Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka

Laajuus:
60 op

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Anne-Maria Aho
Sähköposti: anne-maria.aho(a)seamk.fi
Puhelin: 040 830 4173


Petteri Mäkelä
Sähköposti: petteri.makela(a)seamk.fi
Puhelin: 0408302351

Opinto-ohjaaja

Essi Hauta
Sähköposti: essi.hauta(a)seamk.fi
Puhelin 040 830 1262

Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka

Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka

Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ohjelmistosuunnittelu
 • Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Petteri Mäkelä
 • Matti Panula
Opiskelijaryhmät
 • YAUTE23
  Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
 • OHSU23
  Ohjelmistosuunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija tuntee teollisuusautomaation tietojärjestelmät. Opiskelija osaa suunnitella hajautettuja tietojärjestelmiä teollisuusautomaation sovelluksiin. Opiskelija osaa tehdä sovelluksen, joka kerää dataa tuotantoprosessista ja välittää sen palvelimelle käsiteltäksi.

Sisältö

- Rinnakkaisten ja hajautettujen järjestelmien periaatteet
- REST-pohjaiset web-palvelut
- MQTT
- OPC UA
- Tiedon varastointi ja visualisointi
- Teollisuuden tietojärjestelmien integrointi

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee teollisuusautomaation tietojärjestelmät.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee teollisuusautomaation tietojärjestelmät. Opiskelija osaa suunnitella hajautettuja tietojärjestelmiä teollisuusautomaation sovelluksiin. Opiskelija osaa tehdä sovelluksen, joka kerää dataa tuotantoprosessista ja välittää sen palvelimelle käsiteltäksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee teollisuusautomaation tietojärjestelmät ja niiden arkkitehtuurin. Opiskelija osaa suunnitella hajautettuja tietojärjestelmiä teollisuusautomaation sovelluksiin. Opiskelija osaa tehdä hajautetun teollisuusautomaation sovelluksen, joka hyödyntää monipuolisesti eri verkko-ohjelmoinnin teknologioita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt
Tentti

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Pia-Mari Riihilahti
 • Petteri Mäkelä
 • Pasi Junell
Opiskelijaryhmät
 • YAUTE23
  Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
 • YTOJ23
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustella tieteellisen ja arkiajattelun erot ja yhtäläisyydet. Opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä erilaisia työelämän kehittämisen kohteita ja tarpeita. Opiskelija osaa perustellusti suunnitella ja toteuttaa kehittämisen prosessin tai kokonaisuuden.

Sisältö

- Tieteellisen ajattelun ja arkiajattelun erot ja yhteneväisyydet
- Kriittinen ajattelu ja argumentaatio
- Käytännön toiminnan kriittinen tarkastelu
- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kysymyksenasettelut ja tarveanalyysit
- Tietoteoriat
- Kehittämisen eri tapoja

Oppimateriaalit

Opettajan esittämä materiaali
Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita (myös aiemmat ja myöhemmät painokset)
Kananen, J. (2012). Kehittämistutkimus opinnäytetyönä : kehittämistutkimuksen kirjoittamisen käytännön opas

Opetusmenetelmät

Lähiopetus: Luennot sekä itsenäiset ja ryhmässä tehtävät oppimistehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 40 h kontaktiopetusta ja 90 h itsenäistä opiskelua

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut tehtävät, mutta ei ole syventynyt asiaan tai selvittänyt termejä. Opiskelija on ymmärtänyt vain eri tutkimismenetelmien erot, mutta ei ole osoittanut ymmärtävänsä kunnolla eri tapoja tehdä tutkimusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut tehtävät hyvin syventyen asiaan ja on selvittänyt terminologiaa. Opiskelija on ymmärtänyt eri tutkimismenetelmien erot, ja on osoittanut ymmärtävänsä eri tapoja tehdä tutkimusta. Opiskelija osaa valita tutkimustavan ja perustella sitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut tehtävät erinomaisesti ymmärtäen asian ja osoittaen hyvää ymmärrystä terminologiasta. Opiskelija ymmärtää eri tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä eri tilanteisiin. Opiskelija osaa valita perustellusti tavan tehdä tutkimusta ja osaa kriittisesti arvioida kokonaisuutta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen työskentelyyn. Arvioinnissa painottuu tutkimussuunnitelman osuus ja sen esittely (seminaari)

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut tehtäviä hyväksytysti. Opiskelija ei ole ymmärtänyt eri tutkimismenetelmien merkitystä tai käsittänyt eri tapoja tehdä tutkimusta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut tehtävät, mutta ei ole syventynyt asiaan tai selvittänyt termejä. Opiskelija on ymmärtänyt vain eri tutkimismenetelmien erot, mutta ei ole osittanut ymmärtävänsä kunnolla eri tapoja tehdä tutkimusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut tehtävät hyvin syventyen asiaan ja on selvittänyt terminologiaa. Opiskelija on ymmärtänyt eri tutkimismenetelmien erot, ja on osoittanut ymmärtävänsä eri tapoja tehdä tutkimusta. Opiskelija osaa valita tutkimustavan ja perustella sitä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut tehtävät erinomaisesti ymmärtäen asian ja osoittaen hyvää ymmärrystä terminologiasta. Opiskelija ymmärtää eri tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä eri tilanteisiin. Opiskelija osaa valita perustellusti tavan tehdä tutkimusta ja osaa kriittisesti arvioida kokonaisuutta.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.10.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Niko Ristimäki
Opiskelijaryhmät
 • YAUTE23
  Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tietää, miten Teollisuus 4.0:n mukainen kehitys, IEC 62541 (OPC UA) ja IEC 61131-3 sekä niihin liittyvät muut standardit vaikuttavat modernien automaatiojärjestelmien ohjausohjelmistojen suunnitteluun. Opiskelija tuntee ohjelmistotuotannon V-mallin ja ketterät menetelmät sekä osaa hyödyntää niitä ohjausjärjestelmän suunnitteluprojektissa. Opiskelija ymmärtää olio-ohjelmoinnin paradigman ja osaa käyttää sitä ohjausohjelmistojen suunnittelussa. Opiskelija tunnistaa yleisimpiä järjestelmän mallinnukseen käytettyjä kuvauskieliä, kuten UML, SysML ja Petri-verkot, sekä osaa mallintaa järjestelmiä käyttäen näitä kuvauskieliä. Opiskelija osaa hyödyntää moderneja suunnittelu- ja simulointityökaluja ohjausohjelmiston testaamiseen.

Sisältö

- PLC
- IEC 62541 (OPC UA)
- ISA-95
- Kenttäväylät
- IEC 61131-3 ja olio-ohjelmointi
- IEC 61499
- UML ja SysML
- Ohjelmistotuotannon V-malli ja ketterät menetelmät
- AutomationML (IEC 62714)

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt, sekä tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, harjoitukset ja ryhmätyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 135 h, josta työjärjestykseen merkittyä opiskelua 27 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ohjausjärjestelmien suunnittelun perusteet. Opiskelija tietää modernin ohjausjärjestelmän suunnitteluun liittyvät standardit ja teknologiat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa mallintaa ja suunnitella modernin ohjausjärjestelmän niin, että se hyödyntää viimeisimpiä ohjausjärjestelmän suunnitteluun liittyviä standardeja ja teknologioita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa mallintaa ja suunnitella modernin ohjausjärjestelmän niin, että se hyödyntää viimeisimpiä ohjausjärjestelmän suunnitteluun liittyviä standardeja ja teknologioita sekä toteuttaa Teollisuus 4.0:n mukaisia periaatteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt ja tentti (100%)

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • Ohjelmistosuunnittelu
 • Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Aapo Koski
Opiskelijaryhmät
 • YAUTE23
  Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
 • YTOJ23
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • OHSU23
  Ohjelmistosuunnittelu

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee tärkeimmät ohjelmistotuotannon menetelmät ja työkalut. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti ohjelmistojen versionhallintatyökaluja (git). Opiskelija ymmärtää ohjelmistotestauksen periaatteet ja osaa suunnitella ohjelmia, jotka voidaan testata hyvin. Opiskelija tuntee Devops-kehityksen periaatteet ja osaa hyödyntää kontti-tekniikkaa (Docker).

Sisältö

- Ohjelmistotuotannon menetelmät ja välineet
- Versionhallinta (git)
- Ohjelmistotestaus
- Jatkuva integrointi, jatkuva toimitus, Devops
- Kontitus (Docker)

Aika ja paikka

Lauantaisin SeAMK:lla sekä Teams:ssä

Oppimateriaalit

Luentomateriaali ja luennoilla viitattu kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Luennot (myös tallenteet), harjoitustyöt, projektityö, kurssin 2 kertaa verkossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 5x6 h, yhteensä 30 h
Harjoitustyöt 2 kpl, à 4-6 h, yhteensä 8-12 h
Projektityö ~12 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee tärkeimmät ohjelmistotuotannon menetelmät ja työkalut. Opiskelija osaa hyödyntää ohjelmistojen versionhallintatyökaluja (git).

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyödyntää eri ohjelmistotuotannon menetelmiä ja työkaluja. Opiskelija osaa hyödyntää ohjelmistojen versionhallintatyökaluja. Opiskelija ymmärtää ohjelmistotestauksen periaatteet ja osaa suunnitella testattavia ohjelmia. Opiskelija tuntee Devops-kehityksen periaatteet ja osaa hyödyntää kontti-tekniikkaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää eri ohjelmistotuotannon menetelmiä ja työkaluja. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti ohjelmistojen versionhallintatyökaluja. Opiskelija hallitsee erilaiset testauksen välineet ja osaa suunnitella testattavia järjestelmiä. Opiskelija hallitsee Devops-kehityksen ja osaa hyödyntää kontti-tekniikkaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi projektityön perusteella, hyvistä harjoitustöistä arvosanan korotus.

Esitietovaatimukset

Ohjelmistotuotannon peruskurssi

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jaakko Kujala
Opiskelijaryhmät
 • YAUTE23
  Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
 • YTOJ23
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa projektityöskentelyn periaatteet ja menetelmät sekä osaa johtaa vaativiakin projekteja.

Sisältö

Projektin valmistelu, suunnittelu, toteutus ja päättäminen. Projektiorganisaatio ja projektipäällikkö, projektityöskentely ja projektinhallinta. Resurssien, ajan ja kustannusten ohjaus sekä riskien hallinta. Projektiliiketoiminta.

Opetusmenetelmät

luennot, harjoitustehtävät, oppimispeli

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

luennot 30 h, itsenäinen työskentely 110h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2:
Opiskelija tuntee projektinhallinnan ja projektiliiketoiminnan peruskäsitteet ja johtamistavat. Hän ymmärtää projektille asetettua erilaisia tavoitteita ja pystyy toimimaan aktiivisesti osana projektiryhmää tavoitteiden saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4:
Opiskelija tuntee hyvin projektinhallinnan ja projektiliiketoiminnan peruskäsitteet ja johtamistavat ja pystyy soveltamaan niitä erilaisissa tilanteissa. Hän pystyy tunnistamaan projektille asetettuja erilaisia tavoitteita ja toimimaan siten, että tavoitteet tulevat otetuksi huomioon projektien suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija ymmärtää projektin merkityksen osana yrityksen liiketoimintaa. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään toimintaa yksittäisen projektin tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5:
Opiskelija tuntee hyvin projektinhallinnan ja projektiliiketoiminnan peruskäsitteet ja johtamistavat sekä pystyy soveltamaan niitä itsenäisesti erilaisissa tilanteissa. Hän pystyy monipuolisesti huomioimaan projektin erilaisia tavoitteita ja tilanteen mukaisesti valitsemaan tavoitteiden saavuttamista tukevia johtamistapoja. Opiskelija ymmärtää projektin merkityksen osana yrityksen liiketoimintaa. Opiskelija pystyy arvioimaan ja kehittämään toimintaa sekä yksittäisen projektin että projektimaisesti toimivan yrityksen tasolla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

