Siirry suoraan sisältöön

Geronomi (AMK), Monimuotototeutus: MGERO22

Tunnus: MGERO22

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Geronomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET

Geronomi (AMK) tutkinto-ohjelmassa tavoitteena on, että opiskelijalle syntyy valmiudet ja sitoutuminen toimia vanhusten hyvän elämän edistämiseksi yksilötasolla, yhteisöissä ja organisaatioissa sekä laajemmin koko yhteiskunnassa. Yksilöihin ja ryhmiin kohdistuvassa vanhustyössä geronomin toiminta on ehkäisevää, tukevaa, hoitavaa, kuntouttavaa ja vanhuksen osallisuutta edistävää työtä vanhustyön toimintaympäristöissä. Koulutuksessa painottuvat vanhuksen hyvinvoinnin, toimintakyvyn sekä tuen tarpeiden arviointi ja suunnitelmallinen edistäminen monipuolisilla gerontologisen hoito- ja sosiaalityön menetelmillä sekä psykososiaalisilla- ja sosiokulttuurisilla menetelmillä. Geronomi (AMK) –koulutuksessa ovat keskeisesti esillä myös yksilöllisten vanhuspalvelujen organisoimisessa tarvittavat taidot, kuten palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus, palveluketjujen ja moniammatillisten vanhuspalvelujen organisoiminen ja omaisten tukeminen.

Vanhuspalveluorganisaatioiden tasolla työssä korostuvat palvelutoiminnan ohjaus, lähiesimiestyö sekä henkilöstön ja palvelujen kehittäminen. Yhteiskunnan tasolla työssä korostuu vanhuspalvelujärjestelmien arviointi ja kehittäminen sekä yhteiskunnallinen ja vanhuspoliittinen vaikuttamistyö.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI

Opintojen suorittaminen takaa laaja-alaisen vanhustyön asiantuntijuuden ja ammattitaidon muodostumiseen, Monitieteinen gerontologinen osaaminen antaa mahdollisuuden työllistyä monipuolisesti erilaisiin vanhustyön toimintaympäristöihin, kuten kotihoito, palveluasuminen, palveluohjaus, johtamis- ja kehittämistehtävät niin julkisella kuin yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Opinnoissa on mahdollista opiskella joitakin opintojaksoja englannin kielellä.

Opintojen kokonaisuudessa on huomioitu ammatilliset kompetenssit, jotka on laadittu yhteistyössä kaikkien Suomessa geronomikoulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen kanssa. Kompetenssit: monitieteinen gerontologia, ohjaaminen, palvelujärjestelmät, monialainen arviointi, gerontologinen hoito, hoiva ja kuntoutus, johtaminen, kehittäminen, laatu

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT

Geronomi (AMK) tutkinto-ohjelmassa käytetään sosio-konstruktivistista oppimiskäsitystä pedagogisena taustateoriana. Opiskelijan oppimista edistävät erilaiset opiskelijakeskeiset ja kokemukselliset sekä yksilölliset ja yhteistoiminnalliset sekä tutkivan oppimisen oppimismenetelmät. Oppimismenetelmiä käytetään monipuolisesti: teoriaopintoja luentoina, digitaalisia oppimisympäristöjä, pienryhmäharjoituksia, simulaatioharjoituksia ja erilaisten menetelmien harjoittelua. Osa opinnoista voidaan toteuttaa verkko-opintoina, etäopintoina sekä kontaktiopetuksena. Opinnoissa on myös itsenäistä opiskelua. Opintoja voi suorittaa myös ulkomaan vaihdossa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Opiskelija voi suorittaa opintojaan myös SeAMKin monialaisessa SeAMKPro-oppimisympäristössä henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Opetusuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin:

Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen sekä on osa työeläämäosaamista. Tiedon etsiminen ja käyttäminen ovat olennainen osa oppimista kaikissa tutkinto-ohjelman opinnoissa.

Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana. Tulevaisuudessa geronomi työskenteleeyhä useammin monikulttuurisissa ja kansainvälistyvissä työympäristöissä sekä kohtaa asiakkaita monista eri kulttuureista. Tästä johtuen koulutuksen sisällöissä tulee esille monikulttuurisuus, eri kulttuuritaustaisten ihmisten kohtaaminen, vieraskielinen opetus ja oppimateriaali, kv-vaihdot, kv-tutorina toimiminen sekä kotikansainvälistyminen.

Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa. Yrittäjämäisesti toimiminen on tärkeä osa sosiaalialan työtehtävissä. Opintojen sisällöissä on sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä sekä talousajattelua sekä johtamisen opintoja. Palvelurakenteiden uudistamisessa yksityinen sektori ja 3. sektori ovat tulevaisuudessa suuria palvelujen tuottajia ja se otetaan huomioon opintojen sisällöissä.

Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona. Koulutuksen sisällöissä kestävä kehitys tulee esiin eri näkökulmista eri vaiheissa koulutusta.

Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Opintoihin kuuluu oman ammatillisen kasvun reflektointia ja moniammatillisen työn merkitysten tunnistamista. Oman ammatillisen kokonaiskuvan kehittymiseen kuuluvia aihealueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekä elinikäinen oppiminen.
Uraohjaus, moniammatillinen ja monialainen yhteistyö ovat selkeästi esillä koulutuksen eri vaiheissa ja niiden käsittelyssä hyödynnetään alumneja ja työelämän ammatinharjoittajia monipuolisesti.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelman kehittämisessä huomioidaan sosiaali- ja terveysalan ajankohtaiset kehittämishaasteet, tutkitun tiedon tulokset sekä työelämän ilmaisemat osaamistarpeet. Hyödynnetään valtakunnallisten osaamistarveselvitysten tuloksia sekä eri tutkimus- ja kehittäjätahojen tuottamaa tietoa osaamistarpeista. Opiskelijoiden antama palaute huomioidaan keittämisessä.
.

