Siirry suoraan sisältöön

Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Restonomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Suuntautumisvaihtoehdot

Ruokaketjun kehittämineen - ohjelmassa ei ole varsinaista suuntautumisvalintaa. Restonomipohjaiset opiskelijat opiskelevat osan opinnoista yhdessä agrologi- ja elintarvikeinsinööripohjaisten opiskelijoiden kanssa.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Ruokaketjun kehittämisen ylempi amk- tutkinto on työelämälähtöinen tutkinto. Sen tavoitteena on tuottaa korkeatasoinen osaaminen, jossa yhdistyvät alan teoreettinen hallinta työelämässä hankittuun kokemukseen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkisiin virkoihin saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.
Restonomi (ylempiAMK)

Tutkinnon taso

Koulutusohjelma johtaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, joka on toisen syklin master-tason tutkinto tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 7.
Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Opintojen rakenne

Opinnot koostuvat pakollisista opinnoista (50 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (10 op). Opintojakso-opinnot toteutuvat suurimmaksi osaksi kahdessa lukuvuodessa. Tämän lisäksi jo opintojen alkuvaiheessa aloitetaan 30 op:n laajuisen opinnäytteen suunnitteleminen ja tekeminen.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Ruokaketjun kehittämien opinnoissa on laaja valikoima opintoja menetelmä- ja toimintaympäristön analysointiopinnoista ruokaketjun liiketoimintaosaamiseen, prosessiosaamiseen, ravitsemusosaamiseen ja markkinointiosaamiseen. Restonomipohjaiset opiskelijat keskittyvät erityisesti ravitsemukseen, markkinointiin ja asiakkuusosaamiseen. Opinnäytetyöllä ja vapaasti valittavilla opinnoilla voit syventää osaamistasi haluamallesi alueelle.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Opinnoissa sovelletaan konstruktiivista oppimiskäsitystä. Opettaja toimii ohjaajana ja valmentajana joka johtaa opiskelijan löytämään lähiopetuksen yhteydessä oppimissisältöihin teoriataustaa ja yhdistämään sen työelämän kokemuksiin. Työkaluina tässä ongelmakeskeisessä opiskelussa ovat esseet, harjoitustyöt ja työelämän ongelmiin pohjautuvat suunnitelmat. Oppimisen välttämätön edellytys on kaikissa tilanteissa aktiivinen opiskelija ja toimivat vuorovaikutussuhteet opiskelijan ja ohjaajan välillä

Ahot-menettelyt

OT-menettelyssä noudatetaan SeAMK:n yleistä ohjeistusta.

Ammatillinen osaamisprofiili

Koulutus antaa valmiuden toimia ruokaketjun yrityksissä ja organisaatioissa erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Kansainvälisyys

Opintojaksoilla on englanninkielistä oppimateriaalia. Yksi opintojakso opiskellaan englanniksi.

Jatko-opintokelpoisuus

Valmistuttuaan opiskelija voi jatkaa opintojaan yliopistossa asianomaisen yliopiston määrittelemällä tavalla.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena, mikä mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Lähiopetusta on torstaisin ja perjantaisin (perjantaisin ja lauantaisin) 3 - 4 viikon välein syyskuusta toukokuun loppuun.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Anne-Maria Aho
e-mail: anne-maria.aho(at)seamk.fi
Phone: +358 (0)40 830 4173

Margit Närvä
Sähköposti: margit.narva(at)seamk.fi
Puhelin 040 830 2433

Opinto-ohjaaja

Essi Hauta
Sähköposti: essi.hauta(a)seamk.fi
Puhelin 040 830 1262

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto

Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto

Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.09.2022 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Sirkka Nieminen
 • Risto Lauhanen
 • Margit Närvä
 • Kaija Nissinen
 • Jyrki Rajakorpi
Opiskelijaryhmät
 • YRKK22R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK22A
  Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK22I
  Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida tieteellisiä tutkimuksia sekä työelämässä tarvittavia kehittämisprosesseja. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sekä raportoida itsenäisesti tieteellisen tutkimuksen ja työelämän kehittämistehtävän.

