Siirry suoraan sisältöön

Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen: YRKK24R

Tunnus: YRKK24R

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Restonomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
2 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Kuvaus

Restonomi (ylempi AMK) -opinnot on tarkoitettu ruokaketjun yrityksessä/organisaatiossa toimivalle restonomille, joka haluaa kehittää omaa osaamistaan. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkisiin virkoihin saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Opiskelija oppii tuntemaan ruokaketjun eri vaiheita ja kehittämään omaa asiantuntijuuttaan ruokaketjun toimijana. Koulutuksen suoritettuaan hän pystyy hyödyntämään laaja-alaista ymmärtämystään ruokaketjusta työssään ja kohdatessaan uusia haasteita. Koulutus antaa valmiudet toimia alan asiantuntija- ja johtotehtävissä, toimia yrityksen vastuutehtävissä ja itsenäisenä yrittäjänä.

Ruokaketjun kehittämien opinnoissa on laaja valikoima opintoja menetelmä- ja toimintaympäristön analysointiopinnoista liiketoimintaosaamiseen, prosessiosaamiseen, ravitsemusosaamiseen ja markkinointiosaamiseen. Opinnäytetyöllä, vaihtoehtoisilla opinnoilla ja vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija voi syventää osaamistaan haluamalleen alueelle.

Opinnoissa sovelletaan sosiokonstruktiivista oppimiskäsitystä. Opettaja toimii ohjaajana ja valmentajana joka johtaa opiskelijan löytämään lähiopetuksen yhteydessä oppimissisältöihin teoriataustaa ja yhdistämään sen työelämän kokemuksiin. Työkaluina tässä ongelmakeskeisessä opiskelussa ovat esseet, harjoitustyöt ja työelämän ongelmiin pohjautuvat suunnitelmat.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 5. / 2026
YRKK24R-1001
PAKOLLISET SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

25
9B00BT12 Kehittäminen ja tutkiminen 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
KA00CA97 Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi 5 5 5 2.5 2.5
KA00CB05 Ravitsemuslaadun kehittäminen 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
8F00CG28 Ruokatuotantoprosessin kehittäminen 5 5 5 2.5 2.5
5E00DL17 Tulevaisuuden lähijohtajuus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
YRKK24R-1002
VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
KA00CA99 Riskien hallinta 5 5 5 2.5 2.5
2E00CR52 Palvelumuotoilun johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KD00CD31 Osaamispääoman johtaminen 5 5 5 2.5 2.5
KD00CD33 Markkinointiviestinnän johtaminen 5 5 5 2.5 2.5
KD00CD39 Markkinointikyvykkyyden kehittäminen 5 5 5 2.5 2.5
5E00DK76 Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
CB00DB10 Nutrition project 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8F00DR10 Lihan biokemialliset ja rakenteelliset tekijät 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8F00DR11 Lihateknologian erityiskysymykset 5 5 5 1.7 1.7 1.7
YRKK24R-1003
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
YRKK24R-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30 30 30 15 15
KA00CB21 Opinnäytetyö 30 15 15 7.5 7.5 7.5 7.5 3.8 3.8 2.5 2.5 2.5 3.8 3.8 2.5 2.5 2.5
Yhteensä 90 60 40 27.5 32.5 22.5 17.5 13.85 13.85 10.9 10.9 10.9 11.25 11.25 5.9 5.9 5.9

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen -kompetenssit

1 Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen

- Osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa
- Osaa toimia työssään tutkivalla ja kehittävällä työotteella
- Hallitsee tutkimus- ja kehittämismenetelmiä työelämässä tarvittavassa määrin
- Osaa analysoida tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia, arvioida niiden merkittävyyttä ja viestiä niistä asiantuntijana

Kehittäminen ja tutkiminen
Nutrition project
Opinnäytetyö
2 Prosessien hallinta

- osaa analysoida ja kehittää ruoka-alan yrityksen/organisaation prosesseja

Kehittäminen ja tutkiminen
Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Ruokatuotantoprosessin kehittäminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Riskien hallinta
Osaamispääoman johtaminen
Markkinointiviestinnän johtaminen
Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen
Lihan biokemialliset ja rakenteelliset tekijät
Lihateknologian erityiskysymykset
Opinnäytetyö
3 Strategiaosaaminen

- kykenee ennakoimaan ja analysoimaan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia.
- hallitsee organisaationsa tai yrityksensä tavoitteiden, ydinosaamisen ja strategioiden määrittelyn sekä niiden mukaisen johtamisen.

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Ruokatuotantoprosessin kehittäminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Riskien hallinta
Osaamispääoman johtaminen
Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen
Lihateknologian erityiskysymykset
Opinnäytetyö
4 Matkailu- ja palveluliiketoiminnan osaaminen

- osaa analysoida ja arvioida palvelujen asiakas- ja käyttäjälähtöisyyttä
- osaa analysoida, arvioida ja kehittää palvelujärjestelmiä ja palveluprosesseja
- osaa ennakoida palvelukulttuurin muutostarpeita uusimman tutkimustiedon perusteella ja kehittää sitä proaktiivisesti
- tuottaa alalleen sovellettavissa olevaa uutta tietoa, kehittää käsitteistöä ja toimintatapoja
- kykenee ottamaan vastuuta oman alansa ja alueensa kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittämisestä.

Ravitsemuslaadun kehittäminen
Ruokatuotantoprosessin kehittäminen
Palvelumuotoilun johtaminen
Markkinointiviestinnän johtaminen
Markkinointikyvykkyyden kehittäminen
Opinnäytetyö
5 Ravitsemusosaaminen

- hallitsee keskeiset ravitsemusta koskevat suositukset ja niiden soveltamisen
- osaa analysoida, arvioida ja kehittää palveluita ja alaa ravitsemuslaadun ja terveyden edistämisen näkökulmasta

Ravitsemuslaadun kehittäminen
Nutrition project
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (YAMK), 2022

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (YAMK), 2022, Arene

1. Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri
vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja
tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat
huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Kehittäminen ja tutkiminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Osaamispääoman johtaminen
Nutrition project
Opinnäytetyö
2. Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia
tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä-ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä
ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Kehittäminen ja tutkiminen
Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Ruokatuotantoprosessin kehittäminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Riskien hallinta
Palvelumuotoilun johtaminen
Osaamispääoman johtaminen
Markkinointiviestinnän johtaminen
Nutrition project
Lihan biokemialliset ja rakenteelliset tekijät
Lihateknologian erityiskysymykset
Opinnäytetyö
3. Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.

- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion
toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset
näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin
arvoihin perustuen.

Kehittäminen ja tutkiminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Osaamispääoman johtaminen
Markkinointiviestinnän johtaminen
Markkinointikyvykkyyden kehittäminen
Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen
Lihan biokemialliset ja rakenteelliset tekijät
Opinnäytetyö
4. Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä
edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja
yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen
tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia
- kykenee johtamaan työyhteisössään
kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja
vakiinnuttamista.

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Ruokatuotantoprosessin kehittäminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Riskien hallinta
Palvelumuotoilun johtaminen
Osaamispääoman johtaminen
Markkinointikyvykkyyden kehittäminen
Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen
Lihateknologian erityiskysymykset
Opinnäytetyö
5. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa
monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta
huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen
ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Markkinointiviestinnän johtaminen
Markkinointikyvykkyyden kehittäminen
Nutrition project
Lihateknologian erityiskysymykset
Opinnäytetyö
6. Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä
ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
? tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa
erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä,
kestäviä ja taloudellisesti kannattavia
ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja
toimintaympäristön muutoksia.

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Ruokatuotantoprosessin kehittäminen
Riskien hallinta
Palvelumuotoilun johtaminen
Osaamispääoman johtaminen
Markkinointikyvykkyyden kehittäminen
Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen
Lihateknologian erityiskysymykset
Opinnäytetyö
7. Yrittäjyysosaaminen

• edistää yrittäjämäistä toimintaa työyhteisössään
• edistää yrityksen ja sen ympäristön vuorovaikutusta
• osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä sekä kehittää yrityksen toimintaa suunnitelmallisesti

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Riskien hallinta
Palvelumuotoilun johtaminen
Markkinointiviestinnän johtaminen
Markkinointikyvykkyyden kehittäminen
Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Ravitsemuslaadun kehittäminen

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YRKK24R-1001
PAKOLLISET SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

25
9B00BT12 Kehittäminen ja tutkiminen 5
KA00CA97 Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi 5
KA00CB05 Ravitsemuslaadun kehittäminen 5
8F00CG28 Ruokatuotantoprosessin kehittäminen 5
5E00DL17 Tulevaisuuden lähijohtajuus 5
YRKK24R-1002
VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
KA00CA99 Riskien hallinta 5
2E00CR52 Palvelumuotoilun johtaminen 5
KD00CD31 Osaamispääoman johtaminen 5
KD00CD33 Markkinointiviestinnän johtaminen 5
KD00CD39 Markkinointikyvykkyyden kehittäminen 5
5E00DK76 Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen 5
CB00DB10 Nutrition project 5
8F00DR10 Lihan biokemialliset ja rakenteelliset tekijät 5
8F00DR11 Lihateknologian erityiskysymykset 5
YRKK24R-1003
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
YRKK24R-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
KA00CB21 Opinnäytetyö 30