Siirry suoraan sisältöön

Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto: YRKK22R

Tunnus: YRKK22R

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Restonomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
2 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Kuvaus

Restonomi (ylempi AMK) -opinnot on tarkoitettu ruokaketjun yrityksessä/organisaatiossa toimivalle restonomille, joka haluaa kehittää omaa osaamistaan. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkisiin virkoihin saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Opiskelija oppii tuntemaan ruokaketjun eri vaiheita ja kehittämään omaa asiantuntijuuttaan ruokaketjun toimijana. Koulutuksen suoritettuaan hän pystyy hyödyntämään laaja-alaista ymmärtämystään ruokaketjusta työssään ja kohdatessaan uusia haasteita. Koulutus antaa valmiudet toimia alan asiantuntija- ja johtotehtävissä, toimia yrityksen vastuutehtävissä ja itsenäisenä yrittäjänä.

Ruokaketjun kehittämien opinnoissa on laaja valikoima opintoja menetelmä- ja toimintaympäristön analysointiopinnoista liiketoimintaosaamiseen, prosessiosaamiseen, ravitsemusosaamiseen ja markkinointiosaamiseen. Opinnäytetyöllä, vaihtoehtoisilla opinnoilla ja vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija voi syventää osaamistaan haluamalleen alueelle.

Opinnoissa sovelletaan sosiokonstruktiivista oppimiskäsitystä. Opettaja toimii ohjaajana ja valmentajana joka johtaa opiskelijan löytämään lähiopetuksen yhteydessä oppimissisältöihin teoriataustaa ja yhdistämään sen työelämän kokemuksiin. Työkaluina tässä ongelmakeskeisessä opiskelussa ovat esseet, harjoitustyöt ja työelämän ongelmiin pohjautuvat suunnitelmat.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024
YRKK22R-1001
PAKOLLISET SYVENTÄVÄT OPINNOT

(Valitaan kaikki)

25
9B00BT12 Kehittäminen ja tutkiminen 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
KA00CA97 Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi 5 5 5 2.5 2.5
KA00CB05 Ravitsemuslaadun kehittäminen 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
8F00CG28 Ruokatuotantoprosessin kehittäminen 5 5 5 2.5 2.5
KD00CD57 Tulevaisuuden esimiestyö 5 5 5 1.7 1.7 1.7
YRKK22R-1002
VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
CB00CK18 Opi kirjoittamaan ruoka- ja ravitsemuskysymyksistä mediaan 5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.8 0.8 0.8 1.3 1.3
CB00CG06 Strateginen johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KA00CA99 Riskien hallinta 5 5 5 2.5 2.5
2E00CR52 Palvelumuotoilun johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KD00CD31 Osaamispääoman johtaminen 5 5 5 2.5 2.5
KD00CD33 Markkinointiviestinnän johtaminen 5 5 5 2.5 2.5
KD00CD39 Markkinointikyvykkyyden kehittäminen 5 5 5 2.5 2.5
CB00DB10 Nutrition project 5 5 5 1.7 1.7 1.7
YRKK22R-1003
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
YRKK22R-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30 30 30 15 15
KA00CB21 Opinnäytetyö 30 15 15 7.5 7.5 7.5 7.5 3.8 3.8 2.5 2.5 2.5 3.8 3.8 2.5 2.5 2.5
Yhteensä 90 52.5 42.5 27.5 25 25 17.5 13.85 13.85 8.3 8.3 8.3 12.55 12.55 5.9 5.9 5.9

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (YAMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
- osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

Kehittäminen ja tutkiminen
Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Osaamispääoman johtaminen
Nutrition project
Opinnäytetyö
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
- osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
- osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
- osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
- osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

Kehittäminen ja tutkiminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Osaamispääoman johtaminen
Markkinointiviestinnän johtaminen
Markkinointikyvykkyyden kehittäminen
Nutrition project
Opinnäytetyö
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
- osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
- osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
- osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
- kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Tulevaisuuden esimiestyö
Opi kirjoittamaan ruoka- ja ravitsemuskysymyksistä mediaan
Strateginen johtaminen
Riskien hallinta
Osaamispääoman johtaminen
Opinnäytetyö
4 Innovaatio-osaaminen

- osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
- osaa johtaa projekteja
- osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
- osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

Tulevaisuuden esimiestyö
Osaamispääoman johtaminen
Markkinointiviestinnän johtaminen
Markkinointikyvykkyyden kehittäminen
Opinnäytetyö
5 Kansainvälistymisosaaminen

- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
- osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
- osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Opi kirjoittamaan ruoka- ja ravitsemuskysymyksistä mediaan
Markkinointiviestinnän johtaminen
Markkinointikyvykkyyden kehittäminen
Nutrition project
Opinnäytetyö
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia
- ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet ja osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Ruokatuotantoprosessin kehittäminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Strateginen johtaminen
Riskien hallinta
Markkinointiviestinnän johtaminen
Markkinointikyvykkyyden kehittäminen
Opinnäytetyö
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Kehittäminen ja tutkiminen
Ravitsemuslaadun kehittäminen
Ruokatuotantoprosessin kehittäminen
Strateginen johtaminen
Riskien hallinta
Nutrition project
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Palvelumuotoilun johtaminen

Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen -kompetenssit

1 Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen

- Osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa
- Osaa toimia työssään tutkivalla ja kehittävällä työotteella
- Hallitsee tutkimus- ja kehittämismenetelmiä työelämässä tarvittavassa määrin
- Osaa analysoida tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia, arvioida niiden merkittävyyttä ja viestiä niistä asiantuntijana

Kehittäminen ja tutkiminen
Opi kirjoittamaan ruoka- ja ravitsemuskysymyksistä mediaan
Nutrition project
Opinnäytetyö
2 Prosessien hallinta

- osaa analysoida ja kehittää ruoka-alan yrityksen/organisaation prosesseja

Ruokatuotantoprosessin kehittäminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Strateginen johtaminen
Riskien hallinta
Osaamispääoman johtaminen
Markkinointiviestinnän johtaminen
Opinnäytetyö
3 Strategiaosaaminen

- kykenee ennakoimaan ja analysoimaan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia.
- hallitsee organisaationsa tai yrityksensä tavoitteiden, ydinosaamisen ja strategioiden määrittelyn sekä niiden mukaisen johtamisen.

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Ruokatuotantoprosessin kehittäminen
Strateginen johtaminen
Riskien hallinta
Osaamispääoman johtaminen
4 Matkailu- ja palveluliiketoiminnan osaaminen

- osaa analysoida ja arvioida palvelujen asiakas- ja käyttäjälähtöisyyttä
- osaa analysoida, arvioida ja kehittää palvelujärjestelmiä ja palveluprosesseja
- osaa ennakoida palvelukulttuurin muutostarpeita uusimman tutkimustiedon perusteella ja kehittää sitä proaktiivisesti
- tuottaa alalleen sovellettavissa olevaa uutta tietoa, kehittää käsitteistöä ja toimintatapoja
- kykenee ottamaan vastuuta oman alansa ja alueensa kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittämisestä.

Ravitsemuslaadun kehittäminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Opi kirjoittamaan ruoka- ja ravitsemuskysymyksistä mediaan
Palvelumuotoilun johtaminen
Markkinointiviestinnän johtaminen
Markkinointikyvykkyyden kehittäminen
5 Ravitsemusosaaminen

- hallitsee keskeiset ravitsemusta koskevat suositukset ja niiden soveltamisen
- osaa analysoida, arvioida ja kehittää palveluita ja alaa ravitsemuslaadun ja terveyden edistämisen näkökulmasta

Ravitsemuslaadun kehittäminen
Opi kirjoittamaan ruoka- ja ravitsemuskysymyksistä mediaan
Nutrition project
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YRKK22R-1001
PAKOLLISET SYVENTÄVÄT OPINNOT

(Valitaan kaikki)

25
9B00BT12 Kehittäminen ja tutkiminen 5
KA00CA97 Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi 5
KA00CB05 Ravitsemuslaadun kehittäminen 5
8F00CG28 Ruokatuotantoprosessin kehittäminen 5
KD00CD57 Tulevaisuuden esimiestyö 5
YRKK22R-1002
VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
CB00CK18 Opi kirjoittamaan ruoka- ja ravitsemuskysymyksistä mediaan 5
CB00CG06 Strateginen johtaminen 5
KA00CA99 Riskien hallinta 5
2E00CR52 Palvelumuotoilun johtaminen 5
KD00CD31 Osaamispääoman johtaminen 5
KD00CD33 Markkinointiviestinnän johtaminen 5
KD00CD39 Markkinointikyvykkyyden kehittäminen 5
CB00DB10 Nutrition project 5
YRKK22R-1003
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
YRKK22R-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
KA00CB21 Opinnäytetyö 30