Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

Laajuus:
60 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, 60 op

Koulutusala

Tekniikan alat
Koulutusalan luokitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämään kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Tutkinto-ohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen ammattikorkeakoulututkinto. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkisiin virkoihin saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Tutkintonimike: Insinööri (ylempi AMK)

Tutkinnon taso

Tutkinto-ohjelma johtaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, joka on toisen syklin master-tason tutkinto tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 7.
Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.
Valintaperusteet löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.
Linkki

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat ammattikorkeakoululain mukaisesti syventävistä ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Teknologiaosaamisen johtamisen tutkinto-ohjelma on suunnattu teknologiayrityksissä ja -organisaatioissa toimiville insinööreille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja jotka tähtäävät urallaan eteenpäin. Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on mm. laaja ja syvällinen osaaminen sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Kompetenssit

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.
Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.
Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Sosiokonstruktivismi

Ahot-menettelyt

AHOT-menettely tarkoittaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea osaamisensa tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita. Osaamisen tunnistamisprosessi nivoutuu läheisesti opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) laatimiseen ja sitä päivitetään henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen yhteydessä.
Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt on esitetty SeAMKin osaamisen tunnustamisen ohjeessa. Siinä selvitetään, miten osaamisen tunnustamista haetaan, miten asiaa käsitellään ja miten siitä tiedotetaan. Ohjeessa on nimetty tutkinto-ohjelman osaamisen tunnustamisen yhteyshenkilöt, jotka antavat ohjausta prosessiin liittyvissä asioissa.
Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa käytetään muun muassa
- vastaavansisältöisen ja muun koulutuksen todistuksia
- työtodistuksia ja työnantajalta saatuja lisäselvityksiä
- opiskelijan haastattelu
- kirjallisia ja suullisia tenttejä tai raportteja
- toiminnallisia tai kirjallisia tehtäviä tai näyttöjä
- esitelmiä, portfolioita.

AHOT-menettelyn ulkopuolelle jäävät opinnäytetyö ja kypsyyskoe.
*
Tutkinto-ohjelman AHOT-toimijat ovat tutkintopäällikkö, opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa kyseisen opintojakson opettaja. Heidän tehtävänään on informoida opiskelijaa tunnistamis- ja tunnustamisprosessissa, käydä hops-keskustelu ja ohjata opiskelijaa osaamisen näyttämiseen.

AHOT-menettelyn piiriin eivät kuulu projektiopinnot ja opinnäytetyö.

Arviointi määräytyy opintojaksokohtaisesti ao. opettajan määrittelemällä tavalla. Arviointimenetelmiä ovat tentti (kirjallinen tai suullinen), harjoitustyö, laboratoriotyö, käyttökoe tai muu vastaava. http://intra.seamk.fi/Opiskelu-SeAMKissa/Opiskelu/Opintojen-ohjaus-ja-opot/AHOT-.

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Tutkintoon ei kuulu harjoittelua.

Ammatillinen osaamisprofiili

Esimies- ja asiantuntijatehtävät; mm. tekninen johtaja, teknologiajohtaja, tuotantojohtaja, suunnittelujohtaja, kehitysjohtaja, tuotantopäällikkö, suunnittelupäällikkö, kehityspäällikkö, projektipäällikkö.

Kansainvälisyys

Opinnoissa on englanninkielistä oppimateriaalia.

Jatko-opintokelpoisuus

Tutkinto antaa kelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Lähiopetusta on perjantaisin ja lauantaisin keskimäärin 1 -2 kertaa kuukaudessa syyskuusta kesäkuuhun. Intensiiviviikot mahdollisia elo-/syyskuussa ja touko-/kesäkuussa. Osa opetuksesta pidetään etäopetuksena.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Anne-Maria Aho
Sähköposti: anne-maria.aho(a)seamk.fi
Puhelin: 040 830 4173

Petteri Mäkelä
Sähköposti: petteri.makela(a)seamk.fi
Puhelin: 0408302351

Opinto-ohjaaja

Essi Hauta
Sähköposti: essi.hauta(a)seamk.fi
Puhelin 040 830 1262

Harjoittelun koordinointi

Tutkinto-ohjelmaan ei kuulu harjoittelua.

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

Opiskelijapalvelut

puh. 020 124 5055 ja 020 124 5222, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, Ylempi AMK-tutkinto

Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, Ylempi AMK-tutkinto

Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, Ylempi AMK-tutkinto

Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, Ylempi AMK-tutkinto

Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, Ylempi AMK-tutkinto

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Pia-Mari Riihilahti
 • Petteri Mäkelä
 • Pasi Junell
Opiskelijaryhmät
 • YAUTE23
  Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
 • YTOJ23
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustella tieteellisen ja arkiajattelun erot ja yhtäläisyydet. Opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä erilaisia työelämän kehittämisen kohteita ja tarpeita. Opiskelija osaa perustellusti suunnitella ja toteuttaa kehittämisen prosessin tai kokonaisuuden.

Sisältö

- Tieteellisen ajattelun ja arkiajattelun erot ja yhteneväisyydet
- Kriittinen ajattelu ja argumentaatio
- Käytännön toiminnan kriittinen tarkastelu
- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kysymyksenasettelut ja tarveanalyysit
- Tietoteoriat
- Kehittämisen eri tapoja

Oppimateriaalit

Opettajan esittämä materiaali
Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita (myös aiemmat ja myöhemmät painokset)
Kananen, J. (2012). Kehittämistutkimus opinnäytetyönä : kehittämistutkimuksen kirjoittamisen käytännön opas

Opetusmenetelmät

Lähiopetus: Luennot sekä itsenäiset ja ryhmässä tehtävät oppimistehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 40 h kontaktiopetusta ja 90 h itsenäistä opiskelua

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut tehtävät, mutta ei ole syventynyt asiaan tai selvittänyt termejä. Opiskelija on ymmärtänyt vain eri tutkimismenetelmien erot, mutta ei ole osoittanut ymmärtävänsä kunnolla eri tapoja tehdä tutkimusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut tehtävät hyvin syventyen asiaan ja on selvittänyt terminologiaa. Opiskelija on ymmärtänyt eri tutkimismenetelmien erot, ja on osoittanut ymmärtävänsä eri tapoja tehdä tutkimusta. Opiskelija osaa valita tutkimustavan ja perustella sitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut tehtävät erinomaisesti ymmärtäen asian ja osoittaen hyvää ymmärrystä terminologiasta. Opiskelija ymmärtää eri tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä eri tilanteisiin. Opiskelija osaa valita perustellusti tavan tehdä tutkimusta ja osaa kriittisesti arvioida kokonaisuutta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen työskentelyyn. Arvioinnissa painottuu tutkimussuunnitelman osuus ja sen esittely (seminaari)

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut tehtäviä hyväksytysti. Opiskelija ei ole ymmärtänyt eri tutkimismenetelmien merkitystä tai käsittänyt eri tapoja tehdä tutkimusta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut tehtävät, mutta ei ole syventynyt asiaan tai selvittänyt termejä. Opiskelija on ymmärtänyt vain eri tutkimismenetelmien erot, mutta ei ole osittanut ymmärtävänsä kunnolla eri tapoja tehdä tutkimusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut tehtävät hyvin syventyen asiaan ja on selvittänyt terminologiaa. Opiskelija on ymmärtänyt eri tutkimismenetelmien erot, ja on osoittanut ymmärtävänsä eri tapoja tehdä tutkimusta. Opiskelija osaa valita tutkimustavan ja perustella sitä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut tehtävät erinomaisesti ymmärtäen asian ja osoittaen hyvää ymmärrystä terminologiasta. Opiskelija ymmärtää eri tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä eri tilanteisiin. Opiskelija osaa valita perustellusti tavan tehdä tutkimusta ja osaa kriittisesti arvioida kokonaisuutta.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

02.09.2023 - 19.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
Opettaja
 • Anmari Viljamaa
Opiskelijaryhmät
 • YTOJ23
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata strategisen uudistumisen liittyviä keskeisiä käsitteellisiä jännitteitä. Opiskelija osaa tunnistaa toimintaympäristön trendejä ja toimialan kehityssuuntia. Opiskelija osaa kuvata strategisen uudistumisen muutosajureita sekä niiden roolia ja merkitystä strategisessa suunnittelussa. Opiskelija osaa arvioida tunnistettujen muutostekijöiden ja muutosprosessien vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan sekä analysoida yrityksen arvonluontia ja ansaintalogiikkaa muuttuvassa maailmassa. Opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Opiskelija osaa toimia oppivassa ryhmässä ja arvioida oman osaamisensa kehittymistä.

Sisältö

- strateginen uudistaminen
- toimintaympäristön ja oman organisaation strateginen analyysi
- strategiatyökalut
- strategisen uudistumisen johtaminen

Oppimateriaalit

Sutinen, M., & Haapakorva, A. (2021). Pelastetaan strategia pöytälaatikosta päivittäiseksi työkaveriksi. Alma Talent.
Vuorinen, T. (2021). Strategiakirja - 20 työkalua. Alma Talent.
Lisäksi oppimateriaalina käytetään luennoitsijan myöhemmin ilmoittamia artikkeleita.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus. Sisältää aikaan sidottua verkossa toteutettavaa opetusta (luennot) sekä itsenäistä opiskelua ja soveltava harjoitustyö.
Luentoja ei tallenneta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoitustyö on suositeltavaa kohdentaa todelliseen yritykseen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi vaihtoehtoisesti suorittaa tentillä (luennoitsija ilmoittaa materiaalit opintojakson alussa).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 16h, itsenäinen opiskelu 80h, soveltava harjoitustyö 40h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja keskusteluun passiivisesti
Opiskelija käyttää ja soveltaa käsitteitä pintapuolisesti analysoiden
Opiskelija arvioi muuttuvaa toimintaympäristöä ja sen vaikutuksia summittaisesti
Opiskelija pyrkii tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, analyysin ollessa osin vaillinaista
Opiskelija osaa soveltaa strategiatyökaluja suppeasti
Opiskelija arvioi omaa oppimistaan suppeasti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu opetukseen melko aktiivisesti ja esittää omia mielipiteitään ajoittain
Opiskelija käyttää käsitteistöä osuvasti soveltaen
Opiskelija analysoi toimintaympäristöä ja sen muutoksia kattavasti
Opiskelija soveltaa strategiatyökaluja systemaattisesti
Opiskelija osaa tunnistaa yritykselle uuden liiketoimintamahdollisuuden ja arvioida sitä uskottavasti
Opiskelija osaa arvioida omaa oppimistaan jossain määrin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja esittää omia analyyttisia mielipiteitään käsiteltyihin asioihin
Opiskelija käyttää käsitteistöä oivaltaen
Opiskelija analysoi toimintaympäristön muutoksia systemaattisesti ja oivaltaen
Opiskelija soveltaa strategiatyökaluja kontekstiherkästi ja systemaattisesti
Opiskelija osaa tunnistaa yritykselle toteuttamiskelpoisen liiketoimintamahdollisuuden osuvasti perustellen
Opiskelija osaa arvioida omaa oppimistaan monipuolisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö 100 %, vertaisarvioinnin laatu 20%

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • Ohjelmistosuunnittelu
 • Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Aapo Koski
Opiskelijaryhmät
 • YAUTE23
  Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
 • YTOJ23
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • OHSU23
  Ohjelmistosuunnittelu

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee tärkeimmät ohjelmistotuotannon menetelmät ja työkalut. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti ohjelmistojen versionhallintatyökaluja (git). Opiskelija ymmärtää ohjelmistotestauksen periaatteet ja osaa suunnitella ohjelmia, jotka voidaan testata hyvin. Opiskelija tuntee Devops-kehityksen periaatteet ja osaa hyödyntää kontti-tekniikkaa (Docker).

Sisältö

- Ohjelmistotuotannon menetelmät ja välineet
- Versionhallinta (git)
- Ohjelmistotestaus
- Jatkuva integrointi, jatkuva toimitus, Devops
- Kontitus (Docker)

Aika ja paikka

Lauantaisin SeAMK:lla sekä Teams:ssä

Oppimateriaalit

Luentomateriaali ja luennoilla viitattu kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Luennot (myös tallenteet), harjoitustyöt, projektityö, kurssin 2 kertaa verkossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 5x6 h, yhteensä 30 h
Harjoitustyöt 2 kpl, à 4-6 h, yhteensä 8-12 h
Projektityö ~12 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee tärkeimmät ohjelmistotuotannon menetelmät ja työkalut. Opiskelija osaa hyödyntää ohjelmistojen versionhallintatyökaluja (git).

