Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Laajuus:
60 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Koulutusala

Tekniikka

Suuntautumisvaihtoehdot

Ruokaketjun kehittäminen - ohjelmassa ei ole varsinaista suuntautumisvalintaa. Insinööripohjaiset opiskelijat opiskelevat yhdessä agrologi- ja restonomipohjaisten opiskelijoiden kanssa.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Ruokaketjun kehittämisen ylempi amk- tutkinto on työelämälähtöinen tutkinto. Sen tavoitteena on tuottaa korkeatasoinen osaaminen, jossa yhdistyvät alan teoreettinen hallinta työelämässä hankittuun kokemukseen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkisiin virkoihin saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.
Insinööri (ylempi AMK)

Tutkinnon taso

Koulutusohjelma johtaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, joka on toisen syklin master-tason tutkinto tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 7.
Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Opintojen rakenne

Opinnot koostuvat syventävistä opinnoista (25 op) ja vapasti valittavista opinnoista (5 op). Opintojakso-opinnot toteutuvat suurimmaksi osaksi toisen vuoden jouluun mennessä. Tämän lisäksi jo opintojen alkuvaiheessa aloitetaan 30 op:n laajuisen opinnäytteen suunnitteleminen ja tekeminen.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Ruokaketjun kehittäminen -opinnoissa on laaja valikoima opintoja menetelmä- ja toimintaympäristön analysointiopinnoista ruokaketjun liiketoimintaosaamiseen, prosessiosaamiseen, ravitsemusosaamiseen ja esimiestyöhön. Opinnäytetyöllä, vaihtoehtoisilla opinnoilla ja vapaasti valittavilla pinnoilla voit syventää osaamistasi haluamallesi alueelle.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Opinnoissa sovelletaan konstruktiivista oppimiskäsitystä. Opettaja toimii ohjaajana ja valmentajana joka johtaa opiskelijan löytämään lähiopetuksen yhteydessä oppimissisältöihin teoriataustaa ja yhdistämään sen työelämän kokemuksiin. Työkaluina tässä ongelmakeskeisessä opiskelussa ovat esseet, harjoitustyöt ja työelämän ongelmiin pohjautuvat suunnitelmat. Oppimisen välttämätön edellytys on kaikissa tilanteissa aktiivinen opiskelija ja toimivat vuorovaikutussuhteet opiskelijan ja ohjaajan välillä.

Ahot-menettelyt

OT-menettelyssä noudatetaan SeAMK:n yleistä ohjeistusta.

Ammatillinen osaamisprofiili

Koulutus antaa valmiuden toimia ruokaketjua palvelevissa yrityksissä ja organisaatioissa erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Kansainvälisyys

Opintojaksoilla on englanninkielistä oppimateriaalia.

Jatko-opintokelpoisuus

Valmistuttuaan opiskelija voi jatkaa opintojaan yliopistossa asianomaisen yliopiston määrittelemällä tavalla.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena, mikä mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Lähiopetusta on torstaisin ja perjantaisin (perjantaisin ja lauantaisin) 3 - 4 viikon välein syyskuusta toukokuun loppuun.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Anne-Maria Aho
Sähköposti: anne-maria.aho(at)seamk.fi
Puhelin: 040 830 4173

Margit Närvä
Sähköposti: margit.narva(at)seamk.fi
Puhelin 040 830 2433

Opinto-ohjaaja

Essi Hauta
Sähköposti: essi.hauta(a)seamk.fi
Puhelin 040 830 1262

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto

Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Jarmo Alarinta
 • Margit Närvä
 • Kirta Nieminen
Opiskelijaryhmät
 • YRKK22R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK22I
  Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida ruokatuotteen tilaus-toimitusketjua kokonaisuutena. Opiskelija osaa arvioida tilaus-toimitusketjun eri osa-alueiden keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti tuotantoprosessin merkitystä osana tilaus-toimitusketjua. Opiskelija osaa analysoida uusien ruokatuotantomentelmien merkitystä ruokaturvallisuuden ja tuotantoprosessin hallinnassa.

Sisältö

- Ruokatuotteen tilaus-toimitusketju liiketoimintaprosessina
- Elintarvikkeen tuotantoprosessi osana tilaus-toimitusketjua
- Ruokatuotteen uudet tuotantomenetelmät
- Tuotantoprosessin vaikutus tuotteen ruokaturvallisuuteen, laatuun ja säilyvyyteen

Oppimateriaalit

Dani, S. 2015. Food supply chain management and logistics: From farm to fork. Kogan Page.
Fellows, P.J. 2017. Food processing technologies principles and practices.
Artikkelikokoelma

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, harjoitustyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 135 h, josta lähiopetusta 24 h, 101 h itsenäistä opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut opintojaksotyöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä ymmärtää ruokatuotteen tilaus-toimitusketjua kokonaisuutena, tuotantoprosessin merkitystä ja elintarviketuotannon uusia menetelmiä. Opiskelija on pystynyt hyödyntämään aihealueen peruskäsitteistöä opintojakson tehtävissä ja tentissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opintojaksotyöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä analysoida ruokatuotteen tilaus-toimitusketjua kokonaisuutena, tuotantoprosessin merkitystä ja elintarviketuotannon uusia menetelmiä. Opiskelija on pystynyt soveltamaan aihealueen käsitteistöä opintojakson tehtävissä ja tentissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opintojaksotyöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä arvioida ruokatuotteen tilaus-toimitusketjua kokonaisuutena, tuotantoprosessin merkitystä ja elintarviketuotannon uusia menetelmiä. Opiskelija on pystynyt soveltamaan aihealueen käsitteistöä ja tuottamaan uusia ratkaisuja opintojakson tehtävissä ja tentissä.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

08.09.2023 - 30.11.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Emilia Kangas
Opiskelijaryhmät
 • YTOJ23
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • YLI23
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen, Ylempi AMK-tutkinto
 • YRKK22R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YKUTU23
  Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • YRKK22A
  Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK22I
  Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija tuntee esihenkilötyön tehtäväkentän, vastuut ja tulevaisuuden vaatimukset. Hän tunnistaa, mitä hyvä johtaminen vaatii lähijohtajalta ja organisaatiolta nykyhetkellä ja tulevaisuudessa. Opiskelija kykenee arvioimaan, millainen johtaja hän persoonaltaan on ja kehittämään omaa johtamisosaamistaan.

Sisältö

Oman työn johtaminen ja ajankäytön hallinta
Muutosjohtajuus
Työmotivaation johtaminen
Työhyvinvoinnin johtaminen
Johtaminen ja vuorovaikutus
Johtajan tunneäly
Oma johtamisprofiili

Aika ja paikka

08.09.2023 14.15 - 21.00 FRAMIF213
06.10.2023 14.15 - 21.00 FRAMIF212
03.11.2023 14.15 - 21.00 FRAMIF308

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama kurssikirjallisuus

Opetusmenetelmät

Luennot ja oppimistehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokoinaistyömäärä 135 h, josta
- luennot 20 h
- itsenäinen opiskelu 115h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on tietoinen esihenkilötyön tärkeydestä ja osatekijöistä. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelijan tuotokset osoittavat käsitteistön auttavaa soveltamista käytännössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyödyntää esihenkilötyötaitoja. Opiskelijan toiminta ja tuotokset osoittavat hyvää käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa. Opiskelija kykenee selkeästi arvioimaan esimiestyön osa-alueita ja kehittämään omia esihenkilötaitojaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää, analysoida ja kehittää esihenkilötyötaitoja. Opiskelijan toiminta ja tuotokset osoittavat vahvaa käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa ja sen kehittämisessä. Opiskelija kykenee kiitettävästi ja kriittisesti analysoimaan esihenkilötyön osa-alueita ja kehittämään omia esihenkilötaitojaan arvioivalla otteella.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on tietoinen esihenkilötyön tärkeydestä ja osatekijöistä. Opiskelija on osoittanut
opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelijan tuotokset
osoittavat käsitteistön auttavaa soveltamista käytännössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa hyödyntää esihenkilötyötaitoja. Opiskelijan toiminta ja tuotokset osoittavat hyvää käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa. Opiskelija kykenee selkeästi arvioimaan esihenkilötyön osa-alueita ja kehittämään omia esihenkilötaitojaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää, analysoida ja kehittää esihenkilötyötaitoja. Opiskelijan toiminta
ja tuotokset osoittavat vahvaa käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa ja sen
kehittämisessä. Opiskelija kykenee kiitettävästi ja kriittisesti analysoimaan esihenkilötyön
osa-alueita ja kehittämään omia esihenkilötaitojaan arvioivalla otteella.

Esitietovaatimukset

-