harjoitustehtävät

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Petteri Mäkelä
Opiskelijaryhmät
 • YAUTE23
  Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
 • YTOJ23
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija tietää, miten teollinen internet vaikuttaa teollisuusyrityksen liiketoimintaan sekä sen tuotteisiin ja palveluihin. Opiskelija tuntee teollisen internetin sovelluksissa käytetyt teknologiat (teknologiapino) ja ymmärtää tyypillisen teollisen internetin sovelluksen arkkitehtuurin. Opiskelija osaa määritellä käyttäjälle teollista internetiä hyödyntävän palvelun.

Opiskelija ymmärtää, miten teollisuusyrityksen toimintaa voidaan tehostaa digitaalisen valmistuksen menetelmillä. Opiskelija tunnistaa digitaalisen valmistuksen työkalut.

Opiskelija tietää, miten teollisen internetin hyödyntäminen vaikuttaa kestävään kehitykseen.

Sisältö

- Teollisen internetin perusteet
- Teollisen internetin teknologiat
- Datan mallintaminen ja järjestelmien integraatio
- Pilvipalvelut ja IoT-alustat
- Teollisen internetin sovellukset ja liiketoiminta
- Digitaalinen valmistus

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Oppitunnit, harjoitukset ja harjoitustyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti pidetään viimeisellä tunnilla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 37 %, itsenäinen työskentely 63 %.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1 -2: Opiskelija tuntee teollisen internetin perusteet. Opiskelija tietää teollisen internetin teknologiapinon tasot ja niihin liittyvät teknologiat.
.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3 -4: Opiskelija osaa määritellä teollisen internetin teknologioita hyödyntävän sovelluksen niin, että se hyödyntää yrityksen liiketoimintaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa määritellä teollisen internetin sovelluksen ja integroida sen teolliseen prosessiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 75 % ja harjoitustyö 25 %

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

-

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Jarkko Pakkanen
 • Juha Hirvonen
Opiskelijaryhmät
 • YAUTE23
  Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee konenäön periaatteet ja tietää, miten erilaisia konenäön algoritmeja sovelletaan eri tilanteissa. Opiskelija osaa suunnitella teollisuusrobottia ja konenäköä hyödyntävän tuotantosolun ja simuloida sen toimintaa. Opiskelija osaa hyödyntää perinteisiä teollisuusrobotteja sekä mobiili- ja yhteistyörobotteja teollisessa tuotannossa.

Sisältö

- Konenäkö tuotantoautomaatiossa
- Robotiikka ja sen sovellukset teollisuudessa
- Robottien simulointi ja offline-ohjelmointi
- Robottien ohjelmointi
- Yhteistyörobotit
- Mobiilirobotit

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Viisi itsenäistä harjoistustyötä liittyen robotiikkaan ja konenäköön sekä niiden yhteistoimintaan.
Lähitunnit, jotka tukevat harjoitustöiden tekemistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunnit: 28h
Itsenäinen opiskelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee konenäön periaatteet. Opiskelija tietää miten teollisuusrobotteja hyödynnetään tuotantoautomaatiossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee konenäön periaatteet ja tietää, miten erilaisia konenäön algoritmeja sovelletaan eri tilanteissa. Opiskelija osaa suunnitella teollisuusrobottia ja konenäköä hyödyntävän tuotantosolun.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee konenäön periaatteet ja tietää, miten erilaisia konenäön algoritmeja sovelletaan eri tilanteissa. Opiskelija osaa suunnitella teollisuusrobottia ja konenäköä hyödyntävän tuotantosolun ja simuloida sen toimintaa. Opiskelija osaa hyödyntää perinteisiä teollisuusrobotteja sekä mobiili- ja yhteistyörobotteja teollisessa tuotannossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut laboratoriotyöt toimivat arvostelun perustana. Arvosanan kriteereinä ovat
- työn laajuus
- ratkaisun järkevyys
- toteutuksen siisteys
- raportointi

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut kaikkia laboratoriotöitä hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehdyt työt ovat suppeita sekä niiden toteutus ja raportointi on paikoin epäselvää.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehdyt työt täyttävät tavoitteet, toteutus on järkeä ja raportointi selkeää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtyjen töiden laajuus on korkein mahdollinen, toteutus on sulavaa ja raportointi erittäin selkeää ja havainnollista.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Heikki Rasku
Opiskelijaryhmät
 • YAUTE23
  Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
 • YTOJ23
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee uuden tuotteen kehittämisen vaiheistetun prosessin, tuotekehitystoiminnan organisoinnin periaatteet, asiakastarpeiden tunnistamisen periaatteet, valmistus- ja ympäristöystävällisen suunnittelun periaatteet sekä projektisalkun johtamisen periaatteet.

Sisältö

Vaiheistettu rinnakkainen tuoteprosessi, tuotekehityksen organisaatiomallit, asiakastarpeiden tunnistaminen, tuotekehitysprojektin kustannusten hallinta, DFMA, DFE, teollinen muotoilu osana tuoteprosessia, tuotekehitys osana liiketoimintastrategiaa, teollinen internet tuotekehitystoiminnassa.

Opetusmenetelmät

Hybrid flex, opetus luokassa, harjoitustehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2:
Opiskelija tunnistaa uuden tuotteen vaiheistetun prosessin ja osaa toimia tuotekehitysorganisaatiossa sen mukaisesti. Hän tunnistaa erilaisia tuotekehityksen organisointitapoja ja perusteita näiden soveltamiselle erilaisissa ympäristöissä. Opiskelija osaa nimetä erilaisia asiakastarpeiden tunnistamisen menetelmiä ja projektisalkun johtamisen periaatteita. Hän tunnistaa tuotekehityksen liittymisen liiketoimintastrategiaan ja teollisen internetin perusteet sekä osaa nimetä tyypillisiä tuotekehityksen laadun arviointikriteerejä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4:
Opiskelija tuntee ja osaa selittää uuden tuotteen vaiheistetun prosessin tarkoitukset ja kykenee toimimaan luovasti tuotekehitysorganisaatiossa. Opiskelija tuntee erilaisia tuotekehityksen organisointitapoja ja kykenee vertaamaan niitä keskenään erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija tuntee erilaisia asiakastarpeiden tunnistamisen menetelmiä ja kykenee valitsemaan niistä eri tilanteisiin parhaiten sopivat. Hän tuntee projektisalkun johtamisen periaatteet ja kykenee käyttämään niitä projektien priorisoinnissa. Opiskelija tuntee tuotekehityksen liittymisen liiketoimintastrategiaan ja kykenee analysoimaan erilaisten tuotekehityksen merkitystä yrityksen liiketoiminnalle. Hän tunnistaa teollisen internetin potentiaalin tuotekehitystoiminnan tehostamisessa. Hän tuntee erilaisia tuotekehityksen laadun arviointikriteerejä ja osaa soveltaa niitä tuotekehitystoiminnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5:
Opiskelija tuntee syvällisesti uuden tuotteen vaiheistetun prosessin ja osaa käyttää sitä luovasti tuotekehitystoiminnassa. Hän tuntee tuotekehityksen erilaisten organisointitapojen piirteet ja valintakriteerit erilaisiin toimintaympäristöihin. Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti erilaisia asiakastarpeiden tunnistamismenetelmiä ja osaa suhtautua kriittisesti niistä saatuihin tuloksiin. Hän osaa analysoida projektisalkun sisältöä ja tehdä erilaisia laskelmia projektien priorisoimiseksi. Opiskelija osaa kytkeä tuotekehitystoiminnan yrityksen liiketoimintastrategiaan ja toimia tuotekehityksessä niin, että se tukee yrityksen strategisia tavoitteita. Opiskelija osaa hyödyntää teollisen internetin mahdollisuuksia tuotekehitystoiminnan ja tuotteiden kehittämisessä. Hän osaa käyttää luovasti tuotekehitystoiminnan laadun arviointimenetelmiä tuotekehityksen johtamisessa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustehtävät

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.