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyödyntää eri ohjelmistotuotannon menetelmiä ja työkaluja. Opiskelija osaa hyödyntää ohjelmistojen versionhallintatyökaluja. Opiskelija ymmärtää ohjelmistotestauksen periaatteet ja osaa suunnitella testattavia ohjelmia. Opiskelija tuntee Devops-kehityksen periaatteet ja osaa hyödyntää kontti-tekniikkaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää eri ohjelmistotuotannon menetelmiä ja työkaluja. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti ohjelmistojen versionhallintatyökaluja. Opiskelija hallitsee erilaiset testauksen välineet ja osaa suunnitella testattavia järjestelmiä. Opiskelija hallitsee Devops-kehityksen ja osaa hyödyntää kontti-tekniikkaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi projektityön perusteella, hyvistä harjoitustöistä arvosanan korotus.

Esitietovaatimukset

Ohjelmistotuotannon peruskurssi

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jaakko Kujala
Opiskelijaryhmät
 • YAUTE23
  Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
 • YTOJ23
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa projektityöskentelyn periaatteet ja menetelmät sekä osaa johtaa vaativiakin projekteja.

Sisältö

Projektin valmistelu, suunnittelu, toteutus ja päättäminen. Projektiorganisaatio ja projektipäällikkö, projektityöskentely ja projektinhallinta. Resurssien, ajan ja kustannusten ohjaus sekä riskien hallinta. Projektiliiketoiminta.

Opetusmenetelmät

luennot, harjoitustehtävät, oppimispeli

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

luennot 30 h, itsenäinen työskentely 110h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2:
Opiskelija tuntee projektinhallinnan ja projektiliiketoiminnan peruskäsitteet ja johtamistavat. Hän ymmärtää projektille asetettua erilaisia tavoitteita ja pystyy toimimaan aktiivisesti osana projektiryhmää tavoitteiden saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4:
Opiskelija tuntee hyvin projektinhallinnan ja projektiliiketoiminnan peruskäsitteet ja johtamistavat ja pystyy soveltamaan niitä erilaisissa tilanteissa. Hän pystyy tunnistamaan projektille asetettuja erilaisia tavoitteita ja toimimaan siten, että tavoitteet tulevat otetuksi huomioon projektien suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija ymmärtää projektin merkityksen osana yrityksen liiketoimintaa. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään toimintaa yksittäisen projektin tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5:
Opiskelija tuntee hyvin projektinhallinnan ja projektiliiketoiminnan peruskäsitteet ja johtamistavat sekä pystyy soveltamaan niitä itsenäisesti erilaisissa tilanteissa. Hän pystyy monipuolisesti huomioimaan projektin erilaisia tavoitteita ja tilanteen mukaisesti valitsemaan tavoitteiden saavuttamista tukevia johtamistapoja. Opiskelija ymmärtää projektin merkityksen osana yrityksen liiketoimintaa. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään toimintaa sekä yksittäisen projektin että projektimaisesti toimivan yrityksen tasolla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

harjoitustehtävät

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
Opettaja
 • Tuulia Potka-Soininen
Opiskelijaryhmät
 • YTOJ23
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa esittää talousjohtamisen suunnittelun ja toteutuksen vaiheet. Hän osaa käyttää laskentamenetelmiä ja laskentatuloksia talousjohtamisessa. Hän osaa käyttää tunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita yrityksen menestyksen ja arvon arvioinnissa yrityksen ja sen eri sidosryhmien näkökulmasta. Opiskelija osaa arvioida kokonaisvaltaisen talousjohtamisen keskeisen merkityksen yrityksille ja muille organisaatioille. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää johdon ohjausjärjestelmien moninaisuuden. Hän osaa soveltaa eri ohjausjärjestelmiä, joilla voi vaikuttaa taloudelliseen ja liiketoiminnalliseen menestymiseen. Opiskelija ymmärtää taloushallinnon merkityksen liiketoiminnan valvonnassa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy hyödyntämään johdon ohjausjärjestelmiä informaatiota erilaisten päätösten tueksi.

