Siirry suoraan sisältöön

Tuotantotalous

Laajuus:
32 op

Tuotantotalous

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 09.04.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Tuotantotalous
  • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
  • Kimmo Kitinoja
Opiskelijaryhmät
  • MKONE20
    Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus
  • TUOTA22
    Tuotantotalous

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
tuntee tuotannonohjausken käsitteet ja perehtyy tuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen erityisesti karkeasuunnitelman, materiaalin tarvelaskennan ja varaston hallinnan keinoin,
osaa käyttää tuotannonohjausjärjestelmää hyväkseen tulevissa työtehtävissä.

Sisältö

Tilaus-toimitusketjun hallinta ja toiminnanohjaus, tuotannonohjaus, tuotannon ja myynnin suunnittelu, tuotannon karkeasuunnitelma, materiaalin tarvelaskenta ja varaston hallinta.
Tutustuminen tuotannonohjausohjelmistoon.

Aika ja paikka

Luentomonisteet ja luennolla käsiteltävät asiat

Opetusmenetelmät

Luennot
Ryhmätyöt
Itseopiskelu
Yritysierailut

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 45%
Itseopiskelu ja ryhmätyöt 45%
Yritysvierailut 10%

Sisällön jaksotus

Tuotannonohjauksen perusteet
Eri tuotantomuotojen merkitys tuotannonohjauksen kannalta
Yleisimmät tuotannonohjausjärjestelmät

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa perusasiat

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija hallitsee keskeiset asiat toiminnan- ja tuotannonohjauksesta

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Tason 3-4 lisäksi opiskelija osaa hyödyntää oppimiaan asioita monipuolisesti harjoituksissa ja tentissä

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.