Siirry suoraan sisältöön

Tutkimus- ja kehittämismenetelmätLaajuus (5 op)

Tunnus: 2E00CR56

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kriittisesti kuvailla, vertailla ja soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä
- lukea ja tuottaa tutkimuksellista tekstiä
- tehdä tiedonhakua, hyödyntää ja merkitä olennaiset lähteet ohjeistuksen mukaisesti
- perustellusti määritellä työelämän kehittämisen kohteita
- määritellä tutkimus- tai kehittämistehtävän tavoitteet ja niihin soveltuvat tutkimusmenetelmät sekä kirjoittaa ja esittää tutkimussuunnitelman.

Sisältö

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tarpeet työelämässä
Erilaisten tutkimus- ja kehittämismenetelmien vertailu ja soveltaminen
Tutkimuksellinen tiedonhankinta ja kirjoittaminen
Tutkimustulosten kriittinen analyysi ja arviointi
Opinnäytetyöprosessin hallinta ja ohjeistaminen

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- opiskelija tunnistaa tutkimus- ja kehittämismenetelmät
- opiskelija osaa valita kehittämistyönsä tutkimusmenetelmän
- opiskelija osaa käyttää relevantteja tiedonlähteitä
- opiskelija osaa analysoida tutkimustuloksia kriittisesti

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

11.12.2021 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
Opettaja
  • Leena Elenius
  • Emilia Kangas
  • Virpi Masonen
Opiskelijaryhmät
  • YKUTU21
    Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kriittisesti kuvailla, vertailla ja soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä
- lukea ja tuottaa tutkimuksellista tekstiä
- tehdä tiedonhakua, hyödyntää ja merkitä olennaiset lähteet ohjeistuksen mukaisesti
- perustellusti määritellä työelämän kehittämisen kohteita
- määritellä tutkimus- tai kehittämistehtävän tavoitteet ja niihin soveltuvat tutkimusmenetelmät sekä kirjoittaa ja esittää tutkimussuunnitelman.

Sisältö

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tarpeet työelämässä
Erilaisten tutkimus- ja kehittämismenetelmien vertailu ja soveltaminen
Tutkimuksellinen tiedonhankinta ja kirjoittaminen
Tutkimustulosten kriittinen analyysi ja arviointi
Opinnäytetyöprosessin hallinta ja ohjeistaminen

Oppimateriaalit

Suositeltavaa menetelmäkirjallisuutta, esim:
Heikkilä, T. 2014. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita.
Hirsjärvi, S.& Hurme, H. 2008. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino.
Hyvärinen, M., Nikander, P., Ruusuvuori, J. & Granfelt, R. 2017. Tutkimushaastattelun käsikirja. Tampere: Vastapaino.
Kananen, J. 2017. Kehittämistutkimus interventiotutkimuksen muotona: Opas opinnäytetyön ja pro gradun kirjoittajalle. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Kananen, J. 2014. Toimintatutkimus kehittämistutkimuksen muotona: Miten kirjoitan toimintatutkimuksen opinnäytetyönä? Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2014. Kehittämistyön menetelmät: Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. 3. uud. p. Helsinki: Sanoma Pro.
Toikko, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampereen Yliopistopaino Oy.
Vilkka, H. 2015. Tutki ja kehitä. 4. uud. p. Jyväskylä: PS-kustannus.

Opetusmenetelmät

Lähitunnit ja kurssitehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 tuntia, josta
-lähitunnit 20 tuntia
-itsenäistä työskentelyä 1105tuntia

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- opiskelija tunnistaa tutkimus- ja kehittämismenetelmät
- opiskelija osaa valita kehittämistyönsä tutkimusmenetelmän
- opiskelija osaa käyttää relevantteja tiedonlähteitä
- opiskelija osaa analysoida tutkimustuloksia kriittisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssitehtävien suorittaminen.