Sisältö

Kokonaisvaltainen talousjohtaminen, erilaiset laskentamenetelmät talousjohtamisessa, tilinpäätösanalyysin ja arvonmäärityksen käyttö talousjohtamisessa. Johdon ohjausjärjestelmäkokonaisuus, suunnittelua (suorituskykymittaristot, elinkaari- ja tavoitekustannuslaskenta) ja valvontaa (toiminto- ja laatukustannuslaskenta) avustavat järjestelmät.

Oppimateriaalit

Pellinen: Talousjohtaminen (Alma Talent Verkkokirjahylly)
Järvenpää et al.: Talousohjaus ja kustannuslaskenta (uusin painos)
Leppiniemi & Kykkänen: Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta (Alma Talent Verkkokirjahylly)
Muu opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 20 tuntia.
Harjoitukset ja itsenäinen työskentely 115 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn sekä suorittanut kurssilla annetut tehtävät hyväksytysti. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä ja opiskelija on pystynyt hyödyntämään kurssin peruskäsitteistöä annetuissa tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin, on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn ja suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla hyvää kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija osaa tunnistaa talousjohtamisen eri osa-alueita ja arvioida niiden merkitystä yksittäiselle yritykselle. Opiskelijalle on muodostunut käsitys eri laskentamenetelmien ja johdon ohjausjärjestelmien käytöstä yrityksen talousjohtamisessa. Hän myös osaa arvioida talousjohtamisen ja johdon ohjausjärjestelmien merkitystä yrityksen johtamisessa. Opiskelija osaa arvioida yksittäisen yrityksen menestymistä tunnuslukujen perusteella. Opiskelija on pystynyt esittämään selkeitä kehittämisratkaisuja omassa kehittämistehtävässään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista kiitettävästi, on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn ja suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kiitettävää kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija osaa tunnistaa talousjohtamisen eri osa-alueita ja analysoida niiden merkitystä yksittäiselle yritykselle. Opiskelija osaa arvioida eri laskentamenetelmien ja johdon ohjausjärjestelmien käyttöä yrityksen talousjohtamisessa. Hän myös osaa analysoida talousjohtamisen ja johdon ohjausjärjestelmien merkitystä yrityksen johtamisessa. Opiskelija pystyy muodostamaan hyvin perustellun käsityksen yksittäisen yrityksen menestymisestä analysoimalla tunnuslukuja. Opiskelija on pystynyt esittämään uusia ja perusteltuja kehittämisratkaisuja omassa kehittämistehtävässään.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin, on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn ja suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla hyvää kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija osaa tunnistaa talousjohtamisen eri osa-alueita ja arvioida niiden merkitystä yksittäiselle yritykselle. Opiskelijalle on muodostunut käsitys eri laskentamenetelmien ja johdon ohjausjärjestelmien käytöstä yrityksen talousjohtamisessa. Hän myös osaa arvioida talousjohtamisen ja johdon ohjausjärjestelmien merkitystä yrityksen johtamisessa. Opiskelija osaa arvioida yksittäisen yrityksen menestymistä tunnuslukujen perusteella. Opiskelija on pystynyt esittämään selkeitä kehittämisratkaisuja omassa kehittämistehtävässään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista kiitettävästi, on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn ja suorittanut opintojaksolla annetut tehtävät. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kiitettävää kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija osaa tunnistaa talousjohtamisen eri osa-alueita ja analysoida niiden merkitystä yksittäiselle yritykselle. Opiskelija osaa arvioida eri laskentamenetelmien ja johdon ohjausjärjestelmien käyttöä yrityksen talousjohtamisessa. Hän myös osaa analysoida talousjohtamisen ja johdon ohjausjärjestelmien merkitystä yrityksen johtamisessa. Opiskelija pystyy muodostamaan hyvin perustellun käsityksen yksittäisen yrityksen menestymisestä analysoimalla tunnuslukuja. Opiskelija on pystynyt esittämään uusia ja perusteltuja kehittämisratkaisuja omassa kehittämistehtävässään.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Petteri Mäkelä
Opiskelijaryhmät
 • YAUTE23
  Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
 • YTOJ23
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija tietää, miten teollinen internet vaikuttaa teollisuusyrityksen liiketoimintaan sekä sen tuotteisiin ja palveluihin. Opiskelija tuntee teollisen internetin sovelluksissa käytetyt teknologiat (teknologiapino) ja ymmärtää tyypillisen teollisen internetin sovelluksen arkkitehtuurin. Opiskelija osaa määritellä käyttäjälle teollista internetiä hyödyntävän palvelun.

