Siirry suoraan sisältöön

Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK), Liiketalous

Laajuus:
210 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Tradenomi (AMK), Liiketalous

Koulutusala

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
Koulutusalan luokitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämään kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Päivätoteutus:
Kaikille yhteisten opintojen jälkeen opiskelija valitsee yhteensä 65 opintopistettä ammattiopintoja. Opiskelija voi valita yksittäisiä erikoistuneita ammattiopintokokonaisuuksia tai painottaa opintona yhdelle seuraavista osaamisalueista:
- Taloushallinto
- Markkinointi
- Digitaalinen liiketoiminta ja ohjelmointi
- Johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen

Monimuotototeutus:
Opinnot koostuvat liiketoimintaosaamisen keskeisistä osa-alueista. Henkilökohtaisen opetussuunnitelman avulla opiskelija voi suunnata opintojaan tietylle osaamisalueelle.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi

Tutkinnon taso

Tutkinto-ohjelma johtaa ammattikorkeakoulututkintoon, joka on ensimmäisen syklin bachelor-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 6.
Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.
Valintaperusteet löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Katso Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosääntö.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Katso Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosääntö.
Linkki

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat ammattikorkeakoululain mukaisesti perusopinnoista, ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä vuodessa.
Tutkinto rakentuu seuraavasti:

PERUSOPINNOT
- SeAMKin kaikille yhteiset perusopinnot
- Tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot (sisältää päiväopinnoissa virtuaaliyritystoimintaan integroidut yritystoiminnan opinnot

AMMATTIOPINNOT
- Tutkinto-ohjelman yhteiset ammattiopinnot,
- Tutkinto-ohjelman yhteiset kieliopinnot
- Valinnaiset ammattiopintokokonaisuudet
- HOPS:in mukaiset ammattiopinnot,

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
HARJOITTELU
OPINNÄYTETYÖ,
Tiedot mahdollisuuksista monipuolistaa ja täydentää omaa opintopolkua löytyvät alla kohdasta ”Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö”.
Opetusuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.
- Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
- Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana.
- Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
- Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona.
- Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.
Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa monialaisia työelämälähtöisiä projektiopintoja (SeAMKPro).

Osaamistavoitteet

Liiketalouden tutkinto-ohjelmasta valmistunut tradenomi tuntee yrityksen toiminnan kokonaisuuden ja liiketoimintaprosessit. Hän on aloitekykyinen ja hänellä on hyvät tiimityö-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Hän osaa etsiä ja analysoida liiketoiminnassa tarvittavaa tietoa. Hän osaa soveltaa hankkimaansa teoriatietoa ja kehittää liiketoimintaa. Hän osaa ottaa työssään huomioon toiminnan kannattavuuden. Hän osaa viestiä ammatillisesti vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Hän osaa toimia itsenäisenä yrittäjänä ja asiantuntijatehtävissä.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että opiskelijat tuntevat liiketoimintaosaamisen sisällön, merkityksen ja osa-alueet, osaavat soveltaa osaamistaan käytännön liiketoiminnan tehtäviin sekä arvioida ja kehittää liiketoimintaa.
Ensimmäisenä ja toisena opintovuonna opitaan liiketoimintaosaamisen perusteet sekä teorian että käytännön tasolla ja opiskelija oppii toimimaan liiketoiminnan eri osa-alueilla.
Yhteisten opintojen jälkeen opiskelijalla on päiväopetuksessa mahdollisuus valita vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia, jotka suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan liiketoimintaosaajana eri osa-alueilla asiantuntijana sekä kotimaisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä. Asiantuntijuus voidaan kuvata osaamisprofiileina, jotka opiskelijat opintojaan suuntaamalla tavoittavat. Opiskelijalla on mahdollisuus yhdistellä eri osaamisalueiden opintoja henkilökohtaisten uratavoitteidensa mukaisesti.
- Markkinoinnin osaaja kykenee monipuolisesti suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään yrityksen tai julkisen organisaation markkinointia ja tekemään myyntityötä. Opiskelija on markkinointiviestinnän, asiakaspalvelun sekä asiakkuuksien rakentamisen osaaja.
- Taloushallinnon osaaja pystyy toimimaan yrityksen laskentatoimen ja rahoituksen eri tehtävissä. Hän osaa tuottaa ja analysoida eri sidosryhmien tarvitsemaa taloudellista informaatiota. Hän kykenee ylläpitämään ja kehittämään talouden suunnittelun, päätöksenteon ja johtamisen tukemiseksi tarvittavia taloushallinnon informaatiojärjestelmiä. Hän osaa käyttää laskentatoimen tietoja ja menetelmiä taloudellisessa suunnittelussa, päätöksenteossa ja johtamisessa.
- Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija osaa analysoida pk-yrityksen liiketoimintaa digitalisaation näkökulmasta. Hän osaa hankkia ja räätälöidä yrityksen tietojärjestelmiä niin, että niillä voidaan tehostaa liiketoimintaa. Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijalla on ohjelmoinnin perustaidot, joita hänellä on valmiudet kehittää edelleen. Hän kykenee toimimaan erilaisissa tietohallinnon tehtävissä.
- Liiketoiminnan kehittäjä osaa analysoida ja arvioida pk-yritysten liiketoiminnan nykytilaa sekä sen pohjalta kehittää strategisia yritystason suunnitelmia (esim. liiketoiminta-, omistajanvaihdos- tai kasvusuunnitelma). Hän tuntee innovatiivisten liiketoimintaideoiden, verkostoitumisen ja jatkuvan kehittämisen merkityksen menestyvän yrityksen taustalla muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi hän osaa hyödyntää tulevaisuuden ennakointitietoa uuden liiketoiminnan luomisessa ja olemassa olevan kehittämisessä. Hän osaa myös yrittäjämäisesti kehittää omaa liiketoimintaa ja hänellä on valmiudet yrittäjänä toimimiseen.
- Henkilöstön ja prosessien liiketoimintaosaaja kykenee hallitsemaan ja kehittämään yrityksen tai organisaation toimintaan liittyviä järjestelmiä ja prosesseja. Hän kykenee toimimaan erilaisissa henkilöstön johtamis- ja kehittämistehtävissä.
- Kansainvälisen liiketoiminnan osaaja kykenee analysoimaan, suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään yritysten eri kansainvälisiä toimintoja. Opiskelija on monipuolinen kansainvälisen liiketoiminnan, markkinoinnin ja johtamisen osaaja.

Edellä mainittujen osaamisalueiden lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suunnata opintojaan mm. seuraavien opintokokokonaisuuksien opintojaksoilla:
- Kauppa ja yrittäjyys
- Tuotantotalous
- Matkailu
- Julkiset hankinnat
- Urheilujohtaminen
- Going Global -opintokokonaisuudessa opiskelija kehittää valmiuksiaan toimia kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.
- Y-Zone Business Hubissa opiskelija voi kehittää omaa liikeideaansa ja osaamistaan yrittäjänä opiskeluprosessin aikana.


Tutkinto-ohjelmaan kuuluu lisäksi tutkimus- ja kehittämistyön perusvalmiuksia antavia menetelmäopintoja, teoriaa käytäntöön soveltava harjoittelu sekä pääsääntöisesti yritysten tai muiden organisaatioiden toimeksiannosta tehtävä opinnäytetyö. Opiskelijoiden tarttumapintaa työelämään pyritään laajentamaan harjoittelun ja opinnäytetyön lisäksi tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua yrityshankkeisiin ja antamalla hyvät valmiudet työnhakuun ja uraohjaukseen.

Opiskelijalla on monia mahdollisuuksia kartuttaa kansainvälistä osaamistaan, kokemustaan, ja kulttuurin välistä ymmärrystä tutkinto-opintojen eri vaiheissa. Tarjolla on mm. kansainvälisyyteen ja kulttuurien väliseen toimintaan liittyviä opintojaksoja sekä paljon mahdollisuuksia kielitaidon kartuttamiseen. Laaja kieliohjelma antaa mahdollisuuden kehittää ja laajentaa kielitaitoa. Tarjolla on opintoja ruotsin, englannin, saksan, ranskan, espanjan ja venäjän kielestä sekä suomesta vieraana kielenä.

Ulkomaille suuntautuvat opiskelu- ja harjoitteluvaihtojaksot antavat mahdollisuuden kokemusperäiseen kansainvälisyysosaamisen syventämiseen. Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä kaksoistutkinto, jolloin hän saa tutkintotodistuksen sekä SeAMKista että ulkomaisesta yhteistyökorkeakoulusta. Kansainvälisyyden sisällyttäminen opintoihin luo hyvät valmiudet siirtyä valmistumisen jälkeen yhä monikulttuurisempaan ja globaalimpaan työelämään.

Kansainvälisten liikkuvuusjaksojen lisäksi tutkinto-ohjelmaan sisältyy mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen:kansainvälisyyden kokemiseen ja oppimiseen SeAMKin omalla kampuksella. Kansainväliset konferenssit ja seminaarit tuovat kampukselle kansainvälistä vuorovaikutusta ja mahdollisuuksia verkostoitua kansainvälisesti. Opiskelijoille tapahtumat ovat myös mahdollisuus kokea erilaista kansainvälisyyttä ja vahvistaa mm. omaa tietotaitoa.Toimiminen tutorina ulkomaisille opiskelijoille mahdollistaa kansainvälisyysoppimista ja tarjoaa mukavaa ja vapaamuotoisempaa kokemusta kansainvälisestä toiminnasta.

Kestävän kehityksen toteutuksessa huomioidaan eettisyys ja kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet. Kestävän kehityksen tavoitteena on auttaa opiskelijoita tiedostamaan yhteiskuntavastuu ja ymmärtämään kestävän kehityksen monidimensionaalinen merkitys myös työelämätaitona. Kaikille opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua vapaasti valittavalle ”Kestävän kehityksen” -opintojaksolle.

Kompetenssit

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.
Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.
Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan:
1. Laaja-alainen liiketoimintaosaaminen (yrittäjyysosaaminen, työyhteisöosaaminen, oppimisen taidot))
Liiketalouden tradenomi
- tunnistaa ja osaa kuvata yrityksen ydinprosessit ja ymmärtää liiketalouden eri osa-alueiden vaikutukset toisiinsa
- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia
- ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet ja osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä
- ymmärtää yksilön vaikutuksen työyhteisön toimintaan ja osaa toimia tuloksellisesti
- ymmärtää viestinnän merkityksen ja luo aktiivisesti sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita myös globaalissa liiketoimintaympäristössä
2. Liiketalouden syventävä osaaminen (oppimisen taidot, kansainvälistymisosaaminen, yrittäjyysosaaminen)
Liiketalouden tradenomi omaa liiketalouden osa-alueiden syvällistä osaamista henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisella osaamisalueella (markkinointi, taloushallinto, johtaminen ja yrityksen kehittäminen, digitaalinen liiketoiminta, kansainvälinen liiketoiminta)
3. Liiketalouden menetelmäosaaminen (innovaatio-osaaminen, eettinen osaaminen)
Liiketalouden tradenomi
- hallitsee liiketalouden syvällisen osaamisen hankinnassa ja omaksumisessa tarvittavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet eettiset asiat huomioiden
- osaa soveltavaa talousmatematiikkaa ja tilastollisia menetelmiä hyödyntäen tarvittavia tietojärjestelmiä
- omaa riittävät taidot laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien soveltamisessa
4. Liiketalouden soveltava osaaminen (innovaatio-osaaminen, laadunhallintaosaaminen, työyhteisöosaaminen)
Liiketalouden tradenomi
- osaa soveltaa liiketalouden teorioita ja kykenee luovaan ongelmanratkaisuun, mm. harjoittelussa, projektiopinnoissa ja opinnäytetyössä
- osaa soveltaa liiketalouden uusinta tietoa työyhteisössä
- osaa kehittää liiketoimintaprosesseja ja soveltaa laatuajattelua

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Liiketalouden tutkinto-ohjelman oppimisessa toteutetaan SeAMKin kulloinkin voimassa olevaa strategiaa. Oppiminen tähtää soveltavan osaamisen kehittymiseen asiantuntijuudessa ja tietoa tuotetaan tutkimustietoon perustuvista luotettavista lähteistä, niin käytännön konteksteista kuin teoreettisista lähtökohdista. Osaamista voidaan osoittaa monella tavalla ja osaamisen arvioinnissa sovelletaan osaamisperustaisuutta.

Oppimisessa otetaan huomioon oppijan aikaisemmat tiedot ja tulkinnat ja autetaan häntä kytkemään uusi opittava asia aikaisempaan tieto- ja kokemusperustaansa (sosiokonstruktivismi). Tämä oppimisnäkemys painottaa sosiaalista vuorovaikutusta sekä autenttisten tehtävien ja ympäristöjen merkitystä tiedon rakentamisessa. Sen mukaan on tärkeää ja olennaista kehittää opiskelijan käsitystä omista oppimistaidoistaan ja itsearviointitaidoistaan (metakognitiiviset taidot). Opiskelijan tietämistä (teoreettinen tieto), tekemistä (käytännöllinen tieto) ja olemista (identiteettityö) rakennetaan reflektoinnin kautta. Sopivia oppimismenetelmiä käyttäen autetaan opiskelijaa pohtimaan ja näkemään näiden kolmen osa-alueen yhteyksiä toisiinsa.

Sosiokontruktivistiseen oppimiseen perustuva konnektivismi hyödyntää verkkoympäristöjä oppimisessa. Sen keskiössä on jatkuva tietojen päivittäminen ja oppijan tietoisuus siitä, että todellisuus ja tieto ovat jatkuvasti muuttuvia.

Liiketalouden tutkinto-ohjelman opetuksessa painottuu yhteistoiminta yritysten kanssa, sillä keskeisessä roolissa ensimmäisen vuoden opinnoissa on virtuaalinen yritystoiminta, jossa opiskelijat toimivat tiimeissä harjoittaen virtuaaliympäristössä yritystoimintaa, ja lisäksi jokaisella harjoitusyritykselle pyritään saamaan kummiyritys.

Enenevästi tehdään opiskelun monimuotoistamisen puitteissa erilaisia projekteja työelämälle. Osa opiskelijoista suorittaa ammattiopintoja monialaisissa SeAMKPro-hankkeissa.

Opiskelijat suorittavat kolmantena opintovuotena yrityksessä tai muussa organisaatiossa harjoittelun, josta laaditaan analyyttisiä ja reflektoivia tehtäviä sekä ennen harjoittelua, sen kestäessä ja sen päätyttyä. Neljäntenä vuotena opiskelijat tekevät opinnäytetyön toimeksiantona.

Integrointia edistävinä oppimistehtävinä on käytössä oppimispäiväkirjat ja portfoliot, itsearvioinnit ja ryhmän vertaisarvioinnit.

Henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti opintoja voidaan suorittaa yritysyhteistyöhankkeissa tai yritystallitoiminnassa omaa yritysideaa kehittäen.

Opintojaksoja voidaan suorittaa myös virtuaaliopintoina, jolloin voidaan poiketa opinto-oppaassa esitetyistä toteutusmuodoista.

Ahot-menettelyt

OT-menettely tarkoittaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea osaamisensa tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita. Osaamisen tunnistamisprosessi nivoutuu läheisesti opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) laatimiseen ja sitä päivitetään henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen yhteydessä.
Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt on esitetty SeAMKin osaamisen tunnustamisen ohjeessa. Siinä selvitetään, miten osaamisen tunnustamista haetaan, miten asiaa käsitellään ja miten siitä tiedotetaan. Ohjeessa on nimetty tutkinto-ohjelman osaamisen tunnustamisen yhteyshenkilöt, jotka antavat ohjausta prosessiin liittyvissä asioissa.
Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa käytetään muun muassa
- vastaavansisältöisen ja muun koulutuksen todistuksia
- työtodistuksia ja työnantajalta saatuja lisäselvityksiä
- opiskelijan haastatteluja
- kirjallisia ja suullisia tenttejä tai raportteja
- toiminnallisia tai kirjallisia tehtäviä tai näyttöjä
- esitelmiä, portfolioita.
OT-menettelyn ulkopuolelle jäävät opinnäytetyö ja kypsyyskoe.
Tutkinto-ohjelmakohtaiset OT-järjestelyt:
OT-menettelyn piiriin kuuluvat ja sen ulkopuolella olevat opintojaksot:
Koulutuksen prosessinomaisen toteutuksen vuoksi hyväksilukua ei pääsääntöisesti käytetä seuraavissa opinnoissa: virtuaaliyritystoimintaan liittyvät opintojaksot sekä yritystoiminnan kehittämisen ja kasvattamisen opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot. Aikaisemmin opitun tunnustamista voidaan kuitenkin soveltaa välitehtäviin silloin, kun se on kokonaisuuden kannalta mielekästä. Näistä on sovittava erikseen vastuuopettajan kanssa.
Ruotsin kielestä on suoritettava vähintään yksi opintojakso.
Alakohtaisuuden vaatimukset osaamisessa:
Kieliopintojen tunnustamisen edellytyksenä on riittävän alakohtaisuuden toteutuminen.

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Opintoihin kuuluva 30 opintopisteen laajuinen (20 viikkoa) harjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti yhtenä jaksona kolmantena opintovuonna. Opiskelijakohtaisesti voidaan myös sopia harjoittelun jaksottamisesta sekä osaamisen tunnistamisesta aiemman työkokemuksen pohjalta. Harjoittelun ohjeistuksessa on tästä tarkemmat säännökset.
Opiskelijan opintojen aikaista työssäkäyntiä ja hänen siinä hankkimaansa osaamista voidaan hyödyntää opintojakson suorittamiseksi. Tällöin puhutaan opinnollistamisesta ja se voi liittyä myös vapaaehtoistyöhön tai harrastustoimintaan. Olennaista on, että työn tekemisen kautta opittujen asioiden ja taitojen avulla voidaan näyttää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Opinnollistaen saavutettu osaaminen voidaan todentaa esimerkiksi näytöin ja tehtävin.

Ammatillinen osaamisprofiili

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiuksia monipuolisesti erilaisiin tehtäviin yritysmaailmassa ja julkisella sektorilla.
Osaamisprofiilien (ks. luku Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö) mukaisesti liiketalouden tutkinto-ohjelmasta valmistunut tradenomi voi työuransa aikana työskennellä esimerkiksi seuraavissa tehtävissä:
- Markkinoinnin osaaja: markkinointiassistentti, markkinointisuunnittelija, markkinointiviestintäsuunnittelija, asiakaspalveluvastaava, markkinatutkija, markkinointipäällikkö, asiakkuusjohtaja, tuoteryhmäjohtaja, tuotepäällikkö, yhteyspäällikkö, myyntiassistentti, myyntineuvottelija, myyjä, myyntiedustaja, myyntipäällikkö, myymäläpäällikkö, viestintäpäällikkö ja avainasiakaspäällikkö.
- Taloushallinnon osaaja: talousassistentti, laskenta-assistentti, kirjanpitäjä, pääkirjanpitäjä, kirjanpitopäällikkö, talouspäällikkö, talousjohtaja, sisäinen tarkastaja, tilintarkastaja,yritystutkija, kustannuslaskija, assistant controller, business controller, treasurer, treasury analyst, kassapäällikkö, luottopäällikkö, rahoituspäällikkö, rahoitusjohtaja, sijoitusassistentti, sijoitusneuvoja, sijoituspäällikkö.
- Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija: web-suunnittelija, ICT-asiantuntija, Internet-markkinoinnin asiantuntija, IT-tukihenkilö, ohjelmoija, sovelluskehittäjä
- Liiketoiminnan kehittäjä: yrittäjä, yritys- tai elinkeinoasiamies, yritysneuvoja, kouluttaja, yritystutkija, koulutusassistentti, konsultti
- Henkilöstön ja prosessien liiketoimintaosaaja: henkilöstöassistentti, henkilöstösuunnittelija, henkilöstöpäällikkö, projektipäällikkö
Opintojen painotusmahdollisuudet avaavat lisäksi uramahdollisuuksia erilaisiin erityistehtäviin.
Ammatilliset kieliopinnot suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman alansa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, pystyy etsimään tietoa sekä seuraamaan oman ammattialansa kehitystä kohdekielillä.

Kansainvälisyys

Tavoitteena on, että opiskelijat osaavat toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä ja kohdata erilaisia kulttuureja. Tavoitteena on myös, että jokainen opiskelija saa kansainvälisyyteen liittyviä kokemuksia opintojensa aikana joko opiskelijaliikkuvuuden tai kotikansainvälistymisen muodossa.
Tutkinto-ohjelmassa opiskelevia kannustetaan osallistumaan opiskelijavaihtoon. Opiskelijalla on käytössään laaja verkosto paitsi eurooppalaisia myös muissa maanosissa sijaitsevia korkeakouluja. Näistä opiskelija valitsee sopivan kohteen itselleen. Opiskelija voi halutessaan hankkia ulkomaisen opiskelupaikkansa myös verkoston ulkopuolelta.
Tutkinto-ohjelman opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa kaksi tutkintoa samalla kertaa: suomalainen liiketalouden amk-tutkinto SeAMK:sta sekä bachelor-tutkinto yhteistyökorkeakoulusta, jonka kanssa on solmittu kaksoistutkintosopimus. Kaksoistutkinto-opiskelija opiskelee vuoden kohdekorkeakoulussa. Opinnäytetyö tehdään englannin kielellä ja sen ohjaukseen tai arviointiin osallistuvat molemmat korkeakoulut.

Jatko-opintokelpoisuus

Antaa kahden vuoden työkokemuksen jälkeen jatko-opintokelpoisuuden alan ylempään amk-tutkintoon.

Valmistumisen edellytykset

Valmistumisen edellytykset löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Päivätoteutusten koulutus on pääsääntöisesti kokopäiväistä opetusta. Tiettyjä opintokokonaisuuksia ja opintojaksoja on mahdollisuus suorittaa myös etäopintoina. Opetuksen monimuotoistaminen kuuluu tutkinto-ohjelmassa toteutettavaan pedagogiikkaan.
Monimuototeutusten koulutus tapahtuu arki-iltaisin ja viikonloppuisin.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Osmo Mäkiniemi, 040 830 4268, osmo.makiniemi(at)seamk.fi

Osaamisalueiden vastuuhenkilöt:
- Taloushallinto: Tuulia Potka-Soininen, 040 830 4205, tuulia.potka-soininen(at)seamk.fi
- Markkinointi: Terhi Anttila, 040 830 3972, terhi.anttila(at)seamk.fi
- Digitaalinen liiketoiminta ja ohjelmointi: Raija Kangassalo,040 830 1251, raija.kangassalo(a)seamk.fi
- Johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen: Johanna Koivula, 040 830 2400, johanna.koivula(at)seamk.fi

Opinto-ohjaaja

Johanna Koivula, 040 830 2400, johanna.koivula(at)seamk.fi

Harjoittelun koordinointi

Sari Havulehto, 040 830 3975, sari.havulehto(at)seamk.fi

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040 830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, 040 830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Tradenomi (AMK), Liiketalous, Päivätoteutus

Tradenomi (AMK), Liiketalous, Päivätoteutus

Tradenomi (AMK), Liiketalous, Päivätoteutus

Tradenomi (AMK), Liiketalous, Päivätoteutus

Tradenomi (AMK), Liiketalous, Päivätoteutus

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA22A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä vuorovaikutteisesti kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä ja osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa sekä välittää tietoja muille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa käyttää apuvälineitä ja etsiä oman alansa tietoa ruotsin kielellä eri lähteistä,
- osaa laatia sähköpostiviestejä ja kaupankäyntiin liittyviä asiakirjoja ruotsiksi,
- osaa soveltaa viestinnässään Suomen ja Ruotsin liike-elämän kulttuurieroja
- osaa käynnistää ja ylläpitää liikesuhteita ruotsin kielellä

Sisältö

- viestejä ja asiakirjoja esim. kyselyt ja tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset ja reklamaatiot (kirjallisesti ja suullisesti)
- Suomen ja Ruotsin liike-elämän kulttuurieroihin tutustuminen
- liikesuhteiden käynnistämiseen ja ylläpitämiseen liittyvä viestintä esim. messut (yritysvieraat)

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

- Lähiopetus
- suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja tehtävät sekä kuuntelut
- pari- ja ryhmätyöt
- itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin lopuksi kirjallinen tentti Exam-tenttitilassa sekä suullinen koe.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

kontaktiopetus 26 h
itsenäinen opiskelu 55 h

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolosuositus 80%. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Esitietovaatimukset

Affärssvenska

Lisätiedot

Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA22B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä vuorovaikutteisesti kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä ja osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa sekä välittää tietoja muille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa käyttää apuvälineitä ja etsiä oman alansa tietoa ruotsin kielellä eri lähteistä,
- osaa laatia sähköpostiviestejä ja kaupankäyntiin liittyviä asiakirjoja ruotsiksi,
- osaa soveltaa viestinnässään Suomen ja Ruotsin liike-elämän kulttuurieroja
- osaa käynnistää ja ylläpitää liikesuhteita ruotsin kielellä

Sisältö

- viestejä ja asiakirjoja esim. kyselyt ja tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset ja reklamaatiot (kirjallisesti ja suullisesti)
- Suomen ja Ruotsin liike-elämän kulttuurieroihin tutustuminen
- liikesuhteiden käynnistämiseen ja ylläpitämiseen liittyvä viestintä esim. messut (yritysvieraat)

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

- Lähiopetus
- suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja tehtävät sekä kuuntelut
- pari- ja ryhmätyöt
- itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin lopuksi kirjallinen tentti Exam-tenttitilassa sekä suullinen koe.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

kontaktiopetus 26 h
itsenäinen opiskelu 55 h

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolosuositus 80%. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1-5
Hyväksytty arvosana edellyttää:
- aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn lähiopetuksessa ja Moodlessa
- suullisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu
- kirjallisten ja suullisten harjoitusten hyväksytty suorittaminen
- suullinen ja kirjallinen tentti.

Jos opiskelijalla on hyväksytysti suoritettuna myös Affärssvenska -kurssi, annetaan kurssin jälkeen myös suullinen ja kirjallinen virkamiesruotsiarvosana.

Esitietovaatimukset

Affärssvenska

Lisätiedot

Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA22C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä vuorovaikutteisesti kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä ja osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa sekä välittää tietoja muille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa käyttää apuvälineitä ja etsiä oman alansa tietoa ruotsin kielellä eri lähteistä,
- osaa laatia sähköpostiviestejä ja kaupankäyntiin liittyviä asiakirjoja ruotsiksi,
- osaa soveltaa viestinnässään Suomen ja Ruotsin liike-elämän kulttuurieroja
- osaa käynnistää ja ylläpitää liikesuhteita ruotsin kielellä

Sisältö

- viestejä ja asiakirjoja esim. kyselyt ja tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset ja reklamaatiot (kirjallisesti ja suullisesti)
- Suomen ja Ruotsin liike-elämän kulttuurieroihin tutustuminen
- liikesuhteiden käynnistämiseen ja ylläpitämiseen liittyvä viestintä esim. messut (yritysvieraat)

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

- Lähiopetus
- suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja tehtävät sekä kuuntelut
- pari- ja ryhmätyöt
- itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin lopuksi kirjallinen tentti Exam-tenttitilassa sekä suullinen koe.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

kontaktiopetus 26 h
itsenäinen opiskelu 55 h

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolosuositus 80%. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1-5
Hyväksytty arvosana edellyttää:
- aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn lähiopetuksessa ja Moodlessa
- suullisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu
- kirjallisten ja suullisten harjoitusten hyväksytty suorittaminen
- suullinen ja kirjallinen tentti.

Jos opiskelijalla on hyväksytysti suoritettuna myös Affärssvenska -kurssi, annetaan kurssin jälkeen myös suullinen ja kirjallinen virkamiesruotsiarvosana.

Esitietovaatimukset

Affärssvenska

Lisätiedot

Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Petra Syri
Opiskelijaryhmät
 • LITA22D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä vuorovaikutteisesti kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä ja osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa sekä välittää tietoja muille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa käyttää apuvälineitä ja etsiä oman alansa tietoa ruotsin kielellä eri lähteistä,
- osaa laatia sähköpostiviestejä ja kaupankäyntiin liittyviä asiakirjoja ruotsiksi,
- osaa soveltaa viestinnässään Suomen ja Ruotsin liike-elämän kulttuurieroja
- osaa käynnistää ja ylläpitää liikesuhteita ruotsin kielellä

Sisältö

- viestejä ja asiakirjoja esim. kyselyt ja tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset ja reklamaatiot (kirjallisesti ja suullisesti)
- Suomen ja Ruotsin liike-elämän kulttuurieroihin tutustuminen
- liikesuhteiden käynnistämiseen ja ylläpitämiseen liittyvä viestintä esim. messut (yritysvieraat)

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

- Lähiopetus
- suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja tehtävät sekä kuuntelut
- pari- ja ryhmätyöt
- itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin lopuksi kirjallinen tentti Exam-tenttitilassa sekä suullinen koe.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

kontaktiopetus 26 h
itsenäinen opiskelu 55 h

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolosuositus 80%. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1-5
Hyväksytty arvosana edellyttää:
- aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn lähiopetuksessa ja Moodlessa
- suullisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu
- kirjallisten ja suullisten harjoitusten hyväksytty suorittaminen
- suullinen ja kirjallinen tentti.

Jos opiskelijalla on hyväksytysti suoritettuna myös Affärssvenska -kurssi, merkitään kurssin jälkeen myös suullinen ja kirjallinen virkamiesruotsiarvosana.

Esitietovaatimukset

Affärssvenska

Lisätiedot

Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 14.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Heli Simon
 • Sari Isokangas
 • Anne Erkinpalo
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä vuorovaikutteisesti kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä ja osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa sekä välittää tietoja muille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa käyttää apuvälineitä ja etsiä oman alansa tietoa ruotsin kielellä eri lähteistä,
- osaa laatia sähköpostiviestejä ja kaupankäyntiin liittyviä asiakirjoja ruotsiksi,
- osaa soveltaa viestinnässään Suomen ja Ruotsin liike-elämän kulttuurieroja
- osaa käynnistää ja ylläpitää liikesuhteita ruotsin kielellä

Sisältö

- viestejä ja asiakirjoja esim. kyselyt ja tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset ja reklamaatiot (kirjallisesti ja suullisesti)
- Suomen ja Ruotsin liike-elämän kulttuurieroihin tutustuminen
- liikesuhteiden käynnistämiseen ja ylläpitämiseen liittyvä viestintä esim. messut (yritysvieraat)

Oppimateriaalit

Opettajan kurssin alussa ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Kontaktitunnit Zoomissa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5.

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Esitietovaatimukset

Affärssvenska

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 20.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Bachelor of Business Administration, International Business
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA23A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja oman alansa tavanomaisissa työtilanteissa kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää liikealan perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan esim. työnhakutilanteissa.
- osaa hoitaa asioita puhelimitse ja/tai sähköpostilla
- osaa kertoa oman alansa työpaikoista ja työympäristöstä
- osaa kuvailla yrityksiä ja niiden toimintoja ja/tai tuotteita
- osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa
- osaa viestiä vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti asiakaspalvelu- ja opastustilanteissa

Sisältö

- henkilö- ja koulutustaustastaan kertominen
- työnhaku
- työympäristön, työolojen ja työtehtävien kuvailu
- yrityksen ja sen toiminnan kuvailu
- småprat
- puhelinviestintä ja sähköinen viestintä
- tapaamiset, opastamiset, mielipiteen ilmaisut ja perustelut
- suulliset asiakaspalvelutilanteet
- tuote- ja/tai yritysesittelyt
- Opiskelija tutustuu ruotsinkieliseen kulttuuriin, yrityselämään ja yhteiskuntaan esim vierailuilla, opintomatkoilla , asiantuntijaluennoilla

Oppimateriaalit

Kurssin materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

- lähiopetus: suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kuuntelut, ryhmä- ja parityöskentely
- itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti Exam-tenttitilassa kurssin lopuksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- kontaktiopetus 28 h
- itsenäinen opiskelu 53 h

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolosuositus 80%. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.
Hyväksytty arvosana edellyttää:
- aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn lähiopetuksessa ja Moodlessa
- suullisen ja kirjallisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu
- kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti
- tentti hyväksytty

Esitietovaatimukset

- ruotsin kielen keskeisten rakenteiden hallinta

Lisätiedot

Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 20.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Bachelor of Business Administration, International Business
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA23B
  Tradenomi (AMK), LiiketalouS

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja oman alansa tavanomaisissa työtilanteissa kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää liikealan perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan esim. työnhakutilanteissa.
- osaa hoitaa asioita puhelimitse ja/tai sähköpostilla
- osaa kertoa oman alansa työpaikoista ja työympäristöstä
- osaa kuvailla yrityksiä ja niiden toimintoja ja/tai tuotteita
- osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa
- osaa viestiä vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti asiakaspalvelu- ja opastustilanteissa

Sisältö

- henkilö- ja koulutustaustastaan kertominen
- työnhaku
- työympäristön, työolojen ja työtehtävien kuvailu
- yrityksen ja sen toiminnan kuvailu
- småprat
- puhelinviestintä ja sähköinen viestintä
- tapaamiset, opastamiset, mielipiteen ilmaisut ja perustelut
- suulliset asiakaspalvelutilanteet
- tuote- ja/tai yritysesittelyt
- Opiskelija tutustuu ruotsinkieliseen kulttuuriin, yrityselämään ja yhteiskuntaan esim vierailuilla, opintomatkoilla , asiantuntijaluennoilla

Oppimateriaalit

Kurssin materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

-Lähiopetus: suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kuuntelut, ryhmä- ja parityöskentely
- itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti Exam-tenttitilassa kurssin lopuksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- kontaktiopetus 28 h
- itsenäinen opiskelu 53 h

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolosuositus 80%. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.
Hyväksytty arvosana edellyttää:
- aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn lähiopetuksessa ja Moodlessa
- suullisen ja kirjallisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu
- kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti
- tentti hyväksytty

Esitietovaatimukset

- ruotsin kielen keskeisten rakenteiden hallinta

Lisätiedot

Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Bachelor of Business Administration, International Business
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA23C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja oman alansa tavanomaisissa työtilanteissa kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää liikealan perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan esim. työnhakutilanteissa.
- osaa hoitaa asioita puhelimitse ja/tai sähköpostilla
- osaa kertoa oman alansa työpaikoista ja työympäristöstä
- osaa kuvailla yrityksiä ja niiden toimintoja ja/tai tuotteita
- osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa
- osaa viestiä vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti asiakaspalvelu- ja opastustilanteissa

Sisältö

- henkilö- ja koulutustaustastaan kertominen
- työnhaku
- työympäristön, työolojen ja työtehtävien kuvailu
- yrityksen ja sen toiminnan kuvailu
- småprat
- puhelinviestintä ja sähköinen viestintä
- tapaamiset, opastamiset, mielipiteen ilmaisut ja perustelut
- suulliset asiakaspalvelutilanteet
- tuote- ja/tai yritysesittelyt
- Opiskelija tutustuu ruotsinkieliseen kulttuuriin, yrityselämään ja yhteiskuntaan esim vierailuilla, opintomatkoilla , asiantuntijaluennoilla

Oppimateriaalit

Kurssin materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

-Lähiopetus: suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kuuntelut, ryhmä- ja parityöskentely
- itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti Exam-tenttitilassa kurssin lopuksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- kontaktiopetus 28 h
- itsenäinen opiskelu 53 h

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolosuositus 80%. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.
Hyväksytty arvosana edellyttää:
- aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn lähiopetuksessa ja Moodlessa
- suullisen ja kirjallisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu
- kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti
- tentti hyväksytty

Esitietovaatimukset

- ruotsin kielen keskeisten rakenteiden hallinta

Lisätiedot

Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Bachelor of Business Administration, International Business
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA23D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja oman alansa tavanomaisissa työtilanteissa kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää liikealan perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan esim. työnhakutilanteissa.
- osaa hoitaa asioita puhelimitse ja/tai sähköpostilla
- osaa kertoa oman alansa työpaikoista ja työympäristöstä
- osaa kuvailla yrityksiä ja niiden toimintoja ja/tai tuotteita
- osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa
- osaa viestiä vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti asiakaspalvelu- ja opastustilanteissa

Sisältö

- henkilö- ja koulutustaustastaan kertominen
- työnhaku
- työympäristön, työolojen ja työtehtävien kuvailu
- yrityksen ja sen toiminnan kuvailu
- småprat
- puhelinviestintä ja sähköinen viestintä
- tapaamiset, opastamiset, mielipiteen ilmaisut ja perustelut
- suulliset asiakaspalvelutilanteet
- tuote- ja/tai yritysesittelyt
- Opiskelija tutustuu ruotsinkieliseen kulttuuriin, yrityselämään ja yhteiskuntaan esim vierailuilla, opintomatkoilla , asiantuntijaluennoilla

Oppimateriaalit

Kurssin materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

-Lähiopetus: suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kuuntelut, ryhmä- ja parityöskentely
- itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti Exam-tenttitilassa kurssin lopuksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- kontaktiopetus 28 h
- itsenäinen opiskelu 53 h

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolosuositus 80%. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.
Hyväksytty arvosana edellyttää:
- aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn lähiopetuksessa ja Moodlessa
- suullisen ja kirjallisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu
- kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti
- tentti hyväksytty

Esitietovaatimukset

- ruotsin kielen keskeisten rakenteiden hallinta

Lisätiedot

Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 02.02.2024

Ajoitus

14.02.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Bachelor of Business Administration, International Business
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Sari Isokangas
 • Paula Välimäki
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • MLITA22
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, SeinäjokI
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja oman alansa tavanomaisissa työtilanteissa kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää liikealan perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan esim. työnhakutilanteissa.
- osaa hoitaa asioita puhelimitse ja/tai sähköpostilla
- osaa kertoa oman alansa työpaikoista ja työympäristöstä
- osaa kuvailla yrityksiä ja niiden toimintoja ja/tai tuotteita
- osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa
- osaa viestiä vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti asiakaspalvelu- ja opastustilanteissa

Sisältö

- henkilö- ja koulutustaustastaan kertominen
- työnhaku
- työympäristön, työolojen ja työtehtävien kuvailu
- yrityksen ja sen toiminnan kuvailu
- småprat
- puhelinviestintä ja sähköinen viestintä
- tapaamiset, opastamiset, mielipiteen ilmaisut ja perustelut
- suulliset asiakaspalvelutilanteet
- tuote- ja/tai yritysesittelyt
- Opiskelija tutustuu ruotsinkieliseen kulttuuriin, yrityselämään ja yhteiskuntaan, esim. vierailuilla, opintomatkoilla , asiantuntijaluennoilla

Oppimateriaalit

Matreiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja etopetus, kirjalliset ja suulliset tehtävät, tiedonhaku, itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson lopussa.
Tentin jälkeen kaksi uusintamahdollisuutta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 t.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla on 80 % läsnäolovelvollisuus. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.

Tentit Exam-tilassa. Mikäli video- ja äänivalvottu Exam-tentti ei sovi opiskelijalle, on vaihtoehtona SeAMKin tiloissa valvottu paperitentti opettajan kanssa sovittuna ajankohtana.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

kirjalliset ja suulliset tehtävät ja tentti

Esitietovaatimukset

- ruotsin kielen keskeisten rakenteiden hallinta

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

17.01.2024 - 30.04.2024

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Viljo Arohonka
Opiskelijaryhmät
 • MLITA22
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, SeinäjokI

Tavoitteet

Opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen peruskäsitteet ja lainsäädännön sekä osaa soveltaa niitä taloushallinnon eri osa-alueilla. Opiskelija pystyy tunnistamaan ja kuvailemaan arvonlisäverotukseen vaikuttavat keskeiset tekijät. Opiskelija ymmärtää, mikä merkitys on oikean arvonlisäverotuskäytännön tuntemisella ja soveltamisella eri liiketapahtumien yhteydessä. Opiskelija osaa analysoida eri liiketapahtumia arvonlisäverotuksen kannalta ja toisaalta osaa analysoida arvonlisäverotuksen vaikutusta liiketapahtumien ja koko yritystoiminnan kannattavuuteen. Opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen ja kirjanpidon yhteyden sekä sen, kuinka arvonlisäverotus huomioidaan kirjanpidossa. Opiskelija tietää arvonlisäverotukseen liittyvän viranomaisvalvonnan ja sen merkityksen. Opiskelija osaa hakea arvonlisäverotukseen liittyvää tietoa relevanteista lähteistä. Opiskelija pystyy tunnistamaan ja ratkaisemaan arvonlisäverotuksen perusteisiin liittyviä ongelmia.

Sisältö

- Arvonlisäverolaki ja -asetus keskeisin osin

Oppimateriaalit

- arvonlisäverolaki ja -asetus
- opettajan laatima materiaali

Opetusmenetelmät

Opetus hybridinä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen keskeiset peruskäsitteet ja lainsäädännön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa arvonlisäverotuksen lainsäädäntöä yritystoiminnassa ja opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen keskeiset käsitteet.

Esitietovaatimukset

Laskentatoimen perusteet

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 03.03.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Elina Ojala
Opiskelijaryhmät
 • LITA23B
  Tradenomi (AMK), LiiketalouS
 • LITA23A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä palvelun, sen laadun ja niiden osatekijät sekä kuvata palvelutapahtuman vaiheet. Opiskelija osaa tunnistaa palvelukuilut. Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana sekä sisäisten että ulkoisten asiakkaiden kanssa ja tunnistaa vuorovaikutuksen merkityksen. Opiskelija osaa analysoida asiakkaiden ja palvelutilanteiden erilaisuutta palvelun lähtökohtana.

Sisältö

- palvelutapahtuma ja sen vaiheet
- haastavat asiakastilanteet
- erilaisten asiakkaiden kohtaaminen
- palvelun laatu
- viestintä ja vuorovaikútus asiakaspalvelutilanteessa
- digitaalinen asiakaspalvelu
- asiakaskokemus

Oppimateriaalit

Luennoitsijan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä palvelun ja sen osatekijät, kuvata palvelutapahtuman vaiheet ja tunnistaa palvelun laadun osatekijät sekä palvelukuilut. Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana sekä sisäisessä että ulkoisessa asiakaspalvelussa. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia asiakastilanteita ja analysoida asiakkaan käyttäytymistä asiakaspalvelun näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa hyvin määritellä palvelun ja sen osatekijät, kuvata palvelutapahtuman vaiheet ja tunnistaa palvelun laadun osatekijät sekä palvelukuilut. Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana sekä sisäisessä että ulkoisessa asiakaspalvelussa. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia asiakastilanteita ja analysoida asiakkaan käyttäytymistä asiakaspalvelun näkökulmasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa erinomaisesti määritellä palvelun ja sen osatekijät, kuvata palvelutapahtuman vaiheet ja tunnistaa palvelun laadun osatekijät sekä palvelukuilut. Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana sekä sisäisessä että ulkoisessa asiakaspalvelussa. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia asiakastilanteita ja analysoida asiakkaan käyttäytymistä asiakaspalvelun näkökulmasta.

Esitietovaatimukset

Virtuaaliyritystoiminnan markkinoinnin opinnot.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

12.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Katri Juppi
Opiskelijaryhmät
 • MLITA23
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä palvelun, sen laadun ja niiden osatekijät sekä kuvata palvelutapahtuman vaiheet. Opiskelija osaa tunnistaa palvelukuilut. Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana sekä sisäisten että ulkoisten asiakkaiden kanssa ja tunnistaa vuorovaikutuksen merkityksen. Opiskelija osaa analysoida asiakkaiden ja palvelutilanteiden erilaisuutta palvelun lähtökohtana.

Sisältö

- palvelutapahtuma ja sen vaiheet
- haastavat asiakastilanteet
- erilaisten asiakkaiden kohtaaminen
- palvelun laatu
- viestintä ja vuorovaikutus asiakaspalvelutilanteessa
- digitaalinen asiakaspalvelu
- asiakaskokemus

Oppimateriaalit

Pesonen, H-L., Lehtonen, J. & Toskala, A. 2002. Asiakaspalvelu vuorovaikutuksena tai muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.
Itsenäinen tiedonhaku.

Opetusmenetelmät

Opettajan koostama materiaali, itsenäinen opiskelu verkossa, vertaisarvioinnit.
Itsenäinen verkkokurssi.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 x 27 = 81h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä palvelun ja sen osatekijät, kuvata palvelutapahtuman vaiheet ja tunnistaa palvelun laadun osatekijät sekä palvelukuilut. Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana sekä sisäisessä että ulkoisessa asiakaspalvelussa. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia asiakastilanteita ja analysoida asiakkaan käyttäytymistä asiakaspalvelun näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa hyvin määritellä palvelun ja sen osatekijät, kuvata palvelutapahtuman vaiheet ja tunnistaa palvelun laadun osatekijät sekä palvelukuilut. Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana sekä sisäisessä että ulkoisessa asiakaspalvelussa. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia asiakastilanteita ja analysoida asiakkaan käyttäytymistä asiakaspalvelun näkökulmasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa erinomaisesti määritellä palvelun ja sen osatekijät, kuvata palvelutapahtuman vaiheet ja tunnistaa palvelun laadun osatekijät sekä palvelukuilut. Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana sekä sisäisessä että ulkoisessa asiakaspalvelussa. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia asiakastilanteita ja analysoida asiakkaan käyttäytymistä asiakaspalvelun näkökulmasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset verkkotehtävät, vertaisarvioinnit, Moodle-testit.

Esitietovaatimukset

Virtuaaliyritystoiminnan markkinoinnin opinnot.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 03.03.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Elina Ojala
Opiskelijaryhmät
 • LITA23C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA23D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä palvelun, sen laadun ja niiden osatekijät sekä kuvata palvelutapahtuman vaiheet. Opiskelija osaa tunnistaa palvelukuilut. Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana sekä sisäisten että ulkoisten asiakkaiden kanssa ja tunnistaa vuorovaikutuksen merkityksen. Opiskelija osaa analysoida asiakkaiden ja palvelutilanteiden erilaisuutta palvelun lähtökohtana.

Sisältö

- palvelutapahtuma ja sen vaiheet
- haastavat asiakastilanteet
- erilaisten asiakkaiden kohtaaminen
- palvelun laatu
- viestintä ja vuorovaikútus asiakaspalvelutilanteessa
- digitaalinen asiakaspalvelu
- asiakaskokemus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä palvelun ja sen osatekijät, kuvata palvelutapahtuman vaiheet ja tunnistaa palvelun laadun osatekijät sekä palvelukuilut. Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana sekä sisäisessä että ulkoisessa asiakaspalvelussa. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia asiakastilanteita ja analysoida asiakkaan käyttäytymistä asiakaspalvelun näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa hyvin määritellä palvelun ja sen osatekijät, kuvata palvelutapahtuman vaiheet ja tunnistaa palvelun laadun osatekijät sekä palvelukuilut. Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana sekä sisäisessä että ulkoisessa asiakaspalvelussa. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia asiakastilanteita ja analysoida asiakkaan käyttäytymistä asiakaspalvelun näkökulmasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa erinomaisesti määritellä palvelun ja sen osatekijät, kuvata palvelutapahtuman vaiheet ja tunnistaa palvelun laadun osatekijät sekä palvelukuilut. Opiskelija osaa toimia asiakaspalvelijana sekä sisäisessä että ulkoisessa asiakaspalvelussa. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia asiakastilanteita ja analysoida asiakkaan käyttäytymistä asiakaspalvelun näkökulmasta.

Esitietovaatimukset

Virtuaaliyritystoiminnan markkinoinnin opinnot.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 07.04.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Terhi Anttila
Opiskelijaryhmät
 • LITA22B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida asiakkaan käyttäytymistä erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa tunnistaa ostoprosessin vaiheet ja siihen vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa tehdä markkinoinnin suunnitteluun liittyviä päätöksiä asiakastiedon perusteella.

Sisältö

- Kuluttajan käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät
- Tarpeet, motiivit, asenteet ja arvot
- Megatrendit ja kuluttajatrendit
- Organisaation ostokäyttäytyminen
- Ostoprosessi sekä b-to-b että b-to-c-markkinoilla
- Asiakastiedon kerääminen ja hyödyntäminen

Oppimateriaalit

-Hiltunen, Elina (2017). Mitä tulevaisuuden asiakas haluaa. Trendit ja ilmiöt.
-Solomon, M. & Bamossy, G. & Askegaard, S. & Hogg, M. (2006). Consumer Behaviour European Perspective
-Arantola, H. (2006). Customer Insight
-Kenner, K & Leino, S. 2020. Myyntikirja: Menesty uuden ajan B2B-myynnissä.
-Ojasalo, J. & Ojasalo, K. (2010). B-to-B-palvelujen markkinointi
-Laine, K. (2015). Myynti on rikki. B-to-B-myynnin uusi aika
-Luentokalvot ja muu materiaali Moodlessa
-Osallistujien itse hankkima mahdollinen lisämateriaali

Opetusmenetelmät

-Luennot
-Ryhmätyöskentely
-Itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 106 h
-Luennot ja ryhmätöiden ohjaus- ja esitystunnit 22 h
-Ryhmätyöskentely 34 h
-Itsenäinen työskentely 50 h

Sisällön jaksotus

-Tarpeet, motiivit, sidonnaisuus, asenteet ja arvot
-Ostoprosessi ja ostamiseen vaikuttavat tekijät sekä b-to-b että b-to-c-markkinoilla
-Kuluttajakäyttäytyminen
-Organisaation ostokäyttäytyminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija osaa kuvata joitain megatrendejä ja kuluttajatrendejä. Opiskelija osaa tunnistaa asiakkaan näkyvään ja mentaaliseen käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa kuvata ostoprosessin vaiheet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa analysoida asiakkaan käyttäytymistä erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa kuvata megatrendejä ja kuluttajatrendejä. Opiskelija osaa tunnistaa ostoprosessin vaiheet ja siihen vaikuttavat tekijät.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot perusteellisesti ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa analysoida asiakkaan käyttäytymistä erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa analysoida megatrendejä ja kuluttajatrendejä. Opiskelija osaa tunnistaa ostoprosessin vaiheet ja siihen vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa tehdä markkinoinnin suunnitteluun liittyviä päätöksiä asiakastiedon perusteella.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-Harjoitustyö 1 (yksilötyö, 20 % arvosanasta)
-Harjoitustyö 2 (ryhmätyö, 40 % arvosanasta)
-Oppimistehtävät (yksilötyö, 40% arvosanasta)

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Terhi Anttila
Opiskelijaryhmät
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa asiakassuhdejohtamisen roolin liiketoiminnassa. Opiskelija osaa hankkia ja hyödyntää asiakastietoa liiketoiminnan strategisessa kehittämisessä. Opiskelija kykenee ryhmittelemään asiakkaita vallitsevan asiakastiedon pohjalta sekä osaa suunnitella strategisten asiakkuuksien johtamista. Opiskelija tuntee millaisia mittareita ja raportteja asiakastiedon perusteella voidaan hyödyntää markkinoinnin tehostamisessa.

Sisältö

Sisältö
- Asiakassuhdemarkkinointi
- Asiakassuhteen vaiheet ja asiakassuhteen kehittäminen
- Asiakastiedon kerääminen ja hyödyntäminen

Oppimateriaalit

- Ahvenainen, P., Gylling, J. & Leino, S. (2017). Viiden tähden asiakaskokemus : tee
asiakkaistasi faneja. Helsinki: Kauppakamari. Myös e-kirjana.
- Bergström ja Leppänen (2021). Yrityksen asiakasmarkkinointi. Luku 6: Asiakkuuksien hallinta. Helsinki: Edita. Myös e-kirjana.
- Hellman, K. & Värilä, S. (2009). Arvokas asiakas. Asiakaspääoman, asiakaskannattavuuden ja asiakasriskien johtaminen. Hämeenlinna: Talentum.
- Killström, M. (2020). Vetoa tunteisiin: luo parempia asiakaskokemuksia ja pysyvämpiä
asiakassuhteita.
- Korkiakoski, K. (2019). Asiakaskokemus ja henkilöstökokemus : uusi aika, uudenlainen
johtaminen. Luku 2: Asiakaskokemus, sen selvittäminen ja mittaaminen. Helsinki: Alma
Talent. Myös e-kirjana.
- Korkiakoski, K & Gerdt, B. (2016). Ylivoimainen asiakaskokemus: työkalupakki. Helsinki: Talentum.
- Löytänä, J. & Kortesuo, K. (2011). Palvelubisneksestä kokemusbisnekseen. Helsinki:
Talentum. Myös e-kirjana.
- Mäntyneva, M. (2019). Key account management : kasvata yrityksesi avainasiakkuuksia. Helsinki: Kauppakamari. Myös e-kirjana.
- Mäntyneva, M. (2001). Asiakkuudenhallinta. Helsinki: WSOY.
- Moodlen materiaali

Opetusmenetelmät

-Virtuaaliopetus
-Itsenäinen työskentely
-Oppimistehtävät
-Yhteinen palaute

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 80 h:
-Opintojakson aineistoon perehtyminen
-Oppimistehtävien tekeminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (2-1): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osaa kuvata asiakassuhdemarkkinoinnin erityispiirteet. Opiskelija pystyy arvioimaan suhdemarkkinoinnin mahdollisuuksia ja roolia asiakassuhteen ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Opiskelija osaa arvottaa ja luokitella asiakassuhteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (4-3): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa kuvata hyvin asiakassuhdemarkkinoinnin erityispiirteet. Opiskelija pystyy arvioimaan suhdemarkkinoinnin mahdollisuuksia ja roolia asiakassuhteen ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Opiskelija osaa arvottaa ja luokitella asiakassuhteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa kuvata erinomaisesti asiakassuhdemarkkinoinnin erityispiirteet. Opiskelija pystyy arvioimaan suhdemarkkinoinnin mahdollisuuksia ja roolia asiakassuhteen ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Opiskelija osaa arvottaa ja luokitella asiakassuhteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

20.11.2023 - 17.12.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Mikko Ylihärsilä
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija tuntee asuntosijoittamiseen liittyvät perusteet ja erityispiirteet. Hän osaa laskea asuntosijoittamisen keskeiset tunnusluvut ja ymmärtää toimintaan liittyvät riskit. Hän osaa analysoida sijoituskohteita ja tiedostaa vuokranantajana toimimiseen liittyviä tehtäviä ja vastuita.

Sisältö

- Asuntosijoittamisen peruskysymykset
-- Mitä on asuntosijoittaminen?
-- Miten asuntosijoittaminen poikkeaa muista sijoituskohteista?
-- Miksi sijoittaa asuntoihin?
- Asuntosijoittamisen peruslaskelmat
-- Asuntosijoittamisen tuotot
- Verot
-- Asuntosijoittamisen tunnusluvut
- Velkarahoituksen vaikutus
- Remonttien vaikutus
- Asuntosijoittamisen riskit ja niiden hallinta
- Vuokranantajana toimiminen
-- Vuokraus ja vuokrasopimus
-- Hallinnointi

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija osaa tyydyttävästi määritellä asuntosijoittamiseen liittyviä perusteita ja ymmärtää asuntosijoittamisen perusteita. Hän osaa laskea yleisimpiä tunnuslukuja ja tunnistaa asuntosijoittamiseen liittyviä riskejä sekä niiden hallintakeinoja. Opiskelija tiedostaa vuokranantajana toimimiseen liittyviä seikkoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä asuntosijoittamiseen liittyvät peruskäsitteet ja ymmärtää asuntosijoittamisen perusteet. Hän osaa hyvin laskea tunnusluvut, tuntee riskit ja niiden hallintakeinot. Hän osaa vertailla sijoitusasuntoja ja analysoida niiden välisiä eroja. Opiskelija tuntee hyvin vuokranantajan tärkeimpiä tehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä tarkasti asuntosijoittamiseen liittyvät käsitteet ja tuntee asuntosijoittamisen erityispiirteet. Hän osaa laskea ja käyttää monipuolisesti ja kriittisesti tunnuslukuja sekä ymmärtää niiden merkityksen ja niihin vaikuttavat osatekijät. Opiskelija osaa analysoida sijoituskohteita ja tunnistaa asuntosijoittamiseen liittyvät riskit sekä tuntee keinot riskien hallintaan. Opiskelija osaa kokonaisvaltaisesti analysoida asuntosijoittamista ja vuokranantajana toimimista.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Terhi Anttila
Opiskelijaryhmät
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella, rakentaa, kehittää ja johtaa brändejä. Opiskelija tunnistaa ja osaa soveltaa brändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa toimia innovatiivisesti ja luovasti brändin rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Sisältö

- Brändin määrittely
- Brändin persoonallisuus, ydinlupaus ja arvo
- Brändien merkitys kuluttajille ja yrityksille
- Brändin rakentaminen
- Henkilöbrändi
- Brändin elinkaaren hallinta
- Brändin suorituskyvyn mittaus

Oppimateriaalit

-Ahto, O., Kahri, A., Kahri, T. & Mäkinen, M. (2016). Bulkista brändiksi. Käsikirja kasvuun ja kannattavuuteen.
-Ruokolainen, P. (2020). Brändikäsikirja: näin teet yritysbrändistä vetovoimaisen.
-Vahtola, M. (2020). Intohimona brändit. Kolme vuosikymmentä brändien parissa.
-Aaker, D. (2002). Building Strong Brands.
-Laakso, H. (2004). Brandit kilpailuetuna. Miten rakennan ja kehitän tuotemerkkiä.
-Kurvinen, J., Laine, T. & Tolvanen, V. (2017). Henkilöbrändi. Asiantuntijasta vaikuttajaksi.
-Huhta, M. & Myllyntaus, V. (2021). Työantajabrändi ja työntekijäkokemus. Erityisesti luku 5, työantajabrändi & alaluku 6.4.Työntekijöiden ja brändin aktivointi
-Moodlesta löytyvä materiaali (PP-esitykset, artikkeleita, podcasteja, tutkimusraportteja)

Opetusmenetelmät

- Luennot
- Ryhmätyöskentely
- Itsenäinen työskentely (oppimistehtävät)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 80 h:
- Kontaktitunnit 22 h
- Ryhmätyöskentely 23 h
- Itsenäinen työskentely 35 h

Sisällön jaksotus

-Brändin määrittely
-Brändin tavoitemielikuva, persoonallisuus, ydinlupaus ja arvot
-Henkilöbrändi
-Brändien merkitys kuluttajille ja organisaatioille
-Brändin rakentaminen
-Brändin suorituskyvyn mittaus
-Brändin elinkaaren hallinta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa brändejä. Opiskelija tunnistaa brändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa toimia brändin rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella ja rakentaa brändejä. Opiskelija tunnistaa ja osaa soveltaa brändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa toimia brändin rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella, rakentaa, kehittää ja johtaa brändejä. Opiskelija tunnistaa ja osaa soveltaa brändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa toimia innovatiivisesti ja luovasti brändin rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Ryhmätyö (40 % arvosanasta)
- Oppimistehtävät (60 % arvosanasta)

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Terhi Anttila
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella, rakentaa, kehittää ja johtaa brändejä. Opiskelija tunnistaa ja osaa soveltaa brändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa toimia innovatiivisesti ja luovasti brändin rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Sisältö

- Brändin määrittely
- Brändin persoonallisuus, ydinlupaus ja arvot
- Brändien merkitys kuluttajille ja yrityksille
- Brändin rakentaminen
- Henkilöbrändi
- Brändin elinkaaren hallinta
- Brändin suorituskyvyn mittaus

Oppimateriaalit

-Ahto, O., Kahri, A., Kahri, T. & Mäkinen, M. (2016). Bulkista brändiksi. Käsikirja kasvuun ja kannattavuuteen.
-Ruokolainen, P. (2020). Brändikäsikirja: näin teet yritysbrändistä vetovoimaisen.
-Vahtola, M. (2020). Intohimona brändit. Kolme vuosikymmentä brändien parissa.
-Aaker, D. (2002). Building Strong Brands.
-Laakso, H. (2004). Brandit kilpailuetuna. Miten rakennan ja kehitän tuotemerkkiä.
-Kurvinen, J., Laine, T. & Tolvanen, V. (2017). Henkilöbrändi. Asiantuntijasta vaikuttajaksi.
-Huhta, M. & Myllyntaus, V. (2021). Työantajabrändi ja työntekijäkokemus. Erityisesti luku 5, työantajabrändi & alaluku 6.4.Työntekijöiden ja brändin aktivointi
-Moodlesta löytyvä materiaali (PP-esitykset, artikkeleita, podcasteja, tutkimusraportteja)

Opetusmenetelmät

-Luennot (Teams)
-Itsenäinen työskentely (oppimistehtävät)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 80 h:
- Luennot
- Itsenäinen työskentely (oppimistehtävät)

Sisällön jaksotus

-Brändin määrittely
-Brändin tavoitemielikuva, persoonallisuus, ydinlupaus ja arvot
-Henkilöbrändi
-Brändien merkitys kuluttajille ja organisaatioille
-Brändin rakentaminen
-Brändin suorituskyvyn mittaus
-Brändin elinkaaren hallinta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa brändejä. Opiskelija tunnistaa brändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa toimia brändin rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella ja rakentaa brändejä. Opiskelija tunnistaa ja osaa soveltaa brändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa toimia brändin rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella, rakentaa, kehittää ja johtaa brändejä. Opiskelija tunnistaa ja osaa soveltaa brändin rakentamisen ja kehittämisen keinoja. Opiskelija osaa toimia innovatiivisesti ja luovasti brändin rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Mikko Kulmala
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja tarkkailla taloutta osana johtamista. Opiskelija osaa laatia tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin sekä erilaisia osabudjetteja, kuten myyntibudjetin. Opiskelija osaa laskea myös talouselämän ilmiöiden, kuten kysynnän ja kustannusten muuttumisen vaikutuksia yrityksen taloudellisiin menestymismahdollisuuksiin. Opiskelija osaa myös tehdä laskelmia hinnoittelumuutosten vaikutuksista taloudelliseen tilanteeseen. Opiskelija tietää kurssin keskeiset käsitteet myös englanninkielellä ja osaa arvioida kokonaisvaltaisen budjetoinnin merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimivalle yritykselle.

Sisältö

- budjetointiprosessi, budjettisuunnittelu, -tarkkailu
- pääbudjettien sisältö, tulos-, tase- ja rahoitusbudjetteihin.
- osabudjettien sisältö, esim. myyntibudjetti, ostobudjetti
- budjettien laadinta käytännössä
- tieteellisessä lehdessä julkaistun budjetointiartikkelin läpikäynti

Oppimateriaalit

- Järvenpää M., Länsiluoto A., Partanen V., Pellinen J. Talousohjaus ja kustannuslaskenta, WSOYpro. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
- Länsiluoto A. Luento- ja harjoitusmoniste.
- Luennoitsijan jakama muu materiaali
- Opiskelijoiden hankkima materiaali (esim. tutkimusartikkeli)

Opetusmenetelmät

- luennot ja harjoitukset
- itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 27h, itsenäinen työskentely 81h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija suoriutuu suoritussäännön mukaisista vaatimuksista. Opiskelija osaa laatia tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin. Hän tietää pääbudjetteja. Opiskelija osaa laskea talouselämän ilmiöiden vaikutuksia yrityksen taloudellisiin menestymismahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija suoriutuu suoritussäännön mukaisista vaatimuksista hyvin. Opiskelija osaa laatia hyvin tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin sekä erilaisia osabudjetteja, kuten myyntibudjetin. Opiskelija osaa laskea hyvin talouselämän ilmiöiden vaikutuksia yrityksen taloudellisiin menestymismahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija suoriutuu suoritussäännön mukaisista vaatimuksista kiitettävästi. Opiskelija osaa laatia kiitettävästi tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin sekä erilaisia osabudjetteja, kuten myyntibudjetin. Opiskelija osaa laskea kiitettävästi talouselämän ilmiöiden vaikutuksia yrityksen taloudellisiin menestymismahdollisuuksiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Esitietovaatimukset

Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen, 7 op & Yrityksen taloushallinto, 3 op

Lisätiedot

Osana opintojakson suoritusta opiskelijan on osallistuttava syyslukukaudella järjestettävään taloushallinnon case-klinikkaan. 

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 01.03.2024

Ajoitus

12.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Leena Uusitalo
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja tarkkailla taloutta osana johtamista. Opiskelija osaa laatia tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin sekä erilaisia osabudjetteja, kuten myyntibudjetin. Opiskelija osaa laskea myös talouselämän ilmiöiden, kuten kysynnän ja kustannusten muuttumisen vaikutuksia yrityksen taloudellisiin menestymismahdollisuuksiin. Opiskelija osaa myös tehdä laskelmia hinnoittelumuutosten vaikutuksista taloudelliseen tilanteeseen. Opiskelija tietää kurssin keskeiset käsitteet myös englannin kielellä ja osaa arvioida kokonaisvaltaisen budjetoinnin merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimivalle yritykselle.

Sisältö

- budjetointiprosessi, budjettisuunnittelu, -tarkkailu
- pääbudjettien sisältö, tulos-, tase- ja rahoitusbudjetteihin.
- osabudjettien sisältö, esim. myyntibudjetti, ostobudjetti
- budjettien laadinta käytännössä
- tieteellisessä lehdessä julkaistun budjetointiartikkelin läpikäynti

Oppimateriaalit

- Järvenpää M., Länsiluoto A., Partanen V., Pellinen J. Talousohjaus ja kustannuslaskenta, WSOYpro. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
- Länsiluoto A. Luento- ja harjoitusmoniste.
- Luennoitsijan jakama muu materiaali
- Opiskelijoiden hankkima materiaali (esim. tutkimusartikkeli)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija suoriutuu suoritussäännön mukaisista vaatimuksista. Opiskelija osaa laatia tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin. Hän tietää pääbudjetteja. Opiskelija osaa laskea talouselämän ilmiöiden vaikutuksia yrityksen taloudellisiin menestymismahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija suoriutuu suoritussäännön mukaisista vaatimuksista hyvin. Opiskelija osaa laatia hyvin tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin sekä erilaisia osabudjetteja, kuten myyntibudjetin. Opiskelija osaa laskea hyvin talouselämän ilmiöiden vaikutuksia yrityksen taloudellisiin menestymismahdollisuuksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija suoriutuu suoritussäännön mukaisista vaatimuksista kiitettävästi. Opiskelija osaa laatia kiitettävästi tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin sekä erilaisia osabudjetteja, kuten myyntibudjetin. Opiskelija osaa laskea kiitettävästi talouselämän ilmiöiden vaikutuksia yrityksen taloudellisiin menestymismahdollisuuksiin.

Esitietovaatimukset

- Laskentatoimen perusteet
- Yrityksen taloushallinto

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Tuulia Potka-Soininen
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä hyvän hallintotavan (corporate governance) käsitteen ja osaa arvioida sen merkitystä yrityksille. Opiskelija osaa selittää myös riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan käsitteet sekä osaa analysoida näiden merkitystä yrityksessä. Opiskelija osaa määritellä ja tunnistaa tilintarkastajan raportoinnin erityiskysymyksiä ja tilintarkastajan muuta työtä kuin lakisääteisen tilintarkastuksen. Opiskelija osaa tulkita muiden lakien kuin tilintarkastuslain merkitystä tilintarkastustyössä. Opiskelija osaa kiinnittää huomiota eri yhtiömuotojen tilintarkastusten erityispiirteisiin.

Opiskelija tuntee teknologian merkityksen tilintarkastajan työssä: työkaluna tilintarkastusta tehtäessä ja apuvälineenä tiedon analysoinnissa. Opiskelija ymmärtää tiedon hallinnan, tiedon oikeellisuuden ja tietoturvallisuuden merkityksen niin tilintarkastajan työssä kuin yrityksillekin. Opiskelija ymmärtää tiedon merkityksen päätöksenteossa.

Sisältö

- Hyvä hallintotapa
- Riskienhallinta, sisäinen valvonta sekä väärinkäytökset
- Osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain tilintarkastusta koskevat säännökset
- Tilintarkastus muissa yhtiömuodoissa kuin osakeyhtiössä
- Teknologiasovellukset titlintarkastuksessa
- Tietoturvallisuus, tiedon merkitys

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä tilintarkastajan raportoinnin erityiskysymyksiä ja tilintarkastajan muuta työtä kuin lakisääteisen tilintarkastuksen. Opiskelija osaa selittää myös riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan käsitteet. Opiskelija osaa määritellä hyvän hallintotavan (corporate governance) käsitteen. Opiskelija osaa tulkita muiden lakien kuin tilintarkastuslain merkitystä tilintarkastustyössä. Opiskelija osaa kiinnittää huomiota eri yhtiömuotojen tilintarkastusten erityispiirteisiin.

Opiskelija osallistuu tuntityöskentelyyn ja osallistuu tunneilla käytävään keskusteluun. Opiskelija antaa panoksen tehtäviin ryhmätöihin ja on kannustava ryhmän jäsen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä tilintarkastajan raportoinnin erityiskysymyksiä ja tilintarkastajan muuta työtä kuin lakisääteisen tilintarkastuksen. Opiskelija osaa selittää myös riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan käsitteet sekä osaa analysoida näiden toteuttamisen merkitystä yrityksessä. Opiskelija osaa määritellä hyvän hallintotavan (corporate governance) käsitteen ja osaa arvioida sen merkitystä yrityksille. Opiskelija osaa tulkita muiden lakien kuin tilintarkastuslain merkitystä tilintarkastustyössä. Opiskelija osaa kiinnittää huomiota eri yhtiömuotojen tilintarkastusten erityispiirteisiin.

Opiskelija pääsääntöisesti osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja suurimman osan aikaan osallistuu rakentavasti tunneilla käytävään keskusteluun. Opiskelija antaa aktiivisen panoksen tehtäviin ryhmätöihin ja on kannustava ryhmän jäsen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa määritellä ja tunnistaa tilintarkastajan raportoinnin erityiskysymyksiä ja tilintarkastajan muuta työtä kuin lakisääteisen tilintarkastuksen. Opiskelija osaa selittää myös riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan käsitteet sekä osaa analysoida näiden toteuttamisen merkitystä yrityksessä. Opiskelija osaa määritellä hyvän hallintotavan (corporate governance) käsitteen ja osaa arvioida sen merkitystä yrityksille. Opiskelija osaa tulkita muiden lakien kuin tilintarkastuslain merkitystä tilintarkastustyössä. Opiskelija osaa kiinnittää huomiota eri yhtiömuotojen tilintarkastusten erityispiirteisiin.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja osallistuu rakentavasti tunneilla käytävään keskusteluun. Opiskelija antaa aktiivisen panoksen tehtäviin ryhmätöihin ja on kannustava ryhmän jäsen.

Esitietovaatimukset

- Tilinpäätöksen laatiminen
- Yhteisöoikeus
- Tilintarkastus

Lisätiedot

Osana opintojakson suoritusta opiskelijan on osallistuttava syyslukukaudella järjestettävään taloushallinnon case-klinikkaan. 

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 18.02.2024

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Raija Kangassalo
 • Mikko Kulmala
Opiskelijaryhmät
 • LITA22D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää digitalisaatiota ja osaa kuvata sen kehitystä. Hän ymmärtää digitalisaation mahdollisuuksia yritystoiminnassa. Opiskelija oppii käsitteellistämään ja tunnistamaan keskeiset digitekniikat, järjestelmät ja infrastruktuurit ja oppii soveltamaan ja arvioimaan näitä tarvelähtöisesti organisaation digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää sellaiset digitaaliseen liiketoimintaan käsitteet kuten mobiiliteknologia, cloud computing, sähköinen kaupankäynti, big data -analytiikka.

Sisältö

Kurssilla perehdytään digitaalisen liiketoiminnan käsitteisiin ja malleihin: digitaalinen talous, digitaalisen liiketoiminnan yhteys maailmantalouteen, digitaalisen liiketoiminnan teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat, digitaalisen liiketoiminnan turvallisuus, avoimuus, yksityisyyden suoja ja liiketoiminnan riskit.

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali, Internet-materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätehtävät, itsenäiset oppimistehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työtä 57 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee digitaalisen liiketoiminnan peruskäsitteet ja - mallit. Hän tunnistaa digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat sekä ymmärtää periaatteellisesti niiden merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee digitaaliset liiketoiminnan käsitteet ja mallit. Hän tuntee digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat ja ymmärtää niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee digitaaliset liiketoiminnan käsitteet ja mallit. Hän tuntee digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat ja osaa soveltaa niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisessä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Moodle-tentti

Esitietovaatimukset

Tieto- ja viestintätekniikka

Ilmoittautumisaika

05.05.2023 - 13.11.2023

Ajoitus

16.11.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA22D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA22B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA22C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA22A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

The student is able to work and perform in a multinational professional team promoting a product/ company. The student can manage a multicultural audience and customers successfully.

Sisältö

- Building international teams
- Product and company promotion
- Sales negotiations

Oppimateriaalit

To be announced via the Moodle system.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student is able to work and perform in a multinational professional team promoting a product/ company. The student can manage a multicultural audience and customers using simple structures, limited professional vocabulary, and mistakes that disturb understanding.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student is able to work and perform in a multinational professional team promoting a product/ company. The student can manage a multicultural audience and customers using professional language. The student performs well in predictable field-related situations.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student is able to work and perform skillfully in a multinational professional team promoting a product/ company. The student can manage a multicultural audience and customers using impressive professional language. The student performs very well in field-related situations.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Minimum required attendance: 3 / 5.

Esitietovaatimukset

The course is aimed at students who study English as a second language. ( Not for students with English as a mother tongue or the official language of education). The course is ideal for Gateway students, IB students as well as 3 and 4 year students of the business school.

Lisätiedot

The course yields virtual credits.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA22B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA22A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

The course aims at adapting and developing communication skills to respond to the current global communication conditions. The student learns to understand others’ communication styles. The student will gain practical advice and tips on understanding international audience in English. As a result, the student will be able to select the right communication mode for maximum impact in different contexts.

The course provides the basic foundation and tools to become culturally competent. It develops an understanding of the cultural challenges that multicultural workplaces are facing. The aim is to enhance cultural sensitivity and competence as well as provide the student with practical tools to reduce cross-cultural misunderstanding and encourage positive cross-cultural working relationships in English.

Sisältö

- language issues: English today
- cross-cultural communication issues
- communication at the workplace

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus Lita22A ja Lita22B -ryhmille sopiviin aikoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student completes all coursework, but has some difficulty understanding and following the instructions. The level of written and spoken English is understandable yet basic as studying and practicing the core terminology and concepts appropriate to the course topics remains inadequate. The student partially meets their learning objectives for the course.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3: The student completes all assigned work on a generally good level. Their written and spoken English is understandable, but studying and practicing the core terminology and concepts appropriate to the course topics remains partly inadequate. The student meets their learning goals for most of the course.

4: The student completes all assigned work mostly of high quality in terms of both written and spoken English. The student meets their objectives for the course. The student shows signs of having studied and practiced the core English terminology and concepts appropriate to the course topics.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student completes all assigned work of high quality in terms of both written and spoken English. The student is able to present impressive, well-prepared tasks, materials and ideas in professional English using different communication channels. The student meets and occasionally exceeds their expected learning objectives for the course. The student clearly shows signs of having studied and practiced the core terminology and concepts appropriate to the course topics.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää aktiivista osallistumista vähintään kolmelle lähiopetuskerralle.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA22D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA22C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

The course aims at adapting and developing communication skills to respond to the current global communication conditions. The student learns to understand others’ communication styles. The student will gain practical advice and tips on understanding international audience in English. As a result, the student will be able to select the right communication mode for maximum impact in different contexts.

The course provides the basic foundation and tools to become culturally competent. It develops an understanding of the cultural challenges that multicultural workplaces are facing. The aim is to enhance cultural sensitivity and competence as well as provide the student with practical tools to reduce cross-cultural misunderstanding and encourage positive cross-cultural working relationships in English.

Sisältö

- language issues: English today
- cross-cultural communication issues
- communication at the workplace

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student completes all coursework, but has some difficulty understanding and following the instructions. The level of written and spoken English is understandable yet basic as studying and practicing the core terminology and concepts appropriate to the course topics remains inadequate. The student partially meets their learning objectives for the course.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3: The student completes all assigned work on a generally good level. Their written and spoken English is understandable, but studying and practicing the core terminology and concepts appropriate to the course topics remains partly inadequate. The student meets their learning goals for most of the course.

4: The student completes all assigned work mostly of high quality in terms of both written and spoken English. The student meets their objectives for the course. The student shows signs of having studied and practiced the core English terminology and concepts appropriate to the course topics.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student completes all assigned work of high quality in terms of both written and spoken English. The student is able to present impressive, well-prepared tasks, materials and ideas in professional English using different communication channels. The student meets and occasionally exceeds their expected learning objectives for the course. The student clearly shows signs of having studied and practiced the core terminology and concepts appropriate to the course topics.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää aktiivista osallistumista vähintään kolmelle lähiopetuskerralle.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 01.12.2023

Ajoitus

26.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

6 op

T&K-osuus

6 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kimmo Kulmala
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelijat työskentelevät pienryhmissä käytännön elektronisen urheilun hallintotehtävissä. Opiskelijaa ohjeistetaan toteuttamaan projekti ja hän suorittaa varsinaisen projektityön. Tavoitteena on saada kokemusta elektronisen urheilun liiketoiminnan kehittämisestä ja käytännön toteutuksesta projektityöskentelyn kautta.

Sisältö

- elektronisen urheilun johtaminen
- elektronisen urheilun markkinointi, myynti ja sponsorointi
- elektronisen urheilun tapahtumatuotanto
- hankkeen tulosten analysointi

Oppimateriaalit

Opettajan antama materiaali

Opetusmenetelmät

Projektioppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Käytännön suunnittelu ja projektityö 100%

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus iltaisin klo 17.15-21.00

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijat tarvitsevat paljon apua projektin suunnittelussa ja toteutuksessa. Projektiryhmällä on vaikeuksia lopullisessa toteutuksessa ja ajoituksessa. Projekti on valmis ja esitys hyväksytään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Suunnittelu ja toteutus suoritetaan tarkasti ja ajoissa. Opiskelijat tarvitsevat apua lopullisessa toteutuksessa. Tulokset ovat hyödyllisiä projektin kannalta. Esitys sisältää kaikki projektiin liittyvät keskeiset kysymykset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suunnittelu ja toteutus toteutetaan tarkasti. Tulokset ovat erittäin hyödyllisiä projektin kannalta. Esitys on selkeä ja tyhjentävä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikon mukaan

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu riittävästi kurssilla tehtävien projektien toteuttamiseen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelijat tarvitsevat paljon apua projektin suunnittelussa ja toteutuksessa. Projektiryhmällä on vaikeuksia lopullisessa toteutuksessa ja ajoituksessa. Projekti on valmis ja esitys hyväksytään.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suunnittelu ja toteutus suoritetaan tarkasti ja ajoissa. Opiskelijat tarvitsevat apua lopullisessa toteutuksessa. Tulokset ovat hyödyllisiä projektin kannalta. Esitys sisältää kaikki projektiin liittyvät keskeiset kysymykset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suunnittelu ja toteutus toteutetaan tarkasti. Tulokset ovat erittäin hyödyllisiä projektin kannalta. Esitys on selkeä ja tyhjentävä.

Esitietovaatimukset

- ei vaatimuksia
- suosituksena eSport - Elektronisen urheilun liiketoiminnan perusteet: 5 op, liiketalouden 1. vuoden opinnot tai elektronisen urheilun harrastuneisuus

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 15.12.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Mari Juppi
Opiskelijaryhmät
 • LITA23B
  Tradenomi (AMK), LiiketalouS
 • LITA23A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija pystyy käyttämään englannin yleiskieltä opinnoissa sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä. Hänellä on valmius alakohtaisten viestintävalmiuksien kehittämiseen englannin kielellä. Opiskelija osaa ohjata ja arvioida omaa englannin kielen oppimistaan. Opiskelija osaa ohjata ja arvioida omaa englannin kielen oppimistaan.

Sisältö

Kielen eri osa-alueiden harjoittaminen.

Oppimateriaalit

Opettajan aineisto Moodlessa

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, suulliset ja kirjalliset harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson lopussa.
Hylätyn tentin voi uusia kahdesti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 t

Lisätietoja opiskelijoille

Valmentavalle opintojaksolle ilmoittautuvalta opiskelijalta edellytetään läsnäoloa tunneilla.
Opintojaksolla keskitytään englannin kielen eri osa-alueisiin (puhuminen, kirjoittaminen, jne), ja se edesauttaa tutkintoon kuuluvien pakollisten, englanninkielisiin työelämän viestintävalmiuksiin keskittyvien, opintojaksojen suorittamista.

Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää suullisessa ja kirjallisessa viestinnässään perusrakenteita ja suppeahkoa sanastoa. Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä ja selviää kohtuullisesti tutuista arkielämän kielenkäyttötilanteista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset
Tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä.
Kontaktiopetuksessa on 80 % läsnäolovaatimus.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Heli Simon
 • Mari Juppi
Opiskelijaryhmät
 • LITA23C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA23D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija pystyy käyttämään englannin yleiskieltä opinnoissa sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä. Hänellä on valmius alakohtaisten viestintävalmiuksien kehittämiseen englannin kielellä. Opiskelija osaa ohjata ja arvioida omaa englannin kielen oppimistaan. Opiskelija osaa ohjata ja arvioida omaa englannin kielen oppimistaan.

Sisältö

Kielen eri osa-alueiden harjoittaminen.

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama aineisto saatavilla Moodlessa

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, suulliset ja kirjalliset harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson lopussa.
Hylätyn tentin voi uusia kahdesti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 t.

Lisätietoja opiskelijoille

Valmentavalle opintojaksolle ilmoittautuvalta opiskelijalta edellytetään läsnäoloa tunneilla.
Opintojaksolla keskitytään englannin kielen eri osa-alueisiin (puhuminen, kirjoittaminen, jne), ja se edesauttaa tutkintoon kuuluvien pakollisten, englanninkielisiin työelämän viestintävalmiuksiin keskittyvien, opintojaksojen suorittamista.

Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää suullisessa ja kirjallisessa viestinnässään perusrakenteita ja suppeahkoa sanastoa. Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä ja selviää kohtuullisesti tutuista arkielämän kielenkäyttötilanteista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset
Tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä.
Kontaktiopetuksessa on 80 % läsnäolovaatimus.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 22.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Ilpo Kempas
Opiskelijaryhmät
 • MLITA23
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija pystyy käyttämään englannin yleiskieltä opinnoissa sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä. Hänellä on valmius alakohtaisten viestintävalmiuksien kehittämiseen englannin kielellä. Opiskelija osaa ohjata ja arvioida omaa englannin kielen oppimistaan. Opiskelija osaa ohjata ja arvioida omaa englannin kielen oppimistaan.

Sisältö

Kielen eri osa-alueiden harjoittaminen.

Oppimateriaalit

Opettajan antama aineisto

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 t itsenäistä työskentelyä

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty:
Opiskelija käyttää suullisessa ja kirjallisessa viestinnässään perusrakenteita ja suppeahkoa sanastoa. Virheet haittaavat jonkin verran ymmärrettävyyttä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää suullisessa ja kirjallisessa viestinnässään perusrakenteita ja suppeahkoa sanastoa. Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä ja selviää kohtuullisesti tutuista arkielämän kielenkäyttötilanteista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/hylätty

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä.
Kontaktiopetuksessa on 80 % läsnäolovaatimus.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Ilpo Kempas
Opiskelijaryhmät
 • MPK24
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutu

Tavoitteet

Opiskelijalla on hyvä englannin yleiskielen taito. Lisäksi hän pystyy käyttämään myös alakohtaista ja opinnoissa tarvittavaa sanastoa sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
Opiskelija osaa ohjata ja arvioida omaa englannin kielen oppimistaan.

Sisältö

Kielen rakenteita harjoittavia tehtäviä
Liiketalouden sanastoa kartuttavia tekstejä

Oppimateriaalit

Opettajan antama aineisto

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 t itsenäistä työskenetelyä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty
Hyväksytty:
Opiskelija käyttää suullisessa ja kirjallisessa viestinnässään perusrakenteita ja suppeahkoa sanastoa. Virheet haittaavat jonkin verran ymmärrettävyyttä. Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä ja selviää kohtuullisesti tutuista arkielämän kielenkäyttötilanteista. Ääntäminen on ymmärrettävää.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Annettujen tehtävien ja tentin suorittaminen hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä.
Kontaktiopetuksessa on 80 % läsnäolovaatimus.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 23.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Suzana Zegrea
Opiskelijaryhmät
 • LITA23A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija
- kykenee toimimaan englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa
- osoittaa itsenäistä kielen hallintaa
- osaa arvioida ja kehittää taitojaan

Sisältö

- tiedonhaku
- koulutus ja työnhaku
- oman alan keskeiset käsitteet
- työelämän suullisia tilanteita
- suullinen ja kirjallinen yritysesittely

Oppimateriaalit

Materiaali saatavilla Moodle-alustalla

Opetusmenetelmät

- Kirjalliset ja suulliset harjoitukset
- Ryhmä- ja parityöt
- Itsenäinen opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 t.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetuskieli on englanti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kaikki tehtävät on tehty ja palautettu sovitussa ajassa. Opiskelija kykenee toimimaan englanniksi työelämän yksinkertaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kaikki tehtävät on tehty ja palautettu sovitussa ajassa. Opiskelija kykenee toimimaan englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa. Opiskelija osoittaa itsenäistä kielen hallintaa ja hän osaa arvioida ja kehittää taitojaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki tehtävät on tehtävä ja palautettu sovitussa ajassa. Opiskelija kykenee toimimaan englanniksi myös vaativissa työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa. Opiskelija osoittaa itsenäistä kielen hallintaa ja hän osaa arvioida ja kehittää taitojaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suulliset tehtävät
Kirjalliset tehtävät
kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen aikataulujen mukaan

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

Opetuskieli englanti.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 23.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Suzana Zegrea
Opiskelijaryhmät
 • LITA23B
  Tradenomi (AMK), LiiketalouS

Tavoitteet

Opiskelija
- kykenee toimimaan englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa
- osoittaa itsenäistä kielen hallintaa
- osaa arvioida ja kehittää taitojaan

Sisältö

- tiedonhaku
- koulutus ja työnhaku
- oman alan keskeiset käsitteet
- työelämän suullisia tilanteita
- suullinen ja kirjallinen yritysesittely

Oppimateriaalit

Materiaali saatavilla Moodle-alustalla

Opetusmenetelmät

- Kirjalliset ja suulliset harjoitukset
- Ryhmä- ja parityöt
- Itsenäinen opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 t.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetuskieli on englanti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kaikki tehtävät on tehty ja palautettu sovitussa ajassa. Opiskelija kykenee toimimaan englanniksi työelämän yksinkertaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kaikki tehtävät on tehty ja palautettu sovitussa ajassa. Opiskelija kykenee toimimaan englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa. Opiskelija osoittaa itsenäistä kielen hallintaa ja hän osaa arvioida ja kehittää taitojaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki tehtävät on tehtävä ja palautettu sovitussa ajassa. Opiskelija kykenee toimimaan englanniksi myös vaativissa työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa. Opiskelija osoittaa itsenäistä kielen hallintaa ja hän osaa arvioida ja kehittää taitojaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suulliset tehtävät
Kirjalliset tehtävät
kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen aikataulujen mukaan

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

Opetuskieli englanti.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Suzana Zegrea
Opiskelijaryhmät
 • LITA23C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija
- kykenee toimimaan englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa
- osoittaa itsenäistä kielen hallintaa
- osaa arvioida ja kehittää taitojaan

Sisältö

- tiedonhaku
- koulutus ja työnhaku
- oman alan keskeiset käsitteet
- työelämän suullisia tilanteita
- suullinen ja kirjallinen yritysesittely

Oppimateriaalit

Materiaali saatavilla Moodle-alustalla

Opetusmenetelmät

- Kirjalliset ja suulliset harjoitukset
- Ryhmä- ja parityöt
- Itsenäinen opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 t.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetuskieli on englanti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kaikki tehtävät on tehty ja palautettu sovitussa ajassa. Opiskelija kykenee toimimaan englanniksi työelämän yksinkertaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kaikki tehtävät on tehty ja palautettu sovitussa ajassa. Opiskelija kykenee toimimaan englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa. Opiskelija osoittaa itsenäistä kielen hallintaa ja hän osaa arvioida ja kehittää taitojaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki tehtävät on tehtävä ja palautettu sovitussa ajassa. Opiskelija kykenee toimimaan englanniksi myös vaativissa työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa. Opiskelija osoittaa itsenäistä kielen hallintaa ja hän osaa arvioida ja kehittää taitojaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suulliset tehtävät
Kirjalliset tehtävät
kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen aikataulujen mukaan

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

Opetuskieli englanti.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Suzana Zegrea
Opiskelijaryhmät
 • LITA23D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija
- kykenee toimimaan englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa
- osoittaa itsenäistä kielen hallintaa
- osaa arvioida ja kehittää taitojaan

Sisältö

- tiedonhaku
- koulutus ja työnhaku
- oman alan keskeiset käsitteet
- työelämän suullisia tilanteita
- suullinen ja kirjallinen yritysesittely

Oppimateriaalit

Materiaali saatavilla Moodle-alustalla

Opetusmenetelmät

- Kirjalliset ja suulliset harjoitukset
- Ryhmä- ja parityöt
- Itsenäinen opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 t.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetuskieli on englanti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kaikki tehtävät on tehty ja palautettu sovitussa ajassa. Opiskelija kykenee toimimaan englanniksi työelämän yksinkertaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kaikki tehtävät on tehty ja palautettu sovitussa ajassa. Opiskelija kykenee toimimaan englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa. Opiskelija osoittaa itsenäistä kielen hallintaa ja hän osaa arvioida ja kehittää taitojaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki tehtävät on tehtävä ja palautettu sovitussa ajassa. Opiskelija kykenee toimimaan englanniksi myös vaativissa työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, jotka liittyvät hänen omaan ammattialaansa. Opiskelija osoittaa itsenäistä kielen hallintaa ja hän osaa arvioida ja kehittää taitojaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suulliset tehtävät
Kirjalliset tehtävät
kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen aikataulujen mukaan

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

Opetuskieli englanti.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 01.03.2024

Ajoitus

12.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Christopher Hudson
 • Kielet_viestintä Nimeämätön
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 40. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 40. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • MLITA23
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija

- osaa arvioida ja kehittää kielen osaamistaan ja oppimistapojaan elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti.
- osaa toimia englanniksi oman alan työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- osaa toimia englanniksi oman alan tyypillisissä työtehtävissä ja vuorovaikutustilanteissa.

Sisältö

- tiedonhaku
- työnhaku
- oman alan keskeiset käsitteet
- työelämän suullisia tilanteita
- suullinen ja kirjallinen yritysesittely
- monikulttuurinen työelämä

Oppimateriaalit

Moodle material
Web-based literature
Academic journals

Opetusmenetelmät

Independent study
Written an spoken assignments
Peer assessment

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 hours

Lisätietoja opiskelijoille

80% attendance of class or grade affected.

50% minimum

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana 1: CEF taitotasolla B1, mahdollisesti useampi kuin yksi osa-alue tasolla A2. Oppimistehtävät tehty ja palautettu Moodleen sovittuna aikana.
Arvosana 2: Opiskelijan osoittamat taidot osittain taitotasolla A2, osittain jo tasolla B1.

CEF = Common European Framework of Reference for languages

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvosana 3: CEF yleisesti kaikkien kielitaidon osa-alueiden suhteen taitotasolla B1. Osasuoritukset kunnossa ja yleistasoltaan B1.
Arvosana 4: Opiskelijan osoittamat taidot osittain taitotasoa B1, osittain B2.
CEF = Common European Framework of Reference for languages

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5: Opiskelijan osoittamat taidot kokonaisvaltaisesti vähintään taitotasolla B2.
CEF = Common European Framework of Reference for languages

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teacher based assessment of work produced
Peer review

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

Opetuskieli englanti

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

30.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Christopher Hudson
 • Neil Mac Laverty
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • MPK23
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija

- osaa arvioida ja kehittää kielen osaamistaan ja oppimistapojaan elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti.
- osaa toimia englanniksi oman alan työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- osaa toimia englanniksi oman alan tyypillisissä työtehtävissä ja vuorovaikutustilanteissa.

Sisältö

- tiedonhaku
- työnhaku
- oman alan keskeiset käsitteet
- työelämän suullisia tilanteita
- suullinen ja kirjallinen yritysesittely
- monikulttuurinen työelämä

Oppimateriaalit

Moodle material
Web-based literature
Academic journals

Opetusmenetelmät

Independent study
Written an spoken assignments
Peer assessment

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 hours

Lisätietoja opiskelijoille

80% attendance of class or grade affected.

50% minimum

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana 1: CEF taitotasolla B1, mahdollisesti useampi kuin yksi osa-alue tasolla A2. Oppimistehtävät tehty ja palautettu Moodleen sovittuna aikana.
Arvosana 2: Opiskelijan osoittamat taidot osittain taitotasolla A2, osittain jo tasolla B1.

CEF = Common European Framework of Reference for languages

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvosana 3: CEF yleisesti kaikkien kielitaidon osa-alueiden suhteen taitotasolla B1. Osasuoritukset kunnossa ja yleistasoltaan B1.
Arvosana 4: Opiskelijan osoittamat taidot osittain taitotasoa B1, osittain B2.
CEF = Common European Framework of Reference for languages

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5: Opiskelijan osoittamat taidot kokonaisvaltaisesti vähintään taitotasolla B2.
CEF = Common European Framework of Reference for languages

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teacher based assessment of work produced
Peer review

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

Opetuskieli englanti

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA22D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

The student is able to perform in professional communication situations of their field both face to face, online, and in writing.
The student can independently produce various types of messages, documentation and other written materials of professional quality.
The student is competent in speaking to groups.
The student is able to retrieve information from relevant international professional sources.

Sisältö

The students develop their competencies in professional communication including spoken and written skills, both online and offline. Each student will gain some understanding and professional communication skills in the fields of accounting, sales and marketing, business operations development, and digital business and programming. Further, the student will develop corresponding skills in their own, chosen professional field of interest.

Oppimateriaalit

Material provided by the teacher.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student is able to perform in the most typical and predictable communication situations of their field. The student can produce basic messages, documentation, and other written professional materials. The student has basic skills in speaking to groups, online and offline.

The student can retrieve relevant information from professional sources.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student is able to perform well in the most typical and predictable communication situations of their field. The student can produce messages, documentation, and other written professional materials. The student has good skills in speaking to groups, online and offline. The student can independently retrieve and manage relevant information from professional sources.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student is able to perform very well in a variety of communication situations in their field. The student can produce different types of messages, documentation, and other written professional materials. The student has very good skills in speaking to groups, online and offline.

The student can independently retrieve, manage and process relevant information from professional sources.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää aktiivista osallistumista vähintään kolmelle lähiopetuskerralle.

Esitietovaatimukset

English at Work 1

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA22A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

The student is able to perform in professional communication situations of their field both face to face, online, and in writing.
The student can independently produce various types of messages, documentation and other written materials of professional quality.
The student is competent in speaking to groups.
The student is able to retrieve information from relevant international professional sources.

Sisältö

The students develop their competencies in professional communication including spoken and written skills, both online and offline. Each student will gain some understanding and professional communication skills in the fields of accounting, sales and marketing, business operations development, and digital business and programming. Further, the student will develop corresponding skills in their own, chosen professional field of interest.

Oppimateriaalit

Material provided by the teacher.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student is able to perform in the most typical and predictable communication situations of their field. The student can produce basic messages, documentation, and other written professional materials. The student has basic skills in speaking to groups, online and offline.

The student can retrieve relevant information from professional sources.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student is able to perform well in the most typical and predictable communication situations of their field. The student can produce messages, documentation, and other written professional materials. The student has good skills in speaking to groups, online and offline. The student can independently retrieve and manage relevant information from professional sources.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student is able to perform very well in a variety of communication situations in their field. The student can produce different types of messages, documentation, and other written professional materials. The student has very good skills in speaking to groups, online and offline.

The student can independently retrieve, manage and process relevant information from professional sources.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää aktiivista osallistumista vähintään kolmelle lähiopetuskerralle.

Esitietovaatimukset

English at Work 1

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 16.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA22B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

The student is able to perform in professional communication situations of their field both face to face, online, and in writing.
The student can independently produce various types of messages, documentation and other written materials of professional quality.
The student is competent in speaking to groups.
The student is able to retrieve information from relevant international professional sources.

Sisältö

The students develop their competencies in professional communication including spoken and written skills, both online and offline. Each student will gain some understanding and professional communication skills in the fields of accounting, sales and marketing, business operations development, and digital business and programming. Further, the student will develop corresponding skills in their own, chosen professional field of interest.

Oppimateriaalit

Material provided by the teacher.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student is able to perform in the most typical and predictable communication situations of their field. The student can produce basic messages, documentation, and other written professional materials. The student has basic skills in speaking to groups, online and offline.

The student can retrieve relevant information from professional sources.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student is able to perform well in the most typical and predictable communication situations of their field. The student can produce messages, documentation, and other written professional materials. The student has good skills in speaking to groups, online and offline. The student can independently retrieve and manage relevant information from professional sources.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student is able to perform very well in a variety of communication situations in their field. The student can produce different types of messages, documentation, and other written professional materials. The student has very good skills in speaking to groups, online and offline.

The student can independently retrieve, manage and process relevant information from professional sources.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää aktiivista osallistumista vähintään kolmelle lähiopetuskerralle.

Esitietovaatimukset

English at Work 1

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kaija-Liisa Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA22C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

The student is able to perform in professional communication situations of their field both face to face, online, and in writing.
The student can independently produce various types of messages, documentation and other written materials of professional quality.
The student is competent in speaking to groups.
The student is able to retrieve information from relevant international professional sources.

Sisältö

The students develop their competencies in professional communication including spoken and written skills, both online and offline. Each student will gain some understanding and professional communication skills in the fields of accounting, sales and marketing, business operations development, and digital business and programming. Further, the student will develop corresponding skills in their own, chosen professional field of interest.

Oppimateriaalit

Material provided by the teacher.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student is able to perform in the most typical and predictable communication situations of their field. The student can produce basic messages, documentation, and other written professional materials. The student has basic skills in speaking to groups, online and offline.

The student can retrieve relevant information from professional sources.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student is able to perform well in the most typical and predictable communication situations of their field. The student can produce messages, documentation, and other written professional materials. The student has good skills in speaking to groups, online and offline. The student can independently retrieve and manage relevant information from professional sources.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student is able to perform very well in a variety of communication situations in their field. The student can produce different types of messages, documentation, and other written professional materials. The student has very good skills in speaking to groups, online and offline.

The student can independently retrieve, manage and process relevant information from professional sources.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää aktiivista osallistumista vähintään kolmelle lähiopetuskerralle.

Esitietovaatimukset

English at Work 1

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 18.08.2023

Ajoitus

30.08.2023 - 31.10.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Christopher Hudson
 • Suzana Zegrea
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • MLITA22
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, SeinäjokI
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

The student is able to perform in professional communication situations of their field both face to face, online, and in writing. The student can independently produce various types of messages, documentation and other written materials of professional quality. The student is competent in speaking to groups.
The student is able to retrieve information from relevant international professional sources.

Sisältö

The students develop their competencies in professional communication including spoken and written skills, both online and offline. Each student will gain some understanding and professional communication skills in the fields of accounting, business operations development, sales and marketing, and digital business and programming.

Further, the student will develop corresponding skills in their own professional field of interest.

Oppimateriaalit

Moodle material
Web-based literature
Academic journals

Opetusmenetelmät

Hybrid teaching (Christopher Hudson), Online teaching (Suzana Zegrea)
Independent study
Written an spoken assignments
Peer assessment

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 hours

Lisätietoja opiskelijoille

80% attendance of class or grade affected.

50% minimum

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student is able to perform in the most typical and predictable communication situations of their field. The student can produce basic messages, documentation, and other written professional materials. The student has basic skills in speaking to groups, online and offline. The student can retrieve relevant information from professional sources.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student is able to perform well in the most typical and predictable communication situations of their field. The student can produce messages, documentation, and other written professional materials. The student has good skills in speaking to groups, online and offline. The student can independently retrieve and manage relevant information from professional sources.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student is able to perform very well in a variety of communication situations in their field. The student can produce different types of messages, documentation, and other written professional materials. The student has very good skills in speaking to groups, online and offline. The student can independently retrieve, manage and process relevant information from professional sources.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teacher based assessment of work produced
Peer review

Esitietovaatimukset

English at Work 1.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 01.03.2024

Ajoitus

09.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Christopher Hudson
 • Kielet_viestintä Nimeämätön
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • MPK23
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

The student is able to succeed in routine communication situations of their field both face to face, over the phone and in writing.
The student knows the fundamental English terms of their field. They can independently produce various kinds of messages, documentation and other written materials of professional quality. Students are competent in speaking to groups.
Students can find relevant international and academic sources.

Sisältö

Field of Marketing
Product promotion, the language of promotion, promotional materials, sales and marketing presentations, sales calls and talks, meetings and negotiations.

Field Financial management
accounting and finance terminology: bookkeeping, financial statements, financial statement analysis, management accounting, banking and finance, annual reports and financial reviews

Field of
Business Operations
Development
Meetings
Managerial terms and functions
Business functions
Organization structures
HR Concepts
Field of Digital Business and Programming

Oppimateriaalit

Moodle material
Web-based literature
Academic journals

Opetusmenetelmät

Independent study
Written an spoken assignments
Peer assessment

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 hours

Lisätietoja opiskelijoille

80% attendance of class or grade affected.

50% minimum

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student understands slow and clear speech and some parts of easy field specific texts. Both in spoken and written language simple structures, limited professional vocabulary and mistakes disturb understanding.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student understands the most common field-related texts. He performs fairly well in predictable field-related situations in English.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student understands and manages to produce professional material. He performs very well in field-related situations in English. He uses the professional vocabulary skillfully.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teacher based assessment of work produced
Peer review

Esitietovaatimukset

English at Work 1.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 18.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 01.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Sami Kautto
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on tietoinen esimiestyön kokonaisuudesta ja osaa tuloksellisen esimiestyön perusteet. Hän ymmärtää esimiehen erilaiset roolit, vastuut ja velvoitteet. Hän osaa toimia erilaisissa esimiehen ja alaisen välisissä vuorovaikutustilanteissa ja ratkoa erilaisia työyhteisön ongelmatilanteita. Hän osaa arvioida ja kehittää työhyvinvoinnin johtamisen toimintatapoja. Opiskelija osaa määritellä ja selittää erilaisia tapoja arvioida, tunnistaa ja kehittää osaamista organisaatiossa. Hän osaa soveltaa osaamisen johtamisen menetelmiä yhteistyössä organisaation johdon kanssa. Hän osaa myös hyödyntää osaamisen johtamista liiketoiminnan johtamisen välineenä.

Sisältö

- esimies strategian toteuttajana
- valmentava esimies
- suorituksen johtaminen
- ongelmia ratkova esimies
- esimies työhyvinvoinnin johtajana
- etätyön ja monipaikkaisen työn johtaminen
- muutoksen johtaminen

Oppimateriaalit

1. Hyppänen, Riitta. Esimiesosaaminen: Liiketoiminnan Menestystekijä. 3. uud. p. Helsinki: Edita, 2013.

printtikirja: https://seamk.finna.fi/Record/plari.107944

ekirja: https://www.ellibslibrary.com/seamk/978-951-37-6258-2

ja täydentävä kirja

2. Esimiestyö. Ekirja. Useita kirjoittajia. Bonnier Pro 2018.

https://seamk.finna.fi/Record/seamk_electronic.991094496805969

ekirja: http://www.bonnierpro.fi.libts.seamk.fi/fi/app/esimiestyo

Lisäksi esimerkiksi:

Kauhanen, J. 2018. Esimies tuottavuuden kehittäjänä. 1. painos. [Helsinki]: Kauppakamari.

ekirja: https://kauppakamaritieto-fi.libts.seamk.fi/ammattikirjasto/teos/esimies_tuottavuuden_kehittajana#kohta:Esimies((20)tuottavuuden((20)kehitt((e4)j((e4)n((e4)

Viitala, R. 2019. Johtaminen: Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Helsinki: Edita.

ekirja: https://www.ellibslibrary.com/seamk/978-951-37-7607-7

Muu opettajan osoittama materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi, jossa on opetustapaamiset Teamsissa.

Ennakkotehtävä, hyväksytty/hylätty
Osallistuminen Teams-opetustapaamisiin
Lähijohtamisen portfolio, arviointi 0-5

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on tietoinen esimiestyön tärkeydestä ja osatekijöistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee ja osaa hyödyntää esimiestyötä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa esimiestyön kokonaisuuden ja osaa analysoida ja kehittää tuloksellista esimiestyötä.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Ilpo Kempas
Opiskelijaryhmät
 • LITA23C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa espanjan kielen perusteet. Hän kykenee ymmärtämään ja käyttämään kielen keskeisintä sanastoa ja rakenteita sekä puheessa että kirjoituksessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa antaa henkilötietojaan, selviytyy tietyistä arkipäivän kommunikaatiotilanteista kohdekielellä, osaa kuvailla toimintaympäristöään sekä osaa antaa neuvoja ja ohjeita arkipäivään liittyvissä tilanteissa.

Sisältö

ääntäminen
peruskielioppia
perussanastoa (mm. numerot, viikonpäivät, kuukaudet, kellonajat)
itsestä kertominen
ostostilanteet
ruoan tilaaminen ravintolassa
tien neuvominen

Oppimateriaalit

Kurki, Lindgren, Miranda-Cañellas, Rafols: Buenas Migas (Finn Lectura, 2022)

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä 81 tuntia, josta 30 t luokkaopetusta ja 51 t itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1: Opiskelija selviää avustetusti joistain arkipäivän puhetilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää vähän tai jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua kieltä ja kirjoitetusta tekstistä tunnistaa tekstin teeman ja yksittäisiä ilmaisuja. Opiskelija osaa kirjoittaa ja lukea yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3: Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän puhetilanteista, virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää pääkohdat hitaasta ja selkeästi puhutusta kielestä sekä helpohkosta tekstistä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä, vaikka tekeekin jonkin verran virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän puhetilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkon kirjoitetun tekstin sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen luokkaopetukseen (80%), kirjallisen tentin ja arvioitavien tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Ilpo Kempas
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa espanjan kielen perusteet. Hän kykenee ymmärtämään ja käyttämään kielen keskeisintä sanastoa ja rakenteita sekä puheessa että kirjoituksessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa antaa henkilötietojaan, selviytyy tietyistä arkipäivän kommunikaatiotilanteista kohdekielellä, osaa kuvailla toimintaympäristöään sekä osaa antaa neuvoja ja ohjeita arkipäivään liittyvissä tilanteissa.

Sisältö

ääntäminen
peruskielioppia
perussanastoa (mm. numerot, viikonpäivät, kuukaudet, kellonajat)
itsestä kertominen
ostostilanteet
ruoan tilaaminen ravintolassa
tien neuvominen

Oppimateriaalit

Kurki, Lindgren, Miranda-Cañellas, Rafols: Buenas Migas (Finn Lectura, 2022)

Opetusmenetelmät

Luokkaopetus torstaisin vvo-aikaan klo 14.15 alkaen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä 81 tuntia, josta 30 t luokkaopetusta ja 51 t itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1: Opiskelija selviää avustetusti joistain arkipäivän puhetilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää vähän tai jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua kieltä ja kirjoitetusta tekstistä tunnistaa tekstin teeman ja yksittäisiä ilmaisuja. Opiskelija osaa kirjoittaa ja lukea yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3: Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän puhetilanteista, virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää pääkohdat hitaasta ja selkeästi puhutusta kielestä sekä helpohkosta tekstistä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä, vaikka tekeekin jonkin verran virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän puhetilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkon kirjoitetun tekstin sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen luokkaopetukseen (80%), kirjallisen tentin ja arvioitavien tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK International Business

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Ilpo Kempas
Opiskelijaryhmät
 • IB22B
  Tradenomi (AMK), International Business

Tavoitteet

Opiskelija osaa espanjan kielen perusteet. Hän kykenee ymmärtämään ja käyttämään kielen keskeisintä sanastoa ja rakenteita sekä puheessa että kirjoituksessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa antaa henkilötietojaan, selviytyy tietyistä arkipäivän kommunikaatiotilanteista kohdekielellä, osaa kuvailla toimintaympäristöään sekä osaa antaa neuvoja ja ohjeita arkipäivään liittyvissä tilanteissa.

Sisältö

ääntäminen
peruskielioppia
perussanastoa (mm. numerot, viikonpäivät, kuukaudet, kellonajat)
itsestä kertominen
ostostilanteet
ruoan tilaaminen ravintolassa
tien neuvominen

Oppimateriaalit

Consuelo de Andrés Martínez [and others]: Camino al español : a comprehensive course in Spanish

Oppimateriaali saatavissa SeAMK kirjaston kautta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä 81 tuntia, josta 27 t luokkaopetusta ja 54 t itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1: Opiskelija selviää avustetusti joistain arkipäivän puhetilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää vähän tai jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua kieltä ja kirjoitetusta tekstistä tunnistaa tekstin teeman ja yksittäisiä ilmaisuja. Opiskelija osaa kirjoittaa ja lukea yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3: Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän puhetilanteista, virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää pääkohdat hitaasta ja selkeästi puhutusta kielestä sekä helpohkosta tekstistä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä, vaikka tekeekin jonkin verran virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän puhetilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkon kirjoitetun tekstin sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen luokkaopetukseen (80%), kirjallisen tentin ja arvioitavien tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

18.01.2024 - 14.04.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Ilpo Kempas
Opiskelijaryhmät
 • LITA23C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee espanjan kielen perusteita yhä laajemmin. Hän kykenee ymmärtämään ja käyttämään yhä enemmän kielen keskeisintä sanastoa ja rakenteita sekä puheessa että kirjoituksessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa keskustella matkustamiseen liittyvistä asioista sekä osaa kertoa kotimaastaan ja -paikkakunnastaan kohdekielellä.

Sisältö

- peruskielioppia
- lisää ostostilanteita
- matkustamiseen liittyvät tilanteet
- oman kotipaikkakunnan esittely

Oppimateriaalit

Kurki, Lindgren, Miranda-Cañellas, Rafols: Buenas Migas (Finn Lectura, 2022)

Opetusmenetelmät

Luokkaopetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä 81 tuntia, josta 30 t luokkaopetusta ja 51 t itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1: Opiskelija selviää avustetusti joistain arkipäivän puhetilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää vähän tai jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua kieltä ja kirjoitetusta tekstistä tunnistaa tekstin teeman ja yksittäisiä ilmaisuja. Opiskelija osaa kirjoittaa ja lukea yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3: Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän puhetilanteista, virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää pääkohdat hitaasta ja selkeästi puhutusta kielestä sekä helpohkosta tekstistä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä, vaikka tekeekin jonkin verran virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän puhetilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkon kirjoitetun tekstin sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen luokkaopetukseen (80%), arvioitavien tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Espanja 1

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK International Business

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Ilpo Kempas
Opiskelijaryhmät
 • IB22B
  Tradenomi (AMK), International Business

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee espanjan kielen perusteita yhä laajemmin. Hän kykenee ymmärtämään ja käyttämään yhä enemmän kielen keskeisintä sanastoa ja rakenteita sekä puheessa että kirjoituksessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa keskustella matkustamiseen liittyvistä asioista sekä osaa kertoa kotimaastaan ja -paikkakunnastaan kohdekielellä.

Sisältö

- peruskielioppia
- lisää ostostilanteita
- matkustamiseen liittyvät tilanteet
- oman kotipaikkakunnan esittely

Oppimateriaalit

Consuelo de Andrés Martínez [and others]: Camino al español : a comprehensive course in Spanish

Oppimateriaali saatavissa SeAMK kirjaston kautta

Opetusmenetelmät

Luokkaopetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä 81 tuntia, josta 27 t luokkaopetusta ja 54 t itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1: Opiskelija selviää avustetusti joistain arkipäivän puhetilanteista. Ääntämisessä on puutteita. Opiskelija ymmärtää vähän tai jonkin verran hidasta ja selkeää puhuttua kieltä ja kirjoitetusta tekstistä tunnistaa tekstin teeman ja yksittäisiä ilmaisuja. Opiskelija osaa kirjoittaa ja lukea yksinkertaista tekstiä, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3: Opiskelija selviää itsenäisesti arkipäivän puhetilanteista, virheet eivät häiritse ymmärtämistä. Ääntäminen on pääosin ymmärrettävää. Opiskelija ymmärtää pääkohdat hitaasta ja selkeästi puhutusta kielestä sekä helpohkosta tekstistä. Opiskelija osaa kirjoittaa pääosin ymmärrettäviä tekstejä, vaikka tekeekin jonkin verran virheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija viestii aktiivisesti, itsenäisesti ja ymmärrettävästi arkipäivän puhetilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista. Opiskelija ymmärtää normaalitempoista puhuttua kieltä ja helpohkon kirjoitetun tekstin sisällön. Opiskelija osaa kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa saattaa olla vähäisiä virheitä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen luokkaopetukseen (80%), arvioitavien tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Espanja 1

Ilmoittautumisaika

07.08.2023 - 25.08.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.11.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Leo Sippola

Tavoitteet

Opiskelija osaa Excelin käyttöä erityisesti erilaisia kvantitatiivisia tutkimuksia varten. Opiskelija oppii laskemaan erilaisia tilastollisia tunnuslukuja koko aineistolle ja erilaisille ryhmille. Hän pystyy tuottamaan muuttujien jakaumia taulukkoina ja graafisina esityksinä. Hän oppii luomaan ristiintaulukoita. Hän osaa suodattaa aineistoa aikaan saadakseen haluamansa tiivistelmän muuttujista. (Hän osaa käyttää Excelin Pivot-toimintoa.) Hän saa kuvan muuttujien yhteyksistä ja niiden riippuvuuksien tarkastelusta. Hän saa perusteita tilastollisessa testauksessa.

Sisältö

Excelin perusteita, tunnuslukuja ja tilastollisia käsitteitä, yksiulotteiset jakaumat, kaksiulotteiset jakaumat ja tilastolliset testit. (Kaikki perustuu tehtävien tekoon)

Oppimateriaalit

Opettajan oma materiaali Moodlessa. Opiskelija voinee perehtyä Excelistä kertovaan kirjallisuuteen.

Opetusmenetelmät

Kurssi on virtuaalinen. Opiskelija lukee Moodlesta asiaan liittyvän pienehkön teorian ja katsoo Moodle -videoista Excelin käyttötapoja ja periaatteita.
Näiden jälkeen hän tekee Moodlen anntettuja tehtäviä Excelillä ja palauttaa ne Moodlen palautuskansioihin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kuormitus kurssin aihealueineen:

Excel -ohjelma (ja muu alustus): 5 h
Tunnusluvut ja käsitteet: 10 h
Yksiulotteiset jakaumat: 15 h
Kaksiulotteiset jakaumat: 20 h
Testit: 25 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut Excel -tehtävät hyväksytysti, mutta hän tarvitsee ohjausta ratkaistakseen tehtävät ajoissa ja täysin oikein.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on osoittanut hallitsevansa Excelin tekemällä ajoissa ja huolellisesti tehtävät.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osoittanut hallitsevansa Excelin tekemällä itsenäisesti ja tarkasti tehtävät. Hän osaa soveltaa Exceliä monipuolisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan pelkästään palautettujen tehtävien perusteella.

Hylätty (0)

Palautetut tehtävät ovat pahasti vajavaisia ja epämääräisiä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Palautetuissa tehtävissä on suurehkoja vajavaisuuksia, mutta niistä löytyy myös ymmärrystä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Palautetut tehtävät ovat hyvin tehtyjä, mutta eivät täydellisiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Palautetut tehtävät ovat täydellisesti tai lähes täydellisesti tehtyjä.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Mikko Kulmala
Opiskelijaryhmät
 • EXLI24
  Excel liiketoiminnan tukena
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja käyttää monipuolisesti Exceilin PowerPivot-toiminnallisuutta. Opiskelija osaa tuoda tietoa Exceliin tietokannoista ja CSV-tiedostosta. Opiskelija osaa rakentaa PowerPivot-tietomallin ja esittää tuloksia graafisesti ja suodattaa niitä. Opiskelija osaa DAX-kielen perusteet ja osaa hyödyntää sitä tietomallin ja mittareiden rakentamisessa.

Sisältö

Excel-taulukkolaskentaohjelmalla
- Tiedon tuonti eri tietolähteistä
- PowerPivot-tietomallin rakentaminen
- DAX-kielen perusteet
- Graafisten ja numeeristen raporttien laatiminen
- Dashboardin laatiminen

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali ja verkkomateriaali

Opetusmenetelmät

Teoriaopetus teamsissä, Excel-esimerkit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssi on mahdollista suorittaa itsenäisesti tehtäviä suorittaen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 12h, itsenäinen työskentely 69h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija läpäisee suoritussäännön mukaiset vaatimukset. Opiskelija osaa tuoda Exceliin tietoa eri lähteistä ja luoda PowerPivot-tietomallin perustasolla. Hän osaa luoda tietomallin perusteella mittareita, raportteja ja dashboardin tyydyttävästi. Opiskelija osaa hyödyntää DAX-kielen perusteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija läpäisee suoritussäännön mukaiset vaatimukset. Opiskelija osaa tuoda Exceliin tietoa eri lähteistä perustasoa paremmin. Opiskelija osaa luoda PowerPivot-tietomallin. Hän osaa luoda tietomallin perusteella mittareita, raportteja ja dashboardin. Opiskelija osaa hyödyntää DAX-kielen perusteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija suoriutuu suoritussäännön mukaisista vaatimuksista. Opiskelija osaa luoda PowerPivot-tietomallin. Hän osaa soveltaa tietomallin perusteella mittareita, raportteja ja dashboardeja. Opiskelija osaa DAX-kielen ja soveltaa sitä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö

Esitietovaatimukset

Tieto- ja viestintätekniikka, taulukkolaskenta

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK International Business

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Bachelor of Business Administration, International Business
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Vapaasti valittavat opinnot
Opettaja
 • Heli Simon
Opiskelijaryhmät
 • IB21
  Tradenomi (AMK), International Business
 • IB22B
  Tradenomi (AMK), International Business

Tavoitteet

The students understand and can use basic grammar and vocabulary of German both in spoken and written communication. He can
- tell about living and rent an apartment.
- run simple errands on the phone
- do some shopping
- handle situations at a doctor’s appointment.
- express his opinions
- talk about past events by using past tense
- use prepositions and decline adjectives.

Sisältö

living
expressing an opinion
shopping
on the phone
illnesses and vising a physician
Grammar

Oppimateriaalit

Material available in Moodle

Opetusmenetelmät

Written and spoken assignments; listening comprehension exercises; independent study

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Written and spoken exam at the end of the course.
After the exams, there are two retake options for those who failed the exam.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Students can demonstrate their prior knowledge.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 hours

Lisätietoja opiskelijoille

The target level of the course is A2 on the Common European Framework of Reference.
Language skills on the A2 level: The student can use the language in everyday situations. They can tell about themselves, understand language spoken slowly and clearly. The pronunciation is easy to understand despite some pronunciation mistakes.

The course has online lessons via Teams. The theory part of the lessons will be recorded for those who cannot participate.
The lessons take place as follows:

The exam via Moodle will take place as follows:

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student is able to communicate in everyday communication situations when helped. The student makes mistakes in pronunciation. He understands slow, clear speech and some expressions in written texts. The student is able to write simple text, but mistakes impede comprehension.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student is able to communicate independently in everyday communication situations. Mistakes do not impede comprehension. The pronunciation is mainly understandable. The student can understand the main points of clear speech and easy texts. The student is able to write mainly understandable texts. Mistakes don’t impede comprehension.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student is capable of active, independent and understandable communication in everyday situations. The pronunciation is close to that of a native speaker. The student understands normal-rate speech and easy written texts. He can write understandable text, which may contain minor mistakes.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The student should submit all the compulsory tests and assignments during the course by the given deadlines.
The students should pass the written and spoken exams.

Esitietovaatimukset

German 1 and 2 or equivalent knowledge

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 07.04.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Juhani Haarala
Opiskelijaryhmät
 • LITA22D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää graafiseen suunnitteluun ja grafiikkaohjelmiin liittyvät keskeiset käsitteet. Hän osaa käyttää käytössä olevan grafiikkaohjelman yleisimpiä toimintoja ja muokata grafiikkaa, esim. kuvia, verkkosivuille ja muuhun sähköiseen mediaan sopiviksi. Hän ymmärtää web-suunnitteluun liittyvä tekijänoikeudet.

Sisältö

Graafisen suunnittelun perusteet
Sommittelun, väriopin ja typografian perusteet web-suunnittelussa
Grafiikkaohjelman käyttö
- kuvankäsittelyohjelman käytön perusteet
- muut hyödylliset grafiikkaohjelmat
Tekijänoikeudet web-suunnittelussa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa soveltaa graafisen suunnittelun periaatteita internet-julkaisemisessa ja pystyy tuottamaan verkkojulkaisun grafiikkaa. Kaikki harjoitustehtävät / harjoitustyö on palautettu hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Tieto- ja viestintätekniikka

Ajoitus

15.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Margit Mannila

Tavoitteet

Oman ideansa innovaatio- ja kehittämisprosessin läpikäynyt opiskelija ymmärtää miten uusista ideoista ja keksinnöistä voidaan tehdä kannattavaa liiketoimintaa. Hän oppii prosessin aikana, miten tärkeää on osata käyttää kehittämistyössä myös ulkopuolisten asiantuntijoiden apua.

Sisältö

Opiskelija osallistuu GrowUp Students –kilpailuun omalla yritysideallaan. Kilpailun tavoitteena on kehittää hänen omasta tuote-, palvelu- tai yritysideasta mahdollisimman valmis liiketoimintamalli. Yritysideaa testataan ja sparrataan eri alojen asiantuntijoiden avustuksella.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on osallistunut prosessin vaiheisiin ohjeistuksen mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

13.09.2023 - 31.12.2026

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2026

Laajuus

30 op

T&K-osuus

30 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Sari Havulehto
Opiskelijaryhmät
 • LITA23A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa suorittaa ohjatusti oman ammattialansa keskeisiä käytännön tehtäviä sekä soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja käytännön tilanteissa. Opiskelija osaa arvioida ja suhteuttaa omaa osaamistaan suhteessa alan vaatimuksiin. Opiskelija osaa päätellä, voiko hän tehdä harjoitteluunsa liittyen opinnäytetyönsä.

Sisältö

Harjoittelu suoritetaan oppilaitoksen hyväksymässä paikassa ja työtehtävissä. Harjoittelu on myös mahdollista suorittaa ulkomailla.
Harjoittelun sisällöstä ja suorituksesta on erilliset ohjeet.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on suorittanut ohjatusti oman ammattialansa käytännön tehtäviä vähintään 720 tuntia sekä soveltanut tietojaan ja taitojaan käytännön tilanteissa. Opiskelija on arvioinut osaamistaan ja mahdollisuuksia tehdä opinnäytetyönsä harjoitteluun liittyen. Opiskelija on raportoinut harjoittelun ohjeistuksen mukaisesti.
Hylätty: em. vaatimukset eivät täyt.
Lisätietoja harjoitteluoppaasta.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.09.2023 - 31.12.2026

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2026

Laajuus

30 op

T&K-osuus

30 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Sari Havulehto
Opiskelijaryhmät
 • LITA23B
  Tradenomi (AMK), LiiketalouS

Tavoitteet

Opiskelija osaa suorittaa ohjatusti oman ammattialansa keskeisiä käytännön tehtäviä sekä soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja käytännön tilanteissa. Opiskelija osaa arvioida ja suhteuttaa omaa osaamistaan suhteessa alan vaatimuksiin. Opiskelija osaa päätellä, voiko hän tehdä harjoitteluunsa liittyen opinnäytetyönsä.

Sisältö

Harjoittelu suoritetaan oppilaitoksen hyväksymässä paikassa ja työtehtävissä. Harjoittelu on myös mahdollista suorittaa ulkomailla.
Harjoittelun sisällöstä ja suorituksesta on erilliset ohjeet.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on suorittanut ohjatusti oman ammattialansa käytännön tehtäviä vähintään 720 tuntia sekä soveltanut tietojaan ja taitojaan käytännön tilanteissa. Opiskelija on arvioinut osaamistaan ja mahdollisuuksia tehdä opinnäytetyönsä harjoitteluun liittyen. Opiskelija on raportoinut harjoittelun ohjeistuksen mukaisesti.
Hylätty: em. vaatimukset eivät täyt.
Lisätietoja harjoitteluoppaasta.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.09.2023 - 31.12.2026

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2026

Laajuus

30 op

T&K-osuus

30 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Sari Havulehto
Opiskelijaryhmät
 • LITA23C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa suorittaa ohjatusti oman ammattialansa keskeisiä käytännön tehtäviä sekä soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja käytännön tilanteissa. Opiskelija osaa arvioida ja suhteuttaa omaa osaamistaan suhteessa alan vaatimuksiin. Opiskelija osaa päätellä, voiko hän tehdä harjoitteluunsa liittyen opinnäytetyönsä.

Sisältö

Harjoittelu suoritetaan oppilaitoksen hyväksymässä paikassa ja työtehtävissä. Harjoittelu on myös mahdollista suorittaa ulkomailla.
Harjoittelun sisällöstä ja suorituksesta on erilliset ohjeet.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on suorittanut ohjatusti oman ammattialansa käytännön tehtäviä vähintään 720 tuntia sekä soveltanut tietojaan ja taitojaan käytännön tilanteissa. Opiskelija on arvioinut osaamistaan ja mahdollisuuksia tehdä opinnäytetyönsä harjoitteluun liittyen. Opiskelija on raportoinut harjoittelun ohjeistuksen mukaisesti.
Hylätty: em. vaatimukset eivät täyt.
Lisätietoja harjoitteluoppaasta.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.09.2023 - 31.12.2026

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2026

Laajuus

30 op

T&K-osuus

30 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Sari Havulehto
Opiskelijaryhmät
 • LITA23D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa suorittaa ohjatusti oman ammattialansa keskeisiä käytännön tehtäviä sekä soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja käytännön tilanteissa. Opiskelija osaa arvioida ja suhteuttaa omaa osaamistaan suhteessa alan vaatimuksiin. Opiskelija osaa päätellä, voiko hän tehdä harjoitteluunsa liittyen opinnäytetyönsä.

Sisältö

Harjoittelu suoritetaan oppilaitoksen hyväksymässä paikassa ja työtehtävissä. Harjoittelu on myös mahdollista suorittaa ulkomailla.
Harjoittelun sisällöstä ja suorituksesta on erilliset ohjeet.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on suorittanut ohjatusti oman ammattialansa käytännön tehtäviä vähintään 720 tuntia sekä soveltanut tietojaan ja taitojaan käytännön tilanteissa. Opiskelija on arvioinut osaamistaan ja mahdollisuuksia tehdä opinnäytetyönsä harjoitteluun liittyen. Opiskelija on raportoinut harjoittelun ohjeistuksen mukaisesti.
Hylätty: em. vaatimukset eivät täyt.
Lisätietoja harjoitteluoppaasta.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.09.2023 - 31.12.2026

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2026

Laajuus

30 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Sari Havulehto
Opiskelijaryhmät
 • MLITA23
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa suorittaa ohjatusti oman ammattialansa keskeisiä käytännön tehtäviä sekä soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja käytännön tilanteissa. Opiskelija osaa arvioida ja suhteuttaa omaa osaamistaan suhteessa alan vaatimuksiin. Opiskelija osaa päätellä, voiko hän tehdä harjoitteluunsa liittyen opinnäytetyönsä.

Sisältö

Harjoittelu suoritetaan oppilaitoksen hyväksymässä paikassa ja työtehtävissä. Harjoittelu on myös mahdollista suorittaa ulkomailla.
Harjoittelun sisällöstä ja suorituksesta on erilliset ohjeet.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on suorittanut ohjatusti oman ammattialansa käytännön tehtäviä vähintään 720 tuntia sekä soveltanut tietojaan ja taitojaan käytännön tilanteissa. Opiskelija on arvioinut osaamistaan ja mahdollisuuksia tehdä opinnäytetyönsä harjoitteluun liittyen. Opiskelija on raportoinut harjoittelun ohjeistuksen mukaisesti.
Hylätty: em. vaatimukset eivät täyt.
Lisätietoja harjoitteluoppaasta.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.03.2024 - 17.04.2024

Ajoitus

29.04.2024 - 31.07.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Saija Råtts
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa henkilöbrändäyksen käsitteen ja sen hyödyt oman osaamisensa markkinoinnissa. Opiskelija osaa soveltaa erilaisia keinoja ja työkaluja oman osaamisen tunnistamisessa sekä osaamisensa markkinoinnissa. Opiskelija osaa laatia henkilökohtaisen brändäysstrategian, ja soveltaa erilaisia keinoja oman osaamisensa markkinointiin, erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Sisältö

Strategia ja keinot
Verkkoläsnäolo ja kanavat
Itsetuntemus ja työvälineitä itsearviointiin
CV ja videoCV henkilöbrändäyksessä

Oppimateriaalit

Kurvinen, J., Laine, T. & Tolvanen, V. 2017. Henkilöbrändi: Asiantuntijasta vaikuttajaksi. Helsinki: Alma Talent.
Ja opettajan jakama materiaali.

Opetusmenetelmät

Verkko-opintojakso.
Suoritettavissa täysin itsenäisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä noin 80 h:
Verkkotehtäviä noin 35 h
Esseetyö noin 20 h
Materiaaleihin itsenäistä perehtymistä noin 25 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittaminen vaatii ennakkotehtävä(ie)n tekemisen tiettyyn ajankohtaan mennessä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja osallistunut opintojakson keskusteluihin. Opiskelija hallitsee henkilöbrändäykseen liittyvät pääkäsitteet, mutta niiden yhdistäminen erilaisiin käyttötapoihin ja teoriaan on vielä puutteellista. Opiskelija osaa nimetä henkilöbrändäyksessä apuna käytettäviä työkaluja ja tunnistaa mahdollisuudet hyödyntää niitä. Opiskelija osaa laatia strategian omaan henkilöbrändäykseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja osallistunut aktiivisesti opintojakson keskusteluihin. Opiskelija hallitsee henkilöbrändäykseen liittyvät pääkäsitteet, ja osaa yhdistää niitä erilaisiin käyttötapoihin sekä teoriaan. Opiskelija osaa nimetä henkilöbrändäyksessä apuna käytettäviä työkaluja, sekä niiden tuomia hyötyjä ja hyödyntää niitä käytännössä. Opiskelija osaa laatia strategian omaan henkilöbrändäykseen ja antaa konkreettisia esimerkkejä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon keskusteluihin. Opiskelija hallitsee henkilöbrändäykseen liittyvät pääkäsitteet, ja osaa erittäin hyvin yhdistää niitä erilaisiin käyttötapoihin sekä teoriaan. Opiskelija osaa nimetä henkilöbrändäyksessä apuna käytettäviä työkaluja, sekä niiden tuomia hyötyjä ja hyödyntää niitä henkilöbrändäyksessä. Opiskelija osaa laatia strategian omaan henkilöbrändäykseen ja antaa monipuolisia ja konkreettisia esimerkkejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät sekä harjoitustyön laatiminen.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

08.04.2024 - 09.05.2024

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Sami Kautto
Opiskelijaryhmät
 • LITA22C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa nimetä henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit ja hän osaa selittää, miten näihin prosesseihin liittyviä tehtäviä hoidetaan käytännössä.
Hän osaa suorittaa henkilöstöjohtamisen tehtäviä henkilöstöjohdon apuna ja henkilöstötiimien jäsenenä. Opiskelija ymmärtää henkilöstöjohtamisen tärkeyden ja vaikutuksen

Sisältö

Henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit, henkilöstösuunnittelu, henkilöstön hankinta ja perehdyttäminen, suorituksen arviointi, henkilöstön kehittäminen, palkitseminen, työhyvinvointi, työntekijäkokemus ja varhaisen puuttumisen malli ja organisaation kehittäminen (=OD, organizational development).

Oppimateriaalit

Kurssikirja: Viitala, R. 2021. Henkilöstöjohtaminen: Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. 1. painos. Helsinki: Edita. Ekirjana: https://seamk.finna.fi/Record/seamk_electronic.991278726705969

Printtikirja: https://seamk.finna.fi/Record/seamk.991258526805969

Lisäksi suositeltava kirjallisuus:

1. Joki, M. 2018. Henkilöstöasiantuntijan käsikirja. 6., uudistettu painos. Helsinki: Kauppakamari. -> hyvä yleisteos käytännön henkilöstöhallinnon työnteon oppaaksi

https://seamk.finna.fi/Record/seamk.991147076805969

https://kauppakamaritieto-fi.libts.seamk.fi/ammattikirjasto/teos/henkilostoasiantuntijan-kasikirja-2018#kohta:Henkil((f6)st((f6)asiantuntijan((20)k((e4)sikirja

2. Bonnier Pro. Henkilöstö. e-aineisto: http://libts.seamk.fi:2048/login?url=http://www.bonnierpro.fi/iplogin (huomaa, että aineistossa on muitakin liiketalouden aihealueita, joten valitse "Henkilöstö") -> tässä kirjassa on hyviä ja aivan uusia artikkeleita luettavaksi

3. Kaijala, M. & Tolvanen, R. 2020. Henkilöstö - strateginen investointi? 1. painos. [Helsinki]: Kauppakamari.

https://seamk.finna.fi/Record/seamk.991239026405969

https://kauppakamaritieto-fi.libts.seamk.fi/ammattikirjasto/teos/henkilosto-strateginen-investointi-2020#kohta:Henkil((f6)st((f6)((20)-((20)strateginen((20)investointi?

4. Henkilöstöjohtaminen erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä:

Luoma, Mikko, and Riitta Viitala. Katveesta kilpailukyvyn ytimeen: Kehittyvä henkilöstöjohtaminen Pk-yrityksissä. Helsinki, Suomi: BoD - Books on Demand, 2017. Printtikirja:

https://seamk.finna.fi/Record/seamk.991127966805969

Muu opintojakson materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, 5*2 tuntia

Lähiopetukseen osallistuminen, hyväksytty/hylätty
Ennakkotehtävä, hyväksytty/hylätty
Kirjallinen tehtävä, hyväksytty/hylätty
Oppimispäiväkirja, asteikko 0-5

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee keskeisen osan henkilöstöjohtamisen prosesseista ja niiden käytännöistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä osan henkilöstöjohtamisen prosesseista ja ymmärtää, miten niihin kuuluvia tehtäviä hoidetaan käytännössä. Hän tuntee osan henkilöstöjohtamisen keskeisistä tehtävistä ja niiden sisällöistä ja osaa toimia osassa niistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa nimetä keskeiset henkilöstöjohtamisen prosessit ja tietää, miten näihin kuuluvia tehtäviä hoidetaan käytännössä. Hän tuntee henkilöstöjohtamisen keskeiset tehtävät ja niiden sisällöt ja osaa tehdä näitä tehtäviä.

Esitietovaatimukset

Tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot, Organisaatiokäyttäytyminen, 3 op

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 04.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Sami Kautto
Opiskelijaryhmät
 • HEJO24
  Henkilöstöosaaminen johtamisen tukena
 • MLITA22
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, SeinäjokI

Tavoitteet

Opiskelija osaa nimetä henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit ja hän osaa selittää, miten näihin prosesseihin liittyviä tehtäviä hoidetaan käytännössä.
Hän osaa suorittaa henkilöstöjohtamisen tehtäviä henkilöstöjohdon apuna ja henkilöstötiimien jäsenenä. Opiskelija ymmärtää henkilöstöjohtamisen tärkeyden ja vaikutuksen.

Sisältö

Henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit, henkilöstösuunnittelu, henkilöstön hankinta ja perehdyttäminen, suorituksen arviointi, henkilöstön kehittäminen, palkitseminen, työhyvinvointi, työntekijäkokemus, varhaisen puuttumisen malli ja organisaation kehittäminen (=OD, organizational development).

Oppimateriaalit

Kurssikirja: Viitala, R. 2021. Henkilöstöjohtaminen: Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. 1. painos. Helsinki: Edita. Ekirjana: https://seamk.finna.fi/Record/seamk_electronic.991278726705969

Printtikirja: https://seamk.finna.fi/Record/seamk.991258526805969

Muu opettajan osoittama materiaali Moodlessa.

Lisäksi suositeltava kirjallisuus:

1. Joki, M. 2018. Henkilöstöasiantuntijan käsikirja. 6., uudistettu painos. Helsinki: Kauppakamari. -> hyvä yleisteos käytännön henkilöstöhallinnon työnteon oppaaksi

https://seamk.finna.fi/Record/seamk.991147076805969

https://kauppakamaritieto-fi.libts.seamk.fi/ammattikirjasto/teos/henkilostoasiantuntijan-kasikirja-2018#kohta:Henkil((f6)st((f6)asiantuntijan((20)k((e4)sikirja

2. Bonnier Pro. Henkilöstö. e-aineisto: http://libts.seamk.fi:2048/login?url=http://www.bonnierpro.fi/iplogin (huomaa, että aineistossa on muitakin liiketalouden aihealueita, joten valitse "Henkilöstö") -> tässä kirjassa on hyviä ja aivan uusia artikkeleita luettavaksi

3. Kaijala, M. & Tolvanen, R. 2020. Henkilöstö - strateginen investointi? 1. painos. [Helsinki]: Kauppakamari.

https://seamk.finna.fi/Record/seamk.991239026405969

https://kauppakamaritieto-fi.libts.seamk.fi/ammattikirjasto/teos/henkilosto-strateginen-investointi-2020#kohta:Henkil((f6)st((f6)((20)-((20)strateginen((20)investointi?

4. Henkilöstöjohtaminen erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä:

Luoma, Mikko, and Riitta Viitala. Katveesta kilpailukyvyn ytimeen: Kehittyvä henkilöstöjohtaminen Pk-yrityksissä. Helsinki, Suomi: BoD - Books on Demand, 2017. Printtikirja:

https://seamk.finna.fi/Record/seamk.991127966805969
Englanniksi

Opetusmenetelmät

Kaksi Teams-opetuskertaa/tapaamista 2*5h=10h

Ennakkotehtävä
Esseen kirjoittaminen valitusta aiheesta
Oppimispäiväkirja

1. Teams-opetuskerta: johdanto, kokonaisuus, opetettava teema 1-2, ennakkotehtävien purku
2. Teams-opetuskerta, esseiden esittely, opetettava teema 3, preppaus oppimispäiväkirjaan

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee keskeisen osan henkilöstöjohtamisen prosesseista ja niiden käytännöistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä osan henkilöstöjohtamisen prosesseista ja ymmärtää, miten niihin kuuluvia tehtäviä hoidetaan käytännössä. Hän tuntee osan henkilöstöjohtamisen keskeisistä tehtävistä ja niiden sisällöistä ja osaa toimia osassa niistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa nimetä keskeiset henkilöstöjohtamisen prosessit ja tietää, miten näihin kuuluvia tehtäviä hoidetaan käytännössä. Hän tuntee henkilöstöjohtamisen keskeiset tehtävät ja niiden sisällöt ja osaa tehdä näitä tehtäviä.

Esitietovaatimukset

Tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot, Organisaatiokäyttäytyminen, 4 op

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

08.04.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Tiina Wakaume
Opiskelijaryhmät
 • LITA22C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä, mm. irtisanomissuojaa ja osapuolten oikeuksia sekä velvollisuuksia koskevia, lainsäännöksiä. Hän osaa laatia pätevän työsopimuksen ja työtodistuksen. Hän ymmärtää, miten työsuhteen osapuolten on toimittava, jotta työ voidaan tehdä turvallisesti.

Opiskelija osaa kuvata työehtosopimuslain ja yhteistoimintalain tärkeimmät periaatteet ja sisällöt. Hän tuntee työaikalain ja vuosilomalain keskeisen sisällön.

Sisältö

- työsopimus
- työntekijän ja työnantajan oikeudet sekä velvollisuudet
- työsuhteen päättäminen
- työehtosopimus- ja yhteistoimintalaki yrityksessä
- työturvallisuus ja työtapaturma
- työaika- ja vuosilomalaki

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali + Moodle

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, ryhmätyö, itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luentoja 12 h + itsenäistä opiskelua 69 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selittää keskeisimpiä työsuhteen osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. Hän osaa kertoa työehtosopimus- ja yhteistoimintalain keskeiset periaatteet. Opiskelija tuntee pääpiirteittäin työsuhteen osapuolten velvollisuudet työturvallisuusasioissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa käytäntöön työsuhteen osapuolten oikeuksia sekä velvollisuuksia koskevia keskeisimpiä lainsäännöksiä. Hän osaa soveltaa käytäntöön työehtosopimus- ja yhteistoimintalain säännöksiä. Opiskelija tuntee hyvin työnantajan ja työntekijän työsopimus- ja työturvallisuuslain mukaiset oikeudet ja velvollisuudet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa erittäin hyvin etsiä ja soveltaa käytäntöön työsuhteen osapuolten oikeuksia sekä ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. Hän osaa erinomaisesti soveltaa käytäntöön työehtosopimus- ja yhteistoimintalain säännöksiä. Opiskelija tuntee syvällisesti työsuhteen osapuolten työsopimus- ja työturvallisuuslain mukaiset oikeudet ja velvollisuudet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti, harjoitukset, ryhmätyö

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Margit Mannila
Opiskelijaryhmät
 • LITA22D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA22B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA22C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA22A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää immateriaalioikeuksien merkityksen omalla ammattialallaan
- tuntee immateriaalioikeuden eri oikeusalueiden eroja ja yhtäläisyyksiä
- osaa etsiä ja hyödyntää aineettoman omaisuuden suojaamiseksi erilaisia suojamuotoja

Sisältö

- tekijänoikeudet, teollisoikeudet, toiminimi
- tekijänoikeuksen ja teollisoikeuksien luovuttaminen ja lisensointi

Oppimateriaalit

Luentomateriaali ja muu opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja ryhmätyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 14 h, itsenäistä opiskeluja ja ryhmätyötä 67 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää immateriaalioikeuteen liittyviä tietolähteitä. Hän osaa nimetä erilaisia immateriaalioikeudellisia keinoja, joilla tuotteita voi suojata. Opiskelija tunnistaa tekijänoikeudellisten säännösten merkityksen sopimusta laadittaessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hakea itsenäisesti tietoa immateriaalioikeuksia käsittelevästä lainsäädännöstä. Hän osaa luokitella immateriaalioikeudellisia suojamuotoja. Opiskelija osaa nimetä tekijänoikeudellisia suojakeinoja, jotka on otettava huomioon sopimusta solmittaessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa etsiä itsenäisesto tietoa immateriaalioikeuksiin liittyvästä lainsäädännöstä ja soveltaa löytämäänsä tietoa käytäntöön. Hän osaa vertailla tuotteiden immateriaalioikeudellisia suojakeinoja. Opiskelija osaa arvioida sopimuksia tekijänoikeudelliselta kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana perustuu tenttiin ja ryhmätyöhön.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 15.03.2024

Ajoitus

25.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Margit Mannila
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää immateriaalioikeuksien merkityksen omalla ammattialallaan
- tuntee immateriaalioikeuden eri oikeusalueiden eroja ja yhtäläisyyksiä
- osaa etsiä ja hyödyntää aineettoman omaisuuden suojaamiseksi erilaisia suojamuotoja

Sisältö

- tekijänoikeudet, teollisoikeudet, toiminimi
- tekijänoikeuksen ja teollisoikeuksien luovuttaminen ja lisensointi

Opetusmenetelmät

Etäopetus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää immateriaalioikeuteen liittyviä tietolähteitä. Hän osaa nimetä erilaisia immateriaalioikeudellisia keinoja, joilla tuotteita voi suojata. Opiskelija tunnistaa tekijänoikeudellisten säännösten merkityksen sopimusta laadittaessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hakea itsenäisesti tietoa immateriaalioikeuksia käsittelevästä lainsäädännöstä. Hän osaa luokitella immateriaalioikeudellisia suojamuotoja. Opiskelija osaa nimetä tekijänoikeudellisia suojakeinoja, jotka on otettava huomioon sopimusta solmittaessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa etsiä itsenäisesto tietoa immateriaalioikeuksiin liittyvästä lainsäädännöstä ja soveltaa löytämäänsä tietoa käytäntöön. Hän osaa vertailla tuotteiden immateriaalioikeudellisia suojakeinoja. Opiskelija osaa arvioida sopimuksia tekijänoikeudelliselta kannalta.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.10.2023

Laajuus

4 op

T&K-osuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Merja Juppo
Opiskelijaryhmät
 • LITA20B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA20C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata innovaatioiden roolia ja merkitystä yrityksen menestyksessä. Opiskelija osaa analysoida yrityksen ansaintalogiikkaa sekä asiakkaan yrityksen tarjoomasta saamia hyötyjä ja kokemia kustannuksia. Opiskelija osaa etsiä uusia tapoja lisätä asiakkaan kokonaishyötyä eli ideoida uusia tuotteita, palveluita ja toimintamalleja analyysiin perustuen. Opiskelija osaa myös arvioida vaihtoehtoisia tapoja tuottaa asiakasarvoa valitulle kohderyhmälle eli tarkastella kriittisesti mahdollisten innovaatioiden kannattavuutta. Opiskelija osaa toimia oppivassa ryhmässä ja osaa arvioida omaa ja muiden osaamista.

Sisältö

- Innovaatiot yritystoiminnassa
- Yrityksen tarjonnan analysointi
- Kilpailevan tarjonnan analysointi
- Hinnoittelun rooli asiakasarvossa
- Palveluvaltainen logiikka asiakasarvon perustana

Oppimateriaalit

Luennoitsijan ilmoittama materiaali.
Lisäksi soveltuvin osin:

Arvosta! Kuinka asiakasarvoa vaalitaan. 2014. VTT. Hemilä, Kallionpää, Lanne, Murtonen, Rantala, Ala-MaakalaVerkko-osoite

Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä. TEM oppaat ja muut julkaisut • 4/2018

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustehtävä/toimeksianto

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoitustyö tehdään toimeksiantajalle

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

Ei ole

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

108 h, josta lähiopetusta 16h ja itsenäistä työskentelyä 92 h

Sisällön jaksotus

- Innovaatiot yritystoiminnassa, mikä innovaatio on?
- Yrityksen tarjonnan analysointi, (huippu) osaaminen
- asiakasarvo, arvoanalyysi
- Kilpailevan tarjonnan analysointi
- Innovointi: tavoitteet, konseptointi, esittely
- Hinnoittelun rooli asiakasarvossa
- Palveluvaltainen logiikka asiakasarvon perustana

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kuvaa innovaatioiden roolia ja merkitystä yrityksen menestyksessä perustasolla. Opiskelija analysoi yrityksen ansaintalogiikkaa sekä asiakkaan hyötyjä ja kustannuksia tyydyttävästi. Opiskelija tuottaa analyysin pohjalta joitakin jokseenkin perusteltuja ideoida uusista tuotteista, palveluista tai toimintamalleista. Opiskelija löytää myös jonkin vaihtoehtoisen tavan tuottaa asiakasarvoa valitulle kohderyhmälle valitusta näkökulmasta ja vertailee tyydyttävästi eri tapoja. Opiskelija toimii oppivassa ryhmässä ja arvioi omaa ja muiden osaamista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kuvaa innovaatioiden roolia ja merkitystä yrityksen menestyksessä perusteellisesti ja esimerkkien kautta. Opiskelija analysoi yrityksen ansaintalogiikkaa sekä asiakkaan hyötyjä ja kustannuksia perinpohjaisesti ja jokseenkin loogisesti. Opiskelija tuottaa analyysin pohjalta useita varsin perusteltuja ideoida uusista tuotteista, palveluista tai toimintamalleista. Opiskelija löytää myös useita vaihtoehtoisia tapoja tuottaa asiakasarvoa valitulle kohderyhmälle valitusta näkökulmasta ja vertailee tapoja hyvin. Näissä tehtävissä opiskelija osoittaa hyvää harkintakykyä ja soveltaa käsitteitä johdonmukaisesti. Opiskelija toimii rakentavasti oppivassa ryhmässä ja arvioi rakentavasti omaa ja muiden osaamista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kuvaa innovaatioiden roolia ja merkitystä yrityksen menestyksessä perusteellisesti ja esimerkkien kautta. Opiskelija analysoi yrityksen ansaintalogiikkaa sekä asiakkaan hyötyjä ja kustannuksia perinpohjaisesti ja kriittistä harkintaa osoittaen. Opiskelija tuottaa analyysin pohjalta useita erittäin perusteltuja ja toimivia ideoida uusista tuotteista, palveluista tai toimintamalleista. Opiskelija löytää myös useita vaihtoehtoisia tapoja tuottaa asiakasarvoa valitulle kohderyhmälle valitusta näkökulmasta ja vertailee tapoja perustellen. Näissä tehtävissä opiskelija osoittaa erinomaista harkintakykyä ja soveltaa käsitteitä perustellusti. Opiskelija toimii rakentavasti oppivassa ryhmässä ja arvioi rakentavasti omaa ja muiden osaamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

2-3 hengen ryhmissä toimeksiannon asiakasarvon analyysit ja ratkaisujen innovointi 100%
itse- ja vertaisarvoinnit +/-
aktiivinen osallistuminen tunneilla +/-

Esitietovaatimukset

Tutkinto-ohjelman yhteisest ammattiopinnot

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 24.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 01.10.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Jussi Kareinen
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- ratkoa todellisia työelämästä (yritykset, organisaatiot, yhdistykset) saatuja kehittämistehtäviä pienryhmissä, jotka koostuvat eri alojen opiskelijoista.
- toteuttaa asiakastutkimuksen ja siihen perustuen kehittää ja testata erilaisia ratkaisuja toimeksiantajan ongelmaan
- osaa huomioita liiketoiminnalliset näkökulmat ratkaisua valittaessa
- esitellä ammattimaisesti ryhmän valitseman ratkaisun eli konseptin toimeksiantajalle
- soveltaa muotoiluajattelua (design thinking) sekä sen prosessia jatkossa oman alan kehittämistehtävissä.

Sisältö

Päivätoteutuksessa opintojakso toteutetaan viikon mittaisena intensiiviopintojaksona, SeAMK Innovaatioviikkona. Sen aikana opiskelijat eivät osallistu muuhun SeAMKin opetukseen.
Monimuotototeutuksessa opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena erikseen määritellyllä aikataululla.
- Ennakkotehtävä opintojakson käsitteistä sekä prosesseista (muotoiluajattelu, palvelumuotoilu, ryhmätyöskentely)
- Kehittämistehtävän ongelman analysointi
- Asiakastiedon keruu eri menetelmillä
- Ratkaisuvaihtoehtojen ideointi eri menetelmillä
- Ratkaisuvaihtoehtojen testaus sekä kehittäminen testauksen perusteella
- Ratkaisun eli konseptin esittely
- Ryhmätyöskentelytaidot sekä päivittäinen oman työskentelyn raportointi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
- Opiskelija osoittaa ennakkotehtävän hyväksytysti suorittamisella asiakaslähtöiseen kehittämisprosessiin liittyvien vaiheiden ja käsitteiden hallitsemisen.
- Opiskelija osoittaa hallitsevansa asiakaslähtöisen kehitysprosessin osallistumalla aktiivisesti kehittämistehtävän ratkomiseen ryhmässä.
- Opiskelija osaa kerätä asiakastietoa eri menetelmillä ja soveltaa aineistoa kehittämistehtävän ratkaisemisessa.
- Opiskelija on osallistunut ryhmän tulosten esittelyyn toimeksiantajalle.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • From Field to Fork
Opettaja
 • Riikka Ala-Sankila
Opiskelijaryhmät
 • KUTU20
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • IGWCM23F
  Gateway to Cultural Management Studies
 • KITI22
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • IEPIP23
  International Professional Studies
 • KUTU21
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus
 • KITI20
  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten
 • IEPFF23F
  From Field to Fork

Tavoitteet

After the course, the student will understand the differences in communication between different cultures. The student will be able to use the knowledge gained in the course on both nonverbal and verbal communication in situations where there are people from different cultures. The student will also understand what should be taken into consideration when interacting with people from different cultures.

Sisältö

- cultural differences
- nonverbal communication
- verbal communication

Opetusmenetelmät

Opetus tiistaisin alkaen klo 15.15

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student is familiar with the basic course concepts.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student knows the core concepts and is able to apply most of them in practice.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student knows the course concepts and is able to apply them very well in practice.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Dario Liberona
 • Cory Isaacs
Opiskelijaryhmät
 • LITA22B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA22A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Students know the nature of international business and steps taken to start the internationalization process. Students know the importance of cultural differences, political and legal factors and management styles in regards to international business.

Students know the basics of conducting research for a market entry plan. Students know about various entry modes in international business.

Sisältö

.- Introduction to International Trade
- Globalization
- Cultural Environment of International Trade
- Political Factors
- Legal Factors
- Entry Modes

Students can find international and academic sources related to course tasks. Students can relate material to sustainability, and career guidance with a focus on entrepreneurship.

Oppimateriaalit

- International Business, The Challenges of Globalization. 9/E, John J. Wild and Kenneth L. Wild. Pearson Education. (2019).

Opetusmenetelmät

- Lectures and Guided Practice
- Independent work
- Face-to-face teaching
Teaching method will be Problem Based Learning. In groups, students will select a target country and a product to launch in that country. In addition using English as a business Lingua Franca will be explored.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

20 hours of lectures and guided practice
60 hours of independent work
Students are free to decide in their groups how to use the 60 hours in regards to completing course tasks.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The completed market entry strategy, final exam and classroom performance are of a passable level in terms of knowledge, skills and their further professional application.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The completed market entry strategy, final exam and classroom performance are at a good level in terms of knowledge, skills and their further professional application. The student demonstrates an emerging ability for autonomous professional development in the field of study.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The completed market entry strategy, final exam and classroom performance are at an excellent level in terms of knowledge, skills and their further application. The student is clearly capable of autonomous professional development and the application of his/her knowledge and skills in the field of study.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

100 points
Group Report 50%
Exam 50%

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Dario Liberona
 • Cory Isaacs
Opiskelijaryhmät
 • LITA22D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA22C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Students know the nature of international business and steps taken to start the internationalization process. Students know the importance of cultural differences, political and legal factors and management styles in regards to international business.

Students know the basics of conducting research for a market entry plan. Students know about various entry modes in international business.

Sisältö

.- Introduction to International Trade
- Globalization
- Cultural Environment of International Trade
- Political Factors
- Legal Factors
- Entry Modes

Students can find international and academic sources related to course tasks. Students can relate material to sustainability, and career guidance with a focus on entrepreneurship.

Oppimateriaalit

- International Business, The Challenges of Globalization. 9/E, John J. Wild and Kenneth L. Wild. Pearson Education. (2019).

Opetusmenetelmät

- Lectures and Guided Practice
- Independent work
- Face-to-face teaching
Teaching method will be Problem Based Learning. In groups, students will select a target country and a product to launch in that country. In addition using English as a business Lingua Franca will be explored.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

20 hours of lectures and guided practice
60 hours of independent work
Students are free to decide in their groups how to use the 60 hours in regards to completing course tasks.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The completed market entry strategy, final exam and classroom performance are of a passable level in terms of knowledge, skills and their further professional application.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The completed market entry strategy, final exam and classroom performance are at a good level in terms of knowledge, skills and their further professional application. The student demonstrates an emerging ability for autonomous professional development in the field of study.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The completed market entry strategy, final exam and classroom performance are at an excellent level in terms of knowledge, skills and their further application. The student is clearly capable of autonomous professional development and the application of his/her knowledge and skills in the field of study.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

100 points
Group Report 50%
Exam 50%

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

27.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Cory Isaacs
Opiskelijaryhmät
 • MLITA22
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, SeinäjokI

Tavoitteet

Students know the nature of international business and steps taken to start the internationalization process. Students know the importance of cultural differences, political and legal factors and management styles in regards to international business.

Students know the basics of conducting research for a market entry plan. Students know about various entry modes in international business.

Sisältö

.- Introduction to International Trade
- Globalization
- Cultural Environment of International Trade
- Political Factors
- Legal Factors
- Entry Modes

Students can find international and academic sources related to course tasks. Students can relate material to sustainability, and career guidance with a focus on entrepreneurship.

Oppimateriaalit

- International Business, The Challenges of Globalization. 10/E, John J. Wild and Kenneth L. Wild. Pearson Education. (2023).

Opetusmenetelmät

- Lectures and Guided Practice
- Independent work
Teaching method will be Problem Based Learning. Students will select a target country and a product to launch in that country. In addition using English as a business Lingua Franca will be explored.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

80 hours of independent work
Students are free to decide how to use the 80 hours in regards to completing course tasks.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The completed market entry strategy, final exam and classroom performance are of a passable level in terms of knowledge, skills and further professional application.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The completed market entry strategy, final exam and classroom performance are at a good level in terms of knowledge, skills and further professional application. The student demonstrates an emerging ability for autonomous professional development in the field of study.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The completed market entry strategy, final exam and classroom performance are at an excellent level in terms of knowledge, skills and further application. The student is clearly capable of autonomous professional development and the application of his/her knowledge and skills in the field of study.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Quizzes 50%
Market Entry Plan 50%
Students must complete all tasks to finish the course.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 30.04.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Miia Koski
Opiskelijaryhmät
 • MPK23
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Students know how the characteristics of international business, including the study of multinational corporations and intercultural differences effect on management style, policy, and execution. The focus will be on international business entry modes and SMEs.

Sisältö

- Introduction to International Trade
- Globalization
- Culture
- Entry Modes
- Market Entry Plan

Oppimateriaalit

- International Business, The Challenges of Globalization. 8/E, John J. Wild and Kenneth L. Wild. Pearson Education. (2016).

- Material in Moodle

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The completed market entry strategy is completed at a passable level. The final exam score is between 50-59% for a grade of 1 and 60-69% for a grade of 2. All homework tasks are completed.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The completed market entry strategy is completed at a passable level and the student demonstrates an emerging ability for autonomous professional development in the field of study. The final exam score is between 70-79% for a grade of 3 and 80-89% for a grade of 4. All homework tasks are completed.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The completed market entry strategy is completed at a passable level and the student is clearly capable of autonomous professional development and the application of his/her knowledge and skills in the field of study. The final exam score is between 90-100% for a grade of 5. All homework tasks are completed.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 07.04.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Katri Juppi
Opiskelijaryhmät
 • LITA22D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelijat osaavat kuvata tärkeimmät Internet-markkinoinnin muodot. Opiskelijat osaavat markkinoida ja mainostaa liiketoimintaa käyttäen erilaisia Internetin markkinoinnin kanavia ja työkaluja, esim. hakukoneoptimointi, eri sosiaaliset mediat, sisältömarkkinointi, sähköposti ja display-mainonta

Sisältö

- käsitteet ja määritelmät
- Internet-markkinoinnin strategia
- Verkkosivustot
- Web-analytiikan perusteet
- Hakukoneoptimointi
- Display-markkinointi
- Sosiaalinen media markkinoinnissa
- Video-markkinointi
- Sisältömarkkinointi
- Mobiilimarkkinointi

Oppimateriaalit

Opettajan tarjoama materiaali
Internet-materiaali (mm. Google Digital Garage)

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus, lähiopetus, itsenäiset oppimistehtävät, ryhmätyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op = 81 h opiskelua

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus: Opiskelija osaa määritellä ja kuvata Internet-markkinoinnin keskeiset käsitteet ja työkalut. Opiskelija osaa toteuttaa Internet-markkinointia käyttämällä yleisimpiä Internet-markkinoinnin työkaluja. Opiskelija osaa huomioida ja arvioida markkinoinnin tuloksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävien hyväksytty suoritus.

Esitietovaatimukset

Tieto- ja viestintätekniikka

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Katri Juppi
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelijat osaavat kuvata tärkeimmät Internet-markkinoinnin muodot. Opiskelijat osaavat markkinoida ja mainostaa liiketoimintaa käyttäen erilaisia Internetin markkinoinnin kanavia ja työkaluja, esim. hakukoneoptimointi, eri sosiaaliset mediat, sisältömarkkinointi, sähköposti ja display-mainonta

Sisältö

- käsitteet ja määritelmät
- Internet-markkinoinnin strategia
- Verkkosivustot
- Web-analytiikan perusteet
- Hakukoneoptimointi
- Display-markkinointi
- Sosiaalinen media markkinoinnissa
- Video-markkinointi
- Sisältömarkkinointi
- Mobiilimarkkinointi

Oppimateriaalit

Opettajan tarjoama materiaali
Internet-materiaali (mm. Google Digital Garage)

Opetusmenetelmät

Verkko-oppimistehtävät, vertaisarvioinnit
Itsenäinen verkkokurssi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op = 81 h opiskelua

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty suoritus: Opiskelija osaa määritellä ja kuvata Internet-markkinoinnin keskeiset käsitteet ja työkalut. Opiskelija osaa toteuttaa Internet-markkinointia käyttämällä yleisimpiä Internet- markkinoinnin työkaluja. Opiskelija osaa huomioida ja arvioida markkinoinnin tuloksia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus: Opiskelija osaa määritellä ja kuvata Internet-markkinoinnin keskeiset käsitteet ja työkalut. Opiskelija osaa toteuttaa Internet-markkinointia käyttämällä yleisimpiä Internet-markkinoinnin työkaluja. Opiskelija osaa huomioida ja arvioida markkinoinnin tuloksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävien hyväksytty suoritus.

Esitietovaatimukset

Tieto- ja viestintätekniikka

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Juhani Palomäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä yrityksen investointien ja rahoituksen suunnitteluun liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää investointien ja rahoituksen suunnittelun ja toteutuksen vaiheet. Hän osaa käyttää laskentamenetelmiä ja laskentatulosten tulkintaohjeita investointien kannattavuuden arvioinnissa ja rahoituksen suunnittelussa myös kansainvälisessä yrityksessä. Hän osaa tulkita rahoitustutkimuksen tuloksia. Hän osaa laatia investointi- ja rahoitussuunnitelman ja tulkita tuloksia johdon näkökulmasta. Opiskelija osaa arvioida kokonaisvaltaisen investointi- ja rahoitussuunnittelun keskeisen merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimiville yrityksille ja muille organisaatioille.

Sisältö

- investointi- ja rahoitussuunnittelun käsitteet ja peruskysymykset
- investointi- ja rahoitussuunnittelu osana kokonaisvaltaista taloushallintoa
- investointi- ja rahoitussuunnittelun merkitys yrityksille ja muille organisaatioille
- investointi- ja rahoitussuunnittelun toteutus: investointipäätökset, rahoitusrakenne, rahoituspäätökset, arvonmääritys
- investointi- ja rahoitussuunnittelun toteutus kansainvälisessä yrityksessä
- investointien ja rahoituksen suunnittelun ja toteutuksen apuvälineet
- investointi- ja rahoitussuunnitelman laatiminen ja esittäminen johdolle
- rahoitustutkimusartikkelin analysointi (referaatin laatiminen)
- investointi- ja rahoitussuunnittelun asiantuntijan teemahaastattelu

Oppimateriaalit

Niskanen & Niskanen: Yritysrahoitus
Luennoitsijan luentomateriaali.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja harjoitukset 28 h ja itsenäinen työskentely 80 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija osaa määritellä yrityksen investointien ja rahoituksen suunnitteluun liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää investointien ja rahoituksen suunnittelun ja toteutuksen vaiheet. Hän osaa käyttää peruslaskentamenetelmiä ja laskentatulosten tulkintaohjeita investointien kannattavuuden arvioinnissa ja rahoituksen suunnittelussa myös kansainvälisessä yrityksessä. Hän osaa referoida rahoitustutkimuksen tuloksia. Hän osaa laatia yksinkertaisen investointi- ja rahoitussuunnitelman. Opiskelija osaa arvioida investointi- ja rahoitussuunnittelun merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimiville yrityksille ja muille organisaatioille.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä yrityksen investointien ja rahoituksen suunnitteluun liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää investointien ja rahoituksen suunnittelun ja toteutuksen vaiheet. Hän osaa käyttää monipuolisesti laskentamenetelmiä ja laskentatulosten tulkintaohjeita investointien kannattavuuden arvioinnissa ja rahoituksen suunnittelussa myös kansainvälisessä yrityksessä. Hän osaa tulkita rahoitustutkimuksen tuloksia. Hän osaa laatia investointi- ja rahoitussuunnitelman ja tulkita tuloksia johdon näkökulmasta. Opiskelija osaa arvioida investointi- ja rahoitussuunnittelun keskeisen merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimiville yrityksille ja muille organisaatioille.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä tarkasti yrityksen investointien ja rahoituksen suunnitteluun liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää loogisesti investointien ja rahoituksen suunnittelun ja toteutuksen vaiheet. Hän osaa käyttää monipuolisesti ja kriittisesti laskentamenetelmiä ja laskentatulosten tulkintaohjeita investointien kannattavuuden arvioinnissa ja rahoituksen suunnittelussa myös kansainvälisessä yrityksessä. Hän osaa tulkita kriittisesti rahoitustutkimuksen tuloksia. Hän osaa laatia kokonaisvaltaisen investointi- ja rahoitussuunnitelman ja tulkita tuloksia johdon näkökulmasta. Opiskelija osaa arvioida kokonaisvaltaisesti investointi- ja rahoitussuunnittelun keskeisen merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimiville yrityksille ja muille organisaatioille.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Investointisuunnitelma, haastattelu ja referaatti, ei tenttiä.

Esitietovaatimukset

Taloushallintokokonaisuudet 1 - 4

Lisätiedot

Opintojakson lisäksi suositellaan tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys sekä likviditeettihallinnon opintojaksoja.

Osana opintojakson suoritusta opiskelijan on osallistuttava syyslukukaudella järjestettävään taloushallinnon case-klinikkaan. 

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 07.04.2024

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Margit Mannila
Opiskelijaryhmät
 • LITA22C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Hyvät itsensä johtamisen taidot auttavat esimiestä toimimaan tavoitteellisesti ja tehokkaasti omia voimavarojaan hyödyntäen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää itsensä johtamisen merkityksen. Hän tunnistaa omaan käyttäytymiseensä vaikuttavia tekijöitä sekä omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan itsensä johtamisen eri osa-alueilla. Opiskelija tuntee keinoja kehittää itsetuntemustaan ja muutosvalmiuttaan.

Sisältö

1) itsetuntemus
- opiskelija ymmärtää erilaisia persoonallisuuden lähestymistapoja sekä osaa tunnistaa ja reflektoida omia arvoja ja asenteita, hyödyntää omaa temperamenttiä sekä tunnistaa oman motivaationsa vaikuttavat tekijät
2) elämänhallinta
- ajankäytön hallinta, stressi, tunneäly, muutosvalmius ja ammatti-identiteetti

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on tietoinen itsensäjohtamisen tärkeydestä ja osatekijöistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee ja osaa hyödyntää itsensäjohtamisen osatekijöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja kehittää itsensäjohtamista.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 30.04.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Katri Juppi
Opiskelijaryhmät
 • MLITA22
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, SeinäjokI

Tavoitteet

Hyvät itsensä johtamisen taidot auttavat esimiestä toimimaan tavoitteellisesti ja tehokkaasti omia voimavarojaan hyödyntäen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää itsensä johtamisen merkityksen. Hän tunnistaa omaan käyttäytymiseensä vaikuttavia tekijöitä sekä omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan itsensä johtamisen eri osa-alueilla. Opiskelija tuntee keinoja kehittää itsetuntemustaan ja muutosvalmiuttaan.

Sisältö

1) itsetuntemus
- opiskelija ymmärtää erilaisia persoonallisuuden lähestymistapoja sekä osaa tunnistaa ja reflektoida omia arvoja ja asenteita, hyödyntää omaa temperamenttiä sekä tunnistaa oman motivaationsa vaikuttavat tekijät
2) elämänhallinta
- vuorovaikutustyylit, ajankäytön hallinta, muutosvalmius ja ammatti-identiteetti

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen materiaaleihin tutustuminen ja tiedonhankinta, vertaisarvioinnit, oppimistehtävien suorittaminen.
Itsenäinen verkkokurssi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 x 27 = 54h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on tietoinen itsensäjohtamisen tärkeydestä ja osatekijöistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee ja osaa hyödyntää itsensäjohtamisen osatekijöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja kehittää itsensäjohtamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävien suorittaminen.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2026

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA23A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2026

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA23C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2026

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kielet_viestintä Nimeämätön
Opiskelijaryhmät
 • LITA23B
  Tradenomi (AMK), LiiketalouS

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2026

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kielet_viestintä Nimeämätön
Opiskelijaryhmät
 • LITA23D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Sari Isokangas
 • Anne Erkinpalo
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2025

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Heli Simon
Opiskelijaryhmät
 • MLITA22
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, SeinäjokI

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2025

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA22A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2026

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA23A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2026

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA23C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2026

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Paula Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA23B
  Tradenomi (AMK), LiiketalouS

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2026

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Kielet_viestintä Nimeämätön
Opiskelijaryhmät
 • LITA23D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Sari Isokangas
 • Anne Erkinpalo
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2025

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opiskelijaryhmät
 • MLITA22
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, SeinäjokI

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.10.2023

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Tuulia Potka-Soininen
Opiskelijaryhmät
 • LITA20A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja sekä soveltaa niiden sisältöä oikeassa käyttötarkoituksessa. Opiskelija osaa suunnitella tilintarkastuksen tilintarkastuslakia ja kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja soveltaen. Opiskelija osaa toteuttaa tilintarkastuksen laatimansa suunnitelman pohjalta, osaa tehdä johtopäätöksiä tarkastuksen havainnoista sekä osaa laatia oikeanlaiset raportit tehtyjen johtopäätösten nojalla. Opiskelija osaa dokumentoida tehdyn työn tilintarkastusstandardien mukaisesti.

Opiskelija osaa soveltaa tilintarkastuksen menetelmiä ja tekniikoita aidossa tilintarkastustyössä. Opiskelija osaa organisoida tilintarkastusprosessin, jonka lopputuloksena syntyvät erilaiset tilintarkastajan raportit. Opiskelija osaa analysoida näiden erilaisten raporttien merkityksen ja osaa käyttää raportteja oikeisiin tarkoituksiin.

Opiskelija osaa alan keskeistä sanastoa myös englanniksi ja osaa lukea myös englanninkielistä alaan liittyvää kirjallisuutta. Opiskelija tietää kansainvälisen viitekehyksen, jossa tilintarkastajat toimivat.

Opiskelija osaa käyttää kirjanpito- ja tilinpäätösprosesseissa tarvittavaa teknologiaa tehokkaasti, opiskelija osaa ratkaista prosesseihin liittyviä ongelmia ja analysoida tietoa. Opiskelija osaa varmistaa tiedon saatavuuden, käyttökelpoisuuden, koskemattomuuden ja turvallisuuden. Opiskelija ymmärtää, mikä merkitys on oikealla, hyvälaatuisella tiedolla yritysten päätöksenteossa ja yrityksen maineelle. Opiskelija osaa esittää tietoja visuaalisessa muodossa.

Opiskelija osaa kuunnella tehokkaasti toisia ja esittää ajatuksiaan ja ideoitaan kirjallisesti, suullisesti ja ei-verbaalisesti. Opiskelija osaa työskennellä tehokkaasti toisten kanssa tavoitteena luottamukselliset suhteet, jotka tuottavat positiivisia tuloksia. Opiskelija osaa neuvotella eri osapuolten kanssa parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Opiskelija tietää, mitä eettisiä ohjeita ja lainsäädäntöä tulee noudattaa opiskelussa, työpaikoilla ja yritysmaailmassa.

Sisältö

- Tilintarkastusalan standardit ja suositukset
- Tilintarkastuksen toteutus
- Tilintarkastus prosessina
- Tilintarkastuksen tekniikat ja menetelmät
- Tilintarkastusalan standardit ja suositukset
- Tilintarkastuksen dokumentointi
- Tilintarkastajan raportit
- Yrityksen tilintarkastus
- Kirjanpitojärjestelmien käytön hallinta
- Tiedon hallinta ja tietoturvallisuus, tiedon käyttö päätöksenteossa
- Sisäinen valvonta ja kontrollit
- Tilinpäätöksen analysointi käyttäen esim. suhdelukuja ja trendejä
- Esitysmateriaalin luominen, grafiikan käyttö

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja. Opiskelija osaa suunnitella yksinkertaisen tilintarkastuksen tilintarkastuslakia ja kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja soveltaen. Opiskelija osaa toteuttaa tilintarkastuksen laatimansa suunnitelman pohjalta, osaa tehdä yksinkertaisia johtopäätöksiä tarkastuksen havainnoista sekä osaa laatia raportit tehtyjen johtopäätösten nojalla. Opiskelija osaa dokumentoida tehdyn työn annettuja ohjeita noudattaen. Opiskelija osaa löytää oikeat, omassa työssään tarvittavat tilintarkastusstandardit ja osaa etsiä tilintarkastajan työssä relevanttia informaatiota muista annetuista lähteistä.

Opiskelija osaa soveltaa tilintarkastuksen menetelmiä ja tekniikoita aidossa tilintarkastustyössä. Opiskelija osaa organisoida tilintarkastusprosessin, jonka lopputuloksena syntyvät erilaiset tilintarkastajan raportit. Opiskelijalle osaa dokumentoida tilintarkastustyön keskeisiin dokumentointia koskeviin dokumentteihin nojaten. Opiskelija osaa käyttää annettuja informaatiolähteitä tilintarkastustyössä.

Opiskelija osoittaa aktiivisuutta työnsä tekemisessä ja opiskelijan tuntityöskentely hyödyttää hänen omaa toimintaansa ja muuta ryhmää jonkin verran. Opiskelija on vuorovaikutuksessa sekä muiden opiskelijoiden että opettajan kanssa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja sekä soveltaa niiden sisältöä oikeassa käyttötarkoituksessa. Opiskelija osaa suunnitella tilintarkastuksen tilintarkastuslakia ja kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja soveltaen. Opiskelija osaa toteuttaa tilintarkastuksen laatimansa suunnitelman pohjalta, osaa tehdä johtopäätöksiä tarkastuksen havainnoista sekä osaa laatia oikeanlaiset raportit tehtyjen johtopäätösten nojalla. Opiskelija osaa dokumentoida tehdyn työn tilintarkastusstandardien mukaisesti. Opiskelija osaa käyttää tilintarkastusstandardeja tilintarkastustyössä ja osaa etsiä tilintarkastajan työssä relevanttia informaatiota.

Opiskelija osaa soveltaa tilintarkastuksen menetelmiä ja tekniikoita aidossa tilintarkastustyössä. Opiskelija osaa organisoida tilintarkastusprosessin, jonka lopputuloksena syntyvät erilaiset tilintarkastajan raportit. Opiskelijalle osaa dokumentoida tilintarkastustyön keskeisiin dokumentointia koskeviin dokumentteihin nojaten. Opiskelija osaa käyttää eri informaatiolähteitä tilintarkastustyössä.

Opiskelija osoittaa hyvää aktiivisuutta työnsä tekemisessä ja opiskelijan tuntityöskentely on hänen omaa toimintaansa rikastuttavaa ja myös muuta ryhmää hyödyttävää. Opiskelija on melko aktiivisessa vuorovaikutuksessa sekä muiden opiskelijoiden että opettajan kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja sekä soveltaa niiden sisältöä oikeassa käyttötarkoituksessa. Opiskelija osaa suunnitella tilintarkastuksen tilintarkastuslakia ja kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja soveltaen. Opiskelija osaa toteuttaa tilintarkastuksen laatimansa suunnitelman pohjalta, osaa tehdä johtopäätöksiä tarkastuksen havainnoista sekä osaa laatia oikeanlaiset raportit tehtyjen johtopäätösten nojalla. Opiskelija osaa dokumentoida tehdyn työn tilintarkastusstandardien mukaisesti. Opiskelija osaa selittää, mikä on standardien merkitys tilintarkastustyön ohjaajana tilintarkastustyön eri vaiheissa. Opiskelija osaa käyttää tilintarkastusstandardeja tilintarkastustyössä ja osaa etsiä tilintarkastajan työssä relevanttia informaatiota.

Opiskelija osaa soveltaa tilintarkastuksen menetelmiä ja tekniikoita aidossa tilintarkastustyössä. Opiskelija osaa organisoida tilintarkastusprosessin, jonka lopputuloksena syntyvät erilaiset tilintarkastajan raportit. Opiskelija osaa analysoida näiden erilaisten raporttien merkityksen ja osaa käyttää raportteja oikeisiin tarkoituksiin. Opiskelijalle osaa dokumentoida tilintarkastustyön keskeisiin dokumentointia koskeviin dokumentteihin nojaten. Opiskelija osaa käyttää eri informaatiolähteitä tilintarkastustyössä.

Opiskelija osoittaa kiitettävää aktiivisuutta työnsä tekemisessä ja opiskelijan tuntityöskentely on sekä hänen omaa että muun ryhmän toimintaa rikastuttavaa. Opiskelija on aktiivisessa vuorovaikutuksessa sekä muiden opiskelijoiden että opettajan kanssa.

Esitietovaatimukset

- Tilinpäätöksen laatimine
- Yhteisöoikeus
- Tilintarkastus

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 01.03.2024

Ajoitus

12.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Leena Uusitalo
Opiskelijaryhmät
 • TAPE23
  Taloushallinnon perusteet
 • MLITA22
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, SeinäjokI

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää yrityksen ulkoisen laskentatoimen keskeisen sisällön sekä tehtävät. Opiskelija osaa soveltaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen perusperiaatteita. Opiskelija osaa etsiä tietoa tärkeimmistä informaation lähteistä liittyen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimiseen sekä osaa soveltaa löytämäänsä informaatiota. Opiskelija osaa tunnistaa ja analysoida osakeyhtiön omaan pääomaan liittyviä tapahtumia sekä osaa käsitellä näitä tapahtumia kirjanpidossa.

Opiskelija osaa hahmottaa ja tunnistaa, miten yrityksen liiketapahtumat ja kirjaukset vaikuttavat yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Opiskelija osaa laatia tuloslaskelman ja taseen kirjanpidon tietojen perusteella sekä osaa muodostaa kuvan yrityksen taloudellisesta asemasta tuloslaskelman ja taseen tietojen perusteella. Opiskelija osaa hyödyntää yrityksen taloudellista informaatiota päätöksenteossa. Opiskelija osaa selittää yrityksen kirjanpidon ja verotuksen yhteyden.

Sisältö

- ulkoisen laskentatoimen ja erityisesti tilinpäätöksen tehtävät sekä tilinpäätösinformaation käyttö
- kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen perusperiaatteet
- juoksevan kirjanpidon erityiskysymyksiä
- yrityksen oman pääoman kirjaukset
- tilinpäätökseen liittyvät asiakirjat (tase, tuloslaskelma, liitetiedot) ja niiden tulkinta
- tilinpäätöksen ja verotuksen suhde

Oppimateriaalit

- Soile Tomperi, Kehittyvä kirjanpitotaito (2016 tai uudempi), oppikirja ja harjoituskirja
- Kirjanpitolaki ja -asetus (1997)
- Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (2015)
- muu opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

- luennot ja ohjatut harjoitukset
- itsenäinen työskentely
- etäopetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- luennot ja ohjatut harjoitukset 15 h
- itsenäinen työskentely 66 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selittää yrityksen ulkoisen laskentatoimen keskeisen sisällön sekä tehtävät. Opiskelija osaa soveltaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen perusperiaatteita. Opiskelija osaa etsiä tietoa annetuista informaation lähteistä liittyen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimiseen. Opiskelija osaa tunnista eri yhtiömuotojen omaan pääomaan liittyviä tapahtumia sekä osaa käsitellä näitä tapahtumia kirjanpidossa.

Opiskelija osaa hahmottaa, miten yrityksen liiketapahtumat ja kirjaukset vaikuttavat yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Opiskelija osaa laatia tuloslaskelman ja taseen kirjanpidon tietojen perusteella. Opiskelija osaa selittää perusajatuksen yrityksen kirjanpidon ja verotuksen yhteydestä.

Opiskelija osaa alan keskeistä sanastoa englanniksi, ja pystyy lukemaan oman alan englanninkielisiä artikkeleita. Opiskelija osaa selittää ulkoiseen laskentatoimeen liittyvän kansainvälisen aspektin ja ulkomaisten laskentakäytäntöjen vaikutuksen omaan laskentakäytäntöömme.

Opiskelija osallistuu tuntityöskentelyyn ja osallistuu tunneilla käytävään keskusteluun. Opiskelija antaa panoksen tehtäviin ryhmätöihin ja on kannustava ryhmän jäsen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää yrityksen ulkoisen laskentatoimen keskeisen sisällön sekä tehtävät. Opiskelija osaa soveltaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen perusperiaatteita. Opiskelija osaa etsiä tietoa annetuista informaation lähteistä liittyen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimiseen sekä osaa soveltaa löytämäänsä informaatiota keskeisin osin. Opiskelija osaa tunnistaa eri yhtiömuotojen omaan pääomaan liittyviä tapahtumia sekä osaa käsitellä näitä tapahtumia kirjanpidossa.

Opiskelija osaa hahmottaa, miten yrityksen liiketapahtumat ja kirjaukset vaikuttavat yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Opiskelija osaa laatia tuloslaskelman ja taseen kirjanpidon tietojen perusteella sekä osaa muodostaa kuvan yrityksen taloudellisesta asemasta tuloslaskelman ja taseen tietojen perusteella. Opiskelija osaa selittää perusajatuksen yrityksen kirjanpidon ja verotuksen yhteydestä.

Opiskelija osaa alan keskeistä sanastoa englanniksi, ja pystyy lukemaan oman alan englanninkielisiä artikkeleita. Opiskelija osaa selittää ulkoiseen laskentatoimeen liittyvän kansainvälisen aspektin ja ulkomaisten laskentakäytäntöjen vaikutuksen omaan laskentakäytäntöömme.

Opiskelija pääsääntöisesti osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja suurimman osan aikaan osallistuu rakentavasti tunneilla käytävään keskusteluun. Opiskelija antaa aktiivisen panoksen tehtäviin ryhmätöihin ja on kannustava ryhmän jäsen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää yrityksen ulkoisen laskentatoimen keskeisen sisällön sekä tehtävät. Opiskelija osaa soveltaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen perusperiaatteita. Opiskelija osaa etsiä tietoa tärkeimmistä informaation lähteistä liittyen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimiseen sekä osaa soveltaa löytämäänsä informaatiota. Opiskelija osaa tunnistaa ja analysoida eri yhtiömuotojen omaan pääomaan liittyviä tapahtumia sekä osaa käsitellä näitä tapahtumia kirjanpidossa.

Opiskelija osaa hahmottaa ja tunnistaa, miten yrityksen liiketapahtumat ja kirjaukset vaikuttavat yrityksen yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä osaa muodostaa kuvan yrityksen taloudellisesta asemasta tuloslaskelman ja taseen tietojen perusteella. Opiskelija osaa hyödyntää yrityksen taloudellista informaatiota päätöksenteossa. Opiskelijalle osaa selittää yrityksen kirjanpidon ja verotuksen yhteyden.

Opiskelija osaa alaan keskeistä sanastoa englanniksi, ja pystyy lukemaan oman alan englanninkielisiä artikkeleita. Opiskelija osaa selittää ulkoiseen laskentatoimeen liittyvän kansainvälisen aspektin ja ulkomaisten laskentakäytäntöjen vaikutuksen omaan laskentakäytäntöömme.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja osallistuu rakentavasti tunneilla käytävään keskusteluun. Opiskelija antaa aktiivisen panoksen tehtäviin ryhmätöihin ja on kannustava ryhmän jäsen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- tentti 100%

Esitietovaatimukset

Laskentatoimen perusteet

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Tuulia Potka-Soininen
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää konsernitilinpäätöksen merkityksen ja konsernitilinpäätöksen antaman informaation käyttötarkoitukset. Opiskelija tietää, milloin konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus on olemassa ja konsernin määritelmää käyttäen pystyy hahmottamaan konsernin rajat. Opiskelija osaa laatia konsernitilinpäätöksen, tunnistaa konsernitilinpäätöksen erityiskysymykset sekä osaa etsiä mahdollisiin ongelmakohtiin vastauksia relevanttia, ajan tasalla olevaa lähdeaineistoa käyttäen.

Opiskelija tuntee IFRS-standardien perusperiaatteet.

Opiskelija osaa lukea alan englanninkielistä kirjallisuutta ja hakea tietoa myös englanninkielisistä lähteistä. Opiskelija tuntee alan kansainvälisen luonteen ja tietää kansainvälisten standardien ja säännösten merkityksen. Opiskelija tietää alan keskeiset kansainväliset vaikuttajaorganisaatiot.

Opiskelija osaa käyttää kirjanpito- ja tilinpäätösprosesseissa tarvittavaa teknologiaa tehokkaasti, opiskelija osaa ratkaista prosesseihin liittyviä ongelmia, analysoida tietoja ja tehdä ehdotuksia yritysten toiminnan tulosten parantamiseksi. Opiskelija ymmärtää tiedon saatavuuden, käyttökelpoisuuden, koskemattomuuden ja turvallisuuden merkityksen. Opiskelija osaa kerätä, muokata ja analysoida tietoa lisätäkseen ymmärrystä, parantaakseen ennusteita ja tukeakseen yritysten päätöksentekoa. Opiskelija ymmärtää, mikä merkitys on oikealla, hyvälaatuisella tiedolla yritysten päätöksenteossa ja yrityksen maineelle.

Sisältö

- konserni käsitteenä
- eliminointikirjaukset
- konserniyhdistelyt
- konsernituloslaskelma ja -tase
- IFRS/IAS-standardit
- tiedon laadun merkitys yrityksen päätöksenteossa ja yrityksen maineelle
- epätäydellisen ja virheellisen tiedon tunnistaminen ja korjaaminen
- tilinpäätökseen liittyvä lainsäädäntö
- Excel

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selittää konsernitilinpäätöksen merkityksen ja konsernitilinpäätöksen antaman informaation käyttötarkoitukset. Opiskelija osaa määritellä perustilanteet, joissa konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus on olemassa ja konsernin määritelmää käyttäen pystyy hahmottamaan yksinkertaisen konsernin rajat. Opiskelija osaa laatia yksinkertaisen konsernitilinpäätöksen, tunnistaa konsernitilinpäätöksen yleisimmät erityiskysymykset sekä osaa etsiä mahdollisiin ongelmakohtiin vastauksia relevanttia, ajan tasalla olevaa lähdeaineistoa käyttäen.

Opiskelija osaa lukea alan englanninkielistä kirjallisuutta ja hakea tietoa myös annetuista englanninkielisistä lähteistä. Opiskelija tuntee alan kansainvälisen luonteen ja tietää kansainvälisten standardien ja säännösten merkityksen. Opiskelija tietää alan keskeiset kansainväliset vaikuttajaorganisaatiot.

Opiskelija osallistuu tuntityöskentelyyn ja osallistuu tunneilla käytävään keskusteluun. Opiskelija antaa panoksen tehtäviin ryhmätöihin ja on kannustava ryhmän jäsen.

Opiskelija osallistuu tuntikeskusteluihin ja harjoitustöiden tekemiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää konsernitilinpäätöksen merkityksen ja konsernitilinpäätöksen antaman informaation käyttötarkoitukset. Opiskelija osaa määritellä yleisimmät tilanteet, joissa konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus on olemassa ja konsernin määritelmää käyttäen pystyy hahmottamaan konsernin rajat. Opiskelija osaa laatia konsernitilinpäätöksen, joka sisältää useimmiten konsernitilinpäätöksissä useimmiten esiin tulevat yksityiskohdat, tunnistaa konsernitilinpäätöksen erityiskysymykset sekä osaa etsiä mahdollisiin ongelmakohtiin vastauksia relevanttia, ajan tasalla olevaa lähdeaineistoa käyttäen.

Opiskelija osaa lukea alan englanninkielistä kirjallisuutta ja hakea tietoa myös englanninkielisistä lähteistä. Opiskelija tuntee alan kansainvälisen luonteen ja tietää kansainvälisten standardien ja säännösten merkityksen. Opiskelija tietää alan keskeiset kansainväliset vaikuttajaorganisaatiot.

Opiskelija pääsääntöisesti osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja suurimman osan aikaan osallistuu rakentavasti tunneilla käytävään keskusteluun. Opiskelija antaa aktiivisen panoksen tehtäviin ryhmätöihin ja on kannustava ryhmän jäsen.

Opiskelija osallistuu rakentavasti ja aktiivisesti tuntikeskusteluihin ja harjoitustöiden tekemiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää konsernitilinpäätöksen merkityksen ja konsernitilinpäätöksen antaman informaation käyttötarkoitukset. Opiskelija osaa määritellä tilanteet, joissa konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus on olemassa ja konsernin määritelmää käyttäen pystyy hahmottamaan konsernin rajat. Opiskelija osaa laatia konsernitilinpäätöksen, tunnistaa konsernitilinpäätöksen erityiskysymykset sekä osaa etsiä mahdollisiin ongelmakohtiin vastauksia relevanttia, ajan tasalla olevaa lähdeaineistoa käyttäen.

Opiskelija osaa lukea alan englanninkielistä kirjallisuutta ja hakea tietoa myös englanninkielisistä lähteistä. Opiskelija tuntee alan kansainvälisen luonteen ja tietää kansainvälisten standardien ja säännösten merkityksen. Opiskelija tietää alan keskeiset kansainväliset vaikuttajaorganisaatiot.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja osallistuu rakentavasti tunneilla käytävään keskusteluun. Opiskelija antaa aktiivisen panoksen tehtäviin ryhmätöihin ja on kannustava ryhmän jäsen.

Opiskelija osallistuu rakentavasti ja aktiivisesti tuntikeskusteluihin ja harjoitustöiden tekemiseen.

Esitietovaatimukset

- Tilinpäätöksen laatiminen
- Yhteisöoikeus

Osana opintojakson suoritusta opiskelijan on osallistuttava syyslukukaudella järjestettävään taloushallinnon case-klinikkaan. 

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.05.2024

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Osmo Mäkiniemi
 • Johanna Koivula
 • Tiina Välimäki
 • Sari Havulehto
Opiskelijaryhmät
 • LITA23B
  Tradenomi (AMK), LiiketalouS
 • LITA23C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA23D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA23A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali moodlessa

Opetusmenetelmät

Osallistuminen luentoihin ja infoihin
Digistarttipaketti
Moodlpohjalta löytyvät tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä n. 54 h sisältää luennot ensimmäisen opintovuoden aikana sekä tehtävät moodlessa

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kaikkien tehtävien palauttaminen hyväksytysti arviointikriteerien mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 26.05.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Johanna Koivula
 • Tiina Välimäki
Opiskelijaryhmät
 • MLITA23
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali moodlessa

Opetusmenetelmät

- hybridiopetus ja teams opetus
- Itsenäisesti suoritettavat tehtävät moodlessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä n. 54 h itsenäistä työskentelyä

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kaikkien tehtävien palauttaminen hyväksytysti arviointikriteerien mukaisesti.

Ajoitus

30.09.2023 - 15.04.2024

Laajuus

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Tiina Hietala

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 15.11.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Johanna Koivula

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali moodlessa

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi
Itsenäisesti suoritettavat tehtävät moodlessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä n. 54 h itsenäistä työskentelyä

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja lähettää opintojakson aloitusviestin, jossa moodlen tiedot SeAMKin sähköpostiin kerran viikossa uusille ilmoittautuneille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kaikkien tehtävien palauttaminen hyväksytysti arviointikriteerien mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

15.12.2023 - 21.04.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Johanna Koivula

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali moodlessa

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi
Itsenäisesti suoritettavat tehtävät moodlessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä n. 54 h itsenäistä työskentelyä

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja lähettää opintojakson aloitusviestin, jossa moodlen tiedot SeAMKin sähköpostiin kerran viikossa uusille ilmoittautuneille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kaikkien tehtävien palauttaminen hyväksytysti arviointikriteerien mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Juhani Palomäki
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tuottaa johdon laskentatoimen informaatiota päätöksenteon tueksi. Opiskelija osaa valita ja toteuttaa kustannuslaskentajärjestelmän yrityksen tarpeet ja toimintaympäristö huomioiden. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa käyttää kurssisisällön kannalta keskeisiä käsitteitä myös englanniksi sekä osaa arvioida kokonaisvaltaisen kustannusjohtamisen merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin markkinoilla toimivalle yritykselle.

Sisältö

- johdon laskentatoimen peruskäsitteet ja kustannusluokittelut
- kustannuslaskennan systematiikka, kustannuslaji-, kustannuspaikka-, ja suoritekohtainen laskenta
- jako-, lisäys-, ja toimintolaskenta (activity-based cost accounting)

Oppimateriaalit

- Järvenpää M., Länsiluoto A., Partanen V., Pellinen J. Talousohjaus ja kustannuslaskenta, WSOYpro. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
- Luennoitsijan jakama muu materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 20h, Harjoitukset ja itsenäinen työskentely 61h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija suoriutuu suoritussäännön mukaisista vaatimuksista. Opiskelija osaa laatia kustannuslaji, -paikka ja suoritekohtaisen laskelman. Opiskelija osaa laatia ja tulkita laskelmia toiminnan ohjaamiseksi niin strategisella kuin operatiivisella tasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija suoriutuu suoritussäännön mukaisista vaatimuksista hyvin. Opiskelija osaa laatia hyvin kustannuslaji, -paikka ja suoritekohtaisen laskelman. Opiskelija osaa hyvin laatia ja tulkita laskelmia toiminnan ohjaamiseksi niin strategisella kuin operatiivisella tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija suoriutuu suoritussäännön mukaisista vaatimuksista kiitettävästi. Opiskelija osaa laatia kiitettävästi kustannuslaji, -paikka ja suoritekohtaisen laskelman. Opiskelija osaa kiitettävästi laatia, tulkita ja valita laskelmia toiminnan ohjaamiseksi niin strategisella kuin operatiivisella tasolla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Esitietovaatimukset

Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen, 7 op & Yrityksen taloushallinto, 3 op

Lisätiedot

Osana opintojakson suoritusta opiskelijan on osallistuttava syyslukukaudella järjestettävään taloushallinnon case-klinikkaan. 

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

08.04.2024 - 26.05.2024

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • LITA22B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää kuvankäsittelyyn liittyvät keskeiset käsitteet, kuten väritilat, yleisimmät kuvatiedostomuodot sekä niiden käyttötarkoitukset. Hän osaa käyttää Adoben Photoshop-ohjelman yleisimpiä toimintoja ja muokata kuvista käyttötarkoitukseen sopivia.

Sisältö

- digitaalisen materiaalin hankinnan ja käsittelyn perusteet
- tekijänoikeudet
- Photoshop -kuvankäsittelyohjelman perustoiminnot ja käyttöliittymä
- kuvien tuonti ja käsittely (koko, resoluutio, väritila, tiedostomuodot)
- kuvan värikorjaus, rajaus, suoristus, ylimääräisen objektin poisto
- värinvaihtomenetelmät
- syväysmenetelmät
- tasomaski
- tasojen sekoitustilat
- tekstityökalu
- kuvien muokkaaminen painokelpoiseksi

Oppimateriaalit

- opettajan jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Hrajoitustyöt

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa myös näytöllä, joka on omista kuvankäsittelytöistä koottu portfolio selityksineen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

52h joista ohjattua opetusta on 30h ja 22h itsenäistä tehtävien tekemistä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osoittaa hallitsevansa kuvankäsittelyyn liittyvät keskeiset käsitteet ja osaa käyttää Adoben Photoshop-ohjelman yleisimpiä toimintoja muokaten kuvista käyttötarkoitukseen sopivia. Hyväksyttyyn arvioon vaaditaan, että kaikki harjoitustyöt palautetaan hyväksytysti Moodleen. Opiskelija voi esittää osaamisensa myös työnäyteportfoliolla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

harjoitustehtävät ja niistä koostettu portfolio

Esitietovaatimukset

Tieto- ja viestintätekniikka

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 01.12.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Miia Koski
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa tieteellisen tutkimuksen, tutkimuksellisen kehittämistyön ja arkipäivän kehittämistyön erot. Opiskelija osaa määritellä kehittämistyön lähestymistapoja, prosesseja ja menetelmiä sekä esitellä tutkimuksellisen kehittämistyön etenemisprosessin. Opiskelija osaa selittää kriittisen ajattelun merkityksen tutkivassa ja kehittävässä työotteessa ja osaa antaa esimerkkejä tutkimusetiikan merkityksestä.
Opiskelija osaa kuvailla laadullisen tutkimuksen lähtökohdat ja ominaispiirteet, määritellä laadullisen tutkimuksen lähestymistapoja ja menetelmiä, kerätä laadullisen tutkimusaineiston ja analysoida sitä sekä tunnistaa eettisyyteen ja luotettavuuteen liittyvät periaatteet ja noudattaa niitä.

Sisältö

- tutkimuksellisen kehittämistyön kokonaisuus
- lähestymistavat kehittämistyössä
- kehittämistyössä käytettäviä menetelmiä
- laadullisen tutkimuksen lähestymistavat ja perusoletukset
- laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät
- laadullisen tutkimuksen analysointi
- laadullisen tutkimuksen tulkinta ja löydösten raportointi
- eettisyyteen ja luotettavuuteen liittyvät kysymykset

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osallistuu opetukseen melko aktiivisesti ja esittää omia mielipiteitään käsiteltyihin asioihin jossain määrin
Opiskelija ymmärtää tutkimuksellisen kehittämistyön kokonaisuutta ja kehittämistyön lähestymistapoja melko hyvin.
Opiskelija osaa käyttää kehittämistyön menetelmiä melko kattavasti.
Opiskelija osoittaa hyvää hallintaa laadullisen tutkimuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja raportoinnissa.

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

02.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Miia Koski
Opiskelijaryhmät
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa tieteellisen tutkimuksen, tutkimuksellisen kehittämistyön ja arkipäivän kehittämistyön erot. Opiskelija osaa määritellä kehittämistyön lähestymistapoja, prosesseja ja menetelmiä sekä esitellä tutkimuksellisen kehittämistyön etenemisprosessin. Opiskelija osaa selittää kriittisen ajattelun merkityksen tutkivassa ja kehittävässä työotteessa ja osaa antaa esimerkkejä tutkimusetiikan merkityksestä.
Opiskelija osaa kuvailla laadullisen tutkimuksen lähtökohdat ja ominaispiirteet, määritellä laadullisen tutkimuksen lähestymistapoja ja menetelmiä, kerätä laadullisen tutkimusaineiston ja analysoida sitä sekä tunnistaa eettisyyteen ja luotettavuuteen liittyvät periaatteet ja noudattaa niitä.

Sisältö

- tutkimuksellisen kehittämistyön kokonaisuus
- lähestymistavat kehittämistyössä
- kehittämistyössä käytettäviä menetelmiä
- laadullisen tutkimuksen lähestymistavat ja perusoletukset
- laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät
- laadullisen tutkimuksen analysointi
- laadullisen tutkimuksen tulkinta ja löydösten raportointi
- eettisyyteen ja luotettavuuteen liittyvät kysymykset

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osallistuu opetukseen melko aktiivisesti ja esittää omia mielipiteitään käsiteltyihin asioihin jossain määrin
Opiskelija ymmärtää tutkimuksellisen kehittämistyön kokonaisuutta ja kehittämistyön lähestymistapoja melko hyvin.
Opiskelija osaa käyttää kehittämistyön menetelmiä melko kattavasti.
Opiskelija osoittaa hyvää hallintaa laadullisen tutkimuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja raportoinnissa.

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Hannu Tuuri
Opiskelijaryhmät
 • LITA21A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää tilastotieteen peruskäsitteet ja hallitsee aineiston hankinnan perusperiaatteet ja menetelmät. Hän osaa laatia kysymyslomakkeen sekä syöttää, käsitellä ja raportoida tutkimusaineiston tulokset erilaisia ohjelmistoja hyödyntäen. Hän osaa myös tulkita saamiaan tuloksia, valmiita tilastoja ja tilastollisia tutkimuksia.

Sisältö

- Tilastotieteen peruskäsitteet
- Otantamenetelmät ja kokeellinen tutkimus
- Mittaaminen ja mitta-asteikot
- Kysymyslomakkeen laatiminen ja aineiston kerääminen
- Havaintoaineiston kuvaaminen (tunnusluvut ja jakaumat)
- Riippuvuuden tarkastelu (ristiintaulukointi ja korrelaatio)
- Tulosten esittäminen taulukkoina ja kuvioina
- Tulosten tulkinta ja raportointi
- Webropol, Excel ja SPSS for Windows -tilasto-ohjelma tutkimusaineiston käsittelyssä ja analysoinnissa
- SPSS for Windows- tilasto-ohjelman käyttö tutkimusaineiston käsittelyssä ja analysoinnissa

Oppimateriaalit

Tarja Heikkilä (2014), Tilastollinen tutkimus. EDITA.
Opettajan osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Harjoitustehtävät ja harjoitustyö

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tyydyttävästi tilastotieteen tärkeimmät peruskäsitteet, aineiston hankinnan perusperiaatteet ja menetelmät. Opiskelija osaa toteuttaa nettikyselyn Webropol-ohjelmistolla, syöttää aineiston SPSS-ohjelmistoon ja osaa aineiston käsittelyn perustoimenpiteitä. Hän osaa esittää tyydyttävästi soveltaen tilastollisen tutkimuksen tuloksia käyttäen frekvenssijakaumia ja tunnuslukuja sekä osaa kahden muuttujan välisen riippuvuuden perusanalyysit. Hän osaa tulkita tuloksia ja ymmärtää tilastollisen päättelyn periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyvin tilastotieteen peruskäsitteet, aineiston hankinnan perusperiaatteet ja menetelmät ja näiden soveltamisen. Opiskelija osaa toteuttaa nettikyselyn Webropol-ohjelmistolla, syöttää aineiston SPSS-ohjelmistoon ja hallitsee hyvin aineiston käsittelyn toimenpiteet. Hän osaa esittää hyvin soveltaen tilastollisen tutkimuksen tuloksia käyttäen frekvenssijakaumia ja tunnuslukuja sekä osaa kahden muuttujan välisen riippuvuuden perusanalyysit. Opiskelija osaa tulkita tuloksia ja ymmärtää tilastollisen päättelyn periaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa erinomaisesti tilastotieteen peruskäsitteet, aineiston hankinnan perusperiaatteet ja menetelmät ja näiden soveltamisen. Opiskelija osaa toteuttaa nettikyselyn Webropol-ohjelmistolla, syöttää aineiston SPSS-ohjelmistoon ja hallitsee erinomaisesti aineiston käsittelyn toimenpiteet. Hän osaa esittää erinomaisesti soveltaen tilastollisen tutkimuksen tuloksia käyttäen frekvenssijakaumia ja tunnuslukuja sekä osaa kahden muuttujan välisen riippuvuuden perusanalyysit. Opiskelija osaa tulkita tuloksia ja ymmärtää tilastollisen päättelyn periaatteet.

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Hannu Tuuri
Opiskelijaryhmät
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää tilastotieteen peruskäsitteet ja hallitsee aineiston hankinnan perusperiaatteet ja menetelmät. Hän osaa laatia kysymyslomakkeen sekä syöttää, käsitellä ja raportoida tutkimusaineiston tulokset erilaisia ohjelmistoja hyödyntäen. Hän osaa myös tulkita saamiaan tuloksia, valmiita tilastoja ja tilastollisia tutkimuksia.

Sisältö

- Tilastotieteen peruskäsitteet
- Otantamenetelmät ja kokeellinen tutkimus
- Mittaaminen ja mitta-asteikot
- Kysymyslomakkeen laatiminen ja aineiston kerääminen
- Havaintoaineiston kuvaaminen (tunnusluvut ja jakaumat)
- Riippuvuuden tarkastelu (ristiintaulukointi ja korrelaatio)
- Tulosten esittäminen taulukkoina ja kuvioina
- Tulosten tulkinta ja raportointi
- Webropol, Excel ja SPSS for Windows -tilasto-ohjelma tutkimusaineiston käsittelyssä ja analysoinnissa
- SPSS for Windows- tilasto-ohjelman käyttö tutkimusaineiston käsittelyssä ja analysoinnissa

Oppimateriaalit

Tarja Heikkilä (2014), Tilastollinen tutkimus. EDITA.
Opettajan osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Harjoitustehtävät ja harjoitustyö

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tyydyttävästi tilastotieteen tärkeimmät peruskäsitteet, aineiston hankinnan perusperiaatteet ja menetelmät. Opiskelija osaa toteuttaa nettikyselyn Webropol-ohjelmistolla, syöttää aineiston SPSS-ohjelmistoon ja osaa aineiston käsittelyn perustoimenpiteitä. Hän osaa esittää tyydyttävästi soveltaen tilastollisen tutkimuksen tuloksia käyttäen frekvenssijakaumia ja tunnuslukuja sekä osaa kahden muuttujan välisen riippuvuuden perusanalyysit. Hän osaa tulkita tuloksia ja ymmärtää tilastollisen päättelyn periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyvin tilastotieteen peruskäsitteet, aineiston hankinnan perusperiaatteet ja menetelmät ja näiden soveltamisen. Opiskelija osaa toteuttaa nettikyselyn Webropol-ohjelmistolla, syöttää aineiston SPSS-ohjelmistoon ja hallitsee hyvin aineiston käsittelyn toimenpiteet. Hän osaa esittää hyvin soveltaen tilastollisen tutkimuksen tuloksia käyttäen frekvenssijakaumia ja tunnuslukuja sekä osaa kahden muuttujan välisen riippuvuuden perusanalyysit. Opiskelija osaa tulkita tuloksia ja ymmärtää tilastollisen päättelyn periaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa erinomaisesti tilastotieteen peruskäsitteet, aineiston hankinnan perusperiaatteet ja menetelmät ja näiden soveltamisen. Opiskelija osaa toteuttaa nettikyselyn Webropol-ohjelmistolla, syöttää aineiston SPSS-ohjelmistoon ja hallitsee erinomaisesti aineiston käsittelyn toimenpiteet. Hän osaa esittää erinomaisesti soveltaen tilastollisen tutkimuksen tuloksia käyttäen frekvenssijakaumia ja tunnuslukuja sekä osaa kahden muuttujan välisen riippuvuuden perusanalyysit. Opiskelija osaa tulkita tuloksia ja ymmärtää tilastollisen päättelyn periaatteet.

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 18.02.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Jorma Imppola
Opiskelijaryhmät
 • LITA22C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa nimetä eri laatuideologiat. Opiskelija osaa selittää laadunhallinnan peruskäsitteet. Opiskelija osaa käyttää eri laatutyökaluja ja tilastollista laadunvalvontaa. Opiskelija osaa tunnistaa laatukustannukset ja niiden merkityksen. Opiskelija omaa perustiedot ihmiseen ja hänen toimintaympäristöönsä vaikuttavista ympäristötekijöistä, tuotantotoiminnan ja ympäristön välisistä suhteista sekä tuotannon vaikutuksista ympäristöönsä niin paikallisella, alueellisella kuin maailmanlaajuisellakin tasolla. Opiskelija on tietoinen keinoista, joilla ihmisen ja tuotantotoiminnan haitallista vaikutusta ympäristöön pyritään vähentämään.
Opiskelija osaa nimetä eri laatuideologiat. Opiskelija osaa selittää laadunhallinnan peruskäsitteet. Opiskelija osaa käyttää eri laatutyökaluja ja tilastollista laadunvalvontaa. Opiskelija osaa tunnistaa laatukustannukset ja niiden merkityksen.
Opiskelija omaa perustiedot
- ihmiseen ja hänen toimintaympäristöönsä vaikuttavista ympäristötekijöistä,
- tuotantotoiminnan ja ympäristön välisistä suhteista
- tuotannon vaikutuksista ympäristöönsä niin paikallisella, alueellisella kuin maailmanlaajuisellakin tasolla.
Opiskelija on tietoinen keinoista, joilla ihmisen ja tuotantotoiminnan haitallista vaikutusta ympäristöön pyritään vähentämään.

Sisältö

- Laatuun vaikuttavat tekijät
- Laadunhallinnan historia
- Laadun mittaaminen ja laadun mittarit
- Seitsemän laadun perustyökalua
- Laatukustannukset (sisäiset ja ulkoiset)
- Total Quality Management TQM
- Ympäristökäsitteet ja kestävä kehitys
- Uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat, käyttö ja käytön vaikutukset
- Jätehuolto sekä kierrätys

Oppimateriaalit

- Luentomateriaali, joka on saatavilla Moodlessa
- Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

- Luennot
- Kirjallinen harjoitustyö ja sen esitys loppuseminaarissa

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä harjoittelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kotitentti luentojen jälkeen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Työmäärä yhteensä 110 h
- Luennot ja seminaari 21 h + 6 h,
- Itsenäinen työskentely sisältäen kirjallisen harjoitustyön 83 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tyydyttävästi selittää laadunhallinnan peruskäsitteet. Opiskelija osaa tyydyttävästi käyttää eri laatutyökaluja ja tilastollista laadunvalvontaa. Opiskelija osaa tyydyttävästi tunnistaa laatukustannukset ja niiden merkityksen.

Opiskelija omaa auttavat perustiedot ympäristötekijöistä ja teollisen toiminnan ja ympäristön suhtesta. Opiskelija tietää tyydyttävästi keinot, joilla ihmisen ja tuotantotoiminnan haitallista vaikutusta ympäristöön pyritään vähentämään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä hyvin eri laatuideologiat. Opiskelija osaa selittää hyvin laadunhallinnan peruskäsitteet. Opiskelija osaa käyttää hyvin eri laatutyökaluja ja tilastollista laadunvalvontaa. Opiskelija osaa tunnistaa hyvin laatukustannukset ja niiden merkityksen.

Opiskelija omaa hyvät perustiedot ympäristötekijöistä ja teollisen toiminnan ja ympäristön suhtesta. Opiskelija tietää hyvin keinot, joilla ihmisen ja tuotantotoiminnan haitallista vaikutusta ympäristöön pyritään vähentämään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa nimetä erinomaisesti eri laatuideologiat. Opiskelija osaa selittää erinomaisesti laadunhallinnan peruskäsitteet. Opiskelija osaa käyttää erinomaisesti eri laatutyökaluja ja tilastollista laadunvalvontaa. Opiskelija osaa tunnistaa erinomaisesti laatukustannukset ja niiden merkityksen.

Opiskelija omaa erinomaiset perustiedot ympäristötekijöistä ja teollisen toiminnan ja ympäristön suhtesta. Opiskelija tietää erinomaisesti keinot, joilla ihmisen ja tuotantotoiminnan haitallista vaikutusta ympäristöön pyritään vähentämään.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Kotitentti 50 %
- Kirjallinen harjoitustyö ja sen esittäminen 50 %

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 18.02.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Raija Kangassalo
Opiskelijaryhmät
 • LITA22D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää laitteistojen ja käyttöjärjestelmien peruskäsitteet. Opiskelija osaa käyttää erilaisia digilaitteita, käyttöjärjestelmiä ja muita varusohjelmia.

Sisältö

- laitteistojen, käyttöjärjestelmien ja muiden varusohjelmien peruskäsitteet
- keskeisten digilaitteistojen toimintaperiaatteet
- käyttöjärjestelmien ja muiden varusohjelmien toiminnot, esim. Windows
- mobiilikäyttöjärjestelmät, esim. Android, IOS
- Linux-käyttöjärjestelmät perusteet
- muut varusohjelmat

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Itsenäiset oppimistehtävät, oppimispäiväkirja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 54 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee laitteistojen ja käyttöjärjestelmien peruskäsitteet. Opiskelija tarvitsee ohjausta digilaitteiden ja varusohjelmien käytössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee laitteistojen ja käyttöjärjestelmien peruskäsitteet. Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti eri digilaitteita ja varusohjelmia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee laitteistojen ja käyttöjärjestelmien peruskäsitteet. Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti eri digilaitteita ja varusohjelmia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät ja opppimispäiväkirja

Esitietovaatimukset

Tieto- ja viestintätekniikka

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

26.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Juhani Palomäki
Opiskelijaryhmät
 • TAPE23
  Taloushallinnon perusteet
 • MLITA23
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee ulkoisen laskentatoimen käsitteistön, lakisääteiset tehtävät ja menetelmät. Kuvataan se ympäristö, jossa kirjanpito syntyy, ja opiskelija oppii tuntemaan ja tulkitsemaan kirjanpidon tuottamien raporttien sisältöä. Kurssin suorittaminen antaa opiskelijalle yleiskäsityksen kirjanpidosta ja sen hoitamisesta yrityksessä. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet valita opintoja laskentatoimen muilta osa-alueilta.

Sisältö

Kirjanpidon peruskäsitteet, tilikauden kokonaisuus ja tilinpäätösraportit. Keskeinen osa kurssin suorittamista on harjoitusten tekeminen. Erityistä huomiota kiinnitetään kirjanpidon tuottamiin virallisiin ja lakisääteisiin raportteihin. Tutustutaan kirjanpitoasetukseen ja -lakiin keskeisimmiltä osilta.

Oppimateriaalit

Soile Tomperi (2019), Käytännön kirjanpito, Edita Publishing
Jormakka ym. (2016 tai uudempi), Laskentatoimi, Edita Publishing

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset
Etäopetus, ensimmäinen opetuskerta hybridi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä harjoittelua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 135 h, josta kontaktiopetusta 25 h ja itsenäistä työskentelyä 110 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kirjata arvonlisäverottomia liiketapahtumia ja tuntee kirjanpidon keskeiset termit sekä kirjanpitolain merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa osaa kirjata arvonlisäverollisia liiketapahtumia ja tuntee kirjanpidon merkityksen yrityksen toiminnassa sekä osaa selittää keskeisimpien kirjanpidon termien merkityksen ja tuntee kirjanpitolain vaatimukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee tilinpäätöstilien käytön ja toiminnan sekä tuntee kirjanpitotyössä tarvittavat ja sekä osaa selittää niiden merkityksen. Opiskelija osaa tulkita kirjanpidon tuottamien raporttien sisältöä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Esitietovaatimukset

ei ole

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 11.03.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 05.05.2024

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Bachelor of Business Administration, International Business
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Miia Koski
Opiskelijaryhmät
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • IB21
  Tradenomi (AMK), International Business

Tavoitteet

The student understands the principles and significance of team dynamics in international teamwork. The student knows and recognizes the features and differences of different cultures. The student becomes aware about the difference in cultures, resulting in culture empathy. He/she knows the importance of interaction, motivation and feedback to achieve team goals. The student identifies the principles and leadership styles of team leadership in an international context. He/she knows how to work as a member of an international team.

Sisältö

- Team dynamics and management
· Leadership
· International teams & Multicultural work community
· Communication
· Motivation (Affirmation)
· Feedback
· International skills for a successful international team

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Pass: The student can describe the principles of international teamwork and leadership. He/she understands features of different cultures. He/she takes an active role in group work and completes the given assignments and exercises. ork.

Esitietovaatimukset

None

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Elina Ojala
Opiskelijaryhmät
 • LITA21C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA21B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA22D
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA22B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA22C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA22A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija osaa Lean-johtamisen perusteet tuotanto- ja asiantuntijatyössä. Opiskelija tuntee perusteet sille, mitä hyötyjä Lean:illa voidaan saada ja miten arvioida yrityksen nykytilannetta. Opiskelija ymmärtää, miksi Lean on tarpeellinen tuloksekkaassa yrityksessä tai muussa organisaatiossa, joka tavoittelee tiettyä tulosta tietyillä resursseilla. Opiskelija osaa keskeiset Lean-työkalut ja -menetelmät: osaa vähentää hukkaa ja maksimoida asiakasarvoa. Opiskelija tietää, miten Lean voidaan ottaa yrityksessä tai muussa organisaatiossa käyttöön.

Sisältö

- Lean-johtamismallin perusteet
- Lean-johtamisen hyödyt ja nykytilanteen kartoittaminen
- Lean-johtamisen keskeiset työkalut ja menetelmät, joilla toimintaa voidaan parantaa
- Lean-johtamisen käytäntöjen ottaminen läpivieminen yrityksessä
- Lean-käytäntöjen tuominen osaksi organisaation arkea

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutteiset luennot ja kirjalliset tehtävät, Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81h, josta lähiopetusta 12 ja itsenäistä opiskelua 69h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä Lean-työkaluja ja osoittaa tutustuneensa käsitteisiin, nykytilan kartoittamiseen ja Lean-ajattelun hyötyihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä Lean-johtamisen hyödyt asiantuntijaorganisaatiossa että tuotannollisessa organisaatiossa. Opiskelija osoittaa tutustuneensa keskeisimpiin Lean-työkaluihin, käsitteisiin ja näkee niiden merkityksen jatkuvassa kehityksessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää Lean-johtamisen hyödyt asiantuntijaorganisaatiossa että tuotannollisessa organisaatiossa. Opiskelija osaa keskeisimmät Lean-työkalut, käsitteet ja kykenee analysoimaan tietoa organisaation jatkuvan kehittämisen tueksi. Opiskelija osaa arvioida kattavasti nykytilannetta ja soveltaa tietoa käytännössä prosessien kehittämisessä ja ongelmanratkaisussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiinen osallistuminen, hyväksytysti suoritetut tehtävät

Esitietovaatimukset

Organisaatiokäyttäytyminen, 3 op

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 29.09.2023

Ajoitus

11.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Elina Ojala
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija osaa Lean-johtamisen perusteet tuotanto- ja asiantuntijatyössä. Opiskelija tuntee perusteet sille, mitä hyötyjä Lean:illa voidaan saada ja miten arvioida yrityksen nykytilannetta. Opiskelija ymmärtää, miksi Lean on tarpeellinen tuloksekkaassa yrityksessä tai muussa organisaatiossa, joka tavoittelee tiettyä tulosta tietyillä resursseilla. Opiskelija osaa keskeiset Lean-työkalut ja -menetelmät: osaa vähentää hukkaa ja maksimoida asiakasarvoa. Opiskelija tietää, miten Lean voidaan ottaa yrityksessä tai muussa organisaatiossa käyttöön.

Sisältö

- Lean-johtamismallin perusteet
- Lean-johtamisen hyödyt ja nykytilanteen kartoittaminen
- Lean-johtamisen keskeiset työkalut ja menetelmät, joilla toimintaa voidaan parantaa
- Lean-johtamisen käytäntöjen ottaminen läpivieminen yrityksessä
- Lean-käytäntöjen tuominen osaksi organisaation arkea

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus ja harjoitustehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2h Teamstunnit, 79h verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä Lean-työkaluja ja osoittaa tutustuneensa käsitteisiin, nykytilan kartoittamiseen ja Lean-ajattelun hyötyihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä Lean-johtamisen hyödyt asiantuntijaorganisaatiossa että tuotannollisessa organisaatiossa. Opiskelija osoittaa tutustuneensa keskeisimpiin Lean-työkaluihin, käsitteisiin ja näkee niiden merkityksen jatkuvassa kehityksessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää Lean-johtamisen hyödyt asiantuntijaorganisaatiossa että tuotannollisessa organisaatiossa. Opiskelija osaa keskeisimmät Lean-työkalut, käsitteet ja kykenee analysoimaan tietoa organisaation jatkuvan kehittämisen tueksi. Opiskelija osaa arvioida kattavasti nykytilannetta ja soveltaa tietoa käytännössä prosessien kehittämisessä ja ongelmanratkaisussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivisuus ja hyväksytyt tehtävät

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa nimetä Lean-työkaluja ja osoittaa tutustuneensa käsitteisiin, nykytilan kartoittamiseen ja Lean-ajattelun hyötyihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa nimetä Lean-johtamisen hyödyt asiantuntijaorganisaatiossa että tuotannollisessa organisaatiossa. Opiskelija osoittaa tutustuneensa keskeisimpiin Lean-työkaluihin, käsitteisiin ja näkee niiden merkityksen jatkuvassa kehityksessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää Lean-johtamisen hyödyt asiantuntijaorganisaatiossa että tuotannollisessa organisaatiossa. Opiskelija osaa keskeisimmät Lean-työkalut, käsitteet ja kykenee analysoimaan tietoa organisaation jatkuvan kehittämisen tueksi. Opiskelija osaa arvioida kattavasti nykytilannetta ja soveltaa tietoa käytännössä prosessien kehittämisessä ja ongelmanratkaisussa.

Esitietovaatimukset

Organisaatiokäyttäytyminen, 3 op

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
Opettaja
 • Hannu Tuuri
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelijat tuntevat liiketalouden keskeiset tutkimusmenetelmät. He osaavat selittää ja verrata määrällisten ja laadullisten tutkimusmenetelmien eroja. He osaavat suunnitella tutkimusprojektin käyttämällä määrällisiä tai laadullisia menetelmiä. Harjoitustehtävien avulla he pystyvät osoittamaan osaavansa kerätä tarvittavan datan, analysoida tulokset asianmukaisesti, raportoida saadut tulokset sekä tulkita niitä. He tunnistavat eron tutkimustyön ja kehittämistehtävän välillä. He tuntevat kehittämistyön tavoitteet ja menetelmät. Opiskelijat löytävät ja osaavat käyttää suomalaisia ja kansainvälisiä lähteitä, jotka liittyvät opintojakson tehtäviin.

Sisältö

kvantitatiivinen tutkimusprosessi (otantamenetelmät, kysymyslomakkeen laadinta, tilastolliset menetelmät, tulosten analysointi ja raportointi)
- laadullisen tutkimuksen erityispiirteet (prosessi, menetelmät, tulosten arviointi ja raportointi)
- kehittämistehtävän tarkoitus, kehitystyöprojektin toteuttaminen, raportointi ja tulosten arviointi
- tutkimustyön arviointi

Oppimateriaalit

Opettajan kurssilla osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot 3 x 5 h, ohjatut harjoitukset, itsenäisesti tehtävät harjoitukset ja oppimistehtävät.
Ensimmäinen opetusilta hybridi, toinen live ja kolmas hybridi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoitustehtävät/-työ

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osallistuu aktiivisesti kurssiin ja suorittaa kaikki harjoitukset ja tehtävät. Opiskelija suorittaa vaaditut tehtävät vähintään tyydyttävästi. Opiskelija ymmärtää erilaisten tutkimusmenetelmien erot sekä osaa verrata tutkimustyötä ja kehittämistehtävää. Opiskelija osaa suunnitella tutkimuksen käyttäen määrällisiä tai laadullisia menetelmiä. Opiskelija osaa soveltaa jotakin keskeistä aineistonkeruumenetelmää sekä analysoida ja raportoida saatuja tuloksia asianmukaisesti.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.10.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Raija Kangassalo
Opiskelijaryhmät
 • LITA22B
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA22C
  Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • LITA22A
  Tradenomi (AMK), Liiketalous

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää digitalisaatiota ja osaa kuvata sen kehitystä. Hän ymmärtää digitalisaation mahdollisuuksia yritystoiminnassa. Opiskelija oppii käsitteellistämään ja tunnistamaan keskeiset digitekniikat, järjestelmät ja infrastruktuurit ja oppii soveltamaan ja arvioimaan näitä tarvelähtöisesti organisaation digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää sellaiset digitaaliseen liiketoimintaan käsitteet kuten mobiiliteknologia, cloud computing, sähköinen kaupankäynti, big data -analytiikka. Lisäksi opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen erityispiirteet digitaalisessa murroksessa: toimintaympäristön muutoksen ja sen liiketoiminnallisen merkityksen ymmärtäminen, tilannesidonnaisten eli toimintaympäristön muutokseen ja yrityksen resursseihin liittyvien valintojen arviointi ja ymmärtäminen, yrityksen kyvykkyyksien merkityksen ymmärtäminen ja arviointi, kun siirrytään asteittaisesta kehittämisestä ydinliiketoiminnan kokonaismuutokseen.

Sisältö

Kurssilla perehdytään digitaalisen liiketoiminnan käsitteisiin ja malleihin: digitaalinen talous, digitaalisen liiketoiminnan yhteys maailmantalouteen, digitaalisen liiketoiminnan teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat, digitaalisen liiketoiminnan strategiat: digitaaliset teknologiat ja palvelut, digitaalisen liiketoiminnan logiikka: turvallisuus, avoimuus, yksityisyyden suoja ja liiketoiminnan riskit.

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali, Internet-materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu verkossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee digitaalisen liiketoiminnan peruskäsitteet ja - mallit. Hän tunnistaa digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat sekä ymmärtää periaatteellisesti niiden merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee digitaaliset liiketoiminnan käsitteet ja mallit. Hän tuntee digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat ja ymmärtää niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisessä. Hän ymmärtää digitaalisen liiketoiminnan strategioita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee digitaaliset liiketoiminnan käsitteet ja mallit. Hän tuntee digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat ja osaa soveltaa niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisessä. Hän osaa arvioida digitaalisen liiketoiminnan strategioita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset oppimistehtävät, Moodle-tentti

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 02.10.2023

Ajoitus

12.10.2023 - 30.11.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Raija Kangassalo
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää digitalisaatiota ja osaa kuvata sen kehitystä. Hän ymmärtää digitalisaation mahdollisuuksia yritystoiminnassa. Opiskelija oppii käsitteellistämään ja tunnistamaan keskeiset digitekniikat, järjestelmät ja infrastruktuurit ja oppii soveltamaan ja arvioimaan näitä tarvelähtöisesti organisaation digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää sellaiset digitaaliseen liiketoimintaan käsitteet kuten mobiiliteknologia, cloud computing, sähköinen kaupankäynti, big data -analytiikka. Lisäksi opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen erityispiirteet digitaalisessa murroksessa: toimintaympäristön muutoksen ja sen liiketoiminnallisen merkityksen ymmärtäminen, tilannesidonnaisten eli toimintaympäristön muutokseen ja yrityksen resursseihin liittyvien valintojen arviointi ja ymmärtäminen, yrityksen kyvykkyyksien merkityksen ymmärtäminen ja arviointi, kun siirrytään asteittaisesta kehittämisestä ydinliiketoiminnan kokonaismuutokseen.

Sisältö

Kurssilla perehdytään digitaalisen liiketoiminnan käsitteisiin ja malleihin: digitaalinen talous, digitaalisen liiketoiminnan yhteys maailmantalouteen, digitaalisen liiketoiminnan teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat, digitaalisen liiketoiminnan strategiat: digitaaliset teknologiat ja palvelut, digitaalisen liiketoiminnan logiikka: turvallisuus, avoimuus, yksityisyyden suoja ja liiketoiminnan riskit.

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali, Internet-materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu verkossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee digitaalisen liiketoiminnan peruskäsitteet ja - mallit. Hän tunnistaa digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat sekä ymmärtää periaatteellisesti niiden merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee digitaaliset liiketoiminnan käsitteet ja mallit. Hän tuntee digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat ja ymmärtää niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisessä. Hän ymmärtää digitaalisen liiketoiminnan strategioita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee digitaaliset liiketoiminnan käsitteet ja mallit. Hän tuntee digitaalisen liiketoiminnan keskeiset teknologiat, datainfrastruktuurit ja alustat ja osaa soveltaa niiden käyttöä liiketoiminnan kehittämisessä. Hän osaa arvioida digitaalisen liiketoiminnan strategioita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset oppimistehtävät, Moodle-tentti

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 02.02.2024

Ajoitus

14.02.2024 - 26.05.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma