Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (AMK), Tietotekniikka, Päivätoteutus: TITE23

Tunnus: TITE23

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET

SeAMKin tietotekniikan koulutuksessa yhdistyvät tekniikan ja yrittäjyyden opinnot. Koulutus pohjautuu SeAMKin kansallisesti merkittäviin vahvuusaloihin: teollisen internetin osaamiseen sekä yrittäjyyden ja kasvun edistämiseen.

Tietotekniikkaa tarvitaan kaikkialla ja ilman sitä yhteiskunta ja elinkeinoelämä eivät toimisi. Yhä useammat palvelut tuotetaan digitaalisesti tietojärjestelmien avulla. Tietotekniikkaa tarvitaan myös teollisuudessa, esimerkiksi tuotantolinjojen sekä koneiden ja laitteiden ohjauksessa. Nykyään yhä useampi laite on kytketty internetiin ja laitteilta saatua analysoidaan pilvipalveluissa liiketoiminnan tarpeisiin. Digitalisoitumisen myötä tietotekniikan ammattilaisia tarvitaan yhä enemmän ja esimerkiksi ohjelmistosuunnittelijoista on tällä hetkellä huutava pula.
Tietotekniikan ja ohjelmistoalan tehtävissä teknisen osaamisen lisäksi asiakastarpeen ymmärtäminen ja yrittäjähenkinen työskentelytapa ovat erittäin merkittävässä roolissa.

Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opetuksessa yhdistyvät teoria- ja projektiopinnot saumattomaksi kokonaisuudeksi, jossa jo opintojen alusta alkaen opiskellaan työelämää mallintavassa ympäristössä muun muassa virtuaaliyrityksen muodossa. Liiketoimintaosaaminen ja asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen seuraavat mukana läpi tutkinto-ohjelman. Tämä antaa opiskelijalle erinomaiset valmiudet toimia tietoteknisten asiantuntijatehtävien eturintamassa tai niin halutessaan myös yrittäjänä.

Opintojen aikana opiskelija saa kattavan ohjelmointiosaamisen lisäksi vahvan osaamisen myös muun muassa teollisen internetin sovelluksista ja tietoverkkoteknologioista. Syventävissä opinnoissa opiskelija voi perehtyä lisäksi esimerkiksi palvelinteknologioihin, elektroniikkaan, sulautettuihin järjestelmiin, peliohjelmointiin ja verkkoliiketoimintaan. Vaihtoehtoisia syventävien opintojen moduleja on useita.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI

Tietotekniikan koulutus antaa erinomaiset valmiudet työskennellä niin teollisuus- ja ohjelmistoyritysten tehtävissä kuin ohjelmistoalan yrittäjänäkin. Koulutuksen yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa.

Valmistuttuasi tietotekniikan insinööriksi voit työskennellä muun muassa ohjelmistosuunnittelijana, tietoverkkoasiantuntijana tai tietotekniikan alan yrittäjänä.

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT

Tutkinto-ohjelman opinnot nojaavat osaltaan vahvaan teoriapohjaan ja niihin liittyviin projektiopintojaksoihin. Opintojen aikana tehdään niin IoT-järjestelmiin, ohjelmistotuotantoon kuin yritystoimeksiantoonkin liittyviä projekteja. Kumppaniyritysten läheinen yhteistyö tutkinto-ohjelman opetuksessa luo myös kontakteja mahdollisiin tuleviin työnantajiin.

Osa opiskelusta tapahtuu kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden kanssa englannin kielellä. Tämä parantaa kielitaitoa ja kehittää opiskelijan osaamista myös kansainvälisiä työtehtäviä varten. Tietotekniikan alalla myös suuri osa opiskelumateriaalista on englanninkielistä.

Opinnoissa huomioidaan myös kestävä kehitys. Oikein käytettynä tietotekniikan avulla voidaan säästää luonnonvaroja ja vähentää päästöjä. Toisaalta tietotekniikan infrastruktuurista on tullut myös merkittävä energian kuluttaja ja päästöjen lähde. Tietotekniikan vaikutusta kestävään kehitykseen pohditaan muun muassa tietoliikenteeseen ja teolliseen internetiin liittyvillä opintojaksoilla.

Oppimisessa otetaan huomioon oppijan aikaisemmat tiedot ja tulkinnat ja autetaan häntä kytkemään uusi opittava asia aikaisempaan tieto-ja kokemusperustaansa (sosiokonstruktivismi).

Opetusuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.

• Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
• Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana.
• Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
• Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona.
• Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Koulutuksessa on huomioitu alueen yritysten tarpeet ja osaajien kysyntä. Valmistuneet työllistyvät hyvin, sillä tietotekniikan alalla on tällä hetkellä pulaa osaajista.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
Kevät
2027
1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 5. / 2026 1. / 2026 2. / 2026 3. / 2027 4. / 2027 5. / 2027
TITE23-1001
SEAMKIN YHTEISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
TITE23-1002
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2 2 2 2
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4 4 4 4
XX00DM04 Viestintätaidot 4 4 4 4
TITE23-1003
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
KL00DL30 Liiketoiminta ja yrittäjyys 1 3 3 3 3
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2 2 2 2
TITE23-1005
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

34
TITE23-1006
Kielet

(Valitaan kaikki)

9
KC00CG77 Työelämän englanti 3 3 3 3
KC00CG78 Ammattialan englanti 3 3 3 3
KL00CG76 Ruotsi 3 3 3 3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
TITE23-1007
Matematiikka

(Valitaan kaikki)

13
KC00AMT1030 Algebra ja geometria 4 4 4 2 2
KC00AMT1010 Vektorit ja matriisit 3 3 3 3
KC00AMT1020 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 3 3 3
CQ00CW43 Tietotekniikan matematiikka 3 3 3 3
TITE23-1008
Fysiikka

(Valitaan kaikki)

12
KC00AFY1000 Mekaniikka 3 3 3 3
KC00AFY1010 Sähkö- ja lämpöoppi 3 3 3 3
KC00AFY1020 Fysiikan laboratoriotyöt 3 3 3 3
KL25AA30000 Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka 3 3 3 3
TITE23-1009
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

106
TITE23-1010
TIETOTEKNIIKAN YHTEISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

106
TITE23-1011
Ohjelmistotekniikka

(Valitaan kaikki)

50
KL00CX05 Ohjelmoinnin perusteet 1 3 3 3 3
KL00CX06 Ohjelmoinnin perusteet 2 4 4 4 4
KL00CT67 Web-ohjelmoinnin perusteet 3 3 3 3
KL00CQ10 Olio-ohjelmointi 5 5 5 2.5 2.5
KL00CQ20 Tietokannat 4 4 4 4
KL00CQ12 Tietorakenteet ja algoritmit 4 4 4 4
KL00CQ14 Käyttöliittymät 3 3 3 3
KL00CQ18 Käyttöjärjestelmät 4 4 4 4
KL00CQ16 Selainohjelmointi 3 3 3 3
KL00DK51 Palvelinohjelmointi 5 5 5 2.5 2.5
KL00DK20 Ohjelmistotuotannon perusteet 4 4 4 4
KL00DK45 Ohjelmistoprojekti 6 6 6 3 3
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 2
TITE23-1012
Tietoverkot

(Valitaan kaikki)

15
KL00CQ30 Tietoliikenteen perusteet 3 3 3 3
KL00CQ32 Tietoliikenneverkot 3 3 3 3
KL00CQ34 Langaton tiedonsiirto 3 3 3 3
KL00CQ36 Tietoturva 3 3 3 3
KL00CQ72 Tietoliikenteen laboraatiot 3 3 3 3
TITE23-1013
Teollinen internet ja IoT

(Valitaan kaikki)

23
KL00CT68 IoT-järjestelmät 6 6 6 3 3
KL00CT69 IoT-järjestelmien projektityö 6 6 6 3 3
KL00DK56 Sulautetut järjestelmät 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
KL25AB10000 Automaation perusteet 3 3 3 3
KL25AB77200 Teollisen internetin perusteet 3 3 3 3
TITE23-1014
Tietotekniikan alan yritystoiminta

(Valitaan kaikki)

18
KL00DL31 Liiketoiminta ja yrittäjyys 2 4 4 4 4
KL00CT77 Palvelumuotoilu 3 3 3 3
KL00CT78 Asiantuntijaorganisaation johtaminen 3 3 3 3
KC04CA85013 Työelämän viestintä 2 2 2 2
KL00CT72 Tietotekniikan projektityö 6 6 3 3 3 3
TITE23-1015
VAIHTOEHTOISET OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
TITE23-1016
Ohjelmistotuotanto

(Valitaan kaikki)

10
KL00CT73 Ohjelmistotuotannon jatkokurssi 4 4 4 4
KL25AB77100 Verkko-ohjelmointi 3 3 3 3
AE00CM91 C++ Programming 3 3 3 3
TITE23-1017
Elektroniikka ja sulautetut järjestelmät

(Valitaan kaikki)

10
KL25AB10101 Elektroniikan perusteet 3 3 3 3
AE00CM82 Laboratory Assignments in Electronics 3 3 3 3
KL00CT75 Reaaliaikajärjestelmät 4 4 4 4
TITE23-1018
Palvelinteknologiat

(Valitaan kaikki)

10
KL00CT76 Palvelinympäristöt 4 4 4 4
AE00CM75 Virtual Environments 3 3 3 3
8A00CD68 Pilvipalvelut 3 3 3 3
TITE23-1019
Tietotekniikan sovellukset

(Valitaan kaikki)

10
A800CH65 Konenäkömenetelmät ja -sovellukset 4 4 4 4
AE00CM73 Introduction to Artificial Intelligence 3 3 3 3
KL04BT50060 Paikannusteknologiat 3 3 3 3
TITE23-1020
Verkkoliiketoiminta

(Valitaan kaikki)

10
LT00BP10 E-Commerce Web Design 5 5 5 5
IB00CX87 Digital Marketing 5 5 5 5
TITE23-1021
Laajennettu todellisuus ja peliohjelmointi

(Valitaan kaikki)

10
KL00CT74 Laajennettu todellisuus 4 4 4 4
KL00CR20 Peliohjelmointi 3 3 3 3
KL00CR10 Mobiiliohjelmointi 3 3 3 3
TITE23-1022
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
KC00CD03 Matematiikan perusopintojakso 2 2 2 2
KC00CD05 Täydennyskurssi, englanti 2 2 2 2
KL00CD07 Täydennyskurssi, ruotsi 2 2 2 2
8A00CG30 Tutortoiminta 1 - 6
XX00CU21 Matemaattisten AMK-aineiden perusteet 3
TITE23-1025
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
KC00CR44 Harjoittelu 1 15 15 15 15
KC00CR46 Harjoittelu 2 15 15 15 15
TITE23-1026
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
KL00DM42 Opinnäytetyö 15
Yhteensä 240 67 69 78 37 33 34 33.5 35.5 45 33 29 8 18 15 18.5 15.5 0 16 17.5 14.5 21 0 22.5 22.5 18 15 0 15 14 8 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tietotekniikka kompetenssit

1 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

- Tietotekniikan insinööri kykenee loogis-matemaattiseen ajatteluun ja lähestymistapaan teknisessä ongelmanratkaisussa
- Tietotekniikan insinööri osaa hyödyntää matemaattisia periaatteita, menetelmiä ja työkaluja
- Tietotekniikan insinööri tuntee alan sovelluksissa tärkeät fysiikan lainalaisuudet ja kestävän kehityksen periaatteet

Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Tietotekniikan matematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Fysiikan laboratoriotyöt
Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka
Tietokannat
Tietoliikenneverkot
IoT-järjestelmät
IoT-järjestelmien projektityö
Tietotekniikan projektityö
Matematiikan perusopintojakso
Matemaattisten AMK-aineiden perusteet
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
2 Laitetekninen osaaminen

- hallitsee sähkötekniikan ja sähkötyöturvallisuuden perusteet; tuntee elektroniikan tärkeimmät komponentit ja niiden toiminnan
- ymmärtää elektroniikan suunnittelu- ja toteutusprosessin
- tuntee tietokoneen laitearkkitehtuurin ja ydinkomponenttien toimintaperiaatteen
- ymmärtää IP-pohjaisten tietoverkkojen ja niiden aktiivilaitteiden toiminnan sekä osaa suunnitella, toteuttaa ja ylläpitää yksinkertaisia verkkoja

Käyttöjärjestelmät
Palvelinohjelmointi
Ohjelmistoprojekti
Tietoliikenteen perusteet
Tietoliikenneverkot
Langaton tiedonsiirto
Tietoturva
IoT-järjestelmät
IoT-järjestelmien projektityö
Sulautetut järjestelmät
Automaation perusteet
Teollisen internetin perusteet
Tietotekniikan projektityö
Elektroniikan perusteet
Laboratory Assignments in Electronics
Reaaliaikajärjestelmät
Palvelinympäristöt
Virtual Environments
Pilvipalvelut
Konenäkömenetelmät ja -sovellukset
Paikannusteknologiat
Laajennettu todellisuus
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
3 Ohjelmistotekninen osaaminen

- hallitsee ohjelmointitekniikan: ymmärtää ohjelmoinnin logiikan sekä tuntee tavallisimmat algoritmit ja tietorakenteet
- osaa tulkita ohjelmakoodia ja hyödyntää ohjelmointia ongelmanratkaisussa
- tuntee oliosuunnittelun ja -ohjelmoinnin perusteet
- hallitsee tietokantojen suunnittelun ja toteutuksen perusteet
- osaa toimia ohjelmistoprojektissa huomioiden yrityksen ja asiakkaan tarpeet

Tietotekniikan matematiikka
Ohjelmoinnin perusteet 1
Ohjelmoinnin perusteet 2
Web-ohjelmoinnin perusteet
Olio-ohjelmointi
Tietokannat
Tietorakenteet ja algoritmit
Käyttöliittymät
Käyttöjärjestelmät
Selainohjelmointi
Palvelinohjelmointi
Ohjelmistotuotannon perusteet
Ohjelmistoprojekti
IoT-järjestelmät
IoT-järjestelmien projektityö
Sulautetut järjestelmät
Automaation perusteet
Teollisen internetin perusteet
Tietotekniikan projektityö
Ohjelmistotuotannon jatkokurssi
Verkko-ohjelmointi
C++ Programming
Elektroniikan perusteet
Laboratory Assignments in Electronics
Reaaliaikajärjestelmät
Pilvipalvelut
Konenäkömenetelmät ja -sovellukset
Introduction to Artificial Intelligence
Paikannusteknologiat
E-Commerce Web Design
Digital Marketing
Laajennettu todellisuus
Peliohjelmointi
Mobiiliohjelmointi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
4 ICT-liiketoimintaosaaminen

- tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset sekä taloudellisen suunnittelun ja ohjauksen tärkeimmät työkalut
- ymmärtää ICT-alan tuotteistamisprosessin
- omaa kokonaisnäkemyksen tuotekehityksen, kannattavan tuotannon ja asiakasrajapinnan ydintoiminnoista
- hallitsee taitoja johtaa ihmisiä, prosesseja ja projekteja erityisesti tuotekehitysorganisaatiossa
- omaa valmiudet oman yrityksen perustamiseen ja teknologiayrittäjänä toimimiseen sekä ymmärtää oman panoksensa merkityksen osana yrityksen toiminnan kannattavuutta

Liiketoiminta ja yrittäjyys 1
Ohjelmistotuotannon perusteet
Ohjelmistoprojekti
IoT-järjestelmät
IoT-järjestelmien projektityö
Teollisen internetin perusteet
Liiketoiminta ja yrittäjyys 2
Palvelumuotoilu
Asiantuntijaorganisaation johtaminen
Työelämän viestintä
Tietotekniikan projektityö
Ohjelmistotuotannon jatkokurssi
E-Commerce Web Design
Digital Marketing
Laajennettu todellisuus
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
5 Tietotekninen suunnittelutaito

- tuntee oman sovellusalansa (l. suuntautumisvaihtoehto tms. painopistealue) teoreettiseen perustan
- osaa etsiä, yhdistellä ja soveltaa alansa viimeisintä teknistä tietämystä hyödyntäen alalle tyypillisiä suunnittelumenetelmiä ja -käytänteitä sekä osaa dokumentoida työnsä tulokset
- osaa kommunikoida asiakkaiden kanssa ja toteuttaa heidän tarpeitaan vastaavia teknisiä ratkaisuja
- kykenee kurinalaiseen tuotekehitystyöhön sekä itsenäisesti että projektityöryhmän jäsenenä ja pystyy viestimään tehokkaasti ICT-alan eri sovellusalueiden ammattilaisten kanssa

Olio-ohjelmointi
Tietokannat
Tietorakenteet ja algoritmit
Käyttöliittymät
Käyttöjärjestelmät
Selainohjelmointi
Palvelinohjelmointi
Ohjelmistotuotannon perusteet
Ohjelmistoprojekti
Tietoliikenteen perusteet
Tietoliikenneverkot
Langaton tiedonsiirto
Tietoturva
IoT-järjestelmät
IoT-järjestelmien projektityö
Sulautetut järjestelmät
Teollisen internetin perusteet
Tietotekniikan projektityö
Ohjelmistotuotannon jatkokurssi
Verkko-ohjelmointi
C++ Programming
Laboratory Assignments in Electronics
Reaaliaikajärjestelmät
Palvelinympäristöt
Virtual Environments
Pilvipalvelut
Konenäkömenetelmät ja -sovellukset
Introduction to Artificial Intelligence
Paikannusteknologiat
Laajennettu todellisuus
Peliohjelmointi
Mobiiliohjelmointi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Luokittelemattomat
Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Innovaatiot ja kehittäminen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Tietoliikenteen laboraatiot
Täydennyskurssi, englanti
Täydennyskurssi, ruotsi
Tutortoiminta
Opinnäytetyö

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Liiketoiminta ja yrittäjyys 1
Innovaatiot ja kehittäminen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Fysiikan laboratoriotyöt
Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Täydennyskurssi, englanti
Täydennyskurssi, ruotsi
Matemaattisten AMK-aineiden perusteet
2 Ammattiopinnot
Tietotekniikan matematiikka
Ohjelmoinnin perusteet 1
Ohjelmoinnin perusteet 2
Web-ohjelmoinnin perusteet
Olio-ohjelmointi
Tietokannat
Tietorakenteet ja algoritmit
Käyttöliittymät
Käyttöjärjestelmät
Selainohjelmointi
Palvelinohjelmointi
Ohjelmistotuotannon perusteet
Ohjelmistoprojekti
Tietoliikenteen perusteet
Tietoliikenneverkot
Langaton tiedonsiirto
Tietoturva
Tietoliikenteen laboraatiot
IoT-järjestelmät
IoT-järjestelmien projektityö
Sulautetut järjestelmät
Automaation perusteet
Teollisen internetin perusteet
Liiketoiminta ja yrittäjyys 2
Palvelumuotoilu
Asiantuntijaorganisaation johtaminen
Työelämän viestintä
Tietotekniikan projektityö
Ohjelmistotuotannon jatkokurssi
Verkko-ohjelmointi
C++ Programming
Elektroniikan perusteet
Laboratory Assignments in Electronics
Reaaliaikajärjestelmät
Palvelinympäristöt
Virtual Environments
Pilvipalvelut
Konenäkömenetelmät ja -sovellukset
Introduction to Artificial Intelligence
Paikannusteknologiat
E-Commerce Web Design
Digital Marketing
Laajennettu todellisuus
Peliohjelmointi
Mobiiliohjelmointi
3 Vapaasti valittavat opinnot
Matematiikan perusopintojakso
Tutortoiminta
4 Harjoittelu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
5 Opinnäytetyö

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), 2022

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), Arene 2022

1. Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisym-päristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Liiketoiminta ja yrittäjyys 1
Innovaatiot ja kehittäminen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Tietotekniikan matematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Fysiikan laboratoriotyöt
Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka
Ohjelmoinnin perusteet 1
Ohjelmoinnin perusteet 2
Web-ohjelmoinnin perusteet
Olio-ohjelmointi
Tietokannat
Tietorakenteet ja algoritmit
Käyttöliittymät
Käyttöjärjestelmät
Selainohjelmointi
Palvelinohjelmointi
Ohjelmistotuotannon perusteet
Ohjelmistoprojekti
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Tietoliikenteen perusteet
Tietoliikenneverkot
Langaton tiedonsiirto
Tietoturva
Tietoliikenteen laboraatiot
IoT-järjestelmät
IoT-järjestelmien projektityö
Sulautetut järjestelmät
Automaation perusteet
Teollisen internetin perusteet
Liiketoiminta ja yrittäjyys 2
Palvelumuotoilu
Asiantuntijaorganisaation johtaminen
Työelämän viestintä
Tietotekniikan projektityö
Ohjelmistotuotannon jatkokurssi
Verkko-ohjelmointi
C++ Programming
Elektroniikan perusteet
Laboratory Assignments in Electronics
Reaaliaikajärjestelmät
Palvelinympäristöt
Virtual Environments
Pilvipalvelut
Konenäkömenetelmät ja -sovellukset
Introduction to Artificial Intelligence
Paikannusteknologiat
E-Commerce Web Design
Digital Marketing
Laajennettu todellisuus
Peliohjelmointi
Mobiiliohjelmointi
Matematiikan perusopintojakso
Täydennyskurssi, englanti
Täydennyskurssi, ruotsi
Matemaattisten AMK-aineiden perusteet
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
2. Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Liiketoiminta ja yrittäjyys 1
Innovaatiot ja kehittäminen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
3. Eettisyys

Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettis-ten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toimin-nastaan ja sen seurauksista ja reflek-toimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa?arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuu-den ja saavutettavuuden toteutu-mista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytän-nön periaatteet ja toimii niiden mukai-sesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Liiketoiminta ja yrittäjyys 1
Ohjelmistoprojekti
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Tietoturva
Tutortoiminta
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
4. Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toi-mii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.
- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimin-tamallien etsimiseen, käyttöönottami-seen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

Liiketoiminta ja yrittäjyys 1
Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Tietotekniikan matematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Fysiikan laboratoriotyöt
Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka
Ohjelmoinnin perusteet 1
Ohjelmoinnin perusteet 2
Web-ohjelmoinnin perusteet
Olio-ohjelmointi
Tietokannat
Tietorakenteet ja algoritmit
Käyttöliittymät
Käyttöjärjestelmät
Selainohjelmointi
Palvelinohjelmointi
Ohjelmistotuotannon perusteet
Ohjelmistoprojekti
Tietoliikenteen perusteet
Tietoliikenneverkot
Langaton tiedonsiirto
Tietoturva
Tietoliikenteen laboraatiot
IoT-järjestelmät
IoT-järjestelmien projektityö
Sulautetut järjestelmät
Automaation perusteet
Teollisen internetin perusteet
Matematiikan perusopintojakso
Matemaattisten AMK-aineiden perusteet
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
5. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Täydennyskurssi, englanti
Täydennyskurssi, ruotsi
Tutortoiminta
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
6. Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus- ja kehittä-mismenetelmiä.

- ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä mui-den kanssa.
- osaa työskennellä projekteissa yhteis-työssä eri alojen toimijoiden kanssa.
- osaa soveltaa kehittämisessä alan ole-massa olevaa tietoa ja hyödyntää tutki-mus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.

Liiketoiminta ja yrittäjyys 1
Innovaatiot ja kehittäminen
Ohjelmoinnin perusteet 1
Ohjelmoinnin perusteet 2
Web-ohjelmoinnin perusteet
Olio-ohjelmointi
Tietokannat
Käyttöliittymät
Ohjelmistoprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
7. Yrittäjyysosaaminen

• osaa toimia työelämässä yrittäjämäisesti
• osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia
• ymmärtää yrityksen ja sen toimintaympäristön vuorovaikutusta
• ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
• osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Liiketoiminta ja yrittäjyys 1
Innovaatiot ja kehittäminen
Ohjelmistoprojekti
Liiketoiminta ja yrittäjyys 2
Palvelumuotoilu
Asiantuntijaorganisaation johtaminen
Työelämän viestintä
Tietotekniikan projektityö
Tutortoiminta
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Luokittelemattomat
Opinnäytetyö

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
TITE23-1001
SEAMKIN YHTEISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
TITE23-1002
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4
XX00DM04 Viestintätaidot 4
TITE23-1003
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
KL00DL30 Liiketoiminta ja yrittäjyys 1 3
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2
TITE23-1005
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

34
TITE23-1006
Kielet

(Valitaan kaikki)

9
KC00CG77 Työelämän englanti 3
KC00CG78 Ammattialan englanti 3
KL00CG76 Ruotsi 3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
TITE23-1007
Matematiikka

(Valitaan kaikki)

13
KC00AMT1030 Algebra ja geometria 4
KC00AMT1010 Vektorit ja matriisit 3
KC00AMT1020 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3
CQ00CW43 Tietotekniikan matematiikka 3
TITE23-1008
Fysiikka

(Valitaan kaikki)

12
KC00AFY1000 Mekaniikka 3
KC00AFY1010 Sähkö- ja lämpöoppi 3
KC00AFY1020 Fysiikan laboratoriotyöt 3
KL25AA30000 Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka 3
TITE23-1009
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

106
TITE23-1010
TIETOTEKNIIKAN YHTEISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

106
TITE23-1011
Ohjelmistotekniikka

(Valitaan kaikki)

50
KL00CX05 Ohjelmoinnin perusteet 1 3
KL00CX06 Ohjelmoinnin perusteet 2 4
KL00CT67 Web-ohjelmoinnin perusteet 3
KL00CQ10 Olio-ohjelmointi 5
KL00CQ20 Tietokannat 4
KL00CQ12 Tietorakenteet ja algoritmit 4
KL00CQ14 Käyttöliittymät 3
KL00CQ18 Käyttöjärjestelmät 4
KL00CQ16 Selainohjelmointi 3
KL00DK51 Palvelinohjelmointi 5
KL00DK20 Ohjelmistotuotannon perusteet 4
KL00DK45 Ohjelmistoprojekti 6
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
TITE23-1012
Tietoverkot

(Valitaan kaikki)

15
KL00CQ30 Tietoliikenteen perusteet 3
KL00CQ32 Tietoliikenneverkot 3
KL00CQ34 Langaton tiedonsiirto 3
KL00CQ36 Tietoturva 3
KL00CQ72 Tietoliikenteen laboraatiot 3
TITE23-1013
Teollinen internet ja IoT

(Valitaan kaikki)

23
KL00CT68 IoT-järjestelmät 6
KL00CT69 IoT-järjestelmien projektityö 6
KL00DK56 Sulautetut järjestelmät 5
KL25AB10000 Automaation perusteet 3
KL25AB77200 Teollisen internetin perusteet 3
TITE23-1014
Tietotekniikan alan yritystoiminta

(Valitaan kaikki)

18
KL00DL31 Liiketoiminta ja yrittäjyys 2 4
KL00CT77 Palvelumuotoilu 3
KL00CT78 Asiantuntijaorganisaation johtaminen 3
KC04CA85013 Työelämän viestintä 2
KL00CT72 Tietotekniikan projektityö 6
TITE23-1015
VAIHTOEHTOISET OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
TITE23-1016
Ohjelmistotuotanto

(Valitaan kaikki)

10
KL00CT73 Ohjelmistotuotannon jatkokurssi 4
KL25AB77100 Verkko-ohjelmointi 3
AE00CM91 C++ Programming 3
TITE23-1017
Elektroniikka ja sulautetut järjestelmät

(Valitaan kaikki)

10
KL25AB10101 Elektroniikan perusteet 3
AE00CM82 Laboratory Assignments in Electronics 3
KL00CT75 Reaaliaikajärjestelmät 4
TITE23-1018
Palvelinteknologiat

(Valitaan kaikki)

10
KL00CT76 Palvelinympäristöt 4
AE00CM75 Virtual Environments 3
8A00CD68 Pilvipalvelut 3
TITE23-1019
Tietotekniikan sovellukset

(Valitaan kaikki)

10
A800CH65 Konenäkömenetelmät ja -sovellukset 4
AE00CM73 Introduction to Artificial Intelligence 3
KL04BT50060 Paikannusteknologiat 3
TITE23-1020
Verkkoliiketoiminta

(Valitaan kaikki)

10
LT00BP10 E-Commerce Web Design 5
IB00CX87 Digital Marketing 5
TITE23-1021
Laajennettu todellisuus ja peliohjelmointi

(Valitaan kaikki)

10
KL00CT74 Laajennettu todellisuus 4
KL00CR20 Peliohjelmointi 3
KL00CR10 Mobiiliohjelmointi 3
TITE23-1022
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
KC00CD03 Matematiikan perusopintojakso 2
KC00CD05 Täydennyskurssi, englanti 2
KL00CD07 Täydennyskurssi, ruotsi 2
8A00CG30 Tutortoiminta 1 - 6
XX00CU21 Matemaattisten AMK-aineiden perusteet 3
TITE23-1025
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
KC00CR44 Harjoittelu 1 15
KC00CR46 Harjoittelu 2 15
TITE23-1026
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
KL00DM42 Opinnäytetyö 15