.fi/uploads/document_userfiles/kokoustekn/
- SeAMKin kirjallisten töiden ohje

Opetusmenetelmät

Flipattu toteutus
Kontaktiopetus, verkko-opetus soveltuvin osin - Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät yksin ja ryhmässä - Kielioppitentti. Tarvittaessa tentti myös muista osioista. - Itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 81 h
Luennot noin 24 h
Itsenäistä opiskelua, sisältäen harjoitustehtävät ja mahdolliset tentit noin 55 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- Tyydyttävä (2-1):
Opiskelija osaa viestiä lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä vain viestin lähettäjän näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- Hyvä (4-3):
Opiskelija osaa viestinnässään ottaa osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Osaa ylläpitää viestinnän vuorovaikutusta. Tunnistaa jossain määrin viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumen-tointi on monipuolista ja uskottavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa viestinnässään ottaa erinomaisesti ja vakuuttavasti huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan, hän osaa toimia vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Viestinnän vuorovaikutus on erittäin taitavaa. Osaa tunnistaa viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä monipuolisesti ja realistisesti tavoitteen, tarkoituksen, vastaanottajan ja oman ammattialansa kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilö- ja ryhmätehtävät, tentti / tentit.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

21.02.2022 - 08.04.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Marja Salonen
Opiskelijaryhmät
 • LITA20A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa etsiä tietoa keskeisimmistä henkilöyhtiöihin ja osakeyhtiöihin liittyvistä säädöksistä sekä soveltaa löytämäänsä tietoa käytäntöön. Hän osaa selittää, minkälainen on omistajan vastuu yhtiön sitoumuksista ja kenellä/keillä on oikeus edustaa yhtiötä.

Opiskelija osaa laatia sekä osakeyhtiön että henkilöyhtiöiden perustamisasiakirjat. Hän osaa laatia lain mukaisen toiminimen henkilöyhtiöille ja osakeyhtiölle. Opiskelija osaa kuvata ja kertoa kaupparekisteri-ilmoitusten merkityksen yhtiön toiminnan eri vaiheissa.

Sisältö

- osakeyhtiölaki(624/2006)
- henkilöyhtiöitä koskeva lainsäädäntö
- toiminimilaki (128/1979)
- kaupparekisterilaki(129/1979)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa etsiä tietoa keskeisimmistä henkilöyhtiöihin ja osakeyhtiöihin liittyvistä säädöksistä. Hän osaa selittää, minkälainen on omistajan vastuu yhtiön sitoumuksista ja kenellä on oikeus edustaa yhtiötä. Opiskelija osaa laatia sekä osakeyhtiön että henkilöyhtiöiden perustamisasiakirjat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa etsiä tietoa keskeisimmistä henkilöyhtiöihin ja osakeyhtiöihin liittyvistä säädöksistä sekä soveltaa löytämäänsä tietoa käytäntöön. Hän osaa esitellä eri yhtiömuotojen keskeiset erot. Opiskelija osaa itsenäisesti laatia sekä osakeyhtiön että henkilöyhtiöiden perustamisasiakirjat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa etsiä tietoa henkilöyhtiöihin ja osakeyhtiöihin liittyvistä säädöksistä sekä soveltaa löytämäänsä tietoa käytäntöön. Hän osaa vertailla eri yhtiömuotoja keskenään.
Opiskelija osaa laatia itsenäisesti osakeyhtiön ja henkilöyhtiöiden perustamisasiakirjat sekä vertailla asiakirjoja.

Esitietovaatimukset

Oikeustieteen perusteet

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 12.12.2021

Ajoitus

05.01.2022 - 11.03.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kim Leppänen
Opiskelijaryhmät
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija osaa etsiä tietoa keskeisimmistä henkilöyhtiöihin ja osakeyhtiöihin liittyvistä säädöksistä sekä soveltaa löytämäänsä tietoa käytäntöön. Hän osaa selittää, minkälainen on omistajan vastuu yhtiön sitoumuksista ja kenellä/keillä on oikeus edustaa yhtiötä.

Opiskelija osaa laatia sekä osakeyhtiön että henkilöyhtiöiden perustamisasiakirjat. Hän osaa laatia lain mukaisen toiminimen henkilöyhtiöille ja osakeyhtiölle. Opiskelija osaa kuvata ja kertoa kaupparekisteri-ilmoitusten merkityksen yhtiön toiminnan eri vaiheissa.

Sisältö

- osakeyhtiölaki(624/2006)
- henkilöyhtiöitä koskeva lainsäädäntö
- toiminimilaki (128/1979)
- kaupparekisterilaki(129/1979)

Opetusmenetelmät

Luennot teams

Sisällön jaksotus

1. Henkilö ja osakeyhtiön perustamistoimenpiteet
2. Yhteisöoikeuden ryhmätyö
3. Loppuraportti TAI moodletentti kurssin sisällöstä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa etsiä tietoa keskeisimmistä henkilöyhtiöihin ja osakeyhtiöihin liittyvistä säädöksistä. Hän osaa selittää, minkälainen on omistajan vastuu yhtiön sitoumuksista ja kenellä on oikeus edustaa yhtiötä. Opiskelija osaa laatia sekä osakeyhtiön että henkilöyhtiöiden perustamisasiakirjat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa etsiä tietoa keskeisimmistä henkilöyhtiöihin ja osakeyhtiöihin liittyvistä säädöksistä sekä soveltaa löytämäänsä tietoa käytäntöön. Hän osaa esitellä eri yhtiömuotojen keskeiset erot. Opiskelija osaa itsenäisesti laatia sekä osakeyhtiön että henkilöyhtiöiden perustamisasiakirjat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa etsiä tietoa henkilöyhtiöihin ja osakeyhtiöihin liittyvistä säädöksistä sekä soveltaa löytämäänsä tietoa käytäntöön. Hän osaa vertailla eri yhtiömuotoja keskenään.
Opiskelija osaa laatia itsenäisesti osakeyhtiön ja henkilöyhtiöiden perustamisasiakirjat sekä vertailla asiakirjoja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätyöt:
1. Henkilö ja osakeyhtiön perustamistoimenpiteet ( hyv / hyl
2. Yhteisöoikeuden ryhmätyö (50%)
Yksilötyö:
Loppuraportti TAI moodletentti koko kurssin sisällöstä (50%)

Esitietovaatimukset

Oikeustieteen perusteet

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

11.04.2022 - 25.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Viljo Arohonka
Opiskelijaryhmät
 • LITA20A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä verotukseen liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija osaa esittää henkilö- ja yritysverotuksen vaiheet. Opiskelija osaa selittää henkilö- ja yritysverotukseen liittyvät tulot ja niihin kohdistuvat vähennykset sekä osaa soveltaa kyseistä tietoa käytännössä. Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa käytäntöön henkilöverotukseen sekä yritysverotukseen liittyvää lainsäädäntöä. Opiskelija osaa laatia verolaskelmia ja ymmärtää eri yritysmuotojen verotukseen liittyvät erot. Opiskelija osaa arvioida verosuunnittelun, veronkierron ja verorikoksen välisiä eroja.

Sisältö

- verotukseen liittyvät peruskäsitteet
- verotuksen vaiheet
- tulolajit ja tulolähteet
- tulojen veronalaisuus ja niihin kohdistuvien menojen vähennysoikeus
- yritysmuodon vaikutus verotukseen
- verosuunnittelu/veronkierto/verorikos

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija osaa selittää keskeiset henkilö- ja yritysverotukseen liittyvät tulot ja niihin kohdistuvat vähennykset. Opiskelija osaa etsiä henkilöverotukseen sekä yritysverotukseen liittyvää keskeistä lainsäädäntöä. Opiskelija osaa laatia verolaskelmia ja selittää keskeiset eri yritysmuotojen verotukseen liittyvät erot.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija osaa selittää henkilö- ja yritysverotukseen liittyvät keskeiset tulot ja niihin kohdistuvat vähennykset sekä osaa soveltaa keskeistä tietoa käytännössä. Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa käytäntöön keskeistä henkilöverotukseen sekä yritysverotukseen liittyvää lainsäädäntöä. Opiskelija osaa laatia verolaskelmia ja selittää eri yritysmuotojen verotukseen liittyvät erot.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa selittää henkilö- ja yritysverotukseen liittyvät tulot ja niihin kohdistuvat vähennykset sekä osaa soveltaa kyseistä tietoa käytännössä. Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa käytäntöön henkilöverotukseen sekä yritysverotukseen liittyvää lainsäädäntöä. Opiskelija osaa laatia verolaskelmia ja osaa vertailla eri yritysmuotojen verotusta.

Esitietovaatimukset

- Taloushallinnon perusteet
- Yhteisöoikeus

Lisätiedot

Kurssiin sisältyy vierailu verotoimistossa

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 03.09.2021

Ajoitus

13.09.2021 - 29.10.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Viljo Arohonka
Opiskelijaryhmät
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä verotukseen liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija osaa esittää henkilö- ja yritysverotuksen vaiheet. Opiskelija osaa selittää henkilö- ja yritysverotukseen liittyvät tulot ja niihin kohdistuvat vähennykset sekä osaa soveltaa kyseistä tietoa käytännössä. Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa käytäntöön henkilöverotukseen sekä yritysverotukseen liittyvää lainsäädäntöä. Opiskelija osaa laatia verolaskelmia ja ymmärtää eri yritysmuotojen verotukseen liittyvät erot. Opiskelija osaa arvioida verosuunnittelun, veronkierron ja verorikoksen välisiä eroja.

Sisältö

- verotukseen liittyvät peruskäsitteet
- verotuksen vaiheet
- tulolajit ja tulolähteet
- tulojen veronalaisuus ja niihin kohdistuvien menojen vähennysoikeus
- yritysmuodon vaikutus verotukseen
- verosuunnittelu/veronkierto/verorikos

Oppimateriaalit

- Tomperi, S. : Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu, uusin painos
- Verohallinnon verkkomateriaali, www.vero.fi
- Talentum Fokus (ent. SanomaPro ent. WSOYpro-online)
- lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö: www.finlex.fi ja www.edilex.fi

Opetusmenetelmät

- luennot
- ryhmätyöt
- harjoitukset
- itsenäinen opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- luennot ja harjoitukset 25 h
- itsenäinen opiskelu 80h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija osaa selittää keskeiset henkilö- ja yritysverotukseen liittyvät tulot ja niihin kohdistuvat vähennykset. Opiskelija osaa etsiä henkilöverotukseen sekä yritysverotukseen liittyvää keskeistä lainsäädäntöä. Opiskelija osaa laatia verolaskelmia ja selittää keskeiset eri yritysmuotojen verotukseen liittyvät erot.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija osaa selittää henkilö- ja yritysverotukseen liittyvät keskeiset tulot ja niihin kohdistuvat vähennykset sekä osaa soveltaa keskeistä tietoa käytännössä. Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa käytäntöön keskeistä henkilöverotukseen sekä yritysverotukseen liittyvää lainsäädäntöä. Opiskelija osaa laatia verolaskelmia ja selittää eri yritysmuotojen verotukseen liittyvät erot.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa selittää henkilö- ja yritysverotukseen liittyvät tulot ja niihin kohdistuvat vähennykset sekä osaa soveltaa kyseistä tietoa käytännössä. Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa käytäntöön henkilöverotukseen sekä yritysverotukseen liittyvää lainsäädäntöä. Opiskelija osaa laatia verolaskelmia ja osaa vertailla eri yritysmuotojen verotusta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- tentit
- luennoille ja ohjattuihin harjoituksiin osallistuminen
- itsenäiset tehtävät

Esitietovaatimukset

- Taloushallinnon perusteet
- Yhteisöoikeus

Lisätiedot

Kurssiin sisältyy vierailu verotoimistossa

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

11.04.2022 - 25.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Marjo Kamila
Opiskelijaryhmät
 • LITA20C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä ja selittää erilaisia tapoja arvioida, tunnistaa ja kehittää osaamista organisaatioissa.

Opiskelija osaa soveltaa osaamisen johtamisen menetelmiä yhteistyössä organisaation johdon kanssa. Hän osaa arvioida osaamisen johtamista liiketoiminnan kehittämisen välineenä.

Sisältö

- osaamisen tunnistamisen, johtamisen ja kehittämisen rooli yrityksen liiketoiminnassa.
- erilaiset tavat tunnistaa, arvioida ja kehittää organisaation osaamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osoittaa tyydyttävää perehtyneisyyttä osaamisen johtamiseen sekä teoreettisella että käytännön tasolla

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä osaamisen johtamiseen sekä teoreettisella että käytännön tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osoittaa erinomaista perehtyneisyyttä osaamisen johtamiseen sekä teoreettisella että käytännön tasolla

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 22.02.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 25.05.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Elina Ojala
Opiskelijaryhmät
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • HEJO22
  HEJO22, Henkilöstöosaaminen johtamisen tukena

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä ja selittää erilaisia tapoja arvioida, tunnistaa ja kehittää osaamista organisaatioissa.

Opiskelija osaa soveltaa osaamisen johtamisen menetelmiä yhteistyössä organisaation johdon kanssa. Hän osaa arvioida osaamisen johtamista liiketoiminnan kehittämisen välineenä.

Sisältö

- osaamisen tunnistamisen, johtamisen ja kehittämisen rooli yrityksen liiketoiminnassa.
- erilaiset tavat tunnistaa, arvioida ja kehittää organisaation osaamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osoittaa tyydyttävää perehtyneisyyttä osaamisen johtamiseen sekä teoreettisella että käytännön tasolla

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä osaamisen johtamiseen sekä teoreettisella että käytännön tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osoittaa erinomaista perehtyneisyyttä osaamisen johtamiseen sekä teoreettisella että käytännön tasolla

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 18.02.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Tuulia Potka-Soininen
Opiskelijaryhmät
 • LITA20A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää yrityksen ulkoisen laskentatoimen keskeisen sisällön sekä tehtävät. Opiskelija osaa soveltaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen perusperiaatteita. Opiskelija osaa etsiä tietoa tärkeimmistä informaation lähteistä liittyen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimiseen sekä osaa soveltaa löytämäänsä informaatiota. Opiskelija osaa tunnistaa ja analysoida osakeyhtiön omaan pääomaan liittyviä tapahtumia sekä osaa käsitellä näitä tapahtumia kirjanpidossa.

Opiskelija osaa hahmottaa ja tunnistaa, miten yrityksen liiketapahtumat ja kirjaukset vaikuttavat yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Opiskelija osaa laatia tuloslaskelman ja taseen kirjanpidon tietojen perusteella sekä osaa muodostaa kuvan yrityksen taloudellisesta asemasta tuloslaskelman ja taseen tietojen perusteella. Opiskelija osaa hyödyntää yrityksen taloudellista informaatiota päätöksenteossa. Opiskelija osaa selittää yrityksen kirjanpidon ja verotuksen yhteyden.

Sisältö

- ulkoisen laskentatoimen ja erityisesti tilinpäätöksen tehtävät sekä tilinpäätösinformaation käyttö
- kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen perusperiaatteet
- juoksevan kirjanpidon erityiskysymyksiä
- yrityksen oman pääoman kirjaukset
- tilinpäätökseen liittyvät asiakirjat (tase, tuloslaskelma, liitetiedot) ja niiden tulkinta
- tilinpäätöksen ja verotuksen suhde

Oppimateriaalit

- Soile Tomperi, Kehittyvä kirjanpitotaito (2016 tai uudempi), oppikirja ja harjoituskirja
- Kirjanpitolaki ja -asetus (1997)
- Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (2015)
- muu opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

- luennot ja ohjatut harjoitukset
- itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- luennot ja ohjatut harjoitukset 36 h
- itsenäinen työskentely 45 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selittää yrityksen ulkoisen laskentatoimen keskeisen sisällön sekä tehtävät. Opiskelija osaa soveltaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen perusperiaatteita. Opiskelija osaa etsiä tietoa annetuista informaation lähteistä liittyen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimiseen. Opiskelija osaa tunnista eri yhtiömuotojen omaan pääomaan liittyviä tapahtumia sekä osaa käsitellä näitä tapahtumia kirjanpidossa.

Opiskelija osaa hahmottaa, miten yrityksen liiketapahtumat ja kirjaukset vaikuttavat yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Opiskelija osaa laatia tuloslaskelman ja taseen kirjanpidon tietojen perusteella. Opiskelija osaa selittää perusajatuksen yrityksen kirjanpidon ja verotuksen yhteydestä.

