Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka: YAUTE23

Tunnus: YAUTE23

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka

Laajuus:
60 op

Kesto:
1.5 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Kuvaus

Koulutus antaa valmiudet toimia teknologiayrityksen vaativissa asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä. Koulutus kehittää osaamista automaatiojärjestelmien suunnittelussa, teollisessa internetissä, digitaalisessa valmistuksessa, tuotekehityksessä ja projektien johtamisessa.

Koulutus sopii esimerkiksi automaatiotekniikan, konetetekniikan, tietotekniikan ja prosessiteknikan insinööreille.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkisiin virkoihin saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Teollisuusyritysten prosessit kehittyvät nopeasti digitalisaation seurauksena. Muutos näkyy voimakkaasti esimerkiksi älykkäissä koneissa, tuotannon ohjauksessa, ohjausjärjestelmissä ja erilaisissa digitaalisissa palveluissa. Automaatiotekniikan YAMK-tutkinto on kehitetty antamaan teollisuuden asiantuntijoille ja esimiehille uusinta tietoa teollisuuden digitalisaation menetelmistä.

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on laaja ja syvällinen osaaminen sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia vaativissa automaatiotekniikan alan asiantuntijatehtävissä. Koulutus antaa valmiuksia myös esimiestehtäviin automaatiotekniikkaa soveltavissa yrityksissä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024 1. / 2024 2. / 2024
YAUTE23-1001
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

25
YAUTE23-1002
KAIKILLE YHTEISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

10
8G00DM21 Kehittäminen ja tutkiminen 5
8G00CF50 Teollinen internet 5 5 5 2.5 2.5
YAUTE23-1003
VALINNAISET OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
8A00CH84 Ohjelmistotuotannon menetelmät 5 5 5 2.5 2.5
8I00CG72 Tuotantoautomaatio 5 5 5 2.5 2.5
8I00CG73 Ohjausjärjestelmien suunnittelu 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8I00CH57 Automaation ohjelmistosuunnittelu 5 5 5 2.5 2.5
KC00CF52 Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KC00CF48 Projektijohtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
YAUTE23-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YAUTE23-1006
Valinta YAMK-tason vapaasti valittavista opinnoista

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YAUTE23-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
8G00CF58 Opinnäytetyö 30 15 15 15 15 5 5 5 7.5 7.5
Yhteensä 60 50 15 20 30 15 10 10 10.1 10.1 10.1 7.5 7.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (YAMK), 2022

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (YAMK), 2022, Arene

1. Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri
vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja
tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat
huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Kehittäminen ja tutkiminen
Ohjelmistotuotannon menetelmät
Ohjausjärjestelmien suunnittelu
Automaation ohjelmistosuunnittelu
Projektijohtaminen
2. Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia
tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä-ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä
ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Projektijohtaminen
3. Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.

- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion
toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset
näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin
arvoihin perustuen.

Kehittäminen ja tutkiminen
Teollinen internet
Ohjelmistotuotannon menetelmät
Tuotantoautomaatio
Ohjausjärjestelmien suunnittelu
Automaation ohjelmistosuunnittelu
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
4. Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä
edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja
yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen
tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia
- kykenee johtamaan työyhteisössään
kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja
vakiinnuttamista.

Teollinen internet
Ohjelmistotuotannon menetelmät
Tuotantoautomaatio
Ohjausjärjestelmien suunnittelu
Automaation ohjelmistosuunnittelu
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Projektijohtaminen
5. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa
monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta
huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen
ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Teollinen internet
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Projektijohtaminen
6. Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä
ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
? tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa
erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä,
kestäviä ja taloudellisesti kannattavia
ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja
toimintaympäristön muutoksia.

Kehittäminen ja tutkiminen
Teollinen internet
Ohjelmistotuotannon menetelmät
Tuotantoautomaatio
Ohjausjärjestelmien suunnittelu
Automaation ohjelmistosuunnittelu
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
7. Yrittäjyysosaaminen

• edistää yrittäjämäistä toimintaa työyhteisössään
• edistää yrityksen ja sen ympäristön vuorovaikutusta
• osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä sekä kehittää yrityksen toimintaa suunnitelmallisesti

Teollinen internet
Tuotantoautomaatio
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Projektijohtaminen
Luokittelemattomat
Opinnäytetyö

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YAUTE23-1001
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

25
YAUTE23-1002
KAIKILLE YHTEISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

10
8G00DM21 Kehittäminen ja tutkiminen 5
8G00CF50 Teollinen internet 5
YAUTE23-1003
VALINNAISET OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
8A00CH84 Ohjelmistotuotannon menetelmät 5
8I00CG72 Tuotantoautomaatio 5
8I00CG73 Ohjausjärjestelmien suunnittelu 5
8I00CH57 Automaation ohjelmistosuunnittelu 5
KC00CF52 Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5
KC00CF48 Projektijohtaminen 5
YAUTE23-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YAUTE23-1006
Valinta YAMK-tason vapaasti valittavista opinnoista

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YAUTE23-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
8G00CF58 Opinnäytetyö 30