Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala, Ylempi AMK-tutkinto: YSOS22

Tunnus: YSOS22

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
2 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Kuvaus

Tutkinto tuottaa sosiaalialan asiantuntijoita, jotka osaavat edistää laaja-alaisesti hyvinvointia ja kehittää sosiaalialan palveluita. Koulutus antaa valmiuksia suunnitella ja kehittää sosiaalialan palveluita ja johtamista. Koulutus perustuu sosiokonstruktivistiseen oppimisnäkemykseen.

Opetussuunnitelma perustuu kolmelle pääteemalle: sosialialan sisällöllinen osaaminen, kehittäminen ja tutkiminen sekä johtaminen. Pääteemat ovat esillä koko koulutuksen ajan. Opiskelun aikana opiskelija perehtyy ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja hyvinvointia koskeviin kysymyksiin. Vapaavalintaisten opintojen sekä opinnäytetyön kautta opiskelija voi valita opinnoilleen haluamiaan erityispainotuksia. Ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa korostuu käytännön ja teorian välinen vuorovaikutus.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat tulevat työelämästä, mikä mahdollistaa jatkuvan vuoropuhelun ja työelämälähtöisen kehittämisen. Opetussuunnitelmatyötä ja opetusta toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden, valtakunnallisten sekä kansainvälisten verkostojen kanssa.

Osaamistavoitteet

Tutkinnon tavoitteena on tuottaa analyyttisesti ja kriittisesti ajattelevia ja toimivia sosiaalialan ammattilaisia. Opiskelijat oppivat uusia näkökulmia sosiaali- ja osin myös terveyspalveluiden organisointiin, johtamiseen ja uuden oppimiseen. Tutkinto tarjoaa lähestymistapoja ja välineitä kehittämis- ja tutkimustoimintaan.

Opinnäytetyön kautta opiskelija voi suunnata opintojaan nykyisen tai tavoitteena olevan tulevan työn mukaisesti. Opinnäytetyöprosessi käynnistyy ensimmäisen lukuvuoden aikana. Tutkintoon sisältyvät opintojaksot integroidaan tukemaan opinnäytetyöprosessia.

Opiskelussa toteutetaan monimuotoisia pedagogisia toimintamalleja. Opiskeluun kuuluu itsenäistä opiskelua ja ryhmätyöskentelyä. Opintojaksoihin kuuluu lähiopetusta, jota on pääsääntöisesti kaksi lähipäivää kuukaudessa. Lähipäiviä voidaan toteuttaa myös etänä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024
YSOS22-1001
Syventävät ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

60
YSOS22-1002
SOSIAALIPALVELUIDEN ASIANTUNTIJUUS

(Valitaan kaikki)

20
BH00BS28 Sosiaalipalveluiden tuottamisen toimintaympäristöt 5 5 5 2.5 2.5
BH00BS29 Sosiaalipalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BH00BS30 Kansainvälisiä näkökulmia sosiaalipalveluihin 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
BH00BS31 Kansalaisia, asiakkaita ja syrjäytettyjä 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
YSOS22-1003
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan kaikki)

20
BH00DC37 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BH00BS33 Laadullinen tutkimus 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
BH00BS34 Kyselyt ja tilastot 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BH00BS35 Työelämän kehittäminen 5 5 5 2.5 2.5
YSOS22-1004
JOHTAMINEN

(Valitaan kaikki)

15
KD00CD57 Tulevaisuuden esimiestyö 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BH00BS36 Johtamisen suuntauksia 5 5 5 2.5 2.5
BH00BS37 Johtaminen muutoksessa 5 5 5 2.5 2.5
YSOS22-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan yksi)

5
BH00CK20 Markkinoistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 5 5 5 2.5 2.5
BH00BS40 Arviointi ja sosiaalityö 5 5 5 2.5 2.5
BH00BS41 Yhteisöllinen sosiaalityö 5 5 5 2.5 2.5
BH00DE47 Kulttuurihyvinvointi sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
YSOS22-1006
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
BH00DC35 Opinnäytetyön suunnitelma 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BH00DC36 Opinnäytetyö 25 25 12.5 12.5 6.3 6.3 4.2 4.2 4.2
Yhteensä 90 40 60 15 25 40 20 7.6 7.6 8.4 8.4 8.4 20.05 20.05 6.67 6.67 6.67

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (YAMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
- osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

Kansainvälisiä näkökulmia sosiaalipalveluihin
Kansalaisia, asiakkaita ja syrjäytettyjä
Laadullinen tutkimus
Kyselyt ja tilastot
Työelämän kehittäminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Arviointi ja sosiaalityö
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyö
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
- osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
- osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
- osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
- osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

Sosiaalipalveluiden tuottamisen toimintaympäristöt
Sosiaalipalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat
Kansalaisia, asiakkaita ja syrjäytettyjä
Laadullinen tutkimus
Kyselyt ja tilastot
Työelämän kehittäminen
Arviointi ja sosiaalityö
Yhteisöllinen sosiaalityö
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyö
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
- osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
- osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
- osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
- kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

Sosiaalipalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat
Kansalaisia, asiakkaita ja syrjäytettyjä
Laadullinen tutkimus
Kyselyt ja tilastot
Työelämän kehittäminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Johtamisen suuntauksia
Johtaminen muutoksessa
Arviointi ja sosiaalityö
Yhteisöllinen sosiaalityö
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyö
4 Innovaatio-osaaminen

- osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
- osaa johtaa projekteja
- osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
- osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

Kansainvälisiä näkökulmia sosiaalipalveluihin
Laadullinen tutkimus
Kyselyt ja tilastot
Työelämän kehittäminen
Arviointi ja sosiaalityö
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyö
5 Kansainvälistymisosaaminen

- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
- osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
- osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Kansainvälisiä näkökulmia sosiaalipalveluihin
Kansalaisia, asiakkaita ja syrjäytettyjä
Laadullinen tutkimus
Tulevaisuuden esimiestyö
Johtamisen suuntauksia
Markkinoistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyö
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia
- ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet ja osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Sosiaalipalveluiden tuottamisen toimintaympäristöt
Työelämän kehittäminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Johtamisen suuntauksia
Johtaminen muutoksessa
Markkinoistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyö
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Sosiaalipalveluiden tuottamisen toimintaympäristöt
Työelämän kehittäminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Johtamisen suuntauksia
Johtaminen muutoksessa
Markkinoistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
Yhteisöllinen sosiaalityö
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Kulttuurihyvinvointi sosiaali- ja terveyspalveluissa

Sosiaaliala YAMK kompetenssit

1 Sosiaalialan asiantuntijuusosaaminen

Oppimistulokset:
- Sosionomi (ylempi AMK) osaa kriittisesti analysoida yhteiskunnallisia ja globaaleja muutoksia sekä ennakoida niiden sosiaalisia vaikutuksia
- Sosionomi (ylempi AMK) osaa suunnitella, johtaa ja arvioida asiakasprosesseja sekä tehdä niiden vaikutuksista kokonaisarviointia
- Sosionomi (ylempi AMK) hallitsee sosiaalialan erityisosaamista vastaavia käsitteitä ja työorientaatioita
- Sosionomi (ylempi AMK) kykenee työskentelemään itsenäisesti sosiaalialan vaativissa asiantuntijatehtävissä
- Sosionomi (ylempi AMK) osaa toimia kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa

Sosiaalipalveluiden tuottamisen toimintaympäristöt
Sosiaalipalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat
Kansainvälisiä näkökulmia sosiaalipalveluihin
Kansalaisia, asiakkaita ja syrjäytettyjä
Laadullinen tutkimus
Kyselyt ja tilastot
Työelämän kehittäminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Johtamisen suuntauksia
Johtaminen muutoksessa
Markkinoistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
Arviointi ja sosiaalityö
Yhteisöllinen sosiaalityö
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyö
2 Johtamisosaaminen

Oppimistulokset:
- Sosionomi (ylempi AMK) ymmärtää strategisen ajattelun ja laatujärjestelmien periaatteet sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön
- Sosionomi (ylempi AMK) hallitsee talous- ja henkilöstöhallinnon perusperiaatteet ja osaa soveltaa niitä
- Sosionomi (ylempi AMK) osaa kehittää ja johtaa työyhteisön toimintaa sekä edistää työhyvinvointia yhteistyössä henkilöstön kanssa
- Sosionomi (ylempi AMK) kykenee johtamaan osaamista, sosiaalialan työkäytäntöjen kehittämistä sekä palvelujen muotoilua monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä

Sosiaalipalveluiden tuottamisen toimintaympäristöt
Sosiaalipalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat
Kansainvälisiä näkökulmia sosiaalipalveluihin
Työelämän kehittäminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Johtamisen suuntauksia
Johtaminen muutoksessa
Markkinoistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
Arviointi ja sosiaalityö
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyö
3 Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen

Oppimistulokset:
- Sosionomi (ylempi AMK) osaa kriittisesti arvioida T&K-toiminnan intressilähtökohtia ja ymmärtää eettisyyden merkityksen T&Ktoiminnassa
- Sosionomi (ylempi AMK) hallitsee T&Ktoiminnan menetelmiä ja osaa kehittää sosiaalialan työtä käytäntötutkimuksen avulla
- Sosionomi osaa kehittää toimintaansa ja sosiaalialan käytäntöjä kokemustietoa reflektoiden ja kansalaisia osallistaen
- Sosionomi (ylempi AMK) osaa innovoida, valmistella ja johtaa projekteja sekä arvioida niiden prosessia ja vaikuttavuutta

Sosiaalipalveluiden tuottamisen toimintaympäristöt
Kansainvälisiä näkökulmia sosiaalipalveluihin
Laadullinen tutkimus
Kyselyt ja tilastot
Työelämän kehittäminen
Johtaminen muutoksessa
Arviointi ja sosiaalityö
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Kulttuurihyvinvointi sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YSOS22-1001
Syventävät ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

60
YSOS22-1002
SOSIAALIPALVELUIDEN ASIANTUNTIJUUS

(Valitaan kaikki)

20
BH00BS28 Sosiaalipalveluiden tuottamisen toimintaympäristöt 5
BH00BS29 Sosiaalipalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat 5
BH00BS30 Kansainvälisiä näkökulmia sosiaalipalveluihin 5
BH00BS31 Kansalaisia, asiakkaita ja syrjäytettyjä 5
YSOS22-1003
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan kaikki)

20
BH00DC37 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
BH00BS33 Laadullinen tutkimus 5
BH00BS34 Kyselyt ja tilastot 5
BH00BS35 Työelämän kehittäminen 5
YSOS22-1004
JOHTAMINEN

(Valitaan kaikki)

15
KD00CD57 Tulevaisuuden esimiestyö 5
BH00BS36 Johtamisen suuntauksia 5
BH00BS37 Johtaminen muutoksessa 5
YSOS22-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan yksi)

5
BH00CK20 Markkinoistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
BH00BS40 Arviointi ja sosiaalityö 5
BH00BS41 Yhteisöllinen sosiaalityö 5
BH00DE47 Kulttuurihyvinvointi sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
YSOS22-1006
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
BH00DC35 Opinnäytetyön suunnitelma 5
BH00DC36 Opinnäytetyö 25