Opiskelija osaa alan keskeistä sanastoa englanniksi, ja pystyy lukemaan oman alan englanninkielisiä artikkeleita. Opiskelija osaa selittää ulkoiseen laskentatoimeen liittyvän kansainvälisen aspektin ja ulkomaisten laskentakäytäntöjen vaikutuksen omaan laskentakäytäntöömme.

Opiskelija osallistuu tuntityöskentelyyn ja osallistuu tunneilla käytävään keskusteluun. Opiskelija antaa panoksen tehtäviin ryhmätöihin ja on kannustava ryhmän jäsen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää yrityksen ulkoisen laskentatoimen keskeisen sisällön sekä tehtävät. Opiskelija osaa soveltaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen perusperiaatteita. Opiskelija osaa etsiä tietoa annetuista informaation lähteistä liittyen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimiseen sekä osaa soveltaa löytämäänsä informaatiota keskeisin osin. Opiskelija osaa tunnistaa eri yhtiömuotojen omaan pääomaan liittyviä tapahtumia sekä osaa käsitellä näitä tapahtumia kirjanpidossa.

Opiskelija osaa hahmottaa, miten yrityksen liiketapahtumat ja kirjaukset vaikuttavat yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Opiskelija osaa laatia tuloslaskelman ja taseen kirjanpidon tietojen perusteella sekä osaa muodostaa kuvan yrityksen taloudellisesta asemasta tuloslaskelman ja taseen tietojen perusteella. Opiskelija osaa selittää perusajatuksen yrityksen kirjanpidon ja verotuksen yhteydestä.

Opiskelija osaa alan keskeistä sanastoa englanniksi, ja pystyy lukemaan oman alan englanninkielisiä artikkeleita. Opiskelija osaa selittää ulkoiseen laskentatoimeen liittyvän kansainvälisen aspektin ja ulkomaisten laskentakäytäntöjen vaikutuksen omaan laskentakäytäntöömme.

Opiskelija pääsääntöisesti osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja suurimman osan aikaan osallistuu rakentavasti tunneilla käytävään keskusteluun. Opiskelija antaa aktiivisen panoksen tehtäviin ryhmätöihin ja on kannustava ryhmän jäsen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää yrityksen ulkoisen laskentatoimen keskeisen sisällön sekä tehtävät. Opiskelija osaa soveltaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen perusperiaatteita. Opiskelija osaa etsiä tietoa tärkeimmistä informaation lähteistä liittyen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimiseen sekä osaa soveltaa löytämäänsä informaatiota. Opiskelija osaa tunnistaa ja analysoida eri yhtiömuotojen omaan pääomaan liittyviä tapahtumia sekä osaa käsitellä näitä tapahtumia kirjanpidossa.

Opiskelija osaa hahmottaa ja tunnistaa, miten yrityksen liiketapahtumat ja kirjaukset vaikuttavat yrityksen yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä osaa muodostaa kuvan yrityksen taloudellisesta asemasta tuloslaskelman ja taseen tietojen perusteella. Opiskelija osaa hyödyntää yrityksen taloudellista informaatiota päätöksenteossa. Opiskelijalle osaa selittää yrityksen kirjanpidon ja verotuksen yhteyden.

Opiskelija osaa alaan keskeistä sanastoa englanniksi, ja pystyy lukemaan oman alan englanninkielisiä artikkeleita. Opiskelija osaa selittää ulkoiseen laskentatoimeen liittyvän kansainvälisen aspektin ja ulkomaisten laskentakäytäntöjen vaikutuksen omaan laskentakäytäntöömme.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja osallistuu rakentavasti tunneilla käytävään keskusteluun. Opiskelija antaa aktiivisen panoksen tehtäviin ryhmätöihin ja on kannustava ryhmän jäsen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- tentti 100%

Esitietovaatimukset

Laskentatoimen perusteet

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 04.03.2022

Ajoitus

16.03.2022 - 25.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Ilari Karhu
Opiskelijaryhmät
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää yrityksen ulkoisen laskentatoimen keskeisen sisällön sekä tehtävät. Opiskelija osaa soveltaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen perusperiaatteita. Opiskelija osaa etsiä tietoa tärkeimmistä informaation lähteistä liittyen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimiseen sekä osaa soveltaa löytämäänsä informaatiota. Opiskelija osaa tunnistaa ja analysoida osakeyhtiön omaan pääomaan liittyviä tapahtumia sekä osaa käsitellä näitä tapahtumia kirjanpidossa.

Opiskelija osaa hahmottaa ja tunnistaa, miten yrityksen liiketapahtumat ja kirjaukset vaikuttavat yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Opiskelija osaa laatia tuloslaskelman ja taseen kirjanpidon tietojen perusteella sekä osaa muodostaa kuvan yrityksen taloudellisesta asemasta tuloslaskelman ja taseen tietojen perusteella. Opiskelija osaa hyödyntää yrityksen taloudellista informaatiota päätöksenteossa. Opiskelija osaa selittää yrityksen kirjanpidon ja verotuksen yhteyden.

Sisältö

- ulkoisen laskentatoimen ja erityisesti tilinpäätöksen tehtävät sekä tilinpäätösinformaation käyttö
- kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen perusperiaatteet
- juoksevan kirjanpidon erityiskysymyksiä
- yrityksen oman pääoman kirjaukset
- tilinpäätökseen liittyvät asiakirjat (tase, tuloslaskelma, liitetiedot) ja niiden tulkinta
- tilinpäätöksen ja verotuksen suhde

Oppimateriaalit

- Soile Tomperi, Kehittyvä kirjanpitotaito (2016 tai uudempi), oppikirja ja harjoituskirja
- Kirjanpitolaki ja -asetus (1997)
- Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (2015)
- muu opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

- luennot, harjoitukset ja itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Varsinainen tentti opintojakson päätyttyä ja kaksi uusintatenttiä erikseen lukujärjestyksessä ilmoitettuina aikoina

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- luennot ja ohjatut harjoitukset 15 h
- itsenäinen työskentely 66 h

Lisätietoja opiskelijoille

- Ennakkotehtävä tehtävä opintojakson ensimmäiselle kerralle.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selittää yrityksen ulkoisen laskentatoimen keskeisen sisällön sekä tehtävät. Opiskelija osaa soveltaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen perusperiaatteita. Opiskelija osaa etsiä tietoa annetuista informaation lähteistä liittyen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimiseen. Opiskelija osaa tunnista eri yhtiömuotojen omaan pääomaan liittyviä tapahtumia sekä osaa käsitellä näitä tapahtumia kirjanpidossa.

Opiskelija osaa hahmottaa, miten yrityksen liiketapahtumat ja kirjaukset vaikuttavat yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Opiskelija osaa laatia tuloslaskelman ja taseen kirjanpidon tietojen perusteella. Opiskelija osaa selittää perusajatuksen yrityksen kirjanpidon ja verotuksen yhteydestä.

Opiskelija osaa alan keskeistä sanastoa englanniksi, ja pystyy lukemaan oman alan englanninkielisiä artikkeleita. Opiskelija osaa selittää ulkoiseen laskentatoimeen liittyvän kansainvälisen aspektin ja ulkomaisten laskentakäytäntöjen vaikutuksen omaan laskentakäytäntöömme.

Opiskelija osallistuu tuntityöskentelyyn ja osallistuu tunneilla käytävään keskusteluun. Opiskelija antaa panoksen tehtäviin ryhmätöihin ja on kannustava ryhmän jäsen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää yrityksen ulkoisen laskentatoimen keskeisen sisällön sekä tehtävät. Opiskelija osaa soveltaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen perusperiaatteita. Opiskelija osaa etsiä tietoa annetuista informaation lähteistä liittyen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimiseen sekä osaa soveltaa löytämäänsä informaatiota keskeisin osin. Opiskelija osaa tunnistaa eri yhtiömuotojen omaan pääomaan liittyviä tapahtumia sekä osaa käsitellä näitä tapahtumia kirjanpidossa.

Opiskelija osaa hahmottaa, miten yrityksen liiketapahtumat ja kirjaukset vaikuttavat yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Opiskelija osaa laatia tuloslaskelman ja taseen kirjanpidon tietojen perusteella sekä osaa muodostaa kuvan yrityksen taloudellisesta asemasta tuloslaskelman ja taseen tietojen perusteella. Opiskelija osaa selittää perusajatuksen yrityksen kirjanpidon ja verotuksen yhteydestä.

Opiskelija osaa alan keskeistä sanastoa englanniksi, ja pystyy lukemaan oman alan englanninkielisiä artikkeleita. Opiskelija osaa selittää ulkoiseen laskentatoimeen liittyvän kansainvälisen aspektin ja ulkomaisten laskentakäytäntöjen vaikutuksen omaan laskentakäytäntöömme.

Opiskelija pääsääntöisesti osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja suurimman osan aikaan osallistuu rakentavasti tunneilla käytävään keskusteluun. Opiskelija antaa aktiivisen panoksen tehtäviin ryhmätöihin ja on kannustava ryhmän jäsen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää yrityksen ulkoisen laskentatoimen keskeisen sisällön sekä tehtävät. Opiskelija osaa soveltaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen perusperiaatteita. Opiskelija osaa etsiä tietoa tärkeimmistä informaation lähteistä liittyen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimiseen sekä osaa soveltaa löytämäänsä informaatiota. Opiskelija osaa tunnistaa ja analysoida eri yhtiömuotojen omaan pääomaan liittyviä tapahtumia sekä osaa käsitellä näitä tapahtumia kirjanpidossa.

Opiskelija osaa hahmottaa ja tunnistaa, miten yrityksen liiketapahtumat ja kirjaukset vaikuttavat yrityksen yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä osaa muodostaa kuvan yrityksen taloudellisesta asemasta tuloslaskelman ja taseen tietojen perusteella. Opiskelija osaa hyödyntää yrityksen taloudellista informaatiota päätöksenteossa. Opiskelijalle osaa selittää yrityksen kirjanpidon ja verotuksen yhteyden.

Opiskelija osaa alaan keskeistä sanastoa englanniksi, ja pystyy lukemaan oman alan englanninkielisiä artikkeleita. Opiskelija osaa selittää ulkoiseen laskentatoimeen liittyvän kansainvälisen aspektin ja ulkomaisten laskentakäytäntöjen vaikutuksen omaan laskentakäytäntöömme.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja osallistuu rakentavasti tunneilla käytävään keskusteluun. Opiskelija antaa aktiivisen panoksen tehtäviin ryhmätöihin ja on kannustava ryhmän jäsen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- tentti 100%

Esitietovaatimukset

Laskentatoimen perusteet

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 31.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Tuulia Potka-Soininen
Opiskelijaryhmät
 • LITA19A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää konsernitilinpäätöksen merkityksen ja konsernitilinpäätöksen antaman informaation käyttötarkoitukset. Opiskelija tietää, milloin konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus on olemassa ja konsernin määritelmää käyttäen pystyy hahmottamaan konsernin rajat. Opiskelija osaa laatia konsernitilinpäätöksen, tunnistaa konsernitilinpäätöksen erityiskysymykset sekä osaa etsiä mahdollisiin ongelmakohtiin vastauksia relevanttia, ajan tasalla olevaa lähdeaineistoa käyttäen.

Opiskelija tuntee IFRS-standardien perusperiaatteet.

Opiskelija osaa lukea alan englanninkielistä kirjallisuutta ja hakea tietoa myös englanninkielisistä lähteistä. Opiskelija tuntee alan kansainvälisen luonteen ja tietää kansainvälisten standardien ja säännösten merkityksen. Opiskelija tietää alan keskeiset kansainväliset vaikuttajaorganisaatiot.

Sisältö

- Konserni käsitteenä
- eliminointikirjaukset
- konserniyhdistelyt
- konsernituloslaskelma ja -tase
- IFRS/IAS-standardit.

Oppimateriaalit

- Tomperi: Kehittyvä kirjanpitotaito ja harjoituskirja.
- Honkamäki-Reponen-Mäkelä-Pohjonen: Konsernitilinpäätöksen laadinta
- Kirjanpitolaki ja -asetus (1997)
- IFRS-standardit
- Kirjanpitolautakunnan yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta 28.3.2017
- muu opettajan ilmoittama materiaal

Opetusmenetelmät

- luennot ja ohjatut harjoitukset 36 t
- itsenäinen työskentely 45 t

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä työharjoittelua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- luennot 36 h
- itsenäinen työskentely 45 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selittää konsernitilinpäätöksen merkityksen ja konsernitilinpäätöksen antaman informaation käyttötarkoitukset. Opiskelija osaa määritellä perustilanteet, joissa konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus on olemassa ja konsernin määritelmää käyttäen pystyy hahmottamaan yksinkertaisen konsernin rajat. Opiskelija osaa laatia yksinkertaisen konsernitilinpäätöksen, tunnistaa konsernitilinpäätöksen yleisimmät erityiskysymykset sekä osaa etsiä mahdollisiin ongelmakohtiin vastauksia relevanttia, ajan tasalla olevaa lähdeaineistoa käyttäen.

Opiskelija osaa lukea alan englanninkielistä kirjallisuutta ja hakea tietoa myös annetuista englanninkielisistä lähteistä. Opiskelija tuntee alan kansainvälisen luonteen ja tietää kansainvälisten standardien ja säännösten merkityksen. Opiskelija tietää alan keskeiset kansainväliset vaikuttajaorganisaatiot.

Opiskelija osallistuu tuntikeskusteluihin ja harjoitustöiden tekemiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää konsernitilinpäätöksen merkityksen ja konsernitilinpäätöksen antaman informaation käyttötarkoitukset. Opiskelija osaa määritellä yleisimmät tilanteet, joissa konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus on olemassa ja konsernin määritelmää käyttäen pystyy hahmottamaan konsernin rajat. Opiskelija osaa laatia konsernitilinpäätöksen, joka sisältää useimmiten konsernitilinpäätöksissä useimmiten esiin tulevat yksityiskohdat, tunnistaa konsernitilinpäätöksen erityiskysymykset sekä osaa etsiä mahdollisiin ongelmakohtiin vastauksia relevanttia, ajan tasalla olevaa lähdeaineistoa käyttäen.

Opiskelija osaa lukea alan englanninkielistä kirjallisuutta ja hakea tietoa myös englanninkielisistä lähteistä. Opiskelija tuntee alan kansainvälisen luonteen ja tietää kansainvälisten standardien ja säännösten merkityksen. Opiskelija tietää alan keskeiset kansainväliset vaikuttajaorganisaatiot.

Opiskelija osallistuu rakentavasti ja aktiivisesti tuntikeskusteluihin ja harjoitustöiden tekemiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää konsernitilinpäätöksen merkityksen ja konsernitilinpäätöksen antaman informaation käyttötarkoitukset. Opiskelija osaa määritellä tilanteet, joissa konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus on olemassa ja konsernin määritelmää käyttäen pystyy hahmottamaan konsernin rajat. Opiskelija osaa laatia konsernitilinpäätöksen, tunnistaa konsernitilinpäätöksen erityiskysymykset sekä osaa etsiä mahdollisiin ongelmakohtiin vastauksia relevanttia, ajan tasalla olevaa lähdeaineistoa käyttäen.

Opiskelija osaa lukea alan englanninkielistä kirjallisuutta ja hakea tietoa myös englanninkielisistä lähteistä. Opiskelija tuntee alan kansainvälisen luonteen ja tietää kansainvälisten standardien ja säännösten merkityksen. Opiskelija tietää alan keskeiset kansainväliset vaikuttajaorganisaatiot.

Opiskelija osallistuu rakentavasti ja aktiivisesti tuntikeskusteluihin ja harjoitustöiden tekemiseen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 100%.

Esitietovaatimukset

- Tilinpäätöksen laatiminen
- Yhteisöoikeus

Osana opintojakson suoritusta opiskelijan on osallistuttava syyslukukaudella järjestettävään taloushallinnon case-klinikkaan. 

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 15.02.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 30.04.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kim Leppänen
Opiskelijaryhmät
 • MPK20
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus
 • MPK21
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida ja analysoida yritysten konsulttitoimintaa, sen tarpeita ja merkitystä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää alan työvälineitä ja tietolähteitä kehittäessään uutta ja olemassa olevaa liiketoimintaa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee laatimaan yritykselle konsultointityön.

Sisältö

- Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet
- Mikä on liikkeenjohdon konsultti?
- Konsultin osaamisalueet
- Konsulttitoimiala Suomessa
- Konsultin rooli yrityksen voimavarana
- Mihin yritys tarvitsee ulkopuolista asiantuntija-apua?
- Konsultoinnin muuttuminen ajan mukana
- Konsultin tapa toimia
- Konsultin roolit
- Konsultointityön vaiheet
- Konsultoinnin laatujärjestelmä ja sertifioinnit
- Konsultin etiikka
- Konsultointisopimus
- Konsulttityön hinnoittelu

Oppimateriaalit

- Huttunen, P. 2003: Onnistuneen konsulttihankkeen toteuttaminen. Talentum.
- Rope, T. 2006: Menesty konsulttina. Konsultoinnista kukoistavaa liiketoimintaa. Talentum.
- Nurmi, V. 2012: Konsultin käyttöopas. Osaamista asiantuntijapalvelujen hankintaan.
- Opintojakson moodlessa oleva materiaali (luentokalvot, artikkelit ym.)
- Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi
- Luentomateriaali
- harjoitustehtävät / ryhmätyö
- Itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 81 h
- luentomateriaalit
- itsenäinen ja ryhmätyöskentely
- tehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa yritysten konsulttitoiminnan ja tietää sen merkityksestä. Opiskelija tietää joitakin alan työkaluja, menetelmiä ja tietolähteitä. Opiskelija osallistuu konsultointiraportin laatimiseen case-yritykselle.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa arvioida yritysten konsulttitoimintaa. Opiskelija tunnistaa alan toimintaa ja osaa arvioida sitä. Opiskelija osaa käyttää joitakin konsulttitoiminnan työkaluja, menetelmiä ja tietolähteitä. Opiskelija osaa laatia konsultointityön case-yritykselle.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida erinomaisesti pk-yritysten konsulttitoimintaa, sen päämääriä, liiketoiminta-ympäristöjä, sisältöjä ja merkitystä muulle liiketoiminnalle, sen synnyttämiselle ja kasvattamiselle. Opiskelija osaa käyttää erilaisia konsulttitoiminnan työkaluja, menetelmiä ja tietolähteitä. Hän osaa laatia monipuolisen konsultointityön case-yritykselle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Tehtävät
- Moodletentti
opettajan valinnan mukaan

Esitietovaatimukset

Koulutusohjelman perusopinnot (jos opiskelee LITA- ohjelmaa)

Lisätiedot

opintojakso tuottaa 2 t&k opintopistettä

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 22.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Marja Salonen
Opiskelijaryhmät
 • LITA20A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää, minkälainen oikeusjärjestelmä Suomessa on ja minkälainen on EU:n oikeusjärjestelmä. Hän osaa hankkia tietoa oikeudellisista tietolähteistä sekä soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön.
Opiskelija osaa toimia sopimusosapuolena. Opiskelija osaa kuvata sekä velallisen että takaajan oikeudellisen aseman.

Sisältö

- Suomen oikeusjärjestelmä
- EU:n oikeusjärjestelmä
- oikeustoimilaki (228/1928)
- velkakirjalaki (622/1947)
- laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta (361/1999)

Oppimateriaalit

- luennot
- kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa

Opetusmenetelmät

- luennot
- oikeustapausharjoitukset
- itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- luennot ja oikeustapausharjoitukset 27h
- itsenäinen työskentely 54h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selittää, minkälainen oikeusjärjestelmä Suomessa ja EU:ssa on. Hän osaa hankkia tietoa Finlexistä. Opiskelija osaa selittää keskeiset sopimus- ja velvoiteoikeuden periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa esitellä Suomen ja EU:n oikeusjärjestelmän. Hän osaa hankkia tietoa Finlexistä ja muista oikeudellisista tietolähteistä. Hän osaa soveltaa käytäntöön sopimus- ja velvoiteoikeuden sääntöjä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa vertailla Suomen ja EU:n oikeusjärjestelmiä. Hän osaa hankkia tietoa oikeudellisista tietolähteistä ja soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön. Opiskelija osaa toimia sopimusosapuolena. Opiskelija osaa selittää velallisen ja takaajan oikeudellisen vastuun.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Moodle-tentti

Esitietovaatimukset

- Oikeustieteen perusteet

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 22.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Marja Salonen
Opiskelijaryhmät
 • LITA20C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää, minkälainen oikeusjärjestelmä Suomessa on ja minkälainen on EU:n oikeusjärjestelmä. Hän osaa hankkia tietoa oikeudellisista tietolähteistä sekä soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön.
Opiskelija osaa toimia sopimusosapuolena. Opiskelija osaa kuvata sekä velallisen että takaajan oikeudellisen aseman.

Sisältö

- Suomen oikeusjärjestelmä
- EU:n oikeusjärjestelmä
- oikeustoimilaki (228/1928)
- velkakirjalaki (622/1947)
- laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta (361/1999)

Oppimateriaalit

- luennot
- kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa

Opetusmenetelmät

- luennot
- oikeustapausharjoitukset
- itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- luennot ja oikeustapausharjoitukset 27h
- itsenäinen työskentely 54h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selittää, minkälainen oikeusjärjestelmä Suomessa ja EU:ssa on. Hän osaa hankkia tietoa Finlexistä. Opiskelija osaa selittää keskeiset sopimus- ja velvoiteoikeuden periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa esitellä Suomen ja EU:n oikeusjärjestelmän. Hän osaa hankkia tietoa Finlexistä ja muista oikeudellisista tietolähteistä. Hän osaa soveltaa käytäntöön sopimus- ja velvoiteoikeuden sääntöjä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa vertailla Suomen ja EU:n oikeusjärjestelmiä. Hän osaa hankkia tietoa oikeudellisista tietolähteistä ja soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön. Opiskelija osaa toimia sopimusosapuolena. Opiskelija osaa selittää velallisen ja takaajan oikeudellisen vastuun.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Moodle-tentti

Esitietovaatimukset

- Oikeustieteen perusteet

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 20.08.2021

Ajoitus

01.09.2021 - 30.09.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Viljo Arohonka
Opiskelijaryhmät
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää, minkälainen oikeusjärjestelmä Suomessa on ja minkälainen on EU:n oikeusjärjestelmä. Hän osaa hankkia tietoa oikeudellisista tietolähteistä sekä soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön.
Opiskelija osaa toimia sopimusosapuolena. Opiskelija osaa kuvata sekä velallisen että takaajan oikeudellisen aseman.

Sisältö

- Suomen oikeusjärjestelmä
- EU:n oikeusjärjestelmä
- oikeustoimilaki (228/1928)
- velkakirjalaki (622/1947)
- laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta (361/1999)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selittää, minkälainen oikeusjärjestelmä Suomessa ja EU:ssa on. Hän osaa hankkia tietoa Finlexistä. Opiskelija osaa selittää keskeiset sopimus- ja velvoiteoikeuden periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa esitellä Suomen ja EU:n oikeusjärjestelmän. Hän osaa hankkia tietoa Finlexistä ja muista oikeudellisista tietolähteistä. Hän osaa soveltaa käytäntöön sopimus- ja velvoiteoikeuden sääntöjä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa vertailla Suomen ja EU:n oikeusjärjestelmiä. Hän osaa hankkia tietoa oikeudellisista tietolähteistä ja soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön. Opiskelija osaa toimia sopimusosapuolena. Opiskelija osaa selittää velallisen ja takaajan oikeudellisen vastuun.

Esitietovaatimukset

- Oikeustieteen perusteet

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

27.09.2021 - 03.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Tuulia Potka-Soininen
Opiskelijaryhmät
 • LITA19A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä hyvän hallintotavan (corporate governance) käsitteen ja osaa arvioida sen merkitystä yrityksille. Opiskelija osaa selittää myös riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan käsitteet sekä osaa analysoida näiden merkitystä yrityksessä. Opiskelija osaa määritellä ja tunnistaa tilintarkastajan raportoinnin erityiskysymyksiä ja tilintarkastajan muuta työtä kuin lakisääteisen tilintarkastuksen. Opiskelija osaa tulkita muiden lakien kuin tilintarkastuslain merkitystä tilintarkastustyössä. Opiskelija osaa kiinnittää huomiota eri yhtiömuotojen tilintarkastusten erityispiirteisiin.

Sisältö

- Hyvä hallintotapa
- Riskienhallinta, sisäinen valvonta sekä väärinkäytökset
- Osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain tilintarkastusta koskevat säännökset
- Tilintarkastus muissa yhtiömuodoissa kuin osakeyhtiössä

Oppimateriaalit

- ST-Akatemia: Tilintarkastajan raportointi (online)
- ST-Akatemia: Kansainväliset tilintarkastusalan standardit (online)
- Ari-Matti Korkeamäki: Tilintarkastuksen perusteet (2017)
- Tilintarkastuslaki (2015)
- Osakeyhtiölaki (2006)
- Arvopaperimarkkinalaki (2012)
- muu luennolla mahdollisesti ilmoitettava materiaali

Opetusmenetelmät

- luennot ja ohjatut harjoitukset
- itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly harjoittelua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- luennot ja harjoitukset 36 h
- itsenäinen työskentely 45 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä tilintarkastajan raportoinnin erityiskysymyksiä ja tilintarkastajan muuta työtä kuin lakisääteisen tilintarkastuksen. Opiskelija osaa selittää myös riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan käsitteet. Opiskelija osaa määritellä hyvän hallintotavan (corporate governance) käsitteen. Opiskelija osaa tulkita muiden lakien kuin tilintarkastuslain merkitystä tilintarkastustyössä. Opiskelija osaa kiinnittää huomiota eri yhtiömuotojen tilintarkastusten erityispiirteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä tilintarkastajan raportoinnin erityiskysymyksiä ja tilintarkastajan muuta työtä kuin lakisääteisen tilintarkastuksen. Opiskelija osaa selittää myös riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan käsitteet sekä osaa analysoida näiden toteuttamisen merkitystä yrityksessä. Opiskelija osaa määritellä hyvän hallintotavan (corporate governance) käsitteen ja osaa arvioida sen merkitystä yrityksille. Opiskelija osaa tulkita muiden lakien kuin tilintarkastuslain merkitystä tilintarkastustyössä. Opiskelija osaa kiinnittää huomiota eri yhtiömuotojen tilintarkastusten erityispiirteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa määritellä ja tunnistaa tilintarkastajan raportoinnin erityiskysymyksiä ja tilintarkastajan muuta työtä kuin lakisääteisen tilintarkastuksen. Opiskelija osaa selittää myös riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan käsitteet sekä osaa analysoida näiden toteuttamisen merkitystä yrityksessä. Opiskelija osaa määritellä hyvän hallintotavan (corporate governance) käsitteen ja osaa arvioida sen merkitystä yrityksille. Opiskelija osaa tulkita muiden lakien kuin tilintarkastuslain merkitystä tilintarkastustyössä. Opiskelija osaa kiinnittää huomiota eri yhtiömuotojen tilintarkastusten erityispiirteisiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu palautettaviin tehtäviin.

Esitietovaatimukset

- Tilinpäätöksen laatiminen
- Yhteisöoikeus
- Tilintarkastus
- Kansainväliset tilintarkastusstandardit ja tilintarkastuksen tekniikka

Lisätiedot

Osana opintojakson suoritusta opiskelijan on osallistuttava syyslukukaudella järjestettävään taloushallinnon case-klinikkaan. 

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 10.10.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 25.05.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Tuulia Potka-Soininen
Opiskelijaryhmät
 • LITA20A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija tietää osakeyhtiön hallituksen tehtävät ja vastuut osakeyhtiölain säännösten pohjalta. Opiskelija tietää yksittäisen hallituksen jäsenen oikeudet ja vastuun. Opiskelija ymmärtää hyvän hallintotavan käsitteen. Opiskelija osaa kehittää virtuaaliyritysten hallitustyöskentelyä.

Opiskelija ymmärtää, mikä merkitys on oikealla, hyvälaatuisella tiedolla yritysten päätöksenteossa ja yrityksen maineelle. Opiskelija osaa esittää tietoja visuaalisessa muodossa. Opiskelija ymmärtää liiketoimintatiedon (business intelligence) hyödyntämisen merkityksen yrityksen päätöksenteossa.

Opiskelija osaa kuunnella tehokkaasti toisia ja esittää ajatuksiaan ja ideoitaan kirjallisesti, suullisesti ja ei-verbaalisesti. Opiskelija osaa työskennellä tehokkaasti toisten kanssa tavoitteena luottamukselliset suhteet, jotka tuottavat positiivisia tuloksia. Opiskelija osaa neuvotella eri osapuolten kanssa parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Opiskelija tietää, mitä eettisiä ohjeita ja lainsäädäntöä tulee noudattaa opiskelussa, työpaikoilla ja yritysmaailmassa.

Sisältö

- osakeyhtiölaki, erityisesti hallitusta ja hallituksen jäseniä koskevat säännökset
- hallituksen tehtävät:
- hyvä hallintotapa
- sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus ja riskienhallinta
- hallitustyöskentely, asioiden esittely ja asioiden käsittely hallituksessa
- yhtiökokous
- tehokas viestintä kuulija huomioiden
- tehokkaat esitykset
- ammattietiikan merkitys liiketoiminnassa

Oppimateriaalit

- Osakeyhtiölaki
- Alma Talent Fokus, yhtiöoikeus
- muu opettajan ilmoittama materiaal

Opetusmenetelmät

- luennot
- osallistuminen hallitustyöskentelyyn (6 kokousta)
- yhteiset tapaamiset
- itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- osallistuminen hallitustyöskentelyyn (6 kokousta, 6 h)
- yhteiset tapaamiset (18 h)
- itsenäinen työskentely (30 h)

Lisätietoja opiskelijoille

Opetusajat LITA20 -ryhmien lukujärjestyksessä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttyä suoritusta varten opiskelijan on:
1. Osallistuttava aktiivisesti hallitustyöskentelyyn yhdessä tai kahdessa virtuaaliyrityksessä.
2. Valmisteltava hallituksen kokoukset.
3. Osattava arvioida omaa toimintaansa virtuaaliyritysten hallituksissa OYL:n säännökset huomioiden.
4. Osallistuttava yrityksen kehittämiseen ja strategian ja liiketoimintasuunnitelman päivittämiseen osana hallitustyöskentelyä.
5. Annettava palautetta ja kehittämisehdotuksia hallitustyöskentelyn tehostamiseksi virtuaaliyritysten hallitusten kokousten jälkeen.
6. Laadittava oppimispäiväkirja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimispäiväkirja ja osoitettu aktiivisuus 100%.

Esitietovaatimukset

- Virtuaaliyritystoiminta (neljä opintojaksoa)

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 24.10.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Henri Teittinen
Opiskelijaryhmät
 • LITA19A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tuottaa johdon laskentatoimen informaatiota päätöksenteon tueksi. Opiskelija osaa valita ja toteuttaa kustannuslaskentajärjestelmän yrityksen tarpeet ja toimintaympäristö huomioiden. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa käyttää kurssisisällön kannalta keskeisiä käsitteitä myös englanniksi sekä osaa arvioida kokonaisvaltaisen kustannusjohtamisen merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimivalle yritykselle.

Sisältö

- johdon laskentatoimen peruskäsitteet ja kustannusluokittelut
- kustannuslaskennan systematiikka, kustannuslaji-, kustannuspaikka-, ja suoritekohtainen laskenta
- jako-, lisäys-, ja toimintolaskenta (activity-based cost accounting)

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkokurssi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija suoriutuu suoritussäännön mukaisista vaatimuksista. Opiskelija osaa laatia kustannuslaji, -paikka ja suoritekohtaisen laskelman. Opiskelija osaa laatia ja tulkita laskelmia toiminnan ohjaamiseksi niin strategisella kuin operatiivisella tasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija suoriutuu suoritussäännön mukaisista vaatimuksista hyvin. Opiskelija osaa laatia hyvin kustannuslaji, -paikka ja suoritekohtaisen laskelman. Opiskelija osaa hyvin laatia ja tulkita laskelmia toiminnan ohjaamiseksi niin strategisella kuin operatiivisella tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija suoriutuu suoritussäännön mukaisista vaatimuksista kiitettävästi. Opiskelija osaa laatia kiitettävästi kustannuslaji, -paikka ja suoritekohtaisen laskelman. Opiskelija osaa kiitettävästi laatia, tulkita ja valita laskelmia toiminnan ohjaamiseksi niin strategisella kuin operatiivisella tasolla.

