Siirry suoraan sisältöön

Tradenomi (AMK), Liiketalous, Päivätoteutus: LITA24

Tunnus: LITA24

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK), Liiketalous

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET

Liiketalouden tutkinto-ohjelma johtaa tradenomin tutkintoon, jonka laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika 3,5 vuotta. Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että opiskelijat tuntevat liiketoimintaosaamisen sisällön, merkityksen ja osa-alueet, osaavat soveltaa osaamistaan käytännön liiketoiminnan tehtäviin sekä arvioida ja kehittää liiketoimintaa.

Perusopinnoissa ja kaikille yhteisissä ammattiopinnoissa opitaan liiketoimintaosaamisen perusteet sekä teorian että käytännön tasolla ja opiskelija oppii toimimaan liiketoiminnan eri osa-alueilla.

Yhteisten opintojen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus valita vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia, jotka suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan liiketoimintaosaajana eri osa-alueilla asiantuntijana sekä kotimaisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä. Asiantuntijuus voidaan kuvata osaamisprofiileina, jotka opiskelijat opintojaan suuntaamalla tavoittavat. Opiskelijalla on mahdollisuus yhdistellä eri osaamisalueiden opintoja henkilökohtaisten uratavoitteidensa mukaisesti.

AMMATILLISET OSAAMISPROFIILIT

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.

Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimaan oppiminen, eettisyys, työelämässä toimiminen, ennakoiva kehittäminen, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus sekä kestävä kehitys. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisenä kompetenssina yrittäjyysosaamista.

Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan:

1. Laaja-alainen liiketoimintaosaaminen (yrittäjyysosaaminen, työyhteisöosaaminen, oppimisen taidot)

Liiketalouden tradenomi
- tunnistaa ja osaa kuvata yrityksen ydinprosessit ja ymmärtää liiketalouden eri osa-alueiden vaikutukset toisiinsa
- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia
- ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet ja osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä
- ymmärtää yksilön vaikutuksen työyhteisön toimintaan ja osaa toimia tuloksellisesti
- ymmärtää viestinnän merkityksen ja luo aktiivisesti sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita myös globaalissa liiketoimintaympäristössä

2. Liiketalouden syventävä osaaminen (oppimisen taidot, kansainvälistymisosaaminen, yrittäjyysosaaminen)

Liiketalouden tradenomi omaa liiketalouden osa-alueiden syvällistä osaamista henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisella osaamisalueella (markkinointi, taloushallinto, johtaminen ja yrityksen kehittäminen, digitaalinen liiketoiminta, kansainvälinen liiketoiminta)

3. Liiketalouden menetelmäosaaminen (innovaatio-osaaminen, eettinen osaaminen)

Liiketalouden tradenomi
- hallitsee liiketalouden syvällisen osaamisen hankinnassa ja omaksumisessa tarvittavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet eettiset asiat huomioiden
- osaa soveltavaa talousmatematiikkaa ja tilastollisia menetelmiä hyödyntäen tarvittavia tietojärjestelmiä
- omaa riittävät taidot laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien soveltamisessa

4. Liiketalouden soveltava osaaminen (innovaatio-osaaminen, laadunhallintaosaaminen, työyhteisöosaaminen)

Liiketalouden tradenomi
- osaa soveltaa liiketalouden teorioita ja kykenee luovaan ongelmanratkaisuun, mm. harjoittelussa, projektiopinnoissa ja opinnäytetyössä
- osaa soveltaa liiketalouden uusinta tietoa työyhteisössä
- osaa kehittää liiketoimintaprosesseja ja soveltaa laatuajattelua

Liiketalouden syventävää osaamista voidaan kuvata tarkemmin seuraavasti:

- Markkinoinnin osaaja kykenee monipuolisesti suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään yrityksen tai julkisen organisaation markkinointia ja tekemään myyntityötä. Opiskelija on markkinointiviestinnän, asiakaspalvelun sekä asiakkuuksien rakentamisen osaaja.
- Taloushallinnon osaaja pystyy toimimaan yrityksen laskentatoimen ja rahoituksen eri tehtävissä. Hän osaa tuottaa ja analysoida eri sidosryhmien tarvitsemaa taloudellista informaatiota. Hän kykenee ylläpitämään ja kehittämään talouden suunnittelun, päätöksenteon ja johtamisen tukemiseksi tarvittavia taloushallinnon informaatiojärjestelmiä. Hän osaa käyttää laskentatoimen tietoja ja menetelmiä taloudellisessa suunnittelussa, päätöksenteossa ja johtamisessa.
- Liiketoiminnan kehittäjä osaa analysoida ja arvioida pk-yritysten liiketoiminnan nykytilaa sekä sen pohjalta kehittää strategisia yritystason suunnitelmia (esim. liiketoiminta-, omistajanvaihdos- tai kasvusuunnitelma). Hän tuntee innovatiivisten liiketoimintaideoiden, verkostoitumisen ja jatkuvan kehittämisen merkityksen menestyvän yrityksen taustalla muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi hän osaa hyödyntää tulevaisuuden ennakointitietoa uuden liiketoiminnan luomisessa ja olemassa olevan kehittämisessä. Hän osaa myös yrittäjämäisesti kehittää omaa liiketoimintaa ja hänellä on valmiudet yrittäjänä toimimiseen.
- Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija osaa analysoida pk-yrityksen liiketoimintaa digitalisaation näkökulmasta. Hän osaa hankkia ja räätälöidä yrityksen tietojärjestelmiä niin, että niillä voidaan tehostaa liiketoimintaa. Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijalla on ohjelmoinnin perustaidot, joita hänellä on valmiudet kehittää edelleen. Hän kykenee toimimaan erilaisissa tietohallinnon tehtävissä.
- Henkilöstön ja prosessien liiketoimintaosaaja kykenee hallitsemaan ja kehittämään yrityksen tai organisaation toimintaan liittyviä järjestelmiä ja prosesseja. Hän kykenee toimimaan erilaisissa henkilöstön johtamis- ja kehittämistehtävissä.
- Kansainvälisen liiketoiminnan osaaja kykenee analysoimaan, suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään yritysten eri kansainvälisiä toimintoja. Opiskelija on monipuolinen kansainvälisen liiketoiminnan, markkinoinnin ja johtamisen osaaja.

Edellä mainittujen osaamisalueiden lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suunnata opintojaan mm. seuraavien opintokokokonaisuuksien opintojaksoilla:
- Kauppa ja yrittäjyys
- Tuotantotalous
- Matkailu
- Julkiset hankinnat
- Urheiluliiketoiminta
- Going Global -opintokokonaisuudessa opiskelija kehittää valmiuksiaan toimia kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.
- Y-Zone Business Hubissa opiskelija voi kehittää omaa liikeideaansa ja osaamistaan yrittäjänä opiskeluprosessin aikana.

Tutkinto-ohjelmaan kuuluu lisäksi tutkimus- ja kehittämistyön perusvalmiuksia antavia menetelmäopintoja, teoriaa käytäntöön soveltava harjoittelu sekä pääsääntöisesti yritysten tai muiden organisaatioiden toimeksiannosta tehtävä opinnäytetyö. Opiskelijoiden tarttumapintaa työelämään pyritään laajentamaan harjoittelun ja opinnäytetyön lisäksi tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua yrityshankkeisiin ja antamalla hyvät valmiudet työnhakuun ja uraohjaukseen.

Opiskelijalla on monia mahdollisuuksia kartuttaa kansainvälistä osaamistaan, kokemustaan, ja kulttuurin välistä ymmärrystä tutkinto-opintojen eri vaiheissa. Tarjolla on mm. kansainvälisyyteen ja kulttuurien väliseen toimintaan liittyviä opintojaksoja sekä paljon mahdollisuuksia kielitaidon kartuttamiseen. Laaja kieliohjelma antaa mahdollisuuden kehittää ja laajentaa kielitaitoa. Tarjolla on opintoja ruotsin, englannin, saksan, ranskan, espanjan ja venäjän kielestä sekä suomesta vieraana kielenä.

Ulkomaille suuntautuvat opiskelu- ja harjoitteluvaihtojaksot antavat mahdollisuuden kokemusperäiseen kansainvälisyysosaamisen syventämiseen. Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä kaksoistutkinto, jolloin hän saa tutkintotodistuksen sekä SeAMKista että ulkomaisesta yhteistyökorkeakoulusta. Kansainvälisyyden sisällyttäminen opintoihin luo hyvät valmiudet siirtyä valmistumisen jälkeen yhä monikulttuurisempaan ja globaalimpaan työelämään.

Kansainvälisten liikkuvuusjaksojen lisäksi tutkinto-ohjelmaan sisältyy mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen: kansainvälisyyden kokemiseen ja oppimiseen SeAMKin omalla kampuksella. Kansainväliset konferenssit ja seminaarit tuovat kampukselle kansainvälistä vuorovaikutusta ja mahdollisuuksia verkostoitua kansainvälisesti. Opiskelijoille tapahtumat ovat myös mahdollisuus kokea erilaista kansainvälisyyttä ja vahvistaa mm. omaa tietotaitoa. Toimiminen tutorina ulkomaisille opiskelijoille mahdollistaa kansainvälisyysoppimista ja tarjoaa mukavaa ja vapaamuotoisempaa kokemusta kansainvälisestä toiminnasta.

Kestävän kehityksen toteutuksessa huomioidaan eettisyys ja kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet. Kestävän kehityksen tavoitteena on auttaa opiskelijoita tiedostamaan yhteiskuntavastuu ja ymmärtämään kestävän kehityksen monidimensionaalinen merkitys myös työelämätaitona. Kaikille opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua vapaasti valittavalle ”Kestävän kehityksen” -opintojaksolle.

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT

Liiketalouden tutkinto-ohjelman oppimisessa toteutetaan SeAMKin kulloinkin voimassa olevaa strategiaa. Oppiminen tähtää soveltavan osaamisen kehittymiseen asiantuntijuudessa ja tietoa tuotetaan tutkimustietoon perustuvista luotettavista lähteistä, niin käytännön konteksteista kuin teoreettisista lähtökohdista. Osaamista voidaan osoittaa monella tavalla ja osaamisen arvioinnissa sovelletaan osaamisperustaisuutta.

Oppimisessa otetaan huomioon oppijan aikaisemmat tiedot ja tulkinnat ja autetaan häntä kytkemään uusi opittava asia aikaisempaan tieto- ja kokemusperustaansa (sosiokonstruktivismi). Tämä oppimisnäkemys painottaa sosiaalista vuorovaikutusta sekä autenttisten tehtävien ja ympäristöjen merkitystä tiedon rakentamisessa. Sen mukaan on tärkeää ja olennaista kehittää opiskelijan käsitystä omista oppimistaidoistaan ja itsearviointitaidoistaan (metakognitiiviset taidot). Opiskelijan tietämistä (teoreettinen tieto), tekemistä (käytännöllinen tieto) ja olemista (identiteettityö) rakennetaan reflektoinnin kautta. Sopivia oppimismenetelmiä käyttäen autetaan opiskelijaa pohtimaan ja näkemään näiden kolmen osa-alueen yhteyksiä toisiinsa.

Sosiokontruktivistiseen oppimiseen perustuva konnektivismi hyödyntää verkkoympäristöjä oppimisessa. Sen keskiössä on jatkuva tietojen päivittäminen ja oppijan tietoisuus siitä, että todellisuus ja tieto ovat jatkuvasti muuttuvia.

Liiketalouden tutkinto-ohjelman opetuksessa painottuu yhteistoiminta yritysten kanssa, sillä keskeisessä roolissa ensimmäisen vuoden opinnoissa on virtuaalinen yritystoiminta, jossa opiskelijat toimivat tiimeissä harjoittaen virtuaaliympäristössä yritystoimintaa, ja lisäksi jokaisella harjoitusyritykselle pyritään saamaan kummiyritys.

Enenevästi tehdään opiskelun monimuotoistamisen puitteissa erilaisia projekteja työelämälle. Osa opiskelijoista suorittaa ammattiopintoja monialaisissa projekteissa.

Opiskelijat suorittavat kolmantena opintovuotena yrityksessä tai muussa organisaatiossa harjoittelun, josta laaditaan analyyttisiä ja reflektoivia tehtäviä sekä ennen harjoittelua, sen kestäessä ja sen päätyttyä. Neljäntenä vuotena opiskelijat tekevät opinnäytetyön toimeksiantona.

Integrointia edistävinä oppimistehtävinä on käytössä oppimispäiväkirjat ja portfoliot, itsearvioinnit ja ryhmän vertaisarvioinnit.

Henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti opintoja voidaan suorittaa yritysyhteistyöhankkeissa tai yritystallitoiminnassa omaa yritysideaa kehittäen.

Opintojaksoja voidaan suorittaa myös virtuaaliopintoina, jolloin voidaan poiketa opinto-oppaassa esitetyistä toteutusmuodoista.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelman kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa otetaan huomioon alueen yritysten ja muiden toimijoiden ilmaisemat osaamistarpeet, opiskelijoiden ja valmistuvien antama palaute sekä koulutusalan valtakunnallinen kehittämistyö. Työelämän edustajien kanssa järjestetään opetussuunnitelman kehittämispalavereita, ns. pyöreän pöydän tapaamisia. Keskeisiä informaatiolähteitä opetussuunnitelman kehittämisessä ovat valmistuneiden seurantatutkimusten tulokset, teknologisen kehityksen ja toimintaympäristön ennakointitieto sekä oma TKI-toiminta ja sen tulokset.

Osaamistavoitteet

Liiketalouden tutkinto-ohjelmasta valmistunut tradenomi tuntee yrityksen toiminnan kokonaisuuden ja liiketoimintaprosessit. Hän on aloitekykyinen ja hänellä on hyvät tiimityö-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Hän osaa etsiä ja analysoida liiketoiminnassa tarvittavaa tietoa. Hän osaa soveltaa hankkimaansa teoriatietoa ja kehittää liiketoimintaa. Hän osaa ottaa työssään huomioon toiminnan taloudellisuuden ja kestävän kehityksen. Hän osaa viestiä ammatillisesti vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Hän osaa toimia itsenäisenä yrittäjänä ja asiantuntijatehtävissä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
Kevät
2027
Syksy
2027
1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 5. / 2026 1. / 2026 2. / 2026 3. / 2027 4. / 2027 5. / 2027 1. / 2027 2. / 2027
LITA24-1001
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

55
LITA24-1002
SEAMKIN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
LITA24-1003
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2 2 1 1 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4 4 4 2 2
XX00DM04 Viestintätaidot 4 4 4 2 2
LITA24-1004
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
XX00DM05 Yrittäjyyden perusteet 3 3 3 1.5 1.5
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2 2 2 1 1
LITA24-1005
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

40
LT00DR18 Yritystoiminnan suunnittelu 7 7 7 3.5 3.5
LT00DR38 Yritystoiminnan käynnistys 7 7 7 3.5 3.5
LT00DR40 Yritystoiminnan ylläpito ja kasvattaminen 7 7 7 2.3 2.3 2.3
LT00DR41 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen 7 7 7 2.3 2.3 2.3
LTYP105 Kansantalouden perusteet 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LT00DJ94 Talousmatematiikka 3 3 3 1 1 1
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 1.5 1.5
LT00DR42 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 1 1
LITA24-1006
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

32
LITA24-1007
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
LT00DB12 Asiakaskokemus menestystekijänä 3 3 3 1 1 1
LT00DR43 Yrityksen oikeudellinen ympäristö 3 3 3 1.5 1.5
LT00DK14 Yrityksen taloushallinto 3 3 3 1.5 1.5
LT00DR44 Organisaatiokäyttäytyminen 3 3 3 1.5 1.5
LT00CK95 Taulukkolaskenta 3 3 3 1 1 1
LT00CK59 Internationalization of Business 3 3 3 1.5 1.5
LT00DC78 Uraohjaus 2 1 1 1 1 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5
LITA24-1042
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET KIELIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

12
LT00DR45 Affärssvenska / Business Swedish 3 3 3 1 1 1
LT00DR46 Affärskommunikation /  Swedish Business Communication 3 3 3 1.5 1.5
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
LT00DR47 English at Work 1 3 3 3 1 1 1
LT00DR48 English at Work 2 3 3 3 1 1 1
LITA24-1008
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 63)

63
LITA24-1049
VALINNAISET AMMATTIOPINTOKOKONAISUUDET

(Valitaan opintopisteitä: 50)

50
LITA24-1009
Taloushallinto 1

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LT00DR49 Yrityksen hallintoprosessi 1 2 2 2 0.7 0.7 0.7
LT00DB17 Myyntiprosessi 6 6 6 2 2 2
LT00DB18 Palkkaprosessi 1 2 2 2 0.7 0.7 0.7
LITA24-1010
Taloushallinto 2

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LT00DS02 Yrityksen hallintoprosessi 2 1 1 1 0.3 0.3 0.3
LT00DB20 Ostoprosessi 3 3 3 1 1 1
LT00DR99 Tositteesta tilinpäätökseen 3 3 3 1 1 1
LT00DB51 Palkkaprosessi 2 3 2 2 0.7 0.7 0.7
LITA24-1011
Taloushallinto 3

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LT00DR63 Tilinpäätösprosessi 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LT00DB23 Yritysverotus 3 3 3 1 1 1
LT00DR64 Tilintarkastus 3 3 3 1 1 1
LITA24-1012
Taloushallinto 4

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LT00DS16 Kustannuslaskenta ja -johtaminen 3 3 3 1.5 1.5
LT00DS00 Corporate governance ja tilintarkastuksen erityiskysymykset 3 3 3 1.5 1.5
LT00DS15 Likviditeettihallinto 2 2 2 1 1
LT00DR50 Henkilöverotus ja verotusmenettely 2 2 2 1 1
LITA24-1013
Taloushallinto 5

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LT00DS01 Budjetointi johtamisen apuna 4 4 4 2 2
LT00DK16 Investointi- ja rahoitussuunnittelu 4 4 4 2 2
LTVATH503 Rahoitusoikeus 2 2 2 1 1
LITA24-1014
Taloushallinto 6

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LT00DK17 Strateginen johdon laskentatoimi 3 3 3 1.5 1.5
LT00DK18 Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 4 4 4 2 2
LT00DR91 Yritysvastuu ja sen raportointi 3 3 3 1.5 1.5
LITA24-1015
Markkinointi 1: Myynti asiakasarvon viestimisessä

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LT00DR51 Myyntityö ja myynnin johtaminen 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LT00CG94 Myynnin projekti 3 3 3 1 1 1
LT00DB52 Neuvottelutaito ja esiintyminen 3 3 3 1 1 1
LITA24-1016
Markkinointi 2: Asiakasarvon tutkiminen ja ymmärtäminen

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LTVAMA201 Markkinointitutkimus 6 6 6 2 2 2
LT00DB53 Asiakaskäyttäytyminen 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LITA24-1017
Markkinointi 3: Asiakasarvon viestiminen

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LT00DB54 Markkinointiviestintä 6 6 6 2 2 2
LT00DQ84 Web-suunnittelu ja grafiikka 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LITA24-1018
Markkinointi 4: Kokonaisvaltainen markkinaorientaatio ja asiakasarvo

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LT00DR52 Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LT00DB58 Asiakassuhdejohtaminen 3 3 3 1 1 1
LT00DB59 Brändin johtaminen 3 3 3 1 1 1
LITA24-1019
Markkinointi 5: Asiakasarvon luominen (keksi nimi)

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LT00DM20 Palvelumuotoilu 3 3 3 1 1 1
LT00DB61 Palvelujen johtaminen ja markkinointi 3 3 3 1 1 1
LT00DB99 Vaikuttajaviestintä ja -markkinointi 2 2 2 0.7 0.7 0.7
LT00DB56 Markkinoinnin juridiikka 2 2 2 0.7 0.7 0.7
LITA24-1020
Digitaalinen liiketoiminta ja ohjelmointi 1: IT-infrastruktuuri

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LT00DB42 Digitalisaatio liiketoiminnassa 2 2 2 0.7 0.7 0.7
LT00DR65 Laitteistot ja käyttöjärjestelmät 2 2 2 0.7 0.7 0.7
LT00DB44 Verkot ja pilvipalvelut 3 3 3 1 1 1
LT00CF83 Tietoturva ja juridiikka 3 3 3 1 1 1
LITA24-1021
Digitaalinen liiketoiminta ja ohjelmointi 2: Verkkomarkkinointi

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LT00DB40 Graafisen suunnittelun perusteet 3 3 3 1 1 1
LT00DB41 Web-suunnittelu 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LT00DK19 Digitaalinen markkinointi 3 3 3 1 1 1
LITA24-1022
Digitaalinen liiketoiminta ja ohjelmointi 3: Liiketoimintaprosessit

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LT00CF85 Toiminnanohjausjärjestelmät 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LT00CY28 Tietojärjestelmän hankinta 3 3 3 1 1 1
LT00CF79 Sähköinen kaupankäynti 3 3 3 1 1 1
LITA24-1023
Digitaalinen liiketoiminta ja ohjelmointi 4: Data-analytiikka

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LT00DB37 Tietokantojen perusteet 4 4 4 2 2
LT00DR67 BI, data-analytiikka ja tekoäly 3 3 3 1.5 1.5
LT00DB39 Digitaalisen markkinoinnin mittaaminen 3 3 3 1.5 1.5
LITA24-1024
Digitaalinen liiketoiminta ja ohjelmointi 5: Tietojohtaminen

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LT00DB47 Ohjelmistoprojektimenetelmät ja ohjelmistotuotanto 4 4 4 2 2
LT00DB48 Tietojohtaminen 3 3 3 1.5 1.5
LT00DB49 Kokonaisarkkitehtuuri 3 3 3 1.5 1.5
LITA24-1025
Digitaalinen liiketoiminta ja ohjelmointi 6: Ohjelmointi

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LT00DR68 Ohjelmoinnin perusteet 3 3 3 1 1 1
LT00DB50 Selainohjelmointi (Front-End) 3 3 3 1.5 1.5
LT00DB46 Palvelinohjelmointi (Back-End) 4 4 4 2 2
LITA24-1026
Johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen 1: Johtamisen järjestelmät

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LTVALK101 Turvallisuusjohtaminen 3 3 3 1 1 1
LTVALK102 Laatu- ja ympäristöjohtaminen 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LT00DB62 Prosessijohtaminen ja toiminnanohjausjärjestelmät 3 3 3 1 1 1
LITA24-1027
Johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen 2: Johtaminen ja esihenkilötyö

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LT00DB63 Itsensä johtaminen 2 2 2 0.7 0.7 0.7
LT00DB64 Strateginen johtaminen 3 3 3 1 1 1
LT00DS25 Luovuuden ja innovaatioiden johtaminen 2 2 2 0.7 0.7 0.7
LT00DR69 Lähijohtaminen 3 3 3 1 1 1
LITA24-1028
Johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen 3: Henkilöstöjohtaminen

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LT00DR70 Henkilöstöoikeus 3 3 3 1 1 1
LT00DB71 Henkilöstöhallinto 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LTVALK303 Osaamisen johtaminen 3 3 3 1 1 1
LITA24-1029
Johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen 4: Yritystoiminnan kehittäminen ja kasvattaminen

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LT00DR71 Yrityksen strateginen uudistaminen 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LT00DS26 Liiketoiminnan kasvattaminen 3 3 3 1 1 1
LT00DB77 Verkostot yrityksen kehittämisessä 3 3 3 1 1 1
LITA24-1030
Johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen 5: Organisaation kehittäminen ja muutosjohtaminen

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
IB00CX59 Leading International Teams 2 2 2 0.7 0.7 0.7
LT00DR72 Konsultointi yrityksen tukena 3 3 3 1 1 1
LT00CW95 Muutosjohtaminen 3 3 3 1.5 1.5
LT00CW96 Jatkuvan kehittämisen menetelmät 2 2 2 1 1
LITA24-1031
Urheiluliiketoiminta

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
LT00DR73 Urheilujohtaminen 5 5 5 2.5 2.5
LT00DR74 Urheilumarkkinointi 3 3 3 1.5 1.5
LT00DR75 Urheilijan brändin rakentaminen 2 2 2 0.7 0.7 0.7
LT00DR76 Urheiluteknologia ja digitalisaatio 5 5 5 1.7 1.7 1.7
LT00DR77 Urheilu ja talous 5 5 5 1.7 1.7 1.7
LITA24-1032
Kauppa ja yrittäjyys

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LTVAKY101 Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5 5 5 1.7 1.7 1.7
LT00DB80 Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
LT00DK62 Tunnusluvut ja johtaminen 5 5 5 2.5 2.5
LITA24-1033
Tuotantotalous

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LTVATT102 Logistiikka 3 3 3 1 1 1
LTVATT103 Ostotoiminta 3 3 3 1 1 1
LTVATT101 Tuotantotalouden perusteet 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LITA24-1034
Julkiset hankinnat

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LT00CG31 Julkisten hankintojen perusteet 3 3 3 1.5 1.5
LT00CG32 Markkinakartoitus ja -vuoropuhelu julkisissa hankinnoissa 2 2 2 1 1
LT00CG33 Markkinaoikeuden ratkaisut 3 3 3 1 1 1
LT00CG34 Julkisten hankintojen sähköiset ratkaisut 2 2 2 0.7 0.7 0.7
LITA24-1050
Muualla suoritetut ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
LITA24-1038
Going Global

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
LITA24-1036
Kansainvälisen liiketoiminnan opinnot (International Business -ohjelmasta)

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
LITA24-1037
Monialaiset työelämäprojektit

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
LITA24-1041
MUUT VALINNAISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LT00DR79 Strategisen viestinnän suunnittelu 3 3 3 1 1 1
LT00DR80 Etiikka ja yritystoiminta 3 3 3 1 1 1
LT00BE34 Liiketoiminnan digitalisaatio 3 3 3 1.5 1.5
LT00CW58 Lean-johtaminen 3 3 3 1 1 1
LT00DA32 Yrityksen ostaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
LT00DK52 SeAMK Jatkajakoulu: Perheyrittäjyys ja sukupolvenvaihdos 3 - 5 5 5 2.5 2.5
LT00DB85 Vähittäiskauppa tänään 2 2 2 1 1
LT00DK24 Talousmatematiikan jatkokurssi 3 3 3 1.5 1.5
LT00CG36 Immateriaalioikeus 3 3 3 1.5 1.5
LTHA110 MarkStrat-simulaatio 3 3 3 1 1 1
LITA24-1043
VALINNAISET AMMATILLISET KIELIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 3)

3
LT00DR81 Career Communication 3
LT00DR82 Professional English 3
LT00DR83 Effective Communication 3
LT00DR84 Doing Business in English 3
KD07CYEN330 Writing Skills 2
KD07BEN225 Online Communication Skills in English 2 - 3
KE16CYVO186 Svenska på nätet 3
LT00DR85 Saksa 2 3
LT00DR86 Saksa 3 3
LT00DR87 Työelämän saksa 3
LT00CW32 Venäjä 2 (Russian 2) 3
KD07CYVE111 Venäjä 3 (Russian 3) 3
KD07CYES111 Espanja 2 / Spanish 2 3
KD07CYES112 Espanja 3 / Spanish 3 3
KD07DWRA020 Ranska 2 (French 2) 3
LITA24-1045
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LT00DR88 Saksa 1 3
KD07CYVE010 Venäjä 1 (Russian 1) 3
KD07CYES010 Espanja 1 / Spanish 1 3
KD07DWRA010 Ranska 1 (French 1) 3
LT00DB98 Henkilöbrändäys - oman osaamisen tunnistaminen ja markkinointi 3
LTVVO107 Esiintymisvarmuus ja vuorovaikutustilanteet 2
LT00DC00 Sosiaalinen media yritysviestinnässä 3
LT00DB97 Intercultural Communication 3
LT00DK35 Global Mindset and Online Presence 3
LT00DR89 Sopimusoikeus 3
LT00BE98 Perhe- ja perintöoikeus 3
LT00DR90 Perintäoikeus 2
LT00CK89 Sijoitustoiminnan periaatteet 4
LT00CM40 Asuntosijoittaminen 2
KD07DWOI040 Asuntokauppa 2
LT00DM19 Yrityksen ostamisen perusteet, non-stop 3
LT00DE53 Monimuotoisen työyhteisön johtaminen 3
LT00DR92 Kansainväliset tilintarkastusstandardit ja tilintarkastuksen tekniikka 6
LT00DR98 Konsernitilinpäätös ja IFRS 3
LT00DR93 Hallitusammattilaiset 2
LT00CK93 Kuvankäsittelyn perusteet 2
LT00CK92 Kuvankäsittelyn jatkokurssi 3
LT00CK99 Taitto-ohjelmien perusteet 2
LT00DL21 Taulukkolaskenta 2 3
LT00DL18 Excelin edistynyt käyttö 3
LTVVO104 Verkkosivujen tuottaminen 2
KD07BHHA245 Business-etiketti 2
KE16D113121 Työsuojelu 2
LT00DS24 Ketterä projektinhallinta 2
LITA24-1046
OPINNÄYTETYÖPROSESSI

(Valitaan kaikki)

20
LITA24-1047
Opinnäytetyötä tukevat opinnot

(Valitaan yksi)

3
LT00DR94 Kvantitatiivinen tutkimus 3 3 3 1 1 1
LT00DL52 Kvalitatiivinen tutkimus ja kehittämishankkeen toteuttaminen 3 3 3 1 1 1
LTHA108 Tutkimuskirjoittaminen 2 2 2 0.7 0.7 0.7
LT00DS88 Opinnäytetyö 15 7.5 7.5 7.5 7.5 2.5 2.5 2.5 3.8 3.8
LITA24-1048
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
KD07HYTH120 Harjoittelu 30 30 30 15 15
Yhteensä 210 60 220 144.5 22.5 26 34 51 169 83 61.5 22.5 13 13 11.2 11.2 11.2 25.5 25.5 56.4 56.4 56.4 41.5 41.5 20.6 20.6 20.6 11.3 11.3

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Liiketalous, PK kompetenssit

1 Laaja-alainen liiketoimintaosaaminen

- tunnistaa ja osaa kuvata yrityksen ydinprosessit ja ymmärtää liiketalouden eri osa-alueiden vaikutukset toisiinsa
- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia
- ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet ja osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä
- ymmärtää yksilön vaikutuksen työyhteisön toimintaan ja osaa toimia tuloksellisesti
- ymmärtää viestinnän merkityksen ja luo aktiivisesti sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita myös globaalissa liiketoimintaympäristössä

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Viestintätaidot
Yrittäjyyden perusteet
Innovaatiot ja kehittäminen
Yritystoiminnan suunnittelu
Yritystoiminnan käynnistys
Yritystoiminnan ylläpito ja kasvattaminen
Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen
Kansantalouden perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Asiakaskokemus menestystekijänä
Yrityksen oikeudellinen ympäristö
Yrityksen taloushallinto
Organisaatiokäyttäytyminen
Yrityksen hallintoprosessi 1
Yrityksen hallintoprosessi 2
Palkkaprosessi 2
Yritysverotus
Henkilöverotus ja verotusmenettely
Yritysvastuu ja sen raportointi
Neuvottelutaito ja esiintyminen
Asiakaskäyttäytyminen
Markkinointiviestintä
Palvelumuotoilu
Vaikuttajaviestintä ja -markkinointi
Digitalisaatio liiketoiminnassa
Tietojohtaminen
Itsensä johtaminen
Strateginen johtaminen
Etiikka ja yritystoiminta
Career Communication
Professional English
Effective Communication
Writing Skills
Online Communication Skills in English
Svenska på nätet
Saksa 2
Saksa 3
Työelämän saksa
Venäjä 2 (Russian 2)
Venäjä 3 (Russian 3)
Espanja 2 / Spanish 2
Espanja 3 / Spanish 3
Ranska 2 (French 2)
Saksa 1
Venäjä 1 (Russian 1)
Espanja 1 / Spanish 1
Ranska 1 (French 1)
Esiintymisvarmuus ja vuorovaikutustilanteet
Intercultural Communication
Global Mindset and Online Presence
Sopimusoikeus
Yrityksen ostamisen perusteet, non-stop
Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
Business-etiketti
Opinnäytetyö
2 Liiketalouden syventävä osaaminen

Omaa liiketalouden osa-alueiden syvällistä osaamista henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisella osaamisalueella (markkinointi, laskentatoimi, yrityshallinto/yrittäjyys, verkkopalvelut, kansainvälinen liiketoiminta)

Kansantalouden perusteet
Internationalization of Business
Affärssvenska / Business Swedish
Affärskommunikation /  Swedish Business Communication
English at Work 1
English at Work 2
Myyntiprosessi
Palkkaprosessi 1
Ostoprosessi
Tilintarkastus
Kustannuslaskenta ja -johtaminen
Corporate governance ja tilintarkastuksen erityiskysymykset
Likviditeettihallinto
Budjetointi johtamisen apuna
Investointi- ja rahoitussuunnittelu
Rahoitusoikeus
Strateginen johdon laskentatoimi
Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys
Yritysvastuu ja sen raportointi
Myyntityö ja myynnin johtaminen
Myynnin projekti
Markkinointitutkimus
Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen
Asiakassuhdejohtaminen
Brändin johtaminen
Palvelujen johtaminen ja markkinointi
Markkinoinnin juridiikka
Ohjelmistoprojektimenetelmät ja ohjelmistotuotanto
Tietojohtaminen
Kokonaisarkkitehtuuri
Turvallisuusjohtaminen
Laatu- ja ympäristöjohtaminen
Prosessijohtaminen ja toiminnanohjausjärjestelmät
Strateginen johtaminen
Luovuuden ja innovaatioiden johtaminen
Lähijohtaminen
Henkilöstöoikeus
Osaamisen johtaminen
Yrityksen strateginen uudistaminen
Verkostot yrityksen kehittämisessä
Muutosjohtaminen
Urheilujohtaminen
Urheilumarkkinointi
Urheilijan brändin rakentaminen
Urheiluteknologia ja digitalisaatio
Urheilu ja talous
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen
Tunnusluvut ja johtaminen
Logistiikka
Ostotoiminta
Tuotantotalouden perusteet
Julkisten hankintojen perusteet
Markkinakartoitus ja -vuoropuhelu julkisissa hankinnoissa
Markkinaoikeuden ratkaisut
Julkisten hankintojen sähköiset ratkaisut
Liiketoiminnan digitalisaatio
Yrityksen ostaminen
SeAMK Jatkajakoulu: Perheyrittäjyys ja sukupolvenvaihdos
Vähittäiskauppa tänään
Talousmatematiikan jatkokurssi
MarkStrat-simulaatio
Doing Business in English
Henkilöbrändäys - oman osaamisen tunnistaminen ja markkinointi
Intercultural Communication
Global Mindset and Online Presence
Perhe- ja perintöoikeus
Perintäoikeus
Sijoitustoiminnan periaatteet
Yrityksen ostamisen perusteet, non-stop
Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
Kansainväliset tilintarkastusstandardit ja tilintarkastuksen tekniikka
Konsernitilinpäätös ja IFRS
Verkkosivujen tuottaminen
Työsuojelu
Opinnäytetyö
3 Liiketalouden menetelmäosaaminen

- hallitsee liiketalouden syvällisen osaamisen hankinnassa ja omaksumisessa tarvittavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet
- osaa soveltavaa talousmatematiikkaa ja tilastollisia menetelmiä hyödyntäen tarvittavia tietojärjestelmiä
- omaa riittävät taidot laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien soveltamisessa

Tieto- ja viestintätekniikka
Innovaatiot ja kehittäminen
Talousmatematiikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Taulukkolaskenta
Palkkaprosessi 2
Tilintarkastus
Myynnin projekti
Markkinointitutkimus
Web-suunnittelu ja grafiikka
Palvelumuotoilu
Tietoturva ja juridiikka
Graafisen suunnittelun perusteet
Web-suunnittelu
Digitaalinen markkinointi
Toiminnanohjausjärjestelmät
Tietokantojen perusteet
BI, data-analytiikka ja tekoäly
Digitaalisen markkinoinnin mittaaminen
Ohjelmistoprojektimenetelmät ja ohjelmistotuotanto
Ohjelmoinnin perusteet
Selainohjelmointi (Front-End)
Palvelinohjelmointi (Back-End)
Prosessijohtaminen ja toiminnanohjausjärjestelmät
Henkilöstöhallinto
Liiketoiminnan kasvattaminen
Leading International Teams
Konsultointi yrityksen tukena
Jatkuvan kehittämisen menetelmät
Strategisen viestinnän suunnittelu
Lean-johtaminen
Yrityksen ostaminen
SeAMK Jatkajakoulu: Perheyrittäjyys ja sukupolvenvaihdos
Doing Business in English
Yrityksen ostamisen perusteet, non-stop
Kansainväliset tilintarkastusstandardit ja tilintarkastuksen tekniikka
Konsernitilinpäätös ja IFRS
Hallitusammattilaiset
Kuvankäsittelyn perusteet
Kuvankäsittelyn jatkokurssi
Taitto-ohjelmien perusteet
Taulukkolaskenta 2
Excelin edistynyt käyttö
Verkkosivujen tuottaminen
Ketterä projektinhallinta
Kvantitatiivinen tutkimus
Kvalitatiivinen tutkimus ja kehittämishankkeen toteuttaminen
Tutkimuskirjoittaminen
Opinnäytetyö
4 Liiketalouden soveltava osaaminen

- osaa soveltaa liiketalouden teorioita ja kykenee luovaan ongelmanratkaisuun, mm. harjoittelussa, projektiopinnoissa ja opinnäytetyössä
- osaa soveltaa liiketalouden uusinta tietoa työyhteisössä
- osaa kehittää liiketoimintaprosesseja ja soveltaa laatuajattelua

Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Innovaatiot ja kehittäminen
Yritystoiminnan suunnittelu
Yritystoiminnan käynnistys
Yritystoiminnan ylläpito ja kasvattaminen
Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen
Organisaatiokäyttäytyminen
Taulukkolaskenta
Uraohjaus
Affärssvenska / Business Swedish
Affärskommunikation /  Swedish Business Communication
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
English at Work 1
English at Work 2
Yrityksen hallintoprosessi 1
Myyntiprosessi
Palkkaprosessi 1