Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Laajuus:
240 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Koulutusala

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne
Koulutusalan luokitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämään kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK)

Tutkinnon taso

Koulutusohjelma johtaa ammattikorkeakoulututkintoon, joka on ensimmäisen syklin bachelor-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 6.

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.

Valintaperusteet löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot
Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat ammattikorkeakoululain mukaisesti perusopinnoista, ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä vuodessa.

Koulutukseen sisältyy harjoittelu (30 opintopistettä). Opinnäytetyö on 15 op.

Osaamistavoitteet

Tietotekniikan tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet käyvät yksityiskohtaisesti ilmi tutkinto-ohjelman sisällön kuvauksesta sekä tutkinto-ohjelmakohtaisesta kompetenssikuvauksesta.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opetuksessa yhdistyvät teoria- ja projektiopinnot saumattomaksi kokonaisuudeksi, jossa jo opintojen alusta alkaen opiskellaan työelämää mallintavassa ympäristössä muun muassa virtuaaliyrityksen muodossa. Liiketoimintaosaaminen ja asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen seuraavat mukana läpi tutkinto-ohjelman. Tämä antaa opiskelijalle erinomaiset valmiudet toimia tietoteknisten asiantuntijatehtävien eturintamassa tai niin halutessaan myös yrittäjänä.

Opintojen aikana opiskelija saa kattavan ohjelmointiosaamisen lisäksi vahvan osaamisen myös muun muassa teollisen internetin sovelluksista ja tietoverkkoteknologioista. Syventävissä opinnoissa opiskelija voi perehtyä lisäksi esimerkiksi palvelinteknologioihin, elektroniikkaan, sulautettuihin järjestelmiin, peliohjelmointiin ja verkkoliiketoimintaan. Vaihtoehtoisia syventävien opintojen moduleja on useita.

Kompetenssit

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.
Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.

Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, joilla tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, laboratorioharjoituksia, yritysvierailuja, oppimistehtäviä, projektitöitä ja käytännön harjoittelua aidoissa työelämäympäristöissä.

Ahot-menettelyt

Koulutusohjelman AHOT-toimijat ovat koulutusohjelmapäällikkö, opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa kyseisen opintojakson opettaja. Heidän tehtävänään on informoida opiskelijaa tunnistamis- ja tunnustamisprosessissa, käydä HOPS-keskustelu ja ohjata opiskelijaa osaamisen näyttämiseen.

AHOT-menettelyn piiriin eivät kuulu projektiopinnot ja opinnäytetyö.

Arviointi määräytyy opintojaksokohtaisesti ao. opettajan määrittelemällä tavalla. Arviointimenetelmiä ovat tentti (suullinen tai kirjallinen), harjoitustyö, laboratoriotyö, käyttökoe tai muu vastaava.

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Harjoittelu on 30 op ja se tehdään yleensä alan yrityksissä.

Ammatillinen osaamisprofiili

Tietotekniikan insinöörit toimivat teknologiateollisuudessa sekä ohjelmisto- ja palveluyrityksissä. Tyypillisiä työtehtäviä ovat ohjelmistosuunnittelija, elektroniikkasuunnittelija ja verkkoasiantuntija. Monet tietotekniikan insinöörit työllistyvät myös myynti- ja asiakaspalvelutehtäviin.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys näkyy tutkinto-ohjelmassa monin tavoin. Luennot voivat olla joko suomeksi tai englanniksi riippuen siitä, onko luennoilla mukana ulkomaisia opiskelijoita tai tuleeko luennon pitäjä kansainvälisestä kumppanuusverkostosta. Näin opiskelijoiden kielitaito paranee, mikä rohkaisee lähtemään ulkomaille vaihto-opiskelemaan.

Kansainväliseen opiskelijavaihtoon on mahdollista mahdollista lähteä useissa opintojen vaiheissa. Tyypillisesti vaihtojaksot kestävät 3-5 kk. Kohdemaita on runsaasti ympäri maailmaa.

Jatko-opintokelpoisuus

Tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden suuntautumisalan ylempään amk-tutkintoon

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Päivätoteutuksessa opiskelu on kokopäiväistä.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Jorma Mettälä, 040 830 7481, jorma.mettala(at)seamk.fi

Opinto-ohjaaja

Jorma Mettälä, 040 830 7481, jorma.mettala(at)seamk.fi

Harjoittelun koordinointi

Harjoitteluun valmentautumisesta ja ohjauksesta harjoittelujaksolla vastaavat ennakkoon nimetyt henkilöt. Päävastuu on koulutuspäälliköllä.

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat
Ms Tiina Ojanperä, 040 6807100, tiina.ojanpera(a)seamk.fi. Saapuvat opiskelijat Euroopasta

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Insinööri (AMK), Tietotekniikka, Päivätoteutus

Insinööri (AMK), Tietotekniikka, Päivätoteutus

Insinööri (AMK), Tietotekniikka, Päivätoteutus

Insinööri (AMK), Tietotekniikka, Päivätoteutus

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Jouni Björkman
Opiskelijaryhmät
 • TITE22
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustiedot tekniikan perustana olevasta fysiikasta opintojakson sisällön mukaisilla osa-alueilla ja omaa valmiuksia vaativankin teknisen tiedon omaksumiseen jatko-opinnoissa ja työelämässä. Opiskelija osaa ratkaista opintojakson aihepiiriin kuuluvia fysiikan ongelmia malleja (suureyhtälöitä) käyttäen ja esittää ratkaisut hyvää matemaattis-luonnontieteellistä tapaa noudattaen.

Sisältö

Harmoninen värähdysliike. Aaltoliike. Äänioppi. Valo-oppi. Kvanttifysiikka. Atomi- ja ydinfysiikka.

Oppimateriaalit

- Inkinen, Manninen, Tuohi: Momentti 2 Insinöörifysiikka (Otava)
- Peltonen, Perkkiö, Vierinen: Insinöörin (AMK) fysiikka, osa 2 (Lahden Teho-Opetus Oy)
- Suvanto, K & Laajalehto, K, Tekniikan fysiikka 2 (Edita)
- Tekniikan kaavasto (Tammertekniikka)

Opetusmenetelmät

Luentoja ja laskuharjoituksia sekä itsenäistä opiskelua.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei harjoittelua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 80 tuntia, mistä lähiopetusta 28 tuntia ja 52 tuntia itsenäistä opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

(1...2) Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin aaltoliikeopin ja modernin fysiikan peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

(3...4) Opiskelija tuntee hyvin sekä aaltoliikeoppiin että moderniin fysiikkaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiin aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

(5) Opiskelija tuntee kiitettävästi sekä aaltoliikeoppiin että moderniin fysiikkaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirinpuitteissa uusia merkityksiä sekä osoittanut innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso suoritetaan loppukokeella.

Esitietovaatimukset

Edeltävät opinnot eivät ole pakollisia. Mekaniikan ja sähkömagnetismin osaaminen on suositeltavaa.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Pasi Mikkonen
Opiskelijaryhmät
 • TITE23
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käsitellä kirjainlausekkeita, osaa ratkaista erilaisia yhtälöitä, osaa suorakulmaisen ja vinon kolmion ratkaisun, osaa taso- ja avaruusgeometrian perusteet, osaa soveltaa edellä mainittuja asioita ammattiaineisiin ja käytännön ongelmiin työelämässä

Sisältö

Lausekkeiden käsittely, yhtälöiden ratkaiseminen, kolmion trigonometriaa, geometriaa.
-perusalgebra
-trigonometria
-analyyttinen geometria
-trigonometriset funktiot
-eksponentti- ja logaritmifunktiot

Oppimateriaalit

ilmoitetaan kurssin alussa

Opetusmenetelmät

luentoja ja laskuharjoituksia

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

108h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin algebran ja geometrian peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

hyvä (3-4): Opiskelija tuntee hyvin algebraan ja geometriaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

kiitettävä (5): ): Opiskelija tuntee kiitettävästi algebraan ja geometriaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

harjoitustehtävät

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Sami Rinta-Valkama
Opiskelijaryhmät
 • TITE22
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija pystyy erottamaan erilaiset automaatiojärjestelmät ja tunnistaa niissä käytettävät komponentit. Hän tunnistaa automaattisen järjestelmän toiminnan edellytykset. Rele- ja PLC - ohjauksien, yleisimpien antureiden ja toimilaitteiden rakenteen, toiminnan sekä niiden liitynnät. Opiskelija oppii automaatiotekniikassa tarvittavan loogisen ajattelutavan perusteet.

Sisältö

Automaation ja automaatiotekniikan kehitys. Mitä on automaatio. Ohjaus ja säätö, automaation ohjausjärjestelmät, anturit, toimilaitteet, ohjelmoitavat logiikat, ohjausjärjestelmän komponentit. Anturien ja toimilaitteiden yleisimmät kytkennät ohjelmoitaviin logiikoihin. Kytkentä harjoitukset laboraatiossa. Opintojaksolla tutustutaan käytännössä erilaisiin automaation ohjausjärjestelmiin. Opintojaksolla pohditaan automaation merkitystä kestävän kehityksen kannalta ja tarkastellaan askelluskaavioon perustuvan ratkaisumallin vaikutusta automaatio-ohjelman elinkaareen.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit ja harjoitustyöt.

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit ja harjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 28 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 53 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2; Opiskelija osaa opintojakson perusasiat. Opiskelija osaa määritellä yksinkertaisen automaatiojärjestelmän, joka sisältää antureita ja toimilaitteita sekä ohjelmoitavan logiikan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4; Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin. Opiskelija osaa määritellä yksinkertaisen automaatiojärjestelmän, joka sisältää antureita ja toimilaitteita sekä ohjelmoitavan logiikan. Lisäksi hän osaa arvioida komponenttien toimintaa ja yhteensopivuutta käytännössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5; Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija osaa soveltaa automation komponentteja ja suunnitella automaatiojärjestelmän, joka sisältää antureita ja toimilaitteita sekä ohjelmoitavan logiikan. Lisäksi hän osaa arvioida komponenttien toimintaa ja yhteensopivuutta käytännössä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja harjoitustyöt

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaation perusteet, kansainvälisyyden näkökulma (FI):

Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Juha Yli-Hemminki
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP23
  International Professional Studies
 • TITE21
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Upon completion of the course the student can create C++ applications into micro controller based platform, create function libraries and user interfaces.

Sisältö

The features of the embedded platform and microcontroller, programming of measures and controls, user interface with microcontroller platform, user interface by remote, memory usage, multitasking principle and realization.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit ja esimerkit

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

80h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student knows the basics of C++ programming like using pointers.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student masters the creation of applications in C++ and is able to use the language's features in a versatile way.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student can create versatile applications consisting of several source code files independently and use the features of the C++ language broadly and appropriately.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö ja/tai tentti

Esitietovaatimukset

Basics of programming.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Pasi Mikkonen
Opiskelijaryhmät
 • TITE22
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä yhden muuttujan funktion derivaatan ja integraalin, osaa suorittaa derivoinnin ja integroinnin tavallisimmille matemaattisille funktioille, osaa laskea määrätyn integraalin ja käyttää sitä tavallisimpiin sovelluksiin, osaa käyttää erilaisia laskennan apuvälineitä differentiaali- ja integraalilaskennan ongelmien ratkaisemisessa, osaa soveltaa edellä mainittuja asioita ammattiaineisiin ja käytännön ongelmiin työelämässä

Sisältö

Derivaatan ja integraalin määritelmä (yhden muuttujan funktiot), polynomin derivointi ja integrointi, yhdistetyn funktion derivointi ja integrointi, käyrän tangentti, ääriarvot, määrätty integraali, pinta-ala, tilavuus, pienten differentiaalien menetelmä, tekniikan sovelluksia (palkin taipuma, leikkausvoima, taivutusmomentti, jäyhyysmomentti)

Oppimateriaalit

ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset , itsenäistä opiskelua

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin differentiaali- ja integraalilaskennan peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

hyvä (3-4): Opiskelija tuntee hyvin differentiaali- ja integraalilaskentaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

kiitettävä (5): Opiskelija tuntee kiitettävästi differentiaali- ja integraalilaskentaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

harjoitustehtävät

Esitietovaatimukset

Algebra ja geometria, Vektorit ja matriisit

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Nicolas Martinez
Opiskelijaryhmät
 • TITE21
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • TITE22
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Students are able to explain the most important forms of digital marketing. They will be able to promote business online using a variety of channels, e.g. search, social, video, e-mail, and display. Students are able to use different marketing tools, a.o. photo editing and publishing software.

Students will be able to recognize the opportunities of social media in business and marketing communication. Students will be competent in producing texts in social media and using social media as a channel of business communication and marketing.

Students will learn to analyze target customers' media habits and purchasing decision process in digital media. Students will be able to choose relevant media channels and communication style according to customer needs and marketing budget. Students will learn to analyze return on media investment and follow competitors' digital marketing strategies.

Sisältö

- Definitions and terminology
- Social media channels
- Different ways to use social media in business communication and marketing
- Digital marketing tools
- Digital marketing software
- Understanding target customers’ media habits
- Target customers’ purhasing decision process
- Relevant media selection and marketing budget
- Competitor analysis and return on media investment

Oppimateriaalit

Opettajan tarjoamaa materiaalia. Dioja, caseja, artikkeleita.

Opetusmenetelmät

Luennot, käänteinen oppiminen, ryhmätyötä, itseopiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tällä kurssilla ei ole tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op x 27tuntia = 135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student knows the basics of digital marketing, social media and different online marketing tools, but needs help in applying them in practice.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student knows well digital marketing, social media and different online marketing tools and can apply some of them in practice. The student knows the basics of digital marketing, social media and different online marketing tools, but needs help in applying them in practice.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student is capable of planning the digital marketing, social media and the use of online marketing tools and is capable of using them in practice. The student can analyze and develop digital marketing.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätyö ja yksilötyötä

Esitietovaatimukset

Basic Studies of Bachelor of Business Administration

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 10.11.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Marko Hietamäki
Opiskelijaryhmät
 • TITE22
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa yleiset tiedot elektroniikan peruskomponenteista, osaa tehdä yksinkertaisia kytkentöjä: suotimia ja vahvistimia, osaa laskea ja mitata kytkentöjen toiminnat ja komponenttien ominaisuudet. Opiskelija oppii suunnittelemaan elektroniikkaa kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Opiskelija tietää kansainväliset elektroniikan suunnittelustandardit.

Sisältö

Perustiedot passiivisista ja aktiivisista komponenteista, erillispuolijohteista, operaatiovahvistimista ja optisista komponenteista. Yleisimmät kytkentätavat, testikytkennät, kytkentöjen mittaukset ja analysointi. Mittausraporttien teko.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali.
Haiko Timo: Analoginen elektroniikka
Paul Scherz: Practical Electronics Inventors

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt ja raportit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat. Opiskelija tuntee yleisesti eletroniikan peruskomponentit ja niiden toiminnan

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin. Opiskelija tuntee yleisesti elektroniikan peruskomponentit ja niiden toiminnan. Opiskelija oppii suunnittelemaan elektroniikkaa kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Opiskelija tietää kansainväliset elektroniikan suunnittelustandardit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija tuntee yleisesti elektroniikan peruskomponentit ja niiden toiminnan. Opiskelija oppii suunnittelemaan elektroniikkaa kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Opiskelija tietää kansainväliset elektroniikan suunnittelustandardit. Opiskelija osaa käyttää kurssin tietoa sulautettujen laitteiden suunnittelussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, harjoitukset ja työselostukset

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa opintojakson perusasiat. Opiskelija tuntee yleisesti eletroniikan peruskomponentit ja niiden toiminnan

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin. Opiskelija tuntee yleisesti elektroniikan peruskomponentit ja niiden toiminnan. Opiskelija oppii suunnittelemaan elektroniikkaa kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Opiskelija tietää kansainväliset elektroniikan suunnittelustandardit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija tuntee yleisesti elektroniikan peruskomponentit ja niiden toiminnan. Opiskelija oppii suunnittelemaan elektroniikkaa kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Opiskelija tietää kansainväliset elektroniikan suunnittelustandardit. Opiskelija osaa käyttää kurssin tietoa sulautettujen laitteiden suunnittelussa.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Jouni Björkman
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • TITE22
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa käyttää yleisimpiä tekniikan alalla käytettäviä tutkimusvälineitä
- tunnistaa kokeellisen tutkimuksen perusvälineiden rajoitukset
- on perehtynyt kokeelliseen tiedon hankintaan ja osaa tehdä kontrolloituja mittauksia
- osaa käsitellä mittaustuloksia ja arvioida mittausmenetelmien sekä tulosten luotettavuutta
- osaa analysoida tuloksia tietokoneavusteisia matemaattisia apuvälineitä käyttäen
- osaa muodostaa saamiensa mittaustulosten ja suorittamiensa analyysien pohjalta teknistieteellisen raportin tekstinkäsittelyohjelmaa käyttäen
- osaa rakentaa fysiikan teoreettisen tiedon ja käytännön tiedon välisiä suhteita
- osaa arvioida omaa luonnontieteellistä osaamistaan sekä soveltaa asiantuntijuuttaan myöhemmissä tekniikan opinnoissa ja käytännön ongelmissa

Sisältö

Kokeellisia laboratoriotöitä fysiikan ja tekniikan eri alueilta.

Oppimateriaalit

Fysiikan harjoitustöiden työohjeet (Seinäjoen Ammattikorkeakoulu)

Opetusmenetelmät

Osallistuminen laboratoriotöihin sekä harjoitustöistä tehtävät työselostukset. Huomaa läsnäolovelvoite 90 %

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa tehdä perusmittauksia työohjeiden mukaisesti sekä työskennellä turvallisesti laboratoriossa. Opiskelija osaa käsitellä mittaustuloksia sekä esittää tuloksia graafisesti tietokoneavusteisia apuvälineitä hyödyntäen. Opiskelija osaa arvioida mittaustulosten luotettavuutta työohjeissa annettujen ohjeiden perusteella. Opiskelija osaa esittää mittaustulokset lyhyessä teknisessä raportissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa tehdä erityyppisiä mittauksia työohjeiden mukaisesti sekä työskennellä itsenäisesti laboratoriossa. Opiskelija osaa käsitellä mittaustulokset sekä esittää tulokset graafisesti tietokoneavusteisia apuvälineitä hyödyntäen. Opiskelija osaa arvioida mittaustulosten luotettavuutta erityyppisiä virhearviointimenetelmiä hyödyntäen. Opiskelija osaa esittää mittaustulokset loogisesti ja selkeästi teknisessä raportissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija toimii oma-aloitteisesti ja itsenäisesti laboratoriossa. Opiskelija kykenee sekä tekemään mittauksia ohjeiden mukaisesti että kehittämään käytettyjä mittausmenetelmiä. Opiskelija osaa käsitellä ja esittää mittaustulokset monipuolisesti tietokoneavusteisia välineitä hyödyntäen. Opiskelija osaa arvioida monipuolisesti mittaustuloksia ja tehdä niistä johtopäätöksiä sekä tehdä luotettavia virhearvioita. Opiskelija osaa esittää mittaustulokset ja johtopäätökset loogisesti ja selkeästi teknisessä raportissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työselostukset sekä töihin liittyvä kirjallinen koe.

Esitietovaatimukset

Mekaniikka sekä Sähkö- ja lämpöoppi tai vastaavat tiedot ja taidot

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Laajuus

15 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Jyri Lehto
Opiskelijaryhmät
 • TITE21
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy ja harjaantuu ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta alan keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

Sisältö

Tutustua ammattialaan ja soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön. Käytännön työtä 10 viikon ajan.

Oppimateriaalit

Harjoittelua ja raprtointia koskeva ohjeistus, harjoittelupaikan ohjeet.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijalla on näkemys oman alansa tehtävistä ja alansa tulevaisuuden visioista.
Osaa tarkastella kriittisesti reflektoiden omaa edistymistään alalla ja työyhteisön jäsenenä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelijalla on näkemys oman alansa tehtävistä ja alansa tulevaisuuden visioista.
Osaa tarkastella kriittisesti reflektoiden omaa edistymistään alalla ja työyhteisön jäsenenä.
Hylätty
Opiskelija ei ole noudattanut tehtyä harjoittelusuunnitelmaa tai opiskelijalla ei ole näkemystä oman alansa tehtävistä ja alansa tulevaisuuden visioista tai ei osaa tarkastella omaa edistymistään alalla ja työyhteisön jäsenenä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 24.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 01.10.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Jussi Kareinen
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- ratkoa todellisia työelämästä (yritykset, organisaatiot, yhdistykset) saatuja kehittämistehtäviä pienryhmissä, jotka koostuvat eri alojen opiskelijoista.
- toteuttaa asiakastutkimuksen ja siihen perustuen kehittää ja testata erilaisia ratkaisuja toimeksiantajan ongelmaan
- osaa huomioita liiketoiminnalliset näkökulmat ratkaisua valittaessa
- esitellä ammattimaisesti ryhmän valitseman ratkaisun eli konseptin toimeksiantajalle
- soveltaa muotoiluajattelua (design thinking) sekä sen prosessia jatkossa oman alan kehittämistehtävissä.

Sisältö

Päivätoteutuksessa opintojakso toteutetaan viikon mittaisena intensiiviopintojaksona, SeAMK Innovaatioviikkona. Sen aikana opiskelijat eivät osallistu muuhun SeAMKin opetukseen.
Monimuotototeutuksessa opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena erikseen määritellyllä aikataululla.
- Ennakkotehtävä opintojakson käsitteistä sekä prosesseista (muotoiluajattelu, palvelumuotoilu, ryhmätyöskentely)
- Kehittämistehtävän ongelman analysointi
- Asiakastiedon keruu eri menetelmillä
- Ratkaisuvaihtoehtojen ideointi eri menetelmillä
- Ratkaisuvaihtoehtojen testaus sekä kehittäminen testauksen perusteella
- Ratkaisun eli konseptin esittely
- Ryhmätyöskentelytaidot sekä päivittäinen oman työskentelyn raportointi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
- Opiskelija osoittaa ennakkotehtävän hyväksytysti suorittamisella asiakaslähtöiseen kehittämisprosessiin liittyvien vaiheiden ja käsitteiden hallitsemisen.
- Opiskelija osoittaa hallitsevansa asiakaslähtöisen kehitysprosessin osallistumalla aktiivisesti kehittämistehtävän ratkomiseen ryhmässä.
- Opiskelija osaa kerätä asiakastietoa eri menetelmillä ja soveltaa aineistoa kehittämistehtävän ratkaisemisessa.
- Opiskelija on osallistunut ryhmän tulosten esittelyyn toimeksiantajalle.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Niko Ristimäki
 • Marko Hietamäki
 • Petteri Mäkelä
 • Juha Yli-Hemminki
Opiskelijaryhmät
 • TITE23
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija saa kokonaiskuvan tietotekniikan alasta tekemällä IoT-järjestelmiin liittyvän ohjatun projektityön. Opiskelija tietää, mistä osista IoT-järjestelmä koostuu. Opiskelija tuntee tietoliikennetekniikan ja web-ohjelmoinnin perusasiat.

Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen sulautetun järjestelmän annettujen ohjeiden mukaan. Opiskelija osaa tehdä tarvittavan elektroniikan yksinkertaiseen sulautettuun järjestelmään. Opiskelija osaa tehdä pienen sovelluksen, joka lukee mittauksia antureilta ja lähettää mittaukset palvelinohjelmalle internetin välityksellä. Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen palvelinohjelman, joka vastaanottaa ja tallentaa mittaukset sekä näyttää ne käyttäjälle web-sivulla.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään ensin web-ohjelmoinnin ja IoT-järjestelmien perusteisiin. Tämän jälkeen tutustutaan tietotekniikan eri osa-alueisiin rakentamalla sulautetusta laitteesta ja web-sovelluksesta koostuva IoT-järjestelmä projektityönä.

Opintojaksoon kuuluu seuraavat asiat:
- Elektroniikan peruskytkennät ja mittalaitteet
- Sulautettujen järjestelmien ohjelmoinnin perusteet: IO, tietoliikenne
- Yksinkertaisen palvelinohjelman ja selainkäyttöliittymän toteuttaminen
- Tietovarastoinnin perusasiat

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Oppitunnit, harjoitukset ja harjoitustyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti pidetään viimeisellä tunnilla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 37 %, itsenäinen työskentely 63 %.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää, mistä osista IoT-järjestelmä koostuu. Opiskelija tuntee web-ohjelmoinnin perusasiat.

Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen sulautetun järjestelmän annettujen ohjeiden mukaan. Opiskelija osaa tehdä pienen sovelluksen, joka lukee mittauksia antureilta ja lähettää mittaukset palvelinohjelmalle internetin välityksellä. Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen palvelinohjelman, joka vastaanottaa mittaukset ja näyttää ne käyttäjälle web-sivulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää, mistä osista IoT-järjestelmä koostuu. Opiskelija tuntee web-ohjelmoinnin perusasiat.

Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen sulautetun järjestelmän annettujen ohjeiden mukaan. Opiskelija osaa tehdä tarvittavan elektroniikan yksinkertaiseen sulautettuun järjestelmään. Opiskelija osaa tehdä pienen sovelluksen, joka lukee mittauksia antureilta ja lähettää mittaukset palvelinohjelmalle internetin välityksellä. Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen palvelinohjelman, joka vastaanottaa ja tallentaa mittaukset sekä näyttää ne käyttäjälle web-sivulla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee hyvin IoT-järjestelmien rakenteen ja toiminnan. Opiskelija tuntee web-ohjelmoinnin perusasiat.

Opiskelija osaa toteuttaa pienen sulautetun järjestelmän. Opiskelija osaa tehdä tarvittavan elektroniikan pieneen sulautettuun järjestelmään. Opiskelija osaa tehdä sovelluksen, joka lukee mittauksia antureilta ja lähettää mittaukset palvelinohjelmalle internetin välityksellä. Opiskelija osaa toteuttaa palvelinohjelman, joka vastaanottaa ja tallentaa mittaukset sekä näyttää ne käyttäjälle web-sivulla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 75 % ja harjoitustyö 25 %

Esitietovaatimukset

IoT-järjestelmät

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Alpo Anttonen
 • Marko Hietamäki
Opiskelijaryhmät
 • TITE23
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija saa kokonaiskuvan tietotekniikan alasta tutustumalla esineiden internetissä (IoT) tarvittaviin teknologioihin. Opiskelija osaa tietokonetekniikan perusteet.

Opiskelija osaa boolen algebran ja lukujärjestelmämuunnokset sekä digitaalitekniikan perusasiat. Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia elektroniikan kytkentöjä ja käyttää mittalaitteita. Opiskelija osaa koota tietokoneen osista ja asentaa siihen käyttöjärjestelmän sekä tarvittavat sovellusohjelmat. Opiskelija osaa tehdä tietokoneen käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvät tehtävät.

Opiskelija tietää, mistä osista IoT-järjestelmä koostuu. Opiskelija osaa toteuttaa ohjatusti yksinkertaisen sulautetun järjestelmän, joka tekee mittauksia erilaisilla antureilla.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään ensin digitaalitekniikan ja tietokonetekniikan perusteisiin. Tämän jälkeen tutustutaan tietotekniikan eri osa-alueisiin rakentamalla sulautettu laite.
Opintojaksoon kuuluu seuraavat asiat:
- Digitaalinen tieto, Boolen algebra, lukujärjestelmät, AD/DA-muunnos
- Tietokoneen rakenne ja toimintaperiaate. Prosessori, muistit, näytönohjaus ja oheislaitteet.
- Elektroniikan peruskytkennät ja mittalaitteet
- IoT-järjestelmän arkkitehtuuri
- Sulautettujen järjestelmien suunnittelun perusteet

Oppimateriaalit

Tarvittava materiaali on verkossa tai annetaan tuntien aikana.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, tietokonesimulointi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa boolen algebran ja lukujärjestelmämuunnokset sekä digitaalitekniikan perusasiat. Opiskelija osaa käyttää elektroniikan mittalaitteita. Opiskelija osaa koota tietokoneen osista ja asentaa siihen käyttöjärjestelmän sekä tarvittavat sovellusohjelmat.

Opiskelija tietää, mistä osista IoT-järjestelmä koostuu. Opiskelija osaa toteuttaa ohjatusti yksinkertaisen sulautetun järjestelmän.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa boolen algebran ja lukujärjestelmämuunnokset sekä digitaalitekniikan perusasiat. Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia elektroniikan kytkentöjä ja käyttää mittalaitteita. Opiskelija osaa koota tietokoneen osista ja asentaa siihen käyttöjärjestelmän sekä tarvittavat sovellusohjelmat. Opiskelija osaa tehdä tietokoneen käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvät tehtävät.

Opiskelija tietää, mistä osista IoT-järjestelmä koostuu. Opiskelija osaa toteuttaa ohjatusti yksinkertaisen sulautetun järjestelmän, joka tekee mittauksia erilaisilla antureilla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa boolen algebran ja lukujärjestelmämuunnokset sekä digitaalitekniikan perusasiat hyvin. Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia elektroniikan kytkentöjä ja hallitsee mittalaitteiden käytön. Opiskelija osaa koota tietokoneen osista ja asentaa siihen käyttöjärjestelmän sekä tarvittavat sovellusohjelmat. Opiskelija osaa tehdä tietokoneen käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvät tehtävät erinomaisesti.

Opiskelija tietää, mistä osista IoT-järjestelmä koostuu. Opiskelija osaa toteuttaa pienen sulautetun järjestelmän, joka tekee mittauksia erilaisilla antureilla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, harjoitustehtävät, aktiivisuus

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa boolen algebran ja lukujärjestelmämuunnokset sekä digitaalitekniikan perusasiat. Opiskelija osaa käyttää elektroniikan mittalaitteita. Opiskelija osaa koota tietokoneen osista ja asentaa siihen käyttöjärjestelmän sekä tarvittavat sovellusohjelmat.
Opiskelija tietää, mistä osista IoT-järjestelmä koostuu. Opiskelija osaa toteuttaa ohjatusti yksinkertaisen sulautetun järjestelmän.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa boolen algebran ja lukujärjestelmämuunnokset sekä digitaalitekniikan perusasiat. Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia elektroniikan kytkentöjä ja käyttää mittalaitteita. Opiskelija osaa koota tietokoneen osista ja asentaa siihen käyttöjärjestelmän sekä tarvittavat sovellusohjelmat. Opiskelija osaa tehdä tietokoneen käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvät tehtävät.
Opiskelija tietää, mistä osista IoT-järjestelmä koostuu. Opiskelija osaa toteuttaa ohjatusti yksinkertaisen sulautetun järjestelmän, joka tekee mittauksia erilaisilla antureilla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa boolen algebran ja lukujärjestelmämuunnokset sekä digitaalitekniikan perusasiat hyvin. Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia elektroniikan kytkentöjä ja hallitsee mittalaitteiden käytön. Opiskelija osaa koota tietokoneen osista ja asentaa siihen käyttöjärjestelmän sekä tarvittavat sovellusohjelmat. Opiskelija osaa tehdä tietokoneen käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvät tehtävät erinomaisesti.
Opiskelija tietää, mistä osista IoT-järjestelmä koostuu. Opiskelija osaa toteuttaa pienen sulautetun järjestelmän, joka tekee mittauksia erilaisilla antureilla.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Pia-Mari Riihilahti
 • Jyri Lehto
 • Tiina Välimäki
 • Maria Hemminki
 • Jorma Mettälä
Opiskelijaryhmät
 • TITE23
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Oppimateriaalit

- SeAMK www- ja intra-sivut sekä niiden informaatio käsiteltävistä asioista, http://www.seamk.fi
- tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat, ops.seamk.fi
- opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Lähiopetus: luennot ja harjoitukset, esittelyt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

53 tuntia, joka koostuu kontaktiopetuksesta, tehtävistä ja harjoituksista

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo opinnoissa, osallistuminen harjoituksiin ja oppimistehtävien suorittaminen

Ajoitus

30.09.2023 - 15.04.2024

Laajuus

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Tiina Nieminen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Ilmoittautumisaika

15.12.2023 - 21.04.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Johanna Koivula

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali moodlessa

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi
Itsenäisesti suoritettavat tehtävät moodlessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä n. 54 h itsenäistä työskentelyä

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja lähettää opintojakson aloitusviestin, jossa moodlen tiedot SeAMKin sähköpostiin kerran viikossa uusille ilmoittautuneille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kaikkien tehtävien palauttaminen hyväksytysti arviointikriteerien mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Niko Ristimäki
Opiskelijaryhmät
 • TITE23
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee käyttöjärjestelmän osat ja niiden tehtävät (ydin, prosessien hallinta ja muistinhallinta). Opiskelija tuntee virtuaalimuistin toiminnan ja tiedostojärjestelmien toimintaperiaatteet ja tietää, miten oheislaitteita ohjataan. Opiskelija osaa hallinnoida Windows- ja Linux-käyttöjärjestelmillä varustettuja tietokoneita.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään käyttöjärjestelmän peruskäsitteitä, prosessin hallinta, synkronointi ja kommunikointi, muistin hallinta ja muistihierarkia. Lisäksi käsitellään oheislaitteiden ohjaus ja Linux-käyttöjärjestelmän perusteet. Opiskelija tutustuu esimerkkinä käsiteltävään Linux-käyttöjärjestelmään ja oppii sen hallinnoinnin.

Oppimateriaalit

- Haikala: Käyttöjärjestelmät, Modeemi Ry.
- Ernvall: Käyttöjärjestelmien perusteet. Opintomoniste, Jyväskylän yliopisto.
- Opettajan materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja käytännön harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 108 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 35 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 73 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee käyttöjärjestelmän osat ja niiden tehtävät. Opiskelija osaa hallinnoida Windows- tai Linux-käyttöjärjestelmillä varustettuja tietokoneita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee käyttöjärjestelmän osat ja niiden tehtävät (ydin, prosessien hallinta ja muistinhallinta). Opiskelija tuntee virtuaalimuistin toiminnan ja tiedostojärjestelmien toimintaperiaatteet ja tietää, miten oheislaitteita ohjataan. Opiskelija osaa hallinnoida Windows- ja Linux-käyttöjärjestelmillä varustettuja tietokoneita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee käyttöjärjestelmän osat ja niiden tehtävät hyvin (ydin, prosessien hallinta ja muistinhallinta). Opiskelija tuntee virtuaalimuistin toiminnan ja tiedostojärjestelmien toimintaperiaatteet ja tietää, miten oheislaitteita ohjataan. Opiskelija osaa hallinnoida Windows- ja Linux-käyttöjärjestelmillä varustettuja tietokoneita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja harjoitukset

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee käyttöjärjestelmän osat ja niiden tehtävät. Opiskelija osaa hallinnoida Windows- tai Linux-käyttöjärjestelmillä varustettuja tietokoneita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee käyttöjärjestelmän osat ja niiden tehtävät (ydin, prosessien hallinta ja muistinhallinta). Opiskelija tuntee virtuaalimuistin toiminnan ja tiedostojärjestelmien toimintaperiaatteet ja tietää, miten oheislaitteita ohjataan. Opiskelija osaa hallinnoida Windows- ja Linux-käyttöjärjestelmillä varustettuja tietokoneita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee käyttöjärjestelmän osat ja niiden tehtävät hyvin (ydin, prosessien hallinta ja muistinhallinta). Opiskelija tuntee virtuaalimuistin toiminnan ja tiedostojärjestelmien toimintaperiaatteet ja tietää, miten oheislaitteita ohjataan. Opiskelija osaa hallinnoida Windows- ja Linux-käyttöjärjestelmillä varustettuja tietokoneita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Juha Yli-Hemminki
Opiskelijaryhmät
 • TITE21
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opintojaksolla perehdytään käyttöliittymän suunnittelun teoriaan ja harjoitellaan teorian soveltamista käytäntöön. Opiskelija osaa käyttöliittymää suunnitellessaan ottaa huomioon ihmisen tavan havaita, aistia ja muistaa asioita. Opiskelija osaa huomioida sovelluksen suunnittelussa tyylioppaiden vinkit ja osaa arvioida sovelluksen käytettävyyttä.

Sisältö

- käyttöliittymästandardit ja tyylioppaat
- käytettävyys
- tunnetuimmat heuristiikat & suunnitteluperiaatteet
- ihmisen tapa havaita ja käsitellä tietoa
- visuaaliset suunnitteluperiaatteet
- graafiset elementit
- käyttöliittymäsuunnittelun menetelmät ja työkalut
- käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelun erityispiirteet web-palveluissa, mobiilissa jne.

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 28h, harjoitukset ja tehtävät 53h, yhteensä 81h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät. Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin käyttöliittymän suunnitteluperiaatteet ja käyttöliittymän arvioinnin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut hyvin annetut tehtävät ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee käyttöliittymän suunnitteluun ja arviointiin liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä käyttöliittymän suunnittelussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kiitettävästi annetut tehtävät ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija hallitsee käyttöliittymän suunnittelun ja arvioinnin peruskäsitteet ja menetelmät sekä osaa innovatiivisesti soveltaa niitä käyttöliittymän suunnittelussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai harjoitustyöt

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Marko Hietamäki
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP23
  International Professional Studies
 • TITE21
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Upon completion of the course, students will be able to use measuring devices and software. Students will apply measuring devices and sensors, handle and verify collected signals. They will be able to develop and design various measuring equipment and methods.

Sisältö

- Various sensor circuits: temperature, moisture, light, force, etc.
- Signal amplifiers
- Measuring methods
- Sensor module connections
- Analyzing measurements
- Post-processing with an appropriate software

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student will do the job of the course assignments successfully. Laboratory work is documented. The student is very sufficiently familiar with subjects.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student will do the job of the course assignments well. Laboratory work is well documented. The student is very familiar with subjects.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student will do the job of the course assignments perfectly. The student is very well familiar with subjects. Laboratory work is
excellent documented. Independently studies the operation of the components

Esitietovaatimukset

Basics of electronics

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

T&K-osuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Alpo Anttonen
Opiskelijaryhmät
 • TITE21
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa hyödyntää langattoman tiedonsiirron mahdollisuudet ja tuntee sen rajoitukset.

Sisältö

Radiotekniikan perusteet ja käyttötavat tiedonsiirrossa. Radiolainsäädäntö. Radioliikenteen teoriaa, radioaaltojen ominaisuudet ja radioaaltojen eteneminen sekä radiospektri.
- radiotaajuiset moduloinnit
- WLAN-tekniikat
- hajaspektritekniikat kuten IEEE 802.11
- Bluetooth
- antennit
- matkapuhelinverkot
- tietoliikennesatelliitit, GPS ja muut paikannussatelliitit.
- Iot-laitteiden langattomat verkot.

Oppimateriaalit

Opettajan luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja tuntiharjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Uusintatentit EXAMissa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 80 h
Luennot ja tuntiharjoitukset 32 h
Itsenäistä opiskelua 48 h

Sisällön jaksotus

Radiotekniikan perusteet ja käyttötavat tiedonsiirrossa. Radiolainsäädäntö. Radioliikenteen teoriaa, radioaaltojen ominaisuudet ja radioaaltojen eteneminen sekä radiospektri.
- radiotaajuiset moduloinnit
- WLAN-tekniikat
- hajaspektritekniikat kuten IEEE 802.11
- Bluetooth
- antennit
- matkapuhelinverkot
- tietoliikennesatelliitit, GPS ja muut paikannussatelliitit.
- Iot-laitteiden langattomat verkot.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa hyödyntää langattoman tiedonsiirron mahdollisuudet ja tuntee sen rajoitukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyödyntää langattoman tiedonsiirron mahdollisuudet ja tuntee sen rajoitukset. Opiskelija tuntee radiotekniikan perusteet ja käyttötavat tiedonsiirrossa hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää langattoman tiedonsiirron mahdollisuudet ja tuntee sen rajoitukset. Opiskelija tuntee radiotekniikan perusteet ja käyttötavat tiedonsiirrossa hyvin. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa harjoitustehtävissä erinomaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuntiharjoitukset ja tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Helena Myllymäki
Opiskelijaryhmät
 • TITE23
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia liiketoimintasuunnitelman ja osaa toimia ryhmässä. Opiskelija osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osaa laatia markkinoinnillisen liikeidean ja tunnistaa asiakasarvon tuottamisen tapoja. Opiskelija osaa suunnitella ja käynnistää yrityksen toiminnan. Opiskelija osaa tehdä tarjouksen. Opiskelija osaa kuvata osakeyhtiön päätöksenteon rakenteen.

Opiskelija tunnistaa yritystoimintaan liittyviä mahdollisuuksia tietotekniikan alalla. Opiskelija tunnistaa yrittäjyyteen liittyviä henkilökohtaisia valmiuksiaan ja asenteitaan.

Sisältö

- Yrityksen toimintaympäristö ja siihen liittyvät tekijät
- Liiketoimintasuunnitelman eri osa-alueet: visio, strategia, liikeidea, liiketoimintaprosessi, asiakkaat, kilpailijat, budjetointi, rahoitussuunnitelma, kannattavuus ja hinnoittelu
- Kysyntä, tarve ja asiakasarvo
- Markkinoinnin kilpailukeinojen pääpiirteet, markkinoinnin toimintamuodot, markkinoinnin suunnittelu
- Tiedonhankinta; asiakkaat, toimiala, kilpailijat
- Osakeyhtiön toimintaperiaatteet, valta ja vastuut; osakeyhtiön perustamisasiakirjat
- Ostaminen ja myyminen, tarjoukset
- Yrittäjyyden merkitys yhteiskunnassa ja vastuullisuus

Opetusmenetelmät

tiimioppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät / osiot ja on osallistunut opintojaksolle. Opiskelija osaa laatia liiketoimintasuunnitelman ja osaa toimia ryhmässä. Opiskelija osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osaa laatia markkinoinnillisen liikeidean ja tunnistaa asiakasarvon tuottamisen tapoja. Opiskelija osaa suunnitella ja käynnistää yrityksen toiminnan. Opiskelija osaa tehdä tarjouksen. Opiskelija osaa kuvata osakeyhtiön päätöksenteon rakenteen pääpiirteissään. Opiskelija tunnistaa omia yrittäjyyteen liittyviä valmiuksiaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät / osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksolle. Opiskelija osaa laatia liiketoimintasuunnitelman hyvin ja osaa toimia ryhmässä aktiivisesti. Opiskelija osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osaa laatia uskottavan markkinoinnillisen liikeidean ja tunnistaa asiakasarvon tuottamisen tapoja. Opiskelija osaa suunnitella ja käynnistää yrityksen toiminnan. Opiskelija osaa tehdä tarjouksen. Opiskelija osaa kuvata osakeyhtiön päätöksenteon rakenteen. Opiskelija osaa arvioida omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät / osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksolle. Opiskelija osaa laatia liiketoimintasuunnitelman kiitettävästi ja osaa toimia ryhmässä aktiivisesti ja rakentavasti. Opiskelija osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osaa laatia uskottavan markkinoinnillisen liikeidean ja tunnistaa asiakasarvon tuottamisen tapoja. Opiskelija osaa suunnitella ja käynnistää yrityksen toiminnan. Opiskelija osaa tehdä tarjouksen. Opiskelija osaa arvioida omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

itse- ja vertaisarviointi, sisällön käsittely, tiedonhaku ja oppimisprosessi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät / osiot ja on osallistunut opintojaksolle. Opiskelija osaa laatia liiketoimintasuunnitelman ja osaa toimia ryhmässä. Opiskelija osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osaa laatia markkinoinnillisen liikeidean ja tunnistaa asiakasarvon tuottamisen tapoja. Opiskelija osaa suunnitella ja käynnistää yrityksen toiminnan. Opiskelija osaa tehdä tarjouksen. Opiskelija osaa kuvata osakeyhtiön päätöksenteon rakenteen pääpiirteissään. Opiskelija tunnistaa omia yrittäjyyteen liittyviä valmiuksiaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät / osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksolle. Opiskelija osaa laatia liiketoimintasuunnitelman hyvin ja osaa toimia ryhmässä aktiivisesti. Opiskelija osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osaa laatia uskottavan markkinoinnillisen liikeidean ja tunnistaa asiakasarvon tuottamisen tapoja. Opiskelija osaa suunnitella ja käynnistää yrityksen toiminnan. Opiskelija osaa tehdä tarjouksen. Opiskelija osaa kuvata osakeyhtiön päätöksenteon rakenteen. Opiskelija osaa arvioida omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät / osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksolle. Opiskelija osaa laatia liiketoimintasuunnitelman kiitettävästi ja osaa toimia ryhmässä aktiivisesti ja rakentavasti. Opiskelija ymmärtää kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osaa laatia uskottavan markkinoinnillisen liikeidean ja tunnistaa asiakasarvon tuottamisen tapoja. Opiskelija osaa suunnitella ja käynnistää yrityksen toiminnan. Opiskelija osaa tehdä tarjouksen. Opiskelija ymmärtää käytännön tasolla osakeyhtiön päätöksenteon rakenteen. Opiskelija osaa arvioida syvällisesti omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Helena Myllymäki
Opiskelijaryhmät
 • TITE22
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata syyt yrityksen jatkuvan kehityksen tarpeeseen sekä yrityksen toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vaikutuksen yrityksen toimintaan. Opiskelija osaa kuvata miten yrityksen eri toiminnot kytkeytyvät toisiinsa. Opiskelija tunnistaa toiminnanohjausjärjestelmän keskeiset moduulit. Opiskelija osaa toimia tiimissä ja analysoida tiimin toimintaa. Opiskelija osaa pääpiirteissään tulkita tilinpäätöstä. Opiskelija osaa kuvata verotukset yhtymäkohdat liiketoimintaan. Opiskelija osaa kuvata miten sopimus syntyy.

Sisältö

- Yrityksen strategia ja kasvu, liiketoiminnan kehittäminen
- Toiminnanohjaus, toiminnanohjausjärjestelmät
- Tilinpäätöksen tulkitseminen
- Yritys ja verotus
- Tiimin toiminnan analysointi
- Sopimusoikeuden perusteita

Oppimateriaalit

Tero Vuorinen: Strategiakirja
Ulrika Lindblad: Pien- ja mikroyrityksen tilinpäätös käytännönläheisesti

Opetusmenetelmät

tiimioppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h, joka koostuu itsenäisestä tiedonhausta ja työskentelystä, kontaktitunneista ja opiskelijaryhmässä työskentelystä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät / osiot ja on osallistunut opintojaksolle. Opiskelija osaa kehittää strategiaa ja sen toimeenpanoa. Opiskelija osaa kuvata yrityksen eri toimintojen välisiä yhteyksiä ja tunnistaa toiminnanohjausjärjestelmän keskeiset moduulit. Opiskelija osaa toimia tiimissä ja analysoida tiimin toimintaa. Opiskelija tunnistaa tilinpäätöksen keskeiset elementit ja osaa kuvata niiden sisällön. Opiskelija osaa kuvata verotukset yhtymäkohdat liiketoimintaan. Opiskelija osaa kuvata miten sopimus syntyy.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät / osiot hyvin ja on osallistunut opintojaksolle aktiivisesti. Opiskelija osaa kehittää strategiaa ja sen toimeenpanoa valintojaan perustellen. Opiskelija osaa kuvata yrityksen eri toimintojen välisiä yhteyksiä perusteellisesti ja tunnistaa toiminnanohjausjärjestelmän keskeiset moduulit. Opiskelija osaa toimia tiimissä rakentavasti ja analysoida tiimin toimintaa. Opiskelija tunnistaa tilinpäätöksen elementit ja osaa kuvata niiden sisällön. Opiskelija osaa kuvata verotukset yhtymäkohdat liiketoimintaan. Opiskelija osaa kuvata miten sopimus syntyy.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät / osiot kiitettävästi ja on osallistunut opintojaksolle aktiivisesti ja rakentavasti. Opiskelija osaa kehittää strategiaa ja sen toimeenpanoa valintojaan kriittisesti perustellen. Opiskelija osaa kuvata yrityksen eri toimintojen välisiä yhteyksiä kiitettävästi ja tunnistaa toiminnanohjausjärjestelmän moduulit. Opiskelija osaa toimia tiimissä rakentavasti ja analysoida tiimin toimintaa kriittisesti. Opiskelija tunnistaa tilinpäätöksen elementit ja osaa kuvata niiden sisällön. Opiskelija osaa kuvata verotukset yhtymäkohdat liiketoimintaan. Opiskelija osaa kuvata miten sopimus syntyy.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

aktiivinen oppimisprosessi, itse- ja vertaisarviointi, opettajan arviointi

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Pasi Mikkonen
Opiskelijaryhmät
 • TITE23
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee murtoluvuilla laskemisen ja potenssien laskusäännöt sekä käyttää niitä yksikkölaskentaan. Opiskelija hallitsee polynomilausekkeiden ja yksinkertaisten murtolausekkeiden käsittelyn.

Sisältö

- murtoluvut
- potenssien laskusäännöt
- yksiköillä laskeminen
- polynomilausekkeet
- murtolausekkeet

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä 54 h
Luennot ja harjoitukset 21 h
Itsenäinen työ 33 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa murtoluvuilla laskemisen. Hän osaa käsitellä yksiköitä ja suorittaa niiden laskutoimituksia. Opiskelija hallitsee yksinkertaiset potenssi- ja polynomilausekkeet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa tyydyttävän osaamistason kriteerien lisäksi käsitellä monipuolisesti potenssi- ja polynomilausekkeita. Lisäksi opiskelija hallitsee yksinkertaiset murtolausekkeet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa edellä olevien kriteereiden lisäksi käsitellä vaativampia murtolausekkeita. Hän osaa soveltaa kirjainlaskentaa käytännön elämässä esiintyviin ongelmiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lopputentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Jouni Björkman
Opiskelijaryhmät
 • TITE23
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa mekaniikan ilmiöiden kuvaamisessa käytetyt suureet, käsitteet ja yksiköt
- osaa kuvailla todellisen mekaanisen ilmiön pelkistettynä mallina suureyhtälöä käyttäen sekä skalaari- että vektorimuodossa
- osaa tulkita fysikaalista mallia likimääräisenä kuvauksena todellisesta ilmiöstä
- osaa tulkita mekaniikan mallit tekniikan välttämättöminä reunaehtoina
- osaa analysoida kappaleiden ja nesteiden käyttäytymistä ja ymmärtää luonnontieteiden empiirisen luonteen
- osaa arvioida omaa mekaniikan osaamistaan sekä soveltaa tietojaan ja taitojaan myöhemmissä tekniikan opinnoissaan

Sisältö

- Kinematiikka
- Newtonin lait
- Työ, teho, energia
- Impulssi, liikemäärä
- Pyörimisliike ja jäykän kappaleen mekaniikka
- Olomuotojen mekaniikkaa.

Oppimateriaalit

Inkinen, Tuohi: Momentti 1 Insinöörifysiikka (Otava)
Luentomuistiinpanot

Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset, itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan erikseen.

Kansainvälisyys

Ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 28 h ja itsenäinen opiskelu 52 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin mekaniikan peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija tuntee hyvin mekaniikkaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija tuntee kiitettävästi mekaniikkaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Juha Yli-Hemminki
Opiskelijaryhmät
 • TITE21
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa tehdä sovelluksia älypuhelimiin erilaisilla tekniikoilla. Opiskelija tuntee mobiiliohjelmoinnin erityispiirteet ja työvälineet. Opiskelija osaa suunnitella mobiilisovelluksia, jotka kommunikoivat palvelinsovelluksen kanssa internetin välityksellä.

Sisältö

Käyttöjärjestelmä ja kehitysympäristö ilmoitetaan kurssin alussa (esimerkiksi Android). Älypuhelimet, käyttöliittymien ohjelmointi, SMS-viestit, http- ja socket-kommunikointi, REST APIn käyttö, Bluetooth, paikannus-API.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit
iOS tai Android oppaat verkossa

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

80h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia sovelluksia älypuhelimiin. Opiskelija tuntee mobiiliohjelmoinnin erityispiirteet ja työvälineet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä sovelluksia älypuhelimiin erilaisilla tekniikoilla. Opiskelija tuntee mobiiliohjelmoinnin erityispiirteet ja työvälineet. Opiskelija osaa suunnitella mobiilisovelluksia, jotka kommunikoivat palvelinsovelluksen kanssa internetin välityksellä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tehdä vaativia sovelluksia älypuhelimiin erilaisilla tekniikoilla. Opiskelija hallitsee mobiiliohjelmoinnin erityispiirteet ja työvälineet hyvin. Opiskelija osaa suunnitella mobiilisovelluksia, jotka kommunikoivat palvelinsovelluksen kanssa internetin välityksellä. Opiskelija osaa suunnitella sovelluksia, jotka hyödyntävät älypuhelimen ominaisuuksia monipuolisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö ja/tai tentti

Esitietovaatimukset

Olio-ohjelmointi

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Matti Panula
Opiskelijaryhmät
 • TITE21
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee tärkeimmät ohjelmistotuotannon menetelmät ja työkalut. Opiskelija osaa käyttää git-versionhallintaa monipuolisesti. Opiskelija ymmärtää ohjelmistotestauksen periaatteet ja osaa suunnitella testattavia ohjelmia. Opiskelija osaa hyödyntää konttitekniikkaa tietojärjestelmien rakentamisessa. Opiskelija tuntee Devops-kehityksen periaatteet.

Sisältö

- Ohjelmistoprosessi, ohjelmistoprojekti, elinkaarimallit
- Ohjelmistoprojektin työkalut
- Git-versionhallinnan monipuolinen käyttö
- Ohjelmistotestaus
- Konttitekniikka
- DevOps
Opintojakso on jatkoa ohjelmistotuotannon peruskurssille. Jatkokurssilla syvennetään peruskurssilla saatua tietoa ja opiskellaan ohjelmistotuotannossa käytettyjä menetelmiä ja työkaluja.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee tärkeimmät ohjelmistotuotannon menetelmät ja työkalut. Opiskelija osaa käyttää git-versionhallintaa. Opiskelija ymmärtää ohjelmistotestauksen periaatteet. Opiskelija tuntee Devops-kehityksen periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee tärkeimmät ohjelmistotuotannon menetelmät ja työkalut. Opiskelija osaa käyttää git-versionhallintaa monipuolisesti. Opiskelija ymmärtää ohjelmistotestauksen periaatteet ja osaa suunnitella testattavia ohjelmia. Opiskelija osaa hyödyntää konttitekniikkaa tietojärjestelmien rakentamisessa. Opiskelija tuntee Devops-kehityksen periaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee tärkeimmät ohjelmistotuotannon menetelmät ja työkalut hyvin. Opiskelija osaa käyttää git-versionhallintaa monipuolisesti. Opiskelija ymmärtää ohjelmistotestauksen periaatteet ja osaa suunnitella testattavia ohjelmia. Opiskelija osaa hyödyntää konttitekniikkaa tietojärjestelmien rakentamisessa monipuolisesti. Opiskelija tuntee Devops-kehityksen periaatteet.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Juha Yli-Hemminki
Opiskelijaryhmät
 • TITE22
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ohjelmistojen kehitysprosessin ja elinkaarimallit. Opiskelija osaa mallintaa yksinkertaisen tietojärjestelmän UML:ää käyttäen. Opiskelija osaa käyttää versionhallinnan perustoimintoja ja suunnitella testattavan ohjelmiston.

Sisältö

- Ohjelmistoprosessit ja elinkaarimallit
- Vaatimusmäärittely
- Järjestelmän mallintaminen, UML
- Ohjelmistotestauksen perusteet
- Versionhallinnan perusteet

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 28h, harjoitukset ja tehtävät 53h, yhteensä 81h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ohjelmistojen kehitysprosessin ja elinkaarimallit. Opiskelija osaa käyttää versionhallinnan perustoimintoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee ohjelmistojen kehitysprosessin ja elinkaarimallit. Opiskelija osaa mallintaa yksinkertaisen tietojärjestelmän UML:ää käyttäen. Opiskelija osaa käyttää versionhallinnan perustoimintoja ja suunnitella testattavan ohjelmiston.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee ohjelmistojen kehitysprosessin ja elinkaarimallit hyvin. Opiskelija osaa mallintaa tietojärjestelmän UML:ää käyttäen. Opiskelija osaa käyttää versionhallintaa monipuolisesti ja suunnitella testattavan ohjelmiston.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai harjoitustyöt

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Matti Panula
Opiskelijaryhmät
 • TITE23
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja rakenteisen ohjelmasuunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa ohjelmoida ja testata pieniä konsolikäyttöliittymällä varustettuja ohjelmia. Opiskelija osaa syötön, tulostuksen, valinta- ja toistorakenteet, metodit (funktiot) ja listoja.

Sisältö

Kielen perusrakenteet: tyypit, lauseet, syöttö, tulostus, loogiset lauseet, valinta, toisto, metodit (funktiot) ja listat.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja rakenteisen ohjelmasuunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa ohjelmoida pieniä konsolikäyttöliittymällä varustettuja ohjelmia. Opiskelija osaa syötön, tulostuksen sekä valinta- ja toistorakenteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja rakenteisen ohjelmasuunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella, ohjelmoida ja dokumentoida pieniä konsolikäyttöliittymällä varustettuja ohjelmia. Opiskelija osaa syötön, tulostuksen, valinta- ja toistorakenteet, metodit (funktiot) sekä listojen käsittelyn.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja rakenteisen ohjelmasuunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella, ohjelmoida, dokumentoida ja testata konsolikäyttöliittymällä varustettuja ohjelmia. Opiskelija osaa syötön, tulostuksen, valinta- ja toistorakenteet, metodit (funktiot) sekä listojen käsittelyn erinomaisesti.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Juha Yli-Hemminki
Opiskelijaryhmät
 • TITE23
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa olio-ohjelmoinnin perusteet. Opiskelija osaa tehdä modulaarisia ohjelmia aliohjelmia ja luokkia hyödyntäen. Opiskelija osaa määritellä luokan ja käyttää luokan olioita. Opiskelija osaa käyttää lista- ja sanakirja-tietorakenteita sekä tiedostoja ohjelmassaan. Opiskelija osaa tehdä pienen graafisella käyttöliittymällä varustetun sovelluksen.

Sisältö

- Lista ja sanakirja
- Luokan määrittely
- Olioiden luominen ja käyttäminen
- Tiedostojen käsittely
- Graafinen käyttöliittymä: käyttöliittymän suunnittelu ja tapahtumien käsittely

Oppimateriaalit

Luentomateriaali ja esimerkit

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 80h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee olio-ohjelmoinnin perusteet. Opiskelija osaa määritellä luokan ja käyttää luokan olioita. Opiskelija osaa käyttää lista-tietorakennetta ja tiedostoja ohjelmassaan. Opiskelija osaa tehdä pienen graafisella käyttöliittymällä varustetun sovelluksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa olio-ohjelmoinnin perusteet. Opiskelija osaa tehdä modulaarisia ohjelmia aliohjelmia ja luokkia hyödyntäen. Opiskelija osaa määritellä luokan ja käyttää luokan olioita. Opiskelija osaa käyttää lista-tietorakennetta ja tiedostoja ohjelmassaan. Opiskelija osaa tehdä pienen graafisella käyttöliittymällä varustetun sovelluksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa olio-ohjelmoinnin perusteet erinomaisesti. Opiskelija osaa tehdä modulaarisia ohjelmia aliohjelmia ja luokkia hyödyntäen. Opiskelija osaa määritellä luokan ja käyttää luokan olioita. Opiskelija osaa käyttää lista- ja sanakirja-tietorakenteita sekä tiedostoja ohjelmassaan. Opiskelija osaa tehdä graafisella käyttöliittymällä varustetun sovelluksen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö ja/tai tentti

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteet 1

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Raine Kauppinen
Opiskelijaryhmät
 • TITE23
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija,
- osaa ohjelmoida olion määrittelevän luokan, olion ominaisuudet ja metodit
- osaa luoda luokasta olioita ja käyttää olioita sovellusohjelmassa
- osaa periyttää luokan ja käyttää perittävän luokan välineitä perivässä luokassa ja oliossa
- osaa määritellä ja käyttää rajapintoja
- osaa määritellä abstraktin luokan ja metodin ja hyödyntää niitä periytyksen avulla
- osaa määritellä ja käsitellä poikkeukset
- osaa käyttää kokoelmia olioiden käsittelyssä
- osaa määritellä delegaatin ja käyttää sitä tapahtumankäsittelyyn
- osaa ohjelmoida tiedostosta luvun ja kirjoittamisen
- osaa käyttää attribuutteja ohjelman ohjausrakenteina

Sisältö

- luokka ja olio
- periytyminen ja polymorfismi
- rajapinnat
- abstraktit luokat ja metodit
- poikkeukset
- kokoelmat
- delegaatit
- tiedoston käsittely
- attribuutit

Oppimateriaalit

Tiedot käytettävästä materiaalista ovat Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja itsenäinen työskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op * 27 h/op = 135 tuntia, josta on varattu lähiopetukseen noin kolmasosa ja itsenäiseen työskentelyyn noin kaksi kolmasosaa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa perusasiat olio-ohjelmoinnista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa keskeisimpiä olio-ohjelmoinnin menetelmiä harjoitustyössään. Opiskelija osaa olio-ohjelmoinnin teorian hyvin ja osaa mallintaa ohjelman rakenteen ja toiminnan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa monipuolisesti olio-ohjelmoinnin menetelmiä omassa harjoitustyössään. Opiskelija hallitseeolio-ohjelmoinnin teorian ja osaa mallintaa ohjelman rakenteen ja toiminnan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiviteetit ml. harjoitustyö ja tentti.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Matti Panula
Opiskelijaryhmät
 • TITE22
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija,
- osaa ohjelmoida olion määrittelevän luokan, olion ominaisuudet ja metodit
- osaa luoda luokasta olioita ja käyttää olioita sovellusohjelmassa
- osaa periyttää luokan ja käyttää perittävän luokan välineitä perivässä luokassa ja oliossa
- osaa määritellä ja käyttää rajapintoja
- osaa määritellä abstraktin luokan ja metodin ja hyödyntää niitä periytyksen avulla
- osaa määritellä ja käsitellä poikkeukset
- osaa käyttää kokoelmia olioiden käsittelyssä
- osaa määritellä delegaatin ja käyttää sitä tapahtumankäsittelyyn
- osaa ohjelmoida tiedostosta luvun ja kirjoittamisen
- osaa käyttää attribuutteja ohjelman ohjausrakenteina

Sisältö

- luokka ja olio
- periytyminen ja polymorfismi
- rajapinnat
- abstraktit luokat ja metodit
- poikkeukset
- kokoelmat
- delegaatit
- tiedoston käsittely
- attribuutit

Oppimateriaalit

opetusmoniste

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa perusasiat olio-ohjelmoinnista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa keskeisimpiä olio-ohjelmoinnin menetelmiä harjoitustyössään. Opiskelija osaa olio-ohjelmoinnin teorian hyvin ja osaa mallintaa ohjelman rakenteen ja toiminnan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa monipuolisesti olio-ohjelmoinnin menetelmiä omassa harjoitustyössään. Opiskelija hallitseeolio-ohjelmoinnin teorian ja osaa mallintaa ohjelman rakenteen ja toiminnan.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.12.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Petteri Mäkelä
Opiskelijaryhmät
 • TITE21
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • TITE22
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee paikannusmenetelmien periaatteet ja osaa hyödyntää paikannusteknologiaa eri järjestelmissä.

Sisältö

GPS- ja Galileo-satelliittipaikannus, koordinaattijärjestelmät, satelliittipaikannuksen avustaminen muilla antureilla, sisätilapaikannus, paikannus matkapuhelinverkossa sekä paikkatietojärjestelmät.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Oppitunnit, harjoitukset ja harjoitustyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti pidetään viimeisellä tunnilla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 37 %, itsenäinen työskentely 63 %.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- kiitettävä (5): Tason 3-4 lisäksi opiskelija osaa hyödyntää paikannusteknologiaa monipuolisesti harjoitustyössään
- hyvä (3-4): Opiskelija hallitsee paikannusmenetelmien periaatteet ja osaa keskeisimmät koordinaattimuunnokset
- tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa perusasiat

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 75 % ja harjoitustyö 25 %

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Matti Panula
Opiskelijaryhmät
 • TITE21
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee web-sovellusten tekemiseen tarvittavien teknologioiden perusteet. Opiskelija osaa suunnittella web-sovelluksia, joissa hyödynnetää REST-rajapintaa. Opiskelija osaa suunnitella palvelinsovelluksen opintojakson alussa määritellyillä tekniikoilla. Opiskelija osaa tehdä palvelinsovelluksia, joissa käytetään relaatiotietokantoja ja NoSQL-tietokantoja tiedon varastointiin. Opiskelija osaa suunnitella testit palvelinohjelmaan.

Sisältö

- Web-sovellusten perusteet
- HTTP, REST API
- Palvelinsovelluksen toteuttaminen
- Palvelinsovelluksen testaus
- Käyttäjien hallinta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee web-sovellusten perusteet. Opiskelija osaa kehittää yksinkertaisia web-sovelluksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee web-sovellusten perusteet. Opiskelija osaa kehittää web-sovelluksia, jotka hyödyntävät REST-rajapintaa. Opiskelija osaa toteuttaa palvelinsovelluksen. Opiskelija osaa tehdä palvelinsovelluksia, joissa käytetään relaatiotietokantoja ja NoSQL-tietokantoja tiedon varastointiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee web-sovellusten perusteet. Opiskelija osaa kehittää web-sovelluksia, jotka hyödyntävät REST-rajapintaa. Opiskelija osaa toteuttaa palvelinsovelluksen JavaScript- ja Node.js-tekniikoilla. Opiskelija osaa tehdä vaativia palvelinsovelluksia, joissa käytetään relaatiotietokantoja ja NoSQL-tietokantoja tiedon varastointiin. Opiskelija osaa suunnitella testit palvelinohjelmaan.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Alpo Anttonen
Opiskelijaryhmät
 • TITE22
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa asentaa, hallita ja ylläpitää Linux- ja Windows-palvelimen.

Sisältö

Linux-palvelimen ominaisuudet, asennus, käyttöönotto ja hallinta. Tutustutaan mm. seuraavien palvelimien käyttöönottoon ja ominaisuuksiin
- käyttäjähallinta
- SSH-palvelin
- Apache2 web -palvelin
- DNS-palvelin
- DHCP-palvelin
- FTP-palvelin
- Samba-tiedostopalvelin
- sähköpostipalvelin

Windows-palvelimen ominaisuudet, asennus, käyttöönotto ja hallinta. Tutustutaan mm. seuraaviin palvelimen ominaisuuksiin.
- aktiivihakemisto
- käyttäjien hallinta
- logon scriptin teko
- NTFS-verkkokansioiden käyttöoikeudet
- levykiintiöt
- DHCP-palvelimen käyttöönotto
- Group Policy
- ftp-palvelimen käyttöönotto
- www-palvelimen käyttöönotto
- Palvelimen etähallinta

Oppimateriaalit

Luentomonisteet

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja itsenäinen opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

lähiopetusta 50% ja itseopiskelua 50%

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa asentaa, hallita ja ylläpitää Linux- ja Windows-palvelimia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa asentaa, hallita ja ylläpitää Linux- ja Windows-palvelimia. Opiskelija osaa opintojakson teoriatiedon hyvin. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytännön tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa asentaa, hallita ja ylläpitää Linux- ja Windows-palvelimia. Opiskelija osaa opintojakson teoriatiedon erinomaisesti. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytännön tehtävissä erinomaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö ja hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 10.11.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Helena Myllymäki
Opiskelijaryhmät
 • TITE22
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa palvelumuotoilun prosesseja digitaalisen palvelukokemuksen kehittämiseen huomioiden sekä yrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet että asiakkaan tarpeet. Opiskelija osaa osallistaa käyttäjät palveluiden kehittämiseen. Opiskelija osaa ottaa huomioon asiakkaan arvonmuodostuksen periaatteet uusia ja olemassa olevia palveluita kehitettäessä.

Sisältö

? Service design, service blueprinting
? käyttäjien osallistaminen palvelukehitykseen
? palvelukokemus
? palveluiden arvonmuodostuksen periaatteet

Oppimateriaalit

Juha Tuulaniemi: Palvelumuotoilu
Mikko Koivisto: Palvelumuotoilun bisneskirja

Opetusmenetelmät

tiimioppiminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Muotoiluprojekti toimeksiantajalle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät / osiot ja on osallistunut opintojaksolle. Opiskelija osaa tuetusti suunnitella ja kehittää palveluita asiakkaan tarpeet huomioiden. Opiskelija osaa tuetusti soveltaa palvelumuotoilun prosesseja digitaalisen palvelukokemuksen kehittämiseen. Opiskelija osaa osallistaa käyttäjät palveluiden kehittämiseen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät / osiot hyvin ja on osallistunut opintojaksolle aktiivisesti. Opiskelija osaa suunnitella ja kehittää palveluita asiakkaan tarpeet monipuolisesti huomioiden. Opiskelija osaa soveltaa palvelumuotoilun prosesseja digitaalisen palvelukokemuksen kehittämiseen. Opiskelija osaa osallistaa käyttäjät palveluiden kehittämiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät / osiot kiitettävästi ja on osallistunut opintojaksolle aktiivisesti ja rakentavasti. Opiskelija osaa suunnitella ja kehittää innovatiivisia palveluita asiakkaan tarpeet monipuolisesti huomioiden. Opiskelija osaa kiitettävästi soveltaa palvelumuotoilun prosesseja digitaalisen palvelukokemuksen kehittämiseen. Opiskelija osaa luovastikin osallistaa käyttäjät palveluiden kehittämiseen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

itse- ja vertaisarviointi, opettajan arviointi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät / osiot ja on osallistunut opintojaksolle. Opiskelija osaa tuetusti suunnitella ja kehittää palveluita asiakkaan tarpeet huomioiden. Opiskelija osaa tuetusti soveltaa palvelumuotoilun prosesseja digitaalisen palvelukokemuksen kehittämiseen. Opiskelija osaa osallistaa käyttäjät palveluiden kehittämiseen

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät / osiot hyvin ja on osallistunut opintojaksolle aktiivisesti. Opiskelija osaa suunnitella ja kehittää palveluita asiakkaan tarpeet monipuolisesti huomioiden. Opiskelija osaa soveltaa palvelumuotoilun prosesseja digitaalisen palvelukokemuksen kehittämiseen. Opiskelija osaa osallistaa käyttäjät palveluiden kehittämiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät / osiot kiitettävästi ja on osallistunut opintojaksolle aktiivisesti ja rakentavasti. Opiskelija osaa suunnitella ja kehittää innovatiivisia palveluita asiakkaan tarpeet monipuolisesti huomioiden. Opiskelija osaa kiitettävästi soveltaa palvelumuotoilun prosesseja digitaalisen palvelukokemuksen kehittämiseen. Opiskelija osaa luovastikin osallistaa käyttäjät palveluiden kehittämiseen.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Marko Hietamäki
Opiskelijaryhmät
 • TITE22
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia pelejä 2D- ja 3D-ympäristössä sekä tuntee tietokonegrafiikan perusteet.

Sisältö

Peliohjelmoinnin perusteet
Pelimoottorit
Tietokonegrafiikan perusteet

Oppimateriaalit

Luentomonisteet ja verkkomateriaali

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia pelejä 2D- ja 3D-ympäristössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä pelejä 2D- ja 3D-ympäristössä sekä tuntee tietokonegrafiikan perusteet. Opiskelija tuntee peliohjelmoinnin keskeisimmät periaatteet ja osaa hyödyntää taitojaan harjoitustöissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tehdä pelejä 2D- ja 3D-ympäristössä sekä hallitsee tietokonegrafiikan perusteet. Opiskelija hallitsee peliohjelmoinnin keskeisimmät periaatteet ja osaa hyödyntää taitojaan vaativissa harjoitustöissä

Esitietovaatimukset

Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Ohjelmoinnin perusteet
Olio-ohjelmointi

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Juha Yli-Hemminki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE22SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus
 • AUTE22KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus
 • TITE22
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää projektityyppisen työskentelyn luonteen sekä sen, milloin projektityöskentelymalli on tarpeellinen
- esitellä perustiedot ja ?valmiudet, joiden perusteella hän voi osallistua projektityöhön sekä projektien suunnitteluun.
- selittää projektiin liittyvät käsitteet, projektisuunnitelman sisällön, projektin aikasuunnitte-lun ja projektin ohjaamisen (elinkaari).
- esitellä projektisyklin eri vaiheisiin liittyvät tehtävät.

Sisältö

- projektitoiminnan käsitteet ja toimintatavat
- projektin vaiheet ja prosessi
- projektisuunnitelma (aika-, resurssi- ja kustannussuunnittelu)
- projektiorganisaatio ja sidosryhmät
- projektin muutokset, riskit ja ongelmat
- projektiviestintä ja raportointi
- projektin päättäminen

Oppimateriaalit

Jokin projektinhallinnan perusteet sisältävä oppikirja sekä Projektin Johdon pätevyys 3.0, löytyy osoitteesta http://www.pry.fi/files/108/PMAF_NCB_3.0_v1.3.pdf
Esimerkkejä mainitut perusteet sisältävistä kirjoista:
- Pelin, R. (2011). Projektihallinnan käsikirja. (7. painos). Keuruu: Otava. (tai joku muu painos, sillä vanhemmissa painoksissa on pitkälle samat asiat...)
- Kettunen, S. (2009). Onnistu projektissa. (2. painos). WSOYpro.
- Artto, K., Martinsuo, M., Kujala, J. (2011). Projektiliiketoiminta. (3. painos) (löytyy myös netistä http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/projektiliiketoiminta.pdf
- Ruuska, K. (2012). Pidä projekti hallinnassa. (7. painos).

Opetusmenetelmät

Opetus koostuu yhteisestä ja alakohtaisesta osuudesta. Moodlessa on kaikille yhteinen 2 op:n teoriaosuus, josta suoritetaan Moodletentti ja 1 op projektisuunnitelma (koulutusalakohtainen kuvitteellinen tai todellinen projekti). Alakohtaisessa osuudessa on lähiopetusta maaseutuelinkeinoihin ja maaseudun kehittämiseen liittyvistä onnistuneista projekteista

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 tuntia verkko-opintoja, 10 tuntia lähiopetusta, 17 tuntia etätyöskentelyä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2:
Opiskelija hallitsee projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään projektisuunnitelman ja hänellä on ymmärtämystä projektin läpiviennistä ja hallinnasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4:
Opiskelija hallitsee hyvin projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään erilaisia projektisuunnitelmia ja hänellä on hyvä ymmärtämys projektin läpiviennistä ja hallinnasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5:
Opiskelija hallitsee erinomaisesti projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään erilaisia projektisuunnitelmia ja analysoimaan niitä. Hänellä erittäin hyvä ymmärrys projektin läpiviennistä ja hallinnasta sekä johtamisesta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan arvosanalla T1-K5, jossa Moodletentin osuus on 50 % ja harjoitustyön osuus 50 %.

Esitietovaatimukset

Aikaisempia opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Marko Hietamäki
Opiskelijaryhmät
 • TITE21
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee reaaliaikaisen käyttöjärjestelmän yleisen rakenteen ja peruskäsitteet. Opiskelija ymmärtää rinnakkaisuuden periaatteet ja haasteet sulautetuissa ja reaaliaikaisissa järjestelmissä. Opiskelija osaa käyttää reaaliaikakäyttöjärjestelmän palveluita ja suunnitella reaaliaikaisen sovelluksen, joka koostuu useista prosesseista ja niiden välisestä kommunikoinnista.

Sisältö

- Laiteläheinen C-ohjelmointi
- Reaaliaikaiset järjestelmäkonseptit
- Ytimen rakenne
- Tehtävien hallinta
- Tilanvaihto ja tilakaaviot
- Aikataulu- ja aikakaaviot
- Mutexit ja Semaforit
- Rinnakkaisuuden ongelmat
- Keskeytysten hallinta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee reaaliaikaisen käyttöjärjestelmän yleisen rakenteen ja peruskäsitteet. Opiskelija osaa suunnitella yksinkertaisen reaaliaikaisen sovelluksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee reaaliaikaisen käyttöjärjestelmän yleisen rakenteen ja peruskäsitteet. Opiskelija ymmärtää rinnakkaisuuden periaatteet ja haasteet sulautetuissa ja reaaliaikaisissa järjestelmissä. Opiskelija osaa käyttää reaaliaikakäyttöjärjestelmän palveluita ja suunnitella reaaliaikaisen sovelluksen, joka koostuu useista prosesseista ja niiden välisestä kommunikoinnista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee reaaliaikaisen käyttöjärjestelmän rakenteen ja peruskäsitteet hyvin. Opiskelija ymmärtää rinnakkaisuuden periaatteet ja haasteet sulautetuissa ja reaaliaikaisissa järjestelmissä. Opiskelija osaa käyttää reaaliaikakäyttöjärjestelmän palveluita ja suunnitella vaativan reaaliaikaisen sovelluksen, joka koostuu useista prosesseista ja niiden välisestä kommunikoinnista.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Petra Syri
Opiskelijaryhmät
 • TITE21
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Yleiset osaamistavoitteet (3 op)
Opiskelija osaa viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Opiskelija pystyy keskustelemaan omaan alaansa ja työpaikkaansa liittyvistä asioista ja kehittää oman alansa tietämystään ruotsinkielisen kirjallisuuden ja muun lähdemateriaalin avulla.
Opiskelija
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan.
- osaa kirjoittaa cv:n ja työhakemuksen ja selviää työnhakutilanteista.
- osaa kirjoittaa työelämään liittyviä viestejä ja selviytyy suullisissa viestintätilanteissa
- hallitsee kohteliaisuusfraseologiaa ja arkisia puhetilanteita
- tuntee alansa perusterminologiaa

Sisältö

-Koulutus
-työnhaku ja työ
-työympäristö ja yhteiskunta
-asiakaskontaktit
-oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Materiaali ja harjoitukset Moodlessa
Opettajan kokoama materiaali

Kurssilla käytetään myös kirjaa:
Pietilä: Kontakt - Teknisk svenska. Edita.

Opetusmenetelmät

- kontaktiopetus, ryhmä- ja parityöskentelyä, suulliset ja kirjalliset harjoitustehtävät

- itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti virtuaalivalvotussa Exam-tenttitilassa kurssin lopuksi. Suullinen tentti kasvokkain.

Hylätyn kokeen voi uusia kaksi kertaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h. Lähiopetus + itsenäinen työ

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovelvollisuus kontaktitunneilla. Läsnäolo 80 %.

Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kirjallisessa tuotoksessa esiintyy paljon isojakin virheitä ja tekstin sujuvuudessa on ongelmia. Teksti on yksinkertaista, mutta yhtenäistä ja ymmärrettävää.
Suullisessa esityksessä esiintyy paljon virheitä, ääntämys poikkeaa osin kohdekielestä. Ongelmista huolimatta viesti on kuitenkin pääosin ymmärrettävissä. Mikäli suullinen esitys on suoraan luettu muistiinpanoista tai dioista, niin maksimi arvosana on 1-2.
Hallitsee tavallisimman sanaston ja kieliopin perusrakenteet yksipuolisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kirjallinen tuotos sisältää jonkin verran pienehköjä virheitä, mutta viesti välittyy niistä huolimatta ongelmitta. Sujuva, johdonmukainen teksti, joka on kirjoitettu perusrakenteita oikein käyttäen.
Suullisessa esityksessä esiintyy jonkin verran ääntämis- ja/tai kielioppivirheitä, mutta ne eivät häiritse viestin välittymistä. Hyvä, sujuva peruskielitaito, jokseenkin vapaasti, vaikkakin paikon muistiinpanojen varassa esitetty. Epäröinti hidastaa puhetta.
Opiskelija hallitsee oman alan ja yleiskielen sanaston kohtalaisesti. Opiskelija käyttää perusrakenteita melko virheettömästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kirjallinen tuotos on virheetöntä, erittäin luontevaa ja huomiota on kiinnitetty myös ammattielämän viestintätilanteiden vaatimiin kielellisiin tyyliseikkoihin. Tekstissä hyödynnetään sujuvasti vaativiakin lauserakenteita.
Suullisessa esityksessä ei esiinny virheitä, ääntäminen on luontevaa ja puhetahti on sopiva. Kaiken kaikkiaan puhe on vapaata, sujuvaa kerrontaa, jota kuuntelijan on helppo seurata. Opiskelija reagoi asianmukaisesti vuorovaikutustilanteessa.
Opiskelija hallitsee laajan sanaston ja käyttää rakenteita sujuvasti ja monipuolisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen koe, suullinen koe, palautetut harjoitustehtävät, läsnäolo.Hyväksytty arvosana edellyttää tentin läpäisemistä ja harjoitustehtävien palauttamista ja opetuksessa riittävää läsnäoloa.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Raine Kauppinen
 • Petteri Mäkelä
Opiskelijaryhmät
 • TITE21
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisia web-sovelluksia. Opiskelija osaa tehdä vuorovaikutteisia web-sivuja käyttäen moderneja teknologioita.

Sisältö

- HTML, CSS, JavaScript
- Web-sovellusten kehittämisessä tarvittavat työkalut
- Web-sovelluskehysten perusteet. Esimerkkinä jokin yleinen sovelluskehys.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luennot, harrjoitukset ja harjoitustyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti pidetään viimeisellä tunnilla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 37 %, itsenäinen työskentely 63 %.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia käyttöliittymiä web-sovelluksiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia web-sovelluksia. Opiskelija osaa tehdä vuorovaikutteisia web-sivuja käyttäen moderneja teknologioita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia web-sovelluksia. Opiskelija osaa tehdä vuorovaikutteisia web-sivuja käyttäen monipuolisesti web-sovelluskehyksiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 75 % ja harjoitustyö 25 %

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Professional Studies in Technology
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Matti Panula
Opiskelijaryhmät
 • IEPIP23
  International Professional Studies
 • TITE22
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Student can define, design and implement a software product. Student is able to work as a project manager.

Sisältö

- Product development process
- Project management
- Phases of a software development process
- Managing a software project

Oppimateriaalit

To be annunced at the beginning of the course.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student knows the basics

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student masters well the principles

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student can utilize the learned skills in the exercises

Esitietovaatimukset

No previous studies are required.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Marko Hietamäki
Opiskelijaryhmät
 • TITE22
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa mikro-ohjainten rakenteet ja toiminnan. Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen sulautetun järjestelmän mikro-ohjaimen avulla. Opiskelija osaa tehdä laiteläheisiä ohjelmia C- ja Python-kielillä sulautettuihin järjestelmiin. Opiskelija osaa suunnitella elektroniikkaa yksinkertaisiin sulautettuihin järjestelmiin.

Sisältö

- Laiteläheinen C-kieli ja Python-ohjelmointi
- Kehitysympäristön asennus, käyttö ja ylläpito
- C-kääntäjä, simulaattori t
- 8- tai 32-bittinen mikro-ohjain ja oheislaitteet

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali. Mikro-ohjainten manuaalit

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää perusasiat mikro-ohjainten rakenteesta ja toiminnasta. Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen sulautetun järjestelmän mikro-ohjaimen avulla. Opiskelija osaa tehdä laiteläheisiä ohjelmia C- ja Python-kielillä sulautettuihin järjestelmiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa mikro-ohjainten rakenteet ja toiminnan. Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen sulautetun järjestelmän mikro-ohjaimen avulla. Opiskelija osaa tehdä laiteläheisiä ohjelmia C- ja Python-kielillä sulautettuihin järjestelmiin. Opiskelija osaa suunnitella elektroniikkaa yksinkertaisiin sulautettuihin järjestelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa mikro-ohjainten rakenteet ja toiminnan hyvin. Opiskelija osaa toteuttaa sulautetun järjestelmän mikro-ohjaimen avulla. Opiskelija osaa tehdä laiteläheisiä ohjelmia C- ja Python-kielillä sulautettuihin järjestelmiin. Opiskelija osaa suunnitella elektroniikkaa sulautettuihin järjestelmiin.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteet.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Jouni Björkman
Opiskelijaryhmät
 • TITE23
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa lämpö- ja sähköopin ilmiöiden kuvaamisessa käytetyt suureet, käsitteet ja yksiköt
- osaa kuvailla ja analysoida materiaalien ja kappaleiden lämpöopillisia ominaisuuksia pelkistettyjä tasapainomalleja käyttäen
- osaa tulkita lämpö- ja sähköopillisia lainalaisuuksia likimääräisinä empiirisinä kuvauksina todellisesta ilmiöistä
- osaa analysoida varattuihin hiukkasiin kohdistuvaa sähköstaattista vuorovaikutusta erilaisten symmetristen sähkökenttien tapauksissa
- osaa ratkaista monimutkaisempiakin tasavirtapiirejä
- osaa sähkön tuotantoon ja siirtoon liittyviä prosesseja kuten esimerkiksi kolmivaihevirran käytön, muuntajan, generaattorin ja oikosulkumoottorin toiminnan
- osaa arvioida omaa luonnontieteellistä osaamistaan sekä soveltaa tietojaan ja taitojaan myöhemmissä tekniikan opinnoissaan

Sisältö

- lämpöopin perusteet
- sähköstatiikka
- tasavirtapiirit
- vaihtovirtapiirin perusteita
- Magnetismin perusteita

Oppimateriaalit

Inkinen, Tuohi: Momentti 1 Insinöörifysiikka (Otava)
Inkinen, Manninen, Tuohi: Momentti 2 Insinöörifysiikka (Otava)
Luentomuistiinpanot

Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset, itsenäistä opiskelua

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 80 h
Luennot ja laskuharjoitukset: 32 h
Itsenäistä opiskelua: 48 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin sekä lämpöopin että sähköopin peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija tuntee hyvin sekä lämpöoppiin että sähköoppiin liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija tuntee kiitettävästi sekä lämpöoppiin että sähköoppiin liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti

Esitietovaatimukset

Mekaniikka

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Petteri Mäkelä
Opiskelijaryhmät
 • TITE21
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tietää, miten teollisen internetin ja esineiden internetin kehitys vaikuttaa teollisuuteen ja tietotekniikan palveluihin.
Opiskelija osaa suunnitella IoT-palvelinohjelmiston ja hyödyntää pilvipalveluja. Opiskelija osaa toteuttaa ohjelmiston, joka välittää dataa teollisuusprosessista tai laitteesta IoT-palveluun.
Opiskelija tietää, miten teollinen internet vaikuttaa kestävän kehityksen päämääriin.

Sisältö

Teollisen internetin periaatteet
Pilvipalvelut ja IoT-alustat
Teollisen internetin standardit ja protokollat (OPC UA, MQTT, AMQP)
IoT:hen soveltuvat palvelin- ja selainohjelmointitekniikat

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Oppitunnit, harjoitukset ja harjoitustyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti pidetään viimeisellä tunnilla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 37 %, itsenäinen työskentely 63 %.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää teollisen internetin ja pilvipalveluiden periaatteet. Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisen sovelluksen, joka siirtää dataa simuloidusta automaatiojärjestelmästä pilvipalveluun.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toteuttaa IoT-palveluja hyödyntävän sovelluksen, joka siirtää dataa automaatiojärjestelmästä pilvipalveluun. Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisen sovelluksen pilvipalveluun, joka visualisoi datan ja tallentaa sen tietokantaan. Opiskelija ymmärtää teollisen internetin periaatteet ja tuntee teollisen internetin teknologiapinon tärkeimmät teknologiat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa toteuttaa IoT-palveluja hyödyntävän sovelluksen, joka siirtää dataa automaatiojärjestelmästä pilvipalveluun. Opiskelija osaa tehdä sovelluksen pilvipalveluun, joka visualisoi datan ja tallentaa sen tietokantaan. Opiskelija osaa hyödyntää teollisen internetin teknologioita IIoT-sovelluksen suunnittelussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 75 % ja harjoitustyö 25 %

Esitietovaatimukset

Verkko-ohjelmointi
Ohjelmoitavat logiikat

Lisätiedot

Automaatio, kansainvälisyyden näkökulma (FI):
Automaation asiat ovat kansainvälisesti yhtenevät.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Alpo Anttonen
Opiskelijaryhmät
 • TITE23
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko- oppimisympäristöä tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoäly huomioiden
-Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä

Sisältö

Johdatus toimisto-ohjelmiin
Tekstinkäsittely
- kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
- asiakirjastandardi
Taulukkolaskenta
- laskentamallit
- kaaviot
Esitysgrafiikka
- esityksen sisältö ja rakenne
- esityksen asetukset
Verkkopalvelujen hyödyntäminen
- pilvipalvelut
- verkkoneuvottelu työvälineenä
Tietoturva ja tietosuoja
Tietosuoja
Tekijänoikeudet
Tekoäly

Oppimateriaalit

Opettajan tekemät harjoitusesimerkit ja harjoitukset. Harjoitukset ovat Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Tuntiharjoitukset luokassa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Uusintatentit EXAMIssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 107 h
Tuntiharjoitukset 28 h
Loput itsenäistä harjoitusten tekoa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön ja ymmärtää tietosuojan ja tekijänoikeuksien ja tekoälyn merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuvälineinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden tietosuojan ja tekijänoikeudet tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden niihin liittyvät tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja palautetut harjoitukset

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Juha Yli-Hemminki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko- oppimisympäristöä tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoäly huomioiden
-Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä

Sisältö

Johdatus toimisto-ohjelmiin
Tekstinkäsittely
- kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
- asiakirjastandardi
Taulukkolaskenta
- laskentamallit
- kaaviot
Esitysgrafiikka
- esityksen sisältö ja rakenne
- esityksen asetukset
Verkkopalvelujen hyödyntäminen
- pilvipalvelut
- verkkoneuvottelu työvälineenä
Tietoturva ja tietosuoja
Tietosuoja
Tekijänoikeudet
Tekoäly

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön ja ymmärtää tietosuojan ja tekijänoikeuksien ja tekoälyn merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuvälineinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden tietosuojan ja tekijänoikeudet tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden niihin liittyvät tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Ilmoittautumisaika

15.12.2023 - 21.04.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Raija Kangassalo

Tavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko- oppimisympäristöä tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoäly huomioiden
-Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä

Sisältö

Johdatus toimisto-ohjelmiin
Tekstinkäsittely
- kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
- asiakirjastandardi
Taulukkolaskenta
- laskentamallit
- kaaviot
Esitysgrafiikka
- esityksen sisältö ja rakenne
- esityksen asetukset
Verkkopalvelujen hyödyntäminen
- pilvipalvelut
- verkkoneuvottelu työvälineenä
Tietoturva ja tietosuoja
Tietosuoja
Tekijänoikeudet
Tekoäly

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

itsenäinen opiskelu verkossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 108 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön ja ymmärtää tietosuojan ja tekijänoikeuksien ja tekoälyn merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuvälineinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden tietosuojan ja tekijänoikeudet tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden niihin liittyvät tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset harjoitustyöt, Moodle-tentit

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Marko Hietamäki
Opiskelijaryhmät
 • TITE22
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa tietokantoihin liittyvät peruskäsitteet, tiedonhallinnan perusteet, relaatiomallin sekä tietokannan suunnitteluprosessin tietoanalyysin vaiheiden mukaisesti. Opiskelija osaa kyselykielen perusteet. Opiskelija osaa NoSQL-tietokantojen perusteet.

Sisältö

Relaatiomallin perusteet, relaatiotietokanta, käsitteellinen mallintaminen, ER-kaavio, kyselykielen keskeiset komennot. NoSQL-tietokantojen perusteet.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää kuinka tietokannan rakenne suunnitellaan. Opiskelija osaa kyselykielen perusteet ja osaa tehdä lisäys-, poisto-, päivitys- ja hakuoperaatioita tietokantaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa tietokannan. Opiskelija osaa käyttää kyselykieltä tehokkaasti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa tietokannan hyvien käytäntöjen mukaisesti. Opiskelija osaa käyttää kyselykieltä tehokkaasti ja monipuolisesti. Opiskelija ymmärtää tietokantoihin liittyviä osa-alueita laajasti esimerkiksi tietoturvaan ja optimointiin liittyen.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

3 op

T&K-osuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Alpo Anttonen
Opiskelijaryhmät
 • TITE22
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa yleiskaapelointistandardin mukaiseen lähiverkon. Opiskelija osaa valita käyttötarkoitukseen soveltuvan verkkokaapeloinnin ja liittimet, osaa mitoittaa verkon yhteydet ja verkkolaitteet.

Sisältö

Kurssilla käsitellään tietoverkon fyysistä rakennetta kuten yleiskaapelointia sekä sen laitteiden esim. kytkimen toimintaa. Suunnitellaan yleiskaapeloinnilla toteutettava lähiverkko toimistoympäristöön, sisältäen kaapeloinnin ja muut komponentit. Käydään läpi yleiskaapeloinnin toiminnan ja laadun varmistaminen testilaitteiden avulla.

Oppimateriaalit

Sähkötieto ry ST-käsikirja 16, Yleiskaapelointijärjestelmät
Opettajan Luentomateriaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Luennot ja käytännön harjoittelut laboratoriossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 80 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 28 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 52 h

Sisällön jaksotus

Yleiskaapelointijärjestelmästä on muodostunut tiedonsiirron perustan eri tyyppisissä kiinteistöissä. ja datakeskuksissa. Tämän on mahdollistaneet järjestelmän hyvät skaalautuvuusominaisuudet erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin. Yleiskaapelointijärjestelmä on globaali kaapelointiratkaisu..

1 STANDARDIT, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET
2 YLEISKAAPELOINNIN PÄÄPERIAATTEET
3 YLEISKAAPELOINNIN SUORITUSKYKY JA MALLITOTEUTUKSET
5 LIITTÄMISTARVIKKEET
6 SUUNNITTELU
7 ASENNUS
8 EMC, POTENTIAALINTASAUS JA MAADOITUS
9 TESTAUKSET JA TARKASTUKSET

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa yleiskaapelointistandardin mukaiseen lähiverkon. Opiskelija osaa valita käyttötarkoitukseen soveltuvan verkkokaapeloinnin ja liittimet,.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa yleiskaapelointistandardin mukaiseen lähiverkon. Opiskelija osaa valita käyttötarkoitukseen soveltuvan verkkokaapeloinnin ja liittimet, osaa mitoittaa verkon yhteydet ja verkkolaitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa yleiskaapelointistandardin mukaiseen lähiverkon. Opiskelija osaa valita käyttötarkoitukseen soveltuvan verkkokaapeloinnin ja liittimet, osaa mitoittaa verkon yhteydet ja verkkolaitteet. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa haastavissa harjoitustöissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja harjoitustyö

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Alpo Anttonen
Opiskelijaryhmät
 • TITE23
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa IP-osoitteiden ja aliverkotuksen periaatteet sekä yleisimmät TCP/IP-protokollat ja niiden toiminnan. Opiskelija osaa kerroksellisten järjestelmämallien OSI:n ja TCP/IP:n rakenteen ja toiminnan sekä reitittimen konfiguroinnin perusteet.

Sisältö

Keskeisiä alueita ovat tietoliikenne-protokollat ja niiden toiminta. Opetus käsittelee tiedonsiirron ja tietoliikennejärjestelmien periaatteita sekä uusimpia tietoliikenneverkko- ja sovellusratkaisuja.

- Ethernet lähiverkkotekniikan toiminta.
- ARP-protokolla
- IP-protokolla
- IPv6- protokolla
- TCP-protokolla
- UDP-protokolla
- ICMP-protokolla
- HTTP-protokolla
- DNS-protokolla
- DHCP-protokolla
- FTP-protokolla
- Telnet-protokolla
- SSH-protokolla

Protokollien toiminta käydään läpi rakentamalla simulaattorilla tietoliikenneverkko, jossa voidaan tutkia tietoliikennettä ja selvittää protokollien toimintaa. Samalla harjoitellaan reitittimien konfigurointia.

Oppimateriaalit

Opettajan jakama luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 28 h ja itsenäinen työskentely 32h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee IP-osoitteiden ja aliverkotuksen periaatteet sekä yleisimmät TCP/IP-protokollat ja niiden toiminnan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa IP-osoitteiden ja aliverkotuksen periaatteet sekä yleisimmät TCP/IP-protokollat ja niiden toiminnan. Opiskelija osaa kerroksellisten järjestelmämallien OSI:n ja TCP/IP:n rakenteen ja toiminnan sekä reitittimen konfiguroinnin perusteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyvin IP-osoitteiden ja aliverkotuksen periaatteet sekä yleisimmät TCP/IP-protokollat ja niiden toiminnan. Opiskelija hallitsee kerroksellisten järjestelmämallien OSI:n ja TCP/IP:n rakenteen ja toiminnan sekä reitittimen konfiguroinnin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja harjoitutyö

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 24.03.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Petteri Mäkelä
Opiskelijaryhmät
 • TITE22
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa hyödyntää yleisimpiä tietorakenteita ja algoritmeja ohjelmistosuunnittelussa. Opiskelija osaa käyttää eri ohjelmointikielten valmiita tietorakenneluokkia ja niihin liittyviä algoritmeja. Opiskelija osaa kehittää sovelluksia, joissa käytetään tarkoitukseen sopivia tietorakenteita ja algoritmeja tehokkaasti.

Sisältö

- Lista, pino, jono
- Sanakirja
- Puurakenteet
- Järjestäminen
- Hakeminen
- Hajautus
- Algoritmien analyysin perusteet
- Eri ohjelmointikielten vamiit tietorakenneluokat sekä niihin liittyvät algoritmit

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Oppitunnit, harjoitukset ja harjoitustyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti pidetään viimeisellä tunnilla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 37 %, itsenäinen työskentely 63 %.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa hyödyntää perustietorakenteita ja -algoritmeja ohjelmistosuunnittelussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyödyntää erilaisia tietorakenteita kuten listoja, joukkoja, sanakirjoja, puurakenteita ja hajautusrakenteita sekä niihin liittyviä algoritmeja. Opiskelija osaa verrata eri tietorakenteiden ja algoritmien ominaisuuksia. Opiskelija osaa suunnitella sovelluksia, joissa hyödynnetään eri tyyppisiä tietorakenteita ja algoritmeja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää erilaisia tietorakenteita kuten listoja, joukkoja, sanakirjoja, puurakenteita ja hajautusrakenteita sekä niihin liittyviä algoritmeja. Opiskelija osaa verrata eri tietorakenteiden ja algoritmien ominaisuuksia. Opiskelija osaa suunnitella sovelluksia, joissa hyödynnetään eri tyyppisiä tietorakenteita ja algoritmeja monipuolisesti. Opiskelija osaa analysoida eri tyyppisiä algoritmeja suoritusajan ja muistin käytön suhteen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 75 % ja harjoitustyö 25 %

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteet

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Pasi Mikkonen
Opiskelijaryhmät
 • TITE22
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää sisällön mukaisia matemaattisia menetelmiä hyväkseen käytännön matemaattisten ongelmien ratkaisemiseksi. Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä Python-ohjelmointikielen matematiikkaan tarkoitettuja kirjastoja. Opiskelija osaa todennäköisyyslaskennan, tilastomatematiikan ja data-analyysin perusteet.

Sisältö

Pythonin kirjastojen numpy, matplotlib ja pandas perusteet.
Todennäköisyyslaskennan ja tilastomatematiikan perusteet.
Data-analyysin perusteet

Oppimateriaalit

ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

luentoja, itsenäistä opiskelua

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä Python-ohjelmointikielen matematiikkaan tarkoitettuja kirjastoja. Opiskelija osaa todennäköisyyslaskennan ja tilastomatematiikan perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää sisällön mukaisia matemaattisia menetelmiä hyväkseen käytännön matemaattisten ongelmien ratkaisemiseksi. Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä Python-ohjelmointikielen matematiikkaan tarkoitettuja kirjastoja. Opiskelija osaa todennäköisyyslaskennan, tilastomatematiikan ja data-analyysin perusteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää sisällön mukaisia matemaattisia menetelmiä hyväkseen käytännön matemaattisten ongelmien ratkaisemiseksi. Opiskelija osaa käyttää Python-ohjelmointikielen matematiikkaan tarkoitettuja kirjastoja tehokkaasti. Opiskelija osaa todennäköisyyslaskennan, tilastomatematiikan ja data-analyysin perusteet hyvin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustehtävät

Esitietovaatimukset

Algebra ja trigonometria, Vektorit ja matriisit, Differentiaali- ja integraalilaskenta

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 25.02.2024

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Juha Yli-Hemminki
Opiskelijaryhmät
 • TITE21
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa neuvotella, määritellä, suunnitella ja toteuttaa projektiryhmässä asiakkaalle omaan ammatilliseen osaamiseensa perustuvan projektin. Opiskelija osaa soveltaa tietotekniikan alan projektimenetelmiä projektissa. Projektissa huomioidaan myös dokumentointi, testaus ja laadunvarmistus.

Sisältö

Projektin neuvottelu, määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus, laadunvarmistus, dokumentointi, prosessin arviointi, projektimenetelmät.

Toteutettava projekti voi liittyä esimerkiksi ohjelmistosuunnitteluun, sulautettuihin järjestelmiin tai tietoverkkotekniikkaan.

Oppimateriaalit

Projektityön aiheeseen liittyvä materiaali

Opetusmenetelmät

Projektityöskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

162h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on osallistunut projektiryhmässä projektiin ja antanut siihen ammatillisen kontribuution. Opiskelija on osallistunut prosessin arviointiin. Projekti on onnistunut opiskelijan osalta tyydyttävällä tasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on osallistunut projektiryhmässä projektiin ja antanut siihen ammatillisen kontribuution. Opiskelija on osallistunut prosessin arviointiin. Projekti on onnistunut opiskelijan osalta hyvällä tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut projektiryhmässä projektiin ja antanut siihen ammatillisen kontribuution. Opiskelija on osallistunut prosessin arviointiin. Projekti on onnistunut opiskelijan osalta erinomaisella tavalla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Projektityö, loppuraportti ja työn esittely arvioidaan

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

T&K-osuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Alpo Anttonen
Opiskelijaryhmät
 • TITE21
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee tietoturvan peruskäsitteet sekä osaa suojautua tietoturvauhkia kohtaan jotka kohdistuvat käyttäjiin, tietoverkkoihin ja tietojärjestelmiin.

Sisältö

Kurssilla käsitellään turvamenetelmiä kuten käyttäjien todentamisesta, turvallisia salasanoja, tiedon salausta, turvaprotokollia, palomuureja, virustorjuntaa. Muita aiheita ovat mm.
- tietoturvan peruskäsitteet
- matkapuhelinten tietoturva
- kyberturvallisuus
- huijaukset
- haittaohjelmat
- kiristysohjelmat
- varmuuskopiointi
- langattomien verkkojen tietoturva

Oppimateriaalit

Opettajan Luentomoniste.

Opetusmenetelmät

Luennot ja tuntiharjoitukset.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Uusintatentit EXAMISSA

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaismäärä: 80 h
- Luokassa lähiopetusta 28 h
- Itsenäistä opiskelua: 52 h

Sisällön jaksotus

Kurssilla käsitellään turvamenetelmiä kuten käyttäjien todentamisesta, turvallisia salasanoja, tiedon salausta, turvaprotokollia, palomuureja, virustorjuntaa. Muita aiheita ovat mm.
- tietoturvan peruskäsitteet
- matkapuhelinten tietoturva
- kyberturvallisuus
- huijaukset
- haittaohjelmat
- kiristysohjelmat
- varmuuskopiointi
- langattomien verkkojen tietoturva

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee tietoturvan peruskäsitteet sekä osaa suojautua tietoturvauhkia kohtaan, jotka kohdistuvat käyttäjiin, tietoverkkoihin ja tietojärjestelmiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee tietoturvan peruskäsitteet hyvin sekä osaa suojautua tietoturvauhkia kohtaan, jotka kohdistuvat käyttäjiin, tietoverkkoihin ja tietojärjestelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee tietoturvan peruskäsitteet hyvin sekä osaa suojautua tietoturvauhkia kohtaan, jotka kohdistuvat käyttäjiin, tietoverkkoihin ja tietojärjestelmiin. Opiskelija hallitsee opintojakson teorian erinomaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Anne Vuokila
Opiskelijaryhmät
 • TITE23
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata omaa koulutustaan suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija osaa työnhaun vaiheet ja niihin liittyvän sanaston.
Opiskelija tunnistaa viestinnän muodollisuustasot ja osaa käyttää muodollista tyyliä viestinnässään.
Opiskelija osaa viestiä kohteliaasti ja ammattimaisesti sähköpostitse ja puhelimessa.
Opiskelija osaa kokouksiin ja neuvotteluihin liittyviä fraaseja ja sanastoa.
Opiskelija osaa pitää esitelmän oman alansa aiheesta.
Opiskelija osaa oman koulutusalan keskeisintä sanastoa ja käyttää sitä puheessa ja kirjoittamisessa.

Sisältö

- tehokas kommunikointi
- koulutus ja työ
- kokoukset ja neuvottelut
- asiakaskontaktit
- esitelmät
- oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Isaacs, Palmroth, Rasimus, Rönkä: Engineer Your English. Edita. 2014 tai uudempi painos
Muu materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus: suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja tehtävät yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelynä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti kurssin viimeisillä tunneilla. Hylätyn kokeen voi uusia kaksi kertaa vuoden kuluessa kurssin päättymisestä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tunnit ja itsenäinen työskentely yhteensä 81 työtuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Lähtökohtana lukiotason opinnot tai vastaavat taidot englannin kielessä.
Läsnäolovelvollisuus kontaktitunneilla

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kirjallisessa tuotoksessa esiintyy paljon isojakin virheitä ja tekstin sujuvuudessa on ongelmia. Teksti on yksinkertaista, mutta yhtenäistä ja ymmärrettävää. Suullisessa esityksessä esiintyy paljon virheitä, ääntämys poikkeaa osin kohdekielestä. Ongelmista huolimatta viesti on kuitenkin pääosin ymmärrettävissä. Mikäli suullinen esitys on suoraan luettu muistiinpanoista tai dioista, maksimi arvosana on 1-2. Opiskelija hallitsee tavallisimman sanaston ja kieliopin perusrakenteet yksipuolisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kirjallinen tuotos sisältää jonkin verran pienehköjä virheitä, mutta viesti välittyy niistä huolimatta ongelmitta. Sujuva, johdonmukainen teksti, joka on kirjoitettu perusrakenteita oikein käyttäen. Suullisessa esityksessä esiintyy jonkin verran ääntämis- ja/tai kielioppivirheitä, mutta ne eivät häiritse viestin välittymistä. Hyvä, sujuva peruskielitaito, Jokseenkin vapaasti, vaikkakin paikon muistiinpanojen varassa esitetty. Epäröinti hidastaa puhetta. Opiskelija hallitsee oman alan ja yleiskielen sanaston kohtalaisesti. Opiskelija käyttää perusrakenteita melko virheettömästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kirjallinen tuotos on virheetöntä, erittäin luontevaa ja huomiota on kiinnitetty myös ammattielämän viestintätilanteiden vaatimiin kielellisiin tyyliseikkoihin. Tekstissä hyödynnetään sujuvasti vaativiakin lauserakenteita. Suullisessa esityksessä ei esiinny virheitä, ääntäminen on luontevaa ja puhetahti on sopiva. Kaiken kaikkiaan puhe on vapaata, sujuvaa kerrontaa, jota kuuntelijan on helppo seurata. Opiskelija reagoi asianmukaisesti vuorovaikutustilanteessa. Opiskelija hallitsee laajan sanaston ja käyttää rakenteita sujuvasti ja monipuolisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen koe, suullinen esitys ja aktiivinen osallistuminen tunneilla.

Lisätiedot

Lähtökohtana lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Helena Myllymäki
Opiskelijaryhmät
 • TITE21
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
-osaa argumentoida sekä esittää asiansa vakuuttavasti ja havainnollistavasti
-osaa laatia aloitetekstejä sekä tiedottavia ja ohjeistavia tekstejä
- pystyy toimimaan tavoitteellisissa keskusteluissa ja neuvotteluissa
- pystyy analysoimaan verkkotekstejä ja kirjoittamaan niitä
- osaa laatia tieteellistä tekstiä lähteineen ja viitteineen

Sisältö

Ohjeistavat tekstit, aloitetekstit, tiedottavat tekstit, argumentointi, tavoitteelliset keskustelut ja neuvottelutaito, verkkokirjoittaminen, tutkimuskirjoittaminen

Opetuksessa pyritään huomioimaan kestävän kehityksen periaatteet.

Oppimateriaalit

Kauppinen, A., Nummi, J. & Savola, T. Uusin painos. Tekniikan viestintä: Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Helsinki: Edita

Muu opettajan ja opiskelijoiden tuottama materiaali

Opetusmenetelmät

Kirjalliset ja suulliset tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2:
Opiskelija osaa viestiä lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida osaa viestintäänsä vain viestin lähettäjän näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4:
Opiskelija osaa viestinnässään ottaa osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Osaa ylläpitää viestinnän vuorovaikutusta. Tunnistaa jossain määrin viestinnnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumentointi on monipuolista ja uskottavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5:
Opiskelija osaa viestinnässään ottaa erinomaiseti ja vakuuttavasti huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan, hän osaa toimia vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Viestinnän vuorovaikutus on erittäin taitavaa. Opiskelija osaa tunnistaa viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa, Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida viestintäänsä monipuolisesti ja realistisesti tavoitteen, tarkoituksen, vastaanottajan ja oman ammattialansa kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajan suorittama arviointi
Kirjallisten ja suullisten suoritteiden läpäisy

Esitietovaatimukset

Viestintätaidot

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Riikka Ala-Sankila
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23A
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • AUTE23B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • TITE23
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa keskeisimmät kielioppirakenteet.
Opiskelija osaa keskeisintä päivittäistä sanastoa.
Opiskelija osaa etsiä tietoja kielestä.

Sisältö

- keskeisimmät kielioppirakenteet
- keskeisin päivittäinen sanasto

Oppimateriaalit

Kurssimateriaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Kontaktitunnit ja itsenäinen opiskelu Moodlessa olevan materiaalin avulla

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson lopussa
Hylätyn kokeen voi uusia kaksi kertaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 t.

realization.localizedApproveRejectDescription

kirjallinen koe

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovelvollisuus kontaktitunneilla

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee tavallisimman sanaston ja kieliopin perusrakenteet yksipuolisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee yleiskielen sanaston kohtalaisesti. Opiskelija käyttää perusrakenteita melko virheettömästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee laajan sanaston. Opiskelija käyttää rakenteita sujuvasti ja monipuolisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen koe. Aktiivinen osallistuminen tunneilla.

Esitietovaatimukset

Ei tarvita

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Petra Syri
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21SA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • TITE21
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • AUTE21KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa keskeisimmät kielioppirakenteet.
Opiskelija osaa keskeisintä päivittäistä sanastoa.
Opiskelija osaa etsiä tietoja kielestä.

Sisältö

- keskeisimmät kielioppirakenteet
- keskeinen päivittäinen sanasto

Oppimateriaalit

Materiaali ja harjoitukset Moodlessa
Opettajan kokoama materiaali

Opetusmenetelmät

- kontaktiopetus, ryhmä- ja parityöskentelyä, suulliset ja kirjalliset harjoitustehtävät

- itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti virtuaalivalvotussa Exam-tenttitilassa kurssin lopuksi. Hylätyn kokeen voi uusia kaksi kertaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 t
Kontaktituntien lisäksi tarvittava määrä itsenäistä harjoittelua omalla ajalla.

Lisätietoja opiskelijoille

Kirjallinen tentti virtuaalivalvotussa Exam-tenttitilassa kurssin lopuksi.
Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee tavallisimman sanaston ja kieliopin perusrakenteet yksipuolisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee yleiskielen sanaston kohtalaisesti. Opiskelija käyttää perusrakenteita melko virheettömästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee laajan sanaston. Opiskelija käyttää rakenteita sujuvasti ja monipuolisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty

Kirjallinen koe, palautetut harjoitustehtävät.
Hyväksytty arvosana edellyttää tentin läpäisemistä (väh. 50% oikein) ja harjoitustehtävien palauttamista.

Esitietovaatimukset

ei tarvita

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

16 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Tiina Välimäki
 • Noora Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • TITE22
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa mukaisesti
- kehittää monipuolisesti työnhakutaitojaan
- tunnistaa omia uramahdollisuuksia
- ennakoida työelämän muuttuvia tarpeita
- tunnistaa monikulttuurisuuden ja globalisaation vaikutukset työelämään ja vuorovaikutukseen
- toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä ja hyödyntää kansainvälisiä verkostoja
- suunnitella omaa kansainvälistymistä opinnoissa ja työelämässä

Sisältö

- työelämän pelisäännöt ja työelämätaidot
- tulevaisuuden työelämän tarpeiden ennakointi
- urasuunnittelu- ja työnhakutaidot
- opintojen tavoitteellinen suunnittelu omien uratoiveiden näkökulmasta
- oman kansainvälistymisen suunnittelu
- opiskelu- ja harjoittelumahdollisuudet ulkomailla
- kansainvälinen toimintaympäristö ja monikulttuurisuus
- kansainväliset verkostot ja niiden hyödyntäminen

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali ilmoitetaan kurssin alussa.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, luennot
Itsenäinen opiskelu: harjoitukset ja tehtävät
Suulliset ja kirjalliset tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 t.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- aktiivinen osallistuminen luennoille
- kirjalliset ja suulliset Moodle-tehtävät ja testit

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: Opintojakso: Opiskelu ammattikorkeakoulussa

Suositeltavat muut opinnot: Ohjauksessa esiin tulevat suositeltavat opinnot

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Pasi Mikkonen
Opiskelijaryhmät
 • TITE23
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kolmiulotteisten vektoreiden laskutoimitukset
- osaa käyttää vektoreita avaruusgeometrian ongelmien ratkaisuun
- osaa muodostaa suoran yhtälön
- osaa lineaarisen optimoinnin
- osaa matriisialgebran peruslaskutoimitukset
- osaa laskennan apuvälineiden käytön
- osaa soveltaa edellä mainittuja asioita ammattiaineisiin ja käytännön ongelmiin työelämässä

Sisältö

- vektorien yhteenlasku
- yksikkövektori
- vektorien skalaari- ja ristitulo
- skalaari- ja vektorikomponentti
- skalaarikolmitulo
- vektorit statiikassa
- suoran yhtälö
- lineaarinen optimointi
- matriisialgebra

Oppimateriaalit

ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

luentoja ja laskuharjoituksia

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

tyydyttävä (1-2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin vektoreiden ja matriisien peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

hyvä (3-4): Opiskelija tuntee hyvin vektoreihin ja matriiseihin liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

kiitettävä (5): Opiskelija tuntee kiitettävästi vektoreihin ja matriiseihin liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

harjoitustehtävät

Esitietovaatimukset

Algebra ja geometria

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 06.03.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Raine Kauppinen
Opiskelijaryhmät
 • TITE22
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella asiakas-palvelin-sovelluksia. Opiskelija osaa tehdä rinnakkaisia ja hajautettuja sovelluksia eri ohjelmointikielillä. Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia web-pohjaisia sovelluksia ja hyödyntää REST-rajapintoja.

Sisältö

Asiakas-palvelinmalli, socket-ohjelmointi, http-protokolla, etämetodikutsut, rinnakkaisuus ja säikeet. Palvelinohjelmointi, REST-pohjaiset web-palvelut ja niiden käyttö.

Oppimateriaalit

- Luentomonisteet ja oppitunneilla ilmoitettava materiaali

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa perusasiat

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä tehdä hajautettuja sovelluksia ja hallitsee asiakas-palvelinmallin keskeiset periaatteet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa totetuttaa vaativia hajautettuja sovelluksia

Esitietovaatimukset

Olio-ohjelmointi tai ohjelmoinnin perusteet 2

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

16 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Noora Kivimäki
Opiskelijaryhmät
 • TITE23
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa
- osaa toimia vuorovaikutustilanteissa myös digitaalisissa ympäristöissä
- analysoida ja arvioida viestintätaitoja osana ammatillista kehittymistä.
- tuottaa asiatyylistä tekstiä ja soveltaa SeAMKin kirjallisten töiden ohjeita.

Sisältö

- Viestintätyylin analysointi
- Esiintymistaito ja vuorovaikutus
- Ryhmäviestintätaito (esim. palaverit, neuvottelut, kokoukset, myös verkon välityksellä)
- Digitaalisen ympäristön toimintaperiaatteet ja vuorovaikutus
- Asiatyylisen tekstin tuottaminen
- SeAMKin kirjallisten töiden ohjeet

Oppimateriaalit

- Opettajan ilmoittama materiaali
- Juholin, E. (2022). Communicare! Ota viestinnän ilmiöt ja strategiat haltuun (8. uud. p.). Infor / Management Institute of Finland MIF.
- SeAMKin kirjallisten töiden ohje https://seamk.libguides.com/KirjallistenToidenOhje
- Kielitoimiston ohjepankki (Kotus) http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/
- Kielijelppi http://www.kielijelppi.fi/
- Opintokeskus Sivis https://www.kokouskaytannot.fi/

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, luennot
Itsenäinen opiskelu: tiedonhankinta, harjoitukset ja tehtävät
Suulliset ja kirjalliset tehtävät yksin ja ryhmässä
Verkkotentit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ja arvioitavien tehtävien ajankohdat sovitaan opintojakson aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

108 t, josta 28 t lähiopetusta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa viestiä lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä vain viestin lähettäjän näkökulmasta. Hän tunnistaa osittain digitaalisen viestinnän toimintaperiaatteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa viestinnässään ottaa osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Osaa ylläpitää viestinnän vuorovaikutusta. Tunnistaa jossain määrin viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Osaa huomioida digitaalisen viestinnän toimintaperiaatteet. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumentointi on monipuolista ja uskottavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa viestinnässään ottaa erinomaisesti ja vakuuttavasti huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan, hän osaa toimia vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Viestinnän vuorovaikutus on erittäin taitavaa. Osaa tunnistaa viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Hallitsee digitaalisen viestinnän toimintaperiaatteet ja osaa soveltaa niitä. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä monipuolisesti ja realistisesti tavoitteen, tarkoituksen, vastaanottajan ja oman ammattialansa kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät
Verkkotentit
Aktiivinen osallistuminen arvioinnin perusteena oleviin töihin ja töiden palauttaminen aikataulun mukaisesti
Itsearviointi
Vertaisarviointi

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

3 op

T&K-osuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Alpo Anttonen
Opiskelijaryhmät
 • TITE21
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Students are able to design, deploy, and maintain a variety of virtualized server environments.

Sisältö

The course installs virtualized server environments using VmWare, Microsoft and Linux virtualization methods, for example.
- VmWare
- Citrix XenServer
- KVM (Kernel Based Virtual Machine)
- PROXMOX VE

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Luennot ja erilaisten virtualisointiympäristöjen asentaminen, käyttöönotto ja testaaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaismäärä: 80 h
- Luokassa lähiopetusta 28 h
- Itsenäistä opiskelua: 52 h

Sisällön jaksotus

Kurssilla tutustutaan erilaisiin virtualisointiympäristöihin, kuten VmWare, ESXi , Microsoft Hyper-V, Citrix, KVM, Virtual Box ja Proxmox VE.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2 Students are able to rate the basics.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4 Students are able to rate the key issues

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Students are able to commendable rate issues and know how to apply them.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuntiharjoitukset ja tentti

Esitietovaatimukset

No prior information requirements.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 05.11.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Opettaja
 • Raine Kauppinen
Opiskelijaryhmät
 • TITE23
  Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää web-ohjelmointiin liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa käytettävyydeltään toimivan verkkosivuston standardia merkkaus-, tyylisivu- ja skriptikieltä käyttäen. Opiskelija osaa julkaista verkkosivuston.

Sisältö

- Web-ohjelmoinnin peruskäsitteet
- Verkkopalvelun käytettävyys ja saavutettavuus
- Verkkosivujen suunnittelu
- Verkkosivujen toteutus (merkkauskieli, tyylikieli, skriptikieli)
- Verkkosivujen julkaiseminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa luoda verkkosivuja käyttäen perusominaisuuksia. Opiskelija osaa julkaista verkkosivuston.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toteuttaa ja julkaista verkkosivuston käyttäen sivustolla perusominaisuuksien lisäksi edistyneempiä ominaisuuksia. Opiskelija osaa huomioida käytettävyyden verkkosivujen toteutuksessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja julkaista verkkosivuston eri ominaisuuksia monipuolisesti käyttäen. Opiskelija osaa huomioida verkkosivuston käytettävyyttä ja esteettömyyttä toteutuksen alkuvaiheesta lähtien.