Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Laajuus:
60 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Koulutusala

Tekniikka

Suuntautumisvaihtoehdot

Ruokaketjun kehittäminen - ohjelmassa ei ole varsinaista suuntautumisvalintaa. Insinööripohjaiset opiskelijat opiskelevat yhdessä agrologi- ja restonomipohjaisten opiskelijoiden kanssa.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Ruokaketjun kehittämisen ylempi amk- tutkinto on työelämälähtöinen tutkinto. Sen tavoitteena on tuottaa korkeatasoinen osaaminen, jossa yhdistyvät alan teoreettinen hallinta työelämässä hankittuun kokemukseen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkisiin virkoihin saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.
Insinööri (ylempi AMK)

Tutkinnon taso

Koulutusohjelma johtaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, joka on toisen syklin master-tason tutkinto tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 7.
Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Opintojen rakenne

Opinnot koostuvat syventävistä opinnoista (25 op) ja vapasti valittavista opinnoista (5 op). Opintojakso-opinnot toteutuvat suurimmaksi osaksi toisen vuoden jouluun mennessä. Tämän lisäksi jo opintojen alkuvaiheessa aloitetaan 30 op:n laajuisen opinnäytteen suunnitteleminen ja tekeminen.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Ruokaketjun kehittäminen -opinnoissa on laaja valikoima opintoja menetelmä- ja toimintaympäristön analysointiopinnoista ruokaketjun liiketoimintaosaamiseen, prosessiosaamiseen, ravitsemusosaamiseen ja esimiestyöhön. Opinnäytetyöllä, vaihtoehtoisilla opinnoilla ja vapaasti valittavilla pinnoilla voit syventää osaamistasi haluamallesi alueelle.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Opinnoissa sovelletaan konstruktiivista oppimiskäsitystä. Opettaja toimii ohjaajana ja valmentajana joka johtaa opiskelijan löytämään lähiopetuksen yhteydessä oppimissisältöihin teoriataustaa ja yhdistämään sen työelämän kokemuksiin. Työkaluina tässä ongelmakeskeisessä opiskelussa ovat esseet, harjoitustyöt ja työelämän ongelmiin pohjautuvat suunnitelmat. Oppimisen välttämätön edellytys on kaikissa tilanteissa aktiivinen opiskelija ja toimivat vuorovaikutussuhteet opiskelijan ja ohjaajan välillä.

Ahot-menettelyt

OT-menettelyssä noudatetaan SeAMK:n yleistä ohjeistusta.

Ammatillinen osaamisprofiili

Koulutus antaa valmiuden toimia ruokaketjua palvelevissa yrityksissä ja organisaatioissa erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Kansainvälisyys

Opintojaksoilla on englanninkielistä oppimateriaalia.

Jatko-opintokelpoisuus

Valmistuttuaan opiskelija voi jatkaa opintojaan yliopistossa asianomaisen yliopiston määrittelemällä tavalla.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena, mikä mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Lähiopetusta on torstaisin ja perjantaisin (perjantaisin ja lauantaisin) 3 - 4 viikon välein syyskuusta toukokuun loppuun.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Anne-Maria Aho
Sähköposti: anne-maria.aho(at)seamk.fi
Puhelin: 040 830 4173

Margit Närvä
Sähköposti: margit.narva(at)seamk.fi
Puhelin 040 830 2433

Opinto-ohjaaja

Essi Hauta
Sähköposti: essi.hauta(a)seamk.fi
Puhelin 040 830 1262

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto

Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto

Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.09.2022 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Sirkka Nieminen
 • Risto Lauhanen
 • Margit Närvä
 • Kaija Nissinen
 • Jyrki Rajakorpi
Opiskelijaryhmät
 • YRKK22R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK22A
  Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK22I
  Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida tieteellisiä tutkimuksia sekä työelämässä tarvittavia kehittämisprosesseja. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sekä raportoida itsenäisesti tieteellisen tutkimuksen ja työelämän kehittämistehtävän.

Sisältö

-Tiedonhankinta, tietokannat ja niiden käyttö
- Kvantitatiivinen tutkimus
- Kvalitatiivinen tutkimus
- Tutkimus- ja kehittämistehtävän rakenne ja raportointi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on ollut läsnä ja osallistunut aktiivisesti kontaktijaksoille. Opiskelija on tehnyt tehtävät annettujen ohjeiden mukaan. Opiskelija osaa valita sopivan menetelmän ja soveltaa sitä opinnäytetyönsä suunnittelussa ja toteutuksessa.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

24.03.2023 - 22.04.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Jaakko Kujala
Opiskelijaryhmät
 • YTOJ22
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • YRKK22I
  Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa projektityöskentelyn periaatteet ja menetelmät sekä osaa johtaa vaativiakin projekteja.

Sisältö

Projektin valmistelu, suunnittelu, toteutus ja päättäminen. Projektiorganisaatio ja projektipäällikkö, projektityöskentely ja projektinhallinta. Resurssien, ajan ja kustannusten ohjaus sekä riskien hallinta. Projektiliiketoiminta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2:
Opiskelija tuntee projektinhallinnan ja projektiliiketoiminnan peruskäsitteet ja johtamistavat. Hän ymmärtää projektille asetettua erilaisia tavoitteita ja pystyy toimimaan aktiivisesti osana projektiryhmää tavoitteiden saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4:
Opiskelija tuntee hyvin projektinhallinnan ja projektiliiketoiminnan peruskäsitteet ja johtamistavat ja pystyy soveltamaan niitä erilaisissa tilanteissa. Hän pystyy tunnistamaan projektille asetettuja erilaisia tavoitteita ja toimimaan siten, että tavoitteet tulevat otetuksi huomioon projektien suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija ymmärtää projektin merkityksen osana yrityksen liiketoimintaa. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään toimintaa yksittäisen projektin tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5:
Opiskelija tuntee hyvin projektinhallinnan ja projektiliiketoiminnan peruskäsitteet ja johtamistavat sekä pystyy soveltamaan niitä itsenäisesti erilaisissa tilanteissa. Hän pystyy monipuolisesti huomioimaan projektin erilaisia tavoitteita ja tilanteen mukaisesti valitsemaan tavoitteiden saavuttamista tukevia johtamistapoja. Opiskelija ymmärtää projektin merkityksen osana yrityksen liiketoimintaa. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään toimintaa sekä yksittäisen projektin että projektimaisesti toimivan yrityksen tasolla.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.10.2022 - 12.01.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Jarmo Alarinta
 • Anna Tall
 • Kaija Nissinen
 • Teija Rönkä
Opiskelijaryhmät
 • YRKK22R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK22I
  Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy kansallisiin aiheeseen liittyviin toimenpideohjelmiin ja suosituksiin. Opiskelija tunnistaa, tietää ja osaa soveltaa ravitsemuslaadun kehittämisen mahdollisuuksia ruokaketjun toiminnan eri vaiheissa, erityisesti suunnittelussa, tuotesuunnittelussa, tuotevalikoiman hallinnan sekä tuotannon ja palvelusuunnittelun eri vaiheissa. Opiskelijalla on valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida ravitsemuslaadun kehittämisprojekteja.

Sisältö

-ravitsemussuositukset,- toimenpideohjelmat ja niiden soveltaminen
-ravitsemuslaadun kehittämisprojekti

Oppimateriaalit

Ravitsemustaito 2015 (tai uudempi): Voutilainen E., Fogelholm M., Mutanen M.
Voimassa olevat yleiset ja erityisryhmien ravitsemussuositukset
Kansalliset väestön ravitsemuksen edistämistä koskevat asiakirjat
Muu kirjallisuus esitellään tarkemmin kurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Verkossa tehtävä tentti
Oppimispäiväkirja
Ravitsemuslaadun kehittämistehtävä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan ennen opintojakson alkua/opintojakson alkaessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Ravitsemustaito (Voutilainen E., Fogelholm M., Mutanen M. 2015 tai uudempi) tai vastaavan oppisisällön hallinnan

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
Opiskelija osaa rakentaa ravitsemuslaadun kehittämisprojektin ja esitellä ravitsemuslaadun kehittämiseen liittyviä suosituksia ja toimenpideohjelmia ja osaa hyödyntää niitä omassa kehittämisprojektissaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3
Opiskelija osaa rakentaa analysoiden ja perustellen ravitsemuslaadun kehittämisprojektin. Opiskelija hallitsee ravitsemuslaadun kehittämiseen liittyvät suositukset ja toimenpideohjelmat ja osaa soveltaa niitä hyvin omassa kehittämisprojektissaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija osaa rakentaa monipuolisesti analysoiden ja valintoja perustellen ravitsemuslaadun kehittämisprojektin. Opiskelija hallitsee ravitsemuslaadun kehittämiseen liittyvät suositukset ja toimenpideohjelmat ja osaa soveltaa niitä laaja-alaisesti omassa kehittämisprojektissaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti (HYV/HYL)
Ravitsemuslaadun kehittämistehtävä
Oppimispäiväkirja (HYV/HYL)

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Ravitsemustaito (Voutilainen E., Fogelholm M., Mutanen M. 2015) tai vastaavan oppisisällön hallinnan

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.10.2022 - 03.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Margit Närvä
 • Jyrki Rajakorpi
Opiskelijaryhmät
 • YRKK22R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK22A
  Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK22I
  Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ruokaketjussa toimivien yritysten liiketoimintaan liittyviä riskejä ja niiden hallintaa. Hän tuntee keskeisiä riskien hallintakeinoja ja osaa soveltaa niitä yksittäiseen yritykseen.

Sisältö

-Riskilajit
-Riskien arviointi
-Riskienhallinta

Oppimateriaalit

Juvonen, M. 2014. Yrityksen riskienhallinta. Helsinki: Finanssi ja vakuutuskustannus Oy FINVA.
Dani, S. 2015. Food Supply Chain Management and Logistics.
Artikkelikokoelma
Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyö, harjoitustyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 135 h, josta lähiopetusta noin 22 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa antaa esimerkkejä eri riskilajeista. Hän tuntee riskien hallintakeinoja ja osaa soveltaa niitä tyydyttävästi ruokaketjun yritykseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa analysoida yrityksen riskejä. Hän tuntee riskien hallintakeinoja ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ruokaketjun yritykseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida yrityksen riskejä monesta eri näkökulmasta. Hän tuntee riskien hallintakeinoja ja osaa analysoida ja soveltaa niitä syvällisesti ja monipuolisesti ruokaketjun yritykseen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätyö, harjoitustehtävä

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

14.01.2023 - 11.03.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Margit Närvä
Opiskelijaryhmät
 • YRKK22R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK22I
  Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida strategista johtamista prosessina, joka koostuu tiedon hankinnasta ja analysoimisesta, vaihtoehtojen valitsemisesta ja valintojen toteuttamisesta. Opiskelija sisäistää strategisen ajattelun ja suunnittelun merkityksen ruokaketjun yrityksissä. Opintojakson suoritettuaan hän osaa arvioida ruokaketjussa toimivan yrityksen toimintaa kokonaisuutena, tunnistaa eri liiketoiminta-alueet (maatalousyrityksissä vaihtoehtoiset toimintamallit osaprosesseissa ja toiminnoissa). Opiskelija osaa hyödyntää strategisessa suunnittelussa analyyseja ja synteesejä sovellettuna ruokaketjun yrityksiin.

Sisältö

- Strateginen ajattelu, suunnittelu ja johtaminen
- Strategisen suunnittelun analyysit ja synteesit ruokaketjun yrityksissä
- Restonomi (ylempi AMK), Insinööri (ylempi AMK) opiskelijat: Strateginen arkkitehtuuri
- Agrologi (ylempi AMK) opiskelijat: vaihtoehtoiset toimintamallit, kustannustehokkuus, kilpailukyky ja kannattavuus

Oppimateriaalit

Artikkelikokoelma
Vuorinen, T. 2013. Strategiakirja: 20 työkalua. Helsinki: Talentum.
Kamensky, M. 2014. Strateginen johtaminen: Menestyksen timantti. 4. tark. p. Helsinki: Talentum.
Niemi, J. & Väre, M. (toim.) 2019. Suomen maa- ja elintarviketalous. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 36/2019. Luonnonvarakeskus, Helsinki.
Ryhänen, M. & Närvä, M. (toim.) 2019. Kokonaisvaltaisella johtamisella kannattavuutta maidontuotantoon. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 31.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 135 tuntia, josta lähiopetusta noin 25 h ja itsenäistä työskentelyä 110 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osoittaa opintojakson tehtävissä saavuttavansa opintojakson oppimistavoitteet ja suorittaa opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen
-harjoitukset

Esitietovaatimukset

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

03.09.2022 - 27.10.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Margit Närvä
 • Jyrki Rajakorpi
 • Matti Ryhänen
Opiskelijaryhmät
 • YRKK22R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK22A
  Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK22I
  Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ruokaketjussa toimivien yritysten toimintaympäristöä. Hän osaa hankkia tietoa markkinoista, eri toimijoiden välisestä kilpailuasemasta, yritystoimintaa ohjaavista Euroopan unionin ja kansallisista säännöksistä sekä Suomen luonnonolojen merkityksestä. Opiskelija osaa soveltaa hankkimaansa tietoa yksittäiseen yritykseen. Hän on tietoinen toimintaympäristön muutoksien vaikutuksesta yksittäiseen yritykseen ja osaa ennakoida mahdollisia toimintaympäristön muutoksia.

Sisältö

-Ruokaketjun toimintaympäristön nykytila ja tulevaisuuden muutokset: poliittiset, ekonomiset, sosiaaliset, teknologiset, ekologiset ja lainsäädännölliset tekijät.

Oppimateriaalit

Latvala, T., Väre, M. & Niemi, J. (toim.) 2022. Maa- ja elintarviketalouden suhdannekatsaus 2021. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 44/2022. Luonnonvarakeskus, Helsinki.
Rikkonen, P. 2017. Vaihtoehtoisia skenaarioita maataloudesta vuoteen 2030. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 55/2017. Luonnonvarakeskus, Helsinki.
Ryhänen, M. & Närvä, M. (toim.) 2021. Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen käsikirja. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B161. (soveltuvin osin)
Ryhänen, M., Rajakorpi, J. & Latva-Kyyny, M. 2022. Maatalousyrittäjän johtamisosaamisen kehittämisen perusteet. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja C14. (soveltuvin osin)
Tutkimuslaitosten uusimmat ennusteet (mm. PTT, LUKE).

Traitler, H. 2018. Megatrends in food and agriculture: Technology, water use and nutrition. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Poutanen, K. 2017. Elintarviketalous 4.0: VTT:n visio älykkään, kuluttajakeskeisen ruokatuotannon aikakauteen. Espoo. VTT Technical Research Centre of Finland Ltd.
Artikkelit
Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

perjantai 28.10.2022

Uusintatentti: la 14.1.2023

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson työmäärä 133,5 tuntia. Lähiopetusta noin 27 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

-Opiskelija osaa tunnistaa maatalousyritysten, maataloustuotteita jalostavien yritysten ja ravitsemuspalveluyritysten toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä ja osaa tarkastella koko ruokaketjussa tapahtuvien muutosten vaikutuksia yksittäisten yritysten toimintaan tyydyttävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

-Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti maatalousyritysten, maataloustuotteita jalostavien yritysten ja ravitsemuspalveluyritysten toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä päätöksenteossa ja osaa tarkastella koko ruokaketjussa tapahtuvien muutosten vaikutuksia yksittäisten yritysten toimintaan hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

-Opiskelija osaa hyödyntää ja analysoida monipuolisesti maatalousyritysten, maataloustuotteita jalostavien yritysten ja ravitsemuspalveluyritysten toimintaympäristöä ja selvittää päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa tarkastella ruokaketjua kokonaisuutena ja kykenee analysoimaan siellä tapahtuvia muutoksia erinomaisesti. Hän osaa hyödyntää toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia yksittäisen yrityksen toiminnassa erinomaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita