Siirry suoraan sisältöön

Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Tutkinto:
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Koulutusala

Taiteet ja kulttuurialat
Koulutusalan luokitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämään kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Tutkinto-ohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, kulttuurituottaja (ylempi AMK)
Tutkinto tuottaa ylempää korkeakoulututkintoa vastaavan kelpoisuuden.

Tutkinnon taso

Tutkinto-ohjelma johtaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, joka on toisen syklin master-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 7.
Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/201
Valintaperusteet löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat ammattikorkeakoululain mukaisesti syventävistä ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä.

Tutkinnon laajuus on 60 opintopisteitä ja se muodostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:
Syventävät opinnot 20 op
Vapaavalintaiset opinnot 10 op
Opinnäytetyö 30 op

Syventävissä opinnoissa tunnistetaan luovan talouden toimintaympäristöjä ja ennakoidaan niiden muutoksia sekä hahmotetaan liiketoiminnallisia uudistamiskeinoja kulttuurialalla.Opinnäytetyöprosessi käynnistyy ensimmäisen lukukauden aikana, ja prosessia tukevat muissa opintojaksoissa saavutetut tiedot ja taidot. Opinnoissa kannustetaan opiskelijoita kestävän kehityksen huomioimiseen ja kansainvälisen osaamisen kehittämiseen tulevissa asiantuntijarooleissaan.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) koulutuksesta valmistuu luovan talouden asiantuntijoita ja kehittäjiä, jotka tunnistavat olennaisia muutostarpeita sekä osaavat suunnitella ja johtaa kehittämistoimintaa. Opiskelija kehittää valmiuksiaan hyödyntää liiketoimintaosaamista kulttuuri- ja luovien alojen palvelujen kehittämisessä yrittäjämäisellä otteella. Yrittäjämäinen toimintapa on kykyä tehdä päätöksiä ja ennakoida muutoksia joustavasti ja proaktiivisesti. Koulutuksessa pyritään hahmottamaan luovan talouden kenttää ja muutoksia, kehittämään omaa asiantuntijaverkostoa ja hakemaan liiketoiminnallisia keinoja uudistaa kulttuurialaa ja luovaan talouteen liittyvää toimintaa.

Kompetenssit

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.
Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.
Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Opinnoissa käytetään monimuotoisia opiskelumetodeja ja tutkintoon sisältyy noin 2–4 lähiopetuspäivää kuukaudessa. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti perjantai-iltapäivisin ja -iltaisin sekä lauantaisin. Monimuoto-opetus koostuu lähi- ja verkko-opinnoista. Opintojaksot sisältävät kehittämis- ja oppimistehtäviä, jotka voi kytkeä omaan työhön. Opinnäytetyö on olennainen osa opintoja, ja se on esimerkiksi omalle työnantajalle tai muulle toimeksiantajalle toteutettava työelämälähtöinen kehittämishanke.

Ahot-menettelyt

AHOT-menettely tarkoittaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea osaamisensa tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita. Osaamisen tunnistamisprosessi nivoutuu läheisesti opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) laatimiseen ja sitä päivitetään henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen yhteydessä.
Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt on esitetty SeAMKin osaamisen tunnustamisen ohjeessa. Siinä selvitetään, miten osaamisen tunnustamista haetaan, miten asiaa käsitellään ja miten siitä tiedotetaan. Ohjeessa on nimetty tutkinto-ohjelman osaamisen tunnustamisen yhteyshenkilöt, jotka antavat ohjausta prosessiin liittyvissä asioissa.
Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa käytetään muun muassa
- vastaavansisältöisen ja muun koulutuksen todistuksia
- työtodistuksia ja työnantajalta saatuja lisäselvityksiä
- opiskelijan haastattelu
- kirjallisia ja suullisia tenttejä tai raportteja
- toiminnallisia tai kirjallisia tehtäviä tai näyttöjä
- esitelmiä, portfolioita.

AHOT-menettelyn ulkopuolelle jäävät opinnäytetyö ja kypsyyskoe.
*
Tutkinto-ohjelman AHOT-menettelyistä vastaa tutkintopäällikkö ja tarvittaessa kyseisen opintojakson opettaja. Menettely perustuu Seinäjoen ammattikorkeakoulun määrittämiin AHOT-menettelyohjeisiin.