Esitietovaatimukset

Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen, 7 op & Yrityksen taloushallinto, 4 op

Lisätiedot

Osana opintojakson suoritusta opiskelijan on osallistuttava syyslukukaudella järjestettävään taloushallinnon case-klinikkaan. 

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 04.03.2022

Ajoitus

14.03.2022 - 30.04.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Mikko Kulmala
Opiskelijaryhmät
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tuottaa johdon laskentatoimen informaatiota päätöksenteon tueksi. Opiskelija osaa valita ja toteuttaa kustannuslaskentajärjestelmän yrityksen tarpeet ja toimintaympäristö huomioiden. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa käyttää kurssisisällön kannalta keskeisiä käsitteitä myös englanniksi sekä osaa arvioida kokonaisvaltaisen kustannusjohtamisen merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimivalle yritykselle.

Sisältö

- johdon laskentatoimen peruskäsitteet ja kustannusluokittelut
- kustannuslaskennan systematiikka, kustannuslaji-, kustannuspaikka-, ja suoritekohtainen laskenta
- jako-, lisäys-, ja toimintolaskenta (activity-based cost accounting)

Oppimateriaalit

- Järvenpää M., Länsiluoto A., Partanen V., Pellinen J. Talousohjaus ja kustannuslaskenta, WSOYpro. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
- Luennoitsijan jakama muu materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 18h, Harjoitukset ja itsenäinen työskentely 63h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija suoriutuu suoritussäännön mukaisista vaatimuksista. Opiskelija osaa laatia kustannuslaji, -paikka ja suoritekohtaisen laskelman. Opiskelija osaa laatia ja tulkita laskelmia toiminnan ohjaamiseksi niin strategisella kuin operatiivisella tasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija suoriutuu suoritussäännön mukaisista vaatimuksista hyvin. Opiskelija osaa laatia hyvin kustannuslaji, -paikka ja suoritekohtaisen laskelman. Opiskelija osaa hyvin laatia ja tulkita laskelmia toiminnan ohjaamiseksi niin strategisella kuin operatiivisella tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija suoriutuu suoritussäännön mukaisista vaatimuksista kiitettävästi. Opiskelija osaa laatia kiitettävästi kustannuslaji, -paikka ja suoritekohtaisen laskelman. Opiskelija osaa kiitettävästi laatia, tulkita ja valita laskelmia toiminnan ohjaamiseksi niin strategisella kuin operatiivisella tasolla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Moodle-tentti

Esitietovaatimukset

Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen, 7 op & Yrityksen taloushallinto, 4 op

Lisätiedot

Osana opintojakson suoritusta opiskelijan on osallistuttava syyslukukaudella järjestettävään taloushallinnon case-klinikkaan. 

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

21.02.2022 - 08.04.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Elina Ojala
Opiskelijaryhmät
 • LITA20C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Kurssilla käsitellään luovuuden johtamista sekä syvennytään erilaisiin ideointi- ja ratkaisumenetelmiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä ovat luovuus ja sen osa-alueet innovaatiotoiminnassa. Hän tunnistaa ihmisen erilaisia luovuuden osa-alueita. Hän pystyy soveltamaan erilaisia innovointimenetelmiä. Hän ymmärtää moniammatillisten tiimien toiminnan periaatteita.

Sisältö

- mitä luovuus on?
- erilaiset lahjakkuuden lajit
- luovan ajattelun työkaluja
- ideointiprosessi
- innovaatiotoiminnan edistäminen
- moniammatillisten tiimien hyödyt ja haasteet

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on tietoinen luovuuden ja innovaatioiden johtamista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on tuntee ja osaa hyödyntää luovuuden ja innovaatioiden johtamista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja kehittää luovuuden ja innovaatioiden johtamista.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

21.02.2022 - 08.04.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Terhi Anttila
Opiskelijaryhmät
 • LITA20B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida asiakkaan käyttäytymistä erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa tunnistaa ostoprosessin vaiheet ja siihen vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa tehdä markkinoinnin suunnitteluun liittyviä päätöksiä asiakastiedon perusteella.

Sisältö

-Tarpeet, motiivit, sidonnaisuus, asenteet ja arvot
-Ostoprosessi ja ostamiseen vaikuttavat tekijät sekä b-to-b että b-to-c-markkinoilla
-Kuluttajakäyttäytyminen
-Organisaation ostokäyttäytyminen

Oppimateriaalit

-Hiltunen, Elina (2017). Mitä tulevaisuuden asiakas haluaa. Trendit ja ilmiöt.
-Solomon, M. & Bamossy, G. & Askegaard, S. & Hogg, M. (2006). Consumer Behaviour European Perspective
-Arantola, H. (2006). Customer Insight
-Ojasalo, J. & Ojasalo, K. (2010). B-to-B-palvelujen markkinointi
-Rope, T. (1998). Business to Business-markkinointi
-Laine, K. (2015). Myynti on rikki. B-to-B-myynnin uusi aika
-Luentokalvot ja muu materiaali Moodlessa
-Osallistujien itse hankkima mahdollinen lisämateriaali

Opetusmenetelmät

-Luennot
-Ryhmätyöskentely
-Itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 106 h
-Luennot ja ryhmätöiden ohjaus- ja esitystunnit 22 h
-Ryhmätyöskentely 34 h
-Itsenäinen työskentely 50 h

Sisällön jaksotus

-Tarpeet, motiivit, sidonnaisuus, asenteet ja arvot
-Ostoprosessi ja ostamiseen vaikuttavat tekijät sekä b-to-b että b-to-c-markkinoilla
-Kuluttajakäyttäytyminen
-Organisaation ostokäyttäytyminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija osaa tehdä markkinoinnin suunnitteluun liittyviä päätöksiä asiakastiedon perusteella. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä kulutuksen merkityksestä nyky-yhteiskunnassa. Opiskelija osaa tunnistaa kuluttajan näkyvään ja mentaaliseen käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa analysoida asiakkaan käyttäytymistä erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa tunnistaa ostoprosessin vaiheet ja siihen vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa tehdä markkinoinnin suunnitteluun liittyviä päätöksiä asiakastiedon perusteella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa analysoida asiakkaan käyttäytymistä erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa tunnistaa ostoprosessin vaiheet ja siihen vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa tehdä markkinoinnin suunnitteluun liittyviä päätöksiä asiakastiedon perusteella.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-Aktiivinen osallistuminen
-Harjoitustyö 1 (yksilötyö, 20 % arvosanasta)
-Harjoitustyö 2 (ryhmätyö, 40 % arvosanasta)
-Oppimistehtävät (yksilötyö, 40% arvosanasta)

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

31.01.2022 - 18.03.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Katri Juppi
Opiskelijaryhmät
 • LITA19B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA19C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa asiakassuhdejohtamisen roolin liiketoiminnassa. Opiskelija osaa hankkia ja hyödyntää asiakastietoa liiketoiminnan strategisessa kehittämisessä. Opiskelija kykenee ryhmittelemään asiakkaita vallitsevan asiakastiedon pohjalta sekä osaa suunnitella strategisten asiakkuuksien johtamista. Opiskelija tuntee millaisia mittareita ja raportteja asiakastiedon perusteella voidaan hyödyntää markkinoinnin tehostamisessa.

Sisältö

Sisältö
- Asiakassuhdemarkkinointi
- Asiakassuhteen vaiheet ja asiakassuhteen kehittäminen
- Asiakastiedon kerääminen ja hyödyntäminen

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Virtuaaliopetus: itsenäiset tehtävät ja tentti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely 81h (aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluun ja Moodle-tentti)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (2-1): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osaa kuvata asiakassuhdemarkkinoinnin erityispiirteet. Opiskelija pystyy arvioimaan suhdemarkkinoinnin mahdollisuuksia ja roolia asiakassuhteen ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Opiskelija osaa arvottaa ja luokitella asiakassuhteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (4-3): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa kuvata hyvin asiakassuhdemarkkinoinnin erityispiirteet. Opiskelija pystyy arvioimaan suhdemarkkinoinnin mahdollisuuksia ja roolia asiakassuhteen ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Opiskelija osaa arvottaa ja luokitella asiakassuhteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa kuvata erinomaisesti asiakassuhdemarkkinoinnin erityispiirteet. Opiskelija pystyy arvioimaan suhdemarkkinoinnin mahdollisuuksia ja roolia asiakassuhteen ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Opiskelija osaa arvottaa ja luokitella asiakassuhteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmäkeskustelut 50%
Tentti 50%

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 03.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 31.03.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kristiina Mutka-Vierula
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä palvelun, sen laadun ja niiden osatekijät sekä kuvata palvelutapahtuman vaiheet. Opiskelija osaa tunnistaa palvelukuilut. Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana sekä sisäisten että ulkoisten asiakkaiden kanssa ja tunnistaa vuorovaikutuksen merkityksen. Opiskelija osaa analysoida asiakkaiden ja palvelutilanteiden erilaisuutta palvelun lähtökohtana.

Sisältö

- palvelutapahtuma ja sen vaiheet
- haastavat asiakastilanteet
- erilaisten asiakkaiden kohtaaminen
- palvelun laatu
- viestintä ja vuorovaikútus asiakaspalvelutilanteessa
- digitaalinen asiakaspalvelu
- asiakaskokemus

Oppimateriaalit

Luennoitsijan ilmoittama materiaali, soveltuvin osin esim.
Grönroos 2015. Palvelujen johtaminen ja markkinointi.
Gerdt ja Eskelinen, 2018. Digiajan asiakaskokemus. Oppia kansainvälisiltä huipuilta.
Bergström & Leppänen 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi.
Pesonen, H-L., Lehtonen, J. ja Toskala, A. 2002. Asiakaspalvelu vuorovaikutuksena.

Opetusmenetelmät

Luennot 20 tuntia.
Pienryhmäharjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä on noin 80 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä palvelun ja sen osatekijät, kuvata palvelutapahtuman vaiheet ja tunnistaa palvelun laadun osatekijät sekä palvelukuilut. Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana sekä sisäisessä että ulkoisessa asiakaspalvelussa. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia asiakastilanteita ja analysoida asiakkaan käyttäytymistä asiakaspalvelun näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa hyvin määritellä palvelun ja sen osatekijät, kuvata palvelutapahtuman vaiheet ja tunnistaa palvelun laadun osatekijät sekä palvelukuilut. Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana sekä sisäisessä että ulkoisessa asiakaspalvelussa. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia asiakastilanteita ja analysoida asiakkaan käyttäytymistä asiakaspalvelun näkökulmasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa erinomaisesti määritellä palvelun ja sen osatekijät, kuvata palvelutapahtuman vaiheet ja tunnistaa palvelun laadun osatekijät sekä palvelukuilut. Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana sekä sisäisessä että ulkoisessa asiakaspalvelussa. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia asiakastilanteita ja analysoida asiakkaan käyttäytymistä asiakaspalvelun näkökulmasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitukset ja tentti.
Aktiivinen osallituminen.

Esitietovaatimukset

Virtuaaliyritystoiminnan markkinoinnin opinnot.

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

10.09.2021 - 14.12.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kim Leppänen
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä palvelun, sen laadun ja niiden osatekijät sekä kuvata palvelutapahtuman vaiheet. Opiskelija osaa tunnistaa palvelukuilut. Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana sekä sisäisten että ulkoisten asiakkaiden kanssa ja tunnistaa vuorovaikutuksen merkityksen. Opiskelija osaa analysoida asiakkaiden ja palvelutilanteiden erilaisuutta palvelun lähtökohtana.

Sisältö

- palvelutapahtuma ja sen vaiheet
- haastavat asiakastilanteet
- erilaisten asiakkaiden kohtaaminen
- palvelun laatu
- viestintä ja vuorovaikutus asiakaspalvelutilanteessa
- digitaalinen asiakaspalvelu
- asiakaskokemus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä palvelun ja sen osatekijät, kuvata palvelutapahtuman vaiheet ja tunnistaa palvelun laadun osatekijät sekä palvelukuilut. Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana sekä sisäisessä että ulkoisessa asiakaspalvelussa. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia asiakastilanteita ja analysoida asiakkaan käyttäytymistä asiakaspalvelun näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa hyvin määritellä palvelun ja sen osatekijät, kuvata palvelutapahtuman vaiheet ja tunnistaa palvelun laadun osatekijät sekä palvelukuilut. Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana sekä sisäisessä että ulkoisessa asiakaspalvelussa. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia asiakastilanteita ja analysoida asiakkaan käyttäytymistä asiakaspalvelun näkökulmasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa erinomaisesti määritellä palvelun ja sen osatekijät, kuvata palvelutapahtuman vaiheet ja tunnistaa palvelun laadun osatekijät sekä palvelukuilut. Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana sekä sisäisessä että ulkoisessa asiakaspalvelussa. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia asiakastilanteita ja analysoida asiakkaan käyttäytymistä asiakaspalvelun näkökulmasta.

Esitietovaatimukset

Virtuaaliyritystoiminnan markkinoinnin opinnot.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 24.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Mikko Kulmala
Opiskelijaryhmät
 • LITA19D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää liiketoimintatiedon hallinnan merkityksen nykypäivän liiketoiminnassa. Opiskelija tuntee data-analytiikan peruskäsitteet ja menetelmät, kuten Big Data, tiedon louhinta ja liiketoimintadatan analysointi. Opiskelija ymmärtää Business Intelligence-järjestelmän toteuttamisprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä rajattuun ongelmaan. Opiskelija osaa hyödyntää joitakin käytössä olevia BI-työkaluja liiketoimintadatan analysoinnissa.

Sisältö

- liiketoimintatiedon hallinnan merkitys liiketoiminnassa
- data-analytiikan peruskäsitteet ja menetelmät
- BI:n käytön vaiheet ja soveltaminen
- käytössä olevan BI-työkalun käyttö

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali ja verkkomateriaali

Opetusmenetelmät

Teoriaopetus ja käytännön työpajat

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 14h, itsenäinen työskentely 67h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää data-analytiikan merkityksen nykypäivän liiketoiminnassa. Opiskelija tuntee data-analytiikan ja BI:n peruskäsitteitä ja menetelmiä. Opiskelija osaa hyödyntää jotakin BI-työkalua liiketoimintadatan analysoinnissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää data-analytiikan merkityksen kilpailuetuna nykypäivän liiketoiminnassa. Opiskelija tuntee data-analytiikan ja BI:n peruskäsitteet ja menetelmät. Opiskelija osaa hyödyntää jotakin BI-työkalua liiketoimintadatan analysoinnissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää data-analytiikan merkityksen kilpailuetuna nykypäivän liiketoiminnassa. Opiskelija tuntee data-analytiikan ja BI:n peruskäsitteet ja menetelmät laaja-alaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa jotakin BI-työkalua liiketoimintadatan analysoinnissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö ja tehtävät

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

21.02.2022 - 08.04.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Osmo Mäkiniemi
 • Viljo Arohonka
Opiskelijaryhmät
 • LITA20D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää tietoturvaan ja yksityisyyteen liittyvät keskeiset termit. Opiskelija osaa arvioida turvallisuutta yksilöllisestä ja organisatorisesta näkökulmasta. Opiskelija osaa suojata tietokoneita turvallisuusuhilta.

Opiskelija tuntee digitaalisen liiketoiminnan keskeiset lait ja asetukset. Opiskelija tietää, mitä oikeudellisia puitteita sovelletaan sekä kuluttaja- että B2B-liiketoiminnassa.

Sisältö

- tietoturvan ja yksityisyyden keskeiset käsitteet
- turvallisuusuhkat ja -riskit
- suojaaminen turvallisuusuhilta
- digitaalista liiketoimintaa koskevat keskeiset lait ja määräykset Suomen ja EU: n tasolla

Oppimateriaalit

- opettajan materiaali, internet-materiaali
- oheiskirjallisuutta (ei kurssikirja):
Rousku, K. Kyberturvaopas, Helsinki: Talentum

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, oppimistehtävät, tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yrityselämän edustajan vierailu oppitunnilla pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti tehdään kurssin lopussa ja uusinnat järjestetään normaalin käytännön mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osallistuminen opetukseen ja itsenäinen työskentely 81 h.