Opiskelija ymmärtää, miten teollisuusyrityksen toimintaa voidaan tehostaa digitaalisen valmistuksen menetelmillä. Opiskelija tunnistaa digitaalisen valmistuksen työkalut.

Opiskelija tietää, miten teollisen internetin hyödyntäminen vaikuttaa kestävään kehitykseen.

Sisältö

- Teollisen internetin perusteet
- Teollisen internetin teknologiat
- Datan mallintaminen ja järjestelmien integraatio
- Pilvipalvelut ja IoT-alustat
- Teollisen internetin sovellukset ja liiketoiminta
- Digitaalinen valmistus

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Oppitunnit, harjoitukset ja harjoitustyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti pidetään viimeisellä tunnilla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 37 %, itsenäinen työskentely 63 %.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1 -2: Opiskelija tuntee teollisen internetin perusteet. Opiskelija tietää teollisen internetin teknologiapinon tasot ja niihin liittyvät teknologiat.
.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3 -4: Opiskelija osaa määritellä teollisen internetin teknologioita hyödyntävän sovelluksen niin, että se hyödyntää yrityksen liiketoimintaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa määritellä teollisen internetin sovelluksen ja integroida sen teolliseen prosessiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 75 % ja harjoitustyö 25 %

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

08.09.2023 - 30.11.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Emilia Kangas
Opiskelijaryhmät
 • YTOJ23
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • YLI23
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen, Ylempi AMK-tutkinto
 • YRKK22R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YKUTU23
  Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • YRKK22A
  Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK22I
  Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija tuntee esihenkilötyön tehtäväkentän, vastuut ja tulevaisuuden vaatimukset. Hän tunnistaa, mitä hyvä johtaminen vaatii lähijohtajalta ja organisaatiolta nykyhetkellä ja tulevaisuudessa. Opiskelija kykenee arvioimaan, millainen johtaja hän persoonaltaan on ja kehittämään omaa johtamisosaamistaan.

Sisältö

Oman työn johtaminen ja ajankäytön hallinta
Muutosjohtajuus
Työmotivaation johtaminen
Työhyvinvoinnin johtaminen
Johtaminen ja vuorovaikutus
Johtajan tunneäly
Oma johtamisprofiili

Aika ja paikka

08.09.2023 14.15 - 21.00 FRAMIF213
06.10.2023 14.15 - 21.00 FRAMIF212
03.11.2023 14.15 - 21.00 FRAMIF308

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama kurssikirjallisuus

Opetusmenetelmät

Luennot ja oppimistehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokoinaistyömäärä 135 h, josta
- luennot 20 h
- itsenäinen opiskelu 115h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on tietoinen esihenkilötyön tärkeydestä ja osatekijöistä. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelijan tuotokset osoittavat käsitteistön auttavaa soveltamista käytännössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyödyntää esihenkilötyötaitoja. Opiskelijan toiminta ja tuotokset osoittavat hyvää käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa. Opiskelija kykenee selkeästi arvioimaan esimiestyön osa-alueita ja kehittämään omia esihenkilötaitojaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää, analysoida ja kehittää esihenkilötyötaitoja. Opiskelijan toiminta ja tuotokset osoittavat vahvaa käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa ja sen kehittämisessä. Opiskelija kykenee kiitettävästi ja kriittisesti analysoimaan esihenkilötyön osa-alueita ja kehittämään omia esihenkilötaitojaan arvioivalla otteella.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on tietoinen esihenkilötyön tärkeydestä ja osatekijöistä. Opiskelija on osoittanut
opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelijan tuotokset
osoittavat käsitteistön auttavaa soveltamista käytännössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa hyödyntää esihenkilötyötaitoja. Opiskelijan toiminta ja tuotokset osoittavat hyvää käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa. Opiskelija kykenee selkeästi arvioimaan esihenkilötyön osa-alueita ja kehittämään omia esihenkilötaitojaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää, analysoida ja kehittää esihenkilötyötaitoja. Opiskelijan toiminta
ja tuotokset osoittavat vahvaa käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa ja sen
kehittämisessä. Opiskelija kykenee kiitettävästi ja kriittisesti analysoimaan esihenkilötyön
osa-alueita ja kehittämään omia esihenkilötaitojaan arvioivalla otteella.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Heikki Rasku
Opiskelijaryhmät
 • YAUTE23
  Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
 • YTOJ23
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee uuden tuotteen kehittämisen vaiheistetun prosessin, tuotekehitystoiminnan organisoinnin periaatteet, asiakastarpeiden tunnistamisen periaatteet, valmistus- ja ympäristöystävällisen suunnittelun periaatteet sekä projektisalkun johtamisen periaatteet.

