Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen: YTOJ24

Tunnus: YTOJ24

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

Laajuus:
60 op

Kesto:
1.5 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Teknologiaosaamisen johtamisen opinnoissa perehdytään johtamisen eri muotoihin. Koulutuksen tavoitteena on laajentaa ja syventää valmiuksia johtaa asiantuntijaorganisaatiota sekä luoda valmiuksia työelämän vaativiin kehittämishankkeisiin. Koulutus sopii hyvin myös henkilöille, jotka haluavat kehittää itseään asiantuntijan uralla.

Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä. Opinnot koostuvat syventävistä ammattiopinnoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). Opinnoissa perehdytään muun muassa asiantuntijaorganisaation johtamiseen, talouden johtamiseen, projektien johtamiseen, tuotekehitykseen ja teolliseen internetiin. Valittavana on myös ohjelmistotuotantoon painottunut opintojakso.

Opetusta on pääosin perjantaisin ja lauantaisin noin kahtena viikonloppuna kuukaudessa. Opinnot alkavat syyskuun alussa ja jatkuvat toukokuulle. Osa opetuksesta pidetään lähiopetuksena ja osaa tunneista voi seurata myös etänä. Joitakin tunteja pidetään myös kokonaan etänä. Opintoihin kuuluu myös itsenäistä työskentelyä.

Opinnäytetyö on kehittämistehtävä, joka rakentuu aihealueen teoreettiseen ja työssä hankittuun tietoon sekä suoritettuihin opintoihin. Opinnäytetyön tavoitteena on ratkaista työpaikan ajankohtainen haaste tai ongelma. Opinnäytetyö tehdään ensisijaisesti omalle organisaatiolle. Opiskelija hankkii opinnäytetyön aiheen. Aiheen etsiminen aloitetaan heti opintojen alussa.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Teknologiaosaamisen johtamisen YAMK-ohjelma on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja tähtäävät urallaan eteenpäin. Koulutuksen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on laaja ja syvällinen osaaminen sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkisiin virkoihin saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Koulutuksen perusrakenteen suunnitteluun on osallistunut alueen teknologiateollisuusyrityksiä ja Teknologiateollisuus ry. Koulutuksen rakennetta ja sisältöä on muokattu ja muokataan ennakoitavien tarpeiden mukaan.

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on mm. laaja ja syvällinen osaaminen sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025
YTOJ24-1001
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

25
YTOJ24-1002
Pakolliset opinnot

(Valitaan kaikki)

10
8G00DM21 Kehittäminen ja tutkiminen 5
5E00DK76 Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
YTOJ24-1003
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
KC00CF48 Projektijohtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KC00CF52 Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5 5 5 2.5 2.5
8A00CH84 Ohjelmistotuotannon menetelmät 5 5 5 2.5 2.5
8G00CF50 Teollinen internet 5 5 5 1.7 1.7 1.7
5E00DL17 Tulevaisuuden lähijohtajuus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
5E00CU10 Liiketoiminnan strateginen uudistaminen 5 5 5 2.5 2.5
KD00CD31 Osaamispääoman johtaminen 5 5 5 2.5 2.5
YTOJ24-1004
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YTOJ24-1005
Valinta YAMK-tason vapaasti valittavista opinnoista

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YTOJ24-1006
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
8G00CF58 Opinnäytetyö 30 15 15 15 15 5 5 5 7.5 7.5
Yhteensä 60 55 15 20 35 15 10 10 11.8 11.8 11.8 7.5 7.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Teknologiaos. YAMK kompetenssit

1 Strategiaosaaminen

Kykenee ymmärtämään ja ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja trendejä. Hallitsee tavoitteiden, ydinosaamisen ja strategioiden määrittämisen sekä startegiaprosessin johtamisen ja toimeenpanon

Kehittäminen ja tutkiminen
Projektijohtaminen
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Teollinen internet
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen
Osaamispääoman johtaminen
Opinnäytetyö
2 Johtamis- ja johtajuusosaaminen

Kykenee johtamaan ja kehittämään henkilökunnan osaamista sekä kykenee johtamaan ihmisiä ja toimintaa.

Projektijohtaminen
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Teollinen internet
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen
Osaamispääoman johtaminen
Opinnäytetyö
3 Teknologiaosaaminen

Kykenee ymmärtämään ja ennakoimaan teknologista kehitystä ja osaa hyödyntää sitä. Hallitsee teknologiastrategiaprosessit.

Projektijohtaminen
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Ohjelmistotuotannon menetelmät
Teollinen internet
Opinnäytetyö
4 Talousosaaminen

Osaa johtaa toimintaa talouden näkökulmasta ja ymmärtää talouden ja strategian yhteyden.

Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen
Projektijohtaminen
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Teollinen internet
Opinnäytetyö
5 Teollisen internetin osaaminen
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Ohjelmistotuotannon menetelmät
Teollinen internet
Opinnäytetyö
6 Logistiikkaosaaminen
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (YAMK), 2022

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (YAMK), 2022, Arene

1. Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri
vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja
tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat
huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Kehittäminen ja tutkiminen
Projektijohtaminen
Ohjelmistotuotannon menetelmät
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Osaamispääoman johtaminen
Opinnäytetyö
2. Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia
tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä-ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä
ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Projektijohtaminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Osaamispääoman johtaminen
Opinnäytetyö
3. Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.

- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion
toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset
näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin
arvoihin perustuen.

Kehittäminen ja tutkiminen
Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Ohjelmistotuotannon menetelmät
Teollinen internet
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen
Osaamispääoman johtaminen
Opinnäytetyö
4. Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä
edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja
yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen
tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia
- kykenee johtamaan työyhteisössään
kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja
vakiinnuttamista.

Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen
Projektijohtaminen
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Ohjelmistotuotannon menetelmät
Teollinen internet
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen
Osaamispääoman johtaminen
Opinnäytetyö
5. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa
monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta
huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen
ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Projektijohtaminen
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Teollinen internet
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen
Opinnäytetyö
6. Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä
ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
? tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa
erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä,
kestäviä ja taloudellisesti kannattavia
ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja
toimintaympäristön muutoksia.

Kehittäminen ja tutkiminen
Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Ohjelmistotuotannon menetelmät
Teollinen internet
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen
Osaamispääoman johtaminen
Opinnäytetyö
7. Yrittäjyysosaaminen

• edistää yrittäjämäistä toimintaa työyhteisössään
• edistää yrityksen ja sen ympäristön vuorovaikutusta
• osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä sekä kehittää yrityksen toimintaa suunnitelmallisesti

Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen
Projektijohtaminen
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Teollinen internet
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YTOJ24-1001
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

25
YTOJ24-1002
Pakolliset opinnot

(Valitaan kaikki)

10
8G00DM21 Kehittäminen ja tutkiminen 5
5E00DK76 Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen 5
YTOJ24-1003
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
KC00CF48 Projektijohtaminen 5
KC00CF52 Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5
8A00CH84 Ohjelmistotuotannon menetelmät 5
8G00CF50 Teollinen internet 5
5E00DL17 Tulevaisuuden lähijohtajuus 5
5E00CU10 Liiketoiminnan strateginen uudistaminen 5
KD00CD31 Osaamispääoman johtaminen 5
YTOJ24-1004
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YTOJ24-1005
Valinta YAMK-tason vapaasti valittavista opinnoista

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YTOJ24-1006
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
8G00CF58 Opinnäytetyö 30