Sisällön jaksotus

Ensin luennoidaan tietoturvan osuus ja sen jälkeen juridiikka.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa luetella keskeisiin käsitteisiin liittyvän tietoturvan ja yksityisyyden. Opiskelija osaa luetella keskeiset turvallisuusuhkat. Opiskelija osaa parantaa tietokoneen tietoturvaa ohjatusti. Opiskelija ymmärtää digitaalisen sääntelyn perusasioita kansallisella ja EU:n tasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata tärkeimmät työaseman, lähiverkon ja Internetin tietoturvauhat. Opiskelija osaa kuvata tietoturvan sekä yksilön että organisaation näkökulmasta. Opiskelija osaa parantaa tietokoneen turvallisuutta. Opiskelija osaa ymmärtää digitaalisen sääntelyn olennaisia kysymyksiä kansallisella ja EU:n tasolla. Opiskelija osaa hakea ja löytää tietoa säännöistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata tärkeimmät työaseman, lähiverkon ja Internetin tietoturvauhat. Opiskelija osaa kuvata tietoturvan sekä yksilön että organisaation näkökulmasta. Opiskelija osaa parantaa tietokoneen turvallisuutta. Opiskelija ymmärtää digitaalisen sääntelyn kysymyksiä kansallisella ja EU:n tasolla. Opiskelija löytää tietoa säännöistä ja osaa soveltaa niitä käytännössä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosanasta
- tentti 80 %
- oppimistehtävät ja muu aktiivisuus 20 %

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

20.09.2021 - 17.10.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Mikko Kulmala
Opiskelijaryhmät
 • LITA19D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa tietovarastojen suunnittelun, toteutuksen ja käytön perusteet. Hän tuntee erilaiset tietorakenteet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa perustoiminnot sisältävän relaatiotietokannan.

Sisältö

- tietovarastojen suunnitteluperiaatteet
- tietorakenteet
- tietokannanhallintajärjestelmät
- relaatiotietokannan suunnittelu
-- mallintaminen
-- SQL-kyselykielen perusteet
- relaatiotietokannan toteuttaminen

Oppimateriaalit

Verkkolähteet ja opettajan tarjoamat materiaalit

Opetusmenetelmät

Teoriaopetus ja käytännön työpajat

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa kokonaan itsenäisesti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 20h, itsenäinen työskentely 88h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa toimivan relaatiotietokannan harjoitustyönä case-yritykselle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää tietokantojen suunnittelun peruskäsitteistön

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija ymmärtää tietokantojen suunnittelun peruskäsitteistön ja periaatteet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää tietokantojen suunnittelun peruskäsitteistön ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Esitietovaatimukset

Tietovarastojen perusteet

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 12.01.2022

Ajoitus

14.03.2022 - 25.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 22

Tutkinto-ohjelma
 • Bachelor of Business Administration, DP in International Business
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • IB20
  Tradenomi (AMK), International Business
 • LITA20B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

The student is able to work and perform in a multinational professional team promoting a product/ company. The student can manage a multicultural audience and customers successfully. The student is able to manage personal professional development in English according to the principles of lifelong learning.

Sisältö

- Building international teams
- Product and company promotion
- Sales negotiations

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Simple structures, limited professional vocabulary, mistakes disturb understanding. Students understand slow and clear speech and some parts of easy field-related texts.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Satisfactory use of professional vocabulary in relation to the student?s field of expertise. Students understand the most common field-related texts. Performs fairly well in predictable field-related situations.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Skillful use of professional vocabulary in relation to the student?s field of expertise. Students understand and manage to produce complex professional material. Performs very well in field-related situations.

Esitietovaatimukset

The course is aimed at students who study English as a second language. ( Not for students with English as a mother tongue or the official language of education). The course is ideal for Gateway students as well as 3 and 4 year students of the business school.

Lisätiedot

The course yields 1 virtual credit.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 18.02.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Mikko Kulmala
Opiskelijaryhmät
 • LITA20D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä sähköisen kaupankäynnin käsitteet ja mahdollisuudet liiketoiminnassa. Hän osaa arvioida olemassa olevien sähköisten kauppapaikkojen (verkkokauppojen) käytettävyyttä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa perustoiminnot sisältävän sähköisen kauppapaikan osaksi yrityksen verkkopalvelua.

Sisältö

- sähköisen kaupankäynnin käsitteet
- sähköisen kauppapaikan määrittely ja käytettävyys
- yleisimmät verkkokauppaohjelmistot ja -pilvipalvelut
- verkkokaupan suunnittelu, toteutus ja ylläpito

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali
Julkaistut verkkokauppaoppaat ja muut verkkolähteet.

Opetusmenetelmät

Luennot ja ohjatut harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 9h, itsenäinen työskentely 72h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa luetella sähköisen kaupankäynnin keskeisiä käsitteitä. Opiskelija osaa kuvata sähköisen kaupankäynnin mahdollisuuksia liiketoiminnassa. Opiskelija osaa ohjatusti toteuttaa perustoimintoja yksinkertaiseen verkkokauppaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä sähköisen kaupankäynnin käsitteet ja mahdollisuudet liiketoiminnassa. Hän osaa arvioida olemassa olevien verkkokauppojen käytettävyyttä. Opiskelija osaa ohjatusti suunnitella ja toteuttaa perustoiminnot sisältävän verkkokaupan osaksi yrityksen verkkopalvelua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa huomioida käytettävyyden ja tietoturvan verkkopalvelun toteutuksessa. Opiskelija osaa suunnitella sähköisen kauppapaikan liiketoiminnan näkökulmasta. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa perustoiminnot sisältävän verkkokaupan osaksi yrityksen verkkopalvelua.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa luetella sähköisen kaupankäynnin keskeisiä käsitteitä. Opiskelija osaa kuvata sähköisen kaupankäynnin mahdollisuuksia liiketoiminnassa. Opiskelija osaa ohjatusti toteuttaa perustoimintoja yksinkertaiseen verkkokauppaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa määritellä sähköisen kaupankäynnin käsitteet ja mahdollisuudet liiketoiminnassa. Hän osaa arvioida olemassa olevien verkkokauppojen käytettävyyttä. Opiskelija osaa ohjatusti suunnitella ja toteuttaa perustoiminnot sisältävän verkkokaupan osaksi yrityksen verkkopalvelua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa huomioida käytettävyyden ja tietoturvan verkkopalvelun toteutuksessa. Opiskelija osaa suunnitella sähköisen kauppapaikan liiketoiminnan näkökulmasta. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa perustoiminnot sisältävän verkkokaupan osaksi yrityksen verkkopalvelua.

Esitietovaatimukset

Tieto- ja viestintätekniikka

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

11.04.2022 - 25.05.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Viljo Arohonka
Opiskelijaryhmät
 • LITA20D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tietää, mitä yrityksen toiminnanohjausjärjestelmällä tarkoitetaan ja kuinka toiminnanohjausjärjestelmiä käytetään päivittäisissä yritystoiminnan prosesseissa. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa käyttää toiminnanohjausjärjestelmän eri moduuleja/osioita ja hän myös ymmärtää ja osaa eri moduulien/osioiden välisen yhteyden toisiinsa.

Sisältö

- integroidun järjestelmän käyttö
- tilaus-toimitusketjun hallinta

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaali.

Opetusmenetelmät

Luennot ja laiteharjoitukset.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä, harjoitustyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja harjoitukset 32 h.
Itsenäinen työskentely 76 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää, mitä yrityksen toiminnanohjausjärjestelmällä tarkoitetaan ja kuinka toiminnanohjausjärjestelmiä käytetään päivittäisissä yritystoiminnan prosesseissa. Opiskelija osaa käyttää toiminnanohjausjärjestelmän keskeisiä moduuleja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää toiminnanohjausjärjestelmän eri moduuleja. Hän myös osaa siirtää tietoa moduulien välillä ja ymmärtää keskeisten moduulien yhteyden toisiinsa. Hän osaa soveltaa keskeisiä asioita myös muissa toiminnanohjausjärjestelmissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää toiminnanohjausjärjestelmän eri moduuleja ja hän myös osaa siirtää tietoa moduulien välillä ja ymmärtää eri moduulien yhteyden toisiinsa. Opiskelija on aktiivinen lähiopetustunneilla. Hän osaa myös soveltaa oppimaansa muissa toiminnanohjausjärjestelmissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivisuus harjoituksissa 20 % ja palautettavat harjoitustyöt 80 %.

Esitietovaatimukset

- Laskentatoimen perusteet
- Yrityksen taloushallinto

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 07.09.2021

Ajoitus

08.11.2021 - 22.12.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA20A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

The course aims at adapting and developing communication skills to respond to the current global communication conditions. The student learns to understand others’ communication styles. The student will gain practical advice and tips on understanding international audience in English. As a result, the student will be able to select the right communication mode for maximum impact in different contexts.

The course provides the basic foundation and tools to become culturally competent. It develops an understanding of the cultural challenges that multicultural workplaces are facing. The aim is to enhance cultural sensitivity and competence as well as provide the student with practical tools to reduce cross-cultural misunderstanding and encourage positive cross-cultural working relationships in English.

Sisältö

· language issues : English today

· cross-cultural communication issues

· case study

Opetusmenetelmät

Contact lessons, independent study, team work, online study.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. The student completes all assigned work but has difficulty understanding and following instructions. The key English terminology and concepts appropriate to the course topics remain challenging. The student does not meet his/her own learning goals for most of the course.

2. The student completes all course work, but has difficulty understanding and following the instructions. The level of the written and spoken English is understandable yet basic as studying and practicing the key English terminology and concepts appropriate to the course topics remains inadequate. The student partially meets his/her own learning goals for the course.

Attendance will have an effect on the final grade as the minimum attendance for passing the course is 50 % of the contact hours. If a student is absent from more than 20 % of the contact hours, the student will automatically receive a lower final grade.

Receiving the credit requires a full completion of the course, including submission of all course work within the given submission periods. Late work equals late grade.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3. The student completes all assigned work on a generally good level. His/her written and spoken English is understandable, but studying and practicing the key English terminology and concepts appropriate to the course topics remains inadequate. The student meets his/her own learning goals for most of the course.

4. The student completes all assigned work mostly of high quality in terms of both written and spoken English. The student meets his/her own learning goals for the course. The student shows signs of having studied and practiced the key English terminology and concepts appropriate to the course topics.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5. The student completes all assigned work of high quality in terms of both written and spoken English. The student is able to present engaging, well-prepared tasks, materials and ideas in clear English using different communication channels. The student meets and occasionally exceeds his/her own expected learning goals for the course. The student clearly shows signs of having studied and practiced the key English terminology and concepts appropriate to the course topics.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Attendance will have an effect on the final grade as the minimum attendance for passing the course is 50 % of the contact hours. If a student is absent from more than 20 % of the contact hours, the student will automatically receive a lower final grade.
Receiving the credit requires a full completion of the course, including submission of all course work within the given submission periods. Late work equals late grade.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 07.09.2021

Ajoitus

08.11.2021 - 17.12.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA20C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

The course aims at adapting and developing communication skills to respond to the current global communication conditions. The student learns to understand others’ communication styles. The student will gain practical advice and tips on understanding international audience in English. As a result, the student will be able to select the right communication mode for maximum impact in different contexts.

The course provides the basic foundation and tools to become culturally competent. It develops an understanding of the cultural challenges that multicultural workplaces are facing. The aim is to enhance cultural sensitivity and competence as well as provide the student with practical tools to reduce cross-cultural misunderstanding and encourage positive cross-cultural working relationships in English.

Sisältö

· language issues : English today

· cross-cultural communication issues

· case study

Opetusmenetelmät

Contact lessons, independent study, team work, online study.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. The student completes all assigned work but has difficulty understanding and following instructions. The key English terminology and concepts appropriate to the course topics remain challenging. The student does not meet his/her own learning goals for most of the course.

2. The student completes all course work, but has difficulty understanding and following the instructions. The level of the written and spoken English is understandable yet basic as studying and practicing the key English terminology and concepts appropriate to the course topics remains inadequate. The student partially meets his/her own learning goals for the course.

Attendance will have an effect on the final grade as the minimum attendance for passing the course is 50 % of the contact hours. If a student is absent from more than 20 % of the contact hours, the student will automatically receive a lower final grade.

Receiving the credit requires a full completion of the course, including submission of all course work within the given submission periods. Late work equals late grade.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3. The student completes all assigned work on a generally good level. His/her written and spoken English is understandable, but studying and practicing the key English terminology and concepts appropriate to the course topics remains inadequate. The student meets his/her own learning goals for most of the course.

4. The student completes all assigned work mostly of high quality in terms of both written and spoken English. The student meets his/her own learning goals for the course. The student shows signs of having studied and practiced the key English terminology and concepts appropriate to the course topics.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5. The student completes all assigned work of high quality in terms of both written and spoken English. The student is able to present engaging, well-prepared tasks, materials and ideas in clear English using different communication channels. The student meets and occasionally exceeds his/her own expected learning goals for the course. The student clearly shows signs of having studied and practiced the key English terminology and concepts appropriate to the course topics.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Attendance will have an effect on the final grade as the minimum attendance for passing the course is 50 % of the contact hours. If a student is absent from more than 20 % of the contact hours, the student will automatically receive a lower final grade.
Receiving the credit requires a full completion of the course, including submission of all course work within the given submission periods. Late work equals late grade.

Ilmoittautumisaika

04.05.2021 - 24.02.2022

Ajoitus

08.03.2022 - 30.04.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Antti Savola
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA18
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • JUHA21S
  Julkiset hankinnat
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää sähköisiä työvälineitä ja ratkaisuja julkisten hankintojen toteuttamisessa.

Sisältö

Julkisissa hankinnoissa hyödynnettävät sähköiset työvälineet ja ratkaisut sekä niiden hyödyntäminen hankintaprosessissa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija tunnistaa julkisten hankintojen erilaisia sähköisiä työvälineitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa toteuttaa julkisen hankinnan sähköisesti (laki julkisista hankinnoista) ja laatia hankintailmoituksen sähköistä työvälinettä hyödyntäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa hyödyntää erilaisia sähköisiä ratkaisuja erityyppisissä julkisissa hankinnoissa, sekä hankintayksikön että tarjoajan rooleissa.

Esitietovaatimukset

Julkisten hankintojen perusteet

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

20.01.2022 - 25.05.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija
- osoittaa itsenäistä kielen hallintaa
- osaa arvioida ja kehittää taitojaan
- kykenee esiintymään englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa

Sisältö

- tiedonhaku
- työnhaku
- oman alan keskeiset käsitteet
- työelämän suullisia tilanteita
- suullinen ja kirjallinen yritysesittely
- monikulttuurinen työelämä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kaikki tehtävät on tehtävä ja palautettava Moodleen sovitussa ajassa. Opiskelijan viestintätaidot ovat keskitasoa ja hän tekee muutamia virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kaikki tehtävät on tehtävä ja palautettava Moodleen sovitussa ajassa. Opiskelijan taidot ovat hyvät. Viestintä sujuu ja hän tekee vähän virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki tehtävät on tehtävä ja palautettava Moodleen sovitussa ajassa. Opiskelijan taidot ovat selvästi keskiarvon yläpuolella. Tuskin mitään virheitä. Intonaatio ja sujuvuus ovat luonnollisia.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

Opetuskieli englanti.

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 50 % läsnäoloa lähiopetuksessa siten, että mikäli opiskelija on poissa enemmän kuin 20% lähiopetuksesta, hän saa automaattisesti alemman loppuarvosanan.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

20.01.2022 - 25.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija
- osoittaa itsenäistä kielen hallintaa
- osaa arvioida ja kehittää taitojaan
- kykenee esiintymään englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa

Sisältö

- tiedonhaku
- työnhaku
- oman alan keskeiset käsitteet
- työelämän suullisia tilanteita
- suullinen ja kirjallinen yritysesittely
- monikulttuurinen työelämä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kaikki tehtävät on tehtävä ja palautettava Moodleen sovitussa ajassa. Opiskelijan viestintätaidot ovat keskitasoa ja hän tekee muutamia virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kaikki tehtävät on tehtävä ja palautettava Moodleen sovitussa ajassa. Opiskelijan taidot ovat hyvät. Viestintä sujuu ja hän tekee vähän virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki tehtävät on tehtävä ja palautettava Moodleen sovitussa ajassa. Opiskelijan taidot ovat selvästi keskiarvon yläpuolella. Tuskin mitään virheitä. Intonaatio ja sujuvuus ovat luonnollisia.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

Opetuskieli englanti.

