Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto: YRKK22I

Tunnus: YRKK22I

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Laajuus:
60 op

Kesto:
1.5 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Kuvaus

Insinööri (ylempi AMK) -opinnot on tarkoitettu ruokaketjun yrityksessä/organisaatiossa toimivalle insinöörille, joka haluaa kehittää omaa osaamistaan. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkisiin virkoihin saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Opiskelija oppii tuntemaan ruokaketjun eri vaiheita ja kehittämään omaa asiantuntijuuttaan ruokaketjun toimijana. Koulutuksen suoritettuaan hän pystyy hyödyntämään laaja-alaista ymmärtämystään ruokaketjusta työssään ja kohdatessaan uusia haasteita. Koulutus antaa valmiudet toimia alan asiantuntija- ja johtotehtävissä, toimia yrityksen vastuutehtävissä ja itsenäisenä yrittäjänä.

Opinnoissa sovelletaan sosiokonstruktiivista oppimiskäsitystä. Opettaja toimii ohjaajana ja valmentajana joka johtaa opiskelijan löytämään lähiopetuksen yhteydessä oppimissisältöihin teoriataustaa ja yhdistämään sen työelämän kokemuksiin.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023
YRKK22I-1001
PAKOLLISET SYVENTÄVÄT OPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
9B00BT12 Kehittäminen ja tutkiminen 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
KA00CA97 Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi 5 5 5 2.5 2.5
8F00CG28 Ruokatuotantoprosessin kehittäminen 5 5 5 2.5 2.5
YRKK22I-1002
VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
KA00CA99 Riskien hallinta 5 5 5 2.5 2.5
KA00CB05 Ravitsemuslaadun kehittäminen 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
CB00CG06 Strateginen johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KD00CD57 Tulevaisuuden esimiestyö 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KC00CF48 Projektijohtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
YRKK22I-1003
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YRKK22I-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
KA00CA93 Opinnäytetyö 30 15 7.5 7.5 7.5 7.5 3.8 3.8 2.5 2.5 2.5 3.8 3.8
Yhteensä 60 50 12.5 22.5 27.5 12.5 11.35 11.35 9.2 9.2 9.2 6.25 6.25

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (YAMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
- osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

Kehittäminen ja tutkiminen
Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Projektijohtaminen
Opinnäytetyö
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
- osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
- osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
- osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
- osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

Kehittäminen ja tutkiminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Projektijohtaminen
Opinnäytetyö
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
- osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
- osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
- osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
- kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Riskien hallinta
Strateginen johtaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Projektijohtaminen
Opinnäytetyö
4 Innovaatio-osaaminen

- osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
- osaa johtaa projekteja
- osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
- osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

Tulevaisuuden esimiestyö
Projektijohtaminen
Opinnäytetyö
5 Kansainvälistymisosaaminen

- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
- osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
- osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Projektijohtaminen
Opinnäytetyö
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia
- ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet ja osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Ruokatuotantoprosessin kehittäminen
Riskien hallinta
Strateginen johtaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Projektijohtaminen
Opinnäytetyö
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Kehittäminen ja tutkiminen
Ruokatuotantoprosessin kehittäminen
Riskien hallinta
Ravitsemuslaadun kehittäminen
Strateginen johtaminen
Projektijohtaminen
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen kompetenssit

Käytetään syksystä 2022 alkaen.

1 Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen

- Osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa
- Osaa toimia työssään tutkivalla ja kehittävällä työotteella
- Hallitsee tutkimus- ja kehittämismenetelmiä työelämässä tarvittavassa määrin
- Osaa analysoida tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia, arvioida niiden merkittävyyttä ja viestiä niistä asiantuntijana

Kehittäminen ja tutkiminen
Ravitsemuslaadun kehittäminen
Opinnäytetyö
2 Prosessien hallinta

- osaa analysoida ja kehittää ruoka-alan yrityksen/organisaation prosesseja

Kehittäminen ja tutkiminen
Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Ruokatuotantoprosessin kehittäminen
Riskien hallinta
Ravitsemuslaadun kehittäminen
Strateginen johtaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Projektijohtaminen
Opinnäytetyö
3 Strategiaosaaminen

- kykenee ennakoimaan ja analysoimaan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia.
- hallitsee organisaationsa tai yrityksensä tavoitteiden, ydinosaamisen ja strategioiden määrittelyn sekä niiden mukaisen johtamisen.

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Strateginen johtaminen
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YRKK22I-1001
PAKOLLISET SYVENTÄVÄT OPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
9B00BT12 Kehittäminen ja tutkiminen 5
KA00CA97 Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi 5
8F00CG28 Ruokatuotantoprosessin kehittäminen 5
YRKK22I-1002
VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
KA00CA99 Riskien hallinta 5
KA00CB05 Ravitsemuslaadun kehittäminen 5
CB00CG06 Strateginen johtaminen 5
KD00CD57 Tulevaisuuden esimiestyö 5
KC00CF48 Projektijohtaminen 5
YRKK22I-1003
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YRKK22I-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
KA00CA93 Opinnäytetyö 30