Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala: YSOS24

Tunnus: YSOS24

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
2 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Kuvaus

Tutkinto tuottaa sosiaalialan asiantuntijoita, jotka osaavat edistää laaja-alaisesti hyvinvointia ja kehittää sosiaalialan palveluita. Koulutus antaa valmiuksia suunnitella ja kehittää sosiaalialan palveluita ja johtamista. Koulutus perustuu sosiokonstruktivistiseen oppimisnäkemykseen.

Opetussuunnitelma perustuu kolmelle pääteemalle: sosiaalialan sisällöllinen osaaminen, tutkiminen ja kehittäminen sekä johtaminen. Pääteemat ovat esillä koko koulutuksen ajan. Opiskelun aikana opiskelija perehtyy ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja hyvinvointia koskeviin kysymyksiin. Vapaavalintaisten opintojen sekä opinnäytetyön kautta opiskelija voi valita opinnoilleen haluamiaan erityispainotuksia. Ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa korostuu käytännön ja teorian välinen vuorovaikutus.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat tulevat työelämästä, mikä mahdollistaa jatkuvan vuoropuhelun ja työelämälähtöisen kehittämisen. Opetussuunnitelmatyötä ja opetusta toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveys alan asiantuntijoiden, valtakunnallisten sekä kansainvälisten verkostojen kanssa.

Osaamistavoitteet

Tutkinnon tavoitteena on tuottaa analyyttisesti ja kriittisesti ajattelevia ja toimivia sosiaalialan ammattilaisia. Opiskelijat oppivat uusia näkökulmia sosiaali- ja osin myös terveyspalveluiden organisointiin, johtamiseen ja uuden oppimiseen. Tutkinto tarjoaa lähestymistapoja ja välineitä kehittämis- ja tutkimustoimintaan.

Opinnäytetyön kautta opiskelija voi suunnata opintojaan nykyisen tai tavoitteena olevan tulevan työn mukaisesti. Opinnäytetyöprosessi käynnistyy ensimmäisen lukuvuoden aikana. Tutkintoon sisältyvät opintojaksot integroidaan tukemaan opinnäytetyöprosessia.

Opiskelussa toteutetaan monimuotoisia pedagogisia toimintamalleja. Opiskeluun kuuluu itsenäistä opiskelua ja ryhmätyöskentelyä. Opintojaksoihin kuuluu lähiopetusta, jota on pääsääntöisesti kaksi lähipäivää kuukaudessa. Lähipäiviä voidaan toteuttaa myös etänä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 5. / 2026
YSOS24-1001
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

60
YSOS24-1002
SOSIAALIALAN ASIANTUNTIJUUS

(Valitaan kaikki)

20
BH00DR03 Sosiaalipalveluiden tuottamisen toimintaympäristöt 5 5 5 2.5 2.5
BH00DR02 Sosiaalipalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BH00DR23 Kansainvälisiä näkökulmia sosiaalipalveluihin 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
BH00DR01 Osallisuus, kansalaisuus ja asiakkaan asema 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
YSOS24-1003
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan kaikki)

20
BH00DR22 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5 5 5 2.5 2.5
BH00BS33 Laadullinen tutkimus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BH00DR24 Kyselyt ja tilastot 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BH00DR25 Työelämän kehittäminen 5 5 5 2.5 2.5
YSOS24-1004
JOHTAMINEN

(Valitaan kaikki)

15
5E00DL17 Tulevaisuuden lähijohtajuus 5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.8 0.8 0.8 1.3 1.3
BH00DR26 Johtamisen suuntauksia 5 5 5 2.5 2.5
BH00DR27 Johtaminen muutoksessa 5 5 5 2.5 2.5
YSOS24-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan yksi)

5
BH00DR21 Yhteisöllinen sosiaali- ja kasvatusalan työ 5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
BH00DE47 Kulttuurihyvinvointi sosiaali- ja terveyspalveluissa 5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
BH00DR20 Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa 5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
YSOS24-1006
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
BH00DC35 Opinnäytetyön suunnitelma 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BH00DC36 Opinnäytetyö 25 25 12.5 12.5 6.3 6.3 4.2 4.2 4.2
Yhteensä 90 45 55 17.5 27.5 27.5 27.5 8.8 8.8 9.1 9.1 9.1 13.85 13.85 9.07 9.07 9.07

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosiaaliala YAMK kompetenssit

1 Sosiaalialan asiantuntijuusosaaminen

Oppimistulokset:
- Sosionomi (ylempi AMK) osaa kriittisesti analysoida yhteiskunnallisia ja globaaleja muutoksia sekä ennakoida niiden sosiaalisia vaikutuksia
- Sosionomi (ylempi AMK) osaa suunnitella, johtaa ja arvioida asiakasprosesseja sekä tehdä niiden vaikutuksista kokonaisarviointia
- Sosionomi (ylempi AMK) hallitsee sosiaalialan erityisosaamista vastaavia käsitteitä ja työorientaatioita
- Sosionomi (ylempi AMK) kykenee työskentelemään itsenäisesti sosiaalialan vaativissa asiantuntijatehtävissä
- Sosionomi (ylempi AMK) osaa toimia kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa

Sosiaalipalveluiden tuottamisen toimintaympäristöt
Sosiaalipalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat
Kansainvälisiä näkökulmia sosiaalipalveluihin
Osallisuus, kansalaisuus ja asiakkaan asema
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Laadullinen tutkimus
Kyselyt ja tilastot
Työelämän kehittäminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Johtamisen suuntauksia
Johtaminen muutoksessa
Yhteisöllinen sosiaali- ja kasvatusalan työ
Kulttuurihyvinvointi sosiaali- ja terveyspalveluissa
Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyö
2 Johtamisosaaminen

Oppimistulokset:
- Sosionomi (ylempi AMK) ymmärtää strategisen ajattelun ja laatujärjestelmien periaatteet sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön
- Sosionomi (ylempi AMK) hallitsee talous- ja henkilöstöhallinnon perusperiaatteet ja osaa soveltaa niitä
- Sosionomi (ylempi AMK) osaa kehittää ja johtaa työyhteisön toimintaa sekä edistää työhyvinvointia yhteistyössä henkilöstön kanssa
- Sosionomi (ylempi AMK) kykenee johtamaan osaamista, sosiaalialan työkäytäntöjen kehittämistä sekä palvelujen muotoilua monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Työelämän kehittäminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Johtamisen suuntauksia
Johtaminen muutoksessa
Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyö
3 Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen

Oppimistulokset:
- Sosionomi (ylempi AMK) osaa kriittisesti arvioida T&K-toiminnan intressilähtökohtia ja ymmärtää eettisyyden merkityksen T&Ktoiminnassa
- Sosionomi (ylempi AMK) hallitsee T&Ktoiminnan menetelmiä ja osaa kehittää sosiaalialan työtä käytäntötutkimuksen avulla
- Sosionomi osaa kehittää toimintaansa ja sosiaalialan käytäntöjä kokemustietoa reflektoiden ja kansalaisia osallistaen
- Sosionomi (ylempi AMK) osaa innovoida, valmistella ja johtaa projekteja sekä arvioida niiden prosessia ja vaikuttavuutta

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Laadullinen tutkimus
Kyselyt ja tilastot
Työelämän kehittäminen
Johtaminen muutoksessa
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (YAMK), 2022

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (YAMK), 2022, Arene

1. Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri
vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja
tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat
huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Sosiaalipalveluiden tuottamisen toimintaympäristöt
Sosiaalipalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat
Kansainvälisiä näkökulmia sosiaalipalveluihin
Osallisuus, kansalaisuus ja asiakkaan asema
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Laadullinen tutkimus
Kyselyt ja tilastot
Työelämän kehittäminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Johtamisen suuntauksia
Johtaminen muutoksessa
Yhteisöllinen sosiaali- ja kasvatusalan työ
Kulttuurihyvinvointi sosiaali- ja terveyspalveluissa
Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyö
2. Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia
tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä-ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä
ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Sosiaalipalveluiden tuottamisen toimintaympäristöt
Sosiaalipalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat
Kansainvälisiä näkökulmia sosiaalipalveluihin
Osallisuus, kansalaisuus ja asiakkaan asema
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Laadullinen tutkimus
Kyselyt ja tilastot
Työelämän kehittäminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Johtaminen muutoksessa
Kulttuurihyvinvointi sosiaali- ja terveyspalveluissa
Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyö
3. Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.

- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion
toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset
näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin
arvoihin perustuen.

Sosiaalipalveluiden tuottamisen toimintaympäristöt
Sosiaalipalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat
Kansainvälisiä näkökulmia sosiaalipalveluihin
Osallisuus, kansalaisuus ja asiakkaan asema
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Laadullinen tutkimus
Kyselyt ja tilastot
Työelämän kehittäminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Johtamisen suuntauksia
Johtaminen muutoksessa
Yhteisöllinen sosiaali- ja kasvatusalan työ
Kulttuurihyvinvointi sosiaali- ja terveyspalveluissa
Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyö
4. Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä
edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja
yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen
tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia
- kykenee johtamaan työyhteisössään
kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja
vakiinnuttamista.

Sosiaalipalveluiden tuottamisen toimintaympäristöt
Sosiaalipalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat
Kansainvälisiä näkökulmia sosiaalipalveluihin
Osallisuus, kansalaisuus ja asiakkaan asema
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Laadullinen tutkimus
Kyselyt ja tilastot
Työelämän kehittäminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Johtamisen suuntauksia
Johtaminen muutoksessa
Yhteisöllinen sosiaali- ja kasvatusalan työ
Kulttuurihyvinvointi sosiaali- ja terveyspalveluissa
Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyö
5. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa
monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta
huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen
ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Kansainvälisiä näkökulmia sosiaalipalveluihin
Osallisuus, kansalaisuus ja asiakkaan asema
Työelämän kehittäminen
Johtaminen muutoksessa
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyö
6. Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä
ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
? tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa
erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä,
kestäviä ja taloudellisesti kannattavia
ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja
toimintaympäristön muutoksia.

Sosiaalipalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat
Kansainvälisiä näkökulmia sosiaalipalveluihin
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Laadullinen tutkimus
Kyselyt ja tilastot
Työelämän kehittäminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Johtaminen muutoksessa
Kulttuurihyvinvointi sosiaali- ja terveyspalveluissa
Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyö
7. Yrittäjyysosaaminen

• edistää yrittäjämäistä toimintaa työyhteisössään
• edistää yrityksen ja sen ympäristön vuorovaikutusta
• osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä sekä kehittää yrityksen toimintaa suunnitelmallisesti

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Työelämän kehittäminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Johtaminen muutoksessa
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YSOS24-1001
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

60
YSOS24-1002
SOSIAALIALAN ASIANTUNTIJUUS

(Valitaan kaikki)

20
BH00DR03 Sosiaalipalveluiden tuottamisen toimintaympäristöt 5
BH00DR02 Sosiaalipalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat 5
BH00DR23 Kansainvälisiä näkökulmia sosiaalipalveluihin 5
BH00DR01 Osallisuus, kansalaisuus ja asiakkaan asema 5
YSOS24-1003
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan kaikki)

20
BH00DR22 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
BH00BS33 Laadullinen tutkimus 5
BH00DR24 Kyselyt ja tilastot 5
BH00DR25 Työelämän kehittäminen 5
YSOS24-1004
JOHTAMINEN

(Valitaan kaikki)

15
5E00DL17 Tulevaisuuden lähijohtajuus 5
BH00DR26 Johtamisen suuntauksia 5
BH00DR27 Johtaminen muutoksessa 5
YSOS24-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan yksi)

5
BH00DR21 Yhteisöllinen sosiaali- ja kasvatusalan työ 5
BH00DE47 Kulttuurihyvinvointi sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
BH00DR20 Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa 5
YSOS24-1006
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
BH00DC35 Opinnäytetyön suunnitelma 5
BH00DC36 Opinnäytetyö 25