Lisätiedot

Opetus pyritään järjestämään siten, että opiskelijan aiemmat opinnot ja työkokemus huomioidaan ja opinnoissa on tarjolla erilaisia suoritustapoja.
Opintokokonaisuus Empowerment and Wellbeing of Older Adults on mahdollista opiskella englannin kielellä.

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet perustuvat ammattikorkeakoulutuksen yleisiin kompetensseihin sekä geronomi (AMK) -koulutuksen alakohtaisiin kompetensseihin. Osaamistavoitteet ilmenevät yksityiskohtaisesti opintojaksojen kuvauksista.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025
MGERO22-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
MGERO22-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 2 2 1 1
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2 2 2 1 1
YPO3A3 Viestintätaidot 3 3 3 1.5 1.5
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3 3 3 1.5 1.5
MGERO22-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3 3 3 1 1 1
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2 2 2 0.7 0.7 0.7
MGERO22-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 0.7 0.7 0.7
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 1 1 1
MGERO22-1005
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

10
STPO101 Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2 2 2 0.7 0.7 0.7
STPO201 Lääkehoidon perusteet 2 2 2 0.7 0.7 0.7
STPG301 Englanti 3 3 3 1 1 1
STPG401 Ruotsi 3 3 3 1.5 1.5
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
MGERO22-1006
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

7
MGERO22-1007
Osaajaksi kehittyminen vanhustyössä

(Valitaan kaikki)

7
BC00CW98 Orientoituminen geronomin ammattiin 2 2 2 0.7 0.7 0.7
GERPOS400 Osaajana geronomin ammatissa 2 2 2 0.7 0.7 0.7
BC00BS85 Hoito- ja sosiaalityön käsiteanalyysi ja tiedonhankinta 3 3 3 1.5 1.5
MGERO22-1008
TUTKINTO-OHJELMAN AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

163
MGERO22-1009
Gerontologisen työn tietoperusta

(Valitaan kaikki)

21
GERATP100 Gerontologian perusteet 6 6 6 3 3
GERATP200 Gerontologisen hoito- ja sosiaalityön perusteet 3 3 3 1 1 1
GERATP300 Vanhustyön etiikka 4 4 4 1.3 1.3 1.3
BC00CG29 Ikäystävällinen ympäristö ja ajattelu 3 3 3 1 1 1
GERATP410 Harjoittelu: Ikääntyneen mielekkään arjen tukeminen 5 5 5 2.5 2.5
MGERO22-1010
Palvelujärjestelmät ja palveluohjaus

(Valitaan kaikki)

29
BC00DC38 Suomalainen yhteiskunta ja sosiaalipolitiikka 3 3 3 1.5 1.5
BC00DC39 Vanhuspalveluiden lainsäädäntö 3 3 3 1 1 1
GERAPJ200 Vanhustyön toimintaympäristöt ja palvelujärjestelmät 3 3 3 1 1 1
GERAPJ400 Palvelutarpeen arviointi 2 2 2 1 1
GERAPJ500 Palveluohjaus 4 4 4 2 2
BC00BS88 Omaishoito 3 3 3 1 1 1
BC00CY18 Kotona asumisen mahdollistaminen 3 3 3 1.5 1.5
BC00CG24 Harjoittelu: Gerontologinen sosiaalipalvelutyö 8 8 8 4 4
MGERO22-1011
Ehkäisevä ja valtaistava työ

(Valitaan kaikki)

26
BC00CK51 Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen 6 6 6 3 3
BC00CK50 Psykososiaaliset menetelmät 4 4 4 2 2
BC00CY19 Ehkäisevät ja valtaistavat menetelmät 3 3 3 1.5 1.5
BC00CK52 Sosiokulttuuriset menetelmät 4 4 4 2 2
GERAEV400 Ikäteknologia 3 3 3 1.5 1.5
GERAEV510 Harjoittelu: Ehkäisevä ja valtaistava vanhustyö 6 6 6 3 3
MGERO22-1012
Vanhuksen hoiva, hoito ja kuntoutus

(Valitaan kaikki)

39
GERAHK100 Anatomian ja fysiologian perusteet 3 3 3 1.5 1.5
BC00CG25 Lääkehoito ja farmakologia 3 3 3 1 1 1
GERAHK300 Geriatria ja muistisairaudet 2 2 2 0.7 0.7 0.7
BC00CG26 Gerontologinen hoitotyö ja kuntoutus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BC00CY20 Muistityön osaaminen 5 5 5 2.5 2.5
GERAHK500 Riippuvuus- ja mielenterveysongelmat 3 3 3 1.5 1.5
BC00CY21 Vanhustyö erityisryhmien parissa 3 3 3 1.5 1.5
GERAHK111 Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö 8 8 8 2.7 2.7 2.7
GERAHK122 Harjoittelu: Muistityö 7 7 7 3.5 3.5
MGERO22-1013
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

(Valitaan kaikki)

23
BC00BS91 Laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät ja tutkimustiedon hankinta 5 5 5 2.5 2.5
BC00CK53 Kehittämisen ja arvioinnin menetelmät 3 3 3 1 1 1
MGERO22-1014
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
GERAOP100 Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma 5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.8 0.8 0.8 1.3 1.3
GERAOP200 Opinnäytetyön aineiston keruu 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
GERAOP300 Opinnäytetyön raportointi 5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.8 0.8 0.8 1.3 1.3
MGERO22-1015
Vanhustyön johtaminen

(Valitaan kaikki)

25
BC00DC32 Vanhuspalvelujen johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BC00DC34 Henkilöstöhallinto 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BC00DC33 Vanhuspalvelujen laatu, arviointi ja kehittäminen 3 3 3 1 1 1
GERAJO310 Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen 12 12 12 4 4 4
MGERO22-1016
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
MGERO22-1017
Monialaiset työelämäprojektit

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
BC00CL15 Päivittäisissä toiminnoissa tukemisen perusteet 3 3 3 1 1 1
BC00CY22 Harjoittelu: Päivittäisten toimintojen tukeminen 4 4 4 1.3 1.3 1.3
XX00DE48 Toimiva vuorovaikutus 1
BB00DE55 Multi-professional and multicultural simulations in home environment 2
XX00DE48 Toimiva vuorovaikutus 1
BC00DJ04 Startti terveydenlukutaitoon muistisairauksien ennaltaehkäisyssä 2
MGERO22-1018
Empowerment and Wellbeing of Older Adults

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 27)

0 - 27
BC00BT39 Finnish Society and Social Policy 3 3 3 1 1 1
BX00CY32 How to Recognize a Grey Panther? Working together for Meaningful Ageing 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BC00CY27 Ethics in Eldery Care 4 4 4 1.3 1.3 1.3
BC00CG81 Rehabilitative Care of People with Memory Disorders 5 5 5 1.7 1.7 1.7
SOSEM50 Use of Pictures in Group Activities 4 4 4 1.3 1.3 1.3
BC00BT43 Practical Training: Preventive and Empowering Work with Elderly People 6 6 6 2 2 2
Yhteensä 210 91 61.5 70 11.5 28 63 32 29.5 35 35 11.5 14 14 21.1 21.1 21.1 16 16 9.9 9.9 9.9 17.6 17.6 11.7 11.7 11.7 5.8 5.8

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Englanti
Ruotsi
Orientoituminen geronomin ammattiin
Hoito- ja sosiaalityön käsiteanalyysi ja tiedonhankinta
Gerontologian perusteet
Gerontologisen hoito- ja sosiaalityön perusteet
Vanhustyön etiikka
Ikäystävällinen ympäristö ja ajattelu
Harjoittelu: Ikääntyneen mielekkään arjen tukeminen
Suomalainen yhteiskunta ja sosiaalipolitiikka
Vanhuspalveluiden lainsäädäntö
Vanhustyön toimintaympäristöt ja palvelujärjestelmät
Palvelutarpeen arviointi
Palveluohjaus
Omaishoito
Kotona asumisen mahdollistaminen
Harjoittelu: Gerontologinen sosiaalipalvelutyö
Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen
Psykososiaaliset menetelmät
Ehkäisevät ja valtaistavat menetelmät
Sosiokulttuuriset menetelmät
Ikäteknologia
Harjoittelu: Ehkäisevä ja valtaistava vanhustyö
Anatomian ja fysiologian perusteet
Lääkehoito ja farmakologia
Geriatria ja muistisairaudet
Gerontologinen hoitotyö ja kuntoutus
Muistityön osaaminen
Riippuvuus- ja mielenterveysongelmat
Vanhustyö erityisryhmien parissa
Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö
Harjoittelu: Muistityö
Laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät ja tutkimustiedon hankinta
Kehittämisen ja arvioinnin menetelmät
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyön aineiston keruu
Opinnäytetyön raportointi
Vanhuspalvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Vanhuspalvelujen laatu, arviointi ja kehittäminen
Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen
Päivittäisissä toiminnoissa tukemisen perusteet
Harjoittelu: Päivittäisten toimintojen tukeminen
Ethics in Eldery Care
Rehabilitative Care of People with Memory Disorders
Use of Pictures in Group Activities
Practical Training: Preventive and Empowering Work with Elderly People
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Yrittäjyyden perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla
Lääkehoidon perusteet
Orientoituminen geronomin ammattiin
Osaajana geronomin ammatissa
Hoito- ja sosiaalityön käsiteanalyysi ja tiedonhankinta
Gerontologian perusteet
Vanhustyön etiikka
Ikäystävällinen ympäristö ja ajattelu
Harjoittelu: Ikääntyneen mielekkään arjen tukeminen
Suomalainen yhteiskunta ja sosiaalipolitiikka
Vanhuspalveluiden lainsäädäntö
Vanhustyön toimintaympäristöt ja palvelujärjestelmät
Palvelutarpeen arviointi
Palveluohjaus
Omaishoito
Kotona asumisen mahdollistaminen
Harjoittelu: Gerontologinen sosiaalipalvelutyö
Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen
Ehkäisevät ja valtaistavat menetelmät
Ikäteknologia
Harjoittelu: Ehkäisevä ja valtaistava vanhustyö
Lääkehoito ja farmakologia
Geriatria ja muistisairaudet
Gerontologinen hoitotyö ja kuntoutus
Muistityön osaaminen
Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö
Harjoittelu: Muistityö
Laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät ja tutkimustiedon hankinta
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyön raportointi
Vanhuspalvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Vanhuspalvelujen laatu, arviointi ja kehittäminen
Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen
Päivittäisissä toiminnoissa tukemisen perusteet
Harjoittelu: Päivittäisten toimintojen tukeminen
Finnish Society and Social Policy
Ethics in Eldery Care
Rehabilitative Care of People with Memory Disorders
Practical Training: Preventive and Empowering Work with Elderly People
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla
Englanti
Ruotsi
Osaajana geronomin ammatissa
Gerontologian perusteet
Gerontologisen hoito- ja sosiaalityön perusteet
Vanhustyön etiikka
Ikäystävällinen ympäristö ja ajattelu
Harjoittelu: Ikääntyneen mielekkään arjen tukeminen
Suomalainen yhteiskunta ja sosiaalipolitiikka
Vanhuspalveluiden lainsäädäntö
Vanhustyön toimintaympäristöt ja palvelujärjestelmät
Palvelutarpeen arviointi
Palveluohjaus
Harjoittelu: Gerontologinen sosiaalipalvelutyö
Psykososiaaliset menetelmät
Ehkäisevät ja valtaistavat menetelmät
Sosiokulttuuriset menetelmät
Harjoittelu: Ehkäisevä ja valtaistava vanhustyö
Geriatria ja muistisairaudet
Gerontologinen hoitotyö ja kuntoutus
Riippuvuus- ja mielenterveysongelmat
Vanhustyö erityisryhmien parissa
Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö
Harjoittelu: Muistityö
Laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät ja tutkimustiedon hankinta
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyön aineiston keruu
Opinnäytetyön raportointi
Vanhuspalvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Vanhuspalvelujen laatu, arviointi ja kehittäminen
Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen
Päivittäisissä toiminnoissa tukemisen perusteet
Harjoittelu: Päivittäisten toimintojen tukeminen
Finnish Society and Social Policy
Ethics in Eldery Care
Practical Training: Preventive and Empowering Work with Elderly People
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Osaajana geronomin ammatissa
Vanhustyön toimintaympäristöt ja palvelujärjestelmät
Psykososiaaliset menetelmät
Ehkäisevät ja valtaistavat menetelmät
Sosiokulttuuriset menetelmät
Ikäteknologia
Harjoittelu: Ehkäisevä ja valtaistava vanhustyö
Lääkehoito ja farmakologia
Geriatria ja muistisairaudet
Riippuvuus- ja mielenterveysongelmat
Vanhustyö erityisryhmien parissa
Harjoittelu: Muistityö
Laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät ja tutkimustiedon hankinta
Kehittämisen ja arvioinnin menetelmät
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyön raportointi
Vanhuspalvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Vanhuspalvelujen laatu, arviointi ja kehittäminen
Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen
Päivittäisissä toiminnoissa tukemisen perusteet
Harjoittelu: Päivittäisten toimintojen tukeminen
Use of Pictures in Group Activities
Practical Training: Preventive and Empowering Work with Elderly People
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Yrittäjyyden perusteet
Englanti
Ruotsi
Osaajana geronomin ammatissa
Gerontologian perusteet
Gerontologisen hoito- ja sosiaalityön perusteet
Vanhustyön toimintaympäristöt ja palvelujärjestelmät
Kotona asumisen mahdollistaminen
Ehkäisevät ja valtaistavat menetelmät
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyön aineiston keruu
Opinnäytetyön raportointi
Vanhuspalvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Vanhuspalvelujen laatu, arviointi ja kehittäminen
Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen
Finnish Society and Social Policy
Ethics in Eldery Care
Use of Pictures in Group Activities
Practical Training: Preventive and Empowering Work with Elderly People
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Projektitoiminnan perusteet
Orientoituminen geronomin ammattiin
Osaajana geronomin ammatissa
Harjoittelu: Ikääntyneen mielekkään arjen tukeminen
Vanhustyön toimintaympäristöt ja palvelujärjestelmät
Ikäteknologia
Harjoittelu: Ehkäisevä ja valtaistava vanhustyö
Riippuvuus- ja mielenterveysongelmat
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyön aineiston keruu
Opinnäytetyön raportointi
Vanhuspalvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Vanhuspalvelujen laatu, arviointi ja kehittäminen
Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen
Practical Training: Preventive and Empowering Work with Elderly People
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Osaajana geronomin ammatissa
Gerontologian perusteet
Vanhustyön etiikka
Harjoittelu: Ikääntyneen mielekkään arjen tukeminen
Palvelutarpeen arviointi
Harjoittelu: Gerontologinen sosiaalipalvelutyö
Harjoittelu: Ehkäisevä ja valtaistava vanhustyö
Gerontologinen hoitotyö ja kuntoutus
Muistityön osaaminen
Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö
Harjoittelu: Muistityö
Laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät ja tutkimustiedon hankinta
Kehittämisen ja arvioinnin menetelmät
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyön raportointi
Vanhuspalvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Vanhuspalvelujen laatu, arviointi ja kehittäminen
Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen
Päivittäisissä toiminnoissa tukemisen perusteet
Harjoittelu: Päivittäisten toimintojen tukeminen
Ethics in Eldery Care
Rehabilitative Care of People with Memory Disorders
Practical Training: Preventive and Empowering Work with Elderly People
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Toimiva vuorovaikutus
Multi-professional and multicultural simulations in home environment
Toimiva vuorovaikutus
Startti terveydenlukutaitoon muistisairauksien ennaltaehkäisyssä
How to Recognize a Grey Panther? Working together for Meaningful Ageing

Geronomi kompetenssit

1 Gerontologinen osaaminen

- Osaa soveltaa gerontologista monitieteistä tietoa ja osaamista vanhustyössä sekä ymmärtää vanhenemista yksilön ja hänen elämänkulkunsa sekä yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta
- On sisäistänyt voimavaralähtöisen vanhuskäsityksen geronomin työn lähtökohdaksi
- Osaa toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti ja edistää niiden toteutumista
- Edistää iäkkään ihmisen itsemääräämisoikeutta, oikeudenmukaisuutta ja yksilöllisyyttä ihmisarvoisen vanhuuden turvaamiseksi
- Kykenee hyväksyvään empaattiseen, dialogiseen ja reflektiiviseen vuorovaikutukseen ja kohtaamisen erilaisten ihmisten kanssa.
- Osaa toimia kulttuuritaustoiltaan erilaisten ikääntyvien kanssa.
- Osaa toimia kokonaisvaltaisesti ja monialaisesti huomioiden iäkkään ihmisen yksilölliset lähtökohdat vanhustyön erilaisissa toimintaympäristöissä

Lääkehoidon perusteet
Englanti
Ruotsi
Orientoituminen geronomin ammattiin
Osaajana geronomin ammatissa
Hoito- ja sosiaalityön käsiteanalyysi ja tiedonhankinta
Gerontologian perusteet
Gerontologisen hoito- ja sosiaalityön perusteet
Vanhustyön etiikka
Ikäystävällinen ympäristö ja ajattelu
Harjoittelu: Ikääntyneen mielekkään arjen tukeminen
Palvelutarpeen arviointi
Palveluohjaus
Kotona asumisen mahdollistaminen
Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen
Ehkäisevät ja valtaistavat menetelmät
Harjoittelu: Ehkäisevä ja valtaistava vanhustyö
Anatomian ja fysiologian perusteet
Lääkehoito ja farmakologia
Geriatria ja muistisairaudet
Muistityön osaaminen
Riippuvuus- ja mielenterveysongelmat
Vanhustyö erityisryhmien parissa
Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö
Harjoittelu: Muistityö
Laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät ja tutkimustiedon hankinta
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyön aineiston keruu
Opinnäytetyön raportointi
Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen
Päivittäisissä toiminnoissa tukemisen perusteet
Harjoittelu: Päivittäisten toimintojen tukeminen
Finnish Society and Social Policy
Ethics in Eldery Care
Rehabilitative Care of People with Memory Disorders
Practical Training: Preventive and Empowering Work with Elderly People
2 Monialainen arviointiosaaminen

- Osaa moniammatillisessa yhteistyössä arvioida, suunnitella ja toteuttaa ikäihmisten tarpeiden mukaisia palvelukokonaisuuksia
- Osaa arvioida ja ennakoida ikäihmisen laaja-alaista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä palvelutarvetta suhteessa yksilön voimavaroihin, yksilölliseen elämään ja omassa ympäristössä selviytymiseen
- Osaa arvioida, toteuttaa ja koordinoida monialaisesti ikäihmisen yksilöllisiä palveluja
- Osaa hyödyntää toimintakyvyn arvioinnin menetelmiä ja tietoa ikäihmisten hyvinvointia edistävien toimintojen vaikuttavuudesta
- Tunnistaa ikäihmisen hyvinvointia ja toimintakykyä uhkaavia sosiaalisia ja terveydellisiä riskejä sekä niiden taustatekijöitä
- Osaa arvioida erilaisten apuvälineiden tarvetta yhdessä muiden ammattilaisten kanssa ja tukea ikäihmistä apuvälineiden käytössä

Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla
Englanti
Ruotsi
Orientoituminen geronomin ammattiin
Osaajana geronomin ammatissa
Hoito- ja sosiaalityön käsiteanalyysi ja tiedonhankinta
Gerontologian perusteet
Gerontologisen hoito- ja sosiaalityön perusteet
Vanhustyön etiikka
Ikäystävällinen ympäristö ja ajattelu
Harjoittelu: Ikääntyneen mielekkään arjen tukeminen
Palvelutarpeen arviointi
Palveluohjaus
Omaishoito
Harjoittelu: Gerontologinen sosiaalipalvelutyö
Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen
Psykososiaaliset menetelmät
Ehkäisevät ja valtaistavat menetelmät
Harjoittelu: Ehkäisevä ja valtaistava vanhustyö
Anatomian ja fysiologian perusteet
Lääkehoito ja farmakologia
Geriatria ja muistisairaudet
Gerontologinen hoitotyö ja kuntoutus
Muistityön osaaminen
Riippuvuus- ja mielenterveysongelmat
Vanhustyö erityisryhmien parissa
Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö
Harjoittelu: Muistityö
Laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät ja tutkimustiedon hankinta
Kehittämisen ja arvioinnin menetelmät
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyön aineiston keruu
Opinnäytetyön raportointi
Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen
Päivittäisissä toiminnoissa tukemisen perusteet
Harjoittelu: Päivittäisten toimintojen tukeminen
Ethics in Eldery Care
Rehabilitative Care of People with Memory Disorders
Practical Training: Preventive and Empowering Work with Elderly People
3 Ohjausosaaminen

- Osaa ohjaustyössään toimia ennakoivan ja ennaltaehkäisevän vanhustyön periaatteiden mukaisesti sekä edistää toiminnassaan ikäihmisen terveyttä ja hyvinvointia
- Kykenee ehkäisemään toiminnallaan ikäihmisten syrjäytymistä ja vaikuttamaan sen riskeihin
- Osaa tiedottaa ikäihmisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä
- Hallitsee palveluohjauksellisen työotteen sekä hyödyntää erilaisia palveluohjauksen ja verkostotyön menetelmiä ohjatessaan yksilöitä ja ryhmiä
- Kykenee ohjauksellaan osallistamaan ja voimaannuttamaan iäkästä ihmistä hänen itsemäärämisoikeuttaan kunnioittaen
- Osaa soveltaa ohjaustyössään yhteisöllisiä ja tavoitteellisen ryhmänohjaamisen menetelmiä
- Osaa ohjata ja neuvoa ikäihmistä sekä hänen omaisiaan, perhettään ja läheisiään heidän yksilöllisissä tarpeissaan ja arjessa selviytymisessään
- Hallitsee iäkkäiden ihmisten ohjaamisen erityiskysymyksiä ja osaa toteuttaa ohjausprosessin huomioiden ikäihmisen yksilölliset tarpeet

Osaajana geronomin ammatissa
Harjoittelu: Ikääntyneen mielekkään arjen tukeminen
Vanhustyön toimintaympäristöt ja palvelujärjestelmät
Palvelutarpeen arviointi
Palveluohjaus
Omaishoito
Kotona asumisen mahdollistaminen
Harjoittelu: Gerontologinen sosiaalipalvelutyö
Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen
Psykososiaaliset menetelmät
Sosiokulttuuriset menetelmät
Ikäteknologia
Harjoittelu: Ehkäisevä ja valtaistava vanhustyö
Lääkehoito ja farmakologia
Gerontologinen hoitotyö ja kuntoutus
Muistityön osaaminen
Riippuvuus- ja mielenterveysongelmat
Vanhustyö erityisryhmien parissa
Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö
Harjoittelu: Muistityö
Laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät ja tutkimustiedon hankinta
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyön aineiston keruu
Opinnäytetyön raportointi
Vanhuspalvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Vanhuspalvelujen laatu, arviointi ja kehittäminen
Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen
Harjoittelu: Päivittäisten toimintojen tukeminen
Ethics in Eldery Care
Rehabilitative Care of People with Memory Disorders
Use of Pictures in Group Activities
Practical Training: Preventive and Empowering Work with Elderly People
4 Gerontologinen hoiva-, hoito- ja kuntoutusosaaminen

- Osaa edistää iäkkäiden ihmisten sosiaalista osallisuutta ja toimijuutta heidän hoidon, hoivan ja kuntoutuksen palveluissaan
- Omaa voimavaralähtöisen ja kuntouttavan työotteen ja osaa soveltaa keskeisiä vanhustyön menetelmiä yksilö- ja ryhmätoiminnassa
- Osaa hyödyntää informaatio- ja hyvinvointiteknologiaa toimintaympäristön toimivuuden ja turvallisuuden edistämisessä
- Osaa käyttää sosiokulttuurisia ja toiminnallisia menetelmiä sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä osana hoivaa, hoitoa ja kuntoutusta
- Osaa toteuttaa ja arvioida iäkkään ihmisen turvallista lääkehoitoa
- Tunnistaa ikäihmisen tavallisimmat sairaudet ja niiden vaikutukset vanhan ihmisen toimintakykyyn sekä osaa ohjata ikäihmistä sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa
- Osaa muistisairaan ihmisen hoidon, tukemisen ja kuntoutumisen menetelmiä sekä osaa kehittää muistisairaiden palveluja
- Osaa tukea kotona asuvaa ikäihmistä ja omaishoitoperheitä sekä kehittää heitä tukevia palveluita

Lääkehoidon perusteet
Orientoituminen geronomin ammattiin
Osaajana geronomin ammatissa
Vanhustyön etiikka
Palvelutarpeen arviointi
Palveluohjaus
Omaishoito
Kotona asumisen mahdollistaminen
Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen
Psykososiaaliset menetelmät
Ehkäisevät ja valtaistavat menetelmät
Sosiokulttuuriset menetelmät
Ikäteknologia
Harjoittelu: Ehkäisevä ja valtaistava vanhustyö
Anatomian ja fysiologian perusteet
Lääkehoito ja farmakologia
Geriatria ja muistisairaudet
Gerontologinen hoitotyö ja kuntoutus
Muistityön osaaminen
Riippuvuus- ja mielenterveysongelmat
Vanhustyö erityisryhmien parissa
Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö
Harjoittelu: Muistityö
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyön aineiston keruu
Opinnäytetyön raportointi
Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen
Päivittäisissä toiminnoissa tukemisen perusteet
Harjoittelu: Päivittäisten toimintojen tukeminen
Ethics in Eldery Care
Rehabilitative Care of People with Memory Disorders
Practical Training: Preventive and Empowering Work with Elderly People
5 Palvelujärjestelmäosaaminen

- Tuntee kansalliset ja keskeiset kansainväliset vanhuspoliittiset strategiat ja tavoitteet sekä kykenee kehittämään niiden pohjalta ikäihmisten palveluja ja laatua
- Pystyy osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ikäihmisten elämästä ja asemasta yhteiskunnassa ja vanhuspalveluissa sekä vaikuttamaan niihin omalla asiantuntijuudellaan
- Hallitsee vanhuspalvelujen toimintaympäristöt ja palvelurakenteen (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori) sekä osaa soveltaa tietojaan palvelujen järjestämisessä, tuottamisessa ja kehittämisessä
- Hallitsee ikäihmisten sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelut ja niihin liittyvän lainsäädännön, suositukset ja ohjelmat siten, että pystyy soveltamaan tietojaan sekä palvelujen kehittämisessä että asiakastyössä
- Osaa hyödyntää monipuolisesti kulttuuri- ja liikuntapalvelujen mahdollisuuksia iäkkäiden ihmisten toimintakyvyn ja hyvinvoinnnin tukemisessa
- Kykenee koordinoimaan moniammattillista yhteistyötä ikäihmisten tarpeita vastaavien palvelujen kehittämistä, suunnittelua, ja toteuttamista

Osaajana geronomin ammatissa
Ikäystävällinen ympäristö ja ajattelu
Harjoittelu: Ikääntyneen mielekkään arjen tukeminen
Suomalainen yhteiskunta ja sosiaalipolitiikka
Vanhuspalveluiden lainsäädäntö
Vanhustyön toimintaympäristöt ja palvelujärjestelmät
Palvelutarpeen arviointi
Palveluohjaus
Omaishoito
Kotona asumisen mahdollistaminen
Harjoittelu: Gerontologinen sosiaalipalvelutyö
Ehkäisevät ja valtaistavat menetelmät
Ikäteknologia
Harjoittelu: Ehkäisevä ja valtaistava vanhustyö
Muistityön osaaminen
Riippuvuus- ja mielenterveysongelmat
Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö
Harjoittelu: Muistityö
Kehittämisen ja arvioinnin menetelmät
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyön aineiston keruu
Opinnäytetyön raportointi
Vanhuspalvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Vanhuspalvelujen laatu, arviointi ja kehittäminen
Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen
Päivittäisissä toiminnoissa tukemisen perusteet
Finnish Society and Social Policy
Rehabilitative Care of People with Memory Disorders
6 Johtamis-, kehittämis- ja laadunhallintaosaaminen

- Osaa kehittää ja johtaa vanhustyötä eettisesti ja asiakaslähtöisesti
- Osaa soveltaa työyhteisön kehittämisen ja johtamisen keskeisiä strategioita ja teorioita vanhustyön kehittämisessä, koordinoinnissa ja johtamisessa
- Osaa arvioida vanhuspalveluiden laatua ja osaa käyttää keskeisiä laatutyön välineitä
- Osaa toimia dialogisesti ja joustavasti työyhteisössä sekä hallitsee neuvottelu-, tiedotus- ja ohjaustaitoja
- Omaa yrittäjämäisen toimintatavan
- Kykenee toimimaan esimiestehtävissä ja tuntee talousosaamisen ja markkinoinnin perusteet
- Osaa tukea henkilöstön työhyvinvointia
- Osaa soveltaa tutkimus- ,kehittämis- ja innovaatiotoiminnan menetelmiä vanhuspalvelujen ja työyhteisöjen kehittämissä
- Kykenee toimimaan projekteissa
- Osaa hyödyntää gerontologista tutkimusta ja tietoa kehittämisessä ja johtamisessa
- Kykenee tuottamaan tietoa vanhuspalvelujen ennakointiin ja kehittämiseen

Osaajana geronomin ammatissa
Vanhuspalveluiden lainsäädäntö
Vanhustyön toimintaympäristöt ja palvelujärjestelmät
Muistityön osaaminen
Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö
Harjoittelu: Muistityö
Laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät ja tutkimustiedon hankinta
Kehittämisen ja arvioinnin menetelmät
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyön aineiston keruu
Opinnäytetyön raportointi
Vanhuspalvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Vanhuspalvelujen laatu, arviointi ja kehittäminen
Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen
Ethics in Eldery Care
Luokittelemattomat
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Toimiva vuorovaikutus
Multi-professional and multicultural simulations in home environment
Toimiva vuorovaikutus
Startti terveydenlukutaitoon muistisairauksien ennaltaehkäisyssä
How to Recognize a Grey Panther? Working together for Meaningful Ageing

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla
Lääkehoidon perusteet
Englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Orientoituminen geronomin ammattiin
Hoito- ja sosiaalityön käsiteanalyysi ja tiedonhankinta
Suomalainen yhteiskunta ja sosiaalipolitiikka
Anatomian ja fysiologian perusteet
Finnish Society and Social Policy
2 Ammattiopinnot
Osaajana geronomin ammatissa
Gerontologian perusteet
Gerontologisen hoito- ja sosiaalityön perusteet
Vanhustyön etiikka
Ikäystävällinen ympäristö ja ajattelu
Vanhuspalveluiden lainsäädäntö
Vanhustyön toimintaympäristöt ja palvelujärjestelmät
Palvelutarpeen arviointi
Palveluohjaus
Omaishoito
Kotona asumisen mahdollistaminen
Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen
Psykososiaaliset menetelmät
Ehkäisevät ja valtaistavat menetelmät
Sosiokulttuuriset menetelmät
Ikäteknologia
Lääkehoito ja farmakologia
Geriatria ja muistisairaudet
Gerontologinen hoitotyö ja kuntoutus
Muistityön osaaminen
Riippuvuus- ja mielenterveysongelmat
Vanhustyö erityisryhmien parissa
Laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät ja tutkimustiedon hankinta
Kehittämisen ja arvioinnin menetelmät
Vanhuspalvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Vanhuspalvelujen laatu, arviointi ja kehittäminen
Ethics in Eldery Care
Rehabilitative Care of People with Memory Disorders
3 Vapaasti valittavat opinnot
Päivittäisissä toiminnoissa tukemisen perusteet
How to Recognize a Grey Panther? Working together for Meaningful Ageing
Use of Pictures in Group Activities
4 Harjoittelu
Harjoittelu: Ikääntyneen mielekkään arjen tukeminen
Harjoittelu: Gerontologinen sosiaalipalvelutyö
Harjoittelu: Ehkäisevä ja valtaistava vanhustyö
Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö
Harjoittelu: Muistityö
Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen
Harjoittelu: Päivittäisten toimintojen tukeminen
Practical Training: Preventive and Empowering Work with Elderly People
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyön aineiston keruu
Opinnäytetyön raportointi
Luokittelemattomat
Toimiva vuorovaikutus
Multi-professional and multicultural simulations in home environment
Toimiva vuorovaikutus
Startti terveydenlukutaitoon muistisairauksien ennaltaehkäisyssä

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
MGERO22-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
MGERO22-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
YPO3A3 Viestintätaidot 3
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3
MGERO22-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2
MGERO22-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3
MGERO22-1005
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

10
STPO101 Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2
STPO201 Lääkehoidon perusteet 2
STPG301 Englanti 3
STPG401 Ruotsi 3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
MGERO22-1006
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

7
MGERO22-1007
Osaajaksi kehittyminen vanhustyössä

(Valitaan kaikki)

7
BC00CW98 Orientoituminen geronomin ammattiin 2
GERPOS400 Osaajana geronomin ammatissa 2
BC00BS85 Hoito- ja sosiaalityön käsiteanalyysi ja tiedonhankinta 3
MGERO22-1008
TUTKINTO-OHJELMAN AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

163
MGERO22-1009
Gerontologisen työn tietoperusta

(Valitaan kaikki)

21
GERATP100 Gerontologian perusteet 6
GERATP200 Gerontologisen hoito- ja sosiaalityön perusteet 3
GERATP300 Vanhustyön etiikka 4
BC00CG29 Ikäystävällinen ympäristö ja ajattelu 3
GERATP410 Harjoittelu: Ikääntyneen mielekkään arjen tukeminen 5
MGERO22-1010
Palvelujärjestelmät ja palveluohjaus

(Valitaan kaikki)

29
BC00DC38 Suomalainen yhteiskunta ja sosiaalipolitiikka 3
BC00DC39 Vanhuspalveluiden lainsäädäntö 3
GERAPJ200 Vanhustyön toimintaympäristöt ja palvelujärjestelmät 3
GERAPJ400 Palvelutarpeen arviointi 2
GERAPJ500 Palveluohjaus 4
BC00BS88 Omaishoito 3
BC00CY18 Kotona asumisen mahdollistaminen 3
BC00CG24 Harjoittelu: Gerontologinen sosiaalipalvelutyö 8
MGERO22-1011
Ehkäisevä ja valtaistava työ

(Valitaan kaikki)

26
BC00CK51 Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen 6
BC00CK50 Psykososiaaliset menetelmät 4
BC00CY19 Ehkäisevät ja valtaistavat menetelmät 3
BC00CK52 Sosiokulttuuriset menetelmät 4
GERAEV400 Ikäteknologia 3
GERAEV510 Harjoittelu: Ehkäisevä ja valtaistava vanhustyö 6
MGERO22-1012
Vanhuksen hoiva, hoito ja kuntoutus

(Valitaan kaikki)

39
GERAHK100 Anatomian ja fysiologian perusteet 3
BC00CG25 Lääkehoito ja farmakologia 3
GERAHK300 Geriatria ja muistisairaudet 2
BC00CG26 Gerontologinen hoitotyö ja kuntoutus 5
BC00CY20 Muistityön osaaminen 5
GERAHK500 Riippuvuus- ja mielenterveysongelmat 3
BC00CY21 Vanhustyö erityisryhmien parissa 3
GERAHK111 Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö 8
GERAHK122 Harjoittelu: Muistityö 7
MGERO22-1013
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

(Valitaan kaikki)

23
BC00BS91 Laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät ja tutkimustiedon hankinta 5
BC00CK53 Kehittämisen ja arvioinnin menetelmät 3
MGERO22-1014
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
GERAOP100 Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma 5
GERAOP200 Opinnäytetyön aineiston keruu 5
GERAOP300 Opinnäytetyön raportointi 5
MGERO22-1015
Vanhustyön johtaminen

(Valitaan kaikki)

25
BC00DC32 Vanhuspalvelujen johtaminen 5
BC00DC34 Henkilöstöhallinto 5
BC00DC33 Vanhuspalvelujen laatu, arviointi ja kehittäminen 3
GERAJO310 Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen 12
MGERO22-1016
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
MGERO22-1017
Monialaiset työelämäprojektit

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
BC00CL15 Päivittäisissä toiminnoissa tukemisen perusteet 3
BC00CY22 Harjoittelu: Päivittäisten toimintojen tukeminen 4
XX00DE48 Toimiva vuorovaikutus 1
BB00DE55 Multi-professional and multicultural simulations in home environment 2
XX00DE48 Toimiva vuorovaikutus 1
BC00DJ04 Startti terveydenlukutaitoon muistisairauksien ennaltaehkäisyssä 2
MGERO22-1018
Empowerment and Wellbeing of Older Adults

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 27)

0 - 27
BC00BT39 Finnish Society and Social Policy 3
BX00CY32 How to Recognize a Grey Panther? Working together for Meaningful Ageing 5
BC00CY27 Ethics in Eldery Care 4
BC00CG81 Rehabilitative Care of People with Memory Disorders 5
SOSEM50 Use of Pictures in Group Activities 4
BC00BT43 Practical Training: Preventive and Empowering Work with Elderly People 6