Siirry suoraan sisältöön

Palliatiivisen hoidon asiantuntija - erikoistumiskoulutus

Laajuus:
30 op

Palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutus

Palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutus

Ajoitus

30.08.2021 - 05.06.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Palliatiivisen hoidon asiantuntija - erikoistumiskoulutus
Opettaja
 • Katri Hemminki
 • Niina Keskinen
Opiskelijaryhmät
 • PHERKO21
  Palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Opiskelija syventää palliatiivisen hoidon osaamistaan yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti toteuttamalla työelämään toiminnallisen tuotoksen näyttöön perustuen. Tähän opintokokonaisuuteen sisältyy erikoistumiskoulutuksen valtakunnallinen lopputentti.
Opiskelija
- Syventää osaamistaan ja palliatiivisen hoidon asiantuntijuuttaan näyttöön perustuvan perustuvaan tietoon perehtymällä
- Osaa kehittää työyhteisönsä ilmiöitä
- Osaa tuottaa ja esittää näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuvan asiantuntija esityksen

Sisältö

Opiskelija
- Opiskelija kehittää tunnistettuun kehittämishaasteeseen toiminnallisen tuotoksen
- Opiskelija syventyy ilmiöönsä näyttöön pohjaten
- Perehtyy systemaattisesti näyttöön perustuvaan tietoon ja valmistelee esityksen alueelliseen palliatiivisen hoidon symposiumiin

Oppimateriaalit

Saarto Tiina, Hänninen Juha, Antikainen Riitta, Vainio Anneli ja Aaltonen Mari (toim.)
Palliatiivinen hoito, 2015 Duodecim oppikirjat, Saatavilla Terveysportissa e-kirjana.

Palliatiivinen hoito ja saattohoito- käypähoitosuositus
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50063

Moodle- verkkoympäristössä ilmoitettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, tiedonhaku, tehtävä, seminaari, loppukoe ja verkko-opiskelu itsenäisesti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan asiantuntemus osoitetaan osaamistavoitteiden pohjalta laadittujen arviointikriteerien mukaisesti. Osaamista arvioidaan koulutuksessa kehittävän arvioinnin periaatteella. Opiskelija, vertainen eli opiskelijakollega ja ohjaava opettaja käyvät dialogia opiskelijan osaamisesta ja sen kehittymisestä suhteessa tavoitteisiin.
Tehtävissä arvioidaan työelämässä tarvittavaa palliatiivisen hoidon erityisosaamista eli kykyä rakentaa yhteen tieto, taito, kokemus, arvot ja sosiaaliset verkostot. Arvioinnissa käytetään NQF/ EQF-tason 6 pohjalta laadittuja näytön yleisiä arviointikriteerejä. Lisäksi kussakin tehtävässä käytetään yksityiskohtaisia osaamiskuvauksiin pohjautuvia kriteereitä.

Ajoitus

30.08.2021 - 05.06.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Palliatiivisen hoidon asiantuntija - erikoistumiskoulutus
Opettaja
 • Katri Hemminki
 • Niina Keskinen
Opiskelijaryhmät
 • PHERKO21
  Palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Opiskelija
-toimii oman alansa asiantuntijana moniammatillisessa tiimissä ennakoivan
hoitosuunnitelman mukaisesti
-suunnittelee, toteuttaa ja arvioi kokonaisvaltaista potilaslähtöistä oirehoitoa
palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa näyttöön perustuen
-soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa eri sairausryhmien erityispiirteistä osana laadukasta
oirehoitoa
-soveltaa laaja-alaisesti oirehoidon menetelmiä huomioiden potilaan odotettavissa oleva
elinaika ja arvioi niiden vaikuttavuutta
-soveltaa osaamistaan saattohoitopotilaan kuolemisen prosessissa huomioiden läheiset

Sisältö

Sisällöt:
-Moniammatillinen yhteistyö oirehoidossa
-Ennakoiva oirehoidon hoitosuunnitelma
-Kokonaisvaltainen oirehoito:
-Oireiden arviointi ja erilaiset oiremittarit
-Oirehoidon ohjaus
-Kipu
-Hengitystieoireet
-Mahasuolikanavan oireet
-Suun oireet
-Neurologiset oireet
-Psykologiset oireet
-Iho-oireet
-Yleisoireet
-Total pain, kokonaisvaltainen kärsimys
- Palliatiivinen sedaatio
-Hätätilanteet
-Syöpä-, sydän-, keuhko-, neurologisten ja muistisairauksien sekä erityisryhmien oirehoidon
erityispiirteet
-Kuolemisen prosessi ja kuoleman jälkeinen hoito

Oppimateriaalit

Saarto Tiina, Hänninen Juha, Antikainen Riitta, Vainio Anneli ja Aaltonen Mari (toim.)
Palliatiivinen hoito, 2015 Duodecim oppikirjat, Saatavilla Terveysportissa e-kirjana.

Palliatiivinen hoito ja saattohoito- käypähoitosuositus
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50063

Moodle- verkkoympäristössä ilmoitettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Monimuoto-opiskelua; luennot, keskustelut ja vertaisryhmätyöskentely, taitopajat, seminaarit, itsenäinen opiskelu, tehtävät ja verkko-opiskelu.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op = 270h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan asiantuntemus osoitetaan osaamistavoitteiden pohjalta laadittujen arviointikriteerien mukaisesti. Osaamista arvioidaan koulutuksessa kehittävän arvioinnin periaatteella. Opiskelija, vertainen eli opiskelijakollega ja ohjaava opettaja käyvät dialogia opiskelijan osaamisesta ja sen kehittymisestä suhteessa tavoitteisiin.
Tehtävissä arvioidaan työelämässä tarvittavaa palliatiivisen hoidon erityisosaamista eli kykyä rakentaa yhteen tieto, taito, kokemus, arvot ja sosiaaliset verkostot. Arvioinnissa käytetään NQF/ EQF-tason 6 pohjalta laadittuja näytön yleisiä arviointikriteerejä. Lisäksi kussakin tehtävässä käytetään yksityiskohtaisia osaamiskuvauksiin pohjautuvia kriteereitä.

Esitietovaatimukset

Mikäli opiskelijalla on jo erikoistumiskoulutuksen sisältöjä ja tavoitteita vastaavaa osaamista, voi
opiskelija osoittaa aiemmin hankitun osaamisensa ja suunnata siten oppimistaan niihin osa-alueisiin
asiantuntijuudessa, joissa hänellä ei ole riittävää osaamista. Osaaminen arvioidaan ja aikaisemman
osaamisen tunnistaminen (AHOT) tehdään opiskelijakohtaisesti perustuen ammattikorkeakoulujen
AHOT - käytänteisiin ja erikoistumiskoulutuksessa määriteltyihin osaamistavoitteisiin ja sisaltöihin.
AHOT - käytänteet on sovittu valtakunnallisessa verkostossa ja koulutuksen AHOT:t käsitellään
ammattikorkeakoulukohtaisesti.

Lisätiedot

Toteutus:
Lähiopetus, verkossa tapahtuva oppiminen
- Tietotestit
- Asiantuntijaluennot ja ennakkotehtävät
- Toiminnallista harjoittelua

Ajoitus

30.08.2021 - 05.06.2022

Laajuus

6 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Palliatiivisen hoidon asiantuntija - erikoistumiskoulutus
Opettaja
 • Hilkka Latva-Somppi
 • Katri Hemminki
 • Niina Keskinen
 • Silja Saarikoski
Opiskelijaryhmät
 • PHERKO21
  Palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
-käyttää palliatiivisen hoidon keskeisiä käsitteitä johdonmukaisesti sekä ymmärtää
eettiset ja lainsäädännölliset lähtökohdat ja niiden merkityksen potilaan hoidossa
-toimia monialaisen ryhmän jäsenenä palliatiivisen hoidon toimintaympäristöissä ja
palveluketjuissa ja kehittää niiden toimintaa palliatiivisen hoidon asiantuntijana
alueellaan
-kuvata hoitolinjaukset ja elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelman merkityksen
ja osaa ohjata potilasta sekä hänen läheisiään niiden mukaisesti
- toteuttaa potilas- ja perhelähtöistä palveluohjausta
- analysoida palliatiivisen hoidon asiantuntijuutta ja osaa arvioida omaa osaamistaan ja
osaamisen kehittämistarpeitaan

Sisältö

Palliatiivisen hoidon käsitteet ja asiantuntijuus
Palliatiivista hoitoa säätelevä lainsäädäntö ja suositukset
Palliatiivisen hoidon eettiset lähtökohdat, eutanasia käsitteenä
Palliatiivisen hoidon palvelujärjestelmä ja toimintaympäristöt
Palliatiivisen hoidon järjestäminen omalla alueella, Suomessa ja globaalisti
Potilaan ja läheisen palveluohjaus
Potilas- ja perhelähtöiset ohjausprosessit ja niiden kehittäminen
Palliatiivisen hoidon asiantuntijuus hoidon linjauksissa, ennakoivassa
hoitosuunnitelmassa ja hoitotahdon huomioimisessa

Oppimateriaalit

Saarto Tiina, Hänninen Juha, Antikainen Riitta, Vainio Anneli ja Aaltonen Mari (toim.)
Palliatiivinen hoito, 2015 Duodecim oppikirjat, Saatavilla Terveysportissa e-kirjana.

Palliatiivinen hoito ja saattohoito- käypähoitosuositus
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50063

Moodle- verkkoympäristössä ilmoitettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Monimuoto-opiskelua; luennot, keskustelut ja vertaisryhmätyöskentely, itsenäinen opiskelu, tehtävät ja verkko-opiskelu.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

6 op = 162 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ennakkotehtävä hoidon keskeisistä käsitteistä ja hoidon järjestymisestä (Hyväksytty/Hylätty)
Osaamisen arviointi ja kehittymissuunnitelma (Hyväksytty/Hylätty)
Valtakunnallinen lopputentti (Hyväksytty/Hylätty)

Opiskelijan asiantuntemus osoitetaan osaamistavoitteiden pohjalta laadittujen arviointikriteerien mukaisesti. Osaamista arvioidaan koulutuksessa kehittävän arvioinnin periaatteella. Opiskelija, vertainen eli opiskelijakollega ja ohjaava opettaja käyvät dialogia opiskelijan osaamisesta ja sen kehittymisestä suhteessa tavoitteisiin.
Tehtävissä arvioidaan työelämässä tarvittavaa palliatiivisen hoidon erityisosaamista eli kykyä rakentaa yhteen tieto, taito, kokemus, arvot ja sosiaaliset verkostot. Arvioinnissa käytetään NQF/ EQF-tason 6 pohjalta laadittuja näytön yleisiä arviointikriteerejä. Lisäksi kussakin tehtävässä käytetään yksityiskohtaisia osaamiskuvauksiin pohjautuvia kriteereitä.

Esitietovaatimukset

Mikäli opiskelijalla on jo erikoistumiskoulutuksen sisältöjä ja tavoitteita vastaavaa osaamista, voi
opiskelija osoittaa aiemmin hankitun osaamisensa ja suunnata siten oppimistaan niihin osa-alueisiin
asiantuntijuudessa, joissa hänellä ei ole riittävää osaamista. Osaaminen arvioidaan ja aikaisemman
osaamisen tunnistaminen (AHOT) tehdään opiskelijakohtaisesti perustuen ammattikorkeakoulujen
AHOT - käytänteisiin ja erikoistumiskoulutuksessa määriteltyihin osaamistavoitteisiin ja sisaltöihin.
AHOT - käytänteet on sovittu valtakunnallisessa verkostossa ja koulutuksen AHOT:t käsitellään
ammattikorkeakoulukohtaisesti.

Lisätiedot

Lähiopetus, verkossa tapahtuva oppiminen
*Ennakkotehtävä ennen lähiopetusta

Ajoitus

30.08.2021 - 05.06.2022

Laajuus

9 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Palliatiivisen hoidon asiantuntija - erikoistumiskoulutus
Opettaja
 • Katri Hemminki
 • Niina Keskinen
Opiskelijaryhmät
 • PHERKO21
  Palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Opiskelija
-soveltaa oman alansa näyttöön perustuvaa tietoa suunnitellessaan, toteuttaessaan ja
arvioidessaan palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan ja hänen läheistensä psykososiaalista
ja eksistentiaalista tukea moniammatillisessa tiimissä
-arvioi ja kehittää omaa asiantuntijuuttaan toimiessaan moniammatillisessa tiimissä ja
verkostoissa
-tulkitsee potilaan kommunikaation tarpeita ja muutoksia sekä suunnittelee
kommunikaatiokeinoja potilaan kielelliset ja kulttuuriset lähtökohdat huomioiden
-omaa edistyneet vuorovaikutustaidot kohdatessaan potilaita ja heidän läheisiään
palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa
-arvioi ja kehittää omia tunne- ja itsereflektiotaitojaan

Sisältö

Sisältö
-Psykososiaaliset tarpeet ja psykososiaalisen tuen menetelmät (fyysinen, psyykkinen,
sosiaalinen, henkinen, seksuaalinen)
-Sosiaalietuudet
-Eksistentiaalisen ja hengellisen tuen toteuttaminen ja mahdollistaminen
-Suru käsitteenä ja ilmiönä; eri-ikäisten kriisi- ja surutyö
-Toivon ylläpitäminen, voimaantuminen
-Eri ikäisten ja eri kulttuureista tulevien potilaiden ja läheisten kohtaaminen
-Vuorovaikutus palliatiivisessa ja saattohoidossa olevan potilaan ja hänen läheistensä
kohtaamisessa
-Vaikeista asioista keskusteleminen
-Hoitoneuvotteluun osallistuminen moniammatillisen tiimin jäsenenä
-Puheeksi ottaminen
-Aktiivinen kuunteleminen
-Auttava vuorovaikutus
-Motivoiva keskustelu
-Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät
-Tulkkauspalveluiden käyttö
-Moniammatillisuus
-Konsultointiosaaminen
-Tietoisuustaidot ja itsetuntemus
-Työssäjaksaminen, työnohjaus, myötätuntouupumus

Oppimateriaalit

Saarto Tiina, Hänninen Juha, Antikainen Riitta, Vainio Anneli ja Aaltonen Mari (toim.)
Palliatiivinen hoito, 2015 Duodecim oppikirjat, Saatavilla Terveysportissa e-kirjana.

Palliatiivinen hoito ja saattohoito- käypähoitosuositus
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50063

Moodle- verkkoympäristössä ilmoitettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Monimuoto-opiskelua; luennot, keskustelut ja vertaisryhmätyöskentely, simulaatiot/taitopajat, seminaarit, itsenäinen opiskelu, tehtävät ja verkko-opiskelu.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

9 op = 243h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan asiantuntemus osoitetaan osaamistavoitteiden pohjalta laadittujen arviointikriteerien mukaisesti. Osaamista arvioidaan koulutuksessa kehittävän arvioinnin periaatteella. Opiskelija, vertainen eli opiskelijakollega ja ohjaava opettaja käyvät dialogia opiskelijan osaamisesta ja sen kehittymisestä suhteessa tavoitteisiin.
Tehtävissä arvioidaan työelämässä tarvittavaa palliatiivisen hoidon erityisosaamista eli kykyä rakentaa yhteen tieto, taito, kokemus, arvot ja sosiaaliset verkostot. Arvioinnissa käytetään NQF/ EQF-tason 6 pohjalta laadittuja näytön yleisiä arviointikriteerejä. Lisäksi kussakin tehtävässä käytetään yksityiskohtaisia osaamiskuvauksiin pohjautuvia kriteereitä.

Lisätiedot

Toteutus:
? Lähiopetus, verkossa tapahtuva oppiminen
? Oppimispäiväkirja, moniammatillinen purkuseminaari
? Draama- tai simulaatio-opetus
? Työnohjaus