Sisältö

Vaiheistettu rinnakkainen tuoteprosessi, tuotekehityksen organisaatiomallit, asiakastarpeiden tunnistaminen, tuotekehitysprojektin kustannusten hallinta, DFMA, DFE, teollinen muotoilu osana tuoteprosessia, tuotekehitys osana liiketoimintastrategiaa, teollinen internet tuotekehitystoiminnassa.

Opetusmenetelmät

Hybrid flex, opetus luokassa, harjoitustehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2:
Opiskelija tunnistaa uuden tuotteen vaiheistetun prosessin ja osaa toimia tuotekehitysorganisaatiossa sen mukaisesti. Hän tunnistaa erilaisia tuotekehityksen organisointitapoja ja perusteita näiden soveltamiselle erilaisissa ympäristöissä. Opiskelija osaa nimetä erilaisia asiakastarpeiden tunnistamisen menetelmiä ja projektisalkun johtamisen periaatteita. Hän tunnistaa tuotekehityksen liittymisen liiketoimintastrategiaan ja teollisen internetin perusteet sekä osaa nimetä tyypillisiä tuotekehityksen laadun arviointikriteerejä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4:
Opiskelija tuntee ja osaa selittää uuden tuotteen vaiheistetun prosessin tarkoitukset ja kykenee toimimaan luovasti tuotekehitysorganisaatiossa. Opiskelija tuntee erilaisia tuotekehityksen organisointitapoja ja kykenee vertaamaan niitä keskenään erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija tuntee erilaisia asiakastarpeiden tunnistamisen menetelmiä ja kykenee valitsemaan niistä eri tilanteisiin parhaiten sopivat. Hän tuntee projektisalkun johtamisen periaatteet ja kykenee käyttämään niitä projektien priorisoinnissa. Opiskelija tuntee tuotekehityksen liittymisen liiketoimintastrategiaan ja kykenee analysoimaan erilaisten tuotekehityksen merkitystä yrityksen liiketoiminnalle. Hän tunnistaa teollisen internetin potentiaalin tuotekehitystoiminnan tehostamisessa. Hän tuntee erilaisia tuotekehityksen laadun arviointikriteerejä ja osaa soveltaa niitä tuotekehitystoiminnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5:
Opiskelija tuntee syvällisesti uuden tuotteen vaiheistetun prosessin ja osaa käyttää sitä luovasti tuotekehitystoiminnassa. Hän tuntee tuotekehityksen erilaisten organisointitapojen piirteet ja valintakriteerit erilaisiin toimintaympäristöihin. Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti erilaisia asiakastarpeiden tunnistamismenetelmiä ja osaa suhtautua kriittisesti niistä saatuihin tuloksiin. Hän osaa analysoida projektisalkun sisältöä ja tehdä erilaisia laskelmia projektien priorisoimiseksi. Opiskelija osaa kytkeä tuotekehitystoiminnan yrityksen liiketoimintastrategiaan ja toimia tuotekehityksessä niin, että se tukee yrityksen strategisia tavoitteita. Opiskelija osaa hyödyntää teollisen internetin mahdollisuuksia tuotekehitystoiminnan ja tuotteiden kehittämisessä. Hän osaa käyttää luovasti tuotekehitystoiminnan laadun arviointimenetelmiä tuotekehityksen johtamisessa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustehtävät

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.