Siirry suoraan sisältöön

Kulttuurituottaja (ylempi AMK): YKUTU21

Tunnus: YKUTU21

Tutkinto:
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2021

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Kulttuurituottaja (ylempi AMK) koulutuksesta valmistuu luovan talouden asiantuntijoita ja kehittäjiä, jotka tunnistavat olennaisia muutostarpeita sekä osaavat suunnitella ja johtaa kehittämistoimintaa. Opiskelija kehittää valmiuksiaan hyödyntää liiketoimintaosaamista kulttuuri- ja luovien alojen palvelujen kehittämisessä yrittäjämäisellä otteella, kestävän kehityksen ja kansainvälisyyden luomat mahdollisuudet huomioiden. Yrittäjämäinen toimintapa on kykyä tehdä päätöksiä ja ennakoida muutoksia joustavasti ja proaktiivisesti. Koulutuksessa pyritään ymmärtämään luovan talouden kenttää ja hakemaan liiketoiminnallisia keinoja uudistaa kulttuuri- ja luovia aloja.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut voi toimia organisaation suunnittelu- ja johtotehtävissä, kehittämisprojektien vetäjänä ja itsenäisenä, riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana yrittäjänä. Tutkinto antaa kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Koulutus sisältää lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä työskentelyä. Opinnot etenevät kehittämis- ja oppimistehtävinä, jotka opiskelija voi kytkeä omaan työhön. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija voi profiloida tutkintoaan. Monimuotokoulutuksena toteutettavaan tutkintoon sisältyy 2–4 lähiopetuspäivää kuukaudessa pääsääntöisesti perjantai-iltapäivisin ja lauantaisin. Monimuoto-opetus koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta. Opintojen aikana asiantuntijaverkosto vahvistuu ja opitaan työskentelemään myös monialaisissa oppimisprojekteissa. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämisprojekti, joka on olennainen osa opintoja.

Osaamistavoitteet

Opintojen tavoitteena on oppia suunnittelemaan, kehittämään ja johtamaan kulttuuri- ja luovien alojen toimintaa. Opiskelija oppii tunnistamaan liiketoimintaympäristön muutoksia ja hyödyntämään erilaisia menetelmiä, malleja ja prosesseja organisaatioiden ja palveluiden kehittämiseen, kuten palvelumuotoilu, ennakointimenetelmät ja yrityksen kilpailukeinojen kehittämisen keinot. Opiskelija oppii arvioimaan kulttuuripalveluiden mahdollisia markkinoita ja analysoimaan yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittämisen lisäarvoja.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2021-2022 2022-2023 Syksy
2021
Kevät
2022
Syksy
2022
Kevät
2023
1. / 2021 2. / 2021 3. / 2022 4. / 2022 5. / 2022 1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023
YKUTU21-1001
Syventävät opinnot

(Valitaan kaikki)

20
2E00CR54 Luovien alojen liiketoiminta ja yrittäjyys 5 5 5 2.5 2.5
2E00CR50 Strateginen ennakointi 5 5 5 2.5 2.5
2E00CR56 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 5 2 3 1 1 1 1 1
2E00CR52 Palvelumuotoilun johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
YKUTU21-1003
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
KD00CD33 Markkinointiviestinnän johtaminen 5 5 5 2.5 2.5
KD00CD31 Osaamispääoman johtaminen 5 5 5 2.5 2.5
5E00CG09 Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin 5 5 5 2.5 2.5
5E00CG65 Circular Economy and New Business 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KD00CD53 Asiakkuuksien johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
YKUTU21-1006
Valinta SEAMKin yamk-tutkinto-ohjelmista

(Valitaan kaikki)

0
YKUTU21-1004
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
2E00CR72 Opinnäytetyö 30 15 15 5 10 15 2.5 2.5 3.3 3.3 3.3 7.5 7.5
Yhteensä 60 60 15 32 28 15 0 16 16 9.43 9.43 9.43 7.5 7.5 0 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (YAMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
- osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

Strateginen ennakointi
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Palvelumuotoilun johtaminen
Osaamispääoman johtaminen
Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin
Opinnäytetyö
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
- osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
- osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
- osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
- osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

Luovien alojen liiketoiminta ja yrittäjyys
Strateginen ennakointi
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Palvelumuotoilun johtaminen
Markkinointiviestinnän johtaminen
Osaamispääoman johtaminen
Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin
Circular Economy and New Business
Asiakkuuksien johtaminen
Opinnäytetyö
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
- osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
- osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
- osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
- kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Palvelumuotoilun johtaminen
Osaamispääoman johtaminen
Opinnäytetyö
4 Innovaatio-osaaminen

- osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
- osaa johtaa projekteja
- osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
- osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

Strateginen ennakointi
Palvelumuotoilun johtaminen
Markkinointiviestinnän johtaminen
Osaamispääoman johtaminen
Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin
Asiakkuuksien johtaminen
Opinnäytetyö
5 Kansainvälistymisosaaminen

- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
- osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
- osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Luovien alojen liiketoiminta ja yrittäjyys
Markkinointiviestinnän johtaminen
Circular Economy and New Business
Asiakkuuksien johtaminen
Opinnäytetyö
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia
- ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet ja osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Luovien alojen liiketoiminta ja yrittäjyys
Strateginen ennakointi
Markkinointiviestinnän johtaminen
Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin
Circular Economy and New Business
Asiakkuuksien johtaminen
Opinnäytetyö
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Luovien alojen liiketoiminta ja yrittäjyys
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Circular Economy and New Business
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) kompetenssit

1 Strategia- ja johtamisosaaminen

Ymmärtää strategisen suunnittelun merkityksen yrityksen tai organisaation kilpailutekijänä. Soveltaa strategisen kehittämisen menetelmiä ja keinoja sekä tunnistaa organisaation, osaamisen ja henkilöstöjohtamisen tarpeita ja tavoitteita. Hallitsee strategisten tavoitteiden, osaamisen ja prosessin määrittelyn, johtamisen ja implementoinnin keinot.

Luovien alojen liiketoiminta ja yrittäjyys
Strateginen ennakointi
Palvelumuotoilun johtaminen
Markkinointiviestinnän johtaminen
Osaamispääoman johtaminen
Circular Economy and New Business
Asiakkuuksien johtaminen
Opinnäytetyö
2 Työyhteisöjen kehittämisosaaminen

Kehittää oman alan toimintaa, käytäntöjä ja työyhteisöä huomioiden toiminta- ja kilpailuympäristön muutokset. Huomioi asiakaslähtöisyyden ja monialaisuuden näkökulmia työyhteisöjen kehittämisessä. Hyödyntää liiketaloudellista ajattelutapaa sekä kehittää ja soveltaa uusia käytännön työskentelytapoja.

Luovien alojen liiketoiminta ja yrittäjyys
Strateginen ennakointi
Palvelumuotoilun johtaminen
Markkinointiviestinnän johtaminen
Osaamispääoman johtaminen
Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin
Circular Economy and New Business
Asiakkuuksien johtaminen
Opinnäytetyö
3 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

Hahmottaa ja hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä sekä arvioi tietoa kriittisesti ja asiantuntijuuden näkökulmasta. Hahmottaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteet ja hyödyntää projektiosaamista luoden käytännössä soveltaa tietoa. Hallitsee tutkimus- ja kehittämismenetelmiä työelämässä tarvittavissa määrin.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Opinnäytetyö
4 Luovan osaamisen johtaminen

Hahmottaa luovien alojen toimintaympäristöä eri näkökulmista sekä arvioi luovuuden hyödynnettävyyttä omassa työyhteisössään. Ymmärtää innovatiivisuuden merkityksen organisaation toiminnassa. Hallitsee keinoja kehittää ja johtaa luovaa osaamista omassa työympäristössään.

Luovien alojen liiketoiminta ja yrittäjyys
Strateginen ennakointi
Palvelumuotoilun johtaminen
Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YKUTU21-1001
Syventävät opinnot

(Valitaan kaikki)

20
2E00CR54 Luovien alojen liiketoiminta ja yrittäjyys 5
2E00CR50 Strateginen ennakointi 5
2E00CR56 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5
2E00CR52 Palvelumuotoilun johtaminen 5
YKUTU21-1003
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
KD00CD33 Markkinointiviestinnän johtaminen 5
KD00CD31 Osaamispääoman johtaminen 5
5E00CG09 Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin 5
5E00CG65 Circular Economy and New Business 5
KD00CD53 Asiakkuuksien johtaminen 5
YKUTU21-1006
Valinta SEAMKin yamk-tutkinto-ohjelmista

(Valitaan kaikki)

0
YKUTU21-1004
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
2E00CR72 Opinnäytetyö 30