Siirry suoraan sisältöön

Geronomi (AMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Geronomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Geronomi (AMK)

Koulutusala

Terveys- ja hyvinvointialat
Koulutusalan luokitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämään kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Tutkinto-ohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Sosiaali-ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Geronomi (AMK). Geronomi (AMK) -tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulutasoista osaamista edellyttäviin tehtäviin julkisen sektorin, yksityisen sektorin sekä vapaaehtois- ja järjestösektorin toiminnoissa. Geronomi (AMK) on laillistettu ja rekisteröity sosiaalialan ammattihenkilö (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015).

Tutkinnon taso

Koulutusohjelma johtaa ammattikorkeakoulututkintoon, joka on ensimmäisen syklin bachelor-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 6.
Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.
Löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.
Linkki

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat ammattikorkeakoululain mukaisesti perusopinnoista, ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä vuodessa.
Vanhustyön tutkinto-ohjelma on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja kestoltaan 3,5 vuotta. Tutkinto-ohjelma koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, opinnäytetyöstä sekä vapaasti valittavista opinnoista.
Perusopinnot koostuvat SeAMK:n yhteisistä opinnoista, sosiaali- ja terveysalan yhteisistä opinnoista sekä tutkinto-ohjelman perusopinnoista. Perusopinnot sisältävät orientoivia opintoja, tiedonhankintaa, tietotekniikkaa sekä kieli- ja viestintäopintoja. Perusopinnot antavat valmiuksia opiskeluun ja perehdyttävät opiskelijan vanhustyössä kohdattaviin ilmiöihin, alaa jäsentäviin käsitteisiin sekä alan työtehtäviin. Perusopinnoissa käsiteltävät aihepiirit syventyvät opintojen edetessä.
Tutkinto-ohjelman ammattiopinnot perustuvat gerontologiseen tietoon ikääntymisestä. Gerontologisen tiedon perustalle rakentuvat sekä hoitotyön että sosiaalityön sisällöt, jotka integroituvat toisiinsa geronomin (AMK) ammattityössä. Gerontologisen hoito- ja sosiaalityön tietoperustalle rakentuvat vanhuspalveluita koskeva tieto, ehkäisevän ja vanhusta psykososiaalisesti tukevan työn menetelmät, vanhuksen hoivan, hoidon ja kuntoutuksen menetelmät sekä vanhustyön johtaminen. Ammattitaitoa edistävää harjoittelua kuvataan myöhemmin kohdassa Työssäoppiminen ja harjoittelu.
Kehittämisen ja tutkimisen taidot syvenevät opintojen edetessä. Ne lähtevät liikkeelle tiedonhankinnan, viestinnän ja tieteellisen kirjoittamisen taidoista, projektitoiminnasta ja innovaatio-osaamisesta ja etenevät alakohtaisin kehittämisen ja tutkimisen opintoihin. Tutkimus- ja kehittämisosaaminen muodostaa jatkumon, joka päättyy opinnäytetyön tekemiseen vanhustyön kannalta relevatista ja työelämän kannalta tarkoituksenmukaisesta aiheesta. Opinnäytetyö voi olla muodoltaan tutkimus tai selvitys, kehittämistehtävä, produktio tai tuote.
Vapaasti valittavat opinnot muodostuvat yksilöllisesti opiskelijan omien valintojen mukaan. Vapaasti valittavat opinnot voivat olla laajoja opintokokonaisuuksia, esim. monialaiset työelämäprojektit tai kansainvälisessä vaihdossa suoritettu opintokokonaisuus. Myös SeAMK:n vapaasti valittavien opintojen tarjontaa, muiden korkeakoulujen opintoja, opiskelijayhdistys- ja tutortoimintaa, sekä tutkintoa vastaavaa palkkatyötä voi sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin.
Opetusuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.
- Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
- Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana.
- Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
- Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona.
- Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.
Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa monialaisia työelämälähtöisiä projektiopintoja (ProSeAMK).
Suositeltavin ajankohta monialaisiin työelämäprojekteihin osallistumiselle ovat kolmas ja neljäs lukukausi.

Osaamistavoitteet

Vanhustyön tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet noudattavat eurooppalaista koulutustasoluokitusta (EQF), jossa tutkinto sijoittuu tasolle 6. Osaamistavoitteet nousevat vanhustyön yhteiskunnallisesta tehtävästä ja alan ammatillisuuden luonteesta. Osaamistavoitteet käyvät yksityiskohtaisesti ilmi tutkinto-ohjelman sisällön kuvauksesta sekä tutkinto-ohjelmakohtaisesta kompetenssikuvauksesta, joita käsitellään seuraavaksi.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Geronomi (AMK) tutkinto-ohjelmassa pidetään tärkeänä, että opiskelijalle syntyy valmiuksia ja sitoutumista toimia vanhusten hyvän elämän edistämiseksi yksilötasolla, yhteisöissä ja organisaatioissa sekä laajemmin koko yhteiskunnassa. Yksilöihin ja ryhmiin kohdistuvassa vanhustyössä geronomin toiminta on ehkäisevää, tukevaa, hoitavaa, kuntouttavaa ja vanhuksen osallisuutta edistävää työtä vanhustyön toimintaympäristöissä. Koulutuksessa painottuvat vanhuksen hyvinvoinnin, toimintakyvyn sekä tuen tarpeiden arviointi ja suunnitelmallinen edistäminen monipuolisilla gerontologisen hoito- ja sosiaalityön menetelmillä. Geronomi (AMK) –koulutuksessa ovat keskeisesti esillä myös yksilöllisten vanhuspalvelujen organisoimisessa tarvittavat taidot, kuten palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus, palveluketjujen ja moniammatillisten vanhuspalvelujen organisoiminen ja omaisten tukeminen. Vanhuspalveluorganisaatioiden tasolla työssä korostuvat palvelutoiminnan ohjaus, lähiesimiestyö sekä henkilöstön ja palvelujen kehittäminen. Yhteiskunnan tasolla työssä korostuu vanhuspalvelujärjestelmien arviointi ja kehittäminen sekä yhteiskunnallinen ja vanhuspoliittinen vaikuttamistyö.

Kompetenssit

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.
Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.
Gerontologinen osaaminen. Geronomi (AMK) osaa soveltaa gerontologista monitieteistä tietoa ja osaamista vanhustyössä sekä ymmärtää vanhenemista yksilön ja hänen elämänkulkunsa sekä yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Hän on sisäistänyt voimavaralähtöisen vanhuskäsityksen geronomin työn lähtökohdaksi. Geronomi osaa toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti ja edistää niiden toteutumista, kuten myös iäkkään ihmisen itsemääräämisoikeutta, oikeudenmukaisuutta ja yksilöllisyyttä ihmisarvoisen vanhuuden turvaamiseksi. Hän kykenee hyväksyvään empaattiseen, dialogiseen ja reflektiiviseen vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen erilaisten ihmisten kanssa. Geronomi osaa toimia kulttuuritaustoiltaan erilaisten ikääntyvien ihmisten kanssa. Hän osaa toimia kokonaisvaltaisesti ja monialaisesti huomioiden iäkkään ihmisen yksilölliset lähtökohdat vanhustyön erilaisissa toimintaympäristöissä.
Monialainen arviointiosaaminen. Geronomi (AMK) osaa moniammatillisessa yhteistyössä arvioida, suunnitella ja toteuttaa ikäihmisten tarpeiden mukaisia palvelukokonaisuuksia. Hän osaa arvioida ja ennakoida ikäihmisen laaja-alaista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä palvelutarvetta suhteessa yksilön voimavaroihin, yksilölliseen elämään ja omassa ympäristössä selviytymiseen. Geronomi osaa arvioida, toteuttaa ja koordinoida monialaisesti ikäihmisen yksilöllisiä palveluja, hyödyntää toimintakyvyn arvioinnin menetelmiä ja tietoa ikäihmisten hyvinvointia edistävien toimintojen vaikuttavuudesta sekä tunnistaa ikäihmisen hyvinvointia ja toimintakykyä uhkaavia sosiaalisia ja terveydellisiä riskejä sekä niiden taustatekijöitä. Geronomi osaa arvioida erilaisten apuvälineiden tarvetta yhdessä muiden ammattilaisten kanssa ja tukea ikäihmistä apuvälineiden käytössä.
Ohjausosaaminen. Geronomi (AMK) osaa ohjaustyössään toimia ennakoivan ja ennaltaehkäisevän vanhustyön periaatteiden mukaisesti sekä edistää toiminnassaan ikäihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Hän kykenee ehkäisemään toiminnallaan ikäihmisten syrjäytymistä ja vaikuttamaan sen riskeihin, sekä tiedottaa ikäihmisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä. Geronomi hallitsee palveluohjauksellisen työotteen sekä hyödyntää erilaisia palveluohjauksen ja verkostotyön menetelmiä ohjatessaan yksilöitä ja ryhmiä. Hän kykenee ohjauksellaan osallistamaan ja voimaannuttamaan iäkästä ihmistä hänen itse-määrämisoikeuttaan kunnioittaen sekä soveltaa ohjaustyössään yhteisöllisiä ja tavoitteellisen ryhmänohjaamisen menetelmiä. Geronomi osaa ohjata ja neuvoa ikäihmistä sekä hänen omaisiaan, perhettään ja läheisiään heidän yksilöllisissä tarpeissaan ja arjessa selviytymisessään sekä hallitsee iäkkäiden ihmisten ohjaamisen erityiskysymyksiä. Hän osaa toteuttaa ohjausprosessin huomioiden ikäihmisen yksilölliset tarpeet.
Gerontologinen hoiva-, hoito- ja kuntoutusosaaminen. Geronomi (AMK) osaa edistää iäkkäiden ihmisten sosiaalista osallisuutta ja toimijuutta heidän hoidon, hoivan ja kuntoutuksen palveluissaan. Hän omaa voimavaralähtöisen ja kuntouttavan työotteen ja osaa soveltaa keskeisiä vanhustyön menetelmiä yksilö- ja ryhmätoiminnassa. Hän osaa hyödyntää informaatio- ja hyvinvointiteknologiaa toimintaympäristön toimivuuden ja turvallisuuden edistämisessä sekä käyttää sosiokulttuurisia ja toiminnallisia menetelmiä sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä osana hoivaa, hoitoa ja kuntoutusta. Geronomi osaa toteuttaa ja arvioida iäkkään ihmisen turvallista lääkehoitoa. Hän tunnistaa ikäihmisen tavallisimmat sairaudet ja niiden vaikutukset vanhan ihmisen toimintakykyyn sekä osaa ohjata ikäihmistä sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa. Hän osaa muistisairaan ihmisen hoidon, tukemisen ja kuntoutumisen menetelmiä sekä osaa kehittää muistisairaiden palveluja. Geronomi osaa tukea kotona asuvaa ikäihmistä ja omaishoitoperheitä sekä kehittää heitä tukevia palveluita.
Palvelujärjestelmäosaaminen. Geronomi (AMK) tuntee kansalliset ja keskeiset kansainväliset vanhuspoliittiset strategiat ja tavoitteet sekä kykenee kehittämään niiden pohjalta ikäihmisten palveluja ja niiden laatua. Hän pystyy osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ikäihmisten asemasta yhteiskunnas-sa ja vanhuspalveluissa sekä vaikuttamaan siihen omalla asiantuntijuudellaan. Hän hallitsee vanhuspalvelujen toimintaympäristöt ja palvelurakenteen (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori) sekä osaa soveltaa tietojaan palvelujen järjestämisessä, tuottamisessa ja kehittämisessä. Geronomi hallitsee ikäihmisten sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelut ja niihin liittyvän lainsäädännön, suositukset ja ohjelmat siten, että pystyy soveltamaan tietojaan sekä palvelujen kehittämisessä että asiakastyössä. Hän osaa hyödyntää monipuolisesti kulttuuri- ja liikuntapalvelujen mahdollisuuksia iäkkäiden ihmisten toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemisessa. Geronomi kykenee koordinoimaan moniammattillista yhteistyötä ikäihmisten tarpeita vastaavien palvelujen kehittämisessä, suunnittelussa, ja toteuttamisessa.
Johtamis-, kehittämis- ja laadunhallinta osaaminen. Geronomi (AMK) osaa kehittää ja johtaa vanhustyötä eettisesti ja asiakaslähtöisesti. Hän osaa soveltaa työyhteisön kehittämisen ja johtamisen keskeisiä strategioita ja teorioita vanhustyön kehittämisessä, koordinoinnissa ja johtamisessa. Hän osaa arvioida vanhuspalveluiden laatua ja käyttää keskeisiä laatutyön välineitä. Geronomi osaa toimia dialogisesti ja joustavasti työyhteisössä sekä hallitsee neuvottelu-, tiedotus- ja ohjaustaitoja. Hän omaa yrittäjämäisen toimintatavan. Geronomi kykenee toimimaan esimiestehtävissä sekä tuntee talousosaamisen ja markkinoinnin perusteet ja hän osaa tukea henkilöstön työhyvinvointia. Geronomi osaa soveltaa tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan menetelmiä vanhuspalvelujen ja työyhteisöjen kehittämissä ja toimimaan projekteissa. Hän osaa hyödyntää gerontologista tutkimusta ja tietoa kehittämisessä ja johtamisessa, sekä tuottamaan tietoa vanhuspalvelujen ennakointiin ja kehittämiseen.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Vanhustyön tutkinto-ohjelma perustuu sosiokonstruktivistiselle oppimisnäkemykselle. Sen mukaan opiskelija on oman oppimisensa subjekti ja hän rakentaa aktiivisesti omia tietovarantojaan, arvioi oppimistarpeitaan ja suuntaa toimintaansa niiden saavuttamiseksi. Opettajan rooli on olla ohjaaja, joka auttaa tunnistamaan ja kulkemaan kohti asiantuntijuuden ja näkemyksen kehittymistä. Edellisten lisäksi geronomi (AMK) –koulutuksen pedagogisia periaatteita ovat teorian ja käytännön yhdistäminen, tutkiva ja kehittävä oppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen sekä ammatillinen kasvu. Vanhustyön opiskelussa pyritään kehittämään reflektiivisyyttä eli taitoa ja halua tarkastella oman toimintansa vaikuttimia ja vaikutuksia eri näkökulmista. Omia näkemyksiä ja osaamista kehitetään opiskelijaryhmässä. Ryhmä on oppimisympäristö, jossa opitaan vuorovaikutustaitoja, palautteen antamista ja vastaanottamista, sekä asioiden monipuolista ja eettistä tarkastelua.
Työelämälähtöisyys ja tutkiva oppiminen ohjaavat opetussisältöjä ja pedagogiikkaa. Opintojaksot tähtäävät työelämässä ja sen kehittämisessä tarvittavaan osaamiseen. Sosiaali- ja terveysalan integroiminen on keskeistä geronomikoulutuksessa. Tämä merkitsee uudistavien toimintamallien kokeilemiseen rohkaisemista yhteistyössä työelämän kanssa. Opintojaksojen teoreettista sisältöä sovelletaan työelämän tilanteisiin monipuolisilla tavoilla, esimerkiksi osallistumalla työelämäprojekteihin, toteuttamalla harjoituksia ja kehittämistehtäviä työelämässä, hankkimalla tietoa työelämän tiedonlähteitä hyödyntäen, ohjatuilla harjoittelujaksoilla sekä osallistumalla tutkimus-, kehittämis- ja palvelutoimintaan. Oppisisältöjä tarkastellaan monipuolisesti sekä tutkittua että kokemuksellista tietoa hyödyntäen. Alan kehittämistä korostetaan opintojen alusta lähtien.
Oppimisympäristön kehittämisen tavoitteena on monipuolinen opintotarjonta ja joustava eteneminen siten, että opiskelijoiden erilaiset koulutus- ja työkokemustaustat tulevat huomioiduksi. Opiskelumenetelmiä ovat esim. luennot, lukupiirit, työelämäprojektit, ryhmätehtävät, demonstraatiot ja simulaatio, verkko-opiskelu ja itsenäinen opiskelu.

Ahot-menettelyt

OT-menettely tarkoittaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea osaamisensa tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita. Osaamisen tunnistamisprosessi nivoutuu läheisesti opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimiseen ja sitä päivitetään henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen yhteydessä.
Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt on esitetty SeAMKin osaamisen tunnustamisen ohjeessa. Siinä selvitetään, miten osaamisen tunnustamista haetaan, miten asiaa käsitellään ja miten siitä tiedotetaan. Ohjeessa on nimetty tutkinto-ohjelman osaamisen tunnustamisen yhteyshenkilöt, jotka antavat ohjausta prosessiin liittyvissä asioissa.
Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa käytetään muun muassa
- vastaavansisältöisen ja muun koulutuksen todistuksia
- työtodistuksia ja työnantajalta saatuja lisäselvityksiä
- opiskelijan haastatteluja
- kirjallisia ja suullisia tenttejä tai raportteja
- toiminnallisia tai kirjallisia tehtäviä tai näyttöjä
- esitelmiä, portfolioita.
OT-menettelyn ulkopuolelle jäävät opinnäytetyö ja kypsyyskoe. Erityisen tärkeää osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessissa on opiskelijan kyky kuvata omaa osaamistaan kunkin opintojakson tavoitteiden suunnassa. Teoriaopintojen sisältöihin OT-prosessia sovellettaessa tulisi huomioida, että teoreettisen aineksen hallinta on kyettävä osoittamaan. Tällöin pelkkä käytännön työkokemus tulee vain harvoin kysymykseen ainoana OT-perusteena.

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Työssäoppiminen ja harjoittelu liittyvät läheisesti sekä edellä kuvattuihin perus- ja ammattiopintoihin, että geronomi (AMK) -kompetensseihin. Geronomi (AMK) –koulutuksessa harjoittelu on ohjattua. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijalle nimetään harjoittelua ohjaava opettaja sekä harjoittelunohjaaja työpaikalla. Opiskelijan toimintaa harjoittelupaikassa ohjaavat harjoittelujakson yleiset tavoitteet sekä opiskelijan omalle oppimiselleen asettamat tavoitteet. On suositeltavaa, että opiskelija suorittaisi eri harjoittelujaksonsa useammassa kuin yhdessä harjoittelupaikassa.
Opiskelijan opintojen aikaista työssäkäyntiä ja hänen siinä hankkimaansa osaamista voidaan hyödyntää opintojakson suorittamiseksi. Tällöin puhutaan opinnollistamisesta ja se voi liittyä myös vapaaehtoistyöhön tai harrastustoimintaan. Olennaista on, että työn tekemisen kautta opittujen asioiden ja taitojen avulla voidaan näyttää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Opinnollistaen saavutettu osaaminen voidaan todentaa esimerkiksi näytöin ja tehtävin.
Opinnollistamisessa on kyse opiskelijan opintojen aikaisen työssäkäynnin tai muun toiminnan tuottaman osaamisen tunnistamisesta, arvioimisesta ja tunnustamisesta opintopisteinä. Opinnollistamisen edellytyksenä on, että opiskelijan työssä tai muussa toiminnassa on sisällöltään riittävästi opintojakson tavoitteiden mukaisia elementtejä ja se on kestoltaan riittävän laajaa. Opinnollistaminen toteutuu yhteistyössä opiskelijan, opintojakson opettajan ja opiskelijan työnantajan kanssa. Työnantaja sitoutuu tarjoamaan opinnollistamismahdollisuuden opintojakson tavoitteiden mukaisesti. Opinollistamismahdollisuuksista keskustellaan tutkinto-ohjelman opinnollistamisen yhdyshenkilön kanssa ja osana opiskelijan HOPS-prosessia. Tällöin kiinnitetään huomiota opintojen suorittamisen kokonaisuuteen ja geronomilta edellytettävän osaamisen muodostumiseen. Opiskelija ehdottaa opintojaksoa opinnollistettavaksi hakukäytännöllä. Opinnollistaen saavutettu osaaminen osoitetaan opettajan ohjeistamalla näytöllä.

Ammatillinen osaamisprofiili

Vanhustyön tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa vanhustyön asiantuntijoita erityisesti sosiaali- ja terveysalan vanhustyön eri sektoreille ja tasoille, yritystoimintaan ja kolmannelle sektorille. Geronomin osaamis- ja toiminta-alueita ovat:
- Vanhuksen yksilökohtainen palveluohjaus: vanhuksen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn arviointi ja palvelutarpeiden arviointi ja palvelusuunnittelu sekä moniammatillisen toiminnan koordinointi.
- Vanhuksen omais- ja läheispalvelujen sekä vertaistukitoimintojen suunnittelu, ohjaaminen ja kehittäminen.
- Työskentely asiakastyössä vanhusten hoiva- ja hoitopalveluorganisaatioissa.
- Työskentely muistityön eri tehtävissä ja eri tasoilla sekä muistityön kehittäminen.
- Vanhuspalveluiden suunnittelu, ohjaaminen, arviointi ja kehittäminen peruskuntien tasolla sekä kolmannella sektorilla.
- Toiminta erilaisissa vanhustyön hankkeissa ja kehittämisprojekteissa.
Geronomit (AMK) toimivat sosiaali- ja terveysalan vanhustyössä erilaisilla ammattinimikkeillä esim. palveluohjaaja, asiakasneuvoja, ohjaaja, vastaava ohjaaja, sosiaaliohjaaja, kehittämispäällikkö, projektityöntekijä, projektipäällikkö, vanhustyönjohtaja, mutta myös yhä useammin geronomi-nimikkeellä. Kolmannella sektorilla geronomi voi toimia esim. vapaaehtoistyön koordinaattorina.
Ammatilliset kieliopinnot suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman alansa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, pystyy etsimään tietoa sekä seuraamaan oman ammattialansa kehitystä kohdekielillä.

Kansainvälisyys

Opintojen aikana on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon SeAMK:n kansainvälisten yhteistyökumppanien tarjoamiin tai opiskelijan itsensä perustelemiin vaihtokohteisiin. Suositeltavin vaihdon kesto on kolme kuukautta ja ajankohta neljäs tai viides lukukausi. Tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat osallistua ryhmänä kansainvälisille intensiivikursseille, jotka toteutetaan yhteistyöverkostojen yhteistyönä. Opintokokonaisuuteen Empowerment and Wellbeing of Older Adults sisältyviä opintojaksoja on mahdollista opiskella englannin kielellä. Kotimaassa tapahtuvaa kansainvälistymistä edistetään vieraskielisen oppimateriaalin käytöllä, vaihto-opiskelijoiden ja vierailevien opettajien asiantuntemuksen hyödyntämisellä sekä tuomalla esille monikulttuurisia sisältöjä opetuksessa. Opiskelijoiden omaehtoista kansainvälistymistä pidetään suositeltavana.

Jatko-opintokelpoisuus

Geronomi (AMK)-tutkinto antaa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatko-opintokelpoisuuden sosiaalialan ylempään amk-tutkintoon, hoitotyön ylempään amk-tutkintoon (terveyden edistäminen) sekä sosiaali- ja terveysalan ylempään amk-tutkintoon (sosiaali-ja terveydenhuollon johtaminen ja kehittäminen). Geronomit voivat hakeutua myös yliopistollisiin jatko-opintoihin (mm. sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto, gerontologia, hoitotiede).

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Nuorten koulutuksessa opiskelu on kokopäiväistä. Aikuisten koulutus on osa-aikaista ja toteutetaan monimuoto-opetuksena.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Päivi Rinne, 040 830 4190, paivi.rinne(at)seamk.fi, yksikön johtaja
Asta Niinimäki, puh. 040 868 0204, asta.niinimaki(at)seamk.fi, koulutuspäällikkö

Opinto-ohjaaja

Marita Lahti, 040 830 2320, marita.lahti(at)seamk.fi
Pirjo Takala, 040 830 2167, pirjo.takala(at)seamk.fi

Harjoittelun koordinointi

Marita Lahti, 040 8302320, marita.lahti(at)seamk.fi

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Geronomi (AMK), Monimuotototeutus

Geronomi (AMK), Monimuotototeutus

Geronomi (AMK), Monimuotototeutus

Geronomi (AMK), Monimuotototeutus

Geronomi (AMK), Monimuotototeutus

Ilmoittautumisaika

14.08.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

26.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Anna Rauha
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisten elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja niihin liittyvän vierasperäisen terminologian. Opiskelija osaa paikantaa elinten sijainnin ihmiskehossa ja ymmärtää eri elinjärjestelmien toiminnan merkityksen ihmisen terveyden säilymisessä. Opiskelija luo pohjaa ihmiskehon vanhenemisen ja vanhenemismuutosten ymmärtämiseen. Opiskelija on selvillä mikrobien merkityksestä ihmisen terveyden säilymisessä ja tautien syntymisessä sekä luo perustaa vanhuksen infektiotautien ja niiden hoidon ymmärtämiseen ja aseptiseen työskentelyyn vanhustyössä.

Sisältö

- elinjärjestelmien rakenne ja toiminta
- tuki- ja liikuntaelimistö,
- hengitys- ja verenkiertoelimistö
- ruuansulatuselimistö
- virtsaneritysjärjestelmä
- umpieritysjärjestelmä ja hermosto
- mikrobiryhmät
- immunologia
- aseptiikan ja mikrobien tuhoamisen periaatteet

Oppimateriaalit

Leppäluoto, J. & al. (2012 tai uudempi painos). Anatomia+Fysiologia. Rakenteesta toimintaan. SanomaPro. (soveltuvin osin).

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus Moodlen ohjaamana.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksn lopuksi, Moodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 x 26,5 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee puutteellisesti keskeisten elinjärjestelmien rakenteen ja toiminnan ja niihin liittyvää vierasperäisen terminologian. Opiskelija on epävarma elinjärjestelmien merkityksestä koko elimistön toiminnassa. Opiskelija osaa paikantaa vain joidenkin elinten sijainnin ihmisruumiissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee pääpiirteissään keskeisten elinjärjestelmien rakenteen ja toiminnan ja niihin liittyvän vierasperäisen terminologian. Opiskelija ymmärtää jossain määrin eri elinjärjestelmien merkityksiä koko elimistön toiminnassa.
Opiskelija osaa paikantaa elinten sijainnin ihmisruumiissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee keskeisten elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja niihin liittyvän vierasperäisen terminologian, sekä ymmärtää eri elinjärjestelmien merkityksen koko elimistön toiminnassa. Opiskelija osaa paikantaa elinten sijainnin ihmisruumiissa ja osaa soveltaa tietoaan mahdollisten rakenteellis-toiminnallisten häiriötekijöiden tunnistamisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ops:n osamistavoitteiden perusteella.

Esitietovaatimukset

opintojakso: Gerontologian perusteet

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 18.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Pirita Hakoneva
 • Jutta Potila
 • Anita Keski-Hirvi
 • Milka Volanto
 • Taja Kiiskilä
Opiskelijaryhmät
 • SOS22A
  Sosionomi (AMK)
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus
 • FYS22
  Fysioterapeutti (AMK)
 • MSOS22K
  Sosionomi (AMK)
 • TH22
  Terveydenhoitaja (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmien asiantuntemusalueeseen, työkenttiin sekä työtehtäviin liittyviä tekijöitä. Opiskelija osaa kuvata, miten sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset yhdessä vastaavat ihmisen/asiakkaan/potilaan kokonaisvaltaisesta auttamisesta, mitä yhteistä ammateilla on ja miten ne täydentävät toisiaan. Opiskelijalle syntyy kiinnostus tuntea toisten sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden osaamista paremmin ja hyödyntää sitä opiskeluaikana ja myöhemmin ammatissaan

Sisältö

- sosiaali- ja terveysalan tutkintojen sisällöt
- palveluohjaus, asiakaslähtöisyys
- moniammatillinen hoito- ja palveluketju sosiaali- ja terveysalalla

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty
Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija tunnistaa SeAMKin sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmien asiantuntemusalueeseen, työkenttiin sekä työtehtäviin liittyviä tekijöitä. Opiskelija tietää, miten sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset yhdessä vastaavat ihmisen/asiakkaan/potilaan kokonaisvaltaisesta auttamisesta sekä tunnistaa, mitä yhteistä ammateilla on ja miten ne täydentävät toisiaan.

Esitietovaatimukset

edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

21.09.2022 - 05.10.2022

Ajoitus

01.11.2022 - 31.05.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Anna-Kaarina Koivula
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus
 • AVOINAMK
  Avoin amk

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää ehkäisevän ja valtaistavan vanhustyön käsitteitten sisällön ja tunnistaa ennakoivan, ehkäisevän ja valtaistavan työn teoreettisia perusteita. Opiskelija osaa nimetä ennakoivan ja ehkäisevän vanhustyön keskeisimmät toimijat ja toimintamuodot sekä osaa kertoa
sekä suomalaisia että kansainvälisiä esimerkkejä valtaistavan työn menetelmistä ja toimintamuodoista.

Sisältö

- hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teoreettiset perusteet
- valtaistavan ja voimavaralähtöisen työn teoreettiset perusteet
- ehkäisevän ja valtaistavan vanhustyön toimijoita sekä toteutusmuotoja
- etsivä, löytävä ja ennakoiva vanhustyö
- ehkäisevä työ monialaisena työnä
- Osallistavan, rakenteellisen ja valtaistavan vanhustyön toteutusmuotoja
- asiakasryhmien ohjaaminen
- kansainvälisiä toteutusmuotoja
- -ehkäisevä ja valtaistava työ kestävän kehityksen näkökulmasta
- -yrittäjyys ehkäisevässä ja valtaistavassa työssä

Oppimateriaalit

Suomi, A. & Hakonen, S. (toim.) 2008. Kuluerästä voimavaraksi. PS-kustannus.
- Caiels, J., Forder, J., Malley, J., Netten, A. & Windle, K.2010. Measuring the outcome of low-level services: Final Report Annexes. PSSRU. Discussion paper 2727. University of Kent. Saatavana: http://www.pssru.ac.uk/pdf/dp2727.pdf
- Godfrey, M. 2001. Prevention: developing a framework for conceptualizing and evaluating outcomes of preventive services for older people. Health and Social care in the Community 9 (2), 89 ? 99.
- Hokkanen, L. 2009. Empowerment valtaistumisen ja voimaantumisen dialogina. Teoksessa Mäntysaari, M., Pohjola, A. & Pösö, T. (toim.) Sosiaalityö ja teoria, sivut 315- 337. PS-kustannus.
- muu ajankohtainen materiaali

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu itsenäisenä verkko-opiskeluna Moodle -oppimisympäristössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

72h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla ehkäisevän ja valtaistavan vanhustyön teorioita, toimijoita ja työmuotoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla erilaisia ehkäisevän ja valtaistavan vanhustyön teorioita, toimijoita ja työmuotoja sekä arvioida eri työmuotojen soveltuvuutta asiakkaan tarpeisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida ehkäisevän ja valtaistavan vanhustyön merkitystä iäkkään ihmisen osallisuuden tukemisessa, voimavarojen vahvistamisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Opiskelija osaa suunnitella ja kehittää ehkäisevän ja valtaistavan työn menetelmiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimispäiväkirja, menetelmätehtävä, Ryhmänohjauksen tehtävä sekä itsearviointi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kuvailla ehkäisevän ja valtaistavan vanhustyön teorioita, toimijoita ja työmuotoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa vertailla erilaisia ehkäisevän ja valtaistavan vanhustyön teorioita, toimijoita ja työmuotoja sekä arvioida eri työmuotojen soveltuvuutta asiakkaan tarpeisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida ehkäisevän ja valtaistavan vanhustyön merkitystä iäkkään ihmisen osallisuuden tukemisessa, voimavarojen vahvistamisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Opiskelija osaa suunnitella ja kehittää ehkäisevän ja valtaistavan työn menetelmiä.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

13.02.2023 - 17.05.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Kielet_viestintä Nimeämätön
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa esitellä itsensä ja kertoa omasta koulutuksestaan. Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveysalan sekä vanhustyön keskeisen sanaston ja osaa kertoa geronomin toiminta-alueista sekä sosiaali- ja terveysalan sekä vanhustyön palvelujärjestelmästä. Hän hallitsee yleisimmissä vanhustyön työtilanteissa tarvitsemansa kielen käytön ja osaa mm. haastatella ja neuvoa vanhusasiakkaita. Opiskelija tutustuu alansa akateemiseen kieleen ja perehtyy akateemisen tekstin lukemiseen.

Sisältö

AMK-opiskelun sanasto, sosiaali-ja terveysalan termistö, vanhustyön englanti, johdatus tieteelliseen englantiin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija selviytyy rutiiniluonteisissa, suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa moniammatillisessa työyhteisössä (esim. sähköposti, lomakkeiden täyttö, CV, työyksikön esittely). Opiskelija antaa yksinkertaisia, suullisia ja tarvittaessa myös kirjallisia ohjeita erilaisille asiakkaille /ryhmille, kysyy potilaalta/asiakkaalta tämän nykyiseen ja aiempaan terveydentilaan/ elämäntilanteeseen liittyviä, välttämättömiä tietoja sekä kirjaa potilaan/ asiakkaan antamat vastaukset oikein hoidon tai jatkotoimenpiteiden onnistumiseksi. Opiskelija ymmärtää omiin työtehtäviinsä liittyviä sosiaali- ja terveysalan tekstejä. Hän tekee kielen keskeisissä rakenteissa virheitä mikä vaikeuttaa viestintää ja voi aiheuttaa väärinkäsityksiä ja vaatii asian toistoa, käyttää sosiaali- ja terveysalan perussanastoa niin että tarpeelliset tiedot välittyvät kuulijalle ja lukijalle, ääntää ymmärrettävästi, mutta epätarkkuuksia saattaa esiintyä erityissanastossa, löytää etsimänsä tiedon teksteistä, jotka käsittelevät tuttuja aiheita ja turvautuu yleisesti käytettyihin apuvälineisiin viestinnässään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija viestii suullisesti ja kirjallisesti moniammatilliselle työyhteisölle tyypillisissä tilanteissa (esim. puhelinkeskustelut, osaston ulkopuoliset konsultaatiot, suullinen ja kirjallinen raportointi, suullinen esitys esim. vakuutusasiakirjat). Opiskelija selittää ja perustelee yksilölliset potilasohjeet sekä kertoo tavallisimmista toimenpiteistä ja tutkimuksista, selvittää potilaan/asiakkaan tämänhetkistä ja aiempaa terveydentilaa/elämän tilannetta ja tekee tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä, kirjaa potilaan/ asiakkaan antamat vastaukset oikein hoidon tai jatkotoimenpiteiden onnistumiseksi sekä vastaa potilaan/ asiakkaan esittämiin kysymyksiin. Opiskelija käyttää rakenteita pääosin oikein ja korjaa itse kielenkäytön virheitä jos ne ovat johtaneet väärinkäsityksiin, käyttää hyvin sosiaali- ja terveysalan keskeistä sanastoa ja melko hyvin oman erityisalansa sanastoa, pyrkii viestimään tilanteen edellyttämällä tyylillä, ääntää melko luontevasti ja selkeästi, löytää silmäilemällä tekstin pääkohdat erilaisista sosiaali- ja terveysalan teksteistä ja käyttää eri keinoja viestinnän tukena.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija viestii täsmällisesti ja tarkoituksenmukaisesti, suullisesti ja kirjallisesti englannin kielellä moniammatillisessa ja -kulttuurissa työyhteisössä vaativissakin vuorovaikutustilanteissa (esim. palaverit, hoitoneuvottelut ja palautekeskustelut). Hän esittelee eri vaihtoehtoja luontevasti ja monipuolisesti asiakkaiden/potilaiden ohjaustilanteessa ottaen huomioon potilaiden/ asiakkaiden kulttuuritaustan. Opiskelija haastattelee asiakkaita/potilaita tilanteen edellyttämällä tavalla ja viestii myös haastavissa ja odottamattomissa asiakas-/potilastilanteissa ammattimaisella tavalla. Opiskelija käyttää monipuolisia rakenteita ja hallitsee ne lähes virheettömästi, käyttää täsmällisesti laajaa sosiaali-/terveysalan kieltä mukaan lukien oman erityisalansa terminologian, ääntää selkeästi ja luontevasti, viestii tilanteen edellyttämällä tyylillä, hahmottaa nopeasti tekstin sisällön arvioidakseen kriittisesti lähteen luotettavuuden ja käyttää tehokkaasti eri keinoja viestinnän tukena.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

21.02.2023 - 17.05.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus
 • IEPOA23S
  Empowerment and Wellbeing of Older Adults

Tavoitteet

Students know the functions and operating principles of the most central institutions of Finnish society. They understand how citizen's constitutional rights affect their future work. Students are familiar with the history of Finnish society and social policy. They understand history through older people’s experience and are able to discuss historical events. Students know how to counsel clients on the most relevant questions connected to social legislation and social security.

Sisältö

- Finnish history and the development of the welfare state
- The Finnish social security system
- Constitutional rights
- Public administration
- Court of law and punishments in Finland
- Family and inheritance law
- Taxation in Finland

Oppimateriaalit

material given by the teacher

Opetusmenetelmät

lectures, teaching discussions, exam

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

The last lecture

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81h, (lectures and exam 18 h, independent study 63 h)

Lisätietoja opiskelijoille

Suomeksi
lectures, teaching discussions, exam
Englanniksi
lectures, teaching discussions, exam
Aika ja paikka (ei käytössä)
Suomeksi
Englanniksi
Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus
Suomeksi
material given by the teacher
Englanniksi
material given by the teacher
Toteutuksen valinnaiset suoritustavat
Suomeksi
Englanniksi
Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö
Suomeksi
The study course does not include practice.
Englanniksi
The study course does not include practice.
Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet
Suomeksi
Englanniksi
KV yhteydet
Suomeksi
Englanniksi
Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus
Suomeksi
81h, (lectures and exam 30 h, independent study 51 h)
Englanniksi
81h, (lectures and exam 30 h, independent study 51 h)
Sisällön jaksotus
Suomeksi
Englanniksi
Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet
Suomeksi
- exam and active participatition in the lectures
Englanniksi
- exam and active participatition in the lectures
Lisätietoja opiskelijoille
Suomeksi
Englanniksi
Arviointiasteikko 1-5

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Students are familiar with central features of Finnish society and social policy. They understand the function and development of Finnish society to some extent. Students know the most important features of social welfare legislation and social security. They are able to participate in discussion on social security.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Students are familiar with central features of Finnish society and social policy, and they are able to examine connections between various phenomena. Students understand how Finnish society and its central institutions function. They are able to counsel clients on issues pertaining to social welfare legislation and social security.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Students are able to critically examine themes pertaining to social policy and to the development of Finnish society. They know how to relate individual phenomena to a social context. Students are able to critically evaluate the situation of the Finnish welfare state. They are able to counsel clients on issues pertaining to social welfare legislation and social security.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Exam, Participation to lectures

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

20.02.2023 - 12.05.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Maria Valli
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää geriatrian merkityksen lääketieteen erikoisalana. Hän tuntee geriatrisen tutkimus- hoito- ja kuntoutusketjun. Hän osaa selvittää geriatrisen kokonaisarvioinnin sisällön ja merkityksen. Opiskelija osoittaa hallitsevansa tärkeimpien geriatristen sairauksien, mukaan lukien muistisairaudet, sekä oireyhtymien tutkimuksen-, hoidon- ja kuntoutuksen keskeiset päälinjat. Hän osaa toimia moniammatillisen tiimin jäsenenä vanhuksen geriatrista kokonaisarviointia toteutettaessa. Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja kehittymisentarpeitaan.

Sisältö

- geriatriset sairaudet ja oireyhtymät
- tutkimus ja diagnosointi
- hoidon ja kuntoutuksen suunnittelu sekä lääkehoito
- muistisairauksien diagnosointi ja hoito.
- geriatrinen kokonaisarviointi
- geronomi ja moniammatiinen tiimityö

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa linkkeineen + Duodecim. Geriatria (e-kirja)

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus, tentti Moodlessa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson lopuksi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 x 26,5 h

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkototeutus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee puutteellisesti keskeisiä vanhuksen geriatrisia sairauksia ja hallitsee osittain geriatrisen tiedon merkityksen vanhuksen hoidossa. Opiskelija on epävarma asiantuntijuutensa esille tuomisessa moniammatillisen tiimin jäsenenä vanhuksen geriatrisen tutkimus-, hoito- ja kuntoutusketjussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee pääpiirteissään keskeisiä vanhuksen geriatriasia sairauksia ja ymmärtää geriatrisen tiedon merkityksen vanhuksen hoidossa. Hän osaa selvittää jossain määrin moniammatillisen tiimin jäsenenä vanhuksen geriatrisen tutkimus-, hoito- ja kuntoutusketjun.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja tulkita vanhuksen geriatrisia sairauksia ja ymmärtää geriatrisen tiedon merkityksen vanhuksen hoidossa. Hän osaa selvittää moniammatillisen tiimin jäsenenä vanhuksen geriatrisen tutkimus-, hoito- ja kuntoutusketjun.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opetussuunnitelman mukaisesti

Esitietovaatimukset

opintojaksot: anatomian ja fysiologian perusteet sekä Lääkehoito ja farmakologia

Ilmoittautumisaika

14.08.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Katri Turunen
 • Marita Lahti
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää ja tulkita vanhuutta ja vanhenemista monialaisten gerontologisten teorioiden kautta. Hän osaa tarkastella vanhuutta yhteiskunnallisena, sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä. Opiskelija osaa selittää vanhenemista sopeutumisen ja kehittymisen prosessina. Opiskelija osaa käyttää tutkimustietoa ja kokemuksellista tietoa lisäämään ymmärrystään vanhuudesta. Opiskelija osaa tukea iäkkään ihmisen terveyden ja toimintakyvyn edistämistä. Hän osaa hyödyntää ympäristön, liikunnan ja ravitsemuksen merkityksen. Opiskelija osaa soveltaa gerontologista tietoa vanhustyössä ja sen kehittämisessä sekä omassa ammatillisessa kasvussaan.

Sisältö

- gerontologia tieteenalana ja gerontologinen tutkimus
- väestön ikääntyminen ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset
- vanheneminen kokemuksellisena sekä yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja sosiaalisena ilmiönä
- iäkkäiden ihmisten toimintakyky ja terveys sekä niihin vaikuttavat tekijät
- iäkkäiden ravitsemus
- ikääntyneen ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen vanheneminen
- yksilön ja ympäristön välinen vuorovaikutus ihmisen vanhetessa
- iäkkäiden ihmisten liikkumiskykyyn sekä liikunnan merkitys ihmisen vanhenemiselle

Oppimateriaalit

Heikkinen, Jyrkämä ym. Gerontologia. 2013. Duodecim.

Saarenheimo ym. 2017 Ikäpolvien taju. Elämänkulku ja ikäpolvet muuttuvassa maailmassa. Vanhustyön keskusliitto.

Opetusmenetelmät

Kontaktiluennot, Moodle-työskentely, tunneilla annettavat oppimistehtävät, yksilö- ja ryhmätehtävät
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson lopussa.

Uusintatentti yleisenä tenttipäivänä vallitsevan käytännön mukaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

160 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata vanhuutta ja vanhenemista gerontologisten teorioiden ja mallien kautta. Opiskelija tunnistaa vanhenemista sopeutumisen, kehittymisen ja yksilöllisten kokemusten muokkaamana prosessina. Opiskelija osaa soveltaa gerontologisen tietoa omassa opiskelussaan ja vanhustyössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa jäsentää vanhuutta ja vanhenemista monialaisesti gerontologisten teorioiden ja mallien kautta. Hän osaa selittää vanhenemista sopeutumisen, kehittymisen ja yksilöllisten kokemusten muokkaamana prosessina. Opiskelija osaa soveltaa gerontologista tietoa omassa opiskelussaan, vanhustyössä ja sen kehittämisessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja tulkita vanhuutta ja vanhenemista gerontologisten teorioiden ja mallien kautta monialaisesti yksilön, kulttuurin ja yhteiskunnan tasolla. Hän osaa selittää vanhenemista sopeutumisen, kehittymisen ja yksilöllisten kokemusten muokkaamana prosessina. Opiskelija osaa soveltaa gerontologista tietoa omassa opiskelussaan, vanhustyössä ja sen kehittämisessä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, läsnä 80%
Arvioinnissa:
Tehtävät 20%
Tentti 40 %
Omatoimiset ja ryhmätehtävät 40 %

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Maria Valli
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida sairaan vanhuksen hoitotyötä gerontologiseen tietoon perustuen, asiakaslähtöisesti, oikea-aikaiseen tarpeiden ja voimavarojen arviointiin perustuen. Hän osaa perustella ratkaisujaan tavoitteenaan vanhuksen kuntoutuminen, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä elämänlaadun parantaminen. Hän osaa tukea saattohoitovaiheessa olevaa vanhusta ja hänen läheisiään tavoitteenaan hyvään elämään ja elämänlaatuun kuuluva arvokas kuolema. Hän tunnistaa gerontologisen hoitotyön kehittämishaasteita ja osoittaa eettistä osaamista.