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Tutkintoon ei kuulu harjoittelua.
Opiskelijan opintojen aikaista työssäkäyntiä ja hänen siinä hankkimaansa osaamista voidaan hyödyntää opintojakson suorittamiseksi. Tällöin puhutaan opinnollistamisesta ja se voi liittyä myös vapaaehtoistyöhön tai harrastustoimintaan. Olennaista on, että työn tekemisen kautta opittujen asioiden ja taitojen avulla voidaan näyttää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Opinnollistaen saavutettu osaaminen todennetaan esimerkiksi näytöin ja tehtävin.

Ammatillinen osaamisprofiili

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut voi toimia organisaation suunnittelu- ja johtotehtävissä, kehittämisprojektien vetäjänä ja itsenäisenä, riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana yrittäjänä. Tutkinto antaa kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Kansainvälisyys

Opinnoissa kansanvälisyys huomioidaan luontevasti yhtenä luovan alan ominaispiirteenä. Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa soveltuvin SeAMKin englanninkielisten ylempien amk-tutkintojen kursseja (SeAMK Master School). SeAMK tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden osallistua myös kansainväliseen vaihtoon yhteistyökorkeakouluissa. Vaihtojaksolla suoritetut opinnot hyväksytään osaksi Suomessa suoritettavaa tutkintoa eivätkä ne pidennä opiskeluaikaa.

Jatko-opintokelpoisuus

Tutkinto antaa kelpoisuuden alan tieteellisiin jatko-opintoihin.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Opiskelumuoto

Opiskelu on päätoimista, mutta opiskelu on mahdollista myös työn ohessa. Monimuotokoulutuksena toteutettavaan tutkintoon sisältyy 2–4 lähiopetuspäivää kuukaudessa, jotka järjestetään perjantaisin ja lauantaisin. Monimuoto-opetus sisältää lähiopetusta, etäopetusta ja itsenäistä opiskelua. Lähiopetukseen voi osallistua myös verkossa. Tarkemmat opiskelumuodot määritellään jokaisen opintojakson yhteydessä.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Anne-Maria Aho
Sähköposti: anne-maria.aho(a)seamk.fi
Puhelin: 040 830 4173

Satu Lautamäki
Sähköposti: satu.lautamaki(a)seamk.fi
Puhelin: 040 8680 858

Opinto-ohjaaja

Essi Hauta
Sähköposti: essi.hauta(a)seamk.fi
Puhelin 040 830 1262

Harjoittelun koordinointi

Tutkinto-ohjelmaan ei kuulu harjoittelua.

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

outgoing(at)seamk.fi

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4.5 op

T&K-osuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
Opettaja
 • Satu Lautamäki
Opiskelijaryhmät
 • LUKE24
  Luova liiketoiminnan kehittäminen
 • YKUTU23
  Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa

- määritellä luovien alojen yritystoiminnan erityispiirteet
- tunnistaa luovien alojen osaamisen hyödyntämisen mahdollisuudet ja haasteet muilla aloilla
-analysoida yrittäjänä toimimisen vaatimuksia ja mahdollisuuksia
-tunnistaa liiketoiminnan luomiseen tarvittavia aineellisia ja aineettomia resursseja ja näkökulmia
-arvioida liiketoiminnallisesta näkökulmasta luovan osaamisen markkinoita ja kilpailuympäristöä

Sisältö

-luovien alojen erityispiirteet ja yritystoiminnan olemus sekä rajapinnat muihin toimialoihin
- luovan alan liiketoimintaympäristön tunnistaminen ja analysointi
- yrittäjyyden haasteiden ja potentiaalin tunnistaminen
- liiketoimintamallin käsite ja elementit
-liiketoiminnan kehittämisen näkökulmat, kuten asiakaslähtöisyys sekä kilpailukeinot