Sisältö

-Tiedonhankinta, tietokannat ja niiden käyttö
- Kvantitatiivinen tutkimus
- Kvalitatiivinen tutkimus
- Tutkimus- ja kehittämistehtävän rakenne ja raportointi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on ollut läsnä ja osallistunut aktiivisesti kontaktijaksoille. Opiskelija on tehnyt tehtävät annettujen ohjeiden mukaan. Opiskelija osaa valita sopivan menetelmän ja soveltaa sitä opinnäytetyönsä suunnittelussa ja toteutuksessa.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

21.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Sanna Joensuu-Salo
Opiskelijaryhmät
 • YRKK22R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YLI21
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida ja kehittää yrityksen markkinaorientaatiota sekä markkinointikyvykkyyden eri osa-alueita yrityksessä (asiakassuhteiden hallinta, markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen, brändin hallinta). Opiskelija osaa selittää ja perustella markkinaorientaation ja markkinointikyvykkyyden vaikutuksen yrityksen menestymisessä ja kasvussa

Sisältö

Markkinaorientaatio ja sen osa-alueet (asiakas- ja kilpailijatiedon kerääminen, tiedon hyödyntäminen)
Markkinointikyvykkyys ja sen osa-alueet (markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen, brändin hallinta, asiakassuhteiden hallinta)
Markkinaorientaation ja markkinointikyvykkyyden vaikutus yrityksen menestymiseen ja kasvuun
Markkinaorientaation ja markkinointikyvykkyyden kehittämisen työkalut yrityksessä

Oppimateriaalit

Moodlen opintojaksototeutuksessa esitetty materiaali.
Artikkelipaketti (tiedot Moodlessa)
Joensuu, S., Viljamaa, A., Katajavirta, M., Kettunen, S. & Mäkelä, A-M. (2015). Markkinaorientaatio ja markkinointikyvykkyys eteläpohjalaisissa kasvuyrityksissä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia A 21. Seinäjoen ammattikorkeakoulu: Seinäjoki.

Opetusmenetelmät

Opetus toteutetaan täysin verkkototeutuksena.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h opiskelijan työtä (sisältää verkkoluennot, keskustelutehtävät ja kehittämistehtävän toteutuksen)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osaa analysoida ja kehittää yrityksen markkinaorientaatiota sekä markkinointikyvykkyyden eri osa-alueita yrityksessä (asiakassuhteiden hallinta, markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen, brändin hallinta) perustasolla. Opiskelija osaa selittää ja perustella markkinaorientaation ja markkinointikyvykkyyden vaikutuksen yrityksen menestymisessä ja kasvussa tyydyttävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa analysoida ja kehittää yrityksen markkinaorientaatiota sekä markkinointikyvykkyyden eri osa-alueita yrityksessä (asiakassuhteiden hallinta, markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen, brändin hallinta) hyvällä tasolla. Opiskelija osaa hyvin selittää ja perustella markkinaorientaation ja markkinointikyvykkyyden vaikutuksen yrityksen menestymisessä ja kasvussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät erinomaisesti ja on osallistunut rakentavasti ja aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa analysoida ja kehittää yrityksen markkinaorientaatiota sekä markkinointikyvykkyyden eri osa-alueita yrityksessä (asiakassuhteiden hallinta, markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen, brändin hallinta) erinomaisella tasolla. Opiskelija osaa selittää ja perustella markkinaorientaation ja markkinointikyvykkyyden vaikutuksen yrityksen menestymisessä ja kasvussa erinomaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana muodostuu oppimispäiväkirjasta (70 %) ja muut tehtävät (30 %).

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Sanna Joensuu-Salo
Opiskelijaryhmät
 • YRKK22R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • LIPA22S
  Liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, arvioida ja johtaa tavoitteellista, integroitua markkinointiviestintää sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Opiskelija osaa huomioida asiakassuhteen vaiheet markkinointiviestinnän eri keinojen käytössä sekä hyödyntää digitaalisen markkinoinnin mahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee markkinointiviestinnän mittausmenetelmät ja osaa hyödyntää niitä markkinointiviestinnän analysoimisessa ja kehittämisessä yrityksen strategian mukaisesti.

Sisältö

Markkinointiviestinnän tavoitteet ja suunnittelu
Integroitu markkinointiviestintä
Markkinointiviestinnän toteuttaminen, mittaus ja arviointi
Digitaalinen markkinointiviestintä
Mainostoimistojen ja muiden alihankkijoiden rooli
Markkinointiviestinnän johtaminen

Oppimateriaalit

Artikkelipaketti (Moodlessa):
Eng, T-Y. & Spickett-Jones, G. (2020). Marketing Communications for the SME. In S. Nwankwo & A. Gbadamosi (Eds). Entrepreneurship Marketing : Principles and Practice of SME Marketing, pp. 162-173.

Azemin, Y., Ozuem, W., Wiid, R. & Hobson, A. (2022). Luxury fashion brand customers’ perceptions of mobile marketing: Evidence of multiple communications and marketing channels. Journal of Retailing and Consumer Services 66 (2022), 102944.

Seric, M., Ozretic-Dosen, D., Skare, V. (2020). How can perceived consistency in marketing communications influence customere brand relationship outcomes? European Management Journal 28, 335-343.

Hänninen, N. & Karjaluoto, H. (2017). The effect of marketing communication on business
relationship loyalty. Marketing Intelligence & Planning 35(4), 458-472.

Lisäkirjallisuutta:
Clow, K. & Baack, D. (2022). Integrated advertising, promotion, and marketing communications, 9th Ed, Pearson Education Limited.

Vahtola, M. (2020). Intohimona brändit : kolme vuosikymmentä brändien parissa, Docendo.

Opetusmenetelmät

Virtuaalitoteutus Moodlessa, kehittämistehtävä yritykselle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h (luennot verkossa, keskustelutehtävät, kehittämistyö yritykselle)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä markkinointiviestinnän eri osa-alueet ja selittää integroidun ja digitaalisen markkinointiviestinnän merkityksen ja markkinointiviestinnän johtamisen osana yrityksen strategiaa. Hän osaa perustasolla suunnitella ja toteuttaa markkinointiviestintää tavoitteellisesti ja integroidusti sekä arvioida omaa kykyään johtaa markkinointiviestintää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä markkinointiviestinnän eri osa-alueet ja selittää integroidun ja digitaalisen markkinointiviestinnän merkityksen ja markkinointiviestinnän johtamisen osana yrityksen strategiaa. Hän osaa hyvällä tasolla suunnitella ja toteuttaa markkinointiviestintää tavoitteellisesti ja integroidusti sekä arvioida omaa kykyään johtaa markkinointiviestintää

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät erinomaisesti ja on osallistunut rakentavasti ja aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä markkinointiviestinnän eri osa-alueet ja selittää erinomaisesti integroidun ja digitaalisen markkinointiviestinnän merkityksen ja markkinointiviestinnän johtamisen osana yrityksen strategiaa. Hän osaa erinomaisella tasolla suunnitella ja toteuttaa markkinointiviestintää tavoitteellisesti ja integroidusti sekä arvioida omaa kykyään johtaa markkinointiviestintää.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1-5 (arviointi kehittämistehtävän perusteella, keskustelutehtävät hyväksytty/hylätty)

Ilmoittautumisaika

18.11.2022 - 30.11.2022

Ajoitus

02.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Kaija Nissinen
Opiskelijaryhmät
 • YRKK22R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tavoitteet

The student is familiar with the national and international environment of his professional field. The student participates in the project in which the professional tasks are analyzed, estimated and developed internationally. Student is familiar with the theoretical frameworks of nutrition and food education and health promotion.

Sisältö

The course is arranged in international co-operation with co-operating universities (in Belgium and Spain).
-national and international challenges of nutrition
- project work
- theoretical frameworks of nutrition and food education and health promotion
–intensive week (obligatory participation).

Oppimateriaalit

Will be announced in the beginning of the course
Litterature review

Opetusmenetelmät

on-line lectures
independent working and international teamworking
intensive week in Belgium week 17/2023 (compulsory)
literature review on theoretical foundations of health promotion and food and nutrition education

Kansainvälisyys

Course will be organised in international co-operation

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- on line lessons 11 h
- intensive week 40 h
- independent learning, teamwork and group exercises 30 h
- independent working on theoretical foundations of health promotion and food and nutrition education. 54 h

Lisätietoja opiskelijoille

The course includes common studying and pre-work for exercises in Finland and also international group meetings and learning on-line. In the course there are students from Finland, Belgium and Spain. The culmination of the course is the intensive week in Belgium 17/2023. Remember to reserve extra days for travelling. ERASMUS-funding for students guaranteed.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student can give examples of main nutrition issues in international level and compare them with national issues. The student can take part and analyze nutrition projects in co-operation with international partners. The student can explain and give basic examples of theoretical frameworks of nutrition, food education and health promotion.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student can name main nutrition issues in international level and compare them with national nutrition issues. The student can analyze and develop nutrition projects in co-operation with international partners. The student can explain, evaluate and utilize theoretical frameworks of nutrition, food education and health promotion.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student can define main nutrition issues in international level and compare them with national nutrition issues. The student can built, analyze and develop nutrition projects in co-operation with international partners. The student can explain, evaluate, utilize and combine theoretical frameworks of nutrition, food education and health promotion.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

International group assignments
litterature review

Esitietovaatimukset

The participation in the course requires the knowledge of Ravitsemustaito (Voutilainen E., Fogelholm M., Mutanen M. 2015) or the similar contents.

Lisätiedot

Participation of the course requires participation in intensive week. Intensive week will be arranged at one of the international partner universities or at the SeAMK (circulating system). The exact country, place and timing will be announced well in advance. Estimated timing is in April/May.

Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 23.04.2023

Ajoitus

03.05.2023 - 17.08.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Sirkka Nieminen
 • Kaija Nissinen
Opiskelijaryhmät
 • AVOINAMK
  Avoin amk
 • YRKK22R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin ruoka- ja ravitsemuskysymyksiin ja niiden tieteelliseen taustaan. Opiskelija osaa analysoida alan kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuksia ja hyödyntää sekä soveltaa niitä sekä analyysitehtävään että omaan mediatekstiinsä. Opiskelija osaa tarkastella ruokaan ja ravitsemukseen liittyviä tekstejä kriittisesti ja analyyttisesti. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää rooliaan alansa asiantuntijana. Opiskelija perehtyy ravitsemusviestintään, mediakenttään ja kykenee sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään vaativaan ruoka- ja ravitsemusaiheiseen viestintään mediassa sekä osaa analysoida omaa ja muiden tekstiä mediakirjoittamisen periaatteiden mukaisesti. Opiskelija osaa perustella tekemänsä valinnat asiantuntevasti ja uskottavasti sekä osaa antaa rakentavaa palautetta.

Sisältö

- Ajankohtaiset ravitsemuskysymykset ja niiden tieteellinen tausta
- Ravitsemusviestinnän ja mediatekstin erityispiirteet
- Ravitsemus- ja viestintäaiheinen analyysitehtävä
- Ruoka- ja/tai ravitsemusaiheisen mediatekstin suunnittelu ja toteutus

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi: webinaarit, harjoitukset, itsenäinen työskentely, verkkotentit. Itse- ja vertaisarviointi.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Voutilaisen, Fogelholmin ja Mutasen (2015) Ravitsemustaito-teoksen tai vastaavan oppisisällön hallinnan. Osaaminen osoitetaan verkkotentillä opintojakson alussa.

Opintojakso kuuluu ammattikorkeakoulujen CampusOnline -tarjontaan kesällä 2023.

Kurssin aikana tarvittavat välineet:
tietokone, jossa on nopea laajakaistayhteys,
laitteisto, joka mahdollistaa Moodlen BigBlueButton -verkkokokousympäristön hyödyntämisen,
Web-kamera ja headset.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee joitakin periaatteita, miten analysoida tai tuottaa alaansa liittyviä mediatekstejä. Opiskelija osaa avustettuna analysoida mediavalintaa, tekstin kohderyhmää ja mediatekstin koostamisen kriteereitä. Hän osaa analysoida satunnaisesti sekä tekstin rakennetta että kieltä. Opiskelija tietää ajankohtaisia ruoka- ja ravitsemuskysymyksiä ja hahmottaa osittain niiden tieteellistä taustaa. Hän osaa hakea ja käyttää pääosin luotettavaa ravitsemustutkimustietoa. Hän hallitsee joitakin periaatteita, miten kirjoittaa ruoasta ja/tai ravitsemuksesta mediaan. Opiskelija osaa joiltakin osin perustella tekemänsä valinnat sekä osaa antaa palautetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee periaatteet, miten analysoida tai tuottaa alaansa liittyviä mediatekstejä. Hän ymmärtää tekstin kohderyhmän merkityksen. Hän tietää mediatekstin koostamisen kriteerit ja osaa analysoida tekstiä sekä rakenteen että kielen osalta joistakin näkökulmista. Opiskelija tietää ajankohtaisia ruoka- ja ravitsemuskysymyksiä ja tuntee niiden tieteellistä taustaa. Hän osaa hakea ja käyttää luotettavaa ravitsemustutkimustietoa. Hän osaa laatia sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään sopivan tekstin mediaan. Opiskelija osaa perustella tekemänsä valinnat uskottavasti sekä osaa antaa rakentavaa palautetta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee periaatteet, miten analysoida tai tuottaa alaansa liittyviä mediatekstejä. Hän tietää tekstin kohderyhmän ja median valinnan merkityksen ja osaa analysoida tekstejä tästä näkökulmasta. Hän tietää mediatekstin koostamisen kriteerit ja osaa analysoida tekstejä sekä tekstin rakenteen että kielen osalta. Opiskelija tietää ajankohtaisia ruoka- ja ravitsemuskysymyksiä ja ymmärtää niiden tieteellistä taustaa. Hän tuntee luotettavia ravitsemustutkimustiedon lähteitä ja osaa käyttää niitä sujuvasti. Hän kykenee sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään vaativaan viestintään ruoka- ja ravitsemusaiheista medioihin. Opiskelija osaa perustella tekemänsä valinnat asiantuntevasti ja uskottavasti sekä osaa antaa rakentavaa palautetta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- kirjalliset ja suulliset tehtävät
- verkkotentti (-tentit)
- itsearviointi ja vertaisarviointi

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Voutilaisen, Fogelholmin ja Mutasen (2015) Ravitsemustaito-teoksen tai vastaavan oppisisällön hallinnan. Osaaminen osoitetaan verkkotentillä opintojakson alussa.

Lisätiedot

Verkkokurssi, CampusOnline

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Jaana Liukkonen
Opiskelijaryhmät
 • YRKK22R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • LIPA22S
  Liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
kuvata muotoiluajattelun merkitystä ja mahdollisuuksia organisaation kehittämisessä.
-tunnistaa käyttäjälähtöisyyden periaatteet palvelukehittämisen näkökulmasta.
-soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä organisaation toiminnan kehittämiseksi.
-soveltaa tietoa siitä, miten palvelumuotoilu linkittyy organisaation strategiaan
-suunnitella ja johtaa muotoiluajattelun hyödyntämistä organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi

Sisältö

Palvelumuotoilun periaatteet, prosessi ja menetelmät
Palveluiden markkinointi ja arvonluonti palveluliiketoiminnassa ja –ekosysteemeissä
Käyttäjäkokemuksen kehittäminen osallistavien ja yhteiskehittämisen menetelmien avulla
Käyttäjälähtöisyyden merkitys organisaation muutoksessa ja uudistamisessa
Palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun kytkeminen organisaatiostrategiaan ja sen johtamiseen

Oppimateriaalit

Opintojaksolla jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, verkossa ohjattuja tehtäviä, ryhmä/parityöskentely kehittämistehtävän parissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyöaika 130h, josta 18h ohjattua työskentelyä ja muu itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2) Opiskelija hallitsee palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun keskeiset käsitteet ja prosessit. Opiskelija tulkitsee käyttäjälähtöisyyden merkitystä uusien palveluiden kehittämisessä.Opiskelija kuvaa palvelumuotoilun johtamisen mahdollisuuksia ja haasteita. Opiskelija suunnittelee palvelumuotoilua hyödyntävän projektin, sekä kuvaa sen yhteyttä organisaation strategiseen kehittämiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4) Opiskelija hallitsee ja soveltaa palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun keskeisiä käsitteitä ja prosessia. Opiskelija arvioi selkeästi palvelumuotoilun mallien ja menetelmien käyttämistä organisaatiossa. Opiskelija rakentaa organisaation ja käyttäjien tarpeet huomioivia palvelukuvauksia. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa palvelumuotoilua hyödyntävän projektin. Opiskelija hahmottaa uusien palveluratkaisujen tarvetta huomioiden organisaation strategiset tavoitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5) Opiskelija hallitsee ja soveltaa monipuolisesti palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun keskeisiä käsitteitä ja prosessia. Opiskelija arvioi ja valitsee olennaiset palvelumuotoilun ja -kehittämisen mallit ja menetelmät organisaation palvelukehittämiseen. Opiskelija ennakoi organisaation kehitysmahdollisuuksia ja rakentaa niihin sopivia käyttäjälähtöisiä palvelukuvauksia. Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja johtaa palvelumuotoiluprojektia. Opiskelija arvioi perustellusti uusien palveluratkaisujen lisäarvoa, huomioiden organisaation strategiset tavoitteet ja uudistumistarpeet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen palvelumuotoilun kehittämistyö ja sen presentaatio.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

tyydyttävä (1-2) Opiskelija hallitsee palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun keskeiset käsitteet ja prosessit. Opiskelija tulkitsee käyttäjälähtöisyyden merkitystä uusien palveluiden kehittämisessä. Opiskelija kuvaa palvelumuotoilun johtamisen mahdollisuuksia ja haasteita. Opiskelija suunnittelee palvelumuotoilua hyödyntävän projektin, sekä kuvaa sen yhteyttä organisaation strategiseen kehittämiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3-4) Opiskelija hallitsee ja soveltaa palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun keskeisiä käsitteitä ja prosessia. Opiskelija arvioi selkeästi palvelumuotoilun mallien ja menetelmien käyttämistä organisaatiossa. Opiskelija rakentaa organisaation ja käyttäjien tarpeet huomioivia palvelukuvauksia. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa palvelumuotoilua hyödyntävän projektin. Opiskelija hahmottaa uusien palveluratkaisujen tarvetta huomioiden organisaation strategiset tavoitteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5) Opiskelija hallitsee ja soveltaa monipuolisesti palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun keskeisiä käsitteitä ja prosessia. Opiskelija arvioi ja valitsee olennaiset palvelumuotoilun ja -kehittämisen mallit ja menetelmät organisaation palvelukehittämiseen. Opiskelija ennakoi organisaation kehitysmahdollisuuksia ja rakentaa niihin sopivia käyttäjälähtöisiä palvelukuvauksia. Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja johtaa palvelumuotoiluprojektia. Opiskelija arvioi perustellusti uusien palveluratkaisujen lisäarvoa, huomioiden organisaation strategiset tavoitteet ja uudistumistarpeet.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.10.2022 - 03.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Margit Närvä
 • Jyrki Rajakorpi
Opiskelijaryhmät
 • YRKK22R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK22A
  Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK22I
  Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ruokaketjussa toimivien yritysten liiketoimintaan liittyviä riskejä ja niiden hallintaa. Hän tuntee keskeisiä riskien hallintakeinoja ja osaa soveltaa niitä yksittäiseen yritykseen.

Sisältö

-Riskilajit
-Riskien arviointi
-Riskienhallinta

Oppimateriaalit

Juvonen, M. 2014. Yrityksen riskienhallinta. Helsinki: Finanssi ja vakuutuskustannus Oy FINVA.
Dani, S. 2015. Food Supply Chain Management and Logistics.
Artikkelikokoelma
Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyö, harjoitustyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 135 h, josta lähiopetusta noin 22 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa antaa esimerkkejä eri riskilajeista. Hän tuntee riskien hallintakeinoja ja osaa soveltaa niitä tyydyttävästi ruokaketjun yritykseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa analysoida yrityksen riskejä. Hän tuntee riskien hallintakeinoja ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti ruokaketjun yritykseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida yrityksen riskejä monesta eri näkökulmasta. Hän tuntee riskien hallintakeinoja ja osaa analysoida ja soveltaa niitä syvällisesti ja monipuolisesti ruokaketjun yritykseen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätyö, harjoitustehtävä

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

03.09.2022 - 27.10.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Margit Närvä
 • Jyrki Rajakorpi
 • Matti Ryhänen
Opiskelijaryhmät
 • YRKK22R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK22A
  Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK22I
  Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ruokaketjussa toimivien yritysten toimintaympäristöä. Hän osaa hankkia tietoa markkinoista, eri toimijoiden välisestä kilpailuasemasta, yritystoimintaa ohjaavista Euroopan unionin ja kansallisista säännöksistä sekä Suomen luonnonolojen merkityksestä. Opiskelija osaa soveltaa hankkimaansa tietoa yksittäiseen yritykseen. Hän on tietoinen toimintaympäristön muutoksien vaikutuksesta yksittäiseen yritykseen ja osaa ennakoida mahdollisia toimintaympäristön muutoksia.

Sisältö

-Ruokaketjun toimintaympäristön nykytila ja tulevaisuuden muutokset: poliittiset, ekonomiset, sosiaaliset, teknologiset, ekologiset ja lainsäädännölliset tekijät.

Oppimateriaalit

Latvala, T., Väre, M. & Niemi, J. (toim.) 2022. Maa- ja elintarviketalouden suhdannekatsaus 2021. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 44/2022. Luonnonvarakeskus, Helsinki.
Rikkonen, P. 2017. Vaihtoehtoisia skenaarioita maataloudesta vuoteen 2030. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 55/2017. Luonnonvarakeskus, Helsinki.
Ryhänen, M. & Närvä, M. (toim.) 2021. Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen käsikirja. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B161. (soveltuvin osin)
Ryhänen, M., Rajakorpi, J. & Latva-Kyyny, M. 2022. Maatalousyrittäjän johtamisosaamisen kehittämisen perusteet. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja C14. (soveltuvin osin)
Tutkimuslaitosten uusimmat ennusteet (mm. PTT, LUKE).

Traitler, H. 2018. Megatrends in food and agriculture: Technology, water use and nutrition. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Poutanen, K. 2017. Elintarviketalous 4.0: VTT:n visio älykkään, kuluttajakeskeisen ruokatuotannon aikakauteen. Espoo. VTT Technical Research Centre of Finland Ltd.
Artikkelit
Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

perjantai 28.10.2022

Uusintatentti: la 14.1.2023

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson työmäärä 133,5 tuntia. Lähiopetusta noin 27 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

-Opiskelija osaa tunnistaa maatalousyritysten, maataloustuotteita jalostavien yritysten ja ravitsemuspalveluyritysten toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä ja osaa tarkastella koko ruokaketjussa tapahtuvien muutosten vaikutuksia yksittäisten yritysten toimintaan tyydyttävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

-Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti maatalousyritysten, maataloustuotteita jalostavien yritysten ja ravitsemuspalveluyritysten toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä päätöksenteossa ja osaa tarkastella koko ruokaketjussa tapahtuvien muutosten vaikutuksia yksittäisten yritysten toimintaan hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

-Opiskelija osaa hyödyntää ja analysoida monipuolisesti maatalousyritysten, maataloustuotteita jalostavien yritysten ja ravitsemuspalveluyritysten toimintaympäristöä ja selvittää päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa tarkastella ruokaketjua kokonaisuutena ja kykenee analysoimaan siellä tapahtuvia muutoksia erinomaisesti. Hän osaa hyödyntää toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia yksittäisen yrityksen toiminnassa erinomaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita