Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (AMK), Tietotekniikka, Päivätoteutus: TITE22

Tunnus: TITE22

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET

SeAMKin tietotekniikan koulutuksessa yhdistyvät tekniikan ja yrittäjyyden opinnot. Koulutus pohjautuu SeAMKin kansallisesti merkittäviin vahvuusaloihin: teollisen internetin osaamiseen sekä yrittäjyyden ja kasvun edistämiseen.

Tietotekniikkaa tarvitaan kaikkialla ja ilman sitä yhteiskunta ja elinkeinoelämä eivät toimisi. Yhä useammat palvelut tuotetaan digitaalisesti tietojärjestelmien avulla. Tietotekniikkaa tarvitaan myös teollisuudessa, esimerkiksi tuotantolinjojen sekä koneiden ja laitteiden ohjauksessa. Nykyään yhä useampi laite on kytketty internetiin ja laitteilta saatua analysoidaan pilvipalveluissa liiketoiminnan tarpeisiin. Digitalisoitumisen myötä tietotekniikan ammattilaisia tarvitaan yhä enemmän ja esimerkiksi ohjelmistosuunnittelijoista on tällä hetkellä huutava pula.
Tietotekniikan ja ohjelmistoalan tehtävissä teknisen osaamisen lisäksi asiakastarpeen ymmärtäminen ja yrittäjähenkinen työskentelytapa ovat erittäin merkittävässä roolissa.

Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opetuksessa yhdistyvät teoria- ja projektiopinnot saumattomaksi kokonaisuudeksi, jossa jo opintojen alusta alkaen opiskellaan työelämää mallintavassa ympäristössä muun muassa virtuaaliyrityksen muodossa. Liiketoimintaosaaminen ja asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen seuraavat mukana läpi tutkinto-ohjelman. Tämä antaa opiskelijalle erinomaiset valmiudet toimia tietoteknisten asiantuntijatehtävien eturintamassa tai niin halutessaan myös yrittäjänä.

Opintojen aikana opiskelija saa kattavan ohjelmointiosaamisen lisäksi vahvan osaamisen myös muun muassa teollisen internetin sovelluksista ja tietoverkkoteknologioista. Syventävissä opinnoissa opiskelija voi perehtyä lisäksi esimerkiksi palvelinteknologioihin, elektroniikkaan, sulautettuihin järjestelmiin, peliohjelmointiin ja verkkoliiketoimintaan. Vaihtoehtoisia syventävien opintojen moduleja on useita.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI

Tietotekniikan koulutus antaa erinomaiset valmiudet työskennellä niin teollisuus- ja ohjelmistoyritysten tehtävissä kuin ohjelmistoalan yrittäjänäkin. Koulutuksen yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa.

Valmistuttuasi tietotekniikan insinööriksi voit työskennellä muun muassa ohjelmistosuunnittelijana, tietoverkkoasiantuntijana tai tietotekniikan alan yrittäjänä.

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT

Tutkinto-ohjelman opinnot nojaavat osaltaan vahvaan teoriapohjaan ja niihin liittyviin projektiopintojaksoihin. Opintojen aikana tehdään niin IoT-järjestelmiin, ohjelmistotuotantoon kuin yritystoimeksiantoonkin liittyviä projekteja. Kumppaniyritysten läheinen yhteistyö tutkinto-ohjelman opetuksessa luo myös kontakteja mahdollisiin tuleviin työnantajiin.

Osa opiskelusta tapahtuu kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden kanssa englannin kielellä. Tämä parantaa kielitaitoa ja kehittää opiskelijan osaamista myös kansainvälisiä työtehtäviä varten. Tietotekniikan alalla myös suuri osa opiskelumateriaalista on englanninkielistä.

Opinnoissa huomioidaan myös kestävä kehitys. Oikein käytettynä tietotekniikan avulla voidaan säästää luonnonvaroja ja vähentää päästöjä. Toisaalta tietotekniikan infrastruktuurista on tullut myös merkittävä energian kuluttaja ja päästöjen lähde. Tietotekniikan vaikutusta kestävään kehitykseen pohditaan muun muassa tietoliikenteeseen ja teolliseen internetiin liittyvillä opintojaksoilla.