Oppimateriaalit

Graham, J., & Gandini, A. (2017). Collaborative production in the creative industries. University of Westminster Press.
Heinonen, J., & Hytti, U., & Hytönen, K., & Nieminen, L., & Pukkinen, T., & Stenholm, P. (2022). Between labour markets and entrepreneurship. Entrepreneurial behaviour in the creative economies. University of Turku.
Oksanen, J., Kuusisto, O., Lima-Toivanen, M., Mäntylä, M., Naumanen, M., Rilla, N., Sachinopoulou, A. & Valkokari, K. (2018). In search of Finnish creative economy ecosystems and their development needs – study based on international benchmarking. Valtioneuvoston kanslia.
Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2017). Luova talous ja aineettoman arvon luominen kasvun kärjiksi. Luovat alat Suomen talouden ja työllisyyden vahvistajina- työryhmän raportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 18.
Pellegrin-Boucher, E., Pellegrin-Boucher, E., & Roy, P. (2019). Innovation in the cultural and creative industries (1st edition.). ISTE.
Seitsara, Taina. (2018). Luova osaaminen uuden arvonluonnin tuottajana. Helsingin kaupunginkanslia.
Tarjanne, P., (2020). Luovan talouden tiekartta. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 48. Helsinki.
Tarjanne, P. (toim.), (2022). Luovien alojen monistettavat sisällöt – keinoja kasvun edistämiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 22. Helsinki.
Tuominen, T., & Nuora, K., (2022). Kestävyydestä kasvua luoville aloille. Business Finland katsaus 1/2022.

Opetusmenetelmät

Lähi- ja hybridiopetus: luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 tuntia, josta
-kontaktitunnit 20 tuntia
-itsenäistä työskentelyä 115 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija tunnistaa ja selittää luovien alojen liiketoimintaa sekä hyödyntää liiketoiminta-ajattelua peruskäsitteiden avulla. Opiskelija tunnistaa yrittäjyyteen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Opiskelija suunnittelee tuote- tai palveluidean kehittämistä annetun toimintamallin tai - prosessin mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelijan toiminta ja tuotokset osoittavat liiketoiminta- ja yrittäjyysajattelun selkeää hallintaa. Opiskelija arvioi luovien alojen liiketoimintaa sekä yrittäjyyden mahdollisuuksia ja haasteita eri näkökulmia hyödyntäen. Opiskelija suunnittelee tuote- tai palveluidean kehittämistä hyödyntäen aktiivisesti liiketoiminnan kehittämisen käsitteistöä ja menetelmiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelijan toiminta ja tuotokset osoittavat liiketoiminta-ja yrittäjyysajattelun erittäin vahvaa hallintaa. Opiskelija arvioi kriittisesti ja laajasti luovien alojen liiketoimintaa sekä yrittäjyyden mahdollisuuksia ja haasteita. Opiskelija suunnittelee tuote- tai palveluidean kehittämistä hyödyntäen monipuolisen kattavaa liiketoiminnan kehittämisen käsitteistöä ja menetelmiä ja hakien uutta näkökulmaa aiheeseen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssitehtävä/t liittyen luovan liiketoiminnan kehittämiseen

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
Opettaja
 • Emilia Kangas
Opiskelijaryhmät
 • YTOJ23
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • YRKK22R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YKUTU23
  Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, arvioida ja johtaa organisaation, tiimin ja yksilön osaamista. Opiskelija ymmärtää osaamisen johtamisen yhteyden organisaation strategiaan ja menestymiseen. Opiskelija hallitsee osaamisen johtamisen ja kehittämisen prosessin. Hän tunnistaa organisaation osaamistarpeita ja osaa hyödyntää osaamisen kehittämisen menetelmiä yrityksen strategian mukaisesti.

Sisältö

Osaamisen johtamisen prosessi ja käsitteet
Strategialähtöinen osaamisen kehittäminen
Osaamisen arvioinnin menetelmät
Osaamisen kehittämisen menetelmät

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan myöhemmin

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot, kehittämistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Verkko-opinnot

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskelu 132h

Sisällön jaksotus

-

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä: Opiskelija on pystynyt hyödyntämään kurssin peruskäsitteistöä kurssitehtävässään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla hyvää kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on pystynyt kehittämään osaamispääoman johtamista tukevia ratkaisuja kurssitehtävässään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut erittäin aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla erinomaista kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on pystynyt kehittämään osaamispääoman johtamista tukevia luovia ratkaisuja kurssitehtävässään.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kehittämistehtävien arviointi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä: Opiskelija on pystynyt hyödyntämään kurssin peruskäsitteistöä kurssitehtävässään.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista hyvin ja on osallistunut aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla hyvää kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on pystynyt kehittämään osaamispääoman johtamista tukevia ratkaisuja kurssitehtävässään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson opinnoista erinomaisesti ja on osallistunut erittäin aktiivisesti kurssityöskentelyyn. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla erinomaista kykyä ymmärtää aiheen käsitteistöä ja soveltaa opittua käytännön liiketoimintaan. Opiskelija on pystynyt kehittämään osaamispääoman johtamista tukevia luovia ratkaisuja kurssitehtävässään.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 01.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
Opettaja
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • YRKK22R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YKUTU23
  Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
kuvata muotoiluajattelun merkitystä ja mahdollisuuksia organisaation kehittämisessä.
-tunnistaa käyttäjälähtöisyyden periaatteet palvelukehittämisen näkökulmasta.
-soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä organisaation toiminnan kehittämiseksi.
-soveltaa tietoa siitä, miten palvelumuotoilu linkittyy organisaation strategiaan
-suunnitella ja johtaa muotoiluajattelun hyödyntämistä organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi

Sisältö

Palvelumuotoilun periaatteet, prosessi ja menetelmät
Palveluiden markkinointi ja arvonluonti palveluliiketoiminnassa ja –ekosysteemeissä
Käyttäjäkokemuksen kehittäminen osallistavien ja yhteiskehittämisen menetelmien avulla
Käyttäjälähtöisyyden merkitys organisaation muutoksessa ja uudistamisessa
Palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun kytkeminen organisaatiostrategiaan ja sen johtamiseen

Oppimateriaalit

Opintojaksolla jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot etänä verkossa, verkossa ohjattuja tehtäviä, ryhmä/parityöskentely kehittämistehtävän parissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyöaika 130h, josta 18h ohjattua työskentelyä ja muu itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2) Opiskelija hallitsee palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun keskeiset käsitteet ja prosessit. Opiskelija tulkitsee käyttäjälähtöisyyden merkitystä uusien palveluiden kehittämisessä.Opiskelija kuvaa palvelumuotoilun johtamisen mahdollisuuksia ja haasteita. Opiskelija suunnittelee palvelumuotoilua hyödyntävän projektin, sekä kuvaa sen yhteyttä organisaation strategiseen kehittämiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4) Opiskelija hallitsee ja soveltaa palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun keskeisiä käsitteitä ja prosessia. Opiskelija arvioi selkeästi palvelumuotoilun mallien ja menetelmien käyttämistä organisaatiossa. Opiskelija rakentaa organisaation ja käyttäjien tarpeet huomioivia palvelukuvauksia. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa palvelumuotoilua hyödyntävän projektin. Opiskelija hahmottaa uusien palveluratkaisujen tarvetta huomioiden organisaation strategiset tavoitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5) Opiskelija hallitsee ja soveltaa monipuolisesti palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun keskeisiä käsitteitä ja prosessia. Opiskelija arvioi ja valitsee olennaiset palvelumuotoilun ja -kehittämisen mallit ja menetelmät organisaation palvelukehittämiseen. Opiskelija ennakoi organisaation kehitysmahdollisuuksia ja rakentaa niihin sopivia käyttäjälähtöisiä palvelukuvauksia. Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja johtaa palvelumuotoiluprojektia. Opiskelija arvioi perustellusti uusien palveluratkaisujen lisäarvoa, huomioiden organisaation strategiset tavoitteet ja uudistumistarpeet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen palvelumuotoilun kehittämistyö ja sen presentaatio.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

tyydyttävä (1-2) Opiskelija hallitsee palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun keskeiset käsitteet ja prosessit. Opiskelija tulkitsee käyttäjälähtöisyyden merkitystä uusien palveluiden kehittämisessä. Opiskelija kuvaa palvelumuotoilun johtamisen mahdollisuuksia ja haasteita. Opiskelija suunnittelee palvelumuotoilua hyödyntävän projektin, sekä kuvaa sen yhteyttä organisaation strategiseen kehittämiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3-4) Opiskelija hallitsee ja soveltaa palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun keskeisiä käsitteitä ja prosessia. Opiskelija arvioi selkeästi palvelumuotoilun mallien ja menetelmien käyttämistä organisaatiossa. Opiskelija rakentaa organisaation ja käyttäjien tarpeet huomioivia palvelukuvauksia. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa palvelumuotoilua hyödyntävän projektin. Opiskelija hahmottaa uusien palveluratkaisujen tarvetta huomioiden organisaation strategiset tavoitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5) Opiskelija hallitsee ja soveltaa monipuolisesti palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun keskeisiä käsitteitä ja prosessia. Opiskelija arvioi ja valitsee olennaiset palvelumuotoilun ja -kehittämisen mallit ja menetelmät organisaation palvelukehittämiseen. Opiskelija ennakoi organisaation kehitysmahdollisuuksia ja rakentaa niihin sopivia käyttäjälähtöisiä palvelukuvauksia. Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja johtaa palvelumuotoiluprojektia. Opiskelija arvioi perustellusti uusien palveluratkaisujen lisäarvoa, huomioiden organisaation strategiset tavoitteet ja uudistumistarpeet.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

29.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
Opettaja
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • YKUTU23
  Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa
-analysoida tulevaisuusajattelun käsitteitä johtamisen työkaluina
- soveltaa ennakointimenetelmiä osana organisaation strategista kehittämistä
- kehittää tulevaisuusajattelun ja strategisen ennakoinnin roolia osana ammatillista asiantuntijuuttaan
- tunnistaa toimintaympäristön muutoksia ja tuottaa monialaisia tulevaisuusnäkymiä erityisesti kulttuurituotannon kentässä

Sisältö

- tulevaisuusajattelun ja strategisen ennakoinnin käsitteet
- tulevaisuuden toimintaympäristöön vaikuttavien tekijöiden määrittely ja analysointi
- ennakointitiedon hankinta, analysointi ja tulkinta
- erilaisiin tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin perehtyminen
-visiointi ja tulevaisuuden luotaaminen

Oppimateriaalit

Opintojaksolla jaettava luentomateriaali.

Opetusmenetelmät

Luennot sekä ryhmässä tehtävät harjoitukset. Tulevaisuusraportti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kokonaistuntimäärä on 130h, josta kontaktiohjauksen osuus on 19h. Ryhmätyöskentelyssä opiskelijat sopivat itse ajankäyttönsä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija on soveltanut strategista ennakointia ja perustellut tulevaisuuden tulkintaansa ja arvioitaan organisaation strategisista päämääristä osin oikeaa käsitteistöä soveltaen. Opiskelija arvioi omaa ennakointimenetelmien osaamistaan. Opiskelija on osallistunut työskentelyyn ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija on soveltanut ammattitaitoisesti strategista ennakointia organisaation kehittämisen ja toimintaympäristön tulkinnan näkökulmista. Opiskelija on perustellut tulkintaansa strategisista kehittämistarpeista ammattimaisesti ja olennaista käsitteistöä soveltaen. Opiskelija arvioi perustellen omaa ennakointimenetelmien osaamistaan. Opiskelijan osallistuminen työskentelyyn on ollut aktiivista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija on soveltanut harkiten, luovasti ja monipuolisesti stategista ennakointia sekä organisaation että toimintaympäristön kehittämisen näkökulmista. Opiskelija on perustellut tulkintaansa ja esittänyt arvioitaan strategisista kehittämistarpeista ja tavoitteista ammattimaisesti ja olennaista käsitteistöä erinomaisesti soveltaen. Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustellen omaa ennakointimenetelmien osaamistaan. Opiskelijan osallistuminen työskentelyyn on ollut aktiivista ja rakentavaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oma tai pienen ryhmän laatima tulevaisuusraportti omasta yrityksestä tai organisaatiosta.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

08.09.2023 - 30.11.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Emilia Kangas
Opiskelijaryhmät
 • YTOJ23
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • YLI23
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen, Ylempi AMK-tutkinto
 • YRKK22R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YKUTU23
  Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
 • YRKK22A
  Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK22I
  Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija tuntee esihenkilötyön tehtäväkentän, vastuut ja tulevaisuuden vaatimukset. Hän tunnistaa, mitä hyvä johtaminen vaatii lähijohtajalta ja organisaatiolta nykyhetkellä ja tulevaisuudessa. Opiskelija kykenee arvioimaan, millainen johtaja hän persoonaltaan on ja kehittämään omaa johtamisosaamistaan.

Sisältö

Oman työn johtaminen ja ajankäytön hallinta
Muutosjohtajuus
Työmotivaation johtaminen
Työhyvinvoinnin johtaminen
Johtaminen ja vuorovaikutus
Johtajan tunneäly
Oma johtamisprofiili

Aika ja paikka

08.09.2023 14.15 - 21.00 FRAMIF213
06.10.2023 14.15 - 21.00 FRAMIF212
03.11.2023 14.15 - 21.00 FRAMIF308

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama kurssikirjallisuus

Opetusmenetelmät

Luennot ja oppimistehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokoinaistyömäärä 135 h, josta
- luennot 20 h
- itsenäinen opiskelu 115h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on tietoinen esihenkilötyön tärkeydestä ja osatekijöistä. Opiskelija on osoittanut opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelijan tuotokset osoittavat käsitteistön auttavaa soveltamista käytännössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyödyntää esihenkilötyötaitoja. Opiskelijan toiminta ja tuotokset osoittavat hyvää käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa. Opiskelija kykenee selkeästi arvioimaan esimiestyön osa-alueita ja kehittämään omia esihenkilötaitojaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää, analysoida ja kehittää esihenkilötyötaitoja. Opiskelijan toiminta ja tuotokset osoittavat vahvaa käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa ja sen kehittämisessä. Opiskelija kykenee kiitettävästi ja kriittisesti analysoimaan esihenkilötyön osa-alueita ja kehittämään omia esihenkilötaitojaan arvioivalla otteella.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on tietoinen esihenkilötyön tärkeydestä ja osatekijöistä. Opiskelija on osoittanut
opintojaksolla kykyä ymmärtää aiheen peruskäsitteistöä. Opiskelijan tuotokset
osoittavat käsitteistön auttavaa soveltamista käytännössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa hyödyntää esihenkilötyötaitoja. Opiskelijan toiminta ja tuotokset osoittavat hyvää käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa. Opiskelija kykenee selkeästi arvioimaan esihenkilötyön osa-alueita ja kehittämään omia esihenkilötaitojaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää, analysoida ja kehittää esihenkilötyötaitoja. Opiskelijan toiminta
ja tuotokset osoittavat vahvaa käsitteistön hallintaa organisaation johtamisessa ja sen
kehittämisessä. Opiskelija kykenee kiitettävästi ja kriittisesti analysoimaan esihenkilötyön
osa-alueita ja kehittämään omia esihenkilötaitojaan arvioivalla otteella.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
Opettaja
 • Leena Elenius
 • Satu Lautamäki
 • Virpi Masonen
Opiskelijaryhmät
 • YKUTU23
  Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kriittisesti kuvailla, vertailla ja soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä
- lukea ja tuottaa tutkimuksellista tekstiä
- tehdä tiedonhakua, hyödyntää ja merkitä olennaiset lähteet ohjeistuksen mukaisesti
- perustellusti määritellä työelämän kehittämisen kohteita
- määritellä tutkimus- tai kehittämistehtävän tavoitteet ja niihin soveltuvat tutkimusmenetelmät sekä kirjoittaa ja esittää tutkimussuunnitelman.

Sisältö

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tarpeet työelämässä
Erilaisten tutkimus- ja kehittämismenetelmien vertailu ja soveltaminen
Tutkimuksellinen tiedonhankinta ja kirjoittaminen
Tutkimustulosten kriittinen analyysi ja arviointi
Opinnäytetyöprosessin hallinta ja ohjeistaminen

Oppimateriaalit

Suositeltavaa menetelmäkirjallisuutta, esim:
Heikkilä, T. 2014. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita.
Hirsjärvi, S.& Hurme, H. 2008. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino.
Hyvärinen, M., Nikander, P., Ruusuvuori, J. & Granfelt, R. 2017. Tutkimushaastattelun käsikirja. Tampere: Vastapaino.
Kananen, J. 2017. Kehittämistutkimus interventiotutkimuksen muotona: Opas opinnäytetyön ja pro gradun kirjoittajalle. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Kananen, J. 2014. Toimintatutkimus kehittämistutkimuksen muotona: Miten kirjoitan toimintatutkimuksen opinnäytetyönä? Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2014. Kehittämistyön menetelmät: Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. 3. uud. p. Helsinki: Sanoma Pro.
Toikko, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampereen Yliopistopaino Oy.
Vilkka, H. 2015. Tutki ja kehitä. 4. uud. p. Jyväskylä: PS-kustannus.

Opetusmenetelmät

Hybridiopetus (toteutetaan samanaikaisesti sekä lähinä että etänä).

Luennot, harjoitukset ja tehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 tuntia, josta
-aikatauluun merkityt yhteiset tunnit 20 tuntia
-itsenäistä työskentelyä 115 tuntia

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- opiskelija tunnistaa tutkimus- ja kehittämismenetelmät
- opiskelija osaa valita kehittämistyönsä tutkimusmenetelmän
- opiskelija osaa käyttää relevantteja tiedonlähteitä
- opiskelija osaa analysoida tutkimustuloksia kriittisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssitehtävien suorittaminen.