Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala

Koulutusala

Terveys- ja hyvinvointialat
Koulutusalan luokitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämään kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Koulutusohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Sosiaalialan koulutusohjelmassa toteutettava tutkinto tuottaa sosionomi (ylempi AMK)-tutkintonimikkeen tai geronomi (ylempi AMK)-tutkintonimikkeen. Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden (julkiseen virkaan tai tehtävään) kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Tutkinnon taso

Koulutusohjelma johtaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, joka on toisen syklin master-tason tutkinto tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 7.
Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.
Valintaperusteet löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.
Linkki

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat ammattikorkeakoululain mukaisesti syventävistä ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opintojen laajuus on 90 opintopistettä.
Opinnot koostuvat neljästä osiosta:
Sosiaalipalveluiden asiantuntijuus, jossa tavoitteena on syventää opiskelijoiden kriittistä ja analyyttista osaamista sosiaalipalveluissa.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta, jossa käydään läpi kehittämistyön ja tutkimuksen menetelmiä.
Johtaminen, jossa keskitytään johtamisen periaatteisiin ja käytäntöihin.
Lisäksi opintoihin kuuluu pieni määrä vapaasti valittavia opintoja.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa korostuu käytännön ja teorian välinen vuorovaikutus. Sosiaalialan koulutusohjelmassa korostetaan sosiaalialan käytäntöjen kehittämistä. Koulutuksen tuottamaan osaamista voidaan hyödyntää kaikilla sosiaalialan sektoreilla.
Koulutus toteutetaan työelämäläheisesti ja monimuotoisin opetusmenetelmin. Opinnot voi suorittaa työn ohella. Opetukseen sisältyy lähiopetusta keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Tutkinnon suorittaminen kestää kaksi vuotta.
Koulutus luo ammatillisesti suuntautuneen mahdollisuuden uudistaa ja kehittää sosiaalialan asiantuntijuutta työuran eri vaiheissa.
Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua vaativiin sosiaalialan asiakastyön tehtäviin sekä palvelujen suunnittelu- ja johtotehtäviin julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa, sekä järjestöissä.

Kompetenssit

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.
Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.
Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan. Sosiaalialan tutkinnoissa tärkeää on alan sisällöllinen osaaminen, etiikka, kehittäminen ja tutkiminen, sekä johtaminen.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Koulutusohjelmassa toteutetaan monimuotoisia pedagogisia toimintamalleja. Pedagogiset ratkaisut määritellään kunkin opintokokonaisuuden yhteydessä erikseen, keskeinen periaate on teorian ja käytännön yhdistäminen.

Ahot-menettelyt

AHOT-menettely tarkoittaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea osaamisensa tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita. Osaamisen tunnistamisprosessi nivoutuu läheisesti opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) laatimiseen ja sitä päivitetään henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen yhteydessä.
Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt on esitetty SeAMKin osaamisen tunnustamisen ohjeessa. Siinä selvitetään, miten osaamisen tunnustamista haetaan, miten asiaa käsitellään ja miten siitä tiedotetaan. Ohjeessa on nimetty tutkinto-ohjelman osaamisen tunnustamisen yhteyshenkilöt, jotka antavat ohjausta prosessiin liittyvissä asioissa.
Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa käytetään muun muassa
- vastaavansisältöisen ja muun koulutuksen todistuksia
- työtodistuksia ja työnantajalta saatuja lisäselvityksiä
- opiskelijan haastattelu
- kirjallisia ja suullisia tenttejä tai raportteja
- toiminnallisia tai kirjallisia tehtäviä tai näyttöjä
- esitelmiä, portfolioita.
AHOT-menettelyn ulkopuolelle jäävät opinnäytetyö ja kypsyyskoe.
Ahot-menettelyssä noudatetaan SeAMK:n yleistä ohjeistusta.

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Tutkintoon ei kuulu harjoittelua.
Opiskelijan opintojen aikaista työssäkäyntiä ja hänen siinä hankkimaansa osaamista voidaan hyödyntää opintojakson suorittamiseksi. Tällöin puhutaan opinnollistamisesta ja se voi liittyä myös vapaaehtoistyöhön tai harrastustoimintaan. Olennaista on, että työn tekemisen kautta opittujen asioiden ja taitojen avulla voidaan näyttää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Opinnollistaen saavutettu osaaminen todennetaan esimerkiksi näytöin ja tehtävin.

Ammatillinen osaamisprofiili

Koulutusohjelman jälkeen opiskelijalla on valmiudet toimia sosiaalialan asiantuntijana. Osaaminen fokusoituusosiaalialan käytäntöjen kriittiseen tarkasteluun ja kehittämiseen sekä johtamiseen. Koulutuksen tuottamaan osaamista voidaan hyödyntää kaikilla sosiaalialan sektoreilla.

Kansainvälisyys

Opinoissa hyödynnetään kansainvälistä kirjallisuutta, ulkomaisia vierailijoita sekä yleensä ryhmä on tehnyt opintoihin liittyvän ulkomaan matkan yhdessä.

Jatko-opintokelpoisuus

Tutkinto antaa kelpoisuuden alan tieteellisiin jatko-opintoihin.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Kontaktiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Anne-Maria Aho
Sähköposti: anne-maria.aho(at)seamk.fi
Puhelin: 040 830 4173

Tiina Hautamäki
Sähköposti: tiina.hautamaki(at)seamk.fi
Puhelin: 040 830 0495
.

Opinto-ohjaaja

Essi Hauta
Sähköposti:essi.hauta(a)seamk.fi
Puhelin 040 830 1262

Harjoittelun koordinointi

Tutkinto-ohjelmaan ei kuulu harjoittelua.

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala, Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala, Ylempi AMK-tutkinto

Ajoitussuunnitelmat:


Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala, Ylempi AMK-tutkinto

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 15.09.2021

Ajoitus

01.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala
Opettaja
 • Kaija Loppela
 • Tiina Hautamäki
Opiskelijaryhmät
 • YSOS20
  Sosionomi (ylempi AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa tulkita muuttuvan toimintaympäristön merkityksiä ja vaikutuksia johtamiseen. Opiskelija osaa tunnistaa ja selittää johtamisen periaatteiden muutoksia.

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalan muutokset johtamisen kontekstina ja alan johtamisen muuttuvia periaatteita ja painotuksia.

Oppimateriaalit

Kirjallisuutta esim:
Arnkil Tom & Seikkula Jaakko (2007) Dialoginen verkostotyö. THL (myös e-aineistona)

Jabe Marjatta (2010) Voitko hyvin työssäsi? Opas alaiselle ja esimiehelle. Hansaprint. Yrityskirjat.

Juuti Pauli (2018) Huono johtaminen. Tuhon tieltä toimivaan työyhteisöön. Print Best. Gaudeamus.

Kiiskinen Satu, Linkoaho Anssi & Santala Riku (2002) Prosessien johtaminen ja ulkoistaminen. Porvoo. WSOY.

Kulmala, Jenni (2017) toim. Parempi vanhustyö. Menetelmiä johtamisen kehittämiseen. Juva: PS-kustannus.

Lisäksi oppimateriaalina käytetään alan ajankohtaisia tieteellisiä tutkimuksia ja artikkeleita.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja osaa kuvailla erilaisia sosiaali- ja terveysalan johtamisen kontekstien ja johtamisen periaatteiden muutoksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla ja arvioida erilaisia sosiaali- ja terveysalan johtamisen kontekstien ja johtamisen periaatteiden muutoksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa vertailla ja analysoida kriittisesti erilaisia sosiaali- ja terveysalan johtamisen kontekstien ja johtamisen periaatteiden muutoksia.

Esitietovaatimukset

Ei vaadi edeltäviä opintoja.

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 15.09.2021

Ajoitus

01.09.2021 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala
Opettaja
 • Katja Valkama
 • Tiina Hautamäki
 • Leena Elenius
Opiskelijaryhmät
 • YSOS20
  Sosionomi (ylempi AMK)

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa kansainvälisen sosiaalityön keskusteluja ja osaa soveltaa kansainvälistä näkökulmaa sosiaalipalveluiden kehittämiseen.

Sisältö

Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön kansainvälisiä näkökulmia esimerkiksi vertailevan tutkimuksen teemojen ja menetelmien kautta. Tähän opintojaksoon voidaan yhdistää ulkomaan matka, mikäli opiskelijat haluavat. Opintojakso voidaan toteuttaa yhteistyössä ulkomaisen yliopiston kanssa. Mahdollinen yhteistyö vaikuttaa opintojakson sisältöön ja toteutukseen. Yhtenä sisällöllisenä mahdollisuutena on tarkastella erilaisia hyvinvoinnin tuottamisen tapoja ja näkökulmia eri puolilla maailmaa ja vertailla suomalaista hyvinvointia ja sosiaalipalveluita suhteessa muihin maihin.

Oppimateriaalit

Kirjallisuutta esim.
Cox, David R & Pawar, Manohar (2006) International social work : issues, strategies, and programs Sage.

Hart, Michael Anthony (2016) International indigenous voices in social work. E-kirja.

International Social Work (Online) E-aikakauslehti

Jäppinen, Maija & Metteri, Anna (2017) Kansainvälinen sosiaalityö: käsitteitä, käytäntöjä ja kehityskulkuja. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja. UNIpress.

Lawrence, Sue & Lyons, Karen & Simpson, Graeme & Huegler, Nathalie (eds.) (2009) Introducing international social work. Learning Matters.

Lisäksi ajankohtaista tieteellistä kirjallisuutta ja artikkeleita.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla kansainvälisiä sosiaalityön keskusteluja ja kansainvälistä näkökulmaa sosiaalipalveluiden kehittämiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvailla kansainvälisiä sosiaalityön keskusteluja ja osaa soveltaa kansainvälistä näkökulmaa sosiaalipalveluiden kehittämiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analyyttisesti ja kriittisesti kuvailla kansainvälisiä sosiaalityön keskusteluja ja osaa analyyttisesti soveltaa kansainvälistä näkökulmaa sosiaalipalveluiden kehittämiseen.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aikaisempia opintosuorituksia.

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 15.09.2021

Ajoitus

01.09.2021 - 31.12.2022

Laajuus

30 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala
Opettaja
 • Katri Turunen
 • Katja Valkama
 • Tiina Hautamäki
Opiskelijaryhmät
 • YSOS20
  Sosionomi (ylempi AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa ammatillisen kehittämistyön tai tutkimuksen, joka tukee opiskelijan henkilökohtaista ammatillisen osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymistä. Opiskelija osaa hakea tietoa, selvittää aiheen kannalta keskeistä kotimaista ja kansainvälistä tutkimusta, kirjoittaa tieteellistä tekstiä, osaa ajatella kriittisesti ja ratkaista prosessin aikana eteen tulevia ongelmatilanteita.

Sisältö

Opiskelija asettaa ammatillisesti olennaisen kehittämis- tai tutkimustehtävän ja suunnittelee sekä toteuttaa prosessin, jonka myötä tehtävä tulee päätökseen. Opiskelija kokoaa prosessin kannalta keskeistä tietoa tehtävän tueksi ja koostaa kokonaisuudesta selkeän ja ymmärrettävän raportin. Opiskelija saa ohjaavalta opettajalta tukea prosessin aikana.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi perustuu Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointiperiaatteisiin, jotka löytyvät Ylemmän AMK-tutkinnon (YAMK) opinnäytetyöohjeen lopusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointi perustuu Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointiperiaatteisiin, jotka löytyvät Ylemmän AMK-tutkinnon (YAMK) opinnäytetyöohjeen lopusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi perustuu Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointiperiaatteisiin, jotka löytyvät Ylemmän AMK-tutkinnon (YAMK) opinnäytetyöohjeen lopusta.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 15.01.2022

Ajoitus

01.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala
Opettaja
 • Kaija Loppela
 • Katja Valkama
 • Tiina Hautamäki
Opiskelijaryhmät
 • YSOS20
  Sosionomi (ylempi AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida ammattilaisten ja asiakkaiden välisiä suhteita osana sosiaalipalveluita ja kykenee selittämään erilaisia asiakaslähtöisyyden periaatteita, rajoja ja mahdollisuuksia.

Sisältö

Ammattilaisten ja asiakkaiden oletetut roolit, asiakaslähtöisyys, asiakkaiden mahdollisuudet vaikuttaa palveluihin ja niiden tuottamisen tapoihin.

Oppimateriaalit

Kirjallisuutta esim.

Hoppania, Hanna-Kaisa; Karsio, Olli; Näre, Lena; Olakivi, Antero; Sointu, Liina; Vaittinen, Tiina; Zechner, Minna: Hoivan arvoiset — Vaiva yhteiskunnan ytimessä. Gaudeamus 2016. Myös e-kirjana.

Jokinen, Arja & Juhila Kirsi (2008) (toim.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Vastapaino.

Juhila, Kirsi (2006) Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina: sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Vastapaino.

Juhila, Kirsi (2018) Aika, paikka ja sosiaalityö. Vastapaino.

Kulmala, Jenni (2019) (toim.) Hyvä vanhuus - Menetelmiä aktiivisen arjen tukemiseksi. PS-Kustannus.

Raitakari, Suvi (2006) Neuvottelut ja merkinnät minuuksista - vuorovaikutuksellisuus ja retorisuus nuorten tukiasumisyksikön palavereissa ja tukisuunnitelmissa. Acta Universitatis Tamperensis; 1183, Tampereen yliopisto, Tampere. https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/67648/951-44-6753-1.pdf?sequence=1

Lisäksi opintojaksolla käytetään ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita ja tutkimuskirjallisuutta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa esitellä ammattilaisen ja asiakkaan rooleja ja nimetä asiakaslähtöisyyden periaatteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla ammattilaisten ja asiakkaiden erilaisia rooleja ja niiden seuraamuksia palveluissa. Opiskelija osaa tulkita asiakaslähtöisyyden periaatteita ja käytäntöjä eri näkökulmista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida ammattilaisen ja asiakkaan rooleja ja asiakaslähtöisyyden keinoja ja rajoja. Opiskelija osaa suhteuttaa näitä yhteiskunnan sosiaalipalveluille asettamiin rajoihin ja mahdollisuuksiin.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.