Oppimisessa otetaan huomioon oppijan aikaisemmat tiedot ja tulkinnat ja autetaan häntä kytkemään uusi opittava asia aikaisempaan tieto-ja kokemusperustaansa (sosiokonstruktivismi).

Opetusuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.

• Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
• Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana.
• Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
• Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona.
• Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Koulutuksessa on huomioitu alueen yritysten tarpeet ja osaajien kysyntä. Valmistuneet työllistyvät hyvin, sillä tietotekniikan alalla on tällä hetkellä pulaa osaajista.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 5. / 2026
TITE22-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
TITE22-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 2 2 1 1
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2 2 2 1 1
YPO3A3 Viestintätaidot 3 3 3 1 1 1
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3 3 3 1.5 1.5
TITE22-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3 3 3 1.5 1.5
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2 2 2 0.7 0.7 0.7
TITE22-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 1 1
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 1.5 1.5
TITE22-1005
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

34
TITE22-1006
Kielet

(Valitaan kaikki)

9
KC00CG77 Työelämän englanti 3 3 3 1 1 1
KC00CG78 Ammattialan englanti 3 3 3 1.5 1.5
KL00CG76 Ruotsi 3 3 3 1.5 1.5
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
TITE22-1007
Matematiikka

(Valitaan kaikki)

13
KC00AMT1030 Algebra ja geometria 4 4 4 2 2
KC00AMT1010 Vektorit ja matriisit 3 3 3 1 1 1
KC00AMT1020 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 3 3 1.5 1.5
CQ00CW43 Tietotekniikan matematiikka 3 3 3 1 1 1
TITE22-1008
Fysiikka

(Valitaan kaikki)

12
KC00AFY1000 Mekaniikka 3 3 3 1.5 1.5
KC00AFY1010 Sähkö- ja lämpöoppi 3 3 3 1 1 1
KC00AFY1020 Fysiikan laboratoriotyöt 3 3 3 1.5 1.5
KL25AA30000 Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka 3 3 3 1 1 1
TITE22-1009
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

101
TITE22-1010
TIETOTEKNIIKAN YHTEISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

101
TITE22-1011
Ohjelmistotekniikka

(Valitaan kaikki)

46
KL00CX05 Ohjelmoinnin perusteet 1 3 3 3 1.5 1.5
KL00CX06 Ohjelmoinnin perusteet 2 4 4 4 1.3 1.3 1.3
KL00CT67 Web-ohjelmoinnin perusteet 3 3 3 1.5 1.5
KL00CQ10 Olio-ohjelmointi 5 4 4 2 2
KL00CQ20 Tietokannat 4 4 4 2 2
KL00CQ12 Tietorakenteet ja algoritmit 4 4 4 1.3 1.3 1.3
KL00CQ14 Käyttöliittymät 3 3 3 1.5 1.5
KL00CQ18 Käyttöjärjestelmät 4 4 4 1.3 1.3 1.3
KL00CQ16 Selainohjelmointi 3 3 3 1.5 1.5
KL00CQ24 Palvelinohjelmointi 4 4 4 2 2
KL00CT65 Ohjelmistotuotannon perusteet 3 4 4 2 2
KL00CT66 Ohjelmistoprojekti 6 6 6 2 2 2
TITE22-1012
Tietoverkot

(Valitaan kaikki)

12
KL00CQ30 Tietoliikenteen perusteet 3 4 4 1.3 1.3 1.3
KL00CQ32 Tietoliikenneverkot 3 3 3 1.5 1.5
KL00CQ34 Langaton tiedonsiirto 3 3 3 1 1 1
KL00CQ36 Tietoturva 3 3 3 1.5 1.5
TITE22-1013
Teollinen internet ja IoT

(Valitaan kaikki)

22
KL00CT68 IoT-järjestelmät 6 6 6 3 3
KL00CT69 IoT-järjestelmien projektityö 6 6 6 2 2 2
KL00CQ56 Sulautetut järjestelmät 4 4 4 1.3 1.3 1.3
KL25AB10000 Automaation perusteet 3 3 3 1 1 1
KL25AB77200 Teollisen internetin perusteet 3 3 3 1 1 1
TITE22-1014
Tietotekniikan alan yritystoiminta

(Valitaan kaikki)

21
KL00CT70 Liiketoiminta ja yrittäjyys 1 4 4 4 2 2
KL00CT71 Liiketoiminta ja yrittäjyys 2 3 3 3 1.5 1.5
KL00CT77 Palvelumuotoilu 3 3 3 1.5 1.5
KL00CT78 Asiantuntijaorganisaation johtaminen 3 3 3 1 1 1
KC04CA85013 Työelämän viestintä 2 2 2 1 1
KL00CT72 Tietotekniikan projektityö 6 6 6 2 2 2
TITE22-1015
VAIHTOEHTOISET OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
TITE22-1016
Ohjelmistotuotanto

(Valitaan kaikki)

10
KL00CT73 Ohjelmistotuotannon jatkokurssi 4 4 4 1.3 1.3 1.3
KL25AB77100 Verkko-ohjelmointi 3 3 3 1 1 1
AE00CM91 C++ Programming 3 3 3 1.5 1.5
TITE22-1017
Elektroniikka ja sulautetut järjestelmät

(Valitaan kaikki)

10
KL25AB10101 Elektroniikan perusteet 3 3 3 1 1 1
AE00CM82 Laboratory Assignments in Electronics 3 3 3 1.5 1.5
KL00CT75 Reaaliaikajärjestelmät 4 4 4 1.3 1.3 1.3
TITE22-1018
Palvelinteknologiat

(Valitaan kaikki)

10
KL00CT76 Palvelinympäristöt 4 4 4 1.3 1.3 1.3
AE00CM75 Virtual Environments 3 3 3 1.5 1.5
8A00CD68 Pilvipalvelut 3 3 3 1.5 1.5
TITE22-1019
Tietotekniikan sovellukset

(Valitaan kaikki)

10
A800CH65 Konenäkömenetelmät ja -sovellukset 4 4 4 1.3 1.3 1.3
AE00CM73 Introduction to Artificial Intelligence 3 3 3 1.5 1.5
KL04BT50060 Paikannusteknologiat 3 3 3 1.5 1.5
TITE22-1020
Verkkoliiketoiminta

(Valitaan kaikki)

10
LT00BP10 E-Commerce Web Design 5 5 5 2.5 2.5
IB00CX87 Digital Marketing 5 5 5 1.7 1.7 1.7
TITE22-1021
Laajennettu todellisuus ja peliohjelmointi

(Valitaan kaikki)

10
KL00CT74 Laajennettu todellisuus 4 4 4 1.3 1.3 1.3
KL00CR20 Peliohjelmointi 3 3 3 1 1 1
KL00CR10 Mobiiliohjelmointi 3 3 3 1.5 1.5
TITE22-1022
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
KC00CD03 Matematiikan perusopintojakso 2 2 2 1 1
KC00CD05 Täydennyskurssi, englanti 2
KL00CD07 Täydennyskurssi, ruotsi 2
8A00CG30 Tutortoiminta 1 - 6
XX00CU21 Matemaattisten AMK-aineiden perusteet 3
7A00DI94 Ohjelmistorobotiikka 3
TITE22-1023
Muut vapaasti valittavat opinnot. Voidaan ottaa myös vaihtoehtoisista opinnoista

(Valitaan opintopisteitä: 10)

0 - 10
TITE22-1024
Monialaiset projektopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

0 - 10
TITE22-1025
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
KC00CR44 Harjoittelu 1 15 15 15 5 5 5
KC00CR46 Harjoittelu 2 15 15 15 7.5 7.5
TITE22-1026
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
KC00CR48 Opinnäytetyö 15 15 15 5 5 5
Yhteensä 240 62 71 73 57 30 32 35 36 33 40 31 26 15 15 10.6 10.6 10.6 17.5 17.5 11.9 11.9 11.9 16.5 16.5 13.3 13.3 13.3 15.5 15.5 8.6 8.6 8.6

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Ohjelmoinnin perusteet 1
Ohjelmoinnin perusteet 2
Web-ohjelmoinnin perusteet
Olio-ohjelmointi
Tietokannat
Tietorakenteet ja algoritmit
Käyttöliittymät
Selainohjelmointi
Tietoliikenteen perusteet
IoT-järjestelmät
IoT-järjestelmien projektityö
Elektroniikan perusteet
Matematiikan perusopintojakso
Tutortoiminta
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Ohjelmistotuotannon perusteet
Ohjelmistoprojekti
Tietoliikenneverkot
Langaton tiedonsiirto
Tietoturva
Teollisen internetin perusteet
Liiketoiminta ja yrittäjyys 1
Liiketoiminta ja yrittäjyys 2
Palvelumuotoilu
Työelämän viestintä
Tietotekniikan projektityö
Ohjelmistotuotannon jatkokurssi
Palvelinympäristöt
Pilvipalvelut
Introduction to Artificial Intelligence
Paikannusteknologiat
Digital Marketing
Tutortoiminta
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Olio-ohjelmointi
Tietorakenteet ja algoritmit
Käyttöliittymät
Selainohjelmointi
Ohjelmistotuotannon perusteet
Ohjelmistoprojekti
IoT-järjestelmät
IoT-järjestelmien projektityö
Teollisen internetin perusteet
Palvelumuotoilu
Asiantuntijaorganisaation johtaminen
Työelämän viestintä
Tietotekniikan projektityö
Ohjelmistotuotannon jatkokurssi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

Palvelinohjelmointi
Ohjelmistotuotannon perusteet
Ohjelmistoprojekti
Sulautetut järjestelmät
Automaation perusteet
Teollisen internetin perusteet
Liiketoiminta ja yrittäjyys 1
Liiketoiminta ja yrittäjyys 2
Palvelumuotoilu
Asiantuntijaorganisaation johtaminen
Tietotekniikan projektityö
Ohjelmistotuotannon jatkokurssi
Verkko-ohjelmointi
C++ Programming
Elektroniikan perusteet
Reaaliaikajärjestelmät
Laajennettu todellisuus
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Ohjelmistotuotannon perusteet
Ohjelmistoprojekti
Teollisen internetin perusteet
Tietotekniikan projektityö
Ohjelmistotuotannon jatkokurssi
E-Commerce Web Design
Digital Marketing
Täydennyskurssi, englanti
Täydennyskurssi, ruotsi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Palvelinohjelmointi
Ohjelmistotuotannon perusteet
Ohjelmistoprojekti
IoT-järjestelmät
IoT-järjestelmien projektityö
Teollisen internetin perusteet
Liiketoiminta ja yrittäjyys 1
Liiketoiminta ja yrittäjyys 2
Palvelumuotoilu
Asiantuntijaorganisaation johtaminen
Tietotekniikan projektityö
Ohjelmistotuotannon jatkokurssi
E-Commerce Web Design
Digital Marketing
Peliohjelmointi
Mobiiliohjelmointi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Olio-ohjelmointi
Tietokannat
Ohjelmistotuotannon perusteet
Ohjelmistoprojekti
Ohjelmistotuotannon jatkokurssi
Laboratory Assignments in Electronics
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Tietotekniikan matematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Fysiikan laboratoriotyöt
Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka
Käyttöjärjestelmät
Virtual Environments
Konenäkömenetelmät ja -sovellukset
Matemaattisten AMK-aineiden perusteet
Ohjelmistorobotiikka

Tietotekniikka kompetenssit

1 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

- Tietotekniikan insinööri kykenee loogis-matemaattiseen ajatteluun ja lähestymistapaan teknisessä ongelmanratkaisussa
- Tietotekniikan insinööri osaa hyödyntää matemaattisia periaatteita, menetelmiä ja työkaluja
- Tietotekniikan insinööri tuntee alan sovelluksissa tärkeät fysiikan lainalaisuudet ja kestävän kehityksen periaatteet

Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Tietotekniikan matematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Fysiikan laboratoriotyöt
Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka
Tietokannat
Tietoliikenneverkot
IoT-järjestelmät
IoT-järjestelmien projektityö
Sulautetut järjestelmät
Tietotekniikan projektityö
Matematiikan perusopintojakso
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
2 Laitetekninen osaaminen

- hallitsee sähkötekniikan ja sähkötyöturvallisuuden perusteet; tuntee elektroniikan tärkeimmät komponentit ja niiden toiminnan
- ymmärtää elektroniikan suunnittelu- ja toteutusprosessin
- tuntee tietokoneen laitearkkitehtuurin ja ydinkomponenttien toimintaperiaatteen
- ymmärtää IP-pohjaisten tietoverkkojen ja niiden aktiivilaitteiden toiminnan sekä osaa suunnitella, toteuttaa ja ylläpitää yksinkertaisia verkkoja

Käyttöjärjestelmät
Tietoliikenteen perusteet
Tietoliikenneverkot
Langaton tiedonsiirto
Tietoturva
IoT-järjestelmät
IoT-järjestelmien projektityö
Sulautetut järjestelmät
Automaation perusteet
Teollisen internetin perusteet
Tietotekniikan projektityö
Elektroniikan perusteet
Laboratory Assignments in Electronics
Reaaliaikajärjestelmät
Palvelinympäristöt
Virtual Environments
Pilvipalvelut
Konenäkömenetelmät ja -sovellukset
Paikannusteknologiat
Laajennettu todellisuus
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
3 Ohjelmistotekninen osaaminen

- hallitsee ohjelmointitekniikan: ymmärtää ohjelmoinnin logiikan sekä tuntee tavallisimmat algoritmit ja tietorakenteet
- osaa tulkita ohjelmakoodia ja hyödyntää ohjelmointia ongelmanratkaisussa
- tuntee oliosuunnittelun ja -ohjelmoinnin perusteet
- hallitsee tietokantojen suunnittelun ja toteutuksen perusteet
- osaa toimia ohjelmistoprojektissa huomioiden yrityksen ja asiakkaan tarpeet

Tietotekniikan matematiikka
Ohjelmoinnin perusteet 1
Ohjelmoinnin perusteet 2
Web-ohjelmoinnin perusteet
Olio-ohjelmointi
Tietokannat
Tietorakenteet ja algoritmit
Käyttöliittymät
Käyttöjärjestelmät
Selainohjelmointi
Palvelinohjelmointi
Ohjelmistotuotannon perusteet
Ohjelmistoprojekti
IoT-järjestelmät
IoT-järjestelmien projektityö
Sulautetut järjestelmät
Automaation perusteet
Teollisen internetin perusteet
Tietotekniikan projektityö
Ohjelmistotuotannon jatkokurssi
Verkko-ohjelmointi
C++ Programming
Elektroniikan perusteet
Laboratory Assignments in Electronics
Reaaliaikajärjestelmät
Pilvipalvelut
Konenäkömenetelmät ja -sovellukset
Introduction to Artificial Intelligence
Paikannusteknologiat
E-Commerce Web Design
Digital Marketing
Laajennettu todellisuus
Peliohjelmointi
Mobiiliohjelmointi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
4 ICT-liiketoimintaosaaminen

- tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset sekä taloudellisen suunnittelun ja ohjauksen tärkeimmät työkalut
- ymmärtää ICT-alan tuotteistamisprosessin
- omaa kokonaisnäkemyksen tuotekehityksen, kannattavan tuotannon ja asiakasrajapinnan ydintoiminnoista
- hallitsee taitoja johtaa ihmisiä, prosesseja ja projekteja erityisesti tuotekehitysorganisaatiossa
- omaa valmiudet oman yrityksen perustamiseen ja teknologiayrittäjänä toimimiseen sekä ymmärtää oman panoksensa merkityksen osana yrityksen toiminnan kannattavuutta

Ohjelmistotuotannon perusteet
Ohjelmistoprojekti
IoT-järjestelmät
IoT-järjestelmien projektityö
Teollisen internetin perusteet
Liiketoiminta ja yrittäjyys 1
Liiketoiminta ja yrittäjyys 2
Palvelumuotoilu
Asiantuntijaorganisaation johtaminen
Työelämän viestintä
Tietotekniikan projektityö
Ohjelmistotuotannon jatkokurssi
E-Commerce Web Design
Digital Marketing
Laajennettu todellisuus
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
5 Tietotekninen suunnittelutaito

- tuntee oman sovellusalansa (l. suuntautumisvaihtoehto tms. painopistealue) teoreettiseen perustan
- osaa etsiä, yhdistellä ja soveltaa alansa viimeisintä teknistä tietämystä hyödyntäen alalle tyypillisiä suunnittelumenetelmiä ja -käytänteitä sekä osaa dokumentoida työnsä tulokset
- osaa kommunikoida asiakkaiden kanssa ja toteuttaa heidän tarpeitaan vastaavia teknisiä ratkaisuja
- kykenee kurinalaiseen tuotekehitystyöhön sekä itsenäisesti että projektityöryhmän jäsenenä ja pystyy viestimään tehokkaasti ICT-alan eri sovellusalueiden ammattilaisten kanssa

Olio-ohjelmointi
Tietokannat
Tietorakenteet ja algoritmit
Käyttöliittymät
Käyttöjärjestelmät
Selainohjelmointi
Palvelinohjelmointi
Ohjelmistotuotannon perusteet
Ohjelmistoprojekti
Tietoliikenteen perusteet
Tietoliikenneverkot
Langaton tiedonsiirto
Tietoturva
IoT-järjestelmät
IoT-järjestelmien projektityö
Sulautetut järjestelmät
Teollisen internetin perusteet
Tietotekniikan projektityö
Ohjelmistotuotannon jatkokurssi
Verkko-ohjelmointi
C++ Programming
Laboratory Assignments in Electronics
Reaaliaikajärjestelmät
Palvelinympäristöt
Virtual Environments
Pilvipalvelut
Konenäkömenetelmät ja -sovellukset
Introduction to Artificial Intelligence
Paikannusteknologiat
Laajennettu todellisuus
Peliohjelmointi
Mobiiliohjelmointi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Täydennyskurssi, englanti
Täydennyskurssi, ruotsi
Tutortoiminta
Matemaattisten AMK-aineiden perusteet
Ohjelmistorobotiikka

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Fysiikan laboratoriotyöt
Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka
Täydennyskurssi, englanti
Täydennyskurssi, ruotsi
2 Ammattiopinnot
Tietotekniikan matematiikka
Ohjelmoinnin perusteet 1
Ohjelmoinnin perusteet 2
Web-ohjelmoinnin perusteet
Olio-ohjelmointi
Tietokannat
Tietorakenteet ja algoritmit
Käyttöliittymät
Käyttöjärjestelmät
Selainohjelmointi
Palvelinohjelmointi
Ohjelmistotuotannon perusteet
Ohjelmistoprojekti
Tietoliikenteen perusteet
Tietoliikenneverkot
Langaton tiedonsiirto
Tietoturva
IoT-järjestelmät
IoT-järjestelmien projektityö
Sulautetut järjestelmät
Automaation perusteet
Teollisen internetin perusteet
Liiketoiminta ja yrittäjyys 1
Liiketoiminta ja yrittäjyys 2
Palvelumuotoilu
Asiantuntijaorganisaation johtaminen
Työelämän viestintä
Tietotekniikan projektityö
Ohjelmistotuotannon jatkokurssi
Verkko-ohjelmointi
C++ Programming
Elektroniikan perusteet
Laboratory Assignments in Electronics
Reaaliaikajärjestelmät
Palvelinympäristöt
Virtual Environments
Pilvipalvelut
Konenäkömenetelmät ja -sovellukset
Introduction to Artificial Intelligence
Paikannusteknologiat
E-Commerce Web Design
Digital Marketing
Laajennettu todellisuus
Peliohjelmointi
Mobiiliohjelmointi
3 Vapaasti valittavat opinnot
Matematiikan perusopintojakso
Tutortoiminta
4 Harjoittelu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Matemaattisten AMK-aineiden perusteet
Ohjelmistorobotiikka

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
TITE22-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
TITE22-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
YPO3A3 Viestintätaidot 3
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3
TITE22-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2
TITE22-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3
TITE22-1005
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

34
TITE22-1006
Kielet

(Valitaan kaikki)

9
KC00CG77 Työelämän englanti 3
KC00CG78 Ammattialan englanti 3
KL00CG76 Ruotsi 3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
TITE22-1007
Matematiikka

(Valitaan kaikki)

13
KC00AMT1030 Algebra ja geometria 4
KC00AMT1010 Vektorit ja matriisit 3
KC00AMT1020 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3
CQ00CW43 Tietotekniikan matematiikka 3
TITE22-1008
Fysiikka

(Valitaan kaikki)

12
KC00AFY1000 Mekaniikka 3
KC00AFY1010 Sähkö- ja lämpöoppi 3
KC00AFY1020 Fysiikan laboratoriotyöt 3
KL25AA30000 Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka 3
TITE22-1009
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

101
TITE22-1010
TIETOTEKNIIKAN YHTEISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

101
TITE22-1011
Ohjelmistotekniikka

(Valitaan kaikki)

46
KL00CX05 Ohjelmoinnin perusteet 1 3
KL00CX06 Ohjelmoinnin perusteet 2 4
KL00CT67 Web-ohjelmoinnin perusteet 3
KL00CQ10 Olio-ohjelmointi 5
KL00CQ20 Tietokannat 4
KL00CQ12 Tietorakenteet ja algoritmit 4
KL00CQ14 Käyttöliittymät 3
KL00CQ18 Käyttöjärjestelmät 4
KL00CQ16 Selainohjelmointi 3
KL00CQ24 Palvelinohjelmointi 4
KL00CT65 Ohjelmistotuotannon perusteet 3
KL00CT66 Ohjelmistoprojekti 6
TITE22-1012
Tietoverkot

(Valitaan kaikki)

12
KL00CQ30 Tietoliikenteen perusteet 3
KL00CQ32 Tietoliikenneverkot 3
KL00CQ34 Langaton tiedonsiirto 3
KL00CQ36 Tietoturva 3
TITE22-1013
Teollinen internet ja IoT

(Valitaan kaikki)

22
KL00CT68 IoT-järjestelmät 6
KL00CT69 IoT-järjestelmien projektityö 6
KL00CQ56 Sulautetut järjestelmät 4
KL25AB10000 Automaation perusteet 3
KL25AB77200 Teollisen internetin perusteet 3
TITE22-1014
Tietotekniikan alan yritystoiminta

(Valitaan kaikki)

21
KL00CT70 Liiketoiminta ja yrittäjyys 1 4
KL00CT71 Liiketoiminta ja yrittäjyys 2 3
KL00CT77 Palvelumuotoilu 3
KL00CT78 Asiantuntijaorganisaation johtaminen 3
KC04CA85013 Työelämän viestintä 2
KL00CT72 Tietotekniikan projektityö 6
TITE22-1015
VAIHTOEHTOISET OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
TITE22-1016
Ohjelmistotuotanto

(Valitaan kaikki)

10
KL00CT73 Ohjelmistotuotannon jatkokurssi 4
KL25AB77100 Verkko-ohjelmointi 3
AE00CM91 C++ Programming 3
TITE22-1017
Elektroniikka ja sulautetut järjestelmät

(Valitaan kaikki)

10
KL25AB10101 Elektroniikan perusteet 3
AE00CM82 Laboratory Assignments in Electronics 3
KL00CT75 Reaaliaikajärjestelmät 4
TITE22-1018
Palvelinteknologiat

(Valitaan kaikki)

10
KL00CT76 Palvelinympäristöt 4
AE00CM75 Virtual Environments 3
8A00CD68 Pilvipalvelut 3
TITE22-1019
Tietotekniikan sovellukset

(Valitaan kaikki)

10
A800CH65 Konenäkömenetelmät ja -sovellukset 4
AE00CM73 Introduction to Artificial Intelligence 3
KL04BT50060 Paikannusteknologiat 3
TITE22-1020
Verkkoliiketoiminta

(Valitaan kaikki)

10
LT00BP10 E-Commerce Web Design 5
IB00CX87 Digital Marketing 5
TITE22-1021
Laajennettu todellisuus ja peliohjelmointi

(Valitaan kaikki)

10
KL00CT74 Laajennettu todellisuus 4
KL00CR20 Peliohjelmointi 3
KL00CR10 Mobiiliohjelmointi 3
TITE22-1022
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
KC00CD03 Matematiikan perusopintojakso 2
KC00CD05 Täydennyskurssi, englanti 2
KL00CD07 Täydennyskurssi, ruotsi 2
8A00CG30 Tutortoiminta 1 - 6
XX00CU21 Matemaattisten AMK-aineiden perusteet 3
7A00DI94 Ohjelmistorobotiikka 3
TITE22-1023
Muut vapaasti valittavat opinnot. Voidaan ottaa myös vaihtoehtoisista opinnoista

(Valitaan opintopisteitä: 10)

0 - 10
TITE22-1024
Monialaiset projektopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

0 - 10
TITE22-1025
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
KC00CR44 Harjoittelu 1 15
KC00CR46 Harjoittelu 2 15
TITE22-1026
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
KC00CR48 Opinnäytetyö 15