Siirry suoraan sisältöön

Geronomi (AMK), Monimuotototeutus: MGERO24

Tunnus: MGERO24

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Geronomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET

Geronomi (AMK) tutkinto-ohjelmassa tavoitteena on, että opiskelijalle syntyy valmiudet ja sitoutuminen toimia vanhusten hyvän elämän edistämiseksi yksilötasolla, yhteisöissä ja organisaatioissa sekä laajemmin koko yhteiskunnassa. Yksilöihin ja ryhmiin kohdistuvassa vanhustyössä geronomin toiminta on ehkäisevää, tukevaa, hoitavaa, kuntouttavaa ja vanhuksen osallisuutta edistävää työtä vanhustyön toimintaympäristöissä. Koulutuksessa painottuvat vanhuksen hyvinvoinnin, toimintakyvyn sekä tuen tarpeiden arviointi ja suunnitelmallinen edistäminen monipuolisilla gerontologisen hoito- ja sosiaalityön menetelmillä sekä psykososiaalisilla- ja sosiokulttuurisilla menetelmillä. Geronomi (AMK) –koulutuksessa ovat keskeisesti esillä myös yksilöllisten vanhuspalvelujen organisoimisessa tarvittavat taidot, kuten palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus, palveluketjujen ja moniammatillisten vanhuspalvelujen organisoiminen ja omaisten tukeminen.

Vanhuspalveluorganisaatioiden tasolla työssä korostuvat palvelutoiminnan ohjaus, lähiesimiestyö sekä henkilöstön ja palvelujen kehittäminen. Yhteiskunnan tasolla työssä korostuu vanhuspalvelujärjestelmien arviointi ja kehittäminen sekä yhteiskunnallinen ja vanhuspoliittinen vaikuttamistyö.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI

Opintojen suorittaminen takaa laaja-alaisen vanhustyön asiantuntijuuden ja ammattitaidon muodostumiseen, Monitieteinen gerontologinen osaaminen antaa mahdollisuuden työllistyä monipuolisesti erilaisiin vanhustyön toimintaympäristöihin, kuten kotihoito, palveluasuminen, palveluohjaus, johtamis- ja kehittämistehtävät niin julkisella kuin yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Opintojen kokonaisuudessa on huomioitu ammatilliset kompetenssit, jotka on laadittu yhteistyössä kaikkien Suomessa geronomikoulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen kanssa. Kompetenssit: monitieteinen gerontologia, ohjaaminen, palvelujärjestelmät, monialainen arviointi, gerontologinen hoito, hoiva ja kuntoutus, johtaminen, kehittäminen, laatu

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT

Geronomi (AMK) tutkinto-ohjelmassa käytetään sosio-konstruktivistista oppimiskäsitystä pedagogisena taustateoriana. Opiskelijan oppimista edistävät erilaiset opiskelijakeskeiset ja kokemukselliset sekä yksilölliset ja yhteistoiminnalliset sekä tutkivan oppimisen oppimismenetelmät. Oppimismenetelmiä käytetään monipuolisesti: teoriaopintoja luentoina, digitaalisia oppimisympäristöjä, pienryhmäharjoituksia, simulaatioharjoituksia ja erilaisten menetelmien harjoittelua. Osa opinnoista voidaan toteuttaa verkko-opintoina, etäopintoina sekä kontaktiopetuksena. Opinnoissa on myös itsenäistä opiskelua. Opintoja voi suorittaa myös ulkomaan vaihdossa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Opiskelija voi suorittaa opintojaan myös SeAMKin monialaisessa SeAMKPro-oppimisympäristössä sekä työelämälähtöisessä Wellbeing Labs Opiskelijatyön -oppimisympäristössä. Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa vapaasti valittavia opintoja sekä valinnaisia ammattiopintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelman kehittämisessä huomioidaan sosiaali- ja terveysalan ajankohtaiset kehittämishaasteet, tutkitun tiedon tulokset sekä työelämän ilmaisemat osaamistarpeet. Hyödynnetään valtakunnallisten osaamistarveselvitysten tuloksia sekä eri tutkimus- ja kehittäjätahojen tuottamaa tietoa osaamistarpeista. Opiskelijoiden antama palaute huomioidaan keittämisessä.
.

Lisätiedot

Opetuksessa ja opintojen suorittamisessa pyritään ottamaan huomioon opiskelijan aiempi osaaminen. Keskeistä opinnoissa kuitenkin on laajentaa näkökulmia vanhustyön ajankohtaisista kehittämiskohteista.

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet perustuvat ammattikorkeakoulutuksen yleisiin kompetensseihin sekä geronomi (AMK) -koulutuksen alakohtaisiin kompetensseihin. Osaamistavoitteet ilmenevät yksityiskohtaisesti opintojaksojen kuvauksista.

Tutkinnon keskeinen kirjallisuus muodostuu sosiaalialan ja vanhuspalveluiden lainsäädännöstä, Talentian sosiaalialan ammattieettisistä ohjeista sekä kunkin opintojakson toteutuksille määritellystä peruskirjallisuudesta sekä muusta ajankohtaisesta materiaalista.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
Kevät
2027
Syksy
2027
1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 5. / 2026 1. / 2026 2. / 2026 3. / 2027 4. / 2027 5. / 2027 1. / 2027 2. / 2027
MGERO24-1001
SEAMKIN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
MGERO24-1002
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2 2 2 1 1
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4 4 4 2 2
XX00DM04 Viestintätaidot 4 4 4 2 2
MGERO24-1003
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
XX00DJ02 Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys 3 3 3 1 1 1
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2 2 2 0.7 0.7 0.7
MGERO24-1005
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

17
STPO201 Lääkehoidon perusteet 2 2 2 0.7 0.7 0.7
BE00DK42 Kansainvälisyys sosiaali- ja terveysalalla 2 2 2 0.7 0.7 0.7
STPG301 Englanti 3 3 3 1 1 1
ST00DS98 Ruotsi 3 3 3 1.5 1.5
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
MGERO24-1006
Osaajaksi kehittyminen vanhustyössä

(Valitaan kaikki)

7
BC00CW98 Orientoituminen geronomin ammattiin 2 2 2 0.7 0.7 0.7
GERPOS400 Osaajana geronomin ammatissa 2 2 2 0.7 0.7 0.7
BC00BS85 Hoito- ja sosiaalityön käsiteanalyysi ja tiedonhankinta 3 3 3 1.5 1.5
MGERO24-1007
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

141
MGERO24-1008
Gerontologisen työn tietoperusta

(Valitaan kaikki)

20
BC00DQ93 Gerontologian perusteet 5 5 5 2.5 2.5
GERATP200 Gerontologisen hoito- ja sosiaalityön perusteet 3 3 3 1 1 1
GERATP300 Vanhustyön etiikka 4 4 4 1.3 1.3 1.3
BC00CG29 Ikäystävällinen ympäristö ja ajattelu 3 3 3 1 1 1
GERATP410 Harjoittelu: Ikääntyneen mielekkään arjen tukeminen 5 5 5 2.5 2.5
MGERO24-1009
Palvelujärjestelmät ja palveluohjaus

(Valitaan kaikki)

27
BC00DC38 Suomalainen yhteiskunta ja sosiaalipolitiikka 3 3 3 1.5 1.5
BC00DC39 Vanhuspalveluiden lainsäädäntö 3 3 3 1 1 1
GERAPJ200 Vanhustyön toimintaympäristöt ja palvelujärjestelmät 3 3 3 1 1 1
BC00DQ94 Palveluohjaus ja palvelutarpeenarviointi 5 5 5 2.5 2.5
BC00BS88 Omaishoito 3 3 3 1 1 1
BC00CY18 Kotona asumisen mahdollistaminen 3 3 3 1.5 1.5
BC00DQ95 Harjoittelu: Gerontologinen sosiaalipalvelutyö 7 7 7 3.5 3.5
MGERO24-1010
Ehkäisevä ja valtaistava työ

(Valitaan kaikki)

25
BC00DQ96 Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BC00CK50 Psykososiaaliset menetelmät 4 4 4 2 2
BC00CY19 Ehkäisevät ja valtaistavat menetelmät 3 3 3 1 1 1
BC00CK52 Sosiokulttuuriset menetelmät 4 4 4 2 2
BC00DQ86 Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla 3 3 3 1.5 1.5
GERAEV510 Harjoittelu: Ehkäisevä ja valtaistava vanhustyö 6 6 6 3 3
MGERO24-1011
Vanhuksen hoiva, hoito ja kuntoutus

(Valitaan kaikki)

35
GERAHK100 Anatomian ja fysiologian perusteet 3 3 3 1.5 1.5
BC00CG25 Lääkehoito ja farmakologia 3 3 3 1 1 1
GERAHK300 Geriatria ja muistisairaudet 2 2 2 0.7 0.7 0.7
BC00CY20 Muistityön osaaminen 5 5 5 2.5 2.5
GERAHK122 Harjoittelu: Muistityö 7 7 7 3.5 3.5
BC00DQ97 Gerontologinen hoitotyö ja kuntoutus 4 4 4 1.3 1.3 1.3
BC00DQ98 Vanhustyö erityisryhmien parissa 4 4 4 1.3 1.3 1.3
BC00DQ99 Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö 7 7 7 2.3 2.3 2.3
MGERO24-1012
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

(Valitaan kaikki)

9
BE00DT13 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
BC00DK39 Projektityö 3 3 3 1 1 1
BC00DR00 Vanhustyön tutkimusmenetelmät ja tutkimustiedon hankinta 4 4 4 1.3 1.3 1.3
MGERO24-1014
Vanhustyön johtaminen

(Valitaan kaikki)

25
BC00DC32 Vanhuspalvelujen johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BC00DC34 Henkilöstöhallinto 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BC00DC33 Vanhuspalvelujen laatu, arviointi ja kehittäminen 3 3 3 1 1 1
GERAJO310 Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen 12 12 12 4 4 4
MGERO24-1013
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
GERAOP100 Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma 5 5 5 1.7 1.7 1.7
GERAOP200 Opinnäytetyön aineiston keruu 5 5 5 2.5 2.5
GERAOP300 Opinnäytetyön raportointi 5 5 5 1.7 1.7 1.7
MGERO24-1017
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
MGERO24-1021
Hyvinvointiteknologia

(Valitaan opintopisteitä: 6)

0 - 6
BX00DS28 Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut 3 3 3 1 1 1
BX00DS27 Arjen toimintakykyä tukeva teknologia 3 3 3 1.5 1.5
MGERO24-1020
Muut valinnaiset ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
MGERO24-1016
Monialaiset työelämäprojektit

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
MGERO24-1015
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 7)

7
BB00DE55 Multi-Professional and Multicultural Simulations in Home Environment 2
BC00CY22 Harjoittelu: Päivittäisten toimintojen tukeminen 4 4 4 1.3 1.3 1.3
BC00CL15 Päivittäisissä toiminnoissa tukemisen perusteet 3 3 3 1 1 1
Yhteensä 210 63 69 67 0 32 31 25 44 27 40 0 16 16 10.4 10.4 10.4 12.5 12.5 14.7 14.7 14.7 13.5 13.5 13.4 13.4 13.4 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Geronomi kompetenssit

1 Gerontologinen osaaminen

- Osaa soveltaa gerontologista monitieteistä tietoa ja osaamista vanhustyössä sekä ymmärtää vanhenemista yksilön ja hänen elämänkulkunsa sekä yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta
- On sisäistänyt voimavaralähtöisen vanhuskäsityksen geronomin työn lähtökohdaksi
- Osaa toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti ja edistää niiden toteutumista
- Edistää iäkkään ihmisen itsemääräämisoikeutta, oikeudenmukaisuutta ja yksilöllisyyttä ihmisarvoisen vanhuuden turvaamiseksi
- Kykenee hyväksyvään empaattiseen, dialogiseen ja reflektiiviseen vuorovaikutukseen ja kohtaamisen erilaisten ihmisten kanssa.
- Osaa toimia kulttuuritaustoiltaan erilaisten ikääntyvien kanssa.
- Osaa toimia kokonaisvaltaisesti ja monialaisesti huomioiden iäkkään ihmisen yksilölliset lähtökohdat vanhustyön erilaisissa toimintaympäristöissä

Lääkehoidon perusteet
Englanti
Ruotsi
Orientoituminen geronomin ammattiin
Osaajana geronomin ammatissa
Hoito- ja sosiaalityön käsiteanalyysi ja tiedonhankinta
Gerontologisen hoito- ja sosiaalityön perusteet
Vanhustyön etiikka
Ikäystävällinen ympäristö ja ajattelu
Harjoittelu: Ikääntyneen mielekkään arjen tukeminen
Palveluohjaus ja palvelutarpeenarviointi
Kotona asumisen mahdollistaminen
Harjoittelu: Gerontologinen sosiaalipalvelutyö
Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen
Ehkäisevät ja valtaistavat menetelmät
Harjoittelu: Ehkäisevä ja valtaistava vanhustyö
Anatomian ja fysiologian perusteet
Lääkehoito ja farmakologia
Geriatria ja muistisairaudet
Muistityön osaaminen
Harjoittelu: Muistityö
Gerontologinen hoitotyö ja kuntoutus
Vanhustyö erityisryhmien parissa
Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö
Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyön aineiston keruu
Opinnäytetyön raportointi
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Harjoittelu: Päivittäisten toimintojen tukeminen
Päivittäisissä toiminnoissa tukemisen perusteet
2 Monialainen arviointiosaaminen

- Osaa moniammatillisessa yhteistyössä arvioida, suunnitella ja toteuttaa ikäihmisten tarpeiden mukaisia palvelukokonaisuuksia
- Osaa arvioida ja ennakoida ikäihmisen laaja-alaista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä palvelutarvetta suhteessa yksilön voimavaroihin, yksilölliseen elämään ja omassa ympäristössä selviytymiseen
- Osaa arvioida, toteuttaa ja koordinoida monialaisesti ikäihmisen yksilöllisiä palveluja
- Osaa hyödyntää toimintakyvyn arvioinnin menetelmiä ja tietoa ikäihmisten hyvinvointia edistävien toimintojen vaikuttavuudesta
- Tunnistaa ikäihmisen hyvinvointia ja toimintakykyä uhkaavia sosiaalisia ja terveydellisiä riskejä sekä niiden taustatekijöitä
- Osaa arvioida erilaisten apuvälineiden tarvetta yhdessä muiden ammattilaisten kanssa ja tukea ikäihmistä apuvälineiden käytössä

Innovaatiot ja kehittäminen
Englanti
Ruotsi
Orientoituminen geronomin ammattiin
Osaajana geronomin ammatissa
Hoito- ja sosiaalityön käsiteanalyysi ja tiedonhankinta
Gerontologisen hoito- ja sosiaalityön perusteet
Vanhustyön etiikka
Ikäystävällinen ympäristö ja ajattelu
Harjoittelu: Ikääntyneen mielekkään arjen tukeminen
Palveluohjaus ja palvelutarpeenarviointi
Omaishoito
Harjoittelu: Gerontologinen sosiaalipalvelutyö
Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen
Psykososiaaliset menetelmät
Ehkäisevät ja valtaistavat menetelmät
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Harjoittelu: Ehkäisevä ja valtaistava vanhustyö
Anatomian ja fysiologian perusteet
Lääkehoito ja farmakologia
Geriatria ja muistisairaudet
Muistityön osaaminen
Harjoittelu: Muistityö
Gerontologinen hoitotyö ja kuntoutus
Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö
Projektityö
Vanhustyön tutkimusmenetelmät ja tutkimustiedon hankinta
Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyön aineiston keruu
Opinnäytetyön raportointi
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
Harjoittelu: Päivittäisten toimintojen tukeminen
Päivittäisissä toiminnoissa tukemisen perusteet
3 Ohjausosaaminen

- Osaa ohjaustyössään toimia ennakoivan ja ennaltaehkäisevän vanhustyön periaatteiden mukaisesti sekä edistää toiminnassaan ikäihmisen terveyttä ja hyvinvointia
- Kykenee ehkäisemään toiminnallaan ikäihmisten syrjäytymistä ja vaikuttamaan sen riskeihin
- Osaa tiedottaa ikäihmisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä
- Hallitsee palveluohjauksellisen työotteen sekä hyödyntää erilaisia palveluohjauksen ja verkostotyön menetelmiä ohjatessaan yksilöitä ja ryhmiä
- Kykenee ohjauksellaan osallistamaan ja voimaannuttamaan iäkästä ihmistä hänen itsemäärämisoikeuttaan kunnioittaen
- Osaa soveltaa ohjaustyössään yhteisöllisiä ja tavoitteellisen ryhmänohjaamisen menetelmiä
- Osaa ohjata ja neuvoa ikäihmistä sekä hänen omaisiaan, perhettään ja läheisiään heidän yksilöllisissä tarpeissaan ja arjessa selviytymisessään
- Hallitsee iäkkäiden ihmisten ohjaamisen erityiskysymyksiä ja osaa toteuttaa ohjausprosessin huomioiden ikäihmisen yksilölliset tarpeet

Osaajana geronomin ammatissa
Harjoittelu: Ikääntyneen mielekkään arjen tukeminen
Vanhustyön toimintaympäristöt ja palvelujärjestelmät
Palveluohjaus ja palvelutarpeenarviointi
Omaishoito
Kotona asumisen mahdollistaminen
Harjoittelu: Gerontologinen sosiaalipalvelutyö
Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen
Psykososiaaliset menetelmät
Sosiokulttuuriset menetelmät
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Harjoittelu: Ehkäisevä ja valtaistava vanhustyö
Lääkehoito ja farmakologia
Muistityön osaaminen
Harjoittelu: Muistityö
Gerontologinen hoitotyö ja kuntoutus
Vanhustyö erityisryhmien parissa
Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö
Vanhuspalvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Vanhuspalvelujen laatu, arviointi ja kehittäminen
Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyön aineiston keruu
Opinnäytetyön raportointi
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Harjoittelu: Päivittäisten toimintojen tukeminen
4 Gerontologinen hoiva-, hoito- ja kuntoutusosaaminen

- Osaa edistää iäkkäiden ihmisten sosiaalista osallisuutta ja toimijuutta heidän hoidon, hoivan ja kuntoutuksen palveluissaan
- Omaa voimavaralähtöisen ja kuntouttavan työotteen ja osaa soveltaa keskeisiä vanhustyön menetelmiä yksilö- ja ryhmätoiminnassa
- Osaa hyödyntää informaatio- ja hyvinvointiteknologiaa toimintaympäristön toimivuuden ja turvallisuuden edistämisessä
- Osaa käyttää sosiokulttuurisia ja toiminnallisia menetelmiä sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä osana hoivaa, hoitoa ja kuntoutusta
- Osaa toteuttaa ja arvioida iäkkään ihmisen turvallista lääkehoitoa
- Tunnistaa ikäihmisen tavallisimmat sairaudet ja niiden vaikutukset vanhan ihmisen toimintakykyyn sekä osaa ohjata ikäihmistä sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa
- Osaa muistisairaan ihmisen hoidon, tukemisen ja kuntoutumisen menetelmiä sekä osaa kehittää muistisairaiden palveluja
- Osaa tukea kotona asuvaa ikäihmistä ja omaishoitoperheitä sekä kehittää heitä tukevia palveluita

Lääkehoidon perusteet
Orientoituminen geronomin ammattiin
Osaajana geronomin ammatissa
Vanhustyön etiikka
Palveluohjaus ja palvelutarpeenarviointi
Omaishoito
Kotona asumisen mahdollistaminen
Harjoittelu: Gerontologinen sosiaalipalvelutyö
Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen
Psykososiaaliset menetelmät
Ehkäisevät ja valtaistavat menetelmät
Sosiokulttuuriset menetelmät
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Harjoittelu: Ehkäisevä ja valtaistava vanhustyö
Anatomian ja fysiologian perusteet
Lääkehoito ja farmakologia
Geriatria ja muistisairaudet
Muistityön osaaminen
Harjoittelu: Muistityö
Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö
Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyön aineiston keruu
Opinnäytetyön raportointi
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Harjoittelu: Päivittäisten toimintojen tukeminen
Päivittäisissä toiminnoissa tukemisen perusteet
5 Palvelujärjestelmäosaaminen

- Tuntee kansalliset ja keskeiset kansainväliset vanhuspoliittiset strategiat ja tavoitteet sekä kykenee kehittämään niiden pohjalta ikäihmisten palveluja ja laatua
- Pystyy osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ikäihmisten elämästä ja asemasta yhteiskunnassa ja vanhuspalveluissa sekä vaikuttamaan niihin omalla asiantuntijuudellaan
- Hallitsee vanhuspalvelujen toimintaympäristöt ja palvelurakenteen (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori) sekä osaa soveltaa tietojaan palvelujen järjestämisessä, tuottamisessa ja kehittämisessä
- Hallitsee ikäihmisten sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelut ja niihin liittyvän lainsäädännön, suositukset ja ohjelmat siten, että pystyy soveltamaan tietojaan sekä palvelujen kehittämisessä että asiakastyössä
- Osaa hyödyntää monipuolisesti kulttuuri- ja liikuntapalvelujen mahdollisuuksia iäkkäiden ihmisten toimintakyvyn ja hyvinvoinnnin tukemisessa
- Kykenee koordinoimaan moniammattillista yhteistyötä ikäihmisten tarpeita vastaavien palvelujen kehittämistä, suunnittelua, ja toteuttamista

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Kansainvälisyys sosiaali- ja terveysalalla
Osaajana geronomin ammatissa
Ikäystävällinen ympäristö ja ajattelu
Harjoittelu: Ikääntyneen mielekkään arjen tukeminen
Suomalainen yhteiskunta ja sosiaalipolitiikka
Vanhuspalveluiden lainsäädäntö
Vanhustyön toimintaympäristöt ja palvelujärjestelmät
Palveluohjaus ja palvelutarpeenarviointi
Omaishoito
Kotona asumisen mahdollistaminen
Harjoittelu: Gerontologinen sosiaalipalvelutyö
Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen
Ehkäisevät ja valtaistavat menetelmät
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Harjoittelu: Ehkäisevä ja valtaistava vanhustyö
Muistityön osaaminen
Harjoittelu: Muistityö
Vanhustyö erityisryhmien parissa
Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö
Projektityö
Vanhuspalvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Vanhuspalvelujen laatu, arviointi ja kehittäminen
Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyön aineiston keruu
Opinnäytetyön raportointi
Päivittäisissä toiminnoissa tukemisen perusteet
6 Johtamis-, kehittämis- ja laadunhallintaosaaminen

- Osaa kehittää ja johtaa vanhustyötä eettisesti ja asiakaslähtöisesti
- Osaa soveltaa työyhteisön kehittämisen ja johtamisen keskeisiä strategioita ja teorioita vanhustyön kehittämisessä, koordinoinnissa ja johtamisessa
- Osaa arvioida vanhuspalveluiden laatua ja osaa käyttää keskeisiä laatutyön välineitä
- Osaa toimia dialogisesti ja joustavasti työyhteisössä sekä hallitsee neuvottelu-, tiedotus- ja ohjaustaitoja
- Omaa yrittäjämäisen toimintatavan
- Kykenee toimimaan esimiestehtävissä ja tuntee talousosaamisen ja markkinoinnin perusteet
- Osaa tukea henkilöstön työhyvinvointia
- Osaa soveltaa tutkimus- ,kehittämis- ja innovaatiotoiminnan menetelmiä vanhuspalvelujen ja työyhteisöjen kehittämissä
- Kykenee toimimaan projekteissa
- Osaa hyödyntää gerontologista tutkimusta ja tietoa kehittämisessä ja johtamisessa
- Kykenee tuottamaan tietoa vanhuspalvelujen ennakointiin ja kehittämiseen

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Innovaatiot ja kehittäminen
Kansainvälisyys sosiaali- ja terveysalalla
Osaajana geronomin ammatissa
Vanhuspalveluiden lainsäädäntö
Vanhustyön toimintaympäristöt ja palvelujärjestelmät
Muistityön osaaminen
Harjoittelu: Muistityö
Projektityö
Vanhustyön tutkimusmenetelmät ja tutkimustiedon hankinta
Vanhuspalvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Vanhuspalvelujen laatu, arviointi ja kehittäminen
Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyön aineiston keruu
Opinnäytetyön raportointi
Luokittelemattomat
Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Gerontologian perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Multi-Professional and Multicultural Simulations in Home Environment

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Innovaatiot ja kehittäminen
Lääkehoidon perusteet
Kansainvälisyys sosiaali- ja terveysalalla
Englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Orientoituminen geronomin ammattiin
Hoito- ja sosiaalityön käsiteanalyysi ja tiedonhankinta
Suomalainen yhteiskunta ja sosiaalipolitiikka
Anatomian ja fysiologian perusteet
2 Ammattiopinnot
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Osaajana geronomin ammatissa
Gerontologian perusteet
Gerontologisen hoito- ja sosiaalityön perusteet
Vanhustyön etiikka
Ikäystävällinen ympäristö ja ajattelu
Vanhuspalveluiden lainsäädäntö
Vanhustyön toimintaympäristöt ja palvelujärjestelmät
Palveluohjaus ja palvelutarpeenarviointi
Omaishoito
Kotona asumisen mahdollistaminen
Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen
Psykososiaaliset menetelmät
Ehkäisevät ja valtaistavat menetelmät
Sosiokulttuuriset menetelmät
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Lääkehoito ja farmakologia
Geriatria ja muistisairaudet
Muistityön osaaminen
Gerontologinen hoitotyö ja kuntoutus
Vanhustyö erityisryhmien parissa
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektityö
Vanhustyön tutkimusmenetelmät ja tutkimustiedon hankinta
Vanhuspalvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Vanhuspalvelujen laatu, arviointi ja kehittäminen
3 Vapaasti valittavat opinnot
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Multi-Professional and Multicultural Simulations in Home Environment
Päivittäisissä toiminnoissa tukemisen perusteet
4 Harjoittelu
Harjoittelu: Ikääntyneen mielekkään arjen tukeminen
Harjoittelu: Gerontologinen sosiaalipalvelutyö
Harjoittelu: Ehkäisevä ja valtaistava vanhustyö
Harjoittelu: Muistityö
Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö
Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen
Harjoittelu: Päivittäisten toimintojen tukeminen
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyön aineiston keruu
Opinnäytetyön raportointi
Luokittelemattomat

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), 2022

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), Arene 2022

1. Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisym-päristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Innovaatiot ja kehittäminen
Englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Orientoituminen geronomin ammattiin
Osaajana geronomin ammatissa
Harjoittelu: Gerontologinen sosiaalipalvelutyö
Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö
Vanhustyön tutkimusmenetelmät ja tutkimustiedon hankinta
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyön aineiston keruu
Opinnäytetyön raportointi
Multi-Professional and Multicultural Simulations in Home Environment
2. Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Innovaatiot ja kehittäminen
Lääkehoidon perusteet
Kansainvälisyys sosiaali- ja terveysalalla
Englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Orientoituminen geronomin ammattiin
Osaajana geronomin ammatissa
Hoito- ja sosiaalityön käsiteanalyysi ja tiedonhankinta
Gerontologisen hoito- ja sosiaalityön perusteet
Vanhustyön etiikka
Harjoittelu: Ikääntyneen mielekkään arjen tukeminen
Suomalainen yhteiskunta ja sosiaalipolitiikka
Vanhuspalveluiden lainsäädäntö
Vanhustyön toimintaympäristöt ja palvelujärjestelmät
Palveluohjaus ja palvelutarpeenarviointi
Omaishoito
Kotona asumisen mahdollistaminen
Harjoittelu: Gerontologinen sosiaalipalvelutyö
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Harjoittelu: Ehkäisevä ja valtaistava vanhustyö
Anatomian ja fysiologian perusteet
Lääkehoito ja farmakologia
Geriatria ja muistisairaudet
Muistityön osaaminen
Harjoittelu: Muistityö
Gerontologinen hoitotyö ja kuntoutus
Vanhustyö erityisryhmien parissa
Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö
Projektityö
Vanhustyön tutkimusmenetelmät ja tutkimustiedon hankinta
Vanhuspalvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Vanhuspalvelujen laatu, arviointi ja kehittäminen
Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Multi-Professional and Multicultural Simulations in Home Environment
Harjoittelu: Päivittäisten toimintojen tukeminen
Päivittäisissä toiminnoissa tukemisen perusteet
3. Eettisyys

Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettis-ten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toimin-nastaan ja sen seurauksista ja reflek-toimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa?arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuu-den ja saavutettavuuden toteutu-mista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytän-nön periaatteet ja toimii niiden mukai-sesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Lääkehoidon perusteet
Orientoituminen geronomin ammattiin
Osaajana geronomin ammatissa
Hoito- ja sosiaalityön käsiteanalyysi ja tiedonhankinta
Gerontologian perusteet
Gerontologisen hoito- ja sosiaalityön perusteet
Vanhustyön etiikka
Ikäystävällinen ympäristö ja ajattelu
Harjoittelu: Ikääntyneen mielekkään arjen tukeminen
Vanhuspalveluiden lainsäädäntö
Vanhustyön toimintaympäristöt ja palvelujärjestelmät
Palveluohjaus ja palvelutarpeenarviointi
Omaishoito
Kotona asumisen mahdollistaminen
Harjoittelu: Gerontologinen sosiaalipalvelutyö
Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen
Psykososiaaliset menetelmät
Ehkäisevät ja valtaistavat menetelmät
Sosiokulttuuriset menetelmät
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Anatomian ja fysiologian perusteet
Lääkehoito ja farmakologia
Geriatria ja muistisairaudet
Muistityön osaaminen
Harjoittelu: Muistityö
Gerontologinen hoitotyö ja kuntoutus
Vanhustyö erityisryhmien parissa
Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö
Vanhustyön tutkimusmenetelmät ja tutkimustiedon hankinta
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Harjoittelu: Päivittäisten toimintojen tukeminen
Päivittäisissä toiminnoissa tukemisen perusteet
4. Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toi-mii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.
- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimin-tamallien etsimiseen, käyttöönottami-seen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Lääkehoidon perusteet
Kansainvälisyys sosiaali- ja terveysalalla
Orientoituminen geronomin ammattiin
Osaajana geronomin ammatissa
Hoito- ja sosiaalityön käsiteanalyysi ja tiedonhankinta
Gerontologian perusteet
Gerontologisen hoito- ja sosiaalityön perusteet
Ikäystävällinen ympäristö ja ajattelu
Harjoittelu: Ikääntyneen mielekkään arjen tukeminen
Suomalainen yhteiskunta ja sosiaalipolitiikka
Vanhuspalveluiden lainsäädäntö
Vanhustyön toimintaympäristöt ja palvelujärjestelmät
Palveluohjaus ja palvelutarpeenarviointi
Omaishoito
Kotona asumisen mahdollistaminen
Harjoittelu: Gerontologinen sosiaalipalvelutyö
Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen
Psykososiaaliset menetelmät
Ehkäisevät ja valtaistavat menetelmät
Sosiokulttuuriset menetelmät
Harjoittelu: Ehkäisevä ja valtaistava vanhustyö
Geriatria ja muistisairaudet
Muistityön osaaminen
Gerontologinen hoitotyö ja kuntoutus
Vanhustyö erityisryhmien parissa
Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö
Vanhuspalvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Vanhuspalvelujen laatu, arviointi ja kehittäminen
Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Harjoittelu: Päivittäisten toimintojen tukeminen
Päivittäisissä toiminnoissa tukemisen perusteet
5. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Kansainvälisyys sosiaali- ja terveysalalla
Englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Harjoittelu: Gerontologinen sosiaalipalvelutyö
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö
Vanhustyön tutkimusmenetelmät ja tutkimustiedon hankinta
Vanhuspalvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Vanhuspalvelujen laatu, arviointi ja kehittäminen
Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen
Multi-Professional and Multicultural Simulations in Home Environment
6. Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus- ja kehittä-mismenetelmiä.

- ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä mui-den kanssa.
- osaa työskennellä projekteissa yhteis-työssä eri alojen toimijoiden kanssa.
- osaa soveltaa kehittämisessä alan ole-massa olevaa tietoa ja hyödyntää tutki-mus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Innovaatiot ja kehittäminen
Gerontologisen hoito- ja sosiaalityön perusteet
Palveluohjaus ja palvelutarpeenarviointi
Omaishoito
Kotona asumisen mahdollistaminen
Harjoittelu: Gerontologinen sosiaalipalvelutyö
Psykososiaaliset menetelmät
Ehkäisevät ja valtaistavat menetelmät
Sosiokulttuuriset menetelmät
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Harjoittelu: Ehkäisevä ja valtaistava vanhustyö
Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö
Projektityö
Vanhustyön tutkimusmenetelmät ja tutkimustiedon hankinta
Vanhuspalvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Vanhuspalvelujen laatu, arviointi ja kehittäminen
Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyön aineiston keruu
Opinnäytetyön raportointi
7. Yrittäjyysosaaminen

• osaa toimia työelämässä yrittäjämäisesti
• osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia
• ymmärtää yrityksen ja sen toimintaympäristön vuorovaikutusta
• ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
• osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Innovaatiot ja kehittäminen
Ikäystävällinen ympäristö ja ajattelu
Harjoittelu: Gerontologinen sosiaalipalvelutyö
Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö
Projektityö
Vanhuspalvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Vanhuspalvelujen laatu, arviointi ja kehittäminen
Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyön aineiston keruu
Opinnäytetyön raportointi
Luokittelemattomat
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
MGERO24-1001
SEAMKIN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
MGERO24-1002
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4
XX00DM04 Viestintätaidot 4
MGERO24-1003
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
XX00DJ02 Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys 3
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2
MGERO24-1005
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

17
STPO201 Lääkehoidon perusteet 2
BE00DK42 Kansainvälisyys sosiaali- ja terveysalalla 2
STPG301 Englanti 3
ST00DS98 Ruotsi 3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
MGERO24-1006
Osaajaksi kehittyminen vanhustyössä

(Valitaan kaikki)

7
BC00CW98 Orientoituminen geronomin ammattiin 2
GERPOS400 Osaajana geronomin ammatissa 2
BC00BS85 Hoito- ja sosiaalityön käsiteanalyysi ja tiedonhankinta 3
MGERO24-1007
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

141
MGERO24-1008
Gerontologisen työn tietoperusta

(Valitaan kaikki)

20
BC00DQ93 Gerontologian perusteet 5
GERATP200 Gerontologisen hoito- ja sosiaalityön perusteet 3
GERATP300 Vanhustyön etiikka 4
BC00CG29 Ikäystävällinen ympäristö ja ajattelu 3
GERATP410 Harjoittelu: Ikääntyneen mielekkään arjen tukeminen 5
MGERO24-1009
Palvelujärjestelmät ja palveluohjaus

(Valitaan kaikki)

27
BC00DC38 Suomalainen yhteiskunta ja sosiaalipolitiikka 3
BC00DC39 Vanhuspalveluiden lainsäädäntö 3
GERAPJ200 Vanhustyön toimintaympäristöt ja palvelujärjestelmät 3
BC00DQ94 Palveluohjaus ja palvelutarpeenarviointi 5
BC00BS88 Omaishoito 3
BC00CY18 Kotona asumisen mahdollistaminen 3
BC00DQ95 Harjoittelu: Gerontologinen sosiaalipalvelutyö 7
MGERO24-1010
Ehkäisevä ja valtaistava työ

(Valitaan kaikki)

25
BC00DQ96 Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen 5
BC00CK50 Psykososiaaliset menetelmät 4
BC00CY19 Ehkäisevät ja valtaistavat menetelmät 3
BC00CK52 Sosiokulttuuriset menetelmät 4
BC00DQ86 Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla 3
GERAEV510 Harjoittelu: Ehkäisevä ja valtaistava vanhustyö 6
MGERO24-1011
Vanhuksen hoiva, hoito ja kuntoutus

(Valitaan kaikki)

35
GERAHK100 Anatomian ja fysiologian perusteet 3
BC00CG25 Lääkehoito ja farmakologia 3
GERAHK300 Geriatria ja muistisairaudet 2
BC00CY20 Muistityön osaaminen 5
GERAHK122 Harjoittelu: Muistityö 7
BC00DQ97 Gerontologinen hoitotyö ja kuntoutus 4
BC00DQ98 Vanhustyö erityisryhmien parissa 4
BC00DQ99 Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö 7
MGERO24-1012
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

(Valitaan kaikki)

9
BE00DT13 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
BC00DK39 Projektityö 3
BC00DR00 Vanhustyön tutkimusmenetelmät ja tutkimustiedon hankinta 4
MGERO24-1014
Vanhustyön johtaminen

(Valitaan kaikki)

25
BC00DC32 Vanhuspalvelujen johtaminen 5
BC00DC34 Henkilöstöhallinto 5
BC00DC33 Vanhuspalvelujen laatu, arviointi ja kehittäminen 3
GERAJO310 Harjoittelu: Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen 12
MGERO24-1013
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
GERAOP100 Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma 5
GERAOP200 Opinnäytetyön aineiston keruu 5
GERAOP300 Opinnäytetyön raportointi 5
MGERO24-1017
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
MGERO24-1021
Hyvinvointiteknologia

(Valitaan opintopisteitä: 6)

0 - 6
BX00DS28 Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut 3
BX00DS27 Arjen toimintakykyä tukeva teknologia 3
MGERO24-1020
Muut valinnaiset ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
MGERO24-1016
Monialaiset työelämäprojektit

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
MGERO24-1015
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 7)

7
BB00DE55 Multi-Professional and Multicultural Simulations in Home Environment 2
BC00CY22 Harjoittelu: Päivittäisten toimintojen tukeminen 4
BC00CL15 Päivittäisissä toiminnoissa tukemisen perusteet 3