Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka

Laajuus:
60 op

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Anne-Maria Aho
Sähköposti: anne-maria.aho(a)seamk.fi
Puhelin: 040 830 4173


Petteri Mäkelä
Sähköposti: petteri.makela(a)seamk.fi
Puhelin: 0408302351

Opinto-ohjaaja

Essi Hauta
Sähköposti: essi.hauta(a)seamk.fi
Puhelin 040 830 1262

Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka

Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka

Ilmoittautumisaika

13.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

14.01.2022 - 09.04.2022

Laajuus

3 - 5

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Mikko Ylihärsilä
Opiskelijaryhmät
 • WEB22
  Web-ohjelmointi
 • YAUTE21
  Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee teollisuusautomaation tietojärjestelmät. Opiskelija osaa suunnitella hajautettuja tietojärjestelmiä teollisuusautomaation sovelluksiin. Opiskelija osaa tehdä sovelluksen, joka kerää dataa tuotantoprosessista ja välittää sen palvelimelle käsiteltäksi.

Sisältö

- Rinnakkaisten ja hajautettujen järjestelmien periaatteet
- REST-pohjaiset web-palvelut
- MQTT
- OPC UA
- Tiedon varastointi ja visualisointi
- Teollisuuden tietojärjestelmien integrointi

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee teollisuusautomaation tietojärjestelmät.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee teollisuusautomaation tietojärjestelmät. Opiskelija osaa suunnitella hajautettuja tietojärjestelmiä teollisuusautomaation sovelluksiin. Opiskelija osaa tehdä sovelluksen, joka kerää dataa tuotantoprosessista ja välittää sen palvelimelle käsiteltäksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee teollisuusautomaation tietojärjestelmät ja niiden arkkitehtuurin. Opiskelija osaa suunnitella hajautettuja tietojärjestelmiä teollisuusautomaation sovelluksiin. Opiskelija osaa tehdä hajautetun teollisuusautomaation sovelluksen, joka hyödyntää monipuolisesti eri verkko-ohjelmoinnin teknologioita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt
Tentti

Ilmoittautumisaika

02.08.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

03.09.2021 - 14.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Pia-Mari Riihilahti
 • Petteri Mäkelä
 • Pasi Junell
Opiskelijaryhmät
 • YTOJ21
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • YAUTE21
  Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustella tieteellisen ja arkiajattelun erot ja yhtäläisyydet. Opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä erilaisia työelämän kehittämisen kohteita ja tarpeita. Opiskelija osaa perustellusti suunnitella ja toteuttaa kehittämisen prosessin tai kokonaisuuden.

Sisältö

Tieteellisen ajattelun ja arkiajattelun erot ja yhteneväisyydet
Kriittinen ajattelu ja argumentaatio
Käytännön toiminnan kriittinen tarkastelu
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kysymyksenasettelut ja tarveanalyysit
Tietoteoriat
Vähintään kaksi erilaista kehittämisen tapaa, esimerkiksi prosessimainen kehittäminen, tutkimuksellinen kehittäminen, toimintatutkimus, arviointitutkimus

Oppimateriaalit

Opettajan esittämä materiaali
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita (myös aiemmat painokset)
Kananen, J. 2012. Kehittämistutkimus opinnäytetyönä : kehittämistutkimuksen kirjoittamisen käytännön opas

Opetusmenetelmät

Luennot sekä itsenäiset ja ryhmässä tehtävät oppimistehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 40 h kontaktiopetusta ja 90 h itsenäistä opiskelua

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on lukenut annetut materiaalit ja tehnyt tehtävät annettujen ohjeiden mukaan. Opiskelija osaa nimetä kehittämisen ja tutkimuksen perusperiaatteet ja osaa selittää kehittämistoiminnan ja tutkimuksen välisiä eroja ja yhteläisyyksiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on, lukenut annetut materiaalit ja tehnyt tehtävät huolellisesti ja perusteellisesti annettujen ohjeiden mukaan. Opiskelija osaa määritellä kehittämistoiminnan ja tutkimuksen välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä, osaa osoittaa ja eritellä erilaisia tutkimuksen ja kehittämisen kohteita käytännön toiminnasssa. Lisäksi hän osaa tuottaa suunnitelman näiden kohteiden kehittämiseen ja tutkimuseen sekä toteuttaa ja raportoida sen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on lukenut annetut materiaalit ja tehnyt tehtävät huolellisesti ja perusteellisesti annettujen ohjeiden mukaana. Opiskelija osaa analysoida kehittämistoiminnan ja tutkimuksen välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä, sekä perustellen valita kulloiseenkin tarpeeseen sopivan kehittämisen ja/tai tutkimuksen menetelmän. Hän osaa osoittaa ja esitellä erilaisia tutkimuksen ja kehittämisen kohteita käytännön toiminnassa. Lisäksi hän osaa tuottaa suunnitelman näiden kohteiden kehittämiseen ja tutkimukseen sekä toteuttaa ja raportoida sen selkeästi siten, että lukija kykenee seuraamaan toiminnan toteutusta ja arvioimaan saatuja tuloksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen verkotyöskentelyyn sekä luentopäivänä

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut tehtäviä hyväksytysti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut tehtävät, mutta ei ole syventynyt asiaan tai selvittänyt termejä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut tehtävät hyvin syventyen asiaan ja on selvittänyt terminologiaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut tehtävät erinomaisesti ymmärtäen asian ja osoittaen hyvää ymmärrystä terminologiasta.

Ilmoittautumisaika

09.08.2021 - 19.09.2021

Ajoitus

10.09.2021 - 18.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Niko Ristimäki
Opiskelijaryhmät
 • YAUTE21
  Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tietää, miten Teollisuus 4.0:n mukainen kehitys, IEC 62541 (OPC UA) ja IEC 61131-3 sekä niihin liittyvät muut standardit vaikuttavat modernien automaatiojärjestelmien ohjausohjelmistojen suunnitteluun. Opiskelija tuntee ohjelmistotuotannon V-mallin ja ketterät menetelmät sekä osaa hyödyntää niitä ohjausjärjestelmän suunnitteluprojektissa. Opiskelija ymmärtää olio-ohjelmoinnin paradigman ja osaa käyttää sitä ohjausohjelmistojen suunnittelussa. Opiskelija tunnistaa yleisimpiä järjestelmän mallinnukseen käytettyjä kuvauskieliä, kuten UML, SysML ja Petri-verkot, sekä osaa mallintaa järjestelmiä käyttäen näitä kuvauskieliä. Opiskelija osaa hyödyntää moderneja suunnittelu- ja simulointityökaluja ohjausohjelmiston testaamiseen.

Sisältö

- PLC
- IEC 62541 (OPC UA)
- ISA-95
- Kenttäväylät
- IEC 61131-3 ja olio-ohjelmointi
- IEC 61499
- UML ja SysML
- Ohjelmistotuotannon V-malli ja ketterät menetelmät
- AutomationML (IEC 62714)

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt, sekä tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, harjoitukset ja ryhmätyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 135 h, josta työjärjestykseen merkittyä opiskelua 27 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ohjausjärjestelmien suunnittelun perusteet. Opiskelija tietää modernin ohjausjärjestelmän suunnitteluun liittyvät standardit ja teknologiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa mallintaa ja suunnitella modernin ohjausjärjestelmän niin, että se hyödyntää viimeisimpiä ohjausjärjestelmän suunnitteluun liittyviä standardeja ja teknologioita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa mallintaa ja suunnitella modernin ohjausjärjestelmän niin, että se hyödyntää viimeisimpiä ohjausjärjestelmän suunnitteluun liittyviä standardeja ja teknologioita sekä toteuttaa Teollisuus 4.0:n mukaisia periaatteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt ja tentti (100%)

Ilmoittautumisaika

08.02.2021 - 21.02.2021

Ajoitus

11.03.2022 - 07.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Pasi Mikkonen
Opiskelijaryhmät
 • WEB22
  Web-ohjelmointi
 • YAUTE21
  Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee koneoppimisen ja neuroverkkolaskennan periaatteet. Opiskelija osaa soveltaa koneoppimisen menetelmiä erilaisissa automaatiotekniikan sovelluksissa.

Sisältö

- Johdatus tekoälyyn ja koneoppimiseen
- Lineaarinen regressio
- Logistinen regressio
- Neuroverkot
- Klusterointi
- Pääkomponenttianalyysi
- Koneoppimisen sovellukset teollisuudessa
- Konenäkö ja koneoppiminen

Oppimateriaalit

ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee koneoppimisen ja neuroverkkolaskennan peruskäsitteet. Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia koneoppimisen menetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee koneoppimisen ja neuroverkkolaskennan periaatteet. Opiskelija osaa soveltaa erilaisia koneoppimisen menetelmiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee koneoppimisen ja neuroverkkolaskennan periaatteet. Opiskelija osaa valita sopivan koneoppimisen menetelmän tilanteen mukaan ja soveltaa sitä erilaisissa automaation sovelluksissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

harjoitukset

Esitietovaatimukset

- Lineaarialgebra ja matriisilaskenta
- Ohjelmoinnin perusteet

Ilmoittautumisaika

09.08.2021 - 19.09.2021

Ajoitus

10.09.2021 - 18.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jarkko Pakkanen
 • Juha Hirvonen
Opiskelijaryhmät
 • YAUTE21
  Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee konenäön periaatteet ja tietää, miten erilaisia konenäön algoritmeja sovelletaan eri tilanteissa. Opiskelija osaa suunnitella teollisuusrobottia ja konenäköä hyödyntävän tuotantosolun ja simuloida sen toimintaa. Opiskelija osaa hyödyntää perinteisiä teollisuusrobotteja sekä mobiili- ja yhteistyörobotteja teollisessa tuotannossa.

Sisältö

- Konenäkö tuotantoautomaatiossa
- Robotiikka ja sen sovellukset teollisuudessa
- Robottien simulointi ja offline-ohjelmointi
- Robottien ohjelmointi
- Yhteistyörobotit
- Mobiilirobotit

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Viisi itsenäistä harjoistustyötä liittyen robotiikkaan ja konenäköön sekä niiden yhteistoimintaan.
Lähitunnit, jotka tukevat harjoitustöiden tekemistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunnit: 28h
Itsenäinen opiskelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee konenäön periaatteet. Opiskelija tietää miten teollisuusrobotteja hyödynnetään tuotantoautomaatiossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee konenäön periaatteet ja tietää, miten erilaisia konenäön algoritmeja sovelletaan eri tilanteissa. Opiskelija osaa suunnitella teollisuusrobottia ja konenäköä hyödyntävän tuotantosolun.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee konenäön periaatteet ja tietää, miten erilaisia konenäön algoritmeja sovelletaan eri tilanteissa. Opiskelija osaa suunnitella teollisuusrobottia ja konenäköä hyödyntävän tuotantosolun ja simuloida sen toimintaa. Opiskelija osaa hyödyntää perinteisiä teollisuusrobotteja sekä mobiili- ja yhteistyörobotteja teollisessa tuotannossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut laboratoriotyöt toimivat arvostelun perustana. Arvosanan kriteereinä ovat
- työn laajuus
- ratkaisun järkevyys
- toteutuksen siisteys
- raportointi

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut kaikkia laboratoriotöitä hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehdyt työt ovat suppeita sekä niiden toteutus ja raportointi on paikoin epäselvää.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehdyt työt täyttävät tavoitteet, toteutus on järkeä ja raportointi selkeää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtyjen töiden laajuus on korkein mahdollinen, toteutus on sulavaa ja raportointi erittäin selkeää ja havainnollista.