Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka: YAUTE21

Tunnus: YAUTE21

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2021

Kuvaus

Koulutus antaa valmiudet toimia teknologiayrityksen vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Koulutus kehittää osaamista automaatiojärjestelmien suunnittelussa, teollisessa internetissä, digitaalisessa valmistuksessa, tuotekehityksessä ja projektien johtamisessa.

Koulutus sopii esimerkiksi automaatiotekniikan, konetetekniikan, tietotekniikan ja prosessiteknikan insinööreille.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkisiin virkoihin saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Teollisuusyritysten prosessit kehittyvät nopeasti digitalisaation seurauksena. Muutos näkyy voimakkaasti esimerkiksi älykkäissä koneissa, tuotannon ohjauksessa, ohjausjärjestelmissä ja erilaisissa digitaalisissa palveluissa. Automaatiotekniikan YAMK-tutkinto on kehitetty antamaan teollisuuden asiantuntijoille ja esimiehille uusinta tietoa teollisuuden digitalisaation menetelmistä.

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on laaja ja syvällinen osaaminen sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia vaativissa automaatiotekniikan alan asiantuntijatehtävissä. Koulutus antaa valmiuksia myös esimiestehtäviin automaatiotekniikkaa soveltavissa yrityksissä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2021-2022 2022-2023 Syksy
2021
Kevät
2022
Syksy
2022
Kevät
2023
1. / 2021 2. / 2021 3. / 2022 4. / 2022 5. / 2022 1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023
YAUTE21-1001
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

30
YAUTE21-1002
KAIKILLE YHTEISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

10
BG00CF40 Kehittäminen ja tutkiminen 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
8G00CF50 Teollinen internet 5 5 5 1.7 1.7 1.7
YAUTE21-1003
VALINNAISET OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
8I00CG72 Tuotantoautomaatio 5 5 5 2.5 2.5
8I00CG73 Ohjausjärjestelmien suunnittelu 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8I00CG75 Digitaalinen valmistus 5 5 5 2.5 2.5
8I00CH57 Automaation ohjelmistosuunnittelu 5 5 5 2.5 2.5
8I00CH58 Tekoälyn sovellukset teollisuudessa 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KC00CF52 Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5 5 5 2.5 2.5
KC00CF48 Projektijohtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8A00CH84 Ohjelmistotuotannon menetelmät 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8J00CN12 Web-palvelu ja tietokantarajapinnat 5 5 5 2.5 2.5
YAUTE21-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
8G00CF58 Opinnäytetyö 30 30 15 15 7.5 7.5 5 5 5
Yhteensä 60 50 35 22.5 27.5 20 15 11.3 11.3 9.3 9.3 9.3 10 10 5 5 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (YAMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
- osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

Kehittäminen ja tutkiminen
Opinnäytetyö
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
- osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
- osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
- osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
- osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

Kehittäminen ja tutkiminen
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Ohjelmistotuotannon menetelmät
Opinnäytetyö
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
- osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
- osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
- osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
- kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

Teollinen internet
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Projektijohtaminen
Ohjelmistotuotannon menetelmät
Opinnäytetyö
4 Innovaatio-osaaminen

- osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
- osaa johtaa projekteja
- osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
- osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

Kehittäminen ja tutkiminen
Teollinen internet
Tuotantoautomaatio
Ohjausjärjestelmien suunnittelu
Digitaalinen valmistus
Automaation ohjelmistosuunnittelu
Tekoälyn sovellukset teollisuudessa
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Projektijohtaminen
Ohjelmistotuotannon menetelmät
Web-palvelu ja tietokantarajapinnat
Opinnäytetyö
5 Kansainvälistymisosaaminen

- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
- osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
- osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Ohjelmistotuotannon menetelmät
Opinnäytetyö
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia
- ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet ja osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Projektijohtaminen
Ohjelmistotuotannon menetelmät
Opinnäytetyö
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Kehittäminen ja tutkiminen
Ohjausjärjestelmien suunnittelu
Digitaalinen valmistus
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Projektijohtaminen
Ohjelmistotuotannon menetelmät
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YAUTE21-1001
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

30
YAUTE21-1002
KAIKILLE YHTEISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

10
BG00CF40 Kehittäminen ja tutkiminen 5
8G00CF50 Teollinen internet 5
YAUTE21-1003
VALINNAISET OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
8I00CG72 Tuotantoautomaatio 5
8I00CG73 Ohjausjärjestelmien suunnittelu 5
8I00CG75 Digitaalinen valmistus 5
8I00CH57 Automaation ohjelmistosuunnittelu 5
8I00CH58 Tekoälyn sovellukset teollisuudessa 5
KC00CF52 Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5
KC00CF48 Projektijohtaminen 5
8A00CH84 Ohjelmistotuotannon menetelmät 5
8J00CN12 Web-palvelu ja tietokantarajapinnat 5
YAUTE21-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
8G00CF58 Opinnäytetyö 30