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 50 % läsnäoloa lähiopetuksessa siten, että mikäli opiskelija on poissa enemmän kuin 20% lähiopetuksesta, hän saa automaattisesti alemman loppuarvosanan.

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 22.12.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija
- osoittaa itsenäistä kielen hallintaa
- osaa arvioida ja kehittää taitojaan
- kykenee esiintymään englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa

Sisältö

- tiedonhaku
- työnhaku
- oman alan keskeiset käsitteet
- työelämän suullisia tilanteita
- suullinen ja kirjallinen yritysesittely
- monikulttuurinen työelämä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kaikki tehtävät on tehtävä ja palautettava Moodleen sovitussa ajassa. Opiskelijan viestintätaidot ovat keskitasoa ja hän tekee muutamia virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kaikki tehtävät on tehtävä ja palautettava Moodleen sovitussa ajassa. Opiskelijan taidot ovat hyvät. Viestintä sujuu ja hän tekee vähän virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki tehtävät on tehtävä ja palautettava Moodleen sovitussa ajassa. Opiskelijan taidot ovat selvästi keskiarvon yläpuolella. Tuskin mitään virheitä. Intonaatio ja sujuvuus ovat luonnollisia.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

Opetuskieli englanti.

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 50 % läsnäoloa lähiopetuksessa siten, että mikäli opiskelija on poissa enemmän kuin 20% lähiopetuksesta, hän saa automaattisesti alemman loppuarvosanan.

Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 22.12.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija
- osoittaa itsenäistä kielen hallintaa
- osaa arvioida ja kehittää taitojaan
- kykenee esiintymään englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa

Sisältö

- tiedonhaku
- työnhaku
- oman alan keskeiset käsitteet
- työelämän suullisia tilanteita
- suullinen ja kirjallinen yritysesittely
- monikulttuurinen työelämä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kaikki tehtävät on tehtävä ja palautettava Moodleen sovitussa ajassa. Opiskelijan viestintätaidot ovat keskitasoa ja hän tekee muutamia virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kaikki tehtävät on tehtävä ja palautettava Moodleen sovitussa ajassa. Opiskelijan taidot ovat hyvät. Viestintä sujuu ja hän tekee vähän virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki tehtävät on tehtävä ja palautettava Moodleen sovitussa ajassa. Opiskelijan taidot ovat selvästi keskiarvon yläpuolella. Tuskin mitään virheitä. Intonaatio ja sujuvuus ovat luonnollisia.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

Opetuskieli englanti.

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 50 % läsnäoloa lähiopetuksessa siten, että mikäli opiskelija on poissa enemmän kuin 20% lähiopetuksesta, hän saa automaattisesti alemman loppuarvosanan.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 11.01.2022

Ajoitus

19.01.2022 - 31.03.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Päivö Laine
 • Christopher Hudson
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija

- osaa arvioida ja kehittää kielen osaamistaan ja oppimistapojaan elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti.
- osaa toimia englanniksi oman alan työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- osaa toimia englanniksi oman alan tyypillisissä työtehtävissä ja vuorovaikutustilanteissa.

Sisältö

- tiedonhaku
- työnhaku
- oman alan keskeiset käsitteet
- työelämän suullisia tilanteita
- suullinen ja kirjallinen yritysesittely
- monikulttuurinen työelämä

Oppimateriaalit

Materiaali saatavilla Moodle-alustalla

Opetusmenetelmät

- Kirjalliset ja suuliset harjoitukset
- Ryhmä- ja parityöt
- Itsenäinen opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 t.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetuskieli on englanti.
Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 50 % läsnäoloa lähiopetuksessa siten, että mikäli opiskelija on poissa enemmän kuin 20% lähiopetuksesta, hän saa automaattisesti alemman loppuarvosanan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana 1: CEF taitotasolla B1, mahdollisesti useampi kuin yksi osa-alue tasolla A2. Oppimistehtävät tehty ja palautettu Moodleen sovittuna aikana.
Arvosana 2: Opiskelijan osoittamat taidot osittain taitotasolla A2, osittain jo tasolla B1.

CEF = Common European Framework of Reference for languages

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvosana 3: CEF yleisesti kaikkien kielitaidon osa-alueiden suhteen taitotasolla B1. Osasuoritukset kunnossa ja yleistasoltaan B1.
Arvosana 4: Opiskelijan osoittamat taidot osittain taitotasoa B1, osittain B2.
CEF = Common European Framework of Reference for languages

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5: Opiskelijan osoittamat taidot kokonaisvaltaisesti vähintään taitotasolla B2.
CEF = Common European Framework of Reference for languages

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suulliset tehtävät (esitelmä + hissipuhe)
Kirjalliset tehtävät (sähköposti + raportti)
Aktiivinen osallistuminen opetukseen
Kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen aikataulujen mukaan

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

Opetuskieli englanti

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 25.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA20A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

The student is able to succeed in professional communication situations of their field both face to face, over the phone and in writing.
The student knows the fundamental English terms of their field. They can independently produce various kinds of messages, documentation and other written materials of professional quality. Students are competent in speaking to groups.
Students can find relevant international professional and academic sources.

Sisältö

- sales and marketing (Product promotion, the language of promotion, promotional materials, sales and marketing presentations, sales calls and talks, meetings and negotiations)
- accounting (accounting and finance terminology: bookkeeping, financial statements, financial statement analysis, management accounting, banking and finance, annual reports and financial reviews)
- management (Meetings, Managerial terms and functions,Business functions,Organization structures, HR Concepts)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student understands slow and clear speech and some parts of easy field specific texts. Both in spoken and written language simple structures, limited professional vocabulary and mistakes disturb understanding.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student understands the most common field-related texts. He performs fairly well in predictable field-related situations in English.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student understands and manages to produce professional material. He performs very well in field-related situations in English. He uses the professional vocabulary skillfully.

Esitietovaatimukset

English at Work 1

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

17.01.2022 - 25.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA20B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

The student is able to succeed in professional communication situations of their field both face to face, over the phone and in writing.
The student knows the fundamental English terms of their field. They can independently produce various kinds of messages, documentation and other written materials of professional quality. Students are competent in speaking to groups.
Students can find relevant international professional and academic sources.

Sisältö

- sales and marketing (Product promotion, the language of promotion, promotional materials, sales and marketing presentations, sales calls and talks, meetings and negotiations)
- accounting (accounting and finance terminology: bookkeeping, financial statements, financial statement analysis, management accounting, banking and finance, annual reports and financial reviews)
- management (Meetings, Managerial terms and functions,Business functions,Organization structures, HR Concepts)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student understands slow and clear speech and some parts of easy field specific texts. Both in spoken and written language simple structures, limited professional vocabulary and mistakes disturb understanding.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student understands the most common field-related texts. He performs fairly well in predictable field-related situations in English.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student understands and manages to produce professional material. He performs very well in field-related situations in English. He uses the professional vocabulary skillfully.

Esitietovaatimukset

English at Work 1

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 20.02.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 25.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Cory Isaacs
Opiskelijaryhmät
 • LITA20C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

The student is able to succeed in professional communication situations of their field both face to face, over the phone and in writing.
The student knows the fundamental English terms of their field. They can independently produce various kinds of messages, documentation and other written materials of professional quality. Students are competent in speaking to groups.
Students can find relevant international professional and academic sources.

Sisältö

- sales and marketing (Product promotion, the language of promotion, promotional materials, sales and marketing presentations, sales calls and talks, meetings and negotiations)
- accounting (accounting and finance terminology: bookkeeping, financial statements, financial statement analysis, management accounting, banking and finance, annual reports and financial reviews)
- management (Meetings, Managerial terms and functions,Business functions,Organization structures, HR Concepts)

Oppimateriaalit

Isaacs et al. 2020. Eye For Business. Edita Publishing: Helsinki.

Other material distributed by the lecturer.

Opetusmenetelmät

Contact study, virtual study and independent study. Team-based and individual tasks. Collaborative methods

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 ects equal around 80 hours of student input of which 20 hrs contact lessons.
60 hours of input outside classroom.
Focus will be based on the students line of specialization: Accounting, Business Operations Development, Sales and Marketing or Digital business and programming.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student understands slow and clear speech and some parts of easy field specific texts. Both in spoken and written language simple structures, limited professional vocabulary and mistakes disturb understanding.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student understands the most common field-related texts. He performs fairly well in predictable field-related situations in English.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student understands and manages to produce professional material. He performs very well in field-related situations in English. He uses the professional vocabulary skillfully.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teacher assessment
Peer and self assessment
Continuous assessment.
All the tasks are to be accomplished according to the given guidelines and within the given time limits.
Assessment is based on a written task, presentation and vocabulary quiz.
Attendance rule applies here.
Students must pass all three graded tasks and complete all homework tasks to complete the course.

Esitietovaatimukset

English at Work 1

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

31.01.2022 - 25.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Cory Isaacs
Opiskelijaryhmät
 • LITA20D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

The student is able to succeed in professional communication situations of their field both face to face, over the phone and in writing.
The student knows the fundamental English terms of their field. They can independently produce various kinds of messages, documentation and other written materials of professional quality. Students are competent in speaking to groups.
Students can find relevant international professional and academic sources.

Sisältö

- sales and marketing (Product promotion, the language of promotion, promotional materials, sales and marketing presentations, sales calls and talks, meetings and negotiations)
- accounting (accounting and finance terminology: bookkeeping, financial statements, financial statement analysis, management accounting, banking and finance, annual reports and financial reviews)
- management (Meetings, Managerial terms and functions,Business functions,Organization structures, HR Concepts)

Oppimateriaalit

Isaacs et al. 2020. Eye For Business. Edita Publishing: Helsinki.

Other material distributed by the lecturer.

Opetusmenetelmät

Contact study, virtual study and independent study. Team-based and individual tasks. Collaborative methods

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 ects equal around 80 hours of student input of which 20 hrs contact lessons.
60 hours of input outside classroom.
Focus will be based on the students line of specialization: Accounting, Business Operations Development, Sales and Marketing or Digital business and programming.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student understands slow and clear speech and some parts of easy field specific texts. Both in spoken and written language simple structures, limited professional vocabulary and mistakes disturb understanding.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student understands the most common field-related texts. He performs fairly well in predictable field-related situations in English.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student understands and manages to produce professional material. He performs very well in field-related situations in English. He uses the professional vocabulary skillfully.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teacher assessment
Peer and self assessment
Continuous assessment.
All the tasks are to be accomplished according to the given guidelines and within the given time limits.
Assessment is based on a written task, presentation and vocabulary quiz.
Attendance rule applies here.
Students must pass all three graded tasks and complete all homework tasks to complete the course.

Esitietovaatimukset

English at Work 1

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 03.09.2021

Ajoitus

15.09.2021 - 30.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Päivö Laine
 • Christopher Hudson
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

The student is able to succeed in routine communication situations of their field both face to face, over the phone and in writing.
The student knows the fundamental English terms of their field. They can independently produce various kinds of messages, documentation and other written materials of professional quality. Students are competent in speaking to groups.
Students can find relevant international and academic sources.

Sisältö

Field of sales and marketing
Product promotion, the language of promotion, promotional materials, sales and marketing presentations, sales calls and talks, meetings and negotiations.

Field of accounting
accounting and finance terminology: bookkeeping, financial statements, financial statement analysis, management accounting, banking and finance, annual reports and financial reviews

Field of management
Meetings
Managerial terms and functions
Business functions
Organization structures
HR Concepts

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali saataville Moodlessa

Opetusmenetelmät

- Kontaktiopetus
- itsenäinen opiskelu
- Pari- ja/tai pienryhmätyöskently

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opetuskieli on englanti.
Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 50 % läsnäoloa lähiopetuksessa siten, että mikäli opiskelija on poissa enemmän kuin 20% lähiopetuksesta, hän saa automaattisesti alemman loppuarvosanan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student understands slow and clear speech and some parts of easy field specific texts. Both in spoken and written language simple structures, limited professional vocabulary and mistakes disturb understanding.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student understands the most common field-related texts. He performs fairly well in predictable field-related situations in English.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student understands and manages to produce professional material. He performs very well in field-related situations in English. He uses the professional vocabulary skillfully.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajan arviointi
Vertais- ja itsearviointi
Kaikki tehtävät tulee suorittaa annettujen ohjeiden ja aikataulujen mukaan.
Arvointi perustuu seuraavaan:
- kirjalliset tehtävät, esitelmä, aktiivinen osallistuminen, sanastotesti. Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti etätehtävät ja arvioitavat tehtävät.

Esitietovaatimukset

English at Work 1.

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 27.09.2021

Ajoitus

04.10.2021 - 22.12.2021

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Ilpo Kempas
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelijalla on hyvä englannin yleiskielen taito. Lisäksi hän pystyy käyttämään myös alakohtaista ja opinnoissa tarvittavaa sanastoa sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
Opiskelija osaa ohjata ja arvioida omaa englannin kielen oppimistaan.

Sisältö

Kielen rakenteita harjoittavia tehtäviä
Liiketalouden sanastoa kartuttavia tekstejä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty
Hyväksytty:
Opiskelija käyttää suullisessa ja kirjallisessa viestinnässään perusrakenteita ja suppeahkoa sanastoa. Virheet haittaavat jonkin verran ymmärrettävyyttä. Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä ja selviää kohtuullisesti tutuista arkielämän kielenkäyttötilanteista. Ääntäminen on ymmärrettävää.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä.
Kontaktiopetuksessa on 80 % läsnäolovaatimus.

Ajoitus

02.11.2021 - 31.07.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Tiina Hietala
 • Johanna Koivula
 • Ilpo Kempas

Tavoitteet

Opiskelijalla on hyvä englannin yleiskielen taito. Lisäksi hän pystyy käyttämään myös alakohtaista ja opinnoissa tarvittavaa sanastoa sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
Opiskelija osaa ohjata ja arvioida omaa englannin kielen oppimistaan.

Sisältö

Kielen rakenteita harjoittavia tehtäviä
Liiketalouden sanastoa kartuttavia tekstejä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tiedostaa suomenkielisen kielenkäyttäjän keskeisimmät kielioppihaasteet englanninkielisessä kommunikaatiossa ja kykenee ottamaan ne huomioon omassa tuotoksessaan jossain määrin. Kielioppivirheiden välttäminen ja vähentäminen vaatii kuitenkin erityistä valppautta ja tietoista ponnistelua.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tiedostaa suomenkielisen kielenkäyttäjän keskeisimmät kielioppihaasteet englanninkielisessä kommunikaatiossa ja kykenee useimmiten ottamaan ne huomioon omassa tuotoksessaan. Kielioppivirheiden välttäminen vaatii kuitenkin toisinaan valppautta ja tietoista ponnistelua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tiedostaa suomenkielisen kielenkäyttäjän keskeisimmät kielioppihaasteet englanninkielisessä kommunikaatiossa ja kykenee ottamaan ne huomioon omassa tuotoksessaan. Kielioppivirheiden välttäminen ei vaadi erityistä valppautta ja tietoista ponnistelua.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä.
Kontaktiopetuksessa on 80 % läsnäolovaatimus.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 03.06.2022

Ajoitus

13.06.2022 - 31.07.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Anmari Viljamaa

Tavoitteet

Opiskelija tuntee etiikan perusteisiin liittyvät keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa perustella eettisiä valintojaan. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä eettisistä ratkaisuista liiketoiminnan alalla ja kommentoida niitä. Opiskelija kykenee itsenäisesti pohtimaan omaa moraalikoodiaan.