Sisältö

- keskeisten geriatristen sairauksien näyttöön perustuva hoito, seuranta ja kuntoutus
- gerontologisen hoitotyön ja kuntoutuksen prosessi
- gerontologisen hoitotyön auttamismenetelmät
- moniammatillinen yhteistyö
- asiakaslähtöiset, saumattomat palvelukokonaisuudet
- saattohoidon periaatteet
-kirjaaminen hoitotyön prosessissa

Oppimateriaalit

Tuoreet verkkomateriaalit
uusin painos: Hoitotyön taidot ja toiminnot, SanomaPro

Duodecim Oppiportti-materiaalit

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, ryhmäalustukset, laboraatiota. Moodle työskentely
Aktiivinen osallistuminen vaaditaan
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopuksi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 26,5 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää sairaan ja kuntoutuvan vanhuksen hoidon ja kuntoutuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin, sekä saattohoidon peruspiirteet ja eettiset periaatteet. Hänellä on valmiudet selviytyä gerontologiseen hoitotyöhön ja kuntoutukseen liittyvistä työtehtävistä. Opiskelija osoittaa mielenkiintoa gerontologista hoito- ja kuntoutustyötä sekä saattohoitoa kohtaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee sairaan ja kuntoutuvan vanhuksen hoidon ja kuntoutuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin, sekä saattohoidon kokonaisuuden. Hän osaa arvioida osaamistaan ja toimia eettiset periaatteet huomioiden. Hänellä on valmiudet toimia gerontologiseen hoitotyöhön ja kuntoutukseen liittyvissä työtehtävissä ja soveltaa osaamistaan uusin työtehtäviin. Opiskelija osaa arvioida kehittymistarpeita omassa toiminnassaan ja havaitsee kehittämismahdollisuuksia työssään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee sairaan ja kuntoutuvan vanhuksen hoidon ja kuntoutuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin, sekä saattohoidon kokonaisuuden syvällisesti ja laaja-alaisesti. Hän osaa perustella ja arvioida ratkaisujaan ja toimia eettiset periaatteet huomioiden. Hänellä on erinomaiset valmiudet toimia gerontologiseen hoitotyöhön ja kuntoutukseen liittyvissä työtehtävissä, soveltaa osaamistaan uusin työtehtävin ja kehittää uusia toimintatapoja. Opiskelijalla on aloitekykyä ja näkemystä uuden toiminnan kehittämiseen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opsin mukaan osaamisvaatimukset ja arviointi.

Esitietovaatimukset

Suomeksi
Gerontologian perusteet, Geriatria, Anatomia ja fysiologia, Vanhuksen perushoiva

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 21.04.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Katri Turunen
 • Anna-Kaarina Koivula
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa gerontologisen hoito- ja sosiaalialan työn erityispiirteet, tavoitteet, asiakasnäkemykset, toiminnan päämäärät, auttamismenetelmät, eettiset periaatteet sekä työntekijän roolin ja osaamisvaatimukset. Opiskelija osaa tunnistaa oman roolinsa vanhustyön moniammatillisessa työssä.

Sisältö

- keskeiset hoitotyön käsitteet: ihminen, ympäristö, terveys ja hoitotyön toiminnot
- keskeiset sosiaalityön käsitteet, joita käytetään iäkkään ihmisen elinpiirin ja kokemuksen kuvaamisessa yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla sekä sosiaalialan asiakastiedon muodostuminen
- hoito- ja sosiaalityön ammatillisen toiminnan perusteet ja geronomin vastuualueet sosiaali- ja terveysalalla

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa eritellä joitakin gerontologisen hoito- ja sosiaalityön teoreettisia lähtökohtia. Opiskelija osaa selittää osittain moniammatillisen yhteistyön merkityksen ja geronomin roolin sosiaali- ja terveysalalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa eritellä gerontologisen hoito- ja sosiaalityön teoreettisia lähtökohtia. Opiskelija osaa selittää hyvällä tasolla moniammatillisen yhteistyön merkityksen ja geronomin roolin sosiaali- ja terveysalalla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suhteuttaa keskeiset käsitteet oman ammattinsa perustaksi. Opiskelija osaa eritellä laajasti gerontologisen hoito- ja sosiaalityön teoreettisia lähtökohtia. Hän osaa selittää kiitettävällä tasolla moniammatillisen yhteistyön merkityksen ja geronomin roolin sosiaali- ja terveysalalla.

Esitietovaatimukset

edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

19.09.2022 - 14.10.2022

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 38

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Anna-Kaarina Koivula
 • Tua Niemelä
Opiskelijaryhmät
 • MGERO20
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa iäkkään ihmisen tarpeita, joihin ehkäisevän ja valtaistavan gerontologisen työn keinoin voidaan vastata. Opiskelija osaa soveltaa valitsemiaan menetelmiä ja tukimuotoja sekä tunnistaa näitten käyttöön liittyviä haasteita. Opiskelija osaa analysoida omaa ammatillista kehittymistään.

Sisältö

Harjoittelu toimintayksikössä, jossa on mahdollisuus tutustua erilaisiin ehkäisevän, psykososiaalisen, sosiokulttuurisen, voimavaralähtöisen tai valtaistavan työn toimintatapoihin. Opiskelija valitsee menetelmälliset näkökulmansa harjoittelupaikan antamien mahdollisuuksien mukaan.

Oppimateriaalit

Ei vaadittavaa kirjallisuutta.

Opetusmenetelmät

Harjoittelu työelämässä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opinnollistaminen omassa työssä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

160 tuntia

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osaa tunnistaa monipuolisesti ehkäisevän ja valtaistavan gerontologisen työn tarpeita. Opiskelija osaa suunnitella ja vertailla erilaisia hyvinvointia tukevia palveluita ja tukitoimia sekä käyttää niitä myös käytännön asiakastilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa ammatillista kehittymistään realistisesti.
Hylätty:
Opiskelija osaa tunnistaa ja nimetä erilaisia hyvinvointia tukevia palveluita ja tukitoimia, mutta suunnittelu sekä käytännön soveltaminen ovat puutteellisia. Ammatillisen kehittymisen analysointitaidot ovat puutteelliset.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelun kirjallinen suunnitelma, harjoittelu suorittaminen hyväksytysti, ohjaajan palaute, raportin esittäminen seminaarissa.

Esitietovaatimukset

Opintojakso: Ehkäisevät ja valtaistavat menetelmät

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 17.05.2023

Laajuus

8 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Gero Nimeämätön
 • Maria Valli
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa asiakaslähtöisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida sairaan vanhuksen tarpeiden ja voimavarojen arviointiin perustuvaa gerontologista hoito- ja kuntoutustyötä osana vanhuksen kokonaisvaltaista hoito- ja palvelusuunnittelua. Opiskelija osaa käyttää arvioinnissa mahdollisuuksien mukaan RAI-arviointia.. Opiskelija osaa vanhuksen lääkehoidon prosessin. Opiskelija ymmärtää saattohoitovaiheessa olevan vanhuksen ja hänen läheistensä hoidon ja tuen tarpeet. Hän osaa pohtia ja ratkaista eettisiä ongelmia sairaan vanhuksen hoitotyössä.

Sisältö

Harjoittelu toteutuu opiskelijan valitsemassa sairaan vanhuksen hoiva- hoito- tai kuntoutusyksikössä, koti- tai laitoshoidossa, jossa opintojakson osaamistavoitteet on mahdollista saavuttaa.

Opetusmenetelmät

Orientaatio, harjoittelu, oppimistehtävät harjoittelun aikana, loppuseminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

212 h, josta harjoittelupaikassa 200 h

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli sinulla on aiemmin hankittua osaamista vanhusten hoitotyöstä, pyri löytämään harjoittelupaikka, joka tarjoaa sinulle uutta oppimista tai vahvistaa aiempaa osaamistasi vanhusten hoidosta ja kuntoutuksesta vanhustyön kentässä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa asiakaslähtöisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida sairaan vanhuksen tarpeiden ja voimavarojen arviointiin perustuvaa gerontologista hoito- ja kuntoutustyötä. Opiskelija osaa vanhuksen lääkehoidon prosessin. Opiskelija ymmärtää saattohoitovaiheessa olevan vanhuksen ja hänen läheistensä hoidon ja tuen tarpeet. Hän osaa pohtia ja ratkaista eettisiä ongelmia sairaan vanhuksen hoitotyössä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija asettaa opintojaksolle omat tavoitteensa, jotka ovat linjassa opintojakson kokonaistavoitteiden kanssa. Hän keskustelee näistä ohjaajansa kanssa ja hyväksyttää ne opettajalla ensimmäisen harjoitteluviikon jälkeen. Opiskelija saa ohjausta ja palautetta koko harjoittelunsa ajan, näitä käsitellään myös ohjauskeskustelussa, johon opettaja ottaa osaa. Opiskelija palauttaa oppimistehtävänsä ja osallistuu loppuseminaariin .
Kokonaisarviointi: hyväksytty/ hylätty.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

8 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Pirjo Takala
 • Maria Valli
 • Tua Niemelä
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa vanhusten gerontologiseen sosiaalipalvelutyöhön liittyviä tarpeita. Opiskelija osaa tunnistaa tuen ja ammattityön muotoja sekä periaatteita, joilla tarpeisiin vastataan. Opiskelija osaa analysoida omia arvojaan ja asenteitaan.

Sisältö

Harjoittelupaikan organisaatioon, asiakaskuntaan ja palveluihin tutustuminen. Asiakkaiden arkeen, toimintakykyyn ja osallisuuteen perehtyminen. Eettinen pohdinta sekä asiakkaiden että oman ammatillisen kehityksen näkökulmista.

Oppimateriaalit

Ei kirjallisuutta

Opetusmenetelmät

Harjoittelu työelämässä, oppimistehtävät ja yhteinen seminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan työelämässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

212 tuntia
harjoittelun pituus 5 viikkoa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on oma-aloitteinen ja aktiivinen harjoittelussa. Opiskelija osaa kuvata harjoittelupaikkansa toimintaympäristön, organisaation, asiakaskunnan ja palvelut. Opiskelija tunnistaa tuen ja ammattityön muotoja sekä periaatteita. Opiskelija osaa toimia ammattieettisesti ja tunnistaa omia arvojaan ja asenteitaan.
Hylätty:
Opiskelija osaa nimetä toimintaympäristössä tarvittavaa osaamista ja kehittämistarpeita vain osittain. Omien osaamistarpeitten tunnistaminen on epärealistista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-harjoittelun tavoitteet laadittu
-ohjaajan palaute
-oppimistehtävät suoritettu

Esitietovaatimukset

Opintojaksot: Palvelutarpeen arviointi ja Palveluohjaus

Ilmoittautumisaika

14.08.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Marita Lahti
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa vanhuuden elämänvaiheen erityisyyden ja osaa mahdollistaa ikääntyneen mielekästä arkea huomioiden kestävän kehityksen. Hän osaa gerontologiseen tietoon perustuen selittää toimintakyvyn muutoksia ja arjessa selviytymistä sekä vanhuutta ja vanhenemista. Hän osaa olla vuorovaikutuksessa vanhuksen kanssa. Opiskelija hahmottaa tulevaa ammattiaan vanhustyössä.

Sisältö

Harjoittelu toteutuu opiskelijan valitsemassa ikääntyneelle mielekästä arkea mahdollistavassa ympäristössä.

Oppimateriaalit

Ks. ops.

Opetusmenetelmät

Harjoittelu opintojakson tavoitteisiin soveltuvassa vanhustyön toimintaympäristössä
Aloitus ja loppuseminaarit
tehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 26,5h

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli opiskelijalle ei ole aiempaa ikääntyneiden mielekkään arjen toiminnoissa työ- tai harrastutoiminnassa hankittua osaamista, tämä harjoittelu on suoritettava.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/hylätty.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa vanhuuden elämänvaiheen erityisyyden ja omia osaamistarpeitaan. Hän osaa mahdollistaa ikääntyneiden mielekästä arkea. Hän osoittaa ymmärtävänsä gerontologiseen tietoon perustuen toimintakyvyn muutoksia ja arjessa selviytymistä sekä vanhuutta ja vanhenemista. Hän osaa olla vuorovaikutuksessa vanhuksen kanssa. Opiskelija hahmottaa tulevaa ammattiaan vanhustyössä.

Hylätty:
Opiskelijan näkemys vanhuuden elämänvaiheen erityisyydestä ja mielekkään arjen elementeistä on kapea. Hänellä on vaikeuksia olla vuorovaikutuksessa ikääntyneen kanssa. Hänen näkemyksensä omasta osaamisestaan ovat epärealistiset.

Esitietovaatimukset

Gerontologisen tietoperustan opintokokonaisuus toteutuu samanaikaisesti.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

7 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Marita Lahti
Opiskelijaryhmät
 • MGERO20
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee muistityön palvelujärjestelmän ja sairastuneen hoitoketjun sekä osaa ohjata asiakasta ja hänen läheisiään tarvittaviin palveluihin. Hän osaa suorittaa keskeiset testaukset ja haastattelut. Opiskelija osaa moniammatillisen tiimin jäsenenä suunnitella, toteuttaa ja arvioida muistisairaan ihmisen tarpeista lähtevää hoito- ja kuntoutustyötä siten, että eettiset periaatteet toteutuvat. Hän osaa tukea muistisairasta ihmistä itsenäiseen elämään ja osallistumiseen omassa yhteisössään.

Sisältö

Harjoittelu toteutuu opiskelijan valitsemassa muistityön ympäristössä tai yhteisössä, jossa opintojakson osaamistavoitteet on mahdollista saavuttaa.

Oppimateriaalit

Ks aiheeseen kuuluvan teoriaopintojakson kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Harjoittelu muistityön ympäristöissä,
aloitus ja loppuseminaarit
oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

harjoittelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

7 x 26,5 h

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja; marita.lahti@seamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija tuntee muistityön palvelujärjestelmän ja sairastuneen hoitoketjun sekä osaa ohjata asiakasta ja hänen läheisiään tarvittaviin palveluihin. Hän osaa suorittaa keskeiset testaukset ja haastattelut. Opiskelija osaa moniammatillisen tiimin jäsenenä suunnitella, toteuttaa ja arvioida muistisairaan ihmisen tarpeista lähtevää hoito- ja kuntoutustyötä siten, että eettiset periaatteet toteutuvat. Hän osaa tukea muistisairasta ihmistä itsenäiseen elämään ja osallistumiseen omassa yhteisössään.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää harjoitteluun vaadittavien tuntien sekä opiskelijan omien ja opintojakson tavoitteiden täyttymistä.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus: Vanhuksen hoiva, hoito ja kuntoutus

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 21.04.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Maria Valli
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida aikuisen asiakkaan päivittäisten toimintojen tukemista kestävän kehityksen huomioiden. Opiskelija osaa ottaa huomioon asiakkaan tarpeet kodinomaisissa olosuhteissa. Opiskelija osaa tukea asiakkaan voimavaroja, itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja elämänlaatua. Opiskelija osaa arvioida omia kehittymistarpeitaan.

Sisältö

Harjoittelun suorittaminen tavoitteiden mukaisesti.

Opetusmenetelmät

VVO-opinto
Harjoittelu
Aloitus ja loppuseminaari

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Katsotaan HOPS-keskustelussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 x 26,5 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan päivittäisten toimintojen tukemista. Opiskelija osaa ottaa huomioon asiakkaan tarpeet kodinomaisissa olosuhteissa. Opiskelija osaa tukea asiakkaan voimavaroja, itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja elämänlaatua ja parantaa ja vahvistaa niitä. Hän hallitsee päivittäisten toimintojen tukemisen tärkeimmät auttamismenetelmät ja osaa ohjata asiasta ja hänen läheisiään. Opiskelija osaa arvioida omia kehittymistarpeitaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintosuunnitelman mukaisesti

Ilmoittautumisaika

31.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

05.12.2022 - 12.05.2023

Laajuus

12 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Asta Niinimäki
 • Maria Valli
Opiskelijaryhmät
 • MGERO20
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija on perehtynyt johtajan /esihenkilön rooliin ja johtamiseen vanhustyön palveluorganisaatiossa. Opiskelija osaa käyttää teoriatietoja vanhustyön johtamisessa. Hän on perehtynyt rahoituksen perusteisiin ja lainsäädäntöön. Opiskelija osaa tulkita ja arvioida vanhustyön palvelujen kehittämiskohteita ja käyttää laadunhallinnan menetelmiä vanhustyön kehittämisessä. Hän osaa analysoida valmiuksiaan ja kehittymismahdollisuuksiaan toimia tulosvastuullisena esihenkilönä ja laadun kehittäjänä vanhustyössä.

Sisältö

Harjoittelu toteutetaan vanhus- tai vammaispalveluiden palveluyksikössä perehtymällä erityisesti johtamiseen, rahoitukseen, kehittämiseen, laatuun ja arviointiin. Harjoittelupaikaksi soveltuvat myös vanhus- ja vammaispalveluihin kohdistuvat kehittämishankkeet ja projektit.

Oppimateriaalit

Opiskelijan itse valitsema kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Orientointi 2x , harjoittelu, harjoittelun seminaari.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

318 tuntia
1. orientointi vko 49
2. orientointi vko 10
harjoittelu vko 11-18
harjoittelu seminaari vko 19

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa soveltaa teoriatietoa käytännön harjoittelutilanteissa. Hän osaa kuvata keskeisiä johtamisen osa-alueita, joita pohtii kirjallisissa töissään. Opiskelija osoittaa kriittistä ajattelua ja osaa nimetä kehittämistarpeita ja niihin vaihtoehtoisia ratkaisuja. Osaa arvioida omia kehittymistarpeitaan.

Hylätty: Opiskelija ei osaa yhdistää teoriatietoa käytännön tilanteisiin. Opiskelija ei osaa käyttää johtamisen ja kehittämisen keskeisiä käsitteitä. Hän ei tunnista palveluorganisaatioiden kehittämistarpeita tai ei löydä niiden kehittämiseen tarvittavia ratkaisuja. Opiskelija ei tunnista omia kehittymistarpeitaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

Tutkinto-ohjelman perus- ja ammattiopinnot pääsääntöisesti.

Lisätiedot

Harjoittelua edeltää johtamisen, henkilöstöhallinnon ja kehittämisen teoriaopinnot.

Ilmoittautumisaika

14.08.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Leena Elenius
 • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelijalla on valmiudet käsitteelliseen ajatteluun sekä ilmiöitä kuvaavien käsitteiden välisten suhteiden pohtimiseen. Opiskelijalla on valmiudet analysoida hoito- ja sosiaalialan työn keskeisiä käsitteitä ja niiden merkityssisältöjä erilaisista viitekehyksistä käsin ja tiedostaa millaisiin keskeisten käsitteiden merkityssisältöihin hoito- ja sosiaalialan työssä on sitouduttu. Opiskelijalla on valmiudet seminaarityöskentelyyn.
Opiskelija osaa etsiä tietoa erilaisista tiedontuottajaorganisaatioiden julkaisuista ja löytää aihealueisiin liittyvää kirjallisuutta ja lehtiartikkeleita ja verkkolähteitä. Opiskelija osaa esitellä ja käyttää SeAMKin kirjasto- ja tietopalveluja. Opiskelija osaa nimetä sosiaali- ja terveysalan kannalta tärkeitä tiedontuottajia, tietokantoja sekä verkkopalveluja. Opiskelija osaa eritellä tiedontarpeitaan ja valita niihin soveltuvia tiedonlähteitä. Opiskelija osaa tulkita löytämäänsä tietoa, arvioida sitä ja kehittää tiedonhakuaan. Opiskelija osaa soveltaa SeAMKin kirjallisten töiden ohjetta tehtävissään keskeisten tiedonlähdetyyppien (kirjat, lehtiartikkelit, verkkolähteet) lähdeluettelomerkintöjen osalta.

Sisältö

- käsiteanalyysi
- ihmiskäsitykset
- elämäntapa, elämäntyyli, roolit
- hyvinvointi, elämänhallinta, terveys- ja sairauskäsitykset
- terveyden edistäminen ja omahoito,
- sosiaaliset ongelmat ja syrjäytyminen
- sosiaalinen tuki, ympäristö, yhteiskunta ja yhteisöt, luottamus ja sosiaalinen pääoma.
- hoitotyö, sosiaalityö ja sosiaalialan työ,
- kirjasto- ja tietopalvelut SeAMKissa
- sosiaali- ja terveysalan tiedontuottajat
- sosiaali- ja terveysalan sekä erityisesti vanhustyön kannalta keskeiset tiedonlähteet, tietokannat ja verkkopalvelut
- verkkotiedonhaku ja tiedon seuraamisen apuvälineet
- tiedon arviointi, käyttö ja soveltaminen

Oppimateriaalit

Tiedonhankintataidot:
- SeAMK Korkeakoulukirjaston verkkosivut
- Vanhustyö-geronomitutkinnon tiedonhakuopas (Libguides)
- muut kirjaston ja opettajan tuottamat verkkomateriaalit
- oheiskirjallisuus: Haasio, A. 2015. Löydä!: opas helppoon tiedonhakuun. Helsinki: Avain.
Käsiteanalyysi: Luennoitsijan antama materiaali

Opetusmenetelmät

Tiedonhankintataidot: työpajat, harjoitustyöt
Käsiteanalyysi: Seminaarityöskentely, ryhmätyö esityksen valmistelussa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Käsitenalyysi: Koe toisella lähiopiskelujaksolla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Käsiteanalyysi: seminaari-istunnot ja instruktio 13 h, itsenäinen työskentely 41h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää tyydyttävällä tasolla hoito- ja sosiaalialan käsitteet. Hän osaa hyödyntää joitakin lähdemateriaaleja. Opiskelija osaa soveltaa kirjallisten töiden ohjeita jossain määrin. Opiskelija osaa etsiä ammattialan tiedonlähteitä annetun teeman puitteissa. Opiskelija osaa esitellä ja käyttää SeAMKin kirjasto- ja tietopalveluja tyydyttävällä tasolla ja osaa nimetä keskeisiä alan tiedontuottajia ja tiedonlähteitä. Opiskelija osaa eritellä tiedontarpeitaan ja valita niihin tiedonlähteitä. Opiskelija osaa arvioida löytämäänsä tietoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa perustella hyvällä tasolla hoito- ja sosiaalityön käsitteitä. Hän tiedostaa millaisiin keskeisten käsitteiden merkityssisältöihin hoito- ja sosiaalialan työssä on sitouduttu. Hän osaa käyttää lähdemateriaalia. Opiskelija osaa soveltaa kirjallisten töiden ohjeita hyvin. Opiskelija osaa etsiä ja käyttää ammattialan tiedonlähteitä annetun teeman puitteissa. Opiskelija osaa esitellä ja käyttää SeAMKin kirjasto- ja tietopalveluja hyvällä tasolla ja osaa nimetä alan kannalta useita keskeisiä tiedontuottajia ja tiedonlähteitä. Opiskelija osaa eritellä tiedontarpeitaan ja valita niihin soveltuvia tiedonlähteitä. Opiskelija osaa tulkita löytämäänsä tietoa, arvioida sitä ja kehittää tiedonhakuaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa perustella ja analysoida hoito- ja sosiaalityön käsitteitä ja soveltaa niitä syvällisesti ja laaja-alaisesti vanhustyössä. Hän osaa perustella kriittisesti hoito- ja sosiaalityön käsitteitä. Opiskelija tiedostaa millaisiin keskeisten käsitteiden merkityssisältöihin hoito- ja sosiaalialan työssä on sitouduttu. Osaa käyttää lähdemateriaalia monipuolisesti kokeessa ja tehtävissään. Opiskelija osaa soveltaa kirjallisten töiden ohjeita erinomaisesti. Opiskelija osaa etsiä ja käyttää ammattialan tiedonlähteitä annetun teeman puitteissa. Opiskelija osaa esitellä ja käyttää SeAMKin kirjasto- ja tietopalveluja kiitettävällä tasolla ja osaa nimetä alan kannalta useita keskeisiä tiedontuottajia ja tiedonlähteitä. Opiskelija osaa eritellä tiedontarpeitaan syvällisesti ja monipuolisesti sekä valita niihin soveltuvia tiedonlähteitä. Opiskelija osaa tulkita löytämäänsä tietoa sujuvasti, arvioida sitä ja kehittää tiedonhakuaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tiedonhankintataidot: arviointi tapahtuu lähi- ja verkko-opetukseen osallistumisen, harjoitustöiden ja/tai verkkotentin perusteella.
Käsiteanalyysi: Seminaariesitys, aktiivinen osallistuminen seminaari-istuntoihin, koe

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Anna-Kaarina Koivula
Opiskelijaryhmät
 • MGERO20
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa hankkia monipuolisesti tietoa ikäteknologiasta. Opiskelija osaa tunnistaa käyttäjälähtöisen teknologian mahdollisuuksia ja rajoitteita ikäihmisten osallistumisen ja toimintakyvyn edistämiseksi. Opiskelija osaa kuvata eettisiä kysymyksiä ikäteknologian käytössä.

Sisältö

- ikäteknologian käsite
- käyttäjälähtöinen teknologia
- ikäteknologiassa käytetävät välineet, laitteet, sovellukset ja palvelut
- Robotiikka ja tekoäly
- kestävä kehitys
- ikäteknologiaan liittyvät eettiset kysymykset

Oppimateriaalit

Leikas.2014. Ikäteknologia ja moodlen materiaalit

Opetusmenetelmät

verkko-opetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

noin 80 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä ikäteknologiaan liittyviä piirteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata ikäteknologisia apuvälineitä ja niitten hyötyjä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opiskelija osaa tunnistaa ikäteknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida ikäteknologisia välineitä, laitteita ja palveluita sekä niitten hyötyjä tai haittoja yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa nimetä ikäteknologiaan liittyviä piirteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa kuvata ikäteknologisia apuvälineitä ja niitten hyötyjä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opiskelija osaa tunnistaa ikäteknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida ikäteknologisia välineitä, laitteita ja palveluita sekä niitten hyötyjä tai haittoja yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 17.05.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija kykenee osallistumaan aktiivisesti keskusteluun asenteiden, viestinnän ja median merkityksestä vanhuskuvan luomisessa. Hänellä on taidot viestiä vanhenemisesta, vanhuudesta ja vanhenemiseen liittyvistä sairauksista käyttäen asiallisia ja positiivisia ilmaisuja. Hän osaa tunnistaa ikääntymiseen liittyvät negatiiviset ja syrjivät ilmaukset ja välttää niitä viestinnässään. Hän kykenee huomioimaan toiminnassaan ikäihmisten yksilöllisyyden ja tukemaan ikääntyneen itsemääräämisoikeuden ja persoonan säilymistä. Opiskelijalla on taidot havaita ympäristössään paikkoja ja tilanteita, joita tulisi kehittää ikääntyvien kannalta toimivammiksi ja turvallisemmiksi. Hän osaa ohjata organisaatioita ja yrityksiä kohti ikäystävällistä palvelu- ja toiminta- ja ajattelutapaa. Opiskelijalla on valmiudet tehdä aktiivisesti kehittämisehdotuksia tavoitteena entistä ikäystävällisempi ja kestävämpi yhteiskunta.

Sisältö

- Ikäystävällisen ja kestävän ympäristön elementit
- Ikäystävällisyyttä tukevat puhe- ja ajattelumallit
- Ikäsyrjinnän ehkäisy
- Ikäystävällinen palvelu yrityksissä ja organisaatioissa
- Ikäystävällisyys mediassa ja julkisessa puheessa
- Ikääntymiskeskustelun ajankohtaiset teemat

Oppimateriaalit

Luennoitsijan antama materiaali
Antti Eskola: Vanhuus
Antti Eskola: Vanhanakin voi ajatella
Hendrik Groen: Viimeiset villitykset

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätehtävät, kirjallisuus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 18 tuntia, itsenäinen opiskelu 63 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija viestivät vanhenemisesta, vanhoista ihmisistä ja vanhenemiseen liittyvistä sairauksista käyttäen asiallisia ja positiivisia ilmaisuja. Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä ympäristössään paikkoja, tilanteita ja rakenteita, joita tulisi kehittää ikääntyvien kannalta toimivammiksi ja turvallisemmiksi ja ottaa huomioon myös kestävän kehityksen tavoitteet.
Hylätty: Opiskelija ei kykene tunnistamaan epäasiallista tai ikääntyviä ihmisiä syrjivää viestintää. Opiskelija käyttää viestinnässään vanhustyön ammattilaiselle sopimattomia ilmauksia. Opiskelija ei pysty nimeämään ympäristössään tilanteita, paikkoja ja rakenteita, joita tulisi kehittää ikäystävällisemmäksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

OSallistumisen aktiivisuus, ryhmätehtävässä onnistuminen, opintopäiväkirja.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Katri Turunen
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ikääntyvien toimintakykyä kuvaavat keskeiset käsitteet. Opiskelija osaa nimetä toimintakyvyn heikentymiselle altistavia tekijöitä, joihin tulee kiinnittää huomiota koko elinkaaren ajan terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen tukemiseksi. Opiskelija osaa nimetä vanhuudessa yleistyviä sairauksia, joita voidaan ennaltaehkäistä terveellisillä elintavoilla. Opiskelija tuntee kansalliset terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi laaditut suositukset, ja osaa ohjata ikääntyvää itsenäiseen suositusten mukaiseen terveydestä ja toimintakyvystä huolehtimiseen. Opiskelija osaa perustella ennaltaehkäisyn merkityksen ikääntyvien sairauksien ehkäisyssä ja toimintakyvyn tukemisessa. Opiskelija on perehtynyt elintapaohjauksessa ja toimintakyvyn tukemisessa käytettäviin menetelmiin. Opiskelija kykenee huomioimaan toiminnassaan ikäihmisten yksilöllisyyden ja osaa tukea ikääntynyttä yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Opiskelijan toiminnassa näkyy toimintakykyä tukeva ja ikääntyvän yksilölliset voimavarat tunnistava työote.
Opiskelija ymmärtää ennaltaehkäisevän ja toimintakykyä tukevan toiminnan yhteyden kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Sisältö

- Toimintakyvyn käsitteet ja laaja-alainen toimintakyvyn arviointi
- Elämänkaarinäkökulma toimintakyvyn laaja-alaiseen tukemiseen
- Kansalliset terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisen suositukset
- Elintapaohjauksen menetelmät
- Ikääntyvien ohjaus toimintakykyä tukevin menetelmin

Oppimateriaalit

TOIMIA-suositukset:
1. Hanna Kerminen, Anna-Maija Jäppinen, Kirsi Kiviniemi, Päivi Tikkanen ja Satu Havulinna. Iäkkäiden henkilöiden lyhytaikaiseen sairaalahoitoon liittyvä toimintakyvyn arviointi kuntoutumisen käynnistäjänä.

2. Harriet Finne-Soveri, Marja Äijö, Eija Tolonen, Pirjo Rehula, Pia Vähäkangas, Mari Patronen, Tiina Autio, Sara Haimi-Liikkanen ja Satu Havulinna. Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä

3. Rantanen Taina, Kokko Katja, Sipilä Sarianna, Viljanen Anne (toim.) Gerontologia. 5., uudistettu painos 2022. Kustannus oy Duodecim (soveltuvin osin, ilmoitetaan opintojaksolla).

4. Kulmala Jenni (toim.) Hyvä vanhuus - menetelmiä aktiivisen arjen tukemiseen. 2019. PS-kustannus.

lisäksi THL Toimintakyky-aihesivusto. www.thl.fi/toimintakyky sekä muu opintojaksolla annettava materiaali.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä toimintakyvyn käsitteet ja nimeää tekijöitä, jotka tukevat tervettä ja toimintakykyistä vanhenemista. Opiskelija tietää tärkeimmät kansalliset ikääntyville suunnatut terveyden ja toimintakyvyn suositukset. Opiskelija osallistuu ikääntyville suunnattujen hyvinvointipäivien järjestämiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä toimintakyvyn käsitteet ja kuvaa monipuolisesti tekijöitä, jotka tukevat tervettä ja toimintakykyistä vanhenemista. Opiskelija tietää tärkeimmät kansalliset ikääntyville suunnatut terveyden ja toimintakyvyn suositukset ja osaa suunnitella niiden pohjalta yksilöllistä elintapaohjausta. Opiskelija osallistuu aktiivisesti ikääntyville suunnattujen hyvinvointipäivien järjestämiseen. Opiskelija osoittaa toiminnassaan toimintakykyä tukevaa työotetta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa nimetä toimintakyvyn käsitteet ja kuvaa monipuolisesti tekijöitä, jotka tukevat tervettä ja toimintakykyistä vanhenemista. Opiskelija osaa perustella toimintaansa tutkimusnäytön kautta. Opiskelija tietää tärkeimmät kansalliset ikääntyville suunnatut terveyden ja toimintakyvyn suositukset ja osaa suunnitella niiden pohjalta yksilöllistä elintapaohjausta. Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja vastuullisesti ikääntyville suunnattujen hyvinvointipäivien järjestämiseen. Opiskelijan toiminnassa näkyy positiivinen, kannustava ja yksilölliset voimavarat huomioiva toimintakykyä tukeva työote.

Esitietovaatimukset

Opintojaksot: Gerontologian perusteet sekä Ikäystävällinen ympäristö ja ajattelu

Ilmoittautumisaika

31.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

05.12.2022 - 10.03.2023

Laajuus

9 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 38

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Arja Haapaharju
 • Maria Valli
 • Tua Niemelä
 • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
 • MGERO20
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata johtamisen keskeisiä teoreettisia perusteita ja soveltaa niitä vanhuspalvelujen johtamiseen. Opiskelija osaa määritellä talouden merkitystä ja taloushallinnon toteuttamistapoja vanhuspalveluitten tuottamisen reunaehtona. Opiskelija osaa soveltaa työelämän keskeisimpiä lakeja ja säädöksiä sekä ymmärtää henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin merkityksen. Opiskelija osaa käyttää yhteistoiminnallisia ohjausmenetelmiä operatiivisen ja strategisen työn johtamisessa ja kehittämisessä.

Sisältö

- ajankohtaiset vanhustyön organisaatioitten johtamisen teemat
- talousarvion rakenne
- taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä niitten toteutumisen arviointi
- työelämän lait ja säädökset ja yhteistoiminnalliset ohjausmenetelmät
- henkilöstöhallinnon keskeiset käsitteet ja menetelmät

Oppimateriaalit

Sydänmaanlakka: Älykäs julkinen johtaminen (2015)
Reikko, Salonen, uusitalo: Puun ja kuoren välissä – lähijohtajuus sosiaali-ja terveysalalla. (2010, saatavissa verkossakin)
Rissanen, Lammintakanen: Sosiaali- ja terveysjohtaminen
Niiranen, Seppänen-Järvelä, Sinkkonen, Vartiainen: Johtaminen Sosiaalialalla (2010)
Kulmala (toim.): Parempi vanhustyö - menetelmiä johtamisen kehittämiseen (2017)
Muut ajankohtaiset artikkelit

Opetusmenetelmät

Luennot, vierailut/vierailijat, oppimistehtävät ja käytännön harjoitukset
Opintojakso koostuu kontaktiopetuksesta sekä verkko-osuudesta.
Verkko-osuus ajoittuu koko totutuksen ajalle ja sisältää sekä itsenäisiä tehtäviä että verkossa tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä.
Johtamisen paneeliin osallistuminen yhdessä sosionomiopiskelijoiden kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

238 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijalla tulee olla käytössään web-kamera ja kaiutin/kuulokkeet.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa johtamisen ja talouden perusasiat ja osaa hyödyntää niitä tehtävissään. Kuvailee teorian ja tutkimusten antamaa tietoa tyydyttävällä tavalla tulevana vanhustyön ammattilaisena.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tavoitteiden mukaiset tiedot hyvällä tasolla. Opiskelija osaa pohtia ja arvioida vanhustyön haasteita. Opiskelija osaa tulkita vanhuspalveluita taloudellisesta näkökulmasta. Opiskelija osaa vertailla oppimiaan johtamisteorioita ja omaa työtään tavoitteellisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tavoitteiden mukaiset tiedot syvällisesti ja laaja-alaisesti. Opiskelija osaa pohtia ja arvioida kriittisesti sekä nykyhetken että tulevaisuuden vanhustyön johtamisen kehittämishaasteita. Opiskelija osaa tulkita vanhuspalveluita taloudellisesta näkökulmasta. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan johtamisteorioita ja omaa työtään tavoitteellisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Reflektio, tentti (lainsäädäntö), video tai digitarina ja muut oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

tutkinto-ohjelman perus- ja ammattiopinnot pääosin

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Jaana Store
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Jaana Store
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

02.03.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Katariina Perttula
Opiskelijaryhmät
 • MGERO20
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella yhdessä työelämätahon ja/tai asiakkaiden kanssa toiminnallisen tai produktiotyyppisen soveltavan ja eettisesti perustellun kehittämistoiminnan/-projektin. Hän osoittaa hallitsevansa toiminnalliseen kehittämistyöhön soveltuvia kehittämistyön menetelmiä. Hän osaa dokumentoida kehittämistyön toteutuksen hyödyntämällä joitakin toiminnalliseen kehittämistyöhön soveltuvia aineistoja. Hän osaa arvioida toteutettua kehittämistoimintaa ja sen tuloksia sekä tuottaa tätä kautta uutta tietoa tai työkaluja ammatillisen toiminnan kehittämiseen työelämässä.

Sisältö

- toiminnallinen ja produktiotyyppinen kehittämistoiminta
- kehittämistehtävän ja tavoitteen asettaminen
- kehittämistyön prosessi
- erilaiset kehittämistyön menetelmät
- kehittämistoiminnan dokumentointi ja aineistot
- kehittämistoiminnan arviointi
- kehittämistoiminnan johtopäätökset

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla jonkun työelämän kehittämisen lähestymistavan tai menetelmän. Opiskelija osaa nimetä kehittämistyössä käytettäviä arviointimenetelmiä. Hän osoittaa hallitsevansa pääpiirteissään kehittämistyön menetelmälliset peruslähtökohdat ja pystyy raportoimaan kehittämistoiminnan tuloksia, joskin tarkastelussa voi olla joitakin puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa jäsentää kehittämistyön menetelmällisiä lähtökohtia verrattain monipuolisesti sekä vertailla myös erilaisia työelämän kehittämisen lähestymistapoja ja menetelmiä. Opiskelija osaa jossain määrin käyttää kehittämistyön arviointimenetelmiä. Hän pystyy dokumentoimaan tarkastelemansa projektin kattavasti ja monipuolisesti sekä perustelemaan ja raportoimaan toiminnallisen kehittämistyön lähtökohdat, menetelmällisyyden, prosessin sekä tulokset. Hän pystyy arvioimaan kehittämisprosessin tuloksia monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa jäsentää kehittämistyön menetelmällisiä lähtökohtia monipuolisesti sekä vertailla erilaisia työelämän kehittämisen lähestymistapoja ja menetelmiä. Opiskelija osaa käyttää perustellusti kehittämistyön arviointimenetelmiä. Hän pystyy dokumentoimaan tarkastelemansa projektin kattavasti ja monipuolisesti siten että työskentelystä välittyy analyyttinen ja reflektiivinen ote. Toiminnallisen kehittämistyön lähtökohdat, menetelmällisyys, prosessi sekä tulokset on kuvattu kiitettävällä tasolla. Hän pystyy arvioimaan kehittämisprosessin tuloksia monipuolisesti ja kriittisesti reflektoiden.

Esitietovaatimukset

opintojakso Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Anna-Kaarina Koivula
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa kotona asumista mahdollistavat palvelut ja niiden roolin osana vanhusten palvelujärjestelmää sekä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä vanhuspalveluita. Opiskelija osaa arvioida iäkkäiden asiakkaiden ja perheiden palvelujen tarpeita sekä tuntee perhehoidon toteuttamistavat. Opiskelija tunnistaa tilanteet, jolloin kotihoidon palvelut eivät ole riittäviä ja osaa ohjata asiakkaat soveltuvien palveluiden piiriin. Opiskelija tunnistaa moniammatillisia verkostoja ja osaa toimia osana verkostoa. Hän osaa arvioida kotihoidon koti- ja perhehoidon asiakkaiden tarvitsemia palveluja, tukimuotoja ja menetelmiä sekä onnistumisen edellytyksiä ja merkitystä erilaisissa elämäntilanteissa oleville iäkkäille ihmisille ja heidän läheisilleen. Opiskelija osaa selittää vapaaehtoistoiminnan ja ikäihmisten oman osallistumisen merkityksen osana yhteisötyötä. Opiskelija tunnistaa yhteisöjen merkityksen osana ikäihmisten hyvinvointia. Opiskelija osaa arvioida kotona asumisen tukemisen mahdollisuuksia ja haasteita kokonaisvaltaisesti. Opiskelija tietää ulkomaisia toimintatapoja sekä yritystoiminnan muotoja kotona asumisen mahdollistamisessa.

Sisältö

- kotona asumista mahdollistavat palvelut (kotihoito, perhehoito, vapaaehtoistoiminta)
- kotihoidon ulkopuoliset tukimuodot ja palvelut kotona asumisen mahdollistamisessa
- lainsäädäntö
- kotona asumista mahdollistavien palveluiden lähityömuotoja, moniammatillisuus
- kotihoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi
- kotona työskentelyn erityisosaaminen
- asiakas- ja voimavaralähtöisyys
- osallisuuden ja yhteisöjen merkitys kotihoidossa
- ulkomaisia työmuotoja kotona asumisessa
- yrittäjyyden mahdollisuudet

Oppimateriaalit

materiaalit moodlessa

Opetusmenetelmät

Verkko-opinto

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

noin 80 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä kotona asumista mahdollistavat palvelut ja niiden toteuttamistapoja. Opiskelija ymmärtää kotona asumista mahdollistaviin palveluihin liittyvät käsitteet ja osaa etsiä niistä tietoa eri tietolähteistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata kotona asumista mahdollistavien palveluiden roolin vanhusten palvelujärjestelmässä ja ymmärtää niiden mahdollisuuksia ja haasteita. Opiskelija osaa toimia kotihoidon työtehtävissä huomioiden vaadittavan lainsäädännön ja ohjeistukset. Hän näkee moniammatillisuuden mahdollisuudet kotihoidossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kotona asumista mahdollistavien palveluiden roolia osana hyvinvointia ja terveyttä tukevia vanhuspalveluita. Opiskelija näkee kehittämiskohteita kotihoidon käytännöissä ja käyttää oppimaansa hyödyksi kehittääkseen toimintaa. Osaa arvioida toiminnan turvallisuutta ja ottaa eettiset periaatteet huomioon.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät moodlessa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa nimetä kotona asumista mahdollistavat palvelut ja niiden toteuttamistapoja. Opiskelija ymmärtää kotona asumista mahdollistaviin palveluihin liittyvät käsitteet ja osaa etsiä niistä tietoa eri tietolähteistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa kuvata kotona asumista mahdollistavien palveluiden roolin vanhusten palvelujärjestelmässä ja ymmärtää niiden mahdollisuuksia ja haasteita. Opiskelija osaa toimia kotihoidon työtehtävissä huomioiden vaadittavan lainsäädännön ja ohjeistukset. Hän näkee moniammatillisuuden mahdollisuudet kotihoidossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kotona asumista mahdollistavien palveluiden roolia osana hyvinvointia ja terveyttä tukevia vanhuspalveluita. Opiskelija näkee kehittämiskohteita kotihoidon käytännöissä ja käyttää oppimaansa hyödyksi kehittääkseen toimintaa. Osaa arvioida toiminnan turvallisuutta ja ottaa eettiset periaatteet huomioon.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Hilkka Latva-Somppi
 • Leena Elenius
 • Katariina Perttula
Opiskelijaryhmät
 • MGERO20
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa laadullisen ja määrällisen tutkimuksen teoreettiset, menetelmälliset ja eettiset lähtökohdat. Opiskelija osaa asettaa tutkimuksen lähestymistapaan sopivan kysymyksen. Hän osaa toteuttaa tutkimusprosessin laadullisen tutkimuksen perusmenetelmin. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa määrällisen tutkimuksen tutkimusprosessin, rakentaa aineistonkeruuvälineen ja käyttää SPSS -tilastointiohjelmaa. Opiskelija osaa tehdä ehdotuksia tutkimustiedon soveltamisesta vanhustyön käytäntöön. Opiskelija osaa eritellä tutkimustiedon tarvettaan, käyttää tutkimustiedon etsimiseen soveltuvia tiedonlähteitä ja lukea tutkimustietoa.

Sisältö

- laadullisen ja määrällisen tutkimuksen peruskäsitteet, kysymyksenasettelu, tutkimussuunnitelma ja –prosessi
- tiedonkeruuvälineen suunnittelu, muuttujien mitta-asteikot, otanta
- laadullisten aineistojen keruun ja analyysin perusmenetelmät
- määrällisen aineiston analysointi SPSS –tilastointiohjelmalla
- tulosten havainnollistaminen ja raportointi
- tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus, tiedon tuottaminen ja tulosten soveltaminen vanhustyön käytäntöön ja sen kehittämiseen
- sosiaali- ja terveysalan kotimaiset ja kansainväliset tutkimustiedon lähteet
- tutkimustiedon ja tilastollisen tiedon hankinta sekä lukeminen

Oppimateriaalit

- Greasley, Pete (2008) Quantitative Data Analysis Using SPSS: An Introduction for Health and Social Sciences. Open University Press. (e-kirja).
- Heikkilä, Tarja (2014) Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita.
- Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, H. Tutkimushaastattelu. teemahaastattelun teoria ja käytäntö.
- Kananen, Jorma (2014) Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 176.
- Kananen, Jorma (2014) Toimintatutkimus kehittämistutkimuksen muotona. Jyväskylä: Jyväskylän
ammattikorkeakoulun julkaisuja.
- Puusa, A & Juuti, P. 2011. Menetelmäviidakon raivaajat: perusteita laadullisen tutkimuslähestymistavan valintaan. Helsinki: JTO.
- Sarajärvi, Anneli & Tuomi, Jouni. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi. Helsinki:Tammi.
- Verkko-oppimisalustalla olevat materiaalit
- Muu opettajan jakama kirjallisuus
- SeAMK Kirjaston verkkosivut, Vanhustyön - geronomitutkinnon tiedonhaun opas ja muut kirjaston tuottamat verkko-oppaat
- SeAMK Kirjallisten töiden ohje ja mallipohja.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus ja verkko-opetus, itsenäiset tehtävät. Tiedonhankinnassa työpajaopetus.
Määrällinen osuus virtuaaliopetuksena.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä 130 h, josta
- Määrällliset tutkimusmenetelmät -osuuden virtuaaliopiskelun osuus 52 h
- Laadulliset tutkimusmenetelmä -osuuden kontaktiopetus 20 h, itsenäisen työn osuus 32 h
- Tutkimustiedonhankinta – työpajat 8 h, itsenäisen työn osuus 18 h

Sisällön jaksotus

Määrälliset tutkimusmenetelmät -osuus
- Määrällisen tutkimuksen ominaispiirteet, käsitteet
- Kyselylomakkeet, Webropol-kyselyt
- SPSS-ohjelman tai Webropolin Raportointi ja Professional Statistics käyttö määrällisen tutkimusaineiston analysoinnissa
- itsenäiset tehtäväsuoritukset
Laadulliset tutkimusmenetelmät:
- Laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet ja periaatteet
- Laadullisen tutkimuksen aineistonkeruutavat
- Laadullisen tutkimusaineiston analyysitavat
- Tutkimuksen luotettavuus laadullisessa tutkimuksessa
Tutkimustiedon hankinta
- tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat
- kotimaiset ja kansainväliset tutkimustiedonlähteet
- tutkimuksen lukeminen, tutkimuksen osat

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla laadullista ja määrällistä tutkimuksen lähestymistapaa ja menetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa ohjauksessa tutkimusprosessin laadullisen ja määrällisen tutkimuksen perusmenetelmin. Opiskelija tietää tutkimuseettiset normit. Opiskelija osaa kuvata esimerkkejä tutkimustiedon soveltamista vanhustyön käytäntöön. Opiskelija osaa esitellä ja käyttää sosiaali- ja terveysalan tutkimustiedon lähteitä. Opiskelija osaa lukea tutkimustietoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla laadullisen ja määrällisen tutkimuksen lähestymistapoja, kysymyksenasettelua ja menetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa tutkimusprosessin ja huomioida eettiset tekijät. Hän osaa käyttää laadulliseen ja määrälliseen tutkimukseen soveltuvia tiedonkeruumenetelmiä sekä analysoida aineistoja SPSS-tilastointiohjelmalla sekä laadullisen tutkimuksen perusmenetelmin. Opiskelija osaa raportoida ja havainnollistaa tutkimuksen tuottamaa tietoa sekä tehdä johtopäätöksiä vanhustyön käytännön kehittämiseen. Opiskelija osaa esitellä ja käyttää sosiaali- ja terveysalan tutkimustiedon lähteitä sujuvasti. Opiskelija osaa lukea ja jäsentää tutkimustietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida laadullisen ja määrällisen tutkimuksen teoreettisia, menetelmällisiä ja eettisiä lähtökohtia. Opiskelija osaa toteuttaa ja perustella tutkimusprosessin. Hän osaa valita tutkimukseen soveltuvia aineistoja, suunnitella aineistonkeruuta ja analysoida aineistoja laadullisen tutkimuksen perusmenetelmin sekä SPSS-tilastointiohjelmalla. Opiskelija osaa raportoida ja havainnollistaa tulokset sekä tuottaa johtopäätöksiä käytännön vanhustyön kehittämiseen. Opiskelija osaa esitellä ja käyttää sosiaali- ja terveysalan tutkimustiedon lähteitä sujuvasti ja monipuolisesti. Opiskelija osaa lukea tutkimustietoa kriittisesti ja kehittää tiedonhakuaan löydetyn tiedon perusteella.

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Marita Lahti
 • Gero Nimeämätön
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee lääkehoitoa koskevat säädökset sekä sisäistää oman vastuualueen lääkkeiden käsittelyssä ja vanhuksen lääkehoidossa. Hän on selvillä keskeisten vanhusten sairauksien lääkkeellisestä hoidosta ja pystyy hyödyntämään tätä tietoa lääkehoitoa toteuttaessaan. Opiskelija on selvillä vanhusten lääkehoidon erityisongelmista ja on tietoinen vanhuksen lääkkeisiin liittyvistä tyypillisistä sivuvaikutuksista. Opiskelija hallitsee erilaiset lääkemuodot ja niiden antotavat sekä ottaa vastuun lääkkeiden oikeasta ja huolellisesta käsittelystä lääkehuollossa. Opiskelija hallitsee lääkehoidossa tarvittavat laskutoimitukset. Opiskelija osaa tarkastella vanhusten lääkehoitoa kestävän kehityksen kannalta. Hän osaa arvioida omia kehittymisen tarpeitaan lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Sisältö

- lääkehuoltoon ja lääkehoitoon liittyvät lait ja ohjeistukset
- farmakologian peruskäsitteet
- lääkeaineryhmät
- lääkkeellinen hoito erilaisissa vanhusten sairauksissa
- lääkemuodot, käsittely- ja antotavat
- lääkkeiden vaikutusmekanismit ja yhteisvaikutukset
- vanhusten lääkehoidon perusperiaatteet ja lääkehoidon kehittämistarpeet
- vanhuksen lääkehoidon ja lääkeneuvonnan erityiskysymykset
- lääkehoidon vastuualueet
- lääkelaskenta
- yksikkökohtaiset lääkehoitosuunnitelmat
- ohjaus oman lääkehoito-osaamisen seurantaan ja näyttöön henkilökohtaisen lääkehoitopassin avulla.

Oppimateriaalit

Turvallinen lääkehoito. Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen. STM . 2021
Vartiainen ym 2018. Iäkkäiden lääkehoito: Vältettävien lääkkeiden käyttö ja kustannukset kotihoidossa.
Terveysportti, Oppiportti, lääkehoitomateriaalit
Proviisorin materiaalit luennoilla.

Oppiportti;Lääkelaskut haltuun

Opetusmenetelmät

Luento-opetus ( sisältää 12 h proviisorin osuutta)
Lääkelaskuharjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopuksi tentitään teoriat ja lääkelaskut

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teoria osuudet 2 op
Lääkelaskut 1/2 op
Itsenäinen työskentely 1/2 op

Lisätietoja opiskelijoille

Voimassaoleva lääkehoidon osaamisen näyttö = lääkelaskuosuus korvautuu.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa vastuunsa ja vastuualueensa lääkkeiden käsittelyssä ja vanhuksen lääkehoidossa ja lääkeohjauksessa. Opiskelija osaa selittää vanhustyön eettisen näkökulman vanhuksen lääkehoitoon liittyvässä päätöksenteossa. Opiskelija osaa selittää potilaan koko lääkehoidon prosessin virheettömästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää vastuunsa ja vastuualueensa lääkkeiden käsittelyssä ja vanhuksen lääkehoidossa ja lääkeohjauksessa. Opiskelija osaa perustella vanhustyön eettistä näkökulmaa vanhuksen lääkehoitoon liittyvässä päätöksenteossa. Opiskelija osaa suorittaa potilaan koko lääkehoidon prosessin virheettömästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa perustella vastuunsa ja vastuualueensa lääkkeiden käsittelyssä ja osaa vastuunsa mukaisesti toimia joustavasti sekä vanhuksen lääkehoidossa ja lääkeohjauksessa yksikössä. Opiskelija tuottaa vanhustyön etiikkaan nojautuen kehittämisideoita vanhuksen lääkehoitoon liittyvässä päätöksentekoon. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa virheettömästi potilaan koko lääkehoidonprosessin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teoriakokeessa 50% oikein läpäisyä.
Lääkelaskuissa 100%

Esitietovaatimukset

Opintojakso: Anatomian ja fysiologian perusteet

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Marita Lahti
Opiskelijaryhmät
 • MGERO20
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata ihmisen muistioireen ja muistisairauden sekä niiden polun diagnoosista yksilölliseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan. Hän osaa palveluohjauksen keinoin määritellä muistisairaan ihmisen sekä hänen perheensä ja läheistensä tuen tarpeita ja ohjata heitä oikea-aikaisiin palveluihin. Opiskelija tietää oikea-aikaisen ohjauksen ja neuvonnan merkityksen. Hän osaa tukea muistisairaan ihmisen valmiuksia oikeudelliseen ennakointiin ja mahdollisuuteen osallistua omaa hoitoa koskeviin päätöksiin. Opiskelija tietää ihmisen oman näkemyksen ja itsemääräämisoikeuden merkityksen muistisairaan kuntouttavassa hoidossa. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti muistisairaan lääkkeettömiä hoitomuotoja.

Sisältö

- muistioireesta diagnoosiin
- muistisairaan ja läheisten palveluohjaus
- yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnittelu
- eettiset kysymykset, muistisairaan vuorovaikutuksen tukeminen, haastavan käyttäytymisen ymmärtäminen
- työikäisen muistisairaan ja läheisten tilanne
- arvokas arki muistikodissa, osallisuus, itsemääräämisoikeus
- muistisairauden lääkkeettömät hoitomuodot
- tulevaisuuden ennakointi

Oppimateriaalit

Hallikainen M, Immonen A, Mönkäre R & Pihlakari P (toim.) Muistisairaan hoito. Duodecim. 2019 (myös E-kirja)
+ Opintojakson Moodlessa materiaaleja

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen opiskelu, tehtävät, tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopuksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 26,5 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa jossain määrin selittää ihmisen muistioireita ja muistisairautta sekä sairauden etenemisen polkua diagnoosista yksilölliseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan. Hän osoittaa joiltain osin ymmärtävänsä miten palveluohjauksisella otteella määritellään muistisairaan ihmisen sekä hänen perheensä ja läheistensä tuen tarpeita ja ohjataan heitä oikea-aikaisiin palveluihin. Opiskelija osaa nimetä ja joltain osin toteuttaa muistisairaan lääkkeettömiä hoitomuotoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää ja tunnistaa ihmisen muistioireen ja muistisairauden sekä polun diagnoosista yksilölliseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan. Hän osaa palveluohjauksisella otteella määritellä muistisairaan ihmisen sekä hänen perheensä ja läheistensä tuen tarpeita ja ohjata heitä oikea-aikaisiin palveluihin. Opiskelija tietää, miten oikea-aikainen ohjaus ja neuvonta tukevat muistisairaan ihmisen valmiuksia oikeudelliseen ennakointiin ja mahdollisuuteen osallistua omaa hoitoa koskeviin päätöksiin. Opiskelija osaa hyödyntää muistisairaan lääkkeettömiä hoitomuotoja.
Opiskelijaa tietää ihmisen oma näkemyksen ja itsemääräämisoikeuden merkityksen kuntouttavassa hoidossa ja siihen vaikuttavissa ratkaisuissa ja päätöksissä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tunnistaa ihmisen muistioireen ja muistisairauden sekä hallitsee polun diagnoosista yksilölliseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan. Hän osaa monia vaihtoehtoja tunnistaen ja palveluohjauksisella otteella määritellä muistisairaan ihmisen sekä hänen perheensä ja läheistensä tuen tarpeita ja ohjata heitä oikea-aikaisiin palveluihin. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti muistisairaan lääkkeettömiä hoitomuotoja.
Opiskelija osaa nähdä muistityön moninaisuuden ja mahdollisuudet ja osoittaa konkreettisia asioita muistityön kehittämiseen niin asiakkaiden kuin järjestelmänkin tasolla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1-5
Tehtävät 1/3
Tentti 2/3

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus: Vanhuksen hoiva, hoito ja kuntoutusThe module: Gerontological Care, Nursing and Rehabilitation

Ilmoittautumisaika

16.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

03.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

12 - 22

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Degree Programme in Nursing
 • Sosionomi (AMK)
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Jutta Potila
 • Maria Valli
 • Virpi Rantanen
Opiskelijaryhmät
 • SH22K
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • SH21S
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus
 • FYS22
  Fysioterapeutti (AMK)
 • FYS21
  Fysioterapeutti (AMK)
 • RN21
  Degree Programme in Nursing, Nursing Branch, Registered Nurse, RN, (UAS)
 • MRN22
  Degree Programme in Nursing, Nursing Branch, Registered Nurse, RN, (UAS)
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus
 • SH21K
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • MSH21KA
  Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus
 • MSH21S
  Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus
 • MSH22SB
  Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus
 • TH22
  Terveydenhoitaja (AMK)
 • TH21
  Terveydenhoitaja (AMK)

Tavoitteet

- knows how to work in a multi-professional work group and utilize the expertise of group members in different areas -can map and comprehensively support the functional capacity of the elderly -identify the factors affecting the elderly client's survival at home -can assess the resources of clients with different cultural backgrounds and their loved ones and take these into account in the planning and implementation of care work and rehabilitation -knows how to take advantage of the opportunities offered by technology in supporting elderly living at home

-encounters multicultural peer students and other people with respect and equality and gives and takes feedback

-evaluates and develops the work, assumes responsibility for his/her actions and becomes aware of the interaction and co-operation skills and development needs of him/ herself

-practices simulated client situations in Finnish and in English

Sisältö

- Multi-professional collaboration in healthcare services

- Rehabilitation and supporting the functional capacity of the elderly at home

- Utilizing technological solutions and taking multicultural backgrounds account in the client work for the elderly

Oppimateriaalit

Opettajien osoittama materiaali Moodle alustalla

Opetusmenetelmät

Simulaatiot, luennot, oppimispäiväkirja, tutustumiskäynnit ja verkkotehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 h

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty:
- Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja suorittamalla opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti.

Hylätty:
- Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.
-Opiskelija ei osaa reflektoida ja tunnistaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojensa vahvuuksia ja heikkouksia, eikä pyri kehittämään itseään tai mukauttamaan toimintatapaansa sen mukaisesti.

- Opiskelija ei osaa toimia ammattimaisesti vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä simuloiduissa asiakastilanteissa. Opiskelija ei osallistu oppimisprosessiin eikä jaa tietoa opiskelijatovereiden kanssa.

- Opiskelija ei ole osallistunut aktiivisesti opintoihin ja simulaatioihin.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on kaksikielinen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Accepted: The student participates in the meetings of the study period and demonstrates the competence presented in the competence objectives during them and by successfully completing the tasks belonging to the study period.
Fail: -The student does not achieve the competence goals of the course and cannot demonstrate his competence in them.

-The student is not able to reflect and to recognize strengths and weaknesses in his/ her interaction and co-operation skills and does not seek to develop himself/ herself or to adapt his/her course of action accordingly.

- The student is not able to act in a professional manner in interaction and co-operation in simulated client situations. The student does not participate in the learning process nor shares knowledge with the peers.

- The student has not actively participated in studies and in simulations.

Esitietovaatimukset

30 op previous studies are required

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Katariina Perttula
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa omaishoidon sekä läheishoivan erilaiset muodot. Hän osaa jäsentää omaishoitajuuteen liittyviä tuen tarpeita sekä vanhuksen perheen ja läheisten että palvelujen näkökulmasta. Opiskelijalla on valmiuksia organisoida ja kehittää omais- ja läheishoivaa tukevia palveluita sekä tukea ja ohjata omaishoitoperhettä monipuolisesti palveluiden sekä muun ohjauksen, tuen ja neuvonnan keinoin. Hän tietää omaishoitajille suunnattuja valmennuksen ja kuntoutuksen muotoja ja osaa hyödyntää niitä omaishoitajien parissa tehtävässä työssä.

Sisältö

- omais- ja läheishoitajuus ja sen eri muodot
- omais- ja läheishoitajuuden tukeminen sekä tukemisen keinot ja menetelmät
- omaishoitajuuden tukemisen ajankohtaiset kehittämissuunnat
- omaishoitolaki
- palvelujärjestelmä omaishoitoperheiden tukena (julkiset, yksityiset sekä kolmannen sektorin tuottamat palvelut ja tuki)
- omaishoitajien kuntoutus ja valmennus
- omaishoitoperheen hoito-ja palvelusuunnitelma

Oppimateriaalit

-Laki omaishoidontuesta. 2005/937. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937
Minäkö omaishoitaja ? Ensiopas omaishoidosta. Omaishoitajaliitto. https://omaishoitajat.fi/wp-content/uploads/2017/06/Ensiopas_nettiversio.pdf
-Tikkanen,U. (2016). Omaishoidon arki. Tutkimus hoivan sidoksista (Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja 5) [väitöskirja, Helsingin yliopisto]. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1056-5
- Shemeikka, R, Buchert, U, Pitkänen, S, Pehkonen- Elmi, T. & Kettunen, A. 2017. Omaishoitajien tarvitsemat tukitoimet tehtävässä selviytymiseen. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 37).Valtioneuvoston kanslia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-384-2
- Noro, A. (toim.). (2019). Omais- ja perhehoidon kehitys vuosina 2015–2018. Päätelmät ja suositukset jatkotoimenpiteiksi (Raportteja ja muistioita 61). Sosiaali- ja terveysministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4022-2
- Kauppinen, K. & Silfver-Kuhalampi, M. (toim.) 2015. Työssäkäynti ja läheis- ja omaishoiva: työssä jaksamisen ja jatkamisen tukeminen. Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2015:12. Saatavissa: https://omaishoitajat.fi/wp-content/uploads/2017/11/Tössäkäynti-läheis-ja-omaishoiva_Kaisa-Kauppinen.pdf
- Muu opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Orientaatioluennot, verkkotehtävät Moodlessa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää omaishoitajuuden ja läheishoivan eri muotoja pääpiirteissään. Hän osaa jäsentää jollakin tavalla omaishoitajuuteen liittyviä tuen tarpeita sekä omaishoitoperheen /läheisten näkökulmasta. Opiskelija osaa tukea ja ohjata omaishoitoperhettä hyödyntämällä joitakin palvelujärjestelmä mahdollisuuksia, mutta opiskelijan osaaminen on pinnallista ja kaavamaista. Opiskelija tietää asiakaslähtöisen palvelusuunnittelun pääpiirteet omaishoitoperheiden parissa tehtävässä työssä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa eritellä omaishoitajuuden ja läheishoivan eri muotoja ja niiden erityispiirteitä monipuolisesti. Opiskelija osaa tulkita omaishoitajuuteen liittyviä näkökulmia hyvin sekä analysoida niitä sekä omaishoitoperheen /läheisten sekä palvelujen näkökulmasta. Opiskelija osaa tukea ja ohjata omaishoitoperhettä omaishoitoperheen yksilölliset tilanteet huomioiden hyödyntämällä olemassa olevaa ajankohtaista tietoa sekä palveluita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa eritellä omaishoitajuuden ja läheishoivan eri muotoja ja niiden erityispiirteitä monipuolisesti. Opiskelija osaa analysoida omaishoitajuuteen liittyviä näkökulmia syvällisesti sekä omaishoitoperheen /läheisten sekä palvelujen näkökulmasta. Opiskelija osaa tukea ja ohjata omaishoitoperhettä hyödyntämällä olemassa olevaa ajankohtaista tietoa sekä palveluita reflektiivisesti ja omaishoitoperheen yksilölliset tilanteet monipuolisesti huomioiden. Lisäksi opiskelija osoittaa kykyä kehittää ja organisoida omaishoitajien ilmaisemia tarpeita vastaavia tukimuotoja ja palveluita.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Gerontologisen työn tietoperusta pääosin

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Maria Valli
 • Anna-Kaarina Koivula
 • Tua Niemelä
 • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia opinnäytetyön suunnitelman, jossa hyödynnetään tutkimuksellista kehittämistoimintaa. Hän osaa soveltaa tiedonhankinnan taitoja. Opiskelija osaa tehdä yhteistyötä työelämän kanssa opinnäytetyösuunnitelman laatimisessa.

Sisältö

- tutkimus-/tai kehittämistehtävän asettaminen ja sen käsitteellinen tarkastelu
- tutkimussuunnitelman tai kehittämistoiminnan suunnitelman tekeminen, menetelmien valinta
- yhteistyö työelämätahojen kanssa

Oppimateriaalit

Opiskelijan valitsema kirjallisuus opinnäytetyön aiheen mukaan.

Opetusmenetelmät

Opiskelijat saavat ohjausta ryhmissä oman opinnäytetyön ohjaajan vetäminä. Tapaamiset kolmen viikon välein kontaktiviikoilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

132h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arvioinnissa sovelletaan Seamkin opinnäytetyöoppaan liitteessä olevaa arviointikriteeristöä: intra.seamk.fi/opiskelu Seamkissa/Opiskelu/Kirjallisten töiden ja opinnäytetöiden ohjeet/opinnäytetyön arviointikriteerit

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tavoitteena hyväksytty opinnäytetyön suunnitelma.

Ilmoittautumisaika

14.08.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 38

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Hilkka Latva-Somppi
 • Tiina Välimäki
 • Päivi Vähäsalo
 • Pirjo Takala
 • Tua Niemelä
 • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis-, opiskelu- ja työnhakutaitojaan
- käyttää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla
- tunnistaa omat kansainvälistymismahdollisuutena

Sisältö

opintojen rakenne ja eri opiskelumahdollisuudet
- opiskeluun orientoituminen ja SeAMK yhteisönä
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta
- SeAMKin kirjastopalvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä niissä kehittyminen
- opintososiaaliset palvelut ja hyvinvointipalvelut SeAMKissa
- urasuunnittelu ja työnhakutaidot
- kansainvälisen osaamisen merkitys
- jatko-opintomahdollisuudet

Oppimateriaalit

- SeAMK www- ja intra-sivut sekä niiden informaatio käsiteltävistä asioista, http://www.seamk.fi
- tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat, ops.seamk.fi
- opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, tehtävät, ryhmätyöskentelyt, esittelyt, verkko-opiskelu, ohjatut harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

53 tuntia, joka koostuu kontaktiopetuksesta, tehtävistä ja harjoituksista (osin verkko-opintoina)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo opinnoissa, osallistuminen harjoituksiin ja oppimistehtävien suorittaminen

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 17.05.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 38

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Maria Valli
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata ja arvioida geronomin työssä edellytettäviä osaamisvaatimuksia. Hän tunnistaa vanhustyön osaamisessa tarvittavaa tietotaitoa sekä osaa soveltaa sitä geronomin ammattiin kehittyessään. Opiskelija ymmärtää sosiaalisen ja kulttuurisen toimintaympäristön merkityksen ikääntyneille ja osaa huomioida ne ammatissaan.

Sisältö

- geronomin asiantuntijuus- ja osaamisvaatimukset
- vanhustyön nykyisten ja tulevaisuuden haasteiden pohdinta
- oman geronomiasiantuntijuuden erittely suhteessa osaamisvaatimuksiin
- sosiaalisen- ja kulttuuuriperinnön toimintaympäristön merkitys ikääntyneille

Oppimateriaalit

SoTe alan, erityisesti vanhustyön ammattilehdet.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, vierailijat, seminaari.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työtä 54 tuntia, josta 12 tuntia kontaktiopetusta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osaa analysoida nykyhetken ja tulevaisuuden vanhustyön haasteita ja geronomin ammattikuvaa. Hän osaa analysoida koulutuksen aikana hankkimaansa osaamista, ammatillista kasvuaan ja kehittymishaasteitaan.

Hylätty:
Opiskelijalla ei osaa kuvata vanhustyön haasteita eikä omaa ammatillista osaamistaan jäsentyneellä tavalla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisille tunneille. Reflektion kirjoittaminen omasta vanhustyön orientaatiosta. Seminaarityöskentelyyn osallistuminen.

Lisätiedot

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Maria Valli
Opiskelijaryhmät
 • MGERO20
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida nykyhetken ja tulevaisuuden vanhustyön haasteita ja geronomin ammattikuvaa. Hän osaa analysoida koulutuksen aikana hankkimaansa osaamista, ammatillista kasvuaan ja kehittymishaasteitaan.

Sisältö

- geronomin asiantuntijuus- ja osaamisvaatimukset
- vanhustyön nykyisten ja tulevaisuuden haasteiden pohdinta
- oman geronomiasiantuntijuuden erittely suhteessa osaamisvaatimuksiin

Oppimateriaalit

Opiskelijan valitsema materiaali, jonka kautta kuvaa ammatillista kasvuaan.

Opetusmenetelmät

Luennot, yhteiset keskustelut ja ryhmätyöt, oman ammatillisen kasvun esittely eri keinoin seminaarissa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osaa analysoida nykyhetken ja tulevaisuuden vanhustyön haasteita ja geronomin ammattikuvaa. Hän osaa analysoida koulutuksen aikana hankkimaansa osaamista, ammatillista kasvuaan ja kehittymishaasteitaan.
Hylätty:
Opiskelijalla ei osaa kuvata vanhustyön haasteita eikä omaa ammatillista osaamistaan jäsentyneellä tavalla..

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oman ammatillisen kasvun portfolion esittäminen yhteisessä seminaarissa.

Esitietovaatimukset

tutkinto-ohjelman perus- ja ammattiopintojen hyväksytty suorittaminen

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 28.10.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Tua Niemelä
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata palveluohjauksellisen työotteen, sen periaatteet ja prosessit sekä palveluohjauksen erilaisia tasoja ja menetelmiä. Hän osaa tunnistaa palveluohjaajan koordinoivan roolin sekä jäsentää teoriatasolla miten ohjata, neuvoa ja tukea ikäihmistä sekä hänen läheisiään. Hän osaa hyödyntää sekä julkisia, yksityisiä että yhteisöllisiä palveluita ja tukitoimia palveluohjauksessa. Opiskelija ymmärtää ja osaa toteuttaa eettistä ja osallistavaa kirjaamista.

Sisältö

- palveluohjaus työmenetelmänä
- palveluohjaus prosessina
- palveluohjaajan rooli
- moniammatillisuus ja verkostotyö palveluohjauksessa
- erilaiset palveluohjausmallit ja tasot
- kirjaaminen palveluohjauksessa

Oppimateriaalit

- Hänninen, K. Palveluohjaus. Asiakaslähtöistä palvelua vauvasta vaariin. Stakes, FinSoc. Raportteja 20/2007. http://www.julkari.fi/handle/10024/75697
- Palveluohjauksen käsikirja. Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä
Kanta-Hämeen Pitsi-hanke. Saatavissa:http://www.socca.fi/files/4303/Palveluohjaus.pdf
- Patronen M., Hämäläinen J., Sola J., Leisio J., Koistinen T. & Holja T. Palvelutori – Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille. 2015. 2. uudistettu laitos. Sitran selvityksiä 82. https://media.sitra.fi/2017/02/27174904/Selvityksia82_uud_p-2.pdf
- Ikäneuvo- käsikirja neuvonnan ja asiakasohjauksen suunnitteluun. Lokakuu 2018. Saatavissa: https://www.tampere.fi/tiedostot/i/suGxPrFw3/ikaneuvo_kasikirja_neuvonnan_ja_asiakasohjauksen_suunnitteluun_1218.pdf
- sekä muu mahdollisesti opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, yksilö- ja ryhmätyöt, asiantuntijavierailut, itsenäiset tehtävät, essee tai tentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

106 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä palveluohjauksen teoreettisia periaatteita, mutta käytäntöön soveltaminen on puutteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa palveluohjauksen teoriaa käytäntöön. Hän osaa kuvata palveluohjauksen tulevaisuuden haasteita ja perustella ne tarkoituksenmukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää ja perustella palveluohjauksen toimintaperiaatteita ja soveltaa palveluohjauksen teoriaa monipuolisesti. Hän osaa analysoida palveluohjauksen tulevaisuuden haasteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, itsenäinen tehtävä, tuntitehtävät ja aktiivinen osallistuminen.

Esitietovaatimukset

edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 13.11.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Tua Niemelä
Opiskelijaryhmät
 • AVOINAMK
  Avoin amk

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata palveluohjauksellisen työotteen, sen periaatteet ja prosessit sekä palveluohjauksen erilaisia tasoja ja menetelmiä. Hän osaa tunnistaa palveluohjaajan koordinoivan roolin sekä jäsentää teoriatasolla miten ohjata, neuvoa ja tukea ikäihmistä sekä hänen läheisiään. Hän osaa hyödyntää sekä julkisia, yksityisiä että yhteisöllisiä palveluita ja tukitoimia palveluohjauksessa. Opiskelija ymmärtää ja osaa toteuttaa eettistä ja osallistavaa kirjaamista.

Sisältö

- palveluohjaus työmenetelmänä
- palveluohjaus prosessina
- palveluohjaajan rooli
- moniammatillisuus ja verkostotyö palveluohjauksessa
- erilaiset palveluohjausmallit ja tasot
- kirjaaminen palveluohjauksessa

Oppimateriaalit

- Hänninen, K. Palveluohjaus. Asiakaslähtöistä palvelua vauvasta vaariin. Stakes, FinSoc. Raportteja 20/2007. http://www.julkari.fi/handle/10024/75697
- Palveluohjauksen käsikirja. Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä
Kanta-Hämeen Pitsi-hanke. Saatavissa:http://www.socca.fi/files/4303/Palveluohjaus.pdf
- Patronen M., Hämäläinen J., Sola J., Leisio J., Koistinen T. & Holja T. Palvelutori – Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille. 2015. 2. uudistettu laitos. Sitran selvityksiä 82. https://media.sitra.fi/2017/02/27174904/Selvityksia82_uud_p-2.pdf
- Ikäneuvo- käsikirja neuvonnan ja asiakasohjauksen suunnitteluun. Lokakuu 2018. Saatavissa: https://www.tampere.fi/tiedostot/i/suGxPrFw3/ikaneuvo_kasikirja_neuvonnan_ja_asiakasohjauksen_suunnitteluun_1218.pdf
- sekä muu mahdollisesti opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot; luentodiat, verkkomateriaali, itsenäiset tehtävät, itsenäinen opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

106 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä palveluohjauksen teoreettisia periaatteita, mutta käytäntöön soveltaminen on puutteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa palveluohjauksen teoriaa käytäntöön. Hän osaa kuvata palveluohjauksen tulevaisuuden haasteita ja perustella ne tarkoituksenmukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää ja perustella palveluohjauksen toimintaperiaatteita ja soveltaa palveluohjauksen teoriaa monipuolisesti. Hän osaa analysoida palveluohjauksen tulevaisuuden haasteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, itsenäinen tehtävä, tuntitehtävät ja aktiivinen osallistuminen.

Esitietovaatimukset

edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 28.10.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 38

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Tua Niemelä
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata palvelutarpeen arvioinnin tavoitteet ja periaatteet. Hän tietää hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisen periaatteita ja menetelmiä. Opiskelija ymmärtää moniammatillisen työn merkityksen palvelutarpeen arvioinnissa. Opiskelija osaa kirjata asiakaslähtöisesti ja määrämuotoisesti yhtenäisellä tavalla.

Sisältö

- palvelutarpeen arvioinnin keskeinen lainsäädäntö ja tavoitteet
- hoito- ja palvelusuunnitelma
- toimintakyvyn arviointimenetelmät
- osallisuuden tukeminen
- moniammatillisuuden merkitys
- sosiaalihuollon määrämuotoinen kirjaaminen

Oppimateriaalit

- Autio, T. & Heikkilä, M. 2013. Palvelutarpeen arviointi. Työntekijän avuksi. IKÄKASTE II ?hankkeen julkaisuja. Saatavana: http://www.socca.fi/files/4300/Palvelutarpeen_arviointi_-_tyontekijan_avuksi.pdf
- Toimia-tietokanta. http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/
- Ikäneuvo – asiakasohjaajan käsikirja. Päivitetty 31.10.2018. Saatavissa: https://www.tampere.fi/tiedostot/i/szq2RjitP/ikaneuvo_asiakasohjaajan_kasikirja.pdf
- KomPAssi- Ikäihmisten keskitetty asiakasneuvonta ja -palveluohjaus sekä palvelutarpeen arviointi Varsinais-Suomessa. KomPAssi. Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaus-hanke. Saatavissa:https://stm.fi/documents/1271139/12617122/KomPAssi-asiakasneuvonta-ja-palveluohjaus-sek%C3%A4-palvelutarpeen-arviointi-Varsinais-Suomessa.pdf/186cc969-6a82-b053-1a7c-475bc00f17d2/KomPAssi-asiakasneuvonta-ja-palveluohjaus-sek%C3%A4-palvelutarpeen-arviointi-Varsinais-Suomessa.pdf
- Zechner M. (toim.) Näkökulmia palvelutarpeen arviointiin. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 144. Seinäjoki 2019. Soveltuvin osin. Saatavissa: https://www.theseus.fi/handle/10024/226365
- Tai muu mahdollinen opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, yhteistoiminnallinen opiskelu, vierailijat.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 h, kontaktiopetus 12 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa asiakkaan palvelutarpeita. Opiskelija osaa nimetä palveluohjauksen periaatteita hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa. Opiskelija tunnistaa määrämuotoon kirjatun palvelutarpeen arviointitekstin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla asiakkaan palvelutarpeita. Opiskelija osaa soveltaa palveluohjauksen periaatteita hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida asiakkaan palvelutarpeita. Opiskelija osaa suunnitella yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja yhteistyötahojen kanssa yksilöllisyyttä ja osallisuutta vahvistavan hoito- ja palvelusuunnitelman, jossa hyödynnetään sekä julkisia, yksityisiä että järjestösektorin palveluita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä palvelutarpeenarvioinnista sekä toimintakyvyn arvioinnista.

Esitietovaatimukset

edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 13.11.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 38

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Tua Niemelä
Opiskelijaryhmät
 • AVOINAMK
  Avoin amk

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata palvelutarpeen arvioinnin tavoitteet ja periaatteet. Hän tietää hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisen periaatteita ja menetelmiä. Opiskelija ymmärtää moniammatillisen työn merkityksen palvelutarpeen arvioinnissa. Opiskelija osaa kirjata asiakaslähtöisesti ja määrämuotoisesti yhtenäisellä tavalla.

Sisältö

- palvelutarpeen arvioinnin keskeinen lainsäädäntö ja tavoitteet
- hoito- ja palvelusuunnitelma
- toimintakyvyn arviointimenetelmät
- osallisuuden tukeminen
- moniammatillisuuden merkitys
- sosiaalihuollon määrämuotoinen kirjaaminen

Oppimateriaalit

- Autio, T. & Heikkilä, M. 2013. Palvelutarpeen arviointi. Työntekijän avuksi. IKÄKASTE II ?hankkeen julkaisuja. Saatavana: http://www.socca.fi/files/4300/Palvelutarpeen_arviointi_-_tyontekijan_avuksi.pdf
- Toimia-tietokanta. http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/
- Ikäneuvo – asiakasohjaajan käsikirja. Päivitetty 31.10.2018. Saatavissa: https://www.tampere.fi/tiedostot/i/szq2RjitP/ikaneuvo_asiakasohjaajan_kasikirja.pdf
- KomPAssi- Ikäihmisten keskitetty asiakasneuvonta ja -palveluohjaus sekä palvelutarpeen arviointi Varsinais-Suomessa. KomPAssi. Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaus-hanke. Saatavissa:https://stm.fi/documents/1271139/12617122/KomPAssi-asiakasneuvonta-ja-palveluohjaus-sek%C3%A4-palvelutarpeen-arviointi-Varsinais-Suomessa.pdf/186cc969-6a82-b053-1a7c-475bc00f17d2/KomPAssi-asiakasneuvonta-ja-palveluohjaus-sek%C3%A4-palvelutarpeen-arviointi-Varsinais-Suomessa.pdf
- Zechner M. (toim.) Näkökulmia palvelutarpeen arviointiin. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 144. Seinäjoki 2019. Soveltuvin osin. Saatavissa: https://www.theseus.fi/handle/10024/226365
- Tai muu mahdollinen opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa asiakkaan palvelutarpeita. Opiskelija osaa nimetä palveluohjauksen periaatteita hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa. Opiskelija tunnistaa määrämuotoon kirjatun palvelutarpeen arviointitekstin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla asiakkaan palvelutarpeita. Opiskelija osaa soveltaa palveluohjauksen periaatteita hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida asiakkaan palvelutarpeita. Opiskelija osaa suunnitella yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja yhteistyötahojen kanssa yksilöllisyyttä ja osallisuutta vahvistavan hoito- ja palvelusuunnitelman, jossa hyödynnetään sekä julkisia, yksityisiä että järjestösektorin palveluita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä palvelutarpeenarvioinnista sekä toimintakyvyn arvioinnista.

Esitietovaatimukset

edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 17.05.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Asta Niinimäki
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää projektityyppisen työskentelyn luonteen sekä sen, milloin projektityöskentelymalli on tarpeellinen
- esitellä perustiedot ja ?valmiudet, joiden perusteella hän voi osallistua projektityöhön sekä projektien suunnitteluun.
- selittää projektiin liittyvät käsitteet, projektisuunnitelman sisällön, projektin aikasuunnitte-lun ja projektin ohjaamisen (elinkaari).
- esitellä projektisyklin eri vaiheisiin liittyvät tehtävät.

Sisältö

- projektitoiminnan käsitteet ja toimintatavat
- projektin vaiheet ja prosessi
- projektisuunnitelma (aika-, resurssi- ja kustannussuunnittelu)
- projektiorganisaatio ja sidosryhmät
- projektin muutokset, riskit ja ongelmat
- projektiviestintä ja raportointi
- projektin päättäminen

Oppimateriaalit

Suomeksi
Jokin projektinhallinnan perusteet sisältävä oppikirja sekä Projektin Johdon pätevyys 3.0, löytyy osoitteesta http://www.pry.fi/files/108/PMAF_NCB_3.0_v1.3.pdf

Esimerkkejä mainitut perusteet sisältävistä kirjoista:
- Pelin, R. (2011). Projektihallinnan käsikirja. (7. painos). Keuruu: Otava. (tai joku muu painos, sillä vanhemmissa painoksissa on pitkälle samat asiat...)
- Kettunen, S. (2009). Onnistu projektissa. (2. painos). WSOYpro.
- Artto, K., Martinsuo, M., Kujala, J. (2011). Projektiliiketoiminta. (3. painos) (löytyy myös netistä http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/projektiliiketoiminta.pdf
- Ruuska, K. (2012). Pidä projekti hallinnassa. (7. painos).

Opetusmenetelmät

Opetus koostuu yhteisestä ja alakohtaisesta osuudesta. Moodlessa on kaikille yhteinen 2 op:n teoriaosuus, josta suoritetaan Moodletentti ja 1 op projektisuunnitelma (koulutusalakohtainen kuvitteellinen tai todellinen projekti).

Alakohtaisessa osuudessa tehdään omaan alaan liittyvä projekti. Alakohtainen osuus mahdollisesti LivingLabissa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäisiä verkko-opintoja (Moodle) 54 tuntia
Muuta etäopetusta 10 tuntia
Muuta itsenäistä/etätyöskentelyä 17 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2:
Opiskelija hallitsee projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään projektisuunnitelman ja hänellä on ymmärtämystä projektin läpiviennistä ja hallinnasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4:
Opiskelija hallitsee hyvin projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään erilaisia projektisuunnitelmia ja hänellä on hyvä ymmärtämys projektin läpiviennistä ja hallinnasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5:
Opiskelija hallitsee erinomaisesti projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään erilaisia projektisuunnitelmia ja analysoimaan niitä. Hänellä erittäin hyvä ymmärrys projektin läpiviennistä ja hallinnasta sekä johtamisesta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja harjoitustyö.

Esitietovaatimukset

Aikaisempia opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Maria Valli
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää psykososiaalisen työn käsitteen teoreettiset lähtökohdat ja sisällön. Opiskelija osaa ideoida ja toteuttaa toimintoja, joissa käytetään erilaisia psykososiaalisen vanhustyön menetelmiä. Opiskelija osaa analysoida psykososiaalisten menetelmien käytössä ilmeneviä haasteita.

Sisältö

- psykososiaalisen työn käsite
- psykososiaalinen työ osana sosiaalityön teoriaperustaa
- psykososiaalisen työn menetelmiä
- vuorovaikutus psyksosiaalisessa. työssä
- sosiaalisesti kestävä kehitys

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali Moodle alustalla

Opetusmenetelmät

Luennot, asiantuntijavierailut/ tutustumiskäynnit, toiminnalliset harjoitukset, oppimistehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

26,5 x 4

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla psykososiaalisen työn erilaisia toteutusmuotoja ja niiden merkitystä iäkkään ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla psykososiaalisen työn erilaisia toteutusmuotoja ja niitten merkitystä iäkkään ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Hän osaa toteuttaa toimintoja, joissa käytetään psykososiaalisen vanhustyön menetelmiä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida psykososiaalisen työn merkitystä, mahdollisuuksia ja toteutusmuotoja iäkkään ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Opiskelija osaa ideoida ja toteuttaa toimintoja, joissa käytetään monipuolisesti erilaisia psykososiaalisen vanhustyön menetelmiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa selittää psykososiaalisen työn käsitteen teoreettiset lähtökohdat ja sisällön. Opiskelija osaa ideoida ja toteuttaa toimintoja, joissa käytetään erilaisia psykososiaalisen vanhustyön menetelmiä. Opiskelija osaa analysoida psykososiaalisten menetelmien käytössä ilmeneviä haasteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kuvailla psykososiaalisen työn erilaisia toteutusmuotoja ja niiden merkitystä iäkkään ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa vertailla psykososiaalisen työn erilaisia toteutusmuotoja ja niitten merkitystä iäkkään ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Hän osaa toteuttaa toimintoja, joissa käytetään psykososiaalisen vanhustyön menetelmiä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida psykososiaalisen työn merkitystä, mahdollisuuksia ja toteutusmuotoja iäkkään ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Opiskelija osaa ideoida ja toteuttaa toimintoja, joissa käytetään monipuolisesti erilaisia psykososiaalisen vanhustyön menetelmiä.

Esitietovaatimukset

opintojakso Gerontologisen hoito-ja sosiaalitön perusteet

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 21.04.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Maria Valli
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa hyvässä vuorovaikutuksessa tukea asiakasta hänen päivittäisissä toiminnoissaan esim. asiakkaan omatoimisuutta päivittäin toistuvissa henkilökohtaisen hygienian hoidossa, pukeutumisessa, ruokailussa ja liikkumisessa. Hän osaa tukea asiakasta apuvälineiden käytössä, jotta hän selviää omatoimisesti päivittäisistä toiminnoistaan, hänen toimintakykyään ja omatoimisuuttaan vahvistaen.

Sisältö

- vuorovaikutusosaaminen
- asiakkaan toimintakyvyn ja oma-aloitteisuuden tukeminen
- päivittäiset avun tarpeet: hygienia, pukeutuminen, ruokailu, liikkuminen
- toimintakykyä tukevat apuvälineet

Oppimateriaalit

Uusin painos: Hoitotyön taidot ja toiminnot, Rautava- Nurmi H. ym.

Opetusmenetelmät

Luennot, käytännön harjoitukset, tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopuksi tentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 x 26,5h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan päivittäisten toimintojen tukemista kodinomaisissa olosuhteissa asiakkaan voimavaroja, itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja elämänlaatua parantaen ja tukien. Hän hallitsee päivittäisten toimintojen tukemisen tärkeimmät auttamismenetelmät ja osaa ohjata asiasta ja hänen läheisiään. Opiskelija osaa arvioida omia kehittymistarpeitaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintosuunnitelman mukaisesti

Esitietovaatimukset

edeltäviä opintoja ei tarvita

Lisätiedot

Opintojakso kuuluu tutkinnon perusopintoihin, mikäli hänellä ei ole aiempaa sosiaalia- ja terveysalan perustutkintoa ja kokemusta vanhustyöstä.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Anna-Kaarina Koivula
Opiskelijaryhmät
 • MGERO20
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa iäkkään ihmisen ja hänen läheisensä riippuvuus- ja mielenterveysongelmia. Opiskelija tunnistaa riippuvuus- ja mielenterveysongelmien ehkäisy-, hoito- ja kuntoutusmenetelmiä sekä osaa vertailla niitten käyttökelpoisuutta erilaisissa elämäntilanteissa. Opiskelija pohtii omia arvojaan ja asenteitaan sekä toimintaansa.

Sisältö

- aineriippuvuudet, toiminnalliset riippuvuudet
- yleisimmät mielenterveysongelmat, kaksoisdiagnoosi
- kuntoutusvaihtoehdot
- iäkkään ihmisen erityistarpeet riippuvuus- ja mielenterveysongelmien kuntoutuksessa
- moniammatillinen työ riippuvuus- ja mielenterveysongelmien kuntoutuksessa
- lainsäädäntö

Oppimateriaalit

Pehkonen, A., Kekoni, T., Kuusisto, K. (toim.) 2019. Oikeus päihdehuoltoon. Tampere: Vastapaino
Nykky, T., Heino, T., Myllymäki, E. & Rinne, T. (toim.) 2010. Ikääntyminen ja päihteet. Ammatillisia kohtaamisia arjessa. Helsinki: Kirjapaja.
Heimonen, S. & Pajunen, H. (toim.) 2012. Mielen terveys vanhuudessa. Helsinki : Edita
muu moodlen materiaali

Opetusmenetelmät

itsenäinen opiskelu ja verkko-opetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

noin 80 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla ja tunnistaa yleisimmät riippuvuus- ja mielenterveysongelmat. Opiskelija pohtii omia arvojaan, asenteitaan sekä toimintaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa riippuvuus- ja mielenterveysongelmia ja osaa vertailla hoito- ja kuntoutusmenetelmien soveltuvuutta erilaisissa asiakastilanteissa. Opiskelija osaa pohtia omia arvojaan, asenteitaan ja toimintaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida yksilön toimintakykyyn ja sosiaaliseen osallisuuteen vaikuttavia tekijöitä riippuvuus- ja mielenterveysongelmissa. Opiskelija osaa perustella hoito- ja kuntoutusvaihtoehtojen soveltuvuutta erilaisissa asiakastilanteissa. Opiskelija osaa arvioida omia arvojaan, asenteitaan ja toimintaansa ammattieettisestä näkökulmasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät moodlessa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kuvailla ja tunnistaa yleisimmät riippuvuus- ja mielenterveysongelmat. Opiskelija pohtii omia arvojaan, asenteitaan sekä toimintaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

piskelija tunnistaa riippuvuus- ja mielenterveysongelmia ja osaa vertailla hoito- ja kuntoutusmenetelmien soveltuvuutta erilaisissa asiakastilanteissa. Opiskelija osaa pohtia omia arvojaan, asenteitaan ja toimintaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida yksilön toimintakykyyn ja sosiaaliseen osallisuuteen vaikuttavia tekijöitä riippuvuus- ja mielenterveysongelmissa. Opiskelija osaa perustella hoito- ja kuntoutusvaihtoehtojen soveltuvuutta erilaisissa asiakastilanteissa. Opiskelija osaa arvioida omia arvojaan, asenteitaan ja toimintaansa ammattieettisestä näkökulmasta.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Jaana Store
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kertoa itsestään ja koulutuksestaan ruotsin kielellä, osaa käyttää hoito- ja sosiaalialan sanastoa kuvaillessaan palvelujen tarpeessa olevaa vanhusta, kirjoittaa kuvauksen vanhuksesta, ohjata ja neuvoa vanhusta erilaisissa vanhustyön palvelutilanteissa ruotsin kielellä.

Sisältö

Vanhus- ja hoito sekä sosiaalityöhön kuuluva ruotsinkielinen sanasto, vanhustyöhön kuuluvien tekstien lukeminen ja erilaiset kirjoitustehtävät sekä vanhustyöhön ja työyhteisöihin kuuluvien vuorovaikutustilanteiden harjoittelu. Aiheina ovat vanhusten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, yleisimmät sairaudet ja sosiaaliset ongelmat sekä vanhuksen kohtaaminen erilaisissa hoitoa ja palvelua vaativissa tilanteissa.Omaan koulutukseen, ammattialaan ja vanhustyöhön liittyvät artikkelit ja referaatit. Suullisia, kirjallisia ryhmä-ja paritehtäviä erilaisista työelämän tilanteista

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 23.10.2022

Laajuus

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

16 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Jaana Store
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä monipuolisemmin sekä suullisesti että kirjallisesti ruotsin kielellä. Hänen sanavarastonsa laajentuu ja hän osaa käyttää ruotsin perusrakenteita. Hän osaa kirjoittaa yhtenäistä lauserakenteiltaan vaihtelevaa tekstiä. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoansa.

Sisältö

Perusrakenteiden harjoittelu, yleiskieltä ja liiketalouden perussanastoa harjaannuttavat tekstit, puhe- ja kuunteluharjoitukset
Kirjoitelmat

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty Hyväksytty: Opiskelija käyttää suullisessa ja kirjallisessa viestinnässään perusrakenteita ja suppeahkoa sanastoa. Virheet haittaavat jonkin verran ymmärrettävyyttä. Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä ja selviää kohtuullisesti tutuista arkielämän kielenkäyttötilanteista Aäntäminen on ymmärrettävää. Opintojaksolla on läsnäolovelvollisuus 80%.

Lisätiedot

Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 24

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Tiina Kohtamäki
Opiskelijaryhmät
 • MGERO20
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelijalla on perustiedot ja -taidot taiteen ja kulttuurin menetelmistä sekä mahdollisuuksista vanhustyössä. Hän osaa työskennellä tavoitteellisesti ja suunnitella luovan toiminnan kokonaisuuden alusta loppuun. Opiskelija on tietoinen luovista voimavaroistaan ja osaa käyttää niitä. Hän ymmärtää menetelmien merkityksen minäkuvan ja itsetunnon sekä yhteisöllisyyden vahvistajina.
Opiskelijalla on valmiudet ohjata asiakkaita sosiokulttuurisia menetelmiä hyödyntäen. Opiskelija tietää ryhmädynamiikan lainalaisuuksia. Hän tuntee ryhmäprosessin käynnistämiseen, ylläpitämiseen ja päättämiseen vaikuttavat tekijät. Hän tietää, miten sosiokulttuuristen toiminnallisten menetelmien avulla voidaan tukea asiakasryhmien hyvinvointia, toimintakykyä ja itsensä toteuttamista sekä vahvistaa osallisuutta. Opiskelija osaa ohjata vanhuksia yksilöinä ja osana ryhmää.

Sisältö

- ryhmä, ryhmädynamiikka, ryhmäprosessi
- tavoitteellinen ryhmän ohjaaminen
- sosiokulttuuriset menetelmät, sosiaalinen innostaminen
- sosiokulttuuriset menetelmät geronomin työssä: taide, musiikki, draama, liikunta, luonto, valokuva
- erilaisten toiminnallisten ryhmämenetelmien hyödyntäminen sosiaalisen innostamisen näkökulmasta

Oppimateriaalit

- Levine Madori, L. (2010).Therapeutic Thematic Arts Programming- menetelmä ikääntyneiden aikuisten hoidossa ja kuntoutuksessa.
- Rankanen M., Hentinen M. & Mantere M-H. (2007). Taideterapian perusteet.
- Hakola U. & al. (2009). Valokuvan terapeuttinen voima.
- Malte-Colliard, K. & Lampo, M. (toim.) (2013). Voimaa Taiteesta. Malleja taiteen soveltamiseen hyvinvointialalla.
- Kohtamäki, T & Palomäki, S-L. (2010). Valokuvat vanhainkodin asukkaiden elämäntarinoiden lähteenä. Janus 2010 vol 18 (1) 2010, 35-47.
- Kurki, L. (2008). Innostava vanhuus. Sosiokulttuurinen innostaminen vanhempien aikuisten parissa.
- Bojner-Horowitz, E.&Bojner, G. (2007) Mielihyvää musiikista.
- Handmade Wellbeing Handbook
- Draxl, E.; Fischer, A.; Kokko, S.; Kästik, H.; Salovaara, M. & Stedman, J. (Edit). (2017) Handmade Wellbeing Handbook. Facilitating art and craft workshops for older people in care settings.
- Cutler, D.; Karttunen, R. & Räsänen, J. (2021). Love in cold climate, Creative ageing in Finland. The Baring Foundation.

Opetusmenetelmät

Toiminnalliset työpajaharjoitukset, kokemuksellinen oppiminen. Luennot, yksilö-, pari- ja ryhmätehtävät. Opintojaksolla on käytössä moodle-oppimispohja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

104h:
- 24h luennot ja toiminnalliset harjoitukset,
- 60h itsenäinen työskentely
- 20h harjoitukset

realization.localizedApproveRejectDescription

Osallistuminen ja annetut tehtävät kurssin alkaessa

Sisällön jaksotus

- TTAP™ (teemallinen, taiteita hyödyntävä kuntoutusmenetelmä ja siihen liittyvät harjoitukset)
- valokuvan menetelmällinen hyödyntäminen
- monipuolinen kuvan käyttö
- oman motivoitumisen ja innostumisen merkitys luovan toiminnan menetelmien toteuttamisessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla kerätään materiaalimaksu (5€).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee sosiokulttuurisen työn menetelmiä. Hän osaa luovan toiminnan työskentelyn perustapoja. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa työprosessin ryhmälle. Opiskelija osaa soveltaa ja käyttää luovia taitojaan työvälineenä ja osallisuuden vahvistajana asiakastyössä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi koostuu seuraavista osioista: tuntityöskentely, harjoitukset ja tehtävät. Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty /hylätty.
Hyväksytty
Opiskelija perehtyy sosiokulttuurisen työn menetelmiin. Hän osaa joitakin luovan toiminnan työskentelytapoja. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa työprosessin ryhmän jäsenenä. Opiskelija käyttää luovia taitojaan työvälineenä ja yhteisöllisyyden vahvistajana. Hän osallistuu kontaktiopetukseen ja laatii kurssiin kuuluvan kirjallisen tehtävän.
Hylätty
Opiskelija ei osallistu kontaktiopetukseen eikä tuota kurssilla vaadittuja tehtäviä.

Esitietovaatimukset

edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

17.11.2022 - 10.04.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 30.04.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Katri Turunen
 • Virpi Salo
 • Merja Hoffrén-Mikkola
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojaksolla perehdytään terveyden lukutaidon käsitteeseen ja terveyden lukutaitoa määrittäviin tekijöihin. Lisäksi tarkastellaan terveyden lukutaidon vaikutuksia erityisesti aivoterveyden ja muistisairauksien näkökulmasta. Opintojaksolla harjoitellaan arvioimaan aivoterveyteen ja muistisairauksiin liittyvän informaation ymmärrettävyyttä ja käytettävyyttä. Opintojaksolla luodaan katsaus aivoterveyden edistämiseen sekä muistisairauksiin sekä näitä koskevaan palvelupolkuun.
Osaamistavoitteet:
Opintojakso suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä mitä terveyden lukutaito tarkoittaa ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen
- selittää kuinka terveyden lukutaito vaikuttaa yksilöiden terveyteen
- tunnistaa yksilön käyttäytymisestä vihjeitä ja asettaa kysymyksiä, joiden kautta voi arvioida yksilön terveyden lukutaidon tasoa
- arvioida kirjallisen, suullisen ja verkossa olevan aivoterveyteen ja muistisairauksiin liittyvän informaation ymmärrettävyyttä ja käytettävyyttä
- listata muistisairauksien riskitekijöitä ja varhaisia tunnusmerkkejä
- tunnistaa aivoterveyttä edistäviä tekijöitä ja toimia
- määritellä eri muistisairauksia ja niihin liittyviä oireita sekä niiden vaikutuksia päivittäiseen elämään
- etsiä muistisairauksista ja niihin liittyvistä palveluista ajantasaista ja luotettavaa tietoa

Sisältö

Terveyden lukutaito
Aivoterveyteen ja muistisairauksiin liittyvän informaation arviointi terveyden lukutaidon näkökulmasta
Muistisairauksien riskitekijät ja tunnusmerkit
Aivoterveyden edistäminen
Muistisairaudet ja niiden vaikutukset
Muistipalvelupolku

Oppimateriaalit

Eronen, J. (2021). Terveyden lukutaito: ajankohtainen mutta vähän tutkittu kansalaistaito. Gerontologia, 35 (2), 180-185. https://doi.org/10.23989/gerontologia.97439

Erkinjuntti T, Remes A, Rinne J, Soininen H (toim.) 2015. Muistisairaudet. Duodecim. Soveltuvin osin. saatavilla e-kirjana Duodecim Oppiportissa.

Hallikainen M, Immonen A, Mönkäre R, Pihlakari P (toim.) 2019. Muistisairaan hoito. Duodecim. Soveltuvin osin. saatavilla e-kirjana Duodecim Oppiportissa.

Muistisairaan palveluketju / Etelä-Pohjanmaa: https://palvelupolku.epshp.fi/palveluketju/muistisairaan-palveluketju/

Muistiliiton soveltuvat verkkomateriaalit, joiden linkit ovat Moodlessa.

Muut soveltuvat verkkosivut ja artikkelit ammattilehdistä

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 tuntia itsenäistä työskentelyä

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty: Opiskelija osaa määritellä käsitteen terveyden lukutaito ja terveyden lukutaitoon vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa nimetä terveyden lukutaidon vaikutuksia yksilön terveyteen. Opiskelija tunnistaa menetelmiä, joiden kautta voi arvioida terveyden lukutaidon tasoa sekä informaation ymmärrettävyyttä ja käytettävyyttä. Opiskelija osaa listata muistisairauksien riskitekijöitä ja varhaisia tunnusmerkkejä ja määritellä eri muistisairauksia ja niihin liittyviä oireita. Opiskelija tunnistaa aivoterveyttä edistäviä tekijöitä ja toimia. Opiskelija osaa etsiä muistisairauksista ja niihin liittyvistä palveluista ajantasaista ja luotettavaa tietoa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osaa määritellä terveydenlukutaitoa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa nimetä terveyden lukutaidon vaikutuksia yksilön terveyteen. Opiskelija tunnistaa menetelmiä, joiden kautta voi arvioida terveyden lukutaidon tasoa sekä informaation ymmärrettävyyttä ja käytettävyyttä. Opiskelija osaa listata muistisairauksien riskitekijöitä ja varhaisia tunnusmerkkejä ja määritellä eri muistisairauksia ja niihin liittyviä oireita. Opiskelija tunnistaa aivoterveyttä edistäviä tekijöitä ja toimia. Opiskelija osaa etsiä muistisairauksista ja niihin liittyvistä palveluista ajantasaista ja luotettavaa tietoa.
Hylätty:
Opiskelija ei osaa määritellä terveydenlukutaitoa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija selittää puutteellisesti terveyden lukutaidon vaikutuksia yksilön terveyteen. Opiskelija tunnistaa suppeasti menetelmiä, joiden kautta voi arvioida terveyden lukutaidon tasoa sekä informaation ymmärrettävyyttä ja käytettävyyttä. Opiskelija ei osaa listata muistisairauksien riskitekijöitä ja varhaisia tunnusmerkkejä ja määritellä eri muistisairauksia ja niihin liittyviä oireita. Opiskelija tunnistaa rajallisesti aivoterveyttä edistäviä tekijöitä ja toimia. Opiskelija ei osaa etsiä muistisairauksista ja niihin liittyvistä palveluista ajantasaista ja luotettavaa tietoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät- ja -tentti sekä palautekysely

Ilmoittautumisaika

14.08.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

26.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tietää suomalaisen yhteiskunnan keskeisimpien instituutioiden toimintaperiaatteet ja tehtävät. Opiskelija ymmärtää miten kansalaisen perustuslailliset oikeudet vaikuttavat vanhustyössä. Opiskelija tuntee suomalaisen yhteiskunnan ja sosiaalipolitiikan historiaa. Hän ymmärtää historiaa ikääntyneiden ihmisten kokemuksen kautta ja kykenee keskustelemaan historiallisista tapahtumista.

Sisältö

- Suomen historia ja hyvinvointivaltion kehitys
- perustuslailliset oikeudet
- julkishallinto
- suomalaiset tuomioistuimet ja rangaistukset
- suomalainen verotus

Oppimateriaalit

Luennoitsijan antama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, opetuskeskustelut, opiskelutehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Viimeinen luentokerta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 18 tuntia, opiskelutehtävät ja kokeeseen valmistautuminen 63 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee suomalaisen yhteiskunnan ja sosiaalipolitiikan keskeiset piirteet. Hän ymmärtävät jossain määrin suomalaisen yhteiskunnan toimintaa ja kehitystä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee suomalaisen yhteiskunnan ja sosiaalipolitiikan keskeiset piirteet ja kykenee tarkastelemaan asioiden välisiä yhteyksiä. Opiskelija ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan ja sen keskeisten instituutioiden toimintaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee tarkastelemaan kriittisesti sosiaalipolitiikan ja suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen liittyviä teemoja. Hän osaa yhdistää yksittäisiä ilmiöitä niiden sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen taustaan. Opiskelija osaa arvioida suomalaisen hyvinvointivaltion tilaa kriittisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Koe, osallistumisen aktiivuus luennoilla

Esitietovaatimukset

No previous studies are required.

Ilmoittautumisaika

14.08.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Hilkka Latva-Somppi
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko-oppimisympäristöä.
- Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä.

Sisältö

- Johdatus toimisto-ohjelmiin
- Tekstinkäsittely
kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
asiakirjastandardi
- Taulukkolaskenta
laskentamallit
kaaviot
- Esitysgrafiikka
esityksen sisältö ja rakenne
esityksen asetukset
- Verkkopalvelujen hyödyntäminen
pilvipalvelut
verkkoneuvottelu työvälineenä

Oppimateriaalit

Moodlessa ko. toteutuksella oleva kurssimateriaali.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus ja itsenäiset tehtäväsuoritukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 78 h itsenäistä työskentelyä.

Sisällön jaksotus

- Johdatus toimisto-ohjelmiin
- Tekstinkäsittely
• kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
• asiakirjastandardi
- Taulukkolaskenta
• laskentamallit
• kaaviot
- Esitysgrafiikka
• esityksen sisältö ja rakenne
• esityksen asetukset
- Verkkopalvelujen hyödyntäminen
• pilvipalvelut

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmär-tää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuväli-neinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmär-tää niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena itsenäisten osuuksien suoritukset.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 19.05.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 36

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Hilkka Latva-Somppi
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa tieteellisen ja arkiajattelun eroja
- määritellä tutkimuksellisia lähestymistapoja ja tutkimuksen peruskäsitteitä
- esitellä tutkimusprosessin ja raportoinnin vaiheet (rakenne)
- selittää kriittisen ajattelun merkityksen tutkivassa ja kehittävässä työotteessa
- antaa esimerkkejä tutkimusetiikan merkityksestä

Sisältö

- tieteellinen ajattelu ja arkiajattelu
- yleinen tutkimusetiikka
- keskeisiä tutkimusmenetelmiä
- tutkimuksen peruskäsitteet ja rakenne
- tutkimusprosessin ja - raportin vaiheet
- tutkiva ja kehittävä työote

Oppimateriaalit

Verkko-opiskelu -materiaalit Moodlessa.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara. Tutki ja kirjoita.
Heikkilä Tarja. Tilastollinen tutkimus.
Metsämuuronen. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä.
Tuomi & Sarajärvi. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi.
Vilkka Hanna. Tutki ja mittaa.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 1h kontaktia (alkuorientaatio) ja 51 h tuntia itsenäistä verkko-opiskelua.

Sisällön jaksotus

Orientaatio 1h opintojakson alussa.
Verkko-oppimisalustalla avautuvat itsenäiset tehtäväsuoritukset aina kahden viikon välein.
Kokonaisuudessaan opintojakso kestää 8 viikkoa.

Lisätietoja opiskelijoille

Tällä toteutuksella on tärkeätä pysyä aikataulussa mukana, kahden viikon tehtäväsuoritukset palautetaan aina ennen seuraavien kahden viikon tehtävien avautumista.
Mikäli tässä aikataulussa ei pysy, poistetaan toteutukselta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- Hyväksytty/hylätty
- Hyväksytty: Opiskelija osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisensa suorittamalla opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
- Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijain verkko-oppimisalustalla tekemien suoritusten arviointi.

Esitietovaatimukset

Aikaisempia opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Tiina Välimäki
 • Elina Kangasluoma
 • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa mukaisesti
- kehittää monipuolisesti työnhakutaitojaan
- tunnistaa omia uramahdollisuuksia
- ennakoida työelämän muuttuvia tarpeita
- tunnistaa monikulttuurisuuden ja globalisaation vaikutukset työelämään ja vuorovaikutukseen
- toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä ja hyödyntää kansainvälisiä verkostoja
- suunnitella omaa kansainvälistymistä opinnoissa ja työelämässä

Sisältö

- työelämän pelisäännöt ja työelämätaidot
- tulevaisuuden työelämän tarpeiden ennakointi
- urasuunnittelu- ja työnhakutaidot
- opintojen tavoitteellinen suunnittelu omien uratoiveiden näkökulmasta
- oman kansainvälistymisen suunnittelu
- opiskelu- ja harjoittelumahdollisuudet ulkomailla
- kansainvälinen toimintaympäristö ja monikulttuurisuus
- kansainväliset verkostot ja niiden hyödyntäminen

Oppimateriaalit

Kari Jokirannan KV-osuus: Luennoitsija tarjoaa materiaalit.

Elina Kangasluoman Urasuunnitteluosuus: Opettajan osoittama verkkomateriaali.

Opetusmenetelmät

Kari Jokirannan KV-osuus: Luennot ja opintopäiväkirja. Verkkototeutuksessa itsenäiset tehtävät, joilla voi korvata luennoille osallistumisen.

Elina Kangasluoman osuus 1op.: Orientaatio etäopetuksena verkossa, oppimistehtävät verkossa ja urasuunnitteluosuuden päättävät etäoppitunnit.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäiset tehtävät verkkototeutuksessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-Luennot 12 tuntia. Resurssi opintopäivkirjan laatimiselle 15 tuntia./KJ

-Oppitunnit etäopetuksena 5 tuntia ja lisäksi tehtävät verkossa 22 tuntia./EK

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittaa opintojaksoon kuuluvat oppimistehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: Opintojakso: Opiskelu ammattikorkeakoulussa

Suositeltavat muut opinnot: Ohjauksessa esiin tulevat suositeltavat opinnot

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

13.02.2023 - 17.05.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisen vanhuspoliittisen lainsäädännön ja siihen liittyvät oikeusperiaatteet. Opiskelija kykenee seuraamaan lainsäädännön muutosta ja osallistumaan perehtyneenä aihetta koskevaan kansalaiskeskusteluun. Opiskelija kykenee ohjaamaan vanhuksia ja heidän omaisiaan vanhusten oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Opiskelija osaa tunnistaa ikäpolitiikan tavoitteita ja kehittämistarpeita iäkkään ihmisen hyvinvoinnin, syrjäytymisen ehkäisemisen sekä voimavarojen vahvistamisen näkökulmista.

Sisältö

Keskeinen vanhuspoliittinen lainsäädäntö ja siihen liittyvät oikeusperiaatteet
Suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä
Perhe- ja jäämistöoikeus
- laki ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
- holhoustoimilaki
- terveydenhuoltolaki
- sosiaalihuoltolaki
- laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta
- laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
- laki omaishoidon tuesta
- laki eläkkeensaajan asumistuesta ja hoitotuki
- laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
- laki sosiaali- ja terveyshuollon palveluseteleistä
- laki vammaisetuuksista
- laki ja asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
- laki toimeentulotuesta
- päihdehuoltolaki
- perhehoitolaki

Oppimateriaalit

Heiliö, Kattelus, Kaukonen, Kumpula, Narikka, Sintonen& Ylipartanen (toim.). 2006. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lainsäädäntö käytännössä. Tietosanoma.
- Mäki-Petjä-Leinonen. 2010. Dementoituvan henkilön oikeudellinen asema. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 241.
- Mäki-Petäjä-Leinonen&Nieminen. 2014 (toim.) Vanhuus ja oikeus. Lakimiesliiton kustannus.
- Ajankohtaiset ikäpoliittiset tavoite- ja toimintaohjelmat
Luennoitsijan antamat materiaalit

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätehtävät, verkossa tapahtuvat tehtäväkeskustelut

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti viimeisellä luentokerralla. Uusintamahdollisuus examissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

80 tuntia
- josta luennot 18 tuntia
- Josta ryhmätyöt, opiskelijaesitelmät ja itsenäinen opiskelu 63 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee keskeisten vanhuspoliittisten lakien oleellisimmat piirteet. Hän pystyy ohjaaman asiakkaita aihetta koskevien säännösten äärelle.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa vanhuspoliittisen lainsäädännön keskeiset linjaukset ja pystyy keskustelemaan oppimastaan. Hän kykenee selittämään asiakkaille vanhuspoliittisten säännösten keskeisiä linjauksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee keskeisen lainsäädännön oikeusperiaatteineen kattavasti ja kykenee aiheen kriittiseen tarkasteluun. Hän pystyy ohjaamaan asiakkaita näiden oikeudellisissa kysymyksissä.

Esitietovaatimukset

edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

31.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

05.12.2022 - 10.03.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 37

Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Annukka Haapa-aho
 • Maria Valli
Opiskelijaryhmät
 • MGERO20
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida, suunnitella ja toteuttaa vanhustyön kehittämisprosesseja sekä osaa tuoda asiantuntemuksensa esille. Opiskelija osaa tulkita ja arvioida vanhustyön palvelujen kehittämiskohteita ja käyttää laadunhallinnan menetelmiä vanhustyön kehittämisessä ja johtamisessa. Opiskelijalla on osaamista arvioida ja kehittää toimintaa myös kestävän kehityksen näkökulmasta,

Sisältö

- arvioinnin ja kehittämisen menetelmät
- palveluprosessin arviointi
- palvelujen laatu ja laadunhallinta
- erilaiset laatujärjestelmät yleisellä tasolla
- laatujärjestelmät
- yhteistyö laadun kehittämisessä
- kirjaamisen ohjaaminen ja seuranta lähijohtamisessa
- kestävän kehityksen näkökulmat kehittämistyössä

Oppimateriaalit

Valtioneuvosto: Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 : Tavoitteena ikäystävällinen Suomi
Jenni Kulmala (toim.) Parempi vanhustyö. Menetelmiä johtamisen kehittämiseen. PS-kustannus.2017.
Hujala Anneli, Taskinen Helena (toim.) Uudistuva sosiaali- ja tervesysala. Tampere University Press.2020

Opetusmenetelmät

Luennot, oppimistehtävät, käytännön harjoitukset.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävä yhteistyössä harjoittelupaikan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työtä 108 h, josta 13 h kontaktiopetusta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä vanhustyön kehittämisprosesseja. Hän osaa nimetä vanhustyön palvelujen kehittämiskohteita ja laadunhallinnan menetelmiä vanhustyön kehittämisessä ja johtamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijalla on taidot osallistua vanhustyön kehittämisprosesseihin. Opiskelija osaa jäsentää vanhustyön palvelujen kehittämiskohteita ja tarkastella laadunhallinnan menetelmien soveltuvuutta vanhustyön kehittämisessä ja johtamisessa. Opiskelija osaa jäsentää sekä nykyhetken että tulevaisuuden vanhustyön haasteita sekä arvioida niitä henkilökohtaisen osaamisensa kannalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijalla on valmiudet arvioida, suunnitella ja toteuttaa vanhustyön kehittämisprosesseja sekä tuoda asiantuntemuksensa esille. Opiskelija osaa ennakoida ja arvioida vanhustyön palvelujen kehittämiskohteita sekä soveltaa laadunhallinnan menetelmiä vanhustyön kehittämisessä ja johtamisessa.
Hän kykenee pohtimaan ja arvioimaan kriittisesti sekä nykyhetken että tulevaisuuden vanhustyön kehittämishaasteita ja hyödyntää niiden antamaa tietoa omaan ammatillisen kasvuprosessiinsa tukena huomioiden myös kestävän kehityksen näkökulmat.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan kehittämistehtävä ja laatu reflektio.

Esitietovaatimukset

tutkinto-ohjelman perus- ja ammattiopinnot pääosin

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.07.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Anna-Kaarina Koivula
Opiskelijaryhmät
 • MGERO20
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa vammaisuuden takia erityisryhmiin kuuluvien ikääntyneiden henkilöiden erityistarpeita ja osaa huomioida ne tukiessaan hänen arkeaan. Opiskelija on tietoinen vammaisuuteen (kehitysvammaisuus, aistivammaisuus, neurologinen vammaisuus) liittyvistä yleisimmistä sairauksista ja vanhuksen arjen ja hyvinvoinnin erityistarpeista ja haasteista. Hän osaa huomioida ne asiakastilanteissa ja arjen toiminnoissa siten, että vanhuksen osallisuus omaa elämäänsä koskevaan päätöksentekoon saa tukea ja varmistuu.
Opiskelija tuntee erityistä tukea antavia keskeisiä tiedontuottajia ja kolmannen sektorin toimijoita ja osaa hyödyntää niitä ohjatessaan erityisryhmiin kuuluvia ikääntyneitä. Opiskelija kykenee hahmottamaan tämän hetkistä vammaispalveluiden palvelujärjestelmää ja tuntee keskeisimmät lait ja suositukset. Hän osaa asiakasryhmiä koskevat palveluohjaukseen tarvittavat tiedot ja taidot. Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja tietää omia kehittymistarpeitaan työssä.

Sisältö

- vammaisuus vanhuusiässä, kehitysvammaisuus, aistivammaisuus, neurologinen vammaisuus
- vammaisuuteen yleisimmin liittyvät sairaudet
- vammaisen ikääntyneen henkilön asema ja oikeudet
- ikääntynyt vammainen henkilö asiakkaana
- ikääntyneen vammaisen henkilön asuminen ja palveluntarpeet
- ikääntyneen vammaisen tilanteessa käytettävissä olevat tukimuodot ja lainsäädäntö
- yleisimmät kommunikaatiota tukevat menetelmät

Oppimateriaalit

materiaalit moodlessa

Opetusmenetelmät

itsenäinen opiskelu ja verkko-opetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

noin 80 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää miten vammaisuus (kehitysvammaisuus, aistivammaisuus, neurologinen vammaisuus) ilmenee ikääntymisessä ja miten se pitäisi huomioida työtehtävissä. Opiskelija osaa etsiä tietoa erityisryhmistä joistakin tietolähteistä. Opiskelija on kiinnostunut erityisryhmien ikääntymisestä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee hyvin ikääntyneiden vammaisuuteen (kehitysvammaisuus, aistivammaisuus, neurologinen vammaisuus) liittyvät tiedot ja hän osaa soveltaa tietojaan muuttuvissa asiakastilanteissa. Opiskelija osaa suunnitella toimintaa turvallisuusnäkökohdat ja työn erityispiirteet huomioiden. Hän osaa toimia eettisten periaatteiden mukaisesti. Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti moniammatillisessa yhteistyössä ja kehittämisessä erityisryhmiin suuntautuvassa vanhustyössä. Opiskelija osaa arvioida kehittymistarpeita ja -mahdollisuuksia omassa toiminnassaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee laaja-alaisesti ikääntyneiden vammaisuuteen (kehitysvammaisuus, aistivammaisuus, neurologinen vammaisuus) liittyvät tiedot ja hän osaa soveltaa tietojaan muuttuvissa asiakastilanteissa. Opiskelija osaa käyttää teoreettista tietoa asiantuntevasti ja perustella sekä analysoida toimintaa niiden kautta. Opiskelija osaa arvioida toimintaa kriittisesti, hän osaa soveltaa tietoa ratkaisujen löytämiseen uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa toimia asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Opiskelija kykenee perustelemaan toimintaa eettisten periaatteiden mukaisesti ja sitoutuu oman toimintansa, työyhteisönsä ja alan kehittämiseen. Opiskelija osaa organisoida moniammatillista yhteistyötä ja kehittämistä erityisryhmiin kohdistuvassa vanhustyössä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää miten vammaisuus (kehitysvammaisuus, aistivammaisuus, neurologinen vammaisuus) ilmenee ikääntymisessä ja miten se pitäisi huomioida työtehtävissä. Opiskelija osaa etsiä tietoa erityisryhmistä joistakin tietolähteistä. Opiskelija on kiinnostunut erityisryhmien ikääntymisestä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee hyvin ikääntyneiden vammaisuuteen (kehitysvammaisuus, aistivammaisuus, neurologinen vammaisuus) liittyvät tiedot ja hän osaa soveltaa tietojaan muuttuvissa asiakastilanteissa. Opiskelija osaa suunnitella toimintaa turvallisuusnäkökohdat ja työn erityispiirteet huomioiden. Hän osaa toimia eettisten periaatteiden mukaisesti. Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti moniammatillisessa yhteistyössä ja kehittämisessä erityisryhmiin suuntautuvassa vanhustyössä. Opiskelija osaa arvioida kehittymistarpeita ja -mahdollisuuksia omassa toiminnassaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee laaja-alaisesti ikääntyneiden vammaisuuteen (kehitysvammaisuus, aistivammaisuus, neurologinen vammaisuus) liittyvät tiedot ja hän osaa soveltaa tietojaan muuttuvissa asiakastilanteissa. Opiskelija osaa käyttää teoreettista tietoa asiantuntevasti ja perustella sekä analysoida toimintaa niiden kautta. Opiskelija osaa arvioida toimintaa kriittisesti, hän osaa soveltaa tietoa ratkaisujen löytämiseen uusissa tilanteissa. Opiskelija osaa toimia asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Opiskelija kykenee perustelemaan toimintaa eettisten periaatteiden mukaisesti ja sitoutuu oman toimintansa, työyhteisönsä ja alan kehittämiseen. Opiskelija osaa organisoida moniammatillista yhteistyötä ja kehittämistä erityisryhmiin kohdistuvassa vanhustyössä

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 10.03.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Pirita Hakoneva
 • Maria Valli
Opiskelijaryhmät
 • MGERO21
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa muodostaa näkemyksen vanhustyön etiikasta arvojen, eettisten teorioiden ja normien pohjalta. Hän tunnistaa oman vastuunsa iäkkään ihmisen oikeuksien edistäjänä ja puolustajana. Opiskelija osaa toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti. Hän tuntee kestävän kehityksen periaatteet ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa analysoida ja kehittää omaa ja työyhteisönsä eettistä toimintaa.

Sisältö

- sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta
- eettinen sensitiivisyys vanhustyössä
- eettisen ongelman tulkinta ja ratkaisutaidot käytännön tasolla
- vanhuus ja haavoittuvuus
- ammattieettiset normit ja ohjeet
- työyhteisön moraali
- oma eettinen kehittyminen.
- kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu
-etiikka filosofian osa-alueena
-yhteiskuntaetiikka

Oppimateriaalit

Verkkolähteitä, jotka ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Jokirannan osuudesta luennoitsija jakaa opintomateriaalit.

Opetusmenetelmät

Jokirannan osuus 2 op. Luennot, keskustelut, opintopäiväkirja.

Vallin osuus 2 op. Kontaktikerroilla pohdimme erilaisia teemoja yhdessä, oppimispäiväkirja, oppimistehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

106h.

Jokirannan osuus 18 tuntia luentoja. Opintopäiväkirjan tekoon varattu 36 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa muodostaa näkemyksen vanhustyön etiikasta. Hän osaa kuvata esimerkkejä ratkaisuvaihtoehdoista hyödyntäen ammattieettistä normistoa. Opiskelija osaa toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa muodostaa perustellun näkemyksen vanhustyön etiikasta. Hän osaa vertailla ratkaisuvaihtoehtoja hyödyntäen eettisiä teorioita ja malleja sekä ammattieettistä normistoa. Opiskelija osaa toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti ja edistää niiden toteutumista. Opiskelija osaa pohtia omaa eettistä vastuutaan ja työyhteisön ammattikäytäntöjä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa muodostaa teoreettisesti perustellun näkemyksen vanhustyön etiikasta. Hän osaa analysoida ja arvioida eri ratkaisuvaihtoehtoja hyödyntäen eettisiä teorioita ja malleja sekä ammattieettistä normistoa. Opiskelija osaa toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti ja edistää niiden toteutumista. Opiskelija osaa pohtia ja kehittää omaa eettistä toimintaansa ja työyhteisön ammattikäytäntöjä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, oppimistehtävän ja oppimispäiväkirjan laatiminen , arviointi 1-5/ OPS

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 21.04.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Katri Turunen
 • Anna-Kaarina Koivula
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä sosiaalista turvallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä tuottavat vanhuspalvelut julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toiminnassa. Opiskelija osaa hankkia olennaista tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä sekä analysoida ja soveltaa sitä. Opiskelija osaa vertailla erilaisia palveluiden järjestämistapoja sekä tunnistaa ajankohtaiset sosiaali- ja terveyspalveluiden haasteet.

Sisältö

- Julkinen, yksityinen ja kolmas sektori vanhuspalveluiden tuottajana
- vanhustenhuollon palvelurakenne ja palvelurakenteen muutos
- strategiat, ohjeistukset, suositukset ja lainsäädäntö vanhuspalveluiden määrittäjänä
- Eri maitten hyvinvointimallien pääpiirteitten vertailu

Oppimateriaalit

- Kananoja, A.& Niiranen, V. & Jokiranta, H. 2008. Kunnallinen sosiaalipolitiikka. Osallisuutta ja yhteistä vastuuta. Jyväskylä: PS-kustannus.
- Ajankohtaiset valtakunnalliset ja paikalliset sosiaali- ja terveysalan strategiat, ohjeistukset ja suositukset.
- Kananoja, A.& Niiranen, V. & Jokiranta, H. 2008. Kunnallinen sosiaalipolitiikka. Osallisuutta ja yhteistä vastuuta. Jyväskylä: PS-kustannus.
- current national and local social and health strategies, guidelines and recommendations

Opetusmenetelmät

lähiopetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla erilaisia vanhustyön toimintaympäristöjä ja palvelujärjestelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla erilaisten vanhustyön toimintaympäristöjen ja palvelujärjestelmien kokonaisuutta. Opiskelija osaa esitellä palvelujärjestelmän haasteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida eri sektoreista ja tehtävistä rakentuvan vanhustyön toimintaympäristön ja palvelujärjestelmän kokonaisuutta. Opiskelija osaa analyysin perusteella ehdottaa innovatiivisia toimintatapoja ja ratkaisuja palvelujärjestelmän kehittämiseen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä
Opiskelija osaa kuvailla erilaisia vanhustyön toimintaympäristöjä ja palvelujärjestelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä
Opiskelija osaa vertailla erilaisten vanhustyön toimintaympäristöjen ja palvelujärjestelmien kokonaisuutta. Opiskelija osaa esitellä palvelujärjestelmän haasteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä
Opiskelija osaa analysoida eri sektoreista ja tehtävistä rakentuvan vanhustyön toimintaympäristön ja palvelujärjestelmän kokonaisuutta. Opiskelija osaa analyysin perusteella ehdottaa innovatiivisia toimintatapoja ja ratkaisuja palvelujärjestelmän kehittämiseen.

Esitietovaatimukset

edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

14.08.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opettaja
 • Viivi Heikura
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa
- analysoida ja arvioida viestintätaitoja osana ammatillista kehittymistä.
- tuottaa asiatyylistä tekstiä ja soveltaa SeAMKin kirjallisten töiden ohjeita.

Sisältö

- Viestintätyylin analysointi
- Esiintymistaito ja vuorovaikutus
- Ryhmäviestintätaito (esim. palaverit, neuvottelut, kokoukset)
- Asiatyylisen tekstin tuottaminen
- SeAMKin kirjallisten töiden ohjeet

Oppimateriaalit

- Verkkomateriaali, esim.
- Kirjoittajan ABC-kortti. (i.a.). http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/
- Helsingin yliopiston kielikeskus (i.a.).Kielijelppi. http://www.kielijelppi.fi/
- Jyväskylän yliopisto Kielikeskus. (i.a.) Kielikompassi. https://kielikompassi.jyu.fi/puheviestinta/tietomajakka/maja_tietomajakka.shtml
- Seinäjoen ammattikorkeakoulu. (2022). Kirjallisten töiden ohje. https://seamk.libguides.com/KirjallistenToidenOhje
Opettajan osoittama materiaali (tarkennetaan opintojakson alussa)

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, verkko-opetus soveltuvin osin
- Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät yksin ja ryhmässä
- Verkkotentit
- Itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä harjoittelua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus sekä ohjatut ja itsenäiset harjoitukset, yht. 81 h (läsnäolo 80 %)

Lisätietoja opiskelijoille

Sosiaali- ja terveysalan tutkinnoissa opetusmateriaalina myös:
Roivas, M. & Karjalainen, A. L. 2013. Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Edita.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- Tyydyttävä (2-1):
Opiskelija osaa viestiä lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä vain viestin lähettäjän näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- Hyvä (4-3):
Opiskelija osaa viestinnässään ottaa osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Osaa ylläpitää viestinnän vuorovaikutusta. Tunnistaa jossain määrin viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumen-tointi on monipuolista ja uskottavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa viestinnässään ottaa erinomaisesti ja vakuuttavasti huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan, hän osaa toimia vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Viestinnän vuorovaikutus on erittäin taitavaa. Osaa tunnistaa viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä monipuolisesti ja realistisesti tavoitteen, tarkoituksen, vastaanottajan ja oman ammattialansa kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät, itsearviointi ja vertaisarviointi. Verkkotentit.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa viestiä lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä vain viestin lähettäjän näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa viestinnässään ottaa osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Osaa ylläpitää viestinnän vuorovaikutusta. Tunnistaa jossain määrin viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumen-tointi on monipuolista ja uskottavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa viestinnässään ottaa erinomaisesti ja vakuuttavasti huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan, hän osaa toimia vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Viestinnän vuorovaikutus on erittäin taitavaa. Osaa tunnistaa viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä monipuolisesti ja realistisesti tavoitteen, tarkoituksen, vastaanottajan ja oman ammattialansa kannalta.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 02.01.2023

Ajoitus

13.02.2023 - 17.05.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosionomi ja geronomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Geronomi (AMK)
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa kuvata yrittäjyysosaamisen pääpiirteet sekä pohtia omia tavoitteittaan ja vahvuuksiaan suhteessa niihin.
• tunnistaa ihmisen kognition rakenteet itsessään ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa
• ymmärtää epävarmuuden sietämisen merkityksen toiminnassaan ja vuorovaikutuksessa
• osaa kuvata ja tarkastella sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista arvoa ja hahmottaa miten ne eroavat toisistaan
• tunnistaa arvon ympäristösidonnaisuuden sekä erilaiset rakenteet, joissa sitä voidaan tuottaa
• osaa analysoida erilaisia arvoketjuja ja –verkkoja.
• osaa kuvata yritystoiminnan merkityksen yhteiskunnassa ja kansantaloudessa ja tunnistaa erilaisia yrittäjyyden ilmenemistapoja elämässä.
• osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset
• tuntee yrityksen perustamiseen liittyvät vaiheet
• tuntee yrittäjyyteen liittyvät mahdollisuudet SeAMKissa

Sisältö

• Yrittäjyyskompetenssi, itsetuntemus ja minäpystyvyys, motivaatio, ihmisen ajattelujärjestelmät, epävarmuuden sieto ja pettymyksen käsittely
• Arvon luominen, arvoketjujen; ja arvoverkkojen tunnistaminen eri ympäristöissä, arvon tuottaminen eri rakenteissa, kuten yrityksissä ja yhdistyksissä
• Yrittäjyyden ja liiketoiminnan peruskäsitteet ja ansaintalogiikkaa, talouden lukutaito, riskien hallinta
• Liiketoiminnan perustamisen vaiheet
• Liiketoimintasuunnitelma liikeidean jäsentämisen työkaluna (muille kuin liiketalouden alalle)
• Yritystoiminta osana yhteiskuntaa, yrittäjyys osana elämää
• Yrittäjyystaitojen syventäminen SeAMKissa (SeAMK Yritystalli, SeAMKPro, SeiES jne.)

Oppimateriaalit

Moodlesta löytyvä materiaali
Oheismateriaali & lisälukemista:
- Taivas ja helvetti 2.0
- Urheilijan taivas ja helvetti, paras versio itsestäsi
- Taivas ja helvetti - Riko rajasi
- Aki Hintsa: Voittamisen anatomia

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, ryhmätyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

8h lähiopetusta
72h itsenäistä opiskelua

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta. Tehtävissä opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen arvon luonnin ja sekä pohtii niiden merkitystä yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa. Opiskelija osoittaa tunnistavansa liiketoiminnan peruskäsitteet ja osaavansa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osoittaa osaavansa pohtia omaa suhdettaan yrittäjyyteen ja yrittäjyyskompetenssiin.

Sisällön jaksotus

Itsetuntemus ja minäpystyvyys
Työelämän murros
Megatrendit
Arvon tuottaminen
Yrittäjyys ja yhteiskunta
Liikeidea
Business Model Canvas
Yritystoiminnan aloittamisen peruslaskelmat

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta. Tehtävissä opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen arvon luonnin ja sekä pohtii niiden merkitystä yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa. Opiskelija osoittaa tunnistavansa liiketoiminnan peruskäsitteet ja osaavansa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osoittaa osaavansa pohtia omaa suhdettaan yrittäjyyteen ja yrittäjyyskompetenssiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilötehtävät, ryhmätöiden tekeminen ja esittäminen, aktiivinen osallistuminen.