Siirry suoraan sisältöön

Geronomi (AMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Geronomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Geronomi (AMK)

Koulutusala

Terveys- ja hyvinvointialat
Koulutusalan luokitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämään kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Tutkinto-ohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Sosiaali-ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Geronomi (AMK). Geronomi (AMK) -tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulutasoista osaamista edellyttäviin tehtäviin julkisen sektorin, yksityisen sektorin sekä vapaaehtois- ja järjestösektorin toiminnoissa. Geronomi (AMK) on laillistettu ja rekisteröity sosiaalialan ammattihenkilö (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015).

Tutkinnon taso

Koulutusohjelma johtaa ammattikorkeakoulututkintoon, joka on ensimmäisen syklin bachelor-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 6.
Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.
Löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.
Linkki

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat ammattikorkeakoululain mukaisesti perusopinnoista, ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä vuodessa.
Vanhustyön tutkinto-ohjelma on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja kestoltaan 3,5 vuotta. Tutkinto-ohjelma koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, opinnäytetyöstä sekä vapaasti valittavista opinnoista.
Perusopinnot koostuvat SeAMK:n yhteisistä opinnoista, sosiaali- ja terveysalan yhteisistä opinnoista sekä tutkinto-ohjelman perusopinnoista. Perusopinnot sisältävät orientoivia opintoja, tiedonhankintaa, tietotekniikkaa sekä kieli- ja viestintäopintoja. Perusopinnot antavat valmiuksia opiskeluun ja perehdyttävät opiskelijan vanhustyössä kohdattaviin ilmiöihin, alaa jäsentäviin käsitteisiin sekä alan työtehtäviin. Perusopinnoissa käsiteltävät aihepiirit syventyvät opintojen edetessä.
Tutkinto-ohjelman ammattiopinnot perustuvat gerontologiseen tietoon ikääntymisestä. Gerontologisen tiedon perustalle rakentuvat sekä hoitotyön että sosiaalityön sisällöt, jotka integroituvat toisiinsa geronomin (AMK) ammattityössä. Gerontologisen hoito- ja sosiaalityön tietoperustalle rakentuvat vanhuspalveluita koskeva tieto, ehkäisevän ja vanhusta psykososiaalisesti tukevan työn menetelmät, vanhuksen hoivan, hoidon ja kuntoutuksen menetelmät sekä vanhustyön johtaminen. Ammattitaitoa edistävää harjoittelua kuvataan myöhemmin kohdassa Työssäoppiminen ja harjoittelu.
Kehittämisen ja tutkimisen taidot syvenevät opintojen edetessä. Ne lähtevät liikkeelle tiedonhankinnan, viestinnän ja tieteellisen kirjoittamisen taidoista, projektitoiminnasta ja innovaatio-osaamisesta ja etenevät alakohtaisin kehittämisen ja tutkimisen opintoihin. Tutkimus- ja kehittämisosaaminen muodostaa jatkumon, joka päättyy opinnäytetyön tekemiseen vanhustyön kannalta relevatista ja työelämän kannalta tarkoituksenmukaisesta aiheesta. Opinnäytetyö voi olla muodoltaan tutkimus tai selvitys, kehittämistehtävä, produktio tai tuote.
Vapaasti valittavat opinnot muodostuvat yksilöllisesti opiskelijan omien valintojen mukaan. Vapaasti valittavat opinnot voivat olla laajoja opintokokonaisuuksia, esim. monialaiset työelämäprojektit tai kansainvälisessä vaihdossa suoritettu opintokokonaisuus. Myös SeAMK:n vapaasti valittavien opintojen tarjontaa, muiden korkeakoulujen opintoja, opiskelijayhdistys- ja tutortoimintaa, sekä tutkintoa vastaavaa palkkatyötä voi sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin.
Opetusuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.
- Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
- Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana.
- Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
- Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona.
- Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.
Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa monialaisia työelämälähtöisiä projektiopintoja (ProSeAMK).
Suositeltavin ajankohta monialaisiin työelämäprojekteihin osallistumiselle ovat kolmas ja neljäs lukukausi.

Osaamistavoitteet

Vanhustyön tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet noudattavat eurooppalaista koulutustasoluokitusta (EQF), jossa tutkinto sijoittuu tasolle 6. Osaamistavoitteet nousevat vanhustyön yhteiskunnallisesta tehtävästä ja alan ammatillisuuden luonteesta. Osaamistavoitteet käyvät yksityiskohtaisesti ilmi tutkinto-ohjelman sisällön kuvauksesta sekä tutkinto-ohjelmakohtaisesta kompetenssikuvauksesta, joita käsitellään seuraavaksi.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Geronomi (AMK) tutkinto-ohjelmassa pidetään tärkeänä, että opiskelijalle syntyy valmiuksia ja sitoutumista toimia vanhusten hyvän elämän edistämiseksi yksilötasolla, yhteisöissä ja organisaatioissa sekä laajemmin koko yhteiskunnassa. Yksilöihin ja ryhmiin kohdistuvassa vanhustyössä geronomin toiminta on ehkäisevää, tukevaa, hoitavaa, kuntouttavaa ja vanhuksen osallisuutta edistävää työtä vanhustyön toimintaympäristöissä. Koulutuksessa painottuvat vanhuksen hyvinvoinnin, toimintakyvyn sekä tuen tarpeiden arviointi ja suunnitelmallinen edistäminen monipuolisilla gerontologisen hoito- ja sosiaalityön menetelmillä. Geronomi (AMK) –koulutuksessa ovat keskeisesti esillä myös yksilöllisten vanhuspalvelujen organisoimisessa tarvittavat taidot, kuten palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus, palveluketjujen ja moniammatillisten vanhuspalvelujen organisoiminen ja omaisten tukeminen. Vanhuspalveluorganisaatioiden tasolla työssä korostuvat palvelutoiminnan ohjaus, lähiesimiestyö sekä henkilöstön ja palvelujen kehittäminen. Yhteiskunnan tasolla työssä korostuu vanhuspalvelujärjestelmien arviointi ja kehittäminen sekä yhteiskunnallinen ja vanhuspoliittinen vaikuttamistyö.

Kompetenssit

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.
Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.
Gerontologinen osaaminen. Geronomi (AMK) osaa soveltaa gerontologista monitieteistä tietoa ja osaamista vanhustyössä sekä ymmärtää vanhenemista yksilön ja hänen elämänkulkunsa sekä yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Hän on sisäistänyt voimavaralähtöisen vanhuskäsityksen geronomin työn lähtökohdaksi. Geronomi osaa toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti ja edistää niiden toteutumista, kuten myös iäkkään ihmisen itsemääräämisoikeutta, oikeudenmukaisuutta ja yksilöllisyyttä ihmisarvoisen vanhuuden turvaamiseksi. Hän kykenee hyväksyvään empaattiseen, dialogiseen ja reflektiiviseen vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen erilaisten ihmisten kanssa. Geronomi osaa toimia kulttuuritaustoiltaan erilaisten ikääntyvien ihmisten kanssa. Hän osaa toimia kokonaisvaltaisesti ja monialaisesti huomioiden iäkkään ihmisen yksilölliset lähtökohdat vanhustyön erilaisissa toimintaympäristöissä.
Monialainen arviointiosaaminen. Geronomi (AMK) osaa moniammatillisessa yhteistyössä arvioida, suunnitella ja toteuttaa ikäihmisten tarpeiden mukaisia palvelukokonaisuuksia. Hän osaa arvioida ja ennakoida ikäihmisen laaja-alaista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä palvelutarvetta suhteessa yksilön voimavaroihin, yksilölliseen elämään ja omassa ympäristössä selviytymiseen. Geronomi osaa arvioida, toteuttaa ja koordinoida monialaisesti ikäihmisen yksilöllisiä palveluja, hyödyntää toimintakyvyn arvioinnin menetelmiä ja tietoa ikäihmisten hyvinvointia edistävien toimintojen vaikuttavuudesta sekä tunnistaa ikäihmisen hyvinvointia ja toimintakykyä uhkaavia sosiaalisia ja terveydellisiä riskejä sekä niiden taustatekijöitä. Geronomi osaa arvioida erilaisten apuvälineiden tarvetta yhdessä muiden ammattilaisten kanssa ja tukea ikäihmistä apuvälineiden käytössä.
Ohjausosaaminen. Geronomi (AMK) osaa ohjaustyössään toimia ennakoivan ja ennaltaehkäisevän vanhustyön periaatteiden mukaisesti sekä edistää toiminnassaan ikäihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Hän kykenee ehkäisemään toiminnallaan ikäihmisten syrjäytymistä ja vaikuttamaan sen riskeihin, sekä tiedottaa ikäihmisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä. Geronomi hallitsee palveluohjauksellisen työotteen sekä hyödyntää erilaisia palveluohjauksen ja verkostotyön menetelmiä ohjatessaan yksilöitä ja ryhmiä. Hän kykenee ohjauksellaan osallistamaan ja voimaannuttamaan iäkästä ihmistä hänen itse-määrämisoikeuttaan kunnioittaen sekä soveltaa ohjaustyössään yhteisöllisiä ja tavoitteellisen ryhmänohjaamisen menetelmiä. Geronomi osaa ohjata ja neuvoa ikäihmistä sekä hänen omaisiaan, perhettään ja läheisiään heidän yksilöllisissä tarpeissaan ja arjessa selviytymisessään sekä hallitsee iäkkäiden ihmisten ohjaamisen erityiskysymyksiä. Hän osaa toteuttaa ohjausprosessin huomioiden ikäihmisen yksilölliset tarpeet.
Gerontologinen hoiva-, hoito- ja kuntoutusosaaminen. Geronomi (AMK) osaa edistää iäkkäiden ihmisten sosiaalista osallisuutta ja toimijuutta heidän hoidon, hoivan ja kuntoutuksen palveluissaan. Hän omaa voimavaralähtöisen ja kuntouttavan työotteen ja osaa soveltaa keskeisiä vanhustyön menetelmiä yksilö- ja ryhmätoiminnassa. Hän osaa hyödyntää informaatio- ja hyvinvointiteknologiaa toimintaympäristön toimivuuden ja turvallisuuden edistämisessä sekä käyttää sosiokulttuurisia ja toiminnallisia menetelmiä sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä osana hoivaa, hoitoa ja kuntoutusta. Geronomi osaa toteuttaa ja arvioida iäkkään ihmisen turvallista lääkehoitoa. Hän tunnistaa ikäihmisen tavallisimmat sairaudet ja niiden vaikutukset vanhan ihmisen toimintakykyyn sekä osaa ohjata ikäihmistä sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa. Hän osaa muistisairaan ihmisen hoidon, tukemisen ja kuntoutumisen menetelmiä sekä osaa kehittää muistisairaiden palveluja. Geronomi osaa tukea kotona asuvaa ikäihmistä ja omaishoitoperheitä sekä kehittää heitä tukevia palveluita.
Palvelujärjestelmäosaaminen. Geronomi (AMK) tuntee kansalliset ja keskeiset kansainväliset vanhuspoliittiset strategiat ja tavoitteet sekä kykenee kehittämään niiden pohjalta ikäihmisten palveluja ja niiden laatua. Hän pystyy osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ikäihmisten asemasta yhteiskunnas-sa ja vanhuspalveluissa sekä vaikuttamaan siihen omalla asiantuntijuudellaan. Hän hallitsee vanhuspalvelujen toimintaympäristöt ja palvelurakenteen (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori) sekä osaa soveltaa tietojaan palvelujen järjestämisessä, tuottamisessa ja kehittämisessä. Geronomi hallitsee ikäihmisten sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelut ja niihin liittyvän lainsäädännön, suositukset ja ohjelmat siten, että pystyy soveltamaan tietojaan sekä palvelujen kehittämisessä että asiakastyössä. Hän osaa hyödyntää monipuolisesti kulttuuri- ja liikuntapalvelujen mahdollisuuksia iäkkäiden ihmisten toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemisessa. Geronomi kykenee koordinoimaan moniammattillista yhteistyötä ikäihmisten tarpeita vastaavien palvelujen kehittämisessä, suunnittelussa, ja toteuttamisessa.
Johtamis-, kehittämis- ja laadunhallinta osaaminen. Geronomi (AMK) osaa kehittää ja johtaa vanhustyötä eettisesti ja asiakaslähtöisesti. Hän osaa soveltaa työyhteisön kehittämisen ja johtamisen keskeisiä strategioita ja teorioita vanhustyön kehittämisessä, koordinoinnissa ja johtamisessa. Hän osaa arvioida vanhuspalveluiden laatua ja käyttää keskeisiä laatutyön välineitä. Geronomi osaa toimia dialogisesti ja joustavasti työyhteisössä sekä hallitsee neuvottelu-, tiedotus- ja ohjaustaitoja. Hän omaa yrittäjämäisen toimintatavan. Geronomi kykenee toimimaan esimiestehtävissä sekä tuntee talousosaamisen ja markkinoinnin perusteet ja hän osaa tukea henkilöstön työhyvinvointia. Geronomi osaa soveltaa tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan menetelmiä vanhuspalvelujen ja työyhteisöjen kehittämissä ja toimimaan projekteissa. Hän osaa hyödyntää gerontologista tutkimusta ja tietoa kehittämisessä ja johtamisessa, sekä tuottamaan tietoa vanhuspalvelujen ennakointiin ja kehittämiseen.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Vanhustyön tutkinto-ohjelma perustuu sosiokonstruktivistiselle oppimisnäkemykselle. Sen mukaan opiskelija on oman oppimisensa subjekti ja hän rakentaa aktiivisesti omia tietovarantojaan, arvioi oppimistarpeitaan ja suuntaa toimintaansa niiden saavuttamiseksi. Opettajan rooli on olla ohjaaja, joka auttaa tunnistamaan ja kulkemaan kohti asiantuntijuuden ja näkemyksen kehittymistä. Edellisten lisäksi geronomi (AMK) –koulutuksen pedagogisia periaatteita ovat teorian ja käytännön yhdistäminen, tutkiva ja kehittävä oppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen sekä ammatillinen kasvu. Vanhustyön opiskelussa pyritään kehittämään reflektiivisyyttä eli taitoa ja halua tarkastella oman toimintansa vaikuttimia ja vaikutuksia eri näkökulmista. Omia näkemyksiä ja osaamista kehitetään opiskelijaryhmässä. Ryhmä on oppimisympäristö, jossa opitaan vuorovaikutustaitoja, palautteen antamista ja vastaanottamista, sekä asioiden monipuolista ja eettistä tarkastelua.
Työelämälähtöisyys ja tutkiva oppiminen ohjaavat opetussisältöjä ja pedagogiikkaa. Opintojaksot tähtäävät työelämässä ja sen kehittämisessä tarvittavaan osaamiseen. Sosiaali- ja terveysalan integroiminen on keskeistä geronomikoulutuksessa. Tämä merkitsee uudistavien toimintamallien kokeilemiseen rohkaisemista yhteistyössä työelämän kanssa. Opintojaksojen teoreettista sisältöä sovelletaan työelämän tilanteisiin monipuolisilla tavoilla, esimerkiksi osallistumalla työelämäprojekteihin, toteuttamalla harjoituksia ja kehittämistehtäviä työelämässä, hankkimalla tietoa työelämän tiedonlähteitä hyödyntäen, ohjatuilla harjoittelujaksoilla sekä osallistumalla tutkimus-, kehittämis- ja palvelutoimintaan. Oppisisältöjä tarkastellaan monipuolisesti sekä tutkittua että kokemuksellista tietoa hyödyntäen. Alan kehittämistä korostetaan opintojen alusta lähtien.
Oppimisympäristön kehittämisen tavoitteena on monipuolinen opintotarjonta ja joustava eteneminen siten, että opiskelijoiden erilaiset koulutus- ja työkokemustaustat tulevat huomioiduksi. Opiskelumenetelmiä ovat esim. luennot, lukupiirit, työelämäprojektit, ryhmätehtävät, demonstraatiot ja simulaatio, verkko-opiskelu ja itsenäinen opiskelu.

Ahot-menettelyt

OT-menettely tarkoittaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea osaamisensa tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita. Osaamisen tunnistamisprosessi nivoutuu läheisesti opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimiseen ja sitä päivitetään henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen yhteydessä.
Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt on esitetty SeAMKin osaamisen tunnustamisen ohjeessa. Siinä selvitetään, miten osaamisen tunnustamista haetaan, miten asiaa käsitellään ja miten siitä tiedotetaan. Ohjeessa on nimetty tutkinto-ohjelman osaamisen tunnustamisen yhteyshenkilöt, jotka antavat ohjausta prosessiin liittyvissä asioissa.
Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa käytetään muun muassa
- vastaavansisältöisen ja muun koulutuksen todistuksia
- työtodistuksia ja työnantajalta saatuja lisäselvityksiä
- opiskelijan haastatteluja
- kirjallisia ja suullisia tenttejä tai raportteja
- toiminnallisia tai kirjallisia tehtäviä tai näyttöjä
- esitelmiä, portfolioita.
OT-menettelyn ulkopuolelle jäävät opinnäytetyö ja kypsyyskoe. Erityisen tärkeää osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessissa on opiskelijan kyky kuvata omaa osaamistaan kunkin opintojakson tavoitteiden suunnassa. Teoriaopintojen sisältöihin OT-prosessia sovellettaessa tulisi huomioida, että teoreettisen aineksen hallinta on kyettävä osoittamaan. Tällöin pelkkä käytännön työkokemus tulee vain harvoin kysymykseen ainoana OT-perusteena.

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Työssäoppiminen ja harjoittelu liittyvät läheisesti sekä edellä kuvattuihin perus- ja ammattiopintoihin, että geronomi (AMK) -kompetensseihin. Geronomi (AMK) –koulutuksessa harjoittelu on ohjattua. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijalle nimetään harjoittelua ohjaava opettaja sekä harjoittelunohjaaja työpaikalla. Opiskelijan toimintaa harjoittelupaikassa ohjaavat harjoittelujakson yleiset tavoitteet sekä opiskelijan omalle oppimiselleen asettamat tavoitteet. On suositeltavaa, että opiskelija suorittaisi eri harjoittelujaksonsa useammassa kuin yhdessä harjoittelupaikassa.
Opiskelijan opintojen aikaista työssäkäyntiä ja hänen siinä hankkimaansa osaamista voidaan hyödyntää opintojakson suorittamiseksi. Tällöin puhutaan opinnollistamisesta ja se voi liittyä myös vapaaehtoistyöhön tai harrastustoimintaan. Olennaista on, että työn tekemisen kautta opittujen asioiden ja taitojen avulla voidaan näyttää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Opinnollistaen saavutettu osaaminen voidaan todentaa esimerkiksi näytöin ja tehtävin.
Opinnollistamisessa on kyse opiskelijan opintojen aikaisen työssäkäynnin tai muun toiminnan tuottaman osaamisen tunnistamisesta, arvioimisesta ja tunnustamisesta opintopisteinä. Opinnollistamisen edellytyksenä on, että opiskelijan työssä tai muussa toiminnassa on sisällöltään riittävästi opintojakson tavoitteiden mukaisia elementtejä ja se on kestoltaan riittävän laajaa. Opinnollistaminen toteutuu yhteistyössä opiskelijan, opintojakson opettajan ja opiskelijan työnantajan kanssa. Työnantaja sitoutuu tarjoamaan opinnollistamismahdollisuuden opintojakson tavoitteiden mukaisesti. Opinollistamismahdollisuuksista keskustellaan tutkinto-ohjelman opinnollistamisen yhdyshenkilön kanssa ja osana opiskelijan HOPS-prosessia. Tällöin kiinnitetään huomiota opintojen suorittamisen kokonaisuuteen ja geronomilta edellytettävän osaamisen muodostumiseen. Opiskelija ehdottaa opintojaksoa opinnollistettavaksi hakukäytännöllä. Opinnollistaen saavutettu osaaminen osoitetaan opettajan ohjeistamalla näytöllä.

Ammatillinen osaamisprofiili

Vanhustyön tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa vanhustyön asiantuntijoita erityisesti sosiaali- ja terveysalan vanhustyön eri sektoreille ja tasoille, yritystoimintaan ja kolmannelle sektorille. Geronomin osaamis- ja toiminta-alueita ovat:
- Vanhuksen yksilökohtainen palveluohjaus: vanhuksen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn arviointi ja palvelutarpeiden arviointi ja palvelusuunnittelu sekä moniammatillisen toiminnan koordinointi.
- Vanhuksen omais- ja läheispalvelujen sekä vertaistukitoimintojen suunnittelu, ohjaaminen ja kehittäminen.
- Työskentely asiakastyössä vanhusten hoiva- ja hoitopalveluorganisaatioissa.
- Työskentely muistityön eri tehtävissä ja eri tasoilla sekä muistityön kehittäminen.
- Vanhuspalveluiden suunnittelu, ohjaaminen, arviointi ja kehittäminen peruskuntien tasolla sekä kolmannella sektorilla.
- Toiminta erilaisissa vanhustyön hankkeissa ja kehittämisprojekteissa.
Geronomit (AMK) toimivat sosiaali- ja terveysalan vanhustyössä erilaisilla ammattinimikkeillä esim. palveluohjaaja, asiakasneuvoja, ohjaaja, vastaava ohjaaja, sosiaaliohjaaja, kehittämispäällikkö, projektityöntekijä, projektipäällikkö, vanhustyönjohtaja, mutta myös yhä useammin geronomi-nimikkeellä. Kolmannella sektorilla geronomi voi toimia esim. vapaaehtoistyön koordinaattorina.
Ammatilliset kieliopinnot suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman alansa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, pystyy etsimään tietoa sekä seuraamaan oman ammattialansa kehitystä kohdekielillä.

Kansainvälisyys

Opintojen aikana on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon SeAMK:n kansainvälisten yhteistyökumppanien tarjoamiin tai opiskelijan itsensä perustelemiin vaihtokohteisiin. Suositeltavin vaihdon kesto on kolme kuukautta ja ajankohta neljäs tai viides lukukausi. Tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat osallistua ryhmänä kansainvälisille intensiivikursseille, jotka toteutetaan yhteistyöverkostojen yhteistyönä. Opintokokonaisuuteen Empowerment and Wellbeing of Older Adults sisältyviä opintojaksoja on mahdollista opiskella englannin kielellä. Kotimaassa tapahtuvaa kansainvälistymistä edistetään vieraskielisen oppimateriaalin käytöllä, vaihto-opiskelijoiden ja vierailevien opettajien asiantuntemuksen hyödyntämisellä sekä tuomalla esille monikulttuurisia sisältöjä opetuksessa. Opiskelijoiden omaehtoista kansainvälistymistä pidetään suositeltavana.

Jatko-opintokelpoisuus

Geronomi (AMK)-tutkinto antaa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatko-opintokelpoisuuden sosiaalialan ylempään amk-tutkintoon, hoitotyön ylempään amk-tutkintoon (terveyden edistäminen) sekä sosiaali- ja terveysalan ylempään amk-tutkintoon (sosiaali-ja terveydenhuollon johtaminen ja kehittäminen). Geronomit voivat hakeutua myös yliopistollisiin jatko-opintoihin (mm. sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto, gerontologia, hoitotiede).

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Nuorten koulutuksessa opiskelu on kokopäiväistä. Aikuisten koulutus on osa-aikaista ja toteutetaan monimuoto-opetuksena.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Päivi Rinne, 040 830 4190, paivi.rinne(at)seamk.fi, yksikön johtaja
Asta Niinimäki, puh. 040 868 0204, asta.niinimaki(at)seamk.fi, koulutuspäällikkö

Opinto-ohjaaja

Marita Lahti, 040 830 2320, marita.lahti(at)seamk.fi
Pirjo Takala, 040 830 2167, pirjo.takala(at)seamk.fi

Harjoittelun koordinointi

Marita Lahti, 040 8302320, marita.lahti(at)seamk.fi

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Geronomi (AMK), Monimuotototeutus

Geronomi (AMK), Monimuotototeutus

Geronomi (AMK), Monimuotototeutus

Geronomi (AMK), Monimuotototeutus

Geronomi (AMK), Monimuotototeutus

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 12.01.2024

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Aino Asunmaa
 • Hilkka Latva-Somppi
 • Tiina Välimäki
 • Leena Elenius
 • Pirjo Takala
 • Elina Kangasluoma
 • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
 • MGERO23
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Ilmoittautumisaika

15.12.2023 - 21.04.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Johanna Koivula

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali moodlessa

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi
Itsenäisesti suoritettavat tehtävät moodlessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä n. 54 h itsenäistä työskentelyä

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja lähettää opintojakson aloitusviestin, jossa moodlen tiedot SeAMKin sähköpostiin kerran viikossa uusille ilmoittautuneille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kaikkien tehtävien palauttaminen hyväksytysti arviointikriteerien mukaisesti.

Ajoitus

30.09.2023 - 15.04.2024

Laajuus

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Tiina Nieminen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
- hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

Sisältö

Korkeakouluopiskelu:
- opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
- hyvinvointipalvelut SeAMKissa

Urasuunnittelu:
- oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
- jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
• Osaa tunnistaa ja löytää SeAMKin opiskelua ohjaavat säännökset ja periaatteet. Osaa käyttää SeAMKin keskeisiä sähköisiä välineitä ja löytää Intrasta oman opiskelun kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistaa oman oppimistyylinsä ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Tunnistaa oman alansa uramahdollisuuksia.
• Tuntee oman opetussuunnitelmansa ja osaa tulkita sitä opintojen suunnittelussaan

Hylätty
• Ei tunnista ja löydä SeAMKin opiskelua ohjaavia säännöksiä ja periaatteita. Ei osaa käyttää SeAMKin sähköisiä välineitä ja Intraa opiskelun tukena. Ei tunnista omaa oppimistyyliään eikä löydä keinoja sen kehittämiseksi. Ei osaa määritellä oman alansa uramahdollisuuksia.
• Ei tunne omaa opetussuunnitelmaansa.

Ilmoittautumisaika

29.08.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

09.01.2024 - 31.03.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
 • MGERO23
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisen vanhuspoliittisen lainsäädännön ja siihen liittyvät oikeusperiaatteet. Opiskelija kykenee seuraamaan lainsäädännön muutosta ja osallistumaan perehtyneenä aihetta koskevaan kansalaiskeskusteluun. Opiskelija kykenee ohjaamaan vanhuksia ja heidän omaisiaan vanhusten oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Opiskelija osaa tunnistaa ikäpolitiikan tavoitteita ja kehittämistarpeita iäkkään ihmisen hyvinvoinnin, syrjäytymisen ehkäisemisen sekä voimavarojen vahvistamisen näkökulmista.

Sisältö

Keskeinen vanhuspoliittinen lainsäädäntö ja siihen liittyvät oikeusperiaatteet
Suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä
Perhe- ja jäämistöoikeus
- laki ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
- holhoustoimilaki
- terveydenhuoltolaki
- sosiaalihuoltolaki
- laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta
- laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
- laki omaishoidon tuesta
- laki eläkkeensaajan asumistuesta ja hoitotuki
- laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
- laki sosiaali- ja terveyshuollon palveluseteleistä
- laki vammaisetuuksista
- laki ja asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
- laki toimeentulotuesta
- päihdehuoltolaki
- perhehoitolaki

Oppimateriaalit

Luennoitsijan antamat materiaalit

Opetusmenetelmät

Luennot, opetuskeskustelut, ryhmätyöt, opiskelijaesitelmät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti viimeisellä luentokerralla. Uusintamahdollisuus uusintakoepäivinä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

80 tuntia
- josta luennot 18 tuntia
- Josta ryhmätyöt, opiskelijaesitelmät ja itsenäinen opiskelu 60 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee keskeisten vanhuspoliittisten lakien oleellisimmat piirteet. Hän pystyy ohjaaman asiakkaita aihetta koskevien säännösten äärelle.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa vanhuspoliittisen lainsäädännön keskeiset linjaukset ja pystyy keskustelemaan oppimastaan. Hän kykenee selittämään asiakkaille vanhuspoliittisten säännösten keskeisiä linjauksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee keskeisen lainsäädännön oikeusperiaatteineen kattavasti ja kykenee aiheen kriittiseen tarkasteluun. Hän pystyy ohjaamaan asiakkaita näiden oikeudellisissa kysymyksissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Koe
Ryhmätehtävä
Oivaltava aktiivisuus kontaktiopetuksessa ja tehtäviin liittyvässä verkkokeskustelussa

Esitietovaatimukset

edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

29.08.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.05.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
 • MGERO23
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija kykenee osallistumaan aktiivisesti keskusteluun asenteiden, viestinnän ja median merkityksestä vanhuskuvan luomisessa. Hänellä on taidot viestiä vanhenemisesta, vanhuudesta ja vanhenemiseen liittyvistä sairauksista käyttäen asiallisia ja positiivisia ilmaisuja. Hän osaa tunnistaa ikääntymiseen liittyvät negatiiviset ja syrjivät ilmaukset ja välttää niitä viestinnässään. Hän kykenee huomioimaan toiminnassaan ikäihmisten yksilöllisyyden ja tukemaan ikääntyneen itsemääräämisoikeuden ja persoonan säilymistä. Opiskelijalla on taidot havaita ympäristössään paikkoja ja tilanteita, joita tulisi kehittää ikääntyvien kannalta toimivammiksi ja turvallisemmiksi. Hän osaa ohjata organisaatioita ja yrityksiä kohti ikäystävällistä palvelu- ja toiminta- ja ajattelutapaa. Opiskelijalla on valmiudet tehdä aktiivisesti kehittämisehdotuksia tavoitteena entistä ikäystävällisempi ja kestävämpi yhteiskunta.

Sisältö

- Ikäystävällisen ja kestävän ympäristön elementit
- Ikäystävällisyyttä tukevat puhe- ja ajattelumallit
- Ikäsyrjinnän ehkäisy
- Ikäystävällinen palvelu yrityksissä ja organisaatioissa
- Ikäystävällisyys mediassa ja julkisessa puheessa
- Ikääntymiskeskustelun ajankohtaiset teemat

Oppimateriaalit

Luennoitsijan antama materiaali
Antti Eskola: Vanhuus
Antti Eskola: Vanhanakin voi ajatella
Hendrik Groen: Viimeiset villitykset

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätehtävät, kirjallisuus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 18 tuntia, itsenäinen opiskelu 63 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ikäystävällisen ajattelun keskeiset periaatteet ja kykenee tarkkailemaan ageismiin liittyviä käytänteitä ympäristössään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy soveltamaan ikäystävälliseen ajatteluun liittyviä hyviä käytänteitä omaan ympäristöönsä ja tuntee aiheeseen liittyvää keskustelua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee tarkastelemaan kriittisesti omaa ympäristöään ja ajatteluaan ikäyställisyyteen liittyvistä näkökulmista. Hän on valmiuksia ryhtyä toimenpiteisiin ikäystävällisyyteen liittyvien tavoitteiden edistämiseksi omassa elinympäristössään. Hänellä on kykyä luovaan ajatteluun, jossa opiskeltuja näkökulmia kehitellään eteenpäin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

OSallistumisen aktiivisuus, ryhmätehtävässä onnistuminen, opintopäiväkirja.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 27.10.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Katariina Perttula
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata palvelutarpeen arvioinnin tavoitteet ja periaatteet. Hän tietää hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisen periaatteita ja menetelmiä. Opiskelija ymmärtää moniammatillisen työn merkityksen palvelutarpeen arvioinnissa. Opiskelija osaa kirjata asiakaslähtöisesti ja määrämuotoisesti yhtenäisellä tavalla.

Sisältö

- palvelutarpeen arvioinnin keskeinen lainsäädäntö ja tavoitteet
- hoito- ja palvelusuunnitelma
- toimintakyvyn arviointimenetelmät
- osallisuuden tukeminen
- moniammatillisuuden merkitys
- sosiaalihuollon määrämuotoinen kirjaaminen

Oppimateriaalit

-Finne-Soveri, H. yms. 2020. Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä.TOIMIA-suositus ID S028/11.6.2020.
Autio, T. & Heikkilä, M. 2013. Palvelutarpeen arviointi. Työntekijän avuksi. IKÄKASTE II ?hankkeen julkaisuja. Saatavana: http://www.socca.fi/files/4300/Palvelutarpeen_arviointi_-_tyontekijan_avuksi.pdf
- Toimia-tietokanta. http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/
- KomPAssi- Ikäihmisten keskitetty asiakasneuvonta ja -palveluohjaus sekä palvelutarpeen arviointi Varsinais-Suomessa. KomPAssi. Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaus-hanke. Saatavissa:https://stm.fi/documents/1271139/12617122/KomPAssi-asiakasneuvonta-ja-palveluohjaus-sek%C3%A4-palvelutarpeen-arviointi-Varsinais-Suomessa.pdf/186cc969-6a82-b053-1a7c-475bc00f17d2/KomPAssi-asiakasneuvonta-ja-palveluohjaus-sek%C3%A4-palvelutarpeen-arviointi-Varsinais-Suomessa.pdf
- Zechner M. (toim.) Näkökulmia palvelutarpeen arviointiin. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 144. Seinäjoki 2019. Soveltuvin osin. Saatavissa: https://www.theseus.fi/handle/10024/226365
- Tai muu mahdollinen opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, yhteistoiminnallinen opiskelu, vierailijat.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 h, kontaktiopetus 10 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa asiakkaan palvelutarpeita. Opiskelija osaa nimetä palveluohjauksen periaatteita hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa. Opiskelija tunnistaa määrämuotoon kirjatun palvelutarpeen arviointitekstin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla asiakkaan palvelutarpeita. Opiskelija osaa soveltaa palveluohjauksen periaatteita hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida asiakkaan palvelutarpeita. Opiskelija osaa suunnitella yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja yhteistyötahojen kanssa yksilöllisyyttä ja osallisuutta vahvistavan hoito- ja palvelusuunnitelman, jossa hyödynnetään sekä julkisia, yksityisiä että järjestösektorin palveluita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä palvelutarpeenarvioinnista sekä toimintakyvyn arvioinnista.

Esitietovaatimukset

edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.12.2023 - 31.05.2024

Laajuus

9 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Arja Haapaharju
 • Maria Valli
 • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata johtamisen keskeisiä teoreettisia perusteita ja soveltaa niitä vanhuspalvelujen johtamiseen. Opiskelija osaa määritellä talouden merkitystä ja taloushallinnon toteuttamistapoja vanhuspalveluitten tuottamisen reunaehtona. Opiskelija osaa soveltaa työelämän keskeisimpiä lakeja ja säädöksiä sekä ymmärtää henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin merkityksen. Opiskelija osaa käyttää yhteistoiminnallisia ohjausmenetelmiä operatiivisen ja strategisen työn johtamisessa ja kehittämisessä.

Sisältö

- ajankohtaiset vanhustyön organisaatioitten johtamisen teemat
- talousarvion rakenne
- taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä niitten toteutumisen arviointi
- työelämän lait ja säädökset ja yhteistoiminnalliset ohjausmenetelmät
- henkilöstöhallinnon keskeiset käsitteet ja menetelmät

Oppimateriaalit

- Laaksonen, H. 2012. Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa.
- Niiranen, V., Seppänen-Järvelä, R., Sinkkonen, M. & Vartiainen, P. 2010. Johtaminen sosiaalialalla. Helsinki: Gaudeamus.
- Rissanen, S. & Lammintakanen, J. (toim.) 2011. Sosiaali- ja terveysjohtaminen. Helsinki: WSOY, sov. osin.
- muu ajankohtainen materiaali

Opetusmenetelmät

1. Henkilöstöjohtamisen osuus (4 op) verkkototeutus: Opiskelija tutustuu viikoittain vaihtuvaan teemaan itsenäisesti, jonka jälkeen hän osallistuu ryhmätyöskentelyyn. Ryhmä tuottaa joka viikko yhteisen tuotoksen teemasta. Opiskelija tutustuu valitsemaansa johtamista käsittelevään teokseen, josta hän kirjoittaa kirjareflektion. Opintojakson päätyttyä opiskelija kirjoittaa oppimisen yhteenvedon.

2. Johtamisen perusteet osuus, kontaktitoteutus: Luennot, vierailijat, oppimistehtävät ryhmissä ja tuntitehtävät

3. Työelämätietoisuus, kontaktitoteutus: Luennot, Oppimispäiväkirja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

9 x 26,5 h

Sisällön jaksotus

henkilöstöjohtamisen osuus verkkototeutuksena

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa johtamisen ja talouden perusasiat ja osaa hyödyntää niitä tehtävissään. Kuvailee teorian ja tutkimusten antamaa tietoa tyydyttävällä tavalla tulevana vanhustyön ammattilaisena.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tavoitteiden mukaiset tiedot hyvällä tasolla. Opiskelija osaa pohtia ja arvioida vanhustyön haasteita. Opiskelija osaa tulkita vanhuspalveluita taloudellisesta näkökulmasta. Opiskelija osaa vertailla oppimiaan johtamisteorioita ja omaa työtään tavoitteellisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tavoitteiden mukaiset tiedot syvällisesti ja laaja-alaisesti. Opiskelija osaa pohtia ja arvioida kriittisesti sekä nykyhetken että tulevaisuuden vanhustyön johtamisen kehittämishaasteita. Opiskelija osaa tulkita vanhuspalveluita taloudellisesta näkökulmasta. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan johtamisteorioita ja omaa työtään tavoitteellisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1. Henkilöstöjohtamisen osuus (4 op) verkkototeutus:
Osallistuminen ryhmätyöskentelyyn
Kirjareflektion
Oppimisen yhteenveto

2. Johtamisen perusteet osuus, kontaktitoteutus:
Aktiivinen osallistuminen tunneille
Ryhmissä tehtävä oppimistehtävä
Itsearviointi jakson lopussa

3. Työelämätietoisuus, kontaktitoteutus:
Aktiivinen osallistuminen tunneille
Oppimispäiväkirja

Koko opintojakson arvosana muodostuu kaikkien kolmen yllä olevan toteutuksen keskiarvosta.

Esitietovaatimukset

tutkinto-ohjelman perus- ja ammattiopinnot pääosin

Ilmoittautumisaika

29.08.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

09.01.2024 - 15.03.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Pirkko Mäntykivi
 • Maria Valli
Opiskelijaryhmät
 • MGERO23
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa hyvässä vuorovaikutuksessa tukea asiakasta hänen päivittäisissä toiminnoissaan esim. asiakkaan omatoimisuutta päivittäin toistuvissa henkilökohtaisen hygienian hoidossa, pukeutumisessa, ruokailussa ja liikkumisessa. Hän osaa tukea asiakasta apuvälineiden käytössä, jotta hän selviää omatoimisesti päivittäisistä toiminnoistaan. Opiskelija osaa tukea asiakkaan toimintakykyä ja vahvistaa hänen omatoimisuuttaan.

Sisältö

- vuorovaikutusosaaminen
- asiakkaan toimintakyvyn ja oma-aloitteisuuden tukeminen
- päivittäiset avun tarpeet: hygienia, pukeutuminen, ruokailu, liikkuminen
- toimintakykyä tukevat apuvälineet

Oppimateriaalit

Uusin painos: Hoitotyön taidot ja toiminnot, Rautava- Nurmi H. ym.

Opetusmenetelmät

Luennot, käytännön harjoitukset, tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopuksi tentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 x 26,5h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan päivittäisten toimintojen tukemista kodinomaisissa olosuhteissa asiakkaan voimavaroja, itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja elämänlaatua parantaen ja tukien. Hän ymmärtää mitä ovat päivittäisten toimintojen tukemisen tärkeimmät auttamismenetelmät ja osaa ohjata asiasta ja hänen läheisiään. Opiskelija osaa arvioida omia kehittymistarpeitaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen tunneille
Tentti

Esitietovaatimukset

edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

Opintojakso kuuluu tutkinnon perusopintoihin, mikäli hänellä ei ole aiempaa sosiaalia- ja terveysalan perustutkintoa ja kokemusta vanhustyöstä.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 29.03.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

0.6 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Tiina Välimäki
 • Elina Kangasluoma
 • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa mukaisesti
- kehittää monipuolisesti työnhakutaitojaan
- tunnistaa omia uramahdollisuuksia
- ennakoida työelämän muuttuvia tarpeita
- tunnistaa monikulttuurisuuden ja globalisaation vaikutukset työelämään ja vuorovaikutukseen
- toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä ja hyödyntää kansainvälisiä verkostoja
- suunnitella omaa kansainvälistymistä opinnoissa ja työelämässä

Sisältö

- työelämän pelisäännöt ja työelämätaidot
- tulevaisuuden työelämän tarpeiden ennakointi
- urasuunnittelu- ja työnhakutaidot
- opintojen tavoitteellinen suunnittelu omien uratoiveiden näkökulmasta
- oman kansainvälistymisen suunnittelu
- opiskelu- ja harjoittelumahdollisuudet ulkomailla
- kansainvälinen toimintaympäristö ja monikulttuurisuus
- kansainväliset verkostot ja niiden hyödyntäminen

Oppimateriaalit

Kurssin opettajien osoittama oppimateriaali.

Opetusmenetelmät

Kari Jokirannan osuus: Luennot, opintopäiväkirja
Elina Kangasluoman osuus: 1. Orientaatio lähiopetuksena. 2. Oppimistehtävät verkossa itsenäisenä opiskeluna suoritettuina mielellään Urasuunnitteluosion päättäviin viimeisiin lähiopetustunteihin mennessä. 3. Urasuunnitteluosuuden päättävät oppitunnit lähiopetuksena.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Verkkototeutus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

*KV-osuus: Luennot 12h, itsenäinen opiskelu 15h.
*Urasuunnitteluosuus: 2h Orientaatio lähiopetuksena, itsenäinen opiskelu verkossa 23h ja 2h keskustelu verkossa suoritettujen oppimistehtävien pohjalta lähiopetuksena.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kari Jokirannan osuus: Opintopäiväkirja, luennoille osallistuminen
Elina Kangasluoman osuus: Opiskelija osallistuu opintojakson lähiopetustunneille ja suorittaa opintojaksoon kuuluvat oppimistehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: Opintojakso: Opiskelu ammattikorkeakoulussa

Suositeltavat muut opinnot: Ohjauksessa esiin tulevat suositeltavat opinnot

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 27.10.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Katariina Perttula
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata palveluohjauksellisen työotteen, sen periaatteet ja prosessit sekä palveluohjauksen erilaisia tasoja ja menetelmiä. Hän osaa tunnistaa palveluohjaajan koordinoivan roolin sekä jäsentää teoriatasolla miten ohjata, neuvoa ja tukea ikäihmistä sekä hänen läheisiään. Hän osaa hyödyntää sekä julkisia, yksityisiä että yhteisöllisiä palveluita ja tukitoimia palveluohjauksessa. Opiskelija ymmärtää ja osaa toteuttaa eettistä ja osallistavaa kirjaamista.

Sisältö

- palveluohjaus työmenetelmänä
- palveluohjaus prosessina
- palveluohjaajan rooli
- moniammatillisuus ja verkostotyö palveluohjauksessa
- erilaiset palveluohjausmallit ja tasot
- kirjaaminen palveluohjauksessa

Oppimateriaalit

- Hänninen, K. Palveluohjaus. Asiakaslähtöistä palvelua vauvasta vaariin. Stakes, FinSoc. Raportteja 20/2007. http://www.julkari.fi/handle/10024/75697
- Palveluohjauksen käsikirja. Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä
Kanta-Hämeen Pitsi-hanke. Saatavissa:http://www.socca.fi/files/4303/Palveluohjaus.pdf
- Patronen M., Hämäläinen J., Sola J., Leisio J., Koistinen T. & Holja T. Palvelutori – Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille. 2015. 2. uudistettu laitos. Sitran selvityksiä 82. https://media.sitra.fi/2017/02/27174904/Selvityksia82_uud_p-2.pdf
- Ikäneuvo- käsikirja neuvonnan ja asiakasohjauksen suunnitteluun. Lokakuu 2018. Saatavissa: https://www.tampere.fi/tiedostot/i/suGxPrFw3/ikaneuvo_kasikirja_neuvonnan_ja_asiakasohjauksen_suunnitteluun_1218.pdf
- sekä muu mahdollisesti opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, yksilö- ja ryhmätyöt, asiantuntijavierailut, itsenäiset tehtävät, essee tai tentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

106 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä palveluohjauksen teoreettisia periaatteita, mutta käytäntöön soveltaminen on puutteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa palveluohjauksen teoriaa käytäntöön. Hän osaa kuvata palveluohjauksen tulevaisuuden haasteita ja perustella ne tarkoituksenmukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää ja perustella palveluohjauksen toimintaperiaatteita ja soveltaa palveluohjauksen teoriaa monipuolisesti. Hän osaa analysoida palveluohjauksen tulevaisuuden haasteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, itsenäinen tehtävä, tuntitehtävät ja aktiivinen osallistuminen.

Esitietovaatimukset

edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

29.08.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Virpi Masonen
Opiskelijaryhmät
 • MGERO23
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa
- osaa toimia vuorovaikutustilanteissa myös digitaalisissa ympäristöissä
- analysoida ja arvioida viestintätaitoja osana ammatillista kehittymistä.
- tuottaa asiatyylistä tekstiä ja soveltaa SeAMKin kirjallisten töiden ohjeita.

Sisältö

- Viestintätyylin analysointi
- Esiintymistaito ja vuorovaikutus
- Ryhmäviestintätaito (esim. palaverit, neuvottelut, kokoukset, myös verkon välityksellä)
- Digitaalisen ympäristön toimintaperiaatteet ja vuorovaikutus
- Asiatyylisen tekstin tuottaminen
- SeAMKin kirjallisten töiden ohjeet

Oppimateriaalit

- Opettajan ilmoittama materiaali
- Juholin, E. (2022). Communicare! Ota viestinnän ilmiöt ja strategiat haltuun (8. uud. p.). Infor / Management Institute of Finland MIF.
- SeAMKin kirjallisten töiden ohje https://seamk.libguides.com/KirjallistenToidenOhje
- Kielitoimiston ohjepankki (Kotus) http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/
- Kielijelppi http://www.kielijelppi.fi/
- Opintokeskus Sivis https://www.kokouskaytannot.fi/

Opetusmenetelmät

Kontaktiluennot, hybridiopetus ja Teams
Itsenäinen opiskelu: tiedonhankinta, harjoitukset ja tehtävät
Suulliset ja kirjalliset tehtävät yksin ja ryhmässä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ja arvioitavien tehtävien ajankohdat sovitaan opintojakson aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

108 t, josta 20 t opetusta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa viestiä lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä vain viestin lähettäjän näkökulmasta. Hän tunnistaa osittain digitaalisen viestinnän toimintaperiaatteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa viestinnässään ottaa osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Osaa ylläpitää viestinnän vuorovaikutusta. Tunnistaa jossain määrin viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Osaa huomioida digitaalisen viestinnän toimintaperiaatteet. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumentointi on monipuolista ja uskottavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa viestinnässään ottaa erinomaisesti ja vakuuttavasti huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan, hän osaa toimia vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Viestinnän vuorovaikutus on erittäin taitavaa. Osaa tunnistaa viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Hallitsee digitaalisen viestinnän toimintaperiaatteet ja osaa soveltaa niitä. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä monipuolisesti ja realistisesti tavoitteen, tarkoituksen, vastaanottajan ja oman ammattialansa kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät
Verkkotentit
Aktiivinen osallistuminen arvioinnin perusteena oleviin töihin ja töiden palauttaminen aikataulun mukaisesti
Itsearviointi
Vertaisarviointi

Ilmoittautumisaika

29.08.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Leena Elenius
 • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
 • MGERO23
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelijalla on valmiudet käsitteelliseen ajatteluun sekä ilmiöitä kuvaavien käsitteiden välisten suhteiden pohtimiseen. Opiskelijalla on valmiudet analysoida hoito- ja sosiaalialan työn keskeisiä käsitteitä ja niiden merkityssisältöjä erilaisista viitekehyksistä käsin ja tiedostaa millaisiin keskeisten käsitteiden merkityssisältöihin hoito- ja sosiaalialan työssä on sitouduttu. Opiskelijalla on valmiudet seminaarityöskentelyyn.
Opiskelija osaa etsiä tietoa erilaisista tiedontuottajaorganisaatioiden julkaisuista ja löytää aihealueisiin liittyvää kirjallisuutta ja lehtiartikkeleita ja verkkolähteitä. Opiskelija osaa esitellä ja käyttää SeAMKin kirjasto- ja tietopalveluja. Opiskelija osaa nimetä sosiaali- ja terveysalan kannalta tärkeitä tiedontuottajia, tietokantoja sekä verkkopalveluja. Opiskelija osaa eritellä tiedontarpeitaan ja valita niihin soveltuvia tiedonlähteitä. Opiskelija osaa tulkita löytämäänsä tietoa, arvioida sitä ja kehittää tiedonhakuaan. Opiskelija osaa soveltaa SeAMKin kirjallisten töiden ohjetta tehtävissään keskeisten tiedonlähdetyyppien (kirjat, lehtiartikkelit, verkkolähteet) lähdeluettelomerkintöjen osalta.

Sisältö

- käsiteanalyysi
- ihmiskäsitykset
- elämäntapa, elämäntyyli, roolit
- hyvinvointi, elämänhallinta, terveys- ja sairauskäsitykset
- terveyden edistäminen ja omahoito,
- sosiaaliset ongelmat ja syrjäytyminen
- sosiaalinen tuki, ympäristö, yhteiskunta ja yhteisöt, luottamus ja sosiaalinen pääoma.
- hoitotyö, sosiaalityö ja sosiaalialan työ,
- kirjasto- ja tietopalvelut SeAMKissa
- sosiaali- ja terveysalan tiedontuottajat
- sosiaali- ja terveysalan sekä erityisesti vanhustyön kannalta keskeiset tiedonlähteet, tietokannat ja verkkopalvelut
- verkkotiedonhaku ja tiedon seuraamisen apuvälineet
- tiedon arviointi, käyttö ja soveltaminen

Oppimateriaalit

Opiskelijoiden valitsema materiaali käsiteanalyysitehtävään ja opettajien luentojen tueksi osoittama kirjallisuus.
Tiedonhankintataidot:
- SeAMK Kirjaston verkkosivut
- Vanhustyö-geronomitutkinnon tiedonhakuopas (Libguides)
- muut kirjaston ja opettajan tuottamat verkkomateriaalit
- oheiskirjallisuus: Haasio, A. 2020. Löydä! Helsinki: Avain.

Opetusmenetelmät

Käsiteanalyysi: Seminaarityöskentely
Tiedonhankinta: luennot, työpajat, harjoitustyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Käsiteanalyysi: Seminaarit ja alkuinfo 13 h. Seminaarityön valmistelu itsenäisesti 41 tuntia
Tiedonhankinta: 25 h

Sisällön jaksotus

Käsiteanalyysi: Alkuinfo ensimmäisellä kontaktiviikolla, seminaari-istunnot toisella kontaktiviikolla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää tyydyttävällä tasolla hoito- ja sosiaalialan käsitteet. Hän osaa hyödyntää joitakin lähdemateriaaleja. Opiskelija osaa soveltaa kirjallisten töiden ohjeita jossain määrin. Opiskelija osaa etsiä ammattialan tiedonlähteitä annetun teeman puitteissa. Opiskelija osaa esitellä ja käyttää SeAMKin kirjasto- ja tietopalveluja tyydyttävällä tasolla ja osaa nimetä keskeisiä alan tiedontuottajia ja tiedonlähteitä. Opiskelija osaa eritellä tiedontarpeitaan ja valita niihin tiedonlähteitä. Opiskelija osaa arvioida löytämäänsä tietoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa perustella hyvällä tasolla hoito- ja sosiaalityön käsitteitä. Hän tiedostaa millaisiin keskeisten käsitteiden merkityssisältöihin hoito- ja sosiaalialan työssä on sitouduttu. Hän osaa käyttää lähdemateriaalia. Opiskelija osaa soveltaa kirjallisten töiden ohjeita hyvin. Opiskelija osaa etsiä ja käyttää ammattialan tiedonlähteitä annetun teeman puitteissa. Opiskelija osaa esitellä ja käyttää SeAMKin kirjasto- ja tietopalveluja hyvällä tasolla ja osaa nimetä alan kannalta useita keskeisiä tiedontuottajia ja tiedonlähteitä. Opiskelija osaa eritellä tiedontarpeitaan ja valita niihin soveltuvia tiedonlähteitä. Opiskelija osaa tulkita löytämäänsä tietoa, arvioida sitä ja kehittää tiedonhakuaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa perustella ja analysoida hoito- ja sosiaalityön käsitteitä ja soveltaa niitä syvällisesti ja laaja-alaisesti vanhustyössä. Hän osaa perustella kriittisesti hoito- ja sosiaalityön käsitteitä. Opiskelija tiedostaa millaisiin keskeisten käsitteiden merkityssisältöihin hoito- ja sosiaalialan työssä on sitouduttu. Osaa käyttää lähdemateriaalia monipuolisesti kokeessa ja tehtävissään. Opiskelija osaa soveltaa kirjallisten töiden ohjeita erinomaisesti. Opiskelija osaa etsiä ja käyttää ammattialan tiedonlähteitä annetun teeman puitteissa. Opiskelija osaa esitellä ja käyttää SeAMKin kirjasto- ja tietopalveluja kiitettävällä tasolla ja osaa nimetä alan kannalta useita keskeisiä tiedontuottajia ja tiedonlähteitä. Opiskelija osaa eritellä tiedontarpeitaan syvällisesti ja monipuolisesti sekä valita niihin soveltuvia tiedonlähteitä. Opiskelija osaa tulkita löytämäänsä tietoa sujuvasti, arvioida sitä ja kehittää tiedonhakuaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Seminaariesitys, kirjoitettu seminaarityö ja aktiivisuus seminaarityöskentelyssä.
Tiedonhankintataidot: arviointi seminaarityön ja harjoitustöiden perusteella

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Anna-Kaarina Koivula
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa iäkkään ihmisen ja hänen läheisensä riippuvuus- ja mielenterveysongelmia. Opiskelija tunnistaa riippuvuus- ja mielenterveysongelmien ehkäisy-, hoito- ja kuntoutusmenetelmiä sekä osaa vertailla niitten käyttökelpoisuutta erilaisissa elämäntilanteissa. Opiskelija pohtii omia arvojaan ja asenteitaan sekä toimintaansa.

Sisältö

- aineriippuvuudet, toiminnalliset riippuvuudet
- yleisimmät mielenterveysongelmat, kaksoisdiagnoosi
- kuntoutusvaihtoehdot
- iäkkään ihmisen erityistarpeet riippuvuus- ja mielenterveysongelmien kuntoutuksessa
- moniammatillinen työ riippuvuus- ja mielenterveysongelmien kuntoutuksessa
- lainsäädäntö

Oppimateriaalit

-moodlen materiaalit
-Kassila & Koskela 2016. Ihme alkaa nyt. Uusia näkökulmia riippuvuuden taustoihin ja hoitoon
Koski-Jännes A. 1998. Miten riippuvuus voitetaan?
Heimonen & Pajunen (toim)2012. Mielen terveys vanhuudessa

Opetusmenetelmät

verkko-opetus, suoritettavissa täysin itsenäisesti (moodle)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

noin 80 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla ja tunnistaa yleisimmät riippuvuus- ja mielenterveysongelmat. Opiskelija pohtii omia arvojaan, asenteitaan sekä toimintaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa riippuvuus- ja mielenterveysongelmia ja osaa vertailla hoito- ja kuntoutusmenetelmien soveltuvuutta erilaisissa asiakastilanteissa. Opiskelija osaa pohtia omia arvojaan, asenteitaan ja toimintaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida yksilön toimintakykyyn ja sosiaaliseen osallisuuteen vaikuttavia tekijöitä riippuvuus- ja mielenterveysongelmissa. Opiskelija osaa perustella hoito- ja kuntoutusvaihtoehtojen soveltuvuutta erilaisissa asiakastilanteissa. Opiskelija osaa arvioida omia arvojaan, asenteitaan ja toimintaansa ammattieettisestä näkökulmasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

oppimistehtävät

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kuvailla ja tunnistaa yleisimmät riippuvuus- ja mielenterveysongelmat. Opiskelija pohtii omia arvojaan, asenteitaan sekä toimintaansa

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tunnistaa riippuvuus- ja mielenterveysongelmia ja osaa vertailla hoito- ja kuntoutusmenetelmien soveltuvuutta erilaisissa asiakastilanteissa. Opiskelija osaa pohtia omia arvojaan, asenteitaan ja toimintaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida yksilön toimintakykyyn ja sosiaaliseen osallisuuteen vaikuttavia tekijöitä riippuvuus- ja mielenterveysongelmissa. Opiskelija osaa perustella hoito- ja kuntoutusvaihtoehtojen soveltuvuutta erilaisissa asiakastilanteissa. Opiskelija osaa arvioida omia arvojaan, asenteitaan ja toimintaansa ammattieettisestä näkökulmasta.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 17.05.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Katariina Perttula
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella yhdessä työelämätahon ja/tai asiakkaiden kanssa toiminnallisen tai produktiotyyppisen soveltavan ja eettisesti perustellun kehittämistoiminnan/-projektin. Hän osoittaa hallitsevansa toiminnalliseen kehittämistyöhön soveltuvia kehittämistyön menetelmiä. Hän osaa dokumentoida kehittämistyön toteutuksen hyödyntämällä joitakin toiminnalliseen kehittämistyöhön soveltuvia aineistoja. Hän osaa arvioida toteutettua kehittämistoimintaa ja sen tuloksia sekä tuottaa tätä kautta uutta tietoa tai työkaluja ammatillisen toiminnan kehittämiseen työelämässä.

Sisältö

- toiminnallinen ja produktiotyyppinen kehittämistoiminta
- kehittämistehtävän ja tavoitteen asettaminen
- kehittämistyön prosessi
- erilaiset kehittämistyön menetelmät
- kehittämistoiminnan dokumentointi ja aineistot
- kehittämistoiminnan arviointi
- kehittämistoiminnan johtopäätökset

Opetusmenetelmät

Luennot, verkko-opiskelu, itsenäiset tehtävät/ tentti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla jonkun työelämän kehittämisen lähestymistavan tai menetelmän. Opiskelija osaa nimetä kehittämistyössä käytettäviä arviointimenetelmiä. Hän osoittaa hallitsevansa pääpiirteissään kehittämistyön menetelmälliset peruslähtökohdat ja pystyy raportoimaan kehittämistoiminnan tuloksia, joskin tarkastelussa voi olla joitakin puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa jäsentää kehittämistyön menetelmällisiä lähtökohtia verrattain monipuolisesti sekä vertailla myös erilaisia työelämän kehittämisen lähestymistapoja ja menetelmiä. Opiskelija osaa jossain määrin käyttää kehittämistyön arviointimenetelmiä. Hän pystyy dokumentoimaan tarkastelemansa projektin kattavasti ja monipuolisesti sekä perustelemaan ja raportoimaan toiminnallisen kehittämistyön lähtökohdat, menetelmällisyyden, prosessin sekä tulokset. Hän pystyy arvioimaan kehittämisprosessin tuloksia monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa jäsentää kehittämistyön menetelmällisiä lähtökohtia monipuolisesti sekä vertailla erilaisia työelämän kehittämisen lähestymistapoja ja menetelmiä. Opiskelija osaa käyttää perustellusti kehittämistyön arviointimenetelmiä. Hän pystyy dokumentoimaan tarkastelemansa projektin kattavasti ja monipuolisesti siten että työskentelystä välittyy analyyttinen ja reflektiivinen ote. Toiminnallisen kehittämistyön lähtökohdat, menetelmällisyys, prosessi sekä tulokset on kuvattu kiitettävällä tasolla. Hän pystyy arvioimaan kehittämisprosessin tuloksia monipuolisesti ja kriittisesti reflektoiden.

Esitietovaatimukset

opintojakso Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 12.04.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Aino Asunmaa
 • Gero Nimeämätön
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa vanhusten keskeiset sairaudet ja osaa hyödyntää tietoa sairauksien lääkkeellisestä hoidosta. Opiskelija osaa ohjata asiakasta ja hänen läheistään lääkehoidossa. Opiskelija tunnistaa vanhusten lääkehoidon erityispiirteet ja on tietoinen vanhusten lääkehoitoon liittyvistä tyypillisistä haasteista. Opiskelija osaa lääkelaskujen perusteet. Opiskelija osaa tarkastella vanhusten lääkehoitoa kestävän kehityksen kannalta. Opiskelija osaa arvioida omia kehittymisen tarpeitaan lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Sisältö

- farmakologian peruskäsitteet
- lääkeaineryhmät
- lääkehoito erilaisissa vanhusten sairauksissa
- vanhusten lääkehoitoon liittyvät haasteet ja erityispiirteet
- vanhuksen ja hänen läheistensä lääkehoidon ohjaus
- vanhusten lääkehoidon arviointi ja kehittäminen
- lääkehoidon vastuualueet
- lääkelaskujen perusteet
- lääkehoidon toteuttaminen eri toimintaympäristöissä

Oppimateriaalit

- Turvallinen lääkehoito. Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen. STM 2021
- Vartiainen ym. 2018. Iäkkäiden lääkehoito: Vältettävien lääkkeiden käyttö ja kustannukset kotihoidossa.
- Terveysportti, Oppiportti, lääkehoitomateriaalit
- Proviisorin materiaalit luennoilla
- Oppiportti: Lääkelaskut haltuun

Opetusmenetelmät

Luento-opetus (sisältää 12 h proviisorin osuutta)
Lääkelaskuharjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti koostuu kahdesta osiosta: teoria ja lääkelaskut

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 x 26,5h
Teoriaosuus 2 op
Lääkelaskuosuus ½ op
Itsenäinen työskentely / tehtävät ½ op

Lisätietoja opiskelijoille

Voimassa olevalla lääkehoidon osaamisen näytöllä on mahdollista hakea hyväksilukua lääkelaskuosuuteen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa vastuunsa vanhuksen lääkehoidossa ja lääkeohjauksessa. Opiskelija tunnistaa vanhusten lääkehoitoon liittyviä erityispiirteitä. Opiskelija osaa lääkelaskujen perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää vastuunsa vanhuksen lääkehoidossa ja lääkeohjauksessa. Opiskelija tunnistaa vanhusten lääkehoitoon liittyviä haasteita ja erityispiirteitä. Opiskelija tunnistaa vanhusten keskeisiä sairauksia ja niiden lääkehoitoa. Opiskelija osaa lääkelaskujen perusteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää vastuunsa vanhuksen lääkehoidossa ja lääkeohjauksessa yksikössä. Opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida vanhusten lääkehoitoon liittyviä haasteita ja erityispiirteitä. Opiskelija osaa arvioida eettisten periaatteiden toteutumista lääkehoidossa. Opiskelija osaa toteuttaa ja arvioida vanhuksen lääkehoitoa. Opiskelija tunnistaa vanhusten keskeisiä sairauksia ja niiden lääkehoitoa. Opiskelija osaa lääkelaskujen perusteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentin teoriaosuuden suorittaminen edellyttää 50% oikein,
lääkelaskuosuudessa tulee olla 100% oikein

Esitietovaatimukset

Opintojakso: Anatomian ja fysiologian perusteet

Ilmoittautumisaika

29.08.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

05.02.2024 - 17.05.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Aino Asunmaa
 • Anna-Kaarina Koivula
Opiskelijaryhmät
 • MGERO23
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä sosiaalista turvallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä tuottavat vanhuspalvelut julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toiminnassa. Opiskelija osaa hankkia olennaista tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä sekä analysoida ja soveltaa sitä. Opiskelija osaa vertailla erilaisia palveluiden järjestämistapoja sekä tunnistaa ajankohtaiset sosiaali- ja terveyspalveluiden haasteet.

Sisältö

- Julkinen, yksityinen ja kolmas sektori vanhuspalveluiden tuottajana
- vanhustenhuollon palvelurakenne ja palvelurakenteen muutos
- strategiat, ohjeistukset, suositukset ja lainsäädäntö vanhuspalveluiden määrittäjänä
- Eri maitten hyvinvointimallien pääpiirteitten vertailu

Oppimateriaalit

Kananoja, A.& Niiranen, V. & Jokiranta, H. 2008. Kunnallinen sosiaalipolitiikka. Osallisuutta ja yhteistä vastuuta. Jyväskylä: PS-kustannus.
- Ajankohtaiset valtakunnalliset ja paikalliset sosiaali- ja terveysalan strategiat, ohjeistukset ja suositukset.
- Kananoja, A.& Niiranen, V. & Jokiranta, H. 2008. Kunnallinen sosiaalipolitiikka. Osallisuutta ja yhteistä vastuuta. Jyväskylä: PS-kustannus.
- current national and local social and health strategies, guidelines and recommendations

Opetusmenetelmät

lähiopetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Noin 80 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla erilaisia vanhustyön toimintaympäristöjä ja palvelujärjestelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla erilaisten vanhustyön toimintaympäristöjen ja palvelujärjestelmien kokonaisuutta. Opiskelija osaa esitellä palvelujärjestelmän haasteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida eri sektoreista ja tehtävistä rakentuvan vanhustyön toimintaympäristön ja palvelujärjestelmän kokonaisuutta. Opiskelija osaa analyysin perusteella ehdottaa innovatiivisia toimintatapoja ja ratkaisuja palvelujärjestelmän kehittämiseen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

oppimistehtävät yksilötyönä ja/tai pienryhmässä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kuvailla erilaisia vanhustyön toimintaympäristöjä ja palvelujärjestelmiä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa vertailla erilaisten vanhustyön toimintaympäristöjen ja palvelujärjestelmien kokonaisuutta. Opiskelija osaa esitellä palvelujärjestelmän haasteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida eri sektoreista ja tehtävistä rakentuvan vanhustyön toimintaympäristön ja palvelujärjestelmän kokonaisuutta. Opiskelija osaa analyysin perusteella ehdottaa innovatiivisia toimintatapoja ja ratkaisuja palvelujärjestelmän kehittämiseen

Esitietovaatimukset

edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

29.08.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

09.01.2024 - 17.05.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Suzana Zegrea
Opiskelijaryhmät
 • MGERO23
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa esitellä itsensä ja kertoa omasta koulutuksestaan. Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveysalan sekä vanhustyön keskeisen sanaston ja osaa kertoa geronomin toiminta-alueista sekä sosiaali- ja terveysalan sekä vanhustyön palvelujärjestelmästä. Hän hallitsee yleisimmissä vanhustyön työtilanteissa tarvitsemansa kielen käytön ja osaa mm. haastatella ja neuvoa vanhusasiakkaita. Opiskelija tutustuu alansa akateemiseen kieleen ja perehtyy akateemisen tekstin lukemiseen.

Sisältö

AMK-opiskelun sanasto, sosiaali-ja terveysalan termistö, vanhustyön englanti, johdatus tieteelliseen englantiin.

Oppimateriaalit

Opettajan valmistama ja valitsema materiaali, verkkomateriaalit (www.stm.fi, www.kela.fi ja muut).

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija selviytyy rutiiniluonteisissa, suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa moniammatillisessa työyhteisössä (esim. sähköposti, lomakkeiden täyttö, CV, työyksikön esittely). Opiskelija antaa yksinkertaisia, suullisia ja tarvittaessa myös kirjallisia ohjeita erilaisille asiakkaille /ryhmille, kysyy potilaalta/asiakkaalta tämän nykyiseen ja aiempaan terveydentilaan/ elämäntilanteeseen liittyviä, välttämättömiä tietoja sekä kirjaa potilaan/ asiakkaan antamat vastaukset oikein hoidon tai jatkotoimenpiteiden onnistumiseksi. Opiskelija ymmärtää omiin työtehtäviinsä liittyviä sosiaali- ja terveysalan tekstejä. Hän tekee kielen keskeisissä rakenteissa virheitä mikä vaikeuttaa viestintää ja voi aiheuttaa väärinkäsityksiä ja vaatii asian toistoa, käyttää sosiaali- ja terveysalan perussanastoa niin että tarpeelliset tiedot välittyvät kuulijalle ja lukijalle, ääntää ymmärrettävästi, mutta epätarkkuuksia saattaa esiintyä erityissanastossa, löytää etsimänsä tiedon teksteistä, jotka käsittelevät tuttuja aiheita ja turvautuu yleisesti käytettyihin apuvälineisiin viestinnässään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija viestii suullisesti ja kirjallisesti moniammatilliselle työyhteisölle tyypillisissä tilanteissa (esim. puhelinkeskustelut, osaston ulkopuoliset konsultaatiot, suullinen ja kirjallinen raportointi, suullinen esitys esim. vakuutusasiakirjat). Opiskelija selittää ja perustelee yksilölliset potilasohjeet sekä kertoo tavallisimmista toimenpiteistä ja tutkimuksista, selvittää potilaan/asiakkaan tämänhetkistä ja aiempaa terveydentilaa/elämän tilannetta ja tekee tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä, kirjaa potilaan/ asiakkaan antamat vastaukset oikein hoidon tai jatkotoimenpiteiden onnistumiseksi sekä vastaa potilaan/ asiakkaan esittämiin kysymyksiin. Opiskelija käyttää rakenteita pääosin oikein ja korjaa itse kielenkäytön virheitä jos ne ovat johtaneet väärinkäsityksiin, käyttää hyvin sosiaali- ja terveysalan keskeistä sanastoa ja melko hyvin oman erityisalansa sanastoa, pyrkii viestimään tilanteen edellyttämällä tyylillä, ääntää melko luontevasti ja selkeästi, löytää silmäilemällä tekstin pääkohdat erilaisista sosiaali- ja terveysalan teksteistä ja käyttää eri keinoja viestinnän tukena.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija viestii täsmällisesti ja tarkoituksenmukaisesti, suullisesti ja kirjallisesti englannin kielellä moniammatillisessa ja -kulttuurissa työyhteisössä vaativissakin vuorovaikutustilanteissa (esim. palaverit, hoitoneuvottelut ja palautekeskustelut). Hän esittelee eri vaihtoehtoja luontevasti ja monipuolisesti asiakkaiden/potilaiden ohjaustilanteessa ottaen huomioon potilaiden/ asiakkaiden kulttuuritaustan. Opiskelija haastattelee asiakkaita/potilaita tilanteen edellyttämällä tavalla ja viestii myös haastavissa ja odottamattomissa asiakas-/potilastilanteissa ammattimaisella tavalla. Opiskelija käyttää monipuolisia rakenteita ja hallitsee ne lähes virheettömästi, käyttää täsmällisesti laajaa sosiaali-/terveysalan kieltä mukaan lukien oman erityisalansa terminologian, ääntää selkeästi ja luontevasti, viestii tilanteen edellyttämällä tyylillä, hahmottaa nopeasti tekstin sisällön arvioidakseen kriittisesti lähteen luotettavuuden ja käyttää tehokkaasti eri keinoja viestinnän tukena.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

29.08.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

11.03.2024 - 17.05.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Anu Aalto
Opiskelijaryhmät
 • MGERO23
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata yrittäjyysosaamisen pääpiirteet sekä pohtia omia tavoitteittaan ja vahvuuksiaan suhteessa niihin.
- osaa kuvata ja tarkastella sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista arvoa ja hahmottaa miten ne eroavat toisistaan
- tunnistaa arvojen ympäristösidonnaisuudet sekä rakenteet, joissa niitä voidaan tuottaa
- osaa kuvata yritystoiminnan merkityksen yhteiskunnassa ja kansantaloudessa ja tunnistaa erilaisia yrittäjyyden ilmenemistapoja elämässä.
- osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset
- tuntee yrityksen perustamiseen liittyvät vaiheet
- tunnistaa sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden erityispiirteitä ja mahdollisuuksia
- tuntee yrittäjyyteen liittyvät mahdollisuudet SeAMKissa

Sisältö

- Yrittäjyyskompetenssi, itsetuntemus ja minäpystyvyys, yrittäjyys osana elämää
- Arvon luominen, arvon tuottaminen eri rakenteissa, kuten yrityksissä ja yhdistyksissä
- Yrittäjyyden ja liiketoiminnan peruskäsitteet ja ansaintalogiikkaa, talouden lukutaito, riskien hallinta, megatrendit
- Liiketoiminnan perustamisen vaiheet
- Liiketoimintasuunnitelma liikeidean jäsentämisen työkaluna
- Sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan erityispiirteet osana yhteiskuntaa, lainsäädäntö,
- Yrittäjyystaitojen syventäminen SeAMKissa (SeAMK Business Hub, SeAMKPro, SeiES jne.)

Oppimateriaalit

Moodlesta löytyvä materiaali
Oheismateriaali & lisälukemista:
- Taivas ja helvetti 2.0
- Urheilijan taivas ja helvetti, paras versio itsestäsi
- Taivas ja helvetti - Riko rajasi
- Aki Hintsa: Voittamisen anatomia

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu moodle-alustalla, kontaktitunnit, itsenäiset ja ryhmätehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

80t

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- ottaa vastuun tehtävistään
- kuvata ja pohtia yrittäjyyttä ja liiketoimintaa
- tuntee liiketoiminnan tietoperustaa ja vastuullisuuden sisältöä sosiaali- ja terveydenhuollossa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa
- arvioida omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä
- arvioida liiketoiminnan mahdollisuuksia sekä yrittäjäksi ryhtymistä
- tunnistaa ja kuvata omat verkostonsa sosiaali- ja terveysalalla
- osaa kuvata hyvin liiketoiminnan tietoperustaa ja vastuullisuuden yhteyksiä liiketoimintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa
- arvioida yrittäjyyden haasteita ja mahdollisuuksia
- analysoida ja arvioida liiketoimintamahdollisuuksia, strategisia valintoja ja liiketoimintamalleja

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty:
Suoritus on hylätty, jos opiskelija ei ole suoriutunut kurssin tehtävistä hyväksytysti. Opiskelija kuvaa puutteellisesti sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen arvon luontia, eikä tunnista niiden merkitystä yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa. Opiskelija ei tunnista liiketoiminnan peruskäsitteitä, eikä osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä. Opiskelija ei kuvaa omaa suhdettaan yrittäjyyteen ja yrittäjyyskompetenssiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät

Hylätty (0)

Hylätty:
Suoritus on hylätty, jos opiskelija ei ole suoriutunut kurssin tehtävistä hyväksytysti. Opiskelija kuvaa puutteellisesti sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen arvon luontia, eikä tunnista niiden merkitystä yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa. Opiskelija ei tunnista liiketoiminnan peruskäsitteitä, eikä osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä. Opiskelija ei kuvaa omaa suhdettaan yrittäjyyteen ja yrittäjyyskompetenssiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
- ottaa vastuun tehtävistään
- kuvata ja pohtia yrittäjyyttä ja liiketoimintaa
- tuntee liiketoiminnan tietoperustaa ja vastuullisuuden sisältöä sosiaali- ja terveydenhuollossa

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa
- arvioida omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä
- arvioida liiketoiminnan mahdollisuuksia sekä yrittäjäksi ryhtymistä
- tunnistaa ja kuvata omat verkostonsa sosiaali- ja terveysalalla
- osaa kuvata hyvin liiketoiminnan tietoperustaa ja vastuullisuuden yhteyksiä liiketoimintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa
- arvioida yrittäjyyden haasteita ja mahdollisuuksia
- analysoida ja arvioida liiketoimintamahdollisuuksia, strategisia valintoja ja liiketoimintamalleja

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 12.04.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Aino Asunmaa
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa muodostaa näkemyksen vanhustyön etiikasta arvojen, eettisten teorioiden ja normien pohjalta. Hän tunnistaa oman vastuunsa iäkkään ihmisen oikeuksien edistäjänä ja puolustajana. Opiskelija osaa toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti. Hän tuntee kestävän kehityksen periaatteet ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa analysoida ja kehittää omaa ja työyhteisönsä eettistä toimintaa.

Sisältö

- etiikka filosofian osa-alueena
-yhteiskuntaetiikka
- sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta
- eettinen sensitiivisyys vanhustyössä
- eettisen ongelman tulkinta ja ratkaisutaidot käytännön tasolla
- ammattieettiset normit ja ohjeet
- eettinen toiminta työyhteisössä
- oma eettinen kehittyminen.
- kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu

Oppimateriaalit

Verkkolähteitä, jotka ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Luennot, keskustelut, opintopäiväkirja ja oppimistehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

106h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa muodostaa näkemyksen vanhustyön etiikasta. Hän osaa kuvata esimerkkejä ratkaisuvaihtoehdoista hyödyntäen ammattieettistä normistoa. Opiskelija osaa toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa muodostaa perustellun näkemyksen vanhustyön etiikasta. Hän osaa vertailla ratkaisuvaihtoehtoja hyödyntäen eettisiä teorioita ja malleja sekä ammattieettistä normistoa. Opiskelija osaa toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti ja edistää niiden toteutumista. Opiskelija osaa pohtia omaa eettistä vastuutaan ja työyhteisön ammattikäytäntöjä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa muodostaa teoreettisesti perustellun näkemyksen vanhustyön etiikasta. Hän osaa analysoida ja arvioida eri ratkaisuvaihtoehtoja hyödyntäen eettisiä teorioita ja malleja sekä ammattieettistä normistoa. Opiskelija osaa toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti ja edistää niiden toteutumista. Opiskelija osaa pohtia ja kehittää omaa eettistä toimintaansa ja työyhteisön ammattikäytäntöjä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, oppimistehtävän ja oppimispäiväkirjan laatiminen , arviointi 1-5/ OPS

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 31.03.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Annukka Haapa-aho
 • Maria Valli
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida, suunnitella ja toteuttaa vanhustyön kehittämisprosesseja sekä osaa tuoda asiantuntemuksensa esille. Opiskelija osaa tulkita ja arvioida vanhustyön palvelujen kehittämiskohteita ja käyttää laadunhallinnan menetelmiä vanhustyön kehittämisessä ja johtamisessa. Opiskelijalla on osaamista arvioida ja kehittää toimintaa myös kestävän kehityksen näkökulmasta,

Sisältö

- arvioinnin ja kehittämisen menetelmät
- palveluprosessin arviointi
- palvelujen laatu ja laadunhallinta
- erilaiset laatujärjestelmät yleisellä tasolla
- laatujärjestelmät
- yhteistyö laadun kehittämisessä
- kirjaamisen ohjaaminen ja seuranta lähijohtamisessa
- kestävän kehityksen näkökulmat kehittämistyössä

Oppimateriaalit

Valtioneuvosto: Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 : Tavoitteena ikäystävällinen Suomi
Jenni Kulmala (toim.) Parempi vanhustyö. Menetelmiä johtamisen kehittämiseen. PS-kustannus.2017.
Hujala Anneli, Taskinen Helena (toim.) Uudistuva sosiaali- ja tervesysala. Tampere University Press.2020

Opetusmenetelmät

Luennot, oppimistehtävät, käytössä Flipped learning- menetelmä; opiskelija tutustuu itsenäisesti ennen lukujärjestykseen merkittyjä oppitunteja Moodleen linkitettyyn materiaaliin

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työtä 108 h, josta 15 h kontaktiopetusta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä vanhustyön kehittämisprosesseja. Hän osaa nimetä vanhustyön palvelujen kehittämiskohteita ja laadunhallinnan menetelmiä vanhustyön kehittämisessä ja johtamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijalla on taidot osallistua vanhustyön kehittämisprosesseihin. Opiskelija osaa jäsentää vanhustyön palvelujen kehittämiskohteita ja tarkastella laadunhallinnan menetelmien soveltuvuutta vanhustyön kehittämisessä ja johtamisessa. Opiskelija osaa jäsentää sekä nykyhetken että tulevaisuuden vanhustyön haasteita sekä arvioida niitä henkilökohtaisen osaamisensa kannalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijalla on valmiudet arvioida, suunnitella ja toteuttaa vanhustyön kehittämisprosesseja sekä tuoda asiantuntemuksensa esille. Opiskelija osaa ennakoida ja arvioida vanhustyön palvelujen kehittämiskohteita sekä soveltaa laadunhallinnan menetelmiä vanhustyön kehittämisessä ja johtamisessa.
Hän kykenee pohtimaan ja arvioimaan kriittisesti sekä nykyhetken että tulevaisuuden vanhustyön kehittämishaasteita ja hyödyntää niiden antamaa tietoa omaan ammatillisen kasvuprosessiinsa tukena huomioiden myös kestävän kehityksen näkökulmat.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan ryhmätehtävä ja yksilötehtävä.

Esitietovaatimukset

tutkinto-ohjelman perus- ja ammattiopinnot pääosin

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Anna-Kaarina Koivula
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa kotona asumista mahdollistavat palvelut ja niiden roolin osana vanhusten palvelujärjestelmää sekä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä vanhuspalveluita. Opiskelija osaa arvioida iäkkäiden palvelujen tarpeita ja tunnistaa tilanteet, jolloin palvelut eivät ole riittäviä sekä osaa ohjata asiakkaat soveltuvien palveluiden piiriin. Opiskelija tunnistaa moniammatillisia verkostoja ja osaa toimia osana verkostoa. Opiskelija tietää kotona asumista tukevia työmenetelmiä ja osaa soveltaa niitä asiakastyössä. Opiskelija tunnistaa yhteisöjen ja vapaaehtoistyön merkityksen osana ikäihmisten hyvinvointia. Opiskelija tietää ulkomaisia toimintatapoja sekä yritystoiminnan muotoja kotona asumisen mahdollistamisessa.

Sisältö

- kotona asumista mahdollistavat palvelut (kotihoito, perhehoito, vapaaehtoistoiminta)
- kotihoidon ulkopuoliset tukimuodot ja palvelut kotona asumisen mahdollistamisessa
- lainsäädäntö
- kotona asumista mahdollistavien palveluiden lähityömuotoja, moniammatillisuus
- yhteisöllinen ja välimuotoinen asuminen
- kotona työskentelyn erityisosaaminen
- asiakas- ja voimavaralähtöisyys (mm. fyysinen ja psyykkinen esteettömyys)
- osallisuuden ja yhteisöllisyyden merkitys kotona asumisessa
- kansainvälisiä kotona asumisessa toteutusmuotoja
- yrittäjyyden mahdollisuudet
- suunnitelmallinen kuntoutus arjen mielekkyyden lisäämiseksi

Oppimateriaalit

materiaalit moodlessa

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetusta ja aktiviteetteja lähiviikoilla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

noin 80 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä kotona asumista mahdollistavat palvelut ja niiden toteuttamistapoja. Opiskelija tunnistaa kotona asumista mahdollistaviin palveluihin liittyvät käsitteet ja osaa etsiä niistä tietoa eri tietolähteistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata kotona asumista mahdollistavien palveluiden roolin vanhusten palvelujärjestelmässä ja tunnistaa niiden mahdollisuuksia ja haasteita. Opiskelija osaa toimia kotihoidon työtehtävissä huomioiden vaadittavan lainsäädännön ja ohjeistukset. Hän näkee moniammatillisuuden mahdollisuudet kotihoidossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kotona asumista mahdollistavien palveluiden roolia osana hyvinvointia ja terveyttä tukevia vanhuspalveluita. Opiskelija näkee kehittämiskohteita kotihoidon käytännöissä ja käyttää oppimaansa hyödyksi kehittääkseen toimintaa. Osaa arvioida toiminnan turvallisuutta ja ottaa eettiset periaatteet huomioon.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät moodlessa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa nimetä kotona asumista mahdollistavat palvelut ja niiden toteuttamistapoja. Opiskelija ymmärtää kotona asumista mahdollistaviin palveluihin liittyvät käsitteet ja osaa etsiä niistä tietoa eri tietolähteistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa kuvata kotona asumista mahdollistavien palveluiden roolin vanhusten palvelujärjestelmässä ja ymmärtää niiden mahdollisuuksia ja haasteita. Opiskelija osaa toimia kotihoidon työtehtävissä huomioiden vaadittavan lainsäädännön ja ohjeistukset. Hän näkee moniammatillisuuden mahdollisuudet kotihoidossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kotona asumista mahdollistavien palveluiden roolia osana hyvinvointia ja terveyttä tukevia vanhuspalveluita. Opiskelija näkee kehittämiskohteita kotihoidon käytännöissä ja käyttää oppimaansa hyödyksi kehittääkseen toimintaa. Osaa arvioida toiminnan turvallisuutta ja ottaa eettiset periaatteet huomioon.

Ilmoittautumisaika

29.08.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
 • MGERO23
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tietää suomalaisen yhteiskunnan keskeisimpien instituutioiden toimintaperiaatteet ja tehtävät. Opiskelija ymmärtää miten kansalaisen perustuslailliset oikeudet vaikuttavat vanhustyössä. Opiskelija tuntee suomalaisen yhteiskunnan ja sosiaalipolitiikan historiaa. Hän ymmärtää historiaa ikääntyneiden ihmisten kokemuksen kautta ja kykenee keskustelemaan historiallisista tapahtumista.

Sisältö

- Suomen historia ja hyvinvointivaltion kehitys
- perustuslailliset oikeudet
- julkishallinto
- suomalaiset tuomioistuimet ja rangaistukset
- suomalainen verotus

Oppimateriaalit

Luennoitsijan antama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, opetuskeskustelut, opiskelutehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Viimeinen luentokerta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 18 tuntia, opiskelutehtävät ja kokeeseen valmistautuminen 63 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee suomalaisen yhteiskunnan ja sosiaalipolitiikan keskeiset piirteet. Hän ymmärtävät jossain määrin suomalaisen yhteiskunnan toimintaa ja kehitystä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee suomalaisen yhteiskunnan ja sosiaalipolitiikan keskeiset piirteet ja kykenee tarkastelemaan asioiden välisiä yhteyksiä. Opiskelija ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan ja sen keskeisten instituutioiden toimintaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee tarkastelemaan kriittisesti sosiaalipolitiikan ja suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen liittyviä teemoja. Hän osaa yhdistää yksittäisiä ilmiöitä niiden sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen taustaan. Opiskelija osaa arvioida suomalaisen hyvinvointivaltion tilaa kriittisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Koe, osallistumisen aktiivuus luennoilla

Esitietovaatimukset

No previous studies are required.

Ilmoittautumisaika

29.08.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Aino Asunmaa
 • Maria Valli
Opiskelijaryhmät
 • MGERO23
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa gerontologisen hoito- ja sosiaalialan työn erityispiirteet, tavoitteet, asiakasnäkemykset, toiminnan päämäärät, auttamismenetelmät, eettiset periaatteet sekä työntekijän roolin ja osaamisvaatimukset. Opiskelija osaa tunnistaa oman roolinsa vanhustyön moniammatillisessa työssä.

Sisältö

- keskeiset hoitotyön käsitteet: ihminen, ympäristö, terveys ja hoitotyön toiminnot
- keskeiset sosiaalityön käsitteet, joita käytetään iäkkään ihmisen elinpiirin ja kokemuksen kuvaamisessa yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla
- hoito- ja sosiaalityön ammatillisen toiminnan perusteet ja geronomin vastuualueet sosiaali- ja terveysalalla

Oppimateriaalit

-Seppänen, M. 2006. Gerontologinen sosiaalityö. Yliopistopaino.
- Kananoja, A., Marjamäki. P. & Lähteinen, M. (toim.) 2017. Sosiaalityön käsikirja. Tietosanoma.
- toim. Pohjola Anneli. Rakenteellinen sosiaalityö. 2014
- Gerontological nursing. Eliopoulos, Charlotte. Lippincott Williams & Wilkins 2013.
- Eriksson, Katie ; Isola, Arja ; Kyngäs, Helvi ; Leino-Kilpi, Helena ; Lindström, Unni Å ; Paavilainen, Eija ; Salanterä, Sanna ; Vehviläinen-Julkunen, Katri ; Åstedt-Kurki, Päivi. HOITOTIEDE. 2012. Sanoma Pro

Artikkeleita:
Gerontologia lehti
Hoitotiede-lehti

Uusimpia gerontologisen hoito- ja sosiaalityön tutkimuksia

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset, oppimistehtävä, seminaari

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

80 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa eritellä joitakin gerontologisen hoito- ja sosiaalityön teoreettisia lähtökohtia. Opiskelija osaa selittää osittain moniammatillisen yhteistyön merkityksen ja geronomin roolin sosiaali- ja terveysalalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa eritellä gerontologisen hoito- ja sosiaalityön teoreettisia lähtökohtia. Opiskelija osaa selittää hyvällä tasolla moniammatillisen yhteistyön merkityksen ja geronomin roolin sosiaali- ja terveysalalla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suhteuttaa keskeiset käsitteet oman ammattinsa perustaksi. Opiskelija osaa eritellä laajasti gerontologisen hoito- ja sosiaalityön teoreettisia lähtökohtia. Hän osaa selittää kiitettävällä tasolla moniammatillisen yhteistyön merkityksen ja geronomin roolin sosiaali- ja terveysalalla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn 20%
Seminaaritehtävä 80%
Opiskelija osaa eritellä gerontologisen hoito- ja sosiaalityön teoreettisia lähtökohtia.
Opiskelija osaa selittää moniammatillisen yhteistyön merkityksen ja geronomin roolin sosiaali- ja terveysalalla.

Esitietovaatimukset

edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

19.02.2024 - 17.05.2024

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Aino Asunmaa
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää geriatrian merkityksen lääketieteen erikoisalana. Hän tuntee geriatrisen tutkimus-, hoito- ja kuntoutusketjun. Hän tunnistaa geriatrisen kokonaisarvioinnin sisällön ja merkityksen. Opiskelija tunnistaa yleisimpien geriatristen sairauksien, mukaan lukien muistisairaudet, ja oireyhtymien tutkimuksen, hoidon ja kuntouksen keskeiset päälinjat. Hän ymmärtää moniammatillisen yhteistyön merkityksen osana vanhuksen geriatrista kokonaisarviointia.

Sisältö

- geriatriset sairaudet ja oireyhtymät
- tutkimus ja diagnosointi
- hoidon ja kuntoutuksen suunnittelu sekä lääkehoito
- muistisairauksien diagnosointi ja hoito.
- geriatrinen kokonaisarviointi ja moniammatillinen yhteistyö

Oppimateriaalit

- Materiaali Moodlessa linkkeineen
- Duodecim. Geriatria (e-kirja)

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus, paitsi orientaatio livenä
Moodletentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson lopuksi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 x 26,5 h

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkototeutus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää geriatrisen tiedon merkityksen vanhusten hoidossa ja tunnistaa joitain yleisimpiä vanhusten sairauksia. Opiskelija ymmärtää moniammatillisen yhteistyön merkityksen osana geriatrista tutkimus-, hoito- ja kuntoutusketjua

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa keskeiset vanhusten geriatriset sairaudet ja ymmärtää geriatrisen tiedon merkityksen vanhusten hoidossa. Opiskelija ymmärtää moniammatillisen yhteistyön merkityksen osana geriatrista tutkimus-, hoito- ja kuntoutusketjua. Opiskelija tunnistaa geriatrisen kokonaisarvioinnin sisällön ja merkityksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida vanhusten geriatrisia sairauksia ja niiden lääkehoitoa. Opiskelija ymmärtää geriatrisen tiedon merkityksen vanhusten hoidossa. Opiskelija ymmärtää moniammatillisen yhteistyön merkityksen osana geriatrista tutkimus-, hoito- ja kuntoutusketjua. Opiskelija tunnistaa geriatrisen kokonaisarvioinnin sisällön ja merkityksen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opetussuunnitelman mukaisesti

Esitietovaatimukset

opintojaksot: anatomian ja fysiologian perusteet sekä Lääkehoito ja farmakologia

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.07.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Anna-Kaarina Koivula
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa hankkia monipuolisesti tietoa ikäteknologiasta. Opiskelija osaa tunnistaa käyttäjälähtöisen teknologian mahdollisuuksia ja rajoitteita ikäihmisten osallistumisen ja toimintakyvyn edistämiseksi. Opiskelija osaa kuvata eettisiä kysymyksiä ikäteknologian käytössä.

Sisältö

- ikäteknologian käsite
- käyttäjälähtöinen teknologia
- ikäteknologiset välineet, laitteet, sovellukset ja palvelut
- Robotiikka ja tekoäly
- kestävä kehitys
- ikäteknologiaan liittyvät eettiset kysymykset

Oppimateriaalit

moodlen materiaalit

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus, suoritettavissa täysin itsenäisesti (moodle)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

noin 80 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä ikäteknologiaan liittyviä piirteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata ikäteknologisia apuvälineitä ja niitten hyötyjä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opiskelija osaa tunnistaa ikäteknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida ikäteknologisia välineitä, laitteita ja palveluita sekä niitten hyötyjä tai haittoja yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa nimetä ikäteknologiaan liittyviä piirteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa kuvata ikäteknologisia apuvälineitä ja niitten hyötyjä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opiskelija osaa tunnistaa ikäteknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida ikäteknologisia välineitä, laitteita ja palveluita sekä niitten hyötyjä tai haittoja yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 12.04.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Aino Asunmaa
 • Maria Valli
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida sairaan vanhuksen hoitotyötä gerontologiseen tietoon perustuen, asiakaslähtöisesti, oikea-aikaiseen tarpeiden ja voimavarojen arviointiin perustuen. Hän osaa perustella ratkaisujaan tavoitteenaan vanhuksen kuntoutuminen, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä elämänlaadun parantaminen. Hän osaa tukea saattohoitovaiheessa olevaa vanhusta ja hänen läheisiään tavoitteenaan hyvään elämään ja elämänlaatuun kuuluva arvokas kuolema. Hän tunnistaa gerontologisen hoitotyön kehittämishaasteita ja osoittaa eettistä osaamista.

Sisältö

- keskeisten geriatristen sairauksien näyttöön perustuva hoito, seuranta ja kuntoutus
- gerontologisen hoitotyön ja kuntoutuksen prosessi
- gerontologisen hoitotyön auttamismenetelmät
- moniammatillinen yhteistyö
- asiakaslähtöiset, saumattomat palvelukokonaisuudet
- saattohoidon periaatteet
-kirjaaminen hoitotyön prosessissa

Oppimateriaalit

Tuoreet verkkomateriaalit
Uusin painos: Hoitotyön taidot ja toiminnot, SanomaPro

Duodecim Oppiportti-materiaalit

Opetusmenetelmät

Luennot, vierailijat, käytännön harjoitteita, oppimistehtävät
Aktiivinen osallistuminen vaaditaan
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopuksi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 26,5 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää sairaan ja kuntoutuvan vanhuksen hoidon ja kuntoutuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin, sekä saattohoidon peruspiirteet ja eettiset periaatteet. Hänellä on valmiudet selviytyä gerontologiseen hoitotyöhön ja kuntoutukseen liittyvistä työtehtävistä. Opiskelija osoittaa mielenkiintoa gerontologista hoito- ja kuntoutustyötä sekä saattohoitoa kohtaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee sairaan ja kuntoutuvan vanhuksen hoidon ja kuntoutuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin, sekä saattohoidon kokonaisuuden. Hän osaa arvioida osaamistaan ja toimia eettiset periaatteet huomioiden. Hänellä on valmiudet toimia gerontologiseen hoitotyöhön ja kuntoutukseen liittyvissä työtehtävissä ja soveltaa osaamistaan uusin työtehtäviin. Opiskelija osaa arvioida kehittymistarpeita omassa toiminnassaan ja havaitsee kehittämismahdollisuuksia työssään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee sairaan ja kuntoutuvan vanhuksen hoidon ja kuntoutuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin, sekä saattohoidon kokonaisuuden syvällisesti ja laaja-alaisesti. Hän osaa perustella ja arvioida ratkaisujaan ja toimia eettiset periaatteet huomioiden. Hänellä on erinomaiset valmiudet toimia gerontologiseen hoitotyöhön ja kuntoutukseen liittyvissä työtehtävissä, soveltaa osaamistaan uusin työtehtävin ja kehittää uusia toimintatapoja. Opiskelijalla on aloitekykyä ja näkemystä uuden toiminnan kehittämiseen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen tunneille
Oppimistehtävät
Tentti

Esitietovaatimukset

Suomeksi
Gerontologian perusteet, Geriatria, Anatomia ja fysiologia, Vanhuksen perushoiva

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 15.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2.5 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Katariina Perttula
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa omaishoidon sekä läheishoivan erilaiset muodot. Hän osaa jäsentää omaishoitajuuteen liittyviä tuen tarpeita sekä vanhuksen perheen ja läheisten että palvelujen näkökulmasta. Opiskelijalla on valmiuksia organisoida ja kehittää omais- ja läheishoivaa tukevia palveluita sekä tukea ja ohjata omaishoitoperhettä monipuolisesti palveluiden sekä muun ohjauksen, tuen ja neuvonnan keinoin. Hän tietää omaishoitajille suunnattuja valmennuksen ja kuntoutuksen muotoja ja osaa hyödyntää niitä omaishoitajien parissa tehtävässä työssä.

Sisältö

- omais- ja läheishoitajuus ja sen eri muodot
- omais- ja läheishoitajuuden tukeminen sekä tukemisen keinot ja menetelmät
- omaishoitajuuden tukemisen ajankohtaiset kehittämissuunnat
- omaishoitolaki
- palvelujärjestelmä omaishoitoperheiden tukena (julkiset, yksityiset sekä kolmannen sektorin tuottamat palvelut ja tuki)
- omaishoitajien kuntoutus ja valmennus
- omaishoitoperheen hoito-ja palvelusuunnitelma

Oppimateriaalit

-Laki omaishoidontuesta. 2005/937. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937
Minäkö omaishoitaja ? Ensiopas omaishoidosta. Omaishoitajaliitto. https://omaishoitajat.fi/wp-content/uploads/2017/06/Ensiopas_nettiversio.pdf
-Tikkanen,U. (2016). Omaishoidon arki. Tutkimus hoivan sidoksista (Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja 5) [väitöskirja, Helsingin yliopisto]. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1056-5
- Shemeikka, R, Buchert, U, Pitkänen, S, Pehkonen- Elmi, T. & Kettunen, A. 2017. Omaishoitajien tarvitsemat tukitoimet tehtävässä selviytymiseen. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 37).Valtioneuvoston kanslia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-384-2
- Noro, A. (toim.). (2019). Omais- ja perhehoidon kehitys vuosina 2015–2018. Päätelmät ja suositukset jatkotoimenpiteiksi (Raportteja ja muistioita 61). Sosiaali- ja terveysministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4022-2
- Kauppinen, K. & Silfver-Kuhalampi, M. (toim.) 2015. Työssäkäynti ja läheis- ja omaishoiva: työssä jaksamisen ja jatkamisen tukeminen. Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2015:12. Saatavissa: https://omaishoitajat.fi/wp-content/uploads/2017/11/Tössäkäynti-läheis-ja-omaishoiva_Kaisa-Kauppinen.pdf
- Muu opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Orientaatioluennot, verkkotehtävät Moodlessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää omaishoitajuuden ja läheishoivan eri muotoja pääpiirteissään. Hän osaa jäsentää jollakin tavalla omaishoitajuuteen liittyviä tuen tarpeita sekä omaishoitoperheen /läheisten näkökulmasta. Opiskelija osaa tukea ja ohjata omaishoitoperhettä hyödyntämällä joitakin palvelujärjestelmä mahdollisuuksia, mutta opiskelijan osaaminen on pinnallista ja kaavamaista. Opiskelija tietää asiakaslähtöisen palvelusuunnittelun pääpiirteet omaishoitoperheiden parissa tehtävässä työssä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa eritellä omaishoitajuuden ja läheishoivan eri muotoja ja niiden erityispiirteitä monipuolisesti. Opiskelija osaa tulkita omaishoitajuuteen liittyviä näkökulmia hyvin sekä analysoida niitä sekä omaishoitoperheen /läheisten sekä palvelujen näkökulmasta. Opiskelija osaa tukea ja ohjata omaishoitoperhettä omaishoitoperheen yksilölliset tilanteet huomioiden hyödyntämällä olemassa olevaa ajankohtaista tietoa sekä palveluita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa eritellä omaishoitajuuden ja läheishoivan eri muotoja ja niiden erityispiirteitä monipuolisesti. Opiskelija osaa analysoida omaishoitajuuteen liittyviä näkökulmia syvällisesti sekä omaishoitoperheen /läheisten sekä palvelujen näkökulmasta. Opiskelija osaa tukea ja ohjata omaishoitoperhettä hyödyntämällä olemassa olevaa ajankohtaista tietoa sekä palveluita reflektiivisesti ja omaishoitoperheen yksilölliset tilanteet monipuolisesti huomioiden. Lisäksi opiskelija osoittaa kykyä kehittää ja organisoida omaishoitajien ilmaisemia tarpeita vastaavia tukimuotoja ja palveluita.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Gerontologisen työn tietoperusta pääosin

Ilmoittautumisaika

29.08.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Hilkka Latva-Somppi
Opiskelijaryhmät
 • MGERO23
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko- oppimisympäristöä tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoäly huomioiden
-Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä

Sisältö

Johdatus toimisto-ohjelmiin
Tekstinkäsittely
- kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
- asiakirjastandardi
Taulukkolaskenta
- laskentamallit
- kaaviot
Esitysgrafiikka
- esityksen sisältö ja rakenne
- esityksen asetukset
Verkkopalvelujen hyödyntäminen
- pilvipalvelut
- verkkoneuvottelu työvälineenä
Tietoturva ja tietosuoja
Tietosuoja
Tekijänoikeudet
Tekoäly

Oppimateriaalit

Moodlessa ko. toteutuksella oleva kurssimateriaali.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus, itsenäiset tehtäväsuoritukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä: 1 h kurssin orientaatioon osallistuminen, 103 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön ja ymmärtää tietosuojan ja tekijänoikeuksien ja tekoälyn merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuvälineinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden tietosuojan ja tekijänoikeudet tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden niihin liittyvät tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana muodostuu itsenäisten tehtäväsuoritusten perusteella.

Ilmoittautumisaika

15.12.2023 - 21.04.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Raija Kangassalo

Tavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko- oppimisympäristöä tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoäly huomioiden
-Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä

Sisältö

Johdatus toimisto-ohjelmiin
Tekstinkäsittely
- kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
- asiakirjastandardi
Taulukkolaskenta
- laskentamallit
- kaaviot
Esitysgrafiikka
- esityksen sisältö ja rakenne
- esityksen asetukset
Verkkopalvelujen hyödyntäminen
- pilvipalvelut
- verkkoneuvottelu työvälineenä
Tietoturva ja tietosuoja
Tietosuoja
Tekijänoikeudet
Tekoäly

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

itsenäinen opiskelu verkossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 108 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön ja ymmärtää tietosuojan ja tekijänoikeuksien ja tekoälyn merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuvälineinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden tietosuojan ja tekijänoikeudet tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden niihin liittyvät tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset harjoitustyöt, Moodle-tentit

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Juha Yli-Hemminki
Opiskelijaryhmät
 • AUTE23B
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko- oppimisympäristöä tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoäly huomioiden
-Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä

Sisältö

Johdatus toimisto-ohjelmiin
Tekstinkäsittely
- kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
- asiakirjastandardi
Taulukkolaskenta
- laskentamallit
- kaaviot
Esitysgrafiikka
- esityksen sisältö ja rakenne
- esityksen asetukset
Verkkopalvelujen hyödyntäminen
- pilvipalvelut
- verkkoneuvottelu työvälineenä
Tietoturva ja tietosuoja
Tietosuoja
Tekijänoikeudet
Tekoäly

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön ja ymmärtää tietosuojan ja tekijänoikeuksien ja tekoälyn merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuvälineinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden tietosuojan ja tekijänoikeudet tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa huomioiden niihin liittyvät tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat sekä tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 24.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 01.10.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Kulttuurituottaja

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Sosionomi (AMK)
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Agrologi (AMK)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Jussi Kareinen
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • KUTU23
  Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- ratkoa todellisia työelämästä (yritykset, organisaatiot, yhdistykset) saatuja kehittämistehtäviä pienryhmissä, jotka koostuvat eri alojen opiskelijoista.
- toteuttaa asiakastutkimuksen ja siihen perustuen kehittää ja testata erilaisia ratkaisuja toimeksiantajan ongelmaan
- osaa huomioita liiketoiminnalliset näkökulmat ratkaisua valittaessa
- esitellä ammattimaisesti ryhmän valitseman ratkaisun eli konseptin toimeksiantajalle
- soveltaa muotoiluajattelua (design thinking) sekä sen prosessia jatkossa oman alan kehittämistehtävissä.

Sisältö

Päivätoteutuksessa opintojakso toteutetaan viikon mittaisena intensiiviopintojaksona, SeAMK Innovaatioviikkona. Sen aikana opiskelijat eivät osallistu muuhun SeAMKin opetukseen.
Monimuotototeutuksessa opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena erikseen määritellyllä aikataululla.
- Ennakkotehtävä opintojakson käsitteistä sekä prosesseista (muotoiluajattelu, palvelumuotoilu, ryhmätyöskentely)
- Kehittämistehtävän ongelman analysointi
- Asiakastiedon keruu eri menetelmillä
- Ratkaisuvaihtoehtojen ideointi eri menetelmillä
- Ratkaisuvaihtoehtojen testaus sekä kehittäminen testauksen perusteella
- Ratkaisun eli konseptin esittely
- Ryhmätyöskentelytaidot sekä päivittäinen oman työskentelyn raportointi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
- Opiskelija osoittaa ennakkotehtävän hyväksytysti suorittamisella asiakaslähtöiseen kehittämisprosessiin liittyvien vaiheiden ja käsitteiden hallitsemisen.
- Opiskelija osoittaa hallitsevansa asiakaslähtöisen kehitysprosessin osallistumalla aktiivisesti kehittämistehtävän ratkomiseen ryhmässä.
- Opiskelija osaa kerätä asiakastietoa eri menetelmillä ja soveltaa aineistoa kehittämistehtävän ratkaisemisessa.
- Opiskelija on osallistunut ryhmän tulosten esittelyyn toimeksiantajalle.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 26.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 26.04.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Katri Turunen
 • Virpi Salo
 • Merja Hoffrén-Mikkola
Opiskelijaryhmät
 • MGERO23
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojaksolla perehdytään terveyden lukutaitoa tukeviin vuorovaikutus- ja ohjausmenetelmiin aivoterveyden edistämisessä ja muistisairauksien hoidossa. Opintojaksolla harjoitellaan erilaisten vuorovaikutus- ja ohjausmenetelmien käyttöä aivoterveyteen liittyvässä elintapaohjauksessa, terveyden lukutaidon edistämisessä ja muistisairaan kohtaamisessa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa terveyden lukutaitoa tukevan vuorovaikutuksen ja ohjauksen periaatteita
- osaa käyttää terveyden lukutaitoa tukevia ohjausmenetelmiä
- osaa motivoida asiakasta aivoterveyden edistämiseen ja itsehoitoon
- osaa soveltaa puheeksi ottamisen menetelmiä aivoterveyden edistämiseksi
- perustelee arvostavan ja muistiystävällisen vuorovaikutuksen merkityksen muistisairaan ja hänen läheisensä kohtaamisessa

Sisältö

Terveyden lukutaidon perusteet
Aivoterveyteen liittyvät elintapatekijät
Teach Back -menetelmä
Puheeksi ottamisen menetelmät
Motivoiva haastattelu
Muistisairaan ja hänen läheisensä arvostava kohtaaminen

Oppimateriaalit

Kaikille pakollinen oppimateriaali on Moodlessa. Lisäksi on opintojaksolla suositeltavaa ja syventävää kirjallisuutta, jota opiskelija voi hyödyntää soveltuvin osin ja oman mielenkiintonsa mukaisesti:
Mönkäre, R. Muistisairaan kohtaaminen ja ohjaaminen. Teoksessa Muistisairaan hoito. Hallikainen, M., Immonen, A., Mönkäre, R., Pihlakari, P. (toim). Duodecim. Saatavilla Oppiportissa e-kirjana.
Sainio, A. (2022). Avaimet selkokieleen. Opike.
Papunet Muistisairaus ja vuorovaikutus: https://papunet.net/
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue. Elintapaohjauksen käsikirja: https://palveluketjut.hyvaep.fi/kasikirja/elintapaohjauksen-kasikirja/
Käypä Hoito: Motivoiva haastattelu ja ratkaisukeskeinen työskentelytapa: https://www.kaypahoito.fi/nix02726
Köhler, H. (2022). Potilaan ja lääkärin yhteistyö - Parantavan hoitosuhteen ytimessä. Duodecim. (hoitavasta viestinnästä soveltuvin osin)

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus: sisältää 3 kertaa aikaan sidottua verkossa toteutuvaa kontakti-opetusta ja lisäksi itsenäisesti Moodlessa suoritettavia harjoituksia ja tehtäviä. Verkkotapaamisia ei tallenneta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Aikaan sidotut verkkotapaamiset/luennot 6 h, itsenäistä opiskelua 48 h.

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytyn kriteerit:
Opiskelija tunnistaa terveyden lukutaitoa tukevan vuorovaikutuksen ja ohjauksen periaatteita. Opiskelija osaa kertoa terveyden lukutaitoa tukevista ohjausmenetelmistä sekä asiakkaan motivoinnista aivoterveyden edistämiseen ja itsehoitoon. Opiskelija osoittaa tuntevansa puheeksi ottamisen menetelmiä aivoterveyden edistämiseksi. Opiskelija perustelee arvostavan ja muistiystävällisen vuorovaikutuksen merkityksen muistisairaan ja hänen läheisensä kohtaamisessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Aikaan sidotut kontaktitunnit Teamsissa maanantaina 4.3.2024 klo 15-16.30, tiistaina 16.4 klo 14.45-17 sekä perjantaina 26.4 klo 15-16.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn kriteerit
Opiskelija tunnistaa terveyden lukutaitoa tukevan vuorovaikutuksen ja ohjauksen periaatteita. Opiskelija osaa kertoa terveyden lukutaitoa tukevista ohjausmenetelmistä sekä asiakkaan motivoinnista aivoterveyden edistämiseen ja itsehoitoon. Opiskelija osoittaa tuntevansa puheeksi ottamisen menetelmiä aivoterveyden edistämiseksi. Opiskelija perustelee arvostavan ja muistiystävällisen vuorovaikutuksen merkityksen muistisairaan ja hänen läheisensä kohtaamisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu verkkokeskusteluihin, vuorovaikutusharjoituksiin ja oppimispäiväkirjaan.

Lisätiedot

Opiskelu verkossa Moodle oppimisympäristössä. Opintojakso sisältää kolme aikaan sidottua Teams-tapaamista. Lisäksi itsenäistä aikaan ja paikkaan sitomatonta opiskelua Moodlessa.

Ilmoittautumisaika

29.08.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

11.03.2024 - 17.05.2024

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomi (AMK)
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
 • MGERO23
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa kansainvälistä taloutta ja sen vaikutuksia sosiaali- ja terveysalalle
- tarkastella kestävän kehityksen toteutumiseen liittyviä keskeisiä haasteita
- jäsentää kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen liittyviä erilaisia lähestymistapoja
- ohjata maahan muuttaneita ihmisiä heille tyypillisissä pulmatilanteissa
- tarkastella terveyteen ja sosiaalisiin ongelmiin liittyviä haasteita niiden kulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa kehyksissä
- hahmottaa globaalia terveystilannetta ja sen merkittävimpiä uhkatekijöitä

Sisältö

- kansainvälinen talous
- kestävä kehitys
- kulttuurien välinen vuorovaikutus
- maahan muuttaneiden kohtaamat tyypilliset ongelmatilanteet
- kulttuuriset näkökulmat terveyden ja sosiaalisten ongelmien tarkastelussa
- globaali terveystilanne ja siihen liittyvät uhkatekijät

Oppimateriaalit

Luennoitsijan tarjoamat materiaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, opetuskeskustelut, opintopäiväkirja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 18h, itsenäinen opiskelu 36h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteerit, hyvä (3)

x

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintopäiväkirja, aktiivisuus kontaktiopetuksessa.

Ilmoittautumisaika

29.08.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Anna Rauha
Opiskelijaryhmät
 • MGERO23
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisten elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja niihin liittyvän vierasperäisen terminologian. Opiskelija osaa paikantaa elinten sijainnin ihmiskehossa ja ymmärtää eri elinjärjestelmien toiminnan merkityksen ihmisen terveyden säilymisessä. Opiskelija luo pohjaa ihmiskehon vanhenemisen ja vanhenemismuutosten ymmärtämiseen. Opiskelija on selvillä mikrobien merkityksestä ihmisen terveyden säilymisessä ja tautien syntymisessä sekä luo perustaa vanhuksen infektiotautien ja niiden hoidon ymmärtämiseen ja aseptiseen työskentelyyn vanhustyössä.

Sisältö

- elinjärjestelmien rakenne ja toiminta
- tuki- ja liikuntaelimistö,
- hengitys- ja verenkiertoelimistö
- ruuansulatuselimistö
- virtsaneritysjärjestelmä
- umpieritysjärjestelmä ja hermosto
- mikrobiryhmät
- immunologia
- aseptiikan ja mikrobien tuhoamisen periaatteet

Oppimateriaalit

Leppäluoto, J. & al. (2012 tai uudempi painos). Anatomia+Fysiologia. Rakenteesta toimintaan. SanomaPro. (soveltuvin osin).

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus Moodlen ohjaamana.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopuksi, Moodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 x 27 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee puutteellisesti keskeisten elinjärjestelmien rakenteen ja toiminnan ja niihin liittyvää vierasperäisen terminologian. Opiskelija on epävarma elinjärjestelmien merkityksestä koko elimistön toiminnassa. Opiskelija osaa paikantaa vain joidenkin elinten sijainnin ihmisruumiissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee pääpiirteissään keskeisten elinjärjestelmien rakenteen ja toiminnan ja niihin liittyvän vierasperäisen terminologian. Opiskelija ymmärtää jossain määrin eri elinjärjestelmien merkityksiä koko elimistön toiminnassa.
Opiskelija osaa paikantaa elinten sijainnin ihmisruumiissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee keskeisten elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja niihin liittyvän vierasperäisen terminologian, sekä ymmärtää eri elinjärjestelmien merkityksen koko elimistön toiminnassa. Opiskelija osaa paikantaa elinten sijainnin ihmisruumiissa ja osaa soveltaa tietoaan mahdollisten rakenteellis-toiminnallisten häiriötekijöiden tunnistamisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ops:n osamistavoitteiden perusteella, 1-5.

Hylätty (0)

Alle 50% loppukokeen pistemäärästä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

50%-69% loppukokeen pistemäärästä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

70%-89% loppukokeen pistemäärästä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

90% tai enemmän loppukokeen pistemäärästä.

Esitietovaatimukset

opintojakso: Gerontologian perusteet

Ilmoittautumisaika

29.08.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Katri Turunen
 • Aino Asunmaa
Opiskelijaryhmät
 • MGERO23
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää ja tulkita vanhuutta ja vanhenemista monialaisten gerontologisten teorioiden kautta. Hän osaa tarkastella vanhuutta yhteiskunnallisena, sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä. Opiskelija osaa selittää vanhenemista sopeutumisen ja kehittymisen prosessina. Opiskelija osaa käyttää tutkimustietoa ja kokemuksellista tietoa lisäämään ymmärrystään vanhuudesta. Opiskelija osaa tukea iäkkään ihmisen terveyden ja toimintakyvyn edistämistä. Hän osaa hyödyntää ympäristön, liikunnan ja ravitsemuksen merkityksen. Opiskelija osaa soveltaa gerontologista tietoa vanhustyössä ja sen kehittämisessä sekä omassa ammatillisessa kasvussaan.

Sisältö

- gerontologia tieteenalana ja gerontologinen tutkimus
- väestön ikääntyminen ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset
- vanheneminen kokemuksellisena sekä yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja sosiaalisena ilmiönä
- iäkkäiden ihmisten toimintakyky ja terveys sekä niihin vaikuttavat tekijät
- iäkkäiden ravitsemus
- ikääntyneen ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen vanheneminen
- yksilön ja ympäristön välinen vuorovaikutus ihmisen vanhetessa
- iäkkäiden ihmisten liikkumiskykyyn sekä liikunnan merkitys ihmisen vanhenemiselle

Oppimateriaalit

Rantanen T, Kokko K, Sipilä S, & Viljanen A (toim.) 2022. Gerontologia. Duodecim.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus (luennot, ryhmätyöt), Itsenäinen opiskelu (kirjatentti, oppimistehtävät).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Joulukuu 2023, uusintamahdollisuus kerran sovittuna ajankohtana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

32 h luentoja sekä 2 h kirjatentti, itsenäistä opiskelua 128 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata vanhuutta ja vanhenemista gerontologisten teorioiden ja mallien kautta. Opiskelija tunnistaa vanhenemista sopeutumisen, kehittymisen ja yksilöllisten kokemusten muokkaamana prosessina. Opiskelija osaa soveltaa gerontologisen tietoa omassa opiskelussaan ja vanhustyössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa jäsentää vanhuutta ja vanhenemista monialaisesti gerontologisten teorioiden ja mallien kautta. Hän osaa selittää vanhenemista sopeutumisen, kehittymisen ja yksilöllisten kokemusten muokkaamana prosessina. Opiskelija osaa soveltaa gerontologista tietoa omassa opiskelussaan, vanhustyössä ja sen kehittämisessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja tulkita vanhuutta ja vanhenemista gerontologisten teorioiden ja mallien kautta monialaisesti yksilön, kulttuurin ja yhteiskunnan tasolla. Hän osaa selittää vanhenemista sopeutumisen, kehittymisen ja yksilöllisten kokemusten muokkaamana prosessina. Opiskelija osaa soveltaa gerontologista tietoa omassa opiskelussaan, vanhustyössä ja sen kehittämisessä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjatentti, essee, muut oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

16.01.2024 - 17.03.2024

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Hilkka Latva-Somppi
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa tieteellisen ja arkiajattelun eroja
- määritellä tutkimuksellisia lähestymistapoja ja tutkimuksen peruskäsitteitä
- esitellä tutkimusprosessin ja raportoinnin vaiheet (rakenne)
- selittää kriittisen ajattelun merkityksen tutkivassa ja kehittävässä työotteessa
- antaa esimerkkejä tutkimusetiikan merkityksestä

Sisältö

- tieteellinen ajattelu ja arkiajattelu
- yleinen tutkimusetiikka
- keskeisiä tutkimusmenetelmiä
- tutkimuksen peruskäsitteet ja rakenne
- tutkimusprosessin ja - raportin vaiheet
- tutkiva ja kehittävä työote

Oppimateriaalit

Verkko-opiskelu -materiaalit Moodlessa.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara. Tutki ja kirjoita.
Heikkilä Tarja. Tilastollinen tutkimus.
Metsämuuronen. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä.
Tuomi & Sarajärvi. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi.
Salonen, Kari et.al. 2017. Kehittämistoiminta ja kehittämistoiminnan menetelmiä ammatillisessa koulutuksessa
Vilkka Hanna. Tutki ja mittaa.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 1h kontaktia (alkuorientaatio) ja 51 h tuntia itsenäistä verkko-opiskelua.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- Hyväksytty/hylätty
- Hyväksytty: Opiskelija osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisensa suorittamalla opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
- Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkko-oppimisalustalla tehtyjen oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen

Esitietovaatimukset

Aikaisempia opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Hilkka Latva-Somppi
Opiskelijaryhmät
 • MGERO23
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa tieteellisen ja arkiajattelun eroja
- määritellä tutkimuksellisia lähestymistapoja ja tutkimuksen peruskäsitteitä
- esitellä tutkimusprosessin ja raportoinnin vaiheet (rakenne)
- selittää kriittisen ajattelun merkityksen tutkivassa ja kehittävässä työotteessa
- antaa esimerkkejä tutkimusetiikan merkityksestä

Sisältö

- tieteellinen ajattelu ja arkiajattelu
- yleinen tutkimusetiikka
- keskeisiä tutkimusmenetelmiä
- tutkimuksen peruskäsitteet ja rakenne
- tutkimusprosessin ja - raportin vaiheet
- tutkiva ja kehittävä työote

Oppimateriaalit

Verkko-opiskelu -materiaalit Moodlessa.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara. Tutki ja kirjoita.
Heikkilä Tarja. Tilastollinen tutkimus.
Metsämuuronen. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä.
Tuomi & Sarajärvi. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi.
Salonen, Kari et.al. 2017. Kehittämistoiminta ja kehittämistoiminnan menetelmiä ammatillisessa koulutuksessa
Vilkka Hanna. Tutki ja mittaa.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 1h kontaktia (alkuorientaatio) ja 51 h tuntia itsenäistä verkko-opiskelua.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- Hyväksytty/hylätty
- Hyväksytty: Opiskelija osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisensa suorittamalla opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
- Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkko-oppimisalustalla tehtyjen oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen

Esitietovaatimukset

Aikaisempia opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

16.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

12 - 24

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Bachelor of Health Care, Nursing
 • Sosionomi (AMK)
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Jutta Potila
 • Maria Valli
 • Virpi Rantanen
Opiskelijaryhmät
 • SH22K
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • SH21S
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus
 • FYS22
  Fysioterapeutti (AMK)
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)
 • RN21
  Degree Programme in Nursing, Nursing Branch, Registered Nurse, RN, (UAS)
 • MRN22
  Degree Programme in Nursing, Nursing Branch, Registered Nurse, RN, (UAS)
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus
 • SH21K
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • MSH21KA
  Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus
 • IEPN24S
  Sneak Peek of Finnish Nursing Education
 • MSH21S
  Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus
 • MRN23
  Bachelor of Health Care, Nursing
 • MGERO23
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus
 • FYS23
  Fysioterapeutti (AMK)
 • MSH22SB
  Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus
 • TH22
  Terveydenhoitaja (AMK)
 • TH21
  Terveydenhoitaja (AMK)

Tavoitteet

Student
- knows how to work in a multi-professional work group and utilize the expertise of group members in different areas -can map and comprehensively support the functional capacity of the elderly -identify the factors affecting the elderly client's survival at home -can assess the resources of clients with different cultural backgrounds and their loved ones and take these into account in the planning and implementation of care work and rehabilitation -knows how to take advantage of the opportunities offered by technology in supporting elderly living at home

- Student encounters multicultural peer students and other people with respect and equality and gives and takes feedback

-Student evaluates and develops the work, assumes responsibility for his/her actions and becomes aware of the interaction and co-operation skills and development needs of him/ herself

-Student practices simulated client situations in Finnish and in English

Sisältö

- Multi-professional collaboration in healthcare services

- Rehabilitation and supporting the functional capacity of the elderly at home

- Utilizing technological solutions and taking multicultural backgrounds account in the client work for the elderly

Oppimateriaalit

Opettajien osoittama materiaali Moodle alustalla

Opetusmenetelmät

Simulaatiot, luennot, oppimispäiväkirja, tutustumiskäynnit ja verkkotehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on kaksikielinen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Accepted: The student participates in the meetings of the study period and demonstrates the competence presented in the competence objectives during them and by successfully completing the tasks belonging to the study period.
Fail: -The student does not achieve the competence goals of the course and cannot demonstrate his competence in them.

-The student is not able to reflect and to recognize strengths and weaknesses in his/ her interaction and co-operation skills and does not seek to develop himself/ herself or to adapt his/her course of action accordingly.

- The student is not able to act in a professional manner in interaction and co-operation in simulated client situations. The student does not participate in the learning process nor shares knowledge with the peers.

- The student has not actively participated in studies and in simulations.

Esitietovaatimukset

30 op previous studies are required

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

8 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Aino Asunmaa
 • Maria Valli
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa asiakaslähtöisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida sairaan vanhuksen gerontologista hoito- ja kuntoutustyötä osana vanhuksen kokonaisvaltaista hoito- ja palvelusuunnittelua. Opiskelija osaa ottaa huomioon sairaan vanhuksen tarpeet ja voimavarat ja toimia osana moniammatillista verkostoa. Opiskelija osaa käyttää arvioinnissa RAI-arviointia. Opiskelija osaa vanhuksen lääkehoidon prosessin. Opiskelija ymmärtää saattohoitovaiheessa olevan vanhuksen ja hänen läheistensä hoidon ja tuen tarpeet. Hän osaa pohtia ja ratkaista eettisiä ongelmia sairaan vanhuksen hoitotyössä.

Sisältö

Harjoittelu toteutuu opiskelijan valitsemassa sairaan vanhuksen hoiva-, hoito- tai kuntoutusyksikössä, koti- tai laitoshoidossa, jossa opintojakson osaamistavoitteet on mahdollista saavuttaa.

Opetusmenetelmät

Orientaatio, harjoittelu, oppimistehtävä harjoittelun aikana, loppuseminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

212 h, josta harjoittelupaikassa 200 h

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli sinulla on aiemmin hankittua osaamista vanhusten hoitotyöstä, pyri löytämään harjoittelupaikka, joka tarjoaa sinulle uutta oppimista tai vahvistaa aiempaa osaamistasi vanhusten hoidosta ja kuntoutuksesta vanhustyön kentässä. Voit ottaa näkökulmaksi esimerkiksi hoitotyön kehittämisen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa asiakaslähtöisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida sairaan vanhuksen tarpeiden ja voimavarojen arviointiin perustuvaa gerontologista hoito- ja kuntoutustyötä. Opiskelija osaa vanhuksen lääkehoidon prosessin. Opiskelija ymmärtää saattohoitovaiheessa olevan vanhuksen ja hänen läheistensä hoidon ja tuen tarpeet. Hän osaa pohtia ja ratkaista eettisiä ongelmia sairaan vanhuksen hoitotyössä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen orientaatioon ja loppuseminaariin
Harjoittelu
Harjoitteluun liittyvä tehtävä
Oppimissopimus

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Laajuus

8 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Maria Valli
 • Katariina Perttula
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa vanhusten gerontologiseen sosiaalipalvelutyöhön liittyviä tarpeita kokonaisvaltaisesti. Opiskelija osaa tunnistaa tuen ja ammattityön muotoja sekä periaatteita, joilla tarpeisiin vastataan. Opiskelija osaa arvioida asiakkaiden palvelutarpeita. Opiskelija osaa analysoida omia arvojaan ja asenteitaan.

Sisältö

Harjoittelupaikan organisaatioon, asiakaskuntaan ja palveluihin tutustuminen. Asiakkaiden arkeen, toimintakykyyn ja osallisuuteen perehtyminen. Eettinen pohdinta sekä asiakkaiden että oman ammatillisen kehityksen näkökulmista.

Oppimateriaalit

Ei kirjallisuutta

Opetusmenetelmät

Harjoittelu työelämässä, oppimistehtävät, orientaatio ja yhteinen seminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan työelämässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

212 tuntia
harjoittelun pituus 5 viikkoa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on oma-aloitteinen ja aktiivinen harjoittelussa. Opiskelija osaa kuvata harjoittelupaikkansa toimintaympäristön, organisaation, asiakaskunnan ja palvelut. Opiskelija tunnistaa tuen ja ammattityön muotoja sekä periaatteita. Opiskelija osaa toimia ammattieettisesti ja tunnistaa omia arvojaan ja asenteitaan.
Hylätty:
Opiskelija osaa nimetä toimintaympäristössä tarvittavaa osaamista ja kehittämistarpeita vain osittain. Omien osaamistarpeitten tunnistaminen on epärealistista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-harjoittelun tavoitteet laadittu
-ohjaajan palaute
-oppimistehtävät suoritettu

Esitietovaatimukset

Opintojaksot: Palvelutarpeen arviointi ja Palveluohjaus

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

12 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Maria Valli
 • Tua Niemelä
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija on perehtynyt johtajan /esihenkilön rooliin ja johtamiseen vanhustyön palveluorganisaatiossa. Opiskelija osaa käyttää teoriatietoja vanhustyön johtamisessa. Hän on perehtynyt rahoituksen perusteisiin ja lainsäädäntöön. Opiskelija osaa tulkita ja arvioida vanhustyön palvelujen kehittämiskohteita ja käyttää laadunhallinnan menetelmiä vanhustyön kehittämisessä. Hän osaa analysoida valmiuksiaan ja kehittymismahdollisuuksiaan toimia tulosvastuullisena esihenkilönä ja laadun kehittäjänä vanhustyössä.

Sisältö

Harjoittelu toteutetaan vanhus- tai vammaispalveluiden palveluyksikössä perehtymällä erityisesti johtamiseen, rahoitukseen, kehittämiseen, laatuun ja arviointiin. Harjoittelupaikaksi soveltuvat myös vanhus- ja vammaispalveluihin kohdistuvat kehittämishankkeet ja projektit.

Oppimateriaalit

Opiskelijan itse valitsema kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Orientointi 2x , harjoittelu, oppimissopimus, harjoittelutehtävä, harjoittelun seminaari.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

318 tuntia
1. orientointi vko 50
2. orientointi vko 11
harjoittelu vko 12-19
harjoittelu seminaari vko 20

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa soveltaa teoriatietoa käytännön harjoittelutilanteissa. Hän osaa kuvata keskeisiä johtamisen osa-alueita, joita pohtii kirjallisissa töissään. Opiskelija osoittaa kriittistä ajattelua ja osaa nimetä kehittämistarpeita ja niihin vaihtoehtoisia ratkaisuja. Osaa arvioida omia kehittymistarpeitaan.

Hylätty: Opiskelija ei osaa yhdistää teoriatietoa käytännön tilanteisiin. Opiskelija ei osaa käyttää johtamisen ja kehittämisen keskeisiä käsitteitä. Hän ei tunnista palveluorganisaatioiden kehittämistarpeita tai ei löydä niiden kehittämiseen tarvittavia ratkaisuja. Opiskelija ei tunnista omia kehittymistarpeitaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä

Esitietovaatimukset

Tutkinto-ohjelman perus- ja ammattiopinnot pääsääntöisesti.

Lisätiedot

Harjoittelua edeltää johtamisen, henkilöstöhallinnon ja kehittämisen teoriaopinnot.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 15.12.2023

Laajuus

7 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Aino Asunmaa
 • Maria Valli
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee muistityön palvelujärjestelmän ja sairastuneen hoitoketjun sekä osaa ohjata asiakasta ja hänen läheisiään tarvittaviin palveluihin. Hän osaa suorittaa keskeiset testaukset ja haastattelut. Opiskelija osaa moniammatillisen tiimin jäsenenä suunnitella, toteuttaa ja arvioida muistisairaan ihmisen tarpeista lähtevää hoito- ja kuntoutustyötä siten, että eettiset periaatteet toteutuvat. Hän osaa tukea muistisairasta ihmistä itsenäiseen elämään ja osallistumiseen omassa yhteisössään.

Sisältö

Harjoittelu toteutuu opiskelijan valitsemassa muistityön ympäristössä tai yhteisössä, jossa opintojakson osaamistavoitteet on mahdollista saavuttaa.

Oppimateriaalit

Aiheeseen kuuluvan teoriaopintojakson kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Harjoittelu muistityön ympäristöissä,
Aloitus- ja loppuseminaarit
Oppimistehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

7 x 26,5 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija tuntee muistityön palvelujärjestelmän ja sairastuneen hoitoketjun sekä osaa ohjata asiakasta ja hänen läheisiään tarvittaviin palveluihin. Hän osaa suorittaa keskeiset testaukset ja haastattelut. Opiskelija osaa moniammatillisen tiimin jäsenenä suunnitella, toteuttaa ja arvioida muistisairaan ihmisen tarpeista lähtevää hoito- ja kuntoutustyötä siten, että eettiset periaatteet toteutuvat. Hän osaa tukea muistisairasta ihmistä itsenäiseen elämään ja osallistumiseen omassa yhteisössään.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää harjoitteluun vaadittavien tuntien sekä opiskelijan omien ja opintojakson yleisten tavoitteiden täyttymistä.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus: Vanhuksen hoiva, hoito ja kuntoutus

Ilmoittautumisaika

01.02.2022 - 07.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Anna-Kaarina Koivula
 • Tua Niemelä
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa iäkkään ihmisen tarpeita, joihin ehkäisevän ja valtaistavan gerontologisen työn keinoin voidaan vastata. Opiskelija osaa soveltaa valitsemiaan menetelmiä ja tukimuotoja sekä tunnistaa näitten käyttöön liittyviä haasteita. Opiskelija osaa analysoida omaa ammatillista kehittymistään.

Sisältö

Harjoittelu toimintayksikössä, jossa on mahdollisuus tutustua erilaisiin ehkäisevän, psykososiaalisen, sosiokulttuurisen, voimavaralähtöisen tai valtaistavan työn toimintatapoihin. Opiskelija valitsee menetelmälliset näkökulmansa harjoittelupaikan antamien mahdollisuuksien mukaan.

Opetusmenetelmät

Orientointi ja harjoittelun tehtävät Moodlessa, seminaariesitykset ja harjoittelu. Harjoittelu mahdollista suorittaa erilaisin toteuttamistavoin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työaikaa 6 op x 27 tuntia, yhteensä 162 h.
Harjoittelu 4 viikkoa tai etukäteen suunnitellulla ja opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osaa tunnistaa monipuolisesti ehkäisevän ja valtaistavan gerontologisen työn tarpeita. Opiskelija osaa suunnitella ja vertailla erilaisia hyvinvointia tukevia palveluita ja tukitoimia sekä käyttää niitä myös käytännön asiakastilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa ammatillista kehittymistään realistisesti.
Hylätty:
Opiskelija osaa tunnistaa ja nimetä erilaisia hyvinvointia tukevia palveluita ja tukitoimia, mutta suunnittelu sekä käytännön soveltaminen ovat puutteellisia. Ammatillisen kehittymisen analysointitaidot ovat puutteelliset.

Esitietovaatimukset

Opintojakso: Ehkäisevät ja valtaistavat menetelmät

Ilmoittautumisaika

29.08.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

09.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Aino Asunmaa
 • Maria Valli
Opiskelijaryhmät
 • MGERO23
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida aikuisen asiakkaan päivittäisten toimintojen tukemista kestävän kehityksen periaatteet huomioiden. Opiskelija osaa ottaa huomioon asiakkaan tarpeet kodinomaisissa olosuhteissa. Opiskelija osaa tukea asiakkaan voimavaroja, itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja elämänlaatua. Opiskelija osaa arvioida omia kehittymistarpeitaan.

Sisältö

Harjoittelun suorittaminen tavoitteiden mukaisesti.

Oppimateriaalit

Uusin painos: Hoitotyön taidot ja toiminnot, Rautava-Nurmi ym.

Opetusmenetelmät

VVO-jakso
Harjoittelu
Oppimissopimus
Aloitus- ja loppuseminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Katsotaan HOPS-keskustelussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 x 27 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on pakollinen opiskelijoille, joilla ei ole lähihoitajan tmv. tutkintoa tai aiempaa kokemusta hoitotyöstä ikääntyneiden parissa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan päivittäisten toimintojen tukemista. Opiskelija tunnistaa ja osaa ottaa huomioon asiakkaan tarpeet kodinomaisissa olosuhteissa. Opiskelija osaa tukea asiakkaan voimavaroja, itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja elämänlaatua ja parantaa ja vahvistaa niitä. Hän osaa käyttää päivittäisten toimintojen tukemisen tärkeimmät auttamismenetelmät ja osaa ohjata asiasta ja hänen läheisiään. Opiskelija osaa arvioida omia kehittymistarpeitaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimissopimus
Harjoittelu

Ilmoittautumisaika

29.08.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Aino Asunmaa
Opiskelijaryhmät
 • MGERO23
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa vanhuuden elämänvaiheen erityisyyden ja osaa mahdollistaa ikääntyneen mielekästä arkea huomioiden kestävän kehityksen. Hän osaa gerontologiseen tietoon perustuen selittää toimintakyvyn muutoksia ja arjessa selviytymistä sekä vanhuutta ja vanhenemista. Hän osaa olla vuorovaikutuksessa vanhuksen kanssa. Opiskelija hahmottaa tulevaa ammattiaan vanhustyössä.

Sisältö

Harjoittelu toteutuu opiskelijan valitsemassa ikääntyneelle mielekästä arkea mahdollistavassa ympäristössä.

Opetusmenetelmät

Harjoittelu opintojakson tavoitteisiin soveltuvassa vanhustyön toimintaympäristössä
Aloitus ja loppuseminaarit
Tehtävät; oppimissopimus ja teemoitettu oppimispäiväkirja

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 26,5h

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalle ei ole aiempaa ikääntyneiden mielekkään arjen toiminnoissa työ- tai harrastutoiminnassa hankittua osaamista, tämä harjoittelu on suoritettava. Muussa tapauksessa opiskelija voi osoittaa osaamisensa erillisenä näyttöpäivänä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/hylätty.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa vanhuuden elämänvaiheen erityisyyden ja omia osaamistarpeitaan. Hän osaa mahdollistaa ikääntyneiden mielekästä arkea. Hän osoittaa ymmärtävänsä gerontologiseen tietoon perustuen toimintakyvyn muutoksia ja arjessa selviytymistä sekä vanhuutta ja vanhenemista. Hän osaa olla vuorovaikutuksessa vanhuksen kanssa. Opiskelija hahmottaa tulevaa ammattiaan vanhustyössä.

Hylätty:
Opiskelijan näkemys vanhuuden elämänvaiheen erityisyydestä ja mielekkään arjen elementeistä on kapea. Hänellä on vaikeuksia olla vuorovaikutuksessa ikääntyneen kanssa. Hänen näkemyksensä omasta osaamisestaan ovat epärealistiset.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritettu käytännön harjoittelu, hyväksytty oppimispäiväkirja, oppimissopimus ja aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn.

Esitietovaatimukset

Gerontologisen tietoperustan opintokokonaisuus toteutuu samanaikaisesti.

Ilmoittautumisaika

29.09.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 24.05.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Anna-Kaarina Koivula
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää ehkäisevän ja valtaistavan vanhustyön käsitteitten sisällön ja tunnistaa ennakoivan, ehkäisevän ja valtaistavan työn teoreettisia perusteita. Opiskelija osaa nimetä ennakoivan ja ehkäisevän vanhustyön keskeisimmät toimijat ja toimintamuodot sekä osaa kertoa
sekä suomalaisia että kansainvälisiä esimerkkejä valtaistavan työn menetelmistä ja toimintamuodoista.

Sisältö

- hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teoreettiset perusteet
- valtaistavan ja voimavaralähtöisen työn teoreettiset perusteet
- ehkäisevän ja valtaistavan vanhustyön toimijoita sekä toteutusmuotoja
- etsivä, löytävä ja ennakoiva vanhustyö
- ehkäisevä työ monialaisena työnä
- Osallistavan, rakenteellisen ja valtaistavan vanhustyön toteutusmuotoja
- asiakasryhmien ohjaaminen
- kansainvälisiä toteutusmuotoja
- -ehkäisevä ja valtaistava työ kestävän kehityksen näkökulmasta
- -yrittäjyys ehkäisevässä ja valtaistavassa työssä

Oppimateriaalit

materiaalit moodlessa

Opetusmenetelmät

Suomeksi
verkko-opetus, suoritettavissa täysin itsenäisesti (moodle)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

noin 80 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla ehkäisevän ja valtaistavan vanhustyön teorioita, toimijoita ja työmuotoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla erilaisia ehkäisevän ja valtaistavan vanhustyön teorioita, toimijoita ja työmuotoja sekä arvioida eri työmuotojen soveltuvuutta asiakkaan tarpeisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida ehkäisevän ja valtaistavan vanhustyön merkitystä iäkkään ihmisen osallisuuden tukemisessa, voimavarojen vahvistamisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Opiskelija osaa suunnitella ja kehittää ehkäisevän ja valtaistavan työn menetelmiä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kuvailla ehkäisevän ja valtaistavan vanhustyön teorioita, toimijoita ja työmuotoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa vertailla erilaisia ehkäisevän ja valtaistavan vanhustyön teorioita, toimijoita ja työmuotoja sekä arvioida eri työmuotojen soveltuvuutta asiakkaan tarpeisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida ehkäisevän ja valtaistavan vanhustyön merkitystä iäkkään ihmisen osallisuuden tukemisessa, voimavarojen vahvistamisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Opiskelija osaa suunnitella ja kehittää ehkäisevän ja valtaistavan työn menetelmiä.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Maria Valli
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida nykyhetken ja tulevaisuuden vanhustyön haasteita ja geronomin ammattikuvaa. Hän osaa analysoida koulutuksen aikana hankkimaansa osaamista, ammatillista kasvuaan ja kehittymishaasteitaan.

Sisältö

- geronomin asiantuntijuus- ja osaamisvaatimukset
- vanhustyön nykyisten ja tulevaisuuden haasteiden analysoiminen
- oman geronomiasiantuntijuuden erittely suhteessa osaamisvaatimuksiin

Oppimateriaalit

Opiskelijan valitsema materiaali, jonka kautta kuvaa ammatillista kasvuaan.

Opetusmenetelmät

Luennot, yhteiset keskustelut, oman ammatillisen kasvun esittely kirjallisesti ja eri keinoin seminaarissa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osaa analysoida nykyhetken ja tulevaisuuden vanhustyön haasteita ja geronomin ammattikuvaa. Hän osaa analysoida koulutuksen aikana hankkimaansa osaamista, ammatillista kasvuaan ja kehittymishaasteitaan.
Hylätty:
Opiskelijalla ei osaa kuvata vanhustyön haasteita eikä omaa ammatillista osaamistaan jäsentyneellä tavalla..

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oman ammatillisen kasvun esittäminen yhteisessä seminaarissa.

Esitietovaatimukset

tutkinto-ohjelman perus- ja ammattiopintojen hyväksytty suorittaminen

Ilmoittautumisaika

29.08.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

09.01.2024 - 17.05.2024

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Aino Asunmaa
 • Pirjo Takala
Opiskelijaryhmät
 • MGERO23
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata ja arvioida geronomin työssä edellytettäviä osaamisvaatimuksia. Hän tunnistaa vanhustyön osaamisessa tarvittavaa tietotaitoa sekä osaa soveltaa sitä geronomin ammattiin kehittyessään. Opiskelija ymmärtää sosiaalisen ja kulttuurisen toimintaympäristön merkityksen ikääntyneille ja osaa huomioida ne ammatissaan. Opiskelija osaa analysoida kestävän kehityksen ulottuvuuksia vanhustyössä.

Sisältö

- geronomin asiantuntijuus- ja osaamisvaatimukset
- vanhustyön nykyisten ja tulevaisuuden haasteiden tunnistaminen
- oman geronomiasiantuntijuuden erittely suhteessa osaamisvaatimuksiin

Oppimateriaalit

SoTe alan, erityisesti vanhustyön, ammattilehdet

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, vierailijat, seminaari

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työtä 54 tuntia

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osaa analysoida nykyhetken ja tulevaisuuden vanhustyön haasteita ja geronomin ammattikuvaa. Hän osaa analysoida koulutuksen aikana hankkimaansa osaamista, ammatillista kasvuaan ja kehittymishaasteitaan. Opiskelija osaa analysoida kestävän kehityksen ulottuvuuksia vanhustyössä.

Hylätty:
Opiskelijalla ei osaa kuvata vanhustyön haasteita eikä omaa ammatillista osaamistaan jäsentyneellä tavalla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen luennoilla
Ryhmätyöskentelyyn osallistuminen ja itsenäisen tehtävän tekeminen
Seminaarityöskentelyyn osallistuminen

Lisätiedot

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

09.01.2024 - 12.01.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 12.04.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomi (AMK)
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Asta Niinimäki
Opiskelijaryhmät
 • MSOS24K
  Sosionomi (AMK), Monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä projektitoiminnan roolia ja merkitystä sosionomin tehtäväkentillä.
Opiskelija osaa tunnistaa projektityön yhdeksi sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen työvälineeksi.
Opiskelija osaa nimetä sosiaali- ja terveysalan projektitoiminnan luonteenomaisia piirteitä.
Opiskelija osaa kuvata projektityön prosessia ja nimetä eri vaiheisiin sisältyvät ydintehtävät.
Opiskelija osaa tunnistaa ja nimetä onnistuneen projektin edellytyksiä.

Sisältö

- Projektitoiminnan käsitteet ja toimintatavat
- Projektiorganisaatio ja sidosryhmät
- Projektin vaiheet ja prosessi
- Projektien rahoituslähteet
- Projektiviestintä
- Projektin johtaminen

Oppimateriaalit

Kymäläinen, H-R., Lakkala, M., Carver, E. & Kamppari, K.(2016).Opas projektityöskentelyyn. Helsingin yliopisto. Tieteestä toimintaa -verkoston julkaisu. Opas_projektityöskentelyyn 2016.pdf (helsinki.fi)
Lisäksi opettajan luentomateriaali.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu pääosin itsenäisenä opiskeluna ja pienryhmätyöskentelynä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Teoriaosuuden tentti 8.3.2024, pienryhmätehtävän palautus ja esitykset 12.4.2024

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

78h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä projektien roolia ja merkitystä sosiaali- ja terveysalalla. Opiskelija osaa määritellä projektin keskeisimmät käsitteet ja toimintatavat. Opiskelija osaa kuvata projektin vaiheet ja prosessin. Hän tietää keskeisimmät sosiaali- ja terveysalan projektien rahoituslähteet. Opiskelija osaa nimetä keskeiset projektiviestinnän ja johtamisen elementit

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä ja kuvailla projektitoiminnan roolia ja merkitystä sosiaali- ja terveysalalla ja siten sosionomin tehtäväkentillä. Hän osaa kuvailla monipuolisesti projektin käsitteitä, toimintaa, projektin vaiheita ja prosesseja. Opiskelija tunnistaa ja kuvailee projektiviestinnän, johtamisen ja onnistuneen projektin välisiä merkitysyhteyksiä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa määritellä ja kuvailla moninäkökulmaisesti projektitoiminnan roolia ja merkitystä sosiaali- ja terveysalalla ja siten sosionomin tehtäväkentillä. Hän osaa avata kattavasti projektin käsitteitä. Opiskelija osaa tarkastella analyyttisesti projektin toimintaa, sen vaiheita ja prosesseja. Opiskelija osaa analysoida projektiviestinnän, johtamisen ja onnistuneen projektin välisiä merkitysyhteyksiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi muodostuu teoriaosuuden tentistä (50%) ja pienryhmätehtävästä (50%).

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa määritellä projektien roolia ja merkitystä sosiaali- ja terveysalalla. Opiskelija osaa määritellä projektin keskeisimmät käsitteet ja toimintatavat. Opiskelija osaa kuvata projektin vaiheet ja prosessin. Hän tietää keskeisimmät sosiaali- ja terveysalan projektien rahoituslähteet. Opiskelija osaa nimetä keskeiset projektiviestinnän ja johtamisen elementit.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa määritellä ja kuvailla projektitoiminnan roolia ja merkitystä sosiaali- ja terveysalalla ja siten sosionomin tehtäväkentillä. Hän osaa kuvailla monipuolisesti projektin käsitteitä, toimintaa, projektin vaiheita ja prosesseja. Opiskelija tunnistaa ja kuvailee projektiviestinnän, johtamisen ja onnistuneen projektin välisiä merkitysyhteyksiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa määritellä ja kuvailla moninäkökulmaisesti projektitoiminnan roolia ja merkitystä sosiaali- ja terveysalalla ja siten sosionomin tehtäväkentillä. Hän osaa avata kattavasti projektin käsitteitä. Opiskelija osaa tarkastella analyyttisesti projektin toimintaa, sen vaiheita ja prosesseja. Opiskelija osaa analysoida projektiviestinnän, johtamisen ja onnistuneen projektin välisiä merkitysyhteyksiä.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Katri Turunen
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ikääntyvien toimintakykyä kuvaavat keskeiset käsitteet. Opiskelija osaa nimetä toimintakyvyn heikentymiselle altistavia tekijöitä, joihin tulee kiinnittää huomiota koko elinkaaren ajan terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen tukemiseksi. Opiskelija osaa nimetä vanhuudessa yleistyviä sairauksia, joita voidaan ennaltaehkäistä terveellisillä elintavoilla. Opiskelija tuntee kansalliset terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi laaditut suositukset, ja osaa ohjata ikääntyvää itsenäiseen suositusten mukaiseen terveydestä ja toimintakyvystä huolehtimiseen. Opiskelija osaa perustella ennaltaehkäisyn merkityksen ikääntyvien sairauksien ehkäisyssä ja toimintakyvyn tukemisessa. Opiskelija on perehtynyt elintapaohjauksessa ja toimintakyvyn tukemisessa käytettäviin menetelmiin. Opiskelija kykenee huomioimaan toiminnassaan ikäihmisten yksilöllisyyden ja osaa tukea ikääntynyttä yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Opiskelijan toiminnassa näkyy toimintakykyä tukeva ja ikääntyvän yksilölliset voimavarat tunnistava työote.
Opiskelija ymmärtää ennaltaehkäisevän ja toimintakykyä tukevan toiminnan yhteyden kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Sisältö

- Toimintakyvyn käsitteet ja laaja-alainen toimintakyvyn arviointi
- Elämänkaarinäkökulma toimintakyvyn laaja-alaiseen tukemiseen
- Kansalliset terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisen suositukset
- Elintapaohjauksen menetelmät
- Ikääntyvien ohjaus toimintakykyä tukevin menetelmin

Oppimateriaalit

T. Rantanen, K. Kokko, S. Sipilä, & A. Viljanen (toim.) 2022. Gerontologia. Duodecim. Soveltuvin osin.

Autti-Rämö I, Melkas S, Rajavaara M, Salminen A-L. 2022. Kuntoutuminen. Duodecim. Soveltuvin osin.

Kulmala, J (toim.) Hyvä vanhuus - Menetelmiä aktiivisen arjen tukemiseen. PS-Kustannus.

Ikääntyneitä koskevat TOIMIA-suositukset: https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/tmi?toc=802600

Opetusmenetelmät

Lähiopetus (luennot, käytännön harjoitukset, työelämän kanssa yhteistyössä ikääntyneiden toimintakykyä tukevien tuokioiden ohjaus, seminaariesitys), Itsenäinen opiskelu (tiedonhankinta, kirjallisuuden opiskelu, oppimistehtävät).

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ikääntyneiden toimintakykyä tukevaa ohjausta yhteistyössä työelämän kanssa (E-P hyvinvointialueen etäpalvelut).

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä toimintakyvyn käsitteet ja nimeää tekijöitä, jotka tukevat tervettä ja toimintakykyistä vanhenemista. Opiskelija tietää tärkeimmät kansalliset ikääntyville suunnatut terveyden ja toimintakyvyn suositukset. Opiskelija osallistuu ikääntyville suunnattujen hyvinvointipäivien järjestämiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä toimintakyvyn käsitteet ja kuvaa monipuolisesti tekijöitä, jotka tukevat tervettä ja toimintakykyistä vanhenemista. Opiskelija tietää tärkeimmät kansalliset ikääntyville suunnatut terveyden ja toimintakyvyn suositukset ja osaa suunnitella niiden pohjalta yksilöllistä elintapaohjausta. Opiskelija osallistuu aktiivisesti ikääntyville suunnattujen hyvinvointipäivien järjestämiseen. Opiskelija osoittaa toiminnassaan toimintakykyä tukevaa työotetta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa nimetä toimintakyvyn käsitteet ja kuvaa monipuolisesti tekijöitä, jotka tukevat tervettä ja toimintakykyistä vanhenemista. Opiskelija osaa perustella toimintaansa tutkimusnäytön kautta. Opiskelija tietää tärkeimmät kansalliset ikääntyville suunnatut terveyden ja toimintakyvyn suositukset ja osaa suunnitella niiden pohjalta yksilöllistä elintapaohjausta. Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja vastuullisesti ikääntyville suunnattujen hyvinvointipäivien järjestämiseen. Opiskelijan toiminnassa näkyy positiivinen, kannustava ja yksilölliset voimavarat huomioiva toimintakykyä tukeva työote.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Case-oppimistehtävä ja sen esittäminen sekä muut kirjalliset harjoitustyöt.

Esitietovaatimukset

Opintojaksot: Gerontologian perusteet sekä Ikäystävällinen ympäristö ja ajattelu

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 15.12.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Maria Valli
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää psykososiaalisen työn käsitteen teoreettiset lähtökohdat ja sisällön. Opiskelija osaa ideoida ja toteuttaa toimintoja, joissa käytetään erilaisia psykososiaalisen vanhustyön menetelmiä. Opiskelija osaa analysoida psykososiaalisten menetelmien käytössä ilmeneviä haasteita.

Sisältö

- psykososiaalisen työn käsite
- psykososiaalinen työ osana sosiaalityön teoriaperustaa
- psykososiaalisen työn menetelmiä
- vuorovaikutus psykososiaalisessa työssä
- puheeksiottaminen

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali Moodle alustalla

Opetusmenetelmät

Luennot, toiminnalliset harjoitukset, oppimistehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

26,5 x 4

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla psykososiaalisen työn erilaisia toteutusmuotoja ja niiden merkitystä iäkkään ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla psykososiaalisen työn erilaisia toteutusmuotoja ja niitten merkitystä iäkkään ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Hän osaa toteuttaa toimintoja, joissa käytetään psykososiaalisen vanhustyön menetelmiä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida psykososiaalisen työn merkitystä, mahdollisuuksia ja toteutusmuotoja iäkkään ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Opiskelija osaa ideoida ja toteuttaa toimintoja, joissa käytetään monipuolisesti erilaisia psykososiaalisen vanhustyön menetelmiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen tunneilla
Itsenäinen tehtävä
Ryhmätehtävä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kuvailla psykososiaalisen työn erilaisia toteutusmuotoja ja niiden merkitystä iäkkään ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa vertailla psykososiaalisen työn erilaisia toteutusmuotoja ja niitten merkitystä iäkkään ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Hän osaa toteuttaa toimintoja, joissa käytetään psykososiaalisen vanhustyön menetelmiä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida psykososiaalisen työn merkitystä, mahdollisuuksia ja toteutusmuotoja iäkkään ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Opiskelija osaa ideoida ja toteuttaa toimintoja, joissa käytetään monipuolisesti erilaisia psykososiaalisen vanhustyön menetelmiä.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Hilkka Latva-Somppi
 • Leena Elenius
 • Katariina Perttula
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa laadullisen ja määrällisen tutkimuksen teoreettiset, menetelmälliset ja eettiset lähtökohdat. Opiskelija osaa asettaa tutkimuksen lähestymistapaan sopivan kysymyksen. Hän osaa toteuttaa tutkimusprosessin laadullisen tutkimuksen perusmenetelmin. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa määrällisen tutkimuksen tutkimusprosessin, rakentaa aineistonkeruuvälineen ja käyttää SPSS -tilastointiohjelmaa. Opiskelija osaa tehdä ehdotuksia tutkimustiedon soveltamisesta vanhustyön käytäntöön. Opiskelija osaa eritellä tutkimustiedon tarvettaan, käyttää tutkimustiedon etsimiseen soveltuvia tiedonlähteitä ja lukea tutkimustietoa.

Sisältö

- laadullisen ja määrällisen tutkimuksen peruskäsitteet, kysymyksenasettelu, tutkimussuunnitelma ja –prosessi
- tiedonkeruuvälineen suunnittelu, muuttujien mitta-asteikot, otanta
- laadullisten aineistojen keruun ja analyysin perusmenetelmät
- määrällisen aineiston analysointi SPSS –tilastointiohjelmalla
- tulosten havainnollistaminen ja raportointi
- tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus, tiedon tuottaminen ja tulosten soveltaminen vanhustyön käytäntöön ja sen kehittämiseen
- sosiaali- ja terveysalan kotimaiset ja kansainväliset tutkimustiedon lähteet
- tutkimustiedon ja tilastollisen tiedon hankinta sekä lukeminen

Oppimateriaalit

- Greasley, Pete (2008) Quantitative Data Analysis Using SPSS: An Introduction for Health and Social Sciences. Open University Press. (e-kirja).
- Heikkilä, Tarja (2014) Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita.
- Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, H. Tutkimushaastattelu. teemahaastattelun teoria ja käytäntö.
- Kananen, Jorma (2014) Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 176.
- Kananen, Jorma (2014) Toimintatutkimus kehittämistutkimuksen muotona. Jyväskylä: Jyväskylän
ammattikorkeakoulun julkaisuja.
- Puusa, A & Juuti, P. 2011. Menetelmäviidakon raivaajat: perusteita laadullisen tutkimuslähestymistavan valintaan. Helsinki: JTO.
- Sarajärvi, Anneli & Tuomi, Jouni. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi. Helsinki:Tammi.
- Verkko-oppimisalustalla olevat materiaalit
- Muu opettajan jakama kirjallisuus
- SeAMK Kirjaston verkkosivut, Vanhustyön - geronomitutkinnon tiedonhaun opas ja muut kirjaston tuottamat verkko-oppaat
- SeAMK Kirjallisten töiden ohje ja mallipohja.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus ja verkko-opetus, itsenäiset tehtävät. Tiedonhankinnassa työpajaopetus.
Määrällinen osuus: kurssin orientaatio kontaktina, muilta osin verkko-opiskelua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä 130 h, josta
- Määrällliset tutkimusmenetelmät -osuuden virtuaaliopiskelun osuus 52 h
- Laadulliset tutkimusmenetelmä -osuuden kontaktiopetus 20 h, itsenäisen työn osuus 32 h
- Tutkimustiedonhankinta – työpajat 8 h, itsenäisen työn osuus 18 h

Sisällön jaksotus

Määrälliset tutkimusmenetelmät -osuus
- Määrällisen tutkimuksen ominaispiirteet, käsitteet
- Kyselylomakkeet, Webropol-kyselyt
- Webropolin Raportointi ja Professional Statistics käyttö määrällisen tutkimusaineiston analysoinnissa, lisänä mahdollisuus myös SPSS-ohjelman käyttöön
- itsenäiset tehtäväsuoritukset
Laadulliset tutkimusmenetelmät:
- Laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet ja periaatteet
- Laadullisen tutkimuksen aineistonkeruutavat
- Laadullisen tutkimusaineiston analyysitavat
- Tutkimuksen luotettavuus laadullisessa tutkimuksessa
Tutkimustiedon hankinta
- tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat
- kotimaiset ja kansainväliset tutkimustiedonlähteet
- tutkimuksen lukeminen, tutkimuksen osat

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla laadullista ja määrällistä tutkimuksen lähestymistapaa ja menetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa ohjauksessa tutkimusprosessin laadullisen ja määrällisen tutkimuksen perusmenetelmin. Opiskelija tietää tutkimuseettiset normit. Opiskelija osaa kuvata esimerkkejä tutkimustiedon soveltamista vanhustyön käytäntöön. Opiskelija osaa esitellä ja käyttää sosiaali- ja terveysalan tutkimustiedon lähteitä. Opiskelija osaa lukea tutkimustietoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla laadullisen ja määrällisen tutkimuksen lähestymistapoja, kysymyksenasettelua ja menetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa tutkimusprosessin ja huomioida eettiset tekijät. Hän osaa käyttää laadulliseen ja määrälliseen tutkimukseen soveltuvia tiedonkeruumenetelmiä sekä analysoida aineistoja SPSS-tilastointiohjelmalla sekä laadullisen tutkimuksen perusmenetelmin. Opiskelija osaa raportoida ja havainnollistaa tutkimuksen tuottamaa tietoa sekä tehdä johtopäätöksiä vanhustyön käytännön kehittämiseen. Opiskelija osaa esitellä ja käyttää sosiaali- ja terveysalan tutkimustiedon lähteitä sujuvasti. Opiskelija osaa lukea ja jäsentää tutkimustietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida laadullisen ja määrällisen tutkimuksen teoreettisia, menetelmällisiä ja eettisiä lähtökohtia. Opiskelija osaa toteuttaa ja perustella tutkimusprosessin. Hän osaa valita tutkimukseen soveltuvia aineistoja, suunnitella aineistonkeruuta ja analysoida aineistoja laadullisen tutkimuksen perusmenetelmin sekä SPSS-tilastointiohjelmalla. Opiskelija osaa raportoida ja havainnollistaa tulokset sekä tuottaa johtopäätöksiä käytännön vanhustyön kehittämiseen. Opiskelija osaa esitellä ja käyttää sosiaali- ja terveysalan tutkimustiedon lähteitä sujuvasti ja monipuolisesti. Opiskelija osaa lukea tutkimustietoa kriittisesti ja kehittää tiedonhakuaan löydetyn tiedon perusteella.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laadullinen tutkimus:
Määrällinen tutkimus: Arvosana muodostuu itsenäisten tehtäväsuoritusten perusteella.
Tutkimustiedon hankinta: Arvosana muodostuu tiedonhankintatehtävien perusteella.

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 21.01.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 31.05.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Minna Laitila

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata toipumisen ja toipumisorientaation keskeiset elementit ja osaa soveltaa niitä asiakastyössä
- Opiskelija on perehtynyt henkilökohtaisen toipumisen merkitykseen tutkimus- ja kokemustiedon perusteella
- Opiskelija tuntee toipumisen mittaamisen perusperiaatteet yksilö- ja organisaation tasolla
- Opiskelija omaksuu toipumisorientaation mielenterveys- ja päihdetyön keskeiseksi lähtökohdaksi ja toimintaa ohjaavaksi arvoksi
- Opiskelija tunnistaa kokemustiedon mahdollisuudet mielenterveys- ja päihdetyössä ja osaa hyödyntää kokemustietoa ja vertaisuutta

Sisältö

- Toipuminen ja toipumisorientaatio
- Henkilökohtainen toipuminen
- Toipumisen merkitys
- Toipumisen mittaaminen
- Kokemusasiantuntijuus, vertaistuki ja toipuminen

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu Moodle-ympäristössä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = noin 27 tuntia opiskelijan työtä

realization.localizedApproveRejectDescription

Suomeksi
Hyväksytty = H
Opiskelija osaa kuvata toipuminen ja toipumisorientaatio -käsitteiden sisällön.
Opiskelija osoittaa perehtyneensä toipumisorientaation ja kokemuksellisen tiedon merkitykseen.
Opiskelija on osallistunut opintojakson toteutukseen ja tehnyt annetut tehtävät.

Hylätty = 0
Opiskelija ei osaa kuvata toipuminen ja toipumisorientaatio -käsitteiden sisältöä.
Opiskelija ei ole perehtynyt toipumisorientaation ja kokemuksellisen tiedon merkitykseen
Opiskelija ei osallistunut opintojakson toteutukseen ja/tai tehnyt annettuja tehtäviä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteerit, hyvä (3)

x

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty = H
Opiskelija osaa kuvata toipuminen ja toipumisorientaatio -käsitteiden sisällön.
Opiskelija osoittaa perehtyneensä toipumisorientaation ja kokemuksellisen tiedon merkitykseen.
Opiskelija on osallistunut opintojakson toteutukseen ja tehnyt annetut tehtävät.

Hylätty = 0
Opiskelija ei osaa kuvata toipuminen ja toipumisorientaatio -käsitteiden sisältöä.
Opiskelija ei ole perehtynyt toipumisorientaation ja kokemuksellisen tiedon merkitykseen
Opiskelija ei osallistunut opintojakson toteutukseen ja/tai tehnyt annettuja tehtäviä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Moodlessa olevine tehtävien suorittaminen hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Aino Asunmaa
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa yleisimmät muistisairaudet ja niille tyypilliset oirekuvat. Opiskelija tunnistaa muistioireita ja ymmärtää milloin on syytä epäillä muistisairautta. Opiskelija osaa tunnistaa muistisairaan ihmisen sekä hänen perheensä ja läheistensä tuen tarpeita ja ohjata heitä. Opiskelija tunnistaa oikea-aikaisen ohjauksen, neuvonnan ja yksilöllisen hoito- ja kuntoutussuunnitelman merkityksen. Opiskelija osaa tukea muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeutta ja valmiuksia oikeudelliseen ennakointiin ja mahdollisuuteen osallistua omaa hoitoa koskeviin päätöksiin. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti muistisairaan lääkkeettömiä hoitomuotoja ja palveluohjauksen menetelmiä.

Sisältö

- muistioireesta diagnoosiin
- muistisairaan ja läheisten palveluohjaus
- yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnittelu
- muistityön eettiset kysymykset,
- muistisairaan vuorovaikutuksen tukeminen
- työikäinen muistisairas ja hänen läheisensä
- arvokas arki, osallisuus, itsemääräämisoikeus
- muistisairauden lääkkeettömät hoitomuodot
- tulevaisuuden ennakointi

Aika ja paikka

Hallikainen M, Immonen A, Mönkäre R & Pihlakari P (toim.) Muistisairaan hoito. Duodecim. 2019 (myös E-kirja)
+ Opintojakson Moodlessa materiaaleja

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen opiskelu, tehtävät, tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopuksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 26,5 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa jossain määrin selittää ihmisen muistioireita ja muistisairautta sekä sairauden etenemisen polkua diagnoosista yksilölliseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan. Opiskelija osaa määritellä muistisairaan ja hänen läheistensä tuen tarpeita ja ohjata heitä oikea-aikaisiin palveluihin. Opiskelija tunnistaa muistisairaan lääkkeettömiä hoitomuotoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää muistioireita ja muistisairauksia sekä asiakkaan polun diagnoosista yksilölliseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan. Hän osaa palveluohjauksisella otteella määritellä muistisairaan ihmisen sekä hänen perheensä ja läheistensä tuen tarpeita ja ohjata heitä oikea-aikaisiin palveluihin. Opiskelija ymmärtää, miten oikea-aikainen ohjaus ja neuvonta tukevat muistisairaan ihmisen valmiuksia oikeudelliseen ennakointiin ja mahdollisuuteen osallistua omaa hoitoa koskeviin päätöksiin. Opiskelija osaa hyödyntää muistisairaan lääkkeettömiä hoitomuotoja. Opiskelijaa tietää ihmisen oma näkemyksen ja itsemääräämisoikeuden merkityksen kuntouttavassa hoidossa ja siihen vaikuttavissa ratkaisuissa ja päätöksissä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tunnistaa ihmisen muistioireen ja muistisairauden sekä hallitsee polun diagnoosista yksilölliseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan. Opiskelija osaa määritellä muistisairaan ja hänen läheistensä tuen tarpeita ja ohjata heitä oikea-aikaisiin palveluihin. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti muistisairaan lääkkeettömiä hoitomuotoja.
Opiskelija ymmärtää muistityön moninaisuuden ja mahdollisuudet ja osoittaa konkreettisia asioita muistityön kehittämiseen niin asiakkaiden kuin järjestelmänkin tasolla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 2/3
Tehtävät 1/3

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus: Vanhuksen hoiva, hoito ja kuntoutus

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Tiina Kohtamäki
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelijalla on perustiedot ja -taidot taiteen ja kulttuurin menetelmistä sekä mahdollisuuksista vanhustyössä. Hän osaa työskennellä tavoitteellisesti ja suunnitella luovan toiminnan kokonaisuuden alusta loppuun. Opiskelija on tietoinen luovista voimavaroistaan ja osaa käyttää niitä. Hän ymmärtää menetelmien merkityksen minäkuvan ja itsetunnon sekä yhteisöllisyyden vahvistajina.
Opiskelijalla on valmiudet ohjata asiakkaita sosiokulttuurisia menetelmiä hyödyntäen. Opiskelija tietää ryhmädynamiikan lainalaisuuksia. Hän tuntee ryhmäprosessin käynnistämiseen, ylläpitämiseen ja päättämiseen vaikuttavat tekijät. Hän tietää, miten sosiokulttuuristen toiminnallisten menetelmien avulla voidaan tukea asiakasryhmien hyvinvointia, toimintakykyä ja itsensä toteuttamista sekä vahvistaa osallisuutta. Opiskelija osaa ohjata vanhuksia yksilöinä ja osana ryhmää.

Sisältö

- ryhmä, ryhmädynamiikka, ryhmäprosessi
- tavoitteellinen ryhmän ohjaaminen
- sosiokulttuuriset menetelmät, sosiaalinen innostaminen
- sosiokulttuuriset menetelmät geronomin työssä: taide, musiikki, draama, liikunta, luonto, valokuva
- erilaisten toiminnallisten ryhmämenetelmien hyödyntäminen sosiaalisen innostamisen näkökulmasta

Oppimateriaalit

- Levine Madori, L. (2010).Therapeutic Thematic Arts Programming- menetelmä ikääntyneiden aikuisten hoidossa ja kuntoutuksessa.
- Rankanen M., Hentinen M. & Mantere M-H. (2007). Taideterapian perusteet.
- Hakola U. & al. (2009). Valokuvan terapeuttinen voima.
- Malte-Colliard, K. & Lampo, M. (toim.) (2013). Voimaa Taiteesta. Malleja taiteen soveltamiseen hyvinvointialalla.
- Kohtamäki, T & Palomäki, S-L. (2010). Valokuvat vanhainkodin asukkaiden elämäntarinoiden lähteenä. Janus 2010 vol 18 (1) 2010, 35-47.
- Kurki, L. (2008). Innostava vanhuus. Sosiokulttuurinen innostaminen vanhempien aikuisten parissa.
- Bojner-Horowitz, E.&Bojner, G. (2007) Mielihyvää musiikista.
- Handmade Wellbeing Handbook
- Draxl, E.; Fischer, A.; Kokko, S.; Kästik, H.; Salovaara, M. & Stedman, J. (Edit). (2017) Handmade Wellbeing Handbook. Facilitating art and craft workshops for older people in care settings.
- Cutler, D.; Karttunen, R. & Räsänen, J. (2021). Love in cold climate, Creative ageing in Finland. The Baring Foundation.

Opetusmenetelmät

Toiminnalliset työpajaharjoitukset, kokemuksellinen oppiminen. Luennot, yksilö-, pari- ja ryhmätehtävät. Opintojaksolla on käytössä moodle-oppimispohja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

104h:
- 24h luennot ja toiminnalliset harjoitukset,
- 60h itsenäinen työskentely
- 20h harjoitukset

realization.localizedApproveRejectDescription

Osallistuminen ja annetut tehtävät kurssin alkaessa

Sisällön jaksotus

- TTAP™ (teemallinen, taiteita hyödyntävä kuntoutusmenetelmä ja siihen liittyvät harjoitukset)
- valokuvan menetelmällinen hyödyntäminen
- monipuolinen kuvan käyttö
- oman motivoitumisen ja innostumisen merkitys luovan toiminnan menetelmien toteuttamisessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla kerätään materiaalimaksu (5€).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee sosiokulttuurisen työn menetelmiä. Hän osaa luovan toiminnan työskentelyn perustapoja. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa työprosessin ryhmälle. Opiskelija osaa soveltaa ja käyttää luovia taitojaan työvälineenä ja osallisuuden vahvistajana asiakastyössä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi koostuu seuraavista osioista: tuntityöskentely, harjoitukset ja tehtävät. Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty /hylätty.
Hyväksytty
Opiskelija perehtyy sosiokulttuurisen työn menetelmiin. Hän osaa joitakin luovan toiminnan työskentelytapoja. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa työprosessin ryhmän jäsenenä. Opiskelija käyttää luovia taitojaan työvälineenä ja yhteisöllisyyden vahvistajana. Hän osallistuu kontaktiopetukseen ja laatii kurssiin kuuluvan kirjallisen tehtävän.
Hylätty
Opiskelija ei osallistu kontaktiopetukseen eikä tuota kurssilla vaadittuja tehtäviä.

Esitietovaatimukset

edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Jaana Store
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kertoa itsestään ja koulutuksestaan ruotsin kielellä, osaa käyttää hoito- ja sosiaalialan sanastoa kuvaillessaan palvelujen tarpeessa olevaa vanhusta, kirjoittaa kuvauksen vanhuksesta, ohjata ja neuvoa vanhusta erilaisissa vanhustyön palvelutilanteissa ruotsin kielellä.

Sisältö

Vanhus- ja hoito sekä sosiaalityöhön kuuluva ruotsinkielinen sanasto, vanhustyöhön kuuluvien tekstien lukeminen ja erilaiset kirjoitustehtävät sekä vanhustyöhön ja työyhteisöihin kuuluvien vuorovaikutustilanteiden harjoittelu. Aiheina ovat vanhusten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, yleisimmät sairaudet ja sosiaaliset ongelmat sekä vanhuksen kohtaaminen erilaisissa hoitoa ja palvelua vaativissa tilanteissa.Omaan koulutukseen, ammattialaan ja vanhustyöhön liittyvät artikkelit ja referaatit. Suullisia, kirjallisia ryhmä-ja paritehtäviä erilaisista työelämän tilanteista

Oppimateriaalit

Opettajan kokoama materiaali.

Opetusmenetelmät

-kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja kuuntelut, pari- ja ryhmätyöskentely
-itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 80 h. Kontaktiopetus 24 h
Itsenäinen työskentely 56 h

Lisätietoja opiskelijoille

Oppitunneilla 80% läsnäolovelvollisuus.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.
-aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn
-suullisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu
-kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti
-tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Heli Simon
 • Jaana Store
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

x

Sisältö

x

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Jaana Store
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

x

Sisältö

x

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

x Arviointi perustuu suullisen ja kirjallisen taitotason amk-kriteereihin.

Ilmoittautumisaika

02.01.2024 - 25.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 16.05.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Pia Haapala

Tavoitteet

Opintojaksolla perehdytään sosiaali- ja terveysalan digitalisaation mahdollisuuksiin sekä siihen, mitä onnistunut sosiaali- ja terveysalan digitalisaatio edellyttää ja vaatii. Opintojaksolla tuodaan esille sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluita, kotona asumisen teknologioita sekä robotiikan, tekoälyn ja mobiilin terveysteknologian ratkaisuja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä sosiaali- ja terveysalan teknologioiden ja digitaalisten palveluiden käsitteitä
- nimetä sosiaali- ja terveysalalla käytössä olevia digitaalisia palveluita ja tunnistaa niiden käyttötarkoituksen
- huomioida tietoturvan ja tietosuojan vaatimukset sosiaali- ja terveysalalla
- arvioida eettisyyttä osana teknologioiden ja digitaalisten palveluiden käyttöä
- perustella teknologioiden käytön hyötyjä suunnitellessaan esteettömiä ja saavutettavia palveluita
- selittää onnistuneen teknologian käyttöönottoprosessin
- luokitella olemassa olevia kotona asumista tukevia teknologisia ratkaisuja
- selittää ja perustella robotiikan, tekoälyn ja mobiilin terveysteknologian sovelluksia sosiaali- ja terveysalalla

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalan digitalisaation käsitteet
Digitaaliset palvelut
Tietoturva ja tietosuoja
Etiikka
Esteettömyys ja saavutettavuus
Teknologioiden käyttöönotto
Kotona asumisen teknologiat
Robotiikka, tekoäly ja mobiili terveysteknologia

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu virtuaalisesti Moodle-oppimisympäristössä.

realization.localizedApproveRejectDescription

Opiskelija osaa
• määritellä sosiaali- ja terveysalan teknologioiden ja digitaalisten palveluiden keskeisimmät käsitteet
• nimetä keskeisimpiä sosiaali- ja terveysalalla käytössä olevia digitaalisia palveluita ja tunnistaa niiden käyttötarkoituksen
• huomioida tietoturvan ja tietosuojan sosiaali- ja terveysalalla
• arvioida eettisyyttä osana teknologioiden ja digitaalisten palveluiden käyttöä
• arvioida teknologian käytön hyötyjä suunnitellessaan esteettömiä ja saavutettavia palveluita
• selittää onnistuneen teknologian käyttöönottoprosessin pääpiirteet
• luokitella keskeisimpiä olemassa olevia kotona asumista tukevia teknologisia ratkaisuja
• selittää ja arvioida robotiikan, tekoälyn ja mobiilin terveysteknologian sovelluksia sosiaali- ja terveysalalla

?

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteerit, hyvä (3)

x

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
• määritellä sosiaali- ja terveysalan teknologioiden ja digitaalisten palveluiden keskeisimmät käsitteet
• nimetä keskeisimpiä sosiaali- ja terveysalalla käytössä olevia digitaalisia palveluita ja tunnistaa niiden käyttötarkoituksen
• huomioida tietoturvan ja tietosuojan sosiaali- ja terveysalalla
• arvioida eettisyyttä osana teknologioiden ja digitaalisten palveluiden käyttöä
• arvioida teknologian käytön hyötyjä suunnitellessaan esteettömiä ja saavutettavia palveluita
• selittää onnistuneen teknologian käyttöönottoprosessin pääpiirteet
• luokitella keskeisimpiä olemassa olevia kotona asumista tukevia teknologisia ratkaisuja
• selittää ja arvioida robotiikan, tekoälyn ja mobiilin terveysteknologian sovelluksia sosiaali- ja terveysalalla

Lisätiedot

Opintojakso toteutuu virtuaalisesti Moodle-oppimisympäristössä.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Aino Asunmaa
 • Maria Valli
 • Anna-Kaarina Koivula
 • Tua Niemelä
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa työelämätahon hyväksymän tutkimuksellisen kehittämisprosessin reflektiivistä ja kehittävää työotetta hyödyntäen. Hän osaa soveltaa monipuolisesti tiedonhankinnan taitoja tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee pitkäkestoisen tutkimus- tai kehittämisprosessin toteuttamisen. Opiskelija on sisäistänyt tutkimuseettiset periaatteet.

Sisältö

- tutkimussuunnitelman toteuttaminen, menetelmien käyttö, aineiston keruu ja analysointi
- yhteistyö työelämätahojen kanssa

Oppimateriaalit

- SeAMK:n kirjallisten töiden ohjeet
- SeAMK:n opinnäytetöiden ohje

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arvioinnissa sovelletaan Seamkin opinnäytetyöoppaan liitteessä olevaa arviointikriteeristöä: intra.seamk.fi/opiskelu Seamkissa/Opiskelu/Kirjallisten töiden ja opinnäytetöiden ohjeet/opinnäytetyön arviointikriteerit

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Aino Asunmaa
 • Katri Turunen
 • Maria Valli
 • Anna-Kaarina Koivula
 • Tua Niemelä
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia opinnäytetyön suunnitelman, jossa hyödynnetään tutkimuksellista kehittämistoimintaa. Hän osaa soveltaa tiedonhankinnan taitoja. Opiskelija osaa tehdä yhteistyötä työelämän kanssa opinnäytetyösuunnitelman laatimisessa.

Sisältö

- tutkimus-/tai kehittämistehtävän asettaminen ja sen käsitteellinen tarkastelu
- tutkimussuunnitelman tai kehittämistoiminnan suunnitelman tekeminen, menetelmien valinta
- yhteistyö työelämätahojen kanssa

Oppimateriaalit

- SeAMK:in kirjallisten töiden ohjeet
- SeAMK:in opinnäytetöiden ohje

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arvioinnissa sovelletaan Seamkin opinnäytetyöoppaan liitteessä olevaa arviointikriteeristöä: intra.seamk.fi/opiskelu Seamkissa/Opiskelu/Kirjallisten töiden ja opinnäytetöiden ohjeet/opinnäytetyön arviointikriteerit

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Aino Asunmaa
 • Maria Valli
 • Anna-Kaarina Koivula
 • Tua Niemelä
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa työelämätahon hyväksymän tutkimuksellisen kehittämisprosessin reflektiivistä ja kehittävää työotetta hyödyntäen. Hän osaa soveltaa monipuolisesti tiedonhankinnan taitoja tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Hän hallitsee pitkäkestoisen tutkimus- tai kehittämisprosessin toteuttamisen. Opiskelija on sisäistänyt tutkimuseettiset periaatteet. Opiskelija osaa raportoida tutkimuksellisen prosessin ja hänellä on valmiudet soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön. Opiskelija osaa arvioida omaa toimintaansa ja oppimistaan.

Sisältö

- tutkimussuunnitelman toteuttaminen, menetelmien käyttö, aineiston keruu ja analysointi
- yhteistyö työelämätahojen kanssa
- tutkimustulosten tai kehittämistoiminnan raportoiminen, itsearviointi ja vertaisarviointi

Oppimateriaalit

- SeAMK:n kirjallisten töiden ohjeet
- SeAMK:n opinnäytetöiden ohje

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arvioinnissa sovelletaan Seamkin opinnäytetyöoppaan liitteessä olevaa arviointikriteeristöä.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Anna-Kaarina Koivula
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa fyysisistä, psyykkisistä tai sosiaalisista syistä erityisryhmiin kuuluvien ikääntyneiden henkilöiden tarpeita ja osaa huomioida ne tukiessaan heidän arkeaan. Hän osaa huomioida tuen tarpeet asiakastilanteissa ja arjen toiminnoissa siten, että vanhuksen osallisuus ja oman elämänsä asiantuntijuus varmistuu.
Opiskelija tuntee erityistä tukea antavia keskeisiä tiedontuottajia ja kolmannen sektorin toimijoita ja osaa hyödyntää niitä ohjatessaan erityisryhmiin kuuluvia ikääntyneitä. Opiskelija kykenee hyödyntämään tämän hetkistä palvelujärjestelmää ja tuntee keskeisimmät lait ja suositukset. Hän osaa asiakasryhmiä koskevat palveluohjaukseen tarvittavat tiedot ja taidot.
Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja tietää omia kehittymistarpeitaan työssä.

Sisältö

- erityisryhmään kuuluminen vanhuudessa; vammaisuus, monikulttuurisuus, vähemmistöön
kuuluminen, syrjäytyneisyys
- erityisryhmään kuuluvan ikääntyneen tuen- ja palveluntarpeet
- tukimuodot, suositukset ja lainsäädäntö
- yleisimmät kommunikaatiota tukevat menetelmät

Oppimateriaalit

moodlen materiaalit

Opetusmenetelmät

verkko-opetus, suoritettavissa täysin itsenäisesti (moodle)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

noin 80 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nähdä erityisryhmiin kuuluvien ikääntyneiden henkilöiden erityistarpeita ja huomioi niitä tukiessaan heidän arkeaan. Hän huomioi tuen tarpeita asiakastilanteissa ja arjen toiminnoissa pyrkien mahdollistamaan vanhuksen osallisuutta ja oman elämänsä asiantuntijuutta.
Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä erityisryhmiin suuntautuvassa vanhustyössä. Opiskelija näkee kehittymistarpeita omassa toiminnassaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata erityisryhmiin kuuluvien ikääntyneiden henkilöiden erityistarpeita ja huomioida ne tukiessaan hänen heidän arkeaan. Opiskelija osoittaa tietävänsä erityisryhmiin kuuluvien vanhuksen arjen ja hyvinvoinnin erityistarpeista ja haasteista. Hän osaa huomioida tuen tarpeet asiakastilanteissa ja arjen toiminnoissa siten, että vanhuksen osallisuus ja oman elämänsä asiantuntijuus varmistuu.
Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti moniammatillisessa yhteistyössä ja kehittämisessä erityisryhmiin suuntautuvassa vanhustyössä. Opiskelija osaa arvioida kehittymistarpeita ja -mahdollisuuksia omassa toiminnassaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa erityisryhmiin kuuluvien ikääntyneiden henkilöiden erityistarpeita ja hallitsee monipuolisia ratkaisuvaihtoehtoja tukiessaan heidän arkeaan. Opiskelija osoittaa hallitsevansa erityisryhmiin kuuluvien vanhuksen arjen ja hyvinvoinnin erityistarpeista ja haasteista. Hän osaa huomioida tuen tarpeet asiakastilanteissa ja arjen toiminnoissa kattavasti, siten että vanhuksen osallisuus ja oman elämänsä asiantuntijuus varmistuu.
Opiskelija osaa toimia uusia ratkaisuja tavoitteellisesti etsien ja löytäen moniammatillisessa yhteistyössä ja kehittämisessä erityisryhmiin suuntautuvassa vanhustyössä. Opiskelija osaa perustellen arvioida kehittymistarpeita ja -mahdollisuuksia omassa toiminnassaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

oppimistehtävät

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa nähdä erityisryhmiin kuuluvien ikääntyneiden henkilöiden erityistarpeita ja huomioi niitä tukiessaan heidän arkeaan. Hän huomioi tuen tarpeita asiakastilanteissa ja arjen toiminnoissa pyrkien mahdollistamaan vanhuksen osallisuutta ja oman elämänsä asiantuntijuutta.
Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä erityisryhmiin suuntautuvassa vanhustyössä. Opiskelija näkee kehittymistarpeita omassa toiminnassaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa kuvata erityisryhmiin kuuluvien ikääntyneiden henkilöiden erityistarpeita ja huomioida ne tukiessaan hänen heidän arkeaan. Opiskelija osoittaa tietävänsä erityisryhmiin kuuluvien vanhuksen arjen ja hyvinvoinnin erityistarpeista ja haasteista. Hän osaa huomioida tuen tarpeet asiakastilanteissa ja arjen toiminnoissa siten, että vanhuksen osallisuus ja oman elämänsä asiantuntijuus varmistuu.
Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti moniammatillisessa yhteistyössä ja kehittämisessä erityisryhmiin suuntautuvassa vanhustyössä. Opiskelija osaa arvioida kehittymistarpeita ja -mahdollisuuksia omassa toiminnassaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa erityisryhmiin kuuluvien ikääntyneiden henkilöiden erityistarpeita ja hallitsee monipuolisia ratkaisuvaihtoehtoja tukiessaan heidän arkeaan. Opiskelija osoittaa hallitsevansa erityisryhmiin kuuluvien vanhuksen arjen ja hyvinvoinnin erityistarpeista ja haasteista. Hän osaa huomioida tuen tarpeet asiakastilanteissa ja arjen toiminnoissa kattavasti, siten että vanhuksen osallisuus ja oman elämänsä asiantuntijuus varmistuu.
Opiskelija osaa toimia uusia ratkaisuja tavoitteellisesti etsien ja löytäen moniammatillisessa yhteistyössä ja kehittämisessä erityisryhmiin suuntautuvassa vanhustyössä. Opiskelija osaa perustellen arvioida kehittymistarpeita ja -mahdollisuuksia omassa toiminnassaan.

Ajoitus

04.04.2024 - 03.05.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 99

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Anna-Kaarina Koivula

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa fyysisistä, psyykkisistä tai sosiaalisista syistä erityisryhmiin kuuluvien ikääntyneiden henkilöiden tarpeita ja osaa huomioida ne tukiessaan heidän arkeaan. Hän osaa huomioida tuen tarpeet asiakastilanteissa ja arjen toiminnoissa siten, että vanhuksen osallisuus ja oman elämänsä asiantuntijuus varmistuu.
Opiskelija tuntee erityistä tukea antavia keskeisiä tiedontuottajia ja kolmannen sektorin toimijoita ja osaa hyödyntää niitä ohjatessaan erityisryhmiin kuuluvia ikääntyneitä. Opiskelija kykenee hyödyntämään tämän hetkistä palvelujärjestelmää ja tuntee keskeisimmät lait ja suositukset. Hän osaa asiakasryhmiä koskevat palveluohjaukseen tarvittavat tiedot ja taidot.
Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja tietää omia kehittymistarpeitaan työssä.

Sisältö

- erityisryhmään kuuluminen vanhuudessa; vammaisuus, monikulttuurisuus, vähemmistöön
kuuluminen, syrjäytyneisyys
- erityisryhmään kuuluvan ikääntyneen tuen- ja palveluntarpeet
- tukimuodot, suositukset ja lainsäädäntö
- yleisimmät kommunikaatiota tukevat menetelmät

Opetusmenetelmät

Itsenäisesti suoritettava verkko-opinto.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nähdä erityisryhmiin kuuluvien ikääntyneiden henkilöiden erityistarpeita ja huomioi niitä tukiessaan heidän arkeaan. Hän huomioi tuen tarpeita asiakastilanteissa ja arjen toiminnoissa pyrkien mahdollistamaan vanhuksen osallisuutta ja oman elämänsä asiantuntijuutta.
Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä erityisryhmiin suuntautuvassa vanhustyössä. Opiskelija näkee kehittymistarpeita omassa toiminnassaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata erityisryhmiin kuuluvien ikääntyneiden henkilöiden erityistarpeita ja huomioida ne tukiessaan hänen heidän arkeaan. Opiskelija osoittaa tietävänsä erityisryhmiin kuuluvien vanhuksen arjen ja hyvinvoinnin erityistarpeista ja haasteista. Hän osaa huomioida tuen tarpeet asiakastilanteissa ja arjen toiminnoissa siten, että vanhuksen osallisuus ja oman elämänsä asiantuntijuus varmistuu.
Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti moniammatillisessa yhteistyössä ja kehittämisessä erityisryhmiin suuntautuvassa vanhustyössä. Opiskelija osaa arvioida kehittymistarpeita ja -mahdollisuuksia omassa toiminnassaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa erityisryhmiin kuuluvien ikääntyneiden henkilöiden erityistarpeita ja hallitsee monipuolisia ratkaisuvaihtoehtoja tukiessaan heidän arkeaan. Opiskelija osoittaa hallitsevansa erityisryhmiin kuuluvien vanhuksen arjen ja hyvinvoinnin erityistarpeista ja haasteista. Hän osaa huomioida tuen tarpeet asiakastilanteissa ja arjen toiminnoissa kattavasti, siten että vanhuksen osallisuus ja oman elämänsä asiantuntijuus varmistuu.
Opiskelija osaa toimia uusia ratkaisuja tavoitteellisesti etsien ja löytäen moniammatillisessa yhteistyössä ja kehittämisessä erityisryhmiin suuntautuvassa vanhustyössä. Opiskelija osaa perustellen arvioida kehittymistarpeita ja -mahdollisuuksia omassa toiminnassaan.