Sisältö

- etiikka, eettinen toiminta, etiikan perusteet
- eettinen herkkyys
- moraalikoodit, etenkin rationaalinen egoismi
- etiikka ja johtaminen

Oppimateriaalit

Opintojakson toteutus pääosin perustuu kirjaan Woiceshyn, J. 2013. Tulos ja moraali: eettinen tie menestykseen. Kauppakamari.
Kirja on erittäin suositeltava mutta ei välttämätön opintojakson suorittamiseksi.
Muut materiaalit ilmoitetaan toteutuksella.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla perehdytään aiheeseen liittyvään materiaaliin ja tehdään verkkotehtäviä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Verkko-opinto, ei vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Koko opintojakso koostuu itsenäisestä työskentelystä. Opiskelijan laskennallinen työmäärä on 80 tuntia, josta
- itsenäistä materiaaliin tutustumista ja pohdintaa 50 h
- omien verkkotehtävien tekemistä 30 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät. Opiskelija tunnistaa useimmat käsitellyt etiikkaan ja etiikan perusteisiin liittyvät käsitteet ja soveltaa niitä laaja-alaisesti. Opiskelija perustelee eettisiä ratkaisujaan selkeästi. Opiskelija antaa esimerkkejä eettisistä kysymyksistä ja kommentoi eettistä arvostelukykyä osoittaen tällaisia esimerkkejä. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä oman moraalikoodin pohdintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät perusteellisesti ja ajallaan. Opiskelija tunnistaa lähes kaikki käsitellyt etiikkaan ja etiikan perusteisiin liittyvät käsitteet ja osoittaa hyvää kykyä soveltaa niitä. Opiskelija perustelee eettisiä ratkaisujaan selkeästi. Opiskelija antaa osuvia esimerkkejä eettisistä kysymyksistä ja kommentoi perustellen ja eettistä herkkyyttä osoittaen tällaisia esimerkkejä. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä syvälliseen oman moraalikoodin pohdintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät perusteellisesti ja ajallaan. Opiskelija tunnistaa lähes kaikki käsitellyt etiikkaan ja etiikan perusteisiin liittyvät käsitteet ja osoittaa erinomaista kykyä soveltaa niitä. Opiskelija perustelee eettisiä ratkaisujaan selkeästi ja osuvasti. Opiskelija antaa hyvin perusteltuja esimerkkejä eettisistä kysymyksistä ja kommentoi perustellen ja eettistä herkkyyttä osoittaen tällaisia esimerkkejä. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä syvälliseen ja kriittiseen oman moraalikoodin pohdintaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät 100%

Ilmoittautumisaika

16.08.2021 - 17.09.2021

Ajoitus

04.10.2021 - 22.12.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Anmari Viljamaa

Tavoitteet

Opiskelija tuntee etiikan perusteisiin liittyvät keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa perustella eettisiä valintojaan. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä eettisistä ratkaisuista liiketoiminnan alalla ja kommentoida niitä. Opiskelija kykenee itsenäisesti pohtimaan omaa moraalikoodiaan.

Sisältö

- etiikka, eettinen toiminta, etiikan perusteet
- eettinen herkkyys
- moraalikoodit, etenkin rationaalinen egoismi
- etiikka ja johtaminen

Oppimateriaalit

Opintojakson toteutus perustuu kirjaan Woiceshyn, J. 2013. Tulos ja moraali: eettinen tie menestykseen. Kauppakamari.
Kirja on erittäin suositeltava mutta ei välttämätön opintojakson suorittamiseksi.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla perehdytään aiheeseen liittyvään materiaaliin, tehdään verkkotehtäviä sekä osallistutaan verkkokeskusteluun.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Verkko-opinto, ei vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Koko opintojakso koostuu itsenäisestä työskentelystä. Opiskelijan laskennallinen työmäärä on 80 tuntia, josta
- itsenäistä materiaaliin tutustumista ja pohdintaa 45 h
- verkkotehtävien tekemistä 35 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso kuuluu ammattikorkeakoulujen ristiinopiskelun (CampusOnline) piiriin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät. Opiskelija tunnistaa useimmat käsitellyt etiikkaan ja etiikan perusteisiin liittyvät käsitteet ja soveltaa niitä laaja-alaisesti. Opiskelija perustelee eettisiä ratkaisujaan selkeästi. Opiskelija antaa esimerkkejä eettisistä kysymyksistä ja kommentoi eettistä arvostelukykyä osoittaen tällaisia esimerkkejä. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä oman moraalikoodin pohdintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät perusteellisesti ja ajallaan. Opiskelija tunnistaa lähes kaikki käsitellyt etiikkaan ja etiikan perusteisiin liittyvät käsitteet ja osoittaa hyvää kykyä soveltaa niitä. Opiskelija perustelee eettisiä ratkaisujaan selkeästi. Opiskelija antaa osuvia esimerkkejä eettisistä kysymyksistä ja kommentoi perustellen ja eettistä herkkyyttä osoittaen tällaisia esimerkkejä. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä syvälliseen oman moraalikoodin pohdintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät perusteellisesti ja ajallaan. Opiskelija tunnistaa lähes kaikki käsitellyt etiikkaan ja etiikan perusteisiin liittyvät käsitteet ja osoittaa erinomaista kykyä soveltaa niitä. Opiskelija perustelee eettisiä ratkaisujaan selkeästi ja osuvasti. Opiskelija antaa hyvin perusteltuja esimerkkejä eettisistä kysymyksistä ja kommentoi perustellen ja eettistä herkkyyttä osoittaen tällaisia esimerkkejä. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä syvälliseen ja kriittiseen oman moraalikoodin pohdintaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät 100% (verkkotentit 30%, verkkokeskustelu 10%, lopputehtävä 60%)

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 22.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Viljo Arohonka
Opiskelijaryhmät
 • LITA20A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida ja analysoida yritysten kannattavuutta ja taloudellista asemaa yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella. Opiskelija osaa tilinpäätöksen tietojen perusteella laskettavien perustunnuslukujen laskutavan ja sisällön sekä osaa selvittää näiden tunnuslukujen antaman informaation merkityksen. Opiskelija tuntee johdon laskentatoimen perusteet, tehtävät ja sen erilaiset hyväksikäyttömahdollisuudet yrityksessä. Opiskelija osaa käyttää hyväkseen mm. katetuottoanalyysiä yrityksen kannattavuuden tarkastelussa. Opiskelija osaa laatia yritysrahoitukseen liittyviä peruslaskelmia.
Opiskelija tuntee välittömän ja välillisen verotuksen peruskäsitteet ja lainsäädännön sekä osaa soveltaa niitä yritystoiminnassa.

Sisältö

- tilinpäätöksen osat ja niiden keskeinen sisältö
- kannattavuuden ja taloudellisen aseman arviointi
- vertailu tilinpäätöksen tietojen perusteella
- katetuottoanalyysi
- budjetoinnin ja hinnoittelun perusteet
- rahoitussuunnittelu ja investoinnit
- talouden tunnusluvut

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ja opiskelumateriaali:
Neilimo & Uusi-Rauva. Johdon laskentatoimi; 2014 tai uudempi, luvut 1 - 4 ja 11
Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & Niskanen: Laskentatoimi, 2015 tai uudempi, luvut 5 - 9
Materiaali Moodlesta ja harjoituksissa lasketut laskuharjoitukset

Opetusmenetelmät

- luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja harjoitukset 32 h
Itsenäinen työskentely 76 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa arvioida yritysten kannattavuutta ja taloudellista asemaa annettujen tunnuslukujen perusteella. Opiskelija osaa laatia yritysrahoitukseen liittyviä peruslaskelmia. Opiskelija tuntee johdon laskentatoimen perusteita sekä välittömän ja vällilisen verotuksen periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa arvioida ja analysoida yritysten kannattavuutta ja taloudellista asemaa yrityksen tilinpäätöstietojen ja annettujen tunnuslukujen perusteella. Opiskelija osaa käyttää hyväkseen mm. katetuottoanalyysiä yrityksen kannattavuuden tarkastelussa. Opiskelija tuntee välittömän ja välillisen verotuksen keskeiset peruskäsitteet ja lainsäädännön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida ja analysoida yritysten kannattavuutta ja taloudellista asemaa yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella. Opiskelija tuntee johdon laskentatoimen perusteet, tehtävät ja sen erilaiset hyväksikäyttömahdollisuudet yrityksessä.
Opiskelija osaa soveltaa välittömän ja vällilisen verotuksen lainsäädäntöä yritystoiminnassa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 70 %, palautettava harjoitustyö 30 %.

Esitietovaatimukset

Laskentatoimi 1, Laskentatoimi 2

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 22.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Viljo Arohonka
Opiskelijaryhmät
 • LITA20C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida ja analysoida yritysten kannattavuutta ja taloudellista asemaa yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella. Opiskelija osaa tilinpäätöksen tietojen perusteella laskettavien perustunnuslukujen laskutavan ja sisällön sekä osaa selvittää näiden tunnuslukujen antaman informaation merkityksen. Opiskelija tuntee johdon laskentatoimen perusteet, tehtävät ja sen erilaiset hyväksikäyttömahdollisuudet yrityksessä. Opiskelija osaa käyttää hyväkseen mm. katetuottoanalyysiä yrityksen kannattavuuden tarkastelussa. Opiskelija osaa laatia yritysrahoitukseen liittyviä peruslaskelmia.
Opiskelija tuntee välittömän ja välillisen verotuksen peruskäsitteet ja lainsäädännön sekä osaa soveltaa niitä yritystoiminnassa.

Sisältö

- tilinpäätöksen osat ja niiden keskeinen sisältö
- kannattavuuden ja taloudellisen aseman arviointi
- vertailu tilinpäätöksen tietojen perusteella
- katetuottoanalyysi
- budjetoinnin ja hinnoittelun perusteet
- rahoitussuunnittelu ja investoinnit
- talouden tunnusluvut

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ja opiskelumateriaali:
Neilimo & Uusi-Rauva. Johdon laskentatoimi; 2014 tai uudempi, luvut 1 - 4 ja 11
Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & Niskanen: Laskentatoimi, 2015 tai uudempi, luvut 5 - 9
Materiaali moodlesta ja harjoituksissa lasketut laskuharjoitukset

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja harjoitukset 32 h
Itsenäinen työskentely 76 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa arvioida yritysten kannattavuutta ja taloudellista asemaa annettujen tunnuslukujen perusteella. Opiskelija osaa laatia yritysrahoitukseen liittyviä peruslaskelmia. Opiskelija tuntee johdon laskentatoimen perusteita sekä välittömän ja vällilisen verotuksen periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa arvioida ja analysoida yritysten kannattavuutta ja taloudellista asemaa yrityksen tilinpäätöstietojen ja annettujen tunnuslukujen perusteella. Opiskelija osaa käyttää hyväkseen mm. katetuottoanalyysiä yrityksen kannattavuuden tarkastelussa. Opiskelija tuntee välittömän ja välillisen verotuksen keskeiset peruskäsitteet ja lainsäädännön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida ja analysoida yritysten kannattavuutta ja taloudellista asemaa yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella. Opiskelija tuntee johdon laskentatoimen perusteet, tehtävät ja sen erilaiset hyväksikäyttömahdollisuudet yrityksessä.
Opiskelija osaa soveltaa välittömän ja vällilisen verotuksen lainsäädäntöä yritystoiminnassa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 70 %, palautettava harjoitustyö 30 %.

Esitietovaatimukset

Laskentatoimi 1, Laskentatoimi 2

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 04.03.2022

Ajoitus

15.03.2022 - 25.05.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Viljo Arohonka
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida ja analysoida yritysten kannattavuutta ja taloudellista asemaa yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella. Opiskelija osaa tilinpäätöksen tietojen perusteella laskettavien perustunnuslukujen laskutavan ja sisällön sekä osaa selvittää näiden tunnuslukujen antaman informaation merkityksen. Opiskelija tuntee johdon laskentatoimen perusteet, tehtävät ja sen erilaiset hyväksikäyttömahdollisuudet yrityksessä. Opiskelija osaa käyttää hyväkseen mm. katetuottoanalyysiä yrityksen kannattavuuden tarkastelussa. Opiskelija osaa laatia yritysrahoitukseen liittyviä peruslaskelmia.
Opiskelija tuntee välittömän ja välillisen verotuksen peruskäsitteet ja lainsäädännön sekä osaa soveltaa niitä yritystoiminnassa.

Sisältö

- tilinpäätöksen osat ja niiden keskeinen sisältö
- kannattavuuden ja taloudellisen aseman arviointi
- vertailu tilinpäätöksen tietojen perusteella
- katetuottoanalyysi
- budjetoinnin ja hinnoittelun perusteet
- rahoitussuunnittelu ja investoinnit
- talouden tunnusluvut

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa arvioida yritysten kannattavuutta ja taloudellista asemaa annettujen tunnuslukujen perusteella. Opiskelija osaa laatia yritysrahoitukseen liittyviä peruslaskelmia. Opiskelija tuntee johdon laskentatoimen perusteita sekä välittömän ja välillisen verotuksen periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa arvioida ja analysoida yritysten kannattavuutta ja taloudellista asemaa yrityksen tilinpäätöstietojen ja annettujen tunnuslukujen perusteella. Opiskelija osaa käyttää hyväkseen mm. katetuottoanalyysiä yrityksen kannattavuuden tarkastelussa. Opiskelija tuntee välittömän ja välillisen verotuksen keskeiset peruskäsitteet ja lainsäädännön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida ja analysoida yritysten kannattavuutta ja taloudellista asemaa yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella. Opiskelija tuntee johdon laskentatoimen perusteet, tehtävät ja sen erilaiset hyväksikäyttömahdollisuudet yrityksessä.
Opiskelija osaa soveltaa välittömän ja välillisen verotuksen lainsäädäntöä yritystoiminnassa.

Esitietovaatimukset

Laskentatoimen perusteet

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 24.10.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Tuulia Potka-Soininen
Opiskelijaryhmät
 • LITA19A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA18A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä yrityksen taloudellisen menestymisen arviointiin liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää tilinpäätösanalyysiprosessin eri vaiheiden suunnittelun ja toteuttamisen. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kokonaisvaltaisesti yrityksen tilinpäätösanalyysin (niin FAS- kuin IFRS -tilinpäätöksestäkin. Hän osaa käyttää tunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita yrityksen menestyksen ja arvon arvioinnissa. Hän osaa laatia tilinpäätösanalyysiraportin ja tulkita analyysin tuloksia yrityksen ja sen eri sidosryhmien näkökulmasta. Opiskelija osaa arvioida kokonaisvaltaisen tilipäätösanalyysin merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimivalle yritykselle ja sen sidosryhmille.

Sisältö

- tilinpäätösanalyysin käsitteet ja peruskysymykset
- tilinpäätösanalyysin merkitys yritysten ja niiden sidostyhmien päätöksenteossa
- tilinpäätösanalyysin toteutusperiaatteet: aineiston muokkaus, mittauskohteiden ja tunnuslukujen valinta, tunnuslukujen tulkinta, rahavirtalaskelmat, markkinaperusteiset tunnusluvut, arvonmääritys
- suomalaisten (FAS) ja kansainvälisten (IFRS) ?tilinpäätösstandardien erojen vaikutus tilinpäätösanalyysiin
- tilinpäätösanalyysin suunnittelun ja toteutuksen apuvälineet
- tilinpäätösanalyysin toteutus erilaisissa päätöksentekotilanteissa
- tunnuslukuanalyysin erityiskysymyksiä
- tilinpäätösanalyysiraportin laatiminen

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit ja muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja harjoitukset 32 h
Itsenäinen työskentely 76 h

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija osaa määritellä yrityksen taloudellisen menestymisen arviointiin liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää tilinpäätösanalyysiprosessin eri vaiheiden suunnittelun ja toteuttamisen. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen tilinpäätösanalyysin (niin FAS- kuin IFRS -tilinpäätöksestäkin). Hän osaa käyttää perustunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita yrityksen menestyksen arvioinnissa myös kansainvälisessä yrityksessä. Hän osaa laatia yksinkertaisen tilinpäätösanalyysiraportin ja tulkita analyysin tuloksia yrityksen ja sen eri sidosryhmien näkökulmasta. Opiskelija osaa arvioida tilipäätösanalyysin merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimivalle yritykselle ja sen sidosryhmille.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä yrityksen taloudellisen menestymisen arviointiin liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää tilinpäätösanalyysiprosessin eri vaiheiden suunnittelun ja toteuttamisen. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yrityksen tilinpäätösanalyysin (niin FAS- kuin IFRS -tilinpäätöksestäkin). Hän osaa käyttää monipuolisesti tunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita yrityksen menestyksen arvioinnissa myös kansainvälisessä yrityksessä. Hän osaa laatia tilinpäätösanalyysiraportin ja tulkita analyysin tuloksia yrityksen ja sen eri sidosryhmien näkökulmasta. Opiskelija osaa arvioida kokonaisvaltaisen tilipäätösanalyysin merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimivalle yritykselle ja sen sidosryhmille.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä tarkasti yrityksen taloudellisen menestymisen arviointiin liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää loogisesti tilinpäätösanalyysiprosessin eri vaiheiden suunnittelun ja toteuttamisen. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kokonaisvaltaisesti yrityksen tilinpäätösanalyysin (niin FAS- kuin IFRS -tilinpäätöksestäkin). Hän osaa käyttää monipuolisesti ja kriittisesti tunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita yrityksen menestyksen arvioinnissa myös kansainvälisessä yrityksessä. Hän osaa laatia kokonaisvaltaisen tilinpäätösanalyysiraportin ja tulkita analyysin tuloksia yrityksen ja sen eri sidosryhmien näkökulmasta. Opiskelija osaa arvioida kokonaisvaltaisen tilipäätösanalyysin merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimivalle yritykselle ja sen sidosryhmille.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt (50 %), oppimispäiväkirja ja itsearviointi (50 %)

Esitietovaatimukset

Taloushallintokokonaisuudet 1 - 5

Lisätiedot

Opintojakson lisäksi suositellaan sekä likviditeettihallinnon että investointi- ja rahoitussuunnittelun opintojaksoa.

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 20.12.2021

Ajoitus

12.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

4 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Tuulia Potka-Soininen
Opiskelijaryhmät
 • TAJO21
  Talousosaaminen johtamisen tukena
 • KDAVOINAMK
  Avoin amk, liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä yrityksen taloudellisen menestymisen arviointiin liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää tilinpäätösanalyysiprosessin eri vaiheiden suunnittelun ja toteuttamisen. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kokonaisvaltaisesti yrityksen tilinpäätösanalyysin (niin FAS- kuin IFRS -tilinpäätöksestäkin. Hän osaa käyttää tunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita yrityksen menestyksen ja arvon arvioinnissa. Hän osaa laatia tilinpäätösanalyysiraportin ja tulkita analyysin tuloksia yrityksen ja sen eri sidosryhmien näkökulmasta. Opiskelija osaa arvioida kokonaisvaltaisen tilipäätösanalyysin merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimivalle yritykselle ja sen sidosryhmille.

Sisältö

- tilinpäätösanalyysin käsitteet ja peruskysymykset
- tilinpäätösanalyysin merkitys yritysten ja niiden sidostyhmien päätöksenteossa
- tilinpäätösanalyysin toteutusperiaatteet: aineiston muokkaus, mittauskohteiden ja tunnuslukujen valinta, tunnuslukujen tulkinta, rahavirtalaskelmat, markkinaperusteiset tunnusluvut, arvonmääritys
- suomalaisten (FAS) ja kansainvälisten (IFRS) ?tilinpäätösstandardien erojen vaikutus tilinpäätösanalyysiin
- tilinpäätösanalyysin suunnittelun ja toteutuksen apuvälineet
- tilinpäätösanalyysin toteutus erilaisissa päätöksentekotilanteissa
- tunnuslukuanalyysin erityiskysymyksiä
- tilinpäätösanalyysiraportin laatiminen

Opetusmenetelmät

Hybridiopetus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija osaa määritellä yrityksen taloudellisen menestymisen arviointiin liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää tilinpäätösanalyysiprosessin eri vaiheiden suunnittelun ja toteuttamisen. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen tilinpäätösanalyysin (niin FAS- kuin IFRS -tilinpäätöksestäkin). Hän osaa käyttää perustunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita yrityksen menestyksen arvioinnissa myös kansainvälisessä yrityksessä. Hän osaa laatia yksinkertaisen tilinpäätösanalyysiraportin ja tulkita analyysin tuloksia yrityksen ja sen eri sidosryhmien näkökulmasta. Opiskelija osaa arvioida tilipäätösanalyysin merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimivalle yritykselle ja sen sidosryhmille.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä yrityksen taloudellisen menestymisen arviointiin liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää tilinpäätösanalyysiprosessin eri vaiheiden suunnittelun ja toteuttamisen. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yrityksen tilinpäätösanalyysin (niin FAS- kuin IFRS -tilinpäätöksestäkin). Hän osaa käyttää monipuolisesti tunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita yrityksen menestyksen arvioinnissa myös kansainvälisessä yrityksessä. Hän osaa laatia tilinpäätösanalyysiraportin ja tulkita analyysin tuloksia yrityksen ja sen eri sidosryhmien näkökulmasta. Opiskelija osaa arvioida kokonaisvaltaisen tilipäätösanalyysin merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimivalle yritykselle ja sen sidosryhmille.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä tarkasti yrityksen taloudellisen menestymisen arviointiin liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää loogisesti tilinpäätösanalyysiprosessin eri vaiheiden suunnittelun ja toteuttamisen. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kokonaisvaltaisesti yrityksen tilinpäätösanalyysin (niin FAS- kuin IFRS -tilinpäätöksestäkin). Hän osaa käyttää monipuolisesti ja kriittisesti tunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita yrityksen menestyksen arvioinnissa myös kansainvälisessä yrityksessä. Hän osaa laatia kokonaisvaltaisen tilinpäätösanalyysiraportin ja tulkita analyysin tuloksia yrityksen ja sen eri sidosryhmien näkökulmasta. Opiskelija osaa arvioida kokonaisvaltaisen tilipäätösanalyysin merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimivalle yritykselle ja sen sidosryhmille.

Esitietovaatimukset

Taloushallintokokonaisuudet 1 - 5

Lisätiedot

Opintojakson lisäksi suositellaan sekä likviditeettihallinnon että investointi- ja rahoitussuunnittelun opintojaksoa.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 31.12.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Viljo Arohonka
Opiskelijaryhmät
 • LITA19A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa esitellä arvopaperimarkkinoiden toiminnan pääpiirteittäin. Hänellä on kokonaiskuva erilaisista yrityksen rahoitusmenetelmistä. Opiskelija osaa arvioida ja vertailla erilaisia velan vakuuksia. Hän osaa arvioida Euroopan Keskuspankin ja kansallisten keskuspankkien toimintaa ja tehtäviä rahamarkkinoilla.

Sisältö

- rahoitusjärjestelmä
- rahoitusmarkkinoiden sääntely
- yrityksen rahoitusvaihtoehdot
- velan vakuudet
- arvopaperimarkkinaoikeus
- Euroopan keskuspankki ja kansalliset keskuspanki

Oppimateriaalit

Opettajan antamat aiheet

Opetusmenetelmät

Ryhmätyö ja raportti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luento 2 h, ryhmätyö ja raportti 30 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa etsiä tietoa keskeisestä rahoitusmarkkinoita säätelevästä lainsäädännöstä. Hän osaa nimetä erilaisista yrityksen rahoitusmuotoja ja erilaisia velan vakuuksia. Hän osaa nimetä toisaalta Euroopan Keskuspankin ja toisaalta kansallisten keskuspankkien tehtäviä rahamarkkinoilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa etsiä tietoa keskeisestä rahoitusmarkkinoita säätelevästä lainsäädännöstä ja soveltaa löytämäänsä tietoa käytäntöön. Hän osaa arvioida ja vertailla keskeisiä yrityksen rahoitusmuotoja ja velan vakuuksia. Hän osaa arvioida Euroopan Keskuspankin ja kansallisten keskuspankkien toimintaa ja tehtäviä rahamarkkinoilla

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa etsiä tietoa rahoitusmarkkinoita säätelevästä lainsäädännöstä ja soveltaa löytämäänsä tietoa käytäntöön. Hän osaa arvioida ja vertailla erilaisista yrityksen rahoitusmuotoja ja erilaisia velan vakuuksia. Hän osaa arvioida ja vertailla Euroopan Keskuspankin ja kansallisten keskuspankkien toimintaa ja tehtäviä rahamarkkinoilla

Esitietovaatimukset

- Yhteisöoikeus

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 14.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 22.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Leo Sippola
Opiskelijaryhmät
 • LITA20A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija pystyy laskemaan investoinnin kannattavuuden sekä nykyarvo- että annuiteettimenetelmällä.
Hän osaa käsitellä ja käyttää talouselämän funktioita kuten kysyntä-, tarjonta-, kustannus- ja tuottofunktioita. Hän pystyy määrittämään rajakustannuksen ja -tuoton. Hänellä on taito ymmärtää ja käsitellä kysynnän, hinnan ja tulon joustot.

Sisältö

- investointilaskelmat
- kysyntä-, tarjonta-, kustannus- ja tuottofunktio
- rajakustannusfunktio ja rajatuotto-

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tehdä aihepiiriin liittyvät laskutoimitukset tyydyttävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä aihepiiriin liittyvät laskutoimitukset hyvin ja soveltaa talousmatematiikan menetelmiä liike-elämän ongelmanratkaisuun.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tehdä aihepiiriin liittyvät laskutoimitukset erittäin hyvin ja soveltaa monipuolisesti talousmatematiikan menetelmiä liike-elämän ongelmanratkaisuun.

Esitietovaatimukset

Talousmatematiikka (3 op)

Ilmoittautumisaika

11.10.2021 - 16.01.2022

Ajoitus

11.01.2022 - 22.03.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Ilpo Kempas
Opiskelijaryhmät
 • LITA21D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa ranskan kielen perusteet. Hän ymmärtää ja osaa käyttää kielen keskeisintä sanastoa ja rakenteita sekä puheessa että kirjoituksessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija selviytyy tietyistä arkipäivän kommunikaatiotilanteista kohdekielellä, osaa kuvailla toimintaympäristöään sekä ilmaista mielipiteitään

Sisältö

- ostostilanteet, ruoan tilaaminen ravintolassa
- neuvojen ja ohjeiden antaminen

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali

Lisätietoja opiskelijoille

VVO -aikaan tiistaisin klo 14.15 alkaen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija selviää avustetusti joistain arkipäivän puhetilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää vähän tai jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua kieltä ja kirjoitetusta tekstistä tunnistaa tekstin teeman ja yksittäisiä ilmaisuja. Opiskelija osaa kirjoittaa ja lukea yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän puhetilanteista, virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää pääkohdat hitaasta ja selkeästi puhutusta kielestä sekä helpohkosta tekstistä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä, vaikka tekeekin jonkin verran virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän puhetilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkon kirjoitetun tekstin sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Säännöllinen osallistuminen opetukseen, kirjallinen tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

- mikäli opintojaksolle osallistuu ei-suomenkielisiä, opetus annetaan ryhmän kanssa sopien joko kahdella kielellä tai englannin kielellä
- opetus torstaisin alkaen klo 14
- opintojakso sijoittuu jaksoille 3 ja 4

Ilmoittautumisaika

15.10.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

21.03.2022 - 25.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Elina Ojala
Opiskelijaryhmät
 • LITA19B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA19C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida ja analysoida yrityksen nykytilaa kasvattamisen ja kehittämisen näkökulmasta sekä arvioida olemassa olevan liiketoiminnan kasvattamisen ja kehittämisen keskeiset haasteet pk-yrityksen näkökulmasta. Opiskelija osaa laatia pk-yritykselle kasvustrategian sekä suunnitelman keskeisten kehittämisehdotusten toteuttamiseen.

Sisältö

-olemassa olevan yrityksen edelleen kehittäminen
-yrityksen kasvuun vaikuttavat tekijät
-strategiset työkalut liiketoiminnan kasvun suunnittelussa
-vaihtoehtoiset kasvustrategiat
-kasvun lähteet
-sisäiset ja ulkoiset kasvustrategiat
-kasvun tuomat haasteet pk-yritykselle
-pk-yrityksen kasvun johtaminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen passiivisesti, eikä osallistu keskusteluun
Opiskelija osaa laatia nykytila-analyysin ja kasvustrategian pk-yritykselle, mutta tuottaa tavanomaisia nykyhetkestä johdettuja strategisia ratkaisuja.
Opiskelija käyttää strategian suunnittelutyökaluja, mutta käyttö ei ole kattavaa eikä niiden avulla tuotettua tietoa käytetä systemaattisesti strategisten valintojen perusteluissa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen melko aktiivisesti ja esittää omia mielipiteitään ajoittain
Opiskelija osaa laatia nykytila-analyysin ja kasvustrategian pk-yritykselle, mutta analyysi ei ole systemaattista ja kattavaa, kasvustrategia jää jossain määrin irralliseksi
Opiskelija osaa käyttää joitain strategian suunnittelutyökaluja analysoidessaan yrityksen sisäistä ja ulkoista toimintaympäristöä sekä perustelee niiden avulla tekemiään strategisia valintojaan

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja esittää omia analyyttisia mielipiteitään käsiteltyihin asioihin
Opiskelija osaa laatia kattavan ja systemaattisen nykytila-analyysin ja erinomaisen kasvustrategian pk-yritykselle
Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti strategisia suunnittelutyökaluja analysoidessaan yrityksen sisäistä ja ulkoista toimintaympäristöä sekä osaa erinomaisesti perustella niiden avulla tekemänsä strategiset valinnat.

Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 05.11.2021

Ajoitus

15.11.2021 - 22.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA18
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija osaa saksan kielen perusteita. Hän osaa käyttää kielen keskeisintä sanastoa ja rakenteita sekä puheessa että kirjoituksessa. Opiskelija osaa kertoa itsestään, hän osaa ostaa matkalipun, kysyä ja neuvoa reitin ja asioida kahvilassa. Hän hallitsee tervehdyksiä ja kohteliaisuusfraaseja, osaa lukusanat ja kertoa kellonajan. Opiskelija tuntee saksankielisen alueen tapoja ja kulttuuria.

Sisältö

aakkoset, ääntäminen
tervehdykset, kohteliaisuusfraaseja
itsestä kertominen,
henkilön esitteleminen, kuulumisten ja voinnin tiedustelu
lukusanat, kellonajat
matkalipun ostaminen
tien kysyminen ja neuvominen
kahvilassa tilaaminen
Kielioppi: substantiivien monikot, suvut ja artikkelit, persoonapronominit, verbien preesenstaivutus, sein ja haben -verbien preesenstaivutus, akkusatiivi, kieltosanat, modaaliapuverbejä, omistuspronomineja, sanajärjestys, kysymyslauseet

Oppimateriaalit

Oppikirja: Hotanen, M. ja Kauppi, E.: Hallo! 1, Finn Lectura

Opetusmenetelmät

Suullisia, kirjallisia ja kuunteluharjoituksia kontaktitunneilla; virtuaaliopiskelua; itsenäistä opiskelua.
Mahdollisuus seurata lähiopetusta myös Teamsin kautta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti kurssin jälkeen Exam-tenttitilassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa näytöllä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 24 h ; virtuaaliopintoja ja itsenäistä opiskelua 57 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija selviää avustetusti joistain arkipäivän viestintätilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää vähän tai jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Opiskelija osaa kirjoittaa suppeaa ja yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän viestintätilanteista. Virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhuttua kieltä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän viestintätilanteissa. Ääntäminen on kohdekielen omaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkojen tekstien sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista. Kirjallinen tentti kurssin jälkeen Exam-tenttitilassa, suullinen Moodletentti, sanastokokeet. Suulliset ja kirjalliset harjoitukset palautetaan aikataulujen mukaan.

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

20.09.2021 - 22.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Heli Simon
 • Paula Välimäki
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa saksan kielen perusteita. Hän osaa käyttää kielen keskeisintä sanastoa ja rakenteita sekä puheessa että kirjoituksessa. Opiskelija osaa kertoa itsestään, hän osaa ostaa matkalipun, kysyä ja neuvoa reitin ja asioida kahvilassa. Hän hallitsee tervehdyksiä ja kohteliaisuusfraaseja, osaa lukusanat ja kertoa kellonajan. Opiskelija tuntee saksankielisen alueen tapoja ja kulttuuria.

Sisältö

aakkoset, ääntäminen
tervehdykset, kohteliaisuusfraaseja
itsestä kertominen,
henkilön esitteleminen, kuulumisten ja voinnin tiedustelu
lukusanat, kellonajat
matkalipun ostaminen
tien kysyminen ja neuvominen
kahvilassa tilaaminen
Kielioppi: substantiivien monikot, suvut ja artikkelit, persoonapronominit, verbien preesenstaivutus, sein ja haben -verbien preesenstaivutus, akkusatiivi, kieltosanat, modaaliapuverbejä, omistuspronomineja, sanajärjestys, kysymyslauseet

Oppimateriaalit

Oppikirja: Hotanen, M. ja Kauppi, E.: Hallo! 1, Finn Lectura

Opetusmenetelmät

Suullisia, kirjallisia ja kuunteluharjoituksia kontaktitunneilla; virtuaaliopiskelua; itsenäistä opiskelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuude